Zelmer ZHD23300 (HD1001) User Manual

Zelmer ZHD23300 (HD1001) User Manual
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SUSZARKA DO WŁOSÓW
Typ HD1000, HD1001
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
VYSOUŠEČ VLASŮ
Typ HD1000, HD1001
SK NÁVOD NA OBSLUHU
SUŠIČ NA VLASY
Typ HD1000, HD1001
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HAJSZÁRÍTÓ
HD1000, HD1001 Típus
12–14
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
СЕШОАР ЗА КОСА
Тип HD1000, HD1001
21–23
6–8
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
USCĂTOR DE PĂR
Tip HD1000, HD1001
15–17
UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ФЕН ДЛЯ ВОЛОССЯ
Тип HD1000, HD1001
24–27
9–11
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФЕН ДЛЯ ВОЛОС
Tип HD1000, HD1001
18–20
EN USER MANUAL
HAIR DRYER
Type HD1000, HD1001
3–5
28–30
A
7
2
3
1
8
4
5
6
B
1
2
3
4
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji suszarki.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem suszarki do włosów obowiązkowo zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami użytkowania i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: Przestrzegaj poniższych zasad w celu
uniknięcia ryzyka oparzenia, porażenia prądem lub
pożaru.
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się
do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Podczas pracy, suszarka staje się gorąca. Nie umieszczaj suszarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
●● Nie kieruj gorącego powietrza w kierunku oczu, rąk lub
innych miejsc wrażliwych na ciepło.
●● Zagrożenia istnieją również przy wyłączonej suszarce.
Zawsze należy odłączyć suszarkę od zasilania po jej
użyciu lub w celu jej czyszczenia.
●● Tam gdzie występują nasadki, mogą stać się gorące
podczas i po użyciu. Przed ich dotykaniem, należy
pozwolić na ich ostygnięcie.
●● Gdy suszarka do włosów jest używana w łazience,
po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy
suszarka do włosów jest wyłączona.
OSTRZEŻENIE: Nie używać niniejszego
urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników
z wodą.
●● Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykaj gorących
powierzchni urządzenia.
●● Podczas pracy nie kładź suszarki na mokrej
powierzchni lub ubraniu.
●● Nie używaj podczas kąpieli.
●● Jeżeli podczas jej używania wystąpi uszkodzenie,
wyciągnij natychmiast wtyczkę zasilania i odeślij ją do
serwisu.
●● Nigdy nie wkładaj lub nie wsuwaj żadnych przedmiotów do otworów suszarki.
●● Nie używaj na zewnątrz lub tam, gdzie są stosowane
produkty w aerozolu (atomizerze) lub gdzie podawany
jest tlen.
●● Jeżeli suszarka wpadnie do wody, przed jej wyjęciem
wyciągnij wtyczkę zasilania. Nie sięgaj po nią do wody.
Nie wolno później używać suszarki.
●● Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub
mentalnych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nie
należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przez dzieci powyżej ósmego roku życia, pod warunkiem odpowiedniego
nadzoru.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
HD1000-001_v02
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Gdy suszarka jest włączona, nigdy nie pozostawiaj jej
bez nadzoru. Ryzyko pożaru.
●● Upewnij się, że otwory wlotowy i wylotowy nigdy nie są
zablokowane.
nie zanurzaj suszarki, przewodu zasilającego
lub wtyczki w wodzie. Nigdy nie odkładaj podręcznej
suszarki do dołu, w taki sposób, że może ona wpaść
do wody będąc wciąż włączona.
●● Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono wpaść do wody lub być nią ochlapane.
●● Nigdy nie próbuj usuwać pyłu lub ciał obcych z wnętrza
suszarki do włosów używając ostrych przedmiotów
(np. grzebienia).
●● Nigdy nie blokuj otworów wlotu lub wylotu powietrza,
ani nie kładź suszarki na miękkim podłożu, takim jak
łóżku lub kanapa, gdzie mogą zostać zablokowane
otwory przepływu powietrza.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących
powierzchni.
●● Przed odłożeniem podręcznej suszarki, pozwól na jej
ostygnięcie.
●● Nie wyciągaj wtyczki zasilania przez ciągnięcie za
przewód zasilający, a jedynie za samą wtyczkę.
●● Nigdy
3
●● Nie
zwijaj przewodu zasilającego wokół suszarki
(ryzyko przerwania przewodu).
●● Nigdy nie wolno niczym przykrywać suszarki, ponieważ może to powodować akumulację ciepła w jej
wnętrzu.
●● Nie stosuj nie zalecanych nasadek.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Suszarka powinna być stosowana jedynie do suszenia
włosów.
●● Suszarka
przeznaczona jest wyłącznie do użytku
domowego.
●● W przypadku oddawania suszarki innej osobie, proszę
przekazać tej osobie również instrukcję. Co do suszarek, dla których upłynęła ich trwałość użytkowa, musimy
pozbyć się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami
ochrony środowiska zgodnie z Ustawą o Gospodarce
Odpadami. Nie wolno pozbywać się suszarki razem
z odpadkami domowymi. Proszę skonsultować się
z lokalnym ośrodkiem gospodarki odpadami.
●● Zawsze odłączaj suszarkę od sieci po zakończeniu
używania.
●● Używaj suszarki jedynie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jak to jest opisane w niniejszej instrukcji.
UWAGA: Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym,
zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym
nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy
zwrócić się do specjalisty elektryka.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Suszarka posiada ochronę przed przegrzaniem, która wyłącza urządzenie w przypadku zbyt wysokiej temperatury
wylatującego powietrza lub wskutek częściowego zatkania
otworów wlotowych powietrza. W przypadku, kiedy suszarka
wyłącza się podczas używania, proszę wyłączyć wszystkie przełączniki i pozwolić suszarce na ostygnięcie, wtedy
nastąpi automatyczne zresetowanie zabezpieczenia. Przed
ponownym użyciem, sprawdź czy otwory wlotowe i wylotowe
powietrza nie są zatkane. W razie konieczności, wyciągnij
wtyczkę z gniazdka i oczyścić otwory. Podczas użytkowania
nie zatykaj otworów przepływu powietrza ani nie pozwalaj na
dostanie się włosów do wnętrza suszarki.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Suszarka ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Poziom mocy akustycznej: 83 dB/A.
4
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
(Rys. A)
Wylot powietrza
Osłona wlotu powietrza
Filtr siatkowy
Przełącznik regulacji prędkości nadmuchu powietrza
Praktyczny uchwyt do zawieszania
Przewód przyłączeniowy
Koncentrator powietrza
Dyfuzor (Typ HD1001)
Regulacja prędkości nadmuchu powietrza
0 – urządzenie wyłączone
1 – delikatny strumień powietrza
2 – silny strumień powietrza
– nadmuch zimnego powietrza
Obsługa i działanie suszarki
UŻYWANIE
Po umyciu, wytrzyj dobrze włosy ręcznikiem. Sprawdź czy
przełącznik regulacji prędkości nadmuchu powietrza (4) jest
ustawiony w pozycji „0”. Podłącz urządzenie do sieci zasilającej i przełącznikiem prędkości nadmuchu powietrza (4)
wybierz odpowiednią prędkość.
TECHNOLOGIA JONOWA
Suszarka posiada wbudowany generator wytwarzający
ujemne jony, które zwiększają pochłanianie wilgoci, dzięki
czemu włosy nie wysuszają się podczas modelowania i są
bardziej miękkie i błyszczące. Funkcja jonizacji uruchamia
się automatycznie podczas włączenia suszarki.
ZIMNY NADMUCH
Nadmuch zimnego powietrza służy do utrwalania fryzury.
Przesunięcie przełącznika regulacji prędkości nadmuchu
powietrza (4) w pozycję
– nadmuch zimnego powietrza
spowoduje, że z urządzenia zacznie wydobywać się zimne
powietrze.
KONCENTRATOR POWIETRZA
Koncentrator powietrza, pozwala skierować strumień powietrza precyzyjnie tam, gdzie chcesz, dzięki czemu w łatwy
i szybki sposób wysuszysz określone obszary włosów.
Koncentrator powietrza jest w prosty sposób nakładany na
przednią część suszarki do włosów.
HD1000-001_v02
DYFUZOR
Dyfuzor pozwala w łatwy sposób wysuszyć włosy i ułożyć
naturalną fryzurę. Dzięki zastosowaniu dyfuzora uzyskasz
naturalne fale (bez konieczności nakładania żelu lub pianki
modelującej) a fryzura utrzyma się przez dłuższy czas.
Suszenie i układanie włosów
●● Po umyciu, wytrzyj dokładnie włosy ręcznikiem.
●● Załóż na suszarkę odpowiednie akcesorium, koncentra-
tor powietrza do suszenia lub dyfuzor do układania włosów (typ HD1001).
●● Przed włożeniem wtyczki do gniazda elektrycznego
upewnij się, że przełącznik regulacji prędkości nadmuchu powietrza (4) znajduje się w pozycji „0”. Następnie
podłącz urządzenie do prądu.
●● Jeśli chcesz szybko wysuszyć włosy, ustaw przełącznik
regulacji prędkości nadmuchu powietrza (4) w pozycji „2”.
●● Przesunięcie przełącznika regulacji prędkości nadmuchu
powietrza (4) w pozycję
– nadmuch zimnego powietrza spowoduje, że z urządzenia zacznie wydobywać się
zimne powietrze.
●● W momencie uruchomienia suszarki, automatycznie włącza się funkcja jonizacji, dzięki której łatwiej uformujesz
wymarzoną fryzurę a włosy pozostaną zdrowsze.
●● W celu utrwalenia fryzury, przesuń przełącznik regulacji prędkości nadmuchu powietrza (4) w pozycję
–
nadmuch zimnego powietrza.
●● Po zakończeniu suszenia, ustaw przełącznik regulacji
prędkości nadmuchu powietrza (4) w pozycji „0”.
●● Po każdym użyciu zawsze odłączaj urządzenie z prądu.
●● Bezpośrednio po użyciu suszarki akcesoria mogą być
rozgrzane. Zawsze zostawiaj urządzenie do ostygnięcia
przed zdjęciem akcesorium.
Czyszczenie i konserwacja suszarki
●● Po każdym użyciu wyłącz i odłącz suszarkę od źródła
zasilania.
●● Nigdy nie zanurzaj suszarki, przewodu zasilającego lub
wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
●● Zaleca się od czasu do czasu zdejmować osłonę wlotu
powietrza (2) w celu jej oczyszczenia i oczyszczenia filtra siatkowanego (3), znajdującego się pod osłoną.
●● Obudowę suszarki w razie potrzeby przetrzyj wilgotną
szmatką (może być zwilżona środkiem do mycia naczyń)
wysusz lub wytrzyj do sucha.
Nie stosuj środków do szorowania, a także rozpuszczalników.
●● Wysusz dokładnie wszystkie elementy, które były czyszczone.
CZYSZCZENIE OSŁONY WLOTU POWIETRZA I FILTRA
SIATKOWEGO (Rys. B)
1 Zdejmij osłonę wlotu powietrza (2), przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2 Wyciągnij z urządzenia filtr sitkowy (3).
HD1000-001_v02
3 Oczyść i przetrzyj go za pomocą suchej lub lekko zwilżonej szmatki. Po wysuszeniu umieść go w uprzednio zajmowanym miejscu.
4 Załóż osłonę wlotu powietrza (2) przekręcając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
PRZECHOWYWANIE
●● Jeżeli nie używasz suszarki, zawsze odłączaj urządzenie z prądu.
●● Po użyciu odczekaj aż suszarka ostygnie i schowaj ją
w suchym, chłodnym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
●● Nigdy nie zwijać przewodu zasilającego wokół suszarki,
ponieważ powoduje to ryzyko przedwczesnego zużycia
i przerwania przewodu. Należy postępować z przewodem ostrożnie, aby zapewnić jego długą sprawność
i unikać szarpania, skręcania lub pociągania, szczególnie przy wyciąganiu wtyczki. Jeżeli przewód ulegnie
skręceniu podczas używania, należy go od czasu do
czasu prostować.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do Ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj
do odpowiedniego punktu składowania, gdyż
znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
5
CZ
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít
i v průběhu používání přístroje.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečnosti. Před
prvním použitím vysoušeče se prosím bezpodmínečně
seznamte se všemi pokyny návodu k obsluze a informace
týkajícími se bezpečnosti.
VAROVÁNÍ: Dodržujte níže uvedené zásady, abyste
zabránili nebezpečí popálení, poranění elektrickým
proudem nebo požáru.
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Nebezpečí
popálení! Nedotýkejte se horkých ploch
přístroje.
●● Nepokládejte přístroj na mokrý povrch nebo oblečení.
●● Nepoužívejte přístroj během koupele.
●● Pokud během používání dojde k poškození přístroje,
neodkladně jej odpojte ze zásuvky a pošlete do servisního střediska.
●● Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte žádné předměty.
●● Nepoužívejte přístroj venku nebo tam, kde se používají
výrobky ve spreji (atomizéru) či tam, kde se aplikuje
kyslík.
●● Pokud vysoušeč spadne do vody, předtím, nejdříve
odpojte vidlici ze zásuvky a až poté jej vyjměte z vody.
Potom se vysoušeč nesmí používat.
●● Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým nebo mentálním omezením a osoby, jež nemají
žádné zkušenosti a odborné znalosti, mohou používat
spotřebič pouze pod dohledem, nebo po předchozím
poučení o možném riziku a seznámení s bezpečeným
používáním spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se
spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou pouze děti starší osmi let, za předpokladu,
že budou pod přísným dohledem.
●● Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být
vyměněn u výrobce nebo v odborné opravně či kvalifikovanou osobou pro zabránění nezpezpečí.
●● Opravy přístroje smí provádět pouze řádně zaškolená
osoba. Nesprávně provedená oprava může způsobit
nebezpečí pro uživatele. V případě poškození doporučujeme se obrátit na servisní středisko ZELMER.
●● Během práce se vysoušeč stává horký. Nepokládejte
jej v blízkosti hořlavých materiálů.
6
●● Nesměrujte proud vzduchu na oči, ruce nebo jiná místa
citlivá na teplo.
●● Nebezpečí může vzniknout i při vypnutém vysoušeči.
Po použití nebo pro čištění vždy odpojte vysoušeč ze
zásuvky.
●● Nástavce se během použití mohou stát horké. Předtím,
než se jich dotknete, nechte je vychladnout.
●● Pokud je přístroj používán v koupelně, po použití
vždy vyjměte vidlici ze zásuvky, protože blízkost
vody je nebezpečná i při vypnutém přístroji.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj
v blízkosti van, sprch, bazénů a jiných
vodních nádrží.
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Nikdy
nenechávejte zapnutý vysoušeč bez dozoru.
Nebezpečí požáru.
●● Vždy se ujistěte, že otvory pro přívod a výfuk vzduchu
nejsou zakryty.
●● Vysoušeč, napájecí kabel a vidice se nesmí ponořit do
vody. Nikdy nepokládejte zapnutý přístroj dolů tak, že
by mohl spadnout do vody.
●● Nepokládejte ani neskladujte přístroj na místech, kdy
by mohl spadnout do vody nebo se dostat do styku
s vodou.
●● Nikdy neodstraňujte prach nebo cizí tělesa z vnitřku
přístroje pomocí ostrých předmětů (např. hřebene).
●● Nikdy nezakrývejte otvory pro přívod a výfuk vzduchu
a nepokládejte přístroj na měkkém povrchu (např.
postel, pohovka), kde může dojít k zakrytí otvorů pro
průchod vzduchu.
●● Přístroj není určen pro použití s vnejšími časovými
vypínači nebo vnějšími systémy dálkového ovládání.
●● Udržujte napájecí kabel ve vzdálenosti od horkých
povrchů.
●● Před uskladněním vysoušeče nechte jej vychladnout.
●● Nevytahujte vidlici napájecího přívodu taháním za kabel.
●● Neomotávejte napájecí kabel kolem přístroje (riziko
přetrhnutí kabelu).
●● Nikdy ničím nepřikrývejte vysoušeč, aby nedošlo
k akumulaci tepla v jeho vnitřku.
●● Nepoužívejte nástavce, které nejsou doporučeny
výrobcem.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Vysoušeč by měl být používán pouze k sušení vlasů.
●● Vysoušeč je určen pouze pro domácí použití.
●● Pokud předáváte vysoušeč jiné osobě, předejte ji rovněž tento návod. Přístroj, jehož životnost uplynula, musí
HD1000-001_v02
být odstraněn dle platných předpisů o ochraně životního
prostředí a zákona o odpadovém hospodářství. Kontaktujte místní středisko pro odpadové hospodářství.
●● Po použití vysoušeč vždy odpojte z elektrické sítě.
●● Používejte přístroj pouze v souladu s jejím určením dle
tohoto návodu.
POZNÁMKA: Pro zajištění dodatečné ochrany doporučujeme, abyste v napájecím vedení koupelny nainstalovali proudový chranič RCD s citlivostí do 30 mA.
Za tímto účelem se obraťte na elektromontéra.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Vysoušeč je vybaven ochranou proti přehřátí, která přístroj
vypne v případě příliš vysoké teploty proudícího vzduchu
nebo v důsledku částečného ucpání otvorů přes které proudí
vzduch. V případě, kdy se vysoušeč v průběhu používání
vypíná vypněte veškeré přepínače a nechte přístroj vychladnout, tím dojde k automatickému znovu zapojení ochrany.
Před opětovným použitím ověřte, zda otvory, kterými proudí
vzduch, nejsou ucpané. V případě nutnosti vytáhněte
zástrčku ze zásuvky a otvory očistěte. V průběhu používání
se nedotýkejte otvorů, kterými proudí vzduch a dbejte, aby
se nimi nedostávaly vlasy do přístroje.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku
výrobku.
Vysoušeč ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Hladina hluku: 83 dB/A.
Zařízení je shodné s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
Popis přístroje
1
2
3
4
5
6
7
8
Výfuk vzduchu
Kryt přívodu vzduchu
Síťový filtr
Přepínač rychlosti toku vzduchu
Praktický úchyt pro zavěšení
Napájecí kabel
Koncentrátor vzduchu
Difuzér (Typ HD1001)
Nastavení rychlosti toku vzduchu
0 – vypnuto
1 – jemný proud vzuchu
2 – silný proud vzduchu
– studený proud vzduchu
HD1000-001_v02
(Obr. A)
Obsluha a práce vysoušeče
POUŽITÍ
Po umytí si důkladně vysušte vlasy ručníkem. Zkontrolujte,
zda je přepínač rychlosti toku vzduchu (4) nastaven do
polohy „0“, Připojte přístroj k elektrické síti a přepínačem
rychlosti toku vzduchu (4) vyberte vhodnou rychlost.
IONOVÁ TECHNOLOGIE
Vysoušeč je vybaven generátorem, vytvářejícím záporné
iony, které zvětšují absorpci vlhkosti, což pomáhá udržet
kondici vlasů, jejich lesk a splývavost. Funkce ionizace
působí automaticky po zapnutí vysoušeče.
STUDENÝ PROUD VZDUCHU
Studený proud vzduchu slouží k prodloužení trvanlivosti
účesu. Po nastavení přepínače rychlosti toku vzduchu (4) do
polohy
(studený proud vzduchu) vysoušeč začne vyfukovat studený vzduch.
KONCENTRÁTOR VZDUCHU
Koncentrátor vzduchu umožňuje snadno směrovat proud
vzduchu přesně tam, kam chcete, díky čemuž rychle vysušíte požadovaná místa. Koncentrátor vzduchu se jednoduchým způsobem nasazuje na přední část vysoušeče.
DIFUZÉR
Difuzér umožňuje snadno vysušit vlasy a vytvořit přirozený
účes. Díky difuzéru vytvoříte přirozené vlny (bez použití gelu
nebo pěny) a účes bude trvanlivější.
Sušení a modelování vlasů
●● Po umytí si důkladně vysušte vlasy ručníkem.
●● Nasaďte na vysoušeč vhodné příslušenství: koncentrátor
vzduchu pro sušení nebo difuzér pro modelování vlasů
(typ HD1001).
●● Před připojením k elektrické síti se ujistěte, že je přepínač rychlosti toku vzduchu (4) nastaven do polohy „0“.
Pak přístroj připojte k síti.
●● Pokud si chcete rychle vysušit vlasy, nastavte přepínač
rychlosti toku vzduchu (4) do polohy „2“.
●● Po nastavení přepínače rychlosti toku vzduchu (4) do
polohy
(studený proud vzduchu) vysoušeč začne
vyfukovat studený vzduch.
●● Při zapnutí vysoušeče se automaticky zapne funkce
ionizace, díky níž si snadněji vytvoříte vytoužený účes
a vlasy zůstanou zdravé.
●● Pro prodloužení trvanlivosti účesu nastavte přepínač
rychlosti toku vzduchu (4) do polohy
– studený proud
vzduchu.
●● Po ukončení sušení nastavte přepínač rychlosti toku
vzduchu (4) do polohy „0“.
●● Po každém použtí odpojte přístroj ze zásuvky.
●● Po použití vysoušeče příslušenství může být rozehřáté.
Předtím, než sejměte příslušenství, vždy nechte přístroj
vychladnout.
7
Čištění a údržba vysoušeče
●● Po
každém použití vysoušeč vypněte a odpojte ze
zásuvky.
●● Nikdy neponořujte vysoušeč, napájecí kabel ani vidlici do
vody nebo jiné tekutiny.
●● Občas sejměte kryt přívodu vzduchu (2) pro jeho čištění
a čištění síťového filtru (3), který se nachází pod krytem.
●● V případě potřeby vyčistěte vysoušeč vlhkým hadříkem
(může být s prostředkem na mytí nádobí) a důkladně
vysušte. Nepoužívejte prostředky na drhnutí ani rozpouštědla.
●● Důkladně vysušte všechny prvky, které byly čištěny.
ČIŠTĚNÍ KRYTU PŘÍVODU VZDUCHU A SÍŤOVÉHO
FILTRU (Obr. B)
1 Sejměte kryt přívodu vzduchu (2) otočením proti směru
hodinových ručiček.
2 Vyjměte síťový filtr zpřístroje.
3 Vyčistěte filtr pomocí suchého nebo lehce zvlhčeného
hadříku. Po vysušení opětovně umístěte filtr uvnitř vysoušeče.
4 Nasaďte kryt pívodu vzduchu (2) otočením ve směru
hodinových ručiček.
USKLADNĚNÍ
●● Pokud nepoužíváte vysoušeč, vždy jej odpojte ze
zásuvky.
●● Po použití nechte přístroj vychladnout a uschovejte jej
v chladu a suchu, na místě nepřístupném pro děti.
●● Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem přístroje, protože to způsobí riziko opotřebení a přetrhnutí kabelu.
Zacházejte s kabelem opatrně, abyste zajistili jeho dlouhou životnost. Nevytáhujte a netrhejte za kabel, zejména
při vytahování vidlice. Pokud dojde k zkroucení kabelu
během používání, občas jej narovnejte.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte.
Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně
by měly být vráceny k novému zhodnocení.
Obal z kartonu lze odevzdat do sběren
starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE,
PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
8
HD1000-001_v02
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať
aj počas neskoršieho používania sušiča.
Bezpečnostné pokyny
Tieto informácie sa týkajú Vášho zdravia a bezpečnosti.
Pred prvým použitím sušiča na vlasy sa podrobne zoznámte
so všetkými pokynmi týkajúcimi sa používania a bezpečnostnými informáciami.
UPOZORENIE: Dodržujte dole opísané pokyny. Uniknete tak možnému opareniu, úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
●● Prístroj
môže opravovať len školený personál.
Nesprávne vykonaná oprava môže vážne ohroziť užívateľa. V prípade vzniku chýb sa obráťte na špecializovaný servis ZELMER.
●● Počas práce sa sušič zohrieva. Neklaďte sušič v blízkosti horľavých materiálov.
●● Nesmerujte horúci vzduch na oči, ruky alebo iné miesta
citlivé na teplo.
●● Nerobte tak ani pri vypnutom sušiči. Po použití alebo
za účelom čistenia sušič vždy vypnite z elektrického
prúdu.
●● Nástavce počas používania a krátko po použití môžu
byť horúce. Skôr než sa ich dotknete, nechajte ich
vychladnúť.
●● Ak sušič na vlasy používate v kúpeľni, po použití
vyberte elektrickú zástrčku zo zásuvky, pretože
blízkosť vody ohrozuje sušič na vlasy aj vtedy, ak
je vypnutý.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchovacieho
kúta, bazénov a podobných nádob
s vodou.
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
Pozor!
●● Nebezpečenstvo
oparenia! Nedotýkajte sa horúcich
povrchov prístroja.
●● Počas práce neklaďte sušič na mokrý povrch ani na
oblečenie.
●● Sušič nepoužívajte počas kúpele.
●● Ak počas používania sušiča sa sušič pokazí, vytiahnite
ihneď elektrickú zástrčku zo zásuvky a pošlite sušič do
servisu.
●● Nikdy nevkladajte alebo nevsúvajte žiadne predmety
do otvorov sušiča.
●● Nepoužívajte ho vonku alebo tam, kde sa používajú
aerosólové výrobky (v atomizéri) alebo kde sa používa
kyslík.
●● Ak sušič vpadne do vody, vytiahnite najskôr elektrickú
zástrčku zo zásuvky a až potom vyberte sušič z vody.
Nikdy neberte ako prvý sušič z vody. Sušič neskôr
nepoužívajte.
●● Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s ohraničenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú dostatočne
skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené
s používaním tohto zariadenia, môžu vykonávať prácu
so zariadením pod dohľadom alebo po dôkladnom
oboznámení sa s možnými rizikami a pravidlami bezpečnosti pri práci so zariadením. Zabráňte deťom, aby
sa hrali so spotrebičom. Spotrebič môžu čistiť alebo
konzervovať iba deti vo veku viac ako osem rokov
a iba v prítomnosti zodpovednej osoby.
●● Ak sa prívodný kábel poškodí, musí ho vymeniť
výrobca alebo špecializovaný opravárenský podnik
alebo vyškolená osoba. Uniknete tak možnému poraneniu.
HD1000-001_v02
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●● Ak
je sušič zapnutý, nikdy ho nenechávajte bez
dohľadu. Existuje riziko požiaru.
●● Presvedčte sa, že nasávací otvor a výfukový otvor nie
sú zablokované.
●● Nikdy neponárajte sušič, elektrický kábel alebo elektrickú zástrčku do vody. Nikdy neodkladajte zapnutý príručný sušič na miesta, odkiaľ môže vpadnúť do vody.
●● Neklaďte ani neprechovávajte prístroj na mieste, odkiaľ
môže spadnúť do vody alebo zostať poliaty vodou.
●● Nikdy neodstraňujte prach alebo cudzie predmety
z vnútra sušiča na vlasy pomocou
●● strých predmetov (napr. hrebeňa).
●● Nikdy neupchávajte nasávací otvor alebo výfukový
otvor vzduchu, ani neklaďte sušič na mäkkom podklade ako napr. posteľ alebo kanapa, kde sa prietokové otvory vzduchu môžu zablokovať.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo osobitného diaľkového
ovládania.
●● Udržiavajte prívodný elektrický kábel ďaleko od horúcich povrchov.
●● Príručný sušič nechajte najskôr ochladnúť a až potom
ho odložte.
●● Nevyťahujte elektrickú zástrčku zo zásuvky ťahaním
za elektrický kábel. Vytiahnite samotnú elektrickú
zástrčku.
●● Neovíjajte elektrický kábel okolo sušiča (existuje riziko
pretrhnutia kábla).
9
●● Nikdy neprikrývajte sušič. Hromadí sa tak teplo vo
vnútri sušiča.
●● Používajte výlučne odporúčané nástavce.
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Sušič môžete používať výlučne na sušenie vlasov.
●● Sušič je určený výlučne pre domáce účely.
●● Ak sušič dáte inej osobe, odovzdajte jej prosím aj tieto
pokyny. Sušiče, ktoré už nebudete používať, musíte
odovzdať v súlade s platnými predpismi ochrany
životného prostredia a v súlade so zákonom o zaobchádzaní s odpadmi. Sušič nesmiete vyhodiť spolu
s domácimi odpadkami. Prosím spojte sa s miestnym
strediskom odpadového hospodárstva.
●● Vždy odpojte sušič od siete po ukončení používania.
●● Sušič používajte výlučne v súlade s jeho určením tak
ako je to napísané v tomto návode.
POZOR: Za účelom doplnkovej ochrany Vám odporúčame zainštalovať v elektrickom obvode, ktorý je
v kúpeľni, ochranné zariadenie (RCD) s menovitým
vypínacím prúdom nižším než 30 mA. Obráťte sa
s tým na odborného elektrikára.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti
Sušič je vybavený poistkou proti prehriatiu, ktorá vypína
zariadenie v prípade príliš vysokej teploty vyfukovaného
vzduchu alebo v prípade čiastočného zapchatia otvorov prívodu vzduchu. V prípade, že sa sušič vypne počas používania, vypnite všetky prepínače a nechajte sušič vychladnúť,
potom sa poistka automaticky vypne. Pred opätovným použitím skontrolujte otvory prívodu a výfuku vzduchu, či nie sú
zapchaté. V prípade potreby vytiahnite zástrčku zo zásuvky
a očistite otvory. Počas používania sušiča nezatýkajte otvory
prívodu a výfuku vzduchu, zabráňte prieniku vlasov dovnútra
sušiča.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Sušič ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem..
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
83 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
10
Zloženie prístroja
1
2
3
4
5
6
7
8
(Obr.A)
Výfuk vzduchu
Ochrana prívodu vzduchu
Sitový filter
Prepínač rýchlosti fúkania vzduchu
Praktický držiak na zavesenie
Pripájací kábel
Koncentrátor vzduchu
Difúzor (Typ HD1001)
Prepínanie rýchlosti fúkania vzduchu
0 – zariadenie vypnuté
1 – jemný prúd vzduchu
2 – silný prúd vzduchu
– fúkanie studeného vzduchu
Obsluha a práca sušiča
POUŽIVANIE
Po umytí si vlasy starostlivo utrite uterákom. Preverte, či prepínač rýchlosti fúkania vzduchu (4) je nastavený do polohy
„0”. Zapnite zariadenie do elektrickej siete. Na prepínači
rýchlosti fúkania vzduchu (4) vyberte vhodnú rýchlosť.
IÓNOVÁ TECHNÓLOGIA
Sušič má vstavaný generátor, ktorý vytvára záporné ióny.
Záporné ióny zväčšujú pohlcovanie vlhkosti. Vďaka tomu sa
vlasy počas modelovania nevysúšajú a sú mäkšie a leštia sa.
Funkcia ionizácie sa zapína automaticky pri zapnutí sušiča.
FÚKANIE STUDENÉHO VZDUCHU
Fúkanie studeného vzduchu sa používa na vymodelovanie
účesu. Presuňte prepínač rýchlosti fúkania vzduchu (4) do
polohy
– fúkanie studeného vzduchu. Z prístroja začne
vychádzať studený vzduch.
KONCENTRÁTOR VZDUCHU
Koncentrátor vzduchu umožňuje nasmerovať vzdušný prúd
presne tam, kde chcete. Vďaka tomu ľahko a rýchlo vysušíte určené povrchy vlasov. Koncentrátor vzduchu sa ľahko
nakladá na prednú časť sušiča na vlasy.
DIFÚZOR
Difúzor umožňuje ľahko vysušiť vlasy a učesať prirodzený
účes. Vďaka použitiu difúzora získate prirodzené vlny
(nemusíte pritom použiť žel alebo modelujúcu penu) a účes
sa dlho udrží.
Sušenie a ukladanie vlasov
●● Po umytí si vlasy starostlivo utrite uterákom.
●● Zamontujte na sušič vhodný nástavec, koncentrátor
vzduchu pre sušenie alebo difúzor pre ukladania vlasov
(typ HD1001).
●● Pred vložením zástrčky do elektrickej zásuvky sa presvedčte, že prepínač rýchlosti fúkania vzduchu (4) sa
nachádza v polohe „0”. Následne prístroj zapnite do
elektrického prúdu.
HD1000-001_v02
●● Ak chcete rýchlo vysušiť vlasy, nastavte prepínač rýchlosti fúkania vzduchu (4) do polohy „2”.
●● Presuňte prepínač rýchlosti fúkania vzduchu (4) do
polohy
– fúkanie studeného vzduchu. Zo zariadenia
začne vychádzať studený vzduch.
●● Pri zapnutí sušiča sa automaticky zapne funkcia ionizácie, vďaka ktorej ľahšie sformujete vysnívaný účes
a vlasy zostanú zdravšie.
●● Ak chcete vymodelovať účes, presuňte prepínač rýchlosti fúkania vzduchu (4) do polohy
– fúkanie studeného vzduchu.
●● Po ukončení sušenia nastavte prepínač rýchlosti fúkania
vzduchu (4) do polohy „0”.
●● Po každom použití vždy odpojte zariadenie z elektrického prúdu.
●● Prídavné prvky môžu byť krátko po použití sušiča
nahriate. Skôr než odmontujete prídavné prvky, ponechajte zariadenie vždy vychladnúť.
Čistenie a údržba sušiča
●● Po každom použití vypnite a odpojte sušič zo zdroja
elektrického napätia.
●● Nikdy neponárajte sušič, elektrický kábel alebo elektrickú
zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
●● Odporúčame Vám občas odmontovať ochranu prívodu
vzduchu (2). Budete môcť očistiť ochranu prívodu vzduchu a sitový filter (3), ktorý sa nachádza pod ochranou.
●● Kryt sušiča v prípade potreby pretrite vlhkou handričkou
(môžete ju navlhčiť prostriedkom na umývanie riadu).
Osušte ho a vytrite do sucha.
●● Nepoužívajte prostriedky na drhnutie ani riedidlá.
●● Vysušte starostlivo všetky prvky, ktoré ste čistili.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne
vyradený z prevádzky, doporučuje sa po
odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete
jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude
nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
ČISTENIE OCHRANY PRÍVODU VZDUCHU A SITOVÉHO
FILTRA (Obr. B)
1 Odmontujte ochranu prívodu vzduchu (2). Prekrúťte ju
proti pohybu hodinových ručičiek.
2 Vytiahnite z prístroja sitový filter (3).
3 Očistite ho a pretrite suchou alebo ľahko navlhčenou handričkou. Keď sa sitový filter vysuší, umiestnite ho
v pôvodnom mieste.
4 Založte ochranu prívodu vzduchu (2). Prekrúťte ju
v smere pohybu hodinových ručičiek.
SKLADOVANIE
●● Ak sušič nepoužívate, vždy ho odpojte z elektrického
napätia.
●● Po použití počkajte, až sušič vychladne. Schovajte ho
v suchom a chladnom mieste, ktoré je neprístupne pre
deti.
●● Nikdy neovíjajte elektrický kábel okolo sušiča, pretože to
môže byť príčinou skoršieho opotrebovania a pretrhnutia
kábla. S káblom zaobchádzajte opatrne. Dlhodobo tak
zachováte jeho funkčnosť. Predchádzajte jeho ťahaniu,
skrúcaniu alebo poťahovaniu, obzvlášť pri vyťahovaní
elektrickej zástrčky. Ak sa elektrický kábel počas používania skrúti, občas ho vyrovnajte.
HD1000-001_v02
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
11
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást.
Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak.
A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a hajszárító
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
Az alábbi információk az Ön egészségére és biztonságára
vonatkoznak. A hajszárító első használata előtt feltétlenül
ismerkedjen meg a használati utasítással és a biztonságra
vonatkozó összes információval.
FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, áramütés vagy
tűzveszély elkerülése végett tartsa be a biztonsági előírásokat.
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● Megégés veszélye! Ne érintse meg a készülék forró
felületeit.
●● Működés közben ne tegye a hajszárítót nedves felületre, vagy ruhára.
●● Ne használja fürdés közben.
●● Ha használat közben a készülék megsérül, ne használja azt tovább, húzza ki a konnektorból és vigye
szervízbe.
●● Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a hajszárító réseibe.
●● Ne használja kültérben, vagy olyan helyen, ahol
aerozolt használnak, vagy oxigént adagolnak.
●● Ha a hajszárító vízbeesik mielőtt kivenné a vízből
húzza ki a hajszárítót a konnektorból. Ne nyúljon érte
a vízbe. Ne használja újra a hajszárítót.
●● Nyolc év feletti gyermekek, pszichikai, érzékszervi vagy
értelmi képességeikben korlátozott személyek, valamint azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal
és ismerettel, a berendezést kizárólag felügyelettel,
vagy a lehetséges veszélyek és a használat módjának
előzetes ismertetése után használhatják a berendezést. Nem szabad megengedni, hogy a gyermekek
játszanak a berendezéssel. Nyolc év feletti gyermekek,
megfelelő felügyelet mellett, tisztíthatják és karbantarthatják a berendezést.
●● Ha a csatlakozókábel megsérül, akkor azt a gyártónál,
szakszervízben vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szerelőnél ki kell cserélni a sérülések elkerülése
végett.
●● A készüléket csak megfelelő képesítéssel rendelkező
szerelő szerelheti. Helytelen javítás veszélyt jelent
12
a felhasználóra. Hiba esetén javasoljuk, hogy keresse
fel a ZELMER szakszervízt.
●● Használat közben a hajszárító átmelegszik. Ne tegye
a a hajszárítót gyúlékony anyagok közelébe.
●● Ne irányítsa a hajszárítót szem, kéz, vagy más hőre
érzékeny testrész irányába.
●● Kikapcsolt hajszárító esetén is fennáll az esetleges
sérülés veszélye. Használat után, vagy tisztítás során
mindig legyen áramtalanítva a hajszárító.
●● A kiegészítő tartozékok használat során felmelegedhetnek. Mielőtt megérintené őket várja meg míg azok
kihűlnek.
●● Ha a hajszárítót a fürdőszobában használja, használat után húzza ki a konnektorból, mert a víz
közelsége még kikapcsolt hajszárító esetén is
veszélyes.
VIGYÁZAT: Ne használja a készüléket
fürdőkád, zuhanyzó vagy más hasonló
víztartály közelében.
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●● Mikor a hajszárító ki van kapcsolva, ne hagyja azt felügyelet nélkül. Tűzveszélyes.
●● Bizonyosodjon meg róla, hogy a kifúvó és a légbeömlő
nyílások sose legyenek elzárva.
●● Ne merítse vízbe a hajszárítót és a csatlakozókábeleket. Soha ne tegye úgy le a hajszárítót, hogy az még
bekacsolt állapotban vízbe eshessen.
●● Ne tegye és ne tárolja a készüléket olyan helyen ahol
az vízbeeshet, vagy összefrücskölődhet.
●● Soha ne próbálja éles eszközök (pl. fésű) segítségével eltávolítani az esetleges port vagy idegen testeket
a hajszárító belsejéből.
●● Soha ne zárja el a kifúvó és légbeömlő nyílásokat,
valamint ne tegye a hajszárítót olyan puha felületekre,
mint ágy, fotel, vagy más olyan hely, melyre rátéve
a nyílások elzáródhatnak.
●● A készülék nem használható külső időkapcsolóval
vagy más távkapcsolóval.
●● Tartsa a csatlakozókábelt távol a forró felületektől.
●● Mielőtt eltenné a hajszárítót várja meg míg az kihűl.
●● Ne húzza ki a csatlakozókábelt a kábelnél fogva, csak
is a dugójánál fogva.
●● Ne tekerje a csatlakozókábelt a hajszárító köré (a kábel
elszakadhat).
●● Tilos a hajszárítót bármivel is letakarni, mert az
hőfelhalmozódást okozhat a hajszárító belsejébeni.
●● Ne használjon nem ajánlott kiegészítő tartozékokat.
HD1000-001_v02
Javaslat
A készülék felépítése
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
1
2
3
4
5
6
7
8
●● A hajszárító csak hajszárításra használható.
●● A hajszárító csak háztartási használatra alkalmas.
●● Ha kölcsönadja a hajszárítót, mellékelje a használati
utasítást is. A használatra már nem alkalmas hajszárítót a Hulladék Kezelési Rendeletnek megfelelően lehet
hasznosítani, a környezetvédelmet szem előtt tartva.
A hajszárítót nem szabad háztartási hulladékokkal
együtt kidobni. Vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékkezelővel.
●● Használat után mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa
a hajszárítót.
●● A hajszárítót csak a használati utasításnak megfelelően használja.
FIGYELEM: A nagyobb biztonság érdekében a fürdőszoba áramellátását biztosító elektromos áramkörbe
ajánlatos max. 30 mA-es érzékenységű áram-védőkapcsolót (RCD) beiktatni. Ebben a kérdésben forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
A biztonságos használatra vonatkozó tanácsok
A hajszárító túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik,
ami a készüléket a belőle távozó levegő túl magas hőmérséklete vagy a légbeszívó nyílásainak részleges eldugulása esetén kikapcsolja. Abban az esetben, ha a hajszárító
a használata közben kikapcsolódik, az összes kapcsológombot kapcsolja ki és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl,
ekkor a biztonsági rendszer automatikusan visszatér eredeti állapotába. Az újbóli használata előtt ellenőrizze, hogy
a légbeszívó és légkifúvó nyílásai nincsenek-e eldugulva.
Szükség esetén húzza ki a hálózati dugót a konnektorból
és tisztítsa ki a nyílásokat. A használat során ne fedje be
a légáramló nyílásokat és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön haj
a hajszárító belsejébe.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A ZELMER hajszárító az érvényes szabványoknak megfelel.
Zajszint: LWA = 83 dB/A.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
(A. ábra)
Levegőkifúvó
Levegőkifúvó védőburkolata
Szűrő
A levegőkifúvó szabályozója
Praktikus akasztó
Csatlakozókábel
Levegőkoncentrátor
Diffúzor (HD1001 típus)
A levegőkifúvás szabályozása
0 – a készülék ki van kapcsolva
1 – enyhe levegőkifúvás
2 – erős levegőkifúvás
– hideglevegő kifúvó
A hajszárító használata és működése
HASZNÁLATA
Mosás után törölje meg jól a haját egy törölközővel. Ellenőrizze, hogy a levegőkifúvó szabályozója (4) „0” pozícióban
van-e. Csatlakoztassa a hálózatba, majd a levegőkifúvó szabályozóját (4) állítsa a kívánt pozícióba.
ION TECHNOLÓGIA
A hajszárító, beépített negatív iont termelő generátorral van
ellátva, melyek növelik a nedvesség felszívódását, minek
köszönhetően a haj gyorsabban megszárad a hajformázás
során és lágyabb, valamint fényesebb lesz. Az ionizálási
funkció automatikusan bekapcsol a hajszárítás során.
HIDEGLEVEGŐ KIFÚVÁS
A hideglevegő kifúvó a frizura formájának rögzítésére szolgál.
A levegőkifúvó szabályozójának (4)
hideglevegő kifúvásra
állítása, a készülék által hideg levegő kifúvását okozza.
LEVEGŐKONCENTRÁTOR
A levegőkoncentrátornak köszönhetően a levegő pontosan
oda irányítható, ahová szeretné, így könnyen megszáríthatja
a hajának bizonyos területeit. A levegőkoncentrátor könnyen
felszerelhető a hajszárító előrészére.
DIFFÚZOR
A diffúzor megkönnyíti a haj szárítását és a természetes frizura kialakítását. A diffúzor segítségével természetes hullámok alakíthatók ki (hajformáló zselé, vagy hab használata
nélkül) és a frizura sokáig megmarad.
Hajszárítás és formázás
●● Mosás után törölje meg jól a haját egy törölközővel.
●● Tegye a hajszárítóra a megfelelő tartozékokat, vagy
a levegőkoncentrátort vagy a diffúzort ( HD1001 típus).
csatlakoztatja a készüléket a konnektorba
győződjen meg róla, hogy a levegőkifúvó szabályozója
(4) „0” pozícióban van-e. Csak ezután csatlakoztassa az
elektromos hálózatba.
●● Mielőtt
HD1000-001_v02
13
●● Ha
gyorsan meg akarja szárítani a haját, állítsa
a levegőkifúvó szabályozóját (4) a „2”-es állásba.
●● A szabályozó átállítása (4) a hideglevegő kifúvás
pozíciójába, hideg levegő kifújását eredményezi a készülékből.
●● A hajszárító bekapcsolásával egyidejűleg elindul az ionizálási funkció, melynek köszönhetően könnyebben formázható a frizura, valamint a haj egészségesebb marad.
●● A frizura rögzítése céljából, tolja a levegőkifúvó szabályozóját (4) hideglevegő kifúvás
pozícióba.
●● A hajszárítás befejeztével állítsa a levegőkifúvó
szabályozójót (4) „0” pozícióba.
●● Használat után mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
●● Közvetlenül használat után a hajszárító tartozékai forróak lehetnek. Mindig várja meg, míg a hajszárító kihűl
mielőtt leveszi a tartozékokat.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag
gyűjtő konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni
másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Tisztítás és karbantartás
●● Használat
után mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa
a hajszárítót.
●● Sose merítse a hajszárítót, vagy a csatlakozókábelt
vízbe, vagy más folyadékba.
●● Javasoljuk, hogy időnként vegye le a levegőkifúvó védőburkolatát (2) tisztítás az alatta található szűrő tisztítása
(3) céljából.
●● A hajszárító burkolatát nedves ruhával (használható
mosogatószer is) lehet letörölni, majd szárítsa meg, vagy
törölje szárazra.
●● Ne használjon dörzsölő tisztítószereket vagy oldószereket.
●● Szárítsa meg alaposan a tisztított elemeket.
A LEVEGŐKIFÚVÓ VÉDŐBURKOLATÁNAK ÉS A SZŰRŐNEK A TISZTĺTÁSA (B. ábra)
1 Vegye le a levegőkifúvó védőburkát (2) az óramutató
járásával ellenkező irányba lecsavarva azt.
2 Húzza ki a szűrőt (3).
3 Tisztítsa meg és törölje át egy darab száraz, vagy kicsit
megnedvesített ruhával. Szárítás után tegye vissza a helyére.
4 Tegye vissza a levegőkifúvó védőburkolatát (2) az óramutató járásával megegyező irányba feltekerve azt.
TÁROLÁS
●● Ha nem használja a hajszárítót mindig áramtalanítsa
a készüléket.
●● A készülék használata után várja meg, míg az kihűl és
tegye el száraz, hűvös helyre, ahol gyermekek nem férhetnek a közelébe.
●● A hálózati kábelt sohasem tekerje a hajszárító köré, mert
az a korai elhasználódását és a vezeték megtörését
okozhatja. A kábellel óvatosan bánjon, hogy hosszú ideig
működőképes maradjon, ne rángassa, ne csavarja és
ne húzza, különösen a hálózati dugónak a konnektorból
történő kihúzásakor. Ha a kábel a hajszárító használata
közben megcsavarodik, egyenesítse ki.
14
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
HD1000-001_v02
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa. Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de faţă, pentru a
le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării uscătorului.
Indicaţii privind siguranţa
Aceste informaţii privesc sănătatea şi siguranţa dumneavoastră. Înainte de prima utilizare a uscătorului de păr, vă
rugăm să consultaţi în mod obligatoriu toate instrucţiunile de
utilizare şi toate informaţiile privind siguranţa.
AVERTIZARE: Respectaţi regulile de mai jos pentru
a evita riscul de arsuri, electrocutare sau incendiu.
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Pericol
de arsuri! Nu atingeţi suprafeţele aparatului
când sunt fierbinţi.
●● Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe umede sau pe haine
atunci când este în funcţiune.
●● Nu folosiţi aparatul când faceţi baie.
●● În cazul în care în timpul utilizării apare o defecţiune
scoateţi mufa din priză şi trimiteţi aparatul la service.
●● Nu introduceţi şi nu înfingeţi niciun obiect în orificiile
uscătorului.
●● Nu folosiţi în exterior sau acolo unde sunt folosite produse cu aerozol (pulverizator) sau în locurile unde se
alimentează oxigen.
●● Scoateţi mufa din priză în cazul în care uscătorul cade
în apă înainte de a-l scoate din apă. Nu încertcaţi să îl
scoateţi din apă mai întâi. Nu folosiţi uscătorul acesta
mai târziu.
●● Copiii care au depăşit vârsta de opt ani, persoanele cu
capacităţi psihice, senzoriale sau mentale limitate cât
şi persoanele fără experienţă şi competenţe relevante
pot utiliza acest dispozitiv numai sub supraveghere
sau după ce le-au fost explicate pericolele utilizării greşite şi după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în
siguranţă a echipamentelor. Nu lăsaţi copii să se joace
cu dispozitivul. Se permite ca dispozitivul să fie curăţat
şi întreţinut de către copii care au depăşit vârsta de opt
ani, cu condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi.
●● În cazul în care cablul nedemontabil s-a deteriorat trebuie înlocuit la producător într-un atelier de reparaţii ori
de către o persoană calificată pentru a evita pericolul.
●● Aparatul poate fi reparat doar de către persoane autorizate. Reparaţiile efectuate necorespunzător pot constitui un pericol grav pentru utilizator. În cazul în care
HD1000-001_v02
apar defecţiuni vă rugăm să vă adresaţi la punctul de
service autorizat ZELMER.
●● Atunci când este utilizat uscătorul se încălzeşte. Nu
amplasaţi uscătorul în apropierea substanţelor inflamabile.
●● Nu îndreptaţi fluxul de aer fierbinte în direcţia ochilor,
mâinilor sau altor locuri sensibile la căldură.
●● Pericolul poate apărea chiar şi în cazul în care uscătorul este oprit. Trebuie să decuplaţi mereu uscătorul
de la sursa de alimentare după ce îl folosiţi, sau atunci
când doriţi să-l curăţaţi.
●● Accesoriile se pot încălzi de asemenea. Trebuie să le
lăsaţi să se răcească înainte de a le atinge.
●● Atunci când folosiţi uscătorul în baie scoateţi-l din
priză după ce îl utilizaţi deoarece apropierea apei
constituie un pericol chiar şi în cazul în care uscătorul este oprit.
AVERTIZARE: Nu folosiţi acest aparat
în apropierea căzilor, duşurilor, piscinelor sau altor rezervoare asemănătoare
cu apă.
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când este
pornit. Risc de incendiu.
●● Asiguraţi-vă că orificiul de intrare şi cel de ieşire a aerului nu sunt niciodată blocate.
●● Nu cufundaţi niciodată uscătorul, cablul de alimentare
sau mufa în apă. Nu aşezaţi uscătorul niciodată în jos
astfel încât aceasta să cadă în apă fiind încă pornit.
●● Nu aşezaţi şi nu depozitaţi aparatul într-un loc de unde
poate cădea în apă sau în care poate fi stropit.
●● Nu încercaţi niciodată să scoateţi praful sau să îndepărtaţi corpuri străine din interiorul uscătorului cu
obiecte ascuţite (de ex. pieptene).
●● Nu blocaţi niciodată orificiul de intrare sau de ieşire
a aerului şi nici nu aşezaţi uscătorul pe o suprafaţă
moale cum ar fi patul sau canapeaua unde orificiile de
circulare a aerului ar putea fi blocate.
●● Aparatul nu este destinat pentru utilizare cu întrerupătoare cu temporizare externe sau cu circuite separate
de control de la distanţă.
●● Ţineţi cablul de alimentare departe de suprafeţele fierbinţi.
●● Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l aşeza.
●● Nu trageţi de cablu pentru a decupla uscătorul şi trageţi de mufă pentru a face acest lucru.
●● Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul uscătorului
(risc de rupere a cablului).
●● Nu acoperiţi niciodată aparatul deoarece acest lucru
poate provoca acumularea de căldură în interiorul
acestuia.
●● Nu folosiţi alte accesorii decât cele recomandate.
15
Indicaţii
Construcţia aparatului
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
1
2
3
4
5
6
7
8
●● Aparatul poate fi utilizat doar pentru uscarea părului.
●● Uscătorul este destinat doar pentru uz casnic.
●● Vă rugăm ca atunci când încredinţaţi uscătorul altei
persoane să-i înmânaţi de asemenea instrucţiunile.
În cazul uscătoarelor cu durata de utilizare epuizată vă
trebuie să le îndepărtaţi conform normelor legislative în
vigoare referitoare la protecţia mediului aşa cum sunt
definite de Legea de Gestionare a Deşeurilor. Aruncarea uscătorului împreună cu alte deşeuri casnice este
interzisă. Vă rugăm să luaţi legătura cu centrul local de
gestionare a deşeurilor.
●● Decuplaţi uscătorul de la reţeaua de curent de fiecare
dată după utilizare.
●● Folosiţi uscătorul doar în modul corespunzător cu
destinaţia acesteia, astfel cum este descris în această
instrucţiune.
ATENŢIE: Pentru a asigura o protecţie adiţională, se
recomandă instalarea pe circuitul electric, care alimentează baia, a unui dispozitiv diferenţial (RCD) cu
intensitatea nominală a curentului ce nu depăşeşte
valoarea de 30 mA. Pentru a face acest lucru trebuie
să luaţi legătura cu un electrician specialist.
Indicaţii privind siguranţa
Uscătorul este prevăzut cu sistem de protecţie împotriva
supraîncălzirii, care închide aparatul în cazul unei temperaturi prea înalte a aerului care circulă sau ca urmare a obturării parţiale a orificiilor pentru circulaţia aerului. În cazul în
care uscătorul se opreşte în timpul folosirii sale, închideţi
toate întrerupătoarele şi lăsaţi-l să se răcească; se va produce în mod automat resetarea sistemului de protecţie. Înainte de a utiliza mai departe uscătorul, verificaţi dacă orificiile
de intrare şi de ieşire a aerului nu sunt astupate. Dacă este
necesar, scoateţi ştecărul din priză şi curăţaţi orificiile. În timpul utilizării, nu obturaţi orificile pentru circulaţia aerului şi nu
lăsaţi să intre fire de păr în uscător.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Uscătorul de păr ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în
vigoare.
Zgomotul produs de aparat: 83 dB/A.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
16
(Des. A)
Orificiu aer
Protecţie orificiu aer
Filtru sită
Comutator pentru selectarea vitezei de suflare a aerului
Mâner practic pentru atârnare
Cablu de reţea
Concentrator aer
Difuzor (Tip HD1001)
Comutator pentru selectarea vitezei de suflare a aerului
0 – aparat oprit
1 – flux de aer delicat
2 – flux de aer puternic
– flux de aer rece
Utilizarea şi funcţionarea uscătorului
UTILIZARE
După ce v-aţi spălat părul ştergeţi-l bine cu prosopul. Verificaţi dacă comutarorul vitezei de suflare a aerului (4) este
setat la poziţia „0”. Conectaţi aparatul la reţeaua de alimentare şi setaţi viteza de suflare a aerului cu comutarorul (4).
TEHNOLOGIA DE IONIZARE
Uscătorul este dotat cu un generator încorporat care emite ioni
negativi, ce măresc capacitatea de absorbţie de umiditate, iar
datorită acestui fapt părul nu se usucă cu totul în timpul modelării, este mai moale şi mai strălucitor. Funcţia de ionizare se
cuplează automat atunci când se porneşte uscătorul.
FLUX RECE
Fluxul de aer rece vă permite să fixaţi frizura. Pentru a obţine
fluxul de aer rece trebuie să setaţi comutatorul vitezei de
suflare a aerului (4) la poziţia
– flux de aer rece şi atunci
aparatul va începe să emită aer rece.
CONCENTRATOR DE AER
Concentratorul de aer vă permite să direcţionaţi fluxul de aer
cu precizie acolo unde doriţi şi datorită acestui fapt cu uşurinţă
şi repede puteţi usca unele zone ale părului. Concentratorul
de aer este amplasat pe partea din faţă a uscătorului de păr.
DIFUZOR
Difuzorul vă permite să uscaţi şi să aranjaţi cu uşurinţă frizura naturală. Datorită difuzorului puteţi obţine bucle naturale
(fără să fie necesar să vă daţi cu gel sau cu spumă pentru
modelat) iar frizura se menţine mai mult timp.
Uscarea şi aranjarea părului
●● După ce v-aţi spălat părul ştergeţi-l bine cu prosopul.
●● Montaţi pe uscător accesoriile corespunzătoare, concentratorul de aer pentru uscare sau difuzorul pentru aranjarea părului (tip HD1001).
●● Înainte de a introduce mufa în priză asiguraţi-vă că aveţi
comutatorul vitezei de suflare a aerului (4) setat la poziţia
„0”. Apoi cuplaţi aparatul la curent.
HD1000-001_v02
●● Dacă doriţi să vă uscaţi repede părul setaţi comutatorul
vitezei de suflare a aerului (4) la poziţia „2”.
●● Dacă setaţi comutatorul vitezei de suflare a aerului (4) la
poziţia
– flux de aer rece, atunci aparatul va începe
să emită aer rece.
●● Atunci când porniţi uscătorul funcţia de ionizare a aerului
este activată automat şi datorită acesteia veţi obţine frizura dorită iar părul va fi mai sănătos.
●● Pentru a fixa frizura, mutaţi comutatorul vitezei de suflare
a aerului (4) la poziţia
– flux de aer rece.
●● După ce v-aţi uscat părul, setaţi comutatorul vitezei de
suflare a aerului (4) la poziţia „0”.
●● Decuplaţi aparatul de la sursa de alimentare după fiecare utilizare.
●● Imediat după utilizarea aparatului accesoriile pot fi fierbinţi. Lăsaţi mereu aparatul să se răcească înainte de
a demonta accesoriile.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu
este nici dificil nici scump. În acest scop:
cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Curăţarea şi întreţinerea uscătorului
●● După fiecare utilizare opriţi şi decuplaţi uscătorul de la
sursa de alimentare.
●● Nu cufundaţi niciodată uscătorul, cablul de alimentare
sau mufa în apă ori în alt lichid.
●● Vă recomandăm să scoateţi la anumite intervale capacul
orificiului de intrare a aerului (2) pentru a-l putea curăţa
şi pentru a curăţa filtrul sită (3), care se află sub capac.
●● În caz că este necesar ştergeţi carcasa uscătorului cu
o pânză umedă (poate fi umezită cu detergent pentru
vase) uscaţi sau ştergeţi până ce se usucă.
●● Nu folosiţi substanţe abrazive şi nici diluanţi.
●● Ştergeţi bine toate piesele care au fost curăţate.
CURĂŢAREA CAPACULUI DE LA ORIFICIUL DE INTRARE
A AERULUI ŞI A FILTRULUI SITĂ (Des. B)
1 Scoateţi capacul orificiului de intrare a aerului (2), pentru
a face acest lucru învârtiţi în direcţia opusă acelor de ceas.
2 Scoateţi din aparat filtrul sită (3).
3 Curăţaţi şi ştergeţi filtrul cu o pânză uscată sau puţin
umezită. După ce l-aţi uscat aşezaţi-l la loc.
4 Aşezaţi capacul orificiului de intrare a aerului (2), pentru
a face acest lucru învârtiţi în direcţia acelor de ceas.
DEPOZITARE
●● Decuplaţi mereu aparatul de la curent atunci când nu îl
folosiţi.
●● După ce îl folosiţi aşteptaţi până ce uscătorul se răceşte
şi aşezaţi-l într-un loc uscat, răcoros şi care nu este
accesibil copiilor.
●● Nu înfăşuraţi cablul în jurul uscătorului, deoarece acest
lucru poate duce la deteriorarea rapidă a aparatului şi
poate provoca ruperea cablului. Trebuie să procedaţi cu
atenţie, pentru a asigura buna funcţionare îndelungată
a acestuia şi să evitaţi scuturarea, învârtirea sau tragerea
cablului, în special atunci când scoateţi mufa. În cazul în
care cablul se învârteşte atunci când este utilizat trebuie
să-l îndeptaţi la anumite intervale.
HD1000-001_v02
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
17
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
От настоящей информации зависит Ваше здоровье
и безопасность. Перед первым включением фена для
волос просим ознакомиться со всеми инструкциями по
обслуживанию и правилами техники безопасности.
ВНИМАНИЕ: Следуйте этим правилам во избежание ожогов, поражения электрическим током или
пожара.
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Опасность
ожога! Не прикасайтесь к горячим
поверхностям устройства.
●● Не кладите работающий фен на мокрую поверхность или одежду.
●● Не используйте во время купания.
●● Если во время использования фена наступит его
повреждение, немедленно выньте вилку из розетки
и отправьте фен в сервисную службу.
●● Ни в коем случае не вставляйте никаких предметов
в отверстия фена.
●● Не используйте фен вне помещений, а так же там,
где применяются продукты в аэрозоле (спрее) или
в местах подачи кислорода.
●● Если фен упал в воду, прежде чем вынуть его,
отключите вилку из розетки электропитания. Не
прикасайтесь к воде, не вынув вилки из розетки.
После этого пользоваться феном запрещено.
●● Дети старше 8 лет, люди с ограниченными психическими, физическими и интеллектуальными
способностями, а также не обладающие соответствующими опытом и знанием могут пользоваться
прибором исключительно под присмотром или
после получения соответствующих инструкции по
его безопасной эксплуатации. Не позволяйте детям
играть с прибором. Допускается очистка прибора
и уход за нем детьми старше 8 лет исключительно
под соответствующим присмотром.
●● Если неотсоединяемый шнур питания поврежден,
он должен быть заменен изготовителем, или спе-
18
циализированным сервисным предприятием, или
квалифицированным специалистом, во избежание
опасности.
●● Ремонт устройства может выполнять только квалифицированный персонал. Неправильно произведенный ремонт может привести к серьезной
опасности для пользователя. В случае каких-либо
дефектов, рекомендуем обратиться в специализированный сервисный центр ZELMER.
●● Во время работы фен нагревается. Не держите
фен поблизости с легковоспламеняющимися материалами.
●● Не направляйте горячий воздух на глаза, руки или
другие части тела, чувствительные к теплу.
●● Опасность существует даже если фен выключен,
всегда отключайте прибор от сети после использования или для его очистки.
●● Насадки во время их применения и после могут
нагреваться. Перед тем, как к ним дотронуться, им
следует дать остыть.
●● Если фен используется в ванной комнате, после
его использования выньте вилку из розетки,
поскольку близость воды представляет опасность даже тогда, когда фен выключен.
ВНИМАНИЕ: Не используйте этот
прибор вблизи ванн, душей, бассейнов и иных подобных резервуаров
с водой.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Если фен включен, никогда не оставляйте его без
присмотра. Риск возникновения пожара.
●● Убедитесь в том, что, воздухозаборники и выпускные отверстия не заблокированы.
●● Никогда не погружайте в воду фен, шнур и вилку.
Никогда не кладите фен таким образом, чтобы возникла опасность его падения в воду во включенном
состоянии.
●● Не кладите и не храните фен в месте, в котором он
может упасть в воду или быть обрызган водой.
●● Ни в коем случае не пытайтесь удалить пыль или
инородные предметы изнутри фена с помощью
острых предметов (например, расчески).
●● Никогда не заслоняйте воздухозаборник и выпускное отверстие, не кладите фен на мягкую поверхность, такую как кровать или диван, где могут быть
закрыты отверстия для входа и выхода воздуха.
Оборудование не предназначено для работы
с внешним реле времени или отдельной системы
дистанционного управления.
●● Держите шнур электропитания вдали от горячих
поверхностей.
HD1000-001_v02
●● Перед тем как отложить фен, позвольте ему остыть.
●● Для того, чтобы вынуть вилку из розетки, не тяните
за шнур, а только за саму вилку.
●● Не накручивайте шнур электропитания вокруг
фена (во избежание повреждения провода).
●● Никогда не накрывайте ничем фен, поскольку это
может привести к накоплению тепла внутри фена.
●● Не используйте не рекомендованных насадок.
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●● Фен
должен применяться только для сушения
волос.
●● Фен предназначен исключительно для домашнего
использования.
●● В случае передачи фена другому лицу, пожалуйста, отдайте ему также и инструкцию. Фены, пришедшие в негодность, должны быть утилизированы
в соответствии с действующими экологическими
нормами и в соответствии с законом об отходах. Не
выбрасывайте фен вместе с бытовыми отходами.
Пожалуйста, проконсультируйтесь с местным центром по утилизации отходов.
●● Всегда выключайте фен из сети после использования.
●● Используйте фен только по назначению, так, как
это описано в данной инструкции.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения дополнительной
защиты целесообразно установить в электрическую цепь электропитания ванной устройство защиты от скачков напряжения (RCD)
с номинальным током не превышающим 30 мА.
Для этого следует обратиться к специалистуэлектрику.
Дополнительные меры предосторожности
Данный электроприбор оборудован автоматическим
устройством защиты от перегрева. При перегреве прибор отключится. В этом случае немедленно выключите
фен выключателем, а затем отключите от питающей
сети. Дайте ему остыть. Когда прибор остынет, защита
отключится автоматически. Перед очередным включением убедитесь, что воздухозаборные отверстия чистые.
В случае необходимости нужно вынуть вилку из розетки
и очистить отверстия. Во время использования прибора
не допускайте до попадания волос внутрь воздухозаборных отверстий, а также следите за тем, чтобы они всегда
были чистыми.
HD1000-001_v02
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Фен для волос ZELMER отвечает требованиям действующих норм.
Уровень шума: 83 дБ/A.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Устройство фена
1
2
3
4
5
6
7
8
(Рис. A)
Отверстие выхода воздуха
Крышка воздухозаборного отверстия
Сетчатый фильтр
Переключатель скорости воздушного потока
Практичная петля для подвешивания
Соединительный кабель
Концентратор воздуха
Рассеиватель (Тип HD1001)
Регулировка скорости воздушного потока
0 – устройство выключено
1 – легкий воздушный поток
2 – сильный воздушный поток
– подача холодного воздуха
Техническое обслуживание и действие фена
ПРИМЕНЕНИЕ
После мытья хорошо вытрите волосы полотенцем. Проверьте, находится ли переключатель скорости воздушного потока (4) в положении «0». Подключите устройство
к сети электропитания и с помощью переключателя скорости воздушного потока (4) выберите соответствующую
скорость.
ИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Фен имеет встроенный генератор, создающий отрицательные ионы, которые увеличивают поглощение влаги
и благодаря которым ваши волосы не пересушиваются
во время моделирования и остаются более мягкими
и блестящими. Функция ионизации включается автоматически при включении фена.
ПОДАЧА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА
Подача холодного воздуха служит для фиксации формы
прически. Перевод переключателя скорости воздушного
потока (4) в позицию
– подача холодного воздуха,
приведет к тому, что устройство начнет подавать холодный воздух.
19
КОНЦЕНТРАТОР ВОЗДУХА
Концентратор воздуха позволяет направлять воздушную
струю, туда, куда необходимо, благодаря этому можно
быстро и легко высушить определенные участки волос.
Концентратор воздуха легко надевается на переднюю
часть фена.
ной тряпкой (она может быть смочена средством для
мытья посуды), высушите или вытрите ее насухо.
●● Не используйте абразивные чистящие средства
и растворители.
●● Тщательно высушите все элементы, которые были
очищены.
РАССЕИВАТЕЛЬ
Рассеиватель позволяет легко высушить волосы и уложить естественную прическу. Благодаря применению
рассеивателя вы добьетесь натуральной волнистости
волос (без необходимости применять гель или пену для
укладки), а ваша прическа сохранится в течение длительного времени.
ЧИСТКА КРЫШКИ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА И СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА (Рис. B)
1 Снимите крышку воздухозаборника (2), поворачивая
ее против часовой стрелки.
2 Выньте из устройства сетчатый фильтр (3).
3 Очистите и протрите его при помощи сухой или
слегка влажной тряпки. После сушки, поместите его
в ранее занимаемое место.
4 Закройте крышкой воздухозаборник (2), поворачивая
его по часовой стрелке.
Сушка и укладка волос
●● После мытья тщательно вытрите волосы полотенцем.
●● Наденьте на фен соответствующую насадку - концентратор воздуха для сушки или рассеиватель для
укладки волос (тип HD1001).
●● Прежде чем вставить вилку в розетку, убедитесь, что
переключатель скорости воздушного потока (4) находится в положении «0». Затем подключите устройство к электросети.
●● Если вы хотите быстро высушить волосы, переведите переключатель скорости воздушного потока (4)
в положение «2».
●● Перевод переключателя скорости воздушного потока
(4) в позицию
– подача холодного воздуха, приведет к тому, что устройство начнет подавать холодный воздух.
●● При включении фена автоматически включается
функция ионизации, благодаря которой вам будет
легче сформировать необходимую прическу,
а волосы будут более здоровыми.
●● Для фиксации формы прически переведите переключатель скорости воздушного потока (4) в положение
– подача холодного воздуха.
●● После окончания сушки установите переключатель
скорости воздушного потока (4) в положение «0».
●● После каждого использования всегда отключайте
устройство от сети питания.
●● Сразу после использования фена насадки могут
быть горячими. Перед тем как снять насадку, всегда
оставляйте прибор для охлаждения.
Чистка и обслуживание фена
●● После
каждого использования выключите фен
и отсоедините его от источника питания.
●● Никогда не погружайте фен, шнур и вилку в воду или
иную жидкость.
●● Рекомендуется время от времени снимать крышку
воздухозаборника (2) для его очистки и очистки сетчатого фильтра (3), расположенного под крышкой.
●● Если это необходимо, протрите корпус фена влаж-
20
ХРАНЕНИЕ
●● Если вы не используете фен, всегда отключайте
устройство от сети питания.
●● После использования подождите, пока фен остынет
и спрячьте его в сухое, прохладное, недоступное для
детей место.
●● Никогда не накручивайте шнур электропитания вокруг
фена так как это приведет к его преждевременному
износу и разрыву. Для того, чтобы обеспечить длительный срок служб шнура, с ним следует обращаться осторожно, не дергать за него и не тянуть,
в особенности при вынимании вилки из розетки. Если
шнур в процессе эксплуатации закрутится, его следует время от времени распрямлять.
Экология – Позаботимся об окружающей
среде!
Каждый пользователь может поспособствовать охране
окружающей среды. Это не является ни трудным, ни
слишком дорогостоящим.
С этой целью: картонную упаковку сдайте
на макулатуру, мешочки из полиэтилена
(PE) бросьте в контейнер для пластика,
использованное устройство отдайте
в соответствующий пункт сбора, поскольку
находящиеся в устройстве опасные компоненты могут быть угрозой для окружающей среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами!!!
Импортер/изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по
назначению или ненадлежащим обслуживанием.
Импортер/изготовитель оставляет за собой право модифицировать изделие в любое время, без предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с юридическими
нормами, нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми, эстетическими или другими причинами.
HD1000-001_v02
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на сешоара.
Препоръки за безопасност
Тази информация се отнася за Вашето здраве и безопасност. Преди първото използване на сешоара за коса
е задължително да се запознаете с всички упътвания за
използване и информацията, отнасяща се за безопасността.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте долупосочените
правила, за да избегнете риск от опарване, поражение от ток или пожар.
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Опасност от опарване! Не се докосвайте до горещи
повърхности на устройството.
слагайте фена по време на работата върху
мокра повърхност или дрехи.
●● Не употребявайте при къпането.
●● Ако по време на употребата настъпи повреда, незабавно изтеглете захранващия щепсел и изпратете
фена в сървиз.
●● Никога не слагайте или не пъхайте никакви предмети в отворите на фена.
●● Не употребявайте навън или там, където се използват продукти в спрей (атомизер), или където се
подава кислород.
●● Ако фенът падне във водата, изтеглете захранващия щепсел преди да го извадите. Не посягайте
към него във вода. След това фенът не бива да се
употребява.
●● Деца над осем годишна възраст, лица с ограничени
умствени, сетивни или физически способности
и лица без опит и нужните знания могат да използват уреда само под надзора или след по-ранно
обяснение на възможните рискове и опасности
и инструкция за безопасна употреба на уреда. Не
позволявайте на деца да си играят с уреда. Деца
над осем годишна възраст могат да почистват или
извършват действия по поддръжка на устройството
само под надзор.
●● Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той трябва да е сменен от производителя или
●● Не
HD1000-001_v02
в специалистично ремонтно предприятие, или от
квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
●● Ремонти на устройството могат да се провеждат
изключително от обучен персонал. Неправилно
проведен ремонт може да предизвика сериозна
опасност за потребителя. При появяване на дефекти препоръчваме да се обърнете в специалистичен сървизен пункт на ZELMER.
●● По време на работата фенът става горещ. Не
помествайте фена близо до леснозапалими материали.
●● Не насочвайте горещ въздух накъм очите, ръцете
или други места, чувствителни към топлина.
●● Опасността е налице също така при изключен фен.
Винаги трябва да отключите фена от захранването
след употребата или за почистването му.
●● Там, където има накрайници, те могат да станат
горещи по време на употребата и след нея. Преди
да се докоснете до тях, трябва да ги оставите да
изстинат.
●● Ако фенът се употребява в баня, след употребата извадете щепсела от гнездото, тъй като
близостта на вода съставя опасност дори
когато фенът е изключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не употребявайте настоящото устройство
близо до вани, душове, басейни
и подобни резервоари на вода.
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Ако фенът е включен, никога не го оставяйте без
надзор. Опасност от пожар.
●● Осигурете се, че входният и изходният отвор никога
не са блокирани.
не потапяйте фена, захранващия кабел
или щепсела във вода. Никога не слагайте фена
така, че да може да падне във вода, като остава
включен.
●● Не помествайте или не съхранявайте устройството
на мястото, където то може да падне във водата
или да бъде опръскано с нея.
●● Никога не се опитвайте да отстранявате прах или
чужди тела отвътре от фена, като употребявате
остри предмети (напр. гребен).
●● Никога не блокирайте входния или изходния
отвор за въздух или не слагайте фена върху мека
повърхност, като легло или софа, където отворите
за течение на въздух могат да бъдат блокирани.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни часовникови прекъсвачи или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● Държете захранващия кабел далече от горещи
повърхности.
●● Никога
21
●● Преди да отложите фена, оставете го да изстине.
●● Не изтегляйте захранващия щепсел, като дърпате
захранващия кабел, а единствено самия щепсел.
●● Не увивайте захранващия кабел наоколо фена
(риск от скъсване на кабела).
●● Никога не бива да прикривате фена с нещо, тъй
като това може да предизвика натрупване на
топлината вътре в него.
●● Не употребявайте не препоръчвани наставки.
Указание
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●● Фенът трябва да се употребява изключително за
сушене на коса.
●● Фенът е предназначен изключително за домашна
употреба.
●● При предаване на фена на друго лице моля да
предадете на него и инструкцията. Колкото за
фенове, за които е изтекъл срокът за експлоатационна трайност, трябва да ги отстраним съгласно
действащите разпоредби по опазване на околната
среда, съгласно закона за управление на отпадъци. Не бива да изхвърляте фена заедно с битовите отпадъци. Моля да се свържете с местното
учреждение по управление на отпадъци.
●● Винаги изключвайте фена от мрежата след приключване на употреба.
●● Употребявайте фена единствено по начина, съответен на предназначението му, както е описано
в настоящата инструкция.
ВНИМАНИЕ: За да осигурите допълнителна
защита, препоръчва се да инсталирате
в електрическата верига, захранваща банята,
устройство за диференциален ток (RCD)
с номинален диференциален ток, не превишаващ 30 мА. За тази цел трябва да се обърнете
към специалист-електрик.
Препоръки за безопасност
Сешоарът има защита срещу прегряване, която изключва
уреда, в случай че температурата на изходящия въздух
е прекалено висока или ако входящият отвор на въздуха е отчасти запушен. Ако сешоарът се изключва по
време на използване, изключете всички превключватели
и оставете сешоара да изстине, тогава защитите автоматично ще се ресетнат. Преди отново да използвате
уреда, проверете дали входящите и изходящите отвори
на въздуха не са запушени. В случай на необходимост
извадете щепсела от контакта и почистете отворите. По
време на използване не запушвайте отворите на въздуха
и внимавайте косата да не влезе вътре в сешоара.
22
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Сешоарът ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Ниво на шум: 83 dB/A.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/ЕС.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Строеж на устройството
1
2
3
4
5
6
7
8
(Рис. А)
Изходен отвор за въздух
Прикритие на изходния отвор за въздух
Мрежов филтър
Превключвател за регулация на скоростта на надуване на въздух
Практичен държач за окачване
Присъединителен кабел
Концентратор на въздух
Дифузор (тип HD1001)
Регулация на скоростта на надуване на въздух
0 – устройството е изключено
1 – деликатна струя на въздух
2 – силна струя на въздух
– надуване на студен въздух
Обслужване и действие на фена
УПОТРЕБА
След миене избършете косата добре с кърпа. Проверете дали превключвателят за регулация на скоростта
на надуване на въздух (4) е поставен в положение «0».
Подключете устройството към захранващата мрежа
и изберете съответната скорост с превключвателя за
регулация на скоростта на надуване на въздух (4).
ЙОННА ТЕХНОЛОГИЯ
Фенът има встроен генератор, произвеждащ отрицателни йонове, които увеличават абсорбиране на влага,
благодарение на което косата не пресъхва при фризирането и е по-мека и по-лъскава. Функцията за йонизация
се задвижва автоматично при включване на фена.
СТУДЕНО НАДУВАНЕ
Надуване на студен въздух служи за фиксиране на фризурата. След преместване на превключвателя за регулация на скоростта на надуване на въздух (4) в положение
– надуване на студен въздух от устройството ще
започне да излиза студен въздух.
HD1000-001_v02
КОНЦЕНТРАТОР НА ВЪЗДУХ
Концентратор на въздух позволява да насочите струята
от въздух точно там, където искате, благодарение на
което ще изсушите определени зони на косата по лесен
и бърз начин. Концентраторът на въздух се слага по
прост начин върху предната част на фена.
ДИФУЗОР
Дифузор позволява по лесен начин да изсушите косата
и да получите естествена фризура. Благодарение на употреба на дифузора ще получите естествени вълни (без
необходимост от слагане на гел или на пяна за фризиране),
а фризурата ще се държи в течение на по-дълго време.
Сушене и фризиране на косата
●● След миене избършете щателно косата с кърпа.
●● Сложете върху фена съответния асесоар, концентра-
тор на въздух за сушене или дифузор за фризиране
на косата (тип HD1001).
●● Преди да сложите щепсела в електрическото гнездо,
осигурете се, че превключвателят за регулация
на скоростта на надуване на въздух (4) се намира
в положение «0». След това подключете устройството към мрежата.
●● Ако искате бързо да изсушите косата, поставете превключвателя за регулация на скоростта на надуване
на въздух (4) в положение «2».
●● След преместване на превключвателя за регулация
на скоростта на надуване на въздух (4) в положение
– надуване на студен въздух от устройството ще
започне да излиза студен въздух.
●● При задвижване на фена автоматически се включва
функцията за йонизация, благодарение на която полесно ще формирате фризурата, за която мечтаете,
а косата ще остане по-здрава.
●● За фиксиране на фризурата преместете превключвателя за регулация на скоростта на надуване на
въздух (4) в положение
– надуване на студен
въздух.
●● След като приключите сушенето, поставете превключвателя за регулация на скоростта на надуване на
въздух (4) в положение «0».
●● След всяка употреба винаги отключвайте устройството от мрежата.
●● Непосредствено след употреба на фена асесоарите
могат да бъдат разгрети. Винаги оставяйте устройството да изстине, преди да свалите асесоара.
Почистване и поддържане на фена
●● Корпус
на фена протрийте при необходимост
с влажно парцалче (може да е навлажнено с миещо
средство за съдове), изсушете или избършете
насухо.
●● Не употребявайте абразивни миещи средства и разтворители.
●● Щателно изсушете всички елементи, които бяха
почистени.
ПОЧИСТВАНЕ НА ПРИКРИТИЕ НА ВХОДНИЯ ОТВОР
ЗА ВЪЗДУХ И НА МРЕЖОВИЯ ФИЛТЪР (Рис. Б)
1 Свалете прикритието на входния отвор за въздух (2),
като го въртите в посока срещу часовниковата стрелка.
2 Извадете от устройството мрежовия филтър (3).
3 Очистете го и протрийте с помощта на сухо или леко
навлажнено парцалче. След изсушаване поместете го
на мястото, където се намираше преди това.
4 Сложете прикритието на входния отвор за въздух (2),
като го въртите в посока на часовниковата стрелка.
СЪХРАНЯВАНЕ
●● Ако не употребявате фена, винаги отключвайте
устройството от мрежата.
●● След употреба изчакайте фенът да изстине и го
скрийте на сухо, прохладно място, недостъпно за
деца.
●● Никога не увивайте захранващия кабел наоколо
фена, тъй като това причинява риск от преждевременно износване и скъсване на кабела. Постъпвайте
с кабела предпазливо, за да осигурите неговата
дълговременна изправност, и избягвайте дърпане,
усукване или теглене, особено при изтегляне на щепсела. Ако кабелът се усуква при употреба, трябва от
време на време да го изправяте.
Eкология – Пазете околната среда!
Всеки потребител може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази
цел:
Картонените опаковки предадете за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Изхабения уред предадете в съответния
пункт за събиране на уреди, тъй като
намиращите се в уреда опасни съставни
части могат да представляват опасност за
околната среда.
Не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци!!!
●● След всяка употреба изключете фена и го отключете
от източника на захранването.
●● Никога не потапяйте фена, захранващия кабел или
щепсела във вода или друга течност.
●● Препоръчва се от време на време да сваляте прикритие на входния отвор за въздух (2), за да го почистите и да почистите мрежовия филтър (3), намиращ
се под покритието.
HD1000-001_v02
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални щети,
предизвикани от използване на устройството несъответно на
предназначението му или от неправилна експлоатация.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира продукта по всяко време без предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби, норми,
директиви или по конструкторски, търговски, естетически
и други причини.
23
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб
за необхідністю скористатися нею під час користування
феном у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Ця інформація важлива для здоров’я і безпеки користувача. Перед першим користуванням феном для волосся,
обов’язково ознайомтесь з усіма інструкціями з користування та інформацією щодо безпеки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дотримуйтесь вказаних нижче
правил з метою уникнення небезпеки отримання
опіків, ураження струмом і пожежі.
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Небезпека отримання опіків! Не торкайтеся гарячих
поверхонь пристрою.
●● Під час роботи не кладіть фен на мокру поверхню
або одяг.
●● Не використовуйте під час купання.
●● Якщо у процесі його використання буде стверджено
наявність пошкодження, негайно витягніть штепсельну вилку електроживлення та відішліть пристрій у сервісний пункт.
●● Ніколи не вкладайте і не засовуйте жодних предметів в отвори фену.
●● Не користуйтеся феном поза приміщенням або там,
де використовуються продукти в аерозолю (атомайзері) чи де подається кисень.
●● Якщо фен впаде у воду, перед його вийманням
витягніть штепсельну вилку електроживлення. Не
діставайте фен з води. Після цього не можна користуватися феном.
●● Діти старше 8 років, особи з обмеженими психічними, сенсорними або ментальними можливостями,
а також особи, що не мають відповідного досвіду та
знань, можуть використовувати прилад виключно
під наглядом або після попереднього пояснення
можливих загроз та інструктажу з безпечного використання приладу. Не можна дозволяти дітям гратись із приладом. Дозволяється очистка приладу та
виконання дій по зберіганню дітьми старше 8 років
за умови відповідного нагляду.
●● Якщо невід‘єднувальний кабель електроживлення
буде пошкоджено, то він повинен бути замінений
24
у виробника чи в спеціалізованій ремонтній майстерні або кваліфікованою особою з метою уникнення небезпеки.
●● Ремонти пристрою може проводити виключно спеціально навчений персонал. Неправильно виконаний ремонт може спричинити серйозну загрозу для
користувача. У разі ствердження несправностей
рекомендуємо звернутися у спеціалізований пункт
сервісного обслуговування ZELMER.
●● Під час роботи фен стає гарячим. Не кладіть фен
поблизу легкозаймистих матеріалів.
●● Не спрямовуйте гаряче повітря у напрямку очей,
рук або інших місць, чутливих до тепла.
●● Небезпека існує також і при вимкненому фені.
Завжди слід відключати фен від електроживлення
після його використання або з метою чищення.
●● Там, де знаходяться насадки, вони можуть нагрітися під час і після використання. Перед тим, як до
них торкатися, необхідно дозволити їм охолонути.
●● Коли фен для волосся використовується у ванній кімнаті, то після використання витягніть
штепсельну вилку з розетки, оскільки близькість води становить загрозу навіть тоді, коли
фен для волосся вимкнений.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Забороняється
використовувати цей пристрій
поблизу ванни, душових кабін, басейнів та подібних водних резервуарів.
Увага!
Недотримання правил безпеки загрожує
пошкодженням майна
●● Коли фен увімкнений, ніколи не залишайте його без
нагляду. Це загрожує пожежею.
●● Переконайтеся у тому, що впускний та випускний
отвори ніколи не заблоковані.
●● Ніколи не занурюйте фен, кабель електроживлення
або штепсельну вилку у воду. Ніколи не відкладайте ручний фен униз таким чином, щоб він міг
впасти у воду, перебуваючи надалі ввімкненим.
●● Не кладіть і не зберігайте пристрій у місці, де він
може впасти у воду або бути забризканий водою.
●● Ніколи не намагайтеся усувати пилюку або сторонні
предмети з середини фену для волосся за допомогою гострих предметів (нп., гребінця).
●● Ніколи не блокуйте впускні та випускні повітряні
отвори, та не кладіть фен на м‘яку поверхню, таку
як ліжко або диван, де отвори пропуску повітря
можуть бути заблоковані.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх часових вимикачів (таймерів) або
окремої системи дистанційного регулювання.
●● Тримайте кабель електроживлення подалі від гарячих поверхонь.
HD1000-001_v02
●● Перед відкладенням ручного фену дайте йому охо-
лонути.
●● Не виймайте штепсельну вилку, тягнучи за кабель
електроживлення, а лише за саму штепсельну
вилку.
●● Не намотуйте кабель електроживлення довкола
фену (небезпека обривання кабелю).
●● Ніколи не можна прикривати будь-чим фен,
оскільки це може призвести до нагромадження
тепла усередині фена.
●● Не користуйтеся насадками без рекомендації
виробника.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Фен
слід використовувати тільки для сушіння
волосся.
●● Фен призначений виключно для домашнього користування.
●● У випадку передачі фену іншій особі, просимо також
передати цій особі дану інструкцію. Щодо фенів,
непридатних для подальшого використання, необхідно позбуватися їх у відповідності з чинними нормами у галузі охорони навколишнього природного
середовища згідно із Законом про господарське
використання відходів. Забороняється викидати
фен разом із побутовим сміттям. Просимо консультуватися з локальним органом у справах господарського використання відходів.
●● Завжди відключайте фен від електромережі після
закінчення користування ним.
●● Використовуйте фен виключно у відповідності до
його призначення таким способом, який описаний
у даній інструкції.
ПРИМІТКА: Для забезпечення додаткового
захисту рекомендується установити в електричній схемі подачі електроживлення до ванної кімнати пристій захисного відключення, що
управляється диференціальним (залишковим)
струмом (RCD) з номінальним диференціальним
(залишковим) струмом, котрий не перевищує
30 мА. По цьому питанню слід звернутися до
спеціаліста-електрика.
Вказівки з безпеки
Фен має захист від перегріву, що виключає пристрій у разі
надто високої температури повітря на виході або внаслідок
часткового закупорення вхідних отворів для проходу повітря. У разі, якщо фен виключається під час користування,
виключіть усі перемикачі і залишіть фен для охолодження,
тоді відбудеться автоматичне перезавантаження захисту.
Перед повторним користуванням, перевірте чи вхідні та
вихідні отвори повітря не закупорені. За необхідністю,
вийміть вилку з розетки і виконайте очищення отворів. Під
час користування не закривайте отвори руху повітря і не
допускайте попадання волосся усередину фена.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку вагів.
Фен ZELMER виконуютє вимоги діючих стандартів.
Рівень шуму: 83 дБ/A.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Продукт позначений знаком CE на щитку.
Будова пристрою
1
2
3
4
5
6
7
8
(Мал. A)
Випускний повітряний отвір
Захист випускного повітряного отвору
Сітковий фільтр
Перемикач регулювання швидкості подання повітря
Практичний зачіп для підвішування
Приєднувальний електрокабель
Концентратор повітря
Дифузор (Тип HD1001)
Регулювання швидкості подання повітря
0 – пристрій вимкнений
1 – делікатний струмінь повітря
2 – сильний струмінь повітря
– подання холодного повітря
Обслуговування та робота фену
ВИКОРИСТАННЯ
Після миття, волосся слід добре витерти рушником.
Перевірте, чи перемикач регулювання швидкості подання
повітря (4) установлений у положення „0”. Підключіть пристрій до мережі електроживлення і перемикачем подання
повітря (4) виберіть відповідну швидкість.
ТЕХНОЛОГІЯ ІОНІЗУВАННЯ
Фен має вбудований генератор, котрий виробляє негативні (від‘ємні) іони, які збільшують поглинання вологи,
завдяки чому волосся під час моделювання не пересушується, а також стає більш м‘яке та блискуче. Функція іонізування вмикається автоматично під час вмикання фену.
HD1000-001_v02
25
ПОДАННЯ ХОЛОДНОГО ПОВІТРЯ
Подання холодного повітря призначене для фіксації
зачіски. Пересунення перемикача регулювання швидкості подання повітря (4) у положення
– подання холодного повітря призведе до того, що з пристрою почне дути
холодне повітря.
КОНЦЕНТРАТОР ПОВІТРЯ
Концентратор повітря дозволяє скерувати струмінь повітря там, де потрібно, завдяки чому легко і швидко можна
висушити визначені ділянки волосся. Концентратор повітря просто накладається на передню частину фену для
волосся.
ДИФУЗОР
Дифузор дозволяє легко висушити волосся та укласти
натуральну зачіску. Завдяки використанню дифузора
можна отримати природні хвилі (без необхідності накладання гелю або моделюючої пінки), а зачіска утримається
протягом тривалого часу.
Сушіння та укладка волосся
●● Після миття волосся слід ретельно витерти рушником.
●● Установіть на фен відповідну насадку, концен-
тратор повітря або дифузор для укладки волосся
(Тип HD1001).
●● Перед вставленням штепсельної вилки в електричну
розетку переконайтеся у тому, що перемикач регулювання швидкості подання повітря (4) знаходиться
у положенні „0”. Потім підключіть пристрій до струму.
●● Якщо Вам потрібно швидко висушити волосся,
то установіть перемикач регулювання швидкості
подання повітря (4) у положення „2”.
●● Пересунення перемикача регулювання швидкості подання повітря (4) у положення
– подання
холодного повітря призведе до того, що з пристрою
почне дути холодне повітря.
●● У момент ввімкнення фена автоматично увімкнеться
функція іонізування, завдяки котрій набагато легше
створити вимріяну зачіску, а волосся залишиться
здоровішим.
●● Для фіксації зачіски пересуньте перемикач регулювання швидкості подання повітря (4) у положення
– подання холодного повітря.
●● Після закінчення сушіння установіть перемикач
регулювання швидкості подання повітря (4) у положення „0”.
●● Кожен раз після використання завжди відключайте
пристрій від струму.
●● Безпосередньо після використання фену насадки
можуть бути розігріті. Завжди залишайте пристрій
охолонути перед зніманням насадок.
Чищення та догляд за феном
●● Кожен раз після використання вимкніть фен та відключіть від джерела електроживлення.
●● Ніколи не занурюйте фен, кабель електроживлення
або штепсельну вилку у воду чи іншу рідину.
час-від-часу знімати захист впускного повітряного отвору (2) для його чищення,
а також для чищення сіткового фільтру (3), що знаходиться під захистом.
●● Корпус фену у разі потреби протріть вологою ганчіркою (може бути зволожена засобом для миття
посуду), висушіть або витріть на сухо.
●● Не використовуйте абразивних засобів, а також розчинників.
●● Ретельно висушіть усі елементи, котрі були почищені.
●● Рекомендується
ЧИЩЕННЯ ЗАХИСТУ ВПУСКНОГО ПОВІТРЯНОГО
ОТВОРУ ТА СІТКОВОГО ФІЛЬТРУ (Мал. B)
1 Зніміть захист впускного повітряного отвору (2),
повертаючи його у напрямку, протилежному до руху
годинникових стрілок.
2 Витягніть з пристрою сітковий фільтр (3).
3 Почистіть та протріть його за допомогою сухої або
легко зволоженої ганчірки. Після висихання установіть
його на попередньо заняте місце.
4 Установіть захист впускного повітряного отвору (2),
повертаючи його у напрямку за рухом годинникових стрілок.
ЗБЕРІГАННЯ
●● Якщо фен не використовується, необхідно завжди
відключати його від струму.
●● Після використання почекайте, доки фен охолоне,
і сховайте його у сухому, прохолодному, недоступному для дітей місці.
●● Ніколи не обмотуйте кабель електроживлення
довкола фену, оскільки це призводить до ризику
передчасного зносу та розривання кабелю. З кабелем потрібно поводитися обережно, щоб забезпечити його тривалу справність, а також слід уникати
смикання, скручування або розтягування, особливо
під час витягування штепсельної вилки. Якщо кабель
скрутиться під час користування, потрібно його часвід-часу розпрямляти.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище!
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
26
HD1000-001_v02
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі пошкодження,
cпричинені застосуванням приладу не за призначенням або
неправильною експлуатацією.
Імпортер/виробник залишає за собою право у будь-який момент,
без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним
актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних,
комерційних та інших причин.
HD1000-001_v02
27
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay special attention
to important safety instructions. Keep this User’s Guide for
future reference.
Important safety instructions
The following information concerns your health and safety.
Please read the instructions for use and important safety
instructions completely before using the hair dryer.
WARNING: Observe the following rules in order to
avoid danger of burns, electrocution or fire.
●● The risks exist even when the hair dryer is switched off
Always unplug the hair dryer after use or for cleaning.
●● Where caps are applied they can become hot during
and after use. Let them cool down before touching.
●● When hair dryer is used in bathroom, unplug it
after use, as vicinity of water is dangerous even
when the hair dryer is switched off.
WARNING: Do not use this appliance
near bathtubs, showers, basins or other
vessels containing water.
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●● Never leave working hair dryer unattended Risk of fire.
●● Make sure that input and output holes are never
blocked.
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Danger
of burning ! Do not touch hot parts of the
appliance.
●● Do not place working hair dryer on wet surface or
clothes.
●● Do not use when bathing.
●● If the appliance is damaged during operation, unplug it
immediately and send it to a service point.
●● Never insert or push any objects into the hair dryer.
●● Not to be used outdoors, close to aerosol products
(atomiser) or in places where the oxygen is applied.
●● If the hair dryer falls into water, unplug it before taking
it out. Do not put your hands in water when reaching
for it. It is not allowed to use the hair dryer afterwards.
●● This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they
are aged from 8 years and above and supervised.
●● If the power supply cord is damaged in order to avoid
risks it should be replaced by the producer or in
a specialized repair point or by a qualified person.
●● Repairs of appliance can be carried our exclusively
by an authorised personnel. Unauthorised repairs
can cause serious risk to users. In case of defects
we recommend referring to an authorised ZELMER
service point.
●● When working the hair dryer becomes hot. Do not
place hair dryer close to flammable materials.
●● Do not direct hot air at eyes, hands or other heat
sensitive parts of body.
28
●● Never place hair dryer, plug or supplying cord in water.
Never place the hand hair dryer down in a way, in
which it could fall to water when working.
●● Do not place and store the appliance in places where it
can fall to water or be splashed.
●● Never try to remove dust or other objects from inside of
hair dryer using sharp objects (i.e. comb).
●● Never block the inlet and outlet of air, and do not place
hair dryer on soft surface such as bed or sofa, where
the air intake hole can be blocked. The appliance is
not intended to be used with external time switches or
separate system of remote control.
●● Keep the supply cord far away from hot surfaces.
●● Before putting hair dryer away allow it to cool down.
●● Do not unplug by pulling the power supply cord but by
pulling the plug itself.
●● Do not turn the power supply cord around hair dryer
(risk of cord damaging)
●● Never cover hair dryer as it can lead to accumulation
of heat inside it.
●● Do not use not recommended caps.
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● Hair dryer should be used exclusively to dry hair.
●● Hair dryer is to be used exclusively for domestic
purposes.
●● If hair dryer is made available to a different person,
please provide the person with this instruction
manuals. As for hair dryers whose life time has
expired, they are to be disposed of in accordance with
valid environment protection regulations according to
Waste Management Statute. Disposal of hair dryers
with domestic waste is not allowed. Please consult
your local waste management authority.
HD1000-001_v02
●● Always unplug hair dryer after use.
●● Use hair dryer according to its intended use only as
stipulated in the present instruction.
CAUTION: In order to ensure additional protection it
is recommended to equip electric circuit supplying
the bathroom with a residual current device (RCD)
with a residual current not exceeding 30 mA. In this
respect a specialized electrician is to be addressed.
Safety instructions
This hair dryer is equipped with an overheating protection
device which turns off the appliance when the temperature
of the outflow air is too hot or when the air inlet is partly
blocked. If the hair dryer switches off during operation please
switch off all buttons and allow to cool. The protection device
will then automatically reset. Before using check if air inlet
and outlet is not blocked. If necessary unplug the appliance
and clean the openings. While using the appliance do not
block the openings and do not allow hair to get inside the
hair dryer.
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
ZELMER hair dryer fulfills the requirements of the existing
norms.
Noise level: 83 dB/A.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance was marked by the CE sign on the rating
label.
Construction of appliance
1
2
3
4
5
6
7
8
Air outlet
Air inlet cover
Net filter
Regulation of air stream strength switch
Practical handle for hanging
Power supply cord
Air concentrator
Diffuser (Type HD1001)
Regulation of air stream strength
0 – appliance off
1 – delicate stream of air
2 – strong stream of air
– cold blow
HD1000-001_v02
(Fig. A)
Use and operation of the hair dryer
USE
After washing your hair dry it thoroughly with a towel. Check
if the switch of air stream strength regulation (4) is placed in
position „0”. Plug the appliance into the socket and choose
correct strength of air stream using the switch (4).
IONIC TECHNOLOGY
Hair dryer is equipped with a built-in generator producing
negative ions, which enhance moist absorption, thanks to
which hair does not get dried during styling and is softer and
more shiny. Ionization function is switched on automatically
when the hair dryer is turned on.
COLD BLOW
Cold blow is used for fixing hair style. Moving air stream
strength regulation switch (4) to position
– cold blow will
initiate emission of cold air from the appliance.
AIR CONCENTRATOR
Air concentrator allows to direct air stream precisely at the
desired place, thanks to which you will in an easy and fast
way dry particular parts of hair. Air concentrator is easily
affixed to the front part of hair dryer.
DIFFUSER
Diffuser allows to dry your hair easily and set a natural
looking hairstyle. Thanks to application of diffuser you will
obtain natural waves (without necessity of applying gel or
styling mousse) and the hair style will last for a longer time.
Hair drying and styling
●● After washing your hair dry it thoroughly with a towel.
●● Affix desired accessory to hair dryer, air concentrator or
hair styling diffuser (type HD1001).
●● Before inserting the plug into the socket make sure that
air stream strength regulation switch (4) is placed in
position „0”. Then plug the appliance.
●● If you want to quickly dry your hair place the air stream
strength switch (4) in position "2".
●● Moving air stream strength regulation switch (4) to
position
– will initiate emission of cold air from hair
dryer.
●● When hair dryer is switched on the ionisation function
thanks to which you will easier set your dream hair style
and your hair will remain healthier.
●● In order to fix the hairstyle move air stream strength
regulation switch (4) to position
– cold blow.
●● After the drying is finished place the switch of air stream
strength regulation (4) in position "0".
●● After each use always unplug the appliance.
●● Immediately after the use accessories can be hot.
Always leave the appliance to cool down before removal
of accessories.
29
Cleaning and maintenance of hair dryer
●● After each use switch off and unplug the hair dryer.
●● Never put hair dryer, power supply cord or plug in water
or any other liquid.
●● It is recommended to remove from time to time the air
inlet cover (2) in order to clean it and the net filter (3),
located under the cover.
●● When required clean hair dryer casing with a dump cloth
(it can be moistened with some washing-up liquid) dry it
out or wipe it till dry.
●● Do not use scrubbing agents or solvents.
●● Carefully dry all the parts which have been cleaned.
CLEANING AIR INLET COVER AND NETLIKE FILTER
(Fig. B)
1 Remove the air inlet cover (2) turning it anticlockwise.
2 Remove the sieve filter (3).
3 Clean it and wipe it using a dry or dump cloth. After
drying place it in the previous place.
4 Affix the air inlet cover (2) turning it clockwise.
STORAGE
●● If you are not using the appliance always unplug it.
●● After use wait till the hair dryer cools down and place it in
a dry, cold and unavailable to children place.
●● Never turn the cord around hair dryer as it causes the
risk of premature wear risk of cord damage. In order to
ensure its long lasting operation the cord is to handled
with care, avoiding tugging, twisting or pulling, especially
when unplugging. If the cord gets twisted during
operation it should be straightened from time to time.
Ecology – Taking care of the environment!
Each user can contribute to protection of environment. It is
neither difficult nor too expensive. To do it:
Cartoon packaging is to be disposed of
as waste paper. Polyethylene (PE) foil
packaging is to be placed in a container for
plastic. Used appliance is to be returned to
a proper collection point, as dangerous parts
of the appliance can cause environmental
hazard.
Do not throw it out together with household garbage!!!
The manufacturer/importer cannot be held responsible for damage
caused by improper use or improper service.
Manufacturer/importer claims the right to modify the product any time,
without prior notice, in order to adjust to law norms and directives or
because of constructional, commercial, esthetic and other reasons.
30
HD1000-001_v02
HD1000-001_v02
HD1000-001_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement