Zelmer ZFD2250W User manual

Zelmer ZFD2250W User manual
ZFD2250W
ZFD2250
SUSZARKA SPOŻYWCZA
сушка для пищевых продуктов
/ food dryer
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SUSZARKA SPOŻYWCZA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4–6
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
SUŠIČKA POTRAVIN
7–9
10–12
13–15
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
USCĂTOR DE ALIMENTE
16–18
19–21
22–24
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ПОБУТОВА СУШКА
HU KEZELÉSI UTASÍTÁSASZALÓ
ÉLELMISZER SZÁRÍTÓ
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ДЕХИДРАТОР ЗА ХРАНИ
SK NÁVOD NA OBSLUHU
SUŠIČKA POTRAVÍN
СУШКА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
25–27
KZ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
ТАҒАМ ӨНІМДЕРІНЕ
АРНАЛҒАН КЕПТІРГІШ
28–30
EN USER MANUAL
FOOD DRYER
31–32
ZFD2250W
SUSZARKA SPOŻYWCZA
сушка для пищевых продуктов
/ food dryer
Ekologiczne i pełne witamin smaki natury.
Экологически чистые и полные витаминов ароматы природы.
Ecological and vitamin-rich flavours of nature.
www.zelmer.com
A
2b
2c
2d
3b
4
5
2a
3a
4
3
3b
3a
1
6
2
B
1
2
3
4
5
6
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
dotyczącym bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również
w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Nie uruchamiaj suszarki, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub
obudowa podstawy wentylacyjno-grzejnej jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego.
● Przed czyszczeniem urządzenia,
montażem lub jego demontażem
zawsze wyjmij przewód zasialający
z gniazdka sieci.
4
● Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki
przewodu zasilającego.
● Temperatura dostępnych powierzchni
może być wyższa gdy sprzęt pracuje.
Nie dotykaj powierzchni oznaczonej
symbolem
.
● Urządzenie może być używane przez
dzieci w wieku co najmniej 8 lat i osoby
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń
i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
Należy zapewnić aby dzieci nie bawiły
się urządzeniem. Czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności
konserwacyjnych nie powinny być
wykonywane przez dzieci, chyba że
ukończyły 8 lat i zapewni się nad nimi
odpowiedni nadzór.
● Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
poniżej 8 roku życia.
● Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●
●
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj podstawy
wentylacyjno-grzejnej w wodzie podczas mycia.
●● Nie stawiaj sit z ociekającymi wodą produktami na
podstawie wentylacyjno-grzejnej.
●● W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów
elektrycznych, podstawy wentylacyjno-grzejnej, przed
ponownym włączeniem suszarki do sieci dokładnie je
wysusz.
●● Do mycia obudowy podstawy wentylacyjno-grzejnej
nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one między innymi usunąć
naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak:
podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
●● Przed uruchomieniem urządzenia odwiń ze schowka
podstawy wentylacyjno-grzejnej odpowiednią długość
przewodu przyłączeniowego.
●● Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyj
elementy wyposażenia.
●● Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieciowego.
Dane techniczne i opis urządzenia
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność znamionowa: 11 l.
Hałas urządzenia (LWA): 66 dB/A.
Budowa urządzenia
A
1 Podstawa wentylacyjno-grzejna
2 Panel sterowania
a Przycisk włącz/wyłącz
b Przycisk przełączania stopnia grzania
c Lampka sygnalizacyjna – I stopień grzania (250 W)
d Lampka sygnalizacyjna – II stopień grzania (500 W)
3 Sito (4 szt.)
Sita można ustawić w dwóch pozycjach:
a pozycja złożona – stosuj tylko do przechowywania
urządzenia (zajmuje mniej miejsca)
b pozycja rozłożona – stosuj podczas pracy urządzenia (widoczna duża szczelina między sitami)
4 Pokrywa
5 Schowek na przewód przyłączeniowy
6 Przewód zasilający
Działanie i obsługa suszarki
B
Przed pierwszym użyciem rozmontuj suszarkę
i umyj części mające kontakt z przetwarzanym
produktem, patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”. Po dokładnym osuszeniu przystąp
do montażu czystych elementów.
1 Urządzenie postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym,
stabilnym i suchym podłożu.
2 Napełnione produktami sita ustaw w pozycji rozłożonej 3b na podstawie wentylacyjno-grzejnej 1 i przykryj
pokrywą 4 . Aby rozłożyć sita należy obrócić je względem
siebie o 90° tak aby powstała między nimi duża szczelina.
Produkty przeznaczone do suszenia oczyść
i ułóż luźno na sitach, tak aby nie odcinać
całkowicie przepływu powietrza na sitach.
W zależności od ilości suszonych produktów
możesz wykorzystać dowolną ilość sit.
Podgrzane powietrze przechodząc przez sita
powoduje odparowanie wody z suszonych produktów. Czas suszenia zależny jest od zawartości wody w produktach i ich rozdrobnienia,
np. jabłka proponujemy suszyć w plastrach nie
grubszych niż 5 mm.
3 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci.
4 Włącz suszarkę przyciskiem
. Urządzenie uruchomi
się na I stopniu grzania. Zapali się lampka sygnalizacyjna 2c .
Nie wolno używać suszarki z sitami w pozycji
złożonej!
W trakcie suszenia zalecamy, co pewien czas
zamieniać sita miejscami dla uzyskania równomiernego efektu suszenia produktów. Suszenie
produktów o dużej zawartości wody, takich jak:
śliwki, winogrona czy mokre grzyby, wymaga
znacznie dłuższego czasu.
5 Aby zmienić stopień grzania naciśnij przycisk przełączania stopnia grzania
. Zapali się lampka sygnalizacyjna 2d .
Urządzenie może pracować na jednym z dwóch
stopni grzania (250 W albo 500 W). Naciśnięcie
przycisku
spowoduje przejście z I stopnia
grzania na II lub odwrotnie.
6 Aby wyłączyć suszarkę należy nacisnąć przycisk
.
Całkowite wyłączenie urządzenia następuje po
wyciągnięciu wtyczki z gniazdka sieciowego.
5
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Suszarka posiada zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem:
Wyłącznik automatyczny – przy nadmiernym wzroście
temperatury następuje odłączenie grzałki, suszarka pracuje
jak wentylator, a po ochłodzeniu następuje ponowne załączenie grzałki.
Co zrobić, gdy...
Nie działa wentylator lub grzałka suszarki:
●● oddaj suszarkę do punktu serwisowego.
Czyszczenie i konserwacja
●● Sita i pokrywę myj w letniej wodzie z dodatkiem środków
do mycia naczyń. Można również je myć w zmywarkach
do naczyń w temp. max. 60°C.
●● Zespół wentylacyjno-grzejny 1 przetrzyj wilgotną
szmatką i wytrzyj do sucha.
●● Pod wpływem długotrwałego użytkowania, może wystąpić zjawisko przebarwienia elementów wykonanych
z tworzywa sztucznego. Jest to normalne zjawisko. Nie
traktuj tego jako wady!
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie elementy urządzenia.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”
(Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem
przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik
jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz
gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
6
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Pozorně si prosím přečtěte tyto pokyny k užívání. Mimořádnou pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti.
Pokyny k používání si laskavě uschovejte, abyste do nich
mohli nahlédnout v průběhu pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro bezpečné a řádné používání
přístroje
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s obsahem celého návodu k použití.
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad hrozí
úraz
●● Nezapínejte sušičku, jsou-li na přívodní šňůře, plášti spotřebiče nebo
teplovzdušné jednotce viditelná
poškození.
●● Jesliže je neoddělitelný kabel poškozený, je nutné ho vyměnit u výrobce
nebo ve specializovaném servisu
proškoleným personálem, vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Provádět opravy na spotřebiči
může pouze proškolený personál.
Nesprávně provedená oprava hrozí
uživateli velmi vážným nebezpečím
úrazu. V případě výskytu závady
doporučujeme, abyste se obrátili na
odborný servis.
●● Před čištěním spotřebiče, montáží
nebo jeho demontáží, vždy vyjměte
přívodní kabel ze zásuvky.
●● Dejte pozor, aby se nenamočila
zástrčka přívodní šňůry.
●● Teplota dostupných ploch může být
během provozu vyšší. Nedotýkejte se
ploch označených symbolem
●● Spotřebič mohou používat děti starší
8 let a osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby
nemající zkušenosti a znalosti o spotřebiči, ale výhradně pod dohledem
nebo po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají. Čistit spotřebič a provádět
jeho údržbu nesmí děti mladší 8 let,
starším dětem musí být zajištěn
náležitý dohled.
●● Spotřebič s přívodní šňůrou uchovávejte v místě nedostupným dětem
mladším 8 let.
●● Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách při pokojové teplotě
a jen do nadmořské výšky 2000 m.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Spotřebič
vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud), s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
●● Spotřebič není určen pro činnost pomocí vnějšího
časového spínače nebo odděleného systému dálkového ovládání.
●● Neodpojujte zástrčku ze zásuvky tažením za přívodní
kabel.
●● Nemyjte pod tekoucí vodou ani neponořujte teplovzdušnou jednotku do vody během mytí spotřebiče.
●● Nestavte síta, na kterých se nacházejí potraviny, ze
kterých kape voda, na teplovzdušnou jednotku.
●● V případě, že voda pronikne do vnitřních elektrických
elementů teplovzdušné jednotky, je nutné je před dalším použitím sušičky vysušit.
●● K mytí pláště teplovzdušné jednotky nepoužívejte
abrazivní čistící prostředky v podobě emulzí, mléka,
past atd. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice, označení, výstražné znaky atd.
.
7
Potraviny určené k sušení očistěte a rozložte
na sítech tak, aby bylo zajištěno volné proudění vzduchu na sítech. V závislosti na množství sušených potravin můžete použít libovolné
množství sít.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití
v domácnosti.
●● Před použitím spotřebiče odviňte z úschovného prostoru teplovzdušné jednotky potřebnou délku přívodní.
●● Před prvním použitím spotřebiče důkladně umyjte
všechna příslušenství.
●● Po ukončení práce vyjměte zástrčku přívodní šňůry
z elektrické zásuvky.
Technické parametry jsou uvedené na typovém štítku výrobku.
Jmenovitý objem: 11 l.
Hlučnost spotřebiče (LWA): 66 dB/A.
A
1 Teplovzdušná jednotka
2 Ovládací panel
a Tlačítko zapni/vypni
3
4
5
6
b Tlačítko přepínače teplotního stupně
c Signalizační kontrolka – I teplotní stupeň (250 W)
d Signalizační kontrolka – II teplotní stupeň (500 W)
Síto (4 ks.)
Síta lze nastavit ve dvou polohách:
a poloha složená – používejte pouze k uchovávání
přístroje (zabírá méně místa)
b poloha rozložená – používejte během provozu
přístroje (viditelná velká mezera mezi síty)
Víko
Úschovný prostor na přívodní šňůru
Přívodní šňůra
Použití a obsluha sušičky
B
Před prvním použitím rozeberte sušičku
a umyjte díly, které jsou v kontaktu se zpracovávanými potravinami, viz. kapitola „Čištění
a údržba”. Po důkladném vysušení můžete zpět
složit čisté díly.
1 Spotřebič postavte blízko elektrické zásuvky na tvrdém,
stabilním a suchém povrchu.
2 Síta naplněná potravinami položte v rozložené pozici 3b
na teplovzdušnou jednotku 1 a přikryjte víkem 4 . Za účelem rozložení, otočte síta proti sobě o 90° tak, aby mezi nimi
vznikla velká mezera.
8
3 Vložte zástrčku přívodní šňůry do elektrické zásuvky.
4 Zapněte sušičku tlačítkem
. Spotřebič se zapne na
I teplotním stupni. Rozsvítí se signalizační kontrolka 2c .
Technické údaje a popis spotřebiče
Popis spotřebiče
Ohřátý vzduch proudící přes síta odpařuje
vodu ze sušených potravin. Doba sušení je
závislá na množství vody obsažené v potravinách a na jejich velikosti, např. jablka doporučujeme sušit nakrájené na plátky o tloušťce do
5 mm.
Nepoužívejte sušičku se síty ve složené poloze!
Během sušení doporučujeme prostřídat síta za
účelem získání rovnoměrného efektu sušení
potravin. Sušení potravin s velkým obsahem
vody jako jsou: švestky, hroznové víno nebo
mokré houby, vyžadují značně delší dobu
sušení.
5 Za účelem změny teplotního stupně stiskněte tlačítko
přepínače teplotního stupně
. Rozsvítí se signalizační
kontrolka 2d .
Spotřebič může být v provozu na jednom ze
dvou teplotních stupňů (250 W nebo 500 W).
Stisknutí tlačítka
způsobí přepnutí z I teplotního stupně na II a naopak.
6 Pro vypnutí sušičky stiskněte tlačítko
.
Úplné vypnutí spotřebiče nastane v okamžiku
vytažení zástrčky z elektrické zásuvky.
Pojistka proti přehřátí
Sušička je vybavena termickou pojistkou proti přehřátí:
Automatický vypínač – při nadměrném zvýšení teploty
se odpojí topné těleso, sušička pracuje jako ventilátor a po
vychladnutí se opět zapne topné těleso.
Co dělat když...
Nefunguje ventilátor nebo topné těleso sušičky:
●● Odneste sušičku do servisu.
Čištění a údržba
●● Síta a víko umyjte v teplé vodě s malým množstvím
protředku na nádobí. Lze je umýt také v myčce při max.
teplotě 60°C.
●● Teplovzdušnou
jednotku 1 otřete vlhkým hadříkem
a vytřete do sucha
●● Pod vlivem dlouhodobého používání může dojít k zabarvení plastových dílů. Je to běžný jev, nepovažujte to jako
závadu!
●● Po umytí osušte všechny díly spotřebiče.
Likvidace
Likvidace musí být šetrná k životnímu prostředí. Toto zařízení je označeno v souladu
s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE – odpadní elektrické a elektronické
spotřebiče). Ustanovení směrnice definují zásady vrácení
a recyklace odpadních spotřebičů v souladu s předpisy platnými v EU. Informace o likvidaci spotřebiče poskytne specializovaná maloobchodní prodejna.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
9
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať
aj počas neskoršieho používania výrobku.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
Pred začiatkom používania spotrebiča sa oboznámte
s obsahom celého návodu na obsluhu.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Spotrebič nezapínajte v prípade, že
prívodový kábel je poškodený alebo
vonkajší plášť ventilačného a ohrievacieho telesa je viditeľným spôsobom poškodený.
●● V prípade, že sa prívodový kábel
poškodí je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu spotrebiča alebo v špecializovanom stredisku opráv, resp. u inej
kvalifikovanej osoby, čím sa vyhnete
riziku vzniku nebezpečenstva.
●● Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované osoby.
Nesprávne vykonaná oprava zariadenia môže predstavovať vážne
riziko pre jeho používateľa. V prípade, že sa na spotrebiči vyskytnú
poruchy, kontaktujte špecializované
servisné stredisko.
●● Pred čistením zariadenia, jeho montážou alebo jeho rozobratím, nezabudnite vytiahnuť prívodový kábel zo
zásuvky rozvodu napätia.
10
●● Dbajte na to, aby sa do zástrčky prívodového kábla neodstala voda.
●● Teplota dostupných častí spotrebiča môže byť počas jeho používania vyššia. Nedotýkajte sa povrchu,
ktorý je označený symbolom
.
●● Spotrebič môžu používať deti
a osoby s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, alebo osoby, ktoré
nemajú dostatočne skúsenosti alebo
nie sú dostatočne oboznámené
s používaním tohto zariadenia, ale
výlučne pod stálym dozorom alebo
po ich predošlom starostlivom oboznámení s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri
práci so spotrebičom. Dbajte na to,
aby sa deti so spotrebičom nehrali.
Spotrebič nesmú čistiť alebo vykonávať jeho údržbu deti, je to dovolené
iba deťom, vo veku viac ako 8 rokov
a iba v prítomnosti zodpovednej osoby.
●● Spotrebič spolu s napäťovým káblom prechovávajte v bezpečnej
vzdialenosti a mimo dosahu detí vo
veku menej ako 8 rokov.
●● Spotrebič používajte iba vo vnútorných priestoroch pri izbovej teplote
a do nadmorskej výšky 2000 m.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Spotrebič zapájajte iba do zásuvky (iba so striedavým
prúdom) s napätím, ktoré je uvedené na výrobnom
štítku spotrebiča.
●● Tento spotrebič nie je určený na prácu s použitím
externých časových spínačov alebo externej sústavy
diaľkového ovládania.
●● Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky rozvodu elektrického
napätia potiahnutím za prívodový kábel.
●● Spotrebič neumývajte pod prúdom tečúcej vody
a neponárajte ventilačno-ohrievacie teleso do vody pri
jeho čistení.
●● Na sitá uložené na ventilačno-ohrievacom telese
neklaďte predmety, z ktorých odteká prebytočná voda.
●● V prípade, že sa do vnútornej časti spotrebiča dostane
voda a dôjde k zaplaveniu elektrických komponentov, ventilačno-ohrievacieho telesa, pred opätovným
použitím sušičky ju vytiahnite z elektrickej zásuvky
a dôkladne ju vysušte.
●● Na umývanie plášťa ventilačno-ohrievacieho telesa
nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ako sú
rôzne emulzie, tekuté piesky, pasty a iné. Mohli by,
okrem iného, odstrániť informačné grafické symboly z vonkajšieho plášta, ako sú: pomery, značky,
výstražné značky a pod.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti.
●● Pred
spustením spotrebiča, odviňte z úložného
priestoru ventilačno-ohrievacieho telesa potrebnú
dĺžku napäťového kábla.
●● Pred prvým použitím spotrebiča dôkladne umyte
všetky jeho komponenty.
●● Po ukončení práce vytiahnite prívodový kábel zo
zásuvky zdroja napätia.
Technické údaje a opis spotrebiča
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku výrobku.
Menovitý objem: 11 l.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
66 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Zloženie spotrebiča
A
1 Ventilačno-ohrievajúce teleso
2 Ovládací panel
a Tlačidlo zapni/vypni
b Tlačidlo zmeny stupňa teploty
c Signalizačný indikátor – I teplotný stupeň (250 W)
d Signalizačný indikátor – II teplotný stupeň (500 W)
3 Sitá (4 ks.)
Sitá môžete použiť v dvoch polohách:
a zložené sitá – sitá v zloženej polohe používajte iba
pri skladovaní spotrebiča (zaberá menej priestoru)
b rozložené sitá – používajte pri práci so zariadením
(pri rozloženej polohe vznikne výrazná medzera
medzi sitami)
4 Veko
5 Úložný priestor na prívodový kábel
6 Prívodový kábel
B
Prevádzka a používanie sušičky
Pred prvým použitím sušičku rozoberte a umyte
tie súčasti, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami. Viac informácií nájdete
v časti „Čistenie a údržba“. Po dôkladom osušení môžete očistené komponenty zložiť.
1 Spotrebič umiestnite v blízkosti zdroja napätia, na pevnom a suchom podklade.
2 Sitá s potravinami v rozloženej polohe umiestnite 3b na
ventilačno-ohrievacie teleso 1 a zakryte ho vekom 4 . Sitá
rozložíte ich vzájomným otočením v protismere o 90° tak,
aby medzi nimi vznikla výrazná medzera.
Produkty, ktoré chcete sušiť dôkladne očistite a voľne rozlože na sito tak, aby ste úplne
nezablokovali prúdenie teplého vzduchu medzi
sitami. V závislosti od množstva potravín,
môžete použiť ľubovoľný počet sít.
Prúdením zohriateho vzduchu pomedzi sitá
dochádza k pozvoľnému odparovaniu vody
zo sušených potravín. Doba sušenia závisí od
množstva vody v potravinách a ich veľkosti,
napr. jablká odporúčame sušiť nakrájané na
plátky s maximálnou hrúbkou 5 mm.
3 Zástrčku prívodového kábla zasuňte do zásuvky zdroja
napätia.
4 Sušičku zapnite stlačením tlačidla
. Spotrebič aktivuje
sušenie na I teplotnom stupni. Zasvieti sa svetelný indikátor 2c .
Nikdy nepoužívajte sušičku so sitami v zloženej polohe!
Počas sušenia odporúčame, raz za čas, poradie sít prehodiť, čím dosiahnete rovnomerné
vysušenie potravín. Sušenie potravín s vysokým obsahom vody, ako sú slivky, hrozno,
huby, si vyžaduje oveľa dlhší čas.
5 Pre zmenu teplotného stupňa stlačte tlačidlo zmeny
stupňa teploty
. Zasvieti sa svetelný indikátor 2d .
Spotrebič môže pracovať v jednom z dvoch
dostupných teplotných stupňoch (250 W alebo
500 W). Stlačením tlačidla
zmeníte I teplotný stupeň na II alebo naopak.
6 Sušičku vypnete stlačením tlačidla
.
11
Spotrebič úplne vypnete vytiahnutím zástrčky
zo zásuvky zdroja napätia.
Zabezpečenie pred prehriatím
Sušička je vybavená zabezpečením proti prehriatiu:
Automatický vypínač – pri nadmernom prekročení nastavenej teploty sa aktivuje ochladzovanie špirály a sušička
pracuje vo ventilačnom režime. Po jej ochladení sa špirála
opäť aktivuje.
Čo v prípade ak...
Ventilátor alebo špirála nefungujú:
●● sušičku zaneste do servisného strediska.
Čistenie a údržba
●● Sitá a veko sušičky umyte vo vlažnej vode s pridaním
čistiaceho prostriedku na umývanie riadu. Tieto súčasti
spotrebiča môžete umývať aj v umývačkách riadu pri
teplote max. 60°C.
●● Ventilačno-ohrievacie teleso 1 utrite navlhčenou handričkou a vytrite do sucha.
●● Vplyvom dlhodobého používania spotrebiča môžu umelohmotné komponenty zmeniť svoje zafarbenie. Ide
o normálny jav. Zmena zafarbenia nie je nedostatkom
spotrebiča!
●● Po umytí, všetky komponenty spotrebiča dôkladne
vysušte.
Likvidácia odpadu
Zariadenie sa má zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Toto zariadenie je označené v súlade so Smernicou EÚ
2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and
electronic equipment – WEEE – spotrebované
a opotrebované elektrické a elektronické zariadenia). Pokyny
uvedené v Smernici upravujú zásady vrátenia a recyklácie
spotrebovaných a opotrebovaných zariadení, podľa platných
predpisov a noriem EÚ. Obráťte sa na špecializovaný maloobchod, v ktorom vám udelia informácie o spôsobe likvidácie
odpadu platné v danom mieste.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
12
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és
köszöntjük a Zelmer termékek használói között.
A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy
kizárólag a Zelmer cég eredeti alkatrészeit használja. Ezeket
kifejezetten ehhez a készülékhez tervezték.
Kérjük olvassák el figyelmesen az alábbi kezelési utasítást. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra.
A használati utasítást, kérjük, úgy őrizze meg, hogy a berendezés későbbi használata közben is bele tudjon nézni.
A biztonságra és a helyes használatra
vonatkozó tanácsok
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a kezelési utasítást.
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása
sérüléshez vezethet
●● Ne helyezze üzembe a szárítót, ha
a hálózati kábel, vagy a szellőztetőmelegítő alj teste láthatóan sérült.
●● Ha a hálózati vezeték megsérül, azt
- a veszélyhelyzet elkerülése érdekében - a gyártónál vagy szakszervizben, illetve egy szakemberrel ki
kell cseréltetni újra.
●● A berendezés javítását kizárólag
szakképzett személy végezheti.
A helytelenül végzett javítás komoly
veszélyt jelenthet a használó számára. Meghibásodás esetén, tanácsoljuk, forduljon speciális szakszervizhez.
●● A készülék tisztítása, össze- vagy
szétszerelése előtt mindig húzza ki
a hálózati vezetéket a hálózati dugaszolóaljzatból.
●● Vigyázzon, hogy a hálózati vezeték
dugaszát ne merítse vízbe.
●● A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a berende-
zés üzemel. Ne érjen a
jellel
jelölt felületekhez.
●● A berendezést használhatják 8 évnél
idősebb gyermekek és fizikai, érzékelési és pszichikai képességeikben
korlátozott személyek, vagy olyanok akik nem ismerik a készüléket,
vagy nincs tapasztalatuk vele, de
kizárólag felügyelettel, vagy miután
érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták
nekik, hogyan kell a készüléket biztonságosan használni. Ügyelni kell
arra, hogy a gyermekek ne játszanak
a készülékkel. A készüléket gyermekek nem tisztíthatják, és nem tarthatják karban, kivéve, ha elmúltak
8 évesek, és megfelelően felügyelik
őket.
●● Tartsa a készüléket a hálózati kábelével együtt 8 év alatti gyermekektől
elzárva.
●● A készülék csakis zárt helyiségekben, szobahőmérsékleten történő
használatra alkalmas, maximálisan
2000 méteres tengerszint feletti
magasságban.
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása
vagyontárgy sérülésével járhat
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján fel-
tüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● A készülék nem üzemelhet külső időkapcsolóval vagy
távirányítóval.
●● Ne húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból
a kábelnél fogva.
●● Ne merítse a készüléket, sem annak hálózati kábelét
víz alá, és ne mossa el a készüléket folyóvízben.
●● Ne tegye a tálcákat a szellőztető-fűtő aljra amíg a termékekről csöpög a víz.
13
●● Abban az esetben, ha a belső elektromos alkatrészeket, a szellőztető-fűtő aljat víz önti el, alaposan szárítsa ki, mielőtt újra áram alá helyezi.
●● A szellőztető-melegítő alj házának elmosásához ne
használjon emulzió, tej, kenőcs stb. formájában lévő,
agresszív tisztítószereket. Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jelek formájában felvitt olyan tájékoztató grafikus jeleket információkat, mint: beosztások,
jelölések, figyelmeztető jelek stb.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és
a használatára vonatkozó
információk
Az aszaló készülék működése és
üzemeltetése
Az első használat előtt szedje szét az aszaló
készüléket, és mossa el a feldolgozandó termékkel érintkező alkatrészeket. Lásd „Tisztítás
és karbantartás”. Miután alaposan megszárította, rakja össze az alkatrészeket.
1 Állítsa az aszaló készüléket egy hálózati dugaszolóaljzat
közelébe, kemény, stabil és száraz felületre.
2 Az aszalandó termékekkel megtöltött tálcákat állítsa nyitott helyzetben 3b a szellőztető-fűtő aljra 1 és takarja le
a fedővel 4 . A szétnyitáshoz a tálcákat egymáshoz képest
90°-kal el kell fordítani, hogy nagy hézag legyen közöttük.
A szárításra szánt termékeket tisztítsa meg, és
fektesse lazán a tálcára úgy, hogy ne zárja el
teljesen a levegő áramlását a tálcákon keresztül. A szárítandó termék mennyiségétől függően bármennyi tálcát használhat.
●● Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való
alkalmazásra készült.
●● A készülék beindítása előtt húzzon ki a szellőztető-
melegítő talp rekeszéből megfelelő hosszúságú hálózati kábelt.
●● A készülék első használatbavétele előtt alaposan
mosogassa el a tartozékait.
●● A munka befejezése után húzza ki a hálózati kábelt
a hálózati dugaszolóaljzatból.
Műszaki adatok és a berendezés leírása
Tilos az aszalót összecsukott tálcákkal használni!
A
1 Szellőztető-fűtő aljzat
2 Vezérlő panel
a Be-/kikapcsoló nyomógomb
b Fűtési fokozat átkapcsolója
c Jelzőlámpa – I fűtési fokozat (250 W)
d Jelzőlámpa – II fűtési fokozat (500 W)
3 Tálca (4 db)
A tálcákat két helyzetbe lehet állítani:
a összecsukott helyzet – csak a készülék tárolásához
használja (kevesebb helyet foglal)
b összecsukott helyzet – a készülék működtetéséhez
használja (láthatóan nagy hézag van a tálcák között)
4 Fedél
5 Rekesz a hálózati kábelnek
6 Hálózati kábel
14
A tálcán keresztül áramló, meleg levegő hatására a víz elpárolog a szárítandó termékekből.
A szárítás ideje a termékekben lévő víztartalomtól függ, javasoljuk, hogy feldarabolt állapotban szárítsa őket, almát pl. max. 5 mm vastagságú szeletekben.
3 Dugja be a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatba.
4 Kapcsolja be a szárítót a
kapcsolóval. A készülék I.
fűtési fokozatban indul el. Kigyullad az ellenőrző lámpa 2c .
A műszaki adatok a termék adattábláján találhatók.
Névleges kapacitás: 11 l.
A berendezés zaja (LWA): 66 dB/A.
A készülék felépítése
B
Ajánljuk, hogy aszalás közben időnként a tálcákat cserélje ki egymással, hogy a termék
egyenletesen aszalódjon. Nagy víztartalmú
termékek, pl. szilva, szőlő vagy nedves gomba
szárításához jóval több időre van szükség.
5 A fűtés csökkentéséhez nyomja meg a fűtési fokozat
átkapcsolóját
. Kigyullad az ellenőrző lámpa 2d .
A berendezés a két fűtési teljesítmény egyikén
működhet (250 W vagy 500 W). A kapcsoló
megnyomásával átkapcsol a I. fokozatból a II.ba, vagy fordítva.
6 Az aszaló készülék kikapcsolásához nyomja meg
a
gombot.
A készülék teljesen akkor kapcsolódik ki, ha
kihúzza a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból.
Túlhevülés elleni védelem
Az aszaló készülék el van látva túlhevülés elleni védelemmel:
Automatikus kikapcsolás – ha a hőmérséklet túlságosan
felmelegszik, kikapcsolnak a fűtőbetétek, az aszaló készülék ventilátorként működik, amikor pedig lehűlt, a fűtőbetétek
újra bekapcsolnak.
Mit kell tenni, ha...
Nem működik az aszaló készülék ventilátora vagy fűtőbetétje:
●● adja az aszaló készüléket szervizbe.
Tisztítás és karbantartás
●● A tálcát és a fedelet mossa el mosogatószeres, langyos
vízben. El lehet mosni mosogatógépben is, max. 60°C
hőmérsékleten.
●● A szellőztető-fűtő aljat 1 törölje át egy nedves ruhával,
majd törölje szárazra.
●● A hosszantartó használat következtében a műanyagból
készült alkatrészek elszíneződhetnek. Ez normális jelenség. Ne tekintse hibának!
●● Miután elmosta, alaposan szárítsa meg a készülék minden alkatrészét.
Környezetbarát hulladékkezelés
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és
elektronikus használt készülékekrõl szóló
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE) európai irányelveknek megfelelően
van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon
szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
Az gyártó nem vállal felelősséget a készülék rendeltetéstől eltérő
használatából vagy a nem megfelelő kezeléséből eredő esetleges
károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokhoz, szabványokhoz, direktívákhoz való igazodás érdekében, vagy konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból bármikor, előzetes
értesítés nélkül módosítson a terméken.
15
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de faţă. O atenţie
deosebită se cuvine acordată indicaţiilor privind siguranţa.
Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea
folosi şi mai târziu, în timpul utilizării ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
corespunzătoare a aparatului
Înainte să începeţi să utilizaţi aparatul citiţi toate
instrucţiunile de utilizare.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Nu puneţi în funcţiune uscătorul, în
cazul în care cablul de alimentare
este deteriorat sau în cazul în care
carcasa bazei de ventilare şi încălzire este vizibil deteriorată.
●● În cazul în care cablul de alimentare
ne-detaşabil este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit la producător sau
într-un atelier de reparaţii specializat
de către o persoană calificată, cu
scopul de a evita pericolul.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai de
către persoane special şcolarizate
în acest domeniu. Reparaţia care
este realizată incorect poate cauza
un pericol serios pentru utilizator. În
cazul în care aţi observat defecţiuni
luaţi legătura cu cu un centru de service de specialitate.
●● Înainte de curăţarea dispozitivului,
montajul sau demontajul acestuia
întotdeauna trebuie să deconectaţi
ştecherul de la reţeaua de alimentare cu curent electric.
16
●● Aveţi grijă să nu udaţi ştecherul cablului de alimentare cu curent electric.
●● Temperatura suprafeţelor disponibile
poate fi mai mare atunci când aparatul
este în funcţiune. Nu atingeţi suprafeţele marcate cu simbolul
.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
copii care au vârsta de peste 8 ani
şi persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului. Dispozitivul trebuie asigurat în aşa fel încât
copii să nu aibă posibilitatea de a se
juca cu acesta. Curăţarea şi conservarea dispozitivului nu trebuie realizată de către copii cu excepţia cazului în care aceştia au peste 8 ani şi
sunt corespunzător supravegheate.
●● Dispozitivul împreună cu cablul de
alimentare trebuiesc depozitate întrun loc care nu se află la îndemâna
copiilor care nu au împlinit vârsta de
8 ani.
●● Folosiţi aparatul numai în spaţii interioare, la temperatura camerei şi la
o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu o tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Echipamentul
nu este proiectat să funcţioneze prin
cuplare la întrerupătoare externe de timp sau sisteme
separate de control de la distanţă.
●● Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu
curent electric trăgând de cablu.
●● Nu spălaţi sub jet de apă şi nu scufundaţi în apă baza
ventilaţie şi încălzire în timpul spălării.
●● Nu amplasaţi site cu produse umede direct pe baza de
ventilaţie şi încălzire.
●● În cazul în care elementele din interiorul bazei de ventilaţie şi încălzire vor fi udate cu apă, înainte de următoarea cuplare a uscătorului la reţeaua de alimentare
cu curent electric, acestea trebuie uscate foarte bine.
●● Pentru spălarea carcasei bazei de ventilaţie şi încălzire nu folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsii
loţiuni, paste etc. Acestea pot, printre altele, să şteargă
simbolurile grafice care se găsesc pe carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: gradaţii, indicaţii, semne de
avertizare, etc.
INDICAŢII
●● Acest
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
aparat este rezervat în exclusivitate uzului
menajer şi domeniului casnic.
●● Înainte de punerea în funcţiune a dispozitivului scoateţi
din lăcaşul pentru cablu care se află în baza de ventilaţie şi încălzire, atât cablu cât este necesar.
●● Înainte de prima folosire a dispozitivului spălaţi cu
exactitate elementele echipamentului.
●● După ce utilizarea dispozitivul a luat sfârşit scoateţi
cablul din priza reţelei de alimentare cu curent electric.
Date tehnice şi descrierea dispozitivului
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Capacitatea nominală 11 l.
Zgomot produs de dispozitiv (LWA): 66 dB/A.
Construcţia dispozitivului
A
1 Placa de bază de ventilaţie şi încălzire
2 Panoul de comandă
a Butonul pornire/oprire
b Butonul de schimbare a gradului de încălzire
c Lampa de semnalizare – gradul I de încălzire (250 W)
d Lampa de semnalizare – gradul II de încălzire (500 W)
3 Sită (4 buc.)
Sitele pot fi amplasate în două poziţii:
a poziţia strâns – folosiţi doar pentru a depozita aparatul (ocupă mai puţin spaţiu)
b poziţia desfăcut – folosiţi atunci când aparatul este în
funcţiune (între site se poate vedea un orificiu mare)
4 Capac
5 Orificiu pentru ascunderea cordonului de alimentare
6 Cablul de alimentare
Funcţionarea şi deservirea uscătorului
B
Înainte de prima folosire, demontaţi uscătorul,
spălaţi şi uscaţi bine piesele care intră în contact direct cu produsul, vezi capitolul „Curăţare
şi întreţinere”. După ce toate aceste elemente
au fost bine uscate montaţi-le la loc.
1 Dispozitivul trebuie amplasat în apropierea prizei reţelei
cu curent electric pe o suprafaţă stabilă şi uscată.
2 Sitele pe care aţi amplasat produsele trebuiesc fixate în
poziţia desfăcute 3b pe placa de bază de ventilaţie şi încălzire 1 şi acoperiţi-le cu capacul 4 . Pentru a desface sitele
trebuie să le rotiţi la un unghi de 90° astfel încât să apară un
orificiu mare între acestea.
Produsele care sunt prevăzute pentru a fi
uscate trebuiesc curăţate şi aranjate pe site
în aşa fel încât să nu tăiaţi accesul aerului pe
site. În funcţie de cantitatea de produse pe care
doriţi să le uscaţi puteţi folosi atâtea site câte
credeţi de cuviinţă.
Aerul încălzit care trece prin site cauzează evaporarea apei din produsele uscate. Timpul de
uscare depinde de cantitatea de apă din produse şi mărunţirea acestora, de ex. vă propunem ca merele să le uscaţi tăiate în felii care nu
vor fi mai groase de 5 mm.
3 Racordaţi ştecherul cordonului de alimentare la priza
reţelei de alimentare cu curent electric.
4 Porniţi uscătorul cu ajutorul butonului . Dispozitivul va
porni şi va folosi gradul I de încălzire. Se va aprinde lampa de
semnalizare 2c .
Nu folosiţi uscătorul atunci când sitele sunt
strânse!
În timpul uscării, vă recomandăm să schimbaţi
periodic locul sitelor pentru a obţine un efect
uniform de uscare a produselor. Uscarea produselor cu conţinut mare de apă, cum ar fi prunele, strugurii, ciupercile umede, necesita un
timp mult mai lung.
5 Pentru a modifica gradul de încălzire trebuie să apăsaţi
butonul de schimbare a gradului de încălzire
. Se va
aprinde lampa de semnalizare 2d .
Dispozitivul poate funcţiona folosind unul din
cele două grade de încălzire (250 W sau 500 W).
Apăsarea butonului
va permite trecerea de
la gradul I de încălzire la gradul II şi invers.
17
6 Pentru a opri uscătorul trebuie să apăsaţi butonul
.
Oprirea definitivă a dispozitivului va avea loc
după ce va fi scos ştecherul din priză.
Protecţia împotriva supraîncălzirii
Uscătorul posedă o protecţie termică împotriva supraîncălzirii:
Întrerupătorul automat – în cazul în care temperatura
creşte foarte mult are loc oprirea încălzitorului, uscătorul va
funcţiona ca ventilator, iar după ce dispozitivul a fost răcit
încălzitorul va fi conectat din nou.
Ce putem face în cazul în care...
Nu funcţionează ventilatorul sau încălzitorul uscătorului:
●● duceţi uscătorul la un punct de service.
Curăţare şi întreţinere
●● Sitele şi capacul spălaţi-le în apă călduţă cu adaos de
detergent pentru spălat vase. Acestea, de asemenea,
pot fi spălate în maşina de spălat vase la o temp. de
max. 60°C.
●● Ansamblul de ventilaţie şi încălzire 1 trebuie şters cu
ajutorul unei cârpe umede şi apoi trebuie şters până ce
va fi complet uscat.
●● În cazul unei folosiri îndelungate puteţi conduce la pierderea culorii elementelor care sunt fabricate din materiale sintetice. Acest lucru este normal. Nu trataţi acest
lucru ca un defect!
●● După spălare uscaţi cu exactitate toate elementele dispozitivului.
Reciclare
Reciclarea trebuie realizată într-un mod ecologic. Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU cu
privire la echipamentul electric şi electronic
uzat (waste electrical and electronic equipment – WEEE – echipament electric şi electronic uzat). Indicaţiile cuprinse în Directivă cuprind reguli cu
privire la returnări şi reciclarea echipamentului uzat în conformitate cu legislaţia în vigoare în UE. Trebuie luată legătura cu magazinul de specialitate de vânzare cu amănuntul,
care va oferi informaţii despre locurile unde acest echipament poate fi reciclat.
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
18
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товаров Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары Zelmer.
Они спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
До начала эксплуатации устройства ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Не включайте сушку, если кабель
питания поврежден или корпус вентиляционно-нагревательной
подставки имеет видимые повреждения.
●● Если кабель питания будет
поврежден, он должен быть заменен у производителя или в специализированном сервисном центре,
или квалифицированным лицом
с целью предупреждения угрозы.
●● Ремонт прибора может выполнять
исключительно обученный персонал. Неправильно выполненный
ремонт может привести к серьезной угрозе для пользователя.
В случае появления неполадок
обратитесь в специализированный сервисный центр.
●● Перед чисткой прибора, сборкой или
его демонтажем всегда вынимайте
кабель из гнезда электросети.
●● Будьте осторожны, чтобы не
намочить вилку кабеля питания.
●● Температура открытых поверхностей может быть более высокой,
когда оборудование работает.
Не прикасайтесь к поверхности,
обозначенной символом
.
●● Устройством могут пользоваться
дети в возрасте от 8 лет и лица
с ограниченными физическими,
сенсорными и психическими возможностями, а также не имеющие
опыта работы с устройством, при
условии, что они будут это делать
исключительно под присмотром
либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
Дети не должны чистить устройство и выполнять другие действия
по уходу за ним, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся
под надлежащим присмотром.
●● Устройство с кабелем питания
должно храниться в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
●● Используйте прибор только внутри помещений при комнатной
температуре на высоте не выше
2000 м над уровнем моря.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Прибор всегда подключайте к гнезду электрической
сети (исключительно переменного тока) с напряжением, соответствующим представленному на
самом приборе.
19
●● Прибор не предназначен для работы с использованием внешних временных выключателей или
отдельной системы дистанционного управления.
●● Не вытягивайте вилку из гнезда электросети, тянув
за кабель.
●● Не мойте под проточной водой и не погружайте
вентиляционно-нагревательную подставку в воду
во время мытья.
●● Не ставьте сита с продуктами, из которых стекает
вода, на вентиляционно-нагревательной подставке.
●● В случае заливания водой внутренних электрических элементов, вентиляционной нагревательной
подставки, перед повторным включением сушки
в сеть тщательно ее высушите.
●● Для мытья корпуса вентиляционно-нагревательной
подставки не используйте агрессивные чистящие
средства в виде эмульсий, молочка, паст и т.д. Они
могут смыть информационные графические символы, такие как метки, обозначения, знаки предупреждения и т.п.
СОВЕТЫ
Информация о изделии и рекомендации по его применению
●● Этот прибор предназначен только для домашнего
использования и в бытовых условиях.
●● Перед включением прибора выньте из отсека для
хранения шнура вентиляционно-нагревательной
подставки необходимую длину кабеля питания.
●● Перед первым использованием прибора тщательно вымойте части оборудования.
●● После окончания работы выньте кабель питания из
гнезда сети.
Технические параметры и описание
прибора
Технические параметры указаны на информационной
табличке, которая находиться на изделии.
Номинальный объем: 11 л.
Шум прибора (LWA): 66 дБА.
Строение прибора
A
1 Вентиляционно-нагревательная подставка
2 Панель управления
a Кнопка включение/выключение
b Кнопка степени нагревания
c Сигнальная лампочка – І ступень нагревания
(250 W)
d Сигнальная лампочка – ІІ ступень нагревания
(500 W)
20
3 Сито (4 шт.)
Сита можно установить в двух позициях:
a сложенное положение – данное положение
используется только для хранения устройства
(занимает меньше места)
b разложенное положение – используется во время
работы устройства (виден большой промежуток
между решетками)
4 Крышка
5 Отсек для хранения кабеля
6 Кабель питания
Действие и обслуживание сушки
B
Перед первым использованием разложите
сушку и вымойте части, имеющие контакт с перерабатываемым продуктом,
смотрите раздел «Чистка и хранение».
После тщательной сушки приступите
к сборке чистых элементов.
1 Прибор поставьте недалеко от гнезда сети на твердой, стабильной и сухой поверхности.
2 Наполненные продуктами сита установите в разложенной позиции 3b на вентиляционно-нагревательной
подставке 1 и прикройте крышкой 4 . Чтобы разложить решетки, их необходимо повернуть относительно
друг друга на 90° так, чтобы между ними образовался
большой промежуток.
Продукты, предназначенные к сушке, очистите и уложите свободно на ситах, так
чтобы не перекрывать полностью прохождение воздуха на ситах. В зависимости
от количества сушеных продуктов можете
использовать разное количество сит.
Нагретый воздух, проходя через сита, приводит к выпариванию воды из сушеных
продуктов. Время сушки зависит от количества воды в продуктах и их раздробленности, напр. яблоки предлагаем сушить
пластинами не толще 5 мм.
3 Вставьте вилку кабеля питания в гнездо сети.
4 Включите сушку кнопкой
. Прибор включится на
I степени нагревания. Включится сигнальная лампочка 2c .
Запрещено использовать сушку в сложенном положении!
Во время сушки рекомендуем периодически менять сита местами для получения
равномерного эффекта сушки продуктов.
Сушка продуктов с большим содержанием воды, таких как: сливы, виноград
или мокрые грибы, требует значительно
большего времени.
5 Чтобы изменить ступень нагрева, нажмите кнопку
переключения степени нагрева
. Включится сигнальная лампочка 2d .
Прибор может работать на одном из двух
степеней нагревания (250 W или 500 W).
приведет к переходу
Нажатие кнопки
с I степени нагревания на II или наоборот.
6 Чтобы выключить сушку, следует нажать кнопку
.
Полное выключение прибора наступает
после вытягивания вилки из гнезда электросети.
Предупреждение перегрева
Сушка оборудована системой защиты от перегрева:
Автоматическое выключение – при чрезмерном росте
температуры нагревательный элемент отключается,
сушка работает как вентилятор, а после охлаждения
происходит повторное включение нагревательного элемента.
Что делать, если...
Не работает вентилятор или нагревательный элемент сушки:
●● отдайте сушку в сервисный центр.
Чистка и хранение
●● Сита и крышку мойте в воде комнатной температуры
с добавлением средства для мытья посуды. Можно
также их мыть в посудомойках при температуре
макс. 60°С.
●● Протрите сушку влажной тряпочкой и вытрите
насухо.
●● Под влиянием длительного использования может
произойти изменение цвета элементов сушки,
выполненных из пластика. Это нормальное явление.
Не считайте это браком!
●● После мытья тщательно просушите все части прибора.
Утилизация
Утилизируйте упаковку с использованием
экологически безопасных методов. Данный
прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации
электрических и электронных приборов
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Данные нормы определяют действующие на
территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине,
в котором Вы приобрели прибор.
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления,
с целью приведения в соответствие с нормами закона, стандартами, директивами или из конструкционных, коммерческих,
эстетических и других соображений.
21
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване
Преди да започнете да ползвате устройството,
запознайте се със съдържание на цялата
инструкция за експлоатация.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Не включвайте дехидратора, ако
захранващия кабел е повреден
или забележите видими повреди
на корпуса.
●● Ако захранващия кабел се
повреди, следва да бъде заменен
от производителя, в специализирано ремонтно предприятие или
от квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да бъде ремонтиран само от обучени специалисти. Неправилно извършените
ремонти могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност се обърнете към специализиран сервиз.
●● Преди чистене на уреда, монтиране или демонтиране, винаги
изваждайте захранващия кабел от
контакта на захранващата мрежа.
22
●● Внимавайте да не намокрите щепсела на захранващия кабел.
●● Температурата на достъпните
повърхности може да бъде повисока, когато уреда работи.
Не докосвайте повърхността означена със символа
.
●● Устройството може да се използва
от деца на възраст най-малко
8 години и лица с намалени
физически, сетивни или психически способности, или с липса на
опит и знания за уреда, но само
под надзор, или след като порано са разбрали обясненията
за възможните рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на уреда. Уверете се, че децата не си играят
с уреда. Почистването на уреда
и извършването на други действия по поддръжка, не трябва да
се извършват от деца, освен ако
не са завършили 8 години и имат
осигурен съответен надзор.
●● Устройство заедно със захранващия кабел трябва да се съхраняват на место недостъпно за деца
под 8-годишна възраст.
●● Уредът може да се използва само
вътре в помещенията при стайна
температура и на височина не
надвишаваща 2000 метра над
морското равнище.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Включвайте винаги уреда в контакт на захранващата мрежа с променлив ток с напрежение отговарящо на данните изредени в табелката на уреда.
●● Уредът не е предназначен за работа с устройства
за дистанционно управление или таймери с дистанционно.
●● Не изваждайте щепсела от контакта на захранващата мрежа издърпвайки за кабела.
●● Не мийте под течаща вода, не потапяйте вентилационно-нагревателната основа във вода по време
на миене.
●● Не поставяйте ситата с продукти от които тече
вода на вентилационно-нагревателната основа.
●● В случай на заливане с вода на вентилационнонагревателната основа и електрическите елементи, преди да използвате уреда старателно го
изсушете.
●● За миене на вентилационно-нагревателната основа
не използвайте агресивни миещи препарати под
формата на емулсия, млека, пасти и др. Те могат
между другото да изтрият нанесените там информационни символи и графики, такива като: мерни единици, означения, предупредителни знаци и др.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно ползването му
●● Този уред е предназначен само за битова употреба
в домашни условия.
●● Преди включване на уреда извадете кабела нами-
ращ се в вентилационно-нагревателната основа,
извадете само нужната дължина на захранващия
кабел.
●● Преди първа употреба на уреда старателно
измийте всички елементи на оборудването.
●● След като завършите използването на уреда, извадете захранващия кабел от контакта на захранващата мрежа.
Технически данни и описание
Техническите параметри се намират в табелката на
уреда.
Номинална вместимост: 11 л.
Шум генериран от уреда (LWA): 66 dB/A.
Строеж на уреда
A
1 Вентилационно – нагряваща основа
2 Панел за управление
a Бутон включи/изключи
b Бутон за превключване на степента на нагряване
c Сигнализираща лампичка – I степен на нагряване
(250 W)
d Сигнализираща лампичка – II степен на нагряване (500 W)
3 Сита (4 бр.)
Ситата могат да бъдат подредени по два начина:
a сгънато положение - използва се само за съхранение на уреда (заема по-малко пространство)
b разгъната позиция – използва се по време на
работа (вижда се голямо разстояние между
тавичките)
4 Капак
5 Място за захранващия кабел
6 Захранващ кабел
Действие и обслужване на
дехидратора
B
Преди първа употреба демонтирайте елементите на дехидратора и измийте тези
части, които имат контакт с хранителните продукти, вижте раздела „Чистене
и поддържане”. След като старателно сте
ги изсушили монтирайте отново всички
чисти елементи на уреда.
1 Поставете уреда в близост до захранващ контакт, на
твърда, суха и стабилна повърхност
2 Напълнените с продукти сита поставете в разложена
позиция 3b на вентилационно – нагревателната основа
1 и затворете с капака 4 . За да разгънете тавичките
трябва да ги завъртите една спрямо друга на 90°, така
че между тях да се появи голямо разстояние.
Продуктите предназначени за сушене
изчистете и разположете свободно на
ситата, така, че да не спирате изцяло
преминаването на въздуха между ситата.
В зависимост от количеството на сушените продукти, можете да използва-те
произволен брой сита.
Затопленият въздух, преминавайки през
ситата води до изпаряване на водата
от изсушаваните продукти. Времето
на сушене зависи от съдържанието на
водата в продуктите и големината на
парчетата, например ябълките препоръчваме да сушите на филии, не по-дебели от
5 мм.
3 Включете щепсела на захранващия кабел в контакта
на захранващата мрежа.
4 Включете дехидратора с бутона . Уредът започва
да работи на I степен на нагряване. Ще светне сигнална
лампа 2c .
Не използвайте уреда за сушене с тавички
в сгънато положение!
23
По време на сушене препоръчваме да
сменяте от време на време мястото на
ситата за да може по равномерен начин да
се изсушат всички продукти в уреда. Сушенето на продукти с голямо съдържание на
вода, такива като: сливи, грозде или мокри
гъби, изисква значително по-дълго време.
5 За да смените степента на нагряване натиснете
бутона за превключване на степента на нагряване
.
Светва сигнализираща лампа 2d .
редът може да работи в една от двете
степени на нагряване (250 W или 500 W).
Натискането на бутона
води до превключване от I степен на нагряване към II
степен или обратно.
6 За да изключите дехидратора натиснете бутона
Утилизация
Утилизацията трябва да се извърши по
екологосъобразен начин. Това устройство
е етикетирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/EС относно
отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (waste electrical and electronic
equipment – WEEE – отпадъци от електрическо и електронно оборудване). Насоките в Директивата съдържат
правилата за връщане и рециклиране на използваното
оборудване в съответствие с действащите закони в ЕС.
Трябва да се обърнете към специализиран магазин на
дребно, който ще Ви информира за местата за утилизация.
.
Напълно изключване на уреда настъпва
след изваждане на щепсела от контакта
на мрежата.
Предпазване от прегряване
Дехидратора е снабден с термичен предпазител противпрегряване:
Автоматичен превключвател – при прекомерно повишаване на температурата настъпва изключване на
нагревателя, дехидратора работи като вентилатор,
а след като се охлади, настъпва отново автоматично
включване на нагревателя.
Какво да направим когато...
Не работи вентилатора или нагревателя на дехидратора:
●● обърнете се към ремонтен сервиз.
Чистене и поддържане
●● Ситата и капака мийте в хладка вода с малко препарат за миене на домашни съдове. Може да бъде
измита също в миялна машина при температура
макс. 60°C.
●● Вентилационно – нагревателния блок 1 изтрийте
само с влажна кърпа, а после изсушете.
●● След дълготрайно използване, може да се появи
явлението оцветяване на елементите изработени
от пластмаса. Това е нормално явление, не го приемайте като недостатък!
●● След като измиете, старателно изсушавайте всички
елементи на уреда.
24
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб
за необхідністю скористатися нею під час користування
сушкою у майбутньому.
Вказівки щодо техніки безпеки та належної
експлуатації
Перед початком експлуатації пристрою ознайомтеся зі змістом всієї Інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Не включайте сушку, якщо кабель
живлення пошкоджений або корпус вентиляційно-нагрівальної підставки видимо пошкоджений.
●● Якщо кабель живлення буде
пошоджено, він повинен бути замінений у виробника або в спеціалізованому сервісному центрі, або
кваліфікованою особою з метою
попередження загрози.
●● Ремонт приладу може виконувати виключно навчений персонал. Неправильно виконаний
ремонт може привести до серйозної загрози для користувача.
У випадку виявлення неполадок
зверніться у спеціалізований сервісний центр.
●● Перед чисткою приладу, збіркою
або його демонтажем завжди
виймайте кабель із гнізда електромережі.
●● Будьте обережні, щоб не намочити вилку кабелю живлення.
●● Температура відкритих поверхонь
може бути вищою, коли обладнання
працює. Не торкайтеся поверхні,
позначеної символом
.
●● Пристроєм можуть користуватися
діти віком від 8 років та особи
з обмеженими фізичними, сенсорними й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою. Необхідно
прослідкувати, щоб діти не бавилися з пристроєм. Діти не повинні
чистити пристрій та виконувати
інші дії з догляду за ним, якщо їм не
виповнилося 8 років і вони не перебувають під належним наглядом.
●● Пристрій з проводом живлення
має зберігатися у місці, недоступному для дітей, молодших 8 років.
●● Використовуйте прилад лише всередині приміщень при кімнатній
температурі на висоті не вище
2000 м над рівнем моря.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Прилад завжди підключайте до гнізда електромережі (виключно змінного струму) із напругою, що
відповідає поданій на інформаційному табло приладу.
●● Прилад не призначений для робот із використанням часових вимикачів або окремої системи дистанційного управління.
25
●● Не витягайте вилку із гнізда електромережі, тягнучи
за кабель.
●● Не мийте під проточною водою і не занурюйте вентиляційно-нагрівальну підставку у воду під час миття.
●● Не ставте прилад на системи вентиляції та опалення.
●● У випадку заливання водою внутрішніх електричних
елементів, вентиляційної нагрівальної підставки,
перед повторним включенням в мережу ретельно
її висушіть.
●● Для миття корпусу вентиляційно-нагрівальної підставки не використовуйте агресивні миючі засоби
у вигляді емульсій, молочка, паст і т.д. Вони
можуть, між іншим, видалити інформаційні графічні
символи, такі як мітки, позначення, знаки попередження і т.п.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Цей
прилад призначений тільки для побутового
використання.
●● Перед включенням приладу витягніть із схову
вентиляційно-нагрівальної підставки необхідну
довжину кабелю живлення.
●● Перед першим використанням приладу ретельно
вимийте частини обладнання.
●● Після завершення роботи вийміть кабель живлення
із гнізда мережі.
Технічні параметри та опис приладу
Технічні параметри вказані на інформаційному табло
виробу.
Номінальний об’єм: 11 л.
Шум приладу (LWA): 66 дБА.
Будова приладу
A
1 Вентиляційно-нагрівальна підставка
2 Панель управління
a Кнопка включення/виключення
b Кнопка ступеня нагрівання
c Сигнальна лампочка – І ступінь нагрівання (250 W)
d Сигнальна лампочка – ІІ ступінь нагрівання (500 W)
3 Сито (4 шт.)
Сита можна встановити у двох позиціях:
a складене положення – використовується тільки під
час зберігання пристрою (займає менше місця)
b розкладене положення – використовується під
час роботи пристрою (видно великий проміжок
між решітками)
26
4 Кришка
5 Відсік для кабелю живлення
6 Кабель живлення
B
Робота та обслуговування сушки
Перед першим використання розкладіть
сушку та вимийте частини, що мають
контакт із продуктом, що перероблявся,
дивіться розділ «Чистка і зберігання».
Після ретельної сушки приступіть до монтажу чистих елементів.
1 Прилад поставте недалеко від гнізда мережі на твердій, стабільній і сухій поверхні.
2 Наповнені продуктами сита встановіть у розкладеній
позиції 3b на вентиляційно-нагрівальній підставці 1
і прикрийте кришкою 4 . Щоб розкласти решітки, їх необхідно повернути відносно одна одної на 90° так, щоб між
ними утворився великий проміжок.
Продукти, призначені для сушки, очистіть
та вкладіть вільно на ситах, так щоб не
перекривати повністю проходження повітря на ситах. В залежності від кількості
сушених продуктів можна використовувати різну кількість сит.
Нагріте повітря, проходячи через сита,
приводить до випарювання води із сушених продуктів. Час сушки залежить від
кількості води в продуктах та їх подрібненості, напр. яблука пропонуємо сушити
пластинами, не товстішими 5 мм.
3 Вкладіть вилку кабелю живлення в гніздо мережі.
4 Увімкніть сушку кнопкою
. Прилад включиться на
I ступені нагрівання. Включиться сигнальна лампочка 2c .
Заборонено
використовувати
в складеному положенні!
сушку
Під час сушки рекомендуємо періодично
міняти сита місцями для отримання рівномірного ефекту сушки продуктів. Сушка
продуктів із великим вмістом води, таких
як: сливи, виноград або мокрі гриби, вимагає значно більшого часу.
5 Щоб змінити ступінь нагрівання, натисніть кнопку
переключення ступеня нагрівання
. Включиться сигнальна лампочка 2d .
Прилад може працювати на одному із двох
ступенів нагрівання (250 W або 500 W).
Натискання кнопки
приведе до переходу з I ступеня нагрівання на II або навпаки.
6 Щоб виключити сушку, слід натиснути кнопку
.
Повне виключення приладу настає після
витягання вилки із гнізда електромережі.
Попередження перегрівання
Сушка обладнана системою термічної безпеки від перегрівання:
Автоматичний вимикач – при надмірному рості температури наступає нагрівального елементу, сушка працює
як вентилятор, а після охолодження настає повторне
нагрівального елементу.
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі застосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Що робити, якщо...
Не працює вентилятор або нагрівальний елемент
сушки:
●● віддайте сушку в сервісний центр.
Чистка і зберігання
●● Сита і кришку мийте у воді кімнатної температури із
додаванням засобу для миття посуду. Можна також
їх мити у посудомийних машинах при температурі
макс. 60°С.
●● Вентиляційно-нагрівальний комплекс 1 протріть
вологою ганчіркою і витріть насухо.
●● Під впливом тривалого використання може виступити явище зміни кольору елементів, виготовлених із
пластику. Це нормальне явище. Не вважайте це за
брак!
●● Після миття ретельно висушіть всі елементи приладу.
Утилізація
Цей прилад маркіровано згідно положень
європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що
були у використанні (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Директивою
визначаються можливості, які є дійсними
у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні
можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати прилад у будьякий момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційними, торговельними, естетичними та
іншими причинами.
27
KZ Құрметті пайдаланушылар!
Сізді біздің құрылғымызды таңдауыңызбен құттықтаймыз.
Zelmer тауарларының пайдаланушылары қатарына қош
келдіңіз.
Ең үздік нәтижелерге жету үшін біз тек қана Zelmer
түпнұсқа аксессуарларын қолдануды ұсынамыз. Олар
осы өнім үшін арнайы жобаланған.
Аталмыш қызмет көрсету бойынша нұсқаулықпен
мұқият танысуыңызды сұраймыз. Қауіпсіздік техникасы
ережелеріне ерекше назар аудару қажет. Құралды әрі
қарай пайдалану барысында қолдану үшін нұсқаулықты
сақтап қоюыңызды сұраймыз.
Қауіпсіздік техникасы және дұрыс
пайдалану бойынша нұсқаулар
Құрылғыны пайдалануды бастағанға дейін
қолдану бойынша нұсқаулықтың мазмұнымен
танысыңыз.
ҚАУІПТІ! / НАЗАР
АУДАРЫҢЫЗ!
Ережелерді сақтамау
жарақаттарға алып келуі
мүмкін
●● Қуат көзінің кәбілі бұзылған
болса немесе желдету-қыздыру
түпқоймасының корпусында білінетін бұзылымдар байқалса,
кептіргішті қоспаңыз.
●● Егер
қорек
шоғырсымында
ақау болса, қауіптің алдын алу
мақсатында оны өндіруші немесе
арнайы қызмет көрсету орталығы
немесе кәсіби маман алмастыруы
тиіс.
●● Құралды жөндеуді тек оқыған
қызметкерлер ғана жүзеге асыруы
тиіс. Дұрыс жүргізілмеген жөндеу
пайдаланушыға қауіп төндіруі
мұмкін. Ақау туындаған жағдайда
маманданған қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
●● Бұйымды
тазалаудың,
құрастырудың немесе бөлшекте28
удің алдында кәбілді электр желісінің ұяшығынан әрқашан суырып
отырыңыз.
●● Қуат көзі кәбілінің ашасын суландырмау үшін сақ болыңыз.
●● Ашық беттердің температурасы
құрылғы жұмыс істеп тұрған
уақытта жоғары болуы мүмкін.
нышанымен белгіленген
беткі қабатты ұстамаңыз.
●● Құрылғыны 8 жастан асқан балалар және физикалық, сенсорлық
және психикалық мүмкіндіктері
шектелген адамдар, сондай-ақ
құрылғымен
жұмыс
істеу
тәжірибесі болмаған адамдар
қолдана алады, бұл ретте олар
құрылғыны біреудің бақылауымен
ғана
немесе
ықтимал-қауіпқатерлер алдын ала түсінікті түрде
түсіндірілгеннен кейін, құрылғыны
қауіпсіз пайдалану жөніндегі
нұсқамадан
өткеннен
кейін
ғана қолдана алатын болады.
Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау қажет. Балалар 8 жасқа толмаған және тиісті
қадағалау болмаған жағдайда
оларға құрылғыны тазалауға
немесе күтім бойынша басқа да
шараларды жүзеге асыруға болмайды.
●● Құрылғы қуат сымымен бірге
8 жастан кіші балалардың қолы
жетпейтін жерде сақталу керек.
●● Құрылғыны тек қана жабық орынжайда,
бөлме
температурасында және теңіз деңгейінен ең
көбі 2000 м биіктікте қолдануға
болады.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Осы талаптарды
орындамау меншікке
залал келтіруі мүмкін
Бұйымның құрылысы
1 Желдету-қыздыру түпқоймасы
2 Басқару тақтасы
a Қосу/сөндіру түймесі
●● Бұйымды, өзінің беткі жағында жазылған кернеуге
сай келетін кернеуге ие болып табылатын (айнымалы токтың ғана) электр желісінің ұяшығына ғана
қосыңыз.
●● Бұйым сыртқы уақыттық сөндіргіштерді немесе
жеке аралық басқару жүйесін пайдалануға
арналмаған.
●● Кәбілді тарта отырып, ашаны электр желісінің
ұяшығынан тартып шығармаңыз.
●● Желдету-қыздыру түпқоймасын ағынды судың
астында жумаңыз және жуған кезде суға
батырмаңыз.
●● Електерді ішінен су ағатын өнімдермен бірге
желдету-қыздыру түпқоймасының үстіне қоймаңыз.
●● Ішкі электрлік элементтерге, желдету-қыздыру
түпқоймасына су төгілген болса, кептіргішті
қайтадан желіге қосудың алдында, оны жақсылап
кептіріп алыңыз.
●● Желдету-қыздыру түпқоймасының корпусын жуу
үшін эмульсиялар, сүтше, паста сияқты және т.б.
заттар түріндегі агрессивті тазартқыш құралдарды
қолданбаңыз. Олар таңбалар, белгіленулер,
ескерту белгілері сияқты және т.б. ақпараттық
графикалық нышандарды шайып кетуі мүмкін.
КЕҢЕСТЕР
Бұйым туралы ақпарат
және оны қолдану
бойынша нұсқаулар
●● Бұл құрылғы тек жеке үйде пайдалануға арналған.
●● Бұйымды қосудың алдында желдету-қыздыру
түпқоймасының сымды сақтауға арналған
бөлігінен қуат көзі кәбілінің қажетті ұзындығын
алып шығарыңыз.
●● Құралды алғаш пайдаланар алдында барлық
бөлшектерін мұқият жуыңыз.
●● Жұмыс аяқталғаннан кейін қуат көзінің кәбілін
желінің ұяшығынан суырып алыңыз.
Бұйымның техникалық параметрлері
және сипаты
Техникалық параметрлер бұйымдағы
тақтайшада көрсетілген.
Атаулы көлемі: 11 л.
Бұйымның шуылы (LWA): 66 дБА.
ақпараттық
A
3
4
5
6
b Қыздыру дәрежесінің түймесі
c Сигналдық жарықшам – қыздырудың І-сатысы
(250 Вт)
d Сигналдық жарықшам – қыздырудың ІІ-сатысы
(500 Вт)
Елек (4 дана)
Електерді екі жайғасымда орнатуға болады:
a жиналған жайғасым – бұл жайғасым құрылғыны
сақтау үшін ғана қолданылады (көп орын алады)
b жаюлы жайғасым – құрылғы жұмыс істеп жатқан
кезде қолданылады (торлардың арасында үлкен
аралық көрінеді)
Қақпақ
Кәбілді сақтауға арналған бөлік
Қорек шоғырсымы
Кептіргіштің әрекеті және оған қызмет
көрсету
B
Бірінші
рет
қолданудың
алдында
кептіргішті жайып, қайта өңделетін
өніммен жанасатын бөліктерді жуып,
«Тазарту және сақтау» бөлімін қараңыз.
Жақсылап кептіргеннен кейін таза
элементтерді құрастыруға кірісіңіз.
1 Бұйымды желінің ұяшығынан алыс болмайтын
жерге, қатты, тұрақты және құрғақ қабатқа қойыңыз.
2 Өнімдермен толтырылған електерді 1 желдетуқыздыру түпқоймасында 3b жаюлы жайғасымда
орнатыңыз да, 4 қақпақпен жабыңыз. Торларды қойып
шығу үшін, олардың арасында үлкен аралық пайда
болуы үшін, оларды бір-біріне қарама-қарсы қойып 90°қа бұру керек.
Кептірілуі тиісті өнімдерді тазалаңыз
және електерді ауаның өтуін толығымен
бөгемеу үшін електерге еркін түрде қойып
шығыңыз. Кептірілген өнімдердің санына
байланысты, сіз електердің әртүрлі
санын қолдана аласыз.
Қыздырылған ауа електерден өтіп,
кептірілген өнімдерден судың булануына
себеп болады. Кептіру уақыты өнімдердегі
судың мөлшеріне және олардың ыдарау
дәрежесіне байланысты болады, мысалы
алмаларды 5 мм-ден жіңішке болмайтын
тілімшелер түрінде кептіруге ұсынамыз.
3 Қуат көзі кәбілін желінің ұяшығына салыңыз.
29
4 Кептіргішті
түймесімен қосыңыз. Бұйым
қыздырудың І-дәрежесінде қосылады. Сигналдық
жарықшам қосыла ды 2c .
Кептіргішті жиналған күйде қолдануға
тыйым салынады!
Кептірген кезде өнімдерді кептірудің
біркелкі әсеріне ие болу үшін електердің
орнын кезең-кезең ауыстырып тұруды
ұсынамыз. Судың көп мөлшерін қамтитын
өнімдерді, мысалы: алхорыны, жүзімді
және дымқыл саңырауқұлақты кептіру
үшін өте көп уақыт керек.
5 Қыздыру дәрежесін өзгерту үшін қыздыру дәрежесін
ауыстырып қосу түймесін басыңыз
. Сигналдық
жарықшам қосылады 2d .
●● Бұйымды
жуып болғаннан кейін, оның барлық
бөліктерін жақсылап кептіріңіз.
Кәдеге жарату
Кәдеге жарату экологиялық қауіпсіз
тәсілмен орындалуы тиіс. Бұл құрылғы
электрлі және электр жабдығын кәдеге
жарату туралы 2012/19/EU Еуропалық
Директиваға сәйкес таңбаланған (waste
electrical and electronic equipment – WEEE
– электрлі және электр жабдығын кәдеге жарату). Директива тапсыру ережесін және қолданыстағы ЕС нормаларына сәйкес пайдаланылған жабдықты кәдеге жаратуды
қарастырады. Кәдеге жарату жерлері туралы ақпарат
беретін арнайы бөлшек сауда дүкендеріне жүгіну қажет.
Бұйым қыздырудың екі деңгейінің бірінде
жұмыс істеуі мүмкін (250 Вт немесе
500 Вт).
түймесін басқан кезде
қыздырудың мәні І-дәрежеден ІІ-дәрежеге
немесе керісінше бағытта ауысады.
6 Кептіргішті сөндіру үшін түймесін басу керек
.
Аша электр желісінің ұяшығынан тартып
шығарылғаннан кейін, бұйым толығымен
сөндіріледі.
Қызып кетудің алдын алу
Кептіргіш қызып кетуден қорғайтын жүйемен
жабдықталған:
Автоматты түрде сөндіру – температура шамадан
тыс көтерілген жағдайда қыздыру элементі сөндіріледі,
кептіргіш желдеткіш ретінде жұмыс істейді, ал суығаннан
кейін қыздыру элементі қайтадан қосылады.
Не істеу керек, егер...
Кептіргіштің желдеткіші немесе қыздыру элементі
жұмыс істемейді:
●● кептіргішті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
Тазалау және сақтау
●● Електер
мен қақпақты ыдыс-аяқ жууға арналған
құралды қоса отырып, бөлме температурасы
ауқымындағы сумен жуыңыз. Оларды ыдыс-аяқ
жуатын машинада, 60°С-ден аспайтын температура
ауқымында жууға да болады.
●● Кептіргішті ылғалды шүберекпен сүртіңіз де,
құрғатыңыз.
●● Ұзақ уақыт бойы қолданудың әсерінен пластиктен
жасалған кептіргіштің элементтернің түсі өзгеруі
мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс. Бұны ақау деп
санамаңыз!
30
Шаңсорғышты белгіленбеуі бойынша қолдану және оған дұрыс
қарамау нәтижесінде келтірілген қисыны бар зақымдарға
импортшы/әзірлеуші жауап бермейді.
Дайындаушы бұйымды заңның нормаларына, стандарттарға,
директиваларға сәйкес келтіру мақсатымен немесе
құрылмалық, коммерциялық, эстетикалық және басқа да
түсінікпен, алдын ала хабарландырусыз кез келген сәтте
түрлендіру құқығын өзіне қалдырады.
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay your special
attention to important safety instructions. Keep this User’s
Guide for future reference.
Safety operation instructions
Before using the device, read the whole content of the
manual.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● Do not use the appliance if the power
cord is damaged or the heat and
ventilation unit is visibly damaged.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● All repairs must be performed by
qualified personnel. Incorrect repairs
may cause serious hazard to the
user. In case of any defects, contact
an authorised service centre.
●● Always unplug the appliance before
cleaning, assembly and disassembly.
●● Be careful not to wet the plug of the
supplying cord.
●● The temperature of accessible surfaces
may be high when the appliance is
operating. Do not touch the surface
marked with the
symbol.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children unless they are older than
8 and supervised.
●● Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
●● Only use the appliance indoors at
room temperature and up to 2000 m
above sea level.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Plug the appliance only to a grounded AC electrical
outlet with voltage corresponding to the voltage
specified on the nameplate.
●● The appliance is not intended for use with any external
time switches or a separate remote control system.
●● Do not unplug the appliance by pulling on power cord.
●● Do not wash the appliance under running water or
immerse the heat and ventilation unit in water while
cleaning.
●● Do not place drying trays containing products dripping
with water on the heat-and ventilation unit.
●● If water gets inside the heat-and-ventilation unit and
comes into contact with any electrical components,
make sure to dry the appliance thoroughly before
plugging it into electrical outlet.
●● Do not clean the body of the heat and ventilation unit
with any aggressive detergents, such as emulsion,
milk, paste, etc. as they can remove the graphic
symbols such as: scales, labels, caution signs, etc.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● This appliance is intended for domestic use only.
●● Unwind a sufficient length of the cord from the storage
compartment of the heat and ventilation unit before
attempting to use the appliance.
●● Clean all parts of your appliance thoroughly before first
use.
●● Unplug the appliance after use.
31
For even drying result, it is recommended to
change the position of sieves from time to time
during operation. Note that drying products
with high water content, such as plums, grapes
or wet mushrooms takes much more time.
Technical data and description
The technical data are given on the nameplate.
Nominal capacity: 11 l.
Noise level (LWA): 66 dB/A.
Construction of the appliance
A
1 Heat-and-ventilation unit
2 Control panel
a On/Off switch
b Power level switch
c Indicator light – power level I (250 W)
d Indicator light – power level II (500 W)
3 Drying trays (4 pcs.)
The drying trays may be adjusted between two positions:
a Folded position – only for storing the appliance
(saving space)
b Extended position – for using the appliance (a large
gap is visible between the trays)
4 Lid
5 Cord storage compartment
6 Power cord
Use and operation
B
Before using the appliance for the first time,
disassemble it and wash all parts that come into
contact with the processed food products (see
„Cleaning and Maintenance”). Reassemble once dry.
1 Place the appliance on hard, dry and level surface near
a wall socket.
2 Distribute the food on drying trays and place the trays in
the extended position 3b on the heat and ventilation unit 1
Apply the lid 4 . To extend the trays, rotate them 90 degrees
relative to each other so that a large gap is visible between them.
Distribute food products loosely on trays,
making sure not to block the airflow through the
trays. Choose the number of trays according to
the amount of food you intend to dry.
Dehydration is achieved by the circulation
of hot air through the trays. The drying time
depends on the content of water in products
and their fragmentation. For example, when
drying apples, it is recommended to use slices
not thicker than 5 mm.
3 Insert the plug into a wall outlet.
4 Switch on the appliance by pressing the On/Off button
. The appliance will start operating on power I setting. The
indicator light 2c will come on.
Never use the appliance with trays in the folded
position!
32
5 To change the power level, press the power adjust button
. The indicator light 2d will come on.
The appliance has two power settings (250 W
and 500 W). Press the
button to switch
between power level I and II.
6 Press
to switch off the appliance.
To completely switch off the appliance, pull the
plug from the wall socket.
Overheat protection
The dryer is equipped with a thermal protection system:
Circuit breaker – in case of excessive temperature increase,
the heating element will disengage automatically and the fan
will remain on. The heating element comes on again once
cooled down to normal service temperature.
Troubleshooting
The fan or the heating element does not work:
●● Return the appliance to a service centre.
Cleaning and maintenance
●● Wash the drying trays and the lid in warm soapy water.
They are also suitable for dishwasher at max. 60°C.
1 with a damp
cloth and wipe dry.
●● Plastic parts of the appliance may change colour during
long-term use. It is normal and should not be considered
a defect.
●● Dry all parts thoroughly after cleaning.
●● Clean the heating and ventilation unit
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling
of used appliances as applicable throughout the EU. Please
ask your specialist retailer about current disposal facilities.
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
1
2
520 W
4
22,5 cm
3
PL
1. Wysoka moc 520 W przyspieszająca proces
suszenia, z możliwością regulacji 2. Sterowanie
elektroniczne 3. Łatwe przechowywanie
4. Zabezpieczenie przed przegrzaniem
RU
1. Высокая мощность 520 Вт ускоренный
процесс сушки, с возможностью регулировки
2. Электронное управление 3. Удобное хранение
4. Защита от перегрева
CZ
1. Vysoký výkon 520 W urychlující sušení,
s možností regulace 2. Elektronické ovládání
3. Jednoduché skladování 4. Pojistka proti přehřání
BG
SK
1. Vysoký výkon 520 W urýchľuje proces sušenia,
s možnosťou nastavenia 2. Elektronické ovládanie
3. Jednoduché skladovanie 4. Ochrana proti prehriatiu
1. Висока мощност от 520 W ускоряваща процеса
на сушене с възможност за регулиране
2. Електронно управление 3. Лесно съхранение
4. Защита срещу прегряване
UA
1. Висока потужність 520 Вт прискорює процес
сушіння, з можливістю регулювання
2. Електронне управління 3. Зручне зберігання
4. Захист від перегріву
KZ
1. Жоғары қуат 520 Вт, кептірудің тездетілген
үдерісі, реттеу мүмкіндігі 2. Электрондық басқару
3. Ыңғайлы сақтау 4. Қызып кетуден қорғау
EN
1. Adjustable high power of 520 W to accelerate
the drying process 2. Electronic control
3. Easy storage 4. Overheating protection
HU
RO
1. Nagy teljesítmény – 520 W, mely gyorsítja
a szárítási folyamatot, s mely beállítható
2. Elektronikus vezérlés 3. Könnyen tárolható
4. Túlhevülés elleni védelem
1. Putere mare de 520 W care grăbeşte procesul
de uscare, cu posibilitate de reglare 2. Comandă
electronică 3. Depozitare simplă 4. Protecţie
împotriva supraîncălzirii
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, POLAND
9001274241
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement