Zelmer ZFD1350W (FD1002) User manual

Zelmer ZFD1350W (FD1002) User manual
●● Nie
stawiaj sit z ociekającymi wodą produktami na
podstawie wentylacyjno-grzejnej.
●● W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów
elektrycznych, podstawy wentylacyjno-grzejnej, przed
ponownym włączeniem suszarki do sieci dokładnie je
wysusz.
●● Do mycia obudowy podstawy wentylacyjno-grzejnej
nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one między innymi usunąć
naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak:
podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
WSKAZÓWKA
Budowa urządzenia
1 Podstawa wentylacyjno-grzejna
2 Panel sterowania
a Przycisk włącz/wyłącz
3
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Suszarka
przeznaczona jest tylko do użytku domowego.
●● Przed uruchomieniem urządzenia odwiń ze schowka
podstawy wentylacyjno-grzejnej odpowiednią długość
przewodu przyłączeniowego.
●● Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyj
elementy wyposażenia.
●● Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieciowego.
Dane techniczne i opis urządzenia
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Suszarki do owoców i warzyw ZELMER spełniają wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określonych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność
elektromagnetyczna
(EMC)
– 2004/108/EC.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI
(WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Pojemność znamionowa: 11 l.
Moc urządzenia: 520 W.
Hałas urządzenia (LWA): 66 dB/A.
Urządzenie zbudowane jest w II klasie izolacji, nie wymaga
uziemienia
.
Suszarka posiada atest dopuszczający do kontaktu z artykułami spożywczymi.
Wyrób oznaczono znakiem
na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności
znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
A
4
5
6
b Przycisk przełączania stopnia grzania
c Lampka sygnalizacyjna – I stopień grzania (250 W)
d Lampka sygnalizacyjna – II stopień grzania (500 W)
e Wyświetlacz
f Przyciski zmiany czasu
lub
Sito (4 szt.)
Sita można ustawić w dwóch pozycjach:
a pozycja złożona – stosuj tylko do przechowywania
urządzenia (zajmuje mniej miejsca)
b pozycja rozłożona – stosuj podczas pracy urządzenia (widoczna duża szczelina między sitami)
Pokrywa
Schowek na przewód przyłączeniowy
Przewód zasilający
Działanie i obsługa suszarki
B
Przed pierwszym użyciem rozmontuj suszarkę
i umyj części mające kontakt z przetwarzanym
produktem, patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”. Po dokładnym osuszeniu przystąp
do montażu czystych elementów.
1 Urządzenie postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym,
stabilnym i suchym podłożu.
2 Napełnione produktami sita ustaw w pozycji rozłożonej 3b na podstawie wentylacyjno-grzejnej 1 i przykryj
pokrywą 4 . Aby rozłożyć sita należy obrócić je względem
siebie o 90° tak aby powstała między nimi duża szczelina.
Produkty przeznaczone do suszenia oczyść
i ułóż luźno na sitach, tak aby nie odcinać
całkowicie przepływu powietrza na sitach.
W zależności od ilości suszonych produktów
możesz wykorzystać dowolną ilość sit.
Podgrzane powietrze przechodząc przez sita
powoduje odparowanie wody z suszonych produktów. Czas suszenia zależny jest od zawartości wody w produktach i ich rozdrobnienia,
np. jabłka proponujemy suszyć w plastrach nie
grubszych niż 5 mm.
3 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci. Włącz suszarkę przyciskiem . Urządzenie uruchomi
się na I stopniu grzania. Zapali się lampka sygnalizacyjna 2c .
Nie wolno używać suszarki z sitami w pozycji
złożonej!
FD1002-001_v08
5
W trakcie suszenia zalecamy, co pewien czas
zamieniać sita miejscami dla uzyskania równomiernego efektu suszenia produktów. Suszenie
produktów o dużej zawartości wody, takich jak:
śliwki, winogrona czy mokre grzyby, wymaga
znacznie dłuższego czasu.
4 Aby zmienić stopień grzania naciśnij przycisk przełączania stopnia grzania
. Zapali się lampka sygnalizacyjna 2d .
Urządzenie może pracować na jednym z dwóch
stopni grzania (250 W albo 500 W). Naciśnięcie
przycisku
spowoduje przejście z I stopnia
grzania na II lub odwrotnie.
Przełączanie stopnia grzania nie ma wpływu na
odliczanie czasu.
5 Ustaw czas suszenia naciskając przycisk
lub
2f .
W przypadku nieustawienia czasu, urządzenie będzie odliczać czas w górę do osiągnięcia 24:00 godzin, po osiągnięciu których się
wyłączy.
Po naciśnięciu przycisku
lub
urządzenie będzie odliczać czas w dół (z dokładnością 1 minuty). Możliwe jest ustawienie
czasu w przedziale od 30 minut do 24 godzin
(z dokładnością co 30 minut). Naciśnięcie
i dłuższe przytrzymanie przycisków
lub
przyspiesza zmianę czasu.
6 Aby wyłączyć suszarkę należy nacisnąć przycisk
.
W przypadku korzystania z funkcji odliczania czasu urządzenie
wyłączy się automatycznie po osiągnięciu ustawionego czasu.
Zakończenie pracy urządzenia przyciskiem ,
oraz w przypadku korzystania z funkcji odliczania czasu (automatyczne wyłączenie), powoduje przejście urządzenia w tryb „standby”.
Na wyświetlaczu miga napis
.
Całkowite wyłączenie urządzenia następuje po
wyciągnięciu wtyczki z gniazdka sieciowego.
Suszarka spożywcza posiada funkcję automatycznego chłodzenia grzałki. Zakończenie pracy
urządzenia przyciskiem
powoduje wyłączenie grzałki i uruchomienie funkcji automatycznego chłodzenia grzałki. Dzięki tej funkcji wentylator dodatkowo przez około 5 sekund schładza
grzałkę i wnętrze urządzenia, zwiększając tym
sposobem jego żywotność. W tym samym czasie na wyświetlaczu migają cyfry 00:00.
6
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Suszarka posiada zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem:
Wyłącznik automatyczny – przy nadmiernym wzroście temperatury następuje odłączenie grzałki, suszarka pracuje jak wentylator, a po ochłodzeniu następuje ponowne załączenie grzałki.
Co zrobić, gdy...
Nie działa wentylator lub grzałka suszarki:
●● oddaj suszarkę do punktu serwisowego.
Czyszczenie i konserwacja
●● Sita i pokrywę myj w letniej wodzie z dodatkiem środków
do mycia naczyń. Można również je myć w zmywarkach
do naczyń w temp. max. 60°C.
●● Zespół wentylacyjno-grzejny 1 przetrzyj wilgotną
szmatką i wytrzyj do sucha.
●● Pod wpływem długotrwałego użytkowania, może wystąpić zjawisko przebarwienia elementów wykonanych
z tworzywa sztucznego. Jest to normalne zjawisko.
Nie traktuj tego jako wady!
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie elementy urządzenia.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
FD1002-001_v08
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Pozorně si prosím přečtěte tyto pokyny k užívání. Mimořádnou pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti.
Pokyny k používání si laskavě uschovejte, abyste do nich
mohli nahlédnout v průběhu pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro bezpečné a řádné používání
přístroje
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s obsahem celého návodu k použití.
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad hrozí
úraz
●● Nezapínejte sušičku, jsou-li na přívodní šňůře, plášti spotřebiče nebo
teplovzdušné jednotce viditelná
poškození.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Provádět opravy na spotřebiči může
pouze proškolený personál. Nesprávně
provedená oprava hrozí uživateli velmi
vážným nebezpečím úrazu. V případě
výskytu závady doporučujeme, abyste
se obrátili na odborný servis.
●● Před čištěním spotřebiče, montáží
nebo jeho demontáží, vždy vyjměte
přívodní kabel ze zásuvky.
●● Dejte pozor, aby se nenamočila
zástrčka přívodní šňůry.
●● Teplota dostupných ploch může být
během provozu vyšší. Nedotýkejte
●● Spotřebič mohou používat děti starší
8 let a osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby
nemající zkušenosti a znalosti o spotřebiči, ale výhradně pod dohledem
nebo po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají. Čistit spotřebič a provádět
jeho údržbu nesmí děti mladší 8 let,
starším dětem musí být zajištěn
náležitý dohled.
●● Spotřebič s přívodní šňůrou uchovávejte v místě nedostupným dětem
mladším 8 let.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Spotřebič
vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud), s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
●● Spotřebič není určen pro činnost pomocí vnějšího
časového spínače nebo odděleného systému dálkového ovládání.
●● Neodpojujte zástrčku ze zásuvky tažením za přívodní
kabel.
●● Nemyjte pod tekoucí vodou ani neponořujte teplovzdušnou jednotku do vody během mytí spotřebiče.
●● Nestavte síta, na kterých se nacházejí potraviny, ze
kterých kape voda, na teplovzdušnou jednotku.
●● V případě, že voda pronikne do vnitřních elektrických
elementů teplovzdušné jednotky, je nutné je před dalším použitím sušičky vysušit.
●● K mytí pláště teplovzdušné jednotky nepoužívejte
abrazivní čistící prostředky v podobě emulzí, past atd.
Mohou mimo jiné odstranit z povrchu informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice, označení, výstražné
znaky atd.
se ploch označených symbolem
FD1002-001_v08
7
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Sušička je určená pouze k domácímu použití.
●● Před použitím spotřebiče odviňte z úschovného prostoru teplovzdušné jednotky potřebnou délku přívodní.
prvním použitím spotřebiče důkladně umyjte
všechna příslušenství.
●● Po ukončení práce vyjměte zástrčku přívodní šňůry
z elektrické zásuvky.
●● Před
Technické údaje a popis spotřebiče
Technické parametry jsou uvedené na typovém štítku výrobku.
Sušičky na ovoce ZELMER splňují požadavky platných
norem.
Přístroj je vyroben v souladu s požadovanými direktivami:
–– Elektrické zařízení určené k použití v určených mezích
napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro
požadavky týkající se ekoprojektu.
Jmenovitý objem: 11 l.
Příkon spotřebiče: 520 W.
Hlučnost spotřebiče (LWA): 66 dB/A.
Spotřebič je vyroben ve II izolační třídě, nevyžaduje uzemnění
.
Sušička má atest umožňující styk s potravinami.
Výrobek je na typovém štítku označen značkou .
prohlášení o shodě se nachází na stránkách
www.zelmer.com.
Popis spotřebiče
A
1 Teplovzdušná jednotka
2 Ovládací panel
a Tlačítko zapni/vypni
3
4
5
6
8
B
Použití a obsluha sušičky
POKYNY
b Tlačítko přepínače teplotního stupně
c Signalizační kontrolka – I teplotní stupeň (250 W)
d Signalizační kontrolka – II teplotní stupeň (500 W)
e Displej
f Tlačítka změny času
nebo
Síto (4 ks.)
Síta lze nastavit ve dvou polohách:
a poloha složená – používejte pouze k uchovávání
přístroje (zabírá méně místa)
b poloha rozložená – používejte během provozu
přístroje (viditelná velká mezera mezi síty)
Víko
Úschovný prostor na přívodní šňůru
Přívodní šňůra
Před prvním použitím rozeberte sušičku
a umyjte díly, které jsou v kontaktu se zpracovávanými potravinami, viz. kapitola „Čištění
a údržba”. Po důkladném vysušení můžete zpět
složit čisté díly.
1 Spotřebič postavte blízko elektrické zásuvky na tvrdém,
stabilním a suchém povrchu.
2 Síta naplněná potravinami položte v rozložené pozici 3b
na teplovzdušnou jednotku 1 a přikryjte víkem 4 . Za účelem rozložení, otočte síta proti sobě o 90° tak, aby mezi nimi
vznikla velká mezera.
Potraviny určené k sušení očistěte a rozložte
na sítech tak, aby bylo zajištěno volné proudění vzduchu na sítech. V závislosti na množství sušených potravin můžete použít libovolné
množství sít.
Ohřátý vzduch proudící přes síta odpařuje vodu
ze sušených potravin. Doba sušení je závislá
na množství vody obsažené v potravinách a na
jejich velikosti, např. jablka doporučujeme sušit
nakrájené na plátky o tloušťce do 5 mm.
3 Vložte zástrčku přívodní šňůry do elektrické zásuvky.
Zapněte sušičku tlačítkem . Spotřebič se zapne na I teplotním stupni. Rozsvítí se signalizační kontrolka 2c .
Nepoužívejte sušičku se síty ve složené poloze!
Během sušení doporučujeme prostřídat síta za
účelem získání rovnoměrného efektu sušení
potravin. Sušení potravin s velkým obsahem
vody, jako jsou: švestky, hroznové víno nebo
mokré houby, vyžadují značně delší dobu
sušení.
4 Za účelem změny teplotního stupně stiskněte tlačítko
přepínače teplotního stupně
. Rozsvítí se signalizační
kontrolka 2d .
Spotřebič může být v provozu na jednom ze
dvou teplotních stupňů (250 W nebo 500 W).
Stisknutí tlačítka
způsobí přepnutí z I teplotního stupně na II a naopak.
Přepínání teplotního stupně nemá vliv na odpočítávání času.
5 Nastavte dobu sušení stisknutím tlačítka
nebo
2f .
V případě nenastavení času, bude spotřebič
odpočítávat čas směrem nahoru do dosažení
24:00 hodin, a poté se vypne.
FD1002-001_v08
Po stisknutí tlačítka
nebo
spotřebič
bude odpočítávat čas směrem dolů (s přesností 1 minuty). Lze nastavit čas v rozmezí od
30 minut do 24 hodin (s přesností co 30 minut).
Stisknutí a delší přidržení tlačítek
nebo
zrychlí změnu času.
6 Pro vypnutí sušičky stiskněte tlačítko
. V případě
využití funkce odpočítávání času, se spotřebič automaticky
vypne po dosažení nastaveného času.
Zakončení práce spotřebiče tlačítkem
a v případě používání funkce odpočítávaní
času (automatické vypínání), způsobí přechod
spotřebiče do režimu „standby”. Na displeji
bliká nápis
.
Úplné vypnutí spotřebiče nastane v okamžiku
vytažení zástrčky z elektrické zásuvky.
Sušička potravin je vybavena funkcí automatického chlazení topného tělesa. Ukončení práce
spotřebiče stisknutím tlačítka
způsobí
vypnutí topného tělesa a spuštění funkce automatického chlazení topného tělesa. Díky této
funkci ventilátor dodatečně chladí topné těleso
a vnitřní část spotřebiče po dobu cca 5 sekund
a tímto způsobem prodlužuje jeho životnost.
V okamžiku chlazení na displeji blikají číslice
00:00.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Pojistka proti přehřátí
Sušička je vybavena termickou pojistkou proti přehřátí:
Automatický vypínač – při nadměrném zvýšení teploty
se odpojí topné těleso, sušička pracuje jako ventilátor a po
vychladnutí se opět zapne topné těleso.
Co dělat když...
Nefunguje ventilátor nebo topné těleso sušičky:
●● Odneste sušičku do servisu.
Čištění a údržba
●● Síta a víko umyjte v teplé vodě s malým množstvím
protředku na nádobí. Lze je umýt také v myčce při max.
teplotě 60°C.
●● Teplovzdušnou jednotku 1 otřete vlhkým hadříkem
a vytřete do sucha.
●● Pod vlivem dlouhodobého používání může dojít k zabarvení plastových dílů. Je to běžný jev, nepovažujte to jako
závadu!
●● Po umytí osušte všechny díly spotřebiče
FD1002-001_v08
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
9
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať
aj počas neskoršieho používania výrobku.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
Pred začiatkom používania spotrebiča sa oboznámte
s obsahom celého návodu na obsluhu.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Spotrebič nezapínajte v prípade, že
prívodový kábel je poškodený alebo
vonkajší plášť ventilačného a ohrievacieho telesa je viditeľným spôsobom poškodený.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované osoby.
Nesprávne vykonaná oprava zariadenia môže predstavovať vážne
riziko pre jeho používateľa. V prípade, že sa na spotrebiči vyskytnú
poruchy, kontaktujte špecializované
servisné stredisko.
●● Pred čistením zariadenia, jeho montážou alebo jeho rozobratím, nezabudnite vytiahnuť prívodový kábel zo
zásuvky rozvodu napätia.
10
●● Dbajte na to, aby sa do zástrčky prívodového kábla neodstala voda.
●● Teplota dostupných častí spotrebiča môže byť počas jeho používania vyššia. Nedotýkajte sa povrchu,
ktorý je označený symbolom
.
●● Spotrebič môžu používať deti
a osoby s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, alebo osoby, ktoré
nemajú dostatočne skúsenosti alebo
nie sú dostatočne oboznámené
s používaním tohto zariadenia, ale
výlučne pod stálym dozorom alebo
po ich predošlom starostlivom oboznámení s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri
práci so spotrebičom. Dbajte na to,
aby sa deti so spotrebičom nehrali.
Spotrebič nesmú čistiť alebo vykonávať jeho údržbu deti, je to dovolené iba
deťom, vo veku viac ako 8 rokov a iba
v prítomnosti zodpovednej osoby.
●● Spotrebič spolu s napäťovým káblom prechovávajte v bezpečnej
vzdialenosti a mimo dosahu detí vo
veku menej ako 8 rokov.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Spotrebič zapájajte iba do zásuvky (iba so striedavým
prúdom) s napätím, ktoré je uvedené na výrobnom
štítku spotrebiča.
●● Tento spotrebič nie je určený na prácu s použitím
externých časových spínačov alebo externej sústavy
diaľkového ovládania.
●● Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky rozvodu elektrického
napätia potiahnutím za prívodový kábel.
●● Spotrebič neumývajte pod prúdom tečúcej vody
a neponárajte ventilačno-ohrievacie teleso do vody pri
jeho čistení.
FD1002-001_v08
●● Na
sitá uložené na ventilačno-ohrievacom telese
neklaďte predmety, z ktorých odteká prebytočná voda.
●● V prípade, že sa do vnútornej časti spotrebiča dostane
voda a dôjde k zaplaveniu elektrických komponentov, ventilačno-ohrievacieho telesa, pred opätovným
použitím sušičky ju vytiahnite z elektrickej zásuvky
a dôkladne ju vysušte.
●● Na umývanie plášťa ventilačno-ohrievacieho telesa
nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ako sú
rôzne emulzie, tekuté piesky, pasty a iné. Mohli by,
okrem iného, odstrániť informačné grafické symboly z vonkajšieho plášta, ako sú: pomery, značky,
výstražné značky a pod.
Zloženie spotrebiča
1 Ventilačno-ohrievajúce teleso
2 Ovládací panel
a Tlačidlo zapni/vypni
3
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Sušička je určená iba na použitie v domácnosti.
●● Pred spustením spotrebiča, odviňte z úložného
priestoru ventilačno-ohrievacieho telesa potrebnú
dĺžku napäťového kábla.
●● Pred prvým použitím spotrebiča dôkladne umyte
všetky jeho komponenty.
●● Po ukončení práce vytiahnite prívodový kábel zo
zásuvky zdroja napätia.
Technické údaje a opis spotrebiča
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku výrobku.
Sušičky ovocia a zeleniny spoločnosti ZELMER spĺňajú
požiadavky záväzných noriem.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
–– Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
Menovitý objem: 11 l.
Výkon spotrebiča: 520 W.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
66 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Zariadenie je zhotovené v izolačnej triede II a nepotrebuje
byť chránené uzemnením
.
Sušička má atestáciu, ktorá schvaľuje používať spotrebič na
prácu s potravinami.
Výrobok je na typovom štítku označený značkou .
Prehlásenie o zhode
sa nachádza na stránkach
www.zelmer.com.
FD1002-001_v08
A
4
5
6
b Tlačidlo zmeny stupňa teploty
c Signalizačný indikátor – I teplotný stupeň (250 W)
d Signalizačný indikátor – II teplotný stupeň (500 W)
e Displej
f Tlačidlá pre nastavenie času
alebo
Sitá (4 ks.)
Sitá môžete nastaviť v dvoch polohách:
a zložené sitá – sitá v zloženej polohe používajte iba
pri skladovaní spotrebiča (zaberá menej priestoru)
b rozložené sitá – používajte pri práci so zariadením
(pri rozloženej polohe vznikne výrazná medzera
medzi sitami)
Veko
Úložný priestor na prívodový kábel
Prívodový kábel
Prevádzka a používanie sušičky
B
Pred prvým použitím sušičku rozoberte a umyte
tie súčasti, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami. Viac informácií nájdete
v časti „Čistenie a údržba“. Po dôkladom osušení môžete očistené komponenty zložiť.
1 Spotrebič umiestnite v blízkosti zdroja napätia, na pevnom a suchom podklade.
2 Sitá s potravinami v rozloženej polohe umiestnite 3b na
ventilačno-ohrievacie teleso 1 a zakryte ho vekom 4 . Sitá
rozložíte ich vzájomným otočením v protismere o 90° tak,
aby medzi nimi vznikla výrazná medzera.
Produkty, ktoré chcete sušiť, dôkladne očistite
a voľne rozlože na sito tak, aby ste prúdenie
teplého vzduchu medzi sitami úplne nezablokovali. V závislosti od množstva potravín,
môžete použiť ľubovoľný počet sít.
Prúdením zohriateho vzduchu pomedzi sitá
dochádza k pozvoľnému odparovaniu vody
zo sušených plodín. Doba sušenia závisí od
množstva vody v potravinách a ich veľkosti,
napr. jablká odporúčame sušiť nakrájané na
plátky s maximálnou hrúbkou 5 mm.
3 Zástrčku prívodového kábla zasuňte do zásuvky zdroja
napätia. Sušičku zapnite stlačením tlačidla
. Spotrebič
aktivuje sušenie na I teplotnom stupni. Zasvieti sa svetelný
indikátor 2c .
Nikdy nepoužívajte sušičku so sitami v zloženej polohe!
11
Počas sušenia odporúčame, raz za čas, poradie sít prehodiť, čím sa dá dosiahnuť rovnomerné vysušenie potravín. Sušenie potravín
s vysokým obsahom vody, ako sú slivky,
hrozno, huby, si vyžaduje oveľa dlhší čas.
4 Pre zmenu teplotného stupňa stlačte tlačidlo zmeny teplotných stupňov
. Zasvieti sa svetelný indikátor 2d .
Sušička je vybavená zabezpečením proti prehriatiu:
Automatický vypínač – pri nadmernom prekročení nastavenej
teploty sa aktivuje ochladzovanie špirály a sušička pracuje vo
ventilačnom režime. Po jej ochladení sa špirála opäť aktivuje.
Čo v prípade ak...
Spotrebič môže pracovať v jednom z dvoch
dostupných teplotných stupňoch (250 W alebo
500 W). Stlačením tlačidla
zmeníte I teplotný stupeň na II alebo naopak.
Ventilátor alebo špirála nefungujú:
●● sušičku zaneste do servisného strediska.
Zmena teplotného stupňa nemá vplyv na odrátavanie času.
●● Sitá a veko sušičky umyte vo vlažnej vode s pridaním
5 Nastavte dobu sušenia stlačením tlačidla
alebo
2f .
V prípade, že nastavenie doby sušenia vynecháte,
spotrebič začne rátať čas smerom nahor, pokiaľ
nedosiahne hodnotu 24:00 hodín, po dosiahnutí
ktorej sa spotrebič samostatne vypne.
Po stlačení tlačidla
alebo
spotrebič
aktivuje odratávanie smerom nadol (s presnosťou 1 minúty). Časový interval môžete nastaviť
v rozpätí od 30 minút do 24 hodín (s presnosťou na 30 minút). Stlačením a dlhším pridržaním tlačidiel
alebo
intervalu urýchlite.
zmenu časového
6 Sušičku vypnete stlačením tlačidla
. V prípade, že
využijete funkciu časového odratávania, spotrebič sa samostatne vypne po dosiahnutí nastaveného časového intervalu.
Zakončenie práce spotrebiča tlačidlom
a v prípade používanie funkcie odpočítavania
času (automatické vypínanie), spôsobí prechod
spotrebiča do režimu „standby”. Na displeji
bliká nápis
.
Spotrebič úplne vypnete vytiahnutím zástrčky
zo zásuvky zdroja napätia.
Sušička potravín je vybavená funkciou automatického chladenia špirály. Po stlačení tlačidla
pre ukončenie práce, sa špirály vypnú a aktivuje
sa funkcia automatického chladenia špirály.
Vďaka tejto funkcii, ventilátor po dobu približne
5 sekúnd ochladzuje vnútro spotrebiča, čím sa
zvyšuje jeho životnosť. Súčasne sa na displeji
prerušovanie zobrazuje hodnota (00:00).
12
Zabezpečenie pred prehriatím
Čistenie a údržba
čistiaceho prostriedku na umývanie riadu. Tieto súčasti
spotrebiča môžete umývať aj v umývačkách riadu pri
teplote max. 60°C.
●● Ventilačno-ohrievacie teleso 1 utrite navlhčenou handričkou a vytrite do sucha.
●● Vplyvom dlhodobého používania spotrebiča môžu umelohmotné komponenty zmeniť svoje zafarbenie. Ide o normálny jav. Zmena zafarbenia nie je nedostatkom spotrebiča!
●● Po umytí, všetky komponenty spotrebiča dôkladne vysušte.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený
z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
FD1002-001_v08
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és
köszöntjük a Zelmer termékek használói között.
A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy
kizárólag a Zelmer cég eredeti alkatrészeit használja. Ezeket
kifejezetten ehhez a készülékhez tervezték.
Kérjük olvassák el figyelmesen az alábbi kezelési utasítást. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra.
A használati utasítást, kérjük, úgy őrizze meg, hogy a berendezés későbbi használata közben is bele tudjon nézni.
A biztonságra és a helyes használatra
vonatkozó tanácsok
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a kezelési utasítást.
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása
sérüléshez vezethet
●● Ne helyezze üzembe a szárítót, ha
a hálózati kábel, vagy a szellőztetőmelegítő alj teste láthatóan sérült.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A berendezés javítását kizárólag szakképzett személy végezheti. A helytelenül végzett javítás komoly veszélyt
jelenthet a használó számára. Meghibásodás esetén, tanácsoljuk, forduljon
speciális szakszervizhez.
●● A készülék tisztítása, össze- vagy
szétszerelése előtt mindig húzza ki
a hálózati vezetéket a hálózati dugaszolóaljzatból.
●● Vigyázzon, hogy a hálózati vezeték
dugaszát ne merítse vízbe.
●● A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a berendezés üzemel. Ne érjen a
jelölt felületekhez.
FD1002-001_v08
●● A berendezést használhatják 8 évnél
idősebb gyermekek és fizikai, érzékelési és pszichikai képességeikben
korlátozott személyek, vagy olyanok
akik nem ismerik a készüléket, vagy
nincs tapasztalatuk vele, de kizárólag
felügyelettel, vagy miután érthetően
kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik,
hogyan kell a készüléket biztonságosan használni. Ügyelni kell arra, hogy
a gyermekek ne játszanak a készülékkel. A készüléket gyermekek nem
tisztíthatják, és nem tarthatják karban, kivéve, ha elmúltak 8 évesek, és
megfelelően felügyelik őket.
●● Tartsa a készüléket a hálózati kábelével együtt 8 év alatti gyermekektől
elzárva.
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása
vagyontárgy sérülésével járhat
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● A készülék nem üzemelhet külső időkapcsolóval vagy
távirányítóval.
●● Ne húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból
a kábelnél fogva.
●● Ne merítse a készüléket, sem annak hálózati kábelét
víz alá, és ne mossa el a készüléket folyóvízben.
●● Ne tegye a tálcákat a szellőztető-fűtő aljra amíg a termékekről csöpög a víz.
●● Abban az esetben, ha a belső elektromos alkatrészeket, a szellőztető-fűtő aljat víz önti el, alaposan szárítsa ki, mielőtt újra áram alá helyezi.
●● A szellőztető-melegítő alj házának elmosásához ne
használjon emulzió, tej, kenőcs stb. formájában lévő,
agresszív tisztítószereket. Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jelek formájában felvitt olyan tájékoztató grafikus jeleket információkat, mint: beosztások,
jelölések, figyelmeztető jelek stb.
jellel
13
4 Fedél
5 Rekesz a hálózati kábelnek
6 Hálózati kábel
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és
a használatára vonatkozó
információk
●● A szárító kizárólag otthoni használatra készült.
●● A készülék beindítása előtt húzzon ki a szellőztető-melegítő talp rekeszéből megfelelő hosszúságú hálózati kábelt.
●● A készülék első használatbavétele előtt alaposan
mosogassa el a tartozékait.
●● A munka befejezése után húzza ki a hálózati kábelt
a hálózati dugaszolóaljzatból.
Műszaki adatok és a berendezés leírása
A műszaki adatok a termék adattábláján találhatók.
A ZELMER gyümölcs- és zöldségszárítók teljesítik az
érvényben levő szabványokat.
A berendezés megfelel a következő direktíváknak:
–– Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK
SZ. RENDELETÉNEK az ökoprojektre vonatkozó követelményekről.
Névleges kapacitás: 11 l.
A berendezés teljesítménye: 520 W.
A berendezés zaja (LWA): 66 dB/A.
A készülék II. szigetelési osztály szerint készült, nem igényel
földelést
.
Az aszaló készülék rendelkezik olyan minősítéssel, amely
engedélyezi az érintkezést élelmiszerekkel.
A termék
jelzéssel van jelölve az adattáblán.
A
megfelelőségi nyilatkozat a weboldalon található
www.zelmer.com.
A készülék felépítése
A
1 Szellőztető-fűtő aljzat
2 Vezérlő panel
a Be-/kikapcsoló nyomógomb
b Fűtési fokozat átkapcsolója
c Jelzőlámpa – I fűtési fokozat (250 W)
d Jelzőlámpa – II fűtési fokozat (500 W)
e Kijelző
f Időválasztó nyomógomb
vagy
3 Tálca (4 db)
A tálcákat két helyzetbe lehet állítani:
a összecsukott helyzet – csak a készülék tárolásához
használja (kevesebb helyet foglal)
b összecsukott helyzet – a készülék működtetéséhez
használja (láthatóan nagy hézag van a tálcák között)
14
Az aszaló készülék működése és
üzemeltetése
B
Az első használat előtt szedje szét az aszaló
készüléket, és mossa el a feldolgozandó termékkel érintkező alkatrészeket. Lásd „Tisztítás
és karbantartás”. Miután alaposan megszárította, rakja össze az alkatrészeket.
1 Állítsa az aszaló készüléket egy hálózati dugaszolóaljzat
közelébe, kemény, stabil és száraz felületre.
2 Az aszalandó termékekkel megtöltött tálcákat állítsa nyitott helyzetben 3b a szellőztető-fűtő aljra 1 és takarja le
a fedővel 4 . A szétnyitáshoz a tálcákat egymáshoz képest
90°-kal el kell fordítani, hogy nagy hézag legyen közöttük.
A szárításra szánt termékeket tisztítsa meg, és
fektesse lazán a tálcára úgy, hogy ne zárja el
teljesen a levegő áramlását a tálcákon keresztül. A szárítandó termék mennyiségétől függően bármennyi tálcát használhat.
A tálcán keresztül áramló, meleg levegő hatására a víz elpárolog a szárítandó termékekből.
A szárítás ideje a termékekben lévő víztartalomtól függ, javasoljuk, hogy feldarabolt állapotban szárítsa őket, almát pl. max. 5 mm vastagságú szeletekben.
3 Dugja be a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatba. Kapcsolja be a szárítót a kapcsolóval
.
A készülék I. fűtési fokozatban indul el. Kigyullad az ellenőrző lámpa 2c .
Tilos az aszalót összecsukott tálcákkal használni!
Ajánljuk, hogy aszalás közben időnként a tálcákat cserélje ki egymással, hogy a termék
egyenletesen aszalódjon. Nagy víztartalmú
termékek, pl. szilva, szőlő vagy nedves gomba
szárításához jóval több időre van szükség.
4 A fűtés csökkentéséhez nyomja meg a fűtési fokozat
átkapcsolóját
. Kigyullad az ellenőrző lámpa 2d .
A berendezés a két fűtési teljesítmény egyikén
működhet (250 W vagy 500 W). Ha megnyomja
a
gombot, átkapcsol a I. fokozatból
a II.-ba, vagy fordítva.
A fűtési fokozat átkapcsolása nincs hatással
a beállított időzítésre.
FD1002-001_v08
5 A visszaszámlálási időt a
tudja beállítani 2f .
vagy a
kapcsolóval
Ha nem állít be időt, a készülék 24:00 óráig
előre kezdi számolni az időt, és ennek elérése
után kikapcsol.
Ha megnyomta a
vagy a
gombot
a készülék visszafelé kezdi el számolni az időt
(1 perc pontossággal). Az időt 30 perc és 24 óra
közötti tartományban lehet beállítani. Ha megnyomja, és hosszabb ideig benyomva tartja
a
vagy a
idő változtatását.
gombot, az felgyorsítja az
6 Az aszaló készülék kikapcsolásához nyomja meg a gombot . Abban az esetben, ha használja az időzítés funkciót,
a beállított idő elérése után automatikusan kikapcsol.
A készüléket a használat befejeztével a
gombbal kell kikapcsolni, valamint ha használja az időzítő funkciót (automatikus kikapcsolás), a készülék „standby” módba kapcsol.
A kijelzőn villog a
felirat.
Tisztítás és karbantartás
●● A tálcát és a fedelet mosogatószeres, langyos vízben
mossa el. El lehet mosni mosogatógépben is, max. 60°C
hőmérsékleten.
●● A szellőztető-fűtő aljat 1 törölje át egy nedves ruhával,
majd törölje szárazra.
●● A hosszantartó használat következtében a műanyagból
készült alkatrészek elszíneződhetnek. Ez normális jelenség. Ne tekintse hibának!
●● Miután elmosta, alaposan szárítsa meg a készülék minden alkatrészét.
Ökológia – Védje a környezetet
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet
védelméhez. Ez nem is nehéz, és nem is túl
költséges. Ehhez: a karton csomagolást adja
be papírgyűjtőbe, a műanyag (PE) zsákot
pedig dobja műanyaggyűjtő konténerbe.
A tönkrement készüléket adja le megfelelő megsemmisítő
ponton, mivel a berendezésben lévő veszélyes összetevők
károsak lehetnek a környezetre.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
A készülék teljesen akkor kapcsolódik ki, ha
kihúzza a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból.
Az aszaló készülék el van látva a fűtőbetéteket
automatikusan hűtő funkcióval. Ha a készüléket a
gombbal kapcsolja ki, kikapcsolódnak
a fűtőbetétek, és bekapcsolódik a fűtőbetétek automatikus hűtésének funkciója. Ennek
a funkciónak a használata után a ventilátor
még körülbelül 5 másodpercig hűti a fűtőbetétet és a készülék belsejét, ezen a módon meghosszabbítva annak élettartamát. Ez alatt az idő
alatt a kijelzőn a 00:00 számok villognak.
Túlhevülés elleni védelem
Az aszaló készülék el van látva túlhevülés elleni védelemmel:
Automatikus kikapcsolás – ha a hőmérséklet túlságosan
felmelegszik, kikapcsolnak a fűtőbetétek, az aszaló készülék ventilátorként működik, amikor pedig lehűlt, a fűtőbetétek
újra bekapcsolnak.
Mit kell tenni, ha...
Nem működik az aszaló készülék ventilátora vagy fűtőbetétje:
●● adja az aszaló készüléket szervizbe.
FD1002-001_v08
Az gyártó nem vállal felelősséget a készülék rendeltetéstől eltérő
használatából vagy a nem megfelelő kezeléséből eredő esetleges
károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokhoz, szabványokhoz, direktívákhoz való igazodás érdekében, vagy konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból bármikor, előzetes
értesítés nélkül módosítson a terméken.
15
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de faţă. O atenţie
deosebită se cuvine acordată indicaţiilor privind siguranţa.
Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea
folosi şi mai târziu, în timpul utilizării ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
corespunzătoare a aparatului
Înainte să începeţi să utilizaţi aparatul citiţi toate
instrucţiunile de utilizare.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Nu puneţi în funcţiune uscătorul, în
cazul în care cablul de alimentare
este deteriorat sau în cazul în care
carcasa bazei de ventilare şi încălzire este vizibil deteriorată.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai de
către persoane special şcolarizate
în acest domeniu. Reparaţia care
este realizată incorect poate cauza
un pericol serios pentru utilizator. În
cazul în care aţi observat defecţiuni
luaţi legătura cu cu un centru de service de specialitate.
●● Înainte de curăţarea dispozitivului,
montajul sau demontajul acestuia
întotdeauna trebuie să deconectaţi
ştecherul de la reţeaua de alimentare cu curent electric.
16
●● Aveţi grijă să nu udaţi ştecherul cablului de alimentare cu curent electric.
●● Temperatura suprafeţelor disponibile
poate fi mai mare atunci când aparatul este în funcţiune. Nu atingeţi
suprafeţele marcate cu simbolul
.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
copii care au vârsta de peste 8 ani
şi persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului. Dispozitivul trebuie asigurat în aşa fel încât
copii să nu aibă posibilitatea de a se
juca cu acesta. Curăţarea şi conservarea dispozitivului nu trebuie realizată de către copii cu excepţia cazului în care aceştia au peste 8 ani şi
sunt corespunzător supravegheate.
●● Dispozitivul împreună cu cablul de alimentare trebuiesc depozitate într-un
loc care nu se află la îndemâna copiilor care nu au împlinit vârsta de 8 ani.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu o tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Echipamentul nu este proiectat să funcţioneze prin
cuplare la întrerupătoare externe de timp sau sisteme
separate de control de la distanţă.
●● Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu
curent electric trăgând de cablu.
●● Nu spălaţi sub jet de apă şi nu scufundaţi în apă baza
ventilaţie şi încălzire în timpul spălării.
FD1002-001_v08
●● Nu amplasaţi site cu produse umede direct pe baza de
ventilaţie şi încălzire.
●● În cazul în care elementele din interiorul bazei de ventilaţie şi încălzire vor fi udate cu apă, înainte de următoarea cuplare a uscătorului la reţeaua de alimentare
cu curent electric, acestea trebuie uscate foarte bine.
●● Pentru spălarea carcasei bazei de ventilaţie şi încălzire nu folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsii
loţiuni, paste etc. Acestea pot, printre altele, să şteargă
simbolurile grafice care se găsesc pe carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: gradaţii, indicaţii, semne de
avertizare, etc.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi
indicaţii referitoare la utilizarea
acestuia
●● Acest uscător este proiectat numai pentru uz casnic.
●● Înainte de punerea în funcţiune a dispozitivului scoateţi
din lăcaşul pentru cablu care se află în baza de ventilaţie şi încălzire, atât cablu cât este necesar.
●● Înainte de prima folosire a dispozitivului spălaţi cu
exactitate elementele echipamentului.
●● După ce utilizarea dispozitivul a luat sfârşit scoateţi
cablul din priza reţelei de alimentare cu curent electric.
Date tehnice şi descrierea dispozitivului
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Uscătoarele de fructe şi legume ZELMER îndeplinesc cerinţele normelor în vigoare.
Dispozitivul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Echipament electric destinat pentru utilizare în limite stabilite de tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
Capacitatea nominală 11 l.
Puterea dispozitivului: 520 W.
Zgomot produs de dispozitiv (LWA): 66 dB/A.
Dispozitivul este construit în clasa a II-a de izolare, nu necesită legătură la pământ.
.
Uscătorul posedă certificatul care permite contactul acestuia
cu produsele alimentare.
Produs marcat cu simbolul
pe plăcuţa de fabricaţie.
Declaraţia de conformitate
o veţă găsi pe site-ul
www.zelmer.com.
FD1002-001_v08
Construcţia dispozitivului
A
1 Placa de bază de ventilaţie şi încălzire
2 Panoul de comandă
a Butonul pornire/oprire
b Butonul de schimbare a gradului de încălzire
c Lampa de semnalizare – gradul I de încălzire (250 W)
d Lampa de semnalizare – gradul II de încălzire (500 W)
e Display
f Butoanele de schimbare a timpului
sau
3 Sită (4 buc.)
Sitele pot fi amplasate în două poziţii:
a poziţia strâns – folosiţi doar pentru a depozita aparatul (ocupă mai puţin spaţiu)
b poziţia desfăcut – folosiţi atunci când aparatul este în
funcţiune (între site se poate vedea un orificiu mare)
4 Capac
5 Orificiu pentru ascunderea cordonului de alimentare
6 Cablul de alimentare
Funcţionarea şi deservirea uscătorului
B
Înainte de prima folosire, demontaţi uscătorul,
spălaţi şi uscaţi bine piesele care intră în contact direct cu produsul, vezi capitolul „Curăţare
şi Întreţinere”. După ce toate aceste elemente
au fost bine uscate montaţi-le la loc.
1 Dispozitivul trebuie amplasat în apropierea prizei reţelei
cu curent electric pe o suprafaţă stabilă şi uscată.
2 Sitele pe care aţi amplasat produsele trebuiesc fixate în
poziţia desfăcute 3b pe placa de bază de ventilaţie şi încălzire 1 şi acoperiţi-le cu capacul 4 . Pentru a desface sitele
trebuie să le rotiţi la un unghi de 90° astfel încât să apară un
orificiu mare între acestea.
Produsele care sunt prevăzute pentru a fi
uscate trebuiesc curăţate şi aranjate pe site
în aşa fel încât să nu tăiaţi accesul aerului pe
site. În funcţie de cantitatea de produse pe care
doriţi să le uscaţi puteţi folosi atâtea site câte
credeţi de cuviinţă.
Aerul încălzit care trece prin site cauzează evaporarea apei din produsele uscate. Timpul de
uscare depinde de cantitatea de apă din produse şi mărunţirea acestora, de ex. vă propunem ca merele să le uscaţi tăiate în felii care nu
vor fi mai groase de 5 mm.
3 Racordaţi ştecherul cordonului de alimentare la priza
reţelei de alimentare cu curent electric. Porniţi uscătorul cu
ajutorul butonului . Dispozitivul va porni şi va folosi gradul
I de încălzire. Se va aprinde lampa de semnalizare 2c .
17
Nu folosiţi uscătorul atunci când sitele sunt
strânse!
În timpul uscării, vă recomandăm să schimbaţi
periodic locul sitelor pentru a obţine un efect
uniform de uscare a produselor. Uscarea produselor cu conţinut mare de apă, cum ar fi prunele, strugurii, ciupercile umede, necesita un
timp mult mai lung.
4 Pentru a modifica gradul de încălzire trebuie să apăsaţi
butonul de schimbare a gradului de încălzire
. Se va
aprinde lampa de semnalizare 2d .
Dispozitivul poate funcţiona folosind unul din
cele două grade de încălzire (250 W sau 500 W).
Apăsarea butonului
va permite trecerea de
la gradul I de încălzire la gradul II şi invers.
Schimbarea gradului de încălzire nu are influenţă asupra timpului setat.
5 Setaţi timpul de uscare prin apăsarea butonului
sau
2f .
În cazul în care nu veţi seta timpul, dispozitivul
va socoti timpul scurs crescător până la 24:00
de ore, după care acesta se va opri.
După apăsarea butonului
sau
dispozitivul va socoti timpul descrescător (cu exactitate de până la 1 minut). Este posibilă setarea
timpului în intervalul de la 30 de minute până la
24 ore (cu o exactitate de până la 30 de minute).
Apăsarea pentru o perioadă mai lungă de timp
a butoanelor
timpului.
sau
va grăbi setarea
6 Pentru a opri uscătorul trebuie să apăsaţi butonul
.
În cazul în care a fost folosită funcţia de scurgere a timpului,
dispozitivul se va opri automat după ce a fost atins timpul setat.
Dispozitivul poate fi oprit din funcţionare cu ajutorul butonului
iar în cazul în care este folosită funcţia de scurgere a timpului (oprire automată), conduce la trecerea dispozitivului în tribul
„standby”. Pe display licăreşte mesajul
.
torului. Datorită acestei funcţii ventilatorul va
răci suplimentar pentru 5 secunde încălzitorul
şi interiorul dispozitivul ceea ce va prelungi
durata de viaţă a acestuia. În acelaşi timp pe
display vor licări cifrele 00:00.
Protecţia împotriva supraîncălzirii
Uscătorul posedă o protecţie termică împotriva supraîncălzirii:
Întrerupătorul automat – în cazul în care temperatura
creşte foarte mult are loc oprirea încălzitorului, uscătorul va
funcţiona ca ventilator, iar după ce dispozitivul a fost răcit
încălzitorul va fi conectat din nou.
Ce putem face în cazul în care...
Nu funcţionează ventilatorul sau încălzitorul uscătorului:
●● duceţi uscătorul la un punct de service.
Curăţare şi întreţinere
●● Sitele şi capacul spălaţi-le în apă călduţă cu adaos de
detergent pentru spălat vase. Acestea, de asemenea,
pot fi spălate în maşina de spălat vase la o temp. de
max. 60°C.
●● Ansamblul de ventilaţie şi încălzire 1 trebuie şters cu
ajutorul unei cârpe umede şi apoi trebuie şters până ce
va fi complet uscat.
●● În cazul unei folosiri îndelungate puteţi conduce la pierderea culorii elementelor care sunt fabricate din materiale sintetice. Acest lucru este normal. Nu trataţi acest
lucru ca un defect!
●● După spălare uscaţi cu exactitate toate elementele dispozitivului.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Oprirea definitivă a dispozitivului va avea loc
după ce va fi scos ştecherul din priză.
Uscătorul pentru alimente posedă funcţia de
răcire automată a încălzitorului. În cazul în care
dispozitivul este oprit cu ajutorul butonului
atunci va avea loc oprirea încălzitorului şi
va porni funcţia de răcire automată a încălzi-
18
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
FD1002-001_v08
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товаров Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары
Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
До начала эксплуатации устройства ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Не включайте сушку, если кабель
питания поврежден или корпус
вентиляционно-нагревательной
подставки имеет видимые повреждения.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт прибора может выполнять
исключительно обученный персонал. Неправильно выполненный
ремонт может привести к серьезной угрозе для пользователя.
В случае появления неполадок
обратитесь в специализированный сервисный центр.
●● Перед чисткой прибора, сборкой
или его демонтажем всегда вынимайте кабель из гнезда электросети.
FD1002-001_v08
●● Будьте осторожны, чтобы не
намочить вилку кабеля питания.
●● Температура открытых поверхностей может быть более высокой,
когда оборудование работает.
Не прикасайтесь к поверхности,
обозначенной символом
.
●● Устройством могут пользоваться
дети в возрасте от 8 лет и лица
с ограниченными физическими,
сенсорными и психическими возможностями, а также не имеющие
опыта работы с устройством, при
условии, что они будут это делать
исключительно под присмотром
либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
Дети не должны чистить устройство и выполнять другие действия
по уходу за ним, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся
под надлежащим присмотром.
●● Устройство с кабелем питания
должно храниться в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Прибор всегда подключайте к гнезду электрической
сети (исключительно переменного тока) с напряжением, соответствующим представленному на
самом приборе.
●● Прибор не предназначен для работы с использованием внешних временных выключателей или
отдельной системы дистанционного управления.
19
●● Не вытягивайте вилку из гнезда электросети, тянув
за кабель.
●● Не мойте под проточной водой и не погружайте
вентиляционно-нагревательную подставку в воду
во время мытья.
●● Не ставьте сита с продуктами, из которых стекает
вода, на вентиляционно-нагревательной подставке.
●● В случае заливания водой внутренних электрических элементов, вентиляционной нагревательной
подставки, перед повторным включением сушки
в сеть тщательно ее высушите.
●● Для мытья корпуса вентиляционно-нагревательной
подставки не используйте агрессивные чистящие
средства в виде эмульсий, молочка, паст и т.д. Они
могут смыть информационные графические символы, такие как метки, обозначения, знаки предупреждения и т.п.
СОВЕТЫ
Информация о изделии и рекомендации по его применению
●● Сушка предназначена исключительно для домашнего использования.
●● Перед включением прибора выньте из отсека для
хранения шнура вентиляционно-нагревательной
подставки необходимую длину кабеля питания.
●● Перед первым использованием прибора тщательно вымойте части оборудования.
●● После окончания работы выньте кабель питания из
гнезда сети.
Технические параметры и описание
прибора
Технические параметры указаны на информационной
табличке, которая находиться на изделии.
Сушки для фруктов и овощей ZELMER соответствуют
требованиям действующих норм.
Прибор соответствует требованиям директив:
–– Электрический прибор следует эксплуатировать при
определенных уровнях напряжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Электромагнитная совместимость (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Номинальный объем: 11 л.
Мощность прибора: 520 W.
Шум прибора (LWA): 66 дБА.
Прибор построен во II классе изоляции, не требует
заземления
.
Сушка получила одобрение на контакт с продуктами
питания.
Изделие обозначено знаком
на информационной
табличке.
20
Строение прибора
A
1 Вентиляционно-нагревательная подставка
2 Панель управления
a Кнопка включение/выключение
b Кнопка степени нагревания
c Сигнальная лампочка – І ступень нагревания (250 W)
d Сигнальная лампочка – ІІ ступень нагревания (500 W)
e Дисплей
f Кнопки регулировки времени
или
3 Сито (4 шт.)
Сита можно установить в двух позициях:
a сложенное положение – данное положение
используется только для хранения устройства
(занимает меньше места)
b разложенное положение – используется во время
работы устройства (виден большой промежуток
между решетками)
4 Крышка
5 Отсек для хранения кабеля
6 Кабель питания
Действие и обслуживание сушки
B
Перед первым использованием разложите
сушку и вымойте части, имеющие контакт с перерабатываемым продуктом,
смотрите раздел «Чистка и хранение».
После тщательной сушки приступите
к сборке чистых элементов.
1 Прибор поставьте недалеко от гнезда сети на твердой, стабильной и сухой поверхности.
2 Наполненные продуктами сита установите в разложенной позиции 3b на вентиляционно-нагревательной
подставке 1 и прикройте крышкой 4 . Чтобы разложить решетки, их необходимо повернуть относительно
друг друга на 90° так, чтобы между ними образовался
большой промежуток.
Продукты, предназначенные к сушке, очистите и уложите свободно на ситах, так
чтобы не перекрывать полностью прохождение воздуха на ситах. В зависимости
от количества сушеных продуктов можете
использовать разное количество сит.
Нагретый воздух, проходя через сита, приводит к выпариванию воды из сушеных
продуктов. Время сушки зависит от количества воды в продуктах и их раздробленности, напр. яблоки предлагаем сушить
пластинами не толще 5 мм.
3 Вставьте вилку кабеля питания в гнездо сети. Включите сушку кнопкой
. Прибор включится на I степени
нагревания. Включится сигнальная лампочка 2c .
FD1002-001_v08
Запрещено использовать сушку в сложенном положении!
Во время сушки рекомендуем периодически менять сита местами для получения
равномерного эффекта сушки продуктов.
Сушка продуктов с большим содержанием воды, таких как: сливы, виноград
или мокрые грибы, требует значительно
большего времени.
4 Что бы изменить степень нагрева, нажмите кнопку
переключения степени нагревания
. Включится сигнальная лампочка 2d .
Прибор может работать в двух режимах:
(250 W или 500 W). Нажимайте кнопки
это приведет к переходу 1 степени нагревания на 2 или наоборот.
Переключение степени нагрева не влияет
на отсчет времени.
5 Установите время сушки, нажимая кнопку
или
2f .
Завершение работы устройства нажатием кнопки
, а также при использовании функции отсчета времени (автоматическое отключение), приводит к переходу
устройства в режим ожидания „standby”.
На дисплее мигает надпись
.
В случае отсутствия установки времени
прибор будет отсчитывать время вверх
24:00 часов, после чего выключится.
После нажатия кнопкиu
или
прибор будет отсчитывать время вниз
(с точностью до 1 минуты). Возможна
установка времени в диапазоне от 30
минут до 24 часов (с точностью до 30
минут). Нажатие и длительное удержание
или
ускоряет смену времени.
6 Что бы выключить сушку, следует нажать кнопку .
В случае использования функции отсчета времени прибор выключится автоматически по проишествии установленного времени.
Полное выключение прибора наступает
после вытягивания вилки из гнезда электросети.
FD1002-001_v08
Бытовая сушка имеет функцию автоматического охлаждения нагревательного
элемента. Окончание работы кнопкой
приводит к выключению нагревательного
элемента и включению автоматического
охлаждения. Благодаря этой функции вентилятор дополнительно около 5 секунд
охлаждает нагревательный элемент внутри прибора, увеличивая его работоспособность. В это самое время на дисплее
мигают цифры 00:00.
Предупреждение перегрева
Сушка оборудована системой защиты от перегрева:
Автоматическое выключение – при чрезмерном росте
температуры нагревательный элемент отключается,
сушка работает как вентилятор, а после охлаждения происходит повторное включение нагревательного элемента.
Что делать, если...
Не работает вентилятор или нагревательный элемент сушки:
●● отдайте сушку в сервисный центр.
Чистка и хранение
●● Сита и крышку мойте в воде комнатной температуры
с добавлением средства для мытья посуды. Можно
также их мыть в посудомойках при температуре
макс. 60°С.
●● Протрите сушку влажной тряпочкой и вытрите насухо.
●● Под влиянием длительного использования может
произойти изменение цвета элементов сушки,
выполненных из пластика. Это нормальное явление.
Не считайте это браком!
●● После мытья тщательно просушите все части прибора.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления,
с целью приведения в соответствие с нормами закона, стандартами, директивами или из конструкционных, коммерческих,
эстетических и других соображений.
21
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване
Преди да започнете да ползвате устройството,
запознайте се със съдържание на цялата
инструкция за експлоатация.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Не включвайте дехидратора, ако
захранващия кабел е повреден
или забележите видими повреди
на корпуса.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да бъде ремонтиран само от обучени специалисти. Неправилно извършените
ремонти могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност се обърнете към специализиран сервиз.
●● Преди чистене на уреда, монтиране или демонтиране, винаги
изваждайте захранващия кабел от
контакта на захранващата мрежа.
22
●● Внимавайте да не намокрите щепсела на захранващия кабел.
●● Температурата на достъпните
повърхности може да бъде повисока, когато уреда работи.
Не докосвайте повърхността означена със символа
.
●● Устройството може да се използва
от деца на възраст най-малко
8 години и лица с намалени
физически, сетивни или психически способности, или с липса на
опит и знания за уреда, но само
под надзор, или след като порано са разбрали обясненията
за възможните рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на уреда. Уверете се, че децата не си играят
с уреда. Почистването на уреда
и извършването на други действия по поддръжка, не трябва да
се извършват от деца, освен ако
не са завършили 8 години и имат
осигурен съответен надзор.
●● Устройство заедно със захранващия кабел трябва да се съхраняват на место недостъпно за деца
под 8-годишна възраст.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Включвайте винаги уреда в контакт на захранва-
щата мрежа с променлив ток с напрежение отговарящо на данните изредени в табелката на уреда.
●● Уредът не е предназначен за работа с устройства
за дистанционно управление или таймери с дистанционно.
●● Не изваждайте щепсела от контакта на захранващата мрежа издърпвайки за кабела.
●● Не мийте под течаща вода, не потапяйте вентилационно-нагревателната основа във вода по време
на миене.
FD1002-001_v08
●● Не
поставяйте ситата с продукти от които тече
вода на вентилационно-нагревателната основа.
●● В случай на заливане с вода на вентилационнонагревателната основа и електрическите елементи, преди да използвате уреда старателно го
изсушете.
●● За миене на вентилационно-нагревателната основа
не използвайте агресивни миещи препарати под
формата на емулсия, млека, пасти и др. Те могат
между другото да изтрият нанесените там информационни символи и графики, такива като: мерни единици, означения, предупредителни знаци и др.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно ползването му
Строеж на уреда
1 Вентилационно – нагряваща основа
2 Панел за управление
a Бутон включи/изключи
3
●● Дехидратора
е предназначен само за домашна
употреба.
●● Преди включване на уреда извадете кабела намиращ се в вентилационно-нагревателната основа,
извадете само нужната дължина на захранващия
кабел.
●● Преди първа употреба на уреда старателно
измийте всички елементи на оборудването.
●● След като завършите използването на уреда, извадете захранващия кабел от контакта на захранващата мрежа.
Технически данни и описание
Техническите параметри се намират в табелката на
уреда.
Дехидратора за плодове и зеленчуци ZELMER съответства на действащите норми.
Уредът е съвместим с изискванията на директивите:
–– Електрическо съоръжение предназначено за използване в определени граници на напрежението (LVD)
– 2006/95/EC.
–– За електромагнитна съвместимост (EMC)
– 2004/108/EC.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС)
NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
Номинална вместимост: 11 л.
Мощност на уреда: 520 W.
Шум генериран от уреда (LWA): 66 dB/A.
Уредът е конструиран в изолация клас II и не изисква
заземяване
.
Дехидратора притежава сертификат позволяващ на контакт с хранителни продукти.
Изделието е означено със знака
на информационната табелка.
Декларацията за съответствие
ще намерите на сайта
www.zelmer.com.
FD1002-001_v08
A
4
5
6
b Бутон за превключване на степента на нагряване
c Сигнализираща лампичка – I степен на нагряване
(250 W)
d Сигнализираща лампичка – II степен на нагряване (500 W)
e Дисплей
f Бутони за промяна на времето
или
Сита (4 бр.)
Ситата могат да бъдат подредени по два начина:
a сгънато положение - използва се само за съхранение на уреда (заема по-малко пространство)
b разгъната позиция – използва се по време на
работа (вижда се голямо разстояние между
тавичките)
Капак
Място за захранващия кабел
Захранващ кабел
Действие и обслужване на
дехидратора
B
Преди първа употреба демонтирайте елементите на дехидратора и измийте тези
части, които имат контакт с хранителните продукти, вижте раздела „Чистене
и поддържане”. След като старателно сте
ги изсушили монтирайте отново всички
чисти елементи на уреда.
1 Поставете уреда в близост до захранващ контакт, на
твърда, суха и стабилна повърхност.
2 Напълнените с продукти сита поставете в разложена
позиция 3b на вентилационно – нагревателната основа
1 и затворете с капака 4 . За да разгънете тавичките
трябва да ги завъртите една спрямо друга на 90°, така
че между тях да се появи голямо разстояние.
Продуктите предназначени за сушене
изчистете и разложете свободно на
ситата, така, че да не спирате изцяло
преминаването на въздуха между ситата.
В зависимост от количеството на сушените продукти, можете да използвате
произволен брой сита.
23
Затопленият въздух, преминавайки през
ситата води до изпаряване на водата
от изсушаваните продукти. Времето на
сушене зависи от съдържанието на водата
в продуктите и големината на парчетата,
например ябълките препоръчваме да
сушите на филии, не по-дебели от 5 мм.
3 Включете щепсела на захранващия кабел в контакта на захранващата мрежа. Включете дехидратора
с бутона
. Уредът започва да работи на I степен на
нагряване. Ще светне сигнална лампа 2c .
Не използвайте уреда за сушене с тавички
в сгънато положение!
По време на сушене препоръчваме да
сменяте от време на време мястото на
ситата за да може по равномерен начин да
се изсушат всички продукти в уреда. Сушенето на продукти с голямо съдържание на
вода, такива като: сливи, грозде или мокри
гъби, изисква значително по-дълго време.
4 За да смените степента на нагряване натиснете
бутона за превключване на степента на нагряване
.
Светва сигнализираща лампа 2d .
Уредът може да работи в една от двете
степени на нагряване (250 W или 500 W).
Натискането на бутона
води до превключване от I степен на нагряване към II
степен или обратно.
Превключването на степента на нагряване няма влияние при измерване на изтичащото време.
5 Настройте времето на сушене натискайки бутона
или
2f .
Ако времето за сушене не е определено,
уредът ще работи до достигането на 24:00
часа, след което автоматично се изключва.
След натискане на бутона
или
уредът започва измерване на времето
(намаляващо, с точност до 1 минута). Възможна е настройката на времето в границите от 30 минути до 24 часа (с периоди
30 минути). Натискането и задържането
на бутоните
ната на времето.
6 За
да
изключите
или
ускорява смя-
дехидратора
натиснете
бутона
. Ако използвате функцията за измерване на
времето, уредът ще се изключи автоматично след изтичането на зададеното време.
24
При завършване на работата на уреда
с помощта на бутон
и в случай на
използване на функцията за отброяване на
времето назад (автоматично изключване)
уредът ще премине в режим „standby”.
Върху дисплея мига надпис
.
Напълно изключване на уреда настъпва
след изваждане на щепсела от контакта
на мрежата.
Дехидратора за хранителни продукти
е снабден с функция за автоматично
охлаждане на нагревателя. Завършването
на работата на уреда с натискането на
бутона
води до изключване на нагревателя и задействане на функцията за автоматично охлаждане на нагревателя. Благодарение на тази функция вентилатора
през около 5 секунди охлажда нагревателя
и вътрешността на уреда, продължавайки
по този начин неговият експлоатационен
живот. По това време на дисплея мигат
цифрите 00:00.
Предпазване от прегряване
Дехидратора е снабден с термичен предпазител противпрегряване:
Автоматичен превключвател – при прекомерно повишаване на температурата настъпва изключване на
нагревателя, дехидратора работи като вентилатор,
а след като се охлади, настъпва отново автоматично
включване на нагревателя.
Какво да направим когато...
Не работи вентилатора или нагревателя на дехидратора:
●● обърнете се към ремонтен сервиз.
Чистене и поддържане
●● Ситата и капака мийте в хладка вода с малко препарат за миене на домашни съдове. Може да бъде
измита също в миялна машина при температура
макс. 60°C.
●● Вентилационно – нагревателния блок 1 изтрийте
само с влажна кърпа, а после изсушете.
●● След дълготрайно използване, може да се появи
явлението оцветяване на елементите изработени
от пластмаса. Това е нормално явление, не го приемайте като недостатък!
●● След като измиете, старателно изсушавайте всички
елементи на уреда.
FD1002-001_v08
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
FD1002-001_v08
25
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб
за необхідністю скористатися нею під час користування
сушкою у майбутньому.
Вказівки щодо техніки безпеки та належної
експлуатації
Перед початком експлуатації пристрою ознайомтеся зі змістом всієї Інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Не включайте сушку, якщо кабель
живлення пошкоджений або корпус вентиляційно-нагрівальної підставки видимо пошкоджений.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт приладу може виконувати виключно навчений персонал. Неправильно виконаний
ремонт може привести до серйозної загрози для користувача.
У випадку виявлення неполадок
зверніться у спеціалізований сервісний центр.
●● Перед чисткою приладу, збіркою
або його демонтажем завжди
виймайте кабель із гнізда електромережі.
26
●● Будьте обережні, щоб не намочити вилку кабелю живлення.
●● Температура відкритих поверхонь
може бути вищою, коли обладнання
працює. Не торкайтеся поверхні,
позначеної символом
.
●● Пристроєм можуть користуватися
діти віком від 8 років та особи
з обмеженими фізичними, сенсорними й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих загроз та інструктажу з безпечного використання пристрою.
Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм. Діти не
повинні чистити пристрій та виконувати інші дії з догляду за ним,
якщо їм не виповнилося 8 років
і вони не перебувають під належним наглядом.
●● Пристрій з проводом живлення
має зберігатися у місці, недоступному для дітей, молодших 8 років.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Прилад завжди підключайте до гнізда електромережі (виключно змінного струму) із напругою, що
відповідає поданій на інформаційному табло приладу.
●● Прилад не призначений для робот із використанням часових вимикачів або окремої системи дистанційного управління.
●● Не витягайте вилку із гнізда електромережі, тягнучи
за кабель.
●● Не мийте під проточною водою і не занурюйте
вентиляційно-нагрівальну підставку у воду під час
миття.
FD1002-001_v08
●● Не ставте прилад на системи вентиляції та опалення.
●● У випадку заливання водою внутрішніх електричних
елементів, вентиляційної нагрівальної підставки,
перед повторним включенням в мережу ретельно
її висушіть.
●● Для миття корпусу вентиляційно-нагрівальної підставки не використовуйте агресивні миючі засоби
у вигляді емульсій, молочка, паст і т.д. Вони
можуть, між іншим, видалити інформаційні графічні
символи, такі як мітки, позначення, знаки попередження і т.п.
Будова приладу
1 Вентиляційно-нагрівальна підставка
2 Панель управління
a Кнопка включення/виключення
3
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Сушка призначена виключно для домашнього вико-
ристання.
●● Перед включенням приладу витягніть із схову
вентиляційно-нагрівальної підставки необхідну
довжину кабелю живлення.
●● Перед першим використанням приладу ретельно
вимийте частини обладнання.
●● Після завершення роботи вийміть кабель живлення
із гнізда мережі.
Технічні параметри та опис приладу
Технічні параметри вказані на інформаційному табло
виробу.
Сушки для фруктів і овочів ZELMER відповідає вимогам
діючих норм.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електричний прилад слід експлуатувати при визначених рівнях напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE)
№ 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
Номінальний об’єм: 11 л.
Потужність приладу: 520 W.
Шум приладу (LWA): 66 дБА.
Прилад сконструйований у II класі ізоляції, не вимагає
заземлення
.
Сушка отримала дозвіл на контакт із продуктами харчування.
Прилад позначено знаком
на інформаційному табло.
A
4
5
6
b Кнопка ступеня нагрівання
c Сигнальна лампочка – І ступінь нагрівання (250 W)
d Сигнальна лампочка – ІІ ступінь нагрівання (500 W)
e Табло
f Кнопка зміни часу
або
Сито (4 шт.)
Сита можна встановити у двох позиціях:
a складене положення – використовується тільки під
час зберігання пристрою (займає менше місця)
b розкладене положення – використовується під
час роботи пристрою (видно великий проміжок
між решітками)
Кришка
Відсік для кабелю живлення
Кабель живлення
Робота та обслуговування сушки
B
Перед першим використання розкладіть
сушку та вимийте частини, що мають
контакт із продуктом, що перероблявся,
дивіться розділ «Чистка і зберігання».
Після ретельної сушки приступіть до монтажу чистих елементів.
1 Прилад поставте недалеко від гнізда мережі на твердій, стабільній і сухій поверхні.
2 Наповнені продуктами сита встановіть у розкладеній
позиції 3b на вентиляційно-нагрівальній підставці 1
і прикрийте кришкою 4 . Щоб розкласти решітки, їх необхідно повернути відносно одна одної на 90° так, щоб між
ними утворився великий проміжок.
Продукти, призначені для сушки, очистіть
та вкладіть вільно на ситах, так щоб не
перекривати повністю проходження повітря на ситах. В залежності від кількості
сушених продуктів можна використовувати різну кількість сит.
Нагріте повітря, проходячи через сита,
приводить до випарювання води із сушених продуктів. Час сушки залежить від
кількості води в продуктах та їх подрібненості, напр. яблука пропонуємо сушити
пластинами, не товстішими 5 мм.
3 Увімкніть вилку кабелю живлення в гніздо мережі
Включіть сушку кнопкою . Прилад включиться на I ступені нагрівання. Включиться сигнальна лампочка 2c .
FD1002-001_v08
27
Заборонено
використовувати
в складеному положенні!
сушку
Під час сушки рекомендуємо періодично
міняти сита місцями для отримання рівномірного ефекту сушки продуктів. Сушка
продуктів із великим вмістом води, таких
як: сливи, виноград або мокрі гриби, вимагає значно більшого часу.
4 Щоб змінити ступінь нагрівання, натисніть кнопку
переключення ступеня нагрівання
. Включиться сигнальна лампочка 2d .
Прилад може працювати на одному із двох
ступенів нагрівання (250 W або 500 W).
Натискання кнопки
приведе до переходу з I ступеня нагрівання на II або навпаки.
Переключення ступеня нагрівання не впливає на відлік часу.
5 Установіть час сушки, натискаючи кнопку
або
2f .
У випадку відсутності установки часу,
прилад буде відраховувати час вгору до
24.00, після чого виключиться.
Після натискання кнопкиu
або
прилад буде відраховувати час вниз (з точністю до 1 хвилини). Можлива установка
часу в діапазоні від 30 хвилин до 24 годин
(з точністю до 30 хвилин). Натискання
і тривале утримання
рює зміну часу.
або
приско-
6 Щоб виключити сушку, слід натиснути . У випадку
використання функції відліку часу прилад виключиться
автоматично після установленого часу.
Завершення роботи приладу натисненням
кнопки
, а також у випадку використання функції відліку часу (автоматичне
вимкнення) приводить до переходу приладу в режим очікування „standby”. На дисплеї мигає напис
.
Повне виключення приладу настає після
витягання вилки із гнізда електромережі.
5 секунд охолоджує нагрівач і всередині
приладу, збільшуючи таким чином його
працездатність. В цей самий час на табло
мигають цифри 00:00.
Попередження перегрівання
Сушка обладнана системою термічної безпеки від перегрівання:
Автоматичний вимикач – при надмірному рості температури наступає нагрівального елементу, сушка працює
як вентилятор, а після охолодження настає повторне
нагрівального елементу.
Що робити, якщо...
Не працює вентилятор або нагрівальний елемент
сушки:
●● віддайте сушку в сервісний центр.
Чистка і зберігання
●● Сита і кришку мийте у воді кімнатної температури із
додаванням засобу для миття посуду. Можна також
їх мити у посудомийних машинах при температурі
макс. 60°С.
●● Вентиляційно-нагрівальний комплекс 1 протріть
вологою ганчіркою і витріть насухо.
●● Під впливом тривалого використання може виступити явище зміни кольору елементів, виготовлених із
пластику. Це нормальне явище. Не вважайте це за
брак!
●● Після миття ретельно висушіть всі елементи приладу.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Побутова сушка наділена функцією автоматичного охолодження нагрівача. Завершення роботи кнопкою
приводить до
виключення грілки і включення автоматичного охолодження грілки. Завдяки цій
функції вентилятор додатково близько
28
FD1002-001_v08
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі застосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати прилад у будьякий момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційними, торговельними, естетичними та
іншими причинами.
FD1002-001_v08
29
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay your special
attention to important safety instructions. Keep this User’s
Guide for future reference.
Safety operation instructions
Before using the device, read the whole content of the
manual.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● Do not use the appliance if the power
cord is damaged or the heat and
ventilation unit is visibly damaged.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● All repairs must be performed by
qualified personnel. Incorrect repairs
may cause serious hazard to the
user. In case of any defects, contact
an authorised service centre.
●● Always unplug the appliance before
cleaning, assembly and disassembly.
●● Be careful not to wet the plug of the
supplying cord.
●● The temperature of accessible surfaces
may be high when the appliance is
operating. Do not touch the surface
marked with the
symbol.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
30
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children unless they are older than
8 and supervised.
●● Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Plug the appliance only to a grounded AC electrical
outlet with voltage corresponding to the voltage
specified on the nameplate.
●● The appliance is not intended for use with any external
time switches or a separate remote control system.
●● Do not unplug the appliance by pulling on power cord.
●● Do not wash the appliance under running water or
immerse the heat and ventilation unit in water while
cleaning.
●● Do not place drying trays containing products dripping
with water on the heat-and ventilation unit.
●● If water gets inside the heat-and-ventilation unit and
comes into contact with any electrical components,
make sure to dry the appliance thoroughly before
plugging it into electrical outlet.
●● Do not clean the body of the heat and ventilation unit
with any aggressive detergents, such as emulsion,
milk, paste, etc. as they can remove the graphic
symbols such as: scales, labels, caution signs, etc.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● This appliance is intended for household use only.
●● Unwind a sufficient length of the cord from the storage
compartment of the heat and ventilation unit before
attempting to use the appliance.
●● Clean all parts of your appliance thoroughly before first
use.
●● Unplug the appliance after use.
FD1002-001_v08
Technical data and description
The technical data are given on the nameplate.
ZELMER fruit and vegetable dryers satisfy the requirements
of relevant standards.
This appliance complies with the following directives:
–– Electrical equipment designed for use within specific
voltage limits (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro-Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
This device complies with Commission Regulation (EC)
no. 1275/2008 on eco-design requirements.
Nominal capacity: 11 l.
Power: 520 W.
Noise level (LWA): 66 dB/A.
This product is a Class II electrical appliance and does not
require grounding
.
The appliance is suitable for contact with food.
The product is marked with
symbol on the nameplate.
For
marking declaration of conformity please visit the
manufacturer’s website at www.zelmer.com.
Construction of the appliance
A
1 Heat-and-ventilation unit
2 Control panel
a On/Off switch
3
4
5
6
b Power level switch
c Indicator light – power level I (250 W)
d Indicator light – power level II (500 W)
e Display
f Time adjustment button
and
Drying trays (4 pcs.)
The drying trays may be adjusted between two positions:
a Folded position – only for storing the appliance
(saving space)
b Extended position – for using the appliance (a large
gap is visible between the trays)
Lid
Cord storage compartment
Power cord
Use and operation
B
Before using the appliance for the first time,
disassemble it and wash all parts that come
into contact with the processed food products
(see „Cleaning and Maintenance”). Reassemble
once dry.
1 Place the appliance on hard, dry and level surface near
a wall socket.
2 Distribute the food on drying trays and place the trays in
the extended position 3b on the heat and ventilation unit 1 .
Apply the lid 4 . To extend the trays, rotate them 90 degrees
relative to each other so that a large gap is visible between them.
FD1002-001_v08
Distribute food products loosely on trays,
making sure not to block the airflow through the
trays. Choose the number of trays according to
the amount of food you intend to dry.
Dehydration is achieved by the circulation
of hot air through the trays. The drying time
depends on the content of water in products
and their fragmentation. For example, when
drying apples, it is recommended to use slices
not thicker than 5 mm.
3 Insert the plug into a wall outlet. Switch on the appliance
by pressing the On/Off button
. The appliance will start
operating on power I setting. The indicator light 2c will
come on.
Never use the appliance with trays in the folded
position!
For even drying result, it is recommended to
change the position of sieves from time to time
during operation. Note that drying products
with high water content, such as plums, grapes
or wet mushrooms takes much more time.
4 To change the power level, press the power adjust button
. The indicator light 2d will come on.
The appliance has two power settings (250 W
and 500 W). Press the
button to switch
between power level I and II.
Changing the heating power does not affect the
timer setting.
5 Set the time using the
and
buttons 2f .
If the timer is not set, the appliance will run for
24:00 hours and will turn off automatically after
that time.
After pressing
or
, the appliance will
start a countdown timer accurate to 1 minute.
The time can be adjusted between 30 min and
24 hours (with 30 minute increments). Press
and hold
adjustment.
or
to accelerate the
6 Press
to switch off the appliance. If the countdown
function is used, the appliance will turn off automatically after
the selected period of time.
If you use the
button to switch off the
appliance or countdown timer is used
(automatic switch-off) the appliance will enter
standby mode. Flashing
message will
be displayed.
31
To completely switch off the appliance, pull the
plug from the wall socket.
The appliance comes with an auto-cool feature.
After pressing the
button, the heater will
switch off and the auto-cool function will come
on. The fan will run for another 5 minutes
to cool the heating unit and the inside of the
appliance to extend the useful life of the
appliance. The 00:00 symbol will blink on the
display when the auto cool feature is on.
Overheat protection
The dryer is equipped with a thermal protection system:
Circuit breaker – in case of excessive temperature increase,
the heating element will disengage automatically and the fan
will remain on. The heating element comes on again once
cooled down to normal service temperature.
Troubleshooting
The fan or the heating element does not work:
●● Return the appliance to a service centre.
Cleaning and maintenance
●● Wash the drying trays and the lid in warm soapy water.
They are also suitable for dishwasher at max. 60°C.
1 with a damp
cloth and wipe dry.
●● Plastic parts of the appliance may change colour during
long-term use. It is normal and should not be considered
a defect.
●● Dry all parts thoroughly after cleaning.
●● Clean the heating and ventilation unit
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
32
FD1002-001_v08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement