Zelmer | ZFD1100W (36Z011) | User manual | Zelmer ZFD1100W (36Z011) User Manual

Zelmer ZFD1100W (36Z011) User Manual
PL
2–4
CZ
5–7
SK
8–10
Instrukcja użytkowania
Návod k obsluze
Návod na použitie
Suszarka do owoców i warzyw
ZELMER Typ 36Z011
Sušička ovoce a zeleniny
ZELMER Typ 36Z011
Sušička ovocia a zeleniny
ZELMER Typ 36Z011
HU
11–13
RO
14–16
RU
17–19
Kezelési utasítás
Instrucţiuni de folosire
Инструкция по эксплуатации
Gyümölcsaszaló és zöldségszárító
ZELMER 36Z011 Típus
Uscător de legume şi fructe
ZELMER Tip 36Z011
Электросушилка для овощей
и фруктов
ZELMER Tип 36Z011
BG
20–22
UA
23–25
LT
26–28
Инструкция за експлоатация
Інструкція з експлуатації
Vartojimo instrukcija
Сушилня за плодове и зеленчуци
ZELMER Tип 36Z011
Сушарка для овочів та фруктів
ZELMER Модель 36Z011
Vaisių ir daržovių džiovintuvas
ZELMER Tipas 36Z011
LV
29–31
ET
32–34
EN
35–37
Lietošanas instrukcija
Kasutamisjuhend
User manual
Augļu un dārzeņu žāvētājs
ZELMER Tips 36Z011
Köögivilja ja puuviljakuivati
ZELMER Tüüp 36Z011
Fruit and vegetable dryer
ZELMER Type 36Z011
PL
Szanowni Klienci
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić
wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
–– Suszarka przeznaczona jest tylko do użytku domowego.
–– Suszarkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu zmiennego 220–240 V.
–– Nie uruchamiaj suszarki, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub obudowa zespołu wentylacyjno-grzejnego jest w sposób widoczny uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Nie pozostawiaj włączonej suszarki bez nadzoru.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za przewód.
Przed myciem suszarki wyjmij wtyczkę przewodu z gniazdka zasilającego.
Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki przewodu przyłączeniowego.
Nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj zespołu wentylacyjno-grzejnego w wodzie podczas
mycia.
Nie stawiaj sit z ociekającymi wodą produktami na zespole wentylacyjno-grzejnym.
W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów elektrycznych, zespołu wentylacyjnogrzejnego, przed ponownym włączeniem suszarki do sieci dokładnie je wysusz.
Do mycia podstawy zespołu wentylacyjno-grzejnego nie używaj agresywnych detergentów
w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne
symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania
sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub
oddzielnego układu zdalnej regulacji.
DANE TECHNICZNE I OPIS URZĄDZENIA
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Suszarki do owoców i warzyw ZELMER spełniają wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Pojemność znamionowa: 11 l.
Moc urządzenia: 330 W.
Hałas urządzenia (LWA): 57 dB/A.
Suszarka posiada atest dopuszczający do kontaktu z artykułami spożywczymi.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
2
GW36-004_v01
BUDOWA SUSZARKI
Suszarka składa się z:
1. Zespół wentylacyjno-grzejny.
a. Wyłącznik główny (150 W).
b. Lampka wyłącznika głównego.
c. Wyłącznik II (300 W).
d. Lampka wyłącznika II.
2. Sito.
3. Pokrywa.
DZIAŁANIE I OBSŁUGA SUSZARKI
UWAGA!!! Produkty przeznaczone do suszenia oczyść i ułóż luźno na sitach,
tak aby nie odcinać całkowicie
przepływu powietrza na sitach.
–– Napełnione produktami sita ustaw na zespole wentylacyjno-grzejnym i przykryj pokrywą.
–– Włącz suszarkę.
1. Połowa mocy – przyciśnij przycisk wyłącznika głównego
, załączy się połowa mocy suszarki (150 W) i zaświeci się
lampka wyłącznika głównego (a).
2. Pełna moc – przyciśnij przycisk wyłącznika , załączy się
pełna moc suszarki (300 W) i zaświeci się lampka wyłącznika
(b).
3. Powrót do połowy mocy – przyciśnij ponownie przycisk
wyłącznika wyłączy się pełna moc, zgaśnie lampka wyłącznika (b), suszarka pracuje na połowie mocy (150 W).
–– Po wysuszeniu produktu wyłącz suszarkę.
4. Jeżeli suszarka pracuje na połowie mocy (150 W) przyciśnij
przycisk wyłącznika głównego
. Suszarka wyłączy się i zgaśnie lampka wyłącznika głównego (a).
5. Jeżeli suszarka pracuje na pełnej mocy (300 W) przyciśnij
przycisk wyłącznika głównego
. Suszarka wyłączy się i zgasną obie lampki wyłączników (a) i (b).
Podgrzane powietrze przechodząc przez sita powoduje odparowanie wody suszonych produktów.
Czas suszenia zależny jest od zawartości wody w produktach i ich rozdrobnienia, np. jabłka proponujemy suszyć w plastrach nie grubszych niż 5 mm.
W trakcie suszenia zalecamy, co pewien czas zamieniać sita miejscami dla uzyskania równomiernego suszenia produktów. Suszenie produktów wodnistych, takich jak: śliwki, winogrona czy mokre
grzyby wymaga znacznie dłuższego czasu.
GW36-004_v01
3
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
Suszarka posiada podwójne zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem:
1. Wyłącznik automatyczny – praca w cyklu automatycznym, tzn. przy nadmiernym wzroście temperatury następuje odłączenie grzałki, suszarka pracuje jak wentylator, a po ochłodzeniu następuje ponowne załączenie grzałki.
2. Ogranicznik temperatury z podtrzymaniem sieciowym – zapobiega nadmiernemu przegrzaniu się urządzenia w czasie eksploatowania w warunkach, nietypowych, np. zablokowania
silnika.
Po zadziałaniu ogranicznika, w celu ponownego uruchomienia suszarki należy:
––
––
––
––
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
pozostawić urządzenie do ostygnięcia,
włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego,
włączyć ponownie suszarkę.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
–– Sita i pokrywę myć w letniej wodzie z dodatkiem popularnych środków do mycia naczyń.
–– Podstawę – „Zespół wentylacyjno-grzejny” przetrzeć wilgotną szmatką i wytrzeć do sucha.
EKOLOGIA – ZADBAJMY O ŚRODOWISKO
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne.
W tym celu:
–– Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
–– Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
–– Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące
się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
ZAKUP CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH – AKCESORIÓW:
–– w punktach serwisowych,
–– sklep internetowy – jak poniżej.
Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej:
– wyroby/akcesoria – sklep internetowy................. www.zelmer.pl, e-mail: salon@zelmer.pl
– części zamienne................................................... tel. 17 865-86-05, fax 17 865-82-47
2. Sprawy handlowe..................................................... tel. 17 865-81-02
e-mail: sprzedaz@zelmer.pl
3. Biuro reklamacji........................................................ tel. 17 865-82-88, 17 865-85-04
e-mail: reklamacje@zelmer.pl
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym
z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych,
estetycznych i innych.
4
GW36-004_v01
CZ
Vážení zákazníci
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se
bezpečnosti. Návod si uložte, abyste jej mohli používat i v průběhu pozdějšího používání výrobku.
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI
––
––
––
––
Sušička je určená pouze pro použití v domácnostech.
Sušičku připojujte pouze do síťové zásuvky střídavého proudu 220–240 V.
Nevytahujte elektrickou vidlici ze zásuvky tahem za napájecí kabel.
Nezapínejte přístroj, je-li napájecí kabel nebo kryt ventilační a topné soustavy zjevně poškozen.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava
může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad se obraťte na
specializovaný servis.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Neponechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
Nevytahujte elektrickou vidlici ze síťové zásuvky tahem za napájecí kabel.
Před čištěním přístroje vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze zásuvky.
Vyvarujte se namočení zástrčky napájecího kabelu.
Ventilační a topnou soustavu nemyjte pod tekoucí vodou a během mytí ani neponořujte.
Na ventilační a topné soustavě neumísťujte síta s produkty, z nichž kape voda.
V případě polití vnitřeních elektrických prvků, ventilační a topné soustavy přístroje před opětovným zapnutím do sítě důkladně vysušte.
K mytí základy ventilační a toplné soustavy nepoužívejte agresivní čisticí přípravky ve
formě emulzí, mléka, past apod. Mohlo by dojít k odstranění informačních grafických symbolů,
jako jsou dílce, označení, výstražné symboly apod.
Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými
nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem,
nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů nebo zvláštního systému
dálkového ovládání.
TECHNICKÉ ÚDAJE A POPIS PŘÍSTROJE
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku.
Sušička ovoce a zeleniny ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Nominální objem: 11 l.
Výkon přístroje: 330 W.
Hlučnost přístroje (LWA): 57 dB/A.
Sušička je vybavena atestem pro styk s potravinami.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
GW36-004_v01
5
KONSTRUKCE SUŠIČKY
Sušička se skládá z následujících součástí:
1. Ventilační a topná soustava:
a. Hlavní vypínač (150 W).
b. Kontrolka hlavního vypínače.
c. Vypínač II (300 W).
d. Kontrolka vypínače II.
2. Síta.
3. Kryt.
FUNKCE A OBSLUHA SUŠIČKY
UPOZORNĚNÍ!!! Produkty určená k sušení očistěte a uložte volně na plátech
tak, aby nedošlo k přerušení
proudění vzduchu na plátech.
–– Síta naplněné produkty uložte ve ventilační a toplné soustavě a uzavřete krytem.
–– Zapněte sušičku.
1. Polovina výkonu – zmáčkněte tlačítko hlavního vypínače
,
zapne se poloviční výkon sušičky (150 W) a rozsvítí se kontrolka hlavního vypínače (a).
2. Plný výkon – zmáčkněte tlačítko vypínače , zapne se plný
výkon sušičky (300 W) a rozsvítí se kontrolka vypínače . (b).
3. Návrat na poloviční výkon – zmáčněte opakovaně tlačítko
vypínače
vypne se plný výkon, zhasne kontrolka vypínače
(b), sušička pracuje s polovičním výkonem (150 W).
–– Po vysušení produktu sušičku vypněte.
4. Pracuje-li sušička na polovičním výkonu (150 W) zmáčkněte
tlačítko hlavního vypínače . Sušička se vypne a zhasne kontrolka hlavního vypínače (a).
5. Pracuje-li sušička na plný výkon (300W) zmáčkněte tlačítko
hlavního vypínače
. Sušička se vypne a zhasnou obě kontrolky vypínačů (a) a (b).
Ohřáty vzduch proniká síty a způsobuje odpařování vody ze sušených produktů. Doba sušení se
odvíjí od obsahu vody v jednotlivých druzích ovoce a zeleniny, jejich velikosti apod. Například jablka
doporučujeme sušit v proužcích o tloušťce do 5 mm.
V průběhu sušení dopouručujeme střídat pořadí sít pro rovnoměrnější sušení produktů. Sušení produktů s vysokým obsahem vody, jako jsou švestky, hrozny nebo mokré houby si vyžádá mnohem
delší dobu.
6
GW36-004_v01
OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ
Sušička je vybavena dvojitou termickou ochranou proti přehřátí.
1. Automatický vypínač - provoz sušičky v automatickém režimu, tzn. při nadměrném nárůstu teploty dojde k vypnutí topného tělesa, sušička pracuje jako ventilátor a po ochlazení dojte k opětovnému zapnutí topného tělesa.
2. Teplotní omezovač – předchází nadměrnému přehřívání se přístroje během provozu za mimořádných podmínek, například z důvodu blokace motoru.
Pro opětovné zapnutí přístroje po sepnutí omezovače postupujte takto:
––
––
––
––
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky,
ponechte přístroj vychladnout,
zasuňtte zástrčku do síťové zásuvky,
opětovně zapněte sušičku.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
–– Síta a kryt myjte ve vlažné vodě s přídavkem běžných přípravků na čištění nádobí.
–– Základnu a ventilační a topnou soustavu přetřete vlhkou utěrkou a vytřete dosucha.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou
recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek.
Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení
napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.
Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na
ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na
www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy
osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM
ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo
chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných
důvodů.
GW36-004_v01
7
SK
Vážení zákazníci
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania
výrobku.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
––
––
––
––
Sušička je určená iba na domáce použitie.
Sušičku pripájajte iba k zásuvke striedavého prúdu 220–240 V.
Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za napájací kábel.
Sušička sa nesmie zapínať, ak je napájací kábel alebo kryt sústavy vetrania a ohrievania viditeľným spôsobom poškodený.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli nebezpečenstvu.
Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava
môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy odporúčame, aby
ste sa obrátili na špecializovaný servis.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Zapnutú sušičku nenechávajte bez dohľadu.
Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za kábel.
Pred umývaním sušičky vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.
Dávajte pozor, aby ste nezamočili zástrčku napájacieho kábla.
Sústava vetrania a ohrievania sa nesmie umývať pod tečúcou vodou ani sa nesmie pri umývaní
do nej ponárať.
Na sústave vetrania a ohrievania sa nesmú ukladať sitá s ovocím a zeleninou, z ktorých kvapká
voda.
V prípade, že do vnútorných elektrických prvkov sústavy vetrania a ohrievania prenikne voda,
pred opätovným zapnutím zariadenia ho dôkladne vysušte.
Na umývanie telesa sústavy vetrania a ohrievania sa nesmú používať agresívne čistiace
prostriedky ako napr. emulzie, mliečka, pasty a pod. Tieto prostriedky môžu okrem iného zotrieť
informačné grafické prvky, ako napr.: mierky, označenia, výstražné značky a pod.
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im
osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších časových vypínačov alebo samostatného
systému diaľkovej regulácie.
TECHNICKÉ ÚDAJE A POPIS ZARIADENIA
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Sušičky ovocia a zeleniny značky ZELMER vyhovujú požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám týchto smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Menovitý objem: 11 l.
Výkon zariadenia: 330 W.
Deklarovaná hodnota emisie hluku (LWA) tohto spotrebiča je 57 dB(A) čo predstavuje hladinu A
akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Sušička je schválená pre styk s potravinami.
Výrobok je označený symbolom CE na výrobnom štítku.
8
GW36-004_v01
KONŠTRUKCIA SUŠIČKY
Jednotlivé časti sušičky:
1. Sústava vetrania a ohrievania.
a. Hlavný vypínač (150 W).
b. Kontrolka hlavného vypínača.
c. Vypínač II (300 W).
d. Kontrolka vypínača II.
2. Sito.
3. Kryt.
FUNKCIA A OBSLUHA SUŠIČKY
POZOR!!! Ovocie a zeleninu určené na sušenie
očistite a uložte voľne na sitá, aby
ste umožnili voľné prúdenie vzduchu medzi nimi.
–– Naplnené sitá uložte na sústavu vetrania a ohrievania a prikryte ich krytom.
–– Zapnite sušičku.
1. Polovičný výkon – stlačte tlačidlo hlavného vypínača
,
sušička sa zapne s polovičným výkonom (150 W) a rozsvieti sa
kontrolka hlavného vypínača (a).
2. Plný výkon – stlačte tlačidlo vypínača , sušička sa zapne
s plným výkonom (300 W) a rozsvieti sa kontrolka vypínača
(b).
3. Návrat k polovičnému výkonu – stlačte opätovne tlačidlo
vypínača , funkcia plného výkonu sa vypne, zhasne kontrolka
vypínača (b), sušička pracuje s polovičným výkonom (150 W).
–– Po vysušení potravín vypnite sušičku.
4. Ak sušička bola zapnutá s polovičným výkonom (150 W),
stlačte tlačidlo hlavného vypínača
. Sušička sa vypne
a zhasne kontrolka hlavného vypínača (a).
5. Ak sušička bola zapnutá s plným výkonom (300 W), stlačte tlačidlo hlavného vypínača
. Sušička sa vypne a zhasnú obe
kontrolky vypínačov (a) a (b).
Zohriaty vzduch prúdi medzi sitami a spôsobuje vyparovanie vody zo sušených potravín. Doba
sušenia závisí od obsahu vody v potravinách a od ich veľkosti, napr. jablká odporúčame sušiť v plátkoch s hrúbkou max. 5 mm.
Pri sušení s cieľom dosiahnuť rovnomerné vysušenie potravín odporúčame niekoľkokrát zmeniť
poradie sít. Sušenie potravín s väčším obsahom vody, ako napr.: slivky, hrozno alebo mokré huby si
vyžaduje oveľa dlhšiu dobu.
GW36-004_v01
9
ZABEZPEČENIE PROTI PREHRIATIU
Sušička je vybavená dvojitou tepelnou poistkou proti prehriatiu:
1. Automatický vypínač – prevádzka v automatickom režime, tzn. pri príliš silnom stúpaní teploty
sa ohrievacie teleso automaticky vypne, sušička pracuje ako ventilátor, a po vychladení sa ohrievacie teleso opäť zapne.
2. Obmedzovač teploty so zaistením nepretržitého napájania – predchádza nadmernému prehriatiu sa zariadenia pri prevádzke za mimoriadnych podmienok, napr. pri zaseknutom motore.
Po zapnutí sa obmedzovača s cieľom opätovne spustiť sušičku je potrebné:
––
––
––
––
vytiahnuť zástrčku zo sieťovej zásuvky,
nechať zariadenie vychladnúť,
zasunúť zástrčku do sieťovej zásuvky,
opätovne zapnúť sušičku.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
–– Sitá a kryt umývajte vo vlažnej vode s prídavkom bežných prostriedkov na umývanie riadu.
–– Teleso sústavy vetrania a ohrievania pretrite vlhkou prachovkou a osušte.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDÁCIA
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne
starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE
na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po
odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak
bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku
patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné
opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER
– viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore
s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových
alebo iných dôvodov.
10
GW36-004_v01
HU
Tisztelt Vásárlók
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék későbbi használata
során is rendelkezésre álljon.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
––
––
––
––
Az aszalógép kizárólag háztartásbeli használatra készült.
Az aszalógépet kizárólag a 220–240 V feszültségű váltóáramú konnektorhoz csatlakoztassa.
Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
Az aszalógépet ne indítsa be, ha a hálózati kábel sérült, vagy a ventillációs-fűtő egysége szemmel láthatólag sérült.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni
a veszedelem kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon
a szakszervízhez.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
Az aszalógép mosogatása előtt a hálózati dugót húzza ki a konnektorból.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugó száraz maradjon.
Ne mosogassa a készüléket folyó víz alatt, és a mosogatás alatt ne mártsa vízbe a ventillációsfűtő egységet.
A ventillációs-fűtő egységre ne tegyen víztől csöpögő termékeket tartalmazó szitát.
Ha a belső elektromos részekre, a ventillációs-fűtő egységre víz kerül, az aszalógép újbóli hálózati csatlakoztatása előtt azt teljesen szárítsa meg.
A ventillációs-fűtő egység alaprészének a mosogatásához ne használjon erős detergenseket,
emulzió, folyékony súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában. Azok, többek között eltávolíthatják
a készüléken található információs grafikai jelzéseket, mint pl.: skálabeosztás, jelzések, figyelmeztető jelek, stb.
A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket
is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy
által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert
csatlakoztatni.
MŰSZAKI ADATOK ÉS A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A ZELMER gyümölcsaszalók és zöldségszárítók az érvényes szabványoknak megfelelnek.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
Névleges űrtartalom: 11 l.
A készülék teljesítménye: 330 W.
LWA: 57 dB/A.
Az aszalógép megfelel az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó szabványoknak.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
GW36-004_v01
11
AZ ASZALÓGÉP SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE
Az aszalógép az alábbi részekből áll:
1. Ventillációs-fűtő egység.
a. Főkapcsoló (150 W).
b. A főkapcsoló jelzőlámpája.
c. II kapcsológomb (300 W).
d. A II kapcsológomb jelzőlámpája.
2. Tálca.
3. Fedél.
AZ ASZALÓGÉP MŰKÖDÉSE ÉS KEZELÉSE
FIGYELEM!!! A szárításra szánt termékeket
tisztítsa meg és helyezze el
szétszórva a tálcákra úgy, hogy
a szitákon keresztül a levegő
áramlása biztosítva legyen.
–– A termékekkel teli tálcákat helyezze a ventillációs-fűtő egység fölé és zárja rájuk a fedelet.
–– Kapcsolja be a készüléket.
1. Fél teljesítmény – nyomja meg a főkapcsoló gombot
, az
aszalógép fél teljesítménnyel (150 W) működésbe lép és felgyullad a főkapcsoló jelzőlámpája (a).
2. Teljes teljesítmény – nyomja meg a
kapcsológombot, az
aszalógép teljes teljesítménnyel (300 W) működésbe lép és
felgyullad a kapcsoló jelzőlámpája (b).
3. A fél teljesítményre való visszatérés – nyomja be ismét
a
kapcsológombot, a teljes teljesítmény kikapcsol, kialszik
a kapcsológomb jelzőlámpája (b), az aszalógép fél teljesítménnyel (150 W) működik.
–– A termékek szárítása után kapcsolja ki az aszalógépet.
4. Ha az aszalógép fél teljesítménnyel működik (150 W), nyomja
be a főkapcsoló gombját
. Az aszalógép kikapcsol és elalszik a főkapcsoló jelzőlámpája (a).
5. Ha az aszalógép teljes teljesítménnyel működik (300 W),
nyomja be a főkapcsoló gombját
. Az aszalógép kikapcsol
és kialszik mindkét kapcsoló jelzőlámpája (a) és (b).
A lyukacsos tálcán átáramló felmelegített levegő a szárítandó termékekben lévő víz elpárolgását
okozza. A szárítás ideje a termékek víztartalmától és a termékdarabok nagyságától függ, pl. az
almát ajánlatos 5 mm-nél vékonyabb szeletekben szárítani.
A szárítás során a termékek egyenlő mértékben történő aszalása céljából ajánlatos a tálcák helyét
felcserélni. A magas víztartalmú termékek, mint pl.: szilva, szőlő vagy nedves gomba szárítása sokkal hosszabb időt igényel.
12
GW36-004_v01
TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM
Az aszalógép a túlmelegedés elleni kettős termikus védelemmel rendelkezik:
1. Automata kikapcsoló – az automata ciklusban való működés, azaz a túlzott hőmérsékletemelkedés során a fűtőrész kikapcsolása következik be, az aszalógép ventillátorhoz hasonlóan
működik, a kihűlése után pedig a fűtőrész ismét működésbe lép.
2. A hálózati árammegszakítást nem okozó hőmérséklet-korlátozó – megakadályozza a készülék túlmelegedését annak a szokásostól eltérő körülmények közötti működése, mint pl. a készülék motorjának a blokkolása esetén.
A korlátozó működésbe lépése után, az aszalógép ismételt beindítása céljából:
––
––
––
––
húzza ki a hálózati dugót,
hagyja a készüléket kihűlni,
dugja be a hálózati dugót a konnektorba,
kapcsolja be ismét a készüléket.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
–– A tálcákat és fedelet közönséges mosogatószeres langyos vízben mosogassa.
–– Az alaprészt, „A ventillációs-fűtő egységet” törölje le nedves ruhával, majd törölje szárazra.
KÖRNYEZETVÉDELEM – ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni
másodlagos nyersanyag felvásárló helyen. A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására,
annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW36-004_v01
13
RO
Stimaţi Clienţi
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. O atenţie deosebită trebuie acordată
cerinţelor de siguranţă. Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea consulta şi
mai târziu, în timpul utilizării produsului.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
––
––
––
––
Uscătorul este destinat numai folosirii casnice.
Uscătorul se conectează numai la priza electrică, la reţeaua de curent alternativ 220–240 V.
Nu scoateţi ştecărul din priză trăgând de cablul de alimentare.
Nu puneţi în funcţiune uscătorul dacă cablul de alimentare este deteriorat sau dacă carcasa blocului de ventilare-încălzire este vizibil deteriorată.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la
producător sau la un punct de servis specializat sau de către personal calificat pentru a evita
situaţii periculoase.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile făcute
incorect pot pune în pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect, vă recomandăm să vă
adresaţi servisului specializat al firmei.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Nu lăsaţi uscătorul în funcţiune fără supraveghere.
Nu scoateţi ştecărul din priză trăgând de cablul de alimentare.
Înainte de spălare, scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priză.
Atenţie, nu udaţi ştecărul cablului de alimentare!
Nu spălaţi sub jet de apă, nici nu puneţi în apă blocul de ventilare-încălzire, în timpul spălării.
Nu puneţi site cu produse din care se scurge apa pe blocul de ventilare-răcire.
În cazul în care a pătruns apă la elementele electrice interne ale blocului de ventilare-răcire,
acestea trebuie uscate bine înainte de punerea în funcţiune a uscătorului.
Pentru spălarea piciorului blocului de ventilare-încălzire, nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formă
de emulsie, lichid, pastă ş.a. Printre altele, acestea pot şterge simbolurile grafice înscrise acolo,
precum: standardele, marcajele, semnele de avertizare ş.a.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilităţi
fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au experienţă sau nu
ştiu să folosească aparatul, dacă nu au fost instruite în această privinţă de către persoanele
răspunzătoare de siguranţa lor.
Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu aparatul.
Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu comutatori de timp externi sau cu un sistem
separat de control de la distanţă.
DATELE TEHNICE ŞI DESCRIEREA APARATULUI
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Uscătorul de fructe şi legume ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Echipament electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Capacitate: nominală 11 l.
Puterea aparatului: 330 W.
Zgomotul aparatului (LWA): 57 dB/A.
Aparatul posedă certificat care permite prelucrarea produselor alimentare.
Produsul are înscris semnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
14
GW36-004_v01
STRUCTURA USCĂTORULUI
Uscătorul se compune din:
1. Bloc de ventilare-încălzire.
a) Întrerupător principal (150 W).
b) Becul întrerupătorului principal.
c) Întrerupător II.
d) Becul întrerupătorului II.
2. Site.
3. Capac.
FUNCŢIONAREA ŞI MODUL DE
UTILIZARE A USCĂTORULUI
ATENŢIE!!! Curăţaţi produsele ce vor fi uscate
şi aşezaţi-le încet pe site, pentru a nu opri în
totalitate circulaţia aerului prin site.
–– Sita pe care s-au pus produsele se aşează în blocul de ventilare-încălzire şi se acoperă cu
capacul.
–– Puneţi în funcţiune uscătorul.
1. Putere medie – apăsaţi butonul întrerupătorului principal
;
se dezvoltă puterea medie a uscătorului (150 W) şi se aprinde
becul întrerupătorului principal (a).
2. Putere maximă – apăsaţi butonul întrerupătorului , se dezvoltă puterea maximă a uscătorului (300 W) şi se aprinde
becul întrerupătorului (b).
3. Revenirea la puterea medie - apăsaţi butonul întrerupătorului
, se opreşte dezoltarea puterii maxime, se stinge becul întrerupătorului , uscătorul lucrează la puterea medie (150 W).
–– După uscarea produsului, scoateţi uscătorul din funcţiune.
4. Dacă uscătorul lucrează la puterea medie (150 W), apăsaţi pe
butonul întrerupătorului principal
. Uscătorul se opreşte şi
se stinge becul întrerupătorului principal (a).
5. Dacă uscătorul lucrează la puterea maximă (300 W), apăsaţi
butonul întrerupătorului principal
. Uscătorul se opreşte şi
se sting ambele becuri ale întrerupătorelor, (a) şi (b).
Aerul fierbinte care trece prin sită produce evaporarea apei din produsele de uscat. Timpul de
uscare depinde de conţinutul de apă al produselor şi de gradul lor de mărunţire; de ex., propunem
ca merele să fie uscate în felii nu mai groase de 5 mm.
În timpul uscării, recomandăm, după un anumit interval de timp, schimbarea locului sitelor, pentru
a obţine o uscare uniformă. Uscarea produselor cu un conţinut mai mare de apă, precum prunele,
strugurii sau ciupercile proaspete au nevoie de un timp de uscare mult mai îndelungat.
GW36-004_v01
15
ASIGURAREA ÎMPOTRIVA SUPRAÎNCĂLZIRII
Uscătorul este prevăzut cu o un dublu sistem de protecţie împotriva supraîncălzirii.
1. Întrerupător automat – funcţionarea în ciclu automat; la o creştere excesivă a temperaturii,
rezistenţa se decuplează, uscătorul funcţionează ca un ventilator; după răcire, rezistenţa este
din nou cuplată.
2. Limitator de temperatură cu alimentare electrică – asigură împotriva încălzirii excesive a aparatului, în condiţii atipice de exploatare, de ex. blocarea motorului.
După acţiunea limitatorului, pentru a pune mai departe în funcţiune uscătorul trebuie:
––
––
––
––
să scoateţi ştecărul din priza electrică,
să lăsaţi uscătorul să se răcească,
să reintroduceţi ştecărul în priza electrică,
să reporniţi uscătorul.
CURĂŢAREA ŞI PĂSTRAREA APARATULUI
–– Sita şi capacul se spală cu apă călduţă şi produse obişnuite de curăţat.
–– Piciorul “Blocului de ventilare-uscare” se şterge cu o cârpă umedă şi se usucă.
ECOLOGIE – SĂ AVEM GRIJĂ DE MEDIU ÎNCONJURATOR
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu
este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele
periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în
neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă
– în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare,
de aspectul estetic ş.a.
16
GW36-004_v01
RU
Уважаемые Пользователи
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
––
––
––
––
Электросушилка предназначена исключительно для домашнего пользования.
Подключайте сушилку только к сети переменного тока 220–240 V.
Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус нагревательного блока имеют видимые повреждения.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или специализированная ремонтная мастерская либо квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт может стать причиной серьёзной опасности для пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Не оставляйте работающую сушилку без присмотра.
Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
Перед мытьем сушилки всегда вынимайте вилку питающего сетевого провода из розетки.
Следите за тем, чтобы вода не попала на вилку питающего сетевого провода.
Не погружайте прибор в воду и не мойте под струей воды.
Не ставьте поддоны с продуктами на нагревательный блок, пока с них не стечет вода.
В случае, если вода зальет внутренние электрические элементы или нагревательный блок,
перед следующим включением сушилки в сеть ее необходимо тщательно осушить.
Не рекомендуется использовать для мытья нагревательного блока агрессивные детергенты
в виде молочка, пасты, эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность
и стереть надписи: графические символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими,
мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор,
пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателейтаймеров или отдельной системы дистанционного управления.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
Электросушилки для овощей и фруктов ZELMER отвечают требованиям действующих норм.
Приборы отвечают требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC.
Максимальный объем: 11 l.
Потребляемая мощность: 330 W.
Уpoвень шyмa (LWA): 57 db/A.
Электросушилки имеют сертификат, допускающий к контакту с пищевыми продуктами.
Приборы маркированы знаком соответствия CE.
GW36-004_v01
17
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ
Электросушилка состоит из:
1. Нагревательного блока.
a. Главный выключатель (150 W).
b. Индикатор главного выключателя.
c. Индикатор выключателя II (300 W).
d. Выключатель II.
2. Поддонов.
3. Крышки.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ
ВНИМАНИЕ!!! Предназначенные для сушки
продукты необходимо очистить и свободно разложить на поддонах так, чтобы
не перекрывать доступ воздуха к поддонам.
–– Наполненные продуктами поддоны установите на нагревательный блок и прикройте
крышкой.
–– Включить сушилку.
1. Половина мощности – нажмите кнопку главного выключателя
. Сушилка включится на половину мощности
(150 W) и загорится индикатор главного выключателя (b).
2. Полная мощность – нажмите кнопку выключателя .
Сушилка включится на полную мощность (300 W) и загорится индикатор выключателя (c).
3. Возврат к половине мощности – снова нажмите кнопку
выключателя . Режим полной мощности выключится,
индикатор выключателя (с) погаснет. Сушилка работает на
половину мощности (150 W).
–– После того, как продукты высушатся, выключите сушилку.
4. Если сушилка работает на половину мощности (150 W),
нажмите кнопку главного выключателя
. Сушилка
выключится и индикатор главного выключателя (b) погаснет.
5. Если сушилка работает на полную мощность (300 W),
нажмите кнопку главного выключателя
. Сушилка
выключится и погаснут оба индикатора обеих выключателей (b) и (c).
Нагретый воздух проходит через сетчатые поддоны, и происходит испарение воды из высушиваемых продуктов. Продолжительность сушки зависит от количества воды в продуктах и их
измельчения. Например, яблоки предлагаем сушить ломтиками не толще 5 мм.
Для того, чтобы продукты высушились равномерно, рекомендуем во время процесса сушки
заменять поддоны местами. Для сушки продуктов, содержащих много воды, таких как сливы,
виноград или мокрые грибы, требуется значительно больше времени.
18
GW36-004_v01
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Электросушилка имеет двойную термическую защиту от перегрева:
1. Автоматический выключатель – работа в автоматическом режиме, т.е. при чрезмерном
повышении температуры происходит отключение нагревательного элемента, сушилка
работает как вентилятор, а когда воздух охладится, нагревательный элемент включается
снова.
2. Термический ограничитель с сетевой поддержкой – не допускает до чрезмерного перегрева прибора во время эксплуатации в нетипичных условиях, например, в случае блокады двигателя.
Если сработает ограничитель, для того, чтобы включить сушилку снова, необходимо:
––
––
––
––
вынуть вилку питающего электропровода из розетки,
дать прибору остыть,
вложить вилку питающего электропровода в розетку,
еще раз включить сушилку.
ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ
–– Сетчатые поддоны и крышку можно мыть в прохладной воде с добавлением популярных
средств для мытья посуды.
–– Основание – нагревательный блок можно протирать влажной тряпочкой, а потом вытереть
насухо.
ЭКОЛОГИЯ – ЗАБОТА О ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не требует
особенных усилий.
С этой целью:
–– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
–– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный
для пластика.
–– Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к.
содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате
использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
GW36-004_v01
19
BG
Уважаеми клиенти
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на
препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да
я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
––
––
––
––
Сушилнята е предназначена само за домашно използване.
Включвайте сушилнята само към електрически контакт с променлив ток 220–240 V.
Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела.
Не включвайте сушилнята, ако захранващият кабел е повреден или забележите повреда
на корпуса на вентилационно-нагревателния модул.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице,
за да се избегне опасност.
Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените
поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз на.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Не оставяйте сушилнята включена без надзор.
Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела.
Преди миене на сушилнята извадете щепсела на кабела от ел. контакта.
Внимавайте да не намокрите щепсела на захранващия кабел.
Не мийте под течаща вода и по време на почистване не потапяйте вентилационно-нагревателния модул във вода.
Не поставяйте ситата с продуктите, от които капе вода, върху вентилационно-нагревателния модул.
В случай на заливане с вода на вътрешните електрически елементи или вентилационнонагревателния модул, преди да включите сушилнята отново към електричеството, добре
я изсушете.
За миене на основата на вентилационно-нагревателния модул не използвайте прекалено
силни миещи препарати – емулсии, млека, пасти и др. Те могат да отстранят нанесените
информационни символи като напр.: скали, обозначения, предупредителни знаци и др.
Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени
физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без опит и познаване на
уреда, освен ако това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели
или на отделна система за дистанционна регулация.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Сушилните за плодове и зеленчуци ZELMER отговарят на изискванията на действащите стандарти:
Уредът е съвместим с изискванията на следните директиви:
–– Нисковолтови електрически съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Номинална вместимост: 11 л.
Мощност на уреда: 330 W.
Hивo на шyм (LWA): 57 dB/A.
Сушилнята има разрешение за контакт с хранителни продукти.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
20
GW36-004_v01
КОНСТРУКЦИЯ НА СУШИЛНЯТА
Съставни части на сушилнята:
1. Вентилационно-нагревателен модул.
a. Главен превключвател (150 W).
b. Лампа на главния превключвател.
c. Превключвател ІІ (300 W).
d. Лампа на превключвателя ІІ.
2. Сито.
3. Капак.
РАБОТА И УПОТРЕБА НА СУШИЛНЯТА
ВНИМАНИЕ!!! Почистете продуктите, предназначени за сушене, и ги подредете свободно върху ситата така, че да не спирате
движението на въздуха.
–– Ситата с подредените продукти сложете на вентилационно-нагревателния модул и ги
затворете с капака.
–– Включете сушилнята.
1. Половин мощност – натиснете бутона на главния превключвател
, сушилнята ще се включи на половин мощност (150 W) и ще светне лампата на главния превключвател (a).
2. Пълна мощност – натиснете бутона на превключвателя
, сушилнята ще се включи на пълна мощност (300 W)
и ще светне лампата на превключвателя (b).
3. Връщане към работа на половин мощност – натиснете бутона на превключвателя , пълната мощност ще
се изключи, ще изгасне лампата на превключвателя (b),
сушилнята ще работи на половин мощност (150W).
–– След изсушаване на продуктите изключете сушилнята.
4. Ако сушилнята работи на половин мощност (150 W), натиснете бутона на главния превключвател
. Сушилнята
ще се изключи и ще изгасне лампата на главния превключвател (a).
5. Ако сушилнята работи на пълна мощност (300 W), натиснете бутона на главния превключвател
. Сушилнята
ще се изключи и ще изгаснат и двете лампи на превключвателя (a) и (b).
Нагреният въздух, който преминава през ситата, причинява изпаряване на водата от продуктите, сложени за сушене. Времето на сушене зависи от съдържанието на водата в продуктите и големината им, напр. препоръчва се ябълките да се сушат на резени не по-дебели от
5 мм.
По време на сушене се препоръчва от време на време да смените местата на ситата с цел
равномерно изсушаване на продуктите. Сушенето на продукти с високо съдържание на вода,
като напр.: сливи, грозде или мокри гъби изисква значително по-дълго време.
GW36-004_v01
21
ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ
Сушилнята има двойна термична защита от прегряване:
1. Автоматичен прекъсвач – работа в автоматичен режим, т.е. при прекалено голямо нарастване на температурата следва изключване на нагревателя, сушилнята работи като вентилатор, а след охлаждане нагревателят се включва отново.
2. Ограничител на температурата с поддържане на напрежението – предотвратява прегряването на уреда по време на експлоатация при екстремни условия, напр. при блокиране
на двигателя.
След като ограничението се задейства, за да пуснете сушилнята отново:
––
––
––
––
извадете щепсела от електрическия контакт,
оставете уреда да изстине,
пъхнете щепсела в електрическия контакт,
включете отново сушилнята.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
–– Ситата и капака мийте с топла вода с обикновен препарат за миене на съдове.
–– Основата на вентилационно-нагревателния модул претрийте с влажна кърпа и я подсушете.
ЕКОЛОГИЯ – ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете картонената опаковка
в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове
изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ център за унищожаване,
защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на
уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
22
GW36-004_v01
UA
Шановні Клієнти
Просимо уважно перечитати дану інструкцію з обслуговування. Особливу увагу слід присвятити вказівкам з безпеки. Інструкцію з обслуговування просимо зберігати, щоб користуватися
нею протягом подальшої експлуатації продукту.
ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
––
––
––
––
Сушарку призначено лише для домашнього використання.
Сушилку підключати лише до мережі перемінного току 220–240 V.
Не витягати вилку з розетки, тягнучи за шнур.
Не вмикати сушарку, якщо шнур є ушкодженим або корпус вентиляційно-нагріваючого
комплексу має видимі пошкодження.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель живлення, то його повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа
з метою уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до виникнення серйозної небезпеки для
користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Не залишайте включену сушарку без нагляду.
Не витягати вилки з розетки, тягнучи за шнур.
Перед миттям сушарки, витягніть вилку з розетки.
Вважайте, щоб не намочити вилку перед підключенням.
Не мийте під проточною водою а ні не занурюйте вентиляційно – обігрівного комплексу
у воді під час миття.
Не ставте сит зі стікаючою водою з овочів на вентиляційно – обігрівний комплекс, перед
поновним включенням сушарки до мережі докладно їх висушіть.
Для миття підставки вентиляційно – обігрівного комплексу не вживати агресивних детергентів у вигляді емульсії, молочка, пасти, тощо.. Вони можуть, між іншим усунути нанесені
інформаційні графічні символи, такі як: поділки, означення, знаки остереження, тощо.
Не дозволяйте користуватися приладом особам (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними,
чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду або знання, якщо вони
не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування,
яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або
окремої системи дистанційного управління.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ОПИС ПРИЛАДУ
Технічні параметри вказано на щитку виробу.
Сушарка для овочів та фруктів ZELMER виконує вимоги обов’язкових стандартів.
Пристрій відповідає вимогам директив:
–– Електричний пристрій низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Номінальний об’єм: 11 л.
Потужність приладу: 330 W.
Шyм oблaднaння (LWA): 57 дБ/А.
Сушарка має атестат, що допускає контакт з харчовими продуктами.
Виріб марковано знаком CE на щитку.
GW36-004_v01
23
БУДОВА СУШАРКИ
сушарка складається з :
1. вентиляційно – обігрівного комплексу.
a. Головний вимикач (150 W).
b. Лапочка головного вимикача.
c. Вимикач II (300 W).
d. Лампочка вимикача II.
2. Сито.
3. Кришка.
ДІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СУШАРКИ
УВАГА!!! Продукти, призначені для сушки,
почистити та порозкладати свобідно на
ситах так щоб не перекривати повністю
доступ повітря.
–– Наповнені продуктом сита встановіть на вентиляційно- обігрівному комплексі та прикрийте
кришкою.
–– Включить сушіння.
1. Половина потужності – натисніть кнопку головного вимикача
, включиться половина потужності сушки (150 W)
і включиться лампочка головного вимикача (a).
2. Повна потужність – натисніть кнопку вимикача , включиться повна потужність сушарки (300 W) і включиться
лампочка вимикача (b).
3. Повертання до половини потужності – натисніть ще раз
кнопку вимикача , погасне лампочка вимикача (d), сушка
працює на половину потужності (150 W).
–– Після того, як продукти висохнуть – виключіть сушарку.
4. Якщо сушарка працює на половину потужності (150 W)
натисніть кнопку головного вимикача
. Сушарка виключиться i згасне лампа голоаного вимикача (a).
5. Якщо сушарка працює на повну потужність (300 W) натисніть кнопку головного вимикача
. Сушарка виключиться
i погаснуть обидві лампочки (а).
Підігріте повітря, проходячи через сита, призводить до випаровування води продуктів у сушці.
Час сушіння залежить від наявності води в продуктах та їх подрібнення, наприклад яблука
пропонуємо сушити у скибках не грубіших, ніж 5 мм.
В процесі сушки радимо, через деякий час, міняти сита місцями для отримання рівномірного
сушіння продуктів. Сушіння водянистих продуктів, таких як сливки, виноград чи мокрі гриби,
вимагає значно довшого часу.
24
GW36-004_v01
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІД НАГРІВАННЯ
Сушарка має подвійне термічне забезпечення від нагрівання:
1. Aвтоматичний вимикач – праця в автоматичному циклі, тобто в умовах надмірного росту
температури, автоматично вимкнеться грілка, сушка працюватиме, як вентилятор, а після
охолодження наступить поновне ввімкнення грілки.
2. Обмеження температури з мережною підтримкою – запобігає надмірному перегріванню
приладу під час експлуатації в нетипових умовах, наприклад заблокування мотору.
Після дії обмежувача, щоб знову запустити прилад, необхідно:
––
––
––
––
Витягнути вилку з розетки,
Залишити прилад до охолодження,
Вставити вилку в розетку,
Знову ввімкнути сушарку.
ЧИЩЕННЯ ТА КОНСЕРВАЦІЯ
–– Сита та кришку мити у воді кімнатної температури з додатком популярних засобів для
миття посуду.
–– Підставку,- „Вентиляційно-обігрівний комплекс” протерти вологою ганчіркою та витерти на
сухо.
ЕКОЛОГІЯ – ДАВАЙТЕ ДБАТИ ПРО ДОВКІЛЛЯ!
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат.
Для цього слід:
–– здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури,
–– викинути поліетиленові пакети у контейнер для пластмаси,
–– віддати зношений пристрій у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ
–– Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог
та правил які діють на конкретному виді транспорту.
–– Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині
тарнспорного засобу.
–– Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах
або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
–– Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні
відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
–– Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів)
у транспортних засобах зазначені на упаковці.
–– Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі
+5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
–– Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не
за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього
повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
GW36-004_v01
25
LT
Gerbiamieji Klientai!
Prašome atidžiai perskaityti šią aptarnavimo instrukciją. Ypatingą dėmesi reikia skirti nurodymams
susijusiems su darbo saugumu. Vartojimo instrukciją prašome išsaugoti, kad galima būtų ja pasinaudoti taip pat vėlesnio naudojimo metu.
DARBO SAUGOS NURODYMAI
–– Vaisių ir daržovių džiovintuvas yra skirtas vartoti vien tik namų ūkyje.
–– Džiovintuvą jung tik prie kintamosios srovės 220–240 V įtampos elektros tinklo rozetės.
–– Nepaleisk džiovintuvo, jeigu maitinimo laidas yra pažeistas arba jeigu ventiliavimo ir šildymo
mazgo korpusas yra matomai sužalotas.
Jeigu neišjungiamas tiekimo kebelis sugadins tai, kad išvengtų pavojų privaloma jį pakeisti
pas gamintoją arba specializuotame taisymo punkte, arba kvalifikuoto asmens.
Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas. Netinkamai atlikti taisymo darbai gali
kelti pavojų naudotojui. Atsiradus gedimams, kreipkitės į specializuotą firmos servisą.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Nepalik įjungto džiovintuvo be priežiūros.
Atjungiant kištuką nuo elektros tinklo rozetės netrauk už laido.
Prieš plaunant džiovintuvą ištrauk maitinimo laido kištuką iš elektos tinklo rozetės.
Žiūrėk, kad prijungiamojo laido kištukas nesušlaptų.
Neplauk po tekančiu vandeniu ir plovimo metu nenardink ventiliavimo ir šildymo mazgo vandenyje.
Nestatyk sietelių su šlapiais produktais, nuo kurių laša vanduo, ant ventiliavimo ir šildymo
mazgo.
Vidinių elektrinių elementų, ventiliavimo ir šildymo mazgo užliejimo vandeniu atveju, prieš pakartotinai džiovintuvą įjungiant į tinklą, tiksliai jį išdžiovink.
Ventiliavimo ir šildymo mazgo pagrindui plauti nevartok agresyvių detergentų, tokių kaip emulsijos, pieneliai, pastos ir pan. Tarp kitko, jie gali pašalinti ant gaubto esančius grafinius informacinius simbolius, tokius kaip: skalių padalos, paženklinimai, įspėjamieji ženklai ir pan.
Šis prietaisas neskirtas naudotis vaikams ar žmonėms su ribotais fiziniais, jusliniais ar psichiniais
gebėjimais ar neturintiems pakankamai žinių ar patirties, be asmens, atsakingo už jų saugumą,
priežiūros arba šiam nesupažindinus jų su prietaiso naudojimo principu.
Būkite atsargūs ir neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
TECHNINIAI DUOMENYS IR PRIETAISO APRAŠYMAS
Techniniai parametrai yra pateikti gaminio nominalių duomenų skydelyje.
Vaisių ir daržovių džiovintuvai ZELMER atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Gaminys atitinka žemiau pateiktų direktyvų reikalavimus:
–– Žemos įtampos įrangos (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) – 2004/108/EC.
Nominalus tūris: 11 l
Prietaiso galia: 330 W.
Prietaiso triukšmingumo lygis (LWA): 57 dB/A.
Džiovintuvas turi atestatą, leidžiantį kontaktuotis su maisto produktais.
Gaminys nominalių duomenų skydelyje yra paženklintas CE ženklu.
26
GW36-004_v01
DŽIOVINTUVO KONSTRUKCIJA
Džiovintuvo sudėtinės dalys:
1. Ventiliavimo ir šildymo mazgas:
a. Pagrindinis jungiklis (150 W).
b. Pagrindinio jungiklio lemputė.
c. Jungiklis II (300 W).
d. II jungiklio lemputė.
2. Sietelis.
3. Dangtis.
DŽIOVINTUVO FUNKCIONAVIMAS
IR APTARNAVIMAS
DĖMESIO!!! Džiovinimui skirtus produktus nuvalyk ir sudėliok laisvai ant sietelių, taip
kad netrukdyti oro cirkuliavimui per sietelius.
–– Produktais pakrautus sietelius sustatyk vieną ant kito ant ventiliavimo ir šildymo mazgo ir uždeng
dangčiu.
–– Įjung džiovintuvą.
1. Pusė galios – nuspausk pagrindinio jungiklio mygtuką
, įsijungs pusė džiovintuvo galios (150 W) ir užsižiebs pagrindinio
jungiklio lemputė (a).
2. Pilna galia – nuspausk , jungiklio mygtuką, - įsijungs pilna
džiovintuvo galia (300 W) ir užsižiebs jungiklio lemputė (b).
3. Sugrįžimas į pusės galios būklę – pakartotinai nuspausk
mygtuką, - įšsijungs pilna galia, užges jungiklio (b), lemputė,
džiovintuvo galia sumažės iki pusės (150 W).
–– Išdžiovinus produktą išjung džiovintuvą.
4. Jeigu džiovintuvas veikia prie pusės galios (150 W), nuspausk
pagrindinio jungiklio
. mygtuką. Džiovintuvas išsijungs ir
užges pagrindinio jungiklio lemputė (a).
5. Jeigu džiovintuvas veikia prie pilnos galios (300 W) nuspausk
pagrindinio jungiklio
. mygtuką. Džiovintuvas išsijungs ir
užges abi jungiklių lemputės (a) ir (b).
Pašildytas oras, praeidamas per sietelius, sukelia vandens garavimą iš džiovinamų produktų. Džiovinimo laikas priklauso nuo vandens kiekio produktuose ir jų susmulkinimo, pvz. obuolius rekomenduojame džiovinti supjausčius juos į ne storesnius negu 5 mm gabaliukus.
Siekiant užtikrinti tolygų produktų džiūvimą, džiovinimo metu rekomenduojame laikas nuo laiko
keisti tarpusavyje sietelių pozicijas džiovintuve. Vandeningų produktų, tokių kaip: slyvos, vynuogės
ar šlapi grybai džiovinimas reikalauja žymiai ilgesnio laiko.
GW36-004_v01
27
APSAUGA NUO PERKAITINIMO
Džiovintuvas turi dvigubą terminę apsaugą nuo perkaitinimo.
1. Automatinis išjungiklis – darbas automatinio ciklo rėžime, t.y. pernelyg temperatūrai pakilus,
įvyksta kaitintuvo išjungimas, džiovintuvas veikia kaip ventiliatorius, o ataušus, kaitintuvas vėl
įsijungia.
2. Temperatūros ribotuvas su tinkliniu palaikymu – užkerta kelią pernelyg dideliam prietaiso
įkaitimui eksploatuojant džiovintuvą nenormaliomis sąlygomis, pvz. ventiliatoriaus variklio užsiblokavimo atveju.
Ribotuvui suveikus, tam kad vėl džiovintuvą paleisti, reikia:
––
––
––
––
ištraukti kištuką iš elektros tinklo rozetės,
palikti prietaisą, kad atauštų,
įkišti kištuką į elektros tinklo rozetę,
vėl įjungti džiovintuvą.
VALYMAS IR KONSERVAVIMAS
–– Sietelius ir dangtį plauti drungname vandenyje su populiaraus indų ploviklio priedu.
–– Pagrindą – t.y. „Ventiliavimo ir šildymo mazgą“ nuvalyti drėgnu skudurėliu ir nusausinti švaria
šluoste.
EKOLOGIJA – RŪPINKIMĖS APLINKA!
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkosaugos. Tai nėra nei sunku nei pernelyg brangu. Tuo tikslu: kartoninę pakuotę perduok i makulatūros surinkimo punktą,
polietileno (PE) maišelius įmesk į plastmasių kaupimo konteinerį.
Susidėvėjusį gaminį perduok į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kadangi esantys
gaminyje pavojingi komponentai gali sukelti pavojų aplinkai.
Neišmesk kartu su komunalinėmis atliekomis!!!
Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros. Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio
modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip pat
dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis, prekybos ir kitomis sąlygomis.
28
GW36-004_v01
LV
Cienījamie Klienti
Lūdzam rūpīgi salasīt mūsu lietošanas instrukciju. Sevišķi uzmanīgi ievērojiet drošības norādījumus. Lūdzam saglabāt instrukciju, lai to varētu lietot arī vēlākās lietošanas laikā.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
–– Žāvētājs ir pieredzēts tikai mājsaimniecības lietošanai.
–– Žāvētāju pieslēgt tikai pie maiņstrāvas elektroapgādi 220–240 V.
–– Nedrīkst iedarbināt ierīci, ja elektrības vads ir bojāts vai ventilācijas-sildīšanas elementa korpuss
ir redzami bojāts.
Ja neizslēdzamais jaudas kabelis tika bojāts tad, lai izvairītos no bīstamības tas ir jāmaina
pie ražotāja, vai speciālajā servisa punktā, vai pie kvalificētas personas.
Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope. Nepareizs remonts var izraisīt nopietnas
briesmas lietotājam. Ja ierīcei ir kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa punktu.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Nedrīkst atstāt ieslēgto ierīci bez uzraudzības.
Nedrīkst atslēgt ierīci no elektrības ligzdas vilkšot ar vadu.
Pirms ierīces mazgāšanas atslēgt to no elektroapgādes.
Nedrīkst apslapināt elektrības vada kontaktdakšu.
Nedrīkst mazgāt zem tekošas ūdens un iegremdēt ventilācijas-sildīšanas elementu ūdenī mazgāšanas laikā.
Nedrīkst atstāv sietu ar notecējušiem produktiem uz ventilācijas-sildīšanas elementa.
Iekšējo elektrisko elementu, ventilācijas-sildīšanas elementu aizliešanas ar ūdens gadījumā
pirms kārtējas ieslēgšanas ierīci tieši nosusināt.
Ventilācijas-sildīšanas elementa pamata mazgāšanai nedrīkst lietot agresīvu deterģentu - emulsiju, pienu, pastu utt. Tie var novākt informācijas grafisku simbolu, piem.: skala, apzīmējumi,
brīdinājuma zīmes utt.
Šo ierīci nevar izmantot personas (arī bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai
ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tie ir atstāti bez uzraudzības vai nelieto ierīci pēc instrukcijas, kas jāpadod par viņu drošību atbildīgai personai.
Pārliecinieties, ka bērni nerotaļājas ar ierīci.
Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas
sistēmu.
TEHNISKIE DATI UN IERĪCES APRAKSTS
Tehniskie parametri ir uzrādīti uz nominālās tabuliņas.
Augļu un dārzeņu žāvētājs ZELMER atbilst attiecīgo normu prasībām.
Ierīce atbilst direktīvu prasībām:
–– Elektriskas zemsprieguma ierīces (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnētiska saderība (EMC) – 2004/108/EC.
Nomināls tilpums: 11 l.
Ierīces jauda: 300 W.
Ierīces troksnis (LWA): 57 dB/A.
Žāvētājam ir sertifikāts, kurš atļauj ierīcei kontaktēties ar pārtīkas produktiem.
Produkts ir apzīmēts ar CE zīmi uz nominālās tabuliņas.
GW36-004_v01
29
ŽĀVĒTĀJA KONSTRUKCIJA
Žāvētājs sastāv no:
1. Ventilācijas-sildīšanas elementa.
a. Galvenais ieslēdzējs (150 W).
b. Galvenā ieslēdzēja lampiņa.
c. Ieslēdzējs II (300 W).
d. Ieslēdzēja II lampiņa.
2. Siets.
3. Vāks.
ŽĀVĒTĀJA DARBĪBA UN APKALPOŠANA
UZMANĪBU!!! Produktus, paredzētus žāvēšanai,
notīrīt un vaļīgi novietot uz sietiem,
lai pilnīgi neslēgt gaisa plūsmu uz
sietiem.
–– Sietus ar produktiem uzstādīt un ventilācijas-sildīšanas elementa un apsegt ar vāku.
–– Ieslēgt žāvētāju.
1. Jaudas puse – piespiest galveno ieslēdzēju
, ierīce iedarbinās ar jaudas pusi (150 W) un uzliesmos galvenā ieslēdzēja
lampiņa (a).
2. Pilnīgā jauda – piespiest ieslēdzēja pogu , ierīce sāks strādāt ari pilnīgu jaudu (300 W) un uzliesmos ieslēdzēja lampiņa
(b).
3. Pārslēgšana uz jaudas pusi – vēlreiz piespiest ieslēdzēja
pogu lai izslēgt pilnīgu jaudu, izslēgs ieslēdzēja lampiņa (b),
ierīcē pārslēgts uz jaudas pusi (150 W).
–– Pēc produktu izžāvēšanas izslēgt žāvētāju.
4. Kad ierīce strādā ar jaudas pusi (150 W), piespiest galvenā
ieslēdzēja pogu
. Žāvētājs izslēgs, izslēgs galvenā ieslēdzēja lampiņa (a).
5. Kad ierīce strādā ar pilnīgo jaudu (300 W), piespiest galvenā
ieslēdzēja pogu
. Žāvētājs izslēgs, izslēgs abas ieslēdzēja
lampiņas (a) un (b).
Sasildīts gaiss, pāriešot caur sietiem, ierosina ūdens iztvaikošanu no žāvētiem produktiem. Žāvēšanas laiks ir atkarīgs no ūdens satura produktos un produktu sasmalcināšanas, piem. rekomendējam
žāvēt ābolus šķēlēs ar biezumu līdz 5 mm.
Žāvēšanas laikā rekomendējam periodiski pārvietot sietas, lai vienmērīgi žāvēt produktus. Ūdeņainu
produktu žāvēšanai, piem.: plūmes, vīnogas vai slapjas sēnes, ir vajadzīgs garākais žāvēšanas
laiks.
30
GW36-004_v01
AIZSARDZĪBA NO PĀRKARSĒŠANAS
Žāvētājs ir apgādāts ar dubultu termisku aizsardzību no pārkarsēšanas:
1. Automātisks izslēdzējs – darbs automātiskā ciklā, t.i. ar pārmērīgu temperatūras paaugstināšanu atslēdzas sildītājs, žāvētājs strādā kā ventilators, pēc atdzesēšanas atkal ieslēdzas sildītājs.
2. Temperatūras ierobežotājs ar tīkla turētāju – sargā no ierīces pārmērīgās uzsildīšanas lietošanas laikā netipiskos apstākļos, piem. pēc dzinēja nobloķēšanas.
Pēc ierobežotāja iedarbināšanas, lai atkal ieslēgt ierīci, nepieciešami:
––
––
––
––
atslēgt ierīces kontaktdakšu no elektroapgādes,
atstāt ierīci līdz atdzesēšanai,
pieslēgt ierīces kontaktdakšu pie elektroapgādi,
atkal ieslēgt ierīci.
TĪRĪŠANA UN KONSERVĀCIJA
–– Sietu un vāku mazgāt siltā ūdenī, ar populāriem trauku mazgāšanas līdzekļiem.
–– Pamatu – „Ventilācijas-sildīšanas elementu” noslaucīt ar miklu lupatu un nosusināt.
EKOLOĢIJA – GĀDĀŠANA PAR VIDI
Katrs lietotājs var palīdzēt pasargāt vidi. Tas nav grūti un dārgi. Lai to darīt: kartona
iepakojumu nodod makulatūrai, polietilēna (PE) maisu izmest uz konteinera plastmasas savākšanai.
Izlietotu daļu atdod attiecīgā glabāšanas punktā, jo ierīcē esošie bīstami elementi var
būt par draudu videi.
Nedrīkst izmest ierīci ar komunāliem atkritumiem!!!
Importētājs/ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai
arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Importētājs/ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar
mērķi ievērot tiesiskās normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu, kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
GW36-004_v01
31
ET
Austatud Kliendid
Palume järgnev kasutusjuhend tähelepanelikult läbi lugeda. Palume pöörata erilist tähelepanu ohutusjuhistele, et seadme kasutamise ajal vältida õnnetusi ja/või seadme kahjustumist. Palume kasutusjuhend alles hoida, et võiksite seda kasutada ka seadme hilisema kasutamise käigus.
OHUTUSJUHISED
–– Kuivati on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
–– Ühendage kuivati ainult vahelduvvoolu võrku pingega 220–240 V.
–– Ärge käivitage kuivatit, kui toitejuhe või ventileerimis-küttesüsteem on nähtavalt vigastatud.
Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see ohu vältimiseks vahetada välja tootja poolt või volitatud hooldekeskuses või spetsialisti poolt.
Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Valesti tehtud parandus võib põhjustada kasutajale tõsist ohtu. Rikke kõrvaldamiseks pöörduge teeninduskeskusesse.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Ärge jätke kuivatit järelvalveta.
Ärge tõmmake pistikut seinast toitejuhtmest tõmmates.
Enne kuivati pesemist võtke toitejuhtme pistik seinakontaktist.
Ärge kastke toitejuhtme pistikut vette.
Ärge peske seadet voolava vee all, ärge kastke ventileerimis-küttesüsteemi vette pesemise käigus.
Ärge pange sõela vett tilkuvate toodetega ventileerimis-küttesüsteemile.
Juhul kui vesi on valgunud seesmistesse elektrielementidesse või ventileerimis-küttesüsteemi,
tuleb need enne kuivati järgmist kasutamist hoolikalt kuivatada.
Ärge kasutage ventileerimis-küttesüsteemi pesemiseks agressiivseid pesuvahendeid agressiivseid detergente emulsioonide, piimade, pastade jms. kujul. Pesemisvahendid võivad eemaldada
korpuselt sellised graafilised märgid nagu: skaalad, märgistused, hoiatustähised jms.
Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud (kaasa arvatud lapsed) nii
kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav
isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta neile juhiseid andnud.
Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
Seade pole ette nähtud töötamiseks koos väliste ajalülititega või eraldi kaugreguleeritavate seadmetega.
TEHNILISED ANDMED JA SEADME KIRJELDUS
Tehnilised andmed paiknevad toote andmesildil.
ZELMERi köögi- ja puuviljakuivatid vastab kehtivate normide nõuetele.
Seade vastab alljärgnevate direktiivide nõuetele:
–– Madalpinge direktiiv (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektrimagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Nimimaht: 11 l.
Seadme võimsus: 330 W.
Müratase (LWA): 57 dB/A.
Kuivatil on toiduainetega kokkupuudet lubav sertifikaat.
Toode on märgistatud CE tähistusega andmesildil.
32
GW36-004_v01
KUIVATI EHITUS
Kuivati koosneb:
1. Ventileerimis-küttesüsteem.
a. Pealüliti (150 W).
b. Pealüliti lamp.
c. Lüliti II (300 W).
d. Lüliti II lamp.
2. Sõel.
3. Kaas.
KUIVATI KASUTAMINE JA TÖÖ
TÄHELEPANU!!! Kuivatamiseks mõeldud tooted puhastage ja paigutage
laiali sõeltele nii, et õhul oleks
vaba juurdepääs.
–– Pange toodetega täidetud sõelad ventileerimis-küttesüsteemile ja katke kaanega.
–– Lülitage kuivati sisse.
1. Pool võimsust – vajutage pealüliti nupule
, kuivati hakkab
tööle poole võimsusega (150 W) ja hakkab põlema pealüliti
lamp (a).
2. Täisvõimsus – vajutage lüliti nupule , kuivati hakkab tööle
täie võimsusega (300 W) ja hakkab põlema lüliti lamp (b).
3. Tagasiminek poole võimsuse juurde – vajutage uuesti lüliti
nupule
kuivati lakkab töötamast täie võimsusega, kustub
lüliti lamp (b), kuivati hakkab tööle poole võimsusega (150 W).
–– Pärast toodete kuivatamist lülita kuivati välja.
4. Kui kuivati töötab poole võimsusega (150 W), vajutage pealüliti
nupule
. Kuivati seiskub ja pealüliti lamp kustub (a).
5. Kui kuivati töötab täie võimsusega (300 W), vajutage pealüliti nupule
. Kuivati seiskub ja kustuvad mõlemad lambid
(a) i (b).
Soojendatud õhk läbib sõelad ja põhjustab vee aurumise toodetest. Kuivatamise aeg sõltub vee
hulgast toodetes ja nende tükkide suurusest, näit. õunu soovitame kuivatada mitte paksemates kui
5 mm viiludes.
Soovitame kuivtamise ajal vahetada sõelasid omavahel, et saavutada toodete ühtlane kuivamine.
Veerikaste toodete, nagu ploomid, viinamarjad ja märjad seened, kuivatamine võtab tunduvalt rohkem aega.
GW36-004_v01
33
KAITSE ÜLEKUUMENEMISE EEST
Kuivatil on kahekordne kaitse ülekuumenemise eest:
1. Automaatne väljalüliti – töö automaatse tsükliga, st. kui temperatuur tõuseb, lülitub kütteelement välja ja kuivati hakkab tööle ventilaatorina. Pärast jahtumist lülitub küte uuesti sisse.
2. Võrgutoetusega temperatuuri piiraja – hoiab ära seadme ülekuumenemise ebatüüpilistes
olukordades, näit. ajami blokeerumise korral.
Et seade uuesti käivitada pärast piiraja toimimist, tuleb:
––
––
––
––
võtta pistik kontaktist,
jätta seade jahtuma,
panna pistik seinakonktakti,
kuivati uuesti sisse lülitada.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
–– Peske sõela ja kaant leige vee ja nõudepesuvahendiga.
–– Alust – „Ventileerimis-küttesüsteemi” puhastage niiske lapiga ja kuivatage.
KAITSEME KESKKONDA
Iga kasutaja võib kaasa aidata keskkonnakaitsele. See ei ole raske ega kulukas. Selleks:
Andke papist pakendid makulatuuri. Polüetüleenist (PE) kotid visake plastikmaterjalide konteinerisse.
Andke kasutatud seade üle vastavasse ladustamiskohta, kuna seadmes olevad ohtlikud elemendid võivad kahjustada keskkonda.
Ärge visake seadet välja olmejäätmetega!!!
Importija/tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või
toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Importija/tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja sellest eelnevalt informeerimata, selleks
et toode vastaks õiguseeskirjadele, normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus, kaubandus, esteetika jm).
34
GW36-004_v01
EN
Dear Clients
Please read these instructions carefully. Pay your special attention to important safety instructions.
Keep this User’s Guide for future reference.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
––
––
––
––
The dryer is intended for domestic usage only.
Connect the dryer to a suitable mains supply outlet 220–240 V.
Do not unplug pulling by supplying cord.
Do not operate when the supplying cord or heat-and ventilation unit casing is visibly damaged.
If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be replaced by the producer or at
a proper service point or by a qualified person in order to avoid any hazards.
The appliance can only be repaired by qualified service personnel. Improper servicing may
cause a serious hazard to the user. In case of defects please contact a qualified service
center.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Do not leave the appliance unattended when it is connected to a mains supply outlet.
Do not unplug pulling by supplying cord.
Unplug before cleaning.
Be careful not to wet the supplying cord plug.
Do not clean under runnig water or do not immerse heat-and ventilation unit in water during filling
or cleaning.
Do not insert the sieves with products dripping with water on the heat-and ventilation unit.
Dry carefully before plugging in case of flooding inner electrical elements and heat-and-ventilation
unit.
Do not use aggressive detergents like cream, milk, paste etc. to clean heat-and-ventilation unit.
They can remove graphic symbols such as: scales, marking, caution signs, etc.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remotecontrol system.
APPLIANCE TECHNICAL DATA AND DESCRIPTION
Technical parameters are included at the name plate.
ZELMER fruit and vegetables dryers meet the requirements of effective standards.
The appliance meets the requirements of the following directives:
–– Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro- Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
Nominal capacity: 11 l.
Nominal voltage: 330 W.
Noise level (LWA): 57 dB/A.
The dryer is attested for contact with food.
The product is marked with CE symbol on the name plate.
GW36-004_v01
35
GET TO KNOW YOUR FRUIT AND
VEGETABLE DRYER
The dryer consists of:
1. Heat-and-ventilation unit.
a. Master switch (150 W).
b. Control light of master switch.
c. Switch II (300 W).
d. Control light of II switch.
2. Sieve.
3. Lid.
OPERATION AND HANDLING
ATTENTION!!! Clean the products intended for
drying and distribute them on sieves making
space between them, so that the airflow
through the sieves was not cut out.
–– Put the sieves with products on heat-and-ventilation unit and cover them with the lid.
–– Switch the dryer on.
1. Half-power – press the master switch button
, the dryer
shall be on in half-power mode (150 W) and the control light of
master switch shall go on (a).
2. Full power – press the switch buton, the dryer shall be on
in full power mode (300 W) and the control light of
switch
shall go on (b).
3. Back to half power – press the switch buton again, and the
full power shall be off, the switch control light shall go off (b),
the dryer operates in half-power mode then (150 W).
–– Switch the dryer off after product drying.
4. If the dryer operates in half-power mode (150 W) press the
master switch button
. The dryer shall switch off and the
control light of master switch shall go off (a).
5. If the dryer operates in full power mode (300 W) press the
master switch button
. The dryer shall switch off and both
control lights shall go off (a) and (b).
Heated air flows through the sieves vaporating water out of the products being dried. The time of
drying depends on the content of water inside the products and their thickness, i.e. we recommend
to dry not thicker slices of apples than 5 mm.
It is recommended to change the sieves positions from time to time during drying, to obtain equal
products drying. Drying watery products, such as: plums, grapes or wet mushrooms needs much
more time.
36
GW36-004_v01
OVERHEATING PROTECTION
The dryer is equipped with double thermostatic protection against overheating:
1. Cut-out – operation in automatic cycle, it means, when temperature grows extensively, the
heater is switched off and the dryer operates as a fan, after cooling down the heater is on again.
2. Temperature limiter holding mains supply – prevents the appliance overheating during
operation in non-typical conditions, i.e. blocked engine.
After the limiter goes, in order to start up the dryer again:
––
––
––
––
remove the plug from the mains supply outlet,
leave the appliance to cool down,
insert the plug into the mains supply outlet,
switch the dryer on again.
CLEANING AND MAINTENANCE
–– Clean the sieves and lid in lukewarm water with usual washing up liquids.
–– Clean the base - „Heat-and ventilation unit” with damp cloth and dry carefully.
ECOLOGY – ENVIRONMENT PROTECTION
Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container; put the
polyethylene (PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of
the dangerous elements of this appliance, which can be hazardous for natural
environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper
handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations,
norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in advance.
GW36-004_v01
37
GW36-004_v01
GW36-004_v01
GW36-004_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising