Zelmer ZHD08200 (HD1333) User manual

Zelmer ZHD08200 (HD1333) User manual
ZHD08200
HD0820/HD1333
SUSZARKA DO WŁOSÓW
фен для волос
/ hair dryer
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SUSZARKA DO WŁOSÓW
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
3–8
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
VYSOUŠEČ VLASŮ
9–14
SK NÁVOD NA OBSLUHU
FÉN NA VLASY
15–21
ФЕН ЗА КОСА
41–47
ФЕН ДЛЯ ВОЛОССЯ
48–54
EN USER MANUAL
22–27
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
USCĂTOR DE PĂR
34–40
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HAJSZÁRÍTÓ
ФЕН ДЛЯ ВОЛОС
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
28-33
HAIR DRYER
55–60
A
1
5
2
4
2
3
2
HD1333-001_v05
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby
mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji suszarki.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem suszarki do włosów obowiązkowo zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami użytkowania i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: Przestrzegaj poniższych zasad w celu uniknięcia ryzyka oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
● Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykaj gorących
powierzchni urządzenia.
● Podczas pracy nie kładź suszarki na mokrej
powierzchni lub ubraniu.
● Nie używaj podczas kąpieli.
● Jeżeli podczas jej używania wystąpi uszkodzenie,
wyciągnij natychmiast wtyczkę zasilania i odeślij ją
do serwisu.
● Nigdy nie wkładaj lub nie wsuwaj żadnych przedmiotów do otworów suszarki.
● Nie używaj na zewnątrz lub tam, gdzie są stosowane
produkty w aerozolu (atomizerze) lub gdzie podawany jest tlen.
HD1333-001_v05
3
●● Jeżeli suszarka wpadnie do wody, przed jej wyjęciem
wyciągnij wtyczkę zasilania. Nie sięgaj po nią do
wody. Nie wolno później używać suszarki.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane
czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez
nadzoru.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie
uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony
u wytwórcy lub u pracownika zakładu serwisowego
albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia
zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie
przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana
naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek
radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Podczas pracy, suszarka staje się gorąca. Nie umieszczaj suszarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
●● Nie kieruj gorącego powietrza w kierunku oczu, rąk
lub innych miejsc wrażliwych na ciepło.
4
HD1333-001_v05
●● Zagrożenia istnieją również przy wyłączonej
suszarce. Zawsze należy odłączyć suszarkę od zasilania po jej użyciu lub w celu jej czyszczenia.
●● Tam gdzie występują nasadki, mogą stać się gorące
podczas i po użyciu. Przed ich dotykaniem, należy
pozwolić na ich ostygnięcie.
●● Gdy suszarka do włosów jest używana w łazience,
po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy,
kiedy suszarka do włosów jest wyłączona.
OSTRZEŻENIE: Nie używać niniejszego
urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców,
basenów i podobnych zbiorników z wodą.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Gdy suszarka jest włączona, nigdy nie pozostawiaj jej bez nadzoru. Ryzyko pożaru.
●● Upewnij się, że otwory wlotowy i wylotowy nigdy nie są zablokowane.
●● Nigdy nie zanurzaj suszarki, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie. Nigdy nie
●●
●●
●●
●●
●●
odkładaj podręcznej suszarki do dołu, w taki sposób, że może ona wpaść do wody
będąc wciąż włączona.
Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono wpaść do
wody lub być nią ochlapane.
Nigdy nie próbuj usuwać pyłu lub ciał obcych z wnętrza suszarki do włosów używając
ostrych przedmiotów (np. grzebienia).
Nigdy nie blokuj otworów wlotu lub wylotu powietrza, ani nie kładź suszarki na miękkim podłożu, takim jak łóżku lub kanapa, gdzie mogą zostać zablokowane otwory
przepływu powietrza.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
HD1333-001_v05
5
●● Przed odłożeniem podręcznej suszarki, pozwól na jej ostygnięcie.
●● Nie wyciągaj wtyczki zasilania przez ciągnięcie za przewód zasilający, a jedynie za
samą wtyczkę.
●● Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół suszarki (ryzyko przerwania przewodu).
●● Nigdy nie wolno niczym przykrywać suszarki, ponieważ może to powodować akumulację ciepła w jej wnętrzu.
●● Nie stosuj nie zalecanych nasadek.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Suszarka powinna być stosowana jedynie do suszenia włosów.
●● Suszarka przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.
●● W przypadku oddawania suszarki innej osobie, proszę przekazać tej osobie rów-
●●
●●
nież instrukcję. Co do suszarek, dla których upłynęła ich trwałość użytkowa, musimy
pozbyć się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska zgodnie z Ustawą o Gospodarce Odpadami. Nie wolno pozbywać się suszarki razem
z odpadkami domowymi. Proszę skonsultować się z lokalnym ośrodkiem gospodarki
odpadami.
Zawsze odłączaj suszarkę od sieci po zakończeniu używania.
Używaj suszarki jedynie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jak to jest opisane
w niniejszej instrukcji.
UWAGA: Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie
w obwodzie elektrycznym, zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA.
W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Suszarka posiada ochronę przed przegrzaniem, która wyłącza urządzenie w przypadku
zbyt wysokiej temperatury wylatującego powietrza lub wskutek częściowego zatkania
otworów wlotowych powietrza. W przypadku, kiedy suszarka wyłącza się podczas używania, proszę wyłączyć wszystkie przełączniki i pozwolić suszarce na ostygnięcie, wtedy
nastąpi automatyczne zresetowanie zabezpieczenia. Przed ponownym użyciem, sprawdź
czy otwory wlotowe i wylotowe powietrza nie są zatkane. W razie konieczności, wyciągnij
wtyczkę z gniazdka i oczyścić otwory. Podczas użytkowania nie zatykaj otworów przepływu
powietrza ani nie pozwalaj na dostanie się włosów do wnętrza suszarki.
6
HD1333-001_v05
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Poziom mocy akustycznej: 68 dB/A.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008
w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
A
Wylot powietrza
Przełącznik regulacji prędkości nadmuchu powietrza
Praktyczny uchwyt do zawieszania
Przewód przyłączeniowy
Koncentrator powietrza
Regulacja prędkości nadmuchu powietrza
0 – urządzenie wyłączone
1 – delikatny strumień powietrza
2 – silny strumień powietrza
Obsługa i działanie suszarki
UŻYWANIE
Po umyciu, wytrzyj dobrze włosy ręcznikiem. Sprawdź czy przełącznik regulacji prędkości
nadmuchu powietrza (2) jest ustawiony w pozycji „0”. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieci elektrycznej i przełącznikiem regulacji prędkości nadmuchu powietrza (2) wybierz odpowiednią prędkość.
KONCENTRATOR POWIETRZA
Koncentrator powietrza, pozwala skierować strumień powietrza precyzyjnie tam, gdzie
chcesz, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób wysuszysz określone obszary włosów. Koncentrator powietrza jest w prosty sposób nakładany na przednią część suszarki do włosów.
Suszenie i układanie włosów
●● Po umyciu, wytrzyj dokładnie włosy ręcznikiem.
●● Przed włożeniem wtyczki do gniazdka sieci elektrycznej upewnij się, że przełącznik
●●
regulacji prędkości nadmuchu powietrza znajduje się w pozycji „0”. Następnie podłącz
urządzenie do prądu.
Jeśli chcesz szybko wysuszyć włosy, ustaw przełącznik regulacji prędkości nadmuchu
powietrza (2) w pozycji „2”.
HD1333-001_v05
7
●● Po zakończeniu suszenia, ustaw przełącznik regulacji prędkości nadmuchu powietrza
(2) w pozycji „0”.
●● Po każdym użyciu zawsze odłączaj wtyczkę przewodu przyłączeniowego od gniazdka
sieci elektrycznej.
●● Bezpośrednio po użyciu suszarki akcesoria mogą być rozgrzane. Zawsze zostawiaj
urządzenie do ostygnięcia przed zdjęciem akcesorium.
Czyszczenie i konserwacja suszarki
●● Po każdym użyciu wyłącz i odłącz suszarkę od gniazdka sieci elektrycznej.
●● Nigdy nie zanurzaj suszarki, przewodu przyłączeniowego lub wtyczki w wodzie lub
innej cieczy.
●● Zaleca się od czasu do czasu oczyścić wlot powietrza.
●● Obudowę suszarki w razie potrzeby przetrzyj wilgotną szmatką (może być zwilżona
środkiem do mycia naczyń) wysusz lub wytrzyj do sucha.
●● Nie stosuj środków do szorowania, a także rozpuszczalników.
●● Wysusz dokładnie wszystkie elementy, które były czyszczone.
PRZECHOWYWANIE
●● Jeżeli nie używasz suszarki, zawsze odłączaj wtyczkę przewodu przyłączeniowego od
gniazdka sieci elektrycznej.
●● Po użyciu odczekaj aż suszarka ostygnie i schowaj ją w suchym, chłodnym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
●● Nigdy nie zwijać przewodu przyłączeniowego wokół suszarki, ponieważ powoduje to
ryzyko przedwczesnego zużycia i przerwania przewodu. Należy postępować z przewodem ostrożnie, aby zapewnić jego długą sprawność i unikać szarpania, skręcania
lub pociągania, szczególnie przy wyciąganiu wtyczki. Jeżeli przewód ulegnie skręceniu
podczas używania, należy go od czasu do czasu prostować.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do Ochrony środowiska. Nie jest to
ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE)
wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
8
HD1333-001_v05
CZ
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům
týkajícím se bezpečnosti. Návod k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít
i v průběhu používání přístroje.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečnosti. Před prvním použitím vysoušeče se
prosím bezpodmínečně seznamte se všemi pokyny návodu k obsluze a informace týkajícími se bezpečnosti.
VAROVÁNÍ: Dodržujte níže uvedené zásady, abyste zabránili nebezpečí popálení,
poranění elektrickým proudem nebo požáru.
NEBEZPEČÍ! / VAROVÁNÍ!
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
●● Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se horkých ploch
přístroje.
●● Nepokládejte přístroj na mokrý povrch nebo oblečení.
●● Nepoužívejte přístroj během koupele.
●● Pokud během používání dojde k poškození přístroje,
neodkladně jej odpojte ze zásuvky a pošlete do servisního střediska.
●● Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte žádné předměty.
●● Nepoužívejte přístroj venku nebo tam, kde se používají výrobky ve spreji (atomizéru) či tam, kde se aplikuje kyslík.
●● Pokud vysoušeč spadne do vody, předtím, nejdříve
odpojte vidlici ze zásuvky a až poté jej vyjměte
z vody. Potom se vysoušeč nesmí používat.
HD1333-001_v05
9
●● Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením
a osoby nemající náležité zkušenosti a znalosti pouze
tehdy, bude-li jim zajištěn náležitý dohled nebo budou
poučeny o bezpečném používání přístroje a budou
informovány o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si
se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou provádět děti pouze pod dohledem.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní šňůra poškozená, je
nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném servisu odborným personálem nebo kvalifikovanou osobou. Vyvarujete se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy přístroje smí provádět pouze řádně zaškolená
osoba. Nesprávně provedená oprava může způsobit
nebezpečí pro uživatele. V případě poškození doporučujeme se obrátit na servisní středisko ZELMER.
●● Během práce se vysoušeč stává horký. Nepokládejte
jej v blízkosti hořlavých materiálů.
●● Nesměrujte proud vzduchu na oči, ruce nebo jiná
místa citlivá na teplo.
●● Nebezpečí může vzniknout i při vypnutém vysoušeči.
Po použití nebo pro čištění vždy odpojte vysoušeč ze
zásuvky.
●● Nástavce se během použití mohou stát horké. Předtím, než se jich dotknete, nechte je vychladnout.
●● Pokud je přístroj používán v koupelně, po použití
vždy vyjměte vidlici ze zásuvky, protože blízkost
vody je nebezpečná i při vypnutém přístroji.
10
HD1333-001_v05
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj
v blízkosti van, sprch, bazénů a jiných
vodních nádrží.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů můžete výrobek
poškodit
●● Nikdy nenechávejte zapnutý vysoušeč bez dozoru. Nebezpečí požáru.
●● Vždy se ujistěte, že otvory pro přívod a výfuk vzduchu nejsou zakryty.
●● Vysoušeč, napájecí kabel a vidice se nesmí ponořit do vody. Nikdy nepokládejte
zapnutý přístroj dolů tak, že by mohl spadnout do vody.
●● Nepokládejte ani neskladujte přístroj na místech, kdy by mohl spadnout do vody
nebo se dostat do styku s vodou.
●● Nikdy neodstraňujte prach nebo cizí tělesa z vnitřku přístroje pomocí ostrých předmětů (např. hřebene).
●● Nikdy nezakrývejte otvory pro přívod a výfuk vzduchu a nepokládejte přístroj na měkkém
povrchu (např. postel, pohovka), kde může dojít k zakrytí otvorů pro průchod vzduchu.
●● Přístroj není určen pro použití s vnejšími časovými vypínači nebo vnějšími systémy
dálkového ovládání.
●● Udržujte napájecí kabel ve vzdálenosti od horkých povrchů.
●● Před uskladněním vysoušeče nechte jej vychladnout.
●● Nevytahujte vidlici napájecího přívodu taháním za kabel.
●● Neomotávejte napájecí kabel kolem přístroje (riziko přetrhnutí kabelu).
●● Nikdy ničím nepřikrývejte vysoušeč, aby nedošlo k akumulaci tepla v jeho vnitřku.
●● Nepoužívejte nástavce, které nejsou doporučeny výrobcem.
UPOZORNĚNÍ
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Vysoušeč by měl být používán pouze k sušení vlasů.
●● Vysoušeč je určen pouze pro domácí použití.
●● Pokud předáváte vysoušeč jiné osobě, předejte ji rovněž tento návod. Přístroj, jehož
životnost uplynula, musí být odstraněn dle platných předpisů o ochraně životního
prostředí a zákona o odpadovém hospodářství. Kontaktujte místní středisko pro
odpadové hospodářství.
HD1333-001_v05
11
●● Po použití vysoušeč vždy odpojte z elektrické sítě.
●● Používejte přístroj pouze v souladu s jejím určením dle tohoto návodu.
POZNÁMKA: Pro zajištění dodatečné ochrany doporučujeme, abyste v napájecím vedení koupelny nainstalovali proudový chranič RCD s citlivostí do 30 mA.
Za tímto účelem se obraťte na elektromontéra.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Vysoušeč je vybaven ochranou proti přehřátí, která přístroj vypne v případě příliš vysoké
teploty proudícího vzduchu nebo v důsledku částečného ucpání otvorů přes které proudí
vzduch. V případě, kdy se vysoušeč v průběhu používání vypíná vypněte veškeré přepínače a nechte přístroj vychladnout, tím dojde k automatickému znovu zapojení ochrany.
Před opětovným použitím ověřte, zda otvory, kterými proudí vzduch, nejsou ucpané. V případě nutnosti vytáhněte zástrčku ze zásuvky a otvory očistěte. V průběhu používání se
nedotýkejte otvorů, kterými proudí vzduch a dbejte, aby se nimi nedostávaly vlasy do přístroje.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku.
Hladina hluku: 68 dB/A.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro požadavky týkající se ekoprojektu.
Popis přístroje
1
2
3
4
5
A
Výfuk vzduchu
Přepínač rychlosti toku vzduchu
Praktický úchyt pro zavěšení
Napájecí kabel
Koncentrátor vzduchu
Nastavení rychlosti toku vzduchu
0 – vypnuto
1 – jemný proud vzuchu
2 – silný proud vzduchu
12
HD1333-001_v05
Obsluha a práce vysoušeče
POUŽITÍ
Po umytí důkladně vysušte vlasy ručníkem. Zkontrolujte, zda je přepínač pro nastavení
intenzity vzduchu (2) umístěný v poloze „0”. Připojte zástrčku přívodní kabelu do zásuvky
elektrické sítě a přepínačem pro nastavení intenzity vzduchu (2) zvolte požadovanou rychlost.
KONCENTRÁTOR VZDUCHU
Koncentrátor vzduchu umožňuje snadno směrovat proud vzduchu přesně tam, kam chcete,
díky čemuž rychle vysušíte požadovaná místa. Koncentrátor vzduchu se jednoduchým
způsobem nasazuje na přední část vysoušeče.
Sušení a modelování vlasů
●● Po umytí si důkladně vysušte vlasy ručníkem.
●● Před vložením zástrčky do zásuvky elektrické sítě se ujistěte, že se přepínač pro nastavení intenzity vzduchu nachází v poloze „0”. Následně připojte spotřebič do zásuvky.
●● Pokud si chcete rychle vysušit vlasy, nastavte přepínač rychlosti toku vzduchu (2) do
polohy „2“.
●● Po ukončení sušení nastavte přepínač rychlosti toku vzduchu (2) do polohy „0“.
●● Po každém použití vždy vyjměte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky elektrické sítě.
●● Po použití vysoušeče příslušenství může být rozehřáté. Předtím, než sejměte příslušenství, vždy nechte přístroj vychladnout.
Čištění a údržba vysoušeče
●● Po každém použití vypněte a odpojte vysoušeč ze zásuvky elektrické sítě.
●● Nikdy neponořujte vysoušeč, napájecí kabel ani vidlici do vody nebo jiné tekutiny.
●● Doporučuje se občas vyčistit otvor přívodu vzduchu.
●● V případě potřeby vyčistěte vysoušeč vlhkým hadříkem (může být s prostředkem na
mytí nádobí) a důkladně vysušte. Nepoužívejte prostředky na drhnutí ani rozpouštědla.
●● Důkladně vysušte všechny prvky, které byly čištěny.
USKLADNĚNÍ
●● Jestliže vysoučeč nepoužíváte, vždy vyjměte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky
elektrické sítě.
●● Po použití nechte přístroj vychladnout a uschovejte jej v chladu a suchu, na místě
nepřístupném pro děti.
HD1333-001_v05
13
●● Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem přístroje, protože to způsobí riziko opotřebení a přetrhnutí kabelu. Zacházejte s kabelem opatrně, abyste zajistili jeho dlouhou
životnost. Nevytáhujte a netrhejte za kabel, zejména při vytahování vidlice. Pokud
dojde k zkroucení kabelu během používání, občas jej narovnejte.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny
k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého
papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených
recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje
se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením
nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
14
HD1333-001_v05
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania sušiča.
Bezpečnostné pokyny
Tieto informácie sa týkajú Vášho zdravia a bezpečnosti. Pred prvým použitím sušiča na
vlasy sa podrobne zoznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa používania a bezpečnostnými informáciami.
UPOZORENIE: Dodržujte dole opísané pokyny. Uniknete tak možnému opareniu,
úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
●● Nebezpečenstvo oparenia! Nedotýkajte sa horúcich
povrchov prístroja.
●● Počas práce neklaďte sušič na mokrý povrch ani na
oblečenie.
●● Sušič nepoužívajte počas kúpele.
●● Ak počas používania sušiča sa sušič pokazí, vytiahnite ihneď elektrickú zástrčku zo zásuvky a pošlite
sušič do servisu.
●● Nikdy nevkladajte alebo nevsúvajte žiadne predmety
do otvorov sušiča.
HD1333-001_v05
15
●● Nepoužívajte ho vonku alebo tam, kde sa používajú
aerosólové výrobky (v atomizéri) alebo kde sa používa kyslík.
●● Ak sušič vpadne do vody, vytiahnite najskôr elektrickú zástrčku zo zásuvky a až potom vyberte sušič
z vody. Nikdy neberte ako prvý sušič z vody. Sušič
neskôr nepoužívajte.
●● Tento spotrebič môžu používať aj deti vo veku viac
ako 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré
nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia,
iba v prípade, ak sú pod stálym dozorom a po ich
predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených rizikách. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča by
nemali vykonávať deti bez dozoru.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu neoddeliteľného
napäťového kábla, je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby ste sa vyhli riziku
poranenia prúdom.
●● Prístroj môže opravovať len školený personál.
Nesprávne vykonaná oprava môže vážne ohroziť
užívateľa. V prípade vzniku chýb sa obráťte na špecializovaný servis ZELMER.
●● Počas práce sa sušič zohrieva. Neklaďte sušič v blízkosti horľavých materiálov.
16
HD1333-001_v05
●● Nesmerujte horúci vzduch na oči, ruky alebo iné
miesta citlivé na teplo.
●● Nerobte tak ani pri vypnutom sušiči. Po použití alebo za
účelom čistenia sušič vždy vypnite z elektrického prúdu.
●● Nástavce počas používania a krátko po použití môžu
byť horúce. Skôr než sa ich dotknete, nechajte ich
vychladnúť.
●● Ak sušič na vlasy používate v kúpeľni, po použití
vyberte elektrickú zástrčku zo zásuvky, pretože
blízkosť vody ohrozuje sušič na vlasy aj vtedy, ak
je vypnutý.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj
v blízkosti vane, sprchovacieho kúta, bazénov a podobných nádob s vodou.
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí
nebezpečenstvo poškodenia majetku
●● Ak je sušič zapnutý, nikdy ho nenechávajte bez dohľadu. Existuje riziko požiaru.
●● Presvedčte sa, že nasávací otvor a výfukový otvor nie sú zablokované.
●● Nikdy neponárajte sušič, elektrický kábel alebo elektrickú zástrčku do vody. Nikdy
neodkladajte zapnutý príručný sušič na miesta, odkiaľ môže vpadnúť do vody.
●● Neklaďte ani neprechovávajte prístroj na mieste, odkiaľ môže spadnúť do vody alebo
zostať poliaty vodou.
●● Nikdy neodstraňujte prach alebo cudzie predmety z vnútra sušiča na vlasy pomocou
●● strých predmetov (napr. hrebeňa).
●● Nikdy neupchávajte nasávací otvor alebo výfukový otvor vzduchu, ani neklaďte sušič
na mäkkom podklade ako napr. posteľ alebo kanapa, kde sa prietokové otvory vzduchu môžu zablokovať.
HD1333-001_v05
17
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších časových vypínačov alebo osobitného diaľkového ovládania.
●● Udržiavajte prívodný elektrický kábel ďaleko od horúcich povrchov.
●● Príručný sušič nechajte najskôr ochladnúť a až potom ho odložte.
●● Nevyťahujte elektrickú zástrčku zo zásuvky ťahaním za elektrický kábel. Vytiahnite
samotnú elektrickú zástrčku.
●● Neovíjajte elektrický kábel okolo sušiča (existuje riziko pretrhnutia kábla).
●● Nikdy neprikrývajte sušič. Hromadí sa tak teplo vo vnútri sušiča.
●● Používajte výlučne odporúčané nástavce.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu
zariadenia
●● Sušič môžete používať výlučne na sušenie vlasov.
●● Sušič je určený výlučne pre domáce účely.
●● Ak sušič dáte inej osobe, odovzdajte jej prosím aj tieto pokyny. Sušiče, ktoré už
●●
●●
nebudete používať, musíte odovzdať v súlade s platnými predpismi ochrany životného prostredia a v súlade so zákonom o zaobchádzaní s odpadmi. Sušič nesmiete
vyhodiť spolu s domácimi odpadkami. Prosím spojte sa s miestnym strediskom
odpadového hospodárstva.
Vždy odpojte sušič od siete po ukončení používania.
Sušič používajte výlučne v súlade s jeho určením tak ako je to napísané v tomto
návode.
POZOR: Za účelom doplnkovej ochrany Vám odporúčame zainštalovať v elektrickom obvode, ktorý je v kúpeľni, ochranné zariadenie (RCD) s menovitým
vypínacím prúdom nižším než 30 mA. Obráťte sa s tým na odborného elektrikára.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti
Sušič je vybavený poistkou proti prehriatiu, ktorá vypína zariadenie v prípade príliš vysokej teploty vyfukovaného vzduchu alebo v prípade čiastočného zapchatia otvorov prívodu vzduchu. V prípade, že sa sušič vypne počas používania, vypnite všetky prepínače
a nechajte sušič vychladnúť, potom sa poistka automaticky vypne. Pred opätovným použitím skontrolujte otvory prívodu a výfuku vzduchu, či nie sú zapchaté. V prípade potreby
vytiahnite zástrčku zo zásuvky a očistite otvory. Počas používania sušiča nezatýkajte
otvory prívodu a výfuku vzduchu, zabráňte prieniku vlasov dovnútra sušiča.
18
HD1333-001_v05
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max 68 dB(A), čo predstavuje hladinu
A akustického výkonu vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008
o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
Zloženie prístroja
1
2
3
4
5
A
Výfuk vzduchu
Prepínač rýchlosti fúkania vzduchu
Praktický držiak na zavesenie
Pripájací kábel
Koncentrátor vzduchu
Prepínanie rýchlosti fúkania vzduchu
0 – zariadenie vypnuté
1 – jemný prúd vzduchu
2 – silný prúd vzduchu
Obsluha a práca sušiča
POUŽIVANIE
Po umytí, vlasy dobre utrite uterákom. Overte, či regulátor rýchlosti prúdenia vzduchu (2)
je nastavený do polohy „0”. Napájací kábel zasuňte do elektrickej zásuvky a na prepínači
rýchlosti prúdenia vzduchu (2) nastavte požadovanú rýchlosť.
KONCENTRÁTOR VZDUCHU
Koncentrátor vzduchu umožňuje nasmerovať vzdušný prúd presne tam, kde chcete. Vďaka
tomu ľahko a rýchlo vysušíte určené povrchy vlasov. Koncentrátor vzduchu sa ľahko
nakladá na prednú časť sušiča na vlasy.
HD1333-001_v05
19
Sušenie a ukladanie vlasov
●● Po umytí si vlasy starostlivo utrite uterákom.
●● Pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky sa uistite, že regulátor rýchlosti prúde●●
●●
●●
●●
nia vzduchu je nastavený do polohy „0”. Až po tejto kontrole môžete spotrebič zapojiť
k elektrickej siete.
Ak chcete rýchlo vysušiť vlasy, nastavte prepínač rýchlosti fúkania vzduchu (2) do
polohy „2”.
Po ukončení sušenia nastavte prepínač rýchlosti fúkania vzduchu (2) do polohy „0”.
Po každom použití nezabudnite napájací kábel spotrebiča vytiahnuť zo zásuvky.
Prídavné prvky môžu byť krátko po použití sušiča nahriate. Skôr než odmontujete prídavné prvky, ponechajte zariadenie vždy vychladnúť.
Čistenie a údržba sušiča
●● Po každom použití spotrebič vypnite a vytiahnite z elektrickej zásuvky.
●● Nikdy neponárajte sušič, elektrický kábel alebo elektrickú zástrčku do vody alebo inej
tekutiny.
●● Odporúčame Vám, aby ste občas očistili prívod vzduchu.
●● Kryt sušiča v prípade potreby pretrite vlhkou handričkou (môžete ju navlhčiť prostriedkom na umývanie riadu). Osušte ho a vytrite do sucha.
●● Nepoužívajte prostriedky na drhnutie ani riedidlá.
●● Vysušte starostlivo všetky prvky, ktoré ste čistili.
SKLADOVANIE
●● Ak sušičku vlasov práve nepoužívate, napájací kábel vytiahnite z elektrickej zásuvky.
●● Po použití počkajte, až sušič vychladne. Schovajte ho v suchom a chladnom mieste,
ktoré je neprístupne pre deti.
●● Nikdy neovíjajte elektrický kábel okolo sušiča, pretože to môže byť príčinou skoršieho
opotrebovania a pretrhnutia kábla. S káblom zaobchádzajte opatrne. Dlhodobo tak
zachováte jeho funkčnosť. Predchádzajte jeho ťahaniu, skrúcaniu alebo poťahovaniu,
obzvlášť pri vyťahovaní elektrickej zástrčky. Ak sa elektrický kábel počas používania
skrúti, občas ho vyrovnajte.
20
HD1333-001_v05
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky,
doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava je
zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a ozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia
v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za
účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
HD1333-001_v05
21
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a hajszárító
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
Az alábbi információk az Ön egészségére és biztonságára vonatkoznak. A hajszárító első
használata előtt feltétlenül ismerkedjen meg a használati utasítással és a biztonságra
vonatkozó összes információval.
FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, áramütés vagy tűzveszély elkerülése
végett tartsa be a biztonsági előírásokat.
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
●● Megégés veszélye! Ne érintse meg a készülék forró
felületeit.
●● Működés közben ne tegye a hajszárítót nedves felületre, vagy ruhára.
●● Ne használja fürdés közben.
●● Ha használat közben a készülék megsérül, ne használja
azt tovább, húzza ki a konnektorból és vigye szervízbe.
●● Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a hajszárító réseibe.
●● Ne használja kültérben, vagy olyan helyen, ahol
aerozolt használnak, vagy oxigént adagolnak.
●● Ha a hajszárító vízbeesik mielőtt kivenné a vízből
húzza ki a hajszárítót a konnektorból. Ne nyúljon érte
a vízbe. Ne használja újra a hajszárítót.
22
HD1333-001_v05
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek,
valamint fizikai, értelmi képességeikben korlátozott,
illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő
személyek csak akkor használhatják, ha biztosított
a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon
történő használatára vonatkozó, és a vele járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezést felügyelet nélkül
ne tisztítsák és ne tartsák karban gyerekek.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt a veszélyhelyzet elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy szakemberrel ki kell
cseréltetni újra.
●● A készüléket csak megfelelő képesítéssel rendelkező szerelő szerelheti. Helytelen javítás veszélyt
jelent a felhasználóra. Hiba esetén javasoljuk, hogy
keresse fel a ZELMER szakszervízt.
●● Használat közben a hajszárító átmelegszik. Ne tegye
a a hajszárítót gyúlékony anyagok közelébe.
●● Ne irányítsa a hajszárítót szem, kéz, vagy más hőre
érzékeny testrész irányába.
●● Kikapcsolt hajszárító esetén is fennáll az esetleges
sérülés veszélye. Használat után, vagy tisztítás során
mindig legyen áramtalanítva a hajszárító.
●● A kiegészítő tartozékok használat során felmelegedhetnek. Mielőtt megérintené őket várja meg míg azok
kihűlnek.
HD1333-001_v05
23
●● Ha a hajszárítót a fürdőszobában használja, használat után húzza ki a konnektorból, mert a víz
közelsége még kikapcsolt hajszárító esetén is
veszélyes.
VIGYÁZAT: Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy más hasonló víztartály közelében.
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy
sérülésével járhat
●● Amikor a hajszárító be van kapcsolva, ne hagyja azt felügyelet nélkül. Tűzveszélyes.
●● Bizonyosodjon meg róla, hogy a kifúvó és a légbeömlő nyílások sose legyenek
elzárva.
●● Ne merítse vízbe a hajszárítót és a csatlakozókábeleket. Soha ne tegye úgy le a hajszárítót, hogy az még bekacsolt állapotban vízbe eshessen.
tegye és ne tárolja a készüléket olyan helyen ahol az vízbeeshet, vagy
összefrücskölődhet.
Soha ne próbálja éles eszközök (pl. fésű) segítségével eltávolítani az esetleges port
vagy idegen testeket a hajszárító belsejéből.
Soha ne zárja el a kifúvó és légbeömlő nyílásokat, valamint ne tegye a hajszárítót
olyan puha felületekre, mint ágy, fotel, vagy más olyan hely, melyre rátéve a nyílások
elzáródhatnak.
A készülék nem használható külső időkapcsolóval vagy más távkapcsolóval.
Tartsa a csatlakozókábelt távol a forró felületektől.
Mielőtt eltenné a hajszárítót várja meg míg az kihűl.
Ne húzza ki a csatlakozókábelt a kábelnél fogva, csak is a dugójánál fogva.
Ne tekerje a csatlakozókábelt a hajszárító köré (a kábel elszakadhat).
Tilos a hajszárítót bármivel is letakarni, mert az hőfelhalmozódást okozhat a hajszárító belsejébeni.
Ne használjon nem ajánlott kiegészítő tartozékokat.
●● Ne
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
24
HD1333-001_v05
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és a használatára
vonatkozó információk
●● A hajszárító csak hajszárításra használható.
●● A hajszárító csak háztartási használatra alkalmas.
●● Ha kölcsönadja a hajszárítót, mellékelje a használati utasítást is. A használatra már
●●
●●
nem alkalmas hajszárítót a Hulladék Kezelési Rendeletnek megfelelően lehet hasznosítani, a környezetvédelmet szem előtt tartva. A hajszárítót nem szabad háztartási
hulladékokkal együtt kidobni. Vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékkezelővel.
Használat után mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a hajszárítót.
A hajszárítót csak a használati utasításnak megfelelően használja.
FIGYELEM: A nagyobb biztonság érdekében a fürdőszoba áramellátását biztosító elektromos áramkörbe ajánlatos max. 30 mA-es érzékenységű áram-védőkapcsolót (RCD) beiktatni. Ebben a kérdésben forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
A biztonságos használatra vonatkozó tanácsok
A hajszárító túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik, ami a készüléket a belőle távozó
levegő túl magas hőmérséklete vagy a légbeszívó nyílásainak részleges eldugulása esetén kikapcsolja. Abban az esetben, ha a hajszárító a használata közben kikapcsolódik, az
összes kapcsológombot kapcsolja ki és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl, ekkor
a biztonsági rendszer automatikusan visszatér eredeti állapotába. Az újbóli használata
előtt ellenőrizze, hogy a légbeszívó és légkifúvó nyílásai nincsenek-e eldugulva. Szükség
esetén húzza ki a hálózati dugót a konnektorból és tisztítsa ki a nyílásokat. A használat
során ne fedje be a légáramló nyílásokat és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön haj a hajszárító
belsejébe.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
Zajszint: LWA = 68 dB/A.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK SZ. RENDELETÉNEK
az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
HD1333-001_v05
25
A készülék felépítése
1
2
3
4
5
A
Levegőkifúvó
A levegőkifúvó szabályozója
Praktikus akasztó
Csatlakozókábel
Levegőkoncentrátor
A levegőkifúvás szabályozása
0 – a készülék ki van kapcsolva
1 – enyhe levegőkifúvás
2 – erős levegőkifúvás
A hajszárító használata és működése
HASZNÁLATA
Hajmosás után alaposan törölje meg a haját törölközővel. Ellenőrizze, hogy a légfúvás
sebességének kapcsolója (2) „0” helyzetbe van állítva. Csatlakoztassa a hálózati kábel
dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatába, és a légfúvás sebességének kapcsolójánál (3) válassza ki a megfelelő sebességet.
LEVEGŐKONCENTRÁTOR
A levegőkoncentrátornak köszönhetően a levegő pontosan oda irányítható, ahová szeretné, így könnyen megszáríthatja a hajának bizonyos területeit. A levegőkoncentrátor
könnyen felszerelhető a hajszárító előrészére.
Hajszárítás és formázás
●● Mosás után törölje meg jól a haját egy törölközővel.
●● Mielőtt a dugaszt bedugja a hálózati dugaszolóaljzatba, győződjön meg arról, hogy
●●
●●
●●
●●
26
a légfúvás sebességének kapcsolója „0” állásban van. Majd csatlakoztassa a készüléket az áramforrásra.
Ha gyorsan meg akarja szárítani a haját, állítsa a levegőkifúvó szabályozóját (2) a „2”es állásba.
A hajszárítás befejeztével állítsa a levegőkifúvó szabályozójót (2) „0” pozícióba.
Húzza ki a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
Közvetlenül használat után a hajszárító tartozékai forróak lehetnek. Mindig várja meg,
míg a hajszárító kihűl mielőtt leveszi a tartozékokat.
HD1333-001_v05
Tisztítás és karbantartás
●● Minden használat után kapcsolja ki a hajszárítót, és húzza ki a hálózati dugaszolóaljzatból.
●● Sose merítse a hajszárítót, vagy a csatlakozókábelt vízbe, vagy más folyadékba.
●● A beszívó rácsot ajánlott időnként megtisztítani.
●● A hajszárító burkolatát nedves ruhával (használható mosogatószer is) lehet letörölni,
majd szárítsa meg, vagy törölje szárazra.
●● Ne használjon dörzsölő tisztítószereket vagy oldószereket.
●● Szárítsa meg alaposan a tisztított elemeket.
TÁROLÁS
●● Ha nem használja a hajszárítót, mindig húzza ki a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
●● A készülék használata után várja meg, míg az kihűl és tegye el száraz, hűvös helyre,
ahol gyermekek nem férhetnek a közelébe.
●● A hálózati kábelt sohasem tekerje a hajszárító köré, mert az a korai elhasználódását és
a vezeték megtörését okozhatja. A kábellel óvatosan bánjon, hogy hosszú ideig működőképes maradjon, ne rángassa, ne csavarja és ne húzza, különösen a hálózati dugónak a konnektorból történő kihúzásakor. Ha a kábel a hajszárító használata közben
megcsavarodik, egyenesítse ki.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe. A hálózatból való
kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki a berendezést kommunális hulladékkal együtt!
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy
a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
HD1333-001_v05
27
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de
produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de faţă, pentru
a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării uscătorului.
Indicaţii privind siguranţa
Aceste informaţii privesc sănătatea şi siguranţa dumneavoastră. Înainte de prima utilizare
a uscătorului de păr, vă rugăm să consultaţi în mod obligatoriu toate instrucţiunile de utilizare şi toate informaţiile privind siguranţa.
AVERTIZARE: Respectaţi regulile de mai jos pentru a evita riscul de arsuri, electrocutare sau incendiu.
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la leziuni
●● Pericol de arsuri! Nu atingeţi suprafeţele aparatului
când sunt fierbinţi.
●● Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe umede sau pe haine
atunci când este în funcţiune.
●● Nu folosiţi aparatul când faceţi baie.
●● În cazul în care în timpul utilizării apare o defecţiune
scoateţi mufa din priză şi trimiteţi aparatul la service.
●● Nu introduceţi şi nu înfingeţi niciun obiect în orificiile
uscătorului.
●● Nu folosiţi în exterior sau acolo unde sunt folosite
produse cu aerozol (pulverizator) sau în locurile unde
se alimentează oxigen.
28
HD1333-001_v05
●● Scoateţi mufa din priză în cazul în care uscătorul
cade în apă înainte de a-l scoate din apă. Nu încertcaţi să îl scoateţi din apă mai întâi. Nu folosiţi uscătorul acesta mai târziu.
●● Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta
de cel puţin 8 ani şi de către persoane cu abilităţi
fizice şi mentale reduse precum şi de persoane fără
experienţă şi care nu cunosc echipamentul, în cazul
în care li se asigură supraveghere sau instructajul
de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă
şi înţeleg pericolele care pot apărea. Nu permiteţi
copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să
curăţe sau să întreţină echipamentul atunci când nu
sunt supravegheaţi.
●● În cazul în care cablul de alimentare nedetaşabil se
deteriorează trebuie să-l schimbaţi la producător sau
la angajatul din service sau de către o persoană calificată pentru a evita pericolul.
●● Aparatul poate fi reparat doar de către persoane
autorizate. Reparaţiile efectuate necorespunzător pot
constitui un pericol grav pentru utilizator. În cazul în
care apar defecţiuni vă rugăm să vă adresaţi la punctul de service autorizat ZELMER.
●● Atunci când este utilizat uscătorul se încălzeşte.
Nu amplasaţi uscătorul în apropierea substanţelor
inflamabile.
●● Nu îndreptaţi fluxul de aer fierbinte în direcţia ochilor,
mâinilor sau altor locuri sensibile la căldură.
HD1333-001_v05
29
●● Pericolul poate apărea chiar şi în cazul în care uscătorul este oprit. Trebuie să decuplaţi mereu uscătorul de la sursa de alimentare după ce îl folosiţi, sau
atunci când doriţi să-l curăţaţi.
●● Accesoriile se pot încălzi de asemenea. Trebuie să le
lăsaţi să se răcească înainte de a le atinge.
●● Atunci când folosiţi uscătorul în baie scoateţi-l
din priză după ce îl utilizaţi deoarece apropierea
apei constituie un pericol chiar şi în cazul în care
uscătorul este oprit.
AVERTIZARE: Nu folosiţi acest aparat în
apropierea căzilor, duşurilor, piscinelor
sau altor rezervoare asemănătoare cu apă.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea
bunurilor
●● Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când este pornit. Risc de incendiu.
●● Asiguraţi-vă că orificiul de intrare şi cel de ieşire a aerului nu sunt niciodată blocate.
●● Nu cufundaţi niciodată uscătorul, cablul de alimentare sau mufa în apă. Nu aşezaţi
uscătorul niciodată în jos astfel încât aceasta să cadă în apă fiind încă pornit.
●● Nu aşezaţi şi nu depozitaţi aparatul într-un loc de unde poate cădea în apă sau în
care poate fi stropit.
●● Nu încercaţi niciodată să scoateţi praful sau să îndepărtaţi corpuri străine din interiorul uscătorului cu obiecte ascuţite (de ex. pieptene).
●● Nu blocaţi niciodată orificiul de intrare sau de ieşire a aerului şi nici nu aşezaţi uscă●●
30
torul pe o suprafaţă moale cum ar fi patul sau canapeaua unde orificiile de circulare
a aerului ar putea fi blocate.
Aparatul nu este destinat pentru utilizare cu întrerupătoare cu temporizare externe
sau cu circuite separate de control de la distanţă.
HD1333-001_v05
●● Ţineţi cablul de alimentare departe de suprafeţele fierbinţi.
●● Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l aşeza.
●● Nu trageţi de cablu pentru a decupla uscătorul şi trageţi de mufă pentru a face acest lucru.
●● Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul uscătorului (risc de rupere a cablului).
●● Nu acoperiţi niciodată aparatul deoarece acest lucru poate provoca acumularea de
căldură în interiorul acestuia.
●● Nu folosiţi alte accesorii decât cele recomandate.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicatii cu privire la
modul de utilizare
●● Aparatul poate fi utilizat doar pentru uscarea părului.
●● Uscătorul este destinat doar pentru uz casnic.
●● Vă rugăm ca atunci când încredinţaţi uscătorul altei persoane să-i înmânaţi de ase-
●●
●●
menea instrucţiunile. În cazul uscătoarelor cu durata de utilizare epuizată vă trebuie
să le îndepărtaţi conform normelor legislative în vigoare referitoare la protecţia
mediului aşa cum sunt definite de Legea de Gestionare a Deşeurilor. Aruncarea
uscătorului împreună cu alte deşeuri casnice este interzisă. Vă rugăm să luaţi legătura cu centrul local de gestionare a deşeurilor.
Decuplaţi uscătorul de la reţeaua de curent de fiecare dată după utilizare.
Folosiţi uscătorul doar în modul corespunzător cu destinaţia acesteia, astfel cum
este descris în această instrucţiune.
ATENŢIE: Pentru a asigura o protecţie adiţională, se recomandă instalarea pe
circuitul electric, care alimentează baia, a unui dispozitiv diferenţial (RCD) cu
intensitatea nominală a curentului ce nu depăşeşte valoarea de 30 mA. Pentru
a face acest lucru trebuie să luaţi legătura cu un electrician specialist.
Indicaţii privind siguranţa
Uscătorul este prevăzut cu sistem de protecţie împotriva supraîncălzirii, care închide aparatul în cazul unei temperaturi prea înalte a aerului care circulă sau ca urmare a obturării
parţiale a orificiilor pentru circulaţia aerului. În cazul în care uscătorul se opreşte în timpul
folosirii sale, închideţi toate întrerupătoarele şi lăsaţi-l să se răcească; se va produce în
mod automat resetarea sistemului de protecţie. Înainte de a utiliza mai departe uscătorul,
verificaţi dacă orificiile de intrare şi de ieşire a aerului nu sunt astupate. Dacă este necesar,
scoateţi ştecărul din priză şi curăţaţi orificiile. În timpul utilizării, nu obturaţi orificile pentru
circulaţia aerului şi nu lăsaţi să intre fire de păr în uscător.
HD1333-001_v05
31
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Zgomotul produs de aparat: 68 dB/A.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI (WE) NR 1275/2008 în ceea
ce priveşte cerinţele cu privire la eco-proiect.
Construcţia aparatului
1
2
3
4
5
A
Orificiu aer
Comutator pentru selectarea vitezei de suflare a aerului
Mâner practic pentru atârnare
Cablu de reţea
Concentrator aer
Comutator pentru selectarea vitezei de suflare a aerului
0 – aparat oprit
1 – flux de aer delicat
2 – flux de aer puternic
Utilizarea şi funcţionarea uscătorului
UTILIZARE
După spălare, ştergeţi bine părul cu un prosop. Verificaţi dacă comutatorul de reglare
a vitezei aerului (2) este setat în poziţia „0”. Conectaţi ştecherul cablului de alimentare la
priza reţelei electrice şi cu ajutorul comutatorului de reglare a vitezei aerului (2) selectaţi
viteza corespunzătoare.
CONCENTRATOR DE AER
Concentratorul de aer vă permite să direcţionaţi fluxul de aer cu precizie acolo unde doriţi şi
datorită acestui fapt cu uşurinţă şi repede puteţi usca unele zone ale părului. Concentratorul de aer este amplasat pe partea din faţă a uscătorului de păr.
Uscarea şi aranjarea părului
●● După ce v-aţi spălat părul ştergeţi-l bine cu prosopul.
●● Înainte de introducerea ştecherului în priza de la reţeaua electrică asiguraţi-vă că,
●●
32
comutatorul de reglare a vitezei aerului se află în poziţia „0”. Apoi conectaţi dispozitivul
la reţeaua de alimentare cu curent electric.
Dacă doriţi să vă uscaţi repede părul setaţi comutatorul vitezei de suflare a aerului (2)
la poziţia „2”.
HD1333-001_v05
●● După ce v-aţi uscat părul, setaţi comutatorul vitezei de suflare a aerului (2) la poziţia „0”.
●● După fiecare folosire scoateţi de fiecare dată ştecherul cablului de alimentare din priza
reţelei electrice.
●● Imediat după utilizarea aparatului accesoriile pot fi fierbinţi. Lăsaţi mereu aparatul să se
răcească înainte de a demonta accesoriile.
Curăţarea şi întreţinerea uscătorului
●● După fiecare utilizare opriţi şi deconectaţi uscătorul de păr de la reţeaua electrică.
●● Nu cufundaţi niciodată uscătorul, cablul de alimentare sau mufa în apă ori în alt lichid.
●● Vă recomandăm să curăţaţi la anumite intervale de timp orificiul pentru aer.
●● În caz că este necesar ştergeţi carcasa uscătorului cu o pânză umedă (poate fi umezită
cu detergent pentru vase) uscaţi sau ştergeţi până ce se usucă.
●● Nu folosiţi substanţe abrazive şi nici diluanţi.
●● Ştergeţi bine toate piesele care au fost curăţate.
DEPOZITARE
●● În cazul în care nu folosiţi uscătorul de păr, întotdeauna trebuie să scoateţi ştecherul
din priza reţelei de alimentare cu curent electric.
●● După ce îl folosiţi aşteptaţi până ce uscătorul se răceşte şi aşezaţi-l într-un loc uscat,
răcoros şi care nu este accesibil copiilor.
●● Nu înfăşuraţi cablul în jurul uscătorului, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea rapidă a aparatului şi poate provoca ruperea cablului. Trebuie să procedaţi cu atenţie, pentru a asigura buna funcţionare îndelungată a acestuia şi să evitaţi scuturarea,
învârtirea sau tragerea cablului, în special atunci când scoateţi mufa. În cazul în care
cablul se învârteşte atunci când este utilizat trebuie să-l îndeptaţi la anumite intervale.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest
lucru nu este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton duceţi-o la
maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece
componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi dispozitivul împreună cu deşeurile menajere!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în
neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
HD1333-001_v05
33
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию.
Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации
От настоящей информации зависит Ваше здоровье и безопасность. Перед первым
включением фена для волос просим ознакомиться со всеми инструкциями по обслуживанию и правилами техники безопасности.
ВНИМАНИЕ: Следуйте этим правилам во избежание ожогов, поражения
электрическим током или пожара.
ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Несоблюдение нижеследующих мер предосторожности угрожает повреждениями тела
●● Опасность ожога! Не прикасайтесь к горячим
поверхностям устройства.
●● Не кладите работающий фен на мокрую поверхность или одежду.
●● Не используйте во время купания.
●● Если во время использования фена наступит
его повреждение, немедленно выньте вилку из
розетки и отправьте фен в сервисную службу.
●● Ни в коем случае не вставляйте никаких предметов в отверстия фена.
34
HD1333-001_v05
●● Не используйте фен вне помещений, а так же там,
где применяются продукты в аэрозоле (спрее)
или в местах подачи кислорода.
●● Если фен упал в воду, прежде чем вынуть его,
отключите вилку из розетки электропитания.
Не прикасайтесь к воде, не вынув вилки из розетки.
После этого пользоваться феном запрещено.
●● Данный прибор может использоваться детьми
в возрасте с 8 лет и лицами с ограниченными
физическими и умственными способностями,
лицами без опыта работы с прибором, если будет
осуществляться контроль или проведен инструктаж по эксплуатации прибора и связанными
с этим угрозами. Запрещается детям играть с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора детьми без присмотра взрослых.
●● Если несъемный провод питания будет поврежден, его следует заменить у производителя или
у работника сервисной службы или квалифицированным лицом, чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт устройства может выполнять только квалифицированный персонал. Неправильно произведенный ремонт может привести к серьезной
опасности для пользователя. В случае каких-либо
дефектов, рекомендуем обратиться в специализированный сервисный центр ZELMER.
●● Во время работы фен нагревается. Не держите
фен поблизости с легковоспламеняющимися
материалами.
HD1333-001_v05
35
●● Не направляйте горячий воздух на глаза, руки или
другие части тела, чувствительные к теплу.
●● Опасность существует даже если фен выключен,
всегда отключайте прибор от сети после использования или для его очистки.
●● Насадки во время их применения и после могут
нагреваться. Перед тем, как к ним дотронуться,
им следует дать остыть.
●● Если фен используется в ванной комнате, после
его использования выньте вилку из розетки,
поскольку близость воды представляет опасность даже тогда, когда фен выключен.
ВНИМАНИЕ: Не используйте этот
прибор вблизи ванн, душей, бассейнов
и иных подобных резервуаров с водой.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение нижеследующих мер предосторожности угрожает порчей имущества
●● Если фен включен, никогда не оставляйте его без присмотра. Риск возникновения пожара.
●● Убедитесь в том, что, воздухозаборники и выпускные отверстия не заблокированы.
●● Никогда не погружайте в воду фен, шнур и вилку. Никогда не кладите фен
●●
●●
36
таким образом, чтобы возникла опасность его падения в воду во включенном
состоянии.
Не кладите и не храните фен в месте, в котором он может упасть в воду или
быть обрызган водой.
Ни в коем случае не пытайтесь удалить пыль или инородные предметы изнутри фена с помощью острых предметов (например, расчески).
HD1333-001_v05
●● Никогда не заслоняйте воздухозаборник и выпускное отверстие, не кладите
●●
●●
●●
●●
●●
●●
фен на мягкую поверхность, такую как кровать или диван, где могут быть
закрыты отверстия для входа и выхода воздуха. Оборудование не предназначено для работы с внешним реле времени или отдельной системы дистанционного управления.
Держите шнур электропитания вдали от горячих поверхностей.
Перед тем как отложить фен, позвольте ему остыть.
Для того, чтобы вынуть вилку из розетки, не тяните за шнур, а только за саму
вилку.
Не накручивайте шнур электропитания вокруг фена (во избежание повреждения провода).
Никогда не накрывайте ничем фен, поскольку это может привести к накоплению тепла внутри фена.
Не используйте не рекомендованных насадок.
УКАЗАНИЕ
Информация о продукте и указания по
применению
●● Фен должен применяться только для сушения волос.
●● Фен предназначен исключительно для домашнего использования.
●● В случае передачи фена другому лицу, пожалуйста, отдайте
●●
●●
ему также
и инструкцию. Фены, пришедшие в негодность, должны быть утилизированы
в соответствии с действующими экологическими нормами и в соответствии
с законом об отходах. Не выбрасывайте фен вместе с бытовыми отходами.
Пожалуйста, проконсультируйтесь с местным центром по утилизации отходов.
Всегда выключайте фен из сети после использования.
Используйте фен только по назначению, так, как это описано в данной инструкции.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения дополнительной защиты целесообразно
установить в электрическую цепь электропитания ванной устройство
защиты от скачков напряжения (RCD) с номинальным током не превышающим 30 мА. Для этого следует обратиться к специалисту-электрику.
HD1333-001_v05
37
Дополнительные меры предосторожности
Данный электроприбор оборудован автоматическим устройством защиты от перегрева. При перегреве прибор отключится. В этом случае немедленно выключите
фен выключателем, а затем отключите от питающей сети. Дайте ему остыть. Когда
прибор остынет, защита отключится автоматически. Перед очередным включением
убедитесь, что воздухозаборные отверстия чистые. В случае необходимости нужно
вынуть вилку из розетки и очистить отверстия. Во время использования прибора не
допускайте до попадания волос внутрь воздухозаборных отверстий, а также следите
за тем, чтобы они всегда были чистыми.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
Уровень шума: 68 дБ/A.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА № 1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Устройство фена
1
2
3
4
5
A
Отверстие выхода воздуха
Переключатель скорости воздушного потока
Практичная петля для подвешивания
Соединительный кабель
Концентратор воздуха
Регулировка скорости воздушного потока
0 – устройство выключено
1 – легкий воздушный поток
2 – сильный воздушный поток
Техническое обслуживание и действие фена
ПРИМЕНЕНИЕ
Вымойте голову и тщательно вытрите волосы полотенцем. Убедитесь, что регулятор скорости воздуха (2) находится в положении «0». Подключите вилку провода питания к розетке
электросети и выберите желаемую скорость с помощью регулятора скорости воздуха (2).
КОНЦЕНТРАТОР ВОЗДУХА
Концентратор воздуха позволяет направлять воздушную струю, туда, куда необходимо, благодаря этому можно быстро и легко высушить определенные участки
волос. Концентратор воздуха легко надевается на переднюю часть фена.
38
HD1333-001_v05
Сушка и укладка волос
●● После мытья тщательно вытрите волосы полотенцем.
●● Прежде чем подключить вилку к розетке электросети убедитесь, что регулятор
●●
●●
●●
●●
скорости воздуха находится в положении «0». Затем подключите прибор к электросети.
Если вы хотите быстро высушить волосы, переведите переключатель скорости
воздушного потока (2) в положение «2».
После окончания сушки установите переключатель скорости воздушного потока
(2) в положение «0».
После каждого применения всегда отключайте вилку провода питания от розетки
электросети.
Сразу после использования фена насадки могут быть горячими. Перед тем как
снять насадку, всегда оставляйте прибор для охлаждения.
Чистка и обслуживание фена
●● После каждого применения выключайте фен и отключайте его от розетки электросети.
●● Никогда не погружайте фен, шнур и вилку в воду или иную жидкость.
●● Рекомендуется периодически чистить воздушное впускное отверстие.
●● Если это необходимо, протрите корпус фена влажной тряпкой (она может быть
смочена средством для мытья посуды), высушите или вытрите ее насухо.
●● Не используйте абразивные чистящие средства и растворители.
●● Тщательно высушите все элементы, которые были очищены.
ХРАНЕНИЕ
●● Если не применяете фен, всегда отключайте вилку провода питания от розетки
электросети.
●● После использования подождите, пока фен остынет и спрячьте его в сухое, прохладное, недоступное для детей место.
●● Никогда не накручивайте шнур электропитания вокруг фена так как это приведет
к его преждевременному износу и разрыву. Для того, чтобы обеспечить длительный срок служб шнура, с ним следует обращаться осторожно, не дергать за него
и не тянуть, в особенности при вынимании вилки из розетки. Если шнур в процессе эксплуатации закрутится, его следует время от времени распрямлять.
HD1333-001_v05
39
Экология – Позаботимся об окружающей среде!
Каждый пользователь может поспособствовать охране окружающей
среды. Это не является ни трудным, ни слишком дорогостоящим.
С этой целью: картонную упаковку сдайте на макулатуру, мешочки из
полиэтилена (PE) бросьте в контейнер для пластика, использованное
устройство отдайте в соответствующий пункт сбора, поскольку находящиеся в устройстве опасные компоненты могут быть угрозой для
окружающей среды.
Не следует выбрасывать прибор вместе с отходами домашнего хозяйства!
Изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по назначению или ненадлежащим обслуживанием.
Изготовитель оставляет за собой право модифицировать изделие в любое время, без
предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с юридическими
нормами, нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми, эстетическими или другими причинами.
40
HD1333-001_v05
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да
можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на сешоара.
Препоръки за безопасност
Тази информация се отнася за Вашето здраве и безопасност. Преди първото използване на сешоара за коса е задължително да се запознаете с всички упътвания за
използване и информацията, отнасяща се за безопасността.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте долупосочените правила, за да избегнете
риск от опарване, поражение от ток или пожар.
ОПАСНОСТ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването може да доведе до наранявания
●● Опасност от опарване! Не се докосвайте до
горещи повърхности на устройството.
●● Не слагайте фена по време на работата върху
мокра повърхност или дрехи.
●● Не употребявайте при къпането.
●● Ако по време на употребата настъпи повреда,
незабавно изтеглете захранващия щепсел
и изпратете фена в сървиз.
●● Никога не слагайте или не пъхайте никакви предмети в отворите на фена.
●● Не употребявайте навън или там, където се
използват продукти в спрей (атомизер), или където
се подава кислород.
HD1333-001_v05
41
●● Ако фенът падне във водата, изтеглете захранващия щепсел преди да го извадите. Не посягайте
към него във вода. След това фенът не бива да
се употребява.
●● Това оборудване може да се използва от деца на
възраст от 8 години и от лица с намалена физическа или психическа способност, и хора с липса
на опит и познания за използване на уреда, ако
са под надзор или са им преказани инструкций за
използване на оборудването по безопасен начин.
Децата не трябва да си играят с уреда. Не се разрешава извършване на чистене и действия по
поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● Ако фиксираният захранващ кабел е повреден,
той трябва да бъде подменен от производителя
или от служител на оторизиран сервиз или квалифицирано лице, за да се избегне всяка опасност.
●● Ремонти на устройството могат да се провеждат
изключително от обучен персонал. Неправилно
проведен ремонт може да предизвика сериозна
опасност за потребителя. При появяване на
дефекти препоръчваме да се обърнете в специалистичен сървизен пункт на ZELMER.
●● По време на работата фенът става горещ.
Не помествайте фена близо до леснозапалими
материали.
●● Не насочвайте горещ въздух накъм очите, ръцете
или други места, чувствителни към топлина.
42
HD1333-001_v05
●● Опасността е налице също така при изключен
фен. Винаги трябва да отключите фена от захранването след употребата или за почистването му.
●● Там, където има накрайници, те могат да станат
горещи по време на употребата и след нея. Преди
да се докоснете до тях, трябва да ги оставите да
изстинат.
●● Ако фенът се употребява в баня, след употребата извадете щепсела от гнездото, тъй като
близостта на вода съставя опасност дори
когато фенът е изключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не употребявайте
настоящото устройство близо до
вани, душове, басейни и подобни резервоари на вода.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването може да доведе до материални
щети
●● Ако фенът е включен, никога не го оставяйте без надзор. Опасност от пожар.
●● Осигурете се, че входният и изходният отвор никога не са блокирани.
●● Никога не потапяйте фена, захранващия кабел или щепсела във вода. Никога
не слагайте фена така, че да може да падне във вода, като остава включен.
●● Не помествайте или не съхранявайте устройството на мястото, където то може
да падне във водата или да бъде опръскано с нея.
●● Никога не се опитвайте да отстранявате прах или чужди тела отвътре от фена,
като употребявате остри предмети (напр. гребен).
●● Никога не блокирайте входния или изходния отвор за въздух или не слагайте
фена върху мека повърхност, като легло или софа, където отворите за течение
на въздух могат да бъдат блокирани.
HD1333-001_v05
43
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни часовникови
прекъсвачи или на отделна система за дистанционна регулация.
●● Държете захранващия кабел далече от горещи повърхности.
●● Преди да отложите фена, оставете го да изстине.
●● Не изтегляйте захранващия щепсел, като дърпате захранващия кабел, а единствено самия щепсел.
●● Не увивайте захранващия кабел наоколо фена (риск от скъсване на кабела).
●● Никога не бива да прикривате фена с нещо, тъй като това може да предизвика
натрупване на топлината вътре в него.
●● Не употребявайте не препоръчвани наставки.
СЪВЕТ
Информация за продукта и насоки касаещи
използването
●● Фенът трябва да се употребява изключително за сушене на коса.
●● Фенът е предназначен изключително за домашна употреба.
●● При предаване на фена на друго лице моля да предадете на него и инструк-
●●
●●
цията. Колкото за фенове, за които е изтекъл срокът за експлоатационна трайност, трябва да ги отстраним съгласно действащите разпоредби по опазване
на околната среда, съгласно закона за управление на отпадъци. Не бива да
изхвърляте фена заедно с битовите отпадъци. Моля да се свържете с местното учреждение по управление на отпадъци.
Винаги изключвайте фена от мрежата след приключване на употреба.
Употребявайте фена единствено по начина, съответен на предназначението
му, както е описано в настоящата инструкция.
ВНИМАНИЕ: За да осигурите допълнителна защита, препоръчва се да
инсталирате в електрическата верига, захранваща банята, устройство
за диференциален ток (RCD) с номинален диференциален ток, не превишаващ 30 мА. За тази цел трябва да се обърнете към специалист-електрик.
Препоръки за безопасност
Сешоарът има защита срещу прегряване, която изключва уреда, в случай че температурата на изходящия въздух е прекалено висока или ако входящият отвор на
въздуха е отчасти запушен. Ако сешоарът се изключва по време на използване,
изключете всички превключватели и оставете сешоара да изстине, тогава защитите
44
HD1333-001_v05
автоматично ще се ресетнат. Преди отново да използвате уреда, проверете дали
входящите и изходящите отвори на въздуха не са запушени. В случай на необходимост извадете щепсела от контакта и почистете отворите. По време на използване не
запушвайте отворите на въздуха и внимавайте косата да не влезе вътре в сешоара.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Ниво на шум: 68 dB/A.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС) NR 1275/2008 касаещ
изискванията за екопроектиране.
Строеж на устройството
1
2
3
4
5
A
Изходен отвор за въздух
Превключвател за регулация на скоростта на надуване на въздух
Практичен държач за окачване
Присъединителен кабел
Концентратор на въздух
Регулация на скоростта на надуване на въздух
0 – устройството е изключено
1 – деликатна струя на въздух
2 – силна струя на въздух
Обслужване и действие на фена
УПОТРЕБА
След измиване, избършете добре косата си с хавлиена кърпа. Проверете дали превключвателя на регулатора на скоростта на въздушния поток (2) е настроен на „0”.
Включете захранващия кабел в електрически контакт и с превключвателя на скоростта на въздушния поток (2) изберете подходящата скорост.
КОНЦЕНТРАТОР НА ВЪЗДУХ
Концентратор на въздух позволява да насочите струята от въздух точно там, където
искате, благодарение на което ще изсушите определени зони на косата по лесен
и бърз начин. Концентраторът на въздух се слага по прост начин върху предната
част на фена.
HD1333-001_v05
45
Сушене и фризиране на косата
●● След миене избършете щателно косата с кърпа.
●● Преди да включите щепсела в електрическата мрежа, уверете се, че е превклю●●
●●
●●
●●
чвателя на регулатора на скоростта на въздушния поток (2) е настроен на „0”.
След това включете уреда в контакта.
Ако искате бързо да изсушите косата, поставете превключвателя за регулация на
скоростта на надуване на въздух (2) в положение „2”.
След като приключите сушенето, поставете превключвателя за регулация на скоростта на надуване на въздух (2) в положение „0”.
След всяка употреба, винаги изключвайте щепсела на захранващия кабел от
контакта.
Непосредствено след употреба на фена асесоарите могат да бъдат разгрети.
Винаги оставяйте устройството да изстине, преди да свалите асесоара.
Почистване и поддържане на фена
●● След всяка употреба, изключете и извадете щепсела на сешоара от контакта.
●● Никога не потапяйте фена, захранващия кабел или щепсела във вода или друга
течност.
●● Препоръчва се от време на време да се очисти входният отвор за въздух.
●● Корпус на фена протрийте при необходимост с влажно парцалче (може
●●
●●
е навлажнено с миещо средство за съдове), изсушете или избършете насухо.
Не употребявайте абразивни миещи средства и разтворители.
Щателно изсушете всички елементи, които бяха почистени.
да
СЪХРАНЯВАНЕ
●● Ако не използвате сешоара, винаги изключвайте щепсела на захранващия кабел
от контакта на електрическата мрежа.
●● След употреба изчакайте фенът да изстине и го скрийте на сухо, прохладно
място, недостъпно за деца.
●● Никога не увивайте захранващия кабел наоколо фена, тъй като това причинява
риск от преждевременно износване и скъсване на кабела. Постъпвайте с кабела
предпазливо, за да осигурите неговата дълговременна изправност, и избягвайте
дърпане, усукване или теглене, особено при изтегляне на щепсела. Ако кабелът
се усуква при употреба, трябва от време на време да го изправяте.
46
HD1333-001_v05
Eкология – Пазете околната среда!
Всеки потребител може да допринесе за опазването на околната
среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предадете за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Изхабения уред предадете в съответния пункт за събиране на уреди,
тъй като намиращите се в уреда опасни съставни части могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте този уред заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални щети, предизвикани от използване на
устройството несъответно на предназначението му или от неправилна експлоатация.
Производителят си запазва правото да модифицира продукта по всяко време без
предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби, норми,
директиви или по конструкторски, търговски, естетически и други причини.
HD1333-001_v05
47
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати
тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба
звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб за
необхідністю скористатися нею під час користування феном у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Ця інформація важлива для здоров’я і безпеки користувача. Перед першим користуванням феном для волосся, обов’язково ознайомтесь з усіма інструкціями з користування та інформацією щодо безпеки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дотримуйтесь вказаних нижче правил з метою уникнення небезпеки отримання опіків, ураження струмом і пожежі.
НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує ураженнями
●● Небезпека отримання опіків! Не торкайтеся гарячих поверхонь пристрою.
●● Під час роботи не кладіть фен на мокру поверхню
або одяг.
●● Не використовуйте під час купання.
●● Якщо у процесі його використання буде стверджено наявність пошкодження, негайно витягніть
штепсельну вилку електроживлення та відішліть
пристрій у сервісний пункт.
●● Ніколи не вкладайте і не засовуйте жодних предметів в отвори фену.
48
HD1333-001_v05
●● Не користуйтеся феном поза приміщенням або
там, де використовуються продукти в аерозолю
(атомайзері) чи де подається кисень.
●● Якщо фен впаде у воду, перед його вийманням
витягніть штепсельну вилку електроживлення.
Не діставайте фен з води. Після цього не можна
користуватися феном.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми
у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними
та розумовими здібностями, особами без досвіду
роботи з приладом, якщо буде здійснюватись
контроль або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов’язаними із цим загрозами.
Не дозволяти дітям гратися з приладом. Не допускати проведення чищення та консервації приладу
дітьми без нагляду дорослих.
●● Якщо незйомний провід живлення буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника сервісної служби, або кваліфікованою
особою з метою уникнення загрози.
●● Ремонти пристрою може проводити виключно спеціально навчений персонал. Неправильно виконаний ремонт може спричинити серйозну загрозу
для користувача. У разі ствердження несправностей рекомендуємо звернутися у спеціалізований
пункт сервісного обслуговування ZELMER.
●● Під час роботи фен стає гарячим. Не кладіть фен
поблизу легкозаймистих матеріалів.
HD1333-001_v05
49
●● Не спрямовуйте гаряче повітря у напрямку очей,
рук або інших місць, чутливих до тепла.
●● Небезпека існує також і при вимкненому фені.
Завжди слід відключати фен від електроживлення
після його використання або з метою чищення.
●● Там, де знаходяться насадки, вони можуть нагрітися під час і після використання. Перед тим, як до
них торкатися, необхідно дозволити їм охолонути.
●● Коли фен для волосся використовується
у ванній кімнаті, то після використання витягніть штепсельну вилку з розетки, оскільки
близькість води становить загрозу навіть тоді,
коли фен для волосся вимкнений.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забороняється використовувати цей пристрій поблизу
ванни, душових кабін, басейнів та подібних водних резервуарів.
УВАГА!
Недотримання загрожує пошкодженням майна
●● Коли фен увімкнений, ніколи не залишайте його без нагляду. Це загрожує пожежею.
●● Переконайтеся у тому, що впускний та випускний отвори ніколи не заблоковані.
●● Ніколи не занурюйте фен, кабель електроживлення або штепсельну вилку
●●
●●
50
у воду. Ніколи не відкладайте ручний фен униз таким чином, щоб він міг впасти
у воду, перебуваючи надалі ввімкненим.
Не кладіть і не зберігайте пристрій у місці, де він може впасти у воду або бути
забризканий водою.
Ніколи не намагайтеся усувати пилюку або сторонні предмети з середини фену
для волосся за допомогою гострих предметів (нп., гребінця).
HD1333-001_v05
●● Ніколи не блокуйте впускні та випускні повітряні отвори, та не кладіть фен на
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
м‘яку поверхню, таку як ліжко або диван, де отвори пропуску повітря можуть
бути заблоковані.
Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх часових вимикачів (таймерів) або окремої системи дистанційного регулювання.
Тримайте кабель електроживлення подалі від гарячих поверхонь.
Перед відкладенням ручного фену дайте йому охолонути.
Не виймайте штепсельну вилку, тягнучи за кабель електроживлення, а лише за
саму штепсельну вилку.
Не намотуйте кабель електроживлення довкола фену (небезпека обривання
кабелю).
Ніколи не можна прикривати будь-чим фен, оскільки це може призвести до
нагромадження тепла усередині фена.
Не користуйтеся насадками без рекомендації виробника.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт і вказівки, що
стосуються експлуатації
●● Фен слід використовувати тільки для сушіння волосся.
●● Фен призначений виключно для домашнього користування.
●● У випадку передачі фену іншій особі, просимо також передати цій особі дану
●●
●●
інструкцію. Щодо фенів, непридатних для подальшого використання, необхідно
позбуватися їх у відповідності з чинними нормами у галузі охорони навколишнього природного середовища згідно із Законом про господарське використання
відходів. Забороняється викидати фен разом із побутовим сміттям. Просимо
консультуватися з локальним органом у справах господарського використання
відходів.
Завжди відключайте фен від електромережі після закінчення користування ним.
Використовуйте фен виключно у відповідності до його призначення таким способом, який описаний у даній інструкції.
ПРИМІТКА: Для забезпечення додаткового захисту рекомендується установити в електричній схемі подачі електроживлення до ванної кімнати
пристій захисного відключення, що управляється диференціальним
(залишковим) струмом (RCD) з номінальним диференціальним (залишковим) струмом, котрий не перевищує 30 мА. По цьому питанню слід звернутися до спеціаліста-електрика.
HD1333-001_v05
51
Вказівки з безпеки
Фен має захист від перегріву, що виключає пристрій у разі надто високої температури
повітря на виході або внаслідок часткового закупорення вхідних отворів для проходу
повітря. У разі, якщо фен виключається під час користування, виключіть усі перемикачі і залишіть фен для охолодження, тоді відбудеться автоматичне перезавантаження захисту. Перед повторним користуванням, перевірте чи вхідні та вихідні отвори
повітря не закупорені. За необхідністю, вийміть вилку з розетки і виконайте очищення
отворів. Під час користування не закривайте отвори руху повітря і не допускайте
попадання волосся усередину фена.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку вагів.
Рівень шуму: 68 дБ/A.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE) № 1275/2008 щодо вимог,
які стосуються екопроекту.
Будова пристрою
1
2
3
4
5
A
Випускний повітряний отвір
Перемикач регулювання швидкості подання повітря
Практичний зачіп для підвішування
Приєднувальний електрокабель
Концентратор повітря
Регулювання швидкості подання повітря
0 – пристрій вимкнений
1 – делікатний струмінь повітря
2 – сильний струмінь повітря
Обслуговування та робота фену
ВИКОРИСТАННЯ
Після миття витріть добре волосся рушником. Перевірте, чи перемикач регулювання
швидкості продуву повітря (2) виставлений в позиції «0». Підключіть вилку кабелю
живлення до гнізда електромережі і перемикачем регулювання швидкості продуву
повітря (2) виберіть відповідну швидкість.
52
HD1333-001_v05
КОНЦЕНТРАТОР ПОВІТРЯ
Концентратор повітря дозволяє скерувати струмінь повітря там, де потрібно, завдяки
чому легко і швидко можна висушити визначені ділянки волосся. Концентратор повітря просто накладається на передню частину фену для волосся.
Сушіння та укладка волосся
●● Після миття волосся слід ретельно витерти рушником.
●● Перед вкладанням вилки до гнізда електромережі переконайтеся, що перемикач
●●
●●
●●
●●
регулювання швидкості продуву повітря знаходиться в позиції «0». Після цього
підключіть прилад до струму.
Якщо Вам потрібно швидко висушити волосся, то установіть перемикач регулювання швидкості подання повітря (2) у положення «2».
Після закінчення сушіння установіть перемикач регулювання швидкості подання
повітря (2) у положення «0».
Після кожного використання завжди відключайте вилку кабелю живлення від
гнізда електромережі.
Безпосередньо після використання фену насадки можуть бути розігріті. Завжди
залишайте пристрій охолонути перед зніманням насадок.
Чищення та догляд за феном
●● Після кожного використання виключіть та відключіть фен від гнізда електромережі.
●● Ніколи не занурюйте фен, кабель електроживлення або штепсельну вилку у воду
чи іншу рідину.
●● Рекомендується періодично чистити повітряний впускний отвір.
●● Корпус фену у разі потреби протріть вологою ганчіркою (може бути зволожена
засобом для миття посуду), висушіть або витріть на сухо.
●● Не використовуйте абразивних засобів, а також розчинників.
●● Ретельно висушіть усі елементи, котрі були почищені.
ЗБЕРІГАННЯ
●● Якщо Ви не використовуєте фен, завжди відключайте вилку кабелю живлення від
гнізда електромережі.
●● Після використання почекайте, доки фен охолоне, і сховайте його у сухому, прохолодному, недоступному для дітей місці.
●● Ніколи не обмотуйте кабель електроживлення довкола фену, оскільки це призводить до ризику передчасного зносу та розривання кабелю. З кабелем потрібно
поводитися обережно, щоб забезпечити його тривалу справність, а також слід
уникати смикання, скручування або розтягування, особливо під час витягування
штепсельної вилки. Якщо кабель скрутиться під час користування, потрібно його
час-від-часу розпрямляти.
HD1333-001_v05
53
Екологія – давайте дбати про навколишнє середовище!
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні
елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте прилад разом із побутовим сміттям!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами тран●●
●●
●●
●●
●●
●●
спорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді
транспорту.
Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування
повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів,
рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені застосуванням приладу не за
призначенням або неправильною експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без попереднього повідомлення,
змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним
актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.
54
HD1333-001_v05
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay special attention to important safety
instructions. Keep this User’s Guide for future reference.
Important safety instructions
The following information concerns your health and safety. Please read the instructions for
use and important safety instructions completely before using the hair dryer.
WARNING: Observe the following rules in order to avoid danger of burns,
electrocution or fire.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Danger of burning! Do not touch hot parts of the
appliance.
●● Do not place working hair dryer on wet surface or
clothes.
●● Do not use when bathing.
●● If the appliance is damaged during operation, unplug
it immediately and send it to a service point.
●● Never insert or push any objects into the hair dryer.
●● Not to be used outdoors, close to aerosol products
(atomiser) or in places where the oxygen is applied.
●● If the hair dryer falls into water, unplug it before taking
it out. Do not put your hands in water when reaching
for it. It is not allowed to use the hair dryer afterwards.
HD1333-001_v05
55
●● This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
●● If the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
●● Repairs of appliance can be carried our exclusively
by an authorised personnel. Unauthorised repairs
can cause serious risk to users. In case of defects
we recommend referring to an authorised ZELMER
service point.
●● When working the hair dryer becomes hot. Do not
place hair dryer close to flammable materials.
●● Do not direct hot air at eyes, hands or other heat
sensitive parts of body.
●● The risks exist even when the hair dryer is switched off
Always unplug the hair dryer after use or for cleaning.
●● Where caps are applied they can become hot during
and after use. Let them cool down before touching.
●● When hair dryer is used in bathroom, unplug it
after use, as vicinity of water is dangerous even
when the hair dryer is switched off.
56
HD1333-001_v05
WARNING: Do not use this appliance
near bathtubs, showers, basins or other
vessels containing water.
WARNING!
Risk of property damage
●● Never leave working hair dryer unattended Risk of fire.
●● Make sure that input and output holes are never blocked.
●● Never place hair dryer, plug or supplying cord in water. Never place the hand hair
dryer down in a way, in which it could fall to water when working.
●● Do not place and store the appliance in places where it can fall to water or be
splashed.
●● Never try to remove dust or other objects from inside of hair dryer using sharp
objects (i.e. comb).
●● Never block the inlet and outlet of air, and do not place hair dryer on soft surface
●●
●●
●●
●●
●●
●●
such as bed or sofa, where the air intake hole can be blocked. The appliance is not
intended to be used with external time switches or separate system of remote control.
Keep the supply cord far away from hot surfaces.
Before putting hair dryer away allow it to cool down.
Do not unplug by pulling the power supply cord but by pulling the plug itself.
Do not turn the power supply cord around hair dryer (risk of cord damaging)
Never cover hair dryer as it can lead to accumulation of heat inside it.
Do not use not recommended caps.
TIP
Product information user instructions
●● Hair dryer should be used exclusively to dry hair.
●● Hair dryer is to be used exclusively for domestic purposes.
●● If hair dryer is made available to a different person, please provide the person with
this instruction manuals. As for hair dryers whose life time has expired, they are to be
disposed of in accordance with valid environment protection regulations according
to Waste Management Statute. Disposal of hair dryers with domestic waste is not
allowed. Please consult your local waste management authority.
HD1333-001_v05
57
●● Always unplug hair dryer after use.
●● Use hair dryer according to its intended use only as stipulated in the present instruction.
CAUTION: In order to ensure additional protection it is recommended to equip
electric circuit supplying the bathroom with a residual current device (RCD) with
a residual current not exceeding 30 mA. In this respect a specialized electrician
is to be addressed.
Safety instructions
This hair dryer is equipped with an overheating protection device which turns off the
appliance when the temperature of the outflow air is too hot or when the air inlet is partly
blocked. If the hair dryer switches off during operation please switch off all buttons and
allow to cool. The protection device will then automatically reset. Before using check if air
inlet and outlet is not blocked. If necessary unplug the appliance and clean the openings.
While using the appliance do not block the openings and do not allow hair to get inside the
hair dryer.
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
Noise level: 68 dB/A.
This device complies with Commission Regulation (EC) no. 1275/2008 on eco-design
requirements.
Construction of appliance
1
2
3
4
5
A
Air outlet
Regulation of air stream strength switch
Practical handle for hanging
Power supply cord
Air concentrator
Regulation of air stream strength
0 – appliance off
1 – delicate stream of air
2 – strong stream of air
58
HD1333-001_v05
Use and operation of the hair dryer
USE
Dry your hair well with a towel after washing. Make sure that the airflow adjustment
switch (2) is set to “0”. Plug the appliance and select the desired airflow speed using the
adjustment switch (2).
AIR CONCENTRATOR
Air concentrator allows to direct air stream precisely at the desired place, thanks to which
you will in an easy and fast way dry particular parts of hair. Air concentrator is easily affixed
to the front part of hair dryer.
Hair drying and styling
●● After washing your hair dry it thoroughly with a towel.
●● Before plugging the appliance, make sure that the airflow adjustment switch (2) is set
to “0”. Then plug the appliance.
●● If you want to quickly dry your hair place the air stream strength switch (2) in
position “2”.
●● After the drying is finished place the switch of air stream strength regulation (2) in
position “0”.
●● Always unplug the appliance from the electrical autlet after each use.
●● Immediately after the use accessories can be hot. Always leave the appliance to cool
down before removal of accessories.
Cleaning and maintenance of hair dryer
●● After each use, always turn off the appliance and unplug the power cord from the
electrical outlet.
●● Never put hair dryer, power supply cord or plug in water or any other liquid.
●● It is recommended to clean the air intake periodically.
●● When required clean hair dryer casing with a dump cloth (it can be moistened with
some washing-up liquid) dry it out or wipe it till dry.
●● Do not use scrubbing agents or solvents.
●● Carefully dry all the parts which have been cleaned.
STORAGE
●● If your hair dryer is not in use, always unplug the power cord from the electrical outlet.
●● After use wait till the hair dryer cools down and place it in a dry, cold and unavailable
to children place.
HD1333-001_v05
59
●● Never turn the cord around hair dryer as it causes the risk of premature wear risk of
cord damage. In order to ensure its long lasting operation the cord is to handled with
care, avoiding tugging, twisting or pulling, especially when unplugging. If the cord gets
twisted during operation it should be straightened from time to time.
Ecology – Taking care of the environment!
Each user can contribute to protection of environment. It is neither difficult
nor too expensive. To do it:
Cartoon packaging is to be disposed of as waste paper. Polyethylene (PE)
foil packaging is to be placed in a container for plastic. Used appliance is to
be returned to a proper collection point, as dangerous parts of the appliance
can cause environmental hazard.
Do not dispose of together with domestic waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or
improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law
regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
60
HD1333-001_v05
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
HD1333-001_v05
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
HD1333-001_v05
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
HD1333-001_v05
1
2
3
4
PL 1. 2 ustawienia prędkości dla pełnej kontroli
2. Składana rączka ułatwiająca transport
3. Przewód 1,65 m 4. Koncentrator dla precyzji układania CZ 1. 2 nastavení rychlostí pro úplnou
kontrolu 2. Skládaná rukojeť usnadní dopravu 3. Kabel 1,65 m 4. Koncentrátor pro precizní
zafixování účesu SK 1. 2 nastavenia rýchlosti pre plnú kontrolu 2. Skladaná rukoväť uľahčuje
prepravu 3. Napájací elektrický kábel 1,65 m 4. Koncentrátor pre presnosť ukladania
HU 1. 2 sebességfokozat a teljes szabályozhatóság érdekében
2. Utazáshoz célszerszerű
összerakható nyél 3. 1,65 m-es castlakozókábel 4. Koncentrátor a precíz hajformálás érdekében
RO 1. 2 setări de viteză pentru control deplin 2. Mâner pliant care facilitează transportul 3. Cablu
1,65 m 4. Concentrator pentru precizia de aranjare RU 1. 2 установки скорости для полного
контроля 2. Складная ручка, облегчающая транспортировку 3. Кабель 1,65 м 4. Концентратор
для точности укладки BG 1. 2 регулации на скоростта за пълен контрол 2. Сглобяема
дръжка улеснява транспорта 3. Кабел 1,65 м 4. Концентратор за точно фризиране
UA 1. 2 положення швидкості для повного контролю
2. Складна ручка, яка полегшує
транспортування 3. Кабель 1,65 м 4. Концентратор для точності укладання волосся
EN 1. 2 speed settings for full control 2. Folding handle for easy carriage 3. 1,65 m power cord
4. Concentrator attachment for precision styling
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
HD1333-001_v05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement