Zelmer ZKS15500 (KS1500) User manual

Zelmer ZKS15500 (KS1500) User manual
ZKS15500
KS1550/KS1500
WAGA KUCHENNA
кухонные весы
/ kitchen scales
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WAGA KUCHENNA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2–4
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
5–7
SK NÁVOD NA OBSLUHU
КУХНЕНСКА ВЕЗНА
20–22
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
KUCHYNSKÁ VÁHA
8–10
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
КУХОННІ ВАГИ
23–25
EN USER MANUAL
11–13
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CÂNTAR DE BUCATARIE
17–19
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
KUCHYNSKÁ VÁHA
KONYHAI MÉRLEG
КУХОННЫЕ ВЕСЫ
14–16
KITCHEN SCALES
26–28
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia.
Budowa wagi
1
2
3
4
5
6
Elektroniczny wyświetlacz
Przycisk zmiany jednostek wagi
Przycisk włącz/wyłącz \ zerowanie wagi (tara)
Gumowe stopki
Metalowa płyta ważąca
Schowek na baterie
Wskazówki dotyczące użytkowania wagi
5
Nie uderzać
Nie używać ani nie
przechowywać w wilgotnym
środowisku
Nie zanurzać w wodzie
1
2
Dane techniczne
3
6
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dokładność pomiarowa wagi: ±1 g.
Zakres tolerancji: 2 g – 5000 g.
Bateria: 2 x CR2032.
Waga kuchenna spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
4
4
2
KS1500-001_v04
Obsługa i działanie wagi
Opis funkcji
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
WAŻENIE
1 Rozpakuj wagę z opakowania.
2 Wyciągnij zabezpieczenie baterii (patrz „Wymiana
baterii”).
1 Naciśnij przycisk
(3), aby włączyć urządzenie.
2 Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się symbol „ ”.
3 Ustaw wymaganą jednostkę wagi (patrz „Wybór jednostki
wagi”).
4 Połóż ważone produkty na metalowej płycie ważącej (nie
przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej wagi 5000 g).
SPOSÓB UŻYCIA
1 Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni. Nie używaj urządzenia na dywanie, ani na elastycznych powierzchniach.
2 Dotknij przycisk
(3), aby włączyć urządzenie.
3 Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się symbol „ ”.
4 Ustaw wymaganą jednostkę wagi (patrz „Wybór jednostki
wagi”).
5 Po zakończeniu ważenia, wyłącz wagę dotykając i przy(3).
trzymując przez około 2 sekundy przycisk
WSKAŹNIKI OSTRZEGAWCZE
Wymień baterię – na wyświetlaczu pojawi się symbol „
Waga wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.
”.
ZEROWANIE WAGI – TARA
Gdy urządzenie jest włączone, a na wyświetlaczu widnieje
symbol „ ”. Postaw talerz, miskę lub inny pojemnik na wadze
i dotknij przycisk
(3), aby wyzerować wagę.
Wskaźnik przeciążenia – na wyświetlaczu pojawi się sym”. Zdejmij ważony produkt, aby zapobiec uszkobol „
dzeniu wagi.
Podczas ważenia przestrzegaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia urządzenia
wynoszącego 5000 g (5 kg).
WYŚWIETLACZ – OZNACZENIA SYMBOLI
Symbol „TARE” wyświetli się jedynie gdy waga
pojemnika przekracza 600 g.
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Urządzenie wyłączy się automatycznie jeśli przez około 60
sekund nie będzie wykonywana żadna operacja.
W celu zmaksymalizowania czasu pracy na
baterii, zaleca się, aby wyłączać wagę po
zakończeniu pracy.
WYBÓR JEDNOSTKI WAGI
– – wartość ujemna
TARE – zerowanie wagi (tara)
lb oz – funty uncje
fl.oz. – uncje
g – gramy
ml – mililitry
Urządzenie posiada funkcję wyboru jednostki wagi.
Aby zmienić jednostkę dotykaj przycisku zmiany jednostek
wagi
(2) do momentu wyświetlenia wymaganej jednostki wagi.
Symbol „–” wyświetli się podczas używania
funkcji tara i po zdjęciu wyzerowanego pojemnika lub innego produktu.
KS1500-001_v04
3
WYMIANA BATERII
Schowek na baterie znajduje się na spodniej stronie wagi.
Przed pierwszym użyciem, otwórz schowek i wyciągnij
zabezpieczenie baterii.
1 Aby wymienić baterie, otwórz pokrywkę schowka na
baterie (6) i wyjmij zużyte baterie.
2 Włóż dwie baterie CR2032 na miejsce zużytych. Zwróć
uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości baterii.
3 Zamknij pokrywkę schowka na baterie.
Czyszczenie i konserwacja
Czyść wagę lekko zwilżoną szmatką. Nie zanurzaj wagi
w wodzie, ani nie używaj żrących środków chemicznych.
Wszystkie plastikowe części powinny być od razu czyszczone po zabrudzeniu tłuszczem, przyprawami, octem oraz
żywnością o intensywnym smaku/kolorze. Unikaj kontaktu
wagi z kwaśnymi sokami z owoców cytrusowych.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami
gospodarstwa domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych
należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka
na baterie.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
4
KS1500-001_v04
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
použít i během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro používání váhy
Vyvarujte se úderu
Popis váhy
1
2
3
4
5
6
Elektronický displej
Tlačítko pro nastavení jednotek vážení
Tlačítko zapni/vypni \ vynulování displeje (tare)
Gumové podložky
Kovová vážící plocha
Prostor na baterie
5
Nepoužívejte ani
neuchovávejte ve vlhkém
prostředí
Neponořujte do vody
1
2
Technické údaje
3
6
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku
výrobku.
Přesnost vážení: ±1 g.
Rozsah tolerance: 2 g – 5000 g.
Baterie: 2 x CR2032.
Kuchyňská váha splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič je shodný s požadovanými direktívami:
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen znakem CE na typovém štítku.
CE prohlášení o shodě se nachází na stránkách
www.zelmer.com.
4
4
KS1500-001_v04
5
Obsluha a použití váhy
Popis funkcí
VÁŽENÍ
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1 Vyjměte váhu z obalů.
2 Vyjměte zabezpečení baterií (viz „Výměna baterií”).
ZPŮSOB POUŽITÍ
1 Postavte váhu na tvrdém a plochém povrchu. Nepoužívejte váhu na koberci ani na jiných elestických plochách.
2 Stiskněte tlačítko
(3), pro zapnutí váhy.
3 Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí symbol „ ”.
4 Nastavte požadovanou jednotku váhy (viz. „Volba jednotky váhy”).
5 Po ukončení vážení vypněte váhu stisknutím a přidrže(3).
ním cca 2 sekundy tlačítka
VYNULOVÁNÍ VÁHY – TARE
VÝSTRAŽNÉ INDIKÁTORY
Vyměňte baterii – na displeji se zobrazí symbol „
se automaticky vypne po několika sekundách.
1 Stiskněte tlačítko
(3) pro zapnutí váhy.
2 Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí symbol „ ”.
3 Nastavte požadovanou jednotku váhy (viz „Volba jednotky váhy”).
4 Položte vážené produkty na kovové vážící ploše (nepřekračujte maximální dovolenou hmotnost 5000 g).
”. Váha
Indikátor přetížení – na displeji se zobrazí symbol „
Sejměte vážený produkt, aby nedošlo k poškození váhy.
”.
Kdy je váha zapnutá, na displeji je zobrazen symbol „ ”.
Postavte talíř, misku nebo jinou nádobu na váhu a stiskněte
tlačítko
(3) za účelem vynulování displeje.
Během vážení dodržujte maximální dovolenou
zátěž váhy, která vynáší 5000 g (5 kg).
DISPLEJ – OZNAČENÍ SYMBOLŮ
Symbol „TARE” se zobrazí pouze ve chvíli, kdy
váha nádoby překročí 600 g.
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Váha se automaticky vypne, jestliže do 60 sekund nebude
provedena žádná operace.
– – hodnota záporná
TARE – vynulování displeje (tare)
lb oz – libry unce
fl.oz. – unce
g – gramy
ml – mililitry
Za účelem maximálního využití baterií, doporučujeme vypínat váhu po každém použití.
VOLBA VÁHOVÉ JEDNOTKY
Váha má funkci volby váhové jednotky.
Za účelem změny jednotky opakovaně stiskněte tlačítko
pro změnu jednotky váhy
(2), dokud se na displeji
nezobrazí požadovaná jednotka váhy.
Symbol „–” zobrazí se během používání funkce
tare a po sejmutí vynulované nádoby nebo
jiného produktu.
6
KS1500-001_v04
VÝMĚNA BATERIE
Prostor pro baterie se nachází ve spodní části váhy. Před
prvním použitím otevřete kryt a vyjměte zabezpečení baterií.
1 Za účelem vyjmutí baterií otevřete kryt prostoru na baterie (6) a vyjměte vybité baterie.
2 Vložte dvě baterie CR2032 na místo těch vybitých.
Dbejte na správnou polaritu baterií.
3 Uzavřete kryt prostoru na baterie.
Čištění a údržba
Váhu čistěte pouze navlhčeným hadříkem. Neponořujte váhu
do vody, ani nepoužívejte žíravé chemické prostředky.
Všechny plastové díly by měly být vyčištěny ihned po znečištění tukem, kořením, octem a potravinami s intenzivní
chutí/barvou. Vyvarujte se kontaktu váhy s kyselými šťávami
z citrusových plodů.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí.
Nevyhazujte je spolu s ostatním opadem z domácnosti,
ale odevzdejte je na sběrném místě. Před likvidací nebo
odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin,
vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
KS1500-001_v04
7
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Návod na obsluhu osobnej váhy
Vyhnite sa nárazom váhy
o podlahu
alebo iné predmety
Konštrukcia váhy
1
2
3
4
5
6
Elektronický displej
Tlačidlo pre zmenu jednotiek váhy
Tlačidlo zapni/vypni \ vynulovanie hmotnosti (tára)
Gumové nožičky
Kovová doska váhy
Úložný priestor na batérie
5
Nepoužívajte a neskladujte
váhu vo vlhkom prostredí
Váhu neponárajte do vody
1
2
Technické údaje
3
6
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku
výrobku.
Presnosť váženia váhy: ±1 g.
Rozsah tolerancie: 2 g – 5000 g.
Typ batérie: 2 x CR2032.
Kuchynská váha vyhovuje požiadavkam platných noriem.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
–– Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC)
– 2004/108/EC.
Výrobok je na typovom štítku označený značkou CE.
Prehlásenie o zhode CE sa nachádza na stránkach
www.zelmer.com.
4
4
8
KS1500-001_v04
Obsluha a práca s váhou
Opis funkcií
PRED PRVÝM POUŽITÍM
VÁŽENIE
1 Váhu vyberte z balenia.
2 Odoberte kryt priestoru pre batérie (pozri „Výmena
batérií”).
1 Stlačte tlačidlo
(3), pomocou ktorého uvediete
spotrebič do činnosti.
2 Počkajte, pokiaľ sa na displeji zobrazí symbol „ ”.
3 Nastavte požadovanú jednotku váhy (pozri „Voľba jednotiek merania váhy”).
4 Vážené produkty umiestnite na na kovovú dosku s hmotnosťou (dbajte na prekročenie maximálnej prípustnej hmotnosti 5000 g).
NÁVOD NA POUŽITIE
1 Váhu položte na pevnom a rovnom povrchu. Nepoužívajte váhu, ak je položená na koberci alebo na iných mäkkých materiáloch.
2 Stlačte tlačidlo
(3), čím zariadenie uvediete do
chodu.
3 Počkajte kým sa na displeji nezobrazí symbol „ ”.
4 Nastavte požadovanú jednotku váhy (pozri „Voľba jednotiek merania váhy”).
5 Po zvážení, vypnite váhu stlačením tlačidla po dobu pri(3).
bližne 2 sekúnd
VÝSTRAŽNÉ POKYNY
Vymeňte batérie – na displeji sa zobrazí symbol „ ”. Váha
sa automaticky vypne po uplynutí niekoľkých sekúnd.
VYNULOVANIE VÁHY – TÁRA
Keď je spotrebič zapnutý, na displeji sa zobrazí symbol „ ”.
Tanier, misku alebo inú nádobu umiestnite na váhu a stlačte
tlačidlo
(3), aby ste vynulovali údaje na váhe.
Indikátor prílišného zaťaženia – na displeji sa zobrazí
”. Odoberte vážený predmet, aby ste sa vyhli
symbol „
poškodeniu váhy.
Počas váženia dbajte na zachovanie maximálneho prípustného zaťaženia váhy, ktoré predstavuje hodnotu 5000 g (5 kg).
SVETELNÝ INDIKÁTOR – ZOBRAZOVANIE SYMBOLOV
Symbol „TARE” sa zobrazí, iba ak hmotnosť
nádoby je väčšia ako 600 g.
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
Spotrebič sa automaticky vypne v prípade, ak po dobu približne 60 sekúnd na váhe nevykonáte žiadnu činnosť.
S cieľom predĺžiť výdrž batérie, sa odporúča
vypnúť váhu po ukončení jej použitia.
VOĽBA JEDNOTKY MERANIA VÁHY
– – záporná hodnota
TARE – vynulovanie váhy (tára)
lb oz – libry, uncie
fl.oz. – uncíe
g – gramy
ml – mililitre
Spotrebič je vybavený funkciou pre výber jednotky merania
váhy.
Ak chcete zmeniť mernú jednotku váženia stlačte tlačidlo pre
nastavenie jednotky váženia
(2) kým sa na displeji
nezobrazí požadovaná jednotka.
Symbol „–” zobrazí pri použití funkcie tára a po
odobratí vynulovanej nádoby alebo iného predmetu.
KS1500-001_v04
9
VÝMENA BATÉRIÍ
Priestor na batérie sa nachádza v spodnej časti váhy. Pred
prvým použitím váhy, otvorte priestor pre batérie a vytiahnite
zabezpečovací prvok.
1 Pre výmenu batérií, otvorte kryt priestoru pre batérie (6)
a vyberte z neho opotrebované články.
2 Na miesto opotrebovaných vložte dve batérie CR2032.
Dbajte na dodržanie správneho smerovania pólov batérií.
3 Nasaďte kryt priestoru pre batérie.
Čistenie a údržba
Váhu čisťte pomocou jemne navlhčenej utierky. Váhu neponárajte do vody a nepoužívajte na jej čistenie žiadne chemické prostriedky
Všetky plastové diely by sa mali čistiť ihneď po znečistení
tukom, koreninami, ocotom alebo potravinami s výraznou
chuťou / sfarbením. Vyhnite sa kontaktu kyslými nápojov
z citrusových plodov s váhou.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné
prostredie. Ne­smú sa vyhadzovať z iným
odpadom z domácnosti, odo­vzdajte ich do
zberne surovín. Pred vyhodením alebo odo­
vzdaním spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby ste vybrali batérie z priestoru na
batérie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
10
KS1500-001_v04
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Útmutatások a mérleg használatához
Ne üsse meg
A mérleg felépítése
1 Elektronikus kijelző
2 Súly mértékegység váltó nyomógomb
3 Bekapcsolás/kikapcsolás \ a mérleg nullázása (tára)
nyomógomb
4 Gumi talpak
5 Fém mérleg lemez
6 Elemtartó rekesz
5
Ne használja, és ne tárolja
nedves környezetben
Ne merítse vízbe
1
2
Műszaki adatok
A műszaki adatok a termék adattábláján vannak megadva.
A mérleg mérési pontossága: ±1 g.
Mérési tartomány: 2 g – 5000 g.
Telep: 2 x CR2032.
A konyhai mérleg megfelel a hatályos szabványoknak.
A berendezés eleget tesz a következő direktíváknak:
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék CE jelzéssel van jelölve az adattáblán.
A CE megfelelőségi nyilatkozat a weboldalon található
www.zelmer.com.
3
6
4
4
KS1500-001_v04
11
A mérleg kezelése és működése
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1 Csomagolja ki a mérleget.
2 Húzza ki az elemvédőt (lásd „Az elem cseréje”).
A HASZNÁLAT MÓDJA
1 Állítsa a mérleget kemény és lapos felületre. Ne használja a berendezést szőnyegen, sem hajlékony felületeken.
2 A készülék bekapcsolásához érintse meg a
gombot (3).
3 Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a „ ” jel.
4 Állítsa be a kívánt mértékegységet (lásd „A mérlegelés
mértékegységének kiválasztása”).
5 A mérlegelés befejezése után a
gombot (3) megnyomva, és körülbelül 2 másodpercig benyomva tartva, kapcsolja ki a mérleget.
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Cserélje ki az elemet – a kijelzőn megjelenik a „ ” szimbólum. A mérleg néhány másodperc után automatikusan
kikapcsol.
” szimbólum jeleTúlterhelés jelzése – a kijelzőn az „
nik meg. Vegye le a mért terméket, hogy megelőzze a mérleg meghibásodását.
Mérés közben tartsa be a berendezés megengedett maximális terhelését, ami 5000 g (5 kg).
KIJELZŐ – A JELEK JELENTÉSE
A funkciók leírása
MÉRLEGELÉS
1 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
gombot (3).
2 Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a „ ” jel.
3 Állítsa be a kívánt mértékegységet (lásd „A mérlegelés
mértékegységének kiválasztása”).
4 Helyezze a mérlegelendő terméket a mérleg fém lapjára
(ne lépje túl a maximálisan megengedett 5000 g-os súlyt).
A MÉRLEG NULLÁZÁSA – TÁRÁZÁS
Amikor a készülék ki van kapcsolva, a kijelzőn a „ ” jel látszik. Állítsa a tányért, tálat vagy más edényt a mérlegre, és
a mérleg kinullázásához érintse meg a
gombot (3).
A „TÁRA” jel kizárólag csak akkor jelenik meg,
ha az edény súlya meghaladja a 600 g-ot.
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
A készülék automatikusan kikapcsol, ha körülbelül 60
másodpercig nem végeznek semmilyen műveletet rajta.
Az elem üzemidejének maximalizálása érdekében ajánlott a munka végeztével kikapcsolni
a mérleget.
– – negatív érték
TARE – a mérleg nullázása (tárázás)
lb oz – font uncia
fl.oz. – uncia
g – gramm
ml – milliliter
A SÚLY MÉRTÉKEGYSÉGENEK KIVÁLASZTÁSA
A berendezés rendelkezik egy funkcióval a súlymérés egységének kiválasztására.
Az egység módosításához érintse meg a súly mértékegységet módosító
gombot (2) mindaddig, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a kívánt mértékegység.
A „–” jel a tárázás funkció használatakor és
a kinullázott edény vagy más termék levétele
után jelenik meg.
12
KS1500-001_v04
ELEMCSERE
Az elemtartó rekesz a mérleg alsó felén található. Használatbavétel előtt nyissa ki az elemtartót, és húzza ki belőle az
elemvédőt.
1 Ha elemet kíván cserélni, nyissa ki az elemtartó fedelét
(6), és vegye ki a kimerült elemeket.
2 A kimerültek helyére tegyen be két CR2032 elemet.
Ügyeljen az elem megfelelő polaritásának betartására.
3 Zárja le az elemtartó fedelét.
Tisztítás és karbantartás
A mérleget enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne merítse
a mérleget vízbe, és ne használjon semmilyen vegyszert.
A műanyag alkatrészeket azonnal meg kell tisztítani, ha zsírral, fűszerekkel, ecettel vagy intenzív ízű/illatú élelmiszerrel
szennyeződnek. Ne engedje, hogy a mérlegre citrusfélék
savas leve kerüljön.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez.
Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad őket más háztartási
hulladékkal együtt kidobni, hanem le kell őket
adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása
vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása
előtt ne felejtse kivenni az elemtartóból az elemeket.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja
le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok
találhatók.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
KS1500-001_v04
13
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii cu privire la folosirea cântarului
Construcţia cântarului
1 Display electronic
2 Butonul de schimbare a unităţilor de greutate
3 Butonul pornit/oprit \ aducerea la zero a cântarului (tara)
4 Picioruşe de cauciuc
5 Placă de metal folosită pentru cântărire
6 Lăcaş pentru baterii
5
Nu îl loviţi
Nu îl folosiţi şi nu îl depozitaţi
în mediu umed
Nu îl scufundaţi în apă
1
2
Date tehnice
3
6
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Exactitatea de măsurare a greutăţii: ±1 g.
Intervalul de toleranţă: 2 g – 5000 g.
Bateria: 2 x CR2032.
Cântarul electronic de bucătărie îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Dispozitivul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produs marcat cu simbolul CE pe plăcuţa de fabricaţie.
Declaraţia de conformitate CE o veţă găsi pe site-ul
www.zelmer.com.
4
4
14
KS1500-001_v04
Deservirea şi funcţionarea cântarului
Descrierea funcţiei
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
IMPORTANT
1 Scoateţi cântarul din ambalaj.
2 Scoateţi elementul de protecţie al bateriei (vezi „Înlocuirea bateriei”).
1 Apăsaţi butonul
(3), pentru a opri dispozitivul.
2 Aşteptaţi până ce pe display va apare simbolul „ ”.
3 Setaţi unitatea de greutate dorită (vezi „Selectarea unităţii de greutate”).
4 Amplasaţi produsele care vor fi cântărite pe plita metalică folosită pentru cântărire (nu depăşiţi greutatea admisă
de 5000 g).
MOD DE UTILIZARE
1 Amplasaţi cântarul pe o suprafaţă tare şi plată. Nu folosiţi
dispozitivul pe covor şi nici pe late suprafeţe flexibile.
2 Atingeţi butonul
(3), pentru a porni dispozitivul.
3 Aşteptaţi până ce pe display va apare simbolul „ ”.
4 Setaţi unitatea de greutate (vezi „Selectarea unităţii de
greutate”).
5 După ce procesul de cântărire a luat sfârşit, opriţi cântarul prin atingerea pentru o perioadă de circa 2 secunde
(3).
a butonului
INDICATORI DE ATENŢIONARE
Schimbaţi bateria – pe display va apare simbolul „
Cântarul se va opri automat după câteva secunde.
”.
Indicatorul de supraîncărcare – pe display va apare sim-
ADUCEREA CÂNTARULUI LA ZERO – TARA
Atunci când dispozitivul este pornit şi pe display apare simbolul „ ”. Amplasaţi pe cântar farfuria, castronul sau orice alt
recipient şi atingeţi butonul
(3), pentru a aduce cântarul la zero.
”. Daţi la o parte produsul cântărit pentru a prebolul „
veni deteriorarea cântarului.
În timpul cântăririi respectaţi sarcina maximală
admisă pentru acest dispozitiv, care este de
5000 g (5 kg).
DISPLAY – SEMNELE SIMBOLURILOR
Simbolul „TARE” va fi redat numai în cazul în
care greutatea recipientului depăşeşte 600 g.
OPRIRE AUTOMATĂ
Dispozitivul se va opri automat dacă timp de circa 60
secunde nu va fi realizată nici o operaţiune.
Pentru a prelungi perioada de funcţionare
a bateriilor, se recomandă, ca după folosirea
cântarului acesta să fie oprit.
– – valoare negativă
TARE – aducerea cântarului la zero (tara)
lb oz – funţi uncii
fl.oz. – uncii
g – grame
ml – mililitri
SELECTAREA UNITĂŢII CÂNTARULUI
Dispozitivul posedă funcţia de selectare a unităţii cântarului.
Pentru a schimba unitatea cântarului atingeţi butonul de
modificare a unităţilor cântarului
(2) până în momentul în care va fi redată unitatea de greutate dorită.
Simbolul „–” va apare pe display în momentul
în care va fi folosită funcţia tara şi după ce de
pe cântar a fost dat la o parte recipientul sau
orice alt produs.
KS1500-001_v04
15
ÎNLOCUIREA BATERIEI
Lăcaşul pentru baterii se află pe partea inferioară a cântarului. Înainte de prima folosire, deschideţi lăcaşul respectiv şi
scoateţi elementul de siguranţă.
1 Pentru a înlocui bateria, deschideţi capacul lăcaşului
pentru baterii (6) şi scoateţi bateriile uzate.
2 Introduceţi două baterii CR2032 în locul celor uzate.
Acordaţi atenţie polarităţii corecte a bateriilor.
3 Închideţi la loc capacul lăcaşului pentru baterii.
Curăţare şi întreţinere
Cântarul poate fi curăţat cu ajutorul unei cârpe uşor umezite.
Nu scufundaţi cântarul în apă şi nu folosiţi substanţe chimice
corodante.
Toate componentele din plastic ar trebui să fie curăţate imediat după ce acestea au fost murdărite cu grăsime, condimente, oţet sau produse alimentare cu o aroma intensa /
culoare intensă. Evitaţi contactul cântarului cu sucuri din
fructe citrice.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la
un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase
plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu le aruncaţi împreună cu deşeurile comunale. Predaţi-le la un centru de colectare. Înainte de a arunca aparatul
sau înainte de a-l preda la un centru de colectare trebuie să
scoateţi bateriile din compartiment.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
16
KS1500-001_v04
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
использования.
Указания по эксплуатации весов
Строение весов
1 Электронное табло
2 Кнопка смены единиц весов
3 Кнопка включения/выключения \ обнуление весов
(тара)
4 Резиновые стопы
5 Металлическая весовая плита
6 Хранилище для батареи
5
Не ударять
Не использовать и не
хранить во влажной среде
Не погружать в воде
1
2
Технические параметры
3
6
Технические параметры поданы на информационном
табло изделия.
Точность измерения весов: ±1 г.
Границы измерения: 2 г – 5000 г.
Батарея: 2 x CR2032.
Кухонные весы выполняют требования действующих
норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Электромагнитная совместимость (EMC)
– 2004/108/EC.
Изделие обозначено знаком CE на информационном
табло.
4
4
KS1500-001_v04
17
Обслуживание и действие весов
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1 Раскройте весы из упаковки.
2 Выньте обеспечение батареи (см. «Замена батареи»).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1 Поставьте весы на твердой и плоской поверхности.
Не используйте прибор на ковре или других прогибающихся поверхностях.
2 Дотроньтесь до кнопки
(3), чтобы включить
прибор.
3 Подождите, пока на табло не появится символ « ».
4 Установите требуемую единицу веса (см. «Выбор
единицы веса»).
5 После окончания взвешивания выключите весы,
дотрагиваясь и придерживая в течении около 2 секунд
(3).
кнопку
УКАЗАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Замените батарею – на табло появится символ
« ». Весы автоматически выключатся после нескольких секунд.
Описание функций
ВЗВЕШИВАНИЕ
1 Нажмите кнопку
(3), чтобы включить прибор.
2 Подождите, пока на табло появится символ « ».
3 Установите требуемую единицу веса (см. «Выбор
единицы веса»).
4 Поставьте взвешиваемые продукты на металлической плите весов (не превышайте максимально допустимый вес 5000 г).
ОБНУЛЕНИЕ ВЕСОВ – ТАРА
Когда прибор выключен, на табло виден символ « ».
Поставьте тарелку, миску или другую посуду на весы
и дотроньтесь до кнопки
(3), чтобы обнулить
весы.
Указатель перевеса – на табло появится символ
». Снимите взвешиваемый продукт, чтобы пред«
упредить повреждение весов.
Во время взвешивания придерживайтесь
максимально допустимого веса прибора,
который равен 5000 г (5 кг).
МОНИТОР – ОБОЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ
Символ «TARE» появится только тогда,
когда вес посуды превышает 600 г.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Прибор автоматически выключится если в течении около
60 секунд не будет выполняться никакая операция.
С целью максимизации времени работы
батарей рекомендуется выключать весы
после окончания работы.
ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ВЕСА
– – отрицательное значение
TARE – обнуление весов (тара)
lb oz – фунты унции
fl.oz. – унции
g – граммы
ml – миллилитры
Прибор обладает функцией выбора единицы веса.
Чтобы изменить единицу, нажмите кнопку смены единицы веса
(2) до момента появления требуемой
единицы веса.
Символ «–» появится во время использования функции тара и после снятия обнуленного контейнера или другого продукта.
18
KS1500-001_v04
ЗАМЕНА БАТАРЕИ
Хранилище для батареи находится снизу весов. Перед
первым использованием откройте хранилище и выньте
обеспечение батареи.
1 Чтобы заменить батарею, откройте крышку хранилища для батареи (6) и выньте использованные батареи.
2 Вложите две батареи CR2032 вместо использованных. Обратите внимание на сохранение правильной
полярности батареи.
3 Закройте крышку хранилища для батареи.
Чистка и хранение
Очищайте весы увлажненной тряпочкой. Не погружайте
весы в воде, не используйте едкие химические средства.
Все пластиковые части должны быть очищены сразу
после загрязнения жиром, приправами, уксусом и продуктами с интенсивным вкусом/цветом. Избегайте контакта с кислыми соками из цитрусовых фруктов.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Запрещается выбрасывать использованные батарейки в обычный смешанный
мусор (токсичные тяжелые металлы).
Их следует сдавать в специализированные пункты сбора отработанных батареек
и акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора
выньте из него батарейки.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
KS1500-001_v04
19
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Указания касаещи използването на
везната
Строеж на везната
1 Цифров дисплей
2 Бутон за смяна на единиците за измерване
3 Бутон включи/изключи \ нулиране на везната (тара)
4 Гумени крачета
5 Метална платформа за мерене
6 Място за батерии
5
Не удряйте
Не използвайте и не
съхранявайте във влажно
място
Не потапяйте във вода
1
2
Технически данни
Техническите параметри се намират в информационната
табелка на уреда.
Точност на отчитане: ±1 г.
Граници на измерване: 2 г – 5000 г.
Батерия: 2 x CR2032.
Кухненската везна отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Декларацията за съответствие CE ще намерите на сайта
www.zelmer.com.
20
3
6
4
4
KS1500-001_v04
Обслужване и работа на везната
Описание на функцията
ПРЕДИ ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ
МЕРЕНЕ
1 Разопаковайте везната.
2 Извадете предпазващата лента на батериите (вижте
„Смяна на батериите”).
1 Натиснете бутона
(3), за да включите уреда.
2 Почакайте докато на дисплея не се появи символа „ ”.
3 Настройте желаната единица за мерене (вижте
„Избор на единица за мерене”).
4 Сложете продукта предназначен за мерене на металната платформа (не преминавайте максимално допустимото тегло 5000 г).
НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ
1 Поставете везната на равна и стабилна повърхност.
Не използвайте уреда на килими, нито на еластични
повърхнини.
2 Натиснете бутона
(3), за да включите уреда.
3 Почакайте докато на дисплея не се появи символа „ ”.
4 Настройте желаната единица за измерване с везната
(вижте „Избор на единица за измерване”).
5 След като завършите меренето, изключете везната
натискайки и задържайки през около 2 секунди бутона
(3).
ПРЕДУПРЕЖДАВАЩИ ЗНАЦИ
Сменете батериите – на дисплея ще се появи символа
„ ”. Везната се изключва автоматично след няколко
секунди.
НУЛИРАНЕ НА ВЕЗНАТА – ТАРА
Когато уреда е включен, и на дисплея се появи символа
„ ”. Поставете чиния, купа или друг съд на везната
и натиснете бутона
(3), за да нулирате везната.
Показател за претоварване – на дисплея се появява
”. Свалете мерения продукт, за да пресимвола „
дотвратите повредата на везната.
По време на мерене спазвайте допустимото максимално натоварване на везната,
което е 5000 г (5 кг).
ДИСПЛЕЙ – ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ
Символа „TARE” се появява само когато
теглото на съда премине 600 г.
АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Уреда се изключва автоматично ако през около 60
секунди не се извърша никаква операция с везната.
За да продължите максимално работата
на батериите на везната, изключвайте
везната веднага след като завършите
работа с нея.
– – положителна стойност
TARE – нулиране на везната (тара)
lb oz – lb (фунт) унция
fl.oz. – унция
g – грам
ml – мили литри
ИЗБОР НА ЕДИНИЦА ЗА ИЗМЕРВАНЕ
Уредът има функция за избор на единица за мерене.
За да смените единицата за мерене, натискайте бутона
за смяна на единицата за мерене
(2) докато не се
появи желаната от Вас единица.
Символ „–” се появява по време на използването на функцията тара и след свалянето на нулираният съд или друг продукт.
KS1500-001_v04
21
СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ
Мястото за батериите се намира от долната страна на
везната. Преди първото използване, отворете капака
и извадете предпазващата лента.
1 За да смените батериите, отворете капака на батериите (6) и извадете изразходваните батерии.
2 Сложете две нови батерии CR2032 на мястото на
старите. Обърнете внимание на правилното поставяне
на батериите според полюсите им.
3 Затворете капака на батериите.
Чистене и поддържане
Почиствайте везната с леко влажна кърпа. Не потапяйте
във вода везната, и не използвайте разяждащи химикали за чистене.
Всички пластмасови части трябва да се почистват веднага след замърсяване с мазнини, подправки, оцет
и храни с интензивен аромат / цвят. Да се избягва контакт с кисели сокове от цитрусови плодове.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете
в контейнера за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за околната
среда. Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите
домакински отпадъци, а трябва да се предадат в пункт
за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето
или предаването на уреда в пункт за събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от
мястото им.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни
съставни части могат да представляват опасност за
околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
22
KS1500-001_v04
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з використання ваги
Не вдаряти
Будова ваги
1 Електронне табло
2 Кнопка зміни одиниць ваги
3 Кнопка включення/виключення \ обнулення ваги
(тара)
4 Резинові стопи
5 Металева вагова плита
6 Сховище для батареї
Не використовувати і не
зберігати у вологому
середовищі
5
Не занурювати у воді
1
Технічні параметри
2
Технічні параметри подані на інформаційному табло
виробу.
Точність вимірювання ваги: ±1 г.
Межі вимірювання: 2 г – 5000 г.
Батарея: 2 x CR2032.
Кухонна вага виконує вимоги діючих норм.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Виріб позначено знаком CE на інформаційному табло.
3
6
4
4
KS1500-001_v04
23
Обслуговування і дія ваги
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1 Розкрийте вагу із упаковки.
2 Вийміть забезпечення батареї (див. «Заміна батареї»).
ВИКОРИСТАННЯ
1 Поставте вагу на тверду і пласку поверхню. Не використовуйте прилад на на килимі або інших прогнутих
поверхнях.
2 Натисніть кнопку
(3), щоб включити прилад.
3 Зачекайте, доки на табло не з’явиться символ « ».
4 Установіть необхідну одиницю ваги (див. «Вибір одиниці ваги»).
5 Після завершення зважування виключіть вагу, натискаючи і притримуючи протягом близько 2 секунд кнопку
(3).
ВКАЗІВНИКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Замініть батарею – на табло з’явиться символ « ».
Вага автоматично виключиться після декількох секунд.
Опис функцій
ЗВАЖУВАННЯ
1 Натисніть кнопку
(3), щоб включити прилад.
2 Зачекайте, поки на табло не з’явиться символ « ».
3 Установіть необхідну одиницю ваги (див. «Вибір одиниці ваги»).
4 Поставте зважувані продукти на металевій плиті ваги
(не перевищуйте максимально допустиму вагу 5000 г).
ОБНУЛЕННЯ ВАГИ – ТАРА
Коли прилад виключений, на табло видно символ « ».
Поставте тарілку, миску або інший посуд на вагу і натисніть кнопку
(3), щоб обнулити вагу.
Вказівник надваги – на табло з’явиться символ
». Зніміть зважуваний продукт, щоб попередити
«
пошкодження ваги.
Під час зважування дотримуйтесь максимально допустимої ваги приладу, що становить 5000 г (5 кг).
МОНІТОР – ПОЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ
Символ «TARE» з’явиться лише тоді, коли
вага посуду перевищує 600 г.
АВТОМАТИЧНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ
Прилад автоматично виключиться, якщо протягом
близько 60 секунд не буде виконуватися жодна операція.
З метою максимізації часу роботи батарей рекомендується виключати вагу після
завершення роботи.
ВИБІР ОДИНИЦІ ВАГИ
– – від’ємне значення
TARE – обнулення ваги (тара)
lb oz – фунти унції
fl.oz. – унції
g – грами
ml – мілілітри
Прилад наділений функцією вибору одиниці ваги.
Щоб змінити одиницю, натисніть кнопку зміни одиниці
ваги
(2) до моменту появи необхідної одиниці
ваги.
Символ «–» з’явиться під час використання
функції тара та після зняття обнуленного
контейнера або іншого продукту.
24
KS1500-001_v04
ЗАМІНА БАТАРЕЇ
Сховище для батареї знаходиться знизу ваги. Перед
першим використанням відкрийте сховище і вийміть
забезпечення батареї.
1 Щоб замінити батарею, відкрийте кришку сховища
для батареї (6) і вийміть використані батареї.
2 Вкладіть дві батареї CR2032 замість використаних.
Зверніть увагу на збереження правильної полярності
батареї.
3 Закрийте кришку сховища для батареї.
Чистка і зберігання
Очищайте вагу зволоженою ганчіркою. Не занурюйте
вагу у воду, не використовуйте їдкі хімічні засоби.
Усі пластикові частини повинні бути очищені відразу
після забруднення жиром, приправами, оцтом і продуктами з інтенсивним смаком/кольором. Уникайте контакту
з кислими соками цитрусових фруктів.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону
навколишнього природного середовища.
Це не є трудним, ні надто коштовним.
З цією метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) кинути в контейнер для пластиків.
Батареї містять шкідливі для природного середовища
речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими
відходами, здайте їх до пункту збору вторинної сировини.
Перед тим як викинути або здати обладнання до пункту
вторинної сировини, потрібно пам’ятати про вийняття
батарей зі сховища для батарей
Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт
складування, тому що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні можуть складати шкідливу дію для
середовища.
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
KS1500-001_v04
25
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this
instruction manual for future reference.
Handling instructions
Do not hit
Features
1
2
3
4
5
6
Do not use or store in humid
locations
Electronic display
Weight unit conversion button
On/Off \ Reset (Tare) button
Rubber feet
Metal weighing platform
Battery compartment
5
Do not immerse in water
1
Technical parameters
2
Technical parameters are shown on the rating plate.
Measurement accuracy: ±1 g.
Capacity: 2 g – 5000 g.
Battery: 2 x CR2032.
The appliance meets the requirements of the applicable
standards.
The appliance is compliant with the requirements of the
following directives:
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The CE mark is shown on the product’s rating plate.
For CE marking declaration of conformity please visit the
manufacturer’s website at www.zelmer.com.
3
6
4
4
26
KS1500-001_v04
Operation and Performance
Description of functions
WEIGHING
BEFORE THE FIRST USE
1 Remove the scales from the packaging.
2 Remove the battery protection (see
Replacement”).
“Battery
OPERATION
1 Place the scales on a hard, level surface. Do not use the
appliance on carpets or any soft surfaces.
2 Press the
button (3) to switch on the appliance.
3 Wait until the display shows „ ”.
4 Select the required weight unit (see “Weight Unit
Selection”).
5 When the weighing has been completed, press the
(3) button and hold it for about 2 seconds to switch off
the appliance.
WARNING INDICATORS
The battery must be replaced – „ ” will appear on the
display. The scales will switch off automatically after several
seconds.
Weight overload – the display will show „
the item in order not to damage the scales.
1 Press the
, button (3) to switch on the appliance.
2 Wait until the display shows „ ”.
3 Select the required weight unit (see “Weight Unit
Selection”).
4 Place the items that you wish to weigh on the metal
weighing platform (Do not exceed the maximum capacity of
5000 g!).
RESET (TARE)
When the appliance is on, and the display shows „ ”, place
a plate, bowl or another container on the scales and press
the
, button (3) to reset the scales.
”. Remove
Do not exceed the maximum capacity of 5000 g
(5 kg).
DISPLAY – SYMBOLS
The “TARE” symbol will only be shown if the
container is heavier than 600 g.
AUTOMATIC SWITCH-OFF
The appliance will switch off automatically if no operation is
carried out for approx. 60 seconds.
To maximize the life of batteries, it is
recommended to switch off the scales when
you have finished the operation.
– – negative value
TARE – reset (tare)
lb oz – pounds, ounces
fl.oz. – ounces
g – grams
ml – millilitres
WEIGHT UNIT SELECTION
The appliance has a weight unit selection function.
To change the unit, press the
conversion button (2)
until the required unit appears on the display.
“–” will appear on the display when the tare
function is used or when the tared container or
another item is removed from the scales.
KS1500-001_v04
27
BATTERY REPLACEMENT
You will find the battery compartment at the bottom of the
scales. Open the compartment and remove battery protection
before the first use.
1 To replace the batteries, remove the compartment lid (6)
and take the used batteries out.
2 Replace the old batteries with two new CR2032 batteries.
Make sure that the +/- terminals are the correct way round.
3 Close the compartment lid.
Cleaning and Maintenance
Clean the appliance with a slightly damp cloth. Do not
immerse the scales in water. Do not use caustic chemical
detergents.
All plastic components should be cleaned immediately if
soiled with grease, spices, vinegar or food with an intensive
taste/colour. A contact with sour citric fruit juices should be
avoided.
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to protect the environment. It is
neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Batteries contain substances harmful to the
natural environment. Do not throw them away
with other household waste. Return used
batteries to recycling points. Before disposing
of or returning the appliance to a recycling
point make sure to remove the batteries from
the battery compartment.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting
point as the components of the appliance may pose a threat
to the environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
28
KS1500-001_v04
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
KS1500-001_v04
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
KS1500-001_v04
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
KS1500-001_v04
1
2
3
4
PL
1. Eleganckie pokrycie ze stali szlachetnej
2. Duży i czytelny LCD 3. Maksymalna waga 5 kg
4. Funkcja tary
RU
1. Элегантный корпус из нержавеющей стали 2. Большой и удобный LCD-дисплей 3. Максимальная нагрузка 5 кг 4. Функция тары
CZ
1. Elegantní kryt z nerezové oceli 2. Velký
a čitelný LCD display 3. Maximální zatížení 5 kg 4. Funkce TARA
BG
1. Елегантно покритие от неръждаема стомана 2. Голям и лесен за четене LCD дисплей 3. Максимално тегло 5 кг 4. Функция тара
SK
1. Elegantný povrch z ušľachtilej ocele 2. Veľký
a čitateľný LCD displej 3. Maximálna váha 5 kg
4. Funkcia vynulovanie
UA
1. Елегантний корпус з нержавіючої сталі 2. Великий та читабельний дисплей 3. Максимальна вага 5 кг 4.Функція тари
HU
1. Elegáns, nemesacél borítás 2. Nagy és jól
olvasható LCD 3. Maximális súly 5 kg 4. Tárázási
funkció
EN
1. Elegant stainless steel platform 2. Large
easy-to-read LCD screen 3. Max capacity 5 kg
4. Tare function
RO
1. Carcasă elegantă din inox 2. Afişaj LCD mare
şi lizibil 3. Capcitate maximă de cântarire 5 kg 4. Funcţie Tare - cântărire precisă
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
KS1500-001_v04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement