Zelmer | ZKS14500 (KS1400) | User manual | Zelmer ZKS14500 (KS1400) User Manual

Zelmer ZKS14500 (KS1400) User Manual
ZKS14500
KS1450/KS1400
WAGA KUCHENNA
кухонные весы
/ kitchen scale
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WAGA KUCHENNA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2–4
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
5–7
SK NÁVOD NA OBSLUHU
8–10
11–13
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CÂNTAR DE BUCĂTĂRIE
КУХНЕНСКА ВЕЗНА
20–22
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
KUCHYNSKÁ VÁHA
KONYHAI MÉRLEG
17–19
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
KUCHYŇSKÁ VÁHA
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
КУХОННЫЕ ВЕСЫ
14–16
КУХОННА ВАГА
EN USER MANUAL
KITCHEN SCALE
23–25
26–28
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia.
Wskazówki dotyczące użytkowania wagi
Budowa wagi
1
2
3
4
5
6
7
8
Wyświetlacz
Przycisk zmiany jednostek
Przycisk włącz/wyłącz (zerowanie wagi)
Gumowe stopki
Pojemnik z podziałką
Schowek na baterię
Przycisk zwalniania pojemnika
Podstawa wagi z uchwytem
3
5
Nie używać ani nie
Nie zanurzać podstawy wagi
przechowywać w wilgotnym
z uchwytem w wodzie
środowisku
1
2
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Rozdzielczość wskazań wagi: 1 g / 0,1 oz / 1 ml / 0,1 fl.oz
Maksymalne obciążenie: 3000 g / 6:9.8 lb.oz / 1200 ml /
42,2 fl.oz
Bateria: 1 x CR2032 3 V.
Waga kuchenna spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI
(WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem
na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności
znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
6
4
7
5
2
8
KS1400-001_v03
WYŚWIETLACZ – OZNACZENIA SYMBOLI
Obsługa i działanie wagi
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1 Rozpakuj wagę z opakowania.
2 Włóż baterię do schowka na baterię (6) (patrz „WYMIANA
BATERII”).
SPOSÓB UŻYCIA
1 Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni. Nie używaj urządzenia na dywanie, ani na elastycznych powierzchniach.
2 Zamontuj pojemnik z podziałką (5) na wadze, tak aby
zatrzesnął się na podstawie wagi z uchwytem (8). Charakterystyczny „klik” świadczy o prawidłowo zamontowanym
pojemniku.
3 Wciśnij przycisk włącz/wyłącz
, aby włączyć urządzenie.
4 Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się symbol „ ”.
5 Ustaw wymaganą jednostkę (patrz „WYBÓR JEDNOSTKI WAGI”).
6 Włóż ważone produkty do pojemnika (nie przekraczaj
maksymalnej dopuszczalnej wagi 3000 g).
7 Na wyświetlaczu pojawi się waga ważonego produktu
w wybranej jednostce.
– – wartość ujemna
tare – zerowanie wagi (tara)
lb oz – funty uncje
fl.oz – uncje
g – gramy
ml – mililitry
Minus wyświetli się podczas używania funkcji
tara i po zdjęciu wyzerowanego pojemnika lub
innego produktu.
Opis funkcji
ZEROWANIE WAGI – TARA
Gdy urządzenie jest włączone, a na wyświetlaczu widnieje
symbol inny niż „ ” wciśnij przycisk włącz/wyłącz (zerowanie
wagi)
(3), aby wyzerować wagę.
8 Po zakończeniu ważenia, wyłącz wagę wciskając i przytrzymując przez około 2 sekundy przycisk włącz/wyłącz
.
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
WSKAŹNIKI OSTRZEGAWCZE
Wymień baterię – na wyświetlaczu pojawi się symbol „
Waga wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.
”.
Wskaźnik przeciążenia – na wyświetlaczu pojawi się sym”. Zdejmij ważony produkt, aby zapobiec uszkobol „
dzeniu wagi.
Urządzenie wyłączy się automatycznie jeśli przez około 60
sekund nie będzie wykonywana żadna operacja.
W celu zmaksymalizowania czasu pracy na
baterii, zaleca się, aby wyłączać wagę po
zakończeniu pracy.
Podczas ważenia przestrzegaj maksymalnego
dopuszczalnego obciążenia urządzenia wynoszącego 3000 g (3 kg).
KS1400-001_v03
3
WYBÓR JEDNOSTKI WAGI
Urządzenie posiada funkcję wyboru jednostki wagi. Aby
zmienić jednostkę naciskaj przycisk zmiany jednostek
do momentu wyświetlenia wymaganej jednostki wagi.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami
gospodarstwa domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych
należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka
na baterie.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
WYMIANA BATERII
Schowek na baterię znajduje się na spodzie wagi. Przed
pierwszym użyciem, otwórz schowek i włóż nową baterię.
1 Aby wymienić baterię, otwórz pokrywkę schowka na
baterię (6) i wyjmij zużytą baterię.
2 Włóż nową baterię CR2032 w miejsce zużytej.
3 Zamknij pokrywę schowka na baterię.
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Czyszczenie i konserwacja
Czyść wagę lekko zwilżoną szmatką. Nie zanurzaj wagi
w wodzie, ani nie używaj żrących środków chemicznych.
Wszystkie części z tworzywa powinny być od razu czyszczone po zabrudzeniu tłuszczem, przyprawami, octem oraz
żywnością o intensywnym smaku/kolorze. Unikaj kontaktu
wagi z kwaśnymi sokami z owoców cytrusowych.
Pojemnik z podziałką po zdjęciu z podstawy wagi może być
zanurzany w wodzie i czyszczony za pomocą płynów do
mycia naczyń, jak również w zmywarce.
Nie używaj agresywnych, ściernych lub na bazie alkoholu
środków czyszczących.
Użycie ostrych ścierek lub gąbek może spowodować porysowanie powierzchni urządzenia.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
4
KS1400-001_v03
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
použít i během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro používání váhy
Popis váhy
1
2
3
4
5
6
7
8
Displej
Tlačítko změny váhových jednotek
Tlačítko zapni/vypni (vynulování displeje)
Gumové podložky
Miska se stupnicí
Prostor na baterii
Tlačítko uvolnění misky
Základna váhy s úchytem
3
Neponořujte základnu váhy
s úchytem do vody
Nepoužívejte ani
neuchovávejte ve vlhkém
prostředí
5
1
2
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku
výrobku.
Měřící váhové rozdělení: 1 g / 0,1 oz / 1 ml / 0,1 fl.oz
Maximální zatížení: 3000 g / 6:9.8 lb.oz / 1200 ml / 42,2 fl.oz
Baterie: 1 x CR2032 3 V.
Kuchyňská váha splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič splňuje požadavky NAŘÍZENÍ KOMISE (ES)
č. 1275/2008 z hlediska spotřeby elektrické energie.
Přístroj je vyroben v souladu s požadovanými direktivami:
– Elektrická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na typovém štítku označen značkou .
prohlášení o shodě se nachází na stránkách
www.zelmer.com.
6
4
7
5
KS1400-001_v03
8
5
DISPLEJ – OZNAČENÍ SYMBOLŮ
Obsluha a použití váhy
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1 Vyjměte váhu z obalů.
2 Vložte bateri do prostoru na baterii (6) (viz. „VÝMĚNA
BATERIÍ”).
ZPŮSOB POUŽITÍ
1 Postavte váhu na tvrdém a plochém povrchu. Nepoužívejte váhu na koberci ani na jiných elastických plochách.
2 Nasaďte misku se stupnicí (5) na váhu tak, byla upevněna na základně váhy s úchytem (8). Charakteristické „klik”
znamená, že miska byla správně nasazena.
3 Stisknutím tlačítka zapni/vypni
, zapněte váhu.
4 Počkete, dokud se na displeji nezobrazí symbol „ ”.
5 Nastavte požadovanou jednotku (viz. „VOLBA VÁHOVÉ
JEDNOTKY”).
6 Vložte vážené produkty do misky (nepřekračujte maximální dovolenou zátěž 3000 g).
7 Na displeji se zobrazí hmotost váženého produktu ve
zvolené váhové jednotce.
– – hodnota záporná
tare – vynulování displeje (tare)
lb oz – libry unce
fl.oz – unce
g – gramy
ml – mililitry
Mínus se znázorní během používání funkce tare
a po sejmutí vynulované nádoby nebo jiného
produktu.
Popis funkcí
VYNULOVÁNÍ VÁHY – TARE
Kdy je přístroj vypnutý a na displeji je znázorněný symbol
jiný než „ ”, stiskněte tlačítko zapni/vypni (vynulování váhy)
(3), aby se váha vynulovala.
8 Po ukončení vážení vypněte váhu stisknutím a přidržením na cca 2 sekundy tlačítka zapni/vypni
.
VÝSTRAŽNÉ INDIKÁTORY
Vyměňte baterii – na displeji se znázorní symbol „
se automaticky vypne po několika sekundách.
”. Váha
Indikátor přetížení – na displeji se znázorní symbol „
Sejměte vážený produkt, aby nedošlo k poškození váhy.
”.
Během vážení dodržujte maximální dovolenou
zátěž váhy, která vynáší 3000 g (3 kg).
6
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Váha se automaticky vypne, jestliže do 60 sekund nebude
provedena žádná operace.
Za účelem maximálního využití baterií doporučujeme váhu vypínat po každém použití.
KS1400-001_v03
VOLBA VÁHOVÉ JEDNOTKY
Váha má funkci volby váhové jednotky. Za účelem změny
jednotky opakovaně stiskněte tlačítko pro změnu váhové
jednotky
, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná
váhová jednotka.
VÝMĚNA BATERIÍ
Prostor na baterii se nachází zespodu váhy. Před prvním
použitím otevřete prostor a vložte novou baterii.
1 Pro výměnu baterie, otevřete kryt prostoru na baterii (6)
a vyjměte vybitou baterii.
2 Vložte novou baterii CR2032 na místo té vybité.
3 Uzavřete kryt prostoru na baterii.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí.
Nevyhazujte je spolu s ostatním opadem z domácnosti,
ale odevzdejte je na sběrném místě. Před likvidací nebo
odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin,
vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Čištění a údržba
Váhu čistěte pouze navlhčeným hadříkem. Neponořujte
základnu váhy s úchytem do vody, ani nepoužívejte žíravé
chemické prostředky.
Všechny plastové díly by měly být vyčištěny ihned po znečištění tukem, kořením, octem a potravinami s intenzivní
chutí/barvou. Vyvarujte se kontaktu váhy s kyselými šťávami
z citrusových plodů.
Mísa se stupnicí, po odstranění ze základny váhy, může být
ponořena do vody a čištěná pomocí prostředků na nádobí
a také v myčce.
Nepoužívejte agresivní, abrazivní nebo čisticí prostředky na
bázi alkoholu.
Použitím ostrých utěrek nebo houbiček můžete
poškrábat povrch přístroje.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
KS1400-001_v03
7
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Návod na obsluhu osobnej váhy
Konštrukcia váhy
1 Displej
2 Tlačidlo pre voľbu mernej jednotky váhy
3
4
5
6
7
8
Tlačidlo zapni/vypni (vynulovanie hmotnosti)
Gumové nožičky
Nádoba s mierkou
Priehradka na batérie
Tlačidlo na uvoľnenie nádoby
Základná doska váhy s držiakom
3
Základnú dosku váhy
spolu s jej rukoväťou nikdy
neponárajte do vody
Nepoužívajte a neskladujte
váhu vo vlhkom prostredí
5
1
2
Technické údaje
Technické údaje sú uvedené na typovom štítku spotrebiča.
Výber merných jednotiek váhy: 1 g / 0,1 oz / 1 ml / 0,1 fl.oz
Maximálne zaťaženie: 3000 g / 6:9.8 lb.oz / 1200 ml /
42,2 fl.oz
Typ batérie: 1 x CR2032 3 V.
Kuchynská váha vyhovuje požiadavkam platných noriem.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám platných noriem podľa
NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách
na ekodizajn.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je na typovom štítku označený značkou .
Prehlásenie o zhode
sa nachádza na stránkach
www.zelmer.com.
6
4
7
5
8
8
KS1400-001_v03
SVETELNÝ INDIKÁTOR – ZOBRAZOVANIE SYMBOLOV
Obsluha a práca s váhou
PRED PRVÝM POUŽITÍM
1 Váhu vyberte z balenia.
2 Batérie vložte do priehradky na batérie (6) (pozri
„VÝMENA BATÉRIÍ”).
NÁVOD NA POUŽITIE
1 Váhu položte na pevný a rovný povrchu. Váhu nepoužívajte, ak je položená na koberci alebo na iných mäkkých
materiáloch.
2 Na váhu nasaďte nádobu s odmerkou (5) tak, aby
správne zapadla do základnej dosky s držiakom (8). Typické
„kliknutie” Vás presvedčí o správnom nasadení nádoby.
3 Stlačte tlačidlo zapni/vypni
a zapnite zariadenie.
4 Počkajte kým sa na displeji nezobrazí symbol „ ”.
5 Nastavte požadovanú jednotku váhy (pozri „NASTAVENIE MERNEJ JEDNOTKY VÁHY”).
6 Do nádoby vložte produkty, ktoré chcete zvážiť (neprekračujte maximálnu prípustnú váhu 3000 g).
7 Na displeji sa zobrazí hmotnosť zváženého produktu vo
zvolenej mernej jednotke.
– – záporná hodnota
tare – vynulovanie váhy (tára)
lb oz – funty uncie
fl.oz – uncie
g – gramy
ml – mililitre
Symbol mínus sa zobrazí pri použití funkcie
tára a po odobratí vynulovanej nádoby alebo
iného predmetu.
Opis funkcie
VYNULOVANIE VÁHY – TÁRA
V prípade, ak sa na displeji po zapojení spotrebiča zobrazí
iný symbol ako „ ”, stlačte tlačidlo zapni/vypni (vynulovanie
váhy)
(3), čím údaje na displeji vynulujete.
8 Po ukončení váženia, váhu vypnite stlačením a pridržaním tlačidla po dobu približne 2 sekúnd zapni/vypni
.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
Vymeňte batérie – na displeji sa zobrazí symbol „ ”. Váha
sa automaticky vypne po uplynutí niekoľkých sekúnd.
Indikátor preťaženia – na displeji sa zobrazí symbol
”. Odoberte vážený predmet, aby ste sa vyhli poško„
deniu váhy.
Počas váženia dbajte na zachovanie maximálneho prípustného zaťaženia váhy, ktoré predstavuje hodnotu 3000 g (3 kg).
KS1400-001_v03
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
Spotrebič sa automaticky vypne v prípade, ak po dobu približne 60 sekúnd na váhe nevykonáte žiadnu činnosť.
S cieľom predĺžiť výdrž batérie, sa odporúča
vypnúť váhu po ukončení jej použitia.
9
NASTAVENIE MERNEJ JEDNOTKY
Spotrebič je vybavený funkciou pre voľbu mernej jednotky
váhy. Pre zmenu mernej jednotky váhy stláčajte niekoľko krát
po sebe tlačidlo pre zmenu merných jednotiek
pokiaľ
sa na displeji nezobrazí požadovaná merná jednotka.
VÝMENA BATÉRIÍ
Priehradka na batérie sa nachádza na spodnej strane váhy.
Pred prvým použitím, otvorte priehradku a vložte do jej
vnútra novú batériu.
1 Pre výmenu batérie, otvorte priehradku pre batérie (6)
a vyberte z nej vybitú batériu.
2 Na miesto vybitej batérie vložte novú batériu typu
CR2032.
3 Nasaďte kryt na priehradku na batérie.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné
prostredie. Ne­smú sa vyhadzovať z iným
odpadom z domácnosti, odo­vzdajte ich do
zberne surovín. Pred vyhodením alebo odo­
vzdaním spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby ste vybrali batérie z priestoru na
batérie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Čistenie a údržba
Váhu čisťte pomocou jemne navlhčenej utierky. Základnú
dosku váhy s držiakom nikdy neponárajte do vody a zabráňte
jej styku s dráždiacimi čistiacimi chemickými prostriedkami.
Všetky plastové diely by sa mali čistiť ihneď po znečistení
tukom, koreninami, ocotom alebo potravinami s výraznou
chuťou / sfarbením. Vyhnite sa kontaktu kyslými nápojov
z citrusových plodov s váhou.
Nádobu s odmerkou, pod jej odobratí z váhy, môžete ponárať do vody, môžete ju čistiť pomocou čistiacich prostriedkov
alebo v umývačke riadu.
Nepoužívajte dráždivé čistiace prostriedky na báze alkoholu.
Použitie ostrých utierok alebo špongií môže
spôsobiť poškodenie povrchu spotrebiča.
10
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
KS1400-001_v03
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Útmutatások a mérleg használatához
A mérleg felépítése
1 Kijelző
2 Mértékegység váltó nyomógomb
3 Bekapcsolás/kikapcsolás (a mérleg nullázása) nyomó4
5
6
7
8
gomb
Gumitalpak
Mércés edény
Elemtartó
Az edényt kioldó nyomógomb
Nyeles mérlegtalp
3
Ne merítse vízbe a mérleg
fogantyús talpát
Ne használja, és ne tárolja
nedves környezetben
5
1
2
Műszaki adatok
A termék műszaki adatai az adattábláján találhatók.
A súlykijelzés felbontása: 1 g / 0,1 oz / 1 ml / 0,1 fl.oz
Maximális terhelés: 3000 g / 6:9.8 lb.oz / 1200 ml / 42,2 fl.oz
Elem: 1 x CR2032 3 V.
A konyhai mérleg megfelel a hatályos szabványoknak.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK
SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
A berendezés megfelel a következő direktíváknak:
– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék
jelzéssel van jelölve az adattáblán.
A
megfelelőségi nyilatkozat a weboldalon található
www.zelmer.com.
6
4
7
5
KS1400-001_v03
8
11
A mérleg kezelése és működése
KIJELZŐ – A JELEK JELENTÉSE
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1 Csomagolja ki a mérleget.
2 Helyezze be az elemet az elemtartóba (6) (Lásd
„AZ ELEMEK CSERÉJE”).
A HASZNÁLAT MÓDJA
1 Állítsa a mérleget kemény és lapos felületre. Ne használja a készüléket szőnyegen, sem hajlékony felületeken.
2 Szerelje fel a mércés edényt (5) a mérlegre úgy, hogy az
bekattanjon a nyeles talpba (8). A jellegzetes kattanás tanúskodik arról, hogy az edény jól van felrakva.
3 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás gombot
.
4 Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a „ ” jel.
5 Állítsa be a kívánt mértékegységet (lásd „A MÉRLEG
MÉRTÉKEGYSÉGÉNEK KIVÁLASZTÁSA”).
6 Helyezze a mérlegendő terméket az edénybe (ne lépje
túl az 3000 g maximálisan megengedett súlyt).
7 A kijelzőn megjelenik a mérlegelt termék súlya a kiválasztott mértékegységben.
– – negatív érték
tare – a mérleg nullázása (tárázás)
lb oz – font uncia
fl.oz – uncia
g – gramm
ml – milliliter
A „–” jel a tárázás funkció használatakor és
a kinullázott edény vagy más termék levétele
után jelenik meg.
A funkciók leírása
A MÉRLEG NULLÁZÁSA – TÁRÁZÁS
Ha a készülék be van kapcsolva, és a kijelzőn nem a „ ”
jel látható, nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot
hogy nullázza a mérleget (a mérleg tárázása).
(3),
8 A mérlegelés befejezése után a nyomja meg, és tartsa
megnyomva körülbelül 2 másodpercig a ki/be kapcsoló gombot
.
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Cserélje ki az elemet – a kijelzőn megjelenik a „ ” szimbólum. A mérleg néhány másodperc után automatikusan
kikapcsol.
Túlterhelés jelzése – a kijelzőn megjelenik az „
” jel.
Vegye le a mért terméket, hogy megelőzze a mérleg meghibásodását.
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
A berendezés automatikusan kikapcsol, ha 60 másodpercen
keresztül semmit nem csinál a mérleggel.
Az elem üzemidejének maximalizálása érdekében ajánlott a munka végeztével kikapcsolni
a mérleget.
Mérés közben tartsa be a berendezés megengedett maximális terhelését, ami 3000 g (3 kg).
12
KS1400-001_v03
A SÚLY MÉRTÉKEGYSÉGENEK KIVÁLASZTÁSA
A berendezés rendelkezik egy funkcióval a súlymérés egységének kiválasztására. Az egység módosításához nyomja
meg a
súly mértékegységet módosító gombot mindaddig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt mértékegység.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez.
Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad őket más háztartási
hulladékkal együtt kidobni, hanem le kell őket
adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása
vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása
előtt ne felejtse kivenni az elemtartóból az elemeket.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja
le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok
találhatók.
Ne dobja ki a berendezést kommunális hulladékkal együtt!
ELEMCSERE
Az elemtartó rekesz a mérleg alsó felén található. Használatbavétel előtt nyissa ki az elemtartót, és tegyen bele új
elemet.
1 Ha elemet kíván cserélni, nyissa ki az elemtartó fedelét
(6), és vegye ki a kimerült elemeket.
2 Helyezzen be egy új CR2032 elemet a kimerült helyére.
3 Zárja le az elemtartó fedelét.
Tisztítás és karbantartás
A mérleget enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne merítse
a mérleg talpát vízbe, és ne használjon maró vegyszert.
A műanyag alkatrészeket azonnal meg kell tisztítani, ha zsírral, fűszerekkel, ecettel vagy intenzív ízű/illatú élelmiszerrel
szennyeződnek. Kerülje, hogy a mérlegre citrusfélék savas
leve kerüljön.
A mércés edényt, miután levette a mérleg talpáról, vízbe
lehet meríteni, és mosogatószerrel tisztítható, akár mosogatógépben is.
Ne használjon agresszív, dörzsölő vagy alkohol alapú tisztítószereket.
Durva rongyok vagy dörzsszivacsok használata összekarcolhatja a készülék felületét.
KS1400-001_v03
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
13
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii cu privire la folosirea cântarului
Construcţia cântarului
1 Display
2 Butonul de schimbare a unităţilor de greutate
3
4
5
6
7
8
Butonul pornit/oprit (aducerea la zero a cântarului)
Picioruşe de cauciuc
Recipient cu linie gradatăaterii
Lăcaş pentru baterii
Buton pentru desprinderea recipientului
Placa de bază a cântarului cu mâner
3
5
Nu scufundaţi placa de bază Nu îl folosiţi şi nu îl depozitaţi
în mediu umed
a cântarului cu mâner în apă
1
2
Fisa de date tehnice
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Rezoluţia indicilor de pe cântar: 1 g / 0,1 oz / 1 ml / 0,1 fl.oz
Sarcina maximală: 3000 g / 6:9.8 lb.oz / 1200 ml / 42,2 fl.oz
Baterie: 1 x CR2032 3 V.
Cântarul electronic de bucătărie îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
Dispozitivul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produs marcat cu simbolul
pe plăcuţa de fabricaţie.
Declaraţia de conformitate
o veţă găsi pe site-ul
www.zelmer.com.
6
4
7
5
14
8
KS1400-001_v03
DISPLAY – SEMNELE SIMBOLURILOR
Deservirea şi funcţionarea cântarului
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1 Scoateţi cântarul din ambalaj.
2 Introduceţi bateria în lăcaşul pentru baterii (6) (vezi
„ÎNLOCUIREA BATERIILOR”).
MOD DE UTILIZARE
1 Amplasaţi cântarul pe o suprafaţă tare şi plată. Nu folosiţi
dispozitivul amplasându-l pe covor şi nici pe suprafeţe flexibile.
2 Montaţi recipientul cu scală de gradare (5) pe cântar, astfel încât acesta să facă clic pe placa de bază a cântarului cu
mâner (8). Sunetul caracteristic „clic” înseamnă că recipientul a fost montat corect.
3 Apăsaţi butonul pornire/oprire
, pentru a porni dispozitivul.
4 Aşteptaţi până în momentul în care pe display va apare
simbolul „ ”.
5 Setaţi unitatea dorită (vezi „SELECTAREA UNITĂŢII
CÂNTARULUI”).
6 Introduceţi în recipient produsele care vor fi cântărite
(nu depăşiţi greutatea maximală admisibilă de 3000 g).
7 Pe display va fi redată greutatea produsului cântărit în
unitatea de măsură dorită.
– – valoare negativă
tare – aducerea cântarului la zero (tara)
lb oz – funţi unţii
fl.oz – unţii
g – grame
ml – mililitri
Minus va apare pe display în momentul în care
va fi folosită funcţia tara şi după ce de pe cântar a fost dat la o parte recipientul sau orice alt
produs.
Descrierea funcţiei
ADUCEREA CÂNTARULUI LA ZERO – TARA
În cazul în care dispozitivul este pornit iar pe display este
redat un alt simbol decât „ ” apăsaţi butonul pornit/oprit
(aducerea cântarului la zero)
să fie resetat.
(3), pentru ca, cântarul
8 După ce procesul de cântărire a luat sfârşit, opriţi cântarul prin atingerea pentru o perioadă de circa 2 secunde
a butonului pornire/oprire
.
OPRIRE AUTOMATĂ
INDICATORI DE ATENŢIONARE
Schimbaţi bateria – pe display va apare simbolul „
tarul se va opri automat după câteva secunde.
”. Cân-
Indicatorul de supraîncărcare – pe display va apare sim”. Daţi la o parte produsul cântărit, pentru a prebolul „
veni defectarea cântarului.
Dispozitivul se va opri automat dacă timp de circa 60
secunde nu va fi realizată nici o operaţiune.
Pentru a prelungi perioada de funcţionare
a bateriilor, se recomandă, ca după folosirea
cântarului acesta să fie oprit.
În timpul procesului de cântărire respectaţi
încărcarea maximală permisă a dispozitivului şi
anume 3000 g (3 kg).
KS1400-001_v03
15
SELECTAREA UNITĂŢII CÂNTARULUI
Dispozitivul posedă funcţia de selectare a unităţii cântarului. Pentru a schimba unitatea cântarului apăsaţi butonul de
modificare a unităţilor cântarului
până în momentul în
care va fi redată unitatea de greutate dorită.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la un centru de
colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru
mediul înconjurător. Nu le aruncaţi împreună
cu deşeurile comunale. Predaţi-le la un centru
de colectare. Înainte de a arunca aparatul sau
înainte de a-l preda la un centru de colectare
trebuie să scoateţi bateriile din compartiment.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi dispozitivul împreună cu deşeurile menajere!
ÎNLOCUIREA BATERIEI
Lăcaşul pentru baterii se află amplasat sub placa de bază
a cântarului. Înainte de prima folosire deschideţi lăcaşul pentru baterii şi introduceţi o baterie nouă.
1 Pentru a înlocui bateria cu una nouă, deschideţi capacul
lăcaşului pentru baterii (6) şi scoateţi bateria uzată.
2 Introduceţi o baterie nouă CR2032 în locul celei uzate.
3 Închideţi capacul lăcaşului pentru baterii.
Curăţare şi întreţinere
Cântarul poate fi curăţat cu ajutorul unei cârpe uşor umezite.
Nu scufundaţi placa de bază a cântarului în apă şi nu folosiţi
substanţe chimice corodante.
Toate componentele din plastic ar trebui să fie curăţate imediat după ce acestea au fost murdărite cu grăsime, condimente, oţet sau produse alimentare cu o aroma intensa /
culoare intensă. Evitaţi contactul cântarului cu sucuri din
fructe citrice.
Recipientul cu scală de gradare, după ce a fost dat la o parte
de pe placa de bază a cântarului, poate fi spălat cu detergent pentru spălat vase şi, de asemenea, poate fi spălat în
maşina de spălat vase.
Nu folosiţi detergenţi de curăţare agresivi, abrazivi sau pe
bază de alcool.
Utilizarea cârpelor sau a bureţilor asprii poate
conduce la zgârierea suprafeţei dispozitivului.
16
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
KS1400-001_v03
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
использования.
Указания по эксплуатации весов
Строение весов
1 Табло
2 Кнопка изменения единиц
3 Кнопка включение/выключение (обнуление веса)
4
5
6
7
8
Резиновые ножки
Резервуар с метками
Место для батарейки
Кнопка освобождения резервуара
Основание весов с ручкой
3
Не погружать подставку
весов с захватом в воде
5
Не использовать и не
хранить во влажной среде
1
2
Технические параметры
Технические параметры указаны на информационном
табло изделия.
Точность весов: 1 г / 0,1 oz / 1 мл / 0,1 fl.oz
Максимальная нагрузка: 3000 г / 6:9.8 lb.oz / 1200 мл /
42,2 fl.oz
Батарея: 1 x CR2032 3 V.
Кухонные весы выполняют требования действующих
норм.
Прибор отвечает требованиям РАСПОРЯЖЕНИЯ
КОМИССИИ (WE) № 1275/2008 по поводу требований,
касающихся эко-проекта.
Прибор отвечает требованиям директив:
– Электромагнитная совместимость (EMC)
– 2004/108/EC.
Изделие обозначено знаком
на информационном
табло.
6
4
7
5
KS1400-001_v03
8
17
Обслуживание и действие весов
ТАБЛО – ОБОЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1 Выньте весы из упаковки.
2 Вставьте батарейку (6) (см. «ЗАМЕНА БАТАРЕИ»).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1 Поставьте весы на твердой и плоской поверхности. Не используйте прибор на ковре или эластических
поверхностях.
2 Установите ёмкость с отметкой (5) на весы так, чтобы
она застегнулась на основании с ручкой (8). Характерное
«клацанье» свидетельствует о правильной установке
ёмкости.
3 Нажмите кнопку включение/выключение
, чтобы
включить прибор.
4 Подождите, пока на табло не появится символ « ».
5 Установите требуемую единицу (см. «ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ВЕСА»).
6 Положите в ёмкость продукты, которые необходимо
взвесить (не превышайте максимальный допустимый
вес 3000 г).
7 На экране появится вес взвешенного продукта
в выбранных единицах.
– – минусовое значение
tare – обнуление весов (тара)
lb oz – фунты унции
fl.oz – унции
g – граммы
ml – миллилитры
Минус появится во время использования
функции тара и после снятия обнуленного
контейнера или другого продукта.
Описание функции
ОБНУЛЕНИЕ ВЕСОВ – ТАРА
Когда прибор включен, а на табло появится символ,
другой чем « », нажмите кнопку включения/выключения
(обнуление весов)
(3), чтобы обнулить весы.
8 После окончания взвешивания выключите весы,
нажимая и удерживая на протяжении 2 секунд кнопку
включение/выключение
.
УКАЗАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Замените батарею – на табло появится символ « ».
Весы выключатся автоматически после нескольких секунд.
Указатель превышения веса – на табло появится символ «
». Снимите взвешиваемый продукт, чтобы
предупредить повреждение весов.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Прибор выключится автоматически, если на протяжении
около 60 секунд не будет выполняться никакая операция.
С целью максимизации времени работы
батареи рекомендуется, чтобы выключать весы после окончания работы.
Во время взвешивания придерживайтесь
максимально допустимой нагрузки прибора, равного 3000 г (3 кг).
18
KS1400-001_v03
ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ВЕСА
Прибор владеет функцией выбора единицы веса. Чтобы
изменить единицу, нажимайте кнопку смены единиц
до момента отображения на табло необходимой
единицы веса.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Запрещается выбрасывать использованные батарейки в обычный смешанный
мусор (токсичные тяжелые металлы).
Их следует сдавать в специализированные
пункты сбора отработанных батареек и
акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора
выньте из него батарейки.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовым мусором!
ЗАМЕНА БАТАРЕИ
Место для батарейки находится снизу весов. Перед первым использованием откройте крышку и вставьте новую
батарейку.
1 Чтобы заменить батарейку, откройте крышку (6)
и выньте старую батарейку.
2 Вставьте новую батарейку CR2032 на место старой.
3 Закройте крышку кармашка для батарейки.
Чистка и хранение
Чистите весы легко увлажненной тряпочкой. Не погружайте весы в воде, не используйте едких химических
средств.
Все части из пластмассы должны быть сразу очищены
после загрязнения жиром, приправами, уксусом, а также
продуктами питания с интенсивным вкусом/цветом.
Избегайте контакта с соками цитрусовых.
Резервуар с метками после снятия с подставки весов
может погружаться в воду и мыться с помощь. Средств
для мытья посуды, а также в посудомойной машине.
Не используйте агрессивные, едкие или на основе
спирта средства для чистки.
Использование острых губок может привести к порисованию поверхности прибора.
KS1400-001_v03
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
19
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Указания касаещи използването на
везната
Стоеж на везната
1
2
3
4
5
6
7
8
Дисплей
Бутон за промяна на единиците
Бутон за включи/изключи (нулиране на везната)
Гумени крачета
Купа с деления
Бокс за батерии
Бутон за освобождаване на купата
Основа на везната с дръжка
3
5
Не потапяйте основата на
везната с дръжката във
вода
1
2
Не използвайте и не
съхранявайте във влажно
място
Технически данни
Техническите спецификации се намират на табелката на
продукта.
Резолюцията на везната: 1 g / 0,1 oz / 1 ml / 0,1 fl.oz
Максимално натоварване: 3000 g / 6:9.8 lb.oz / 1200 ml /
42,2 fl.oz
Батерия: 3 х ААА 1.5V
Кухненската везна отговаря на изискванията на приложимите стандарти.
Това устройство е съобразено с РЕГЛАМЕНТА НА
КОМИСИЯТА (ЕО) № 1275/2008 по отношение на изискванията за еко-проекта.
Това устройство е съобразено с изискванията на директивите:
– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/ЕC.
Уредът е обозначен с маркировка
на табелката.
Декларацията за съответствие
ще намерите на сайта
www.zelmer.com.
6
4
7
5
20
8
KS1400-001_v03
Обслужване и действие на везната
ДИСПЛЕЙ – ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ
ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА
1 Разопаковайте везната.
2 Сложете батериите до бокса за батерии (6) (вижте
„СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ”).
НАЧИН НА УПОТРЕБА
1 Сложете везната на твърда и равна повърхност.
Не използвайте уреда на килими, нито на еластични
повърхности.
2 Монтирайте купата с деление (5) на везната, така,
че да се заключи на основата на везната с дръжка (8)
Характеристично „klik” ще потвърди правилното монтиране на купата.
3 Натиснете бутона включи/изключи
, за да
включите уреда.
4 Почакайте докато на дисплея се появи символа „ ”.
5 Настройте желаната единица за измерване (вижте
„ИЗБОР НА ЕДИНИЦА ЗА ИЗМЕРВАНЕ”).
6 Сложете продуктите за мерене в купата (не преминавайте максимално допустимото тегло 3000 g).
7 На дисплея ще се появи теглото на мерения продукт
в избраната мерна единица.
– – отрицателна стойност
tare – нулиране на везната (тара)
lb oz – фунт унция
fl.oz – унция
g – грам
ml – мили литри
Минусът се появява на дисплея по време
на използването на функцията тара и след
свалянето на нулирания съд или друг продукт.
Описание на функциите
НУЛИРАНЕ НА ВЕЗНАТА – ТАРА
Когато уреда е включен, а на дисплея се появи символ
различен от „ ” натиснете бутона включи/изключи (нулиране на везната)
(3), за да нулирате везната.
8 След завършване на измерването, изключете везната натискайки и задържайки през около 2 секунди
бутона включи/изключи
.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ
Сменете батерията – на дисплея се появява символа
„ ”. Везната се изключва автоматично след няколко
секунди.
Показател за претоварване – на дисплея се появява
”. Свалете измервания продукт, за да избегнете
„
повреждане на везната.
АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Уредът се изключва автоматично ако в продължение на
60 секунди не е извършена нито една операция.
За да продължите експлоатационния
живот на батериите, препоръчваме да
изключвате уреда след завършване на
работа.
По време на измерването съблюдавайте
максималното допустимо натоварване,
което е 3000 g (3 kg).
KS1400-001_v03
21
ИЗБОР НА ЕДИНИЦИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ
Уредът притежава функция за избор на единицата за
измерване. За да смените единицата за измерване
натискайте бутона за смяна на единиците
до
момента в който на дисплея се появи желаната от вас
единица за измерване.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази
цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера
за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за околната
среда. Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите
домакински отпадъци, а трябва да се предадат в пункт
за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето
или предаването на уреда в пункт за събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от
мястото им.
Изхабения уред предайте в съответния
пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни части
могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с комуналните отпадъци!
СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ
Отделението за батериите се намира отдолу на везната.
Преди първа употреба, отворете бокса и поставете нова
батерия.
1 За да смените батерията, отворете капака на отделението за батерии (6) и премахнете старата батерия.
2 Поставете нова батерия CR2032 на мястото на старата.
3 Затворете капака на отделението за батерии.
Чистене и поддържане
Почиствайте везната с леко влажна кърпа. Не потапяйте
основата на везната с дръжката във вода, не използвайте агресивни химически препарати.
Всички пластмасови части трябва да се почистват веднага след замърсяване с мазнини, подправки, оцет
и храни с интензивен вкус / цвят. Избягвайте контакт на
везната с кисели сокове от цитрусови плодове.
Купата с деленията, след отстраняване от основата на
везната, може да бъде потапяна във вода и почиствана
с помощта на миещи течности, както и в съдомиялна
машина.
Не използвайте разяждащи, абразивни или на алкохолна
основа почистващи препарати.
Използването на груби кърпи или гъби
може да доведе до надраскване повърхността на устройството.
22
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
KS1400-001_v03
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з використання ваги
Будова ваги
1
2
3
4
5
6
7
8
Табло
Кнопка зміни одиниць
Кнопка включення/виключення (обнулення ваги)
Резинові ніжки
Резервуар з мітками
Місце для батарейки
Кнопка вивільнення резервуару
Основа ваги з ручкою
3
Не знурювати підставку ваги
із захватом у воді
Не використовувати і не
зберігати у вологому
середовищі
5
1
2
Технічні параметри
Технічні параметри вказані на інформаційному табло
виробу.
Точність ваги: 1 г / 0,1 oz / 1 мл / 0,1 fl.oz
Максимальне навантаження: 3000 г / 6:9.8 lb.oz / 1200 мл /
42,2 fl oz
Батарея: 1 x CR2032 3 V.
Кухонна вага відповідають вимогам діючих норм.
Прилад відповідає вимогам РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ
(WE) № 1275/2008 з приводу вимог, що стосуються екопроекту.
Прилад відповідає вимогам директив:
– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Виріб позначено знаком
на информаційному табло.
6
4
7
5
KS1400-001_v03
8
23
Обслуговування і дія ваги
ТАБЛО – ПОЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1 Вийміть вагу з упаковки.
2 Вставте батарейку (6) (див. «ЗАМІНА БАТАРЕЇ»).
ВИКОРИСТАННЯ
1 Поставте вагу на твердій і пласкій поверхні. Не використовуйте прилад на килимі або гнучких поверхнях.
2 Встановіть ємність з поділкою (5) на вагу так, щоб
вона застібнулася на основі з ручкою (8). Характерне
«клацання» свідчить про те, що ємність встановлена
правильно.
3 Натисніть кнопку включення/виключення
, щоб
включити прилад.
4 Зачекайте, поки на табло не з’явиться символ « ».
5 Установіть необхідну одиницю (див. «ВИБІР ОДИНИЦІ ВАГИ»).
6 Покладіть в ємність продукти, які треба зважити
(не превышайте максимальный допустимый вес 3000 г).
7 На екрані з’явиться вага продуктів в обраних одиницях.
– – від’ємне значення
tare – обнулення ваги (тара)
lb oz – фунти унції
fl.oz – унції
g – грами
ml – милілітри
Мінус з’явиться під час використання
функції тара і після зняття обнуленого
контейнера або іншого продукта.
Опис функції
ОБНУЛЕННЯ ВАГИ – ТАРА
Коли прилад включений, а на табло з’явиться символ,
інший ніж « » натисніть кнопку включення/виключення
(обнулення ваги)
(3), щоб обнулити вагу.
8 Після завершення зважування виключіть вагу, натискаючи й утримуючи впродовж 2 секунд кнопку включення/
виключення
.
ВКАЗІВНИКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Замініть батарею – на табло з’явиться символ « ».
Вага виключиться автоматично після декількох секунд.
Вказівник перевищення ваги – на табло з’явиться символ «
». Зніміть зважуваний продукт, щоб попередити пошкодження ваги.
АВТОМАТИЧНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ
Прилад виключиться автоматично, якщо впродовж
близько 60 секунд не буде виконуватися жодна операція.
З метою максимізації часу роботи батареї рекомендуєтся виключення ваги після
завершення роботи.
Під час зважування дотримуйтесь максимально допустимого навантаження приладу, що становить 3000 г (3 кг).
24
KS1400-001_v03
ВИБІР ОДИНИЦІ ВАГИ
Прилад наділений функцією вибору одиниці ваги. Щоб
змінити одиницю, натискайте кнопку зміни одиниць
до моменту відображення на табло необхідної одиниці
ваги.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища. Це не є трудним, ні надто
коштовним. З цією метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру. Поліетиленові
мішки (PE) кинути в контейнер для пластиків.
Батареї містять шкідливі для природного середовища
речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими
відходами, здайте їх до пункту збору вторинної сировини.
Перед тим як викинути або здати обладнання до пункту
вторинної сировини, потрібно пам’ятати про вийняття
батарей зі сховища для батарей
Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт складування, тому що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні можуть складати шкідливу дію для
середовища.
Не викидайте прилад разом із побутовим сміттям!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
ЗАМІНА БАТАРЕЇ
Місце для батарейки знаходиться знизу ваги. Перед
першим використанням відкрийте кришку і вставте нову
батарейку.
1 Щоб замінити батарейку, відкрийте кришку кишеньки
(6) і витягніть стару батарейку.
2 Вставте нову батарейку CR2032 на місце старої.
3 Закрийте кришку кишеньки для батарейки.
Чистка і зберігання
Чистіть вагу злегка зволоженою ганчіркою. Не занурюйте
основу ваги з ручкою у воду і не використовуйте їдкі
хімічні засоби.
Усі частини із пластмаси повинні бути відразу очищені
після забруднення жиром, приправами, оцтом, а також
продуктами харчування з інтенсивним смаком/кольором.
Уникайте контакту із соками цитрусових.
Ємність з поділкою можна занурювати у воду, знявши
її з основи, і чистити за допомогою засобів для миття
посуду або мити у посудомийній машині.
Не використовуйте агресивні, їдкі або на основі спирту
засоби для чистки.
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Використання гострих губок може привести до подряпин поверхні приладу.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
KS1400-001_v03
25
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction
manual for future reference.
Handling instructions
Do not immerse the scale
base with grip in water
Product features
1
2
3
4
5
6
7
8
Display
Unit selection button
On/Off button (reset button)
Rubber feet
Measuring cup
Battery compartment
Cup release button
Base with handle
3
Do not use or store in humid
locations
5
1
2
Technical data
The technical parameters are indicated on the rating plate.
Accuracy: 1 g / 0.1 oz / 1 ml / 0.1 fl.oz
Maximum load: 3000 g / 6:9.8 lb.oz / 1200 ml / 42.2 fl.oz
Batteries: 1 x CR2032 3 V
The appliance meets the requirements of applicable
standards.
The appliance meets the requirements of COMMISSION
REGULATION (EC) No. 1275/2008 on ecodesign
requirements.
The appliance meets the requirements of Directives:
– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The
mark is shown on the product’s rating plate.
For
marking declaration of conformity please visit the
manufacturer’s website at www.zelmer.com.
6
4
7
5
26
8
KS1400-001_v03
DISPLAY SYMBOLS
Operation
BEFORE FIRST USE
1 Unpack the appliance.
2 Insert a battery into the battery compartment (6) (see
“REPLACING BATTERIES”).
USING THE APPLIANCE
1 Place the appliance on a hard and even surface. Do not
use the appliance on a rug or other soft surface.
2 Fit the measuring cup (5) onto the base (8).
A characteristic “click” will indicate that the measuring cup
has been fitted properly.
3 Press the On/Off button
to switch on the
appliance.
4 Wait until the display shows „ ”.
5 Select your desired unit (see “SELECTING WEIGHT
UNITS”).
6 Place products in the measuring cup (do not overload
the appliance; the max. weigh is 3000 g).
7 Weight of the product will appear on the display in the
selected unit.
– – negative value
tare – scale reset (tare)
lb oz – pounds ounces
fl.oz – ounces
g – grams
ml – millilitres
The display will show the “minus” symbol
when using the tare function and after
removing a measuring cup or other product
after resetting the scale.
Functions
RESETING THE APPLIANCE – TARE
When the appliance is on, and the display shows a different
symbol than „ ” press the on/off button (zero value setting)
(3) to set the zero value.
8 When finished weighing, switch off the appliance by
pressing and holding down the On/Off button
approx. 2 seconds.
for
WARNING INDICATORS
Replace the battery – the display will show „ ”. The
appliance will switch off automatically after a few seconds.
Overload indicator – the display will show „
the product from the weight to avoid damage.
”. Remove
Never put items exceeding the maximum
permissible load of 3000 g (3 kg).
KS1400-001_v03
AUTOMATIC SWITCH-OFF
The appliance will switch off automatically if no operation is
performed for approx. 60 seconds.
It is recommended to switch off the appliance
when finished weighing in order to maximize
the battery life time.
27
SELECTING WEIGHT UNITS
The appliance is equipped with a weight unit selection
function. To change the weight unit, press the unit change
button
until the desired unit is displayed.
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to protect the environment. It is
neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Batteries contain substances harmful to the
natural environment. Do not throw them away
with other household waste. Return used
batteries to recycling points. Before disposing
of or returning the appliance to a recycling
point make sure to remove the batteries from
the battery compartment.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting
point as the components of the appliance may pose a threat
to the environment.
Do not dispose of the appliance together with household
waste!
REPLACING BATTERIES
The battery compartment is located at the bottom of the
appliance. Before first use, open the compartment and insert
a new battery.
1 To replace a battery, open the cover of the battery
compartment (6) and remove the old battery.
2 Insert a new CR2032 battery.
3 Close the cover of the battery compartment.
Cleaning and maintenance
Clean with a damp cloth. Do not immerse the base in water
or use chemical/abrasive cleaning products.
Clean all plastic components immediately if soiled with
grease, spices, vinegar or food with an intense taste/colour.
Avoid contact of the appliance with citrus fruit juices.
When removed from the appliance base, the measuring cup
may be immersed in water and cleaned with a dishwashing
detergent or in a dishwasher.
Never use any aggressive, abrasive or alcohol-based
cleaning products.
Abrasive clothes or sponges may scratch the
surface of your appliance.
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
28
KS1400-001_v03
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
KS1400-001_v03
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
KS1400-001_v03
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
KS1400-001_v03
1
2
3
4
PL
1. Praktyczna miarka i waga kuchenna – 2 w 1
2. Możliwość ważenia produktów sypkich i płynnych 3. Maks. waga – 3 kg / Maks. pojemność – 1,2 L 4. Łatwe sterowanie – wyświetlacz LCD w uchwycie
CZ
1. Praktická odměrka a kuchyňská váha – 2v1 2. Možnost vážení sypkých a tekutých produktů 3. Max. zatížení – 3 kg / Max. objem – 1,2 l. 4. Snadné ovládání – displej LCD v úchytu
SK
HU
RO
1. Praktická odmerka a kuchynská váha – 2v1 2. S možnosťou vážiť sypké a tekuté produkty 3. Maximálna hmotnosť – 3 kg / Maximálny objem
– 1,2 l. 4. Jednoduché ovládanie – LCD displej na
držiaku
1. Praktikus mérce és konyhai mérleg – 2 az 1-ben 2. Szemcsés és folyékony termékeket lehet vele
mérni 3. Max. súly – 3 kg / Max. térfogat – 1,2 l. 4. Könnyen kezelhető – LCD kijelző a nyélben
1. Cântar de bucatărie si dozator practic – 2 in 1 2. Posibilitatea de cântărire a produselor sub formă
de pulbere cât şi a celor sub formă lichidă 3. Greutate max. – 3 kg / Capacitate max. – 1,2 l. 4. Utilizare simplă – display LCD incorporat în mâner
RU
1. Практичная мерка и кухонные весы – 2 в 1 2. Возможность взвешивать сыпучие и жидкие
продукты 3. Макс. вес – 3 кг / Макс. объём – 1,2 л. 4. Простое управление – жидкокристаллический
экран на ручке
BG
1. Практична мерителна купа и везна – 2 в 1 2. Възможност за измерване на течни и твърди
продукти 3. Макс. тегло – 3 kg / Макс. вместимост
– 1,2 l. 4. Лесно управление – дисплей LCD
в дръжката
UA
1. Практична мірка і кухонна вага – 2 в 1 2. Можливість зважування сипких і рідких продуктів 3. Макс. вага – 3 кг / Макс. об’єм – 1,2 л. 4. Легке
управління – рідкокристалічний екран на ручці
EN
1. 2-in-1 handy measuring cup and kitchen scale 2. Suitable for dry and liquid products 3. Maximum
load – 3 kg / Maximum capacity – 1.2 litre 4. Easy
control – LCD screen located on the handle
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
KS1400-001_v03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising