Zelmer | ZFA10300 (24Z013) | User manual | Zelmer ZFA10300 (24Z013) User Manual

Zelmer ZFA10300 (24Z013) User Manual
PL
2–4
Instrukcja użytkowania
WENTYLATOR STOŁOWY
ZELMER Typ 24Z013
CZ
5–7
Návod k obsluze
STOLNÍ VENTILÁTOR
ZELMER Typ 24Z013
SK
8–10
Návod na použitie
STOLNÝ VENTILÁTOR
ZELMER Typ 24Z013
HU
11–13
RO
14–16
RU
17–19
Kezelési utasítás
Instrucţiuni de folosire
Инструкция по эксплуатации
ASZTALI VENTILLÁTOR
ZELMER 24Z013 Típus
VENTILATOR DE MASĂ
ZELMER Tip 24Z013
НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
ZELMER Tип 24Z013
BG
20–22
UA
23–25
EN
26–28
Инструкция за експлоатация
Інструкція з експлуатації
User manual
НАСТОЛЕН ВЕНТИЛАТОР
ZELMER Тип 24Z013
НАСТІЛЬНИЙ ВЕНТИЛЯТОР
ZELMER Тип 24Z013
DESK FAN
ZELMER Type 24Z013
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych akcesoriów
firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić
wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
–– Wentylator podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 220–240 V.
–– Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód.
–– Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, obudowa, lub siatki ochronne są w sposób
widoczny uszkodzone.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
–– Wyłącz wentylator z prądu, gdy przenosisz go w inne miejsce.
–– Nigdy nie wkładaj palców, ołówków, ani żadnych innych przedmiotów przez siatkę ochronną podczas pracy wentylatora.
–– Przed czyszczeniem wentylatora wyjmij wtyczkę przewodu z gniazdka zasilającego.
–– Upewnij się, że wtyczka kabla zasilającego została wyjęta z gniazdka przed usunięciem osłony.
–– Przed usunięciem osłony (siatki ochronnej) upewnij się, czy wentylator jest odłączony od zasilania (wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka zasilającego).
–– Upewnij się, ze podczas pracy wentylator stoi na stabilnej powierzchni.
–– Nie używaj wentylatora w otwartym oknie. Deszcz może spowodować zagrożenie porażenia prądem.
–– Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania
sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
–– Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
WYMAGANIA NORM I DANE TECHNICZNE
Wentylator jest urządzeniem klasy II i spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
●● Napięcie zasilania: 220–240 V/50 Hz.
●● Moc: 28 W.
●● Średnica śmigła – 23 cm.
●● 2 prędkości nawiewu.
●● Oscylacja pozioma.
●● Blokada oscylacji.
●● Ustawianie kąta nachylenia wentylatora (w górę, w dół).
Dane techniczne wentylatora podane są na tabliczce znamionowej.
2
GW24-011_v02
BUDOWA WENTYLATORA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Siatka ochronna przednia.
Nakrętka plastikowa.
Śmigło.
Siatka ochronna tylna.
Kołek ustalający.
Stojak.
Zatrzask siatki ochronnej.
Zaczep siatki ochronnej.
Podstawka.
Przycisk włączania oscylacji (ruchu wahadłowego) głowicy.
11. Pokrętło ustawiania kąta nachylenia wentylatora.
12. Przewód przyłączeniowy.
13. Przyciski: wyłącznika i obrotów.
Wyrób, który Państwo zakupili jest rozmontowany.
Przed użyciem należy go starannie zmontować kierując się poniższym opisem.
MONTAŻ/DEMONTAŻ ŚMIGŁA I SIATEK OCHRONNYCH
Odchyl zatrzaski siatki ochronnej (7) w kierunku na zewnątrz.
Wyjmij siatkę ochronną przednią z zaczepu (8).
Odkręć nakrętkę plastikową (2) zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.
Zdejmij śmigło (3) z wału wentylatora.
Ustaw tylną siatkę ochronną (4) w odpowiedniej pozycji – rączką do góry.
Zainstaluj śmigło (3) na wale tak, aby kołek ustalający (5) znalazł się w wybraniu na piaście
wentylatora.
–– Przykręć nakrętkę plastikową (2) do wału silnika w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
–– Włóż dolną krawędź przedniej siatki ochronnej (1) w zaczep siatki (8), przyciśnij ją do siatki tylnej
(4) i dociśnij zatrzaski siatki ochronnej (8) w kierunku do wewnątrz.
––
––
––
––
––
––
OBSŁUGA
1. Kierunek nadmuchu powietrza w górę lub delikatnie
w dół (B) wybierz odkręcając pokrętło ustawiania
przechyłu (11) i ustaw najkorzystniejszy kąt nachylenia głowicy – ruchu powietrza. Dokręć pokrętło (11).
2. Podłącz przewód przyłączeniowy (12) do gniazda
zasilającego.
3. Włącz wentylator na wybraną prędkość wciskając
przycisk obrotów (13): 1 lub 2.
Obroty można również zmieniać w czasie pracy wentylatora.
4. Aby włączyć/zatrzymać oscylację (ruch wahadłowy) głowicy wentylatora (A), wciśnij/wyciągnij przycisk (10).
5. Chcąc wyłączyć wentylator, naciśnij przycisk wyłącznika „0”.
GW24-011_v02
3
CZYSZCZENIE
–– Przed czyszczeniem upewnij się, że przewód przyłączeniowy wyjęty jest z gniazdka zasilającego.
–– Części plastikowe czyść łagodnym mydłem i wilgotną szmatką lub gąbką. Dokładnie usuń warstewkę mydła czystą wodą.
–– Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie elementy i upewnij się, że woda lub inny płyn nie dostały
się do wnętrza silnika.
EKOLOGIA – ZADBAJMY O ŚRODOWISKO
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne.
W tym celu opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące
się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego
powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
4
GW24-011_v02
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy
Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajících
se bezpečnosti. Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího
používání přístroje.
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI
–– Přístroj připojte pouze do elektrické sítě se střídavým proudem 220–240 V.
–– Nevytahujte elektrickou vidlici ze zásuvky tahem za napájecí šňůru.
–– Přístroj nezapínejte, je-li napájecí šňůra, kryt nebo ochranná mřížka zjevně poškozena.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava
může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se obraťte na specializovaný servis.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Pokud přístroj přemísťujete, vypněte jej ze zásuvky.
Nikdy nestrkejte prsty, tužky ani žádné jiné předměty přes ochrannou mřížku zapnutého přístroje.
Před čištěním přístroje vytáhněte vidlici napájecí šňůry ze zásuvky.
Před odstraňováním ochranné mřížky přístroje je ujistěte, že zástrčka napájecí šňůry je vytažena
ze zásuvky.
Před odstraněním krytu (ochranné mřížky) přístroje ověřte, zda přístroj odpojen od napájení
(vytáhněte zástrčku napájecí šňůry ze síťové zásuvky).
Ujistěte se, že zapnutý přístroj je umístěn na stabilním povrchu.
Nepoužívejte přístroj v otevřeném okně. Déšť může způsobit vznik rizika poranění proudem.
Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými
nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem,
nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
POŽADAVKY NOREM A TECHNICKÉ ÚDAJE
Přístroj je zařízení II. třídy a splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) − 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
●● Napájecí napětí: 220–240 V/50 Hz.
●● Výkon: 28 W.
●● Průměr vrtule − 23 cm.
●● 2 provozní rychlosti.
●● Vodorovné automatické otáčení.
●● Zarážka automatického otáčení.
●● Nastavení úhlu polohy ventilátoru (nahoru, dolů).
Technické údaje přístroje jsou uvedeny na výrobním štítku.
GW24-011_v02
5
KONSTRUKCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Přední ochranná mřížka.
Plastový chránič.
Vrtule.
Zadní ochranná mřížka.
Hřídel motoru.
Ovládač automatického otáčení.
Svorka ochranné mřížky.
Úchytka ochranné mřížky.
Podstavec.
Tlačítko pro ovládání otáčení
(kyvadlového pohybu) hlavy.
11. Kolečko pro nastavení úhlu
sklonu přístroje.
12. Napájecí šňůra.
13. Tlačítko vypínače a otáček.
Vámi zakoupený výrobek je demontován.
Před použitím jej pečlivě složte podle níže uvedeného postupu.
MONTÁŽ/DEMONTÁŽ VRTULE A OCHRANNÝCH MŘÍŽEK
––
––
––
––
––
––
––
––
Otevřete svorky ochranné mřížky (7) směrem vně.
Vytáhněte ochrannou přední mříž z úchytu (8).
Odšroubujte plastový chránič (2) ve směru hodinových ručiček.
Sundejte vrtuli (3) z hřídele motoru.
Upevněte zadní ochrannou mřížku (4) v odpovídající poloze − s držákem nahoru.
Namontujte vrtuli (3) na hřídeli tak, aby se hřídel motoru (5) ocitla ve výřezu ventilátoru.
Dotáhněte plastový chránič (2) k hřídeli motoru proti směru hodinových ručiček.
Vložte dolní hranu ochranné mřížky (1) do úchytky ochranné mřížky (8), dotáhněte ji k zadní
mřížce (4) a zatlačte svorky ochranné mřížky (8) směrem dovnitř.
OBSLUHA
1. Směr proudění vzduchu nahoru nebo jemně dolů
(B) zvolte otáčením kolečka pro nastavení úhlu
sklonu přístroje (11) a nastavte nejvhodnější úhel
sklonu hlavy – proudění vzduchu. Dotáhněte kolečko (11).
2. Připojte napájecí šňůru (12) do
síťové zásuvky.
3. Zapněte přístroj na zvolenou
rychlost zmáčknutím tlačítka otáček (13): 1 nebo 2. Otáčky lze
také měnit v průběhu provozu
přístroje.
4. Pro zapnutí/vypnutí otáčení (kyvadlového pohybu)
ventilátoru (A), zmáčkněte tlačítko (10).
5. Vypínačem „0“ přístroj vypněte.
6
GW24-011_v02
ČIŠTĚNÍ
–– Před čištěním se ujistěte, že napájecí šňůra je vytažena ze zásuvky.
–– Plastové díly čistěte mýdlem a vlhkou utěrkou nebo houbou. Mýdlo spláchněte čistou vodou.
–– Po umytí vysušte důkladně všechny díly a ujistěte se, že voda nebo jiné tekutiny nepronikly do
motoru přístroje.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení.
Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PEHD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje
se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude
nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku,
ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci
výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy
osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM
ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho
určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za
účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
GW24-011_v02
7
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy
Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania
výrobku.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
–– Ventilátor pripájajte iba do siete striedavého prúdu 220–240 V.
–– Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za napájací kábel.
–– Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel, kryt alebo ochranné mriežky viditeľným
spôsobom poškodené.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli nebezpečenstvu.
Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže
byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy sa obráťte na špecializovaný servis.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Vypnite prívod elektrického prúdu, ak prenášate ventilátor na iné miesto.
Nikdy nevkladajte prsty, ceruzky ani iné predmety cez ochranný kryt počas prevádzky ventilátora.
Pred čistením ventilátora vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z napájacej zásuvky.
Pred odstránením ochranného krytu sa uistite, že zástrčka napájacieho kábla je odpojená z napájacej zásuvky.
Pred odstránením ochrany (ochranného krytu) sa uistite, či ventilátor je odpojený od napájania
(vytiahnite pripájaciu zástrčku z napájacej zásuvky).
Uistite sa, že počas práce ventilátor stojí na stabilnom povrchu.
Nepoužívajte ventilátor pri otvorenom okne. Dážď môže zapríčiniť riziko úrazu elektrickým prúdom.
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’
im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani
spotrebiča.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
NORMOVÉ POŽIADAVKY A TECHNICKÉ ÚDAJE
Ventilátor je zariadenie II. triedy a vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
●● Napätie napájania: 220–240 V/50 Hz.
●● Výkon: 28 W.
●● Priemer vrtule – 23 cm.
●● 2 rýchlostné stupne.
●● Vodorovná oscilácia.
●● Zastavenie oscilácie.
●● Nastavenie uhla sklonu ventilátora (hore, dolu).
Technické údaje ventilátora sú uvedené na výrobnom štítku.
8
GW24-011_v02
KONŠTRUKCIA VENTILÁTORA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Predná ochranná mriežka.
Plastová matica.
Vrtuľa.
Zadná ochranná mriežka.
Ustaľujúci kolík.
Stojan.
Západka ochrannej mriežky.
Svorka ochrannej mriežky.
Podstavec.
Tlačidlo zapnutia oscilácie (kyvadlový pohyb) hlavice.
11. Prepínač nastavenia uhlu sklonu
ventilátora.
12. Napájací kábel.
13. Tlačidlá: vypnutia a obrátok.
Výrobok, ktorý ste si zakúpili, sa dodáva ako rozmontovaný.
Pred použitím ho opatrne zmontujte podľa nižšie uvedeného návodu.
MONTÁŽ/DEMONTÁŽ VRTULE A OCHRANNÝCH MRIEŽOK
––
––
––
––
––
––
––
––
Odtiahnite západky ochrannej mriežky (7) smerom vonku.
Vyberte prednú ochrannú mriežku zo svorky (8).
Odkrúťte plastovú maticu (2) v smere hodinových ručičiek.
Z hriadeľu ventilátora odstráňte vrtuľu (3).
Zadnú ochrannú mriežku (4) nastavte na vhodnú pozíciu – rúčkou hore.
Nainštalujte vrtuľu (3) na hriadeli tak, aby sa ustaľujúci kolík (5) nachádzal na pieste ventilátora.
Priskrutkujte plastovú maticu (2) do hriadeľa motoru v protismere hodinových ručičiek.
Vložte dolný roh prednej ochrannej mriežky (1) do západky sieťky (8), pritlačte ju do zadnej
mriežky (4) a dotlačte svorky ochrannej mriežky (8) smerom dovnútra.
OBSLUHA
1. Smer fúkania vzduchu hore alebo jemne nadol (B)
vyberte otáčajúc prepínač nastavenia sklonu (11)
a nastavte najvýhodnejší uhol sklonu hlavice – pohybu vzduchu. Dokrúťte prepínač (11).
2. Pripojte napájací kábel (12) do napájacej zásuvky.
3. Zapnite ventilátor na zvolenú
rýchlosť stlačením prepínača
obrátok (13): 1 alebo 2.
Obrátky je možné taktiež meniť počas práce ventilátora.
4. Aby ste zapli/zadržali osciláciu (kyvadlový pohyb)
hlavice ventilátora (A), stlačte/vytiahnite tlačidlo (10).
5. Ak chcete ventilátor vypnúť, stlačte tlačidlo vypínača „0”.
GW24-011_v02
9
ČISTENIE
–– Pred čistením sa uistite, že napájací kábel je odpojený z napájacej zásuvky.
–– Plastové časti čistite jemným mydlom a vlhkou handričkou alebo hubkou. Vrstvu mydla dôkladne
odstráňte čistou vodou.
–– Po umytí dôkladne vysušte všetky prvky a uistite sa, že sa voda alebo iná tekutina nedostali
dovnútra motora.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDÁCIA
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov
ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie.
Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE,
PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa
po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj
tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné
opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER
– viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných,
obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
10
GW24-011_v02
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék későbbi használata
során is rendelkezésre álljon.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
–– A ventillátort kizárólag a 220–240 V feszültségű váltóáramú hálózatra csatlakoztassa.
–– Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
–– A készüléket ne kapcsolja be, ha a hálózati kábele, a külső burkolata vagy a védőrácsa szemmel
láthatólag sérült.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni
a veszedelem kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon
a szakszervízhez.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Ha a ventillátort másik helyre kívánja átteni, előtte kapcsolja ki a konnektorból.
A ventillátor működése közben sohasem dugja a védőrácsba az ujját, ceruzát vagy egyéb tárgyakat.
A ventillátor tisztítása előtt a hálózati csatlakozó dugóját húzza ki a konnektorból.
A védőrácsnak az eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozó kábel dugója ki van-e húzva
a konnektorból.
A védőrács (védőháló) eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a ventillátor ki van-e kapcsolva (a hálózati csatlakozó dugóját húzza ki a konnektorból).
Ügyeljen arra, hogy a ventillátor a működése közben stabil felületen álljon.
A ventillátort ne használja nyitott ablakban. Az eső áramütést okozhat.
A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is)
nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által
készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
SZABVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSOK ÉS MŰSZAKI ADATOK
A ventillátor a II. biztonsági osztályba tartozó készülék, amely az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
●● Hálózati feszültség: 220–240 V/ 50Hz.
●● Teljesítmény: 28 W.
●● Lapát átmérő – 23 cm.
●● 2 sebességfokozat.
●● Vízszintes oszcilláló mozgás.
●● Oszcilláló mozgás blokkolása.
●● Állítható fejdőlésszög (felfelé, lefelé).
A ventillátor műszaki adatait a készülék névleges adattáblázata tartalmazza.
GW24-011_v02
11
A VENTILLÁTOR SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Elülső védőrács.
Műanyag csavaranya.
Lapát.
Hátsó védőrács.
Beállító cövek.
Állvány.
A védőrács patentzárja.
A védőrács kapcsa.
Talp.
A fej oszcilláló mozgásának (ingamozgásának) bekapcsoló gombja.
11. A ventillátor fejdőlésszögének beállítógombja.
12. Hálózati csatlakozó kábel.
13. Nyomógombok: kikapcsoló és fordulatszabályozó gomb.
Az Önök által vásárolt készülék szétszerelt állapotban van.
A használata előtt az alábbi utasítások szerint a megfelelő módon szerelje össze.
A LAPÁTOK/OLAJSÜTŐ ÉS A VÉDŐRÁCSOK ÖSSZESZERELÉSE
A védőrács patentzárját (7) tolja el kifelé.
Az elülső védőrácsot vegye ki a kapcsából (8).
Csavarja el a műanyag csavaranyát (2) fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.
Vegye le a lapátot (3) a ventillátor tengelyéről.
A hátsó védőrácsot (4) állítsa a megfelelő pozícióba – a fogantyújával felfelé.
Szerelje fel a lapátot (3) a tengelyre úgy, hogy a beállító cövek (5) a beállítása után a ventillátor
tartójára kerüljön.
–– Csavarja fel a műanyag csavaranyát (2) a motor tengelyére az óramutató járásával ellenkező
irányba fordítva.
–– Az elülső védőrácsot (1) helyezze be a rács kapcsába (8), nyomja be a hátsó védőrács (4) felé
és a védőrács patentzárait (8) nyomja befelé.
––
––
––
––
––
––
KEZELÉS
1. Válassza ki a légfuvat irányát felfelé vagy egy kicsit
lefelé (B) a dőlésszög beállítógombját (11) kicsavarva
és állítsa be a légfuvathoz a legmegfelelőbb fejdőlésszöget. Szorítsa meg a beállítógombot (11).
2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt (12) a konnektorhoz.
3. Kapcsolja be a ventillátort
a kívánt sebességfokozatra az 1.
vagy 2. fordulatszabályozó gombot (13) benyomva.
A fordulatszámot a ventillátor
működése közben is meg lehet
változtatni.
4. A ventillátorfej (A) oszcillációjának (ingamozgásának)
bekapcsolása/leállítása céljából nyomja be/húzza ki
a gombot (10).
5. Ha a ventillátort ki akarja kapcsolni, nyomja meg a „0”
nyomógombot.
12
GW24-011_v02
TISZTÍTÁS
–– A tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a hálózati kábel ki van-e húzva a konnektorból.
–– A műanyag-részeket kímélő hatású szappannal és nedves ruhával vagy szivaccsal tisztítsa.
A szappanmaradványokat távolítsa el tiszta vízzel.
–– Az elmosás után alaposan szárítsa meg az összes elemet és ellenőrizze, hogy a víz vagy más
folyadék nem került-e a motor belsejébe.
KÖRNYEZETVÉDELEM – ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy
a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a
konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW24-011_v02
13
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse
ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea
folosi şi mai târziu, în cursul utilizării ulterioare a aparatului.
INDICAŢII PRIVIND SIGURANŢA
–– Conectaţi ventilatorul numai la reţeaua electrică de curent alternativ, 220–240 V.
–– Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de cablul de alimentare.
–– Nu folosiţi aparatul dacă observaţi deteriorări ale cablului de alimentare, ale carcasei sau ale
plasei de protecţie.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la
producător sau la un punct de servis specializat sau de către personal calificat pentru a evita
situaţii periculoase.
Reparaţiile aparatului trebuie efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile executate în mod necorespunzător pot reprezenta un real pericol pentru utilizator. In cazul în
care apar defecţiuni, adresaţi-vă unui punct specializat de servis.
–– Decuplaţi ventilatorul de la sursa de alimentare cu energie electrică atunci când îl deplasaţi în alt loc.
–– Nu introduceţi niciodată degetele, creioane sau alte obiecte prin plasa de protecţie în timp ce
ventilatorul se află în funcţiune.
–– Înainte de a curăţa ventilatorul, scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priza reţelei electrice.
–– Înainte de a scoate masca de protecţie, asiguraţi-vă că ştecărul cablului de alimentare a fost
scos din priza electrică.
–– Înainte de a scoate masca de protecţie (plasa de protecţie) asiguraţi-vă că ventilatorul este decuplat de la reţeaua de alimentare (scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priza electrică).
–– Asiguraţi-vă că, în timpul funcţionării sale, ventilatorul este aşezat pe o suprafaţă stabilă.
–– Nu utilizaţi ventilatorul cu fereastra deschisă. Ploaia poate cauza electrocutări.
–– Acest aparat nu este destinat utilizǎrii de cǎtre persoane (printre care copii) cu abilitǎţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de cǎtre persoanele care nu au experienţǎ sau nu
ştiu sǎ foloseascǎ aparatul, dacǎ nu au fost instruite în aceastǎ privinţǎ de cǎtre persoanele
rǎspunzǎtoare de siguranţa lor.
–– Trebuie sǎ supravegheaţi copiii, sǎ nu se joace cu aparatul.
CERINŢELE NORMELOR ŞI DATELE TEHNICE
Ventilatorul este un aparat din clasa II care îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
●● Tensiunea de alimentare: 220–240 V/50 Hz.
●● Putere: 28 W.
●● Diametrul elicei – 23 cm.
●● 2 viteze de circulaţie a aerului.
●● Oscilaţie orizontală.
●● Blocada oscilaţiei.
●● Fixarea unghiului de înclinare a ventilatorului (în sus, în jos).
Datele tehnice ale ventilatorului sunt înscrise pe eticheta de specificaţii tehnice.
14
GW24-011_v02
STRUCTURA VENTILATORULUI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Plasă de protecţie faţă.
Piuliţă de plastic.
Elice.
Plasă de protecţie spate.
Bolţ de fixare.
Ax.
Dispozitiv de închidere al plasei
de protecţie.
Cleme de fixare pentru plasa de
protecţie.
Suport.
Buton pentru pornirea mişcării
oscilatorii a capului.
Buton pentru fixarea unghiului de înclinare al ventilatorului.
Cablu de alimentare.
Butoane: Pornire/Oprire şi rotaţie.
Produsul pe care l-aţi cumpărat este demontat. Înainte de utilizarea sa, trebuie să-l montaţi
cu atenţie, ghidându-vă după indicaţiile următoare.
MONTAREA/DEMONTAREA ELICEI ŞI A PLASELOR DE PROTECŢIE
Trageţi dispozitivul de închidere a plasei de protecţie (7).
Scoateţi plasa de protecţie din faţă din clemele de prindere (8).
Deşurubaţi piuliţa de plastic (2) în sensul acelor de ceasornic.
Scoateţi elicea (3) din arborele ventilatorului.
Fixaţi plasa de protecţie din spate (4) în poziţia potrivită – cu mânerul în sus.
Instalaţi elicea (3) pe arbore, astfel încât bolţul de fixare (5) să intre în locul prevăzut de pe butucul ventilatorului.
–– Înşurubaţi piuliţa de plastic (2) pe arbore în sens invers acelor de ceasornic.
–– Introduceţi marginea de jos a plasei de protecţie (1) în clemele de prindere a plasei, apropiaţi-o
de plasa din spate şi împingeţi dispozitivele de prindere ale plasei de protecţie (8) spre interior.
––
––
––
––
––
––
UTILIZARE
1. Pentru a alege direcţia curentului de aer în sus sau
delicat în jos (B) deşurubaţi butonul pentru fixarea înclinării (11) şi fixaţi cel mai potrivit unghi de înclinare
a capului – mişcarea aerului. Înşurubaţi butonul (11).
2. Conecctaţi cablul de alimentare (12) la priza de reţelei de alimentare.
3. Puneţi în funcţiune ventilatorul
la viteza aleasă, apăsând butonul pentru reglarea vitezei de
rotaţie (13): 1 sau 2.
Puteţi schimba viteza de rotaţie
de asemenea în timpul funcţionarii ventilatorului.
4. Pentru a porni/opri oscilarea (mişcarea de oscilare)
capul ventilatorului (A), apăsaţi/trageţi butonul (10).
5. Pentru a opri ventilatorul, apăsaţi intrerupătorul „0”.
GW24-011_v02
15
CURĂŢAREA
–– Înainte de curăţarea ventilatorului, asiguraţi-vă că cablul de alimentare este scos din priza de
alimentare.
–– Curăţaţi componentele de plastic cu un săpun uşor şi o cârpă umedă sau cu un burete. Clătiţi
bine urmele de săpun cu apă curată.
–– După ce le spălaţi, uscaţi bine toate elementele şi asiguraţi-vă că nu intră în interiorul motorului
apă sau un alt lichid.
ECOLOGIA – AI GRIJĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru
nu este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură,
pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin
de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
16
GW24-011_v02
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные
аксессуары Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации. Особое
внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните
эту инструкцию для последующего использования.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
–– Подключайте вентилятор только к сети переменного тока 220–240 V.
–– Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
–– Не включайте прибор, если питающий сетевой провод, корпус или защитные сетки имеют
видимые повреждения.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или специализированная ремонтная мастерская либо квалифицированное
лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
В случае появления неполадок рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
–– При перемещении вентилятора всегда отсоединяйте его от питающей сети.
–– Не пытайтесь просунуть через защитную сетку пальцы, карандаши и другие посторонние
предметы во время работы вентилятора.
–– Перед очисткой вентилятор следует выключить и вынуть вилку питающего электропровода
из розетки.
–– Перед тем, как снять защитную сетку, всегда вынимайте вилку из розетки.
–– Перед тем, как снять защитную сетку, убедитесь, что вентилятор отключен от питающей
сети (выньте вилку питающего сетевого провода из розетки).
–– Используйте и ставьте вентилятор только на стабильную и ровную поверхность.
–– Во избежание угрозы поражения электрическим током при попадании на вентилятор капель дождя, не используйте вентилятор в открытом окне.
–– Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока
они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
–– Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Вентилятор имеет II класс изоляции и отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
●● Напряжение питания: 220–240 V/50 Hz.
●● Mощность: 28 W.
●● Диаметр лопастей – 23 см.
●● 2 скорости наддува.
●● Горизонтальная осцилляция.
●● Блокада осцилляции.
●● Установка угла наклона вентилятора (вверх, вниз).
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
GW24-011_v02
17
УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Защитная сетка передняя.
Пластиковая гайка.
Лопасти.
Защитная сетка задняя.
Установочный штифт.
Стойка.
Фиксатор защитной сетки.
Зацеп защитной сетки.
Подставка-основание.
Кнопка включения осцилляции (качательного движения) головки.
11. Регулятор угла наклона вентилятора.
12. Питающий электропровод.
13. Кнопки: включения / выключения
и скорости вращения лопастей.
Вентилятор продается в разобранном виде. Перед использованием необходимо собрать вентилятор в соответствии с приведенными ниже указаниями.
MOНТАЖ/РАЗБОРКА ЛОПАСТЕЙ И ЗАЩИТНЫХ СЕТОК
–– Oтогните фиксаторы защитной сетки (7) в направлении наружу.
–– Выньте переднюю защитную сетку из зацепа (8).
–– Oтвинтите пластиковую гайку (2), вращая в соответствии с направлением по часовой
стрелке.
–– Снимите лопасти (3) в вала вентилятора.
–– Установите заднюю защитную сетку (4) в нужном положении – держателем вверх.
–– Установите лопасти (3) на вал так, чтобы установочный штифт (5) совпал с выемкой на
втулке вентилятора.
–– Привинтите пластиковую гайку (2) к валику, вращая в направлении против часовой стрелки.
–– Вставьте нижний край передней защитной сетки (1) в зацеп сетки (8), прижмите к задней
защитной сетке (4) и нажмите на фиксаторы защитной сетки (8) в направлении внутрь.
OБСЛУЖИВАНИЕ
1. Направление наддува воздуха вверх или слегка вниз (B) регулируется с помощью регулятора
угла наклона вентилятора (11). Выберите необходимый Вам угол наклона головки – наддува
воздуха и довинтите регулятор (11).
2. Вложите вилку питающего электропровода (12)
в розетку.
3. Включите вентилятор на
выбранную Вами скорость,
нажимая на кнопку выбора
скорости вращения лопастей
(13): 1 или 2.
Скорость вращения лопастей можно изменять
также во время работы вентилятора.
4. Чтобы включить/выключить осцилляцию (качательное движение) головки вентилятора (A), нажмите/отпустите кнопку (10).
5. Чтобы выключить вентилятор, нажмите на кнопку выключателя «0».
18
GW24-011_v02
ОЧИСТКА
–– Перед очисткой вентилятор следует выключить и вынуть вилку питающего электропровода из розетки.
–– Пластиковые детали можно чистить мягким мыльным раствором при помощи влажной
тряпочки или губки. Затем смойте мыло чистой водой.
–– Дайте обсохнуть чистым деталям и убедитесь, что внутрь двигателя не попала вода или
какая-либо другая жидкость.
ЭКОЛОГИЯ – ЗАБОТА О ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды.
Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
–– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
–– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный
для пластика.
–– Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к.
содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный
в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим,
эстетическим и другим причинам.
GW24-011_v02
19
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на
препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да
я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
–– Включвайте вентилатора само към електрическа мрежа с променлив ток 220–240 V.
–– Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела.
–– Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, корпусът или защитните решетки са видимо повредени.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да
се избегне опасност.
Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност се обърнете към специализиран сервиз.
–– Изключете вентилатора от електричеството, когато го пренасяте на друго място.
–– Никога не пъхайте пръстите си, моливи или каквито и да било други предмети през предпазната решетка, когато вентилаторът работи.
–– Преди почистване на вентилатора извадете щепсела на кабела от ел. контакта.
–– Уверете се, че щепселът на захранващия кабел е изваден от контакта, преди да свалите
предпазната решетка.
–– Преди да свалите предпазната решетка се уверете, че вентилаторът е изключен от захранването (извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт).
–– Уверете се, че работещият вентилатор стои върху стабилна повърхност.
–– Не използвайте вентилатора при отворен прозорец. Дъждът може да причини опасност от
токов удар.
–– Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без опит и познаване на
уреда, освен ако това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
–– Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
ИЗИСКВАНИЯ НА СТАНДАРТИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Вентилаторът е уред ІІ клас и отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
●● Захранващо напрежение: 220–240 V/50 Hz.
●● Мощност: 28 W.
●● Диаметър на перката – 23 см.
●● 2 скорости.
●● Хоризонтално въртене.
●● Заключване на въртенето.
●● Настройка на ъгъла на накланяне на вентилатора (нагоре, надолу).
Техническите данни на вентилатора са дадени на информационната табелка.
20
GW24-011_v02
КОНСТРУКЦИЯ НА ВЕНТИЛАТОРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Предна предпазна решетка.
Пластмасова гайка.
Перка.
Задна предпазна решетка.
Прикрепващ щифт.
Стойка.
Прикрепващ елемент на предпазната решетка.
Елемент за окачване на предпазната решетка.
Поставка.
Бутон за включване на въртенето
(махаловидното въртене) на главата.
Регулатор за настройка на ъгъла на накланяне на вентилатора.
Захранващ кабел.
Бутони: на превключвателя и оборотите.
Закупеният от Вас уред е разглобен. Преди използване е необходимо внимателно
да го сглобите съгласно описанието, дадено по-долу.
МОНТАЖ/РАЗГЛОБЯВАНЕ НА ПЕРКАТА И ПРЕДПАЗНИТЕ
РЕШЕТКИ
Огънете прикрепващите елементи на предпазната решетка (7) по посока навън.
Свалете предната предпазна решетка от елемента за окачване (8).
Развъртете пластмасовата гайка (2) по посока на часовниковата стрелка.
Свалете перката (3) от задвижващия вал на вентилатора.
Поставете задната предпазна решетка (4) в съответното положение – с дръжката нагоре.
Поставете перката (3) на задвижващия вал така, че прикрепващият щифт (5) да се намира
във вдлъбнатината на оста на вентилатора.
–– Монтирайте пластмасовата гайка (2) към задвижващия вал на двигателя по посока обратна на часовниковата стрелка.
–– Пъхнете долния ръб на предната предпазна решетка (1) в елемента за окачване на решетката (8), притиснете го към задната предпазна решетка (4) и натиснете прикрепващите
елементи на предпазната решетка (8) по посока навътре.
––
––
––
––
––
––
УПОТРЕБА
1. Изберете посоката на въздуха нагоре или леко
надолу (В), като завъртите регулатора за настройка на наклона (11) и изберете най-подходящия ъгъл на наклон на главата – движението на
въздуха. Затегнете регулатора (11).
2. Включете захранващия кабел (15) към електрическия контакт.
3. Включете вентилатора на избраната скорост с натискане
на бутона на оборотите (13):
1 или 2.
Оборотите могат да се променят и по време на работа на вентилатора.
4. За да включите/спрете въртенето (махаловидното движение) на главата на вентилатора (А),
натиснете/издърпайте бутона (10).
5. Ако искате да изключите вентилатора, натиснете
бутона на превключвателя “0”.
GW24-011_v02
21
ПОЧИСТВАНЕ
–– Преди почистване се уверете, че захранващият кабел е изключен от електрическия контакт.
–– Пластмасовите части почиствайте със слаб сапун и влажна кърпа или гъба. Внимателно
почистете остатъците от сапун с чиста вода.
–– След измиване изсушете добре всички елементи и се уверете, че водата или друга течност не са проникнали във вътрешността на двигателя.
ЕКОЛОГИЯ – ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете картонената опаковка
в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове
изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ център за унищожаване,
защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент,
без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
22
GW24-011_v02
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки
оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на
вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності скористатися нею під
час користування у майбутньому.
ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ
–– Вентилятор підключайте тільки до мережі перемінного струму 220–240 V.
–– Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
–– Не запускайте обладнання, якщо живильний провід, корпус або захисні сітки мають помітні
пошкодження.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель живлення, то його повинен замінити
виробник або спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою
уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до виникнення серйозної небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого
сервісного центру.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Відключіть вентилятор від мережі, якщо переносите його в інше місце.
Не покладайте пальці, олівці, чи інші предмети через захисну сітку під час праці вентилятора.
Перед очищенням вентилятора вийміть вилку живильного кабелю з розетки.
Упевніться, що вилка живильного кабелю була вийнята з розетки перед усуванням захисту.
Перед усуванням захисту (захисної сітки) упевніться, чи вентилятор відключений від живлення (вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки).
Упевніться, що під час праці вентилятор встановлений на стабільній поверхні.
Не користуйтесь вентилятором у відкритому вікні. Дощ може привести до виникнення небезпеки ураження електричним струмом.
Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими
фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду або знання,
якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
ВИМОГИ СТАНДАРТІВ ТА ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Вентилятор є обладнанням класу II i виконує вимоги діючих стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
●● Напруга живлення: 220–240 V/50 Hz.
●● Потужність: 28 W.
●● Діаметр пропелера – 23 см.
●● 2 швидкості надуву.
●● Горизонтальна осциляція.
●● Блокада осциляції.
●● Установлення кута нахилу вентилятора (уверх, униз).
Технічні дані вентилятора вказані на щитку.
GW24-011_v02
23
СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ВЕНТИЛЯТОРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Захисна сітка передня.
Пластикова гайка.
Пропелер.
Захисна сітка задня.
Установлювальний дюбель.
Стояк.
Затиск захисної сітки.
Зачіп захисної сітки.
Основа.
Кнопка включення осциляції (маятникового руху) головки.
11. Регулятор встановлення кута наклона вентилятора.
12. Приєднувальний кабель.
13. Кнопки: вимикача й оборотів.
Виріб, який ви придбали у розібраному вигляді. Перед користуванням потрібно його
старанно змонтувати, керуючись нижчевказаним описом.
МОНТАЖ/РОЗБИРАННЯ ПРОПЕЛЕРА ТА ЗАХИСНИХ СІТОК
Відхиліть заскочки захисної сітки (7) у напрямку назовні.
Вийміть захисну сітку передню із зачепу (8).
Відкрутіть пластмасову гайку (2) згідно з рухом годинникових стрілок.
Зніміть пропелер (3) з валу вентилятора.
Установіть задню захисну сітку (4) у відповідному положенні – ручкою уверх.
Установіть пропелер (3) на валі таким образом, щоб встановлювальний дюбель (5) знаходився у зазорі на маточині вентилятора.
–– Пригвинтіть пластмасову гайку (2) до валу двигуна у напрямку, противному руху годинникових стрілок.
–– Установіть нижній край передньої захисної сітки (1) у зачіп сітки (8), притисніть її до задньої
сітки (4) i дотисніть заскочки захисної сітки (8) у напрямку усередину.
––
––
––
––
––
––
ОБСЛУГОВУВАННЯ
1. Напрямок надуву повітря уверх або делікатно
униз (B) виберіть шляхом повернення регулятором встановлення нахилу (11) i встановіть
найбільш вигідний кут наклону головки – руху
повітря. Докрутіть регулятор (11).
2. Підключіть приєднувальний кабель (12) до розетки.
3. Уключіть вентилятор на
вибрану швидкість шляхом
натиснення кнопки оборотів
(13): 1 або 2.
Обороти можна змінювати
також під час праці вентилятора.
4. Щоб включити /припинити осциляцію (маятниковий рух) головки вентилятора (A), натисніть/
витягніть кнопку (10).
5. Бажаючи виключити вентилятор, натисніть кнопку вимикача „0”.
24
GW24-011_v02
ОЧИЩЕННЯ:
–– Перед очищенням упевніться, що приєднувальний кабель був вийнятий з розетки.
–– Пластикові частини очищувати м’яким милом і зволоженою ганчіркою або губкою. Старанно видаліть шар мила чистою водою.
–– Після миття старанно осушіть усі елементи й упевніться, що вода або інша рідина не потрапили усередину двигуна.
ЕКОЛОГІЯ – ДАВАЙТЕ ДБАТИ ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім
не складно і не потребує витрат. Для цього слід: здати картонну упаковку
у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер для
пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його
конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ
–– Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
–– Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині
тарнспорного засобу.
–– Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах
або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
–– Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні
відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
–– Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів)
у транспортних засобах зазначені на упаковці.
–– Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі
+5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
–– Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив
або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
GW24-011_v02
25
EN
Dear Clients!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special attention to important safety instructions.
Keep this instruction manual for future reference.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
–– Please connect the fan to 220–240 V mains supply.
–– Do not unplug by pulling by cord.
–– Do not use the appliance, when the casing, protecting grill or the cord is visibly damaged.
If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be replaced by the producer or at
a proper service point or by a qualified person in order to avoid any hazards.
The appliance can be repaired by qualified staff only. Incorrectly performed repair may cause
serious hazard to the user. In case of any defects, it is advised to return the appliance to an
authorised service facility.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Disconnect fan from mains supply outlet when moving from one location to another.
Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
Disconnect fan from mains supply outlet before cleaning.
Disconnect fan from mains supply outlet when removing grilles.
Make sure that you disconnected fan from mains supply outlet (remove the plug from the socket)
when removing housing (protecting grilles).
Make sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
Do not use fan in window. Rain may create electrical shock hazard.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
TECHNICAL DATA AND BINDING STANDARDS
The fan is II class appliance and it meet the requirements of binding standards.
The appliance meets the requirements of the following directives:
–– Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro- Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the name plate.
●● Voltage: 220–240 V/50 Hz.
●● Power: 28 W.
●● Propeller diameter – 23 cm.
●● 2 air flow speeds.
●● Horizontal oscillation.
●● Oscillation blockade.
●● Fan leaning angle setting (upwards, downwards).
Fan technical data are presented on the name plate.
26
GW24-011_v02
FAN OUTLINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Front protecting grill.
Plastic nut.
Propeller.
Back protecting grill.
Retaining pin.
Stand.
Circlip of grills.
Protecting grill fastener.
Base.
Head oscillation button.
Fan leaning adjustment knob.
Supplying cord.
ON/OFF and rotation buttons.
The product you purchased is partially disassembled.
Assemble thoroughly before usage according to the following description.
PROPELLER AND PROTECTING GRILLS ASSEMBLING/DISSEMBLANCE
Move the grill fasteners (7) outside.
Remove front protecting grill from the circlip (8).
Unscrew plastic nut (2) clockwise.
Remove the propeller (3) from the fan shaft.
Set the back protecting grill (4) in right position – handle upright.
Assemble the propeller (3) at the shaft, so that retaining pin (5) got into the recess at the fan
hub.
–– Turn plastic nut (2) to the fan shaft counter-clockwise.
–– Insert the bottom edge of front grill (1) into the circlip (8), press it towards back grill (4) and press
protecting grill fasteners (8) inside.
––
––
––
––
––
––
HANDLING
1. Select the airflow direction upwards or a bit downwards (B) untighten the leaning adjustment knob
(11) and set the best angle of head leaning – airflow. Tighten the knob (11).
2. Insert supplying cord (12) into mains supply outlet.
3. Switch on selected rotation speed pressing rotation
button (13): 1 or 2. You can
change rotation speed during fan operation.
4. To switch on/off fan head oscillate (A), press in/pull
out the button (10).
5. Press the on/off „0” button to switch off the fan.
GW24-011_v02
27
CLEANING
–– Make sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
–– Plastic parts should be cleaned with mild soap and a damp cloth or sponge. Thoroughly to remove soap film with clean water.
–– Dry thoroughly; make sure that water or other liquid did not get inside of motor.
ECOLOGY – ENVIRONMENT PROTECTION
Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container; put the
polyethylene (PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended
use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to
law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
GW24-011_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising