Zelmer | ZBS13000 (ULTRA Slim 34Z014) | User manual | Zelmer ZBS13000 (ULTRA Slim 34Z014) User Manual

Zelmer ZBS13000 (ULTRA Slim 34Z014) User Manual
PL
2–4
Instrukcja użytkowania
CZ
5–7
Návod k obsluze
SK
8–10
Návod na použitie
WAGA
VÁHA
VÁHA
ZELMER Typ 34Z014
ZELMER Typ 34Z014
ZELMER Typ 34Z014
HU
11–13
Kezelési utasítás
RO
14–16
Instrucţiuni de folosire
MÉRLEG
CÂNTAR
ZELMER 34Z014 Típus
ZELMER Tip 34Z014
BG
20–22
UA
23–25
RU
17–19
Инструкция по
эксплуатации
ВЕСЫ
ZELMER Tип 34Z014
LT
26–28
Naudojimo instrukcija
Инструкция
за експлоатация
Інструкція з експлуатації
КАНТАР
ВАГИ
SVARSTYKLĖS
ZELMER Tип 34Z014
ZELMER Tipas 34Z014
ZELMER Tип 34Z014
LV
29–31
ET
32–34
EN
35–37
Lietošanas instrukcija
Kasutusjuhend
User manual
SVARI
KAAL
BATHROOM SCALE
ZELMER Tips 34Z014
ZELMER Mudel 34Z014
ZELMER Typ 34Z014
PL
Spis treści
Wskazówki dotyczące użytkowania wagi ............................................................................................................................................... 2
Dane techniczne . ................................................................................................................................................................................... 2
Budowa wagi .......................................................................................................................................................................................... 3
Obsługa i działanie wagi . ....................................................................................................................................................................... 3
Ekologia – Zadbajmy o środowisko ........................................................................................................................................................ 4
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one
zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa.
Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
Wskazówki dotyczące użytkowania wagi
Nie uderzać
Nie używać ani nie przechowywać
w wilgotnym środowisku
Jeżeli waga nie jest używana przez
dłuższy czas wyjmij baterię
Nie układać niczego na
wierzchu wagi
Nie zanurzać w wodzie
Uważać, aby nie poślizgnąć się na
śliskiej płycie
Unikać przeciążenia
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Waga ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej. Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
2
GW34-033_v01
1. Maksymalna waga: 150 kg.
2. Minimalna waga: 3 kg.
3. Dokładność pomiarów: 100 g/0,2 lb
4. Możliwość ważenia w obuwiu.
5. Oznaczenie baterii: 1 x CR2032
Budowa wagi:
1. Wyświetlacz
2. Stopki gumowe
3. Miejsce na baterie (1 x CR2032)
4. Przełącznik jednostki pomiaru
Obsługa i działanie wagi:
Włóż baterię CR2032 do wagi, następnie ustaw wagę na poziomym i stabilnym podłożu. Wejdź na wagę, waga włączy się
automatycznie i pokaże masę ciała. Pomiar masy ciała zostanie zablokowany po jej ustabilizowaniu. Waga wyłączy się automatycznie
po pomiarze oraz jeżeli nie będą wykonywane na niej żadne działania przez około 10 sekund od wyświetlenia zera.
UWAGA: Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „Lo” oznacza to, że baterie są prawie zużyte i należy wymienić je na nowe.
Przed użyciem zdejmij pasek izolujący z baterii. Zwróć uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości baterii.
Jeżeli po zdjęciu paska izolującego waga nie działa, wyjmij baterie i ponownie załóż.
GW34-033_v01
3
Kiedy na wyświetlaczu pojawia się „0.0”, wtedy użytkownik może wybrać jednostkę pomiaru przez kolejne wciśnięcie przełącznika
jednostki pomiaru.
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami
gospodarstwa domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub oddaniem
urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka na baterie.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o.  Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów
prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
4
GW34-033_v01
CZ
Obsah
Pokyny pro používání přístroje................................................................................................................................................................ 5
Technické údaje....................................................................................................................................................................................... 5
Konstrukce.............................................................................................................................................................................................. 6
Obsluha a provoz přístroje...................................................................................................................................................................... 6
Ekologicky vhodná likvidace . ................................................................................................................................................................. 7
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně
pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti. Návod k obsluze
si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro používání přístroje
Vyvarujte se nárazů
Nepoužívejte ani nepřechovávejte ve
vlhkém prostředí
Nepokládejte nic na váhu
Neponořujte do vody
Není-li přístroj používán po delší dobu,
vytáhněte baterie
Nepřetěžujte
Vyvarujte se uklouznutí na
kluzké ploše
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku.
Tento přístroj značky ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
GW34-033_v01
5
1. Maximální hmotnost: 150 kg.
2. Minimální hmotnost: 3 kg.
3. Přesnost měření : 100 g/0,2 lb.
4. Vážení i v obuvi.
5. Označení baterii: 1 x CR2032.
Konstrukce:
1. Displej
2. Gumové podložky
3. Místo na baterie (1 x CR2032)
4. Přepínač měřicích jednotek
Obsluha a provoz přístroje
Vložte baterie CR2032 do váhy, poté váhu nastavte na vodorovném a stabilním podloží. Vstupte na váhu, váha se automaticky zapne
a zobrazí tělesnou hmotnost. Měření tělesné hmotnosti se zablokuje po stabilizaci. Váha se zapne automaticky po provedení měření
a nebudou-li prováděny žádné další úkony po dobu 10 sekund od zobrazení nuly.
UPOZORNĚNÍ: Objeví-li se na displeji „Lo”, jedná se o signalizaci vybití baterií a nutnosti jejich výměny.
Před použitím odstraňte z baterie izolaci. Dbejte na dodržení správné polarity baterie.
Nefunguje-li váha po sejmutí izolační pásky, vyjměte a znovu vložte baterie.
6
GW34-033_v01
Když se na displeji zobrazí „0.0”, uživatel si může vybrat měrnou jednotku postupným mačkáním přepínače měrných jednotek.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně
by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí. Nevyhazujte je spolu s ostatním opadem z domácnosti, ale
odevzdejte je na sběrném místě. Před likvidací nebo odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin, vyjměte
baterie z přihrádky na baterie.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně
vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.
Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE
s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané
poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím
nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
GW34-033_v01
7
SK
Obsah
Pokyny tykajúce sa prevádzky váhy........................................................................................................................................................ 8
Technické údaje....................................................................................................................................................................................... 8
Konštrukcia váhy..................................................................................................................................................................................... 9
Obsluha a fungovanie váhy..................................................................................................................................................................... 9
Ekologicky vhodná likvidácia................................................................................................................................................................. 10
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu
si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Pokyny tykajúce sa prevádzky váhy
Neudierajte
Nepoužívajte ani neskladujte vo
vlhkom prostredí
Ak váha nebude dlhšiu dobu
používaná, vyberte batériu
Nič neukladajte na váhu
Neponárajte do vody
Dávajte pozor, aby ste sa nepošmykli
na klzkom povrchu
Technické údaje
Zamedzte preťaženiu
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Váha ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
8
GW34-033_v01
1. Maximálna hmotnosť 150 kg.
2. Minimálna hmotnosť: 3 kg.
3. Presnosť merania: 100 g/0,2 lb.
4. Možnosť používania váhy aj v topánkach.
5. Označenie batérie: 1 x CR2032.
Konštrukcia váhy:
1. Displej
2. Gumené nožičky
3. Priestor na batériu (1 x CR2032)
4. Prepínač jednotky merania
Obsluha a fungovanie váhy:
Vložte batériu CR2032 do váhy, potom položte váhu na vodorovný a pevný povrch. Nastúpte na váhu, váha sa automaticky zapne
a zobrazí vašu hmotnosť. Meranie hmotnosti bude blokované po jej stabilizovaní sa. Váha sa automaticky vypne po meraní, a ak
nebudú na nej vykonávané žiadne činnosti po dobu 10 sek. od zobrazenia nuly.
POZOR: Keď sa na displeji objaví nápis „Lo”, to znamená, že sú batérie už skoro vybité a treba ich vymeniť za nové.
Pred použitím je potrebné sňať z batérie izoláciu. Dajte pozor na správnu polaritu batérie.
Ak po sňatí izolačnej pásky váha nefunguje, vyberte batérie a opäť ich vložte.
GW34-033_v01
9
Ak sa na displeji zobrazí „0.0”, vtedy používateľ môže zvoliť jednotku miery. Jednotka miery sa vyberá stláčaním prepínača jednotky
miery.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť
vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Ne­smú sa vyhadzovať z iným odpadom z domácnosti, odo­vzdajte ich do
zberne surovín. Pred vyhodením alebo odo­vzdaním spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby ste vybrali batérie z priestoru na
batérie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj
definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne
alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam
alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
10
GW34-033_v01
HU
Tartalomjegyzék
A mérleg kezelési utasításai ..................................................................................................................................................................11
Műszaki adatok .....................................................................................................................................................................................11
A mérleg szerkezeti felépítése ............................................................................................................................................................. 12
A mérleg kezelése és működése . ........................................................................................................................................................ 12
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket ......................................................................................................................................... 13
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek
kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati
utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A mérleg kezelési utasításai
Ne ütögesse
Ne használja és ne tárolja nedves
helyen
A mérlegre ne tegyen
semmiféle tárgyat
Ne merítse vízbe
Ha a mérleget hosszabb időn keresztül nem
használja, vegye ki belőle az elemet
Kerülje a túlterhelését
Ügyeljen arra, nehogy megcsússzon
a siklós lapján
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A ZELMER mérleg az érvényes szabványoknak megfelel.
A termék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
GW34-033_v01
11
1. Maximális mérhető súly: 150 kg.
2. Minimális mérhető súly: 3 kg.
3. Mérés pontossága: 100 g/0,2 lb.
4. Mérés lehetősége lábbeliben.
5. Az elem típusa: 1 x CR2032.
A mérleg szerkezeti felépítése:
1. Kijelző
2. Gumitalpak
3. Az elem helye (1 x CR2032)
4. Mértékegység átkapcsoló
A mérleg kezelése és működése:
Tegye be a mérlegbe az CR2032 elemet, majd a mérleget helyezze vízszintes, stabil felületre. Álljon a mérlegre, a mérleg
automatikusan bekapcsol és kijelzi a testsúlyt. A testsúly mérése a stabilizálódása után leáll. A mérleg a mérés elvégzése után
automatikusan kikapcsol, ha a nulla kijelzése után 10 másodpercig inaktív állapotban lesz.
FIGYELEM: Ha a kijelzőn megjelenik a „Lo” felirat, ez azt jeleni, hogy az elemek már majdnem kimerültek és újakra kell őket cserélni.
A használata előtt vegye le az elemről a szigetelését. Fordítson figyelmet az elem megfelelő pólusaira.
Ha a szigetelő csík levétele után a mérleg nem működik, vegye ki az elemeket, majd tegye vissza a helyükre.
12
GW34-033_v01
Amikor a kijelzőn megjelenik a „0.0” jel, a felhasználó kiválaszthatja a mértékegységet a mértékegységváltó gombbal.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez. Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad őket más háztartási hulladékkal együtt kidobni,
hanem le kell őket adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása előtt ne
felejtse kivenni az elemtartóból az elemeket.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok
találhatók.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő
esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz,
irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW34-033_v01
13
RO
Cuprins
Indicaţii privind folosirea cântarului....................................................................................................................................................... 14
Date tehnice.......................................................................................................................................................................................... 14
Structura cântarului .............................................................................................................................................................................. 15
Utilizarea şi modul de funcţionare a cântarului...................................................................................................................................... 15
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător............................................................................................................................................. 16
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au
fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului.
Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind utilizarea cântarului
Nu loviţi cântarul
Nu aşezaţi nici un obiect
pe suprafaţa cântarului
Nu folosiţi cântarul şi nu-l păstraţi în
mediu cu umezeală
Dacă nu folosiţi mai mult timp cântarul,
scoateţi-i bateriile
Nu puneţi cântarul în apă
Aveţi grijă să nu alunecaţi pe placa
lucioasă
Evitaţi supraîncărcarea
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Cântarul ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Produsul este marcat cu semnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
14
GW34-033_v01
1. Greutatea maximă: 150 kg.
2. Greutatea minimă: 3 kg.
3. Corespondenţa între unităţile de măsură : 100 g/ 0,2 funţi.
4. Posibilitatea de cântărire încălţat(ă).
5. Tipul de baterie: 1 x CR2032.
Structura cântarului:
1. Ecran
2. Suport de cauciuc pentru tălpi
3. Loc pentru baterii (1 x CR2032)
4. Comutator pentru unitatea de
măsură
Utilizarea şi funcţionarea cântarului:
Puneţi bateria CR2032 în cântar, pe urmă aşezaţi cântarul pe o suprafaţă stabilă. Urcaţi pe cântar, cântarul intră în mod automat în
funcţiune şi va indica masa corporală. După măsurarea masei corporale, valoarea sa va fi afişată, fără a suferi schimbări. Cântarul
iese din funcţiune în mod automat după efectuarea măsurării şi, de asemenea, dacă timp de 10 secunde de la afişarea „0” nu a fost
efectuată nici o acţiune.
Atenţie: atunci când pe display apare afişat „Lo”, aceasta înseamnă că bateriile sunt aproape consumate şi trebuie înlocuite cu altele noi.
Înainte de utilizarea bateriei, scoateţi-i învelişul izolator. Aveţi grijǎ la polaritatea bateriei.
Dacă după scoaterea benzii izolatoare cântarul nu funcţionează, scoateţi bateriile şi puneţi-le la loc.
GW34-033_v01
15
Atunci când pe afişaj apare „0.0”, utilizatorul poate selecta unitatea de măsură apăsând încă o dată comutatorul unităţii de măsură.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu le aruncaţi împreună cu deşeurile comunale.
Predaţi-le la un centru de colectare. Înainte de a arunca aparatul sau înainte de a-l preda la un centru de colectare
trebuie să scoateţi bateriile din compartiment.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase care se află în
utilaj pot constitui un pericol pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu rǎspunde de eventualele defecţiuni apǎrute ca urmare a utilizǎrii aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale
necorespunzǎtoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi
directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
16
GW34-033_v01
RU
Содержание
Указания по эксплуатации весов.....................................................................................................................................................................17
Техническая характеристика...........................................................................................................................................................................17
Устройство весов .............................................................................................................................................................................................18
Принцип действия и обслуживание весов . ...................................................................................................................................................18
Экология – Забота о окружающей среде........................................................................................................................................................19
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего изделия и приветствуем среди пользователей продуктов Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они
спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила
техники безопасности. Просим сохранить инструкцию по эксплуатации, чтобы вы могли пользоваться ею в ходе использования прибора.
Указания по эксплуатации весов
Оберегайте весы
от ударов
Не используйте и не храните весы в
местах с высокой влажностью
Если не пользуетесь весами длительное время, выньте батареи
Не кладите на весы
какие-либо предметы
Не погружайте весы в воду
Будьте осторожны - не поскользнитесь на скользкой поверхности
Избегайте перегрузок
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
Весы ZELMER отвечают требованиям действующих норм.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
GW34-033_v01
17
1. Maксимальный вес: 150 кг
2. Mинимальный вес: 3 кг
3. Точность измерения: 100 г/0,2 lb
4. Возможность взвешивания в обуви
5. Источник питания: батареи 1 x CR2032
Устройство весов:
1. Дисплей
2. Резиновые ножки
3. Отсек для батарей (1 x CR2032)
4. Переключатель единиц измерения
Принцип действия и обслуживание весов:
Вложите батареи CR2032 в отсек в нижней части корпуса весов и установите весы на горизонтальной, стабильной поверхности.
Встаньте на весы. Весы включатся автоматически и покажут вес тела. Нужно подождать, пока вес тела не стабилизируется. Весы
выключатся автоматически после измерения или через 10 секунд бездействия с момента высвечивания нуля.
ВНИМАНИЕ: Eсли на дисплее появится надпись «Lo», то это значит, что батареи уже почти разрядились и их необходимо заменить
новыми.
Удалите с батареи защитную пленку. Соблюдайте правильную полярность батарейки. Если после удаления изоляционной
прокладки между батареями и токосъемной пластиной весы не работают, нужно вынуть батареи и вложить снова.
18
GW34-033_v01
Когда на дисплее появится «0.0», тогда пользователь может выбрать единицу измерения путём очередного на переключатель
единицы измерения.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
Запрещается выбрасывать использованные батарейки в обычный смешанный мусор (токсичные тяжелые металлы).
Их следует сдавать в специализированные пункты сбора отработанных батареек и акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора выньте из него батарейки.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут
создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или
неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения
правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
GW34-033_v01
19
BG
Съдържание
Препоръки за използване на кантара.............................................................................................................................................................20
Технически данни.............................................................................................................................................................................................20
Устройство на кантара.....................................................................................................................................................................................21
Употреба и работа на кантара.........................................................................................................................................................................21
Екология – грижа за околната среда...............................................................................................................................................................22
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са
проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля
запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за използване на кантара
Не удряйте
Не използвайте и не съхранявайте
във влажна среда
Не слагайте нищо върху
кантара
Не потапяйте във вода
Ако кантарът няма да бъде използван
по-продължително време, извадете батерията
Не претоварвайте
Внимавайте да не се подхлъзнете на
хлъзгавата повърхност
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Кантарът ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
20
GW34-033_v01
1. Максимално тегло: 150 кг.
2. Минимално тегло: 3 кг.
3. Точност на измерването: 100 g/0,2 lb.
4. Възможност за претегляне с обувки.
5. Батерия: 1 x CR2032.
Устройство весов:
1. Дисплей
2. Гумени крачета
3. Място за батериите (1 x CR2032)
4. Превключвател на мерните единици
Употреба и работа на кантара:
Сложете батерията 1xCR2032 в кантара, след това поставете кантара върху стабилна, хоризонтална повърхност. Стъпете върху
кантара, той ще се включи автоматично и ще изпише телесната маса. Измерването на телесната тегло ще се блокира след
стабилизирането му. Кантарът ще се изключи автоматично след измерването, както и ако не бъдат извършвани никакви действия
в продължение на 10 секунди след изписване на нулата.
ВНИМАНИЕ: Когато на дисплея се появи надпис „Lo”, това означава, че батериите са почти изхабени и трябва да се сменят с нови.
Преди използване свалете изолацията от батерията. Обърнете внимание дали батерията е поставена в правилната посока.
Ако след сваляне на изолиращата лента кантарът не работи, извадете батериите и отново ги поставете.
GW34-033_v01
21
Когато върху дисплея се появи „0.0”, потребителят може да си избере измерителна единица, като за пореден път натисне
превключвателя на измерителни единици.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за околната среда. Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите домакински
отпадъци, а трябва да се предадат в пункт за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето или предаването на
уреда в пункт за събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от мястото им.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни
части могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото
предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните
разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
22
GW34-033_v01
UA
Зміст
Вказівки щодо користування вагами ..............................................................................................................................................................23
Технічні дані .....................................................................................................................................................................................................23
Складові частини вагів ....................................................................................................................................................................................24
Обслуговування і робота вагів ........................................................................................................................................................................24
Екологія - дбаймо про навколишнє середовище . .........................................................................................................................................25
Транспортування і зберігання..........................................................................................................................................................................25
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони
спроектовані спеціально для цього продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію
просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки щодо користування вагами
Не ударятиударов
Не користуватися вагами і не зберігати
їх у вологому середовищі
Якщо не користуєтеся вагами протягом довготривалого часу, необхідно вийняти з них батарею
Не покладайте будь-які
інші предмети на ваги
Не занурювати у воду
Будьте обережні, щоб не посковзнутися
на слизькій плиті
Уникати перевантаження
Технічні дані:
Технічні параметри вказані на щитку вагів.
Ваги ZELMER виконують вимоги діючих стандартів.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
GW34-033_v01
23
1. Максимальна вага: 150 кг.
2. Мінімальна вага: 3 кг.
3. Точніть вимірювання: 100 g/0,2 lb.
4. Можливість зважування зі взуттям.
5. Позначення батареї: 1 x CR2032.
Складові частини вагів:
1. Дисплей
2. Гумові стопки
3. Місце для батарей (1 x CR2032)
4. Перемикач одиниці вимірювання
Обслуговування і робота вагів:
Уставте батарею CR2032 у ваги, далі установіть ваги на горизонтальній і стабільній основі. Станьте на ваги, обладнання включиться
автоматично і вкаже масу тіла. Вимірювання маси тіла буде заблоковане після їх стабілізування. Ваги виключаться автоматично
після вимірювання, якщо протягом 10 секунд з моменту висвітлювання нуля, не будуть виконуватися жодні дії.
УВАГА: Якщо на індикаторі появиться напис „Lo” це означає, що батареї майже відпрацьовані і потрібно їх замінити новими.
Перед застосуванням, потрібно зняти ізоляцію з батареї. Необхідно звернути увагу на дотримання правильності розміщення
полюсів батарей. Якщо після знімання ізолюючого пояска ваги не діють, вийміть батареї і повторно встановіть.
24
GW34-033_v01
Коли на дисплеї з`явиться «0.0», тоді користувач може вибрати
одиницю вимірювання шляхом чергового натискання на перемикач
одиниць вимірювання.
Екологія – Давайте дбати про довкілля
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища. Це не є трудним, ні надто коштовним. З цією
метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру. Поліетиленові мішки (PE) кинути в контейнер для пластиків.
Батареї містять шкідливі для природного середовища речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими відходами,
здайте їх до пункту збору вторинної сировини. Перед тим як викинути або здати обладнання до пункту вторинної
сировини, потрібно пам’ятати про вийняття батарей зі сховища для батарей
Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт складування, тому що небезпечні компоненти, що містяться
в обладнанні можуть складати шкідливу дію для середовища.
Не викидайте пристрій разом з комунальними відходами!!!
Транспортування і зберігання
–– Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному
виді транспорту.
–– Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
–– Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи
повагонними відправками.
–– Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ
19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
–– Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на
упаковці.
–– Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні
видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
–– Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його неналежного
обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень,
стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
GW34-033_v01
25
LT
Turinys
Svarstyklių naudojimo rekomendacijos ................................................................................................................................................ 26
Techniniai duomenys ............................................................................................................................................................................ 26
Svarstyklių sandara .............................................................................................................................................................................. 27
Svarstyklių veikimas ir aptarnavimas.................................................................................................................................................... 27
Ekologija – rūpinkimės aplinka ............................................................................................................................................................. 28
Gerbiamieji klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės, kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti šią aptarnavimo instrukciją. Ypatingą dėmesį reikia skirti nurodymams susijusiems su darbo saugumu.
Vartojimo instrukciją prašome išsaugoti, kad galėtumėt ja pasinaudoti taip pat vėlesnio naudojimo metu.
Svarstyklių naudojimo rekomendacijos
Saugoti nuo smūgių
Nelaikyti ir nenaudoti drėgnoje
vietoje
Išimkite baterijas, jeigu svarstyklės yra
nenaudojamos ilgesnį laiką
Nestatykite ant svarstyklių
jokių daiktų
Nemirkyti vandenyje
Nepaslyskite ant šlapios įrangos
Venkite svarstyklių
perkrovos
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo plokštelėje.
Svarstyklės ZELMER atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Gaminys yra pažymėtas CE ženklu, kuris pavaizduotas ženklinimo plokštelėje.
26
GW34-033_v01
1. Maksimalus svoris: 150 kg
2. Minimalus svoris: 3 kg
3. Svorio tolerancija: 100 g/0,2 lb
4. Galimybė svarstytis
5. Baterijų ženklinimas: 1 x CR2032
Svarstyklių sandara
1. Elektroninis ekranas
2. Guminės kojelės
3. Baterijų skyrelis (1 x CR2032)
4. Matavimo vieneto pakeitimo mygtukas
Svarstyklių veikimas ir aptarnavimas:
Įdėkite CR2032 bateriją į svarstyklės, pastatykite svarstykles ant kieto ir plokščio paviršiaus ir lipkite ant svarstyklių. Svarstyklės įsijungs automatiškai ir parodys kūno masę. Kūno svorio matavimas sustabdys, kai masė stabilizuosis. Svarstyklės išsijungia automatiškai po matavimo arba kai nėra jokių veiksmų per 10 sek. nuo 0 pasirodymo ekrane.
DĖMESIO: Kai ekrane pasirodys “Lo”, reikia pakeisti baterijas.
GW34-033_v01
27
Kai displėjuje pasirodys „0.0”, vartotojas gali pasirinkti matavimo vienetą dar kartą spausdamas matavimo vieneto perjungiklį.
Ekologija – rūpinkimės aplinka
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos. Tai nėra nei sudėtinga, nei per brangu. Tam reikia:
–– Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą.
–– Baterijos turi aplinkai kenksmingas medžiagas. Prašome nemesti jas į buitinių atliekų konteinerį tik atiduoti į atliekų
priėmimo punktą. Prieš metant ar atiduodant įrengimą į atliekų priėmimo punktą, nepamirškite išimti iš jo baterijų.
–– Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms skirtą konteinerį.
–– Baigtą eksploatuoti prietaisą atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kadangi prietaise esančios pavojingos
medžiagos gali būti pavojingos aplinkai.
Nešalinti kartu su buitinėmis atliekomis!!!
Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip pat dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis, prekybos ir kitomis
sąlygomis.
28
GW34-033_v01
LV
Saturs
Svaru lietošanas norādījumi ................................................................................................................................................................. 29
Tehniskie dati......................................................................................................................................................................................... 29
Svaru uzbūve ....................................................................................................................................................................................... 30
Svaru apkalpošana un darbošanās....................................................................................................................................................... 30
Ekoloģija – vides aizsardzība................................................................................................................................................................ 31
Cienījamie Pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam rūpīgi salasīt mūsu lietošanas instrukciju. Sevišķi uzmanīgi ievērojiet drošības noteikumus. Lūdzam saglabāt lietošanas
instrukciju, lai Jūs varētu to lietot arī vēlākās lietošanas laikā.
Svaru lietošanas norādījumi
Nesitiet
Nelietojiet un nesaglabājiet
mitrā vidē
Ja nelietojat svarus
ilgu laiku noņemiet bateriju
Neuzstādiet neko uz
svaru virsmas
Neiegrimsiet ūdenī
Esiet uzmanīgi, lai nepaslīdētu
uz slidenas plāksnes
Izvairieties no pārpūles
Tehniskie dati
Tehniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.
ZELMER svari atbilst spēkā esošo direktīvu prasībām.
Produkts atzīmēts ar CE zīmi datu plāksnītē.
GW34-033_v01
29
1. Maksimālais svars: 150 kg.
2. Maksimālais svars: 3 kg.
3. Izmēru precizitāte: 100 g/0,2 lb.
4. Iespēja svērt ar apaviem.
5. Bateriju apzīmējums: 1 x CR2032.
Svaru uzbūve
1. Rādītājs
2. Gumija pamatnes
3. Bateriju nodalījums (1 x CR2032)
4. Mērvienības pārslēdzis
Svaru apkalpošana un darbošanās
Ielieciet bateriju 1 x CR2032 svaros, pēc tam uzstādiet svarus uz horizontālas un stabilas virsmas. Stāviet uz svariem, svari ieslēgsies
automātiski un norādīs ķermeņa masu. Ķermeņa masas izmērs tiks aizbloķēts pēc tās stabilizēšanas. Svari izslēgsies automātiski
pēc izmēra un ja nepaveiksit nekādas darbības 10 sekunžu laikā no nulles norādīšanas.
UZMANĪBU: Ja rādītājā parādīsies uzraksts „Lo” tas nozīmē, ka baterijas ir gandrīz nolietotas un tās jānomaina jaunām.
30
GW34-033_v01
Kad rādītājā parādīsies „0.0”, lietotājs var izvēlēt mērvienību vēlreiz nospiežot mērvienības pārslēdzēju.
Ekoloģija – vides aizsardzība
Katrs lietotājs var palīdzēt saudzēt apkārtējo vidi. Tas ir ne grūts un ne dārgs.
Ar šo mērķi:
–– Kartona iepakojumus nododiet makulatūrā.
–– Baterijas satur vielas, kas ir kaitīgas dabiskajai videi. Nedrīkst mest tās kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem,
taču jāatdod tās otrreizējo izejvielu savākšanas punktā. Pirms ierīces izmešanas vai atdošanas otrreizējo izejvielu
savākšanas punktā jāatceras, lai izņemtu baterijas no bateriju nodalījuma.
–– Polietilēna maisus (PE) metiet ārā konteinerā, kurš ir domāts priekš plastikāta.
–– Nevajadzīgu aparātu atdodiet attiecīgajā utilizācijas punktā, jo saturošie aparātā kaitīgie komponenti var radīt
draudus apkārtējai videi.
Nemetiet ārā ierīci kopā ar komunāliem atkritumiem!!!
Importētājs/ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces
ekspluatācijas.
Importētājs/ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās normas,
normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu, kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
GW34-033_v01
31
ET
Sisukord
Kaalu kasutamisjuhised......................................................................................................................................................................... 32
Tehnilised andmed................................................................................................................................................................................ 32
Kaalu ehitus........................................................................................................................................................................................... 33
Kaalu kasutamine ja toimimine.............................................................................................................................................................. 33
Ökoloogia – hoolitseme keskkonna eest .............................................................................................................................................. 34
Austatud kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada alati originaalset Zelmeri lisavarustust. Need on projekteeritud spetsiaalselt
selle toote jaoks.
Palume käesolev juhend tähelepanelikult läbi lugeda. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ohutu kasutamise tingimustele. Palume
kasutusjuhend alles hoida, et võiksite seda lugeda ka edasise kasutamise käigus.
Kaalu kasutamise juhised
Mitte lüüa
Mitte kasutada ega hoida niiskes
keskkonnas
Kui kaalu ei kasutata pikemat aega,
eemaldage patareid
Ärge asetage kaaludele
midagi
Ärge pange kaalu vette
Olge tähelepanelik, et mitte libastuda
libedal plaadil.
Vältige ülekoormamist
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on toodud andmesildil.
ZELMERi kaal vastab kohustuslike normide nõuetele.
Toode on märgistatud CE tähisega andmesildil.
32
GW34-033_v01
1. Maksimaalne kaal: 150 kg. 2. Minimaalne kaal: 3 kg. 3. Täpsus: 100 g/0,2 lb.
4. Võimalus kaaluda koos jalanõudega.
5. Patareide märgistus: 1xCR2032.
Kaalu ehitus
1. Näidik
2. Kummist jalad
3. Patarei koht (1xCR2032)
4. Mõõtühikute lüliti
Kaalu kasutamine ja toimimine
Asetage CR2032 patarei kaalu sisse, järgmiseks asetage kaal vertikaalsele ja stabiilsele pinnale. Astuge kaalule, kaal lülitub
automaatselt sisse ja näitab keha massi. Keha massi mõõt jääb seisma peale stabiliseerumist. Kaal lülitub automaatselt välja peale
kaalumist ja kui 10 sekundi jooksul nulli ilmumisest näidikule ei sooritata muid toiminguid.
TÄHELEPANU: Kui näidikule ilmub tekst “Lo” ,tähendab see, et patarei on peaaegu tühi ning see tuleb uue vastu välja vahetada.
GW34-033_v01
33
Kui näidikule ilmub „0.0”, võib kasutaja valida mõõtühiku vajutades mõõtühiku vahetamise nuppu.
Ökoloogia – hoolitseme keskkonna eest
Iga kasutaja võib osaleda keskkonnakaitses. See pole ei keeruline, ega kulukas. Sellel eesmärgil:
–– Papist pakend viige makulatuurikonteinerisse.
–– Patareid sisaldavad keskkonnale ohtlikke aineid. Neid ei tohi visata muu olmeprügi hulka, vaid anda ära sekundaarse
tooraine kogumise punkti. Enne äraviskamist või sekundaarse tooraine kogumise punkti andmist ärge unustage võtta
patareid patareipesast välja.
–– Kilekotid (polüetüleen) visake plastikukonteinerisse.
–– Kasutatud seadmed andke ära vastavasse kogumispunkti, sest seadmes olevad ohtlikud ained võivad olla keskkon­
nale ohtlikud.
Ärge visake olemprügi hulka!!!
Importija/tootja ei vastuta toote selle mitteotstarbekohasest kasutamisest või ebaõigest hooldusest põhjustatud kahjude eest.
Importija/tootja jätab endale õiguse muuta toodet mistahes ajal sellest eelnevalt teavitamata, eesmärgiga kohandada toodet vastavalt õiguseeskirjadele,
standarditele ja direktiividele või konstruktsioonilistel, kaubanduslikel, esteetilistel ja muudel põhjustel.
34
GW34-033_v01
EN
Content
Important handling instructions............................................................................................................................................................. 35
Technical data....................................................................................................................................................................................... 35
Outline................................................................................................................................................................................................... 36
Handling and operation......................................................................................................................................................................... 36
Ecology – Environment protection......................................................................................................................................................... 37
Dear Clients!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer accessories. They have been specially
designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special attention to important safety instructions. Keep this instruction manual for
future reference.
Important handling instructions
Do not hit
Do not put any objects on
the appliance surface
Do not store or use in humid area
If your scales is unused for
a longer time, remove the battery
Do not immerse in water
Be careful not to slide on slippery
surface
Avoid overloading
Technical data
The bathroom scale technical parameters are included at the name plate.
ZELMER scales meet the requirements of effective standards.
The product is marked with CE symbol on the name plate.
GW34-033_v01
35
1. Maximum weight: 150 kg.
2. Minimum weight: 3 kg.
3. Measurement accuracy: 100 g/0.2 lb.
4. The possibility to weigh wearing shoes.
5. Batteries marking: 1 x CR2032.
Outline:
1. Display
2. Rubber supports
3. Batteries compartment (1 x CR2032)
4. Measurement unit selection buttons
Handling and operation:
Insert the battery CR2032 into batteries compartment, then place the appliance at flat horizontal firm surface. Stand on it, the appliance
shall switch on automatically and indicate body weight. The measurement result shall be saved after it is set. The appliance shall
switch off automatically if untouched for 10 seconds after zero is displayed.
CAUTION: If the display shows “Lo”, it means that the batteries are almost worn out and should be replaced with new ones.
Before you use remove the isolation from the battery. Please take note to the polarity.
If the scale does not operate after you remove the insulation strip, take off the battery and re-install it.
36
GW34-033_v01
When “0.0” is shown on the display, the user may choose the unit for measurement by pressing again the measurement unit selection
button.
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to protect the environment. It is neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Batteries contain substances harmful to the natural environment. Do not throw them away with other household waste.
Return used batteries to recycling points. Before disposing of or returning the appliance to a recycling point make sure to
remove the batteries from the battery compartment.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting point as the components of the appliance may pose a threat to
the environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade,
aesthetic or other reasons, without notifying in advance.
GW34-033_v01
37
GW34-033_v01
GW34-033_v01
GW34-033_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising