Zelmer | ZHC39017 (39Z017) | User manual | Zelmer ZHC39017 (39Z017) User Manual

Zelmer ZHC39017 (39Z017) User Manual
PL
CZ
SK
HU
RO
RU
BG
UA
EN
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Maszynka do strzyżenia włosów 39Z017
NÁVOD K POUŽITÍ
Zastřihovač vlasů 39Z017
NÁVOD NA OBSLUHU
Zastrihávač vlasov 39Z017
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Hajnyíró 39Z017
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Maşină de tuns părul 39Z017
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Maшинка для стрижки волос39Z017
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Подстригване на коса 39Z017
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
Машинка за подстригване на коса 39Z017
USER MANUAL
Hair clipper 39Z017
3–5
6–8
9–11
12–14
15–17
18–20
21–23
24–26
27–29
A
1
A
2
6
B
8
C
10
3
4
7
5
11
12
9
B
C
D
2
GW39-008_v01
PL
Szanowni Klienci!
●
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zachować, aby można było
korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania
wyrobu.
●
●
●
●
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem maszynki do
strzyżenia włosów, proszę obowiązkowo zapoznać się
ze wszystkimi instrukcjami użytkowania i informacjami
dotyczącymi bezpieczeństwa.
● Maszynka do strzyżenia włosów jest przeznaczona do
użytku domowego. W przypadku wykorzystywania jej do
celów komercyjnych, warunki gwarancji zmieniają się.
● Zasilacz podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego
230 V.
● Odłączaj zasilacz od gniazdka elektrycznego, gdy nie
jest on używany oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego pociągając
za przewód.
● Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem stołu
lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Urządzenie jest przeznaczone jedynie do przycinania
włosów naturalnych. Musi być stosowane wyłącznie
do włosów ludzkich - nie wolno stosować do włosów
sztucznych lub zwierzęcych.
Używanie produktu do celów innych niż zgodne z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji.
Nie dotykaj zasilacza mokrymi rękami, szczególnie podczas wkładania lub wyciągania go z gniazda sieciowego.
Do pracy z zasilaniem sieciowym, używaj wyłącznie
zasilacza dostarczonego razem z maszynką do strzyżenia włosów.
Podłączaj zasilacz jedynie do łatwo dostępnego
gniazdka.
Nie przykrywaj zasilacza, ponieważ mogłoby to doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu temperatury.
Zawsze, jako pierwsze wkładaj wtyczkę do gniazda zasilania w maszynce do strzyżenia włosów lub podstawie
do ładowania. Dopiero wtedy, włóż zasilacz do gniazda
sieciowego.
Nie używaj podczas kąpieli.
Nigdy nie zanurzaj urządzenia i kabla z zasilaczem
w wodzie lub innych cieczach.
GW39-008_v01
●
●
●
●
●
●
Podczas pracy nie kładź maszynki do strzyżenia na
mokrej powierzchni lub ubraniu.
Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono wpaść do wody.
Nie używaj urządzenia z uszkodzoną nasadką grzebieniową. Istnieje zagrożenie zranieniem.
Nigdy nie próbuj usuwać włosów lub ciał obcych z wnętrza maszynki do strzyżenia włosów używając ostrych
przedmiotów (np. grzebienia).
Za każdym razem po użyciu, oczyść urządzenie.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
Nie stosuj niezalecanych nasadek.
Maszynka do strzyżenia włosów może być używana,
jako urządzenie zasilane z sieci jak i akumulatorowo.
Przycinane włosy powinny być czyste, suche i rozczesane.
Umieszczaj ręcznik wokół szyi, aby zapobiec wpadaniu
obcinanych włosów za kołnierz.
Używaj maszynki do strzyżenia włosów jedynie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jak to jest opisane
w niniejszej instrukcji.
Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest
zainstalowanie w obwodzie elektrycznym urządzenia
różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie
różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
Nie używaj niniejszego urządzenia
w pobliżu wody nad wanną, basenem lub
innym zbiornikiem z wodą.
Przestrzegaj powyższych zasad w celu uniknięcia
ryzyka oparzenia, porażenia prądem lub pożaru.
Upewnij się, że powyższe wskazówki zostały zrozumiane.
3
●● Przed rozpoczeciem ładowania urządzenia upewnij się,
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Zasilacz zbudowany jest w II klasie izolacji, nie wymaga
uziemienia.
Maszynka do strzyżenia włosów ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Hałas urządzenia: 68 dB/A.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
Budowa i elementy maszynki
do strzyżenia włosów
(Rys. A)
Głowica tnąca
Suwak regulacji długości cięcia
Przycisk ON/OFF
Wyświetlacz LCD
Akumulator
Gniazdo ładowania
Nasadki (4-6; 10-12; 16-18; 22-24; 28-30 mm)
Zasilacz
Szczoteczka do czyszczenia
Olej do ostrzy
Grzebień
Nożyczki
Wyświetlacz LCD
A procentowy poziom naładowania akumulatora
B graficzny poziom naładowania akumulatora
C wskaźnik podłączenia do zasilania sieciowego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Obsługa i działanie maszynki do strzyżenia
włosów
PRACA Z ZASILACZEM
W pierwszej kolejności włóż końcówkę przewodu zasilacza
do urządzenia a następnie włóż wtyczkę zasilacza do odpowiedniego gniazdka sieciowego (230 V). W trybie zasilania
sieciowego, urządzenie jest od razu gotowe do użycia.
ŁADOWANIE AKUMULATORKÓW I PRACA
Z ZASILANIEM AKUMULATOROWYM
Przed pierwszym użyciem jak również przy 2–3 kolejnych
ładowaniach, urządzenie powinno być ładowane przez
przynajmniej 16 godzin.
4
czy urządzenie jest wyłączone.
ładowania akumulatora (zamontowanego
w maszynce) trwa ok. 2 godzin.
●● Przy w pełni naładowanym akumulatorze maszynka
może pracować przez ok. 60 minut.
–– włóż końcówkę zasilacza do gniazda ładowania
maszynki (6),
–– umieść wtyczkę zasilacza w odpowiednim gniazdku
sieciowym. Procentowy oraz graficzny wskaźnik
poziomu naładowania akumulatora pokazują proces
ładowania (miganie).
●● Kiedy akumulator jest w pełni naładowany, wyświetlacz LCD (4) wskazuje 100 i podświetla się na kolor
niebieski.
●● Kiedy wartość naładowania akumulatora spada poniżej 20, graficzny poziom naładowania akumulatora (B)
oraz wskaźnik podłączenia do zasilania sieciowego (C)
zaczynają migać.
●● Kiedy akumulator jest niemal wyczerpany, kolor wyświetlacza zmienia się na czerwony.
●● Akumulator maszynki do strzyżenia włosów uzyskuje
optymalną moc po trzech cyklach ładowania i rozładowania. Do kolejnego naładowania wystarczające jest dziesięć godzin. W celu zapewnienia długiego okresu użytkowania akumulatorków, przed ponownym ładowaniem
powinny zostać one całkowicie rozładowane.
●● Proces
ZAKŁADANIE / WYMIANA NASADEK
GRZEBIENIOWYCH
●● Wybierz
nasadkę odpowiednią do żądanej długości
strzyżenia.
●● Wprowadź odpowiednią nasadkę na boki urządzenia.
Występy muszą zaskoczyć w małych wycięciach po
lewej i po prawej stronie.
●● Wymień nasadkę przez zdjęcie jednej i założenie drugiej
w sposób opisany powyżej.
Aby zdjąć nasadkę delikatnie odegnij jedną stronę zamocowanej nasadki i następnie unieś ją do góry.
●● Przesuń suwak regulacji długości cięcia (2), aby uzyskać
większą/mniejszą długość strzyżenia. Możliwa długość
strzyżenia jest oznaczona na każdej nasadce (np. 4–6
mm).
UŻYWANIE MASZYNKI DO STRZYŻENIA
WŁOSÓW
Strzyż włosy na żądaną długość etapowo, rozpoczynając od większych długości.
●● Załóż odpowiednią nasadkę (7).
●● Ustaw żądaną długość strzyżenia włosów/brody za
pomocą suwaka regulacji długości cięcia (2).
●● Włącz maszynkę do strzyżenia włosów wciskając przycisk ON/OFF (3).
●● Wykonuj strzyżenie jedynie małych obszarów.
●● Przesuwaj maszynką do strzyżenia włosów powoli po
włosach.
GW39-008_v01
●● Trzymaj
urządzenie tak, żeby nasadka grzebieniowa
była ustawiono płasko.
●● Zawsze rozpoczynaj przycinanie od karku do góry lub od
czoła i skroni do góry do środka głowy.
STRZYŻENIE BEZ NASADKI
UWAGA: Głowica tnąca (1) jest bardzo ostra. Zagrożenie zranieniem!
Strzyżenie bez nasadki pozwala na przycinanie konturu, linii
zarostu i bokobrodów oraz wygalanie karku.
●● Obróć urządzenie tak, żeby część tylna była skierowana
do góry.
●● Umieść krawędź głowicy tnącej (1) bez nasadki grzebieniowej na żądanej wysokości linii zarostu.
●● Przesuwaj pracującą maszynkę do strzyżenia do dołu.
Czyszczenie i konserwacja
●● Wyłącz urządzenie wciskając przycisk ON/OFF (3).
●● Zawsze przed czyszczeniem i konserwacją wyłączaj
maszynkę do strzyżenia włosów i wyciągaj wtyczkę zasilacza z gniazdka.
●● Zdejmij z maszynki do strzyżenia włosów nasadkę grzebieniową.
●● W celu usunięcia głowicy tnącej naciśnij do przodu kciukiem ostrze głowicy tnącej (1) w celu zwolnienia głowicy
tnącej z oprawki (Rys C).
●● W razie konieczności, przemyj plastikowe nasadki
grzebieniowe pod bieżącą wodą, a następnie dobrze je
osusz.
●● Usuń pozostałości włosów z głowicy tnącej (1) za
pomocą załączonej szczoteczki do czyszczenia (9).
●● Włóż ponownie występ głowicy tnącej (1) w otwór blokujący oprawki głowicy tnącej.
●● Lekko wciśnij głowicę tnącą (1) do uzyskania słyszalnego zatrzaśnięcia.
Jeżeli maszynki do strzyżenia używasz regularnie, to od
czasu do czasu głowica tnąca powinna zostać nasmarowana olejem. W tym celu, używaj wyłącznie oleju bezkwasowego, takiego jak olej do maszyny do szycia.
●● Zdejmij nasadkę i głowicę tnącą z maszynki do strzyżenia włosów.
●● odchyl ostrze głowicy tnącej (Rys. D) i wpuść 1-2 krople
oleju pomiędzy zęby tnące.
●● Załóż ponownie głowicę tnącą i włącz na chwilę
maszynkę do strzyżenia, aby rozprowadzić olej.
●● Wytrzyj szmatką nadmiar oleju.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowania kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami
gospodarstwa domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych.
Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu baterii ze
schowka na baterie. Zużyte urządzenie
oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu
niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
GW39-008_v01
5
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli používat i v průběhu pozdějšího používání výrobku.
Bezpečnostní pokyny
Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečnosti.
Před prvním použitím spotřebiče se prosím bezpodmínečně seznamte se všemi pokyny návodu k obsluze
a informacemi týkajícími se bezpečnosti.
●● Zastřihovač je určen pro domácí použití. V případě použití pro komerční účely, záruční podmínky se mění.
●● Spotřebič připojujte pouze k elektrické síti se střídavým
proudem 230 V.
●● Spotřebič odpojujte ze zásuvky, není-li používám a před
zahájením čištění.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel.
●● Napájecí kabel nemůže viset nad hranou stolu nebo pracovní plochy nebo se dotýkat horkých ploch.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
●● Přístroj je určen pouze k zastřihování přírodních vlasů.
Může být používat výhradně pro stříhání osob, není
možné jej používat na umělé vlasy nebo pro stříhání
srsti zvířat. Používání produktu k jiným účelům v rozporu s jeho určením má za následek ztrátu platnosti záruky.
●● Nedotýkejte se napájení mokrýma rukama, zejména při
zapínání nebo vytahování ze síťové zásuvky.
●● K napájení přístroje používejte výhradně napájení dodané spolu se zastřihovačem vlasů.
●● Napájení připojujte pouze ke snadno přístupným zásuvkám.
●● Napájení nezakrývejte – mohlo by dojít k nebezpečnému
zvýšení teploty.
●● Vždy připojujte napájení nejdříve ke zdířce v elektrospotřebiči nebo k nabíjecímu stojánku. Teprve pak zapojte
napájecí síťové zásuvky.
●● Spotřebič nepoužívejte během koupání.
●● Spotřebič a kabel s napájením nikdy neponořujte ve
vodě nebo v jiných kapalinách.
●● V průběhu používání neodkládejte přístroj na mokré povrchy nebo oděvy.
●● Neumísťujte ani nepřechovávejte přístroj v místech, odkud může spadnout do vody.
●● Nepoužívejte přístroj a poškozeným hřebenovým nástavcem. Vzniká nebezpečí poranění.
●● Nikdy se nepokoušejte odstraňovat vlasy nebo cizí těle-
6
sa z vnitřku zastřihovače vlasů použitím ostrých předmětů (např. hřebene).
●● Po každém použití přístroj očistěte.
●● Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí
práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo
podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
●● Nepoužívejte nedoporučované nástavce.
●● Zastřihovač vlasů může být používán, jako přístroj napájený se sítě nebo z akumulátoru.
●● Zastřihujte vlasy čisté, suché a rozčesané.
●● Použijte kolem krku ručník padání střihaných vlasů za
límec.
●● Používejte zastřihovač vlasů pouze v souladu s jeho určením, jak je uvedeno v tomto návodu k obsluze.
Pro zajištění dodatečné ochrany se doporučuje vybavit elektrický obvod v koupelně proudovým chráničem
(RCD) s nominálním proudem nepřekračujícím 30 mA.
V této věci se obraťte na specializovaného elektromontéra.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody nad
vanou, bazénem nebo jinou nádrží.
Dodržujte výše uvedené pokyny pro zabránění riziku
popálení, poranění elektrickým proudem nebo vzniku
požáru.
Ujistěte se, že výše uvedeným pokynům rozumíte.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na typovém štítku výrobku.
Přístroj je konstruován ve II stupni ochrany a nevyžaduje
uzemnění.
Zastřihovač vlasů ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Hlučnost 68 dB/A.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
GW39-008_v01
Konstrukce a díly zastřihovače vlasů
(obr. A)
Stříhací jednotka
Šoupátko pro nastavení délky stříhání
Přepínač ON/OFF
LCD displej
Akumulátor
Zdířka pro nabíjení
Nástavce (4-6; 10-12; 16-18; 22-24; 28-30 mm)
Zdroj
Kartáček na čištění
Olej na ostří
Hřeben
Nůžky
LCD displej
A procentní úroveň nabití akumulátoru
B grafická úroveň nabití akumulátoru
C kontrolka síťového napájení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Obsluha a funkce
POUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE
V první řadě zasuňte napájecí kabel do přístroje a poté vložte zástrčku do příslušné síťové zásuvky. V případě napájení
ze sítě je přístroj ihned připraven k použití.
NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ A POUŽITÍ
Před první použitím a u dalších 2–3 následujících nabíjení, nabíjejte přístroj alespoň 16 hodin.
●● Před zahájením nabíjení se ujistěte, že je přístroj vypnut.
●● Nabíjení akumulátoru (vestavěného v přístroji) trvá asi
2 hodiny.
●● S plně nabitým akumulátorem může přístroj pracovat asi
60 minut.
–– zapojte zástrčku zdroje do zdířky nabíjení strojku (6),
–– Zástrčky zdroje zapojte do příslušné síťové zásuvky.
Procentní a grafický ukazatel úrovně nabití ukazují,
že probíhá nabíjení (blikání).
●● Když je akumulátor plně nabit, LCD displej (4) ukazuje
100 a je podsvícen modře.
●● Když nabití akumulátoru klesne pod 20, grafická kontrolka nabití akumulátoru (B) a kontrolka zapojení do sítě
(C) začnou blikat.
●● Když je akumulátor skoro úplně vybit, barva displeje se
změní na červenou. Zapojte strojek do zásuvky.
●● Akumulátor zastřihovače vlasů dosahuje optimálního výkonu po třech cyklech nabití a vybití. Při dalším nabíjení
postačí deset hodin. Pro zajištění dlouhého období používání akumulátorů je před opětovným nabíjením zcela
vybijte.
GW39-008_v01
NASAZOVÁNÍ A VÝMĚNA HŘEBENOVÝCH
NÁSTAVCŮ
●● Pro požadovanou délku střihu zvolte vhodný nástavec.
●● Příslušný nástavec zasuňte do drážek na boku přístroje.
Výčnělky musí zapadnout do malých zářezů na levé a pravé
straně.
●● Vyměňte nástavec sejmutím jednoho a nasazením druhého výše uvedeným způsobem.
Nástavek sundávejte jemným odtažením jedné strany nástavce a zvednutím vzhůru.
●● Přesuňte šoupátko pro nastavování délky stříhaných vlasů (2) a nastavte požadovanou délku stříhání. Délka stříhání je označená na každém nástavci (např. 4–6 mm).
POUŽÍVÁNÍ STROJKU KE STŘÍHÁNÍ VLASŮ
Stříhejte vlasy na požadovanou délku postupně, počínaje od větších délek.
●● Nasaďte příslušný nástavec (7).
●● Nastavte požadovanou délku stříhání vlasů posunovacím šoupátkem pro nastavení délky stříhání (2).
●● Zapněte strojek na vlasy zmáčknutím tlačítka ON/OFF (3).
●● Stříhejte pouze malé plochy.
●● Přesouvejte zastřihovač ve vlasech pomalu.
●● Přidržujte přístroj tak, aby hřebenový nástavec byl naplocho.
●● Vždy začínají zastřihování z krku směrem nahoru nebo
od čela a spánků nahoru do středu hlavy.
STŘÍHÁNÍ BEZ NÁSTAVCE
UPOZORNĚNÍ: Střihací jednotka (1) je velmi ostrá.
Vzniká nebezpečí poranění!
Stříhání bez nástavce slouží k přistřihování vlasů, vousů, licousů a vyholování krku.
●● Obraťte přístroj tak, aby zadní část byla nasměrována
nahoru.
●● Umístěte hranu střihací jednotky (1) bez hřebenového
nástavce v požadované výšce střihu.
●● Přesouvejte zastřihovač vlasů směrem dolů.
Čištění a údržba
●● Vypněte přístroj zmáčknutím tlačítka ON/OFF (3).
●● Vždy před čištěním a údržbou vypínejte zastřihovač vlasů a vytahujte napájecí kabel ze zásuvky.
●● Sundejte ze zastřihovače vlasů hřebenový nástavec.
●● Stříhací hlavici sundejte zatlačením ostří stříhací hlavice
(1) palcem dopředu a uvolněte řezací hlavici (obr. C).
●● V případě nutnosti promyjte plastové hřebenové nástavce pod tekoucí vodou a poté je dobře vysušte.
●● Zbytky vlasů odstraňte se střihací jednotky (1) připojeným čisticím kartáčkem (9).
●● Opětovně vložte střihací jednotku (1) do otvoru pro střihací jednotku.
●● Lehce zmáčkněte střihací jednotku (1), dokud neuslyšíte
zacvaknutí.
7
Používáte-li strojek na vlasy pravidelně, promažte stříhací hlavu občas olejem. Pro tento účel používejte výhradně olej určený k mazání šicích strojů.
●● Sundejte ze strojku nástavec a střihací hlavici.
●● odklopte ostří střihací hlavy (viz obr. D) a kápněte 1-2
kapky oleje mezi střihací zuby,
●● Nasaďte zpět stříhací hlavici a strojek na chvíli zapněte.
●● Nadbytečný olej setřete.
Ekologie – péče o životní prostředí
Obalový materiál jednoduše neodhoďte.
Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by
měly být vráceny k novému zhodnocení.
Obal z kartonu lze odevzdat do sběren
starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE,
PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí.
Nevyhazujte je spolu s ostatním opadem z domácnosti, ale
odevzdejte je na sběrném místě. Před likvidací nebo odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin, vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí,
přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší
obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na
www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
8
GW39-008_v01
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania výrobku.
Bezpečnostné pokyny
Tieto informácie sa týkajú Vášho zdravia a bezpečnosti.
Pred prvým použitím zastrihávača vlasov sa podrobne
zoznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa používania a bezpečnostnými informáciami.
●● Zastrihávač vlasov je určený na domáce použitie. V prípade používania na komerčné účely sa záručné podmienky menia.
●● Adaptér pripájajte iba do siete striedavého prúdu 230 V.
●● Odpájajte adaptér od elektrickej zásuvky, ak zariadenie
nepoužívate a pred začatím čistenia.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
kábel.
●● Napájací kábel nesmie visieť cez hranu stola alebo pracovnej dosky ani sa dotýkať horúceho povrchu.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli nebezpečenstvu.
●● Zariadenie je určené iba na zastrihávanie prírodných vlasov. Musí sa používať iba na ľudské vlasy, nesmie sa
používať na umelé vlasy ani na srsť zvierat. Používanie výrobku na účely iné ako je určený bude mať za
následok stratu záruky.
●● Nedotýkajte sa adaptéra mokrými rukami, najmä pri pripojovaní alebo odpojovaní zo sieťovej zásuvky.
●● Pre prevádzku pri sieťovom napájaní používajte iba
adaptér dodaný spolu so zastrihávačom.
●● Adaptér pripájajte iba k ľahko prístupnej zásuvke.
●● Nezakrývajte adaptér, pretože to môže zapríčiniť nebezpečný nárast teploty.
●● Vždy najprv zasuňte zástrčku do konektora napájania
v zastrihávači alebo do nabíjacieho podstavca. Až potom
vložte adaptér do sieťovej zásuvky.
●● Zariadenie sa nesmie používať počas kúpeľa.
●● Nikdy neponárajte zariadenie a kábel s adaptérom do
vody alebo inej tekutiny.
●● Počas prevádzky sa zastrihávač nesmie odkladať na
mokrý povrch alebo odev.
●● Neodkladajte ani neuchovávajte zariadenie na mieste,
z ktorého môže spadnúť do vody.
●● Nepoužívajte zariadenie s poškodeným hrebeňovým nástavcom. Riziko úrazu.
GW39-008_v01
●● Nikdy sa nepokúšajte odstraňovať vlasy alebo cudzie
telesá zvnútra zastrihávača vlasov s použitím ostrých
predmetov (napr. hrebeňa).
●● Vždy po použití očistite zariadenie.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
●● Nástavce, ktoré sa neodporúčajú, sa nesmú používať.
●● Zastrihávač vlasov môžete používať so sieťovým napájaním ako aj s použitím nabíjateľných batérií.
●● Zastrihávané vlasy musia byť čisté, suché a rozčesané.
●● Zaveste uterák na krk, čím predídete vpadaniu strihaných vlasov za golier.
●● Používajte zastrihávač vlasov v súlade s jeho určením,
podľa tohto návodu na obsluhu.
Pre zaistenie dodatočnej ochrany nainštalujte v elektrickom obvode prúdový chránič (RCD) s nominálnym
vypínacím prúdom maximálne 30 mA. Obráťte sa na
odborne spôsobilého elektrikára.
Toto zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody: nad vaňou, pri bazéne alebo
inej vodnej nádrži.
Dodržiavajte hore uvedené pokyny pre zamedzenie
riziku popálenia, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Uistite sa, že ste pochopili hore uvedené poznámky.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Zariadenie je konštruované v II. triede izolácie, nevyžaduje
uzemnenie.
Zastrihávač vlasov ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
68 dB/A, čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
9
Konštrukcia a časti zastrihávača vlasov (obr. A)
Strihacia hlava
Posuvný prepínač dĺžky strihu
Tlačidlo ON/OFF
LCD displej
Akumulátor
Zásuvka nabíjania
Nástavce (4-6; 10-12; 16-18; 22-24; 28-30 mm)
Sieťový adaptér
Kefka na čistenie
Olej na nože
Hrebeň
Nožničky
LCD displej
A percentuálna úroveň nabitia akumulátora
B grafická úroveň nabitia akumulátora
C ukazovateľ sieťového napájania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Obsluha a fungovanie zastrihávača vlasov
PREVÁDZKA S POUŽITÍM ADAPTÉRA
Najprv vložte koncovku kábla adaptéra do zariadenia a potom
vložte zástrčku napájača do vhodnej sieťovej zásuvky. V režime sieťového napájania je zariadenie hotové na použitie.
NABÍJANIE BATÉRIÍ A PREVÁDZKA PRI NAPÁJANÍ Z NABÍJATEĽNÝCH BATÉRIÍ
Pred prvým použitím ako aj pri prvých 2–3 nabíjaniach
zariadenie nabíjajte minimálne 16 hodín.
●● Pred tým, ako začnete zariadenie nabíjať, ubezpečte sa,
či je zariadenie vypnuté.
●● Nabíjanie akumulátora (nachádzajúceho sa v zastrihávači) trvá cca. 2 hodiny.
●● Pri plne nabitom akumulátore môžete zastrihávač použí-
vať po dobu cca. 60 minút.
–– vložte konektor sieťového adaptéra do zásuvky nabíjania zastrihávača (6),
–– zástrčku sieťového adaptéra vložte do vhodnej sieťovej
zásuvky. Percentuálny a grafický ukazovateľ úrovne
nabitia akumulátora ukazuje proces nabíjania (blikanie).
●● Po nabití akumulátora LCD displej (4) zobrazuje 100
a sa podsvieti na modro.
●● Ak úroveň nabitia akumulátora klesne pod 20, grafický
ukazovateľ nabitia akumulátora (B) a ukazovateľ sieťového napájania (C) začnú blikať.
●● Ak je akumulátor skoro vybitý, sa farba displeja mení na
červenú. Pripojte zastrihávač k napájaniu.
●● Batéria zastrihávača vlasov získava optimálnu kapacitu po
troch cykloch nabíjania a vybíjania. Pre ďalšie nabitie stačí
desať hodín. Pre zaistenie dlhodobej spoľahlivosti batérií
pred opätovným nabíjaním musia byť úplne vybité.
10
NASADENIE / VÝMENA HREBEŇOVÝCH
NÁSTAVCOV
●● Vyberte nástavec vhodný pre požadovanú dĺžku strihu.
●● Nasuňte požadovaný nástavec na bočné časti zariadenia. Vyčnievajúce prvky musia zapadnúť do malých zárezov (pozri obrázok vedľa) na ľavej a pravej strane.
●● Vymeňte nástavec – snímte jeden a naložte druhý hore
uvedeným spôsobom.
Pre sňatie nástavca opatrne ohnite jednu stranu namontovaného nástavca a potom ho nadvihnite.
●● Posuňte posuvný prepínač dĺžky strihu (2), pre dosiahnutie väčšej/menšej dĺžky zastrihávania. Možná dĺžka zastrihávania je označená na každom nástavci (napr. 4–6 mm).
POUŽÍVANIE ZASTRIHÁVAČA VLASOV
Strihajte vlasy na požadovanú dĺžku etapami, začnite
väčšími dĺžkami.
●● Nasaďte požadovaný nástavec (7).
●● Nastavte požadovanú dĺžku strihu vlasov/brady pomocou posuvného prepínača dĺžky strihu (2).
●● Zapnite zastrihávač stlačením tlačidla ON/OFF (3).
●● Strihajte malé oblasti.
●● Pomaly presúvajte zastrihávač vlasov po vlasoch.
●● Zariadenie držte tak, aby hrebeňový nástavec bol vo vodorovnej polohe.
●● Strihanie začínajte vždy smerom od krku hore alebo od
čela a spánkov smerom hore do stredu hlavy.
STRIHANIE BEZ NÁSTAVCA
POZOR: Strihacia hlava (1) je veľmi ostrá. Nebezpečenstvo úrazu!
Používanie bez nástavca umožňuje zastrihávať kontúry
ochlpenia, bokombrád a holenie krku.
●● Otočte zariadenie tak, aby bola zadná časť smerom
hore.
●● Hranu strihacej hlavy (1) bez hrebeňového nástavca
umiestnite na požadovanej línii kontúru.
●● Zapnutý zastrihávač posúvajte smerom dole.
Čistenie a údržba
●● Vypnite zastrihávač stlačením tlačidla ON/OFF (3).
●● Vždy pred čistením a údržbou vypnite zastrihávač vlasov
a vytiahnite zástrčku adaptéra zo zásuvky.
●● Snímte zo zastrihávača vlasov hrebeňový nástavec.
●● Pre sňatie zastrihávacej hlavy stlačte dopredu palcom
čepeľ zastrihávacej hlavy (1) čím uvoľníte zastrihávaciu
hlavu z úchytky (obr. C).
●● V prípade potreby umyte plastové hrebeňové nástavce
pod tečúcou vodou a potom dobre ich osušte.
●● Odstráňte zvyšky vlasov zo strihacej hlavy (1) pomocou
pripojenej kefky na čistenie (9).
●● Opätovne vložte vyčnievajúci prvok strihacej hlavy (1) do
uzamykajúceho otvoru úchytky strihacej hlavy.
GW39-008_v01
●● Jemne stlačte strihaciu hlavu (1), až kým nepočujete
cvaknutie.
Ak pravidelne používate zastrihávač vlasov, tak periodicky mažte zastrihávaciu hlavu olejom. Za týmto účelom
používajte iba olej bez obsahu kyselín, ako napr. olej na
mazanie šijacích strojov.
●● Snímte nástavec a zastrihávaciu hlavu zo zastrihávača
vlasov.
●● Odohnite nože strihacej hlavy (obr. D) a kvapnite 1-2
kvapky oleja medzi strihacie zuby.
●● Opäť nasaďte zastrihávaciu hlavu a na chvíľu zapnite
zastrihávač, aby sa jednotlivé zuby dobre namazali.
●● Prachovkou utrite prebytok oleja.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly
a baliace prostriedky elektrospotrebičov
ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by
mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého
papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD,
PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Nesmú sa vyhadzovať z iným odpadom z domácnosti, odovzdajte ich do zberne surovín. Pred vyhodením alebo odovzdaním spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby ste
vybrali batérie z priestoru na batérie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte. Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
GW39-008_v01
11
HU
Tisztelt Vásárlók!
●● A készüléket ne használja, ha a fésűs vágófeje sérült.
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
●● A hajnyíró belsejéből a hajszálakat vagy idegen anyago-
Biztonsági előírások
Az alábbi információk az Ön egészségére és biztonságára vonatkoznak. A hajnyíró első használata előtt feltétlenül ismerkedjen meg a használati utasítással és a biztonságra vonatkozó összes információval.
●● A hajnyíró háztartásbeli használatra készült. Az üzleti
célú felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.
●● Az áramátalakító tápegységet kizárólag a 230 V feszültségű váltóáramú konnektorhoz csatlakoztassa.
●● A tápegységet kapcsolja ki a konnektorból, ha nem használja vagy a készüléket tisztítani kívánja.
●● A csatlakozó dugót ne húzza ki a konnektorból a vezetéknél fogva.
●● A hálózati csatlakozó kábel nem lóghat le az asztal vagy
bútor lapjáról és nem érhet forró felülethez.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem
kikerülése céljából.
●● A készülék csak természetes haj vágására szolgál.
Kizárólag emberi haj vágására használható, mű haj
vágására vagy az állatok nyírására tilos használni.
A terméknek a rendeltetésétől eltérő célú használata
a garancia érvénytelenítését vonja maga után.
●● Ne érjen a tápegységhez nedves kézzel, különösen
akkor, amikor annak csatlakozó dugóját a konnektorhoz
csatlakoztatja vagy abból kihúzza.
●● Ha a készüléket a hálózatról működteti, kizárólag csak
a hajnyíróhoz mellékelt tápegységet használja.
●● A tápegységet csak a könnyen hozzáférhető konnektorhoz csatlakoztassa.
●● A tápegységet ne takarja le, mert az a hőmérsékletének
veszélyes növekedését okozhatja.
●● A tápegységet először mindig a hajnyíró készülékhez
vagy a töltőállványhoz csatlakoztassa. Csak ezután
dugja be a tápegység hálózati dugóját a konnektorba.
●● Ne használja a készüléket fürdés közben.
●● A készüléket, a hálózati csatlakozó vezetéket valamint
a tápegységet sohasem merítse vízbe vagy más folyadékba.
●● Működése közben a hajnyírót ne tegye nedves felületre
vagy ruhára.
●● A készüléket ne tegye olyan helyre vagy ne tárolja olyan
helyen, ahol vízbe eshet.
12
Ez sérülést okozhat.
kat ne próbálja meg hegyes eszközök (pl. fésű) segítségével eltávolítani.
●● Minden egyes használat után tisztítsa meg a készüléket.
●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek
(beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha
a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős
személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást
adtak.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
●● Ne alkalmazzon a gyártó által nem javasolt tartozékokat.
●● A hajnyíró ugyanúgy működtethető elektromos hálózatról, mint akkumulátorról.
●● Csak tiszta, száraz és kifésült hajat vágjon.
●● A nyak köré helyezzen törülközőt, hogy a vágott haj ne
kerüljön a gallér alá.
●● A hajnyírót csak a használati utasításban leírtak szerint,
a rendeltetésének megfelelően használja.
A nagyobb biztonság érdekében a készülék elektromos áramkörébe ajánlatos egy max. 30 mA-es érzékenységű áram-védőkapcsolót (RCD) beiktatni. Ebben
a kérdésben forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
A készüléket ne használja víz közelében,
fürdőkád, medence vagy más víztartály
fölött.
Az égési sérülések, áramütés vagy tűzveszély elkerülése céljából tartsa be a fenti szabályokat.
Győződjön meg arról, hogy a fenti utasításokat megértette-e.
Műszaki adatok
A műszaki adatokat a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A készülék a II. érintésvédelmi osztályba tartozik, földelést
nem igényel.
A ZELMER hajnyíró az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
LWA max 68 dB/A.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van
ellátva.
GW39-008_v01
A hajnyíró szerkezeti felépítése és elemei
(A. ábra)
Vágófej
A hajvágási hosszúságot beállító tolókapcsoló
A hideg ON/OFF
LCD-kijelző
Akkumulátor
Töltési csatlakozóaljzat
Vágófejek (4-6; 10-12; 16-18; 22-24; 28-30 mm)
Tápegység
Tisztítókefe
Karbantartó olaj a pengéhez
Fésű
Kisolló
LCD-kijelző
A az akkumulátor százalékos töltöttségi szintje
B az akkumulátor grafikai töltöttségi szintje
C töltési folyamat kijelzője
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
●● Amikor
az akkumulátor majdnem teljesen lemerül,
a kijelző színe pirosra változik. Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez.
●● A hajnyíró akkumulátora az optimális teljesítményt
három töltési-lemerülési ciklus után nyeri el. A következő
feltöltéshez elegendő tíz óra. Az akkumulátorok hosszú
élettartamának a biztosítása céljából a soron következő
töltés előtt hagyni kell őket teljesen lemerülni.
A FÉSŰS VÁGÓFEJEK FELHELYEZÉSE/CSERÉJE
●● Válassza ki a kívánt hajvágási hosszúságnak megfelelő
tartozékot.
●● A megfelelő tartozékot csúsztassa rá a készülék oldalára. A kiugró részeknek a jobb és bal oldali mélyedésekbe kell illeszkedniük (ld. a mellékelt ábrán).
●● Ha a tartozékot le kívánja venni, a rögzített tartozék
egyik oldalát hajlítsa el könnyedén, majd emelje le azt
felfelé tolva.
●● A nagyobb/kisebb hajvágási hosszúság beállítása céljából tolja el a hajvágási hosszúságot beállító tolókapcsolót
(2). A lehetséges hajvágási hosszúság minden hajnyíró
tartozékon fel van tüntetve (pl. 4–6 mm).
A HAJNYÍRÓ HASZNÁLATA
Az első használat előtt, valamint a következő 2–3 töltés alkalmával a készüléket legalább 16 órán keresztül
kell tölteni.
A hajat a kívánt hosszúságra szakaszosan, a hosszab
hajtól kezdve végezze.
●● Helyezze fel a megfelelő tartozékot (7).
●● A hajvágási hosszúságot beállító tolókapcsoló (2) segítségével állítsa be a kívánt hajvágási/szakállvágási hos�szúságot.
●● Kapcsolja be a hajnyírót az ON/OFF (3) gombot megnyomva.
●● A hajvágást csak kis felületen végezze.
●● A hajnyíróval lassú mozdulatokat végezzen a hajon.
●● A készüléket úgy tartsa, hogy a fésűs vágófej vízszintes
helyzetben legyen.
●● A hajvágást mindig a tarkótól kezdje onnan felfelé
haladva vagy a homloktól és halántéktól.
●● felfelé a fej középső része felé haladva.
●● A készülék töltésének a megkezdése előtt ellenőrizze,
TARTOZÉK FELHELYEZÉSE NÉLKÜLI HAJVÁGÁS
A hajnyíró kezelése és működése
TÁPEGYSÉGGEL TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE
Először dugja be a tápegységnek a készülékhez való csatlakozó dugóját a hajnyíró aljzatába, majd a hálózati dugóját
csatlakoztassa a megfelelő konnektorhoz. A hálózatról történő üzemmódban a készülék azonnal használható.
AZ AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE ÉS AZ
AKKUMULÁTOROS ÜZEMMÓDBAN TÖRTÉNŐ
MŰKÖDTETÉSE
hogy az ki van-e kapcsolva.
●● Az akkumulátor töltési folyamata - a készülékbe beszerelt állapotban - kb. 2 óráig tart.
●● A teljesen feltöltött akkumulátor a készülék kb. 60 perces
folyamatos működését biztosítja.
–– dugja be a tápegység készülékhez tartozó csatlakozó dugóját a készülék aljzatába (6),
–– dugja be a tápegység hálózati csatlakozó dugóját
a megfelelő konnektorba. Az akkumulátor százalékos és grafikai töltöttségi szintjének kijelzője a töltési
folyamatot mutatja (pulzálva villog).
●● Amikor az akkumulátor már teljesen feltöltődik, az LCDkijelző (4) 100-at mutat és kék színnel világít.
●● Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje 20 alá csökken,
az akkumulátor grafikai töltöttségi szintjének kijelzője (B),
valamint a töltési folyamat kijelzője (C) pulzálva villognak.
GW39-008_v01
FIGYELEM: A vágófej (1) nagyon éles. Sérülést okozhat!
A tartozék vágófej nélküli hajvágás a borosta és oldalszakáll
kontúrozását valamint a tarkó kiborotválását teszi lehetővé.
●● A készüléket úgy fordítsa el, hogy a hátsó része felfelé
legyen.
●● A fésűs tartozék nélküli vágófej (1) peremét helyezze
a borosta kívánt vágási vonalára.
●● A bekapcsolt készüléket mozgassa lefelé.
13
Tisztítás és karbantartás
●● Kapcsolja
ki a készüléket az ON/OFF (3) gombot
benyomva.
●● A tisztítás és karbantartás előtt a hajnyírót mindig kapcsolja ki és a tápegység csatlakozó dugóját húzza ki
a konnektorból.
●● A hajnyíróról vegye le a fésűs vágófejet.
●● A vágófej levétele céljából a hüvelykujjával nyomja előre
a vágófej pengéjét (1), hogy a vágófej a vágószerkezetből kiugorjon (C. ábra).
●● Szükség esetén a műanyagból készült fésűs vágófejet
mossa meg folyó víz alatt, majd szárítsa meg alaposan.
●● A vágófejről (1) távolítsa el a maradék hajszálakat a tartozékok között található tisztítókefe (9) segítségével.
●● Helyezze be vissza a vágófej (1) kiugró részét a vágófej
foglalatán lévő rögzítőnyílásba.
●● Nyomja be könnyedén a vágófejet (1) míg kattanó hangot nem hall.
Ha a hajnyírót rendszeresen használja, akkor a vágófejet
időnként be kell olajozni. Erre a célra kizárólag csak savmentes - mint például a varrógépekhez használt - olajat
alkalmazzon.
●● Vegye le a tartozékot és a vágófejet a hajnyíróról.
●● hajlítsa el a vágófej pengéjét (D. ábra) és cseppentsen
be egy-két csepp olajat a vágófogak közé,
●● Helyezze vissza a vágófejet és a hajnyíró készüléket
kapcsolja be egy pillanatra, hogy az olaj egyenletesen
szétkenődjön.
●● A felesleges olajat törölje le egy törlőruhával.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez.
Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat
tartalmaznak. Nem szabad őket más háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem le
kell őket adni a gyűjtőhelyükön. A készülék
kidobása vagy a hulladékgyűjtő helyen való
leadása előtt ne felejtse kivenni az elemtartóból az elemeket.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja
le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok
találhatók.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
14
GW39-008_v01
RO
Stimaţi Clienţi!
●● Nu aşezaţi maşina, atunci când este în funcţiune, pe o
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
●● Nu aşezaţi, nici nu păstraţi maşina de tuns în locuri unde
Indicaţii privind siguranţa
Aceste informaţii se referă la sănătatea şi siguranţa
dumneavoastră. Înainte de prima utilizare a maşinii de
tuns părul, vă rugăm ca, în mod obligatoriu, să parcurgeţi toate instrucţiunile de utilizare şi informaţiile privitoare la siguranţa utilizării aparatului.
●● Maşina de tuns părul este destinată utilizării casnice. În
cazul utilizării sale în scopuri comerciale, condiţiile de
garanţie se modifică.
●● Conectaţi încărcătorul numai la o reţea de curent alternativ de 230 V.
●● Scoateţi încărcătorul din priza electrică atunci când
maşina nu este folosită sau atunci când începeţi curăţarea ei.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza reţelei electrice trăgând de
cablul de alimentare.
●● Cablul de alimentare nu trebuie să atârne peste marginea mesei sau a blatului, nici să intre în contact cu
suprafeţe fierbinţi.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
●● Maşina este destinată doar pentru tăierea părului natural.
Poate fi folosită numai pentru părul uman, nu este permisă utilizarea sa pentru tunderea părului artificial
sau a blănii animalelor. Utilizarea maşinii în alte scopuri
decât cele pentru care a fost proiectată determină pierderea garanţiei.
●● Nu atingeţi încărcătorul cu mâinile ude în timpul introducerii sau scoaterii sale din priza electrică.
●● Pentru utilizarea maşinii cu încărcător pentru reţea, folosiţi numai încărcătorul primit împreună cu maşina de
tuns părul.
●● Conectaţi încărcătorul numai la o priză uşor accesibilă.
●● Nu acoperiţi încărcătorul, deoarece acest lucru ar putea
produce o creştere periculoasă a temperaturii.
●● Întotdeauna, montaţi mai întâi ştecărul pentru priza de
alimentare la maşina de tuns sau la suportul de alimentare. Abia după aceea introduceţi încărcătorul în priza
reţelei electrice.
●● Nu folosiţi maşina de tuns în timp ce faceţi baie.
●● Nu cufundaţi niciodată maşina şi cablul de alimentare în
apă sau în alt lichid.
GW39-008_v01
suprafaţă umedă sau pe haine.
poate cădea în apă.
●● Nu utilizaţi maşina cu un accesoriu de tip pieptene deteriorat. Există pericolul de rănire.
●● Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi părul sau obiectele
străine din maşină folosind obiecte ascuţite (de ex. un
pieptene).
●● După fiecare utilizare a maşinii, curăţaţi-o.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă nu au fost
instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu aparatul.
●● Nu folosiţi accesorii nerecomandate de producător.
●● Maşina de tuns părul poate fi folosită cu încărcătorul
pentru reţeaua electrică sau cu acumulatori.
●● Părul ce va fi tuns trebuie să fie curat, uscat şi pieptănat.
●● Aşezaţi un prosop în jurul gâtului, pentru a preveni căderea părului tuns pe guler.
●● Folosiţi maşina de tuns părul numai în conformitate cu
destinaţia sa, aşa cum se indică în instrucţiunile de faţă.
Pentru a asigura o protecţie suplimentară, se recomandă instalarea suplimentară în circuit a unui dispozitiv diferenţial (RCD) cu o diferenţă nominală de
curent care să nu depăşească 30 mA. Pentru aceasta
trebuie să vă adresaţi unui electrician calificat.
Nu folosiţi acest aparat în apropierea apei,
deasupra căzii, a unui bazin sau a altor
recipiente cu apă.
Respectaţi indicaţiile date anterior, pentru a evita riscul de arsuri, de electrocutare sau de incendiu.
Asiguraţi-vă că aţi înţeles indicaţiile prezentate anterior.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Aparatul este construit în clasa a doua de izolaţie şi nu necesită împământare.
Maşina de tuns ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în
vigoare.
Aparatul este în acord cu cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Zgomotul emis de aparat: 68 dB/A.
Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta cu specificaţii
tehnice.
15
Structura şi elementele maşinii de tuns părul
(Desen A.)
1 Capăt de tăiere
2 Glisor pentru reglarea lungimii de tundere a părului
3 Întrerupător ON/OFF
4 Afişaj LCD
5 Acumulator
6 Priză de încărcare
7 Accesorii (4-6; 10-12; 16-18; 22-24; 28-30 mm)
8 Încărcător
9 Periuţă pentru curăţare
10 Ulei pentru întreţinerea lamelor
11 Pieptene
12 Lame
Afişaj LCD
A indicator procentual al nivelul de încărcare a acumulatorului
B indicator grafic al nivelul de încărcare a acumulatorului
C indicator de cuplare în reţeaua electrică
Întreţinerea şi funcţionarea maşinii de tuns
părul
UTILIZAREA CU ÎNCĂRCĂTOR
Mai întâi introduceţi capătul cablului încărcătorului în maşină,
pe urmă introduceţi ştecărul încărcătorului în priza reţelei
electrice. Când se foloseşte încărcătorul electric, maşina
este imediat gata de utilizare.
ÎNCĂRCAREA ACUMULATORILOR ŞI UTILIZAREA
MAŞINII CU ACUMULATORI
Înainte de prima utilizare şi, de asemenea, pentru
următoarele două-trei utilizări, acumulatorii trebuie
încărcaţi cel puţin 16 ore.
●● Înainte de a începe încărcarea aparatului, asiguraţi-vă că
aparatul este închis.
●● Procesul de încărcare a acumulatorului (încorporat în
aparat) durează cca. 2 ore.
●● Când acumulatorul este încărcat complet, aparatul poate
lucra cca. 60 de minute.
–– introduceţi capătul cablului încărcător în priza aparatului (6),
–– puneţi ştecherul încărcătorului în priza reţelei electrice.
Indicatorul grafic şi procentul nivelului de încărcare
a acumulatorului arată procesul de încărcare (sclipire).
●● Când acumulatorul este încărcat, afişajul LCD (4) arată
100 şi este albastru.
●● Când valoarea încărcării scade sub 20, indicatorul grafic (B) şi indicatorul de cuplare în reţeaua electrică (C)
încep să sclipească.
16
●● Când acumulatorul este aproape epuizat, culoarea afişa-
jului se schimbă în roşu. Atunci cuplaţi aparatul în priza
de alimentare electrică.
●● Acumulatorii maşinii de tuns părul ajung la puterea
optimă după trei cicluri de încărcare şi descărcare. Pentru următoarea încărcare sunt de ajuns 10 ore. Pentru
a asigura o perioadă mai lungă de funcţionare a acumulatorilor, înainte de următoarea încărcare, acumulatorii
trebuie să fie complet descărcaţi.
MONTAREA / SCHIMBAREA ACCESORIILOR ÎN
FORMĂ DE PIEPTENE
●● Alegeţi accesoriul potrivit pentru lungimea de tundere
dorită.
●● Montaţi accesoriul adecvat la maşină. Profilele trebuie să
intre în deschizăturile mici (a se vedea desenul alăturat)
de pe partea dreaptă şi partea stângă.
●● Schimbaţi accesoriul scoţându-l pe cel dintâi şi montându-l pe cel de al doilea, după cum s-a indicat mai
înainte.
Pentru a scoate accesoriul, desfaceţi u grijă una din părţile
accesoriului şi pe urmă ridicaţi-o în sus.
●● Deplasaţi glisorul pentru reglarea lungimii de tăiere (2),
pentru a obţine un tuns mai scurt/ mai lung. Dimensiunea
posibilă a tunsului este marcată pe fiecare accesoriu (de
ex. 4–6 mm).
FOLOSIREA APARATULUI DE TUNS PĂRUL
Tundeţi treptat părul, până la lungimea dorită, începând
de la dimensiunea cea mai mare.
●● Montaţi accesoriul adecvat (7).
●● Fixaţi lungimea de tundere a părului/ bărbii dorită cu ajutorul glisorului pentru reglarea lungimii de tundere (2).
●● Porniţi maşina pentru tunderea părului apăsând butonul
ON/OFF (Pornire/ Oprire) (3).
●● Efectuaţi tunderea numai pe spaţii mici.
●● Treceţi maşina de tuns uşor peste păr.
●● Ţineţi maşina de tuns astfel încât accesoriul în formă de
perie să fie aşezat orizontal.
●● Începeţi întotdeauna tunderea dinspre ceafă spre creştet
sau dinspre frunte şi tâmple spre creştetul capului.
TUNSUL FĂRĂ ACCESORII
ATENŢIE: Capătul de tăiere (1) este foarte ascuţit.
Există pericolul de rănire!
Tunsul fără accesorii permite scurtarea pe contur a bărbii şi
a favoriţilor, bărbierirea cefei.
●● Mişcaţi maşina astfel încât partea de jos să se fie îndreptată în sus.
●● Aşezaţi marginea capătului de tăiere (1) fără accesoriile
montate la lungimea dorită a conturului bărbii.
●● Deplasaţi maşina de tuns în funcţiune în jos.
GW39-008_v01
Curăţarea şi păstrarea maşinii
●● Opriţi maşina apăsând butonul ON/OFF (3).
●● Întotdeauna înainte de a curăţa şi de a depozita maşina,
opriţi maşina şi scoateţi ştecărul încărcătorului din priza
reţelei electrice.
●● Scoateţi accesoriile în formă de pieptene de la maşina
de tuns părul.
●● Pentru a scoate capătul de tăiere, apăsaţi cu degetul mare
lama capătului de tăiere (1) pentru a desface capătul de
tăiere din elementele de prindere (Desen C.).
●● Dacă este nevoie, spălaţi accesoriile de plastic sub jet de
apă, pe urmă lăsaţi-le să se usuce bine.
●● Îndepărtaţi părul rămas pe capătul de tăiere (1) cu ajutorul periuţei de curăţare din dotare (9).
●● Introduceţi pe urmă în continuare profilul capătului de
tăiere (1) în fantele care blochează elementele de prindere ale capătului de tăiere.
●● Apăsaţi uşor capătul de tăiere (1) până se aude un
„click”.
Dacă folosiţi în mod curent maşina de tuns, atunci trebuie să ungeţi cu ulei din când în când capătul de tăiere.
Pentru aceasta, folosiţi numai ulei neacid, precum uleiul
pentru maşinile de cusut.
●● Scoateţi accesoriul şi capul de tăiere din maşina de tuns
părul.
●● daţi la o parte tăişul capătului de tăiere (Desen D.) şi
puneţi, între dinţii aparatului, 1-2 picături de ulei.
●● Montaţi la loc capătul de tăiere şi porniţi puţin maşina de
tuns pentru ca uleiul să se ditribuie uniform.
●● Ştergeţi cu o cârpă surplusul de ulei.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate
la un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie
aruncaţi într-un container pentru obiecte
din mase plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu le aruncaţi împreună cu deşeurile comunale. Predaţi-le la un centru de colectare. Înainte de a arunca aparatul
sau înainte de a-l preda la un centru de colectare trebuie să
scoateţi bateriile din compartiment.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
GW39-008_v01
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
17
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
От настоящей информации зависит Ваше здоровье
и безопасность. Перед первым включением машинки
для стрижки волос просим ознакомиться со всеми
инструкциями по обслуживанию и правилами техники безопасности.
●● Машинка для стрижки волос предназначена исключительно для домашнего пользования. В случае ее
использования в коммерческих целях условия гарантии изменяются.
●● Подключайте машинку только к сети переменного
тока 230 V.
●● Всегда выключайте и отсоединяйте прибор от сети,
если им не пользуетесь или перед очисткой.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со
стола или рабочей поверхности, на которой установлен прибор, а также не свисал с края стола.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
●● Машинка предназначена исключительно для стрижки
натуральных волос. Машинку следует использовать
только для стрижки людей, не разрешается применять машинку для стрижки искусственных волос
и животных. Использование прибора не по назначению приводит к аннулированию гарантии на прибор.
●● Не прикасайтесь к сетевому адаптеру мокрыми
руками, особенно во время подсоединения или отсоединения его от сетевой розетки.
●● Пользуйтесь только сетевым адаптером, поставляемым вместе с машинкой для стрижки волос.
●● Должен быть обеспечен удобный доступ к сетевой
розетке.
●● Никогда не накрывайте адаптер, поскольку это может
привести к опасной аккумуляции тепла внутри него.
●● Вначале вставьте разъем сетевого адаптера в гнездо
в машинке для стрижки волос или вставьте разъем
сетевого адаптера в под тавку. И только потом подсоедините адаптер к сети питания.
18
●● Не используйте машинку во время принятия ванны.
●● Не погружайте машинку и сетевой провод в воду или
другие жидкости.
●● Не кладите работающую машинку на мокрую поверхность или на одежду.
●● Не кладите и не храните машинку в таких местах,
откуда она может упасть или сброшена в воду.
избежание порезов не пользуйтесь машинкой
в случае повреждения насадки-гребня.
●● Запрещается очищать машинку от волос и других
загрязнений с помощью острых предметов (например, расчески).
●● Очищайте машинку после каждого использования.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям
и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим
опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации
прибора.
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
●● Используйте только те насадки, которыми укомплектован данный прибор.
●● Mашинка для стрижки волос может работать как от
аккумулятора, так и от сети.
●● Волосы должны быть чистыми, сухими и расчесанными.
●● Накройте полотенцем шею и плечи человека, которого Вы будете стричь.
●● Используйте машинку для стрижки волос строго по
назначению, как это описано в настоящей инструкции.
●● Во
Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить дополнительное разностнотоковое устройство защиты (RCD) (> 30
мА) в цепи питания ванной комнаты. Обратитесь за консультацией к квалифицированному
электрику.
Не пользуйтесь данным прибором
рядом с ванной, бассейном, раковиной
или другими источниками воды.
Во избежание поражения электрическим током,
риска возгорания и ожогов необходимо соблюдать вышеупомянутые правила техники безопасности.
Убедитесь, что Вам понятны все привед енные
выше указания.
GW39-008_v01
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Машинка для стрижки волос имеет II класс изоляции, не
требует заземления.
Машинка для стрижки волос ZELMER отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Уровень шума: 68 dB/A.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Устройство и элементы машинки для
стрижки волос
(Рис. A)
Режущая головка
Регулятор настройки длины стрижки
Переключатель ON/OFF
Дисплей LCD
Аккумулятор
Гнездо для зарядки
Насадки (4-6; 10-12; 16-18; 22-24; 28-30 мм)
Блок питания
Щеточка для чистки
Масло для лезвий
Расческа
Ножницы
Дисплей LCD
A процентный уровень зарядки аккумулятора
B графический уровень зарядки аккумулятора
C индикатор подключения к питанию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Oбслуживание и принцип действия
машинки для стрижки волос
PАБОТА С АДАПТЕРОМ
В первую очередь вставьте разъем шнура сетевого
адаптера в гнездо в машинке для стрижки волос, а затем
подсоедините адаптер к соответствующей сетевой
розетке. В режиме питания от сети машинка сразу готова
к работе.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ И РАБОТА
В РЕЖИМЕ ПИТАНИЯ ОТ АККУМУЛЯТОРОВ
При первоначальной зарядке, а также при первых
2–3 подзарядках, машинка должна заряжаться не
менее 16 часов.
GW39-008_v01
●● Прежде, чем начать зарядку прибора, убедитесь, что
прибор выключен.
зарядки аккумулятора (вмонтированного
в машинку) длится примерно 2 часа.
●● При полностью заряженном аккумуляторе машинка
может работать примерно 60 минут.
–– вложите наконечник блока питания в гнездо
зарядки машинки (6),
–– вложите штепсель блока питания в соответствующую сетевую розетку. процентный и графический
индикатор уровня зарядки аккумулятора показывают процесс зарядки (мигание).
●● Когда аккумулятор полностью заряжен, дисплей LCD
(4) показывает 100 и подсвечивается синим цветом.
●● Когда значение зарядки аккумулятора уменьшается
менее 20, графический уровень зарядки аккумулятора (B) и индикатор подключения к сетевому питанию (C) начинают мигать.
●● Когда аккумулятор практически разряжен, цвет дисплея изменяется на красный Подключите машинку
к питанию.
●● Aккумулятор машинки для стрижки волос набирает
оптимальный заряд за 2–3 цикла зарядки-разрядки.
Для следующей подзарядки достаточно уже 10 часов.
Перед зарядкой желательно, чтобы аккумулятор полностью разрядился. Зарядка аккумулятора при полной его разрядке продлевает срок его службы.
●● Процесс
УСТАНОВКА / ЗАМЕНА НАСАДОК-ГРЕБНЕЙ
●● Выберите
насадку-гребень соответствующую необходимой Вам длине волос.
●● Вставьте необходимую насадку так, чтобы совпали
выступы и углубления с левой и правой стороны
машинки (см. рисунок рядом).
●● Для замены насадок нужно снять одну насадку и вместо нее установить другую, как это описано выше.
Чтобы снять насадку, осторожно отогните насадку
с одной стороны и потяните ее вверх.
●● Чтобы отрегулировать машинку на большую или
меньшую длину стрижки, переключите соответственно регулятор настройки длины стрижки (2).
Длина волос после стрижки обозначена на насадкегребне (напр. 4–6 мм).
ПРИМЕНЕНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ
ВОЛОС
Лучше поэтапно контролировать стрижку, начиная с более длинных волос.
●● Установите необходимую насадку (7).
●● С помощью регулятора настройки длины стрижки
волос/бороды (2) отрегулируйте необходимую длину
стрижки.
●● Включите машинку для стрижки волос, нажимая на
кнопку ON/OFF (3).
●● Снимайте за один раз небольшое количество волос.
●● Осуществляйте стрижку спокойно и медленно.
19
●● Держите
машинку ровно таким образом, чтобы
насадка-гребень была установлена в горизонтальной
плоскости.
●● Стрижку всегда нужно начинать с затылочной зоны,
постепенно передвигаясь вверх, или со лба и висков
по направлению к макушке.
СТРИЖКА ВОЛОС БЕЗ НАСАДКИ
ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны. Режущая головка
(1) очень острая!
Стрижка без насадки позволяет подрезать контур, линию
растительности и бакенбардов, а также выбривать шею.
●● Поверните машинку так, чтобы задняя часть была
направлена вверх.
●● Поместите край режущей головки (1) без насадкигребня на нужной Вам высоте линии зароста.
●● Передвигайте работающую машинку в направлении
вниз.
Очистка и консервация
●● Выключите машинку для стрижки волос, нажимая на
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Запрещается выбрасывать использованные батарейки в обычный смешанный
мусор (токсичные тяжелые металлы). Их
следует сдавать в специализированные
пункты сбора отработанных батареек
и акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора
выньте из него батарейки.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по
утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
кнопку ON/OFF (3).
●● Всегда выключайте машинку перед очисткой и консервацией и вынимайте вилку из розетки.
●● Снимите с машинки насадку-гребень.
●● Чтобы освободить режущую головку
из корпуса,
слегка нажмите и передвиньте большим пальцем
вперед лезвие режущей головки (1) (Pис. C).
●● В случае необходимости пластиковые насадки-гребни
можно промыть водой и тщательно просушить.
●● После каждого использования нужно очистить режущую головку (1) от остатков состриженных волос при
помощи приложенной в комплекте щеточки (9).
●● Установите режущую головку (1) на место, вставляя
выступы на режущей головке в блокирующие отверстия в корпусе режущей головки.
●● Слегка надавите на режущую головку (1) до момента,
пока не услышите щелчок.
Если используете машинку для стрижки регулярно,
то время от времени смажьте лезвия смазочным
маслом. Для этой цели можно использовать любое
смазочное масло без содержания кислот (напр.,
масло для смазки швейных машинок).
●● Снимите с машинки насадку и режущую головку.
●● отклоните лезвия режущей головки (Pис. D) и влейте
1-2 капли масла между режущими зубцами,
●● Вставьте режущую головку на место и включите
машинку на короткое время, чтобы распространить
масло равномерно.
●● Остатки масла сотрите тряпочкой.
20
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
GW39-008_v01
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност
Тази информация се отнася за Вашето здраве и безопасност. Преди първото използване на машинката за
подстригване на коса е задължително да се запознаете с всички упътвания за използване и информацията, отнасяща се за безопасността.
●● Машинката за подстригване на коса е предназначена за
домашно използване. В случай че се използва за професионални цели, гаранционните условия се променят.
●● Включвайте зарядното устройство само към електрическа мрежа с променлив ток 230 V.
●● Изключвайте зарядното устройство от електрическия
контакт, когато не го използвате уреда или преди да
започнете почистването му.
●● Не изваждайте щепсела от ел. контакта с дърпане за
кабела.
●● Захранващият кабел не бива да виси над ръба
на масата или плота или да се допира до горещи
повърхности.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
●● Уредът е предназначен само за подстригване на
естествена коса. Той може да се използва само за
човешка коса, не бива да се използва за изкуствена
коса или за подстригване на козината на животни.
Използването на уреда за цели различни от предназначението му води до анулиране на гаранцията.
●● Не докосвайте зарядното устройство с мокри ръце,
особено когато го пъхате или изваждате от електрическия контакт.
●● За работа с мрежово захранване използвайте само
зарядното устройство от комплекта с машинката за
подстригване на коса.
●● Включете зарядното устройство само към лесно достъпен контакт.
●● Не покривайте зарядното устройство, тъй като това
може да доведе до опасно повишаване на температурата.
●● Винаги първо пъхайте щепсела в контакта за захранване на машинката за подстригване на коса или подставката за зареждане. Едва тогава пъхайте зарядното устройство в електрическия контакт.
GW39-008_v01
●● Не използвайте уреда по време на къпане.
●● В никакъв случай не потапяйте уреда и кабела със
зарядното устройство във вода или други течности.
●● По време на работа не слагайте машинката за подстригване върху мокра повърхност или дреха.
●● Не слагайте и не съхранявайте уреда на място, от
което може да падне във вода.
●● Не използвайте уреда с повредена гребенова приставка. Има опасност от нараняване.
●● В никакъв случай не изваждайте косми или чужди
предмети от вътрешността на машинката за подстригване на коса с помощта на остри инструменти
(напр. с гребен).
●● Всеки път след използване почиствайте уреда.
●● Този уред не е предназначен за използване от лица
(в това число деца) с ограничени физически, сетивни
или психически възможности, както и от лица без
опит и познаване на уреда, освен ако това не става
под наблюдение или съгласно с инструкцията за
използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
●● Не използвайте приставки, които не се препоръчват.
●● Машинката за подстригване на коса може да се
използва със захранване от мрежата или с батерия.
●● Подстригваната коса трябва да бъде чиста, суха
и сресана.
●● Сложете кърпа около шията, за да избегнете попадането на косми под яката.
●● Използвайте машинката за подстригване на коса
само съгласно предназначението й по начина, описан в тази инструкция.
За осигуряване на допълнителна защита се препоръчва инсталиране в електрическата верига
на дефектнотокова защита (RCD) с номинален
диференциален ток не повече от 30 mA. За тази
цел е необходимо да се обърнете към специалист-електротехник.
Не използвайте този уред близо до
вода над ваната, басейн или друг съд
с вода.
Спазвайте горепосочените правила, за да избегнете опасността от изгаряне, токов удар или
пожар.
Уверете се, че сте разбрали горепосочените упътвания.
21
Технически данни
●● Преди започване на зареждането осигури се че уредът е изключен.
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
●● Процесът на зареждане на акумулатора (монтиран
Уредът е конструиран с ІІ клас изолация, не изисква
работи в продължение на около 60 минути.
–– поставете накрайника на зарядното устройство
в гнездото за зареждане на машинката (6),
–– пъхнете щепсела на зарядното устройство
в подходящ електрически контакт. Процентният
и графичният индикатор на нивото на зареждане
на акумулатора показват процеса на зареждане
(премигване).
●● Когато акумулаторът бъде напълно зареден, LCD
дисплеят (4) показва 100 и светва със син цвят.
●● Когато стойността на зареждане на акумулатора
спадне под 20, графичното ниво на зареждане на
акумулатора (В) и индикаторът за свързване към
захранването (С) започват да премигват.
●● Когато акумулаторът бъде почти изчерпан, цветът
на дисплея става червен. Включете машинката към
захранването.
●● Батерията на машинката за подстригване на коса
достига оптимална мощност след три цикъла зареждане и разреждане. За следващото зареждане са
достатъчни 10 часа. За осигуряване на дълъг период
на ползване на батериите преди да ги заредите
отново, те трябва изцяло да се разредят.
заземяване.
Машинката за подстригване на коса ZELMER изпълнява
изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC)
– 2004/108/EC.
Ниво на шум на уреда: 68 dB/A.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Устройство и елементи на машинката за
подстригване на коса
(Рис. А)
Режеща глава
Регулатор на дължината на подстригване
Превключвател ON/OFF
LCD дисплей
Акумулатор
Контакт за зареждане
Приставки (4-6; 10-12; 16-18; 22-24; 28-30 мм)
Зарядно устройство
Четка за почистване
Смазка за остриетата
Гребен
Ножички
LCD дисплей
A процентно ниво на зареждане на акумулатора
B графично ниво на зареждане на акумулатора
C индикатор за свързване към захранването
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Употреба и работа на машинката за
подстригване на коса
РАБОТА СЪС ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
Първо пъхнете конектора на захранващия кабел в уреда,
а след това пъхнете щепсела на зарядното устройство
в подходящ ел. контакт. При захранване от мрежата уредът е готов за използване веднага.
ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИИТЕ И РАБОТА СЪС
ЗАХРАНВАНЕ ОТ БАТЕРИИТЕ
Преди първото използване, както и при следващите 2–3 зареждания уредът трябва да се
зарежда поне 16 часа.
22
в машинката) трае около 2 часа.
●● С напълно зареден акумулатор машинката може да
ПОСТАВЯНЕ / СМЯНА НА ГРЕБЕНОВИТЕ
ПРИСТАВКИ
●● Изберете
приставка подходяща за желаната дължина на подстригване.
●● Вкарайте съответната приставка отстрани на уреда.
Издатините трябва да попаднат в улеите (виж рисунката встрани) от лявата и дясната страна.
●● Сменете приставката, като свалите едната и поставите другата по начина, описан по-горе.
За да свалите приставката, внимателно огънете едната
страна на прикрепената приставка, а после я повдигнете
нагоре.
●● Преместете регулатора на дължината на подстригване (2) за по-голяма/ по-малка дължина на подстригване. Възможната дължина на подстригване
е отбелязана на всяка приставка (напр. 4–6 мм).
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНКАТА ЗА
ПОДСТРИГВАНЕ НА КОСА
Подстригвайте косата до желаната дължина на
етапи, като започнете от по-голяма дължина.
●● Поставете подходящата приставка (7).
●● Настройте желаната дължина на подстригване на
косата/брадата с помощта на регулатора на дължината на подстригване (2).
●● Включете машинката за подстригване на коса
с натискане на бутона ON/OFF (3).
●● Подстригвайте на малки ивици.
GW39-008_v01
●● Премествайте машинката бавно по косата.
●● Дръжте уреда така, че гребеновата приставка
бъде разположена равно.
да
●● Винаги започвайте подстригването от шията нагоре
или от челото и слепоочията нагоре по посока към
върха на главата.
ПОДСТРИГВАНЕ БЕЗ ПРИСТАВКА
ВНИМАНИЕ: Режещата глава (1) е много остра.
Има опасност от нараняване!
Подстригването без приставката дава възможност за
оформяне на контур, линия на брадата и бакенбардите
и бръснене на врата
●● Завъртете уреда така, че задната част да бъде насочена нагоре.
●● Поставете ръба на режещата глава (1) без гребеновата приставка на желаната височина на линията на
космите.
●● Премествайте работещата машинка за подстригване
надолу.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за околната
среда. Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите
домакински отпадъци, а трябва да се предадат в пункт
за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето
или предаването на уреда в пункт за събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от
мястото им.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни
съставни части могат да представляват опасност за
околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Почистване и поддръжка
●● Включете уреда с натискане на бутона ON/OFF (3).
●● Винаги преди почистване и поддръжка изключвайте
машинката за подстригване на коса и изваждайте
щепсела на зарядното устройство от контакта.
●● Свалете от машинката за подстригване на коса гребеновата приставка.
●● За да свалите режещата глава, натиснете напред
с палец острието на режещата глава (1), за да освободите режещата глава от хващача (Pис. C).
●● Ако е необходимо, измийте пластмасовите гребенови
приставки под течаща вода, а след това добре ги подсушете.
●● Отстранете космите от режещата глава (1) с помощта на четката за почистване от комплекта (9).
●● Пъхнете отново издатината на режещата глава (1)
в отвора за фиксиране на хващача на режещата
глава.
●● Натиснете леко режещата глава (1), ще чуете щракване.
Ако използвате редовно машинката за подстригване, от време на време мажете режещата глава
с масло. За тази цел използвайте само машинно
масло без киселини, като например масло за шевни
машини.
●● Свалете приставката и режещата глава от машинката за подстригване на коса.
●● наклонете острието на режещата глава (Pис. D)
и капнете 1-2 капки смазка между режещите зъбци,.
●● Поставете отново режещата глава и включете за
малко машинката за подстригване, за да я смажете
добре.
●● Изтрийте с кърпа излишното количество масло.
GW39-008_v01
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
23
UA
Шановні Клієнти!
●● Не занурюйте машинку і живильний кабель у воду
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
●● Під час користування машинкою не покладайте її на
Вказівки з безпеки
Ця інформація важлива для здоров’я і безпеки користувача. Перед першим користуванням машинкою для
стрижки волосся, обов’язково ознайомтесь з усіма
інструкціями з користування та інформацією щодо
безпеки.
●● Машинка призначена виключно для домашнього
використання. У разі використання її для комерційних
цілей, умови гарантії змінюються.
●● Живильник підключайте тільки до мережі перемінного
струму 230 V.
●● Відключайте живильник від розетки, якщо не користуєтесь ним або перед початком очищування.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Кабель живлення не може звисати над краєм столу
або робочої поверхні, а також не може доторкатися
до гарячих поверхонь.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
●● Прилад призначений виключно для стрижки натурального волосся. Машинка застосовуються
виключно для людського волосся не застосовуйте її
для штучного волосся або волосу тварин. Використання приладу не за його призначенням приведе
до втрати гарантії.
●● Не доторкайтесь до живильника мокрими руками,
особливопід час встановлення або витягування вилки
з розетки.
●● Для мережного живленнякористуйтесь виключно
живильником, що постачається разом з машинкою
для стрижки волосся.
●● Підключайте живильник тільки для легко доступної
розетки.
●● Не закривайте живильник, тому що це може привести
до небезпечного збільшення температури.
●● Зпочатку вставте вилку в розетку живлення у машинці
для стрижки волосся або в основі для зарядки. Щойно
тоді укладіть живильник в розетку.
●● Не користуйтесь фен - щіткою під час приймання
ванни.
24
або іншу рідину.
мокру поверхню або одяг.
●● Не покладайте і не зберігайте машинку у місці, звідки
вона може впасти в воду.
користуйтесь машинкою з пошкодженою гребенястою насадкою. Існує небезпека поранення.
●● Не намагайтесь усувати волосся або інородні тіла
з середини машинки для стрижки волосся за допомогою гострих предметів (напр. гребінем).
●● кожен раз після користування машинкою, очистіть її.
●● Не дозволяйте користуватися приладом особам
(у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими
або інтелектуальними здібностями, які не мають
досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
●● Не вживайте нерекомендовані насадки.
●● Машинка для стрижки волосся може використовуватися як прилад, що живиться від мережі як акумулятор.
●● Волосся для стрижки повинно бути чистим, сухим
і розчесаним.
●● Покладіть рушник на навколо шиї для попередження
попадання підстриженого волосся за комір.
●● Користуйтесь машинкою для стрижки тільки за її призначенням, вказаним у цій інструкції.
●● Не
Для забезпечення додаткового захисту, рекомендується встановити у електричному контурі пристрій з запобіжником RCD з номінальним нульовим струмом, що не перевищує 30mA;
З цього питання необхідно звернутися до спеціаліста електрика.
Не користуйтесь приладом поблизу
води над ванною, басейном або іншим
резервуаром.
Дотримуйтесь вказаних вище правил для попередження ризику опіків, ураження електричним
струмом або пожежі.
Необхідно упевнитися, що вищенаведені вказівки
є зрозумілими.
GW39-008_v01
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Прилад виготовлений за II класом ізоляції, не вимагає
занулення.
Машинка для стрижки волосся ZELMER виконує вимоги
діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Шум обладнання: 68 dB/A.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Будова і складові частини машинки для
стрижки волосся
(Рис. А)
Ріжуча головка
Золотник регулювання довжини стрижки
Перемикач ON/OFF
LCD - дисплей
Акумулятор
Контрольна лампочка
Насадки (4-6; 10-12; 16-18; 22-24; 28-30 мм)
Живильник
Щітка для очищення
Масло для лезів
Гребінь
Ножиці
LCD - дисплей
A процентний рівень зарядження акумулятора
B графічний рівень зарядження акумулятора
C показник підключення до мережного живлення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Обслуговування і робота машинки для
стрижки волосся
РОБОТА З ЖИВИЛЬНИКОМ
Зпочатку покладіть у прилад наконечник проводу живильника, a потім вставте вилку живильника у відповідну
розетку. У режимі мережного живлення, прилад відразу
готовий до використання.
ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРІВ I ПРАЦЯ З АКУМУЛЯТОРНИМ ЖИВЛЕННЯМ
Перед першим користуванням, а також при 2–3
наступній зарядці, прилад потрібно заряджувати
протягом не менш як 16 годин.
●● Перед
початком зарядки, упевніться, що пристрій
виключений.
GW39-008_v01
●● Процес
зарядження акумулятора (встановленого
у машинці) продовжується бл. 2 годин.
●● При повністю зарядженому акумуляторі машинка
може працювати протягом бл. 60 хвилин.
–– вставте наконечник живильника у гніздо для зарядження машинки (6),
–– помістіть вилку живильника у відповідну розетку.
Процентний та графічний показники рівня зарядження акумулятора вказують на процес зарядження (мигання).
●● Якщо акумулятор повністю заряджений, LCD-дисплей
(4) вказує 100 i підсвічується у блакитний колір.
●● Якщо значення зарядження акумулятора зменшується нижче 20, графічний рівень зарядження акумулятора (B) та показник підключення до живлення від
мережі (C) починають мигати.
●● Якщо заряд акумулятора майже вичерпано, колір дисплею змінюється у червоний. Підключіть машинку до
джерела живлення.
●● Акумулятор машинки для стрижки волосся досягає
оптимальної потужності після трьох циклів зарядки
і розрядки. До наступної зарядки достатньо десяти
годин. Для забезпечення довготривалого періоду
користування акумулятором, перед повторною зарядкою акумулятор повинен повністю розрядитися.
УСТАНОВЛЕННЯ / ЗАМІНА ГРЕБЕНЯСТИХ
НАСАДОК
●● Виберіть насадку відповідну для потрібної довжини
стрижки.
●● Уведіть відповідну насадку у боки приладу. Виступи
повинні защемитися у малих вирізах (дивись рисунок
поруч) з лівого і правого боків.
●● Замініть насадку шляхом зняття одної і встановлення
другої за вищевказаним способом.
Для зняття насадки делікатно відігніть один бік закріпленої насадки i потім піднесіть його уверх.
●● Пересуньте регулятор довжини стрижки (2), для встановлення більшої/меншої довжини стрижки. Можлива
довжина стрижки позначена на кожній насадці (напр.
4–6 мм).
КОРИСТУВАННЯ МАШИНКОЮ ДЛЯ СТРИЖКИ
ВОЛОССЯ
Стрижіть волосся на потрібну довжину етапами,
починаючи від більшої довжини.
●● Установіть відповідну насадку (7).
●● Установіть потрібну довжину стрижки волосся/бороди
за допомогою регулятора довжини стрижки (2).
●● Уключіть машинку для стрижки волосся, натискаючи
кнопку ON/OFF (3).
●● Виконайте стрижку тільки малих зон.
●● Пересувайте повільно по волоссі машинкою для
стрижки.
●● Триайте прилад так, щоб гребеняста насадка була
встановлена плоским способом.
●● Завжди починайте стрижку від потилиці уверх або від
чола і скроні уверх у напрямку середини голови.
25
СТРИЖКА БЕЗ НАСАДКИ
УВАГА: Ріжуча головка (1) є дуже гострою. Існує
небезпека поранення.
Стрижка без насадки надає можливість підстригати контур, лінію заросту та бакенбардів, гоління волосся на
потилиці.
●● Поверніть машинку так, щоб задня частина була
направлена уверх.
●● Помістіть край ріжучої головки (1) без гребенястої
насадки на потрібну довжину лінії заросту.
●● Пересувайте працюючу машинку для стрижки униз.
Очищення і зберігання
●● Виключіть машинку, натискаючи кнопку ON/OFF (3).
●● Завжди перед очищенням i зберіганням виключайте
машинку для стрижки волосся i витягніть вилку
живильника з розетки.
●● Зніміть з машинки для стрижки волосся гребенясту
насадку.
●● Для зняття ріжучої головки натисніть уперед великим пальцем лезо ріжучої головки (1) для звільнення
ріжучої головки з патрона (Pис. C).
●● За необхідністю, промийте пластикові гребенясті
насадки під проточною водою, a потім осушіть їх старанно.
●● Видаліть залишки волосся з ріжучої головки (1) за
допомогою доданої щітки для очищення (9).
●● Повторно установіть виступ ріжучої головки (1) в блокуючий отвір патрона ріжучої головки.
●● Легко натисніть ріжучу головку (1) доки не почуєте
характерний звук защемлення.
Якщо регулярно користуєтесь машинкою для
стрижки, від часу до часу потрібно змазати ріжучу
головку маслом. З цією метою можете застосувати масло виключно без вмісту кислоти, напр.
масло для швейної машини.
●● Зніміть з машинки для стрижки волосся насадку
і ріжучу головку.
●● відхиліть лезо ріжучої головки (Pис. D) i впустіть 1-2
краплі масла поміж ріжучі зубці.
●● Установіть повторно ріжучу головку i включіть на хвилину машинку для стрижки для розведення масла.
●● Витріть ганчіркою надмір масла.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища. Це не є трудним, ні надто коштовним. З цією метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) кинути в контейнер для пластиків.
Батареї містять шкідливі для природного середовища
речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими
відходами, здайте їх до пункту збору вторинної сировини.
Перед тим як викинути або здати обладнання до пункту
вторинної сировини, потрібно пам’ятати про вийняття
батарей зі сховища для батарей
Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт
складування, тому що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні можуть складати шкідливу дію для
середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість
переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або у
зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими
причинами.
26
GW39-008_v01
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this User’s
Guide for future reference.
Important safety instructions
Herewith information concerns your health and safety. It
is obligatory to learn about all instructions for use and
safety information before first usage of the clipper.
●● The hair clipper is intended for domestic use. In case
it is used for commercial use, the guarantee conditions
change.
●● Connect the power supply adaptor to AC mains supply
230 V.
●● Disconnect the power supply adaptor from the mains
supply outlet when not in use or before cleaning.
●● Do not unplug pulling by the cord.
●● The supplying cord should not hang over the edge of
a table or desktop, nor touch hot surface.
If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
●● This device is intended for cutting natural hair, only. It is
allowed to use it only for human hair; it can not be used
for cutting artificial or animal hair. Using the product
for other than intended purposes shall cause nullifying
the guarantee.
●● Do not touch the power supply adaptor with wet hands,
especially when plugging or unplugging it from the mains
supply outlet.
●● For the operation with mains use only the adaptor
supplied with the hair clipper.
●● Connect only to easily accessible mains supply outlet.
●● Do not cover the adaptor; it can lead to dangerous
temperature increase.
●● Always At first connect the plug into the socket in the
clipper or loading base. When it is done, you can connect
it to the mains supply outlet.
●● Do not use during bath.
●● Never immerse the device and cord in water or other
liquids.
●● Do not place the hair clipper on wet surface or cloth
during operation.
●● Do not place or store the device in the area where it can
fall into water.
●● Do not use the device with damaged comb attachment.
It can cause injuries hazard.
●● Never try to remove the foreign bodies out of the clipper
using sharp objects (i.e. comb).
GW39-008_v01
●● Always clean after using.
●● This appliance is not intended
for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
●● Do not apply not recommended attachments.
●● The hair clipper can be used both as a mains and
cordless device.
●● The cut hair should be clean, dry and combed.
●● Put the towel around the neck to avoid getting the cut
hair under the collar.
●● Use the hair clipper only as intended according to the
herewith instructions.
In order to provide additional protection, it is
recommended to install the residual current device
(RCD) with nominal residua Power not exceeding
30 mA. You should contact the professional electrician
in this concern.
Do not use the device near water, over the
bath tube, pool or other water basin.
Observe the above mentioned rules in order to avoid
burning, electric shock or fire hazard.
Make sure you understood the a/m instructions.
Specifications
The product technical parameters are included at the name plate.
The device is built in II class isolation, it does not require
grounding.
ZELMER hair clippers meet the requirements of effective
standards.
The device meets the requirements of the following
directives:
–– Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro- Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
Noise generated by the appliance: 68 dB/A.
The product is marked with CE symbol on the name plate.
27
Outline and parts of the hair clipper
(Fig. A)
1 Cutting head
2 Cutting length adjustment knob
3 On/OFF switch
4 LCD display
5 Battery rechargeable
6 Loading socket
7 Attachments (4-6; 10-12; 16-18; 22-24; 28-30 mm)
8 Power supply
9 Cleaning brush
10 Lubricating oil for blades
11 Comb
12 Scissors
LCD display
A percentage charging level indicator
B graphical battery charging level indicator
C mains supply connection indicator
Handling and operation of hair clipper
OPERATION WITH POWER SUPPLY ADAPTOR
At first insert the adaptor plug into the device and then
insert the adapter plug into the mains supply outlet. In mains
supplied mode the device is ready for use.
LOADING ACCUMULATORS AND CORDLESS
OPERATION
Load the device minimum 16h before first usage and
when 2–3 next loadings.
●● Make sure the appliance is switched off before charging.
●● The process of battery (installed in the trimmer) charging
lasts approximately 2 hours.
trimmer can work approx. 60 minutes with fully
charged batteries.
–– Insert the ending of the power supply to the trimmer
charging socket (6),
–– Insert the plug of the power supply in the mains
supply outlet. The percentage and graphical
charging level indicators show the charging process
advancement (flashing).
●● When the battery is fully charged, the LCD display (4)
indicates 100 and it is highlighted in blue.
●● When the battery charging level decreases below 20, the
graphical battery charging level indicator (B) and mains
supply connection indicator (C) start flashing.
●● When the battery is almost empty, the display colour
changes into red. Connect the trimmer to the mains supply.
●● The hair clipper accumulator obtains optimum power
after three cycles of loading and unloading. Ten hours
is enough for next loading. In order to provide long life
of accumulators, they should be completely unloaded
before loading.
●● The
28
COMB ATTACHMENTS INSERTING / REPLACING
●● Select the attachment according to the length of cutting.
●● Insert appropriate attachment into the sides of the device.
The protrusions shall be locked inside small holes (see
the figure beside) on left and right sides.
●● Replace one attachment removing it and inserting
another as described above.
In order to remove an attachment bent one side of assembled
attachment gently and then move it up.
●● Move the cutting length adjustment knob (2), to increase/
reduce the hair cutting length. The possible hair cutting
length is indicated on each attachment (i.e. 4–6 mm).
USING THE TRIMMER FOR HEAR CUTTING
Cut the hair for demanded length in stages, start form
bigger length.
●● Insert an appropriate attachment (7).
●● Set the desired length of hair/beard cutting with cutting
length adjustment knob (2).
●● Start up the hair clipper pressing in ON/OFF button (3).
●● Cut only small areas.
●● Move the clipper slowly along hair.
●● Hold the device so, that the comb attachment is laid flat.
●● Always start the cutting from the neck upwards or from
the forehead and temples upwards to the top of head.
CUTTING HAIR WITHOUT ATTACHMENT
WARNING: The cutting head (1) is very sharp. Injury
hazard!
Cutting without attachment makes possible to trim the
contour, hair line and whiskers as well as neck shaving.
●● Turn the device so, that the back part was directed
upwards.
●● Place the edge of the cutting head (1) without comb
attachment on desired length of bristle hairline.
●● Move down the clipper in operation.
Cleaning and maintenance
●● Start the device pressing in ON/OFF button (3).
●● Always switch off the hair clipper and unplug the adaptor
from the mains supply outlet before cleaning and
maintenance.
●● Remove the comb attachment from the hair clipper.
●● In order to remove cutting head press the cutting head
blade (1) forward with your thumb, in order to release it
from the frame (Fig. C).
●● If necessary, rinse the plastic comb attachments under
running water, and then dry them thoroughly.
●● Remove the remains of hair from the cutting head (1)
with attached cleaning brush (VII).
●● Insert the protrusion of cutting head (1) back into the
locking hole in the frame of cutting head.
●● Press gently the cutting head (1) in, until you hear
a clicking sound of locking.
GW39-008_v01
If you use your hair clipper regularly, it is necessary to
oil the cutting head from time to time. In order to do it,
use only acidless oil, such as oil for sewing machine.
●● Remove an attachment and cutting head from the hair
clipper.
●● Deflect the blade of the trimming head (Fig. D) and
dispense 1-2 oil drops between the cutting blades.
●● Replace the cutting head and start up the hair clipper for
a while, in order to distribute the oil.
●● Remove the exceeding oil with cloth.
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to protect the environment. It is
neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Batteries contain substances harmful to the
natural environment. Do not throw them
away with other household waste. Return
used batteries to recycling points. Before
disposing of or returning the appliance to
a recycling point make sure to remove the
batteries from the battery compartment.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting
point as the components of the appliance may pose a threat
to the environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
GW39-008_v01
29
GW39-008_v01
GW39-008_v01
GW39-008_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising