Zelmer | ZHS14050 (33Z015) | User manual | Zelmer ZHS14050 (33Z015) User Manual

Zelmer ZHS14050 (33Z015) User Manual
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
LOKÓWKO-SUSZARKA DO WŁOSÓW Typ 33Z015
2–5
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
KULMOFÉN NA VLASY Typ 33Z015
6–8
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
KULMOFÉN NA VLASY Typ 33Z015
9–11
HU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HAJSÜTŐVASAS HAJSZÁRÍTÓ 33Z015 Típus
12–15
RO
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ONDULATOR – USCĂTOR DE PĂR Tip 33Z015
16–19
RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФЕН ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС Tип 33Z015
20–23
BG
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
СЕШОАР-МАША ЗА КОСА Тип 33Z015
24–27
UA
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ФЕН - ЩІТКА ДЛЯ ВОЛОССЯ Тип 33Z015
28–31
LT
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PLAUKŲ SUKIMO ŽNYPLĖS - DŽIOVINTUVAS Tipas 33Z015
32–34
LV
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
MATU IEVEIDOTĀJS Tips 33Z015
35–37
ET
KASUTUSJUHEND
FÖÖN-KOOLUTAJA Mudel 33Z015
38–40
EN
USER MANUAL
HOT AIR CURLING BRUSH Type 33Z015
41–43
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji lokówko-suszarki.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem lokówko-suszarki do
włosów, proszę obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi
instrukcjami użytkowania i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykać gorących
powierzchni urządzenia.
●● Gdy lokówko-suszarka jest włączona, nigdy nie pozostawiaj jej bez nadzoru. Ryzyko pożaru.
●● Podczas pracy nie kładź lokówko-suszarki na mokrej
powierzchni lub ubraniu.
●● Upewnij się, że otwory wlotowy i wylotowy nigdy nie są
zablokowane.
●● Nigdy nie zanurzaj lokówko-suszarki, przewodu zasilają-
cego lub wtyczki w wodzie. Nigdy nie odkładać lokówkosuszarki do dołu, w taki sposób, że może ona wpaść do
wody będąc wciąż włączona.
●● Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono wpaść do wody lub być nią ochlapane.
●● Nie używaj podczas kąpieli.
●● Lokówko-suszarka powinna być stosowana jedynie do
suszenia i układania włosów.
●● Upewnij się, czy elementy wyposażenia są suche na
zewnątrz i wewnątrz i następnie załóż je na lokówkosuszarkę.
●● Jeżeli podczas jej używania wystąpi uszkodzenie,
wyciągnij natychmiast wtyczkę zasilania i odeślij ją do
serwisu.
●● Nigdy nie próbuj usuwać pyłu lub ciał obcych z wnętrza
lokówko-suszarki do włosów używając ostrych przedmiotów (np. grzebienia).
●● Nigdy nie wkładaj lub nie wsuwaj żadnych przedmiotów
do otworów lokówko-suszarki.
●● Nigdy nie blokuj otworów wlotu lub wylotu powietrza, ani
nie kładź lokówko-suszarki na miękkim podłożu, takim
jak łóżko lub kanapa, gdzie mogą zostać zablokowane
otwory przepływu powietrza. Przechowuj lokówko-suszarkę bez włosów, itp.
●● Nie używaj na zewnątrz lub tam, gdzie są stosowane
produkty w aerozolu (atomizerze) lub gdzie podawany
jest tlen.
2
●● Jeżeli
lokówko-suszarka wpadnie do wody, przed jej
wyjęciem wyciągnij wtyczkę zasilania. Nie sięgaj po nią
do wody. Nie wolno później używać lokówko-suszarki.
●● Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
●● Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego
układu zdalnej regulacji.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
●● Sprawdzaj regularnie przewód zasilania. Izolacja nie
może być uszkodzona ani też popękana.
●● Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących
powierzchni.
●● Podczas pracy, lokówko-suszarka staje się gorąca.
Nie umieszczaj lokówko-suszarki w pobliżu materiałów
łatwopalnych.
●● Przed odłożeniem lokówko-suszarki, pozwól na jej ostygnięcie.
●● Nie kieruj gorącego powietrza w kierunku oczu, rąk lub
innych miejsc wrażliwych na ciepło.
●● Nie używaj urządzenia wobec osób, które śpią.
●● Nie wyciągać wtyczki zasilania przez ciągnięcie za przewód zasilający, a jedynie za samą wtyczkę.
●● Zagrożenia istnieją również przy wyłączonej lokówkosuszarce. Zawsze odłączaj lokówko-suszarkę od zasilania po jej użyciu lub w celu jej czyszczenia.
●● Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół lokówko-suszarki (ryzyko przerwania przewodu).
●● Nigdy nie wolno niczym przykrywać lokówko-suszarki,
ponieważ może to powodować akumulację ciepła w jej
wnętrzu.
●● W przypadku oddawania lokówko-suszarki innej osobie,
proszę przekazać tej osobie również instrukcję. Co do
lokówko-suszarek, dla których upłynęła ich trwałość
użytkowa, musimy pozbyć się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska zgodnie z Ustawą
o Gospodarce Odpadami. Nie wolno pozbywać się
lokówko-suszarki razem z odpadkami domowymi. Proszę skonsultować się z lokalnym ośrodkiem gospodarki
odpadami.
●● Tam gdzie występują nasadki, mogą stać się gorące
podczas i po użyciu. Przed ich dotykaniem, należy
pozwolić na ich ostygnięcie.
GW33-037_v02
●● Nie stosuj nie zalecanych nasadek.
●● Zawsze odłączaj lokówko-suszarkę od sieci po zakoń-
●● Przed rozpoczęciem modelowania włosów, należy uczesać włosy.
●● Unikaj zbytniego wysuszenia włosów z powodu nadmier-
czeniu używania.
●● Gdy lokówko-suszarka do włosów jest używana
w łazience, po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka,
gdyż bliskość stanowi zagrożenie nawet wtedy,
kiedy lokówko-suszarka do włosów jest wyłączona.
●● Używaj lokówko-suszarki jedynie w sposób zgodny
z jej przeznaczeniem, jak to jest opisane w niniejszej
instrukcji.
nego ciepła, ponieważ w takiej sytuacji Twoje włosy tracą
swoją naturalną wilgotność, łamią się i stają się sztywne.
●● Po ułożeniu włosów za pomocą dowolnej z nasadek, ustaw
przycisk prędkości i temperatury nadmuchu w położeniu
niskiej temperatury powietrza (4) i ochłódź włosy przez
skierowanie strumienia najniższej temperatury powietrza
na nie w celu uzyskania bardziej stabilnego kształtu fryzury.
●● Wyposażenie nagrzewa się podczas jego używania,
dlatego wyłączaj lokówko-suszarkę podczas nakładania
i zdejmowania wyposażenia.
UWAGA: Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym,
zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie
przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Lokówka ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Temperatura nadmuchu: 105°C (przy najszybszym ustawieniu i w odległości 5 cm).
Prędkość powietrza: 11±1 m/s (przy najszybszym ustawieniu i w odległości 5 cm).
Rodzaj ochrony przed porażeniem elektrycznym: II.
OSTRZEŻENIE: Nie używać niniejszego
urządzenia w pobliżu wody nad wanną,
basenem lub innym zbiornikiem z wodą.
OSTRZEŻENIE: Przestrzegaj powyższych zasad
w celu uniknięcia ryzyka oparzenia, porażenia prądem
lub pożaru.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Niniejszy zestaw lokówko-suszarki jest specjalnie przeznaczony do modelowania włosów. W celu uzyskania najlepszych wyników, należy dokładnie przeczytać wszystkie
wyjaśnienia.
●● Okresy czasu oferowane do używania wyposażenia są
dokładnie podane. Podczas używania wyrobu, można
określić odpowiednie odstępy czasu w stosunku do
budowy, długości i grubości włosów.
●● Najlepsze rezultaty można uzyskać używając zestawu
lokówko-suszarki wtedy, kiedy włosy są wilgotne. Jeżeli
Twoje włosy są mokre, należy wysuszyć do momentu,
kiedy staną się wilgotne. Jeżeli Twoje włosy są suche,
zmocz je lekko i staną się wilgotne.
1
2
3
Budowa lokówko-suszarki
1 Koncentrator powietrza
2 Przyciski zwalniania nasadki
3 Przycisk Jonic On/Off – zapobiega elektryzowaniu się
włosów
4 Przycisk regulacji prędkości i temperatury nadmuchu
5 „Uszko” do zawieszania
4
5
GW33-037_v02
3
Średnica szczotki ø 21 mm
Lokówka
Średnica szczotki ø 32 mm
9
Obsługa i działanie lokówko-suszarki
NAKŁADANIE WYPOSAŻENIA
Nałóż na korpus wyposażenie, którego chcesz użyć poprzez
równomierne nałożenie go na górną część korpusu. Po prawidłowym nałożeniu wyposażenia, będzie słyszany dźwięk
„kliknięcia”.
WŁĄCZANIE LOKÓWKO-SUSZARKI
Włożyć wtyczkę lokówko-suszarki do gniazdka zasilającego.
Lokówko-suszarka posiada trójstopniowy przełącznik regulacji prędkości i temperatury nadmuchu:
6 Opcja wyłączenia
7 Opcja wysokiej prędkości i niskiej temperatury
8 Opcaj niskiej prędkości i wysokiej temperatury
9 Opcja wysokiej prędkości i wysokiej temperatury
Modelowanie włosów może zostać rozpoczęte przez ustawienie przełącznika w żądanym położeniu.
UŻYWANIE NASADEK
Najlepsze rezultaty można uzyskać używając zestawu
lokówko-suszarki wtedy, kiedy włosy są wilgotne. Jeżeli
Twoje włosy są mokre, należy wysuszyć do momentu, kiedy
staną się wilgotne. Jeżeli Twoje włosy są suche, zmocz je
lekko i staną się wilgotne. Przed rozpoczęciem modelowania włosów, należy uczesać włosy.
Koncentrator powietrza (1)
Koncentrator powietrza można używać, jeżeli chcesz używać lokówko-suszarki do suszenia włosów. Za pomocą
tego wyposażenia, zostaje zwiększona gęstość strumienia
powietrza wychodzącego z urządzenia i zachodzi szybszy
proces suszenia. Zalecamy rozpoczynać suszenie włosów
od drugiego kroku i po pewnym czasie ustawić przełącznik
na pierwszy stopień prędkości. W celu utrwalenia kształtu
4
8
7
6
fryzury, można wybrać ustawienie chłodniejszego nadmuchu zimnego powietrza (4) powodujące skierowanie na
włosy zimnego strumienia powietrza.
Szczotki 32 i 21 mm
Najlepsze rezultaty można uzyskać używając zestawu
lokówko-suszarki wtedy, kiedy włosy są wilgotne. Jeżeli
Twoje włosy są mokre, należy wysuszyć do momentu, kiedy
staną się wilgotne. Jeżeli Twoje włosy są suche, zmocz je
lekko i staną się wilgotne. Przed rozpoczęciem modelowania włosów, należy je uczesać.
Gruba i cienka szczotka są przeznaczone do wygładzania
lub układania włosów w fale za pomocą grubej szczotki.
Możliwe jest formowanie dużych fal celem uzyskania bardziej efektywnego wyglądu. Szczotka ta jest zalecana do
długich włosów.
Możliwe jest wygładzanie włosów za pomocą cienkiej
szczotki lub formowanie małych fal celem uzyskania bardziej efektywnego wyglądu. Szczotka ta jest zalecana do
krótkich włosów.
Jeżeli chcemy nadać swoim włosom wygląd włosów kręconych, należy suszyć włosy od mementu, kiedy staną się
wilgotne. Zawinąć pasmo włosów wokół szczotki. Użyć
urządzenia z ustawieniem 1. i 2. aż do wysuszenia włosów.
Po wykonaniu tego, można zmienić ustawienie wyrobu na
nadmuch chłodnego powietrza (4) w celu uzyskania bardziej
trwałego wyglądu.
Możliwe jest modelowania włosów nawet jeżeli są suche
i używanie szczotki podczas suszenia włosów.
Funkcja „Jonizacja” (3)
Funkcja „Jonizacja” włącza się po przyciśnięciu przycisku
(3), zapali się lampka kontrolna. Dzięki tej funkcji wytwarzają
się ujemne jony, które zmniejszają zjawisko gromadzenia się
ładunków elektrycznych na włosach i zwiększają pochłanianie wilgoci włosów, dzięki czemu włosy wydają się bardziej
miękkie i błyszczące.
GW33-037_v02
Czyszczenie i konserwacja lokówko-suszarki
●● Lokówko-suszarka
jest przeznaczona wyłącznie do
użytku domowego.
●● Zawsze wyłączaj lokówko-suszarkę przyciskiem (4)
i wyciągaj wtyczkę z gniazdka.
●● Obudowę lokówko-suszarki można przecierać wilgotną
szmatką, po czym należy przetrzeć ją na sucho.
PRZECHOWYWANIE
●● Jeżeli nie używa się lokówko-suszarki, należy zawsze
wyciągać przewód z gniazdka.
●● Po użyciu odczekaj aż lokówko-suszarka ostygnie
i schowaj ją w suchym, chłodnym, niedostępnym dla
dzieci miejscu.
●● Nigdy nie zwijać przewodu zasilającego wokół lokówko-suszarki, ponieważ powoduje to ryzyko przedwczesnego zużycia i przerwania przewodu. Należy postępować z przewodem ostrożnie, aby zapewnić jego długą
sprawność i unikać szarpania, skręcania lub pociągania,
szczególnie przy wyciąganiu wtyczki. Jeżeli przewód
ulegnie skręceniu podczas używania, należy go od
czasu do czasu prostować.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do Ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym
celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do
kontenera na plastik. Zużyte urządzenie
oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu
niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
GW33-037_v02
5
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít
i v průběhu používání přístroje.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečnosti.
Před prvním použitím přístroje se prosím bezpodmínečně
seznamte se všemi pokyny návodu k obsluze a informace
týkajícími se bezpečnosti.
Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se horkých povrchů
přístroje.
●● Neponechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapnutý. Riziko
vzniku požáru.
●● Při práci nepokládejte přístroj na mokrou plochu nebo
oblečení.
●● Ujistěte se, že vstupní a výstupní otvor není nikdy ucpaný.
●● Nikdy neponořujte přístroj, napájecí šňůru nebo zástrčku
do vody. Nikdy neodkládejte přístroj tak, aby mohl, ještě
zapnutý, spadnout do vody.
●● Neumísťujte ani nepřechovávejte přístroj v místech, kde
může spadnout do vody nebo být vodou postříkán.
●● Přístroj nikdy nepoužívejte během koupání.
●● Přístroj může být používán pouze na sušení vlasů.
●● Ujistěte se, zda prvky vybavení jsou suché zevnitř i uvnitř
a teprve poté je na přístroj nasazujte.
●● Dojde-li během používání k poškození přístroje, ihned
vytáhněte zástrčku ze sítě a přístroj zašlete do servisu.
●● Nikdy se nepokoušejte odstraňovat prach nebo cizí
tělesa z vnitřku přístroje pomocí ostrých předmětů (např.
hřebene).
●● Nikdy nevkládejte nebo nezasunujte do otvorů přístroje
žádné předměty.
●● Nikdy neucpávejte otvory pro přívod a odvádění vzduchu,
ani nepokládejte přístroj na měkký podklad, jako je postel
nebo pohovka, kde může dojít k zablokování otvorů, přes
které proudí vzduch. Přístroj přechovávejte bez vlasů.
●● Přístroj nepoužívejte venku nebo tam, kde jsou používány (rozprašovány) spreje nebo kyslík.
●● Spadne-li přístroj do vody, vytáhněte zástrčku ze sítě,
než jej začnete vytahovat. Nesahejte pro přístroj do
vody. Poté již přístroj nelze používat.
●● Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí
práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo
podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
6
●● Spotřebič
není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového
ovládání.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se
obraťte na specializovaný servis.
●● Ověřujte pravidelně napájecí kabel. Izolace nesmí být
poškozená nebo popraskaná.
●● Napájecí šňůru veďte mimo dosah horkých ploch.
●● Přístroj se během používání zahřívá. Neumísťujte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů.
●● Před odložení přístroje vyčkejte dokud nevychladne.
●● Nesměřujte horký vzduch směrem k očím, rukám nebo
na jiná, na teplo citlivá, místa.
●● Nepoužívejte přístroj vůči spícím osobám.
●● Nevytahujte zástrčku tahem za napájecí šňůru, ale
pouze za vlastní zástrčku.
●● Ohrožení existuje i tehdy, je-li přístroj vypnut. Přístroj po
použití a před čištěním vždy odpojte od napájení.
●● Nenamotávejte napájecí kabel kolem přístroje (riziko
přetržení kabelu).
●● Přístroj nikdy ničím nezakrývejte, může docházet ke
kumulaci tepla uvnitř přístroje.
●● Předáváte-li přístroj jiné osobě, předejte ji ho i s návodem
k obsluze. Opotřebované přístroje likvidujte v souladu
s platnými předpisy v oblasti ochrany životního prostředí
v souladu se zákonem o odpadech. Přístroj nelze vyhazovat spolu s komunálním odpadem. V této věci se informujte
u místních technických služeb nebo ve sběrném dvoře.
●● Jsou-li používány nástavce, mějte na paměti, že v průběhu používání i po použití mohou být horké. Před manipulací s nimi vyčkejte dokud nevychladnou.
●● Nepoužívejte nedoporučované nástavce.
●● Po ukončení používání odpojte vždy přístroj z elektrické
sítě.
●● Je-li přístroj používán v koupelně, vytáhněte z bezpečnostních důvodů zástrčku ze síťové zásuvky ihned po
použití, a to i v případě, je-li přístroj vypnutý.
●● Používejte vysoušeč pouze v souladu s jeho určením,
jak je uvedeno v tomto návodu k obsluze.
UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění dodatečné ochrany se
doporučuje vybavit elektrický obvod v koupelně
proudovým chráničem (RCD) s nominálním proudem
nepřekračujícím 30 mA. V této věci se obraťte na specializovaného elektromontéra.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody nad vanou, bazénem nebo
jinou nádrží s vodou.
VAROVÁNÍ: Dodržujte výše uvedené pokyny pro zabránění riziku popálení, poranění elektrickým proudem
nebo vzniku požáru.
GW33-037_v02
Pokyny týkající se bezpečnosti
Technické údaje
Tato přístrojová sada je speciálně určena pro modelaci vlasů.
Pro dosažení co možná nejlepších výsledků si důkladně přečtěte veškerá vysvětlení.
●● Doby používání příslušenství jsou přesně uvedeny. v průběhu používání výrobku, lze stanovit adekvátní časové
intervaly v závislosti na druhu, délce a tloušťce vlasů.
●● Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím vybavení,
jsou-li vlasy vlhké. Jsou-li vaše vlasy mokré, vysušte je
tak, aby byl pouze vlhké. Jsou-li vaše vlasy již suché,
navlhčete je tak, aby byly vlhké.
●● Před modelací účesu si vlasy učešte.
●● Vyvarujte se přílišného vysušení vlasů nadměrným teplem; vlasy pak ztrácení svou přirozenou vlhkost, lámou
se a jsou tuhé.
●● Po úpravě vlasů pomoci libovolného nástavce, použijte
tlačítko rychlosti a nízké teploty vzduchu (4) a vychlaďte
vlasy nasměrováním proudu s nejnižší teplotou vzduchu
na vlasy pro zpevnění tvaru účesu.
●● Vybavení se v průběhu používání nahřívá, vypínejte
proto přístroj během nasazování a sundávání nástavců
a vybavení.
1
2
3
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku
výrobku.
Vysoušeč ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Zařízení je shodné s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
Teplota ohřívaného vzduchu: 105°C (při nejrychlejším nastavení a ve vzdálenosti 5 cm).
Rychlost vzduchu: 11±1 (při nejrychlejším nastavení a ve
vzdálenosti 5 cm).
Druh proudové ochrany proti zasažení elektrickým proudem: II.
Konstrukce
1
2
3
4
5
Koncentrátor
Tlačítka pro ovládání nástavce
Tlačítko Jonic On/Off – zabraňuje elektrizaci vlasů
Tlačítko pro ovládání rychlosti a teploty vzduchu
Poutko pro zavěšení
4
5
Kulma
Kartáče ø 21 mm
Kartáč o 32 mm
GW33-037_v02
9
8
7
6
7
Funkce a obsluha
POUŽITÍ NÁSTAVCŮ
Na korpus přístroje nasaďte jemným zatlačením nástavce,
které chcete použít. Po řádném nasazení nástavců dojde ke
zřetelnému zacvaknutí.
ZAPNUTÍ
Vložte zástrčku do síťové zásuvky. Přístroj je vybaven třístupňovým přepínačem pro ovládání rychlosti a teploty vzduchu:
6 Vypnutí přístroje
7 Vysoká rychlost a nízká teplota
8 Nízká rychlost a vysoká teplota
9 Vysoká rychlost a vysoká teplota
Modelaci vlasů provádějte s použitím odpovídajícího nastavení přepínače.
POUŽÍVÁNÍ NÁSTAVCŮ
Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím vybavení, jsou-li
vlasy vlhké. Jsou-li vaše vlasy mokré, vysušte je tak, aby byl
pouze vlhké. Jsou-li vaše vlasy již suché, navlhčete je tak,
aby byly vlhké. Před modelací účesu si vlasy učešte.
Koncentrátor (1)
Koncentrátor vzduchu používejte, chcete-li kulmu použít
k vysušení vlasů. Pomocí tohoto vybavení se soustředí
proud vzduchu vycházejícího z přístroj a vlasy se suší rychleji. Doporučujeme zahájit sušení vlasů druhým bodem a po
jisté době nastavit přepínač na první stupeň rychlosti. Pro
vytvarování účesu si můžete zvolit chladnější proudění vzduchu (4) s foukáním studeného vzduchu na vlasy.
Kartáče 32 a 21 mm
Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím vybavení, jsou-li
vlasy vlhké. Jsou-li vaše vlasy mokré, vysušte je tak, aby byl
pouze vlhké. Jsou-li vaše vlasy již suché, navlhčete je tak,
aby byly vlhké. Před modelací účesu si vlasy učešte.
Široký a tenký kartáč je určen k uhlazování nebo tvarování
vlasů do vln (loken). Pomocí nich lze vytvarovat velké lokny
a dosáhnout efektivnější vzhled. Tento kartáč se doporučuje
k použití u dlouhých vlasů.
S malým kartáčem je možné vlasy uhradit nebo tvarovat
malé lokny a dosáhnout efektivnější vzhled. Tento kartáč se
doporučuje k použití u krátkých vlasů.
Chceme-li dát svým vlasům vzhled kroucených kadeří,
začněte sušit vlasy od chvíle, kdy se stanou vlhké. Pramen
vlasů namotejte na kartáč. Použijte přístroj s nástavcem 1 a 3
do doby úplného vysušení vlasů. Po vysušení použijte foukání
chladnějšího vzduchu (4) pro zpevnění vytvarovaného účesu.
Modelaci účesu lze provádět i když jsou vlasy suché s použitím kartáče při sušení vlasů.
Funkce ionizace (3)
Funkce ionizace se zapíná tlačítkem (3), rozsvítí se signalizační kontrolka. Díky této funkci dochází k tvorbě záporných
iontů, které snižují jev hromadění se elektrických nábojů na
vlasech a zvyšují pohlcování vlhkosti vlasy. Vlasy jsou tak
měkčí a lesklejší.
8
Čištění a údržba
●● Přístroj je určen výhradně pro domácí použití.
●● Přístroj vypínejte vždy tlačítkem (4) a zástrčku vytahujte
ze zásuvky.
●● Kryt přístroje lze utírat vlhkým hadříkem a s následným
otřením nasucho.
PŘECHOVÁVÁNÍ
●● Nepoužíváte-li přístroj, vytáhněte vždy napájecí šňůru ze
zásuvky.
●● Po použití přístroje vyčkejte dokud nevychladne a uložte
jej na suché, chladné a dětem nepřístupné místo.
●● Nikdy nenavíjejte napájecí šňůru kolem přístroje
z důvodu rizika předčasného opotřebení a přetržení
šnůry. S napájecí šňůrou zacházejte opatrně, zajistíte
tak její řádnou funkci. Vyvarujte se škubání nebo kroucení šňůry, zejména při vytahování ze zásuvky. Dojde-li
během používání ke zkroucení napájecí šňůry, je potřeba
ji vyrovnat.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte.
Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by
měly být vráceny k novému zhodnocení.
Obal z kartonu lze odevzdat do sběren
starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE,
PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
GW33-037_v02
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať
aj počas neskoršieho používania kulmofénu.
Bezpečnostné pokyny
Tieto informácie sa týkajú Vášho zdravia a bezpečnosti.
Pred prvým použitím kulmofénu sa podrobne zoznámte so
všetkými pokynmi týkajúcimi sa používania a bezpečnostnými informáciami.
Riziko popálenia! Nedotýkajte sa horúcich povrchov
zariadenia.
●● Ak je kulmofén zapnutý, nenechávajte ho bez dohľadu.
Riziko vzniku požiaru.
●● Počas prevádzky sa kulmofén nesmie odkladať na mokrý
povrch alebo odev.
●● Vždy sa uistite, že prívod a výfuk vzduchu nie sú zapchaté.
●● Nikdy neponárajte kulmofén, napájací vodič alebo
zástrčku do vody. Pri odkladaní kulmofénu sa pamätajte,
že zapnutý kulmofén nesmie spadnúť do vody.
●● Neodkladajte ani neuchovávajte zariadenie na mieste,
z ktorého môže spadnúť do vody, alebo tam, kde je riziko
ostriekania vodou.
●● Zariadenie sa nesmie používať počas kúpeľa.
●● Kulmofén používajte iba na sušenie vlasov.
●● Uistite sa, že príslušenstvo, ktoré budete na kulmofén
zakladať, je z vnútornej a vonkajšej strany suché.
●● Ak sa počas používania zariadenie poškodí, ihneď
vytiahnite napájaciu zástrčku a odošlite ho do servisu.
●● Nikdy sa nepokúšajte odstraňovať prach a cudzie telesá
zvnútra kulmofénu s použitím ostrých predmetov (napr.
hrebeňa).
●● Nikdy nevkladajte ani nevsúvajte žiadne predmety do
otvorov kulmofénu.
●● Nikdy nezapchávajte otvory prívodu a výfuku vzduchu ani
neodkladajte kulmofén na mäkkom podklade, ako posteľ
alebo pohovka, na ktorých sa môžu tieto otvory zapchať.
Pred odložením odstráňte z kulmofénu vlasy a pod.
●● Nesmie sa používať vonku a v priestoroch, kde sa používajú aerosóly (rozprašovače) alebo kde sa podáva kyslík.
●● Ak kulmofén spadne do vody, pred jeho vybratím vytiahnite zástrčku z napájacej zásuvky. Nesiahajte po zariadenie do vody. Potom sa kulmofén nesmie používať.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
GW33-037_v02
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkovej regulácie.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho
ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy sa obráťte
na špecializovaný servis.
●● Pravidelne kontrolujte napájací kábel. Izolácia nesmie
byť poškodená ani popraskaná.
●● Napájací vodič držte ďaleko od horúcich povrchov.
●● Kulmofén je počas prevádzky horúci. Kulmofén sa
nesmie odkladať v blízkosti horľavých látok.
●● Pred odložením kulmofénu nechajte ho vychladnúť.
●● Horúci vzduch nesmie prúdiť smerom k očiam, rukám
alebo iným miestam citlivým na teplo.
●● Zariadenie sa nesmie používať na sušenie vlasov osôb,
ktoré spia.
●● Nevyťahujte napájaciu zástrčku ťahaním za napájací
vodič, vždy ťahajte za samotnú zástrčku.
●● Riziko je aj pri vypnutom kulmoféne. Vždy po použití
a pred čistením odpojte kulmofén od napájania.
●● Napájací vodič neovíjajte o kulmofén (riziko prerušenia
vodiča).
●● Kulmofén sa nikdy nesmie prikrývať, pretože to môže
zapríčiniť akumuláciu tepla v jeho vnútri.
●● V prípade, ak budete dávať kulmofén inej osobe, dajte
jej aj návod na použitie. Opotrebované kulmofény likvidujte v súlade s platnými predpismi o ochrane životného
prostredia a so zákonom o odpadoch. Nevyhadzujte kulmofén spolu s domácim odpadom. Poraďte sa na miestnom stredisku odpadového hospodárstva.
●● V prípade použitia rôznych nástavcov, tieto môžu
byť horúce počas a po použití. Pred ich dotknutím ich
nechajte vychladnúť.
●● Nástavce, ktoré sa neodporúčajú, sa nesmú používať.
●● Vždy po použití odpojte kulmofén od siete.
●● Ak používate kulmofén v kúpelni, po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky, pretože blízkosť vody je
nebezpečná, aj vtedy, keď je kulmofén vypnutý.
●● Používajte kulmofén v súlade s jeho určením, podľa
tohto návodu na obsluhu.
POZOR: Pre dodatočnú ochranu nainštalujte v elektrickom obvode, ktorý napája kúpeľňu, prúdový chránič
(RCD) s nominálnym vypínacím prúdom maximálne
30 mA. Obráťte sa na odborne spôsobilého elektrikára.
VÝSTRAHA: Toto zariadenie sa nesmie
používať v blízkosti vody: nad vaňou, pri
bazéne alebo inej vodnej nádrži.
VÝSTRAHA: Dodržiavajte hore uvedené pokyny pre
zamedzenie riziku popálenia, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
9
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti
Tento kulmofén je špeciálne určený na úpravu vlasov. Pre
dosiahnutie čo najlepších výsledkov si dôkladne prečítajte
všetky vysvetlivky.
●● Dodržiavajte uvedenú odporúčanú dobu používania
jednotlivých prvkov príslušenstva. Počas používania
výrobku si môžete sami určiť príslušné časové úseky
v závislosti od stavby, dĺžky a hrúbky vlasov.
●● Najlepšie výsledky dosiahnete používajúc kulmofén
na vlhké vlasy. Ak máte mokré vlasy, vysušte ich, až
kým nebudú len vlhké. Ak máte suché vlasy, jemne ich
zmočte, aby boli vlhké.
●● Pred začatím úpravy vlasov ich učešte.
●● Vyhýbajte sa príliš silnému vysušeniu vlasov používajúc
príliš vysokú teplotu – Vaše vlasy stratia prirodzenú vlhkosť, budú sa lomiť a nebudú pružné.
●● Po uložení vlasov pomocou akéhokoľvek nástavca, tlačidlo rýchlosti a teploty prúdu vzduchu prepnite do polohy
nízkej teploty vzduchu (4) a vychlaďte vlasy prúdom studeného vzduchu, vďaka čomu upevníte účes.
●● Príslušenstvo sa počas používania zohrieva, preto počas
zakladania a snímania príslušenstva je potrebné kulmofén vypnúť.
1
2
3
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Sušič ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Teplota prúdu vzduchu: 105°C (pri najvyššej rýchlosti vo
vzdialenosti 5 cm).
Rýchlosť vzduchu: 11±1 m/s (pri najvyššej rýchlosti vo vzdialenosti 5 cm).
Druh ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II.
Konštrukcia kulmofénu
1
2
3
4
5
Koncentrátor vzduchu
Tlačidlá uvoľnenia nástavca
Tlačidlo Jonic On/Off – predchádza elektrizovaniu vlasov
Tlačidlo regulácie rýchlosti a teploty prúdu vzduchu
Závesné oko
4
5
Kulma
Priemer kefy ø 21 mm
Priemer kefy ø 32 mm
10
9
8
7
6
GW33-037_v02
Obsluha a fungovanie kulmofénu
ZAKLADANIE PRÍSLUŠENSTVA
Na hornú časť telesa rovnomerne zakladajte toto príslušenstvo, ktoré chcete použiť. Po správnom založení príslušenstva počujete charakteristické cvaknutie.
ZAPÍNANIE KULMOFÉNU
Zástrčku kulmfénu vsuňte do napájacej zásuvky. Kulmofén
je vybavený trojstupňovým prepínačom nastavenia rýchlosti
a teploty prúdenia vzduchu:
6 Vypnuté
7 Vysoká rýchlosť a nízka teplota
8 Nízka rýchlosť a vysoká teplota
9 Vysoká rýchlosť a vysoká teplota
Úpravu vlasov začnite prepnutím prepínača do požadovanej
polohy.
POUŽÍVANIE NÁSTAVCOV
Najlepšie výsledky dosiahnete používajúc kulmofén na vlhké
vlasy. Ak máte mokré vlasy, vysušte ich, až kým nebudú
len vlhké. Ak máte suché vlasy, jemne ich zmočte, aby boli
vlhké. Pred začatím úpravy vlasov ich učešte.
Koncentrátor vzduchu (1)
Používajte koncentrátor vzduchu v prípade, že kulmofén
chcete používať na sušenie vlasov. Pomocou tohto nástavca
bude zvýšená hustota prúdu vzduchu, ktorý vychádza zo
zariadenia, vďaka čomu sušenie bude rýchlejšie. Odporúčame začínať sušenie od druhého kroku a po určitej dobe
prepnúť prepínač na prvý rýchlostný stupeň. Pre upevnenie účesu môžete nastaviť chladnejšie prúdenie studeného
vzduchu (4), vďaka čomu na vlasy bude fúkať prúd studeného vzduchu.
Kefy 32 a 21 mm
Najlepšie výsledky dosiahnete používajúc kulmofén na vlhké
vlasy. Ak máte mokré vlasy, vysušte ich, až kým nebudú
len vlhké. Ak máte suché vlasy, jemne ich zmočte, aby boli
vlhké. Pred začatím úpravy vlasov ich učešte.
Veľká a malá kefa sú určené na vyhladenie vlasov, veľkú
kefu používajte na úpravu vlasov do vĺn. Môžete tvarovať
veľké vlny, čím dosiahnete lepší vzhľad. Túto kefu odporúčame najmä na dlhé vlasy.
Môžete hladiť vlasy pomocou menšej kefy alebo tvarovať
malé vlny pre dosiahnutie lepšieho vzhľadu. Túto kefu odporúčame najmä na krátke vlasy.
Ak chcete, aby Vaše vlasy boli kučeravé, sušte ich od chvíle,
v ktorej budú vlhké. Naviňte pramienok vlasov na kefu. Použite zariadenie s nastavením 1. a 2., až kým sa vlasy nevysušia. Následne môžete prepnúť na studený vzduch (4), čím
dosiahnete trvalejší efekt.
Môžete tiež upravovať suché vlasy a môžete používať kefu
počas ich sušenia.
Funkcia „Ionizácia“ (3)
Funkcia „Ionizácia” sa zapne po stlačení tlačidla (3), rozsvieti
sa kontrolka. Vďaka tejto funkcii vznikajú záporné ióny, ktoré
GW33-037_v02
obmedzujú zhromažďovanie sa elektrických nábojov na
vlasoch a zvyšujú pohlcovanie vlhkosti vlasmi, vďaka čomu
tieto vyzerajú mäkšie a lesklejšie.
Čistenie a údržba kulmofénu
●● Kulmofén je určený iba na domáce použitie.
●● Vždy vypínajte kulmofén tlačidlom (4) a
vyťahujte
zástrčku zo zásuvky.
●● Teleso kulmofénu môžete utierať vlhkou prachovkou,
potom ho utrite dosucha.
UCHOVÁVANIE
●● Ak kulmofén nebudete používať, vždy vytiahnite kábel zo
zásuvky.
●● Po použití nechajte kulmofén vychladnúť a odložte ho na
suché, chladné miesto mimo dosahu detí.
●● Napájací kábel nenavíjajte na kulmofén – riziko rýchleho
opotrebovania a prerušenia vodiča. Pri manipulovaní
s napájacím káblom buďte opatrní, vďaka tomu bude
dlhšie prevádzkyschopný, zamedzte trhaniu, skrúcaniu
alebo ťahaniu – najmä pri vyťahovaní zástrčky. Ak sa
Vám počas prevádzky kábel skrúti, občas ho vyrovnajte.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na
ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER
SLOVAKIA s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov
u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov.
Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
11
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a
Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást.
Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak.
A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a hajsütővasas
hajszárító későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
Az alábbi információk az Ön egészségére és biztonságára
vonatkoznak. A hajsütővasas hajszárító első használata előtt
feltétlenül ismerkedjen meg a használati utasítással és a biztonságra vonatkozó összes információval.
Égési sérülés veszélye! Ne nyúljon a készülék forró
felületeihez.
●● Ha a hajsütővasas hajszárító bekapcsolt állapotban van,
ne hagyja felügyelet nélkül. Tűzveszély.
●● A működése közben a hajsütővasas hajszárítót ne tegye
nedves felületre vagy ruhára.
●● Ellenőrizze, hogy a légbeszívó és légkifúvó nyílásai nincsenek-e elzáródva.
●● A hajsütővasas hajszárítót, a hálózati kábelt vagy a csat-
lakozó dugót sohasem merítse vízbe. Sohasem tegye
le a hajsütővasas hajszárítót olyan helyzetben, hogy az
még bekapcsolt állapotban a vízbe eshessen.
●● A készüléket ne tegye oda és ne tárolja olyan helyen,
ahol vízbe eshet vagy víz fröccsenhet rá.
●● Ne használja fürdés közben.
●● A hajsütővasas hajszárítót csak haj szárítására használja..
●● Ellenőrizze, hogy a készülék tartozékai kívülről-belülről
szárazak-e, majd helyezze fel őket a hajsütővasas hajszárítóra.
●● Ha a használata során a készülék megsérül, azonnal
húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, a készüléket
pedig vigye el a szervízbe.
●● Idegen tárgyakat vagy a port sohasem próbálja a hajsütővasas hajszárító belsejéből hegyes eszközök (pl. fésű)
segítségével eltávolítani.
●● A hajsütővasas hajszárító nyílásaiba ne nyomjon és ne
dugjon be semmiféle tárgyat.
●● A légbeszívó és légkifúvó nyílásokat sohasem szabad
bedugni, és ne helyezze a hajsütővasas hajszárítót puha
felületre, mint pl. ágy vagy heverő, ahol a légáramló
nyílások elzáródhatnak. A készüléket haj stb. nélkül
tegye el.
●● Ne használja a szabadban, vagy olyan helyen, ahol aerozolos (porlasztós) termékeket használnak vagy a levegőt
oxigénnel dúsítják. ●● Ha a hajsütővasas hajszárító a vízbe esik, mielőtt
kivenné belőle, húzza ki a hálózati dugóját a konnektor-
12
ból. Ne nyúljon érte a vízbe. Ezután a készüléket nem
szabad használni.
●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek
(beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha
a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős
személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást
adtak.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem
kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás
esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A hálózat kábelt renszeresen ellenőrizze. A szigetelése
nem lehet sérült vagy repedezett.
●● A hálózati kábelt tartsa távol a forró felületektől.
●● Működése közben a hajsütővasas hajszárító felforrósodhat. Ne tegye a hajsütővasas hajszárítót gyúlékony
anyagok közelébe.
●● Mielőtt elteszi a hajsütővasas hajszárítót, várja meg,
hogy kihűljön.
●● A forró levegőt ne irányítsa a szem, kéz vagy más hőérzékeny testrész felé.
●● A készüléket ne használja alvó személyeken.
●● A hálózati dugót mindig a dugónál fogva húzza ki a konnektorból, ne pedig a kábelt húzva.
●● A kikapcsolt hajsütővasas hajszárító is veszélyes lehet.
A használata után vagy a tisztítása előtt mindig ki kell
kapcsolni a hálózati csatlakozó aljzatból.
●● A hálózati kábelt sohasem tekerje a hajsütővasas hajszárító köré (a vezeték megtörhet).
●● A hajsütővasas hajszárítót sohasem takarja le, mert
a belsejében hőfelhalmozódás jöhet létre.
●● Ha a hajsütővasas hajszárítót más személynek adja át,
a használati utasítást is mellékelje hozzá. Ha a hajsütővasas hajszárító elhasználódott, kidobására csak a környezetvédelmi és hulladékhasznosítási előírásoknak
a betartása mellett kerülhet sor. A hajsütővasas hajszárítót nem szabad az egyéb háztartási hulladékkal együtt
kidobni. A kidobását illetően kérdezze meg a helyi hulladékhasznosítót.
●● Ott, ahol különféle kiegészítő tartozékok vannak, a használatuk során vagy azután felforrósodhatnak. Mielőtt
hozzájuk érne, hagyja őket kihűlni.
●● Az általunk nem javasolt kiegészítő tartozékokat ne
használja.
●● Használat után mindig kapcsolja ki a hajsütővasas hajszárítót a hálózati konnektorból.
GW33-037_v02
●● A haját ne szárítsa túl sokáig a hajszárítóval, mivel ebben
●● Ha
a hajsütővasas hajszárítót a fürdőszobában
használja, használata után húzza ki a hálózati dugót
a konnektorból, mivel kikapcsolt állapotban is
veszélyt jelenthet.
●● A hajsütővasas hajszárítót csak a használati utasításban
leírtaknak megfelelően, rendeltetésszerűen használja.
az esetben a hajszárító túlzott melege azt okozza, hogy
a haja elveszíti természetes nedvességét, töredezni
kezd és tartását veszti. ●● A hajnak a tetszőleges tartozék segítségével történő
berakása után állítsa be a légfúvás sebességét és
a hőfok gombját állítsa a levegő alacsony hőmérsékletére (4), a haját hűtse le a legalacsonyabb hőfokú légáramlatot rá irányítva, hogy a frizurája stabilabb formát
kapjon.
●● A tartozékok a használatuk során felmelegednek, ezért
a hajsütővasas hajszárítót a tartozékok felhelyezésekor
vagy levételekor kapcsolja ki.
FIGYELEM: A nagyobb biztonság érdekében a fürdőszoba áramellátását biztosító elektromos áramkörbe
ajánlatos max. 30 mA-es érzékenységű áram-védőkapcsolót (RCD) beiktatni. Ebben a kérdésben forduljon
szakképzett villanyszerelőhöz.
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket ne használja a vízzel teli fürdőkád, medence vagy
más víztartály felett.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A ZELMER hajszárító az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van
ellátva. A kifújt levegő hőmérséklete: 105°C (a legnagyobb sebességnél és 5 cm-es távolságból).
A légfúvás sebessége: 11±1 m/s (a legnagyobb sebességnél
és 5 cm-es távolságból).
Áramütés elleni védelmi fokozat: II.
FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, áramütés vagy
tűzveszély elkerülése végett tartsa be a fenti szabályokat.
A biztonságos használatra vonatkozó
tanácsok
A kombinált hajsütővasas hajszárító elsősorban a haj formázására szolgál. A legjobb eredmény elérése céljából olvassa
el figyelmesen az alábbi információkat.
●● A tartozékok használatának javasolt idejét az alábbiakban pontosan feltüntettük. A termék használata során
pontosan meg lehet határozni, hogy milyen időközönként, milyen szerkezetű, hosszúságú és vastagságú
hajhoz használható.
●● A legjobb eredményt akkor lehet elérni, ha a kombinált
hajsütővasas hajszárítót a nedves hajhoz használja.
Ha a haja nagyon vizes, szárítsa meg addig, amíg csak
nedves lesz. Amennyiben a haja száraz, egy kicsit nedvesítse be.
●● A hajat a formázása előtt át kell fésülni.
1
2
3
A hajsütővasas hajszárító szerkezeti felépítése
1 Légszűkítő előtét
2 Az előtét levételének nyomógombja
3 lonizáció On/Off gombja – meggátolja a haj elektromos
feltöltődését
4 A légfúvás és léghőmérséklet szabályozó gombja
5 „Akasztófül”
4
5
GW33-037_v02
13
A kefe keresztmetszete ø 21 mm
Hajsütővas
A kefe keresztmetszete ø 32 mm
9
A hajsütővasas hajszárító kezelése és
működése
A TARTOZÉK FELHELYEZÉSE
A készülékre tegye fel a használni kívánt tartozékot, úgy,
hogy először a felső részét pontosan illesztve helyezze
a készülék testére. A tartozék megfelelő feltétele esetén „kattanó” hang hallatszik.
A HAJSÜTŐVASAS HAJSZÁRÍTÓ BEKAPCSOLÁSA
A hajsütővasas hajszárító csatlakozó dugóját dugja be
a konnektorba. A hajsütővasas hajszárító a légfúvás sebességének és hőfokának háromfokozatú szabályozó-gombjával rendelkezik:
6 Kikapcsolás
7 Nagy sebesség és alacsony hőmérséklet beállítása
8 Alacsony sebesség és magas hőmérséklet beállítása
9 Nagy sebesség és magas hőmérséklet beállítása
A haj formázását a szabályozógomb megfelelő beállítása
után meg lehet kezdeni. A TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
A hajsütővasas hajszárító használata során a legjobb eredményt akkor lehet elérni, ha a haj nedves. Ha a haja nagyon
vizes, szárítsa meg addig, amíg csak nedves lesz. Amennyiben a haja száraz, egy kicsit nedvesítse be. A hajat a formázása előtt át kell fésülni.
Légszűkítő előtét (1)
A légszűkítő előtétet akkor lehet alkalmazni, ha a hajsütővasas hajszárítót hajszárításra kívánja használni. Ennek
a tartozéknak a segítségével a készülékből távozó légáramlat sűrűsége növekszik, ezáltal lerövidítve a szárítási
folyamatot. A haj szárítását javasoljuk a második fokozattól
14
8
7
6
kezdeni, majd egy bizonyos idő után a szabályozógombot
az első sebességfokozatra állítani. A frizura rögzítése céljából a hűvösebb légáram fúvása (4) választható, ami a hajra
hideg légáramlatot bocsát.
A 32 és 21 mm-es kefék
A hajsütővasas hajszárító használata során a legjobb eredményt akkor lehet elérni, ha a haj nedves. Ha a haja nagyon
vizes, szárítsa meg addig, amíg csak nedves lesz. Amen�nyiben a haja száraz, egy kicsit nedvesítse be. A hajat a formázása előtt át kell fésülni. A vastag és vékony kefe a haj
simítására vagy a vastag kefe segítségével a haj hullámos
berakására szolgál. Alkalmas a nagyobb hullámok formázására is a hatásosabb külső elnyerése céljából. Ez a kefe
a hosszú haj formázására ajánlott.
Lehetőség van a vékony kefe segítségével a haj kisimítására
vagy a kisebb hullámok formázására is a hatásosabb külső
elnyerése céljából. Ez a kefe a rövid haj formázására ajánlott.
Amennyiben a hajunkat be akarjuk göndöríteni, a hajszárítást attól a pillanattól kell kezdeni, amikor a haj még nedves.
Tekerjen rá egy hajfürtöt a kefére. A készüléket a hajszárítás
1. és 2. beállításában használja, egészen addig, míg a haj
megszárad. Ennek a műveletnek a befejezése után a hűvös
légáram fúvására (4) lehet átállítani, hogy a frizurának tartós
külsőt biztosítson.
Akkor is lehetőség van a haj formázására, ha az száraz,
a kefe pedig a haj szárítása közben is használható.
Az „Ionizáció” funkciója (3)
Az „Ionizáció” funkciója a nyomógomb (3) megnyomása után
bekapcsol, és felgyullad a jelzőlámpa. Ennek a funkciónak
köszönhetően a készülék negatív ionokat bocsát ki, amelyek
csökkentik a hajon az elektromos töltetek felhalmozódását
és fokozzák a haj nedvességszívó képességét, aminek
következtében a haj puhábbnak és fényesebbnek tűnik. GW33-037_v02
A hajsütővasas hajszárító tisztítása és
karbantartása
●● A hajsütővasas hajszárító kizárólag háztartásbeli használatra készült. ●● A hajsütővasas hajszárítót mindig kapcsolja ki a nyomógombbal (4) és húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
hajsütővasas hajszárító burkolatát nedves ruhával
lehet letörölni, majd törölje szárazra.
●● A
TÁROLÁS
●● Ha a hajsütővasas hajszárítót nem használja, a hálózati
dugóját mindig húzza ki a konnektorból.
●● A készülék használata után várja meg, míg az kihűl és
tegye el száraz, hűvös helyre, ahol gyermekek nem férhetnek a közelébe.
●● A hálózati kábelt sohasem tekerje a hajsütővasas hajszárító köré, mert az a korai elhasználódását és a vezeték megtörését okozhatja.
●● A kábellel óvatosan bánjon, hogy hosszú ideig működőképes maradjon, ne rángassa, ne csavarja és ne húzza,
különösen a hálózati dugónak a konnektorból történő
kihúzásakor. Ha a kábel a hajszárító használata közben
megcsavarodik, egyenesítse ki.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni
a hulladékgyűjtő helyre. A polietilén (PE)
zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen. A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW33-037_v02
15
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa. Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de faţă, pentru
a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării ondulatorului-uscător de păr.
Indicaţii privind siguranţa
Aceste informaţii privesc sănătatea şi siguranţa dumneavoastră. Înainte de prima utilizare a ondulatorului-uscător de
păr, vă rugăm să consultaţi în mod obligatoriu toate instrucţiunile de utilizare şi toate informaţiile privind siguranţa.
Pericol de arsuri! Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale
aparatului.
●● Nu lăsaţi niciodată ondulatorul-uscător de păr în func-
ţiune, fără supraveghere. Există riscul de producere
a incendiilor.
●● În timpul folosirii ondulatorului-uscător de păr, nu-l aşezaţi niciodată pe o suprafaţă umedă sau pe haine.
●● Asiguraţi-vă că orificiile de aspirare şi de evacuare nu
sunt niciodată blocate.
●● Nu puneţi niciodată în apă ondulatorul-uscător de păr,
cablul de alimentare sau ştecărul. Nu aşezaţi niciodată
ondulatorul-uscător de păr jos, în aşa fel încât să fie posibilă căderea sa în apă, în timp ce se află în funcţiune.
●● Nu aşezaţi şi nu păstraţi niciodată aparatul într-un loc în
care poate cădea în apă sau poate fi stropit cu apă.
●● Nu folosiţi ondulatorul-uscător de păr în timp ce faceţi baie.
●● Ondulator-uscătorul trebuie folosit numai pentru uscarea
părului.
●● Asiguraţi-vă că accesoriile sunt uscate atât pe partea
interioară cât şi pe cea exterioară şi pe urmă montaţi-le
la ondulatorul-uscător.
●● Dacă în timpul utilizării aparatului se produc defecţiuni,
scoateţi imediat ştecărul din priză şi duceţi-l la servis.
●● Nu încercaţi niciodată să ştergeţi praful sau să scoateţi
corpurile străine din interiorul ondulatorului-uscător folosind obiecte ascuţite (de pildă, un pieptene).
●● Nu aşezaţi niciodată obiecte peste orificiile ondulatoruluiuscător şi nu introduceţi nici un obiect în ele.
●● Nu blocaţi niciodată orificiile de aspirare, de evacuare a aerului, nu aşezaţi ondulatorul-uscător de păr pe
o suprafaţă moale, cum ar fi pe pat sau pe canapea,
unde pot fi blocate orificiile pentru circulaţia aerului. Păstraţi ondulatorul-uscător de păr curăţat de fire de păr ş.a.
●● Nu utilizaţi ondulatorul-uscător de păr în exterior, acolo
unde sunt folosite produse sub formă de aerosoli (atomizoare) sau unde există o cantitate suplimentară de oxigen.
●● Dacă ondulatorul-uscător cade în apă, decuplaţi-l de la
reţeaua electrică înainte de a-l scoate. Nu băgaţi imediat
16
mâna în apă să-l luaţi. Nu este permisă folosirea în continuare a aparatului.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă nu au fost
instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu aparatul.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Reparaţiile aparatului trebuie efectuate numai de către
personalul calificat. Reparaţiile executate în mod necorespunzător pot reprezenta un real pericol pentru utilizator. In cazul în care apar defecţiuni, adresaţi-vă unui
punct specializat de servis.
●● Verificaţi periodic cablul de alimentare. Izolaţia poate
fi deteriorată sau crăpată.
●● Păstraţi cablul de alimentare departe de suprafeţele fierbinţi.
●● În timpul utilizării sale, ondulatorul-uscător se înfierbântă. Nu-l aşezaţi niciodată în apropierea materialelor
uşor inflamabile.
●● Lăsaţi ondulatorul-uscătorul să se răcească înainte de
a-l strânge.
●● Nu îndreptaţi curentul de aer fierbinte în direcţia ochilor,
a mâinilor sau spre alte părţi ale corpului sensibile la
temperaturi ridicate.
●● Nu folosiţi aparatul asupra unei persoane care doarme.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de cablul
de alimentare; prindeţi numai de ştecăr.
●● Există pericolul de accidente chiar şi atunci când ondulatorul-udscător de păr este închis. Acoateţi întotdeauna
ondulatorul-uscător din priză înainte de a-l curăţa sau
după ca aţi încheiat utilizarea sa.
●● Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul ondulatoruluiuscător (există riscul să apară întreruperi ale cablului).
●● Este interzisă acoperirea ondulatorului-uscător, indiferent
cu ce obiect, deoarece ar putea provoca acumularea de
căldură în interiorul său.
●● În cazul în care daţi unei alte persoane ondulatorul-uscător de păr, transmiteţi-i de asemenea şi intrucţiunile. În ce
priveşte ondulatoarele-uscător cărora le-a expirat durata
de utilizare, trebuie să respectaţi, atunci când vă debarasaţi de ele, prevederile obligatorii de protejare a mediului
înconjurător, în conformitate cu Legea privind Regimul
Deşeurilor. Este interzis să aruncaţi ondulatorul-uscător
de păr împreună cu deşeurile menajere. Consultaţi, vă
rugăm, Centrul Local pentru regimul deşeurilor.
●● Dacă se utilizează accesorii terminale, acestea se pot
înfierbânta în timpul folosirii, păstrându-şi temperatura
GW33-037_v02
●● Înainte de a începe modelarea părului, trebuie să-l piep-
ridicată un timp, după încheierea utilizării. Lăsaţi-le să se
răcească înainte de a le atinge.
●● Nu folosiţi accesorii terminale nerecomandate.
●● Întotdeauna, după încheierea utilizării, decuplaţi ondulatorul-uscător de păr de la reţeaua de curent electric.
●● Când folosiţi ondulatorul-uscător de păr în baie,
după încheierea utilizării, scoateţi ştecărul din priză,
deoarece apropierea de aparat reprezintă un pericol
chiar şi atunci când acesta este oprit.
●● Folosiţi ondulatorul-uscător de păr numai în conformitate
cu destinaţia sa, aşa cum este ea descrisă în instrucţiunile de faţă.
tănaţi.
●● Evitaţi
uscarea excesivă a părului, din cauza căldurii
prea mari, deoarece, într-o asemenea situaţie, părul
dumneavoastră îşi pierde umiditatea naturală, se rupe şi
devine rigid.
●● După ce aţi aşezat părul, putând folosi în mod facultativ
accesoriile terminale, fixaţi butonul pentru viteza şi temperatura curentului de aer în poziţia celei mai mici temperaturi (4) şi răciţi părul îndreptând spre el curentul de
aer la cea mai mică temperatură, pentru a obţine o formă
mai stabilă a coafurii.
●● Accesoriile se înfierbântă în timpul utilizării lor; de aceea,
scoateţi din funcţiune ondulatorul-uscător când montaţi
sau demontaţi accesoriile.
ATENŢIE: Pentru a asigura o protecţie suplimentară,
se recomandă instalarea unui întrerupător de protecţie pentru curent rezidual (RCD) în circuitul electric
care alimentează baia, pentru o diferenţă nominală de
curent care să nu depăşească 30 mA. În această privinţă, trebuie să vă adresaţi unui specialist electrician.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Ondulatorul-uscător de păr ZELMER îndeplineşte cerinţele
normelor în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
Temperatura curentului de aer: 105°C (la viteza cea mai
mare şi la o distanţă de 5 cm).
Viteza aerului: 11±1 m/s (la viteza cea mai mare şi la o distanţă de 5 cm).
Protecţia împotriva electrocutării: de tip II.
AVERTISMENT: Nu folosiţi acest aparat în
apropierea unei căzi cu apă, a unui bazin
sau a oricărui alt rezervor de apă.
AVERTISMENT: Respectaţi regulile amintite mai
devreme, pentru a elimina riscurile de arsuri, de electrocutări sau de incendii.
Recomandări privind siguranţa
Acest ansamblu ondulator-uscător este special destinat
modelării părului. Pentru a obţine rezultatele cele mai bune,
trebuie să citiţi cu atenţie toate indicaţiile.
●● Perioadele de timp pentru folosirea echipamentului sunt
date exact. În timpul folosirii produsului, puteţi determina
intervalele convenabile de timp, în funcţie de structura,
lungimea şi grosimea părului.
●● Cele mai bune rezultate le obţineţi dacă utilizaţi ansamblul ondulator-uscător când părul este uşor umezit. Dacă
părul dumneavoastră este ud, trebuie să-l uscaţi puţin,
până ajunge uşor umed. Dacă este uscat, trebuie să-l
umeziţi puţin.
1
2
3
Structura ondulatorului-uscător
1 Concentratorul de aer
2 Butoanele pentru montarea/ demontarea accesoriilor terminale
3 Buton pentru „Ionizare” On/Off – asigură împotriva electrizării părului
4 Buton pentru reglarea vitezei şi a temperaturii curentului
de aer
5 Agăţătoare
4
5
GW33-037_v02
17
Perie cu diametrul de ø 21 mm
Ondulator
Perie cu diametrul de ø 32 mm
9
Modalitatea de utilizare şi funcţionarea
ondulatorului-uscător
MONTAREA ACCESORIILOR
Montaţi accesoriul pe care doriţi să-l folosiţi la corpul ondulatorului-uscător - în poziţie simetrică, în partea superioară
a corpului. Când accesoriul ajunge în poziţia corectă, se va
auzi un „clic”.
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A ONDULATORULUI-USCĂTOR
Conectaţi ondulatorul-uscător la reţeaua de curent electric.
Ondulatorul-uscător este prevăzut cu un comutator cu trei
nivele pentru reglarea vitezei şi a temperaturii curentului
de aer.:
6 Opţiunea oprit
7 Opţiunea viteză mare şi temperatură scăzută
8 Opţiunea viteză mică şi temperatură înaltă
9 Opţiunea viteză mare şi temperatură înaltă
Modelarea părului poate începe după ce aţi fixat comutatorul
în poziţia dorită.
UTILIZAREA ACCESORIILOR TERMINALE
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute folosind ansamblul
ondulator-uscător atunci când părul este uşor umed. Dacă
părul dumneavoastră este ud, trebuie să-l uscaţi până când
ajunge la o umezeală uşoară. Dacă părul dumneavoastră
este uscat, trebuie să-l umeziţi puţin, până devine uşor umed.
Înainte de a începe modelarea părului, trebuie să-l pieptănaţi.
Concentratorul de aer (1)
Concentratorul de aer poate fi folosit dacă doriţi uscarea
părului. Cu ajutorul acestui accesoriu, curentul de aer care
iese din aparat este mai concentrat, iar uscarea mai rapidă.
Vă recomandăm să începeţi uscarea părului de la treapta
18
8
7
6
a doua şi, după un anumit timp, să fixaţi comutatorul la prima
treaptă de viteză. Pentru a obţine o coafură rezistentă, puteţi
alege reglarea curent răcoritor de aer rece (4), care determină dirijarea unui curent de aer rece spre păr.
Perii cu diametrele 32 şi 21 mm
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute folosind ansamblul
ondulator-uscător atunci când părul este uşor umed. Dacă
părul dumneavoastră este ud, trebuie să-l uscaţi până în
momentul când ajunge uşor umed. Dacă părul dumneavoastră este uscat, trebuie să-l umeziţi puţin, până devine uşor
umed. Înainte de a începe modelarea părului, trebuie să-l
pieptănaţi.
Periile - cu diametru mai mare şi cu diametru mai mic – sunt
destinate perierii şi aranjării părului. Pentru un aspect mai
plăcut, părul poate fi aranjat în bucle mari, cu ajutorul periei
mai mari. Peria aceasta este destinată aranjării părului lung.
Peria cu diametru mai mic poate fi utilizată pentru a peria
părul sau pentru a-l aranja în bucle mai mici. Peria aceasta
este recomandată pentru părul scurt.
Dacă doriţi să vă încreţiţi părul, trebuie să uscaţi părul până
ajunge uşor umed. Răsuciţi şuviţele de păr în jurul periei.
Folosiţi aparatul cu reglajele 1 şi 2, până la uscarea părului.
După încheierea uscării, puteţi schimba reglajul aparatului
la curent răcoritor de aer rece (4), pentru a obţine o coafură
mai rezistentă.
Părul poate fi modelat chiar şi atunci când este uscat, periile
pot fi folosite la uscarea părului.
Funcţia „Ionizare” (3)
Funcţia „Ionizare” se activează după apăsarea butonului (3);
se aprinde becul de control. Datorită acestei funcţii, se formează ioni negativi, care micşorează posibilitatea apariţiei
fenomenului de acumulare de sarcini electrice în păr şi îi
măresc părului capacitatea de absorbţie a umezelii, ceea ce
îi conferă mai multă moliciune şi strălucire.
GW33-037_v02
Curăţarea şi păstrarea ondulatorului-uscător
●● Ondulatorul-uscător este destinat numai folosirii casnice.
●● Întotdeauna, după încheierea utilizării, scoateţi din funcţi-
une ondulatorul-uscător apăsând butonul (4) şi extrageţi
ştecărul din priză.
●● Puteţi curăţa carcasa ondulatorului-uscător cu o cârpă
umedă; după aceea trebuie ştearsă cu una uscată.
PĂSTRAREA ONDULATORULUI-USCĂTOR DE PĂR
●● Dacă nu utilizaţi ondulatorul-uscător de păr, trebuie să
scoateţi întotdeauna cablul de alimentare din priza electrică.
●● După utilizare, aşteptaţi întotdeauna până ce ondulatorul-uscător de păr se răceşte şi depozitaţi-l într-un loc
uscat, răcoros, unde să nu fie la îndemâna copiilor.
●● Nu înfăşuraţi niciodată cablul de alimentare în jurul ondulatorului-uscător, pentru că provoacă riscul uzării premature şi al întreruperii cablului de alimentare. Trebuie
să aveţi grijă de cablul de alimentare, pentru a asigura
păstrarea sa îndelungată în bună stare şi pentru a evita
deşirarea, răsucirea sau tragerea sa, mai ales prin scoaterea ştecărului din priză. Dacă, în timpul utilizării sale,
cablul de alimentare se răsuceşte, el trebuie îndreptat în
mod periodic.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului
înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump.
În acest scop:
●● cutia de carton duceţi-o la maculatură,
●● pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în
containere speciale pentru plastic,
●● feliatorul uzat trebuie predat la punctele
speciale de colectare, deoarece componentele periculoase ale dispozitivului
pot fi un pericol pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
GW33-037_v02
19
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
От настоящей информации зависит Ваше здоровье
и безопасность. Перед первым включением фена для
укладки волос просим ознакомиться со всеми инструкциями по обслуживанию и правилами техники безопасности.
Будьте осторожны! Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора.
●● Во
избежание пожара никогда не оставляйте фен
включенным в сеть.
●● Не кладите работающий фен на мокрую поверхность
или на одежду.
●● Не допускайте до блокирования отверстий для входа
и выхода воздуха.
●● Не погружайте фен, питающий сетевой провод или
розетку в воду или другие жидкости. Не кладите
включенный фен в такие места, откуда он может
упасть или сброшен в воду.
●● Не кладите и не храните прибор там, где он может упасть
в воду или на него могут попасть водяные брызги.
●● Не используйте фен во время принятия ванны.
●● Используйте фен только в целях, предусмотренных
инструкцией.
●● Прежде чем прикрепить насадки, которыми укомплектован прибор, убедитесь, что они сухие и внутри,
и снаружи.
●● Если фен испортится во время работы, немедленно
выньте вилку из розетки и отдайте прибор в ремонт.
●● Запрещается очищать насадки фена от волос
и других загрязнений с помощью острых предметов
(например, расчески).
●● Запрещается вставлять посторонние предметы
в воздухозаборные отверстия.
●● Не допускайте попадания посторонних предметов
внутрь фена. Не закрывайте отверстия, через которые происходит циркуляция воздуха, а также не
кладите включенный фен на мягкие поверхности,
например, кровать или диван, так как вентиляционные отверстия могут быть закрыты. При сушке волос
следите, чтобы волосы не попадали в отверстия,
через которые циркулирует воздух.
●● Не пользуйтесь феном вне помещений или в местах,
где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся газов (аэрозоли, кислород).
20
●● В
случае, если фен упал в воду, не пытайтесь
достать упавший в воду прибор. Немедленно выньте
вилку из розетки. Дальнейшее использование фена
запрещается.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам
с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Регулярно проверяйте питающий провод. Убедитесь,
что изоляция провода не имеет видимых повреждений.
●● Следите за тем, чтобы питающий провод не соприкасался с горячей поверхностью.
●● Во время работы фена насадки сильно нагреваются.
Не кладите фен на поверхности, чувствительные
к высоким температурам.
●● Перед тем как убрать фен на хранение дайте ему
полностью остыть.
●● Не направляйте поток горячего воздуха на глаза,
руки или другие части тела, особенно чувствительные к горячему воздуху.
●● Запрещается сушить волосы феном тем, кто спит.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
●● Всегда отключайте прибор от сети после использования и перед очисткой, поскольку риск поражения
электрическим током не исключен даже при выключенном фене.
●● Не обматывайте сетевой питающий провод вокруг
прибора (во избежание повреждения провода).
●● Никогда не накрывайте работающий фен, поскольку
это может привести к аккумуляции тепла внутри него.
●● Если прибор будет передан другому лицу, необходимо передать вместе с прибором инструкцию по
эксплуатации. Что касается электрических приборов
непригодных к эксплуатации, их необходимо утилизировать в соответствии с действующими правилами
по защите окружающей среды, а именно с законом
«Об отходах». Не выбрасывайте прибор вместе
с бытовыми отходами. Просим связаться с местным
центром переработки вторичного сырья.
●● Во время работы фена насадки сильно нагреваются. Не
прикасайтесь к горячим насадкам – дайте им остыть.
GW33-037_v02
●● Используйте только те насадки, которыми укомплек- ●● Приступая к моделированию прически, волосы нужно
тован данный прибор.
тщательно расчесать.
●● Всегда выключайте и отсоединяйте прибор от сети, ●● Высушивание волос при чрезмерно высокой темпеесли им не пользуетесь.
использования фена в ванной комнате
отключите его от сети, так как наличие воды
представляет опасность поражения электрическим током даже, если фен выключен.
●● Фен для укладки волос предназначен исключительно
для домашнего пользования. Используйте его только
в целях, предусмотренных инструкцией.
●● После
ВНИМАНИЕ: Для обеспечения дополнительной
защиты рекомендуется установить дополнительное разностнотоковое устройство защиты
(RCD) (> 30 мА) в цепи питания ванной комнаты.
Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику.
Техническая характеристика
ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь данным
прибором рядом с ванной, бассейном,
раковиной или другими источниками
воды.
ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током, риска возгорания и ожогов необходимо соблюдать вышеупомянутые правила
техники безопасности.
Дополнительные меры предосторожности
Данный фен для укладки волос предназначается для
моделирования прически. Для достижения оптимального
результата внимательно прочитайте инструкцию.
●● В инструкции точно указано время использования
каждой насадки. В ходе пользования прибором Вы
можете в каждом конкретном случае индивидуально
определить, сколько времени требуется для укладки
Ваших волос, соответственно особенностям их строения, толщине и длине.
●● Наилучший эффект достигается при укладке влажных волос. Если Ваши волосы мокрые, вытрите их,
чтобы удалить излишки влаги. Если волосы слишком
сухие, слегка их увлажните.
1
2
3
ратуре может привести к их пересушиванию. Следует
избегать пересушивания, поскольку это приводит
к потери естественной влаги и повреждению волос,
ломкости и потери эластичности.
●● Закончив моделирование прически с помощью какойлибо насадки, установите переключатель скорости
и температуры нагрева в положение низкой температуры воздуха (4) и обработайте волосы кратковременным потоком холодного воздуха, чтобы закрепить
достигнутый эффект.
●● Во время работы фена насадки сильно нагреваются.
Всегда отключайте фен от сети, если Вы им не пользуетесь, а также перед сменой насадок или очисткой.
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Фен для укладки волос ZELMER отвечает требованиям
действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Tемпература подачи воздуха: 105°C (при максимальной
скорости и на расстоянии 5 cм).
Скорость подачи воздуха: 11±1 м/сек (при максимальной
скорости и на расстоянии 5 cм).
Фен имеет II класс изоляции.
Устройство фена для укладки волос
1 Насадка-концентратор
2 Кнопка отсоединения насадки
3 Кнопка Jonic On/Off – препятствует электризованию
волос
4 Переключатель скорости подачи воздуха и температуры нагрева
5 Петля для подвешивания
4
5
GW33-037_v02
21
Щетка диаметром ø 21 мм
Щипцы для завивки
Щетка диаметром ø 32 мм
9
Принцип действия и обслуживание фена
ПРИКРЕПЛЕНИЕ НАСАДОК
Прикрепите к фену необходимую Вам насадку, равномерно надевая на переднюю часть фена для укладки
волос, пока не услышите характерный щелчок.
ВКЛЮЧЕНИЕ
Вложите вилку питающего провода в розетку. В данной
модели предусмотрен трехпозиционный регулятор скорости и температуры нагрева воздуха:
6 Oпция – фен отключен
7 Oпция – высокая скорость подачи воздуха и низкая
температура
8 Oпция – небольшая скорость подачи воздуха и высокая температура
9 Oпция – высокая скорость подачи воздуха и высокая
температура
Установив регулятор в нужное положение, можно приступать к моделированию прически.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК
Наилучший эффект достигается при укладке влажных
волос. Если Ваши волосы мокрые, вытрите их, чтобы
удалить излишки влаги. Если волосы слишком сухие,
слегка их увлажните. Приступая к моделированию прически, волосы нужно тщательно расчесать.
Насадка-концентратор (1)
Насадку-концентратор можно использовать просто для
сушки волос. С помощью насадки-концентратора поток
воздуха подается в строго определенном направлении
и обеспечивает быструю сушку волос. Рекомендуем начинать сушку волос со второй позиции, а через некоторое
время перевести регулятор на первую позицию режима
22
8
7
6
скорости. Чтобы закрепить достигнутый эффект, выберите подачу холодного воздуха (4) и обработайте каждую
прядь кратковременным потоком холодного воздуха.
Щетки 32 мм и 21 мм
Наилучший эффект достигается при укладке влажных
волос. Если Ваши волосы мокрые, вытрите их, чтобы
удалить излишки влаги. Если волосы слишком сухие,
слегка их увлажните. Приступая к моделированию прически, волосы нужно тщательно расчесать.
И толстая и тонкая щетка предназначены и для разглаживания, и для укладки волос «волнами». С помощью
толстой щетки можно создать на волосах эффектные
крупные «волны». Эта щетка рекомендуется для длинных волос.
С помощью тонкой щетки можно разглаживать волосы
или создавать эффектные мелкие «волны». Эта щетка
рекомендуется для коротких волос.
Если волосам нужно придать эффект вьющихся волос,
начинайте сушить волосы, когда они станут влажными.
Накрутите прядь влажных волос на щетку. Просушите
волосы в режиме 1 и 2, пока волосы не станут совсем
сухими. Чтобы закрепить достигнутый эффект, выберите
подачу холодного воздуха (4) и обработайте каждую
прядь кратковременным потоком холодного воздуха.
С помощью щетки можно можелировать даже сухие
волосы, а также использовать ее для сушки волос.
Функция «Ионизация» (3)
Функция «Ионизация» включается нажатием кнопки (3).
При этом загорится индикатор. Благодаря функции ионизации этот фен излучает поток отрицательных ионов,
которые оказывают антистатический эффект и нейтрализуют положительный заряд на волосах, волосы становятся более эластичными, сохраняется их естественная
влажность и подчеркивается естественный блекс волос.
GW33-037_v02
Очистка и консервация фена для укладки
волос
●● Фен для укладки волос предназначен исключительно
для домашнего пользования.
●● Всегда включайте фен кнопкой (4) и вынимайте вилку
из розетки.
●● Протрите корпус фена сначала слегка влажной тря-
почкой, а затем сухой тряпочкой.
ХРАНЕНИЕ
●● Всегда выключайте и отсоединяйте прибор от сети,
если им не пользуетесь.
●● Перед тем как убрать фен на хранение, дайте ему
остыть. Храните фен в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.
●● Не обматывайте сетевой питающий провод вокруг
прибора (во избежание повреждения провода). Следите за тем, чтобы не повредить сетевой питающий
провод, не перекручивайте его и не обматывайте
вокруг фена. Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод. Если провод во время эксплуатации перекручивается, прежде чем включить фен,
необходимо распрямить провод.
Экология – Забота о окружающей среде
Каждый пользователь может поспособствовать охране
окружающей среды. Это не является ни трудным, ни
слишком дорогостоящим. С этой целью: картонную упаковку сдайте на макулатуру, мешочки из
полиэтилена (PE) бросьте в контейнер
для пластика, использованное устройство отдайте в соответствующий пункт
сбора, поскольку находящиеся в устройстве опасные компоненты могут быть
угрозой для окружающей среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за
возможный ущерб, причиненный в результате использования
пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
GW33-037_v02
23
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на сешоара-маша.
Препоръки за безопасност
Тази информация се отнася за Вашето здраве и безопасност. Преди първото използване на сешоара-маша
за коса е задължително да се запознаете с всички упътвания за използване и информацията, отнасяща се за
безопасността.
Опасност от изгаряне! Не докосвайте горещите
повърхности на уреда.
●● Когато сешоарът-маша е включен, никога не го оставяйте без наблюдение. Опасност от пожар.
●● По време на използване не слагайте сешоара-маша
върху мокра повърхност или дреха.
●● Уверете се, че входящият и изходящият отвор не са
запушени.
●● В никакъв случай не потапяйте във вода сешоарамаша, захранващия му кабел или щепсел. Никога не
оставяйте включения сешоар-маша така, че да има
вероятност да падне във вода.
●● Не слагайте и не съхранявайте уреда на място, от
което може да падне във вода или да се изпръска
с вода.
●● Не използвайте уреда по време на къпане.
●● Сешоарът-маша се използва само за сушене на коса.
●● Уверете се, че принадлежностите са сухи отвън
и отвътре, а след това ги сложете на сешоара-маша.
●● Ако по време на използването му той се повреди, веднага извадете щепсела и занесете уреда в сервиз.
●● В никакъв случай не изваждайте праха или чужди
предмети от вътрешността на сешоара-маша с помощта на остри инструменти (напр. с гребен).
●● Никога не слагайте и не пъхайте никакви предмети
в отворите на сешоара-маша.
●● В никакъв случай не запушвайте входящия и изходящия отвор на въздуха и не слагайте сешоара-маша
върху мека повърхност, като напр. легло или диван,
където могат да се запушат отворите на въздуха. Съхранявайте сешоара-маша почистен от косми и т.н.
●● Не го използвайте навън или там, където се използват продукти под формата на аерозол (пулверизатор)
или където се подава кислород.
●● Ако сешоарът-маша падне във вода, преди да го
извадите, изключете щепсела от захранването. Не
бъркайте във водата, за да го извадите. След това не
бива да използвате сешоара-маша.
24
●● Този уред не е предназначен за използване от лица
(в това число деца) с ограничени физически, сетивни
или психически възможности, както и от лица без
опит и познаване на уреда, освен ако това не става
под наблюдение или съгласно с инструкцията за
използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Уредът може да бъде поправян само от обучени
специалисти. Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност се обърнете към
специализиран сервиз.
●● Редовно проверявайте захранващия кабел. Изолацията му не бива да бъде повредена или напукана.
●● Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности.
●● По време на работа сешоарът-маша се нагрява. Не
слагайте сешоара-маша близо до леснозапалими
материали.
●● Преди да приберете сешоара-маша, оставете го да
изстине.
●● Не насочвайте горещия въздух към очите, ръцете
или други части на тялото, чувствителни на топлина.
●● Не използвайте уреда върху спящи хора.
●● Не изключвайте щепсела с дърпане за захранващия
кабел, хванете самия щепсел.
●● Съществува опасност дори при изключен сешоармаша. Винаги изключвайте сешоара-маша от захранването след използването му или когато искате да го
почистите.
●● Не навивайте захранващия кабел около сешоарамаша (има опасност от прекъсване на проводника).
●● В никакъв случай не бива да покривате сешоарамаша с нищо, тъй като това може да доведе до акумулиране на топлината във вътрешността му.
●● В случай че дадете сешоара-маша на някой друг,
дайте му и инструкцията. От негодния за използване
сешоар-маша можете да се освободите съгласно
действащите разпоредби за защита на околната
среда по Закона за управление на отпадъците. Не
бива да изхвърляте сешоара-маша заедно с битовите отпадъци. Моля обърнете се за консултация
към местния център за управление на отпадъците.
●● Приставките на уреда (ако има) могат да се нагорещят по време на използване и след него. Преди да ги
докоснете, оставете ги да изстинат.
●● Не използвайте приставки, които не се препоръчват.
●● Винаги изключвайте сешоара-маша от захранването
след приключване на използването му.
GW33-037_v02
●● Когато използвате сешоара-маша в банята, след ●● Преди да започнете да моделирате косата, срешете я.
използване извадете щепсела от контакта, тъй
като водата представлява опасност дори когато ●● Избягвайте да изсушавате косата предвид прека-
лено високата температура, тъй като в този случай
Вашата коса губи своята естествена влажност, става
чуплива и твърда.
●● След стилизиране на косата с помощта на която и да
било от приставките, настройте бутона на скоростта
и температурата на въздушната струя на ниска температура на въздуха (4) и охладете косата, като насочите въздушната струя с най-ниска температура към
нея, за да постигнете стабилна форма на фризурата.
●● Принадлежностите се нагряват по време на използването им, затова изключвайте сешоара-маша при
поставяне и сваляне на приставките.
сешоарът-маша е изключен.
●● Използвайте сешоара-маша само съгласно предназначението му по начина, описан в тази инструкция.
ВНИМАНИЕ: За осигуряване на допълнителна
защита се препоръчва инсталиране в електрическата верига, захранваща банята, на защитен
прекъсвач за токове с нулева последователност
(RCD) с номинален диференциален ток не повече
от 30 mA. За тази цел е необходимо да се обърнете към специалист-електротехник.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте
този уред близо до вода над ваната,
басейн или друг съд с вода.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Сешоара-маша ZELMER отговаря на изискванията на
действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108ЕС.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Температура на въздушната струя: 105°C (при найвисока скорост на разстояние 5 см).
Скорост на въздуха: 11±1 m/s (при най-висока скорост на
разстояние 5 см).
Клас защита от токов удар: II.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте горепосочените
правила, за да избегнете опасността от изгаряне, токов удар или пожар.
Препоръки за безопасност
Този комплект сешоар-маша е специално предназначен
за моделиране на косата. За постигане на най-добри
резултати е необходимо внимателно да прочетете
всички упътвания.
●● Периодите от време, в които принадлежностите са
годни за употреба, са точно определени. По време
на използване на уреда може да се установи подходящото време за моделиране предвид спецификата,
дължината и дебелината на косата.
●● Най-добри резултати можете да постигнете при
използване на сешоара маша, когато косата
е влажна. Ако косата Ви е мокра, изсушете я, докато
не остане само влажна. Ако косата Ви е суха, леко
я намокрете, за да бъде влажна.
1
2
3
Устройство на сешоара-маша
Концентратор на въздуха
Бутон за освобождаване на приставката
Бутон Jonic On/Off – срещу електризиране на косата
Бутон за регулиране на скоростта и температурата
на въздушната струя
5 Халка за окачване
1
2
3
4
4
5
GW33-037_v02
25
Диаметър на четката ø 21 мм
Маша
Диаметър на четката ø 32 мм
9
Употреба и работа на сешоара-маша
ПОСТАВЯНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
Поставете върху корпуса приставката, която искате да
използвате, като я разположите равномерно върху горната част на корпуса. След правилно поставяне на принадлежностите ще чуете щракване.
ВКЛЮЧВАНЕ НА СЕШОАРА-МАША
Включете щепсела на сешоара-маша в захранващия контакт. Сешоарът-маша има тристепенен превключвател
за регулиране на скоростта и температурата на въздуха:
6 Изключено положение
7 Висока скорост и ниска температура
8 Ниска скорост и висока температура
9 Висока скорост и висока температура
Моделирането на косата може да започне с превключване на превключвателя на желаното положение.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИСТАВКИТЕ
Най-добри резултати можете да постигнете при използване на сешоара маша, когато косата е влажна. Ако
косата Ви е мокра, изсушете я, докато не остане само
влажна. Ако косата Ви е суха, леко я намокрете, за да
бъде влажна. Преди да започнете да моделирате косата,
срешете я.
Концентратор на въздуха (1)
Концентраторът на въздуха може да се приложи, ако
искате да използвате сешоара-маша за сушене на
косата. С помощта на тази приставка се увеличава гъстотата на въздушната струя, излизаща от уреда, и сушенето става по-бързо. Препоръчва се сушенето на косата
да се започва от второто положение и след известно
време превключвателят да се настрои на първа степен
26
8
7
6
на скоростта. С цел фиксиране на формата на фризурата можете да изберете настройката за по-хладна въздушна струя (4), при която към косата се насочва студен
въздух.
Четки 32 и 21 мм
Най-добри резултати можете да постигнете при използване на сешоара маша, когато косата е влажна. Ако
косата Ви е мокра, изсушете я, докато не остане само
влажна. Ако косата Ви е суха, леко я намокрете, за да
бъде влажна. Преди да започнете да моделирате косата,
срешете я.
Дебелата и тънката четка са предназначени за изглаждане, а дебелата четка и за навиване на косата на вълни.
Можете да оформите големи вълни за по-ефектен външен вид. Тази четка се препоръчва за дълга коса.
Можете да изгладите косата с помощта на тънката четка
или да оформите малки вълни за по-ефектен външен
вид. Тази четка се препоръчва за къса коса.
Ако искате да накъдрите косата си, започнете да
я сушите, докато е влажна. Навийте кичур коса около
четката. Използвайте уреда на степен 1. и 2., докато
косата не се изсуши. След това сменете настройката на
уреда на хладна въздушна струя (4), за да фиксирате
къдриците. Можете да моделирате косата дори когато
е суха и да използвате четката по време на сушене на
косата.
Функция “Йонизиране” (3)
Функцията “Йонизиране” се включва с натискане на
бутона (3), ще светне контролната лампа. Благодарение на тази функция се генерират отрицателни йони,
които намаляват натрупването на електрически заряд на
косата и увеличават поемането на влага от косата, което
я прави по-мека и блестяща.
GW33-037_v02
Почистване и поддръжка на сешоара-маша
●● Сешоарът-маша е предназначен само за домашно
използване.
изключвайте сешоара-маша с помощта на
бутона (4) и изваждайте щепсела от контакта.
●● Корпусът на сешоара-маша може да се изтрие
с влажна кърпа, а след това да се подсуши.
●● Винаги
СЪХРАНЕНИЕ
●● Ако сешоарът-маша не се използва, винаги изключвайте кабела от контакта.
●● След използване изчакайте сешоарът-маша да
изстине и го приберете на сухо, хладно място, до
което нямат достъп деца.
●● Никога не навивайте захранващия кабел около сешоара-маша, тъй като има опасност от преждевременното изхабяване и прекъсване на проводника. За да
осигурите дълъг живот на кабела, внимавайте с него,
избягвайте да го дърпате, усуквате или теглите,
особено при изваждане на щепсела. Ако кабелът се
усуче по време на използване, от време на време го
изправяйте.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете картонената опаковка
в контейнер за рециклиране на хартиени
отпадъци; полиетиленовите пликове
изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
GW33-037_v02
27
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб
за необхідністю скористатися нею під час користування
фен - щіткою у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Ця інформація важлива для здоров’я і безпеки користувача. Перед першим користуванням фен – щіткою для
волосся, обов’язково ознайомтесь з усіма інструкціями
з користування та інформацією щодо безпеки.
Небезпека опіку! Не доторкатися до гарячих
поверхонь фена.
●● Якщо
фен - щітка включена, не залишайте її без
нагляду. Ризик пожежі.
●● Під час користування фен – щіткою не покладайте
її на мокру поверхню або одяг.
●● Упевніться, що вхідний та вихідний отвори не заблоковані.
●● Не занурюйте фен - щітку, живильний кабель або
вилку у воду. Не відкладайте підручний фен – щітку
униз, якщо є ризик її попадання у воду у робочому
режимі.
●● Не покладайте і не зберігайте пристрою у місці, звідки
він може впасти в воду або бути забризканим водою.
●● Не користуйтесь фен - щіткою під час приймання
ванни.
●● Фен – щітку використовувати тільки для сушіння
волосся.
●● Упевніться, чи елементи оснащення є сухими ззовні
та усередині, установіть на фен - щітці.
●● Якщо під час користування фен - щіткою виникне
пошкодження, негайно витягніть вилку живлення
і здайте його у сервісний центр.
●● Не намагайтесь усувати пил або інородні тіла
з середини фен – щітки для волосся за допомогою
гострих предметів (напр. гребінем).
●● Не покладайте і не всувайте будь-які предмети
в отвори фена.
●● Не допускати блокування отворів входу або виходу
повітря, а також покладання фен – щітки на м’якій
основі, тобто ліжку або дивані, де відбувається
блокування отворів для руху повітря. Зберігати без
волосся та ін.
●● Не користуватися пристроєм назовні або там, де
застосовуються аерозольні засоби (у дозаторі) або
у місцях, де подається кисень.
●● Якщо фен – щітка попаде в воду, перед її вийманням
28
витягніть вилку з розетки. Не сягайте за пристроєм
у воду. Після того забороняється користуватися ним.
●● Не дозволяйте користуватися приладом особам
(у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими
або інтелектуальними здібностями, які не мають
досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Регулярно перевіряти живильний кабель. Ізоляція не
може мати пошкоджень і тріщин.
●● Живильний кабель зберігати далеко від гарячих
поверхонь.
●● Під час праці фен - щітка нагрівається. Не покладайте
фен – щітку поблизу легкозаймистих матеріалів.
●● Перед відкладенням фен - щітки, залишіть її до охолодження.
●● Не керуйте гаряче повітря у напрямку очей, рук або
інших теплочутливих місць.
●● Не застосовувати фен - щітку щодо осіб, які сплять.
●● Не виймайте вилку шляхом тягнення за кабель, тягніть тільки за вилку.
●● Небезпека існує також при виключеному випрямлячі.
Завжди після користування або для очищування відключайте випрямляч від мережі.
●● Забороняється змотувати кабель навколо пристрою
(ризик прориву кабелю).
●● Не закривайте фен – щітку чим-небудь, тому що це
може привести до акумуляції тепла усередині пристрою.
●● Якщо хочете надати фен – щітку у користування
іншій особі, не забудьте додати інструкцію з обслуговування. Що стосується зношених фен - щіток, їх
необхідно позбутися згідно з діючими положеннями
з питань охорони навколишнього середовища, за
Законом про поводження з відходами. Не викидати
фен – щітку разом з домашніми відходами. Проконсультуйтесь з місцевим центром з питань поводження
з відходами.
●● У випадку насадок - вони можуть нагріватися під час
роботи фен – щітки і після закінчення користування.
Не доторкайтесь до насадок до моменту їхнього
повного охолодження.
GW33-037_v02
●● Не вживайте нерекомендовані насадки.
●● Завжди відключайте фен – щітку від мережі
закінчення користування.
●● Перед
початком моделювання, потрібно зачесати
волосся.
●● Уникайте надмірного висихання волосся внаслідок
надмірного тепла, тому що волосся у такій ситуації
втрачає натуральну вологість, ламається і стає твердим.
●● Після укладки волосся за допомогою будь-якої
з насадок, установіть кнопку швидкості i температури
надуву у положенні низької температури повітря (4)
i охолодіть волосся шляхом направлення на нього
потоку найнижчої температури повітря для отримання більш стабільної форми зачіски.
●● Оснащення нагрівається під час його вживання, тому
виключайте фен – щітку для встановлення і знімання
насадок.
після
●● Якщо користуєтесь фен - щіткою у ванній кімнаті,
після користування вийміть вилку з розетки, тому
що близькість несе небезпеку навіть якщо фен
для укладки волосся виключений.
●● Користуватися фен - щіткою тільки за її призначенням, вказаним у цій інструкції.
УВАГА: Для забезпечення додаткового захисту,
рекомендується встановити у електричному контурі, що живить ванну кімнату, пристрій з запобіжником RCD з номінальним нульовим струмом,
що не перевищує 30mA; З цього питання необхідно звернутися до спеціаліста електрика.
Технічні дані
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не користуватися
обладнанням поблизу води над ванною, басейном або іншим резервуаром
з водою.
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Фен - щітка ZELMER виконує вимоги діючих стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Температура надуву: 105°C (при найшвидшому настроюванні і на відстані 5 см).
Швидкість повітря: 11±1 м/с (при найшвидшому настроюванні і на відстані 5 см).
Вид захисту від ураження електричним струмом: II
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дотримуйтесь вказаних вище
правил для попередження ризику опіків, ураження
електричним струмом або пожежі.
Вказівки з безпеки
Цей комплект фен – щітки спеціально призначений
для моделювання волосся. Для досягнення найкращих
результатів, потрібно старанно прочитати усі вказівки.
●● Періоди часу, пропоновані для користування оснащенням точно указані. Під час користування продуктом, можна визначити відповідні проміжки часу у відношенні до структури, довжини та товщини волосся.
●● Найкращі результати можна отримати вживаючи
комплект фен – щітки, якщо волосся зволожене.
Якщо Ваше волосся мокре, потрібно його висушити
до моменту якщо стане вологим. Якщо Ваше волосся
сухе, змочіть його легко і воно стане вологим.
1
2
3
Складові частини фен – щітки
1
2
3
4
5
Концентратор повітря
Кнопки звільнення насадки
Кнопка Jonic On/Off – запобігає електризації волосся
Кнопка регулювання швидкості і температури надуву
„Вушко” для підвішування
4
5
GW33-037_v02
29
Діаметр щітки ø 21 мм
Щипці для укладки волосся
Діаметр щітки ø 32 мм
9
Обслуговування і робота фен – щітки
УСТАНОВЛЕННЯ ОСНАЩЕННЯ
Установіть на корпус насадку, яку хочете вжити шляхом
рівномірного її накладення на верхню частину корпусу.
Після правильного накладення насадки, почуєте характерний звук «клік».
УКЛЮЧЕННЯ ФЕН – ЩІТКИ
Уставте вилку фен – щітки до розетки. Фен – щітка оснащена триступеневим перемикачем регулювання швидкості і температури надуву:
6 Опція включення
7 Опція високої швидкості і низької температури
8 Опція низької швидкості і високої температури
9 Опція високої швидкості і високої температури
Запуск моделювання волосся здійснюється шляхом установлення перемикача у потрібному положенні.
ВЖИВАННЯ НАСАДОК
Найкращі результати можна отримати вживаючи комплект фен – щітки, якщо волосся зволожене. Якщо Ваше
волосся мокре, потрібно його висушити до моменту якщо
стане вологим. Якщо Ваше волосся сухе, змочіть його
легко і воно стане вологим. Перед початком моделювання, потрібно зачесати волосся.
Концентратор повітря (1)
Можна скористатися концентратором повітря, якщо
хочете вживати фен – щітку для сушіння волосся. За
допомогою цієї насадки, збільшується густота потоку
повітря, що виходить з пристрою і відбувається швидший процес сушіння. Рекомендуємо починати сушіння
волосся від другого кроку і через деякий час встановити
перемикач на першу ступінь швидкості. Для фіксування
30
8
7
6
форми зачіски, можна вибрати настроювання більш
холодного надуву холодного повітря (4), що приводить
до направлення на волосся потоку холодного повітря.
Щітки 32 i 21 мм
Найкращі результати можна отримати вживаючи комплект фен – щітки, якщо волосся зволожене. Якщо Ваше
волосся мокре, потрібно його висушити до моменту якщо
стане вологим. Якщо Ваше волосся сухе, змочіть його
легко і воно стане вологим. Перед початком моделювання, потрібно зачесати волосся.
Товста і тонка щітки призначені для розгладжування або
укладки волосся хвилями за допомогою товстої щітки.
Є можливість формувати великі хвилі для отримання
більш ефективного вигляду. Ця щітка рекомендується
для довгого волосся.
Є можливість розгладжувати волосся за допомогою тонкої щітки або формувати невеликі хвилі для отримання
більш ефективного вигляду. Ця щітка рекомендується
для короткого волосся.
Якщо хочете надати волоссям вигляд кучерявого,
потрібно сушити волосся з моменту якщо воно стане
вологим. Обмотати пасмо волосся навколо щітки. Застосувати настроювання 1. i 2. до висушіння волосся. Після
висушіння можна замінити настроювання на надув холодного повітря (4) для отримання більш стійкого вигляду.
Є можливість моделювати волосся навіть якщо воно сухе
і користуватися щіткою під час сушіння.
Функція «Іонізація» (3)
Функція «Іонізація» включається після натиснення
кнопки (3), запалиться контрольна лампочка. Завдяки
цієї функції, утворюються від’ємні іони, що зменшують
явище нагромадження електричних зарядів на волоссі
i збільшують поглинання вологості волосся, завдяки чому
волосся стає більш м’яким і блискучим.
GW33-037_v02
Очищення і зберігання фен – щітки
●● Фен – щітка призначена виключно для домашнього
використання.
●● Виключіть фен - щітку кнопкою (4) i вийміть вилку
з розетки.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
●● Корпус фен – щітки протерти зволоженою ганчіркою,
далі протерти досуха.
ЗБЕРІГАННЯ
●● Якщо не користуєтесь фен - щіткою, вийміть кабель
з розетки.
●● Після користування зачекайте до охолодження фен
- щітки i покладіть її у сухому, холодному, недоступному для дітей місці.
●● Забороняється змотувати живильний кабель навколо
фен - щітки, тому що це несе ризик передчасного
зносу і прориву кабелю. З кабелем слід поводитися
обережно, для забезепечення його довготривалої
надійності, не допускати шарпання, скручування або
тягнення, особливо при вийманні вилки. Якщо кабель
скрутиться під час користування, від часу до часу
потрібно його випрямити.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище!
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт
прийому макулатури, а поліетиленові
пакети викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
GW33-037_v02
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
31
LT
Gerbiamieji klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti
tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti į saugumo instrukcijas. Išsaugokite naudojimo instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ir tolesnės džiovintuvo-žnyplių eksploatacijos metu.
Saugumo instrukcijos
Žemiau išdėstytos instrukcijos yra skirtos Jūsų sveikatai ir
saugumui. Prieš pradedant naudotis džiovintuvu-žnyplėmis,
prašome būtinai susipažinti su visomis naudojimo ir saugumo instrukcijomis.
Pavojus nusideginti! Neliesti įkaitusių prietaiso paviršių.
●● Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, niekuomet nepalikite
žnyplių-džiovintuvo įjungto be priežiūros. ●● Naudojimosi metu niekuomet nedėkite žnyplių-džiovintuvo ant šlapio paviršiaus ar drabužių. ●● Įsitikinkite, kad oro įėjimo ir išėjimo angos niekuomet
nebūtų užblokuotos.
●● Niekuomet nemerkite žnyplių-džiovintuvo, jo maitinimo
laido ar kištuko į vandenį. Niekuomet nenuleiskite naudojamo prietaiso žemyn tokiu būdu, kad jis galėtų patekti
į vandenį ar kitaip sudrėktų tebebūdamas įjungtas.
●● Niekuomet nedėkite ir nelaikykite prietaiso taip, kad jis
galėtų įkristi į vandenį ar būtų juo aplietas.
●● Nesinaudokite maudydamiesi.
●● Žnyplės-džiovintuvas turi būti naudojamas tiktai plaukams džiovinti.
●● Įsitikinkite, kad visi prietaiso elementai yra sausi viduje ir iš
išorės, o po to pritaisykite juos prie džiovintuvo-žnyplių.
●● Jeigu naudojimosi metu prietaisas sugestų, nedelsiant
ištraukite laido kištuką, o žnyples-džiovintuvą atiduokite
į taisyklą. ●● Niekuomet nebandykite šalinti į žnyples-džiovintuvą
patekusių dulkių ar pašalinių kūnų aštriais daiktais (pvz.,
šukomis). ●● Niekuomet nekiškite jokių daiktų į žnyplių-džiovintuvo angas.
●● Niekuomet neužblokuokite oro įėjimo ir išėjimo angų, taip
pat nedėkite žnyplių-džiovintuvo ant minkšto pagrindo,
tokio kaip lova, patalynė ar drabužiai, kurie gali uždengti
orto angas. Nepalikite ant žnyplių-džiovintuvo plaukų. ●● Nenaudokite už patalpų ribų arba ten, kur yra naudojami
aerozolių pavidalo produktai ar laikomas deguonis. ●● Žnyplėms-džiovintuvui įkritus į vandenį, nebandykite
traukti jo iš vandens, o pirmiausia ištraukite iš lizdo kištuką. Negalima toliau naudotis prietaisu.
●● Šis prietaisas neskirtas naudotis vaikams ar žmonėms
su ribotais fiziniais, jusliniais ar psichiniais gebėjimais ar
neturintiems pakankamai žinių ar patirties, be asmens,
atsakingo už jų saugumą, priežiūros arba šiam nesupažindinus jų su prietaiso naudojimo principu.
●● Būkite atsargūs ir neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
32
●● Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
Jeigu neišjungiamas tiekimo kebelis sugadins tai, kad
išvengtų pavojų privaloma jį pakeisti pas gamintoją arba
specializuotame taisymo punkte, arba kvalifikuoto asmens.
Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas.
Netinkamai atlikti taisymo darbai gali kelti pavojų naudotojui. Atsiradus gedimams, kreipkitės į specializuotą
firmos servisą.
●● Periodiškai tikrinkite maitinimo laido būklę. Izoliacinis
sluoksnis turi būti nepažeistas ir nesutrūkęs. ●● Maitinimo laidą laikykite kuo toliau nuo įkaitusių paviršių.
●● Naudojimo metu žnyplės-džiovintuvas įkaista. Nedėkite
jo arti lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. ●● Nesudėkite ir nesupakuokite žnyplių-džiovintuvo iš karto
po naudojimo, leiskite jam atvėsti.
●● Nenukreipkite karšto oro srovės į akis, rankas ar kitas
karščiui jautrias kūno vietas. ●● Nenaudokite prietaiso miegančių žmonių atžvilgiu.
●● Nebandykite išjungti kištuko, traukdami už laido. Traukite
tiktai patį kištuką. ●● Pavojingas gali būti netgi išjungtas džiovintuvas. Baigus
naudotis ar ketinant jį išvalyti, prietaisą visuomet būtina
išjungti iš elektros tinklo.
●● Nevynioti maitinimo laido apie žnyples-džiovintuvą
(pavojus nutraukti laidą).
●● Žnyplių-džiovintuvo niekuomet negalima niekuo uždengti,
nes taip viduje kaupsis šiluma ir prietaisas greitai perkais.
●● Perduodami žnyples-džiovintuvą naudotis kitam asmeniui,
supažindinkite jį taip pat ir su naudojimo instrukcijomis. Žnyplės-džiovintuvai, kurių eksploatavimo laikas baigėsi, turi būti
šalinami, laikantis galiojančių aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Negalima šalinti žnypliųdžiovintuvo kartu su buitinėmis atliekomis. Prašome pasikonsultuoti su vietine už atliekų šalinimą atsakinga įstaiga.
●● Antgalių tvirtinimo vietos naudojimo metu ir iš karto po jo
gali būti įkaitusios. Prie liesdami leiskite joms atvėsti.
●● Nesinaudokite nerekomenduojamais antgaliais.
●● Baigę darbą, žnyples-džiovintuvą visuomet išjunkite iš tinklo.
●● Jeigu plaukų žnyples-džiovintuvą naudojate vonioje,
baigę darbą būtinai ištraukite kištuką iš tinklo,
kadangi pavojus išlieka netgi tuomet, kai prietaisas
yra išjungtas.
●● Žnyples-džiovintuvą naudokite pagal paskirtį ir taip, kaip
aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
DĖMESIO: Papildomai apsaugai rekomenduojame
vonios patalpos elektros kontūre instaliuoti liekamosios srovės prietaisą (RCD), kurio nominalusis elektros
srovės stiprumas neviršija 30 mA. Šiam darbui atlikti
prašome kreiptis į kompetentingą elektros specialistą.
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šio prietaiso arti
vandens virš vonios, baseino ar kito vandens rezervuaro ar telkinio.
ĮSPĖJIMAS: Laikykitės šių saugumo instrukcijų, kad
išvengtumėte nudegimų, elektros šoko ar gaisro pavojaus.
GW33-037_v02
Saugumo rekomendacijos
Techniniai duomenys
Šis džiovintuvo-žnyplių komplektas yra skirtas specialiai
šukuosenos modeliavimui. Kad pasiektumėte pačių geriausių rezultatų, prašome būtinai susipažinti su visomis naudojimo ir saugumo instrukcijomis.
●● Rekomenduojamos komplekto elementų naudojimo trukmės yra aiškiai nurodytos. Prietaiso naudojimo metu
galima apibrėžti tinkamiausią poveikio trukmę, atitinkančią Jūsų plaukų struktūrą, ilgį ir storį.
●● Geriausių rezultatų pasiekiama tada, kai žnyplės-džiovintuvas yra naudojamas esant drėgniems plaukams. Jeigu Jūsų plaukai šlapi, juos reikia padžiovinti tiek, kad liktų tik
drėgni. Jeigu Jūsų plaukai sausi, juos reikia sudrėkinti. ●● Prieš pradėdami formuoti šukuoseną, iššukuokite plaukus.
●● Venkite per daug išdžiovinti plaukus, pasirinkę per didelį
oro srovės karštį, nes plaukai praras natūralią drėgmę,
taps trapūs ir šiurkštūs. ●● Baigę šukuoti plaukus su bet kuriuo iš antgalių, nustatykite oro greičio ir temperatūros mygtuką į žemiausios oro
temperatūros poziciją (4) ir atvėsinkite plaukus vėsia oro
srove, kad šukuosena įgautų tvirtesnę formą.
●● Elementai naudojimo metu įkaista, todėl norint juos
uždėti ar nuimti žnyples-džiovintuvą reikia išjungti.
1
2
3
Techniniai parametrai yra nurodyti ženklinimo plokštelėje.
Plaukų žnyplės-džiovintuvas ZELMER atitinka galiojančių
normų reikalavimus.
Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus:
–– Žemos įtampos prietaisai (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys yra pažymėtas CE ženklu, kuris pavaizduotas ženklinimo plokštelėje.
Pučiamo oro temperatūra: 105°C (5 cm atstumu bei esant
nustatytam didžiausiam galingumui).
Oro greitis: 11±1 m/s (5 cm atstumu bei esant nustatytam
didžiausiam galingumui).
Apsaugos nuo elektros šoko tipas: II.
Žnyplių – džiovintuvo sandara
1 Oro koncentratorius
2 Antgalio užraktas
3 Mygtukas Jonic On/Off – funkcija, sauganti nuo plaukų
įsielektrinimo
4 Oro srovės greičio ir temperatūros reguliavimo mygtukas
5 Pakabinimo kilpelė
4
5
Plaukų žnyplės
Šepečio skersmuo ø 21 mm
Šepečio skersmuo ø 32 mm
GW33-037_v02
9
8
7
6
33
Žnyplių – džiovintuvo naudojimas ir veikimo
principas
ELEMENTŲ UŽDĖJIMAS
Uždėkite pasirinktą naudoti elementą ant prietaiso korpuso
viršutinės dalies. Teisingai uždėjus, turi pasigirsti charakteringas spragtelėjimas.
ŽNYPLIŲ-DŽIOVINTUVO ĮJUNGIMAS
Įkiškite žnyplių-džiovintuvo laido kištuką į tinklo lizdą. Prietaisas turi trijų pozicijų pučiamo oro srovės greičio ir temperatūros reguliavimo perjungiklį:
6 Išjungimo pozicija
7 Didelio greičio ir žemos temperatūros pozicija
8 Mažo greičio ir aukštos temperatūros pozicija
9 Didelio greičio ir aukštos temperatūros pozicija
Šukuosenos formavimą galima pradėti, nustačius perjungiklį
į pasirinkto režimo poziciją.
ANTGALIŲ NAUDOJIMAS
Geriausių rezultatų pasiekiama tada, kai džiovintuvas-žnyplės yra naudojamos esant drėgniems plaukams. Jeigu Jūsų plaukai šlapi, juos reikia padžiovinti tiek, kad liktų tik
drėgni. Jeigu Jūsų plaukai sausi, juos reikia sudrėkinti. Prieš
pradėdami formuoti šukuoseną, iššukuokite plaukus.
Oro koncentratorius (1)
Oro koncentratorių tinka naudoti, kai norite žnyples-džiovintuvą panaudoti plaukų džiovinimui. Šio priedo pagalba padidinamas pučiamo oro srovės tankis ir plaukų džiovinimas
vyksta greičiau. Rekomenduojame plaukus pradėti džiovinti
nuo antrojo žingsnio ir po kurio laiko nustatyti perjungiklį ties
pirmąja greičio pozicija. Norėdami sutvirtinti gautą šukuoseną, galite pasirinkti vėsesnio oro pūtimo režimą (4), kurio
metu bus pučiamas šaltas oras. Šepečiai 32 ir 21 mm
Geriausių rezultatų pasiekiama tada, kai džiovintuvas-žnyplės yra naudojamos esant drėgniems plaukams. Jeigu Jūsų plaukai šlapi, juos reikia padžiovinti tiek, kad liktų tik
drėgni. Jeigu Jūsų plaukai sausi, juos reikia sudrėkinti. Prieš
pradėdami formuoti šukuoseną, iššukuokite plaukus.
Storas ir plonas šepečiai yra skirti išlyginti plaukus arba
suformuoti bangas. Storesnio šepečio pagalba galite sukurti
efektingas stambias bangas. Šis šepetys rekomenduojamas
ilgiems plaukams.
Plaukus galima lyginti ir plonesnio šepečio pagalba arba
formuoti juo smulkesnes bangas, kad rezultatas būtų efektingesnis. Šis šepetys rekomenduojamas trumpesniems
plaukams. Jeigu norite suteikti šukuosenai susuktų plaukų išvaizdą,
juos reikia padžiovinti iki to momento, kol jie taps drėgni.
Tuomet užvynioti sruogą ant šepečio. Pasirinkti nustatymą
1. ir 2., kol plaukai taps sausi. Po to galima nustatyti šalto oro
pūtimą (4), kad šukuoseną taptų tvirtesnė. Galima taip pat formuoti šukuoseną iš sausų plaukų ir džiovinti plaukus, naudojant šepetį. 34
Funkcija „Jonizacija” (3)
Funkcija „Jonizacija” įjungiama, nuspaudus mygtuką (3) –
užsižiebs kontrolinė lemputė. Šio režimo metu yra generuojami jonai, kurie sumažina elektrostatinio krūvio kaupimąsi
plaukuose ir padidina plaukuose esančios drėgmės įgėrimą,
dėl ko plaukai tampa minkštesni ir labiau blizga.
Žnyplių – džiovintuvo valymas ir priežiūra
●● Žnyplės-džiovintuvas
yra skirtas naudoti išimtinai tik
namų sąlygomis.
●● Žnyples-džiovintuvą visuomet išjunkite jungikliu (4) ir
ištraukite kištuką iš lizdo.
●● Žnyplių-džiovintuvo korpusą galite valyti drėgnu skudurėliu, o po to nusausinkite.
LAIKYMAS
●● Jeigu žnyplėmis-džiovintuvu nesinaudojate, visuomet
ištraukite kištuką iš lizdo. ●● Pasinaudoję palaukite, kol žnyplės-džiovintuvas atvės,
ir padėkite jį sausoje, vėsioje ir vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
●● Niekada nevyniokite laido aplink prietaisą, kadangi taip
jis gali greitai susidėvėti ir nutrūkti. Elkitės su laidu atsargiai, venkite jį tempti, sukti ar trūkčioti, ypač traukdami
kištuką iš lizdo. Jeigu naudojimo metu laidas susisuka,
reikia kartas nuo karto jį ištiesinti.
Ekologija: rūpinkimės aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos.
Tai nėra nei sudėtinga, nei per brangu. Tam reikia:
Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą.
Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko
atliekoms skirtą konteinerį. Baigtą eksploatuoti žnyples-džiovintuvą atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kadangi prietaise esančios pavojingos medžiagos
gali kenkti aplinkai.
Nešalinti kartu su buitinėmis atliekomis!!!
Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl
gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio
charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip
pat dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis,
prekybos ir kitomis sąlygomis.
GW33-037_v02
LV
Cienījamie Pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli
Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu
uzmanību pieversiet drošības norādījumiem. Saglabājiet to,
lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Drošības nosacījumi
Visi norādījumi ir domāti jūsu pašu veselībai un drošībai.
Pirms pirmas matu ieveidotāja izmantošanas, lūdzam iepazīties ar visām lietošanas instrukcijām un drošības nosacījumiem.
Apdegumu briesmas! Nepieskarieties karstas ierīces
virsmas.
●● Kad matu ieveidotājs ir ieslēgts, neatstājiet to bez uzraudzības. Ugunsgrēka risks.
●● Lietošanas laikā nenovietojiet ierīci uz slapjas virsmas
vai apģērbja.
●● Parliecinieties, ka gaisa plūsmas restītes nekad nav aizsprostotas.
●● Nekad nemērcējiet ierīci, barošanas vadu vai kontakt-
dakšu ūdenī. Nekad nevietojiet ierīci uz leju, tajā veidā
ierīce var iekrist ūdenī, kad tā ir ieslēgta.
●● Nenovietojiet un nesaglabājiet ierīci vietā, kur tā var
viegli iekrist ūdenī vai tikt saslapināta.
●● Nelietojiet ierīci mazgāšanās laikā.
●● Matu ieveidotājs planots matu žāvēšanai.
●● Parliecinieties, ka komplekta iekšējas un ārpuses sastāvdaļas ir sausas, un pēc tam pievienojiet tās pie matu
ieveidotāja.
●● Ja lietošanas laikā parādīsies kādi bojājumi, tūlīt atvienojiet ierīci no elektrotīkla un aizsūtiet to uz servisa punktu.
●● Nekad nemēģiniet novērst putekļus un citus netīrumus no
ierīces iekšpuses ar asiem priekšmetiem (piem. ķemmi).
●● Nekad neielieciet nekādus priekšmetus ierīces restītēs.
●● Nekad neaizsprostojiet gaisa plūsmas restītes, un nenovietojiet ierīci uz mīkstas virsmas, kā gulta un dīvāns, kur
gaisa plūsmas restītes var būt aizsprostotas. Saglabājiet
bez matiem, un t.t.
●● Nelietojiet ierīci ārā vai tur, kur tiek izmantoti aerozoli vai
kur tiek padots skābeklis.
●● Ja matu ieveidotājs iekris ūdenī, pirms to izņemšanas
atvienojiet to no elektrotīkla. Nesniegties pēc tās uz
ūdeni. Pēc tam nelietojiet ierīci.
●● Šo ierīci nevar izmantot personas (arī bērni) ar fiziskiem,
maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu
pieredzi un zināšanām, ja tie ir atstāti bez uzraudzības
vai nelieto ierīci pēc instrukcijas, kas jāpadod par viņu
drošību atbildīgai personai.
●● Pārliecinieties, ka bērni nerotaļājas ar ierīci.
●● Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.
GW33-037_v02
Ja neizslēdzamais jaudas kabelis tika bojāts tad, lai
izvairītos no bīstamības tas ir jāmaina pie ražotāja, vai
speciālajā servisa punktā, vai pie kvalificētas personas.
Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope. Nepareizs remonts var izraisīt nopietnas briesmas lietotājam.
Ja ierīcei ir kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa punktu.
●● Regulāri pārbaudiet barošanas vadu. Izolācija nevar būt
bojāta vai pārplīsta.
●● Nenovietojiet barošanas vadu blakus karstām virsmām.
●● Darbības laikā ierīce ir karsta. Nenovietojiet ierīci blakus
karstuma nenoturīgiem priekšmetiem.
●● Pirms ierīces nolikšanas, tai jāatdziest.
●● Nevirziet karstu gaisu uz acīm, rokām un citām jutīgām
vietām.
●● Nelietojiet ierīci attiecībā pret personām, kas guļ.
●● Neatvienojiet kontakdakšu velkot aiz barošanas vadu,
bet aiz pašas kontaktdakšas.
●● Bīstamas situācijas var rasties arī kad ierīce ir izslēgta.
Vienmēr jāatvieno ierīce no elektrotīkla pēc izmantošanas un pirms tīrīšanas.
●● Netiniet elektrības vadu ap ierīci (vads var sabojāties).
●● Nekad neapklājiet ierīci, siltums var akumulēties iekšpusē.
●● Ja aizdodat ierīci citai personai, lūdzam nodot šai personai arī lietošanas instrukciju. Matu ieveidotāji, kam
kalpošanas laiks jau ir beidzies, jānovērš pēc obligātiem
vides aizsardzības noteikumiem, pēc Atkritumu apsaimniekošanas likuma. Neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Kontaktēties ar atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumu.
●● Uzgales var būt karstas pirms lietošanas un lietošanas
laikā. Nepieskarieties tās, ja nav atdzisušas.
●● Nelietojiet ražotāja neieteiktas uzgales.
●● Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla pec izmantošanas.
●● Ja matu ieveidotāju lietojat vannas istabā, pēc
izmantošanas atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, jo tuvums var būt bīstams, pat kad
ierīce ir izslēgta.
●● Matu ieveidotāju lietojiet tikai pēc lietošanas nosacījumiem, šajā instrukcijā.
UZMANĪBU: Papildu aizsardzībai iesakam uzstādīt
elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas
istabā, Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir
jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30 mA.
Sazinieties ar savu uzstādītāju.
BRĪNINĀJUMS: Nelietojiet šo ierīci blakus vannai ar ūdeni, baseinam vai citiem
tvertnēm ar ūdeni.
BRĪNINĀJUMS: veiciet pēc šajiem nosacījumiem, lai
izvairītos no apdegumiem, nāvējoša elektrošoka un
ugunsgrēka.
35
Drošības ieteikumi
Techniskie dati
Šis matu ieveidošanas komplekts ir planots matu veidošanai. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, rūpīgi jāizlasa visi
paskaidrojumi.
●● Piedāvāti laiki komplekta lietošanai ir precīzi noteikti.
Produkta lietošanas laikā var noteikt piemērotus starplaikus attiecībā pret matu uzbūvi, garumu un biezumu.
●● Vislabākos rezultātus var sasniegt lietojot matu ieveidošanas komplektu tad, kad mati ir mitri. Ja tavi mati ir
slapji, tie jānosusina, lai būtu mitri. Ja tavi mati ir sausi,
saslapiniet tos mazliet, lai būtu mitri.
●● Pirms matu veidošanas, mati jāizķemmē.
●● Neļauj matiem nosusināties no liela siltuma, jo tādā veidā
tavi mati zaudē savu dabisku mitrumu, lūzt un kļūst stīvi.
●● Pēc matu ieveidošanas ar jebkuru uzgali, pavelciet gaisa
plūsmas ātruma un temperatūras pogu uz zemas gaisa
temperatūras pozīciju (4) un atvēsiniet matus virzot viszemākās temperatūras plūsmu uz ne, lai sasniegtu stabilāku matu sakārtojumu.
●● Ierīce uzsildās lietošanas laikā, tēpēc ieslēdziet matu
ieveidotāju aprīkojuma uzlikšanas un noņemšanas laikā.
1
2
3
Techniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.
ZELMER lokšķeres atbilst visiem obligātiem standartiem.
ZELMER gludeklis atbilst direktīvām:
–– Elektriskas zemsprieguma ierīces (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnētiska saderība (EMC) – 2004/108/EC.
Produkts tika atzimēts ar CE zimi datu plāksnītē.
Plūsmas temperatūra: 105°C (visātrākā funkcija, 5 cm attālumā).
Gaisa ātrums: 11+/- 1 m/s (visātrākā funkcija, 5 cm attālumā).
Nāvējošā elektrošoka aizsardzības tips: II.
Matu ieveidotāju sastāvdaļas
Gaisa koncentrātors
Atbrīvošanas poga
Jonic poga On/Off – nelauj matiem elektrizēties
Gaisa plūsmas ātruma un temperatūras regulēšanas
poga
5 Karināšanas cilpa
1
2
3
4
4
5
Lokšķeres
Ķemmes diametrs o 21 mm
Ķemmes diametrs o 32 mm
36
9
8
7
6
GW33-037_v02
Matu ieveidotāja apkalpošana un
izmantošana
APRĪKOJUMA UZLIKŠANA UN NOŅEMŠANA
Uz korpusa uzlieciet izvēlētu aprīkojumu, līdzeni uzliekot to
uz korpusa augšējas daļas. Pēc pareizas aprīkojuma uzlikšanas atskan „klikšķis”.
MATU IEVEIDOTĀJA IESLĒGŠANA
Pievienojiet matu ieveidotāja kontaktdakšu pie kontaktligzdas. Matu ieveidotājam ir triju līmeņu plūsmas ātruma un
temperatūras regulēšanas pārslēdzis:
6 Izslēgšanas funkcija
7 Augsta ātruma un temperatūras funkcija
8 Zema ātruma un augstas temperatūras funkcija
9 Augsta ātruma un augstas temperatūras funkcija
Matu veidošanu var sākt pavelkot slēdzi uz izvēlētu pozīciju.
UZGAĻU LIETOŠANA
Vislabākos rezultātus var sasniegt lietojot matu ieveidošanas komplektu tad, kad mati ir mitri. Ja tavi mati ir slapji,
tie jānosusina, lai būtu mitri. Ja tavi mati ir sausi, saslapiniet tos mazliet, lai būtu mitri. Pirms matu veidošanas, mati
jāizķemmē.
Gaisa koncentrātors (1)
Gaisa koncentrātoru var lietot, ja gribat lietot matu ieveidotāju matu sausināšanai. Ar to aprīkojumu, gaisa plūsmas biezums tiek palielināts un susināšanas process kļūst ātrākam.
Iesakam sākt matu susināšanu no otra soļa un pēc kāda
laika pavilkt pārslēdzi uz pirmo ātruma līmeni. Lai saglabātu
matu sakārtojumu, var izvēlēt vēsāku gaisa plūsmu (4), kas
virza uz matiem vēsa gaisa plūsmu.
Ķemmes 32 un 21 mm
Vislabākos rezultātus var sasniegt lietojot matu ieveidošanas komplektu tad, kad mati ir mitri. Ja tavi mati ir slapji,
tie jānosusina, lai būtu mitri. Ja tavi mati ir sausi, saslapiniet tos mazliet, lai būtu mitri. Pirms matu veidošanas, mati
jāizķemmē.
Bieza un tieva ķemme ir plānotas matu gludināšanai un viļņu
veidošanai ar biezu ķemmi. Iespējams veidot lielus viļņus, lai
sasniegtu labāku rezultātu. Šī ķemme ir piemērota gariem
matiem.
Iespējams gludināt matus ar tievu ķemmi vai veidot mazus
viļņus, lai sasniegtu labāku rezultātu. Šī ķemme ir piemērota
īsiem matiem.
Ja gribam, lai mūsu mati izskatītos, kā cirtaini, tie jānosusina,
lai būtu mitri. Aptīt matu šķipsnu ap ķemmi. Lietojiet ierīci ar
sakārtojumu 1 un 2 līdz matu nosusināšanai. Pēc tam, var
pamainīt ierīces sakārtojumu un izvēlēt vēsa gaisa plūsmu
(4), lai sasniegtu izturīgāku izskatu.
Iespējams veidot matus, ja tie ir sausi un lietot ķemmi matu
susināšanas laikā.
GW33-037_v02
Funkcija „Jonizacija” (3)
Funkciju „Jonizacija” var ieslēgt paspiežot pogu (3), iedegsies signāllampiņa. Lietojot šo funkciju, tiek ražoti negatīvie
joni, kas samazina matu elektrizēšanās parādību un palielina
matu mitruma absorbēšanu, un tādēļ mati izskatās mīkstāki
un mirdzošāki.
Matu ieveidotāja tīrīšana un konservācija
●● Matu ieveidotājs plānots izmantošanai mājās apstākļos.
●● Vienmēr izslēdziet ierīci ar pogu (4) un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
●● Matu ieveidotāja apakšdaļu var noslaucīt ar mitru drānu,
un pēc tam tā sausi jānoslauka.
GLABĀŠANA
●● Ja nelietojat matu ieveidotāju, jāatvieno vads no kontaktligzdas.
●● Pēc izmantošanas pagaidiet, lai matu ieveidotājs atdzistu
un novietojiet to sausā, vēsā, bērniem nepieejamā vietā.
●● nekad neaptiniet barošanas vadu ap ierīci, vads var
sabojāties. Ar vadu jāveic piesardzīgi, lai nodrošinātu tā
noteiktību un jāizvairās no vilkšanas, kratīšanas, tīšanas,
īpaši atvienojot kontaktdakšu. Ja vads ir sagriezies, tas
dažreiz jāiztaisno.
Ekoloģija – vides aizsardzība
Ikviens lietotājs var palidzēt saudzēt apkārtējo vidi. Tas ir ne grūts un ne dargs.
Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem,
bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā
pārstradei.
Neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem!!!
Importētājs/ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas
nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Importētājs/ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās
normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu, kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
37
ET
Kallid kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada alati
originaalset Zelmeri lisavarustust. Need on projekteeritud
spetsiaalselt selle toote jaoks.
Enne toote kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles. Palun pöörake
erilist tähelepanu ohutusjuhistele.
Ohutusjuhised
Alltoodud informatsioon on tähtis Teie tervise ja ohutuse
jaoks. Enne toote kasutamist lugege hoolikalt kõik kasutusja ohutusjuhised.
Kõrvetamise oht! Mitte puudutada seadme kuumi pindu.
●● Ärge
kunagi jätke sisselülitatud seadet järelevalveta.
Tulekahjuoht.
●● Ärge pange seadet märjale pinnale või esemele seadme
kasutamise ajal.
●● Veenduge, et õhuavad pole mitte kunagi kinnikaetud.
●● Ärge tehke föön-koolutajat, toitejuhet ega pistikut märjaks. Ärge pange seadet nii, et see võiks kukkuda vette,
olles sisselülitatud.
●● Ärge kasutage ega hoidke seadet vee läheduses.
●● Ärge kasutage seadet pesemise ajal.
●● Seade on ette nähtud ainult juuste koolutamiseks ja kuivatamiseks.
●● Veenduge, et seadme tarvikud on kuivad seest- ja väljastpoolt, ning seejärel ühendage neid seadmega.
●● Kui seade on kasutamise ajal vigastada saaanud, võtke
kohe pistik vooluvõrgust välja ning viige seade teenindusse.
●● Ärge kunagi kasutage teravaid esemeid (nt kammi)
tolmu, juuksekarvade vm eemaldamiseks.
●● Ärge sisestage õhuava vahelt seadmesse mitte mingeid
esemeid.
●● Ärge katke õhuavasid kunagi kinni ega pange seadet
pehmele pinnale, nt voodile või diivanile. Enne hoiule
panekut, eemaldage juuksekarvad jms.
●● Ärge kasutage föön-koolutajat õues ega kohtades, kus
on kasutusel aerosooltooted ja hapnik.
●● Kui föön kukub vette, enne selle kättesaamist, ühendage
kõigepealt seade vooluvõrgust lahti. Sellist föön-koolutajat ei tohi edaspidi kasutada.
●● Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud (kaasa arvatud lapsed) nii kogemuste kui
ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende
ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme
kasutamise kohta neile juhiseid andnud.
●● Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
●● Seade pole ette nähtud töötamiseks koos väliste ajalülititega või eraldi kaugreguleeritavate seadmetega.
Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see ohu vältimiseks
vahetada välja tootja poolt või volitatud hooldekeskuses
või spetsialisti poolt.
38
Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Valesti tehtud parandus võib põhjustada kasutajale
tõsist ohtu. Rikke kõrvaldamiseks pöörduge teeninduskeskusesse.
●● Kontrollige regulaarselt toitejuhe. Isolatsioon ei tohi olla
katkine ega vigastatud.
●● Hoidke toitejuhe kuumadest pindadest eemal.
●● Kasutamise ajal seade kuumeneb. Hoidke see süüteallikatest eemal.
●● Enne hoiule panekut, laske seadmel maha jahtuda.
●● Ärge suunake kuum õhk silma, kätte poole, või kohtadesse, mis on ületundlikud kõrge temperatuuri suhtes.
●● Ärge kasutage seadet magava isiku peal.
●● Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust, tõmmates juhtmest, vaid hoides pistiku.
●● Oht on olemas ka väljalülitatud föön-koolutaja korral.
Alati ühendage seade vooluvõrgust lahti pärast kasutamist või selle puhastamiseks.
●● Ärge kerige toitejuhet seadme ümber (juhtme katkemise oht).
●● Ärge kunagi katke föön-koolutajat pealt, kuna see võib
põhjustada soojuse akumulatsiooni seadme sees.
●● Kui annate seadme kasutusele teisele isikule, laske tal
ka tutvuda käesoleva kasutusjuhendiga. Kasutuskõlbamatust seadmest lahtisaamine peab toimima vastavalt
keskkonnakaitse eeskirjadele, vastavuses Jäätmeseadusega. Föön-koolutajat ei tohi visata tavalise olmeprügi
hulka. Palun, pöörduge kohaliku jäätmehoolduskeskusse.
●● Föön-koolutaja mõned osad (tarvikute kinnitamise koht)
võivad olla kuumad ka pärast kasutamist. Enne puudutamist, laske neil maha jahtuda.
●● Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi.
●● Pärast kasutamist, ühendage alati seade vooluvõrgust
lahti.
●● Kui kasutate seadet vannitoas, siis võtke pistik kohe
peale kasutamist pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud föön-koolutaja korral.
●● Kasutage seade ainult juuste kuivatamiseks ja koolutamiseks ning järgides käesolevad juhised.
TÄHELEPANU: Lisakaitseks on vannitoa varustavasse
vooluahelasse soovitav paigaldada lekkevoolukaitse,
mis ei võimalda lekkevoolu tugevusel tõusta üle 30 mA.
Selle küsimusega tuleb pöörduda elektriku poole.
HOIATUS: Ärge kasutage föön-koolutajat
vee läheduses, nt vett täis vanni, pesukausi, valamu vms kohal.
HOIATUS: Et vältida kõrvetamis-, elektrilöögi ja tulekahjuohtu, järgige alati ülaltoodud juhised.
GW33-037_v02
Ohutusnõuanded
Tehnilised andmed
Käesolev föön-koolutaja komplekt on spetsiaalselt mõeldud
juukse koolutamiseks. Parema tulemuse saavutamiseks,
tuleb korralikult lugeda käesolevad juhised ja järgida need.
●● Toote kasutamiseks ettenähtud aeg on määratud ja piiratud. Kasutamise ajal võib see aga muutuda, sõltuvalt
Teie juuksetüübist (struktuur, pikkus ja paksus).
●● Seade toimib efektiivsemalt, kui juuksed on veidi niisked.
Kui Teie juuksed on märjad, tuleb neid kuivatada, kuni
juuksed saavad niisketeks. Kuivi juukseid tuleb natuke
niisutada.
●● Enne koolutamist, tuleb juuksed kammida.
●● Kuivatage juuksed, vältides kõrgest temperatuurist tingitud ülekuumenemist, sest sel juhul Teie juuksed kaotavad loomuliku niiskuse, elastsuse ja kipuvad katkema.
●● Soengu fikseerimiseks, seadke temperatuuriregulaator
(4) madalaima temperatuuri asendisse, ja suunake jahe
õhuvool juuste peale.
●● Seade kuumeneb kasutamise ajal. Tarvikute vahetamiseks lülitage seade välja.
1
2
3
Tehnilised andmed on ära toodud toote andmeplaadil.
ZELMERi föön-koolutaja vastab kehtivatele normidele ja
direktiivide nõuetele:
–– Madalpingeseadmed (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on märgistatud CE märgistusega, mis leidub andmeplaadil.
Temperatuur: 105°C (kiireimal seadmisel ja 5 cm kaugusel).
Õhuvoolukiirus: 11±1 m/s (kiireimal seadmisel ja 5 cm kaugusel).
Kaitse elektrilöögi eest: II klass.
Föön-koolutaja osad
1
2
3
4
5
Õhusuunur
Vabastamisnupp
Ionisaatori On/Off lüliti – takistab staatilise elektri teket
Õhuvoolukiiruse ja temperatuuri regulaator
Riputusaas
4
5
Lokitangid
Harja diameeter ø 21 mm
Harja diameeter ø 32 mm
GW33-037_v02
9
8
7
6
39
Seadme kasutamine
TARVIKUTE KÜLGE PANEMINE
Valige õige tarvik ja asetage korpuse ülemisse ossa. Kui tarvik on õieti asetatud, kuulete „klõpsu”.
SEADME SISSELÜLITAMINE
Sisestage pistik seinakontakti. Seadmel on 3-astmeline õhuvoolukiiruse ja temperatuuri regulaator:
6 Väljalülitamine
7 Suur kiirus ja madal temperatuur
8 Väike kiirus ja kõrge temperatuur
9 Suur kiirus ja kõrge temperatuur
Juukse koolutamist võib alustada, seades regulaator soovitud asendisse.
OTSAKUTE KASUTAMINE
Seade toimib efektiivsemalt, kui juuksed on veidi niisked. Kui
Teie juuksed on märjad, tuleb neid kuivatada, kuni juuksed
saavad niisketeks. Kuivi juukseid tuleb natuke niisutada.
Enne koolutamist tuleb juuksed kammida.
Õhusuunur (1)
Õhusuunur on ette nähtud juukse kuivatamiseks. Suurem
kogus õhku väljub seadme otsakust ja tagab juukse kiirema
kuivamise. Juukse kuivatamist soovitame alustada teisest
astmest, ning teatud aja pärast regulaatori tuleb seada kiiruse esimesse astmesse. Soengu fikseerimiseks võib seada
regulaatori madalama temperatuuri asendisse, seega seadmest väljub jahe õhuvool.
Harjad: 32 ja 21 mm
Seade toimib efektiivsemalt, kui juuksed on veidi niisked. Kui
Teie juuksed on märjad, tuleb neid kuivatada, kuni juuksed
saavad niisketeks. Kuivi juukseid tuleb natuke niisutada.
Enne koolutamist tuleb juuksed kammida.
Harjad on ette nähtud juukse siledaks tegemiseks ning lokkide ja lainete tegemiseks (suure harjaga). Efektiivsema välimuse saavutamiseks, on võimalik teha suured lained. See
hari on ette nähtud pikkade juuste jaoks. Väiksema harjaga
võib juuksed sirgendada või teha väiksed lained. See hari on
ette nähtud lühikeste juuste jaoks.
Kui soovime saavutada „Lokkis juuksed” efekti, tuleb kuivatada juuksed sellest hetkest, kui juuksed on niisked. Keerake
juukselokk harja ümber. Kasutage seade, seades enne
regulaatori asendisse 1. ja 2., kuni juuksed saavad kuivaks.
Pärast toimingut, seadke regulaator (4) madalaima temperatuuri asendisse soengu fikseerimiseks.
Juuksed võib koolutada, kui on isegi kuivad, ning kasutada
selleks harja.
Ionisaator (3)
Ionisaatori funktsiooni käivitamiseks, vajutage nupule (3),
märgutuli süttib põlema. Ionisaator väljutab ioone, mis
vähendavad kähardumist ja staatilist elektrit ning aitavad
juustel püsida soengus, teevad juuksed pehmeks, siledaks
ja läikivaks.
40
Puhastamine ja hooldus
●● Föön-koolutaja on ette nähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises.
●● Lülitage seade alati välja, seades nupu (4) ja võttes välja
pistiku seinakontaktist.
●● Puhastage seadme korpust niiske lapiga ja seejärel kuivaga.
HOIDMINE
●● Kui seadet enam ei kasuta, tuleb pistik seinakontaktist
alati välja võtta.
●● Laske seadmel maha jahtuda, ning seejärel pange kuivasse, jahedasse, lastele kättesaamatusse kohta.
●● Ärge kunagi kerige toitejuhet seadme ümber, kuna see
võib põhjustada toitejuhtme katkemist ja seadme kasutuskõlbamatust enne tööea lõppemist. Et seadet saaks
kauem kasutada, olge toitejuhtmega ettevaatlikud, vältige selle kriimustamist, ülekerimist ja tõmbamist, eriti
pistiku elektrivõrgust väljavõtmisel. Ajage ülekeritud toitejuhe aegajalt sirgeks.
Keskkonnakaitse
Iga inimene võib tegeleda keskkonnakaitsega. Ei ole see raske ega liiga kallis.
Selleks: viige kartongist pakend vanapaberi
kogumispunkti, visake polüetüleenkiled
plastikpakendite jaoks ettenähtud konteineri, kasutuskõlbamatu seade tuleb viia
ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti, kuna toote koostisosad võivad kahjustada keskkonda.
Ärge visake tavalise olmeprügi hulka!!!
Importija/tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on
põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Importija/tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja
sellest eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele, normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus,
kaubandus, esteetika jm).
GW33-037_v02
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay special attention
to important safety instructions. Keep this User’s Guide for
future reference.
Important safety instructions
The following information concerns your health and safety.
Please read the instructions for use and important safety
instructions completely before using the curling brush.
Injury risk! Do not touch hot surfaces of the appliance.
●● Do not leave a switched on appliance unattended. Fire
risk.
●● Do not place the curling brush on wet surfaces or clothing
while it is operating.
●● Always make sure that the air inlets and outlets are not
blocked.
not immerse the curling brush, cord or plug into
water. Never put away the curling brush downwards so
that it can fall into water while it is operating.
●● Do not place or store the appliance in a place where it
can fall into water or be splashed with it.
●● Do not use while bathing.
●● The curling brush should only be used to dry hair.
●● Make sure the accessories are dry on the inside and
outside before attaching them to the curling brush.
●● If the curling brush is damaged while operating unplug it
immediately and return it to a service center.
●● Never try to remove lint or foreign bodies from the inside
of the curling brush using sharp objects (e.g. a comb).
●● Never drop or insert any objects into the openings of the
curling brush.
●● Never block the air openings of the appliance or place it
on a soft surface such as a bed or couch, where the air
openings may be blocked. Store free of hair, etc.
●● Never use outdoors or operate where aerosol (spray)
products are being used or where oxygen is being
administered.
●● If the appliance falls into water, unplug it immediately.
Do not reach into the water while the unit is plugged in.
Do not use a curling brush that has fallen into water.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
●● Do
GW33-037_v02
If the non-detachable part of the cord is damaged, it should
be replaced by the producer or at a proper service point
or by a qualified person in order to avoid any hazards.
The appliance can be repaired by qualified staff only.
Incorrectly performed repair may cause serious hazard
to the user. In case of any defects, it is advised to return
the appliance to an authorised service facility.
●● Check the cord regularly. The insulation cannot be
damaged or broken.
●● Keep cord away from heated surfaces.
●● During operation the curling brush becomes hot. Do not
place it near flammable materials.
●● Allow the curling brush to cool before putting it away.
●● Do not direct hot air toward eyes, hands or other heatsensitive areas.
●● Do not use while sleeping.
●● Do not unplug by pulling on cord. To unplug grasp the
plug.
●● Risks exist even if the curling brush is switched off.
Always unplug the appliance from the electrical outlet
immediately after using and before cleaning.
●● Do not wrap the cord around the appliance (risk of
breaking the cord).
●● Do not cover the curling brush as it might cause heat
accumulating inside of it.
●● In case of handing over the appliance to another person
please inform that person about these instructions for
use. When it comes to curling brushes which exploitation
durability has expired, they should be disposed
of according to the valid environmental protection
regulations according to the Waste Management Bill.
The curling brush cannot be disposed of with household
waste. Please consult a local waste management
center.
●● Attachments may be hot during and after use. Allow them
to cool before handling.
●● Do not use attachments that are not recommended.
●● Always unplug the curling brush from the electrical outlet
after use.
●● If the curling brush is used in the bathroom, always
unplug it from the electrical outlet after use, as it may
pose a risk even when the appliance is switched off.
●● Use the appliance only for its intended use as described
in this manual.
CAUTION: To ensure additional protection we advise
you to install a residual current device (RCD) in the
bathroom’s electrical circuit with the rated amperage
not exceeding 30 mA. In order to do so please contact
a qualified electrician.
WARNING: Do not use this appliance near
water, bathtub, pool or other water tank.
WARNING: Follow these safety instructions to avoid
the risk of burns, electric shock or fire.
41
Safety instructions
Technical parameters
This curling brush set is designed to style hair. For best
results read all the instructions below.
●● The appropriate styling times are indicated. While using
the appliance you can determine the right time intervals
depending on the hair structure, its length and thickness.
●● For best results use on damp hair. If your hair is wet dry it
until damp. If your hair is dry gently damp it.
●● Comb hair before styling.
●● Avoid excessive hair drying due to extensive heat. Your
hair looses its natural moisture, it breaks and becomes
rough.
●● After styling your hair with the use of the selected
attachment, set the airflow speed and temperature
button to cold shot (4) and cool hair by directing the
coolest airflow to set your hairstyle.
●● Attachments become hot during use. Switch off the
appliance before attaching and detaching accessories.
1
2
3
The technical parameters are indicated on the rating label.
ZELMER curling brush fulfills the requirements of the existing
norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance was marked by the CE sign on the rating label.
Airflow temperature: 105°C (at fastest mode, 5 cm distance).
Airflow speed: 11±1 m/s (at fastest mode, 5 cm distance).
IEC protection class: II.
Product features
1
2
3
4
5
Concentrator
Attachment release button
lonic On/Off button – prevents hair from charging
Airflow speed and temperature control button
Hang loop
4
5
Curler
Brush diameter ø 21 mm
Brush diameter ø 32 mm
42
9
8
7
6
GW33-037_v02
How to use
ATTACHING ACCESSORIES
Attach the desired accessory by evenly fastening it to the
upper part of the curling brush. You will hear a click when the
accessory is properly attached.
OPERATION
Plug in the appliance. The curling brush has three modes of
airflow speed and temperature:
6 Off mode
7 High speed and low temperature mode
8 Low speed and high temperature mode
9 High speed and high temperature mode
To start styling set the switch to the desired position.
USING ATTACHMENTS
For best results use the curling brush set on damp hair.
If your hair is wet dry it until damp. If your hair is dry gently
damp it. Comb hair before styling.
Concentrator (1)
Use the concentrator while using the curling brush for drying
hair. Thanks to this attachment the airflow is concentrated
and the hair is dried faster. We recommend to start drying
hair using the second airflow speed and temperature mode
and after a while to change the mode into the first one. To set
your hairstyle, a cooler airflow can be selected by switching
to cold shot (4), with the cold airflow directed at hair.
STORAGE
●● When not in use, unplug the appliance.
●● After use allow the curling brush to cool and store out of
reach of children in a dry and cool place.
●● Never wrap the cord around the appliance, as this
will cause the cord to wear prematurely and break.
Handle the cord carefully to ensure its long efficiency.
Avoid jerking, twisting or straining it especially while
unplugging. If the cord becomes twisted due to use,
periodically straighten it.
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to protect the
environment. It is neither difficult nor
expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling
points.
Throw polyethylene (PE) bags into
appropriate containers.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting
point as the components of the appliance may pose a threat
to the environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
Brushes 32 and 21 mm
For best results use the curling brush set on damp hair.
If your hair is wet dry it until damp. If your hair is dry gently
damp it. Comb hair before styling.
The thick and thin brushes are used to smooth and style hair.
Style hair into waves using the thick brush. It is also possible
to form big waves for a stunning effect. The thick brush is
recommended for styling long hair.
To curl your hair, dry it until hair is damp. Twirl hair strand
around brush and dry hair using the first and second mode.
Afterwards you can change the settings to cool shot (4) to
set your hair style.
It is possible to style dry hair and to use the brush while
drying hair.
“Ionisation” function (3)
“Ionisation” function is switched on by pressing button (3),
a control light will come on. This function produces negative
ions which reduce static charge build-up on hair, increase
the absorption of hair dampness, which makes hair seem
softer and shinier.
Cleaning and maintenance
●● The curling brush is intended for household use only.
●● Always switch off the curling brush using the button (4)
and unplug the appliance.
●● The housing can be wiped with a damp cloth, however it
needs to be wiped dry afterwards.
GW33-037_v02
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
43
GW33-037_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising