Zelmer | ZHC1200B | User manual | Zelmer ZHC1200B User Manual

Zelmer ZHC1200B User Manual
HC1000
HC1000
MASZYNKA
DO STRZYŻENIA WŁOSÓW
maшинка для стрижки волос
/ hair clipper
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MASZYNKA DO STRZYŻENIA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6–15
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
STŘÍHACÍ STROJEK NA VLASY
16–25
SK NÁVOD NA OBSLUHU
STRIHACÍ STROJČEK NA VLASY 26–35
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A HAJVÁGÓ GÉP
36–45
МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ
НА КОСИ
66–75
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ
ВОЛОССЯ
76–86
EN USER MANUAL
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
MAŞINĂ DE TUNS PĂRUL
MAШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 56–65
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
46–55
HAIR CLIPPER
87–95
WARIANT KOLORYSTYCZNY
цветовой вариант
/ colour variant
A
5
4
6
7
3
8
10
9
2
11
1
14
12
16
13
15
B
1
HC1000-001_v03
2
3
3
C
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
D
E
F
4
HC1000-001_v03
G
H
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
I
HC1000-001_v03
5
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z treścią całej instrukcji
obsługi.
Przestrzegaj poniższych zasad w celu uniknięcia ryzyka oparzenia, porażenia prądem lub pożaru.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie
uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony
u wytwórcy lub u pracownika zakładu serwisowego
albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia
zagrożenia.
●● Nie dotykaj zasilacza mokrymi rękami, szczególnie
podczas wkładania lub wyciągania go z gniazda sieciowego.
●● Nie używaj urządzenia podczas kąpieli.
●● Podczas pracy nie kładź maszynki do strzyżenia na
mokrej powierzchni lub ubraniu.
●● Nie używaj urządzenia z uszkodzoną nasadką grzebieniową. Istnieje zagrożenie zranienia.
6
HC1000-001_v03
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane
z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Zasilacz podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 100-240 V 50/60 Hz.
●● Odłączaj zasilacz od gniazdka sieciowego, gdy nie jest on używany oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
●● Nie wyciągaj wtyczki zasilacza z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
●● Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem stołu lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.
●● Urządzenie można używać wyłącznie do przycinania włosów ludzkich. Nie należy
używać go do włosów sztucznych lub zwierzęcych.
●● Używanie produktu do celów niezgodnych z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji.
●● Do pracy z zasilaniem sieciowym, używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego razem
z maszynką do strzyżenia włosów.
●● Podłączaj zasilacz jedynie do łatwo dostępnego gniazdka.
●● Nie przykrywaj zasilacza, ponieważ mogłoby to doprowadzić do niebezpiecznego
wzrostu temperatury wewnątrz zasilacza.
●● Zawsze, jako pierwszą wkładaj wtyczkę przewodu do gniazda zasilania w maszynce
●●
●●
do strzyżenia włosów lub podstawie do ładowania. Dopiero wtedy, włóż zasilacz do
gniazda sieciowego.
Nigdy nie zanurzaj urządzenia i kabla z zasilaczem w wodzie lub innych cieczach.
Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono wpaść
do wody.
HC1000-001_v03
7
●● Nigdy nie usuwaj włosów lub ciał obcych z wnętrza maszynki do strzyżenia włosów
używając ostrych przedmiotów (np. grzebienia).
●● Po każdym użyciu, oczyść urządzenie.
OSTRZEŻENIE: Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien,
pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Maszynka do strzyżenia włosów jest przeznaczona do użytku domowego. W przypadku wykorzystywania jej do celów komercyjnych, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Maszynka do strzyżenia włosów może być używana jako urządzenie zasilane z sieci
jak i akumulatorowo.
●● Przycinane włosy powinny być czyste, suche i rozczesane.
●● Umieszczaj ręcznik wokół szyi, aby zapobiec wpadaniu obcinanych włosów za kołnierz.
●● Używaj maszynki do strzyżenia włosów jedynie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jak to jest opisane w niniejszej instrukcji.
Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie
w obwodzie elektrycznym, zasilającym, urządzenia różnicowoprądowego
(RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA.
W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Zasilacz zbudowany jest w II klasie izolacji, nie wymaga uziemienia
.
Maszynka do strzyżenia włosów ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określonych granicach napięcia (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
8
HC1000-001_v03
Hałas urządzenia: 68 dB/A.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.zelmer.pl.
Akumulator: ogniwo 2 x Ni-MH, 600 mAh. Napięcie akumulatora 2,4 V. Standardowy czas
ładowania: 10 godzin. Zakres temperatury pracy: 0-40°C.
A
Budowa i elementy maszynki do strzyżenia włosów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Podstawa z możliwością ładowania
Wskaźnik ładowania akumulatora
Przełącznik włącz/wyłącz I/0
Mechanizm przerzedzania włosów („
” – pozycja wsunięte; „
nięte)
Ostrze tnące
Głowica tnąca
Gniazdo ładowania
Wtyk ładujący podstawy
Gniazdo ładowania w podstawie
Mała nasadka grzebieniowa (4; 8; 12; 16; 20 mm)
Duża nasadka grzebieniowa (24; 28; 32; 36; 40 mm)
Zasilacz
Grzebień
Nożyczki
Szczoteczka do czyszczenia
Olej do ostrzy
” – pozycja wysu-
Przygotowanie urządzenia do pracy
ŁADOWANIE AKUMULATORA MASZYNKI DO STRZYŻENIA
Do ładowania maszynki do strzyżenia stosuj wyłącznie dołączony do niej
zasilacz.
Aktywacja akumulatora
Przed pierwszym użyciem lub jeśli maszynka do strzyżenia nie była używana dłuższy czas,
ładuj akumulator przez ok. 12 godzin (do pełnego naładowania). Podczas kolejnego ładowania wystarczy 10 godzin aby całkowicie naładować maszynkę do strzyżenia.
HC1000-001_v03
9
Informacje dotyczące „efektu pamięci” akumulatora
Aby uniknąć „efektu pamięci”, należy naładować akumulator maszynki do strzyżenia
dopiero po całkowitym rozładowaniu.
Czym jest „efekt pamięci”?
Jeśli akumulator Ni-MH zastosowany w maszynce do strzyżenia jest regularnie ładowany
przed jego całkowitym rozładowaniem, spada jego pojemność. Zmniejsza się tym samym
liczba możliwych cykli strzyżenia przed rozładowaniem akumulatora maszynki.
Co zrobić gdy wystąpi „efekt pamięci”?
Jeśli pełne naładowanie akumulatora pozwala na mniejszą niż wcześniej liczbę cykli
strzyżenia przed rozładowaniem maszynki do strzyżenia, należy całkowicie rozładować
maszynkę i ładować akumulator przez około 12 godzin. Powtórzenie tej czynności 2-3 razy
pozwoli na odzyskanie pełnej sprawności akumulatora. Jeśli „efekt pamięci” będzie się
utrzymywał, konieczna może być wymiana akumulatora na nowy. Należy skontaktować się
ze sprzedawcą maszynki do strzyżenia.
ŁADOWANIE PRZEZ GNIAZDO ŁADOWANIA MASZYNKI
1 Upewnij się, że maszynka do strzyżenia jest wyłączona.
2 Podłącz końcówkę przewodu zasilacza do gniazda ładowania.
B
Aby uniknąć awarii, przed włożeniem końcówki przewodu zasilacza upewnij się, że gniazdo ładowania jest suche.
3 Podłącz wtyczkę zasilacza do odpowiedniego źródła zasilania (patrz tabliczka znamionowa na zasilaczu).
– Proces ładowania akumulatora trwa ok. 10 godzin.
– Proces ładowania może być zakończony szybciej niż w 10 godzin jeśli
działa zabezpieczenie przed przeładowaniem.
– Podczas ładowania wskaźnik ładowania akumulatora świeci się na czerwono.
– Kiedy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik ładowania akumulatora zmieni kolor z czerwonego na zielony.
●● Po naładowaniu odłącz zasilacz od źródła zasilania.
Odłączając zasilacz nie ciągnij za przewód, ponieważ może to uszkodzić
zasilacz. Odłącz trzymając za zasilacz.
Przy w pełni naładowanym akumulatorze maszynka do strzyżenia może
pracować przez ok. 50 minut.
10
HC1000-001_v03
ŁADOWANIE MASZYNKI DO STRZYŻENIA NA PODSTAWIE
Ładowanie maszynki w pozycji poziomej
●● Upewnij się, że maszynka do strzyżenia jest wyłączona.
C
1 Podłącz końcówkę przewodu zasilacza do gniazda ładowania znajdującego się w podstawie.
Aby uniknąć awarii, przed włożeniem końcówki przewodu zasilacza upewnij się, że gniazdo ładowania jest suche.
2 Umieść maszynkę do strzyżenia (bez nasadki) na podstawie. Zwróć uwagę aby wtyk
ładujący podstawy został umieszczony w gnieździe ładowania maszynki do strzyżenia.
3 Podłącz wtyczkę zasilacza do odpowiedniego źródła zasilania (patrz tabliczka znamionowa na zasilaczu).
– Proces ładowania akumulatora trwa ok. 10 godzin.
– Proces ładowania może być zakończony szybciej niż w 10 godzin jeśli
zadziała zabezpieczenie przed przeładowaniem.
– Podczas ładowania wskaźnik ładowania akumulatora świeci się na czerwono.
– Kiedy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik ładowania akumulatora zmieni kolor z czerwonego na zielony.
●● Po naładowaniu odłącz zasilacz od źródła zasilania.
Odłączając zasilacz nie ciągnij za przewód, ponieważ może to uszkodzić
zasilacz. Odłącz trzymając za zasilacz.
Przy w pełni naładowanym akumulatorze maszynka może pracować przez
ok. 50 minut.
UŻYWANIE MASZYNKI DO STRZYŻENIA PODŁĄCZONEJ
DO ZASILANIA SIECIOWEGO
D
●● Sprawdź, czy maszynka do strzyżenia jest wyłączona.
1 Włóż do gniazdka ładowania końcówkę przewodu zasilacza i dociśnij do końca.
2 Podłącz wtyczkę zasilacza do odpowiedniego źródła zasilania (patrz tabliczka znami-
onowa na zasilaczu).
Podczas ładowania wskaźnik ładowania akumulatora świeci się na czerwono.
HC1000-001_v03
11
3 Włącz maszynkę do strzyżenia przesuwając przełącznik włącz/wyłącz do góry w pozycję I.
Jeśli bezpośrednio po podłączeniu zasilacza do źródła zasilania, maszynka
do strzyżenia po włączeniu nie działa, oznacza to że akumulator jest całkowicie rozładowany. Należy w takiej sytuacji wyłączyć maszynkę do strzyżenia,
odłożyć ją na 1 minutę w celu podładowania akumulatora i włączyć ponownie.
Po zakończeniu używania, wyłącz maszynkę do strzyżenia. Następnie odłącz
zasilacz i wyjmij końcówkę przewodu zasilacza z gniazda ładowania.
Nie używaj maszynki do strzyżenia podłączonej do zasilania sieciowego
w wilgotnym miejscu (np. w łazience).
Poziom energii zmagazynowanej w akumulatorze spada nawet podczas
używania maszynki do strzyżenia podłączonej do zasilania sieciowego.
Raz na trzy tygodnie akumulator należy naładować.
Obsługa i działanie maszynki do strzyżenia
NAKŁADANIE/ ŚCIĄGANIE/ WYMIANA NASADEK
●● Wybierz nasadkę odpowiednią do żądanej długości strzyżenia.
E
1 Wsuń nasadkę grzebieniową w boczne prowadnice obudowy maszynki do strzyżenia
włosów.
2 W dolnej części nasadki grzebieniowej znajduje się płytka ustalająca położenie
nasadki. Naciśnij dolną część płytki i przesuń nasadkę w żądane położenie.
Zawsze przed rozpoczęciem przycinania włosów, upewnij się, że nasadka
grzebieniowa jest mocno zablokowana.
3 W celu wymiany/ściągnięcia nasadki grzebieniowej naciśnij dolną część płytki ustalającej i wysuń nasadkę z bocznych prowadnic obudowy maszynki do strzyżenia.
UŻYWANIE MASZYNKI DO STRZYŻENIA WŁOSÓW
F
Aby równo obciąć włosy, nasadka/ostrze muszą swobodnie przesuwać się
przez włosy. Nie przesuwaj maszynki do strzyżenia szybko i na siłę.
Strzyż włosy na żądaną długość etapowo, rozpoczynając od nakładki o największej długości.
12
HC1000-001_v03
1 Załóż odpowiednią nasadkę (patrz punkt „NAKŁADANIE /ŚCIĄGANIE/ WYMIANA
NASADEK”).
2 Ustaw położenie nasadki grzebieniowej na żądaną długość strzyżenia. Ustawiona wartość będzie widoczna w małym okienku w nasadce grzebieniowej.
Zawsze przed rozpoczęciem przycinania włosów, upewnij się, że nasadka
grzebieniowa jest mocno zablokowana.
3 Włącz maszynkę do strzyżenia przesuwając przełącznik włącz/wyłącz do góry w pozycję I.
Trzymaj maszynkę tak, aby jej ostrza skierowane były „pod włos”.
Przesuwaj maszynkę do strzyżenia powoli po włosach, za każdym razem
obcinając niewielką ilość włosów.
Zawsze rozpoczynaj przycinanie od strzyżenia karku w kierunku do czubka
głowy lub od strzyżenia czoła i skroni w kierunku do czubka głowy.
W celu przerzedzenia włosów przesuń mechanizm przerzedzania włosów
do pozycji „
”; wysunie się element do przerzedzania włosów zintegrowany z głowicą tnącą.
Zastosowanie mechanizmu przerzedzania włosów pozwala zmniejszyć
objętość włosów, uzyskując w ten sposób nowoczesny wygląd bez zmiany
długości włosów.
UŻYWANIE MASZYNKI DO STRZYŻENIA WŁOSÓW BEZ NASADKI
Głowica tnąca jest bardzo ostra. Zachowaj ostrożność podczas używania
maszynki bez nasadki.
Bez nasadek, włosy mogą być równomiernie przycinane na długość
1–2 mm.
Strzyżenie bez nasadki umożliwia uzyskanie równych linii w okolicach
bokobrodów, pozwala również krótko przystrzyc okolice karku.
●● Odwróć maszynkę tak, aby jej ostrza skierowane były w dół.
●● Umieść krawędź głowicy tnącej na żądanej wysokości linii zarostu.
HC1000-001_v03
13
●● Lekko dotykając końcówkami ostrzy skóry, przesuwaj pracującą maszynkę do strzyżenia w dół.
G
Czyszczenie i konserwacja
Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że maszynka do strzyżenia jest wyłączona, a końcówka przewodu zasilacza jest odpięta od
gniazda ładowania.
1 Zdejmij z maszynki do strzyżenia nasadkę (patrz punkt „NAKŁADANIE/ ŚCIĄGANIE/
WYMIANA NASADEK”).
2 Przemyj nasadkę pod bieżącą wodą, a następnie dobrze ją osusz.
H
CZYSZCZENIE GŁOWICY TNĄCEJ
Jeżeli głowica tnąca jest zabrudzona, można wymontować ją do mycia.
1 Naciśnij kciukiem głowicę tnącą i pchnij ją do przodu. Głowica tnąca wyskoczy z zaczepów.
2 Usuń pozostałości włosów z głowicy tnącej za pomocą dołączonej do zestawu szczo-
teczki do czyszczenia.
3 Zamontuj głowicę tnącą w maszynce do strzyżenia. W tym celu umieść występ głowicy
tnącej w otworze obudowy.
4 Lekko dociśnij głowicę tnącą do obudowy (charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo zamontowanej głowicy tnącej).
NANOSZENIE OLEJKU NA GŁOWICĘ TNĄCĄ
I
W przypadku regularnego używania maszynki do strzyżenia, należy co
pewien czas nasmarować głowicę tnącą olejkiem do ostrzy dołączonym do
zestawu, lub olejkiem bezkwasowym, takim jak olej do maszyny do szycia.
1 Zdejmij z maszynki do strzyżenia nasadkę (patrz punkt „NAKŁADANIE/ ŚCIĄGANIE/
WYMIANA NASADEK”).
2 Naciśnij kciukiem głowicę tnącą i pchnij ją do przodu. Głowica tnąca wyskoczy
z zaczepów.
3
4
5
6
14
Wpuść 1-2 krople oleju pomiędzy zęby tnące.
Zamontuj głowicę tnącą w maszynce do strzyżenia.
Włącz urządzenie, aby rozprowadzić olej.
Wyłącz urządzenie i wytrzyj szmatką nadmiar oleju.
HC1000-001_v03
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to
ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż
na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Akumulatory zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego,
tylko oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Przed wyrzuceniem urządzenia, należy wyjąć z niego akumulator.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Importer: Zelmer Pro Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów: http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa: salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych: http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis):
801 005 500
22 20 55 259
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
HC1000-001_v03
15
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům
týkajících se bezpečnosti. Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít
i během pozdějšího používání přístroje.
Bezpečnostní pokyny a správné použití
Před použitím přístroje se seznamte s celým návodem k použití.
Dodržujte níže uvedené pokyny, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo
k požáru.
NEBEZPEČÍ! / VAROVÁNÍ!
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní šňůra poškozená, je
nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném servisu odborným personálem nebo kvalifikovanou osobou. Vyvarujete se tak nebezpečí úrazu.
●● Nedotýkejte se adaptéru mokrýma rukama, zvláště při
vkládání nebo vytahování ze zásuvky elektrické sítě.
●● Nepoužívejte přístroj při koupání.
●● Během provozu neodkládejte zastřihovač vlasů na
mokrém povrchu nebo mokrém oděvu.
●● Nepoužívejte přístroj s poškozeným hřebenovým
nástavcem. Můžete se zranit.
●● Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením
a osoby nemající náležité zkušenosti a znalosti pouze
16
HC1000-001_v03
tehdy, bude-li jim zajištěn náležitý dohled nebo budou
poučeny o bezpečném používání přístroje a budou
informovány o možném riziku. Nedovolte dětem, aby
si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na
spotřebiči mohou provádět děti pouze pod dohledem.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů můžete výrobek
poškodit
●● Adaptér zapojujte vždy do obvodu střídavého proudu 100-240 V 50/60 Hz.
●● Odpojte adaptér ze zásuvky elektrické sítě, kdy není používán a před čištěním přístroje.
●● Nevytahujte zástrčku adaptéru ze zásuvky elektrické sítě tažením za přívodní šňůru.
●● Přívodní šňůra nesmí viset přes hranu stolu ani pracovní desky a nesmí se dotýkat
horkých ploch.
●● Přístroj je určený výhradně k zastřihování lidských vlasů. Nepoužívejte ho na syntetické vlasy a zvířecí srst.
●● V případě používání přístroje způsobem, který není v souladu s jeho určením, ztratíte možnost uplatnit záruku.
●● K práci s adaptérem používejte výhradně adaptér, který byl součástí zastřihovače
vlasů.
●● Zapojujte adaptér pouze do snadno dostupné zásuvky.
●● Adaptér ničím nepřikrývejte, jelikož by mohlo dojít k nebezpečnému zvýšení teploty
uvnitř adaptéru.
●● Vždy nejprve vložte koncovku přívodní šňůry adaptéru do zastřihovače vlasů nebo
do nabíjecí základny. Teprve poté vložte adaptér do zásuvky elektrické sítě.
●● Nikdy neponořujte přístroj a adaptér do vody ani do jiné tekutiny.
●● Nestavte ani neuchovávejte přístroj v místě, kde hrozí riziko, že upadne do vody.
●● Nikdy neodstraňujte vlasy ani jiné předměty nacházející se uvnitř zastřihávače vlasů
pomocí ostrých předmětů (např. hřebene).
●● Po každém použití přístroj vyčistěte.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj poblíž van, sprch, bazénů
a jiných podobných zásobníků s vodou.
HC1000-001_v03
17
UPOZORNĚNÍ
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Zastřihovač
●●
●●
●●
●●
vlasů je určen k domácímu použití. V případě používání přístroje
k obchodním účelům se budou lišit záruční podmínky.
Zastřihovač vlasů můžete při práci napájet zapojením přímo do elektrické zásuvky,
anebo prostřednictvím akumulátoru.
Stříhané vlasy by měly být čisté, suché a rozčesané.
Na ramena položte ručník, aby se ustřižené vlasy nedostaly za límec.
Používejte zastřihovač vlasů pouze v souladu s jeho určením a s pokyny popsanými
v tomto návodu k použití.
K zajištění doplňující ochrany, doporučujeme instalaci přístroje v elektrickému obvodu s proudovým chráničem (RCD) s citlivostí nepřesahující
30 mA. Za tímto účelem se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
Adaptér je vyrobený ve II izolační třídě a nevyžaduje uzemnění
.
Zastřihovač vlasů ZELMER splňuje požadavky příslušných norem.
Spotřebič splňuje požadavky NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 z hlediska spotřeby
elektrické energie.
Přístroj je vyroben v souladu s požadovanými direktivami:
–– Elektrické zařízení určené k použití v určených mezích napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Hlučnost spotřebiče: 68 dB/A.
Výrobek je na typovém štítku označen značkou CE.
Akumulátor: článek 2 x Ni-MH, 600 mAh. Napětí akumulátoru 2,4 V. Standardní doba nabíjení: 10 hodin. Rozsah teploty při provozu: 0-40°C.
18
HC1000-001_v03
Popis a příslušenství zastřihovače vlasů
1
2
3
4
Základna s možností nabíjení
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Břity
A
Indikátor nabíjení akumulátoru
Tlačítko zapni/vypni I/0
Mechanismus prořeďování vlasů („
nuto)
” – položka zasunuto; „
” – položka vysu-
Střihací hlavice
Nabíjecí zdířka
Nabíjecí vidlice v základně
Nabíjecí zdířka v základně
Malý hřebenový nástavec (4; 8; 12; 16; 20 mm)
Velký hřebenový nástavec (24; 28; 32; 36; 40 mm)
Adaptér
Hřeben
Nůžky
Čistící kartáček
Olej na břity
Příprava přístroje k použití
NABÍJENÍ AKUMULÁTORU ZASTŘIHOVAČE VLASŮ
K nabíjení akumulátoru zastřihovače vlasů používejte výhradně adaptér,
který byl součástí balení.
Aktivace akumulátoru
Před prvním použití nebo v případě, že nebyl zastřihovač vlasů delší dobu používán, nabíjejte akumulátor cca 12 hodin (do úplného nabití). Při dalším nabíjení stačí pro úplné nabití
zastřihovače vlasů 10 hodin.
Informace o „efektu paměti” akumulátoru
Aby nedošlo k „efektu paměti”, je nutné nabít akumulátor zastřihovače vlasů až když se
zcela vybije.
HC1000-001_v03
19
Co je „efekt paměti”?
Jestliže je akumulátor Ni-MH, použitý do zastřihávače vlasů, nabíjený před jeho úplným
vybitím, klesá jeho objem. Snižuje se tak počet možných cyklů střižení před vybitím akumulátoru zastřihovače.
Co dělat, když nastane „efekt paměti“?
Jestliže úplně nabitý akumulátor umožňuje nižší počet cyklů střižení než dříve, nechte
zastřihovač zcela vybít a následně nabíjejte akumulátor více než 12 hodin. Opakování této
činnosti 2 – 3 krát umožní opět získat plný výkon akumulátoru. Jestliže se „efekt paměti“
projevuje i nadále, je nutná výměna akumulátoru za nový. Kontaktujte prodejce zastřihovače vlasů.
NABÍJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM NABÍJECÍ ZDÍŘKY
ZASTŘIHOVAČE
B
1 Ujistěte se, že je zastřihovač vlasů vypnutý.
2 Připojte koncovku přívodní šňůry adaptéru do nabíjecí zdířky.
Aby nedošlo k nehodě, ujistěte se před vložením koncovky adaptéru, že je
nabíjecí zdířka suchá.
3 Zapojte zástrčku adaptéru do vhodné elektrické zásuvky (viz typový štítek na adaptéru).
– Proces nabíjení akumulátoru trvá cca 10 hodin.
– Proces nabíjení může být ukončen před uplynutím 10 hodin, jestliže se
spustí pojistka před přetížením.
– Během nabíjení svítí indikátor akumulátoru červeně.
– Jakmile je akumulátor zcela nabitý, indikátor nabíjení akumulátoru změní
barvu z červené na zelenou.
●● Po nabití odpojte adaptér z elektrické zásuvky.
Při odpojování adaptéru netahejte za přívodní šnůru, jelikož se adaptér
může poškodit. Uchopte adaptér a odpojte ho.
Při zcela nabitém akumulátoru může být zastřihovač vlasů v provozu cca
50 minut.
20
HC1000-001_v03
NABÍJENÍ ZASTŘIHOVAČE VLASŮ NA ZÁKLADNĚ
Nabíjení přístroje v horizontální poloze
●● Ujistěte se, že je zastřihovač vlasů vypnutý.
C
1 Zapojte koncovku přívodní šňůry adaptéru do napájecí zdířky nacházející se v základně.
Aby nedošlo k nehodě, ujistěte se před vložením koncovky adaptéru, že je
nabíjecí zdířka suchá.
2 Vložte zastřihovač vlasů (bez násady) na základnu. Dbejte na to, aby byla nabíjecí
vidlice v základně umístěna v nabíjecí zásuvce zastřihovače.
3 Zapojte zástrčku adaptéru do vhodné elektrické zásuvky (viz typový štítek na adaptéru).
– Proces nabíjení akumulátoru trvá 10 hodin.
– Proces nabíjení může být ukončen před uplynutím 10 hodin jestliže se
spustí pojistka před přetížením.
– Během nabíjení svítí indikátor akumulátoru červeně.
– Jakmile je akumulátor zcela nabitý, indikátor nabíjení akumulátoru změní
barvu z červené na zelenou.
●● Po nabití odpojte adaptér z elektrické zásuvky.
Při odpojování adaptéru netahejte za přívodní šnůru, jelikož se adaptér
může poškodit. Uchopte adaptér a odpojte ho.
Při úplně nabitém akumulátoru může být zastřihovač vlasů v provozu cca
50 minut.
POUŽITÍ ZASTŘIHOVAČE PŘIPOJENÉHO DO ELEKTRICKÉ
ZÁSUVKY
D
●● Zkontrolujte, zda je zastřihovač vypnutý.
1 Vložte do nabíjecí zdířky koncovku adaptéru a přitlačte ji až do konce.
2 Připojte zástrčku adaptéru do vhodné elektrické zásuvky (viz. typový štítek na adaptéru).
Během nabíjení indikátor akumulátoru svítí červeně.
3 Zapněte zastřihovač přesunutím tlačítka zapni/vypni směrem nahoru do polohy I.
Jestliže se přímo po připojení adaptéru do napájecího zdroje zastřihovač nezapne, znamená to, že je akumulátor zcela vybitý. V takové situaci
HC1000-001_v03
21
vypněte zastřihovač, odložte ho na 1 minutu za účelem dobití akumulátoru
a opět zapněte.
Po ukončení práce zastřihovač vypněte. Následně odpojte koncovku adaptéru a vyjměte adaptér ze zásuvky.
Nepoužívejte zastřihovač připojený do zásuvky ve vlhkém prostředí (např.
v koupelně).
Úroveň nabití akumulátoru klesá i během používání zastřihovače, který je
připojen do elektrické zásuvky. Jednou za tři týdny je nutné akumulátor
nabít.
Obsluha a použití zastřihovače
E
NASAZOVÁNÍ / VYJMUTÍ / VÝMĚNA NÁSAD
●● Vyberte násadu vhodnou pro požadovanou délku střihu.
1 Zasuňte hřebenový nástavec do boční vodicí drážky v zastřihovači vlasů.
2 V dolní části hřebenového nástavce se nachází destička, která stabilizuje polohu
nástavce. Stiskněte spodní část destičky a posuňte nástavec do požadované polohy.
Vždy před začátkem stříhání vlasů se ujistěte, že je hřebenový nástavec
v zajištěné poloze.
3 Pro výměnu/odstranění hřebenového nástavce stiskněte spodní část blokovací destičky a vysuňte nástavec z bočních vodicích drážek v zastřihovači vlasů.
POUŽITÍ ZASTŘIHOVAČE VLASŮ
F
Pro stejnoměrné zastřihnutí vlasů se musí nástavec/břit volně projíždět
vlasy. Nepohybujte zastřihovačem příliš rychle ani násilně.
Stříhejte vlasy na požadovanou délku postupně počínaje od násady s největší délkou.
1 Nasaďte požadovanou násadu pro zastřižení (viz bod „NASAZOVÁNÍ / VYJMUTÍ /
VÝMĚNA NÁSAD”).
2 Nastavte polohu hřebenového nástavce na požadovanou délku střihu. Nastavená hodnota bude viditelná v malém okénku v hřebenovém nástavci.
22
HC1000-001_v03
Vždy před začátkem stříhání vlasů se ujistěte, že je hřebenový nástavec
v zajištěné poloze.
3 Zapněte zastřihovač přesunutím tlačítka zapni/vypni směrem nahoru do polohy I.
Uchopte zastřihovač tak, aby břity směřovaly „proti vlasu”.
Posunujte zastřihovač pomalu po vlasech, pokaždé ustřihněte malé množství vlasů.
Vždy začínejte stříhání od krku směrem k temeni hlavy nebo od ostříhání
vlasů nad čelem a skráních, směrem k temeni hlavy.
Za účelem proředění vlasů posuňte mechanismus prořeďování vlasů do
polohy „
”; vysune se tak součástka pro prořeďování vlasů, integrovaná se stříhací hlavicí.
Použití mechanismu prořeďování vlasů dovoluje snížit objem vlasů
a dosáhnout tak moderního vzhledu bez úpravy délky vlasů.
POUŽÍVÁNÍ ZASTŘIHOVAČE VLASŮ BEZ NÁSADY
Střihací hlavice je velmi ostrá. Buďte během používání zastřihovače bez
násady opatrní.
Bez násad mohou být vlasy rovnoměrně zastřihávány na délku 1–2 mm.
Stříhání bez nástavce umožní získat rovné kontury v okolí kotlet a krátce
přistřihnout okolí krku.
●● Otočte zastřihovač tak, aby jeho břity směřovaly směrem dolů.
●● Umístěte hranu střihací hlavice v požadované výši kontury vousů.
●● Lehce se koncem břitů dotýkejte pokožky a přesunujte pracující zastřihovač směrem
dolů.
HC1000-001_v03
23
G
Čištění a údržba
Před čištěním se ujistěte, že je zastřihovač vypnutý a koncovka přívodní
šňůry adaptéru je odpojená od napájecí zdířky.
1 Sejměte násadu ze zastřihovače (viz bod „NASAZOVÁNÍ / VYJMUTÍ / VÝMĚNA
NÁSAD”).
2 Umyjte násadu pod tekoucí vodou a následně ji důkladně osušte.
H
ČISTĚNÍ STŘIHACÍ HLAVICE
Je-li střihací hlavice znečištěná, lze jí demontovat za účelem umytí.
1 Palcem stiskněte střihací hlavici a zatlačte ji směrem dopředu. Střihací hlavice vyskočí
z drážek.
2 Odstraňte zbytky vlasů ze střihací hlavice pomocí čistícího kartáčku, který je součástí
soupravy.
3 Namontujte střihací hlavici na zastřihovač. Za tímto účelem umístěte výstupek střihací
hlavice do otvoru v plášti.
4 Lehce přitlačte střihací hlavici k plášti (charakteristické „click” znamená, že střihací
hlavice byla správně nasazena).
NANÁŠENÍ OLEJE NA STŘIHACÍ HLAVICI
I
V případě pravidelného používání zastřihovače, je nezbytné čas od času
namazat střihací hlavici olejem na břity, který je součástí souprav, nebo
olejem do šicích strojů.
1 Sejměte ze zastřihovače násadu (viz bod „NASAZOVÁNÍ / VYJMUTÍ / VÝMĚNA
NÁSAD”).
2 Stiskněte palcem střihací hlavici a zatlačte ji směrem dopředu. Střihací hlavice vyskočí
z drážek.
3
4
5
6
24
Kápněte 1-2 kapky oleje mezi střihací zuby.
Upevněte stříhací hlavici v zastřihovači vlasů.
Zapněte přístroj pro rozetření oleje.
Vypněte přístroj a otřete hadříkem přebytečný olej.
HC1000-001_v03
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti elektrický spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu
určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen
z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě
jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší
obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Akumulátory obsahují látky negativně olivňující životní prostředí. Nelikvidujte je spolu
s jiným komunálním odpadem, ale odneste je do sběrných míst určených k těmto účelům.
Před likvidací spotřebiče z něj demontujte akumulátor.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému
ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER
– viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Výrobce/dovozce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem k obsluze.
Výrobce/dovozce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením
nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
HC1000-001_v03
25
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania výrobku.
Bezpečnostné pokyny a pokyny pre správne používanie
Pred prvým použitím zariadenia si starostlivo prečítajte tento návod.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, dodržiavajte bezpečnostné opatrenia.
NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu neoddeliteľného
napäťového kábla, je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby ste sa vyhli riziku
poranenia prúdom.
●● Nedotýkajte sa sieťového adaptéra mokrými ani vlhkými rukami, najmä pri pripojovaní alebo odpojovaní
zo sieťovej zásuvky.
●● Zariadenie nepoužívajte počas kúpeľa.
●● Počas prevádzky sa strihací strojček nesmie odkladať na mokrý povrch alebo odev.
26
HC1000-001_v03
●● Nepoužívajte zariadenie s poškodeným hrebeňovým
nástavcom. Existuje nebezpečenstvo úrazu.
●● Tento spotrebič môžu používať aj deti vo veku viac
ako 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré
nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia,
iba v prípade, ak sú pod stálym dozorom a po ich
predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených rizikách. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča by
nemali vykonávať deti bez dozoru.
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí
nebezpečenstvo poškodenia majetku
●● Pripájajte adaptér len do siete striedavého prúdu 100-240 V 50/60 Hz.
●● Odpájajte adaptér od elektrickej zásuvky, pokiaľ zariadenie nie je používané a vždy
pred začatím čistenia.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za kábel.
●● Napájací kábel nesmie visieť cez hranu stola alebo pracovnej dosky ani sa dotýkať
horúceho povrchu.
●● Strihač vlasov používajte výlučne na zastrihávanie ľudských vlasov. Zariadenie sa
nesmie používať na umelé vlasy a na srsť zvierat.
●● Používanie produktu na účely iné ako pre ktoré bol vyrobený, povedie k zrušeniu
záruky.
●● Pre prevádzku pri sieťovom napájaní používajte len adaptér dodaný spolu so strihacím strojčekom.
●● Adaptér pripájate len k ľahko prístupnej zásuvke.
●● Nezakrývajte adaptér, pretože by to mohlo zapríčiniť nebezpečný nárast teploty vo
vnútri zariadenia.
HC1000-001_v03
27
●● Vždy v prvom rade, vložte zástrčku kábla do napájacej zásuvky v strihacom strojčeku alebo do nabíjacieho podstavca. Až potom vložte adaptér do sieťovej zásuvky.
●● Nikdy neponárajte zariadenie a adaptér do vody alebo iných tekutín.
●● Neodkladajte ani neuchovávajte zariadenie na mieste, kde by mohol prísť do styku
s vodou.
●● Nikdy neodstraňujte vlasy alebo cudzie telesá zvnútra strihacieho strojčeka s použitím ostrých predmetov (napr. hrebeňa).
●● Po každom použití dobre očistite zariadenie.
VÝSTRAHA: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, spŕch,
bazénov alebo iných nádob obsahujúcich vodu!
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu
zariadenia
●● Strihací strojček je určený k použitiu v domácnosti. V prípade používania spotrebiča
●●
●●
●●
●●
na podnikateľské účely v rámci poskytovania stravovacích služieb, záručné podmienky sa v takomto prípade podliehajú zmene.
Strihací strojček môžete používať so sieťovým napájaním ako aj s použitím nabíjateľných batérií.
Strihané vlasy by mali byť čisté, suché a rozčesané.
Zaveste uterák na krk, čím predídete vpadaniu strihaných vlasov za golier.
Strihací strojček používajte len v súlade s jeho určením, podľa tohto návodu na použitie.
Pre zaistenie dodatočnej ochrany neinštalujte v elektrickom obvode prúdový chránič (RCD) s nominálnym vypínacím prúdom maximálne 30 mA.
Kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Adaptér je konštruovaný v II. triede izolácie, nevyžaduje si pripojenie do zásuvky s uzemnením
.
Strihacie strojčeky od spoločnosti ZELMER spĺňajú požiadavky platných noriem.
28
HC1000-001_v03
Zariadenie spĺňa požiadavky Zariadenia komisie (WE) č. 1275/2008 o požiadavkách týkajúcich sa europrojektu.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
–– Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) – 2004/108/EC.
Hlučnosť výrobku: 68 dB/A.
Produkt je na výrobnom štítku označený značkou CE.
Akumulátor: článok 2 x Ni-MH, 600 mAh. Napätie akumulátora: 2,4 V. Štandardná doba
nabíjania: 10 hodín. Rozsah prevádzkových teplôt: 0-40°C.
Konštrukcia a časti strihacieho strojčeka
1
2
3
4
Nabíjací podstavec
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Čepeľ
A
Indikátor nabíjania batérie
Spínač ON/OFF I/0
Mechanizmus prerieďovania vlasov („
nuté)
” – poloha vsunuté; „
” – poloha vysu-
Strihacia hlava
Nabíjacia zásuvka
Konektor na nabíjanie
Nabíjacia zásuvka v podstavci
Malý hrebeňový nástavec (4; 8; 12; 16; 20 mm)
Veľký hrebeňový nástavec (24; 28; 32; 36; 40 mm)
Adaptér
Hrebeň
Nožnice
Čistiaca kefka
Konzervačný olej
HC1000-001_v03
29
Príprava zariadenia k prevádzke
NABÍJANIE BATÉRIÍ STRIHACIEHO STROJČEKA
Pre nabíjanie batérie strihacieho strojčeka je možné používať len originálny adaptér dodávaný výrobcom.
Aktivácia batérie
Pred prvým použitím alebo v prípade keď nebolo zariadenie dlhšiu dobu používané, nabíjajte batériu cca 12 hodín (až do úplného nabitia). Pri ďalšom nabíjaní stačí 10 hodín, aby
bol strihací strojček úplne nabitý.
Informácie o „pamäťovom efekte” batérií
Aby ste predišli ,,pamäťovému efektu”, pred opätovným nabíjaním batéria musí byť úplne vybitá.
Čo je „pamäťový efekt”?
Pamäťový efekt vzniká, ak v strihačom strojčeku pravidelne nabíjame batériu Ni-MH pred
jej úplným vybitím – týmto sa zmenšuje jej kapacita. V dôsledku sa zmenšuje aj počet možných cyklov strihania pred úplným vybitím batérie strihacieho strojčeka.
Ako vyriešiť problém ,,pamäťového efektu”?
Keď úplné nabitie batérie dovoľuje menší ako skôr počet cyklov strihania pred úplným vybitím strihacieho strojčeka, je nevyhnutné úplne vybiť zariadenie a opätovne nabíjať batériu
cca 12 hodín. Po 2-3 cykloch nabíjania a vybíjania, batéria opätovne získa optimálnu kapacitu. V prípade, že sa ,,pamäťový efekt” bude stále vyskytovať, je potrebné vymeniť batériu.
Kontaktujte výrobcu strihacieho strojčeka.
NABÍJANIE POMOCOU NABÍJACEJ ZÁSUVKY STRIHACIEHO
STROJČEKA
B
1 Uistite sa, že je strihací strojček vypnutý.
2 Najprv vložte koncovku kábla adaptéra do zariadenia.
Aby ste predišli poškodeniu, pred nabíjaním sa uistite, že je nabíjacia
zásuvka suchá.
3 Vložte zástrčku adaptéra do príslušnej sieťovej zásuvky (pozrite si na výrobný štítok na
adaptéri).
30
– Nabíjanie batérií trvá cca 10 hodín.
– Nabíjanie batérií môže trvať menej ako 10 hodín, ak začne fungovať
ochranný systém proti prebitiu batérie.
HC1000-001_v03
– Počas nabíjania indikátor nabíjania batérie svieti na červeno.
– Keď je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania mení farbu svietenia
z červenej na zelenú.
●● Po úplnom nabití batérie adaptér odpojte od sieťovej zásuvky.
Pri odpájaní nikdy neťahajte za samotný kábel, pretože môžete týmto spôsobiť poškodenie zariadenia. Odpojte uchopením priamo za adaptér.
Pri plnom nabití strihací strojček môže pracovať cca 50 minút.
NABÍJANIE ZARIADENIA POMOCOU NABÍJACIEHO PODSTAVCA
Nabíjanie strihacieho strojčeka vo vodorovnej polohe
●● Uistite sa, že je strihací strojček vypnutý.
C
1 Pripojte koncovku kábla adaptéra do nabíjacej zásuvky v podstavci.
Aby ste predišli poškodeniu, pred nabíjaním sa uistite, že je nabíjacia
zásuvka suchá.
2 Vložte strihací strojček (bez nástavca) do nabíjacieho podstavca. Je dôležité, aby ste
umiestnili konektor na nabíjanie do nabíjacej zásuvky strihacieho strojčeka.
3 Vložte zástrčku adaptéra do príslušnej sieťovej zásuvky (pozrite si na výrobný štítok na
adaptéri).
– Nabíjanie batérií trvá cca 10 hodín.
– Nabíjanie batérií môže trvať menej ako 10 hodín, ak začne fungovať
ochranný systém proti prebitiu batérie.
– Počas nabíjania indikátor nabíjania batérie svieti na červeno.
– Keď je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania mení farbu svietenia
z červenej na zelenú.
●● Po úplnom nabití batérie adaptér odpojte od sieťovej zásuvky.
Pri odpájaní nikdy neťahajte za samotný kábel, pretože môžete týmto spôsobiť poškodenie zariadenia. Odpojte uchopením priamo za adaptér.
Pri plnom nabití strihací strojček môže pracovať cca 50 minút.
HC1000-001_v03
31
POUŽÍVANIE STRIHACIEHO STROJČKA PRIPOJENÉHO DO
SIEŤOVEJ ZÁSUVKY
D
●● Uistite sa, že je strihací strojček vypnutý.
1 Vložte koncovku kábla adaptéra a maximálne zatlačte.
2 Vložte zástrčku adaptéra do príslušnej sieťovej zásuvky (pozrite si na výrobný štítok na
adaptéri).
Počas nabíjania indikátor nabíjania batérie svieti na červeno.
3 Zapni strihací strojček posunutím spínača ON/OFF I.
Keď priamo po pripojení adaptéra k zdroju napájania, strihací strojček po
zapnutí nefunguje, to znamená, že sú batérie úplne vyčerpané. Je nutné
zapnúť strihací strojček, odložiť ho na 1 minútu, aby sa batéria mohla nabíjať a späť zapnúť strihací strojček.
Vypnite strihací strojček po ukončení strihania. Potom odpojte a vytiahnite
koncovku kábla adaptéra z nabíjacej zásuvky.
Strihací strojček nesmie byť používaný pri pripojení do sieťovej zásuvky
vo vlhkom mieste (napr. v kúpeľni).
Stav energie batérie sa znižuje aj pri používaní strihacieho strojčeka pripojeného do sieťovej zásuvky. Batérie nabíjajte jedenkrát za tri týždne.
Obsluha a fungovanie strihacieho strojčeka
NASADENIE / ODSTRÁNANIE / VÝMENA HREBEŇOVÝCH
NÁSTAVCOV
E
●● Je možné vybrať vhodný nástavec podľa požadovanej dĺžky vlasov.
1 Vsuňte hrebeňový nástavec do bočnej koľajničky krytu strihacieho strojčeka na vlasy.
2 V dolnej časti hrebeňového nástavca sa nachádza doštička, pomocou ktorej zmeníte
polohu nástavca. Stlačte dolnú časť doštičky a presuňte nástavec do požadovanej polohy.
Vždy pred strihaním vlasov sa presvedčte, že hrebeňový nástavec jest
silne zablokovaný.
3 Ak chcete hrebeňový nástavec vymeniť / stiahnuť, stlačte dolnú časť doštičky
a vysuňte nástavec z bočných koľajničiek krytu strihacieho strojčeka na vlasy.
32
HC1000-001_v03
POUŽÍVANIE STRIHACIEHO STROJČEKA
F
Ak chcete vlasy ostrihať rovno, nástavec / ostrie sa musia cez vlasy voľne
pohybovať. Nepresúvajte strojček na strihanie rýchlo a na silu.
Strihajte vlasy na požadovanú dĺžku etapami, začnite hrebeňovými nástavcami s najväčšou dĺžkou.
1 Nasuňte požadovaný hrebeňový nástavec (pozri bod „NASADENIE / ODSTRÁNANIE
/ VÝMENA HREBEŇOVÝCH NÁSTAVCOV”).
2 Nastavte polohu hrebeňového nástavca na požadovanú dĺžku strihania. Nastavená
hodnota bude viditeľná v malom okienku hrebeňového nástavca.
Vždy pred skrátením vlasov sa presvedčte, že hrebeňový nástavec jest
silne zablokovaný.
3 Zapni strihací strojček posunutím spínača ON/OFF smerom nahor do polohy I.
Držte strihací strojček takto, aby ste pohybovali zariadením proti smeru
rastu vlasov.
Pomalým pohybom strihajte vlasy. Strihajte len malé množstvo vlasov.
Strihanie začínajte vždy smerom od krku nahor alebo od čela a spánkov
smerom hore do stredu hlavy.
Ak chcete vlasy preriediť, presuňte mechanizmus prerieďovania vlasov do
polohy „
”; vysunie sa prvok prerieďovania vlasov spojený so strihacou hlavicou.
Použitie mechanizmu prerieďovania vlasov umožňuje zmenšiť objem vlasov a získať takto moderný vzhľad bez zmeny dĺžky vlasov.
POUŽÍVANIE STRIHACIEHO STROJČKA BEZ NÁSTAVCA
Strihacia hlava je veľmi ostrá. Buďte opatrní pri použití strihacieho strojčeka bez nástavca.
Bez hrebeňového nástavca môžete rovnomerne strihať vlasy na dĺžku
1–2 mm.
HC1000-001_v03
33
Strihanie bez hrebeňového nástavca umožňuje rovnomerné strihanie kontúr, bokombrád a holenie krku.
●● Otočte zariadenie tak, aby bola strihacia hlava smerom dole.
●● Hranu strihacej hlavy umiestnite na požadovanej línii kontúr.
●● Pomaly po povrchu hlavy presúvajte smerom nadol strihací strojček.
Čistenie a údržba
G
Pred začatím čistenia sa uistite, že je strihací strojček vypnutý a koncovka
adaptéra je odpojená od sieťovej zásuvky.
1 Snímte hrebeňový nástavec zo strihacieho strojčeka (pozri bod „NASADENIE /
ODSTRÁNANIE / VÝMENA HREBEŇOVÝCH NÁSTAVCOV”).
2 Umyte nástavce pod tečúcou vodou a potom dobre ich osušte.
ČISTENIE STRIHACEJ HLAVICE
H
V prípade, že strihacia hlava je špinavá, snímte ju na čistenie.
1 Stlačte palcom dopredu čepeľ strihacej hlavy. Týmto uvoľníte strihaciu hlavu z úchytky.
2 Odstráňte zvyšky vlasov zo strihacej hlavy pomocou pripojenej kefky na čistenie.
3 Opätovne vložte vyčnievajúci prvok strihacej hlavy do uzamykajúceho otvoru úchytky
strihacej hlavy.
4 Jemne stlačte strihaciu hlavu, až kým nepočujete cvaknutie.
KONZERVAČNÝ OLEJ
I
V prípade pravidelného používania strihacieho strojčeka, periodicky nanášajte olej medzi čepele strihacej hlavice, resp. použite akýkoľvek olej bez
obsahu kyselín (ako napr. olej na mazanie šijacích strojov).
1 Snímte hrebeňový nástavec zo strihacieho strojčeka (pozrite bod „NASADENIE /
ODSTRÁNANIE / VÝMENA HREBEŇOVÝCH NÁSTAVCOV”).
2
3
4
5
6
34
Stlačte palcom dopredu čepeľ strihacej hlavy. Týmto uvoľníte strihaciu hlavu z úchytky.
Naneste 1-2 kvapky oleja medzi čepele.
Zamontujte strihaciu hlavicu do strihacieho strojčeka na vlasy.
Zapnite prístroj. Olej sa rozmaže na čepeliach.
Vypni zariadenie a prachovkou utrite prebytok oleja.
HC1000-001_v03
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky,
doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Batérie obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie.
Nesmú sa vyhadzovať do komunálneho koša spolu s iným odpadom. Batériu odovzdajte
na miesto určené pre zber druhotných surovín.
Pred vyhodením pamätajte, aby ste vybrali batérie z priestoru na batérie.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho
oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
HC1000-001_v03
35
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói
között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A biztonságra és a helyes használatra vonatkozó tanácsok
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa el a kezelési utasítást.
Az áramütés vagy tűz megelőzése érdekében tartsa be az alábbi szabályokat.
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt a veszélyhelyzet elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy szakemberrel ki kell
cseréltetni újra.
●● Ne fogja meg nedves kézzel a tápegységet, mikor
bedugja a hálózati dugaszolóaljzatból, vagy kihúzza
onnan.
●● Ne használja a készüléket fürdés közben.
●● Használat közben ne tegye le a hajvágó gépet nedves felületre vagy ruhára.
●● Ne használja a készüléket sérült vezetőfésűvel.
Fennáll a sérülés veszélye.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek,
valamint fizikai, értelmi képességeikben korlátozott,
36
HC1000-001_v03
illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő
személyek csak akkor használhatják, ha biztosított
a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon
történő használatára vonatkozó, és a vele járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezést felügyelet nélkül
ne tisztítsák és ne tartsák karban gyerekek.
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy
sérülésével járhat
●● A tápegységet kizárólag 100-240 V 50/60 Hz paraméterű, váltóáramú hálózatra csatlakoztassa.
●● Amikor nem használja a készüléket, vagy tisztítani akarja azt, húzza ki a tápegységet az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
●● Ne húzza ki a tápegység dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból a kábelnél fogva.
●● A hálózati kábel nem lóghat az asztal vagy a konyhai munkalap pereme felett,
és nem érhet forró felülethez.
●● A készüléket kizárólag emberi haj nyírására lehet használni. Nem szabad műhajhoz
vagy állatok szőrzetéhez használni.
●● A termék rendeltetéstől eltérő használata esetén a garancia érvényét veszíti.
●● Hálózati áramról történő működtetéshez kizárólag a hajvágóval együtt szállított tápegységet használja.
●● A tápegységet kizárólag könnyen hozzáférhető dugaszolóaljzatba dugja.
●● Ne takarja le a tápegységet, mivel az a tápegység veszélyes felmelegedését okozhatja.
●● Elsőként mindig a hajvágóba vagy a dokkolóba dugja be a hálózati kábel dugaszát.
Csak utána dugja be a tápegységet a hálózati dugaszolóaljzatba.
●● Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
●● Soha ne helyezze a készüléket olyan helyre, és ne tartsa olyan helyen, ahonnét
vízbe eshet.
●● Soha ne távolítsa el éles szerszámmal a hajat vagy idegen testet a hajvágó gép
belsejéből (pl. a fésűből).
●● Minden használat után tisztítsa ki a készüléket.
HC1000-001_v03
37
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket kád, zuhany, medence
és hasonló víztartályok közelében.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és a használatára
vonatkozó információk
●● A hajvágó gép kizárólag otthoni használatra készült. Szolgáltatóipari felhasználása
esetén változnak a garanciális feltételek.
●● A hajvágó gépet hálózatról vagy akkumulátorról is lehet használni.
●● A vágandó hajnak tisztának, száraznak és kifésültnek kell lennie.
●● Helyezzen egy törölközőt a nyakába, annak megelőzése érdekében, hogy a levágott
haj a gallér mögé hulljon.
●● Kizárólag rendeltetésének megfelelően használja a hajvágó gépet, mint az a jelen
kezelési útmutatóban le van írva.
Plusz védelem érdekében ajánlott az elektromos áramkörbe 30 mA-t nem
meghaladó névleges túláramra méretezett túláram-védőkapcsolót (RDC)
kell beépíteni. Ezt szakképzett villanyszerelőre kell bízni.
Műszaki adatok
A műszaki adatok a termék adattábláján találhatók.
A tápegység II. szigetelési osztály szerint készült, nem igényel földelést
.
A ZELMER hajvágó gép eleget tesz az érvényben levő szabványoknak.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK SZ. RENDELETÉNEK az
ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
A berendezés megfelel a következő direktíváknak:
–– Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A berendezés zaja: 68 dB/A.
A termék CE jelzéssel van jelölve az adattáblán.
Akkumulátor: 2 x Ni-MH cella, 600 mAh. Az akkumulátor feszültsége 2,4 V. Normál töltési
idő: 10 órán. Üzemi hőmérsékleti tartomány: 0-40°C.
38
HC1000-001_v03
A hajvágó gép felépítése és egységei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
Talp, töltési lehetőséggel
Kijelzés az akkumulátor töltöttségéről
Kapcsoló I/0
Hajritkító („
” – elrejtve; „
” – kitolva)
Vágókések
Vágófej
Töltés dugaszolóaljzata
A talp töltő érintkezője
Töltés dugaszolóaljzata a talpban
Kis vezetőfésű (4; 8; 12; 16; 20 mm)
Nagy vezetőfésű (24; 28; 32; 36; 40 mm)
Tápegység
Fésű
Olló
Tisztító kefe
Olaj a vágókéshez
A készülék előkészítése használatra
A HAJVÁGÓ GÉP AKKUMULÁTORÁNAK TÖLTÉSE
A hajvágó gép akkumulátorának töltéséhez kizárólag a mellékelt tápegységet használja.
Az akkumulátor formázása
Az első használatbavétel előtt, vagy ha a hajnyírót hosszabb ideig nem használták, töltse
az akkumulátort kb. 12 órán keresztül (teljes feltöltésig). A soron következő feltöltéskor elég
10 órán ahhoz, hogy a hajnyíró teljesen fel legyen töltve.
Az akkumulátor „emlékező” effektusára vonatkozó tudnivalók
Az „emlékező effektus” elkerülése érdekében csak a teljes kimerülés után szabad feltölteni
a hajvágó gép akkumulátorát.
HC1000-001_v03
39
Mi az az „emlékező effektus”?
Ha a hajvágó gépben használt Ni-MH akkumulátort rendszeresen töltjük, mielőtt teljesen
kimerülne, csökken a kapacitása. Ezzel együtt csökken a hajnyírási ciklusok lehetséges
száma a gép akkumulátorának kimerülése előtt.
Mit kell tenni, ha megjelenik az „emlékező effektus”?
Ha az akkumulátor teljes feltöltése az előzőeknél kevesebb hajnyírási ciklusra elég mielőtt
a hajvágó gép lemerülne, teljesen le kell meríteni a gépet, és 12 órán át tölteni kell. Ennek
a műveletnek a 2-3-szori megismétlése lehetővé teszi az akkumulátor teljes kapacitásának
visszanyerését. Ha az „emlékező effektus” fennmarad, ki kell cserélni az akkumulátort egy
újra. Ehhez kapcsolatba kell lépni a hajvágó gép értékesítőjével.
A GÉP TÖLTÉSE A TÖLTŐ DUGASZOLÓALJZATON KERESZTÜL
1 Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2 Csatlakoztassa a tápegység vezetékének végét a töltő dugaszolóaljzatba.
B
Hogy el lehessen kerülni a baleseteket, a hálózati kábel végének bedugása
előtt győződjön meg róla, hogy a töltés dugaszolóaljzata száraz.
3 Csatlakoztassa a tápegység dugaszát a megfelelő áramforrásba (lásd az adattáblát
a tápegységen).
– A akkumulátor töltésének ideje kb. 10 órán tart.
– A feltöltést 10 órán hamarabb is befejeződhet, ha működésbe lép a túltöltés elleni védelem.
– Töltés közben az akkumulátor töltöttségének kijelzése vörösen világít.
– Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, az akkumulátor töltöttségének kijelzése vörös színűből zöld színűvé változik.
●● A feltöltés után válassza le a tápegységet az áramforrásról.
Amikor leválasztja a tápegységet, ne húzza azt a kábelnél fogva, mert ezzel
a tápegység meghibásodhat. A tápegységet fogva húzza ki azt.
Teljesen feltöltött akkumulátorral a hajvágó gép kb. 50 percig tud üzemelni.
40
HC1000-001_v03
A HAJVÁGÓ GÉP TÖLTÉSE A TALPON
A hajvágó gépet vízszintes helyzetben tárolja
●● Győződjön meg róla, hogy a hajvágó gép ki van kapcsolva.
C
1 Csatlakoztassa a tápegység vezetékének végét a talpban található, töltő dugaszolóaljzatba.
Hogy el lehessen kerülni a baleseteket, a hálózati kábel végének bedugása
előtt győződjön meg róla, hogy a töltés dugaszolóaljzata száraz.
2 Helyezze a hajvágó gépet (vezetőfésű nélkül) a talpra. Figyeljen arra, hogy a talp töltő
érintkezője a hajvágó gép töltő dugaszolóaljzatába kerüljön.
3 Csatlakoztassa a tápegység dugaszát a megfelelő áramforrásba (lásd az adattáblát
a tápegységen).
– A akkumulátor töltésének ideje kb. 10 órán tart.
– A feltöltést 10 órán hamarabb is befejeződhet, ha működésbe lép a túltöltés elleni védelem.
– Töltés közben az akkumulátor töltöttségének kijelzése vörösen világít.
– Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, az akkumulátor töltöttségének kijelzése vörös színűből zöld színűvé változik.
●● A feltöltés után válassza le a tápegységet az áramforrásról.
Amikor leválasztja a tápegységet, ne húzza azt a kábelnél fogva, mert ezzel
a tápegység meghibásodhat. A tápegységet fogva húzza ki azt.
Teljesen feltöltött akkumulátorral a hajvágó gép kb. 50 percig tud üzemelni.
A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATOTT HAJVÁGÓ GÉP HASZNÁLATA
●● Győződjön meg róla, hogy a hajvágó gép ki van kapcsolva.
D
1 Dugja be a töltő dugaszolóaljzatba a tápegység kábelének a végét, és teljesen nyomja be.
2 Csatlakoztassa a tápegység dugaszát a megfelelő áramforrásba (lásd az adattáblát
a tápegységen).
Töltés közben az akkumulátor töltöttségének kijelzése vörösen világít.
3 Kapcsolja be a hajvágó gépet a kapcsoló feltolásával az I. pozícióba.
HC1000-001_v03
41
Ha közvetlenül a tápegység áramforrásra csatlakoztatása után a hajvágó
gép a bekapcsolásakor nem működik, az azt jelenti, hogy az akkumulátor
teljesen le van merülve. Ilyen esetben ki kell kapcsolni a hajvágó gépet,
félre kell tenni 1 percre, hogy az akkumulátor egy kicsit töltődjön, és újra
be kell kapcsolni.
Használat után kapcsolja ki a hajvágó gépet. Majd húzza ki a tápegységet,
és húzza ki a tápegység vezetékét a töltő dugaszolóaljzatból.
Ne használja a hálózatra csatlakoztatott hajvágó gépet nedves helyen
(pl. fürdőszobában).
Az akkumulátorban tárolt energia szintje még a hálózatra csatlakoztatva
használt hajvágó gépben is csökken. Az akkumulátort háromhetente egyszer fel kell tölteni.
A hajvágó gép működése és kezelése
A VEZETŐFÉSŰK FELHELYEZÉSE /LEHÚZÁSA /CSERÉJE
●● Válassza ki a kívánt nyírási hossznak megfelelő vezetőfésűt.
E
1 Tolja be a vezetőfésűt a hajvágó gép oldalán található vezetősínekbe.
2 A vezetőfésű alján a vezetőfésű helyzetét beállító lap található. Nyomja meg a lap alsó
részét és tolja a vezetőfésűt kívánt helyzetbe.
A hajvágás előtt mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a vezetőfésű erősen
van-e blokkolva.
3 A vezetőfésű cseréje/leszerelése céljából nyomja a vezetőfésűk helyzetét beállító lap
alsó részét és tolja ki a vezetőfésűt a készülék oldalán található vezetősínekból.
A HAJVÁGÓ GÉP HASZNÁLATA
F
Az egyenletes hajvágáshoz a vezetőfésűt/késeket mozgasa a haján szabadon. Ne mozgassa túl gyorsan vagy erőből.
Szakaszokban vágja a hajat a kívánt hosszra, a legnagyobb hosszhoz való
vezetőfésűvel kezdve.
1 Tegyen fel megfelelő vezetőfésűt (lásd „A VEZETŐFÉSŰK FELHELYEZÉSE /
LEHÚZÁSA/ CSERÉJE”).
42
HC1000-001_v03
2 Állítsa a vezetőfésűt a kívánt hosszúságúra. A beállított hosszuság értéke a vezetőfésűn található kis ablakban jelenik meg.
A hajvágás előtt mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a vezetőfésű erősen
van-e blokkolva.
3 Kapcsolja be a hajvágó gépet a kapcsoló feltolásával az I. pozícióba.
Tartsa úgy a gépet, hogy az éle a „haj alá” legyen irányítva.
Tolja lassan a hajban, minden alkalommal egy kevés mennyiséget levágva.
Mindig a nyaknál kezdje a nyírást a fejtető irányába, vagy a homloktól és
halántéktól kezdve a fejtető irányába.
Hajritkítás céljából tolja a hajritkítót a „
a hajritkító az integrált vágókésekkel.
” helyzetbe; ekkor megjelenik
A hajritkító használata lehetővé teszi a haj ritkítását, ezáltal modern frizurát
készíthet a ahj hosszának megváltoztatása nélkül.
A HAJVÁGÓ GÉP VEZETŐFÉSŰK NÉLKÜLI HASZNÁLATA
A vágófej rendkívül éles. Legyen óvatos a gép vezetőfésűk nélküli használatakor.
Vezetőfésű nélkül a hajat egyenletesen 1-2 mm közötti hosszra lehet
nyírni.
A vezetőfésűk nélküli nyírás lehetővé teszi egyenletes vonal elérését az
oldalszakáll környékén, és rövidre lehet nyírni vele a nyak környékét is.
●● Fordítsa úgy a gépet, hogy az éle lefelé legyen irányítva.
●● Helyezze a vágófej szélét a haj végének kívánt vonalába.
●● Könnyedén érintve a penge végével a bőrt, tolja a működő hajvágó gépet lefelé.
HC1000-001_v03
43
Tisztítás és karbantartás
G
Mielőtt megkezdi a tisztítást, győződjön meg róla, hogy a hajvágó gép ki
van kapcsolva, és a tápegység kábelének vége ki van húzva a töltő dugaszolóaljzatból.
1 Vegye le a vezetőfésűt a hajvágó gépről (lásd „A VEZETŐFÉSŰK FELHELYEZÉSE /
LEHÚZÁSA/ CSERÉJE”).
2 Mossa el folyóvízben a vezetőfésűt, majd alaposan szárítsa meg.
A VÁGÓFEJ TISZTÍTÁSA
H
Ha a vágófej szennyezett, ki lehet szerelni elmosáshoz.
1 Nyomja meg a hüvelykujjával a vágófejet, és tolja előre. A vágófej kiugrik a csapokból.
2 A készletben található tisztítókefével távolítsa el a hajmaradékokat a vágófejről.
3 Szerelje fel a vágófejet a hajvágó gépre. Ehhez helyezze a fej kiugrását a ház
nyílásába.
4 Könnyedén nyomja be a vágófejet a házba (jellegzetes „klikk” hang hallatszik, ami
a felszerelt vágófej helyes pozíciójára utal).
A VÁGÓFEJ OLAJOZÁSA
I
Ha rendszeresen használja a hajvágó gépet, bizonyos időközönként meg
kell olajozni a vágófejet a készletben található olajjal, vagy savmentes, varrógép olajjal.
1 Vegye le a vezetőfésűt a hajvágógépről (lásd „A VEZETŐFÉSŰK FELHELYEZÉSE /
LEHÚZÁSA/ CSERÉJE”).
2
3
4
5
6
44
Nyomja meg a hüvelykujjával a vágófejet, és tolja előre. A vágófej kiugrik a csapokból.
Cseppentsen 1-2 csepp olajat a vágófogak közé.
Szerelje fel a vágófejet a hajvágó gépre.
Kapcsolja be a készüléket, hogy az olaj mindenhova elérjen.
Kapcsolja ki a készüléket, és törölje le a fölös olajat egy ronggyal.
HC1000-001_v03
Ökológia – Óvjuk a környezetet
Minden üzemeltető hozzájárulhat a környezet védelméhez. Ez se nem
nehéz, se nem is túl költséges. A karton csomagolást adja be papírgyűjtőbe,
a műanyag (PE) zsákot pedig dobja műanyaggyűjtő konténerbe.
Az akkumulátorok a természetes környezetre ártalmas anyagokat tartalmaznak. Nem szabad más háztartási hulladékokkal kidobni, hanem csak
újrahasznosítással foglalkozó helyen kell leadni.
Mielőtt kidobja a készüléket, ki kell venni belőle az akkumulátort.
A tönkrement készüléket adja le megfelelő megsemmisítő ponton, mivel a berendezésben
lévő veszélyes összetevők károsak lehetnek a környezetre.
Ne dobja ki a berendezést kommunális hulladékkal együtt!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli
megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
HC1000-001_v03
45
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de
produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare,
pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării ulterioare a aparatului.
Indicaţii cu privire la siguranţa şi utilizarea corespunzătoare
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la cunoştinţă cuprinsul întregii
instructiuni de utilizare.
Respectaţi regulile de mai jos pentru a evita riscul de electrocutare sau incendiu.
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la leziuni
●● În cazul în care cablul de alimentare nedetaşabil se
deteriorează trebuie să-l schimbaţi la producător sau
la angajatul din service sau de către o persoană calificată pentru a evita pericolul.
●● Nu atingeti cablul de alimentare cu mâinile umede,
mai ales atunci când introduceţi sau scoateţi dispozitivul din priza de alimentare cu curent electric.
●● Nu folosiţi dispozitivul atunci când faceţi baie.
●● Atunci când folosiţi aparatul de tuns nu îl puneţi pe
suprafeţe sau îmbrăcăminte umede.
●● Nu folosiţi dispozitivul care are pieptenele de ghidare
deteriorat. Există pericol de rănire.
46
HC1000-001_v03
●● Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta
de cel puţin 8 ani şi de către persoane cu abilităţi
fizice şi mentale reduse precum şi de persoane fără
experienţă şi care nu cunosc echipamentul, în cazul
în care li se asigură supraveghere sau instructajul
de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă
şi înţeleg pericolele care pot apărea. Nu permiteţi
copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să
curăţe sau să întreţină echipamentul atunci când nu
sunt supravegheaţi.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea
bunurilor
●● Alimentatorul
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
poate fi conectat numai la reţeaua electrică cu curent alternativ
100-240 V 50/60 Hz.
Deconectaţi alimentatorul de la priza reţelei electrice atunci când acesta nu este folosit şi în cazul în care doriţi să îl curăţaţi.
Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu curent electric trăgând de
cablu.
Cablul de alimentare nu poate atârna peste muchia mesei sau a blatului şi nu poate
atinge suprafeţe fierbinţi.
Dispozitivul poate fi folosit numai pentru scurtarea părului omenesc. Nu se recomandă folosirea dispozitivului pentru scurtarea părului artificial sau a părului de
animale.
Folosirea produsului în scopuri care nu sunt în conformitate cu destinaţia acestuia va
cauza pierderea garanţiei.
Pentru alimentare folosiţi numai alimentatorul care este livrat împreună cu aparatul
de tuns.
Conectaţi alimentatorul numai la priza care este uşor accesibilă.
Nu acoperiţi alimentatorul, deoarece acest lucru ar putea conduce la o creştere periculoasă a temperaturii în interiorul alimentatorului.
HC1000-001_v03
47
●● Întotdeauna, mai întâi introduceţi ştecherul în priza de alimentare a maşinii de tuns,
●●
●●
●●
●●
sau în baza de încărcare. De abia atunci introduceţi alimentatorul în priza reţelei de
alimentare cu curent electric.
Niciodată nu scufundaţi aparatul şi alimentatorul în apă sau alte lichide.
Nu amplasaţi şi nu depozitaţi aparatul într-un loc de unde poate cădea în apă.
Nu îndepărtaţi niciodată părul sau corpurile străine din interiorul aparatului de tuns
folosind obiecte ascuţite (ex. piepten).
După fiecare utilizare curăţaţi dispozitivul.
AVERTIZARE: Nu folositi acest echipament, în apropierea căzilor,
duşurilor, bazinelor şi rezervoarelor cu apă.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicatii cu privire la
modul de utilizare
●● Aparatul de tuns păr este destinat numai pentru uz casnic. În cazul folosirii în scopuri
comerciale, condiţiile de garanţie se vor modifica.
●● Aparatul de tuns păr poate fi utilizat atât ca dispozitiv alimentat de la reţeaua de
alimentare cu curent electric cât şi cu ajutorul acumulatorilor.
●● Părul tuns ar trebui să fie curat, uscat şi bine pieptănat.
●● Amplasaţi prosopul în jurul gâtului, pentru a evita căderea părului după guler.
●● Utilizaţi aparatul de tuns părul numai în conformitate cu destinaţia sa, aşa cum este
descris în prezenta instrucţiune.
Pentru a asigura o protecţie suplimentară, se recomandă instalarea suplimentară în circuit a unui dispozitiv diferenţial (RCD) cu o diferenţă nominală de curent care să nu depăşească 30 mA. Pentru aceasta trebuie să vă
adresaţi unui electrician calificat.
Fisa de date
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Alimentatorul este construit în clasa a doua de izolaţie şi nu necesită împământare
.
Aparatul de tuns ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI (WE) NR 1275/2008 în ceea
ce priveşte cerinţele cu privire la eco-proiect.
48
HC1000-001_v03
Dispozitivul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Echipament electric destinat pentru utilizare în limite stabilite de tensiune (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Zgomotul emis de aparat: 68 dB/A.
Produs marcat cu simbolul CE pe plăcuţa de fabricaţie.
Baterie: pilă 2 x Ni-MH, 600 mAh. Tensiunea bateriei 2,4 V. Timpul de încărcare standard:
10 ore. Intervalul temperaturii de funcţionare: 0-40°C.
A
Construcţia şi elementele aparatului de tuns
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Placa de bază cu posibilitate de încărcare
Indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului
Comutator pornit/oprit I/0
Mecanism de rărire a părului („
” – poziţia strânsă; „
” – poziţia desfăcută)
Set de lame
Cap tăiere
Priza de încărcare
Fişa de încărcare a plăcii de bază
Priza de încărcare din placa de bază
Ajutaj mic piaptăn (4; 8; 12; 16; 20 mm)
Ajutaj mare piaptăn (24; 28; 32; 36; 40 mm)
Dispozitiv de alimentare
Pieptene
Foarfecă
Perie de curăţare
Ulei pentru lame
Pregătirea dispozitivului pentru funcţionare
ÎNCĂRCAREA ACUMULATORILOR APARATULUI DE TUNS
Pentru încărcarea acumulatorilor aparatului de tuns folosiţi numai încărcătorul ataşat.
HC1000-001_v03
49
Activarea acumulatorului
Înainte de prima utilizare sau dacă aparatul de tuns nu a fost utilizat o durată mai lungă
de timp, încărcaţi acumulatorul în jur de 12 ore (până ce acesta va fi încărcat până la
maximum). Pentru următoarea încărcare sunt de ajuns 10 ore pentru a încărca aparatul de
tuns până la maximum.
Informaţii referitoare la „efectul memoriei” acumulatorului
Pentru a evita “efectul memoriei”, acumulatorul aparatului de tuns trebuie încărcat după ce
s-a descărcat până la minimum.
Ce este „efectul memoriei”?
Dacă acumulatorul Ni-MH utilizat în aparatul de tuns este încărcat regulat înainte de descărcarea totală, acest lucru va conduce la micşorarea capacităţii acestuia. Totodată se va micşora şi numărul ciclurilor de tuns înainte de descărcarea acumulatorului aparatului de tuns.
Ce trebuie făcut când apare „efectul memoriei”?
Dacă încărcarea până la maximum a acumulatorului permite la un număr mai mic de cicluri
de tuns decât au fost posibile înainte de descărcarea completă, atunci trebuie să descărcaţi complet aparatul şi să încărcaţi acumulatorul în jur de 12 ore. Repetarea acestui pas
de 2-3 ori va permite o regenerare completă a acumulatorului. Dacă „efectul memoriei”
se va menţine, trebuie să înlocuiţi acumulatorul cu unul nou. Trebuie să luaţi legătura cu
vânzătorul aparatului de tuns.
INCARCAREA CU AJUTORUL PRIZEI DE ÎNCĂRCARE
A APARATULUI DE TUNS
B
1 Asiguraţi-vă că aparatul de tuns este oprit.
2 Cuplaţi capătul cablului încărcătorului la priza de încărcare.
Pentru a preveni avaria înainte să introduceţi capătul cablului încărcătorului, asiguraţi-vă că priza este uscată.
3 Introduceţi ştecherul dispozitivului de încărcare în priza reţelei de alimentare cu curent
electric corespunzătoare (vezi plăcuţa de fabricaţie de pe încărcător).
50
– Procesul de încărcare a acumulatorului durează aproximativ 10 ore.
– Procesul de încărcare poate fi încheiat mai devreme decât în 10 de ore
dacă va funcţiona protecţia împotriva supraîncărcării.
– În timpul procesului de încărcare, indicatorul nivelului de încărcare
a acumulatorului va avea culoarea roşie.
– Atunci când acumulatorul este încărcat până la maximum, indicatorul
nivelului de încărcare a acumulatorului îşi va schimba culoarea din roşie în
verde.
HC1000-001_v03
●● După încărcare decuplaţi încărcătorul de la sursa de alimentare cu curent electric.
Deconectând încărcătorul nu trageţi de cablu, deoarece acest fapt poate
deteriora încărcătorul. Deconectaţi-l ţinând de încărcător.
Când acumulatorul este încărcat până la maximum, aparatul de tuns poate
lucra în jur de 50 minute.
ÎNCĂRCAREA APARATULUI DE TUNS CU AJUTORUL SUPORTULUI
Încărcarea aparatului în poziţie verticală
●● Asiguraţi-vă că aparatul de tuns este oprit.
C
1 Conectaţi capătul cablului încărcătorului la priza de încărcare care este amplasată pe
placa de bază.
Pentru a preveni avaria înainte să introduceţi capătul cablului încărcătorului, asiguraţi-vă că priza este uscată.
2 Amplasaţi aparatul de tuns (fără accesorii) pe suport. Fiţi atenţi ca ştecherul care
încarcă suportul să fie conectat la priza aparatului de tuns.
3 Introduceţi ştecherul dispozitivului de încărcare în priza reţelei de alimentare cu curent
electric corespunzătoare (vezi plăcuţa de fabricaţie de pe încărcător).
– Procesul de încărcare a acumulatorului durează aproximativ 10 ore.
– Procesul de încărcare poate fi încheiat mai devreme decât în 10 de ore
dacă va funcţiona protecţia împotriva supraîncărcării.
– În timpul procesului de încărcare, indicatorul nivelului de încărcare
a acumulatorului va avea culoarea roşie.
– Atunci când acumulatorul este încărcat până la maximum, indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului îşi va schimba culoarea din roşie în verde.
●● După încărcare decuplaţi încărcătorul de la sursa de alimentare cu curent electric.
Deconectând încărcătorul nu trageţi de cablu, deoarece acest fapt poate
deteriora încărcătorul. Deconectaţi-l ţinând de încărcător.
Când acumulatorul este încărcat până la maximum, aparatul de tuns poate
lucra în jur de 50 minute.
HC1000-001_v03
51
UTILIZAREA APARATULUI DE TUNS CONECTAT LA REŢEAUA
DE ALIMENTARE CU CURENT ELECTRIC
D
●● Verificaţi dacă aparatul de tuns este oprit.
1 Introduceţi în priza de încărcare capătul cablului alimentatorului şi împingeţi-l până la
capăt.
2 Introduceţi ştecherul dispozitivului de încărcare în priza reţelei de alimentare cu curent
electric corespunzătoare (vezi plăcuţa de fabricaţie de pe încărcător).
În timpul procesului de încărcare, indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului va avea culoarea roşie.
3 Porniţi aparatul de tuns mutând comutatorul pornit/oprit în sus în poziţia I.
Dacă direct după cuplarea alimentatorului la reţeaua electrică, aparatul de
tuns după pornire nu funcţionează, aceasta înseamnă că acumulatorul este
descărcat complet. În această situaţie aparatul de tuns trebuie oprit, apoi
trebuie lăsat deoparte pentru un minut pentru a putea începe încărcarea
acumulatorului şi apoi trebuie pornit din nou.
După utilizare opriţi aparatul de tuns. Apoi opriţi alimentatorul şi scoateţi
capătul cablului alimentatorului din priza de încărcare.
Nu folosiţi aparatul de tuns cuplat la reţeaua electrică într-un loc unde
există umezeală (ex. în baie).
Nivelul energiei înmagazinate în acumulator scade chiar şi în cazul în care
aparatul de tuns este folosit cuplat la reţeaua de alimentare cu curent electric. Odată la trei săptămâni acumulatorul trebuie încărcat.
Utilizarea si functionarea aparatului de tuns
MONTAREA /SCOATEREA/ ÎNLOCUIREA PIEPTENELOR
DE GHIDARE
E
●● Alegeţi pieptenele de ghidare corespunzător în funcţie de lungimea părului pe care
doriţi să o obţineţi după scurtare.
1 Introduceţi ajutajul cu piaptăn în ghidajele laterale ale carcasei maţinii de tuns.
2 În partea inferioară a ajutajului cu piaptăn se află plăcuţa care stabiliează poziţia ajuta-
jului. Apăsaţi partea inferioară a plăcuţei şi mişcaţi ajutajul la poziţia dorită.
52
HC1000-001_v03
De fiecare dată înainte de a începe să tundeţi părul asiguraţi-vă că ajutajul
cu piaptăn este blocat ferm.
3 Pentru a schimba/scoate ajutajul cu piaptăn apăsaţi partea inferioară a plăcuţei de stabilizare şi scoateţi ajutajul din ghidajele laterale ale carcasei maşinei de tuns.
FOLOSIREA APARATULUI DE TUNS
F
Pentru a tăia uniform părul, ajutajul/tăişul trebuie să se deplaseze liber prin
păr. Nu deplasaţi maşina de tuns repede şi cu forţă.
Scurtaţi părul până la lungimea dorită treptat, începând cu pieptenele de
ghidare cu lungimea cea mai mare.
1 Amplasaţi pieptenele de ghidare corespunzător (vezi punctul „MONTAREA /SCOATEREA/ ÎNLOCUIREA PIEPTENELOR DE GHIDARE”).
2 Setaţi poziţia ajutajului cu pieptăn la lungimea dorită de tăiere a părului. Valoarea
setată va fi vizibilă în fereastra mică de pe ajutajul cu piaptăn.
Înainte de a începe să tăiaţi părul asiguraţi-vă că ajutajul piaptăn este blocat ferm.
3 Porniţi aparatul de tuns mutând comutatorul pornit/oprit în sus în poziţia I.
Ţineţi aparatul de tuns astfel încât lamele acestuia să fie îndreptate „în sensul invers de creştere a părului”.
Mişcaţi aparatul de tuns încet prin păr, de fiecare dată tăind o cantitate
mică de păr.
Întotdeauna începeţi scurtarea părului de la gât spre vârful capului sau de
la frunte şi tâmple către vârful capului.
Pentru a rări părul mişcaţi mecanismul de rărire a părului la poziţia „
va ieşi piesa de rărire a părului integrat cu capul de tăiere.
”;
Utilizarea mecanismului de rărire a părului permite reducerea volumului
părului şi astfel puteţi obţine un look modern fără a schimba lungimea
părului.
HC1000-001_v03
53
FOLOSIREA APARATULUI DE TUNS FĂRĂ PIEPTENE DE GHIDARE
Capul de tăiere este foarte ascuţit. Trebuie să fiţi foarte atenţi atunci când
veţi folosi aparatul de tuns fără pieptene de ghidare.
Fără pieptene de ghidare părul poate fi tuns egal până la o lungime de
1–2 mm.
Atunci când tundem fără pieptene de ghidare avem posibilitatea să obţinem linii egale în jurul urechilor şi, de asemenea, putem tunde scurt părul
din spatele capului.
●● Întoarceţi aparatul de tuns astfel încât lamele acestuia să fie îndreptate în jos.
●● Amplasaţi muchia capului de tuns deasupra liniei părului.
●● Atingând uşor cu lamele pielea, mişcaţi aparatul de tuns în jos.
G
Curăţare şi întreţinere
Înainte de a începe curăţarea asiguraţi-vă că, aparatul de tuns este oprit iar
capătul cablului de alimentare este deconectat de la priza de încărcare.
1 Daţi la o parte pieptenele de ghidare de pe aparatul de tuns (vezi punctul „MONTAREA /SCOATEREA/ ÎNLOCUIREA PIEPTENELOR DE GHIDARE”).
2 Spălaţi pieptenele de ghidare sub un jet de apă curată şi apoi uscaţi-l bine.
CURĂŢAREA CAPULUI TĂIETOR
H
În cazul în care capul tăietor este murdar acesta poate fi demontat pentru
a fi spălat.
1 Apăsaţi cu degetul mare capul tăietor şi împingeţi-o în faţă. Capul tăietor va ieşi de pe
ramificaţii.
2 Îndepărtaţi de pe capul tăietor resturile de păr cu ajutorul periei de curăţare care este
anexată la set.
3 Montaţi la loc capul tăietor pe aparatul de tuns. În acest scop trebuie să amplasaţi pana
capului tăietor în orificiul din carcasa aparatului de tuns.
4 Apăsaţi delicat capul tăietor către carcasă (sunetul “clic” caracteristic ne confirmă că,
capul tăietor este montat corect).
54
HC1000-001_v03
APLICAREA ULEIULUI PE CAPUL TĂIETOR
I
În cazul în care aparatul de tuns este folosit regulat, din când în când trebuie să lubrifiaţi capul tăietor cu ulei pentru lame care este anexat la set,
sau cu ulei fără acid, aşa cum ar fi uleiul pentru maşinile de cusut.
1 Daţi la o parte pieptenele de ghidare de pe aparatul de tuns (vezi punctul „MONTAREA /SCOATEREA/ ÎNLOCUIREA PIEPTENELOR DE GHIDARE”).
2 Apăsaţi cu degetul mare capul tăietor şi împingeţi-o în faţă. Capul tăietor va ieşi de pe
ramificaţii.
3
4
5
6
Aplicaţi 1-2 picături de ulei între dinţii tăietori.
Montaţi capul de tăiere în maşina de tuns.
Porniţi aparatul pentru a deplasa uleiul.
Opriţi dispozitivul şi cu ajutorul unei cârpe ştergeţi surplusul de ulei.
Ecologia – Aveţi grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului. Nu este nici dificil,
nici prea scump. În acest scop: ambalajul de carton trimiteti-l la maculatura,
sacii de polietilenă (PE) aruncaţi-i în containerul pentru materiale plastice.
Acumulatoarele conţin substanţe dăunătoare pentru mediul natural. Acestea
nu trebuiesc aruncate împreună cu alte deşeuri casnice ci trebuiesc predate
la punctele de colectare a materialelor pentru reciclare.
Înainte de aruncarea dispozitivului trebuie să scoateţi acumulatorul.
Dispozitivul uzat predaţi-l la un punct de primire corespunzător, deoarece, componentele
periculoase, care se găsesc în dispozitiv pot reprezenta o ameninţare pentru mediu.
Nu aruncaţi dispozitivul împreună cu deşeurile menajere!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării
aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce
ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
HC1000-001_v03
55
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товаров Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего использования.
Указания по безопасности и правильной эксплуатации
Перед первым применением прибора внимательно прочтите все руководство по эксплуатации.
Соблюдайте нижеследующие указания во избежание риска поражения
током либо пожара.
ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Несоблюдение нижеследующих мер предосторожности угрожает повреждениями тела
●● Если несъемный провод питания будет поврежден, его следует заменить у производителя или
у работника сервисной службы или квалифицированным лицом, чтобы избежать возможных угроз.
●● Не прикасайтесь к сетевому адаптеру мокрыми
руками, особенно при подключении или отключении от электросети.
●● Не пользуйтесь прибором в ванне или в душе.
●● Во время работы не кладите прибор на мокрую
поверхность или одежду.
●● Не применяйте прибор с поврежденной гребенчатой насадкой, поскольку это угрожает ранениями.
56
HC1000-001_v03
●● Данный прибор может использоваться детьми
в возрасте с 8 лет и лицами с ограниченными
физическими и умственными способностями,
лицами без опыта работы с прибором, если будет
осуществляться контроль или проведен инструктаж по эксплуатации прибора и связанными
с этим угрозами. Запрещается детям играть с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора детьми без присмотра взрослых.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение нижеследующих мер предосторожности угрожает порчей имущества
●● Сетевой адаптер следует подключать лишь к сети переменного тока 100-240 В
50/60 Гц.
●● Перед очисткой, а также в случае, если не пользуетесь адаптером, отключите
адаптер от электросети.
●● Не тяните за провод питания, чтобы вынуть адаптер из розетки.
●● Провод питания не должен перевешиваться через край стола или рабочего
стола, а также соприкасаться с горячей поверхностью.
●● Прибор предназначен исключительно для стрижки волос людям. Его не следует применять для стрижки искусственных волос или у животных.
●● Применение машинки несоответственно ее назначению отменяет гарантию на
прибор.
●● Для подключения к электросети следует применять исключительно адаптер,
поставляемый в комплекте с машинкой для стрижки волос.
●● Адаптер следует подключать лишь к легкодоступной розетке.
●● Не прикрывайте адаптера, поскольку это может привести к опасному повышению температуры внутри адаптера.
●● Всегда следует сначала подключить штекер адаптера к разъему машинки для
●●
стрижки волос либо подставки для зарядки, а только потом подключать адаптер к розетке электросети.
Ни в коем случае не погружайте прибор или адаптер в воду или другие жидкости.
HC1000-001_v03
57
●● Не помещайте и не храните прибор в местах, откуда он может упасть и попасть
в воду.
●● Ни в коем случае не пытайтесь устранить волосы или другие инородные тела
изнутри машинки с использованием острых предметов (напр. гребня).
●● После каждого применения прибор следует очистить.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не следует применять прибор вблизи
ванны, душа, бассейна и подобных резервуаров с водой.
УКАЗАНИЕ
Информация о продукте и указания по
применению
●● Машинка
●●
●●
●●
●●
для стрижки волос предназначена для применения в домашнем
хозяйстве. Если она применяется для коммерческих целей, условия гарантии
меняются.
Машинка для стрижки волос может работать как от аккумулятора, так от электросети.
Перед стрижкой следует вымыть, осушить и расчесать волосы.
Шею следует накрыть полотенцем, чтобы срезанные волосы не попадали за
воротник.
Машинку для стрижки волос следует применять лишь соответственно ее назначению, в соответствии с указаниями настоящего руководства.
Для обеспечения дополнительной защиты, рекомендуется установка устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным
дифференциальным током не превышающим 30 мA в питательной
цепи. Выполнение действий по установке следует поручить квалифицированному технику.
Технические данные
Технические параметры указаны на щитке прибора.
Сетевой адаптер обладает II классом изоляции и не требует заземления
.
Машинка для стрижки волос ZELMER соответствует требованиям действующих стандартов.
Прибор соответствует требованиям РЕГЛАМЕНТА КОМИССИИ (ЕС) № 1275/2008
в отношении требований к экологической конструкции.
58
HC1000-001_v03
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Электрический прибор следует эксплуатировать при определенных уровнях
напряжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– На электромагнитную совместимость (EMC) – 2004/108/EC.
Уровень шума: 68 дБ/A.
Прибор маркирован символом CE на щитке.
Аккумулятор: 2 x Ni-MH, 600 mAh. Напряжение аккумулятора 2,4 В. Стандартное
время зарядки: 10 часов. Предел температуры работы: 0-40°C.
A
Описание и принадлежности машинки для стрижки волос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подставка для зарядки/хранения машинки
Индикатор заряда аккумулятора
Кнопка включения/выключения I/0
Механизм прореживания волос («
» – положение всунутое; «
ние высунутое)
Режущее лезвие
Режущая головка
Разъем зарядки
Зарядный элемент в подставке
Разъем зарядки в подставке
Малая гребенная насадка (4; 8; 12; 16; 20 мм)
Большая гребенная насадка (24; 28; 32; 36; 40 мм)
Сетевой адаптер
Расческа
Ножницы
Чистящая щеточка
Масло для смазки лезвий
» – положе-
Подготовка прибора к работе
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
Для зарядки аккумулятора следует применять исключительно
сетевой адаптер, поставляемый в комплекте.
HC1000-001_v03
59
Активизация аккумулятора
Перед первым применением, а также в случае, если Вы не пользовались прибором
долгое время, аккумулятор следует заряжать ок. 12 часов (до полного заряда). При
следующей зарядке 10 часов будет достаточно для полного заряда машинки.
Информация об эффекте памяти аккумулятора
Во избежание эффекта памяти, аккумулятор машинки для стрижки следует зарядить
лишь после полного разряда.
«Эффект памяти» - что это?
При регулярной подзарядке не полностью разрядившегося аккумулятора Ni-MH, применяемого в машинке для стрижки волос, наблюдается потеря емкости аккумулятора. В результате уменьшается количество сеансов стрижки, которых Вы могли бы
выполнить до момента разряда машинки.
Что делать в случае появления «эффекта памяти»?
Если после полного заряда аккумулятора количество сеансов стрижки меньше и разряд машинки происходит быстрее, чем по-прежнему, ее следует довести до полной
разрядки и заряжать аккумулятор около 12 часов. Вышеописанные действия следует
повторить 2-3 раза, и это позволит восстановить максимальную емкость аккумулятора. Если «эффект памяти» удерживается, возможно, что аккумулятор следует
заменить новым. Обратитесь к продавцу машинки для стрижки волос.
ЗАРЯДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЪЕМА ЗАРЯДКИ МАШИНКИ
1 Убедитесь, что машинка для стрижки волос выключена.
2 Подключите штекер провода адаптера к разъему зарядки.
B
Во избежание аварии, прежде чем подключить штекер провода адаптера, убедитесь, что разъем зарядки сухой.
3 Подключите адаптер к источнику питания, обладающему соответствующими
параметрами (см. щиток адаптера).
– Длина процесса зарядки аккумулятора, составляет ок. 10 часов.
– Процесс зарядки может закончиться быстрее, чем по истечении
10 часов, если сработает система защиты от перезаряда.
– Во время зарядки индикатор зарядки аккумулятора горит красным светом.
– После доведения аккумулятора до полного заряда, индикатор
зарядки аккумулятора вместо красного становится зеленым.
●● После зарядки отключите адаптер от электросети.
60
HC1000-001_v03
Отключая адаптер от электросети не тяните за провод, поскольку
это может привести к повреждению адаптера. Держитесь за сам
адаптер.
При полностью заряженном аккумуляторе время работы машинки
для стрижки волос составляет ок. 50 минут.
ЗАРЯДКА МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ НА ПОДСТАВКЕ
Зарядка в горизонтальном положении
●● Убедитесь, что машинка для стрижки волос выключена.
C
1 Подключите штекер провода адаптера к разъему зарядки в подставке.
Во избежание аварии, прежде чем подключить штекер провода адаптера, убедитесь, что разъем зарядки сухой.
2 Поместите машинку для стрижки волос (без насадки) на подставку. Обратите
внимание, чтобы заряжающий элемент в подставке попал прямо в разъем зарядки
машинки для стрижки.
3 Подключите адаптер к источнику питания, обладающему соответствующими
параметрами (см. щиток адаптера).
– Длина процесса зарядки аккумулятора, составляет ок. 10 часов.
– Процесс зарядки может закончиться быстрее, чем по истечении
10 часов, если сработает система защиты от перезаряда.
– Во время зарядки индикатор зарядки аккумулятора горит красным светом.
– После доведения аккумулятора до полного заряда, индикатор
зарядки аккумулятора вместо красного становится зеленым.
●● После зарядки отключите адаптер от электросети.
Отключая адаптер от электросети не тяните за провод, поскольку
это может привести к повреждению адаптера. Держитесь за сам
адаптер.
При полностью заряженном аккумуляторе время работы машинки
для стрижки волос составляет ок. 50 минут.
HC1000-001_v03
61
ПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНКОЙ, ПОДКЛЮЧЕННОЙ
К ЭЛЕКТРОСЕТИ
D
●● Убедитесь, что машинка для стрижки волос выключена.
1 Подключите штекер провода адаптера к разъему зарядки и прижмите до упора.
2 Подключите адаптер к источнику питания, обладающему соответствующими
параметрами (см. щиток адаптера).
Во время зарядки индикатор зарядки аккумулятора горит красным
светом.
3 Включите машинку для стрижки волос, устанавливая переключатель включения/
выключения в положении I.
Если сразу же после того, как Вы подключили адаптер к электросети и включили прибор он не работает, это значит, что аккумулятор полностью разряжен. В таком случае машинку следует
выключить, оставить ее на 1 минуту для подзарядки аккумулятора, а затем повторно ее включить.
После окончания стрижки машинку следует выключить. Затем
отсоедините адаптер от электросети и выньте штекер адаптера
из разъема зарядки.
Нельзя пользоваться машинкой для стрижки, подключенной к электросети в местах, характеризующихся большой влажностью
(напр. в ванной комнате).
Уровень энергии в аккумуляторе падает даже при использовании
машинки, подключенной к электросети. Зарядку аккумулятора следует проводить раз в три недели.
Эксплуатация и работа машинки для стрижки волос
УСТАНОВКА / СНЯТИЕ / ЗАМЕНА НАСАДОК
●● Выберите соответствующую насадку для получения желаемой длины среза.
E
1 Всуньте гребенную насадку в боковые направляющие корпуса машинки для
стрижки волос.
2 В нижней части гребенной насадки находится пластинка, фиксирующая положение насадки. Нажмите на нижнюю часть пластинки и передвиньте насадку в желательное положение.
62
HC1000-001_v03
Прежде чем начать стрижку волос, всегда убедитесь в том, что
гребенная насадка крепко блокирована.
3 Для замены/снятия гребенной насадки нажмите на нижнюю часть фиксирующей пластинки и высуньте насадку из боковых направляющих корпуса машинки для
стрижки волос.
ПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНКОЙ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
F
Чтобы ровно подстричь волосы, насадка/лезвие должны свободно
передвигаться по волосам. Не передвигайте машинку для стрижки
быстро и насилу.
Чтобы получить желаемую длину волос, стригите их постепенно,
начиная с самой длинной накладки.
1 Установите соответствующую насадку (см. п. «УСТАНОВКА / СНЯТИЕ / ЗАМЕНА
НАСАДОК»).
2 Настройте положение гребенной насадки на желательную длину стрижки. Установленная величина будет видимой в маленьком окошке в гребенной насадке.
Прежде чем начать стрижку волос, всегда убедитесь в том, что
гребенная насадка крепко блокирована.
3 Включите машинку для стрижки волос, устанавливая переключатель включения/
выключения в положении I.
Держите машинку таким образом, чтобы лезвия были направлены
вверх.
Медленно продвигайте машинку для стрижки по контору волос,
каждый раз подстригая небольшое количество волос.
Подстрижку всегда начинайте со стрижки затылка, продвигая машинку к макушке либо со стрижки лба и висков, продвигая
машинку к макушке.
Чтобы проредить волосы, передвиньте механизм прореживания
волос в положение «
»; высунется элемент для прореживания
волос, интегрированный с режущей головкой.
HC1000-001_v03
63
Применение механизма прореживания волос позволяет уменьшить
объем волос, получая таким образом модерный внешний вид без
изменения длины волос.
ПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНКОЙ ДЛЯ СТРИЖКИ БЕЗ НАСАДКИ
Режущая головка является очень острой. Соблюдайте осторожность при использовании машинки без насадки.
Если не пользуетесь насадками, сможете равномерно подстричь
волосы так, чтобы они были длиной в 1–2 мм.
Стрижка без насадки позволяет получить ровные линии бакенбардов, а также дает возможность короткой стрижки на затылке.
●● Держите машинку таким образом, чтобы лезвия были направлены вниз.
●● Держите край режущей головки на желаемой высоте контора волос.
●● Слегка касаясь машинкой кожи головы, продвигайте машинку вниз.
Уход и очистка
G
Перед выполнением действий по очистке убедитесь, что машинка
для стрижки выключена, а штекер адаптера отсоединен от разъема зарядки.
1 Снимите насадку с машинки для стрижки (см. п. «УСТАНОВКА / СНЯТИЕ /
ЗАМЕНА НАСАДОК»).
2 Промойте насадку водой из водопровода, а затем тщательно осушите ее.
ОЧИСТКА РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ
H
Если режущая головка загрязнена, можете ее снять, а затем
вымыть.
1 Нажмите режущую головку большим пальцем и подтолкните ее. Она соскочит
с зажимов.
2 Устраните остатки волос с режущей головки с помощью чистящей щеточки,
поставляемой в комплекте.
3 Установите режущую головку на машинку для стрижки. Для этого поместите
выступ режущей головки в отверстие корпуса.
4 Легко прижмите режущую головку к корпусу (характеристический щелчок
сигнализирует, что головка установлена правильно).
64
HC1000-001_v03
НАНЕСЕНИЕ МАСЛА НА РЕЖУЩУЮ ГОЛОВКУ
I
Если Вы регулярно пользуетесь машинкой для стрижки, время от
времени следует смазывать режущую головку маслом для смазки
лезвий, поставляемым в комплекте либо маслом, не содержащим
кислот, напр. маслом для швейной машины.
1 Снимите насадку с машинки для стрижки (см. п. «УСТАНОВКА / СНЯТИЕ /
ЗАМЕНА НАСАДОК»).
2 Нажмите режущую головку большим пальцем и подтолкните ее. Она соскочит
с зажимов.
3
4
5
6
Впустите 1-2 капли масла между режущие зубья.
Монтируйте режущую головку в машинке для стрижки.
Включите прибор, чтобы развести масло.
Выключите прибор и вытрите чрезмерное количество масла тряпкой.
Экология – забота об окружающей среде
Каждый пользователь может посодействовать охране окружающей
среды. Забота об окружающей среде несложна и не требует больших
затрат. В связи с этим картонную упаковку сдайте в пункт приема макулатуры, полиэтиленовые мешки следует выбросить в контейнер для
пластмассовых отходов.
Аккумуляторы содержат вещества, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду. Их не следует выбрасывать вместе с другими отходами домашнего
хозяйства. Их следует сдать в пункт сборки вторичного сырья.
Прежде чем выбросить прибор, выньте из него аккумулятор.
Отработанный прибор следует сдать в соответствующий пункт складирования,
поскольку прибор содержит опасные компоненты, которые представляют собой опасность для окружающей среды.
Не следует выбрасывать прибор вместе с отходами домашнего хозяйства!
Импортер/изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по назначению или ненадлежащим обслуживанием.
Импортер/изготовитель оставляет за собой право модифицировать изделие в любое
время, без предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с юридическими нормами, нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми,
эстетическими или другими причинами.
HC1000-001_v03
65
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да
можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Мерки за безопасност и правилно използване
Преди да започнете употребата на уреда прочетете цялата инструкция
за употреба.
Спазвайте следните правила, за да се избегне рискът от електрически
удар или пожар.
ОПАСНОСТ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването може да доведе до наранявания
●● Ако фиксираният захранващ кабел е повреден,
той трябва да бъде подменен от производителя
или от служител на оторизиран сервиз или квалифицирано лице, за да се избегне всяка опасност.
●● Не докосвайте зарядното с мокри ръце, особено
преди да го включите или извадите от захранващия контакт.
●● Не използвайте уреда по време на къпане.
●● По време на работа с машинката за подстригване
не я оставяйте на мокра повърхност или мокри
дрехи.
●● Не използвайте уреда със счупен подвижен гребен. Има опасност от нараняване.
66
HC1000-001_v03
●● Това оборудване може да се използва от деца на
възраст от 8 години и от лица с намалена физическа или психическа способност, и хора с липса
на опит и познания за използване на уреда, ако
са под надзор или са им преказани инструкций за
използване на оборудването по безопасен начин.
Децата не трябва да си играят с уреда. Не се разрешава извършване на чистене и действия по
поддръжка на оборудването от деца без надзор.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването може да доведе до материални
щети
●● Зарядното може да бъде включвано само към мрежа с променлив ток 100-240 V
50/60 Hz.
●● Изключвайте зарядното от захранващия контакт, когато уреда не се зарежда
или когато използвате машинката за подстригване или я чистите.
●● Не изключвайте щепсела на зарядното от захранващия контакт издърпвайки
за кабела.
●● Захранващият кабел не може да виси над ръба масата или плот, или да се
допира до горещи повърхности.
●● Устройството може да се използва само за подстригване на човешки коси. Не
го използвайте за подстригване на изкуствени коси или животински косми.
●● Използването на продукта за цели, различни от предназначението, ще анулира
гаранцията.
●● За зареждане от електрическата мрежа, използвайте само зарядното, приложено към машинката за подстригване.
●● Свързвайте зарядното само към лесно достъпен контакт.
●● Не покривайте зарядното, защото това може да доведе до опасно повишаване
на температурата вътре в зарядното устройство.
●● Винаги, най-напред включете буксата в гнездото за захранване на машинката
за подстригване, или стойката за зареждане. След това включете зарядното
към захранващия контакт.
HC1000-001_v03
67
●● Никога не потапяйте уреда и зарядното във вода или други течности.
●● Не поставяйте и не съхранявайте уреда в място, от където може да падне във
водата.
●● Никога не премахвайте косми или чужди тела от вътрешността на машинката
за подстригване с помощта на остри предмети (например гребен).
●● След всяка употреба почиствайте уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте този уред близко до вана,
душ, басейн и други подобни места където има вода.
СЪВЕТ
Информация за продукта и насоки касаещи
използването
●● Машинката за подстригване е предназначена за домашна употреба. Ако се
използва за търговски цели, гаранционните условия се променят.
●● Машинката за подстригване, може да се използва като уред захранван от електрическата мрежа или като уред захранван с батерията.
●● При подстригването косата трябва да бъде чиста, суха и сресана.
●● Поставете кърпа около врата си, за да предотвратите падането на коси под
яката.
●● Използвайте машинката за подстригване само по начин, в съответствие с нейната цел, както е описано в това ръководство за употреба.
За допълнителна защита, е препоръчително да инсталирате
в захранващата електрическа мрежа дефектно-токово устройство
за защита (RCD) имащо лек ток не повече от 30 mA. В тази връзка,
моля свържете се с квалифициран електротехник.
Технически данни
Техническите спецификации се намират на табелката на уреда.
Зарядното е изработен с изолация клас II и не изисква заземяване
.
Машинката за подстригване ZELMER отговаря на изискванията на приложимите
стандарти.
Това устройство е съобразено с Регламента на Комисията (ЕО) № 1275/2008 касаещ
изискванията за еко-дизайн.
68
HC1000-001_v03
Това устройство е съобразено с изискванията на директивите:
–– Електрическо съоръжение предназначено за използване в определени граници
на напрежението (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Шум на уреда: 68 db/A.
Уредът е обозначен с маркировка CE на табелката.
Батерия: 2 x Ni-MH клетки, 600 mAh. Напрежение на батерията 2,4 V. Стандартното
време за зареждане: 10 часа. Работна температура: 0-40°C.
Строеж и елементи на машинката за подстригване
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Стойка с възможност за зареждане
Индикатор за зареждане на батерията
Превключвател включи/изключи I/0
Механизъм за проредяване на коса («
» – положение впъхнато; «
положение изтеглено)
Режещо острие
Режеща глава
Гнездо за зареждане
Гнездо за зареждане на стойката
Гнездо за зареждане в стойката
Малка гребенна накладка (4; 8; 12; 16; 20 мм)
Голяма гребенна накладка (24; 28; 32; 36; 40 мм)
Зарядно устройство
Гребен
Ножици
Четка за чистене
Масло за остриетата
A
»–
Приготвяне на уреда за работа
ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ НА МАШИНКАТА ЗА
ПОДСТРИГВАНЕ
За зареждане на акумулаторната батерия на машинката за подстригване използвайте само приложеното към нея зарядно устройство.
HC1000-001_v03
69
Активиране на акумулаторната батерия
Преди първото използване или ако машинката не е използвана през дълъг период
от време, зареждайте акумулаторната батерия през около 12 часа (до пълно зареждане). По време на следващите зареждания са достатъчни 10 часа за пълното зареждане на машинката за подстригване.
Информации касаещи «ефекта на паметта» на акумулаторната
батерия
За да избегнете «ефекта на паметта», трябва да зареждате акумулаторната батерия
на машинката за подстригване след като е напълно изчерпана.
Какво е това «ефект на паметта»?
Ако акумулаторната батерия Ni-MH приложена в машинката за подстригване е регулярно зареждана преди нейното пълно изчерпване, нейната вместимост спада.
Намалява се едновременно броя на възможните цикли за подстригване преди
изчерпването на акумулаторната батерия на машинката.
Какво да направим когато има «ефект на паметта»?
Ако напълно заредената батерия дава възможност за по-малко от предишния брой
цикли на подстригване преди изчерпването на батерията на машинката за подстригване, изцяло изчерпете батерията на уреда и я презареждайте през около 12 часа.
Повторете 2-3 пъти тази стъпка, това дава възможност за възстановяване на пълния
капацитет на батерията. Ако «ефект на паметта» продължава, може да се наложи
да смените батерията на нова. Моля, обърнете се към търговския пункт, където сте
закупили машинката за подстригване.
ЗАРЕЖДАНЕ ПРЕЗ ГНЕЗДОТО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА МАШИНКАТА
B
1 Проверете дали машинката за подстригване е изключена.
2 Свържете края на захранващия кабел на зарядното към гнездото за зареждане.
За да избегнете авария, преди да включите зарядното проверете
дали гнездото за зареждане е сухо.
3 Свържете щепсела на зарядното към съответния източник на захранване (вижте
табелката с техническите спецификации на зарядното).
70
– Процесът на зареждане на акумулаторната батерия продължава
около 10 часа.
– Процесът на зареждане може да бъде завършен по-бързо, отколкото през 10 часа, ако се задейства защитата от презареждане.
– По време на зареждането индикатора за зареждане на батерията
свети с червена светлина.
HC1000-001_v03
– Когато батерията е напълно заредена, индикатора на батерията
започва да свети със зелена светлина.
●● След като завършите зареждането изключете зарядното от захранването.
Когато изключвате зарядното не издърпвайте за кабела, понеже
може това да повреди зарядното. Изключете държейки зарядното.
При напълно заредена батерия машинката за подстригване може да
работи през около 50 минути.
ЗАРЕЖДАНЕ НА МАШИНКАТА НА СТОЙКАТА
Зареждане на машинката в хоризонтална позиция
●● Проверете дали машинката за подстригване е изключена.
C
1 Свържете буксата на зареждащия кабел от зарядното към гнездото за зареждане
намиращо се на стойката.
За да избегнете авария, преди да включите зарядното проверете
дали гнездото за зареждане е сухо.
2 Поставете машинката за подстригване (без приставките) на стойката. Обърнете
внимание дали машинката е правилно поставена в гнездото за зареждане намиращо
се на стойката.
3 Свържете щепсела на зарядното към съответния източник на захранване (вижте
табелката с техническите спецификации на зарядното).
– Процесът на зареждане на акумулаторната батерия продължава
около 10 часа.
– Процесът на зареждане може да бъде завършен по-бързо, отколкото през 10 часа, ако се задейства защитата от презареждане.
– По време на зареждането индикатора за зареждане на батерията
свети с червена светлина.
– Когато батерията е напълно заредена, индикатора на батерията
започва да свети със зелена светлина.
●● След като завършите зареждането изключете зарядното от захранването.
Когато изключвате зарядното не издърпвайте за кабела, понеже
може това да повреди зарядното. Изключете държейки зарядното.
При напълно заредена батерия машинката за подстригване може да
работи през около 50 минути.
HC1000-001_v03
71
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНКАТА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ КОГАТО
Е СВЪРЗАНА КЪМ ЗАХРАНВАЩАТА МРЕЖА
D
●● Проверете дали машинката за подстригване е изключена.
1 Към гнездото за зареждане свържете края на зарядното и натиснете до край.
2 Свържете щепсела на зарядното към съответния източник на захранване (вижте
табелката с техническите спецификации на зарядното).
По време на зареждането индикатора за зареждане на батерията
свети с червена светлина.
3 Включете машинката за подстригване плъзгайки бутона включи/изключи нагоре
в позиция I.
Ако при включване на машинката когато е свързана непосредствено към захранващата мрежа, уреда не действа, това означава,
че батерията е изцяло изчерпана. При този случай изключете
машинката за подстригване за най-малко 1 минута, за да може да се
зареди батерията.
След като завършите работата с уреда, изключете машинката
за подстригване. След това изключете зарядното от контакта
и изключете другия край на зарядното от гнездото за зареждане.
Не използвайте машинката за подстригване включена непосредствено към захранващата мрежа във влажни помещения (например
в банята).
Нивото на енергията, съхранявана в батерията спада, дори когато
използвате машинката за подстригване, включен в зарядното.
Заредете акумулаторната батерия веднъж на всеки три седмици.
Обслужване и действие на машинката за подстригване
СЛАГАНЕ /СВАЛЯНЕ/ СМЯНА НА НАКЛАДКИТЕ
E
●● Изберете накладката (сменящ се гребен) със съответната дължина на подстригване.
1 Впъхнете гребенната накладка в страничните направляващи в корпуса на машин-
ката за подстригване.
2 В долната част на гребенната накладка се намира плочка, фиксираща положение
на накладката. Натиснете долната част на плочката и преместете накладката в желателното положение.
72
HC1000-001_v03
Преди да започнете подстригване на коса, винаги се осигурете, че
гребенната накладка е яко блокирана
3 За да смените/свалите гребенната накладка, натиснете долната част на фиксиращата плочка и изтеглете накладката от страничните направляващи в корпуса на
машинката за подстригване.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНКАТА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ
F
За да подстрижете равно косата, накладката/острието трябва
свободно да се преместват из косата. Не премествайте машинката за подстригване бързо и насила.
Подстригвайте косите до желаната дължина на етапи, започнете
от накладката (подвижния гребен) с най-голяма дължина.
1 Сложете нужната накладка за подстригване (вижте точка «СЛАГАНЕ /СВАЛЯНЕ/
СМЯНА НА НАКЛАДКИТЕ»).
2 Поставете положение на гребенната накладка за желателната дължина на подстригването. Поставената величина ще се вижда в малкото прозорче в гребенната
накладка.
Преди да започнете подстригване на коса, винаги се осигурете,
че гребенната накладка е яко блокирана.
3 Включете машинката за подстригване плъзгайки бутона включи/изключи нагоре
в позиция I.
Дръжте машинката така, че острието да е насочено по посока противна на растежа на косата.
Премествайте машинката за подстригване бавно по косата, като
за всеки път режете малки количества коса.
Винаги започвайте подстригването от страната на врата по
посока към върха на главата, или от челото и двете страни към
върха на главата.
За да проредите косата, преместете механизма за проредяване на
коса в положение «
»; ще се изтегли елементът за проредяване
на коса, интегриран с режещата глава.
HC1000-001_v03
73
Употреба на механизма за проредяване на коса позволява да се
намали обем на косата, като по този начин се получава модерен
изглед без промяна на дължина на косата.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНКАТА
НАКЛАДКИ (ПОДВИЖНИ ГРЕБЕНИ)
ЗА
ПОДСТРИГВАНЕ
БЕЗ
Режещата глава е много остра. Бъдете внимателни по време на
използването на машинката без накладки.
Без накладки косите могат да бъдат равномерно подстригани на
дължина 1–2 мм.
Подстригването без накладки дава възможност за равномерно подстригване в страничните места около бакенбардите, както и позволява на късо подстригване в областта на шията (врата).
●● Обърнете машинката, така че острието да е насочено надолу.
●● Поставете ръба на режещата глава на желаната височина на линията на окосмяване.
●● Леко докосвайки с върховете на остриетата кожата, движете машинката за подстригване надолу.
G
Чистене и поддържане
Преди почистване, уверете се, че машинката е изключен а буксата на
зареждащия кабел на зрядното е извадена от зарядното устройство.
1 Свалете накладката от машинката за подстригване (вижте точка «СЛАГАНЕ /
СВАЛЯНЕ/ СМЯНА НА НАКЛАДКИТЕ»).
2 Измийте накладката под течаща вода, след което добре я изсушете.
ЧИСТЕНЕ НА РЕЖЕЩАТА ГЛАВА
H
Ако режещата глава е замърсена, можете да я демонтирате за
измиване.
1 Натисне с палеца режещата глава и я избутайте напред. Режещата глава ще
изскочи от корпуса.
2 Премахнете остатъците от коси от режещата глава с помощта на комплекта
четки за чистене.
74
HC1000-001_v03
3 Монтирайте режещата глава в корпуса на машинката за подстригване. За тази
цел поставете изпъкналата част на режещата глава в отворите в корпуса.
4 Леко натиснете режещата глава към корпуса (характерен звук «click» ще
потвърди правилното монтиране на режещата глава).
НАНАСЯНЕ НА СМАЗОЧНОТО МАСЛО НА РЕЖЕЩАТА ГЛАВА
I
Ако редовно използвате машинката за подстригване, трябва периодично да смазвате режещата глава с маслото приложено към комплекта, или друг вид масло, като например масло за шевни машини.
1 Свалете от машинката за подстригване подвижния гребен (вижте точка «СЛАГАНЕ /СВАЛЯНЕ/ СМЯНА НА НАКЛАДКИТЕ»).
2 Натисне с палеца режещата глава и я избутайте напред. Режещата глава ще
изскочи от корпуса.
3 Капнете 1-2 капки масло между режещите зъби.
4 Монтирайте режещата глава в машинката за подстригване.
5 Включете уреда, за да разпределите маслото.
6 Изключете уреда и изтрийте с кърпа над мерното количество масло.
Екология – Да се погрижим за опазването на околната среда
Всеки потребител може да помогне при опазването на околната среда.
Това не е нито трудно нито скъпо. За тази цел: предайте на вторични
суровини картонената опаковка, найлоновите пликчета от опаковката
изхвърлете в коша за пластмасови отпадъци (PE).
Акумулаторните батерии съдържат вещества вредни за околната
среда. Не ги изхвърляйте заедно с битовите отпадъци, занесете ги
в пункта за приемане на вторични суровини.
Преди да изхвърлите уреда извадете от него батерията.
Изхабеният уред предайте в пункта за събиране на вторични суровини, понеже
съдържа той елементи опасни за околната среда.
Не изхвърляйте този уред заедно с битовите отпадъци!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални щети, предизвикани от
използване на устройството несъответно на предназначението му или от неправилна
експлоатация.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира продукта по всяко
време без предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби,
норми, директиви или по конструкторски, търговски, естетически и други причини.
HC1000-001_v03
75
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати
тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба
звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки, що стосуються безпеки та правильної експлуатації
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом всієї
інструкції з експлуатації.
Дотримуйтесь наведених нижче правил з метою уникнення ризику ураження струмом або пожежі.
НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує ураженнями
●● Якщо незйомний провід живлення буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника сервісної служби, або кваліфікованою
особою з метою уникнення загрози.
●● Не торкайтеся зарядки мокрими руками, особливо
під час вкладання або виймання із гнізда електромережі.
●● Не використовуйте прилад під час купання.
●● Під час роботи не ставте машинку для стрижки на
мокру поверхню або одяг.
●● Не використовуйте прилад із пошкодженою гребеневою насадкою. Існує загроза поранення.
76
HC1000-001_v03
●● Даний прилад може використовуватись дітьми
у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними
та розумовими здібностями, особами без досвіду
роботи з приладом, якщо буде здійснюватись
контроль або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов’язаними із цим загрозами.
Не дозволяти дітям гратися з приладом. Не допускати проведення чищення та консервації приладу
дітьми без нагляду дорослих.
УВАГА!
Недотримання загрожує пошкодженням майна
●● Зарядку підключайте виключно до електромережі змінного струму 100-240 V
50/60 Hz.
●● Відключайте зарядку від електричного гнізда, якщо він не використовується,
а також перед початком роботи.
●● Не витягайте вилки зарядки з електричного гнізда тягнучи за кабель.
●● Кабель живлення не може звисати над краєм стола або стільниці або торкатись
гарячої поверхні.
●● Прилад можна використовувати виключно для стрижки людського волосся.
Не слід використовувати його для штучного волосся або тваринної шерсті.
●● Використання продукту з метою, що не відповідає його призначенню, приведе
до анулювання умов гарантії.
●● Для заряджання у електромережі використовуйте виключно зарядку, отриману
у комплекті з машинкою для стрижки волосся.
●● Підключайте зарядку лише до легкодоступного гнізда.
●● Не прикривайте зарядку, тому що це може привести до зростання температури
всередині зарядки.
спочатку вкладайте вилку кабеля живлення у гніздо живлення
в машинці для стрижки волосся або підставці для заряджання. Лише тоді вкладіть зарядку до гнізда електромережі.
Ніколи не занурюйте прилад і зарядку у воду або іншу рідину.
Не розміщуйте і не зберігайте прилад у місці, де він може впасти у воду.
●● Завжди
●●
●●
HC1000-001_v03
77
●● Ніколи не позбувайтесь волосся або інших частинок з внутрішньої сторони
машинки для стрижки волосся, використовуючи гострі предмети (напр. гребінь).
●● Після кожного використання очистіть машинку.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовувати цей прилад поблизу
ванн, душів, басейнів та інших подібних резервуарів з водою.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт і вказівки, що
стосуються експлуатації
●● Машинка для стрижки волосся призначається лише для домашнього вжитку.
●●
●●
●●
●●
У випадку використання її для комерційних цілей, умови гарантії підлягають
зміні.
Машинка для стрижки волосся може використовуватись у якості приладу, що
заряджається з мережі, а також акумулятором.
Волосся, призначене для стрижки, повинно бути чистим, сухим і розчесаним.
Розміщуйте рушник навколо шиї, щоб запобігти падінню відрізаного волосся за
комірець.
Використовуйте машинку для стрижки волосся лише згідно із її призначенням,
як це описано у цій інструкції.
З метою запевнення додаткового захисту, рекомендується інсталяція в електросистемі, зарядній, стабілізатора (RCD) із коливанням напруги, що не перевищує 30 mA. По цьому питанню варто звернутися до спеціаліста-електрика.
Технічні параметри
Технічні параметри вказані на інформаційному табло виробу.
Зарядка розроблена у II класі ізоляції і не вимагає заземлення
.
Машинка для стрижки волосся ZELMER відповідає вимогам діючих норм.
Прилад відповідає вимогам РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE) № 1275/2008 щодо
вимог, що стосуються екопроекту.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електричний прилад слід експлуатувати при визначених рівнях напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісніть (EMC) – 2004/108/EC.
78
HC1000-001_v03
Шум приладу: 68 dB/A.
Виріб позначено позначкою CE на інформаційному табло.
Акумулятор: наповнювач 2 x Ni-MH, 600 mAh. Напруга акумулятора 2,4 V. Стандартний час зарядки: 10 годин. Межі температури роботи: 0-40°C.
Будова та елементи машинки для стрижки волосся
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
Підставка з можливістю зарядки
Вказівник зарядки акумулятора
Перемикач вмикання/вимикання I/0
Механізм проріджування волосся («
нуте положення)
Ріжучі поверхні
Ріжуча голівка
Зарядне гніздо
Зарядний кабель підставки
Зарядне гніздо підставки
» – засунуте положення; «
» – вису-
Мала насадка з гребінцем (4; 8; 12; 16; 20 мм)
Велика насадка з гребінцем (24; 28; 32; 36; 40 мм)
Зарядка
Гребінь
Ножиці
Щіточка для чистки
Масло для леза
Приготування приладу до роботи
ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ
Для зарядки акумулятора машинки для стрижки використовуйте
виключно оснащену зарядку у комплекті машинки.
Активація акумулятора
Перед першим використанням або якщо машинка для стрижки не використовувалася
впродовж тривалого часу, заряджайте акумулятор впродовж 12 годин (до повної
зарядки). Під час наступної зарядки достатньо 10 годин, щоб повністю зарядити
машинку для стрижки.
HC1000-001_v03
79
Інформація, що стосується «ефекту пам’яті» акумулятора
Щоб уникнути «ефекту пам’яті», слід зарядити акумулятор машинки для стрижки
лише після повної розрядки.
Що таке «ефект пам’яті»?
Якщо акумулятор Ni-MH, що використовується у машинці, регулярно заряджається
перед його повною розрядкою, спадає його ємність. Тим самим зменшується кількість
можливих циклів стрижки перед розрядкою акумулятора машинки.
Що зробити, якщо виступить «ефект пам’яті»?
Якщо повна зарядка акумулятора дозволяє на меншу, ніж раніше, кількість циклів
стрижки перед розрядкою машинки для стрижки, слід повністю розрядити машинку
і заряджати акумулятор впродовж 12 годин. Повторення таких дій двічі або тричі
дозволить повернути повної працездатності акумулятора. Якщо «ефект пам’яті» буде
утримуватися, необхідна заміна акумулятора на новий. Слід звернутися до продавця
машинки для стрижки.
ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ГНІЗДО ЗАРЯДКИ МАШИНКИ
1 Переконайтеся, що машинка для стрижки виключена.
2 Підключіть кінцівку кабелю зарядки до гнізда живлення.
B
Щоб уникнути аварії, перед вкладанням кінцівки кабелю зарядки
переконайтеся, що гніздо зарядки сухе.
3 Підключіть вилку зарядки до відповідного джерела живлення (див. інформаційне
табло на зарядці).
– Процес зарядки акумулятора триває біля 10 годин.
– Процес зарядки може бути завершений швидше, ніж за 10 годин,
якщо включиться захист перед перезаряджанням.
– Під час зарядки вказівник зарядки акумулятора світиться червоним кольором.
– Коли акумулятор повністю заряджений, вказівник зарядки акумулятора змінить колір з червоного на зелений.
●● Після зарядки відключіть зарядку від живлення.
Відключаючи зарядку, не тягніть за кабель, оскільки це може пошкодити зарядку. Відключіть, тримаючись за зарядку.
При повністю зарядженому акумуляторі машинка для стрижки може
працювати близько 50 хвилин.
80
HC1000-001_v03
ЗАРЯДКА МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖЦІ НА ПІДСТАВЦІ
Зарядка машинки у горизонтальній позиції
●● Переконайтеся, що машинка виключена.
C
1 Підключіть кінцівку кабелю зарядки в зарядне гніздо, що знаходиться у підставці.
Щоб уникнути аварії, перед вкладенням кінцівки кабелю живлення
переконайтеся, що гніздо зарядки сухе.
2 Розмістіть машинку для стрижки (без насадки) на підставці. Зверніть увагу, щоб
вилка живлення була розміщена у гнізді зарядки машинки для стрижки.
3 Підключіть вилку зарядки до відповідного джерела живлення (див. інформаційне
табло на зарядці).
– Процес зарядки акумулятора триває біля 10 годин.
– Процес зарядки може бути завершений швидше, ніж за 10 годин,
якщо почне працювати захист перед перезаряджанням.
– Під час зарядки вказівник зарядки акумулятора світиться червоним кольором.
– Коли акумулятор повністю заряджений, вказівник зарядки акумулятора змінить колір з червоного на зелений.
●● Після заряджання відключіть зарядку від джерела живлення.
Відключаючи зарядку, не тягніть за кабель, тому що це може пошкодити зарядку. Відключіть, тримаючис за зарядку.
При повністю зарядженому акумуляторі машинка може працювати
близько 50 хвилин.
ВИКОРИСТАННЯ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ, ПІДКЛЮЧЕНОЇ
ДО МЕРЕЖЕВОГО ЖИВЛЕННЯ
D
●● Переконайтеся, що машинка виключена.
1 Вкладіть у гніздо кінцівку кабелю зарядки і дотисніть до кінця.
2 Підключіть вилку зарядки до відповідного джерела живлення (див. інформаційне
табло на зарядці).
Під час зарядки вказівник зарядки акумулятора світиться червоним
кольором.
3 Включіть машинку для стрижки, пересуваючи перемикач вмикання/вимикання
вгору в позицію І.
HC1000-001_v03
81
Якщо безпосередньо після підключення зарядки до джерела живлення машинка для стрижки після включення не працює, це означає,
що акумулятор повністю розряджений. У такій ситуації слід виключити машинку для стрижки, відкласти її на 1 хвилину з метою підзарядки акумулятора і включити знову.
Після завершення використання виключіть машинку для стрижки.
Потім відключіть зарядку і вийміть кінцівку кабелю зарядки із гнізда
живлення.
Не використовуйте машинку для стрижки, підключену до мережевої
зарядки у вологому місці (напр., у ванні).
Рівень енергії, накопиченої в акумуляторі, падає навіть під час використання машинки для стрижки, підключеної до мережевого живлення. Раз на три тижні акумулятор слід заряджати.
Обслуговування і дія машинки для стрижки
НАКЛАДКА/ЗНІМАННЯ/ЗАМІНА НАСАДОК
●● Оберіть насадку, що відповідає даній довжині стрижки.
E
1 Вставте насадку з гребінцем у бічні направляючі корпусу машинки для стрижки
волосся.
2 У нижній частині насадки з гребінцем знаходиться пластинка, котра визначає
положення насадки. Натисніть на нижню частину пластинки та пересуньте насадку
у потрібне положення.
Завжди перед початком стрижки волосся перевірте, чи насадка
з гребінцем міцно заблокована.
3 Для заміни/зняття насадки з гребінцем натисніть на нижню частину пластинки,
котра визначає положення насадки, та висуньте насадку з бічних направляючих корпусу машинки для стрижки волосся.
82
HC1000-001_v03
ВИКОРИСТАННЯ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ
F
Для того, щоб рівно стригти волосся, насадка/леза повинні вільно
пересуватися через волосся. Не пересувайте машинку для стрижки
волосся занадто швидко або з силою.
Стрижіть волосся на задану довжину поетапно, розпочинаючи від
накладки з найбільшою довжиною.
1 Накладіть відповідну насадку для стрижки (див. пункт «НАКЛАДАННЯ/ЗНІМАННЯ/ЗАМІНА НАСАДОК»).
2 Установіть положення насадки з гребінцем на потрібну довжину стрижки. Встановлене значення буде показане у невеликому віконці в насадці з гребінцем.
Завжди перед початком стрижки волосся перевірте, чи насадка
з гребінцем міцно заблокована.
3 Включіть машинку для стрижки, пересуваючи перемикач вмикання/вимикання
вгору в позицію І.
Тримайте машинку таким чином, щоб її вістря були спрямовані «під
волосся».
Переміщуйте машинку для стрижки повільно по волоссю, за кожним
разом відрізаючи невелику кількість волосся.
Завжди розпочинайте стрижку у напрямку від маківки голови або від
стрижки чола і скронь в напрямку до маківки голови.
Для прорідження волосся пересуньте механізм прорідження волосся
у положення «
»; висунеться елемент для прорідження волосся,
з‘єднаний із ріжучою голівкою.
Використання механізму прорідження волосся дозволяє зменшити
об‘єм волосся, отримуючи таким чином сучасний вигляд без зміни
довжини волосся.
HC1000-001_v03
83
ВИКОРИСТАННЯ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ БЕЗ НАСАДКИ
Ріжуча голівка дуже гостра. Будьте обережні під час використання
машинки без насадки.
Без насадок волосся може бути рівномірно обрізане на довжину
1–2 мм.
Стрижка без насадки уможливлює досягнення рівномірних ліній
в районі бакенбардів, дозволяє також коротко підстригти ділянку
тім’я.
●● Оберніть машинку таким чином, щоб її вістря були спрямовані вниз.
●● Розмістіть край ріжучої голівки на бажаній висоті лінії росту волосся.
●● Легко торкаючись кінцівками вістря шкіри, пересувайте працюючу машинку для
стрижки вниз.
G
Чистка і зберігання
Перед початком чистки переконайтеся, що машинка для стрижки
виключена, а кінцівка кабелю відключена від гнізда живлення.
1 Зніміть насадку з машинки для стрижки (див. пункт «НАКЛАДАННЯ/ЗНІМАННЯ/
ЗАМІНА НАСАДОК»).
2 Промийте насадку під проточною водою, а потім добре її осушіть.
H
ЧИСТКА РІЖУЧОЇ ГОЛІВКИ
Якщо ріжуча голівка забруднена, її можна зняти для миття.
1 Натисніть великим пальцем ріжучу голівку і штовхніть уперед. Ріжуча голівка
вискочить із фіксаторів.
2 Видаліть залишки волосся із ріжучої голівки за допомогою включеної у комплект
щіточки для чистки.
3 Вмонтуйте ріжучу голівку в машинку для стрижки. З цією метою розмістіть виступ
ріжучої голівки в отворі корпусу.
4 Легко дотисніть ріжучу голівку до корпусу (характерний «клік» свідчить про правильно встановлену ріжучу голівку).
84
HC1000-001_v03
НАНЕСЕННЯ МАСЛА НА РІЖУЧУ ГОЛІВКУ
I
У випадку регулярного використання машинки для стрижки слід
періодично змастити ріжучу голівку маслом для вістря, включеним
у комплект або некислотним маслом, таким як масло для швейної
машикни.
1 Зніміть з машинки для стрижки насадку (див. пункт «НАКЛАДАННЯ/ЗНІМАННЯ/
ЗАМІНА НАСАДОК»).
2 Натисніть великим пальцем ріжучу голівку і проштовхніть вперед. Ріжуча голівка
вискочить з фіксаторів.
3
4
5
6
Введіть 1-2 краплини масла поміж ріжучі зубці.
Установіть ріжучу голівку в машинці для стрижки волосся.
Увімкніть прилад, щоб рівномірно розподілити мастило.
Виключіть прилад і витріть ганчіркою надлишок олії.
Екологія – подбаймо про навколишнє середовище
Кожен користувач може долучитися до охорони навколишнього середовища. Це не важко і не дуже дороге. З цією метою: картонну упаковку
передайте на макулатуру, мішки з поліетилену (PE) викиньте до контейнера для пластику.
Акумулятори містять субстанції, шкідливі для навколишнього середовища. Їх не слід викидати разом з іншим побутовим сміттям, а віддати
до пункту збору вторинної сировини.
Перед викиданням приладу слід вийняти з нього акумулятор.
Використаний прилад віддайте у відповідний пункт зберігання, тому що небезпечні
складові, що знаходяться у ньому, можуть становити загрозу для навколишнього
середовища.
Не викидайте прилад разом із побутовим сміттям!
HC1000-001_v03
85
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів
всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування
●●
●●
●●
повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів,
рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені застосуванням
приладу не за призначенням або неправильною експлуатацією.
Імпортер/виробник залишає за собою право у будь-який момент, без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та
інших причин.
86
HC1000-001_v03
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special attention to important safety
instructions. Keep this instruction manual for future reference.
Safety and operation instructions
Please read the entire user manual before use.
Observe the following safeguards to prevent the risk of electric shock and fire.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● If the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
●● Never handle the charging adaptor with wet hand,
especially when plugging in and unplugging.
●● Never use the appliance while bathing or in a shower.
●● Never place the appliance on a wet surface when it
is on.
●● Do not use this appliance with a damaged or broken
attachment comb as injury may occur.
●● This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
HC1000-001_v03
87
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
WARNING!
Risk of property damage
●● Always plug the adaptor into 100-240 V, AC 50/60 Hz power supply.
●● Always unplug the charging adaptor from power outlet immediately after use and
before cleaning.
●● To unplug, hold by the plug; never pull by the power cord.
●● Do not let the power cord hang over the edge of a table or worktop or touch hot
surfaces.
●● The appliance is only intended for clipping human hair. Do not use the appliance for
clipping artificial or animal hair.
●● The warranty will be rendered null and void is the product is used for other than its
intended use.
●● When plugging the appliance into the mains, only use the adaptor supplied with the
product.
●● Plug the appliance into easily accessible power outlets.
●● Never cover the adaptor with any cloth or other material as this may cause the
temperature inside the unit to increase above the safety levels.
●● Always attach the plug to appliance or the charging stand first, then plug the cord
into the wall outlet.
●● Do not immerse the unit in water or other liquids.
●● Do not place or store the appliance where it can fall into water.
●● Never remove hair or foreign bodies from the appliance using any sharp tools
(e.g. a comb).
●● Clean the appliance after each use.
WARNING: Do not use this appliance near bathtub, shower, pool or
other water tank.
88
HC1000-001_v03
TIP
Product information user instructions
●● This appliance is intended for domestic use. The warranty conditions change if the
product is used for commercial purposes.
●● This appliance is suitable for mains and battery power supply.
●● Always wash and comb your hair before cutting, making sure it is tangle free and dry.
●● Place a towel around the neck and shoulders to prevent hair from getting behind the
clothing.
●● Use the appliance only for its intended use, as described in this manual.
For additional protection, it is recommended to install a residual current
device on the mains with rated operating current not exceeding 30 mA.
For further information, please contact a qualified electrician.
Technical specification
Technical specifications are given on the nameplate.
The charging adaptor is a Class II electrical device and does not require grounding
.
ZELMER hair clippers satisfy the requirements of relevant standards.
This appliance complies with Commission Regulation (EC) no. 1275/2008 on eco-design
requirements.
The appliance complies with the following directives:
–– Electrical equipment designed for use within specific voltage limits (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro-Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
Noise level (LWA): 68 dB/A.
The product is marked with CE symbol on the nameplate.
Barter: 2 x Ni-MH, 600 mAh. Battery voltage 2.4 V. Standard charging time: 10 hours.
Operating temperature range: 0-40°C.
A
Features and attachments
1 Charging stand
2 Charge indicator
3 ON/OFF switch
4 Hair thinning mechanism („
5 Cutting blade
HC1000-001_v03
” – closed position; „
” – raised position)
89
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Cutting head
Charging port
Charging stand connector
Charging port on the stand
Small attachment comb (4; 8; 12; 16; 20 mm)
Large attachment comb (24; 28; 32; 36; 40 mm)
Charging adaptor
Comb
Scissors
Cleaning brush
Lubricating oil
Preparing for operation
CHARGING THE BATTERY
To charge the battery, use the charging adaptor supplied with the product.
Activation of the battery
Before first use or after a long period of non-use, charge the battery for about 12 hours
(until fully charged). After the initial charging, 10 hours charging time is enough to charge
the battery full.
Battery memory effect
To prevent the memory effect, recharge the battery only when it is fully discharged.
What is the memory effect?
When repeatedly charged before it is completely discharged, the Ni-MH battery used in the
appliance gradually loses its maximum energy capacity.
What should I to do if the memory effect occurs?
If the operation time of the appliance is shorter than it used to be despite fully charged
battery, allow the battery to discharge completely and recharge it for about 12 hours.
Repeat this step 2-3 times to recalibrate your battery to its maximum available life. If the
memory effect continues, the battery may need to be replaced. Please contact your dealer
for further information.
90
HC1000-001_v03
RECHARGING THROUGH THE CHARGING PORT ON
THE APPLIANCE
B
1 Make sure the appliance is OFF.
2 Insert the adaptor connector into the charging port.
To prevent damage to the appliance, make sure the charging port is dry
before inserting the adaptor connector.
3 Insert the adaptor plug into a suitable mains supply outlet (see the rating plate on the
adaptor).
– Charging of the battery takes approximately 10 hours.
– The charging process may be terminated earlier than 10 hours by the
overcharge protection circuit.
– The charge indicator glows red when charging.
– When the battery is fully charged, the charge indicator light turns green.
●● Unplug the adaptor from the mains after charging.
To unplug the adaptor, never pull on the power cord as this may damage
the unit. Hold the adaptor firmly and pull it out of the power outlet.
A fully charged appliance has a cordless operating time of up to 50
minutes.
CHARGING WITH THE CHARGING STAND
Charging in horizontal position
●● Check if the appliance is OFF.
C
1 Insert the adaptor connector into the charging port on the stand.
To prevent damage to the appliance, make sure the charging port is dry
before inserting the adaptor connector.
2 Place the appliance (without any attachments) on the charging stand. Make sure the
charging port on the appliance rests safely on the charging connector on the stand.
3 Connect the adaptor plug into a suitable mains supply outlet (see the rating plate on
the adaptor).
– Charging of the battery takes approximately 10 hours.
– The charging process may be terminated earlier than 10 hours by the
overcharge protection circuit.
HC1000-001_v03
91
– The charge indicator glows red when charging.
– When the battery is fully charged, the charge indicator light turns green.
●● Unplug the adaptor from the mains after charging.
To unplug the adaptor, never pull on the power cord as this may damage
the unit. Hold the adaptor firmly and pull it out of the power outlet.
Operating time with fully charged battery is about 50 minutes.
USING THE HAIR CLIPPER CONNECTED TO THE MAINS SUPPLY
●● Check if the appliance is OFF.
D
1 Insert the adaptor connector into the charging port on the appliance and press all the
way in.
2 Insert the adaptor plug into a suitable mains supply outlet (see the rating plate on the
adaptor).
The charge indicator glows red when charging.
3 Switch on the appliance by turning the ON/OFF switch to ON.
If the appliance does not work right after it has been plugged into the mains
outlet and wsitched on, the battery may be completely discharged. In this
case, switch off the appliance and set it aside for one minute to recharge,
then switch on again.
Switch the appliance off after use, unplug the adaptor from the power outlet
and disconnect adaptor connector from the charging port on the unit.
Never use the appliance in humid places (e.g. bathroom) if it is connected
to the mains.
The battery level drops even if the appliance is operated with the mains
power supply. Recharge the battery once in thee weeks.
92
HC1000-001_v03
Handling and operation
PLACING, REMOVING & REPLACING ATTACHMENTS
●● Select appropriate attachment for your desired hair length.
E
1 Slide the attachment comb into the side guides of the hair clipper housing.
2 At the bottom of the attachment comb there is a retaining plate for setting the position
of the attachment. Press the bottom of the retaining plate and slide the attachment to the
desired position.
Before hair trimming, always make sure the attachment comb is firmly
locked.
3 To replace / remove the attachment comb , press the bottom of the retaining plate and
pull the attachment off the side guides of the hair clipper housing.
USE OF THE APPLIANCE
F
To cut the hair even, the attachment / blade must move freely through the
hair. Do not force the hair clipper quickly.
Cut the hair to the desired length stepwise, staring with the longest
attachment comb.
1 Place your selected attachment on the appliance (see section PLACING, REMOVING
& REPLACING ATTACHMENTS).
2 Set the position of the attachment comb to the desired length of haircut. The set value
will be visible in a small window in the attachment comb.
Before hair trimming, always make sure the attachment comb is firmly
locked.
3 Switch on the appliance by turning the ON/OFF switch to ON.
Point the blade of the appliance against the natural direction of hair.
Move the clipper slowly through the hair, cutting a small portion of hair at
each stroke.
Always start the cutting at the base of the neck and gradually work your
way upward to the top of the head. Alternatively, start with the forehead
and temples and move toward the top of the head.
HC1000-001_v03
93
In order to thin your hair move the thinning mechanism to „
”; position;
the hair thinning element integrated with cutting head will be raised.
The hair thinning mechanism helps reduce the hair volume, providing
a modern look without the change of hair length.
USING THE APPLIANCE WITHOUT ATTACHMENTS
The cutting blades are very sharp. Be careful when using the clipper
without any attachments.
Use the clipper without an attachment for close trimming between
1–2 mm.
Use the appliance without attachments for close and precise trimming
around the sideburns and the base of the neck.
●● Hold the clipper with cutting blades pointing down.
●● Place the clipper at the intended end of the hairline.
●● Move the clipped downward, pressing lightly against the skin.
G
Cleaning and maintenance
Before cleaning, make sure the appliance is OFF and unplugged.
1 Remove the attachment from the appliance (see PLACING, REMOVING
& REPLACING ATTACHMENTS).
2 Wash the attachment under running water and dry thoroughly.
CLEANING THE CUTTING HEAD
H
Remove the cutting head when cleaning is required.
1 Place your thumb on the cutting head and push forward, until it comes out of the
mounting.
2 Remove any hair from the cutting element using the brush supplied with the product.
3 Replace cutting head on the appliance. To do so, insert the lug of the cutting head into
the slot on the housing of the appliance.
94
HC1000-001_v03
4 Press gently forward until you hear a click indicating that the component is securely in
place.
I
APPLYING LUBRICATING OIL TO CUTTING BLADES
If the appliance is used regularly, lubricate cutting blades periodically
with the oil supplied with the product or with any acid-free lubricating oil
(e.g. sewing machine oil).
1 Remove the
ATTACHMENTS).
attachment
(see
PLACING,
REMOVING
&
REPLACING
2 Place your thumb on the cutting head and push forward, until it comes out of the
mounting.
3
4
5
6
Apply 1-2 drops of the oil to the cutting teeth.
Replace cutting head on the hair clipper.
Switch on the appliance to distribute the oil.
Turn off the appliance and wipe off any excess oil with a cloth.
Ecology – protect the environment
Each user can contribute to protecting the environment. It is not difficult or
too expensive. For this purpose, dispose of the carton and plastic packaging
materials into appropriate waste paper and plastic (PE) recycling containers.
Batteries contain substances harmful to the environment. Do not dispose
the appliance in household waste. Bring the battery to an official recycling
centre.
Remove the battery before discarding the appliance.
At the end of its useful life, bring the appliance to an official waste collection site, as some
of its components may be hazardous to the environment.
Do not dispose of together with domestic waste!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended
use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust
it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons,
without notifying in advance.
HC1000-001_v03
95
1
3
FULL
2
FULL
4
PL 1. Zasilanie sieciowo-akumulatorowe 2. Czas pracy bezprzewodowej 50 minut 3. Stalowe
ostrza 4. Możliwość mycia pod bieżącą wodą CZ 1. Napájení síť-akumulátor 2. Bezdrátové
použití 50 minut 3. Ocelové čepele 4. Lze mýt pod tekoucí vodou SK 1. Napájanie: akumulátor/
sieť 2. Čas prevádzky bez sieťového napájania 50 minút 3. Oceľové čepele 4. Umývateľný pod
tečúcou vodou HU 1. Akkumulátoros és hálózati betáplálás 2. Kábel nélküli munkaidő 50 perc
3. Acél élek 4. Folyóvízben mosható RO 1. Alimentare de la reţea şi cu ajutorul acumulatorului
2. Durată de funcţionare fără cablu 50 minute 3. Cuţite de oţel 4. Posibilitatea de spălare sub jet
de apă RU 1. Питание от сети и аккумулятора 2. Продолжительность беспроводной
работы 50 минут 3. Стальные лезвия 4. Возможность мытья под проточной водой
BG 1. Захранване мрежа-батерии 2. Време на безкабелна работа 50 минути 3. Стоманени
острия 4. Възможност за миене под течаща вода UA 1. Зарядка від мережі та акумулятора
2. Час безперервної роботи 50 хвилин 3. Стальні леза 4. Можливість миття під проточною
водою EN 1. Cord and cordless operation 2. 50 minutes cordless operation time 3. Steel
blades 4. Possibility to wash in running water
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
HC1000-001_v03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising