Zelmer | ZKS16500 (KS1700) | User manual | Zelmer ZKS16500 (KS1700) User Manual

Zelmer ZKS16500 (KS1700) User Manual
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WAGA DIETETYCZNA Typ KS1700
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
NUTRIČNÍ VÁHA Typ KS1700
16–28
RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДИЕТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ Tип KS170
29–42
BG
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ДИЕТИЧНА ВЕЗНА Тип KS1700
43–56
EN
USER MANUAL
NUTRITIONAL SCALE Type KS1700
57–72
2–15
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia.
Budowa wagi
1
2
3
4
5
6
Elektroniczny wyświetlacz
Przyciski wyboru funkcji
Przyciski numeryczne
Płyta ważąca
Gumowe stopki
Schowek na baterie
Wskazówki dotyczące użytkowania wagi
4
Nie uderzać
1
2
Nie używać ani nie
przechowywać w wilgotnym
środowisku
3
Nie zanurzać w wodzie
5
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dokładność pomiarowa wagi: 1 g / 0,05 oz.
Maksymalne obciążenie: 5 kg / 11 lb.
Zakres temperatury: 0-40°C.
Dokładność pomiaru temperatury: 0,5°C.
Bateria: 3 x AAA 1,5 V.
Waga kuchenna spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
6
6
2
KS1700-001_v01
PRZYCISKI – OZNACZENIA SYMBOLI
Panel sterowania
Przyciski funkcji
WYŚWIETLACZ – OZNACZENIA SYMBOLI
Kod produktu
Włącz/wyłącz
Zerowanie wagi – tara
Timer/Temperatura
Ustawienie alarmu
1. Zmiana jednostki wagi podczas ważenia.
2. W trybie „wartość odżywcza”, powrót do
wskazań wagi produktu.
3. Sprawdzenie wagi wszystkich produktów
przechowywanych w pamięci urządzenia.
Pamięć/Ilość
zapamiętanych wartości
Wyczyszczenie wyświetlacza
1. W trybie wartości odżywczej, sprawdzenie
wartości odżywczej.
2. Sprawdzenie wartości odżywczej poprzednio
zważonych produktów.
Wartość
ikona pamięci
wskaźnik niskiego poziomu baterii
alarm
Przyciski numeryczne
stopnie Celsjusza
Wprowadzanie kodu produktu lub ustawienie
alarmu.
Dodanie wartości odżywczej dla ważonego
produktu do pamięci.
Urządzenie może zapamiętać 99 wartości.
Przeglądanie wszystkich wartości odżywczych
produktów przechowywanych w pamięci.
wartość ujemna
uncje
kilogramy
miligramy (wartości odżywcze)
(ważenie)
funty
tryb ważenia
Tryby pracy
Tabela wartości jednostek odżywczych
Składnik odżywczy
Kod
Wartość odżywcza
Jednostka
Kalorie
kcal / kJ
Proteiny
g
Tłuszcz
g
Sól
mg
Węglowodany
g
Cholesterol
mg
Błonnik
g
KS1700-001_v01
Ważenie
Zapamiętanie wartości odżywczej
3
Obsługa i działanie wagi
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1 Rozpakuj wagę z opakowania.
2 Włóż odpowiednie baterie do schowka na baterie (6)
(patrz „WYMIANA BATERII”).
3 Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni. Nie używaj urządzenia na dywanie, ani na elastycznych powierzchniach.
Dodanie kolejnych produktów spowoduje skorygowanie wartości odżywczej.
ZAPISYWANIE WARTOŚCI ODŻYWCZEJ DO
PAMIĘCI
SPOSÓB UŻYCIA
1 Naciśnij
4 Naciśnij
, aby odczytać wartość zawartych w produkcie węglowodanów.
5 Aby odczytać inną wartość energetyczną ważonego produktu wciśnij jedną z dostępnych opcji.
, aby włączyć urządzenie.
1 Wprowadź kod ważonego produktu.
2 Umieść produkt na wadze.
3 Wybierz żądaną wartość odżywczą, wciskając przycisk
odpowiadający tej wartości.
4 Wciśnij przycisk
, aby zapamiętać wybraną wartość odżywczą pierwszego z ważonych produktów.
2 Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „ ”.
3 Ustaw wymaganą jednostkę wagi (patrz „WYBÓR JEDNOSTKI WAGI”).
4 Po zakończeniu ważenia, wyłącz wagę naciskając
.
Opis funkcji
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
1 Wprowadź kod ważonego produktu z listy produktów
załączonej do instrukcji.
2 Umieść produkt na wadze.
3 Naciśnij
, aby odczytać wartość kaloryczną
ważonego produktu w kcal. Kolejne naciśnięcie
woduje wyświetlenie wartości w kJ.
spo-
5 Zdejmij produkt z wagi i wprowadź kod kolejnego ważonego produktu.
6 Umieść produkt na wadze.
7 Ponownie naciśnij
, aby dodać wartość odżywczą
drugiego produktu.
8 Aby dodać wartości odżywcze kolejnych produktów,
postępuj według procedury powyżej.
9 Wciśnij przycisk
, aby zobaczyć sumaryczną wartość odżywcza dla wszystkich zapamiętanych produktów.
4
KS1700-001_v01
3 Wciśnij przycisk
nia.
, aby powrócić do trybu waże-
ZMIANA KODU PRODUKTU
1 Znajdź kod ważonego produktu na liście produktów załączonej do instrukcji.
2 Wprowadź trzycyfrowy kod produktu za pomocą klawiatury numerycznej.
Podczas wyświetlania wartości sumarycznej,
można wybrać inną wartość odżywczą, aby
zobaczyć jej sumaryczną wartość odżywczą
dla zapamiętanych produktów.
PRZEGLĄDANIE WARTOŚCI ZAPISANYCH
W PAMIĘCI
Za każdym razem gdy wyłączysz wagę, zapamiętane wartości odżywcze są przechowywane w pamięci urządzenia.
Gdy ponownie włączysz wagę ponownie, możesz zobaczyć
ostatnio zapamiętane wartości.
1 Wciśnij przycisk
, aby włączyć urządzenie.
2 Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „ ”.
3 Wciśnij
, aby zmienić wprowadzony kod produktu.
Następnie wprowadź nową wartość.
WYBÓR JEDNOSTKI WAGI
Urządzenie posiada funkcję wyboru jednostki wagi.
Jednostkę wagi można zmienić gdy na wyświetlaczu pojawi
się wartość „ ”, jak również po zważeniu produktu.
Aby zmienić jednostkę wciskaj przycisk
do momentu
pojawienia się na wyświetlaczu wymaganej jednostki wagi.
3 Wciśnij przycisk
, aby zobaczyć sumaryczną wartość odżywczą zapamiętanych produktów.
4 Wybierz żądaną wartość odżywczą, wciskając przycisk
odpowiadający tej wartości.
USUNIĘCIE WARTOŚCI Z PAMIĘCI
1 Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk
,
aby usunąć zapamiętane wartości z pamięci.
2 Wyświetlacz zasygnalizuje, że pamięć została wyzerowana.
KS1700-001_v01
5
Minuty Sekundy
ZEROWANIE WAGI – TARA
Funkcja Tara służy do ważenia więcej niż jednego produktu
bez zdejmowania z wagi.
1 Połóż pierwszy produkt na wadze i odczytaj zważoną
wartość.
2 Następnie wciśnij przycisk
, aby wyzerować wartość.
3 Połóż kolejny produkt i odczytaj wartość.
5 Uruchom odliczanie naciskając ponownie
.
6 Zakończenie odliczania zasygnalizowanie będzie powtarzającym się sygnałem dźwiękowym (30 powtórzeń). Sygnał
wożna przerwać naciskjąc dowolny przycisk.
W trakcie ustawiania wartości alarmu, wciśnij
przycisk
, aby usunąć wpisaną wartość.
W trakcie działania alarmu, wciśnij przycisk
, aby anulować odliczanie i wprowadzić
nową wartość.
CZUJNIK TEMPERATURY
Urządzenie posiada wbudowany termometr, który mierzy
i wyświetla temperaturę otoczenia.
Temperatura jest wyświetlana w stopniach Celsjusza (
).
Opisaną operację można powtarzać. Funkcja
tara może również służyć, do ważenia produktów w pojemniku.
FUNKCJA ALARMU
1 Wciśnij przycisk
, aby włączyć urządzenie.
2 Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się „ ”.
3 Wciśnij
, aby przejść w tryb ustawienia alarmu.
4 Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź wymaganą wartość.
6
KS1700-001_v01
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE (TRYB OSZCZĘDZANIA BATERII)
Urządzenie wyłączy się automatycznie jeśli przez około
2 minuty nie będzie wykonywana żadna operacja, a na
wyświetlaczu będzie widniał symbol „ ”.
Przekroczona wartość odżywcza – na wyświetlaczu pojawi
się symbol „
” jeśli wartość odżywcza ważonego produktu przekroczyła wartość „
”.
2 minuty
Zalecamy jednak, aby wyłączać wagę po zakończeniu pracy, w celu zmaksymalizowania czasu
pracy baterii.
Błędna wartość odżywcza – jeśli w trakcie wpisywania kodu
produktu lub gdy na wyświetlaczu pokazywana będzie ujemna
wartość wagi (funkcja tara), zostanie wybrana wartość odżywcza, na wyświetlaczu pojawi się symbol „
”.
WYMIANA BATERII
Schowek na baterie znajduje się na spodniej stronie wagi.
Przed pierwszym użyciem, otwórz schowek i włóż nowe
baterie.
1 Aby włożyć nowe baterie lub wymienić zużyte, otwórz
pokrywkę schowka na baterie (6) i wyjmij zużyte baterie.
2 Włóż trzy baterie AAA 1,5 V na miejsce zużytych. Zwróć
uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości baterii.
3 Zamknij pokrywę schowka na baterie (6).
WSKAŹNIKI OSTRZEGAWCZE
Niski stan baterii – na wyświetlaczu pojawi się symbol
„
”. Wymień baterie (patrz Wymiana baterii).
Czyszczenie i konserwacja
Czyść wagę lekko zwilżoną szmatką. Nie zanurzaj wagi
w wodzie, ani nie używaj żrących środków chemicznych.
Wszystkie plastikowe części powinny być od razu czyszczone po zabrudzeniu tłuszczem, przyprawami, octem oraz
żywnością o intensywnym smaku/kolorze. Unikaj kontaktu
wagi z kwaśnymi sokami z owoców cytrusowych.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Wskaźnik przeciążenia – na wyświetlaczu pojawi się symbol „
”. Zdejmij ważony produkt, aby zapobiec uszkodzeniu wagi.
Podczas ważenia przestrzegaj maksymalnego
dopuszczalnego obciążenia urządzenia wynoszącego 5000 g (5 kg).
KS1700-001_v01
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera
na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami
gospodarstwa domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka na baterie.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
7
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
Lista kodów spożywczych
PIECZYWO, ZBOŻA, MAKARON, RYŻ
001
002
003
004
005
Bajgle, bez dodatków
Bajgle, z cynamonem i rodzynkami
Bajgle, z jajkiem
Chleb bananowy, przepis, margaryna
Kasza jęczmienna, perłowa,
niegotowana
006 Herbatniki, bez dodatków lub maślane,
2% mleka
007 Herbatniki, schłodzone ciasto,
pieczone, standardowe
Chleb
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
Pszenica tłuczona
Pieczywo jajeczne
Francuski, wiedeński, na zakwasie
Smażone pieczywo hinduskie (naan)
Chleb włoski
Wieloziarnisty, nietostowany
Owsiany, nietostowany
Pita
Pumpernikiel, nietostowany
Rodzynkowy, nietostowany
Pieczywo ryżowe, nietostowane
Pieczywo ryżowe, z obniżoną
wartością kaloryczną
Pszenny, nietostowany
Pszenny, z obniżoną wartością
kaloryczną
Biały, nietostowany
Biały, miękki
Biały, z obniżoną wartością kaloryczną
Bułka, sucha, tarta, zwykła,
wzbogacona
Bułka, sucha, tarta, zwykła,
niewzbogacona
Pełnoziarnisty, nietostowany
Nadzienie do chleba, sucha mieszanka
Baton owsiany/śniadaniowy
029 Baton śniadaniowy, owsiana kruszonka,
owocowe nadzienie, beztłuszczowy
030 Baton owsiany, twardy, bez dodatków
031 Baton owsiany, miękki, bez polewy,
z kawałkami czekolady
032 Baton owsiany, miękki, bez polewy,
z rodzynkami
033 Baton zbożowy typu nutri grain,
z owocami
034 Bulgur, gotowany
8
035 Chleb kukurydziany, mieszanka
036 Chleb kukurydziany, 2% mleka
037 Mąka kukurydziana, żółta, sucha,
pełnoziarnista
038 Maka kukurydziana, bezłuskowa,
wzbogacona
039 Skrobia kukurydziana
040 Kuskus, surowy
041 Grzanki, przyprawione
042 Angielskie babeczki typu muffin, bez
dodatków, nietostowane
043 Francuski tost, 2% mleka, smażony na
margarynie
044 Francuski tost, mrożony
Mąka
045 Mąka chlebowa, wzbogacona
046 Mąka gryczana, pełnoziarnista
047 Mąka tortowa, wzbogacona,
nieprzesiana, przesypana
048 Mąka kukurydziana, masa,
wzbogacona
049 Z dodatkiem proszku do pieczenia,
wzbogacona, nieprzesiana, przesypana
050 Mąka pszenna, uniwersalna,
wzbogacona, przesiana, przesypana
051 Mąka pszenna, uniwersalna,
wzbogacona, nieprzesiana, przesypana
052 Maca, bez dodatków
Babeczki typu muffin
053 Babeczki typu muffin, jagody,
spożywcze
054 Babeczki typu muffin, jagody,
mieszanka
055 Babeczki typu muffin, otręby
z rodzynkami
056 Babeczki typu muffin, kukurydza,
spożywcze
057 Babeczki typu muffin, mieszanka
kukurydziana
058 Babeczki typu muffin, otręby owsiane,
spożywcze
059 Otręby owsiane, niegotowane
060 Naleśniki, mrożone, gotowe
061 Naleśniki, kompletna mieszanka
062 Naleśniki, mieszanka, 2% mleko,
jajko i olej
063 Ciasto na tartę, pieczone
064 Ciasto na tartę, pieczone, mrożone
065 Ciasto na tartę, chrupiący graham
Tarta, spożywcze
066
067
068
069
070
071
072
Jabłkowa
Jagodowa
Wiśniowa
Z kremem czekoladowym
Beza cytrynowa
Orzechowa
Z dynią
Inne
073 Bułki, obiadowe
074 Bułki, hamburgerowe lub hotdogowe
075 Słodkie bułeczki, cynamonowe
z rodzynkami, spożywcze
076 Słodkie bułeczki, cynamonowe,
mrożone ciasto, pieczone z lukrem
077 Placek Taco, pieczony
078 Tapioka, perłowa, sucha
079 Ciastka do tostowania, owocowe
080 Ciastka do tostowania, z niską
zawartością tłuszczu
081 Tortilla, gotowa do przyrządzenia,
kukurydza
082 Tortilla, gotowa do przyrządzenia,
mąka
083 Wafle, bez dodatków, przepis
084 Wafle, bez dodatków, mrożone,
tostowane
085 Wafle, bez dodatków, z niską
zawartością tłuszczu
086 Pełne ziarno, całe zboża, mieszane,
przesypane
087 Łuski zbożowe, prażone bez dodatków
Zboża, gotowane
088 Grys kukurydziany, biały
089 Grys kukurydziany, żółty
090 Grys kukurydziany, Instant bez
dodatków
091 Grysik, standardowy
092 Grysik, szybki
093 Grysik, Gorący kubek, bez dodatków
094 Płatki owsiane, typu Instant,
wzbogacone, bez dodatków
095 Płatki owsiane, typu Instant, jabłka
z cynamonem
096 Płatki owsiane, typu Instant, klon
i brązowy cukier
097 Płatki owsiane, standardowe, typu
quick lub instant, bez dodatków,
niewzbogacone
098 Opiekane, zboże pszenne
KS1700-001_v01
Zboża, gotowe do spożycia
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Wszystkie rodzaje otrębów
Cheeriosy, Jabłkowo-Cynamonowe
Apple jacks
Podstawowy 4
Cap’N Crunch
Cheerios
Chex, kukurydza
Chex, orzechy i miód
Chex, wielozbożowy
Chex, ryż
Chex, pszenica
Cinnamon Life
Płatki kakaowe
Kakaowe poduszeczki
płatki Complete Wheat Bran
Płatki kukurydziane, General Mills, Total
Płatki kukurydziane, Kellogg’s
Corn Pops
Crispix
Froot loops
Frosted Flakes
Frosted Mini Wheats, standardowe
Frosted Mini Wheats, kąski
Golden Grahams
Honey Nut Cheerios (Cheeriosy
z miodem i orzechami)
Honey Nut Clusters (Clusters
z miodem i orzechami)
Kix
Life
Nature Valley, Granola
100% Natural Cereal, Oats, miód
i rodzynki
100% Natural Cereal, Oats, miód
i rodzynki Z niską zawartością tłuszczu
Produkt 1 9
Ryż preparowany
Pszenica preparowana
Raisin Bran, General Mills, Total
Raisin Bran, Kellogg’s
Raisin Nut Bran
Rice Krispies
Chrupki pszeniczne
Special K
Prażone Płatki owsiane, Quaker,
Orzechy i miód
Total, Pełne ziarno
Wheaties
Makaron
142 Makaron (kolanka) wzbogacony,
gotowany
143 Makaron typu wstążki, chow mein,
puszkowany
144 Makaron typu wstążki (jajeczny),
wzbogacony, gotowany, standardowy
145 Makaron typu wstążki (jajeczny),
wzbogacony, gotowany, ze szpinakiem
146 Makaron typu wstążki, japońskie
noodles, soba, gotowany
147 Makaron, świeżo-schlodzony, bez
dodatków, gotowany
148 Spaghetti, gotowane, wzbogacone
149 Spaghetti, pełnoziarniste, gotowane
KS1700-001_v01
Ryż
150
151
152
153
154
155
156
157
158
Kapusta
Makaron ryżowy, gotowane
Ryż, brązowy, długoziarnisty, gotowany
Biały, długoziarnisty, surowy
Biały, długoziarnisty, gotowany
Biały, długoziarnisty, typu instant
Wstępnie gotowany, surowy
Wstępnie gotowana, gotowana
Dziki ryż, gotowany
Ciasto ryżowe, brązowy ryż, bez
dodatków
WARZYWA
159 Kiełki lucerny, surowe
160 Karczochy, gotowane, odcedzone
161 Szparagi, surowe, gotowane,
odcedzone
162 Szparagi, mrożone, gotowane,
odcedzone
163 Szparagi, puszkowane, łodygi,
odcedzone
164 Pędy bambusa, puszkowane,
odcedzone
Fasolka
165 Kiełki fasolki, surowe
166 Kiełki fasolki, gotowane, odcedzone
167 Beżowy groch z czarnymi plamkami,
surowy, gotowany, odcedzony
168 Beżowy groch z czarnymi plamkami,
mrożony, gotowany, odcedzony
169 Fasolka półksiężycowata, Ford Hooks,
mrożone, gotowane, odcedzone
170 Fasolka półksiężycowata, Ford Hooks,
mrożone, gotowane, odcedzone
171 Fasolka szparagowa, zielona, surowa,
gotowana, odcedzona
172 Fasolka szparagowa, żółta, surowa,
gotowana, odcedzona
173 Fasolka szparagowa, zielona,
mrożona, gotowana, odcedzona
174 Fasolka szparagowa, żółta, mrożona,
gotowana, odcedzona
175 Fasolka szparagowa, zielona,
puszkowana, odcedzona
176 Fasolka szparagowa, żółta,
puszkowana, odcedzona
Buraki
177
178
179
180
181
W plastrach, gotowane, odcedzone
Całe, gotowane, odsączone
Plastry, konserwowe, odsączone
Całe, konserwowe, odsączone
Zielone, liście i łodygi, gotowane,
odsączone
Brokuły
182
183
184
185
Surowe, posiekane lub w kostce
Surowe, dzidy
Surowe, kwiatostany
Surowe, gotowane, odcedzone,
posiekane
186 Mrożone, odcedzone, pokrojone
187 W chińskim sosie, mrożone
188 Brukselki, mrożone, gotowane,
odcedzone
189 Brukselki, surowe, gotowane, odcedzone
190 Kapusta surowa, szatkowana
191 Kapusta gotowana
192 Pak choi lub bok choy
193 Napa
194 Kapusta, czerwona, surowa,
szatkowana
195 Kapusta, włoska, surowa, szatkowana
Marchewki
196
197
198
199
Sok z marchwi, puszkowany
Surowe
Młode
Surowe, gotowane, w plastrach,
odcedzone
200 Mrożone, gotowane, w plastrach,
odcedzone
Kalafior
201 Surowy
202 Surowy, gotowany, odcedzony
203 Mrożony, gotowany, odcedzony
Seler
204
205
206
207
208
209
210
211
Seler surowy, łodyga
Seler, kawałki, odcedzone
Seler, gotowany, odcedzony bez soli
Szczypiorek, surowy, posiekany
Kolendra, surowa
Botwina, surowa
Coleslaw
Kapusta włoska, gotowana, odcedzona,
posiekana, surowa
212 Kapusta włoska, gotowana,
odcedzona, posiekana
Kukurydza, słodka, żółta (gotowana
i odcedzona)
213
214
215
216
217
218
Surowa, ziarna na kolbie
Mrożona, ziarna na kolbie
Ziarna
Puszkowana, kremowa
Puszkowana, całe ziarno
Kukurydza, słodka, biała, gotowana,
odcedzona
Inne
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
Ogórek, obrany
Ogórek, nieobrany
Liście mniszka, gotowane, odcedzone
Koperek, surowy
Oberżyna, gotowana, odcedzona
Cykoria, karbowana (z sałatą
escarole), surowa, male kawałki
Czosnek, surowy
Liście winogron, w puszce
Korzeń imbiru, surowy
Koper włoski, bulwa, surowy
Serca palmowe, w puszce
bulwa Topinamburu, surowa,
w plastrach
Jarmuż, gotowany, odcedzony,
posiekany, surowy
9
232 Jarmuż, mrożony, gotowany,
odcedzony, posiekany
233 Kalarepa, gotowana, odcedzona,
w plastrach
234 Pory, bulwa z liśćmi, posiekane, pokrojone w kostkę, gotowane, odcedzone
235 Sałata, surowa (maślana lub bostońska)
236 Chrupka, lodowa, liściasta
237 Chrupka, lodowa
238 Luźne liście
239 Luźne liście, kawałki, rozdrobnione
240 Rzymska lub długolistna, wewnętrzne
liście
241 Rzymska lub długolistna, kawałki,
rozdrobnione
Pieczarki
242
243
244
245
246
247
Surowe
Gotowane, odcedzone
Puszkowane, odcedzone
Shitake, gotowane
Shitake, suszone
Kapusta sarepska, gotowana,
odcedzona
248 Okra, surowa, w plastrach, gotowana,
odcedzona
249 Okra, mrożona, w plastrach,
gotowana, odcedzona
Cebule
250
251
252
253
254
255
Surowe
Surowe, gotowane, odcedzone
Odwodnione płatki
Zielona cebulka, surowa
Zielona pietruszka, surowa
Korzeń pietruszki, w plastrach,
gotowany, odcedzony
Groch
256 Groch, jadalne strąki, surowe,
gotowane, odcedzone
257 Groch, jadalne strąki, mrożone,
gotowane, odcedzone
258 Groch, zielony, puszkowany,
odcedzony
259 Groch, zielony, mrożony, gotowany,
odcedzony
Papryki
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
10
Bananowa, surowa
Ostra chili, surowa, zielona
Ostra chili, surowa, czerwona
Jalapeno, puszkowana, w plastrach,
nieodcedzona
Słodka papryka, surowa, zielona,
posiekana
Słodka papryka, surowa, czerwona,
posiekana
Słodka papryka, gotowana,
odcedzona, posiekana, zielona
Słodka papryka, gotowana,
odcedzona, posiekana, czerwona
Pimento, puszkowana
Pikle, ogórek, koperek
Pikle, konserwowane, słodkie
Ziemniaki
271
272
273
274
275
Upieczone w mundurkach
Upieczone, bez skórki
Upieczone, tylko skórka
Obrane po ugotowaniu
Obrane przed ugotowaniem
Produkty ziemniaczane
276 Au gratin, sucha mieszanka,
mieszanka, masło
277 Au gratin, domowa receptura, masło
278 Smażone na głębokim tłuszczu,
mrożone, do piekarnika
279 Placki ziemniaczane, mrożone
280 Placki ziemniaczane, domowa
receptura
281 Puree, odwodnione płatki, pełne
mleko, masło, sól
282 Puree, domowa receptura, pełne mleko
283 Puree, domowa receptura, pełne
mleko i margaryna
284 Naleśniki ziemniaczane, domowe
285 Sałatka ziemniaczana, domowa
286 Zapiekane w śmietanie, sucha
mieszanka, pełne mleko, masło
287 Zapiekane w śmietanie, domowa
receptura, masło
Inne
288
289
290
291
292
293
294
295
296
Dynia, gotowana, w formie puree
Dynia, puszkowana
Rzodkiewki, surowe
Brukiew, gotowana, odcedzona
Kapusta kiszona, puszkowana,
nieodcedzona
Wodorosty, krasnorosty morskie, surowe
Wodorosty, algi, suszone
Szalotki, surowe, posiekane
Soja, zielona, gotowana, odcedzona
Szpinak
297
298
299
300
Surowy
Surowy, gotowany, odcedzony
Mrożony, gotowany, odcedzony
Puszkowany, odcedzony
Kabaczek
301
302
303
304
Letni, w plastrach, surowy
Gotowany, odcedzony
Zimowy, pieczony, kostki
Dynia piżmoway, mrożona, gotowana,
w formie puree
Bataty
305
306
307
308
Gotowane, upieczone w mundurkach
Gotowane, bez skórki
Kandyzowane
Puszkowane, w syropie, odcedzone
Pomidory
309
310
311
312
313
314
315
316
Surowe
Typu cherry
Puszkowane, w kawałkach w sosie
Suszone na słońcu, bez dodatków
Sok pomidorowy, puszkowany, solony
Puszkowane, przecier
Puszkowane, sos
Puszkowane, duszone
Inne
317 Rzepy, gotowane, w kostce
318 Liście rzepy, surowe, gotowane,
odcedzone
319 Liście rzepy, mrożone, gotowane,
odcedzone
320 Sok wielowarzywny, koktail,
puszkowany
321 Warzywa, mieszane, puszkowane,
odcedzone
322 Warzywa, mieszane, mrożone,
gotowane, odcedzone
323 Kasztany jadalne, puszkowane,
w plastrach, nieodcedzone
324 Słodki ziemniak (ignam), gotowany,
opieczony, odcedzony, lub upieczony
OWOCE
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
Jabłka, surowe, ze skórką
Jabłka, surowe, obrane
Jabłka, suszone
Jabłka, duszone z dodatkiem cukru
Jabłka, duszone bez dodatku cukru
Sos jabłkowy, puszkowany, słodzony
Sos jabłkowy, puszkowany, niesłodzony
Morele, surowe
Morele, puszkowane, połówki, owoce
i sok, w gęstym syropie
Morele, puszkowane, połówki, owoce
i sok, w soku
Morele, suszone, siarkowane
Azjatyckie gruszki, surowe
Awokado, surowe, bez skórki i pestki
Banany, surowe, całe
Jeżyny, surowe
Jeżyny, puszkowane, w gęstym syropie
Jagody, surowe
Jagody, mrożone, słodzone
Karambola (gwiaździsty owoc), surowa
Wiśnie, kwaśne, czerwone, bez pestek,
puszkowane, w zalewie wodnej
Czereśnie, słodkie, surowe, bez
pestek i ogonków
Wiśniowe nadzienie do ciast,
puszkowane
Żurawina, suszona, słodzona
Sos żurawinowy, słodzony,
puszkowany
Porzeczki, suszone
Daktyle bez pestek, całe
Figi, suszone
Koktajl owocowy, puszkowany, owoce
i sok, gęsty syrop
Koktajl owocowy, puszkowany, owoce
i sok, w zalewie z soku
Grejpfrut, surowy bez skórki, błony
i nasion. Różowy lub czerwony
Grejpfrut, surowy bez skórki, błony
i nasion, biały
Grejpfrut, surowy bez skórki, błony
i nasion, puszkowany, w lekkim syropie
Winogrona, bezpestkowe, surowe
Kiwi, surowe, bez skórki
Cytryny, surowe, bez skórki
Sok cytrynowy, surowy
Sok cytrynowy, puszkowany lub
butelkowany, niesłodzony
Sok z limetki, surowy
Sok z limetki, puszkowany,
niesłodzony
KS1700-001_v01
364 Pomarańcze mandarynkowe, w lekkim
syropie
365 Mango, surowe, bez skórki i pestki
366 Czereśnie kandyzowane, puszkowane,
odcedzone
367 Melon Cantaloupe, ćwiartki bez skórki
368 Melon Honeydew, ćwiartki bez skórki
369 Nektarynki, surowe
370 Pomarańcze, surowe, bez skórki i nasion
371 Oliwki, marynowane, zielone
372 Oliwki, puszkowane, dojrzałe, czarne
373 Papaja, surowa
374 Brzoskwinie, surowe
375 Brzoskwinie, puszkowane, w gęstym
syropie
376 Brzoskwinie, puszkowane, w zalewie
z soku
377 Brzoskwinie, suszone
378 Gruszki, surowe
379 Gruszki, puszkowane, w gęstym syropie
380 Gruszki, puszkowane, w zalewie z soku
381 Ananas, surowy, w kawałkach
382 Ananas, puszkowany, w gęstym
syropie, rozdrobniony, kawałki,
383 Ananas, puszkowany, w gęstym
syropie, plastry
384 Ananas, puszkowany, w zalewie z soku,
rozdrobniony, pokrojony w plastry lub
w kawałkach
385 Ananas, puszkowany, w zalewie z soku,
plastry
386 Sok ananasowy, niesłodzony,
puszkowany
387 Banany planty, bez skórki, surowy
388 Śliwki, surowe
389 Śliwki, suszone, bezpestkowe,
niegotowane
390 Śliwki suszone, duszone, niesłodzone,
owoce z sokiem
391 Sok z suszonych śliwek, puszkowany
lub butelkowany
392 Rodzynki, bezpestkowe
393 Maliny, surowe
394 Maliny, mrożone, słodzone,
rozpuszczone
395 Rabarbar, mrożony, gotowany z cukrem
396 Truskawki, surowe, duże
397 Truskawki, surowe, średniej wielkości
398 Truskawki, rozmrożone, słodzone,
pokrojone w plasterki
399 Mandarynki, surowe, bez skórki i nasion
400 Arbuz, surowy, kawałki
MIĘSO I DRÓB
Wołowina
401 Udziec, gotowany, mięso chude i tłuste
402 Udziec, gotowany, chude mięso
403 Duszona lub w formie gulaszu, chude
i tłuste
404 Duszona lub w formie gulaszu, mięso
chude
405 Puszkowana, peklowana
406 Zrazowa, chuda i tłusta
407 Zrazowa, chuda
408 Wołowina mielona 83%, pieczona
409 Wołowina mielona 79%, pieczona
410 Wołowina mielona 73%, pieczona
411 Suszona typu Jerky
KS1700-001_v01
412 Wątroba, smażona, płat
413 Duszona, pieczona w piekarniku,
żeberko, tłuste i chude (mieszane)
414 Duszona, pieczona w piekarniku,
żeberko, chude
415 Stek, polędwica, pieczona, kawałek,
chudy i tłusty (mieszany)
416 Stek, polędwica, pieczona, kawałek,
chudy
417 Stek, polędwica górna, pieczona,
chuda
418 Stek typu T-bone, pieczony, chudy
419 Stek, polędwica, pieczona, chuda
420 Stek, befsztyk / rostbef, pieczony,
chudy
Jagnięcina
421 Comber, gotowany, chudy i tłusty
422 Comber, gotowany, chudy
423 Polędwica, pieczona, chuda i tłusta
(mieszana)
424 Polędwica, pieczona, chuda
425 Udziec, duszony, chudy i tłusty
(mieszany)
Kurczak
426 Brojlery lub standardowe, mięso
i skóra, smażone, panierka
427 Brojlery lub standardowe, mięso
i skóra, smażone, mąka
428 Brojlery lub standardowe, mięso
i skóra, pieczone
429 Brojlery lub standardowe, pierś, tylko
mięso, smażone
430 Brojlery lub standardowe, pierś, tylko
mięso, pieczone
431 Brojlery lub standardowe, ciemne
mięso, tylko mięso, smażone
432 Brojlery lub standardowe, ciemne
mięso, tylko mięso, pieczone
433 Brojlery lub standardowe, podudzie,
mięso i skóra, smażone, panierka
434 Brojlery lub standardowe, podudzie,
mięso i skóra, smażone, mąka
435 Podroby, duszone
436 Brojlery lub standardowe, jasne mięso,
tylko mięso, smażone
437 Brojlery lub standardowe, jasne mięso,
tylko mięso, pieczone
438 Brojlery lub standardowe, udko, mięso
i skóra, smażone, panierka
439 Brojlery lub standardowe, udko, mięso
i skóra, smażone, mąka
440 Brojlery lub standardowe, skrzydełko,
mięso i skóra, smażone, panierka
441 Brojlery lub standardowe, skrzydełko,
mięso i skóra, smażone, mąka
442 Puszkowane, wyłącznie mięso,
z bulionem
443 Kurczak po walijsku, mięso i skóra,
pieczony
444 Wątróbka, duszona
445 Pieczeń, jasne mięso, tylko mięso,
pieczone
Kaczka
446 Mięso i skóra, pieczone
447 Tylko mięso, pieczone
448 Po pekińsku, pierś, mięso i skóra, bez
kości, pieczona
Gęś
449 Mięso i skóra, pieczone
450 Tylko mięso, pieczone
451 Pasztet strasburski (pasztet z gęsich
wątróbek)
Indyk
452 Pierś, wstępnie podlana, mięso
i skóra, pieczona
453 Ciemne mięso, mięso i skóra, pieczone
454 Podroby, duszone
455 Mięso mielone, gotowane
456 Jasne i ciemne mięso, krojone
w kostkę, przyprawione
457 Jasne mięso, mięso i skóra, pieczone
458 Jasne mięso, tylko mięso, pieczone
459 Kotlet tłuczony lub w panierce,
smażony
Wieprzowina
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
Boczek, wędzony, gotowany
Boczek, kanadyjski, wędzony, gotowany
Szynka, puszkowana
Szynka, świeża, gotowana, chuda
i tłusta
Szynka, wędzona, chuda & tłusta
Szynka, udziec, duszony, chudy i tłusty
(mieszany)
Żeberka, pieczone, chude i tłuste
(mieszane)
Żeberka, chude i tłuste,
Żeberka, chude i tłuste, gotowane,
duszone
Kiełbasa, gotowana, pęto
Kiełbasa, gotowana, kotlet
Polędwica, pieczona, chuda
Cielęcina
472 Bitka, duszona, chuda i tłusta
473 Bitka, w panierce, gotowana, chuda
i tłusta
Dziczyzna
474 Polędwica gotowana, opieczona, chuda
475 Udziec, gotowany, pieczony, chudy
Mieszane oraz wędliny
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
Bologna, kiełbasa wołowa
Bologna, kiełbasa wołowo-wieprzowa
Bologna, kiełbasa z indyka
Bratwurst, wieprzowina i wołowina,
wędzona
Bratwurst, wieprzowina, gotowana
Braunschweiger (kiełbasa z wątróbki
i wieprzowiny)
Chorizo, kiełbasa hiszpańska
z wołowiny i wieprzowiny
Suszona wołowina, wędzona
Szynka, gotowana, zwyczajna
Szynka, gotowana, wyjątkowo chuda
Szynka, miodowa, wędzona, gotowana
Parówka hot-dog / Frankfurterka,
wołowa
Parówka hot-dog / Frankfurterka,
wołowa i wieprzowa
Pastrami, wołowina, wędzona
Pepperoni, wieprzowina, wołowina
Salami, wołowo-wieprzowe, gotowane
11
492 Salami, wołowo-wieprzowe, suszone
493 Kiełbasa, polska
494 Kiełbasa letnia, kiełbasa cervelat,
wołowo-wieprzowa
495 Kiełbasa wiedeńska
496 Kiełbasa turecka, biała, w plasterkach
RYBY I OWOCE MORZA
497 Okoń, słodkowodny, gotowany,
suszony na ciepło
498 Okoń, morski, gotowany, suszony
na ciepło
499 Sum, w panierce, smażony
500 Małż, surowe mięso
501 Małż, w panierce, smażony
502 Małż, puszkowany, odsączony
503 Dorsz, pieczony lub opiekany
504 Krab, Alaskan King, gotowany
505 Mięso krabowe, puszkowane
506 Ciasto krabowe, jajko, cebula,
margaryna, smażony
507 Węgorz, gotowany, suszony na ciepło
508 Filet rybny, w cieście lub panierce,
usmażony
509 Paluszki i porcje rybne, w panierce,
mrożone, poddane wstępnej obróbce
cieplnej
510 Flądra lub sola, pieczona lub opiekana
511 Łupacz, pieczony lub opiekana
512 Halibut, pieczony lub opiekana
513 Śledź, marynowany
514 Homar, gotowany na parze
515 Makrela
516 Małże, gotowane na parze
517 Okoń morski, gotowany
518 Ostryga, tylko mięso surowe
519 Ostryga, w panierce, smażona
520 Mintaj, pieczony lub opiekany
521 Skorpena, pieczona lub opiekana
522 Gardłosz pomarańczowy, pieczony
lub opiekany
523 Łosoś, pieczony lub opiekany
524 Łosoś, puszkowany (różowy), mięso
w sosie własnym (z ośćmi)
525 Łosoś, wędzony (pacyficzny)
526 Sardynki, atlantyckie, puszkowane,
w oleju, suszone kawałki z ośćmi
527 Przegrzebek, w panierce, smażony
528 Przegrzebek, gotowany na parze
529 Krewetka, w panierce, smażona
530 Krewetka, puszkowana, odsączona
531 Miecznik, pieczony lub opiekany
532 Pstrąg, pieczony lub opiekany
533 Tuńczyk, pieczony lub opiekany
534 Tuńczyk, puszkowany, kawałki w oleju
535 Tuńczyk, puszkowany, kawałki w sosie
własnym
536 Tuńczyk, puszkowany, w kawałku
w sosie własnym,
537 Sałatka z tuńczyka, tuńczyk light
w oleju, warzywa w marynacie, sos na
bazie majonezu
538 Mintaj, szczupak
FASOLE, ORZECHY I INNE
539
540
541
542
12
Migdały, łuskane
Fasola czarna
Fasola Great Northern
Fasola Kidney (nerkowa), czerwona
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
Fasola masłowa (Lima), duża
Fasola Navy
Fasola Pinto
Fasolka w sosie pomidorowym, bez
dodatków, zwykła lub wegetariańska
Fasola nakrapiana, odsączona,
gotowana
Fasola nakrapiana, puszkowana,
odsączona
Fasola Kidney (nerkowa), czerwona
Fasola masłowa (Lima), duża
Biała fasola
Orzechy brazylijskie, łuskane
Mączka chleba świętojańskiego
Nerkowce, solone, prażone (bez oleju)
Nerkowce, solone, prażone na oleju
Kasztany, europejskie, prażone, obrane
Ciecierzyca, gotowana na sucho
Ciecierzyca, puszkowana,
nieodcedzona
Orzech kokosowy, surowy,
rozdrobniony, niepakowany
Orzech kokosowy, surowy,
rozdrobniony, suszony, słodzony
Orzechy laskowe, posiekane
Ciecierzyca pospolita
Soczewica, suszona, gotowana
Orzechy Makadamia, prażony (bez
oleju), solone
Orzeszki ziemne, prażone (bez oleju)
Orzeszki ziemne, prażone na oleju
Orzeszki ziemne, prażone (bez oleju),
solone
Orzeszki ziemne, prażone (bez oleju),
niesolone
Orzeszki ziemne, prażone na oleju,
solone
Masło orzechowe, standardowe,
kremowe
Masło orzechowe, standardowe,
z kawałkami orzechów
Masło orzechowe, z obniżoną
zawartością tłuszczu, kremowe
Groch łuskany, połówki, suszony,
gotowany
Orzechy pekan, połówki
Orzechy sosnowe (Pinii), łuskane
Orzechy pistacjowe, prażone (bez
oleju), solone, łuskane
Pestki dyni, prażone, solone
Refried beans (potrawa meksykańska),
puszkowana
Nasiona sezamu
Produkty sojowe
580
581
582
583
584
585
586
587
588
Gęsta pasta japońska (Miso)
Fasola sojowa, prażona (bez oleju)
Mleko sojowe
Orzechy sojowe, prażone
Twarożek sojowy (Tofu), twarde
Twarożek sojowy (Tofu), miękkie
Ziarna słonecznika, prażone, z solą
Masło sezamowe (Tahini)
Orzechy włoskie, angielskie, siekane
Jaja
589 Surowe, całe
590 Surowe, białko
591 Surowe, żółtko
592 Gotowane na twardo, bez skorupki
593 W koszulce, z solą
594 Jajecznica: margaryna, pełnotłuste
mleko, sól
595 Płynny substytut jajka
596 Omlet, bez dodatków
NABIAŁ
Sery
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
Ser pleśniowy
Ser Camembert
Ser Cheddar lub Colby
Ser Cheddar lub Colby, o niskiej
zawartości tłuszczu (2%)
Serek wiejski, grubo lub drobnoziarnisty
Serek wiejski, śmietankowy z owocami
Serek wiejski, o obniżonej zawartości
tłuszczu (2%)
Serek wiejski, o obniżonej zawartości
tłuszczu (1 %)
Serek wiejski, beztłuszczowy
Ser kremowy, zwyczajny
Ser kremowy, z obniżoną zawartością
tłuszczu
Ser kremowy, beztłuszczowy
Ser tarty
Ser Feta
Ser Gouda
Ser Monterey
Ser Mozzarella, na bazie mleka
pełnotłustego
Ser pleśniowy Muenster
Ser Neufchatel
Ser Parmesan
Ser Provolone
Ser Ricotta, na bazie mleka
pełnotłustego
Ser Ricotta, na bazie mleka częściowo
odtłuszczonego
Ser Romano
Ser Szwajcarski
Ser Amerykański, zwyczajny
Ser Amerykański, beztłuszczowy
Ser Szwajcarski
Śmietana, słodka
625
626
627
628
Śmietanka do kawy
Śmietanka do kawy „Light”
Bita śmietana, nieubita
Bita śmietana dekoracyjna
(w pojemniku pod ciśnieniem)
Śmietana, kwaśna
629
630
631
632
Zwykła śmietana
Z obniżoną zawartością tłuszczu
Beztłuszczowa
Dip koperkowy (śmietana wymieszana
z koperkiem)
Produkty mleko pochodne, słodkie
633
634
635
636
Mleko w proszku
Mleko w proszku, pełne
W pojemniku pod ciśnieniem
Bita śmietana dekoracyjna, mrożona
KS1700-001_v01
Mrożone desery
637
638
639
640
641
642
643
644
Lekki jogurt czekoladowy
Lekki jogurt waniliowy
Lody czekoladowe
Lody czekoladowe (light)
Lody waniliowe
Lody, waniliowe (light)
Lekkie lody waniliowe
Sorbet
Mleko
645 Pełne (3,25% tłuszczu)
646 Częściowo odtłuszczone (2% tłuszczu)
647 Z obniżoną zawartością tłuszczu
(1% tłuszczu)
648 Beztłuszczowe (0% tłuszczu)
649 Maślanka
650 Mleko sojowe
Mleko puszkowane
651
652
653
654
Skondensowane, słodzone
Zagęszczone, mleko pełne
Zagęszczone, mleko beztłuszczowe
Suszone, maślanka
Napoje mleczne
655 Czekolada do picia
656 Czekolada do picia, z obniżoną
zawartością tłuszczu
657 Czekolada do picia, z niską
zawartością tłuszczu
658 Ajerkoniak
659 Shake mleczny, gęsty, czekoladowy
660 Shake mleczny, gęsty, waniliowy
661 Mieszanka jogurtu i soku (Mix)
Jogurt
662
663
664
665
666
667
Z obniżoną zawartością tłuszczu,
o smaku owocowym
Z obniżoną zawartością tłuszczu,
naturalny
Beztłuszczowy, owocowy
Beztłuszczowy, naturalny
Z pełnego mleka, naturalny
Z odtłuszczonego mleka,
z niskokalorycznym słodzikiem,
waniliowy lub cytrynowy
SŁODYCZE/CIASTA/WYROBY
CUKIERNICZE/PRZEKĄSKI
668 Biszkopt
669 Krem bostoński (Boston Cream)
670 Czekoladowe ciastko typu brownie,
bez lukru, zwykłe
671 Czekoladowe ciastko typu brownie,
bez lukru, o obniżonej zawartości
tłuszczu
672 Czekoladowe ciastko typu brownie,
przygotowane na bazie mieszanki
w proszku, o obniżonej ilości kalorii
673 Ciasta, przygotowane na bazie
mieszanki w proszku, biszkopt
674 Ciasto: przygotowane na bazie
mieszanki w proszku, żółtko, woda,
jajko, białko, bez lukru
675 Sernik
676 Ciasto czekoladowe z polewą
czekoladową
KS1700-001_v01
677
678
679
680
681
682
683
684
685
Ciasto kawowe, z posypką
Drożdżówka, serek mascarpone
Drożdżówka, owoce
Pączek, ciasto
Pączek, drożdżowy, z lukrem
Ciasto owocowe
Babka maślana
Babka beztłuszczowa
Ciastko czekoladowe z nadzieniem
kremowym i lukrem
686 Ciastko czekoladowe z lukrem
o obniżonej zawartości tłuszczu
687 Ciastko: żółtka z polewą czekoladową
Cukierki
688
689
690
691
692
693
694
695
696
Misie żelki
Landrynki
Żelowe fasolki, różne smaki
Pianki, mini
Pianki, normalnych rozmiarów
Cukierki M&M’s, orzeszki ziemne
Cukierki M&M’s, czekolada
Baton Milky way
Czekoladki w polewie czekoladowej
z nadzieniem z masła orzechowego
697 Snickers
698 Roladka karmelowa, bez dodatków
699 Roladka karmelowa o smaku
czekoladowym
Czekolada
700 Czekolada, mleczna, bez dodatków
701 Czekolada, mleczna, z migdałami
702 Czekolada, mleczna, z orzeszkami
ziemnymi, Mr. Goodbar
703 Groszki czekoladowe, mleczne
704 Groszki czekoladowe, półsłodkie
705 Groszki czekoladowe, w białej
czekoladzie
706 Orzeszki ziemne w czekoladzie
707 Rodzynki w czekoladzie
708 Czekolada, ciemna, słodka (Hershey)
Ciastka
709 Maślane, ze sklepu
710 Ciasteczka czekoladowe ze sklepu,
zwykłe
711 Ciasteczka czekoladowe ze sklepu,
z obniżoną zawartością tłuszczu
712 Ciasteczka czekoladowe ze sklepu,
schłodzone ciasto
713 Batonik z nadzieniem figowym
714 Batonik owsiany, zwykły, duży
715 Batonik owsiany, kruchy
716 Batonik owsiany, beztłuszczowy
717 Masło orzechowe, ze sklepu
718 Masło orzechowe, przepis z margaryną
719 Czekolada z kremowym nadzieniem
720 Klasyczne szkockie kruche ciasteczka
(shortbread)
721 Kruche ciasteczka z cukrem, ze sklepu
722 Kruche ciasteczka z cukrem,
schłodzone ciasto
723 Kruche ciasteczka z cukrem według
przepisu, margaryna
724 Biszkopty o obniżonej zawartości
tłuszczu
Krakersy
725
726
727
728
729
730
731
Serowe
Pszenne, bez dodatków
Pszenne, kruszone
Krakersy, bez dodatków
Razowe, pełnoziarniste, bez dodatków
Solone, kwadratowe
Krakersy zwykłe niewielkich rozmiarów
(mini)
732 Krakersy zwykłe, okrągłe
733 Krakersy pełnoziarniste (Wheat thins)
734 Krakersy pełno-pszenne
Budynie
735 Czekoladowy, typu instant (na bazie
mieszanki w proszku z 2% mlekiem)
736 Czekoladowy, zwykły, gotowany
(na bazie mieszanki w proszku z 2%
mlekiem)
737 Waniliowy, typu instant (na bazie
mieszanki w proszku z 2% mlekiem)
738 Waniliowy, zwykły, gotowany (na bazie
mieszanki w proszku z 2% mlekiem)
739 Czekoladowy, gotowy do spożycia,
zwykły
740 Budyń ryżowy, gotowy do spożycia,
zwykły
741 Budyń z tapioki, gotowy do spożycia,
zwykły
742 Waniliowy, gotowy do spożycia, zwykły
743 Czekoladowy, gotowy do spożycia,
bez tłuszczu
744 Budyń z tapioki, gotowy do spożycia,
bez tłuszczu
745 Waniliowy, gotowy do spożycia, bez
tłuszczu
Chrupki i przekąski
746 Przekąska typu Chex Mix (może zawierać chipsy, paluszki, krakersy itp.)
747 Chrupki kukurydziane, bez dodatków
748 Popcorn przygotowany bez oleju,
niesolony (z kuchenki mikrofalowej)
749 Popcorn przygotowany na oleju, solony
750 Popcorn w polewie karmelowej,
z orzechami ziemnymi
751 Popcorn, o smaku sera
752 Chrupki ziemniaczane, bez dodatków,
solone
753 Chrupki ziemniaczane, kwaśna
śmietanka i cebula
754 Chrupki ziemniaczane, o obniżonej
zawartości tłuszczu
755 Chrupki ziemniaczane, bez tłuszczu
756 Precle, paluszki
757 Precle, skręcane
758 Wafle ryżowe, kwadratowe
759 Tortilla, bez dodatków, zwykła
760 Tortilla, o obniżonej zawartości
tłuszczu, pieczone
761 Tortilla, nachos, zwykłe
762 Tortilla, nachos, kruche, o obniżonej
zawartości tłuszczu
Cukier
763
764
765
766
Brązowy, pakowany
Brązowy, niepakowany
Biały, kryształki
Biały, puder, nieprzesiany
13
Syrop
767 Rzadki, o smaku czekoladowym
768 Syrop o smaku czekoladowym, typu
krówka
769 Kukurydziany, rzadki
770 Klonowy
771 Melasa
Inne
772 Polewa, lukier czekoladowy, gotowy
do spożycia
773 Polewa, lukier waniliowy, gotowy do
spożycia
774 Lody z owoców i soku
775 Lody na patyku
776 Lód włoski, przygotowany w restauracji
777 Galaretka zwykła
778 Galaretka o obniżonej ilości kalorii
779 Miód
780 Dżemy i przetwory
781 Żelki
RÓŻNE
Masło
782 Z solą
783 Bez soli
784 Smalec
Margaryna
785 Zwykła (80% tłuszczu), do pieczenia
lub gotowania
786 Zwykła (80% tłuszczu), do smarowania
pieczywa
787 Łatwa do smarowania (60% tłuszczu),
twarda
788 Łatwa do smarowania (60% tłuszczu),
miękka
789 Łatwa do smarowania (40%)
790 Mieszanka margaryny z masłem
Oleje
791
792
793
794
795
796
797
798
Rzepakowy
Kukurydziany
Oliwa z oliwek
Z orzechów ziemnych
Szafranowy
Sezamowy
Sojowy, utwardzony
Słonecznikowy
Sosy sałatkowe
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
14
Serowy, zwykły
Z sera pleśniowego, light
Sos Cezar, zwykły
Sos Cezar, light
Sos sałatkowy coleslaw
Sos francuski sałatkowy, zwykły
Sos francuski sałatkowy, light
Sos włoski sałatkowy, zwykły
Sos włoski sałatkowy, light
Sos majonezowy, zwykły
Sos majonezowy, light
Sos majonezowy, beztłuszczowy
Sos farmerski, zwykły
Sos farmerski, light
Sos farmerski, beztłuszczowy
814 Sos rosyjski, zwykły
815 Sos rosyjski, o obniżonej zawartości
tłuszczu
816 Sos tysiąca wysp, zwykły
817 Sos tysiąca wysp, light
Inne
818 Makaron jajeczny w kremowym sosie,
sucha mieszanka
819 Makaron z wołowiną, mrożony
820 Ravioli wołowe w sosie pomidorowomięsnym, puszkowane
821 Gulasz wołowy, puszkowany
822 Zapiekanka z kurczaka, mrożona
823 Chill con came z fasolką, puszkowane
824 Parówki w cieście (Corn dog), mrożony
825 Kanapka z szynką i serem, mrożona
826 Lasagna z mięsem i sosem
827 Lasagna, warzywna
828 Makaron z serem, puszkowany
z olejem kukurydzianym
829 Paluszki z mozzarelli
830 Burger wegetariański, mrożony
831 Ryż po meksykańsku, dodatek do
dania głównego, suchy
832 Wieprzowina z fasolką w sosie
pomidorowym, puszkowana
833 Kotlet mielony, przystawka, mrożona
834 Spaghetti bolognese, mrożone
835 Suflet szpinakowy, domowy
836 Tortelllni z nadzieniem serowym,
mrożone
PRODUKTY TYPU FAST FOOD
Produkty śniadaniowe
837
838
839
840
841
842
Herbatnik z jajkiem i kiełbasą
Francuski tost z masłem
Placki ziemniaczane
Naleśniki, masło i syrop
Burrito z fasolką i serem
Burrito z fasolką i mięsem
Cheeseburger
843 Podwójny burger z warzywami
i dresingiem
844 Pojedynczy burger
845 Podwójny burger
846 Podwójny burger, 3-kawałki bułki
847 Pojedyncza bułka
848 Pojedynczy burger, z dresingiem na
bazie majonezu i warzywami
Inne
849 Kanapka z filetem z kurczaka
(w panierce z chleba i usmażonym),
bez dodatków
850 Kawałki kurczaka, bez kości (w panierce
z chleba i usmażone), bez dodatków
851 Chili con carne
852 Sałatka Coleslaw
853 Mrożone mleko, waniliowe, delikatne
854 Deser lodowy, z polewą krówkową
855 Kanapka z rybą, sosem tatarskim, serem
856 Frytki
Hamburger
857 Podwójny burger
858 Pojedynczy burger
859 Podwójny burger z warzywami i sosem
majonezowym
860 Pojedynczy burger z warzywami i
sosem majonezowym
Inne
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
Hot dog, bez dodatków
Hot dog, ostry z chili
Puree ziemniaczane
Cebulowe krążki, w panierce z chleba,
smażone
Pizza serowa (4 sery)
Pizza, pepperoni
Sałatka z kurczakiem, bez dresingu
Shake czekoladowy
Shake waniliowy
Krewetka, w panierce, smażona
Kanapka typu Subway: olej i ocet
winny, ser, salami, szynka, warzywa
Kanapka typu Subway: pieczona
wołowina, majonez, warzywa
Kanapka typu Subway: tuńczyk,
majonez, sałata
Taco z wołowiną
ZUPY
Zupy, puszkowane, zagęszczone,
przyrządzane z mlekiem
875
876
877
878
879
880
881
Brokułowa z serem
Zupa z serem cheddar
Zupa krem z mięczaków, New England
Krem z selera
Krem z kurczaka
Krem z pieczarek
Pomidorowa
Puszkowane, zagęszczone,
przyrządzane z wodą
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
Rosół wołowy, bulion
Zupa na wołowinie z makaronem
Krem z kury z makaronem
Zupa krem z mięczaków, Manhattan
Krem z kurczaka
Krem z pieczarek
Włoska zupa z warzywami (Minestrone)
Zupa z zielonego groszku
Pomidorowa
Jarzynowa na wołowinie
Jarzynowa wegetariańska
Puszkowane, gotowe do podania,
z kawałkami
893 Rosół z kurczaka z makaronem
894 Krem z kury z warzywami
895 Zupa jarzynowa na wołowinie
Puszkowane, gotowe do podania,
nisko-tłuszczowe, z obniżoną
zawartością sodu
896 Rosół z kury
897 Krem z kury z makaronem
898 Krem z kury z ryżem i warzywami
KS1700-001_v01
899
900
901
902
Zupa krem z mięczaków, New England
Zupa z soczewicy
Włoska zupa z warzywami (Minestrone)
Zupa jarzynowa
Zagęszczone do przyrządzenia
903 Bulion wołowy
904 Zupa cebulowa
905 Zupa Ramen na rosole z kury
z makaronem, o smaku kurczaka
Zagęszczone do przyrządzenia
z wodą
906 Rosół z kury z makaronem
907 Zupa cebulowa
Domowe wywary
908 Bulion wołowy
909 Bulion drobiowy
910 Bulion rybny
Sosy gotowe do podania
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
Sos barbecue
Sos serowy
Sos enchilada
Dip serowy do Nacho
Sos salsa
Sos sojowy
Sos do spaghetti/Marinara/Makaronowy
Sos słodko-kwaśny
Sos Teriyaki
Sos kulinarny o smaku korzennym
(Worcestershire)
Sosy pieczeniowe, puszkowane
921
922
923
924
Sos wołowy
Sos drobiowy
Sos grzybowy
Sos z indyka
POZOSTAŁE
925 Kąski bekonowe
926 Proszek do pieczenia; siarczan
sodowo-glinowy
927 Proszek do pieczenia; fosforan prosty
928 Proszek do pieczenia; z obniżoną
zawartością sodu
929 Soda spożywcza
930 Ketchup
931 Ziarna selera
932 Chili
933 Czekolada, gorzka, cukiernicza, twarda
934 Czekolada, gorzka, cukiernicza, płynna
935 Cynamon
936 Kakao w proszku, gorzkie
937 Cream of Tartar (wodorowinian
potasowy)
938 Curry w proszku
939 Czosnek w proszku
940 Chrzan, gotowy, tarty
941 Cebulki głęboko smażone
942 Musztarda, po przyrządzeniu, żółta
943 Nutella
944 Cebula w proszku
945 Papryka
946 Zielona pietruszka, suszona
947 Pieprz, czarny
KS1700-001_v01
948
949
950
951
952
Ekstrakt waniliowy
Ocet winny, jabłkowy
Ocet winny, spirytusowy
Drożdże, suszone, aktywne
Drożdże, sprasowane
NAPOJE
Alkoholowe
953 Piwo, zwykłe
954 Piwo, light
955 Gin, rum, drinki, tequila, wódka, whisky
(80%)
956 Likiery (53%)
957 Wino, czerwone
958 Wino, różowe
959 Wino, białe
Gazowane
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
Cola
Cola, dietetyczna
Piwo imbirowe
Napój winogronowy
Napój cytrynowy lub limonkowy
(np. Sprite, 7up)
Napój cytrynowy lub limonkowy,
dietetyczne
Napoje energetyczne
Napój pomarańczowy (np. Fanta)
Piwo korzenne
Czekolada w proszku do picia
987 Schłodzony
988 Bez rozcieńczania
989 Rozcieńczony
Napoje owocowe
990 Koktajl z soku żurawinowego
991 Napój owocowy
992 Napój winogronowy
Lemoniada
993 Mrożona, koncentrat, przetworzona
994 W proszku, zwykła, do przygotowania,
z wodą
Herbata
995 Czarna
996 Ziołowa
997 Rozpuszczalna w proszku, do
przygotowania z wodą, niesłodzona
998 Słodzona, o smaku cytrynowym
999 Słodzona słodzikiem, o smaku
cytrynowym
Kawa
970 Parzona
971 Esspresso
972 Rozpuszczalna (Instant)
Sok
973 Sok jabłkowy, butelkowany lub
puszkowany
974 Sok jabłkowy, mrożony, koncentrat,
bez rozcieńczania
975 Sok jabłkowy, mrożony, koncentrat,
rozcieńczony
Sok grejpfrutowy
976
977
978
979
980
Sok z grejpfruta różowego, surowy
Sok z grejpfruta białego, surowy
Surowy, puszkowany, niesłodzony
Surowy, puszkowany, słodzony
Surowy, mrożony, koncentrat,
niesłodzony, bez rozcieńczania
981 Surowy, mrożony, koncentrat,
niesłodzony, rozcieńczony
Sok winogronowy
982 Sok winogronowy, puszkowany lub
butelkowany
983 Mrożony, koncentrat, niesłodzony, bez
rozcieńczania
984 Mrożony, koncentrat, niesłodzony,
rozcieńczony
Sok pomarańczowy
985 Surowy, wszystkie odmiany, z różnych
pomarańczy
986 Sok pmarańczowy, puszkowany,
niesłodzony
15
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít
i během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro používání váhy
Konstrukce váhy
1
2
3
4
5
6
Elektronický displej
Funkční tlačítka
Numerická klávesnice
Vážící plocha
Gumové podložky
Přihrádka na baterie
4
Vyvarujte se úderu
1
2
Nepoužívejte ani
neuchovávejte ve vlhkém
prostředí
3
Neponořujte do vody
5
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku
výrobku.
Přesnost vážení: 1 g / 0,05 oz.
Maximální zatížení: 5 kg / 11 lb.
Teplotní rozsah: 0-40°C.
Přesnost měření teploty: 0,5°C.
Baterie: 3 x AAA 1,5 V.
Kuchyňská váha splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič je shodný s požadovanými direktívami:
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen znakem CE na typovém štítku.
6
6
16
KS1700-001_v01
TLAČÍTKA – VÝZNAMY SYMBOLŮ
Ovládací panel
Funkční tlačítka
DISPLEJ – OZNAČENÍ SYMBOLŮ
Kód výrobku
Zapnout/vypnout
Nulování (tárování) váhy
Timer/Teplota
Nastavení poplachu
1. Změna jednotky hmotnosti během vážení.
2. V režimu „výživová hodnota”, návrat k hodnotě hmotnosti produktu.
3. Kontrola hmotnosti všech produktů uložených
v paměti váhy.
Paměť/Počet
zapamatovaných měření
Vyčištění displeje
1. V režimu „výživová hodnota” kontrola výživové hodnoty.
2. Kontrola výživové hodnoty dříve zvážených
produktů.
Hodnota
ikona paměti
ukazatel vybitých baterií
poplach
Numerická klávesnice
stupně Celsia
Zadání kódu produktu nebo nastavení poplachu.
záporná hodnota
Uložení výživové hodnoty pro vážený produkt
do paměti.
Zařízení si může zapamatovat 99 hodnot.
Prohlížení všech výživových hodnot produktů
uložených v paměti.
unce
kilogramy
miligramy (výživová hodnota)
(vážení)
libry
Pracovní režimy
režim vážení
Vážení
Výživová hodnota
Tabulka jednotek výživových hodnot jednotlivých složek
Složka
Kód
Jednotka
Kalorie
kcal / kJ
Bílkoviny
g
Tuk
g
Sůl
mg
Sacharidy
g
Cholesterol
mg
Vláknina
g
KS1700-001_v01
Uložení výživové hodnoty
17
5 Pro zjištění jiné energetické hodnoty jiné složky váženého produktu stiskněte jedno z následujících tlačítek.
Obsluha a funkce váhy
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1 Vybalte váhu z obalu.
2 Do přihrádky na baterie (6) vložte správné baterie (viz
„VÝMĚNA BATERIÍ”).
3 Postavte váhu na tvrdou a rovnou podložku. Nepoužívejte zařízení na koberci ani na pružných podložkách.
ZPŮSOB POUŽITÍ
1 Stisknutím
zapněte zařízení.
Přidáním dalších produktů se výživová hodnota
změní.
UKLÁDÁNÍ VÝŽIVOVÉ HODNOTY DO PAMĚTI
1 Zadejte kód váženého produktu.
2 Položte produkt na váhu.
3 Zvolte požadovanou výživovou hodnotu stisknutím tlačítka, které odpovídá této hodnotě.
4 Stiskněte tlačítko
pro uložení vybrané výživové
hodnoty prvního váženého
produktu do paměti.
2 Počkejte, až se na displeji zobrazí hodnota „ ”.
3 Nastavte požadovanou jednotku hmotnosti (viz „VOLBA
JEDNOTKY HMOTNOSTI”).
4 Po ukončení vážení vypněte váhu tlačítkem
.
Popis funkce
VÝŽIVOVÁ HODNOTA
1 Zadejte kód váženého produktu ze seznamu produktů
přiloženého k návodu.
2 Položte produkt na váhu.
3 Stiskněte
, pro změření kalorické hodnoty váže-
ného produktu v kcal. Dalším stisknutím
hodnota v kJ.
, se zobrazí
5 Sundejte produkt z váhy a zadejte kód dalšího váženého
produktu.
6 Položte produkt na váhu.
7 Opětovně stiskněte
pro uložení výživové hodnoty druhého produktu do paměti.
8 Pro přidání výživových hodnot dalších produktů postupujte podle předcházejícího postupu.
9 Stiskněte tlačítko
,
pro zobrazení celkové výživové
hodnoty všech uložených produktů.
4 Stiskněte
pro zjištění hodnoty sacharidů obsažených ve váženém produktu.
18
KS1700-001_v01
Během zobrazení celkové hodnoty lze zvolit
jinou složku pro zobrazení její celkové výživové
hodnoty u zapamatovaných produktů.
PROHLÍŽENÍ HODNOT ULOŽENÝCH V PAMĚTI
Vždy, když vypnete váhu, uložené hodnoty výživových hodnot zůstanou v paměti zařízení.
Když váhu opět zapnete, můžete se podívat na posledně
zapamatované hodnoty.
1 Stisknutím
zapněte zařízení.
2 Počkejte, až se na displeji
zobrazí hodnota „ ”.
3 Pro změnu zadaného kódu produktu stiskněte
Pak zadejte novou hodnotu.
.
VOLBA JEDNOTKY HMOTNOSTI
Zařízení je vybaveno funkcí volby jednotky hmotnosti.
Jednotku hmotnosti lze změnit, pokud se na displeji zobrazí
hodnota „ ” a po zvážení produktu.
Pro změnu jednotky hmotnosti mačkejte tlačítko
do
okamžiku, kdy se na displeji zobrazí požadovaná jednotka
hmotnosti.
3 Stiskněte tlačítko
, pro zobrazení celkové výživové hodnoty uložených produktů.
4 Zvolte požadovanou výživovou hodnotu stisknutím tlačítka, které jí odpovídá.
VYMAZÁNÍ HODNOT Z PAMĚTI
1 Pro vymazání uložených hodnot z paměti stiskněte
a podržte na 3 vteřiny tlačítko
2 Displej ohlásí, že paměť byla
vymazána.
3 Stisknutím tlačítka
.
se vrátíte do režimu vážení.
ZMĚNA KÓDU PRODUKTU
1 Najděte kód váženého produktu na seznamu produktů
přiloženém k návodu.
2 Zadejte třímístný kód produktu pomocí numerické klávesnice.
NULOVÁNÍ VÁHY – TÁROVÁNÍ
Funkce Tara slouží k vážení více než jednoho produktu bez
sundávání z váhy.
1 Položte první produkt na váhu a přečtěte zváženou hodnotu.
2 Pak stiskněte tlačítko
pro vynulování hodnoty.
3 Položte na váhu další produkt a přečtěte hodnotu.
KS1700-001_v01
19
Během odpočítávání poplachu stiskněte tlačítko
pro zrušení odpočítávání a zadání
nové hodnoty.
TEPLOTNÍ ČIDLO
Přístroj má vestavěný teploměr, který měří a zobrazuje teplotu prostředí.
Teplota se zobrazuje ve stupních Celsia ( ).
Popsaný úkon lze opakovat. Funkce tara může
sloužit také k vážení produktů v nádobě.
FUNKCE POPLACHU
1 Stisknutím tlačítka
zapněte zařízení.
2 Počkejte, až se na displeji zobrazí hodnota „ ”.
3 Stisknutím
přejděte do režimu nastavení poplachu.
4 Pomocí numerické klávesnice zadejte požadovanou
hodnotu.
Minuty Vteřiny
AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ (ÚSPORNÝ REŽIM)
Zařízení se automaticky vypne, pokud po dobu 2 minut
neprovedete žádný úkon a na displeji bude zobrazen symbol „ ”.
2 minuty
Doporučujeme však váhu vždy vypínat po
ukončení práce za účelem maximálního prodloužení životnosti baterií.
VÝMĚNA BATERIÍ
5 Opětovným stisknutím
spusťte odpočítávání.
6 Ukončení odpočítávání bude
oznámeno opakovaným zvukovým
signálem (30 opakování). Signál
lze přerušit stisknutím libovolného
tlačítka.
Přihrádka na baterie se nachází na spodní straně váhy. Před
prvním použitím otevřete přihrádku a vložte nové baterie.
1 Před vložením nových baterií nebo výměnou vybitých
otevřete přihrádku na baterie (6) a vyjměte vybité baterie.
2 Místo vybitých baterií vložte tři baterie AAA 1,5 V. Věnujte
pozornost správnému pólování baterií.
3 Zavřete víko přihrádky na baterie (6).
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
Ukazatel vybitých baterií – na displeji se zobrazí symbol
„
”. Vyměňte baterie (viz Výměna baterií).
Během nastavení hodnoty poplachu stiskněte
tlačítko
20
pro vymazání zadané hodnoty.
KS1700-001_v01
Ukazatel přetížení – na displeji se zobrazí symbol „
”.
Sundejte vážený produkt, aby nedošlo k poškození váhy.
Během vážení dodržujte maximální povolené
zatížení přístroje, které činí 5000 g (5 kg).
Překročení výživové hodnoty – na displeji se zobrazí symbol „
”, pokud výživová hodnota váženého produktu
přesáhla hodnotu „
”.
Chybná výživová hodnota – pokud při zadávání kódu produktu nebo pokud bude na displeji zobrazena záporná hodnota (funkce tárování), a bude zvolena výživová hodnota, na
displeji se zobrazí symbol „
”.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí.
Nevyhazujte je spolu s ostatním opadem z domácnosti,
ale odevzdejte je na sběrném místě. Před likvidací nebo
odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin,
vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Čištění a údržba
Váhu čistěte pouze navlhčeným hadříkem. Neponořujte váhu
do vody, ani nepoužívejte žíravé chemické prostředky.
Všechny plastové díly by měly být vyčištěny ihned po znečištění tukem, kořením, octem a potravinami s intenzivní
chutí/barvou. Vyvarujte se kontaktu váhy s kyselými šťávami
z citrusových plodů.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
KS1700-001_v01
21
Seznam potravinových kódů
PEČIVO, OBILKY, TĚSTOVINY, RÝŽE
001
002
003
004
005
006
Bagely, bez příchuti
Bagely, se skořicí a rozinkami
Bagely, s vejcem
Banánový chléb, recept, margarín
Kroupy ječné, perlové, nevařené
Sušenky, bez příchuti nebo máslové,
2% mléko
007 Sušenky, Chlazené těsto, pečené,
standardní
Chléb
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
Tlučená pšenice
Vaječné pečivo
Francouzský, vídeňský, na kvásku
Smažené indické pečivo (naan)
Italský chléb
Mnohozrnný, nekrájený
Ovesný, nekrájený
Pita
Pumpernikl, nekrájený
Rozinkový, nekrájený
Rýžové pečivo, nekrájené
Rýžové pečivo, se sníženou kalorickou
hodnotou
Pšeničný, nekrájený
Pšeničný, se sníženou kalorickou
hodnotou
Bílý, nekrájený
Bílý, měkký
Bílý, se sníženou kalorickou hodnotou
Celozrnný, nekrájený
Houska, suchá, strouhanka, obyčejná,
obohacená
Houska, suchá, strouhanka, obyčejná,
neobohacená
Chlebová směs, suchá směs
Ověsná/snídaňová tyčinka
029 Snídaňová tyčinká, ověsná posypka,
ovocná náplň, beztuková
030 Ovesný tyčinka, tvrdá, bez příchuti
031 Ovesný tyčinka, měkká, bez polevy,
s kousky čokolády
032 Ověsná tyčinka, měkká, bez polevy,
z rozinkami
033 Tyčinka z obilek typu nutri grain,
s ovocem
034 Bulgur, vařený
035 Kukuřičný chléb, směs
036 Kukuřičný chléb, 2% mléko
037 Kukuřičná mouka, žlutá, suchá,
celozrnná
038 Kukuřičná mouka, hladká, obohacená
039 Kukuřičný škrob
040 Kuskus, syrový
041 Topinky, s kořením
042 Anglické mufiny, bez příchuti,
nekrájené
043 Francouzská topinka, 2% mléko,
smažená na margarínu
044 Francouzská topinka, mražená
22
Mouka
045 Chlebová mouka, obohacená
046 Pohanková mouka, celozrnná
047 Dortová mouka, obohacená,
neprosetá, prosypaná
048 Kukuřičná mouka, obohacená
049 S práškem na pečení, obohacená,
neprosetá, prosypaná
050 Pšeničná mouka, univerzální,
obohacená, prosetá, prosypaná
051 Pšeničná mouka, univerzální,
obohacená, neprosetá, prosypaná
052 Matzo, bez přídatků
Mufiny
Mufiny, borůvka
Mufiny, borůvka, směs
Mufiny, Otruby s rozinkami
Mufiny, kukuřice
Mufiny, kukuřičná směs
Mufiny, Ovesný otruby
Ovesný otruby, nevařené
Palačinky, mražené, připravené
Palačinky, kompletní směs
Palačinky, směs, 2% mléko, vejce
a olej
063 Těsto na koláč, pečené, recept
064 Těsto na koláč, pečené, mražené
065 Těsto na koláč, křupavý graham
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
Koláč
066
067
068
069
070
071
072
Jablečný
Borůvkový
Višňový
S čokoládovým krémem
Citronové bezé
Ořechový
S dýní
Jiné
073 Housky, obědové
074 Housky, hamburgerové nebo
hotdogové
075 Buchtičky, skořicové s rozinkami
076 Buchtičky, skořicové, mražené těsto,
pečené s polevou
077 Taco shell, pečené
078 Tapioka, perlová, suchá
079 Buchty na toasty, ovocné
080 Buchty na toasty, nízkotučné
081 Tortilla, připravená k přípravě, kukuřice
082 Tortilla, připravená k přípravě, mouka
083 Oplatky, bez přídatků, recept
084 Oplatky, bez přídatků, mražené,
krájené
085 Oplatky, bez přídatků, nízkotučné
086 Celá zrna, celé obilky, smíčené,
prosypané
087 Obilní šupiny, pražené bez přídatků
Obiloviny, vařené
088 Kukuřičné kroupy, bílé
089 Kukuřičné kroupy, žluté
090 Kukuřičné kroupy, Instantní bez
přídatků
091 Kroupy, standardní
092 Kroupy. Quick
093 Kroupy, instantní polévka, bez přídatků
094 Ovesný vločky, instatní, obohacené,
bez přídatků
095 Ovesný vločky, instatní, Jablka se
skořicí
096 Ovesný vločky, instatní, javor a hnědý
cukr
097 Ovesný vločky, Standardní, typu
quick nebo instant, bez přídatků,
neobohacené
098 Wheatena
Obilky, připravené ke spotřebě
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
All Bran
Cheerios, Jablko se skořicí
Apple jacks
Základní 4
Cap'N Crunch
Cheerios
Chex, Kukuřice
Chex, ořechy a med
Chex, mnohozrnné
Chex, rýže
Chex, pšenice
Cinnamon Life
Kakaové Krispies
Kakaové polštářky
Vločky Complete Wheat Bran
Kukuřičné vločky, General Mills, Total
Kukuřičné vločky, Kellogg's
Corn Pops
Crispix
Froot loops
Frosted Flakes
Frosted Mini Wheats, standardní
Frosted Mini Wheats, kousky
Golden Grahams Zlaté Grahamky
Honey Nut Cheerios (Cheerios
s medem a ořechy)
Honey Nut Clusters (Clusters
s medem a ořechy)
Kix
Life
Nature Valley, Granola
100% Natural Cereal, Oats, med
a rozinky
100% Natural Cereal, Oats, med
a rozinky , nízkotučné
Výrobek 1 9
Zpracovaná rýže
Zpracovaná pšenice
General Mils, Total, Rozinky a otruby
Raisin Bran, Kellogg's Kellogsy otruby
a rozinky
Rozinky, ořechy a otruby
Krispies rýžové
Pšeničné pochutiny
Special K
Pražené ověsné vločky, Quaker,
Ořechy a med
Total, Celá zrna
Wheaties
KS1700-001_v01
Těstoviny
142 Těstoviny (kolena) obohacené, vařené
143 Nudle, chow mein, v plechovce
144 Nudle (vaječné), obohacené, vařené,
standardní
145 Nudle (vaječné), obohacené, vařené,
se špenátem
146 Japonské nudle, soba, vařené
147 Těstoviny, vychlazené, bez přídatků,
vařené
148 Špagety, vařené, obohacené
149 Špagety, celozrnné, obohacené
Rýže
150
151
152
153
154
155
156
157
158
Rýže, nudle, vařené
Rýže, hnědá, dlouhozrnná, vařená
Bílá, dlouhozrnná, syrová
Bílá, dlouhozrnná, vařená
Bílá, dlouhozrnná, instatní
Předvařená, syrová
Předvařená, vařená
Wild, vařená
Rýžové těsto, hnědá rýže, bez
přídatků
ZELENINA
159
160
161
162
163
164
Klíčky vojtěšky, syrové
Artyčoky, vařené, odcezené
Chřest, syrový, vařený, odcezený
Chřest, mražený, vařený, odcezený
Chřest, v plechovce, odcezený
Bambusové výhonky, v plechovce,
odcezené
Fazole
165 Falozové klíčky, syrové
166 Falozové klíčky, vařené, odcezené
167 Béžový hrách s černými tečkami,
syrový, vařený, odcezený
168 Béžový hrách s černými tečkami,
mražený, vařený, odcezený
169 Fazolové lusky Ford Hooks, syrové,
vařené, odcezené
170 Fazolové lusky Ford Hooks, mražené,
vařené, odcezené
171 Fazolové lusky, zelené, syrové,
vařené, odcezené
172 Fazolové lusky, žluté, syrové, vařené,
odcezené
173 Fazolové lusky, zelené, mražené,
vařené, odcezené
174 Fazolové lusky, žluté, mražené,
vařené, odcezené
175 Fazolové lusky, zelené, v plechovce,
odcezené
176 Fazolové lusky, žluté, v plechovce,
odcezené
Červená řepa
177
178
179
180
181
Plátky, vařená, odcezená
Celek, vařené, odvodněné
Plátky, konzervované, odvodněné
celek, konzervované, odvodněné
Zelené lístky a stonky, vařené,
odvodněné
Brokolice
182 Syrové, krájené
183 Syrové, celé
184 Syrové, růžičky
KS1700-001_v01
185 Syrové, vařené, odcezené, krájené
186 Mražené, odcezené, krájené
187 V čínské omáčce, krájené
Zelí
188 Růžičková kapusta, mražená, vařená,
odcezená
189 Růžičková kapusta, syrová, vařená,
odcezená
190 Syrové zelí, krájené
191 Vařené zelí
192 Pak choi nebo bok choy
193 Napa
194 Červené zelí, syrové, krájené
195 Kapusta, syrová, krájená
Mrkev
196
197
198
199
200
Mrkvová šťáva, v plechovce
Syrová
Mladá
Syrová, vařená, plátky, odcezená
Mražená, vařená, plátky, odcezená
Květák
201 Syrový
202 Syrový, vařený, odcezený
203 Mražený, vařený, odcezený
Celer
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Celer, syrový
Celer, kousky, odcezené
Celer, vařený, odcezený bez soli
Pažitka, syrová, krájená
Koriandr, syrový
Listy červené řepy, syrové
Coleslaw
Kapusta, vařená, odcezená, krájená
Kapusta syrová, vařená, odcezená,
krájená
Kukuřice, sladká, žlutá (vařená
a odcezená)
213
214
215
216
217
218
Syrová, zrna na palici
Mražená, zrna na palici
Zrna
V plechovce, krémová
V plechovce, celá zrna
Kukuřice, sladká, bílá, vařená, odcezená
Jiné
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
Okurka, oloupaná
Okurka, neoloupaná
Listy pampelišky, vařené, odcezené
Kopr, syrový
Lilek, vařený, odcezený
Čekanka, escarole, syrová, malé kousky
Česnek, syrový
Hroznové listy, v plechovce
Kořen zázvoru, syrový
Fenykl, syrový
Palmová srdce, v plechovce
Topinambur, syrový, plátky
Brukev zelná, vařená, odcezená,
krájená, syrová
232 Brukev zelná, mražená, vařená,
odcezená, krájená
233 Kedlubna, vařená, odcezená, plátky
234 Pórek, cibule s listy, krájený, vařený,
odcezený
235 Salát, syrový (máslový nebo kozlíček)
236 Křehký, ledový, listnatý
237 Křehký, ledový
238 Volné listy
239 Volné listy, kousky, drcený
240 Římský nebo dlouholistý, vnitřní listy
241 Římský nebo dlouholistý, kousky,
drcený
Žampiony
Syrové
Vařené, odcezené
V plechovce, odcezené
Shitake, vařené
Shitake, sušené
Brukev sítinovitá, vařená, odcezená
Proskurník, syrový, plátky, vařený,
odcezený
249 Proskurník, mražený, plátky, vařený,
odcezený
242
243
244
245
246
247
248
Cibule
250
251
252
253
254
255
Syrové
Syrové, vařené, odcezené
Sušené plátky
Zelená cibule, syrová
Zelená petržel, syrová
Kořen petržele, plátky, vařený,
odcezený
Hrách
256 Hrách, jedlé lusky, syrové, vařené,
odcezené
257 Hrách, jedlé lusky, mražené, vařené,
odcezené
258 Hrách, zelený, v plechovce, odcezený
259 Hrách, zelený, mražený, vařený,
odcezený
Paprika
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
Banánová, syrová
Pálivá chili, syrová, zelená
Pálivá chili, syrová, červená
Jalapenos, v plechovce, plátky,
neodcezená
Sladká paprika, syrová, zelená,
krájená
Sladká paprika, syrová, červená,
krájená
Sladká paprika, vařená, odcezená,
krájená, zelená
Sladká paprika, vařená, odcezená,
krájená, červená
Pimento, v plechovce
Nakládaná zelenina, okurky, kopr
Nakládaná zelenina, sladká
Brambory
271
272
273
274
275
Pečené na loupačku
Pečené, bez kůry
Pečené, pouze kůra
Oloupané po uvaření
Oloupané před uvařením
Bramborové výrobky
276 Au gratin, suchá směs, směs, máslo
277 Au gratin, domácí recept, máslo
278 Smažené v hlubokém tuku, mražené,
do trouby
23
279 Bramboráky, mražené
280 Bramboráky, domácí recept
281 Kaše, sušené plátky, plné mléko,
máslo, sůl
282 Kaše, domácí recept, plné mléko
283 Kaše, domácí recept, plné mléko
a margarín
284 Bramborové palačinky, domácí
285 Bramborový salát, domácí
286 Zapečené ve smetaně, suchá směs,
plné mléko, máslo
287 Zapečené ve smetaně, domácí recept,
máslo
Jiné
288
289
290
291
292
293
294
295
296
Dýně, vařená, kaše
Dýně, v plechovce
Ředkvičky, syrové
Tuřín, vařený, odcezený
Kysané zelí, v plechovce, neodcezené
Mořské řasy, mořské ruduchy, syrové
Mořské řasy, spirulina, sušená
Šalotky, syrové, krájené
Sójové fazole, zelené, vařené, odcezené
Špenát
297
298
299
300
Syrový
Syrový, vařený, odcezený
Mražený, vařený, odcezený
V plechovce, odcezený
Cuketa
301
302
303
304
Letní, plátky, syrová
Vařená, odcezená
Zimní, pečená, krájená
Ořech ořešáku popelavého, mražený,
vařený, kaše
Batáty
305
306
307
308
Vařené, pečené na loupačku
Vařené, oloupané
Kandované
V plechovce, v sirupu, odcezené
Rajčata
309
310
311
312
313
314
315
316
Syrové
Typu cherry
V plechovce, pevné části, tekuté
Sušená na slunci, bez přídatků
Rajčatová šťáva, v plechovce, se solí
V plechovce, pasta
V plechovce, omáčka,
V plechovce, dušená
Jiné
317 Vodnice, vařené, krájené
318 Listy vodnice, syrové, vařené, odcezené
319 Listy vodnice, mražené, vařené,
odcezené
320 Zeleninová šťáva, koktejl, v plechovce
321 Zelenina, smíšená, v plechovce,
odcezená
322 Zelenina, smíšená, mražená, vařená,
odcezená
323 Jedlé kaštany, v plechovce, plátky,
neodcezené
324 Sladké brambory, vařené, opékané,
odcezené nebo pečené
24
OVOCE
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
Jablka, syrová, s kůrou
Jablka, syrová, oloupaná
Jablka, sušená
Jablka, dušená s cukrem
Jablka, dušená bez cukru
Jablečná omáčka, v plechovce, slazená
Jablečná omáčka, v plechovce,
neslazená
Meruňky, syrové
Meruňky, v plechovce, půlky, ovoce
a šťávy, v hustém sirupu
Meruňky, v plechovce, půlky, ovoce
a šťávy, ve šťávě
Meruňky, sušené, přírodní
Asijské hrušky, syrové
Avokádo, syrové, bez kůry a pecky
Banány, syrové, celé
Ostružina, syrová
Ostružina, v plechovce, v hustém
sirupu
Borůvky, syrové
Borůvky, mražené, slazené
Karambolka, syrová
Višně, kyselé, červené, bez pecek,
v plechovce, ve vodě
Třešně, sladké, syrové, bez pecek
Višňová náplň, v plechovce
Klikva, sušená, slazená
Klikvová omáčka, slazená, v plechovce
Rybíz, sušený
Datle bez pecek, celé
Fiky, sušené
Ovocný koktejl, v plechovce, ovoce
a šťávy, hustý sirup
Ovocný koktejl, v plechovce, ovoce
a šťávy, ve šťávě
Grapefruit, syrový bez kůry a semínek.
Růžový nebo červený
Grapefruit, syrový bez kůry a semínek,
bílý
Grapefruit, syrový bez kůry a semínek,
v plechovce, v lehkém sirupu
Hrozny, bez pecek, syrové
Kiwi, syrové, bez kůry
Citrony, syrové, bez kůry
Citronová šťáva, syrová
Citronová šťáva, v plechovce nebo
v láhvi, neslazená
Limetková šťáva, syrová
Limetková šťáva, v plechovce,
neslazená
Mandarinkové pomeranče, v lehkém
sirupu
Mango, syrové, bez kůry a pecky
Třešně Maraschino, v plechovce,
odcezené
Cukrový meloun, Cantaloupe, čtvrtě
bez kůry
Cukrový meloun, Honeydew, čtvrtě
bez kůry
Nektarinky, syrové
Pomeranče, syrové, bez kůry a semínek
Olivy, marinované, zelené
Olivy, v plechovce, zralé, černé
Papája, syrová
Broskve, syrové
Broskve, v plechovce, v hustém sirupu
Broskve, v plechovce, ve šťávě
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
Broskve, sušené
Hrušky, syrové
Hrušky, v plechovce, v hustém sirupu
Hrušky, v plechovce, ve šťávě
Ananas, syrový, krájený
Ananas, v plechovce, v hustém sirupu,
drcený, velké kousky,
Ananas, v plechovce, v hustém sirupu,
drcený, plátky
Ananas, v plechovce, ve šťávě,
drcený, plátky nebo velké kousky
Ananas, v plechovce, ve šťávě, krájený
Ananasová šťáva, neslazená,
v plechovce
Pisang, bez kůry, syrový
Švestky, syrové
Sušené švestky, bez pecek, nevařené
Sušené švestky, dušené, neslazené,
ovoce se šťávou
Šťáva ze sušených švestek,
v plechovce nebo v láhvi
Rozinky, bez pecek
Maliny, syrové
Maliny, mražené, slazené, rozpuštěné
Rebarbora, mražená, vařená s cukrem
Jahody, syrové, velké
Jahody, syrové, střední
Jahody, mražené, slazené, krájené,
rozpuštěné
Mandarinky, syrové, bez kůry
a semínek
Meloun, syrový, měsíčky
MASO A DRŮBEŽ
Hovězí
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
Kýta, vařená, nízkotučná a tučná
Kýta, vařená, nízkotučná
Dušené nebo guláš, nízkotučné a tučné
Dušené nebo guláš, nízkotučné
V plechovce, marinované
Plátky, nízkotučné a tučné
Plátky, nízkotučné
Mleté hovězí maso 83%, opékané
Mleté hovězí maso 79%, opékané
Mleté hovězí maso 73%, opékané
Sušené maso typu Jerky
Játra, smažená,
Dušené, pečené v troubě, žebírko,
tučné a nízkotučné (smíšené)
Dušené, pečené v troubě, žebírko,
libové
Steak, svíčková, opékaná, kousek,
tučný a nízkotučný (smíšené)
Steak, svíčková, opékaná, kousek,
nízkotučný
Steak, horní svíčková, opékaný,
nízkotučný
Steak typu T-bone, opékaný, nízkotučný
Steak, svíčková, opékaný, nízkotučný
Steak, biftek / rostbíf, opékaný,
nízkotučný
Jehněčí
421 Hřbet, vařený, nízkotučný a tučný
422 Hřbet, vařený, nízkotučný
423 Svíčková. opékaná, nízkotučná
a tučná (smíšená)
424 Svíčková. opékaná, nízkotučná
425 Kýta, dušená, nízkotučná a tučná
(smíšená)
KS1700-001_v01
Kuře
426 Brojlery nebo standardní, maso
a kůže, smažené, obal
427 Brojlery nebo standardní, maso
a kůže, smažené, mouka
428 Brojlery nebo standardní, maso
a kůže, pečené
429 Brojlery nebo standardní, prsa, pouhé
maso, smažené
430 Brojlery nebo standardní, prsa, pouhé
maso, pečené
431 Brojlery nebo standardní, tmavé maso,
pouhé maso, smažené
432 Brojlery nebo standardní, tmavé maso,
pouhé maso, pečené
433 Brojlery nebo standardní, nožka, maso
a kůže, smažené, obal
434 Brojlery nebo standardní, stehno,
maso a kůže, smažené, mouka
435 Drůbky, dušené
436 Brojlery nebo standardní, světlé maso,
pouhé maso, smažené
437 Brojlery nebo standardní, světlé maso,
pouhé maso, pečené
438 Brojlery nebo standardní, udko, maso
a kůže, smažené, obal
439 Brojlery nebo standardní, stehno,
maso a kůže, smažené, mouka
440 Brojlery nebo standardní, křídlo, maso
a kůže, smažené, panierka
441 Brojlery nebo standardní, křídlo, maso
a kůže, smažené, mouka
442 V plechovce, pouhé maso, s vývarem
443 Velšské kuře, maso a kůže, pečené
444 Dušená játra
445 Pečeně, světlé maso, pouhé maso,
pečené
Kachna
446 Maso a kůže, pečené
447 Pouhé maso, pečené
448 Pekinská, prsa, maso a kůže, bez
kostí, pečená
Husa
449 Maso a kůže, pečené
450 Pouhé maso, pečené
451 Paštika z foie gras
Krůtí
452
453
454
455
456
457
458
459
Prsa, předvařená, maso a kůže, pečená
Tmavé maso, maso a kůže, pečené
Drůbky, dušené
Mleté maso, vařené
Světlé a tmavé maso, krájené, s kořením
Světlé maso, maso a kůže, pečené
Světlé maso, pouhé maso, pečené
Paštika, v chlebovém obalu nebo
v těstě, smažená
Vepřové
Anglická slanina, uzená, vařená
Bůček, kanadský, uzený, vařený
Šunka, v plechovce
Šunka, čerstvá, vařená, nízkotučná
a tučná
464 Šunka, uzená, nízkotučná a tučná
465 Šunka, kýta, dušená, nízkotučná
a tučná (smíšená)
466 Pečené hrudí, nízkotučné a tučné
(smíšené)
460
461
462
463
KS1700-001_v01
467 Žebírka, nízkotučná a tučná,
468 Žebírka, nízkotučná a tučná, vařená,
dušená
469 Klobása, vařená,
470 Klobása, vařená, paštika
471 Svíčková, opékaná, nízkotučná
Telecí
472 Řízek, dušený, nízkotučný a tučný
473 Řízek, v chlebovém obalu, vařený,
nízkotučný a tučný
Zvěřina
474 Svíčková vařená, opékaná, nízkotučná
475 Kolo, vařené, opékané, nízkotučná
Míchané a uzeniny
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
Bologna, hovězí
Bologna, hovězí a vepřové
Bologna, krůtí
Bratwurst, vepřové a hovězí, uzená
Bratwurst, vepřové, vařená
Braunschweiger (játrová klobása,
vepřové)
Chorizo, hovězí a vepřové
Sušené hovězí, uzené
Šunka, vařená, standardní
Šunka, vařená, nízkotučná
Šunka, medová, uzená, vařená
Hot dog / Frankfurter, hovězí
Hot dog / Frankfurter, hovězí a vepřové
Pastrami, hovězí, uzené
Pepperoni, vepřové, hovězí
Uherský salám, hovězí a vepřové,
vařené
Uherský salám, hovězí a vepřové,
sušené
Salám, polský a klobása
Letní salám, cervelat, hovězí a vepřové
Vídeňský salám
Krůtí maso, bílé, lahůdkové
RYBY A MOŘSKÉ PLODY
497 Okounek pstruhový, sladkovodní,
vařený, sušený za tepla
498 Okounek pstruhový, mořský, vařený,
sušený za tepla
499 Sumec, v chlebovém obalu, smažený
500 Mlž, syrové maso
501 Mlž, v chlebovém obalu, smažený
502 Mlž, v plechovce, odcezený
503 Treska, pečená nebo opékaná
504 Krab, Alaskan King, vařený
505 Krabí maso, v plechovce
506 Krabí plácek, vejce, cibule, margarín,
smažený
507 Úhoř, vařený, sušený za tepla
508 Rybí filé, v těstě nebo chlebovém
obalu a smažené
509 Rybí tyčinky a porce, v chlebovém
obalu, mražené, předvařené
510 Platýs nebo jazyk, pečený nebo
opékaný
511 Treska skvrnitá, pečený nebo opékaný
512 Halibut, pečený nebo opékaný
513 Sleď, marinovaný
514 Humr, vařený v páře
515 Makrela
516 Mlže, vařené v páře
517 Mořský okoun, vařený
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
Ústřice, syrová, pouhé maso
Ústřice, v chlebovém obalu, smažená
Aljašská treska, pečená nebo opékaná
Ropušnice, pečená nebo opékaná
Červenice, oranžová, pečená nebo
opékaná
Losos, pečený nebo opékaný
Losos, v plechovce (růžový), ryba
a tekutina (s kostmi)
Losos, uzený (pacifický)
Sardinky, atlantické, v plechovce
v oleji, odcezené maso (s kostmi)
Hřebenatka, vařená, v chlebovém
obalu, smažená
Hřebenatka, vařená v páře
Kreveta, v chlebovém obalu, smažená
Kreveta, v plechovce, odcezená
Mečoun, pečený nebo opékaný
Pstruh, pečený nebo opékaný
Tuňák, pečený nebo opékaný
Tuňák, v plechovce, odcezený, v oleji,
kousky, světlý
Tuňák, v plechovce, odcezený,
ve vodě, kousky, světlý
Tuňák, v plechovce, odcezený,
ve vodě, celý, bílý
Tuňákový salát, světlý tuňák v oleji,
marináda, majonézový salátový
dresink
Aljašská treska, štika
FAZOLE, OŘECHY A JINÉ
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
539 Mandle, loupané
Černé
Great Northern
Kidney, červené
Lima, velké
Hrách, modrý
Pinto
Fazole v omáčce, bez přídatků nebo
vegetariánské
Béžový hrách s černými tečkami,
sušený, vařený
Béžový hrách s černými tečkami,
sušený, v plechovce, neodcezený
Fazole kidney, červené
Lima, velké
Bílý hrách
Brazilské ořechy, loupané
Karobová mouka
Kešu, solené, pražené nasucho
Kešu, solené, pražené na oleji
Kaštany, evropské, pražené, loupané
Cizrna, vařená nasucho
Cizrna, v plechovce, neodcezená
Kokosový ořech, syrový, strouhaný,
nebalený
Kokosový ořech, syrový, strouhaný,
sušený, slazený
Lískové ořechy, krájené
Hummus, jedlý
Čočka, sušená, vařená
Ořechy Makadamia, pražené nasucho,
solené
Arašidy, pražené nasucho
Arašidy, pražené na oleji
Arašidy, pražené nasucho, solené
Arašidy, pražené nasucho, nesolené
Arašidy, pražené na oleji, solené
Burákové máslo, standardní, hladké
25
571 Burákové máslo, standardní, s kousky
arašidů
572 Burákové máslo, se sníženým
obsahem tuku, hladké
573 Hrách, loupaný, sušený, vařený
574 Půlky pekanových ořechů
575 Borovicové ořechy, loupané
576 Pistáciové ořechy, pražené nasucho,
solené, loupané
577 Dýňová semínka, pražená, solená
578 Smažené fazole, v plechovce
579 Sezamová semínka
Sójové výrobky
Miso
Sójové fazole, vařené nasucho
Sójové mléko
Sójové ořechy, pražené
Tofu, tvrdé
Tofu, měkké
Slunečnicová semínka, pražená,
se solí
587 Tahini
588 Vlašské ořechy, anglické ořechy,
krájené
580
581
582
583
584
585
586
Vejce
589
590
591
592
593
594
Syrová, celá
Syrová, bílek
Syrová, žloutek
Vařená natvrdo, bez skořápek
Vařená bez skořápek se solí
Míchaná vejce, margarín, s plným
mlékem, solí
595 Substitut, tekutina
596 Omeleta, bez přídatků
MLÉČNÉ
Sýr
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
26
Blue
Camembert
Cheddar nebo Colby
Cheddar nebo Colby, nízkotučný (2%)
Cottage, bílý, hrubý nebo drobný
Cottage, krémový s ovocem
Cottage, s nízkým obsahem tuku (2%)
Cottage, s nízkým obsahem tuku (1 %)
Cottage, beztukový
Krémový sýr, standardní
Krémový sýr, s nízkým obsahem tuku
Krémový sýr, beztukový
Sýr, strouhaný
Feta
Gouda
Monterey
Mozzarella, na základě plnotučného
mléka
Muenster _
Neufchatel
Parmesan
Provolone
Ricotta, na základě plnotučného mléka
Ricotta, na základě částečně
odtučněného mléka
Romano
Švýcarský
Americký, standardní
Americký, beztukový
Švýcarský
Smetana, sladká
625
626
627
628
Polotučná
Lehká kávová
Smetana krémová, nešlehaná
Umělá šlehačka (pasterovaná)
Smetana, zakysaná
629
630
631
632
Standardní
Se sníženým obsahem tuku
Beztuková
Koprový dip
Podobné mléka výrobky, sladké
633
634
635
636
Sušené
Sušené s plným mlékem
Pasterované
Umělá šlehačka, mražená
Mražené zákusky
637
638
639
640
641
642
643
644
Jogurt, měkký, čokoládový
Jogurt, měkký, vanilkový
Zmrzlina, čokoládová
Zmrzlina, čokoládová, lehká
Zmrzlina, vanilková
Zmrzlina, vanilková, lehká
Zmrzlina, měkká, vanilková
Sorbet
Mléko
645
646
647
648
649
650
Plnotučné (3,25%)
Částečně odtučněné (2%)
Nízkotučné (1%)
Beztukové (odtučněné)
Podmáslí
Sójové mléko
Mléko v plechovce
651
652
653
654
Zhuštěné, slazené
Odpařené, plnotučné mléko
Odpařené, beztukové mléko
Sušené, podmáslí
Mléčné nápoje
655
656
657
658
659
660
661
Čokoláda
Čokoláda, se sníženým obsahem tuku
Čokoláda, nízkotučná
Ajerkoniak
Mléčný shake, hustý, čokoládový
Mléčný shake, hustý, vanilkový
Směs jogurtu a šťávy
Jogurt
662
663
664
665
666
667
Nízkotučný, s ovocnou chutí
Nízkotučný, bez přídatků
Beztukový, s ovocnou chutí
Beztukový, bez přídatků
Z plného mléka, bez přídatků
Z odtučněného mléka,
s nízkokalorickým sladidlem, vanilkový
nebo citronový
SLADKOSTI / DORTY / CUKROVINKY /
SVAČINKY
668 Angelfood
669 Boston Cream (bostonský krém)
670 Brownie, obchodní, bez polevy,
standardní
671 Brownie, obchodní, bez polevy,
beztukové
672 Brownie, suchá směs, nízkokalorické
673 Dorty, suchá směs, Angelfood
674 Dort, suchá směs, žlutá, lehká, voda,
vejce, bílek, bez polevy
675 Tvarohový dort
676 Čokoládový s čokoládovou polevou
677 Kávový dort, s posypkou
678 Kynutá buchta, krémový tvaroh
679 Kynutá buchta, ovoce
680 Kobliha, těsto
681 Kobliha, kynutá, s polevou
682 Ovocný dort
683 Babovka, Máslová
684 Babovka, beztuková
685 Buchta, čokoládová s krémovou náplní
a pudrem
686 Buchta, čokoládová, s pudrem,
nízkotučná
687 Buchta, žlutá, s čokoládovou posypkou
Bonbony
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
Želatinoví medvídci
Tvrdé bonbony
Želatinové fazole
Pěnky, malé
Pěnky, standardní
M&M, arašidy (M&M Mars)
M&M, čokoláda (M&M Mars)
Milky way (M&M Mars)
Reese's Peanut buttercup (Hershey)
Snickers (M&M Mars)
Caramel, bez přídatků
Caramel, čokoládová roláda
Čokoláda
700 Čokoláda, mléčná, bez přídatků
701 Čokoláda, mléčná, s mandlemi
702 Čokoláda, mléčná, s arašidy,
Mr. Goodbar
703 Strouhaná čokoláda, mléčná
704 Strouhaná čokoláda, polosladká
705 Strouhaná čokoláda, bílá
706 Arašidy v čokoládě
707 Rozinky v čokoládě
708 Speciální, tmavá, sladká čokoláda
(Hershey)
Sušenky
709 Máslové
710 Drobná čokoláda, obchodní,
standardní
711 Drobná čokoláda, obchodní,
nízkotučná
712 Drobná čokoláda, obchodní,
vychlazené těsto
713 Fiková tyčinka
714 Ověsná tyčinka, Standardní, velká
715 Ověsná tyčinka, měkká
716 Ověsná tyčinka, beztuková
717 Burákové máslo, průmyslové
718 Burákové máslo, s margarínem
719 Čokoláda s krémovou náplní
720 Shortbread, obchodní, bez přídatků
721 Cukr, obchodní
722 Cukr, vychlazené těsto
723 Cukr, recept, margarín
724 Vanilková voda, nízkotučná
KS1700-001_v01
Krekry
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
Sýrové
Typu graham, bez přídatků
Typu graham, křehké
Toast Melba, bez přídatků
Rýžová oplatka, celozrnná, bez
přídatků
Solené, čtvercové
Standardní krekr, malý
Standardní krekr, kulatý
Celozrnné krekry typu Wheat thins
Celozrnné
Pudinky
735 Suchá směs a 2% mléko, čokoládový,
typu instant
736 Suchá směs a 2% mléko, čokoládový,
standardní, vařený
737 Suchá směs a 2% mléko, vanilkový,
instantní
738 Suchá směs a 2% mléko, vanilkový,
standardní, vařený
739 Připravený ke spotřebě, standardní,
čokoládový
740 Připravený ke spotřebě, standardní,
rýžový
741 Připravený ke spotřebě, standardní,
tapiokový
742 Připravený ke spotřebě, standardní,
vanilkový
743 Připravený ke spotřebě, beztukový,
čokoládový
744 Připravený ke spotřebě, beztukový,
tapiokový
745 Připravený ke spotřebě, beztukový,
vanilkový
Pochutiny
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
Chex Mix
Kukuřičné plátky, bez přídatků
Popcorn, suchý, nesolený
Popcorn, na oleji, solený
Popcorn, karamelový, s arašidy
Popcorn, se sýrovou chutí
Brambůrky, bez příchuti, solené
Brambůrky, zakysaná smetana
a cibule
Brambůrky, nízkotučné
Brambůrky, beztukové
Preclíky, tyčinky
Preclíky, kroucené
Rýžové pochutiny, čtvercové
Tortilla, bez přídatků, standardní
Tortilla, nízkotučné, pečené
Tortilla, nacho, standardní
Tortilla, nacho, lehké, nízkotučné
Cukr
763
764
765
766
Hnědý, balený
Hnědý, nebalený
Bílý, granulovaný
Bílý, moučkový, neprosetý
Sirup
767
768
769
770
771
Lehký, čokoládový
Čokoládový, mléčný
Kukuřičný, lehký
Javorový
Melasa
KS1700-001_v01
Jiné
772 Poleva, připravená ke spotřebě,
čokoládová
773 Poleva, připravená ke spotřebě,
vanilková
774 Mražená ovocná tyčinka se šťávou
775 Zmrzlina na dřívku
776 Italská zmrzlina, připravena
v restauraci
777 Želatina, zákuskový prášek a voda,
standardní
778 Želatina, zákuskový prášek a voda,
nízkokalorická
779 Med
780 Džemy a ovocné výrobky
781 Želé
RŮZNÉ
Máslo
782 Solené
783 Nesolené
784 Sádlo
Margarín
785
786
787
788
789
790
Standardní (80% tuku), tvrdý
Standardní (80% tuku), měkký
Snadné roztírání (60% tuku), tvrdý
Snadné roztírání (60% tuku), měkký
Snadné roztírání (40%)
Směs s máslem
Oleje
791
792
793
794
795
796
797
798
Řepkové
Kukuřičné
Olivové
Arašidové
Šafránové
Sezamové
Sójové, ztužené
Slunečnicové
Salátové omáčky
799 Na základě plísňového sýru,
standardní
800 Na základě plísňového sýru, lehká
801 Caesar; standardní
802 Caesar; lehká
803 Dresink coleslaw
804 Francouzská, standardní
805 Francouzská, lehká
806 Italská, standardní
807 Italská, lehká
808 Majonézová, standardní
809 Majonézová, lehká (bez cholesterolu)
810 Majonézová, beztuková
811 Farmářská (Ranch,) standardní
812 Farmářská (Ranch), lehká
813 Farmářská (Ranch), beztuková
814 Ruská, standardní
815 Ruská, nízkokalorická
816 Tisíce ostrovů, standardní
817 Tisíce ostrovů, lehká
Jiné
818 Alfredo, vaječné těstoviny v krémové
omáčce, suchá směs
819 Těstoviny s hovězím masem, mražené
Healthy choice
820 Hovězí Ravioli v rajčatové omáčce
s masem, v plechovce
821 Hovězí guláš, v plechovce
822 Koláč s kuřecím masem, mražený
823 Chill con came s fazolemi, v plechovce
824 Corn dog, mražený
825 Sendvič se šunkou a sýrem, mražený
826 Lasagna s masem a omáčkou
827 Lasagna, zeleninová
828 Těstoviny se sýrem, v plechovce,
v kukuřičném oleji
829 Tyčinky z mozzarelly
830 Bezmasý burger, mražený,
Morningstar farms
831 Mexická rýže, předkrm, suchý
832 Vepřové maso s fazolí v rajčatové
omáčce, v plechovce
833 Salisbury předkrm ze steaku (steak
entrée), mražený
834 Spaghetti bolognese, mražené.
Healthy choice
835 Špenátové suflé, domácí
836 Tortelllni se sýrovou nápní, mražené
VÝROBKY TYPU FAST FOOD
Snídaňové výrobky
837
838
839
840
841
842
Sušenka s vejcem a salámem
Francouzská topinka s máslem
Bramboráky
Palačinky, máslo a sirup
Burrito, fazole a sýr
Burrito, fazole a maso
Cheeseburger
843
844
845
846
847
848
Dvojitý burger, zelenina a dresink
Jednotlivý burger
Dvojitý burger
Dvojitý burger, 3 kousky housky
Jednotlivá houska
Jednotlivý burger, s majonézovým
dresinkem a zeleninou
Jiné
849 Sendvič s kuřecím filé (v chlebovém
obalu a smaženým) , bez přídatků
850 Kousky kuřete, bez kostí (v chlebovém
obalu a smažené), bez přídatků
851 Chili con carne
852 Coleslaw
853 Mražené mléko, vanilkové, v rožku
854 Zmrzlinový rožek, s horkou mléčnou
polevou
855 Sendvič s rybou, tatarskou omáčkou,
sýrem
856 Hranolky
Hamburger
857
858
859
860
Dvojitý burger
Jednotlivý burger
Dvojitý burger
Jednotlivý burger
Jiné
861
862
863
864
Hot dog, bez přídatků
Hot dog, s chili
Bramborová kaše
Cibulové kroužky, v chlebovém obalu,
smažené
865 Pizza se sýrem
27
866
867
868
869
870
871
Pizza, pepperoni
Salát, kuřecí, bez dresinku
Shake, čokoládový
Shake, vanilkový
Kreveta, v chlebovém obalu, smažená
Sub sandwich (sendvič), olej a vnný
ocet, sýr, uherský salám, šunka,
zelenina
872 Sub sandwich (sendvič), pečené
hovězí maso, majonéz, zelenina
873 Sub sandwich (sendvič), tuňák,
majonéz, salát
874 Taco, hovězí
POLÉVKY
Polévky, v plechovce, kondenzované,
připravené s mlékem
875
876
877
878
879
880
881
Brokolicová se sýrem
Se sýrem cheddar
Clam chowder. New England
Celerový krém
Kuřecí krém
Žampionový krém
Rajčatová
V plechovce, kondenzované,
připravené s vodou
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
Hovězí vývar, bujón
Hovězí s nudlemi
Kuřecí s nudlemi
Clam chowder, Manhattan
Kuřecí krém
Žampionový krém
Minestrone
Hrášková
Rajčatová
Zeleninová na základě hovězího
vývaru
892 Zeleninová vegetariánská
V plechovce, připravené ke spotřebě,
s kousky
893 Kuřecí s nudlemi
894 Zeleninova s kuřecím masem
895 Zeleninová na základě hovězího
vývaru
V plechovce, připravené ke spotřebě,
nízkotučné, se sníženým obsahem
sodíku
896
897
898
899
900
901
902
Kuřecí vývar
Kuřecí s nudlemi
Zeleninova s kuřecím masem a rýží
Clam chowder. New England
Čočková
Minestrone
Zeleninová
Koncentrované se vařit
903 Hověží vývar
904 Cibulová
905 Ramen noodle, kuřecí
28
Koncentrované se vařit s vodou
906 Kuřecí s nudlemi
907 Cibulová
Domácí lektvary
908 Hověží
909 Drůbeží
910 Rybí
Omáčky připravené ke spotřebě
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
Barbecue
Sýrová
Omáčka enchilada
Sýr nacho
Salsa
Sójová
Spaghetti/Marinara/Těstovinová
Sladkokyselá
Teriyaki
Worcestershire
Pečeňové omáčky, v plechovce
919
920
921
922
Hověží
Drůbeží
Houbová
Krůtí
OSTATNÍ
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
Bůčkové pochoutky
Prášek na pečení, síran sodnohlinitý
Prášek na pečení jednoduchý fosfát
Prášek na pečení, nízký obsah sodíku
Jedlá soda
Kečup
Zrna celeru
Prášek chili
Čokoláda, neslazená, tvrdá
Čokolada, neslazená, tekutá
Skořice
Kakaový prášek, neslazený
Tatarský krém
Kari prášek
Česnekový prášek
Křen, zpracovaný
Cibule, hluboce smažená
Hořčice, zpracovaná, žlutá
Nutella
Cibulový prášek
Paprika
Zelená petržel, sušená
Pepř, černý
Vanilkový extrakt
Vinný ocet, jablečný
Vinný ocet, destilovaný
Droždí, sušené, aktivní
Droždí, lisované
NÁPOJE
Alkoholické
953 Pivo, standardní
954 Pivo, lehké
955 Gin, rum, shootery, tequila, vodka,
whisky (80%)
956 Likéry (53%)
957 Víno, červené
958 Víno, růžové
959 Víno, bílé
Sycené
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
Cola
Cola, dietetická
Zázvorové pivo
Hroznový nápoj
Nápoj na základě citronu a limetky
Nápoj na základě citronu a limetky,
dietetický
Citrusový nápoj, s kofeinem
Pomerančový nápoj
Kořenné pivo
Prášek na přípravu kakaa
Káva
970 Turecká
971 Espresso
972 Rozpustná
Šťáva
973 Jablečná šťáva, láhvová nebo
v plechovce
974 Jablečná šťáva, mražená,
koncentrovaná, nerozředěná
975 Jablečná šťáva, mražená,
koncentrovaná, rozředěná
Grapefruitová šťáva
976
977
978
979
980
Syrová, růžová
Syrová, bílá
Syrová, v plechovce, neslazená
Syrová, v plechovce, slazená
Syrová, mražená, koncentrovaná,
neslazená, nerozředěná
981 Syrová, mražená, koncentrovaná,
neslazená, rozředěná
Hroznová šťáva
982 Láhvová nebo v plechovce
983 Mražená, koncentrovaná, neslazená,
nerozředěná
984 Mražená, koncentrovaná, neslazená,
rozředěná
Pomerančová šťáva
985
986
987
988
989
Syrová, všechny druhy
V plechovce, neslazená
Vychlazená
Nerozředěná
Rozředěná
Ovocné nápoje
990 Koktejl z klikvové šťávy
991 Nápoj z ovocného punče
992 Hroznový nápoj
Limonáda
993 Mražená, koncentrovaná, zpracovaná
994 Prášek, standardní, zpracovaná,
s vodou
Čaj
995 Černý
996 Bylinkový
997 Rozpustný, prášek, zpracovaný,
neslazený
998 Slazený, s citronovou chutí
999 Slazený sladidlem, s citronovou chutí
KS1700-001_v01
RU
Уважаемые Клиенты!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей продуктами марки
Zelmer.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации. Особенное внимание следует
обратить на указания по технике безопасности. Инструкцию по эксплуатации необходимо сохранить для того,
чтобы Вы могли пользоваться ею также в процессе дальнейшей эксплуатации устройства.
Устройство весов
1
2
3
4
5
6
Указания по эксплуатации весов
Не ударять
Электронный дисплей
Кнопки выбора функций
Номерные кнопки
Взвешивающая плита
Резиновые ножки
Ящичек для батареи
4
1
2
Не использовать и не
хранить во влажной среде
3
Не погружать в воде
5
Технические параметры
Технические параметры поданы на информационном
табло изделия.
Точность измерения весов: 1 г / 0,05 oz.
Максимальная нагрузка: 5 кг / 11 фунтов.
Температурный диапазон: 0-40°C.
Точность измерения температуры: 0,5°C.
Батарея: 3 x AAA 1,5 V.
Кухонные весы выполняют требования действующих
норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
– Электромагнитная совместимость (EMC)
– 2004/108/EC.
Изделие обозначено знаком CE на информационном
табло.
6
6
KS1700-001_v01
29
КНОПКИ – ОБОЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ
Панель управления
ДИСПЛЕЙ – ОБОЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ
Код продукта
Таймер/Температура
Кнопки функций
Включить/выключить
Обнуление весов – тарирование
Установка сигнала тревоги
1. Изменение единицы веса во время взвешивания.
2. В режиме «питательная ценность» возвращение к указанию веса продукта.
3. Проверка веса всех продуктов, которые
хранятся в памяти устройства.
Память/
Количество
записанных
значений
Очистка дисплея
1. В режиме «питательная ценность» проверка питательной ценности.
2. Проверка питательной ценности предварительно взвешенных продуктов.
Значение
иконка памяти
индикатор низкого уровня зарядки батареи
сигнал тревоги
градусы Цельсия
Номерные кнопки
отрицательное значение
унции
килограммы
миллиграммы (питательные свойства)
(взвешивание)
фунты
режим взвешивания
Режимы работы
Таблица значений питательных единиц
Питательный
компонент
30
Код
Введение кода продукта или установка
сигнала тревоги.
Добавление в память значения питательной
ценности для взвешиваемого продукта.
Устройство может запомнить 99 значений.
Просмотр всех значений питательной ценности продуктов, которые записаны в памяти.
Взвешивание
Питательная ценность
Единица
измерения
Калории
ккал/кДж (kcal/kJ)
Протеины
г (g)
Жир
г (g)
Соль
мг (mg)
Углеводы
г (g)
Холестерин
мг (mg)
Клетчатка
г (g)
Запоминание питательной ценности
KS1700-001_v01
Обслуживание и работа весов
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1 Распакуйте весы из упаковки.
2 Вставьте соответствующие батареи в ящичек для
батарей (6) (смотрите раздел «ЗАМЕНА БАТАРЕЙ»).
3 Поставьте весы на твёрдой и плоской поверхности.
Не используйте устройство на ковре или на эластичных
поверхностях.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1 Нажмите на
, чтобы включить устройство.
4 Нажмите на
, чтобы прочитать значение
содержащихся в продукте углеводов.
5 Чтобы прочитать иное энергетическое значение
взвешиваемого продукта, нажмите на одну из доступных
опций.
Добавление следующих продуктов приведёт к корректировке питательной ценности.
ЗАПИСЫВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНОЙ
ЦЕННОСТИ В ПАМЯТИ
1 Введите код взвешиваемого продукта.
2 Положите продукт на весы.
3 Выберите требуемую питательную ценность, нажимая на кнопку, отвечающую этому значению.
2 Подождите, пока на дисплее появится значение « ».
3 Установите требуемую единицу веса (смотрите раздел «ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ВЕСА»).
4 После окончания взвешивания выключите весы,
нажав на
.
4 Нажмите на кнопку
, чтобы записать в памяти
выбранное значение питательной ценности первого из
взвешиваемых продуктов.
Описание функций
ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
1 Введите код взвешиваемого продукта из списка продуктов, приложенного к настоящей инструкции.
2 Положите продукт на весы.
3 Нажмите на
, чтобы прочитать значение калорийности взвешиваемого продукта в ккал. После следующего нажатия на
ние в кДж.
дисплее будет показано значе-
5 Заберите продукт с весов и введите код следующего
взвешиваемого продукта.
6 Положите продукт на весы.
7 Повторно нажмите на
, чтобы добавить значение питательной ценности второго продукта.
8 Чтобы добавить значения питательной ценности следующих продуктов, действуйте в соответствии с вышеуказанной процедурой.
9 Нажмите на кнопку
, чтобы просмотреть суммарное значение питательной ценности для всех записанных в памяти продуктов.
KS1700-001_v01
31
3 Нажмите на кнопку
в режим взвешивания.
, чтобы возвратиться
ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ПРОДУКТА
1 Найдите код взвешиваемого продукта в списке продуктов, приложенном к настоящей инструкции.
2 Введите трицифровый код продукта с помощью
номерной клавиатуры.
Во время просмотра суммарного значения
питательной ценности можно выбрать
иное значение питательной ценности,
чтобы просмотреть его суммарное значение для записанных в памяти продуктов.
ПРОСМОТР ЗНАЧЕНИЙ, ЗАПИСАННЫХ
В ПАМЯТИ
Каждый раз, когда Вы выключаете весы, записанные
в памяти значения питательной ценности сохраняются
в памяти устройства.
Когда Вы снова включите весы, то сможете просмотреть
значения, записанные в последнее время.
1 Нажмите на кнопку
, чтобы включить устройство.
2 Подождите, пока на дисплее
появится значение « ».
3 Нажмите на кнопку
, чтобы изменить введённый код продукта. Затем введите новое значение.
ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ВЕСА
Устройство имеет функцию выбора единицы веса.
Единицу веса можно изменить, когда на дисплее появится
значение « », а также после взвешивания продукта.
Чтобы изменить единицу веса, нажимайте на кнопку
до момента появления на дисплее требуемой
единицы веса.
3 Нажмите на кнопку
, чтобы просмотреть суммарное значение питательной ценности записанных
в памяти продуктов.
4 Выберите требуемое значение питательной ценности,
нажимая на кнопку, соответствующую этому значению.
УДАЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИЗ ПАМЯТИ
1 Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку
, чтобы удалить записанные значения из памяти.
2 Дисплей будет сигнализировать о том, что память обнулена.
32
KS1700-001_v01
Минуты Секунды
ОБНУЛЕНИЕ ВЕСОВ – ТАРИРОВАНИЕ
Функция «Тарирование» предназначена для взвешивания более, чем одного продукта без снятия с весов.
1 Положите первый продукт на весы и прочитайте значение взвешивания.
2 Затем нажмите на кнопку
, чтобы обнулить
значение.
3 Положите следующий продукт и прочитайте значение.
5 Запустите отсчёт, повторно нажав на кнопку
.
6 Окончание отсчёта будет сигнализироваться повторяющимся звуковым сигналом (30 повторений). Сигнал
можно прервать, нажав на любую кнопку.
Во время установки значения сигнала тревоги нажмите на кнопку
лить введённое значение.
, чтобы уда-
Во время включенного сигнала тревоги
нажмите на кнопку
, чтобы аннулировать отсчёт и ввести новое значение.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
Устройство имеет встроенный термометр, который измеряет и показывает температуру окружающей среды.
Температура показана в градусах Цельсия (
).
Вышеописанная операцию можно повторять. Функция «тарирование» может
также использоваться для взвешивания
продуктов в контейнере (ящике).
ФУНКЦИЯ СИГНАЛА ТРЕВОГИ
1 Нажмите на кнопку
, чтобы включить устройство.
2 Подождите, пока на дисплее появится значение « ».
3 Нажмите на кнопку
, чтобы перейти в режим
установки сигнала тревоги.
4 С помощью номерной клавиатуры введите требуемое значение.
KS1700-001_v01
33
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ (РЕЖИМ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ БАТАРЕИ)
Устройство выключится автоматически в случае, если
в течение примерно 2 минут не будет выполнена какаялибо операция, а на дисплее будет показан символ « ».
2 минуты
Однако рекомендуется выключать весы
после окончания работы для того, чтобы
максимально продлить время работы
батареи.
ЗАМЕНА БАТАРЕИ
Ящичек для батарей расположен с нижней стороны
весов. Перед первым использованием весов следует
открыть ящичек и вставить новые батареи.
1 Чтобы вставить новые батареи или заменить использованные, откройте крышку ящичка для батарей (6)
и выньте использованные батареи.
2 Вставьте три батареи AAA 1,5 В вместо использованных. Обратите внимание на соблюдение правильной
полярности батарей.
3 Закройте крышку ящичка для батарей (6).
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Низкий уровень зарядки
батареи – на дисплее появится символ «
». Замените батарею (смотрите раздел «ЗАМЕНА БАТАРЕИ»).
Индикатор перегрузки – на
дисплее появится символ
«
». Уберите взвешиваемый продукт, чтобы
предотвратить повреждение весов.
Во время взвешивания соблюдайте максимально допустимую нагрузку на устройство, которая составляет 5000 г (5 кг).
Превышено значение питательной ценности – на дисплее появится символ «
», если значение питательной ценности взвешиваемого продукта превысит
значение «
».
34
Ошибочное значение питательной ценности – если
во время введения кода продукта или когда на дисплее
будет показано отрицательное значение веса (функция
«Тарирование») и одновременно будет выбрано значение питательно ценности, то
на дисплее появится символ
«
».
Чистка и хранение
Очищайте весы увлажненной тряпочкой. Не погружайте
весы в воде, не используйте едкие химические средства.
Все пластиковые части должны быть очищены сразу
после загрязнения жиром, приправами, уксусом и продуктами с интенсивным вкусом/цветом. Избегайте контакта с кислыми соками из цитрусовых фруктов.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Запрещается выбрасывать использованные батарейки
в обычный смешанный мусор (токсичные тяжелые
металлы). Их следует сдавать в специализированные
пункты сбора отработанных батареек и акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора
выньте из него батарейки.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты
могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортёр/производитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый использованием устройства не
по назначению или его ненадлежащей эксплуатацией.
Импортёр/производитель оставляет за собой право в любое
время, без предварительного уведомления, модифицировать
изделие с целью приведения в соответствие с нормативными
актами, стандартами, директивами, а также по конструкционным, коммерческим, эстетическим или другим причинам.
KS1700-001_v01
Список продовольственных кодов
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЗЛАКОВЫЕ, МАКАРОНЫ, РИС
001
002
003
004
005
Бейглы, обычные без добавок
Бейглы, с корицей и изюмом
Бейглы, с яйцом
Хлеб банановый, рецепт, маргарин
Каша ячменная, перловая,
неприготовленная
006 Печенье, Без добавок или
масляное, рецепт, 2% молоко
007 Печенье, Охлаждённое тесто,
жареное, стандартное
Хлеб
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
Пшеница толчёная
Яичные хлебобулочные изделия
Французский, венский, на закваске
Хлебцы индийские жареные (naan)
Хлеб итальянский
Многозерновой, нетостированный
Овсяный, нетостированный
Пита
Пумперникель, нетостированный
С изюмом, нетостированный
Рисовые Хлебобулочные изделия,
нетостированные
Рисовые Хлебобулочные изделия,
с пониженной калорийностью
Пшеничный, нетостированный
Пшеничный, с пониженной
калорийностью
Белый, нетостированный
Белый, мягкий
Белый, с пониженной калорийностью
Цельнозерновой, нетостированный
Булка, сухая, тёртая, обычная,
обогащённая
Булка, сухая, тёртая, обычная,
необогащённая
Начинка для хлеба, сухая смесь
Батон овсяный/для завтрака
029 Батон для завтрака, овсяная крошка,
фруктовая начинка, обезжиренный
030 Батон овсяный, твёрдый, без добавок
031 Батон овсяный, мягкий, без посыпки,
с кусочками шоколада
032 Батон овсяный, мягкий, без посыпки,
с изюмом
033 Батон зерновой типа nutri grain,
с фруктами
034 Булгур, отварной
035 Хлеб кукурузный, смесь
036 Хлеб кукурузный, рецепт, 2% молоко
037 Мука кукурузная, жёлтая, сухая,
цельнозерновая
038 Мука кукурузная, без лузги,
обогащённая
039 Крахмал кукурузный
040 Кускус, сырой
041 Гренки, со специями
042 Английские кексы типа маффин, без
добавок, нетостированные
043 Французский тост, рецепт, 2%
молоко, обжаренный на маргарине
044 Французский тост, мороженый
KS1700-001_v01
Мука
045 Мука хлебная, обогащённая
046 Мука гречневая, цельнозерновая
047 Мука тортовая, обогащённая,
непросеянная, пересыпанная
048 Мука кукурузная, масса, обогащённая
049 С добавкой порошка для выпечки,
обогащённая, непросеянная,
пересыпанная
050 Мука пшеничная, универсальная, обогащённая, просеянная, пересыпанная
051 Мука пшеничная, универсальная,
обогащённая, непросеянная,
пересыпанная
052 Маца, без добавок
Кексы типа маффин
053 Кексы типа маффин, ягоды,
продовольственные
054 Кексы типа маффин, ягоды, смесь
055 Кексы типа маффин, Отруби
с изюмом
056 Кексы типа маффин, кукуруза,
продовольственные
057 Кексы типа маффин, смесь кукурузная
058 Кексы типа маффин, Отруби
овсяные, продовольственные
059 Отруби овсяные, неприготовленные
060 Блинчики, мороженые, готовые
к употреблению
061 Блинчики, комплектная смесь
062 Блинчики, смесь, 2% молоко, яйцо
и растительное масло
063 Тесто для тарта (открытого пирога),
печёное, рецепт
064 Тесто для тарта (открытого пирога),
печёное, мороженое
065 Тесто для тарта (открытого пирога),
хрустящее грэхэм
Тарт (открытый пирог),
продовольственный
066
067
068
069
070
071
072
Яблочный
Ягодный
Вишнёвый
С шоколадным кремом
Лимонное безе
Ореховый
Тыквенный
Другие
073 Булки, обеденные
074 Булки, Для гамбургеров или хот-догов
075 Сладкие булочки, с корицей
и изюмом, продовольственные
076 Сладкие булочки, с корицей,
мороженое тесто, печёное с глазурью
077 Тако shell, печёное
078 Тапиока, перловая, сухая
079 Печенье для приготовления тостов,
ягодное
080 Печенье для приготовления тостов,
с низким содержанием жира
081 Тортилья, готовая к приготовлению,
кукуруза
082 Тортилья, готовая к приготовлению,
мука
083 Вафли, без добавок, рецепт
084 Вафли, без добавок, мороженые,
тостированные
085 Вафли, без добавок, с низким
содержанием жира
086 Цельное зерно, целые злаки,
ассорти, пересыпанное
087 Зерновая шелуха, жаренная без
добавок
Злаки, приготовленные
088 Грыс кукурузный, Белый
089 Грыс кукурузный, Жёлтый
090 Грыс кукурузный, Инстант без
добавок
091 Манка, стандартная
092 Манка. Быстрого приготовления Quick
093 Манка, Горячая кружка, без добавок
094 Хлопья овсяные, типа Инстант,
обогащённые, без добавок
095 Хлопья овсяные, типа Инстант,
Яблоки с корицей
096 Хлопья овсяные, типа Инстант, Клён
и Коричневый сахар
097 Хлопья овсяные, Стандартные,
типа quick или инстант, без добавок,
необогащённые
098 Wheatena
Злаки, готовые к употреблению
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
All Bran
Cheerios, Яблочные с Корицей
Apple jacks
Основной 4
Cap'N Crunch
Cheerios
Chex, кукуруза
Chex, орехи и мёд
Chex, многозерновой
Chex, рис
Chex, пшеница
Cinnamon Life
Какао-Krispies
Подушечки-какао
Хлопья Complete Wheat Bran
Хлопья кукурузные, General Mills, Total
Хлопья кукурузные, Kellogg's
Corn Pops
Crispix
Froot loops
Frosted Flakes
Frosted Mini Wheats, стандартные
Frosted Mini Wheats, кусочки
Golden Grahams Золотые Грэхэмы
Honey Nut Cheerios (Cheerios
с мёдом и орехами)
Honey Nut Clusters (Clusters с мёдом
и орехами)
Kix
Life
Nature Valley, Granola
100% Natural Cereal, Oats, мёд и изюм
100% Natural Cereal, Oats, мёд
и изюм, с низким содержанием жира
Продукт 1 9
Рис очищенный
Пшеница очищенная
35
133 Raisin Bran, General Mills, Total
134 Raisin Bran, Kellogg's с отрубями
и изюмом
135 Изюм, Орехи и Отруби
136 Krispies Рисовые
137 Хрустящие палочки пшеничные
138 Специал K
139 Хлопья Овсяные Жареные, Quaker,
Орехи и мёд
140 Total, Цельное зерно
141 Wheaties
Макароны
142 Макароны (рожки) обогащённые,
отварные
143 Макароны типа ленточки, chow mein,
консервированные
144 Макароны типа ленточки (яичные),
обогащённые, отварные, стандартные
145 Макароны типа ленточки (яичные),
обогащённые, отварные, со шпинатом
146 Макароны типа ленточки, японские
нудлс, соба, отварные
147 Макароны, свежеохлаждённые, без
добавок, отварные
148 Спагетти, отварные, обогащённые
149 Спагетти, цельнозерновые, отварные
Рис
150 Рис, макароны, отварные
151 Рис, коричневый, длиннозерный,
отварной
152 Белый, длиннозерный, сырой
153 Белый, длиннозерный, отварной
154 Белый, длиннозерный, типа инстант
155 Предварительно отваренный, сырой
156 Предварительно отваренный,
отварной
157 Дикий, отварной
158 Тесто рисовое, коричневый рис, без
добавок
ОВОЩИ
Ростки люцерны, сырые
Артишоки, отварные, отцеженные
Спаржа, сырая, отварная, отцеженная
Спаржа, мороженая, отварная,
отцеженная
163 Спаржа, консервированная, стебли,
отцеженная
164 Побеги бамбука, консервированные,
отцеженные
159
160
161
162
Фасоль
165 Ростки фасоли, сырые
166 Ростки фасоли, отварные,
отцеженные
167 Бежевый горох с чёрными пятнышками, сырой, отварной, отцеженный
168 Бежевый горох с чёрными
пятнышками, мороженый, отварной,
отцеженный
169 Фасоль лунообразная, Ford Hooks,
сырая, отварная, отцеженная
170 Фасоль лунообразная, Ford Hooks,
мороженая, отварная, отцеженная
171 Фасоль стручковая, зелёная, сырая,
отварная, отцеженная
172 Фасоль стручковая, жёлтая, сырая,
отварная, отцеженная
173 Фасоль стручковая, зелёная,
мороженая, отварная, отцеженная
36
174 Фасоль стручковая, жёлтая,
мороженая, отварная, отцеженная
175 Фасоль стручковая, зелёная,
консервированная, отцеженная
176 Фасоль стручковая, жёлтая,
консервированная, отцеженная
Свекла
177 Ломтиками, отварная, отцеженная
178 Целая, отварная, отцеженная
179 Ломтиками, консервированная,
отцеженная
180 Целая, консервированная,
отцеженная
181 Ботва, листья и стебли, отварные,
отцеженные
Брокколи
182 Сырые, нарезанные ломтиками или
кубиками
183 Сырые, копья
184 Сырые, соцветия
185 Сырые, отварные, отцеженные,
нарезанные ломтиками
186 Мороженые, отцеженные, порезанные
187 В китайском соусе, мороженые
Капуста
188 Брюссельская капуста, мороженая,
отварная, отцеженная
189 Брюссельская капуста, сырая,
отварная, отцеженная
190 Капуста сырая, шинкованная
191 Капуста отварная
192 Pak choi или bok choy
193 Napa
194 Капуста, красная, сырая, шинкованная
195 Капуста, итальянская, сырая,
шинкованная
Морковь
196
197
198
199
Морковный сок, консервированный
Сырая
Молодая
Сырая, отварная, ломтиками,
отцеженная
200 Мороженая, отварная, ломтиками,
отцеженная
Цветная капуста
201 Сырая
202 Сырая, отварная, отцеженная
203 Мороженая, отварная, отцеженная
Сельдерей
204 Сельдерей сырой, стебель
205 Сельдерей, кусочки, отцеженные
206 Сельдерей, отварной, отцеженный,
без соли
207 Лук-резанец, сырой, порезанный
208 Кориандр, сырой
209 Свекольная ботва, сырая
210 Салат из капусты Колеслав
211 Капуста итальянская, отварная,
отцеженная, порезанная, сырая
212 Капуста итальянская, отварная,
отцеженная, порезанная
Кукуруза, сладкая, жёлтая
(отварная и отцеженная)
213
214
215
216
217
218
Сырая, зёрна на початке
Мороженая, зёрна на початке
Зёрна
Консервированная, кремовая
Консервированная, целые зёрна
Кукуруза, сладкая, белая, отварная,
отцеженная
Другие
219 Огурец, очищенный
220 Огурец, неочищенный
221 Листья одуванчика, отварные,
отцеженные
222 Укроп, сырой
223 Баклажан, отварной, отцеженный
224 Цикорий, гофрированный (с escarole),
сырой, маленькие кусочки
225 Чеснок, сырой
226 Листья винограда, в банке
227 Корень имбиря, сырой
228 Фенхель обыкновенный, луковица,
сырой
229 Сердцевина пальмы, в банке
230 Луковица топинамбура, сырая,
ломтиками
231 Кале (грюнколь), отварной,
отцеженный, порезанный, сырой
232 Кале (грюнколь), мороженый,
отварной, отцеженный, порезанный
233 Кольраби, отварная, отцеженная,
ломтиками
234 Лук-порей, луковица с листьями,
порезанный, нарезанный кубиками,
отварной, отцеженный
235 Салат-лутук зелёный, сырой
(масляный или бостонский)
236 Салат-лутук хрустящий, ледовый,
листья
237 Салат-лутук хрустящий, ледовый
238 Отдельные листья, листья
239 Отдельные листья, кусочки,
измельчённый
240 Римский или длиннолистый,
внутренние листья
241 Римский или длиннолистый,
кусочки, измельчённый
Шампиньоны
Сырые
Отварные, отцеженные
Консервированные, отцеженные
Shitake, отварные
Shitake, сушёные
Горчица сарептская, отварная,
отцеженная
248 Окра (бамия), сырая, ломтиками,
отварная, отцеженная
249 Окра (бамия), мороженая,
ломтиками, отварная, отцеженная
242
243
244
245
246
247
Лук
250
251
252
253
254
255
Сырой
Сырой, отварной, отцеженный
Дегидратированные лепестки
Зелёный лук, сырой
Зелёная петрушка, сырая
Корень петрушки, ломтиками,
отварной, отцеженный
KS1700-001_v01
256 Горох, съедобные стручки, сырые,
отварные, отцеженные
257 Горох, съедобные стручки,
мороженые, отварные, отцеженные
258 Горох, зелёный, консервированный,
отцеженный
259 Горох, зелёный, мороженый,
отварной, отцеженный
Перец
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
Банановый, сырой
Острый чили, сырой, зелёный
Острый чили, сырой, красный
Халапеньо, консервированный,
ломтиками, неотцеженный
Сладкий перец, сырой, зелёный,
порезанный
Сладкий перец, сырой, красный,
порезанный
Сладкий перец, отварной,
отцеженный, порезанный, зелёный
Сладкий перец, отварной,
отцеженный, порезанный, красный
Пименто, консервированный
Пикули, огурец, укроп
Пикули консервированные, сладкие
Картофель
271
272
273
274
275
Запеченный в мундире
Запеченный, без кожуры
Запеченный, только кожура
Очищенный после приготовления
Очищенный перед приготовлением
Продукты из картофеля
276 Au gratin, сухая смесь, смесь, масло
сливочное
277 Au gratin, домашняя рецептура,
масло сливочное
278 Обжаренный в глубоком жире,
мороженый, для духовки
279 Драники (картофельные блины),
мороженые
280 Драники (картофельные блины),
домашняя рецептура
281 Пюре, дегидратированные хлопья,
цельное молоко, сливочное масло,
соль
282 Пюре, домашняя рецептура,
цельное молоко
283 Пюре, домашняя рецептура,
цельное молоко и маргарин
284 Картофельные блинчики, домашние
285 Картофельный салат, домашний
286 Запечённый в сметане, сухая смесь,
цельное молоко, сливочное масло
287 Запечённый в сметане, домашняя
рецептура, сливочное масло
Другие
288
289
290
291
292
293
294
295
296
Тыква, отварная, в виде пюре
Тыква, консервированная
Редиска, сырая
Брюква, отварная, отцеженная
Квашеная капуста,
консервированная, неотцеженная
Водоросли морские, водоросли
морские красные, сырые
Водоросли, спирулина, сушенная
Лук-шалот, сырой, порезанный
Фасоль соевая, зелёная, отварная,
отцеженная
KS1700-001_v01
Шпинат
297
298
299
300
Сырой
Сырой, отварной, отцеженный
Мороженый, отварной, отцеженный
Консервированный, отцеженный
Кабачок
301
302
303
304
Летний, ломтиками, сырой
Отварной, отцеженный
Зимний, жареный, кубики
Орех серый, мороженый, отварной,
в виде пюре
Бататы
305
306
307
308
Отварные, запеченные в мундире
Отварные, без кожуры
Засахаренные
Консервированные, в сиропе,
отцеженные
Помидоры
309 Сырые
310 Типа черри
311 Консервированные, твёрдые части,
жидкие
312 Высушенные на солнце, без добавок
313 Томатный сок, консервированный,
с солью
314 Консервированные, паста
315 Консервированные, соус
316 Консервированные, тушеные
Другие
317 Репа, отварная, кубиками
318 Листья репы, сырые, отварные,
отцеженные
319 Листья репы, мороженые, отварные,
отцеженные
320 Мультиовощной сок, коктейль,
консервированный
321 Овощи, ассорти, консервированные,
отцеженные
322 Овощи, ассорти, мороженые,
отварные, отцеженные
323 Каштаны съедобные,
консервированные, ломтиками,
неотцеженные
324 Сладкий картофель, отварной,
обжаренный или запеченный
ФРУКТЫ
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
Яблоки, сырые, с кожурой
Яблоки, сырые, очищенные
Яблоки, сушёные
Яблоки, тушеные с добавлением
сахара
Яблоки, тушеные без добавления
сахара
Соус яблочный, консервированный,
с сахаром
Соус яблочный, консервированный,
без сахара
Абрикосы, сырые
Абрикосы, консервированные, половинки, фрукты и соки, в густом сиропе
Абрикосы, консервированные,
половинки, фрукты и соки,
в собственном соку
Абрикосы, сушенные (курага),
натуральные
336 Азиатские груши, сырые
337 Авокадо, сырое, без кожуры
и косточки
338 Бананы, сырые, целые
339 Ежевика, сырая
340 Ежевика, консервированная,
в густом сиропе
341 Черника, сырая
342 Черника, мороженая, с сахаром
343 Карамбола (старфрут), сырая
344 Вишня, кислая, красная, без косточек,
консервированная, в водной заливке
345 Черешня, сладкая, сырая, без
косточек и хвостиков
346 Вишнёвая начинка для пирогов,
консервированная
347 Клюква, сушёная, с сахаром
348 Соус клюквенный, с сахаром,
консервированный
349 Смородина, сушёная
350 Финики без косточек, целые
351 Инжир, сушёный
352 Коктейль фруктовый, консервированный, фрукты и соки, густой сироп
353 Коктейль фруктовый, консервированный, фрукты и соки, в заливке из сока
354 Грейпфрут, сырой, без кожуры,
плёнки и семян розовый или красный
355 Грейпфрут, сырой, без кожуры,
плёнки и семян, белый
356 Грейпфрут, сырой, без кожуры,
плёнки и семян, консервированный,
в лёгком сиропе
357 Виноград, без косточек, сырой
358 Плоды киви, сырые, без кожуры
359 Лимоны, сырые, без кожуры
360 Сок лимонный, сырой
361 Сок лимонный, консервированный
или бутилированный, без сахара
362 Сок из зелёного лимона (лайма),
сырой
363 Сок из зелёного лимона (лайма),
консервированный, без сахара
364 Апельсины мандаринные, в лёгком
сиропе
365 Манго, сырое, без кожуры и косточки
366 Черешня Maraschino,
консервированная, отцеженная
367 Дыня, Cantaloupe, четвертинки без
кожуры
368 Дыня, Honeydew, четвертинки без
кожуры
369 Нектарины, сырые
370 Апельсины, сырые, без кожуры
и семян
371 Маслины, маринованные, зелёные
372 Маслины, консервированные,
зрелые, чёрные
373 Папайя, сырая
374 Персики, сырые
375 Персики, консервированные,
в густом сиропе
376 Персики, консервированные,
в заливке из сока
377 Персики, сушёные
378 Груши, сырые
379 Груши, консервированные, в густом
сиропе
380 Груши, консервированные,
в заливке из сока
381 Ананас, сырой, кубиками
37
382 Ананас, консервированный, в густом
сиропе, измельчённый, большие
кусочки,
383 Ананас, консервированный, в густом
сиропе, ломтики
384 Ананас, консервированный, в заливке
из сока, измельчённый, нарезанный
ломтиками или большие кусочки
385 Ананас, консервированный,
в заливке из сока, ломтики
386 Сок ананасный, без сахара,
консервированный
387 Плантан, без кожуры, сырой
388 Сливы, сырые
389 Сливы, сушёные, без косточек,
неотварные
390 Сливы сушёные, тушеные, без
сахара, плоды с соком
391 Сок (компот) из сушёных слив, консервированный или бутилированный
392 Изюм, без косточек
393 Малина, сырая
394 Малина, мороженая, с сахаром,
растворённая
395 Ревень, мороженый, отварной
с сахаром
396 Клубника, сырая, крупная
397 Клубника, сырая, среднего размера
398 Клубника, мороженая, с сахаром,
порезанная ломтиками, растворённая
399 Мандарины, сырые, без кожуры
и семян
400 Арбуз, сырой, четвертинки
МЯСО И ПТИЦА
Говядина
401 Окорок, отварной, нежирный
и жирный
402 Окорок, отварной, нежирный
403 Тушеная или в виде гуляша,
нежирная и жирная
404 Тушеная или в виде гуляша, нежирная
405 Консервированная, засоленная
406 Для зраз, нежирная и жирная
407 Для зраз, нежирная
408 Говядина перемолотая (котлеты
говяжьи) 83%, обжаренная
409 Говядина перемолотая (котлеты
говяжьи) 79%, обжаренная
410 Говядина перемолотая (котлеты
говяжьи) 73%, обжаренная
411 Сушёная типа Jerky
412 Печень, жареная
413 Тушеная, запеченная в духовке,
рёбрышка, жирные и нежирные
(смешанные)
414 Тушеная, запеченная в духовке,
рёбрышки, нежирные
415 Стейк, филейная вырезка,
обжаренная, кусок, нежирный
и жирный (ассорти)
416 Стейк, филейная вырезка,
обжаренная, кусок, нежирный
417 Стейк, верхняя филейная вырезка,
обжаренная, нежирная
418 Стейк типа T-bone, обжаренный,
нежирный
419 Стейк, филейная вырезка,
обжаренная, нежирная
420 Стейк, бифштекс / ростбиф,
обжаренный, нежирный
38
Ягнятина
421 Кострец, отварной, нежирный
и жирный
422 Кострец, отварной, нежирный
423 Филейная вырезка, обжаренная,
нежирная и жирная (смешанная)
424 Филейная вырезка, обжаренная,
нежирная
425 Окорок, тушеный, нежирный
и жирный (ассорти)
Цыплёнок
426 Бройлеры или стандартные, мясо
и кожа, жареные, панировка
427 Бройлеры или стандартные, мясо
и кожа, жареные, мука
428 Бройлеры или стандартные, мясо
и кожа, запеченные
429 Бройлеры или стандартные, грудка,
только мясо, жареные
430 Бройлеры или стандартные, грудка,
только мясо, запеченные
431 Бройлеры или стандартные, тёмное
мясо, только мясо, жареные
432 Бройлеры или стандартные, тёмное
мясо, только мясо, запеченные
433 Бройлеры или стандартные, палочка,
мясо и кожа, жареные, панировка
434 Бройлеры или стандартные, ножка,
мясо и кожа, жареные, мука
435 Потроха, тушеные
436 Бройлеры или стандартные,
светлое мясо, только мясо, жареные
437 Бройлеры или стандартные, светлое
мясо, только мясо, запеченные
438 Бройлеры или стандартные, ножка,
мясо и кожа, жареные, панировка
439 Бройлеры или стандартные, ножка,
мясо и кожа, жареные, мука
440 Бройлеры или стандартные,
крылышко, мясо и кожа, жареные,
панировка
441 Бройлеры или стандартные, крылышко, мясо и кожа, жареные, мука
442 Консервированные, исключительно
мясо, с бульоном
443 Цыплёнок по-уэльски, мясо и кожа,
запеченный
444 Печёнка, тушеная
445 Жаркое, светлое мясо, только мясо,
запеченное
Утка
446 Мясо и кожа, запеченные
447 Только мясо, запеченное
448 По-пекински, грудка, мясо и кожа,
без костей, запеченная
Гусь
449 Мясо и кожа, запеченные
450 Только мясо, запеченное
451 По-пекински, грудка, мясо и кожа,
без костей, запеченная
Индюк
452 Грудка, предварительно политая,
мясо и кожа, запеченная
453 Тёмное мясо, мясо и кожа,
запеченные
454 Потроха, тушеные
455 Мясо перемолотое (котлеты),
отварное
456 Светлое и тёмное мясо, порезанное,
с приправами
457 Светлое мясо, мясо и кожа,
запеченные
458 Светлое мясо, только мясо,
запеченные
459 Паштеты, в хлебе или панировке,
жареные
Свинина
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
Бекон, копчёный, отварной
Бекон, канадский, копчёный, отварной
Ветчина, консервированная
Ветчина, свежая, отварная,
нежирная и жирная
Ветчина, копчёная, нежирная
и жирная
Ветчина, окорок, тушеный,
нежирный и жирный (ассорти)
Запеченная грудинка, нежирная
и жирная (ассорти)
Рёбрышки, нежирные и жирные,
Рёбрышки, нежирные и жирные,
отварные, рёбрышки, тушеные
Колбаса, варёная,
Колбаса, варёная, паштет
Филейная вырезка, обжаренная,
нежирная
Телятина
472 Отбивная, тушеная, нежирная
и жирная
473 Отбивная, в хлебной панировке,
отварная, нежирная и жирная
Игра
474 Филейная вырезка, отварная,
обжаренная, нежирная
475 Круглый, вареные, обжаренная,
нежирное
Ассорти и колбасные изделия
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
Bologna, говядина
Bologna, говядина и свинина
Bologna, индюк
Сосиски братвурст, свинина
и говядина, копчёные
Сосиски братвурст, свинина,
отварные
Брауншвейгская колбаса (колбаса
из печёнки, свинина)
Chorizo, говядина и свинина
Сушеная говядина, копчёная
Ветчина, отварная, стандартная
Ветчина, отварная, супер нежирная
Ветчина, медовая, копчёная, отварная
Хот-дог / Франкфуртер, говядина
Хот-дог / Франкфуртер, говядина
и свинина
Пастрами, говядина, копчёная
Пепперони, свинина, говядина
Салями, говядина и свинина,
отварные
Салями, говядина и свинина, сушёные
Колбаса, польская и колбаса
Колбаса летняя, сервелат, говядина
и свинина
Колбаса венская
Индюк, белый, деликатесный
KS1700-001_v01
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
497 Бас, пресноводный, отварной,
горячего сушения
498 Бас, морской, отварной, горячего
сушения
499 Сом, в хлебной панировке, жареный
500 Моллюски, сырое мясо
501 Моллюски, в хлебной панировке,
жареные
502 Моллюски, консервированные,
отцеженные
503 Треска, запеченная или обжаренная
504 Краб, Alaskan King, отварной
505 Мясо краба, консервированное
506 Блинчик из крабов, яйцо, лук,
маргарин, жареный
507 Угорь, отварной, горячего сушения
508 Филе рыбное, в тесте или хлебной
панировке, жареное
509 Палочки и порции рыбные, в хлебной
панировке, мороженые, после предварительной термической обработки
510 Камбала или солея (морской язык),
запеченная или жареная
511 Пикша, запеченная или жареная
512 Палтус, запеченный или жареный
513 Сельдь, маринованная
514 Омар, отварной на пару
515 Макрель
516 Моллюски, отварные на пару
517 Окунь морской, отварной
518 Устрица, сырая, только мясо
519 Устрица, в хлебной панировке,
жареная
520 Минтай, запеченный или жареный
521 Скорпена красная, запеченная или
жареная
522 Большеголов атлантический,
запеченный или жареный
523 Лосось, запеченный или жареный
524 Лосось, консервированный
(розовый), рыба и жидкость
(с костьми)
525 Лосось, копчёный (тихоокеанский)
526 Сардинки, атлантические,
консервированные в масле,
отцеженное мясо (с костьми)
527 Гребешок большой, отварной,
в хлебной панировке, жареный
528 Гребешок большой, отварной на пару
529 Креветка, в хлебной панировке,
жареная
530 Креветка, консервированная,
отцеженная
531 Меч-рыба, запеченная или жареная
532 Форель, запеченная или жареная
533 Тунец, запеченный или жареный
534 Тунец, консервированный,
отцеженный, в масляной заливке,
кусочки, светлый
535 Тунец, консервированный,
отцеженный, в водной заливке,
кусочки, светлый
536 Тунец, консервированный,
отцеженный, в водной заливке,
целый, белый
537 Салат из тунца, светлый тунец
в масле, маринад, салатный
майонезный дрессинг
538 Минтай, щука
KS1700-001_v01
БОБОВЫЕ, ОРЕХИ И ДРУГИЕ
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
Миндаль, лущёный
Чёрная
Great Northern
Фасоль почкообразная, красная
Lima, крупная
Горох, голубой
Пинто (пёстрая фасоль)
Фасоль в соусе, без добавок или
вегетарианская
Бежевый горох с чёрными
пятнышками, сушёный, отварной
Бежевый горох с чёрными
пятнышками, сушёный,
консервированный, неотцеженный
Фасоль почкообразная, красная
Lima, крупная
Горох белый
Орехи бразильские, лущёные
Кэробная мука (из рожкового дерева)
Орехи кешью, солёные, сухая жарка
Орехи кешью, солёные, жареные
на масле
Каштаны, европейские, жареные,
лущёные
Нут (турецкий горох),
приготовленный на сухо
Нут (турецкий горох),
консервированный, неотцеженный
Орех кокосовый, сырой,
измельчённый, неупакованный
Орех кокосовый, сырой,
измельчённый, сушёный, с сахаром
Орехи лесные, рубленые
Хумус, пищевой
Чечевица, сушёная, отварная
Орехи Makadamia, сухая жарка,
солёные
Арахис, сухая жарка
Арахис, жареный на масле
Арахис, сухая жарка, солёный
Арахис, сухая жарка, без соли
Арахис, жареный на масле, солёный
Масло арахисовое, стандартное,
гладкое
Масло арахисовое, стандартное,
с кусочками арахиса
Масло арахисовое, с ограниченным
содержанием жира, гладкое
Горох, лущёный, сушёный, отварной
Половинки орехов кария пекан
Кедровые орехи, лущёные
Орехи фисташковые, сухая жарка,
солёные, лущёные
Семечки тыквенные, жареные,
солёные
Прожаренная фасоль,
консервированная
Семена кунжута
Продукты из сои
Мисо
Бобы соевые, приготовленные на сухо
Молоко соевое
Орехи соевые, жареные
Тофу (соевый творог), твёрдый
Тофу (соевый творог), мягкий
Семечки подсолнуха, жареные,
с солью
587 Тахини (паста из кунжутных семян)
588 Орехи грецкие, английские,
рубленые
580
581
582
583
584
585
586
Яйца
Сырые, целые
Сырые, белок
Сырые, желток
Варёные вкрутую, без скорлупы
Яйца-пашот с солью
Яичница, маргарин, с цельным
молоком, солью
595 Субститут (заменитель) яичный,
жидкость
596 Омлет, без добавок
589
590
591
592
593
594
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Сыр
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
Blue (Блю)
Camembert (Камамбер)
Cheddar (Чеддер) или Colby (Колби)
Cheddar (Чеддер) или Colby (Колби),
с низким содержанием жира (2%)
Творог, деревенский, белый,
с грубой или мелкой структурой
Творог, деревенский, кремовый
с фруктами
Творог, деревенский, с низким
содержанием жира (2%)
Творог, деревенский, с низким
содержанием жира (1 %)
Творог, деревенский, обезжиренный
Творог кремовый, стандартный
Творог кремовый, с низким
содержанием жира
Творог кремовый, обезжиренный
Сыр, измельчённый
Фета
Гоуда
Монтеррей
Моцарелла, на основе
цельножирного молока
Мюнстер
Нёшатель
Пармезан
Проволоне
Рикотта, на основе цельножирного
молока
Рикотта, на основе частично
обезжиренного молока
Романо
Швейцарский
Американский, стандартный
Американский, обезжиренный
Швейцарский
Сметана, сладкая
625
626
627
628
Пополам
Лёгкая для кофе
Сметана кремовая, невзбитая
Искусственная взбитая сметана
(пастеризованная)
Сметана, кислая
629
630
631
632
Стандартная
С пониженным содержанием жира
Обезжиренная
Соус (дип) укропный
39
Продукты молочных продуктов,
сладкие
633 Порошкообразные
634 Порошкообразные с цельным
молоком
635 Пастеризованные
636 Искусственная взбитая сметана,
мороженая
Мороженые десерты
637
638
639
640
641
642
643
Йогурт, мягкий, шоколадный
Йогурт, мягкий, ванильный
Мороженое, шоколадное
Мороженое, шоколадное, лёгкое
Мороженое, ванильное
Мороженое, ванильное, лёгкое
Мороженое, мягкое при подаче,
ванильное
644 Сорбет
Молоко
645
646
647
648
649
650
Цельножирное (3,25%)
Частично обезжиренное (2%)
С низким содержанием жира (1%)
Без содержания жира (обезжиренное)
Пахта
Молоко соевое
Молоко консервированное
651
652
653
654
Сгущенное, с сахаром
Выпаренное, молоко цельножирное
Выпаренное, молоко обезжиренное
Высушенное, пахта
Напитки молочные
655 Шоколад продовольственный
656 Шоколад продовольственный,
с пониженным содержанием жира
657 Шоколад продовольственный,
с низким содержанием жира
658 Айерконьяк
659 Шейк молочный, густой, шоколадный
660 Шейк молочный, густой, ванильный
661 Смесь йогурта и сока
Йогурт
662 С низким содержанием жира,
с фруктовым вкусом
663 С низким содержанием жира, без
добавок
664 Обезжиренный, с фруктовым вкусом
665 Обезжиренный, без добавок
666 Из цельного молока, без добавок
667 Из обезжиренного молока,
с низкокалорийным сахарином,
ванильный или лимонный
СЛАДОСТИ / ТОРТЫ / КОНДИТЕРСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ / ЗАКУСКИ
668 Angelfood
669 Boston Cream (бостонский крем)
670 Шоколадное пирожное типа брауни,
торговое, без глазури, стандартное
671 Шоколадное пирожное типа
брауни, торговое, без глазури, без
содержания жира
40
672 Шоколадное пирожное типа брауни,
сухая смесь, с уменьшенным
количеством калорий
673 Пирог, сухая смесь, Angelfood
674 Тесто, сухая смесь, жёлтая, лёгкая,
вода, яйцо, белок, без глазури
675 Творожник
676 Шоколадное с шоколадной помадой
677 Пирожное к кофе, с посыпкой
678 Ватрушка, кремовый сыр
679 Ватрушка, фрукты
680 Пончик, тесто
681 Пончик, дрожжевое тесто, с глазурью
682 Пирог с фруктами
683 Кекс, Масляный
684 Кекс, обезжиренный
685 Пирожное, Шоколадное с кремовой
начинкой и сахарной пудрой
686 Пирожное, Шоколадное, с сахарной
пудрой, с низким содержанием жира
687 Пирожное, Жёлтое, с шоколадной
посыпкой
Конфеты
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
Резиновые мишки
Леденцы
Фасоль из желе
Пенки, миниатюрные
Пенки, стандартные
M&M, арахис (M&M Марс)
M&M, шоколад (M&M Марс)
Милки Вэй (M&M Марс)
Reese's Peanut buttercup (Hershey)
Сникерс (M&M Марс)
Caramel, без добавок
Caramel, рулет с шоколадным
вкусом
Шоколад
700 Шоколад, молочный, без добавок
701 Шоколад, молочный, с миндалем
702 Шоколад, молочный, с арахисом,
Mr. Goodbar
703 Стружка шоколадная, молочная
704 Стружка шоколадная, полусладкая
705 Стружка шоколадная, белая
706 Арахис в шоколаде
707 Изюм в шоколаде
708 Специальный, чёрный, сладкий
шоколад (Hershey)
Пирожные
709 Масляные, продовольственные
710 Измельчённый шоколад, торговый,
стандартный
711 Измельчённый шоколад, торговый,
с пониженным содержанием жира
712 Измельчённый шоколад, торговый,
охлаждённое тесто
713 Батончик фиговый
714 Батончик овсяный, Стандартный,
большой
715 Батончик овсяный, мягкий
716 Батончик овсяный, обезжиренный
717 Масло арахисовое, промышленное
718 Масло арахисовое, рецептура
с маргарином
719 Шоколад с кремовой начинкой
720 Пирожное shortbread, торговое, без
добавок
721
722
723
724
Сахар, торговый
Сахар, охлаждённое тесто
Сахар, рецепт, маргарин
Вода ванильная, с низким
содержанием жира
Крекеры
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
Сырные
Типа грэхэм, без добавок
Типа грэхэм, раздробленные
Тосты Melba, без добавок
Вафли рисовые, цельнозерновые,
без добавок
Солёные, квадратные
Стандартный крекер, размер одного
куска
Стандартный крекер, круглый
Крекеры цельнозерновые типа
Wheat thins
Цельнозерновые
Пудинги
735 Сухая смесь и 2% молоко,
шоколадный, типа инстант
736 Сухая смесь и 2% молоко, шоколадный, стандартный, приготовленный
737 Сухая смесь и 2% молоко,
ванильный, типа инстант
738 Сухая смесь и 2% молоко, ванильный, стандартный, приготовленный
739 Готовый к употреблению,
стандартный, шоколадный
740 Готовый к употреблению,
стандартный, рисовый
741 Готовый к употреблению,
стандартный, из тапиоки
742 Готовый к употреблению,
стандартный, ванильный
743 Готовый к употреблению,
обезжиренный, шоколадный
744 Готовый к употреблению,
обезжиренный, из тапиоки
745 Готовый к употреблению,
обезжиренный, ванильный
Хрустящие палочки и закуски
746 Chex Mix
747 Хрустящие палочки кукурузные, без
добавок
748 Попкорн, сухой, без соли
749 Попкорн, на растительном масле,
солёный
750 Попкорн, карамельный, с арахисом
751 Попкорн, со вкусом сыра
752 Хрустящие палочки картофельные,
без добавок, солёные
753 Хрустящие палочки картофельные,
кислая сметана и лук
754 Хрустящие палочки картофельные,
с пониженным количеством жира
755 Хрустящие палочки картофельные,
без жира
756 Кренделя, палочки
757 Кренделя, скрученные
758 Закуски рисовые, квадратные
759 Хрустящие палочки Тортилья, без
добавок, стандартные
760 Хрустящие палочки Тортилья, с низким содержанием жира, запеченные
761 Хрустящие палочки Тортилья,
начос, стандартные
KS1700-001_v01
762 Хрустящие палочки Тортилья,
начос, лёгкие, с пониженным
содержанием жира
Сахар
763
764
765
766
Коричневый, упакованный
Коричневый, без упаковки
Белый, гранулированный
Белый, в виде сахарной пудры,
непросеянный
Сироп
767
768
769
770
771
Лёгкий, с шоколадным вкусом
С шоколадным вкусом типа коровка
Кукурузный, лёгкий
Кленовый
Патока
Другие
772 Глазурь, готовая к употреблению,
шоколадная
773 Глазурь, готовая к употреблению,
ванильная
774 Мороженый, фруктовый батончик
с соком
775 Мороженое на палочке
776 Мороженое итальянское,
приготовленное в ресторане
777 Желатин, десертный порошок
и вода, стандартный
778 Желатин, десертный порошок и вода,
с уменьшенным количеством калорий
779 Мёд
780 Джемы и варенья
781 Желе
РАЗНОЕ
Сливочное масло
782 Солёное
783 Несолёное
784 Смалец
Маргарин
785 Стандартный (80% жира), твёрдый
786 Стандартный (80% жира), мягкий
787 Лёгко Намазывается (60% жира),
твёрдый
788 Лёгко Намазывается (60% жира),
мягкий
789 Лёгко Намазывается (40%)
790 Смесь со сливочным маслом
Масла
791
792
793
794
795
796
797
798
Рапсовое
Кукурузное
Оливковое
Арахисовое
Шафранное
Кунжутное
Соевое, гидрированное
Подсолнечное
Соусы салатные
799 На базе сыра с плесенью,
стандартный
800 На базе сыра с плесенью, лёгкий
801 Цезарь; стандартный
802 Цезарь; лёгкий
KS1700-001_v01
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
Дрессинг колеслав
Французский, стандартный
Французский, лёгкий
Итальянский, стандартный
Итальянский, лёгкий
Майонезный, стандартный
Майонезный, лёгкий (без
холестерина)
Майонезный, обезжиренный
Фермерский (Ranch,) стандартный
Фермерский (Ranch), лёгкий
Фермерский (Ranch), обезжиренный
Русский, стандартный
815 Русский, низкокалорийный
Тысячи островов, стандартный
Тысячи островов, лёгкий
Другие
818 Alfredo, макароны яичные
в кремовом соусе, сухая смесь
819 Макароны с говядиной, мороженые
Healthy choice
820 Равиоли говяжье в томатно-мясном
соусе, консервированные
821 Гуляш говяжий, консервированный
822 Тарт (открытый пирог) с цыплёнком,
мороженый
823 Chill con came с фасолью,
консервированные
824 Corn dog, мороженый
825 Бутерброд с ветчиной и сыром,
мороженый
826 Лазанья с мясом и соусом
827 Лазанья, овощная
828 Макароны с сыром, консервированные в кукурузном масле
829 Палочки из моцареллы
830 Бургер без мяса, мороженый,
Morningstar farms
831 Рис по-мексикански, закуска, сухой
832 Свинина с фасолью в томатном
соусе, консервированная
833 Salisbury холодная закуска из стейка
(steak entrée), мороженая
834 Спагетти Болонья, мороженые,
Healthy choice
835 Суфле из шпината, домашнее
836 Тортеллини с сырной начинкой,
мороженые
ПРОДУКТЫ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ
(ТИПА FAST FOOD)
Продукты для завтрака
837
838
839
840
841
842
Печенье к чаю с яйцом и колбасой
Французский тост с маслом
Драники (картофельные блинчики)
Блинчики, сливочное масло и сироп
Буррито, фасоль и сыр
Буррито, фасоль и мясо
Cчизбургер
843
844
845
846
847
848
Двойной бургер, овощи и дрессинг
Одинарный бургер
Двойной бургер
Двойной бургер, 3-кусочки булочки
Одинарная Булочка
Одинарный бургер, с майонезным
дрессингом и овощами
Другие
849 Бутерброд с филе цыплёнка
(в хлебной панировке и жареное),
без добавок
850 Кусочки цыплёнка, без костей
(в хлебной панировке и жареные),
без добавок
851 Chili con carne
852 Колеслав
853 Мороженое молоко, ванильное,
в рожке
854 Рожок с мороженым, с горячей
карамельной помадой
855 Бутерброд с рыбой, татарским
соусом, сыром
856 French fries (картофель фри)
Гамбургер
857
858
859
860
Двойной бургер
Одинарный бургер
Двойной бургер
Одинарный бургер
Другие
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
Хот-дог, без добавок
Хот-дог, с чили
Пюре картофельное
Луковые кольца, в хлебной
панировке, жареные
Пицца с сыром
Пицца, пепперони
Салат, цыплёнок, без дрессинга
Шейк, шоколадный
Шейк, ванильный
Креветка, в хлебной панировке,
жареная
Sub sandwich (бутерброд),
растительное масло и винный уксус,
сыр, салями, ветчина, овощи
Sub sandwich (бутерброд), печёная
говядина, майонез, овощи
Sub sandwich (бутерброд), тунец,
майонез, зелёный салат
Тако, говядина
СУПЫ
Супы, консервированные, сгущенное, подготовленный с молоком
875
876
877
878
879
880
881
Суп из брокколи с сыром
С сыром cheddar
Clam chowder. New England
Крем из сельдерея
Крем из цыплёнка
Крем из шампиньонов
Томатный
Консервированные, сгущенное,
подготовленный с водой
882
883
884
885
886
887
888
889
Говяжий навар, бульон
На говядине с макаронами
Из цыплёнка с макаронами
Clam chowder, Manhattan
Крем из цыплёнка
Крем из шампиньонов
Minestrone
Из зелёного горошка
41
890 Томатный
891 Овощной на говядине
892 Овощной вегетарианский
Консервированные, готовые
к употреблению, с кусками
893 Из цыплёнка с макаронами
894 Овощной с цыплёнком
895 Овощной на говядине
Консервированные, готовые
к употреблению, с небольшим
количеством жира, с низким
содержанием натрия
896
897
898
899
900
901
902
Бульон из цыплёнка
Из цыплёнка с макаронами
Овощной с цыплёнком и рисом
Clam chowder. New England
Из чечевицы
Minestrone
Овощной
Концентрированный готовить
903 Говяжий бульон
904 Луковый
905 Ramen noodle, со вкусом цыплёнка
Концентрированный готовить
с водой
906 Из цыплёнка с макаронами
907 Луковый
Домашнее зелья
908 Говяжий
909 Куриный
910 Рыбный
Соусы готовые к употреблению
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
Барбекю
Сырный
Соус энчилада
Сыр начо
Сальса
Соевый
Спагетти/Marinara/Для макарон
Сладко-кислый
Тэрияки
Worcestershire
Соусы для жаркого,
консервированные
919
920
921
922
Говяжий
Куриный
Грибной
Из индюка
ОСТАЛЬНОЕ
925 Куски бекона
926 Порошок для выпечки, бикарбонат
натрия
927 Порошок для выпечки, фосфат
простой
928 Порошок для выпечки, низкое
содержание натрия
929 Сода пищевая
42
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
Кетчуп
Зёрна сельдерея
Порошок чили
Шоколад, без сахара, кондитерский,
твёрдый
Шоколад, без сахара, кондитерский,
жидкий
Корица
Какао-порошок, без сахара
Крем татарский
Карри-порошок
Порошок чеснока
Хрен, переработанный
Лук глубокой жарки
Горчица, переработанная, жёлтая
Nutella
Порошок лука
Перец красный
Зелёная петрушка, сушёная
Перец, чёрный
Экстракт ванильный
Уксус винный, яблочный
Уксус винный дистиллированный
Дрожжи, сухие, активные
Дрожжи, спрессованные
НАПИТКИ
Алкогольные
953 Пиво, стандартное
954 Пиво, лёгкое
955 Джин, ром, шутеры, текила, водка,
виски (80%)
956 Ликёры (53%)
957 Вино, красное
958 Вино, розовое
959 Вино, белое
Газированные
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
980 Сырой, мороженый, концентрированный, без сахара, неразбавленный
981 Сырой, мороженый, концентрированный, без сахара, разбавленный
Сок виноградный
982 Консервированный или
бутилированный
983 Мороженый, концентрированный,
без сахара, неразбавленный
984 Мороженый, концентрированный,
без сахара, разбавленный
Сок апельсиновый
985
986
987
988
989
Сырой, все сорта
Консервированный, без сахара
Охлаждённый
Неразбавленный
Разбавленный
Напитки фруктовые
990 Коктейль из клюквенного сока
991 Напиток из фруктового пунша
992 Напиток виноградный
Лимонад
993 Мороженый, концентрированный,
переработанный
994 Порошок, стандартный,
переработанный, с водой
Чай
995 Чёрный
996 Травяной
997 Растворимый, порошок,
переработанный, без сахара
998 С сахаром, со вкусом лимона
999 Подслащённый сахарином, со
вкусом лимона
Кола
Кола, диетическая
Пиво имбирное
Напиток виноградный
Напиток на основе лимона и лайма
Напиток на основе лимона и лайма,
диетический
Напиток цитрусовый, с кофеином
Напиток апельсиновый
Пиво с пряностями
Порошок для приготовления какао
Кофе
970 Заварной
971 Эспрессо
972 Растворимый
Сок
973 Сок яблочный, бутилированный или
консервированный
974 Сок яблочный, мороженый, концентрированный, неразбавленный
975 Сок яблочный, мороженый,
концентрированный, разбавленный
Сок грейпфрутовый
976
977
978
979
Сырой, розовый
Сырой, белый
Сырой, консервированный, без сахара
Сырой, консервированный, с сахаром
KS1700-001_v01
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви с избор на нашия уред и добре дошли
среди потребителите на продукти ZELMER.
Моля, прочетете внимателно настоящата инструкция за
употреба. Особено внимание трябва да обърнете на указанията по безопасност. Моля, запазете инструкцията за
употреба, за да можете да я ползвате и при по-нататъшната експлоатация на уреда.
Строеж на везната
1
2
3
4
5
6
Електронен дисплей
Копчета за избор на функция
Числови копчета
Плоча за претегляне
Гумени стъпала
Скривалище за батерии
Указания касаещи използването на везната
4
Не удряйте
1
2
Не използвайте и не
съхранявайте във влажно
място
3
Не потапяйте във вода
5
Технически данни
Техническите параметри се намират в информационната
табелка на уреда.
Точност на отчитане: 1 г / 0,05 oz.
Максимално натоварване: 5 кг / 11 фунта.
Температурен диапазон: 0-40°C.
Точност на измерване на температурата: 0,5°C.
Батерия: 3 x AAA 1,5 V.
Кухненската везна отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
6
6
KS1700-001_v01
43
КОПЧЕТА – ОЗНАЧЕНИЯ НА СИМВОЛИТЕ
Пулт за управление
ДИСПЛЕЙ – ОЗНАЧЕНИЯ НА СИМВОЛИТЕ
Код на продукта
Брояч/Температура
Копчета за функции
Включване/изключване
Нулиране на везната – тара
Поставяне на аларма
Памет/
Количество
съхранени
стойности
1. Промяна на единицата за тегло по време
на претегляне.
2. В режима «хранителна стойност» завръщане към указание на теглото на продукта.
3. Проверка на теглото на всички продукти,
съхранени в паметта на уреда.
Ресет на дисплея
1. В режима на хранителна стойност проверка на хранителната стойност.
2. Проверка на хранителната стойност на
предварително претеглените продукти.
Стойност
символ за памет
индикатор за ниско ниво на батерии
аларма
градуси по Целзий
Числови копчета
отрицателна стойност
Въвеждане на код на продукта или поставяне
на аларма.
Добавяне на хранителната стойност на
претегляния продукт в паметта.
Уредът може да съхрани 99 стойности.
Преглеждане на всички хранителни стойности на съхраняваните в паметта продукти.
унции
килограми
милиграми (хранителна стойност)
(претегляне)
фунтове
режим на претегляне
Режими на работата
Таблица за стойности на хранителните единици
Хранителна съставка
44
Код
Претегляне
Хранителна стойност
Единица
Калории
ккал/кДж
Протеини
г
Мазнина
г
Сол
мг
Въглехидрати
г
Холестерин
мг
Целулоза
г
Съхраняване на хранителната стойност
KS1700-001_v01
Експлоатация и действие на везната
ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА
1 Извадете везната от опаковката.
2 Сложете съответни батерии в скривалище за батериите (6) (виж «ЗАМЯНА НА БАТЕРИИ»).
3 Поставете везната върху твърда и плоска повърхност. Не употребявайте уреда върху килим или върху
еластични повърхности.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
1 Натиснете
, за да включите уреда.
2 Почакайте, докато върху дисплея се появи стойност « ».
3 Поставете изискуемата единица на тегло (виж
«ИЗБОР НА ЕДИНИЦА ЗА ТЕГЛО»).
4 След приключване на претеглянето изключете везната, като натискате
4 Натиснете
, за да отчетете стойността на
съдържащите се в продукта въглехидрати.
5 За да отчетете друга хранителна стойност на претегляния продукт, натиснете една от достъпните опции.
Добавяне на поредните продукти ще
предизвика коригиране на хранителната
стойност.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ
В ПАМЕТТА
1 Въведете код на претегляния продукт.
2 Поместете продукта върху везната.
3 Изберете желателната хранителна стойност, като
натискате копчето, съответстващо на тази стойност.
4 Натиснете копчето
, за да съхраните избраната хранителна стойност на първия от претегляните
продукти.
.
Описание на функциите
ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ
1 Въведете код на претегляния продукт от списъка на
продуктите, приложен към инструкцията.
2 Поместете продукта върху везната.
3 Натиснете
, за да отчетете калорийната стойност на претегляния продукт в ккал. Поредното натискане
на
ще предизвика показване на стойността в кДж.
5 Свалете продукта от везната и въведете код на
поредния претеглян продукт.
6 Поместете продукта върху везната.
7 Повторно натиснете
, за да добавите хранителната стойност на другия продукт.
8 За да добавите хранителни стойности на поредните
продукти, постъпвайте според гореописаната процедура.
9 Натиснете копчето
, за да видите сумарна
хранителна стойност за всички съхранени продукти.
KS1700-001_v01
45
ПРОМЯНА НА КОД НА ПРОДУКТА
1 Намерете код на претегляния продукт в списъка на
продуктите, приложен към инструкцията.
2 Въведете трицифров код на продукта с помощта на
числовата клавиатура.
По време на проекция на сумарната стойност можете да изберете друга хранителна стойност, за да видите сумарната
й стойност за съхранените продукти.
ПРЕГЛЕЖДАНЕ НА СТОЙНОСТИТЕ, СЪХРАНЕНИ
В ПАМЕТТА
Всеки път, когато изключите везната, съхранените хранителни стойности остават в паметта на уреда.
Когато включите везната повторно, можете да видите
последните съхранени стойности.
1 Натиснете
, за да включите уреда.
2 Почакайте, докато върху
дисплея се появи стойност « ».
3 Натиснете
, за да промените въведения код
на продукта. След това въведете новата стойност.
ИЗБОР НА ЕДИНИЦА ЗА ТЕГЛО
Уредът има функция за избор на единица за тегло.
Единицата за тегло може да се промени, когато върху
дисплея се появи стойност « », както и след претегляне
на продукта.
За да промените единицата, натискайте копчето
,
докато върху дисплея се появи изискуемата единица за
тегло.
3 Натиснете копчето
, за да видите сумарната
хранителна стойност на съхранените продукти.
4 Изберете изискуемата хранителна стойност, като
натискате копчето, съответстващо на тази стойност.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА СТОЙНОСТИ ОТ ПАМЕТТА
1 Натиснете и придържете в течение на 3 секунди копчето
, за да отстраните от паметта съхранените
стойности.
2 Дисплеят ще сигнализира,
че паметта е нулирана.
3 Натиснете копчето
режима на претеглянето.
46
, за да се върнете към
KS1700-001_v01
Минути Секунди
НУЛИРАНЕ НА ВЕЗНАТА – ТАРА
Функция Тара служи за претегляне на повече от един
продукт, без да се сваля от везната.
1 Сложете първия продукт върху везната и отчетете
претеглената стойност.
2 След това натиснете копчето
, за да нулирате
стойността.
3 Сложете поредния продукт и отчетете стойността.
5 Задвижете броенето, като повторно натискате
.
6 Приключване на броенето ще се сигнализира с повтарящ се звуков сигнал (30 повторения). Сигналът може
да се спре с натискане на произволното копче.
По време на поставяне на стойност на
алармата натиснете копчето
, за да
отстраните въведената стойност.
По време на действие на алармата натиснете копчето
, за да анулирате броенето и да въведете новата стойност.
СЕНЗОР ЗА ТЕМПЕРАТУРА
Уредът има вграден термометър, който измерва
и показва околната температура.
Температурата се показва в градуси по Целзий (
).
Описаната операция може да се повтаря.
Функция тара може да служи също така за
претегляне на продуктите в един съд.
ФУНКЦИЯ ЗА АЛАРМА
1 Натиснете
, за да включите уреда.
2 Почакайте, докато върху дисплея се появи стойност « ».
3 Натиснете
, за да преминете към режима за
поставяне на аларма.
4 Въведете изискуемата стойност с помощта на числовата клавиатура.
KS1700-001_v01
47
АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ (РЕЖИМ ЗА
СПЕСТЯВАНЕ НА БАТЕРИИ)
Уредът ще се изключи автоматично, ако в течение
на около 2 минути не се провежда никаква операция,
а върху дисплея се вижда символът « ».
2 минути
Обаче препоръчваме да изключвате везната след приключване на работата, за
да максимизирате време на работата на
батериите.
ЗАМЯНА НА БАТЕРИИ
Скривалището за батерии се намира по долната страна
на везната. Преди първа употреба отворете скривалището и сложете нови батерии.
1 За да сложите нови батерии или да замените изразходваните, отворете капака на скривалището за батерии
(6) и извадете изразходваните батерии.
2 Сложете три батерии ААА 1,5 В на място на изразходваните. Обърнете внимание да бъде спазена правилната полярност на батериите.
3 Затворете капака на скривалището за батерии (6).
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Ниско ниво на батерии –
върху дисплея ще се появи
символ «
». Заменете
батерии (виж Замяна на
батерии).
Показател за претоварване – върху дисплея
ще се появи символ
«
». Свалете претегляния продукт, за да
предотвратите повреда на
везната.
При претеглянето спазвайте максималното допустимо натоварване на уреда,
съставящо 5000 г (5 кг).
48
Превишена хранителна
стойност – върху дисплея ще се появи символ
«
» ако хранителната стойност на претегляния продукт превиши стойност «
».
Погрешна хранителна стойност – ако по време на
въвеждане на код на продукта или когато върху
дисплея ще се показва
отрицателна стойност на
теглото (функция тара) ще
се избере хранителна стойност, върху дисплея ще се
появи символ «
».
Чистене и поддържане
Почиствайте везната с леко влажна кърпа. Не потапяйте
във вода везната, и не използвайте разяждащи химикали за чистене.
Всички пластмасови части трябва да се почистват веднага след замърсяване с мазнини, подправки, оцет
и храни с интензивен аромат / цвят. Да се избягва контакт с кисели сокове от цитрусови плодове.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете
в контейнера за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за околната
среда. Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите
домакински отпадъци, а трябва да се предадат в пункт
за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето
или предаването на уреда в пункт за събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от
мястото им.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни
съставни части могат да представляват опасност за
околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
KS1700-001_v01
Списък на кодове за хранителни стоки
ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ, ИЗДЕЛИЯ ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ, МАКАРОНИ, ОРИЗ
001
002
003
004
005
006
Кравайчета, без добавки
Кравайчета, с канела и сухо грозде
Кравайчета, с яйце
Бананов хляб, рецепта, маргарин
Булгур от ечемик, едър, не варен
Бисквити, Без добавки или маслени,
рецепта, 2% мляко
007 Бисквити, Охладено тесто, печени,
стандартни
Хляб
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
Жито пюре
Хляб с яйца
Френски, виенски, с квас
Пържен индийски хляб (наан)
Италиански хляб
Многозърнест, не тостван
Овесен, не тостван
Пита
Ръжен леко кисел, не тостван
Със сухо грозде, не тостван
Хляб от ориз, не тостван
Хляб от ориз, с намалена калорийна
стойност
Житен, не тостван
Житен, с намалена калорийна
стойност
Бял, не тостван
Бял, мек
Бял, с намалена калорийна стойност
Пълнозърнест, не тостван
Галета, суха, чукана, обикновена,
обогатена
Галета, суха, чукана, обикновена,
необогатена
Пълнеж за хляб, суха смес
Овесена пита/закуска
029 Пита/закуска, овесена троша,
плодов пълнеж, без мазнини
030 Овесена пита, твърда, без добавки
031 Овесена пита, мека, без глазура,
с парчета шоколад
032 Овесена пита, мека, без глазура,
със сухо грозде
033 Зърнена пита тип nutri grain, с плодове
034 Булгур, варен
035 Царевичен хляб, смес
036 Царевичен хляб, рецепта, 2% мляко
037 Царевично брашно, жълто, сухо,
пълнозърнесто
038 Царевично брашно, без люспи,
обогатено
039 Царевично нишесте
040 Кускус, суров
041 Топли сандвичи, подправени
042 Английски кифли тип мъфин, без
добавки, не тоствани
043 Френски тост, рецепта, 2% мляко,
пържен с маргарин
044 Френски тост, замразен
KS1700-001_v01
Брашно
045 Брашно за хляб, обогатено
046 Брашно от елда, пълнозърнесто
047 Брашно за торти, обогатено,
непресято, пресипано
048 Царевично брашно, маса, обогатено
049 С добавка на бакпулвер, обогатено,
непресято, пресипано
050 Житно брашно, универсално,
обогатено, пресято, пресипано
051 Житно брашно, универсално,
обогатено, непресято, пресипано
052 Мацо, без добавки
Кифли тип мъфин
053 Кифли тип мъфин, боровинки,
хранителни
054 Кифли тип мъфин, боровинки, смес
055 Кифли тип мъфин, трици със сухо
грозде
056 Кифли тип мъфин, царевица,
хранителни
057 Кифли тип мъфин, царевична смес
058 Кифли тип мъфин, овесени трици,
хранителни
059 Овесени трици, не варени
060 Замразени палачинки, готови
061 Палачинки, пълна смес
062 Палачинки, смес, 2% мляко, яйце
& oльо
063 Тесто за тарта, печено, рецепта
064 Тесто за тарта, печено, замразено
065 Тесто за тарта, хрупкав грахам
Taрта, хранителни
066
067
068
069
070
071
072
С ябълки
С боровинки
С вишни
С шоколадов крем
Лимонена беза
С лешници
С тиква
Други
073 Кифли, за обяд
074 Кифли, за хамбургер или хот-дог
075 Кифлички с канела и сухо грозде,
хранителни
076 Кифлички, с канела, замразено
тесто, печени с глазура
077 Taco shell, печено
078 Тапиока, едра, суха
079 Пасти за тостване, плодови
080 Пасти за тостване, с ниско
съдържание на мазнина
081 Мексиканска царевична питка,
готова за приготвяне, царевица
082 Мексиканска царевична питка,
готова за приготвяне, брашно
083 Вафли, без добавки, рецепта
084 Вафли, без добавки, замразени,
тоствани
085 Вафли, без добавки, с ниско
съдържание на мазнина
086 Пълно зърно, цели зърнени,
смесено, пресипано
087 Зърнени люспи, печени без добавки
Зърнени, варени
088 Олющена царевица, бяла
089 Олющена царевица, жълта
090 Олющена царевица инстант без
добавки
091 Грис, стандартен
092 Грис Quick
093 Грис, Гореща чашка, без добавки
094 Овесени ядки тип инстант,
обогатени, без добавки
095 Овесени ядки тип инстант, ябълки
с канела
096 Овесени ядки тип инстант, клен
и кафява захар
097 Овесени ядки, стандартни, тип quick
или инстант, без добавки, необогатени
098 Wheatena
Зърнени продукти, готови за
консумация
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
All Bran
Cheerios, с ябълки и канела
Apple jacks
Основен 4
Cap'N Crunch
Cheerios
Chex, царевица
Chex, лешници и мед
Chex, многозърнен
Chex, ориз
Chex, жито
Cinnamon Life
Какаови Krispies
Какаови възглавнички
ядки Complete Wheat Bran
Царевични ядки, General Mills, Total
Царевични ядки, Kellogg's
Corn Pops
Crispix
Froot loops
Frosted Flakes
Frosted Mini Wheats, стандартни
Frosted Mini Wheats, захапки
Golden Grahams Златни грахамки
Honey Nut Cheerios (Cheerios с мед
и лешници)
Honey Nut Clusters (Clusters с мед
и лешници)
Kix
Life
Nature Valley, Granola
100% Natural Cereal, Oats, мед
и сухо грозде
100% Natural Cereal, Oats, мед и сухо
грозде с ниско съдържание на мазнина
Продукт 1 9
Препариран ориз
Препарирано жито
General Mils, Total, сухо грозде и трици
Raisin Bran, Kellogg’s Kellogsy
с трици и сухо грозде
Сухо грозде, лешници и трици
Krispies от ориз
49
137 Житни ядки
138 Special K
139 Печени овесени ядки, Quaker,
лешници и мед
140 Total, пълно зърно
141 Wheaties
Макарони
142 Макарони (коленца) обогатени,
варени
143 Макарони тип ленти, chow mein,
в тенекиени кутии
144 Макарони тип ленти (яични),
обогатени, варени, стандартни
145 Макарони тип ленти (яични),
обогатени, варени, със спанак
146 Макарони тип ленти, японски
noodles, soba, варени
147 Макарони, прясно-охладени, без
добавки, варени
148 Спагети, варено, обогатено
149 Спагети, пълнозърнесто, варено
Ориз
150
151
152
153
154
155
156
157
158
Ориз, макарони, варени
Ориз, кафяв, дългозърнест, варен
Бял, дългозърнест, суров
Бял, дългозърнест, варен
Бял, дългозърнест, тип инстант
Предварително варен, суров
Предварително варена, варена
Wild, варен
Оризово тесто, кафяв ориз, без
добавки
ЗЕЛЕНЧУЦИ
159
160
161
162
Кълнове от люцерна, сурови
Артишок, варен, отцеден
Аспержи, сурови, варени, отцедени
Аспержи, замразени, варени,
отцедени
163 Аспержи, в тенекиени кутии, стъбла,
отцедени
164 Бамбукови стъбла, в тенекиени
кутии, отцедени
Фасул
165 Кълнове от фасул, сурови
166 Кълнове от фасул, варени, отцедени
167 Бежов грах с черни петна, суров,
варен, отцеден
168 Бежов грах с черни петна, замразен,
варен, отцеден
169 Фасул във форма на полумесец, Ford
Hooks, замразен, варен, отцеден
170 Фасул във форма на полумесец,
замразен, варен, отцеден
171 Зелен боб, суров, варен, отцеден
172 Жълт боб, суров, варен, отцеден
173 Зелен боб, замразен, варен, отцеден
174 Жълт боб, замразен, варен, отцеден
175 Зелен боб, в тенекиени кутии, отцеден
176 Жълт боб, в тенекиени кутии, отцеден
Цвекло
177 На парчета, варено, отцедено
178 Цели, варени, изцедени
179 Филии, консервирани, изцедени
50
180 цяло, консервирани, изцедени
181 Зелени листа и стъбла, варени,
изцедени
Броколи
182
183
184
185
186
187
Сурови, нарязани или на кубчета
Сурови, копиета
Сурови, съцветия
Сурови, варени, отцедени, нарязани
Замразени, отцедени, нарязани
В китайски сос, замразени
Зеле
188 Брюкселско зеле, замразено,
варено, отцедено
189 Брюкселско зеле, сурово, варено,
отцедено
190 Зеле сурово, настъргано
191 Зеле варено
192 Pak choi или bok choy
193 Napa
194 Зеле, червено, сурово, настъргано
195 Зеле, къдраво, сурово, настъргано
Mоркови
196
197
198
199
Сок от моркови, в тенекиени кутии
Сурови
Млади
Сурови, варени, на парчета,
отцедени
200 Замразени, варени, на парчета,
отцедени
Карфиол
201 Суров
202 Суров, варен, отцеден
203 Замразен, варен, отцеден
Кервиз
204
205
206
207
208
209
210
211
Кервиз суров, стъбло
Кервиз, парчета, отцедени
Кервиз, варен, отцеден, без сол
Ситен зелен лук, суров, нарязан
Кориандър, суров
Цвеклови листа, сурови
Coleslaw
Къдраво зеле, варено, отцедено,
нарязано, сурово
212 Къдраво зеле, варено, отцедено,
нарязано
Царевица, сладка, жълта (варена
и отцедена)
213
214
215
216
217
218
Сурова, зърна в кочани
Замразена, зърна в кочани
Зърна
Кремова в тенекиени кутии
В тенекиени кутии, цяло зърно
Царевица, сладка, бяла, варена,
отцедена
Други
219
220
221
222
223
Краставица, обелена
Краставица, необелена
Листа от глухарче, варени, отцедени
Копър, суров
Патладжан, варен, отцеден
224 Цикория, набръчкана (с ескароле),
сурова, малки парчета
225 Чесън, суров
226 Гроздови листа, в тенекиени кутии
227 Корен от джинджифил, суров
228 Копър, грудка, суров
229 Палмови сърца, в тенекиени кутии
230 Артишок, грудка, сурова, на парчета
231 Къдраво зеле, варено, отцедено,
нарязано, сурово
232 Къдраво зеле, замразено, варено,
отцедено, нарязано
233 Алабаш, варен, отцеден, на парчета
234 Праз, грудка с листа, нарязан на
ситно, нарязан на кубчета, варен,
отцеден
235 Салат, суров (маслен или бостонски)
236 Хрупкав, леден, широколистен
237 Хрупкав, леден
238 Свободни листа, листа
239 Свободни листа, парчета,
раздробени
240 Римски или дълголистен, вътрешни
листа
241 Римски или дълголистен, парчета,
раздробени
Печурки
242
243
244
245
246
247
248
Сурови
Варени, отцедени
В тенекиени кутии, отцедени
Shitake, варени
Shitake, сушени
Сарепско зеле, варено, отцедено
Окра, сурова, на парчета, варена,
отцедена
249 Окра, замразена, на парчета,
варена, отцедена
Лук
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
Суров
Суров, варен, отцеден
Обезводнени люспи
Зелен лук, суров
Зелен магданоз, суров
Корен от магданоз, на парчета,
варен, отцеден
Грах, стръкчета за ядене, сурови,
варени, отцедени
Грах, стръкчета за ядене,
замразени, варени, отцедени
Грах, зелен, в тенекиени кутии,
отцеден
Грах, зелен, замразен, варен, отцеден
Чушки
260
261
262
263
264
265
266
267
Бананова, сурова
Люта чушка, сурова, зелена
Люта чушка, сурова, червена
Jalapenos, в тенекиени кутии,
на парчета, неотцедени
Сладка чушка, сурова, зелена,
нарязана
Сладка чушка, сурова, червена,
нарязана
Сладка чушка, варена, отцедена,
нарязана, зелена
Сладка чушка, варена, отцедена,
нарязана, червена
KS1700-001_v01
268 Pimento, в тенекиени кутии
269 Кисели краставички с копър
270 Консервирани краставички, сладки
Картофи
271
272
273
274
275
Печени необелени
Печени обелени
Печени, само корица
Обелени след варене
Обелени преди варене
Картофени продукти
276 Au gratin, суха смес, смес, масло
277 Au gratin, домашна рецептура, масло
278 Пържени в дълбока мазнина,
замразени, за фурна
279 Картофени палачинки, замразени
280 Картофени палачинки, домашна
рецептура
281 Пюре, обезводнено, пълно мляко,
масло, сол
282 Пюре, домашна рецептура, пълно
мляко
283 Пюре, домашна рецептура, пълно
мляко и маргарин
284 Картофени палачинки, домашни
285 Картофен салат, домашен
286 Опечени в сметана, суха смес,
пълно мляко, масло
287 Опечени в сметана, домашна
рецептура, масло
Други
288
289
290
291
292
293
294
295
296
Тиква, варена, във форма на пюре
Тиква, в тенекиени кутии
Репички, сурови
Брюква, варена, отцедена
Кисело зеле, в тенекиени кутии,
неотцедено
Водорасли, морски краснорасли,
сурови
Водорасли, спирулин, сушен
Дребен лук, суров, нарязан
Соев фасул, зелен, варен, отцеден
Спанак
297
298
299
300
Суров
Суров, варен, отцеден
Замразен, варен, отцеден
В тенекиени кутии, отцеден
Тиквичка
301
302
303
304
Лятна, на парчета, сурова
Варена, отцедена
Зимна, печена, на кубчета
Сив орех, замразен, варен, във
форма на пюре
Сладки картофи
305
306
307
308
Варени, печени, необелени
Варени, обелени
Конфекционирани
В тенекиени кутии, в сироп,
отцедени
KS1700-001_v01
Домати
309 Сурови
310 Тип шери
311 В тенекиени кутии, твърди, течни
части
312 Сушени на слънце, без добавки
313 Доматен сок, в тенекиени кутии,
със сол
314 В тенекиени кутии, паста
315 В тенекиени кутии, сос
316 В тенекиени кутии, задушени
Други
317 Репи, варени, на кубчета
318 Листа от ряпа, сурови, варени,
отцедени
319 Листа от ряпа, замразени, варени,
отцедени
320 Многозеленчуков сок, коктейл,
в тенекиени кутии
321 Зеленчукова смес, в тенекиени
кутии, отцедена
322 Зеленчукова смес, замразена,
варена, отцедена
323 Кестени в тенекиени кутии,
на парчета, неотцедени
324 Сладки картофи, варени, опечени,
отцедени или печени
ПЛОДОВЕ
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
Ябълки, сурови, с кора
Ябълки, сурови, обелени
Ябълки, сушени
Ябълки, задушени с добавка на захар
Ябълки, задушени без добавка на
захар
Ябълков сос, в тенекиени кутии,
подсладен
Ябълков сос, в тенекиени кутии,
неподсладен
Кайсии, сурови
Кайсии, в тенекиени кутии, половинки,
плодове и сокове, в гъст сироп
Кайсии, в тенекиени кутии,
половинки, плодове и сокове, в сок
Кайсии, сушени, естествени
Азиатски круши, сурови
Авокадо, сурово, без кора и костилки
Банани, сурови, цели
Къпини, сурови
Къпини, в тенекиени кутии, в гъст
сироп
Боровинки, сурови
Боровинки, замразени, подсладени
Карамбола (starfruit), сурова
Вишни, кисели, червени, без костилки,
в тенекиени кутии, залити с вода
Череши, сладки, сурови, без
костилки и стъбла
Вишнев пълнеж за тесто,
в тенекиени кутии
Червена боровинка, сушена,
подсладена
Сос от червени боровинки,
подсладен, в тенекиени кутии
Френско грозде, сушено
Дактили без костилки, цели
Смокини, сушени
Плодов коктейл, в тенекиени кутии,
плодове и сокове, гъст сироп
353 Плодов коктейл, в тенекиени кутии,
плодове и сокове, залити със сок
354 Грейпфрут, суров без кора, ципа
и семена. Розов или червен
355 Грейпфрут, суров без кора, ципа
и семена, бял
356 Грейпфрут, суров без кора, ципа
и семена, в тенекиени кутии, в лек
сироп
357 Грозде, без семена, сурово
358 Киви, сурово, без кора
359 Лимони, сурови, без кораi
360 Лимонов сок, суров
361 Лимонов сок, в тенекиени кутии или
шишета, неподсладен
362 Сок от лиметка, суров
363 Сок от лиметка, в тенекиени кутии,
неподсладен
364 Мандаринови портокали, в лек сироп
365 Манго, сурово, без кора и костилка
366 Череши мараскино, в тенекиени
кутии, отцедени
367 Пъпеш, Cantaloupe, четвърти без кора
368 Пъпеш, Honeydew, четвърти без кора
369 Нектарини, сурови
370 Портокали, сурови, без кора и семена
371 Маслини, мариновани, зелени
372 Маслини, в тенекиени кутии, зрели,
черни
373 Папайя, сурова
374 Праскови, сурови
375 Праскови, в тенекиени кутии, в гъст
сироп
376 Праскови, в тенекиени кутии, залити
със сок
377 Праскови, сушени
378 Круши, сурови
379 Круши, в тенекиени кутии, в гъст сироп
380 Круши, в тенекиени кутии, залити
със сок
381 Ананас, суров, на кубчета
382 Ананас, в тенекиени кутии, в гъст
сироп, раздробен, големи парчета
383 Ананас, в тенекиени кутии, в гъст
сироп, парчета
384 Ананас, в тенекиени кутии, залит
със сок, раздробен, нарязан на
малки или големи парчета
385 Ананас, в тенекиени кутии, залит
със сок, парчета
386 Ананасов сок, неподсладен,
в тенекиени кутии
387 Плантан, без кора, суров
388 Сливи, сурови
389 Сливи, сушени, без костилки,
не варени
390 Сливи сушени, задушени,
неподсладени, плодове със сок
391 Сок от сушени сливи, в тенекиени
кутии или шишета
392 Сухо грозде, без семена
393 Малини, сурови
394 Малини, замразени, подсладени,
разтворени
395 Ревен, замразен, варен със захар
396 Ягоди, сурови, големи
397 Ягоди, сурови, среден размер
398 Ягоди, замразени, подсладени,
нарязани на парчета, разтворени
399 Мандарини, сурови, без кора
и семена
400 Диня, сурова, четвърти
51
МЕСО И ПТИЦА
Говеждо
401 Ханш, варен, нетлъст или тлъст
402 Ханш, варен, нетлъст
403 Задушено или във форма на яхния,
нетлъсто & тлъсто
404 Задушено или във форма на яхния,
нетлъсто
405 В тенекиени кутии, мариновано
406 Филе, нетлъсто и тлъсто
407 Филе, нетлъсто
408 Мляно говеждо 83%, oпечено
409 Мляно говеждо 79%, опечено
410 Мляно говеждо 73%, опечено
411 Сушено тип Jerky
412 Черен дроб, пържен
413 Задушено, печено на фурна, ребро,
тлъсто и нетлъсто (смесено)
414 Задушено, печено на фурна, ребро,
нетлъсто
415 Бифтек, филе, опечено, парче,
нетлъсто и тлъсто (смесено)
416 Бифтек, филе, опечено, парче,
нетлъсто
417 Бифтек, горно филе, опечено,
нетлъсто
418 Бифтек тип T-bone, опечен, нетлъст
419 Бифтек, филе, опечено, нетлъсто
420 Бифтек/розбеф, опечен, нетлъст
Агнешко
421 Бут, варен, нетлъст & тлъст
422 Бут, варен, нетлъст
423 Филе, опечено, нетлъсто и тлъсто
(смесено)
424 Филе, опечено, нетлъсто
425 Ханш, задушен, нетлъст и тлъст
(смесен)
Пилешко
426 Бройлери или стандартни, месо
и кожа, пържени, панир
427 Бройлери или стандартни, месо
и кожа, пържени, брашно
428 Бройлери или стандартни, месо
и кожа, печени
429 Бройлери или стандартни, гърди,
само месо, пържени
430 Бройлери или стандартни, гърди,
само месо, печени
431 Бройлери или стандартни, тъмно
месо, само месо, пържено
432 Бройлери или стандартни, тъмно
месо, само месо, печено
433 Бройлери или стандартни, бедро,
месо и кожа, пържени, панир
434 Бройлери или стандартни, бедро,
месо и кожа, пържени, брашно
435 Дробове, задушени
436 Бройлери или стандартни, светло
месо, само месо, пържено
437 Бройлери или стандартни, светло
месо, само месо, печено
438 Бройлери или стандартни, бедро,
месо и кожа, пържени, панир
439 Бройлери или стандартни, бедро,
месо и кожа, пържени, брашно
440 Бройлери или стандартни, крилце,
месо и кожа, пържени, панир
52
441 Бройлери или стандартни, крилце,
месо и кожа, пържени, брашно
442 В тенекиени кутии, изключително
месо, с отвара
443 Пиле по валийски, месо и кожа,
печено
444 Черен дроб, задушен
445 Светло месо, само месо, печено
Патешко
446 Месо и кожа, печено
447 Само месо, печено
448 По пекински, гърди, месо и кожа, без
кости, печено
Гъше
449 Месо и кожа, печено
450 Само месо, печено
451 Пастет от froe gras (пастет от гъши
черни дробове)
Пуяшко
452 Гърди, предварително залити, месо
и кожа, печено
453 Тъмно месо, месо и кожа, печено
454 Дробове, задушени
455 Мляно месо, варено
456 Светло и тъмно месо, нарязано,
подправено
457 Светло месо, месо и кожа, печено
458 Светло месо, само месо, печено
459 Пайове, в хляб или панир, пържени
Свинско
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
Бекон, пушен, варен
Бекон, канадски, пушен, варен
Шунка, в тенекиени кутии
Шунка, прясна, варена, нетлъста
& тлъста
Шунка, пушена, нетлъста & тлъста
Шунка, ханш, задушен, нетлъст
и тлъст (смесен)
Печени гърди, нетлъсти и тлъсти
(смесени)
Ребра, нетлъсти и тлъсти
Ребра, нетлъсти и тлъсти, варени,
ребра, задушени
Колбаса, варена
Колбаса, варена, пай
Филе, опечено, нетлъсто
Телешко
472 Котлет, задушен, нетлъст и тлъст
473 Котлет, в хлебен панир, варен,
нетлъст & тлъст
Игра
474 Филе, варено, опечено, нетлъсто
475 Кръгли, варено, опечено, нетлъсто
Смесени и колбаси
476
477
478
479
480
481
Bologna, говеждо
Bologna, говеждо и свинско
Bologna, пуяк
Bratwurst, свинско и говеждо, пушено
Bratwurst, свинско, варено
Braunschweiger (колбаса от черен
дроб, свинско)
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
Chorizo, говеждо и свинско
Сушено говеждо, пушено
Шунка, варена, стандартна
Шунка, варена, екстра нетлъста
Шунка, медена, пушена, варена
Hot dog / Frankfurter, говеждо
Hot dog / Frankfurter, говеждо
и свинско
Пастрам, говеждо, пушено
Пеперони, говеждо, свинско
Салам, говеждо и свинско, варено
Салам, говеждо и свинско, сушено
Колбаса, полска и колбаса
Лятна колбаса, сервелат, говеждо
и свинско
Виенска колбаса
Пуяк, бял, деликатесен
РИБА И МОРСКА ХРАНА
497 Бас, сладководен, варен, сушен
на топло
498 Бас, морски, варен, сушен на топло
499 Сом, в хлебен панир, пържен
500 Мекотело, сурово месо
501 Мекотело, в хлебен панир, пържено
502 Мекотело, в тенекиени кутии,
отцедено
503 Треска, печена или опечена
504 Краб, Alaskan King, варен
505 Месо от крабове, в тенекиени кутии
506 Пита от крабове, яйце, лук,
маргарин, пържена
507 Змиорка, варена, сушена на топло
508 Рибе филе, в тесто или хлебен
панир, пържено
509 Риби парчета, в хлебен панир,
замразени, подложени на
предварителна топлинна обработка
510 Писия или сола, печена или опечена
511 Пикша, печена или опечена
512 Камбала, печена или опечена
513 Херинга, маринована
514 Омар, варен на пара
515 Скумрия
516 Мекотели, варени на пара
517 Морски окун, варен
518 Стриди, сурови, само месо
519 Стриди, в хлебен панир, пържени
520 Морска треска, печена или опечена
521 Скорпена, печена или опечена
522 Портокалова треска, печена или
опечена
523 Сьомга, печена или опечена
524 Сьомга, в тенекиени кутии (розова),
риба и течност (с кости)
525 Сьомга, пушена (пацифична)
526 Сардини, атлантични, в тенеикиени
кутии в ольо, отцедено месо (с кости)
527 Раковини, варени, в хлебен панир,
пържени
528 Раковини, варени на пара
529 Скарида, в хлебен панир, пържена
530 Скарида, в тенекиени кутии, отцедена
531 Риба меч, печена или опечена
532 Пъстърва, печена или опечена
533 Тон, печен или опечен
534 Тон, в тенекиени кутии, отцеден,
залит с ольо, парчета, светъл
KS1700-001_v01
535 Тон, в тенекиени кутии, отцеден,
залит с вода, парчета, светъл
536 Тон, в тенекиени кутии, отцеден,
залит с вода, цял, бял
537 Салат от тон, светъл тон в ольо, марината, дресинг от майонеза за салат
538 Морска треска, щука
БОБ, ЯДКИ И ДРУГИ
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
Бадеми, лющени
Черен
Great Northern
Бъбрековиден фасул, червен
Lima, голям
Грах, син
Pinto
Фасул в сос, без добавки или
вегетариански
Бежов грах с черни петна, сушен,
варен
Бежов грах с черни петна, сушен,
в тенекиени кутии, неотцеден
Бъбрековиден фасул, червен
Lima, голям
Бял грах
Бразилски ядки, лющени
Каробно брашно
Кашу, солени, печени на сухо
Кашу, солени , печени с масло
Кестени, европейски, печени, лющени
Леблебия, варена на сухо
Леблебия, в тенекиени кутии,
неотцедена
Кокосов орех, суров, раздробен,
неопакован
Кокосов орех, суров, раздробен,
сушен, подсладен
Лешници, нарязани
Хумус, хранителен
Леща, сушена, варена
Ядки от макадамиа, печени на сухо,
солени
Фъстъци, печени на сухо
Фъстъци, печени с масло
Фъстъци, печени на сухо, солени
Фъстъци, печени на сухо, несолени
Фъстъци, печени с масло, солени
Лешниково масло, стандартно, гладко
Лешниково масло, стандартно,
с парчета от лешници
Лешниково масло, с ограничено
съдържание на мазнина, гладко
Грах, лющен, сушен, варен
Половинки от лешници
Борови орехчета, лющени
Шам-фъстъци, печени на сухо,
солени, лющени
Семена от тиква, печени, солени
Пържен фасул, в тенекиени кутии
Сусамови семена
Соеви продукти
580
581
582
583
584
585
Мисо
Соев фасул, варен на сухо
Соево мляко
Соеви ядки, пържени
Тофу, плътно
Тофу, меко
KS1700-001_v01
586 Слънчогледови семена, печени,
със сол
587 Tahini
588 Орехи, английски, нарязани
Яйца
589
590
591
592
593
594
Сурови, цели
Сурови, белтък
Сурови, жълтък
Твърдо сварени, без черупка
В риза със сол
Бъркани яйца, маргарин, с пълно
мляко, сол
595 Заместител, течен
596 Омлет, без добавки
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
Сирене
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
Blue
Camembert
Cheddar или Colby
Cheddar или Colby, с ниско съдърж.
на мазнина (2%)
Сирене, селско, едро или
ситнозърнесто
Сирене, селско, кремово с плодове
Сирене, селско, с ниско съдържание
на мазнина (2%)
Сирене, селско, с ниско съдържание
на мазнина (1 %)
Сирене, селско, без мазнина
Сирене кремово, стандарт
Сирене кремово, с ниско
съдържание на мазнина
Сирене кремово, без мазнина
Сирене, раздробено
Фета
Gouda
Monterey
Мозарела, на основание на пълно
мляко
Muenster
Neufchatel
Parmesan
Provolone
Ricotta, на основание на пълно
мляко
Ricotta, на основание на частично
обезмазнено мляко
Romano
Кашкавал
Американско, стандарт
Американско, без мазнина
Кашкавал
Сметана, сладка
625
626
627
628
По половина
Лека за кафе
Кремова сметана, небита
Изкуствена бита сметана
(пастеризирана)
Сметана, кисела
629
630
631
632
Стандартна
С намалено съдържание на мазнина
Без мазнина
Дийп с копър
Млечните продукти, получени от,
сладки
633
634
635
636
На прах
На прах с пълно мляко
Пастеризирани
Изкуствена бита сметана, замразена
Замразени десерти
637
638
639
640
641
642
643
644
Кисело мляко, меко, шоколадово
Кисело мляко, меко, ванилно
Сладолед, шоколадов
Сладолед, шоколадов, лек
Сладолед, ванилен
Сладолед, ванилен, лек
Сладолед, лек при сервиране, ванилен
Шербет
Мляко
645
646
647
648
649
650
Пълномазно (3,25%)
Частично обезмазнено (2%)
С ниско съдържание на мазнина (1%)
Без мазнина (обезмазнено)
Мътеница
Соево мляко
Мляко в тенекиени кутии
651
652
653
654
Кондензирано, подсладено
Изпарено, пълномазно мляко
Изпарено, мляко без мазнина
Сушено, мътеница
Млечни напитки
655 Шоколад хранителен
656 Шоколад хранителен, с намалено
съдържание на мазнина
657 Шоколад хранителен, с ниско
съдържание на мазнина
658 Яйчен ликьор
659 Шейк млечен, гъст, шоколадов
660 Шейк млечен, гъст, ванилен
661 Смес от кисело мляко и сок
Кисело мляко
662 С ниско съдържание на мазнина
и плодов вкус
663 С ниско съдържание на мазнина,
без добавки
664 Без мазнина, с плодов вкус
665 Без мазнина, без добавки
666 От пълно мялко, без добавки
667 От обезмазнено мляко,
с нискокалориен подсладител,
ванилен или лимонен
БОНБОНИ / ТОРТИ / ЗАХАРНИ
ИЗДЕЛИЯ / ЗАКУСКИ
668 Angelfood
669 Boston Cream (бостонски крем)
670 Шоколадова паста тип brownie,
търговска, без глазура, стандартна
671 Шоколадова паста тип brownie,
търговска, без глазура, без мазнина
672 Шоколадова паста тип brownie, суха
смес, с намалено количество калории
673 Тесто, суха смес, Angelfood
674 Тесто, суха смес, жълта, лека, вода,
яйце, белтък, без глазура
53
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
Чийзкейк
Шоколадово със шоколадова глазура
Кафено тесто, с топинг
Кифла, кремово сирене
Кифла, плодове
Поничка, тесто
Поничка, с мая, с глазура
Тесто с плодове
Маслено тесто
Тесто без мазнина
Паста, шоколадова с кремов пълнеж
и пудра
686 Паста, шоколадова, с пудра, с ниско
съдържание на мазнина
687 Паста, жълта, със шоколадов топинг
Бонбони
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
Гумени мечета
Карамел
Гелови фасулчета
Пенки, минатюрни
Пенки, стандартни
M&M, фъстъци (M&M Mars)
M&M, шоколад (M&M Mars)
Milky way (M&M Mars)
Reese's Peanut buttercup (Hershey)
Snickers (M&M Mars)
Caramel, без добавки
Caramel, руло със шоколадов вкус
Шоколад
700 Шоколад, млечен, без добавки
701 Шоколад, млечен, с бадеми
702 Шоколад, млечен, с фъстъци,
Mr. Goodbar
703 Шоколадови стърготини, млечни
704 Шоколадови стърготини, полусладки
705 Шоколадови стърготини, бели
706 Фъстъци в шоколад
707 Сухо грозде в шоколад
708 Специален, тъмен, сладък шоколад
(Hershey)
Пасти
709 Маслени, хранителни
710 Раздробен шоколад, търговски,
стандартен
711 Раздробен шоколад, търговски,
с намалено съдържание на мазнина
712 Раздробен шоколад, търговски,
охладено тесто
713 Пита със смокини
714 Овесена пита, стандартна, голяма
715 Овесена пита, мека
716 Овесена пита, без мазнина
717 Лешниково масло, промишлено
718 Лешниково масло, рецептура
с маргарин
719 Шоколад с кремов пълнеж
720 Тесто тип shortbread, търговско, без
добавки
721 Захар, търговска
722 Захар, охладено тесто
723 Захар, рецепта, маргарин
724 Ванилна вода, с ниско съдържание
на мазнина
54
Бисквити
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
С кашкавал
Тип грахам, без добавки
Тип грахам, трошени
Тост мелба, без добавки
Вафла от ориз, пълнозърнеста, без
добавки
Солени, квадратни
Стандартен бисквит, размер на една
захапка
Стандартен бисквит, кръгъл
Пълнозърнести бисквити тип Wheat
thins
Пълнозърнести
Пудинги
735 Суха смес и 2% мляко, шоколадов,
тип инстант
736 Суха смес и 2% мляко, шоколадов,
стандартен, варен
737 Суха смес и 2% мляко, ванилен,
тип инстант
738 Суха смес и 2% мляко, ванилен,
стандартен, варен
739 Готов за консумация, стандартен,
шоколадов
740 Готов за консумация, стандартен,
с ориз
741 Готов за консумация, стандартен,
с тапиока
742 Готов за консумация, стандартен,
ванилен
743 Готов за консумация, без мазнина,
шоколадов
744 Готов за консумация, без мазнина,
с тапиока
745 Готов за консумация, без мазнина,
ванилен
Чипове и закуски
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
Chex Mix
Царевични чипове, без добавки
Пуканки, сухи, несолени
Пуканки, с ольо, солени
Пуканки, карамелови, с фъстъци
Пуканки, с вкус на кашкавал
Картофени чипове, без добавки,
солени
Картофени чипове, кисела сметана
и лук
Картофени чипове, с намалено
съдържание на мазнина
Картофени чипове, без мазнина
Соленки, пръчици
Соленки, свити
Закуски от ориз, квадратни
Чипове Tortilla, без добавки,
стандартни
Чипове Tortilla, с ниско съдържание
на мазнина, печени
Чипове Tortilla, nacho, стандартни
Чипове Tortilla, nacho, леки,
с намалено съдържание на мазнина
Захар
763
764
765
766
Кафява, опакована
Кафява, неопакована
Бяла, гранулирана
Бяла, във форма на пудра,
непресята
Сироп
767 Лек, със шоколадов вкус
768 Със шоколадов вкус, тип млечни
бонбони
769 Царевичен, лек
770 Кленов
771 Меласа
Други
772 Глазура, готова за консумация,
шоколадова
773 Глазура, готова за консумация,
ванилна
774 Замразен плодов със сок
775 Сладолед с пръчица
776 Италиански сладолед, приготвен
в ресторант
777 Желатин, прах за десерти и вода,
стандартен
778 Желатин, прах за десерти и вода,
с намалена калорийна стойност
779 Мед
780 Конфитюри и сладка
781 Желета
РАЗЛИЧНИ
Масло
782 Солено
783 Несолено
784 Свинска мас
Маргарин
785 Стандартен (80% мазнина), твърд
786 Стандартен (80% мазнина), мек
787 Лесен за размазване (60% мазнина),
твърд
788 Лесен за размазване (60% мазнина),
мек
789 Лесен за размазване (40%)
790 Смес от маргарин и масло
Ольо
791
792
793
794
795
796
797
798
Рапични
Царевични
От маслини
От фъстъци
Шафранови
Сусамови 797 Соеви, хидрирани
Sojowe, uwodornione
Слънчогледови
Сосове за салати
799 На основание на синьо сирене,
стандартен
800 На основание на синьо сирене, лек
801 Caesar; стандартен
802 Caesar; лек
803 Дресинг coleslaw
804 Френски, стандартен
805 Френски, лек
806 Италиански, стандартен
807 Италиански, лек
808 Майонезов, стандартен
809 Майонезов, лек (без холестерин)
810 Майонезов, без мазнина
811 Фермерски (Ranch,) стандартен
KS1700-001_v01
812
813
814
815
Фермерски (Ranch), лек
Фермерски (Ranch), без мазнина
Руски, стандартен
Руски, с намалена калорийна
стойност
816 Хиляда острови, стандартен
817 Хиляда острови, лек
Други
818 Alfredo, яични макарони в кремов
сос, суха смес
819 Макарони с говеждо, замразени
Healthy choice
820 Равиоли с говеждо в сос от домати
и месо, в тенекиени кутии
821 Говежда яхния, в тенекиени кутии
822 Тарта с пилешко, замразена
823 Chill con came с фасул, в тенекиени
кутии
824 Corn dog, замразен
825 Сандвич със шунка и кашкавал,
замразен
826 Лазанья с месо и сос
827 Лазанья, зеленчукова
828 Макарони с кашкавал, в тенекиени
кутии в царевично масло
829 Пръчици от мозарела
830 Постен бургер, замразен,
Morningstar farms
831 Ориз по мексикански, мезе, сух
832 Свинско с фасул в доматен сос,
в тенекиени кутии
833 Salisbury мезе от бифтек (steak
entrée), замразено
834 Spaghetti bolognese, замразено.
Healthy choice
835 Суфле от спанак, домашно
836 Тортелини с пълнеж от кашкавал,
замразени
ПРОДУКТИ ТИП ФАСТФУД
Закусъчни продукти
837
838
839
840
841
842
Бисквит с яйце и колбаса
Френски тост с масло
Картофени палачинки
Палачинки, масло и сироп
Burrito, фасул и кашкавал
Burrito, фасул и месо
Чийзбургер
843
844
845
846
847
848
Двоен бургер, зеленчуци и дресинг
Единичен бургер
Двоен бургер
Двоен бургер, 3 парчета кифла
Единична кифла
Единичен бургер, с майонезов
дресинг и зеленчуци
Други
849 Сандвич с пилешко филе (пържено
в хлебен панир), без добавки
850 Парчета пиле, без кости (пържени
в хлебен панир), без добавки
851 Chili con carne
852 Coleslaw
853 Замразено мляко, ванилно, в рогче
854 Рогче-сладолед, с гореща млечна
глазура
KS1700-001_v01
855 Сандвич с риба, татарски сос,
кашкавал
856 French fries
Хамбургер
857
858
859
860
Двоен бургер
Единичен бургер
Двоен бургер
Единичен бургер
Други
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
Хот-дог, без добавки
Хот-дог, с чили
Картофено пюре
Колелца от лук, в хлебен панир,
пържени
Пица с кашкавал
Пица, пеперони
Салат, пиле, без дресинг
Шейк, шоколадов
Шейк, ванилен
Скарида, в хлебен панир, пържена
Sub sandwich (сандвич), ольо
и винен оцет, кашкавал, салам,
шунка, зеленчуци
Sub sandwich (сандвич), говеждо
печено, майонеза, зеленчуци
Sub sandwich (сандвич), тон,
майонеза, салат
Taco, говеждо
СУПИ
Супи, в тенекиени кутии, кондензирано, приготвени с мляко
875
876
877
878
879
880
881
От броколи с кашкавал
С кашкавал cheddar
Clam chowder. New England
Крем от кервиз
Крем от пиле
Крем от печурки
Доматена
В тенекиени кутии, кондензирано,
приготвена с вода
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
Говежди бульон
От говеждо с макарони
От пиле с макарони
Clam chowder, Manhattan
Крем от пиле
Крем от печурки
Minestrone
От зелен грах
Доматена
Зеленчукова с говеждо
Зеленчукова вегетарианска
В тенекиени кутии, готови за
сервиране, с парчета
893 От пиле с макарони
894 Зеленчукова с пиле
895 Зеленчукова с говеждо
В тенекиени кутии, готови
за сервиране, с намалено
съдържание на мазнина и натрий
896
897
898
899
900
901
902
Пилешка супа
От пиле с макарони
Зеленчукова с пиле и ориз
Clam chowder. New England
От леща
Minestrone
Зеленчукова
Концентрирана да готвя
903 Говежди бульон
904 От лук
905 Ramen noodle, с вкус на пиле
Концентрирана да се готви
с водата
906 От пиле с макарони
907 От лук
Домашна отвари
908 Говежда
909 Пилешка
910 Рибна
Сосове готови за сервиране
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
Barbecue
От кашкавал
Сос enchilada
Кашкавал nacho
Salsa
Соев
Спагети/Marinara/Макаронен
Сладко-кисел
Teriyaki
Worcestershire
Сосове за печено месо,
в тенекиени кутии
921
922
923
924
Говежди
Пилешки
Гъбов
Пуяшки
ДРУГИ
925 Беконови захапки
926 Бакпулвер, натриево-алуминиев
сулфат
927 Бакпулвер, прост фосфат
928 Бакпулвер, с ниско съдържание на
натрий
929 Сода бикарбонат
930 Кетчуп
931 Кервизови зърна
932 Чили на прах
933 Шоколад, неподсладен, сладкарски,
твърд
934 Шоколад, неподсладен, сладкарски,
течен
935 Канела
936 Какао на прах, неподсладено
937 Татарски крем
938 Къри на прах
939 Чесън на прах
55
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
Хрян, обработен
Лук дълбоко пържен
Горчица, обработена, жълта
Нутела
Лук на прах
Червен пипер
Зелен магданоз, сушен
Чер пипер
Ванилен екстракт
Винен оцет, ябълков
Винен оцет, пречистен
Мая, сушена, активна
Мая, пресована
НАПИТКИ
Aлкохолни
953 Бира, стандартна
954 Бира, лека
955 Джин, ром, шутери, текила, водка,
уиски (80%)
956 Ликьори (53%)
957 Вино, червено
958 Вино, розово
959 Вино, бяло
Газирани
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
Кола
Кола, диетична
Джинджифилова бира
Гроздова напитка
Напитка на основание на лимон
и лиметка
Напитка на основание на лимон
и лиметка, диетична
Цитрусова напитка, с кофеин
Портокалова напитка
Пикантна бира
Прах за приготвяне на какао
Гроздов сок
982 В тенекиени кутии или шишета
983 Замразен, сгъстен, неподсладен,
неразтворен
984 Замразен, сгъстен, неподсладен,
разтворен
Портокалов сок
985
986
987
988
989
Суров, всички видове
В тенекиени кутии, неподсладен
Охладен
Неразтворен
Разтворен
Плодови напитки
990 Коктейл от сок от червени боровинки
991 Напитка от плодов пунш
992 Гроздова напитка
Лимонада
993 Замразена, сгъстена обработена
994 На прах, стандартна, обработена,
с вода
Чай
995 Черен
996 Билков
997 Разтворим, на прах, обработен,
неподсладен
998 Подсладен, с лимонов вкус
999 Подсладен с подсладител,
с лимонов вкус
Кафе
970 Запарвано
971 Еспресо
972 Разтворимо
Сок
973 Ябълков сок, в шишета или
тенекиени кутии
974 Ябълков сок, замразен, сгъстен,
неразтворен
975 Ябълков сок, замразен, сгъстен,
разтворен
Грейпфрутов сок
976 Суров, розов
977 Суров, бял
978 Суров, в тенекиени кутии,
неподсладен
979 Суров, в тенекиени кутии, подсладен
980 Суров, замразен, сгъстен,
неподсладен, неразтворен
981 Суров, замразен, сгъстен,
неподсладен, разтворен
56
KS1700-001_v01
EN
Dear Customers,
We would like to take this opportunity to thank you for
purchasing our product, and welcome you to the community
of Zelmer products’ customers. Please read this user manual
carefully. Pay special attention to any guidelines concerning
safety. Please save this user manual for future reference.
Handling instructions
Design of the Scale
1
2
3
4
5
6
Digital display
Function select buttons
Numerical buttons
Weighing surface
Rubber bases
Battery compartment
4
Do not hit
1
2
Do not use or store in humid
locations
3
Do not immerse in water
Technical parameters
5
Technical parameters are shown on the rating plate.
Measurement accuracy: 1 g / 0,05 oz.
Maximum load: 5 kg / 11 lb.
Temperature range: 0-40°C.
Temperature measurement accuracy: 0.5°C.
Battery: 3 x AAA 1,5 V.
The appliance meets the requirements of the applicable
standards.
The appliance is compliant with the requirements of the
following directives:
– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The CE mark is shown on the product’s rating plate.
6
6
KS1700-001_v01
57
BUTTONS – SYMBOL LABELS
Control panel
Function buttons
DISPLAY – SYMBOL LABELS
Product code
On/Off
Scale reset – tare
Timer / Temperature
Alarm setting
Memory /
No. of
memorized
values
1. Change of scale unit during weighing.
2. In the “nutritional values” mode the appliance
returns to the weighing values.
3. Weight check-up of all products stored in the
memory of the appliance.
Display reset
1. In the nutritional values mode the appliance
does a check-up of nutritional values.
2. Nutritional values check-up of all previously
weighed products.
Value
memory icon
low battery indicator
alarm
Numerical buttons
degrees Celsius
Entry of product code or alarm setting.
negative value
Adding nutritional values of a weighed product
into the memory.
The appliance can store 99 values.
Reviewing all nutritional values of products
stored in the memory.
ounces
kilograms
milligrams (nutritional values)
(weighing)
pounds
Work mode
weighing mode
Weighing
Nutritional values
Table for nutritional values units
Nutritional component
58
Code
Unit
Calories
kcal / kJ
Proteins
g
Fat
g
Salt
mg
Carbohydrates
g
Cholesterol
mg
Fiber
g
Storing nutritional values
KS1700-001_v01
5 In order to show the energy content of the weighed
product, press one of the available options.
Operating and using the scale
BEFORE FIRST USE
1 Unpack the scale.
2 Insert the right type of batteries into the battery
compartment (6) (see “REPLACING BATTERIES”).
3 Place the scale on an even and hard surface. Do not use
the scale when placed on a carpet or other flexible surfaces.
WAY OF USE
1 Press the
button to turn the appliance on.
Adding more products adjusts the nutritional
values.
STORING NUTRITIONAL VALUES IN MEMORY
1 Enter the code of the weighed product.
2 Place the product on the scale.
3 Select a desired nutritional value by pressing the right
button.
4 Press the
button
to store the selected nutritional
value of the first of the
weighed products.
2 Wait for the display to show the “ ” value.
3 Select a desired weight unit (see “SELECTING WEIGHT
UNIT”).
4 After finishing weighing turn the scale off by pressing
.
Function Description
NUTRITIONAL VALUES
1 Enter the code of the weighed product from the product
list attached to this manual.
2 Place the product on the scale.
3 Press
to show the calorific value of the weighed
product in kcal. If you press the
value is going to be displayed in kJ.
button again, the
5 Remove the product from the scale, and enter the code
of the next weighed one.
6 Place the product on the scale.
7 Press the
again to add the nutritional value of
the second product.
8 In order to add next nutritional values of products
proceed as above.
9 Press the
button
to see the total nutritional
value of all stored products.
4 Press
to show the carbohydrate value of the
weighed product.
KS1700-001_v01
59
When the total value is shown, you can
select other nutritional value to see the total
nutritional value for stored products.
VIEWING VALUES STORED IN MEMORY
Every time you turn the scale off, the stored nutritional values
are saved in the memory of the appliance.
When you turn the scale on back again, you can view the
values stored last.
1 Press the
button to turn the appliance on.
2 Wait for the display to show
the “ ” value.
3 Press
to change the entered product code. Then
enter a new value.
SELECTING WEIGHT UNITS
The appliance is equipped with a weight unit selection
function.
The weight unit may be changed when the “ ” value is shown
on the display, as well as after the weighing is done.
In order to change the unit press the
continuously until the desired unit is displayed.
button
3 Press the
button to see the total nutritional value
of all stored products.
4 Select a desired nutritional value by pressing the right
button.
DELETING VALUES FROM MEMORY
1 Press and hold the
button for 3 seconds to
remove the stored values out of the memory.
2 The display shows that the
memory has been cleared.
3 Press the
button to return to the weighing mode.
CHANGING PRODUCT CODE
1 Find the code of the weighed product on the product list
attached to this manual.
2 Enter a 3-digit product
code from the numerical
keyboard.
SCALE RESETTING – TARE
The tare function is used for weighing more than one product
without taking them off the scale.
1 Place the first product on the scale, and read the weighed
value.
2 Then press the
button to reset the value.
3 Place the next product on the scale, and read the value.
60
KS1700-001_v01
TEMPERATURE SENSOR
The appliance is equipped with a built-in thermometer which
measures and displays ambient temperature.
The temperature is displayed in centigrade (
This operation may be repeated. The tare
function may also be used to weigh products in
a container.
ALARM FUNCTION
1 Press the
button to turn the appliance on.
2 Wait for the display to show the “ ”.
).
AUTOMATIC SHUTDOWN (BATTERY SAVING
MODE)
The appliance is going to shut down automatically, if no
operation is made for ca. 2 minutes, and the display show
the “ ” symbol.
2 minutes
3 Press
to go to the alarm mode settings.
4 Enter the desired value by using the numerical
keyboard.
However, we advise to turn off the scale after
your work is done in order to maximize the
battery life time.
Minutes Seconds
REPLACING BATTERIES
The battery compartment is situated on the bottom of the
scale. Before first use open the compartment and insert new
batteries.
1 In order to insert new batteries or replace old ones, open
the cover of the battery compartment (6), and remove the
used batteries.
2 Insert three AAA 1.5 V batteries to replace the used ones.
Make sure the batteries are inserted with a right polarity.
3 Close the cover of the battery compartment (6).
5 Start the countdown by pressing the
6 When the countdown is up,
you are going to hear a repeating
sound signal (30 repetitions). The
signal may be stopped by pressing
any button.
again.
WARNING INDICATORS
Low battery indicator – the display shows the “
symbol. Replace the battery (see Replacing batteries).
”.
When setting the alarm values, press the
to delete the entered value.
When the alarm is set press the
button
to cancel the countdown and enter a new value.
KS1700-001_v01
61
Overload indicator – the display shows the “
”
symbol. Remove the weighed product to prevent damaging
the scale.
Remember not to exceed the maximum
permissible weight of the appliance which
amounts to 5000 g (5 kg).
Exceeded nutrition value – the display shows the
“
” symbol, if the value for the weighed product
exceed the “
” value.
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to protect the environment. It is
neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Batteries contain substances harmful to the
natural environment. Do not throw them away
with other household waste. Return used
batteries to recycling points. Before disposing
of or returning the appliance to a recycling
point make sure to remove the batteries from
the battery compartment.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting
point as the components of the appliance may pose a threat
to the environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
False nutrition value – if during entry of the product code
or when the display shows a negative weight value (tare
function) a nutrition value is selected, the display shows the
“
” symbol.
Cleaning and Maintenance
Clean the appliance with a slightly damp cloth. Do not
immerse the scales in water. Do not use caustic chemical
detergents.
All plastic components should be cleaned immediately if
soiled with grease, spices, vinegar or food with an intensive
taste/colour. A contact with sour citric fruit juices should be
avoided.
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or inappropriate handling.
The manufacturer reserves his rights for modifying the product any
time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due
to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it
in advance.
62
KS1700-001_v01
List of Food Code
BREAD, CEREAL, PASTA, RICE
001
002
003
004
005
006
Bagels, plain
Bagels, cinnamon-raisin
Bagels, egg
Banana bread, recipe, margarine
Barley, pearled, uncooked
Biscuits, Plain or buttermilk, recipe,
2% milk
007 Biscuits, Refrigerated dough, baked,
regular
Bread
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
Cracked wheat
Egg bread
French, Vienna, sour dough
Indian fry bread (naan)
Italian bread
Mixed grain, untoasted
Oatmeal, untoasted
Pita
Pumpernickel, untoasted
Raisin, untoasted
Rye, untoasted
Rye, reduced calorie
Wheat, untoasted
Wheat, reduced calorie
White, untoasted
White, soft crumbs
White, reduced calorie
Whole wheat, untoasted
Bread crumbs, dry, grated, plain,
enriched
027 Bread crumbs, dry, grated, seasoned,
unenriched
028 Bread stuffing, dry mix
Breakfast/Granola Bar
029 Breakfast bar, cereal crust, fruit filling,
fat free
030 Granola bar, hard, plain
031 Granola bar, soft, uncoated, chocolate
chip
032 Granola bar, soft, uncoated, raisin
033 Nutri grain cereal bar, fruit
034 Bulgur, cooked
035 Cornbread, mix
036 Cornbread, recipe, 2% milk
037 Cornmeal, yellow, dry, whole grain
038 Cornmeal, degermed, enriched
039 Cornstarch
040 Couscous, uncooked
041 Croutons, seasoned
042 English muffin, plain, untoasted
043 French toast, recipe, 2% milk, fried in
margarine
044 French toast, frozen
Flour
045 Bread flour, enriched
046 Buckwheat flour, whole groat
047 Cake or pastry flour, enriched,
unsifted, spooned
048 Corn flour, masa, enriched
KS1700-001_v01
049 Self rising, enriched, unsifted, spooned
050 Wheat flour, all purpose, enriched,
sifted, spooned
051 Wheat flour, all purpose, enriched,
unsifted, spooned
052 Matzo, plain
Muffins
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
Muffins, blueberry, commercial
Muffins, blueberry, mix
Muffins, Bran with raisins
Muffins, Corn, Commercial
Muffins, corn mix
Muffins, Oatbran, commericial
Oat bran, uncooked
Pancakes, frozen, ready
Pancakes,complete mix
Pancakes, mix, 2% milk, egg & oil
Pie crust, baked, recipe
Pie crust, baked, frozen
Pie crust, graham cracker
Pie, commercial
066
067
068
069
070
071
072
Apple
Blueberry
Cherry
Chocolate Crème
Lemon meringue
Pecan
Pumpkin
Others
073 Rolls, dinner
074 Rolls, hamburger or hotdog
075 Sweet rolls, cinnamon with raisins,
commercial
076 Sweet rolls, cinnamon, refrigerated
dough, baked with frosting
077 Taco shell, baked
078 Tapioca, pearl, dry
079 Toaster pastries, fruit
080 Toaster pastries, low fat
081 Tortilla, ready to cook, corn
082 Tortilla, ready to cook, flour
083 Waffles, plain, recipe
084 Waffles, plain, frozen, toasted
085 Waffles, plain, low fat
086 Whole wheat; hard wheats, stirred,
spooned
087 Wheat germ, toasted plain
Cereal, cooked
088
089
090
091
092
093
094
095
096
Corn Grits, White
Corn Grits, Yellow
Corn Grits, Instant plain
Cream of wheat, Regular
Cream of wheat, Quick
Cream of wheat, Mix 'n eat, plain
Oatmeal, Instant, fortified, plain
Oatmeal, Instant, Apples & Cinnamon
Oatmeal, Instant, Maple & Brown
sugar
097 Oatmeal, Regular, quick or instant,
plain, nonfortified
098 Wheatena
Cereal, ready to eat
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
All Bran
Apple Cinnamon, Cheerios
Apple jacks
Basic 4
Cap'N Crunch
Cheerios
Chex, Corn
Chex, honey nut
Chex, multi bran
Chex, rice
Chex, wheat
Cinnamon Life
Cocoa Krispies
Cocoa Puffs
Complete Wheat Bran flakes
Cornflakes, General Mills, Total
Cornflakes, Kellogg's
Corn Pops
Crispix
Froot loops
Frosted Flakes
Frosted Mini Wheats, regular
Frosted Mini Wheats, bite size
Golden Grahams
Honey Nut Cheerios
Honey Nut Clusters
Kix
Life
Nature Valley, Granola
100% Natural Cereal, Oats, honey
and raisins
100% Natural Cereal, Oats, honey and
raisins, Low fat
Product 19
Puffed Rice
Puffed Wheat
Raisin Bran, General Mills, Total
Raisin Bran, Kellogg's
Raisin Nut Bran
Rice Krispies
Shredded Wheat
Special K
Toasted Oatmeal, Quaker, Honey Nut
Total, Whole grain
Wheaties
Pasta
142
143
144
145
146
147
148
149
Marcaroni (elbow), enriched, cooked
Noodles, chow mein, canned
Noodles(egg), enriched, cooked, regular
Noodles(egg), enriched, cooked,
spinach
Noodles, Japanese, soba, cooked
Pasta, fresh-refrigerated, plain, cooked
Spaghetti, cooked, enriched
Spaghetti, whole wheat, cooked
Rice
150
151
152
153
Rice, noodles, cooked
Rice, brown, long grain, cooked
White long grain, raw
White long grain, cooked
63
154
155
156
157
158
White long grain, instant
Parboiled, raw
parboiled, cooked
Wild, cooked
Rice cake, brown rice, plain
VEGETABLES
159
160
161
162
163
164
Alfafa sprouts, raw
Artichokes, cooked, drained
Asparagus, raw, cooked, drained
Asparagus, frozen, cooked, drained
Asparagus, canned, spears, drained
Bamboo shoots, canned, drained
Beans
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
Beans sprouts, raw
Bean sprouts cooked, drained
Black eyed peas, raw, cooked, drained
Black eyed peas,frozen, cooked, drained
Lima, Ford Hooks, frozen, cooked,
drained
Lima, baby, frozen, cooked, drained
Snap, green, raw, cooked, drained
Snap, yellow, raw, cooked, drained
Snap, green, frozen, cooked, drained
Snap, yellow, frozen, cooked, drained
Snap, green, canned, drained
Snap, yellow, canned, drained
Beets
177
178
179
180
181
Slices, cooked, drained
Whole, cooked, drained
Slices, canned, drained
Whole, canned, drained
Green, leaves & stems, cooked, drained
Broccoli
182
183
184
185
186
187
Raw, chopped or diced
Raw, spear
Raw, flower cluster
Raw, cooked, drained, chopped
Frozen, drained, chopped
In cheese flavored sauce, frozen
Cabbage
188
189
190
191
192
193
194
195
Brussel sprouts, frozen, cooked, drained
Brussel sprouts, raw, cooked, drained
Cabbage raw, shredded
Cabbage cooked
Pak choi or bok choy
Napa
Cabbage, red, raw, shredded
Cabbage, savoy, raw, shredded
Carrots
196
197
198
199
200
Carrot juice, canned
Raw
Baby
Raw, cooked, sliced, drained
Frozen; cooked, sliced, drained
Cauliflower
201 Raw
202 Raw, cooked, drained
203 Frozen; cooked, drained
64
Celery
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Celery raw, stalk
Celery, pieces, diced
Celery, cooked, drained without salt
Chives, raw, chopped
Cilantro, raw
Chard, Swiss, raw
Coleslaw
Collards, cooked, drained, chopped, raw
Collards, frozen, cooked, drained,
chopped
Corn, sweet, yellow (cooked &
drained)
213
214
215
216
217
218
Raw, kernels on the cob
Frozen, kernels on the cob
Kernels
Canned, cream style
Canned, whole kernel
Corn,sweet, white, cooked, drained
Others
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
Cucumber, peeled
Cucumber, unpeeled
Dandelion greens, cooked, drained
Dill weed, raw
Eggplant, cooked, drained
Endive,curly (incl.Escarole),raw, small
pieces
Garlic, raw
Grape leaves, canned
Ginger root, raw
Fennel,bulb, raw
Hearts of palm, canned
Jerusalem artichoke, raw,sliced
Kale, cooked, drained, chopped, raw
Kale, frozen, cooked, drained, chopped
Kohlrabi, cooked,drained, slices
Leeks, bulb & lower leaf, chopped,
diced, cooked, drained
Lettuce, raw (Butterhead, Boston types)
Crisphead, iceberg, leaf
Crisphead, iceberg
Looseleaf, leaf
Looseleaf,pieces,shredded
Romaine or cos, inner leaf
Romaine or cos, pieces, shredded
Mushrooms
242
243
244
245
246
247
248
249
Raw
Cooked, drained
Canned, drained
Shitake, cooked
Shitake, dried
Mustard greens, cooked, drained
Okra, raw; sliced, cooked, drained
Okra, frozen, sliced, cooked, drained
Onions
250
251
252
253
254
255
Raw
Raw, cooked, drained
Dehydrated flakes
Spring, raw
Parsley, raw
Parsnips,sliced, cooked, drained
256 Peas, edible pod, raw: cooked, drained
257 Peas, edible pod, frozen; cooked,
drained
258 Peas, green, canned, drained
259 Peas, green, frozen, boiled, drain
Peppers
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
Banana, raw
Hot chili, raw green
Hot chili, raw, red
Jalapenos, canned, sliced, solids,
liquids
Sweet pepper, raw, green, chopped
Sweet pepper, raw, red, chopped
Sweet pepper, cooked, drained,
chopped, green
Sweet pepper, cooked, drained,
chopped, red
Pimento, canned
Pickles, cucumber, dill
Pickles, relish, sweet
Potatoes
271
272
273
274
275
Baked with skin
Baked, flesh only
Baked, skin only
Peeled after boiling
Peeled before boiling
Potato products
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
Au gratin, dry mix, whole mix, butter
Au gratin, home recipe, butter
French fried, frozen, oven heated
Hashed brown, frozen
Hashed brown, home recipe
Mashed, dehydrated flakes, whole
milk, butter, salt
Mashed, home recipe, whole milk
Mashed, home recipe, whole milk &
margarine
Potato pancakes, home prepared
Potato salad, home prepared
Scalloped, dry mix, whole milk, butter
Scalloped, home recipe, butter
Others
288
289
290
291
292
293
294
295
296
Pumpkin, cooked, mashed
Pumpkin, canned
Radishes, raw
Rutabagas, cooked, drained
Sauerkraut, canned, solids, liquid
Seaweed, kelp, raw
Seaweed, spirulina, dried
Shallots, raw, chopped
Soybeans, green, cooked, drained
Spinach
297
298
299
300
Raw
Raw; cooked, drained
Frozen; cooked, drained
Canned, drained, pieces
Squash
301
302
303
304
Summer, sliced, raw
Cooked, drained
Winter, baked, cubes
Butternut, frozen, cooked, mashed
KS1700-001_v01
Sweet potatoes
305
306
307
308
Cooked, baked with skin
Boiled, without skin
Candied
Canned, syrup pack, drained
Tomatoes
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
Raw
Cherry
Canned, solids, liquid
Sundried, plain
Tomato juice, canned, salt
Canned, paste
Canned, sauce
Canned, stewed
Turnips, cooked, cubed
Turnip greens, raw, cooked, drained
Turnip greens, frozen, cooked, drained
Vegetable juice, cocktail, canned
Vegetables, mixed, canned, drained
Vegetables, mixed, frozen; cooked,
drained
323 Waterchestnuts, canned, slices, solids,
liquid
324 Yam, cooked, broiled, drained, or baked
FRUIT
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
Apples, raw, with skin
Apples, raw, peeled
Apples, dried
Apples, stewed with added sugar
Apples, stewed without added sugar
Applesauce, canned, sweetened
Applesauce, canned, unsweetened
Apricots, raw
Apricots, canned, halves, fruit & liquids,
heavy syrup
Apricots, canned, halves, fruit & liquids,
juice pack
Apricots, dried, sulfured
Asian pears, raw
Avocados, raw, without skin & seed
Bananas, raw, whole
Blackberries, raw
Blackberries, canned, heavy syrup
Blueberries, raw
Blueberries, frozen, sweetened
Carambola (starfruit), raw
Cherries, sour, red, pitted, canned,
water pack
Cherries, sweet, raw, without pits & stems
Cherry pie filling, canned
Cranberries, dried, sweetened
Cranberry sauce, sweetened, canned
Currants, dried
Dates without pits, whole
Figs, dried
Fruit cocktail, canned, fruit & liquid,
heavy syrup
Fruit cocktail, canned, fruit & liquid,
juice pack
Grapefruit, raw without peel,membrane
& seeds, pink or red
Grapefruit, raw without peel,membrane
& seeds, white
Grapefruit, raw without peel,menbrane
& seeds, canned, light syrup
KS1700-001_v01
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
Grapes, seedless, raw
Kiwi fruit, raw, without skin
Lemons, raw, without skin
Lemon juice, raw
Lemon juice, canned or bottled,
unsweetened
Lime juice, raw
Lime juice, canned, unsweetened
Mandarin oranges, light syrup
Mangos, raw, without skin & seed, whole
Maraschino Cherries, canned, drained
Melon,Cantaloupe, wedge without rind
Melon,Honeydew, wedge without rind
Nectarines, raw
Oranges, raw, without peel & seeds
Olives, pickled, green
Olives, canned,ripe, black
Papayas, raw
Peaches, raw
Peaches, canned, heavy syrup
Peaches, canned, juice pack
Peaches, dried
Pears, raw
Pears, canned, heavy syrup
Pears, canned, juice pack
Pineapple, raw, diced
Pineapple, canned, heavy syrup,
crushed, chunks
Pineapple, canned, heavy syrup, slices
Pineapple, canned, juice pack,
crushed, sliced or chunks
Pineapple, canned, juice pack, slices
Pineapple juice, unsweetened, canned
Plantain, without peel, raw
Plums, raw
Prunes, dried, pitted, uncooked
Prunes, stewed, unsweetened, fruit
& liquid
Prune juice, canned or bottled
Raisins, seedless
Raspberries, raw
Raspberries, frozen, sweetened, thawed
Rhubarb, frozen, cooked with sugar
Strawberries, raw, large
Strawberries, raw, medium
Strawberries, frozen, sweetened,
sliced, thawed
Tangerines, raw, without peels & seeds
Watermelon, raw, wedge
MEATS AND POULTRY
Beef
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
Bottom round, cooked, lean & fat
Bottom round, cooked, lean
Braised or pot roast, lean & fat
Braised or pot roast, lean
Canned, corned
Eye of round, lean & fat
Eye of round, lean
Ground beef 83%, broiled
Ground beef 79%, broiled
Ground beef 73%, broiled
Jerky
Liver, fried, sliver
Roast, oven cooked, rib, lean & fat
Roast, oven cooked, rib, lean
Steak, sirloin, broiled, piece, lean & fat
416
417
418
419
420
Steak, sirloin, broiled, piece, lean
Steak, sirloin tip, broiled, lean
Steak, T-bone, broiled, lean
Steak, tenderloin, broiled, lean
Steak, porterhouse / short-loin, broiled,
lean
Lamb
421
422
423
424
425
Chops, cooked, lean & fat
Chops, cooked, lean
Loin broiled, lean & fat
Loin broiled, lean
Leg, roasted, lean & fat
Chicken
426 Broilers or fryers, meat & skin, fried,
batter
427 Broilers or fryers, meat & skin, fried,
flour
428 Broilers or fryers, meat & skin, roasted
429 Broilers or fryers, breast, meat only, fried
430 Broilers or fryers, breast, meat only,
roasted
431 Broilers or fryers, dark meat, meat
only, fried
432 Broilers or fryers, dark meat, meat
only, roasted
433 Broilers or fryers, drumstick, meat &
skin, fried, batter
434 Broilers or fryers, drumstick, meat &
skin, fried, flour
435 Chicken giblets, simmered
436 Broilers or fryers, light meat, meat
only, fried
437 Broilers or fryers, light meat, meat
only, roasted
438 Broilers or fryers, thigh, meat & skin,
fried, batter
439 Broilers or fryers, thigh, meat & skin,
fried, flour
440 Broilers or fryers, wing, meat & skin,
fried, batter
441 Broilers or fryers, wing, meat & skin,
fried, flour
442 Canned, meat only, with broth
443 Cornish game hens, meat & skin,
roasted
444 Liver, simmered
445 Roasting, light meat, meat only, roasted
Duck
446 Meat & skin, roasted
447 Meat only, roasted
448 Pekin, breast, meat & skin, boneless,
roasted
Goose
449 Meat & skin, roasted
450 Meat only, roasted
451 Pate de froe gras (goose liver pate)
Turkey
452
453
454
455
456
457
458
459
Breast, pre-basted, meat & skin, roasted
Dark meat, meat & skin, roasted
Gibblets, simmered
Ground, cooked
Light & dark meat, diced, seasoned
Light meat, meat & skin, roasted
Light meat, meat only, roasted
Patties, breaded or battered, fried
65
Pork
460
461
462
463
464
465
466
467
468
Bacon, cured, cooked
Bacon, Canadian, cured, cooked
Ham, canned
Ham, fresh, cooked, lean & fat
Ham, cured, lean & fat
Ham, leg, roasted piece, lean & fat
Rib roast, lean & fat
Ribs, lean & fat, cooked, backribs
Ribs, lean & fat, cooked, spareribs,
braised
469 Sausage, cooked, link
470 Sausage, cooked, patty
471 Tenderloin, broiled, lean
Veal
472 Cutlet, braised, lean & fat
473 Cutlet, breaded, cooked, lean & fat
Venison
474 Loin, cooked, broiled, lean
475 Top round, cooked, broiled, lean
Mixed and Deli Meats
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
Bologna, beef
Bologna, beef and pork
Bologna, turkey
Bratwurst, beef & pork, smoked
Bratwurst, pork, cooked
Braunschweiger (liver sausage, pork)
Chorizo, beef & pork
Dried beef, cured
Ham, cooked, regular
Ham, cooked, extra lean
Ham, honey, smoked, cooked
Hot dog / Frankfurter, beef
Hot dog / Frankfurter, beef & pork
Pastrami, beef, cured
Pepperoni, pork, beef
Salami, beef & pork, cooked
Salami, beef & pork, dry
Sausage, Polish & Kielbasa
Summer sausage, cervelat, beef & pork
Vienna sausage
Turkey, white, deli cut
FISH AND SEAFOOD
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
66
Bass, freshwater, cooked, dry heat
Bass, sea, cooked, dry heat
Catfish, breaded, fried
Clam, raw meat
Clam, breaded, fried
Clam, canned, drained solids
Cod, baked or broiled
Crab, Alaskan King, cooked
Crab meat, canned
Crab cake, egg, onion, margarine, fried
Eel, cooked, dry heat
Fish fillet, battered or breaded and fried
Fish stick & portion, breaded, frozen,
preheated
Flounder or Sole, baked or broiled
Haddock, baked or broiled
Halibut, baked or broiled
Herring, pickled
Lobster, steamed
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
Mackerel
Mussels, steamed
Ocean perch, cooked
Oyster, raw meat only
Oyster, breaded, fried
Pollock, baked or broiled
Rockfish, baked or broiled
Roughy, orange, baked or broiled
Salmon, baked or broiled
Salmon, canned (pink), solids & liquid
(incl bones)
Salmon, smoked (chinook)
Sardine, Atlantic, canned in oil, drained
solids (incl bones)
Scallop, cooked, breaded, fried
Scallop, steamed
Shrimp, breaded, fried
Shrimp, canned, drained solids
Swordfish, baked or broiled
Trout, baked or broiled
Tuna, baked or broiled
Tuna canned, drained solids, oil pack,
chunk light
Tuna canned, drained solids, water
pack, chunk light
Tuna canned, drained solids, water
pack, solid white
Tuna salad: light tuna in oil, pickle
relish, mayo type salad dressing
Walleye, Pike
BEANS, NUTS AND OTHER
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
Almonds, shelled
Black
Great Northern
Kidney, red
Lima, large
Pea, navy
Pinto
Baked beans, plain or vegetarian
Black eyed peas, dry, cooked
Black eyed peas, dry, canned, solids
& liquids
Kidney, red
Lima, large
White beans
Brazil nuts, shelled
Carob flour
Cashews, salted, dry roasted
Cashews, salted, oil roasted
Chestnuts, European, roasted, shelled
Chickpeas, dry cooked
Chickpeas, canned, solids & liquids
Coconut, raw, shredded, not packed
Coconut, raw, shredded, dried,
sweetened
Hazelnuts, chopped
Hummus, commercial
Lentils, dry, cooked
Macademia nuts, dry roasted, salted
Peanuts, dry roasted
Peanuts, oil roasted
Peanuts, dry roasted, salted
Peanuts, dry roasted, unsalted
Peanuts, oil roasted, salted
Peanut butter, regular, smooth
Peanut butter, regular, chunk
Peanut butter, reduced fat, smooth
573
574
575
576
577
578
579
Peas, split, dry, cooked
Pecan halves
Pine nuts, shelled
Pistachio nuts, dry roasted, salt, shelled
Pumpkin kernels, roasted, salt
Refried beans, canned
Sesame seeds
Soy products
580
581
582
583
584
585
586
587
588
Miso
Soybeans, dry cooked
Soy milk
Soy nuts, dry roasted
Tofu, firm
Tofu, soft
Sunflower seeds, dry roasted, salt
Tahini
Walnuts, English, chopped
Eggs
589
590
591
592
593
594
595
596
Raw, whole
Raw, white
Raw, yolk
Hard boiled, no shell
Poached with salt
Scrambled, margarine, whole milk, salt
Substitute, liquid
Omelet, plain
DAIRY
Cheese
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
Blue
Camembert
Cheddar or Colby
Cheddar or Colby, low fat
Cheese, cottage, large or small curd
Cheese, cottage, creamed with fruit
Cheese, cottage, low fat (2%)
Cheese, cottage, low fat (1%)
Cheese, cottage, nonfat
Cream cheese, regular
Cream cheese, low fat
Cream cheese, fat free
Cheese, Shredded
Feta
Gouda
Monterey
Mozzarella, whole milk
Muenster
Neufchatel
Parmesan
Provolone
Ricotta, whole milk
Ricotta, part skim milk
Romano
Swiss
American, regular
American, fat free
Swiss
Cream, sweet
625
626
627
628
Half and half
Light coffee
Whipping cream, unwhipped
Whipped topping (pressurized)
KS1700-001_v01
Cream, sour
629
630
631
632
Regular
Reduced fat
Fat free
Dill dip
Milk products derived, sweet
633
634
635
636
Powdered
Powdered with whole milk
Pressurized
Whipped topping, frozen
Frozen dessert
637
638
639
640
641
642
643
644
Yogurt, soft serve, chocolate
Yogurt, soft serve, vanilla
Ice cream, chocolate
Ice cream, chocolate, light
Ice cream, vanilla
Ice cream, vanilla, light
Ice cream, soft serve, vanilla
Sherbert
Milk
645
646
647
648
649
650
Whole (3.25%)
Reduced fat (2%)
Lowfat (1%)
Nonfat (skim)
Buttermilk
Soy milk
Canned milk
651
652
653
654
Condensed, sweetened
Evaporated, whole milk
Evaporated, skim milk
Dried, Buttermilk
Milk beverage
655
656
657
658
659
660
661
Chocolate commercial
Chocolate commercial, reduced fat
Chocolate commercial, low fat
Eggnog
Milk Shake, thick, chocolate
Milk Shake, thick, vanilla
Yogurt & Juice blend
Yogurt
662
663
664
665
666
667
Lowfat, fruit flavored
Lowfat, plain
Nonfat, fruit flavored
Nonfat, plain
Whole milk, plain
Nonfat milk, low cal sweetener, vanilla
or lemon
SWEETS / CAKES / CONFECTIONERY /
SNACKS
668 Angelfood
669 Boston Cream
670 Brownies, commercial, without icing,
regular
671 Brownies, commercial, without icing,
fat free
672 Brownies, dry mix, reduced calories
673 Cakes, dry mix, Angelfood
674 Cakes, dry mix, yellow, light, water,
egg whites, no frosting
KS1700-001_v01
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
Cheesecake
Chocolate with chocolate frosting
Coffee cake, crumb
Danish pastry, cream cheese
Danish pastry, fruit
Doughnut, cake
Doughnut, yeast leavened, glazed
Fruitcake
Pound, Butter
Pound, fat free
Snack Cake, Chocolate, crème filled,
frosting
686 Snack Cake, Chocolate, frosting, low fat
687 Snack Cake, Yellow, with chocolate
frosting
Candy
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
Gummy bears
Hard candy
Jelly beans
Marshmallows, miniature
Marshmallows, regular
M&M's, peanut (M&M Mars)
M&M's, plain (M&M Mars)
Milky way (M&M Mars)
Reese's Peanut butter cup (Hershey)
Snickers bar (M&M Mars)
Caramel, plain
Caramel, chocolate flavored roll
Chocolate
700 Chocolate, milk, plain
701 Chocolate, milk, with almonds
702 Chocolate, milk, with peanuts,
Mr. Goodbar
703 Chocolate chips, milk
704 Chocolate chips, semi sweet
705 Chocolate chips, white
706 Chocolate coated, peanuts
707 Chocolate coated, raisins
708 Special dark, sweet chocolate
(Hershey)
Cookies
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
Butter, commercial
Chocolate chip, commercial, regular
Chocolate chip, commercial, reduced fat
Chocolate chip, commercial,
refrigerated dough
Fig Bar
Oatmeal, Regular, large
Oatmeal, Soft type
Oatmeal, Fat free
Peanut butter, commercial
Peanut butter, recipe with margarine
Chocolate with cream filling
Shortbread, commercial, plain
Sugar, commercial
Sugar, refrigerated dough
Sugar, recipe, margarine
Vanilla wafer, low fat
Crackers
725
726
727
728
Cheese
Graham, plain
Graham, crushed
Melba toast, plain
729
730
731
732
733
734
Rye wafer, whole grain, plain
Saltine, square
Standard cracker, bite sized
Standard cracker, round
Wheat thins
Whole wheat
Puddings
735 Dry mix & 2% milk, chocolate, instant
736 Dry mix & 2% milk, chocolate, regular,
cooked
737 Dry mix & 2% milk, vanilla, instant
738 Dry mix & 2% milk, vanilla, regular,
cooked
739 Ready to eat, regular, chocolate
740 Ready to eat, regular, rice
741 Ready to eat, regular, tapioca
742 Ready to eat, regular, vanilla
743 Ready to eat, fat free, chocolate
744 Ready to eat, fat free, tapioca
745 Ready to eat, fat free, vanilla
Snacks and chips
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
Chex Mix
Corn chips, plain
Popcorn, air popped, unsalted
Popcorn, oil popped, salted
Popcorn, caramel, peanuts
Popcorn, cheese flavor
Potato chips, plain, salted
Potato chips,sour cream & onion
Potato chips, reduced fat
Potato chips, fat free
Pretzels, stick
Pretzels, twisted
Rice krispies treat, square
Tortilla chips, plain, regular
Tortilla chips, low fat, baked
Tortilla chips, nacho, regular
Tortilla chips, nacho, light, reduced fat
Sugar
763
764
765
766
Brown, packed
Brown, unpacked
White, granulated
White, powdered, unsifted
Syrup
767
768
769
770
771
Thin, chocolate flavored
Chocolate flavored, fudge type
Corn, light
Maple
Molasses
Others
772
773
774
775
776
777
778
Frosting, ready to eat, chocolate
Frosting, ready to eat, vanilla
Frozen, fruit & juice bar
Ice pop
Italian ice, Restaurant prepared
Gelatin, dessert powder & water, regular
Gelatin, dessert powder & water,
reduced calorie
779 Honey
780 Jams & Preserves
781 Jellies
67
MIXED
Butter
782 Salted
783 Unsalted
784 Lard
Margarine
785
786
787
788
789
790
Canola
Corn
Olive
Peanut
Safflower
Sesame
Soybean, hydrogenated
Sunflower
843
844
845
846
847
848
Biscuit with egg & sausage
French toast with butter
Hash brown potatoes
Pancakes, butter & syrup
Burrito, beans & cheese
Burrito, beans & meat
Cheeseburger
Blue cheese, regular
Blue cheese, light
Caesar; regular
Caesar; light
Coleslaw dressing
French, regular
French, light
Italian, regular
Italian, light
Mayonaise, regular
Mayonaise, light (cholesterol free)
Mayonaise, fat free
Ranch, regular
Ranch, light
Ranch, fat free
Russian, regular
Russian,low cal
Thousand Island, regular
Thousand Island, light
Others
818 Alfredo egg noodles in a creamy
sauce, dry mix
819 Beef macaroni, frozen, Healthy choice
820 Beef ravioli in tomato & meat sauce,
canned
821 Beef stew, canned
822 Chicken pot pie, frozen
823 Chili con carne with beans, canned
824 Corn dog, frozen
825 Ham'n cheese stuffed sandwich, frozen
826 Lasagna with meat & sauce
827 Lasagna, vegatable
828 Macaroni & cheese, canned with corn oil
829 Mozzarella cheese sticks
830 Meatless burger patty, frozen,
Morningstar farms
831 Mexican rice, side dish, dry
832 Pork and beans with tomato sauce,
canned
68
Breakfast items
837
838
839
840
841
842
Salad dressings
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
FAST FOODS
Regular (80% fat), hard
Regular (80% fat), soft
Spread (60% fat), hard
Spread (60% fat), soft
Spread (40%)
Butter blend
Oils
791
792
793
794
795
796
797
798
833 Salisbury steak entrée, frozen
834 Spaghetti bolognese, frozen, Healthy
Choice
835 Spinach souffle, home-prepared
836 Tortellini, pasta with cheese filling, frozen
Double patty, vegetables and dressing
Single patty
Double patty
Double patty, 3-piece bun
Single bun
Single patty,with mayo type dressing
& vegetables
Others
849 Chicken fillet (breaded & fried)
sandwich, plain
850 Chicken pieces, boneless (breaded &
fried), plain
851 Chili con carne
852 Coleslaw
853 Ice milk, vanilla, soft, cone
854 Sundae, hot fudge
855 Fish sandwich, tartar sauce, cheese
856 French fries
Hamburger
857
858
859
860
Double patty
Single patty
Double patty
Single patty
Others
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
Hot dog, plain
Hot dog, chili
Mashed potatoes
Onion rings, breaded, fried
Pizza, cheese
Pizza, pepperoni
Salad, chicken, no dressing
Shake, chocolate
Shake, vanilla
Shrimp, breaded, fried
Sub sandwich, oil & vinegar, cheese,
salami, ham, vegetable
872 Sub sandwich, roast beef, mayo,
vegetable
873 Sub sandwich, tuna salad, mayo, lettuce
874 Taco, beef
SOUPS
Soups canned, condensed, prepared
with milk
875 Broccoli-cheese
876 Cheddar Cheese
877 Clam chowder, New England
878
879
880
881
Cream of Celery
Cream of Chicken
Cream of Mushroom
Tomato
Canned, condensed, prepared with
water
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
Beef broth, bouillon
Beef noodle
Chicken noodle
Clam chowder, Manhattan
Cream of chicken
Cream of Mushroom
Minestrone
Pea, green
Tomato
Vegetable beef
Vegetarian Vegetable
Canned, ready to serve, chunky
893 Chicken noodle
894 Chicken, vegetable
895 Vegetable, beef
Canned, ready to serve, low fat,
reduced sodium
896
897
898
899
900
901
902
Chicken broth
Chicken noodle
Chicken, rice, vegetable
Clam chowder, New England
Lentil
Minestrone
Vegetable
Concentrated to cook
903 Beef bouillon
904 Onion
905 Ramen noodle, chicken flavor
Concentrated to cook with the water
906 Chicken noodle
907 Onion
Homemade boiled
908 Beef
909 Chicken
910 Fish
Ready to serve sauces
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
Barbecue
Cheese
Enchilada sauce
Nacho cheese
Salsa
Soy
Spaghetti/ Marinara/ Pasta
Sweet 'n sour
Teriyaki
Worcestershire
Gravies, canned
921
922
923
924
Beef
Chicken
Mushroom
Turkey
KS1700-001_v01
MISCELENEAOUS
925 Bacon bits
926 Baking powder; sodium aluminium
sulfate
927 Baking powder; straight phosphate
928 Baking powder; low sodium
929 Baking soda
930 Ketchup
931 Celery seed
932 Chili powder
933 Chocolate, unsweetened, baking, solid
934 Chocolate, unsweetened, baking, liquid
935 Cinnamon
936 Cocoa powder, unsweetened
937 Cream of Tartar
938 Curry powder
939 Garlic powder
940 Horseradish, prepared
941 French fried onions
942 Mustard, prepared, yellow
943 Nutella
944 Onion powder
945 Paprika
946 Parsley, dried
947 Pepper, black
948 Vanilla extract
949 Vinegar, cider
950 Vinegar, distilled
951 Yeast, dry, active'
952 Yeast, compressed
BEVERAGES
Alcoholic
953 Beer, regular
954 Beer, light
955 Gin, rum, shooters, tequila, vodka,
whisky (80 proof)
956 Liqueur (53 proof)
957 Wine, red
958 Wine, rose/blush
959 Wine, white
Grapefruit juice
976
977
978
979
980
Raw, pink
Raw, white
Raw, canned, unsweetened
Raw, canned, sweetened
Raw, frozen, concentrate,
unsweetened, undiluted
981 Raw, frozen, concentrate,
unsweetened, diluted
Grape juice
982 Canned or bottled
983 Frozen concentrate, sweetened,
undiluted
984 Frozen concentrate, sweetened, diluted
Orange juice
985
986
987
988
989
Raw, all varieties
Canned, unsweetened
Chilled
Undiluted
Diluted
Fruit drinks
990 Cranberry juice cocktail
991 Fruit punch drink
992 Grape drink
Lemonade
993 Frozen concentrate prepared
994 Powder, prepared regular with water
Tea
995
996
997
998
999
Black
Herb
Instant, powder, prepared, unsweetened
Sweetened, lemon flavor
Sweetened with sweetener, lemon flavor
Carbonated
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
Cola
Cola, diet
Ginger ale
Grape soda
Lemon Lime soda
Lemon Lime soda, diet
Citrus soda, with caffeine
Orange soda
Root beer soda
Chocolate powder mix
Coffee
970 Brewed
971 Espresso
972 Instant prepared
Juice
973 Apple juice, bottled or canned
974 Apple juice, frozen, concentrate,
undiluted
975 Apple juice, frozen, concentrate, diluted
KS1700-001_v01
69
KS1700-001_v01
KS1700-001_v01
KS1700-001_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising