Zelmer | ZBS25000 (BS2500) | User manual | Zelmer ZBS25000 (BS2500) User Manual

Zelmer ZBS25000 (BS2500) User Manual
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WAGA OSOBOWA Typ BS2500
2–4
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
OSOBNÍ VÁHA Typ BS2500
5–7
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
OSOBNÁ VÁHA Typ BS2500
8–10
HU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FÜRDŐSZOBA MÉRLEG BS2500 Típus
11–13
RO
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CÂNTAR PERSONAL Tip BS2500
14–16
RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЕСЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ЛЮДЕЙ Tип BS2500
17–19
BG
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ВЕЗНА ЗА ПРЕТЕГЛЯНЕ НА ХОРАТА Тип BS2500
20–22
UA
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ВАГА ПЕРСОНАЛЬНА Тип BS2500
23–25
EN
USER MANUAL
PERSONAL SCALE Type BS2500
26–28
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Wskazówki dotyczące użytkowania wagi
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu. Waga ZELMER spełnia wymagania obowiązujących
norm. Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej. Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
● Maksymalna waga: 150 kg.
● Minimalna waga: 2 kg.
● Tolerancja pomiaru masy: 2 kg - 100 kg: +/- 300 g,
101 kg - 149.9 kg: +/- 400 g, 150 kg: +/- 500 g.
● Przyrost pomiaru masy: 0,1 kg.
● Oznaczenie baterii: 1,5 V AAA.
Budowa wagi
Nie uderzać
Nie używać ani nie
przechowywać w wilgotnym
środowisku
1
2
3
4
5
6
Wyświetlacz
Gumowe stopki
Przełącznik jednostki pomiaru
Przełącznik wersji językowej lektora
Pokrętło regulacji głośności
Schowek na baterie (4 x 1,5 V AAA)
1
Jeżeli waga nie jest używana
przez dłuższy czas wyjmij
baterie
Unikać przeciążenia
Nie układać niczego na
wierzchu wagi
Nie zanurzać w wodzie
2
4
3
5
6
4
Uważać, aby nie poślizgnąć
się na śliskiej płycie
2
3
6
BS2500-001_v03
Obsługa i działanie wagi
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1 Wypakuj wagę z opakowania.
2 Włóż odpowiednie baterie do schowka na baterie (patrz
„Wymiana baterii”).
3 Ustaw wymaganą jednostkę wagi przełącznikiem jednostki pomiaru (3) (patrz „Wybór jednostki pomiaru”).
4 Ustaw wersję językową lektora za pomocą przełącznika
języka lektora (4) (patrz „Wybór języka”).
5 Za pomocą pokrętła regulacji głośności (5) ustaw wymagany poziom głośności.
SPOSÓB UŻYCIA
1 Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni. Nie używaj urządzenia na dywanie, ani na elastycznych powierzchniach.
2 Naciśnij stopą wagę.
3 Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „ ”.
4 Stań na wadze i poczekaj na ustabilizowanie się wyniku
(jednokrotne mignięcie).
5 Lektor w wybranej wersji językowej poinformuje o zważonej wartości (dwukrotnie).
6 Po zejściu z wagi, urządzenie wyłączy się automatycznie
po około 15 sekundach bezczynności.
WSKAŹNIKI OSTRZEGAWCZE
Wymień baterię – na wyświetlaczu pojawi się symbol „
Waga wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.
”.
Wskaźnik przeciążenia – na wyświetlaczu pojawi się symbol „
”. Usuń obciążenie, aby zapobiec uszkodzeniu
wagi.
Podczas ważenia przestrzegaj maksymalnego
dopuszczalnego obciążenia urządzenia wynoszącego 150 kg.
Błąd ważenia – na wyświetlaczu pojawi się symbol „ ”.
Ponów ważenie.
Opis funkcji
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Urządzenie wyłączy się automatycznie jeśli przez około 20
sekund nie będzie wykonywana żadna operacja.
WYBÓR JEDNOSTKI POMIARU
Urządzenie posiada funkcję wyboru jednostki pomiaru.
Aby zmienić jednostkę przesuń przełącznik jednostki pomiaru
(3) (znajdujący się na spodzie wagi) na wymaganą wartość.
WYBÓR JĘZYKA
Urządzenie posiada funkcję głosową. Ważona wartość jest
odczytywana w wybranej wersji językowej.
Aby ustawić wymaganą wersję językową przesuń przełącznik wersji językowej (4) (znajdujący się na spodzie wagi) na
wymaganą wartość.
Jeśli chcesz ponownie skorzystać z wagi, wyzeruj poprzednią wartość, naciśnij stopą urządzenie i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się
wartość „ ”.
BS2500-001_v03
3
WYMIANA BATERII
Schowek na baterie znajduje się na spodzie wagi.
1 Aby wymienić baterie, otwórz pokrywkę schowka na
baterie (6) i wyjmij zużyte baterie.
2 Włóż cztery baterie 1,5 V AAA na miejsce zużytych.
Zwróć uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości
baterii.
3 Zamknij pokrywę schowka na baterie.
Czyszczenie i konserwacja
Czyść wagę lekko zwilżoną szmatką. Nie zanurzaj wagi
w wodzie, ani nie używaj żrących środków chemicznych.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami
gospodarstwa domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych
należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka
na baterie.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
4
BS2500-001_v03
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
použít i během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro používání váhy
Technické údake
Technické parametry jsou uvedené na typovém štítku
výrobku. Váha ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Výrobek je označen znakem CE na typovém štítku.
● Maximální hmotnost: 150 kg.
● Minimální hmotnost: 2 kg.
● Tolerance měření hmotnosti: 2 kg - 100 kg: +/- 300 g,
101 kg - 149.9 kg: +/- 400 g, 150 kg: +/- 500 g.
● Stupnice vážení: 0,1 kg.
● Označení baterií: 1,5 V AAA.
Popis váhy
Vyvarujte se úderu
Nepoužívejte ani
neuchovávejte ve vlhkém
prostředí
1
2
3
4
5
6
Displej
Gumové podložky
Přepínač měřících jednotek
Přepínač jazykové verze lektora
Knoflík hlasitosti
Schránka na baterie (4 x 1,5 V AAA)
1
Jestliže nebudete váhu delší
dobu používat, vyjměte
baterie
Nepřetěžujte
Nepokládejte na váhu žádné
předměty
Neponořujte do vody
2
4
3
5
6
4
3
Vyvarujte se uklouznutí na
kluzkém povrchu
6
BS2500-001_v03
5
Obsluha a použití váhy
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VÝSTRAŽNÉ SIGNÁLY
Vyměňte baterie – na displeji se zobrazí symbol „
se automaticky vypne po několika sekundách.
1 Rozbalte váhu.
2 Do přihrádky na baterie vložte správné baterie (viz.
„Výměna baterií”).
3 Nastavte požadovanou váhovou jednotku přepínačem
měřících jednotek (3) (viz. „Volba váhové jednotky”).
4 Nastavte jazykovou mutaci pomocí přepínače jazykové
mutace (4) (viz. „Volba jazyka”).
5 Knoflíkem hlasitosti (5) nastavte požadovanou úroveň
hlasitosti.
Ukazatel přetížení – na displeji se zobrazí symbol „
Odstraňte zátěž, aby nedošlo k poškození váhy. ZPŮSOB POUŽIT
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
1 Postavte váhu na tvrdém a plochém povrchu. Nepoužívejte váhu na koberci, ani na elastických plochách.
2 Stiskněte váhu nohou.
3 Počkejte dokud se na displeji nezobrazí hodnota „ ”.
4 Postavte se na váze a počkejte, dokud výsledek nebude
stabilní (jedno bliknutí).
5 Lektor ve zvolené jazykové verzi sdělí naměřenou hodnotu vážení (dvakrát).
6 Váha se po opuštění automaticky vypne po cca 15 vteřinách nečinnosti.
”. Váha
”.
Během vážení dodržujte maximální dovolenou
zátěž spotřebiče 150 kg.
Chyba vážení – na displeji se zobrazí symbol „ ”. Opakujte
vážení.
Popis funkcí
Váha se automaticky vypne v případě, že nebude provedená
po dobu cca 20 sekund žádná operace.
VOLBA MĚRNÉ JEDNOTKY
Zařízení je vybaveno funkcí volby měrné jednotky.
Pro změnu jednotky přepněte přepínač měrné jednotky (3)
(najdete jej na spodní straně váhy) na požadovanou jednotku.
VOLBA JAZYKA
Zařízení je vybaveno hlasovou funkcí. Naměřená hodnota je
přečtena nahlas ve vybraném jazyce.
Pro nastavení požadovaného jazyka přepněte přepínač
jazyka (4) (najdete jej na spodní straně váhy) na požadovaný
jazyk.
Pokud chcete vážit ještě jednou, vynulujte
předcházející naměřenou hodnotu, stiskněte
nohou zařízení a počkejte, až se na displeji zobrazí hodnota „ ”.
6
BS2500-001_v03
VÝMĚNA BATERIÍ
Přihrádka na baterie se nachází na spodní straně váhy.
1 Za účelem výměny baterie otevřete kryt schránky na
baterie (6) a vyjměte použité baterie.
2 Vložte čtyři baterie 1,5 V AAA na místo těch použitých.
Dejte pozor na správnou polaritu baterií.
3 Uzavřete kryt schránky na baterie.
Čištění a údržba
Váhu čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Neponořujte váhu
do vody ani nepoužívejte agresivní chemikálie.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí.
Nevyhazujte je spolu s ostatním opadem z domácnosti,
ale odevzdejte je na sběrném místě. Před likvidací nebo
odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin,
vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
BS2500-001_v03
7
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Návod na obsluhu osobnej váhy
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku výrobku.
Váha ZELMER spĺňa požiadavky platných noriem. Výrobok
je na typovom štítku označený značkou CE.
● Maximálna hmotnosť: 150 kg.
● Minimálna hmotnosť: 2 kg.
● Tolerancia merania hmotnosti: 2 kg - 100 kg: +/- 300 g,
101 kg - 149.9 kg: +/- 400 g, 150 kg: +/- 500 g.
● Stupnica merania hmotnosti: 0,1 kg.
● Typové označenie batérie: 1,5 V AAA.
Konštrukcia váhy
Vyhnite sa nárazom váhy
o podlahu
alebo iné predmety
Nepoužívajte a neskladujte
váhu vo vlhkom prostredí
1
2
3
4
5
6
Displej
Gumové nožičky
Prepínač jednoty merania
Prepínač jazykovej verzie lektora
Otočný gombík regulácie hlasitosti
Priestor pre batérie (4 x 1,5 V AAA)
1
V prípade, že váhu nebudete
používať dlhší čas, vyberte
z nej batérie
Vyhnite sa prílišnému
zaťaženiu váhy
Na váhe neskladujte žiadne
predmety
Váhu neponárajte do vody
2
4
3
5
6
4
Pri vážení buďte opatrný, aby
ste sa na klzkej doske váhy
nepošmykli
8
3
6
BS2500-001_v03
Obsluha a práca s váhou
PRED PRVÝM POUŽITÍM
1 Váhu vyberte z balenia.
2 Vložte primerané batérie do priestoru pre batérie (pozri
„Výmena batérií”).
3 Nastavte požadovanú jednotku pomocou prepínača jednotiek merania váhy (3) (pozri „Voľba jednotiek merania váhy”).
4 Nastavte jazyk pre obsluhu váhy pomocou prepínača pre
nastavenie jazyka (4) (pozri „Nastavenie jazyka”).
5 Pomocou otočného gombíka regulácie hlasitosti (5)
nastavte požadovanú úroveň hlasitosti.
POUŽÍVANIE VÁHY
1 Váhu položte na pevnom a rovnom povrchu. Nepoužívajte váhu, ak je položená na koberci alebo na iných mäkkých materiáloch.
2 Dotknite sa Vašim chodidlom váhy.
3 Počkajte kým sa na displeji nezobrazí hodnota „ ”.
4 Postavte sa na váhu a počkajte, kým sa výsledok merania váhy na displeji neustáli (výsledok blikne raz).
5 Lektor vo vybranej jazykovej verzii poinformuje o odváženej hodnote (dvakrát).
6 Po zostúpení z váhy, sa váha automaticky v priebehu
približne 15 sekúnd, vypne.
VÝSTRAŽNÉ POKYNY
Vymeňte batériu – na displeji sa zobrazí symbol „ ”. Váha
sa automaticky vypne po uplynutí niekoľkých sekúnd.
Indikátor prílišného zaťaženia – na displeji sa zobrazí symbol „
”. Odstráňte zaťaženie, aby ste predišli poškodeniu váhy.
Počas váženia dbajte na zachovanie maximálneho prípustného zaťaženia váhy, ktoré predstavuje hodnotu 150 kg.
Chyba pri vážení – na displeji sa zobrazí symbol „ ”. Opakujte váženie.
Opis funkcií
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
Spotrebič sa automaticky vypne v prípade, ak po dobu približne 20 sekúnd na váhe nevykonáte žiadnu činnosť.
VOĽBA JEDNOTKY MIERY
Zariadenie má funkciu voľby jednotky miery.
Ak chcete zmeniť jednotu miery, presuňte prepínač jednotky
miery (3) (nachádza sa na spodnej strane váhy) na požadovanú hodnotu.
VÝBER JAZYKA
Zariadenie má funkciu hlasu. Odvážená hodnota bude prečítaná v zvolenom jazyku.
Ak chcete nastaviť požadovaný jazyk, presuňte prepínač
jazyka (4) (nachádza sa na spodnej strane váhy) na požadovanú hodnotu.
Ak chcete váhu použiť opakovane, vynulujte
predchádzajúcu hodnotu, stlačte chodidlom
zariadenie a počkajte, kým sa na displeji
zobrazí hodnota „ ”.
BS2500-001_v03
9
VÝMENA BATÉRIÍ
Kryt bateriek sa nachádza na spodku váhy.
1 Pre výmenu batérií, otvorte kryt priestoru pre batérie (6)
a vyberte z neho opotrebované články.
2 Na miesto opotrebovaných vložte štyri batérie 1,5 V AAA.
Dbajte na dodržanie správneho smerovania pólov batérií.
3 Nasaďte kryt priestoru pre batérie.
Čistenie a údržba
Váhu čisťte pomocou jemne navlhčenej utierky. Váhu neponárajte do vody a nepoužívajte na jej čistenie žiadne chemické prostriedky.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Ne­
smú sa vyhadzovať z iným odpadom z domácnosti, odo­
vzdajte ich do zberne surovín. Pred vyhodením alebo odo­
vzdaním spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby ste
vybrali batérie z priestoru na batérie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
10
BS2500-001_v03
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Útmutatások a mérleg használatához
Műszaki adatok
A műszaki adatok a termék adattábláján vannak megadva.
A ZELMER mérleg teljesíti az érvényben levő szabványokat.
A termék CE jelzéssel van jelölve az adattáblán.
● Maximális súly: 150 kg.
● Minimális súly: 2 kg.
● A tömegmérés toleranciája: 2 kg - 100 kg: +/- 300 g,
101 kg - 149.9 kg: +/- 400 g, 150 kg: +/- 500 g.
● A tömegmérés élessége: 0,1 kg.
● Az elemek jelölése: 1,5 V AAA.
A mérleg felépítése
Ne üsse meg
Ne használja, és ne tárolja
nedves környezetben
1
2
3
4
5
6
Kijelző
Gumitalpak
Mérési egység kapcsolója
Nyelvi lektor választókapcsolója
Hangerőszabályozó tekerőkapcsolója
Elemtartó rekesz (4 x 1,5 V AAA)
1
Ha a mérleget hosszabb időn
keresztül nem használják,
vegye ki az elemet
Kerülje a túlterhelést
Ne tegyen semmi a mérlegre
Ne merítse vízbe
2
4
3
5
6
4
3
Ügyeljen rá, hogy ne
csússzon el a síkos lapon
6
BS2500-001_v03
11
A mérleg kezelése és működése
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1 Csomagolja ki a mérleget.
2 Tegyen megfelelő elemet az elemtartóba (lásd „Az akkumulátor cseréje”).
3 Állítsa be a kívánt mértékegységet a mérés egységének
kapcsolójával (3) (lásd „A mérleg mértékegységének kiválasztása”).
4 Állítsa be a felolvasás nyelvét a beszédszintetizátor nyelvének kapcsolójával (4) (lásd „Nyelv kiválasztása”).
5 A hangerőszabályozó tekerőkapcsolója (5) segítségével
állítsa be a kívánt hangerőt.
A HASZNÁLAT MÓDJA
1 Állítsa a mérleget kemény és lapos felületre. Ne használja a berendezést szőnyegen, sem rugalmas felületeken.
2 Nyomja meg a talpával a mérleget.
3 Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a „ ” érték.
4 Álljon a mérlegre, és várja meg, amíg az eredmény megnyugszik (egyszer villan).
5 A kiválasztott nyelvi lektor bemondja a mért súlyt (kétszer).
6 Miután lelépett a mérlegről, a berendezés 15 másodpercnyi tétlenség után automatikusan kikapcsol.
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Cserélje ki az elemet – a kijelzőn megjelenik a „ ” szimbólum. A mérleg néhány másodperc után automatikusan
kikapcsol.
Túlterhelés jelzése – a kijelzőn megjelenik a „
” szimbólum. Távolítsa el a terhelést, hogy megelőzze a mérleg
sérülését.
Mérés közben tartsa be a berendezés megengedett maximális terhelését, amit 150 kg.
Mérési hiba – a kijelzőn megjelenik a „ ” szimbólum. Ismételje meg a mérést.
A funkciók leírása
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
A berendezés automatikusan kikapcsol, ha 20 másodpercen
keresztül semmit nem csinál a mérleggel.
MÉRTÉKEGYSÉG VÁLASZTÁS
A készülék mértékegység választó funkcióval is rendelkezik.
A mértékegység megváltoztatásához tolja arrébb (a mérleg
alján található) mértékegység választó tolókapcsolóját (3)
a megfelelő mértékegységre.
NYELV KIVÁLASZTÁSA
A készülék hang funkcióval is rendelkezik. A mért értéket
a készülék a kiválasztott nyelven leolvassa.
A nyelv kiválasztásához tolja (a mérleg alján található) nyelvválasztó kapcsolót (4) a megfelelő helyzetbe.
Amennyibe újra használni kívánja a mérleget,
nullázza le az előzőleg mért értéket, nyomja
meg lábbal a készüléket és várja meg míg megjelenik a „ ” érték.
12
BS2500-001_v03
AZ ELEM CSERÉJE
Az elemek a mérleg alján találhatók.
1 Ha elemet kíván cserélni, nyissa ki az elemtartó fedelét
(6), és vegye ki a kimerült elemeket.
2 Tegyen be négy darab 1,5 V AAA elemet a kimerültek
helyére. Ügyeljen a megfelelő polaritás betartására.
3 Zárja le az elemtartó fedelét.
Tisztítás és karbantartás
A mérleget enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne merítse
a mérleges vízbe, és ne használjon semmilyen vegyszert.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez.
Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad őket más háztartási
hulladékkal együtt kidobni, hanem le kell őket
adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása
vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása
előtt ne felejtse kivenni az elemtartóból az elemeket.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja
le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok
találhatók.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
BS2500-001_v03
13
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii cu privire la folosirea cântarului
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului. Cântarul electronic ZELMER îndeplineşte cerinţele
normelor în vigoare. Produs marcat cu simbolul CE pe plăcuţa de fabricaţie.
● Greutate maximală: 150 kg.
● Greutate minimală: 2 kg.
● Toleranţa de măsurare a greutăţii: 2 kg - 100 kg: +/- 300 g,
101 kg - 149.9 kg: +/- 400 g, 150 kg: +/- 500 g.
● Mărirea măsurării greutăţii: 0,1 kg.
● Modul de marcare a bateriilor: 1,5 V AAA.
Construcţia cântarului
Nu îl loviţi
Nu îl folosiţi şi nu îl depozitaţi
în mediu umed
1
2
3
4
5
6
Display
Picioruşe de cauciuc
Comutatorul unităţii de măsură
Comutator versiune limbă mesaje sonore
Buton ajustare volum
Lăcaş pentru baterii (4 x 1,5 V AAA)
1
Dacă, cântarul nu este folosit
pentru o perioadă mai lungă
de timp, atunci trebuie să
scoateţi bateria
Evitaţi supraîncărcarea
2
Nu puneţi nimic pe suprafaţa
cântarului
4
3
Nu îl scufundaţi în apă
5
6
4
Aveţi grijă să nu alunecaţi pe
suprafaţa cântarului
14
3
6
BS2500-001_v03
Deservirea şi funcţionarea cântarului
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1 Scoateţi cântarul din ambalaj.
2 Introduceţi bateriile corespunzătare în compartimentul
pentru baterii (vezi „Înlocuirea bateriei”).
3 Setaţi unitatea dorită cu ajutorul comutatorului unităţii de
măsură (3) (vezi „Selectarea unităţii cântarului”).
4 Setaţi limba lectorului cu ajutorul comutatorului limbii lectorului (4) (vezi „Selectarea limbii”).
5 Folosiţi butonul de setare a volumului (5) pentru a seta
nivelul dorit de volum.
MOD DE UTILIZARE
1 Amplasaţi cântarul pe o suprafaţă tare şi plată. Nu folosiţi
dispozitivul pe covor şi nici pe suprafeţe flexibile.
2 Apăsaţi cântarul cu laba piciorului.
3 Aşteptaţi până ce pe display va apare valoarea „ ”.
4 Urcaţi-vă pe cântar şi aşteptaţi până ce rezultatul se va
stabiliza (o singură licărire).
5 Mesajele sonore în versiunea de limbă selectată vă informează despre valoarea cântărită (de două ori).
6 După ce aţi coborât de pe cântar dispozitivul se va opri
automat după circa 15 secunde de ne-utilizare.
INDICATORI DE ATENŢIONARE
Înlocuieşte bateria – pe display va apare simbolul „
Cântarul se va opri automat după câteva secunde.
”.
Indicatorul de supraîncărcare – pe display va apare simbolul „
”. Îndepărtaţi sarcina pentru a nu permite deteriorarea cântarului.
În timpul procesului de cântărire respectaţi
încărcarea maximală permisă a dispozitivului şi
anume 150 kg.
Eroare de cântărire – pe display va apare simbolul „ ”.
Repetaţi procesul de cântărire.
Descrierea funcţiei
OPRIRE AUTOMATĂ
Dispozitivul se va opri automat dacă timp de circa 20
secunde nu va fi realizată nici o operaţiune.
SELECTARE UNITATE DE MĂSURĂ
Aparatul este dotat cu funcţia de selectare a unităţii de
măsură.
Pentru a schimba unitatea de măsură mişcaţi comutatorul
unităţii de măsură (3) (situat pe partea din inferioară a cântarului) la valoarea necesară.
SELECTAREA LIMBII
Aparatul este dotat cu funcţia de mesaje sonore. Valoarea
cântărită este citită în limba selectată.
Pentru a seta limba dorită mişcaţi comutatorul de limbă (4)
(situat pe partea inferioară a cântarului) la valoarea cerută.
Dacă doriţi să folosiţi din nou cântarul, resetaţi
valoarea anterioară, apăsaţi aparatul cu piciorul
şi aşteptaţi până când pe afişaj apare valoarea
„ ”.
BS2500-001_v03
15
ÎNLOCUIREA BATERIEI
Compartimentul pentru baterii este situat pe partea inferioară
a cântarului.
1 Pentru a înlocui bateria, deschideţi capacul lăcaşului
pentru baterii (6) şi scoateţi bateriile uzate.
2 Introduceţi patru baterii noi 1,5 V AAA în locul celor
uzate. Acordaţi atenţie polarităţii corecte a bateriilor.
3 Închideţi la loc capacul lăcaşului pentru baterii.
Curăţare şi întreţinere
Cântarul poate fi curăţat cu ajutorul unei cârpe uşor umezite.
Nu scufundaţi cântarul în apă şi nu folosiţi substanţe chimice
corodante.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la un centru de
colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru
mediul înconjurător. Nu le aruncaţi împreună
cu deşeurile comunale. Predaţi-le la un centru
de colectare. Înainte de a arunca aparatul sau
înainte de a-l preda la un centru de colectare
trebuie să scoateţi bateriile din compartiment.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
16
BS2500-001_v03
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
использования.
Указания по эксплуатации весов
Технические параметры
Технические параметры указаны на информационном
табло изделия. Весы ZELMER выполняют требования
действующих норм. Изделие помечено знаком CE на
информационном табло.
● Максимальный вес: 150 кг.
● Минимальный вес: 2 кг.
● Допустимые отклонения: 2 кг - 100 кг: +/- 300 г, 101 кг
- 149.9 кг: +/- 400 г, 150 кг: +/- 500 г.
● Увеличение допустимого отклонения: 0,1 кг.
● Пометки батарейки: 1,5 V AAA.
Строение весов
Не ударять
Не использовать и не
хранить во влажной среде
1
2
3
4
5
6
Монитор
Резиновые подошвы
Переключатель единицы измерения
Переключатель языковой версии диктора
Вороток для регуляции громкости
Хранилище для батарейки (4 x 1,5 V AAA)
1
Если весы не используются
в течении длительного
времени, выньте батарейку
Избегать перевеса
Не складывать ничего
наверху весов
Не погружать в воде
2
4
3
5
6
4
Следить, чтобы не
поскользнуться на слизкой
плите
BS2500-001_v03
3
6
17
Обслуживание и действие весов
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1 Распакуйте весы из упаковки.
2 Вставьте соответствующие батареи в ящичек для
батарей (см. „Замена батареи”).
3 Установите требуемую единицу переключателем
единиц измерения (3) (см. „Выбор единицы весов”).
4 Установите язык лектора с помощью переключателя
единицы лектора (4) (см. „Выбор языка”).
5 При помощи воротка регуляции громкости (5) установьте требующийся уровень громкости.
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1 Поставьте весы на твердой и плоской поверхности. Не используйте прибор на ковре или эластических
поверхностях.
2 Нажмите подошвой ноги весы.
3 Подождите, пока на мониторе появится значение „ ”.
4 Станьте на весы и подождите на стабилизацию
результата (одноразовое мигание).
УКАЗАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Поменяйте батарейку – на мониторе появится символ
„ ”. Весы выключатся автоматически после нескольких
секунд.
Указатель перевеса – на мониторе появится символ
„
”. Удалите нагрузку, чтобы предотвратить повреждение весов.
Во время взвешивания придерживайтесь
максимальной допустимой нагрузки прибора равной 150 кг.
Ошибка взвешивания – на мониторе появится символ
„ ”. Повторите взвешивание.
Описание функции
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Прибор выключится автоматически, если в течении 20
секунд не будет выполнена никакая операция.
ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Устройство имеет функцию выбора единицы измерения.
Чтобы изменить единицу, передвиньте переключатель
единицы измерения (3) (находящийся на нижней стороне
весов) на требующуюся величину.
5 Диктор в избранной языковой версии сообщит взвешенную величину (два раза).
6 После схождения с весов прибор выключится автоматически после около 15 секунд бездействия.
ВЫБОР ЯЗЫКА
Устройство имеет функцию голоса. Взвешенная величина читается на выбранном языке.
Чтобы установить требующийся язык, передвиньте переключатель языка (4) (находящийся на нижней стороне
весов) на требующееся значение.
Если вы хотите повторно воспользоваться весами, очистите прежнюю величину, нажмите ступней на устройство
и подождите, пока на дисплее появится
величниа „ ”.
18
BS2500-001_v03
ЗАМЕНА БАТАРЕИ
Место для батарей находится на нижней стороне весов.
1 Чтобы заменить батарею, откройте крышку хранилища для батареи (6) и выньте использованные батареи.
2 Вложите четыре батарейки 1,5 V AAA вместо использованных. Обратите внимание на сохранение правильной полярности батареи.
3 Закройте крышку хранилища для батарей.
Чистка и хранение
Чистите весы слегка увлажненной тряпочкой. Не погружайте весы в воде, не используйте едких химических
средств.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Запрещается выбрасывать использованные
батарейки в обычный смешанный мусор
(токсичные тяжелые металлы). Их следует
сдавать в специализированные пункты сбора отработанных батареек и акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора
выньте из него батарейки.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
BS2500-001_v03
19
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Указания касаещи използването на
везната
Технически данни
Техническите параметри се намират в информационната
табела на уреда.
Везната ZELMER отговаря на изискванията на действащите норми. Уредът е обозначен със знак CE на информационната табела.
● Максимално тегло: 150 кг.
● Минимално тегло: 2 кг.
● Толерантност при измерване на теглото: 2 кг - 100 кг:
+/- 300 г, 101 кг - 149.9 кг: +/- 400 г, 150 кг: +/- 500 г.
● Увеличение на измерваното тегло: 0,1 кг.
● Означение на батериите: 1,5 V AAA.
Строеж на везната
Не удряйте
Не използвайте и не
съхранявайте във влажно
място
1
2
3
4
5
6
Дисплей
Гумени крачета
Превключвател за единиците за измерване
Превключвател за езикова версия на лектора
Върток за регулиране на гръмкостта
Място за батериите (4 x 1,5 V AAA)
1
Ако не използвате везната
през продължително време
извадете батериите
Избягвайте
претоварвания
2
Не съхранявайте нищо на
повърхността на везната
4
3
5
Не потапяйте във вода
6
4
Внимавайте да не се
подхлъзнете на плочата на
везната
20
3
6
BS2500-001_v03
Използване и действие на везната
ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА
1 Разопаковайте везната.
2 Сложете съответни батерии в скривалище за батериите (вижте „Смяна на батериите”).
3 Настройте желаната единица за измерване с помощта на превключвателя за единица за измерване (3)
(вижте „Избор на единицата за измерване”).
4 Настройте езика с помощта на превключвателя за
езика на говорителя (4) (вижте „Избор на езика”).
5 С помощта на въртока за регулиране на гръмкостта
(5) поставете изискуемото ниво на гръмкост.
НАЧИНА НА УПОТРЕБА
1 Поставете везната на твърда и равна повърхност.
Не използвайте уреда на килими, нито на еластични повърхности.
2 Натиснете леко везната с крак.
3 Почакайте докато на дисплея не се появи стойността „ ”.
4 Стъпете на везната и почакайте на стабилизиране на
резултата (еднократно мигане).
Ако искате повторно да се възползвате
от везната, поставете предишната величина на нула, натиснете устройството
със стъпало и изчакайте, докато върху
дисплея се появи величина „ ”.
ПРЕДУПРЕЖДАВАЩИ ЗНАЦИ
Сменете батериите – на дисплея се появява символа
„ ”. Везната се изключва автоматично след няколко
секунди.
Показател за претоварване – на дисплея се появява
символа „
”. Премахнете товара, за да предотвратите повреда на везната.
По време на мерене не преминавайте
допустимото максимално натоварване на
уреда което е 150 кг.
Грешка в меренето – на дисплея се появява символа
„ ”. Повторете меренето.
Описание на функциите
АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Уредът автоматично се изключва ако през около 20
секунди не е използван и не се извършва никакво действие с него.
ИЗБОР НА ЕДИНИЦАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ
Устройството има функция за избор на единица за
измерване.
За да промените единицата, преместете превключвателя
за единицата за измерване (3) (намиращ се по долната
страна на везната) към изискуемото значение.
5 Лектор в избраната езикова версия ще съобщи за
претеглената величина (два пъти).
6 След като слезете от везната, уреда се изключва
автоматично след около 15 секунди бездействие.
ИЗБОР НА ЕЗИКА
Устройството има гласова функция. Претеглената величина се прочита на избран език.
За да поставите изискуемия език, преместете превключвателя на езика (4) (намиращ се по долната страна на
везната) към изискуемото значение.
BS2500-001_v03
21
СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ
Скривалище за батерии се намира по долната страна на
везната.
1 За да смените батериите, отворете капака предпазващ батериите (6) и извадете те изтощените батерии.
2 Сложете четири батерии 1,5 V AAA на мястото на
старите. Обърнете внимание на запазване на правилната посока на полюсите на батериите.
3 Затворете капака предпазващ батериите.
Чистене и поддържане
Чистете везната с леко влажна кърпа. Не потопявайте
везната във вода, и не използвайте агресивни химични
препарати за чистене.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете
в контейнера за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за околната
среда. Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите
домакински отпадъци, а трябва да се предадат в пункт
за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето
или предаването на уреда в пункт за събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от
мястото им.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни
съставни части могат да представляват опасност за
околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
22
BS2500-001_v03
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з використання ваги
Технічні параметри
Технічні параметри вказані на інформаційному табло
виробу. Вага ZELMER виконує вимоги діючих норм. Виріб
позначено знаком CE на інформаційному табло.
● Максимальна вага: 150 кг.
● Мінімальна вага: 2 кг.
● Допустимі відхилення: 2 кг - 100 кг: +/- 300 г, 101 кг
- 149.9 кг: +/- 400 г, 150 кг: +/- 500 г.
● Збільшення допустимого відхилення: 0,1 кг.
● Помітки батарейки: 1,5 V AAA.
Будова ваги
Не вдаряти
Не використовувати і не
зберігати у вологому
середовищі
1
2
3
4
5
6
Монітор
Резинові підошви
Перемикач одиниці виміру
Перемикач мовної версії лектора
Ручка регулювання гучності
Сховище для батарейки (4 x 1,5 V AAA)
1
Якщо вага не використовується протягом тривалого
часу, вийміть батарейку
Уникати перевантаження
Не складати нічого зверху
ваги
Не занурювати у воді
2
4
3
5
6
4
Слідкувати, щоб не
послизнутися на слизькій
вазі
BS2500-001_v03
3
6
23
Обслуговування і дія ваги
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1 Розпакуйте вагу з упаковки.
2 Вставте відповідну батарею у ящичок для батареї
(див. „Заміна батареї”).
3 Встановіть необхідну одиницю перемикачем одиниць
вимірювання (3) (див. „Вибір одиниці ваги”).
4 Встановіть мову лектора з допомогою перемикача
одиниці лектора (4) (див. „Вибір мови”).
5 За допомогою ручки регулювання гучності (5) установіть потрібний рівень гучності.
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
1 Поставте вагу на твердій і пласкій поверхні. Не використовуйте прилад на килимі або еластичних поверхнях.
2 Натисніть підошвою ноги на вагу. 3 Зачекайте, поки на моніторі з’явиться значення „ ”.
4 Станьте на вагу і зачекайте на стабілізацію результату (одноразове мигання).
5 Лектор у вибраній мовній версії повідомить Вам про
зважену величину (два рази).
6 Після сходження з ваги прилад виключиться автоматично після близько 15 секунд бездії.
ВКАЗІВНИКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Замініть батарейку – на моніторі з’явиться символ „ ”.
Вага виключиться автоматично після декількох секунд.
Вказівник перевантаження – на моніторі з’явиться
символ „
”. Усуньте навантаження, щоб запобігти
пошкодженню ваги.
Під час зважування дотримуйтеся максимального допустимого навантаження, що
становить 150 кг.
Помилка зважування – на моніторі з’явиться символ
„ ”. Повторіть зважування
Опис функції
АВТОМАТИЧНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ
Прилад виключиться автоматично, якщо протягом 20
секунд не буде виконана жодна операція.
ВИБІР ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ
Пристрій обладнаний функцією вибору одиниці вимірювання.
Для того, щоб змінити одиницю вимірювання, переставте
перемикач одиниці вимірювання (3), (котрий знаходиться
на нижній стороні ваги) у потрібне положення.
ВИБІР МОВИ
Пристрій має голосову функцію. Зважена величина зчитується вибраною мовою.
Для того, щоб установити потрібну мову, переставте
перемикач мови (4) (котрий знаходиться на нижній стороні ваги) у потрібне положення.
Якщо Ви хочете повторно скористатися
вагою, обнуліть попередню величину,
натисніть ступнею на пристрій та зачекайте, доки на дисплеї з‘явиться позначка „ ”.
24
BS2500-001_v03
ЗАМЕНА БАТАРЕИ
Сховище для батарейок знаходиться у нижній частині
ваги.
1 Щоб замінити батарею, відкрийте кришку сховища
для батареї (6) та вийміть використані батареї.
2 Вкладіть чотири батарейки 1,5 V AAA замість використаних. Зверніть увагу на збереження правильної
полярності батареї.
3 Закрийте кришку сховища для батарей.
Чистка і зберігання
Чистіть вагу злегка зволоженою ганчіркою. Не занурюйте
вагу у воді, не використовуйте їдких хімічних засобів.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону
навколишнього природного середовища. Це
не є трудним, ні надто коштовним. З цією
метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) кинути в контейнер для пластиків.
Батареї містять шкідливі для природного середовища
речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими
відходами, здайте їх до пункту збору вторинної сировини.
Перед тим як викинути або здати обладнання до пункту
вторинної сировини, потрібно пам’ятати про вийняття
батарей зі сховища для батарей
Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт
складування, тому що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні можуть складати шкідливу дію для
середовища.
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
BS2500-001_v03
25
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction
manual for future reference.
Handling instructions
Technical data
Technical parameters are stated on the rating plate. ZELMER
scales meet the requirements of relevant standards. The
product is CE marked on the rating plate.
● Maximum load: 150 kg.
● Minimum load: 2 kg.
● Measurement range and accuracy: 2 kg - 100 kg: +/- 300 g,
101 kg - 149.9 kg: +/- 400 g, 150 kg: +/- 500 g.
● Graduation: 0,1 kg.
● Battery type: 1,5 V AAA.
Features of the appliance
Do not hit
Do not use or store in humid
locations
1
2
3
4
5
6
Display
Rubber feet
Unit selection switch
Language voice version switch
Volume control knob
Battery compartment (4 x 1.5 V AAA)
1
Remove batteries if appliance
is not to be used for a long
period of time
Avoid overloading
Do not place any objects on
the surface of the appliance
Do not immerse in water
2
4
3
5
6
4
Be careful not to slip when
you step on the scale
3
6
26
BS2500-001_v03
Use and operation
BEFORE FIRST USE
ALERT MESSAGES
Change batteries – the display will show „ ” and the
appliance will turn off automatically after a few seconds.
1 Unpack the appliance.
2 Insert the right type of batteries into the battery
compartment (see “Changing Batteries”).
3 Set the required measurement unit using selection switch
(3) (see “Measurement Unit Selection”).
4 Set the language of the talking feature using the
language selection switch (4) (see “Language Selection”).
5 By turning the volume control knob (5), you may select
the desired sound volume.
Overload indicator – the display will show „
any load to prevent the scale from damaging.
USE
AUTOMATIC SHUT OFF
1 Place the appliance on a hard, level surface. Do not use
your scale on carpets or any other flexible surfaces.
2 Place your foot on the scale and press down.
3 Wait until the display shows „ ”.
4 Stand still on the scale with both feet and wait for your
measurement to appear on the display and blink once.
5 The speaker informs you about the weight twice in
a given language.
6 When you step off the scale, it will turn off automatically
after 15 seconds of inactivity.
”. Remove
When using the appliance, do not exceed the
maximum permitted load of 150 kg.
Weighing error – the display will show „ ”. Repeat the
weighing.
Function description
The appliance will shut off automatically after about 20
seconds of inactivity.
UNITS OF MEASUREMENT SELECTION
The appliance is equipped with a function for selection of
units of measurement.
If you want to change the units, move the switch (3) (situated
on the bottom side of the scale) to the desired position.
LANGUAGE SELECTION
The appliance is equipped with a voice function. The weighed
value is read out in a given language.
If you want to select the desired language, move the switch
(4) (situated on the bottom side of the scale) to the desired
position.
If you want to use the scale again, reset the
previous value by pressing the appliance with
your foot and waiting for the display to show
„ ” value.
BS2500-001_v03
27
CHANGING BATTERIES
The battery space is situated on the bottom side of the
scale.
1 To change batteries, open the battery compartment cover
(6) and remove the depleted batteries.
2 Place four 1.5 V AAA batteries in the compartment,
observing the correct polarity.
3 Close the cover
Cleaning and maintenance
Clean with damp cloth. Do not submerge in water. Do not
use abrasive detergents.
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to protect the environment. It is
neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Batteries contain substances harmful to the
natural environment. Do not throw them away
with other household waste. Return used
batteries to recycling points. Before disposing
of or returning the appliance to a recycling
point make sure to remove the batteries from
the battery compartment.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting
point as the components of the appliance may pose a threat
to the environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
28
BS2500-001_v03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising