Zelmer ZHD33011 (33Z011) User Manual

Zelmer ZHD33011 (33Z011) User Manual
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SUSZARKA DO WŁOSÓW Typ 33Z011
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
VYSOUŠEČ VLASŮ Typ 33Z011
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
SUŠIČ NA VLASY Typ 33Z011
11–14
HU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HAJSZÁRÍTÓ 33Z011 Típus
15–18
RO
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
USCĂTOR DE PĂR Tip 33Z011
19–22
RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФЕН ДЛЯ ВОЛОС Tип 33Z011
23–27
BG
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
СЕШОАР ЗА КОСА Тип 33Z011
28–32
UA
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ФЕН ДЛЯ ВОЛОССЯ Тип 33Z011
33–37
EN
USER MANUAL
HAIR DRYER Type 33Z011
38–41
2–6
7–10
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji suszarki.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem suszarki do włosów obowiązkowo zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami użytkowania i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: Przestrzegaj poniższych zasad w celu
uniknięcia ryzyka oparzenia, porażenia prądem lub
pożaru.
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się
do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Podczas pracy, suszarka staje się gorąca. Nie umieszczaj suszarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
●● Nie kieruj gorącego powietrza w kierunku oczu, rąk lub
innych miejsc wrażliwych na ciepło.
●● Zagrożenia istnieją również przy wyłączonej suszarce.
Zawsze należy odłączyć suszarkę od zasilania po jej
użyciu lub w celu jej czyszczenia.
●● Tam gdzie występują nasadki, mogą stać się gorące
podczas i po użyciu. Przed ich dotykaniem, należy
pozwolić na ich ostygnięcie.
●● Gdy suszarka do włosów jest używana w łazience,
po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy
suszarka do włosów jest wyłączona.
OSTRZEŻENIE: Nie używać niniejszego
urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników
z wodą.
●● Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykaj gorących
powierzchni urządzenia.
pracy nie kładź suszarki na mokrej
powierzchni lub ubraniu.
●● Nie używaj podczas kąpieli.
●● Jeżeli podczas jej używania wystąpi uszkodzenie,
wyciągnij natychmiast wtyczkę zasilania i odeślij ją do
serwisu.
●● Nigdy nie wkładaj lub nie wsuwaj żadnych przedmiotów do otworów suszarki.
●● Nie używaj na zewnątrz lub tam, gdzie są stosowane
produkty w aerozolu (atomizerze) lub gdzie podawany
jest tlen.
●● Jeżeli suszarka wpadnie do wody, przed jej wyjęciem
wyciągnij wtyczkę zasilania. Nie sięgaj po nią do wody.
Nie wolno później używać suszarki.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby
nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu,
jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone
wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem.
●● Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
●● Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być
wykonywana przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
Uwaga!
●● Podczas
2
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Gdy suszarka jest włączona, nigdy nie pozostawiaj jej
bez nadzoru. Ryzyko pożaru.
●● Upewnij się, że otwory wlotowy i wylotowy nigdy nie są
zablokowane.
nie zanurzaj suszarki, przewodu zasilającego
lub wtyczki w wodzie. Nigdy nie odkładaj podręcznej
suszarki do dołu, w taki sposób, że może ona wpaść
do wody będąc wciąż włączona.
●● Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono wpaść do wody lub być nią ochlapane.
●● Nigdy nie próbuj usuwać pyłu lub ciał obcych z wnętrza
suszarki do włosów używając ostrych przedmiotów
(np. grzebienia).
●● Nigdy nie blokuj otworów wlotu lub wylotu powietrza,
ani nie kładź suszarki na miękkim podłożu, takim jak
łóżku lub kanapa, gdzie mogą zostać zablokowane
otwory przepływu powietrza.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących
powierzchni.
●● Przed odłożeniem podręcznej suszarki, pozwól na jej
ostygnięcie.
●● Nie wyciągaj wtyczki zasilania przez ciągnięcie za
przewód zasilający, a jedynie za samą wtyczkę.
●● Nigdy
GW33-017_v02
●● Nie
zwijaj przewodu zasilającego wokół suszarki
(ryzyko przerwania przewodu).
●● Nigdy nie wolno niczym przykrywać suszarki, ponieważ
może to powodować akumulację ciepła w jej wnętrzu.
●● Nie stosuj nie zalecanych nasadek.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Suszarka powinna być stosowana jedynie do suszenia
włosów.
●● Suszarka
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Suszarka ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
przeznaczona jest wyłącznie do użytku
domowego.
●● W przypadku oddawania suszarki innej osobie, proszę
przekazać tej osobie również instrukcję. Co do suszarek, dla których upłynęła ich trwałość użytkowa, musimy
pozbyć się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami
ochrony środowiska zgodnie z Ustawą o Gospodarce
Odpadami. Nie wolno pozbywać się suszarki razem
z odpadkami domowymi. Proszę skonsultować się
z lokalnym ośrodkiem gospodarki odpadami.
●● Zawsze odłączaj suszarkę od sieci po zakończeniu
używania.
●● Używaj suszarki jedynie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jak to jest opisane w niniejszej instrukcji.
UWAGA: Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym,
zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego
(RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się
do specjalisty elektryka.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Suszarka posiada ochronę przed przegrzaniem, która wyłącza urządzenie w przypadku zbyt wysokiej temperatury
wylatującego powietrza lub wskutek częściowego zatkania
otworów wlotowych powietrza. W przypadku, kiedy suszarka
wyłącza się podczas używania, proszę wyłączyć wszystkie przełączniki i pozwolić suszarce na ostygnięcie, wtedy
nastąpi automatyczne zresetowanie zabezpieczenia. Przed
ponownym użyciem, sprawdź czy otwory wlotowe i wylotowe
powietrza nie są zatkane. W razie konieczności, wyciągnij
wtyczkę z gniazdka i oczyść otwory. Podczas użytkowania
nie zatykaj otworów przepływu powietrza ani nie pozwalaj na
dostanie się włosów do wnętrza suszarki.
GW33-017_v02
3
Lampka kontrolna funkcji „Jonizacja”
Zdejmowana osłona wlotu powietrza
Przycisk włączenia/wyłączenia (ON/OFF)
Przycisk wyboru stopnia nagrzewania
(Heat +/−, 4 stopnie)
7 Przycisk wyboru prędkości nadmuchu powietrza
(Speed +/−, 4 stopnie)
8 „Uszko” do zawieszania
9 Przycisk nadmuchu zimnego powietrza
3
4
5
6
Budowa suszarki
1 Rodzaje nasadek
a Koncentrator
b Dyfuzor
2 Lampki kontrolne stopnia nagrzewania
c Lampka ciemno pomarańczowa
d Lampka żółta
e Lampka niebieska
f Lampka jasno pomarańczowa
g Lampka czerwona
1
2
4
3
9
4
5
6
7
8
c
g
b
f
3
e
a
Obsługa i działanie suszarki
FUNKCJA „JONIZACJA”
Funkcja „Jonizacja” włącza się automatycznie podczas włączenia suszarki, zapali się lampka kontrolna (3). Dzięki tej
funkcji wytwarzają się ujemne jony, które zmniejszają zjawisko gromadzenia się ładunków elektrycznych na włosach
i zwiększają pochłanianie wilgoci włosów, dzięki czemu
włosy wydają się bardziej miękkie i błyszczące.
WŁĄCZANIE
Wybrane warianty pracy suszarki są odzwierciedlone za
pomocą sześciu kolorowych lampek kontrolnych na obudowie urządzenia:
4
d
1 W celu włączenia suszarki naciśnij i przytrzymaj przycisk włączenia/wyłączenia ON/OFF (5) przez dwie sekundy.
W celu wyłączenia suszarki ponownie naciśnij i przytrzymaj
przycisk (5).
●● Lampka kontrolna (3) świeci się na zielono i pokazuje,
iż funkcja „Jonizacja” jest aktywna.
●● Niebieska lampka kontrolna zapala się przy włączeniu
nadmuchu zimnego powietrza.
●● Żółta lampka kontrolna – strumień ciepłego powietrza.
●● Jasno pomarańczowa lampka kontrolna – pierwszy stopień nagrzewania powietrza.
●● Ciemno pomarańczowa lampka kontrolna – drugi stopień
nagrzewania powietrza.
GW33-017_v02
●● Czerwona lampka kontrolna – gorący strumień powie-
trza.
2 Regulowanie stopnia nagrzewania dokonuje się przyciskami (6) «Heat +/−». Aby zwiększyć stopień nagrzewania
naciśnij «+», w celu zmniejszenia stopnia nagrzewania naciśnij przycisk «−», zapalą się odpowiednie lampki kontrolne.
3 Regulowanie prędkości nadmuchu strumienia powietrza
dokonuje się przyciskami (7) «Speed +/−». Aby zwiększyć
prędkość nadmuchu strumienia powietrza naciśnij przycisk
«+», w celu zmniejszenia prędkości nadmuchu strumienia
powietrza nacisnąć przycisk «−».
Zostały przewidziane 4 prędkości nadmuchu
strumienia powietrza.
4 W celu włączenia nadmuchu zimnego strumienia powietrza naciśnij przycisk (9), zapali się niebieska lampka kontrolna, a przy ponownym naciśnięciu przycisku (9) wznowi się
nadmuch gorącego strumienia powietrza.
FUNKCJA PAMIĘCI
Jeśli suszarka działała ponad 1 minutę, to przy jej ponownym włączeniu zachowują się w pamięci ostatnio ustawione
warianty: stopnia nagrzania i prędkości strumienia powietrza.
PIELĘGNACJA WŁOSÓW
W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów przed suszeniem i układaniem włosów, umyj je szamponem, wytrzyj
ręcznikiem w celu usunięcia nadmiaru wilgoci i rozczesz.
SZYBKIE SUSZENIE
Przyciskami (6) ustaw drugi stopień nagrzewania powietrza
(zapali się jasno – i ciemno pomarańczowa lampka kontrolna), przyciskami (7) wybierz pożądaną prędkość nadmuchu
strumienia powietrza i wstępnie wysusz włosy. Ręką lub
grzebieniem usuń z włosów nadmiar wilgoci i stale przemieszczaj suszarkę nad włosami.
PROSTOWANIE
Przyciskami (6) ustaw drugi stopień nagrzewania powietrza
(zapali się ciemno pomarańczowa lampka kontrolna) lub
4 stopień nadmuchu gorącego powietrza (zapali się czerwona lampka kontrolna), przyciskami (7) wybierz pożądaną
prędkość nadmuchu powietrza i wstępnie wysusz włosy. Gdy
włosy są prawie suche, nałóż nasadkę koncentrator (1a)
i zmniejsz stopień nagrzewania powietrza przyciskami (6)
i w razie konieczności zmień prędkość nadmuchu strumienia
powietrza (7). Rozdziel włosy na kosmyki i warstwy. Używaj
okrągłą lub płaską szczotkę, przesuwaj ją po włosach od góry
do dołu i jednocześnie kieruj na nie gorące powietrze, które
wydostaje się z nasadki koncentratora. W ten sposób powoli
prostuj każdy kosmyk włosów od nasady do końcówek.
Po wyprostowaniu kosmyków na dolnej warstwie włosów
rozpocznij wyprostowywanie kosmyków na średniej warstwie
i zakończ proces prostowania włosów na górnej warstwie.
NATURALNIE KRĘCONE WŁOSY
Przyciskami (6) ustaw pierwszy lub drugi stopień nagrzewania powietrza (zapali się jasno – i ciemnopomarańczowa
GW33-017_v02
lampka kontrolna), przyciskami (7) wybierz drugą lub trzecią
prędkość nadmuchu powietrza, mocno zaciśnij kosmyki włosów między palcami, obróć je w stronę naturalnego skrętu
i wysusz je, kierując strumień powietrza między palce. Po
osiągnięciu pożądanego efektu naciśnij przycisk nadmuchu
zimnego powietrza (9), zapali się niebieska lampka kontrolna
i utrwal każdy kosmyk.
PODNIESIENIE I NADAWANIE OBJĘTOŚCI
Suszarkę używaj w trybie grzania od pierwszego stopnia
nagrzewania do wytwarzania gorącego powietrza (4 stopień), wybierz drugą, trzecią lub czwartą prędkość nadmuchu powietrza, wysusz włosy u nasady, rozpoczynając od
tylnej części głowy. Podziel włosy na kosmyki, kierując
strumień powietrza pod włos. Spowoduje to podniesienie
włosów u nasady i doprowadzi do powstania fryzury o pełnej objętości. Takie modelowanie można uzyskać poprzez
zastosowanie załączonego dyfuzora (1b).
KSZTAŁTOWANIE FRYZURY
Przyciskami (6) ustaw wytwarzanie ciepłego powietrza
(zapali się żółta lampka kontrolna) lub pierwszy stopień
nagrzewania powietrza (zapali się jasnopomarańczowa
lampka kontrolna), przyciskami (7) ustaw pierwszą lub drugą
prędkość wytwarzania powietrza, nałóż na suszarkę nasadkę
koncentrator (1a) w celu skierowania strumienia powietrza.
Rozdziel włosy na kosmyki i zrób pożądaną fryzurę za
pomocą szczotki do układania włosów. W czasie układania
fryzury, skieruj strumień powietrza bezpośrednio na włosy
w pożądanym kierunku. W razie konieczności kieruj strumień
powietrza na każdy kosmyk przez 25 sekund w celu utrwalenia fryzury, wymagany czas do układania kosmyków włosów
wybiera się według uznania i zależy od typu włosów.
NADMUCH ZIMNEGO POWIETRZA
W danym modelu przewidziana została funkcja nadmuchu zimnego powietrza, która jest używana dla utrwalenia
kształtu fryzury. Nacisnąć przycisk nadmuchu zimnego
powietrza (9), (zapali się niebieska lampka kontrolna,) co
pozwoli włosom zachować dany układ fryzury. W celu wyłączenia wytwarzania zimnego powietrza naciśnij jeszcze raz
przycisk (9), niebieska lampka kontrolna zgaśnie.
Czyszczenie i konserwacja suszarki
●● Suszarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
●● Zawsze
wyłączaj suszarkę przyciskiem (5) i wyciągaj
wtyczkę z gniazdka.
●● Zaleca się od czasu do czasu zdejmować osłonę wylotu
powietrza (4) w celu jej oczyszczenia i oczyszczenia
siatkowanego filtra, znajdującego się pod osłoną.
●● Zdejmuj osłonę wylotu powietrzu, naciskając jednocześnie na blokady osłony (4) i pociągaj ją w kierunku do
siebie, oczyść osłonę za pomocą szczotki, oczyść siatkowany filtr, znajdujący się pod osłoną i ustaw osłonę na
swoim miejscu.
●● Obudowę suszarki można przecierać wilgotną szmatką,
po czym należy przetrzeć ją na sucho.
5
PRZECHOWYWANIE
●● Jeżeli nie używa się suszarki, należy zawsze wyciągać
przewód z gniazdka.
●● Po użyciu odczekaj aż suszarka ostygnie i schowaj ją
w suchym, chłodnym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
●● Nigdy nie zwijać przewodu zasilającego wokół suszarki,
ponieważ powoduje to ryzyko przedwczesnego zużycia
i przerwania przewodu. Należy postępować z przewodem ostrożnie, aby zapewnić jego długą sprawność
i unikać szarpania, skręcania lub pociągania, szczególnie przy wyciąganiu wtyczki. Jeżeli przewód ulegnie
skręceniu podczas używania, należy go od czasu do
czasu prostować.
●● W celu wygody w użyciu suszarka posiada uszko do
zawieszania (8), na którym można przechowywać
suszarkę, pod warunkiem, iż w tej pozycji na suszarkę
nie będzie kapała woda.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do Ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj
do odpowiedniego punktu składowania,
gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem
dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
6
GW33-017_v02
CZ
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít
i v průběhu používání přístroje.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečnosti. Před
prvním použitím vysoušeče se prosím bezpodmínečně
seznamte se všemi pokyny návodu k obsluze a informace
týkajícími se bezpečnosti.
VAROVÁNÍ: Dodržujte níže uvedené zásady, abyste
zabránili nebezpečí popálení, poranění elektrickým
proudem nebo požáru.
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Nebezpečí
popálení! Nedotýkejte se horkých ploch
přístroje.
●● Nepokládejte přístroj na mokrý povrch nebo oblečení.
●● Nepoužívejte přístroj během koupele.
●● Pokud během používání dojde k poškození přístroje,
neodkladně jej odpojte ze zásuvky a pošlete do servisního střediska.
●● Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte žádné předměty.
●● Nepoužívejte přístroj venku nebo tam, kde se používají
výrobky ve spreji (atomizéru) či tam, kde se aplikuje
kyslík.
●● Pokud vysoušeč spadne do vody, předtím, nejdříve
odpojte vidlici ze zásuvky a až poté jej vyjměte z vody.
Potom se vysoušeč nesmí používat.
●● Tento přístroj smí být používán dětmi staršími 8 let
a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedodtatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byly poskytnuty instrukce
týkající se bezpečného použití přístroje a jsou vědomi
nebezpečí souvisejícího s jeho použitím.
●● Děti si nesmějí hrát s přístrojem.
●● Čištění a údržbu přístroje nesmějí provádět děti bez
dozoru.
●● Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být
vyměněn u výrobce nebo v odborné opravně či kvalifikovanou osobou pro zabránění nezpezpečí.
●● Opravy přístroje smí provádět pouze řádně zaškolená
osoba. Nesprávně provedená oprava může způsobit
nebezpečí pro uživatele. V případě poškození doporučujeme se obrátit na servisní středisko ZELMER.
●● Během práce se vysoušeč stává horký. Nepokládejte
jej v blízkosti hořlavých materiálů.
GW33-017_v02
●● Nesměrujte proud vzduchu na oči, ruce nebo jiná místa
citlivá na teplo.
●● Nebezpečí může vzniknout i při vypnutém vysoušeči.
Po použití nebo pro čištění vždy odpojte vysoušeč ze
zásuvky.
●● Nástavce se během použití mohou stát horké. Předtím,
než se jich dotknete, nechte je vychladnout.
●● Pokud je přístroj používán v koupelně, po použití
vždy vyjměte vidlici ze zásuvky, protože blízkost
vody je nebezpečná i při vypnutém přístroji.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj
v blízkosti van, sprch, bazénů a jiných
vodních nádrží.
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Nikdy
nenechávejte zapnutý vysoušeč bez dozoru.
Nebezpečí požáru.
●● Vždy se ujistěte, že otvory pro přívod a výfuk vzduchu
nejsou zakryty.
●● Vysoušeč, napájecí kabel a vidice se nesmí ponořit do
vody. Nikdy nepokládejte zapnutý přístroj dolů tak, že
by mohl spadnout do vody.
●● Nepokládejte ani neskladujte přístroj na místech, kdy
by mohl spadnout do vody nebo se dostat do styku
s vodou.
●● Nikdy neodstraňujte prach nebo cizí tělesa z vnitřku
přístroje pomocí ostrých předmětů (např. hřebene).
●● Nikdy nezakrývejte otvory pro přívod a výfuk vzduchu
a nepokládejte přístroj na měkkém povrchu (např.
postel, pohovka), kde může dojít k zakrytí otvorů pro
průchod vzduchu.
●● Přístroj není určen pro použití s vnejšími časovými
vypínači nebo vnějšími systémy dálkového ovládání.
●● Udržujte napájecí kabel ve vzdálenosti od horkých
povrchů.
●● Před uskladněním vysoušeče nechte jej vychladnout.
●● Nevytahujte vidlici napájecího přívodu taháním za kabel.
●● Neomotávejte napájecí kabel kolem přístroje (riziko
přetrhnutí kabelu).
●● Nikdy ničím nepřikrývejte vysoušeč, aby nedošlo
k akumulaci tepla v jeho vnitřku.
●● Nepoužívejte nástavce, které nejsou doporučeny
výrobcem.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Vysoušeč by měl být používán pouze k sušení vlasů.
●● Vysoušeč je určen pouze pro domácí použití.
●● Pokud předáváte vysoušeč jiné osobě, předejte ji rovněž tento návod. Přístroj, jehož životnost uplynula,
7
musí být odstraněn dle platných předpisů o ochraně
životního prostředí a zákona o odpadovém hospodářství. Kontaktujte místní středisko pro odpadové hospodářství.
●● Po použití vysoušeč vždy odpojte z elektrické sítě.
●● Používejte přístroj pouze v souladu s jejím určením dle
tohoto návodu.
POZNÁMKA: Pro zajištění dodatečné ochrany doporučujeme, abyste v napájecím vedení koupelny nainstalovali proudový chranič RCD s citlivostí do 30 mA. Za
tímto účelem se obraťte na elektromontéra.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Vysoušeč je vybaven ochranou proti přehřátí, která přístroj
vypne v případě příliš vysoké teploty proudícího vzduchu
nebo v důsledku částečného ucpání otvorů přes které proudí
vzduch. V případě, kdy se vysoušeč v průběhu používání
vypíná vypněte veškeré přepínače a nechte přístroj vychladnout, tím dojde k automatickému znovu zapojení ochrany.
Před opětovným použitím ověřte, zda otvory, kterými proudí
vzduch, nejsou ucpané. V případě nutnosti vytáhněte
zástrčku ze zásuvky a otvory očistěte. V průběhu používání
se nedotýkejte otvorů, kterými proudí vzduch a dbejte, aby
se nimi nedostávaly vlasy do přístroje.
1
2
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku.
Vysoušeč ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Zařízení je shodné s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
Konstrukce
1 Druh nástavců
a Koncentrátor
b Difuzér
2 Kontrolky signalizující úroveň nahřívání
c Tmavě oranžová kontrolka
d Žlutá kontrolka
e Modrá kontrolka
f Světle oranžová kontrolka
g Červená kontrolka
3 Kontrolka funkce „ionizace“
4 Odnímatelný kryt otvoru pro přívod vzduchu
5 Tlačítko pro vypínání/zapínání (ON/OFF)
6 Tlačítko pro výběr úrovně ohřívání vzduchu (Heat +/−,
4 stupně)
7 Tlačítko pro výběr rychlosti proudění vzduchu (Speed
+/−, 4 stupně)
8 Poutko pro zavěšení
9 Tlačítko pro zapínání studeného vzduchu
4
3
9
4
5
6
7
c
8
g
b
8
d
f
3
e
a
GW33-017_v02
Funkce a obsluha
FUNKCE „IONIZACE“
Funkce ionizace se automaticky zapíná při zapnutí vysoušeče. Zapnutí funkce signalizuje kontrolka (3). Díky této
funkci dochází k tvorbě záporných iontů, které snižuje jev
hromadění se elektrických nábojů na vlasech a které zvyšují
pohlcování vlhkosti vlasy. Vlasy jsou tak měkčí a lesklejší.
VYPÍNÁNÍ
Vybrané varianty provozu vysoušeče signalizuje 6 barevných
kontrolek na krytu přístroje.
1 Pro zapnutí vysoušeče zmáčkněte a přidržte tlačítko
vypnutí/zapnutí ON/OFF (5) po dobu 2 vteřin. Pro vypnutí
vysoušeče zmáčkněte opětovně a přidržte tlačítko (5).
●● Signalizační kontrolka (3) svítí zeleně, je-li funkce „ionizace” aktivní.
●● Modrá kontrolka svítí v průběhu proudění studeného
vzduchu.
●● Žlutá signalizační kontrolka – proud teplého vzduchu.
●● Světle oranžová signalizační kontrolka – první stupeň
ohřevu vzduchu.
●● Tmavě oranžová signalizační kontrolka – druhý stupeň
ohřevu vzduchu.
●● Červená signalizační kontrolka – horký proud vzduchu.
2 Ovládání stupně ohřevu se provádí tlačítkem (6) «Heat
+/−». Pro zvýšení stupně ohřevu zmáčkněte «+», pro snížení
stupně ohřevu zmáčkněte tlačítko «−», rozsvítí se příslušné
signalizační kontrolky.
3 Rychlost proudění vzduchu lze ovládat tlačítkem (7)
«Speed +/−». Pro zvýšení rychlosti proudění vzduchu
zmáčkněte tlačítko «+», za účelem snížení rychlosti proudění
vzduchu zmáčkněte tlačítko «−».
Jsou nastaveny 4 rychlosti proudění vzduchu.
4 Pro zapnutí proudění studeného proudu vzduchu
zmáčkněte tlačítko (9), rozsvítí se modrá signalizační kontrolka a po opětovném zmáčknutí tlačítka (9) dojde k obnově
proudění horkého proudu vzduchu.
FUNKCE PAMĚTI
Je-li vysoušeč v provozu déle než 1 minutu, pak při opětovném zapnutí se v paměti uchovají naposledy nastavené varianty stupně ohřevu a rychlosti proudění vzduchu.
PÉČE O VLASY
Pro dosažení co nejlepších výsledků, umyjte před sušením
a česáním vlasy šamponem, vytřete je ručníkem pro snížení
nadměrné vlhkosti a rozčešte je.
RYCHLÉ SUŠENÍ
Tlačítkem (6) nastavte druhý stupeň ohřevu vzduchu (rozsvítí
se světle a tmavě oranžová signalizační kontrolka), tlačítka
(7) zvolte požadovanou rychlost proudění vzduchu a vlasy
předběžně vysušte. Rukou nebo hřebenem odstraňte z vlasů
nadměrnou vlhkost a pohybujte vysoušečem nad vlasy.
GW33-017_v02
ROVNÁNÍ
Tlačítkem (6) nastavte druhý stupeň ohřevu vzduchu (rozsvítí se světle a tmavě oranžová signalizační kontrolka) nebo
4 stupeň proudění horkého vzduchu (rozsvítí se červená signalizační kontrolka), tlačítky (7) zvolte požadovanou rychlost
proudění vzduchu a vlasy předběžně vysušte. Jsou-li již vlasy
téměř suché, nasaďte nástavec koncentrátor (1a) a snižte stupeň ohřevu vzduchu tlačítky (6) a v případě nutnosti změňte
rychlost proudění proudu vzduchu (7). Rozdělte vlasy na prameny vlasů a vrstvy. Použijte kulatý nebo plochý kartáč, přesouvejte ho po vlasech shora dolů a současně na ně směřujte
ohřátý vzduch, který proudí z nástavce koncentrátoru. Tímto
způsobem pomalu rovnejte každý pramen vlasů od hlavy až
ke špičce pramene. Po vyrovnání vlasových pramenů v dolní
vrstvě vlasů přejděte k rovnání vlasových pramenů na střední
vrstvě a ukončete proces rovnání vlasů v horní vrstvě.
PŘIROZENĚ KADEŘAVÉ VLASY
Tlačítkem (6) nastavte první stupeň ohřevu vzduchu (rozsvítí
se světle a tmavě oranžová signalizační kontrolka), tlačítky
(7) zvolte druhou nebo třetí rychlost proudění vzduchu,
pevně uchopte pramen vlasů mezi prsty, otočte jej ve směru
přirozeného kroucení a vysušte je nasměrováním proudu
vzduchu mezi prsty. Po dosažení požadovaného efektu
zmáčkněte tlačítko studeného vzduchu (9), rozsvítí se modrá
kontrolka a fixujte každý pramen vlasů.
ZVÝŠENÍ A TVORBA OBJEMU VLASŮ
Sušičku používejte v režimu ohřevu od prvního stupně
ohřevu až po vytváření horkého vzduchu (4.stupeň), zvolte
druhou, třetí nebo čtvrtou rychlost proudění vzduchu, vysušte
vlasy u kořene počínaje od zadní části hlavy. Rozdělte vlasy
na prameny, směřujte proud vzduchu pod vlasy. Tím dojde
ke zvýšení vlasů u kořínků a k vytvoření účesu s velkým
objemem vlasů. Takovéto modelování lze provádět s použitím připojeného difuzéru (1b).
VYTVÁŘENÍ ÚČESU
Tlačítky (6) nastavte vytváření teplého vzduchu (rozsvítí se
žlutá kontrolka) nebo první stupeň ohřevu vzduchu (rozsvítí
se světle oranžová kontrolka), tlačítky (7) nastavte první nebo
druhou rychlost tvorby vzduchu, nasaďte na vysoušeč nástavec koncentrátor (1a). Rozdělte vlasy na prameny a pomocí
vhodného kartáče vytvořte požadovaný účes. Během vytváření účesu směřujte proud vzduchu v požadovaném směru
přímo na vlasy. V případě nutnosti směřujte proud vzduchu
na každý pramen po dobu 25 vteřin pro zpevnění účesu.
Doba potřebná k provedení úpravy vlasových pramenů dle
vlastního uznání nebo typu vlasů.
PROUDĚNÍ STUDENÉHO VZDUCHU
U tohoto modelu je k dispozici také funkce vytváření proudu
studeného vzduchu, která se používá k fixaci účesu. Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí proudění studeného vzduchu (9),
(rozsvítí se modrá kontrolka) a vytvarujte vlasy do požadovaného účesu. Proudění studeného vzduchu lze vypnout opětovným zmáčknutím tlačítka (9) – modrá kontrolka se vypne.
9
Čištění a údržba
●● Vysoušeč je určen výhradně pro domácí použití.
●● Vysoušeč vypínejte vždy tlačítkem (5) a zástrčku vytahujte ze zásuvky.
●● Doporučuje se sundávat pravidelně krytku otvoru, kde
proudí vzduch (4) za účelem vyčištění krytky a filtru
nacházejícího se pod krytkou.
●● Sundejte krytku vzduchového otvoru za současného
zmáčknutí pojistek krytky (4), krytku potáhněte směrem
k sobě, očistěte ji pomocí kartáče, očistěte filtr nacházející se pod krytkou a díly složte zpět.
●● Kryt vysoušeče lze utírat vlhkým hadříkem a s následným otřením nasucho.
PŘECHOVÁVÁNÍ
●● Nepoužíváte-li vysoušeč, vytáhněte vždy napájecí kabel
ze zásuvky.
●● Po použití přístroje vyčkejte až vychladne a uložte jej na
suché, chladné a dětem nepřístupné místo.
●● Nikdy nenavíjejte napájecí kabel kolem vysoušeče
z důvodu rizika předčasného opotřebení a přetržení
kabelu. S napájecím kabelem zacházejte opatrně, zajistíte tak jeho řádnou funkci. Vyvarujte se škubání nebo
kroucení kabelu, zejména při vytahování ze zásuvky.
Dojde-li během používání ke zkroucení napájecího
kabelu, je potřeba jej vyrovnat.
●● Vysoušeč je vybaven poutkem pro zavěšení (8), na němž
lze vysoušeč zavěsit při přechovávání za podmínky, že
v této pozici nepřijde vysoušeč do kontaktu s vodou.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí
prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné,
a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního
odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je
zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
10
Dovozce/výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje,
za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem k obsluze.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn
přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo
z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
GW33-017_v02
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať
aj počas neskoršieho používania sušiča.
Bezpečnostné pokyny
Tieto informácie sa týkajú Vášho zdravia a bezpečnosti.
Pred prvým použitím sušiča na vlasy sa podrobne zoznámte
so všetkými pokynmi týkajúcimi sa používania a bezpečnostnými informáciami.
UPOZORENIE: Dodržujte dole opísané pokyny. Uniknete tak možnému opareniu, úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
vateľa. V prípade vzniku chýb sa obráťte na špecializovaný servis ZELMER.
●● Počas práce sa sušič zohrieva. Neklaďte sušič v blízkosti horľavých materiálov.
●● Nesmerujte horúci vzduch na oči, ruky alebo iné miesta
citlivé na teplo.
●● Nerobte tak ani pri vypnutom sušiči. Po použití alebo
za účelom čistenia sušič vždy vypnite z elektrického
prúdu.
●● Nástavce počas používania a krátko po použití môžu
byť horúce. Skôr než sa ich dotknete, nechajte ich
vychladnúť.
●● Ak sušič na vlasy používate v kúpeľni, po použití
vyberte elektrickú zástrčku zo zásuvky, pretože
blízkosť vody ohrozuje sušič na vlasy aj vtedy, ak
je vypnutý.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchovacieho kúta,
bazénov a podobných nádob s vodou.
Pozor!
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Nebezpečenstvo
oparenia! Nedotýkajte sa horúcich
povrchov prístroja.
●● Počas práce neklaďte sušič na mokrý povrch ani na
oblečenie.
●● Sušič nepoužívajte počas kúpele.
●● Ak počas používania sušiča sa sušič pokazí, vytiahnite
ihneď elektrickú zástrčku zo zásuvky a pošlite sušič do
servisu.
●● Nikdy nevkladajte alebo nevsúvajte žiadne predmety
do otvorov sušiča.
●● Nepoužívajte ho vonku alebo tam, kde sa používajú aerosólové výrobky (v atomizéri) alebo kde sa používa kyslík.
●● Ak sušič vpadne do vody, vytiahnite najskôr elektrickú
zástrčku zo zásuvky a až potom vyberte sušič z vody.
Nikdy neberte ako prvý sušič z vody. Sušič neskôr
nepoužívajte.
●● Tento prístroj môžu používať: deti staršie než 8 rokov,
osoby s obmedzenou fyzickou alebo psychickou
schopnosťou, osoby so zníženou citlivosťou, osoby,
ktoré nemajú skúsenosti s prístrojom alebo ho nepoznajú len pod dohľadom osoby, ktorá zodpovedá za ich
bezpečnosť alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a sú si vedomé nebezpečenstva, ktoré
je spojené s jeho používaním.
●● Deti sa nesmú s prístrojom hrať.
●● Prístroj nemôžu čistiť a udržiavať deti bez dohľadu.
●● Ak sa prívodný kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca
alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo vyškolená osoba. Uniknete tak možnému poraneniu.
●● Prístroj môže opravovať len školený personál.
Nesprávne vykonaná oprava môže vážne ohroziť užíGW33-017_v02
●● Ak
je sušič zapnutý, nikdy ho nenechávajte bez
dohľadu. Existuje riziko požiaru.
●● Presvedčte sa, že nasávací otvor a výfukový otvor nie
sú zablokované.
●● Nikdy neponárajte sušič, elektrický kábel alebo elektrickú zástrčku do vody. Nikdy neodkladajte zapnutý príručný sušič na miesta, odkiaľ môže vpadnúť do vody.
●● Neklaďte ani neprechovávajte prístroj na mieste, odkiaľ
môže spadnúť do vody alebo zostať poliaty vodou.
●● Nikdy neodstraňujte prach alebo cudzie predmety
z vnútra sušiča na vlasy pomocou
●● strých predmetov (napr. hrebeňa).
●● Nikdy neupchávajte nasávací otvor alebo výfukový
otvor vzduchu, ani neklaďte sušič na mäkkom podklade ako napr. posteľ alebo kanapa, kde sa prietokové otvory vzduchu môžu zablokovať.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo osobitného diaľkového
ovládania.
●● Udržiavajte prívodný elektrický kábel ďaleko od horúcich povrchov.
●● Príručný sušič nechajte najskôr ochladnúť a až potom
ho odložte.
●● Nevyťahujte elektrickú zástrčku zo zásuvky ťahaním
za elektrický kábel. Vytiahnite samotnú elektrickú
zástrčku.
●● Neovíjajte elektrický kábel okolo sušiča (existuje riziko
pretrhnutia kábla).
●● Nikdy neprikrývajte sušič. Hromadí sa tak teplo vo
vnútri sušiča.
●● Používajte výlučne odporúčané nástavce.
11
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Sušič môžete používať výlučne na sušenie vlasov.
●● Sušič je určený výlučne pre domáce účely.
●● Ak sušič dáte inej osobe, odovzdajte jej prosím aj tieto
pokyny. Sušiče, ktoré už nebudete používať, musíte
odovzdať v súlade s platnými predpismi ochrany
životného prostredia a v súlade so zákonom o zaobchádzaní s odpadmi. Sušič nesmiete vyhodiť spolu
s domácimi odpadkami. Prosím spojte sa s miestnym
strediskom odpadového hospodárstva.
●● Vždy odpojte sušič od siete po ukončení používania.
●● Sušič používajte výlučne v súlade s jeho určením tak
ako je to napísané v tomto návode.
POZOR: Za účelom doplnkovej ochrany Vám odporúčame zainštalovať v elektrickom obvode, ktorý je
v kúpeľni, ochranné zariadenie (RCD) s menovitým
vypínacím prúdom nižším než 30 mA. Obráťte sa s tým
na odborného elektrikára.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti
Sušič je vybavený poistkou proti prehriatiu, ktorá vypína zariadenie v prípade príliš vysokej teploty vyfukovaného vzduchu
alebo v prípade čiastočného zapchatia otvorov prívodu vzduchu. V prípade, že sa sušič vypne počas používania, vypnite
všetky prepínače a nechajte sušič vychladnúť, potom sa
poistka automaticky vypne. Pred opätovným použitím skon-
1
2
trolujte otvory prívodu a výfuku vzduchu, či nie sú zapchaté.
V prípade potreby vytiahnite zástrčku zo zásuvky a očistite
otvory. Počas používania sušiča nezatýkajte otvory prívodu
a výfuku vzduchu, zabráňte prieniku vlasov dovnútra sušiča.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Sušič ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Konštrukcia sušiča
1 Druhy nástavcov
a Usmerňovacia tryska
b Difuzér
2 Kontrolky stupňa nahrievania:
c Tmavooranžová kontrolka
d Žltá kontrolka
e Modrá kontrolka
f Svetlooranžová kontrolka
g Červená kontrolka
3 Kontrolka funkcie „Ionizácia“
4 Odnímateľný kryt prívodu vzduchu
5 Tlačidlo zapnutia/vypnutia (ON/OFF)
6 Tlačidlo voľby stupňa ohrievania (Heat +/−, 4 stupne)
7 Tlačidlo voľby rýchlosti prúdenia vzduchu (Speed +/−,
4 stupne)
8 Závesné oko
9 Tlačidlo studeného vzduchu
4
3
9
5
6
4
7
c
8
g
b
12
a
d
f
3
e
GW33-017_v02
Obsluha a fungovanie sušiča
FUNKCIA „IONIZÁCIA“
Funkcia „Ionizácia“ sa zapína automaticky, pri zapnutí
sušiča sa rozsvieti kontrolka (3). Vďaka tejto funkcii vznikajú
záporné ióny, ktoré obmedzujú zhromažďovanie sa elektrických nábojov na vlasoch a zvyšujú pohlcovanie vlhkosti
vlasmi, vďaka čomu vyzerajú mäkšie a lesklejšie.
ZAPÍNANIE
Niektoré varianty práce sušiča sa znázorňujú pomocou šiestich farebných kontroliek na telese zariadenia:
1 Pre zapnutie sušiča stlačte a pridržte tlačidlo zapnutia/
vypnutia ON/OFF (5) po dobu 2 sek. Pre vypnutie sušiča
opätovne stlačte a pridržte tlačidlo (5).
●● Kontrolka (3) sa rozsvieti na zeleno, čo znamená, že je
funkcia „Ionizácia“ aktívna.
●● Modrá kontrolka sa rozsvieti po zapnutí funkcie studeného vzduchu.
●● Žltá kontrolka – prúd teplého vzduchu.
●● Svetlooranžová kontrolka – prvý stupeň ohrevu vzduchu.
●● Tmavooranžová kontrolka – druhý stupeň ohrevu
vzduchu.
●● Červená kontrolka – prúd horúceho vzduchu.
2 Nastavenie stupňa ohrevu tlačidlami (6) «Heat +/−». Pre
zvýšenie stupňa ohrevu stlačte «+», pre zníženie stupňa
ohrevu stlačte «−», rozsvietia sa príslušné kontrolky.
3 Nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu tlačidlami (7)
«Speed +/−». Pre zvýšenie rýchlosti prúdenia vzduchu stlačte
«+», pre zníženie rýchlosti prúdenia vzduchu stlačte «−».
Môžete zvoliť jednu zo štyroch rýchlostí prúdenia vzduchu.
4 Pre zapnutie studeného vzduchu stlačte tlačidlo (9)
- rozsvieti sa modrá kontrolka, po opätovnom stlačení tlačidla
(9) sa zapne prúdenie horúceho vzduchu.
FUNKCIA PAMÄTE
Ak ste používali sušič dlhšie ako 1 minútu, tak pri jeho
opätovnom zapnutí budú uložené do pamäte naposledy
používané nastavenia: stupeň ohrevu a rýchlosť prúdenia
vzduchu.
OŠETROVANIE VLASOV
Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov pred sušením
a ukladaním vlasov, umyte ich šampónom, osušte uterákom
pre odstránenie nadmernej vlhkosti a rozčešte.
RÝCHLE SUŠENIE
Tlačidlami (6) nastavte druhý stupeň ohrevu vzduchu (rozsvietia sa svetlooranžová a tmavooranžová kontrolka), tlačidlami (7) nastavte požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu
a predbežne osušte vlasy. Rukou alebo hrebeňom odstráňte
nadmernú vlhkosť a pohybujte sušičom nad vlasmi.
GW33-017_v02
VYROVNÁVANIE
Tlačidlami (6) nastavte druhý stupeň ohrevu vzduchu (rozsvieti sa tmavooranžová kontrolka) alebo 4 stupeň prúdenia
horúceho vzduchu (rozsvieti sa červená kontrolka) , tlačidlami
(7) nastavte požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu a predbežne osušte vlasy. Ak budú vlasy skoro suché, naložte
usmerňovaciu trysku (1a) a tlačidlami (6) znížte stupeň
ohrevu vzduchu, v prípade potreby zmeňte rýchlosť prúdenia
vzduchu (7). Rozdeľte vlasy na pramienky a vrstvy. Používajte
okrúhlu alebo plochú kefu, češte vlasy smerom zhora nadol
a zároveň fúkajte na vlasy horúcim vzduchom z usmerňovacej trysky. Týmto spôsobom vyrovnávajte každý pramienok
vlasov od korienkov ku končekom. Po vyrovnaní pramienkov
spodnej vrstvy vlasov začnite vyrovnávať pramienky strednej
vrstvy a nakoniec vyrovnajte pramienky vrchnej vrstvy.
PRIRODZENE KUČERAVÉ VLASY
Tlačidlami (6) nastavte prvý alebo druhý stupeň ohrevu
vzduchu (rozsvietia sa svetlooranžová a tmavooranžová
kontrolka), tlačidlami (7) nastavte druhú alebo tretiu rýchlosť
prúdenia vzduchu, silne stlačte pramienky vlasov medzi prstami, otočte ich smerom prirodzeného zvlnenia a osušte ich
– prúd vzduchu usmernite medzi prsty. Po dosiahnutí požadovaného výsledku stlačte tlačidlo studeného vzduchu (9),
rozsvieti sa modrá kontrolka a týmto upevnite účes.
ZVÄČŠENIE OBJEMU VLASOV
Sušič používajte v režime ohrevu od prvého stupňa ohrevu
pre vytvorenie horúceho vzduchu (4 stupeň), nastavte druhú,
tretiu alebo štvrtú rýchlosť prúdenia vzduchu, vysušte vlasy
pri korienkoch, začnite sušenie od zadnej časti hlavy. Rozdeľte vlasy do pramienkov, vzduch by mal prúdiť od končekov ku korienkom. Vyvolá to zdvihnutie vlasov pri korienkoch,
vďaka čomu sa zväčší objem vlasov. Takú úpravu získate
vďaka použitiu pripojeného difuzéra (1b).
ÚPRAVA ÚČESU
Tlačidlami (6) nastavte vytváranie teplého vzduchu (rozsvieti
sa žltá kontrolka) alebo prvý stupeň ohrevu vzduchu (rozsvieti sa svetlooranžová kontrolka), tlačidlami (7) nastavte
prvý alebo druhý stupeň prúdenia vzduchu, pre usmerňovanie vzduchu naložte na sušič usmerňovaciu trysku (1a).
Rozdeľte vlasy do pramienkov a upravte účes pomocou kefy
na vlasy. Počas úpravy účesu by mal vzduch prúdiť priamo
na vlasy v požadovanom smere. V prípade potreby usmerňujte prúd vzduchu na každý pramienok po dobu 25 sek.
pre upevnenie účesu, čas ukladania pramienkov závisí od
Vášho želania a typu vlasov.
STUDENÝ VZDUCH
Tento model má funkciu studený vzduch, ktorú sa používa
na upevnenie účesu. Stlačte tlačidlo studeného vzduchu (9)
(rozsvieti sa modrá kontrolka), čím upevníte účes. Pre vypnutie studeného vzduchu ešte raz stlačte tlačidlo (9), modrá
kontrolka zhasne.
13
Čistenie a údržba sušiča
●● Sušič je určený iba na domáce použitie.
●● Vždy vypínajte sušič tlačidlom (5) a vyťahujte zástrčku
zo zásuvky.
●● Odporúčame periodicky sňať kryt výstupu vzduchu (4)
pre jeho očistenie a očistenie mriežky, ktorá sa nachádza
pod krytom.
●● Kryt výstupu vzduchu je možné sňať stlačením zámkov
krytu (4) a ťahaním smerom k sebe, kryt očistite pomocou kefky, očistite mriežku, ktorá sa nachádza pod krytom a opäť naložte kryt.
●● Teleso sušiča môžete utierať vlhkou prachovkou, potom
ju utrite dosucha.
UCHOVÁVANIE
●● Ak sušič nebudete používať, vždy vytiahnite kábel zo
zásuvky.
●● Po použití nechajte sušič vychladnúť, a odložte ho na
suché chladné miesto mimo dosahu detí.
●● Napájací kábel nenavíjajte na sušič – riziko rýchleho
opotrebovania a prerušenia vodiča. Pri manipulovaní
s napájacím káblom buďte opatrní, vďaka tomu bude
dlhšie prevádzkyschopný, zamedzte trhaniu, skrúcaniu
alebo ťahaniu – najmä pri vyťahovaní zástrčky. Ak počas
prevádzky sa Vám kábel skrúti, občas ho vyrovnajte.
●● Pre pohodlné použitie sušič je vybavený závesným
okom (8), pomocou ktorého ho môžete zavesiť, za podmienky, že nebude naňho kvapkať voda.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na
ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER
SLOVAKIA s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov
u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov.
Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
14
Dovozca/výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku
jeho nesprávneho používania.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na
výrobku bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných, obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
GW33-017_v02
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást.
Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak.
A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a hajszárító
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
Az alábbi információk az Ön egészségére és biztonságára
vonatkoznak. A hajszárító első használata előtt feltétlenül
ismerkedjen meg a használati utasítással és a biztonságra
vonatkozó összes információval.
FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, áramütés vagy
tűzveszély elkerülése végett tartsa be a biztonsági előírásokat.
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● Megégés veszélye! Ne érintse meg a készülék forró
felületeit.
●● Működés közben ne tegye a hajszárítót nedves felületre, vagy ruhára.
●● Ne használja fürdés közben.
●● Ha használat közben a készülék megsérül, ne használja
azt tovább, húzza ki a konnektorból és vigye szervízbe.
●● Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a hajszárító réseibe.
●● Ne használja kültérben, vagy olyan helyen, ahol
aerozolt használnak, vagy oxigént adagolnak.
●● Ha a hajszárító vízbeesik mielőtt kivenné a vízből
húzza ki a hajszárítót a konnektorból. Ne nyúljon érte
a vízbe. Ne használja újra a hajszárítót.
●● Az alábbi készüléket használhatják 8 évnél fiatalabb
gyermekek, valamint korlátolt mozgás, érzékelés, vagy
pszichikai képességű személyek, valamint a készülék használatát nem ismerő személyek, ha azokra és
a biztonságukra a készüléket ismerő személy felügyel
vagy a használatról megfelelő utasításokat kaptak és
tudatában vannak a használattal járó veszélyeknek.
●● Gyermekek ne játszanak a készülékkel.
●● A készülék tisztítása és karbantartása nem történhet
felügyelet nélkül hagyott gyermekek által.
●● Ha a csatlakozókábel megsérül, akkor azt a gyártónál,
szakszervízben vagy megfelelő képesítéssel rendelkező
szerelőnél ki kell cserélni a sérülések elkerülése végett.
●● A készüléket csak megfelelő képesítéssel rendelkező
szerelő szerelheti. Helytelen javítás veszélyt jelent
a felhasználóra. Hiba esetén javasoljuk, hogy keresse
fel a ZELMER szakszervízt.
●● Használat közben a hajszárító átmelegszik. Ne tegye
a a hajszárítót gyúlékony anyagok közelébe.
GW33-017_v02
●● Ne irányítsa a hajszárítót szem, kéz, vagy más hőre
érzékeny testrész irányába.
hajszárító esetén is fennáll az esetleges
sérülés veszélye. Használat után, vagy tisztítás során
mindig legyen áramtalanítva a hajszárító.
●● A kiegészítő tartozékok használat során felmelegedhetnek. Mielőtt megérintené őket várja meg míg azok
kihűlnek.
●● Ha a hajszárítót a fürdőszobában használja, használat után húzza ki a konnektorból, mert a víz közelsége még kikapcsolt hajszárító esetén is veszélyes.
●● Kikapcsolt
VIGYÁZAT: Ne használja a készüléket
fürdőkád, zuhanyzó vagy más hasonló
víztartály közelében.
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●● Mikor a hajszárító ki van kapcsolva, ne hagyja azt felügyelet nélkül. Tűzveszélyes.
●● Bizonyosodjon meg róla, hogy a kifúvó és a légbeömlő
nyílások sose legyenek elzárva.
●● Ne merítse vízbe a hajszárítót és a csatlakozókábele-
ket. Soha ne tegye úgy le a hajszárítót, hogy az még
bekacsolt állapotban vízbe eshessen.
●● Ne tegye és ne tárolja a készüléket olyan helyen ahol
az vízbeeshet, vagy összefrücskölődhet.
●● Soha ne próbálja éles eszközök (pl. fésű) segítségével eltávolítani az esetleges port vagy idegen testeket
a hajszárító belsejéből.
●● Soha ne zárja el a kifúvó és légbeömlő nyílásokat,
valamint ne tegye a hajszárítót olyan puha felületekre,
mint ágy, fotel, vagy más olyan hely, melyre rátéve
a nyílások elzáródhatnak.
●● A készülék nem használható külső időkapcsolóval
vagy más távkapcsolóval.
●● Tartsa a csatlakozókábelt távol a forró felületektől.
●● Mielőtt eltenné a hajszárítót várja meg míg az kihűl.
●● Ne húzza ki a csatlakozókábelt a kábelnél fogva, csak
is a dugójánál fogva.
●● Ne tekerje a csatlakozókábelt a hajszárító köré (a kábel
elszakadhat).
●● Tilos a hajszárítót bármivel is letakarni, mert az
hőfelhalmozódást okozhat a hajszárító belsejébeni.
●● Ne használjon nem ajánlott kiegészítő tartozékokat.
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●● A hajszárító csak hajszárításra használható.
●● A hajszárító csak háztartási használatra alkalmas.
●● Ha kölcsönadja a hajszárítót, mellékelje a használati
utasítást is. A használatra már nem alkalmas hajszárí-
15
tót a Hulladék Kezelési Rendeletnek megfelelően lehet
hasznosítani, a környezetvédelmet szem előtt tartva.
A hajszárítót nem szabad háztartási hulladékokkal
együtt kidobni. Vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékkezelővel.
●● Használat után mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa
a hajszárítót.
●● A hajszárítót csak a használati utasításnak megfelelően használja.
FIGYELEM: A nagyobb biztonság érdekében a fürdőszoba áramellátását biztosító elektromos áramkörbe
ajánlatos max. 30 mA-es érzékenységű áram-védőkapcsolót (RCD) beiktatni. Ebben a kérdésben forduljon
szakképzett villanyszerelőhöz.
A biztonságos használatra vonatkozó tanácsok
A hajszárító túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik,
ami a készüléket a belőle távozó levegő túl magas hőmérséklete vagy a légbeszívó nyílásainak részleges eldugulása
esetén kikapcsolja. Abban az esetben, ha a hajszárító
a használata közben kikapcsolódik, az összes kapcsológombot kapcsolja ki és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl,
ekkor a biztonsági rendszer automatikusan visszatér eredeti állapotába. Az újbóli használata előtt ellenőrizze, hogy
a légbeszívó és légkifúvó nyílásai nincsenek-e eldugulva.
Szükség esetén húzza ki a hálózati dugót a konnektorból
és tisztítsa ki a nyílásokat. A használat során ne fedje be
a légáramló nyílásokat és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön haj
a hajszárító belsejébe.
1
2
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A ZELMER hajszárító az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
A hajszárító szerkezeti felépítése
1 A kiegészítő tartozékok fajtái
a Légszűkítő előtét
b Diffúzor
2 A hőfokozatot jelző lámpák
c Sötét narancssárga lámpa
d Sárga lámpa
e Kék lámpa
f Világos narancssárga lámpa
g Piros lámpa
3 Az „ionizáció” funkcióját jelző lámpa
4 A légbeszívó levehető védőfedele
5 Be-/Ki-kapcsológomb (ON/OFF)
6 A hőfokozat kiválasztásának gombja (Heat +/−, 4 fokozat)
7 A légfúvás sebességének nyomógombja (Speed +/−,
4 fokozat)
8 „Akasztófül”
9 A hideg levegő fújásának nyomógombja
4
3
9
5
4
6
7
c
8
g
b
16
a
d
f
3
e
GW33-017_v02
A hajszárító kezelése és működése
„IONIZÁCIÓ” FUNKCIÓJA
Az „ionizáció” funkciója a hajszárító bekapcsolásának pillanatában automatikusan bekapcsol, és felgyullad a jelzőlámpa
(3). Ennek a funkciónak köszönhetően a készülék negatív
ionokat bocsát ki, amelyek csökkentik a hajon az elektromos
töltetek felhalmozódását és fokozzák a haj nedvességszívó
képességét, aminek következtében a haj puhábbnak és
fényesebbnek tűnik.
BEKAPCSOLÁS
A hajszárító működésének kiválasztott változatát a készülék
falán található hat jelzőlámpa mutatja:
1 A hajszárító bekapcsolása céljából nyomja meg és tartsa
benyomva két másodpercig a be-/ki-kapcsológombot ON/
OFF (5). A hajszárító kikapcsolása céljából ismét nyomja
meg és tartsa benyomva a gombot (5).
●● A jelzőlámpa (3) zöld színnel világít és azt jelzi, hogy az
„ionizáció” funkciója működésbe lépett.
●● A kék jelzőlámpa a hideg levegő fúvatásakor gyullad fel.
●● A sárga jelzőlámpa – a meleg légáramlatot jelzi.
●● A világos narancssárga színű jelzőlámpa – a levegő első
hőfokozatát jelzi.
●● A sötét narancssárga színű jezlőlámpa – a levegő második hőfokozatát jelzi.
●● A piros jezlőlámpa – a forró légáramlat kijelzője.
2 A hőfokozat szabályozása a «Heat +/−» gombok (6) segítségével történik. A hőfokozat növelése céljából nyomja meg
a «+» gombot, ha viszont a hőfokozatot csökkenteni kívánja,
nyomja meg a «−» gombot, és felgyulladnak a megfelelő
lámpák.
3 A légáramlás sebességét a «Speed +/−» gombokkal (7)
lehet szabályozni. A légáramlás sebességének a fokozása
céljából nyomja meg a «+» gombot, ha pedig csökkenteni
akarja a légáramlás sebességét, nyomja meg a «−» gombot.
A légáramlás sebességének a szabályozása
4 fokozaton lehetséges.
4 A hideg levegő fújásának a bekapcsolása céljából nyomja meg a nyomógombot (9), felgyullad a kék jelzőlámpa,
majd a gomb (9) újbóli megnyomásakor ismét a meleg
levegő fújása indul be.
MEMÓRIA-FUNKCIÓ
Ha a hajszárító 1 percnél hosszabb ideig működött, az ismételt bekapcsolásakor a memóriájában a legutolsó beállítási
módot őrzi meg: a hőfokozatot és a légáramlás sebességét.
HAJÁPOLÁS
A lehető legjobb eredmények elérése céljából a hajat a szárítása és formázása előtt mossa meg samponnal, törölje meg
törülközővel, hogy a felesleges vizet felszívja belőle, majd
fésülje ki.
GW33-017_v02
GYORS HAJSZÁRÍTÁS
A nyomógombokkal (6) állítsa be a második hőfokozatot (felgyullad a világos és sötét narancssárga színű jelzőlámpa),
a (7) gombok segítségével válassza ki a légáramlás sebességét és végezze el a haj előzetes szárítását. Kézzel vagy
fésűvel távolítsa el a hajból a felesleges nedvességet és
a hajszárítót folyamatosan mozgatva a fej felett szárítsa meg
a haját.
A HAJ EGYENESÍTÉSE
A nyomógombokkal (6) állítsa be a második hőfokozatot (felgyullad a sötét narancssárga színű jezőlámpa) vagy a forró
levegő 4. fokozatát (felgyullad a piros jelzőlámpa), a (7) gombok segítségével válassza ki a légáramlás kívánt sebességét
és végezze el a haj előzetes szárítását. Amikor a haja már
majdnem megszáradt, helyezze fel a légszűkítő előtétet (1a)
és csökkentse a hőfokozatot a nyomógombok (6) segítségével, szükség esetén pedig változtassa meg a légfúvás sebességét (7). Ossza a haját tincsekre és rétegekre. Használjon
kör alakú vagy lapos hajkefét, amit a hajban felülről lefelé
mozgasson, ugyanakkor a légszűkítő előtétből kiáramló forró
levegőt irányítsa feléjük. Ily módon lassan egyenesítse ki az
összes tincset, a hajtőtől a hajszálak végéig. Az alsó réteg
hajtincseinek a kiegyenesítése után kezdje meg a középső
réteg tincseinek az egyenesítését, majd legvégül ezt a műveletet végezze el a haj felső rétegén is.
TERMÉSZETESEN GÖNDÖR HAJ
A nyomógombokkal (6) állítsa be a levegő első vagy második hőfokozatát (felgyullad a világos vagy sötét narancssárga
jelzőlámpa), a (7) gombok segítségével válassza ki a légáramlat második vagy harmadik sebességi fokozatát, a hajtincseket fogja erősen az ujjai közé, fordítsa el a tincseket
a természetes göndörödési irányukba és a légáramlatot az
ujjak közé irányítva szárítsa meg őket. A kívánt eredmény
elérése után nyomja meg a hideg levegő fújásának a nyomógombját (9), felgyullad a kék jelzőlámpa és minden tincset
formázzon be.
A HAJ TERJEDELMÉNEK NÖVELÉSE ÉS FORMÁLÁSA
A hajszárítót a levegő melegítési módja első hőfokozatától
a forró levegő képzéséig (4. fokozat) használja, válassza ki
a légfúvás sebességének második, harmadik vagy negyedik
fokozatát, szárítsa meg a a haját a hajtöveknél, a tarkótól
kezdve. Ossza a haját tincsekre, a légáramlatot a haj alá
irányítva. Ez azt okozza, hogy hajszálak a hajtövüknél felemelkednek, ami a teljes terjedelmű frizurát eredményezi.
Ilyen hajformázást lehet elérni a mellékelt diffúzor használatával (1b).
A HAJ FORMÁZÁSA
A nyomógombokkal (6) állítsa be a meleg levegő képzését
(felgyullad a sárga jelzőlámpa) vagy a levegő melegítésének első fokozatát (felgyullad a világos narancssárga jelzőlámpa), a (7) gombok segítségével állítsa be a légfúvás
sebességének első vagy második fokozatát, a légáramlat
megfelelő irányítása céljából pedig helyezze fel a hajszárítóra a légszűkítő előtétet (1a). Ossza a haját tincsekre és
a hajformázó kefe segítségével alakítsa ki a kívánt frizurát.
A haj formázása során a légáramlatot irányítsa közvetlenül
17
a hajra, a megfelelő irányban. Szükség esetén a haj formázása céljából a légáramlatot 25 másodpercen keresztül
irányítsa külön-külön minden egyes tincsre. A haj formázási
ideje tetszés szerinti és a hajtípustól függ.
HIDEG LEVEGŐ FÚJÁSA
Az adott modell a hideg levegő fújási funkciójával rendelkezik, amit a frizura rögzítésére lehet használni. Nyomja meg
a hideg levegő fújásának a nyomógombját (9), (felgyullad
a kék jelzőlámpa), ami lehetővé teszi az adott hajforma
megőrzését. A hideg levegő fújásának a kikapcsolása céljából nyomja meg még egyszer a gombot (9), a kék lámpa
kialszik.
A hajszárító tisztítása és karbantartása
●● A hajszárító kizárólag háztartásbeli használatra készült.
●● A hajszárítót mindig kapcsolja ki a nyomógombbal (5) és
húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
●● Javasoljuk a légbeszívó védőfedelét (4) időnként levenni,
hogy a védőfedelet valamint az alatta lévő szűrőrácsot ki
lehessen tisztítani.
●● Nyomja be a védőfedél zárját (4) majd a védőfedelet
maga felé húzva vegye le, tisztítsa meg kefével, tisztítsa
meg a védőfedél alatti szűrőrácsot is, majd tegye vissza
rá a védőfedelet.
●● A hajszárító burkolatát nedves ruhával lehet letörölni,
majd törölje szárazra.
TÁROLÁS
●● Ha a hajszárítót nem használja, a hálózati dugóját mindig húzza ki a konnektorból.
●● A készülék használata után várja meg, míg az kihűl és
tegye el száraz, hűvös helyre, ahol gyermekek nem férhetnek a közelébe.
●● A hálózati kábelt sohasem tekerje a hajszárító köré, mert
az a korai elhasználódását és a vezeték megtörését
okozhatja. A kábellel óvatosan bánjon, hogy hosszú ideig
működőképes maradjon, ne rángassa, ne csavarja és
ne húzza, különösen a hálózati dugónak a konnektorból
történő kihúzásakor. Ha a kábel a hajszárító használata
közben megcsavarodik, egyenesítse ki.
●● A hajszárító használatának kényelmesebbé tétele céljából a készülék akasztófüllel (8) rendelkezik, amelyre felakasztva a hajszárító tárolható, azzal a feltétellel, hogy
a hajszárítóra nem fog víz csöpögni.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag
gyűjtő konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni
másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
18
Az Importőr/gyártó nem vállal felelősséget azon hibákért, amelyet
a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használat eredményez.
A garancia nem terjed ki arra a készülékre, amelyen fel nem jogosított
személy általi javítás állapítható meg.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék módosítására
tetszőleges időpontban, előzetes értesítés nélkül az előírásoknak,
szabványoknak, direktíváknak való megfelelőség, vagy konstrukciós,
kereskedelmi, esztétikai és egyéb okok miatt.
GW33-017_v02
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa. Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de faţă, pentru
a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării uscătorului.
Indicaţii privind siguranţa
Aceste informaţii privesc sănătatea şi siguranţa dumneavoastră. Înainte de prima utilizare a uscătorului de păr, vă
rugăm să consultaţi în mod obligatoriu toate instrucţiunile de
utilizare şi toate informaţiile privind siguranţa.
AVERTIZARE: Respectaţi regulile de mai jos pentru
a evita riscul de arsuri, electrocutare sau incendiu.
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Pericol
de arsuri! Nu atingeţi suprafeţele aparatului
când sunt fierbinţi.
●● Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe umede sau pe haine
atunci când este în funcţiune.
●● Nu folosiţi aparatul când faceţi baie.
●● În cazul în care în timpul utilizării apare o defecţiune
scoateţi mufa din priză şi trimiteţi aparatul la service.
●● Nu introduceţi şi nu înfingeţi niciun obiect în orificiile
uscătorului.
●● Nu folosiţi în exterior sau acolo unde sunt folosite produse cu aerozol (pulverizator) sau în locurile unde se
alimentează oxigen.
●● Scoateţi mufa din priză în cazul în care uscătorul cade în
apă înainte de a-l scoate din apă. Nu încertcaţi să îl scoateţi
din apă mai întâi. Nu folosiţi uscătorul acesta mai târziu.
●● Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste
8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate, ori de către persoane care nu
au experienţă şi nu cunosc aparatul, în cazul în care
acest lucru este efectuat sub supravegherea persoanei responsabile pentru siguranţa acestora, ori în cazul
în care au primit indicaţiile referitoare la utilizarea în
condiţii de siguranţă a aparatului şi sunt conştienţi de
pericolele legate de utilizarea acestuia.
●● Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
●● Curăţarea şi întreţinerea aparatului nu poate fi efectuată de copiii nesupravegheaţi.
●● În cazul în care cablul nedemontabil s-a deteriorat trebuie înlocuit la producător într-un atelier de reparaţii ori
de către o persoană calificată pentru a evita pericolul.
●● Aparatul poate fi reparat doar de către persoane autorizate. Reparaţiile efectuate necorespunzător pot constitui un pericol grav pentru utilizator. În cazul în care
apar defecţiuni vă rugăm să vă adresaţi la punctul de
service autorizat ZELMER.
GW33-017_v02
●● Atunci când este utilizat uscătorul se încălzeşte. Nu amplasaţi uscătorul în apropierea substanţelor inflamabile.
●● Nu îndreptaţi fluxul de aer fierbinte în direcţia ochilor,
mâinilor sau altor locuri sensibile la căldură.
●● Pericolul poate apărea chiar şi în cazul în care uscă-
torul este oprit. Trebuie să decuplaţi mereu uscătorul
de la sursa de alimentare după ce îl folosiţi, sau atunci
când doriţi să-l curăţaţi.
●● Accesoriile se pot încălzi de asemenea. Trebuie să le
lăsaţi să se răcească înainte de a le atinge.
●● Atunci când folosiţi uscătorul în baie scoateţi-l din
priză după ce îl utilizaţi deoarece apropierea apei
constituie un pericol chiar şi în cazul în care uscătorul este oprit.
AVERTIZARE: Nu folosiţi acest aparat în
apropierea căzilor, duşurilor, piscinelor
sau altor rezervoare asemănătoare cu apă.
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când este
pornit. Risc de incendiu.
●● Asiguraţi-vă că orificiul de intrare şi cel de ieşire a aerului nu sunt niciodată blocate.
●● Nu cufundaţi niciodată uscătorul, cablul de alimentare
sau mufa în apă. Nu aşezaţi uscătorul niciodată în jos
astfel încât aceasta să cadă în apă fiind încă pornit.
●● Nu aşezaţi şi nu depozitaţi aparatul într-un loc de unde
poate cădea în apă sau în care poate fi stropit.
●● Nu încercaţi niciodată să scoateţi praful sau să îndepărtaţi corpuri străine din interiorul uscătorului cu
obiecte ascuţite (de ex. pieptene).
●● Nu blocaţi niciodată orificiul de intrare sau de ieşire
a aerului şi nici nu aşezaţi uscătorul pe o suprafaţă
moale cum ar fi patul sau canapeaua unde orificiile de
circulare a aerului ar putea fi blocate.
●● Aparatul nu este destinat pentru utilizare cu întrerupătoare cu temporizare externe sau cu circuite separate
de control de la distanţă.
●● Ţineţi cablul de alimentare departe de suprafeţele fierbinţi.
●● Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l aşeza.
●● Nu trageţi de cablu pentru a decupla uscătorul şi trageţi de mufă pentru a face acest lucru.
●● Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul uscătorului
(risc de rupere a cablului).
●● Nu acoperiţi niciodată aparatul deoarece acest lucru poate
provoca acumularea de căldură în interiorul acestuia.
●● Nu folosiţi alte accesorii decât cele recomandate.
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Aparatul poate fi utilizat doar pentru uscarea părului.
●● Uscătorul este destinat doar pentru uz casnic.
●● Vă rugăm ca atunci când încredinţaţi uscătorul altei
19
persoane să-i înmânaţi de asemenea instrucţiunile.
În cazul uscătoarelor cu durata de utilizare epuizată vă
trebuie să le îndepărtaţi conform normelor legislative în
vigoare referitoare la protecţia mediului aşa cum sunt
definite de Legea de Gestionare a Deşeurilor. Aruncarea uscătorului împreună cu alte deşeuri casnice este
interzisă. Vă rugăm să luaţi legătura cu centrul local de
gestionare a deşeurilor.
●● Decuplaţi uscătorul de la reţeaua de curent de fiecare
dată după utilizare.
●● Folosiţi uscătorul doar în modul corespunzător cu
destinaţia acesteia, astfel cum este descris în această
instrucţiune.
ATENŢIE: Pentru a asigura o protecţie adiţională, se
recomandă instalarea pe circuitul electric, care alimentează baia, a unui dispozitiv diferenţial (RCD) cu
intensitatea nominală a curentului ce nu depăşeşte
valoarea de 30 mA. Pentru a face acest lucru trebuie să
luaţi legătura cu un electrician specialist.
Indicaţii privind siguranţa
Uscătorul este prevăzut cu sistem de protecţie împotriva
supraîncălzirii, care închide aparatul în cazul unei temperaturi prea înalte a aerului care circulă sau ca urmare a obturării parţiale a orificiilor pentru circulaţia aerului. În cazul în
care uscătorul se opreşte în timpul folosirii sale, închideţi
toate întrerupătoarele şi lăsaţi-l să se răcească; se va produce în mod automat resetarea sistemului de protecţie. Înainte de a utiliza mai departe uscătorul, verificaţi dacă orificiile
de intrare şi de ieşire a aerului nu sunt astupate. Dacă este
necesar, scoateţi ştecărul din priză şi curăţaţi orificiile. În tim-
1
2
pul utilizării, nu obturaţi orificile pentru circulaţia aerului şi nu
lăsaţi să intre fire de păr în uscător.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Uscătorul de păr ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în
vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
Structura uscătorului
1 Tipuri de accesorii terminale
a Koncentrator
b Dyfuzor
2 Becuri de control al nivelului de încălzire
c Bec portocaliu închis
d Bec galben
e Bec alabastru
f Bec portocaliu deschis
g Bec roşu
3 Bec de control al funcţiei „Ionizare”
4 Capac detaşabil pentru admisia de aer
5 Buton pentru Pornire/ Oprire (ON/OFF)
6 Buton pentru alegerea nivelului de încălzire (Heat +/−,
4 niveluri)
7 Buton pentru alegerea vitezei curentului de aer (Speed
+/−, 4 niveluri)
8 Agăţătoare
9 Buton pentru curentul de aer rece
4
3
9
5
6
4
7
c
8
g
b
20
a
d
f
3
e
GW33-017_v02
Modalitatea de utilizare şi funcţionarea
uscătorului
FUNCŢIA “IONIZARE”
Funcţia “Ionizare” se porneşte în mod automat la punerea în
funcţiune a aparatului; se aprinde becul de control (3). Datorită acestei funcţii, se creează ioni negativi care micşorează
fenomenul de acumulare de sarcini electrice în firele de păr
şi măreşte capacitatea părului de a absorbi umiditatea, ceea
ce îi conferă un aspect mai moale şi mai strălucitor.
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
Variantele alese de utilizare a uscătorului sunt semnalate cu
ajutorul a şase becuri colorate de control, aflate pe carcasa
aparatului:
1 Pentru a pune în funcţiune uscătorul de păr, apăsaţi şi
menţineţi apăsat timp de două secunde butonul Pornire/
Oprire ON/OFF (5). Pentru a scoate din funcţiune uscătorul,
apăsaţi în continuare butonul (5) şi menţineţi-l apăsat câtva
timp.
●● Becul de control (3) se aprinde în culoarea verde şi semnalează faptul că funcţia „Ionizare” este activă.
●● Becul albastru de control se aprinde la pornirea curentului de aer rece.
●● Becul galben de control – semnalează curentul de aer
cald.
●● Becul portocaliu deschis de control – primul nivel de
încălzire a aerului.
●● Becul portocaliu închis de control – al doilea nivel de
încălzire a aerului.
●● Becul roşu de control – curent fierbinte de aer.
2 Reglarea nivelului de încălzire se realizează prin
butoanele «Heat +/−» (6). Pentru a mări nivelul de încălzire,
apăsaţi butonul «+», pentru a micşora nivelul de încălzire,
apăsaţi butonul «−»; se vor aprinde becurile de control
corespunzătoare. 3 Reglarea vitezei curentului de aer se realizează prin
butoanele «Speed +/−» (7). Pentru a mări viteza curentului
de aer, apăsaţi butonul «+», pentru a micşora viteza, apăsaţi
butonul «−».
Au fost prevăzute patru viteze ale curentului de
aer.
4 Pentru a porni curentul de aer rece, apăsaţi butonul (9), se va aprinde becul albastru; iar dacă se apasă în continuare
butonul (9), se reporneşte curentul de aer fierbinte.
FUNCŢIA MEMORIE
Dacă uscătorul funcţionează mai mult de un minut, la următoarea sa punere în funcţiune se păstrează în memorie ultimele variante stabilite: nivelul de încălzire şi viteza curentului
de aer.
ÎNGRIJIREA PĂRULUI
Pentru a atinge cele mai bune rezultate, înainte de uscarea
şi aranjarea părului, spălaţi-l cu şampon, ştergeţi-l cu un prosop pentru a elimina surplusul de umiditate şi descâlciţi-l.
GW33-017_v02
USCAREA RAPIDĂ
Cu ajutorul butoanelor (6) stabiliţi nivelul al doilea de încălzire a aerului (se vor aprinde becurile de control portocalii
– închis şi deschis); cu ajutorul butoanelor (7) alegeţi viteza
curentului de aer dorită şi efectuaţi o uscare preliminară
a părului. Cu mâna sau cu un pieptene scoateţi surplusul de
umiditate din păr şi menţineţi uscătorul deasupra părului.
ÎNDREPTAREA PĂRULUI
Cu ajutorul butoanelor (6), stabiliţi nivelul al doilea de încălzire a aerului (se va aprinde becul de control portocaliu
închis) şi nivelul al patrulea al curentului de aer fierbinte
(se va aprinde becul de control roşu); cu ajutorul butoanelor (7) alegeţi viteza curentului de aer dorită şi efectuaţi
o uscare preliminară a părului. Când părul este aproape
uscat, ataşaţi concentatorul de aer (1a) şi micşoraţi nivelul
de încălzire a aerului cu ajutorul butoanelor (6) şi, dacă este
necesar, schimbaţi viteza curentului de aer (7). Separaţi
părul în şuviţe şi părţi. Folosiţi o perie rotundă sau plată, periaţi părul de la rădăcină la vârfuri şi ţineţi totodată îndreptat
asupra sa aerul fierbinte care iese prin concentrator. În acest
mod, îndreptaţi încet fiecare şuviţă, de la rădăcină spre vârf.
După ce aţi îndreptat şuviţele din partea de jos, începeţi
îndreptarea celor din partea de mijloc şi încheiaţi procesul cu
îndreptarea şuviţelor din partea de sus.
PĂRUL ONDULAT ÎN MOD NATURAL
Cu ajutorul butoanelor (6), stabiliţi nivelul întâi sau al doilea
de încălzire a aerului (se vor aprinde becurile de control portocalii – închis şi deschis); cu ajutorul butoanelor (7), alegeţi
viteza a doua sau a treia a curentului de aer, prindeţi bine
şuviţele între degete, răsuciţi-le în sensul ondulării naturale
şi uscaţi-le, îndreptând curentul de aer printre degete. După
obţinerea efectului dorit, apăsaţi butonul pentru curent de
aer rece (9); se va aprinde becul de control albastru; fiecărei
şuviţe i se va da o formă.
RIDICAREA PĂRULUI ŞI EFECTUL DE VOLUM
Folosiţi uscătorul de păr în regim încălzirea aerului, de la
primul nivel de încălzire până la producerea aerului fierbinte (patru nivele); alegeţi a doua, a treia sau a patra viteză
a curentului de aer, uscaţi părul la rădăcină, începând din partea de spate a capului. Împărţiţi părul în şuviţe, îndreptând
curentul de aer pe sub păr. Astfel părul se ridică de la rădăcină şi se creează o coafură cu un volum deosebit. O asemenea modelare a coafurii se poate obţine şi prin utilizarea
difuzorului (1b) aflat între accesoriile uscătorului de păr.
COAFAREA
Cu ajutorul butoanelor (6) reglaţi producerea de aer cald
(se aprinde becul de control galben) şi primul nivel de încălzire a aerului (se aprinde becul de control portocaliu deschis);
fixaţi cu ajutorul butoanelor (7) prima sau a doua viteză
a curentului de aer; montaţi concentratorul de aer (1a) la
uscătorul de păr, pentru a dirija curentul de aer. Împărţiţi părul
în şuviţe şi realizaţi coafura dorită, cu ajutorul periilor pentru
aranjarea părului. În timpul coafării, îndreptaţi direct jetul de
aer asupra părului, în direcţia dorită. Dacă este necesar, dirijaţi curentul de aer spre fiecare şuviţă, câte 25 de secunde,
pentru a da rezistenţă coafurii; estimarea timpului necesar
pentru aşezarea şuviţelor se face în funcţie de tipul de păr.
21
CURENTUL DE AER RECE
Modelul de faţă a fost prevăzut cu funcţia curent de aer rece,
pentru a da rezistenţă coafurii. Apăsaţi butonul pentru curentul de aer rece (9) (se aprinde becul albastru de control), care
permite păstrarea coafurii dorite. Pentru a opri producerea de
aer rece, apăsaţi încă o dată butonul (9); becul albastru de
control se va stinge.
Curăţarea şi păstrarea uscătorului de păr
●● Uscătorul de păr este destinat numai folosirii casnice.
●● Întotdeauna scoateţi din funcţiune uscătorul de păr apăsând butonul (5) şi scoateţi ştecărul din priza electrică.
●● Se recomandă din când în când scoaterea capacului de
la admisia de aer (4) pentru a curăţa filtrul-plasă de sub
capac.
●● Scoateţi capacul de la admisia de aer, apăsând în acelaşi timp piedica capacului (4) şi trăgând spre dumneavoastră; curăţaţi-l cu ajutorul unei periuţe; curăţaţi filtrulplasă de sub capac şi puneţi capacul la loc.
●● Puteţi curăţa carcasa uscătorului de păr cu o cârpă
umedă, după aceea trebuie ştearsă cu una uscată.
PĂSTRAREA USCĂTORULUI DE PĂR
●● Dacă nu utilizaţi uscătorul de păr, trebuie să scoateţi
întotdeauna cablul de alimentare din priză.
●● După utilizare, aşteptaţi întotdeauna până ce uscătorul
de păr se răceşte şi puneţi-l într-un loc uscat, unde să nu
fie la îndemâna copiilor.
●● Nu înfăşuraţi niciodată cablul de alimentare în jurul uscătorului, pentru că provoacă riscul uzării premature şi al
întreruperii cablului de alimentare. Trebuie să aveţi grijă
de cablul de alimentare, pentru a asigura păstrarea sa
îndelungată în bună stare şi pentru a evita deşirarea,
răsucirea sau tragerea sa, mai ales prin scoaterea ştecărului din priză. Dacă, în timpul utilizării sale, cablul
de alimentare se răsuceşte, el trebuie îndreptat în mod
periodic.
●● Pentru o mai comodă utilizare a uscătorului de păr,
acesta este prevăzut cu o agăţătoare (8), de care putem
prinde aparatul, cu condiţia ca, în această poziţie, să nu
ajungă apă la el.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului
înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump.
În acest scop:
–– cutia de carton duceţi-o la maculatură,
–– pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în
containere speciale pentru plastic,
–– feliatorul uzat trebuie predat la punctele
speciale de colectare, deoarece componentele periculoase ale dispozitivului pot
fi un pericol pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
22
Importatorul/producătorul nu este responsabil pentru eventualele
daune cauzate de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor de întrebuinţare.
Importatorul/producătorul are dreptul să modifice produsul în orice
moment, fără un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme, directive sau din motive de construcţie, comerciale,
estetice sau alte motive.
GW33-017_v02
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
От настоящей информации зависит Ваше здоровье
и безопасность. Перед первым включением фена для
волос просим ознакомиться со всеми инструкциями по
обслуживанию и правилами техники безопасности.
ВНИМАНИЕ: Следуйте этим правилам во избежание ожогов, поражения электрическим током или
пожара.
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Опасность
ожога! Не прикасайтесь к горячим
поверхностям устройства.
●● Не кладите работающий фен на мокрую поверхность или одежду.
●● Не используйте во время купания.
●● Если во время использования фена наступит его
повреждение, немедленно выньте вилку из розетки
и отправьте фен в сервисную службу.
●● Ни в коем случае не вставляйте никаких предметов
в отверстия фена.
●● Не используйте фен вне помещений, а так же там,
где применяются продукты в аэрозоле (спрее) или
в местах подачи кислорода.
●● Если фен упал в воду, прежде чем вынуть его,
отключите вилку из розетки электропитания. Не
прикасайтесь к воде, не вынув вилки из розетки.
После этого пользоваться феном запрещено.
●● Этим устройством могут пользоваться дети старше
8 лет, а так же лица с ограниченными физическими,
сенсорными или психическими способностями, или
лица, не имеющие опыта пользования подобным
оборудованием, если они делают это под наблюдением лица, ответственного за их безопасность,
или же после того, как им были сделаны указания
по безопасному применению устройства, и они осознают опасность, связанную с его применением.
●● Не позволяйте детям играть с устройством.
●● Чистка и техническое обслуживание устройства
GW33-017_v02
не должны выполняться детьми, оставшимися без
присмотра.
●● Если неотсоединяемый шнур питания поврежден,
он должен быть заменен изготовителем, или специализированным сервисным предприятием, или
квалифицированным специалистом, во избежание
опасности.
●● Ремонт устройства может выполнять только квалифицированный персонал. Неправильно произведенный ремонт может привести к серьезной
опасности для пользователя. В случае каких-либо
дефектов, рекомендуем обратиться в специализированный сервисный центр ZELMER.
●● Во время работы фен нагревается. Не держите
фен поблизости с легковоспламеняющимися материалами.
●● Не направляйте горячий воздух на глаза, руки или
другие части тела, чувствительные к теплу.
●● Опасность существует даже если фен выключен,
всегда отключайте прибор от сети после использования или для его очистки.
●● Насадки во время их применения и после могут
нагреваться. Перед тем, как к ним дотронуться, им
следует дать остыть.
●● Если фен используется в ванной комнате, после
его использования выньте вилку из розетки,
поскольку близость воды представляет опасность даже тогда, когда фен выключен.
ВНИМАНИЕ: Не используйте этот
прибор вблизи ванн, душей, бассейнов и иных подобных резервуаров
с водой.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Если фен включен, никогда не оставляйте его без
присмотра. Риск возникновения пожара.
●● Убедитесь в том, что, воздухозаборники и выпускные отверстия не заблокированы.
●● Никогда не погружайте в воду фен, шнур и вилку.
Никогда не кладите фен таким образом, чтобы возникла опасность его падения в воду во включенном
состоянии.
●● Не кладите и не храните фен в месте, в котором он
может упасть в воду или быть обрызган водой.
●● Ни в коем случае не пытайтесь удалить пыль или
инородные предметы изнутри фена с помощью
острых предметов (например, расчески).
●● Никогда не заслоняйте воздухозаборник и выпускное отверстие, не кладите фен на мягкую поверхность, такую как кровать или диван, где могут
быть закрыты отверстия для входа и выхода воздуха. Оборудование не предназначено для работы
23
с внешним реле времени или отдельной системы
дистанционного управления.
●● Держите шнур электропитания вдали от горячих
поверхностей.
●● Перед тем как отложить фен, позвольте ему остыть.
●● Для того, чтобы вынуть вилку из розетки, не тяните
за шнур, а только за саму вилку.
●● Не накручивайте шнур электропитания вокруг фена
(во избежание повреждения провода).
●● Никогда не накрывайте ничем фен, поскольку это
может привести к накоплению тепла внутри фена.
●● Не используйте не рекомендованных насадок.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Фен для волос ZELMER отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости
(EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●● Фен
должен применяться только для сушения
волос.
●● Фен предназначен исключительно для домашнего
использования.
●● В случае передачи фена другому лицу, пожалуйста, отдайте ему также и инструкцию. Фены, пришедшие в негодность, должны быть утилизированы
в соответствии с действующими экологическими
нормами и в соответствии с законом об отходах. Не
выбрасывайте фен вместе с бытовыми отходами.
Пожалуйста, проконсультируйтесь с местным центром по утилизации отходов.
●● Всегда выключайте фен из сети после использования.
●● Используйте фен только по назначению, так, как
это описано в данной инструкции.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения дополнительной
защиты целесообразно установить в электрическую цепь электропитания ванной устройство
защиты от скачков напряжения (RCD) с номинальным током не превышающим 30 мА. Для этого
следует обратиться к специалисту-электрику.
Дополнительные меры предосторожности
Данный электроприбор оборудован автоматическим
устройством защиты от перегрева. При перегреве прибор отключится. В этом случае немедленно выключите
фен выключателем, а затем отключите от питающей
сети. Дайте ему остыть. Когда прибор остынет, защита
отключится автоматически. Перед очередным включением убедитесь, что воздухозаборные отверстия чистые.
В случае необходимости нужно вынуть вилку из розетки
и очистить отверстия. Во время использования прибора
не допускайте до попадания волос внутрь воздухозаборных отверстий, а также следите за тем, чтобы они всегда
были чистыми.
24
GW33-017_v02
Индикатор функции «Ионизация»
Съемная решетка воздухозаборника
Кнопка включения/выключения (ON/OFF)
Переключатель температурного режима (Heat +/−,
4 режима)
7 Переключатель скорости подачи воздуха (Speed +/−,
4 скорости)
8 Петля для подвешивания
9 Кнопка подачи холодного воздуха
3
4
5
6
Устройство фена для волос
1 Насадки
a Kонцентратор
b Диффузор
2 Индикатор степени нагрева
c Темно-оранжевый индикатор
d Желтый индикатор
e Синий индикатор
f Светло-оранжевый индикатор
g Красный индикатор
1
2
4
3
9
4
5
6
7
c
8
g
b
f
3
e
a
Принцип действия и обслуживание фена
ФУНКЦИЯ «ИОНИЗАЦИЯ»
Функция «Ионизация» включается автоматически одновременно с включением фена. При этом загорится
индикатор (3). Благодаря функции ионизации этот фен
излучает поток отрицательных ионов, которые оказывают антистатический эффект и нейтрализуют положительный заряд на волосах, делая волосы гладкими
и блестящими.
ВКЛЮЧЕНИЕ
Выбранные режимы работы фена сигнализируются при
помощи шести цветных светоиндикаторов на корпусе
прибора:
GW33-017_v02
d
1 Для включения фена нажмите и придержите кнопку
включения/выключения ON/OFF (5) в течение 2 секунд.
Для выключения фена снова нажмите и придержите
кнопку (5).
●● Индикатор (3) светится зеленым светом и сигнализирует, что функция «Ионизация» активна.
●● Синий индикатор загорается при включении подачи
холодного воздуха.
●● Желтый индикатор – струя теплого воздуха.
●● Светло-оранжевый индикатор – первый режим
нагрева воздуха.
●● Темно-оранжевый индикатор – второй режим нагрева
воздуха.
●● Красный индикатор – струя горячего воздуха.
25
2 Выбор температурного режима осуществляется кнопками (6) «Heat +/−». Чтобы повысить степень нагрева
воздуха, нажмите на «+». Чтобы уменьшить степень
нагрева, нажмите на кнопку «−». При этом загорятся
соответствующие светоиндикаторы.
3 Регулирование скорости подачи потока воздуха
осуществляется кнопками (7) «Speed +/−». Чтоб повысить скорость подачи потока воздуха, нажмите на кнопку
«+». Чтобы уменьшить скорость подачи потока воздуха,
нажмите на кнопку «−».
Предусмотрены 4 скорости воздушного
потока.
4 Для включения подачи холодного воздуха нужно
нажать на кнопку (9), при этом загорится синий индикатор. При повторном нажатии на кнопку (9) возобновится
подача струи горячего воздуха.
ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ
Если фен работал более 1 минуты, при его следующем
включении в памяти сохраняются последние выбранные
параметры: температурный режим и скорость потока
воздуха.
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Для достижения оптимального результата перед сушкой
и укладкой вымойте волосы шампунем, вытрите так,
чтобы удалить излишки влаги, и расчешите.
БЫСТРАЯ СУШКА
Кнопками (6) установите второй режим нагрева воздуха
(загорится светло- и темно-оранжевый индикатор), кнопками (7) выберите необходимую скорость подачи воздуха и слегка подсушите волосы. Одновременно с сушкой волос удаляйте избыток влаги, расчёсывая волосы
пальцами или щеткой.
ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС
Кнопками (6) установите второй режим нагрева воздуха
(загорится темно-оранжевый индикатор) или 4 скорость
подачи воздушного потока (загорится красный индикатор). Кнопками (7) выберите необходимую скорость
подачи струи воздуха и слегка подсушите волосы. Как
только волосы станут почти сухими, прикрепите к фену
насадку-концентратор (1a). Кнопками (6) уменьшите
температуру нагрева и скорость подачи воздушного
потока, а в случае необходимости, измените скорость
подачи воздушного потока (7). Разделите волосы на
слои и пряди. Пользуясь круглой или плоской щеткой,
выпрямляйте каждую прядь волос от корней до кончиков,
одновременно просушивая волосы феном с надетым
концентратором. Таким образом Вы сможете постепенно
выпрямить каждую прядь волос. После того, как нижний
слой волос будет выпрямлен, переходите к выпрямлению следующего слоя. Верхний слой волос выпрямляйте
в последнюю очередь.
26
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВОЛНЫ
Кнопками (6) установите первый или второй режим
нагрева воздуха (загорится светло- и темно-оранжевый
индикатор). Кнопками (7) выберите вторую или третью
скорость подачи воздуха, сильно сомните пряди волос
между пальцами, уложите в направлении естественной
укладки и сушите, направляя поток воздуха между пальцами. Чтобы закрепить достигнутый эффект, нажмите на
кнопку (9) (загорится синий индикатор) и обработайте каждую прядь кратковременным потоком холодного воздуха.
ПОДНЯТИЕ У КОРНЕЙ И УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА
ВОЛОС
Фен можно использовать в режиме нагрева от первого
до очень горячего - четвертого режима нагрева. Рекомендуем выбрать вторую, третью или четвертую скорость подачи воздуха. Разделите волосы на пряди и при
помощи пальцев или щетки сушите волосы по направлению от корней до кончиков, начиная с задней части
головы. Таким образом будет получен эффект приподнятия у корней и объемной прически. Такое моделирование возможно с помощью диффузора (1b).
УКЛАДКА ПРИЧЕСКИ
Кнопками (6) установите скорость подачи теплого воздуха (загорится желтый индикатор) или первый режим
нагрева воздуха (загорится светло-оранжевый индикатор), кнопками (7) установите первую или вторую
скорость подачи воздуха и прикрепите к фену насадкуконцентратор (1a) для более аккуратной сушки. Разделите волосы на пряди и укладывайте их с помощью
круглой щетки. Продолжительность укладки прически
зависит от типа волос и Вашего вкуса.
ПОДАЧА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА
В данной модели предусмотрена функция подачи холодного воздуха для фиксации формы прически. Нажмите
на кнопку подачи холодного воздуха (9), при этом загорится синий индикатор и температура воздуха понизится. Это позволяет зафиксировать форму прически,
предварительно высушенную теплым воздухом. Для
выключения подачи холодного воздуха еще раз нажмите
на кнопку (9), синий индикатор погаснет.
Очистка и консервация фена
●● Фен
для волос предназначен исключительно для
домашнего пользования.
●● Всегда включайте фен, нажимая на кнопку (5) и вынимая вилку из розетки.
●● Рекомендуется периодически снимать решетку воздухозаборника (4) для ее очистки и очистки находящегося под ней сетчатого фильтра.
●● Снимите решетку воздухозаборника. Чтобы снять
решетку (4) для очистки, нажмите на блокаду
решетки и потяните ее на себя. С помощью маленькой щётки очистите решетку и сетчатый фильтр от
пыли и загрязнений и установите решетку на место.
●● Протрите корпус фена сначала слегка влажной тряпочкой, а затем сухой тряпочкой.
GW33-017_v02
ХРАНЕНИЕ
●● Всегда выключайте и отсоединяйте прибор от сети,
если им не пользуетесь.
●● Перед тем как убрать фен на хранение, дайте ему
остыть. Храните фен в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.
●● Не обматывайте сетевой питающий провод вокруг
прибора (во избежание повреждения провода). Следите за тем, чтобы не повредить сетевой питающий
провод, не перекручивайте его и не обматывайте
вокруг фена. Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод. Если провод во время эксплуатации перекручивается, прежде чем включить фен,
необходимо распрямить провод.
●● Для удобства хранения фен имеет специальную
петлю для подвешивания (8). Следите за тем, чтобы
на висящий фен не капала вода.
Экология – Позаботимся об окружающей
среде!
Каждый пользователь может поспособствовать охране
окружающей среды. Это не является ни трудным, ни
слишком дорогостоящим.
С этой целью: картонную упаковку сдайте
на макулатуру, мешочки из полиэтилена (PE) бросьте в контейнер для
пластика, использованное устройство
отдайте в соответствующий пункт сбора,
поскольку находящиеся в устройстве
опасные компоненты могут быть угрозой
для окружающей среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами!!!
Импортер/изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по
назначению или ненадлежащим обслуживанием.
Импортер/изготовитель оставляет за собой право модифицировать изделие в любое время, без предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с юридическими
нормами, нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми, эстетическими или другими причинами.
GW33-017_v02
27
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на сешоара.
Препоръки за безопасност
Тази информация се отнася за Вашето здраве и безопасност. Преди първото използване на сешоара за коса
е задължително да се запознаете с всички упътвания за
използване и информацията, отнасяща се за безопасността.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте долупосочените
правила, за да избегнете риск от опарване, поражение от ток или пожар.
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Опасност от опарване! Не се докосвайте до горещи
повърхности на устройството.
слагайте фена по време на работата върху
мокра повърхност или дрехи.
●● Не употребявайте при къпането.
●● Ако по време на употребата настъпи повреда, незабавно изтеглете захранващия щепсел и изпратете
фена в сървиз.
●● Никога не слагайте или не пъхайте никакви предмети в отворите на фена.
●● Не употребявайте навън или там, където се използват продукти в спрей (атомизер), или където се
подава кислород.
●● Ако фенът падне във водата, изтеглете захранващия щепсел преди да го извадите. Не посягайте
към него във вода. След това фенът не бива да се
употребява.
●● Настоящият уред може да се ползва от децата
над 8 години и от лицата с ограничени физически,
сетивни или психически възможности или от лицата
без опит или познаване на уреда, ако това става
под надзор на лицето, отговарящо за тяхната безопасност или ако им бяха дадени указания относно
безопасно ползване на уреда и те съзнават опасност, свързана с ползването му.
●● Децата не трябва да играят с уреда.
●● Почистване и поддържане на устройството не
трябва да се извършва от децата, оставени без
надзор.
●● Не
28
●● Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той трябва да е сменен от производителя или
в специалистично ремонтно предприятие, или от
квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
●● Ремонти на устройството могат да се провеждат
изключително от обучен персонал. Неправилно
проведен ремонт може да предизвика сериозна
опасност за потребителя. При появяване на дефекти препоръчваме да се обърнете в специалистичен сървизен пункт на ZELMER.
●● По време на работата фенът става горещ. Не
помествайте фена близо до леснозапалими материали.
●● Не насочвайте горещ въздух накъм очите, ръцете
или други места, чувствителни към топлина.
●● Опасността е налице също така при изключен фен.
Винаги трябва да отключите фена от захранването
след употребата или за почистването му.
●● Там, където има накрайници, те могат да станат
горещи по време на употребата и след нея. Преди
да се докоснете до тях, трябва да ги оставите да
изстинат.
●● Ако фенът се употребява в баня, след употребата извадете щепсела от гнездото, тъй като
близостта на вода съставя опасност дори
когато фенът е изключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не употребявайте настоящото устройство
близо до вани, душове, басейни
и подобни резервоари на вода.
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Ако фенът е включен, никога не го оставяйте без
надзор. Опасност от пожар.
●● Осигурете се, че входният и изходният отвор никога
не са блокирани.
не потапяйте фена, захранващия кабел
или щепсела във вода. Никога не слагайте фена
така, че да може да падне във вода, като остава
включен.
●● Не помествайте или не съхранявайте устройството
на мястото, където то може да падне във водата
или да бъде опръскано с нея.
●● Никога не се опитвайте да отстранявате прах или
чужди тела отвътре от фена, като употребявате
остри предмети (напр. гребен).
●● Никога не блокирайте входния или изходния
отвор за въздух или не слагайте фена върху мека
повърхност, като легло или софа, където отворите
за течение на въздух могат да бъдат блокирани.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни часовникови прекъсвачи или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● Никога
GW33-017_v02
●● Държете
захранващия кабел далече от горещи
повърхности.
●● Преди да отложите фена, оставете го да изстине.
●● Не изтегляйте захранващия щепсел, като дърпате
захранващия кабел, а единствено самия щепсел.
●● Не увивайте захранващия кабел наоколо фена
(риск от скъсване на кабела).
●● Никога не бива да прикривате фена с нещо, тъй
като това може да предизвика натрупване на
топлината вътре в него.
●● Не употребявайте не препоръчвани наставки.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Сешоарът ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/ЕС.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Указание
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●● Фенът трябва да се употребява изключително за
сушене на коса.
●● Фенът е предназначен изключително за домашна
употреба.
●● При предаване на фена на друго лице моля да пре-
дадете на него и инструкцията. Колкото за фенове,
за които е изтекъл срокът за експлоатационна
трайност, трябва да ги отстраним съгласно действащите разпоредби по опазване на околната среда,
съгласно закона за управление на отпадъци. Не
бива да изхвърляте фена заедно с битовите отпадъци. Моля да се свържете с местното учреждение
по управление на отпадъци.
●● Винаги изключвайте фена от мрежата след приключване на употреба.
●● Употребявайте фена единствено по начина, съответен на предназначението му, както е описано
в настоящата инструкция.
ВНИМАНИЕ: За да осигурите допълнителна
защита, препоръчва се да инсталирате в електрическата верига, захранваща банята, устройство
за диференциален ток (RCD) с номинален диференциален ток, не превишаващ 30 мА. За тази цел
трябва да се обърнете към специалист-електрик.
Препоръки за безопасност
Сешоарът има защита срещу прегряване, която изключва
уреда, в случай че температурата на изходящия въздух
е прекалено висока или ако входящият отвор на въздуха е отчасти запушен. Ако сешоарът се изключва по
време на използване, изключете всички превключватели
и оставете сешоара да изстине, тогава защитите автоматично ще се ресетнат. Преди отново да използвате
уреда, проверете дали входящите и изходящите отвори
на въздуха не са запушени. В случай на необходимост
извадете щепсела от контакта и почистете отворите. По
време на използване не запушвайте отворите на въздуха
и внимавайте косата да не влезе вътре в сешоара.
GW33-017_v02
29
Контролна лампа на функцията “йонизиране”
Свалящо се капаче на входящия отвор на въздуха
Бутон за включване/изключване (ON/OFF)
Бутон за избор на степента на нагряване (Heat +/−,
4 степени)
7 Бутон за избор на скорост на въздушната струя
(Speed +/−, 4 степени)
8 Халка за окачване
9 Бутон на студената въздушна струя
3
4
5
6
Устройство на сешоара
1 Видове приставки
a Концентратор
b Дифузор
2 Контролни лампи за степента на нагряване
c Тъмнооранжева лампа
d Жълта лампа
e Синя лампа
f Светлооранжева лампа
g Червена лампа
1
2
4
3
9
4
5
6
7
c
8
g
b
f
3
e
a
Употреба и работа на сешоара
ФУНКЦИЯ “ЙОНИЗИРАНЕ”
Функцията “Йонизиране” се включва автоматично при
включване на сешоара, светва контролната лампа (3).
Благодарение на тази функция се генерират отрицателни йони, които намаляват натрупването на електрически заряд на косата и увеличават поемането на влага
от косата, което я прави по-мека и блестяща.
ВКЛЮЧВАНЕ
Избраните варианти за работа на сешоара се сигнализират с помощта на шест цветни контролни лампи на
корпуса на уреда:
30
d
1 За да включите сешоара, натиснете и задръжте
бутона за включване/ изключване ON/OFF (5) за две
секунди. За да изключите сешоара, отново натиснете
и задръжте бутона (5).
●● Контролната лампа (3) свети зелено и сигнализира,
че функцията “Йонизиране” е активна.
●● Синята контролна лампа светва при включване на
студената въздушна струя.
●● Жълтата контролна лампа означава топла въздушна
струя.
●● Светлооранжева контролна лампа – първа степен на
нагряване на въздуха.
●● Тъмнооранжева контролна лампа – втора степен на
нагряване на въздуха.
GW33-017_v02
●● Червена контролна лампа - гореща въздушна струя.
2 Регулирането на степента на нагряване става
с бутоните (6) «Heat +/−». За да увеличите степента
на нагряване, натиснете «+», за да намалите степента
на нагряване, натиснете бутона «−», ще светнат
съответните контролни лампи.
3 Регулирането на скоростта на въздушната струя
става с бутоните (7) «Speed +/−». За да увеличите
скоростта на въздушната струя, натиснете бутона «+», за
да намалите скоростта на въздушната струя, натиснете
бутона «−».
Предвидени са 4 скорости на въздушната
струя.
4 За да включите студената въздушна струя, натиснете
бутона (9), ще светне синята контролна лампа, а ако
отново натиснете бутона (9), ще се включи отново
горещата въздушна струя.
ФУНКЦИЯ ПАМЕТ
Ако сешоарът работи над 1 минута, при повторното
му включване в паметта му се запазват последните
настройки: степен на нагряване и скорост на въздушната
струя.
ГРИЖА ЗА КОСАТА
За постигане на най-добри резултати преди изсушаване
и стилизиране на косата я измийте с шампоан, подсушете с кърпа, за да не бъде прекалено мокра, и я срешете.
БЪРЗО СУШЕНЕ
С бутоните (6) настройте втора степен на нагряване на
въздуха (ще светнат светло- и тъмнооранжевата контролна лампа), с бутоните (7) изберете желаната скорост
на въздушната струя и изсушете отчасти косата. С ръка
или гребен разчешете косата, за да отстраните влагата,
и не преставайте да движите сешоара над косата.
ИЗПРАВЯНЕ НА КОСАТА
С бутоните (6) настройте втора степен на нагряване на
въздуха (ще светне тъмнооранжевата контролна лампа)
или четвърта степен на горещата струя въздух (ще светне червената контролна лампа), с бутоните (7) изберете желаната скорост на въздушната струя и изсушете
отчасти косата. Когато косата е почти суха, сложете
концентратора (1а) и намалете степента на нагряване на
въздуха с бутоните (6); ако е необходимо, превключете
скоростта на въздушната струя (7). Разделете косата
на кичури. Използвайте кръгла или плоска четка, прекарвайте я по косата отгоре надолу и същевременно
насочвайте към нея горещия въздух, който излиза от
концентратора. По този начин бавно изправяйте всеки
кичур коса от корените към краищата. След изправяне
на кичурите от долната част на косата преминете към
изправяне на кичурите от средната част и накрая изправете косата от горната част.
GW33-017_v02
ЕСТЕСТВЕНО КЪДРАВА КОСА
С бутоните (6) настройте първа или втора степен на
нагряване на въздуха (ще светне светло- и тъмнооранжевата контролна лампа), с бутоните (7) изберете
втора или трета скорост на въздушната струя, хванете
здраво кичура коса с пръсти, завъртете го по посока на
естественото му навиване и го изсушете, като насочите
въздушната струя между пръстите. След постигане на
желания ефект натиснете бутона на студената въздушна
струя (9), ще светне синята контролна лампа и фиксирайте всеки кичур.
БУХВАНЕ И ПРИДАВАНЕ НА ОБЕМ
Използвайте сешоара настроен от първа степен на
нагряване до четвърта степен (гореща въздушна струя),
изберете втора, трета или четвърта скорост на въздушната струя, изсушете косата от корените, като започнете
от задната част на главата. Разделете косата на кичури
и насочете въздушната струя по посока обратна на растежа на косъма. Така косата ще бухне от корените, което
придава на фризурата обем. Такова стилизиране може
да се постигне с прилагане на дифузора (1b).
СТИЛИЗИРАНЕ НА ФРИЗУРАТА
С бутоните (6) настройте топла въздушна струя (ще
светне жълтата контролна лампа) или първа степен на
нагряване на въздуха (ще светне светлооранжевата
контролна лампа), с бутоните (7) настройте първа или
втора скорост на въздушната струя, сложете на сешоара
концентратора (1a), за да насочите въздушната струя.
Разделете косата на кичури и оформете желаната фризура с помощта на четката за стилизиране на коса. По
време на стилизиране на косата насочете въздушната
струя направо към косата в желаната посока. При необходимост насочете въздушната струя към всеки кичур за
25 секунди, за да фиксирате фризурата, необходимото
време за стилизиране на кичурите коса се избира по
собствена преценка и зависи от типа коса.
СТУДЕНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ
За този модел е предвидена функция студена въздушна
струя, която се използва за фиксиране на формата на
фризурата. Натиснете бутона на студената въздушна
струя (9) (ще светне синята контролна лампа) за фиксиране на фризурата. За да изключите студената въздушна струя, натиснете още веднъж бутона (9), синята
контролна лампа ще изгасне.
Почистване и поддръжка на сешоара
●● Сешоарът е предназначен само за домашно използване.
●● Винаги изключвайте сешоара с помощта на бутона
(5) и изваждайте щепсела от контакта.
●● Препоръчва се от време на време да се сваля капачето на изходящия отвор на въздуха (4), за да се
почисти, както и за почистване на мрежестия филтър, намиращ се под капачето.
●● Свалете капачето на изходящия отвор на въздуха,
като натиснете едновременно прикрепващите еле-
31
менти на капачето (4) и го дръпнете към себе си,
почистете капачето с помощта на четка, почистете
мрежестия филтър, намиращ се под капачето, и сложете обратно капачето на мястото му.
●● Корпусът на сешоара може да се изтрие с влажна
кърпа, а след това да се подсуши.
СЪХРАНЕНИЕ
●● Ако сешоарът не се използва, винаги изключвайте
кабела от контакта.
●● След използване изчакайте сешоарът да изстине
и го приберете на сухо, хладно място, до което нямат
достъп деца.
●● Никога не навивайте захранващия кабел около сешоара, тъй като има опасност от преждевременното
изхабяване и прекъсване на проводника. За да осигурите дълъг живот на кабела, внимавайте с него,
избягвайте да го дърпате, усуквате или теглите,
особено при изваждане на щепсела. Ако кабелът се
усуче по време на използване, от време на време го
изправяйте.
●● За по-удобно използване сешоарът има халка за
окачване (8), можете да съхранявате сешоара окачен, при условие че при това положение върху него
няма да капе вода.
Eкология – Пазете околната среда!
Всеки ползувател може да се причини към опазване на
околната среда. Това не е трудно нито много скъпо.
Затова:
–– картонната опаковка предадете за макулатура,
–– торби от полиетилен (PE) хвърлете
в контейнера за пластмаса,
–– износеното устройство предадете
в съответно място за складиране, тъй
като опасните компоненти, намиращи
се в устройството, могат да създадат
опасност за околната среда.
Не изхвърляйте заедно с битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
щети, предизвикани от използване на устройството несъответно на предназначението му или от неправилна експлоатация.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира продукта по всяко време без предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби, норми,
директиви или по конструкторски, търговски, естетически
и други причини.
32
GW33-017_v02
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб
за необхідністю скористатися нею під час користування
феном у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Ця інформація важлива для здоров’я і безпеки користувача. Перед першим користуванням феном для волосся,
обов’язково ознайомтесь з усіма інструкціями з користування та інформацією щодо безпеки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дотримуйтесь вказаних нижче
правил з метою уникнення небезпеки отримання
опіків, ураження струмом і пожежі.
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Небезпека отримання опіків! Не торкайтеся гарячих
поверхонь пристрою.
●● Під час роботи не кладіть фен на мокру поверхню
або одяг.
●● Не використовуйте під час купання.
●● Якщо у процесі його використання буде стверджено
наявність пошкодження, негайно витягніть штепсельну вилку електроживлення та відішліть пристрій у сервісний пункт.
●● Ніколи не вкладайте і не засовуйте жодних предметів в отвори фену.
●● Не користуйтеся феном поза приміщенням або там,
де використовуються продукти в аерозолю (атомайзері) чи де подається кисень.
●● Якщо фен впаде у воду, перед його вийманням
витягніть штепсельну вилку електроживлення. Не
діставайте фен з води. Після цього не можна користуватися феном.
●● Даним пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними,
чуттєвими чи психічними можливостями, або особи
без відповідного досвіду чи знайомості з пристроєм
при умові, що таке користування відбувається під
наглядом особи, котра відповідає за їх безпеку, або
вони отримали вказівки щодо безпечного користування пристроєм і розуміють небезпеку, пов‘язану
з використанням фену.
●● Діти не повинні гратися пристроєм.
●● Чищення і догляд за пристроєм не повинні виконуватися дітьми, залишеними без нагляду.
GW33-017_v02
●● Якщо невід‘єднувальний кабель електроживлення
буде пошкоджено, то він повинен бути замінений
у виробника чи в спеціалізованій ремонтній майстерні або кваліфікованою особою з метою уникнення небезпеки.
●● Ремонти пристрою може проводити виключно спеціально навчений персонал. Неправильно виконаний ремонт може спричинити серйозну загрозу для
користувача. У разі ствердження несправностей
рекомендуємо звернутися у спеціалізований пункт
сервісного обслуговування ZELMER.
●● Під час роботи фен стає гарячим. Не кладіть фен
поблизу легкозаймистих матеріалів.
●● Не спрямовуйте гаряче повітря у напрямку очей,
рук або інших місць, чутливих до тепла.
●● Небезпека існує також і при вимкненому фені.
Завжди слід відключати фен від електроживлення
після його використання або з метою чищення.
●● Там, де знаходяться насадки, вони можуть нагрітися під час і після використання. Перед тим, як до
них торкатися, необхідно дозволити їм охолонути.
●● Коли фен для волосся використовується у ванній кімнаті, то після використання витягніть
штепсельну вилку з розетки, оскільки близькість води становить загрозу навіть тоді, коли
фен для волосся вимкнений.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Забороняється
використовувати цей пристрій
поблизу ванни, душових кабін, басейнів та подібних водних резервуарів.
Увага!
Недотримання правил безпеки загрожує
пошкодженням майна
●● Коли фен увімкнений, ніколи не залишайте його без
нагляду. Це загрожує пожежею.
●● Переконайтеся у тому, що впускний та випускний
отвори ніколи не заблоковані.
●● Ніколи не занурюйте фен, кабель електроживлення
або штепсельну вилку у воду. Ніколи не відкладайте ручний фен униз таким чином, щоб він міг
впасти у воду, перебуваючи надалі ввімкненим.
●● Не кладіть і не зберігайте пристрій у місці, де він
може впасти у воду або бути забризканий водою.
●● Ніколи не намагайтеся усувати пилюку або сторонні
предмети з середини фену для волосся за допомогою гострих предметів (нп., гребінця).
●● Ніколи не блокуйте впускні та випускні повітряні
отвори, та не кладіть фен на м‘яку поверхню, таку
як ліжко або диван, де отвори пропуску повітря
можуть бути заблоковані.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх часових вимикачів (таймерів) або
окремої системи дистанційного регулювання.
33
●● Тримайте кабель електроживлення подалі від гаря-
чих поверхонь.
●● Перед відкладенням ручного фену дайте йому охолонути.
●● Не виймайте штепсельну вилку, тягнучи за кабель
електроживлення, а лише за саму штепсельну
вилку.
●● Не намотуйте кабель електроживлення довкола
фену (небезпека обривання кабелю).
●● Ніколи не можна прикривати будь-чим фен, оскільки
це може призвести до нагромадження тепла усередині фена.
●● Не користуйтеся насадками без рекомендації
виробника.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Фен
слід використовувати тільки для сушіння
волосся.
●● Фен призначений виключно для домашнього користування.
●● У випадку передачі фену іншій особі, просимо також
передати цій особі дану інструкцію. Щодо фенів,
непридатних для подальшого використання, необхідно позбуватися їх у відповідності з чинними нормами у галузі охорони навколишнього природного
середовища згідно із Законом про господарське
використання відходів. Забороняється викидати
фен разом із побутовим сміттям. Просимо консультуватися з локальним органом у справах господарського використання відходів.
●● Завжди відключайте фен від електромережі після
закінчення користування ним.
●● Використовуйте фен виключно у відповідності до
його призначення таким способом, який описаний
у даній інструкції.
Вказівки з безпеки
Фен має захист від перегріву, що виключає пристрій
у разі надто високої температури повітря на виході або
внаслідок часткового закупорення вхідних отворів для
проходу повітря. У разі, якщо фен виключається під час
користування, виключіть усі перемикачі і залишіть фен
для охолодження, тоді відбудеться автоматичне перезавантаження захисту. Перед повторним користуванням,
перевірте чи вхідні та вихідні отвори повітря не закупорені. За необхідністю, вийміть вилку з розетки і виконайте
очищення отворів. Під час користування не закривайте
отвори руху повітря і не допускайте попадання волосся
усередину фена.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку вагів.
Фен ZELMER виконуютє вимоги діючих стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
ПРИМІТКА: Для забезпечення додаткового
захисту рекомендується установити в електричній схемі подачі електроживлення до ванної кімнати пристій захисного відключення, що
управляється диференціальним (залишковим)
струмом (RCD) з номінальним диференціальним
(залишковим) струмом, котрий не перевищує
30 мА. По цьому питанню слід звернутися до
спеціаліста-електрика.
34
GW33-017_v02
Контрольна лампочка функції «Іонізація»
Захист входу повітря, що знімається
Кнопка включення/виключення (ON/OFF)
Кнопка вибору ступені нагріву (Heat +/−, 4 ступені)
Кнопка вибору швидкості надуву повітря Speed +/−,
4 ступені)
8 „Вушко” для підвішування
9 Кнопка надуву холодного повітря
3
4
5
6
7
Складові частини фена
1 Види насадок
a Концентратор
b Дифузор
2 Контрольні лампочки ступені нагріву
c Темно - помаранчева лампочка
d Жовта лампочка
e Синя лампочка
f Світло - помаранчева лампочка
g Червона лампочка
1
2
4
3
9
4
5
6
7
8
c
g
b
f
3
e
a
Обслуговування і робота фена
ФУНКЦІЯ «ІОНІЗАЦІЯ»
Функція «Іонізація» включається автоматично під час
включення фена, запалиться контрольна лампочка
(3). Завдяки цієї функції, утворюються від’ємні іони, що
зменшують явище нагромадження електричних зарядів
на волоссі i збільшують поглинання вологості волосся,
завдяки чому волосся стає більш м’яким і блискучим.
ВКЛЮЧАННЯ
Вибрані варіанти роботи фена відображені за допомогою
шести кольорових лампочек на корпусі пристрою:
1 фена повторно натисніть та притримайте кнопку (5).
GW33-017_v02
d
●● Контрольна лампочка (3) світиться зеленим кольором
і вказує, що функція „Іонізація” є активною.
●● Синя контрольна лампочка запалюється при включенні надуву холодного повітря.
●● Жовта контрольна лампочка – потік теплого повітря.
●● Світло – помаранчева контрольна лампочка – перша
ступінь нагріву повітря.
●● Темно – помаранчева контрольна лампочка – друга
ступінь нагріву повітря.
●● Червона контрольна лампочка – гарячий потік повітря.
2 Регулювання ступені нагріву здійснюється кнопками
(6) «Heat +/−». Для збільшення ступені нагріву натисніть
«+», для зменшення ступені нагріву натисніть кнопку «−»,
запалюються відповідні контрольні лампочки.
35
3 Регулювання швидкості надуву потоку повітря
здійснюється кнопками (7) «Speed +/−». Для збільшення
швидкості надуву потоку повітря натисніть кнопку
«+», для зменшення швидкості надуву потоку повітря
натисніть кнопку «−».
Були передбачені 4 швидкості надуву
потоку повітря.
4 Для включення надуву холодного потоку повітря
натисніть кнопку (9), запалиться синя контрольна
лампочка, a при повторному натисненні кнопки (9)
відновиться надув гарячого потоку повітря.
ФУНКЦІЯ ПАМ’ЯТІ
Якщо фен працює більш як 1 хвилину, тоді при його
повторному включенні зберігаються у пам’яті попередньо
встановлені варіанти: ступені нагріву та швидкості потоку
повітря.
ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ
Для досягнення найкращих результатів перед сушінням
i укладкою зачіски, необхідно умити волосся шампунем,
витерти рушником для видалення надміру вологи і розчесати.
ШВИДКЕ СУШІННЯ
Кнопками (6) установіть ступінь нагріву повітря (запалиться світло- і темно помаранчева контрольна лампочка), кнопками (7) виберіть потрібну швидкість надуву
потоку повітря для попереднього сушіння волосся. Рукою
або гребінем потрібно усунути з волосся надмір вологи
i постійно переміщувати фен над волоссям.
ВИПРЯМЛЯННЯ
Кнопками (6) установіть другу ступінь нагріву повітря
(запалиться темно - помаранчева контрольна лампочка)
або 4 ступінь надуву гарячого повітря (запалиться червона контрольна лампочка), кнопками (7) виберіть
потрібну швидкість надуву повітря для попереднього
сушіння волосся. Якщо волосся майже сухе, установіть
насадку - концентратор (1a) i зменшіть ступінь нагріву
повітря кнопками (6) та за необхідністю замініть швидкість надуву потоку повітря (7). Розділити волосся на
пасма і шари. Користуйтесь круглою або плоскою щіткою, пересуваючи її по волоссі зверху униз і одночасно
направляючи на волосяя гаряче повітря, що виходить
з насадки концентратора. Цим способом повільно
випрямляєте кожне пасмо волосся від основи до кінцівок. Після випрямляння пасм на нижньому шарі волосся,
починайте випрямляння пасм на середньому шарі і закінчуйте процес випрямляння волосся на верхньому шарі.
ПРИРОДНО КУЧЕРЯВЕ ВОЛОССЯ
Кнопками (6) установіть першу або другу ступінь нагріву
повітря (запалиться світло- і темно - помаранчева контрольна лампочка), кнопками (7) виберіть другу або третю
швидкість надуву потоку повітря, сильно затисніть пасми
волосся між пальцями, поверніть їх у напрямку натурального закручування і висушіть їх шляхом направлення
36
потоку повітря поміж пальці. Після досягнення потрібного
ефекту натисніть кнопку надуву холодного повітря (9),
запалиться синя контрольна лампочка i зафіксуйте кожне
пасмо.
ПІДЙОМ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ОБ’ЄМУ
Користуйтесь феном у режимі нагріву від першої ступені
нагріву до утворення гарячого повітря (4 ступінь), виберіть другу, третю або четверту швидкість надуву повітря, осушіть волосся при основі, починаючи від задньої
частини голови. Розділити волосся на пасми, направляючи потік повітря під волосся. Це приводить до підйому волосся при основі і забезпечення повного об’єму
зачіски. Це моделювання можливе шляхом застосування
доданого дифузора (1b).
ФОРМУВАННЯ ЗАЧІСКИ
Кнопками (6) установіть виготовлення теплого повітря
(запалиться жовта контрольна лампочка) або першу ступінь нагріву повітря (запалиться світло – помаранчева
контрольна лампочка), кнопками (7) установіть першу
або другу швидкість виготовлення повітря, установіть
насадку концентратора (1a) для направлення потоку
повітря. Розділіть пасми волосся і зробіть бажану зачіску
за допомогою щітки для укладки волосся. Під час укладки
зачіски, потрібно скерувати потік повітря безпосередньо
на волосся у потрібному напрямку. За необхідністю,
направляйте потік повітря на кожне пасмо волосся протягом 25 секунд для фіксування зачіски, потрібний час
для укладки пасм волосся вибирається на розсуд і залежить від типу волосся.
НАДУВ ХОЛОДНОГО ПОВІТРЯ
У цій моделі передбачена функція надуву холодного
повітря, що вживається для фіксування форми зачіски.
Натисніть кнопку надуву повітря powietrza (9), (запалиться синя контрольна лампочка), що дозволить зберегти дану форму зачіски. Для виключення виготовлення
холодного повітря натисніть ще раз кнопку (9), синя
контрольна лампочка згасне.
Очищення і зберігання фена
●● Фен призначений виключно для домашнього використання.
●● Виключіть фен кнопкою (5) i вийміть вилку з розетки.
●● Рекомендується від часу до часу знімати захист
виходу повітря (4) для його очищення й усунення
забруднень сітчастого фільтра, що знаходиться під
захистом.
●● Для знімання захисту виходу повітря потрібно натиснути одночасно на блокаду захисту (4) i потягнути
його до себе, очистити захист за допомогою щітки,
очистити сітчастий фільт, що знаходиться під захистом i установіть захист на своєму місці.
●● Корпус фена протерти зволоженою ганчіркою, далі
протерти досуха.
GW33-017_v02
ЗБЕРІГАННЯ
●● Якщо не користуєтесь феном, вийміть кабель з розетки.
●● Після користування зачекайте до охолодження фена
i покладіть його у сухому, холодному, недоступному
для дітей місці.
●● Забороняється змотувати живильний кабель навколо
фена, тому що це несе ризик передчасного зносу
і прориву кабелю. З кабелем слід поводитися обережно, для забезепечення його довготривалої надійності, не допускати шарпання, скручування або тягнення, особливо при вийманні вилки. Якщо кабель
скрутиться під час користування, від часу до часу
потрібно його випрямити.
●● Для зручності користування фен оснащений вушком
для підвішування (8), на якому можна зберігати фен,
за умовою, що у цьому положенні на фен не буде
капати вода.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище!
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
GW33-017_v02
Імпортер/виробник не відповідає за можливі пошкодження,
cпричинені застосуванням приладу не за призначенням або
неправильною експлуатацією.
Імпортер/виробник залишає за собою право у будь-який момент,
без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним
актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних,
комерційних та інших причин.
37
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay special attention
to important safety instructions. Keep this User’s Guide for
future reference.
Important safety instructions
The following information concerns your health and safety.
Please read the instructions for use and important safety
instructions completely before using the hair dryer.
WARNING: Observe the following rules in order to
avoid danger of burns, electrocution or fire.
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Danger
of burning ! Do not touch hot parts of the
appliance.
●● Do not place working hair dryer on wet surface or clothes.
●● Do not use when bathing.
●● If the appliance is damaged during operation, unplug it
immediately and send it to a service point.
●● Never insert or push any objects into the hair dryer.
●● Not to be used outdoors, close to aerosol products
(atomiser) or in places where the oxygen is applied.
●● If the hair dryer falls into water, unplug it before taking
it out. Do not put your hands in water when reaching
for it. It is not allowed to use the hair dryer afterwards.
●● This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the appliance.
●● Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
●● If the power supply cord is damaged in order to avoid
risks it should be replaced by the producer or in
a specialized repair point or by a qualified person.
●● Repairs of appliance can be carried our exclusively by an
authorised personnel. Unauthorised repairs can cause
serious risk to users. In case of defects we recommend
referring to an authorised ZELMER service point.
●● When working the hair dryer becomes hot. Do not
place hair dryer close to flammable materials.
●● Do not direct hot air at eyes, hands or other heat
sensitive parts of body.
●● The risks exist even when the hair dryer is switched off Always unplug the hair dryer after use or for cleaning.
38
●● Where caps are applied they can become hot during
and after use. Let them cool down before touching.
●● When hair dryer is used in bathroom, unplug it
after use, as vicinity of water is dangerous even
when the hair dryer is switched off.
WARNING: Do not use this appliance
near bathtubs, showers, basins or other
vessels containing water.
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●● Never leave working hair dryer unattended Risk of fire.
●● Make sure that input and output holes are never
blocked.
●● Never place hair dryer, plug or supplying cord in water.
Never place the hand hair dryer down in a way, in
which it could fall to water when working.
●● Do not place and store the appliance in places where it
can fall to water or be splashed.
●● Never try to remove dust or other objects from inside of
hair dryer using sharp objects (i.e. comb).
●● Never block the inlet and outlet of air, and do not place
hair dryer on soft surface such as bed or sofa, where
the air intake hole can be blocked. The appliance is
not intended to be used with external time switches or
separate system of remote control.
●● Keep the supply cord far away from hot surfaces.
●● Before putting hair dryer away allow it to cool down.
●● Do not unplug by pulling the power supply cord but by
pulling the plug itself.
●● Do not turn the power supply cord around hair dryer
(risk of cord damaging)
●● Never cover hair dryer as it can lead to accumulation
of heat inside it.
●● Do not use not recommended caps.
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● Hair dryer should be used exclusively to dry hair.
●● Hair dryer is to be used exclusively for domestic purposes.
●● If hair dryer is made available to a different person,
please provide the person with this instruction
manuals. As for hair dryers whose life time has
expired, they are to be disposed of in accordance with
valid environment protection regulations according to
Waste Management Statute. Disposal of hair dryers
with domestic waste is not allowed. Please consult
your local waste management authority.
●● Always unplug hair dryer after use.
●● Use hair dryer according to its intended use only as
stipulated in the present instruction.
GW33-017_v02
CAUTION: In order to ensure additional protection it
is recommended to equip electric circuit supplying the
bathroom with a residual current device (RCD) with
a residual current not exceeding 30 mA. In this respect
a specialized electrician is to be addressed.
Safety instructions
This hair dryer is equipped with an overheating protection
device which turns off the appliance when the temperature of
the outflow air is too hot or when the air inlet is partly blocked.
If the hair dryer switches off during operation please switch off
all buttons and allow to cool. The protection device will then
automatically reset. Before using check if air inlet and outlet
is not blocked. If necessary unplug the appliance and clean
the openings. While using the appliance do not block the
openings and do not allow hair to get inside the hair dryer.
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
ZELMER hair dryer fulfills the requirements of the existing
norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance was marked by the CE sign on the rating label.
1
2
Product features
1 Types of attachments
a Concentrator
b Diffuser
2 Heat level control lamps
c Dark orange lamp
d Yellow lamp
e Blue lamp
f Bright orange lamp
g Red lamp
3 Ionic function control lamp
4 Removable air inlet grill
5 ON/OFF switch
6 Heat selection (Heat +/−, 4 settings)
7 Speed selection (Speed +/−, 4 settings)
8 Hang loop
9 Cold shot button
4
3
9
4
5
6
7
8
c
g
b
GW33-017_v02
d
f
3
e
a
39
How to use
IONIC CONDITIONING
Ionic conditioning switches on automatically when the hair
dryer is switched on. The control lamp (3) will light up.
Negative ions are generated which reduce the gathering of
electric charges on hair. They also allow hair to absorb more
moisture thanks to which hair is softer and more shiny.
OPERATION
The selected operation options are indicated by the six
colored control lamps on the appliance’s housing:
1 Press and hold the ON/OFF button (5) for two seconds
to switch on the hair dryer. Press and hold the button again
to switch off the appliance.
●● The control lamp (3) is green which indicates that the
ionic function is active.
●● The blue control lamp lights up when cold shot is on.
●● Yellow control lamp – indicates warm airflow.
●● Bright orange control lamp – indicates the first heat
intensity level.
●● Dark orange control lamp – indicates the second heat
intensity level.
●● Red control lamp – hot airflow.
2 To adjust the heat intensity level press the «Heat +/−»
(6) buttons. To increase the heat intensity level press «+»
and to decrease it press «−». Appropriate control lamps will
light up.
3 To adjust the airflow speed press the «Speed +/−»
buttons (7). To increase the airflow speed press «+» and to
decrease it press «−».
There are 4 airflow speed settings.
4 To switch on the cold shot function press (9), the blue
control lamp will light up. Press again to resume hot airflow.
MEMORY FUNCTION
If the hair dryer operates for more than 1 minute the recently
set operation options that is the heat intensity level and the
airflow speed are remembered and shall be applied when
the appliance is switched on once again.
HAIR CARE
For best results wash hair, dry with a towel to remove excess
moisture and comb before blow drying and styling.
QUICK BLOW DRYING
Using the buttons (6) set the second heat intensity level (the
bright orange and the dark orange control lamps will light
up), using the buttons (7) select the desired airflow speed
and dry hair. Remove excess moisture from hair with hand or
towel and continue to blow dry.
STRAIGHTENING
Using the buttons (6) set the second heat intensity level
(the dark orange control lamp will light up) or the fourth heat
intensity level (the red control lamp will light up), using the
40
buttons (7) select the desired airflow speed and dry hair.
When hair is almost dry attach the concentrator (1a) to the
end of the nozzle and lower the heat intensity level using the
buttons (6). If necessary change the airflow speed as well (7).
Divide hair into sections and layers. Use a round or paddle
brush to run down the length of the hair and simultaneously
run the stream of hot air from the dryer. Slowly straighten
each section from top to bottom. Repeat with all layers of
hair.
NATURALLY CURLY HAIR
Using the buttons (6) set the first or second heat intensity
level (the bright orange and the dark orange control lamps
will light up), using the buttons (7) select the second or third
airflow speed. Twirl strands of hair around your fingers, turn
them in the direction of the natural curl and dry directing the
airflow between fingers. After receiving the desired result
press the cold shot button (9) (the blue control lamp will light
up) to set the style.
LIFTING AND ADDING VOLUME
Select the desired heat intensity level (1-4), select the
second, third or fourth airflow speed. Dry hair at the roots
starting from the back of your head. Divide hair into strands
and direct the airflow up the shaft. This will lift the hair at the
roots and add volume to your hair style. You can also use the
diffuser (1b) to achieve such results.
STYLING HAIR
Using the buttons (6) set the warm airflow (the yellow control
lamp will light up) or the first heat intensity level (the bright
orange control lamp will light up), using the buttons (7) set
the first or second airflow speed, attach the concentrator (1a)
to the end of the nozzle. Divide hair into strands and style
using a brush. While styling, direct the airflow at hair in the
desired direction. If necessary direct the airflow at each hair
strand for 2-5 seconds to set style. The time required is to be
chosen individually and depends on the hair type.
THE COLD SHOT FUNCTION
This model is equipped with a cold shot function which is
used to set style. Press the cold shot button (9) (the blue
control lamp will light up). This will enable to set the desired
hair style. To switch off the cold shot press the button (9)
once again. The blue control lamp will go out.
Cleaning and maintenance
●● The hair dryer is intended for household use only.
●● Always switch off the hair dryer using the button (5) and
unplug the appliance.
●● We recommend to take off the air inlet grill (4) every
once in a while in order to clean it and to clean the filter
net underneath the air inlet grill.
●● Take off the air inlet grill by simultaneously pressing the
grill release buttons (4) and carefully pulling it towards
yourself. Clean the grill using a brush, clean the filter net
located underneath the grill and replace the air inlet grill.
●● The housing can be wiped with a damp cloth, however it
needs to be wiped dry afterwards.
GW33-017_v02
STORAGE
●● When not in use, unplug the appliance.
●● After use allow the hair dryer to cool and store out of
reach of children in a dry and cool place.
●● Never wrap the cord around the appliance, as this
will cause the cord to wear prematurely and break.
Handle the cord carefully to ensure its long efficiency.
Avoid jerking, twisting or straining it especially while
unplugging.
●● If the cord becomes twisted due to use, periodically
straighten it.
●● The hair dryer is equipped with a hang loop (8) for your
convenience. The appliance can be stored on the hang
loop providing that the hair dryer will not have any contact
with water in that position.
Ecology – Taking care of the environment!
All users can contribute to environmental protection. It is
neither difficult nor too expensive.
To do that:
–– Put the cardboard box into paper drop.
–– Put plastic bags into plastic waste
container.
–– Give used device to appropriate storage
yard, as dangerous components of
the device can pose a threat to the
environment.
Do not throw it out together with household garbage!!!
The manufacturer/importer cannot be held responsible for damage
caused by improper use or improper service.
Manufacturer/importer claims the right to modify the product any time,
without prior notice, in order to adjust to law norms and directives or
because of constructional, commercial, esthetic and other reasons.
GW33-017_v02
41
GW33-017_v02
GW33-017_v02
GW33-017_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement