Zelmer ZHD08400 (HD1200) User manual

Zelmer ZHD08400 (HD1200) User manual
ZHD08400
HD0840/HD1200
SUSZARKA DO WŁOSÓW
фен для укладки волос
/ hair dryer
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SUSZARKA DO WŁOSÓW
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
3–5
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
VYSOUŠEČ VLASŮ
21–23
ФЕН ДЛЯ ВОЛОССЯ
24–27
EN USER MANUAL
12–14
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
USCĂTOR DE PĂR
СЕШОАР ЗА КОСА
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
9–11
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HAJSZÁRÍTÓ
18–20
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
6–8
SK NÁVOD NA OBSLUHU
SUŠIČ VLASOV
ФЕН ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
15–17
HAIR DRYER
28–30
A
1
5
2
4
2
2
3
HD1200-001_v05
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji suszarki.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem suszarki do włosów obowiązkowo zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami użytkowania i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: Przestrzegaj poniższych zasad w celu
uniknięcia ryzyka oparzenia, porażenia prądem lub
pożaru.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
●● Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie
dotykaj gorących powierzchni urządzenia.
●● Podczas pracy nie kładź suszarki na
mokrej powierzchni lub ubraniu.
●● Nie używaj podczas kąpieli.
●● Jeżeli podczas jej używania wystąpi
uszkodzenie, wyciągnij natychmiast
wtyczkę zasilania i odeślij ją do serwisu.
●● Nigdy nie wkładaj lub nie wsuwaj
żadnych przedmiotów do otworów
suszarki.
●● Nie używaj na zewnątrz lub tam,
gdzie są stosowane produkty
w aerozolu (atomizerze) lub gdzie
podawany jest tlen.
●● Jeżeli suszarka wpadnie do wody,
przed jej wyjęciem wyciągnij wtyczkę
HD1200-001_v05
zasilania. Nie sięgaj po nią do wody.
Nie wolno później używać suszarki.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek radzimy zwrócić
się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Podczas pracy, suszarka staje się
gorąca. Nie umieszczaj suszarki
w pobliżu materiałów łatwopalnych.
●● Nie kieruj gorącego powietrza w kierunku oczu, rąk lub innych miejsc
wrażliwych na ciepło.
●● Zagrożenia istnieją również przy
wyłączonej suszarce. Zawsze należy
odłączyć suszarkę od zasilania po jej
użyciu lub w celu jej czyszczenia.
3
●● Tam gdzie występują nasadki, mogą
stać się gorące podczas i po użyciu. Przed ich dotykaniem, należy
pozwolić na ich ostygnięcie.
●● Gdy suszarka do włosów jest używana w łazience, po użyciu wyjmij
wtyczkę z gniazdka, gdyż bliskość
wody stanowi zagrożenie nawet
wtedy, kiedy suszarka do włosów
jest wyłączona.
OSTRZEŻENIE: Nie używać niniejszego urządzenia
w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych
zbiorników z wodą.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Gdy suszarka jest włączona, nigdy nie pozostawiaj jej
bez nadzoru. Ryzyko pożaru.
●● Upewnij się, że otwory wlotowy i wylotowy nigdy nie są
zablokowane.
●● Nigdy nie zanurzaj suszarki, przewodu zasilającego
lub wtyczki w wodzie. Nigdy nie odkładaj podręcznej
suszarki do dołu, w taki sposób, że może ona wpaść
do wody będąc wciąż włączona.
●● Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono wpaść do wody lub być nią ochlapane.
●● Nigdy nie próbuj usuwać pyłu lub ciał obcych z wnętrza
suszarki do włosów używając ostrych przedmiotów
(np. grzebienia).
●● Nigdy nie blokuj otworów wlotu lub wylotu powietrza,
ani nie kładź suszarki na miękkim podłożu, takim jak
łóżku lub kanapa, gdzie mogą zostać zablokowane
otwory przepływu powietrza.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących
powierzchni.
●● Przed odłożeniem podręcznej suszarki, pozwól na jej
ostygnięcie.
●● Nie wyciągaj wtyczki zasilania przez ciągnięcie za
przewód zasilający, a jedynie za samą wtyczkę.
●● Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół suszarki
(ryzyko przerwania przewodu).
4
●● Nigdy nie wolno niczym przykrywać suszarki, ponieważ może to powodować akumulację ciepła w jej wnętrzu.
●● Nie stosuj nie zalecanych nasadek.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Suszarka powinna być stosowana jedynie do suszenia
włosów.
●● Suszarka
przeznaczona jest wyłącznie do użytku
domowego.
●● W przypadku oddawania suszarki innej osobie, proszę przekazać tej osobie również instrukcję. Co do
suszarek, dla których upłynęła ich trwałość użytkowa,
musimy pozbyć się ich zgodnie z obowiązującymi
przepisami ochrony środowiska zgodnie z Ustawą
o Gospodarce Odpadami. Nie wolno pozbywać się
suszarki razem z odpadkami domowymi. Proszę skonsultować się z lokalnym ośrodkiem gospodarki odpadami.
●● Zawsze odłączaj suszarkę od sieci po zakończeniu
używania.
●● Używaj suszarki jedynie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jak to jest opisane w niniejszej instrukcji.
UWAGA: Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym,
zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym
nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy
zwrócić się do specjalisty elektryka.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Suszarka posiada ochronę przed przegrzaniem, która wyłącza urządzenie w przypadku zbyt wysokiej temperatury
wylatującego powietrza lub wskutek częściowego zatkania
otworów wlotowych powietrza. W przypadku, kiedy suszarka
wyłącza się podczas używania, proszę wyłączyć wszystkie przełączniki i pozwolić suszarce na ostygnięcie, wtedy
nastąpi automatyczne zresetowanie zabezpieczenia. Przed
ponownym użyciem, sprawdź czy otwory wlotowe i wylotowe
powietrza nie są zatkane. W razie konieczności, wyciągnij
wtyczkę z gniazdka i oczyścić otwory. Podczas użytkowania
nie zatykaj otworów przepływu powietrza ani nie pozwalaj na
dostanie się włosów do wnętrza suszarki.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Poziom mocy akustycznej: 69 dB/A.
HD1200-001_v05
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
A
Wylot powietrza
Przełącznik regulacji prędkości nadmuchu powietrza
Praktyczny uchwyt do zawieszania
Przewód przyłączeniowy
Koncentrator powietrza
Regulacja prędkości nadmuchu powietrza
0 – urządzenie wyłączone
– nadmuch zimnego powietrza
1 – delikatny strumień powietrza
2 – silny strumień powietrza
Obsługa i działanie suszarki
UŻYWANIE
Po umyciu, wytrzyj dobrze włosy ręcznikiem. Sprawdź czy
przełącznik regulacji prędkości nadmuchu powietrza (2) jest
ustawiony w pozycji „0”. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieci elektrycznej i przełącznikiem regulacji prędkości nadmuchu powietrza (2) wybierz odpowiednią
prędkość.
ZIMNY NADMUCH
Nadmuch zimnego powietrza służy do utrwalania fryzury.
Przesunięcie przełącznika regulacji prędkości nadmuchu
powietrza (2) w pozycję
– nadmuch zimnego powietrza
spowoduje, że z urządzenia zacznie wydobywać się zimne
powietrze.
KONCENTRATOR POWIETRZA
Koncentrator powietrza, pozwala skierować strumień powietrza precyzyjnie tam, gdzie chcesz, dzięki czemu w łatwy
i szybki sposób wysuszysz określone obszary włosów.
Koncentrator powietrza jest w prosty sposób nakładany na
przednią część suszarki do włosów.
Suszenie i układanie włosów
●● Po umyciu, wytrzyj dokładnie włosy ręcznikiem.
●● Przed włożeniem wtyczki do gniazdka sieci elektrycznej
upewnij się, że przełącznik regulacji prędkości nadmuchu powietrza znajduje się w pozycji „0”. Następnie podłącz urządzenie do prądu.
●● Jeśli chcesz szybko wysuszyć włosy, ustaw przełącznik
regulacji prędkości nadmuchu powietrza (2) w pozycji „2”.
●● Przesunięcie przełącznika regulacji prędkości nadmuchu
powietrza (2) w pozycję
– nadmuch zimnego powietrza spowoduje, że z urządzenia zacznie wydobywać się
zimne powietrze.
●● W celu utrwalenia fryzury, przesuń przełącznik regulacji
prędkości nadmuchu powietrza (2) w pozycję
–
nadmuch zimnego powietrza.
●● Po zakończeniu suszenia, ustaw przełącznik regulacji
prędkości nadmuchu powietrza (2) w pozycji „0”.
HD1200-001_v05
●● Po każdym użyciu zawsze odłączaj wtyczkę przewodu
zasilającego od gniazdka sieci elektrycznej.
●● Bezpośrednio po użyciu suszarki akcesoria mogą być
rozgrzane. Zawsze zostawiaj urządzenie do ostygnięcia
przed zdjęciem akcesorium.
Czyszczenie i konserwacja suszarki
●● Po każdym użyciu wyłącz i odłącz suszarkę od gniazdka
sieci elektrycznej.
●● Nigdy nie zanurzaj suszarki, przewodu zasilającego lub
wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
●● Zaleca się od czasu do czasu oczyścić wlot powietrza.
●● Obudowę suszarki w razie potrzeby przetrzyj wilgotną
szmatką (może być zwilżona środkiem do mycia naczyń)
wysusz lub wytrzyj do sucha.
●● Nie stosuj środków do szorowania, a także rozpuszczalników.
●● Wysusz dokładnie wszystkie elementy, które były czyszczone.
PRZECHOWYWANIE
●● Jeżeli nie używasz suszarki, zawsze odłączaj wtyczkę
przewodu zasilającego od gniazdka sieci elektrycznej.
●● Po użyciu odczekaj aż suszarka ostygnie i schowaj ją
w suchym, chłodnym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
●● Nigdy nie zwijać przewodu zasilającego wokół suszarki,
ponieważ powoduje to ryzyko przedwczesnego zużycia
i przerwania przewodu. Należy postępować z przewodem ostrożnie, aby zapewnić jego długą sprawność
i unikać szarpania, skręcania lub pociągania, szczególnie przy wyciąganiu wtyczki. Jeżeli przewód ulegnie
skręceniu podczas używania, należy go od czasu do
czasu prostować.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do
Ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne,
ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj
do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
5
CZ
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít
i v průběhu používání přístroje.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečnosti. Před
prvním použitím vysoušeče se prosím bezpodmínečně
seznamte se všemi pokyny návodu k obsluze a informace
týkajícími se bezpečnosti.
VAROVÁNÍ: Dodržujte níže uvedené zásady, abyste
zabránili nebezpečí popálení, poranění elektrickým
proudem nebo požáru.
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí úraz
●● Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se
horkých ploch přístroje.
●● Nepokládejte přístroj na mokrý
povrch nebo oblečení.
●● Nepoužívejte přístroj během koupele.
●● Pokud během používání dojde
k poškození přístroje, neodkladně jej
odpojte ze zásuvky a pošlete do servisního střediska.
●● Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte
žádné předměty.
●● Nepoužívejte přístroj venku nebo tam,
kde se používají výrobky ve spreji (atomizéru) či tam, kde se aplikuje kyslík.
●● Pokud vysoušeč spadne do vody,
předtím, nejdříve odpojte vidlici ze
zásuvky a až poté jej vyjměte z vody.
Potom se vysoušeč nesmí používat.
●● Tento spotřebič mohou používat děti
starší 8 let, osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením
6
a osoby nemající náležité zkušenosti
a znalosti pouze tehdy, bude-li jim
zajištěn náležitý dohled nebo budou
poučeny o bezpečném používání
přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si
se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou provádět děti pouze pod dohledem.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy přístroje smí provádět pouze
řádně zaškolená osoba. Nesprávně
provedená oprava může způsobit
nebezpečí pro uživatele. V případě
poškození doporučujeme se obrátit
na servisní středisko ZELMER.
●● Během práce se vysoušeč stává
horký. Nepokládejte jej v blízkosti
hořlavých materiálů.
●● Nesměrujte proud vzduchu na oči,
ruce nebo jiná místa citlivá na teplo.
●● Nebezpečí může vzniknout i při
vypnutém vysoušeči. Po použití
nebo pro čištění vždy odpojte vysoušeč ze zásuvky.
●● Nástavce se během použití mohou
stát horké. Předtím, než se jich
dotknete, nechte je vychladnout.
●● Pokud je přístroj používán v koupelně, po použití vždy vyjměte
vidlici ze zásuvky, protože blízkost vody je nebezpečná i při
vypnutém přístroji.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte
tento přístroj v blízkosti
van, sprch, bazénů a jiných
vodních nádrží.
HD1200-001_v05
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Nikdy
nenechávejte zapnutý vysoušeč bez dozoru.
Nebezpečí požáru.
●● Vždy se ujistěte, že otvory pro přívod a výfuk vzduchu
nejsou zakryty.
●● Vysoušeč, napájecí kabel a vidice se nesmí ponořit do
vody. Nikdy nepokládejte zapnutý přístroj dolů tak, že
by mohl spadnout do vody.
●● Nepokládejte ani neskladujte přístroj na místech, kdy
by mohl spadnout do vody nebo se dostat do styku
s vodou.
●● Nikdy neodstraňujte prach nebo cizí tělesa z vnitřku
přístroje pomocí ostrých předmětů (např. hřebene).
●● Nikdy nezakrývejte otvory pro přívod a výfuk vzduchu
a nepokládejte přístroj na měkkém povrchu (např.
postel, pohovka), kde může dojít k zakrytí otvorů pro
průchod vzduchu.
●● Přístroj není určen pro použití s vnejšími časovými
vypínači nebo vnějšími systémy dálkového ovládání.
●● Udržujte napájecí kabel ve vzdálenosti od horkých
povrchů.
●● Před uskladněním vysoušeče nechte jej vychladnout.
●● Nevytahujte vidlici napájecího přívodu taháním za kabel.
●● Neomotávejte napájecí kabel kolem přístroje (riziko
přetrhnutí kabelu).
●● Nikdy ničím nepřikrývejte vysoušeč, aby nedošlo
k akumulaci tepla v jeho vnitřku.
●● Nepoužívejte nástavce, které nejsou doporučeny
výrobcem.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Vysoušeč by měl být používán pouze k sušení vlasů.
●● Vysoušeč je určen pouze pro domácí použití.
●● Pokud předáváte vysoušeč jiné osobě, předejte ji rovněž tento návod. Přístroj, jehož životnost uplynula,
musí být odstraněn dle platných předpisů o ochraně
životního prostředí a zákona o odpadovém hospodářství. Kontaktujte místní středisko pro odpadové hospodářství.
●● Po použití vysoušeč vždy odpojte z elektrické sítě.
●● Používejte přístroj pouze v souladu s jejím určením dle
tohoto návodu.
POZNÁMKA: Pro zajištění dodatečné ochrany doporučujeme, abyste v napájecím vedení koupelny nainstalovali proudový chranič RCD s citlivostí do 30 mA.
Za tímto účelem se obraťte na elektromontéra.
HD1200-001_v05
Pokyny týkající se bezpečnosti
Vysoušeč je vybaven ochranou proti přehřátí, která přístroj
vypne v případě příliš vysoké teploty proudícího vzduchu
nebo v důsledku částečného ucpání otvorů přes které proudí
vzduch. V případě, kdy se vysoušeč v průběhu používání
vypíná vypněte veškeré přepínače a nechte přístroj vychladnout, tím dojde k automatickému znovu zapojení ochrany.
Před opětovným použitím ověřte, zda otvory, kterými proudí
vzduch, nejsou ucpané. V případě nutnosti vytáhněte
zástrčku ze zásuvky a otvory očistěte. V průběhu používání
se nedotýkejte otvorů, kterými proudí vzduch a dbejte, aby
se nimi nedostávaly vlasy do přístroje.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku.
Hladina hluku: 69 dB/A.
Popis přístroje
1
2
3
4
5
A
Výfuk vzduchu
Přepínač rychlosti toku vzduchu
Praktický úchyt pro zavěšení
Napájecí kabel
Koncentrátor vzduchu
Nastavení rychlosti toku vzduchu
0 – vypnuto
– studený proud vzduchu
1 – jemný proud vzuchu
2 – silný proud vzduchu
Obsluha a práce vysoušeče
POUŽITÍ
Po umytí důkladně vysušte vlasy ručníkem. Zkontrolujte, zda
je přepínač pro nastavení intenzity vzduchu (2) umístěný
v poloze „0”. Připojte zástrčku přívodní kabelu do zásuvky
elektrické sítě a přepínačem pro nastavení intenzity vzduchu
(2) zvolte požadovanou rychlost.
STUDENÝ PROUD VZDUCHU
Studený proud vzduchu slouží k prodloužení trvanlivosti
účesu. Po nastavení přepínače rychlosti toku vzduchu (2) do
polohy
(studený proud vzduchu) vysoušeč začne vyfukovat studený vzduch.
KONCENTRÁTOR VZDUCHU
Koncentrátor vzduchu umožňuje snadno směrovat proud
vzduchu přesně tam, kam chcete, díky čemuž rychle vysušíte požadovaná místa. Koncentrátor vzduchu se jednoduchým způsobem nasazuje na přední část vysoušeče.
Sušení a modelování vlasů
●● Po umytí si důkladně vysušte vlasy ručníkem.
●● Před vložením zástrčky do zásuvky elektrické sítě se ujistěte, že se přepínač pro nastavení intenzity vzduchu nachází
v poloze „0”. Následně připojte spotřebič do zásuvky.
7
●● Pokud si chcete rychle vysušit vlasy, nastavte přepínač
rychlosti toku vzduchu (2) do polohy „2“.
●● Po nastavení přepínače rychlosti toku vzduchu (2) do
polohy
(studený proud vzduchu) vysoušeč začne
vyfukovat studený vzduch.
●● Pro prodloužení trvanlivosti účesu nastavte přepínač
rychlosti toku vzduchu (2) do polohy
– studený
proud vzduchu.
●● Po ukončení sušení nastavte přepínač rychlosti toku
vzduchu (2) do polohy „0“.
●● Po každém použití vždy vyjměte zástrčku přívodního
kabelu ze zásuvky elektrické sítě.
●● Po použití vysoušeče příslušenství může být rozehřáté.
Předtím, než sejměte příslušenství, vždy nechte přístroj
vychladnout.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Čištění a údržba vysoušeče
●● Po
každém použití vypněte a odpojte vysoušeč ze
zásuvky elektrické sítě.
●● Nikdy neponořujte vysoušeč, napájecí kabel ani vidlici do
vody nebo jiné tekutiny.
●● Doporučuje se občas vyčistit otvor přívodu vzduchu.
●● V případě potřeby vyčistěte vysoušeč vlhkým hadříkem
(může být s prostředkem na mytí nádobí) a důkladně
vysušte. Nepoužívejte prostředky na drhnutí ani rozpouštědla.
●● Důkladně vysušte všechny prvky, které byly čištěny.
USKLADNĚNÍ
●● Jestliže vysoučeč nepoužíváte, vždy vyjměte zástrčku
přívodního kabelu ze zásuvky elektrické sítě.
●● Po použití nechte přístroj vychladnout a uschovejte jej
v chladu a suchu, na místě nepřístupném pro děti.
●● Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem přístroje, protože to způsobí riziko opotřebení a přetrhnutí kabelu.
Zacházejte s kabelem opatrně, abyste zajistili jeho dlouhou životnost. Nevytáhujte a netrhejte za kabel, zejména
při vytahování vidlice. Pokud dojde k zkroucení kabelu
během používání, občas jej narovnejte.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER jsou recyklovatelné,
a zásadně by měly být vráceny k novému
zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do
sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren
PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte
prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen
z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od
elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.
Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním
středisku, ke kterému příslušíte.
8
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
HD1200-001_v05
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Bolo projektované
špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať
aj počas neskoršieho používania sušiča.
Bezpečnostné pokyny
Tieto informácie sa týkajú Vášho zdravia a bezpečnosti.
Pred prvým použitím sušiča na vlasy sa podrobne zoznámte
so všetkými pokynmi týkajúcimi sa používania a bezpečnostnými informáciami.
UPOZORENIE: Dodržujte dole opísané pokyny. Uniknete tak možnému opareniu, úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Nebezpečenstvo oparenia! Nedotýkajte sa horúcich povrchov prístroja.
●● Počas práce neklaďte sušič na
mokrý povrch ani na oblečenie.
●● Sušič nepoužívajte počas kúpele.
●● Ak počas používania sušiča sa sušič
pokazí, vytiahnite ihneď elektrickú
zástrčku zo zásuvky a pošlite sušič
do servisu.
●● Nikdy nevkladajte alebo nevsúvajte
žiadne predmety do otvorov sušiča.
●● Nepoužívajte ho vonku alebo tam,
kde sa používajú aerosólové výrobky
(v atomizéri) alebo kde sa používa
kyslík.
●● Ak sušič vpadne do vody, vytiahnite najskôr elektrickú zástrčku zo
zásuvky a až potom vyberte sušič
z vody. Nikdy neberte ako prvý sušič
z vody. Sušič neskôr nepoužívajte.
HD1200-001_v05
●● Tento spotrebič môžu používať aj
deti vo veku viac ako 8 rokov alebo
osoby s obmedzenými fyzickými
alebo mentálnymi schopnosťami
alebo osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním
tohto zariadenia, iba v prípade, ak
sú pod stálym dozorom a po ich predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených
rizikách. Deti by sa so spotrebičom
nemali hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti bez
dozoru.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Prístroj môže opravovať len školený personál. Nesprávne vykonaná oprava môže vážne ohroziť
užívateľa. V prípade vzniku chýb
sa obráťte na špecializovaný servis
ZELMER.
●● Počas práce sa sušič zohrieva.
Neklaďte sušič v blízkosti horľavých
materiálov.
●● Nesmerujte horúci vzduch na oči,
ruky alebo iné miesta citlivé na teplo.
●● Nerobte tak ani pri vypnutom sušiči.
Po použití alebo za účelom čistenia
sušič vždy vypnite z elektrického
prúdu.
●● Nástavce počas používania a krátko
po použití môžu byť horúce. Skôr
než sa ich dotknete, nechajte ich
vychladnúť.
9
●● Ak sušič na vlasy používate
v kúpeľni, po použití vyberte elektrickú zástrčku zo zásuvky, pretože blízkosť vody ohrozuje sušič
na vlasy aj vtedy, ak je vypnutý.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchovacieho
kúta, bazénov a podobných nádob s vodou.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Ak
je sušič zapnutý, nikdy ho nenechávajte bez
dohľadu. Existuje riziko požiaru.
●● Presvedčte sa, že nasávací otvor a výfukový otvor nie
sú zablokované.
●● Nikdy neponárajte sušič, elektrický kábel alebo elektrickú zástrčku do vody. Nikdy neodkladajte zapnutý
príručný sušič na miesta, odkiaľ môže vpadnúť do
vody.
●● Neklaďte ani neprechovávajte prístroj na mieste, odkiaľ
môže spadnúť do vody alebo zostať poliaty vodou.
●● Nikdy neodstraňujte prach alebo cudzie predmety
z vnútra sušiča na vlasy pomocou
●● strých predmetov (napr. hrebeňa).
●● Nikdy neupchávajte nasávací otvor alebo výfukový
otvor vzduchu, ani neklaďte sušič na mäkkom podklade ako napr. posteľ alebo kanapa, kde sa prietokové otvory vzduchu môžu zablokovať.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo osobitného diaľkového
ovládania.
●● Udržiavajte prívodný elektrický kábel ďaleko od horúcich povrchov.
●● Príručný sušič nechajte najskôr ochladnúť a až potom
ho odložte.
●● Nevyťahujte elektrickú zástrčku zo zásuvky ťahaním
za elektrický kábel. Vytiahnite samotnú elektrickú
zástrčku.
●● Neovíjajte elektrický kábel okolo sušiča (existuje riziko
pretrhnutia kábla).
●● Nikdy neprikrývajte sušič. Hromadí sa tak teplo vo
vnútri sušiča.
●● Používajte výlučne odporúčané nástavce.
10
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Sušič môžete používať výlučne na sušenie vlasov.
●● Sušič je určený výlučne pre domáce účely.
●● Ak sušič dáte inej osobe, odovzdajte jej prosím aj tieto
pokyny. Sušiče, ktoré už nebudete používať, musíte
odovzdať v súlade s platnými predpismi ochrany
životného prostredia a v súlade so zákonom o zaobchádzaní s odpadmi. Sušič nesmiete vyhodiť spolu
s domácimi odpadkami. Prosím spojte sa s miestnym
strediskom odpadového hospodárstva.
●● Vždy odpojte sušič od siete po ukončení používania.
●● Sušič používajte výlučne v súlade s jeho určením tak
ako je to napísané v tomto návode.
POZOR: Za účelom doplnkovej ochrany Vám odporúčame zainštalovať v elektrickom obvode, ktorý je
v kúpeľni, ochranné zariadenie (RCD) s menovitým
vypínacím prúdom nižším než 30 mA. Obráťte sa
s tým na odborného elektrikára.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti
Sušič je vybavený poistkou proti prehriatiu, ktorá vypína
zariadenie v prípade príliš vysokej teploty vyfukovaného
vzduchu alebo v prípade čiastočného zapchatia otvorov
prívodu vzduchu. V prípade, že sa sušič vypne počas používania, vypnite všetky prepínače a nechajte sušič vychladnúť, potom sa poistka automaticky vypne. Pred opätovným
použitím skontrolujte otvory prívodu a výfuku vzduchu, či nie
sú zapchaté. V prípade potreby vytiahnite zástrčku zo zásuvky
a očistite otvory. Počas používania sušiča nezatýkajte otvory prívodu a výfuku vzduchu, zabráňte prieniku vlasov dovnútra sušiča.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
69 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Zloženie prístroja
1
2
3
4
5
A
Výfuk vzduchu
Prepínač rýchlosti fúkania vzduchu
Praktický držiak na zavesenie
Pripájací kábel
Koncentrátor vzduchu
Prepínanie rýchlosti fúkania vzduchu
0 – zariadenie vypnuté
– fúkanie studeného vzduchu
1 – jemný prúd vzduchu
2 – silný prúd vzduchu
HD1200-001_v05
Obsluha a práca sušiča
POUŽIVANIE
Po umytí, vlasy dobre utrite uterákom. Overte, či regulátor
rýchlosti prúdenia vzduchu (2) je nastavený do polohy „0”.
Napájací kábel zasuňte do elektrickej zásuvky a na prepínači rýchlosti prúdenia vzduchu (2) nastavte požadovanú
rýchlosť.
FÚKANIE STUDENÉHO VZDUCHU
Fúkanie studeného vzduchu sa používa na vymodelovanie
účesu. Presuňte prepínač rýchlosti fúkania vzduchu (2) do
polohy
– fúkanie studeného vzduchu. Z prístroja začne
vychádzať studený vzduch.
KONCENTRÁTOR VZDUCHU
Koncentrátor vzduchu umožňuje nasmerovať vzdušný prúd
presne tam, kde chcete. Vďaka tomu ľahko a rýchlo vysušíte určené povrchy vlasov. Koncentrátor vzduchu sa ľahko
nakladá na prednú časť sušiča na vlasy.
Sušenie a ukladanie vlasov
●● Po umytí si vlasy starostlivo utrite uterákom.
●● Pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky sa uis-
tite, že regulátor rýchlosti prúdenia vzduchu je nastavený
do polohy „0”. Až po tejto kontrole môžete spotrebič
zapojiť k elektrickej siete.
●● Ak chcete rýchlo vysušiť vlasy, nastavte prepínač rýchlosti fúkania vzduchu (2) do polohy „2”.
●● Presuňte prepínač rýchlosti fúkania vzduchu (2) do
polohy
– fúkanie studeného vzduchu. Zo zariadenia
začne vychádzať studený vzduch.
●● Ak chcete vymodelovať účes, presuňte prepínač rýchlosti fúkania vzduchu (2) do polohy
– fúkanie studeného vzduchu.
●● Po ukončení sušenia nastavte prepínač rýchlosti fúkania
vzduchu (2) do polohy „0”.
●● Po každom použití nezabudnite napájací kábel spotrebiča vytiahnuť zo zásuvky.
●● Prídavné prvky môžu byť krátko po použití sušiča
nahriate. Skôr než odmontujete prídavné prvky, ponechajte zariadenie vždy vychladnúť.
SKLADOVANIE
●● Ak sušičku vlasov práve nepoužívate, napájací kábel
vytiahnite z elektrickej zásuvky.
●● Po použití počkajte, až sušič vychladne. Schovajte ho
v suchom a chladnom mieste, ktoré je neprístupne pre deti.
●● Nikdy neovíjajte elektrický kábel okolo sušiča, pretože to
môže byť príčinou skoršieho opotrebovania a pretrhnutia
kábla. S káblom zaobchádzajte opatrne. Dlhodobo tak
zachováte jeho funkčnosť. Predchádzajte jeho ťahaniu,
skrúcaniu alebo poťahovaniu, obzvlášť pri vyťahovaní
elektrickej zástrčky. Ak sa elektrický kábel počas používania skrúti, občas ho vyrovnajte.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený
z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Čistenie a údržba sušiča
●● Po každom použití spotrebič vypnite a vytiahnite z elektrickej zásuvky.
neponárajte sušič, elektrický kábel alebo elektrickú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
●● Odporúčame Vám, aby ste občas očistili prívod vzduchu.
●● Kryt sušiča v prípade potreby pretrite vlhkou handričkou
(môžete ju navlhčiť prostriedkom na umývanie riadu).
Osušte ho a vytrite do sucha.
●● Nepoužívajte prostriedky na drhnutie ani riedidlá.
●● Vysušte starostlivo všetky prvky, ktoré ste čistili.
●● Nikdy
HD1200-001_v05
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
11
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást.
Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak.
A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a hajszárító
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
Az alábbi információk az Ön egészségére és biztonságára
vonatkoznak. A hajszárító első használata előtt feltétlenül
ismerkedjen meg a használati utasítással és a biztonságra
vonatkozó összes információval.
FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, áramütés vagy
tűzveszély elkerülése végett tartsa be a biztonsági előírásokat.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● Megégés veszélye! Ne érintse meg
a készülék forró felületeit.
●● Működés közben ne tegye a hajszárítót nedves felületre, vagy ruhára.
●● Ne használja fürdés közben.
●● Ha használat közben a készülék
megsérül, ne használja azt tovább,
húzza ki a konnektorból és vigye
szervízbe.
●● Soha ne tegyen semmilyen tárgyat
a hajszárító réseibe.
●● Ne használja kültérben, vagy olyan
helyen, ahol aerozolt használnak,
vagy oxigént adagolnak.
●● Ha a hajszárító vízbeesik mielőtt
kivenné a vízből húzza ki a hajszárítót a konnektorból. Ne nyúljon érte
a vízbe. Ne használja újra a hajszárítót.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai,
12
értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak
használatát nem ismerő személyek
csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő
használatára vonatkozó, és a vele
járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak
a berendezéssel. A berendezést
felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne
tartsák karban gyerekek.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték
megsérül, azt - a veszélyhelyzet elkerülése érdekében - a gyártónál vagy
szakszervizben, illetve egy szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készüléket csak megfelelő képesítéssel rendelkező szerelő szerelheti. Helytelen javítás veszélyt jelent
a felhasználóra. Hiba esetén javasoljuk, hogy keresse fel a ZELMER
szakszervízt.
●● Használat közben a hajszárító átmelegszik. Ne tegye a a hajszárítót gyúlékony anyagok közelébe.
●● Ne irányítsa a hajszárítót szem, kéz,
vagy más hőre érzékeny testrész irányába.
●● Kikapcsolt hajszárító esetén is fennáll az esetleges sérülés veszélye.
Használat után, vagy tisztítás során
mindig legyen áramtalanítva a hajszárító.
●● A kiegészítő tartozékok használat
során felmelegedhetnek. Mielőtt
megérintené őket várja meg míg
azok kihűlnek.
HD1200-001_v05
●● Ha a hajszárítót a fürdőszobában
használja, használat után húzza ki
a konnektorból, mert a víz közelsége még kikapcsolt hajszárító
esetén is veszélyes.
VIGYÁZAT: Ne használja
a készüléket fürdőkád,
zuhanyzó vagy más hasonló
víztartály közelében.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● Amikor a hajszárító be van kapcsolva, ne hagyja azt
felügyelet nélkül. Tűzveszélyes.
●● Bizonyosodjon meg róla, hogy a kifúvó és a légbeömlő
nyílások sose legyenek elzárva.
●● Ne merítse vízbe a hajszárítót és a csatlakozókábeleket. Soha ne tegye úgy le a hajszárítót, hogy az még
bekacsolt állapotban vízbe eshessen.
●● Ne tegye és ne tárolja a készüléket olyan helyen ahol
az vízbeeshet, vagy összefrücskölődhet.
●● Soha ne próbálja éles eszközök (pl. fésű) segítségével eltávolítani az esetleges port vagy idegen testeket
a hajszárító belsejéből.
●● Soha ne zárja el a kifúvó és légbeömlő nyílásokat,
valamint ne tegye a hajszárítót olyan puha felületekre,
mint ágy, fotel, vagy más olyan hely, melyre rátéve
a nyílások elzáródhatnak.
●● A készülék nem használható külső időkapcsolóval
vagy más távkapcsolóval.
●● Tartsa a csatlakozókábelt távol a forró felületektől.
●● Mielőtt eltenné a hajszárítót várja meg míg az kihűl.
●● Ne húzza ki a csatlakozókábelt a kábelnél fogva, csak
is a dugójánál fogva.
●● Ne tekerje a csatlakozókábelt a hajszárító köré
(a kábel elszakadhat).
●● Tilos a hajszárítót bármivel is letakarni, mert az
hőfelhalmozódást okozhat a hajszárító belsejébeni.
●● Ne használjon nem ajánlott kiegészítő tartozékokat.
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● Ha kölcsönadja a hajszárítót, mellékelje a használati
utasítást is. A használatra már nem alkalmas hajszárítót a Hulladék Kezelési Rendeletnek megfelelően lehet
hasznosítani, a környezetvédelmet szem előtt tartva.
A hajszárítót nem szabad háztartási hulladékokkal
együtt kidobni. Vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékkezelővel.
●● Használat után mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa
a hajszárítót.
●● A hajszárítót csak a használati utasításnak megfelelően használja.
FIGYELEM: A nagyobb biztonság érdekében a fürdőszoba áramellátását biztosító elektromos áramkörbe
ajánlatos max. 30 mA-es érzékenységű áram-védőkapcsolót (RCD) beiktatni. Ebben a kérdésben forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
A biztonságos használatra vonatkozó tanácsok
A hajszárító túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik,
ami a készüléket a belőle távozó levegő túl magas hőmérséklete vagy a légbeszívó nyílásainak részleges eldugulása esetén kikapcsolja. Abban az esetben, ha a hajszárító
a használata közben kikapcsolódik, az összes kapcsológombot kapcsolja ki és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl,
ekkor a biztonsági rendszer automatikusan visszatér eredeti állapotába. Az újbóli használata előtt ellenőrizze, hogy
a légbeszívó és légkifúvó nyílásai nincsenek-e eldugulva.
Szükség esetén húzza ki a hálózati dugót a konnektorból
és tisztítsa ki a nyílásokat. A használat során ne fedje be
a légáramló nyílásokat és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön haj
a hajszárító belsejébe.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
Zajszint: LWA = 69 dB/A.
A készülék felépítése
1
2
3
4
5
A
Levegőkifúvó
A levegőkifúvó szabályozója
Praktikus akasztó
Csatlakozókábel
Levegőkoncentrátor
A levegőkifúvás szabályozása
0 – a készülék ki van kapcsolva
– hideglevegő kifúvó
1 – enyhe levegőkifúvás
2 – erős levegőkifúvás
●● A hajszárító csak hajszárításra használható.
●● A hajszárító csak háztartási használatra alkalmas.
HD1200-001_v05
13
A hajszárító használata és működése
HASZNÁLATA
Hajmosás után alaposan törölje meg a haját törölközővel.
Ellenőrizze, hogy a légfúvás sebességének kapcsolója (2)
„0” helyzetbe van állítva. Csatlakoztassa a hálózati kábel
dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatába, és
a légfúvás sebességének kapcsolójánál (3) válassza ki
a megfelelő sebességet.
HIDEGLEVEGŐ KIFÚVÁS
A hideglevegő kifúvó a frizura formájának rögzítésére szolgál. A levegőkifúvó szabályozójának (2)
hideglevegő
kifúvásra állítása, a készülék által hideg levegő kifúvását
okozza.
LEVEGŐKONCENTRÁTOR
A levegőkoncentrátornak köszönhetően a levegő pontosan
oda irányítható, ahová szeretné, így könnyen megszáríthatja
a hajának bizonyos területeit. A levegőkoncentrátor könnyen
felszerelhető a hajszárító előrészére.
Hajszárítás és formázás
●● Mosás után törölje meg jól a haját egy törölközővel.
●● Mielőtt a dugaszt bedugja a hálózati dugaszolóaljzatba,
győződjön meg arról, hogy a légfúvás sebességének kapcsolója „0” állásban van. Majd csatlakoztassa
a készüléket az áramforrásra.
●● Ha gyorsan meg akarja szárítani a haját, állítsa
a levegőkifúvó szabályozóját (2) a „2”-es állásba.
●● A szabályozó átállítása (2) a hideglevegő kifúvás
pozíciójába, hideg levegő kifújását eredményezi
a készülékből.
●● A frizura rögzítése céljából, tolja a levegőkifúvó szabályozóját (2) hideglevegő kifúvás
pozícióba.
●● A hajszárítás befejeztével állítsa a levegőkifúvó
szabályozójót (2) „0” pozícióba.
●● Húzza ki a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
●● Közvetlenül használat után a hajszárító tartozékai forróak lehetnek. Mindig várja meg, míg a hajszárító kihűl
mielőtt leveszi a tartozékokat.
TÁROLÁS
●● Ha nem használja a hajszárítót, mindig húzza ki a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
●● A készülék használata után várja meg, míg az kihűl és
tegye el száraz, hűvös helyre, ahol gyermekek nem férhetnek a közelébe.
●● A hálózati kábelt sohasem tekerje a hajszárító köré, mert
az a korai elhasználódását és a vezeték megtörését
okozhatja. A kábellel óvatosan bánjon, hogy hosszú ideig
működőképes maradjon, ne rángassa, ne csavarja és
ne húzza, különösen a hálózati dugónak a konnektorból
történő kihúzásakor. Ha a kábel a hajszárító használata
közben megcsavarodik, egyenesítse ki.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag
gyűjtő konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni
másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Tisztítás és karbantartás
●● Minden
használat után kapcsolja ki a hajszárítót, és
húzza ki a hálózati dugaszolóaljzatból.
●● Sose merítse a hajszárítót, vagy a csatlakozókábelt
vízbe, vagy más folyadékba.
●● A beszívó rácsot ajánlott időnként megtisztítani.
●● A hajszárító burkolatát nedves ruhával (használható
mosogatószer is) lehet letörölni, majd szárítsa meg, vagy
törölje szárazra.
●● Ne használjon dörzsölő tisztítószereket vagy oldószereket.
●● Szárítsa meg alaposan a tisztított elemeket.
14
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
HD1200-001_v05
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa. Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de faţă, pentru
a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării uscătorului.
Indicaţii privind siguranţa
Aceste informaţii privesc sănătatea şi siguranţa dumneavoastră. Înainte de prima utilizare a uscătorului de păr, vă
rugăm să consultaţi în mod obligatoriu toate instrucţiunile de
utilizare şi toate informaţiile privind siguranţa.
AVERTIZARE: Respectaţi regulile de mai jos pentru
a evita riscul de arsuri, electrocutare sau incendiu.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Pericol de arsuri! Nu atingeţi suprafeţele aparatului când sunt fierbinţi.
●● Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe
umede sau pe haine atunci când
este în funcţiune.
●● Nu folosiţi aparatul când faceţi baie.
●● În cazul în care în timpul utilizării
apare o defecţiune scoateţi mufa din
priză şi trimiteţi aparatul la service.
●● Nu introduceţi şi nu înfingeţi niciun
obiect în orificiile uscătorului.
●● Nu folosiţi în exterior sau acolo unde
sunt folosite produse cu aerozol (pulverizator) sau în locurile unde se alimentează oxigen.
●● Scoateţi mufa din priză în cazul în
care uscătorul cade în apă înainte de
a-l scoate din apă. Nu încertcaţi să îl
scoateţi din apă mai întâi. Nu folosiţi
uscătorul acesta mai târziu.
●● Acest echipament poate fi utilizat
de copii cu vârsta de cel puţin 8
HD1200-001_v05
ani şi de către persoane cu abilităţi
fizice şi mentale reduse precum şi
de persoane fără experienţă şi care
nu cunosc echipamentul, în cazul în
care li se asigură supraveghere sau
instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg
pericolele care pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să curăţe sau să
întreţină echipamentul atunci când
nu sunt supravegheaţi.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Aparatul poate fi reparat doar de
către persoane autorizate. Reparaţiile efectuate necorespunzător pot
constitui un pericol grav pentru utilizator. În cazul în care apar defecţiuni
vă rugăm să vă adresaţi la punctul
de service autorizat ZELMER.
●● Atunci când este utilizat uscătorul se
încălzeşte. Nu amplasaţi uscătorul în
apropierea substanţelor inflamabile.
●● Nu îndreptaţi fluxul de aer fierbinte
în direcţia ochilor, mâinilor sau altor
locuri sensibile la căldură.
●● Pericolul poate apărea chiar şi în
cazul în care uscătorul este oprit.
Trebuie să decuplaţi mereu uscătorul de la sursa de alimentare după ce
îl folosiţi, sau atunci când doriţi să-l
curăţaţi.
●● Accesoriile se pot încălzi de asemenea. Trebuie să le lăsaţi să se
răcească înainte de a le atinge.
15
●● Atunci când folosiţi uscătorul în
baie scoateţi-l din priză după ce îl
utilizaţi deoarece apropierea apei
constituie un pericol chiar şi în
cazul în care uscătorul este oprit.
AVERTIZARE: Nu folosiţi
acest aparat în apropierea
căzilor, duşurilor, piscinelor sau altor rezervoare
asemănătoare cu apă.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când este
pornit. Risc de incendiu.
că orificiul de intrare şi cel de ieşire
a aerului nu sunt niciodată blocate.
●● Nu cufundaţi niciodată uscătorul, cablul de alimentare
sau mufa în apă. Nu aşezaţi uscătorul niciodată în jos
astfel încât aceasta să cadă în apă fiind încă pornit.
●● Nu aşezaţi şi nu depozitaţi aparatul într-un loc de unde
poate cădea în apă sau în care poate fi stropit.
●● Nu încercaţi niciodată să scoateţi praful sau să îndepărtaţi corpuri străine din interiorul uscătorului cu
obiecte ascuţite (de ex. pieptene).
●● Nu blocaţi niciodată orificiul de intrare sau de ieşire
a aerului şi nici nu aşezaţi uscătorul pe o suprafaţă
moale cum ar fi patul sau canapeaua unde orificiile de
circulare a aerului ar putea fi blocate.
●● Aparatul nu este destinat pentru utilizare cu întrerupătoare cu temporizare externe sau cu circuite separate
de control de la distanţă.
●● Ţineţi cablul de alimentare departe de suprafeţele fierbinţi.
●● Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l aşeza.
●● Nu trageţi de cablu pentru a decupla uscătorul şi trageţi de mufă pentru a face acest lucru.
●● Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul uscătorului
(risc de rupere a cablului).
●● Nu acoperiţi niciodată aparatul deoarece acest lucru
poate provoca acumularea de căldură în interiorul
acestuia.
●● Nu folosiţi alte accesorii decât cele recomandate.
●● Asiguraţi-vă
16
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi
indicaţii referitoare la utilizarea
acestuia
●● Aparatul poate fi utilizat doar pentru uscarea părului.
●● Uscătorul este destinat doar pentru uz casnic.
●● Vă rugăm ca atunci când încredinţaţi uscătorul altei
persoane să-i înmânaţi de asemenea instrucţiunile.
În cazul uscătoarelor cu durata de utilizare epuizată vă
trebuie să le îndepărtaţi conform normelor legislative în
vigoare referitoare la protecţia mediului aşa cum sunt
definite de Legea de Gestionare a Deşeurilor. Aruncarea uscătorului împreună cu alte deşeuri casnice este
interzisă. Vă rugăm să luaţi legătura cu centrul local de
gestionare a deşeurilor.
●● Decuplaţi uscătorul de la reţeaua de curent de fiecare
dată după utilizare.
●● Folosiţi uscătorul doar în modul corespunzător cu
destinaţia acesteia, astfel cum este descris în această
instrucţiune.
ATENŢIE: Pentru a asigura o protecţie adiţională, se
recomandă instalarea pe circuitul electric, care alimentează baia, a unui dispozitiv diferenţial (RCD) cu
intensitatea nominală a curentului ce nu depăşeşte
valoarea de 30 mA. Pentru a face acest lucru trebuie
să luaţi legătura cu un electrician specialist.
Indicaţii privind siguranţa
Uscătorul este prevăzut cu sistem de protecţie împotriva
supraîncălzirii, care închide aparatul în cazul unei temperaturi prea înalte a aerului care circulă sau ca urmare a obturării parţiale a orificiilor pentru circulaţia aerului. În cazul în
care uscătorul se opreşte în timpul folosirii sale, închideţi
toate întrerupătoarele şi lăsaţi-l să se răcească; se va produce în mod automat resetarea sistemului de protecţie. Înainte de a utiliza mai departe uscătorul, verificaţi dacă orificiile
de intrare şi de ieşire a aerului nu sunt astupate. Dacă este
necesar, scoateţi ştecărul din priză şi curăţaţi orificiile. În timpul utilizării, nu obturaţi orificile pentru circulaţia aerului şi nu
lăsaţi să intre fire de păr în uscător.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Zgomotul produs de aparat: 69 dB/A.
Construcţia aparatului
1
2
3
4
5
A
Orificiu aer
Comutator pentru selectarea vitezei de suflare a aerului
Mâner practic pentru atârnare
Cablu de reţea
Concentrator aer
HD1200-001_v05
Comutator pentru selectarea vitezei de suflare a aerului
0 – aparat oprit
– flux de aer rece
1 – flux de aer delicat
2 – flux de aer puternic
Utilizarea şi funcţionarea uscătorului
UTILIZARE
După spălare, ştergeţi bine părul cu un prosop. Verificaţi
dacă comutatorul de reglare a vitezei aerului (2) este setat
în poziţia „0”. Conectaţi ştecherul cablului de alimentare la
priza reţelei electrice şi cu ajutorul comutatorului de reglare
a vitezei aerului (2) selectaţi viteza corespunzătoare.
FLUX RECE
Fluxul de aer rece vă permite să fixaţi frizura. Pentru a obţine
fluxul de aer rece trebuie să setaţi comutatorul vitezei de
suflare a aerului (2) la poziţia
– flux de aer rece şi atunci
aparatul va începe să emită aer rece.
CONCENTRATOR DE AER
Concentratorul de aer vă permite să direcţionaţi fluxul de aer
cu precizie acolo unde doriţi şi datorită acestui fapt cu uşurinţă
şi repede puteţi usca unele zone ale părului. Concentratorul
de aer este amplasat pe partea din faţă a uscătorului de păr.
Uscarea şi aranjarea părului
●● După ce v-aţi spălat părul ştergeţi-l bine cu prosopul.
●● Înainte de introducerea ştecherului în priza de la reţeaua
electrică asiguraţi-vă că, comutatorul de reglare a vitezei
aerului se află în poziţia „0”. Apoi conectaţi dispozitivul la
reţeaua de alimentare cu curent electric.
●● Dacă doriţi să vă uscaţi repede părul setaţi comutatorul
vitezei de suflare a aerului (2) la poziţia „2”.
●● Dacă setaţi comutatorul vitezei de suflare a aerului (2)
la poziţia
– flux de aer rece, atunci aparatul va
începe să emită aer rece.
●● Pentru a fixa frizura, mutaţi comutatorul vitezei de suflare
a aerului (2) la poziţia
– flux de aer rece.
●● După ce v-aţi uscat părul, setaţi comutatorul vitezei de
suflare a aerului (2) la poziţia „0”.
●● După fiecare folosire scoateţi de fiecare dată ştecherul
cablului de alimentare din priza reţelei electrice.
●● Imediat după utilizarea aparatului accesoriile pot fi fierbinţi. Lăsaţi mereu aparatul să se răcească înainte de
a demonta accesoriile.
●● În caz că este necesar ştergeţi carcasa uscătorului cu
o pânză umedă (poate fi umezită cu detergent pentru
vase) uscaţi sau ştergeţi până ce se usucă.
●● Nu folosiţi substanţe abrazive şi nici diluanţi.
●● Ştergeţi bine toate piesele care au fost curăţate.
DEPOZITARE
●● În cazul în care nu folosiţi uscătorul de păr, întotdeauna
trebuie să scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu curent electric.
●● După ce îl folosiţi aşteptaţi până ce uscătorul se răceşte
şi aşezaţi-l într-un loc uscat, răcoros şi care nu este
accesibil copiilor.
●● Nu înfăşuraţi cablul în jurul uscătorului, deoarece acest
lucru poate duce la deteriorarea rapidă a aparatului şi
poate provoca ruperea cablului. Trebuie să procedaţi cu
atenţie, pentru a asigura buna funcţionare îndelungată
a acestuia şi să evitaţi scuturarea, învârtirea sau tragerea
cablului, în special atunci când scoateţi mufa. În cazul în
care cablul se învârteşte atunci când este utilizat trebuie
să-l îndeptaţi la anumite intervale.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de
carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
corespunzător deaorece componentele periculoase care se
găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Curăţarea şi întreţinerea uscătorului
●● După fiecare utilizare opriţi şi deconectaţi uscătorul de
păr de la reţeaua electrică.
●● Nu cufundaţi niciodată uscătorul, cablul de alimentare
sau mufa în apă ori în alt lichid.
●● Vă recomandăm să curăţaţi la anumite intervale de timp
orificiul pentru aer.
HD1200-001_v05
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
17
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
От настоящей информации зависит Ваше здоровье
и безопасность. Перед первым включением фена для
волос просим ознакомиться со всеми инструкциями по
обслуживанию и правилами техники безопасности.
ВНИМАНИЕ: Следуйте этим правилам во избежание ожогов, поражения электрическим током или
пожара.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Опасность ожога! Не прикасайтесь
к горячим поверхностям устройства.
●● Не кладите работающий фен на
мокрую поверхность или одежду.
●● Не используйте во время купания.
●● Если во время использования фена
наступит его повреждение, немедленно выньте вилку из розетки и
отправьте фен в сервисную службу.
●● Ни в коем случае не вставляйте
никаких предметов в отверстия
фена.
●● Не используйте фен вне помещений, а так же там, где применяются продукты в аэрозоле (спрее)
или в местах подачи кислорода.
●● Если фен упал в воду, прежде чем
вынуть его, отключите вилку из
розетки электропитания. Не при18
касайтесь к воде, не вынув вилки
из розетки. После этого пользоваться феном запрещено.
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет
и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы
с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен
инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается детям играть
с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора
детьми без присмотра взрослых.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт устройства может выполнять только квалифицированный
персонал. Неправильно произведенный ремонт может привести
к серьезной опасности для пользователя. В случае каких-либо
дефектов, рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный центр ZELMER.
●● Во время работы фен нагревается. Не держите фен поблизости
с легковоспламеняющимися материалами.
●● Не направляйте горячий воздух на
глаза, руки или другие части тела,
чувствительные к теплу.
●● Опасность существует даже если
фен выключен, всегда отключайте
прибор от сети после использования или для его очистки.
HD1200-001_v05
●● Насадки во время их применения
и после могут нагреваться. Перед
тем, как к ним дотронуться, им
следует дать остыть.
●● Если фен используется в ванной
комнате, после его использования выньте вилку из розетки,
поскольку близость воды представляет опасность даже тогда,
когда фен выключен.
ВНИМАНИЕ: Не используйте этот прибор
вблизи ванн, душей, бассейнов и иных подобных
резервуаров с водой.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Если фен включен, никогда не оставляйте его без
присмотра. Риск возникновения пожара.
●● Убедитесь в том, что, воздухозаборники и выпускные отверстия не заблокированы.
●● Никогда не погружайте в воду фен, шнур и вилку.
Никогда не кладите фен таким образом, чтобы возникла опасность его падения в воду во включенном
состоянии.
●● Не кладите и не храните фен в месте, в котором
он может упасть в воду или быть обрызган водой.
●● Ни в коем случае не пытайтесь удалить пыль или
инородные предметы изнутри фена с помощью
острых предметов (например, расчески).
●● Никогда не заслоняйте воздухозаборник и выпускное отверстие, не кладите фен на мягкую поверхность, такую как кровать или диван, где могут быть
закрыты отверстия для входа и выхода воздуха.
Оборудование не предназначено для работы
с внешним реле времени или отдельной системы
дистанционного управления.
●● Держите шнур электропитания вдали от горячих
поверхностей.
●● Перед тем как отложить фен, позвольте ему
остыть.
●● Для того, чтобы вынуть вилку из розетки, не тяните
за шнур, а только за саму вилку.
●● Не накручивайте шнур электропитания вокруг фена
(во избежание повреждения провода).
HD1200-001_v05
●● Никогда не накрывайте ничем фен, поскольку это
может привести к накоплению тепла внутри фена.
●● Не используйте не рекомендованных насадок.
СОВЕТЫ
Информация о изделии и рекомендации по его применению
●● Фен
должен применяться только для сушения
волос.
●● Фен предназначен исключительно для домашнего
использования.
●● В случае передачи фена другому лицу, пожалуйста, отдайте ему также и инструкцию. Фены, пришедшие в негодность, должны быть утилизированы
в соответствии с действующими экологическими
нормами и в соответствии с законом об отходах. Не
выбрасывайте фен вместе с бытовыми отходами.
Пожалуйста, проконсультируйтесь с местным центром по утилизации отходов.
●● Всегда выключайте фен из сети после использования.
●● Используйте фен только по назначению, так, как
это описано в данной инструкции.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения дополнительной защиты целесообразно установить
в электрическую цепь электропитания ванной
устройство защиты от скачков напряжения
(RCD) с номинальным током не превышающим
30 мА. Для этого следует обратиться к специалисту-электрику.
Дополнительные меры предосторожности
Данный электроприбор оборудован автоматическим
устройством защиты от перегрева. При перегреве прибор отключится. В этом случае немедленно выключите
фен выключателем, а затем отключите от питающей
сети. Дайте ему остыть. Когда прибор остынет, защита
отключится автоматически. Перед очередным включением убедитесь, что воздухозаборные отверстия
чистые. В случае необходимости нужно вынуть вилку из
розетки и очистить отверстия. Во время использования
прибора не допускайте до попадания волос внутрь воздухозаборных отверстий, а также следите за тем, чтобы
они всегда были чистыми.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Уровень шума: 69 дБ/A.
19
Устройство фена
1
2
3
4
5
A
Отверстие выхода воздуха
Переключатель скорости воздушного потока
Практичная петля для подвешивания
Соединительный кабель
Концентратор воздуха
Регулировка скорости воздушного потока
0 – устройство выключено
1 – легкий воздушный поток
2 – сильный воздушный поток
– подача холодного воздуха
Техническое обслуживание и действие фена
ПРИМЕНЕНИЕ
Вымойте голову и тщательно вытрите волосы полотенцем. Убедитесь, что регулятор скорости воздуха (2)
находится в положении «0». Подключите вилку провода
питания к розетке электросети и выберите желаемую
скорость с помощью регулятора скорости воздуха (2).
ПОДАЧА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА
Подача холодного воздуха служит для фиксации формы прически. Перевод переключателя скорости воздушного потока
(2) в позицию
– подача холодного воздуха, приведет
к тому, что устройство начнет подавать холодный воздух.
КОНЦЕНТРАТОР ВОЗДУХА
Концентратор воздуха позволяет направлять воздушную
струю, туда, куда необходимо, благодаря этому можно
быстро и легко высушить определенные участки волос.
Концентратор воздуха легко надевается на переднюю
часть фена.
Сушка и укладка волос
●● После мытья тщательно вытрите волосы полотенцем.
●● Прежде чем подключить вилку к розетке электросети
убедитесь, что регулятор скорости воздуха находится в
положении «0». Затем подключите прибор к электросети.
●● Если вы хотите быстро высушить волосы, переведите переключатель скорости воздушного потока (2)
в положение «2».
●● Перевод переключателя скорости воздушного потока (2)
в позицию
– подача холодного воздуха, приведет
к тому, что устройство начнет подавать холодный воздух.
●● Для фиксации формы прически переведите переключатель скорости воздушного потока (2) в положение
– подача холодного воздуха.
●● После окончания сушки установите переключатель
скорости воздушного потока (2) в положение «0».
●● После каждого применения всегда отключайте вилку
провода питания от розетки электросети.
●● Сразу после использования фена насадки могут
быть горячими. Перед тем как снять насадку, всегда
оставляйте прибор для охлаждения.
20
Чистка и обслуживание фена
●● После
каждого применения выключайте фен
и отключайте его от розетки электросети.
●● Никогда не погружайте фен, шнур и вилку в воду или
иную жидкость.
●● Рекомендуется периодически чистить воздушное
впускное отверстие.
●● Если это необходимо, протрите корпус фена влажной тряпкой (она может быть смочена средством для
мытья посуды), высушите или вытрите ее насухо.
●● Не используйте абразивные чистящие средства
и растворители.
●● Тщательно высушите все элементы, которые были
очищены.
ХРАНЕНИЕ
●● Если не применяете фен, всегда отключайте вилку
провода питания от розетки электросети.
●● После использования подождите, пока фен остынет
и спрячьте его в сухое, прохладное, недоступное для
детей место.
●● Никогда не накручивайте шнур электропитания
вокруг фена так как это приведет к его преждевременному износу и разрыву. Для того, чтобы обеспечить длительный срок служб шнура, с ним следует
обращаться осторожно, не дергать за него и не
тянуть, в особенности при вынимании вилки из
розетки. Если шнур в процессе эксплуатации закрутится, его следует время от времени распрямлять.
Экология – Позаботимся об окружающей
среде!
Каждый пользователь может поспособствовать охране окружающей среды. Это не является ни трудным, ни слишком дорогостоящим.
С этой целью: картонную упаковку сдайте на
макулатуру, мешочки из полиэтилена (PE)
бросьте в контейнер для пластика, использованное устройство отдайте в соответствующий пункт сбора, поскольку находящиеся в устройстве опасные компоненты могут быть угрозой для окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Изготовитель не несёт ответственности за возможный
ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по назначению или ненадлежащим обслуживанием.
Изготовитель оставляет за собой право модифицировать
изделие в любое время, без предварительного уведомления,
с целью приведения в соответствие с юридическими нормами,
нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми, эстетическими или другими причинами.
HD1200-001_v05
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на сешоара.
Препоръки за безопасност
Тази информация се отнася за Вашето здраве и безопасност. Преди първото използване на сешоара за коса
е задължително да се запознаете с всички упътвания за
използване и информацията, отнасяща се за безопасността.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте долупосочените
правила, за да избегнете риск от опарване, поражение от ток или пожар.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Опасност от опарване! Не се
докосвайте до горещи повърхности на устройството.
●● Не слагайте фена по време на
работата върху мокра повърхност
или дрехи.
●● Не употребявайте при къпането.
●● Ако по време на употребата
настъпи повреда, незабавно изтеглете захранващия щепсел и изпратете фена в сървиз.
●● Никога не слагайте или не пъхайте
никакви предмети в отворите на
фена.
●● Не употребявайте навън или там,
където се използват продукти
в спрей (атомизер), или където се
подава кислород.
HD1200-001_v05
●● Ако фенът падне във водата,
изтеглете захранващия щепсел
преди да го извадите. Не посягайте към него във вода. След
това фенът не бива да се употребява.
●● Това оборудване може да се
използва от деца на възраст от
8 години и от лица с намалена
физическа или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са им
преказани инструкций за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си
играят с уреда. Не се разрешава
извършване на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Ремонти на устройството могат
да се провеждат изключително
от обучен персонал. Неправилно
проведен ремонт може да предизвика сериозна опасност за потребителя. При появяване на дефекти препоръчваме да се обърнете
в специалистичен сървизен пункт
на ZELMER.
●● По време на работата фенът става
горещ. Не помествайте фена близо
до леснозапалими материали.
●● Не насочвайте горещ въздух
накъм очите, ръцете или други
места, чувствителни към топлина.
21
●● Опасността е налице също така
при изключен фен. Винаги трябва
да отключите фена от захранването след употребата или за
почистването му.
●● Там, където има накрайници, те
могат да станат горещи по време
на употребата и след нея. Преди
да се докоснете до тях, трябва да
ги оставите да изстинат.
●● Ако фенът се употребява в баня,
след употребата извадете щепсела от гнездото, тъй като близостта на вода съставя опасност
дори когато фенът е изключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
употребявайте настоящото
устройство
близо до вани, душове,
басейни и подобни резервоари на вода.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Ако фенът е включен, никога не го оставяйте без
надзор. Опасност от пожар.
се, че входният и изходният отвор
никога не са блокирани.
●● Никога не потапяйте фена, захранващия кабел или
щепсела във вода. Никога не слагайте фена така,
че да може да падне във вода, като остава включен.
●● Не помествайте или не съхранявайте устройството
на мястото, където то може да падне във водата
или да бъде опръскано с нея.
●● Никога не се опитвайте да отстранявате прах или
чужди тела отвътре от фена, като употребявате
остри предмети (напр. гребен).
●● Никога не блокирайте входния или изходния
отвор за въздух или не слагайте фена върху мека
повърхност, като легло или софа, където отворите
за течение на въздух могат да бъдат блокирани.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни часовникови прекъсвачи или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● Държете захранващия кабел далече от горещи
повърхности.
●● Осигурете
22
●● Преди да отложите фена, оставете го да изстине.
●● Не изтегляйте захранващия щепсел, като дърпате
захранващия кабел, а единствено самия щепсел.
увивайте захранващия кабел наоколо фена
(риск от скъсване на кабела).
●● Никога не бива да прикривате фена с нещо, тъй
като това може да предизвика натрупване на
топлината вътре в него.
●● Не употребявайте не препоръчвани наставки.
●● Не
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно ползването му
●● Фенът трябва да се употребява изключително за
сушене на коса.
●● Фенът е предназначен изключително за домашна
употреба.
●● При предаване на фена на друго лице моля да
предадете на него и инструкцията. Колкото за
фенове, за които е изтекъл срокът за експлоатационна трайност, трябва да ги отстраним съгласно
действащите разпоредби по опазване на околната
среда, съгласно закона за управление на отпадъци. Не бива да изхвърляте фена заедно с битовите отпадъци. Моля да се свържете с местното
учреждение по управление на отпадъци.
●● Винаги изключвайте фена от мрежата след приключване на употреба.
●● Употребявайте фена единствено по начина, съответен на предназначението му, както е описано
в настоящата инструкция.
ВНИМАНИЕ: За да осигурите допълнителна
защита, препоръчва се да инсталирате
в електрическата верига, захранваща банята,
устройство за диференциален ток (RCD)
с номинален диференциален ток, не превишаващ 30 мА. За тази цел трябва да се обърнете
към специалист-електрик.
Препоръки за безопасност
Сешоарът има защита срещу прегряване, която изключва
уреда, в случай че температурата на изходящия въздух
е прекалено висока или ако входящият отвор на въздуха
е отчасти запушен. Ако сешоарът се изключва по време
на използване, изключете всички превключватели и оставете сешоара да изстине, тогава защитите автоматично
ще се ресетнат. Преди отново да използвате уреда, проверете дали входящите и изходящите отвори на въздуха
не са запушени. В случай на необходимост извадете
щепсела от контакта и почистете отворите. По време на
използване не запушвайте отворите на въздуха и внимавайте косата да не влезе вътре в сешоара.
HD1200-001_v05
Технически данни
(2) в положение
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Ниво на шум: 69 dB/A.
Строеж на устройството
A
1 Изходен отвор за въздух
2 Превключвател за регулация на скоростта на надуване на въздух
3 Практичен държач за окачване
4 Присъединителен кабел
5 Концентратор на въздух
Регулация на скоростта на надуване на въздух
0 – устройството е изключено
– надуване на студен въздух
1 – деликатна струя на въздух
2 – силна струя на въздух
Обслужване и действие на фена
УПОТРЕБА
След измиване, избършете добре косата си с хавлиена
кърпа. Проверете дали превключвателя на регулатора
на скоростта на въздушния поток (2) е настроен на «0».
Включете захранващия кабел в електрически контакт
и с превключвателя на скоростта на въздушния поток (2)
изберете подходящата скорост.
СТУДЕНО НАДУВАНЕ
Надуване на студен въздух служи за фиксиране на фризурата. След преместване на превключвателя за регулация на скоростта на надуване на въздух (2) в положение
– надуване на студен въздух от устройството ще
започне да излиза студен въздух.
КОНЦЕНТРАТОР НА ВЪЗДУХ
Концентратор на въздух позволява да насочите струята
от въздух точно там, където искате, благодарение на
което ще изсушите определени зони на косата по лесен
и бърз начин. Концентраторът на въздух се слага по
прост начин върху предната част на фена.
Сушене и фризиране на косата
●● След миене избършете щателно косата с кърпа.
●● Преди да включите щепсела в електрическата
мрежа, уверете се, че е превключвателя на регулатора на скоростта на въздушния поток (2) е настроен
на «0». След това включете уреда в контакта.
●● Ако искате бързо да изсушите косата, поставете превключвателя за регулация на скоростта на надуване
на въздух (2) в положение «2».
●● След преместване на превключвателя за регулация
на скоростта на надуване на въздух (2) в положение
– надуване на студен въздух от устройството ще
започне да излиза студен въздух.
●● За фиксиране на фризурата преместете превключвателя за регулация на скоростта на надуване на въздух
HD1200-001_v05
– надуване на студен въздух.
●● След като приключите сушенето, поставете превклю-
чвателя за регулация на скоростта на надуване на
въздух (2) в положение «0».
●● След всяка употреба, винаги изключвайте щепсела
на захранващия кабел от контакта.
●● Непосредствено след употреба на фена асесоарите
могат да бъдат разгрети. Винаги оставяйте устройството да изстине, преди да свалите асесоара.
Почистване и поддържане на фена
●● След всяка употреба, изключете и извадете щепсела
на сешоара от контакта.
●● Никога не потапяйте фена, захранващия кабел или
щепсела във вода или друга течност.
●● Препоръчва се от време на време да се очисти входният отвор за въздух.
●● Корпус на фена протрийте при необходимост с влажно
парцалче (може да е навлажнено с миещо средство за
съдове), изсушете или избършете насухо.
●● Не употребявайте абразивни миещи средства и разтворители.
●● Щателно изсушете всички елементи, които бяха
почистени.
СЪХРАНЯВАНЕ
●● Ако не използвате сешоара, винаги изключвайте
щепсела на захранващия кабел от контакта на електрическата мрежа.
●● След употреба изчакайте фенът да изстине и го
скрийте на сухо, прохладно място, недостъпно за деца.
●● Никога не увивайте захранващия кабел наоколо
фена, тъй като това причинява риск от преждевременно износване и скъсване на кабела. Постъпвайте
с кабела предпазливо, за да осигурите неговата
дълговременна изправност, и избягвайте дърпане,
усукване или теглене, особено при изтегляне на щепсела. Ако кабелът се усуква при употреба, трябва от
време на време да го изправяте.
Eкология – Пазете околната среда!
Всеки потребител може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предадете за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Изхабения уред предадете в съответния пункт за събиране
на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни
части могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални щети, предизвикани от използване на устройството несъответно на предназначението му или от неправилна експлоатация.
Производителят си запазва правото да модифицира продукта
по всяко време без предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби, норми, директиви или по
конструкторски, търговски, естетически и други причини.
23
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб
за необхідністю скористатися нею під час користування
феном у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Ця інформація важлива для здоров’я і безпеки користувача. Перед першим користуванням феном для волосся,
обов’язково ознайомтесь з усіма інструкціями з користування та інформацією щодо безпеки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дотримуйтесь вказаних нижче
правил з метою уникнення небезпеки отримання
опіків, ураження струмом і пожежі.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Небезпека
отримання
опіків!
Не торкайтеся гарячих поверхонь
пристрою.
●● Під час роботи не кладіть фен на
мокру поверхню або одяг.
●● Не використовуйте під час купання.
●● Якщо у процесі його використання
буде стверджено наявність пошкодження, негайно витягніть штепсельну вилку електроживлення та
відішліть пристрій у сервісний пункт.
●● Ніколи не вкладайте і не засовуйте
жодних предметів в отвори фену.
●● Не користуйтеся феном поза приміщенням або там, де використовуються продукти в аерозолю (атомайзері) чи де подається кисень.
●● Якщо фен впаде у воду, перед його
вийманням витягніть штепсельну
24
вилку електроживлення. Не діставайте фен з води. Після цього не
можна користуватися феном.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними та
розумовими здібностями, особами
без досвіду роботи з приладом,
якщо буде здійснюватись контроль
або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов’язаними
із цим загрозами. Не дозволяти
дітям гратися з приладом. Не
допускати проведення чищення
та консервації приладу дітьми без
нагляду дорослих.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонти пристрою може проводити виключно спеціально навчений персонал. Неправильно виконаний ремонт може спричинити
серйозну загрозу для користувача.
У разі ствердження несправностей рекомендуємо звернутися
у спеціалізований пункт сервісного
обслуговування ZELMER.
●● Під час роботи фен стає гарячим.
Не кладіть фен поблизу легкозаймистих матеріалів.
●● Не спрямовуйте гаряче повітря
у напрямку очей, рук або інших
місць, чутливих до тепла.
●● Небезпека існує також і при
вимкненому фені. Завжди слід
відключати фен від електроживлення після його використання або
з метою чищення.
HD1200-001_v05
●● Там, де знаходяться насадки, вони
можуть нагрітися під час і після
використання. Перед тим, як до
них торкатися, необхідно дозволити їм охолонути.
●● Коли фен для волосся використовується у ванній кімнаті, то
після використання витягніть
штепсельну вилку з розетки,
оскільки близькість води становить загрозу навіть тоді, коли
фен для волосся вимкнений.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забороняється використовувати цей пристрій
поблизу ванни, душових
кабін, басейнів та подібних водних резервуарів.
УВАГА!
Недотримання правил
безпеки загрожує
пошкодженням майна
●● Коли фен увімкнений, ніколи не залишайте його без
нагляду. Це загрожує пожежею.
●● Переконайтеся у тому, що впускний та випускний
отвори ніколи не заблоковані.
●● Ніколи не занурюйте фен, кабель електроживлення
або штепсельну вилку у воду. Ніколи не відкладайте ручний фен униз таким чином, щоб він міг
впасти у воду, перебуваючи надалі ввімкненим.
●● Не кладіть і не зберігайте пристрій у місці, де він
може впасти у воду або бути забризканий водою.
●● Ніколи не намагайтеся усувати пилюку або сторонні
предмети з середини фену для волосся за допомогою гострих предметів (нп., гребінця).
●● Ніколи не блокуйте впускні та випускні повітряні
отвори, та не кладіть фен на м‘яку поверхню, таку
як ліжко або диван, де отвори пропуску повітря
можуть бути заблоковані.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх часових вимикачів (таймерів) або
окремої системи дистанційного регулювання.
●● Тримайте кабель електроживлення подалі від гарячих поверхонь.
●● Перед відкладенням ручного фену дайте йому охолонути.
HD1200-001_v05
●● Не виймайте штепсельну вилку, тягнучи за кабель
електроживлення, а лише за саму штепсельну вилку.
намотуйте кабель електроживлення довкола
фену (небезпека обривання кабелю).
●● Ніколи не можна прикривати будь-чим фен,
оскільки це може призвести до нагромадження
тепла усередині фена.
●● Не користуйтеся насадками без рекомендації
виробника.
●● Не
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо використання
●● Фен слід використовувати тільки для сушіння волосся.
●● Фен призначений виключно для домашнього корис-
тування.
випадку передачі фену іншій особі, просимо
також передати цій особі дану інструкцію. Щодо
фенів, непридатних для подальшого використання,
необхідно позбуватися їх у відповідності з чинними
нормами у галузі охорони навколишнього природного середовища згідно із Законом про господарське використання відходів. Забороняється викидати фен разом із побутовим сміттям. Просимо
консультуватися з локальним органом у справах
господарського використання відходів.
●● Завжди відключайте фен від електромережі після
закінчення користування ним.
●● Використовуйте фен виключно у відповідності до
його призначення таким способом, який описаний
у даній інструкції.
●● У
ПРИМІТКА: Для забезпечення додаткового
захисту рекомендується установити в електричній схемі подачі електроживлення до ванної кімнати пристій захисного відключення, що
управляється диференціальним (залишковим)
струмом (RCD) з номінальним диференціальним
(залишковим) струмом, котрий не перевищує
30 мА. По цьому питанню слід звернутися до
спеціаліста-електрика.
Вказівки з безпеки
Фен має захист від перегріву, що виключає пристрій у разі
надто високої температури повітря на виході або внаслідок часткового закупорення вхідних отворів для проходу
повітря. У разі, якщо фен виключається під час користування, виключіть усі перемикачі і залишіть фен для охолодження, тоді відбудеться автоматичне перезавантаження
захисту. Перед повторним користуванням, перевірте чи
вхідні та вихідні отвори повітря не закупорені. За необхідністю, вийміть вилку з розетки і виконайте очищення отворів. Під час користування не закривайте отвори руху повітря і не допускайте попадання волосся усередину фена.
25
●● Для фіксації зачіски пересуньте перемикач регулю-
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку вагів.
Рівень шуму: 69 дБ/A.
Будова пристрою
1
2
3
4
5
A
Випускний повітряний отвір
Перемикач регулювання швидкості подання повітря
Практичний зачіп для підвішування
Приєднувальний електрокабель
Концентратор повітря
Регулювання швидкості подання повітря
0 – пристрій вимкнений
вання швидкості подання повітря (2) у положення
– подання холодного повітря.
●● Після закінчення сушіння установіть перемикач
регулювання швидкості подання повітря (2) у положення «0».
●● Після кожного використання завжди відключайте
вилку кабелю живлення від гнізда електромережі.
●● Безпосередньо після використання фену насадки
можуть бути розігріті. Завжди залишайте пристрій
охолонути перед зніманням насадок.
Чищення та догляд за феном
●● Після кожного використання виключіть та відключіть
фен від гнізда електромережі.
– подання холодного повітря
1 – делікатний струмінь повітря
2 – сильний струмінь повітря
●● Ніколи не занурюйте фен, кабель електроживлення
Обслуговування та робота фену
●● Корпус фену у разі потреби протріть вологою ган-
ВИКОРИСТАННЯ
Після миття витріть добре волосся рушником. Перевірте,
чи перемикач регулювання швидкості продуву повітря (2)
виставлений в позиції «0». Підключіть вилку кабелю живлення до гнізда електромережі і перемикачем регулювання швидкості продуву повітря (2) виберіть відповідну
швидкість.
ПОДАННЯ ХОЛОДНОГО ПОВІТРЯ
Подання холодного повітря призначене для фіксації
зачіски. Пересунення перемикача регулювання швидкості подання повітря (2) у положення
– подання
холодного повітря призведе до того, що з пристрою
почне дути холодне повітря.
КОНЦЕНТРАТОР ПОВІТРЯ
Концентратор повітря дозволяє скерувати струмінь повітря там, де потрібно, завдяки чому легко і швидко можна
висушити визначені ділянки волосся. Концентратор повітря просто накладається на передню частину фену для
волосся.
Сушіння та укладка волосся
●● Після миття волосся слід ретельно витерти рушником.
●● Перед вкладанням вилки до гнізда електромережі
переконайтеся, що перемикач регулювання швидкості продуву повітря знаходиться в позиції «0». Після
цього підключіть прилад до струму.
●● Якщо Вам потрібно швидко висушити волосся,
то установіть перемикач регулювання швидкості
подання повітря (2) у положення «2».
●● Пересунення перемикача регулювання швидкості подання повітря (2) у положення
– подання
холодного повітря призведе до того, що з пристрою
почне дути холодне повітря.
26
або штепсельну вилку у воду чи іншу рідину.
●● Рекомендується періодично чистити повітряний впускний отвір.
чіркою (може бути зволожена засобом для миття
посуду), висушіть або витріть на сухо.
●● Не використовуйте абразивних засобів, а також розчинників.
●● Ретельно висушіть усі елементи, котрі були почищені.
ЗБЕРІГАННЯ
●● Якщо Ви не використовуєте фен, завжди відключайте
вилку кабелю живлення від гнізда електромережі.
●● Після використання почекайте, доки фен охолоне,
і сховайте його у сухому, прохолодному, недоступному для дітей місці.
●● Ніколи не обмотуйте кабель електроживлення
довкола фену, оскільки це призводить до ризику
передчасного зносу та розривання кабелю. З кабелем потрібно поводитися обережно, щоб забезпечити його тривалу справність, а також слід уникати
смикання, скручування або розтягування, особливо
під час витягування штепсельної вилки. Якщо кабель
скрутиться під час користування, потрібно його часвід-часу розпрямляти.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище!
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть
бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
HD1200-001_v05
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені
застосуванням приладу не за призначенням або неправильною
експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без
попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу
з метою забезпечення його відповідності нормативним актам,
стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.
HD1200-001_v05
27
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay special attention
to important safety instructions. Keep this User’s Guide for
future reference.
Important safety instructions
The following information concerns your health and safety.
Please read the instructions for use and important safety
instructions completely before using the hair dryer.
WARNING: Observe the following rules in order to
avoid danger of burns, electrocution or fire.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● Danger of burning! Do not touch hot
parts of the appliance.
●● Do not place working hair dryer on
wet surface or clothes.
●● Do not use when bathing.
●● If the appliance is damaged during
operation, unplug it immediately and
send it to a service point.
●● Never insert or push any objects into
the hair dryer.
●● Not to be used outdoors, close to
aerosol products (atomiser) or in
places where the oxygen is applied.
●● If the hair dryer falls into water,
unplug it before taking it out. Do not
put your hands in water when
reaching for it. It is not allowed to
use the hair dryer afterwards.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
28
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● Repairs of appliance can be carried
our exclusively by an authorised
personnel. Unauthorised repairs can
cause serious risk to users. In case
of defects we recommend referring
to an authorised ZELMER service
point.
●● When working the hair dryer
becomes hot. Do not place hair dryer
close to flammable materials.
●● Do not direct hot air at eyes, hands
or other heat sensitive parts of body.
●● The risks exist even when the
hair dryer is switched off Always
unplug the hair dryer after use or for
cleaning.
●● Where caps are applied they can
become hot during and after use.
Let them cool down before touching.
●● When hair dryer is used in
bathroom, unplug it after use,
as vicinity of water is dangerous
even when the hair dryer is
switched off.
WARNING: Do not use this
appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.
HD1200-001_v05
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Never leave working hair dryer unattended Risk of fire.
●● Make sure that input and output holes are never
blocked.
●● Never place hair dryer, plug or supplying cord in water.
Never place the hand hair dryer down in a way, in
which it could fall to water when working.
●● Do not place and store the appliance in places where it
can fall to water or be splashed.
●● Never try to remove dust or other objects from inside of
hair dryer using sharp objects (i.e. comb).
●● Never block the inlet and outlet of air, and do not place
hair dryer on soft surface such as bed or sofa, where
the air intake hole can be blocked. The appliance is
not intended to be used with external time switches or
separate system of remote control.
●● Keep the supply cord far away from hot surfaces.
●● Before putting hair dryer away allow it to cool down.
●● Do not unplug by pulling the power supply cord but by
pulling the plug itself.
●● Do not turn the power supply cord around hair dryer
(risk of cord damaging)
●● Never cover hair dryer as it can lead to accumulation
of heat inside it.
●● Do not use not recommended caps.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● Hair dryer should be used exclusively to dry hair.
●● Hair dryer is to be used exclusively for domestic
purposes.
●● If hair dryer is made available to a different person,
please provide the person with this instruction
manuals. As for hair dryers whose life time has
expired, they are to be disposed of in accordance with
valid environment protection regulations according to
Waste Management Statute. Disposal of hair dryers
with domestic waste is not allowed. Please consult
your local waste management authority.
●● Always unplug hair dryer after use.
●● Use hair dryer according to its intended use only as
stipulated in the present instruction.
CAUTION: In order to ensure additional protection it
is recommended to equip electric circuit supplying
the bathroom with a residual current device (RCD)
with a residual current not exceeding 30 mA. In this
respect a specialized electrician is to be addressed.
HD1200-001_v05
Safety instructions
This hair dryer is equipped with an overheating protection
device which turns off the appliance when the temperature
of the outflow air is too hot or when the air inlet is partly
blocked. If the hair dryer switches off during operation please
switch off all buttons and allow to cool. The protection device
will then automatically reset. Before using check if air inlet
and outlet is not blocked. If necessary unplug the appliance
and clean the openings. While using the appliance do not
block the openings and do not allow hair to get inside the
hair dryer.
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
Noise level: 69 dB/A.
Construction of appliance
1
2
3
4
5
A
Air outlet
Regulation of air stream strength switch
Practical handle for hanging
Power supply cord
Air concentrator
Regulation of air stream strength
0 – appliance off
– cold blow
1 – delicate stream of air
2 – strong stream of air
Use and operation of the hair dryer
USE
Dry your hair well with a towel after washing. Make sure
that the airflow adjustment switch (2) is set to “0”. Plug the
appliance and select the desired airflow speed using the
adjustment switch (2).
COLD BLOW
Cold blow is used for fixing hair style. Moving air stream
strength regulation switch (2) to position
– cold blow will
initiate emission of cold air from the appliance.
AIR CONCENTRATOR
Air concentrator allows to direct air stream precisely at the
desired place, thanks to which you will in an easy and fast
way dry particular parts of hair. Air concentrator is easily
affixed to the front part of hair dryer.
Hair drying and styling
●● After washing your hair dry it thoroughly with a towel.
●● Before plugging the appliance, make sure that the airflow
adjustment switch (2) is set to “0”. Then plug the appliance.
●● If you want to quickly dry your hair place the air stream
strength switch (2) in position "2".
29
●● Moving air stream strength regulation switch (2) to position
– will initiate emission of cold air from hair dryer.
●● In order to fix the hairstyle move air stream strength
regulation switch (2) to position
– cold blow.
●● After the drying is finished place the switch of air stream
strength regulation (2) in position "0".
●● Always unplug the appliance from the electrical autlet
after each use.
after the use accessories can be hot.
Always leave the appliance to cool down before removal
of accessories.
●● Immediately
Cleaning and maintenance of hair dryer
●● After each use, always turn off the appliance and unplug
the power cord from the electrical outlet.
●● Never put hair dryer, power supply cord or plug in water
or any other liquid.
●● It is recommended to clean the air intake periodically.
●● When required clean hair dryer casing with a dump cloth
(it can be moistened with some washing-up liquid) dry it
out or wipe it till dry.
●● Do not use scrubbing agents or solvents.
●● Carefully dry all the parts which have been cleaned.
STORAGE
●● If your hair dryer is not in use, always unplug the power
cord from the electrical outlet.
●● After use wait till the hair dryer cools down and place it in
a dry, cold and unavailable to children place.
●● Never turn the cord around hair dryer as it causes the
risk of premature wear risk of cord damage. In order to
ensure its long lasting operation the cord is to handled
with care, avoiding tugging, twisting or pulling, especially
when unplugging. If the cord gets twisted during
operation it should be straightened from time to time.
Ecology – Taking care of the environment!
Each user can contribute to protection
of environment. It is neither difficult nor too
expensive. To do it:
Cartoon packaging is to be disposed
of as waste paper. Polyethylene (PE) foil
packaging is to be placed in a container
for plastic. Used appliance is to be
returned to a proper collection point, as dangerous parts
of the appliance can cause environmental hazard.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
30
HD1200-001_v05
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
HD1200-001_v05
1
2
3
4
PL
1. Moc: 1200 W 2. 2 stopniowa regulacja
nawiewu 3. Nawiew zimnego powietrza
4. Koncentrator powietrza w zestawie
RU
1. Мощность: 1200 Вт 2. 2 скорости подачи
воздуха 3. Подача холодного воздуха
4. Насадка-концентратор в комплекте
CZ
1. Výkon: 1200 W 2. 2 stupňová regulace
proudění vzduchu 3. Proudění studeného
vzduchu 4. Koncentrátor vzduchu v sadě
BG
SK
1. Výkon: 1200 W 2. 2-stupňová regulácia
prúdenia vzduchu 3. Prúdenie studeného
vzduchu 4. Koncentrátor vzduchu je súčasťou
balenia
1. Мощност: 1200 W 2. 2 степени за
регулиране на въздушната струя 3. Студена
въздушна струя 4. Комплектът съдържа
концентратор на въздушната струя
UA
1. Потужність: 1200 Вт 2. 2 ступені швидкості
повітряного потоку 3. Холодний повітряний
потік 4. У комплект входить насадкаконцентратор
EN
1. Power: 1200 W 2. 2 airflow settings 3. Cool
airflow 4. Air concentrator included
HU
RO
1. Teljesítmény: 1200 W 2. 2 fokozatú fúvóerő
beállítás 3. Hűtőfokozat 4. Hajformázó fúvókát
tartalmaz
1. Putere: 1200 W 2. 2 trepte de reglare a suflului
3. Suflu de aer rece 4. Concentrator de aer inclus
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
HD1200-001_v05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement