Zelmer ZTS1613S (27Z012) User manual

Zelmer ZTS1613S (27Z012) User manual
PL
Funkcje: opiekania, rozmrażania pieczywa i odgrzewania tostów.
CZ
Funkce: opékání, rozmrazování pečiva a opékání toustů.
SK
Funkcie: opekanie, rozmrazovanie pečiva a zohrievanie hrianok.
HU
Funkciók: péksütemény pirítása, felolvasztása és toastkenyér
felmelegítése.
RO
Funcţie: prejirea, decongelarea pâinii, încălzirea toast-urilor.
RU
Функции: поджаривания, размораживания и разогрева тостов.
BG
Функции: препичане, размразяване на хляб и претопляне на
препечени филии.
UA
Функція: обжарення, розморожування хлібобулочних виробів
та відігрівання тостів.
EN
Functions: toasting, toasting frozen bread, reheating toasts.
PL
Schowek na przewód.
CZ
Prostor pro kabel.
SK
úložný priestor na napájací kábel.
HU
Kábeltartó.
RO
Locaş pentru cordonul de alimentare.
RU
Oтделение для питающего провода.
BG
Mясто за прибиране на кабела.
UA
Cховище для кабелю.
EN
Cord compartment.
instrukcja
użytkowania
user
manual
27Z012
27Z013
27Z012
27Z013
Toster
Toaster
Toster
Toaster
Linia Produktów Product Line
PL
Możliwość dodatkowego podnoszenia tostów.
CZ
Vlastnost dodatečného podávání toustů.
SK
Možnosť dodatočného zdvihnutia hrianok.
HU
A toastkenyér-szeletek kiemelési lehetősége.
RO
Funcţia suplimentară de ridicare a toast-urilor.
RU
Функция высокого подъема тостов.
BG
Възможност за допълнително повдигане на препечените филии.
UA
Можливість додаткового підйому тостів.
EN
The possibility of additional toast lifting.
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
TOSTER
Typ 27Z012, 27Z013
TOASTER
4–6
TOPINKOVAČ
TOСТЕР
GW27-013_v01
7–9
SK NÁVOD NA OBSLUHU
10–12
Тип 27Z012, 27Z013
22–24
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
KENYÉRPIRÍTÓ
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
19–21
ТОСТЕР
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
27Z012, 27Z013 Típus
Tип 27Z012, 27Z013
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
HRIANKOVAČ
Typ 27Z012, 27Z013
16–18
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
Typ 27Z012, 27Z013
Tip 27Z012, 27Z013
ТОСТЕР
13–15
Тип 27Z012, 27Z013
25–27
LT
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
TOSTERIS
Tipas 27Z012, 27Z013
28–30
Krajalnica
Slicer
Czajnik
Electric kettle
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
Robot kuchenny
Food processor
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
TOSTERS
Tips 27Z012, 27Z013
31–33
ET KASUTUSJUHEND
RÖSTER
Mudel 27Z012, 27Z013
34–36
EN USER MANUAL
TOASTER
Type 27Z012, 27Z013
37–39
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
6
1
5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
4
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
d
b
Szanowni Klienci!
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
3
c
●
●
●
●
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
2
●
a
●
●
B
●
●
●
1
2
●
3
●
4
5
●
6
C
●
●
1
2
3
4
4
Upewnij się przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem
tostera, że masz suche ręce.
Używaj toster na stabilnej i suchej powierzchni.
Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazda, gdy urządzenie
nie jest używane i przed czyszczeniem.
Pozwól tosterowi na ostygnięcie przed czyszczeniem
i przechowywaniem.
Wykonuj regularne sprawdzenia przewodu zasilającego w celu upewnienia się, że nie ma on śladów
uszkodzenia.
W przypadku wystąpienia najmniejszych śladów
uszkodzenia, całe urządzenie powinno zostać zwrócone do serwisu.
Zawsze po wystąpieniu wadliwego działania urządzenia lub jeżeli zostało ono w jakikolwiek inny sposób
uszkodzone, oddaj urządzenie do serwisu w celu
sprawdzenia, naprawy lub wykonania regulacji, ponieważ wymagane są do tego specjalne narzędzia.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Nie dotykaj gorących powierzchni.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci (jednakże nie
młodsze, niż ośmioletnie), osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy, przy czym w takim przypadku
użytkowanie winno odbywać się wyłącznie pod nad-
zorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo
lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń
i przekazaniu instrukcji umożliwiających bezpieczne
korzystanie z urządzenia. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenie urządzenia
oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przez
dzieci jest dozwolone wyłącznie w przypadku dzieci
powyżej ósmego roku życia i pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad nimi.
Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas
jego używania. Nie dopuszczaj dzieci do urządzenia.
Nigdy nie zanurzaj żadnej części tostera lub przewodu
zasilającego i wtyczki w wodzie lub innym płynie w celu
uniknięcia porażenia prądem elektrycznym.
Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, po wystąpieniu wadliwego działania
urządzenia lub jeżeli zostało ono w jakikolwiek sposób
uszkodzone.
Urządzenie podczas pracy wytwarza ciepło. Muszą
zostać zachowane odpowiednie środki ostrożności celem zapobiegnięcia ryzyka przypalenia się,
oparzenia, pożaru lub innego uszkodzenia ciała lub
przedmiotów spowodowanego przez zetknięcie się
z zewnętrznymi powierzchniami podczas używania lub
stygnięcia.
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Uwaga!
●
Notes
Zapewnij odpowiednią ilość miejsca nad i po bokach
tostera w celu umożliwienia swobodnego przepływu
powietrza. Nie pozwól, aby podczas używania urządzenie stykało się z zasłonami, tapetami, ubraniem,
ręcznikami lub innymi materiałami łatwopalnymi. Nie
używaj pod szafkami lub zasłonami. Wymagana jest
ostrożność w przypadku powierzchni, gdzie ciepło
może stanowić problem – zalecana jest podkładka termoizolacyjna.
Używaj toster z tacką na okruszki umieszczoną w urządzeniu.
Regularnie czyść tackę na okruszki. Nie pozwalaj na
zbieranie się okruszków.
Toster podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego 230 V, wyposażonego w kołek ochronny.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Podczas używania nie pozostawiaj urządzenia bez
dozoru, ponieważ pieczywo może się zapalić.
Nigdy nie pozwalaj, aby przewód zwisał przez krawędź
stołu lub blatu, dotykał gorących powierzchni lub był
pozwijany.
Nigdy nie umieszczaj urządzenia na lub blisko palnika
gazowego lub elektrycznego lub tam, gdzie mogłoby
się ono zetknąć z gorącym piekarnikiem lub kuchenką
mikrofalową.
GW27-013_v01
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
●● Nie
wkładaj do urządzenia pieczywa zawierającego
cukier, dżem lub inne dodatki.
●● Nie używaj szorstkich, ściernych lub kaustycznych
środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Nie używaj urządzenia na zewnątrz budynku.
●● Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego prze-
znaczeniem. Urządzenie jest przeznaczone jedynie do
użytku domowego.
●● Przy włączeniu i używaniu tostera po raz pierwszy,
w miarę nagrzewania się elementów grzejnych może
występować lekki zapach „spalenizny”. Nie stanowi to
żadnego zagrożenia ani nie świadczy o niesprawności wyrobu. Zapach powinien ustąpić po kilkukrotnym
użyciu.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Toster jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem
ochronnym.
Toster ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMI­SJI
(WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Budowa tostera
(Rys. A)
1 Panel przycisków
a Przycisk rozmrażania
b Przycisk odgrzewania
c Przycisk anulowania
d Lampki kontrolne (typ 27Z013 inox – lampki kontrolne w pozycji poziomej)
2 Suwak nastawiania czasu
3 Wyjmowana tacka na okruszki
4 Otwory na pieczywo o zmiennej szerokości
5 Dźwignia opiekania/dźwignia wysokiego podnoszenia
6 Miejsce na zwijanie przewodu (pod spodem)
GW27-013_v01
Obsługa i działanie tostera
(Rys. B)
1 Ustaw toster na suchej i płaskiej powierzchni, z dala od
potencjalnych źródeł ciepła (płyt grzewczych, kuchenek, piekarników, itp.).
2 Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.
3 Włóż dwie kromki pieczywa do obu otworów na pieczywo
(4).
4 Wybierz żądany czas opiekania za pomocą regulatora
czasu opiekania (2).
●● Przesuń regulator czasu opiekania w lewo, aby zmniejszyć czas opiekania.
●● Przesuń regulator czasu opiekania w prawo, aby zwiększyć czas opiekania.
●● Zakres ustawienia czasu opiekania wyskalowany jest od
pozycji 1 (lekkie) do 6 (mocne).
5 W celu wsunięcia pieczywa do tostera, wciśnij do dołu
dźwignię opiekania (5) aż do momentu jej zaskoczenia.
Zostanie podświetlony przycisk anulowania (c) i rozpocznie
się proces opiekania.
●● Zostanie podświetlonych wszystkich pięć lampek kontrolnych (d). W miarę trwania cyklu opiekania, lampki kontrolne gasną aż do ostatniej przy zakończeniu opiekania.
●● Cykl opiekania może zostać zatrzymany w dowolnym
momencie przez naciśnięcie przycisku anulowania (c).
●● W celu ułatwienia wyjmowania mniejszych elementów,
takich jak okrągłe ciastka, „mufinki”, itp., podnieś dźwignię do góry (5), do oporu powyżej położenia początkowego.
●● W przypadku stwierdzenia, że pieczywo nie jest wystarczająco przyrumienione, można je poddać ponownemu
opiekaniu. Wybierz lekkie opiekanie (regulator w pozycji
1-2) wciśnij do dołu dźwignię opiekania (5). Należy zwracać uwagę na toster, aby uniknąć przypalenia tostu.
6 Po zakończeniu cyklu opiekania, dźwignia opiekania (5)
automatycznie podniesie się do położenia górnego.
Wyjmij tost zwracając uwagę, aby nie dotknąć żadnej gorącej powierzchni.
W mało prawdopodobnym przypadku, kiedy pieczywo utknie
w tosterze, wyłącz zasilanie tostera i wyciągnij wtyczkę
z gniazdka sieciowego. Pozwól tosterowi na całkowite ostygnięcie przed ostrożnym poluzowaniem pieczywa tak, aby
nie uszkodzić elementów grzejnych.
Funkcja rozmrażania
●● Umieść zamrożone pieczywo w otworach na pieczywo (4).
●● Wybierz żądane ustawienia opiekania, w poprzednio opisany sposób.
●● Wciśnij do dołu dźwignię opiekania (5), aby opuścić pieczywo do wnętrza tostera.
●● Po opuszczeniu pieczywa do dołu, naciśnij przycisk rozmrażania (a). Przycisk rozmrażania zostanie podświetlony.
5
Funkcja odgrzewania tostów
Toster ten pozwala na odgrzewanie tostów bez dodatkowego
opiekania. W celu odgrzania tostów:
●● Umieść tosty w otworach na pieczywo (4).
●● Wciśnij do dołu dźwignię opiekania (5), aby wsunąć pieczywo do tostera.
●● Po opuszczeniu pieczywa do dołu, naciśnij przycisk
odgrzewania (b). Przycisk odgrzewania zostanie podświetlony.
Przycisk anulowania
W celu anulowania pracy tostera, rozmrażania i odgrzewania
przycisk anulowania (c) może zostać naciśnięty w dowolnym
momencie podczas cyklu. Dźwignia opiekania (5) podniesie
się, wtedy do położenia górnego.
Funkcja dodatkowego podniesienia
W celu ułatwienia wyjęcia pieczywa po opieczeniu tostu,
dźwignia opiekania (5) może zostać podniesiona powyżej
położenia początkowego.
Opiekanie pojedynczej kromki
W przypadku opiekania pojedynczej kromki pieczywa, ustaw
regulator opiekania w położeniu niższym niż normalne.
Toster jest tak skonstruowany, aby opiekać w obu otworach
na pieczywo. Przez zmniejszenie intensywności opiekania
dla pojedynczej kromki, tost nie zostanie przypalony. W przypadku stwierdzenia, że kanapka, tost został opieczony użyj
przycisku anulowania (c).
Uwagi dotyczące opiekania
Opiekanie stanowi połączenie prażenia i podsuszania pieczywa. Poziomy wilgotności różnią się dla różnych rodzajów
pieczywa, co może powodować różnice w czasach opiekania.
●● Dla lekko suchego pieczywa, używaj ustawienia niższego niż normalne.
●● Dla pieczywa świeżego lub pszennego, używaj ustawienia wyższego niż normalne.
●● Pieczywo o bardzo nierównej powierzchni będzie wymagać ustawienia wyższego.
●● Opiekanie grubszych kawałków pieczywa będzie trwało
dłużej, niekiedy znacznie dłużej, ponieważ przed rozpoczęciem opiekania z pieczywa musi zostać usunięte więcej wilgoci. Bardzo grube kawałki mogą wymagać dwóch
cykli opiekania.
●● Przy opiekaniu pieczywa z rodzynkami lub innego
pieczywa owocowego, przed umieszczeniem pieczywa w tosterze należy usunąć luźne rodzynki z jego
powierzchni. Zapobiegnie to wpadnięciu tych kawałków
do tostera lub przyklejeniu się ich do drucianej osłony
w otworze.
6
Czyszczenie i konserwacja tostera
(Rys. C)
1 Zawsze przed czyszczeniem należy wyłączyć toster,
wyciągnąć wtyczkę i pozwolić mu na ostygniecie.
Przed czyszczeniem, poczekaj na całkowite
ochłodzenie się wszystkich części tostera.
Nigdy nie wolno zanurzać tostera ani też przewodu zasilającego w wodzie, lub w innym
płynie.
2 Powierzchnie zewnętrzne czyść jedynie za pomocą
miękkiej, wilgotnej szmatki.
3 Okruszki mogą zostać usunięte za pomocą tacki na
okruszki z prawej strony, w dolnej części tostera.
Tacka na okruszki znajduje się pod napięciem sprężyny.
W celu ułatwienia jej wyjęcia wciśnij tackę do środka. Po
zwolnieniu, wysuń ją z tostera i wyjmij. Można ją wtedy
odwrócić, aby usunąć okruszki.
4 W celu oczyszczenia wnętrza, obróć toster do góry
nogami i lekko wytrząśnij okruszki.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
GW27-013_v01
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pozorně si prosím přečtěte tyto pokyny k užívání. Mimořádnou pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti.
Pokyny k používání si laskavě uschovejte, abyste do nich
mohli nahlédnout v průběhu pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro bezpečné a řádné používání
přístroje
Ujistěte se, zda jste těmto pokynům porozuměli.
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s obsahem celého návodu k použití.
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Ubezpečte se před kontaktem se zástrčkou nebo před
zapnutím topinkovače, že máte suché ruce.
●● Používejte topinkovač na pevné a suché ploše.
●● Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud zařízení
není používáno a před jeho čištěním.
●● Nechejte topinkovač vychladnout před čištěním a uložením.
●● Pravidelně
kontrolujte napájecí kabel, zda nenese
stopy poškození.
●● V případě výskytu minimálních stop poškození zašlete
celé zařízení do servisu.
●● Vždy, když se objeví nesprávná činnost zařízení, nebo
pokud bylo zařízení jakýmkoliv jiným způsobem poškozeno, odevzdejte zařízení do servisu za účelem kontroly, opravy nebo nastavení, protože k této činnosti je
vyžadováno speciální nářadí.
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
●● Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
Neodborně provedená oprava může vážně ohrozit
uživatele. V případě poruchy odevzdejte zařízení do
servisní opravny.
●● Nedotýkejte se horkých povrchů.
●● Děti (avšak pouze starší osmi let), osoby s fyzickým,
senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
náležité zkušenosti a znalosti, mohou používat spotřebič pouze pod dohledem osob odpovědných za jejich
bezpečnost, nebo po předchozím poučení těchto osob
o možném riziku a seznámení s bezpečeným používáním spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči
mohou pouze děti starší osmi let, za předpokladu, že
budou pod přísným dohledem.
●● Nedovolte, aby zařízení používaly děti. V případě, že se
děti zdržují v blízkosti zařízení, zajistěte jejich dozor.
GW27-013_v01
●● Nikdy
neponořujte žádnou část topinkovače nebo
napájecí kabel a zástrčku do vody nebo jiné kapaliny,
abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
●● Nikdy nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem
nebo zástrčkou a po zjištění nesprávné činnosti zařízení nebo pokud bylo jakkoliv poškozeno.
●● Zařízení během činnosti vytváří teplo. Musíte dodržovat
příslušné bezpečnostní předpisy za účelem snížení rizika
zapálení, popálení, požáru nebo jiného tělesného poškození nebo poškození předmětů způsobeného kontaktem
s vnějšími povrchy během používání nebo chladnutí.
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Zajistěte dostatek místa nad topinkovačem i po jeho
stranách za účelem umožnění volného průchodu vzduchu. Nedovolte, aby během používání mělo zařízení
kontakt se záclonami, tapetami, oděvy, utěrkami nebo
jinými hořlavými materiály. Topinkovač nepoužívejte
pod skřínkami nebo záclonami. Buďte opatrní, co se
týče povrchu podložky, protože ji teplo může poškodit
– doporučuje se tepelně-izolační podložka.
●● Topinkovač používejte pouze se zásuvkou na drobky,
která je uložena v zařízení.
●● Zásuvku na drobky pravidelně čistěte. Nedovolte, aby
se drobky shromažďovaly.
●● Topinkovač připojujte pouze do zásuvky na střídavý
proud 230 V, která je vybavena uzemněním.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● Během používání neponechávejte zařízení bez dozoru,
protože pečivo může vzplanout.
●● Nikdy nedovolte, aby kabel visel přes okraj stolu nebo
pracovní desky, aby se dotýkal horkých povrchů nebo
byl zamotán.
●● Nikdy nedávejte zařízení na plynový nebo elektrický
sporák nebo do jejich blízkosti, nebo tam, kde by
mohlo mít kontakt s horkou horkovzdušnou nebo mikrovlnnou troubou.
●● Nevkládejte do zařízení pečivo obsahující cukr, džem
nebo jiné přísady.
●● Nepoužívejte drsné, abrazivní nebo leptající čisticí prostředky na čištění zařízení.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Nepoužívejte zařízení mimo budovu.
●● Nikdy nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
Zařízení je určeno pouze k domácímu používání.
●● Při prvním zapnutím a používání topinkovače se při
nahřívání ohřívacích prvků může objevit lehký pach
spáleniny. Neznamená to nijaké ohrožení ani poruchu
výrobku. Pach by měl přestat po několika použitích.
7
●● V případě zjištění, že pečivo není dostatečně zlatavé, lze
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku
výrobku.
Topinkovač je zařízením třídy I; je vybaven kabelem
s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným kontaktem.
Topinkovač ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro
požadavky týkající se ekoprojektu.
Zařízení je shodné s požadavky směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
Konstrukce topinkovače
(Obr. A)
1 Panel s tlačítky
a Tlačítko pro rozmrazování
b Tlačítko pro ohřívání
c Tlačítko pro anulování
d Kontrolní světelná signalizace (typ 27Z013 – signalizační kontrolky ve svislé poloze)
2 Šoupátko pro nastavování doby opékání
3 Vyjímatelná zásuvka na drobky
4 Otvory pro pečivo s variabilní šířkou
5 Páčka pro opékání/páčka pro vysoké zvednutí
6 Místo pro uložení kabelu (vespod)
Obsluha a činnost topinkovače
(Obr. B)
1 Postavte topinkovač na suchou a rovnou plochu, v dostatečné vzdálenosti od potenciální zdrojů tepla (ohřívačů, mikrovlnných a horkovzdušných trub, apod.).
2 Zastrčte zástrčku do zásuvky elektrického proudu.
3 Vložte dva krajíčky pečiva do obou otvorů pro pečivo (4).
4 Zvolte požadovanou dobu opékání pomocí regulátoru
doby opékání (2).
●● Přestavte regulátor doby opékání vlevo, abyste zkrátili
dobu opékání.
●● Přestavte regulátor doby opékání vpravo, abyste prodloužili dobu opékání.
●● Rozsah nastavení doby opékání je od polohy 1 (lehké)
po polohu 6 (silné).
5 Za účelem vložení pečiva do topinkovače, stlačte směrem
dolů páčku pro opékání (5), až páčka zaskočí. Bude zvýrazněno tlačítko pro anulování (c) a začne proces opékání.
●● Bude zvýrazněno všech pět kontrolek světelné signalizace (d). Během cyklu opékání kontrolky světelné signalizace zhasínají až po poslední při ukončení opékání.
●● Cyklus opékání může být zastaven v libovolném okamžiku stlačením tlačítka pro anulování (c).
●● Za účelem usnadnění vyjímání menšího pečiva, jako je
např. oválné pečivo, „mufins”, apod., zvedněte páčku
nahoru (5), na doraz nad počáteční polohu.
8
opékání opakovat. Zvolte lehké opékání (regulátor v poloze
1-2), zatlačte směrem dolů páčku pro opékání (5). Dávejte
pozor na topinkovač, abyste nepřipálili topinku.
6 Vyjměte topinku a dávejte pozor, abyste se nedotknuli
žádné horké plochy.
V málo pravděpodobném případě, kdy pečivo uvízne v topinkovači, vypněte napájení topinkovače a vytáhněte zástrčku
ze zásuvky elektrického proudu. Nechejte topinkovač zcela
vychladnout a opatrně uvolněte pečivo tak, abyste nepoškodili ohřívací prvky.
Funkce pro rozmrazování
●● Vložte zmrazené pečivo do otvorů pro pečivo (4).
●● Zvolte požadované nastavení opékání dříve popsaným
způsobem.
směrem dolů páčku pro opékání (5), abyste
spustili pečivo dovnitř topinkovače.
●● Po spuštění pečiva dolů, stlačte tlačítko pro rozmrazování (a). Tlačítko pro rozmrazování bude zvýrazněno.
●● Stlačte
Funkce pro ohřívání topinek
Tento topinkovač umožňuje ohřívání topinek bez dodatečného opékání. Pro ohřátí topinek:
●● Vložte topinky do otvorů na pečivo (4).
●● Stlačte směrem dolů páčku pro opékání (5), abyste
zasunuli pečivo do topinkovače.
●● Po spuštění pečiva dolů, stlačte tlačítko pro ohřívání (b).
Tlačítko pro ohřívání bude zvýrazněno.
Tlačítko pro anulování
Za účelem anulování činnosti topinkovače, rozmrazování
a ohřívání může být tlačítko pro anulování (c) stlačeno
kdykoliv během cyklu. Páčka pro opékání (5) se zvedne do
horní polohy.
Funkce dodatečného zvednutí
Za účelem usnadnění vyjmutí pečiva po opečení topinky
může být páčka pro opékání (5) zvednuta výš než počáteční
poloha.
Opékání samotného krajíce
V případě opékání samotného krajíce, nastavte regulátor
opékání do polohy nižší než normální. Topinkovač je konstruován tak, aby opékal v obou otvorech na pečivo. Snížením intenzity opékání pro samotný krajíc nebude topinka
připálena. V případě zjištění, že je topinka opečená, použijte
tlačítko pro anulování (c).
Poznámky týkající se opékání
Opékání je spojením pečení a sušení pečiva. Stupně vlhkosti
se liší pro různé druhy pečiva, což může způsobovat rozdíly
mezi dobami opékání.
●● Pro lehce suché pečivo použijte nastavení nižší než normální.
●● Pro čerstvé nebo pšeničné pečivo, použijte nastavení
vyšší než normální.
GW27-013_v01
●● Pečivo s velmi nerovnoměrným povrchem bude vyžadovat nastavení vyšší.
●● Opékání silnějších kousků pečiva bude trvat déle, někdy
mnohem déle, protože před zahájením opékání musí být
z pečiva odstraněno více vlhkosti. Velmi silné kousky
mohou vyžadovat dva opékací cykly.
●● Při opékání pečiva s rozinkami nebo jiného ovocného
pečiva je třeba před vložením pečiva do topinkovače
odstranit volné rozinky z jeho povrchu. To zabrání zapadnutí těchto kousků do topinkovače nebo jejich přilepení
ke drátěnému krytu v otvoru.
Čištění a údržba topinkovače
(Obr. C)
1 Vždy před čištěním je třeba vypnout topinkovač, vytáhnout zástrčku a nechat topinkovač vychladnout.
Před čištěním počkejte na úplné ochlazení
všech částí topinkovače.
Nikdy neponořujte topinkovač ani napájecí
kabel do vody nebo jiné kapaliny.
2 Vnější plochy čistěte pouze pomocí měkkého, vlhkého
hadříku.
3 Drobky mohou být odstraněny pomocí zásuvky na
drobky na pravé straně, v dolní části topinkovače.
Zásuvka na drobky se nachází pod napětím pružiny. Za účelem usnadnění jejího vyjmutí zatlačte zásuvku dovnitř. Po
uvolnění ji vysuňte z topinkovače a vyjměte. Můžete ji obrátit
a vysypat drobky.
4 Za účelem vyčištění vnitřku od zbývajících drobků
obraťte topinkovač „vzhůru nohami” a lehce drobky vytřepte.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
GW27-013_v01
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
9
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať
aj počas neskoršieho používania výrobku.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
Presvedčte sa, že tieto pokyny ste pochopili.
Pred začiatkom používania spotrebiča sa oboznámte
s obsahom celého návodu na obsluhu.
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Pred dotknutím sa zástrčky alebo pred zapnutím hrian-
kovača sa uistite, že máte suché ruky.
●● Hriankovač používajte na stabilnom a suchom povrchu.
●● Vytiahnite zástrčku zo zásuvky vždy, keď nepoužívate
zariadenie a pred čistením.
●● Pred čistením a uchovávaním hriankovača ho nechajte
vychladnúť.
●● Pravidelne kontrolujte napájací vodič, aby ste sa uistili,
že nie je poškodený.
●● V prípade, že si všimnete najmenšie stopy poškodenia,
celé zariadenie odovzdajte do servisu.
●● Vždy, ak zariadenie začalo nesprávne fungovať alebo
ak bolo akýmkoľvek iným spôsobom poškodené,
odovzdajte ho do servisu za účelom skontrolovania,
opravenia alebo nastavenia, pretože na to je potrebné
špeciálne náradie.
●● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
●● Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy
sa obráťte na špecializovaný servis.
●● Nedotykajte sa horúcich povrchov.
●● Zariadenie môžu používať rovnako aj deti (nie však
mladšie ako osem ročné) a osoby s obmedzenými
pohybovými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú dostatok potrebných skúseností a vedomostí. V takomto prípade by
malo používanie spotrebiča prebiehať pod dohľadom
osôb, ktoré zodpovedajú za ich bezpečnosť alebo po
ich predošlom poučení o možných rizikách spojených
s jeho používaním a dôkladnom objasnení návodu
na jeho použitie. Nedovoľte deťom, aby sa so spot-
10
rebičom hrali. Deti môžu vykonávať čistenie a údržbu
spotrebiča, len staršie ako 8 rokov a pri zabezpečení
primeraného dohľadu.
●● Nedovoľujte deťom používať zariadenie. Ak sa detí
zdržiavajú v blízkosti zariadenia, vyžaduje sa dohľad
dospelých.
●● Nikdy neponárajte žiadnu časť hriankovača alebo
napájacieho vodiča a zástrčky do vody alebo inej tekutiny, predídete tým nebezpečenstvu úrazu elektrickým
prúdom.
●● Nikdy nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou, po vyskytnutí sa chyby
počas fungovania zariadenia alebo ak bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené.
●● Zariadenie počas prevádzky vytvára teplo. Buďte opatrní, aby ste predišli nebezpečenstvu pripálenia, popálenia, požiaru alebo iného poškodenia tela alebo predmetov, vo výsledku ich kontaktu s vonkajšími povrchmi
počas používania alebo chladnutia zariadenia.
Pozor!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●● Nechajte dostatočný priestor na prúdenie vzduchu nad
a z oboch strán hriankovača. Zariadenie sa nesmie
počas prevádzky dotýkať závesov, tapiet, odevu, uterákov a iných horľavých predmetov. Nepoužívajte pod
skrinkami alebo závesmi. Odporúčame opatrnosť pri
používaní hriankovača na povrchoch, na ktorých teplo
môže byť problémom – odporúčame požitie izolačnej
podložky.
●● Používajte hriankovač s táckou na omrvinky umiestnenou v zariadení.
●● Pravidelne čistite tácku na omrvinky. Zamedzte hromadeniu sa omrviniek.
●● Hriankovač pripájajte iba k zásuvke striedavého prúdu
230 V s ochranným kolíkom.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
●● Počas používania zariadenia nenechávajte zariadenie
bez dohľadu, pretože sa pečivo môže pripáliť.
●● Napájací kábel nikdy nesmie visieť cez hranu stola
alebo pracovnej dosky, dotýkať sa horúcich povrchov
a nesmie byť zvinutý.
●● Nikdy neumiestňujte zariadenie na alebo v blízkosti plynového horáka, elektrickej platne alebo na miestach,
kde by sa mohlo dotýkať horúcej rúry na pečenie alebo
mikrovlnnej rúry.
●● Do zariadenia sa nesmie vkladať pečivo s cukrom,
džemom alebo iným obložením.
●● Na čistenie zariadenia nepoužívajte drsné, abrazívne
alebo leptavé čistiace prostriedky.
GW27-013_v01
●● Posuňte regulátor času opekania doprava, aby ste predĺ-
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Nepoužívajte zariadenie vonku.
●● Nikdy nepoužívajte zariadenie v rozpore s jeho určením. Zariadenie je určené iba na domáce použitie.
●● Pri zapnutí a prvom použití hriankovača počas ohrievania sa ohrievacích telies sa môže vyskytnúť jemný
pach pripálenia. Nie je to nebezpečné ani nesvedčí
o chybe výrobku. Tento pach zmizne po niekoľkých
použitiach.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Hriankovač je zariadenie I. triedy vybavené napájacím káblom s ochranným vodičom a zástrčkou s ochranným kontaktom.
Hriankovač ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Konštrukcia hriankovača
(Obr. A)
1 Panel tlačidiel
a Tlačidlo rozmrazovania
b Tlačidlo zohrievania
c Tlačidlo zrušenia
d Kontrolky (typ 27Z013 – kontrolky vo vodorovnej
polohe)
2 Posuvný prepínač nastavenia času
3 Vyberateľná tácka na omrvinky
4 Otvory na pečivo s nastaviteľnou šírkou
5 Páčka opekania/ páčka vysokého zdvíhania
6 Miesto na zvíjanie kábla (spodná časť zariadenia)
Obsluha a fungovanie hriankovača
(Obr. B)
1 Umiestnite hriankovač na suchom a rovnom povrchu,
ďaleko od potenciálnych zdrojov tepla (varných platní, sporákov, rúr. na pečenie a pod.).
2 Zasuňte zástrčku do sieťovej zásuvky.
3 Vložte dva krajce pečiva do oboch otvorov na pečivo (4).
4 Nastavte požadovaný čas opekania pomocou regulátora
času opekania (2).
●● Posuňte regulátor času opekania doľava, aby ste skrátili
dobu opekania.
GW27-013_v01
žili dobu opekania.
opekania je výrobcom nastavená od polohy
1 (ľahké) do 6 (silné).
5 S cieľom vsunúť pečivo do hriankovača, stlačte dolu
páčku opekania (5), až kým nezapadne. Rozsvieti sa tlačidlo
zrušenia (c), začne sa opekanie.
●● Rozsvieti sa všetkých päť kontroliek (d). Počas opekania
kontrolky hasnú až do poslednej pri ukončení opekania.
●● Môžete zastaviť opekanie v každom momente stlačením
tlačidla zrušenia (c).
●● Pre jednoduchšie vyberanie menšieho pečiva, ako napr.
okrúhle zákusky, muffiny a pod., zdvihnite páčku smerom
hore (5) až na doraz, vyššie ako pôvodná poloha.
●● V prípade, že zistíte, že pečivo nie je dostatočne upečené, môžete ho opätovne opiecť. Zvoľte ľahké opekanie
(regulátor v polohe 1-2), stlačte smerom dolu páčku opekania (5). Dávajte si pozor na hriankovač, čím predídete
pripáleniu hrianky.
6 Po ukončení cyklu opekania sa páčka opekania (5) automaticky zdvihne do hornej polohy.
Vyberte hrianku, dávajte pozor, aby ste sa nedotkli žiadneho
horúceho povrchu.
Je to málo pravdepodobné, ale ak sa pečivo zasekne v hriankovači, odpojte napájanie hriankovača a vytiahnite zástrčku
zo sieťovej zásuvky. Nechajte hriankovač vychladnúť pred
opatrným uvoľnením pečiva tak, aby ste nepoškodili ohrievacie prvky.
●● Doba
Funkcia rozmrazovania
●● Mrazené pečivo vložte do otvorov na pečivo (4).
●● Nastavte požadované nastavenia opekania hore uvedeným spôsobom.
dolu páčku opekania (5), čím spustíte pečivo
dovnútra hriankovača.
●● Po spustení pečiva dole, stlačte tlačidlo rozmrazovania
(a). Tlačidlo rozmrazovania sa rozsvieti.
●● Stlačte
Funkcia ohrievania hrianok
Tento hriankovač umožňuje ohrievať hrianky bez ich dodatočného opekania. Za účelom zohriatia hrianok je potrebné:
●● Vložte hrianky do otvorov na pečivo (4).
●● Stlačte dolu páčku opekania (5), čím spustíte pečivo do
hriankovača.
●● Po spustení pečiva dole stlačte tlačidlo ohrievania (b).
Tlačidlo ohrievania sa rozsvieti.
Tlačidlo zrušenia
Pre zrušenie práce hriankovača, rozmrazovania a ohrievania
môžete stlačiť tlačidlo zrušenia (c) v ľubovolnom momente
počas cyklu. Páčka opekania (5) sa vtedy zdvihne do hornej
polohy.
Funkcia dodatočného zdvihnutia
S cieľom zjednodušiť vybratie pečiva po opečení hrianky
môžete zdvihnúť páčku opekania (5) vyššie, ako pôvodná
poloha.
11
Opekanie jedného krajca
V prípade opekania jedného krajca, regulátor opekania
nastavte do polohy nižšej ako bežne. Hriankovač je navrhnutý tak, že opeká v oboch otvoroch na pečivo. Zmenšením
intenzity opekania pre jeden krajec, hrianka nebude pripálená. V prípade, že zistíte, že je krajec/hrianka opečený,
stlačte tlačidlo zrušenia (c).
Poznámky týkajúce sa opekania
Opekanie je kombináciou praženia a sušenia pečiva. Úrovne
vlhkosti sú rôzne pre rôzne druhy pečiva a preto doba opekania sa môže líšiť.
●● Pre jemne suché pečivo používajte nastavenie nižšie
ako obvykle.
●● Pre čerstvé alebo pšeničné pečivo používajte nastavenie
vyššie ako obvykle.
●● Pečivo s veľmi nerovným povrchom si bude vyžadovať
vyššie nastavenie.
●● Opekanie hrubších kusov pečiva bude trvať dlhšie, občas
aj oveľa dlhšie, pretože pred začatím opekania z pečiva
musí byť odstránené viac vlhkosti. Veľmi hrubé kusy si
môžu vyžadovať dva cykly opekania.
●● Pri opekaní pečiva s hrozienkami alebo iného ovocného
pečiva, pred vložením pečiva do hriankovača odstráňte
z jeho povrchu hrozienka, ktoré nepriliehajú pevne.
Predídete tým vpadnutiu týchto kúskov do hriankovača
alebo ich prilepeniu k drôtenému krytu v otvore.
Čistenie a údržba hriankovača
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
(Obr. C)
1 Vždy pred čistením vypnite hriankovač, vytiahnite
zástrčku a nechajte ho vychladnúť.
Pred čistením počkajte, kým všetky časti hriankovača nevychladnú úplne.
Nikdy neponárajte hriankovač ani napájací
vodič do vody alebo inej tekutiny.
2 Vonkajšie plochy čistite iba pomocou mäkkej zvlhčenej
prachovky.
3 Omrvinky môžete odstrániť pomocou tácky na omrvinky
na pravej strane v spodnej časti hriankovača.
Tácka na omrvinky má pružinku. Pre jej vysunutie najprv ju
zatlačte. Po uvoľnení ju vysuňte z hriankovača a vyberte.
Môžete ju vtedy odvrátiť a vysypať omrvinky.
4 Pre očistenie vnútra zo zvyškov omrviniek, obráťte hriankovač hore dnom a opatrne vytraste omrvinky.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
12
GW27-013_v01
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
Biztonsági tudnivalók az eszköz megfelelő használatához.
Kérjük az berendezés használatának megkezdése előtt
bizonyosodjon meg arról, hogy az alulírott útmutatót
megértette.
Nem szabad megengedni, hogy gyermekek játszanak
a berendezéssel. Nyolc év feletti gyermekek tisztíthatják és karbantarthatják a berendezést, de kizárólag
megfelelő felügyelet mellett.
●● A készülék kezelését ne bízza gyermekekre. Fokozottan ügyeljen, ha gyermekek tartózkodnak a készülék
közelében.
●● A kenyérpirító részeit vagy a hálózati kábelt és dugót
az áramütés veszélyének az elkerülése céljából sohasem tegye vízbe vagy egyéb folyadékba.
●● A készüléket ne használja, ha a hálózati kábel vagy
dugó sérült, ha a készülék nem megfelelő módon
működik, vagy ha bármilyem jellegű sérülés érte.
●● A készülék a működése közben hőt termel. A készülék
használata vagy hűlése idején a külső felületével való
érintkezés által okozható égési, forrázási és egyéb
testi sérülések, valamint a tűzveszély és az anyagok
károsodásának az elkerülése végett a megfelelő óvatosság betartása mellett kell eljárni.
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● A hálózati dugó érintése vagy a kenyérpirító bekapcsolása előtt győződjön meg, hogy a keze száraz-e.
●● A kenyérpirítót stabil és száraz felületen használja.
●● Ha a készüléket nem használja, vagy tisztítás előtt,
mindig húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
●● A készüléket a tisztítása vagy eltevése előtt hagyja
kihűlni.
hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizze, hogy
nincs-e megsérülve.
●● Amennyiben akár a legkisebb sérülést tapasztalja, az
egész készüléket vigye el a szervízbe.
●● Amennyiben a készülék nem megfelelő módon működik, vagy ha bármilyen sérülés érte, ellenőrzés, javítás
vagy szabályozás céljából vigye el a szervízbe, mivel
ezekhez a műveletekhez speciális eszközökre van
szükséges.
●● Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem
kikerülése céljából.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a
használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Ne érintse a forró felületeket.
●● A készüléket használhatják gyermekek (de csak nyolc
évnél idősebbek), pszichikai, érzékelési vagy mentális
képességeikben korlátozott személyek, valamint azok,
akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással,
azonban ilyen esetben a biztonságukért felelős személynek mindig felügyelnie kell őket, vagy előzetesen
ismertetnie kell a lehetséges veszélyeket és a biztonságra vonatkozó szabályokat, és át kell adnia a készülék biztonságos használatát lehetővé tevő útmutatót.
●● A
GW27-013_v01
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●● A kenyérpirító felett és mellett a szabad légáramlás
céljából biztosítson megfelelő helyet. Vigyázzon, hogy
a készülék a használata közben ne érjen függönyhöz,
tapétához, ruhához, törülközőhöz és egyéb gyúlékony
anyaghoz. Ne használja faliszekrény vagy függöny
alatt. Óvatosságot igényel a használata olyan felületen
is, ahol a hőhatás problémát jelenthet – ilyenkor ajánlatos hőszigetelő alátétet használni.
●● A kenyérpirító használata közben alkalmazza a benne
található morzsagyűjtő tálcát.
●● A morzsagyűjtő tálcát rendszeresen tisztítsa. Ne
engedje meg, hogy nagy mennyiségű morzsa gyűljön
össze rajta.
●● A kenyérpirítót kizárólag a 230 V feszültségű váltóáramú, földelt konnektorhoz csatlakoztassa.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
●● A használata közben ne hagyja a készüléket felügyelet
nélkül, mert a benne lévő péksütemény meggyulladhat.
●● Sohasem engedje meg, hogy a hálózati kábel az asztal
vagy a konyhabútor lapjáról lelógjon, vagy forró felületekhez érjen, esetleg össze legyen tekeredve.
●● A készüléket sohasem tegye a gázégőre, elektromos
tűzhely lapjára vagy annak közelébe, esetleg olyan
helyre, ahol a forró sütővel vagy mikrohullámű sütővel
érintkezhet.
●● A készülékbe ne tegyen cukrot, dzsemet vagy más
anyagokat tartalmazó péksüteményt.
●● A készülék tisztításához ne használjon durva, dörzsölő
vagy maró hatású tisztítószereket.
13
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●● Ne használja a készüléket épületen kívül.
●● Sohasem használja a készüléket a rendeltetésétől
eltérő módon. A készülék csak háztartásbeli használatra készült.
●● A kenyérpirító első bekapcsolásakor és használatakor,
a fűtőelemek bemelegedése során enyhe „égett szagot” lehet érezni. Ez nem jelent semmiféle veszélyt,
sem pedig a készülék hibáját. Néhány használat után
ez a szag megszűnik.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A kenyérsütő az I. osztályba tartozik, védőérrel és biztonsági
dugóval felszerelt hálózati kábellel rendelkezik.
A készülék az érvényes szabványoknak megfelel.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK
SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
A kenyérpirító szerkezeti felépítése (A. ábra)
1 Nyomógomb-panel
a Kiolvasztás nyomógombja
b Ferlmelegítés nyomógombja
c Leállító gomb
d Jelzőlámpák (27Z013 típus – jelzőlámpák vízszintes
helyzetben)
2 Időbeállító tolókapcsoló
3 Kivehető morzsagyűjtő tálca
4 Változtatható szélességű pirítórész
5 Pirítókar/feltoló kar
6 A hálózati vezeték tárolási helye (alul)
A kenyérpirító kezelése és működése (B. ábra)
1 A kenyérpirítót állítsa száraz és sík felületre, a potenciális hőforrásoktól (fűtőlapoktól, tűzhelyektől, sütőktől stb.)
messze.
2 Dugja be a hálózati dugót a konnektorba.
3 Tegyen be egy-egy szelet péksüteményt a két
pirítórészbe (4).
4 A szabályozó (2) segítségével válassza ki a pirítási időt.
14
●● A pirítási idő csökkentése céljából tolja el balra a tolókapcsolót.
●● A pirítási idő növelése céljából tolja el jobbra a tolókapcsolót.
●● A pirítás beállítási ideje az 1. (enyhe) fokozattól a 6.
(erős) fokozatig terjed.
5 Ha a péksüteményt a kenyérpirítóba teszi, nyomja le
a pirítókart (5) egészen addig, míg bekattan. A leállító gomb
(c) ekkor felgyullad és megkezdődik a pirítási folyamat.
●● Az összes öt jelzőlámpa (d) felgyullad. A pirítási ciklus
során a jelzőlámpák sorban kialszanak, egészen az
utolsó kialvásáig, a pirítás befejeztével.
●● A pirítási ciklus a leállító gomb (c) megnyomásával bármikor félbeszakítható.
●● A kisebb részek, mint kerek aprósütemények, „teasütemények” stb. kivételének a megkönnyítése céljából emelje fel
ütközésig a feltoló kart (5), a kezdeti pozíciójától feljebb.
●● Ha azt tapasztlja, hogy a péksütemény nem barnult meg
a kellő módon, ismét pirítható. Válassza ki az enyhe pirítási fokozatot (a szabályozó 1-2. fokozata), és nyomja le
a pirítókart (5). Figyeljen oda a kenyérpirítóra, nehogy
a pirítóst megégesse.
6 A pirítási ciklus befejeztével a pirítókar (5) automatikusan
felemelkedik.
Vegye ki a pirítóst, ügyelve arra, hogy ne érintse a forró felületeket.
A kevésbé valószínű, de nem kizárt esetben, ha a péksütemény a kenyérpirítóba szorul, kapcsolja ki a készüléket és
húzza ki a dugót a konnektorból. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni, majd a péksüteményt óvatosan mozdítsa meg,
úgy, hogy a fűtőelemek megsértése nélkül kivehető legyen.
A kiolvasztás funkciója
●● Helyezze be a fagyasztott péksüteményt a pirítórészbe (4).
●● Az előzőekben leírt módon válassza ki a kívánt pirítási
beállítást.
●● Nyomja
le a pirítókart (5), hogy a péksütemény
a pirítórészbe ereszkedjen.
●● A péksütemény leeresztése után nyomja meg a kiolvasztás nyomógombját (a). A kiolvasztás gombja alulról
felgyullad.
A pirítósok felmelegítésének a funkciója
Ez a kenyérpirító lehetővé teszi a pirítósoknak a további pirításuk nélküli felmelegítését. A pirítósok felmelegítése cljából:
●● Tegye be a pirítósokat a pirítórészbe (4).
●● Nyomja le a pirítókart (5), hogy a péksütemény leereszkedjen.
●● A péksütemény leeresztése után nyomja meg a felmelegítési gombot (b). A felmelegítési nyomógomb alulról
felgyullad.
Leállító gomb
A kenyérpirító működésének, a kiolvasztásnak és felmelegítésnek a leállítása céljából a leállító gomb (c) a ciklus
alatt bármikor megnyomható. A pirítókar (5) felemelkedik és
a felső pozícióba kerül.
GW27-013_v01
A magasabb felemelési funkció
A pirítás befejezése után a pirítós kivételének a megkön�nyítése céljából a pirítókart (5) a kezdeti pozíciójánál feljebb
lehet emelni.
Egy szelet pirítása
Ha csak egy szeletet kíván pirítani, a pirítószabályozót állítsa
a normálistól alacsonyabb fokozatra. A kenyérpirító olyan
kialakítású, hogy mindkét pirítóhely működik. Amennyiben
a pirítás erősségét csökkenti, az egy szelet nem ég oda.
Ha azt állapítja meg, hogy a pirítós már megsült, használja
a leállító gombot (c).
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
A pirításra vonatkozó tanácsok
A pirítás a péksütemény pörkölésének és szárításának az
együttes folyamata. A különféle péksütemények esetében
a nedvességtartalmuk egymástól eltérő, ami a különféle pirítási idejüket igényelheti.
●● A könnyű, száraz péksütemény esetében a normálistól
alacsonyabb beállítási fokozatot használjon.
●● A friss, vagy búzalisztből készült péksütemény esetében
a normálistól magasabb beállítási fokozatot használjon.
●● Az egyenletlen felületű péksütemény magasabb fokozatot igényel.
●● A vastagabb péksütemény-darabok pirítása tovább fog
tartani, néha elég hosszú ideig, mivel a pirítás megkezdése előtt a péksüteményből több nedvességnek kell
távoznia. A nagyon vastag darabok két ciklusú pirítást
igényelhetnek.
●● A mazsolás vagy más gyümölcstartalmú péksütemény
pirítása során a péksütemény felszínéről el kell távolítani a laza mazsolákat. Ezzel megelőzhetjük, hogy azok
a kenyérpirítóba essenek vagy a pirítórész védő dróthálójához ragadjanak.
A kenyérpirító tisztítása és karbantartása
(C. ábra)
1 A kenyérpirítót a tisztítása előtt mindig kapcsolja ki, húzza
ki a dugót a konnektorból és hagyja a készüléket kihűlni.
A tisztítás előtt várja meg, míg a kenyérpirító
összes része teljesen kihűl.
Sohasem tegye a kenyérpirítót vagy a hálózati
kábelt vízbe vagy más folyadékba.
2 A külső felületeket kizárólag csak puha, nedves ruhával
tisztítsa.
3 A morzsákat a kenyérpirító jobb alsó oldalán elhelyezkedő morzsagyűjtő tálca segítségével távolíthatja el.
A morzsagyűjtő tálca rugós kiképzésű. A könnyebb kivétele
végett nyomja be a tálcát. Ha a rugó enged, tolja ki a kenyérpirítóból és vegye ki. Ekkor fordítsa fel, hogy a morzsák
kiszóródjanak belőle.
4 A készülék belsejének a morzsáktól való megtisztítása
céljából fordítsa a kenyérpirítót „fejjel lefelé” és rázza meg
egy kicsit, hogy a morzsák kihulljanak.
GW27-013_v01
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
15
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de faţă. O atenţie
deosebită se cuvine acordată indicaţiilor privind siguranţa.
Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea
folosi şi mai târziu, în timpul utilizării ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
corespunzătoare a aparatului
Trebuie să vă asiguraţi că aţi înţeles indicaţiile de mai
jos.
Înainte să începeţi să utilizaţi aparatul citiţi toate
instrucţiunile de utilizare.
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Înainte de a atinge ştecărul sau de a pune în funcţiune
toaster-ul, asiguraţi-vă că aveţi mâinile uscate.
●● Folosiţi toaster-ul numai pe o suprafaţă stabilă, uscată.
●● Scoateţi întotdeauna ştecărul din priză atunci când
aparatul nu este folosit şi în timpul curăţării sale.
●● Lăsaţi toaster-ul să se răcească înainte de a-l curăţa
şi de a-l depozita.
●● Verificaţi cu regularitate cablul de alimentare, pentru
a vedea dacă nu prezintă urme de deteriorare.
●● În cazul în care apare chiar şi cea mai mică urmă de
deteriorare, aparatul cu totul trebuie dus la servis.
●● Întotdeauna când se constată o funcţionare necorespunzătoare a aparatului sau când acesta a fost deteriorat în vreun fel, duceţi-l la servis pentru reparaţii şi
reglare, deoarece pentru aceste operaţiuni sunt necesare unelte speciale.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
personalul autorizat. Repraţiile efectuate în mod necorespunzător pot pune în serios în pericol viaţa utilizatorului. În cazul în care apar deteriorări, vă sfătuim să vă
adresaţi unui punct specializat de servis.
●● Nu atingeţi suprafaţa fierbinte.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de către copii (copii care
au depăşit vârsta de opt ani), de către persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de
către persoane care nu au experienţă sau nu cunosc
dispozitivul sau, cu excepţia cazului în care utilizarea
acestuia are loc sub supraveghere sau în conformitate
cu instrucţiunea de utilizare a dispozitivului, transmisă
de către persoanele răspunzătoare de siguranţa acestora. Nu lăsaţi copii să se joace cu dispozitivul. Se per-
16
mite ca dispozitivul să fie curăţat şi întreţinut de către
copii dar numai în cazul în care aceştia au depăşit
vârsta de opt ani şi cu condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi corespunzător.
●● Nu le permiteţi copiilor să folosească aparatul. În
cazul în care se află copii în apropierea aparatului, se
impune supravegherea lor.
●● Pentru a evita pericolul electrocutării, nu puneţi niciodată nici una dintre componentele toaster-ului, cablul
de alimentare sau ştecărul în apă sau în orice alt
lichid.
●● Nu folosiţi niciodată aparatul dacă are cablul de alimentare sau ştecărul deteriorat, dacă sesizaţi că nu
funcţionează corespunzător sau dacă prezintă defecţiuni de orice fel.
●● În timpul folosirii sale, aparatul degajă căldură. Trebuie
luate măsurile de protecţie corespunzătoare, pentru
a se evita riscurile de arsuri, de incendiu sau orice altă
vătămare corporală şi distrugerea obiectelor provocată
de atingerea suprafeţelor exterioare, în timpul utilizării
toaster-ului sau înainte ca el să se fi răcit complet.
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Asiguraţi un spaţiu corespunzător deasupra toaster-
ului şi pe laterale, pentru a face posibilă circulaţia liberă
a aerului. Aveţi grijă ca, în timpul utilizării sale, toasterul să nu intre în contact cu draperiile, tapetul, hainele,
prosoapele sau alte materiale uşor inflamabile. Nu-l
folosiţi sub dulăpioare sau sub draperii. Atunci când
temperatura ridicată poate constitui o problemă, se
impune protejarea suprafeţei – se recomandă folosirea
unui suport termoizolant.
●● Folosiţi toaster-ul cu tăviţa pentru firimituri din dotarea
sa.
●● Curăţaţi cu regularitate tăviţa. Nu lăsaţi să se adune
firimiturile.
●● Toaster-ul va fi branşat numai la reţeaua de curent
alternativ de 230 V, la o priză electrică prevăzută cu
contact de protecţie.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
●● Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze fără supraveghere,
pentru că produsul de panificaţie s-ar putea arde.
●● Nu lăsaţi nicioadată cablul de alimentare să atârne pe
marginea mesei sau a plăcii folosite, să atingă suprafeţe fierbinţi sau se răsucească.
●● Nu aşezaţi niciodată aparatul deasupra unui arzător de
gaz/ electric sau în aşa fel încât să poată atinge rola
sau cuptorul cu microunde.
●● Nu puneţi în aparat produse de patiserie care conţin
zahăr, gem sau alte umpluturi.
●● Nu folosiţi substanţe de curăţare aspre, abrazive sau
caustice pentru a curăţa aparatul.
GW27-013_v01
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Nu folosiţi aparatul în afara clădirii.
●● Nu folosiţi niciodată aparatul în alt scop decât cel pen-
tru care a fost proiectat. Aparatul este destinat numai
utilizării casnice.
●● În timpul punerii în funcţiune a toaster-ului pentru prima
dată, datorită înfierbântării elementelor pentru prăjire,
se poate simţi un uşor miros de „ars”. Acest fapt nu
semnalează vreun pericol sau funcţionarea necorespunzătoare a aparatului. Mirosul acesta ar trebui să
dispară după câteva utilizări.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Toaster-ul este un aparat din clasa I, prevăzut cu cablu de
alimentare cu înveliş protector şi ştecăr cu contact de protecţie.
Toaster-ul ZELMER corespunde cerinţelor normelor în
vigoare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
Aparatul corespunde cerinţelor directivelor:
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
Structura toaster-ului
(Desen A)
1 Tabloul butoanelor
a Buton pentru decongelare
b Buton pentru încălzire
c Buton pentru anulare
d Becuri de control (tip 27Z013 – beculeţe de control în
poziţie orizontală)
2 Cursor pentru reglarea timpului
3 Tăviţă detaşabilă pentru firimituri
4 Fante pentru produse de panificaţie de diverse dimensiuni
5 Manetă pentru prăjire/ Manetă pentru ridicare
6 Loc pentru înfăşurarea cablului de alimentare
Utilizarea şi modul de funcţionare
a toaster-ului
(Desen B)
1 Aşezaţi toaster-ul pe o suprafaţă uscată, plană, departe
de potenţiale surse de căldură (plite, cuptoare, role etc.).
2 Introduceţi ştecărul în priza electrică.
3 Introduceţi două felii din produsul de panificaţie în
ambele fante (4).
4 Alegeţi timpul necesar pentru prăjire, folosind cursorul
pentru reglarea timpului de prăjire (2).
●● Mişcaţi cursorul pentru reglarea timpului de prăjire la
stânga, pentru a micşora timpul de prăjire.
●● Mişcaţi cursorul pentru reglarea timpului de prăjire la
dreapta, pentru a mări timpul de prăjire.
●● Intervalul în care se poate regla timpul de prăjire este
cuprins între 1 (uşoară) şi 6 (puternică).
5 Pentru a pune produsul de panificaţie în toaster, împingeţi în jos maneta pentru prăjire (5), până când ajunge la
capăt. Se va aprinde butonul pentru anulare (c), va începe
procesul de prăjire.
●● Se aprind toate cele cinci becuri de control (d). În funcţie
de durata ciclului de prăjire, butoanele de control se sting
până la ultimul, la încheierea prăjirii.
●● Ciclul de prăjire poate fi oprit când doriţi, prin apăsarea
butonului pentru anulare (c).
●● Pentru a face mai uşoară punerea în toaster a unor
elemente mai mici, precum prăjiturile rotunde, ridicaţi
maneta (5) până la poziţia cea mai de sus, până întâmpină rezistenţă.
●● În cazul în care consideraţi că produsul de panificaţie nu
este suficient de rumenit, puteţi să-l prăjiţi mai departe.
Alegeţi prăjirea uşoară (cursorul în poziţiile 1-2), deplasaţi în jos maneta pentru prăjire (5).
6 După încheiere ciclului de prăjire, maneta pentru pentru
prăjire (5) ajunge în mod automat în poziţia superioară.
Scoateţi toastul, fiind atent(ă) să nu atingeţi nici una dintre
suprafeţele fierbinţi. În cazul – puţin probabil – în care produsul de panificaţie s-a prins în toaster, deconectaţi aparatul
şi scoateţi ştecărul din priză. Lăsaţi toaster-ul să se răcească
complet, înainte de a scoate cu atenţie produsul de panificaţie prăjit, astfel încât să nu distrugeţi nici unul dintre elementele care se înfierbântă.
Funcţia de decongelare
●● Puneţi produsele de panificaţie congelate în fante (4).
●● Alegeţi reglarea necesară pentru prăjire, după cum s-a
descris mai înainte.
●● Apăsaţi în jos maneta pentru prăjire (5), pentru a permite
punerea produsului de panificaţie în toaster.
introducerea produsului de panificaţie, apăsaţi
butonul pentru decongelare (a). Butonul pentru decongelare se aprinde.
●● După
GW27-013_v01
17
Funcţia de încălzire a toast-urilor
Toaster-ul permite încălzirea toast-urilor fără o prăjire suplimentară. Pentru a încălzi toast-urile, trebuie să:
●● Puneţi toast-urile în fantele pentru produsele de panificaţie (4).
●● Apăsaţi în jos maneta pentru prăjire (5), pentru a putea
introduce toast-ul în toaster.
●● După introducerea produsului, apăsaţi butonul de încălzire (b). Se va aprinde butonul de încălzire.
Butonul de anulare
Pentru a anula programarea toaster-ului, decongelarea şi
încălzirea, apăsaţi butonul (c) când doriţi, în timpul ciclului
de lucru. Maneta pentru prăjire (5) se deplasează în poziţia
superioară.
Funcţia de ridicare suplimentară
Pentru a facilita scoaterea produsului de panificaţie după
prăjire, maneta pentru prăjire (5) poate fi ridicată mai sus de
poziţia iniţială.
Prăjirea unei singure felii
În cazul în care se prăjeşte o singură felie din produsul de
panificaţie, fixaţi cursorul pentru prăjire mai jos decât poziţia
normală. Toaster-ul este astfel construit încât să prăjească
două felii odată, în ambele fante. Micşorându-se intensitatea prăjirii, pentru o singură felie, toast-ul nu va fi ars. Atunci
când credeţi că sandvişul, toastul s-a prăjit, apăsaţi butonul
pentru anulare (c).
Instrucţiuni privind prăjirea
Prăjirea presupune, totodată, rumenirea şi uscarea produsului de panificaţie. Nivelul de umiditate diferă între diferitele
sortimente de produse de panificaţie, ceea ce poate conduce
la timpi diferiţi de prăjire.
●● Pentru produsele de panificaţie uşor uscate, folosiţi un
timp mai mic decât cel normal.
●● Pentru produsele de panificaţie proaspete sau din grâu,
folosiţi un timp mai mare decât cel normal.
●● Produsele de panificaţie cu suprafeţe foarte neregulate
au nevoie de un timp mai îndelungat pentru prăjire.
●● Prăjirea bucăţilor groase de produse de panificaţie
durează mai mult, uneori mult mai mult, deoarece înainte
de începerea prăjirii, trebuie să fie eliminată o cantitate
mai mare de apă din ele. Bucăţile foarte groase pot avea
nevoie de două cicluri de prăjire.
●● Pentru prăjirea produselor de panificaţie cu stafide sau
alte feluri de fructe, înainte de a le introduce în toaster,
trebuie să aveţi grijă să luaţi de la suprafaţă stafidele ce
se pot desprinde uşor. Se evită astfel căderea acestor
bucăţi în toaster sau lipirea lor de spirala din fantă.
18
Curăţarea şi păstrarea toaster-ului
(Desen C)
1 Întotdeauna, înainte de curăţare, toaster-ul trebuie scos
din funcţiune, ştecărul trebuie scos din priză. Aparatul trebuie
lăsat să se răcească.
Aşteptaţi ca toate componentele aparatului să
se răcească complet, înainte de a începe curăţarea.
Este absolut interzisă punerea toaster-ului în
apă sau în alt lichid.
2 Curăţaţi suprafeţele interioare numai cu o cârpă moale,
uşor umezită.
3 Firimiturile pot fi îndepărtate cu ajutorul tăviţei pentru firimituri, aflată în partea de jos a toaster-ului, în dreapta.
Tăviţa pentru firimituri este presată de un resort. Pentru
a putea scoate mai uşor tăviţa, apăsaţi-o mai întâi spre interior. Când îi daţi drumul, trageţi-o din toaster şi scoateţi-o.
Puteţi atunci s-o întoarceţi, pentru a răsturna toate firimiturile.
4 Pentru a curăţa interiorul de firimiturile rămase, întoarceţi
toaster-ul cu partea superioară în jos şi scuturaţi uşor.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
GW27-013_v01
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Следует убедиться в том, что вышеприведенные указания были понятыми.
До начала эксплуатации устройства ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Не
прикасайтесь к прибору и вилке питающего
сетевого провода мокрыми или влажными руками.
●● Используйте и ставьте тостер только на стабильную и ровную поверхность.
●● Всегда отсоединяйте прибор от сети, если Вы им
не пользуетесь, или перед очисткой.
●● Перед очисткой или перед тем как убрать тостер,
дайте ему полностью остыть.
●● Регулярно проверяйте питающий провод. Убедитесь, что провод не имеет видимых повреждений.
●● Если Вы обнаружили какие-либо повреждения,
прибор необходимо передать в пункт сервисного
обслуживания.
●● В случае, если прибор неисправный или имеет
какие-либо другие повреждения, передайте его
в пункт сервисного обслуживания для обследования, ремонта или замены, поскольку для этого
необходимы специальные инструменты.
●● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
●● Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Не прикасайтесь к горячим поверхностям тостера.
●● Прибором могут пользоваться дети в возрасте не
менее 8 лет, лица с ограниченными физическими,
сенсорными либо психическими способностями,
GW27-013_v01
а также лица, не обладающие достаточным опытом или знаниями, причем они могут пользоваться
прибором только под присмотром лиц, отвечающих
за их безопасность или после предоставления им
информации о возможной опасности и в соответствии с инструкциями по безопасному применению
прибора. Не разрешайте детям играть с прибором.
Уход и очистка прибора детьми допускаются лишь
в случае, когда они старше восьми лет и находятся
под присмотром.
●● Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
Не разрешайте детям пользоваться прибором.
Если во время работы прибора рядом находятся
дети, необходимо проявлять особую осторожность.
●● Не погружайте тостер и питающий сетевой провод
в воду или другие жидкости. Следите за тем, чтобы
вода не попала на вилку питающего сетевого провода, т.к. это может привести к поражению электрическим током.
●● Не пользуйтесь неисправным прибором или если
поврежден питающий провод или вилка.
●● Некоторые части прибора нагреваются во время
работы и могут быть причиной ожогов, пожара или
других телесных повреждений или повреждения
предметов в результате прикосновения к наружным поверхностям. Соблюдайте общие правила
безопасности.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Кусочки хлеба в тостере могут загореться. Поэтому
не пользуйтесь тостером рядом с легковоспламеняющимися предметами (например, шторами,
обоями, одеждой, полотенцами и т.п.) и не оставляйте его без присмотра. Не ставьте прибор под
навесными шкафами и полками. Установите тостер
так, чтобы сверху и вокруг него было достаточно
пространства для циркуляции воздуха. На поверхностях нестойких к воздействию высоких температур пользуйтесь теплоизолирующей подставкой.
●● Не используйте тостер без выдвижного поддона
для крошек.
●● Регулярно очищайте поддон для крошек. Не позволяйте крошкам скапливаться на поддоне.
●● Подключайте тостер только к сети переменного
тока 230 V с заземлением.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
●● Не оставляйте включенный тостер без присмотра,
так как хлеб может загореться.
●● Следите за тем, чтобы питающий провод не свисал
со стола или столешницы, не соприкасался с горячей поверхностью. Не допускайте до перегибов
провода.
19
●● Не
ставьте тостер рядом с обогревательными
приборами, открытым огнем или вблизи кухонной
плиты, а также в таких местах, где прибор может
соприкасаться с горячей духовкой или микроволновой печью. Убедитесь, что питающий электропровод тостера не поврежден, не касается внешней
поверхности корпуса и не соприкасается с какойлибо горячей или острой поверхностью.
●● Не рекомендуется готовить в тостере продукты,
содержащие сахар, варенье, джемы.
●● Не используйте для очистки прибора абразивные
или каустические чистящие средства.
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●● Запрещается пользоваться тостером вне помещения.
●● Тостер предназначен исключительно для домаш-
него пользования. Используйте его только в целях,
предусмотренных инструкцией.
●● Во время первого включения тостер может немного
дымить, издавая легкий характерный запах гари,
который не является признаком неисправности.
В данном случае это нормальное явление. Запах
должен пропасть после не кольких раз использования тостера.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Фен для волос ZELMER отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Устройство тостера
(Рис. A)
1 Панель управления
a Кнопка размораживания
b Кнопка разогрева
c Кнопка отмены
d Индикаторы хода приготовления (тип 27Z013 –
индикаторы в горизонтальном положении)
2 Регулятор степени поджаривания
3 Выдвижной поддон для крошек
20
4 Oтсеки для тостов (центрируют тосты автоматически)
5 Рычаг извлечения тостов
6 Отделение для хранения электропровода (в нижней
части корпуса)
Принцип действия и обслуживание
тостера
(Рис. B)
1 Поставьте тостер на сухую, ровную плоскую поверхность. Не ставьте прибор вблизи потенциальных
источников тепла, электрических и газовых плит, духовок и т.п.
2 Вложите вилку сетевого провода в розетку.
3 Поместите в оба отсека для тостов два ломтика
хлеба (4).
4 Выберите нужное время поджаривания с помощью
регулятора степени поджаривания (2):
●● Чтобы уменьшить время поджаривания, переведите
регулятор степени поджаривания влево.
●● Чтобы увеличить время поджаривания, переведите
регулятор степени поджаривания вправо.
●● Время поджаривания регулируется в пределе от 1
(слабо поджаренный хлеб) до 6 (максимальный уровень поджаривания).
5 Чтобы хлеб мог поджариться, секцию с хлебом нужно
опустить внутрь тостера, для этого нажмите на рычаг
извлечения тостов (5) вниз до щелчка. Включится подсветка кнопки отказа (c). Приготовление тостов начнется
автоматически:
●● Загорятся все пять индикаторов хода приготовления
(d). По мере поджаривания индикаторы будут гаснуть, вплоть до последнего. Поджаривание закончится.
●● Если вы хотите прервать процесс приготовления
тостов, нажмите на кнопку отмены (c).
●● Чтобы извлечь тосты, изготовленные из небольших
ломтиков хлеба, маффинов или крампетов, поднимите рычаг (5) вверх до упора, выше исходного
положения.
●● Если вам покажется, что хлеб недостаточно поджарен, повторите операцию еще раз. Выберите легкое
поджаривание (регулятор в положении 1-2), нажмите
на рычаг поджаривания (5) вниз. Внимательно следите за тостером, чтобы тосты не подгорели.
6 Когда хлеб поджарится, рычаг извлечения тостов (5)
автоматически поднимется в верхнее положение
Извлеките тосты, обращая особое внимание на то, чтобы
не прикоснуться к какой-либо горячей поверхности.
В маловероятном случае, если хлеб все-таки застрял
в тостере, необходимо отключить питание тостера
и вынуть вилку из сетевой розетки. Хлеб можно извлекать только тогда, когда тостер остынет. Дайте тостеру
полностью остыть. После этого осторожно выньте
застрявший тост так, чтобы не повредить нагревательные элементы.
GW27-013_v01
Функция размораживания
●● Поместите
замороженные ломтики хлеба в отсеки
для тостов (4).
●● Выберите нужное время поджаривания, как это описано выше.
●● Нажмите на рычаг извлечения тостов (5) вниз до
щелчка.
●● Затем нажмите на кнопку размораживания (a). Включится подсветка данной кнопки.
Функция разогрева тостов
Тостер позволяет разогреть ломтики хлеба или остывшие, ранее приготовленные тосты без дополнительного
поджаривания. Для разогрева тостов необходимо:
●● Поместить тосты в отсеки для тостов (4).
●● Нажать на рычаг извлечения тостов (5) вниз до
щелчка.
●● Затем нажать на кнопку разогрева (b). Включится
подсветка данной кнопки.
Кнопка отмены
В случае, если Вы хотите прервать приготовление
тостов, размораживание или разогрев, в любой момент
нажмите на кнопку отмены (c). Рычаг извлечения тостов
(5) поднимется в верхнее положение.
Функция высокого подъема тостов
Для облегчения извлечения поджаренных тостов рычаг
(5) можно поднять вверх до упора, выше исходного положения.
Поджаривание одного ломтика хлеба
Если Вы хотите поджарить только один ломтик хлеба,
установите регулятор степени поджаривания ниже, чем
обычно. Tостер устроен таким образом, чтобы поджаривать хлеб в обоих отсеках. Уменьшая интенсивность поджаривания, можно избежать подгорания тостов. Если Вы
решите, что тост уже достаточно поджарился, нажмите
на кнопку отмены (c).
Рекомендации по поджариванию
Процесс поджаривания сочетает одновременно подпекание и высушивание хлеба. Степень поджаривания зависит от влажности и от сорта хлеба.
●● Для поджаривания подсохшего хлеба установите
регулятор степени поджаривания ниже, чем обычно.
●● Для поджаривания свежего или пшеничного хлеба
устанавливайте регулятор на более высокую степень
поджаривания, чем обычно.
●● Неровные ломтики хлеба требуют более высокой
температуры поджаривания.
●● Поджаривание толстых ломтиков хлеба требует
больше времени, иногда даже значительно больше,
т.к., прежде чем начать обжаривание, из хлеба нужно
удалить больше воды. Иногда для поджаривания
GW27-013_v01
очень толстых ломтиков необходимо повторить цикл
два раза.
●● Если Вы хотите поджарить в тостере хлеб с изюмом
или другими фруктами, перед тем как поместить
хлеб в отсек для тостов удалите с его поверхности
изюминки, чтобы в процессе поджаривания они не
упали внутрь и не приклеились к стенкам отсека.
Очистка и консервация тостера
(Рис. C)
1 Всегда отсоединяйте прибор от сети, если Вы им не
пользуетесь, или перед очисткой, также дайте ему полностью остыть.
Перед очисткой подождите, пока все элементы тостера полностью не остынут.
Категорически запрещается погружать
тостер и питающий сетевой провод
в воду или другие жидкости.
2 Наружные поверхности тостера протирайте мягкой,
влажной тряпочкой.
3 Чтобы удалить крошки, выньте поддон, расположенный в нижней части корпуса, опорожните его и установите на место.
Выдвижение поддона для крошек регулируется усилием
пружины. Чтобы легко вынуть поддон, сначала надавите на него с усилием, а затем выдвиньте и извлеките
из тостера. Крошки легко вытряхиваются, если поддон
перевернуть.
4 Чтобы вытряхнуть крошки из тостера, переверните
его и встряхните.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
21
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване
Cледва да се осигурите, че указанията по-долу
бяха разбрани.
Преди да започнете да ползвате устройството,
запознайте се със съдържание на цялата
инструкция за експлоатация.
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Уверете се преди докосване на щепсела или включ-
ване на тостера, че ръцете Ви са сухи.
тостера върху стабилна и суха
повърхност.
●● Винаги изваждайте щепсела от контакта, когато
уредът не се използва и преди почистване.
●● Оставете тостера да изстине преди почистване
и прибиране.
●● Редовно проверявайте захранващия кабел, за да
се уверите, че няма следи от повреди.
●● В случай че забележите и най-малките следи от
повреда, целият уред трябва да се занесе в сервиза.
●● Когато уредът не работи както трябва и когато
е повреден по някакъв начин, занесете го в сервиза
за проверка, поправка или регулиране, тъй като за
това са необходими специални инструменти.
●● Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени
специалисти. Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност се обърнете към
специализиран сервиз.
●● Не докосвайте горещите повърхности.
●● Уредът може да бъде използван от деца (но не
по-малки от осем години), хора с намалени физически, сензорни или умствени способности и лица
без съответния опит и знания за използването на
този уред, но това трябва да се извършва само под
надзора на лица, отговорни за тяхната безопасност
или след като им е обяснено за възможните рискове
●● Използвайте
22
и инструкциите за употреба на уреда, позволяващи
безопасното използване на оборудването. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистване на уреда и извършване на действия по поддръжката от децата се разрешава само за деца на
възраст повече от осем години и при условие, че са
под адекватен надзор.
●● Не позволявайте деца да използват уреда. В случай че близо до уреда има деца, необходимо
е наблюдение.
●● В никакъв случай не потапяйте никоя от частите на
тостера и захранващия му кабел или щепсел във
вода или друга течност, тъй като има опасност от
токов удар.
●● В никакъв случай не използвайте уреда, ако
захранващият кабел или щепселът му е повреден,
когато не работи както трябва или е повреден по
друг начин.
●● Уредът се нагрява по време на работа. Вземете
съответните мерки за безопасност, за да избегнете риска от прегаряне, изгаряне, пожар, телесна
повреда или материални щети, причинени от контакт с външните повърхности по време на използване или след оставяне да изстине.
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Осигурете достатъчно разстояние над тостера и от
двете му страни, за да направите възможно свободното движение на въздуха. Не допускайте по
време на използване уредът да се допира до пердета, тапети, дрехи, кърпи или други лесно запалими материали. Не използвайте под шкафове или
пердета. Необходима е предпазливост в случай че
тостерът е поставен върху повърхност, която може
да се повреди от топлината – препоръчително е да
се сложи върху топлоизолационна подложка.
●● Използвайте тостера с тавичката за трохи, поставена в уреда.
●● Редовно почиствайте тавичката за трохи. Не допускайте трохите да се натрупват в нея.
●● Включвайте тостера само към електрически контакт
с променлив ток 230 V със заземяване.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● По време на използване не оставяйте уреда без
наблюдение, тъй като хлябът може да се запали.
●● Кабелът не бива да виси от ръба на масата или
плота, да докосва горещи повърхности или да
е усукан.
●● Никога не поставяйте уреда на или близо до газов
или електрически котлон или там, където той може
да се допира до гореща фурна или микровълнова
печка.
GW27-013_v01
●● Не слагайте в уреда хлебни изделия, съдържащи
захар, конфитюр или друг пълнеж.
●● Не използвайте абразивни почистващи препарати
или препарати на базата на сода каустик за почистване на уреда.
Указание
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●● Не използвайте уреда навън.
●● Не използвайте уреда по начин, несъответстващ
на предназначението му. Уредът е предназначен
само за домашно използване.
●● Преди включване и използване на тостера за първи
път, при нагряване на нагревателните елементи
може да се появи лека миризма на прегоряло. Това
не представлява никаква опасност и не означава,
че уредът е неизправен. Миризмата ще изчезне
след неколкократно използване.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Тостерът е уред от клас І, със захранващ кабел с предпазно жило и щепсел с предпазен контакт.
Тостерът ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС)
NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/ЕС.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Устройство на тостера
(Рис. A)
1 Панел с бутони
a Бутон за размразяване
b Бутон за подгряване
c Бутон за отказ
d Контролни лампи (тип 27Z013 – контролни лампи
в хоризонтално положение)
2 Регулатор за настройка на времето
3 Изваждаща се тавичка за трохи
4 Отвори с регулируема ширина за хлебни изделия
5 Лост за печене/механизъм за повдигане на високо
6 Място за прибиране на кабела (отдолу)
GW27-013_v01
Употреба и работа на тостера
(Рис. B)
1 Поставете тостера върху суха и равна повърхност,
далеч от евентуални източници на топлина (нагревателни котлони, печки, фурни и др.).
2 Пъхнете щепсела в електрическия контакт.
3 Сложете две филии хляб в двата отвора за хляб (4).
4 Изберете желаното време на печене с помощта на
регулатора на времето на печене (2).
●● Преместете регулатора на времето на печене
наляво, за да намалите времето на печене.
●● Преместете регулатора на времето на печене
надясно, за да увеличите времето на печене.
●● Интервалът за настройка на времето на печене има
скала от степен 1 (леко) до 6 (силно).
5 За да пъхнете хляба в тостера, натиснете надолу
лоста за печене (5), докато не щракне. Ще светне бутонът за отказ (c) и ще започне процесът на печене.
●● Ще светнат всичките 5 контролни лампи (d). По
време на цикъла на печене контролните лампи изгасват една по една до последната при приключване на
печенето.
●● Цикълът за печене може да се прекъсне във всеки
момент с натискане на бутона за отказ (c).
●● За по-лесно изваждане на по-малки продукти като
напр. кръгли кексчета, мъфини и др., повдигнете
лоста нагоре (5) докрай над началното положение.
●● В случай че установите, че хлябът не е достатъчно
препечен, можете отново да го сложите за печене.
Изберете леко препичане (степен 1-2 на регулатора),
натиснете надолу лоста за печене (5). Наблюдавайте
тостера, за да избегнете прегарянето на филийките.
6 След приключване на цикъла на печене лостът за
печене (5) автоматично се повдига до горното положение.
Извадете препечената филийка, като внимавате да не
докоснете някоя гореща повърхност.
Това е малко вероятно, но ако все пак филийките се заклещят в тостера, изключете захранването му и извадете
щепсела от електрическия контакт. Оставете тостера да
изстине изцяло, след това внимателно извадете филийките така, че да не повредите нагревателните елементи.
Функция размразяване
●● Сложете замразените филийки в отворите за хляб (4).
●● Изберете желаната настройка на печене по начина,
описан по-горе.
●● Натиснете надолу лоста за печене (5), за да вкарате
филийките във вътрешността на тостера.
сваляне на филийките надолу натиснете
бутона за размразяване (а). Бутонът за размразяване ще светне.
●● След
Функция за подгряване на филийки
Тостерът дава възможност за подгряване на филийките
без допълнително печене. За да подгреете филийките,
направете следното:
●● Сложете филийките в отворите за хляб (4).
23
●● Натиснете надолу лоста за печене (5), за да вкарате
филийките в тостера.
●● След сваляне на филийките надолу натиснете бутона
за подгряване (b). Бутонът за подгряване ще светне.
Бутон за отказ
За да спрете работата на тостера, размразяването
и подгряването, можете да натиснете бутона за отказ (c)
в който и да било момент по време на работа. В такъв
случай лостът за печене (5) ще се повдигне до горното
положение.
Функция за допълнително повдигане
С цел улесняване на изваждането на хляба след изпичане лостът за печене (5) може да се повдигне над
началното положение.
Препичане на една филийка
В случай че искате да препечете една филийка хляб,
настройте регулатора на печенето на по-ниска степен
отколкото обикновено. Тостерът е така устроен, че да
препича филийките и в двата отвора за хляб. При намаляване на интензивността на препичане за единичната
филийка, тя няма да прегори. Ако установите, че филийката е изпечена, използвайте бутона за отказ (c).
Забележки относно препичането
Препичането е съчетание на печенето и изсушаването
на хляба. Степента на влажност е различна за различните видове хляб, което може да доведе до разлики във
времето на печене.
●● За леко изсъхналия хляб използвайте по-ниска от
обикновено настройка.
●● За пресен или пшеничен хляб използвайте по-висока
от обикновено настройка.
●● Хлябът с много неравна повърхност изисква повисока степен на препичане.
●● Печенето на по-дебели парчета хляб ще трае подълго, понякога и значително по-дълго, тъй като
преди започване на препичането от хляба трябва да
бъде отстранена повече влага. За много дебелите
парчета могат да бъдат необходими два цикъла на
печене.
●● При препичане на хляб със стафиди или други
видове хляб с плодове преди поставяне на филийките в тостера махнете стафидите, които могат да
паднат от повърхността им. Това ще предотврати
попадането на тези парчета в тостера и залепването
им към теленото капаче в отвора.
Почистване и поддръжка на тостера (Рис. C)
1 Винаги преди почистване изключете тостера, извадете щепсела и оставете уреда да изстине.
Преди почистване изчакайте всички части
на тостера да изстинат изцяло.
24
В никакъв случай не бива да потапяте тостера или захранващия му кабел във вода
или друга течност.
2 Външните повърхности почиствайте само с помощта
на мека, влажна кърпа.
3 Трохите могат да се изсипят с помощта на тавичката
за трохи от дясната страна в долната част на тостера.
Тавичката за трохи е прикрепена с пружина. За по-лесно
изваждане натиснете тавичката навътре. След като се
освободи, издърпайте я от тостера. Сега вече можете да
я обърнете, за да изсипете трохите.
4 С цел почистване на вътрешността от останалите
трохи, обърнете тостера обратно и леко изтръскайте
трохите.
Екология – грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
GW27-013_v01
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки щодо техніки безпеки та належної
експлуатації
Необхідно переконатися в тому, що нижченаведені вказівки правильно зрозумілі.
Перед початком експлуатації пристрою ознайомтеся зі змістом всієї Інструкції з експлуатації.
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Перед тим, як доторкатися до вилки або включити
тостер, упевніться в тому, що маєте сухі руки.
●● Користуйтесь тостером на стабільній і сухій основі.
●● Завжди витягайте вилку з мережної розетки, якщо
не користуєтесь обладнанням або перед його очищенням.
●● Залишіть тостер до охолодження перед його очищенням та зберіганням.
●● Регулярно перевіряйте живильний кабель для впевненості, що він не пошкоджений.
●● У разі виявлення найменших слідів пошкодження,
обладнання необхідно здати у сервісний центр.
●● Завжди після виникнення дефектної роботи обладнання або якщо воно було пошкоджене будь-яким
іншим способом, здайте тостер у сервісний центр для
перевірки, ремонту або наладки, тому що для проведення цих заходів потрібний спеціальний інструмент.
●● Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована
особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Не доторкайтеся до гарячих поверхонь.
●● Цей прилад можуть використовувати діти від
8 років, особи із обмеженими фізичними, сенсомоторними та психічними можливостями, а також
особи, що не мають відповідного досвіду та знань,
і в такому випадку використання має відбуватись
виключно під наглядом осіб, що відповідають за їх
безпеку, або після попереднього пояснення можлиGW27-013_v01
вих загроз та передачі інструкцій, які уможливлюють
безпечне використання приладу. Не слід дозволяти
дітям грати з приладом. Чистка приладу, а також
виконання заходів по зберіганню дітьми дозволено
лише для дітей від восьми років і за умови запевнення відповідного нагляду за ними.
●● Не дозволяйте дітям користуватися обладнанням.
Надзор вимагається, якщо поблизу тостера перебувають діти.
●● Для попередження ураження електричним струмом,
не занурюйте живильний кабель, вилку або будьяку іншу частину тостера у воду або іншу рідину.
●● Не користуйтесь обладнанням з пошкодженим
електропроводом або пошкодженою вилкою,
а також після виявлення дефектної роботи та інших
пошкоджень.
●● Обладнання під час роботи виробляє тепло. Необхідно дотримуватися відповідних засобів обережності для попередження ризику пригорання, опіку,
пожежі або іншого пошкодження тіла або предметів, внаслідок контакту із зовнішніми поверхнями
під час користування або охолодження.
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●● Забезпечіть відповідну площу над і по боках тос-
тера для надання можливості свобідного руху повітря. Не допускайте контакту обладнання під час
його праці зі шторами, шпалерами, одягом, рушниками або іншими легкозаймистими матеріалами. Не
користуйтесь тостером під шафками або завісами.
Необхідно дотримуватися обережності у випадку
поверхонь, де тепло може складати проблему –
рекомендується термоізоляційна підкладка.
●● Користуйтесь тостером зі встановленим підносом
для крихіток.
●● Регулярно очищувати піднос для крихіток. Не
допускайте нагромадження крихіток.
●● Тостер підключайте тільки до розетки перемінного
струму 230 V, оснащеної захисним контактом.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● Під час праці тостера не залишайте його без
нагляду, тому що хліб може згоріти.
●● Не допускайте, щоб живильний кабель звисав за
край столу або стільниці, доторкався до гарячих
поверхонь або змотувався.
●● Не встановлюйте обладнання на або поблизу газової
чи електричної плити, або там, де є можливість контакту з гарячою духовкою або мікрохвильовою піччю.
●● Не покладайте в тостер хліб, що містить цукор,
джем або будь-які інші добавки.
●● Не вживайте шорсткі, абразивні або каустичні очищувальні засоби для очищення тостера.
25
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Не користуйтесь тостером назовні будинку.
●● Користуйтесь обладнанням виключно за його при-
значенням. Обладнання призначене виключно для
домашнього використання.
●● При включенні і користуванні тостером перший раз,
у ході нагрівання нагрівних елементів, можна відчувати легкий запах „гару”. Це не складає небезпеки
і не свідчить про неправильну дію виробу. Запах
повинен зникнути після кількаразового використання.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку вагів.
Тостер є обладнанням класу I, оснащеним приєднувальним кабелем з захисною жилою та вилкою з захисним
контактом.
Тостер ZELMER виконуює вимоги діючих стандартів.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE)
№ 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Складові частини тостера
(Рис. A)
1 Панель кнопок
a Кнопка розморожування
b Кнопка відігрівання
c Кнопка анулювання
d Контрольні лампочки (тип 27Z013 – контрольні
лампочки у горизонтальному положенні)
2 Золотник встановлювання часу
3 Піднос для крихіток, що виймається
4 Отвори для хліба зі змінною шириною
5 Важіль обжарення/важіль високого підйому
6 Місце для змотування живильного кабелю (знизу)
Обслуговування і робота тостера
(Рис. B)
1 Установіть тостер на сухій і плоскій поверхні, далеко
від можливих джерел тепла (нагрівних плит, духовок,
газових плит та ін.).
2 Уставте вилку до розетки.
3 Покладіть два шматки хліба в отвори для хліба (4).
4 Виберіть потрібний час обжарення за допомогою
регулятора часу підігріву (2).
26
●● Пересуньте регулятор часу підігріву вліво, щоб зменшити час обжарення.
●● Пересуньте регулятор часу підігріву вправо, щоб
збільшити час обжарення.
●● Діапазон встановлення часу підігріву складає від
положення 1 (легкий) до 6 (сильний).
5 Натисніть униз важіль підігріву (5) до моменту
її заскочення для покладення хліба у тостер. Буде підсвічуватися кнопка анулювання (c) починається процес
обжарення.
●● Будуть підсвічуватися усі п’ять контрольних лампочек
(d). Під час циклу обжарення, контрольні лампочки
гаснуть до останньої при закінченні обжарення.
●● Цикл підігріву може припинитися у будь-який час
шляхом натиснення кнопки анулювання (с).
●● Для полегшення виймання менших елементів, т.е.
кругле печиво, тістечка та ін. піднесіть важіль (5)
уверх до упору вище початкового положення.
●● Якщо хліб достатньо обжарений, можна його піддати
повторному обжаренню. Виберіть легке обжарення
(регулятор у положенні 1-2) утисніть униз важіль
обжарення (5). Потрібно звертати увагу на тостер,
для попередження пригорання тосту.
6 Після закінчення циклу обжарення, важіль підігріву
(5) автоматично підніметься у верхнє положення.
Вийміть тост, звертаючи увагу на те, щоб не доторкатися
до гарячої поверхні.
У мало правдоподібному випадку, якщо хліб закупориться
у тостері, виключіть живлення тостера і вийміть вилку
з розетки. Залишіть тостер до повного охолодження
перед обережним звільненням хліба таким чином, щоб
не пошкодити нагрівних елементів.
Функція розморожування
●● Покладіть заморожений хліб у отвори для хліба (4).
●● Виберіть потрібне настроювання обжарення, за попе-
редньо вказаним способом.
униз важіль підігріву (5) для спускання
хліба усередину тостера.
●● Після спускання хліба униз, натисніть кнопку розморожування (a). Кнопка розморожування буде підсвічуватися.
●● Натисніть
Функція відігрівання тостів
Тостер дозволяє відігрівати тости без додаткового підігріву. Для відігрівання тостів, потрібно:
●● Покласти тости в отвори для хліба (4).
●● Натиснути униз важіль підігріву (5) для спускання
хліба усередину тостера.
●● Після спускання хліба униз, натиснути кнопку відігрівання (b). Кнопка відігрівання буде підсвічуватися.
Кнопка анулювання
Робота тостера, цикл розморожування і відігрівання може
припинитися у будь-який час шляхом натиснення кнопки
анулювання (с). Тоді важіль підігріву (5) автоматично підніметься у верхнє положення.
GW27-013_v01
Функція додаткового підйому
Для полегшення виймання хліба після закінчення обжарення тоста, важіль обжарення (5) може підніматися
вище початкового положення.
Обжарення окремого шматка
У випадку обжарення окремого шматка хілба, установіть
регулятор обжарення у положенні нижче, ніж нормальне.
Тостер виготовлений так, щоб обжарювати в обох отворах
для хліба. Зменшуючи інтенсивніть обжарення для окремого шматка хліба, тост не пригориться. Якщо бутерброд
чи тост уже обжарені, натисніть кнопку анулювання (c).
Примітки щодо обжарювання
Обжарювання є поєднанням жарення і підсушування
хліба. Рівні вологості відрізняються для різних видів
хліба, що може привести до виникнення різниці у часі
обжарювання.
●● Для легко сухого хліба, застосовуйте нижче, ніж нормальне настроювання.
●● Для свіжого або пшеничного хліба, застосовуйте
вище, ніж нормальне настроювання.
●● Хліб з дуже нерівною поверхнею буде вимагати
вищого настроювання.
●● Обжарювання більш товстих шматків хліба буде продовжуватися довше, іноді значно довше, тому що
перед початком підігріву із хліба видаляється набагато більше вологості. Дуже товсі шматки можуть
вимагати двох циклів обжарювання.
●● При обжарюванні хліба з ізюмом або іншого виду
фруктового хліба, перед покладенням його у тостері,
необхідно видалити свобідний ізюм з його поверхні.
Це попередить випадання цих шматків у тостер або
приклеювання до дротяного захисту в отворі.
Очищення і зберігання тостера
(Рис. C)
1 Перед очищенням завжди виключіть тостер, вийміть
вилку і залишіть до охолодження.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Перед очищуванням, зачекайте до повного
охолодження усіх частин тостера.
Ніколи не занурювати живильний кабель чи
тостер у воду або іншу рідину.
2 Зовнішні поверхні очищувати тільки за допомогою
м’якої легко зволоженої ганчірки.
3 Крихітки можуть видалятися за допомогою підносу
для крихіток, встановленого з правого боку, у нижній частині тостера.
Піднос для крихіток знаходиться під напруженням пружини. Для полегшення виймання підносу, втисніть його
усередину. Після звільнення, висуньте його з тостера
і вийміть. Можна його повернути для видалення крихіток.
4 Для очищування середини тостера від решти крихіток, поверніть тостер «уверх ногами» і легко витрясіть
крихітки.
GW27-013_v01
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
27
LT
Gerbiamieji klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti
tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent
šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti šią aptarnavimo instrukciją. Ypatingą dėmesį reikia skirti nurodymams susijusiems su darbo
saugumu. Vartojimo instrukciją prašome išsaugoti, kad galėtumėt ja pasinaudoti taip pat vėlesnio naudojimo metu.
Darbo saugos nurodymai
Prieš naudodamiesi įrengimu, prašome susipažinti su
sunaudojimosi instrukcijos pilnu turiniu.
Būtina įsitikinti ar gerai supratote žemiau pateiktus
norodymus.
Pavojus! / Įspėjimai!
Nesilaikymas gali sukelti pažeidimus
●● Prieš liečiant kištuką arba prieš įjungiant tosterį įsitikink, kad Tavo rankos yra sausos.
●● Vartojant, tosteris turi stovėti and stabilaus ir sauso
paviršiaus.
●● Kai prietaisas nėra vartojamas ir prieš jo valymą visada
ištrauk kištuką iš elektros tinklo rozetės.
●● Prieš valant ir sandėliuojant leisk, kad tosteris atauštų.
●● Reguliariai tikrink maitinimo laidą ar nėra jame sužalo-
jimo požymių.
mažiausiems pažeidimo požymiams, visą
prietaisą reikia atiduoti į servisą.
●● Visada, kai prietaiso funkcionavimas nėra tinkamas
arba jeigu jis yra kokiu nors būdų pažeistas, perduok
jį į servisą patikrinimui, pataisymui arba sureguliavimui,
kadangi tam yra reikalingi specialūs įrankiai.
●● Jeigu neišjungiamas tiekimo kebelis sugadins tai, kad
išvengtų pavojų privaloma jį pakeisti pas gamintoją
arba specializuotame taisymo punkte, arba kvalifikuoto
asmens.
●● Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas.
Dėl netinkamai atliktų remonto darbų gali kilti pavojus
naudotojui. Pasireiškus gedimams, reikia kreiptis į specializuotą servisą.
●● Neliesk karštų paviršių.
●● Prietaisu gali naudotis vaikai (nuo aštuonerių metų
amžiaus), asmenys, kuriems būdingi sumažėję fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai, arba tie, kuriems
trūksta patirties ir žinių, tik jei už jų saugą atsakingas
asmuo naudojimo metu juos prižiūri, arba iš anksto
perspėjo apie galimus pavojus ir nurodė kaip saugiai
naudotis prietaisu. Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su
prietaisu. Valyti ar prižiūrėti prietaisą leidžiama vaikams nuo aštuonerių metų amžiaus ir su sąlyga, kad
jiems bus suteikiama atitinkama priežiūra.
●● Atsiradus
28
●● Niekada
nepalik prietaiso be priežiūros jo vartojimo
metu. Neprileisk prie prietaiso vaikų.
●● Niekada nenardink jokios tosterio dalies arba maitinimo laido bei kištuko vandenyje arba kitame skystyje
nes tai gresia elektros smūgiu.
●● Niekada nevartok prietaiso su pažeistu laidu arba kištuku nei prietaiso netaisyklingo veikimo atveju arba
jeigu jis kokiu nors būdu buvo pažeistas.
●● Įrenginys darbo metu skleidžia šilumą. Atitinkamos
saugos priemonės turi būti taikomos, kad išvengti
prisvilimo, nusiplykimo, gaisro arba kitokių kūno arba
daiktų sužalojimų rizikos sukeltos galimo susilietimo su
išoriniais tosterio paviršiais atveju, kaip prietaiso vartojimo, taip ir jo aušmo metu.
Dėmesio!
Darbo taisyklių ir saugumo pažeidimas gali
sukelti sukelti įrengimo gedimą!
●● Užtikrink pakankamai vietos virš ir šalia tosterio, kad
oras galėtų laisvai cirkuliuoti. Neleisk, kad vartojimo
metu prietaisas liestųsi su užuolaidomis, apmušalais,
drabužiais, rankšluosčiais arba su kitomis degiomis
medžiagomis. Nevartok jo spintelėse arba po užuolaidomis. Tokių paviršių atvejais, kur šiluma gali sukelti
problemų, būtinas yra įpatingas atsargumas – rekomenduojama taikyti termoizoliacinį padėklą.
●● Vartok tosterį su įstatytu padėklu trupinėliams.
●● Padėklą trupinėliams valyk reguliariai. Neleisk trupinėliams kauptis.
●● Tosterį jung tik su kintamosios elektros srovės 230 V
tinklo rozete turinčia apsauginį įžeminimo kontaktą.
●● Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
●● Tosterio vartojimo metu nepalik jo be priežiūros,
kadangi kepama duonytė gali užsidegti.
●● Niekada neleisk, kad laidas kabotų nusviręs už stalo
briaunos, liestų karštus paviršius arba būtų supainiotas.
●● Niekada nestatyk įrenginio ant arba arti dujinio arba
elektrinio degtuvo arba ten, kur jis galėtų susiliesti su
karšta orkaite arba mikrobange.
●● Nedėk į tosterį kepinių su cukrum, džemu arba su kitokiais priedais.
●● Prietaisui valyti nevartok šiurkščių, abrazyvinių arba
šarminių valymo priemonių.
Nurodymas
Informacija apie produktą ir naudojimo
nurodymai
●● Nevartok prietaiso pastato išorėje.
●● Niekada nevartok prietaiso ne pagal jo paskirtį. Prietaisas yra skirtas vartoti vien tik naminiame ūkyje.
GW27-013_v01
●● Pirmą kartą įjungiant ir vartojant tosterį šildymo elementams laipsniškai įkaistant, gali sklisti lengvas „degėsių“
kvapas. Tai nesudaro jokio pavojaus nei neliudija kad
gaminys netinkamai veikia. Kvapas turi išnykti po kelių
prietaiso panaudojimų.
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra pateikti gaminio nominalių duomenų skydelyje. Tosteris, tai I klasės įrenginys, aprūpintas
prijungiamuoju laidu su apsaugine gysla ir kištuku turinčiu
apsauginį įžeminimo kontaktą.
ZELMER firmos tosteris atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Prietaisas atitinka KOMISIJOS REGLAMENTO (EB)
NR. 1275/2008 nuostatas dėl ekologinio projektavimo reikalavimų.
Gaminys atitinka žemiau pateiktų direktyvų reikalavimus:
–– Žemos įtampos įrangos (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys nominalių duomenų skydelyje yra paženklintas CE
ženklu.
Tosterio konstrukcija
(A pav.)
1 Mygtukų panelis
a Atšildymo mygtukas
b Pašildymo mygtukas
c Atšaukimo mygtukas
d Kontrolinės lemputės (27Z013 inox tipas – kontrolinės lemputės horizontalioje pozicijoje)
2 Laiko nustatymo šliaužiklis
3 Išimamas padėklas trupinėliams
4 Angos kintamamo pločio tostinės duonos riekėms
5 Kepimo svirtis / aukšto pakėlimo svirtis
6 Laido suvyniojimo ertmė (po apačia)
Tosterio aptarnavimas ir funkcionavimas
(B pav.)
1 Pastatyk tosterį ant sauso ir plokščio paviršiaus atokiai
nuo potencialių šilumos šaltinių (kaitinimo plokščių, viryklių,
orkaičių ir pan.).
2 Įkišk kištuką į elektros tinklo rozetę.
3 Įdėk dvi tostinės duonos riekes į abi kepiniams skirtas
angas (4).
4 Pasirink pageidaujamą kepimo trukmę kepimo laiko
reguliatoriaus pagalba (2).
●● Pastumk laiko reguliatorių į kairę, jeigu nori sutrumpintikepimo trukmės laiką.
●● Pastumk laiko reguliatorių į dešinę, jeigu nori prailginti
kepimo trukmės laiką.
●● Kepimo trukmės laiko diapazonas yra padalintas nuo
1 pozicijos (silpnai) iki 6 (stipriai).
GW27-013_v01
5 Riekėms įvesti į kepimo ertmę nuspausk kepimo svirtį
(5) žemyn iki jos užsifiksavimo. To pasekmėje pradės švytėti
atšaukimo mygtukas (c) ir prasidės kepimo procesas.
●● Tuo pat metu pradės švyteti ir visos penkios kontrolinės
lemputės (d). Kepimo ciklo eigoje, kontrolinės lemputės
paeiliui gesta iki paskutiniosios - kepimui pasibaigus.
●● Kepimo ciklas gali būti sustabdytas kiekvienu momentu
nuspaudžiant atšaukimo mygtuką (c)
●● Mažesnių elementų, tokių kaip apvalūs pyragaičiai
„mufiukai“ ir pan. kepimo atveju, jų išėminui palengvinti,
pakelk svirtį (5) nuo apatinės pozicijos į viršų iki pasipriešinimo.
●● Jeigu kepinys nėra pakankamai parusvėjęs, galima jį
papildomai pakepti.
●● Pasirink silpną kepimą (reguliatorius 1-2 pozicijoje) ir
nuspausk kepimo dvirtį (5) žemyn. Reikia prižiūrėti tosterį, kad kepama duonytė neprisviltų.
6 Užbaigus kepimo ciklą, kepimo svirtis (5) automatiškai
pasikels į viršutinę poziciją. Išimk pakeptą riekelę, kreipiant
dėmesį, kad nepaliesti jokio karšto paviršiaus.
Mažos tikimybės atveju, jeigu riekelė įstrigs tosteryje, išjung
tosterio maitinimą ir ištrauk kištuką iš elektros tinklo rozetės.
Leisk tosteriui visiškai ataušti ir tik po to atsargiai palaisvink
riekelę, vengdamas šildymo elementų pažeidimo.
Atšildymo funkcija
●● Įdėk užšaldytas riekeles į joms skirtas angas (4).
●● Pasirink norimą kepimo rėžimą anksčiau aprašytu būdu.
●● Nuspausk kepimo svirtį (5) į apačią, tuo būdu įvedant riekeles į tosterio vidinę ertmę.
●● Įvedus riekeles į tosterį, nuspausk atšildymo mygtuką
(a). Atšildymo mygtukas pradės švytėti.
Pašildymo funkcija
Šis tosteris leidžia pašildyti anksčiau keptas riekeles be
papildomo kepimo. Tam, kad pašildyti anksčiau apkeptas
riekeles:
●● Įdėk riekeles į joms skirtas angas (4).
●● Nuspausk kepimo svirtį (5) į apačią, kad įvesti riekeles
į tosterį.
●● Įvedus riekeles į tosterį, nuspausk pašildymo mygtuką.
(b). Pašildymo mygtukas pradės švytėti.
Atšaukimo mygtukas
Tam, kad anuliuoti tosterio darbą, atšildymą ir pašildymą
atšaukimo mygtuką (c) galima nuspaustas bet kuriuo
momentu ciklo eigoje. Tokiu atveju kepimo svirtis (5) pasikels
į viršutinę poziciją.
Papildomo pakėlimo funkcija
Pakeptų riekelių išėmimui palengvinti kepimo svirtį (5) galima
pakelti virš pradinės pozicijos.
Pavienės riekelės apkepimas
Pavienės riekelės kepimo atveju, nustatyk kepimo reguliatorių į žemesnę negu normali poziciją. Tosteris yra taip sukons-
29
truotas, kad vienu kartu būtų kepama abiejose kepimo
ertmėse. Todėl kepant pavienę riekelę, reikia sumažinti
kepimo intensyvumą, tai leis išvengti jos prisvilimą. Pastebėjus, kad riekelė jau yra pakankamai apkepta, nuspausk
atšaukimo mygtuką (c).
Pastabos apie kepimą
Kepimas, tai kartu vykstantys duonytės džiovinimo ir kaitinimo procesai. Drėgmės lygis įvairių rūšių duonytėje yra įvairus, ir tai gali turėti įtaką kepimo trukmės laiko atžvilgiu.
●● Sausesnės duonytės atveju taikyk žemesnį nustatymą
negu normalus.
●● Šviežios arba kvietinės duonytės atveju taikyk aukštesnį
nustatymą negu normalus.
●● Labai nelygaus paviršiaus riekelių atveju reikia taikyti
aukštesnį nustatymą.
●● Storesnių riekelių kepimas truks ilgiau, kartais žymiai
ilgiau, kadangi prieš prasidedant kepimui, turi būti pašalinta daugiau drėgmės. Labai storų riekių atveju gali būti
reikalaujami du kepimo ciklai.
●● Kepant kepinius su razinomis arba su kitais vaisiais,
prieš įdedant riekę į tosterį reikia pašalinti iš jos paviršiaus laisvas razinas. Tai leis išvengtį jų įkritimo į tosterį
arba prilipimo prie vielinio gaubto tosterio angoje.
Tosterio valymas ir konservavimas
Ekologija – Rūpinkimės aplinka
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos.
Tai nėra nei sudėtinga, nei per brangu. Tam reikia:
Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą. Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms
skirtą konteinerį.
Baigtą eksploatuoti virdulį atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kadangi
prietaise esančios pavojingos medžiagos gali
kenkti aplinkai.
Nešalinti kartu su buitinėmis atliekomis!!!
(C pav.)
1 Visada prieš valant tosterį, reikia jį išjungti, ištraukti kištuką ir leisti, kad tosteris atauštų.
Prieš imantis valyti tosterį palauk kol atauš
visos jo dalys.
Niekada negalima nardinti tosterio nei maitinimo laido vandenyje arba kitokiame skystyje.
2 Išorinius paviršius valyk vien tik minkštu, drėgnu skudurėliu.
3 Trupinėliai gali būti pašalinti jiems skirto, dešinėje pusėje,
apatinėje tosterio dalyje esančio padėklo pagalba.
Padėklas trupinėliams yra užfiksuotas spyruoklės pagalba.
Padėklo išėmimui palengvinti paspausk jį į vidų. Jam pasilaisvinus, iškišk iš tosterio ir ištrauk. Galima jį tada apversti ir
išberiant pašalinti trupinėlius.
4 Tosterio vidui išvalyti apversk jį apačia į viršų ir atsargiai
iškratyk trupinėlius.
Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl
gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio
charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip
pat dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis,
prekybos ir kitomis sąlygomis.
30
GW27-013_v01
LV
Cienījamie Pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli
Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam rūpīgi salasīt mūsu lietošanas instrukciju. Sevišķi
uzmanīgi ievērojiet drošības noteikumus. Lūdzam saglabāt
lietošanas instrukciju, lai Jūs varētu to lietot arī vēlākās lietošanas laikā.
Norādījumi par drošību
●● Nedrīkst atstāt ierīci bez uzraudzības lietošanas laikā.
Neatļaut bērniem lietot ierīci.
●● Nedrīkst nogremdēt tostera jebkādu elementu vai vadu
un kontaktdakšu ūdenī vai citā šķidrumā, lai izvairoties
no elektrošoka.
●● Nekad nedrīkst ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu,
pēc ierīces nepareizas darbības konstatēšanas vai ja
ierīce ir jebkurā veidā bojāta.
●● Ierīce darba laikā ražo siltumu. Spert soļus, lai izvairoties no piedegšanas, apdedzināties, ugunsgrēka vai
cita ķermeņa vai priekšmeta bojājuma pēc kontakta ar
ierīces ārējām virsmām lietošanas vai atdzišanas laikā.
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet lietošanas
instrukciju.
Pārliecinieties, vai drošības noteikumu norādes Jums
ir skaidras un saprotamas.
Bīstami! / Uzmanību!
Neievērošanas gadījumā var rasties veselības
traucējumi
●● Pirms
pieskāršanas pie kontaktdakšas vai tostera
ieslēgšanas pāraudiet, vai Jums ir sausas rokas.
●● Lietot tosteru uz stabilas un sausas virsmas.
●● Vienmēr atslēgt ierīci no elektroapgādes, kad nav lietota un pirms tīrīšanas.
●● Atļaut tosteram atdzist pirms tīrīšanas un glabāšanas.
●● Regulāri pārbaudīt elektrības vadu lai pārliecināties, ka
nav bojājumu zīmi.
●● Ja konstatēti pat mazas bojājuma zīmes, visu ierīci
atdod servisam.
●● Vienmēr pēc ierīces nepareizas darbības vai ja ierīce ir
citādi bojāta, atdod ierīci servisam, kur būs pārbaudīta,
uzlabota vai noregulēta, jo tādai darbībai ir nepieciešami speciāli instrumenti.
●● Ja neizslēdzamais jaudas kabelis tika bojāts tad, lai
izvairītos no bīstamības tas ir jāmaina pie ražotāja, vai
speciālajā servisa punktā, vai pie kvalificētas personas.
●● Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope.
Nepareizs remonts var izraisīt nopietnas briesmas
lietotājam. Ja ierīcei ir kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa punktu.
●● Nedrīkst pieskarties pie karstām virsmām.
●● Šo ierīci var izmantot bērni (vecumā no astoņiem
gadiem), personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem
traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, tikai tad, ja par viņu drošību atbildīgā persona
lietošanas laikā viņus uzrauga, vai ir viņus iepriekš
brīdinājusi par iespējamām briesmām un apmācījusi kā droši izmantot ierīci. Jānodrošina, lai ar ierīci
nevarētu rotaļāties bērni. Ierīces tīrīšanu un apkopes
darbus drīkst veikt bērni vecumā no astoņiem gadiem
un ar nosacījumu, ka viņiem tiks nodrošināta atbilstoša
uzraudzība.
GW27-013_v01
Uzmanību!
Neievērošanas gadījumā var izraisīt kaitējumus
Jūsu īpašumam
●● Nodrošināt attiecīgu vietu virs un tostera iesāņus lai
atļaut brīvu gaisa apriti. Neatļaut, lai lietošanas laikā
ierīce varētu kontaktēties ar aizkariem, tapetēm, drēbēm, dvieļiem vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem. Ne lietot zem skapjiem un aizkariem. Esiet uzmanīgi ar virsmām, kur siltums var ierosināt problēmu
- rekomendējam lietot termoizolācijas paliktņu.
●● Lietot tosteru ar paplāti drupatiņām, kura ir ierīcē.
●● Regulāri tīrīt paplāti drupatiņām. Neatļaut, lai drupatiņas savāktu uz paplātes.
●● Tosteru pieslēgt tikai pie maiņstrāvas elektrības ligzdas
230 V, apgādātas ar aizsardzības mietiņu.
●● Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.
●● Lietošanas laikā neatstāt ierīci bez uzraudzības, jo
maize var uzliesmoties.
●● Neatļaut, lai elektrības vads nokārtu no galda malas,
pieskārtu karstu virsmu vai būtu satīs.
●● Nedrīkst novietot ierīci uz vai pie gāzes vai elektriskiem radziņiem, vai tur, kur ierīce varētu kontaktēties
ar karsto cepeškrāsni vai mikroviļņu krāsni.
●● Nedrīkst novietot ierīcē maizi ar cukuru, džemu vai
citām piedevām.
●● Nelietot raupju vai kaustisku tīrīšanas līdzekļu ierīces
tīrīšanai.
Norādījums
Informācija par produktu un lietošanas
pamācība
●● Nelietot ierīci ārpus telpām.
●● Nekad nedrīkst ierīci neparedzētā veidā. Ierīce ir pare-
dzēta tikai mājsaimniecības lietošanai.
pirmās tostera ieslēgšanas un lietošanas, pēc
elementu uzsildīšanas, var rasties viegla „izdegumu”
smarža. Tas nav bīstami un nenozīmē produkta
defektu. Smarža nebūs jūtama pēc vairākkārtējas lietošanas.
●● Pēc
31
●● Ja konstatēts, ka maize nav attiecīgi nobrūnināta, to var
Tehniskās informācijas
Tehniskie parametri ir uzrādīti uz nominālās tabuliņas.
Tosters ir I. klases ierīce, apgādāta ar elektrības vadu ar aizsardzības vadu un kontaktdakšu ar aizsardzības mietiņu.
ZELMER tosters ievēro spēkā esošo normu prasību.
Ierīce atbilst KOMISIJAS REGULAS (EK) NR. 1275/2008
nosacījumiem attiecībā uz ekodizaina prasībām.
Ierīce atbilst direktīvu prasībām:
–– Elektriskas zemsprieguma ierīces (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnētiska saderība (EMC) – 2004/108/EC.
Produkts ir apzīmēts ar CE zīmi uz nominālās tabuliņas.
Tostera konstrukcija
(Zīm. A)
1 Pogu panelis
a Atkausēšanas poga
b Sasildīšanas poga
c Anulēšanas poga
d Kontroles lampiņas (tips 27Z013 inox – kontroles
lampiņas horizontālā pozīcijā)
2 Laika uzstādīšanas sliede
3 Noņemamā paplāte drupatiņām
4 Maizes caurumi ar maināmu platumu
5 Apcepšanas svira / augstās pacelšanas svira
6 Vieta vadu satīšanai (zem ierīces)
Tostera apkalpošana un darbība
(Zīm. B)
1 Novietot tosteru uz sausas un plakanas virsmas, tālu
no potenciāliem siltuma avotiem (sildīšanas plātnes, plīti,
cepeškrāsni utt.).
2 Pieslēgt kontaktdakšu pie elektrības ligzdas.
3 Novietot divas maizes šķēles divos maizes caurumos (4).
4 Izvēlēt attiecīgu apcepšanas laiku ar apcepšanas laika
regulatoru (2).
●● Pārvietot apcepšanas laika regulatoru uz kreisu, lai saīsināt apcepšanas laiku.
●● Pārvietot apcepšanas laika regulatoru uz labu, lai pagarināt apcepšanas laiku.
●● Laika noregulēšanas diapazons ir uzstādīts no pozīcijas
1 (viegli) līdz 6 (stipri).
5 Lai iebāzt maizi tosterā, ir nepieciešami piespiest apcepšanas sviru uz apakšu (5) līdz nobloķēšanai. Uzliesmos anulēšanas poga (c) un uzsāks apcepšanas process.
●● Uzliesmos visas piecas kontroles lampiņas (d). Cepšanas cikla laikā kontroles lampiņas sāk dzist, līdz pēdējai
lampiņas apcepšanas beigumā.
●● Cepšanas cikls var būt apturēts jebkurā laikā pēc anulēšanas pogas piespiešanas (c).
●● Lai atvieglot mazāku elementu noņemšanu, piem. apaļu
cepumu, “smalkmaizītes”, utt., pacelt sviru uz augšu (5),
līdz pretestībai virs sākuma pozīcijas.
32
vēlreiz apcept. Rekomendējam tad izvēlēt vieglu cepšanu (jaudas regulators pozīcijā 1-2) un spiest apcepšanas sviru uz apakšu (5). Kontrolēt procesu, lai izvairoties
no tosta piedegšanas.
6 Pēc apcepšanas cikla pabeigšanas apcepšanas svira (5)
automātiski pacels uz augšējo pozīciju. Noņemt tostu, ievērošot, lai nepieskarties pie karstām virsmām.
Ļoti maz ticamā gadījumā, kad maize nobloķēs tosterā,
atslēgt tostera elektroapgādi un atslēgt kontaktdakšu no
ligzdas. Atļaut tosteram pilnīgi atdzīties, pēc tam uzmanīgi
atbrīvot maizi, lai nebojāt sildīšanas elementu.
Atkausēšanas funkcija
●● Novietot sasaldēto maizi maizes caurumos (4).
●● Izvēlēt attiecīgu apcepšanas uzstādīšanu, iepriekšminētā
veidā.
●● Piespiest uz apakšu apcepšanas sviru (5), lai nolaist maizi
tosterā.
●● Pēc maizes nolaišanas uz apakšu piespiest atkausēšanas
pogu (a). Atkausēšanas poga uzliesmos.
Tostu sasildīšanas funkcija
Tosters atļauj sasildīt tostus bez papildus apcepšanas. Lai
sasildīt tostu:
●● Novietot tostus maizes caurumos (4).
●● Piespiest uz apakšu apcepšanas sviru (5), lai nolaist
maizi tosterā.
●● Pēc maizes nolaišanas uz apakšu piespiest sasildīšanas
pogu (b). Sasildīšanas poga uzliesmos.
Anulēšanas poga
Lai anulēt tostera darbu, atkausēšanu vai sasildīšanu, anulēšanas poga (c) var būt piespiesta jebkurā momentā cikla
laikā. Cepšanas svira (5) pacels tad līdz augšējai pozīcijai.
Papildu pacelšanas funkcija
Lai atvieglot maizes noņemšanu pēc tosta apcepšanas,
apcepšanas svira (5) var būt pacelta virs sākuma pozīciju.
Vienās šķēles apcepšana
Gadījumā, kad tosterā ir cepta viena maizes šķēle, uzstādīt
apcepšanas regulatoru uz zemāka līmeņa, nekā normāli.
Tosters ir tā konstruēts, lai apcept maizi divos caurumos.
Pēc apcepšanas intensitātes samazināšanas tosts nepiedegs. Gadījumā, ja lietotājs konstatē, ka sviestmaize ir labi
apcepta, var piespiest anulēšana pogu (c).
Norādījumi par apcepšanu
Apcepšana ir maizes cepšanas un apžāvēšanas process.
Mitruma līmeni ir atšķirīgi dažādiem maizes veidiem, kas var
ierosināt starpību cepšanas laikā.
●● Ja maize ir viegli nosusināta, lietot zemāku, nekā normālā, uzstādīšanu.
●● Ja maize ir svaiga vai kviešu, lietot augstāku, nekā normālā, uzstādīšanu.
GW27-013_v01
●● Maizei ar ļoti nelīdzenu virsmu būs nepieciešama augstākā uzstādīšana.
●● Biezāku maizes daļu apcepšana būs ilgākā, dažreiz ļoti
ilga, jo pirms apcepšanas no maizes ir nepieciešami
novākt vairāk mitrumu. Ļoti bieziem gabaliem varbūt būs
nepieciešami divi apcepšanas cikli.
●● Maizes ar rozīnēm vai citas augļu maizes apcepšanas
laikā, pirms maizes novietošanas tosterā izvākt brīvas
rozīnes no tā virsmas.
Tas var pasargāt no to elementu nokrišanas uz tostera
vai pielipšanas pie drāšu apvalka caurumā.
Tostera tīrīšana un konservācija
(Zīm. C)
1 Vienmēr pirms tīrīšanas izslēgt tosteru, atslēgt elektroapgādi un atļaut tosteram atdzist.
Pirms tīrīšanas pagaidīt, lai visi tostera elementi pilnīgi atdzistu.
Nekad nedrīkst nogremdēt tosteru vai tostera
vadu ūdenī vai citā šķidrumā.
2 Ārējo virsmu tīrīt ar mīkstu, miklu lupatu.
3 Drupatiņu var novākt ar paplāti, kura atdodas tostera apakšējā labā pusē. Paplāti tur atspere. Lai atvieglot
paplātes noņemšanu, piespiest paplāti uz iekšu. Pēc atbrīvošanas noņemt paplāti no tostera. Tad var izberzt paplāti, lai
likvidēt drupatiņu.
4 Lai notīrīt ierīces iekšu, pagriezt ierīci kājām uz augšu un
viegli izkratīt.
Ekoloģija – Rūpes par apkārtējo vidi
Katrs lietotājs var ienest savu ieguldījumu vides aizsardzībā.
Tas nepieprasa īpašas pūles. Ar šo mērķi: kartona iepakojumus nododiet makulatūrā, polietilēna maisus
(PE) metiet ārā konteinerā, kurš ir domāts
priekš plastikāta.
Nevajadzīgu ierīci atdodiet attiecīgajā utilizācijas punktā, jo saturošie aparātā kaitīgie komponenti var radīt draudus apkārtējai videi.
Nemetiet ārā sulas spiedi kopā ar komunāliem atkritumiem!!!
Importētājs/ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas
nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Importētājs/ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās
normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu, kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
GW27-013_v01
33
ET
Austatud kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada alati
originaalset Zelmeri lisavarustust. Need on projekteeritud
spetsiaalselt selle toote jaoks.
Palume käesolev juhend tähelepanelikult läbi lugeda. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata ohutu kasutamise tingimustele.
Palume kasutusjuhend alles hoida, et võiksite seda lugeda
ka edasise kasutamise käigus.
Ohutusjuhised
Enne masina kasutamise alustamist tutvu kogu kasutusjuhendi sisuga.
Tuleb veenduda, et alljärgnevatest juhtnööridest on
aru saadud.
Ohtlik! / Hoiatus!
Eiramine põhjustab vigastusi
●● Jälgige, et teil enne pistiku puudutamist või rösteri väljalülitamist oleksid kuivad käed.
●● Pange röster kindlale ja kuivale alusele.
●● Võtke toitejuhtme pistik alati seinast, kui
seadet ei
kasutata ja enne selle puhastamist.
●● Laske röster enne puhastamist ja hoiustamist maha
jahtuda.
●● Kontrollige regulaarselt toitejuhet, et veenduda, kas
see ei ole kahjustatud.
●● Väiksemategi defektide korral tuleb seade anda teenindusse.
●● Tööhäire või materjalikahjustuste korral andke seade
teenindusse selle kontrollimiseks, parandamiseks või
reguleerimiseks, kuna selleks on vajalikud spetsiaalsed tööriistad.
●● Kui eraldumatu voolujuhe on viga saanud, tuleb ohtu
vältimiseks pöörduda selle asendamiseks tootja või
hooldusesinduse kvalifitseeritud isiku poole.
●● Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Valesti tehtud parandus võib põhjustada kasutajale
tõsist ohtu. Rikke kõrvaldamiseks pöörduge teeninduskeskusesse.
●● Ärge puudutage kuumi pindu.
●● Seadet võivad kasutada lapsed alates 8-ndast eluaastast, füüsiliste, tundeliste või psüühiliste puuetega
või vastava kogemuste ja teabeta isikud juhul, kui
nad on nende ohutuse eest vastutavate isikute järelevalve all või neile on eelnevalt selgitatud võimalikke
ohtusid ning tutvustatud ohutut seadme kasutamist.
Mitte lubada lastel seadmega mängida. Seadet võivat
puhastada lapsed alates 8-ndast eluaastast ning ainult
täiskasvanu järelevalve all.
●● Ärge jätke seadet kasutamise ajal kunagi järelvalveta.
Ärge lubage lapse seadme lähedale.
34
●● Ärge pange rösteri elemente või toitejuhet ja pistikut
vette või teise vedelikku, et vältida elektrilööki.
●● Ärge kasutage kunagi vigastatud juhtme või pistikuga
seadet, pärast tööhäiret või kui seade on vigastatud.
●● Seade eritab töö käigus soojust. Hoidke kinni vajalikest ohutusjuhistest, et mitte põhjustada kõrbemist,
põletust, tulekahju või kehavigastusi või teiste esemete
vigastusi seadme pinnaga kokkupuutumisel selle kasutamise või jahutamise ajal.
Tähelepanu!
Eiramine põhjustab vara kahjustusi
●● Veenduge, et rösteri kõrval ja peal oleks piisavalt kohta
õhu vabaks juurdepääsuks.
ette, et kasutamise ajal seade ei puutuks
kokku kardinate, tapeetide, rõivaste, rätikutega ega
teiste kergelt süttivate materjalidega. Ärge kasutade
seadet kappide või kardinate all. Nõutav on ettevaatlikus pindade puhul, mis võivad kannatada saada kõrge
temperatuuri tõttu – soovitatav on kasutada kuumust
isoleerivat alust.
●● Kasutage rösterit seadmesse paigutatud purusahtliga.
●● Puhastage purusahtlit regulaarselt. Ärge laske purul
sinna koguneda.
●● Ühendage seade ainult vahelduvvoolu võrku pingega
230 V, mis on varustatud kaitsepoldiga.
●● Seade pole ette nähtud töötamiseks koos väliste ajalülititega või eraldi kaugreguleeritavate seadmetega.
●● Ärge jätke seadet kasutamise ajal järelvalveta, kuna
leib võib põlema hakata.
●● Ärge jätke kunagi toitejuhet rippuma üle laua- või kapiääre, ärge laske sellel kokku puutuda kuumade pindadega ega pigistage seda kokku.
●● Ärge paigutage seadet kuumadele gaasi- või elektripliidi keedualadele või nende lähedusse või kohtadesse, kus ta võiks kokku puutuda kuuma prae- või
mikrolaineahjuga.
●● Ärge pange rösterisse suhkrut, moosi või muid lisandeid sisaldavat leiba.
●● Ärge kasutage seadme puhastamiseks karedaid, kriipivaid või söövitavaid aineid.
●● Vaadake
Märkus
Informatsioon toote kohta ja kasutamist käsitlevad märkused
●● Ärge kasutage seadet hoonest väljaspool.
●● Ärge kasutage seadet kunagi muuks otstarbeks. Seade
on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
●● Rösteri esimese sisselülitamise ja kasutamise juures
võib esineda kerge kõrbemislõhn kütteelementide soojenedes. See ei kujuta endast mingit ohtu ega tähenda,
et seade on rikkis. Lõhn peaks kaduma peale mitmekordset kasutamist.
GW27-013_v01
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed paiknevad toote andmesildil.
Aurukeetja kuulub I klassi seadmete hulka, tal on ülepinge
vastase kaitsega toitejuhe ja pistik.
Aurukeetja vastab kehtivate normide nõuetele.
Seade vastab KOMISJONI MÄÄRUSES (EL) NR 1275/2008
kehtestatud ökodisaini nõuetele.
Seade vastab alljärgnevate direktiivide nõuetele:
–– Madalpinge direktiiv (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektrimagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on märgistatud CE tähistusega andmesildil.
Rösteri ehitus
(Joonis A)
1 Nuppude paneel
a Sulatamise nupp
b Soojendamise nupp
c Tühistamise nupp
d Indikaatortuled (tüüp 27Z013 inox – indikaatortuled
horisontaalasendis)
2 Aja seadistamise liugur
3 Väljatõmmatav purusahtel
4 Erinevate laiustega avaused leivale
5 Röstimise hoob/kõrgemale tõstmise hoob
6 Toitejuhtme kerimise koht (seadme all)
Rösteri kasutamine ja töö
(Joonis B)
1 Pange röster kuivale ja tasasele pinnale, kaugele soojusallikatest (kütteplaatidest, pliitidest, ahjudest jms.).
2 Pange pistik võrgukontakti.
3 Pange kaks leivaviilu mõlemasse avausse (4).
4 Valige soovitud röstimise aeg röstimise aja regulaatoriga (2).
●● Keera regulaatorit vasakule, et röstimisaega lühendada.
●● Keera regulaatorit paremale, et röstimisaega pikendada.
●● Aega on võimalik seadistada astmete kaupa alates
1 (kerge) kuni 6 (tugev).
5 Leivaviilu rösterisse viimiseks lükka hoob alla (5), kuni
see kinnitub. Hakkab põlema tühistamise indikaator (c) ja
algab röstimise protsess.
●● Kõik viis indikaatorlambid hakkavad põlema (d). Röstimise käigus tuled kustuvad kuni viimase tule kustumiseni
röstimise lõppemisel.
●● Röstimisprotsessi võib peatada igal hetkel tühistamise
nupule vajutamisega (c).
●● Väiksemate tükkide nagu ümmargused küpsised, kuklid
jms. väljavõtmise hõlbustamiseks tõsta hoob üles (5),
algpositsioonist kõrgemale.
●● Kui leivaviil ei ole piisavalt röstitud, võib seda uuesti röstida. Valige kerge röstimine (pange regulaator asendisse
1-2) ja lükake röstimise hoob alla (5). Jälgige rösterit röstimise käigus, et toost ei kõrbeks.
GW27-013_v01
6 Pärasz röstimisprotsessi lõpetamist tõuseb rösteri hoob
(5) automaatselt ülemise positsioonini.
Võtke toost välja nii, et mitte puudutada kuuma pinda.
Juhul kui toost jääb rösterisse kinni, lülitage röster vooluvõrgust välja ja võtke pistik seinakontaktist. Laske rösteril jahtuda enne viilu ettevaatlikku vabastamist nii, et mitte vigastada kütteelemente.
Sulatamise funktsioon
●● Pange külmutatud leivaviil seadme avausse (4).
●● Valige soovitud röstimise seadistused, nii nagu ülal kirjeldatud.
●● Lükake röstimise hoob alla (5), et viil satuks seadmesse.
●● Pärast viilu seadmesse panemist vajutage sulatamise
nupule (a). Hakkab põlema sulatamise indikaatortuli.
Toostide ülessoojendamise funktsioon
Röster võimaldab tooste üles soojendada ilma uue röstimiseta. Toostide soojendamiseks:
●● Pange toost seadme avaustesse (4).
●● Vajutage hoob alla (5), et toost liiguks seadmesse.
●● Pärast toosti allaminekut vajutage ülessoojendamise
nupule (b). Hakkab põlema soojendamise indikaatortuli.
Tühistamise nupp
Rösteri töö, sulatamise või ülessoojendamise tühistamiseks
vajutage tühistamise nupule (c) ükskõik millisel tsükli hetkel.
Röstimise hoob (5) tõuseb siis ülemise positsioonini.
Lisatõstmise funktsioon
Et hõlbustada toosti väljavõtmist rösteristu tõstke röstimise
hoob (5) algpositsioonist kõrgemale.
Üksiku viilu röstimine
Üksiku viilu röstimiseks seadke röstimise regulaator tavalisest
positsioonist madalamale. Röster on konstrueeritud nii, et röstida leiba mõlemas avauses. Röstimise intensiivsuse vähendamisel üksiku viilu röstimisel toost ei kõrbe ära. Juhul, kui veendute et leivaviil on röstitud, kasutage tühistamise nuppu (c).
Märkused röstimise kohta
Röstimine kujutab endast leiva küpsetamise ja kuivatamise
ühendamist. Niiskuse astmed on erinevad erinevate leibade
puhul, mis võib tekitada erinevusi röstimise aja suhtes.
●● Kuiva leiva jaoks kasutage tavaliselt madalamat positsiooni.
●● Värkse leiva või nisutoodete korral kasutage tavalisest
kõrgemat positsiooni.
●● Väga ebaühtlase pinnaga viil nõuab kõrgemat positsiooni.
●● Paksemate viilude röstimine kestab kauem, mõnikord
tunduvalt kauem, kuna enne röstimise alustamist seade
eemaldab viilust rohkem niiskust. Väga paksud viilud võivad nõuda kaht röstimistsüklit.
●● Rosinate või puuviljadega leiva röstimisel tuleb enne viilu
seadmesse panemist eemaldada sealt välja ulatuvad
rosinad. See väldib nende tükkide kukkumist rösterisse
või kleepumist avauses oleva traadi külge.
35
Rösteri puhastamine ja hooldus
(Joonis C)
1 Alati lülitage röster enne puhastamist välja ja laske sellel
täielikult maha jahtuda.
Oodake enne puhastamist kõikide rösteri elementide mahajahtumiseni.
Ärge kunagi pange rösterit või toitejuhet vette
või teise vedelikku.
2 Puhastage välispindu vaid pehme, niiske lapi abil.
3 Puru saab eemaldada rösteri paremal allosas oleva
purusahtliga.
Purusahtel on suletud vedruga.
Selle väljavõtmiseks lükka sahtlit sissepoole. Kui see lahti
tuleb, võtke see rösterist välja. Pöörake see ümber puru
eemaldamiseks.
4 Rösteri sisemuse pesemiskes pöörake röster ümber ja
raputage puru kergelt välja.
Keskkonnakaitse
Iga inimene võib kaasa aidata keskkonnakaitsele. See ei ole
raske, ega kulukas. Selleks:
Andke papist pakendid makulatuuri. Polüetüleenist (PE) kotid visake plastikmaterjalide
konteinerisse.
Andke kasutatud seade üle vastavasse ladustamiskohta, kuna seadmes olevad ohtlikud
elemendid võivad kahjustada keskkonda.
Ärge visake seadet tavalise olmeprügi hulka!!!
Importija/tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on
põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Importija/tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja
sellest eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele, normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus,
kaubandus, esteetika jm).
36
GW27-013_v01
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read these instructions carefully. Pay your special
attention to important safety instructions. Keep this User’s
Guide for future reference.
Safety operation instructions
Make sure that the following guidelines have been
understood.
Before using the device, read the whole content of the
manual.
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Before you touch the plug or switch on the toaster
make sure, your hands are dry.
●● Use the toaster on firm and dry surface.
●● Always unplug when the appliance is not in use and
before cleaning.
●● Let the toaster cool down before cleaning and storage.
●● Check the supply cord regularly to make sure that it is
not damaged.
●● In case of any trace of damage the complete appliance
should be brought to service desk.
●● When the appliance fails to operate or it is damaged
somehow, bring it to service in order to check, repair or
adjust it, as it requires special tools.
●● If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
●● Repairs may only be undertaken by qualified staff.
Repairs not properly carried out may result in serious
injuries to the user. In case of malfunction, contact
specialized service centre.
●● Do not touch hot surface.
●● This appliance can be used by children aged 8 years
and over as well as persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge only if they are properly supervised
or have been given instruction on the safe use of
the appliance and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by children unless
aged 8 years and above and properly supervised.
●● Do not allow children use the appliance. Do not leave
unattended when children are nearby.
●● Do not immerse any part of the toaster or supplying
cord and plug in water or other liquid in order to avoid
electric shock.
GW27-013_v01
●● Do not operate this appliance if it has a damaged cord
or plug, if it is not working properly or if it has been
damaged or dropped.
●● The appliance generates heat during operation. You
have to keep necessary safety precautions to avoid
risk of burning, fire, or other damage of persons
and objects caused by contact with surfaces during
operation or cooling down.
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●● Leave proper space over and around the toaster to
provide the airflow. Prevent against any contact with
curtains, wallpaper, clothes, clothes, towels, or other
flammable materials during operation. Do not operate
under cupboards or curtains. Be careful with non-heat
resistant surfaces – it is recommended to use thermoisolating pad.
●● Use the toaster with crumbs tray inside only.
●● Clean the crumbs tray regularly. Do not allow the
crumbs accumulation.
●● Connect the iron to a suitable mains supply outlet
230 V, with grounding.
●● The appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or separate remote-control
system.
●● Do not leave unattended, as the bread can start
burning.
●● Never let the power cord hanging from the table or
board, touch hot surface or be rolled.
●● Do not place on or near gas or electric burner or in
area of contact with heat generated by the oven or
microwave oven.
●● Do not insert bread with sugar, jam, or other additives.
●● Never use any abrasive, rough or caustic cleaning
agents.
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● Do not operate outdoors.
●● Use this appliance only
for its intended use as
described in this manual. The appliance is intended for
domestic usage.
●● During first time usage while the heating elements warm
up, it can smell a bit like “burning”. It is not dangerous
and it does not mean the appliance is damaged. The
smell should vanish after some operations.
37
Technical parameters
The toaster technical parameters are included at the name
plate. The toaster is I class appliance, equipped with
supplying cord and plug with grounding.
ZELMER toaster meets the requirements of effective
standards.
This device complies with Commission Regulation (EC)
no. 1275/2008 on eco-design requirements.
The appliance meets the requirements of the following
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance was marked by the CE sign on the rating label.
Outline
(Fig. A)
1 Control panel
a Defrost button
b Re - heating button
c Cancel button
d Control lights (type 27Z013 inox – horizontal control
lamps)
2 Temperature dial knob
3 Removable crumbs tray
4 Adjustable bread inlets
5 Toasting lever/lift-up lever
6 Cord rewind compartment (at the bottom)
Toaster handling and operation
(Fig. B)
1 Place the toaster on dry, stable surface, far from the heat
sources (heating boards, cookers, oven, i.e.).
2 Insert the plug into mains supply outlet.
3 Insert two slices of bread into both bread inlets (4).
4 Select desired toasting time with time dial knob (2).
●● Move the time dial left to reduce toasting time.
●● Move time dial right to increase toasting time.
●● The time setting range is scaled from position 1 (light)
to 6 (strong).
5 In order to insert the bread into the toaster, press
the toasting lever (5) down, up to the moment it is locked
The cancel button shall be highlighted (c) and the toasting
process shall start.
●● All five control lights shall glow (d). During toasting cycle
shall go off step by step, up to the last one when toasting
is finished.
●● The toasting cycle can be stopped in any moment
pressing cancel button (c).
●● In order to make easier removing smaller items like cookies
or muffins, lift the lever (5), up as much as possible.
●● In case the bread is not enough brown, you can Re-toast
it. Select light toasting (the knob in position 1-2) press
the toasting lever (5) down. Pay attention to the toaster,
to avoid burning the toast.
38
6 After finishing toasting cycle, the toasting lever (5) shall
lift up automatically.
Remove the toast carefully, not to touch any hot surface.
In a very rare case, when the bread is blocked inside the
toaster, switch off the power and unplug the appliance. Let
the toaster cool down before you loose the bread carefully
not to damage heating elements.
Defrosting function
●● Insert the frozen bread inside bread inlets (4).
●● Select desired toasting settings as mentioned above.
●● Press the toasting lever (5) down, to move down the bread.
●● When the bread is inside the toaster, press defrosting
button (a). The button shall be highlighted.
Toasts re- heating function
This toaster provides the feature of toasts re- heating without
additional toasting. In order to re- heat:
●● Place the toasts in bread inlets (4).
●● Press the toasting lever (5) down, to insert the bread
inside the toaster.
●● When the bread is down, press re- heating button (b).
The button shall be highlighted.
Cancel button
In order to cancel the toaster operation, re-heating or defrosting,
press the cancel button (c) in any moment of toasting cycle.
The toasting lever (5) shall lift up to the top position.
Additional lift- up function
In order to remove the bread after toasting cycle, the toasting
lever (5) allows lifting toast up, above initial level.
Single slice toasting
In case you want to toast a single slice, adjust the lower
setting than usual. The toaster is prepared such way, that it
toasts the bread in both bread inlets. When you reduce the
toasting power for one slice, it will not get burned. When you
realize, that the toast is ready, use the cancel button (c).
Tips on toasting
Toasting is a combination of roasting and drying. The
humidity levels are different for various kinds of bread, which
can result in different time of toasting.
●● Use lower setting than usual, for a bit dry bread.
●● Use higher setting than usual for fresh or wheat bread.
●● The bread of a very rough surface can require higher
setting.
●● Toasting of thicker slices require longer, sometimes
much longer time, due to bigger amount of humidity to be
removed from bread. Very thick slice require two toasting
cycles sometimes.
●● When you toast the bread with raisins or other fruits,
remove lousy raisins from the surface before inserting it
into the toaster. It will prevent separating these particles
inside the toaster or sticking it to the wire screen inside
the inlet.
GW27-013_v01
Cleaning and maintenance
(Fig. C)
1 Before cleaning always switch off, unplug and let the
toaster cool down.
Wait until all parts of the toaster cool down
completely before cleaning.
Never immerse any part of the toaster or
supplying cord and plug in water or other
liquid.
2 Clean external surfaces with soft, damp cloth only.
3 Remove the crumbs from the crumbs tray from the
bottom right part of the toaster.
The tray is fastened with a spring. Press it inside to remove
it. After releasing, move it out of the toaster. Then you can
turn it upside down to clean it.
4 In order to clean the inside of the toaster turn it upside
down and gently the shake to remove the crumbs.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
GW27-013_v01
39
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement