Zelmer | ZBS17000 (34Z016) | User manual | Zelmer ZBS17000 (34Z016) User Manual

Zelmer ZBS17000 (34Z016) User Manual
ZBS17000
BS1700/34Z016
WAGA OSOBOWA
напольные весы
/ bathroom scale
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WAGA OSOBOWA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2–3
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
OSOBNÍ VÁHA
14–15
ВАГИ
16–17
EN USER MANUAL
8–9
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CÂNTAR DE PERSOANE
ПЕРСОНАЛНА ВЕЗНА
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
6–7
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
SZEMÉLYMÉRLEG
12–13
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
4–5
SK NÁVOD NA OBSLUHU
OSOBNÁ VÁHA
НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ
10–11
BATHROOM SCALE
18–19
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Wskazówki dotyczące użytkowania wagi
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
●● Maksymalna waga: 180 kg.
●● Minimalna waga: 5 kg.
●● Tolerancja pomiaru masy: ± 1%.
●● Przyrost pomiaru masy: 0,1 kg.
●● Oznaczenie baterii: 4 x AAA.
Budowa wagi
1
2
3
4
Nie uderzaj
Jeżeli waga nie jest używana
przez dłuższy czas wyjmij
baterie
Wyświetlacz
Stopki gumowe
Miejsce na baterie (4 x AAA)
Przełącznik jednostki pomiaru
Nie używać ani nie
przechowywać w wilgotnym
środowisku
1
Unikaj przeciążenia
2
Nie układaj niczego na
wierzchu wagi
Nie zanurzaj w wodzie
3
Uważaj, aby nie poślizgnąć
się na śliskiej płycie
4
2
GW34-016_v08
Obsługa i działanie wagi
Włóż baterie 4 x AAA do wagi, następnie ustaw wagę na
poziomym i stabilnym podłożu. Wejdź na wagę, waga włączy
się automatycznie i pokaże masę ciała. Pomiar masy ciała
zostanie zablokowany po jej ustabilizowaniu. Waga wyłączy
się automatycznie po pomiarze oraz jeżeli nie będą wykonywane na niej żadne działania przez 10 sekund od wyświetlenia zera.
Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „Lo”
oznacza to, że baterie są prawie zużyte i należy
wymienić je na nowe.
Kiedy na wyświetlaczu pojawia się „0.0”, wtedy użytkownik
może wybrać jednostkę pomiaru przez kolejne wciśnięcie
przełącznika jednostki pomiaru (kg, lb, st:lb).
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera
na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami
gospodarstwa domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka na baterie.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
GW34-016_v08
3
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
použít i během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro používání přístroje
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku
výrobku.
●● Maximální hmotnost: 180 kg.
●● Minimální hmotnost: 5 kg.
●● Tolerance měření hmotnosti: ± 1%.
●● Stupnice pro měření hmotnosti: 0,1 kg.
●● Označení baterii: 4 x AAA.
Konstrukce
1
2
3
4
Vyvarujte se nárazů
Nepoužívejte ani
nepřechovávejte ve vlhkém
prostředí
Displej
Gumové podložky
Místo na baterie (4 x AAA)
Přepínač měřicích jednotek
1
Není-li přístroj používán po
delší dobu, vytáhněte baterie
Nepřetěžujte
2
Nepokládejte nic na váhu
Neponořujte do vody
Vyvarujte se uklouznutí na
kluzké ploše
3
4
4
GW34-016_v08
Obsluha a provoz přístroje
Vložte baterie 4 x AAA do váhy, poté váhu nastavte na vodorovném a stabilním podloží. Vstupte na váhu, váha se automaticky zapne a zobrazí tělesnou hmotnost. Měření tělesné
hmotnosti se zablokuje po stabilizaci. Váha se zapne automaticky po provedení měření a nebudou-li prováděny žádné
další úkony po dobu 10 sekund od zobrazení nuly.
Objeví-li se na displeji „Lo”, jedná se o signalizaci vybití baterií a nutnosti jejich výměny.
Když se na displeji zobrazí „0.0”, uživatel si může vybrat
měrnou jednotku postupným mačkáním přepínače měrných
jednotek (kg, lb, st:lb).
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER jsou recyklovatelné,
a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu
prostředí. Nevyhazujte je spolu s ostatním
opadem z domácnosti, ale odevzdejte je na
sběrném místě. Před likvidací nebo odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin, vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
GW34-016_v08
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
5
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Pokyny tykajúce sa prevádzky váhy
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
●● Maximálna hmotnosť 180 kg.
●● Minimálna hmotnosť: 5 kg.
●● Tolerancia merania hmotnosti: ± 1%.
●● Stupnica merania hmotnosti: 0.1 kg.
●● Označenie batérie: 4 x AAA.
Konštrukcia váhy
1
2
3
4
Neudierajte
Ak váha nebude dlhšiu dobu
používaná, vyberte batériu
Displej
Gumené nožičky
Priestor na batériu (4 x AAA)
Prepínač jednotky merania
Nepoužívajte ani neskladujte
vo vlhkom prostredí
1
Zamedzte preťaženiu
2
Nič neukladajte na váhu
Neponárajte do vody
Dávajte pozor, aby ste
sa nepošmykli na klzkom
povrchu
3
4
6
GW34-016_v08
Obsluha a fungovanie váhy
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Vložte batériu 4 x AAA do váhy, potom položte váhu na
vodorovný a pevný povrch. Nastúpte na váhu, váha sa automaticky zapne a zobrazí vašu hmotnosť. Meranie hmotnosti
bude blokované po jej stabilizovaní sa. Váha sa automaticky
vypne po meraní, a ak nebudú na nej vykonávané žiadne
činnosti po dobu 10 sek. od zobrazenia nuly.
Keď sa na displeji objaví nápis „Lo”, to znamená, že sú batérie už skoro vybité a treba ich
vymeniť za nové.
Ak sa na displeji zobrazí „0.0”, vtedy používateľ môže zvoliť
jednotku miery. Jednotka miery sa vyberá stláčaním prepínača jednotky miery (kg, lb, st:lb).
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie.
Ne­smú sa vyhadzovať z iným odpadom z domácnosti, odo­
vzdajte ich do zberne surovín. Pred vyhodením alebo odo­
vzdaním spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby ste
vybrali batérie z priestoru na batérie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
GW34-016_v08
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
7
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A mérleg kezelési utasításai
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
●● Maximális mérhető súly: 180 kg.
●● Minimális mérhető súly: 5 kg.
●● Tömegmérési pontosság: ± 1%.
●● Tömegmérés skálabeosztása: 0.1 kg.
●● Az elem típusa: 4 x AAA.
A mérleg szerkezeti felépítése
Ne ütögesse
Ne használja és ne tárolja
nedves helyen
1
2
3
4
Kijelző
Gumitalpak
Az elem helye (4 x AAA)
Mértékegység átkapcsoló
1
Ha a mérleget hosszabb időn
keresztül nem használja,
vegye ki belőle az elemet
Kerülje a túlterhelését
2
A mérlegre ne tegyen
semmiféle tárgyat
Ne merítse vízbe
Ügyeljen arra, nehogy
megcsússzon a siklós lapján
3
4
8
GW34-016_v08
A mérleg kezelése és működése
Tegye be a mérlegbe az 4 x AAA elemet, majd a mérleget
helyezze vízszintes, stabil felületre. Álljon a mérlegre, a mérleg automatikusan bekapcsol és kijelzi a testsúlyt. A testsúly
mérése a stabilizálódása után leáll. A mérleg a mérés elvégzése után automatikusan kikapcsol, ha a nulla kijelzése után
10 másodpercig inaktív állapotban lesz.
Ha a kijelzőn megjelenik a „Lo” felirat, ez azt
jeleni, hogy az elemek már majdnem kimerültek
és újakra kell őket cserélni.
Amikor a kijelzőn megjelenik a „0.0” jel, a felhasználó kiválaszthatja a mértékegységet a mértékegységváltó gombbal
(kg, lb, st:lb).
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez.
Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad őket más háztartási
hulladékkal együtt kidobni, hanem le kell őket
adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása
vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása
előtt ne felejtse kivenni az elemtartóból az elemeket.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja
le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok
találhatók.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
GW34-016_v08
9
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind utilizarea cântarului
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
●● Greutatea maximă: 180 kg.
●● Greutatea minimă: 5 kg.
●● Marja de eroare în măsurarea masei corporale: ± 1%.
●● Masa corporală se măsoară în diviziuni de: 0.1 kg.
●● Tipul de baterie: 4 x AAA.
Structura cântarului
1
2
3
4
Nu loviţi cântarul
Ecran
Suport de cauciuc pentru tălpi
Loc pentru baterii (4 x AAA)
Comutator pentru unitatea de măsură
Nu folosiţi cântarul şi nu-l
păstraţi în mediu cu umezeală
1
Dacă nu folosiţi mai mult timp
cântarul, scoateţi-i bateriile
Evitaţi supraîncărcarea
2
Nu aşezaţi nici un obiect pe
suprafaţa cântarului
Nu puneţi cântarul în apă
Aveţi grijă să nu alunecaţi pe
placa lucioasă
3
4
10
GW34-016_v08
Utilizarea şi funcţionarea cântarului
Puneţi bateria 4 x AAA în cântar, pe urmă aşezaţi cântarul
pe o suprafaţă stabilă. Urcaţi pe cântar, cântarul intră în mod
automat în funcţiune şi va indica masa corporală. După măsurarea masei corporale, valoarea sa va fi afişată, fără a suferi
schimbări. Cântarul iese din funcţiune în mod automat după
efectuarea măsurării şi, de asemenea, dacă timp de 10
secunde de la afişarea „0” nu a fost efectuată nici o acţiune.
Atunci când pe display apare afişat „Lo”,
aceasta înseamnă că bateriile sunt aproape
consumate şi trebuie înlocuite cu altele noi.
Atunci când pe afişaj apare „0.0”, utilizatorul poate selecta
unitatea de măsură apăsând încă o dată comutatorul unităţii
de măsură (kg, lb, st:lb).
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la
un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase
plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu le aruncaţi împreună cu deşeurile comunale. Predaţi-le la un centru de colectare. Înainte de a arunca aparatul
sau înainte de a-l preda la un centru de colectare trebuie să
scoateţi bateriile din compartiment.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
GW34-016_v08
11
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего изделия и приветствуем среди пользователей продуктов Zelmer.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию по эксплуатации, чтобы вы могли
пользоваться ею в ходе использования прибора.
Указания по эксплуатации весов
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
●● Maксимальный вес: 180 кг.
●● Mинимальный вес: 5 кг.
●● Погрешность измерения веса тела: ± 1%.
●● Цена деления анализатора веса тела: 0.1 кг.
●● Источник питания: батареи 4 x AAA.
Устройство весов
1
2
3
4
Оберегайте весы
от ударов
Если не пользуетесь
весами длительное время,
выньте батареи
Дисплей
Резиновые ножки
Отсек для батарей (4 x AAA)
Переключатель единиц измерения
Не используйте и не храните
весы в местах с высокой
влажностью
1
Избегайте перегрузок
2
Не кладите на весы
какиелибо предметы
Не погружайте весы
в воду
Будьте осторожны не поскользнитесь на
скользкой поверхности
3
4
12
GW34-016_v08
Принцип действия и обслуживание весов
Вложите батареи 4 x AAA в отсек в нижней части корпуса
весов и установите весы на горизонтальной, стабильной
поверхности. Встаньте на весы. Весы включатся автоматически и покажут вес тела. Нужно подождать, пока вес
тела не стабилизируется. Весы выключатся автоматически после измерения или через 10 секунд бездействия
с момента высвечивания нуля.
Eсли на дисплее появится надпись «Lo», то
это значит, что батареи уже почти разрядились и их необходимо заменить новыми.
Когда на дисплее появится «0.0», тогда пользователь
может выбрать единицу измерения путём очередного на
переключатель единицы измерения (kg, lb, st:lb).
Экология – Забота об окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Запрещается выбрасывать использованные
батарейки в обычный смешанный мусор
(токсичные тяжелые металлы). Их следует
сдавать в специализированные пункты
сбора отработанных батареек и акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора
выньте из него батарейки.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
GW34-016_v08
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
13
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за използване на кантара
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
●● Максимално тегло: 180 кг.
●● Минимално тегло: 5 кг.
●● Толеранс на теглене: ± 1%.
●● Скала на теглене: 0,1 кг.
●● Батерия: 4 x AAA.
Устройство весов
1
2
3
4
Не удряйте
Ако кантарът няма
да бъде използван
по-продължително време,
извадете батерията
Дисплей
Гумени крачета
Място за батериите (4 x AAA)
Превключвател на мерните единици
Не използвайте и не
съхранявайте във влажна
среда
1
Не претоварвайте
2
Не слагайте нищо върху
кантара
Не потапяйте във вода
3
Внимавайте да не се
подхлъзнете на хлъзгавата
повърхност
4
14
GW34-016_v08
Употреба и работа на кантара
Сложете батерията 4 x AAA в кантара, след това поставете кантара върху стабилна, хоризонтална повърхност.
Стъпете върху кантара, той ще се включи автоматично
и ще изпише телесната маса. Измерването на телесната
тегло ще се блокира след стабилизирането му. Кантарът
ще се изключи автоматично след измерването, както
и ако не бъдат извършвани никакви действия в продължение на 10 секунди след изписване на нулата.
Когато на дисплея се появи надпис „Lo”,
това означава, че батериите са почти
изхабени и трябва да се сменят с нови.
Когато върху дисплея се появи „0.0”, потребителят може
да си избере измерителна единица, като за пореден
път натисне превключвателя на измерителни единици
(kg, lb, st:lb).
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази
цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера
за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за
околната среда. Те не бива да се изхвърлят
заедно с останалите домакински отпадъци,
а трябва да се предадат в пункт за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето или предаването на уреда в пункт за
събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от мястото им.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни
съставни части могат да представляват опасност за
околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
GW34-016_v08
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
15
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки щодо користування вагами
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку вагів.
●● Максимальна вага: 180 кг
●● Мінімальна вага: 5 кг.
●● Допуск вимірювання маси: ± 1%.
●● Приріст вимірювання маси: 0.1 кг.
●● Позначення батареї: 4 x AAA.
Складові частини вагів
1 Дисплей
2 Гумові стопки
3 Місце для батарей (4 x AAA)
4 Перемикач одиниці вимірювання
Не ударятиударов
Не користуватися вагами
і не зберігати їх у вологому
середовищі
Якщо не користуєтеся
вагами протягом
довготривалого часу,
необхідно вийняти з них
батарею
Уникати перевантаження
Не покладайте будь-які інші
предмети на ваги
Не занурювати у воду
1
2
3
Будьте обережні, щоб не
посковзнутися на слизькій
плиті
4
16
GW34-016_v08
Обслуговування і робота вагів
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
Уставте батарею 4 x AAA у ваги, далі установіть ваги
на горизонтальній і стабільній основі. Станьте на ваги,
обладнання включиться автоматично і вкаже масу тіла.
Вимірювання маси тіла буде заблоковане після їх стабілізування. Ваги виключаться автоматично після вимірювання, якщо протягом 10 секунд з моменту висвітлювання нуля, не будуть виконуватися жодні дії.
Якщо на індикаторі появиться напис «Lo»
це означає, що батареї майже відпрацьовані і потрібно їх замінити новими.
Коли на дисплеї з`явиться «0.0», тоді користувач може
вибрати одиницю вимірювання шляхом чергового натискання на перемикач одиниць вимірювання (kg, lb, st:lb).
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону
навколишнього природного середовища. Це
не потребуе великих зусиль. З цією метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) кинути в контейнер для пластику.
Батареї містять шкідливі для природного середовища
речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими
відходами, здайте їх до пункту збору вторинної сировини.
Перед тим як викинути або здати обладнання до пункту
вторинної сировини, потрібно пам’ятати про вийняття
батарей зі сховища для батарей
Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт
з утилізації, тому що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні можуть загрожувати навколишнього
середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
GW34-016_v08
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
17
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this
instruction manual for future reference.
Important handling instructions
Technical data
The bathroom scale technical parameters are included at the
name plate.
●● Maximum weight: 180 kg.
●● Minimum weight: 5 kg.
●● Weight measurement tolerances: ± 1%.
●● Weight measurement increase: 0.1 kg.
●● Batteries marking: 4 x AAA.
Outline
Do not hit
Do not store or use in humid
area
1
2
3
4
Display
Rubber supports
Batteries compartment (4 x AAA)
Measurement unit selection buttons
1
If your scales is unused for
a longer time, remove the
battery
Avoid overloading
2
Do not put any objects on the
appliance surface
Do not immerse in water
Be careful not to slide on
slippery surface
3
4
18
GW34-016_v08
Handling and operation
Insert the battery 4 x AAA into batteries compartment, then
place the appliance at flat horizontal firm surface. Stand on it,
the appliance shall switch on automatically and indicate body
weight. The measurement result shall be saved after it is set.
The appliance shall switch off automatically if untouched for
10 seconds after zero is displayed.
If the display shows “Lo”, it means that the
batteries are almost worn out and should be
replaced with new ones.
When “0.0” is shown on the display, the user may choose the
unit for measurement by pressing again the measurement
unit selection button (kg, lb, st:lb).
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to protect the environment.
It is neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Batteries contain substances harmful to the
natural environment. Do not throw them away
with other household waste. Return used
batteries to recycling points. Before disposing
of or returning the appliance to a recycling
point make sure to remove the batteries from
the battery compartment.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting
point as the components of the appliance may pose a threat
to the environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
GW34-016_v08
19
1
2
3
4
PL
1. Duży i czytelny LCD 2. Praktyczny uchwyt
3. Maksymalne obciążenie 180 kg 4. Wykonana
z trwałego tworzywa
RU
1. Большой и удобный LCD-дисплей
2. Практичная ручка 3. Максимальная нагрузка
180 кг 4. Платформа из прочной пластмассы
CZ
1. Velký a čitelný LCD display 2. Praktický úchyt
3. Maximální zatížení 180 kg 4. Vyrobená
z odolného materiálu
BG
1. Голям и лесен за четене LCD дисплей
2. Практична дръжка 3. Максимално натоварване
180 кг 4. Изработена от издръжлива пластмаса
SK
1. Veľký a čitateľný LCD displej 2. Praktické
držadlo 3. Maximálne zaťaženie 180 kg
4. Vyrobená z odolných materiálov
UA
1. Великий та читабельний дисплей 2. Практична
ручка 3. Mаксимальне навантаження 180 кг
4. Виконана з твердої пластмаси
HU
1. Nagy és jól olvasható LCD 2. Praktikus fogantyú
3. A maximális terhelés 180 kg 4. Tartós
műanyagból készült
EN
1. Large easy-to-read LCD screen 2. Useful handle
3. Maximum load 180 kg 4. Durable plastic
materials
RO
1. Afişaj LCD mare şi lizibil 2. Mâner practic
3. Sarcina maximală 180 kg 4. Efectuat din plastic
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
GW34-016_v08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising