Zelmer ZBS34018 (34Z018) User Manual

Zelmer ZBS34018 (34Z018) User Manual
PL
2–5
Návod k obsluze
WAGA
VÁHA
ZELMER Typ 34Z018
ZELMER Typ 34Z018
10–13
Návod na použitie
18–21
Instrucţiuni de folosire
RU
22–25
Инструкция по эксплуатации
BG
26–29
Инструкция за експлоатация
6–9
Instrukcja użytkowania
SK
RO
CZ
HU
14–17
Kezelési utasítás
VÁHA
MÉRLEG
ZELMER Typ 34Z018
ZELMER 34Z018 Típus
UA
30–33
Інструкція з експлуатації
EN
34–36
User manual
CÂNTAR
ВЕСЫ
КАНТАР
ВАГИ
BATHROOM SCALE
ZELMER Tip 34Z018
ZELMER Tип 34Z018
ZELMER Tип 34Z018
ZELMER Tип 34Z018
ZELMER Type 34Z018
PL
Spis treści
Wskazówki dotyczące użytkowania wagi ............................................................................................................................................... 2
Dane techniczne . ................................................................................................................................................................................... 2
Budowa wagi .......................................................................................................................................................................................... 3
Obsługa i działanie wagi . ....................................................................................................................................................................... 3
Ekologia – Zadbajmy o środowisko ........................................................................................................................................................ 5
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one
zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa.
Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
Wskazówki dotyczące użytkowania wagi
Nie uderzać
Nie używać ani nie przechowywać
w wilgotnym środowisku
Jeżeli waga nie jest używana
przez dłuższy czas wyjmij baterię
Nie układać niczego
na wierzchu wagi
Nie zanurzać w wodzie
Uważać, aby nie poślizgnąć się na
śliskiej płycie
Unikać przeciążenia
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Waga ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej. Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
2
GW34-018_v01
1. Maksymalna waga: 150 kg.
2. Minimalna waga: 5 kg.
3. Tolerancja pomiaru masy: ± 1%.
4. Przedział pomiaru wysokości: 50 cm – 200 cm.
5. Przyrost pomiaru wysokości 0,5 cm.
6. Przyrost pomiaru masy: 0,1 kg.
7. Oznaczenie baterii: 2 x CR2032 (waga), 2 x AAA (przyrząd
do pomiaru wzrostu).
Budowa wagi:
1. Wyświetlacz
1
2. Stopki gumowe
3. Miejsce na baterie (2 x CR2032)
3
4. Przełącznik jednostki pomiaru
5. Przyrząd do pomiaru wzrostu
4
5
2
Obsługa i działanie wagi:
1. Włóż baterie do wagi i przyrządu do pomiaru wzrostu.
2. W celu rozpoczęcia pomiaru postaw wagę na równym i oczyszczonym z zabrudzeń podłożu. Następnie stań na wagę i zejdź.
Na wyświetlaczu pojawi się „0.0 kg” i ----. Wejdź po raz drugi na wagę a na wyświetlaczu pojawi się wynik. Po zważeniu wartość
pomiaru mignie dwukrotnie. Waga wyłączy się automatycznie po ok. 30 sekundach.
GW34-018_v01
3
3. Urządzenie posiada funkcję pomiaru wysokości ważonej osoby. W tym celu włącz przyrząd do pomiaru
wzrostu (stojąc na wadze) za pomocą przycisku i unieś go nad głowę. Przyrząd do pomiaru wzrostu musi być
skierowany równolegle do podłoża, tak iż czujnik na przyrządzie do pomiaru wzrostu spotka się z czujnikiem
umieszczonym w wadze (usłyszysz wówczas sygnał dźwiękowy).
Na podstawie wagi i wysokości urządzenie wyznacza BMI (Body Mass Index) – wskaźnik masy ciała. Pojawi
się on na wyświetlaczu po ok. 3 s wraz z wagą i wzrostem.
Dla osób dorosłych wartość BMI wskazuje na:
Niedowaga
Waga w normie
Nadwaga
Otyłość stopnia I
Otyłość stopnia II
Otyłość stopnia III
<18,5
18,5–24,9
25–29,9
30–34,9
35–39,9
>40
Waga wyłączy się automatycznie po pomiarze oraz jeżeli nie będą wykonywane na niej żadne działania przez
10 sekund.
UWAGA: Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „Lo” oznacza to, że baterie są prawie zużyte i należy wymienić je na nowe.
Kiedy na wyświetlaczu pojawia się „0.0”, wtedy użytkownik może wybrać jednostkę pomiaru przez wciśnięcie przełącznika jednostki
pomiaru (kg, lb, st:lb).
4
GW34-018_v01
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami
gospodarstwa domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub oddaniem
urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka na baterie.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o.  Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego
obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów
prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
GW34-018_v01
5
CZ
Obsah
Pokyny pro používání přístroje................................................................................................................................................................ 6
Technické údaje....................................................................................................................................................................................... 6
Konstrukce.............................................................................................................................................................................................. 7
Obsluha a provoz přístroje...................................................................................................................................................................... 7
Ekologicky vhodná likvidace.................................................................................................................................................................... 9
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně
pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti. Návod k obsluze
si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro používání přístroje
Vyvarujte se nárazů
Nepoužívejte ani nepřechovávejte
ve vlhkém prostředí
Není-li přístroj používán po delší
dobu, vytáhněte baterie
Nepokládejte nic na váhu
Neponořujte do vody
Vyvarujte se uklouznutí na kluzké
ploše
Nepřetěžujte
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku.
Tento přístroj značky ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
6
GW34-018_v01
1. Maximální hmotnost: 150 kg.
2. Minimální hmotnost: 5 kg.
3. Tolerance měření hmotnosti: ± 1%.
4. Rozmezí pro výšky: 50 cm – 200 cm.
5. Interval měření výšky: 0,5 cm.
6. Stupnice pro měření hmotnosti: 0,1 kg.
7. Označení baterii: 2 x CR2032 (váha), 2 x AAA (přístroj pro
měření výšky).
Konstrukce:
1. Displej
1
2. Gumové podložky
3. Místo na baterie (2 x CR2032)
3
4. Přepínač měřicích jednotek
5. Přístroj pro měření výšky
4
5
2
Obsluha a provoz přístroje
1. Vložte baterie do váhy a přístroje pro měření výšky.
2. Pro zahájení měření umístěte váhu na rovném, čistém podkladu. Poté na váhu stoupněte a sestupte. Na displeji se objeví „0.0. kg“
a ----. Vstupte na váhu podruhé a na displeji se objeví výsledek měření. Po zvážení výsledek měření dvakrát blikne. Váha se po
asi 30 sekundách automaticky vypne.
GW34-018_v01
7
3. Přístroj je vybaven funkcí měření výšky vážené osoby. Pro tento účel zapněte přístroj pro měření výšky
(stojíte-li na váze) pomoci tlačítka a zvedněte ho nad hlavu. Přístroj k měření výšky musí směřovat souběžně
k podlaze tak, aby se čidlo k měření výšky na přístroji setkalo s čidlem umístěným na váze (zazní signál
zvukový).
Podle váhy a výšky určí přístroj BMI (Body Mass Index) – ukazatel hmotnosti těla. Objeví se na displeji po asi
3 vteřinách s hodnotou hmotnosti a výšky.
Hodnoty BMI u dospělých osob:
Podváha
Ideální váha
Nadváha
Mírná obezita
Střední obezita
Morbidní obezita
<18,5
18,5–24,9
25–29,9
30–34,9
35–39,9
>40
Váha se zapne automaticky po provedení měření a nebudou-li prováděny žádné další úkony po dobu 10 sekund.
UPOZORNĚNÍ: Objeví-li se na displeji „Lo”, jedná se o signalizaci vybití baterií a nutnosti jejich výměny.
Když se na displeji zobrazí „0.0”, uživatel si může vybrat měrnou jednotku postupným mačkáním přepínače měrných jednotek (kg, lb, st:lb).
8
GW34-018_v01
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně
by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí. Nevyhazujte je spolu s ostatním opadem z domácnosti, ale
odevzdejte je na sběrném místě. Před likvidací nebo odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin, vyjměte
baterie z přihrádky na baterie.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně
vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.
Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE
s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané
poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám,
směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
GW34-018_v01
9
SK
Obsah
Pokyny tykajúce sa prevádzky váhy...................................................................................................................................................... 10
Technické údaje..................................................................................................................................................................................... 10
Konštrukcia váhy....................................................................................................................................................................................11
Obsluha a fungovanie váhy....................................................................................................................................................................11
Ekologicky vhodná likvidácia................................................................................................................................................................. 13
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu
si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Pokyny tykajúce sa prevádzky váhy
Neudierajte
Nepoužívajte ani neskladujte vo
vlhkom prostredí
Ak váha nebude dlhšiu dobu
používaná, vyberte batériu
Nič neukladajte na váhu
Neponárajte do vody
Dávajte pozor, aby ste sa
nepošmykli na klzkom povrchu
Zamedzte preťaženiu
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Váha ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
10
GW34-018_v01
1. Maximálna hmotnosť 150 kg.
2. Minimálna hmotnosť: 5 kg.
3. Tolerancia merania hmotnosti: ± 1%.
4. Rozsah merania výšky: 50 cm – 200 cm.
5. Presnosť merania výšky: 0,5 cm.
6. Stupnica merania hmotnosti: 0,1 kg.
7. Označenie batérie: 2 x CR2032 (váha), 2 x AAA (prístroj na
meranie výšky).
Konštrukcia váhy:
1. Displej
1
2. Gumené nožičky
3. Priestor na batériu (2 x CR2032)
3
4. Prepínač jednotky merania
5. Prístroj na meranie výšky
4
5
2
Obsluha a fungovanie váhy:
1. Vložte batérie do váhy a prístroja na meranie výšky.
2. Pre začatie merania umiestnite váhu na rovnom a čistom povrchu. Potom sa postavte na váhu a zostúpte z nej. Na displeji sa
zobrazí „0.0 kg“ a ----. Vstúpte druhýkrát na váhu a na displeji sa zobrazí výsledok. Po ukončení váženia nameraná hodnota
dvakrát blikne. Váha sa automaticky vypne po cca. 30 sekundách.
GW34-018_v01
11
3. Spotrebič je vybavený funkciou merania výšky osoby, ktorá sa váži. Pre zmeranie výšky zapnite prístroj
(v tomto čase stojte na váhe) pomocou tlačidla a zdvihnite ho nad hlavu. Prístroj na meranie výšky musí byť
vo vodorovnej polohe tak, aby sa snímač na prístroji na meranie výšky „stretol“ so snímačom umiestneným na
váhe (počujete vtedy zvukový signál).
Na základe hmotnosti a výšky zariadenie vypočíta BMI (Body Mass Index) – index telesnej hmotnosti. BMI
bude zobrazený na displeji po cca. 3 sekundách spolu s hmotnosťou a výškou.
Pre dospelé osoby hodnota BMI znamená:
Podváha
Normálna hmotnosť
Nadváha
I. stupeň obezity
II. stupeň obezity
III. stupeň obezity
<18,5
18,5–24,9
25–29,9
30–34,9
35–39,9
>40
Váha sa automaticky vypne po ukončení merania a ak sa nebude používať cez 10 sekúnd.
POZOR: Keď sa na displeji objaví nápis „Lo”, to znamená, že sú batérie už skoro vybité a treba ich vymeniť
za nové.
Ak sa na displeji zobrazí „0.0”, vtedy používateľ môže zvoliť jednotku miery. Jednotka miery sa vyberá stláčaním prepínača jednotky
miery (kg, lb, st:lb).
12
GW34-018_v01
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Ne­smú sa vyhadzovať z iným odpadom z domácnosti, odovzdajte
ich do zberne surovín. Pred vyhodením alebo odo­vzdaním spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby ste vybrali
batérie z priestoru na batérie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne
vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude
nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie
výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne
alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej
obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám,
smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
GW34-018_v01
13
HU
Tartalomjegyzék
A mérleg kezelési utasításai ................................................................................................................................................................. 14
Műszaki adatok .................................................................................................................................................................................... 14
A mérleg szerkezeti felépítése ............................................................................................................................................................. 15
A mérleg kezelése és működése . ........................................................................................................................................................ 15
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket ......................................................................................................................................... 17
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek
kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati
utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A mérleg kezelési utasításai
Ne ütögesse
Ne használja és ne tárolja nedves
helyen
Ha a mérleget hosszabb időn keresztül
nem használja, vegye ki belőle az elemet
A mérlegre ne tegyen
semmiféle tárgyat
Ne merítse vízbe
Ügyeljen arra, nehogy
megcsússzon a siklós lapján
Kerülje a túlterhelését
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A ZELMER mérleg az érvényes szabványoknak megfelel.
A termék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
14
GW34-018_v01
1. Maximális mérhető súly: 150 kg.
2. Minimális mérhető súly: 5 kg.
3. Tömegmérési pontosság: ± 1%.
4. A testmagasság méréshatárai: 50 cm – 200 cm.
5. A testmagasság mérési egysége 0,5 cm.
6. Tömegmérés skálabeosztása: 0,1 kg.
5. Az elem típusa: 2 x CR2032 (mérleg),
2 x AAA (testmagasságmérő).
A mérleg szerkezeti felépítése:
1. Kijelző
1
2. Gumitalpak
3. Az elem helye (2 x CR2032)
3
4. Mértékegység átkapcsoló
5. Testmagasságmérő
4
5
2
A mérleg kezelése és működése:
1. Helyezze be az elemeket a mérlegbe és a testmagasságmérőbe.
2. A mérés megkezdése céljából helyezze a mérleget egyenletes, tiszta felületre. Ezután álljon a mérlegre, majd lépjen le róla.
A kijelzőn megjelenik a „0.0 kg” és ---- kijelzés. Lépjen ismét a mérlegre, a kijelzőn pedig megjelenik az eredmény. A mérés
elvégzése után a mérési eredmény kétszer felvillan. A mérleg kb. 30 másodperc után automatikusan kikapcsol.
GW34-018_v01
15
3. A készülék a testsúly mérésén kívül a testmagasságmérő funkcióval is rendelkezik. Ebből a célból
a nyomógomb segítségével kapcsolja be a testmagasságmérőt (a mérlegen állva) és tolja fel a feje fölé.
A testmagasságmérőnek a padlóval párhuzamosnak kell lennie úgy, hogy a testmagasságmérő érzékelője
a mérlegen található érzékelővel érintkezzen (ekkor hangjelzés hallatszik).
A testsúly és testmagasság alapján a készülék meghatározza a BMI-t (Body Mass Index) – a testtömegindexet.
A kijelzőn kb. 3 másodperc után, a testsúly és testmagasság értékével együtt jelenik meg.
A felnőtt személyek esetében a BMI értéke az alábbiakra utal:
Testsúlyhiány
Normál testsúly
Testsúlytöbblet
I. fokú elhízottság
II. fokú elhízottság
III. fokú elhízottság
<18,5
18,5–24,9
25–29,9
30–34,9
35–39,9
>40
A mérés elvégzése után a mérleg automatikusan kikapcsol, valamint akkor, ha 10 másodpercen keresztül
a mérlegen nem történik mérés.
FIGYELEM: Ha a kijelzőn megjelenik a „Lo” felirat, ez azt jeleni, hogy az elemek már majdnem kimerültek és újakra kell őket
cserélni.
Amikor a kijelzőn megjelenik a „0.0” jel, a felhasználó kiválaszthatja a mértékegységet a mértékegységváltó gombbal (kg, lb, st:lb).
16
GW34-018_v01
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez. Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad őket más háztartási hulladékkal együtt kidobni,
hanem le kell őket adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása előtt ne
felejtse kivenni az elemtartóból az elemeket.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok találhatók.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő
felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz,
szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW34-018_v01
17
RO
Cuprins
Indicaţii privind folosirea cântarului....................................................................................................................................................... 18
Date tehnice.......................................................................................................................................................................................... 18
Structura cântarului .............................................................................................................................................................................. 19
Utilizarea şi modul de funcţionare a cântarului...................................................................................................................................... 19
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător ............................................................................................................................................ 21
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au
fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului.
Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind utilizarea cântarului
Nu loviţi cântarul
Nu folosiţi cântarul şi nu-l păstraţi
în mediu cu umezeală
Dacă nu folosiţi mai mult timp
cântarul, scoateţi-i bateriile
Nu aşezaţi nici un obiect
pe suprafaţa cântarului
Nu puneţi cântarul în apă
Aveţi grijă să nu alunecaţi pe placa
lucioasă
Evitaţi supraîncărcarea
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Cântarul ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Produsul este marcat cu semnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
18
GW34-018_v01
1. Greutatea maximă: 150 kg.
2. Greutatea minimă: 5 kg.
3. Marja de eroare în măsurarea masei corporale: ± 1%.
4. Domeniul de măsurare a înălţimii: 50 cm – 200 cm.
5. Dimensiunea măsurării înălţimii: 0,5 cm.
4. Masa corporală se măsoară în diviziuni de: 0,1 kg.
5. Tipul de baterie: 2 x CR2032 (cântar), 2 x AAA (dispozitiv
de măsurat înălţimea).
Structura cântarului:
1. Ecran
2. Suport de cauciuc pentru tălpi
3. Loc pentru baterii (2 x CR2032)
1
4. Comutator pentru unitatea de măsură
5. Dispozitiv de măsurat înălţimea
3
4
5
2
Utilizarea şi funcţionarea cântarului:
1. Introduceţi bateriile în cântar şi în dispozitivul de măsurat înălţimea.
2. Pentru a începe măsurarea, aşezaţi cântarul pe o suprafaţă netedă şi curată. Apoi urcaţi şi coborâţi de pe cântar. Pe ecran va
apărea „0.0 kg” şi ----. Urcaţi încă o dată pe cântar şi citiţi rezultatul de pe ecran. După ce cântărirea este efectuată, rezultatul va
clipi de două ori. Cântarul se va deconecta automat după cca. 30 de secunde.
GW34-018_v01
19
3. Dispozitivul este dotat cu funcţia de măsurare a înălţimii persoanei cântărite. Stând pe cântar porniţi dispozitivul
de măsurat înălţimea cu ajutorul butonului şi ridicaţi-l deasupra capului. Dispozitivul de măsurat înălţimea
trebuie poziţionat în paralel cu suprafaţa, pentru ca senzorul de pe dispozitivul de măsurat înălţimea să atingă
senzorul amplasat în cântar (atunci veţi auzi semnalul sonor).
Pe baza greutăţii şi a înălţimii dispozitivul determină BMI (Body Mass Index) – indicator de masă corporală.
Aceasta va apărea pe ecran după cca. 3 secunde, împreună cu greutatea şi înălţimea.
Pentru persoane adulte valoarea BMI-ului indică:
Subponderal
Greutate normală
Supraponderal
Obezitate de clasa I
Obezitate de clasa II
Obezitate de clasa III
<18,5
18,5–24,9
25–29,9
30–34,9
35–39,9
>40
Cântarul se deconectează automat după efectuarea măsurării sau dacă în timp de 10 secunde nu va fi
efectuată nici o acţiune.
Atenţie: atunci când pe display apare afişat „Lo”, aceasta înseamnă că bateriile sunt aproape consumate şi trebuie înlocuite cu
altele noi.
Atunci când pe afişaj apare „0.0”, utilizatorul poate selecta unitatea de măsură apăsând încă o dată comutatorul unităţii de măsură
(kg, lb, st:lb).
20
GW34-018_v01
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu le aruncaţi împreună cu deşeurile comunale.
Predaţi-le la un centru de colectare. Înainte de a arunca aparatul sau înainte de a-l preda la un centru de colectare trebuie să scoateţi
bateriile din compartiment.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase care se află în
utilaj pot constitui un pericol pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu rǎspunde de eventualele defecţiuni apǎrute ca urmare a utilizǎrii aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare
a întreţinerii sale necorespunzǎtoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale,
la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
GW34-018_v01
21
RU
Содержание
Указания по эксплуатации весов.....................................................................................................................................................................22
Техническая характеристика...........................................................................................................................................................................22
Устройство весов .............................................................................................................................................................................................23
Принцип действия и обслуживание весов . ...................................................................................................................................................23
Экология – Забота о окружающей среде........................................................................................................................................................25
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего изделия и приветствуем среди пользователей продуктов Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они
спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила
техники безопасности. Просим сохранить инструкцию по эксплуатации, чтобы вы могли пользоваться ею в ходе использования прибора.
Указания по эксплуатации весов
Оберегайте весы
от ударов
Не используйте и не храните весы
в местах с высокой влажностью
Если не пользуетесь весами длительное время, выньте батареи
Не кладите на весы
какие-либо предметы
Не погружайте весы в воду
Будьте осторожны - не поскользнитесь
на скользкой поверхности
Избегайте перегрузок
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
Весы ZELMER отвечают требованиям действующих норм.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
22
GW34-018_v01
1. Maксимальный вес: 150 кг.
2. Mинимальный вес: 5 кг.
3. Погрешность измерения веса тела: ± 1%.
4. Рост пользователя: 50 см – 200 см.
5. Точность измерения роста: 0,5 см.
6. Цена деления анализатора веса тела: 0,1 кг.
7. Источник питания: батареи 2 x CR2032 (весы),
2 x AAA (устройство для измерения роста).
Устройство весов:
1. Дисплей
1
4. Переключатель единиц измерения
5. Устройство для измерения роста
2. Резиновые ножки
3. Отсек для батарей (2 x CR2032)
3
4
5
2
Принцип действия и обслуживание весов:
1. Вложите батареи в весы и устройство для измерения роста.
2. Перед началом взвешивания установите весы на ровной, чистой, стабильной поверхности. Затем встаньте на весы и сойдите
с них. На дисплее появятся символы „0.0 kg” и „----„. Еще раз встаньте на весы, а на дисплее появится результат. После завершения
взвешивания значение веса мигнет два раза. Весы выключаются автоматически через 30 секунд.
GW34-018_v01
23
3. Весы имеют функцию измерения роста пользователя. С этой целью при помощи кнопки включите функцию
измерения роста (стоя на весах) и поднимите устройство для измерения роста над головой. Устройство
должно быть направлено параллельно полу так, чтобы сигнал датчика устройства для измерения роста
пересекся с сигналом датчика, расположенного в весах (раздастся звуковой сигнал).
На основании веса и роста устройство рассчитывает BMI (Body Mass Index) – индекс массы тела, который
через 30 сек. появляется на дисплее весов одновременно с весом и ростом.
У взрослых индекс BMI указывает на:
Недостаточный вес
<18,5
Нормальный вес
18,5–24,9
Избыточный вес
25–29,9
Oжирение I степени
30–34,9
Oжирение II степени
35–39,9
Oжирение III степени
>40
После измерения весы выключаются автоматически через 10 секунд бездействия.
ВНИМАНИЕ: Eсли на дисплее появится надпись «Lo», то это значит, что батареи уже почти разрядились и их
необходимо заменить новыми.
Когда на дисплее появится «0.0», тогда пользователь может выбрать единицу измерения путём очередного на переключатель
единицы измерения (kg, lb, st:lb).
24
GW34-018_v01
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
Запрещается выбрасывать использованные батарейки в обычный смешанный мусор (токсичные тяжелые металлы).
Их следует сдавать в специализированные пункты сбора отработанных батареек и акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора выньте из него батарейки.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут
создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не по назначению
или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью
соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим
и другим причинам.
GW34-018_v01
25
BG
Съдържание
Препоръки за използване на кантара.............................................................................................................................................................26
Технически данни.............................................................................................................................................................................................26
Устройство на кантара.....................................................................................................................................................................................27
Употреба и работа на кантара.........................................................................................................................................................................27
Екология – Грижа за околната среда..............................................................................................................................................................29
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са
проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля
запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за използване на кантара
Не удряйте
Не използвайте и не съхранявайте
във влажна среда
Не слагайте нищо върху
кантара
Не потапяйте във вода
Ако кантарът няма да бъде използван
по-продължително време, извадете батерията
Не претоварвайте
Внимавайте да не се подхлъзнете на
хлъзгавата повърхност
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Кантарът ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
26
GW34-018_v01
1. Максимално тегло: 150 кг.
2. Минимално тегло: 5 кг.
3. Толеранс на теглене: ± 1%.
4. Интервал на измерване на височината: 50 см – 200 см.
5. Точност на измерване на височината: 0,5 см.
6. Скала на теглене: 0,1 кг.
7. Батерия: 2 x CR2032 (кантар), 2 x AAA (уред за
измерване на ръста).
Устройство весов:
1. Дисплей
1
4. Превключвател на мерните единици
5. Уред за измерване на ръста
2. Гумени крачета
3. Място за батериите (2 x CR2032)
3
4
5
2
Употреба и работа на кантара:
1. Сложете батериите в кантара и уреда за измерване на ръста.
2. За да започнете измерването, поставете кантара на равна и почистена от замърсявания повърхност. След това стъпете на
кантара и слезте. На дисплея ще се появи „0.0 kg” и ----. Стъпете втори път на кантара, а на дисплея ще се появи резултатът. След
претеглянето стойността на измерването ще премигне два пъти. Кантарът ще се изключи автоматично след около 30 секунди.
GW34-018_v01
27
3. Уредът има функция за измерване на височината на човека, който се претегля. За тази цел включете уреда
за измерване на ръста (докато стоите на кантара) с помощта на бутона и го вдигнете над главата си. Уредът
за измерване на ръста трябва да бъде насочен успоредно на повърхността така, че датчикът на уреда за
измерване на ръста да влезе в контакт с датчика, разположен на кантара (тогава ще чуете звуков сигнал).
Въз основа на теглото и височината уредът определя BMI (Body Mass Index) – индекс на телесната маса. Той
се появява на дисплея след около 3 сек. заедно с теглото и ръста.
За възрастен човек стойността BMI означава:
Поднормено тегло
<18,5
Нормално тегло
18,5–24,9
Наднормено тегло
25–29,9
Затлъстяване І степен
30–34,9
Затлъстяване ІІ степен
35–39,9
Затлъстяване ІІІ степен
>40
Кантарът ще се изключи автоматично след измерването, както и в случай че не бъдат извършвани никакви
действия в продължение на 10 секунди.
ВНИМАНИЕ: Когато на дисплея се появи надпис „Lo”, това означава, че батериите са почти изхабени и трябва да се сменят с нови.
Когато върху дисплея се появи „0.0”, потребителят може да си избере измерителна единица, като за пореден път натисне
превключвателя на измерителни единици (kg, lb, st:lb).
28
GW34-018_v01
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за околната среда. Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите домакински
отпадъци, а трябва да се предадат в пункт за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето или предаването на
уреда в пункт за събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от мястото им.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни
части могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото
предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на
правните разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
GW34-018_v01
29
UA
Зміст
Вказівки щодо користування вагами ..............................................................................................................................................................30
Технічні дані .....................................................................................................................................................................................................30
Складові частини вагів ....................................................................................................................................................................................31
Обслуговування і робота вагів ........................................................................................................................................................................31
Екологія – Давайте дбати про навколишнє середовище ..............................................................................................................................33
Транспортування і зберігання..........................................................................................................................................................................33
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони
спроектовані спеціально для цього продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію
просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки щодо користування вагами
Не ударятиударов
Не покладайте будь-які
інші предмети на ваги
Не користуватися вагами і не
Якщо не користуєтеся вагами протягом довготризберігати їх у вологому середовищі
валого часу, необхідно вийняти з них батарею
Не занурювати у воду
Уникати
перевантаження
Будьте обережні, щоб не
посковзнутися на слизькій плиті
Технічні дані:
Технічні параметри вказані на щитку вагів.
Ваги ZELMER виконують вимоги діючих стандартів.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
30
GW34-018_v01
1. Максимальна вага: 150 кг.
2. Мінімальна вага: 5 кг.
3. Допуск вимірювання маси: ± 1%.
4. Діапазон вимірювання висоти: 50 см – 200 см.
5. Приріст вимірювання висоти 0,5 см.
6. Приріст вимірювання маси: 0.1 кг.
7. Позначення батареї: 2 x CR2032 (ваги),
2 x AAA (прилад для вимірювання зросту).
Складові частини вагів:
1. Дисплей
1
2. Гумові стопки
3. Місце для батарей (2 x CR2032)
3
4. Перемикач одиниці вимірювання
5. Прилад для вимірювання зросту
4
5
2
Обслуговування і робота вагів:
1. Встановіть батареї у ваги і прилад для вимірювання зросту.
2. Для початку вимірювання установіть ваги на рівній та очищеній від забруднення основі. Далі станьте на ваги і зійдіть. На дисплеї
з’явиться число „0.0 кг” i ----. Станьте повторно на ваги, а на дисплеї з’явиться результат. Після зважування значення вимірювання
замигає двократно. Ваги виключаться автоматично через близько 30 секунд.
GW34-018_v01
31
3. Прилад має функцію вимірювання висоти особи, яка зважується. З цією метою включіть прилад для
вимірювання зросту (стоячи на вагах) за допомогою кнопки і піднесіть його над голову. Прилад для вимірювання
зросту повинен бути направлений паралельно до основи так, що датчик на приладі для вимірювання зросту
зустрінеться з датчиком, встановленим у вагах (почуєте тоді звуковий сигнал).
На основі ваги та висоти прилад визначає BMI (Body Mass Index) – показник маси тіла. Він з’явиться на дисплеї
через бл. 3с разом з вагою і зростом.
Для дорослих осіб значення BMI вказує на:
Недовага
<18,5
Вага в нормі
18,5–24,9
Надмірна вага
25–29,9
Опасистість І ступені
30–34,9
Опасистість ІІ ступені
35–39,9
Опасистість ІІІ ступені
>40
Ваги виключаться автоматично після вимірювання, а також якщо протягом 10 секунд, не будуть виконуватися
з ними жодні дії.
УВАГА: Якщо на індикаторі появиться напис „Lo” це означає, що батареї майже відпрацьовані і потрібно їх замінити новими.
Коли на дисплеї з`явиться «0.0», тоді користувач може вибрати одиницю вимірювання шляхом чергового натискання на перемикач
одиниць вимірювання (kg, lb, st:lb).
32
GW34-018_v01
Екологія – Давайте дбати про навколишнє середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища. Це не є трудним, ні надто
коштовним. З цією метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) кинути в контейнер для пластиків.
Батареї містять шкідливі для природного середовища речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими відходами,
здайте їх до пункту збору вторинної сировини. Перед тим як викинути або здати обладнання до пункту вторинної
сировини, потрібно пам’ятати про вийняття батарей зі сховища для батарей
Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт складування, тому що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні
можуть складати шкідливу дію для середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
–– Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному
виді транспорту.
–– Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
–– Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи
повагонними відправками.
–– Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ
19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
–– Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на
упаковці.
–– Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні
видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
–– Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його неналежного
обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових
положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
GW34-018_v01
33
EN
Content
Important handling instructions............................................................................................................................................................. 34
Technical data....................................................................................................................................................................................... 34
Outline................................................................................................................................................................................................... 35
Handling and operation......................................................................................................................................................................... 35
Ecology – Environment protection......................................................................................................................................................... 36
Dear Clients!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer accessories. They have been specially
designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special attention to important safety instructions. Keep this instruction manual for
future reference.
Important handling instructions
Do not hit
Do not put any objects on
the appliance surface
Do not store or use in humid area
If your scales is unused for
a longer time, remove the battery
Do not immerse in water
Be careful not to slide on slippery
surface
Avoid overloading
Technical data
The bathroom scale technical parameters are included at the name plate.
ZELMER scales meet the requirements of effective standards.
The product is marked with CE symbol on the name plate.
34
GW34-018_v01
1. Maximum weight: 150 kg.
2. Minimum weight: 5 kg.
3. Weight measurement tolerances: ± 1%.
4. Height measurement range: 50 cm – 200 cm.
5. Height measurement gain 0.5 cm.
6. Weight measurement increase: 0.1 kg.
7. Batteries marking: 2 x CR2032 (bathroom scale),
2 x AAA (height measurement device).
Outline:
1. Display
1
2. Rubber supports
3. Batteries compartment (2 x CR2032)
3
4. Measurement unit selection button
5. Height measurement device
4
5
2
Handling and operation:
1. Insert the batteries into the scale and the height measurement device.
2. In order to begin the measurement, place scale on an even and clean surface. Step on the scale and step off the scale. The
display will read “0.0 kg” and ---. Step on the scale again, the measurement result will be shown on the display. After weighing, the
measurement result will flash twice. The scale will automatically switch off after about 30 seconds.
GW34-018_v01
35
3. The appliance is equipped with the function to measure the height of the weighed person. In order to measure
the height, switch on the height measuring device (while standing on the scale) using the appropriate button
and raise the device above your head. The height measuring device must be directed parallel to the ground so
that the sensor on the height measuring device meets with the sensor in the scale (a beep will be heard).
On the basis of the weight and height the appliance calculates the Body Mass Index (BMI). The BMI will appear
on the display after about 3s together with the weight and height.
For adult people the following BMI indicates:
Underweight
<18,5
Normal weight
18,5–24,9
Overweight
25–29,9
Obesity stage I
30–34,9
Obesity stage II
35–39,9
Obesity stage III
>40
The weight will automatically switch off after the measurement and if no actions are taken for 10 seconds.
CAUTION: If the display shows “Lo”, it means that the batteries are almost worn out and should be replaced with
new ones.
When “0.0” is shown on the display, the user may choose the unit
for measurement by pressing again the measurement unit selection
button (kg, lb, st:lb).
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to protect the environment. It is neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers. Batteries contain substances harmful to the natural
environment. Do not throw them away with other household waste. Return used batteries to recycling points. Before
disposing of or returning the appliance to a recycling point make sure to remove the batteries from the battery
compartment. Return a worn out appliance to an appropriate collecting point as the components of the appliance may
pose a threat to the environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling. The manufacturer/importer reserves his rights to
modify the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in advance.
GW34-018_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement