Zelmer ZBS12000 (BS1200) User Manual

Zelmer ZBS12000 (BS1200) User Manual
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WAGA OSOBOWA Typ BS1200
2–3
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
OSOBNÍ VÁHA Typ BS1200
4–5
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
OSOBNÁ VÁHA Typ BS1200
6–7
HU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FÜRDŐSZOBA MÉRLEG BS1200 Típus
8–9
RO
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CÂNTAR PERSONAL Tip BS1200
10–11
RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЕСЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ЛЮДЕЙ Tип BS1200
12–13
BG
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ВЕЗНА ЗА ПРЕТЕГЛЯНЕ НА ХОРАТА Тип BS1200
14–15
UA
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ВАГА ПЕРСОНАЛЬНА Тип BS1200
16–18
EN
USER MANUAL
PERSONAL SCALE Type BS1200
19–20
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Wskazówki dotyczące użytkowania wagi
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu. Waga ZELMER spełnia wymagania obowiązujących
norm. Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej. Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
● Maksymalna waga: 150 kg.
● Minimalna waga: 5 kg.
● Tolerancja pomiaru masy: 5 kg-50 kg: +/- 0,3 kg, 100 kg:
+/- 0,4 kg, 150 kg: +/- 0,5 kg.
● Przyrost pomiaru masy: 0,1 kg / 0,2 lb.
● Oznaczenie baterii: CR2032.
Budowa wagi
1
2
3
4
Nie uderzać
Wyświetlacz
Gumowe stopki
Przełącznik zmiany jednostki pomiaru
Schowek na baterie (2 x CR2032)
Nie używać ani nie
przechowywać w wilgotnym
środowisku
1
Jeżeli waga nie jest używana
przez dłuższy czas wyjmij
baterie
Unikać przeciążenia
3
3
Nie układać niczego na
wierzchu wagi
Nie zanurzać w wodzie
2
Uważać, aby nie poślizgnąć
się na śliskiej płycie
4
4
2
BS1200-001_v01
Obsługa i działanie wagi
Dostępne jednostki do wyboru to: kg – kilogramy, lb – funty, st lb – kamienie funty.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1 Wypakuj wagę z opakowania.
2 Wyciągnij zabezpieczenie baterii (patrz „Wymiana
baterii”).
3 Ustaw wymaganą jednostkę przyciskiem zmiany jednostki pomiaru (3) (patrz „Wybór jednostki pomiaru”).
SPOSÓB UŻYCIA
1 Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni. Nie używaj urządzenia na dywanie, ani na elastycznych powierzchniach.
2 Stań na wadze, aby włączyć urządzenie i rozpocząć
pomiar.
3 Poczekaj na ustabilizowanie się wyniku (dwukrotne
mignięcie wartości).
4 Urządzenie wyłączy się automatycznie po około 10
sekundach bezczynności.
Jeśli chcesz ponownie skorzystać z wagi, wyzeruj poprzednią wartość, naciśnij stopą urządzenie i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się
wartość „ ”.
WSKAŹNIKI OSTRZEGAWCZE
Wymień baterię – na wyświetlaczu pojawi się symbol „
Waga wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.
”.
Wskaźnik przeciążenia – na wyświetlaczu pojawi się symbol „
”. Usuń obciążenie, aby zapobiec uszkodzeniu
wagi.
Podczas ważenia przestrzegaj maksymalnego
dopuszczalnego obciążenia urządzenia wynoszącego 150 kg.
WYMIANA BATERII
Schowek na baterie znajduje się na spodniej stronie wagi.
Przed pierwszym użyciem, otwórz schowek i wyciągnij
zabezpieczenie.
1 Aby wymienić baterie, otwórz pokrywkę schowka na
baterie (4) i wyjmij zużyte baterie.
2 Włóż dwie baterie CR2032 na miejsce zużytych. Zwróć
uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości baterii.
3 Zamknij pokrywkę schowka na baterie.
Czyszczenie i konserwacja
Czyść wagę lekko zwilżoną szmatką. Nie zanurzaj wagi
w wodzie, ani nie używaj żrących środków chemicznych.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla
środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa
domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub
oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka na baterie.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
Opis funkcji
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Urządzenie wyłączy się automatycznie jeśli przez około 10
sekund nie będzie wykonywana żadna operacja.
WYBÓR JEDNOSTKI POMIARU
Urządzenie posiada funkcję wyboru jednostki pomiaru.
Aby zmienić jednostkę wciśnij przycisk zmiany jednostki
pomiaru (3) (znajdujący się na spodniej stronie wagi) aż na
wyświetlaczu pojawi się wymagana wartość.
BS1200-001_v01
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
3
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
použít i během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro používání váhy
Technické údake
Technické parametry jsou uvedené na typovém štítku
výrobku. Váha ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Výrobek je označen znakem CE na typovém štítku.
● Maximální hmotnost: 150 kg.
● Minimální hmotnost: 5 kg.
● Tolerance měření hmotnosti: 5 kg-50 kg: +/- 0,3 kg, 100
kg: +/- 0,4 kg, 150 kg: +/- 0,5 kg.
● Stupnice vážení: 0,1 kg / 0,2 lb.
● Označení baterií: CR2032.
Popis váhy
1
2
3
4
Vyvarujte se úderu
Displej
Gumové podložky
Tlačítko pro nastavení jednotek vážení
Prostor pro baterie (2 x CR2032)
Nepoužívejte ani
neuchovávejte ve vlhkém
prostředí
1
Jestliže nebudete váhu delší
dobu používat, vyjměte
baterie
Nepřetěžujte
3
3
Nepokládejte na váhu žádné
předměty
Neponořujte do vody
2
Vyvarujte se uklouznutí na
kluzkém povrchu
4
4
4
BS1200-001_v01
VÝMĚNA BATERIÍ
Obsluha a použití váhy
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1 Vyjměte váhu z obalů.
2 Vyjměte zabezpečení baterií (viz „Výměna baterií”).
3 Nastavte požadovanou jednotku tlačítkem pro nastavení
jednotek vážení (3) (viz. „Volba jednotky vážení”).
ZPŮSOB POUŽITÍ
1 Postavte váhu na tvrdém a plochém povrchu. Nepoužívejte váhu na koberci ani na jiných elestických plochách.
2 Za účelem zapnutí váhy a následného vážení, se na
váhu postavte.
3 Počktejte, dokud výsledek nebude stabilní (dvojí bliknutí
hodnoty).
4 Váha se automaticky vypne po cc 10 sekundách nečinnosti.
Jestliže si přejete opět použít váhu, vynulujte předchozí hodnotu, šlápněte na váhu
a počkejte, dokud se na displeji nezobrazí hodnota „ ”.
VÝSTRAŽNÉ INDIKÁTORY
Vyměňte baterie – na displeji se zobrazí symbol „
se automaticky vypne po několika sekundách.
Indikátor přetížení – na displeji se zobrazí symbol „
Odstraňte zátěž, aby nedošlo k poškození váhy.
”. Váha
”.
Během vážení dodržujte maximální dovolenou
zátěž 150 kg.
Popis funkcí
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Váha se automaticky vypne, jestliže po dobu cca 10 sekund
nebude provedena žádná operace.
VOLBA JEDNOTKY VÁŽENÍ
Váha má funkci volby jednotky vážení.
Za účelem změny jednotky vážení stiskněte opakovaně tlačítko (3) (nacházející se ve spodní části váhy), dokud se na
displeji nezobrazí požadovaná hodnota.
Dostupné jednotky jsou: kg – kilogramy, lb –
libry, st lb – kámen libry.
BS1200-001_v01
Prostor pro baterie se nachází ve spodní části váhy. Před
prvním použitím otevřete kryt a vyjměte zabezpečení baterií.
1 Za účelem vyjmutí baterií otevřete kryt prostoru na baterie (6) a vyjměte vybité baterie.
2 Vložte dvě baterie CR2032 na místo těch vybitých.
Dbejte na správnou polaritu baterií.
3 Uzavřete kryt prostoru na baterie.
Čištění a údržba
Váhu čistěte pouze navlhčeným hadříkem. Neponořujte váhu
do vody, ani nepoužívejte žíravé chemické prostředky.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER jsou recyklovatelné,
a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu
prostředí. Nevyhazujte je spolu s ostatním
opadem z domácnosti, ale odevzdejte je na
sběrném místě. Před likvidací nebo odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin, vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
5
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Návod na obsluhu osobnej váhy
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku výrobku.
Váha ZELMER spĺňa požiadavky platných noriem. Výrobok
je na typovom štítku označený značkou CE.
● Maximálna hmotnosť: 150 kg.
● Minimálna hmotnosť: 5 kg.
● Tolerancia merania hmotnosti: 5 kg-50 kg: +/- 0,3 kg,
100 kg: +/- 0,4 kg, 150 kg: +/- 0,5 kg.
● Stupnica merania hmotnosti: 0,1 kg / 0,2 lb.
● Typové označenie batérie: CR2032.
Zloženie váhy
1
2
3
4
Vyhnite sa nárazom váhy
o podlahu
alebo iné predmety
Displej
Gumové nožičky
Prepínač merných jednotiek
Úložný priestor na batérie (2 x CR2032)
Nepoužívajte a neskladujte
váhu vo vlhkom prostredí
1
V prípade, že váhu nebudete
používať dlhší čas, vyberte
z nej batérie
Vyhnite sa prílišnému
zaťaženiu váhy
3
3
Na váhe neskladujte žiadne
predmety
Váhu neponárajte do vody
2
Pri vážení buďte opatrný, aby
ste sa na klzkej doske váhy
nepošmykli
6
4
4
BS1200-001_v01
Obsluha a práca s váhou
PRED PRVÝM POUŽITÍM
1 Váhu vyberte z balenia.
2 Odoberte kryt priestoru pre batérie (pozri „Výmena
batérií”).
3 Nastavte požadovanú jednotku pomocou prepínača merných jednotiek (3) (pozri „Voľba merných jednotie”).
POUŽÍVANIE VÁHY
1 Váhu položte na pevnom a rovnom povrchu. Nepoužívajte váhu, ak je položená na koberci alebo na iných mäkkých materiáloch.
2 Postavte sa na váhu, čím ju aktivujete a začnete meranie
váhy.
3 Počkajte, kým sa výsledná váha nestabilizuje (hodnota
blikne dvakrát).
4 Váha sa automaticky vypne v priebehu približne 10
sekúnd počas jej nečinnosti.
Ak chcete opäť použiť váhu, vynulujte predošlú nameranú hodnotu, dotknite sa váhy
Vašim chodidlom a počkajte, kým sa na displeji
nezobrazí hodnota „ ”.
VÝSTRAŽNÉ POKYNY
Vymeňte batérie – na displeji sa zobrazí symbol „ ”. Váha
sa automaticky vypne po uplynutí niekoľkých sekúnd.
Indikátor preťaženia – na displeji sa zobrazí symbol
„
”. Odoberte vážený predmet, aby ste sa vyhli poškodeniu váhy.
Počas váženia dbajte na zachovanie maximálneho prípustného zaťaženia váhy, ktoré predstavuje hodnotu 150 kg.
Opis funkcií
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
Spotrebič sa automaticky vypne v prípade, ak po dobu približne 10 sekúnd na váhe nevykonáte žiadnu činnosť.
VOĽBA MERNEJ JEDNOTKY
Spotrebič je vybavený funkciou pre voľbu merných jednotiek.
Pre zmenu mernej jednotky stláčajte tlačidlo zmeny merných
jednotiek (3) (je umiestnený na spodnej strane váhy) až kým
sa na displeji nezobrazí požadovaná hodnota.
BS1200-001_v01
Dostupné merné jednotky sú: kg – kilogramy,
lb – funty, st lb – stone libry.
VÝMENA BATÉRIÍ
Priestor na batérie sa nachádza v spodnej časti váhy. Pred
prvým použitím váhy, otvorte priestor pre batérie a vytiahnite
zabezpečovací prvok.
1 Pre výmenu batérií, otvorte kryt priestoru pre batérie (4)
a vyberte z neho opotrebované články.
2 Na miesto opotrebovaných vložte dve batérie CR2032.
Dbajte na dodržanie správneho smerovania pólov batérií.
3 Nasaďte kryt na úložný priestor pre batérie.
Čistenie a údržba
Váhu čisťte pomocou jemne navlhčenej utierky. Váhu neponárajte do vody a nepoužívajte na jej čistenie žiadne chemické prostriedky.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné
prostredie. Ne­smú sa vyhadzovať z iným odpadom z domácnosti, odo­vzdajte ich do zberne
surovín. Pred vyhodením alebo odo­vzdaním
spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby
ste vybrali batérie z priestoru na batérie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
7
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Útmutatások a mérleg használatához
Műszaki adatok
A műszaki adatok a termék adattábláján vannak megadva.
A ZELMER mérleg teljesíti az érvényben levő szabványokat.
A termék CE jelzéssel van jelölve az adattáblán.
● Maximális súly: 150 kg.
● Minimális súly: 5 kg.
● A tömegmérés toleranciája: 5 kg-50 kg: +/- 0,3 kg,
100 kg: +/- 0,4 kg, 150 kg: +/- 0,5 kg.
● A tömegmérés élességey: 0,1 kg / 0,2 lb.
● Az elemek jelölése: CR2032.
A mérleg felépítése
1
2
3
4
Ne üsse meg
Kijelző
Gumi talpak
Mérési egység kapcsolója
Elemtartó rekesz (2 x CR2032)
Ne használja, és ne tárolja
nedves környezetben
1
Ha a mérleget hosszabb időn
keresztül nem használják,
vegye ki az elemet
Kerülje a túlterhelést
3
3
Ne tegyen semmi a mérlegre
Ne merítse vízbe
2
Ügyeljen rá, hogy ne
csússzon el a síkos lapon
8
4
4
BS1200-001_v01
A mérleg kezelése és működése
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1 Csomagolja ki a mérleget.
2 Húzza ki az elemek védelmét (lásd „Az elem cseréje”).
3 Állítsa be a kívánt mértékegységet a mérés egységének
kapcsolójával (3) (lásd „A mérés mértékegységének kiválasztása”).
A HASZNÁLAT MÓDJA
1 Állítsa a mérleget kemény és lapos felületre. Ne használja a berendezést szőnyegen, sem hajlékony felületeken.
2 Álljon a mérlegre, hogy a bekapcsoljon a berendezés, és
megkezdje a mérlegelést.
3 Várja meg az eredmény stabilizálódását (az érték kétszer villan fel).
4 A berendezés 10 másodpercnyi tétlenség után automatikusan kikapcsol.
Ha ismét használni szeretné a mérleget, nullázza ki az előző értékét, ehhez nyomja meg
a talpával a készüléket, és várja meg, amíg
a kijelzőn megjelenik a „ ” érték.
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Cserélje ki az elemet – a kijelzőn megjelenik a „ ” . szimbólum. A mérleg néhány másodperc után automatikusan
kikapcsol.
Túlterhelés jelzése – a kijelzőn megjelenik a „
”
szimbólum. Távolítsa el a terhet, hogy megelőzze a mérleg
meghibásodását.
ELEMCSERE
Az elemtartó rekesz a mérleg alsó felén található. Használatbavétel előtt nyissa ki az elemtartót, és húzza ki belőle
a védelmet.
1 Ha elemet kíván cserélni, nyissa ki az elemtartó fedelét
(4), és vegye ki a kimerült elemeket.
2 A kimerültek helyére tegyen be két CR2032 elemet.
Ügyeljen az elem megfelelő polaritásának betartására.
3 Zárja le az elemtartó fedelét.
Tisztítás és karbantartás
A mérleget enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne merítse
a mérleges vízbe, és ne használjon semmilyen vegyszert.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez.
Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad őket más háztartási
hulladékkal együtt kidobni, hanem le kell őket
adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása
vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása
előtt ne felejtse kivenni az elemtartóból az elemeket.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja
le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok
találhatók.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Mérés közben tartsa be a berendezés megengedett maximális terhelését, ami 150 kg.
A funkciók leírása
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
A berendezés automatikusan kikapcsol, ha 10 másodpercen
keresztül semmit nem csinál a mérleggel.
A MÉRÉS MÉRTÉKEGYSÉGENEK KIVÁLASZTÁSA
A berendezés rendelkezik egy, a súlymérés egységének
kiválasztására szolgáló funkcióval.
Az egység módosításához nyomja meg annyiszor a mértékegység kapcsolóját (3) (a mérleg alján található), amíg
a kívánt érték meg nem jelenik a kijelzőn.
Választható mértékegységek: kg – kilogramm,
lb – font, st lb – stone font.
BS1200-001_v01
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
9
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii cu privire la folosirea cântarului
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului. Cântarul electronic ZELMER îndeplineşte cerinţele
normelor în vigoare. Produs marcat cu simbolul CE pe plăcuţa de fabricaţie.
● Greutate maximală: 150 kg.
● Greutate minimală: 5 kg.
● Toleranţa de măsurare a greutăţii: 5 kg-50 kg: +/- 0,3 kg,
100 kg: +/- 0,4 kg, 150 kg: +/- 0,5 kg.
● Mărirea măsurării greutăţii: 0,1 kg / 0,2 lb.
● Modul de marcare a bateriilor: CR2032.
Construcţia cântarului
1
2
3
4
Nu îl loviţi
Display
Picioruşe de cauciuc
Comutatorul de schimbare a unităţii de măsurare
Lăcaş pentru baterii (2 x CR2032)
Nu îl folosiţi şi nu îl depozitaţi
în mediu umed
1
Dacă, cântarul nu este folosit
pentru o perioadă mai lungă
de timp, atunci trebuie să
scoateţi bateria
Evitaţi supraîncărcarea
3
3
Nu puneţi nimic pe suprafaţa
cântarului
Nu îl scufundaţi în apă
2
Aveţi grijă să nu alunecaţi pe
suprafaţa cântarului
10
4
4
BS1200-001_v01
Deservirea şi funcţionarea cântarului
Unităţile pe care le aveţi la alegere: kg – kilograme, lb – funţi, st lb – pietre funţi.
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1 Scoateţi cântarul din ambalaj.
2 Scoateţi elementul de protecţie al bateriei (vezi „Înlocuirea bateriei”).
3 Setaţi unitatea necesară cu ajutorul butonului de schimbare a unităţii de măsurare (3) (vezi „Selectarea unităţii de
măsurare”).
MOD DE UTILIZARE
1 Amplasaţi cântarul pe o suprafaţă tare şi plată. Nu folosiţi
dispozitivul pe covor şi nici pe suprafeţe flexibile.
2 Puneţi picioarele pe cântar pentru a porni dispozitivul şi
pentru a începe măsurătorile.
3 Aşteptaţi până ce se stabilizează rezultatul (valoarea va
licări de două ori).
4 Dispozitivul se va opri automat după circa 10 secunde de
nefolosire.
Dacă doriţi să folosiţi din nou cântarul, aduceţi
la zero valoarea precedentă, apăsaţi cu laba
piciorului pe dispozitiv şi aşteptaţi până ce pe
display va apare valoarea „ ”.
INDICATORI DE ATENŢIONARE
Schimbaţi bateria – pe display va apare simbolul „
Cântarul se va opri automat după câteva secunde.
”.
Indicatorul de supraîncărcare – pe display va apare simbolul „
”. Daţi la o parte greutatea, pentru a evita
defectarea cântarului.
În timpul procesului de cântărire respectaţi
încărcarea maximală permisă a dispozitivului şi
anume 150 kg.
Descrierea funcţiei
ÎNLOCUIREA BATERIEI
Lăcaşul pentru baterii se află pe partea inferioară a cântarului. Înainte de prima folosire, deschideţi lăcaşul respectiv şi
scoateţi elementul de siguranţă.
1 Pentru a înlocui bateria, deschideţi capacul lăcaşului
pentru baterii (4) şi scoateţi bateriile uzate.
2 Introduceţi două baterii CR2032 în locul celor uzate.
Acordaţi atenţie polarităţii corecte a bateriilor.
3 Închideţi la loc capacul lăcaşului pentru baterii.
Curăţare şi întreţinere
Cântarul poate fi curăţat cu ajutorul unei cârpe uşor umezite.
Nu scufundaţi cântarul în apă şi nu folosiţi substanţe chimice
corodante.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la
un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase
plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu le aruncaţi împreună cu deşeurile comunale. Predaţi-le la un centru de colectare. Înainte de a arunca aparatul
sau înainte de a-l preda la un centru de colectare trebuie să
scoateţi bateriile din compartiment.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
OPRIRE AUTOMATĂ
Dispozitivul se va opri automat dacă timp de circa 10
secunde nu va fi realizată nici o operaţiune.
SELECTAREA UNITĂŢII DE MĂSURARE
Dispozitivul posedă funcţia de selectare a unităţii de măsurare.
Pentru a schimba unitatea cântarului atingeţi butonul de
modificare a unităţilor de măsurare (3) (care se găseşte pe
partea inferioară a cântarului) până în momentul în care pe
display va fi redată valoarea dorită.
BS1200-001_v01
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
11
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары
Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
использования.
Указания по эксплуатации весов
Dane techniczne
Технические параметры указаны на информационном
табло изделия. Весы ZELMER выполняют требования
действующих норм. Изделие помечено знаком CE на
информационном табло.
● Максимальный вес: 150 кг.
● Минимальный вес: 5 кг.
● Допустимые отклонения: 5 кг-50 кг: +/- 0,3 кг, 100 кг:
+/- 0,4 кг, 150 кг: +/- 0,5 кг.
● Увеличение допустимого отклонения: 0,1 кг / 0,2 lb.
● Пометки батарейки: CR2032.
Строение весов
1
2
3
4
Не ударять
Монитор
Резиновые стопы
Переключатель смены единицы измерения
Хранилище для батарей (2 x CR2032)
Не использовать и не
хранить во влажной среде
1
Если весы не используются
в течении длительного
времени, выньте батарейку
Избегать перевеса
3
3
Не складывать ничего
наверху весов
Не погружать в воде
2
Следить, чтобы не
поскользнуться на слизкой
плите
12
4
4
BS1200-001_v01
Обслуживание и действие весов
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1 Выньте весы из упаковки.
2 Выньте обеспечение батареи (см. «Замена батареи»).
3 Установите необходимую единицу кнопкой смены
единицы измерения (3) (см. «Выбор единицы измерения»).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1 Поставьте весы на твердой и плоской поверхности.
Не используйте прибор на ковре или на прогибаемых
поверхностях.
2 Станьте на весы, чтобы включить прибор и начать
взвешивание.
3 Подождите стабилизации результата (двойное мигание значения).
4 Прибор выключится автоматически после около 10
секунд бездействия.
Если хотите повторно использовать
весы, обнулите предыдущее значение,
нажмите стопой прибор и подождите, пока
на мониторе появится значение „ ”.
УКАЗАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Замените батарею – на мониторе появится символ
„ ”. Весы выключатся автоматически после нескольких секунд.
Указатель перевеса – На мониторе появится символ
„
”. Уберите перевес, чтобы предупредить повреждение весов.
Во время взвешивания придерживайтесь
максимально допустимой нагрузки прибора равного 150 кг.
Описание функций
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Доступные для выбора единицы: kg – килограммы, lb – фунты, st lb – стоуны.
ЗАМЕНА БАТАРЕЙ
Хранилище для батарей находится в нижней части
весов. Перед первым использованием откройте хранилище и выньте обеспечение.
1 Чтобы заменить батарею, откройте крышку хранилища для батарей (4) и выньте использованные батареи.
2 Вложите две батареи CR2032 вместо использованных. Обратите внимание на сохранение правильной
полярности батарей.
3 Закройте крышку хранилища для батарей.
Чистка и хранение
Чистите весы слегка увлажненной тряпочкой. Не погружайте весы в воде, не используйте едких химических
средств.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для
пластика.
Запрещается выбрасывать использованные батарейки
в обычный смешанный мусор (токсичные тяжелые
металлы). Их следует сдавать в специализированные
пункты сбора отработанных батареек и акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора
выньте из него батарейки.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Прибор выключится автоматически, если через около 10
секунд не будет выполняться никакая операция.
ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Прибор обладает функцией выбора единицы измерения.
Чтобы изменить единицу, нажмите кнопку изменения
единицы измерения (3) (которая находится в нижней
части весов), пока на мониторе не появится требуемое
значение.
BS1200-001_v01
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
13
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Указания касаещи използването на
везната
Технически данни
Техническите параметри се намират в информационната
табела на уреда.
Везната ZELMER отговаря на изискванията на действащите норми. Уредът е обозначен със знак CE на информационната табела.
● Максимално тегло: 150 кг.
● Минимално тегло: 5 кг.
● Толерантност при измерване на теглото: 5 кг-50 кг:
+/- 0,3 кг, 100 кг: +/- 0,4 кг, 150 кг: +/- 0,5 кг.
● Увеличение на измерваното тегло: 0,1 кг / 0,2 lb.
● Означение на батериите: CR2032.
Елементи на везната
1
2
3
4
Не удряйте
Ако не използвате везната
през продължително време
извадете батериите
Дисплей
Гумени крачета
Превключвател за смяна на единиците за мярка
Място за батериите (2 x CR2032)
Не използвайте и не
съхранявайте във влажно
място
1
Избягвайте
претоварвания
3
3
Не съхранявайте нищо на
повърхността на везната
Не потапяйте във вода
2
Внимавайте да не се
подхлъзнете на плочата на
везната
14
4
4
BS1200-001_v01
Обслужване и работа на везната
ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА
1 Извадете везната от опаковката.
2 Извадете предпазната лента от батериите (вижте
„Смяна на батериите”).
3 Настройте желаната единица с помощта на бутона
за смяна на единиците за измерване (3) (вижте „Избор
на единица за измерване”).
НАЧИН НА УПОТРЕБА
1 Поставете везната на равна стабилна повърхнина.
Не използвайте уреда на килими, нито на еластични
повърхнини.
2 Станете на везната, за да включите уреда и да започнете измерването.
3 Почакайте на стабилизиране на резултата (двукратно
мигане на стойностите).
4 Уреда се изключва автоматично след около 10
секунди бездействие.
Ако искате отново да използвате везната,
нулирайте предишните стойности, натискайки с крак на уреда и почакайте докато на
дисплея не се появи стойност „ ”.
ПРЕДУПРЕЖДАВАЩИ ЗНАЦИ
Смяна на батериите – на дисплея се появява символа
„ ”. Везната се изключва автоматично след няколко
секунди.
Показател за претоварване – на дисплея се появява
символа „
”. Премахнете натоварването, за да
предотвратите повреда на везната.
По време на мерене не преминавайте максимално допустимото натоварване на
везната, което е 150 kg.
Описание на функциите
АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Уредът автоматично се изключва ако в продължение на
около 10 секунди не се извършва никаква операция.
Възможните единици за измерване са: kg –
килограми, lb – паунд, st lb – стоун паунд.
СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ
Мястото на батериите се намира на долната страна на
везната. Преди първото използване, отворете капка на
батериите и извадете предпазващата лента от батериите.
1 За да смените батериите, отворете капака предпазващ батериите (4) и извадете изтощените батерии.
2 Сложете две батерии CR2032 на мястото на старите.
Обърнете внимание на запазване на правилната посока
на полюсите на батериите.
3 Затворете капака предпазващ батериите.
Чистене и поддържане
Чистете везната с влажна кърпа. Не потапяйте везната
във вода, не използвайте разяждащи химически препарати за чистене на уреда.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази
цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера
за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за околната
среда. Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите
домакински отпадъци, а трябва да се предадат в пункт
за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето
или предаването на уреда в пункт за събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от
мястото им.
Изхабения уред предайте в съответния
пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни части
могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
ИЗБОР НА ЕДИНИЦА ЗА МЕРЕНЕ
Уредът е съоръжен с функция за избор на мерните единици.
За да смените единицата за измерване натискайте
бутона за смяна на единицата за измерване (3) (намира
се на долната част на везната) докато на дисплея не се
появи желаната от вас единица.
BS1200-001_v01
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
15
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з використання ваги
Технічні параметри
Технічні параметри вказані на інформаційному табло
виробу. Вага ZELMER виконує вимоги діючих норм. Виріб
позначено знаком CE на інформаційному табло.
● Максимальна вага: 150 кг.
● Мінімальна вага: 5 кг.
● Допустимі відхилення: 5 кг-50 кг: +/- 0,3 кг, 100 кг:
+/- 0,4 кг, 150 кг: +/- 0,5 кг.
● Збільшення допустимого відхилення: 0,1 кг / 0,2 lb.
● Помітки батарейки: CR2032.
Будова ваги
1
2
3
4
Не вдаряти
Якщо вага не використовується протягом тривалого
часу, вийміть батарейку
Монітор
Резинові стопи
Перемикач зміни одиниці виміру
Схов для батарей (2 x CR2032)
Не використовувати і не
зберігати у вологому
середовищі
1
Уникати перевантаження
3
3
Не складати нічого зверху
ваги
Не занурювати у воді
2
Слідкувати, щоб не
послизнутися на слизькій
вазі
16
4
4
BS1200-001_v01
Обслуговування та дія ваги
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1 Вийміть вагу із упаковки.
2 Вийміть забезпечення батареї (див. «Заміна батарей»).
3 Встановіть необхідну одиницю кнопкою зміни одиниці
вимірювання (3) (див. «Вибір одиниці вимірювання»).
ВИКОРИСТАННЯ
1 Поставте вагу на твердій та пласкій поверхні. Не
використовуйте прилад на килимі або на прогнутих
поверхнях.
2 Станьте на вагу, щоб включити прилад і розпочати
зважування.
3 Зачекайте на стабілізацію результату (подвійне
мигання значення).
4 Прилад виключиться автоматично після близько 10
секунд бездіяльності.
Якщо бажаєте повторно використати
вагу, обнуліть попереднє значення, натисніть стопою прилад і зачекайте, доки на
моніторі з’явиться значення „ ”.
ВКАЗІВНИКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Замініть батарею – на моніторі з’явиться символ „ ”.
Вага виключиться автоматично після декількох секунд.
Вказівник надваги – на моніторі з’явиться символ
„
”. Заберіть надвагу, щоб попередити пошкодження ваги.
Під час зважування дотримуйтесь максимально допустимого навантаження приладу, що становить 150 кг.
Опис функцій
Доступні для вибору одиниці: kg – кілограми, lb – фунти, st lb – стоуни.
ЗАМІНА БАТАРЕЙ
Схов для батарей знаходиться знизу ваги. Перед першим
використанням відкрийте схов та вийміть забезпечення.
1 Щоб замінити батарею, відкрийте кришку схову для
батарей (4) і вийміть використані батареї.
2 Вкладіть дві батареї CR2032 замість використаних.
Зверніть увагу на збереження правильної полярності
батарей.
3 Закрийте кришку схову для батарей.
Чистка і зберігання
Чистіть вагу злегка зволоженою ганчіркою. Не занурюйте
вагу у воді, не використовуйте їдких хімічних засобів.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону
навколишнього природного середовища. Це
не є трудним, ні надто коштовним. З цією
метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) кинути в контейнер для пластиків.
Батареї містять шкідливі для природного середовища
речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими
відходами, здайте їх до пункту збору вторинної сировини.
Перед тим як викинути або здати обладнання до пункту
вторинної сировини, потрібно пам’ятати про вийняття
батарей зі сховища для батарей
Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт
складування, тому що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні можуть складати шкідливу дію для
середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
АВТОМАТИЧНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ
Прилад виключиться автоматично, якщо через близько
10 секунд не буде виконуватися жодна операція.
ВИБІР ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ
Прилад наділений функцією вибору одиниці вимірювання.
Щоб змінити одиницю, натисніть кнопку вимірювання
одиниці вимірюванняя (3) (яка знаходиться знизу ваги),
доки на моніторі не з’явиться необхідне значення.
BS1200-001_v01
17
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
18
BS1200-001_v01
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction manual for future reference.
Handling instructions
Technical data
Technical parameters are stated on the rating plate. ZELMER
scales meet the requirements of relevant standards. The
product is CE marked on the rating plate.
● Maximum load: 150 kg.
● Minimum load: 5 kg.
● Measurement range and accuracy: 5 kg-50 kg: +/- 0,3 kg,
100 kg: +/- 0,4 kg, 150 kg: +/- 0,5 kg.
● Graduation: 0,1 kg / 0,2 lb.
● Battery type: CR2032.
Features
1
2
3
4
Do not hit
Display
Rubber feet
Unit selection switch
Battery compartment (2 x CR2032)
Do not use or store in humid
locations
1
Remove batteries if appliance
is not to be used for a long
period of time
Avoid overloading
Do not place any objects on
the surface of the appliance
Do not immerse in water
3
3
2
Be careful not to slip when
you step on the scale
4
4
BS1200-001_v01
19
CHANGING BATTERIES
Use and Operation
BEFORE FIRST USE
1 Unpack the appliance.
2 Remove the battery safety strip (see “Changing batteries”).
3 Set the required measurement unit using selection switch
(3) (see “Measurement Unit Selection”).
USE
1 Place the appliance on a hard, level surface. Do not use
your scales on carpets or any other soft surfaces.
2 Stand on the scales with both feet to switch it on and
start measurement.
3 Wait for the reading to settle (it will blink twice on the display).
4 The appliance will turn off automatically after ca. 10 seconds of inactivity.
If you want to use your scales again, cancel
the previous value, press down on the appliance with your foot and wait until the display
shows „ ”.
ALERT INDICATORS
Replace the batteries – the display will show „ ”. The
appliance will turn off automatically after a few seconds.
Overload indicator – the display will show „
the excess weight off the scale to avoid damage.
”. Take
The battery compartment is situated at the bottom of the
appliance. Before the first use, open the compartment and
remove the safety strip.
1 To change batteries, open the battery compartment lid
(4) and remove the depleted batteries.
2 Replace the depleted batteries with two new CR2032
batteries, observing the correct polarity.
3 Close the battery compartment lid.
Cleaning and maintenance
Clean with a slightly damp cloth. Do not immerse the scales
in water. Do not use caustic chemical detergents.
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to protect the environment. It is neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Batteries contain substances harmful to the
natural environment. Do not throw them away
with other household waste. Return used batteries to recycling points. Before disposing of
or returning the appliance to a recycling point
make sure to remove the batteries from the
battery compartment.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting
point as the components of the appliance may pose a threat
to the environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
When using the appliance, do not exceed the
maximum permitted load of 150 kg.
Description of functions
AUTOMATIC SHUT-OFF
The appliance will shut off automatically after ca. 10 seconds
of inactivity.
MEASUREMENT UNIT SELECTION
The appliance enables you to select the unit of measurement.
To change the unit press the measurement unit selection
button (3) (located on the underside of the appliance) to the
required setting.
Available units: kg – kilograms, lb – pounds,
st lb – stones.
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or
due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in advance.
BS1200-001_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement