Zelmer | ZBS28000 (BS1800) | User manual | Zelmer ZBS28000 (BS1800) User Manual

Zelmer ZBS28000 (BS1800) User Manual
BS1800
BS1800
WAGA OSOBOWA FITNESS
весы фитнесс
/ fitness personal scale
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WAGA OSOBOWA FITNESS
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
3–6
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
OSOBNÍ VÁHA FITNESS
11–14
МЕДИЦИНСКА ВЕЗНА
ФИТНЕС
27–30
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ВАГИ ФИТНЕС
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FITNESS FÜRDŐSZOBA
MÉRLEG
23–26
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
7–10
SK NÁVOD NA OBSLUHU
OSOBNÁ VÁHA FITNESS
ВЕСЫ ФИТНЕСС
31–34
EN USER MANUAL
15–18
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CÂNTAR PERSONAL FITNESS 19–22
FITNESS PERSONAL SCALE
35–38
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Wskazówki dotyczące użytkowania wagi
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu. Waga ZELMER spełnia wymagania obowiązujących
norm. Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej. Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
● Maksymalne obciążenie: 150 kg / 330 lb / 23 st 13 lb.
● Przyrost pomiaru masy: 0,1 kg / 0,2 lb.
● Oznaczenie baterii: 1,5 V AAA.
Budowa wagi
Nie uderzaj
Nie używaj ani nie
przechowywać w wilgotnym
środowisku
1 Wyświetlacz
2 Przyciski funkcyjne
3 Płyta ważąca z systemem pomiaru BIA (bio-elektryczna
analiza impedancji)
4 Gumowe stopki
5 Przycisk zmiany jednostki pomiaru
6 Schowek na baterie (4 x 1,5 V AAA)
1
Jeżeli waga nie jest używana
przez dłuższy czas wyjmij
baterie
Unikaj przeciążenia
2
3
2
Nie układaj niczego na
wierzchu wagi
Nie zanurzaj w wodzie
4
5
6
Uważaj, aby nie poślizgnąć
się na śliskiej płycie
Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny używać tego urządzenia. W przypadku wątpliwości
należy skontaktować się z lekarzem.
Kobiety w ciąży powinny używać tylko funkcji
ważenia.
6
5
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do
użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń.
BS1800-001_v01
3
Panel sterowania
WYŚWIETLACZ – OZNACZENIA SYMBOLI
Użytkownik nie zostanie rozpoznany jeśli stopy
są odizolowane od czujników znajdujących się
na płycie ważącej (np. w butach).
7b Gdy wartość pomiaru ustabilizuje się i użytkownik został
wprowadzony i rozpoznany waga rozpocznie wykonywanie
pomiaru.
– płeć i budowa ciała
– zawartość wody
– zawartość masy mięśniowej
– zawartość masy kostnej
– zawartość masy tłuszczowej
– wiek
PRZYCISKI FUNKCYJNE
SET
▲
▼
Urządzenie oprócz wagi wyświetli zawartość masy kostnej,
mięśniowej, tłuszczowej oraz wody.
Dane pozostaną na wyświetlaczu przez około
20 sekund, a następnie urządzenie wyłączy się
automatycznie.
– ustaw / zatwierdź
– zwiększanie wartości / wybór
– zmniejszanie wartości / wybór
Obsługa i działanie wagi
SPOSÓB UŻYCIA
1 Wyjmij wagę z opakowania.
2 Włóż odpowiednie baterie do schowka na baterie (patrz
„WYMIANA BATERII”).
3 Włącz wagę stając na płycie ważącej.
4 Ustaw wymaganą jednostkę pomiaru, wciskając przycisk
zmiany jednostki pomiaru, znajdujący się po spodniej stronie
wagi, do momentu wyświetlenia żądanej jednostki.
5 Wprowadź dane ważonej osoby (patrz „FUNKCJA ANALIZY SKŁADU CIAŁA”).
6 Aby wykonać pomiar, zaczekaj aż na wyświetlaczu
pojawi się
. Stań stopami na płycie ważącej w taki sposób, aby stopy znajdowały się na metalowych płytkach po
obu stronach płyty ważącej.
7a Gdy wartość pomiaru ustabilizuje się, a użytkownik nie
został rozpoznany urządzenie wyświetli wynik pomiaru wagi
i po około 5 sekundach wyłączy się automatycznie (funkcja
ważenia).
4
Otrzymane wyniki porównaj z tabelami umieszczonymi w dalszej części niniejszej instrukcji (patrz Tabele wyników).
WYMIANA BATERII
Schowek na baterie znajduje się na spodzie wagi.
1 Aby wymienić baterie, wysuń pokrywkę schowka
na baterie i wyjmij zużyte baterie.
2 Włóż cztery nowe baterie AAA 1,5 V.
Zwróć uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości baterii.
Poprawny sposób montażu baterii opisany jest
wewnątrz schowka na baterie.
3 Zamknij pokrywę schowka na baterie.
BS1800-001_v01
FUNKCJA ANALIZY SKŁADU CIAŁA
Na podstawie wprowadzonych danych osobowych (płeć,
wiek i wzrost) i wykonanych pomiarów, urządzenie oprócz
wyświetlenia wagi podaje takie parametry jak: zawartość
masy kostnej, mięśniowej, tłuszczowej oraz wody w organizmie.
Waga może zapamiętać dane 8 różnych użytkowników.
Aby wprowadzić dane osobowe postępuj według poniższych
wskazówek.
WYBÓR MIEJSCA W PAMIĘCI
1 Naciśnij przycisk SET, aby uruchomić tryb ustawień.
Na wyświetlaczu zacznie migać
oznaczające dane dla
1 osoby.
2 Przyciskami ▲,▼ przyporządkuj numer.
3 Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić wybór i przejść
do wprowadzania kolejnych danych.
Podczas ważenia przestrzegaj maksymalnego
dopuszczalnego obciążenia urządzenia wynoszącego 150 kg.
Czyszczenie i konserwacja
Czyść wagę lekko zwilżoną szmatką. Nie zanurzaj wagi
w wodzie, ani nie używaj żrących środków chemicznych.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla
środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa
domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub
oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka na baterie.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
WYBÓR PŁCI I BUDOWY CIAŁA
1 Aby ustawić płeć i budowę ciała, przyciskami ▲,▼
wybierz odpowiedni symbol. Do dyspozycji są następujące
opcje: mężczyzna
, mężczyzna wysporotowany
kobieta , kobieta wysportowana
2 Zatwierdź wybór przyciskiem SET.
,
.
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów:
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa:
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych:
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis):
801 005 500 22 20 55 259
Ustawienia kolejnych parametrów przeprowadzaj analogicznie.
WSKAŹNIKI OSTRZEGAWCZE
Wymień baterię – na wyświetlaczu pojawi się symbol „ ”.
Waga wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.
Przeciążenie – jeśli wartość ważona przekroczy 150 kg, na
wyświetlaczu pojawi się symbol „
”. Usuń obciążenie,
aby zapobiec uszkodzeniu wagi.
BS1800-001_v01
5
Tabele wyników
ZAWARTOŚĆ MASY TŁUSZCZOWEJ
WIEK
KOBIETA
MĘŻCZYZNA
Niedowaga
Zdrowy
Nadwaga
Otyłość
Niedowaga
Zdrowy
Nadwaga
Otyłość
10~12
<12
12~22
22~30
>30
<8
8~18
18~24
>24
13~18
<15
15~25
25~33
>33
<8
8~18
18~24
>24
19~30
<20
20~29
29~36
>36
<8
8~18
18~24
>24
31~40
<22
22~31
31~38
>38
<11
11~20
20~26
>26
41~50
<24
24~33
33~40
>40
<13
13~22
22~28
>28
51~60
<26
26~35
35~42
>42
<15
15~24
24~30
>30
60+
<28
28~37
37~47
>47
<17
17~25
26~34
>34
ZAWARTOŚĆ MASY KOSTNEJ
KOBIETA
MĘŻCZYZNA
WAGA
<45 kg
45~60 kg
>60 kg
<60 kg
60~75 kg
>75 kg
KOŚCI
1.8 kg
2.2 kg
2.5 kg
2.5 kg
2.9 kg
3.2 kg
ZAWARTOŚĆ WODY
WIEK
ZAWARTOŚĆ MASY MIĘŚNIOWEJ
KOBIETA
MĘŻCZYZNA
Zdrowy
Zdrowy
10~12
>60
>64
13~18
>58.5
>63.5
19~30
>56
>62.5
31~40
>53
>61
41~50
>52
>60
51~60
>51
>59
60+
>50
>58
WIEK
10~99
KOBIETA
MĘŻCZYZNA
Zdrowy
Zdrowy
>34
>40
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
6
BS1800-001_v01
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
použít i během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro používání váhy
Vyvarujte se úderu
Technické údake
Technické parametry jsou uvedené na typovém štítku
výrobku. Váha ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Výrobek je označen znakem CE na typovém štítku.
● Maximální zatížení: 150 kg / 330 lb / 23 st 13 lb.
● Stupnice vážení: 0,1 kg / 0,2 lb.
● Označení baterií: 1,5 V AAA.
Popis váhy
Nepoužívejte ani
neuchovávejte ve vlhkém
prostředí
1 Displej
2 Funkční tlačítka
3 Vážící plocha se systémem měření BIA (bio-elektrická
impendační analýza)
4 Gumové podložky
5 Tlačítko pro změnu váhové jednotky
6 Prostor na baterie (4 x 1,5 V AAA)
1
2
3
Jestliže nebudete váhu delší
dobu používat, vyjměte
baterie
Nepřetěžujte
2
Nepokládejte na váhu žádné
předměty
Neponořujte do vody
4
5
6
Vyvarujte se uklouznutí na
kluzkém povrchu
Osoby se stimulátorem by toto zařízení neměly
používat. V případě pochybností se obraťte na
svého lékaře.
6
5
Těhotné ženy by měly používat pouze funkci
vážení.
Přístroj je určen výhradně pro domácí použití
v interiérech.
BS1800-001_v01
7
Ovládací panel
DISPLEJ – OZNAČENÍ SYMBOLŮ
Uživatel nebyl rozpoznán, jsou-li chodidla izolovaná od čidel, jež se nacházejí na vážící ploše
(např. v botách).
7b Když je hodnota vážení stabilní a uživatel by zadán
a rozpoznán, váha zahájí měření.
– pohlaví a stavba těla
– obsah vody
– svalová hmota
– hmotnost kostí
– obsah tuků
– věk
Přístroj kromě váhy zobrazuje hmotnost kostí, hodnotu svalů,
tuků a obsah vody.
Údaje budou na displeji znázorněny cca 20
sekund a následně se váha automaticky vypne.
FUNKČNÍ TLAČÍTKA
SET
▲
▼
– nastavte /potvrďte
– zvýšení hodnoty / volba
– snížení hodnoty / volba
Obsluha a použití váhy
ZPŮSOB POUŽITÍ
1 Vyjměte váhu z obalů.
2 Vložte odpovídající baterie do prostoru na baterie (viz
„VÝMĚNA BATERIÍ”).
3 Za účelem zapnutí váhy, se postavte na vážící plochu.
4 Nastavte požadovanou váhovou jednotku opakovaným
stisknutím tlačítka pro změnu váhové jednotky, které se
nachází na spodní části váhy, dokud se na displeji nezobrazí
požadovaná jednotka.
5 Zadejte údaje vážené osoby (viz. „FUNKCE ANALÝZY
SLOŽENÍ TĚLA”).
6 Za účelem zvážení, počkejte, dokud se na displeji nezobrazí
. Postavte se chodidly na vážící ploše tak, aby se
chodidla nacházela na kovových plochách, jež jsou po obou
stranách vážící plochy.
7a Když je hodnota vážení stabilní a uživatel nebyl rozpoznán, váha zobrazí výsledek vážení a po cca 5 sekundách
se automaticky vypne (funkce vážení).
8
Dosažené výsledky porovnejte s tabulkami, jež se nacházejí
v další části tohoto návodu (viz.Tabulky výsledků).
VÝMĚNA BATERIÍ
Prostor na baterie se nachází ve spodní části váhy.
1 Za účelem výměny baterií, přesuňte víko prostoru na
baterie a vyjměte použité baterie.
2 Vložte čtyři nové baterie AAA 1,5 V.
Dbejte na dodržení správné polarity baterií.
Správný způsob montáže baterií je popsán
uvnitř prostoru na baterie.
3 Uzavřete víko prostoru na baterie.
BS1800-001_v01
FUNKCE ANALÝZY SLOŽENÍ TĚLA
Na základě zadaných osobních údajů (pohlaví, věk, výška)
a provedeného měření, přístroj, kromě zobrazení váhy, uvádí
také tyto parametry: podíl kostí, svalů, tuků a vody v těle.
Váha si může zapamatovat 8 různých uživatelů.
Pro zadání osobních údajů postupujte shodně s níže uvedenými pokyny.
VOLBA POZICE V PAMĚTI
1 Stiskněte tlačítko SET, pro zapnutí režimu nastavení.
Začne blikat
, označující údaje pro 1. osobu.
2 Tlačítky ▲,▼ přiřaďte číslo.
3 Stiskněte tlačítko SET, pro potvrzení volby a pokračujte
v zadávání dalších údajů.
VOLBA POHLAVÍ A STAVBY TĚLA
1 Pro nastavení pohlaví a stavby těla, tlačítky ▲,▼
vyberte příslušný symbol. K dispozici jsou následující možnosti: muž
, muž atletické postavy
, žena
, žena
atletické postavy.
.
2 Potvrďte volbu tlačítkem SET.
Čištění a údržba
Váhu čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Neponořujte váhu
do vody ani nepoužívejte agresivní chemikálie.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí.
Nevyhazujte je spolu s ostatním opadem z domácnosti,
ale odevzdejte je na sběrném místě. Před likvidací nebo
odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin,
vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Nastavení dalších parametrů provádějte analogicky.
VÝSTRAŽNÉ INDIKÁTORY
Vyměňte baterie – na displeji se zobrazí symbol „ ”. Váha
se automaticky vypne po několika sekundách.
Přetížení – jestliže vážená hodnota přesáhne 150 kg, na
displeji se zobrazí symbol „
”. Odstraňte zátěž, aby
nedošlo k poškození váhy.
Během vážení dodržujte maximální dovolenou
zátěž váhy, která činí 150 kg.
BS1800-001_v01
9
Tabulky výsledků
MNOŽSTVÍ TĚLESNÉHO TUKU
VĚK
ŽENA
MUŽ
Podváha
Zdravá
Nadváha
Obezita
Podváha
Zdravý
Nadváha
Obezita
10~12
<12
12~22
22~30
>30
<8
8~18
18~24
>24
13~18
<15
15~25
25~33
>33
<8
8~18
18~24
>24
19~30
<20
20~29
29~36
>36
<8
8~18
18~24
>24
31~40
<22
22~31
31~38
>38
<11
11~20
20~26
>26
41~50
<24
24~33
33~40
>40
<13
13~22
22~28
>28
51~60
<26
26~35
35~42
>42
<15
15~24
24~30
>30
60+
<28
28~37
37~47
>47
<17
17~25
26~34
>34
HMOTNOST KOSTÍ
ŽENA
MUŽ
VÁHA
<45 kg
45~60 kg
>60 kg
<60 kg
60~75 kg
>75 kg
KOSTI
1.8 kg
2.2 kg
2.5 kg
2.5 kg
2.9 kg
3.2 kg
OBSAH VODY
VĚK
SVALOVÁ HMOTA
ŽENA
MUŽ
Zdravá
Zdravý
10~12
>60
>64
13~18
>58.5
>63.5
19~30
>56
>62.5
31~40
>53
>61
41~50
>52
>60
51~60
>51
>59
60+
>50
>58
VĚK
10~99
ŽENA
MUŽ
Zdravá
Zdravý
>34
>40
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
10
BS1800-001_v01
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Návod na obsluhu osobnej váhy
Vyhnite sa nárazom váhy
o podlahu
alebo iné predmety
Nepoužívajte a neskladujte
váhu vo vlhkom prostredí
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku výrobku.
Váha ZELMER spĺňa požiadavky platných noriem. Výrobok
je na typovom štítku označený značkou CE.
● Maximálne zaťaženie: 150 kg / 330 lb / 23 st 13 lb.
● Stupnica merania hmotnosti: 0,1 kg / 0,2 lb.
● Typové označenie batérie: 1,5 V AAA.
Konštrukcia váhy
1 Displej
2 Tlačidlá pre výber funkcií
3 Váha s meraním hodnôt pomocou technológie BIA (Bioelektrická impedančná analýza)
4 Gumové nožičky
5 Tlačidlo pre voľbu merných jednotiek
6 Priestor pre batérie (4 x 1,5 V AAA)
1
2
3
V prípade, že váhu nebudete
používať dlhší čas, vyberte
z nej batérie
Vyhnite sa prílišnému
zaťaženiu váhy
2
Na váhe neskladujte žiadne
predmety
Váhu neponárajte do vody
4
5
6
Pri vážení buďte opatrný, aby
ste sa na klzkej doske váhy
nepošmykli
Tento spotrebič by nemali používať ľudia s kardiostimulátorom. Ak si nie ste istí, poraďte sa
so svojím lekárom.
6
5
Tehotné ženy by mali používať iba funkciu
váženie.
Zariadenie je určené na použitie iba v domácnostiach, v interiéroch.
BS1800-001_v01
11
Ovládací panel
SVETELNÝ INDIKÁTOR – ZOBRAZOVANIE SYMBOLOV
Váha nedokáže identifikovať používateľa v prípade, ak sú jeho chodidlá izolované od senzorov, ktoré sú umiestnené na doske váhy (napr.
topánkami).
7b Po ustálení nameraných hodnôt a v prípade, ak vážená
osoba bola rozpoznaná, váha automaticky aktivuje proces
merania hodnôt.
– pohlavie a stavba tela
– obsah vody
– obsah svalovej hmoty
– obsah kostnej hmoty
– obsah tukovej hmoty
– vek
TLAČIDLÁ PRE VÝBER FUNKCIÍ
SET
▲
▼
– výber / potvrdiť
– výšenie hodnoty / výber
– zníženie hodnoty / výber
Zariadenie je schopné okrem váhy zobrazovať na displeji aj
hodnoty obsahu kostnej, svalovej a tukovej hmoty a obsahu
vody.
Údaje na displeji zostanú zobrazené po dobu
približne 20 sekúnd, po čom sa zariadenie
automaticky vypne.
Obsluha a práca s váhou
POUŽÍVANIE VÁHY
1 Váhu vyberte z balenia.
2 Vložte správny typ batérií do priestoru pre batérie (pozri
„VÝMENA BATÉRIÍ”).
3 Zapnite váhu tak, že sa postavíte na dosku váhy.
4 Nastavte požadovanú jednotku merania stlačením tlačidla pre výber jednotiek merania, ktoré sa nachádza na pravej strane váhy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí požadovaná
jednotka merania.
5 Zadajte údaje o váženej osobe (pozri „FUNKCIA ANALÝZA STAVBY TELA”).
6 Pred samotným vážením počkajte, kým sa na displeji
zobrazí hodnota
. Postavte sa na dosku váhy tak, aby sa
Vaše chodidlá dotýkali kovových platní po obidvoch stranách
vážiacej dosky.
7a Po ustálení nameraných hodnôt a v prípade, ak vážená
osoba nebola rozpoznaná, zariadenie zobrazí na displeji
výsledky merania hmotnosti a po dobe približne 5 sekúnd sa
váha automaticky vypne (funkcia váženia).
12
Namerané hodnoty si môžete porovnať s údajmi v tabuľkách,
ktoré sa nachádzajú nižšie v tomto návode (pozri Tabuľka
hodnôt meraní).
VÝMENA BATÉRIÍ
Priestor pre batérie sa nachádza v spodnej časti váhy.
1 Pre výmenu batérií, vysuňte kryt úložného priestoru pre
batérie a opotrebované batérie vyberte.
2 Vložte štyri nové batérie typu AAA 1,5 V.
Dbajte na zachovanie správneho smerovania
pólov.
Správny spôsob pre umiestnenie batérií je
znázornený vo vnútri úložného priestoru pre
batérie.
3 Nasaďte kryt na úložný priestor pre batérie.
BS1800-001_v01
FUNKCIA ANALÝZA STAVBY TELA
Na základe zadaných údajov o váženej osobe (pohlavie, vek
a výška) a po nameraní príslušných hodnôt, zariadenie na
displeji okrem váhy zobrazí také údaje, ako sú: obsah kostnej, svalovej a tukovej hmoty a obsah vody v organizme.
Váha je schopná zapamätať si 8 rôznych používateľov.
Pre zadávanie osobných údajov postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
VÝBER PAMÄTE
1 Stlačte tlačidlo SET pre výber režimu nastavenia. Na
displeji začne blikať symbol
, ku ktorému budete môcť
zaznamenať údaje 1 osoby.
2 Pomocou tlačidiel ▲,▼ nastavte požadované číslo.
3 Stlačte tlačidlo SET, pomocou ktorého potvrdíte nastavené hodnoty a prejdete k nastavovaniu ďalších údajov
v poradí.
VÝBER POHLAVIA A STAVBY TELA
1 Pre výber pohlavia a stavby tela, zvoľte pomocou tlačidiel ▲,▼ požadovaný symbol. Môžete si zvoliť z nasledujúcich možností: muž
, muž s atletickou postavou
žena , žena s atletickou postavou
2 Vašu voľbu potvrďte tlačidlom SET.
,
.
Pri vážení dbajte na zachovanie maximálnej
prípustnej hodnoty pre zaťaženie váhy, ktorá
prestavuje 150 kg.
Čistenie a údržba
Váhu čisťte pomocou jemne navlhčenej utierky. Váhu neponárajte do vody a nepoužívajte na jej čistenie žiadne chemické prostriedky.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné
prostredie. Ne­smú sa vyhadzovať z iným odpadom z domácnosti, odo­vzdajte ich do zberne
surovín. Pred vyhodením alebo odo­vzdaním
spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby
ste vybrali batérie z priestoru na batérie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Pri nastavovaní ďalších hodnôt postupujte
podobným spôsobom.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
Výmena batérií – na displeji sa zobrazí symbol „ ”. Váha sa
automaticky vypne po uplynutí niekoľkých sekúnd.
Preťaženie – v prípade, ak predmet váženia prekročí hodnotu 150 kg, na displeji sa zobrazí symbol „
”. Odoberte vážený predmet, aby ste sa vyhli poškodeniu váhy.
BS1800-001_v01
13
Tabuľky výsledkov
OBSAH TUKOVEJ HMOTY
VEK
ŽENA
MUŽ
Podváha
Zdravý
Nadváha
Obezita
Podváha
Zdravý
Nadváha
Obezita
10~12
<12
12~22
22~30
>30
<8
8~18
18~24
>24
13~18
<15
15~25
25~33
>33
<8
8~18
18~24
>24
19~30
<20
20~29
29~36
>36
<8
8~18
18~24
>24
31~40
<22
22~31
31~38
>38
<11
11~20
20~26
>26
41~50
<24
24~33
33~40
>40
<13
13~22
22~28
>28
51~60
<26
26~35
35~42
>42
<15
15~24
24~30
>30
60+
<28
28~37
37~47
>47
<17
17~25
26~34
>34
OBSAH KOSTNEJ HMOTY
ŽENA
MUŽ
VÁHA
<45 kg
45~60 kg
>60 kg
<60 kg
60~75 kg
>75 kg
KOSTI
1.8 kg
2.2 kg
2.5 kg
2.5 kg
2.9 kg
3.2 kg
OBSAH VODY
VEK
OBSAH SVALOVEJ HMOTY
ŽENA
MUŽ
Zdravý
Zdravý
10~12
>60
>64
13~18
>58.5
>63.5
19~30
>56
>62.5
31~40
>53
>61
41~50
>52
>60
51~60
>51
>59
60+
>50
>58
VEK
10~99
ŽENA
MUŽ
Zdravý
Zdravý
>34
>40
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
14
BS1800-001_v01
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Útmutatások a mérleg használatához
Ne üsse meg
Ne használja, és ne tárolja
nedves környezetben
Műszaki adatok
A műszaki adatok a termék adattábláján vannak megadva.
A ZELMER mérleg teljesíti az érvényben levő szabványokat.
A termék CE jelzéssel van jelölve az adattáblán.
● Maximális terhelés: 150 kg / 330 lb / 23 st 13 lb.
● A tömegmérés élessége: 0,1 kg / 0,2 lb.
● Az elemek jelölése: 1,5 V AAA.
A mérleg felépítése
1 Kijelző
2 Funkció gombok
3 Mérleg lemez BIA (bioelektromos impedancia elemzés)
mérő rendszerrel rendelkezik
4 Gumi talpak
5 Mértékegység váltó nyomógomb
6 Elemtartó rekesz (4 x 1,5 V AAA)
1
2
3
Ha a mérleget hosszabb időn
keresztül nem használják,
vegye ki az elemet
Kerülje a túlterhelést
2
Ne tegyen semmi a mérlegre
Ne merítse vízbe
4
5
6
Ügyeljen rá, hogy ne
csússzon el a síkos lapon
Szívritmus szabályzóval rendelkező személyeknek nem szabad használniuk ezt a berendezést.
Bármilyen kétség esetén vegye fel a kapcsolatot az orvosával.
6
5
Terhes nők csak a súlymérő funkciót használják.
A készülék kizárólag háztartásbeli, helyiségekben történő használatra készült.
BS1800-001_v01
15
Vezérlő panel
KIJELZŐ – A JELEK JELENTÉSE
A felhasználót nem ismeri fel, ha a talpai el vannak szigetelve a mérleg lapján található érintkezőktől (pl. cipőben van).
7b Ha a mérési eredmény stabilizálódik, és a készülék felismerte a felhasználót, a mérleg megkezdi a mérést.
– nem és testfelépítés
– víztartalom
– izomtömeg tartalom
– csonttömeg tartalom
– zsírtömeg tartalom
– életkor
A készülék a súlyon kívül megjeleníti a csonttömeg, izomszövet és zsírszövet tömegének értékét.
Az érték kb. 20 másodpercig marad a kijelzőn,
majd a készülék automatikusan kikapcsol.
FUNKCIÓ GOMBOK
SET
▲
▼
– beállítás / jóváhagyás
– az érték növelése / kiválasztás
– az érték csökkentése / kiválasztás
A mérleg kezelése és működése
A HASZNÁLAT MÓDJA
1 Csomagolja ki a mérleget.
2 Tegye be az elemeket az elemtartóba (lásd „AZ ELEMEK
CSERÉJÉT”).
3 A mérleg lapjára állva kapcsolja be a mérleget.
4 A mérleg alján található mértékegység-váltó kapcsolóval
addig nyomva, amíg a kívánt érték meg nem jelenik, állítsa
be a mértékegységet.
5 Írja be a mérlegelt személy adatait (lásd A TEST ÖSSZETÉTELÉNEK ELEMZÉSÉT”).
6 A mérés végrehajtásához várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a
felirat. Álljon talppal a mérleg lapra olyan módon,
hogy a talpai a mérleg lap két oldalán található fém lemezre.
7a Ha a mért érték stabilizálódik, de a felhasználót a készülék nem ismerte fel, a mérleg megjeleníti a súlymérés eredményét, és kb. 5 másodperc után automatikusan kikapcsol
(súlymérés funkció).
16
A kapott értékeket hasonlítsa össze a jelen útmutató további
részében található táblázattal (lásd Eredménytáblázat).
ELEMCSERE
Az elemtartó rekesz a mérleg alsó felén található.
1 Ha elemet kíván cserélni, tolja el az elemtartó fedelét, és
vegye ki a kimerült elemeket.
2 Tegyen be négy AAA 1,5 V elemet.
Ügyeljen az elem megfelelő polaritásának
betartására.
Az elemek helyes behelyezésének módját az
elemtartó belső oldalán található ábra mutatja.
3 Zárja le az elemtartó fedelét.
BS1800-001_v01
TESTÖSSZETÉTEL ELEMZÉSI FUNKCIÓ
A beírt személyi adatok (nem, életkor és testmagasság) és
a mért értékek alapján, a készülék, a testsúly megjelentetésén kívül, magad más paramétereket is, a csonttömeget, az
izom- és zsírszövet, valamint a víz tömegét.
Mérleg 8 különböző felhasználót tud megjegyezni.
Az adatok beírásához járjon el az alábbiak szerint.
A MEMÓRIAHELY KIVÁLASZTÁSA
1 A beállítási üzemmód beindításához nyomja meg a SET
gombot. Elkezd villogni az 1 személyt jelölő
.
2 A ▲,▼ gombokkal rendelje hozzá a számlát.
3 A választás megerősítéséhez, és a további adatok beírásához nyomja meg a SET gombot.
Mérlegeléskor tartsa be a 150 kg maximális
megengedett terhelést.
Tisztítás és karbantartás
A mérleget enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne merítse
a mérleges vízbe, és ne használjon semmilyen vegyszert.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez.
Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad őket más háztartási
hulladékkal együtt kidobni, hanem le kell őket
adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása
vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása
előtt ne felejtse kivenni az elemtartóból az
elemeket.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja
le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok
találhatók.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
NEM ÉS TESTALKAT KIVÁLASZTÁSA
1 A nem és a testalkat kiválasztásához a ▲,▼ gombokkal válassza ki a megfelelő jelet. A választható lehetőségek:
férfi
, kiegyenesedett férfi
, nő
, kiegyenesedett
nő
.
2 A választást erősítse meg a SET gombbal.
A többi paraméter beállítását analogikus módon
hajtsa végre.
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Cseréljen elemet – a kijelzőn megjelenik a „ ” jel. A mérleg néhány másodpercen belül automatikusan kikapcsol.
Túlterhelés – ha a mérlegelt súly túllépi a 150 kg-ot, a kijelzőn megjelenik a „
” jel. A mérleg tönkremenetelének
megelőzéséhez szüntesse meg a túlterhelést.
BS1800-001_v01
17
Eredménytáblázat
ZSÍRTÖMEG TARTALOM
NŐ
ÉLETKOR
Túl alacsony Egészséges
testsúly
FÉRFI
Túlsúly
Elhízás
Túl alacsony Egészséges
testsúly
Túlsúly
Elhízás
10~12
<12
12~22
22~30
>30
<8
8~18
18~24
>24
13~18
<15
15~25
25~33
>33
<8
8~18
18~24
>24
19~30
<20
20~29
29~36
>36
<8
8~18
18~24
>24
31~40
<22
22~31
31~38
>38
<11
11~20
20~26
>26
41~50
<24
24~33
33~40
>40
<13
13~22
22~28
>28
51~60
<26
26~35
35~42
>42
<15
15~24
24~30
>30
60+
<28
28~37
37~47
>47
<17
17~25
26~34
>34
CSONTTÖMEG TARTALOM
NŐ
FÉRFI
SÚLY
<45 kg
45~60 kg
>60 kg
<60 kg
60~75 kg
>75 kg
CSONT
1.8 kg
2.2 kg
2.5 kg
2.5 kg
2.9 kg
3.2 kg
VÍZTARTALOM
ÉLETKOR
IZOMTÖMEG TARTALOM
NŐ
FÉRFI
Egészséges
Egészséges
10~12
>60
>64
13~18
>58.5
>63.5
19~30
>56
>62.5
31~40
>53
>61
41~50
>52
>60
51~60
>51
>59
60+
>50
>58
ÉLETKOR
10~99
NŐ
FÉRFI
Egészséges
Egészséges
>34
>40
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
18
BS1800-001_v01
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii cu privire la folosirea cântarului
Nu îl loviţi
Nu îl folosiţi şi nu îl depozitaţi
în mediu umed
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului. Cântarul electronic ZELMER îndeplineşte cerinţele
normelor în vigoare. Produs marcat cu simbolul CE pe plăcuţa de fabricaţie.
● Sarcina maximală: 150 kg / 330 lb / 23 st 13 lb.
● Mărirea măsurării greutăţii: 0,1 kg / 0,2 lb.
● Modul de marcare a bateriilor: 1,5 V AAA.
Construcţia cântarului
1 Display
2 Funcţiile tastelor
3 Placă folosită pentru cântărire cu sistem de măsurare
BIA (analiza bioelectrică a impedanţei)
4 Picioruşe de cauciuc
5 Butonul de modificare a unităţilor de măsurare
6 Lăcaş pentru baterii (4 x 1,5 V AAA)
1
Dacă, cântarul nu este folosit
pentru o perioadă mai lungă
de timp, atunci trebuie să
scoateţi bateria
Evitaţi supraîncărcarea
2
3
2
Nu puneţi nimic pe suprafaţa
cântarului
Nu îl scufundaţi în apă
4
5
6
Aveţi grijă să nu alunecaţi pe
suprafaţa cântarului
Persoanele cu stimulator cardiac nu pot să folosească acest dispozitiv. În cazul în care aveţi
îndoieli trebuie să luaţi legătura cu medicul.
Femeile gravide pot folosi numai funcţia de
cântărire.
6
5
Aparatul este destinat numai utilizării casnice,
în interiorul încăperilor.
BS1800-001_v01
19
Panoul de comandă
rezultatul măsurătorilor cu privire la greutate şi după circa
5 secunde se va opri automat (funcţia de cântărire).
DISPLAY – SEMNELE SIMBOLURILOR
Beneficiarul nu va fi recunoscut în cazul în care
labele picioarelor nu se află în contact direct
(de ex. beneficiarul este încălţat) cu senzorii
care sunt amplasaţi pe placa de cântărire.
– sexul şi construcţia corpului
7b În cazul în care măsurătorile devin stabile şi beneficiarul
a fost memorat şi recunoscut, cântarul va începe realizarea
măsurătorilor.
– conţinut apă
– conţinut muşchi
– conţinut masă osoasă
– conţinut grăsime
– vârsta
FUNCŢIILE TASTELOR
SET
▲
▼
– setaţi / confirmaţi
– mărirea valorilor / selectaţi
– micşorarea valorilor / selectaţi
Dispozitivul, în afară de greutate va reda şi conţinutul masei
osoase, a muşchilor, grăsimii şi apei.
Datele respective vor fi redate pe display timp
de aproximativ 20 de secunde apoi dispozitivul
se va opri automat.
Deservirea şi funcţionarea cântarului
MOD DE UTILIZARE
1 Scoateţi cântarul din ambalaj.
2 Introduceţi bateriile corespunzătoare în lăcaşul pentru
baterii (vezi „ÎNLOCUIREA BATERIILOR”).
3 pentru a pune în funcţiune cântarul trebuie să staţi în
picioare pe placa de cântărire a acestuia.
4 Setaţi unitatea de măsură dorită cu ajutorul comutatorului
unităţii de măsură, care este amplasată pe partea inferioară
a cântarului, până în momentul în care pe display va apare
unitatea de măsură dorită.
5 Introduceţi datele persoanei care va fi cântărită (vezi
„FUNCŢIA DE ANALIZARE A COMPONENŢEI CORPULUI”).
6 Pentru a realiza măsurătorile trebuie să aşteptaţi până
ce pe display va apare
. Amplasaţi labele picioarelor pe
placa de cântărire astfel încât acestea să se găsească pe
plăcile metalice de pe ambele părţi ale plăcii de cântărire.
7a În cazul în care valoarea măsurătorilor se va stabiliza
iar beneficiarul nu a fost recunoscut, dispozitivul va reda
20
Rezultatele obţinute trebuiesc comparate cu tabelele care se
găsesc în continuarea prezentei instrucţiuni (vezi Tabele cu
rezultate).
ÎNLOCUIREA BATERIEI
Lăcaşul pentru baterii se află pe partea inferioară a cântarului.
1 Pentru a înlocui bateria, deschideţi capacul lăcaşului
pentru baterii şi scoateţi bateriile uzate.
2 Introduceţi patru baterii noi AAA 1,5 V.
Acordaţi atenţie polarităţii corecte a bateriilor.
Modul corect de amplasare a bateriilor este
descris în interiorul lăcaşului pentru baterii.
3 Închideţi la loc capacul lăcaşului pentru baterii.
BS1800-001_v01
FUNCŢIA DE ANALIZARE A COMPONENŢEI CORPULUI
Pe baza datelor personale care au fost introduse (sexul, vârsta şi înălţimea) şi a măsurătorilor efectuate, dispozitivul, în
afară de greutate, va indica şi parametrii de tipul: conţinutul
masei osoase, a muşchilor, grăsimii şi apei în organism.
Cântarul poate memora rezultatele a 8 beneficiari diferiţi.
Pentru a introduce datele personale procedaţi în conformitate cu indicaţiile de mai jos.
ALEGEREA LOCULUI DE MEMORARE
1 Apăsaţi tasta SET, pentru a pune în funcţiune tribul de
setări. Va începe să licărească
care marchează datele
pentru prima persoană.
2 Cu ajutorul butoanelor ▲,▼ stabiliţi ordinea.
3 Apăsaţi tasta SET, pentru a confirma alegerea şi începeţi
introducerea datelor.
ALEGEREA SEXULUI ŞI A CONSTRUCŢIEI CORPULUI
În timpul procesului de cântărire respectaţi
sarcina maximală de încărcare a dispozitivului
care este de150 kg.
Curăţare şi întreţinere
Cântarul poate fi curăţat cu ajutorul unei cârpe uşor umezite.
Nu scufundaţi cântarul în apă şi nu folosiţi substanţe chimice
corodante.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la
un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase
plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu le aruncaţi împreună cu deşeurile comunale. Predaţi-le la un centru de colectare. Înainte de a arunca aparatul
sau înainte de a-l preda la un centru de colectare trebuie să
scoateţi bateriile din compartiment.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
1 Pentru a stabili sexul şi construcţia corpului, cu ajutorul
tastelor ▲,▼ selectaţi simbolul corespunzător. La dispoziţie
aveţi următoarele opţiuni: bărbat
, bărbat care face sport
, femeie , femeie care face sport
2 Confirmaţi alegerea cu ajutorul tastei SET.
.
Pentru a seta ceilalti parametri procedati ca mai
sus.
INDICATORI DE ATENŢIONARE
Schimbaţi bateria – pe display va apare simbolul „ ”.
Cântarul se va opri automat după câteva secunde.
Supraîncărcare – dacă valoarea cântărită depăşeşte
150 kg, pe display va apare simbolul „
”. Daţi la o parte
greutatea, pentru a evita defectarea cântarului.
BS1800-001_v01
21
Tabelele rezultatelor
CONŢINUT DE GRĂSIME
FEMEIE
VÂRSTA
BĂRBAT
Subponderal
Sănătos
Supra-greutate
Obezitate
Subponderalitate
Sănătos
Supra-greutate
Obezitate
10~12
<12
12~22
22~30
>30
<8
8~18
18~24
>24
13~18
<15
15~25
25~33
>33
<8
8~18
18~24
>24
19~30
<20
20~29
29~36
>36
<8
8~18
18~24
>24
31~40
<22
22~31
31~38
>38
<11
11~20
20~26
>26
41~50
<24
24~33
33~40
>40
<13
13~22
22~28
>28
51~60
<26
26~35
35~42
>42
<15
15~24
24~30
>30
60+
<28
28~37
37~47
>47
<17
17~25
26~34
>34
CONŢINUT MASĂ OSOASĂ
FEMEIE
BĂRBAT
GREUTATE
<45 kg
45~60 kg
>60 kg
<60 kg
60~75 kg
>75 kg
OASE
1.8 kg
2.2 kg
2.5 kg
2.5 kg
2.9 kg
3.2 kg
CONŢINUT APĂ
VÂRSTA
CONŢINUT MUŞCHI
FEMEIE
BĂRBAT
Sănătos
Sănătos
10~12
>60
>64
13~18
>58.5
>63.5
19~30
>56
>62.5
31~40
>53
>61
41~50
>52
>60
51~60
>51
>59
60+
>50
>58
VÂRSTA
10~99
FEMEIE
BĂRBAT
Sănătos
Sănătos
>34
>40
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
22
BS1800-001_v01
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей продукции Zelmer.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
использования.
Указания по эксплуатации весов
Технические параметры
Технические параметры указаны на информационном
табло изделия. Весы ZELMER соответствуют требованиям действующих норм. Изделие помечено знаком CE
- на информационном табло.
● Максимальная нагрузка: 150 кг / 330 фунтов / 23 st
13 фунтов.
● Допустимая погрешность измерения: 0,1 кг / 0,2 фунта.
● Питание - батарейка: 1,5 V AAA.
Устройство весов
Не ударять
Не использовать и не
хранить во влажной среде
1 Дисплей
2 Функциональные кнопки
3 Взвешивающая платформа с системой измерения
BIA (биоэлектрический анализ импеданса)
4 Резиновые ножки
5 Кнопка изменения единицы измерения
6 Отсек для батарей (4 x 1,5 V AAA)
1
Если весы не используются
в течение длительного
времени, выньте батарейку
Избегать перевеса
2
3
2
Не складывать ничего
наверху весов
Не погружать в воду
4
5
Следить, чтобы не
поскользнуться на слизкой
плите
6
Лица со стимулятором сердца не должны
использовать этот прибор. В случае
сомнений обратится к врачу.
Беременные женщины должны использовать только функцию взвешивания.
6
5
Сэндвич-тостер предназначен исключительно для домашнего пользования, внутри помещений.
BS1800-001_v01
23
Панель управления
ДИСПЛЕЙ – ОБОЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ
Пользователь не будет распознан, если
ноги изолированы (например, в обуви) от
датчиков, находящихся на взвешивающей
платформе.
– пол и телосложение
7b Когда значение измерения стабилизируется, и пользователь будет введен и распознан, весы начнут выполнение измерения.
– содержание воды
– содержание мышечной массы
– содержание костной массы
– содержание жировой массы
– возраст
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ
SET
▲
▼
– установление / подтверждение
– увеличение значения / выбор
– уменьшение значения / выбор
Устройство, кроме веса, отобразит также содержание
костной, мышечной, жировой массы, а также воды.
Данные сохраняются на дисплее примерно
20 секунд, после чего устройство автоматически выключается.
Эксплуатация и действие весов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1 Вынуть весы из упаковки.
2 Вставить соответствующие батарейки в отсек для
батарей (смотри «ЗАМЕНА БАТАРЕЙ»).
3 Включить весы, встав на взвешивающую платформу.
4 Установить требуемую единицу измерения, нажимая
кнопку изменения единицы измерения, которая находится в нижней части весов, пока на дисплее не высветится требуемая единица.
5 Ввести данные взвешиваемого человека (смотри
«ФУНКЦИЯ АНАЛИЗА СОСТАВА ТЕЛА»).
6 Чтобы выполнить измерение, подождите, пока на
дисплее не появится
. Встаньте ногами на взвешивающую платформу таким образом, чтобы ноги находились на металлических пластинках по обеим сторонам
взвешивающей платформы.
7a Если значение измерения стабилизируется, а пользователь не будет распознан, устройство отобразит
результат измерения веса и примерно через 5 секунд
выключится автоматически (функция взвешивания).
24
Полученные результаты сравните с таблицами, размещенными в конце настоящей инструкции (смотри
Таблицы результатов).
ЗАМЕНА БАТАРЕЙ
Отсек для батарей находится на оборотной стороне
весов.
1 Чтобы заменить батареи, передвиньте крышку отсека
для батарей и выньте использованные батареи.
2 Вставьте четыре новые батареи AAA 1,5 V.
Обратите внимание на соблюдение правильной полярности батарей.
Правильный способ установки батарей
описан внутри отсека для батарей.
3 Закройте крышку отсека для батарей.
BS1800-001_v01
ФУНКЦИЯ АНАЛИЗА СОСТАВА ТЕЛА
На основании введенных персональных данных (пол,
возраст и рост) и выполненных измерений, устройство,
кроме отображения веса, указывает такие параметры,
как: содержание костной, мышечной, жировой массы,
а также воды в организме.
Весы могут запомнить 8 разных пользователей.
Чтобы ввести персональные данные, следуйте указаниям, приведенным ниже.
ВЫБОР МЕСТА В ПАМЯТИ
1 Нажмите кнопку SET, чтобы запустить режим
настроек. Начнет мигать
что обозначает данные для
1 лица.
2 Кнопками ▲,▼ задайте номер.
3 Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить выбор
и перейти к введению следующих данных.
ВЫБОР ПОЛА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
1 Чтобы настроить пол и телосложение, с помощью
кнопок ▲,▼ выберите соответствующий символ.
В Вашем распоряжении следующие опции: мужчина
,
мужчина спортивного телосложения
,
, женщина
Во время взвешивания соблюдайте максимальную допустимую нагрузку на устройство, составляющую 150 кг.
Чистка и хранение
Чистите весы слегка увлажненной тряпочкой. Не погружайте весы в воду, не используйте едкие химические
средства.
Экология – Забота об окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для
пластика.
Запрещается выбрасывать использованные батарейки
в обычный смешанный мусор (токсичные тяжелые
металлы). Их следует сдавать в специализированные
пункты сбора отработанных батареек и акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора
выньте из него батарейки.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
женщина спортивного телосложения
.
2 Подтвердите выбор, нажимая кнопку SET.
Настройки последующих параметров проводите аналогично.
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ
Заменить батарею – на дисплее появится символ « ».
Весы выключатся автоматически через несколько секунд.
Перегрузка – если взвешиваемое значение превысит
150 кг, на дисплее появится символ «
». Устраните
нагрузку, чтобы избежать повреждения весов.
BS1800-001_v01
25
Таблицы результатов
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРОВОЙ МАССЫ
ЖЕНЩИНА
ВОЗРАСТ
МУЖЧИНА
Пониженный вес
Здорова
Чрезмерный вес
Ожирение
Пониженный вес
Здоров
Чрезмерный вес
Ожирение
10~12
<12
12~22
22~30
>30
<8
8~18
18~24
>24
13~18
<15
15~25
25~33
>33
<8
8~18
18~24
>24
19~30
<20
20~29
29~36
>36
<8
8~18
18~24
>24
31~40
<22
22~31
31~38
>38
<11
11~20
20~26
>26
41~50
<24
24~33
33~40
>40
<13
13~22
22~28
>28
51~60
<26
26~35
35~42
>42
<15
15~24
24~30
>30
60+
<28
28~37
37~47
>47
<17
17~25
26~34
>34
СОДЕРЖАНИЕ КОСТНОЙ МАССЫ
ЖЕНЩИНА
МУЖЧИНА
ВЕС
<45 кг
45~60 кг
>60 кг
<60 кг
60~75 кг
>75 кг
КОСТИ
1.8 кг
2.2 кг
2.5 кг
2.5 кг
2.9 кг
3.2 кг
СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ
ВОЗРАСТ
СОДЕРЖАНИЕ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ
ЖЕНЩИНА
МУЖЧИНА
Здорова
Здоров
10~12
>60
>64
13~18
>58.5
>63.5
19~30
>56
>62.5
31~40
>53
>61
41~50
>52
>60
51~60
>51
>59
60+
>50
>58
ВОЗРАСТ
10~99
ЖЕНЩИНА
МУЖЧИНА
Здорова
Здоров
>34
>40
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
весов не по назначению или неправильного обращения с ними.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
26
BS1800-001_v01
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Указания касаещи използването на везната
Не удряйте
Не използвайте и не
съхранявайте във влажно
място
Технически данни
Техническите параметри се намират в информационната
табела на уреда. Везната ZELMER отговаря на изискванията на действащите норми. Уредът е обозначен със
знак CE на информационната табела.
● Максимално натоварване: 150 кг / 330 lb / 23 st 13 lb.
● Увеличение на измерваното тегло: 0,1 кг / 0,2 lb.
● Означение на батериите: 1,5 V AAA.
Елементи на везната
1 Дисплей
2 Функционални бутони
3 Платформа за мерене със система за измерване BIA
(Биоелектричен импеданс анализ)
4 Гумени крачета
5 Бутони за смяна на единиците за измерване
6 Бокс за батерии (4 x 1,5 V AAA)
1
Ако не използвате везната
през продължително време
извадете батериите
Избягвайте
претоварвания
2
3
2
Не съхранявайте нищо на
повърхността на везната
Не потапяйте във вода
4
5
6
Внимавайте да не се
подхлъзнете на плочата на
везната
Хората с пейсмейкър не трябва да използвате това устройство. В случай на съмнение, свържете се с вашия лекар.
Бременните жени трябва да използват
само функцията за мерене на теглото.
6
5
Уредът е предназначен само за домашно
използване, в затворени помещения.
BS1800-001_v01
27
Контролен панел
ДИСПЛЕЙ – ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ
Потребителят няма да бъде разпознат,
ако краката са изолирани (напр. обувки) от
датчиците разположени на платформата
за измерване.
– пол и строеж на тялото
7b Когато измервана стойност е стабилна и потребителя
е разпознат и въведен, везната започва да извършва
измерването.
– съдържание на вода
– съдържание на мускулна маса
– съдържание на костна маса
– съдържание на мастна маса
– възраст
ФУНКЦИОНАЛНИ БУТОНИ
SET
▲
▼
– настройте / потвърдете
– увеличаване на стойността / избор
– намаляване на стойността / избор
Уредът, освен теглото, показва съдържанието на костната маса, мускулна маса, мастна маса и вода.
Данните се появяват на дисплея през
около 20 секунди, след което уреда се
изключва автоматично.
Обслужване и работа на везната
НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ
1 Извадете везната от опаковката.
2 Сложете съответните батерии в бокса за батерии
(вижте „СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ”).
3 Включете везната натискайки платформата за
мерене.
4 Настройте желаната единица за измерване, натискайки бутоните за смяна на единиците за измерване,
намиращ се от долната страна на везната, до момента
когато се появи желаната единица за измерване.
5 Въведете данните на измерваното лице (вижте
„ФУНКЦИЯ АНАЛИЗ НА ТЯЛОТО”).
6 За да извършите измерването, почакайте докато
на дисплея се появи
. Станете на платформата за
измерване по такъв начин, че стъпалата да се намират
на металните плочи от двете страни на платформата за
измерване.
7a Когато измерената стойност е стабилна, и потребителят не е разпознат, везната показва измереното тегло
и след около 5 секунди ще се изключи автоматично
(функцията за претегляне).
28
Получените резултати сравнете с данните в табелите,
намиращи се на края на тази инструкция (вижте Табела
с резултати).
СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ
Бокса за батериите се намира отдолу на везната.
1 За да смените батериите, отворете капака на бокса
за батерии плъзгайки го, извадете изчерпаните батерии.
2 Сложете четири нови батерии AAA 1,5 V.
Обърнете внимание на това да бъде запазена правилната посока на полюсите на
батериите.
Правилния начин на подреждане на батериите е означен на вътрешната страна на
бокса за батериите.
3 Затворете капака на бокса за батериите
BS1800-001_v01
ФУНКЦИЯ АНАЛИЗ НА ТЯЛОТО
На основата на въведените данни за лицето което
е измервано (пол, възраст и височина)и извършените
измервания, на дисплея на уреда, освен теглото, се появяват и такива параметри като: съдържание на костна
маса, мускулна маса, костна маса и водата в организма
на измерваното лице.
Везната може да помни 8 различни потребители.
За да въведете данните на лицето постъпвайте според
инструкциите по долу:
ИЗБОР НА МЯСТО В ПАМЕТТА
1 Натиснете бутона SET, за да стартирате режим на
настройки. Започва да мига
означава данните за
1 лице.
2 С бутоните ▲,▼ въведете номер.
3 Натиснете бутона SET, за да потвърдите избора си
и преминете към въвеждане на по-нататъшна информация за лицето.
ИЗБОР НА ПОЛА И СТРОЕЖА НА ТЯЛОТО
1 За да настроите пола и строежа на тялото, с помощта на бутоните ▲,▼ изберете съответния символ. На
разположение имате следните опции: мъж
мине 150 кг, на дисплея на везната се появява символа
„
”. Премахнете натоварването, за да предотвратите повреждането на везната.
По време на измерване на теглото,
съблюдавайте максимално допустимото
натоварване на измерващия уред, което
е 150 кг.
Чистене и поддържане
Чистете везната с леко влажна кърпа. Не потопявайте
везната във вода, и не използвайте агресивни химични
препарати за чистене.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете
в контейнера за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за околната
среда. Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите
домакински отпадъци, а трябва да се предадат в пункт
за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето
или предаването на уреда в пункт за събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от
мястото им.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни
съставни части могат да представляват опасност за
околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
, атлетичен
мъж
, жена , атлетична жена
.
2 Потвърдете избора с помощта на бутона SET.
Настройката на следващите параметри
въвеждайте аналогично както по горе.
ПРЕДУПРЕЖДАВАЩИ СИМВОЛИ
Сменете батериите – на дисплея се появява символа
„ ”. Везната се изключва автоматично след няколко
секунди.
Претоварване – ако теглото на измервания обект преBS1800-001_v01
29
Таблици с резултати
СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСТНА МАСА
ЖЕНА
ВЪЗРАСТ
МЪЖ
Поднор- Нормално Наднор- Прекалена Поднор- Нормално Наднор- Прекалена
мено тегло
тегло
мено тегло пълнота мено тегло
тегло
мено тегло пълнота
10~12
<12
12~22
22~30
>30
<8
8~18
18~24
>24
13~18
<15
15~25
25~33
>33
<8
8~18
18~24
>24
19~30
<20
20~29
29~36
>36
<8
8~18
18~24
>24
31~40
<22
22~31
31~38
>38
<11
11~20
20~26
>26
41~50
<24
24~33
33~40
>40
<13
13~22
22~28
>28
51~60
<26
26~35
35~42
>42
<15
15~24
24~30
>30
60+
<28
28~37
37~47
>47
<17
17~25
26~34
>34
СЪДЪРЖАНИЕ НА КОСТНА МАСА
ЖЕНА
МЪЖ
ТЕГЛО
<45 кг
45~60 кг
>60 кг
<60 кг
60~75 кг
>75 кг
КОСТИ
1.8 кг
2.2 кг
2.5 кг
2.5 кг
2.9 кг
3.2 кг
СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОДА
ВЪЗРАСТ
СЪДЪРЖАНИЕ НА МУСКУЛНА МАСА
ЖЕНА
МЪЖ
Здрава
Здрав
10~12
>60
>64
13~18
>58.5
>63.5
19~30
>56
>62.5
31~40
>53
>61
41~50
>52
>60
51~60
>51
>59
60+
>50
>58
ВЪЗРАСТ
10~99
ЖЕНА
МЪЖ
Здрава
Здрав
>34
>40
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
30
BS1800-001_v01
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з використання вагів
Не вдаряти
Не використовувати і не
зберігати у вологому
середовищі
Технічні параметри
Технічні параметри вказані на інформаційному табло
виробу. Ваги ZELMER виконують вимоги діючих норм.
Виріб позначено знаком CE на інформаційному табло.
● Максимальне навантаження: 150 кг / 330 lb / 23 st 13 lb.
● Збільшення допустимого відхилення: 0,1 кг / 0,2 lb.
● Тип батарейки: 1,5 V AAA.
Конструкція вагів
1 Дисплей
2 Функціональні кнопки
3 Зважувальна платформа з системою вимірювання
BIA (біоелектричний аналіз імпедансу)
4 Гумові ніжки
5 Кнопка зміни одиниці виміру
6 Відсік для батарей (4 x 1,5 V AAA)
1
2
3
Якщо ваги не використовується протягом тривалого
часу, вийміть батарейку
Уникати перевантаження
2
Не складати нічого зверху
вагів
Не занурювати у воді
4
5
6
Слідкувати, щоб не
послизнутися на слизьких
вагах
Особи із стимуляторами серця не повинні
використовувати цей прилад. У випадку
сумнівів необхідно звернутися до лікаря.
6
5
Вагітні жінки повинні використовувати
лише функцію зважування.
Обладнання призначене виключно для
домашнього використання, усередині приміщень.
BS1800-001_v01
31
Панель керування
ДИСПЛЕЙ – ПОЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ
Користувач не буде розпізнаний, якщо ноги
ізольовані (наприклад, у взутті) від датчиків, які знаходяться на зважувальній платформі.
– стать і тілобудова
7b Коли значення вимірювання стабілізується, і користувач буде введений і розпізнаний, ваги почне виконання
вимірювання.
– вміст води
– вміст м’язевої маси
– вміст кісткової маси
– вміст жирової маси
– вік
ФУНКЦІОНАЛЬНІ КНОПКИ
SET
▲
▼
– установление / подтверждение
– увеличение значения / выбор
– уменьшение значения / выбор
Пристрій, крім ваги, відобразить також вміст кісткової,
м’язової, жирової маси, а також води.
Дані зберігаються на дисплеї приблизно
20 секунд, після чого пристрій автоматично вимикається.
Експлуатація та дія вагів
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1 Вийняти ваги з упаковки.
2 Вставити відповідні батарейки у відсік для батарей
(дивитись «ЗАМІНА БАТАРЕЙ»).
3 Ввімкнути ваги, стаючи на зважувальну платформу.
4 Встановити необхідну одиницю виміру, натискаючи
кнопку зміни одиниці виміру, яка знаходиться в нижній
частині вагів, поки на дисплеї не з’явиться необхідна одиниця.
5 Ввести дані зважуваної людини (дивитись «ФУНКЦІЯ
АНАЛІЗУ СКЛАДУ ТІЛА»).
6 Щоб виконати вимір, зачекайте, поки на дисплеї не
з’явиться
. Встаньте ногами на зважувати платформу
таким чином, щоб ноги знаходилися на металевих пластинках по обидва боки зважувати платформи.
7a Якщо значення вимірювання стабілізується, а користувач не буде розпізнаний, пристрій відобразить
результат вимірювання ваги і приблизно через 5 секунд
вимкнеться автоматично (функція зважування).
32
Отримані результати порівняйте з таблицями, розміщеними в кінці цієї інструкції (дивитись Таблиці результатів).
ЗАМІНА БАТАРЕЙ
Відсік для батарей знаходиться на зворотному боці вагів.
1 Щоб замінити батареї, пересуньте кришку відсіку для
батарей і вийміть використані батареї.
2 Вставте чотири нові батареї AAA 1,5 V.
Зверніть увагу на дотримання правильної
полярності батарей.
Правильний спосіб установки батарей описаний всередині відсіку для батарей.
3 Закрийте кришку відсіку для батарей.
BS1800-001_v01
ФУНКЦІЯ АНАЛІЗУ СКЛАДУ ТІЛА
На підставі введених персональних даних (стать, вік
і зріст) і виконаних вимірювань, пристрій, крім відображення ваги, вказує такі параметри, як: вміст кісткової,
м’язової, жирової маси, а також води в організмі.
Ваги можуть запам’ятати 8 різних користувачів.
Щоб ввести персональні дані, дотримуйтеся вказівок,
наведених нижче.
ВИБІР МІСЦЯ В ПАМЯТІ
1 Натисніть кнопку SET, щоб запустити режим налаштувань. Почне блимати
, що позначає дані для 1 особи.
2 Кнопками ▲,▼ задайте номер.
3 Натисніть кнопку SET, щоб підтвердити вибір і перейти до введення наступних даних.
ВИБІР СТАТІ І ТІЛОБУДОВИ
1 Щоб налаштувати стать і статуру, за допомогою
кнопок ▲,▼ виберіть відповідний символ. У Вашому
розпорядженні наступні опції: чоловік
тивної статури
, жінка
, чоловік спор-
, жінка спортивної статури
.
2 Підтвердіть вибір, натискаючи кнопку SET.
Налаштування наступних параметрів проводиться аналогічно.
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ
Замінити батарею – на дисплеї з’явиться символ « ».
Ваги вимкнуться автоматично через кілька секунд.
Перевантаження – якщо значення зважування перевищить 150 кг, на дисплеї з’явиться символ «
».
Усуньте навантаження, щоб уникнути пошкодження вагів.
BS1800-001_v01
Під час зважування дотримуйтесь максимального допустимого навантаження пристрою, що складає 150 кг.
Чистка і зберігання
Чистіть ваги злегка зволоженою ганчіркою. Не занурюйте
ваги у воду, не використовуйте їдких хімічних засобів.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону
навколишнього природного середовища. Це
не потребуе великих зусиль. З цією метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) кинути в контейнер для пластику.
Батареї містять шкідливі для природного середовища
речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими
відходами, здайте їх до пункту збору вторинної сировини.
Перед тим як викинути або здати обладнання до пункту
вторинної сировини, потрібно пам’ятати про вийняття
батарей зі сховища для батарей
Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт
з утилізації, тому що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні можуть загрожувати навколишнього
середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
33
Таблиці результатів
ВМІСТ ЖИРОВОЇ МАСИ
ЖІНКИ
ВІК
ЧОЛОВІКИ
Недостатня
вага
Норма
Надмірна
вага
Ожиріння Недостатня
вага
10~12
<12
12~22
22~30
>30
13~18
<15
15~25
25~33
>33
19~30
<20
20~29
29~36
>36
31~40
<22
22~31
31~38
>38
41~50
<24
24~33
33~40
>40
51~60
<26
26~35
35~42
>42
60+
<28
28~37
37~47
>47
Норма
Надмірна
вага
Ожиріння
<8
8~18
18~24
>24
<8
8~18
18~24
>24
<8
8~18
18~24
>24
<11
11~20
20~26
>26
<13
13~22
22~28
>28
<15
15~24
24~30
>30
<17
17~25
26~34
>34
ВМІСТ КІСТКОВОЇ МАСИ
ЖІНКИ
ЧОЛОВІКИ
ВАГА
<45 кг
45~60 кг
>60 кг
<60 кг
60~75 кг
>75 кг
КІСТКИ
1.8 кг
2.2 кг
2.5 кг
2.5 кг
2.9 кг
3.2 кг
ВМІСТ ВОДИ
ВІК
ВМІСТ М’ЯЗЕВОЇ МАСИ
ЖІНКИ
ЧОЛОВІКИ
Норма
Норма
10~12
>60
>64
13~18
>58.5
>63.5
19~30
>56
>62.5
31~40
>53
>61
41~50
>52
>60
51~60
>51
>59
60+
>50
>58
ВІК
10~99
ЖІНКИ
ЧОЛОВІКИ
Норма
Норма
>34
>40
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник зберігае собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
34
BS1800-001_v01
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction
manual for future reference.
Handling instructions
Technical data
Technical parameters are stated on the rating plate. ZELMER
scales meet the requirements of relevant standards. The
product is CE marked on the rating plate.
● Maximum load: 150 kg / 330 lb / 23 st 13 lb.
● Graduation: 0,1 kg / 0,2 lb.
● Battery type: 1,5 V AAA.
Description of the appliance
Do not hit
Do not use or store in humid
locations
1 Electronic display
2 Function buttons
3 Weighing platform with BIA feature (bioelectrical
impedance analysis)
4 Rubber feet
5 Weighing unit button
6 Battery compartment (4 x 1.5 V AAA)
1
Remove batteries if appliance
is not to be used for a long
period of time
Avoid overloading
2
3
2
Do not place any objects on
the surface of the appliance
Do not immerse in water
4
5
Be careful not to slip when
you step on the scale
6
People with pacemakers should not use the
scale. In case of doubts ask your doctor for
advice.
Pregnant women should use the weight reading
function only.
6
5
The appliance is intended solely for household
use, indoors.
BS1800-001_v01
35
Control panel
DISPLAY SYMBOLS
The user will not be identified if feet are isolated
from the sensors on the weighing platform
(e.g. by shoes).
7b The measurement will start once the reading has
stabilised, the persona data of the user has been entered
and the user has been identified.
– gender and body type
– body water
– muscle mass
– bone mass
– body fat
– age
FUNCTION BUTTONS
SET
▲
▼
– set / confirm
– increase / select
– decrease / select
In addition to displaying the body weight, the device provides
information on the percentage of bone, muscle, water and
fat in the body.
This information will appear on the display
for about 20 seconds and then the device will
switch off automatically.
Use and functions
HOW TO USE
1 Remove the scales from the box.
2 Insert batteries into the battery compartment (see
“REPLACING BATTERIES”).
3 Switch on the scales by stepping on weighing platform.
4 Press the weighing unit button repeatedly until your
required weighing unit shows on the display. The weighing
unit button is located on the underside of the appliance.
5 Enter personal data of the user (see „BIA FEATURE”).
6 To start your measurement, wait until the display shows
. Step on the weighing platform with feet on the metal
plates.
7a If the reading has stabilised but the user has not been
identified, the result will be displayed for 5 seconds and the
appliance will switch off automatically (weight measurement
function).
36
Compare your results with the tables below (see Reference
tables).
REPLACING BATTERIES
The battery compartment is located on the underside of the
appliance.
1 To replace the batteries, pull out the compartment cover
and remove old batteries.
2 Insert 4 new AAA 1.5 V batteries.
Make sure to insert the batteries the right way
round.
Check the inside of the compartment for correct
polarity description.
3 Replace the battery compartment cover.
BS1800-001_v01
BODY COMPOSITION ANALYSIS
In addition to displaying the body weight, the device provides
information on the percentage of bone, muscle, water and fat
in the body based on the measurement and the entered user
data (sex, age and height).
The device is capable of storing data for
8 different users.
To enter personal data, proceed as follows:
SELECTING MEMORY STORAGE NUMBER
1 Press SET to enter the settings mode. The flashing
icon indicates that the data of the first user can now be
entered into the device memory.
2 Use ▲,▼buttons to select storage location number.
3 Press SET to confirm your selection and enter the data
of the next user.
Cleaning and maintenance
Clean with damp cloth. Do not submerge in water. Do not
use abrasive detergents.
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to protect the environment. It is
neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Batteries contain substances harmful to the
natural environment. Do not throw them away
with other household waste. Return used
batteries to recycling points. Before disposing
of or returning the appliance to a recycling
point make sure to remove the batteries from
the battery compartment.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting
point as the components of the appliance may pose a threat
to the environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
SELECTING BODY TYPE AND GENDER
1 Use arrows ▲,▼to select your body type and gender
represented by respective symbols. The following options
are available: male
, male athlete
, female
and
female athlete
.
2 Confirm your selection by pressing SET.
To set the remaining parameters, proceed as
above.
WARNING INDICATORS
Change battery – the display will show „ ”. The appliance
will switch off after a few seconds.
Overload – if the load exceeds 150 kg, the display will show
„
”. Remove excess weight to avoid damaging the
device.
Do not exceed maximum load capacity of
150 kg.
BS1800-001_v01
37
Reference tables
BODY FAT PERCENTAGE
AGE
FEMALE
MALE
Underweight
Normal
Overweight
Obese
Underweight
Normal
Overweight
Obese
10~12
<12
12~22
22~30
>30
<8
8~18
18~24
>24
13~18
<15
15~25
25~33
>33
<8
8~18
18~24
>24
19~30
<20
20~29
29~36
>36
<8
8~18
18~24
>24
31~40
<22
22~31
31~38
>38
<11
11~20
20~26
>26
41~50
<24
24~33
33~40
>40
<13
13~22
22~28
>28
51~60
<26
26~35
35~42
>42
<15
15~24
24~30
>30
60+
<28
28~37
37~47
>47
<17
17~25
26~34
>34
BONE MASS
FEMALE
MALE
WEIGHT
<45 kg
45~60 kg
>60 kg
<60 kg
60~75 kg
>75 kg
BONES
1.8 kg
2.2 kg
2.5 kg
2.5 kg
2.9 kg
3.2 kg
BODY WATER
AGE
MUSCLE MASS
FEMALE
MALE
Normal
Normal
10~12
>60
>64
13~18
>58.5
>63.5
19~30
>56
>62.5
31~40
>53
>61
41~50
>52
>60
51~60
>51
>59
60+
>50
>58
AGE
10~99
FEMALE
MALE
Normal
Normal
>34
>40
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
38
BS1800-001_v01
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
PL
1
2
3
4
1. Zaawansowany system pomiaru przez stopy BIA
(bio-elektryczna analiza impedancji) 2. Funkcja analizy składu
ciała – podaje zawartość masy kostnej, mięśniowej, tłuszczowej
oraz wody w organizmie 3. Pamięć pomiaru dla 8 różnych
użytkowników (wiek, płeć, wzrost) 4. Max. obciążenie – 150 kg
(dokładność pomiaru 100 g)
CZ 1. Pokročilý systém měření BIA v chodidlových senzorech
(bioelektrická analýza impedance) 2. Funkce analýzy složení
těla – udává hmotnost kostí, svalovou hmotu, obsah tělesného
tuku a vody v těle 3. Paměť měření pro 8 různých uživatelů
(věk, pohlaví, výška) 4. Maximální zatížení – 150 kg (přesnost
měření 100 g)
SK 1. Pokročilý systém merania stopami BIA (bio-elektrická
analýza impedancie) 2. Funkcia analýzy zloženia tela – udáva
obsah kostnej, svalovej, tukovej hmoty a vody v organizme
3. Pamäť merania pre 8 rôznych užívateľov (vek, pohlavie,
vzrast) 4. Max. záťaž – 150 kg (presnosť merania 100 g)
HU 1. Fejlett, BIA-lábmérési rendszer (bio-elektromos impedancia
mérés) 2. Testösszetétel analizálási funkció – megadja a teljes
csontozat, az izmok, a zsírszövet és a víz súlyát 3. Nyolc
különböző felhasználó adatainak tárolása (kor, nem, magasság)
4. Max. terhelhetőség – 150 kg (100 g pontosságú mérés)
RO 1. Sistem avansat de măsurare prin talpă BIA (analiza
bio-electrică a impendanţei) 2. Funcţia de analizare
a compoziţiei corpului – indică valoarea cantităţii de masă
osoasă, musculară, de ţesut adipos şi de apă din organism
3. Memorarea măsurătorilor pentru 8 utilizatori diferiţi (vârstă,
sex, înălţime) 4. Sarcină max. – 150 kg (exactitatea
măsurătorii de 100 g)
RU 1. Продвинутая система измерения через ступни BIA
(биоэлектрический анализ импеданса – комплексного
сопротивления) 2. Функция анализа состава тела –
указывают содержание костной, мышечной и жировой
массы, а также воды в организме 3. Память измерений для
8 разных пользователей (возраст, пол, рост) 4. Максимальная
нагрузка – 150 кг (точность измерения 100 г)
BG 1. Напредналата система за измервания чрез стъпала BIA
(био-електричен анализ на общо съпротивление)
2. Функция за анализ на състав на тялото – посочва
съдържание на костна, мускулна маса, на мазнина и на
вода в организма 3. Памет на измервания за 8 различни
потребители (възраст, пол, ръст) 4. Максимално
натоварване – 150 кг (точност на измервания 100 г)
UA 1. Технічно розвинута система вимірювання через ступні
BIA (біо-електричний аналіз імпедансу – комплексного
опору) 2. Функція аналізу складу тіла – показує вміст
кісткової, м‘язової, жирової маси та води в організмі
3. Пам‘ять вимірювань для 8 різних користувачів (вік, стать,
зріст) 4. Максимальне навантаження – 150 кг (точність
вимірювання 100 г)
EN 1. BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) advanced through
feet measurement system 2. Body composition analysis
function – measures body bone, muscle, fat and water content
3. Measurements memory for up to 8 individual users (age, sex,
height) 4. Maximum load – 150 kg (accuracy of measurement
100 g)
BS1800-001_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising