Zelmer | ZTS2910X | User manual | Zelmer ZTS2910X User Manual

Zelmer ZTS2910X User Manual
ZTS2910X
ZTS2910
TOSTER
тостер
/ toaster
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
TOSTER
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4–7
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
TOUSTOVAČ
SK NÁVOD NA OBSLUHU
HRIANKOVAČ
ТОСТЕР
28–31
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
12–15
ТОСТЕР
32–35
EN USER MANUAL
16–19
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
APARAT PENTRU PRĂJIT
PÂINE
24–27
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
8–11
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KENYÉRPIRÍTÓ
TOСТЕР
20–23
TOASTER
36–38
ZTS2910X
TOSTER
тостер
/ toaster
Elegancki toster oferujący wiele praktycznych rozwiązań.
Элегантный тостер, предлагающий множество
практических решений.
An stylish toaster providing many
practical solutions.
www.zelmer.com
A
1
5
8
6
2
3
4
7
B
1
2
3
4
1
2
3
4
C
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji tostera.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!/
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem tostera upewnij się, że
masz suche ręce.
● Używaj tostera na stabilnej i suchej
powierzchni.
● Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazda
sieciowego, gdy urządzenie nie jest
używane i przed czyszczeniem.
● Pozwól by toster ostygł przed czyszczeniem i przechowywaniem.
● Wykonuj regularne sprawdzenia przewodu zasilającego w celu upewnienia
się, że nie ma on śladów uszkodzenia.
● W przypadku wystąpienia najmniejszych śladów uszkodzenia, całe
urządzenie powinno zostać zwrócone do serwisu.
● Zawsze po wystąpieniu wadliwego
działania urządzenia lub jeżeli
zostało ono w jakikolwiek inny sposób uszkodzone, oddaj urządzenie
do serwisu w celu sprawdzenia,
naprawy lub wykonania regulacji,
ponieważ wymagane są do tego specjalne narzędzia.
4
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Temperatura dostępnych powierzchni
może być wyższa gdy sprzęt pracuje.
● Nie dotykaj gorących powierzchni.
Używaj dźwigni i pokrętła.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób
i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Czyszczenie urządzenia
oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 lat i zapewni się nad nimi
odpowiedni nadzór.
● Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
poniżej 8 roku życia.
● Nigdy nie zanurzaj żadnej części
tostera lub przewodu zasilającego
i wtyczki w wodzie lub innym płynie.
●● Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, po
wystąpieniu wadliwego działania
urządzenia lub jeżeli zostało ono
w jakikolwiek sposób uszkodzone.
●● Urządzenie podczas pracy wytwarza ciepło. Muszą zostać zachowane
odpowiednie środki ostrożności celem
zapobiegnięcia ryzyka przypalenia
się, oparzenia, pożaru lub innego
uszkodzenia ciała lub przedmiotów
spowodowanego przez zetknięcie się
z zewnętrznymi powierzchniami podczas używania lub stygnięcia.
●● Nigdy nie używaj tostera położonego na boku. Nigdy nie dodawaj
żadnych substancji spożywczych do
pieczywa ani nie smaruj pieczywa
przed opiekaniem, ponieważ może
to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub do pożaru.
●● Nigdy nie próbuj wyjmować zablokowanego tostu, bułki, rogalika lub
innego pieczywa za pomocą noża
lub innego przedmiotu, ponieważ
zetknięcie z elementami pod napięciem mogłoby spowodować porażenie prądem elektrycznym. Pozwól,
aby urządzenie ostygło, wyciągnij
wtyczkę i delikatnie wyjmij pieczywo.
●● Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Usuń wszystkie nalepki promocyjne lub materiały opakowaniowe przed użyciem tostera po raz pierwszy.
●● Zapewnij odpowiednią ilość miejsca nad i po bokach
tostera w celu umożliwienia swobodnego przepływu
powietrza. Nie pozwól, aby podczas używania urządzenie stykało się z zasłonami, tapetami, ubraniem, ręcznikami lub innymi materiałami łatwopalnymi. Nie używaj
pod szafkami lub zasłonami. Wymagana jest ostrożność
w przypadku powierzchni, gdzie ciepło może stanowić
problem – zalecana jest podkładka termoizolacyjna.
●● Chleb może się zapalić, dlatego nie używaj opiekaczy
do chleba w pobliżu palnych materiałów lub pod palnymi materiałami takimi jak firanki.
●● Używaj toster z tacką na okruszki umieszczoną
w urządzeniu.
●● Nie pozwalaj na zbieranie się okruszków. Regularnie
czyść tackę na okruszki, celem zapobiegnięcia ryzyka
powstawania pożaru.
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego
w kołek ochronny, o napięciu zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Podczas używania nie pozostawiaj urządzenia bez
dozoru, ponieważ pieczywo może się zapalić.
●● Nigdy nie pozwalaj, aby przewód zwisał przez krawędź
stołu lub blatu, dotykał gorących powierzchni lub był
pozwijany.
●● Nigdy nie umieszczaj urządzenia na lub blisko palnika
gazowego lub elektrycznego lub tam, gdzie mogłoby
się ono zetknąć z gorącym piekarnikiem lub kuchenką
mikrofalową.
●● Nigdy nie przykrywaj urządzenia gdy jest podłączone
do prądu lub jest gorące.
●● Nie wkładaj do urządzenia pieczywa zawierającego
cukier, dżem lub inne dodatki.
●● Pieczywo, które ma być opiekane powinno mieć rozmiar
dopasowany do tostera, nie wystawać powyżej otworu
na pieczywo i nie być zbyt grube lub zbyt długie, aby nie
blokowało lub klinowało podnośnika tostów.
●● Nie używaj szorstkich, ściernych lub kaustycznych
środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
●● Przed pierwszym opiekaniem tostów, raz lub dwa razy
uruchom toster bez wsadu na maksymalnym stopniu
grzania. Dzięki temu w znacznym stopniu wyeliminujesz zapach „nowego” urządzenia.
●● Przy włączeniu i używaniu tostera po raz pierwszy,
w miarę nagrzewania się elementów grzejnych może
występować lekki zapach „spalenizny”. Nie stanowi to
żadnego zagrożenia ani nie świadczy o niesprawności
wyrobu. Zapach powinien ustąpić po kilkukrotnym użyciu.
5
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Budowa tostera
1
2
3
4
5
6
7
8
„A”
A
Otwory na pieczywo o zmiennej szerokości
Przycisk DEFROST - opiekanie zamrożonego pieczywa
Przycisk REHEAT - odgrzewanie pieczywa
Przycisk CANCEL - anulowanie/zatrzymanie opiekania
Dźwignia
Pokrętło regulacji stopnia opiekania
Tacka na okruszki
Schowek na przewód przyłączeniowy
Obsługa i działanie tostera
B
●● Ustaw toster na suchej i płaskiej powierzchni, z dala od
potencjalnych źródeł ciepła (płyt grzewczych, kuchenek,
piekarników, itp.).
●● Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.
1 Włóż pieczywo do otworów na pieczywo.
Upewnij się, że tacka na okruszki jest umieszczona w urządzeniu.
2 Za pomocą pokrętła regulacji stopnia opiekania wybierz
żądany stopień opiekania. Do dyspozycji jest 9 stopni opiekania.
Przy włączeniu i użytkowaniu tostera po raz
pierwszy, wybierz ustawienie 3 (jest to ustawienie standardowe). Różne rodzaje chleba
i osobiste preferencje mogą wymagać różnych
ustawień.
Przy tym samym stopniu opiekania, tost pieczony pojedyńczo będzie lepiej opieczony niż
dwa tosty pieczone równocześnie.
Podczas ciągłego opiekania, kolejne przygotowywane tosty będą bardziej opieczone niż
tosty opiekane na początku.
3 W celu wsunięcia pieczywa do tostera, przesuń w dół
dźwignię, aż do momentu jej zablokowania. Zostanie uruchomiony cykl opiekania.
Dźwignia zablokuje się wyłącznie wtedy gdy
urządzenie jest podpięte do źródła zasilania.
Podczas pracy urządzenia, możesz obserwować stopień opiekania. Jeżeli pieczywo jest
wystarczająco opieczone, cykl opiekania może
zostać zatrzymany w dowolnym momencie
przez naciśnięcie przycisku CANCEL.
6
4 Po zakończeniu cyklu opiekania, dźwignia opiekania
automatycznie podniesie się do położenia początkowego.
W przypadku stwierdzenia, że pieczywo nie
jest wystarczająco opieczone, można je poddać ponownemu opiekaniu. Wybierz lekkie
opiekanie (pokrętło regulacji stopnia opiekania
w pozycji 1-2) a następnie przesuń w dół dźwignię opiekania, aż do momentu jej zablokowania. Kontroluj stopień opiekania, uważaj aby
nie przypalić tostów.
●● Wyjmij tost zwracając uwagę, aby nie dotknąć żadnej
gorącej powierzchni.
W przypadku, kiedy pieczywo utknie w tosterze, naciśnij przycisk CANCEL i wyciągnij
wtyczkę z gniazdka sieciowego. Odczekaj, aż
toster całkowicie ostygnie, następnie ostrożnie
poluzuj pieczywo tak, aby nie uszkodzić elementów grzejnych.
Funkcje dodatkowe
OPIEKANIE ZAMROŻONEGO PIECZYWA
Umieść zamrożone pieczywo w otworach na pieczywo,
wybierz żądany stopień opiekania. Opuść pieczywo do
wnętrza tostera, przesuwająć w dół dźwignię do momentu
jej zablokowania a następnie naciśnij przycisk DEFROST.
Przycisk podświetli się.
Opiekanie zamrożonego pieczywa zajmuje więcej czasu niż pieczywa rozmrożonego.
ODGRZEWANIE PIECZYWA
Toster ten pozwala na odgrzewanie pieczywa, niezależnie od
ustawionego stopnia opiekania. Umieść tosty w otworach na
pieczywo. Opuść pieczywo do wnętrza tostera, przesuwając
w dół dźwignię do momentu jej zablokowania, a następnie
wciśnij przycisk REHEAT. Przycisk podświetli się.
Uwagi dotyczące opiekania
Opiekanie stanowi połączenie prażenia i podsuszania pieczywa. Poziomy wilgotności różnią się dla różnych rodzajów
pieczywa, co może powodować różnice w czasach opiekania.
●● Dla lekko suchego pieczywa, używaj ustawienia niższego niż standardowe.
●● Dla pieczywa świeżego lub pszennego, używaj ustawienia wyższego niż standardowe.
●● Pieczywo o bardzo nierównej powierzchni będzie wymagać ustawienia wyższego.
●● Opiekanie grubszych kawałków pieczywa będzie trwało
dłużej, ponieważ przed rozpoczęciem opiekania z pieczywa musi zostać usunięte więcej wilgoci. Bardzo
grube kawałki mogą wymagać dwóch cykli opiekania.
Czyszczenie i konserwacja tostera
C
1 Zawsze przed czyszczeniem wyłącz toster, wyciągnij
wtyczkę z gniazdka sieciowego i odczekaj aż całkowicie
ostygnie.
2 W celu usunięcia okruszków z tostera, wysuń tackę na
okruszki znajdującą się w spodzie tostera. Opróżnij ją i włóż
ją ponownie w uprzednio zajmowane miejsce.
Nie używaj tostera bez tacki na okruszki
umieszczonej w urządzeniu.
3 W celu oczyszczenia wnętrza z pozostałych okruszków,
obróć toster i lekko wytrząśnij okruszki.
4 Powierzchnie zewnętrzne czyść za pomocą miękkiej,
lekko wilgotnej szmatki i wytrzyj do sucha.
Nie pozwól na nadmierne gromadzenie się
okruszków na tacce. Tacka na okruszki
powinna być regularnie czyszczona.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U.
z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
7
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pozorně si prosím přečtěte tyto pokyny k užívání. Mimořádnou pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti.
Pokyny k používání si laskavě uschovejte, abyste do nich
mohli nahlédnout v průběhu pozdějšího používání topinkovače.
Pokyny pro bezpečné a řádné používání
přístroje
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití.
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí úraz
●● Před sáhnutím na vidlici nebo před
zapnutím topinkovače se ujistěte, že
máte suché ruce.
●● Používejte topinkovač na pevné
a suché podložce.
●● Vidlici ze síťové zásuvky vytáhněte
vždy, když spotřebič nepoužíváte
a před jeho čištěním.
●● Před čištěním a uskladněním nechte
topinkovač vychladnout.
●● Pravidelně kontrolujte napájecí
kabel, abyste se ujistili, zda nenese
známky poškození.
●● V případě výskytu minimálních stop
poškození zašlete celý spotřebič do
servisu.
●● Vždy, když se na spotřebiči objeví
závada, nebo pokud byl spotřebič jakýmkoliv jiným způsobem
poškozen, odevzdejte jej do servisu
za účelem kontroly, opravy nebo
seřízení, protože k této činnosti je
nezbytné speciální nářadí.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit
u výrobce, ve specializovaném
8
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedená oprava může
být pro uživatele příčinou vážného
ohrožení. V případě vzniku závad se
obraťte na specializovaný servis.
●● Teplota dostupných ploch může být
vyšší v okamžiku, kdy je přístroj
v provozu.
●● Nedotýkejte se horkých povrchů.
Použijte páku a ruční ovládací kolečko.
●● Tento spotřebič mohou používat děti
starší 8 let, osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením
a osoby nemající náležité zkušenosti
a znalosti pouze tehdy, bude-li jim
zajištěn náležitý dohled nebo budou
poučeny o bezpečném používání
přístroje a budou informovány
o možném riziku. Nedovolte dětem,
aby si se spotřebičem hrály. Čistit
spotřebič a provádět jeho údržbu
nesmí děti mladší 8 let, starším dětem
musí být zajištěn náležitý dohled.
●● Spotřebič s přívodní šňůrou uchovávejte v místě nedostupným dětem
mladším 8 let.
●● Nikdy neponořujte žádnou část
topinkovače ani napájecí kabel
a vidlici do vody nebo jiné kapaliny.
●● Nikdy
nepoužívejte
spotřebič
s poškozeným kabelem nebo vidlicí
a po zjištění závady na spotřebiči
nebo pokud byl jakkoliv poškozen.
●● Spotřebič vytváří během provozu
teplo. Dodržujte příslušná bezpečnostní opatření, abyste zabránili
nebezpečí opaření, popálení, požáru
nebo jiného tělesného zranění nebo
poškození předmětů způsobeného kontaktem s vnějšími povrchy
během používání nebo chladnutí.
●● Nikdy nepoužívejte topinkovač
v ležící poloze. Nepřidávejte nikdy
do pečiva žádné potraviny ani ničím
nemažte pečivo před opékáním.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
●● Nikdy se nesnažte vyjmout vzpříčenou topinku, housku, rohlík nebo jiné
pečivo nožem či jiným předmětem,
protože kontakt se součástkami pod
napětím by mohl způsobit úraz elektrickým proudem. Nechte spotřebič
vychladnout, vytáhněte vidlici ze
zásuvky a opatrně vyjměte pečivo.
●● Přístroj používejte pouze ve vnitřních
prostorách při pokojové teplotě a jen
do nadmořské výšky 2000 m.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad hrozí
poškození majetku
●● Před prvním použitím topinkovače odstraňte všechny
reklamní nálepky a balicí materiál.
●● Zajistěte nad topinkovačem a po jeho stranách dostatek místa za účelem umožnění volného průchodu
vzduchu. Nedovolte, aby se spotřebič během provozu
dotýkal záclon, tapet, oděvů, utěrek nebo jiných hořlavých materiálů. Topinkovač nepoužívejte pod skřínkami nebo záclonami. Buďte opatrní u povrchů, kde se
může objevit problém se vznikajícím teplem – doporučuje se používat tepelně-izolační podložku.
●● Chléb může začít hořet, proto nepoužívejte topinkovače v blízkosti hořlavých materiálů nebo pod hořlavými látkami, jako jsou záclony.
●● Topinkovač používejte se zásuvkou na drobky, která je
umístěna ve spotřebiči.
●● Nedovolte, aby se drobky hromadily. Zásuvku na
drobky pravidelně čistěte, abyste zabránili nebezpečí
vzniku požáru.
●● Zařízení vždy připojte do elektrické zásuvky (pouze střídavého proudu) s ochranným kolíkem, s napětím odpovídajícím uvedenému na výkonovém štítku zařízení.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● Během provozu neponechávejte spotřebič bez dozoru,
protože pečivo může vzplanout.
●● Nikdy nedovolte, aby kabel visel přes okraj stolu nebo
kuchyňské linky, aby se dotýkal horkých povrchů nebo
byl smotaný.
●● Nikdy nedávejte spotřebič na plynový nebo elektrický
sporák nebo do jejich blízkosti, nebo tam, kde by mohl
mít kontakt s rozpálenou horkovzdušnou nebo mikrovlnnou troubou.
●● Nikdy spotřebič nezakrývejte, pokud je zapnutý do
zásuvky nebo je horký.
●● Nevkládejte do spotřebiče pečivo obsahující cukr,
džem nebo jiné přísady.
●● Pečivo, které má být opékáno, musí mít rozměr přizpůsobený topinkovači, nesmí z topinkovače vyčnívat
ani být příliš silné nebo příliš dlouhé, aby neblokovalo
nebo nezaklínilo zvedák topinek.
●● Při čištění spotřebiče nepoužívejte drsné, abrazivní
nebo leptající čisticí prostředky.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití
v domácnosti.
prvním opékáním topinek zapněte topinkovač
jednou nebo dvakrát bez náplně na maximální stupeň
opékání. Díky tomu do značné míry odstraníte zápach
„nového” spotřebiče.
●● Po zapnutí při prvním použití topinkovače se může při
zahřívání topných částí objevit lehký zápach „spáleniny“. Není to známka nebezpečí ani to není závada
výrobku. Zápach zmizí po několikanásobném použití
spotřebiče.
●● Před
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku
výrobku.
Konstrukce topinkovače
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Otvory na pečivo s proměnlivou šířkou
Tlačítko DEFROST – opékání zmraženého pečiva
Tlačítko REHEAT – ohřívání pečiva
Tlačítko CANCEL – pro zrušení/zastavení opékání
Páčka
Posouvátko regulace stupně opékání
Zásuvka na drobky
Odkládací prostor pro připojovací kabel
9
Obsluha a práce topinkovače
●● Postavte
B
topinkovač na suchou a rovnou plochu,
v dostatečné vzdálenosti od potenciálních zdrojů tepla
(topných desek, sporáků, trub apod.).
●● Zapojte vidlici do síťové zásuvky.
1 Vložte pečivo do otvorů na pečivo.
Ujistěte se, že tác na drobky je umístěn
v zařízení.
2 Pomocí posouvátko regulace stupně opékání vyberte
požadovaný stupeň opékání. K dispozici je 9 stupňů opékání .
Při prvním zapnutí a používání topinkovače
vyberte nastavení 3 (je to standardní nastavení). Různé druhy chleba a osobní preference mohou vyžadovat různá nastavení.
Při stejném stupni opékání bude topinka
opékaná jednotlivě lépe opečená než dvě
topinky opékané najednou.
Při stálém opékání budou další připravované
topinky více opečené než topinky opékané na
začátku.
3 Pokud chcete vložit pečivo do topinkovače, přesuňte
spínací páčku dolů do okamžiku, až se zablokuje. Spustí se
opékací cyklus.
Spínací páčka se zablokuje pouze tehdy, když
je zařízení připojeno k napájecímu zdroji.
Během provozu zařízení můžete pozorovat
stupeň opékání. Pokud je pečivo dostatečně
opečené, můžete opékací cyklus zastavit v libovolném okamžiku stisknutím tlačítka CANCEL.
4 Po ukončení opékacího cyklu se spínací páčka opékání
automaticky zvedne do výchozí polohy.
Zjistíte-li, že pečivo není dostatečně opečené,
můžete je opéct znovu. Vyberte lehké opékání
(Posouvátko regulace stupně opékání do
polohy 1–2) a pak přesuňte spínací páčku
opékání dolů, až se zablokuje. Kontrolujte
stupeň opékání, dávejte pozor, abyste topinky
nepřipálili.
●● Vytáhněte topinku a dávejte pozor, abyste se nedotkli
žádného horkého povrchu.
V případě, že pečivo uvázne v topinkovači, stiskněte tlačítko CANCEL a vytáhněte zástrčku
ze síťové zásuvky. Počkejte, až topinkovač
zcela vychladne, pak opatrně uvolněte pečivo
tak, abyste nepoškodili topné prvky.
10
Dodatečné funkce
OPÉKÁNÍ ZMRAŽENÉHO PEČIVA
Zmrazené pečivo vložte do otvorů na pečivo, vyberte požadovaný stupeň opékání. Pečivo spusťte do vnitřku topinkovače, přesouvejte spínací páčku dolů do okamžiku, až se
zablokuje, a pak stiskněte tlačítko DEFROST. Tlačítko se
podsvítí.
Opékání zmraženého pečiva trvá déle než
opékání rozmrazeného pečiva.
OHŘÍVÁNÍ PEČIVA
Tento topinkovač umožňuje ohřívat pečivo, nezávisle na
nastaveném stupni opékání. Topinky vložte do otvorů na
pečivo. Pečivo spusťte do vnitřku topinkovače, přesouvejte
spínací páčku dolů do okamžiku, až se zablokuje, a pak stiskněte tlačítko REHEAT. Tlačítko se podsvítí.
Další pokyny pro opékání
Opékání je spojením pečení a sušení pečiva. Stupně vlhkosti se liší pro různé druhy pečiva, což může způsobovat
rozdíly mezi dobami opékání.
●● Pro mírně suché pečivo použijte nastavení nižší než
standardní.
●● Pro čerstvé nebo pšeničné pečivo, použijte nastavení
vyšší než standardní.
●● Pečivo s velmi nerovnoměrným povrchem bude vyžadovat nastavení vyšší.
●● Opékání silnějších kousků pečiva bude trvat déle, protože před zahájením opékání musí být z pečiva odstraněno více vlhkosti. Velmi silné kousky mohou vyžadovat
dva opékací cykly.
Čištění a údržba topinkovače
C
1 Před čištěním topinkovač vždy vypněte, vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky a počkejte, až úplně vychladne.
2 Abyste odstranili drobky z topinkovače, vysuňte tác na
drobky, který se nachází na spodní straně topinkovače.
Vyprázdněte jej a vložte zpět na stejné místo.
Nepoužívejte topinkovač bez tácu na drobky,
který je umístěn v zařízení.
3 Pokud chcete vyčistit vnitřek od ostatních drobků, topinkovač otočte a lehce vytřepte drobky.
4 Vnější povrchy čistěte měkkým, mírně navlhčeným
hadříkem a vytřete do sucha.
Nedovolte, aby se drobky nadměrně hromadily
na tácu. Tác na drobky musí být pravidelně
čištěn.
Likvidace
Likvidace musí být šetrná k životnímu prostředí. Toto zařízení je označeno v souladu
s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE – odpadní elektrické a elektronické
spotřebiče). Ustanovení směrnice definují zásady vrácení
a recyklace odpadních spotřebičů v souladu s předpisy platnými v EU. Informace o likvidaci spotřebiče poskytne specializovaná maloobchodní prodejna.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím
zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího
oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
11
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať
aj počas neskoršieho používania hriankovača.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
NEBEZPEČENSTVO!/
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Pred dotknutím sa zásuvky alebo
zapnutím toastera sa presvedčte, že
máte suché ruky.
●● Používajte toaster na stabilnom
a suchom povrchu.
●● Keď spotrebič nepoužívate a pred
jeho čistením, vždy vytiahnite zásuvku z elektrickej zástrčky.
●● Pred čistením a skladovaním
nechajte toaster vychladnúť.
●● Pravidelne kontrolujte elektrický
prívodný kábel. Presvedčte sa, že
kábel nie je poškodený.
●● V prípade čo len malého poškodenia
kábla, celý spotrebič odovzdajte do
servisu.
●● Vždy po chybnej práci spotrebiča
alebo ak je spotrebič akýmkoľvek
iným spôsobom poškodený, odovzdajte ho do servisu. V servise
spotrebič skontrolujú, opravia alebo
vyregulujú, pretože si to vyžaduje
špeciálne prístroje.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
12
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby ste sa vyhli riziku
poranenia prúdom.
●● Spotrebič smú opravovať iba
odborne spôsobilí zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže
byť príčinou vážneho ohrozenia
pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na
špecializovaný servis.
●● Teplota prístupných častí sa môže
počas činnosti zariadenia zvýšiť.
●● Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
Používajte páku a posúvač.
●● Tento spotrebič môžu používať aj
deti vo veku viac ako 8 rokov alebo
osoby s obmedzenými fyzickými
alebo mentálnymi schopnosťami
alebo osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto
zariadenia, iba v prípade, ak sú pod
stálym dozorom a po ich predošlom
poučení o bezpečnom používaní
spotrebiča a s tým spojených rizikách. Deti by sa so spotrebičom
nemali hrať. Spotrebič nesmú čistiť
alebo vykonávať jeho údržbu deti, je
to dovolené iba deťom, vo veku viac
ako 8 rokov a iba v prítomnosti zodpovednej osoby.
●● Spotrebič spolu s napäťovým káblom
prechovávajte v bezpečnej vzdialenosti a mimo dosahu detí vo veku menej
ako 8 rokov.
●● Nikdy neponárajte žiadne časti toastera alebo elektrického prívodného
kábla a zásuvky vo vode alebo inej
tekutine.
●● Nikdy
nepoužívajte
spotrebič
s poškodeným elektrickým prívodným káblom alebo zásuvkou, ak
pracuje chybne alebo ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodený.
●● Počas používania sa spotrebič
nahrieva. Odporúčame Vám, zachovajte opatrnosť. Nedotýkajte sa
horúcich vonkajších prvkov počas
používania spotrebiča alebo jeho
chladnutia. Predídete tak možnému
popáleniu, požiaru alebo inému
poškodeniu tela alebo predmetov.
●● Nikdy nepoužívajte toaster položený
na boku. Nikdy nedodávajte žiadne
potravinárske prvky do pečiva ani
nemastite pečivo pred opekaním,
pretože to môže zapríčiniť poranenie
elektrickým prúdom alebo požiar.
●● Nikdy neskúšajte vyberať zablokovaný toast, žemľu, rožok alebo iné
pečivo pomocou noža alebo iného
predmetu, pretože kontakt s prvkami
pod napätím by mohol zapríčiniť poranenie elektrickým prúdom.
Nechajte spotrebič ochladnúť, vytiahnite zásuvku a jemne vyberte pečivo.
●● Spotrebič používajte iba vo vnútorných priestoroch pri izbovej teplote
a do nadmorskej výšky 2000 m.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete
spôsobiť škodu na majetku
●● Odstráňte všetky reklamné nálepky alebo obaly pred
prvým použitím toastera.
●● Zabezpečte dostatočné miesto nad a po bokoch toastera, aby sa vzduch mohol voľne pohybovať. Spotrebič sa počas používania nesmie dotýkať závesov,
tapiet, oblečenia, uterákov alebo iných ľahko zápalných materiálov. Spotrebič nepoužívajte pod skrinkami
alebo závesmi. Buďte opatrní pri povrchoch, pri kto-
rých teplo môže byť problémom – odporúčame Vám
termoizolačný podklad.
●● Chlieb sa môže zapáliť, preto nepoužívajte opekač
do chleba v blízkosti zápalných materiálov alebo pod
zápalnými materiálmi ako záclony.
●● Používajte toaster s podnosom na omrvinky vloženým
v spotrebiči.
●● Nedovoľte, aby sa omrvinky hromadili. Pravidelne
čistite podnos na omrvinky. Predídete tak možnému
vzniku požiaru.
●● Zariadenie vždy pripojte do elektrickej zásuvky (len
striedavého prúdu) s ochranným kolíkom, s napätím,
ktoré zodpovedá uvedenému na výkonovom štítku
zariadenia.
●● Spotrebič nepoužívajte spolu s vonkajšími časovými
vypínačmi alebo osobitnou diaľkovou reguláciou.
●● Počas používania nenechávajte spotrebič bez dozoru,
pretože pečivo sa môže zapáliť.
●● Nikdy nedovoľte, aby elektrický prívodný kábel visel
cez okraj stola alebo kuchynského blatu, dotýkal sa
horúcich povrchov alebo bol zvinutý.
●● Nikdy neumiestňujte spotrebič na alebo v blízkosti
plynového alebo elektrického horiča alebo tam, kde by
mohol dotýkať horúcej rúry alebo mikrovlnky.
●● Nikdy neprikrývajte spotrebič, keď je zapnutý do elektrického napätia alebo je horúci.
●● Nevkladajte do spotrebiča pečivo, ktoré obsahuje
cukor, džem alebo iné prílohy.
●● Pečivo, ktoré budete opekať, musí mať rozmer vhodný
do toastera, nevystávať nad otvor na pečivo a nebyť
príliš hrubé alebo príliš dlhé, aby neblokovalo zdvíhač
toastov.
●● Na čistenie zariadenia nepoužívajte drsné, abrazívne
alebo leptavé čistiace prostriedky.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti.
●● Pred
prvým opekaním toastov zapnite toaster raz
alebo dva razy bez toastov na maximálnu intenzitu opekania. Vďaka tomu výrazne odstránite vôňu
„nového” spotrebiča.
●● Pri prvom zapnutí a používaní toastera počas zohrievania sa výhrevných prvkov môžete cítiť ľahkú vôňu
„spáleniny”. Nepredstavuje to žiadne nebezpečenstvo
ani nesvedčí o zlej práci výrobku. Vôňa by mala ustúpiť
po viacnásobnom použití spotrebiča.
13
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Zloženie toastera
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Otvory na pečivo s premenlivou šírkou
Tlačidlo DEFROST – opekanie zamrznutého pečiva
Tlačidlo REHEAT – ohrievanie pečiva
Tlačidlo CANCEL – zrušenie/zastavenie opekania
Spínacia páčka
Posúvač regulácie stupňa opekania
Podnos na omrvinky
Odkladací priestor na prívodový kábel
Obsluha a činnosť toastera
●● Vyberte toast a dávajte pozor, aby ste sa nedotkli žiadneho horúceho povrchu.
V prípade, že pečivo uviazne v hriankovači,
stlačte tlačidlo CANCEL a vytiahnite zástrčku
zo sieťovej zásuvky. Počkajte, až hriankovač
úplne vychladne, potom opatrne uvoľnite
pečivo tak, aby nedošlo k poškodeniu výhrevných častí.
B
●● Nastavte toaster na suchom a rovnom povrchu ďaleko
od možných tepelných zdrojov (vyhrievacie dosky, rúry,
atď.).
●● Vložte zásuvku do elektrickej zástrčky.
1 Vložte pečivo do otvorov na pečivo.
Uistite sa, či je podnos na omrvinky umiestnený v zariadení.
2 Pomocou posúvače regulácie stupňa opekania, zvoľte
požadovaný stupeň opekania. K dispozícii je 9 stupňov opekania.
Keď zapnete a používate hriankovač prvýkrát,
vyberte nastavenie 3 (je to štandardné nastavenie). Rôzne druhy chleba a osobné preferencie môžu vyžadovať rôzne nastavenia.
Pri rovnakom stupni opekania, toast pečený
jednotlivo bude lepšie opečený ako dva toasty
pečené súčasne.
Pri stálom opekaní, ďalšie pripravované toasty
budú viac opečené ako toasty opekané na
začiatku.
3 Ak chcete vložiť pečivo do hriankovača, presuňte spínaciu páčku nadol až do okamihu, kým sa nezablokuje. Tak
dôjde k spusteniu cyklu opekania.
Spínacia páčka sa zablokuje iba vtedy, keď je
zariadenie pripojené k zdroju napájania.
Počas práce zariadenia môžete sledovať stupeň
opekania. Ak je pečivo dostatočne opečené,
cyklus opekania je možné kedykoľvek zastaviť
stlačením tlačidla CANCEL.
4 Po skončení cyklu opekania sa spínacia páčka opekania
automaticky zdvihne do počiatočnej polohy.
14
V prípade zistenia, že pečivo nie je dostatočne
opečené, môže byť znovu opekané. Vyberte
ľahké opekanie (Posúvač regulácie stupňa
opekania do polohy 1-2) a potom presuňte spínaciu páčku opekania nadol, až do okamihu,
kým sa nezablokuje. Kontrolujte stupeň opekania, dávajte pozor, aby ste toasty nepripálili.
Dodatočné funkcie
OPEKANIE ZAMRZNUTÉHO PEČIVA
Umiestnite zmrazené pečivo v otvoroch na pečivo, vyberte
požadovaný stupeň opekania. Zasuňte pečivo do vnútra
hriankovača, presúvajte spínaciu páčku nadol, až do
okamihu, kým sa nezablokuje a potom stlačte tlačidlo
DEFROST. Tlačidlo sa podsvieti.
Opekanie zamrznutého pečiva trvá dlhšie než
opekanie rozmrazeného pečiva.
OHRIEVANIE PEČIVA
Tento hriankovač umožňuje ohrievanie pečiva, nezávisle od
nastaveného stupňa opekania. Umiestnite toasty v otvoroch
na pečivo. Zasuňte pečivo do vnútra hriankovača, presúvajte spínaciu páčku nadol, až kým sa nezablokuje a potom
stlačte tlačidlo REHEAT. Tlačidlo sa podsvieti.
Poznámky k opekaniu
Opekanie predstavuje spojenie praženia a sušenia pečiva.
Úrovne vlhkosti sa rôznia pre rôzne druhy pečiva, čo môže
zapríčiniť rozdiely v čase opekania.
●● Pre ľahko suché pečivo používajte nastavenie nižšie než
štandardné.
●● Pre čerstvé alebo pšenné pečivo používajte nastavenia
vyššie než štandardné.
●● Pre pečivo s veľmi nerovným povrchom používajte vyššie nastavenie.
●● Opekanie hrubých kúskov pečiva bude trvať dlhšie,
pretože pred začatím opekania z pečiva musíte odstrániť viac vlhkosti. Veľmi hrubé kúsky je potrebné opekať
dvakrát.
Čistenie a údržba toastera
C
1 Pred čistením vždy vypnite hriankovač, vytiahnite
zástrčku zo sieťovej zásuvky a počkajte, kým úplne
vychladne.
2 Za účelom odstránenia omrviniek z hriankovača, vysuňte
podnos na omrvinky, ktorý sa nachádza na spodnej strane
hriankovača. Vyprázdnite a vložte ho späť na predchádzajúce miesto.
Nepoužívajte hriankovač bez podnosu na omrvinky, ktorý je umiestnený v zariadení.
3 Ak chcete vyčistiť vnútro zo zvyšných omrviniek, obráťte
hriankovač a zľahka vytraste omrvinky.
4 Vonkajšie povrchy čistite pomocou mäkkej ľahko vlhkej
handričky a vytrite ich na sucho.
Nedovoľte, aby sa omrvinky nadmerne hromadili na podnose. Podnos na omrvinky by mal
byť pravidelne čistený.
Likvidácia odpadu
Zariadenie sa má zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Toto zariadenie je označené v súlade so Smernicou EÚ
2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and electronic equipment – WEEE – spotrebované a opotrebované elektrické a elektronické zariadenia). Pokyny
uvedené v Smernici upravujú zásady vrátenia a recyklácie
spotrebovaných a opotrebovaných zariadení, podľa platných
predpisov a noriem EÚ. Obráťte sa na špecializovaný maloobchod, v ktorom vám udelia informácie o spôsobe likvidácie odpadu platné v danom mieste.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
15
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást.
Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak.
A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a kenyérpirító
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezethet
●● Nedves kézzel ne érintse meg vagy
kapcsolja be a készüléket!
●● A kenyérpirítót száraz, stabil felületen használja.
●● Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, amikor nem használja,
vagy tisztítja a készüléket.
●● A készülék mozgatása vagy tisztítása előtt várja meg, amíg az kihűl.
●● A vezetékeket rendszeresen ellenőrizze és bizonyosodjon meg róla,
hogy azok nem sérültek meg.
●● A hálózati kábelt rendszeresen
ellenőrizze, hogy nincs-e megsérülve. Amennyiben akár a legkisebb sérülést tapasztalja, az egész
készüléket vigye el a szervizbe.
●● A készülék meghibásodása vagy
bármilyen egyéb károsodás esetén,
adja le azt átvizsgálásra, javításra
vagy beállításra, mivel ezekhez
a tevékenységekhez speciális eszközök szükségesek.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében – a gyártónál
16
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervizhez.
●● A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, amikor
a készülék működik.
●● Ne érintse meg a forró felületet.
Használja a kart és a forgógombot.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött
gyermekek, valamint fizikai, értelmi
képességeikben korlátozott, illetve
a készüléket és annak használatát
nem ismerő személyek csak akkor
használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő használatára
vonatkozó, és a vele járó veszélyekre vonatkozó oktatás. A gyerekek
nem játszhatnak a berendezéssel.
A készüléket gyermekek nem tisztíthatják, és nem tarthatják karban,
kivéve, ha elmúltak 8 évesek, és
a megfelelő felügyelet biztosított.
●● A készülék a hálózati kábelével
együtt 8 éven aluli gyermekek elől
elzárva tartandó!
●● Soha ne merítse a kenyérpirítót vagy
annak bármely részét, vagy a tápkábelt és a csatlakozót vízbe, vagy
más folyadékba.
●● Soha ne használja a berendezést:
sérült vezetékkel vagy csatlakozóval, helytelen használat vagy egyéb
lehetséges sérülés után.
●● A készülék működés közben felmelegszik. Annak érdekében, hogy az
egyéb felületekkel való érintkezésből
adódó égési sérüléseket illetve tűzeseteket elkerülje, a készüléket kellő
elővigyázattal kell használni.
●● Soha ne használja a készüléket fejjel lefelé fordítva. Soha ne tegyen
a kenyéren kívül egyéb élelmiszert
a készülékbe, valamint ne kenje meg
a kenyeret a pirítás előtt, mivel ez
zárlatot vagy tüzet okozhat.
●● A kenyérpirítóból ne próbáljon kenyeret, kiflit, zsömlét vagy egyéb
pékárut kés vagy egyéb eszköz segítségével kivenni, mivel ez áramütést
okozhat. Várja meg, amíg a berendezés kihűl, húzza ki a csatlakozót
a konnektorból és finoman próbálja
kivenni a kenyeret a pirítóból.
●● A készülék csakis zárt helyiségekben, szobahőmérsékleten történő
használatra alkalmas, maximálisan
2000 méteres tengerszint feletti
magasságban.
feszültsége megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett feszültséggel.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert alkalmazni.
●● A használat során ne hagyja felügyelet nélkül a berendezést, mivel a kenyér meggyulladhat.
●● Soha ne helyezze a készüléket asztalra vagy olyan
felületre, mely terítővel van letakarva, vagy olyan
helyre ahol meleg felülettel érintkezhet.
●● Soha ne tegye a készüléket a gáz-, villanytűzhely,
mikrohullámú sütő közelébe, ahol meleg felülettel
érintkezhet.
●● Soha ne fedje le a csatlakoztatott vagy meleg
készüléket.
●● Ne tegyen a készülékbe cukrot, lekvárt vagy egyéb
adalékanyagot tartalmazó pékárut.
●● A pirítani kívánt pékáru méretének illeszkednie kell
a készülék méretéhez. Nem szabad a készülékbe túl
hosszú vagy túl vastag pékárut tenni, mivel ez hibás
működéshez vezethet.
●● Soha se használjon durva, savas anyagot a készülék
tisztításához.
JAVASLAT
Információk a termékről és
felhasználási javaslatok
●● Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való
alkalmazásra készült.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A használatbavétel
előtt távolítson el a készülékről
minden címkét, illetve minden csomagolást.
●● Ellenőrizze, hogy a készülék alatt és fölött elegendő
hely van a kellő légáramlás számára. A használat
során a készülék ne érintkezzen függönnyel, tapétával,
ruhával, konyharuhával vagy egyéb gyúlékony anyaggal. Kötelező az elővigyázatosság az olyan felületek
esetén, melyeknél a meleg problémát okozhat – ajánlott a hőálló alátét használata.
●● A kenyér meggyulladhat, ezért a kenyérpirítót ne használja éghető vagy gyúlékony anyagok, például függöny
közelében.
●● A kenyérpirító használata közben alkalmazza a benne
található morzsagyűjtő tálcát.
●● Helyezze a tartozék morzsatálcát a készülék alá. Ügyeljen arra, hogy a tálcán a morzsa ne halmozódjon fel.
Rendszeresen tisztítsa a tálcát, hogy a tűzeseteket el
tudja kerülni.
●● A készüléket mindig földelt konnektorhoz (csakis váltakozó áramú) kell csatlakoztatni, melynek hálózati
●● A készüléket első használat előtt egyszer vagy kétszer
indítsa el maximális sütési fokozaton, anélkül, hogy
pékárut helyezne bele. Ennek segítségével el tudja
távolítani az „új” készülék szagát.
●● Az első használat alkalmával előfordulhat, hogy enyhe,
kellemetlen szagot érez. Ez nem jelent semmiféle
veszélyt, se gyártási hibát. Többszöri használat után
a kellemetlen szagnak meg kell szűnnie.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A pirító felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Különböző szélességű kenyérszelet nyílások
Gomb DEFROST – lefagyasztott pékáru kiolvasztása
Gomb REHEAT – pékáru felmelegítése
Gomb CANCEL – pirítás felfüggesztésére, befejezésére
Kar
Pirító fokozat beállító
Morzsatálca
Tápkábel tároló
17
A pirítós kezelése és használata
B
●● A pirítóst helyezze el száraz és sima felületen, lehetőség
szerint a meleg felületektől távol (fűtőtest, sütő, gáztűzhely).
●● Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
1 Helyezze a kenyérszeletet a kenyérszelet nyílásba.
Ellenőrizze, hogy a morzsatálca a helyén van-e.
2 A pirító fokozat beállító segítségével állítsa be a kívánt
pirítási fokozatot. Az Ön kényelmének érdekében 9 fokozatú
pirítás lehetséges.
A kenyérpirító első bekapcsolásánál és üzembe
helyezésénél válassza a 3 beállítást (ez egy
alapértelmezett beállítás). Különböző típusú
kenyérfajták és egyéni igények különböző beállításokat követelhetnek meg.
Ugyanannál a pirítási fokozatnál egy kenyérszelet jobban meg lesz pirítva mintha két kenyérszelet lenne behelyezve.
Folyamatos pirításnál a következő kenyérszelet
jobban meg lesz pirítva, mint az előző illetve
első kenyérszeletek.
3 A kenyérszelet kenyérpirítóba történő beillesztéséhez
nyomja lefele a leeresztő kart egészen addig, amíg az rögzítésre nem kerül. Ez elindítja a pirítási folyamatot.
A leeresztő kar csak akkor kerül rögzítésre, ha
a készülék áramhoz van csatlakoztatva.
Az üzemelés közben ellenőrizni lehet a pirítási
fokozatot. Ha a kenyér már eléggé meg van
pirítva, bármely pillanatban meg lehet állítani
a pirítási folyamatot a CANCEL gomb megnyomásával.
4 A pirítási folyamat befejeztével a leeresztő kar automatikusan felemelkedik az alapértelmezett pozícióba.
Abban az esetben, amikor a kenyérszelet
nem lett megfelelően megpirítva, ismételten
pirítási folyamatnak lehet alávetni. Válassza
az enyhe pirítási fokozatot (a pirító fokozat
beállító az 1-2 fokozatban) majd pedig nyomja
lefele a leeresztő kart egészen addig, amíg az
rögzítésre nem kerül. Ellenőrizze a pirítás mértékét, hogy a kenyérszelet ne égjen oda.
●● Vegye ki a pirítóst ügyelve arra, hogy ne érintse meg
a forró felületeket.
Abban az esetben, amikor a kenyér beszorul
a kenyérpirítóba, nyomja meg a CANCEL gombot és húzza ki a tápkábelt konnektorból. Várja
18
meg, amíg a kenyérpirító teljesen kihűl, majd
pedig óvatosan lazítsa meg a kenyeret úgy,
hogy ne sértse meg a fűtőelemeket.
További funkciók
FAGYASZTOTT PÉKÁRU PIRÍTÁSA
Helyezze a fagyasztott kenyérszeletet a kenyérszelet
nyílásba és állítsa be a kívánt pirítási fokozatot. Eressze le
a kenyeret a kenyérpirító belsejébe leengedve a leeresztő
kart egészen amíg az rögzítésre nem kerül, majd pedig
nyomja meg a DEFROST gombot. A gomb világítani fog.
Lefagyasztott pékáru pirítása hosszabb időt
vesz igénybe, mint a friss pékáru pirítása.
PÉKÁRU FELMELEGÍTÉSE
Ez a kenyérpirító lehetővé teszi kenyér felmelegítését függetlenül a beállított pirító fokozattól. Helyezze a kenyérszeletet
a kenyérszelet nyílásba. Eressze le a kenyeret a kenyérpirító
belsejébe leengedve a leeresztő kart egészen amíg az rögzítésre nem kerül, majd pedig nyomja meg a REHEAT gombot. A gomb világítani fog.
Sütési tanácsok
A pirítás kapcsolatban áll a pékáru megsütésével és
kiszárításával. A különböző típusú pékáruk, különböző
nedvesség tartalmúak és ez különböző hosszúságú sütési
időt igényel.
●● Az enyhén száraz pékáru esetén, az általánosnál alacsonyabb fokozatot válasszon.
●● A friss pékáru vagy a búzakenyér az általánosnál magasabb fokozatot igényel.
●● Az egyeletlen felületű pékáru is magasabb fokozatot
igényel.
●● Vastagabb darab pékáru pirítása hosszabb ideig tarthat,
mivel a sütés megkezdésétől a pékáruból több nedvességnek kell távoznia. A nagyon vastag darabok kétszeres pirítást is igényelhetnek.
A pirítós tisztítása és karbantartása
C
1 Tisztítás előtt ki kell kapcsolni a kenyérpirítót, ki kell
húzni a tápkábelt a konnektorból és meg kell várni, míg
a készülék kihűl.
2 A morzsák eltávolításának céljából ki kell húzni a morzsatálcát, amely a kenyérpirító alsó részén helyezkedik el.
Ürítse ki és illessze vissza az előző helyére.
Ne használja a kenyérpirítót a morzsatálca nélkül.
3 A kenyérpirítót fordítsa meg és óvatosan rázza meg
hogy kihulljanak belőle morzsák.
4 A külső felületet enyhén, vizes puha ronggyal lehet
letörölni, majd utána száraz ronggyal áttörölni.
Nem szabad megengedni, hogy túl sok morzsa
gyűljön össze a morzsatálcán. A morzsatálcát
rendszeresen kell tisztítani.
Környezetbarát hulladékkezelés
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és
elektronikus használt készülékekrõl szóló
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE) európai irányelveknek megfelelően van jelölve. Ez az irányelv megszabja
a használt készülékek visszavételének és
értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon.
Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű
használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
A gyártó fenntartja a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés
nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz,
szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós,
kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
19
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de faţă. O atenţie
deosebită se cuvine acordată indicaţiilor privind siguranţa. Vă
rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea folosi
şi mai târziu, în timpul utilizării aparat pentru prăjit pâine.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
corespunzătoare a aparatului
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la
cunoştinţă cuprinsul întregii instrucţiuni de deservire.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Înainte să atingeţi ştecherul sau
comutatorul tosterului trebuie să vă
asiguraţi că aveţi mâinile uscate.
●● Folosiţi tosterul pe o suprafaţă stabilă şi uscată.
●● Scoateţi de fiecare dată ştecherul
din priză atunci când nu folosiţi aparatul şi când îl curăţaţi.
●● Lăsaţi tosterul să se răcească înainte de curăţare şi de depozitare.
●● Verificaţi în mod regulat cablul de
alimentare pentru a vă asigura că nu
prezintă semne de deteriorare.
●● În cazul în care descoperiţi cele mai
mici semne de deteriorare trebuie să
returnaţi aparatul întreg la service.
●● De fiecare dată după ce descoperiţi
că aparatul nu funcţionează corespunzător sau că este deteriorat în
orice alt mod, trebuie să daţi aparatul la service pentru verificare,
reparaţii sau pentru efectuarea de
ajustări deoarece pentru aceste activităţi sunt necesare unelte speciale.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
20
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Repararea aparatului poate fi efectuată doar de către personalul
instruit. Repararea efectuată în mod
necorespunzător poate fi cauza unor
pericole serioase pentru utilizator. În
cazul când apar defectele sugerăm
să vă adresaţi unui punct de service.
●● Temperatura suprafeţelor disponibile
poate fi mai mare atunci când aparatul este în funcţiune.
●● Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi.
Folosiţi levierul şi cursorul.
●● Acest echipament poate fi utilizat de
copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de
persoane fără experienţă şi care
nu cunosc echipamentul, în cazul
în care li se asigură supraveghere
sau instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă
şi înţeleg pericolele care pot apărea.
Nu permiteţi copiilor să se joace cu
aparatul. Curăţarea şi conservarea
dispozitivului nu trebuie realizată
de către copii cu excepţia cazului în
care aceştia au peste 8 ani şi sunt
corespunzător supravegheate.
●● Dispozitivul împreună cu cablul de alimentare trebuiesc depozitate într-un
loc care nu se află la îndemâna copiilor care nu au împlinit vârsta de 8 ani.
●● Nu cufundaţi nicio piesă din toster,
cablul de alimentare şi ştecherul în
apă sau orice alt lichid.
●● Nu folosiţi aparatul cu cablu sau ştecăr deteriorat după ce descoperiţi că
funcţionează necorespunzător sau
că a fost deteriorat în orice alt mod.
●● În timpul funcţionării aparatul emite
căldură. Trebuie să respecaţi normele corespunzătoare de precauţie
pentru a preveni riscul de arsuri,
opărire, incendiu sau orice alt tip de
vătămare corporală sau deteriorare
a obiectelor cauzată în caz de atingere a suprafeţelor exterioare în timpul funcţionării sau pe durata răcirii
aparatului.
●● Nu folosiţi niciodată tosterul dacă
este aşezat lateral. Nu adăugaţi nicio
substanţă alimentară în produsele
de panificaţie şi nu le ungeţi înainte
de a le prăji, deoarece acest lucru
poate provoca riscul de electrocutare sau de incendiu.
●● Nu încercaţi să scoateţi pâinea,
bulca, cornul sau celelalte produse
de panificaţie blocate cu cuţitul sau
orice alt obiect deoarece atingerea
pieselor sub tensiune poate duce
la electrocutare. Lăsaţi aparatul să
se răcească, scoateţi ştecherul din
priză şi scoateţi cu grijă pâinea.
●● Folosiţi aparatul numai în spaţii
interioare, la temperatura camerei
şi la o altitudine de până la 2000 m
deasupra nivelului mării.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Îndepărtaţi toate etichetele şi materialele de ambalaj
înainte de a folosi tosterul pentru prima oară.
spaţiu suficient deasupra, sub şi pe părţile laterale ale tosterului pentru a asigura circulaţia
corespunzătoare a aerului. Nu permiteţi ca aparatul să
atingă draperiile, tapetul, hainele, prosoapele sau alte
materiale inflamabile în timpul utilizării. Nu folosiţi sub
●● Asiguraţi
dulapuri sau draperii. Este necesară precauţia în cazul
suprafeţelor în care căldura poate constitui o problemă
– vă recomandăm să folosiţi un tampon termoizolator.
●● Pâinea se poate arde, de aceea nu folosiţi tosterul în
apropierea materialelor inflamabile sau sub materiale
inflamabile de ex. perdele.
●● Folosiţi tosterul cu tavă pentru firimituri incorporată în
aparat.
●● Aveţi grijă să nu se adune firimituri. Curăţaţi în mod
regulat tava pentru firimituri pentu a preveni riscul de
apariţie a incendiului.
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei
electrice (numai cea cu curent alternativ) echipată în pin
protector cu tensiune care este în conformitate cu cea
menţionată pe plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Echipamentul nu este conceput pentru utilizare cu
întrerupătoare cu timer sau cu sisteme separate de
control de la distanţă.
●● În timpul utilizării nu lăsaţi aparatul nesupravegheat,
deoarece produsele de panificaţie se pot aprinde.
●● Nu lăsaţi niciodată cablul să atârne peste marginea
mesei sau a blatului, să atingă suprafeţele fierbinţi sau
să fie îndoit.
●● Nu aşezaţi niciodată aparatul pe sau în apripierea
arzătorului cu gaz sau electric sau acolo unde ar putea
atinge cuptorul fierbinte sau cuptorul cu microunde.
●● Nu acoperiţi niciodată aparatul atunci când este cuplat
la curent sau este fierbinte.
●● Nu introduceţi în aparat produse de panificaţie care
conţin zahăr, gem sau alţi aditivi.
●● Produsele de panificaţie care trebuie prăjite trebuie
să aibă dimensiune corespunzătoare tosterului, să nu
depăşească marginile orificiului pentru pâine, să nu fie
prea groase sau prea lungi astfel încât să nu blocheze
sau să înţepenească dispozitivul de ridicare a tosturilor.
●● Nu folosiţi detergenţi asprii, abrazivi sau caustici pentru a curăţa aparatul.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi
indicaţii referitoare la utilizarea
acestuia
●● Acest
aparat este rezervat în exclusivitate uzului
menajer şi domeniului casnic.
●● Înainte de a efectua prima prăjire de tosturi, porniţi
o dată sau de două ori tosterul fără pâine la nivelul
maxim de încălzire. Datorită acestui fapt eliminaţi în
mare măsură mirosul de aparat „nou”.
●● Atunci când porniţi şi utilizaţi tosterul pentru prima dată,
pe măsură ce se încălzesc piesele de încălzire poate
apărea un miros uşor de „arsură”. Acest lucru nu reprezintă niciun pericol şi nu înseamnă că produsul este
defect. Mirosul trebuie să dispară după câteva utilizări.
21
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Structură aparat pentru prăjit pâine
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Orificii pentru pâine cu lăţime schimbătoare
Buton DEFROST – prăjire produse de panificaţie îngheţate
Buton REHEAT – încălzire pâine
Buton CANCEL – anulare/oprire prăjire
Levieră
Cursor pentru reglarea gradului de rumenire
Tavă pentru firimituri
Orificiu pentru ascunderea cablului de alimentare cu
curent electric
Operare şi funcţionare aparat pentru
prăjit pâine
B
●● Aşezaţi tosterul pe o suprafaţă uscată şi plată, departe
de sursele potenţiale de căldură (plite, maşini de gătit,
cuptoare, etc.).
●● Introduceţi ştecherul în priză.
1 Introduceţi feliile de pâine în orificiile pentru pâine.
Asiguraţi-vă că, tava pentru firimituri este
amplasată în dispozitiv.
2 Cu ajutorul cursorului pentru reglarea gradului de rumenire alegeţi gradul de rumenire dorit. La dispoziţie aveţi
9 grade de rumenire.
În cazul în care porniţi şi folosiţi prăjitorul de
pâine pentru prima dată, alegeţi setarea 3 (aceasta este o setare standard). Diferitele tipuri
de pâine şi preferinţele personale pot necesita
diferite setări.
La acelaşi grad de rumenire, o singură felie de
pâine va fi mai bine rumenită decât două felii
de pâine rumenite concomitent.
În timpul rumenirii permanente, feliile de pâine
prăjite în continuare vor fi mai rumenite decât
feliile de pâine rumenite la început.
3 Pentru a introduce feliile de pâine în prăjitorul de pâine
coborâţi maneta în jos până în momentul blocării acesteia.
Va fi pornit ciclul de rumenire.
Maneta se va bloca numai atunci când dispozitivul este conectat la sursa de alimentare cu
curent electric.
22
În timpul funcţionării dispozitivului puteţi observa gradul de rumenire. În cazul în care pâinea
este destul de bine rumenită, ciclul de rumenire
poate fi oprit în orice moment prin apăsarea
butonului CANCEL.
4 După ce ciclul de rumenire ia sfârşit maneta se va ridica
automat până la poziţia iniţială.
În cazul în care veţi constata că, pâinea nu este
destul de bine rumenită o puteţi introduce din
nou pentru rumenire. Alegeţi rumenirea delicată
(cursorul pentru reglarea gradului de rumenire
în poziţia 1-2) şi apoi coborâţi maneta până în
momentul blocării acesteia. Verificaţi gradul de
rumenire, aveţi grijă să nu ardeţi pâinea.
●● Scoateţi feliile de pâine având grijă să nu atingeţi nici
una din suprafeţele fierbinţi.
În cazul în care nu veţi putea scoate pâinea din
aparatul pentru prăjit pâine apăsaţi butonul
CANCEL şi scoateţi ştecherul din priză. Aşteptaţi până ce aparatul de prăjit pâine se va răci
apoi scoateţi feliile de pâine astfel încât să nu
defectaţi elementele de încălzire.
Funcţii adiţionale
PRĂJIRE PÂINE ÎNGHEŢATĂ
Amplasaţi pâinea congelată în orificiile pentru pâine, alegeţi gradul de rumenire dorit. Coborâţi feliile de pâine în
interiorul aparatului de prăjit pâine prin coborârea manetei
până în momentul blocării acesteia şi apoi apăsaţi butonul
DEFROST. Butonul va fi iluminat.
Prăjirea pâinii îngheţate durează mai mult timp
decât în cazul pâinii dezgheţate.
ÎNCĂLZIRE PÂINE
Acest aparat de prăjit pâine permite încălzirea pâinii indiferent de gradul de rumenire setat. Amplasaţi feliile de pâine
în orificiile pentru pâine. Coborâţi feliile de pâine în interiorul
aparatului de prăjit pâine prin coborârea manetei până în
momentul blocării acesteia şi apoi apăsaţi butonul REHEAT.
Butonul va fi iluminat.
Observaţii referitoare la prăjire
Prăjirea în toster este combinaţia între prăjitul şi uscatul pâinii. Gradele de umiditate sunt diferite pentru diferite tipuri de
pâine, ceea ce poate crea diferenţe în durata de prăjire.
●● Pentru pâinea puţin uscată folosiţi o setare mai joasă
decât cea standard.
●● Pentru pâinea proaspătă sau de grâu, folosiţi o setare
mai ridicată decât cea standard.
●● Pâinea cu suprafaţa foarte neregulată necesită o setare
mai ridicată.
●● Prăjirea bucăţilor mai groase de pâine va dura mai mult
timp deoarece înainte de începerea acestui proces din
pâine trebuie să se emane mai multă umiditate. Bucăţile
foarte groase pot necesita două cicluri de prăjire.
Curățare și mentenanță
C
1 Întotdeauna înainte de curăţarea aparatului pentru prăjit
pâine scoateţi ştecherul din priză şi aşteptaţi până ce acesta
se va răci.
2 Pentru a arunca firimiturile din aparatul de prăjit pâine
scoateţi tava pentru firimituri care se află în partea inferioară
a aparatului de prăjit pâine Aruncaţi firimiturile şi amplasaţi
tava pe locul iniţial.
Nu folosiţi aparatul de prăjit pâine fără tava
pentru firimituri care se află în partea inferioară
a dispozitivului.
3 Pentru a curăţa aparatul de prăjit pâine de restul de firimituri trebuie să întoarceţi dispozitivul cu fundul în sus şi să
scuturaţi resturile.
4 Curăţaţi suprafeţele externe cu o pânză moale, uşor
umezită şi ştergeţi până ce se usucă.
Nu permiteţi ca pe tavă să se acumuleze o cantitate prea mare de firimituri. Tava pentru firimituri trebuie curăţată în mod regulat.
Reciclare
Reciclarea trebuie realizată într-un mod ecologic. Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU cu
privire la echipamentul electric şi electronic
uzat (waste electrical and electronic equipment
– WEEE – echipament electric şi electronic
uzat). Indicaţiile cuprinse în Directivă cuprind reguli cu privire
la returnări şi reciclarea echipamentului uzat în conformitate cu legislaţia în vigoare în UE. Trebuie luată legătura cu
magazinul de specialitate de vânzare cu amănuntul, care va
oferi informaţii despre locurile unde acest echipament poate
fi reciclat.
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
23
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей
инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности.
Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было
пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Перед вводом прибора в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Перед тем, как касаться вилки или
включить тостер, убедитесь, что
ваши руки сухие.
●● Используя тостер, устанавливайте его на устойчивой и сухой
поверхности.
●● Всегда вынимайте вилку из сетевой розетки, когда не используете
устройство и перед его чисткой.
●● Прежде чем очистить и убрать
на хранение тостер, подождите,
когда он остынет.
●● Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура, чтобы
убедиться в остутствии следов
повреждения на нем.
●● При появлении даже самых мелких следов повреждения следует
все устройство отдать в сервис.
●● В случае появления неполадок
в работе устройства или есло оно
было повреждено, рекомендуем
обратиться в специализированный сервисный пункт для проверки и ремонта.
24
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально
обученный персонал. Неправильно
проведённый ремонт может стать
причиной серьёзной опасности для
пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем
обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Открытые поверхности тостера
нагреваются в момент его работы.
●● Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Использование рычага
и ручки.
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет
и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы
с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен
инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается детям играть
с прибором. Дети не должны
чистить устройство и выполнять
другие действия по уходу за ним,
если им не исполнилось 8 лет
и они не находятся под надлежащим присмотром.
●● Устройство с сетевым шнуром
должно храниться в месте, недоступном для детей, младше 8 лет.
●● Никогда не опускайте тостер,
сетевой шнур и вилку в воду или
другие жидкости.
●● Никогда не пользуйтесь устройством с поврежденным сетевым
шнуром или вилкой, а также при
наличии дефектов в его работе
или повреждений самого устройства.
●● Устройство во время работы
нагревается. Следует предпринять соответствующие предохранительные меры для предотвращения ожога, пожара или другого
рода повреждений тела или
предметов, вызванных контактом с открытыми поверхностями
тостера в момент его работы или
остывания.
●● Никогда не пользуйтесь тостером,
перевернутым на бок. Никогда не
добавляйте в хлеб никаких пищевых веществ или не смазывайте
хлеба перед обжаркой, так как это
может привести к поражению электрическим током или к пожару.
●● Никогда не пытайтесь вынимать
заблокированный тост, булку,
рогалик и другое хлебное изделие
при помощи ножа или друго предмета, так как контакт с элементами
под напряжением может вызвать
поражение электрическим током.
Подождите, когда устройство
остынет, выньте вилку из розетки
и достаньте тост.
●● Используйте прибор только внутри помещений при комнатной
температуре на высоте не выше
2000 м над уровнем моря.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Удалите все рекламные наклейки и упаковочные
материалы перед первым употреблением тостера.
соответствующее количество места
над тостером и по его сторонам, чтобы создать
возможность свободного течения воздуха. Не допускайте, чтобы во время эксплуатации устройство
соприкасалось с занавесками, обоями, одеждой,
полотенцами или другими легковоспламеняющимися материалами. Не устанавливайте тостер
в момент использования под шкафчиками или
занавесками. Требуется осторожность при использовании тостера на поверхностях, неустойчивых
к высоким температурам - рекомендуется термоизоляционная подкладка.
●● Хлеб может загореться, поэтому не включайте
тостер вблизи легковоспламеняющихся материалов, например, зановесок или под ними.
●● Перед использованием тостера поместите
в устройство поднос для крошек.
●● Не допускайте накопления крошек. Регулярно очищайте поднос, чтобы избежать риска возникновения пожара.
●● Устройство всегда необходимо подключать
в розетку (только переменного тока) с заземлением
и напряжением, указанным на заводской табличке
устройства.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних временных выключателей или
отдельной системы дистанционного управления.
●● Не оставляйте тостер без присмотра в момент его
работы, так как хлеб может загореться.
●● Не допускайте никогда ситуации, когда сетевой
шнур, свешиваясь с края стола или плиты, прикасался бы к горячим поверхностям или был бы
свернутым.
●● Никогда не устанавливайте устройство на газовой
или электрической плите или вблизи нее, а также
в местах, где возможно соприкосновение с горячей
духовкой или микроволновкой.
●● Не кладите в устройство хлебные устройства,
поверхность которых покрыта сахаром, джемом
или другими добавками.
●● Хлебные изделия для обжарки в тостере должны
соотетствовать размеру его загрузочных отверстий,
не должны торчать над отверстиями, не должны
быть слишком толстыми или длинными, чтобы не
заблокировать работу подъемников тостера.
●● Не рекомендуется использовать чистящие средства, которые могут поцарапать или повредить
устройство.
●● Обеспечите
25
СОВЕТЫ
Информация об изделии и рекомендации по его применению
●● Этот прибор предназначен только для домашнего
использования и в бытовых условиях.
●● Перед первым поджариванием тостов необходимо
один или два раза включить тостер без загруженного материала на максимальную степень нагрева.
Благодаря этому в значительное мере будет устранён запах «нового» устройства.
●● При первом включении и эксплуатации тостера,
во время нагревания нагревательных элементов может появиться легкий запах «гари». Это не
составляет никакой опасности и не свидетельствует о неисправности продукта. Запах должен
пройти после нескольких употреблений.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Строение тостера
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Отверстия для тостов переменной ширины
Кнопка DEFROST – обжарка замороженного хлеба
Кнопка REHEAT – подогревание хлеба
Кнопка CANCEL – отмена / прекращение обжарки
Рычаг
Pучка регулировки уровня обжарки
Поднос для крошек
Отсек для сетевого шнура
Эксплуатация и действие тостера
B
●● Поставьте тостер на сухой и плоской поверхности,
вдали от потенциальных источников тепла (нагревательных плит, печек, духовок и др.).
●● Вставьте вилку в сетевую розетку.
1 Поместить хлеб в отверстие для хлеба.
Убедитесь, что лоток для крошек находится в устройстве.
2 Используйте ручку для выбора желаемого уровня
обжарки. На выбор 9 степеней поджаривания.
При первом включении и использовании
тостера следует выбрать позицию
3 (это установка по умолчанию). Различные сорта хлеба и личные предпочтения
могут требовать различных настроек.
26
При одинаковой настройке степени поджаривания, один тост будет более поджаренным, чем два одновременно приготавливаемых тоста.
В режиме непрерывного поджаривания
последующие тосты будут поджарены
сильнее, чем тосты, приготавливаемые
в начале.
3 Чтобы вставить хлеб в тостер, необходимо опустить
рычаг вниз до блокировки. Начнется цикл поджаривания
тостов.
Рычаг заблокируется, если устройство
подключено к источнику питания.
Во время работы устройства можно
наблюдать за степенью поджаривания.
Если хлеб достаточно поджарен, цикл
можно остановить в любой момент,
нажав кнопку CANCEL.
4 После завершения цикла поджаривания рычаг автоматически поднимается в исходное положение.
Если окажется, что тост поджарен
не достаточно, его можно поджарить
повторно. Выбрать слабое поджаривание (ручка регулировки уровня обжарки
в положении 1-2) и опустить рычаг вниз до
блокировки. С целью избежания пригорания тостов необходимо контролировать
степень их поджаривания.
●● Вынимая тост, следует избегать касания к горячим
поверхностям.
Если хлеб застрянет в тостере, необходимо нажать на кнопку CANCEL и вынуть
вилку из розетки. Подождать пока тостер
полностью охладится, затем осторожно
ослабить хлеб, чтобы не повредить
нагревательные элементы.
Дополнительные функции
ОБЖАРКА ЗАМОРОЖЕННОГО ХЛЕБА
Положить замороженный хлеб в отверстия для хлеба,
выбрать требуемую степень поджаривания. Опустить хлеб в тостер с помощью рычага до момента его
блокировки,а затем нажать на кнопку DEFROST. Включится подсветка кнопки.
Обжарка замороженного хлеба требует
больше времени, чем размороженного.
ПОДОГРЕВ ХЛЕБА
Данный тостер позволяет разогревать хлеб, независимо
от степени поджаривания. Положить тосты в отверстия
для хлеба. Опустить хлеб в тостер с помощью рычага
до момента его блокировки, а затем нажать на кнопку
REHEAT. Включится подсветка кнопки.
Примечания относительно обжарки
Обжарка - это сочетание нагрева и подсушивания хлеба.
Уровни влажности могут разными для разных видов
хлебных изделий, что может быть причиной разницы
в длительности обжарки.
●● Для слегка подсушенного хлеба используйте установку степени обжаривания ниже стандартной.
●● Для свежего или пшеничного хлеба используйте
установку выше стандартной.
●● Хлебные изделия с очень неравной поверхностью
будут требовать установки повыше.
●● Обжарка более толстых кусков хлеба будет продолжаться дольше, так как до начала обжарки следует
удалить из тоста больше влаги. Очень толстые куски
могут требовать двух циклов обжаривания.
Очистка и содержание тостера
C
1 Перед чисткой тостера его обязательно необходимо
выключить, вынуть вилку из розетки и подождать, пока
он полностью остынет.
2 Для удаления из тостера крошек, требуется вытащить лоток для крошек, расположенный внизу тостера.
Очистить его и установить обратно.
Запрещается использовать тостер без
установленного лотка для крошек.
3 Для очистки внутренней части тостера от оставшихся
крошек, его необходимо повернуть и слегка потрясти.
4 Наружную поверхность тостера чистите при помощи
мягкой, слегка влажной гублки или салфетки, затем протрите насухо.
Не допускать чрезмерного накопления крошек на лотке. Лоток для крошек необходимо регулярно чистить.
Утилизация
Утилизируйте упаковку с использованием
экологически безопасных методов. Данный
прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации
электрических и электронных приборов
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Данные нормы определяют действующие на
территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине,
в котором Вы приобрели прибор.
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
27
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на тостера.
Препоръки за безопасност и правилно
използване
Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за употреба.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Преди да се докоснете до щепсела или да включите тостера,
уверете се, че ръцете ви са сухи.
●● Ползвайте тостера върху стабилна и суха повърхност.
●● Винаги изваждайте щепсела от мрежовото гнездо, когато не ползвате
устройството и преди почистване.
●● Преди почистване и съхраняване
оставете тостера да изстине.
●● Проверявайте редовно захранващия кабел, за да се уверите, че
той няма следи от повреда.
●● При появяване дори на най-малките следи от повреда цялото
устройство трябва да се върне
в сървиз.
●● Винаги след появяване на
дефектно действие на устройството или ако то бъде повредено
по някой друг начин, занесете
устройството в сървиз за проверка, ремонт или регулиране, тъй
като за целта се изискват специални инструменти.
28
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да се поправя само
от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност
за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз.
●● Температурата на достъпните
повърхности може да бъде повисока когато уреда работи.
●● Не се докосвайте до горещи
повърхности. Използвайте лоста
и копчето.
●● Това оборудване може да се
използва от деца на възраст от
8 години и от лица с намалена
физическа или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са
им дадени инструкций за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си
играят с уреда. Почистването на
уреда и извършването на други
действия по поддръжка, не трябва
да се извършват от деца, освен
ако не са навършили 8 години
и имат осигурен съответен надзор.
●● Устройство заедно със захранващия кабел трябва да се съхраняват на место недостъпно за деца
под 8-годишна възраст.
●● Никога не потапяйте никаква част
от тостера или от захранващия
кабел, или щепсела във вода или
друга течност.
●● Никога не ползвайте устройството
с повреден кабел или щепсел,
след появяване на дефектно
действие на устройството или
когато то е повредено по какъвто
и да е друг начин.
●● Устройството при работа произвежда топлина. Трябва да се спазват съответните предпазни мерки,
за да се предотврати риск от изгаряне, пожар или други телесни
повреди и повреди на предметите,
предизвикани от контакт с външните повърхности при употреба
или изстиване.
●● Никога не ползвайте тостера
обърнат на една страна. Никога не
добавяйте към хляба никакви хранителни стоки или не намазвайте
хляба преди опичането, тъй като
това може да доведе до удар от
електрически ток или до пожар.
●● Никога не се опитвайте да изваждате блокиран тост, питка, кроасан или друго хлебно изделие
с помощта на нож или друг предмет, тъй като контакт с елементите под напрежение може да
предизвика удар от електрически
ток. Оставете устройството да
изстине, извадете щепсела и леко
извадете изделието.
●● Уредът може да се използва само
вътре в помещенията при стайна
температура и на височина не
надвишаваща 2000 метра над
морското равнище.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени
вреди вследствие на
неспазването
●● Преди да ползвате тостера за първи път, премах-
нете всички рекламни етикети или опаковъчни
материали.
●● Осигурете съответно пространство над тостера
и от двете му страни, за да създадете възможност за свободно течение на въздух. Не оставяйте
устройството при употреба да се докосва до пердета, тапети, дрехи, кърпи или други леснозапалими материали. Не уоптребявайте под шкафчета или пердета. Изисква се предпазливост при
повърхностите, където топлината може да съставя
проблем – препоръчва се термоизолационна подложка.
●● Хляб може да се запали, затова не ползвайте тостери близо до леснозапалими материали или под
леснозапалими материали, като пердета.
●● Използвайте тостера с поместена в устройството
табла за трохи.
●● Не допускайте натрупване на трохите. Редовно
почиствайте таблата за трохи, за да предотвратите
риск от възникване на пожар.
●● Винаги включвайте уреда към електрически контакт със заземяване (само към електрическа мрежа
с променлив ток) с напрежение съответстващо на
посоченото в информационната табела на уреда.
●● Уредът не е предназначен за работа с употреба на
външни временни изключватели или на отделна
система за дистанционно управление.
●● При употреба не оставяйте устройството без надзор, тъй като хляб може да се запали.
●● Никога не позволявайте кабелът да виси през край
на масата или на плота, да се докосва до горещи
повърхности или да е свит.
●● Никога не помествайте устройството върху газова
или електрическа горелка, близо до такава или
там, където то може да се докосне до гореща
фурна или микровълнова печка.
●● Никога не покривайте устройството, когато то
е включено към ток или когато е горещо.
●● Не слагайте в устройството хлебни изделия,
съдържащи захар, конфитюр или други добавки.
●● Хлебните изделия за опичане трябва да имат размер, приспособен към тостера, да не се подават
над отвора за хляб и да не са твърде дебели или
дълги, за да не блокират или не заклинват повдигача за тостове.
●● За почистване на устройството не използвайте грапави, абразивни или разяждащи средства.
29
При първото включване на тостера
изберете степен 3 (това е стандартна
настройка). Различните хлебни изделия
и лични предпочитания могат да изискват
различни настройки.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт
и указания относно
ползването му
●● Този уред е предназначен само за битова употреба
в домашни условия.
●● Преди първото опичане на тостове включете тос-
тера един или два пъти без съдържание с максималната степен на нагряването. Благодарение на
това ще отстраните в значителна степен миризмата на „ново“ устройство.
●● При първото включване и употреба на тостера по
време на нагряване на нагревателните елементи
може да се появи лека миризма на «изгоряло».
Това не съставя никаква опасност и не свидетелства за дефект на продукта. Миризмата трябва да
мине след няколкократна употреба.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Строеж на тостера
A
1 Отвори за хлебни изделия с променлива широчина
2 Копче DEFROST – опичане на замразени хлебни
изделия
3 Копче REHEAT – стопляне на хляб
4 Копче CANCEL – анулиране/прекратяване на опичането
5 Лост
6 Копче за регулиране на степента на изпичане
7 Табла за трохи
8 Място за прибиране на кабела
Експлоатация и действие на тостера
B
При една и съща степен на изпичане единично зареден тост ще бъде по-добре
изпечен, отколкото два едновременно
изпечени тоста.
При непрекъснато изпичане на тостове
поредните приготвяни тостове ще бъдат
по-добре изпечени отколкото първите.
3 За да се постави хляба вътре в тостера, преместете
надолу лоста, докато той се блокира. Ще стартира цикъл
на изпичане.
Лостът ще се блокира само тогава,
когато уредът е включен към източник на
захранване.
По време на работата на уреда можете да
наблюдавате степента на изп чане. Ако
филийките са достатъчно изпечени, цикълът на изпичане може да бъде прекъснат
в произволен момент с натискането на
бутон CANCEL.
4 След завършване на цикъла на изпичане лостът на
тостера автоматично ще се повдигне нагоре до началната позиция.
В случай, че констатирате, че филийките
не са достатъчно изпечени, можете да ги
изпечете още веднъж. Изберете леко изпичане (копче за регулиране на степента на
изпичане в позиция 1-2) и след това натиснете лоста на тостера надолу, докато
се блокира. Контролирайте степента на
изпичане, внимавайте да не изгорите тостовете.
тостовете, като внимавате да не докоснете
●● Поставете тостера върху суха и плоска повърхност, ●● Извадете
горещите повърхности на уреда.
далече от потенциални източници на топлина (нагревателни плочи, котлони, фурни и др.).
●● Сложете щепсела в мрежовото гнездо.
1 Поставете филийките в предназначените за тях
отвори.
Уверете се, че таблата за трохи се
намира в уреда.
2 2 Изберете желаната степен за изпичане
на филийките с помощта на плъзгащия бутон.
На разположение имате 9 степени на изпичане.
30
В случай, когато хлебното изделие се блокира в тостера, натиснете бутон CANCEL
и изтеглете щепсела от мрежовия контакт. Изчакайте до пълното изстиване
на тостера, след което внимателно разхлабете хлебното изделие така, че да не
повредите нагревателните елементи.
Допълнителни функции
Утилизация
ОПИЧАНЕ НА ЗАМРАЗЕН ХЛЯБ
Поставете замразеното хлебно изделие в предназначените за него отвори, изберете желаната степен на изпичане. Въведете хлебното изделие вътре в тостера, като
преместите лоста надолу, докато той се блокира, а след
това натиснете бутон DEFROST. Бутонът ще светне.
Опичане на замразен хляб отнема повече
време, отколкото на размразен.
СТОПЛЯНЕ НА ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ
Утилизацията трябва да се извърши по
екологосъобразен начин. Това устройство
е етикетирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/EС относно
отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (waste electrical and electronic
equipment – WEEE – отпадъци от електрическо и електронно оборудване). Насоките в Директивата съдържат
правилата за връщане и рециклиране на използваното
оборудване в съответствие с действащите закони в ЕС.
Трябва да се обърнете към специализиран магазин на
дребно, който ще Ви информира за местата за утилизация.
Този тостер позволява затопляне на хляб, независимо
от избраната степен на изпичане. Поставете тостовете
в предназначените за тях отвори. Въведете хляба вътре
в тостера, като преместите лоста надолу, докато той се
блокира, а след това натиснете бутон REHEAT. Бутонът
ще светне.
Бележки относно опичането
Опичането съставя съчетание от пържене и сушене на
хлебните изделия. Нива на влажността са различни за
отделните видове хлебни изделия, което може да предизвиква различни времена на опичането.
●● За леко сух хляб използвайте регулация, по-ниска от
стандартната.
●● За пресен или пшеничен хляб използвайте регулация, по-висока от стандартната.
●● Хляб с много неравна повърхност ще изисква повисока регулация.
●● Опичането на по-дебели парчета хляб ще трае подълго, тъй като преди започване на опичането трябва
да се отстрани повече влага от тях. Много дебели парчета могат да изискват два цикъла на опичането.
Почистване и поддържане на тостера
C
1 Винаги преди почистване на уреда трябва да го
изключите като изтеглите щепсела от мрежовия контакт
и изчакате до пълното изстиване на тостера.
2 За да отстраните трохите от тостера, изтеглете таблата за трохи, която се намира в дъното на тостера. Изсипете трохите и отново поставете таблата на мястото й.
Не използвайте тостера, ако таблата за
трохи не е поставена вътре.
3 За да почистите вътрешността от останалите трохи,
обърнете тостера и леко изтръскайте трохите.
4 Външните повърхности почиствайте с помощта на
мека, леко влажна кърпичка и избършете насухо.
Не бива да допускате прекалено натрупване на трохи в таблата. Таблата за трохи
трябва да бъде редовно почиствана.
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
31
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з експлуатації. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію з експлуатації просимо зберегти, щоб
за необхідністю скористатися нею під час користування
тостером у майбутньому.
Вказівки щодо техніки безпеки та належної
експлуатації
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА!/
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Перед тим, як взятися за штепсельну вилку або вимкнути тостер,
переконайтеся, чи Ваші руки сухі.
●● Користуйтеся тостером на стабільній та сухій поверхні.
●● Завжди виймайте штепсельну
вилку з розетки електромережі,
коли пристрій не використовується, а також перед чищенням.
●● Дайте тостеру охолонути перед
чищенням та зберіганням.
●● Регулярно
перевіряйте
стан
кабелю живлення для того, щоб
переконатися у відсутності слідів
пошкодження.
●● У випадку виявлення найменших слідів пошкодження пристрій
потрібно повернути у пункт сервісного обслуговування.
●● У випадку виявлення неправильної роботи або пошкодження приладу віддайте його у пункт сервісного обслуговування з метою його
перевірки, ремонту або проведення
32
регулювання, оскільки для цього
потрібні спеціальні інструменти.
●● Якщо незнімний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт пристрою може проводити тільки спеціально навчений
персонал. Неправильно виконаний ремонт може призвести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
поломок радимо звернутися до
спеціалізованого сервісного пункту.
●● Температура відкритих поверхонь може підвищуватись під час
роботи приладу.
●● Не торкайтеся гарячої поверхні.
Використовуйте важелі або ручки.
●● Діти у віці старше 8 років та особи
з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями, а також особи, які не володіють відповідними знаннями щодо
експлуатації приладу, можуть
користуватись приладом лише
під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку або після проведення інструктажу такою особою. Не дозволяйте дітям гратися
з приладом. Діти віком від 8 років
можуть виконувати чищення та
догляд за приладом лише під
наглядом дорослих.
●● Не підпускайте дітей віком
молодше 8 років до приладу та
кабелю живлення.
●● Даний прилад належить до класу I,
оснащений кабелем з дротом
заземлення і вилкою з контактом
заземлення.
●● Не
використовуйте
прилад
з пошкодженим кабелем живлення
чи штепсельною вилкою, зокрема,
у випадку виявлення неправильної
роботи або пошкодження приладу.
●● Під час роботи пристрій виділяє
тепло. Під час експлуатації дотримуйтеся відповідних заходів техніки безпеки з метою уникнення
небезпеки отримання опіків, припалювання, пожежі або іншого
тілесного ушкодження чи пошкодження предметів внаслідок контакту з зовнішніми поверхнями
тостера під час його експлуатації
або охолодження.
●● Не використовуйте прилад у лежачому положенні на боці. Не додавайте до хліба жодні інші продукти
та не змащуйте хліб перед підсмажуванням, оскільки це може призвести до ураження електричним
струмом або до пожежі.
●● Ніколи не намагайтеся дістати хліб
або іншу випічку, що застрягла, за
допомогою ножа чи іншого предмета, оскільки зіткнення з елементами під напругою може спричинити ураження електричним
струмом. Дайте пристрою охолонути, дістаньте штепсельну вилку
із розетки електромережі, а потім
обережно витягніть хліб.
●● Використовуйте прилад лише всередині приміщень при кімнатній
температурі на висоті не вище
2000 м над рівнем моря.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Перед першим використанням тостера зніміть всі
акційні рекламні наклейки або деталі упаковки.
●● Забезпечте відповідний простір над приладом та
з боків від нього для вільної циркуляції повітря.
Не допускайте контакту приладу під час його експлуатації зі шторами, шпалерами, рушниками та
іншими легкозаймистими предметами. Не користуйтеся пристроєм під шафками або шторами.
У випадку експлуатації приладу на нетермостійкій
поверхні рекомендується використовувати термоізоляційну підкладку.
●● Не користуйтеся тостером поблизу легкозаймистих
матеріалів або під легкозаймистими матеріалами,
такими як штори.
●● Не використовуйте тостер без піддону для крихт.
●● Не допускайте до нагромадження крихт. Регулярно
очищуйте висувний піддон для крихт з метою запобігання небезпеці виникнення пожежі.
●● Пристрій необхідно підключати до мережі змінного струму з напругою, зазначеною на паспортній
табличці приладу, за допомогою розетки, оснащеної відповідним заземленням.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх часових вимикачів (таймерів) або
окремої системи дистанційного управління.
●● Під час експлуатації не залишайте пристрій без
нагляду.
●● Не допускайте перекручування кабелю живлення,
звисання над краєм стільниці та контакту з гарячими поверхнями.
●● Не встановлюйте прилад на або поблизу газової чи
електричної конфорки кухонної плити, або у місці,
де пристрій міг би торкатися до гарячої духовки або
мікрохвильової пічки.
●● Не кладіть на пристрій сторонні предмети, зокрема,
коли від підключений до електромережі або коли
він не встиг вистигнути.
●● Не кладіть в пристрій печиво, яке містить цукор,
джем або інші подібні продукті.
●● Випічка для використання у тостері повинна відповідати розміру відділень по висоті, товщині та
ширині. Занадто великі тости можуть заблокувати
важіль приладу.
●● Під час чищення пристрою не використовуйте жорсткі, абразивні або каустичні засоби для чищення.
33
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Цей
прилад призначений тільки для побутового
використання.
●● Перед першим використанням необхідно один
або два рази увімкнути тостер без завантаження
продуктів на максимальний ступінь нагрівання.
Це дозволить позбутися запаху «нового» пристрою.
●● При першому вмиканні та використанні тостера по
мірі розігріванні нагрівальних елементів можна відчути легкий запах «пригорілого». Це не становить
будь-якої небезпеки і не свідчить про несправність
виробу. Запах повинен зникнути після кількаразового використання.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку вагів.
Будова тостера
A
1 Отвори для тостів змінної ширини
2 Кнопка DEFROST - присмажування замороженого
хліба
3 Кнопка REHEAT - підігрівання хліба
4 Кнопка CANCEL - анулювання/зупинка присмажування
5 Важіль
6 Pучка регулювання рівня підсмажування
7 Висувний піднос для крихт
8 Відсік для кабелю живлення
Обслуговування та робота тостера
B
●● Установіть тостер на сухій та пласкій поверхні, подалі
від потенційних джерел тепла (нагрівальних плит,
кухонних плит, духовок та ін.).
●● Вставте штепсельну вилку у розетку електромережі.
1 Помістити хліб в отвір для тостів
Переконатися, що лоток для крихт знаходиться у пристрої.
2 За допомогою ручки регулювання рівня підсмажування виберіть необхідний рівень підсмажування.
У вашому розпорядженні є 9 ступенів підсмажування.
При першому ввімкненні та використанні
тостера слід вибрати позицію 3 (це установка за замовчуванням). Різні сорти хліба
і особисті переваги можуть вимагати різних налаштувань.
34
При однаковому ступені підсмажування
один тост буде більш підсмаженим, ніж
одночасно два тости.
У режимі безперервного підсмажування
наступні тости будуть підсмажуватися
сильніше, ніж тости, що готуються на
початку.
3 Щоб вставити хліб у тостер, необхідно опустити
важіль вниз до блокування. Почнеться цикл підсмажування тостів.
Важіль заблокується, якщо пристрій підключено до джерела живлення.
Під час роботи пристрою можна спостерігати за ступенем підсмажування. Якщо
тост підсмажився достатньо, цикл можна
зупинити в будь-який момент, натиснувши кнопку CANCEL.
4 Після завершення циклу підсмажування важіль автоматично піднімається у вихідне положення.
Якщо виявиться, що тост підсмажений
недостатньо, його можна підсмажити
повторно. Вибрати слабке підсмажування
(ручка регулювання рівня підсмажування
в позиції 1-2) і опустити важіль вниз до
блокування. З метою уникнення пригорання тостів необхідно контролювати
ступінь їх підсмажування.
●● Виймаючи
поверхонь.
тост, слід уникати торкання до гарячих
Якщо хліб застрягне в тостері, необхідно
натиснути на кнопку CANCEL і вийняти
вилку з розетки. Почекати поки тостер
повністю охолоне, потім обережно ослабити хліб, щоб не пошкодити нагрівальні
елементи.
Додаткові функції
ПРИСМАЖУВАННЯ ЗАМОРОЖЕНОГО хліба
Покласти заморожений хліб в отвори для хліба, вибрати
необхідну ступінь підсмажування. Опустити хліб у тостер за допомогою важеля до моменту його блокування,
а потім натиснути на кнопку DEFROST. Ввімкнеться підсвічування кнопки.
Присмажування замороженого хліба займає
більше часу, ніж розмороженого хліба.
ПІДІГРІВАННЯ ХЛІБА
Даний тостер дозволяє розігрівати хліб, незалежно від
ступеня підсмажування. Покласти тости в отвори для
хліба. Опустити хліб у тостер за допомогою важеля до
моменту його блокування, а потім натиснути на кнопку
REHEAT. Ввімкнеться підсвічування кнопки.
Рекомендації щодо присмажування
Процес присмажування становить поєднання смаження
та підсушування хліба. Рівні вологості відрізняються для
різних видів хліба, що може зумовлювати різний час присмажування.
●● Для легко підсушеного хліба використовуйте нижчі
установки, ніж передбачені стандартно.
●● Для свіжого або пшеничного хліба використовуйте
вищі установки, ніж передбачені стандартно.
●● Xліба з дуже нерівною поверхнею буде потребувати
вищих установок.
●● Присмажування товстіших шматків хліба триватиме
довше, оскільки перед початком присмажування
з хліба потрібно усунути більшу кількість вологи.
Дуже великі шматки можуть потребувати двох циклів
присмажування.
Чищення та догляд за тостером
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
C
1 Перед чищенням тостера його обов’язково слід
вимкнути, вийняти вилку з розетки і почекати, поки він
повністю охолоне.
2 Для видалення з тостера крихт, потрібно витягнути
лоток для крихт, розташований внизу тостера. Спорожнити його і встановити назад.
Забороняється використовувати тостер
без встановленого лотка для крихт.
3 Для очищення внутрішньої частини тостера від
залишків крихт, його необхідно повернути і злегка потрусити.
4 Зовнішні поверхні слід почистити за допомогою
м‘якої, трохи зволоженої ганчірки та витерти на сухо.
Не допускати надмірного накопичення
крихт у лотку. Лоток для крихт необхідно
регулярно чистити.
Утилізація
Цей прилад маркіровано згідно положень
європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що
були у використанні (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Директивою
визначаються можливості, які є дійсними
у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні
можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
35
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read these instructions carefully. Pay your special
attention to important safety instructions. Keep this User’s
Guide for future reference.
Safety operation instructions
Read this entire manual carefully before using the
appliance.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● Before touching the plug or turning
on the toaster, make sure that your
hands are dry.
●● Use the toaster on a stable and dry
surface.
●● Always pull the plug from the power
socket when the device is not in use
and before cleaning.
●● Allow the toaster to cool before
cleaning and storing.
●● Perform regular check of the power
cord to make sure that there are no
signs of any damage on it.
●● In the event of the slightest trace of
damage, the entire device should be
returned to repair facility.
●● After a malfunction of device or if
it has been otherwise damaged,
always bring the device to repair
facility in order to check, repair
or make adjustments as for this
purpose special tools are required.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance can only be repaired
by qualified service personnel.
Improper servicing may cause
36
a serious hazard to the user. In case
of defects please contact a qualified
service center.
●● The temperature of accessible
surfaces may be high when the
appliance is operating.
●● Do not touch hot surfaces. Use the
lever and knob.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children unless they are older than
8 and supervised.
●● Keep the appliance and its cord out
of reach of children less than 8 years.
●● Never immerse any part of the
toaster or the power cord and plug in
water or other liquid.
●● Never use the appliance with
a damaged cord or plug after
a malfunction or if it has been
damaged in any way.
●● The appliance generates heat
during operation. They must be kept
reasonable precautions to prevent
the risk of burns, fire or other body or
objects injury caused by contact with
external surfaces during use or cooling.
●● Never use a toaster located on the
side. Never add any food substances
to bread or lubricate bread before
roasting, as it could lead to electric
shock or fire.
●● Never attempt to remove jammed
toast, bread rolls, croissant or other
baked goods with a knife or other
tool, because the contact with live
parts could cause an electric shock.
Allow the appliance to cool, remove
the plug and gently remove the
bread.
●● Only use the appliance indoors at
room temperature and up to 2000 m
above sea level.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Remove all promotional stickers or packaging material
prior to use the toaster for the first time.
●● Provide adequate space above and on the sides of the
toaster in order to allow the free circulation of air. Avoid
the device’s contact with curtains, wallpaper, clothing,
towels or other flammable materials during use. Do not
use under cabinets or curtains. Caution is required in
the case of surface where heat can be a problem - it is
recommended to use a thermal insulation pad.
●● Bread can catch fire, so do not use bread toasters near
flammable materials or under combustible materials
such as curtains.
●● Use a toaster with crumb tray placed on the device.
●● Do not allow to collect the crumbs. Do not allow to
collect the crumbs. Regularly clean the crumb tray in
order to prevent the risk of fire.
●● Always connect the appliance to the power socket
(alternating current only) equipped with a grounding
prong, with a voltage indicated on the name plate.
●● The equipment is not designed to work with external
time switches or a separate remote control system.
●● When using do not leave the device unattended,
because the bread can be ignited.
●● Never allow wire hanging over the edge of the table or
countertop, or touch hot surfaces or was curled.
●● Never place the device on or near gas or electric
burner, or where it might come into contact with a hot
oven or microwave.
●● Never cover the device when connected to a current
or is hot.
●● Do not load the device with bread that contains sugar,
jam or other additives.
●● Bread to be baked should be sized for your toaster,
it should not protrude above the opening for bread
loading and should not be too thick or too long in order
not to block nor to jam the toast lift.
●● Do not use harsh, abrasive or caustic cleaning agents
to clean the device.
SUGGESTION
Information on the product
and suggestions for its use
●● This appliance is intended for domestic use only.
●● Before making the first piece of toast, run the toaster
once or twice without any food item at the maximum
degree of heat. This will significantly eliminate the
“new” smell of the device.
●● When you turn on and use the toaster for the first
time, as far as heating up the heating elements may
have a slight smell of ‘burnt’. This is not a threat nor
any evidence of malfunction of the product. The smell
should disappear after repeated use.
Technical parameters
The toaster technical parameters are included at the name
plate.
Composition of the toaster
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Bread slots with adjustable width
Button DEFROST – frozen bread toasting
Button REHEAT – reheating of bread
Button CANCEL – cancel/stop the toasting
lever
Browning adjustment knob
Crumb tray
Power cord storage compartment
Maintenance and operation of the
toaster
B
●● Place the toaster on a dry, flat surface away from potential
heat sources (heating plates/panels, cookers, ovens, etc.).
●● Insert the plug into an AC wall outlet.
1 Place the bread into the bread slots.
Make sure that the bread crumb tray is in the
appliance.
2 Select the desired browning with the adjustment knob.
9 browning degrees are available.
When the toaster is switched on and used
for the first time, select position 3 (standard
setting). Different bread types and individual
preferences may require different settings.
37
With the same browning degree, one slice of
bread will be toasted better than two slices of
bread toasted simultaneously.
During continuous toasting, subsequently
prepared toasts will be more browned than
those prepared in the first cycle.
3 To insert bread into the toaster, slide the lever down until
it locks into position. Toasting cycle will start.
The lever will only lock when the appliance is
connected to the power supply.
The browning degree may be observed during
toasting. When the bread is sufficiently
browned, the toasting cycle may be stopped at
any time by pressing the CANCEL button.
4 After the toasting cycle has ended, the lever will
automatically slide up to the initial position.
If the bread is not sufficiently toasted, another
toasting cycle may be run. Select light
browning (adjustment knob in position 1 or 2)
and then push the toasting lever down until
it locks into position. Control the browning
degree to ensure the toasts would not burn.
●● Remove
surface.
the toasts, be careful not to touch any hot
If bread slices are stuck in the toaster, press
the CANCEL button and pull out the plug from
the socket. Wait until the toaster cools down
completely and carefully move the bread so
that no heating elements are damaged.
Additional features
FROZEN BREAD TOASTING
Place the frozen bread slices in the bread slots, select the
desired degree of browning. Slide the bread slices down
into the toaster by pushing the lever down until it locks into
position and press the DEFROST button. The button will
light up.
Frozen bread toasting takes more time than
thawed bread.
Notes on toasting
Toasting is a combination of bread roasting and drying.
Humidity levels vary for different types of bread, which may
cause differences in the time of toasting.
●● For slightly dry bread, use a setting lower than the standard.
●● For fresh or wheat bread, use a higher setting than the
standard.
●● Bread with a very uneven surface will require a higher
setting.
●● Toasting thicker pieces of bread will last longer, because
before toasting the bread needs to remove more
moisture. Very thick pieces may require two toasting
cycles.
Cleaning and maintenance of the
toaster
C
1 Before cleaning, always switch off the toaster, pull out the
plug from the socket and wait until it cools down completely.
2 To remove the bread crumbs from the toaster, remove
the bread crumb tray located at the bottom of the toaster.
Empty it and place it in the same position as previously.
Do not use the toaster with no bread crumb
tray in place.
3 To remove the bread crumbs from inside of the toaster,
turn the toaster upside down and gently shake the bread
crumbs out.
4 The external surfaces clean with a soft, slightly damp
cloth and wipe dry.
Do not allow excessive accumulation of bread
crumbs in the tray. Bread crumb tray should be
cleaned regularly.
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling
of used appliances as applicable throughout the EU. Please
ask your specialist retailer about current disposal facilities.
BREAD REHEATING
This toaster enables bread reheating, irrespectively of the
selected browning degree. Place the toasts in the bread
slots. Slide the bread slices down into the toaster by pushing
the lever down until it locks into position and press the
REHEAT button. The button will light up.
38
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
1
2
3
PL
1. Solidna nienagrzewająca się obudowa
2. Możliwość ustawienia stopni opiekania
3. Schowek na przewód
RU
1. Прочный ненагревающийся корпус
2. Регулировка степени обжаривания
3. Отсек для хранения сетевого шнура
CZ
1. Robustní tepelně izolovaný plášť 2. Možnost
nastavení míry opékání 3. Schránka na přívodní
šňůru
BG
1. Солиден ненагряващ се корпус
2. Възможност за регулиране степента на изпичане
3. Място за съхранение на кабела
SK
1. Robustný, tepelne izolovaný vonkajší povrch
2. Možnosť nastavenia miery opekania
3. Odkladací priestor pre prívodový kábel
UA
1. Міцний корпус, що не нагрівається
2. Можливість встановлення ступеня підсмаження
3. Відсік для кабелю
HU
1. Szolid, nem melegedő burkolat 2. Lehetőség
van a pirítási fok szabályozására 3. Rekesz
a kábel számára
EN
1. Solid casing does not overheat
2. Adjustable toasting temperature
3. Cord storage
RO
1. Carcasă solidă care nu se încălzeşte
2. Posibilitate de setare a gradelor de prăjire
3. Compartiment pentru depozitarea cablului de
alimentare
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, POLAND
9001274273
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising