Zelmer | ZBS13000 (ULTRA Slim 34Z014) | User manual | Zelmer ZBS13000 (ULTRA Slim 34Z014) User Manual

Zelmer ZBS13000 (ULTRA Slim 34Z014) User Manual
ZBS13000
BS1300/34Z014
WAGA OSOBOWA
напольные весы
/ bathroom scale
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WAGA OSOBOWA
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
OSOBNÍ VÁHA
LT
6–7
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
SZEMÉLYMÉRLEG
LV
8–9
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CÂNTAR DE PERSOANE
ET
10–11
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ
14–15
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
4–5
SK NÁVOD NA OBSLUHU
OSOBNÁ VÁHA
ПЕРСОНАЛНА ВЕЗНА
2–3
12–13
ВАГИ
16–17
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
SVARSTYKLĖS
18–19
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
SVARI
20–21
KASUTUSJUHEND
KAAL
22–23
EN USER MANUAL
BATHROOM SCALE
24–25
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Wskazówki dotyczące użytkowania wagi
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
●● Maksymalna waga: 150 kg
●● Minimalna waga: 3 kg
●● Dokładność pomiarów: 100 g/0,2 lb
●● Możliwość ważenia w obuwiu
●● Oznaczenie baterii: 1 x CR2032
Budowa wagi
Wyświetlacz
Stopki gumowe
Miejsce na baterie (1 x CR2032)
Przełącznik jednostki pomiaru
1
2
3
4
Nie uderzać
Nie używać ani nie
przechowywać w wilgotnym
środowisku
1
Jeżeli waga nie jest używana
przez dłuższy czas wyjmij
baterię
Unikać przeciążenia
2
Nie układać niczego na
wierzchu wagi
Nie zanurzać w wodzie
4
3
Uważać, aby nie poślizgnąć
się na śliskiej płycie
2
34Z014-001_v01
Obsługa i działanie wagi
1 Włóż baterię CR2032 do wagi, następnie ustaw wagę na
poziomym i stabilnym podłożu.
2 Wejdź na wagę, waga włączy się automatycznie i pokaże
masę ciała. Pomiar masy ciała zostanie zablokowany po jej
ustabilizowaniu.
3 Waga wyłączy się automatycznie po pomiarze oraz jeżeli
nie będą wykonywane na niej żadne działania przez około
10 sekund od wyświetlenia zera.
Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „ ”
oznacza to, że baterie są prawie zużyte i należy
wymienić je na nowe.
Przed użyciem zdejmij pasek izolujący z baterii. Zwróć uwagę na zachowanie prawidłowej
biegunowości baterii. Jeżeli po zdjęciu paska
izolującego waga nie działa, wyjmij baterie
i ponownie załóż.
Kiedy na wyświetlaczu pojawia się „ ”, wtedy użytkownik
może wybrać jednostkę pomiaru przez kolejne wciśnięcie
przełącznika jednostki pomiaru.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla
środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa
domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub
oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka na baterie.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
34Z014-001_v01
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
3
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
použít i během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro používání přístroje
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku
výrobku.
●● Maximální hmotnost: 150 kg
●● Minimální hmotnost: 3 kg
●● Přesnost měření: 100 g/0,2 lb
●● Vážení i v obuvi
●● Označení baterii: 1 x CR2032
Konstrukce
Displej
Gumové podložky
Místo na baterie (1 x CR2032)
Přepínač měřicích jednotek
1
2
3
4
Vyvarujte se nárazů
Nepoužívejte ani
nepřechovávejte ve vlhkém
prostředí
1
Není-li přístroj používán po
delší dobu, vytáhněte baterie
Nepřetěžujte
2
Nepokládejte nic na váhu
Vyvarujte se uklouznutí na
kluzké ploše
4
Neponořujte do vody
4
3
34Z014-001_v01
Obsluha a provoz přístroje
logické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
1 Vložte baterie CR2032 do váhy, poté váhu nastavte na
vodorovném a stabilním podloží.
2 Vstupte na váhu, váha se automaticky zapne a zobrazí
tělesnou hmotnost. Měření tělesné hmotnosti se zablokuje
po stabilizaci.
3 Váha se zapne automaticky po provedení měření
a nebudou-li prováděny žádné další úkony po dobu 10
sekund od zobrazení nuly.
Objeví-li se na displeji „ ”, jedná se o signalizaci vybití baterií a nutnosti jejich výměny.
Před použitím odstraňte z baterie izolaci.
Dbejte na dodržení správné polarity baterie.
Nefunguje-li váha po sejmutí izolační pásky,
vyjměte a znovu vložte baterie.
Když se na displeji zobrazí „ ”, uživatel si může vybrat
měrnou jednotku postupným mačkáním přepínače měrných
jednotek.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí.
Nevyhazujte je spolu s ostatním opadem z domácnosti,
ale odevzdejte je na sběrném místě. Před likvidací nebo
odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin,
vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému eko34Z014-001_v01
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
5
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Pokyny tykajúce sa prevádzky váhy
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
●● Maximálna hmotnosť 150 kg
●● Minimálna hmotnosť: 3 kg
●● Presnosť merania: 100 g/0,2 lb
●● Možnosť používania váhy aj v topánkach
●● Označenie batérie: 1 x CR2032
Konštrukcia váhy
Displej
Gumené nožičky
Priestor na batériu (1 x CR2032)
Prepínač jednotky merania
1
2
3
4
Neudierajte
Nepoužívajte ani neskladujte
vo vlhkom prostredí
1
Ak váha nebude dlhšiu dobu
používaná, vyberte batériu
Zamedzte preťaženiu
2
Nič neukladajte na váhu
Dávajte pozor, aby ste
sa nepošmykli na klzkom
povrchu
6
Neponárajte do vody
4
3
34Z014-001_v01
Obsluha a fungovanie váhy
1 Vložte batériu CR2032 do váhy, potom položte váhu na
vodorovný a pevný povrch.
2 Nastúpte na váhu, váha sa automaticky zapne a zobrazí
vašu hmotnosť. Meranie hmotnosti bude blokované po jej
stabilizovaní sa.
3 Váha sa automaticky vypne po meraní, a ak nebudú na
nej vykonávané žiadne činnosti po dobu 10 sek. od zobrazenia nuly.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Keď sa na displeji objaví nápis „ ”, to znamená, že sú batérie už skoro vybité a treba ich
vymeniť za nové.
Pred použitím je potrebné sňať z batérie izoláciu. Dajte pozor na správnu polaritu batérie.
Ak po sňatí izolačnej pásky váha nefunguje,
vyberte batérie a opäť ich vložte.
Ak sa na displeji zobrazí „ ”, vtedy používateľ môže zvoliť
jednotku miery. Jednotka miery sa vyberá stláčaním prepínača jednotky miery.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné
prostredie. Ne­smú sa vyhadzovať z iným
odpadom z domácnosti, odo­vzdajte ich do
zberne surovín. Pred vyhodením alebo odo­
vzdaním spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby ste vybrali batérie z priestoru na
batérie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
34Z014-001_v01
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
7
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A mérleg kezelési utasításai
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
●● Maximális mérhető súly: 150 kg
●● Minimális mérhető súly: 3 kg
●● Mérés pontossága: 100 g/0,2 lb
●● Mérés lehetősége lábbeliben
●● Az elem típusa: 1 x CR2032
A mérleg szerkezeti felépítése
Kijelző
Gumitalpak
Az elem helye (1 x CR2032)
Mértékegység átkapcsoló
1
2
3
4
Ne ütögesse
Ne használja és ne tárolja
nedves helyen
1
Ha a mérleget hosszabb időn
keresztül nem használja,
vegye ki belőle az elemet
Kerülje a túlterhelését
2
A mérlegre ne tegyen
semmiféle tárgyat
Ügyeljen arra, nehogy
megcsússzon a siklós lapján
8
Ne merítse vízbe
4
3
34Z014-001_v01
A mérleg kezelése és működése
1 Tegye be a mérlegbe az CR2032 elemet, majd a mérleget helyezze vízszintes, stabil felületre.
2 Álljon a mérlegre, a mérleg automatikusan bekapcsol és
kijelzi a testsúlyt. A testsúly mérése a stabilizálódása után
leáll.
3 A mérleg a mérés elvégzése után automatikusan kikapcsol, ha a nulla kijelzése után 10 másodpercig inaktív állapotban lesz.
Ha a kijelzőn megjelenik a „ ” felirat, ez azt
jeleni, hogy az elemek már majdnem kimerültek
és újakra kell őket cserélni.
A használata előtt vegye le az elemről a szigetelését. Fordítson figyelmet az elem megfelelő
pólusaira. Ha a szigetelő csík levétele után
a mérleg nem működik, vegye ki az elemeket,
majd tegye vissza a helyükre.
Amikor a kijelzőn megjelenik a „ ” jel, a felhasználó kiválaszthatja a mértékegységet a mértékegységváltó gombbal.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet
védelméhez. Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag
gyűjtő konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak.
Nem szabad őket más háztartási hulladékkal együtt kidobni,
hanem le kell őket adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása előtt ne
felejtse kivenni az elemtartóból az elemeket.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja
le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok
találhatók.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
34Z014-001_v01
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
9
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind utilizarea cântarului
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
●● Greutatea maximă: 150 kg
●● Greutatea minimă: 3 kg
●● Corespondenţa între unităţile de măsură: 100 g/ 0,2 funţi
●● Posibilitatea de cântărire încălţat(ă)
●● Tipul de baterie: 1 x CR2032
Structura cântarului
Ecran
Suport de cauciuc pentru tălpi
Loc pentru baterii (1 x CR2032)
Comutator pentru unitatea de măsură
1
2
3
4
Nu loviţi cântarul
Nu folosiţi cântarul şi nu-l
păstraţi în mediu cu umezeală
1
Dacă nu folosiţi mai mult timp
cântarul, scoateţi-i bateriile
Evitaţi supraîncărcarea
2
Nu aşezaţi nici un obiect
pe suprafaţa cântarului
Nu puneţi cântarul în apă
4
3
Aveţi grijă să nu alunecaţi pe
placa lucioasă
10
34Z014-001_v01
Utilizarea şi funcţionarea cântarului
1 Puneţi bateria CR2032 în cântar, pe urmă aşezaţi cântarul pe o suprafaţă stabilă.
2 Urcaţi pe cântar, cântarul intră în mod automat în funcţiune şi va indica masa corporală. După măsurarea masei
corporale, valoarea sa va fi afişată, fără a suferi schimbări.
3 Cântarul iese din funcţiune în mod automat după efectuarea măsurării şi, de asemenea, dacă timp de 10 secunde
de la afişarea „ ” nu a fost efectuată nici o acţiune.
Atunci când pe display apare afişat „ ”,
aceasta înseamnă că bateriile sunt aproape
consumate şi trebuie înlocuite cu altele noi.
Înainte de utilizarea bateriei, scoateţi-i învelişul izolator. Aveţi grijă la polaritatea bateriei.
Dacă după scoaterea benzii izolatoare cântarul
nu funcţionează, scoateţi bateriile şi puneţi-le
la loc.
Atunci când pe afişaj apare „ ”, utilizatorul poate selecta
unitatea de măsură apăsând încă o dată comutatorul unităţii
de măsură.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la
un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase
plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu le aruncaţi împreună cu deşeurile comunale. Predaţi-le la un centru de colectare. Înainte de a arunca aparatul
sau înainte de a-l preda la un centru de colectare trebuie să
scoateţi bateriile din compartiment.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
34Z014-001_v01
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
11
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего изделия и приветствуем среди пользователей продуктов Zelmer.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию по эксплуатации, чтобы вы могли
пользоваться ею в ходе использования прибора.
Указания по эксплуатации весов
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
●● Maксимальный вес: 150 кг
●● Mинимальный вес: 3 кг
●● Точность измерения: 100 г/0,2 lb
●● Возможность взвешивания в обуви
●● Источник питания: батареи 1 x CR2032
Устройство весов
Дисплей
Резиновые ножки
Отсек для батарей (1 x CR2032)
Переключатель единиц измерения
1
2
3
4
Оберегайте весы
от ударов
Не используйте и не
храните весы в местах
с высокой влажностью
1
Если не пользуетесь
весами длительное время,
выньте батареи
Избегайте перегрузок
2
Не кладите на весы
какие-либо предметы
Не погружайте весы
в воду
4
3
Будьте осторожны не поскользнитесь на
скользкой поверхности
12
34Z014-001_v01
Принцип действия и обслуживание весов
1 Вложите батареи CR2032 в отсек в нижней части
корпуса весов и установите весы на горизонтальной,
стабильной поверхности.
2 Встаньте на весы. Весы включатся автоматически
и покажут вес тела. Нужно подождать, пока вес тела не
стабилизируется.
3 Весы выключатся автоматически после измерения или
через 10 секунд бездействия с момента высвечивания нуля.
Eсли на дисплее появится надпись « », то
это значит, что батареи уже почти разрядились и их необходимо заменить новыми.
Удалите с батареи защитную пленку.
Соблюдайте правильную полярность
батарейки. Если после удаления изоляционной прокладки между батареями и токосъемной пластиной весы не работают,
нужно вынуть батареи и вложить снова.
Когда на дисплее появится « », тогда пользователь
может выбрать единицу измерения путём очередного на
переключатель единицы измерения.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Запрещается выбрасывать использованные батарейки в обычный смешанный
мусор (токсичные тяжелые металлы).
Их следует сдавать в специализированные пункты сбора отработанных батареек
и акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора
выньте из него батарейки.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по
утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
34Z014-001_v01
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
13
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за използване на кантара
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
●● Максимално тегло: 150 кг
●● Минимално тегло: 3 кг
●● Точност на измерването: 100 g/0,2 lb
●● Възможност за претегляне с обувки
●● Батерия: 1 x CR2032
Устройство весов
Дисплей
Гумени крачета
Място за батериите (1 x CR2032)
Превключвател на мерните единици
1
2
3
4
Не удряйте
Ако кантарът няма да
бъде използван
по-продължително време,
извадете батерията
Не използвайте и не
съхранявайте във влажна
среда
1
Не претоварвайте
2
Не слагайте нищо
върху кантара
Не потапяйте във вода
4
3
Внимавайте да не се
подхлъзнете на хлъзгавата
повърхност
14
34Z014-001_v01
Употреба и работа на кантара
1 Сложете батерията 1 x CR2032 в кантара, след
това поставете кантара върху стабилна, хоризонтална
повърхност.
2 Стъпете върху кантара, той ще се включи автоматично и ще изпише телесната маса. Измерването на
телесната тегло ще се блокира след стабилизирането му.
3 Кантарът ще се изключи автоматично след измерването, както и ако не бъдат извършвани никакви действия
в продължение на 10 секунди след изписване на нулата.
Когато на дисплея се появи надпис „ ”,
това означава, че батериите са почти изхабени и трябва да се сменят с нови.
Преди използване свалете изолацията
от батерията. Обърнете внимание дали
батерията е поставена в правилната
посока. Ако след сваляне на изолиращата
лента кантарът не работи, извадете
батериите и отново ги поставете.
Когато върху дисплея се появи „ ”, потребителят може
да си избере измерителна единица, като за пореден път
натисне превключвателя на измерителни единици.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера
за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за
околната среда. Те не бива да се изхвърлят
заедно с останалите домакински отпадъци,
а трябва да се предадат в пункт за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето или предаването на уреда в пункт за
събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от мястото им.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране
на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни
части могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
34Z014-001_v01
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
15
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки щодо користування вагами
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку вагів.
●● Максимальна вага: 150 кг
●● Мінімальна вага: 3 кг
●● Точніть вимірювання: 100 g/0,2 lb
●● Можливість зважування зі взуттям
●● Позначення батареї: 1 x CR2032
Складові частини вагів
Дисплей
Гумові стопки
Місце для батарей (1 x CR2032)
Перемикач одиниці вимірювання
1
2
3
4
Не ударятиударов
Не користуватися вагами
і не зберігати їх у вологому
середовищі
1
Якщо не користуєтеся
вагами протягом довготривалого часу, необхідно
вийняти з них батарею
Уникати перевантаження
2
Не покладайте будь-які інші
предмети на ваги
Не занурювати у воду
4
3
Будьте обережні, щоб не
посковзнутися на слизькій
плиті
16
34Z014-001_v01
Обслуговування і робота вагів
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
1 Уставте батарею CR2032 у ваги, далі установіть ваги
на горизонтальній і стабільній основі.
2 Станьте на ваги, обладнання включиться автоматично і вкаже масу тіла. Вимірювання маси тіла буде
заблоковане після їх стабілізування.
3 Ваги виключаться автоматично після вимірювання,
якщо протягом 10 секунд з моменту висвітлювання нуля,
не будуть виконуватися жодні дії.
Якщо на індикаторі появиться напис « »
це означає, що батареї майже відпрацьовані і потрібно їх замінити новими.
Перед застосуванням, потрібно зняти ізоляцію з батареї. Необхідно звернути увагу
на дотримання правильності розміщення
полюсів батарей. Якщо після знімання ізолюючого пояска ваги не діють, вийміть
батареї і повторно встановіть.
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Коли на дисплеї з`явиться « », тоді користувач може
вибрати одиницю вимірювання шляхом чергового натискання на перемикач одиниць вимірювання.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища. Це не є трудним, ні надто
коштовним. З цією метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) кинути в контейнер для пластиків.
Батареї містять шкідливі для природного
середовища речовини. Не викидайте їх
разом з іншими побутовими відходами,
здайте їх до пункту збору вторинної сировини. Перед тим
як викинути або здати обладнання до пункту вторинної
сировини, потрібно пам’ятати про вийняття батарей зі
сховища для батарей
Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт
складування, тому що небезпечні компоненти, що містяться
в обладнанні можуть складати шкідливу дію для середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
34Z014-001_v01
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
17
LT
Gerbiamieji klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Prašome atidžiai perskaityti šią aptarnavimo instrukciją. Ypatingą dėmesį reikia skirti nurodymams susijusiems su darbo
saugumu. Vartojimo instrukciją prašome išsaugoti, kad galėtumėt ja pasinaudoti taip pat vėlesnio naudojimo metu.
Svarstyklių naudojimo rekomendacijos
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo plokštelėje.
●● Maksimalus svoris: 150 kg
●● Minimalus svoris: 3 kg
●● Svorio tolerancija: 100 g/0,2 lb
●● Galimybė svarstytis
●● Baterijų ženklinimas: 1 x CR2032
Svarstyklių sandara
Elektroninis ekranas
Guminės kojelės
Baterijų skyrelis (1 x CR2032)
Matavimo vieneto pakeitimo mygtukas
1
2
3
4
Saugoti nuo smūgių
Nelaikyti ir nenaudoti
drėgnoje vietoje
1
Išimkite baterijas,
jeigu svarstyklės yra
nenaudojamos ilgesnį laiką
Venkite svarstyklių
perkrovos
2
Nestatykite ant svarstyklių
jokių daiktų
Nepaslyskite ant šlapios
įrangos
18
Nemirkyti vandenyje
4
3
34Z014-001_v01
Svarstyklių veikimas ir aptarnavimas
1 Įdėkite CR2032 bateriją į svarstyklės, pastatykite svarstykles ant kieto ir plokščio paviršiaus ir lipkite ant svarstyklių.
2 Svarstyklės įsijungs automatiškai ir parodys kūno masę.
Kūno svorio matavimas sustabdys, kai masė stabilizuosis.
3 Svarstyklės išsijungia automatiškai po matavimo arba
kai nėra jokių veiksmų per 10 sek. nuo 0 pasirodymo ekrane.
Kai ekrane pasirodys „
baterijas.
”, reikia pakeisti
Prieš naudojant pašalinkite nuo baterijų izoliacinę juostelę. Atsižvelkite į baterijų polius.
Jeigu pašalinus izoliacinę juostelę svarstyklės
neveikia, išimkite baterijas ir įdėkite dar kartą.
Kai displėjuje pasirodys „ ”, vartotojas gali pasirinkti
matavimo vienetą dar kartą spausdamas matavimo vieneto
perjungiklį.
Ekologija – rūpinkimės aplinka
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos.
Tai nėra nei sudėtinga, nei per brangu. Tam reikia:
Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą.
Baterijos turi aplinkai kenksmingas medžiagas.
Prašome nemesti jas į buitinių atliekų konteinerį tik atiduoti į atliekų priėmimo punktą. Prieš
metant ar atiduodant įrengimą į atliekų priėmimo punktą, nepamirškite išimti iš jo baterijų.
Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms skirtą konteinerį.
Baigtą eksploatuoti prietaisą atiduokite į atitinkamą atliekų
surinkimo punktą, kadangi prietaise esančios pavojingos
medžiagos gali būti pavojingos aplinkai.
Neišmeskite kartu su komunalinėmis atliekomis!
Gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo
keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip pat dėl
priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis, prekybos
ir kitomis sąlygomis.
34Z014-001_v01
19
LV
Cienījamie Pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lūdzam rūpīgi salasīt mūsu lietošanas instrukciju. Sevišķi
uzmanīgi ievērojiet drošības noteikumus. Lūdzam saglabāt
lietošanas instrukciju, lai Jūs varētu to lietot arī vēlākās lietošanas laikā.
Svaru lietošanas norādījumi
Tehniskie dati
Tehniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.
●● Maksimālais svars: 150 kg
●● Maksimālais svars: 3 kg
●● Izmēru precizitāte: 100 g/0,2 lb
●● Iespēja svērt ar apaviem
●● Bateriju apzīmējums: 1 x CR2032
Svaru uzbūve
Rādītājs
Gumija pamatnes
Bateriju nodalījums (1 x CR2032)
Mērvienības pārslēdzis
1
2
3
4
Nesitiet
Nelietojiet un nesaglabājiet
mitrā vidē
1
Ja nelietojat svarus
ilgu laiku noņemiet bateriju
Izvairieties no pārpūles
2
Neuzstādiet neko uz svaru
virsmas
Neiegrimsiet ūdenī
4
3
Esiet uzmanīgi, lai
nepaslīdētu uz slidenas
plāksnes
20
34Z014-001_v01
Svaru apkalpošana un darbošanās
1 Ielieciet bateriju 1 x CR2032 svaros, pēc tam uzstādiet
svarus uz horizontālas un stabilas virsmas.
2 Stāviet uz svariem, svari ieslēgsies automātiski un norādīs ķermeņa masu. Ķermeņa masas izmērs tiks aizbloķēts
pēc tās stabilizēšanas.
3 Svari izslēgsies automātiski pēc izmēra un ja nepaveiksit
nekādas darbības 10 sekunžu laikā no nulles norādīšanas.
Ja rādītājā parādīsies uzraksts „ ” tas
nozīmē, ka baterijas ir gandrīz nolietotas un tās
jānomaina jaunām.
Pirms lietošanas noņemiet izolējošu jostu no
baterijām. Pievērsiet uzmanību, lai saglabātu
pareizu bateriju polaritāti. Ja pēc izolējošas
jostas noņemšanas svari nedarbojas, izņemiet
baterijas un vēlreiz tās ielieciet.
Kad rādītājā parādīsies „ ”, lietotājs var izvēlēt mērvienību
vēlreiz nospiežot mērvienības pārslēdzēju.
Ekoloģija – vides aizsardzība
Katrs lietotājs var palīdzēt saudzēt apkārtējo vidi. Tas ir ne
grūts un ne dārgs. Ar šo mērķi:
Kartona iepakojumus nododiet makulatūrā.
Baterijas satur vielas, kas ir kaitīgas dabiskajai videi. Nedrīkst mest tās kopā ar citiem
mājsaimniecības atkritumiem, taču jāatdod
tās otrreizējo izejvielu savākšanas punktā.
Pirms ierīces izmešanas vai atdošanas otrreizējo izejvielu savākšanas punktā jāatceras, lai
izņemtu baterijas no bateriju nodalījuma.
Polietilēna maisus (pe) metiet ārā konteinerā, kurš ir domāts
priekš plastikāta.
Nevajadzīgu aparātu atdodiet attiecīgajā utilizācijas punktā,
jo saturošie aparātā kaitīgie komponenti var radīt draudus
apkārtējai videi.
Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos!
34Z014-001_v01
Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies, ierīci lietojot
neatbilstoši tai paredzētajiem mērķiem vai arī nepareizas ekspluatācijas gadījumā.
Ražotājs patur tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma
modificēt ierīci, pielāgojot to likuma normām, aktiem, direktīvām, vai
arī konstruktīvu, estētisku, komerciālu risinājumu vai citu iemeslu
vadīti.
21
ET
Austatud kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Palume käesolev juhend tähelepanelikult läbi lugeda. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata ohutu kasutamise tingimustele.
Palume kasutusjuhend alles hoida, et võiksite seda lugeda
ka edasise kasutamise käigus.
Kaalu kasutamise juhised
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on toodud andmesildil.
●● Maksimaalne kaal: 150 kg
●● Minimaalne kaal: 3 kg
●● Täpsus: 100 g/0,2 lb
●● Võimalus kaaluda koos jalanõudega
●● Patareide märgistus: 1xCR2032
Kaalu ehitus
Näidik
Kummist jalad
Patarei koht (1xCR2032)
Mõõtühikute lüliti
1
2
3
4
Mitte lüüa
Mitte kasutada ega hoida
niiskes keskkonnas
1
Kui kaalu ei kasutata pikemat
aega, eemaldage patareid
Vältige ülekoormamist
2
Ärge asetage kaaludele
midagi
Ärge pange kaalu vette
4
3
Olge tähelepanelik, et mitte
libastuda libedal plaadil
22
34Z014-001_v01
Kaalu kasutamine ja toimimine
1 Asetage CR2032 patarei kaalu sisse, järgmiseks asetage kaal vertikaalsele ja stabiilsele pinnale.
2 Astuge kaalule, kaal lülitub automaatselt sisse ja näitab
keha massi. Keha massi mõõt jääb seisma peale stabiliseerumist.
3 Kaal lülitub automaatselt välja peale kaalumist ja kui 10
sekundi jooksul nulli ilmumisest näidikule ei sooritata muid
toiminguid.
Kui näidikule ilmub tekst „ ”, tähendab see,
et patarei on peaaegu tühi ning see tuleb uue
vastu välja vahetada.
Enne kasutamist eemaldage patareidelt isoleerpael. Pöörake tähelepanu patareide õige
polaarsuse asendile. Kui pärast isoleerpaela
eemaldamist kaal ei toimi, eemaldage patareid
ja paigaldage need uuesti.
Kui näidikule ilmub „ ”, võib kasutaja valida mõõtühiku
vajutades mõõtühiku vahetamise nuppu.
Ökoloogia – hoolitseme keskkonna eest
Iga kasutaja võib osaleda keskkonnakaitses. See pole ei
keeruline, ega kulukas.
Sellel eesmärgil:
Papist pakend viige makulatuurikonteinerisse.
Patareid sisaldavad keskkonnale ohtlikke
aineid. Neid ei tohi visata muu olmeprügi
hulka, vaid anda ära sekundaarse tooraine
kogumise punkti. Enne äraviskamist või sekundaarse tooraine kogumise punkti andmist ärge
unustage võtta patareid patareipesast välja.
Kilekotid (polüetüleen) visake plastikukonteinerisse.
Kasutatud seadmed andke ära vastavasse kogumispunkti,
sest seadmes olevad ohtlikud ained võivad olla keskkon­nale
ohtlikud.
Ära viska seadet välja olmejäätmetega!
34Z014-001_v01
Tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud
toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja sellest
eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele,
normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus, kaubandus,
esteetika jm).
23
EN
Dear Clients!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this
instruction manual for future reference.
Important handling instructions
Technical data
The bathroom scale technical parameters are included at the
name plate.
●● Maximum weight: 150 kg
●● Minimum weight: 3 kg
●● Measurement accuracy: 100 g/0.2 lb
●● The possibility to weigh wearing shoes
●● Batteries marking: 1 x CR2032
Outline
Do not hit
Do not store or use in
humid area
Display
Rubber supports
Batteries compartment (1 x CR2032)
Measurement unit selection buttons
1
2
3
4
1
If your scales is unused for
a longer time, remove the
battery
Avoid overloading
2
Do not put any objects on the
appliance surface
Be careful not to slide on
slippery surface
24
Do not immerse in water
4
3
34Z014-001_v01
Handling and operation
1 Insert the battery CR2032 into batteries compartment,
then place the appliance at flat horizontal firm surface.
2 Stand on it, the appliance shall switch on automatically
and indicate body weight. The measurement result shall be
saved after it is set.
3 The appliance shall switch off automatically if untouched
for 10 seconds after zero is displayed.
If the display shows „ ”, it means that the
batteries are almost worn out and should be
replaced with new ones.
Before you use remove the isolation from the
battery. Please take note to the polarity. If the
scale does not operate after you remove
the insulation strip, take off the battery and
re-install it.
When „ ” is shown on the display, the user may choose the
unit for measurement by pressing again the measurement
unit selection button.
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to protect the environment. It is
neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Batteries contain substances harmful to the
natural environment. Do not throw them away
with other household waste. Return used
batteries to recycling points. Before disposing
of or returning the appliance to a recycling
point make sure to remove the batteries from
the battery compartment.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting
point as the components of the appliance may pose a threat
to the environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
34Z014-001_v01
25
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
34Z014-001_v01
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
34Z014-001_v01
1
2
3
4
PL
1. Wykonana ze szkła hartowanego 2. Bardzo
cienka i lekka 3. Maksymalne obciążenie 150 kg
4. Dokładność pomiaru 100 g
RU
1. Платформа из закаленного стекла 2. Очень
тонкие и легкие 3. Максимальная нагрузка 150 кг
4. Точность измерения 100 г
CZ
1. Vyrobená z tvrzeného skla 2. Velmi tenká
a lehká 3. Maximální zatížení 150 kg 4. Přesnost
vážení 100 g
BG
1. Изработена от закалено стъкло 2. Много
тънка и лека 3. Максимално натоварване 150 кг
4. Точност на измерване от 100 гр
SK
1. Vyrobená z tvrdeného skla 2. Veľmi tenká
a ľahká 3. Maximálne zaťaženie 150 kg
4. Presnosť váženia 100 g
UA
1. Виконані з загартованого скла 2. Дуже тонкі
і легкі 3. Mаксимальне навантаження 150 к
4. Точність вимірювання 100 г
HU
1. Edzett üvegből készült 2. Nagyon vékony és
könnyű 3. A maximális terhelés 150 kg 4. Mérési
pontosság: 100 g
EN
1. Tempered glass surface 2. Ultra slim and light
3. Maximum load 150 kg 4. Accuracy 100 g
RO
1. Platformă din sticlă securizată 2. Foarte subţire
şi uşor 3. Sarcina maximală 150 kg 4. Precizie
de măsurare 100 g
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
34Z014-001_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising