Zelmer | ZKS17500 (KS1600) | User manual | Zelmer ZKS17500 (KS1600) User Manual

Zelmer ZKS17500 (KS1600) User Manual
ZKS17500
KS1750/KS1600
WAGA KUCHENNA
кухонные весы
/ kitchen scale
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WAGA KUCHENNA
2–4
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
KUCHYŇSKÁ VÁHA
5–7
SK NÁVOD NA OBSLUHU
KUCHYNSKÁ VÁHA
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KONYHAI MÉRLEG
8–10
11–13
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CÂNTAR DE BUCĂTĂRIE
14–16
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КУХОННЫЕ ВЕСЫ
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
КУХНЕНСКА ВЕЗНА
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ВАГИ
EN USER MANUAL
KITCHEN SCALE
17–19
20–22
23–25
26–28
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia.
Wskazówki dotyczące użytkowania wagi
Nie zanurzać w wodzie
Budowa wagi
1
2
3
4
5
6
7
Wyświetlacz
Przycisk zmiany jednostek
Przycisk włącz/wyłącz / zerowanie wagi (tara)
Gumowe nóżki
Płyta ważąca
Schowek na baterie
Metalowa misa ze stali szlachetnej
Nie używać ani nie
przechowywać w wilgotnym
środowisku
2
7
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Rozdzielczość wskazań wagi: 1 g / 0,1 oz / 1 ml / 0,1 fl.oz
Maksymalne obciążenie: 5000 g / 11 lb: 0,4 oz / 5000 ml /
176,4 fl.oz
Bateria: 3 x AAA 1,5 V.
Waga kuchenna spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI
(WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
5
3
1
4
6
2
KS1600-001_v03
Obsługa i działanie wagi
WYŚWIETLACZ – OZNACZENIA SYMBOLI
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1 Rozpakuj wagę z opakowania.
2 Włóż baterie do schowka na baterie (6) (patrz „WYMIANA
BATERII”).
SPOSÓB UŻYCIA
1 Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni. Nie używaj urządzenia na dywanie, ani na elastycznych powierzchniach.
2 Postaw metalową misę (7) na płycie ważącej (5).
3 Wciśnij przycisk włącz/wyłącz
, aby włączyć
urządzenie.
4 Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się symbol „ ”.
5 Ustaw wymaganą jednostkę (patrz „WYBÓR JEDNOSTKI WAGI”).
6 Włóż ważone produkty do misy (nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej wagi 5000 g).
7 Na wyświetlaczu zostanie pokazana waga ważonego
produktu w wybranej jednostce, oraz wyświetlona graficznie
za pomocą podziałki.
– – wartość ujemna
tare – zerowanie wagi (tara)
lb oz – funty uncje
fl.oz – uncje
g – gramy
ml – mililitry
Minus wyświetli się podczas używania funkcji
tara i po zdjęciu wyzerowanego pojemnika lub
innego produktu.
Opis funkcji
ZEROWANIE WAGI – TARA
Gdy urządzenie jest włączone, a na wyświetlaczu widnieje
symbol „ ” postaw metalową misę (7) na wadze i wciśnij
przycisk włącz/wyłącz / zerowanie wagi (tara)
wyzerować wagę.
, aby
8 Po zakończeniu ważenia, wyłącz wagę wciskając i przytrzymując przez około 2 sekundy przycisk włącz/wyłącz
.
WSKAŹNIKI OSTRZEGAWCZE
Wymień baterię – na wyświetlaczu pojawi się symbol „ ”.
Waga wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.
Wskaźnik przeciążenia – na wyświetlaczu pojawi się symbol „
”. Zdejmij ważony produkt, aby zapobiec uszkodzeniu wagi.
Podczas ważenia przestrzegaj maksymalnego
dopuszczalnego obciążenia urządzenia wynoszącego 5000 g (5 kg).
KS1600-001_v03
Symbol „tare” wyświetli się jedynie gdy waga
pojemnika przekracza 600 g.
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Urządzenie wyłączy się automatycznie jeśli przez około 60
sekund nie będzie wykonywana żadna operacja.
W celu zmaksymalizowania czasu pracy na
baterii, zaleca się, aby wyłączać wagę po
zakończeniu pracy.
3
WYBÓR JEDNOSTKI WAGI
Urządzenie posiada funkcję wyboru jednostki wagi.
Aby zmienić jednostkę naciskaj przycisk zmiany jednostek
do momentu wyświetlenia wymaganej jednostki wagi.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami
gospodarstwa domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych
należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka
na baterie.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
WYMIANA BATERII
Schowek na baterie znajduje się na spodniej stronie wagi.
Przed pierwszym użyciem, otwórz schowek i włóż nowe
baterie.
1 Aby wymienić baterie, otwórz pokrywkę schowka na
baterie (6) i wyjmij zużyte baterie.
2 Włóż trzy baterie AAA na miejsce zużytych.
Zwróć uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości baterii. Prawidłowe rozmieszczenie
baterii przedstawione jest na spodzie schowka
na baterie.
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
3 Zamknij pokrywę schowka na baterie.
Czyszczenie i konserwacja
Czyść wagę lekko zwilżoną szmatką. Nie zanurzaj wagi
w wodzie, ani nie używaj żrących środków chemicznych.
Wszystkie części z tworzywa powinny być od razu czyszczone po zabrudzeniu tłuszczem, przyprawami, octem oraz
żywnością o intensywnym smaku/kolorze. Unikaj kontaktu
wagi z kwaśnymi sokami z owoców cytrusowych.
Metalowa misa może być czyszczona za pomocą płynów do
mycia naczyń, jak również w zmywarce.
Nie używaj agresywnych, ściernych lub na bazie alkoholu
środków czyszczących.
Użycie ostrych ścierek lub gąbek może spowodować porysowanie metalowej misy.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
4
KS1600-001_v03
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
použít i během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro používání váhy
Neponořujte do vody
Popis váhy
1
2
3
4
5
6
7
Displej
Tlačítko změny váhových jednotek
Tlačítko zapni/vypni / vynulování displeje (tare)
Gumové podložky
Vážící plocha
Prostor na baterie
Kovová miska z nerezové oceli
Nepoužívejte ani
neuchovávejte ve vlhkém
prostředí
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku
výrobku.
Měřící váhové rozdělení: 1 g / 0,1 oz / 1 ml / 0,1 fl.oz
Maximální zatížení: 5000 g / 11 lb: 0,4 oz / 5000 ml / 176,4 fl.oz
Baterie: 3 x AAA 1,5 V.
Kuchyňská váha splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič splňuje požadavky NAŘÍZENÍ KOMISE (ES)
č. 1275/2008 z hlediska spotřeby elektrické energie.
Přístroj je vyroben v souladu s požadovanými direktivami:
– Elektrická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na typovém štítku označen značkou CE.
CE prohlášení o shodě se nachází na stránkách
www.zelmer.com.
2
7
5
3
1
4
6
KS1600-001_v03
5
DISPLEJ – OZNAČENÍ SYMBOLŮ
Obsluha a použití váhy
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1 Vyjměte váhu z obalů.
2 Vložte baterie do prostoru na baterie (6) (viz. „VÝMĚNA
BATERIÍ”).
ZPŮSOB POUŽITÍ
1 Postavte váhu na tvrdém a plochém povrchu. Nepoužívejte váhu na koberci ani na jiných elastických plochách.
2 Postavte kovovou misku (7) na vážící ploše (5).
3 Stisknutím tlačítka zapni/vypni
, zapněte váhu.
4 Počkete, dokud se na displeji nezobrazí symbol „ ”.
5 Nastavte požadovanou jednotku (viz. „VOLBA VÁHOVÉ
JEDNOTKY”).
6 Vložte do misky vážené produkty (nepřekračujte maximální dovolenou zátěž 5000 g).
7 Na displeji se znázorní hmotnost váženého produktu ve
zvolené jednotce a bude zobrazena i graficky pomocí stupnice.
– – hodnota záporná
tare – vynulování displeje (tare)
lb oz – libry unce
fl.oz – unce
g – gramy
ml – mililitry
Mínus se znázorní během používání funkce tare
a po sejmutí vynulované nádoby nebo jiného
produktu.
Popis funkcí
VYNULOVÁNÍ VÁHY – TARE
Když je spotřebič zapnutý a na displeji je znázorněn symbol
„ ” postavte kovovou mísu (7) na váhu a stiskněte tlačítko
zapni/vypni/ vynulování váhy (tare)
vynulování váhy.
, za účelem
8 Po ukončení vážení vypněte váhu stisknutím a přidržením na cca 2 sekundy tlačítka zapni/vypni
.
VÝSTRAŽNÉ INDIKÁTORY
Vyměňte baterii – na displeji se znázorní symbol „ ”. Váha
se automaticky vypne po několika sekundách.
Indikátor přetížení – na displeji se znázorní symbol „
Sejměte vážený produkt, aby nedošlo k poškození váhy.
”.
Během vážení dodržujte maximální dovolenou
zátěž váhy, která vynáší 5000 g (5 kg).
Symbol „tare” se znázorní pouze tehdy, překračuje-li váha nádoby 600 g.
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Váha se automaticky vypne, jestliže do 60 sekund nebude
provedena žádná operace.
Za účelem maximálního využití baterií doporučujeme váhu vypínat po každém použití.
6
KS1600-001_v03
VOLBA VÁHOVÉ JEDNOTKY
Váha má funkci volby váhové jednotky.
Za účelem změny jednotky opakovaně stiskněte tlačítko pro
změnu váhové jednotky
, dokud se na displeji nezobrazí
požadovaná váhová jednotka.
VÝMĚNA BATERIÍ
Prostor na baterie se nachází ve spodní části váhy. Před
prvním použitím otevřete prostor na baterie a vložte nové
baterie.
1 Za účelem vyjmutí baterií otevřete kryt prostoru na baterie (6) a vyjměte vybité baterie.
2 Vložte tři baterie AAA na místo těch vybitých.
Dbjete na správnou polaritu baterií. Správné
umístění baterií je znázorněno ve spodní části
prostoru na baterie.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí.
Nevyhazujte je spolu s ostatním opadem z domácnosti,
ale odevzdejte je na sběrném místě. Před likvidací nebo
odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin,
vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz
3 Uzavřete kryt prostoru na baterie.
Čištění a údržba
Váhu čistěte pouze navlhčeným hadříkem. Neponořujte váhu
do vody, ani nepoužívejte žíravé chemické prostředky.
Všechny plastové díly by měly být vyčištěny ihned po znečištění tukem, kořením, octem a potravinami s intenzivní
chutí/barvou. Vyvarujte se kontaktu váhy s kyselými šťávami
z citrusových plodů.
Kovovou misku můžete mýt pomocí přípravku na nádobí
a v myčce.
Nepoužívejte agresivní, abrazivní nebo čisticí prostředky na
bázi alkoholu.
Použitím ostrých utěrek nebo houbiček můžete
poškrábat kovovou misku.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
KS1600-001_v03
7
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Návod na obsluhu osobnej váhy
Váhu neponárajte do vody
Konštrukcia váhy
1 Displej
2 Tlačidlo pre voľbu mernej jednotky váhy
3 Tlačidlo zapni/vypni \ vynulovanie hmotnosti (tára)
4
5
6
7
Gumové nožičky
Vážiaca doska
Úložný priestor na batérie
Kovová miska z ušľachtilej ocele
Nepoužívajte a neskladujte
váhu vo vlhkom prostredí
Technické údaje
Technické údaje sú uvedené na typovom štítku spotrebiča.
Výber merných jednotiek váhy: 1 g / 0,1 oz / 1 ml / 0,1 fl.oz
Maximálne zaťaženie: 5000 g / 11 lb: 0,4 oz / 5000 ml /
176,4 fl.oz
Typ batérie: 3 x AAA 1,5 V.
Kuchynská váha vyhovuje požiadavkam platných noriem.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám platných noriem podľa
NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách
na ekodizajn.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je na typovom štítku označený značkou CE.
Prehlásenie o zhode CE sa nachádza na stránkach
www.zelmer.com.
2
7
5
3
1
4
6
8
KS1600-001_v03
Obsluha a práca s váhou
PRED PRVÝM POUŽITÍM
SVETELNÝ INDIKÁTOR – ZOBRAZOVANIE SYMBOLOV
1 Váhu vyberte z balenia.
2 Vložte batérie do úložného priestoru na batérie (6) (pozri
„VÝMENA BATÉRIÍ”).
NÁVOD NA POUŽITIE
1 Váhu položte na pevný a rovný povrchu. Váhu nepoužívajte, ak je položená na koberci alebo na iných mäkkých
materiáloch.
2 Kovovú misku položte (7) na vážiacu dosku (5).
3 Stlačte tlačidlo zapni/vypni
a zapnite zariadenie.
4 Počkajte kým sa na displeji nezobrazí symbol „ ”.
5 Nastavte požadovanú jednotku váhy (pozri „NASTAVENIE MERNEJ JEDNOTKY VÁHY”).
6 Do misky vložte produkty, ktoré chcete vážiť (neprekračujte maximálnu prípustnú váhu 5000 g).
7 Na displeji sa zobrazí váha váženého produktu v zvolenej mernej jednotke, ktorá je graficky znázornená indikátorom mernej jednotky.
– – záporná hodnota
tare – vynulovanie váhy (tára)
lb oz – funty uncie
fl.oz – uncie
g – gramy
ml – mililitre
Symbol mínus sa zobrazí pri použití funkcie
tára a po odobratí vynulovanej nádoby alebo
iného predmetu.
Opis funkcie
VYNULOVANIE VÁHY – TÁRA
Po zapnutí spotrebiča a po tom čo na displeji sa zobrazí
symbol „ ” na váhu položte kovovú misku (7) a stlačte tlačidlo zapni/vypni / vynulovanie váhy (tára)
váhu vynulujete.
, čím
8 Po ukončení váženia, váhu vypnite stlačením a pridržaním tlačidla po dobu približne 2 sekúnd zapni/vypni
.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
Vymeňte batérie – na displeji sa zobrazí symbol „ ”. Váha
sa automaticky vypne po uplynutí niekoľkých sekúnd.
Indikátor preťaženia – na displeji sa zobrazí symbol
„
”. Odoberte vážený predmet, aby ste sa vyhli poškodeniu váhy.
Počas váženia dbajte na zachovanie maximálneho prípustného zaťaženia váhy, ktoré predstavuje hodnotu 5000 g (5 kg).
Symbol „tare” sa zobrazí, iba ak hmotnosť
nádoby je väčšia ako 600 g.
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
Spotrebič sa automaticky vypne v prípade, ak po dobu približne 60 sekúnd na váhe nevykonáte žiadnu činnosť.
S cieľom predĺžiť výdrž batérie, sa odporúča
vypnúť váhu po ukončení jej použitia.
KS1600-001_v03
9
NASTAVENIE MERNEJ JEDNOTKY
Spotrebič je vybavený funkciou pre voľbu mernej jednotky
váhy.
Pre zmenu mernej jednotky váhy stláčajte niekoľko krát po
sebe tlačidlo pre zmenu merných jednotiek
pokiaľ sa
na displeji nezobrazí požadovaná merná jednotka.
VÝMENA BATÉRIÍ
Úložný priestor na batérie sa nachádza v spodnej časti
váhy. Pred prvým použitím váhy, otvorte priestor pre batérie
a vytiahnite zabezpečovací prvok.
1 Pre výmenu batérií, otvorte kryt priestoru pre batérie (6)
a vyberte z neho opotrebované články.
2 Na miesto opotrebovaných vložte tri batérie tyúi AAA.
Dbajte na dodržanie správneho smerovania
pólov batérií. Spôsob správneho vloženia batérií je zobrazený na spodnej strane úložného
priestoru pre batérie.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné
prostredie. Ne­smú sa vyhadzovať z iným
odpadom z domácnosti, odo­vzdajte ich do
zberne surovín. Pred vyhodením alebo odo­
vzdaním spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby ste vybrali batérie z priestoru na
batérie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
3 Nasaďte kryt priestoru pre batérie.
Čistenie a údržba
Váhu čisťte pomocou jemne navlhčenej utierky. Váhu neponárajte do vody a nepoužívajte na jej čistenie žiadne chemické prostriedky.
Všetky plastové diely by sa mali čistiť ihneď po znečistení
tukom, koreninami, ocotom alebo potravinami s výraznou
chuťou / sfarbením. Vyhnite sa kontaktu kyslými nápojov
z citrusových plodov s váhou.
Kovovú misku môžete čistiť pomocou tradičných čistiacich
prostriedkov na umývanie riadu, ako aj v umývačke riadu.
Nepoužívajte dráždivé čistiace prostriedky na báze alkoholu.
Použitie ostrých utierok alebo špongií môže
spôsobiť poškodenie povrchu kovovej misky.
10
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
KS1600-001_v03
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Útmutatások a mérleg használatához
Ne merítse vízbe
A mérleg felépítése
1 Kijelző
2 Mértékegység váltó nyomógomb
3 Bekapcsolás/kikapcsolás \ a mérleg nullázása (tára)
4
5
6
7
nyomógomb
Gumi talpak
Mérleg lemez
Elemtartó rekesz
Rozsdamentes acél tál
Ne használja, és ne tárolja
nedves környezetben
Műszaki adatok
A termék műszaki adatai az adattábláján találhatók.
A súlykijelzés felbontása: 1 g / 0,1 oz / 1 ml / 0,1 fl.oz
Maximális terhelés: 5000 g / 11 lb: 0,4 oz / 5000 ml / 176,4 fl.oz
Elem: 3 x AAA 1,5V.
A konyhai mérleg megfelel a hatályos szabványoknak.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK
SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
A berendezés megfelel a következő direktíváknak:
– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék CE jelzéssel van jelölve az adattáblán.
A CE megfelelőségi nyilatkozat a weboldalon található
www.zelmer.com.
2
7
5
3
1
4
6
KS1600-001_v03
11
A mérleg kezelése és működése
KIJELZŐ – A JELEK JELENTÉSE
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1 Csomagolja ki a mérleget.
2 Tegye be az elemeket az elemtartóba (6) (Lásd „AZ ELEMEK CSERÉJE”).
A HASZNÁLAT MÓDJA
1 Állítsa a mérleget kemény és lapos felületre. Ne használja a készüléket szőnyegen, sem hajlékony felületeken.
2 Állítsa a fémtálat (7) a mérleg lapjára (5).
3 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás gombot
.
4 Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a „ ” jel.
5 Állítsa be a kívánt mértékegységet (lásd „A MÉRLEG
MÉRTÉKEGYSÉGÉNEK KIVÁLASZTÁSA”).
6 Tegye be a mérendő terméket a tálba (ne lépje túl az
5000 g maximálisan megengedett súlyt).
7 A kijelzőn megjelenik a mért termék súlya a kiválasztott
mértékegységben, valamint grafikusan látható a beosztáson.
– – negatív érték
tare – a mérleg nullázása (tárázás)
lb oz – font uncia
fl.oz – uncia
g – gramm
ml – milliliter
A „–” jel a tárázás funkció használatakor és
a kinullázott edény vagy más termék levétele
után jelenik meg.
A funkciók leírása
A MÉRLEG NULLÁZÁSA – TÁRÁZÁS
Amikor a készülék be van kapcsolva, és a kijelzőn a „ ” jel
látszik, állítsa a fémtálat (7) a mérlegre, és a mérleg kinullázásához nyomja meg a be-/kikapcsolás / a mérleg nullázása
(tára) gombot
.
8 A mérlegelés befejezése után a nyomja meg, és tartsa
megnyomva körülbelül 2 másodpercig a ki/be kapcsoló gombot
.
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Cserélje ki az elemet – a kijelzőn megjelenik a „ ” szimbólum. A mérleg néhány másodperc után automatikusan
kikapcsol.
Túlterhelés jelzése – a kijelzőn megjelenik az „
” jel.
Vegye le a mért terméket, hogy megelőzze a mérleg meghibásodását.
Mérés közben tartsa be a berendezés megengedett maximális terhelését, ami 5000 g (5 kg).
A „tare” jel kizárólag csak akkor jelenik meg, ha
az edény súlya meghaladja a 600 g-ot.
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
A berendezés automatikusan kikapcsol, ha 60 másodpercen
keresztül semmit nem csinál a mérleggel.
Az elem üzemidejének maximalizálása érdekében ajánlott a munka végeztével kikapcsolni
a mérleget.
12
KS1600-001_v03
A SÚLY MÉRTÉKEGYSÉGENEK KIVÁLASZTÁSA
A berendezés rendelkezik egy funkcióval a súlymérés egységének kiválasztására.
Az egység módosításához nyomja meg a
súly mértékegységet módosító gombot mindaddig, amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a kívánt mértékegység.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez.
Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad őket más háztartási
hulladékkal együtt kidobni, hanem le kell őket
adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása
vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása
előtt ne felejtse kivenni az elemtartóból az elemeket.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja
le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok
találhatók.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
ELEMCSERE
Az elemtartó rekesz a mérleg alsó felén található. Használatbavétel előtt nyissa ki az elemtartót, és tegyen bele új
elemet.
1 Ha elemet kíván cserélni, nyissa ki az elemtartó fedelét
(6), és vegye ki a kimerült elemeket.
2 Tegyen be három darab AAA elemet a kimerültek
helyére.
Ügyeljen az elem megfelelő polaritásának
betartására. Az elemek behelyezésének helyes
módja az elemtartó alján látható.
3 Zárja le az elemtartó fedelét.
Tisztítás és karbantartás
A mérleget enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne merítse
a mérleges vízbe, és ne használjon maró vegyszert.
A műanyag alkatrészeket azonnal meg kell tisztítani, ha zsírral, fűszerekkel, ecettel vagy intenzív ízű/illatú élelmiszerrel
szennyeződnek. Kerülje, hogy a mérlegre citrusfélék savas
leve kerüljön.
A fémtál mosogatószerrel tisztítható, akár mosogatógépben is.
Ne használjon agresszív, dörzsölő vagy alkohol alapú tisztítószereket.
Durva rongy vagy szivacs használatával karcolásokat okozhat a fémtál felületén.
KS1600-001_v03
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
13
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii cu privire la folosirea cântarului
Nu îl scufundaţi în apă
Construcţia cântarului
1 Display
2 Butonul de schimbare a unităţilor de greutate
3 Butonul pornit/oprit \ aducerea la zero a cântarului (tara)
4
5
6
7
Picioruşe de cauciuc
Placă folosită pentru cântărire
Lăcaş pentru baterii
Castron metalic din oţel inoxidabil
Nu îl folosiţi şi nu îl depozitaţi
în mediu umed
Fisa de date tehnice
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Rezoluţia indicilor de pe cântar: 1 g / 0,1 oz / 1 ml / 0,1 fl.oz
Sarcina maximală: 5000 g / 11 lb: 0,4 oz / 5000 ml / 176,4 fl.oz
Baterie: 3 x AAA 1,5 V.
Cântarul electronic de bucătărie îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
Dispozitivul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produs marcat cu simbolul CE pe plăcuţa de fabricaţie.
Declaraţia de conformitate CE o veţă găsi pe site-ul
www.zelmer.com.
2
7
5
3
1
4
6
14
KS1600-001_v03
Deservirea şi funcţionarea cântarului
DISPLAY – SEMNELE SIMBOLURILOR
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1 Scoateţi cântarul din ambalaj.
2 Introduceţi bateriile în lăcaşul pentru baterii (6) (vezi
„ÎNLOCUIREA BATERIILOR”).
MOD DE UTILIZARE
1 Amplasaţi cântarul pe o suprafaţă tare şi plată. Nu folosiţi
dispozitivul amplasându-l pe covor şi nici pe suprafeţe flexibile.
2 Amplasaţi castronul metalic (7) pe placa folosită pentru
cântărire (5).
3 Apăsaţi butonul pornire/oprire
, pentru a porni
dispozitivul.
4 Aşteptaţi până în momentul în care pe display va apare
simbolul „ ”.
5 Setaţi unitatea dorită (vezi „SELECTAREA UNITĂŢII
CÂNTARULUI”).
6 Introduceţi în castron produsele care vor fi cântărite (nu
depăşiţi greutatea maximală admisibilă de 5000 g).
7 Pe display va apare redată greutatea produsului cântărit, în unitatea de cântărire selectată, şi, de asemenea, va fi
redată grafic cu ajutorul gradării.
– – valoare negativă
tare – aducerea cântarului la zero (tara)
lb oz – funţi unţii
fl.oz – unţii
g – grame
ml – mililitri
Minus va apare pe display în momentul în care
va fi folosită funcţia tara şi după ce de pe cântar a fost dat la o parte recipientul sau orice alt
produs.
Descrierea funcţiei
ADUCEREA CÂNTARULUI LA ZERO – TARA
Atunci când dispozitivul este pornit şi pe display apare simbolul „ ” amplasaţi castronul metalic (7) pe cântar şi apăsaţi
butonul pornit/oprit \ aducerea la zero a cântarului (tara)
, pentru a aduce cântarul la zero.
8 După ce procesul de cântărire a luat sfârşit, opriţi cântarul prin atingerea pentru o perioadă de circa 2 secunde
a butonului pornire/oprire
.
INDICATORI DE ATENŢIONARE
Schimbaţi bateria – pe display va apare simbolul „ ”. Cântarul se va opri automat după câteva secunde.
Indicatorul de supraîncărcare – pe display va apare simbolul „
”. Daţi la o parte produsul cântărit, pentru a preveni defectarea cântarului.
În timpul procesului de cântărire respectaţi
încărcarea maximală permisă a dispozitivului şi
anume 5000 g (5 kg).
KS1600-001_v03
Simbolul „TARE” va fi redat numai în cazul în
care greutatea recipientului depăşeşte 600 g.
OPRIRE AUTOMATĂ
Dispozitivul se va opri automat dacă timp de circa 60
secunde nu va fi realizată nici o operaţiune.
Pentru a prelungi perioada de funcţionare
a bateriilor, se recomandă, ca după folosirea
cântarului acesta să fie oprit.
15
SELECTAREA UNITĂŢII CÂNTARULUI
Dispozitivul posedă funcţia de selectare a unităţii cântarului.
Pentru a schimba unitatea cântarului apăsaţi butonul de
modificare a unităţilor cântarului
până în momentul în
care va fi redată unitatea de greutate dorită.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la un centru de
colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru
mediul înconjurător. Nu le aruncaţi împreună
cu deşeurile comunale. Predaţi-le la un centru
de colectare. Înainte de a arunca aparatul sau
înainte de a-l preda la un centru de colectare
trebuie să scoateţi bateriile din compartiment.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
ÎNLOCUIREA BATERIEI
Lăcaşul pentru baterii se află pe partea inferioară a cântarului. Înainte de prima folosire deschideţi lăcaşul pentru baterii
şi introduceţi baterii noi.
1 Pentru a înlocui bateria, deschideţi capacul lăcaşului
pentru baterii (6) şi scoateţi bateriile uzate.
2 Introduceţi două baterii AAA în locul celor uzate.
Acordaţi atenţie polarităţii corecte a bateriilor.
Amplasarea corectă a bateriilor este prezentată
pe partea inferioară a lăcaşului pentru baterii.
3 Închideţi la loc capacul lăcaşului pentru baterii.
Curăţare şi întreţinere
Cântarul poate fi curăţat cu ajutorul unei cârpe uşor umezite.
Nu scufundaţi cântarul în apă şi nu folosiţi substanţe chimice
corodante.
Toate componentele din plastic ar trebui să fie curăţate imediat după ce acestea au fost murdărite cu grăsime, condimente, oţet sau produse alimentare cu o aroma intensa /
culoare intensă. Evitaţi contactul cântarului cu sucuri din
fructe citrice.
Castronul metalic poate fi curăţat cu ajutorul detergenţilor
lichid pentru spălarea vaselor cât şi în maşina de spălat
vase.
Nu folosiţi detergenţi de curăţare agresivi, abrazivi sau pe
bază de alcool.
Utilizarea cârpelor sau a bureţilor asprii poate
cauza zgârierea castronului metalic.
16
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
KS1600-001_v03
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
использования.
Указания по эксплуатации весов
Не погружать в воде
Строение весов
1 Табло
2 Кнопка изменения единиц
3 Кнопка включение/выключение/обнуление веса (тара)
4
5
6
7
Резиновые ножки
Плита для взвешивания
Контейнер для батареи
Металлическая миска из благородной стали
Не использовать и не
хранить во влажной среде
Технические параметры
Технические параметры указаны на информационном
табло изделия.
Точность весов: 1 г / 0,1 oz / 1 мл / 0,1 fl.oz
Максимальная нагрузка: 5000 г / 11 lb: 0,4 oz / 5000 мл /
176,4 fl.oz
Батарея: 3 x AAA 1,5 V.
Кухонные весы выполняют требования действующих
норм.
Прибор отвечает требованиям РАСПОРЯЖЕНИЯ
КОМИССИИ (WE) № 1275/2008 по поводу требований,
касающихся эко-проекта.
Прибор отвечает требованиям директив:
– Электромагнитная совместимость (EMC)
– 2004/108/EC.
Изделие обозначено знаком CE на информационном
табло.
2
7
5
3
1
4
6
KS1600-001_v03
17
Обслуживание и действие весов
ТАБЛО – ОБОЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1 Выньте весы из упаковки.
2 Вложите батарею в контейнер для батареи (6)
(см. «ЗАМЕНА БАТАРЕИ»).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1 Поставьте весы на твердой и плоской поверхности. Не используйте прибор на ковре или эластических
поверхностях.
2 Поставьте металлическую миску (7) на плите для
взвешивания (5).
3 Нажмите кнопку включение/выключение
,
чтобы включить прибор.
4 Подождите, пока на табло не появится символ « ».
5 Установите требуемую единицу (см. «ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ВЕСА»).
6 Вложите взвешиваемые продукты в миску (не превышайте максимальный допустимый вес 5000 г).
7 На табло будет показан вес взвешиваемого продукта
в избранной шкале единиц, а также представлен графически с помощью метки.
– – минусовое значение
tare – обнуление весов (тара)
lb oz – фунты унции
fl.oz – унции
g – граммы
ml – миллилитры
Минус появится во время использования
функции тара и после снятия обнуленного
контейнера или другого продукта.
Описание функции
ОБНУЛЕНИЕ ВЕСОВ – ТАРА
Когда прибор включен, а на табло видно символ « »
поставьте металлическую миску (7) на весах и нажмите
кнопку включение/выключение/обнуление веса (тара)
, чтобы обнулить весы.
8 После окончания взвешивания выключите весы,
нажимая и удерживая на протяжении 2 секунд кнопку
включение/выключение
.
УКАЗАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Замените батарею – на табло появится символ
« ». Весы выключатся автоматически после нескольких
секунд.
Указатель превышения веса – на табло появится символ «
». Снимите взвешиваемый продукт, чтобы
предупредить повреждение весов.
Во время взвешивания придерживайтесь
максимально допустимой нагрузки прибора, равного 5000 г (5 кг).
18
Символ «тара» появится только тогда,
когда вес упаковки превышает 600 г.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Прибор выключится автоматически, если на протяжении
около 60 секунд не будет выполняться никакая операция.
С целью максимизации времени работы
батареи рекомендуется, чтобы выключать весы после окончания работы.
KS1600-001_v03
ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ВЕСА
Прибор владеет функцией выбора единицы веса.
Чтобы изменить единицу, нажимайте кнопку смены единиц
до момента отображения на табло необходимой единицы веса.
ЗАМЕНА БАТАРЕИ
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Запрещается выбрасывать использованные батарейки в обычный смешанный
мусор (токсичные тяжелые металлы).
Их следует сдавать в специализированные
пункты сбора отработанных батареек и
акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора
выньте из него батарейки.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Укрытие для батареи находится на нижней стороне
весов. Перед первым использованием откройте укрытие
и вложите новые батареи.
1 Чтобы заменить батарею, откройте крышку укрытия
для батареи (6) и выньте использованные батареи.
2 Вложите три батареи AAA вместо использованных.
Обратите внимание на соблюдение правильной полярности батарей. Правильное
размещение батареи представлено снизу
укрытия для батарей.
3 Закройте крышку укрытия для батарей.
Чистка и хранение
Чистите весы легко увлажненной тряпочкой. Не погружайте весы в воде, не используйте едких химических
средств.
Все части из пластмассы должны быть сразу очищены
после загрязнения жиром, приправами, уксусом, а также
продуктами питания с интенсивным вкусом/цветом.
Избегайте контакта с соками цитрусовых.
Металлическая миска может быть очищена с помощью
средств для мытья посуды, как и в посудомойке.
Не используйте агрессивные, едкие или на основе
спирта средства для чистки.
Использование острых тряпок или губок
может привести к образованию царапин на
металлической миске.
KS1600-001_v03
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
19
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Указания касаещи използването на
везната
Не потапяйте във вода
Не използвайте и не
съхранявайте във влажно
място
Стоеж на везната
1 Дисплей
2 Бутон за промяна на единиците
3 Бутон за включи/изключи / нулиране на везната (тара)
4
5
6
7
Гумени крачета
Измерваща плоча
Място за батериите
Метална купа от неръждаема стомана
2
7
Технически данни
Техническите спецификации се намират на табелката на
продукта.
Резолюцията на везната: 1 g / 0,1 oz / 1 ml / 0,1 fl.oz
Максимално натоварване: 5000 g / 11 lb: 0,4 oz / 5000 ml /
176,4 fl.oz
Батерия: 3 х ААА 1.5V
Кухненската везна отговаря на изискванията на приложимите стандарти.
Това устройство е съобразено с РЕГЛАМЕНТА НА
КОМИСИЯТА (ЕО) № 1275/2008 по отношение на изискванията за еко-проекта.
Това устройство е съобразено с изискванията на директивите:
– Електромагнитна съвместимост (EMC)- 2004/108/ЕC.
Уредът е обозначен с маркировка CE на табелката.
Декларацията за съответствие CE ще намерите на сайта
www.zelmer.com.
5
3
1
4
6
20
KS1600-001_v03
Обслужване и действие на везната
ДИСПЛЕЙ – ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ
ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА
1 Разопаковайте везната.
2 Сложете батериите в мястото предвидено за тази
цел (6) (вижте „СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ”).
НАЧИН НА УПОТРЕБА
1 Сложете везната на твърда и равна повърхност. Не
използвайте уреда на килими, нито на еластични повърхности.
2 Поставете металната купа (7) на измерващата
плоча (5).
3 Натиснете бутона включи/изключи
, за да
включите уреда.
4 Почакайте докато на дисплея се появи символа „ ”.
5 Настройте желаната единица за измерване (вижте
„ИЗБОР НА ЕДИНИЦА ЗА ИЗМЕРВАНЕ”).
6 Поставете продуктите за измерване в купата (не преминавайте максимално допустимото тегло 5000 g).
7 На дисплея ще се появява теглото на измервания
продукт в избраната единица за измерване, както и графично представяне на теглото.
– – отрицателна стойност
tare – нулиране на везната (тара)
lb oz – фунт унция
fl.oz – унция
g – грам
ml – мили литри
Минусът се появява на дисплея по време
на използването на функцията тара и след
свалянето на нулирания съд или друг продукт.
Описание на функциите
НУЛИРАНЕ НА ВЕЗНАТА – ТАРА
Когато уреда е включен а на дисплея се появява символа
„ ” поставете металната купа (7) на везната и натиснете
бутона включи/изключи / нулиране на везната (тара)
, за да нулирате везната.
8 След завършване на измерването, изключете везната натискайки и задържайки през около 2 секунди
бутона включи/изключи
.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ
Сменете батерията – на дисплея се появява символа
„ ”. Везната се изключва автоматично след няколко
секунди.
Показател за претоварване – на дисплея се появява
„
”. Свалете измервания продукт, за да избегнете
повреждане на везната.
По време на измерването съблюдавайте
максималното допустимо натоварване,
което е 5000 g (5 kg).
KS1600-001_v03
Символа „tare” ще се появи само ако
теглото на съда преминава 600 г.
АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Уредът се изключва автоматично ако в продължение на
60 секунди не е извършена нито една операция.
За да продължите експлоатационния
живот на батериите, препоръчваме да
изключвате уреда след завършване на
работа.
21
ИЗБОР НА ЕДИНИЦИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ
Уредът притежава функция за избор на единицата за
измерване.
За да смените единицата за измерване натискайте
бутона за смяна на единиците
до момента в който
на дисплея се появи желаната от вас единица за измерване.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази
цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера
за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за околната
среда. Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите
домакински отпадъци, а трябва да се предадат в пункт
за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето
или предаването на уреда в пункт за събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от
мястото им.
Изхабения уред предайте в съответния
пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни части
могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ
Мястото на батериите се намира от долната страна на
везната. Преди първа употреба, отворете капака и сложете нови батерии в мястото предназначено за това.
1 За да смените батериите, отворете капака на отделението за батериите (6) и премахнете старите батерии.
2 Сложете три батерии AAA на мястото на изтощените.
Обърнете внимание на запазването на
правилната поляризация на батериите.
Правилното разполагане на батериите
е показно на дъното на отделението за
батериите.
3 Затворете капака на отделението за батериите.
Чистене и поддържане
Почиствайте везната с леко влажна кърпа. Не потапяйте
във вода везната, и не използвайте разяждащи химически препарати.
Всички пластмасови части трябва да се почистват веднага след замърсяване с мазнини, подправки, оцет
и храни с интензивен вкус / цвят. Избягвайте контакт на
везната с кисели сокове от цитрусови плодове.
Металната купа може да се почиствате с течности за
миене на съдове, както и в съдомиялна машина.
Не използвайте разяждащи, абразивни или на алкохолна
основа почистващи препарати.
Използването на груби кърпи или гъби
могат да надраскат метална купа.
22
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
KS1600-001_v03
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з використання ваги
Не занурювати у воді
Будова ваги
1 Табло
2 Кнопка зміни одиниць
3 Кнопка включення/виключення/обнулення ваги (тара)
4
5
6
7
Резинові ніжки
Плита для зважування
Контейнер для батареї
Металева миска із благородної сталі
Не використовувати і не
зберігати у вологому
середовищі
Технічні параметри
Технічні параметри вказані на інформаційному табло
виробу.
Точність ваги: 1 г / 0,1 oz / 1 мл / 0,1 fl.oz
Максимальне навантаження: 5000 г / 11 lb: 0,4 oz / 5000 мл
/ 176,4 fl oz
Батарея: 3 x AAA 1,5 V.
Кухонна вага відповідають вимогам діючих норм.
Прилад відповідає вимогам РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ
(WE) № 1275/2008 з приводу вимог, що стосуються екопроекту.
Прилад відповідає вимогам директив:
– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Виріб позначено знаком CE на информаційному табло.
2
7
5
3
1
4
6
KS1600-001_v03
23
Обслуговування і дія ваги
ТАБЛО – ПОЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1 Вийміть вагу з упаковки.
2 Вкладіть батарею в контейнер для батареї (6) (див.
«ЗАМІНА БАТАРЕЇ»).
ВИКОРИСТАННЯ
1 Поставте вагу на твердій і пласкій поверхні. Не використовуйте прилад на килимі або гнучких поверхнях.
2 Поставте металеву миску (7) на плиті для зважування (5).
3 Натисніть кнопку включення/виключення
,
щоб включити прилад.
4 Зачекайте, поки на табло не з’явиться символ « ».
5 Установіть необхідну одиницю (див. «ВИБІР ОДИНИЦІ ВАГИ»).
6 Вложите взвешиваемые продукты в миску (не
превышайте максимальный допустимый вес 5000 г).
7 На табло будет показан вес взвешиваемого продукта
в избранной шкале единиц, а также представлен графически с помощью метки.
– – від’ємне значення
tare – обнулення ваги (тара)
lb oz – фунти унції
fl.oz – унції
g – грами
ml – милілітри
Мінус з’явиться під час використання
функції тара і після зняття обнуленого
контейнера або іншого продукта.
Опис функції
ОБНУЛЕННЯ ВАГИ – ТАРА
Коли прилад включений, а на табло видно символ « »
поставте металеву миску (7) на вазі й натисніть кнопку
включення/виключення/обнулення ваги (тара)
щоб обнулити вагу.
,
8 Після завершення зважування виключіть вагу, натискаючи й утримуючи впродовж 2 секунд кнопку включення/
виключення
.
ВКАЗІВНИКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Замініть батарею – на табло з’явиться символ « ».
Вага виключиться автоматично після декількох секунд.
Вказівник перевищення ваги – на табло з’явиться символ «
». Зніміть зважуваний продукт, щоб попередити пошкодження ваги.
Під час зважування дотримуйтесь максимально допустимого навантаження приладу, що становить 5000 г (5 кг).
24
Символ «тара» з’явиться лише тоді, коли
вага упаковки перевищує 600 г.
АВТОМАТИЧНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ
Прилад виключиться автоматично, якщо впродовж
близько 60 секунд не буде виконуватися жодна операція.
З метою максимізації часу роботи батареї рекомендуєтся виключення ваги після
завершення роботи.
KS1600-001_v03
ВИБІР ОДИНИЦІ ВАГИ
Прилад наділений функцією вибору одиниці ваги.
Щоб змінити одиницю, натискайте кнопку зміни одиниць
до моменту відображення на табло необхідної одиниці ваги.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища. Це не є трудним, ні надто
коштовним. З цією метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру. Поліетиленові
мішки (PE) кинути в контейнер для пластиків.
Батареї містять шкідливі для природного середовища
речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими
відходами, здайте їх до пункту збору вторинної сировини.
Перед тим як викинути або здати обладнання до пункту
вторинної сировини, потрібно пам’ятати про вийняття
батарей зі сховища для батарей
Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт складування, тому що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні можуть складати шкідливу дію для
середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
ЗАМІНА БАТАРЕЇ
Сховок для батареї знаходиться на нижній стороні ваги.
Перед першим використанням відкрийте сховок і вкладіть нові батареї.
1 Щоб замінити батарею, відкрийте кришку сховку для
батареї (6) та вийміть використані батареї.
2 Вкладіть три батареї AAA замість використаних.
Зверніть увагу на дотримання правильної
полярності батарей. Правильнее розміщення батареї представлено знизу сховка
для батарей.
3 Закрийте кришку сховку для батарей.
Чистка і зберігання
Чистіть вагу злегка зволоженою ганчіркою. Не занурюйте
вагу у воді, не використовуйте їдких хімічних засобів.
Усі частини із пластмаси повинні бути відразу очищені
після забруднення жиром, приправами, оцтом, а також
продуктами харчування з інтенсивним смаком/кольором.
Уникайте контакту із соками цитрусових.
Металева миска може бути очищена за допомогою засобів для миття посуду, як і в посудомийній машині.
Не використовуйте агресивні, їдкі або на основі спирту
засоби для чистки.
Використання гострих ганчірок або губок
може привести до появи подряпин на металевій мисці.
KS1600-001_v03
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
25
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this
instruction manual for future reference.
Handling instructions
Do not immerse in water
Product features
1
2
3
4
5
6
7
Display
Unit selection button
On/Off button / reset (tare) button
Rubber feet
Weighing plate
Battery compartment
Stainless steel bowl
Do not use or store in humid
locations
Technical data
The technical parameters are indicated on the rating plate.
Accuracy: 1 g / 0.1 oz / 1 ml / 0.1 fl.oz
Maximum load: 5000 g / 11 lb: 0.4 oz / 5000 ml / 176.4 fl.oz
Batteries: 3 x AAA 1.5 V
The appliance meets the requirements of applicable
standards.
The appliance meets the requirements of COMMISSION
REGULATION (EC) No. 1275/2008 on ecodesign
requirements.
The appliance meets the requirements of Directives:
– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The CE mark is shown on the product’s rating plate.
For CE marking declaration of conformity please visit the
manufacturer’s website at www.zelmer.com.
2
7
5
3
1
4
6
26
KS1600-001_v03
DISPLAY SYMBOLS
Operation
BEFORE FIRST USE
1 Unpack the appliance.
2 Insert batteries into the battery compartment (6) (see
“REPLACING BATTERIES”).
USING THE APPLIANCE
1 Place the appliance on a hard and even surface. Do not
use the appliance on a rug or other soft surface.
2 Put the metal bowl (7) on the weighing plate (5).
3 Press the On/Off button
to switch on the
appliance.
4 Wait until the display shows „ ”.
5 Select your desired unit (see “SELECTING WEIGHT
UNITS”).
6 Put products into the bowl (do not overload the appliance;
the max. weigh is 5000 g).
7 The weight of the product will be displayed numerically
(in the selected weight unit) and as a graphic scale.
– – negative value
tare – scale reset (tare)
lb oz – pounds ounces
fl.oz – ounces
g – grams
ml – millilitres
The display will show the “minus” symbol when
using the tare function and after removing
a container or other product after resetting the
scale.
Functions
RESETING THE APPLIANCE – TARE
When the appliance is switched off and the display shows „ ”
put the bowl (7) on the appliance and press the on/off button
/ reset (tare) button
to reset the scale to zero.
8 When finished weighing, switch off the appliance by
pressing and holding down the On/Off button
approx. 2 seconds.
for
WARNING INDICATORS
Replace the battery – the display will show „ ”. The
appliance will switch off automatically after a few seconds.
Overload indicator – the display will show „
the product from the weight to avoid damage.
”. Remove
Never put items exceeding the maximum
permissible load of 5000 g (5 kg).
The display will show “tare” only if a container
weighs more than 600 g.
AUTOMATIC SWITCH-OFF
The appliance will switch off automatically if no operation is
performed for approx. 60 seconds.
It is recommended to switch off the appliance
when finished weighing in order to maximize
the battery life time.
KS1600-001_v03
27
SELECTING WEIGHT UNITS
The appliance is equipped with a weight unit selection
function.
To change the weight unit, press the unit change button
until the desired unit is displayed.
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to protect the environment. It is
neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Batteries contain substances harmful to the
natural environment. Do not throw them away
with other household waste. Return used
batteries to recycling points. Before disposing
of or returning the appliance to a recycling
point make sure to remove the batteries from
the battery compartment.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting
point as the components of the appliance may pose a threat
to the environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
REPLACING BATTERIES
The battery compartment is situated on the bottom of the
appliance. Before first use, open the compartment and insert
new batteries.
1 To insert batteries, open the battery compartment (6) and
remove the old batteries.
2 Insert three new AAA batteries.
Make sure that the batteries are installed to the
correct polarity shown on the underside of the
battery compartment.
3 Refit the battery compartment cover.
Cleaning and maintenance
Clean with a damp cloth. Never immerse the appliance in
water or use any caustic detergents.
Clean all plastic components immediately if soiled with
grease, spices, vinegar or food with an intense taste/colour.
Avoid contact of the appliance with citrus fruit juices.
The metal bowl may be cleaned using dishwashing
detergents or in a dishwasher.
Never use any aggressive, abrasive or alcohol-based
cleaning products.
Abrasive cloths or sponges may scratch the
surface of the bowl.
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
28
KS1600-001_v03
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
KS1600-001_v03
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
KS1600-001_v03
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
KS1600-001_v03
1
2
3
4
PL
1. Automaczne wylączenie po 60 sek. 2. Pomiar
wagi w 4 jednostkach g, lb, oz, ml 3. Max. waga
– 5 kg 4. Wskaźnik niskiego poziomu baterii
RU
1. Автоматическое выключение после 60 с.
2. Замер веса в 4 единицах г, лб, оз, мл. 3. Макс.
вес – 5 кг 4. Указатель низкого уровня батареи
CZ
1. Automatické vypnutí po 60 s. 2. Měření hmotnosti
ve 4 jednotkách g, lb, oz, ml 3. Max. hmotnost – 5 kg
4. Indikátor slabé baterie
BG
SK
1. Automatické vypnutie po 60 sek. 2. Váženie v 4
merných jednotkách g, lb, oz, ml 3. Max. váha – 5 kg
4. Indikátor vybitých batérií
1. Автоматично изключване след 60 секунди
2. Измерване на теглото в 4 единици: g, lb, oz, ml
3. Макс. тегло – 5 kg 4. Индикатор за изтощена
батерия
UA
1. Автоматичне виключення після 60 с. 2. Замір
ваги в 4 одиницях г, лб, оз, мл 3. Макс. вага – 5 кг
4. Вказівник низького рівня батареї
EN
1. Automatic switch-off after 60 seconds
2. Measurement expressed in 4 weight units
3. Maximum load 5 kg 4. Low batter indicator
HU
RO
1. Automatikus kikapcsolás 60 másodperc után
2. Súlymérés 4 mértékegységben: g, lb, oz, ml
3. Max. súly - 5 kg 4. Alacsony elemfeszültség
jelzése
1. Oprire automată după scurgerea a 60 sec.
2. Cântărire cu ajutorul a 4 unităţi de cântărire g, lb,
oz, ml 3. Greutate max. – 5 kg 4. Indicatorul
nivelului scăzut de încărcare a bateriei
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
KS1600-001_v03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising