Zelmer | ZHC08650 (39Z013) | User manual | Zelmer ZHC08650 (39Z013) User Manual

Zelmer ZHC08650 (39Z013) User Manual
PL
2–7
CZ
8–12
SK
13–17
Instrukcja użytkowania
Návod k použití
Návod na obsluhu
MASZYNKA DO
STRZYŻENIA WŁOSÓW
ZASTŘIHOVAČ VLASŮ
ZASTRIHÁVAČ VLASOV
ZELMER Typ 39Z013
ZELMER Typ 39Z013
ZELMER Typ 39Z013
HU
18–22
RO
23–27
Használati utasítás
Instrucţiuni de utilizare
HAJNYÍRÓ
MAŞINĂ DE TUNS PĂRUL
ZELMER 39Z013 Típus
ZELMER Tip 39Z013
RU
28–32
Инструкция по
эксплуатации
MAШИНКА
ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
ZELMER Tип 39Z013
BG
33–37
UA
38–43
EN
44–48
Инструкция за употреба
Інструкція з користування
User manual
ПОДСТРИГВАНЕ
НА КОСА
МАШИНКА ЗА
ПОДСТРИГВАНЕ НА КОСА
ZELMER Тип 39Z013
ZELMER Тип 39Z013
ZELMER Type 39Z013
HAIR CLIPPER
PL
Spis treści
Wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa . .........................................................................................................................................................2
Dane techniczne . ..............................................................................................................................................................................................................3
Budowa i elementy maszynki do strzyżenia włosów .........................................................................................................................................................4
Obsługa i działanie maszynki do strzyżenia włosów .........................................................................................................................................................4
Czyszczenie i konserwacja ...............................................................................................................................................................................................6
Ekologia – Zadbajmy o środowisko ...................................................................................................................................................................................6
Szanowny Kliencie!
Przy pomocy maszynki do strzyżenia i dwóch łatwo wymiennych nasadek grzebieniowych, masz możliwość uzyskania różnych długości strzyżenia
i przycięcia linii włosów. Dodatkowo, dostępna jest funkcja przerzedzania.
Zestaw tnący składa się z ostrzy ceramicznych i powlekanych tytanem. Materiał ten zapewnia optymalne i dokładne przycinanie oraz jest szczególnie
delikatny dla skóry.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę poświęć wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania
prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji maszynki do strzyżenia włosów.
Wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem maszynki do strzyżenia włosów, proszę obowiązkowo
zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami użytkowania i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
–– Maszynka do strzyżenia włosów jest przeznaczona do użytku domowego. W przypadku wykorzystywania jej do celów komercyjnych, warunki
gwarancji zmieniają się.
–– Zasilacz podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 230 V.
–– Odłączaj zasilacz od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest on używany oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
–– Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
–– Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem stołu lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
–– Urządzenie jest przeznaczone jedynie do przycinania włosów naturalnych. Musi być stosowane wyłącznie do włosów ludzkich nie wolno stosować do włosów sztucznych lub zwierzęcych. Używanie produktu do celów innych niż zgodne z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie
gwarancji.
–– Nie dotykaj zasilacza mokrymi rękami, szczególnie podczas wkładania lub wyciągania go z gniazda sieciowego.
–– Do pracy z zasilaniem sieciowym, używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego razem z maszynką do strzyżenia włosów.
–– Podłączaj zasilacz jedynie do łatwo dostępnego gniazdka.
–– Nie przykrywaj zasilacza, ponieważ mogłoby to doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu temperatury.
2
GW39-004_v01
–– Zawsze, jako pierwsze wkładaj wtyczkę do gniazda zasilania w maszynce do strzyżenia włosów lub podstawie do ładowania. Dopiero wtedy, włóż
zasilacz do gniazda sieciowego.
–– Nie używaj podczas kąpieli.
–– Nigdy nie zanurzaj urządzenia i kabla z zasilaczem w wodzie lub innych cieczach.
–– Podczas pracy nie kładź maszynki do strzyżenia na mokrej powierzchni lub ubraniu.
–– Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono wpaść do wody.
–– Nie używaj urządzenia z uszkodzoną nasadką grzebieniową. Istnieje zagrożenie zranieniem.
–– Nigdy nie próbuj usuwać włosów lub ciał obcych z wnętrza maszynki do strzyżenia włosów używając ostrych przedmiotów (np. grzebienia).
–– Za każdym razem po użyciu, oczyść urządzenie.
–– Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej,
lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
–– Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
–– Nie stosuj niezalecanych nasadek.
–– Maszynka do strzyżenia włosów może być używana, jako urządzenie zasilane z sieci jak i akumulatorowo.
–– Przycinane włosy powinny być czyste, suche i rozczesane.
–– Umieszczaj ręcznik wokół szyi, aby zapobiec wpadaniu obcinanych włosów za kołnierz.
–– Używaj maszynki do strzyżenia włosów jedynie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jak to jest opisane w niniejszej instrukcji.
UWAGA: Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym urządzenia różnicowoprądowego (RCD)
o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj niniejszego urządzenia w pobliżu wody nad wanną, basenem lub innym zbiornikiem z wodą.
OSTRZEŻENIE: Przestrzegaj powyższych zasad w celu uniknięcia ryzyka oparzenia, porażenia prądem lub pożaru.
Upewnij się, że powyższe wskazówki zostały zrozumiane.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Zasilacz zbudowany jest w II klasie izolacji, nie wymaga uziemienia.
Maszynka do strzyżenia włosów ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
–– Hałas urządzenia: 68 dB/A.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.zelmer.pl.
GW39-004_v01
3
Budowa i elementy maszynki do strzyżenia włosów
I. Maszynka do strzyżenia włosów
1. Głowica tnąca
2. Pokrętło do przerzedzania włosów (pozycja
0 – wyłączone, pozycja
– załączone)
3. Pokrętło regulacji długości cięcia (1–5)
4. Przełącznik włącz/wyłącz
5. Lampka kontrolna
6. Gniazdo ładowania
II. Podstawa do ładowania
III. Zasilacz
IV. Mała nasadka grzebieniowa (2 szt.)
V. Duża nasadka grzebieniowa (2 szt.)
VI. Grzebień
VII. Szczoteczka do czyszczenia
VIII. Olej konserwujący
IX. Futerał
Obsługa i działanie maszynki do strzyżenia włosów
Maszynka do strzyżenia włosów może być używana, jako urządzenie zasilane z sieci jak i akumulatorowo.
1. Praca z zasilaczem
W pierwszej kolejności włóż końcówkę przewodu zasilacza do urządzenia a następnie włóż wtyczkę zasilacza do odpowiedniego gniazdka sieciowego (230 V). W trybie zasilania sieciowego, urządzenie jest od razu gotowe do użycia.
2. Ładowanie akumulatorków i praca z zasilaniem akumulatorowym
WSKAZÓWKA: Przed pierwszym użyciem jak również przy 2–3 kolejnych ładowaniach, urządzenie powinno być ładowane przez przynajmniej 16 godzin.
W celu naładowania urządzenia przesuń przełącznik włącz/wyłącz (4) do pozycji „0”.
Umieść urządzenie na podstawie do ładowania (II).
Podłącz podstawę do ładowania (II) do przewodu zasilacza (III).
Włóż wtyczkę zasilacza (III) do odpowiedniego gniazda sieciowego (230 V). Proces ładowania jest sygnalizowany przez świecącą na czerwono
lampkę kontrolną (5). Przy pełnym naładowaniu, maszynka do strzyżenia włosów może pracować przez około sześćdziesiąt minut.
–– Akumulatorek maszynki do strzyżenia włosów uzyskuje optymalną moc po trzech cyklach ładowania i rozładowania. Do kolejnego naładowania
wystarczające jest dziesięć godzin. W celu zapewnienia długiego okresu użytkowania akumulatorków, przed ponownym ładowaniem powinny zostać one całkowicie rozładowane.
––
––
––
––
4
GW39-004_v01
3. Używanie maszynki do strzyżenia i przerzedzania włosów
WSKAZÓWKA: Strzyż włosy na żądaną długość etapowo, rozpoczynając od większych długości.
–– Załóż odpowiednią nasadkę grzebieniową (małą (IV) lub dużą (V)).
–– Ustaw żądaną długość strzyżenia włosów/brody za pomocą pokrętła regulacji długości cięcia (3). Długość włosów po przycięciu (w milimetrach)
zaznaczona jest na wskaźniku długości na nasadce grzebieniowej.
–– Włącz maszynkę do strzyżenia włosów przesuwając przełącznik włącz/wyłącz (4) do pozycji 1.
–– Wykonuj strzyżenie jedynie małych obszarów.
–– Przesuwaj maszynką do strzyżenia włosów powoli po włosach.
–– Trzymaj urządzenie tak, żeby nasadka grzebieniowa była ustawiono płasko.
Element do
–– Zawsze rozpoczynaj przycinanie od karku do góry lub od czoła i skroni do góry do środka głowy.
przerzedzania
W celu przerzedzania włosów obróć pokrętło do przerzedzania włosów (2) w lewo do pozycji
;
element do przerzedzania zintegrowany z głowicą tnącą (1) zostaje wysunięty z obudowy do góry.
Za pomocą tej funkcji, możesz zmniejszyć objętość włosów. Daje to nowoczesny, zmienny wygląd
bez zmiany długości włosów.
włosów
4. Strzyżenie bez nasadki
OSTRZEŻENIE: Głowica tnąca (1) jest bardzo ostra. Zagrożenie zranieniem!
Bez nasadki grzebieniowej, włosy mogą być równomiernie przycinane na długość 1–2 mm.
Przycinanie konturu linii zarostu i bokobrodów, wygalanie karku:
–– Przesuwaj maszynką do strzyżenia włosów powoli po włosach.
–– Obróć urządzenie tak, żeby część tylna była skierowana do góry.
–– Umieść krawędź głowicy tnącej (1) bez nasadki grzebieniowej na żądanej wysokości linii zarostu.
–– Przesuwaj pracującą maszynkę do strzyżenia do dołu.
5. Zakładanie/wymiana nasadek grzebieniowych
Istnieje możliwość wyboru pomiędzy dwiema nasadkami grzebieniowymi:
●● Mała nasadka pozwala przyciąć włosy na długość: 4 mm, 7 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm.
●● Duża nasadka pozwala przyciąć włosy na długość: 18 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm.
–– Wybierz nasadkę odpowiednią do żądanej długości strzyżenia.
–– Wprowadź ją w boczne rowki prowadzące maszynki do strzyżenia włosów (usłyszysz „kliknięcie”).
–– Upewnij się, czy dwa otwory mocujące nasadki grzebieniowej w widoczny sposób zatrzasnęły się na bocznych występach (patrz rysunek obok).
–– Wymień nasadkę przez zdjęcie jednej i założenie drugiej w sposób opisany powyżej.
–– Obróć w lewo pokrętło regulacji długości cięcia (3), aby uzyskać większą długość strzyżenia lub w prawo, aby uzyskać mniejszą długość strzyżenia.
GW39-004_v01
5
Czyszczenie i konserwacja
●● Nigdy przy wkładaniu i wyciąganiu zasilacza z gniazda sieciowego nie trzymaj go mokrymi rękami.
●● Zasilacz i przewód przyłączeniowy zawsze powinien być suchy.
●● Maszynki do strzyżenia włosów nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach do czyszczenia, ponieważ urządzenie nie jest wodoszczelne. Mogłoby to spowodować uszkodzenie części znajdujących się pod napięciem (akumulatorków).
–– Ustaw przełącznik włącz/wyłącz (4) w pozycji „0”.
–– Zawsze przed czyszczeniem i konserwacją wyłączaj maszynkę do strzyżenia włosów i wyciągaj wtyczkę zasilacza
z gniazdka.
–– Zdejmij z maszynki do strzyżenia włosów nasadkę grzebieniową.
–– W celu usunięcia głowicy tnącej (1), obróć najpierw w prawo (do pozycji 0) pokrętło do przerzedzania włosów (2).
–– Naciśnij do przodu kciukiem ostrze głowicy tnącej (1) w celu zwolnienia głowicy tnącej z oprawki.
–– W razie konieczności, przemyj plastikowe nasadki grzebieniowe pod bieżącą wodą, a następnie dobrze je osusz.
–– Usuń pozostałości włosów z głowicy tnącej (1) za pomocą załączonej szczoteczki do czyszczenia (VII).
–– Włóż ponownie występ głowicy tnącej (1) w otwór blokujący oprawki głowicy tnącej.
–– Lekko wciśnij głowicę tnącą (1) do uzyskania słyszalnego zatrzaśnięcia.
WSKAZÓWKA: W celu zmniejszenia tarcia od czasu do czasu wprowadź jedną do dwóch kropli oleju pomiędzy ostrza
i rozprowadź go równomiernie.
Możesz używać dowolnego oleju bezkwasowego (takiego jak olej do maszyny do szycia). Wytrzyj szmatką nadmiar
oleju.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu: opakowania
kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa
domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka na
baterie. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki
mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
6
GW39-004_v01
ZAKUP CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH – AKCESORIÓW:
–– w punktach serwisowych,
–– sklep internetowy – jak poniżej.
Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej:
– wyroby/akcesoria – sklep internetowy ........................................... www.zelmer.pl, e-mail: salon@zelmer.pl
– części zamienne ............................................................................ tel. 17 865-86-05, fax 17 865-82-47
2. Sprawy handlowe .............................................................................. tel. 17 865-81-02, e-mail: sprzedaz@zelmer.pl
3. Biuro reklamacji ................................................................................. tel. 17 865-82-88, 17 865-85-04, e-mail: reklamacje@zelmer.pl
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o.  Polska
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm,
dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
GW39-004_v01
7
CZ
Obsah
Pokyny a doporučení týkající se bezpečnosti ...................................................................................................................................................................8
Technické údaje . ...............................................................................................................................................................................................................9
Konstrukce a díly zastřihovače vlasů ..............................................................................................................................................................................10
Obsluha a funkce ...........................................................................................................................................................................................................10
Čištění a údržba ..............................................................................................................................................................................................................12
Ekologicky vhodná likvidace . .........................................................................................................................................................................................12
Vážení zákazníci!
Pomoci zastřihovače a dvou snadno vyměnitelných hřebenových nástavců můžete vlasy stříhat v různých délkách a přistřihávat vlasy v různých směrech. Dodatečně je dostupná také funkce prořeďování.
Stříhací jednotku tvoří keramické čepele pokryté titanovou vrstvou. Tento materiál zajišťuje optimální a přesné přistřihávání a je mimořádně jemný
vůči kůži.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít i v průběhu používání přístroje.
Pokyny a doporučení týkající se bezpečnosti
Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečnosti. Před prvním použitím spotřebiče se prosím bezpodmínečně seznamte se všemi pokyny návodu
k obsluze a informacemi týkajícími se bezpečnosti.
––
––
––
––
––
Zastřihovač je určen pro domácí použití. V případě použití pro komerční účely, záruční podmínky se mění.
Spotřebič připojujte pouze k elektrické síti se střídavým proudem 230 V.
Spotřebič odpojujte ze zásuvky, není-li používám a před zahájením čištění.
Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel.
Napájecí kabel nemůže viset nad hranou stolu nebo pracovní plochy nebo se dotýkat horkých ploch.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby
nedošlo k ohrožení.
–– Přístroj je určen pouze k zastřihování přírodních vlasů. Může být používat výhradně pro stříhání osob, není možné jej používat na umělé vlasy
nebo pro stříhání srsti zvířat. Používání produktu k jiným účelům v rozporu s jeho určením má za následek ztrátu platnosti záruky.
–– Nedotýkejte se napájení mokrýma rukama, zejména při zapínání nebo vytahování ze síťové zásuvky.
–– K napájení přístroje používejte výhradně napájení dodané spolu se zastřihovačem vlasů.
–– Napájení připojujte pouze ke snadno přístupným zásuvkám.
–– Napájení nezakrývejte – mohlo by dojít k nebezpečnému zvýšení teploty.
–– Vždy připojujte napájení nejdříve ke zdířce v elektrospotřebiči nebo k nabíjecímu stojánku. Teprve pak zapojte napájecí síťové zásuvky.
–– Spotřebič nepoužívejte během koupání.
8
GW39-004_v01
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Spotřebič a kabel s napájením nikdy neponořujte ve vodě nebo v jiných kapalinách.
V průběhu používání neodkládejte přístroj na mokré povrchy nebo oděvy.
Neumísťujte ani nepřechovávejte přístroj v místech, odkud může spadnout do vody.
Nepoužívejte přístroj a poškozeným hřebenovým nástavcem. Vzniká nebezpečí poranění.
Nikdy se nepokoušejte odstraňovat vlasy nebo cizí tělesa z vnitřku zastřihovače vlasů použitím ostrých předmětů (např. hřebene).
Po každém použití přístroj očistěte.
Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost.
Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
Nepoužívejte nedoporučované nástavce.
Zastřihovač vlasů může být používán, jako přístroj napájený se sítě nebo z akumulátoru.
Zastřihujte vlasy čisté, suché a rozčesané.
Použijte kolem krku ručník padání střihaných vlasů za límec.
Používejte zastřihovač vlasů pouze v souladu s jeho určením, jak je uvedeno v tomto návodu k obsluze.
UPOZORNĚNÍ! Pro zajištění dodatečné ochrany se doporučuje vybavit elektrický obvod v koupelně proudovým chráničem (RCD) s nominálním proudem nepřekračujícím 30 mA. V této věci se obraťte na specializovaného elektromontéra.
VÝSTRAHA: Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody nad vanou, bazénem nebo jinou nádrží.
VÝSTRAHA: Dodržujte výše uvedené pokyny pro zabránění riziku popálení, poranění elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Ujistěte se, že výše uvedeným pokynům rozumíte.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na typovém štítku výrobku.
Přístroj je konstruován ve II stupni ochrany a nevyžaduje uzemnění.
Zastřihovač vlasů ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
–– Hlučnost 68 dB/A.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
GW39-004_v01
9
Konstrukce a díly zastřihovače vlasů
I. Zastřihovač vlasů
1. Stříhací jednotka
2. Spínač k prořeďování vlasů (poloha 0 – vypnutý,
poloha
– zapnutý)
3. Nastavení délky stříhání (1–5)
4. Přepínač zapni/vypni
5. Signalizační kontrolka
6. Zdířka pro nabíjení
II. Nabíjecí stojánek
III. Napájecí zdroj
IV. Malý hřebenový nástavec (2 ks)
V. Velký hřebenový nástavec (2 ks)
VI. Hřeben
VII. Čisticí kartáček
VIII. Olej na promazávání
IX. Obal
Obsluha a funkce
Zastřihovač vlasů může být používán, jako přístroj napájený se sítě nebo z akumulátoru.
1. Použití napájecího zdroje
V první řadě zasuňte napájecí kabel do přístroje a poté vložte zástrčku do příslušné síťové zásuvky (230 V). V případě napájení ze sítě je přístroj
ihned připraven k použití.
2. Nabíjení akumulátorů a použití
DOPORUČENÍ Před první použitím a u dalších 2–3 následujících nabíjení, nabíjejte přístroj alespoň 16 hodin.
Před zahájením nabíjení přepněte přepínač zapni/vypni (4) do polohy „0”.
Umístěte přístroj na nabíjecím stojánku (II).
Připojte nabíjecí stojánek (II) k napájecímu kabelu (III).
Vložte zástrčku napájení (III) do příslušné síťové zásuvky (230 V). Nabíjení je signalizováno rozsvícenou červenou signalizační kontrolkou (5).
Po úplném nabití může přístroj pracovat po dobu asi šedesáti minut.
–– Akumulátor zastřihovače vlasů dosahuje optimálního výkonu po třech cyklech nabití a vybití. Při dalším nabíjení postačí deset hodin. Pro zajištění
dlouhého období používání akumulátorů je před opětovným nabíjením zcela vybijte.
––
––
––
––
10
GW39-004_v01
3. Používání zastřihovače pro stříhání a prořeďování vlasů
DOPORUČENÍ Stříhejte vlasy na požadovanou délku postupně, počínaje od větších délek.
–– Použijte vhodný hřebenový nástavec (malý (IV) nebo velký (V)).
–– Nastavte požadovanou délku střihu vlasů nebo vousů spínačem pro nastavení délky stříhání (3). Délka vlasů po přistřižení (v milimetrech) je uvedena na ukazateli délky na hřebenovém nástavci.
–– Zapněte zastřihovač vlasů přepínačem zapni/vypni (4) do polohy 1.
–– Stříhejte pouze malé plochy.
–– Přesouvejte zastřihovač ve vlasech pomalu.
–– Přidržujte přístroj tak, aby hřebenový nástavec byl naplocho.
obr. díl k
–– Vždy začínají zastřihování z krku směrem nahoru nebo od čela a spánků nahoru do středu hlavy.
prořeďování
Pro prořeďování vlasů přesuňte spínač pro prořeďování vlasů (2) vlevo do polohy
; prvek pro prořeďování, integrovaný se stříhací jednotkou (1) se vysune z těla přístroje nahoru.
Pomoci této funkce můžete snížit objem vlasů. Tím dosáhnete moderního, odlišného vzhledu bez
zkracování vlasů.
vlasů
4. Stříhání bez nástavce
VÝSTRAHA: Střihací jednotka (1) je velmi ostrá. Vzniká nebezpečí poranění!
Bez hřebenového nástavce mohou být vlasy sestřižené rovnoměrně na délku 1–2 mm.
Zastřihování hran vlasů/vousů a licousů, holení krku:
–– Přesouvejte zastřihovač pomalu po vlasech.
–– Obraťte přístroj tak, aby zadní část byla nasměrována nahoru.
–– Umístěte hranu střihací jednotky (1) bez hřebenového nástavce v požadované výšce střihu.
–– Přesouvejte zastřihovač vlasů směrem dolů.
5. Nasazování a výměna hřebenových nástavců
Můžete si vybrat mezi dvěma hřebenovými nástavci:
●● Malý nástavec umožňuje vlasy přistřihnout v délce: 4 mm, 7 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm.
●● Velký nástavec umožňuje vlasy přistřihnout v délce: 18 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm.
–– Pro požadovanou délku střihu zvolte vhodný nástavec.
–– Zasuňte jej do bočních drážek zastřihovač vlasů (uslyšíte zacvaknutí).
–– Ujistěte se, zda dva otvory pro upevnění hřebenového nástavce jsou viditelným způsobem zajištěny v bočním profilu
(viz obrázek vedle).
–– Vyměňte nástavec sejmutím jednoho a nasazením druhého výše uvedeným způsobem.
–– Otočte vlevo ovládání délky střihu (3) k prodloužení délky střihu nebo vpravo pro snížení délky střihu.
GW39-004_v01
11
Čištění a údržba
●● Při zapínání a vytahování napájení ze síťové zásuvky nedržte nikdy spotřebič mokrýma rukama.
●● Napájecí zdroj a napájecí kabel musí být vždy suchý.
●● Zastřihovač vlasů nelze ponořovat do vody nebo jiných čisticích kapalin, neboť se nejedená o vodotěsné zařízení.
Mohlo by dojít k poškození dílů pod napětím (nabíjecích baterii).
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Nastavte přepínač zapni/vypni (4) do polohy „0”.
Vždy před čištěním a údržbou vypínejte zastřihovač vlasů a vytahujte napájecí kabel ze zásuvky.
Sundejte ze zastřihovače vlasů hřebenový nástavec.
Při odnímání stříhací hlavice (1), otočte nejprve vpravo (do polohy 0) spínač k prořeďování vlasů (2).
Zamáčkněte stříhací jednotku (1) palcem směrem dopředu a uvolněte stříhací jednotku.
V případě nutnosti promyjte plastové hřebenové nástavce pod tekoucí vodou a poté je dobře vysušte.
Zbytky vlasů odstraňte se střihací jednotky (1) připojeným čisticím kartáčkem (VII).
Opětovně vložte střihací jednotku (1) do otvoru pro střihací jednotku.
Lehce zmáčkněte střihací jednotku (1), dokud neuslyšíte zacvaknutí.
DOPORUČENÍ: Pro snížení tření zakápněte čas od času jednu nebo dvě kapky oleje mezí ostří a rovnoměrně je rozprostřete.
Pro tento účel používejte výhradně olej určený k mazání šicích strojů. Nadbytečný olej setřete.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí. Nevyhazujte je spolu s ostatním opadem z domácnosti, ale odevzdejte je na
sběrném místě. Před likvidací nebo odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin, vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.
Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o.
je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí
servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím
nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
12
GW39-004_v01
SK
Obsah
Pokyny a odporúčania tykajúce sa bezpečnosti...............................................................................................................................................................13
Technické údaje................................................................................................................................................................................................................14
Konštrukcia a časti zastrihávača vlasov...........................................................................................................................................................................15
Obsluha a fungovanie zastrihávača vlasov......................................................................................................................................................................15
Čistenie a údržba.............................................................................................................................................................................................................17
Ekologicky vhodná likvidácia............................................................................................................................................................................................17
Vážení zákazníci!
Pomocou zastrihávača vlasov a dvoch hrebeňových nástavcov, ktoré môžete jednoducho vymieňať, máte možnosť získať rôzne dĺžky strihu
a zastrihávania vlasov. Dodatočne môžete využiť možnosť preriediť vlasy.
Zastrihávacia hlava sa skladá z keramických a povrchovo upravených titanom čepelí. Tento materiál zaisťuje optimálne a presné zastrihávanie a je
pritom mimoriadne šetrný voči pokožke.
Prosíme pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uchovajte, aby
ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania zastrihávača vlasov.
Pokyny a odporúčania tykajúce sa bezpečnosti
Tieto informácie sa týkajú Vášho zdravia a bezpečnosti. Pred prvým použitím zastrihávača vlasov sa podrobne zoznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa používania a bezpečnostnými informáciami.
––
––
––
––
––
Zastrihávač vlasov je určený na domáce použitie. V prípade používania na komerčné účely sa záručné podmienky menia.
Adaptér pripájajte iba do siete striedavého prúdu 230 V.
Odpájajte adaptér od elektrickej zásuvky, ak zariadenie nepoužívate a pred začatím čistenia.
Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za kábel.
Napájací kábel nesmie visieť cez hranu stola alebo pracovnej dosky ani sa dotýkať horúceho povrchu.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná
osoba, aby ste predišli nebezpečenstvu.
–– Zariadenie je určené iba na zastrihávanie prírodných vlasov. Musí sa používať iba na ľudské vlasy, nesmie sa používať na umelé vlasy ani na
srsť zvierat. Používanie výrobku na účely iné ako je určený bude mať za následok stratu záruky.
–– Nedotýkajte sa adaptéra mokrými rukami, najmä pri pripojovaní alebo odpojovaní zo sieťovej zásuvky.
–– Pre prevádzku pri sieťovom napájaní používajte iba adaptér dodaný spolu so zastrihávačom.
–– Adaptér pripájajte iba k ľahko prístupnej zásuvke.
–– Nezakrývajte adaptér, pretože to môže zapríčiniť nebezpečný nárast teploty.
–– Vždy najprv zasuňte zástrčku do konektora napájania v zastrihávači alebo do nabíjacieho podstavca. Až potom vložte adaptér do sieťovej zásuvky.
–– Zariadenie sa nesmie používať počas kúpeľa.
GW39-004_v01
13
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Nikdy neponárajte zariadenie a kábel s adaptérom do vody alebo inej tekutiny.
Počas prevádzky sa zastrihávač nesmie odkladať na mokrý povrch alebo odev.
Neodkladajte ani neuchovávajte zariadenie na mieste, z ktorého môže spadnúť do vody.
Nepoužívajte zariadenie s poškodeným hrebeňovým nástavcom. Riziko úrazu.
Nikdy sa nepokúšajte odstraňovať vlasy alebo cudzie telesá zvnútra zastrihávača vlasov s použitím ostrých predmetov (napr. hrebeňa).
Vždy po použití očistite zariadenie.
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
Nástavce, ktoré sa neodporúčajú, sa nesmú používať.
Zastrihávač vlasov môžete používať so sieťovým napájaním ako aj s použitím nabíjateľných batérií.
Zastrihávané vlasy musia byť čisté, suché a rozčesané.
Zaveste uterák na krk, čím predídete vpadaniu strihaných vlasov za golier.
Používajte zastrihávač vlasov v súlade s jeho určením, podľa tohto návodu na obsluhu.
POZOR: Pre zaistenie dodatočnej ochrany nainštalujte v elektrickom obvode prúdový chránič (RCD) s nominálnym vypínacím prúdom maximálne
30 mA. Obráťte sa na odborne spôsobilého elektrikára.
VÝSTRAHA: Toto zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody: nad vaňou, pri bazéne alebo inej vodnej nádrži.
VÝSTRAHA: Dodržiavajte hore uvedené pokyny pre zamedzenie riziku popálenia, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Uistite sa, že ste pochopili hore uvedené poznámky.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Zariadenie je konštruované v II. triede izolácie, nevyžaduje uzemnenie.
Zastrihávač vlasov ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
–– Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max 68 dB/A, čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhl’adom na referenčný
akustický výkon 1 pW.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
14
GW39-004_v01
Konštrukcia a časti zastrihávača vlasov
I. Zastrihávač vlasov
1. Strihacia hlava
2. Prepínač na preriedenie vlasov (poloha 0 – vypnuté,
poloha
– zapnuté)
3. Prepínač dĺžky strihu (1–5)
4. Tlačidlo zapni/vypni
5. Kontrolka
6. Zásuvka nabíjania
II. Nabíjací podstavec
III. Adaptér
IV. Malý hrebeňový nástavec (2 ks)
V. Veľký hrebeňový nástavec (2 ks)
VI. Hrebeň
VII. Kefka na čistenie
VIII. Konzervačný olej
IX. Puzdro
Obsluha a fungovanie zastrihávača vlasov
Zastrihávač vlasov môžete používať so sieťovým napájaním ako aj s použitím nabíjateľných batérií.
1. Prevádzka s použitím adaptéra
Najprv vložte koncovku kábla adaptéra do zariadenia a potom vložte zástrčku napájača do vhodnej sieťovej zásuvky (230 V). V režime sieťového
napájania je zariadenie hotové na použitie.
2. Nabíjanie batérií a prevádzka pri napájaní z nabíjateľných batérií
POZNÁMKA: Pred prvým použitím ako aj pri prvých 2–3 nabíjaniach zariadenie nabíjajte minimálne 16 hodín.
Pre nabitie zariadenia prepínač zapni/vypni (4) presuňte do polohy „0”.
Položte zariadenie na nabíjací podstavec (II).
Pripojte nabíjací podstavec (II) do napájacieho kábla (III).
Vložte zástrčku adaptéra (III) do príslušnej sieťovej zásuvky (230 V). Nabíjanie je signalizované rozsvietením sa červenej kontrolky (5). Pri plnom
nabití zastrihávač vlasov môže fungovať cca. šesťdesiat minút.
–– Batéria zastrihávača vlasov získava optimálnu kapacitu po troch cykloch nabíjania a vybíjania. Pre ďalšie nabitie stačí desať hodín. Pre zaistenie
dlhodobej spoľahlivosti batérií pred opätovným nabíjaním musia byť úplne vybité.
––
––
––
––
GW39-004_v01
15
3. Používanie zastrihávača vlasov s funkciou preriedenia vlasov
POZNÁMKA: Strihajte vlasy na požadovanú dĺžku etapami, začnite väčšími dĺžkami.
–– Nasaďte požadovaný hrebeňový nástavec (malý (IV) alebo veľký (V)).
–– Nastavte požadovanú dĺžku strihu vlasov/ brady pomocou otočného prepínača regulácie dĺžky strihu (3). Dĺžka vlasov po zastrihnutí (v milimetroch)
je označená na ukazovateli dĺžky na hrebeňovom nástavci.
–– Zapnite zastrihávač vlasov posunutím prepínača zapni/vypni (4) do polohy 1.
–– Strihajte malé oblasti.
–– Pomaly presúvajte zastrihávač vlasov po vlasoch.
–– Zariadenie držte tak, aby hrebeňový nástavec bol vo vodorovnej polohe.
Prvok na
–– Strihanie začínajte vždy smerom od krku hore alebo od čela a spánkov smerom hore do stredu hlavy.
preriedenie
Za účelom preriediť vlasy otočný prepínač na preriedenie vlasov (2) posuňte do polohy
; prvok na
preriedenie vlasov integrovaný so strihacou hlavou (1) sa posunie smerom hore.
Vďaka tejto funkcii môžete zmenšiť objem vlasov. Funkcia poskytuje moderný premenlivý vzhľad bez
zmeny dĺžky vlasov.
vlasov
4. Strihanie bez nástavca
VÝSTRAHA: Strihacia hlava (1) je veľmi ostrá. Nebezpečenstvo úrazu!
Bez hrebeňového nástavca môžete rovnomerne strihať vlasy na dĺžku 1–2 mm.
Zastrihávanie kontúr ochlpenia a bokombrád, holenie krku:
–– Pomaly presúvajte zastrihávač vlasov po vlasoch.
–– Otočte zariadenie tak, aby bola zadná časť smerom hore.
–– Hranu strihacej hlavy (1) bez hrebeňového nástavca umiestnite na požadovanej línii kontúru.
–– Zapnutý zastrihávač posúvajte smerom dole.
5. Nasadenie/ výmena hrebeňových nástavcov
Je možné vybrať medzi dvomi hrebeňovými nástavcami:
●● Malý nástavec umožňuje strihať vlasy na dĺžku: 4 mm, 7 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm.
●● Veľký nástavec umožňuje strihať vlasy na dĺžku: 18 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm.
–– Vyberte nástavec vhodný pre požadovanú dĺžku strihu.
–– Nasaďte ho na bočné vodiace prvky zastrihávača vlasov (počujete cvaknutie).
–– Uistite sa, že dva upevňovacie otvory hrebeňového nástavca viditeľne zapadli na bočné vyčnievajúce prvky (pozri
obrázok vedľa).
–– Vymeňte nástavec – snímte jeden a naložte druhý hore uvedeným spôsobom.
–– Otočte doľava otočný prepínač dĺžky strihu (3), pre nastavenie dlhšieho strihu alebo doprava pre skrátenie dĺžky
strihu.
16
GW39-004_v01
Čistenie a údržba
●● Nikdy pri vkladaní alebo vyberaní adaptéra zo sieťovej zásuvky ho nedržte mokrými rukami.
●● Adaptér a napájací kábel musia byť vždy suché.
●● Zastrihávače vlasov sa nesmú ponárať do vody alebo iných tekutých prípravkov na čistenie, pretože zariadenie nie
je vodotesné. Týmto môžete zapríčiniť poškodenie častí nachádzajúcich sa pod napätím (batérií).
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Prepnite prepínač zapni/ vypni (4) do polohy „0”.
Vždy pred čistením a údržbou vypnite zastrihávač vlasov a vytiahnite zástrčku adaptéra zo zásuvky.
Snímte zo zastrihávača vlasov hrebeňový nástavec.
Pre sňatie strihacej hlavy (1) najprv otočte doprava (do polohy 0) otočný prepínač na preriedenie vlasov (2).
Stlačte palcom dopredu čepeľ strihacej hlavy (1), čím uvoľníte strihaciu hlavu z úchytky.
V prípade potreby umyte plastové hrebeňové nástavce pod tečúcou vodou a potom dobre ich osušte.
Odstráňte zvyšky vlasov zo strihacej hlavy (1) pomocou pripojenej kefky na čistenie (VII).
Opätovne vložte vyčnievajúci prvok strihacej hlavy (1) do uzamykajúceho otvoru úchytky strihacej hlavy.
Jemne stlačte strihaciu hlavu (1), až kým nepočujete cvaknutie.
POZNÁMKA: Pre zmenšenie trenia periodicky naneste jednu až dve kvapky oleja medzi čepele a rovnomerne ho rozotrite.
Môžete použiť akýkoľvek olej bez obsahu kyselín (ako napr. olej na mazanie šijacích strojov). Prachovkou utrite prebytok
oleja.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové
zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Nesmú sa vyhadzovať z iným odpadom z domácnosti, odovzdajte ich do zberne surovín. Pred
vyhodením alebo odovzdaním spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby ste vybrali batérie z priestoru na batérie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený
z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte. Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov.
Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané
poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam
alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
GW39-004_v01
17
HU
Tartalomjegyzék
A készülék biztonságos használatára vonatkozó tanácsok és utasítások ......................................................................................................................18
Műszaki adatok ...............................................................................................................................................................................................................19
A hajnyíró szerkezeti felépítése és elemei ......................................................................................................................................................................20
A hajnyíró kezelése és működése ...................................................................................................................................................................................20
Tisztítás és karbantartás .................................................................................................................................................................................................22
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket ....................................................................................................................................................................22
Tisztelt Vásárlók!
A hajnyíró és a két darab könnyen cserélhető fésűs vágófej segítségével lehetőség van a különböző vágóhosszúság biztosítására és a haj formázására. Ezen kívül, a készülék rendelkezik a hajritkítás funkciójával is.
A vágószerkezet titán bevonatú kerámiapengékből áll. Ez az anyag biztosítja a haj optimális és pontos formázását és a fejbőrt rendkívüli módon kíméli.
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a hajnyíró későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A készülék biztonságos használatára vonatkozó tanácsok és utasítások
Az alábbi információk az Ön egészségére és biztonságára vonatkoznak. A hajnyíró első használata előtt feltétlenül ismerkedjen meg a használati
utasítással és a biztonságra vonatkozó összes információval.
––
––
––
––
––
A hajnyíró háztartásbeli használatra készült. Az üzleti célú felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.
Az áramátalakító tápegységet kizárólag a 230 V feszültségű váltóáramú konnektorhoz csatlakoztassa.
A tápegységet kapcsolja ki a konnektorból, ha nem használja vagy a készüléket tisztítani kívánja.
A csatlakozó dugót ne húzza ki a konnektorból a vezetéknél fogva.
A hálózati csatlakozó kábel nem lóghat le az asztal vagy bútor lapjáról és nem érhet forró felülethez.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
–– A készülék csak természetes haj vágására szolgál. Kizárólag emberi haj vágására használható, mű haj vágására vagy az állatok nyírására tilos
használni. A terméknek a rendeltetésétől eltérő célú használata a garancia érvénytelenítését vonja maga után.
–– Ne érjen a tápegységhez nedves kézzel, különösen akkor, amikor annak csatlakozó dugóját a konnektorhoz csatlakoztatja vagy abból kihúzza.
–– Ha a készüléket a hálózatról működteti, kizárólag csak a hajnyíróhoz mellékelt tápegységet használja.
–– A tápegységet csak a könnyen hozzáférhető konnektorhoz csatlakoztassa.
–– A tápegységet ne takarja le, mert az a hőmérsékletének veszélyes növekedését okozhatja.
–– A tápegységet először mindig a hajnyíró készülékhez vagy a töltőállványhoz csatlakoztassa. Csak ezután dugja be a tápegység hálózati dugóját
a konnektorba.
–– Ne használja a készüléket fürdés közben.
18
GW39-004_v01
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
A készüléket, a hálózati csatlakozó vezetéket valamint a tápegységet sohasem merítse vízbe vagy más folyadékba.
Működése közben a hajnyírót ne tegye nedves felületre vagy ruhára.
A készüléket ne tegye olyan helyre vagy ne tárolja olyan helyen, ahol vízbe eshet.
A készüléket ne használja, ha a fésűs vágófeje sérült. Ez sérülést okozhat.
A hajnyíró belsejéből a hajszálakat vagy idegen anyagokat ne próbálja meg hegyes eszközök (pl. fésű) segítségével eltávolítani.
Minden egyes használat után tisztítsa meg a készüléket.
A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem
rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy
által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
Ne alkalmazzon a gyártó által nem javasolt tartozékokat.
A hajnyíró ugyanúgy működtethető elektromos hálózatról, mint akkumulátorról.
Csak tiszta, száraz és kifésült hajat vágjon.
A nyak köré helyezzen törülközőt, hogy a vágott haj ne kerüljön a gallér alá.
A hajnyírót csak a használati utasításban leírtak szerint, a rendeltetésének megfelelően használja.
FIGYELEM: A nagyobb biztonság érdekében a készülék elektromos áramkörébe ajánlatos egy max. 30 mA-es érzékenységű áram-védőkapcsolót
(RCD) beiktatni. Ebben a kérdésben forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket ne használja víz közelében, fürdőkád, medence vagy más víztartály fölött.
FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, áramütés vagy tűzveszély elkerülése céljából tartsa be a fenti szabályokat.
Győződjön meg arról, hogy a fenti utasításokat megértette-e.
Műszaki adatok
A műszaki adatokat a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A készülék a II. érintésvédelmi osztályba tartozik, földelést nem igényel.
A ZELMER hajnyíró az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
–– LWA max 68 dB/A.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
GW39-004_v01
19
A hajnyíró szerkezeti felépítése és elemei
I. Hajnyíró
1. Vágófej
2. Hajritkítás kapcsológombja (0 pozíció – kikapcsolva,
pozíció – bekapcsolva)
3. Vágási hosszúság szabályozó gombja (1–5)
4. Be-/Ki-kapcsológomb
5. Jelzőlámpa
6. Töltési csatlakozóaljzat
II. Töltőállvány
III. Tápegység
IV. Kis fésűs vágófej (2 db)
V. Nagy fésűs vágófej (2 db)
VI. Fésű
VII. Tisztítókefe
VIII. Karbantartó olaj
IX. Tartótok
A hajnyíró kezelése és működése
A hajnyíró ugyanúgy működtethető elektromos hálózatról, mint akkumulátorról.
1. Tápegységgel történő működtetése
Először dugja be a tápegységnek a készülékhez való csatlakozó dugóját a hajnyíró aljzatába, majd a hálózati dugóját csatlakoztassa a megfelelő
konnektorhoz (230 V). A hálózatról történő üzemmódban a készülék azonnal használható.
2. Az akkumulátorok töltése és az akkumulátoros üzemmódban történő működtetése
UTASÍTÁS: Az első használat előtt, valamint a következő 2–3 töltés alkalmával a készüléket legalább 16 órán keresztül kell tölteni.
A készülék feltöltése céljából a be-/ki-kapcsológombot (4) tolja el a „0” pozícióba.
Helyezze a készüléket a töltőállványra (II).
A töltőállványt (II) csatlakoztassa a tápegység (III) vezetékéhez.
Dugja be a tápegység (III) hálózati dugóját a megfelelő konnektorba (230 V). A töltési folyamatot a piros színnel világító jelzőlámpa (5) mutatja.
A teljes feltöltés esetén a hajnyíró kb. hatvan percen keresztül működhet.
–– A hajnyíró akkumulátora az optimális teljesítményt három töltési-lemerülési ciklus után nyeri el. A következő feltöltéshez elegendő tíz óra. Az akkumulátorok hosszú élettartamának a biztosítása céljából a soron következő töltés előtt hagyni kell őket teljesen lemerülni.
––
––
––
––
20
GW39-004_v01
3. A készülék használata hajvágásra és hajritkításra
UTASÍTÁS: A hajat a kívánt hosszúságra szakaszosan, a hosszab hajtól kezdve végezze.
–– Helyezze fel a megfelelő fésűs vágófejet (a kis (IV) vagy nagy vágófejet (V)).
–– Állítsa be a haj/szakáll kívánt vágóhosszúságát a vágási hosszúság szabályozó gombjával (3). A vágás utáni hajhosszúság (milliméterekben)
a fésűs vágófejen fel van tünteve.
–– Kapcsolja be a hajnyírót a be-/ki-kapcsológombot (4) az 1 pozícióba tolva.
–– A hajvágást csak kis felületen végezze.
–– A hajnyíróval lassú mozdulatokat végezzen a hajon.
–– A készüléket úgy tartsa, hogy a fésűs vágófej vízszintes helyzetben legyen.
Hajritkítási
–– A hajvágást mindig a tarkótól kezdje onnan felfelé haladva vagy a homloktól és halántéktól.
elem
–– felfelé a fej középső része felé haladva.
A hajritkítás céljából fordítsa el a hajritkítás kapcsológombját (2) balra a
pozícióba; a vágófejjel
(1) integrált hajritkító elem a készülék burkolatából felfelé kitolódik.
E funkció segítségével a haj terjedelme csökkenthető. Ennek köszönhetően a haj modern, változékony külsőt nyer úgy, hogy eközben a hosszúsága nem változik.
4. Tartozék felhelyezése nélküli hajvágás
FIGYELMEZTETÉS: A vágófej (1) nagyon éles. Sérülést okozhat!
A fésűs vágófej nélkül a hajat egyenletesen 1–2 mm hosszúságúra lehet nyírni.
A borosta és oldalszakáll kontúrozása, a tarkó kiborotválása:
–– A hajnyíróval lassú mozdulatokat végezzen a hajon.
–– A készüléket úgy fordítsa el, hogy a hátsó része felfelé legyen.
–– A fésűs tartozék nélküli vágófej (1) peremét helyezze a borosta kívánt vágási vonalára.
–– A bekapcsolt készüléket mozgassa lefelé.
5. A fésűs vágófejek felhelyezése/cseréje
Kétféle fésűs vágófej közül lehet választani:
●● A kis fésűs vágófejjel a hajat az alábbi hosszúságra lehet vágni: 4 mm, 7 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm.
●● A nagy fésűs vágófejjel pedig a haj az alábbi hajhosszúságra vágható: 18 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm.
––
––
––
––
––
Válassza ki a kívánt hajvágási hosszúságnak megfelelő tartozékot.
Tolja be a vágófejet a hajnyíró oldalsó burkolatán található vezetősínbe („kattanás” hallatszik).
Ellenőrizze, hogy a fésűs vágófej két rögzítőnyílása az oldalsó kiálló részekre erősen illeszkedjen (ld. a mellékelt ábrát).
A vágófej levételét és egy másik tartozék felhelyezését a fenti módon végezze.
Ha a hajvágási hosszúságot növelni szeretné, fordítsa el a vágási hosszúság szabályozó gombját (3) balra, vagy
pedig jobbra, ha a vágási hosszúságot csökkenteni kívánja.
GW39-004_v01
21
Tisztítás és karbantartás
●● A tápegységhez a hálózati csatlakoztatásakor vagy a konnektorból történő kikapcsolásakor sohasem nyúljon nedves kézzel.
●● A tápegység és a csatlakozó kábel mindig száraz legyen.
●● A hajnyírót nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni, mivel a készülék nem vízálló. Ez a feszültség alatt
lévő részek (akkumulátorok) sérülését okozhatja.
–– Állítsa a be-/ki-kapcsológombot (4) a „0” pozícióba.
–– A tisztítás és karbantartás előtt a hajnyírót mindig kapcsolja ki és a tápegység csatlakozó dugóját húzza ki a konnektorból.
–– A hajnyíróról vegye le a fésűs vágófejet.
–– A vágófej (1) levétele céljából először fordítsa el a hajritkítás kapcsológombját (2) jobbra (a 0 pozícióba).
–– Tolja előre hüvelykujjával a vágófej (1) pengéjét, hogy a vágófej a foglalatából kiugorjon.
–– Szükség esetén a műanyagból készült fésűs vágófejet mossa meg folyó víz alatt, majd szárítsa meg alaposan.
–– A vágófejről (1) távolítsa el a maradék hajszálakat a tartozékok között található tisztítókefe (VII) segítségével.
–– Helyezze be vissza a vágófej (1) kiugró részét a vágófej foglalatán lévő rögzítőnyílásba.
–– Nyomja be könnyedén a vágófejet (1) míg kattanó hangot nem hall.
UTASÍTÁS: A súrlódás csökkentése céljából időnként cseppentsen be egy-két csepp olajat a pengék közé és kenje szét
egyenletesen.
Bármilyen savmentes olaj használható (mint pl. a varrógépekhez használt olaj). A felesleges olajat tötrölje le egy törlőruhával.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez. Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad őket más háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem le kell
őket adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása előtt ne felejtse kivenni az elemtartóból
az elemeket.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok találhatók.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő
esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz,
irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
22
GW39-004_v01
RO
Cuprins
Indicaţii şi recomandǎri privind siguranţa.........................................................................................................................................................................23
Date tehnice ....................................................................................................................................................................................................................24
Structura şi elementele maşinii de tuns pǎrul . ................................................................................................................................................................25
Întreţinerea şi funcţionarea maşinii de tuns pǎrul.............................................................................................................................................................25
Curǎţarea şi pǎstrarea maşinii ........................................................................................................................................................................................27
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător .......................................................................................................................................................................27
Stimaţi Clienţi!
Cu ajutorul maşinii de tuns pǎrul şi a celor douǎ accesorii în formǎ de perie ce pot fi schimbate uşor, aveţi posibilitatea de a obţine diferite lungimi de
tundere şi de scurtare a pǎrului. Maşina este prevǎzutǎ, suplimentar, cu funcţia de ajustare a pǎrului.
Ansamblul de tǎiere se compune din lame ceramice şi acoperite cu titan. Acest material asigurǎ o scurtare optimǎ şi adecvatǎ a pǎrului şi este în mod
deosebit delicat pentru piele.
Vǎ rugǎm sǎ citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare. O deosebitǎ atenţie se cuvine acordatǎ instrucţiunilor privind siguranţa. Vǎ rugǎm sǎ
pǎstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea folosi şi mai tâtziu, în timpul utilizǎrii ulterioare a maşinii de tuns pǎrul.
Indicaţii şi recomandǎri privind siguranţa
Aceste informaţii se referǎ la sǎnǎtatea şi siguranţa dumneavoastrǎ. Înainte de prima utilizare a maşinii de tuns pǎrul, vǎ rugǎm ca, în mod obligatoriu,
sǎ parcurgeţi toate instrucţiunile de utilizare şi informaţiile privitoare la siguranţa utilizǎrii aparatului.
––
––
––
––
––
Maşina de tuns pǎrul este destinatǎ utilizǎrii casnice. În cazul utilizǎrii sale în scopuri comerciale, condiţiile de garanţie se modificǎ.
Conectaţi încǎrcǎtorul numai la o reţea de curent alternativ de 230 V.
Scoateţi încǎrcǎtorul din priza electricǎ atunci când maşina nu este folositǎ sau atunci când începeţi curǎţarea ei.
Nu scoateţi ştecǎrul din priza reţelei electrice trǎgând de cablul de alimentare.
Cablul de alimentare nu trebuie sǎ atârne peste marginea mesei sau a blatului, nici sǎ intre în contact cu suprafeţe fierbinţi.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau la un punct de servis specializat sau de către personal calificat pentru a evita situaţii periculoase.
–– Maşina este destinatǎ doar pentru tǎierea pǎrului natural. Poate fi folositǎ numai pentru pǎrul uman, nu este permisǎ utilizarea sa pentru tunderea
pǎrului artificial sau a blǎnii animalelor. Utilizarea maşinii în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectatǎ determinǎ pierderea garanţiei.
–– Nu atingeţi încǎrcǎtorul cu mâinile ude în timpul introducerii sau scoaterii sale din priza electricǎ.
–– Pentru utilizarea maşinii cu încǎrcǎtor pentru reţea, folosiţi numai încǎrcǎtorul primit împreunǎ cu maşina de tuns pǎrul.
–– Conectaţi încǎrcǎtorul numai la o prizǎ uşor accesibilǎ.
–– Nu acoperiţi încǎrcǎtorul, deoarece acest lucru ar putea produce o creştere periculoasǎ a temperaturii.
–– Întotdeauna, montaţi mai întâi ştecǎrul pentru priza de alimentare la maşina de tuns sau la suportul de alimentare. Abia dupǎ aceea introduceţi
încǎrcǎtorul în priza reţelei electrice.
–– Nu folosiţi maşina de tuns în timp ce faceţi baie.
GW39-004_v01
23
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Nu cufundaţi niciodatǎ maşina şi cablul de alimentare în apǎ sau în alt lichid.
Nu aşezaţi maşina, atunci când este în funcţiune, pe o suprafaţǎ umedǎ sau pe haine.
Nu aşezaţi, nici nu pǎstraţi maşina de tuns în locuri unde poate cǎdea în apǎ.
Nu utilizaţi maşina cu un accesoriu de tip pieptene deteriorat. Existǎ pericolul de rǎnire.
Nu încercaţi niciodatǎ sǎ îndepǎrtaţi pǎrul sau obiectele strǎine din maşinǎ folosind obiecte ascuţite (de ex. un pieptene).
Dupǎ fiecare utilizare a maşinii, curǎţaţi-o.
Acest aparat nu este destinat utilizǎrii de cǎtre persoane (printre care copii) cu abilitǎţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de cǎtre persoanele care nu au experienţǎ sau nu ştiu sǎ foloseascǎ aparatul, dacǎ nu au fost instruite în aceastǎ privinţǎ de cǎtre persoanele rǎspunzǎtoare de
siguranţa lor.
Trebuie sǎ supravegheaţi copiii, sǎ nu se joace cu aparatul.
Nu folosiţi accesorii nerecomandate de producǎtor.
Maşina de tuns pǎrul poate fi folositǎ cu încǎrcǎtorul pentru reţeaua electricǎ sau cu acumulatori.
Pǎrul ce va fi tuns trebuie sǎ fie curat, uscat şi pieptǎnat.
Aşezaţi un prosop în jurul gâtului, pentru a preveni cǎderea pǎrului tuns pe guler.
Folosiţi maşina de tuns pǎrul numai în conformitate cu destinaţia sa, aşa cum se indicǎ în instrucţiunile de faţǎ.
ATENŢIE: Pentru a asigura o protecţie suplimentarǎ, se recomandǎ instalarea suplimentarǎ în circuit a unui dispozitiv diferenţial (RCD) cu o diferenţǎ
nominalǎ de curent care sǎ nu depǎşeascǎ 30 mA. Pentru aceasta trebuie sǎ vǎ adresaţi unui electrician calificat.
AVERTISMENT: Nu folosiţi acest aparat în apropierea apei, deasupra cǎzii, a unui bazin sau a altor recipiente cu apǎ.
AVERTISMENT:
Respectaţi indicaţiile date anterior, pentru a evita riscul de arsuri, de electrocutare sau de incendiu.
Asiguraţi-vǎ cǎ aţi înţeles indicaţiile prezentate anterior.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Aparatul este construit în clasa a doua de izolaţie şi nu necesitǎ împǎmântare.
Maşina de tuns ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în acord cu cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasǎ tensiune LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagneticǎ (EMC) – 2004/108/EC.
–– Zgomotul emis de aparat: 68 dB/A.
Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
24
GW39-004_v01
Structura şi elementele maşinii de tuns pǎrul
I. Maşinǎ de tuns pǎrul
1. Capǎt de tǎiere
2. Potenţiometru pentru ajustarea pǎrului (poziţia 0
– oprit, poziţia
– pornit)
3. Potenţiometru pentru reglarea lungimii de tǎiere
a pǎrului (1–5)
4. Întrerupǎtor pornire/oprire
5. Beculeţ de control
6. Prizǎ de încǎrcare
II. Suport pentru încǎrcare
III. Încǎrcǎtor
IV. Mic accesoriu în formǎ de pieptene (2 buc.)
V. Acesoriu mare în formǎ de pieptene (2 buc.)
VI. Pieptene
VII. Periuţǎ pentru curǎţarea maşinii
VIII. Ulei pentru întreţinerea maşinii
IX. Husǎ
Întreţinerea şi funcţionarea maşinii de tuns pǎrul
Maşina de tuns pǎrul poate fi utilizatǎ atât cu încǎrcǎtor cât şi cu acumulatori.
1. Utilizarea cu încǎrcǎtor
Mai întâi introduceţi capǎtul cablului încǎrcǎtorului în maşinǎ, pe urmǎ introduceţi ştecǎrul încǎrcǎtorului în priza reţelei electrice (230 V). Când se
foloseşte încǎrcǎtorul electric, maşina este imediat gata de utilizare.
2. Încǎrcarea acumulatorilor şi utilizarea maşinii cu acumulatori
INDICAŢIE: Înainte de prima utilizare şi, de asemenea, pentru urmǎtoarele douǎ-trei utilizǎri, acumulatorii trebuie încǎrcaţi cel puţin 16 ore.
Pentru a încǎrca maşina, aduceţi întrerupǎtorul pornire/ oprire (4) în poziţia „0”.
Aşezaţi maşina pe suportul de încǎrcare (II).
Conectaţi suportul de încǎrcare (II) la cablul încǎrcǎtorului (III).
Introduceţi ştecǎrul încǎrcǎtorului (III) în priza adecvatǎ a reţelei electrice (230 V). Procesul de încǎrcare este semnalat prin culoarea roşie a beculeţului aprins (5). Atunci când a fost complet încǎrcatǎ, maşina de tuns pǎrul poate funcţiona circa şaizeci de minute.
–– Acumulatorii maşinii de tuns pǎrul ajung la puterea optimǎ dupǎ trei cicluri de încǎrcare şi descǎrcare. Pentru urmǎtoarea încǎrcare sunt de ajuns
10 ore. Pentru a asigura o perioadǎ mai lungǎ de funcţionare a acumulatorilor, înainte de urmǎtoarea încǎrcare, acumulatorii trebuie sǎ fie complet
descǎrcaţi.
––
––
––
––
GW39-004_v01
25
3. Folosirea maşinii de tuns şi de ajustat pǎrul
INDICAŢII: Tundeţi treptat pǎrul, pânǎ la lungimea doritǎ, începând de la dimensiunea cea mai mare.
–– Montaţi accesoriul sub formǎ de perie (mic (IV) sau mare (V)).
–– Fixaţi lungimea doritǎ de tundere a pǎrului/ bǎrbii cu ajutorul potenţiometrului pentru reglarea dimensiunii de tǎiere (3). Lungimea pǎrului dupǎ
scurtarea sa (în milimetri) este însemnatǎ pe indicatorul de lungime al accesoriului în formǎ de perie.
–– Porniţi maşina de tuns pǎrul deplasând întrerupǎtorul pornire/ oprire (4) în poziţia 1.
–– Efectuaţi tunderea numai pe spaţii mici.
–– Treceţi maşina de tuns uşor peste pǎr.
–– Ţineţi maşina de tuns astfel încât accesoriul în formǎ de perie sǎ fie aşezat orizontal.
Element pentru
–– Începeţi întotdeauna tunderea dinspre ceafǎ spre creştet sau dinspre frunte şi tâmple.
ajustarea
–– spre creştetul capului.
pǎrului
–– Pentru a ajusta pǎrul, rotiţi butonul pentru ajustarea pǎrului (2) spre stânga, în poziţia
; elementul de ajustare integrat cu capǎt de tǎiere (1) va fi împins în sus.
–– Cu ajutorul acestei funcţii puteţi micşora volumul pǎrului. Acest fapt conferǎ un aspect modern,
diferit, fǎrǎ a modifica lungimea pǎrului.
4. Tunsul fǎrǎ accesorii
AVERTISMENT: Capǎtul de tǎiere(1) este foarte ascuţit. Existǎ pericolul de rǎnire!
Fǎrǎ accesoriile în formǎ de pieptene, pǎrul poate fi tuns în mod uniform la o lungime de 1–2 mm.
Scurtarea pe contur a bǎrbii şi a favoriţilor, bǎrbierirea cefei:
–– Treceţi maşina de tuns pǎrul încet peste pǎr.
–– Mişcaţi maşina astfel încât partea de jos sǎ se fie îndreptatǎ în sus.
–– Aşezaţi marginea capǎtului de tǎiere (1) fǎrǎ accesoriile montate la lungimea doritǎ a conturului bǎrbii.
–– Deplasaţi maşina de tuns în funcţiune în jos.
5. Montarea / schimbarea accesoriilor în formǎ de pieptene
Existǎ posibilitatea de a alege între douǎ accesorii în formǎ de pieptene:
●● Accesoriul mic permite tunderea pǎrului la urmǎtoarele lungimi: 4 mm, 7 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm.
●● Accesoriul mare permite tǎierea pǎrului la urmǎtoarele lungimi: 18 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm.
–– Alegeţi accesoriul potrivit pentru lungimea de tundere doritǎ.
–– Montaţi-l în fantele laterale ale maşinii de tuns pǎrul (se aude un „click” specific).
–– Asiguraţi-vǎ cǎ cele douǎ fante pentru fixarea accesoriilor se prind în mod sigur pe profilele laterale (a se vedea
desenul alǎturat).
–– Schimbaţi accesoriul scoţându-l pe cel dintâi şi montându-l pe cel de al doilea, dupǎ cum s-a indicat mai înainte.
–– Rotiţi spre stânga potenţiometrul pentru reglarea lungimii (3), pentru a obţine o lungime mai mare sau spre dreapta
pentru a micşora lungimea de tǎiere.
26
GW39-004_v01
Curǎţarea şi pǎstrarea maşinii
●● Nu manevraţi niciodatǎ încǎrcǎtorul cu mâinile ude la introducerea şi scoaterea încǎrcǎtorului din priza electricǎ.
●● Încǎrcǎtorul şi cablul de alimentare trebuie sǎ fie întotdeauna uscate.
●● Nu este permisǎ cufundarea maşinii de tuns pǎrul în apǎ sau în alte substanţe de curǎţare, pentru cǎ maşina nu se
închide ermetic, pentru a împiedica pǎtrunderea lichidelor în interior. S-ar putea provoca deteriorarea componentelor
aflate sub tensiune (de ex. acumulatorii).
–– Fixaţi întrerupǎtorul pornire/ oprire (4) în poziţia „0”.
–– Întotdeauna înainte de a curǎţa şi de a depozita maşina, opriţi maşina şi scoateţi ştecǎrul încǎrcǎtorului din priza
reţelei electrice.
–– Scoateţi accesoriile în formǎ de pieptene de la maşina de tuns pǎrul.
–– Pentru a scoate capǎtul de tǎiere (1), rotiţi mai întâi spre stânga (în poziţia 0) potenţiometrul pentru ajustarea pǎrului (2).
–– Împingeţi în faţǎ cu degetul mare capǎtul de tǎiere (1) pentru a o desface din elementele de prindere.
–– Dacǎ este nevoie, spǎlaţi accesoriile de plastic sub jet de apǎ, pe urmǎ lǎsaţi-le sǎ se usuce bine.
–– Îndepǎrtaţi pǎrul rǎmas pe capǎtul de tǎiere (1) cu ajutorul periuţei de curǎţare din dotare (VII).
–– Introduceţi pe urmǎ în continuare profilul capǎtului de tǎiere (1) în fantele care blocheazǎ elementele de prindere ale
capǎtului de tǎiere.
–– Apǎsaţi uşor capǎtul de tǎiere (1) pânǎ se aude un „click”.
INDICAŢII: Pentru a micşora forţa de frecare, picuraţi din când în când una sau douǎ picǎturi de ulei între lame şi distribuiţi-l în mod uniform.
Puteţi folosi orice ulei neacid (de felul uleiului pentru maşina de cusut). Ştergeţi cu o cârpǎ excesul de ulei.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu le aruncaţi împreună cu deşeurile comunale. Predaţi-le la un
centru de colectare. Înainte de a arunca aparatul sau înainte de a-l preda la un centru de colectare trebuie să scoateţi bateriile din
compartiment.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase care se află în
utilaj pot constitui un pericol pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu rǎspunde de eventualele defecţiuni apǎrute ca urmare a utilizǎrii aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale
necorespunzǎtoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi
directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
GW39-004_v01
27
RU
Содержание
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации................................................................................................................................28
Техническая характеристика.........................................................................................................................................................................................29
Устройство и элементы машинки для стрижки волос . ...............................................................................................................................................30
Oбслуживание и принцип действия машинки для стрижки волос .............................................................................................................................30
Очистка и консервация .................................................................................................................................................................................................32
Экология – Забота о окружающей среде .....................................................................................................................................................................32
Уважаемые пользователи!
С помощью машинки для стрижки волос с двумя сменными насадками-гребнями Вы можете стричь волосы на различную длину, а также подравнивать линию волос. Дополнительно доступна функция филирования волос.
Машинка для стрижки волос имеет комплект сменных режущих керамических лезвий и лезвий, покрытых титаном. Этот материал обеспечивает оптимальную и аккуратную стрижку, а также особенно приятен для кожи.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники
безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации
От настоящей информации зависит Ваше здоровье и безопасность. Перед первым включением машинки для стрижки волос просим ознакомиться со всеми инструкциями по обслуживанию и правилами техники безопасности.
–– Машинка для стрижки волос предназначена исключительно для домашнего пользования. В случае ее использования в коммерческих
целях условия гарантии изменяются.
–– Подключайте машинку только к сети переменного тока 230 V.
–– Всегда выключайте и отсоединяйте прибор от сети, если им не пользуетесь или перед очисткой.
–– Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
–– Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола или рабочей поверхности, на которой установлен прибор, а также не свисал
с края стола.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или специализированная ремонтная мастерская либо квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
–– Машинка предназначена исключительно для стрижки натуральных волос. Машинку следует использовать только для стрижки людей,
не разрешается применять машинку для стрижки искусственных волос и животных. Использование прибора не по назначению приводит к аннулированию гарантии на прибор.
–– Не прикасайтесь к сетевому адаптеру мокрыми руками, особенно во время подсоединения или отсоединения его от сетевой розетки.
–– Пользуйтесь только сетевым адаптером, поставляемым вместе с машинкой для стрижки волос.
–– Должен быть обеспечен удобный доступ к сетевой розетке.
–– Никогда не накрывайте адаптер, поскольку это может привести к опасной аккумуляции тепла внутри него.
28
GW39-004_v01
–– Вначале вставьте разъем сетевого адаптера в гнездо в машинке для стрижки волос или вставьте разъем сетевого адаптера в под тавку.
И только потом подсоедините адаптер к сети питания.
–– Не используйте машинку во время принятия ванны.
–– Не погружайте машинку и сетевой провод в воду или другие жидкости.
–– Не кладите работающую машинку на мокрую поверхность или на одежду.
–– Не кладите и не храните машинку в таких местах, откуда она может упасть или сброшена в воду.
–– Во избежание порезов не пользуйтесь машинкой в случае повреждения насадки-гребня.
–– Запрещается очищать машинку от волос и других загрязнений с помощью острых предметов (например, расчески).
–– Очищайте машинку после каждого использования.
–– Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не
имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
–– Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
–– Используйте только те насадки, которыми укомплектован данный прибор.
–– Mашинка для стрижки волос может работать как от аккумулятора, так и от сети.
–– Волосы должны быть чистыми, сухими и расчесанными.
–– Накройте полотенцем шею и плечи человека, которого Вы будете стричь.
–– Используйте машинку для стрижки волос строго по назначению, как это описано в настоящей инструкции.
ВНИМАНИЕ: Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить дополнительное разностнотоковое устройство защиты
(RCD) (> 30 мА) в цепи питания ванной комнаты. Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику.
ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь данным прибором рядом с ванной, бассейном, раковиной или другими источниками воды.
ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током, риска возгорания и ожогов необходимо соблюдать вышеупомянутые правила техники безопасности.
Убедитесь, что Вам понятны все привед енные выше указания.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
Машинка для стрижки волос имеет II класс изоляции, не требует заземления.
Машинка для стрижки волос ZELMER отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC.
–– Уровень шума: 68 dB/A.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
GW39-004_v01
29
Устройство и элементы машинки для стрижки волос
I. Машинка для стрижки волос
1. Режущая головка
2. Переключатель функции филирования
(поз. 0 – выкл., поз.
– вкл.)
3. Регулятор настройки длины стрижки (1–5)
4. Переключатель вкл./выкл.
5. Сигнальный индикатор
6. Гнездо для зарядки
II. Подставка для зарядки
III. Адаптер
IV. Mалая насадка-гребень (2 шт.)
V. Большая насадка-гребень (2 шт.)
VI. Расческа
VII. Щетка для очистки
VIII. Смазочное масло
IX. Чехол
Oбслуживание и принцип действия машинки для стрижки волос
Mашинка для стрижки волос может работать как от аккумулятора, так и от сети.
1. Pабота с адаптером
В первую очередь вставьте разъем шнура сетевого адаптера в гнездо в машинке для стрижки волос, а затем подсоедините адаптер к соответствующей сетевой розетке (230 V). В режиме питания от сети машинка сразу готова к работе.
2. Зарядка аккумуляторов и работа в режиме питания от аккумуляторов
ВНИМАНИЕ: При первоначальной зарядке, а также при первых 2–3 подзарядках, машинка должна заряжаться не менее 16 часов.
С целью подзарядки прибора необходимо перевести переключатель вкл./выкл. (4) в положение «0».
Вставьте машинку в подставку для зарядки (II).
Подсоедините подставку для зарядки (II) к питающей сети. Для этого вставьте разъем сетевого адаптера (III) в подставку.
Подсоедините адаптер (III) к соответствующей сетевой розетке (230 V). Процесс зарядки сигнализируется свечением красного сигнального индикатора (5). При полной зарядке машинка для стрижки волос может работаь около 60 минут.
–– Aккумулятор машинки для стрижки волос набирает оптимальный заряд за 2–3 цикла зарядки-разрядки. Для следующей подзарядки достаточно уже 10 часов. Перед зарядкой желательно, чтобы аккумулятор полностью разрядился. Зарядка аккумулятора при полной его
разрядке продлевает срок его службы.
––
––
––
––
30
GW39-004_v01
3. Использование машинки для стрижки волос и филирования
ВНИМАНИЕ: Лучше поэтапно контролировать стрижку, начиная с более длинных волос.
–– Установите необходимую насадку-гребень: (малую (IV) или большую (V)).
–– С помощью регулятора настройки длины стрижки волос/бороды (3) отрегулируйте необходимую длину стрижки. Длина волос после стрижки (в миллиметрах) обозначена на насадке-гребне.
–– Включите машинку для стрижки волос, переключая переключатель вкл./выкл. (4) в положение «1».
–– Снимайте за один раз небольшое количество волос.
–– Осуществляйте стрижку спокойно и медленно.
–– Держите машинку ровно таким образом, чтобы насадка-гребень была установлена в горизонтальной плоскости.
–– Стрижку всегда нужно начинать с затылочной зоны, постепенно передвигаясь вверх, или со лба
Насадка для
и висков по направлению к макушке.
филирования
Для прореживания волос необходимо повернуть переключатель функции филирования волос (2)
влево до поз.
. Из корпуса выдвигается встроенный элемент функции филирования, интегрированный с режущей головкой (1).
С помощью приема филирования можно уменьшить объем волос и придать прическе современную
форму без изменения длины волос.
волос
4. Стрижка волос без насадки
ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны. Режущая головка (1) очень острая!
Без насадки-гребня волосы можно равномерно подстригать до длины 1–2 мм.
Выравнивание контуров бороды и бакенбардов, подстригание волос на затылке:
–– Передвигайте машинку по волосам спокойно и медленно.
–– Поверните машинку так, чтобы задняя часть была направлена вверх.
–– Поместите край режущей головки (1) без насадки-гребня на нужной Вам высоте линии зароста.
–– Передвигайте работающую машинку в направлении вниз.
5. Установка/замена насадок-гребней
Можно выбрать одну из насадок-гребней:
●● Mалая насадка позволяет подстригать волосы на длину: 4 мм, 7 мм, 10 мм, 13 мм, 16 мм.
●● Большая насадка позволяет подстригать волосы на длину: 18 мм, 21 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм.
––
––
––
––
––
Выберите насадку-гребень соответствующую необходимой Вам длине волос.
Чтобы установить насадку-гребень, вставьте ее в боковые пазы в машинке, пока не услушите характерный щелчок.
Убедитесь, что два крепежных отверстия на насадке-гребне защелкнулись на боковых выступах (см. рисунок рядом).
Для замены насадок нужно снять одну насадку и вместо нее установить другую, как это описано выше.
Чтобы увеличить длину стрижки, поверните регулятор настройки длины стрижки (3) влево, а чтобы уменьшить
длину стрижки – поверните вправо.
GW39-004_v01
31
Очистка и консервация
●● Никогда не вставляйте в сетевую розетку и не вынимайте адаптер мокрыми руками.
●● Сетевой адаптер и электропровод всегда должны быть сухими.
●● Запрещается погружать машинку для стрижки волос в воду или другие жидкости, поскольку прибор не является водонепроницаемым. Следите за тем, чтобы вода не попадала на элементы, находящиеся под напряжением (аккумуляторы), т.к. это может привести к их повреждению.
–– Переключите переключатель вкл./выкл. (4) в поз. «0».
–– Всегда выключайте машинку перед очисткой и консервацией и вынимайте вилку из розетки.
–– Снимите с машинки насадку-гребень.
–– Чтобы снять режущую головку (1), поверните переключатель функции филирования волос (2) вправо (до поз. «0»).
–– Чтобы освободить режущую головку из корпуса, слегка нажмите и передвиньте большим пальцем вперед лезвие режущей головки (1).
–– В случае необходимости пластиковые насадки-гребни можно промыть водой и тщательно просушить.
–– После каждого использования нужно очистить режущую головку (1) от остатков состриженных волос при помощи приложенной в комплекте щеточки (VII).
–– Установите режущую головку (1) на место, вставляя выступы на режущей головке в блокирующие отверстия
в корпусе режущей головки.
–– Слегка надавите на режущую головку (1) до момента, пока не услышите щелчок.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения трения время от времени смажьте лезвия 1-2 каплями смазочного масла и равномерно разотрите.
Можно использовать любое смазочное масло без содержания кислот (напр., масло для смазки швейных машинок).
Остатки масла сотрите тряпочкой.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью: Картонные упаковки сдавайте в макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
Запрещается выбрасывать использованные батарейки в обычный смешанный мусор (токсичные тяжелые металлы). Их следует сдавать в специализированные пункты сбора отработанных батареек и акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора выньте из него батарейки.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут
создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения
правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
32
GW39-004_v01
BG
Съдържание
Упътвания и препоръки за безопасност........................................................................................................................................................................33
Технически данни...........................................................................................................................................................................................................34
Устройство и елементи на машинката за подстригване на коса................................................................................................................................35
Употреба и работа на машинката за подстригване на коса........................................................................................................................................35
Почистване и поддръжка...............................................................................................................................................................................................37
Екология – Грижа за околната среда............................................................................................................................................................................37
Уважаеми клиенти!
С помощта на машинката за подстригване и двете лесно сменящи се гребенови приставки имате възможност да получите различни дължини
на подстригване и изравняване на линията на косата. Допълнително е достъпна функция за филиране.
Режещата система се състои от керамични остриета и остриета с покритие от титан. Този материал осигурява оптимално и точно подстригване и е особено деликатен за кожата.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на машинката за подстригване на коса.
Упътвания и препоръки за безопасност
Тази информация се отнася за Вашето здраве и безопасност. Преди първото използване на машинката за подстригване на коса е задължително да се запознаете с всички упътвания за използване и информацията, отнасяща се за безопасността.
–– Машинката за подстригване на коса е предназначена за домашно използване. В случай че се използва за професионални цели, гаранционните условия се променят.
–– Включвайте зарядното устройство само към електрическа мрежа с променлив ток 230 V.
–– Изключвайте зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате уреда или преди да започнете почистването му.
–– Не изваждайте щепсела от ел. контакта с дърпане за кабела.
–– Захранващият кабел не бива да виси над ръба на масата или плота или да се допира до горещи повърхности.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно
предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
–– Уредът е предназначен само за подстригване на естествена коса. Той може да се използва само за човешка коса, не бива да се използва за изкуствена коса или за подстригване на козината на животни. Използването на уреда за цели различни от предназначението му
води до анулиране на гаранцията.
–– Не докосвайте зарядното устройство с мокри ръце, особено когато го пъхате или изваждате от електрическия контакт.
–– За работа с мрежово захранване използвайте само зарядното устройство от комплекта с машинката за подстригване на коса.
–– Включете зарядното устройство само към лесно достъпен контакт.
–– Не покривайте зарядното устройство, тъй като това може да доведе до опасно повишаване на температурата.
–– Винаги първо пъхайте щепсела в контакта за захранване на машинката за подстригване на коса или подставката за зареждане. Едва
GW39-004_v01
33
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
тогава пъхайте зарядното устройство в електрическия контакт.
Не използвайте уреда по време на къпане.
В никакъв случай не потапяйте уреда и кабела със зарядното устройство във вода или други течности.
По време на работа не слагайте машинката за подстригване върху мокра повърхност или дреха.
Не слагайте и не съхранявайте уреда на място, от което може да падне във вода.
Не използвайте уреда с повредена гребенова приставка. Има опасност от нараняване.
В никакъв случай не изваждайте косми или чужди предмети от вътрешността на машинката за подстригване на коса с помощта на остри
инструменти (напр. с гребен).
Всеки път след използване почиствайте уреда.
Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности,
както и от лица без опит и познаване на уреда, освен ако това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на
уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Не използвайте приставки, които не се препоръчват.
Машинката за подстригване на коса може да се използва със захранване от мрежата или с батерия.
Подстригваната коса трябва да бъде чиста, суха и сресана.
Сложете кърпа около шията, за да избегнете попадането на косми под яката.
Използвайте машинката за подстригване на коса само съгласно предназначението й по начина, описан в тази инструкция.
ВНИМАНИЕ: За осигуряване на допълнителна защита се препоръчва инсталиране в електрическата верига на дефектнотокова защита
(RCD) с номинален диференциален ток не повече от 30 mA. За тази цел е необходимо да се обърнете към специалист-електротехник.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте този уред близо до вода над ваната, басейн или друг съд с вода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте горепосочените правила, за да избегнете опасността от изгаряне, токов удар или пожар.
Уверете се, че сте разбрали горепосочените упътвания.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Уредът е конструиран с ІІ клас изолация, не изисква заземяване.
Машинката за подстригване на коса ZELMER изпълнява изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
–– Ниво на шум на уреда: 68 dB/A.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
34
GW39-004_v01
Устройство и елементи на машинката за подстригване на коса
I. Машинка за подстригване на коса
1. Режеща глава
2. Регулатор за филиране на коса (положение
0 – изключен, положение
– включен)
3. Регулатор на дължината на подстригване (1–5)
4. Превключвател включване/ изключване
5. Контролна лампа
6. Контакт за зареждане
II. Подставка за зареждане
III. Зарядно устройство
IV. Малка гребенова приставка (2 бр.)
V. Голяма гребенова приставка (2 бр.)
VI. Гребен
VII. Четка за почистване
VIII. Масло за поддръжка
IX. Калъфка
Употреба и работа на машинката за подстригване на коса
Машинката за подстригване на коса може да се използва със захранване от мрежата или с батерия.
1. Работа със зарядното устройство
Първо пъхнете конектора на захранващия кабел в уреда, а след това пъхнете щепсела на зарядното устройство в подходящ ел. контакт
(230 V). При захранване от мрежата уредът е готов за използване веднага.
2. Зареждане на батериите и работа със захранване от батериите
ПРЕПОРЪКА: Преди първото използване, както и при следващите 2–3 зареждания уредът трябва да се зарежда поне 16 часа.
За зареждане на уреда преместете превключвателя включване/ изключване (4) на положение „0”.
Поставете уреда на подставката за зареждане (ІІ).
Включете подставката за зареждане (II) към кабела на зарядното устройство (III).
Пъхнете щепсела на зарядното устройство (III) в подходящ електрически контакт (230 V). Процесът на зареждане се сигнализира от светещата червено контролна лампа (5). При пълно зареждане машинката за подстригване на коса може да работи около шестдесет минути.
–– Батерията на машинката за подстригване на коса достига оптимална мощност след три цикъла зареждане и разреждане. За следващото
зареждане са достатъчни 10 часа. За осигуряване на дълъг период на ползване на батериите преди да ги заредите отново, те трябва
изцяло да се разредят.
––
––
––
––
GW39-004_v01
35
3. Използване на машинката за подстригване и филиране на коса
ПРЕПОРЪКА: Подстригвайте косата до желаната дължина на етапи, като започнете от по-голяма дължина.
–– Поставете подходяща гребенова приставка (малка (IV) или голяма (V)).
–– Настройте желаната дължина на подстригване на косата/брадата с помощта на регулатора на дължината на подстригване (3). Дължината
на косата след подстригване (в милиметри) е отбелязана на гребеновата приставка.
–– Включете машинката за подстригване на коса, като преместите превключвателя включване/ изключване (4) на положение 1.
–– Подстригвайте на малки ивици.
–– Премествайте машинката бавно по косата.
–– Дръжте уреда така, че гребеновата приставка да бъде разположена равно.
–– Винаги започвайте подстригването от шията нагоре или от челото и слепоочията нагоре по посока към върха на главата.
За филиране на косата завъртете регулатора за филиране на косата (2) наляво на положение
;
елементът за филиране, интегриран с режещата глава (1), ще се излезе нагоре от корпуса.
С помощта на тази функция можете да намалите обема на косата. Това придава на прическата модерен вид без промяна на дължината на косата.
Елемент за
филиране
4. Подстригване без приставка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Режещата глава (1) е много остра. Има опасност от нараняване!
Без гребеновата приставка косата може да се подстригва равномерно на дължина 1–2 мм.
Подстригване на контура на линията на брадата и бакенбардите, бръснене на врата:
–– Премествайте машинката бавно по косата.
–– Завъртете уреда така, че задната част да бъде насочена нагоре.
–– Поставете ръба на режещата глава (1) без гребеновата приставка на желаната височина на линията на космите.
–– Премествайте работещата машинка за подстригване надолу.
5. Поставяне / смяна на гребеновите приставки
Има възможност за избор на една от двете гребенови приставки:
●● Малката приставка дава възможност косата да се подстриже на дължина: 4 мм, 7 мм, 10 мм, 13 мм, 16 мм.
●● Голямата приставка дава възможност косата да се подстриже на дължина: 18 мм, 21 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм.
–– Изберете приставка подходяща за желаната дължина на подстригване.
–– Вкарайте я в страничните улеи на машинката за подстригване на коса (ще чуете „щракване”).
–– Уверете се, че двата отвора, прикрепващи гребеновата приставка видимо са се прикрепили на страничните
издатини (виж рисунката встрани).
–– Сменете приставката, като свалите едната и поставите другата по начина, описан по-горе.
–– Завъртете наляво регулатора на дължината на подстригване (3), за да получите по-голяма дължина на подстригване, или надясно, за да получите по-малка дължина на подстригване.
36
GW39-004_v01
Почистване и поддръжка
●● При пъхане и изваждане на зарядното устройство в ел. контакт в никакъв случай не го дръжте с мокри ръце.
●● Зарядното устройство и захранващия кабел винаги трябва да бъдат сухи.
●● Машинката за подстригване на коса не бива да се потапя във вода или други течности за почистване, тъй като
уредът не е водонепропусклив. Това би могло да доведе до повреждане на частите, намиращи се под напрежение (батериите).
–– Настройте превключвателя включване/ изключване (4) на положение „0”.
–– Винаги преди почистване и поддръжка изключвайте машинката за подстригване на коса и изваждайте щепсела на зарядното устройство от контакта.
–– Свалете от машинката за подстригване на коса гребеновата приставка.
–– За да свалите режещата глава (1), първо завъртете надясно (на положение 0) регулатора за филиране на
косата (2).
–– Натиснете напред с палец острието на режещата глава (1), за да освободите режещата глава от хващача.
–– Ако е необходимо, измийте пластмасовите гребенови приставки под течаща вода, а след това добре ги подсушете.
–– Отстранете космите от режещата глава (1) с помощта на четката за почистване от комплекта (VII).
–– Пъхнете отново издатината на режещата глава (1) в отвора за фиксиране на хващача на режещата глава.
–– Натиснете леко режещата глава (1), ще чуете щракване.
ПРЕПОРЪКА: За да намалите триенето от време на време капнете една-две капки масло между остриетата и го
нанесете равномерно.
Можете да използвате машинно масло без киселини (като например масло за шевни машини). Изтрийте с кърпа излишното количество масло.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за околната среда. Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите домакински отпадъци, а трябва да се предадат в пункт за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето или предаването на уреда
в пункт за събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от мястото им.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни части
могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните
разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
GW39-004_v01
37
UA
Зміст
Вказівки та рекомендації, що стосуються безпеки ......................................................................................................................................................38
Технічні дані ...................................................................................................................................................................................................................39
Будова і складові частини машинки для стрижки волосся .........................................................................................................................................40
Обслуговування і робота машинки для стрижки волосся ...........................................................................................................................................40
Очищення і зберігання ..................................................................................................................................................................................................42
Екологія – Давайте дбати про навколишнє середовище ............................................................................................................................................42
Транспортування і зберігання........................................................................................................................................................................................43
Шановні Клієнти!
За допомогою машинки для стрижки i двох легко замінних гребенястих насадок, маєте можливість отримати різну довжину стрижки i підстрижки лінії волосся. Додатково, доступна функція проріджування.
Ріжучий набір складається з керамічних лез i з титановим покриттям. Цей матеріал забезпечує оптимальну і старанну стрижку і вважається
особливо делікатним для шкіри.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу зверніть на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування машинкою у майбутньому.
Вказівки та рекомендації, що стосуються безпеки
Ця інформація важлива для здоров’я і безпеки користувача. Перед першим користуванням машинкою для стрижки волосся, обов’язково
ознайомтесь з усіма інструкціями з користування та інформацією щодо безпеки.
––
––
––
––
––
Машинка призначена виключно для домашнього використання. У разі використання її для комерційних цілей, умови гарантії змінюються.
Живильник підключайте тільки до мережі перемінного струму 230 V.
Відключайте живильник від розетки, якщо не користуєтесь ним або перед початком очищування.
Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
Кабель живлення не може звисати над краєм столу або робочої поверхні, а також не може доторкатися до гарячих поверхонь.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель живлення, то його повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна
майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
–– Прилад призначений виключно для стрижки натурального волосся. Машинка застосовуються виключно для людського волосся не застосовуйте її для штучного волосся або волосу тварин. Використання приладу не за його призначенням приведе до втрати гарантії.
–– Не доторкайтесь до живильника мокрими руками, особливопід час встановлення або витягування вилки з розетки.
–– Для мережного живленнякористуйтесь виключно живильником, що постачається разом з машинкою для стрижки волосся.
–– Підключайте живильник тільки для легко доступної розетки.
–– Не закривайте живильник, тому що це може привести до небезпечного збільшення температури.
–– Зпочатку вставте вилку в розетку живлення у машинці для стрижки волосся або в основі для зарядки. Щойно тоді укладіть живильник
в розетку.
38
GW39-004_v01
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Не користуйтесь фен - щіткою під час приймання ванни.
Не занурюйте машинку і живильний кабель у воду або іншу рідину.
Під час користування машинкою не покладайте її на мокру поверхню або одяг.
Не покладайте і не зберігайте машинку у місці, звідки вона може впасти в воду.
Не користуйтесь машинкою з пошкодженою гребенястою насадкою . Існує небезпека поранення.
Не намагайтесь усувати волосся або інородні тіла з середини машинки для стрижки волосся за допомогою гострих предметів (напр. гребінем).
кожен раз після користування машинкою, очистіть її.
Не дозволяйте користуватися приладом особам (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями,
які не мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке
ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
Не вживайте нерекомендовані насадки.
Машинка для стрижки волосся може використовуватися як прилад, що живиться від мережі як акумулятор.
Волосся для стрижки повинно бути чистим, сухим і розчесаним.
Покладіть рушник на навколо шиї для попередження попадання підстриженого волосся за комір.
Користуйтесь машинкою для стрижки тільки за її призначенням, вказаним у цій інструкції.
УВАГА: Для забезпечення додаткового захисту, рекомендується встановити у електричному контурі пристрій з запобіжником RCD з номінальним нульовим струмом, що не перевищує 30mA; З цього питання необхідно звернутися до спеціаліста електрика.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не користуйтесь приладом поблизу води над ванною, басейном або іншим резервуаром.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дотримуйтесь вказаних вище правил для попередження ризику опіків, ураження електричним струмом або пожежі.
Необхідно упевнитися, що вищенаведені вказівки є зрозумілими.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Прилад виготовлений за II класом ізоляції, не вимагає занулення.
Машинка для стрижки волосся ZELMER виконує вимоги діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
–– Шум обладнання: 68 dB/A.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
GW39-004_v01
39
Будова і складові частини машинки для стрижки волосся
I. Машинка для стрижки волосся
1. Ріжуча головка
2. Регулятор для проріджування волосся.(положення 0 – виключене, положення
– включене)
3. Регулятор довжини стрижки (1–5)
4. Перемикач включіть/виключіть
5. Контрольна лампочка
6. Гніздо зарядки
II. Основа для зарядки
III. Живильник
IV. Мала гребеняста насадка (2 шт.)
V. Велика гребеняста насадка (2 шт.)
VI. Гребінь
VII. Щітка для очищення
VIII. Консервуюче масло
IX. Футляр
Обслуговування і робота машинки для стрижки волосся
Машинка для стрижки волосся може використовуватися як прилад, що живиться від мережі, а також як акумулятор.
1. Робота з живильником
Зпочатку покладіть у прилад наконечник проводу живильника, a потім вставте вилку живильника у відповідну розетку (230 V). У режимі мережного живлення, прилад відразу готовий до використання.
2. Зарядка акумуляторів i праця з акумуляторним живленням
ВКАЗІВКА: Перед першим користуванням, а також при 2–3 наступній зарядці, прилад потрібно заряджувати протягом не менш як 16 годин.
Для зарядки приладу пересуньте перемикач включіть/виключіть (4) у положення „0”.
Помістіть прилад на основі для зарядки (II).
Підключіть основу для зарядки (II) до проводу живильника (III).
Уставте вилку живильника (III) у відповідну мережну розетку (230 V). Процес зарядки сигналізується включеною червоною контрольною
лампочкою (5). При повній зарядці, машинка для стрижки волосся може працювати протягом бл. шістдесят хвилин.
–– Акумулятор машинки для стрижки волосся досягає оптимальної потужності після трьох циклів зарядки і розрядки. До наступної зарядки
достатньо десяти годин. Для забезпечення довготривалого періоду користування акумулятором, перед повторною зарядкою акумулятор
повинен повністю розрядитися.
––
––
––
––
40
GW39-004_v01
3. Користування машинкою для стрижки і проріджування волосся
ВКАЗІВКА: Стрижіть волосся на потрібну довжину етапами, починаючи від більшої довжини.
–– Установіть відповідну гребенясту насадку (малу (IV) або велику (V)).
–– Установіть потрібну довжину стрижки волосся/бороди за допомогою регулятора довжини стрижки (3). Довжина волосся після підстрижки
(у міліметрах) позначається на індикаторі довжини на гребенястій насадці.
–– Уключіть машинку для стрижки волосся, пересуваючи перемикач включіть/виключіть (4) у положення 1.
–– Виконайте стрижку тільки малих зон.
–– Пересувайте повільно по волоссі машинкою для стрижки.
–– Триайте прилад так, щоб гребеняста насадка була встановлена плоским способом.
Елемент для
–– Завжди починайте стрижку від потилиці уверх або від чола і скроні уверх у напрямку середини голови.
проріджування
Для проріджування волосся поверніть регулятор проріджування волосся (2) вліво у положення
;
елемент для проріджування інтегрований з ріжучою головкою (1) висувається з корпусу уверх.
За допомогою цієї функції, можете зменшити об’єм волосся. Це надає сучасний, змінний вигляд без
зміни довжини волосся.
волосся
4. Стрижка без насадки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ріжуча головка (1) є дуже гострою. Існує небезпека поранення.
Без гребенястої насадки, можлива рівномірна підстрижка волосся на довжину 1–2 мм.
Підстрижка контуру лінії заросту і бакенбардів, гоління волосся на потилиці:
–– Пересувайте повільно по волоссі машинкою для стрижки.
–– Поверніть машинку так, щоб задня частина була направлена уверх.
–– Помістіть край ріжучої головки (1) без гребенястої насадки на потрібну довжину лінії заросту.
–– Пересувайте працюючу машинку для стрижки униз.
5. Установлення/заміна гребенястих насадок
Існує можливість вибору між двома гребенястими насадками:
●● Мала насадка дозволяє підстригти волосся на довжину: 4 мм, 7 мм, 10 мм, 13 мм, 16 мм.
●● Велика насадка дозволяє підстригти волосся на довжину: 18 мм, 21 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм.
–– Виберіть насадку відповідну для потрібної довжини стрижки.
–– Уведіть її у бічні направляючі канавки машинки для стрижки волосся (почуєте характерний звук „клік”).
–– Упевніться, чи два кріпильні отвори гребенястої насадки защемилися на бічних виступах (дивись рисунок
поруч).
–– Замініть насадку шляхом зняття одної і встановлення другої за вищевказаним способом.
–– Поверніть вліво регулятор довжини стрижки (3), щоб отримати більшу довжину стрижки або вправо для отримання меншої довжини стрижки.
GW39-004_v01
41
Очищення і зберігання
●● Забороняється під час вставлення і витягування живильника з розетки тримати його мокрими руками.
●● Живильник і приєднувальний кабель повинні бути сухими.
●● Не занурюйте машинку для стрижки волосся у воду чи іншу рідину для очищення, тому що прилад не є водостійким. Це може привести до пошкодження частин під напругою (акумуляторів).
–– Установіть перемикач включіть/виключіть (4) у положення „0”.
–– Завжди перед очищенням i зберіганням виключайте машинку для стрижки волосся i витягніть вилку живильника з розетки.
–– Зніміть з машинки для стрижки волосся гребенясту насадку.
–– Для знімання ріжучої головки (1), поверніть зпочатку вправо (у положення 0) регулятор для проріджування
волосся (2).
–– Натисніть уперед великим пальцем лезо ріжучої головки (1) для звільнення ріжучої головки з патрона.
–– За необхідністю, промийте пластикові гребенясті насадки під проточною водою, a потім осушіть їх старанно.
–– Видаліть залишки волосся з ріжучої головки (1) за допомогою доданої щітки для очищення (VII).
–– Повторно установіть виступ ріжучої головки (1) в блокуючий отвір патрона ріжучої головки.
–– Легко натисніть ріжучу головку (1) доки не почуєте характерний звук защемлення.
ВКАЗІВКА: Для зменшення тертя від часу до часу уведіть одну дві краплі масла між леза і розведіть його рівномірно.
Можете застосувати будь-яке масло без вмісту кислоти (тобто масло для швейної машини). Витріть ганчіркою
надмір масла.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища. Це не є трудним, ні надто коштовним. З цією метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) кинути в контейнер для пластиків.
Батареї містять шкідливі для природного середовища речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими відходами, здайте їх до пункту збору вторинної сировини. Перед тим як викинути або здати обладнання до пункту вторинної сировини, потрібно пам’ятати про вийняття батарей зі сховища для батарей
Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт складування, тому що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні можуть складати шкідливу дію для середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
42
GW39-004_v01
Транспортування і зберігання
–– Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
–– Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
–– Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
–– Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 –
в разі завстосування ящикових піддонів.
–– Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
–– Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати
– 1(Л) ГОСТ 15150.
–– Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень,
стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
GW39-004_v01
43
EN
Content
Safety instructions and recommendations ......................................................................................................................................................................44
Specifications ..................................................................................................................................................................................................................45
Outline and parts of the hair clipper ................................................................................................................................................................................46
Handling and operation of hair clipper . ...........................................................................................................................................................................46
Cleaning and maintenance . ............................................................................................................................................................................................48
Ecology – Environment protection . .................................................................................................................................................................................48
Dear Customers!
The hair clipper with two easy replaceable comb attachments provides possibility of obtaining different lengths of cutting and clipping hairline.
Additionally, the feature of thinning is available.
The cutting set consists of titanium coated ceramic blades. The material provides optimum and exact clipping and is especially gentile for skin.
Please read these instructions carefully. Pay your special attention to important safety instructions. Keep this “Instructions for use” for future
reference.
Safety instructions and recommendations
Herewith information concerns your health and safety. It is obligatory to learn about all instructions for use and safety information before first usage of
the clipper.
––
––
––
––
––
The hair clipper is intended for domestic use. In case it is used for commercial use, the guarantee conditions change.
Connect the power supply adaptor to AC mains supply 230 V.
Disconnect the power supply adaptor from the mains supply outlet when not in use or before cleaning.
Do not unplug pulling by the cord.
The supplying cord should not hang over the edge of a table or desktop, nor touch hot surface.
If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be replaced by the producer or at a proper service point or by a qualified person
in order to avoid any hazards.
–– This device is intended for cutting natural hair, only. It is allowed to use it only for human hair; it can not be used for cutting artificial or animal
hair. Using the product for other than intended purposes shall cause nullifying the guarantee.
–– Do not touch the power supply adaptor with wet hands, especially when plugging or unplugging it from the mains supply outlet.
–– For the operation with mains use only the adaptor supplied with the hair clipper.
–– Connect only to easily accessible mains supply outlet.
–– Do not cover the adaptor; it can lead to dangerous temperature increase.
–– Always At first connect the plug into the socket in the clipper or loading base. When it is done, you can connect it to the mains supply outlet.
–– Do not use during bath.
–– Never immerse the device and cord in water or other liquids.
44
GW39-004_v01
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Do not place the hair clipper on wet surface or cloth during operation.
Do not place or store the device in the area where it can fall into water.
Do not use the device with damaged comb attachment. It can cause injuries hazard.
Never try to remove the foreign bodies out of the clipper using sharp objects (i.e. comb).
Always clean after using.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Do not apply not recommended attachments.
The hair clipper can be used both as a mains and cordless device.
The cut hair should be clean, dry and combed.
Put the towel around the neck to avoid getting the cut hair under the collar.
Use the hair clipper only as intended according to the herewith instructions.
ATTENTION: In order to provide additional protection, it is recommended to install the residual current device (RCD) with nominal residua Power not
exceeding 30 mA. You should contact the professional electrician in this concern.
WARNING: Do not use the device near water, over the bath tube, pool or other water basin.
WARNING: Observe the above mentioned rules in order to avoid burning, electric shock or fire hazard.
Make sure you understood the a/m instructions.
Specifications
The product technical parameters are included at the name plate.
The device is built in II class isolation, it does not require grounding.
ZELMER hair clippers meet the requirements of effective standards.
The device meets the requirements of the following directives:
–– Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro- Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
–– Noise generated by the appliance: 68 dB/A.
The product is marked with CE symbol on the name plate.
GW39-004_v01
45
Outline and parts of the hair clipper
I. Hair clipper
1. Cutting head
2. Hair thinning knob (0 position – OFF,
position – ON)
3. Cutting length adjustment knob (1–5)
4. On/OFF switch
5. Pilot light
6. Loading socket
II. Loading base
III. Power supply adaptor
IV. Small comb attachment (2 pieces)
V. Big comb attachment (2 pieces)
VI. Comb
VII. Cleaning brush
VIII. Clipper oil
IX. Casing
Handling and operation of hair clipper
The hair clipper can be used both as a mains supplied or cordless device.
1. Operation with power supply adaptor
At first insert the adaptor plug into the device and then insert the adapter plug into the mains supply outlet (230 V). In mains supplied mode the device
is ready for use.
2. Loading accumulators and cordless operation
TIP: Load the device minimum 16 h before first usage and when 2–3 next loadings.
In order to load the device move the ON/OFF switch (4) to „0” position.
Place the device on the loading base (II).
Connect the loading base (II) to the adapter cord (III).
Insert the plug of the adapter (III) into appropriate mains supply outlet (230 V). The loading process is indicated by red pilot light (5) glowing. When
fully loaded the hair clipper can operate approximately sixty minutes.
–– The hair clipper accumulator obtains optimum power after three cycles of loading and unloading. Ten hours is enough for next loading. In order to
provide long life of accumulators, they should be completely unloaded before loading.
––
––
––
––
46
GW39-004_v01
3. Using the clipper for hair cutting and thinning
TIP: Cut the hair for demanded length in stages, start form bigger length.
–– Insert appropriate comb attachment (small (IV) or big (V)).
–– Set the desired length of hair/beard with the cutting length adjustment knob (3). The length of clipped hair is indicated (In millimetres) at the length
indicator on the comb attachment.
–– Switch the device on moving the ON/OFF switch (4) to 1 position.
–– Cut only small areas.
–– Move the clipper slowly along hair.
–– Hold the device so, that the comb attachment is laid flat.
Element for
–– Always start the cutting from the neck upwards or from the forehead and temples upwards to the top of head.
thinning hair
In order to thin the hair turn the hair thinning knob (2) left to position; the thinning attachment in-tegrated with
cutting head (1) shall be moved up from the housing.
You can reduce the hair volume with this feature. It provides a modern, changed look without the change of
hair length.
4. Cutting hair without attachment
WARNING: The cutting head (1) is very sharp. Injury hazard!
You can cut the hair in uniform length of 1–2 mm without comb attachment.
For clipping the hairline of bristle and whiskers, neck shaving:
–– Move the hair clipper slowly along hair.
–– Turn the device so, that the back part was directed upwards.
–– Place the edge of the cutting head (1) without comb attachment on desired length of bristle hairline.
–– Move down the clipper in operation.
5. Comb attachments inserting/replacing
It is possible to select one of two comb attachments:
●● The small attachment can cut hair for the length of: 4 mm, 7 mm, 10 mm, 13 mm, and 16 mm.
●● The big attachment can cut hair for the length of: 18 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm, and 30 mm.
–– Select the attachment according to the length of cutting.
–– Insert it into the side guiding grooves of the clipper (you will hear a click).
–– Make sure that the two side protrusions are visibly locked in fastening inlets of the comb attachment (see the picture
beside).
–– Replace one attachment removing it and inserting another as described above.
–– Turn left the cutting length adjustment knob (3), to increase the length of cutting or right to reduce it.
GW39-004_v01
47
Cleaning and maintenance
●● Do not hold the adaptor with wet hands while plugging and unplugging form mains supply outlet.
●● The adaptor and supplying cord should be always dry.
●● It is forbidden to immerse the hair clipper in water or other liquids for cleaning, as the device is not waterproof. It can
damage the live parts (accumulators).
–– Set the ON/OFF switch (4) to „0” position.
–– Always switch off the hair clipper and unplug the adaptor from the mains supply outlet before cleaning and
maintenance.
–– Remove the comb attachment from the hair clipper.
–– In order to remove the cutting head (1), At first turn hair thinning knob (2) (to 0 position).
–– Press forward cutting head (1) with your thumb, in order to release the cutting head from the frame.
–– If necessary, rinse the plastic comb attachments under running water, and then dry them thoroughly.
–– Remove the remains of hair from the cutting head (1) with attached cleaning brush (VII).
–– Insert the protrusion of cutting head (1) back into the locking hole in the frame of cutting head.
–– Press gently the cutting head (1) in, until you hear a clicking sound of locking.
TIP: In order to reduce friction, from time to time insert one or two drops of oil between the blades and distribute it
evenly.
You can use any kind of acidless oil (such as oil for sewing machine). Remove the exceeding oil with cloth.
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to protect the environment. It is neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Batteries contain substances harmful to the natural environment. Do not throw them away with other household waste. Return used
batteries to recycling points. Before disposing of or returning the appliance to a recycling point make sure to remove the batteries from
the battery compartment.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting point as the components of the appliance may pose a threat to the
environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade,
aesthetic or other reasons, without notifying in advance.
GW39-004_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising