Zelmer ZTS1710W (TS1710) User manual

Zelmer ZTS1710W (TS1710) User manual
1
2
TS1710
TS1710
TOSTER
тостер
/ toaster
TOSTER
тостер
/ toaster
Funkcjonalny i poręczny toster do opiekania każdego rodzaju pieczywa.
Oryginalny element ozdobny wyróżni go w Twojej kuchni.
Функциональный и удобный тостер для поджаривания любого вида хлеба.
Приятное и красивое дополнение к интерьеру кухни.”
PL
1. Funkcje: opiekania, rozmrażania pieczywa
i odgrzewania tostów 2. Możliwość dodatkowego
podnoszenia pieczywa 3. Wyjmowana taca na
okruchy 4. Schowek na przewód
CZ
1. Funkce: opékání, rozmrazování pečiva a ohřívání
toustů 2. Možnost dodatečného zdvihu pečiva
3. Vyjímatelný tác na drobky 4. Odkládací prostor
pro přívodní šňůru
SK
HU
1. Funkciók: pirítás, pékáru kiolvasztása, pirítósok
melegítése 2. Lehetőség van a kenyér egemelésére
3. Kivehető morzsatálca 4. Tápkábel tároló
1. Funcţii: prăjire, decongelare pâine şi încălzire
felii de pâine 2. Posibilitate de ridicare uplimentară
a pâinii 3. Tavă mobilă pentru firimituri 4. Orificiu
pentru ascunderea cablului de alimentare cu curent
electric
RU
1. Функции: поджаривания, размораживания
замороженного хлеба и подогрев тостов
2. Возможность дополнительного подъема
хлеба 3. Съемный поднос для крошек 4. Отсек
для хранения кабеля
BG
1. Функции: препичане, размразяване на хляб
и затопляне на филийки 2. Възможност за
допълнително повдигане на хляба 3. Подвижна тава
за трохи 4. Място за прибиране на кабела
UA
1. Функції: підсмажування, розморожування хліба
і розігрівання тостів 2. Можливість додаткового
підйому хліба 3. З’ємний піднос для крихт 4. Відсік
для зберігання кабелю
EN
1. Features: toasting, defrosting and reheating
bread toast 2. Extra lift facility 3. Removable
crumb tray 4. Power cord storage compartment
TS1710-001_v01
RO
1. Funkcie: opekanie rozmrazovanie pečiva a ohrev
hrianok 2. Možnosť dodatočného zdvihu pečiva
3. Vyberateľná tácňa na drobky 4. Odkladací
priestor na prívodový kábel
Functional and handy toaster for toasting any type of bread.
The unique swirl floral ornament will make it stand out in your kitchen.
4
TS1710
3
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
TOSTER
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4–7
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
TOUSTOVAČ
SK NÁVOD NA OBSLUHU
HRIANKOVAČ
24–27
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
8–11
ТОСТЕР
28–31
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
12–15
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KENYÉRPIRÍTÓ
TOСТЕР
ТОСТЕР
32–35
EN USER MANUAL
16–19
TOASTER
36–39
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
APARAT PENTRU PRĂJIT
PÂINE
20–23
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
1
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
5
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
6
8
NIEBEZPIECZEŃSTWO!/
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
4
3
2
7
B
1
2
3
4
C
1
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji tostera.
2
3
● Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem tostera upewnij się, że
masz suche ręce.
● Używaj tostera na stabilnej i suchej
powierzchni.
● Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazda
sieciowego, gdy urządzenie nie jest
używane i przed czyszczeniem.
● Pozwól by toster ostygł przed czyszczeniem i przechowywaniem.
● Wykonuj regularne sprawdzenia
przewodu zasilającego w celu upewnienia się, że nie ma on śladów
uszkodzenia.
● W przypadku wystąpienia najmniejszych śladów uszkodzenia, całe
urządzenie powinno zostać zwrócone do serwisu.
● Zawsze po wystąpieniu wadliwego działania urządzenia lub
jeżeli zostało ono w jakikolwiek inny sposób uszkodzone,
oddaj urządzenie do serwisu
w celu sprawdzenia, naprawy lub
wykonania regulacji, ponieważ
wymagane są do tego specjalne
narzędzia.
4
4
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Temperatura
dostępnych
powierzchni może być wyższa gdy
sprzęt pracuje.
● Nie dotykaj gorących powierzchni.
Używaj dźwigni i pokrętła.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku
co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
● Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
poniżej 8 roku życia.
● Nigdy nie zanurzaj żadnej części
tostera lub przewodu zasilającego
i wtyczki w wodzie lub innym płynie.
● Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, po
wystąpieniu wadliwego działania
urządzenia lub jeżeli zostało ono
w jakikolwiek sposób uszkodzone.
TS1710-001_v01
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement