Zelmer | ZHC08350 (39Z011) | User manual | Zelmer ZHC08350 (39Z011) User Manual

Zelmer ZHC08350 (39Z011) User Manual
ZHC08350
HC0835/39Z011
HAIR CLIPPER
maszynka
do strzyżenia włosów
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MASZYNKA DO STRZYŻENIA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2–10
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
STŘÍHACÍ STROJEK NA VLASY
11–18
SK NÁVOD NA OBSLUHU
STRIHACÍ STROJČEK NA VLASY 19–27
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A HAJVÁGÓ GÉP
28–35
МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ
НА КОСИ
54–62
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ
ВОЛОССЯ
63–71
EN USER MANUAL
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
MAŞINĂ DE TUNS PĂRUL
MAШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 45–53
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
36–44
HAIR CLIPPER
72–79
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Przy pomocy maszynki do strzyżenia i dwóch łatwo wymiennych nasadek grzebieniowych,
masz możliwość uzyskania różnych długości strzyżenia i przycięcia linii włosów. Dodatkowo, dostępna jest funkcja przerzedzania.
Zestaw tnący składa się z ostrzy ceramicznych i powlekanych tytanem. Materiał ten zapewnia optymalne i dokładne przycinanie oraz jest szczególnie delikatny dla skóry.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę
poświęć wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby
mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji maszynki do
strzyżenia włosów.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z treścią całej instrukcji
obsługi.
Przestrzegaj poniższych zasad w celu uniknięcia ryzyka oparzenia, porażenia prądem lub pożaru.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to
powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Nie dotykaj zasilacza mokrymi rękami, szczególnie
podczas wkładania lub wyciągania go z gniazda sieciowego.
●● Nie używaj urządzenia podczas kąpieli.
2
GW39-002_v05
●● Podczas pracy nie kładź maszynki do strzyżenia na
mokrej powierzchni lub ubraniu.
●● Nie używaj urządzenia z uszkodzoną nasadką grzebieniową. Istnieje zagrożenie zranienia.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób
i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez
dzieci bez nadzoru.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Zasilacz podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 100-240 V 50/60 Hz.
●● Odłączaj zasilacz od gniazdka sieciowego, gdy nie jest on używany oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
●● Nie wyciągaj wtyczki zasilacza z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
●● Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem stołu lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.
●● Urządzenie można używać wyłącznie do przycinania włosów ludzkich. Nie należy
używać go do włosów sztucznych lub zwierzęcych.
●● Używanie produktu do celów niezgodnych z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji.
●● Do pracy z zasilaniem sieciowym, używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego razem
z maszynką do strzyżenia włosów.
GW39-002_v05
3
●● Podłączaj zasilacz jedynie do łatwo dostępnego gniazdka.
●● Nie przykrywaj zasilacza, ponieważ mogłoby to doprowadzić do niebezpiecznego
wzrostu temperatury wewnątrz zasilacza.
●● Zawsze, jako pierwszą wkładaj wtyczkę przewodu do gniazda zasilania w maszynce
●●
●●
●●
●●
do strzyżenia włosów lub podstawie do ładowania. Dopiero wtedy, włóż zasilacz do
gniazda sieciowego.
Nigdy nie zanurzaj urządzenia i kabla z zasilaczem w wodzie lub innych cieczach.
Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono wpaść
do wody.
Nigdy nie usuwaj włosów lub ciał obcych z wnętrza maszynki do strzyżenia włosów
używając ostrych przedmiotów (np. grzebienia).
Po każdym użyciu, oczyść urządzenie.
OSTRZEŻENIE: Nie używać niniejszego urządzenia w pobliżu wanien,
pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Maszynka do strzyżenia włosów jest przeznaczona do użytku domowego. W przypadku wykorzystywania jej do celów komercyjnych, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Maszynka do strzyżenia włosów może być używana jako urządzenie zasilane z sieci
jak i akumulatorowo.
●● Przycinane włosy powinny być czyste, suche i rozczesane.
●● Umieszczaj ręcznik wokół szyi, aby zapobiec wpadaniu obcinanych włosów za kołnierz.
●● Używaj maszynki do strzyżenia włosów jedynie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jak to jest opisane w niniejszej instrukcji.
Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie
w obwodzie elektrycznym, zasilającym, urządzenia różnicowoprądowego
(RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA.
W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
4
GW39-002_v05
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Zasilacz zbudowany jest w II klasie izolacji, nie wymaga uziemienia
.
Maszynka do strzyżenia włosów ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008
w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określonych granicach napięcia (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Hałas urządzenia: 68 dB/A.
Wyrób oznaczono znakiem
na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności
znajduje się na stronie www.zelmer.pl.
Akumulator: ogniwo 2 x Ni-MH, 600 mAh. Napięcie akumulatora 2,4 V. Standardowy czas
ładowania: 10 godzin. Zakres temperatury pracy: 0-40°C.
GW39-002_v05
5
Budowa i elementy maszynki do strzyżenia włosów
I Maszynka do strzyżenia włosów
1 Głowica tnąca
2 Pokrętło do przerzedzania włosów (pozycja
0 – wyłączone, pozycja
3
4
5
6
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
6
– załączone)
Pokrętło regulacji długości cięcia (1–5)
Przełącznik włącz/wyłącz
Lampka kontrolna
Gniazdo ładowania
Podstawa do ładowania
Zasilacz
Mała nasadka grzebieniowa (2 szt.)
Duża nasadka grzebieniowa (2 szt.)
Grzebień
Szczoteczka do czyszczenia
Olej konserwujący
GW39-002_v05
Obsługa i działanie maszynki do strzyżenia włosów
Maszynka do strzyżenia włosów może być używana, jako urządzenie zasilane z sieci jak
i akumulatorowo.
1. Praca z zasilaczem
●● W pierwszej kolejności włóż końcówkę przewodu zasilacza do urządzenia a następnie
włóż wtyczkę zasilacza do odpowiedniego gniazdka sieciowego (230 V). W trybie zasilania sieciowego, urządzenie jest od razu gotowe do użycia.
2. Ładowanie akumulatorków i praca z zasilaniem akumulatorowym
Przed pierwszym użyciem jak również przy 2–3 kolejnych ładowaniach,
urządzenie powinno być ładowane przez przynajmniej 16 godzin.
●● W celu naładowania urządzenia przesuń przełącznik włącz/wyłącz (4) do pozycji „0”.
●● Umieść urządzenie na podstawie do ładowania (II).
●● Podłącz podstawę do ładowania (II) do przewodu zasilacza (III).
●● Włóż wtyczkę zasilacza (III) do odpowiedniego gniazda sieciowego (230 V). Proces
ładowania jest sygnalizowany przez świecącą się na czerwono lampkę kontrolną (5).
●● Pełne naładowanie akumulatora sygnalizowane jest przez zmianę koloru lampki kontrolnej z czerwonego na zielony.
●● Przy pełnym naładowaniu, maszynka do strzyżenia włosów może pracować przez
około sześćdziesiąt minut.
●● Akumulator maszynki do strzyżenia włosów uzyskuje optymalną moc po trzech cyklach
ładowania i rozładowania. Podczas kolejnego ładowania wystarczy około 10 godzin
aby całkowicie naładować maszynkę. W celu zapewnienia długiego okresu użytkowania akumulatora, przed ponownym ładowaniem powinien zostać całkowicie rozładowany.
3. Używanie maszynki do strzyżenia i przerzedzania włosów
Strzyż włosy na żądaną długość etapowo, rozpoczynając od większych
długości.
●● Załóż odpowiednią nasadkę grzebieniową (małą (IV) lub dużą (V)).
●● Ustaw żądaną długość strzyżenia włosów/brody za pomocą pokrętła regulacji długości
●●
cięcia (3). Długość włosów po przycięciu (w milimetrach) zaznaczona jest na wskaźniku długości na nasadce grzebieniowej.
Włącz maszynkę do strzyżenia włosów przesuwając przełącznik włącz/wyłącz (4) do
pozycji 1.
GW39-002_v05
7
●● Wykonuj strzyżenie jedynie małych obszarów.
●● Przesuwaj maszynką do strzyżenia włosów powoli po włosach.
●● Trzymaj urządzenie tak, żeby nasadka grzebieniowa była ustawiono płasko.
●● Zawsze rozpoczynaj przycinanie od karku do góry lub od czoła i skroni do góry do
środka głowy.
W celu przerzedzania włosów obróć pokrętło do przerzedzania
włosów (2) w lewo do pozycji
; element do przerzedzania
zintegrowany z głowicą tnącą (1) zostaje wysunięty z obudowy
do góry.
Element do
przerzedzania
włosów
Za pomocą tej funkcji, możesz zmniejszyć objętość włosów. Daje
to nowoczesny, zmienny wygląd bez zmiany długości włosów.
4. Strzyżenie bez nasadki
Głowica tnąca (1) jest bardzo ostra. Zagrożenie zranieniem!
Bez nasadki grzebieniowej, włosy mogą być równomiernie przycinane na
długość 1–2 mm.
Przycinanie konturu linii zarostu i bokobrodów, wygalanie karku:
●● Przesuwaj maszynką do strzyżenia włosów powoli po włosach.
●● Obróć urządzenie tak, żeby część tylna była skierowana do góry.
●● Umieść krawędź głowicy tnącej (1) bez nasadki grzebieniowej na żądanej wysokości
linii zarostu.
●● Przesuwaj pracującą maszynkę do strzyżenia do dołu.
5. Zakładanie/wymiana nasadek grzebieniowych
Istnieje możliwość wyboru pomiędzy dwiema nasadkami grzebieniowymi:
●●
●●
●●
8
●● Mała nasadka pozwala przyciąć włosy na długość:
4 mm, 7 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm.
●● Duża nasadka pozwala przyciąć włosy na długość:
18 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm.
Wybierz nasadkę odpowiednią do żądanej długości
strzyżenia.
Wprowadź ją w boczne rowki prowadzące maszynki
do strzyżenia włosów (usłyszysz „kliknięcie”).
Upewnij się, czy dwa otwory mocujące nasadki grzebieniowej w widoczny sposób zatrzasnęły się na
bocznych występach (patrz rysunek obok).
GW39-002_v05
●● Wymień nasadkę przez zdjęcie jednej i założenie drugiej w sposób opisany powyżej.
●● Obróć w lewo pokrętło regulacji długości cięcia (3), aby uzyskać większą długość strzyżenia lub w prawo, aby uzyskać mniejszą długość strzyżenia.
Czyszczenie i konserwacja
Nigdy przy wkładaniu i wyciąganiu zasilacza z gniazda sieciowego nie trzymaj go mokrymi rękami.
Zasilacz i przewód przyłączeniowy zawsze powinien być suchy.
Maszynki do strzyżenia włosów nie wolno zanurzać w wodzie lub innych
cieczach do czyszczenia, ponieważ urządzenie nie jest wodoszczelne.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie części znajdujących się pod napięciem (akumulatorków).
●● Ustaw przełącznik włącz/wyłącz (4) w pozycji „0”.
●● Zawsze przed czyszczeniem i konserwacją wyłą●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
czaj maszynkę do strzyżenia włosów i wyciągaj
wtyczkę zasilacza z gniazdka.
Zdejmij z maszynki do strzyżenia włosów nasadkę
grzebieniową.
W celu usunięcia głowicy tnącej (1), obróć najpierw w prawo (do pozycji 0) pokrętło do przerzedzania włosów (2).
Naciśnij do przodu kciukiem ostrze głowicy tnącej
(1) w celu zwolnienia głowicy tnącej z oprawki.
W razie konieczności, przemyj plastikowe nasadki
grzebieniowe pod bieżącą wodą, a następnie
dobrze je osusz.
Usuń pozostałości włosów z głowicy tnącej (1) za
pomocą załączonej szczoteczki do czyszczenia
(VII).
Włóż ponownie występ głowicy tnącej (1) w otwór
blokujący oprawki głowicy tnącej.
Lekko wciśnij głowicę tnącą (1) do uzyskania słyszalnego zatrzaśnięcia.
W celu zmniejszenia tarcia od czasu do czasu wprowadź jedną do dwóch
kropli oleju pomiędzy ostrza i rozprowadź go równomiernie.
GW39-002_v05
9
Możesz używać dowolnego oleju bezkwasowego (takiego jak olej do
maszyny do szycia). Wytrzyj szmatką nadmiar oleju.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to
ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż
na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Akumulatory zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego,
tylko oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Przed wyrzuceniem urządzenia, należy wyjąć z niego akumulator.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów: http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa: salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych: http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis):
801 005 500
22 20 55 259
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
10
GW39-002_v05
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Pomoci zastřihovače a dvou snadno vyměnitelných hřebenových nástavců můžete vlasy
stříhat v různých délkách a přistřihávat vlasy v různých směrech. Dodatečně je dostupná
také funkce prořeďování.
Stříhací jednotku tvoří keramické čepele pokryté titanovou vrstvou. Tento materiál zajišťuje
optimální a přesné přistřihávání a je mimořádně jemný vůči kůži.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům
týkajícím se bezpečnosti. Návod k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít
i v průběhu používání přístroje.
Bezpečnostní pokyny a správné použití
Před použitím přístroje se seznamte s celým návodem k použití.
Dodržujte níže uvedené pokyny, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo
k požáru.
NEBEZPEČÍ! / VAROVÁNÍ!
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
●● Jestliže je přívodní šňůra poškozená je nutné ji vyměnit
u výrobce, nebo ve specializovaném servisu proškoleným personálem, vyvarujete se tak nebezpečí úrazu.
●● Nedotýkejte se adaptéru mokrýma rukama, zvláště při
vkládání nebo vytahování ze zásuvky elektrické sítě.
●● Nepoužívejte přístroj při koupání.
●● Během provozu neodkládejte zastřihovač vlasů na
mokrém povrchu nebo mokrém oděvu.
●● Nepoužívejte přístroj s poškozeným hřebenovým
nástavcem. Můžete se zranit.
GW39-002_v05
11
●● Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením
a osoby nemající náležité zkušenosti a znalosti pouze
tehdy, bude-li jim zajištěn náležitý dohled nebo budou
poučeny o bezpečném používání přístroje a budou
informovány o možném riziku. Nedovolte dětem, aby
si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na
spotřebiči mohou provádět děti pouze pod dohledem.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů můžete výrobek
poškodit
●● Adaptér zapojujte vždy do obvodu střídavého proudu 100-240 V 50/60 Hz.
●● Odpojte adaptér ze zásuvky elektrické sítě, kdy není používán a před čištěním přístroje.
●● Nevytahujte zástrčku adaptéru ze zásuvky elektrické sítě tažením za přívodní šňůru.
●● Přívodní šňůra nesmí viset přes hranu stolu ani pracovní desky a nesmí se dotýkat
horkých ploch.
●● Přístroj je určený výhradně k zastřihování lidských vlasů. Nepoužívejte ho na syntetické vlasy a zvířecí srst.
●● V případě používání přístroje způsobem, který není v souladu s jeho určením, ztratíte možnost uplatnit záruku.
●● K práci s adaptérem používejte výhradně adaptér, který byl součástí zastřihovače vlasů.
●● Zapojujte adaptér pouze do snadno dostupné zásuvky.
●● Adaptér ničím nepřikrývejte, jelikož by mohlo dojít k nebezpečnému zvýšení teploty
uvnitř adaptéru.
●● Vždy nejprve vložte koncovku přívodní šňůry adaptéru do zastřihovače vlasů nebo
do nabíjecí základny. Teprve poté vložte adaptér do zásuvky elektrické sítě.
●● Nikdy neponořujte přístroj a adaptér do vody ani do jiné tekutiny.
●● Nestavte ani neuchovávejte přístroj v místě, kde hrozí riziko, že upadne do vody.
●● Nikdy neodstraňujte vlasy ani jiné předměty nacházející se uvnitř zastřihávače vlasů
pomocí ostrých předmětů (např. hřebene).
●● Po každém použití přístroj vyčistěte.
12
GW39-002_v05
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, sprch, bazénů
a jiných vodních nádrží.
UPOZORNĚNÍ
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Zastřihovač
●●
●●
●●
●●
vlasů je určen k domácímu použití. V případě používání přístroje
k obchodním účelům se budou lišit záruční podmínky.
Zastřihovač vlasů můžete při práci napájet zapojením přímo do elektrické zásuvky,
anebo prostřednictvím akumulátoru.
Stříhané vlasy by měly být čisté, suché a rozčesané.
Na ramena položte ručník, aby se ustřižené vlasy nedostaly za límec.
Používejte zastřihovač vlasů pouze v souladu s jeho určením a s pokyny popsanými
v tomto návodu k použití.
K zajištění doplňující ochrany, doporučujeme instalaci přístroje v elektrickému obvodu s proudovým chráničem (RCD) s citlivostí nepřesahující
30 mA. Za tímto účelem se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
Adaptér je vyrobený ve II izolační třídě a nevyžaduje uzemnění
.
Zastřihovač vlasů ZELMER splňuje požadavky příslušných norem.
Spotřebič splňuje požadavky NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 z hlediska spotřeby
elektrické energie.
Přístroj je vyroben v souladu s požadovanými direktivami:
–– Elektrické zařízení určené k použití v určených mezích napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Hlučnost spotřebiče: 68 dB/A.
Výrobek je na typovém štítku označen značkou
.
prohlášení o shodě se nachází na stránkách www.zelmer.com.
Akumulátor: článek 2 x Ni-MH, 600 mAh. Napětí akumulátoru 2,4 V. Standardní doba nabíjení: 10 hodin. Rozsah teploty při provozu: 0-40°C.
GW39-002_v05
13
Konstrukce a díly zastřihovače vlasů
I Zastřihovač vlasů
1 Stříhací jednotka
2 Spínač k prořeďování vlasů
(poloha 0 – vypnutý, poloha
3
4
5
6
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
14
– zapnutý)
Nastavení délky stříhání (1–5)
Přepínač zapni/vypni
Signalizační kontrolka
Zdířka pro nabíjení
Nabíjecí stojánek
Napájecí zdroj
Malý hřebenový nástavec (2 ks)
Velký hřebenový nástavec (2 ks)
Hřeben
Čisticí kartáček
Olej na promazávání
GW39-002_v05
Obsluha a funkce
Zastřihovač vlasů může být používán, jako přístroj napájený se sítě nebo z akumulátoru.
1. Použití napájecího zdroje
●● V první řadě zasuňte napájecí kabel do přístroje a poté vložte zástrčku do příslušné
síťové zásuvky (230 V). V případě napájení ze sítě je přístroj ihned připraven k použití.
2. Nabíjení akumulátorů a použití
Před první použitím a u dalších 2–3 následujících nabíjení, nabíjejte přístroj
alespoň 16 hodin.
●● Před zahájením nabíjení přepněte přepínač zapni/vypni (4) do polohy „0”.
●● Umístěte přístroj na nabíjecím stojánku (II).
●● Připojte nabíjecí stojánek (II) k napájecímu kabelu (III).
●● Vidlici napájecího zdroje (III) připojte do vhodné síťové zásuvky (230 V). Proces nabíjení je signalizován červeným světlem kontrolní diody (5).
●● Úplné nabití akumulátoru je signalizováno změnou barvy kontrolní diody z červené na
zelenou.
●● Při úplném nabití strojek na stříhání vlasů může pracovat cca 60 minut.
●● Akumulátor strojku na stříhání vlasů dosahuje optimálního výkonu po třech cyklech
nabíjení a vybíjení. Při dalším nabíjení postačuje cca 10 hodin pro úplné nabití strojku.
Pro zajištění dlouhé životnosti akumulátoru před opětovným nabíjením vybijte akumulátor do úplného vybití.
3. Používání zastřihovače pro stříhání a prořeďování vlasů
Stříhejte vlasy na požadovanou délku postupně, počínaje od větších délek.
●● Použijte vhodný hřebenový nástavec (malý (IV) nebo velký (V)).
●● Nastavte požadovanou délku střihu vlasů nebo vousů spínačem pro nastavení délky
●●
●●
●●
●●
●●
stříhání (3). Délka vlasů po přistřižení (v milimetrech) je uvedena na ukazateli délky na
hřebenovém nástavci.
Zapněte zastřihovač vlasů přepínačem zapni/vypni (4) do polohy 1.
Stříhejte pouze malé plochy.
Přesouvejte zastřihovač ve vlasech pomalu.
Přidržujte přístroj tak, aby hřebenový nástavec byl naplocho.
Vždy začínají zastřihování z krku směrem nahoru nebo od čela a spánků nahoru do
středu hlavy.
GW39-002_v05
15
Pro prořeďování vlasů přesuňte spínač pro prořeďování vlasů
(2) vlevo do polohy
; prvek pro prořeďování, integrovaný
se stříhací jednotkou (1) se vysune z těla přístroje nahoru.
obr. díl k prořeďování
vlasů
Pomoci této funkce můžete snížit objem vlasů. Tím dosáhnete
moderního, odlišného vzhledu bez zkracování vlasů.
4. Stříhání bez nástavce
Střihací jednotka (1) je velmi ostrá. Vzniká nebezpečí poranění!
Bez hřebenového nástavce mohou být vlasy sestřižené rovnoměrně na
délku 1–2 mm.
Zastřihování hran vlasů/vousů a licousů, holení krku:
●● Přesouvejte zastřihovač pomalu po vlasech.
●● Obraťte přístroj tak, aby zadní část byla nasměrována nahoru.
●● Umístěte hranu střihací jednotky (1) bez hřebenového nástavce v požadované výšce
střihu.
●● Přesouvejte zastřihovač vlasů směrem dolů.
5. Nasazování a výměna hřebenových nástavců
Můžete si vybrat mezi dvěma hřebenovými nástavci:
●●
●●
●●
●●
●●
16
●● Malý nástavec umožňuje vlasy přistřihnout v délce: 4 mm, 7 mm, 10 mm, 13 mm,
16 mm.
●● Velký nástavec umožňuje vlasy přistřihnout v délce: 18 mm, 21 mm, 24 mm,
27 mm, 30 mm.
Pro požadovanou délku střihu zvolte vhodný nástavec.
Zasuňte jej do bočních drážek zastřihovač vlasů
(uslyšíte zacvaknutí).
Ujistěte se, zda dva otvory pro upevnění hřebenového nástavce jsou viditelným způsobem zajištěny
v bočním profilu (viz obrázek vedle).
Vyměňte nástavec sejmutím jednoho a nasazením
druhého výše uvedeným způsobem.
Otočte vlevo ovládání délky střihu (3) k prodloužení
délky střihu nebo vpravo pro snížení délky střihu.
GW39-002_v05
Čištění a údržba
Při zapínání a vytahování napájení ze síťové zásuvky nedržte nikdy spotřebič mokrýma rukama.
Napájecí zdroj a napájecí kabel musí být vždy suchý.
Zastřihovač vlasů nelze ponořovat do vody nebo jiných čisticích kapalin,
neboť se nejedená o vodotěsné zařízení. Mohlo by dojít k poškození dílů
pod napětím (nabíjecích baterii).
●● Nastavte přepínač zapni/vypni (4) do polohy 0.
●● Vždy před čištěním a údržbou vypínejte zastřihovač vlasů a vytahujte napájecí kabel ze zásuvky.
●● Sundejte ze zastřihovače vlasů hřebenový nástavec.
●● Při
●●
●●
●●
●●
●●
odnímání stříhací hlavice (1), otočte nejprve vpravo (do polohy 0) spínač k prořeďování
vlasů (2).
Zamáčkněte stříhací jednotku (1) palcem směrem
dopředu a uvolněte stříhací jednotku.
V případě nutnosti promyjte plastové hřebenové
nástavce pod tekoucí vodou a poté je dobře
vysušte.
Zbytky vlasů odstraňte se střihací jednotky (1) připojeným čisticím kartáčkem (VII).
Opětovně vložte střihací jednotku (1) do otvoru pro
střihací jednotku.
Lehce zmáčkněte střihací jednotku (1), dokud neuslyšíte zacvaknutí.
Pro snížení tření zakápněte čas od času jednu nebo dvě kapky oleje mezí
ostří a rovnoměrně je rozprostřete.
Pro tento účel používejte výhradně olej určený k mazání šicích strojů. Nadbytečný olej setřete.
GW39-002_v05
17
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti elektrický spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu
určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen
z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě
jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší
obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Akumulátory obsahují látky negativně olivňující životní prostředí. Nelikvidujte je spolu
s jiným komunálním odpadem, ale odneste je do sběrných míst určených k těmto účelům.
Před likvidací spotřebiče z něj demontujte akumulátor.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Dovozce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho
určením nebo v rozporu z návodem k obsluze.
Dovozce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje kdykoliv, bez předchozího
upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo
z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
18
GW39-002_v05
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Pomocou zastrihávača vlasov a dvoch hrebeňových nástavcov, ktoré môžete jednoducho vymieňať, máte možnosť získať rôzne dĺžky strihu a zastrihávania vlasov. Dodatočne
môžete využiť možnosť preriediť vlasy.
Zastrihávacia hlava sa skladá z keramických a povrchovo upravených titanom čepelí.
Tento materiál zaisťuje optimálne a presné zastrihávanie a je pritom mimoriadne šetrný
voči pokožke.
Prosíme pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania zastrihávača vlasov.
Bezpečnostné pokyny a pokyny pre správne používanie
Pred prvým použitím zariadenia si starostlivo prečítajte tento návod.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, dodržiavajte bezpečnostné opatrenia.
NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
●● V prípade, že sa napájací kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
●● Nedotýkajte sa sieťového adaptéra mokrými ani vlhkými rukami, najmä pri pripojovaní alebo odpojovaní
zo sieťovej zásuvky.
●● Zariadenie nepoužívajte počas kúpeľa.
GW39-002_v05
19
●● Počas prevádzky sa strihací strojček nesmie odkladať na mokrý povrch alebo odev.
●● Nepoužívajte zariadenie s poškodeným hrebeňovým
nástavcom. Existuje nebezpečenstvo úrazu.
●● Tento spotrebič môžu používať aj deti vo veku viac
ako 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré
nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia,
iba v prípade, ak sú pod stálym dozorom a po ich
predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených rizikách. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča by
nemali vykonávať deti bez dozoru.
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí
nebezpečenstvo poškodenia majetku
●● Pripájajte adaptér len do siete striedavého prúdu 100-240 V 50/60 Hz.
●● Odpájajte adaptér od elektrickej zásuvky, pokiaľ zariadenie nie je používané a vždy
pred začatím čistenia.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za kábel.
●● Napájací kábel nesmie visieť cez hranu stola alebo pracovnej dosky ani sa dotýkať
horúceho povrchu.
●● Strihač vlasov používajte výlučne na zastrihávanie ľudských vlasov. Zariadenie sa
nesmie používať na umelé vlasy a na srsť zvierat.
●● Používanie produktu na účely iné ako pre ktoré bol vyrobený, povedie k zrušeniu
záruky.
●● Pre prevádzku pri sieťovom napájaní používajte len adaptér dodaný spolu so strihacím strojčekom.
●● Adaptér pripájate len k ľahko prístupnej zásuvke.
20
GW39-002_v05
●● Nezakrývajte adaptér, pretože by to mohlo zapríčiniť nebezpečný nárast teploty vo
vnútri zariadenia.
●● Vždy v prvom rade, vložte zástrčku kábla do napájacej zásuvky v strihacom strojčeku alebo do nabíjacieho podstavca. Až potom vložte adaptér do sieťovej zásuvky.
●● Nikdy neponárajte zariadenie a adaptér do vody alebo iných tekutín.
●● Neodkladajte ani neuchovávajte zariadenie na mieste, kde by mohol prísť do styku
s vodou.
●● Nikdy neodstraňujte vlasy alebo cudzie telesá zvnútra strihacieho strojčeka s použitím ostrých predmetov (napr. hrebeňa).
●● Po každom použití dobre očistite zariadenie.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchovacieho kúta, bazénov a podobných nádob s vodou.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu
zariadenia
●● Strihací strojček je určený k použitiu v domácnosti. V prípade používania spotrebiča
●●
●●
●●
●●
na podnikateľské účely v rámci poskytovania stravovacích služieb, záručné podmienky sa v takomto prípade podliehajú zmene.
Strihací strojček môžete používať so sieťovým napájaním ako aj s použitím nabíjateľných batérií.
Strihané vlasy by mali byť čisté, suché a rozčesané.
Zaveste uterák na krk, čím predídete vpadaniu strihaných vlasov za golier.
Strihací strojček používajte len v súlade s jeho určením, podľa tohto návodu na použitie.
Pre zaistenie dodatočnej ochrany neinštalujte v elektrickom obvode prúdový chránič (RCD) s nominálnym vypínacím prúdom maximálne 30 mA.
Kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.
GW39-002_v05
21
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Adaptér je konštruovaný v II. triede izolácie, nevyžaduje si pripojenie do zásuvky s uzemnením
.
Strihacie strojčeky od spoločnosti ZELMER spĺňajú požiadavky platných noriem.
Zariadenie spĺňa požiadavky Zariadenia komisie (WE) č. 1275/2008 o požiadavkách týkajúcich sa europrojektu.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
–– Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) – 2004/108/EC.
Hlučnosť výrobku: 68 dB/A.
Produkt je na výrobnom štítku označený značkou
.
Prehlásenie o zhode
sa nachádza na stránkach www.zelmer.com.
Akumulátor: článok 2 x Ni-MH, 600 mAh. Napätie akumulátora: 2,4 V. Štandardná doba
nabíjania: 10 hodín. Rozsah prevádzkových teplôt: 0-40°C.
22
GW39-002_v05
Konštrukcia a časti zastrihávača vlasov
I Zastrihávač vlasov
1 Strihacia hlava
2 Prepínač na preriedenie vlasov
(poloha 0 – vypnuté, poloha
3
4
5
6
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
– zapnuté)
Prepínač dĺžky strihu (1–5)
Tlačidlo zapni/vypni
Kontrolka
Zásuvka nabíjania
Nabíjací podstavec
Adaptér
Malý hrebeňový nástavec (2 ks)
Veľký hrebeňový nástavec (2 ks)
Hrebeň
Kefka na čistenie
Konzervačný olej
GW39-002_v05
23
Obsluha a fungovanie zastrihávača vlasov
Zastrihávač vlasov môžete používať so sieťovým napájaním ako aj s použitím nabíjateľných
batérií.
1. Prevádzka s použitím adaptéra
●● Najprv vložte koncovku kábla adaptéra do zariadenia a potom vložte zástrčku napájača do vhodnej sieťovej zásuvky (230 V). V režime sieťového napájania je zariadenie
hotové na použitie.
2. Nabíjanie batérií a prevádzka pri napájaní z nabíjateľných batérií
Pred prvým použitím ako aj pri prvých 2–3 nabíjaniach zariadenie nabíjajte
minimálne 16 hodín.
●● Pre nabitie zariadenia prepínač zapni/vypni (4) presuňte do polohy „0“.
●● Položte zariadenie na nabíjací podstavec (II).
●● Pripojte nabíjací podstavec (II) do napájacieho kábla (III).
●● Vložte zástrčku prívodného elektrického kábla (III) do príslušnej zásuvky (230 V).
Proces nabíjania signalizuje červeno sa svietiaca kontrolka (5).
●● Zmena farby kontrolky z červenej na zelenú signalizuje plné nabitie akumulátora.
●● Strojček na strihanie vlasov môže pri plnom nabití pracovať asi šesťdesiat minút.
●● Akumulátor strojčeka na strihanie vlasov získava optimálnu silu po troch cykloch nabíjania a vybitia. Počas ďalšieho nabíjania postačí asi 10 hodín, aby ste strojček úplne
nabili. Ak chcete zabezpečiť dlhé obdobie používania akumulátora, akumulátor by mal
byť pred opätovným nabíjaním úplne vybitý.
3. Používanie zastrihávača vlasov s funkciou preriedenia vlasov
Strihajte vlasy na požadovanú dĺžku etapami, začnite väčšími dĺžkami.
●● Nasaďte požadovaný hrebeňový nástavec (malý (IV) alebo veľký (V)).
●● Nastavte požadovanú dĺžku strihu vlasov/ brady pomocou otočného prepínača regulá●●
●●
●●
●●
●●
24
cie dĺžky strihu (3). Dĺžka vlasov po zastrihnutí (v milimetroch) je označená na ukazovateli dĺžky na hrebeňovom nástavci.
Zapnite zastrihávač vlasov posunutím prepínača zapni/vypni (4) do polohy 1.
Strihajte malé oblasti.
Pomaly presúvajte zastrihávač vlasov po vlasoch.
Zariadenie držte tak, aby hrebeňový nástavec bol vo vodorovnej polohe.
Strihanie začínajte vždy smerom od krku hore alebo od čela a spánkov smerom hore
do stredu hlavy.
GW39-002_v05
Za účelom preriediť vlasy otočný prepínač na preriedenie vlasov (2) posuňte do polohy
; prvok na preriedenie vlasov
integrovaný so strihacou hlavou (1) sa posunie smerom hore.
Prvok na preriedenie
vlasov
Vďaka tejto funkcii môžete zmenšiť objem vlasov. Funkcia
poskytuje moderný premenlivý vzhľad bez zmeny dĺžky vlasov.
4. Strihanie bez nástavca
Strihacia hlava (1) je veľmi ostrá. Nebezpečenstvo úrazu!
Bez hrebeňového nástavca môžete rovnomerne strihať vlasy na dĺžku
1–2 mm.
Zastrihávanie kontúr ochlpenia a bokombrád, holenie krku:
●● Pomaly presúvajte zastrihávač vlasov po vlasoch.
●● Otočte zariadenie tak, aby bola zadná časť smerom hore.
●● Hranu strihacej hlavy (1) bez hrebeňového nástavca umiestnite na požadovanej línii
kontúru.
●● Zapnutý zastrihávač posúvajte smerom dole.
5. Nasadenie/ výmena hrebeňových nástavcov
Je možné vybrať medzi dvomi hrebeňovými nástavcami:
●●
●●
●●
●●
●●
●● Malý nástavec umožňuje strihať vlasy na dĺžku: 4 mm, 7 mm, 10 mm, 13 mm,
16 mm.
●● Veľký nástavec umožňuje strihať vlasy na dĺžku: 18 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm,
30 mm.
Vyberte nástavec vhodný pre požadovanú dĺžku
strihu.
Nasaďte ho na bočné vodiace prvky zastrihávača vlasov (počujete cvaknutie).
Uistite sa, že dva upevňovacie otvory hrebeňového
nástavca viditeľne zapadli na bočné vyčnievajúce
prvky (pozri obrázok vedľa).
Vymeňte nástavec – snímte jeden a naložte druhý
hore uvedeným spôsobom.
Otočte doľava otočný prepínač dĺžky strihu (3), pre
nastavenie dlhšieho strihu alebo doprava pre skrátenie dĺžky strihu.
GW39-002_v05
25
Čistenie a údržba
Nikdy pri vkladaní alebo vyberaní adaptéra zo sieťovej zásuvky ho nedržte
mokrými rukami.
Adaptér a napájací kábel musia byť vždy suché.
Zastrihávače vlasov sa nesmú ponárať do vody alebo iných tekutých prípravkov na čistenie, pretože zariadenie nie je vodotesné. Týmto môžete
zapríčiniť poškodenie častí nachádzajúcich sa pod napätím (batérií).
●● Prepnite prepínač zapni/ vypni (4) do polohy „0”.
●● Vždy pred čistením a údržbou vypnite zastrihávač
vlasov a vytiahnite zástrčku adaptéra zo zásuvky.
●● Snímte zo zastrihávača vlasov hrebeňový nástavec.
●● Pre sňatie strihacej hlavy (1) najprv otočte doprava
●●
●●
●●
●●
●●
(do polohy 0) otočný prepínač na preriedenie vlasov (2).
Stlačte palcom dopredu čepeľ strihacej hlavy (1),
čím uvoľníte strihaciu hlavu z úchytky.
V prípade potreby umyte plastové hrebeňové
nástavce pod tečúcou vodou a potom dobre ich
osušte.
Odstráňte zvyšky vlasov zo strihacej hlavy (1)
pomocou pripojenej kefky na čistenie (VII).
Opätovne vložte vyčnievajúci prvok strihacej hlavy
(1) do uzamykajúceho otvoru úchytky strihacej
hlavy.
Jemne stlačte strihaciu hlavu (1), až kým nepočujete cvaknutie.
Pre zmenšenie trenia periodicky naneste jednu až dve kvapky oleja medzi
čepele a rovnomerne ho rozotrite.
Môžete použiť akýkoľvek olej bez obsahu kyselín (ako napr. olej na mazanie šijacích strojov). Prachovkou utrite prebytok oleja.
26
GW39-002_v05
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky,
doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Batérie obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie.
Nesmú sa vyhadzovať do komunálneho koša spolu s iným odpadom. Batériu odovzdajte
na miesto určené pre zber druhotných surovín.
Pred vyhodením pamätajte, aby ste vybrali batérie z priestoru na batérie.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava je
zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia
v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za
účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
GW39-002_v05
27
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
A hajnyíró és a két darab könnyen cserélhető fésűs vágófej segítségével lehetőség van
a különböző vágóhosszúság biztosítására és a haj formázására. Ezen kívül, a készülék
rendelkezik a hajritkítás funkciójával is.
A vágószerkezet titán bevonatú kerámiapengékből áll. Ez az anyag biztosítja a haj optimális és pontos formázását és a fejbőrt rendkívüli módon kíméli.
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a hajnyíró későbbi
használata során is rendelkezésre álljon.
A biztonságra és a helyes használatra vonatkozó tanácsok
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa el a kezelési utasítást.
Az áramütés vagy tűz megelőzése érdekében tartsa be az alábbi szabályokat.
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
●● Ha a hálózati vezeték megsérül, azt, a veszélyhelyzet elkerülése érdekében, a gyártónál vagy szakszervizben, illetve egy szakemberrel újra kell cseréltetni.
●● Ne fogja meg nedves kézzel a tápegységet, mikor
bedugja a hálózati dugaszolóaljzatból, vagy kihúzza
onnan.
●● Ne használja a készüléket fürdés közben.
●● Használat közben ne tegye le a hajvágó gépet nedves felületre vagy ruhára.
●● Ne használja a készüléket sérült vezetőfésűvel.
Fennáll a sérülés veszélye.
28
GW39-002_v05
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek,
valamint fizikai, értelmi képességeikben korlátozott,
illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő
személyek csak akkor használhatják, ha biztosított
a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon
történő használatára vonatkozó, és a vele járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezést felügyelet nélkül
ne tisztítsák és ne tartsák karban gyerekek.
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy
sérülésével járhat
●● A tápegységet kizárólag 100-240 V 50/60 Hz paraméterű, váltóáramú hálózatra csatlakoztassa.
●● Amikor nem használja a készüléket, vagy tisztítani akarja azt, húzza ki a tápegységet az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
●● Ne húzza ki a tápegység dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból a kábelnél fogva.
●● A hálózati kábel nem lóghat az asztal vagy a konyhai munkalap pereme felett, és
nem érhet forró felülethez.
●● A készüléket kizárólag emberi haj nyírására lehet használni. Nem szabad műhajhoz
vagy állatok szőrzetéhez használni.
●● A termék rendeltetéstől eltérő használata esetén a garancia érvényét veszíti.
●● Hálózati áramról történő működtetéshez kizárólag a hajvágóval együtt szállított tápegységet használja.
●● A tápegységet kizárólag könnyen hozzáférhető dugaszolóaljzatba dugja.
●● Ne takarja le a tápegységet, mivel az a tápegység veszélyes felmelegedését okozhatja.
●● Elsőként mindig a hajvágóba vagy a dokkolóba dugja be a hálózati kábel dugaszát.
Csak utána dugja be a tápegységet a hálózati dugaszolóaljzatba.
●● Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
●● Soha ne helyezze a készüléket olyan helyre, és ne tartsa olyan helyen, ahonnét vízbe
eshet.
●● Soha ne távolítsa el éles szerszámmal a hajat vagy idegen testet a hajvágó gép
belsejéből (pl. a fésűből).
GW39-002_v05
29
●● Minden használat után tisztítsa ki a készüléket.
VIGYÁZAT: Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy más
hasonló víztartály közelében.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és a használatára
vonatkozó információk
●● A hajvágó gép kizárólag otthoni használatra készült. Szolgáltatóipari felhasználása
esetén változnak a garanciális feltételek.
●● A hajvágó gépet hálózatról vagy akkumulátorról is lehet használni.
●● A vágandó hajnak tisztának, száraznak és kifésültnek kell lennie.
●● Helyezzen egy törölközőt a nyakába, annak megelőzése érdekében, hogy a levágott
haj a gallér mögé hulljon.
●● Kizárólag rendeltetésének megfelelően használja a hajvágó gépet, mint az a jelen
kezelési útmutatóban le van írva.
Plusz védelem érdekében ajánlott az elektromos áramkörbe 30 mA-t nem
meghaladó névleges túláramra méretezett túláram-védőkapcsolót (RDC)
kell beépíteni. Ezt szakképzett villanyszerelőre kell bízni.
Műszaki adatok
A műszaki adatok a termék adattábláján találhatók.
A tápegység II. szigetelési osztály szerint készült, nem igényel földelést
.
A ZELMER hajvágó gép eleget tesz az érvényben levő szabványoknak.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
A berendezés megfelel a következő direktíváknak:
–– Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések
(LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A berendezés zaja: 68 dB/A.
A termék
jelzéssel van jelölve az adattáblán.
A
megfelelőségi nyilatkozat a weboldalon található www.zelmer.com.
Akkumulátor: 2 x Ni-MH cella, 600 mAh. Az akkumulátor feszültsége 2,4 V. Normál töltési
idő: 10 órán. Üzemi hőmérsékleti tartomány: 0-40°C.
30
GW39-002_v05
A hajnyíró szerkezeti felépítése és elemei
I Hajnyíró
1 Vágófej
2 Hajritkítás kapcsológombja (0 pozíció –
kikapcsolva,
3
4
5
6
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
pozíció – bekapcsolva)
Vágási hosszúság szabályozó gombja (1–5)
Be-/Ki-kapcsológomb
Jelzőlámpa
Töltési csatlakozóaljzat
Töltőállvány
Tápegység
Kis fésűs vágófej (2 db)
Nagy fésűs vágófej (2 db)
Fésű
Tisztítókefe
Karbantartó olaj
GW39-002_v05
31
A hajnyíró kezelése és működése
A hajnyíró ugyanúgy működtethető elektromos hálózatról, mint akkumulátorról.
1. Tápegységgel történő működtetése
●● Először dugja be a tápegységnek a készülékhez való csatlakozó dugóját a hajnyíró
aljzatába, majd a hálózati dugóját csatlakoztassa a megfelelő konnektorhoz (230 V).
A hálózatról történő üzemmódban a készülék azonnal használható.
2. Az akkumulátorok töltése és az akkumulátoros üzemmódban történő működtetése
Az első használat előtt, valamint a következő 2–3 töltés alkalmával a készüléket legalább 16 órán keresztül kell tölteni.
●● A készülék feltöltése céljából a be-/ki-kapcsológombot (4) tolja el a „0” pozícióba.
●● Helyezze a készüléket a töltőállványra (II).
●● A töltőállványt (II) csatlakoztassa a tápegység (III) vezetékéhez.
●● Dugja be a csatlakozót a megfelelő áramerősségű hálózati (230 V) konnektorba (III).
A töltés folyamatát pirosan világító kontrol lámpa jelzi.
●● Az akkumulátor teljes feltöltését a kontrol lámpa színének pirosról zöldre való megváltozása jelzi.
●● A teljesen feltöltött hajvágó körülbelül hatvan percen keresztül működik.
●● A hajvágó akkumulátora az optimális erősséget háromszori feltöltés és lemerülés után
éri el. A következő feltöltés során körülbelül tíz óra szüséges ahhoz, hogy a készülék
teljesen feltöltődjön. Annak érdekében, hogy az akkumulátort hosszú ideig tudja használni, az újbóli feltöltés előtt teljesen le kell azt meríteni.
3. A készülék használata hajvágásra és hajritkításra
A hajat a kívánt hosszúságra szakaszosan, a hosszab hajtól kezdve
végezze.
●● Helyezze fel a megfelelő fésűs vágófejet (a kis (IV) vagy nagy vágófejet (V)).
●● Állítsa be a haj/szakáll kívánt vágóhosszúságát a vágási hosszúság szabályozó gombjával (3). A vágás utáni hajhosszúság (milliméterekben) a fésűs vágófejen fel van tünteve.
●● Kapcsolja be a hajnyírót a be-/ki-kapcsológombot (4) az 1 pozícióba tolva.
●● A hajvágást csak kis felületen végezze.
●● A hajnyíróval lassú mozdulatokat végezzen a hajon.
●● A készüléket úgy tartsa, hogy a fésűs vágófej vízszintes helyzetben legyen.
●● A hajvágást mindig a tarkótól kezdje onnan felfelé haladva vagy a homloktól és halántéktól.
●● felfelé a fej középső része felé haladva.
32
GW39-002_v05
A hajritkítás céljából fordítsa el a hajritkítás kapcsológombját
(2) balra a
pozícióba; a vágófejjel (1) integrált hajritkító
elem a készülék burkolatából felfelé kitolódik.
Hajritkítási elem
E funkció segítségével a haj terjedelme csökkenthető. Ennek
köszönhetően a haj modern, változékony külsőt nyer úgy, hogy
eközben a hosszúsága nem változik.
4. Tartozék felhelyezése nélküli hajvágás
A vágófej (1) nagyon éles. Sérülést okozhat!
A fésűs vágófej nélkül a hajat egyenletesen 1–2 mm hosszúságúra lehet
nyírni.
A borosta és oldalszakáll kontúrozása, a tarkó kiborotválása:
●● A hajnyíróval lassú mozdulatokat végezzen a hajon.
●● A készüléket úgy fordítsa el, hogy a hátsó része felfelé legyen.
●● A fésűs tartozék nélküli vágófej (1) peremét helyezze a borosta kívánt vágási vonalára.
●● A bekapcsolt készüléket mozgassa lefelé.
5. A fésűs vágófejek felhelyezése/cseréje
Kétféle fésűs vágófej közül lehet választani:
●●
●●
●●
●●
●●
●● A kis fésűs vágófejjel a hajat az alábbi hosszúságra lehet vágni: 4 mm, 7 mm,
10 mm, 13 mm, 16 mm.
●● A nagy fésűs vágófejjel pedig a haj az alábbi hajhosszúságra vágható: 18 mm,
21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm.
Válassza ki a kívánt hajvágási hosszúságnak megfelelő tartozékot.
Tolja be a vágófejet a hajnyíró oldalsó burkolatán található vezetősínbe („kattanás”
hallatszik).
Ellenőrizze, hogy a fésűs vágófej két rögzítőnyílása az oldalsó kiálló részekre erősen illeszkedjen
(ld. a mellékelt ábrát).
A vágófej levételét és egy másik tartozék felhelyezését a fenti módon végezze.
Ha a hajvágási hosszúságot növelni szeretné, fordítsa el a vágási hosszúság szabályozó gombját (3)
balra, vagy pedig jobbra, ha a vágási hosszúságot
csökkenteni kívánja.
GW39-002_v05
33
Tisztítás és karbantartás
A tápegységhez a hálózati csatlakoztatásakor vagy a konnektorból történő
kikapcsolásakor sohasem nyúljon nedves kézzel.
A tápegység és a csatlakozó kábel mindig száraz legyen.
A hajnyírót nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni, mivel a készülék nem vízálló. Ez a feszültség alatt lévő részek (akkumulátorok) sérülését
okozhatja.
●● Állítsa a be-/ki-kapcsológombot (4) a „0” pozícióba.
●● A tisztítás és karbantartás előtt a hajnyírót mindig
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
kapcsolja ki és a tápegység csatlakozó dugóját
húzza ki a konnektorból.
A hajnyíróról vegye le a fésűs vágófejet.
A vágófej (1) levétele céljából először fordítsa el
a hajritkítás kapcsológombját (2) jobbra (a 0 pozícióba).
Tolja előre hüvelykujjával a vágófej (1) pengéjét,
hogy a vágófej a foglalatából kiugorjon.
Szükség esetén a műanyagból készült fésűs vágófejet mossa meg folyó víz alatt, majd szárítsa meg
alaposan.
A vágófejről (1) távolítsa el a maradék hajszálakat
a tartozékok között található tisztítókefe (VII) segítségével.
Helyezze be vissza a vágófej (1) kiugró részét
a vágófej foglalatán lévő rögzítőnyílásba.
Nyomja be könnyedén a vágófejet (1) míg kattanó
hangot nem hall.
A súrlódás csökkentése céljából időnként cseppentsen be egy-két csepp
olajat a pengék közé és kenje szét egyenletesen.
Bármilyen savmentes olaj használható (mint pl. a varrógépekhez használt
olaj). A felesleges olajat tötrölje le egy törlőruhával.
34
GW39-002_v05
Ökológia – Óvjuk a környezetet
Minden üzemeltető hozzájárulhat a környezet védelméhez. Ez se nem
nehéz, se nem is túl költséges. A karton csomagolást adja be papírgyűjtőbe,
a műanyag (PE) zsákot pedig dobja műanyaggyűjtő konténerbe.
Az akkumulátorok a természetes környezetre ártalmas anyagokat tartalmaznak. Nem szabad más háztartási hulladékokkal kidobni, hanem csak
újrahasznosítással foglalkozó helyen kell leadni.
Mielőtt kidobja a készüléket, ki kell venni belőle az akkumulátort.
A tönkrement készüléket adja le megfelelő megsemmisítő ponton, mivel a berendezésben
lévő veszélyes összetevők károsak lehetnek a környezetre.
Ne dobja ki a berendezést kommunális hulladékkal együtt!
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy
a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW39-002_v05
35
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de
produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Cu ajutorul maşinii de tuns părul şi a celor două accesorii în formă de perie ce pot fi schimbate uşor, aveţi posibilitatea de a obţine diferite lungimi de tundere şi de scurtare a părului.
Maşina este prevăzută, suplimentar, cu funcţia de ajustare a părului.
Ansamblul de tăiere se compune din lame ceramice şi acoperite cu titan. Acest material
asigură o scurtare optimă şi adecvată a părului şi este în mod deosebit delicat pentru piele.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare. O deosebită atenţie se cuvine
acordată instrucţiunilor privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru
a le putea folosi şi mai tâtziu, în timpul utilizării ulterioare a maşinii de tuns părul.
Indicaţii cu privire la siguranţa şi utilizarea corespunzătoare
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la cunoştinţă cuprinsul întregii
instructiuni de utilizare.
Respectaţi regulile de mai jos pentru a evita riscul de electrocutare sau incendiu.
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la leziuni
●● În cazul în care cablul de alimentare, este deteriorat, acesta trebuie înlocuit la producător sau într-un
atelier de reparaţii de specialitate sau de către o persoană calificată, cu scopul de a evita pericolul.
●● Nu atingeti cablul de alimentare cu mâinile umede,
mai ales atunci când introduceţi sau scoateţi dispozitivul din priza de alimentare cu curent electric.
●● Nu folosiţi dispozitivul atunci când faceţi baie.
●● Atunci când folosiţi aparatul de tuns nu îl puneţi pe
suprafeţe sau îmbrăcăminte umede.
36
GW39-002_v05
●● Nu folosiţi dispozitivul care are pieptenele de ghidare
deteriorat. Există pericol de rănire.
●● Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta
de cel puţin 8 ani şi de către persoane cu abilităţi
fizice şi mentale reduse precum şi de persoane fără
experienţă şi care nu cunosc echipamentul, în cazul
în care li se asigură supraveghere sau instructajul
de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă
şi înţeleg pericolele care pot apărea. Nu permiteţi
copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să
curăţe sau să întreţină echipamentul atunci când nu
sunt supravegheaţi.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea
bunurilor
●● Alimentatorul poate fi conectat numai la reţeaua electrică cu curent alternativ 100240 V 50/60 Hz.
●● Deconectaţi alimentatorul de la priza reţelei electrice atunci când acesta nu este folosit şi în cazul în care doriţi să îl curăţaţi.
●● Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu curent electric trăgând de
cablu.
●● Cablul de alimentare nu poate atârna peste muchia mesei sau a blatului şi nu poate
atinge suprafeţe fierbinţi.
●● Dispozitivul poate fi folosit numai pentru scurtarea părului omenesc. Nu se reco●●
●●
mandă folosirea dispozitivului pentru scurtarea părului artificial sau a părului de
animale.
Folosirea produsului în scopuri care nu sunt în conformitate cu destinaţia acestuia va
cauza pierderea garanţiei.
Pentru alimentare folosiţi numai alimentatorul care este livrat împreună cu aparatul
de tuns.
GW39-002_v05
37
●● Conectaţi alimentatorul numai la priza care este uşor accesibilă.
●● Nu acoperiţi alimentatorul, deoarece acest lucru ar putea conduce la o creştere periculoasă a temperaturii în interiorul alimentatorului.
●● Întotdeauna, mai întâi introduceţi ştecherul în priza de alimentare a maşinii de tuns,
●●
●●
●●
●●
sau în baza de încărcare. De abia atunci introduceţi alimentatorul în priza reţelei de
alimentare cu curent electric.
Niciodată nu scufundaţi aparatul şi alimentatorul în apă sau alte lichide.
Nu amplasaţi şi nu depozitaţi aparatul într-un loc de unde poate cădea în apă.
Nu îndepărtaţi niciodată părul sau corpurile străine din interiorul aparatului de tuns
folosind obiecte ascuţite (ex. piepten).
După fiecare utilizare curăţaţi dispozitivul.
AVERTIZARE: Nu folosiţi acest aparat în apropierea căzilor, duşurilor, piscinelor sau altor rezervoare asemănătoare cu apă.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicatii cu privire la
modul de utilizare
●● Aparatul de tuns păr este destinat numai pentru uz casnic. În cazul folosirii în scopuri
comerciale, condiţiile de garanţie se vor modifica.
●● Aparatul de tuns păr poate fi utilizat atât ca dispozitiv alimentat de la reţeaua de
alimentare cu curent electric cât şi cu ajutorul acumulatorilor.
●● Părul tuns ar trebui să fie curat, uscat şi bine pieptănat.
●● Amplasaţi prosopul în jurul gâtului, pentru a evita căderea părului după guler.
●● Utilizaţi aparatul de tuns părul numai în conformitate cu destinaţia sa, aşa cum este
descris în prezenta instrucţiune.
Pentru a asigura o protecţie suplimentară, se recomandă instalarea suplimentară în circuit a unui dispozitiv diferenţial (RCD) cu o diferenţă nominală de curent care să nu depăşească 30 mA. Pentru aceasta trebuie să vă
adresaţi unui electrician calificat.
38
GW39-002_v05
Fisa de date
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Alimentatorul este construit în clasa a doua de izolaţie şi nu necesită împământare
.
Aparatul de tuns ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI (WE) NR 1275/2008 în ceea
ce priveşte cerinţele cu privire la eco-proiect.
Dispozitivul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Echipament electric destinat pentru utilizare în limite stabilite de tensiune (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Zgomotul emis de aparat: 68 dB/A.
Produs marcat cu simbolul
pe plăcuţa de fabricaţie.
Declaraţia de conformitate
o veţă găsi pe site-ul www.zelmer.com.
Baterie: pilă 2 x Ni-MH, 600 mAh. Tensiunea bateriei 2,4 V. Timpul de încărcare standard:
10 ore. Intervalul temperaturii de funcţionare: 0-40°C.
GW39-002_v05
39
Structura şi elementele maşinii de tuns părul
I Maşină de tuns părul
1 Capăt de tăiere
2 Potenţiometru pentru ajustarea părului
(poziţia 0 – oprit, poziţia
– pornit)
3 Potenţiometru pentru reglarea lungimii de
tăiere a părului (1–5)
4 Întrerupător pornire/oprire
5 Beculeţ de control
6 Priză de încărcare
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
40
Suport pentru încărcare
Încărcător
Mic accesoriu în formă de pieptene (2 buc.)
Acesoriu mare în formă de pieptene (2 buc.)
Pieptene
Periuţă pentru curăţarea maşinii
Ulei pentru întreţinerea maşinii
GW39-002_v05
Întreţinerea şi funcţionarea maşinii de tuns părul
Maşina de tuns părul poate fi utilizată atât cu încărcător cât şi cu acumulatori.
1. Utilizarea cu încărcător
●● Mai întâi introduceţi capătul cablului încărcătorului în maşină, pe urmă introduceţi ştecărul încărcătorului în priza reţelei electrice (230 V). Când se foloseşte încărcătorul
electric, maşina este imediat gata de utilizare.
2. Încărcarea acumulatorilor şi utilizarea maşinii cu acumulatori
Înainte de prima utilizare şi, de asemenea, pentru următoarele două-trei
utilizări, acumulatorii trebuie încărcaţi cel puţin 16 ore.
●● Pentru a încărca maşina, aduceţi întrerupătorul pornire/ oprire (4) în poziţia „0”.
●● Aşezaţi maşina pe suportul de încărcare (II).
●● Conectaţi suportul de încărcare (II) la cablul încărcătorului (III).
●● Introduceţi ştecherul alimentatorului (III) în priza corespunzătoare de reţea (230 V).
Procesul de încărcare este semnalizat de lampa roşie de control (5).
●● Atunci când acumulatorul este încărcat în totalitate acest lucru este semnalizat de
schimbarea culorii lămpii de control din culoarea roşie la culoarea verde.
●● Atunci când este încărcată în totalitate, maşina de tuns poate funcţiona aproximativ
şaizeci de minute.
●● Acumulatorul maşinii de tuns atinge puterea optimă după trei cicluri de încărcare
şi descărcare. La încărcarea următoare sunt necesare aproximativ 10 ore pentru
a încărca în totalitate maşina. Pentru a asigura durata îndelungată de utilizare a acumulatorului, înainte de a-l încărca din nou trebuie să fie descărcat în totalitate.
3. Folosirea maşinii de tuns şi de ajustat părul
Tundeţi treptat părul, până la lungimea dorită, începând de la dimensiunea
cea mai mare.
●● Montaţi accesoriul sub formă de perie (mic (IV) sau mare (V)).
●● Fixaţi lungimea dorită de tundere a părului/ bărbii cu ajutorul potenţiometrului pentru
●●
●●
●●
●●
reglarea dimensiunii de tăiere (3). Lungimea părului după scurtarea sa (în milimetri)
este însemnată pe indicatorul de lungime al accesoriului în formă de perie.
Porniţi maşina de tuns părul deplasând întrerupătorul pornire/ oprire (4) în poziţia 1.
Efectuaţi tunderea numai pe spaţii mici.
Treceţi maşina de tuns uşor peste păr.
Ţineţi maşina de tuns astfel încât accesoriul în formă de perie să fie aşezat orizontal.
GW39-002_v05
41
●● Începeţi întotdeauna tunderea dinspre ceafă spre creştet sau dinspre frunte şi tâmple
spre creştetul capului.
Pentru a ajusta părul, rotiţi butonul pentru ajustarea părului (2)
spre stânga, în poziţia
; elementul de ajustare integrat cu
capăt de tăiere (1) va fi împins în sus.
Element pentru
ajustarea părului
Cu ajutorul acestei funcţii puteţi micşora volumul părului. Acest
fapt conferă un aspect modern, diferit, fără a modifica lungimea părului.
4. Tunsul fără accesorii
Capătul de tăiere (1) este foarte ascuţit. Există pericolul de rănire!
Fără accesoriile în formă de pieptene, părul poate fi tuns în mod uniform la
o lungime de 1–2 mm.
Scurtarea pe contur a bărbii şi a favoriţilor, bărbierirea cefei:
●● Treceţi maşina de tuns părul încet peste păr.
●● Mişcaţi maşina astfel încât partea de jos să se fie îndreptată în sus.
●● Aşezaţi marginea capătului de tăiere (1) fără accesoriile montate la lungimea dorită
a conturului bărbii.
●● Deplasaţi maşina de tuns în funcţiune în jos.
5. Montarea / schimbarea accesoriilor în formă de pieptene
Există posibilitatea de a alege între două accesorii în formă de pieptene:
●●
●●
●●
●●
42
●● Accesoriul mic permite tunderea părului la următoarele lungimi: 4 mm, 7 mm,
10 mm, 13 mm, 16 mm.
●● Accesoriul mare permite tăierea părului la următoarele lungimi: 18 mm, 21 mm,
24 mm, 27 mm, 30 mm.
Alegeţi accesoriul potrivit pentru lungimea de tundere
dorită.
Montaţi-l în fantele laterale ale maşinii de tuns părul
(se aude un „click” specific).
Asiguraţi-vă că cele două fante pentru fixarea accesoriilor se prind în mod sigur pe profilele laterale (a se
vedea desenul alăturat).
Schimbaţi accesoriul scoţându-l pe cel dintâi şi montându-l pe cel de al doilea, după cum s-a indicat mai
înainte.
GW39-002_v05
●● Rotiţi spre stânga potenţiometrul pentru reglarea lungimii (3), pentru a obţine o lungime
mai mare sau spre dreapta pentru a micşora lungimea de tăiere.
Curăţarea şi păstrarea maşinii
Nu manevraţi niciodată încărcătorul cu mâinile ude la introducerea şi scoaterea încărcătorului din priza electrică.
Încărcătorul şi cablul de alimentare trebuie să fie întotdeauna uscate.
Nu este permisă cufundarea maşinii de tuns părul în apă sau în alte substanţe de curăţare, pentru că maşina nu se închide ermetic, pentru a împiedica pătrunderea lichidelor în interior. S-ar putea provoca deteriorarea
componentelor aflate sub tensiune (de ex. acumulatorii).
●● Fixaţi întrerupătorul pornire/ oprire (4) în poziţia „0”.
●● Întotdeauna înainte de a curăţa şi de a depozita
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
maşina, opriţi maşina şi scoateţi ştecărul încărcătorului din priza reţelei electrice.
Scoateţi accesoriile în formă de pieptene de la
maşina de tuns părul.
Pentru a scoate capătul de tăiere (1), rotiţi mai
întâi spre stânga (în poziţia 0) potenţiometrul pentru ajustarea părului (2).
Împingeţi în faţă cu degetul mare capătul de tăiere
(1) pentru a o desface din elementele de prindere.
Dacă este nevoie, spălaţi accesoriile de plastic sub
jet de apă, pe urmă lăsaţi-le să se usuce bine.
Îndepărtaţi părul rămas pe capătul de tăiere (1) cu
ajutorul periuţei de curăţare din dotare (VII).
Introduceţi pe urmă în continuare profilul capătului
de tăiere (1) în fantele care blochează elementele
de prindere ale capătului de tăiere.
Apăsaţi uşor capătul de tăiere (1) până se aude
un „click”.
Pentru a micşora forţa de frecare, picuraţi din când în când una sau două
picături de ulei între lame şi distribuiţi-l în mod uniform.
GW39-002_v05
43
Puteţi folosi orice ulei neacid (de felul uleiului pentru maşina de cusut).
Ştergeţi cu o cârpă excesul de ulei.
Ecologia – Aveţi grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului. Nu este nici dificil,
nici prea scump. În acest scop: ambalajul de carton trimiteti-l la maculatura,
sacii de polietilenă (PE) aruncaţi-i în containerul pentru materiale plastice.
Acumulatoarele conţin substanţe dăunătoare pentru mediul natural. Acestea
nu trebuiesc aruncate împreună cu alte deşeuri casnice ci trebuiesc predate
la punctele de colectare a materialelor pentru reciclare.
Înainte de aruncarea dispozitivului trebuie să scoateţi acumulatorul.
Dispozitivul uzat predaţi-l la un punct de primire corespunzător, deoarece, componentele
periculoase, care se găsesc în dispozitiv pot reprezenta o ameninţare pentru mediu.
Nu aruncaţi dispozitivul împreună cu deşeurile menajere!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în
neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
44
GW39-002_v05
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
С помощью машинки для стрижки волос с двумя сменными насадками-гребнями
Вы можете стричь волосы на различную длину, а также подравнивать линию волос.
Дополнительно доступна функция филирования волос.
Машинка для стрижки волос имеет комплект сменных режущих керамических лезвий
и лезвий, покрытых титаном. Этот материал обеспечивает оптимальную и аккуратную стрижку, а также особенно приятен для кожи.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию.
Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по безопасности и правильной эксплуатации
Перед первым применением прибора внимательно прочтите все руководство по эксплуатации.
Соблюдайте нижеследующие указания во избежание риска поражения
током либо пожара.
ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Несоблюдение нижеследующих мер предосторожности угрожает повреждениями тела
●● В случае повреждения провод питания должен
заменяться изготовителем, специалистическим сервис-центром или лицом, обладающим соответствующими квалификациями во избежание опасности.
●● Не прикасайтесь к сетевому адаптеру мокрыми
руками, особенно при подключении или отключении от электросети.
GW39-002_v05
45
●● Не пользуйтесь прибором в ванне или в душе.
●● Во время работы не кладите прибор на мокрую
поверхность или одежду.
●● Не применяйте прибор с поврежденной гребенчатой насадкой, поскольку это угрожает ранениями.
●● Данный прибор может использоваться детьми
в возрасте с 8 лет и лицами с ограниченными
физическими и умственными способностями,
лицами без опыта работы с прибором, если будет
осуществляться контроль или проведен инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим
угрозами. Запрещается детям играть с прибором.
Не допускать проведения чистки и консервации
прибора детьми без присмотра взрослых.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение нижеследующих мер предосторожности угрожает порчей имущества
●● Сетевой адаптер следует подключать лишь к сети переменного тока 100-240 В
50/60 Гц.
●● Перед очисткой, а также в случае, если не пользуетесь адаптером, отключите
адаптер от электросети.
●● Не тяните за провод питания, чтобы вынуть адаптер из розетки.
●● Провод питания не должен перевешиваться через край стола или рабочего
стола, а также соприкасаться с горячей поверхностью.
●● Прибор предназначен исключительно для стрижки волос людям. Его не следует применять для стрижки искусственных волос или у животных.
●● Применение машинки несоответственно ее назначению отменяет гарантию на
прибор.
●● Для подключения к электросети следует применять исключительно адаптер,
поставляемый в комплекте с машинкой для стрижки волос.
46
GW39-002_v05
●● Адаптер следует подключать лишь к легкодоступной розетке.
●● Не прикрывайте адаптера, поскольку это может привести к опасному повышению температуры внутри адаптера.
●● Всегда следует сначала подключить штекер адаптера к разъему машинки для
●●
●●
●●
●●
стрижки волос либо подставки для зарядки, а только потом подключать адаптер к розетке электросети.
Ни в коем случае не погружайте прибор или адаптер в воду или другие жидкости.
Не помещайте и не храните прибор в местах, откуда он может упасть и попасть
в воду.
Ни в коем случае не пытайтесь устранить волосы или другие инородные тела
изнутри машинки с использованием острых предметов (напр. гребня).
После каждого применения прибор следует очистить.
ВНИМАНИЕ: Не используйте этот прибор вблизи ванн, душей,
бассейнов и иных подобных резервуаров с водой.
УКАЗАНИЕ
Информация о продукте и указания по
применению
●● Машинка
●●
●●
●●
●●
для стрижки волос предназначена для применения в домашнем
хозяйстве. Если она применяется для коммерческих целей, условия гарантии
меняются.
Машинка для стрижки волос может работать как от аккумулятора, так от электросети.
Перед стрижкой следует вымыть, осушить и расчесать волосы.
Шею следует накрыть полотенцем, чтобы срезанные волосы не попадали за
воротник.
Машинку для стрижки волос следует применять лишь соответственно ее назначению, в соответствии с указаниями настоящего руководства.
Для обеспечения дополнительной защиты, рекомендуется установка устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным
дифференциальным током не превышающим 30 мA в питательной
цепи. Выполнение действий по установке следует поручить квалифицированному технику.
GW39-002_v05
47
Технические данные
Технические параметры указаны на щитке прибора.
Сетевой адаптер обладает II классом изоляции и не требует заземления
.
Машинка для стрижки волос ZELMER соответствует требованиям действующих стандартов.
Прибор соответствует требованиям РЕГЛАМЕНТА КОМИССИИ (ЕС) № 1275/2008
в отношении требований к экологической конструкции.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Электрический прибор следует эксплуатировать при определенных уровнях
напряжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– На электромагнитную совместимость (EMC) – 2004/108/EC.
Уровень шума: 68 дБ/A.
Прибор маркирован символом
на щитке.
Аккумулятор: 2 x Ni-MH, 600 mAh. Напряжение аккумулятора 2,4 В. Стандартное
время зарядки: 10 часов. Предел температуры работы: 0-40°C.
48
GW39-002_v05
Устройство и элементы машинки для стрижки волос
I Машинка для стрижки волос
1 Режущая головка
2 Переключатель функции филирования
(поз. 0 – выкл., поз.
3
4
5
6
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
– вкл.)
Регулятор настройки длины стрижки (1–5)
Переключатель вкл./выкл.
Сигнальный индикатор
Гнездо для зарядки
Подставка для зарядки
Адаптер
Mалая насадка-гребень (2 шт.)
Большая насадка-гребень (2 шт.)
Расческа
Щетка для очистки
Смазочное масло
GW39-002_v05
49
Oбслуживание и принцип действия машинки для стрижки волос
Mашинка для стрижки волос может работать как от аккумулятора, так и от сети.
1. Pабота с адаптером
●● В первую очередь вставьте разъем шнура сетевого адаптера в гнездо в машинке
для стрижки волос, а затем подсоедините адаптер к соответствующей сетевой
розетке (230 V). В режиме питания от сети машинка сразу готова к работе.
2. Зарядка аккумуляторов и работа в режиме питания от аккумуляторов
При первоначальной зарядке, а также при первых 2–3 подзарядках,
машинка должна заряжаться не менее 16 часов.
●● С целью подзарядки прибора необходимо перевести переключатель вкл./выкл.
(4) в положение «0».
●● Вставьте машинку в подставку для зарядки (II).
●● Подсоедините подставку для зарядки (II) к питающей сети. Для этого вставьте
разъем сетевого адаптера (III) в подставку.
●● Вложите штепсель питателя (III) в соответствующую сетевую розетку (230 В). Процесс зарядки сигнализирует горящая красным светом контрольная лампочка (5).
●● Полная зарядка аккумулятора сигнализируется изменением цвета контрольной
лампочки из красного в зеленый.
●● При полной зарядке машинка для стрижки волос может работать в течение около
шестидесяти минут.
●● Аккумулятор машинки для стрижки волос получает оптимальную мощность после
трех циклей зарядки и разрядки. Во время очередной зарядки достаточно около
10 часов, чтобы полностью зарядить машинку. Для обеспечения долгого срока
службы аккумулятора он должен быть полностью разряженным перед повторной
зарядкой.
3. Использование машинки для стрижки волос и филирования
Лучше поэтапно контролировать стрижку, начиная с более длинных волос.
●● Установите необходимую насадку-гребень: (малую (IV) или большую (V)).
●● С помощью регулятора настройки длины стрижки волос/бороды (3) отрегулируйте необходимую длину стрижки. Длина волос после стрижки (в миллиметрах)
обозначена на насадке-гребне.
50
GW39-002_v05
●● Включите машинку для стрижки волос, переключая переключатель вкл./выкл. (4)
в положение «1».
●● Снимайте за один раз небольшое количество волос.
●● Осуществляйте стрижку спокойно и медленно.
●● Держите машинку ровно таким образом, чтобы насадка-гребень была установлена в горизонтальной плоскости.
●● Стрижку всегда нужно начинать с затылочной зоны, постепенно передвигаясь
вверх, или со лба и висков по направлению к макушке.
Для прореживания волос необходимо повернуть переключатель функции филирования волос (2) влево до поз.
. Из корпуса выдвигается встроенный элемент функции
филирования, интегрированный с режущей головкой (1).
Насадка для
филирования волос
С помощью приема филирования можно уменьшить объем
волос и придать прическе современную форму без изменения длины волос.
4. Стрижка волос без насадки
Будьте осторожны. Режущая головка (1) очень острая!
Без насадки-гребня волосы можно равномерно подстригать до
длины 1–2 мм.
Выравнивание контуров бороды и бакенбардов, подстригание волос на затылке:
●● Передвигайте машинку по волосам спокойно и медленно.
●● Поверните машинку так, чтобы задняя часть была направлена вверх.
●● Поместите край режущей головки (1) без насадки-гребня на нужной Вам высоте
линии зароста.
●● Передвигайте работающую машинку в направлении вниз.
5. Установка/замена насадок-гребней
Можно выбрать одну из насадок-гребней:
●●
●●
●● Mалая насадка позволяет подстригать волосы на длину: 4 мм, 7 мм, 10 мм,
13 мм, 16 мм.
●● Большая насадка позволяет подстригать волосы на длину: 18 мм, 21 мм,
24 мм, 27 мм, 30 мм.
Выберите насадку-гребень соответствующую необходимой Вам длине волос.
Чтобы установить насадку-гребень, вставьте ее в боковые пазы в машинке, пока
не услушите характерный щелчок.
GW39-002_v05
51
●● Убедитесь,
●●
●●
что два крепежных отверстия на
насадке-гребне защелкнулись на боковых выступах (см. рисунок рядом).
Для замены насадок нужно снять одну насадку
и вместо нее установить другую, как это описано
выше.
Чтобы увеличить длину стрижки, поверните регулятор настройки длины стрижки (3) влево, а чтобы
уменьшить длину стрижки – поверните вправо.
Очистка и консервация
Никогда не вставляйте в сетевую розетку и не вынимайте адаптер мокрыми руками.
Сетевой адаптер и электропровод всегда должны быть сухими.
Запрещается погружать машинку для стрижки волос в воду или
другие жидкости, поскольку прибор не является водонепроницаемым. Следите за тем, чтобы вода не попадала на элементы, находящиеся под напряжением (аккумуляторы), т.к. это может привести к их повреждению.
●● Переключите переключатель вкл./выкл. (4) в поз. «0».
●● Всегда выключайте машинку перед очисткой и консервацией и вынимайте вилку
из розетки.
●● Снимите с машинки насадку-гребень.
●● Чтобы снять режущую головку (1), поверните
●●
●●
●●
52
переключатель функции филирования волос
(2) вправо (до поз. «0»).
Чтобы освободить режущую головку из корпуса, слегка нажмите и передвиньте большим
пальцем вперед лезвие режущей головки (1).
В случае необходимости пластиковые насадкигребни можно промыть водой и тщательно просушить.
После каждого использования нужно очистить
режущую головку (1) от остатков состриженных
волос при помощи приложенной в комплекте
щеточки (VII).
GW39-002_v05
●● Установите
●●
режущую головку (1) на место,
вставляя выступы на режущей головке в блокирующие отверстия в корпусе режущей головки.
Слегка надавите на режущую головку (1) до
момента, пока не услышите щелчок.
Для уменьшения трения время от времени смажьте лезвия 1-2
каплями смазочного масла и равномерно разотрите.
Можно использовать любое смазочное масло без содержания кислот (напр., масло для смазки швейных машинок). Остатки масла
сотрите тряпочкой.
Экология – забота об окружающей среде
Каждый пользователь может посодействовать охране окружающей
среды. Забота об окружающей среде несложна и не требует больших
затрат. В связи с этим картонную упаковку сдайте в пункт приема макулатуры, полиэтиленовые мешки следует выбросить в контейнер для
пластмассовых отходов.
Аккумуляторы содержат вещества, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду. Их не следует выбрасывать вместе с другими отходами
домашнего хозяйства. Их следует сдать в пункт сборки вторичного сырья.
Прежде чем выбросить прибор, выньте из него аккумулятор.
Отработанный прибор следует сдать в соответствующий пункт складирования,
поскольку прибор содержит опасные компоненты, которые представляют собой опасность для окружающей среды.
Не следует выбрасывать прибор вместе с отходами домашнего хозяйства!
Изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по назначению или ненадлежащим обслуживанием.
Изготовитель оставляет за собой право модифицировать изделие в любое время, без
предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с юридическими
нормами, нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми, эстетическими или другими причинами.
GW39-002_v05
53
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
С помощта на машинката за подстригване и двете лесно сменящи се гребенови приставки имате възможност да получите различни дължини на подстригване и изравняване на линията на косата. Допълнително е достъпна функция за филиране.
Режещата система се състои от керамични остриета и остриета с покритие от титан.
Този материал осигурява оптимално и точно подстригване и е особено деликатен за
кожата.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да
можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на машинката за
подстригване на коса.
Мерки за безопасност и правилно използване
Преди да започнете употребата на уреда прочетете цялата инструкция
за употреба.
Спазвайте следните правила, за да се избегне рискът от електрически
удар или пожар.
ОПАСНОСТ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването може да доведе до наранявания
●● Ако захранващият кабел е повреден, той трябва
да бъде сменен от производителя или в специален сервиз или от квалифицирано лице с цел да
се избегне всяка опасност.
●● Не докосвайте зарядното с мокри ръце, особено
преди да го включите или извадите от захранващия контакт.
●● Не използвайте уреда по време на къпане.
54
GW39-002_v05
●● По време на работа с машинката за подстригване
не я оставяйте на мокра повърхност или мокри
дрехи.
●● Не използвайте уреда със счупен подвижен гребен. Има опасност от нараняване.
●● Това оборудване може да се използва от деца на
възраст от 8 години и от лица с намалена физическа или психическа способност, и хора с липса
на опит и познания за използване на уреда, ако
са под надзор или са им преказани инструкций за
използване на оборудването по безопасен начин.
Децата не трябва да си играят с уреда. Не се разрешава извършване на чистене и действия по
поддръжка на оборудването от деца без надзор.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването може да доведе до материални
щети
●● Зарядното може да бъде включвано само към мрежа с променлив ток 100240 V 50/60 Hz.
●● Изключвайте зарядното от захранващия контакт, когато уреда не се зарежда
или когато използвате машинката за подстригване или я чистите.
●● Не изключвайте щепсела на зарядното от захранващия контакт издърпвайки
за кабела.
●● Захранващият кабел не може да виси над ръба масата или плот, или да се
допира до горещи повърхности.
●● Устройството може да се използва само за подстригване на човешки коси.
Не го използвайте за подстригване на изкуствени коси или животински косми.
●● Използването на продукта за цели, различни от предназначението, ще анулира
гаранцията.
GW39-002_v05
55
●● За зареждане от електрическата мрежа, използвайте само зарядното, приложено към машинката за подстригване.
●● Свързвайте зарядното само към лесно достъпен контакт.
●● Не покривайте зарядното, защото това може да доведе до опасно повишаване
на температурата вътре в зарядното устройство.
●● Винаги, най-напред включете буксата в гнездото за захранване на машинката
●●
●●
●●
●●
за подстригване, или стойката за зареждане. След това включете зарядното
към захранващия контакт.
Никога не потапяйте уреда и зарядното във вода или други течности.
Не поставяйте и не съхранявайте уреда в място, от където може да падне във
водата.
Никога не премахвайте косми или чужди тела от вътрешността на машинката
за подстригване с помощта на остри предмети (например гребен).
След всяка употреба почиствайте уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не употребявайте настоящото устройство близо до вани, душове, басейни и подобни резервоари на
вода.
СЪВЕТ
Информация за продукта и насоки касаещи
използването
●● Машинката за подстригване е предназначена за домашна употреба. Ако се
използва за търговски цели, гаранционните условия се променят.
●● Машинката за подстригване, може да се използва като уред захранван от електрическата мрежа или като уред захранван с батерията.
●● При подстригването косата трябва да бъде чиста, суха и сресана.
●● Поставете кърпа около врата си, за да предотвратите падането на коси под
яката.
●● Използвайте машинката за подстригване само по начин, в съответствие с нейната цел, както е описано в това ръководство за употреба.
За допълнителна защита, е препоръчително да инсталирате
в захранващата електрическа мрежа дефектно-токово устройство за защита (RCD) имащо лек ток не повече от 30 mA. В тази
връзка, моля свържете се с квалифициран електротехник.
56
GW39-002_v05
Технически данни
Техническите спецификации се намират на табелката на уреда.
Зарядното е изработен с изолация клас II и не изисква заземяване
.
Машинката за подстригване ZELMER отговаря на изискванията на приложимите
стандарти.
Това устройство е съобразено с Регламента на Комисията (ЕО) № 1275/2008 касаещ
изискванията за еко-дизайн.
Това устройство е съобразено с изискванията на директивите:
–– Електрическо съоръжение предназначено за използване в определени граници
на напрежението (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Шум на уреда: 68 db/A.
Уредът е обозначен с маркировка
на табелката.
Декларацията за съответствие
ще намерите на сайта www.zelmer.com.
Батерия: 2 x Ni-MH клетки, 600 mAh. Напрежение на батерията 2,4 V. Стандартното
време за зареждане: 10 часа. Работна температура: 0-40°C.
GW39-002_v05
57
Устройство и елементи на машинката за подстригване на коса
I Машинка за подстригване на коса
1 Режеща глава
2 Регулатор за филиране на коса (положение
0 – изключен, положение
3
4
5
6
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
58
– включен)
Регулатор на дължината на подстригване (1–5)
Превключвател включване/ изключване
Контролна лампа
Контакт за зареждане
Подставка за зареждане
Зарядно устройство
Малка гребенова приставка (2 бр.)
Голяма гребенова приставка (2 бр.)
Гребен
Четка за почистване
Масло за поддръжка
GW39-002_v05
Употреба и работа на машинката за подстригване на коса
Машинката за подстригване на коса може да се използва със захранване от мрежата
или с батерия.
1. Работа със зарядното устройство
●● Първо пъхнете конектора на захранващия кабел в уреда, а след това пъхнете
щепсела на зарядното устройство в подходящ ел. контакт (230 V). При захранване от мрежата уредът е готов за използване веднага.
2. Зареждане на батериите и работа със захранване от батериите
Преди първото използване, както и при следващите 2–3 зареждания
уредът трябва да се зарежда поне 16 часа.
●● За зареждане на уреда преместете превключвателя включване/ изключване (4)
на положение „0”.
●● Поставете уреда на подставката за зареждане (ІІ).
●● Включете подставката за зареждане (II) към кабела на зарядното устройство (III).
●● Сложете щепсел на захранването (III) в съответното мрежово гнездо (230 В).
●●
●●
●●
Процесът за зареждане се сигнализира от контролната лампичка с червена светлина (5).
Пълно зареждане на акумулатора се сигнализира с промяна на цвета на контролната лампичка от червен в зелен.
При пълно зареждане машинка за стрижене на коса може да работи в течение на
около шестдесет минути.
Акумулаторът на машинка за стрижене на коса получава оптимална мощност
след три цикла на зареждане и разреждане. При поредното зареждане достатъчно е около 10 часа за пълното зареждане на машинката. За осигуряване на
дълъг срок за употреба на акумулатора той трябва да бъде напълно разреден
преди повторното зареждане.
3. Използване на машинката за подстригване и филиране на коса
Подстригвайте косата до желаната дължина на етапи, като започнете от по-голяма дължина.
●● Поставете подходяща гребенова приставка (малка (IV) или голяма (V)).
●● Настройте желаната дължина на подстригване на косата/брадата с помощта на
регулатора на дължината на подстригване (3). Дължината на косата след подстригване (в милиметри) е отбелязана на гребеновата приставка.
GW39-002_v05
59
●● Включете машинката за подстригване на коса, като преместите превключвателя
включване/ изключване (4) на положение 1.
●● Подстригвайте на малки ивици.
●● Премествайте машинката бавно по косата.
●● Дръжте уреда така, че гребеновата приставка да бъде разположена равно.
●● Винаги започвайте подстригването от шията нагоре или от челото и слепоочията
нагоре по посока към върха на главата.
За филиране на косата завъртете регулатора за филиране
на косата (2) наляво на положение
; елементът за
филиране, интегриран с режещата глава (1), ще се излезе
нагоре от корпуса.
Елемент за филиране
С помощта на тази функция можете да намалите обема на
косата. Това придава на прическата модерен вид без промяна на дължината на косата.
4. Подстригване без приставка
Режещата глава (1) е много остра. Има опасност от нараняване!
Без гребеновата приставка косата може да се подстригва равномерно на дължина 1–2 мм.
Подстригване на контура на линията на брадата и бакенбардите, бръснене на врата:
●● Премествайте машинката бавно по косата.
●● Завъртете уреда така, че задната част да бъде насочена нагоре.
●● Поставете ръба на режещата глава (1) без гребеновата приставка на желаната
височина на линията на космите.
●● Премествайте работещата машинка за подстригване надолу.
5. Поставяне / смяна на гребеновите приставки
Има възможност за избор на една от двете гребенови приставки:
●●
●●
60
●● Малката приставка дава възможност косата да се подстриже на дължина:
4 мм, 7 мм, 10 мм, 13 мм, 16 мм.
●● Голямата приставка дава възможност косата да се подстриже на дължина:
18 мм, 21 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм.
Изберете приставка подходяща за желаната дължина на подстригване.
Вкарайте я в страничните улеи на машинката за подстригване на коса (ще чуете
“щракване”).
GW39-002_v05
●● Уверете се, че двата отвора, прикрепващи гре●●
●●
беновата приставка видимо са се прикрепили на
страничните издатини (виж рисунката встрани).
Сменете приставката, като свалите едната и поставите другата по начина, описан по-горе.
Завъртете наляво регулатора на дължината на
подстригване (3), за да получите по-голяма дължина на подстригване, или надясно, за да получите по-малка дължина на подстригване.
Почистване и поддръжка
При пъхане и изваждане на зарядното устройство в ел. контакт
в никакъв случай не го дръжте с мокри ръце.
Зарядното устройство и захранващия кабел винаги трябва да
бъдат сухи.
Машинката за подстригване на коса не бива да се потапя във вода
или други течности за почистване, тъй като уредът не е водонепропусклив. Това би могло да доведе до повреждане на частите,
намиращи се под напрежение (батериите).
●● Настройте превключвателя включване/ изключване (4) на положение „0”.
●● Винаги преди почистване и поддръжка изключвайте машинката за подстригване
на коса и изваждайте щепсела на зарядното устройство от контакта.
●● Свалете от машинката за подстригване на коса
гребеновата приставка.
да свалите режещата глава (1), първо
завъртете надясно (на положение 0) регулатора за филиране на косата (2).
Натиснете напред с палец острието на режещата глава (1), за да освободите режещата
глава от хващача.
Ако е необходимо, измийте пластмасовите гребенови приставки под течаща вода, а след това
добре ги подсушете.
Отстранете космите от режещата глава (1)
с помощта на четката за почистване от комплекта (VII).
●● За
●●
●●
●●
GW39-002_v05
61
●● Пъхнете отново издатината на режещата глава
●●
(1) в отвора за фиксиране на хващача на режещата глава.
Натиснете леко режещата глава (1), ще чуете
щракване.
За да намалите триенето от време на време капнете една-две
капки масло между остриетата и го нанесете равномерно.
Можете да използвате машинно масло без киселини (като например
масло за шевни машини). Изтрийте с кърпа излишното количество
масло.
Екология – Да се погрижим за опазването на околната среда
Всеки потребител може да помогне при опазването на околната среда.
Това не е нито трудно нито скъпо. За тази цел: предайте на вторични
суровини картонената опаковка, найлоновите пликчета от опаковката
изхвърлете в коша за пластмасови отпадъци (PE).
Акумулаторните батерии съдържат вещества вредни за околната
среда. Не ги изхвърляйте заедно с битовите отпадъци, занесете ги
в пункта за приемане на вторични суровини.
Преди да изхвърлите уреда извадете от него батерията.
Изхабеният уред предайте в пункта за събиране на вторични суровини, понеже
съдържа той елементи опасни за околната среда.
Не изхвърляйте този уред заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални щети, предизвикани от използване на
устройството несъответно на предназначението му или от неправилна експлоатация.
Производителят си запазва правото да модифицира продукта по всяко време без
предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби, норми,
директиви или по конструкторски, търговски, естетически и други причини.
62
GW39-002_v05
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати
тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
За допомогою машинки для стрижки i двох легко замінних гребенястих насадок,
маєте можливість отримати різну довжину стрижки i підстрижки лінії волосся. Додатково, доступна функція проріджування.
Ріжучий набір складається з керамічних лез i з титановим покриттям. Цей матеріал
забезпечує оптимальну і старанну стрижку і вважається особливо делікатним для шкіри.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу зверніть на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування машинкою у майбутньому.
Вказівки, що стосуються безпеки та правильної експлуатації
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом всієї
інструкції з експлуатації.
Дотримуйтесь наведених нижче правил з метою уникнення ризику ураження струмом або пожежі.
НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує ураженнями
●● Якщо кабель живлення буде пошкоджено, він
повинен бути замінений у виробника або у спеціалізованому сервісному центрі, або ж кваліфікованою особою з метою уникнення загрози.
●● Не торкайтеся зарядки мокрими руками, особливо
під час вкладання або виймання із гнізда електромережі.
●● Не використовуйте прилад під час купання.
GW39-002_v05
63
●● Під час роботи не ставте машинку для стрижки на
мокру поверхню або одяг.
●● Не використовуйте прилад із пошкодженою гребеневою насадкою. Існує загроза поранення.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми
у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними
та розумовими здібностями, особами без досвіду
роботи з приладом, якщо буде здійснюватись контроль або проведено інструктаж із експлуатації
приладу та пов’язаними із цим загрозами. Не дозволяти дітям гратися з приладом. Не допускати
проведення чищення та консервації приладу
дітьми без нагляду дорослих.
УВАГА!
Недотримання загрожує пошкодженням майна
●● Зарядку підключайте виключно до електромережі змінного струму 100-240 V
50/60 Hz.
●● Відключайте зарядку від електричного гнізда, якщо він не використовується,
а також перед початком роботи.
●● Не витягайте вилки зарядки з електричного гнізда тягнучи за кабель.
●● Кабель живлення не може звисати над краєм стола або стільниці або торкатись
гарячої поверхні.
●● Прилад можна використовувати виключно для стрижки людського волосся.
Не слід використовувати його для штучного волосся або тваринної шерсті.
●● Використання продукту з метою, що не відповідає його призначенню, приведе
до анулювання умов гарантії.
●● Для заряджання у електромережі використовуйте виключно зарядку, отриману
у комплекті з машинкою для стрижки волосся.
●● Підключайте зарядку лише до легкодоступного гнізда.
64
GW39-002_v05
●● Не прикривайте зарядку, тому що це може привести до зростання температури
всередині зарядки.
спочатку вкладайте вилку кабеля живлення у гніздо живлення
в машинці для стрижки волосся або підставці для заряджання. Лише тоді вкладіть зарядку до гнізда електромережі.
Ніколи не занурюйте прилад і зарядку у воду або іншу рідину.
Не розміщуйте і не зберігайте прилад у місці, де він може впасти у воду.
Ніколи не позбувайтесь волосся або інших частинок з внутрішньої сторони
машинки для стрижки волосся, використовуючи гострі предмети (напр. гребінь).
Після кожного використання очистіть машинку.
●● Завжди
●●
●●
●●
●●
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забороняється використовувати цей пристрій поблизу ванни, душових кабін, басейнів та подібних водних резервуарів.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт і вказівки, що
стосуються експлуатації
●● Машинка для стрижки волосся призначається лише для домашнього вжитку.
●●
●●
●●
●●
У випадку використання її для комерційних цілей, умови гарантії підлягають
зміні.
Машинка для стрижки волосся може використовуватись у якості приладу, що
заряджається з мережі, а також акумулятором.
Волосся, призначене для стрижки, повинно бути чистим, сухим і розчесаним.
Розміщуйте рушник навколо шиї, щоб запобігти падінню відрізаного волосся за
комірець.
Використовуйте машинку для стрижки волосся лише згідно із її призначенням,
як це описано у цій інструкції.
З метою запевнення додаткового захисту, рекомендується інсталяція в електросистемі, зарядній, стабілізатора (RCD) із коливанням напруги, що не перевищує 30 mA. По цьому питанню варто звернутися до спеціаліста-електрика.
GW39-002_v05
65
Технічні параметри
Технічні параметри вказані на інформаційному табло виробу.
Зарядка розроблена у II класі ізоляції і не вимагає заземлення
.
Машинка для стрижки волосся ZELMER відповідає вимогам діючих норм.
Прилад відповідає вимогам РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE) № 1275/2008 щодо
вимог, що стосуються екопроекту.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електричний прилад слід експлуатувати при визначених рівнях напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісніть (EMC) – 2004/108/EC.
Шум приладу: 68 dB/A.
Виріб позначено позначкою
на інформаційному табло.
Акумулятор: наповнювач 2 x Ni-MH, 600 mAh. Напруга акумулятора 2,4 V. Стандартний час зарядки: 10 годин. Межі температури роботи: 0-40°C.
66
GW39-002_v05
Будова і складові частини машинки для стрижки волосся
I Машинка для стрижки волосся
1 Ріжуча головка
2 Регулятор для проріджування волосся
(положення 0 – виключене, положення
– включене)
3
4
5
6
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Регулятор довжини стрижки (1–5)
Перемикач включіть/виключіть
Контрольна лампочка
Гніздо зарядки
Основа для зарядки
Живильник
Мала гребеняста насадка (2 шт.)
Велика гребеняста насадка (2 шт.)
Гребінь
Щітка для очищення
Консервуюче масло
GW39-002_v05
67
Обслуговування і робота машинки для стрижки волосся
Машинка для стрижки волосся може використовуватися як прилад, що живиться від
мережі, а також як акумулятор.
1. Робота з живильником
●● Зпочатку покладіть у прилад наконечник проводу живильника, a потім вставте
вилку живильника у відповідну розетку (230 V). У режимі мережного живлення,
прилад відразу готовий до використання.
2. Зарядка акумуляторів i праця з акумуляторним живленням
Перед першим користуванням, а також при 2–3 наступній зарядці,
прилад потрібно заряджувати протягом не менш як 16 годин.
●● Для зарядки приладу пересуньте перемикач включіть/виключіть (4) у положення «0».
●● Помістіть прилад на основі для зарядки (II).
●● Підключіть основу для зарядки (II) до проводу живильника (III).
●● Вставте штепсельну вилку блоку живлення (III) у відповідну розетку електроме●●
●●
●●
режі (230 В). Про тривання процесу заряджання сигналізує контрольний індикатор
(5), який буде світитися червоним кольором.
Про повне зарядження акумулятора сигналізує зміна кольору контрольного індикатора з червоного на зелений.
При повному зарядженні машинка для стрижки волосся може працювати протягом приблизно шістдесяти хвилин.
Акумулятор машинки для стрижки волосся досягає оптимальну потужність після
трьох циклів заряджання та розряджання. Під час наступного заряджання достатньо близько 10 годин, щоб повністю зарядити машинку. З метою забезпечення
довготривалого періоду експлуатації акумулятора, перед наступним заряджанням
він повинен бути повністю розряджений.
3. Користування машинкою для стрижки і проріджування волосся
Стрижіть волосся на потрібну довжину етапами, починаючи від
більшої довжини.
●● Установіть відповідну гребенясту насадку (малу (IV) або велику (V)).
●● Установіть потрібну довжину стрижки волосся/бороди за допомогою регулятора
●●
68
довжини стрижки (3). Довжина волосся після підстрижки (у міліметрах) позначається на індикаторі довжини на гребенястій насадці.
Уключіть машинку для стрижки волосся, пересуваючи перемикач включіть/виключіть (4) у положення 1.
GW39-002_v05
●● Виконайте стрижку тільки малих зон.
●● Пересувайте повільно по волоссі машинкою для стрижки.
●● Триайте прилад так, щоб гребеняста насадка була встановлена плоским способом.
●● Завжди починайте стрижку від потилиці уверх або від чола і скроні уверх
у напрямку середини голови.
Для проріджування волосся поверніть регулятор проріджування волосся (2) вліво у положення
; елемент для проріджування інтегрований з ріжучою головкою (1) висувається
з корпусу уверх.
Елемент для
проріджування
волосся
За допомогою цієї функції, можете зменшити об’єм волосся.
Це надає сучасний, змінний вигляд без зміни довжини волосся.
4. Стрижка без насадки
Ріжуча головка (1) є дуже гострою. Існує небезпека поранення.
Без гребенястої насадки, можлива рівномірна підстрижка волосся на
довжину 1–2 мм.
Підстрижка контуру лінії заросту і бакенбардів, гоління волосся на потилиці:
●● Пересувайте повільно по волоссі машинкою для стрижки.
●● Поверніть машинку так, щоб задня частина була направлена уверх.
●● Помістіть край ріжучої головки (1) без гребенястої насадки на потрібну довжину
лінії заросту.
●● Пересувайте працюючу машинку для стрижки униз.
5. Установлення/заміна гребенястих насадок
Існує можливість вибору між двома гребенястими насадками:
●●
●●
●●
●● Мала насадка дозволяє підстригти волосся на
довжину: 4 мм, 7 мм, 10 мм, 13 мм, 16 мм.
●● Велика насадка дозволяє підстригти волосся на
довжину: 18 мм, 21 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм.
Виберіть насадку відповідну для потрібної довжини
стрижки.
Уведіть її у бічні направляючі канавки машинки для
стрижки волосся (почуєте характерний звук «клік»).
Упевніться, чи два кріпильні отвори гребенястої
насадки защемилися на бічних виступах (дивись
рисунок поруч).
GW39-002_v05
69
●● Замініть насадку шляхом зняття одної і встановлення другої за вищевказаним
способом.
●● Поверніть вліво регулятор довжини стрижки (3), щоб отримати більшу довжину
стрижки або вправо для отримання меншої довжини стрижки.
Очищення і зберігання
Забороняється під час вставлення і витягування живильника
з розетки тримати його мокрими руками.
Живильник і приєднувальний кабель повинні бути сухими.
Не занурюйте машинку для стрижки волосся у воду чи іншу рідину
для очищення, тому що прилад не є водостійким. Це може привести
до пошкодження частин під напругою (акумуляторів).
●● Установіть перемикач включіть/виключіть (4)
у положення «0».
●● Завжди перед очищенням i зберіганням виклю●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
чайте машинку для стрижки волосся i витягніть
вилку живильника з розетки.
Зніміть з машинки для стрижки волосся гребенясту насадку.
Для знімання ріжучої головки (1), поверніть
зпочатку вправо (у положення 0) регулятор для
проріджування волосся (2).
Натисніть уперед великим пальцем лезо ріжучої головки (1) для звільнення ріжучої головки
з патрона.
За необхідністю, промийте пластикові гребенясті насадки під проточною водою, a потім
осушіть їх старанно.
Видаліть залишки волосся з ріжучої головки (1)
за допомогою доданої щітки для очищення (VII).
Повторно установіть виступ ріжучої головки (1)
в блокуючий отвір патрона ріжучої головки.
Легко натисніть ріжучу головку (1) доки не почуєте характерний звук защемлення.
Для зменшення тертя від часу до часу уведіть одну дві краплі масла
між леза і розведіть його рівномірно.
70
GW39-002_v05
Можете застосувати будь-яке масло без вмісту кислоти (тобто
масло для швейної машини). Витріть ганчіркою надмір масла.
Екологія – подбаймо про навколишнє середовище
Кожен користувач може долучитися до охорони навколишнього середовища. Це не важко і не дуже дороге. З цією метою: картонну упаковку
передайте на макулатуру, мішки з поліетилену (PE) викиньте до контейнера для пластику.
Акумулятори містять субстанції, шкідливі для навколишнього середовища. Їх не слід викидати разом з іншим побутовим сміттям, а віддати
до пункту збору вторинної сировини.
Перед викиданням приладу слід вийняти з нього акумулятор.
Використаний прилад віддайте у відповідний пункт зберігання, тому що небезпечні складові, що знаходяться у ньому, можуть становити загрозу для навколишнього середовища.
Не викидайте прилад разом із побутовим сміттям!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів
всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування
●●
●●
●●
повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів,
рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені застосуванням приладу не за
призначенням або неправильною експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без попереднього повідомлення,
змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним
актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.
GW39-002_v05
71
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
The hair clipper with two easy replaceable comb attachments provides possibility of
obtaining different lengths of cutting and clipping hairline. Additionally, the feature of
thinning is available.
The cutting set consists of titanium coated ceramic blades. The material provides optimum
and exact clipping and is especially gentile for skin.
Please read these instructions carefully. Pay your special attention to important safety
instructions. Keep this “Instructions for use” for future reference.
Safety and operation instructions
Please read the entire user manual before use.
Observe the following safeguards to prevent the risk of electric shock and fire.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● If the power cord is damaged, it should be replaced
by the manufacturer, a proper service centre or
a qualified person in order to avoid hazards.
●● Never handle the charging adaptor with wet hand,
especially when plugging in and unplugging.
●● Never use the appliance while bathing or in a shower.
●● Never place the appliance on a wet surface when it
is on.
●● Do not use this appliance with a damaged or broken
attachment comb as injury may occur.
72
GW39-002_v05
●● This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
WARNING!
Risk of property damage
●● Always plug the adaptor into 100-240 V, AC 50/60 Hz power supply.
●● Always unplug the charging adaptor from power outlet immediately after use and
before cleaning.
●● To unplug, hold by the plug; never pull by the power cord.
●● Do not let the power cord hang over the edge of a table or worktop or touch hot surfaces.
●● The appliance is only intended for clipping human hair. Do not use the appliance for
clipping artificial or animal hair.
●● The warranty will be rendered null and void is the product is used for other than its
intended use.
●● When plugging the appliance into the mains, only use the adaptor supplied with the
product.
●● Plug the appliance into easily accessible power outlets.
●● Never cover the adaptor with any cloth or other material as this may cause the
temperature inside the unit to increase above the safety levels.
●● Always attach the plug to appliance or the charging stand first, then plug the cord
into the wall outlet.
●● Do not immerse the unit in water or other liquids.
●● Do not place or store the appliance where it can fall into water.
●● Never remove hair or foreign bodies from the appliance using any sharp tools
(e.g. a comb).
●● Clean the appliance after each use.
GW39-002_v05
73
WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins
or other vessels containing water.
TIP
Product information user instructions
●● This appliance is intended for domestic use. The warranty conditions change if the
product is used for commercial purposes.
●● This appliance is suitable for mains and battery power supply.
●● Always wash and comb your hair before cutting, making sure it is tangle free and dry.
●● Place a towel around the neck and shoulders to prevent hair from getting behind the
clothing.
●● Use the appliance only for its intended use, as described in this manual.
For additional protection, it is recommended to install a residual current
device on the mains with rated operating current not exceeding 30 mA.
For further information, please contact a qualified electrician.
Technical specification
Technical specifications are given on the nameplate.
The charging adaptor is a Class II electrical device and does not require grounding
.
ZELMER hair clippers satisfy the requirements of relevant standards.
This appliance complies with Commission Regulation (EC) no. 1275/2008 on eco-design
requirements.
The appliance complies with the following directives:
–– Electrical equipment designed for use within specific voltage limits (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro-Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
Noise level (LWA): 68 dB/A.
The product is marked with
symbol on the nameplate.
For
marking declaration of conformity please visit the manufacturer’s website at
www.zelmer.com.
Barter: 2 x Ni-MH, 600 mAh. Battery voltage 2.4 V. Standard charging time: 10 hours.
Operating temperature range: 0-40°C.
74
GW39-002_v05
Outline and parts of the hair clipper
I Hair clipper
1 Cutting head
2 Hair thinning knob (0 position – OFF,
position – ON)
3
4
5
6
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Cutting length adjustment knob (1–5)
On/OFF switch
Pilot light
Loading socket
Loading base
Power supply adaptor
Small comb attachment (2 pieces)
Big comb attachment (2 pieces)
Comb
Cleaning brush
Clipper oil
GW39-002_v05
75
Handling and operation of hair clipper
The hair clipper can be used both as a mains supplied or cordless device.
1. Operation with power supply adaptor
●● At first insert the adaptor plug into the device and then insert the adapter plug into the
mains supply outlet (230 V). In mains supplied mode the device is ready for use.
2. Loading accumulators and cordless operation
Load the device minimum 16h before first usage and when 2–3 next
loadings.
●● In order to load the device move the ON/OFF switch (4) to „0”position.
●● Place the device on the loading base (II).
●● Connect the loading base (II) to the adapter cord (III).
●● Insert the plug of the power adapter (III) into appropriate mains supply outlet (230 V).
The charging process is indicated by red pilot light (5) glowing.
●● Once the battery is fully charged, the pilot light will change from red to green.
●● When fully charged the hair clipper can operate for approximately sixty minutes.
●● The hair clipper battery obtains optimum power after three cycles of charging and
discharging. Ten hours is enough for next charging. In order to provide long battery life,
it should be fully discharged before recharging.
3. Using the clipper for hair cutting and thinning
Cut the hair for demanded length in stages, start form bigger length.
●● Insert appropriate comb attachment (small (IV) or big (V)).
●● Set the desired length of hair/beard with the cutting length adjustment knob (3).
●●
●●
●●
●●
●●
76
The length of clipped hair is indicated (In millimetres) at the length indicator on the
comb attachment.
Switch the device on moving the ON/OFF switch (4) to 1 position.
Cut only small areas.
Move the clipper slowly along hair.
Hold the device so, that the comb attachment is laid flat.
Always start the cutting from the neck upwards or from the forehead and temples
upwards to the top of head.
GW39-002_v05
In order to thin the hair turn the hair thinning knob (2) left to
position; the thinning attachment in-tegrated with cutting
head (1) shall be moved up from the housing.
Element for thinning
hair
You can reduce the hair volume with this feature. It provides
a modern, changed look without the change of hair length.
4. Cutting hair without attachment
The cutting head (1) is very sharp. Injury hazard!
You can cut the hair in uniform length of 1–2 mm without comb attachment.
For clipping the hairline of bristle and whiskers, neck shaving:
●● Move the hair clipper slowly along hair.
●● Turn the device so, that the back part was directed upwards.
●● Place the edge of the cutting head (1) without comb attachment on desired length of
bristle hairline.
●● Move down the clipper in operation.
5. Comb attachments inserting/replacing
It is possible to select one of two comb attachments:
●●
●●
●●
●●
●●
●● The small attachment can cut hair for the length of: 4 mm, 7 mm, 10 mm, 13 mm,
and 16 mm.
●● The big attachment can cut hair for the length of: 18 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm,
and 30 mm.
Select the attachment according to the length of
cutting.
Insert it into the side guiding grooves of the clipper
(you will hear a click).
Make sure that the two side protrusions are visibly
locked in fastening inlets of the comb attachment
(see the picture beside).
Replace one attachment removing it and inserting
another as described above.
Turn left the cutting length adjustment knob (3),
to increase the length of cutting or right to reduce it.
GW39-002_v05
77
Cleaning and maintenance
Do not hold the adaptor with wet hands while plugging and unplugging
form mains supply outlet.
The adaptor and supplying cord should be always dry.
It is forbidden to immerse the hair clipper in water or other liquids for
cleaning, as the device is not waterproof. It can damage the live parts
(accumulators).
●● Set the ON/OFF switch (4) to „0” position.
●● Always switch off the hair clipper and
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
unplug
the adaptor from the mains supply outlet before
cleaning and maintenance.
Remove the comb attachment from the hair
clipper.
In order to remove the cutting head (1), At first turn
hair thinning knob (2) (to 0 position).
Press forward cutting head (1) with your thumb, in
order to release the cutting head from the frame.
If necessary, rinse the plastic comb attachments
under running water, and then dry them thoroughly.
Remove the remains of hair from the cutting head
(1) with attached cleaning brush (VII).
Insert the protrusion of cutting head (1) back into
the locking hole in the frame of cutting head.
Press gently the cutting head (1) in, until you hear
a clicking sound of locking.
In order to reduce friction, from time to time insert one or two drops of oil
between the blades and distribute it evenly.
You can use any kind of acidless oil (such as oil for sewing machine).
Remove the exceeding oil with cloth.
78
GW39-002_v05
Ecology – protect the environment
Each user can contribute to protecting the environment. It is not difficult or
too expensive. For this purpose, dispose of the carton and plastic packaging
materials into appropriate waste paper and plastic (PE) recycling containers.
Batteries contain substances harmful to the environment. Do not dispose
the appliance in household waste. Bring the battery to an official recycling
centre.
Remove the battery before discarding the appliance.
At the end of its useful life, bring the appliance to an official waste collection site, as some
of its components may be hazardous to the environment.
Do not dispose of together with domestic waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or
improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law
regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
GW39-002_v05
79
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
GW39-002_v05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising