Zelmer ZHD33024 (33Z024) User manual

Zelmer ZHD33024 (33Z024) User manual
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SUSZARKA DO WŁOSÓW Typ 33Z024
2–5
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
VYSOUŠEČ VLASŮ Typ 33Z024
6–8
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
SUŠIČ NA VLASY Typ 33Z024
HU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HAJSZÁRÍTÓ 33Z024 Típus
12–14
RO
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
USCĂTOR DE PĂR Tip 33Z024
15–17
RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФЕН ДЛЯ ВОЛОС Tип 33Z024
18–21
BG
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
СЕШОАР ЗА КОСА Тип 33Z024
22–25
UA
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ФЕН ДЛЯ ВОЛОССЯ Тип 33Z024
26–29
EN
USER MANUAL
HAIR DRYER Type 33Z024
30–32
9–11
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji
użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy
zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również
w trakcie późniejszej eksploatacji suszarki.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsze
informacje
dotyczą
Twojego
zdrowia
i bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem suszarki do
włosów obowiązkowo zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami
użytkowania i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: Przestrzegaj poniższych zasad w celu
uniknięcia ryzyka oparzenia, porażenia prądem lub
pożaru.
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykaj gorących
powierzchni urządzenia.
pracy nie kładź suszarki na mokrej powierzchni lub ubraniu.
●● Nie używaj podczas kąpieli.
●● Jeżeli podczas jej używania wystąpi uszkodzenie,
wyciągnij natychmiast wtyczkę zasilania i odeślij ją do
serwisu.
●● Nigdy nie wkładaj lub nie wsuwaj żadnych przedmiotów do otworów suszarki.
●● Nie używaj na zewnątrz lub tam, gdzie są stosowane
produkty w aerozolu (atomizerze) lub gdzie podawany
jest tlen.
●● Jeżeli suszarka wpadnie do wody, przed jej wyjęciem
wyciągnij wtyczkę zasilania. Nie sięgaj po nią do wody.
Nie wolno później używać suszarki.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub
osoby nie mające doświadczenia lub znajomości
sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby
odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały
im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego
użytkowania urządzenia i mają świadomość
niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem.
●● Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
●● Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być
wykonywana przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie
uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wyt-
wórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym
albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia
zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Podczas pracy, suszarka staje się gorąca. Nie umieszczaj suszarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
●● Nie kieruj gorącego powietrza w kierunku oczu, rąk lub
innych miejsc wrażliwych na ciepło.
●● Zagrożenia istnieją również przy wyłączonej suszarce.
Zawsze należy odłączyć suszarkę od zasilania po jej
użyciu lub w celu jej czyszczenia.
●● Tam gdzie występują nasadki, mogą stać się gorące
podczas i po użyciu. Przed ich dotykaniem, należy
pozwolić na ich ostygnięcie.
●● Gdy suszarka do włosów jest używana w łazience,
po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdyż bliskość
wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy suszarka do włosów jest wyłączona.
OSTRZEŻENIE: Nie używać niniejszego urządzenia w pobliżu wanien,
pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.
●● Podczas
2
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Gdy suszarka jest włączona, nigdy nie pozostawiaj jej
bez nadzoru. Ryzyko pożaru.
●● Upewnij się, że otwory wlotowy i wylotowy nigdy nie są
zablokowane.
nie zanurzaj suszarki, przewodu zasilającego
lub wtyczki w wodzie. Nigdy nie odkładaj podręcznej
suszarki do dołu, w taki sposób, że może ona wpaść
do wody będąc wciąż włączona.
●● Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono wpaść do wody lub być nią ochlapane.
●● Nigdy nie próbuj usuwać pyłu lub ciał obcych z wnętrza
suszarki do włosów używając ostrych przedmiotów
(np. grzebienia).
●● Nigdy nie blokuj otworów wlotu lub wylotu powietrza,
ani nie kładź suszarki na miękkim podłożu, takim jak
łóżku lub kanapa, gdzie mogą zostać zablokowane
otwory przepływu powietrza.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
●● Przed odłożeniem podręcznej suszarki, pozwól na jej
ostygnięcie.
●● Nigdy
GW33-051_v01
●● Nie
wyciągaj wtyczki zasilania przez ciągnięcie za
przewód zasilający, a jedynie za samą wtyczkę.
●● Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół suszarki
(ryzyko przerwania przewodu).
●● Nigdy nie wolno niczym przykrywać suszarki, ponieważ
może to powodować akumulację ciepła w jej wnętrzu.
●● Nie stosuj nie zalecanych nasadek.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Suszarka powinna być stosowana jedynie do suszenia
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Suszarka ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Poziom mocy akustycznej: 75 dB/A.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
włosów.
●● Suszarka
przeznaczona jest wyłącznie do użytku
domowego.
●● W przypadku oddawania suszarki innej osobie, proszę
przekazać tej osobie również instrukcję. Co do suszarek, dla których upłynęła ich trwałość użytkowa, musimy
pozbyć się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami
ochrony środowiska zgodnie z Ustawą o Gospodarce
Odpadami. Nie wolno pozbywać się suszarki razem
z odpadkami domowymi. Proszę skonsultować się
z lokalnym ośrodkiem gospodarki odpadami.
●● Zawsze odłączaj suszarkę od sieci po zakończeniu
używania.
●● Używaj suszarki jedynie w sposób zgodny z jej
przeznaczeniem, jak to jest opisane w niniejszej
instrukcji.
UWAGA: Do zapewnienia dodatkowej ochrony,
wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym łazienkę, urządzenia
różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie
różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym
zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Suszarka posiada ochronę przed przegrzaniem, która wyłącza urządzenie w przypadku zbyt wysokiej temperatury
wylatującego powietrza lub wskutek częściowego zatkania
otworów wlotowych powietrza. W przypadku, kiedy suszarka
wyłącza się podczas używania, proszę wyłączyć wszystkie przełączniki i pozwolić suszarce na ostygnięcie, wtedy
nastąpi automatyczne zresetowanie zabezpieczenia. Przed
ponownym użyciem, sprawdź czy otwory wlotowe i wylotowe
powietrza nie są zatkane. W razie konieczności, wyciągnij
wtyczkę z gniazdka i oczyścić otwory. Podczas użytkowania
nie zatykaj otworów przepływu powietrza ani nie pozwalaj na
dostanie się włosów do wnętrza suszarki.
GW33-051_v01
3
Budowa suszarki
1
2
3
4
5
6
7
8
Obsługa i działanie suszarki
Wylot powietrza
Nasadka koncentratora
Wlot powietrza
Przełącznik prędkości przepływu powietrza
Przycisk zimnego nadmuchu
Dysza jonizatora
Ruchoma rączka
„Uszko” do zawieszenia
Używanie
Po umyciu, wytrzeć dobrze włosy ręcznikiem. Sprawdź czy
przełącznik prędkości przepływu powietrza (4) jest ustawiony w pozycji 0. Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej
i przełącznikiem prędkości przepływu powietrza (4) wybrać
odpowiedni stopień grzania i nadmuchu powietrza.
Zimny nadmuch (5)
Suszarka do włosów jest wyposażona w przycisk zimnego
nadmuchu, który jest stosowany do zachowania fryzury.
W celu zastosowania zimnego nadmuchu, naciśnij i przytrzymaj przycisk nadmuchu zimnego powietrza (5). Po zakończeniu używania zimnego nadmuchu, puść przycisk nadmuchu zimnego powietrza (5), aby powrócić do normalnego
trybu pracy suszarki z ogrzewaniem.
Przełącznik prędkości przepływu powietrza:
0 – urządzenie wyłączone
1 – niski
2 – wysoki
Technologia jonowa
Suszarka posiada wbudowany generator wytwarzający
ujemne jony, które zwiększają pochłanianie wilgoci, dzięki
czemu włosy nie wysuszają się podczas modelowania i są
bardziej miękkie i błyszczące. Funkcja jonizacji włącza się
automatycznie podczas włączenia suszarki.
6
1
3
2
5
Nasadka (koncentrator powietrza) do układania włosów (2)
Nasadka do układania włosów powoduje koncentrację
przepływu powietrza w celu umożliwienia wysuszenia określonych obszarów włosów. Nasadka jest w prosty sposób
nakładana na przednią część suszarki do włosów.
Czyszczenie i konserwacja suszarki
4
●● Suszarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
●● Zawsze
8
wyłączaj suszarkę przełącznikiem prędkości
przepływu powietrza (4) i wyciągaj wtyczkę z gniazdka.
●● Obudowę suszarki można przecierać wilgotną szmatką,
po czym należy przetrzeć ją na sucho.
Przechowywanie
●● Jeżeli nie używa się suszarki, należy zawsze wyciągać
przewód z gniazdka.
●● Po użyciu odczekaj aż suszarka ostygnie i schowaj ją
w suchym, chłodnym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
●● Nigdy nie zwijać przewodu zasilającego wokół suszarki,
ponieważ powoduje to ryzyko przedwczesnego zużycia
i przerwania przewodu. Należy postępować z przewodem ostrożnie, aby zapewnić jego długą sprawność
i unikać szarpania, skręcania lub pociągania, szczególnie przy wyciąganiu wtyczki. Jeżeli przewód ulegnie
skręceniu podczas używania, należy go od czasu do
czasu prostować.
7
4
GW33-051_v01
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do Ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj
do odpowiedniego punktu składowania,
gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem
dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
GW33-051_v01
5
CZ
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít
i v průběhu používání přístroje.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečnosti. Před
prvním použitím vysoušeče se prosím bezpodmínečně
seznamte se všemi pokyny návodu k obsluze a informace
týkajícími se bezpečnosti.
VAROVÁNÍ: Dodržujte níže uvedené zásady, abyste
zabránili nebezpečí popálení, poranění elektrickým
proudem nebo požáru.
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Nebezpečí
popálení! Nedotýkejte se horkých ploch
přístroje.
●● Nepokládejte přístroj na mokrý povrch nebo oblečení.
●● Nepoužívejte přístroj během koupele.
●● Pokud během používání dojde k poškození přístroje,
neodkladně jej odpojte ze zásuvky a pošlete do servisního střediska.
●● Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte žádné předměty.
●● Nepoužívejte přístroj venku nebo tam, kde se používají
výrobky ve spreji (atomizéru) či tam, kde se aplikuje
kyslík.
●● Pokud vysoušeč spadne do vody, předtím, nejdříve
odpojte vidlici ze zásuvky a až poté jej vyjměte z vody.
Potom se vysoušeč nesmí používat.
●● Tento přístroj smí být používán dětmi staršími 8 let
a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedodtatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byly poskytnuty instrukce
týkající se bezpečného použití přístroje a jsou vědomi
nebezpečí souvisejícího s jeho použitím.
●● Děti si nesmějí hrát s přístrojem.
●● Čištění a údržbu přístroje nesmějí provádět děti bez
dozoru.
●● Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být
vyměněn u výrobce nebo v odborné opravně či kvalifikovanou osobou pro zabránění nezpezpečí.
●● Opravy přístroje smí provádět pouze řádně zaškolená
osoba. Nesprávně provedená oprava může způsobit
nebezpečí pro uživatele. V případě poškození doporučujeme se obrátit na servisní středisko ZELMER.
●● Během práce se vysoušeč stává horký. Nepokládejte
jej v blízkosti hořlavých materiálů.
6
●● Nesměrujte proud vzduchu na oči, ruce nebo jiná místa
citlivá na teplo.
●● Nebezpečí může vzniknout i při vypnutém vysoušeči.
Po použití nebo pro čištění vždy odpojte vysoušeč ze
zásuvky.
●● Nástavce se během použití mohou stát horké. Předtím,
než se jich dotknete, nechte je vychladnout.
●● Pokud je přístroj používán v koupelně, po použití
vždy vyjměte vidlici ze zásuvky, protože blízkost
vody je nebezpečná i při vypnutém přístroji.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj
v blízkosti van, sprch, bazénů a jiných
vodních nádrží.
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Nikdy
nenechávejte zapnutý vysoušeč bez dozoru.
Nebezpečí požáru.
●● Vždy se ujistěte, že otvory pro přívod a výfuk vzduchu
nejsou zakryty.
●● Vysoušeč, napájecí kabel a vidice se nesmí ponořit do
vody. Nikdy nepokládejte zapnutý přístroj dolů tak, že
by mohl spadnout do vody.
●● Nepokládejte ani neskladujte přístroj na místech, kdy
by mohl spadnout do vody nebo se dostat do styku
s vodou.
●● Nikdy neodstraňujte prach nebo cizí tělesa z vnitřku
přístroje pomocí ostrých předmětů (např. hřebene).
●● Nikdy nezakrývejte otvory pro přívod a výfuk vzduchu
a nepokládejte přístroj na měkkém povrchu (např.
postel, pohovka), kde může dojít k zakrytí otvorů pro
průchod vzduchu.
●● Přístroj není určen pro použití s vnejšími časovými
vypínači nebo vnějšími systémy dálkového ovládání.
●● Udržujte napájecí kabel ve vzdálenosti od horkých
povrchů.
●● Před uskladněním vysoušeče nechte jej vychladnout.
●● Nevytahujte vidlici napájecího přívodu taháním za kabel.
●● Neomotávejte napájecí kabel kolem přístroje (riziko
přetrhnutí kabelu).
●● Nikdy ničím nepřikrývejte vysoušeč, aby nedošlo
k akumulaci tepla v jeho vnitřku.
●● Nepoužívejte nástavce, které nejsou doporučeny
výrobcem.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Vysoušeč by měl být používán pouze k sušení vlasů.
●● Vysoušeč je určen pouze pro domácí použití.
●● Pokud předáváte vysoušeč jiné osobě, předejte ji rovněž tento návod. Přístroj, jehož životnost uplynula,
GW33-051_v01
musí být odstraněn dle platných předpisů o ochraně
životního prostředí a zákona o odpadovém hospodářství. Kontaktujte místní středisko pro odpadové hospodářství.
●● Po použití vysoušeč vždy odpojte z elektrické sítě.
●● Používejte přístroj pouze v souladu s jejím určením dle
tohoto návodu.
POZNÁMKA: Pro zajištění dodatečné ochrany doporučujeme, abyste v napájecím vedení koupelny nainstalovali proudový chranič RCD s citlivostí do 30 mA.
Za tímto účelem se obraťte na elektromontéra.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Vysoušeč je vybaven ochranou proti přehřátí, která přístroj
vypne v případě příliš vysoké teploty proudícího vzduchu
nebo v důsledku částečného ucpání otvorů přes které proudí
vzduch. V případě, kdy se vysoušeč v průběhu používání
vypíná vypněte veškeré přepínače a nechte přístroj vychladnout, tím dojde k automatickému znovu zapojení ochrany.
Před opětovným použitím ověřte, zda otvory, kterými proudí
vzduch, nejsou ucpané. V případě nutnosti vytáhněte
zástrčku ze zásuvky a otvory očistěte. V průběhu používání
se nedotýkejte otvorů, kterými proudí vzduch a dbejte, aby
se nimi nedostávaly vlasy do přístroje.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku.
Vysoušeč ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Maximální hlučnost: 75 dB/A.
Zařízení je shodné s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
Konstrukce
1
2
3
4
5
6
7
8
Otvor pro odvádění vzduchu
Nástavec koncentrátoru
Otvor pro nasávání vzduchu
Přepínač rychlosti proudění vzduchu
Tlačítko pro zapínání studeného vzduchu
Tryska ionizátoru
Pohyblivá rukojeť
Poutko pro zavěšení
Přepínač:
0 – přístroj vypnutý
1 – nízká
2 – vysoká
6
1
3
2
5
4
7
8
GW33-051_v01
7
Funkce a obsluha
Používání
Po umytí, vysušte vlasy pečlivě ručníkem. Ověřte, zda je
přepínač rychlosti proudění vzduchu (4) v poloze 0. Připojte
přístroj do napájecí sítě a přepínačem rychlosti proudění
vzduchu (4) zvolte odpovídající stupeň ohřevu a proudění
vzduchu.
Tlačítko pro zapínání studeného vzduchu (5)
Vysoušeč vlasů je vybaven tlačítkem pro zapínání studeného
vzduchu používaného k fixaci účesu. Zmáčkněte a přidržte
tlačítko proudění studeného vzduchu (5). Po skončení používání studeného proudění, uvolněte tlačítko pro zapínání studeného vzduchu (5) do běžného režimu provozu vysoušeče
s ohřevem vzduchu.
Iontová technologie
Vysoušeč má vestavěný generátor vytvářející záporné ionty,
které zvětšují pohlcování vlhkosti. Vlasy se tak během modelování nevysušují a jsou měkčí a lesklejší. Funkce ionizace
se zapíná po zapnutí vysoušeče automaticky.
Nástavec (koncentrátor vzduchu) pro tvarování účesu (2)
Nástavec pro tvarování účesu soustřeďuje proud vzduchu
na určité partie vlasů, které jsou sušeny. Nástavec je jednoduchým způsobem nasazován na přední část vysoušeče
vlasů.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí
prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné,
a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního
odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je
zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Čištění a údržba
●● Vysoušeč je určen výhradně pro domácí použití.
●● Vysoušeč vypínejte vždy tlačítkem (4) a zástrčku vytahujte ze zásuvky.
●● Kryt vysoušeče lze utírat vlhkým hadříkem a s následným otřením nasucho.
Přechovávání
●● Nepoužíváte-li vysoušeč, vytáhněte vždy napájecí kabel
ze zásuvky.
●● Po použití přístroje vyčkejte dokud nevychladne a uložte
jej na suché, chladné a dětem nepřístupné místo.
●● Nikdy nenavíjejte napájecí kabel kolem vysoušeče
z důvodu rizika předčasného opotřebení a přetržení
kabelu. S napájecím kabelem zacházejte opatrně, zajistíte tak jeho řádnou funkci. Vyvarujte se škubání nebo
kroucení kabele, zejména při vytahování ze zásuvky.
Dojde-li během používání ke zkroucení napájecího
kabele, je potřeba jej vyrovnat.
Dovozce/výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje,
za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem k obsluze.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn
přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo
z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
8
GW33-051_v01
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať
aj počas neskoršieho používania sušiča.
Bezpečnostné pokyny
Tieto informácie sa týkajú Vášho zdravia a bezpečnosti.
Pred prvým použitím sušiča na vlasy sa podrobne zoznámte
so všetkými pokynmi týkajúcimi sa používania a bezpečnostnými informáciami.
UPOZORENIE: Dodržujte dole opísané pokyny. Uniknete tak možnému opareniu, úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Nesprávne vykonaná oprava môže vážne ohroziť užívateľa. V prípade vzniku chýb sa obráťte na špecializovaný servis ZELMER.
●● Počas práce sa sušič zohrieva. Neklaďte sušič v blízkosti horľavých materiálov.
●● Nesmerujte horúci vzduch na oči, ruky alebo iné miesta
citlivé na teplo.
●● Nerobte tak ani pri vypnutom sušiči. Po použití alebo za
účelom čistenia sušič vždy vypnite z elektrického prúdu.
●● Nástavce počas používania a krátko po použití môžu
byť horúce. Skôr než sa ich dotknete, nechajte ich
vychladnúť.
●● Ak sušič na vlasy používate v kúpeľni, po použití
vyberte elektrickú zástrčku zo zásuvky, pretože
blízkosť vody ohrozuje sušič na vlasy aj vtedy, ak
je vypnutý.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchovacieho kúta,
bazénov a podobných nádob s vodou.
Pozor!
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Nebezpečenstvo
oparenia! Nedotýkajte sa horúcich
povrchov prístroja.
●● Počas práce neklaďte sušič na mokrý povrch ani na
oblečenie.
●● Sušič nepoužívajte počas kúpele.
●● Ak počas používania sušiča sa sušič pokazí, vytiahnite
ihneď elektrickú zástrčku zo zásuvky a pošlite sušič do
servisu.
●● Nikdy nevkladajte alebo nevsúvajte žiadne predmety
do otvorov sušiča.
●● Nepoužívajte ho vonku alebo tam, kde sa používajú
aerosólové výrobky (v atomizéri) alebo kde sa používa
kyslík.
●● Ak sušič vpadne do vody, vytiahnite najskôr elektrickú
zástrčku zo zásuvky a až potom vyberte sušič z vody.
Nikdy neberte ako prvý sušič z vody. Sušič neskôr
nepoužívajte.
●● Tento prístroj môžu používať: deti staršie než 8 rokov,
osoby s obmedzenou fyzickou alebo psychickou
schopnosťou, osoby so zníženou citlivosťou, osoby,
ktoré nemajú skúsenosti s prístrojom alebo ho nepoznajú len pod dohľadom osoby, ktorá zodpovedá za ich
bezpečnosť alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a sú si vedomé nebezpečenstva, ktoré
je spojené s jeho používaním.
●● Deti sa nesmú s prístrojom hrať.
●● Prístroj nemôžu čistiť a udržiavať deti bez dohľadu.
●● Ak sa prívodný kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca
alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo vyškolená osoba. Uniknete tak možnému poraneniu.
●● Prístroj môže opravovať len školený personál.
GW33-051_v01
●● Ak
je sušič zapnutý, nikdy ho nenechávajte bez
dohľadu. Existuje riziko požiaru.
●● Presvedčte sa, že nasávací otvor a výfukový otvor nie
sú zablokované.
●● Nikdy neponárajte sušič, elektrický kábel alebo elektrickú zástrčku do vody. Nikdy neodkladajte zapnutý príručný sušič na miesta, odkiaľ môže vpadnúť do vody.
●● Neklaďte ani neprechovávajte prístroj na mieste, odkiaľ
môže spadnúť do vody alebo zostať poliaty vodou.
●● Nikdy neodstraňujte prach alebo cudzie predmety
z vnútra sušiča na vlasy pomocou
●● strých predmetov (napr. hrebeňa).
●● Nikdy neupchávajte nasávací otvor alebo výfukový
otvor vzduchu, ani neklaďte sušič na mäkkom podklade ako napr. posteľ alebo kanapa, kde sa prietokové otvory vzduchu môžu zablokovať.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo osobitného diaľkového
ovládania.
●● Udržiavajte prívodný elektrický kábel ďaleko od horúcich povrchov.
●● Príručný sušič nechajte najskôr ochladnúť a až potom
ho odložte.
●● Nevyťahujte elektrickú zástrčku zo zásuvky ťahaním
za elektrický kábel. Vytiahnite samotnú elektrickú
zástrčku.
●● Neovíjajte elektrický kábel okolo sušiča (existuje riziko
pretrhnutia kábla).
●● Nikdy neprikrývajte sušič. Hromadí sa tak teplo vo
vnútri sušiča.
●● Používajte výlučne odporúčané nástavce.
9
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Sušič môžete používať výlučne na sušenie vlasov.
●● Sušič je určený výlučne pre domáce účely.
●● Ak sušič dáte inej osobe, odovzdajte jej prosím aj tieto
pokyny. Sušiče, ktoré už nebudete používať, musíte
odovzdať v súlade s platnými predpismi ochrany
životného prostredia a v súlade so zákonom o zaobchádzaní s odpadmi. Sušič nesmiete vyhodiť spolu
s domácimi odpadkami. Prosím spojte sa s miestnym
strediskom odpadového hospodárstva.
●● Vždy odpojte sušič od siete po ukončení používania.
●● Sušič používajte výlučne v súlade s jeho určením tak
ako je to napísané v tomto návode.
POZOR: Za účelom doplnkovej ochrany Vám odporúčame zainštalovať v elektrickom obvode, ktorý je
v kúpeľni, ochranné zariadenie (RCD) s menovitým
vypínacím prúdom nižším než 30 mA. Obráťte sa
s tým na odborného elektrikára.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti
Sušič je vybavený poistkou proti prehriatiu, ktorá vypína zariadenie v prípade príliš vysokej teploty vyfukovaného vzduchu
alebo v prípade čiastočného zapchatia otvorov prívodu vzduchu. V prípade, že sa sušič vypne počas používania, vypnite
všetky prepínače a nechajte sušič vychladnúť, potom sa
poistka automaticky vypne. Pred opätovným použitím skontrolujte otvory prívodu a výfuku vzduchu, či nie sú zapchaté.
V prípade potreby vytiahnite zástrčku zo zásuvky a očistite
otvory. Počas používania sušiča nezatýkajte otvory prívodu
a výfuku vzduchu, zabráňte prieniku vlasov dovnútra sušiča.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Sušič ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je
75 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Konštrukcia sušiča
1
2
3
4
5
6
7
8
Výfuk vzduchu
Usmerňovacia tryska
Prívod vzduchu
Prepínač rýchlosti prúdenia vzduchu
Tlačidlo studený vzduch
Dýza ionizátora.
Rukoväť s možnosťou nastavenia
Závesné oko
Prepínač rýchlosti prúdenia vzduchu:
0 – zariadenie je vypnuté
1 – nízka
2 – vysoká
6
1
3
2
5
4
7
8
10
GW33-051_v01
Obsluha a fungovanie sušiča
Používanie
Po umytí vlasy utrite uterákom. Overte, či je prepínač rýchlosti prúdenia vzduchu (4) nastavený do polohy 0. Pripojte
zariadenie do napájacej siete a prepínačom rýchlosti prúdenia vzduchu (4) zvoľte príslušný stupeň ohrievania a prúdenia vzduchu.
Iónová technológia
Sušič má zabudovaný generátor vytvárajúci záporné ióny,
ktoré zväčšujú pohlcovanie vlhkosti, vďaka čomu sa vlasy pri
ukladaní nevysušia, sú mäkšie a lesklejšie. Funkcia ionizácie
sa zapína automaticky pri zapnutí sušiča.
Studený vzduch (5)
Sušič na vlasy ma funkciu studeného vzduchu, ktorá sa používa na upevnenie účesu. Pre zapnutie funkcie studeného
vzduchu, stlačte a pridržte tlačidlo studeného vzduchu (5).
Pre vypnutie funkcie studeného vzduchu uvoľnite tlačidlo
studeného vzduchu (5), sušič sa vráti k režimu prevádzky
s ohrevom.
Násadec (usmerňovacia tryska) na ukladanie vlasov (2)
Usmerňovacia tryska usmerňuje prúd vzduchu pre sušenie
vlasov na vybraných miestach. Násadec sa jednoducho
nasadzuje na prednú časť sušiča na vlasy.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne
vyradený z prevádzky, doporučuje sa po
odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete
jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude
nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Čistenie a údržba sušiča
●● Sušič je určený iba na domáce použitie.
●● Vždy vypínajte sušič tlačidlom (4) a vyťahujte zástrčku
zo zásuvky.
●● Teleso sušiča môžete utierať vlhkou prachovkou, potom
ho utrite dosucha.
Uchovávanie
●● Ak sušič nebudete používať, vždy vytiahnite kábel zo
zásuvky.
●● Po použití nechajte sušič vychladnúť, a odložte ho na
suché chladné miesto mimo dosahu detí.
●● Napájací kábel nenavíjajte na sušič – riziko rýchleho
opotrebovania a prerušenia vodiča. Pri manipulovaní
s napájacím káblom buďte opatrní, vďaka tomu bude
dlhšie prevádzkyschopný, zamedzte trhaniu, skrúcaniu
alebo ťahaniu – najmä pri vyťahovaní zástrčky. Ak počas
prevádzky sa Vám kábel skrúti, občas ho vyrovnajte.
Dovozca/výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku
jeho nesprávneho používania.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na
výrobku bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných, obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
GW33-051_v01
11
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást.
Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak.
A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a hajszárító
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
Az alábbi információk az Ön egészségére és biztonságára
vonatkoznak. A hajszárító első használata előtt feltétlenül
ismerkedjen meg a használati utasítással és a biztonságra
vonatkozó összes információval.
FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, áramütés vagy
tűzveszély elkerülése végett tartsa be a biztonsági előírásokat.
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● Megégés veszélye! Ne érintse meg a készülék forró
felületeit.
●● Működés közben ne tegye a hajszárítót nedves felületre, vagy ruhára.
●● Ne használja fürdés közben.
●● Ha használat közben a készülék megsérül, ne használja azt tovább, húzza ki a konnektorból és vigye
szervízbe.
●● Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a hajszárító réseibe.
●● Ne használja kültérben, vagy olyan helyen, ahol
aerozolt használnak, vagy oxigént adagolnak.
●● Ha a hajszárító vízbeesik mielőtt kivenné a vízből
húzza ki a hajszárítót a konnektorból. Ne nyúljon érte
a vízbe. Ne használja újra a hajszárítót.
●● Az alábbi készüléket használhatják 8 évnél fiatalabb
gyermekek, valamint korlátolt mozgás, érzékelés, vagy
pszichikai képességű személyek, valamint a készülék használatát nem ismerő személyek, ha azokra és
a biztonságukra a készüléket ismerő személy felügyel
vagy a használatról megfelelő utasításokat kaptak és
tudatában vannak a használattal járó veszélyeknek.
●● Gyermekek ne játszanak a készülékkel.
●● A készülék tisztítása és karbantartása nem történhet
felügyelet nélkül hagyott gyermekek által.
●● Ha a csatlakozókábel megsérül, akkor azt a gyártónál,
szakszervízben vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szerelőnél ki kell cserélni a sérülések elkerülése
végett.
●● A készüléket csak megfelelő képesítéssel rendelkező
szerelő szerelheti. Helytelen javítás veszélyt jelent
12
a felhasználóra. Hiba esetén javasoljuk, hogy keresse
fel a ZELMER szakszervízt.
●● Használat közben a hajszárító átmelegszik. Ne tegye
a a hajszárítót gyúlékony anyagok közelébe.
●● Ne irányítsa a hajszárítót szem, kéz, vagy más hőre
érzékeny testrész irányába.
●● Kikapcsolt hajszárító esetén is fennáll az esetleges
sérülés veszélye. Használat után, vagy tisztítás során
mindig legyen áramtalanítva a hajszárító.
●● A kiegészítő tartozékok használat során felmelegedhetnek. Mielőtt megérintené őket várja meg míg azok
kihűlnek.
●● Ha a hajszárítót a fürdőszobában használja, használat után húzza ki a konnektorból, mert a víz
közelsége még kikapcsolt hajszárító esetén is
veszélyes.
VIGYÁZAT: Ne használja a készüléket
fürdőkád, zuhanyzó vagy más hasonló
víztartály közelében.
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●● Mikor a hajszárító ki van kapcsolva, ne hagyja azt felügyelet nélkül. Tűzveszélyes.
●● Bizonyosodjon meg róla, hogy a kifúvó és a légbeömlő
nyílások sose legyenek elzárva.
●● Ne merítse vízbe a hajszárítót és a csatlakozókábele-
ket. Soha ne tegye úgy le a hajszárítót, hogy az még
bekacsolt állapotban vízbe eshessen.
●● Ne tegye és ne tárolja a készüléket olyan helyen ahol
az vízbeeshet, vagy összefrücskölődhet.
●● Soha ne próbálja éles eszközök (pl. fésű) segítségével eltávolítani az esetleges port vagy idegen testeket
a hajszárító belsejéből.
●● Soha ne zárja el a kifúvó és légbeömlő nyílásokat,
valamint ne tegye a hajszárítót olyan puha felületekre,
mint ágy, fotel, vagy más olyan hely, melyre rátéve
a nyílások elzáródhatnak.
●● A készülék nem használható külső időkapcsolóval
vagy más távkapcsolóval.
●● Tartsa a csatlakozókábelt távol a forró felületektől.
●● Mielőtt eltenné a hajszárítót várja meg míg az kihűl.
●● Ne húzza ki a csatlakozókábelt a kábelnél fogva, csak
is a dugójánál fogva.
●● Ne tekerje a csatlakozókábelt a hajszárító köré (a kábel
elszakadhat).
●● Tilos a hajszárítót bármivel is letakarni, mert az
hőfelhalmozódást okozhat a hajszárító belsejébeni.
●● Ne használjon nem ajánlott kiegészítő tartozékokat.
GW33-051_v01
Szükség esetén húzza ki a hálózati dugót a konnektorból
és tisztítsa ki a nyílásokat. A használat során ne fedje be
a légáramló nyílásokat és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön haj
a hajszárító belsejébe.
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●● A hajszárító csak hajszárításra használható.
●● A hajszárító csak háztartási használatra alkalmas.
●● Ha kölcsönadja a hajszárítót, mellékelje a használati
utasítást is. A használatra már nem alkalmas hajszárítót a Hulladék Kezelési Rendeletnek megfelelően lehet
hasznosítani, a környezetvédelmet szem előtt tartva.
A hajszárítót nem szabad háztartási hulladékokkal
együtt kidobni. Vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékkezelővel.
●● Használat után mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa
a hajszárítót.
●● A hajszárítót csak a használati utasításnak megfelelően használja.
FIGYELEM: A nagyobb biztonság érdekében a fürdőszoba áramellátását biztosító elektromos áramkörbe
ajánlatos max. 30 mA-es érzékenységű áram-védőkapcsolót (RCD) beiktatni. Ebben a kérdésben forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
A biztonságos használatra vonatkozó tanácsok
A hajszárító túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik,
ami a készüléket a belőle távozó levegő túl magas hőmérséklete vagy a légbeszívó nyílásainak részleges eldugulása
esetén kikapcsolja. Abban az esetben, ha a hajszárító
a használata közben kikapcsolódik, az összes kapcsológombot kapcsolja ki és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl,
ekkor a biztonsági rendszer automatikusan visszatér eredeti állapotába. Az újbóli használata előtt ellenőrizze, hogy
a légbeszívó és légkifúvó nyílásai nincsenek-e eldugulva.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A ZELMER hajszárító az érvényes szabványoknak megfelel.
Maximális zajszint: 75 dB/A.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
A hajszárító szerkezeti felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
Légkifúvó
Légszűkítő előtét
Légbeszívó
A légáramlat sebességének kapcsológombja
A hideg levegő fújásának nyomógombja
Az ionizátor fúvókája.
Szabályozható fogantyú
„Akasztófül”
Kapcsológomb:
0 – A készülék kikapcsolva
1 – alacsony fokozat
2 – magas fokozat
6
1
3
2
5
4
7
8
GW33-051_v01
13
A hajszárító kezelése és működése
Használat
A hajmosás után a hajat törölje meg alaposan törülközővel.
Ellenőrizze, hogy a légáramlat sebesség-kapcsolója (4) a 0
pozícióban legyen. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz és a légáramlat sebesség-kapcsolójával (4) állítsa be
a levegő megfelelő melegítési és fúvási fokozatát.
Hideg levegő fújása (5)
A hajszárító a hideg levegő fújásának a nyomógombjával
rendelkezik, ami a megfelelő frizura rögzítésére szolgál.
Nyomja meg és tartsa benyomva a hideg levegő fújásának
a nyomógombját (5). Engedje ki a hideg levegő fújásának
a nyomógombját (5), ami után a készülék visszatér az eredeti légmelegítéses módba.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag
gyűjtő konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni
másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Ion-technológia
A hajszárító negatív ionokat kibocsátó generátorral van felszerelve, amelyek növelik a nedvesség megkötését, és ennek
köszönhetően a haj a berakása közben nem szárad meg,
ezen kívül puhább és fényesebb lesz. Az ionizáló funkció
a hajszárító bekapcsolásakor automatikusan működésbe lép.
A haj formázására szolgáló (légszűkítő) előtét (2)
A hajformázó előtét a légáramlás koncentrációját eredményezi, ami a haj meghatározott részeinek a szárítását
teszi lehetővé. Az előtét könnyen felhelyezhető a hajszárító
elejére.
A hajszárító tisztítása és karbantartása
●● A hajszárító kizárólag háztartásbeli használatra készült.
●● A hajszárítót mindig kapcsolja ki a nyomógombbal (4) és
húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
●● A hajszárító burkolatát nedves ruhával lehet letörölni,
majd törölje szárazra.
Tárolás
●● Ha a hajszárítót nem használja, a hálózati dugóját mindig húzza ki a konnektorból.
●● A készülék használata után várja meg, míg az kihűl és
tegye el száraz, hűvös helyre, ahol gyermekek nem férhetnek a közelébe.
●● A hálózati kábelt sohasem tekerje a hajszárító köré, mert
az a korai elhasználódását és a vezeték megtörését
okozhatja. A kábellel óvatosan bánjon, hogy hosszú ideig
működőképes maradjon, ne rángassa, ne csavarja és
ne húzza, különösen a hálózati dugónak a konnektorból
történő kihúzásakor. Ha a kábel a hajszárító használata
közben megcsavarodik, egyenesítse ki.
Az Importőr/gyártó nem vállal felelősséget azon hibákért, amelyet
a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használat eredményez.
A garancia nem terjed ki arra a készülékre, amelyen fel nem jogosított
személy általi javítás állapítható meg.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék módosítására
tetszőleges időpontban, előzetes értesítés nélkül az előírásoknak,
szabványoknak, direktíváknak való megfelelőség, vagy konstrukciós,
kereskedelmi, esztétikai és egyéb okok miatt.
14
GW33-051_v01
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa. Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de faţă, pentru
a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării uscătorului.
Indicaţii privind siguranţa
Aceste informaţii privesc sănătatea şi siguranţa dumneavoastră. Înainte de prima utilizare a uscătorului de păr, vă
rugăm să consultaţi în mod obligatoriu toate instrucţiunile de
utilizare şi toate informaţiile privind siguranţa.
AVERTIZARE: Respectaţi regulile de mai jos pentru
a evita riscul de arsuri, electrocutare sau incendiu.
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Pericol
de arsuri! Nu atingeţi suprafeţele aparatului
când sunt fierbinţi.
●● Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe umede sau pe haine
atunci când este în funcţiune.
●● Nu folosiţi aparatul când faceţi baie.
●● În cazul în care în timpul utilizării apare o defecţiune
scoateţi mufa din priză şi trimiteţi aparatul la service.
●● Nu introduceţi şi nu înfingeţi niciun obiect în orificiile
uscătorului.
●● Nu folosiţi în exterior sau acolo unde sunt folosite produse cu aerozol (pulverizator) sau în locurile unde se
alimentează oxigen.
●● Scoateţi mufa din priză în cazul în care uscătorul cade
în apă înainte de a-l scoate din apă. Nu încertcaţi să îl
scoateţi din apă mai întâi. Nu folosiţi uscătorul acesta
mai târziu.
●● Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste
8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate, ori de către persoane care nu
au experienţă şi nu cunosc aparatul, în cazul în care
acest lucru este efectuat sub supravegherea persoanei responsabile pentru siguranţa acestora, ori în cazul
în care au primit indicaţiile referitoare la utilizarea în
condiţii de siguranţă a aparatului şi sunt conştienţi de
pericolele legate de utilizarea acestuia.
●● Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
●● Curăţarea şi întreţinerea aparatului nu poate fi efectuată de copiii nesupravegheaţi.
●● În cazul în care cablul nedemontabil s-a deteriorat trebuie înlocuit la producător într-un atelier de reparaţii ori
de către o persoană calificată pentru a evita pericolul.
GW33-051_v01
●● Aparatul poate fi reparat doar de către persoane auto-
rizate. Reparaţiile efectuate necorespunzător pot constitui un pericol grav pentru utilizator. În cazul în care
apar defecţiuni vă rugăm să vă adresaţi la punctul de
service autorizat ZELMER.
●● Atunci când este utilizat uscătorul se încălzeşte. Nu
amplasaţi uscătorul în apropierea substanţelor inflamabile.
●● Nu îndreptaţi fluxul de aer fierbinte în direcţia ochilor,
mâinilor sau altor locuri sensibile la căldură.
●● Pericolul poate apărea chiar şi în cazul în care uscătorul este oprit. Trebuie să decuplaţi mereu uscătorul
de la sursa de alimentare după ce îl folosiţi, sau atunci
când doriţi să-l curăţaţi.
●● Accesoriile se pot încălzi de asemenea. Trebuie să le
lăsaţi să se răcească înainte de a le atinge.
●● Atunci când folosiţi uscătorul în baie scoateţi-l din
priză după ce îl utilizaţi deoarece apropierea apei
constituie un pericol chiar şi în cazul în care uscătorul este oprit.
AVERTIZARE: Nu folosiţi acest aparat
în apropierea căzilor, duşurilor, piscinelor sau altor rezervoare asemănătoare
cu apă.
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când este
pornit. Risc de incendiu.
●● Asiguraţi-vă că orificiul de intrare şi cel de ieşire a aerului nu sunt niciodată blocate.
●● Nu cufundaţi niciodată uscătorul, cablul de alimentare
sau mufa în apă. Nu aşezaţi uscătorul niciodată în jos
astfel încât aceasta să cadă în apă fiind încă pornit.
●● Nu aşezaţi şi nu depozitaţi aparatul într-un loc de unde
poate cădea în apă sau în care poate fi stropit.
●● Nu încercaţi niciodată să scoateţi praful sau să îndepărtaţi corpuri străine din interiorul uscătorului cu
obiecte ascuţite (de ex. pieptene).
●● Nu blocaţi niciodată orificiul de intrare sau de ieşire
a aerului şi nici nu aşezaţi uscătorul pe o suprafaţă
moale cum ar fi patul sau canapeaua unde orificiile de
circulare a aerului ar putea fi blocate.
●● Aparatul nu este destinat pentru utilizare cu întrerupătoare cu temporizare externe sau cu circuite separate
de control de la distanţă.
●● Ţineţi cablul de alimentare departe de suprafeţele fierbinţi.
●● Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l aşeza.
●● Nu trageţi de cablu pentru a decupla uscătorul şi trageţi de mufă pentru a face acest lucru.
●● Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul uscătorului
(risc de rupere a cablului).
●● Nu acoperiţi niciodată aparatul deoarece acest lucru poate
provoca acumularea de căldură în interiorul acestuia.
●● Nu folosiţi alte accesorii decât cele recomandate.
15
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Aparatul poate fi utilizat doar pentru uscarea părului.
●● Uscătorul este destinat doar pentru uz casnic.
●● Vă rugăm ca atunci când încredinţaţi uscătorul altei
persoane să-i înmânaţi de asemenea instrucţiunile.
În cazul uscătoarelor cu durata de utilizare epuizată vă
trebuie să le îndepărtaţi conform normelor legislative în
vigoare referitoare la protecţia mediului aşa cum sunt
definite de Legea de Gestionare a Deşeurilor. Aruncarea uscătorului împreună cu alte deşeuri casnice este
interzisă. Vă rugăm să luaţi legătura cu centrul local de
gestionare a deşeurilor.
●● Decuplaţi uscătorul de la reţeaua de curent de fiecare
dată după utilizare.
●● Folosiţi uscătorul doar în modul corespunzător cu
destinaţia acesteia, astfel cum este descris în această
instrucţiune.
ATENŢIE: Pentru a asigura o protecţie adiţională, se
recomandă instalarea pe circuitul electric, care alimentează baia, a unui dispozitiv diferenţial (RCD) cu
intensitatea nominală a curentului ce nu depăşeşte
valoarea de 30 mA. Pentru a face acest lucru trebuie
să luaţi legătura cu un electrician specialist.
Indicaţii privind siguranţa
Uscătorul este prevăzut cu sistem de protecţie împotriva
supraîncălzirii, care închide aparatul în cazul unei temperaturi prea înalte a aerului care circulă sau ca urmare a obturării parţiale a orificiilor pentru circulaţia aerului. În cazul în
care uscătorul se opreşte în timpul folosirii sale, închideţi
toate întrerupătoarele şi lăsaţi-l să se răcească; se va pro-
duce în mod automat resetarea sistemului de protecţie. Înainte de a utiliza mai departe uscătorul, verificaţi dacă orificiile
de intrare şi de ieşire a aerului nu sunt astupate. Dacă este
necesar, scoateţi ştecărul din priză şi curăţaţi orificiile. În timpul utilizării, nu obturaţi orificile pentru circulaţia aerului şi nu
lăsaţi să intre fire de păr în uscător.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Uscătorul de păr ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în
vigoare.
Zgomotul produs de aparat: 75 dB/A.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii
tehnice.
Structura uscătorului de păr
1
2
3
4
5
6
7
8
Emisie de aer
Accesoriu terminal, concentrator de aer
Admisie de aer
Comutator pentru viteza de circulaţie a aerului
Buton pentru curentul de aer rece
Capul de ionizare
Mâner rabatabil
Agăţătoare
Potenţiometru pentru reglarea vitezei curentului de aer:
0 – aparatul este închis
1 – viteză scăzută
2 – viteză mare
6
1
3
2
5
4
7
8
16
GW33-051_v01
Modalitatea de utilizare şi funcţionarea
uscătorului
Utilizare
Dup ă sp ălare, ştergeţi bine p ărul cu un prosop. Verificaţi
dac ă potenţiometrul pentru reglarea vitezei curentului de
aer (4) este fixat în poziţia 0. Conectaţi aparatul la sursa de
alimentare cu energie electric ă şi deplasând potenţiometrul
pentru reglarea vitezei curentului de aer (4) alegeţi nivelul
adecvat de înc ălzire şi al curentului de aer.
Curentul de aer rece (5)
Uscătorul de păr este prevăzut cu un buton pentru curentul de aer rece, utilizat în aranjarea coafurii. Pentru a utiliza
curentul de aer rece, ap ăsaţi şi ţineţi ap ăsat butonul pentru
curentul de aer rece (5).După încheierea utilizării, pentru
a reveni la regimul normal de funcţionare al uscătorului de
păr, cu încălzirea aerului, nu mai menţineţi butonul pentru
curentul de aer rece (5) ap ăsat.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului
înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump.
În acest scop:
–– cutia de carton duceţi-o la maculatură,
–– pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în
containere speciale pentru plastic,
–– feliatorul uzat trebuie predat la punctele
speciale de colectare, deoarece componentele periculoase ale dispozitivului pot
fi un pericol pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Tehnologia de ionizare
Usc ătorul este prev ăzut cu generator incorporat de ioni
negativi, care m ăresc capacitatea de absorbţie a umezelii,
datorit ă c ăreia p ărul nu se usuc ă în timpul model ării sale,
este mai moale şi mai str ălucitor. Funcţia de ionizare se porneşteîn mod automat când usc ătorul este pus în funcţiune.
Accesoriu terminal (concentrator de aer) pentru aranjarea părului (2)
Accesoriul terminal pentru aranjarea părului determină concentrarea curentului de aer, pentru a face posibilă uscarea
unor anumite zone ale părului. Accesoriul se montează simplu, în partea din faţă a uscătorului de păr.
Curăţarea şi păstrarea uscătorului de păr
●● Uscătorul de păr este destinat numai folosirii casnice.
●● Întotdeauna scoateţi din funcţiune uscătorul de păr, apăsând pe butonul (4) şi scoateţi ştecărul din priza electrică.
●● Puteţi curăţa carcasa uscătorului de păr cu o cârpă
umedă, după aceea trebuie ştearsă cu una uscată.
Păstrarea uscătorului de păr
●● Dacă nu utilizaţi uscătorul de păr, trebuie să scoateţi
întotdeauna cablul de alimentare din priză.
●● După utilizare, aşteptaţi întotdeauna până ce uscătorul
de păr se răceşte şi puneţi-l într-un loc uscat, răcoros,
unde să nu fie la îndemâna copiilor.
●● Nu înfăşuraţi niciodată cablul de alimentare în jurul uscătorului, pentru că provoacă riscul uzării premature şi al
întreruperii cablului de alimentare. Trebuie să aveţi grijă
de cablul de alimentare, pentru a asigura păstrarea sa
îndelungată în bună stare şi pentru a evita deşirarea,
răsucirea sau tragerea sa, mai ales prin scoaterea ştecărului din priză. Dacă, în timpul utilizării sale, cablul
de alimentare se răsuceşte, el trebuie îndreptat în mod
periodic.
GW33-051_v01
Importatorul/producătorul nu este responsabil pentru eventualele
daune cauzate de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor de întrebuinţare.
Importatorul/producătorul are dreptul să modifice produsul în orice
moment, fără un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme, directive sau din motive de construcţie, comerciale,
estetice sau alte motive.
17
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
От настоящей информации зависит Ваше здоровье
и безопасность. Перед первым включением фена для
волос просим ознакомиться со всеми инструкциями по
обслуживанию и правилами техники безопасности.
ВНИМАНИЕ: Следуйте этим правилам во избежание ожогов, поражения электрическим током или
пожара.
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Опасность
ожога! Не прикасайтесь к горячим
поверхностям устройства.
●● Не кладите работающий фен на мокрую поверхность или одежду.
●● Не используйте во время купания.
●● Если во время использования фена наступит его
повреждение, немедленно выньте вилку из розетки
и отправьте фен в сервисную службу.
●● Ни в коем случае не вставляйте никаких предметов
в отверстия фена.
●● Не используйте фен вне помещений, а так же там,
где применяются продукты в аэрозоле (спрее) или
в местах подачи кислорода.
●● Если фен упал в воду, прежде чем вынуть его,
отключите вилку из розетки электропитания. Не
прикасайтесь к воде, не вынув вилки из розетки.
После этого пользоваться феном запрещено.
●● Этим устройством могут пользоваться дети старше
8 лет, а так же лица с ограниченными физическими,
сенсорными или психическими способностями, или
лица, не имеющие опыта пользования подобным
оборудованием, если они делают это под наблюдением лица, ответственного за их безопасность,
или же после того, как им были сделаны указания
по безопасному применению устройства, и они осознают опасность, связанную с его применением.
●● Не позволяйте детям играть с устройством.
●● Чистка и техническое обслуживание устройства
18
не должны выполняться детьми, оставшимися без
присмотра.
●● Если неотсоединяемый шнур питания поврежден,
он должен быть заменен изготовителем, или специализированным сервисным предприятием, или
квалифицированным специалистом, во избежание
опасности.
●● Ремонт устройства может выполнять только квалифицированный персонал. Неправильно произведенный ремонт может привести к серьезной
опасности для пользователя. В случае каких-либо
дефектов, рекомендуем обратиться в специализированный сервисный центр ZELMER.
●● Во время работы фен нагревается. Не держите
фен поблизости с легковоспламеняющимися материалами.
●● Не направляйте горячий воздух на глаза, руки или
другие части тела, чувствительные к теплу.
●● Опасность существует даже если фен выключен,
всегда отключайте прибор от сети после использования или для его очистки.
●● Насадки во время их применения и после могут
нагреваться. Перед тем, как к ним дотронуться, им
следует дать остыть.
●● Если фен используется в ванной комнате, после
его использования выньте вилку из розетки,
поскольку близость воды представляет опасность даже тогда, когда фен выключен.
ВНИМАНИЕ: Не используйте этот
прибор вблизи ванн, душей, бассейнов и иных подобных резервуаров
с водой.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Если фен включен, никогда не оставляйте его без
присмотра. Риск возникновения пожара.
●● Убедитесь в том, что, воздухозаборники и выпускные отверстия не заблокированы.
●● Никогда не погружайте в воду фен, шнур и вилку.
Никогда не кладите фен таким образом, чтобы возникла опасность его падения в воду во включенном
состоянии.
●● Не кладите и не храните фен в месте, в котором он
может упасть в воду или быть обрызган водой.
●● Ни в коем случае не пытайтесь удалить пыль или
инородные предметы изнутри фена с помощью
острых предметов (например, расчески).
●● Никогда не заслоняйте воздухозаборник и выпускное отверстие, не кладите фен на мягкую поверхность, такую как кровать или диван, где могут
быть закрыты отверстия для входа и выхода воздуха. Оборудование не предназначено для работы
с внешним реле времени или отдельной системы
дистанционного управления.
GW33-051_v01
●● Держите
шнур электропитания вдали от горячих
поверхностей.
●● Перед тем как отложить фен, позвольте ему остыть.
●● Для того, чтобы вынуть вилку из розетки, не тяните
за шнур, а только за саму вилку.
●● Не накручивайте шнур электропитания вокруг фена
(во избежание повреждения провода).
●● Никогда не накрывайте ничем фен, поскольку это
может привести к накоплению тепла внутри фена.
●● Не используйте не рекомендованных насадок.
Советы
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Фен для волос ZELMER отвечает требованиям действующих норм.
Уровень шума: 75 дБ/A.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости
(EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●● Фен
должен применяться только для сушения
волос.
●● Фен предназначен исключительно для домашнего
использования.
●● В случае передачи фена другому лицу, пожалуйста, отдайте ему также и инструкцию. Фены, пришедшие в негодность, должны быть утилизированы
в соответствии с действующими экологическими
нормами и в соответствии с законом об отходах. Не
выбрасывайте фен вместе с бытовыми отходами.
Пожалуйста, проконсультируйтесь с местным центром по утилизации отходов.
●● Всегда выключайте фен из сети после использования.
●● Используйте фен только по назначению, так, как
это описано в данной инструкции.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения дополнительной
защиты целесообразно установить в электрическую цепь электропитания ванной устройство защиты от скачков напряжения (RCD)
с номинальным током не превышающим 30 мА.
Для этого следует обратиться к специалистуэлектрику.
Дополнительные меры предосторожности
Данный электроприбор оборудован автоматическим
устройством защиты от перегрева. При перегреве прибор отключится. В этом случае немедленно выключите
фен выключателем, а затем отключите от питающей
сети. Дайте ему остыть. Когда прибор остынет, защита
отключится автоматически. Перед очередным включением убедитесь, что воздухозаборные отверстия чистые.
В случае необходимости нужно вынуть вилку из розетки
и очистить отверстия. Во время использования прибора
не допускайте до попадания волос внутрь воздухозаборных отверстий, а также следите за тем, чтобы они всегда
были чистыми.
GW33-051_v01
19
Принцип действия и обслуживание фена
Устройство фена для волос
1
2
3
4
5
6
7
8
Воздухоотводное отверстие
Насадка-концентратор
Воздухозаборное отверстие
Переключатель скорости подачи воздуха
Кнопка подачи холодного воздуха
Сопло ионизатора
Регулируемая рукоятка
Петля для подвешивания
Пользование прибором
После мытья волосы надо тщательно вытереть полотенцем. Убедитесь, что переключатель скорости подачи
воздуха (4) установлен в положение 0. Подсоедините
прибор к питающей сети и с помощью переключателя
скорости подачи воздуха (4) установите необходимую
температуру нагрева и подачу воздуха.
Подача холодного воздуха (5)
В данной модели предусмотрена функция подачи холодного воздуха для фиксации формы прически. Нажмите
и придержите кнопку подачи холодного воздуха (5).
Когда холодный воздух уже не будет нужен, отпустите
кнопку подачи холодного воздуха (5), чтобы возвратиться
к режиму нормальной работы фена с нагревом.
Переключатель скорости подачи воздуха:
0 – прибор выключен
1 – низкая скорость
2 – высокая скорость
Технология ионизации
Встроенный в фен генератор излучает поток отрицательных ионов, которые увеличивают поглощение влаги
и предотвращают электризацию волос во время моделирования, делая их мягкими, гладкими и блестящими.
Функция ионизации включается автоматически одновременно с включением фена.
6
1
3
2
5
Насадка – концентратор для укладки волос (2)
Насадка для укладки волос создает концентрированный
поток воздуха, который можно направить на определенный участок головы. Насадка без усилия надевается на
переднюю часть фена для волос.
Очистка и консервация фена
●● Фен
4
8
для волос предназначен исключительно для
домашнего пользования.
●● Всегда включайте фен кнопкой (4) и вынимайте вилку
из розетки.
●● Протрите корпус фена сначала слегка влажной тряпочкой, а затем сухой тряпочкой.
Хранение
●● Всегда выключайте и отсоединяйте прибор от сети,
если им не пользуетесь.
●● Перед тем как убрать фен на хранение, дайте ему
остыть. Храните фен в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.
●● Не обматывайте сетевой питающий провод вокруг
прибора (во избежание повреждения провода). Следите за тем, чтобы не повредить сетевой питающий
провод, не перекручивайте его и не обматывайте
вокруг фена. Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод. Если провод во время эксплуатации перекручивается, прежде чем включить фен,
необходимо распрямить провод.
7
20
GW33-051_v01
Экология – Позаботимся об окружающей
среде!
Каждый пользователь может поспособствовать охране
окружающей среды. Это не является ни трудным, ни
слишком дорогостоящим.
С этой целью: картонную упаковку сдайте
на макулатуру, мешочки из полиэтилена (PE) бросьте в контейнер для
пластика, использованное устройство
отдайте в соответствующий пункт сбора,
поскольку находящиеся в устройстве
опасные компоненты могут быть угрозой
для окружающей среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами!!!
Импортер/изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по
назначению или ненадлежащим обслуживанием.
Импортер/изготовитель оставляет за собой право модифицировать изделие в любое время, без предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с юридическими
нормами, нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми, эстетическими или другими причинами.
GW33-051_v01
21
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на сешоара.
Препоръки за безопасност
Тази информация се отнася за Вашето здраве и безопасност. Преди първото използване на сешоара за коса
е задължително да се запознаете с всички упътвания за
използване и информацията, отнасяща се за безопасността.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте долупосочените
правила, за да избегнете риск от опарване, поражение от ток или пожар.
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Опасност от опарване! Не се докосвайте до горещи
повърхности на устройството.
слагайте фена по време на работата върху
мокра повърхност или дрехи.
●● Не употребявайте при къпането.
●● Ако по време на употребата настъпи повреда, незабавно изтеглете захранващия щепсел и изпратете
фена в сървиз.
●● Никога не слагайте или не пъхайте никакви предмети в отворите на фена.
●● Не употребявайте навън или там, където се използват продукти в спрей (атомизер), или където се
подава кислород.
●● Ако фенът падне във водата, изтеглете захранващия щепсел преди да го извадите. Не посягайте
към него във вода. След това фенът не бива да се
употребява.
●● Настоящият уред може да се ползва от децата
над 8 години и от лицата с ограничени физически,
сетивни или психически възможности или от лицата
без опит или познаване на уреда, ако това става
под надзор на лицето, отговарящо за тяхната безопасност или ако им бяха дадени указания относно
безопасно ползване на уреда и те съзнават опасност, свързана с ползването му.
●● Децата не трябва да играят с уреда.
●● Почистване и поддържане на устройството не
трябва да се извършва от децата, оставени без
надзор.
●● Не
22
●● Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той трябва да е сменен от производителя или
в специалистично ремонтно предприятие, или от
квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
●● Ремонти на устройството могат да се провеждат
изключително от обучен персонал. Неправилно
проведен ремонт може да предизвика сериозна
опасност за потребителя. При появяване на дефекти препоръчваме да се обърнете в специалистичен сървизен пункт на ZELMER.
●● По време на работата фенът става горещ. Не помествайте фена близо до леснозапалими материали.
●● Не насочвайте горещ въздух накъм очите, ръцете
или други места, чувствителни към топлина.
●● Опасността е налице също така при изключен фен.
Винаги трябва да отключите фена от захранването
след употребата или за почистването му.
●● Там, където има накрайници, те могат да станат
горещи по време на употребата и след нея. Преди
да се докоснете до тях, трябва да ги оставите да
изстинат.
●● Ако фенът се употребява в баня, след употребата извадете щепсела от гнездото, тъй като
близостта на вода съставя опасност дори
когато фенът е изключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не употребявайте настоящото устройство
близо до вани, душове, басейни
и подобни резервоари на вода.
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Ако фенът е включен, никога не го оставяйте без
надзор. Опасност от пожар.
●● Осигурете се, че входният и изходният отвор никога
не са блокирани.
не потапяйте фена, захранващия кабел
или щепсела във вода. Никога не слагайте фена
така, че да може да падне във вода, като остава
включен.
●● Не помествайте или не съхранявайте устройството
на мястото, където то може да падне във водата
или да бъде опръскано с нея.
●● Никога не се опитвайте да отстранявате прах или
чужди тела отвътре от фена, като употребявате
остри предмети (напр. гребен).
●● Никога не блокирайте входния или изходния
отвор за въздух или не слагайте фена върху мека
повърхност, като легло или софа, където отворите
за течение на въздух могат да бъдат блокирани.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни часовникови прекъсвачи или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● Никога
GW33-051_v01
●● Държете
захранващия кабел далече от горещи
повърхности.
●● Преди да отложите фена, оставете го да изстине.
●● Не изтегляйте захранващия щепсел, като дърпате
захранващия кабел, а единствено самия щепсел.
●● Не увивайте захранващия кабел наоколо фена
(риск от скъсване на кабела).
●● Никога не бива да прикривате фена с нещо, тъй
като това може да предизвика натрупване на
топлината вътре в него.
●● Не употребявайте не препоръчвани наставки.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Сешоарът ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Ниво на шум: 75 dB/A.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/ЕС.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Указание
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●● Фенът трябва да се употребява изключително за
сушене на коса.
●● Фенът е предназначен изключително за домашна
употреба.
●● При предаване на фена на друго лице моля да пре-
дадете на него и инструкцията. Колкото за фенове,
за които е изтекъл срокът за експлоатационна
трайност, трябва да ги отстраним съгласно действащите разпоредби по опазване на околната среда,
съгласно закона за управление на отпадъци. Не
бива да изхвърляте фена заедно с битовите отпадъци. Моля да се свържете с местното учреждение
по управление на отпадъци.
●● Винаги изключвайте фена от мрежата след приключване на употреба.
●● Употребявайте фена единствено по начина, съответен на предназначението му, както е описано
в настоящата инструкция.
ВНИМАНИЕ: За да осигурите допълнителна
защита, препоръчва се да инсталирате
в електрическата верига, захранваща банята,
устройство за диференциален ток (RCD)
с номинален диференциален ток, не превишаващ 30 мА. За тази цел трябва да се обърнете
към специалист-електрик.
Препоръки за безопасност
Сешоарът има защита срещу прегряване, която изключва
уреда, в случай че температурата на изходящия въздух
е прекалено висока или ако входящият отвор на въздуха е отчасти запушен. Ако сешоарът се изключва по
време на използване, изключете всички превключватели
и оставете сешоара да изстине, тогава защитите автоматично ще се ресетнат. Преди отново да използвате
уреда, проверете дали входящите и изходящите отвори
на въздуха не са запушени. В случай на необходимост
извадете щепсела от контакта и почистете отворите. По
време на използване не запушвайте отворите на въздуха
и внимавайте косата да не влезе вътре в сешоара.
GW33-051_v01
23
Употреба и работа на сешоара
Устройство на сешоара
1
2
3
4
5
6
7
8
Изходящ отвор на въздуха
Концентратор
Входящ отвор на въздуха
Превключвател на скоростта на въздушната струя
Бутон на студената въздушна струя
Дюза на йонизатора
Подвижна дръжка
Халка за окачване
Използване
След измиване на косата я изтрийте добре с кърпа.
Проверете дали превключвателят на скоростта на въздушната струя (4) е настроен на положение 0. Включете
уреда в захранващата мрежа и с помощта на превключвателя на скоростта на въздушната струя (4) изберете
съответната степен на нагряване и въздушна струя.
Студена въздушна струя (5)
Сешоарът има бутон за студена въздушна струя за
фиксиране на фризурата. За да включите студената въздушна струя, натиснете и задръжте бутона на студената
въздушна струя (5). След приключване на използването
пуснете бутона на студената въздушна струя (5), за да
се върнете към нормалния режим на работа на сешоара
с нагряване.
Превключвател:
0 – уредът е изключен
1 – ниска
2 – висока
Йонна технология
Сешоарът има вграден генератор на отрицателни йони,
увеличаващи поглъщането на влага, благодарение на
което косата не се изсушава по време на моделиране
и е много мека и блестяща. Функцията йонизиране се
включва автоматично при включване на сешоара.
6
1
3
2
5
Приставка (концентратор на въздуха) за стилизиране
на косата (2)
Приставката за стилизиране на косата концентрира въздушната струя с цел изсушаване на определени части
от косата. Приставката се слага по лесен начин на предната част на сешоара.
Почистване и поддръжка на сешоара
4
●● Сешоарът е предназначен само за домашно използване.
8
●● Винаги изключвайте сешоара с помощта на бутона
(4) и изваждайте щепсела от контакта.
●● Корпусът на сешоара може да се изтрие с влажна
кърпа, а след това да се подсуши.
7
24
Съхранение
●● Ако сешоарът не се използва, винаги изключвайте
кабела от контакта.
●● След използване изчакайте сешоарът да изстине
и го приберете на сухо, хладно място, до което нямат
достъп деца.
●● Никога не навивайте захранващия кабел около сешоара, тъй като има опасност от преждевременното
изхабяване и прекъсване на проводника. За да осигурите дълъг живот на кабела, внимавайте с него,
избягвайте да го дърпате, усуквате или теглите,
особено при изваждане на щепсела. Ако кабелът се
усуче по време на използване, от време на време го
изправяйте.
GW33-051_v01
Eкология – Пазете околната среда!
Всеки ползувател може да се причини към опазване на
околната среда. Това не е трудно нито много скъпо.
Затова:
–– картонната опаковка предадете за макулатура,
–– торби от полиетилен (PE) хвърлете
в контейнера за пластмаса,
–– износеното устройство предадете
в съответно място за складиране, тъй
като опасните компоненти, намиращи
се в устройството, могат да създадат
опасност за околната среда.
Не изхвърляйте заедно с битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
щети, предизвикани от използване на устройството несъответно на предназначението му или от неправилна експлоатация.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира продукта по всяко време без предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби, норми,
директиви или по конструкторски, търговски, естетически
и други причини.
GW33-051_v01
25
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб
за необхідністю скористатися нею під час користування
феном у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Ця інформація важлива для здоров’я і безпеки користувача. Перед першим користуванням феном для волосся,
обов’язково ознайомтесь з усіма інструкціями з користування та інформацією щодо безпеки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дотримуйтесь вказаних нижче
правил з метою уникнення небезпеки отримання
опіків, ураження струмом і пожежі.
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Небезпека отримання опіків! Не торкайтеся гарячих
поверхонь пристрою.
●● Під час роботи не кладіть фен на мокру поверхню
або одяг.
●● Не використовуйте під час купання.
●● Якщо у процесі його використання буде стверджено
наявність пошкодження, негайно витягніть штепсельну вилку електроживлення та відішліть пристрій у сервісний пункт.
●● Ніколи не вкладайте і не засовуйте жодних предметів в отвори фену.
●● Не користуйтеся феном поза приміщенням або там,
де використовуються продукти в аерозолю (атомайзері) чи де подається кисень.
●● Якщо фен впаде у воду, перед його вийманням
витягніть штепсельну вилку електроживлення. Не
діставайте фен з води. Після цього не можна користуватися феном.
●● Даним пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними,
чуттєвими чи психічними можливостями, або особи
без відповідного досвіду чи знайомості з пристроєм
при умові, що таке користування відбувається під
наглядом особи, котра відповідає за їх безпеку, або
вони отримали вказівки щодо безпечного користування пристроєм і розуміють небезпеку, пов‘язану
з використанням фену.
●● Діти не повинні гратися пристроєм.
●● Чищення і догляд за пристроєм не повинні виконуватися дітьми, залишеними без нагляду.
26
●● Якщо невід‘єднувальний кабель електроживлення
буде пошкоджено, то він повинен бути замінений
у виробника чи в спеціалізованій ремонтній майстерні або кваліфікованою особою з метою уникнення небезпеки.
●● Ремонти пристрою може проводити виключно спеціально навчений персонал. Неправильно виконаний ремонт може спричинити серйозну загрозу для
користувача. У разі ствердження несправностей
рекомендуємо звернутися у спеціалізований пункт
сервісного обслуговування ZELMER.
●● Під час роботи фен стає гарячим. Не кладіть фен
поблизу легкозаймистих матеріалів.
●● Не спрямовуйте гаряче повітря у напрямку очей,
рук або інших місць, чутливих до тепла.
●● Небезпека існує також і при вимкненому фені.
Завжди слід відключати фен від електроживлення
після його використання або з метою чищення.
●● Там, де знаходяться насадки, вони можуть нагрітися під час і після використання. Перед тим, як до
них торкатися, необхідно дозволити їм охолонути.
●● Коли фен для волосся використовується у ванній кімнаті, то після використання витягніть
штепсельну вилку з розетки, оскільки близькість води становить загрозу навіть тоді, коли
фен для волосся вимкнений.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Забороняється
використовувати цей пристрій
поблизу ванни, душових кабін, басейнів та подібних водних резервуарів.
Увага!
Недотримання правил безпеки загрожує
пошкодженням майна
●● Коли фен увімкнений, ніколи не залишайте його без
нагляду. Це загрожує пожежею.
●● Переконайтеся у тому, що впускний та випускний
отвори ніколи не заблоковані.
●● Ніколи не занурюйте фен, кабель електроживлення
або штепсельну вилку у воду. Ніколи не відкладайте ручний фен униз таким чином, щоб він міг
впасти у воду, перебуваючи надалі ввімкненим.
●● Не кладіть і не зберігайте пристрій у місці, де він
може впасти у воду або бути забризканий водою.
●● Ніколи не намагайтеся усувати пилюку або сторонні
предмети з середини фену для волосся за допомогою гострих предметів (нп., гребінця).
●● Ніколи не блокуйте впускні та випускні повітряні
отвори, та не кладіть фен на м‘яку поверхню, таку
як ліжко або диван, де отвори пропуску повітря
можуть бути заблоковані.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх часових вимикачів (таймерів) або
окремої системи дистанційного регулювання.
GW33-051_v01
●● Тримайте кабель електроживлення подалі від гаря-
чих поверхонь.
●● Перед відкладенням ручного фену дайте йому охолонути.
●● Не виймайте штепсельну вилку, тягнучи за кабель
електроживлення, а лише за саму штепсельну
вилку.
●● Не намотуйте кабель електроживлення довкола
фену (небезпека обривання кабелю).
●● Ніколи не можна прикривати будь-чим фен, оскільки
це може призвести до нагромадження тепла усередині фена.
●● Не користуйтеся насадками без рекомендації
виробника.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Фен
слід використовувати тільки для сушіння
волосся.
●● Фен призначений виключно для домашнього користування.
●● У випадку передачі фену іншій особі, просимо також
передати цій особі дану інструкцію. Щодо фенів,
непридатних для подальшого використання, необхідно позбуватися їх у відповідності з чинними нормами у галузі охорони навколишнього природного
середовища згідно із Законом про господарське
використання відходів. Забороняється викидати
фен разом із побутовим сміттям. Просимо консультуватися з локальним органом у справах господарського використання відходів.
●● Завжди відключайте фен від електромережі після
закінчення користування ним.
●● Використовуйте фен виключно у відповідності до
його призначення таким способом, який описаний
у даній інструкції.
Вказівки з безпеки
Фен має захист від перегріву, що виключає пристрій
у разі надто високої температури повітря на виході або
внаслідок часткового закупорення вхідних отворів для
проходу повітря. У разі, якщо фен виключається під час
користування, виключіть усі перемикачі і залишіть фен
для охолодження, тоді відбудеться автоматичне перезавантаження захисту. Перед повторним користуванням,
перевірте чи вхідні та вихідні отвори повітря не закупорені. За необхідністю, вийміть вилку з розетки і виконайте
очищення отворів. Під час користування не закривайте
отвори руху повітря і не допускайте попадання волосся
усередину фена.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку вагів.
Фен ZELMER виконуютє вимоги діючих стандартів.
Рівень шуму: 75 дБ/A.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
ПРИМІТКА: Для забезпечення додаткового
захисту рекомендується установити в електричній схемі подачі електроживлення до ванної кімнати пристій захисного відключення, що
управляється диференціальним (залишковим)
струмом (RCD) з номінальним диференціальним
(залишковим) струмом, котрий не перевищує
30 мА. По цьому питанню слід звернутися до
спеціаліста-електрика.
GW33-051_v01
27
Складові частини фена
1
2
3
4
5
6
7
8
Обслуговування і робота фена
Вихід повітря
Насадка концентратора
Вхід повітря
Перемикач швидкості руху повітря
Кнопка надуву холодного повітря
Cопло іонізатора
Рухома ручка
„Вушко” для підвішування
Користування
Після миття волосся, витріть старанно рушником. Перевірте, чи перемикач швидкості руху повітря (4) встановлений у положення 0. Підключіть прилад до живильної
мережі і перемикачем швидкості руху повітря (4) виберіть
відповідний ступінь нагріву i надуву повітря.
Надув холодного повітря (5)
Фен для волосся оснащений кнопкою надуву холодного
повітря, що застосовується для фіксування зачіски. Для
застосування надуву холодного повітря, натисніть і притримайте кнопку надуву холодного повітря (5). звільніть
кнопку надуву холодного повітря (5), натисніть кнопку
однин раз, щоб повернути до нормального робочого
режиму фена з нагрівом.
Перемикач швидкості руху повітря:
0 – прилад виключений
1 – низька
2 – висока
Іонна технологія
Фен має убудований генератор, що генерує від’ємні іони,
що збільшують поглинання вологи, завдяки чому волосся
не висушується під час моделювання i воно стає більш
м’яким та блискучим.Функція іонізації включається автоматично під час включення фена.
6
1
3
2
5
Насадка (концентратор повітря) для укладки
волосся (2)
Насадка для укладки волосся приводить до концентрації повітря для надання можливості висушення вибраних
зон волосся. Насадка легко встановлюється на передню
частину фена для волосся.
Очищення і зберігання фена
●● Фен призначений виключно для домашнього викорис-
4
тання.
8
●● Виключіть фен кнопкою (4) i вийміть вилку з розетки.
●● Корпус фена протерти зволоженою ганчіркою, далі
протерти досуха.
Зберігання
●● Якщо не користуєтесь феном, вийміть кабель з розетки.
●● Після користування зачекайте до охолодження фена
i покладіть його у сухому, холодному, недоступному
для дітей місці.
●● Забороняється змотувати живильний кабель навколо
фена, тому що це несе ризик передчасного зносу
і прориву кабелю. З кабелем слід поводитися обережно, для забезепечення його довготривалої надійності, не допускати шарпання, скручування або тягнення, особливо при вийманні вилки. Якщо кабель
скрутиться під час користування, від часу до часу
потрібно його випрямити.
7
28
GW33-051_v01
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище!
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі пошкодження,
cпричинені застосуванням приладу не за призначенням або
неправильною експлуатацією.
Імпортер/виробник залишає за собою право у будь-який момент,
без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним
актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних,
комерційних та інших причин.
GW33-051_v01
29
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay special attention
to important safety instructions. Keep this User’s Guide for
future reference.
Important safety instructions
The following information concerns your health and safety.
Please read the instructions for use and important safety
instructions completely before using the hair dryer.
WARNING: Observe the following rules in order to
avoid danger of burns, electrocution or fire.
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Danger
of burning ! Do not touch hot parts of the
appliance.
●● Do not place working hair dryer on wet surface or
clothes.
●● Do not use when bathing.
●● If the appliance is damaged during operation, unplug it
immediately and send it to a service point.
●● Never insert or push any objects into the hair dryer.
●● Not to be used outdoors, close to aerosol products
(atomiser) or in places where the oxygen is applied.
●● If the hair dryer falls into water, unplug it before taking
it out. Do not put your hands in water when reaching
for it. It is not allowed to use the hair dryer afterwards.
●● This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the appliance.
●● Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
●● If the power supply cord is damaged in order to avoid
risks it should be replaced by the producer or in
a specialized repair point or by a qualified person.
●● Repairs of appliance can be carried our exclusively
by an authorised personnel. Unauthorised repairs
can cause serious risk to users. In case of defects
we recommend referring to an authorised ZELMER
service point.
●● When working the hair dryer becomes hot. Do not
place hair dryer close to flammable materials.
●● Do not direct hot air at eyes, hands or other heat
sensitive parts of body.
30
●● The risks exist even when the hair dryer is switched off Always unplug the hair dryer after use or for cleaning.
●● Where caps are applied they can become hot during
and after use. Let them cool down before touching.
●● When hair dryer is used in bathroom, unplug it
after use, as vicinity of water is dangerous even
when the hair dryer is switched off.
WARNING: Do not use this appliance
near bathtubs, showers, basins or other
vessels containing water.
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●● Never leave working hair dryer unattended Risk of fire.
●● Make sure that input and output holes are never
blocked.
●● Never place hair dryer, plug or supplying cord in water.
Never place the hand hair dryer down in a way, in
which it could fall to water when working.
●● Do not place and store the appliance in places where it
can fall to water or be splashed.
●● Never try to remove dust or other objects from inside of
hair dryer using sharp objects (i.e. comb).
●● Never block the inlet and outlet of air, and do not place
hair dryer on soft surface such as bed or sofa, where
the air intake hole can be blocked. The appliance is
not intended to be used with external time switches or
separate system of remote control.
●● Keep the supply cord far away from hot surfaces.
●● Before putting hair dryer away allow it to cool down.
●● Do not unplug by pulling the power supply cord but by
pulling the plug itself.
●● Do not turn the power supply cord around hair dryer
(risk of cord damaging)
●● Never cover hair dryer as it can lead to accumulation
of heat inside it.
●● Do not use not recommended caps.
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● Hair dryer should be used exclusively to dry hair.
●● Hair dryer is to be used exclusively for domestic
purposes.
●● If hair dryer is made available to a different person,
please provide the person with this instruction
manuals. As for hair dryers whose life time has
expired, they are to be disposed of in accordance with
valid environment protection regulations according to
Waste Management Statute. Disposal of hair dryers
with domestic waste is not allowed. Please consult
your local waste management authority.
GW33-051_v01
●● Always unplug hair dryer after use.
●● Use hair dryer according to its intended use only as
stipulated in the present instruction.
CAUTION: In order to ensure additional protection it
is recommended to equip electric circuit supplying
the bathroom with a residual current device (RCD)
with a residual current not exceeding 30 mA. In this
respect a specialized electrician is to be addressed.
Safety instructions
This hair dryer is equipped with an overheating protection
device which turns off the appliance when the temperature of
the outflow air is too hot or when the air inlet is partly blocked.
If the hair dryer switches off during operation please switch off
all buttons and allow to cool. The protection device will then
automatically reset. Before using check if air inlet and outlet
is not blocked. If necessary unplug the appliance and clean
the openings. While using the appliance do not block the
openings and do not allow hair to get inside the hair dryer.
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
ZELMER hair dryer fulfills the requirements of the existing
norms.
Noise level: 75 dB/A.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance was marked by the CE sign on the rating label.
Product features
1
2
3
4
5
6
7
8
Air outlet
Concentrator
Air inlet
Airflow speed switch
Cold shot button
Ionizer nozzle
Movable handle
Hang loop
Air speed switch:
0 – off
1 – low
2 – high
6
1
3
2
5
4
7
8
GW33-051_v01
31
How to use
Operation
Dry hair thoroughly with a towel after washing. Check if the
air speed switch (4) in 0 position. Plug in the appliance and
choose the desired heat and air speed using the air speed
switch (4).
The cold shot function (5)
This model is equipped with a cold shot button which is used
to set style. To use the cold shot function press and hold
the cold button (5). To return to the normal operation mode
release the cold button (5).
Ionic technology
The hairdryer is equipped with a built-in generator which
produces negatively-charged ions, which increase moisture
absorption by hair, so hair is not dried up during a hair-do
modeling and looks soft and shiny.
Hair styling concentrator (2)
This attachment concentrates the airflow and enables to
dry only selected parts of hair. The concentrator is easily
attached to the front part of the hair dryer.
Cleaning and maintenance
●● The hair dryer is intended for household use only.
●● Always switch off the hair dryer using the button (4) and
unplug the appliance.
●● The housing can be wiped with a damp cloth, however it
needs to be wiped dry afterwards.
Storage
●● When not in use, unplug the appliance.
●● After use allow the hair dryer to cool and store out of
reach of children in a dry and cool place.
●● Never wrap the cord around the appliance, as this
will cause the cord to wear prematurely and break.
Handle the cord carefully to ensure its long efficiency.
Avoid jerking, twisting or straining it especially while
unplugging. If the cord becomes twisted due to use,
periodically straighten it.
Ecology – Taking care of the environment!
All users can contribute to environmental protection. It is
neither difficult nor too expensive.
To do that:
–– Put the cardboard box into paper drop.
–– Put plastic bags into plastic waste
container.
–– Give used device to appropriate storage
yard, as dangerous components of
the device can pose a threat to the
environment.
Do not throw it out together with household garbage!!!
32
The manufacturer/importer cannot be held responsible for damage
caused by improper use or improper service.
Manufacturer/importer claims the right to modify the product any time,
without prior notice, in order to adjust to law norms and directives or
because of constructional, commercial, esthetic and other reasons.
GW33-051_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement