Zelmer ZHD33016 (33Z016) User Manual

Zelmer ZHD33016 (33Z016) User Manual
PL
2–7
CZ
8–13
SK
14–19
Instrukcja użytkowania
Návod k obsluze
Návod na použitie
SUSZARKA DO WŁOSÓW
ZELMER Typ 33Z016
VYSOUŠEČ VLASŮ
ZELMER Typ 33Z016
SUŠIČ NA VLASY
ZELMER Typ 33Z016
HU
20–25
RO
26–31
RU
32–37
Kezelési utasítás
Instrucţiuni de folosire
Инструкция по эксплуатации
HAJSZÁRÍTÓ
ZELMER 33Z016 Típus
USCĂTOR DE PĂR
ZELMER Tip 33Z016
ФЕН ДЛЯ ВОЛОС
ZELMER Tип 33Z016
BG
38–43
UA
44–49
LT
50–55
Инструкция за експлоатация
Інструкція з експлуатації
Naudojimo instrukcija
СЕШОАР ЗА КОСА
ZELMER Тип 33Z016
ФЕН ДЛЯ ВОЛОССЯ
ZELMER Тип 33Z016
PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS
ZELMER Tipas 33Z016
LV
56–61
ET
62–66
EN
67–72
Lietošanas instrukcija
Kasutusjuhend
User manual
FĒNS
ZELMER Tips 33Z016
JUUKSEFÖÖN
ZELMER Mudel 33Z016
HAIR DRYER
ZELMER Type 33Z016
PL
Spis treści
Wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa . .............................................................................................................................. 2
Dane techniczne . ................................................................................................................................................................................... 4
Budowa suszarki .................................................................................................................................................................................... 5
Obsługa i działanie suszarki ................................................................................................................................................................... 5
Czyszczenie i konserwacja suszarki ...................................................................................................................................................... 6
Ekologia – Zadbajmy o środowisko ........................................................................................................................................................ 7
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa.
Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji suszarki.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Suszarka TRAVELLING została zaprojektowana, aby dać Ci podróżną suszarkę do włosów o maksymalnej mocy (1500 W). Składana rączka sprawia, że suszarka ta jest nieodzowna w trakcie podróży, gdyż skutecznie suszy Twoje włosy, zajmując mało miejsca.
Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem suszarki do włosów, proszę obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami użytkowania i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
2
Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia.
Gdy suszarka jest włączona, nigdy nie pozostawiaj jej bez nadzoru. Ryzyko pożaru.
Podczas pracy nie kładź suszarki na mokrej powierzchni lub ubraniu.
Upewnij się, że otwory wlotowy i wylotowy nigdy nie są zablokowane.
Nigdy nie zanurzaj suszarki, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie. Nigdy nie odkładaj podręcznej suszarki do dołu, w taki
sposób, że może ona wpaść do wody będąc wciąż włączona.
Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono wpaść do wody lub być nią ochlapane.
Nie używaj podczas kąpieli.
Suszarka powinna być stosowana jedynie do suszenia włosów.
Jeżeli podczas jej używania wystąpi uszkodzenie, wyciągnij natychmiast wtyczkę zasilania i odeślij ją do serwisu.
Nigdy nie próbuj usuwać pyłu lub ciał obcych z wnętrza suszarki do włosów używając ostrych przedmiotów (np. grzebienia).
GW33-043_v02
–– Nigdy nie wkładaj lub nie wsuwaj żadnych przedmiotów do otworów suszarki.
–– Nigdy nie blokuj otworów wlotu lub wylotu powietrza, ani nie kładź suszarki na miękkim podłożu, takim jak łóżku lub kanapa, gdzie
mogą zostać zablokowane otwory przepływu powietrza. Przechowuj bez włosów, itp.
–– Nie używaj na zewnątrz lub tam, gdzie są stosowane produkty w aerozolu (atomizerze) lub gdzie podawany jest tlen.
–– Jeżeli suszarka wpadnie do wody, przed jej wyjęciem wyciągnij wtyczkę zasilania. Nie sięgaj po nią do wody. Nie wolno później
używać suszarki.
–– Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej
lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem.
–– Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
–– Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
–– Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować
poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego.
–– Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
–– Podczas pracy, suszarka staje się gorąca. Nie umieszczaj suszarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
–– Przed odłożeniem podręcznej suszarki, pozwól na jej ostygnięcie.
–– Nie kieruj gorącego powietrza w kierunku oczu, rąk lub innych miejsc wrażliwych na ciepło.
–– Nie wyciągaj wtyczki zasilania przez ciągnięcie za przewód zasilający, a jedynie za samą wtyczkę.
–– Zagrożenia istnieją również przy wyłączonej suszarce. Zawsze należy odłączyć suszarkę od zasilania po jej użyciu lub w celu jej
czyszczenia.
–– Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół suszarki (ryzyko przerwania przewodu).
–– Nigdy nie wolno niczym przykrywać suszarki, ponieważ może to powodować akumulację ciepła w jej wnętrzu.
–– W przypadku oddawania suszarki innej osobie, proszę przekazać tej osobie również instrukcję. Co do suszarek, dla których upłynęła ich trwałość użytkowa, musimy pozbyć się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska zgodnie z Ustawą
o Gospodarce Odpadami. Nie wolno pozbywać się suszarki razem z odpadkami domowymi. Proszę skonsultować się z lokalnym
ośrodkiem gospodarki odpadami.
–– Tam gdzie występują nasadki, mogą stać się gorące podczas i po użyciu. Przed ich dotykaniem, należy pozwolić na ich ostygnięcie.
GW33-043_v02
3
–– Nie stosuj nie zalecanych nasadek.
–– Zawsze odłączaj suszarkę od sieci po zakończeniu używania.
–– Gdy suszarka do włosów jest używana w łazience, po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdyż bliskość wody stanowi
zagrożenie nawet wtedy, kiedy suszarka do włosów jest wyłączona.
–– Używaj suszarki jedynie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jak to jest opisane w niniejszej instrukcji.
UWAGA: Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, zbiorników oraz pojemników zawierających wodę.
OSTRZEŻENIE: Przestrzegaj powyższych zasad w celu uniknięcia ryzyka oparzenia, porażenia prądem lub
pożaru.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Suszarka posiada ochronę przed przegrzaniem, która wyłącza urządzenie w przypadku zbyt wysokiej temperatury wylatującego
powietrza lub wskutek częściowego zatkania otworów wlotowych powietrza. W przypadku, kiedy suszarka wyłącza się podczas używania, proszę wyłączyć wszystkie przełączniki i pozwolić suszarce na ostygnięcie, wtedy nastąpi automatyczne zresetowanie zabezpieczenia. Przed ponownym użyciem, sprawdź czy otwory wlotowe i wylotowe powietrza nie są zatkane. W razie konieczności,
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i oczyścić otwory. Podczas użytkowania nie zatykać otworów przepływu powietrza ani nie pozwalać
na dostanie się włosów do wnętrza suszarki.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Suszarka ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
4
GW33-043_v02
Budowa suszarki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nasadka koncentratora.
Wlot powietrza.
Przycisk nadmuchu zimnego powietrza.
Przycisk regulacji strumienia powietrza oraz temperatury (2 pozycje).
Składana rączka.
„Uszko” do zawieszania.
Przełącznik 120 V/230 V.
2
3
7
4
5
6
1
4
6
Obsługa i działanie suszarki
Podłączanie
–– Upewnij się, że twoje ręce są całkowicie suche zanim podłączysz urządzenie do prądu.
–– Zanim podłączysz suszarkę do zasilania, przesuwaj rączkę (5) do pozycji pionowej dopóki nie usłyszysz charakterystycznego
„kliknięcia”, gdy znajdzie się na miejscu.
–– Sprawdź czy przełącznik napięcia (7) jest właściwie ustawiony: 120 V lub 230 V, w zależności od napięcia sieciowego.
–– Podłącz suszarkę do sieci używając przedłużacza, jeśli to niezbędne i ustaw strumień powietrza (4) a następnie ustaw przycisk
temperatury (4) w żądanej pozycji:
GW33-043_v02
5
Pozycje
Strumień powietrza i temperatura (5)
Pozycja 0
Włącznik/wyłącznik
Pozycja 1
Delikatny strumień powietrza i niska temperatura
Pozycja 2
Silny strumień powietrza i wysoka temperatura
Gdy włosy zostaną wysuszone, ustaw przycisk (4) w pozycji wyłączonej 0.
Zastosowanie koncentratora
–– Koncentrator powietrza (1) umożliwia skierowanie strumienia powietrza w określony punkt.
–– Użycie koncentratora (1) jest zalecane w przypadku suszenia lub stylizowania określonej części włosów, szczególnie, gdy używasz grzebienia lub lokówek.
Faza zimna
–– Jeśli układasz włosy za pomocą szczotki, zacznij od gorącego powietrza, skręcając lok i podgrzewając go.
–– Jeśli lok jest utrwalony, przełącz na zimną fazę na 15 do 20 sekund, twoja trwała będzie mieć wtedy większą objętość i dłużej się
utrzyma.
–– Aby ustawić zimny nawiew, naciśnij włącznik zimnego powietrza (3) i przytrzymaj go. Pozycja ZIMNE POWIETRZE zauważalnie
obniża temperaturę i pozwala twoim włosom szybko ochłodzić się.
–– Poza tym proces stylizacji będzie bardziej skuteczny, jeśli użyjesz koncentratora powietrza (1).
Podróżowanie
Aby zabrać ją ze sobą w podróż, złóż rączkę (5) popychając ją lekko do wewnątrz. Włóż suszarkę i akcesoria do torby podróżnej.
Czyszczenie i konserwacja suszarki
–– Suszarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
–– Zawsze wyłączaj suszarkę przyciskiem (4) i wyciągaj wtyczkę z gniazdka.
–– Obudowę suszarki można przecierać wilgotną szmatką, po czym należy przetrzeć ją na sucho.
Przechowywanie
–– Jeżeli nie używa się suszarki, należy zawsze wyciągać przewód z gniazdka.
–– Po użyciu odczekaj aż suszarka ostygnie i schowaj ją w suchym, chłodnym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
6
GW33-043_v02
–– Nigdy nie zwijać przewodu zasilającego wokół suszarki, ponieważ powoduje to ryzyko przedwczesnego zużycia i przerwania
przewodu. Należy postępować z przewodem ostrożnie, aby zapewnić jego długą sprawność i unikać szarpania, skręcania lub
pociągania, szczególnie przy wyciąganiu wtyczki. Jeżeli przewód ulegnie skręceniu podczas używania, należy go od czasu do
czasu prostować.
–– W celu wygody w użyciu suszarka posiada uszko do zawieszania (6), na którym można przechowywać suszarkę, pod warunkiem,
iż w tej pozycji na suszarkę nie będzie kapała woda.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do Ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być
zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
GW33-043_v02
7
CZ
Obsah
Pokyny a doporučení týkající se bezpečnosti ........................................................................................................................................ 8
Technické údaje . .................................................................................................................................................................................. 10
Konstrukce ............................................................................................................................................................................................11
Funkce a obsluha ..................................................................................................................................................................................11
Čištění a údržba ................................................................................................................................................................................... 12
Ekologicky vhodná likvidace . ............................................................................................................................................................... 13
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně
pro tento výrobek.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod k obsluze si
prosím uschovejte, abyste jej mohli použít i v průběhu používání přístroje.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Vysoušeč TRAVELLING je navržena jako cestovní vysoušeč vlasů s maximálním výkonem (1500 W). Vysoušeč díky složitelné rukojeti zabírá málo místo a stává se nezbytným vybavením pro cestování a účinné sušení vašich vlasů. Tyto informace se týkají vašeho
zdraví a bezpečnosti. Před prvním použitím vysoušeče se prosím bezpodmínečně seznamte se všemi pokyny návodu k obsluze
a informace týkajícími se bezpečnosti.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
8
Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se horkých povrchů přístroje.
Neponechávejte vysoušeč bez dozoru, je-li zapnutý. Riziko vzniku požáru.
Při práci nepokládejte vysoušeč na mokrou plochu nebo oblečení.
Ujistěte se, že vstupní a výstupní otvor není nikdy ucpaný.
Nikdy neponořujte vysoušeč, napájecí kabel nebo zástrčku do vody. Nikdy neodkládejte vysoušeč tak, aby mohl, ještě zapnutý,
spadnout do vody.
Neumísťujte ani nepřechovávejte přístroj v místech, kde může spadnout do vody nebo být vodou postříkán.
Přístroj nikdy nepoužívejte během koupání.
Vysoušeč může být používán pouze na sušení vlasů.
Dojde-li během používání k poškození přístroje, ihned vytáhněte zástrčku ze sítě a přístroj zašlete do servisu.
Nikdy se nepokoušejte odstraňovat prach nebo cizí tělesa z vnitřku vysoušeče pomocí ostrých předmětů (např. hřebene).
GW33-043_v02
–– Nikdy nevkládejte nebo nezasunujte do otvorů vysoušeče žádné předměty.
–– Nikdy neucpávejte otvory pro přívod a odvádění vzduchu, ani nepokládejte vysoušeč na měkký podklad, jako je postel nebo
pohovka, kde může dojít k zablokování otvorů, přes které proudí vzduch. Přístroj přechovávejte bez vlasů apod.
–– Přístroj nepoužívejte venku nebo tam, kde jsou používány (rozprašovány) spreje nebo kyslík.
–– Spadne-li vysoušeč do vody, vytáhněte nejprve napájecí kabel ze zásuvky, než jej začnete vytahovat. Nesahejte pro přístroj do
vody. Poté již přístroj nelze používat.
–– Tento přístroj smí být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedodtatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byly poskytnuty instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a jsou
vědomi nebezpečí souvisejícího s jeho použitím.
–– Děti si nesmějí hrát s přístrojem.
–– Čištění a údržbu přístroje nesmějí provádět děti bez dozoru.
–– Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být pro uživatele příčinou
vážného ohrožení. V případě vzniku závad se obraťte na specializovaný servis.
–– Napájecí kabel veďte mimo dosah horkých ploch.
–– Vysoušeč se během používání zahřívá. Neumísťujte vysoušeč v blízkosti hořlavých materiálů.
–– Před odložení vysoušeče vyčkejte dokud nevychladne.
–– Nesměřujte horký vzduch směrem k očím, rukám nebo na jiná, na teplo citlivá, místa.
–– Nevytahujte napájecí zástrčku tahem za napájecí kabel, ale pouze za vlastní zástrčku.
–– Ohrožení existuje i tehdy, je-li vysoušeč vypnut. Vysoušeč po použití, před čištění vždy odpojte od napájení.
–– Nenamotávejte napájecí kabel kolem vysoušeče (riziko přetržení kabelu).
–– Vysoušeč nikdy ničím nezakrývejte, může docházet ke kumulaci tepla uvnitř přístroje.
–– Předáváte-li přístroj jiné osobě, předejte ji ho i s návodem k obsluze. Opotřebované přístroje likvidujte v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany životního prostředí v souladu se zákonem o odpadech. Přístroj nelze vyhazovat spolu s komunálním odpadem. V této věci se informujte u místních technických služeb nebo ve sběrném dvoře.
–– Jsou-li používány nástavce, mějte na paměti, že v průběhu používání i po použití mohou být horké. Před manipulací s nimi vyčkejte
dokud nevychladnou.
–– Nepoužívejte nedoporučované nástavce.
–– Po ukončení používání odpojujte vždy vysoušeč z elektrické sítě.
–– Je-li vysoušeč vlasů používán v koupelně, vytáhněte z bezpečnostních důvodů zástrčku ze síťové zásuvky ihned po použití.
–– Používejte vysoušeč pouze v souladu s jeho určením, jak je uvedeno v tomto návodu k obsluze.
GW33-043_v02
9
UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění dodatečné ochrany se doporučuje vybavit elektrický obvod v koupelně proudovým chráničem (RCD)
s nominálním proudem nepřekračujícím 30 mA. V této věci se obraťte na specializovaného elektromontéra.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, sprch, bazénů a jiných vodních nádrží.
VAROVÁNÍ: Dodržujte výše uvedené pokyny pro zabránění riziku popálení, poranění elektrickým proudem nebo
vzniku požáru.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Vysoušeč je vybaven ochranou proti přehřátí, která přístroj vypne v případě příliš vysoké teploty proudícího vzduchu nebo v důsledku
částečného ucpání otvorů přes které proudí vzduch. V případě, kdy se vysoušeč v průběhu používání vypíná vypněte veškeré přepínače a nechte přístroj vychladnout, tím dojde k automatickému znovu zapojení ochrany. Před opětovným použitím ověřte, zda otvory,
kterými proudí vzduch, nejsou ucpané. V případě nutnosti vytáhněte zástrčku ze zásuvky a otvory očistěte. V průběhu používání se
nedotýkejte otvorů, kterými proudí vzduch a dbejte, aby se nimi nedostávaly vlasy do přístroje.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku.
Vysoušeč ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Zařízení je shodné s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
10
GW33-043_v02
Konstrukce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nástavec koncentrátoru.
Otvor pro nasávání vzduchu.
Tlačítko pro zapínání studeného vzduchu.
Tlačítko pro ovládání proudu vzduchu a teploty (2 polohy).
Složitelná rukojeť.
Poutko pro zavěšení.
Přepínač 120 V/230 V.
2
3
7
4
5
6
1
4
6
Funkce a obsluha
Zapínání
––
––
––
––
Před zapojením přístroje k elektrické síti se ujistěte se, že vaše ruce jsou zcela suché.
Před připojení vysoušeče do sítě otáčejte rukojetí (5) do svislé polohy dokud neuslyšíte typické zacvaknutí do konečné polohy.
Ověřte, zda přepínač hodnoty napětí (7) je ve správné poloze: 120 V nebo 230 V podle napětí v síti.
Připojte vysoušeč do sítě s použitím prodlužovacího kabele a je-li to nezbytné, nastavte proud vzduchu (4) a poté nastavte tlačítko
teploty (4) v požadované poloze:
GW33-043_v02
11
Poloha
Proud vzduchu a teplota (5)
Poloha 0
Vypínač
Poloha 1
Jemný proud vzduchu a nízká teplota
Poloha 2
Silný proud vzduchu a vysoká teplota
Po vysušení vlasů umístěte tlačítko (4) do polohy vypnuto 0.
Použití koncentrátoru
–– Koncentrátor vzduchu (1) umožňuje nasměrování proudu vzduchu na určitý bod.
–– Použití koncentrátoru (1) je doporučováno v případě sušení nebo úpravy určité části vlasů, zejména používáte-li hřeben nebo
kulmu.
Studená fáze
–– Upravujete-li vlasy pomocí kartáče, začněte nejdříve s horkým vzduchem, otáčejte pramen vlasů a zahřívejte jej.
–– Je-li vlasový pramen zpevněn, přepněte na studené proudění na 15 až 20 sekund, vaše vlasu získají větší objem a zpevní se.
–– Pro zapnutí proudění studeného vzduchu, zmáčkněte tlačítko (3) a přidržte je. V poloze STUDENÝ VZDUCH se zřetelně sníží
teplota vzduchu umožňující rychle ochlazení vlasů.
–– Modelace účelu bude účinnější, použijete-li koncentrátor vzduchu (1).
Cestování
Před cestou složte rukojeť (5) lehkým zatlačení dovnitř. Vložte vysoušeč a příslušenství do cestovního pouzdra.
Čištění a údržba
–– Vysoušeč je určen výhradně pro domácí použití.
–– Vysoušeč vypínejte vždy tlačítkem (4) a zástrčku vytahujte ze zásuvky.
–– Kryt vysoušeče lze utírat vlhkým hadříkem a s následným otřením nasucho.
Přechovávání
–– Nepoužíváte-li vysoušeč, vytáhněte vždy napájecí kabel ze zásuvky.
–– Po použití přístroje vyčkejte dokud nevychladne a uložte jej na suché, chladné a dětem nepřístupné místo.
12
GW33-043_v02
–– Nikdy nenavíjejte napájecí kabel kolem vysoušeče z důvodu rizika předčasného opotřebení a přetržení kabelu. S napájecím kabelem zacházejte opatrně, zajistíte tak jeho řádnou funkci. Vyvarujte se škubání nebo kroucení kabele, zejména při vytahování ze
zásuvky. Dojde-li během používání ke zkroucení napájecího kabele, je potřeba jej vyrovnat.
–– Vysoušeč je vybaven poutkem pro zavěšení (6), na němž lze vysoušeč zavěsit při přechovávání za podmínky, že v této pozici
nepřijde vysoušeč do kontaktu s vodou.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně
by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí,
přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE
s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané
poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům,
normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
GW33-043_v02
13
SK
Obsah
Pokyny a odporúčania tykajúce sa bezpečnosti . ................................................................................................................................. 14
Technické údaje . .................................................................................................................................................................................. 16
Konštrukcia sušiča ............................................................................................................................................................................... 17
Obsluha a fungovanie sušiča ............................................................................................................................................................... 17
Čistenie a údržba sušiča ...................................................................................................................................................................... 18
Ekologicky vhodná likvidácia ................................................................................................................................................................ 19
Vážení Zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu
si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania sušiča.
Bezpečnostné pokyny
Tento TRAVELLING sušič je navrhnutý tak, aby ste na Vašich cestách mohli používať sušič s maximálnym príkonom (1500 W).
Vďaka skladacej rukoväti je sušič nevyhnutný na cestách, pretože účinne vysuší Vaše vlasy a nezaberie veľa miesta. Tieto informácie
sa týkajú Vášho zdravia a bezpečnosti. Pred prvým použitím sušiča na vlasy sa podrobne zoznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi
sa používania a bezpečnostnými informáciami.
––
––
––
––
––
––
––
––
Riziko popálenia! Nedotýkajte sa horúcich povrchov zariadenia.
Ak je sušič zapnutý, nenechávajte ho bez dohľadu. Riziko vzniku požiaru.
Počas prevádzky sa sušič nesmie odkladať na mokrý povrch alebo odev.
Vždy sa uistite, že prívod a výfuk vzduchu nie sú zapchaté.
Nikdy neponárajte sušič, napájací vodič alebo zástrčku do vody. Pri odkladaní sušiča sa pamätajte, že zapnutý sušič nesmie spadnúť do vody.
Neodkladajte ani neuchovávajte zariadenie na mieste, z ktorého môže spadnúť do vody, alebo tam, kde je riziko ostriekania
vodou.
Zariadenie sa nesmie používať počas kúpeľa.
Sušič používajte iba na sušenie vlasov.
Ak sa počas používania zariadenie poškodí, ihneď vytiahnite napájaciu zástrčku a odošlite ho do servisu.
14
GW33-043_v02
––
–– Nikdy sa nepokúšajte odstraňovať prach a cudzie telesá zvnútra sušiča na vlasy s použitím ostrých predmetov (napr. hrebeňa).
–– Nikdy nevkladajte alebo nevsúvajte žiadne predmety do otvorov sušiča.
–– Nikdy nezapchávajte otvory prívodu a výfuku vzduchu ani neodkladajte sušič na mäkkom podklade, ako posteľ alebo pohovka, na
ktorých sa môžu tieto otvory zapchať. Pred odložením odstráňte zo sušiča vlasy a pod.
–– Nesmie sa používať vonku a v priestoroch, kde sa používajú aerosóly (rozprašovače) alebo kde sa podáva kyslík.
–– Ak sušič spadne do vody, pred jeho vybratím vytiahnite zástrčku z napájacej zásuvky. Nesiahajte po sušič do vody. Potom sa sušič
nesmie používať.
–– Tento prístroj môžu používať: deti staršie než 8 rokov, osoby s obmedzenou fyzickou alebo psychickou schopnosťou, osoby so
zníženou citlivosťou, osoby, ktoré nemajú skúsenosti s prístrojom alebo ho nepoznajú len pod dohľadom osoby, ktorá zodpovedá
za ich bezpečnosť alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a sú si vedomé nebezpečenstva, ktoré je spojené
s jeho používaním.
–– Deti sa nesmú s prístrojom hrať.
–– Prístroj nemôžu čistiť a udržiavať deti bez dohľadu.
–– Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkovej regulácie.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo
vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli nebezpečenstvu.
Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho
ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
–– Napájací vodič držte ďaleko od horúcich povrchov.
–– Sušič je počas prevádzky horúci. Neodkladajte ho blízko horľavých materiálov.
–– Pred odložením sušiča ho nechajte vychladnúť.
–– Horúci vzduch nesmie prúdiť smerom k očiam, rukám alebo iným miestam citlivým na teplo.
–– Nevyťahujte napájaciu zástrčku ťahaním za napájací vodič, vždy ťahajte za samotnú zástrčku.
–– Riziko je aj pri vypnutom sušiči. Vždy po použití a pred čistením odpojte sušič od napájania.
–– Napájací vodič neovíjajte o sušič (riziko prerušenia vodiča).
–– Sušič sa nikdy nesmie prikrývať, pretože to môže zapríčiniť akumuláciu tepla v jeho vnútri.
–– V prípade, ak budete dávať sušič inej osobe, dajte jej aj návod na použitie. Opotrebované sušiče likvidujte v súlade s platnými
predpismi o ochrane životného prostredia a so zákonom o odpadoch. Nevyhadzujte sušič spolu s domácim odpadom. Poraďte sa
na miestnom stredisku odpadového hospodárstva.
–– V prípade použitia rôznych nástavcov, tieto môžu byť horúce počas a po použití. Pred ich dotknutím ich nechajte vychladnúť.
–– Nástavce, ktoré sa neodporúčajú, sa nesmú používať.
–– Po použití sušiča ho vždy odpájajte od elektrickej siete.
GW33-043_v02
15
–– Ak používate sušič na vlasy v kúpelni, po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky, pretože blízkosť vody je nebezpečná,
aj vtedy, keď je sušič na vlasy vypnutý.
–– Používajte sušič v súlade s jeho určením, podľa tohto návodu na obsluhu.
POZOR: Pre dodatočnú ochranu nainštalujte v elektrickom obvode, ktorý napája kúpeľňu, prúdový chránič (RCD) s nominálnym
vypínacím prúdom maximálne 30 mA. Obráťte sa na odborne spôsobilého elektrikára.
VÝSTRAHA: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchovacieho kúta, bazénov a podobných nádob
s vodou.
VÝSTRAHA: Dodržiavajte hore uvedené pokyny pre zamedzenie riziku popálenia, úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti
Sušič je vybavený poistkou proti prehriatiu, ktorá vypína zariadenie v prípade príliš vysokej teploty vyfukovaného vzduchu alebo
v prípade čiastočného zapchatia otvorov prívodu vzduchu. V prípade, že sa sušič vypne počas používania, vypnite všetky prepínače
a nechajte sušič vychladnúť, potom sa poistka automaticky vypne. Pred opätovným použitím skontrolujte otvory prívodu a výfuku
vzduchu, či nie sú zapchaté. V prípade potreby vytiahnite zástrčku zo zásuvky a očistite otvory. Počas používania sušiča nezatýkajte
otvory prívodu a výfuku vzduchu, zabráňte prieniku vlasov dovnútra sušiča.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Sušič ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
16
GW33-043_v02
Konštrukcia sušiča
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Usmerňovacia tryska.
Prívod vzduchu.
Tlačidlo studeného vzduchu.
Tlačidlo nastavenia prúdu vzduchu a teploty (2 polohy).
Skladacia rukoväť.
Závesné oko.
Prepínač 120 V/230 V.
2
3
7
4
5
6
1
4
6
Obsluha a fungovanie sušiča
Pripojenie
–– Pred pripojením zariadenia k elektrickému prúdu uistite sa, že Vaše ruky sú úplne suché.
–– Pred pripojením sušiča k elektrickému prúdu rozložte rukoväť (5) do zvislej polohy, ak rukoväť zapadne do správnej polohy počujete charakteristické cvaknutie.
–– Skontrolujte, či je prepínač napätia (7) v správnej polohe: 120 V alebo 230 V, podľa sieťového napätia.
–– Ak je potrebné, zariadenie môžete pripojiť k elektrickej sieti pomocou predlžovacej šnúry, nastavte prúd vzduchu (4) a potom tlačidlo teploty (4) do požadovanej polohy:
GW33-043_v02
17
Polohy
Prúd vzduchu a teplota (5)
Poloha 0
Zapínač/vypínač
Poloha 1
Jemný prúd vzduchu a nízka teplota
Poloha 2
Silný prúd vzduchu a vysoká teplota
Po vysušení vlasov, prepnite tlačidlo (4) do polohy vypnuté – 0.
Použitie usmerňovacej trysky
–– Usmerňovacia tryska (1) umožňuje usmerniť prúd vzduchu do daného bodu.
–– Použitie usmerňovacej trysky (1) sa odporúča najmä v prípade sušenia alebo úpravy zvolenej časti vlasov, najmä spolu s používaním hrebeňa a natáčok.
Studený vzduch
–– Ak ukladáte vlasy pomocou kefy, začnite od horúceho vzduchu, natočte pramienok a zohrejte ho.
–– Po upevnení kučery prepnite na studený vzduch na cca. 15 – 20 sekúnd, Váš účes bude vtedy mať väčší objem a dlhšie vydrží.
–– Pre nastavenie studeného vzduchu stlačte prepínač studeného vzduchu (3) a pridržte ho. Poloha STUDENÝ VZDUCH značne
znižuje teplotu, čím umožňuje rýchle zníženie teploty vlasov.
–– Úprava bude účinnejšia, ak použijete usmerňovaciu trysku (1).
Cestovanie
Pred cestovaním zložte rukoväť (5) – jemne ju pritlačte smerom dovnútra. Vložte sušič a príslušenstvo do kufra.
Čistenie a údržba sušiča
–– Sušič je určený iba na domáce použitie.
–– Vždy vypínajte sušič tlačidlom (4) a vyťahujte zástrčku zo zásuvky.
–– Teleso sušiča môžete utierať vlhkou prachovkou, potom ho utrite dosucha.
Uchovávanie
–– Ak sušič nebudete používať, vždy vytiahnite kábel zo zásuvky.
–– Po použití nechajte sušič vychladnúť, a odložte ho na suché chladné miesto mimo dosahu detí.
18
GW33-043_v02
–– Napájací kábel nenavíjajte na sušič – riziko rýchleho opotrebovania a prerušenia vodiča. Pri manipulovaní s napájacím káblom
buďte opatrní, vďaka tomu bude dlhšie prevádzkyschopný, zamedzte trhaniu, skrúcaniu alebo ťahaniu – najmä pri vyťahovaní
zástrčky. Ak počas prevádzky sa Vám kábel skrúti, občas ho vyrovnajte.
–– Pre pohodlné použitie je sušič vybavený závesným okom (6), pomocou ktorého ho môžete zavesiť, za podmienky, že nebude
naňho kvapkať voda.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj
definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte. Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne
alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku
nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
GW33-043_v02
19
HU
Tartalomjegyzék
Biztonsági és kezelési utasítások . ....................................................................................................................................................... 20
Műszaki adatok .................................................................................................................................................................................... 22
A hajszárító szerkezeti felépítése ......................................................................................................................................................... 23
A hajszárító kezelése és működése ..................................................................................................................................................... 23
A hajszárító tisztítása és karbantartása . .............................................................................................................................................. 24
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket ......................................................................................................................................... 25
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek
kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati
utasítást kérjük megőrizni, hogy a hajszárító későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
A TRAVELLING hajszárító abból a célból készült, hogy Önnek egy maximális teljesítményű (1500 W) úti hajszárító álljon a rendelkezésére. A behajtható fogantyú azt eredményezi, hogy ez a hajszárító az utazás során rendkívül hasznossá válik, mivel kevés helyet
foglal el és a hajat nagyon hatékonyan szárítja. Az alábbi információk az Ön egészségére és biztonságára vonatkoznak. A hajszárító
első használata előtt feltétlenül ismerkedjen meg a használati utasítással és a biztonságra vonatkozó összes információval.
–– Égési sérülés veszélye! Ne nyúljon a készülék forró felületeihez.
–– Ha a hajszárító bekapcsolt állapotban van, ne hagyja felügyelet nélkül. Tűzveszély.
–– A működése közben a hajszárítót ne tegye nedves felületre vagy ruhára.
–– Ellenőrizze, hogy a légbeszívó és légkifúvó nyílásai nincsenek-e elzáródva.
–– A hajszárítót, a hálózati kábelt vagy a csatlakozó dugót sohasem merítse vízbe. Sohasem tegye le a hajszárítót olyan helyzetben,
hogy az még bekapcsolt állapotban a vízbe eshessen.
–– A készüléket ne tegye oda és ne tárolja olyan helyen, ahol vízbe eshet vagy víz fröccsenhet rá.
–– Ne használja fürdés közben.
–– A hajszárítót csak haj szárítására használja.
–– Ha a használata során a készülék megsérül, azonnal húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, a készüléket pedig vigye el a szervízbe.
–– Idegen tárgyakat vagy a port sohasem próbálja a hajszárító belsejéből hegyes eszközök (pl. fésű) segítségével eltávolítani.
20
GW33-043_v02
–– A hajszárító nyílásaiba ne nyomjon és ne dugjon be semmiféle tárgyat.
–– A légbeszívó és légkifúvó nyílásokat sohasem szabad bedugni, és ne helyezze a készüléket puha felületre, mint pl. ágy vagy
heverő, ahol a légáramló nyílások elzáródhatnak. A készüléket haj stb. nélkül tegye el.
–– Ne használja a szabadban, vagy olyan helyen, ahol aerozolos (porlasztós) termékeket használnak vagy a levegőt oxigénnel
dúsítják.
–– Ha a hajszárító a vízbe esik, mielőtt kivenné belőle, húzza ki a hálózati dugóját a konnektorból. Ne nyúljon érte a vízbe. Ezután
a készüléket nem szabad használni.
–– Az alábbi készüléket használhatják 8 évnél fiatalabb gyermekek, valamint korlátolt mozgás, érzékelés, vagy pszichikai képességű
személyek, valamint a készülék használatát nem ismerő személyek, ha azokra és a biztonságukra a készüléket ismerő személy
felügyel vagy a használatról megfelelő utasításokat kaptak és tudatában vannak a használattal járó veszélyeknek.
–– Gyermekek ne játszanak a készülékkel.
–– A készülék tisztítása és karbantartása nem történhet felügyelet nélkül hagyott gyermekek által.
–– A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára
komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
–– A hálózati kábelt tartsa távol a forró felületektől.
–– Működése közben a hajszárító felforrósodhat. Ne tegye a hajszárítót gyúlékony anyagok közelébe.
–– Mielőtt elteszi a kézi hajszárítót, várja meg, hogy kihűljön.
–– A forró levegőt ne irányítsa a szem, kéz vagy más hőérzékeny testrész felé.
–– A hálózati dugót mindig a dugónál fogva húzza ki a konnektorból, ne pedig a kábelt húzva.
–– A kikapcsolt hajszárító is veszélyes lehet. A használata után vagy a tisztítása előtt mindig ki kell kapcsolni a hálózati csatlakozó
aljzatból.
–– A hálózati kábelt sohasem tekerje a hajszárító köré (a vezeték megtörhet).
–– A hajszárítót sohasem takarja le, mert a belsejében hőfelhalmozódás jöhet létre.
–– Ha a készüléket más személynek adja át, a használati utasítást is mellékelje hozzá. Ha a hajszárító elhasználódott, kidobására
csak a környezetvédelmi és hulladékhasznosítási előírásoknak a betartása mellett kerülhet sor. A hajszárítót nem szabad az egyéb
háztartási hulladékkal együtt kidobni. A kidobását illetően kérdezze meg a helyi hulladékhasznosítót.
–– Ott, ahol különféle kiegészítő tartozékok vannak, a használatuk során vagy azután felforrósodhatnak. Mielőtt hozzájuk érne, hagyja
őket kihűlni.
–– Az általunk nem javasolt kiegészítő tartozékokat ne használja.
GW33-043_v02
21
–– Használat után mindig kapcsolja ki a hajszárítót a hálózati konnektorból.
–– Ha a hajszárítót a fürdőszobában használja, használata után húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, mivel kikapcsolt
állapotban is veszélyt jelenthet.
–– A hajszárítót csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően, rendeltetésszerűen használja.
FIGYELEM: A nagyobb biztonság érdekében a fürdőszoba áramellátását biztosító elektromos áramkörbe ajánlatos max. 30 mA-es
érzékenységű áram-védőkapcsolót (RCD) beiktatni. Ebben a kérdésben forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy más hasonló víztartály közelében.
FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, áramütés vagy tűzveszély elkerülése végett tartsa be a fenti szabályokat.
A biztonságos használatra vonatkozó tanácsok
A hajszárító túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik, ami a készüléket a belőle távozó levegő túl magas hőmérséklete vagy
a légbeszívó nyílásainak részleges eldugulása esetén kikapcsolja. Abban az esetben, ha a hajszárító a használata közben kikapcsolódik, az összes kapcsológombot kapcsolja ki és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl, ekkor a biztonsági rendszer automatikusan
visszatér eredeti állapotába. Az újbóli használata előtt ellenőrizze, hogy a légbeszívó és légkifúvó nyílásai nincsenek-e eldugulva.
Szükség esetén húzza ki a hálózati dugót a konnektorból és tisztítsa ki a nyílásokat. A használat során ne fedje be a légáramló
nyílásokat és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön haj a hajszárító belsejébe.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A ZELMER hajszárító az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
22
GW33-043_v02
A hajszárító szerkezeti felépítése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Légszűkítő előtét.
Légbeszívó.
A hideg levegő fújásának nyomógombja.
A légáramlat és hőfok szabályozógombja (2 pozíció).
Behajtható fogantyú.
„Akasztófül”.
Feszültség beállítógombja 120 V/230 V.
2
3
7
4
5
6
1
4
6
A hajszárító kezelése és működése
Üzembehelyezés
–– Mielőtt a készüléket a konnektorhoz csatlakoztatja, győződjön meg, hogy a keze teljesen száraz-e.
–– Mielőtt a hajszárítót a konnektorhoz csatlakoztatja, a fogantyúját (5) állítsa függőleges helyzetbe, míg jellegzetes „kattanást” hall.
–– Ellenőrizze, hogy a feszültség beállítógombja (7) a megfelelő pozícióra van-e beállítva: 120 V vagy 230 V, a hálózati feszültségtől
függően.
–– Ha szükséges, használjon hosszabító kábelt, állítsa be a kívánt pozícióba a légáramlatot (4), majd a hőfokot (4):
GW33-043_v02
23
Pozíció
Légáramlat és hőmérséklet (5)
0 Pozíció
Be-/Ki-kapcsológomb
1 Pozíció
Enyhe légáramlat és alacsony hőmérséklet
2 Pozíció
Erős légáramlat és magas hőmérséklet
A haj megszárítása után a kapcsológombot (4) állítsa a kikapcsolást jelentő 0 pozícióba.
A légszűkítő alkalmazása
–– A légszűkítő előtét (1) lehetővé teszi a légáramlat megfelelő pontra történő irányítását.
–– A légszűkítő (1) használata akkor ajánlott, ha a haj egyes részeit kell szárítani vagy formázni, különösen akkor, ha fésűt vagy hajsütőt használ.
Hideg fázis
–– Ha a haját kefe segítségével formázza, kezdje a forró levegővel, a hajtincs becsavarásával és felmelegítésével.
–– Ha a hajtincs már tartósan formázva van, kapcsolja át 15-20 másodpercre a hideg levegőre, a dauer ekkor nagyobb terjedelmű és
tartósabb lesz.
–– A hideg levegő fújásának a beállítása céljából nyomja meg a hideg levegő gombját (3) és tartsa benyomva. a HIDEG LEVEGŐ
pozíciója észrevehetően csökkenti a hőfokot és lehetővé teszi, hogy a haja gyorsan lehűljön.
–– A hajformázás művelete még hatékonyabb lesz, ha a légszűkítő előtétet (1) is használja.
Utazás
Ha utazásra kívánja magával vinni a hajszárítót, hajlítsa be a fogantyút (5) könnyedén befelé nyomva. A hajszárítót és tartozékait
tegye be az utazótáskájába.
A hajszárító tisztítása és karbantartása
–– A hajszárító kizárólag háztartásbeli használatra készült.
–– A hajszárítót mindig kapcsolja ki a nyomógombbal (4) és húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
–– A hajszárító burkolatát nedves ruhával lehet letörölni, majd törölje szárazra.
Tárolás
–– Ha a hajszárítót nem használja, a hálózati dugóját mindig húzza ki a konnektorból.
–– A készülék használata után várja meg, míg az kihűl és tegye el száraz, hűvös helyre, ahol gyermekek nem férhetnek a közelébe.
24
GW33-043_v02
–– A hálózati kábelt sohasem tekerje a hajszárító köré, mert az a korai elhasználódását és a vezeték megtörését okozhatja. A kábellel
óvatosan bánjon, hogy hosszú ideig működőképes maradjon, ne rángassa, ne csavarja és ne húzza, különösen a hálózati dugónak a konnektorból történő kihúzásakor. Ha a kábel a hajszárító használata közben megcsavarodik, egyenesítse ki.
–– A hajszárító használatának kényelmesebbé tétele céljából a készülék akasztófüllel (6) rendelkezik, amelyre felakasztva a hajszárító tárolható, azzal a feltétellel, hogy a hajszárítóra nem fog víz csöpögni.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket
szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő
felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz,
szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW33-043_v02
25
RO
Cuprins
Indicaţii şi recomandări privind siguranţa ............................................................................................................................................. 26
Date tehnice ......................................................................................................................................................................................... 28
Structura uscătorului de păr ................................................................................................................................................................. 29
Modalitatea de utilizare şi funcţionarea uscătorului de păr .................................................................................................................. 29
Curăţarea şi păstrarea uscătorului de păr ............................................................................................................................................ 30
Ecologia – Să avem grijă de mediu ...................................................................................................................................................... 31
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au
fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind siguranţa.
Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de faţă, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării uscătorului.
Indicaţii privind siguranţa
Uscătorul de păr TRAVELLING a fost proiectat pentru ca dumneavoastră să beneficiaţi de un uscător de păr de voiaj cu putere
maximă (1500 W). Mânerul rabatabil face ca uscătorul să fie indispensabil în timpul călătoriilor – vă usucă părul într-un mod eficace
şi ocupă puţin loc. Aceste informaţii privesc sănătatea şi siguranţa dumneavoastră.
Înainte de prima utilizare a uscătorului de păr, vă rugăm să consultaţi în mod obligatoriu toate instrucţiunile de utilizare şi toate informaţiile privind siguranţa.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Pericol de arsuri! Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale aparatului.
Nu lăsaţi niciodată uscătorul de păr în funcţiune, fără supraveghere. Există riscul de producere a incendiilor.
În timpul folosirii uscătorului de păr, nu-l aşezaţi niciodată pe o suprafaţă umedă sau pe haine.
Vă rugăm să vă asiguraţi întotdeauna că orificiile de intrare şi de ieşire a aerului nu sunt obturate.
Nu puneţi niciodată în apă uscătorul, cablul de alimentare sau ştecărul. Nu aşezaţi niciodată uscătorul jos, în aşa fel încât să fie
posibilă căderea sa în apă, în timp ce se află în funcţiune.
Nu aşezaţi şi nu păstraţi niciodată aparatul într-un loc în care poate cădea în apă sau poate fi stropit cu apă.
Nu folosiţi uscătorul de păr în timp ce faceţi baie.
Uscătorul trebuie folosit numai pentru uscarea părului.
Dacă în timpul utilizării uscătorului de păr se produc defecţiuni, scoateţi imediat ştecărul din priză şi duceţi aparatul la servis.
26
GW33-043_v02
–– Nu încercaţi niciodată să ştergeţi praful sau să scoateţi corpurile străine din interiorul uscătorului folosind obiecte ascuţite (de pildă,
un pieptene).
–– Nu aşezaţi niciodată obiecte peste orificiile uscătorului şi nu introduceţi nici un obiect în ele.
–– Nu obturaţi niciodată orificiile de intrare şi de ieşire a aerului, nici nu aşezaţi uscătorul pe o suprafaţă moale, pe pat sau pe canapea, unde pot fi blocate orificiile de circulaţie a aerului. La păstrare, aveţi grijă ca uscătorul să nu aibă fire de păr în el etc.
–– Nu utilizaţi uscătorul de păr în exterior, acolo unde sunt folosite produse sub formă de aerosoli (atomizoare) sau unde există o cantitate suplimentară de oxigen.
–– Dacă uscătorul cade în apă, decuplaţi-l de la reţeaua electrică înainte de a-l scoate. Nu băgaţi imediat mâna în apă să-l luaţi. Nu
este permisă folosirea în continuare a aparatului.
–– Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate, ori de către persoane care nu au experienţă şi nu cunosc aparatul, în cazul în care acest lucru este efectuat sub supravegherea persoanei responsabile pentru siguranţa acestora, ori în cazul în care au primit indicaţiile referitoare la utilizarea în condiţii de
siguranţă a aparatului şi sunt conştienţi de pericolele legate de utilizarea acestuia.
–– Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
–– Curăţarea şi întreţinerea aparatului nu poate fi efectuată de copiii nesupravegheaţi.
–– Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de control de la distanţă.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau la un punct de
servis specializat sau de către personal calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot pune în pericol
viaţa utilizatorului. În cazul unui defect, vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al firmei.
–– Păstraţi cablul de alimentare departe de suprafeţele fierbinţi.
–– În timpul utilizării sale, uscătorul se înfierbântă. Nu-l aşezaţi niciodată în apropierea materialelor uşor inflamabile.
–– Lăsaţi uscătorul portabil să se răcească înainte de a-l strânge.
–– Nu îndreptaţi aerul fierbinte în direcţia ochilor, mâinilor sau spre alte zone sensibile la temperaturi ridicate.
–– Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de cablul de alimentare; prindeţi numai de ştecăr.
–– Uscătorul de păr poate reprezenta un pericol şi atunci când este închis. Scoateţi-l întotdeauna din priză după utilizarea sa sau
când doriţi să îl curăţaţi.
–– Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul uscătorului de păr (există riscul de întrerupere a cablului).
–– Este interzisă acoperirea uscătorului, indiferent cu ce obiect, deoarece ar putea provoca acumularea de căldură în interiorul său.
–– În cazul în care daţi unei alte persoane uscătorul de păr, transmiteţi-i de asemenea şi intrucţiunile. În ce priveşte uscătoarele
cărora le-a expirat durata de utilizare, trebuie să respectaţi, atunci când vă debarasaţi de ele, prevederile obligatorii de protejare
a mediului înconjurător, în conformitate cu Legea privind Regimul Deşeurilor. Este interzis să aruncaţi uscătorul de păr împreună
cu deşeurile menajere. Consultaţi, vă rugăm, Centrul Local pentru regimul deşeurilor.
GW33-043_v02
27
–– Dacă se folosesc accesorii terminale, acestea se pot înfierbânta în timpul folosirii, păstrându-şi temperatura ridicată un timp, după
încheierea utilizării. Lăsaţi-le să se răcească înainte de a le atinge.
–– Nu folosiţi accesorii terminale nerecomandate.
–– Întotdeauna, după încheierea utilizării, decuplaţi uscătorul de păr de la reţeaua de curent electric.
–– Când folosiţi uscătorul de păr în baie, după încheierea utilizării, scoateţi ştecărul din priză, deoarece apropierea de aparat
reprezintă un pericol chiar şi atunci când uscătorul de păr este oprit.
–– Folosiţi uscătorul de păr numai în conformitate cu destinaţia sa, aşa cum este ea descrisă în instrucţiunile de faţă.
ATENŢIE: Pentru a asigura o protecţie suplimentară, se recomandă instalarea unui întrerupător de protecţie pentru curent rezidual
(RCD) în circuitul electric care alimentează baia, pentru o diferenţă nominală de curent care să nu depăşească 30 mA. În această
privinţă, trebuie să vă adresaţi unui specialist electrician.
AVERTISMENT: Nu folosiţi acest aparat în apropierea căzilor, duşurilor, piscinelor sau altor rezervoare asemănătoare cu apă.
AVERTISMENT: Respectaţi regulile amintite mai devreme, pentru a elimina riscurile de arsuri, de electrocutări.
sau de incendii.
Indicaţii privind siguranţa
Uscătorul este dotat cu sistem de protecţie împotriva supraîncălzirii, care închide aparatul în cazul unei temperaturi prea înalte
a aerului care circulă sau ca urmare a obturării parţiale a orificiilor pentru circulaţia aerului. În cazul în care uscătorul se opreşte în
timpul folosirii sale, închideţi toate întrerupătoarele şi lăsaţi-l să se răcească; se va produce în mod automat resetarea sistemului de
protecţie. Înainte de a utiliza mai departe uscătorul, verificaţi dacă orificiile de intrare şi de ieşire a aerului nu sunt înfundate. Dacă
este necesar, scoateţi ştecărul din priză şi curăţaţi orificiile. În timpul utilizării, nu obturaţi orificile pentru circulaţia aerului şi nu lăsaţi
să intre fire de păr în uscător.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Uscătorul de păr ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
28
GW33-043_v02
Structura uscătorului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Concentrator de aer.
Admisie de aer.
Buton pentru curentul de aer rece.
Buton pentru reglarea curentului de aer şi a temperaturii (2 poziţii).
Mâner rabatabil.
Agăţătoare.
Comutator 120 V/230 V.
2
3
7
4
5
6
1
4
6
Modalitatea de utilizare şi funcţionarea uscătorului
Punerea în funcţiune
–– Asiguraţi-vă că aveţi mâinile complet uscate înainte de a conecta aparatul la curentul electric.
–– Înainte de a conecta uscătorul la reţeaua de alimentare, desfaceţi mânerul rabatabil (5) în poziţie verticală, până auziţi un „clic”
specific, atunci când ajunge în poziţia adecvată.
–– Verificaţi dacă comutatorul pentru curent (7) este fixat corespunzător: 120 sau 230 V, în funcţie de curentul reţelei de alimentare.
–– Conectaţi uscătorul la reţeaua electrică, folosind un prelugitor dacă este necesar şi stabiliţi curentul de aer (4); pe urmă, reglaţi
butonul pentru temperatură (4) în poziţia dorită:
GW33-043_v02
29
Poziţie
Curentul de aer şi temperatura (5)
Poziţia 0
Pornire/ Oprire
Poziţia 1
Curent delicat de aer şi temperatură scăzută
Poziţia 2
Curent puternic de aer şi temperatură înaltă
Când părul s-a uscat, reglaţi butonul (4) în poziţia 0.
Folosirea concetratorului
–– Concentratorul de aer (1) face posibilă dirijarea curentului de aer într-un anumit punct.
–– Utilizarea concentratorului de aer (1) este recomandată în cazul uscării sau stilizării unei anumite părţi a părului, mai ales atunci
când utilizaţi pieptenele sau ondulatorul de păr.
Faza rece
–– Dacă vă aşezaţi părul cu ajutorul periei, începeţi cu faza aer fierbinte, răsuciţi bucla şi uscaţi-o cu aer cald.
–– Dacă buclele sunt permanente, treceţi la faza rece 15-20 de secunde; permanentul dumneavoastră va căpăta un volum mai mare
şi va rezista şi mai mult.
–– Pentru a regla aerul rece, apăsaţi butonul pentru aer rece (3) şi menţineţi-l apăsat. Poziţia AER RECE coboară în mod semnificativ
temperatura şi permite părului dumneavoastră să se răcească repede.
–– În afară de aceasta, procesul de stilizare va avea rezultate şi mai bune dacă folosiţi concentratorul de aer (1).
Pentru călătorie
Pentru a lua uscătorul cu dumneavoastră, pliaţi mânerul rabatabil (5), împingându-l uşor în interior. Introduceţi uscătorul şi accesoriile
în geanta de voiaj.
Curăţarea şi păstrarea uscătorului de păr
–– Uscătorul de păr este destinat numai folosirii casnice.
–– Scoateţi întotdeauna din funcţiune uscătorul de păr apăsând pe butonul (4) şi scoateţi ştecărul din priză.
–– Puteţi curăţa carcasa uscătorului de păr cu o cârpă umedă, după aceea trebuie ştearsă cu una uscată.
Păstrarea
–– Dacă nu utilizaţi uscătorul de păr, trebuie să scoateţi întotdeauna cablul de alimentare din priză.
–– După utilizare, aşteptaţi întotdeauna până ce uscătorul de păr se răceşte şi puneţi-l într-un loc uscat, unde să nu fie la îndemâna copiilor.
30
GW33-043_v02
–– Nu înfăşuraţi niciodată cablul de alimentare în jurul uscătorului, pentru că provoacă riscul uzării premature şi al întreruperii cablului
de alimentare. Trebuie să aveţi grijă de cablul de alimentare, pentru a asigura păstrarea sa îndelungată în bună stare şi pentru
a evita deşirarea, răsucirea sau tragerea sa, mai ales prin scoaterea ştecărului din priză. Dacă, în timpul utilizării sale, cablul de
alimentare se răsuceşte, el trebuie îndreptat în mod periodic.
–– Pentru o mai uşoară folosirea a uscătorului de păr, acesta este prevăzut cu o agăţătoare (6), de care putem prinde aparatul, cu
condiţia ca, în această poziţie, să nu ajungă apă la el.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump.
În acest scop:
–– cutia de carton duceţi-o la maculatură,
–– pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în containere speciale pentru plastic,
–– feliatorul uzat trebuie predat la punctele speciale de colectare, deoarece componentele periculoase ale dispozitivului
pot fi un pericol pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu rǎspunde de eventualele defecţiuni apǎrute ca urmare a utilizǎrii aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzǎtoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile
legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
GW33-043_v02
31
RU
Содержание
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации .................................................................................................... 32
Техническая характеристика ............................................................................................................................................................. 34
Устройство фена . ............................................................................................................................................................................... 35
Принцип действия и обслуживание фена ........................................................................................................................................ 35
Очистка и консервация фена ............................................................................................................................................................ 37
Экология – Забота о окружающей среде .......................................................................................................................................... 37
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer.
Они спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на
правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации
Фен для волос TRAVELLING запроектирован специально для того, чтобы дать Вам дорожный фен максимальной мощности (1500 W). Данная модель снабжена складной ручкой - непременным атрибутом дорожного фена, который эффективно
сушит волосы и занимает совсем немного места. От настоящей информации зависит Ваше здоровье и безопасность. Перед
первым включением фена для волос просим ознакомиться со всеми инструкциями по обслуживанию и правилами техники
безопасности.
––
––
––
––
––
Будьте осторожны! Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора.
Во избежание пожара никогда не оставляйте фен включенным в сеть.
Не кладите работающий фен на мокрую поверхность или на одежду.
Не допускайте до блокирования отверстий для входа и выхода воздуха.
Не погружайте фен, питающий сетевой провод или розетку в воду или другие жидкости. Не кладите включенный фен
в такие места, откуда он может упасть или сброшен в воду.
–– Не кладите и не храните прибор там, где он может упасть в воду или на него могут попасть водяные брызги.
–– Не используйте фен во время принятия ванны.
–– Используйте фен только в целях, предусмотренных инструкцией.
32
GW33-043_v02
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Если фен испортится во время работы, немедленно выньте вилку из розетки и отдайте прибор в ремонт.
Запрещается очищать насадки фена от волос и других загрязнений с помощью острых предметов (например, расчески).
Запрещается вставлять посторонние предметы в воздухозаборные отверстия.
Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь фена. Не закрывайте отверстия, через которые происходит циркуляция воздуха, а также не кладите включенный фен на мягкие поверхности, например, кровать или диван, так как вентиляционные отверстия могут быть закрыты. При сушке волос следите, чтобы волосы не попадали в отверстия, через
которые циркулирует воздух.
Не пользуйтесь феном вне помещений или в местах, где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся
газов (аэрозоли, кислород).
В случае, если фен упал в воду, не пытайтесь достать упавший в воду прибор. Немедленно выньте вилку из розетки. Дальнейшее использование фена запрещается.
Этим устройством могут пользоваться дети старше 8 лет, а так же лица с ограниченными физическими, сенсорными или
психическими способностями, или лица, не имеющие опыта пользования подобным оборудования, если они делают это
под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или же после того, как им были сделаны указания по безопасному применению устройства, и они осознают опасность, связанную с его применением.
Не позволяйте детям играть с устройством.
Чистка и техническое обслуживание устройства не должны выполняться детьми оставшимися без присмотра.
Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы
дистанционного управления.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или специализированная ремонтная мастерская либо квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт может стать причиной серьёзной опасности для пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
–– Следите за тем, чтобы питающий провод не соприкасался с горячей поверхностью.
–– Во время работы фена насадки сильно нагреваются. Не кладите фен на поверхности, чувствительные к высоким температурам.
–– Перед тем как убрать фен на хранение дайте ему полностью остыть.
–– Не направляйте поток горячего воздуха на глаза, руки или другие части тела, особенно чувствительные к горячему воздуху.
–– Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
–– Всегда отключайте прибор от сети после использования и перед очисткой, поскольку риск поражения электрическим током
не исключен даже при выключенном фене.
GW33-043_v02
33
–– Не обматывайте сетевой питающий провод вокруг прибора (во избежание повреждения провода).
–– Никогда не накрывайте работающий фен, поскольку это может привести к аккумуляции тепла внутри него.
–– Если прибор будет передан другому лицу, необходимо передать вместе с прибором инструкцию по эксплуатации. Что
касается электрических приборов непригодных к эксплуатации, их необходимо утилизировать в соответствии с действующими правилами по защите окружающей среды, а именно с законом «Об отходах». Не выбрасывайте прибор вместе
с бытовыми отходами. Просим связаться с местным центром переработки вторичного сырья.
–– Во время работы фена насадки сильно нагреваются. Не прикасайтесь к горячим насадкам – дайте им остыть.
–– Используйте только те насадки, которыми укомплектован данный прибор.
–– Всегда выключайте и отсоединяйте прибор от сети, если им не пользуетесь.
–– После использования фена в ванной комнате отключите его от сети, так как наличие воды представляет опасность поражения электрическим током даже, если фен выключен.
–– Фен для волос предназначен исключительно для домашнего пользования. Используйте его только в целях, предусмотренных инструкцией.
ВНИМАНИЕ: Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить дополнительное разностнотоковое
устройство защиты (RCD) (> 30 мА) в цепи питания ванной комнаты. Обратитесь за консультацией к квалифицированному
электрику.
ВНИМАНИЕ: Не используйте этот прибор вблизи ванн, душей, бассейнов и иных подобных резервуаров
с водой.
ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током, риска возгорания и ожогов необходимо
соблюдать вышеупомянутые правила техники безопасности.
Дополнительные меры предосторожности
Данный электроприбор оборудован автоматическим устройством защиты от перегрева. При перегреве прибор отключится.
В этом случае немедленно выключите фен выключателем, а затем отключите от питающей сети. Дайте ему остыть. Когда
прибор остынет, защита отключится автоматически. Перед очередным включением убедитесь, что воздухозаборные отверстия чистые. В случае необходимости нужно вынуть вилку из розетки и очистить отверстия. Во время использования прибора не допускайте до попадания волос внутрь воздухозаборных отверстий, а также следите за тем, чтобы они всегда были
чистыми.
34
GW33-043_v02
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
Фен для волос ZELMER отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Устройство фена для волос
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Насадка-концентратор.
Воздухозаборное отверстие.
Кнопка подачи холодного воздуха.
Переключатель скорости подачи воздуха и температуры нагрева (2- позиционный).
Складная рукоятка.
Петля для подвешивания.
Переключатель 120 V/230 V.
2
3
7
4
5
6
1
4
GW33-043_v02
6
35
Принцип действия и обслуживание фена
Включение
–– Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками. Прежде чем подсоединить прибор к сети, необходимо тщательно высушить руки.
–– Перед тем как вложить вилку в розетку, установите рукоятку (5) в вертикальное положение, пока не услышите характерный щелчок.
–– Убедитесь, что переключатель напряжения (7) установлен в соответствии с сетевым напряжением: 120 V или 230 V.
–– Подсоедините фен для волос к сети с помощью удлинителя (если это необходимо) и сначала установите нужную струю
воздуха (4), a затем выберите температурный режим (4):
Позиция
Интенсивность воздушного потока и температура нагрева (4)
Позиция 0
Включить/включить
Позиция 1
Небольшая скорость подачи воздуха и низкая температура
Позиция 2
Высокая скорость подачи воздуха и высокая температура
Когда волосы будут высушены, установите переключатель (4) в положение 0.
Насадка - концентратор
–– Насадка для укладки (1) волос создает концентрированный поток воздуха, который можно направить на определенный
участок головы.
–– Использование насадки-концентратора (1) рекомендуется в случае сушения или стилизации отдельных прядей волос,
особенно, если пользуетесь расческой или щеткой.
Холодная фаза
–– Укладку волос с помощью щетки начинайте лучше с горячего воздуха, с его помощью вы можете придать волосам любую
форму.
–– Когда форма локона закрепится, включите на 15-20 секунд подачу холодного воздуха. Таким образом будет получен
эффект объемной прически и прическа дольше продержится.
–– Чтобы установить подачу холодного воздуха, нажмите на кнопку подачи холодного воздуха (3) и придержите. Позиция
ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ значительно снижает температуру воздуха и позволяет закрепить достигнутый эффект .
–– Кроме того, процесс стилизации будет более эффективным, если воспользуетесь при этом насадкой-концентратором (1).
36
GW33-043_v02
Во время путешествия
Благодаря удобной складной рукоятке (5) этот фен удобно хранить. Сложите рукоятку, легко нажимая на нее вовнутрь. Поместите фен и необходимые принадлежности в багаж.
Очистка и консервация фена
–– Фен для волос предназначен исключительно для домашнего пользования.
–– Всегда включайте фен кнопкой (4) и вынимайте вилку из розетки.
–– Протрите корпус фена сначала слегка влажной тряпочкой, а затем сухой тряпочкой.
Хранение
–– Всегда выключайте и отсоединяйте прибор от сети, если им не пользуетесь.
–– Перед тем как убрать фен на хранение, дайте ему остыть. Храните фен в сухом, прохладном, недоступном для детей
месте.
–– Не обматывайте сетевой питающий провод вокруг прибора (во избежание повреждения провода). Следите за тем, чтобы
не повредить сетевой питающий провод, не перекручивайте его и не обматывайте вокруг фена. Не вынимайте вилку из
розетки, вытягивая ее за провод. Если провод во время эксплуатации перекручивается, прежде чем включить фен, необходимо распрямить провод.
–– Для удобства хранения фен имеет специальную петлю для подвешивания (6). Следите за тем, чтобы на висящий фен не
капала вода.
Экология – Позаботимся об окружающей среде!
Каждый пользователь может поспособствовать охране окружающей среды. Это не является ни трудным, ни слишком дорогостоящим.
С этой целью: картонную упаковку сдайте на макулатуру, мешочки из полиэтилена (PE) бросьте в контейнер для
пластика, использованное устройство отдайте в соответствующий пункт сбора, поскольку находящиеся в устройстве опасные компоненты могут быть угрозой для окружающей среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не по
назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления,
с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим,
эстетическим и другим причинам.
GW33-043_v02
37
BG
Съдържание
Упътвания и препоръки за безопасност ........................................................................................................................................... 38
Технически данни ............................................................................................................................................................................... 40
Устройство на сешоара ...................................................................................................................................................................... 41
Употреба и работа на сешоара . ........................................................................................................................................................ 41
Почистване и поддръжка на сешоара . ............................................................................................................................................. 42
Екология – грижа за околната среда . ............................................................................................................................................... 43
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са
проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля
запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на сешоара.
Препоръки за безопасност
Сешоарът TRAVELLING е проектиран като туристически сешоар с максимална мощност (1500 W). Сгъваемата дръжка дава
възможност сешоарът да се използва по време на пътуване, тъй като ефикасно изсушава косата, а при това заема малко
място. Тази информация се отнася за Вашето здраве и безопасност. Преди първото използване на сешоара за коса е задължително да се запознаете с всички упътвания за използване и информацията, отнасяща се за безопасността.
–– Опасност от изгаряне! Не докосвайте горещите повърхности на уреда.
–– Когато сешоарът е включен, никога не го оставяйте без наблюдение. Опасност от пожар.
–– По време на използване не слагайте сешоара върху мокра повърхност или дреха.
–– Уверете се, че входящият и изходящият отвор не са запушени.
–– В никакъв случай не потапяйте във вода сешоара, захранващия му кабел или щепсел. Никога не оставяйте включения
сешоар така, че да има вероятност да падне във вода.
–– Не слагайте и не съхранявайте уреда на място, от което може да падне във вода или да се изпръска с вода.
–– Не използвайте уреда по време на къпане.
–– Сешоарът се използва само за сушене на коса.
–– Ако по време на използването му той се повреди, веднага извадете щепсела и занесете уреда в сервиз.
–– В никакъв случай не изваждайте праха или чужди предмети от вътрешността на сешоара с помощта на остри инструменти
(напр. с гребен).
38
GW33-043_v02
–– Никога не слагайте и не пъхайте никакви предмети в отворите на сешоара.
–– В никакъв случай не запушвайте входящия и изходящия отвор на въздуха и не слагайте сешоара върху мека повърхност,
като напр. легло или диван, където могат да се запушат отворите на въздуха. Съхранявайте уреда почистен от косми и т.н.
–– Не го използвайте навън или там, където се използват продукти под формата на аерозол (пулверизатор) или където се
подава кислород.
–– Ако сешоарът падне във вода, преди да го извадите, изключете щепсела от захранването. Не бъркайте във водата, за да
го извадите. След това не бива да използвате сешоара.
–– Настоящият уред може да се ползва от децата над 8 години и от лицата с ограничени физически, сетивни или психически
възможности или от лицата без опит или познаване на уреда, ако това става под надзор на лицето, отговарящо за тяхната
безопасност или ако им бяха дадени указания относно безопасно ползване на уреда и те съзнават опасност, свързана
с ползването му.
–– Децата не трябва да играят с уреда.
–– Почистване и поддържане на устройството не трябва да се извършва от децата, оставени без надзор.
–– Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на отделна система за
дистанционна регулация.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз на.
–– Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности.
–– По време на работа сешоарът се нагрява. Не слагайте сешоара близо до леснозапалими материали.
–– Преди да приберете сешоара, оставете го да изстине.
–– Не насочвайте горещия въздух към очите, ръцете или други части на тялото, чувствителни на топлина.
–– Не изключвайте щепсела с дърпане за захранващия кабел, хванете самия щепсел.
–– Съществува опасност дори при изключен сешоар. Винаги изключвайте сешоара от захранването след използването му
или когато искате да го почистите.
–– Не навивайте захранващия кабел около сешоара (има опасност от прекъсване на проводника).
–– В никакъв случай не бива да покривате сешоара с нищо, тъй като това може да доведе до акумулиране на топлината във
вътрешността му.
–– В случай че дадете сешоара на някой друг, дайте му и инструкцията. От негодния за използване сешоар можете да се
освободите съгласно действащите разпоредби за защита на околната среда по Закона за управление на отпадъците. Не
GW33-043_v02
39
бива да изхвърляте сешоара заедно с битовите отпадъци. Моля обърнете се за консултация към местния център за управление на отпадъците.
–– Приставките на уреда (ако има) могат да се нагорещят по време на използване и след него. Преди да ги докоснете, оставете ги да изстинат.
–– Не използвайте приставки, които не се препоръчват.
–– Винаги изключвайте сешоара от електричеството след приключване на използването му.
–– Когато използвате сешоара в банята, след използване извадете щепсела от контакта, тъй като водата представлява опасност дори когато сешоарът е изключен.
–– Използвайте сешоара само съгласно предназначението му по начина, описан в тази инструкция.
ВНИМАНИЕ: За осигуряване на допълнителна защита се препоръчва инсталиране в електрическата верига, захранваща
банята, на защитен прекъсвач за токове с нулева последователност (RCD) с номинален диференциален ток не повече от
30 mA. За тази цел е необходимо да се обърнете към специалист-електротехник.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не употребявайте настоящото устройство близо до вани, душове, басейни и подобни
резервоари на вода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте горепосочените правила, за да избегнете опасността от изгаряне, токов
удар или пожар.
Препоръки за безопасност
Сешоарът има защита срещу прегряване, която изключва уреда, в случай че температурата на изходящия въздух е прекалено висока или ако входящият отвор на въздуха е отчасти запушен. Ако сешоарът се изключва по време на използване,
изключете всички превключватели и оставете сешоара да изстине, тогава защитите автоматично ще се ресетнат. Преди
отново да използвате уреда, проверете дали входящите и изходящите отвори на въздуха не са запушени. В случай на необходимост извадете щепсела от контакта и почистете отворите. По време на използване не запушвайте отворите на въздуха
и внимавайте косата да не влезе вътре в сешоара.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Сешоарът ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/ЕС.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
40
GW33-043_v02
Устройство на сешоара
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Концентратор.
Входящ отвор на въздуха.
Бутон на студената въздушна струя.
Бутон за регулиране на въздушната струя и температурата (2 степени).
Сгъваема дръжка.
Халка за окачване.
Превключвател 120 V/230 V.
2
3
7
4
5
6
1
4
6
Употреба и работа на сешоара
Включване
–– Уверете се, че ръцете ви са съвсем сухи, преди да включите уреда към електричеството.
–– Преди да включите сешоара към захранването, дръпнете дръжката (5) до вертикално положение, докато не чуете характерно щракване – това означава, че дръжката е на мястото си.
–– Проверете дали превключвателя на напрежението (7) е правилно настроен: 120 V или 230 V, в зависимост от захранващото напрежение.
–– Включете сешоара към мрежата с помощта на удължител, ако това е необходимо, и настройте въздушната струя (4),
а след това бутона на температурата (4) на желаното положение:
GW33-043_v02
41
Степен
Въздушна струя и температура (5)
Степен 0
Превключвател
Степен 1
Слаба въздушна струя и ниска температура
Степен 2
Силна въздушна струя и висока температура
Когато изсушите косата си, превключете бутона (4) на изключено положение 0.
Приложение на концентратора
–– Концентраторът на въздуха (1) дава възможност за насочване на въздушната струя в определена точка.
–– Използването на концентратора (1) се препоръчва за сушене или стилизиране на определена част от косата, особено
когато се използва гребен или маша.
Студена въздушна струя
–– Ако оформяте косата с помощта на четка, започнете от горещия въздух, като навиете косата и я нагреете.
–– Когато къдрицата се фиксира, превключете на студения въздух за 15-20 секунди, къдрицата ще има по-голям обем и подълго ще се задържи.
–– За да настроите на студена въздушна струя, натиснете бутона за студен въздух (3) и го задръжте. Функцията СТУДЕН
ВЪЗДУХ чувствително понижава температурата и дава възможност на косата бързо да се охлади.
–– Освен това стилизирането ще бъде по-ефикасно, ако използвате концентратора на въздуха (1).
Пътуване
За да вземете сешоара със себе си при пътуване, сгънете дръжката (5), като леко я бутнете навътре. Сложете сешоара
и принадлежностите му в пътна чанта.
Почистване и поддръжка на сешоара
–– Сешоарът е предназначен само за домашно използване.
–– Винаги изключвайте сешоара с помощта на бутона (4) и изваждайте щепсела от контакта.
–– Корпусът на сешоара може да се изтрие с влажна кърпа, а след това да се подсуши.
Съхранение
–– Ако сешоарът не се използва, винаги изключвайте кабела от контакта.
–– След използване изчакайте сешоарът да изстине и го приберете на сухо, хладно място, до което нямат достъп деца.
42
GW33-043_v02
–– Никога не навивайте захранващия кабел около сешоара, тъй като има опасност от преждевременното изхабяване и прекъсване на проводника. За да осигурите дълъг живот на кабела, внимавайте с него, избягвайте да го дърпате, усуквате
или теглите, особено при изваждане на щепсела. Ако кабелът се усуче по време на използване, от време на време го
изправяйте.
–– За по-удобно използване сешоарът има халка за окачване (6), можете да съхранявате сешоара окачен, при условие че
при това положение върху него няма да капе вода.
Eкология – Пазете околната среда!
Всеки ползувател може да се причини към опазване на околната среда. Това не е трудно нито много скъпо.
Затова:
–– картонната опаковка предадете за макулатура,
–– торби от полиетилен (PE) хвърлете в контейнера за пластмаса,
–– износеното устройство предадете в съответно място за складиране, тъй като опасните компоненти, намиращи
се в устройството, могат да създадат опасност за околната среда.
Не изхвърляйте заедно с битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
GW33-043_v02
43
UA
Зміст
Вказівки та рекомендації, що стосуються безпеки ........................................................................................................................... 44
Технічні дані ........................................................................................................................................................................................ 46
Складові частини фена ...................................................................................................................................................................... 47
Обслуговування і робота фена .......................................................................................................................................................... 47
Очищення і зберігання фена . ............................................................................................................................................................ 48
Екологія - дбаймо про навколишнє середовище . ............................................................................................................................ 49
Транспортування і зберігання............................................................................................................................................................. 49
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer.
Вони спроектовані спеціально для цього продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування феном у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Цей фен TRAVELLING був розроблений, щоб надати можливість скористатися ним під час подорожі, макимальною потужністю
(1500 W). Ручка фена складається, завдяки чому пристрій вважається необхідним у дорозі, забезпечує ефективне сушіння
волосся і займає мало місця. Ця інформація важлива для здоров’я і безпеки користувача. Перед першим користуванням
феном для волосся, обов’язково ознайомтесь з усіма інструкціями з користування та інформацією щодо безпеки.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Небезпека опіку! Не доторкатися до гарячих поверхонь фена.
Якщо фен включений, не залишайте його без нагляду. Ризик пожежі.
Під час користування феном не покладайте його на мокру поверхню або одяг.
Упевніться, що вхідний та вихідний отвори не заблоковані.
Не занурюйте фен, живильний кабель або вилку у воду. Не відкладайте підручний фен униз, якщо є ризик його попадання
у воду у робочому режимі.
Не покладайте і не зберігайте пристрою у місці, звідки він може впасти в воду або бути забризканим водою.
Не користуйтесь феном під час приймання ванни.
Фен використовувати тільки для сушіння волосся.
Якщо під час користування феном виникне пошкодження, негайно витягніть вилку живлення і здайте її у сервісний центр.
44
GW33-043_v02
–– Не намагайтесь усувати пил або інородні тіла з середини фена для волосся за допомогою гострих предметів (напр. гребінем).
–– Не покладайте і не всувайте будь-які предмети в отвори фена.
–– Не допускати блокування отворів входу або виходу повітря, а також покладання фена на м’якій основі, тобто ліжку або
дивані, де відбувається блокування отворів для руху повітря. Зберігати без волосся та ін.
–– Не користуватися феном назовні або там, де застосовуються аерозольні засоби (у дозаторі) або у місцях, де подається
кисень.
–– Якщо фен попаде в воду, перед його вийманням витягніть вилку з розетки. Не сягайте за феном у воду. Після того забороняється користуватися ним.
–– Даним пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, чуттєвими чи психічними можливостями, або особи без відповідного досвіду чи знайомості з пристроєм при умові, що таке користування
відбувається під наглядом особи, котра відповідає за їх безпеку, або вони отримали вказівки щодо безпечного користування пристроєм і розуміють небезпеку, пов‘язану з використанням фену.
–– Діти не повинні гратися пристроєм.
–– Чищення і догляд за пристроєм не повинні виконуватися дітьми, залишеними без нагляду.
–– Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного
управління.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель живлення, то його повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений ремонт
може привести до виникнення серйозної небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
–– Живильний кабель зберігати далеко від гарячих поверхонь.
–– Під час праці фен нагрівається. Не покладайте фен поблизу легкозаймистих матеріалів.
–– Перед відкладенням підручного фена, залишіть його до охолодження.
–– Не керуйте гаряче повітря у напрямку очей, рук або інших теплочутливих місць.
–– Не виймайте вилку шляхом тягнення за кабель, тягніть тільки за вилку.
–– Небезпека існує також при виключеному фені. Завжди після користування або для очищування відключайте фен від
мережі.
–– Забороняється змотувати кабель навколо фена (ризик прориву кабелю).
–– Не закривайте фен чим-небудь, тому що це може привести до акумуляції тепла усередині пристрою.
–– Якщо хочете надати фен у користування іншій особі, не забудьте додати інструкцію з обслуговування. Що стосується зношених фенів, їх необхідно позбутися згідно з діючими положеннями з питань охорони навколишнього середовища, за ЗакоGW33-043_v02
45
ном про поводження з відходами. Не викидати фен разом з домашніми відходами. Проконсультуйтесь з місцевим центром
з питань поводження з відходами.
–– У випадку насадок - вони можуть нагріватися під час роботи фена і після закінчення користування. Не доторкайтесь до
насадок до моменту їхнього повного охолодження.
–– Не вживайте нерекомендовані насадки.
–– Завжди відключайте фен від мережі після закінчення користування.
–– Якщо користуєтесь феном у ванній кімнаті, після користування вийміть вилку з розетки, тому що близькість несе
небезпеку навіть якщо фен для волосся виключений.
–– Користуватися феном тільки за його призначенням, вказаним у цій інструкції.
УВАГА: Для забезпечення додаткового захисту, рекомендується встановити у електричному контурі, що живить ванну кімнату, пристрій з запобіжником RCD з номінальним нульовим струмом, що не перевищує 30 mA; З цього питання необхідно
звернутися до спеціаліста електрика.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забороняється використовувати цей пристрій поблизу ванни, душових кабін, басейнів
та подібних водних резервуарів.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дотримуйтесь вказаних вище правил для попередження ризику опіків, ураження електричним струмом або пожежі.
Вказівки з безпеки
Фен має захист від перегріву, що виключає пристрій у разі надто високої температури повітря на виході або внаслідок часткового
закупорення вхідних отворів для проходу повітря. У разі, якщо фен виключається під час користування, виключіть усі перемикачі
і залишіть фен для охолодження, тоді відбудеться автоматичне перезавантаження захисту. Перед повторним користуванням,
перевірте чи вхідні та вихідні отвори повітря не закупорені. За необхідністю, вийміть вилку з розетки і виконайте очищення отворів. Під час користування не закривайте отвори руху повітря і не допускайте попадання волосся усередину фена.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку вагів.
Фен ZELMER виконуютє вимоги діючих стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
46
GW33-043_v02
Складові частини фена
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Насадка концентратора.
Вхід повітря.
Кнопка надуву холодного повітря.
Кнопка регулювання потоку повітря і температури (2 положення).
Складана ручка.
„Вушко” для підвішування.
Перемикач 120 V/230 V.
2
3
7
4
5
6
1
4
6
Обслуговування і робота фена
Підключення
–– Перед тим, як підключити обладнання до мережі, упевніться, що ваші руки є повністю сухими.
–– Перед тим, як підключити фен до мережі, пересуньте ручку (5) у вертикальне положення доки не почуєте характерного
„клік”, якщо ручка займе своє місце.
–– Перевірте чи перемикач напруги (7) встановлений правильно: 120 V або 230 V, у залежності від мережної напруги.
–– Підключіть фен до мережі, користуючись подовжувачем, якщо це необхідно й установіть потік повітря (4), a далі установіть
кнопку температури (4) у потрібне положення:
GW33-043_v02
47
Положення
Потік повітря і температура (5)
Положення 0
Вмикач/вимикач
Положення 1
Делікатний потік повітря і низька температура
Положення 2
Сильний потік повітря і висока температура
Якщо волосся висушені, установіть кнопку (4) у виключене положення 0.
Використання концентратора
–– Концентратор повітря (1) надає можливість направити потік повітря у визначений пункт.
–– Рекомендується скористатися концентратором (1) у випадку сушіння або моделювання вибраної партії волосся, особливо
якщо користуєтесь гребінем або бігудями.
Холодна фаза
–– Якщо укладаєте волосся за допомогою щітки, розпочинайте від гарячого повітря, скручуючи кучері і підігріваючи їх.
–– Якщо кучері зафіксовані, переключіть на холодну фазу на 15 до 20 секунд, збільшиться об’єм зачіски та її стійкість.
–– Для встановлення холодного надуву, натисніть вмикач холодного повітря (3) i притримайте його. Положення ХОЛОДНЕ
ПОВІТРЯ помітно знижує температуру і надає можливість швидкого охолодження волосся.
–– При цьому, процес моделювання буде більш ефективним, якщо скористуєтесь концентратором повітря (1).
Подорожування
Щоб взяти фен з собою, складіть ручку (5), поштовхуючи її легкого усередину. Покладіть фен та аксесуари у подорожню
торбу.
Очищення і зберігання фена
–– Фен призначений виключно для домашнього використання.
–– Виключіть фен кнопкою (4) i вийміть вилку з розетки.
–– Корпус фена протерти зволоженою ганчіркою, далі протерти досуха.
Зберігання
–– Якщо не користуєтесь феном, вийміть кабель з розетки.
–– Після користування зачекайте до охолодження фена i покладіть його у сухому, холодному, недоступному для дітей місці.
48
GW33-043_v02
–– Забороняється змотувати живильний кабель навколо фена, тому що це несе ризик передчасного зносу і прориву кабелю.
З кабелем слід поводитися обережно, для забезепечення його довготривалої надійності, не допускати шарпання, скручування або тягнення, особливо при вийманні вилки. Якщо кабель скрутиться під час користування, від часу до часу потрібно
його випрямити.
–– Для зручності користування фен оснащений вушком для підвішування (6), на якому можна зберігати фен, за умовою, що
у цьому положенні на фен не буде капати вода.
Екологія – давайте дбати про навколишнє середовище!
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не потребує витрат.
Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
–– Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
–– Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
–– Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи
повагонними відправками.
–– Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або
ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
–– Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені
на упаковці.
–– Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
–– Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
GW33-043_v02
49
LT
Turinys
Saugumo instrukcijos ir rekomendacijos .............................................................................................................................................. 50
Techniniai duomenys ............................................................................................................................................................................ 52
Džiovintuvo sandara ............................................................................................................................................................................. 53
Džiovintuvo naudojimas ir veikimo principas ........................................................................................................................................ 53
Džiovintuvo valymas ir priežiūra ........................................................................................................................................................... 54
Ekologija: pasirūpinkime aplinka! ......................................................................................................................................................... 55
Gerbiamieji klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės, kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti į saugumo instrukcijas. Išsaugokite naudojimo instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ir tolesnės džiovintuvo eksploatacijos metu.
Saugumo instrukcijos
Šį džiovintuvą TRAVELLING sukūrėme, norėdami pateikti Jums maksimalios galios (1500 W) kelioninį plaukų džiovintuvą. Turėdamas sudedamą rankeną, šis džiovintuvas yra nepakeičiamas kelionėje, kadangi puikiai džiovina plaukus ir tuo pat metu užima labai
mažai vietos. Tolesnės instrukcijos yra skirtos Jūsų sveikatai ir saugumui. Prieš pradedant naudotis prietaisu, prašome būtinai susipažinti su visomis naudojimo ir saugumo instrukcijomis.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Pavojus nusideginti! Neliesti įkaitusių prietaiso paviršių.
Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, niekuomet nepalikite įjungto džiovintuvo be priežiūros.
Naudojimosi metu niekuomet nedėkite džiovintuvo ant šlapio paviršiaus ar drabužių.
Įsitikinkite, kad oro įėjimo ir išėjimo angos niekuomet nebūtų užblokuotos.
Niekuomet nemerkite džiovintuvo, jo maitinimo laido ar kištuko į vandenį. Niekuomet nenuleiskite naudojamo prietaiso žemyn tokiu
būdu, kad jis galėtų patekti į vandenį ar kitaip sudrėktų tebebūdamas įjungtas.
Niekuomet nedėkite ir nelaikykite prietaiso taip, kad jis galėtų įkristi į vandenį ar būtų juo aplietas.
Nesinaudokite maudydamiesi.
Džiovintuvas turi būti naudojamas tiktai plaukams džiovinti.
Jeigu naudojimosi metu prietaisas sugestų, nedelsiant ištraukite laido kištuką, o džiovintuvą atiduokite į taisyklą.
Niekuomet nebandykite šalinti į džiovintuvą patekusių dulkių ar pašalinių kūnų aštriais daiktais (pvz., šukomis).
Niekuomet nekiškite jokių daiktų į džiovintuvo angas.
50
GW33-043_v02
–– Niekuomet neužblokuokite oro įėjimo ir išėjimo angų, taip pat nedėkite džiovintuvo ant minkšto pagrindo, tokio kaip lova, patalynė
ar drabužiai, kurie gali uždengti orto angas. Nepalikite ant džiovintuvo plaukų.
–– Nenaudokite už patalpų ribų arba ten, kur yra naudojami aerozolių pavidalo produktai ar laikomas deguonis.
–– Džiovintuvui įkritus į vandenį, nebandykite traukti jo iš vandens, o pirmiausia ištraukite iš lizdo kištuką. Negalima toliau naudotis
džiovintuvu.
–– Prietaisu gali naudotis vaikai nejaunesni kaip 8 metų bei ribotų protinių, fizinių ir jutiminių gebėjimų žmonės, o taip pat asmenys neturintys atitinkamos patirties nei žinių, jeigu juos prižiūrima arba jiems išaiškintos elektros prietaisų naudojimosi nuorodos.
–– Vaikams neleistina žaisti su prietaisu.
–– Prietaiso valymo ir konservavimo darbai neturėtų būti atliekami vaikų paliktų be priežiūros.
–– Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
Jeigu neišjungiamas tiekimo kebelis sugadins tai, kad išvengtų pavojų privaloma jį pakeisti pas gamintoją arba specializuotame taisymo punkte, arba kvalifikuoto asmens.
Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas. Netinkamai atlikti taisymo darbai gali kelti pavojų naudotojui. Atsiradus gedimams, kreipkitės į specializuotą firmos servisą.
–– Periodiškai tikrinkite maitinimo laido būklę. Izoliacinis sluoksnis turi būti nepažeistas ir nesutrūkęs.
–– Maitinimo laidą laikykite kuo toliau nuo įkaitusių paviršių.
–– Naudojimo metu džiovintuvas įkaista. Nedėkite jo arti lengvai užsiliepsnojančių medžiagų.
–– Nesudėkite ir nesupakuokite džiovintuvo iš karto po naudojimo, leiskite jam atvėsti.
–– Nenukreipkite karšto oro srovės į akis, rankas ar kitas karščiui jautrias kūno vietas.
–– Nenaudokite prietaiso miegančių žmonių atžvilgiu.
–– Nebandykite išjungti kištuko, traukdami už laido. Traukite tiktai patį kištuką.
–– Pavojingas gali būti netgi išjungtas džiovintuvas. Baigus naudotis ar ketinant jį išvalyti, prietaisą visuomet būtina išjungti iš elektros
tinklo.
–– Nevynioti maitinimo laido apie džiovintuvą (pavojus nutraukti laidą).
–– Džiovintuvo niekuomet negalima niekuo uždengti, nes taip viduje kaupsis šiluma ir prietaisas greitai perkais.
–– Perduodami džiovintuvą naudotis kitam asmeniui, supažindinkite jį taip pat ir su naudojimo instrukcijomis. Džiovintuvai, kurių eksploatavimo laikas baigėsi, turi būti šalinami, laikantis galiojančių aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Negalima šalinti džiovintuvo kartu su buitinėmis atliekomis. Prašome pasikonsultuoti su vietine už atliekų šalinimą atsakinga įstaiga.
–– Antgalių tvirtinimo vietos naudojimo metu ir iš karto po jo gali būti įkaitusios. Prie liesdami leiskite joms atvėsti.
–– Darbo su prietaisu metu niekuomet nesinaudokite nagų laku.
–– Nesinaudokite nerekomenduojamais antgaliais.
–– Baigę darbą, džiovintuvą visuomet išjunkite iš tinklo.
GW33-043_v02
51
–– Jeigu plaukų džiovintuvą naudojate vonioje, baigę darbą būtinai ištraukite kištuką iš tinklo, kadangi pavojus išlieka netgi
tuomet, kai prietaisas yra išjungtas.
–– Džiovintuvą naudokite pagal paskirtį ir taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
DĖMESIO: Papildomai apsaugai rekomenduojame vonios patalpos elektros kontūre instaliuoti liekamosios srovės prietaisą
(RCD), kurio nominalusis elektros srovės stiprumas neviršija 30 mA. Šiam darbui atlikti prašome kreiptis į kompetentingą elektros
specialistą.
ĮSPĖJIMAS: Negalima naudoti prietaiso netoliese vonios, dušo, vandens telkinių ar bakelių.
ĮSPĖJIMAS: Laikykitės šių saugumo instrukcijų, kad išvengtumėte nudegimų, elektros šoko ar gaisro pavojaus.
Saugumo rekomendacijos
Šiame plaukų džiovintuve yra įrengta apsauga nuo perkaitinimo, kuri išjungia prietaisą, kai išeinančio oro temperatūra tampa per
aukšta ar kai oro įėjimo anga yra iš dalies užblokuota. Tuo atveju, jei darbo metu plaukų džiovintuvas išsijungtų, prašome išjungti
visus mygtukus ir leisti prietaisui atvėsti. Per tą laiką apsauga nuo perkaitimo grįš į pradinę būseną. Prieš pradėdami vėl naudotis,
įsitikinkite, jog oro įėjimo ir išėjimo angos neužkištos. Prireikus ištraukite kištuką iš lizdo ir pašalinkite angas blokuojančias kliūtis.
Naudodamiesi prietaisu venkite uždengti oro pratekėjimo angas ir neleiskite plaukams patekti į džiovintuvo vidų.
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti ženklinimo plokštelėje.
Plaukų džiovintuvas ZELMER atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus:
–– Žemos įtampos prietaisai (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys yra pažymėtas CE ženklu, kuris pavaizduotas ženklinimo plokštelėje.
52
GW33-043_v02
Džiovintuvo sandara
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Antgalis- koncentratorius.
Oro įėjimo anga.
Šalto oro srovės jungiklis.
Oro srovės ir temperatūros reguliavimo perjungiklis (2 pozicijos).
Sudedama rankenėlė.
Kilpelė pakabinimui.
Įtampos perjungiklis 120 V/230 V.
2
3
7
4
5
6
1
4
6
Džiovintuvo naudojimas ir veikimo principas
Įjungimas
–– Prieš įjungdami prietaisą į tinklą, įsitikinkite, kad Jūsų rankos yra visiškai sausos.
–– Prieš tai, kai įjungsite prietaisą į tinklą, atlenkite rankenėlę (5) į vertikalią padėtį, kol išgirsite būdinga spragtelėjimą jai atsistojus
į vietą.
–– Patikrinkite, ar įtampos perjungiklis (7) yra nustatytas į reikiamą poziciją – 120 V arba 230 V, priklausomai nuo vietinio tinklo.
–– Įjunkite plaukų džiovintuvą į elektros tinklą, prireikus panaudodami ilgiklį, ir pasirinkite pageidaujamą oro srovės stiprumą (4), o po
to nustatykite temperatūros perjungiklį (4) į norimą poziciją:
GW33-043_v02
53
Pozicijos
Oro srautas ir temperatūra (4)
Pozicija 0
Įjungimas / išjungimas
Pozicija 1
Švelni oro srovė ir žema temperatūra
Pozicija 2
Stipri oro srovė ir aukšta temperatūra
Baigus džiovinti plaukus, perjungiklį (4) nustatykite į išjungimo poziciją 0.
Antgalis – oro srauto koncentratorius
–– Oro srauto koncentratorius (1) leidžia nukreipti oro srovę į konkrečius taškus.
–– Naudoti koncentratorių (1) rekomenduojama, kai džiovinamos ir formuojamos atskiros šukuosenos dalys, ypač kai naudojate šukas ar plaukų suktukus.
Šaltoji fazė
–– Jeigu šukuoseną darote šepečio pagalba, pradėkite nuo karšto oro srovės, susukdami sruogą į garbaną ir pašildydami ją.
–– Sugarbanojus sruogą, perjunkite džiovintuvą į šaltąją fazę nuo 15 iki 20 sekundžių, kad garbana taptų puresnė ir ilgiau laikytųsi.
–– Kad nustatytumėte šalto oro pūtimą, nuspauskite šalto oro jungiklį (3) ir palaikykite. Pozicijoje ŠALTAS ORAS pučiamos srovės
temperatūra ženkliai sumažėja ir greitai atvėsina Jūsų plaukus.
–– Šukuoseną suformuoti pavyks efektyviau, jeigu naudosite oro srovės koncentratorių (1).
Keliaujant
Norėdami pasiimti džiovintuvą į kelionę, sudėkite rankenėlę (5), lengvai stumdami ją į vidų. Sudėkite džiovintuvą ir jo priedus į kelioninį krepšį.
Džiovintuvo valymas ir priežiūra
–– Džiovintuvas yra skirtas naudoti išimtinai tik namų sąlygomis.
–– Džiovintuvą visuomet išjunkite jungikliu (4) ir ištraukite kištuką iš lizdo.
–– Džiovintuvo korpusą galite valyti drėgnu skudurėliu, o po to nusausinkite.
Laikymas
–– Jeigu džiovintuvu nesinaudojate, visuomet ištraukite kištuką iš lizdo.
–– Pasinaudoję palaukite, kol džiovintuvas atvės, ir padėkite jį sausoje, vėsioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
54
GW33-043_v02
–– Niekada nevyniokite laido aplink prietaisą, kadangi taip jis gali greitai susidėvėti ir nutrūkti. Elkitės su laidu atsargiai, venkite jį
tempti, sukti ar trūkčioti, ypač traukdami kištuką iš lizdo. Jeigu naudojimo metu laidas susisuka, reikia kartas nuo karto jį ištiesinti.
–– Kad Jums būtų patogiau naudotis, plaukų džiovintuvas turi pakabinimo kilpelę (6). Džiovintuvas gali būti nuolat laikomas pakabintas už jos, su sąlyga, kad tokioje padėtyje ant prietaiso nepateks vandens.
Ekologija: rūpinkimės aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos. Tai nėra nei sudėtinga, nei per brangu. Tam reikia:
Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą. Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms skirtą konteinerį. Baigtą
eksploatuoti džiovintuvą atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kadangi prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kenkti aplinkai.
Nešalinti kartu su buitinėmis atliekomis!!!
Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip pat dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis, prekybos ir kitomis
sąlygomis.
GW33-043_v02
55
LV
Satura rādītājs
Norādījumi un rekomendācijas par drošību . ........................................................................................................................................ 56
Tehniskas informācijas ......................................................................................................................................................................... 58
Fēna konstrukcija ................................................................................................................................................................................. 59
Fēna lietošana un darbība . .................................................................................................................................................................. 59
Tīrīšana un konservācija ...................................................................................................................................................................... 60
Ekoloģija – gādāšana par vidi .............................................................................................................................................................. 61
Cienījamie Klienti!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam rūpīgi salasīt šo lietošanas instrukciju. Sevišķi uzmanīgi ievērojiet drošības noteikumus. Lūdzam saglabāt lietošanas instrukciju, lai Jūs varētu to lietot arī vēlākās lietošanas laikā.
Norādījumi par drošību un gludekļa pareizu lietošanu
Fēns TRAVELLING bija nodomāts, lai dod Jums ceļa fēnu ar maksimālu jaudu (1500 W). Pateicoties noliekamam rokturim fēns ir obligāts ceļojumā, jo efektīvi žāvē Jūsu matus, aizņemšot nedaudz vietu. Šī informācija attiecas Jūsu veselībai un drošībai. Pirms fēna
pirmās lietošanas lūdzam obligāti iepazīties ar visām lietošanas instrukcijām un informācijām par drošību.
–– Apdeguma briesmas! Nedrīkst pieskarties pie ierīces karstām virsmām.
–– Kad fēns ir ieslēgts, nedrīkst to atstāt bez uzraudzības. Ugunsgrēka risks.
–– Darba laikā nedrīkst ievietot fēnu uz mitras virsmas vai uz apģērba.
–– Pārbaudiet, vai ieplūdes un izplūdes caurumi nav nobloķēti.
–– Nekad nedrīkst gremdēt fēnu, elektrības vadu vai kontaktdakšu ūdenī. Nedrīkst atlikt fēnu uz apakšu, tādā veidā, ka tas var nokrist
ūdenī ieslēgtā stāvoklī.
–– Nedrīkst novietot un glabāt ierīci vietā, kur var nokrist ūdenī vai būt apslacīta.
–– Nedrīkst lietot fēnu mazgāšanas laikā.
–– Fēnu var lietot tikai matu kaltēšanai.
–– Ja lietošanas laikā Jūs konstatējiet fēna bojājumu, nekavējoties atslēdziet elektrības vadu no tīkla un nosūtiet fēnu servisam.
–– Nedrīkst izņemt putekļus vai citus priekšmetus no fēna lietojot asu priekšmetu (piem. ķemmi).
–– Nedrīkst novietot vai iebāzt nekādu priekšmetu fēna caurumos.
–– Nedrīkst bloķēt gaisa ieplūdes un izplūdes caurumus, un nedrīkst novietot fēnu uz mīkstas virsmas, piem. uz gultas vai dīvāna, kur
var nobloķēties gaisa caurumi. Glabājiet fēnu bez matiem utt.
56
GW33-043_v02
–– Nelietojiet fēnu ārpus telpām vai tur, kur ir lietoti produkti aerosolā (pulverizatorā) vai kur ir lietots skābeklis.
–– Pēc fēna nokrišanas ūdenī pirmkārt Jums ir nepieciešami atslēgt elektrības vadu. Nedrīkst izvilkt fēnu. Nedrīkst pēc tam lietot
fēnu.
–– Ierīci drīkst lietot bērni virs 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi
un zināšanām, ja tiek pārraudzīti vai ir apmācīti par elektrisko ierīču lietošanu un ar to saistītām briesmām.
–– Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
–– Bērni atstāti bez uzraudzības nedrīkst tīrīt un apkalpot ierīci.
–– Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.
Ja neizslēdzamais jaudas kabelis tika bojāts tad, lai izvairītos no bīstamības tas ir jāmaina pie ražotāja, vai speciālajā servisa punktā, vai pie kvalificētas personas.
Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope. Nepareizs remonts var izraisīt nopietnas briesmas lietotājam. Ja ierīcei ir
kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa punktu.
–– Regulāri pārbaudiet elektrības vadu. Izolācija nevar būt bojāta.
–– Turēsiet elektrības vadu tālu no karstām virsmām.
–– Darba laikā fēns ir karsts. Nenovietojiet to pie viegli uzliesmojošiem materiāliem.
–– Pirms fēna atlikšanas atļaujiet atdzist.
–– Nedrīkst novirzīt karstu gaisu uz acīm, rokām vai citām jūtīgām ķermeņa daļām.
–– Nedrīkst lietot fēnu uz guļošām personām.
–– Nedrīkst atslēgt elektrības vadu turēšot to ar vadu, tikai ar kontaktdakšu.
–– Arī izslēgts fēns var būt bīstams. Vienmēr pēc lietošanas vai tīrīšanas laikā atslēdziet fēnu no elektroapgādes.
–– Nedrīkst uzvīt vadu uz fēnu (vada pārraušanas risks).
–– Nedrīkst apsegt fēnu, jo tas var akumulēt siltumu iekšā.
–– Gadījumā, kad fēns ir atdots citai personai, lūdzam nodod arī lietošanas instrukciju. Ja fēns nevar būt ilgāk lietots, to var likvidēt
tikai saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem par vides aizsardzību, pēc Atkritumu apsaimniekošanas likuma. Nedrīkst izmest fēnu
kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzam konsultēties ar vietēju atkritumu apsaimniekošanas centru.
–– Ja ierīcei ir uzgaļi, tie var būt karsti lietošanas laikā un pēc lietošanas. Pirms pieskaršanas atļaujiet tiem atdzist.
–– Nedrīkst lietot nagu laku ierīces lietošanas laikā.
–– Nelietojiet nerekomendētu uzgaļu.
–– Vienmēr atslēdziet fēnu no elektrības pēc lietošanas.
–– Ja fēns ir lietots vannas istabā, pēc lietošanas atslēdziet elektrības vadu, jo tuvums var būt bīstams arī tad, kad fēns ir
izslēgts.
–– Lietojiet fēnu tikai saskaņā ar paredzēšanu, kā ir aprakstīti šī instrukcijā.
GW33-043_v02
57
UZMANĪBU: Lai nodrošināt papildu aizsardzību, rekomendējam instalēt vannas istabas elektrības ķēdē automātslēdžu (RCD) ar
nominālo maiņstrāvas vērtību neaugstāku par 30 mA. Sīkumu aprunājiet ar elektriķi.
BRĪDINĀJUMS: Nedrīkst lietot ierīci vannu, dušu, rezervuāru un tvertņu ar ūdeni tuvumā.
BRĪDINĀJUMS: Ievērojiet iepriekšminētas rekomendācijas, lai izvairoties no apdeguma, strāvas trieciena vai
ugunsgrēka.
Rekomendācijas par drošību
Fēns ir apgādāts ar pārkarsējuma nodrošinājumu, kurš izslēdz ierīci izejoša gaisa pārāk augstās temperatūras gadījumos vai gadījumos, kad ir daļēji apsegti gaisa ieplūdes caurumi. Gadījumā, kad fēns izslēgs lietošanas laikā, lūdzam izslēgt visu pārslēdzēju un
atļaut fēnam atdzist – tad automātiski izslēgs nodrošinājums. Pirms kārtējas lietošanas pārbaudiet, vai ieplūdes un izplūdes gaisa
caurumi nav apsegti. Ja nepieciešami, atslēdziet kontaktdakšu no ligzdas un notīriet caurumus. Lietošanas laikā nedrīkst apsegt gaisa caurumus un atļaut, lai tur nokļūtu mati.
Tehniskas informācijas
Tehniskie parametri ir norādīti uz produkta nominālas plāksnes.
ZELMER fēns ievēro spēkā esošas normas prasību.
Ierīce atbild direktīvu prasībām:
–– Direktīva par zemsprieguma iekārtām (LVD) – 2006/95/EC.
–– Direktīva par elektromagnētisko saderību (EMC) – 2004/108/EC.
Produkts ir apzīmēts ar CE zīmi uz nominālas plāksnes.
58
GW33-043_v02
Fēna konstrukcija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koncentratora uzgalis.
Gaisa ieplūde.
Auksta gaisa poga.
Gaisa strāvas ātruma un temperatūras regulēšanas poga (2 pozīcijas).
Noliekams rokturis.
Cilpa pakāršanai.
Strāvas pārslēdzējs 120 V/230 V.
2
3
7
4
5
6
1
4
6
Fēna lietošana un darbība
Pieslēgšana
–– Pārbaudiet, vai Jūsu rokas būtu pilnīgi sausas pirms fēna pieslēgšanas pie elektroapgādes.
–– Pirms fēna pieslēgšanas pie elektroapgādes pārvietojiet rokturu (5) uz vertikālu pozīciju līdz „klikšķēšanas” skaņai, kad rokturis
būs attiecīgā vietā.
–– Pārbaudiet, vai strāvas pārslēdzējs (6) ir pareizi uzstādīts: 120 V vai 230 V, atkarīgi no tīkla sprieguma.
–– Pieslēdziet fēnu pie elektroapgādes ar pagarinātāju, ja nepieciešami, un uzstādiet gaisa strāvu (4), pēc tam temperatūru (4) attiecīgā pozīcijā:
GW33-043_v02
59
Pozīcijas
Gaisa strāva un temperatūra (5)
Pozīcija 0
Ieslēdzējs / izslēdzējs
Pozīcija 1
Delikāta gaisa strāva un zemā temperatūra
Pozīcija 2
Stipra gaisa strāva un augstā temperatūra
Kad mati būs sausi, uzstādiet pogu (4) izslēgtā pozīcijā 0.
Koncentratora pielietošana
–– Gaisa koncentrators (1) atļauj novirzīt gaisa strāvu uz attiecīgu punktu.
–– Koncentratora (1) pielietošana ir rekomendēta, kad ir žāvēti vai ieveidoti noteikti matu rajoni, sevišķi ar ķemmi vai rullīšiem.
Auksta fāze
–– Kad mati ir ieveidoti ar suku, uzsāciet ar karstu gaisu, uzvīšot lociņu un to uzsildīšot.
–– Kad lociņš ir spēcināts, pārslēdziet fēnu uz aukstu fāzi uz 15-20 sekundēm, tad matiem būs lielākais apjoms un varēs ilgāk noturēties.
–– Lai uzstādīt aukstu režīmu, piespiediet auksta gaisa pogu (3) un paturēsiet to. Pozīcija AUKSTS GAISS redzami pazeminās temperatūru, ātri atvēsināšot Jūsu matus.
–– Stilizācijas process būs efektīvāks ar gaisa koncentratora (1) lietošanu.
Ceļojumi
Lai ņemt fēnu ceļojumā, rokturu (5) var salocīt, aizbīdīšot to iekšā. Novietojiet fēnu un aksesuārus somā.
Tīrīšana un konservācija
–– Fēns ir paredzēts tikai mājas lietošanai.
–– Vienmēr izslēdziet fēnu ar pogu (4) un atslēdziet to no elektroapgādes.
–– Fēna korpusu var noslaucīt ar valgu lupatiņu, pēc tam ar sausu.
Glabāšana
–– Kad fēns nav lietots, obligāti to atslēdziet no elektroapgādes.
–– Pēc lietošanas atļaujiet fēnam pilnīgi atdzist un pēc tam novietojiet to sausā, vēsā, bērniem nepieejamā vietā.
–– Nedrīkst uzvīt vadu uz fēnu, jo tas var ierosināt vada priekšlaicīgas bojāšanas un pārraušanas risku. Ar vadu rūpēsiet uzmanīgi,
60
GW33-043_v02
lai nodrošināt vada ilglaicīgu darbderīgumu, nedrīkst to raut, vīt vai vilkt, sevišķi atslēgšot no elektrības. Ja vads lietošanas laikā
savīs, periodiski to iztaisnojiet.
–– Lai paaugstināt lietošanas ērtību, fēnam ir cilpa pakāršanai (6), kura atļauj glabāt fēnu, ar norunu, ka tajā pozīcijā uz fēnu nepilēs
ūdens.
Ekoloģija – gādāšana par vidi
Katrs lietotājs var palīdzēt pasargāt vidi. Tas nav grūti un pārāk dārgi. Lai to darīt:
Kartona iepakojumu nododiet makulatūrai. Polietilēna (PE) maisu izmetiet uz konteinera plastmasas savākšanai. Nolietotu ierīci atdodiet attiecīgā glabāšanas punktā, jo ierīcē esošie bīstami elementi var būt par draudu videi.
Nedrīkst izmest ierīci ar komunāliem atkritumiem!!!
Importētājs/ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Importētājs/ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās normas,
normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu, kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
GW33-043_v02
61
ET
Sisukord
Ohutusjuhised ja -nõuanded ................................................................................................................................................................ 62
Ohutusnõuanded .................................................................................................................................................................................. 64
Tehnilised andmed ............................................................................................................................................................................... 64
Fööni osad . .......................................................................................................................................................................................... 64
Seadme kasutamine . ........................................................................................................................................................................... 65
Puhastamine ja hooldus ....................................................................................................................................................................... 66
Keskkonnakaitse .................................................................................................................................................................................. 66
Kallid kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast Zelmeri toodete kasutajate hulka. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada alati originaalset Zelmeri lisavarustust. Need on projekteeritud spetsiaalselt selle toote jaoks.
Enne toote kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles. Palun pöörake erilist tähelepanu
ohutusjuhistele.
Ohutusjuhised
Juukseföön TRAVELLING, maksimaalse võimsusega 1500 W, on spetsiaalselt valmistatud Teie jaoks reisil kasutamiseks. Fööni kokkupandev käepide tagab mugavuse reisi ajal, võttes vähe ruumi. Alltoodud informatsioon on tähtis Teie tervise ja ohutuse jaoks. Enne
toote kasutamist lugege hoolikalt kõik kasutus- ja ohutusjuhised.
–– Kõrvetamise oht! Mitte puudutada seadme kuumi pindu.
–– Ärge kunagi jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. Tulekahjuoht.
–– Ärge pange seadet märjale pinnale või esemele seadme kasutamise ajal.
–– Veenduge, et õhuavad pole mitte kunagi kinnikaetud.
–– Ärge tehke fööni, toitejuhet ega pistikut märjaks. Ärge pange seadet nii, et see võiks kukkuda vette, olles sisselülitatud.
–– Ärge kasutage ega hoidke seadet vee läheduses.
–– Ärge kasutage seadet pesemise ajal.
–– Seade on ette nähtud ainult juuste kuivatamiseks.
–– Kui seade on kasutamise ajal vigastada saaanud, võtke kohe pistik vooluvõrgust välja ning viige seade teenindusse.
–– Ärge kunagi kasutage teravaid esemeid (nt kammi) tolmu, juuksekarvade vm eemaldamiseks.
–– Ärge sisestage õhuava vahelt seadmesse mitte mingeid esemeid.
–– Ärge kunagi katke õhuavasid kinni ega pange seadet pehmele pinnale, nt voodile või diivanile. Enne hoiule panekut, eemaldage
juuksekarvad jms.
–– Ärge kasutage fööni väljas ega kohtades, kus on kasutusel aerosooltooted ja hapnik.
62
GW33-043_v02
–– Kui föön kukub vette, enne selle kättesaamist, ühendage kõigepealt seade vooluvõrgust lahti. Sellist fööni ei tohi edaspidi kasutada.
–– Seadet võivad kasutada üle 8 aasta vanused lapsed ning vaimsete ja füüsiliste puuetega, samuti vastava kogemuse või teadmisteta isikud, kui neid jälgitakse või neid on õpetatud elektriseadmeid ohutult kasutama.
–– Ärge lubage lastel seadmega mängida.
–– Seadme puhastamist ja hooldamist ei tohi teha lapsed ilma järelevalveta.
–– Seade pole ette nähtud töötamiseks koos väliste ajalülititega või eraldi kaugreguleeritavate seadmetega.
Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see ohu vältimiseks vahetada välja tootja poolt või volitatud hooldekeskuses või spetsialisti poolt.
Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Valesti tehtud parandus võib põhjustada kasutajale tõsist ohtu.
Rikke kõrvaldamiseks pöörduge teeninduskeskusesse.
–– Kontrollige regulaarselt toitejuhe. Isolatsioon ei tohi olla katkine ega vigastatud.
–– Hoidke toitejuhe kuumadest pindadest eemal.
–– Kasutamise ajal föön kuumeneb. Hoidke see süüteallikatest eemal.
–– Enne hoiule panekut, laske seadmel maha jahtuda.
–– Ärge suunake kuum õhk silma, kätte poole, või kohtadesse, mis on ületundlikud kõrge temperatuuri suhtes.
–– Ärge kasutage seadet magava isiku peal.
–– Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust, tõmmates juhtmest, vaid hoides pistiku.
–– Oht on olemas ka väljalülitatud fööni korral. Alati ühendage seade vooluvõrgust lahti pärast kasutamist või selle puhastamiseks.
–– Ärge kerige toitejuhet seadme ümber (juhtme katkemise oht).
–– Ärge kunagi katke fööni pealt, kuna see võib põhjustada soojuse akumulatsiooni seadme sees.
–– Kui annate seadme kasutusele teisele isikule, laske tal kah tutvuda käesoleva kasutusjuhendiga. Kasutuskõlbamatu seadmest
lahtisaamine peab toimima vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele vastavuses Jäätmeseadusega. Fööni ei tohi visata tavalise
olmeprügi hulka. Palun, pöörduge kohaliku jäätmehoolduskeskusse.
–– Fööni mõned osad (tarvikute kinnitamise koht) võivad olla kuumad ka pärast kasutamist. Enne puudutamist, laske neil maha jahtuda.
–– Ärge kunagi kasutage küünelakieemaldaja seadme kasutamise ajal.
–– Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi.
–– Pärast kasutamist alati ühendage seade vooluvõrgust lahti.
–– Kui kasutate seadet vannitoas, siis võtke pistik kohe peale kasutamist pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud fööni korral.
–– Kasutage seade ainult juuste kuivatamiseks, ning järgides käesolevad juhised.
TÄHELEPANU: Lisakaitseks on vannituba varustavasse vooluahelasse soovitav paigaldada lekkevoolukaitse, mis ei võimalda
lekkevoolu tugevusel tõusta üle 30 mA. Selle küsimusega tuleb pöörduda elektriku poole.
HOIATUS: Seadet ei tohi kasutada vanni, dušši, vett sisaldavate mahutite ja nõude läheduses.
HOIATUS: Et vältida kõrvetamis-, elektrilöögi ja tulekahjuohtu, järgige alati ülaltoodud juhised.
GW33-043_v02
63
Ohutusnõuanded
Seade on varustatud ülekuumenemiskaitsega. Ülekuumenemise korral lülitub seade automaatselt välja. Sel juhul lülitage kõik lülitid
välja ja laske seadmel mõni minut jahtuda. Enne, kui lülitate seadme uuesti sisse, kontrollige, ega õhuavad ei ole nt karvade, tolmuga
jms ummistunud. Vajadusel võtke pistik seinakontaktist välja ja puhastage õhuavad. Fööni kasutamise ajal ei tohi õhuavasid ära blokeerida ega lasta juuksekarvadel sissesattumist.
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on ära toodud toote andmeplaadil.
ZELMERi juukseföön vastab kehtivatele normidele ja direktiivide nõuetele:
–– Madalpingeseadmed (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on märgistatud CE märgistusega, mis leidub andmeplaadil.
Fööni osad
1.
2.
3.
4.
Õhusuunur.
Õhu sisselaskeava.
Jaheda õhuvoo nupp.
Õhuvoolu või temperatuuri
regulaator (2 asendit).
5. Kokkupandev käepide.
6. Riputusaas.
7. Pingeregulaator 120 V/230 V.
2
3
7
4
5
6
4
1
64
6
GW33-043_v02
Seadme kasutamine
Ühendamine
––
––
––
––
Enne pistiku pistikupessa sisestamist, veenduge, et Teie käed täitsa kuivad.
Pärast seadme vooluvõrku ühendamist, lükake fööni käepide lahti, kuni kuuldava „klõpsuni”.
Kontrollige, kas pingeregulaator on seatud õieti: 120 V või 230 V, sõltuvalt kohaliku võrgu pingest.
Ühendage seade vooluvõrku, kasutades, kui on vaja, pikendusjuhtme, valige õhuvoolu tugevus (4) ja seadke temperatuur (4) vastava asendisse:
Asendid
Õhuvool ja temperatuur (5)
Asend 0
Sisse/välja lüliti
Asend 1
Nõrk õhuvool ja madal temperatuur
Asend 2
Tugev õhuvool ja kõrge temperatuur
Kui juuksed on kuivad, seadke regulaator (4) asendisse 0.
Õhusuunuri kasutamine
–– Õhusuunur (1) võimaldab suunata õhuvoolu juukse teatud kohta.
–– Õhusuunuri (1) kasutatakse juukse koolutamiseks, eriti, kui kasutate kammi või harja.
Jahe õhuvoog
–– Kui koolutate juuksed harjaga, alustage kuumast õhuvoolust.
–– Lokkide pikaajaliseks säilitamiseks ja juustele kohevuse andmiseks, seadke föön asendisse „Jahe õhuvoog” 15–20 sekundiks ja
suunake jahe õhuvool juuste peale soengu fikseerimiseks.
–– Jaheda õhuvoolu seadmiseks, vajutage jaheda õhuvoo nupule (3) ning hoidke see all. „JAHE ÕHUVOOG” funktsiooni toimimisel,
temperatuur langeb järsku alla ja laseb juustel kiirelt jahtuda.
–– Parema efekti saavutamiseks koolutamisel, kasutage õhusuunur (1).
Reisimine
Fööni reisile kaasavõtmiseks, pange käepide (5) kokku, õrnalt lükates selle sisse poole. Pange föön ja lisatarvikud reisikotti.
GW33-043_v02
65
Puhastamine ja hooldus
–– Juukseföön on ette nähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises.
–– Lülitage seade alati välja, seades nupu (4) ja võttes pistik vooluvõrgust välja.
–– Puhastage fööni korpust niiske lapiga ja seejärel kuivaga.
Hoidmine
–– Kui fööni enam ei kasuta, tuleb pistik seinakontaktist välja võtta.
–– Laske seadmel maha jahtuda, ning seejärel pange kuivasse, jahedasse, lastele kättesaamatusse kohta.
–– Ärge kunagi kerige toitejuhet seadme ümber, kuna see võib põhjustada toitejuhtme katkemist ja seadme kasutuskõlbamatust enne
tööea lõppemist. Et seadme saaks kauem kasutada, olge toitejuhtmega ettevaatlikud, vältige selle kriimustamist, ülekerimist ja
tõmbamist, eriti pistiku elektrivõrgust väljavõtmisel. Ajage ülekeritud toitejuhe aegajalt sirgeks.
–– Seadme mugavamaks kasutamiseks ja hoidmiseks on riputusaas (6). Seadme hoidmisel vältige vee sissesattumist.
Keskkonnakaitse
Iga inimene võib tegeleda keskkonnakaitsega. Ei ole see raske ega liiga kallis. Selleks: viige kartongist pakend vanapaberi kogumispunkti, visake polüetüleenkiled plastikpakendite jaoks ettenähtud konteineri, kasutuskõlbamatu seade tuleb
viia ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti, kuna toote koostisosad võivad kahjustada keskkonda.
Ärge visake tavalise olmeprügi hulka!!!
Importija/tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Importija/tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja sellest eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele,
normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus, kaubandus, esteetika jm).
66
GW33-043_v02
EN
Table of contents
Important safety instructions ................................................................................................................................................................ 67
Technical parameters ........................................................................................................................................................................... 69
Product features ................................................................................................................................................................................... 70
How to use ........................................................................................................................................................................................... 70
Cleaning and maintenance . ................................................................................................................................................................. 71
Ecology – Environmental protection ..................................................................................................................................................... 72
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer accessories. They have been specially
designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay special attention to important safety instructions. Keep this User’s Guide for future
reference.
Important safety instructions
This TRAVELLING hair dryer has been designed to give you maximum power (1500 W). A folding handle makes this dryer perfect
for traveling as it effectively blow dries your hair and takes up little space. The following information concerns your health and safety.
Please read the instructions for use and important safety instructions completely before using the hair dryer.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Injury risk! Do not touch hot surfaces of the appliance.
Do not leave a switched on appliance unattended. Fire risk.
Do not place the dryer on wet surfaces or clothing while it is operating.
Always make sure that the air inlets and outlets are not blocked.
Do not immense the hair dryer, cord or plug into water. Never put away the dryer downwards so that it can fall into water while it is
operating.
Do not place or store the appliance in a place where it can fall into water or be splashed with it.
Do not use while bathing.
The dryer should only be used to dry hair.
If the dryer is damaged while operating unplug it immediately and return it to a service center.
Never try to remove lint or foreign bodies from the inside of the hair dryer using sharp objects (e.g. a comb).
Never drop or insert any objects into the openings of the hair dryer.
GW33-043_v02
67
–– Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be
blocked. Store free of hair, etc.
–– Never use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
–– If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water while the unit is plugged in. Do not use a hair
dryer that has fallen into water.
–– This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance
in a safe way and understand the hazards involved.
–– Children shall not play with the appliance.
–– Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
–– The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be replaced by the producer or at a proper service point or by
a qualified person in order to avoid any hazards.
The appliance can only be repaired by qualified service personnel. Improper servicing may cause a serious hazard to the
user. In case of defects please contact a qualified service center.
–– Keep cord away from heated surfaces.
–– During operation the hair dryer becomes hot. Do not place it near flammable materials.
–– Allow the hair dryer to cool before putting it away.
–– Do not direct hot air toward eyes, hands or other heat-sensitive areas.
–– Do not unplug by pulling on cord. To unplug grasp the plug.
–– Risks exist even if the hair dryer is switched off. Always unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and
before cleaning.
–– Do not wrap the cord around the appliance (risk of breaking the cord).
–– Do not cover the hair dryer as it might cause heat accumulating inside of it.
–– In case of handing over the appliance to another person please inform that person about these instructions for use. When it comes
to hair dryers which exploitation durability has expired, they should be disposed of according to the valid environmental protection
regulations according to the Waste Management Bill. The hair dryer cannot be disposed of with household waste. Please consult
a local waste management center.
–– Attachments may be hot during and after use. Allow them to cool before handling.
–– Do not use attachments that are not recommended.
–– Always unplug the hair dryer from the electrical outlet after use.
–– If the hair dryer is used in the bathroom, always unplug it from the electrical outlet after use, as it may pose a risk even
when the appliance is switched off.
68
GW33-043_v02
–– Use the appliance only for its intended use as described in this manual.
CAUTION: To ensure additional protection we advise you to install a residual current device (RCD) in the bathroom’s electrical circuit
with the rated amperage not exceeding 30 mA. In order to do so please contact a qualified electrician.
WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
WARNING: Follow these safety instructions to avoid the risk of burns, electric shock or fire.
Safety instructions
This hair dryer is equipped with an overheating protection device which turns off the appliance when the temperature of the outflow air
is too hot or when the air inlet is partly blocked. If the hair dryer switches off during operation please switch off all buttons and allow to
cool. The protection device will then automatically reset. Before using check if air inlet and outlet is not blocked. If necessary unplug
the appliance and clean the openings. While using the appliance do not block the openings and do not allow hair to get inside the hair
dryer.
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
ZELMER hair dryer fulfills the requirements of the existing norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance was marked by the CE sign on the rating label.
GW33-043_v02
69
Product features
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Concentrator.
Air inlet.
Cold shot button.
Airflow speed and temperature control button (2 settings).
Folding handle.
Hang loop.
120 V/230 V switch.
2
3
7
4
5
6
1
4
6
How to use
Operation
––
––
––
––
70
Make sure your hands are completely dry before plugging in the appliance.
Before plugging in unfold the handle until you hear a characteristic click.
Check if the 120 V/230 V switch (7) is correctly set according to the mains supply.
Plug in the hair dryer and set the desired airflow speed (4) and temperature:
GW33-043_v02
Settings
Airflow and temperature (4)
0
On/Off switch
1
Gentle airflow and low temperature
2
Strong airflow and high temperature
After drying set the switch (4) to 0.
Using the concentrator
–– The concentrator (1) allows to direct the airflow to the desired parts of hair.
–– We recommend to use the concentrator (1) to blow dry or style selected parts of hair especially if you use a comb or hair rollers.
Cold shot
–– If you style hair using a brush start with hot air, twirl the curl and warm it.
–– When the curl is already set switch to cold shot for 15 to 20 seconds. This will add volume to your curls and will make your hairstyle
last longer.
–– To set the cold shot press and hold the cold shot button (3). It will lower the temperature and allow hair to cool quickly.
–– The styling process will be more effective if you use the concentrator (1).
Traveling
To take the hair dryer with you fold the handle (5) gently pushing it to the inside. Put the hair dryer and accessories into your bag.
Cleaning and maintenance
–– The hair dryer is intended for household use only.
–– Always switch off the hair dryer using the button (4) and unplug the appliance.
–– The housing can be wiped with a damp cloth, however it needs to be wiped dry afterwards.
Storage
–– When not in use, unplug the appliance.
–– After use allow the hair dryer to cool and store out of reach of children in a dry and cool place.
GW33-043_v02
71
–– Never wrap the cord around the appliance, as this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle the cord carefully to
ensure its long efficiency. Avoid jerking, twisting or straining it especially while unplugging. If the cord becomes twisted due to use,
periodically straighten it.
–– The hair dryer is equipped with a hang loop (6) for your convenience. The appliance can be stored on the hang loop providing that
the hair dryer will not have any contact with water in that position.
Ecology – Taking care of the environment!
All users can contribute to environmental protection. It is neither difficult nor too expensive.
To do that:
–– Put the cardboard box into paper drop.
–– Put plastic bags into plastic waste container.
–– Give used device to appropriate storage yard, as dangerous components of the device can pose a threat to the
environment.
Do not throw it out together with household garbage!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in advance.
72
GW33-043_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement