Zelmer | 04Z012 | User manual | Zelmer 04Z012 User Manual

Zelmer 04Z012 User Manual
PL
Dwuwarstwowa powłoka nieprzywierająca.
CZ
Dvouvrstvá nepřilnavá povrchová úprava.
SK
Dvojitá nepriľnavá vrstva.
HU
Kétrétegű tapadásgátló bevonat.
RO
Strat dublu împotriva lipirii.
RU
Двухслойное антипригарное покрытие.
BG
Двуслойно незалепващо покритие.
UA
Двошарове покриття, що не прилипає.
EN
Double non-stick coating.
instrukcja
użytkowania
user
manual
04Z011
04Z012
04Z011
04Z012
Frytkownica
Deep fat fryer
Frytkownica
Deep fat fryer
PL
Timer.
CZ
Časovač - minutka.
SK
Časovač.
HU
Timer.
RO
Timer.
RU
Tаймер.
BG
Таймер.
UA
Таймер.
EN
Timer.
Linia Produktów Product Line
PL
Sygnał dźwiękowy informujący o upływie czasu smażenia.
CZ
Zvuková signalizace po uplynutí času smažení.
SK
Zvukový signál o uplynutí času vyprážania.
HU
A sütési idő végéről tájékoztató hangjelzés.
RO
Semnal sonor care indică trecerea timpului de prăjire.
RU
Звуковой сигнал, информирующий об окончании времени
обжаривания.
BG
Звуков сигнал за изтичане на времето на пържене.
UA
Звуковий сигнал, що інформує про закінчення
часу смаження.
EN
Krajalnica
Slicer
PL
HU
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
FRYTKOWNICA
Buzzer indicating the end of frying time.
Typ 04Z011; 04Z012
GW04-004_v01
CZ
OLAJSÜTŐ
RO
FRITÉZA
SK
RU
NÁVOD NA OBSLUHU
Typ 04Z011; 04Z012
UA
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Tип 04Z011; 04Z012
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
29–34
35–39
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ФРИТЮРНИЦЯ
Тип 04Z011; 04Z012
24–28
ФРИТЮРНИЦА
14–18
Robot kuchenny
Food processor
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Тип 04Z011; 04Z012
19–23
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Tip 04Z011; 04Z012
9–13
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
ФРИТЮРНИК
FRITEUZĂ
FRITÉZA
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
04Z011; 04Z012 Típus
4–8
NÁVOD K POUŽITÍ
Typ 04Z011; 04Z012
BG
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Czajnik
Electric kettle
EN
40–44
USER MANUAL
DEEP FAT FRYER
Type 04Z011; 04Z012
45–49
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
dotyczącym bezpieczeństwa, tak aby podczas użytkowania
frytkownicy zapobiec wypadkom i/lub uniknąć uszkodzenia
urządzenia. Instrukcję użytkowania radzimy zachować, aby
mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania frytkownicy.
1
12
2
3
13
10
11
4
5
6
7
8
9
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
14
●
●
B
●
●
1
2
3
4
●
●
5
6
7
8
●
●
9
10
11
12
●
14
15
Przed rozpoczęciem użytkowania frytkownicy zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
Frytkownica zawsze powinna być podłączana do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego)
wyposażonego w kołek ochronny i o napięciu zgodnym
z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Frytkownica jest przeznaczona do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania jej do celów biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej
powierzchni.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego pociągając
za przewód.
Nie uruchamiaj frytkownicy, jeśli:
● przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone,
● frytkownica jest w jakikolwiek sposób uszkodzona,
● nie napełniono zbiornika olejem lub jego poziom nie
znajduje się pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX,
● frytkownica nie pozostaje w normalnej pozycji pracy.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego.
UWAGA! Pamiętaj, aby poziom oleju w zbiorniku zawsze znajdował się pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX
na wewnętrznej stronie misy. W takim przypadku proces smażenia będzie przebiegał poprawnie.
●
13
Szanowni Klienci
16
4
Jeśli poziom oleju jest wyższy od poziomu MAX, grozi to
rozchlapywaniem gorącego oleju i poparzeniem.
Jeśli poziom oleju jest niższy od poziomu MIN, bezpiecznik
termiczny może wyłączyć urządzenie. W takim przypadku, pozwól ostygnąć grzałce, a następnie napełnij zbiornik
olejem do odpowiedniego poziomu i dalej postępuj według
instrukcji obsługi (rozdział: „Obsługa i działanie”).
UWAGA! Używanie frytkownicy ze zbyt małą ilością
oleju (poniżej poziomu MIN), może spowodować przegrzanie elementów grzejnych frytkownicy i w konsekwencji jej uszkodzenie.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Jeśli bezpiecznik termiczny wyłącza urządzenie pomimo
prawidłowego poziomu oleju w zbiorniku jest to oznaka
awarii frytkownicy. W takim przypadku zwrócić się do
specjalistycznego punktu serwisowego.
Frytkownica przeznaczona jest wyłącznie do smażenia
żywności.
Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić, czy napięcie wyszczególnione na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w sieci elektrycznej.
Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu lub na miejscach
będących źródłem ciepła (płyta grzewcza itp.).
Pamiętaj, że olej oraz niektóre elementy frytkownicy nagrzewają się podczas pracy do bardzo wysokich temperatur. Z tego powodu należy unikać ich dotykania. Do obsługi urządzenia należy używać przycisków i uchwytów.
Nie przesuwaj ani nie przenoś frytkownicy podczas pracy. Po zakończeniu pracy można ją przesuwać i przenosić, dopiero po ostygnięciu oleju znajdującego się
wewnątrz misy.
Nie zanurzaj w wodzie elementów grzewczych lub
części zawierających elementy grzewcze tj. obudowy
frytkownicy.
Upewnij się, czy misa na olej jest umieszczona poprawnie w obudowie frytkownicy, zgodnie ze znacznikami
w lewym rogu na obudowie
i misie na olej . Jeżeli
misa będzie umieszczona w innym położeniu, pokrywa
frytkownicy nie zamknie się.
Korzystaj z urządzenia w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał gorących
powierzchni, jak również zwisał poza krawędź stołu lub
blatu, na którym stoi frytkownica. Unikniemy w ten sposób jego przypadkowego pociągnięcia, a w konsekwencji
niekontrolowanego przesunięcia urządzenia.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego
układu zdalnej regulacji.
Po zakończeniu pracy z frytkownicą, ustaw regulator
temperatury na najniższy poziom (przekręć do końca
w lewo). Wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego i odczekaj, aż olej lub tłuszcz wystygnie.
Nigdy nie pozostawiaj wody w zbiorniku na olej. Nie
może być również wody w zbiorniku, gdy napełniamy go
olejem, ponieważ może to spowodować rozpryskiwanie
się oleju lub nawet mały wybuch.
GW04-004_v01
Problem
During frying, the oil or
fat spills over the edge of
the fryer.
The oil or fat foams too
much during frying.
Possible cause
Solution
There is too much oil or fat in the fryer.
Make sure the oil or fat in the fryer does not
exceed the maximum level.
The food contains too much liquid.
Dry the food thoroughly before you start frying
it and fry the food in accordance with these
instructions for use.
There is too much food in the frying basket.
Do not fry more food at one time than the
recommended quantities indicated in these
instructions for use.
The food contains too much liquid.
Dry the food thorough before frying it.
The type of oil or fat used is unsuitable for
deep-frying food.
Never mix two different types of oil or fat and
use oil or liquid fat that contains an antifoam
agent.
The inner pot has not been cleaned properly.
After the oil/fat has cooled down, empty the
inner pot and clean it as described in these
instructions for use.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
GW04-004_v01
49
●● Nie zawieszaj nad olejem pojemnika z zamrożoną żyw-
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność misy:
–– 04Z011: min. 2,2 l, max 2,5 l.
–– 04Z012: min. 1,5 l, max 1,7 l.
Frytkownica jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem
ochronnym.
Frytkownica spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(Rys. A)
Pokrywa
Przycisk zwalniający kosz do smażenia
Rączka
Lampka kontrolna włączenia „POWER”
Pokrętło regulatora temperatury
Lampka kontrolna grzania „TEMP.”
Przycisk otwierania pokrywy
Przycisk „TIMER” – minutnik
Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ
Kosz do smażenia
Misa
Pokrywa filtra
Filtr
Przewód zasilający i wtyczka
Obsługa i działanie
(Rys. B)
1 Ustaw urządzenie na poziomej, równej i stabilnej powierzchni, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli chcesz
ustawić frytkownicę w pobliżu innych urządzeń elektrycznych,
upewnij się, że zostały one wyłączone.
2 Napełnij frytkownicę olejem, tłuszczem płynnym lub roztopionym tłuszczem stałym do poziomu pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX na wewnętrznej stronie misy (11) zgodnie
z danymi podanymi w poniższej tabeli:
GW04-004_v01
Ilość frytek
[kg]
Tłuszcz
płynny [l]
Tłuszcz stały
[kg]
MIN
2,2
2,1
-
1,5
1,4
-
MAX
2,5
2,3
1
1,7
1,6
0,4
Ilość frytek
[kg]
Tłuszcz stały
[kg]
Dane techniczne
04Z012
Tłuszcz
płynny [l]
Należy upewnić się, że powyższe wskazówki zostały
zrozumiane.
04Z011
Pojemność
nością, jeśli olej nie jest wystarczająco nagrzany (min.
130°C). Może to spowodować niebezpieczne rozpryskiwanie się oleju.
●● Należy usuwać nadmiar lodu z żywności zamrożonej,
aby zapobiec rozpryskiwaniu się oleju.
Zaleca się używanie oleju do smażenia lub innego płynnego tłuszczu. Jeżeli chcesz użyć nowej kostki tłuszczu, roztop ją powoli na
małym ogniu na zwykłej patelni, aby zapobiec rozpryskiwaniu i
nadmiernemu podgrzaniu. Do smażenia można używać tłuszczu
stałego, jednak należy wówczas zastosować dodatkowe środki
ostrożności, aby zapobiec rozpryskiwaniu się tłuszczu.
UWAGA! Nigdy nie wolno mieszać dwóch różnych rodzajów oleju lub tłuszczu.
3 Zamknij pokrywę (1) i włóż wtyczkę do gniazdka sieci
elektrycznej. Włącz urządzenie przyciskiem WŁĄCZ/WYŁĄCZ, zaświeci się czerwona lampka kontrolna „POWER” (4)
sygnalizująca podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej
oraz zielona lampka „TEMP.” (6), która wskazuje, że urządzenie nagrzewa się.
4 Ustaw pokrętło regulatora temperatury (5) na żądanej
wartości. Informacje dotyczące wyboru właściwej temperatury umieszczone są w rozdziale „Tabela parametrów smażenia” niniejszej instrukcji. Olej lub tłuszcz zostanie rozgrzany
do wybranej temperatury w ciągu ok.10–15 minut.
W trakcie pracy frytkownicy, zielona lampka kontrolna (6) będzie zaświecać się i gasnąć w wyniku osiągania ustawionej
temperatury. Stan ten jest stanem normalnym. Gdy urządzenie będzie gotowe do smażenia (osiągnięta zostanie ustawiona wartość temperatury) zielona lampka zgaśnie.
W celu usmażenia kilku porcji należy postępować w ten sam
sposób. Zanim zaczniesz smażyć kolejną porcję, poczekaj,
aż zielona lampka kontrolna zgaśnie.
5 Otwórz pokrywę (1) naciskając przycisk zwalniający (7).
6 Podnieś rączkę.
7 Wyjmij kosz z frytkownicy. Umieść w koszu żywność
przeznaczoną do smażenia. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, stosuj się do ilości podanych w rozdziale „Tabela parametrów smażenia” niniejszej instrukcji obsługi.
UWAGA! Podczas smażenia gorąca para wydostaje się
z filtra (13). Pamiętaj, aby ręce i twarz znajdowały się
w bezpiecznej odległości od filtra. Uważaj na gorącą
parę przy otwieraniu pokrywy (1).
8 Ostrożnie włóż kosz (10) do frytkownicy i upewnij się, że
został on prawidłowo zamocowany.
9 Następnie zamknij pokrywę (1).
10 Podnieś delikatnie rączkę (3) do góry, przesuń znajdujący
się na niej przycisk zwalniający (2) i złóż rączkę.
11 Aby ustawić żądany czas smażenia (w minutach), naciśnij przycisk „TIMER” (8) regulacji minutnika.
5
Sposób korzystania z minutnika
●● Przytrzymaj wciśnięty przycisk „TIMER” (8) przez 1 sekundę. Wyświetlacz minutnika pokaże <00>. Wyświetlacz
wyłączy się po 5 sekundach od ostatniego wciśnięcia.
●● Wciskaj przycisk „TIMER” (8) w celu ustawienia żądanego czasu. Wartość na wyświetlaczu wzrasta o 1 minutę od <00> do <30>. W momencie, gdy maksymalna
wartość zostanie osiągnięta, dalsze wciskanie przycisku
„TIMER” (8) ponownie spowoduje wzrost wartości na wyświetlaczu od początku tj. od <00> do <30> minut.
●● Po upływie 2 sekund od ustawienia czasu, wyświetlacz
zacznie migać i rozpocznie się odliczanie czasu. Podczas
odliczania czasu na wyświetlaczu widoczna jest wartość,
oznaczająca czas pozostały do końca smażenia. Ostatnia minuta smażenia wskazywana jest w sekundach.
Przytrzymanie wciśniętego przycisku „TIMER” (8) przez
ponad 2 sekundy w trakcie odliczania czasu powoduje
zatrzymanie odliczania czasu. Na wyświetlaczu pokaże się
wartość <00>. Można wtedy ponownie nastawić minutnik.
Wyświetlacz wyłączy się i urządzenie przełączy się na tryb
oczekiwania po ok. 5 sekundach od ostatniego wciśnięcia.
●● Po upływie ustawionego czasu, wyświetlacz pokaże
wartość <00> i urządzenie wyda pięciokrotny sygnał
dźwiękowy, który po chwili będzie powtórzony. Po 45 sekundach urządzenie automatycznie przełączy się na tryb
oczekiwania, a wyświetlacz wyłączy się.
12 Po upływie ustawionego czasu i po zakończeniu smażenia usłyszysz pięciokrotny sygnał dźwiękowy.
W celu usmażenia kilku porcji, należy postępować w ten sam
sposób.
13 Po zakończeniu smażenia, podnieś rączkę (3).
14 Następnie otwórz pokrywę (1) naciskając przycisk otwierania pokrywy (7). Uważaj na gorącą parę.
15 Ostrożnie wyjmij kosz (10) z frytkownicy za pomocą raczki (3). W razie potrzeby, potrząśnij koszem (10) nad frytkownicą w celu usunięcia nadmiaru oleju lub tłuszczu. Przełóż
usmażoną żywność do miski lub cedzaka wyłożonych papierem pochłaniającym tłuszcz np. ręcznikiem papierowym.
16 Po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę
z gniazdka.
Jeśli nie używasz frytkownicy regularnie, przechowuj wystygnięty olej lub płynny tłuszcz w szczelnie zamkniętych
pojemnikach, najlepiej w lodówce lub chłodnym miejscu.
Napełnij pojemniki przelewając olej lub tłuszcz przez drobne
sitko, aby pozbyć się cząstek żywności.
Tabela parametrów smażenia
W tabeli poniżej prezentujemy przykładowe czasy przygotowania potraw i ustawienia temperatury. Jeżeli instrukcje na opakowaniu żywności różnią się od tych w tabeli, zawsze stosuj się do instrukcji podanych na opakowaniu.
ŚWIEŻA LUB ROZMROŻONA ŻYWNOŚĆ
Temp.
Rodzaj żywności
Zalecana ilość
Czas smażenia
160°C
Świeże ryby
Kurczak (udka)
Pieczarki
Warzywa w cieście (np. kalafior)
Chińskie sajgonki
Panierowane kawałki kurczaka
Mini przekąski
Ryba (kawałki) w cieście
Krewetki
Jabłko w cieście
Domowe frytki
Chipsy (bardzo cienkie plasterki ziemniaków)
Bakłażan (plastry)
Krokiety mięsne/rybne
450 g
3 – 5 sztuk
6 – 8 sztuk
8 – 10 sztuk
8 – 10 sztuk
8 – 10 sztuk
8 – 10 sztuk
8 – 10 sztuk
8 – 10 sztuk
5 sztuk
650 – 1000 g
600 g
600 g
5 sztuk
5 – 7 min
12 – 15 min
2 – 3 min
2 – 3 min
6 – 7 min
3 – 4 min
3 – 4 min
3 – 4 min
3 – 4 min
3 – 4 min
8 – 9 min
3 – 4 min
3 – 4 min
4 – 5 min
170°C
180°C
190°C
6
GW04-004_v01
MROŻONA ŻYWNOŚĆ
Temp.
170°C
180°C
Rodzaj żywności
Kurczak (udka)
Mini placki ziemniaczane
Chińskie sajgonki
Medaliony z kurczaka w gotowej panierce
Mini przekąski
Ryba (kawałki) w cieście
Krewetki
Mrożone frytki proste/karbowane
Krokiety mięsne/rybne
Zalecana ilość
3 – 4 sztuki
4 sztuki
2 – 3 sztuki
6 sztuk
8 – 10 sztuk
8 – 10 sztuk
8 – 10 sztuk
650 – 1000 g
4 sztuki
Czas smażenia
15 – 20 min
3 – 4 min
10 – 12 min
9 min
4 – 5 min
9 min
4 – 5 min
9 min
6 – 7 min
●● Frytkownica posiada wymienny filtr siatkowy (13) znajdują-
Czyszczenie i konserwacja
●● Przed czyszczeniem frytkownicę należy odłączyć od sieci elektrycznej.
●● Po każdorazowym użyciu frytkownicy należy dokładnie
umyć ją.
●● Nie należy zanurzać w wodzie obudowy, urządzeń elek-
trycznych i części zawierających elementy grzewcze.
●● Obudowę frytkownicy należy przetrzeć wilgotną szmatką
z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
●● Do mycia obudowy nie należy używać agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole
graficzne.
●● Pokrywę (1), kosz do smażenia (10), misę (11), filtr (13)
i pokrywę filtra (12) należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. W modelu 04Z012 misę
(11) można czyścić jedynie za pomocą wilgotnej
szmatki z dodatkiem detergentu. Nie wolno zanurzać
jej w wodzie.
●● Nigdy nie należy myć metalowych części w zmywarce do
naczyń. Agresywne środki czyszczące stosowane w tych
urządzeniach powodują ciemnienie ww. części. Należy
go myć ręcznie, z użyciem płynów do naczyń.
●● Aby rozpocząć proces czyszczenia frytkownicy należy
zaczekać, aż olej lub tłuszcz wystarczająco wystygnie.
cy się pod pokrywą filtra (12), który należy systematycznie
myć w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
●● Po wysuszeniu filtra (13) należy umieścić filtr pod pokrywą (12).
Wymiana oleju lub tłuszczu
Ponieważ olej lub tłuszcz szybko tracą swoje wartości, należy je regularnie wymieniać. W tym celu należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami:
●● Jeżeli używasz frytkownicy głównie do przyrządzania frytek i po użyciu odcedzasz olej lub tłuszcz, możesz wielokrotnie (od 10 do 12 razy) użyć tego samego oleju lub
tłuszczu zanim będzie konieczna jego wymiana.
●● Jeżeli używasz frytkownicy do przyrządzania pożywienia, które jest bogate w białko (np. mięso lub ryby) powinieneś częściej wymieniać olej lub tłuszcz.
●● Nigdy nie używaj tego samego oleju dłużej niż 6 miesięcy i zawsze stosuj się do instrukcji podanych na
opakowaniu.
●● Nowego oleju lub tłuszczu nigdy nie dodawaj do
starego.
●● Wymień olej lub tłuszcz jeżeli zaczyna się pienić przy
podgrzewaniu, zaczyna mieć intensywny zapach lub
smak, lub gdy ciemnieje i nabiera konsystencji syropu.
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli frytkownica nie działa właściwie lub jakość smażenia jest niewystarczająca, sprawdź poniższą tabelę. Zostały umieszczone w niej najczęściej występujące problemy oraz możliwe przyczyny i ich rozwiązania.
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Wybrana temperatura jest za niska i/lub
żywność była smażona zbyt krótko.
Sprawdź na opakowaniu żywności lub w tabeli zamieszczonej w niniejszej instrukcji czy temperatura
i/lub czas przygotowania zostały poprawnie wybrane. Ustaw regulator temperatury na odpowiedniej
wartości. W razie potrzeby zwiększ czas smażenia.
Usmażone potrawy nie
mają złocistego koloru
Nie smaż za jednym razem więcej żywności niż ilość
i/lub nie są kruche.
W koszu znajduje się zbyt dużo żywności.
zalecana w instrukcji obsługi.
Olej lub tłuszcz nie rozgrzewa się
wystarczająco.
GW04-004_v01
Mógł się przepalić bezpiecznik regulatora temperatury. Zanieś urządzenie do autoryzowanego punktu
serwisowego w celu naprawy lub sprawdzenia.
7
Problem
Z frytkownicy wydziela
się silny, nieprzyjemny
zapach.
Para wydostaje się
w miejscach innych
niż filtr.
Podczas smażenia olej
lub tłuszcz pryskają
poza frytkownicę.
Olej lub tłuszcz zbyt
mocno się pieni podczas smażenia.
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Filtr jest zanieczyszczony.
Zdejmij pokrywę i umyj ją wraz z filtrem w gorącej
wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Olej lub tłuszcz nie jest już świeży.
Wymień olej lub tłuszcz. Regularnie przelewaj go
przez sitko, aby zachować jego świeżość na dłużej.
Rodzaj używanego oleju lub tłuszczu nie
jest odpowiedni do głębokiego smażenia.
Używaj oleju lub płynnego tłuszczu dobrej jakości.
Nie mieszaj dwóch rożnych rodzajów oleju lub
tłuszczu.
Pokrywa nie została właściwie zamknięta.
Sprawdź, czy pokrywa została właściwie zamknięta.
Filtr się zapchał.
Wymień filtr.
Jeżeli uszczelka jest brudna, umyj pokrywę
w gorącej wodzie z dodatkiem płynu. Jeżeli pokrywa
Uszczelka pokrywy jest brudna lub zużyta.
jest zużyta, zwróć się do sklepu autoryzowanego
serwisu w celu wymiany uszczelki.
We frytkownicy znajduje się zbyt dużo
oleju lub tłuszczu.
Upewnij się, że ilość oleju lub tłuszczu we frytkownicy nie przekracza maksymalnego poziomu.
Żywność zawiera zbyt dużo płynu.
Przed rozpoczęciem smażenia dokładnie osusz
żywność i smaż zgodnie z instrukcją obsługi.
W koszu do smażenia jest zbyt dużo
żywności.
Nie smaż za jednym razem więcej żywności niż ilość
zalecana w niniejszej instrukcji obsługi.
Żywność zawiera zbyt dużo płynu.
Dokładnie osusz żywność przed smażeniem.
Rodzaj używanego oleju lub tłuszczu nie
jest odpowiedni do głębokiego smażenia.
Nigdy nie mieszaj dwóch rożnych rodzajów oleju lub
tłuszczu. Używaj oleju lub płynnego tłuszczu, który
zawiera środek przeciw pieniący.
Wewnętrzna misa nie została prawidłowo
wyczyszczona.
Po wystygnięciu oleju/tłuszczu opróżnij misę i wyczyść zgodnie z instrukcją obsługi.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
8
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
GW04-004_v01
CZ
Vážení Klienti
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Pozorně si přečtěte pokyny obsažené v návodu k použití.
Zvláštní pozornost věnujte doporučením týkajících se bezpečnosti pro zajištění bezpečné exploatace fritézy a zabezpečení proti nehodám a poškození zařízení. Návod k použití
uschovejte a uložte v blízkosti fritézy, aby Vám mohl posloužit během dalšího používání zařízení.
Bezpečnostní pokyny a zásady správného
používání fritézy
●● Před prvním použitím zařízení se seznamte s celým obsahem návodu k použití.
●● Fritéza musí být vždy připojena k elektrické síti (vždy jen
střídavý proud) prostřednictvím zásuvky s uzemňovacím
kolíkem a napětím shodným s napětím uvedeným na
štítku zařízení.
●● Fritéza je určena pro domácí použití. V případě jejího používání pro komerční účely v gastronomických podnicích
se mění záruční podmínky.
●● Zařízení musí být umístěno na rovném a plochém povrchu.
●● Nevytahujte vidlici napájecího přívodu z elektrické zásuvky taháním za napájecí přívod.
●● Nepoužívejte fritézu, jestliže:
●● napájecí přívod nebo vidlice napájecího přívodu jsou
poškozeny,
●● fritéza je jakkoliv poškozena,
●● jestliže mísa fritézy není naplněna olejem, ujistěte se,
že hladina oleje je mezi značkami MIN a MAX,
●● fritéza není v běžné pracovní poloze.
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo jiná
kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
●● Opravy zařízení může vykonávat pouze kvalifikovaná
osoba. Neodborně provedená oprava může mít za následek vážné ohrožení uživatele. V případě, že se vyskytne
porucha zařízení, kontaktujte příslušnou servisní službu.
POZOR! Pamatujte na to, aby hladina oleje v míse zařízení była vždy mezi MIN a MAX značkou na vnitřní straně mísy. Je to základní podmínka správné exploatace
výrobku.
●● Jestli hladina oleje je vyšší než vyznačená hladina MAX,
hrozí to rozstříkáváním oleje a popálením uživatele.
●● Jestli hladina oleje je nižší než vyznačená hladina MIN,
teplotní regulátor může zařízení vypnout. V takovém případě nechte topné těleso vychladnout a potom naplňte
mísu olejem do předepsané úrovně a dále postupujte
podle návodu k použití (článek: „Obsluha a funkce”).
POZOR! Používání fritézy s menším než předepsané
množstvím oleje (méně než minimální hladina MIN),
GW04-004_v01
může mít za následek přehřívání topných prvků fritézy
a v důsledku její poškození.
●● Jestli teplotní regulátor vypíná zařízení přesto, že je předepsaná hladina oleje v míse, znamená to, že zařízení
nefunguje správně. V takovém případě se obraťte na
specialistickou servisní službu.
●● Fritéza je určena výhradně ke smažení (fritování) pokrmů.
●● Před prvním použitím zkontrolujte, zda souhlasí napětí
sítě s napětím uvedeným na štítku spotřebiče.
●● Spotřebič neodkládejte na horký podklad nebo do blízkosti tepelného zdroje (například keramická plotna atp.).
●● Pamatujte na to, že olej a také některé části fritézy se
během exploatace ohřívají do velmi vysoké teploty a proto se jich nesmíte dotýkat. K obsluze zařízení používejte
tlačítek a rukojetí.
●● Nepřesouvejte a nepřemisťujte fritézu během exploatace.
Po zakončení práce se zařízení může přesouvat a přemisťovat pod podmínkou, že olej v míse už vychladl.
●● Topná tělesa a součásti obsahující topná tělesa nesmí být ponořovány do vody.
●● Ujistěte se, zda mísa na olej je umístěná správně v krytu
fritézy podle označení v levém rohu na krytu
a míse
na olej . Bude-li mísa umístěna v jiné poloze, víko fritézy nepůjde uzavřít.
●● Fritézu provozujte mimo dosah dětí. Napájecí přívod se
nesmí dotýkat horkých ploch, nesmí přesahovat desku
stolu, na kterém stojí zařízení. Tímto způsobem se vyvarujeme náhodného potažení za šňůru a v důsledku
nekontrolovaného přemístění zařízení.
●● Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí
práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo
podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového
ovládání.
●● Po skončení práce s fritézou nastavte regulaci teploty
do minimální polohy (přetočte maximálně vlevo). Vidlici
napájecího přívodu vytáhněte ze zásuvky a počkejte až
olej nebo tuk vychládne.
●● Nikdy nenechávejte vodu v míse na olej. Voda nesmí
být také v míse, kterou plníme olejem, poněvadž to hrozí
rozstříkáváním oleje nebo dokonce malou explozí.
●● Nezavěšujte nad olejem fritovací koš se zmraženými
pokrmy, jestliže olej nedosáhl požadovanou teplotu (min.
130°C). Olej se může nebezpečně rozstřikovat.
●● Odstraňte z pokrmů přebytečný led, abyste zabránili rozstříkávání oleje.
Je třeba se ujistit, že jste dobře porozuměli výše uvedeným pokynům.
9
Technická data
Technické parametry jsou uvedené na štítku výrobku.
Objem mísy:
–– 04Z011: min. 2,2 l, max 2,5 l.
–– 04Z012: min. 1,5 l, max 1,7 l.
Fritéza je zařízením třídy I, vybaveném napájecím přívodem
s ochranným vodičem a vidlicí s ochranným kontaktem.
Fritéza splňuje požadavky příslušných norem.
Zařízení je shodné s požadavky direktiv:
–– Nískonapěťová elektrická zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na štítku označen znakem CE.
Popis zařízení
(Obr. A)
Víko
Tlačítko pro uvolnění fritovacího koše
Rukojeť
Kontrolka napájení „POWER”
Teplotní regulátor
Signalizace nahřání „TEMP.”
Tlačítko pro otevírání víka
Tlačítko „TIMER” – minutník
Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT
Fritovací koš
Mísa
Víko filtru
Filtr
Napájecí přívod s vidlicí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(Obr. B)
1 Fritéza musí být umístěna na rovné, stabilní vodorovné
ploše mimo dosah dětí.
2 Naplníme fritézu olejem, tekutým tukem nebo roztaveným
ztuženým tukem mezi hladiny označené MIN i MAX na vnitřní
straně mísy (11) podle údajů uvedených v této tabulce:
Objem
Tekutý tuk [l]
Ztužený tuk
[kg]
množství
hranolků [kg]
Tekutý tuk [l]
Ztužený tuk
[kg]
množství
hranolků [kg]
04Z012
MIN
2,2
2,1
-
1,5
1,4
-
MAX
2,5
2,3
1
1,7
1,6
0,4
Doporučujeme používání oleje nebo jiného tekutého tuku.
Jestli chcete přidat novou kostku tuku, nechte ji pomalu
rozpustit na mírně rozehřáté pánvi, co zabrání rozstřikování a nadměrnému předehřívání tuku. Může se používat také
ztužený tuk, ale musíte věnovat zvláštní pozornost, aby nedocházelo k rozstříkávání tuku.
10
3 Zavřete víko (1) a zasuňte vidlici do zásuvky elektrické
sítě. Stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT, rozsvítí se
červená kontrolka „POWER” (4), která signalizuje připojení
zařízení k elektrické síti a zelená kontrolka „TEMP.” (6), která
ukazuje, že se zařízení začalo nahřívat.
4 Ustavte teplotní regulátor (5) na požadovanou teplotu.
Informace týkající se volby vhodné teploty jsou umístěné
v článku „Tabulka fritovacích parametrů” tohoto návodu. Olej
nebo tuk se ohřeje na požadovanou teplotu během cca 10 –
15 minut.
V průběhu práce fritézy zelená kontrolka (6) se bude rozsvěcovat a zhasínat, jakmile bude dosažena požadovaná
teplota. Termostat udržující konstantní teplotu oleje se bude
podle potřeby zapínat a vypínat, což nám bude signalizovat
teplotní kontrolka. Když zelená kontrolka zhasne, znamená
to, že zařízení je připraveno k smažení (je dosažena požadovaná hodnota teploty).
Jestli smažíte několik porcí pokrmu, postupujte stejným způsobem. Než začnete smažit další porci, počkejte, až zhasne
zelená kontrolka.
5 Otevřete víko (1) stlačením tlačítka (7).
6 Zvedněte rukojeť
7 Vytáhněte fritovací koš z fritézy. Pokrm určený ke smažení vložte do koše. Nejlepší výsledky dosáhnete jestli se
budete řídit pokyny uvedenými v článku „Tabulka fritovacích
parametrů” tohoto návodu.
POZOR! Během smažení z filtru (13) uniká horká pára.
Nepřibližujte ruce a obličej k filtru. Dávejte pozor také
na horkou páru při otevírání víka (1).
Obsluha a funkce
04Z011
POZOR! Nikdy se nesmí míchat dva různé druhy oleje
nebo tuku.
8 Vložte opatrně koš (10) do fritézy a ujistěte se, že byl
řádně zajištěn.
9 Poté uzavřete víko (1).
10 Zvedněte mírně rukojeť (3) nahoru, přesuňte uvolňující
tlačítko, které se na ní nachází (2) a rukojeť složte.
11 Pro ustaveni doby smažení (v minutách), zmačkněte regulační tlačítko minutníku „TIMER” (8).
Způsob používání minutníku
●● Podržte stisknuté tlačítko „TIMER” (8) po dobu 1 sekundy. Displej minutníku ukáže <00>. Displej se vypne po
5 sekundách od posledního stisknuti.
●● Stiskněte tlačítko „TIMER” (8) pro ustavení požadované
doby smažení. Hodnota na displeji naroste o 1 minutu od
<00> do <30>. Ve chvíli, kdy bude dosažená maximální
hodnota, další stisknutí tlačítka „TIMER” (8) bude mít za
následek opětovné zvětšování hodnot na displeji od začátku, to znamená od <00> do <30> minut.
●● Po uplynutí 2 sekund od ustavení doby smažení displej
začne blikat a začne se odpočítávání. Po dobu odpočítávání se na displeji objeví hodnota, která označuje množství minut, které zůstaly do konce smažení. Poslední
minuta smažení bude se ukazovat po sekundech.
GW04-004_v01
Přidržení stisknutého tlačítka „TIMER” (8) po dobu delší než 2 v průběhu odpočítávání bude mít za následek
zastavení odpočítávání. Na displeji se objeví hodnota
<00>. Minutník se může opět ustavit. Displej se vypne
a zařízení se přepne do pohotovostního stavu po cca 5
sekundách od posledního stisknutí tlačítka.
●● Po uplynutí ustavené doby displej ukáže hodnotu <00>
a zařízení vydá pět zvukových signálů, které se budou za
chvíli opakovat. Po 45 sekundách se zařízení automatický přepne do pohotovostního stavu a displej se vypne.
12 Po uplynutí ustavené doby a po zakončení smažení
uslyšíte pět zvukových signálů.
13 Po skončení smažení zvednete rukojeť (3).
14 Otevřete víko (1) stisknutím tlačítka pro otevírání víka
(7). Pozor na horkou páru!
15 Opatrně vyndejte koš (10) s použitím rukojeti (3). Jestli
je to potřebné, potřepte košem (10) nad fritézou a odstraňte přebytečný olej nebo tuk. Přeložte osmažené pokrmy do
mísy nebo na cedník vyložený papírem, který dobře saje tuk
například papírový ručník.
16 Po zakončení práce fritézy vytáhněte vidlici se zásuvky.
Jestli nepoužíváte fritézu pravidelně uschovejte vychlazený
olej nebo tuk v uzavřených těsné nádobách, nejlépe v ledničce nebo jiném chladném místě. Naplňte nádoby tak, že
přelijete olej nebo tuk jemným sítem, a odstraníte drobné
zbytky pokrmů.
Tabulka parametrů
V této tabulce prezentujeme doporučovanou dobu připravování pokrmů ustavení teploty. Jestliže návod na obalu pokrmu se
liší od návodu v tabulce, podrobte se pokynům uvedeným na obalu pokrmu.
ČERSTVÉ NEBO ROZMRAŽENÉ POKRMY
Teplota
Druh pokrmu
Doporučované množství
Doba smažení
160°C
Čerstvé ryby
Kuře (stehýnka)
Žampióny
Zelenina v těstíčku (např. květák)
Čínské saigonky
Obalované kuře
Mini snacky
Ryba (kousky) v těstíčku
Krevety
Jablka v těstíčku
Domácí hranolky
Chipsy (velmi tenké bramborové lupínky)
Baklažán (plátky)
Krokety z masa/rybí
450 g
3 – 5 kusů
6 – 8 kusů
8 – 10 kusů
8 – 10 kusů
8 – 10 kusů
8 – 10 kusů
8 – 10 kusů
8 – 10 kusů
5 kusů
650 – 1000 g
600 g
600 g
5 sztuk
5 – 7 min
12 – 15 min
2 – 3 min
2 – 3 min
6 – 7 min
3 – 4 min
3 – 4 min
3 – 4 min
3 – 4 min
3 – 4 min
8 – 9 min
3 – 4 min
3 – 4 min
4 – 5 min
Druh pokrmu
Doporučované množství
Doba smažení
Kuře (stehýnka)
Mini bramborové placky
Čínské saigonky
Kuřecí medailónky obalované
Mini snacky
Ryba (kousky) v těstíčku
Krevety
Mražené hranolky/vlnky
Krokety z masa/rybí
3 – 4 kusů
4 kusů
2 – 3 kusů
6 kusů
8 – 10 kusů
8 – 10 kusů
8 – 10 kusů
650 – 1000 g
4 kusů
15 – 20 min
3 – 4 min
10 – 12 min
9 min
4 – 5 min
9 min
4 – 5 min
9 min
6 – 7 min
170°C
180°C
190°C
MRAŽENÉ POKRMY
Teplota
170°C
180°C
GW04-004_v01
11
●● Fritéza je vybavená vyměnitelným síťkovým filtrem (13),
Údržba a péče
který se nachází pod krytem filtru (12), a který je třeba
systematicky umývat ve vodě se saponátem.
●● Před čištěním je třeba fritézu odpojit od elektrické sítě.
●● Po vysušení filtru (13) jej umístěte pod krytem (12).
●● Po každém použití je třeba ji pečlivě umýt.
●● Nesmí se ponořovat ve vodě celé zařízení, elektrické Výměna oleje nebo tuku
součásti a součásti obsahující topné moduly.
●● Povrch fritézy čistíme mokrým hadříkem namočeným do
roztoku saponátu.
●● K mytí nepoužíváme agresivní mycí prostředky – emulse, pasty atd. Mohly by mimo jiné odstranit grafické informační symboly.
●● Víko (1), fritovací koš (10), mísu (11), filtr (13) a kryt
filtru (12) je třeba umývat v teplé vodě se saponátem.
V modelu 04Z012 lze mísu (11) čistit pouze pomocí
vlhkého hadříku s příměsí saponátu. Nesmí se namáčet ve vodě.
●● Nikdy neumývejte kovové součásti zařízení v myčce na
nádobí. Agresivní mycí prostředky používané v myčkách
mohou mít za následek ztmavnutí těchto částí. Umýváme je ručně vodou se saponátem.
●● Než zahájíte čištění fritézy, počkejte až olej nebo tuk
vychládne.
Olej nebo tuk rychle ztrácí své výživné hodnoty a proto je
třeba pravidelně je vyměňovat. Postupujte podle těchto
pokynů:
●● Jestli používáte fritézu hlavně ke smažení hranolků a po
smažení scedíte olej nebo tuk, můžete ho používat několikrát (10 až 12 krát) než ho budete muset vyměnit.
●● Jestli používáte fritézu k přípravě pokrmů obsahujících
značné množství bílkovin (např. maso nebo ryby) měli
byste olej nebo tuk vyměňovat častěji.
●● Nikdy nepoužívejte olej déle než 6 měsíců a vždy postupujte podle pokynů uvedených na obalech.
●● Nikdy nepřidávejte nový olej nebo tuk do starého.
●● Vyměňte olej nebo tuk jestli začíná pěnit při ohřívání, začíná intenzivně zapáchat, mít nahořklou chuť, tmavnout
a nabírat konzistenci sirupu.
Řešení problémů
Jestli fritéza nefunguje správně nebo kvalita smažení není vyhovující, podívejte se do této tabulky. Obsahuje nejčastější poruchy a problémy, jejich možné příčiny a řešení.
Problém
Usmažené pokrmy
nemají zlatovou barvu
a/nebo nejsou křehké.
Z fritézy je cítit silný,
nepříjemný zápach.
Pára uniká v jiných
místech než filtr.
Během smažení olej
nebo tuk vystřikuje ven
z fritézy.
12
Možná příčina
Řešení
Zvolená teplota je příliš nízká
a/nebo pokrmy se smažily příliš
krátkou dobu.
Zkontrolujte na obalu pokrmu nebo v tabulce umístěné
v tomto návodu k použití jestli teplota a/nebo doba přípravy
pokrmu byla vhodně zvolena. Ustavte regulátor teploty ve
vhodné poloze. V případě nutnosti prodlužte dobu smažení.
Koš je přeplněný.
Nesmažte najednou více pokrmů než je předepsané
v návodu k použití.
Olej nebo tuk se dostatečně
nerozehřívá.
Mohla se spálit pojistka regulace teploty. Zaneste zařízení
do autorizovaného servisu za účelem kontroly nebo opravy.
Filtr je znečistěný.
Sundejte víko a umyjte je spolu s filtrem horkou vodou se
saponátem.
Olej nebo tuk již není čerstvý.
Vyměňte olej nebo tuk. Pravidelně jej ceďte a budete jej
moci používat delší dobu.
Použitý olej nebo tuk není vhodný
pro fritování.
Používejte kvalitní olej nebo tekutý tuk. Nemíchejte dva
různé druhy oleje nebo tuku.
Víko není dobře zavřené.
Zkontrolujte, zda je víko správně uzavřeno.
Filtr je ucpaný.
Vyměňte filtr.
Těsnění víka je špinavé nebo
opotřebené.
Jestli je těsnění špinavé, umyjte víko v horké vodě se
saponátem. Jestli je víko opotřebené, obraťte se na obchod
v autorizovaném servisu a vyměňte těsnění.
Ve fritéze je moc oleje nebo tuku.
Ujistěte se, že množství oleje nebo tuku ve fritéze nepřesahuje maximální dovolenou hladinu.
Potraviny obsahují moc tekutin.
Před zahájením smažení pečlivě osušte pokrmy a postupujte podle návodu.
Koš je přeplněný.
Nesmažte najednou více pokrmů než je doporučeno
v tomto návodu.
GW04-004_v01
Problém
Olej nebo tuk se
během smažení příliš
pění.
Možná příčina
Řešení
Potraviny obsahují moc tekutin.
Před zahájením smažení pečlivě osušte pokrmy.
Použitý olej nebo tuk není vhodný
pro fritování.
Nikdy nemíchejte dva různé druhy oleje nebo tuku.
Používejte olej nebo tekutý tuk, který obsahuje přípravek
proti pěnění.
Vnitřní mísa nebyla správně
vyčištěna.
Po vychladnutí oleje/tuku vyprázdněte mísu a vyčistěte ji
podle návodu.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
GW04-004_v01
13
SK
Vážení zákazníci
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom tak,
aby ste počas používania fritézy predišli úrazom a/alebo
poškodeniu zariadenia. Návod na obsluhu si uchovajte pre
prípadne neskoršie použitie počas prevádzky fritézy.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
●● Pred začatím používania fritézy sa zoznámte s obsahom
celého návodu na obsluhu.
●● Fritézu vždy pripájajte do zásuvky elektrickej siete (striedavého prúdu) vybavenej ochranným kolíkom s napätím zodpovedajúcim uvedenému na výrobnom štítku zariadenia.
●● Fritéza je určená iba na domáce použitie. V prípade jej
použitia na účely gastronomického biznisu sa záručné
podmienky menia.
●● Zariadenie vždy umiestňujte na vodorovný, rovný povrch.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
napájací kábel.
●● Nezapínajte fritézu, ak:
●● sú napájací kábel alebo zástrčka poškodené.
●● fritéza je akýmkoľvek spôsobom poškodená,
●● nádržka nebola naplnená olejom alebo jeho hladina
sa nenachádza medzi označeniami MIN a MAX,
●● fritéza nie je v normálnej pracovnej polohe.
●● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
●● Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho
ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy sa obráťte
na špecializovaný servis.
POZOR! Pamätajte, aby sa hladina oleja v nádržke
vždy nachádzala medzi označeniami MIN a MAX na
vnútornej strane misy. V takom prípade vyprážanie
bude prebiehať správne.
●● Ak je hladina oleja vyššia ako MAX, existuje nebezpečenstvo rozstrekovania sa horúceho oleja a popálenia.
●● Ak je hladina nižšia ako MIN, tepelná poistka môže vypnúť zariadenie. V takom prípade nechajte vychladnúť
ohrievacie teleso a potom naplňte nádržku olejom na
požadovanú hladinu a konajte podľa návodu na obsluhy
(kapitola: „Obsluha a fungovanie“).
●● Ak tepelná poistka vypína zariadenie napriek správnej
hladiny oleja v nádržke, je to príznak poruchy fritézy.
V takom prípade sa obráťte na špecializovaný servis.
●● Fritéza je určená iba na vyprážanie potravín.
●● Pred začatím prevádzkovania skontrolujte, či je napätie
uvedené na výrobnom štítku zhodné s napätím elektrickej siete.
●● Zariadenie sa nesmie umiestňovať v blízkosti alebo na zariadeniach, ktoré sú zdrojom tepla (varná doska a pod.).
●● Pamätajte sa, že olej a niektoré časti fritézy sa počas
prevádzky rozohrievajú na veľmi vysoké teploty. Z tohto
dôvodu sa vyhýbajte ich dotknutia. Na obsluhu zariadenia používajte tlačidlá a držiaky.
●● Neposúvajte ani neprenášajte fritézu počas prevádzky.
Po ukončení práce ju môžete posúvať a prenášať až po
vychladnutí oleja, ktorý sa nachádza vo vnútri misy.
●● Neponárajte do vody ohrievacie prvky alebo časti
obsahujúce ohrievacie prvky, t.j. teleso fritézy.
●● Uistite sa, že je nádoba na olej správne umiestnená v telese fritézy, podľa označení v ľavom rohu telesa
a na
nádobe na olej . Ak misa bude umiestnená do inej polohy, kryt fritézy sa nezatvorí.
●● Zariadenie používajte na mieste mimo dosahu detí.
Napájací kábel sa nesmie dotýkať horúcich povrchov,
nesmie visieť cez hranu stola alebo pracovnej dosky, na
ktorých sa nachádza fritéza. Týmto spôsobom sa vyhnete náhodnému potiahnutiu a vo výsledku nekontrolovanému posunutiu zariadenia.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkovej regulácie.
●● Po ukončení prevádzky fritézy nastavte regulátor teploty
na najnižšiu úroveň (otočte doľava až na doraz). Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky a počkajte, až olej alebo tuk vychladnú.
●● Nikdy nenechávajte vodu v nádržke na olej. V nádržke
pri jej naplňovaní olejom nikdy nesmie byť voda, pretože
môže to byť príčina rozstrekovania sa oleja alebo dokonca aj malého výbuchu.
●● Nad olejom nikdy nevešajte nádobu zo zmrazenými potravinami, ak nie je olej dostatočne horúci (min. 130°C). Môže
to byť príčinou nebezpečného rozstrekovania sa oleja.
●● Zo zmrazených potravín odstráňte nadmerné množstvo
ľadu, čím predídete rozstrekovaniu sa oleja.
Uistite sa, že ste pochopili hore uvedené poznámky.
POZOR! Používanie fritézy s príliš malým množstvom
oleja (menej ako hladina MIN) môže byť príčinou prehriatia ohrievacích prvkov fritézy a vo výsledku jej
poškodenia.
14
GW04-004_v01
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Objem misy:
–– 04Z011: min. 2,2 l, max 2,5 l.
–– 04Z012: min. 1,5 l, max 1,7 l.
Fritéza je zariadenie I. triedy vybavené napájacím káblom
s ochranným vodičom a zástrčkou s ochranným kontaktom.
Fritéza vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Konštrukcia zariadenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(Obr. A)
Kryt
Tlačidlo uvoľňujúce kôš na vyprážanie
Rukoväť
Kontrolka zapnutia „POWER”
Otočný regulátor teploty
Kontrolka zohrievania „TEMP.”
Tlačidlo otvárania krytu
Tlačidlo „TIMER” – časovač
Tlačidlo ZAPNI/VYPNI
Kôš na vyprážanie
Misa
Kryt filtra
Filter
Napájací kábel a zástrčka
(Obr. B)
1 Umiestnite zariadenie na vodorovný, rovný a pevný povrch, na mieste mimo dosahu detí.
2 Naplňte fritézu olejom, tekutým tukom alebo roztaveným
tukom až na hladinu medzi označeniami MIN a MAX na vnútornej strane misy (11) podľa údajov znázornených v nižšie
uvedenej tabuľke:
8 Opatrne vložte kôš (10) do fritézy a uistite sa, že je
správne pripevnený.
9 Potom zatvorte kryt (1),
10 Zdvihnite opatrne rukoväť (3) smerom hore, presuňte
uvoľňovacie tlačidlo, ktoré sa na nej nachádza (2), a zložte
rukoväť.
11 Pre nastavenie požadovaného času vyprážania (v minútach) stlačte tlačidlo „TIMER” (8) regulácie časovača.
Spôsob použitia časovača
Objem
Tekutý tuk [l]
Tvrdý tuk [kg]
množstvo
hranolčekov
[kg]
Tekutý tuk [l]
Tvrdý tuk [kg]
množstvo
hranolčekov
[kg]
04Z012
MIN
2,2
2,1
-
1,5
1,4
-
MAX
2,5
2,3
1
1,7
1,6
0,4
Odporúča sa používanie oleja na vyprážanie alebo iného
tuku v tekutej podobe. Ak chcete použiť novú kocku tuku,
najprv ju pomaly roztavte na malom ohni na obyčajnej panvici, čim predídete rozstrekovaniu sa a nadmernému prehriatiu. Na vyprážanie môžete používať tvrdý tuk, avšak buďte
vtedy opatrnejší, aby ste predišli rozstrekovaniu sa tuku.
GW04-004_v01
3 Zatvorte kryt (1) a vložte zástrčku do zásuvky elektrickej siete. Stlačte tlačidlo ZAPNI/VYPNI, rozsvieti sa červená
kontrolka „POWER” (4), ktorá signalizuje pripojenie zariadenia k elektrickej sieti a zelená kontrolka „TEMP.” (6), ktorá
znamená, že sa zariadenie zohrieva.
4 Otočte otočný regulátor teploty (5) na požadovanú hodnotu. Informácie týkajúce sa nastavenia požadovanej teploty sú uvedené v kapitole „Tabuľka parametrov vyprážania“
v tomto návode. Olej alebo tuk sa zohreje na nastavenú teplotu v priebehu cca. 10 – 15 minút.
Počas práce fritézy sa zelená kontrolka (6) bude zapínať
a hasnúť a bude udržiavať nastavenú teplotu. Tento stav je
normálny. Keď bude zariadenie pripravené na vyprážanie
(bude dosiahnutá nastavená hodnota teploty), zelená kontrolka zhasne.
Pre vyprážanie viacerých porcií konajte rovnakým spôsobom. Pred vyprážaním ďalšej porcie počkajte, až kým zelená
kontrolka nezhasne.
5 Otvorte kryt (1) stlačením uvoľňujúceho tlačidla (7).
6 Zdvihnite rukoväť.
7 Vyberte kôš z fritézy. Potraviny, ktoré budete vyprážať,
dajte do koša. Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov dodržiavajte množstvá uvedené v kapitole „Tabuľka parametrov
vyprážania“ v tomto návode na obsluhu.
POZOR! Počas vyprážania uniká horúca para z filtra
(13). Pamätajte sa, aby sa ruky a tvár nachádzali v bezpečnej vzdialenosti od filtra. Dávajte si pozor na horúcu paru pri otváraní krytu (1).
Obsluha a fungovanie
04Z011
POZOR! Nikdy sa nesmú miešať dva rôzne druhy oleja
alebo tuku.
●● Pridržte stlačené tlačidlo „TIMER” (8) po dobu 1 sek. Na
displeji časovača sa objaví <00>. Displej sa vypne po
5 sek. od posledného stlačenia.
●● Stlačte tlačidlo „TIMER” (8) pre nastavenie požadovaného času. Hodnota na displeji sa zväčšuje o 1 min. od
<00> do <30>. Vo chvíli dosiahnutia maximálnej hodnoty
ďalšie stlačovanie tlačidla „TIMER” (8) spôsobí opätovné
zvýšenie hodnoty na displeji t.j. od <00> do <30> minút.
●● Po uplynutí 2 sekúnd od nastavenia času začne displej
blikať a začne sa odpočítavanie času. Počas odpočítavania času vidieť na displeji, koľko času ostáva do konca
vyprážania. Posledná minúta vyprážania je zobrazovaná
v sekundách.
●● Pridržanie stlačeného tlačidla „TIMER” (8) po dobu viac
ako 2 sekundy počas odpočítavania času spôsobí po-
15
zastavenie odpočítavania času. Na displeji sa zobrazí
hodnota <00>. Vtedy je možné opäť nastaviť časovač.
Displej sa vypne a zariadenie prejde do pohotovostného
režimu po cca. 5 sekundách od posledného stlačenia.
●● Po uplynutí nastaveného času zobrazí displej hodnotu
<00> a sa päťkrát zapne bzučiak, ktorý sa po chvíli opakuje. Po 45 sekundách prejde zariadenie do pohotovostného režimu a displej sa vypne.
12 Po uplynutí nastaveného času a po ukončení vyprážania
počujete päťkrát zvukový signál.
13 Po ukončení vyprážania zdvihnite rukoväť (3).
14 Potom otvorte kryt (1) stlačením tlačidla otvárania krytu
(7). Dávajte si pozor na horúcu paru.
15 Opatrne vyberte kôš (10) z fritézy pomocou rukoväte (3).
V prípade potreby potraste košom (10) nad fritézou pre odkvapkanie nadmerného množstva tuku. Preložte vyprážané
potraviny do misy alebo cedidla s papierom absorbujúcim
tuk, napr. papierovým uterákom vo vnútri.
16 Po ukončení prevádzky zariadenia vytiahnite zástrčku zo
zásuvky.
Ak nepoužívate fritézu pravidelne, vychladnutý olej alebo
iný tekutý tuk uchovávajte v tesne uzatvorených nádobách,
najlepšie v chladničke alebo na inom chladnom mieste. Olej
do nádob vlievajte cez sitko, vďaka čomu odstránite zvyšky
potravín.
Tabuľka parametrov vyprážania
V tejto tabuľke uvádzame ukážkové časy prípravy jedál a nastavenie teploty. Pokiaľ pokyny na obale potravín sú iné ako
uvedené nižšie, vždy dodržiavajte tie, ktoré sú uvedené na obale potravín.
POTRAVINY ČERSTVÉ ALEBO ROZMRAZENÉ
Teplota
Druh potravín
Odporúčané množstvo
160°C
Čerstvé ryby
450 g
5 – 7 min
Kurča (stehná)
3 – 5 kusov
12 – 15 min
170°C
Šampiňóny
6 – 8 kusov
2 – 3 min
Zelenina v cestičku (napr. karfiol)
8 – 10 kusov
2 – 3 min
Čínske závitky
8 – 10 kusov
6 – 7 min
Kúsky kuracieho mäsa v obale
8 – 10 kusov
3 – 4 min
Jednohubky
8 – 10 kusov
3 – 4 min
Ryba (kúsky) v cestičku
8 – 10 kusov
3 – 4 min
Krevety
8 – 10 kusov
3 – 4 min
Jablko v cestičku
5 kusov
3 – 4 min
Domáce hranolčeky
650 – 1000 g
8 – 9 min
Čipsy (veľmi tenké plátky zemiakov)
600 g
3 – 4 min
Baklažán (plátky)
600 g
3 – 4 min
Karbonátky mäsové/rybacie
5 sztuk
4 – 5 min
180°C
190°C
Doba vyprážania
ZMRAZENÉ POTRAVINY
Teplota
170°C
180°C
16
Druh potravín
Odporúčané množstvo
Doba vyprážania
Kurča (stehná)
3 – 4 kusy
15 – 20 min
Malé zemiakové placky
4 kusy
3 – 4 min
10 – 12 min
Čínske závitky
2 – 3 kusy
Kuracie medailóniky v hotovom obale
6 kusov
9 min
Jednohubky
8 – 10 kusov
4 – 5 min
Ryba (kúsky) v cestičku
8 – 10 kusov
9 min
Krevety
8 – 10 kusov
4 – 5 min
Zmrazené hranolčeky rovné/vlnky
650 – 1000 g
9 min
Karbonátky mäsové/rybacie
4 kusy
6 – 7 min
GW04-004_v01
●● Pred
Čistenie a údržba
●● Pred čistením fritézu odpojte od elektrickej siete.
●● Po každom použití fritézu dôkladne umyte.
●● Do vody sa nesmie ponárať teleso, elektrické zaria-
denia a súčiastky, v ktorých sa nachádzajú ohrievacie telesá.
●● Teleso fritézy utrite vlhkou prachovkou s prostriedkom na
umývanie riadu.
●● Na umývanie telesa sa nesmú používať agresívne čistiace prostriedky v podobe emulzie, mliečka, pasty a pod.
Tieto prostriedky môžu okrem iného zotrieť informačné
grafické prvky.
●● Kryt (1), kôš na vyprážanie (10), misu (11), filter (113)
a kryt filtra (12) umývajte v teplej vode s prídavkom
prostriedku na umývanie riadu. V modeli 04Z012 je
možné vyčistiť (11) misu iba pomocou vlhkej handričky s prísadou detergentu. Misu je zakázané ponárať do vody.
●● Kovové súčiastky sa nikdy nesmú umývať v umývačke
riadu. Agresívne čistiace prostriedky používané v týchto
zariadeniach spôsobujú tmavenie týchto častí. Čistite ich
ručne, používajte tekuté prostriedky na umývanie riadu.
čistením fritézy nechajte dostatočne vychladnúť
olej alebo tuk.
●● Fritéza je vybavená vymeniteľným mriežkovým filtrom
(13), ktorý sa nachádza pod krytom filtra (12) – pravidelne
ho umývajte vo vode s prostriedkom na umývanie riadu.
●● Po vysušení filtra (13) ho umiestnite pod krytom (12).
Výmena oleja alebo tuku
Pretože olej a tuk rýchlo strácajú svoje vlastnosti, pravidelne ich vymieňajte. Za týmto účelom postupujte podľa nižšie
uvedených pokynov:
●● Ak používate fritézu hlavne na prípravu hranolčekov
a po použití filtrujete olej alebo tuk, tak môžete viackrát
(10 až 12 krát) použiť ten istý olej alebo tuk pred jeho
výmenou.
●● Ak používate fritézu na prípravu jedla bohatého na bielkoviny (napr. mäso alebo ryby), je potrebné vymieňať
olej alebo tuk častejšie.
●● Ten istý olej sa nikdy nesmie používať dlhšie ako 6 mesiacov, vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale.
●● Nový olej alebo tuk nikdy nepridávajte k starému.
●● Vymeňte olej alebo tuk, ak sa začne peniť pri zohrievaní, ak začne mať intenzívny pach alebo chuť, ak začne
tmavnúť alebo bude mať konzistenciu sirupu.
Riešenie problémov
Ak fritéza nefunguje správne alebo kvalita vyprážania je nedostatočná, pozrite sa do nižšie uvedenej tabuľky. Nachádzajú sa
v nej najčastejšie problémy, možné príčiny a spôsob ich riešenia.
Problém
Vyprážané jedlá nemajú zlatistú farbu a/alebo
nie sú chrumkavé
Z fritézy uniká silný
nepríjemný pach.
Para uniká miestami
inými ako filter.
GW04-004_v01
Možná príčina
Riešenie
Nastavená teplota je príliš nízka
a/alebo jedlo bolo vyprážané príliš
krátko.
Overte na obale potravín alebo v tabuľke uvedenej v tomto návode, či teplota a/alebo doba prípravy sú správne
nastavené. Nastavte regulátor teploty na požadovanú
hodnotu. V prípade potreby zväčšite dobu vyprážania.
V koši sa nachádza príliš veľa
potravín.
Nevyprážajte naraz viac potravín ako množstvo odporúčané v návode na obsluhu.
Olej alebo tuk sa dostatočne
nerozohrievajú.
Mohla sa prepáliť poistka regulátora teploty. Odneste
zariadenie do autorizovaného servisu s cieľom ho opraviť
alebo skontrolovať.
Filter je znečistený.
Snímte kryt a umyte ho spolu s filtrom v horúcej vode
s prostriedkom na umývanie riadu.
Olej alebo tuk nie je čerstvý.
Vymeňte olej alebo tuk. Pravidelne ho prelievajte cez
sitko, vďaka čomu bude dlhšie čerstvý.
Druh používaného oleja alebo tuku
nie je vhodný na fritovanie.
Používajte olej alebo iný tekutý tuk dobrej kvality. Nemiešajte dva rôzne druhy oleja alebo tuku.
Kryt nie je správne zatvorený.
Skontrolujte, či je kryt správne zatvorený.
Filter je zapchatý.
Vymeňte filter.
Tesnenie krytu je špinavé alebo
opotrebované.
Ak je tesnenie špinavé, umyte kryt v horúcej vode
s prostriedkom na umývanie riadu. Ak je kryt opotrebovaný, obráťte sa na predajňu alebo servis za účelom
výmeny tesnenia.
17
Problém
Pri vyprážaní olej alebo
tuk sa rozstriekavajú
a unikajú z fritézy
Olej alebo tuk sa
pení príliš silno počas
vyprážania.
Možná príčina
Riešenie
Vo fritéze sa nachádza priveľa oleja
alebo tuku.
Uistite sa, že množstvo oleja alebo tuku vo fritéze nepresahuje maximálnu hladinu.
Jedlo obsahuje priveľa tekutín.
Pred začatím vyprážania dôkladne osušte potraviny
a vyprážajte podľa návodu na obsluhu.
V koši na vyprážanie je priveľa
potravín.
Nevyprážajte naraz viac potravín ako množstvo odporúčané v tomto návode na obsluhu.
Jedlo obsahuje priveľa tekutín.
Dôkladne osušte potraviny pred vyprážaním.
Druh používaného oleja alebo tuku
nie je vhodný na fritovanie.
Nikdy nemiešajte dva rôzne druhy oleja alebo tuku.
Používajte olej alebo iný tekutý tuk, ktorý obsahuje
prostriedok proti peneniu.
Vnútorná misa nebola dobre
vyčistená.
Po vychladnutí oleja/tuku vyprázdnite misu a vyčistite ju
podľa návodu na obsluhu.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
18
GW04-004_v01
HU
Tisztelt Vásárlók
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást.
Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak,
hogy az olajsütő használata során a baleseteket megelőzze
és/vagy a készülék megsérülését elhárítsa. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy az olajsütő későbbi használata
során is rendelkezésre álljon.
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
●● Az
olajsütő üzembehelyezése előtt ismerkedjen meg
a használati utasításban leírtakkal.
●● Az olajsütőt mindig földelt (kizárólag váltóáramú) hálózati konnektorhoz csatlakoztassa, amelynek feszültsége
megegyezik a készülék névleges adattáblázatában megadott adattal.
●● Az olajsütő háztartásbeli használatra készült.
A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.
●● A készüléket mindig lapos, egyenletes felületre helyezze.
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
●● A készüléket ne indítsa be, ha:
●● a hálózati csatlakozó kábel vagy dugó sérült,
●● az olajsütő bármilyen módon megsérült,
●● a tartályban nincs olaj vagy annak szintje nem a MIN
és MAX jelzések között van,
●● az olajsütő nem a megfelelő üzemelési pozícióban van.
●● Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás
esetén forduljon a szakszervízhez.
FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy az olajszint a tartályban mindig az edény belső oldalán található MIN és
MAX jelzések között legyen. Ebben az esetben az sütési folyamat a megfelelő módon fog történni.
●● Ha az olaj szintje a MAX jel fölött van, a forró olaj kifröc�csenhet, ami égési sérülést okozhat.
●● Ha az olaj szintje a MIN szint alatt van, a termikus biztosíték a készüléket kikapcsolhatja. Ebben az esetben
várja meg, míg a készülék fűtőszála lehűl, ezután töltse
meg a tartályt a megfelelő szintig olajjal, majd a használati utasításban („Kezelés és működés” c. fejezet) leírtak
szerint járjon el.
FIGYELEM! Az olajsütő túl kis mennyiségű olajjal
(a MIN szint alatt) történő használata a készülék fűtőelemeinek a túlmelegedését, ennek következtében pedig az olajsütő sérülését okozhatja.
GW04-004_v01
●● Ha a termikus biztosíték a készüléket a tartály megfelelő olajszintje ellenére kikapcsolja, ez az olajsütő működési rendellenességére utal. Ilyen esetben forduljon
a szakszervízhez.
●● Az olajsütő kizárólag élelmiszer sütésére alkalmas.
●● Az üzembehelyezése előtt ellenőrizze, hogy a névleges
adattáblázaton megadott feszültség értéke megfelel-e
a hálózati feszültségnek.
●● A készüléket ne tegye olyan helyre vagy annak közelébe,
ahol erős hőhatásnak lehet kitéve (fűtőlap stb. mellé).
●● Ne felejtse el, hogy az olaj valamint az olajsütő bizonyos
részei a készülék működése közben jelentős mértékben
felmelegedhetnek. Ezért ne érjen hozzájuk. A készülék
működtetéséhez a nyomógombokat és fogantyúkat kell
használni.
●● Az olajsütőt a működése közben ne tolja arrébb és ne
vigye más helyre. Használata után csak akkor szabad
arrébb tolni vagy más helyre vinni, ha az edényében lévő
olaj már kihűlt.
●● A fűtőelemeket vagy a fűtőelemeket tartalmazó részeket, azaz az olajsütő burkolatát nem szabad vízbe
vagy más folyadékba meríteni.
●● Ellenőrizze, hogy az olajtartó edény az olajsütőbe
a megfelelő módon lett-e betéve, mégpedig az olajsütő
burkolatának bal sarkában
és az olajtartó edényen
feltüntetett jelek szerint . Ha az edény más helyzetben
lesz betéve, az olajsütő fedele nem csukódik be.
●● A készüléket olyan helyen használja, ahol gyermekek nem férhetnek a közelébe. Ne engedje meg, hogy
a hálózati kábel forró felületekhez érjen, vagy az asztal
vagy konyhabútor lapjáról - amelyiken az olajsütő áll lelógjon. Ily módon elkerülhetjük a készülék esetleges
lerántását, következésképpen pedig annak véletlenszerű
helyváltoztatását.
●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó
gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy
által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
●● Az olajsütő használata után állítsa a hőfokszabályozót
a legalacsonyabb szintre (tekerje el balra, ütközésig).
Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból és várja meg,
míg az olaj vagy zsíradék kihűl.
●● Sohasem hagyjon vizet az olajtartályban. Akkor sem lehet
víz a tartályban, ha abba olajat töltünk, mivel az az olaj
szétfröccsenését vagy akár kisebb robbanást is okozhat.
●● Az olaj fölé ne függesszen fagyasztott ételt tartalmazó
edényt, ha az olaj még nincs megfelelően felmelegedve (min. 130°C). Az az olaj veszélyes szétfröccsenését
okozhatja.
●● Az olaj szétfröccsenésének a megakadályozása céljából
a fagyasztott ételről távolítsa el a felesleges jeget.
Győződjön meg arról, hogy a fenti utasításokat
megértette-e.
19
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblázata
tartalmazza.
A tartály űrtartalma:
–– 04Z011: min. 2,2 l, max 2,5 l.
–– 04Z012: min. 1,5 l, max 1,7 l.
Az olajsütő az I. biztonsági osztályba tartozó készülék, amely
földelt kábellel és földelt hálózati dugóval van felszerelve.
Az olajsütő az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van
ellátva.
A készülék szerkezeti felépítése
(A. ábra)
Fedél
A sütőkosár felnyitásának a gombja
Fogantyú
„POWER” – bekapcsolást jelző lámpa
Hőfokszabályozó gomb
„TEMP.” – melegítést jelző lámpa
A fedél nyitógombja
„TIMER” nyomógomb – időmérő
BE-/KI kapcsológomb
Sütőkosár
Sütődény
Szűrőfedél
Szűrő
Hálózati csatlakozó kábel és dugó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kezelés és működés
(B. ábra)
1 A sütés alatt a készüléket helyezze vízszintes, egyenletes és stabil felületre, ahol gyermekek nem férhetnek
a közelébe.
2 Töltse meg az olajsütőt étolajjal, folyékony vagy felolvasztott szilárd zsíradékkal, úgy, hogy annak szintje a sütőedény (11) falán található MIN és MAX jelek közé essen, az
alábbi táblázat szerint:
hasábburgonya
mennyisége [kg]
Folyékony zsíradék
[l]
Szilárd halmazállapotú zsíradék [kg]
hasábburgonya
mennyisége [kg]
MIN
2,2
2,1
-
1,5
1,4
-
MAX
2,5
2,3
1
1,7
1,6
0,4
Űrtartalom
Szilárd halmazállapotú zsíradék [kg]
04Z012
Folyékony zsíradék
[l]
04Z011
20
Javasoljuk étolajat vagy egyéb folyékony halmazállapotú
zsíradékot használni. Ha szilárd halmazállapotú kocka csomagolású zsíradékot kíván használni, lassan olvassza föl
egy serpenyőn, hogy a szétfröccsenését és túlmelegedését
megelőzze. A sütéshez használható szilárd halmazállapotú
zsíradék is, viszont ebben az esetben a zsíradék szétfröc�csenésének a megelőzése fokozott óvatosságot igényel.
FIGYELEM! Sohasem szabad két különféle olajat vagy
zsíradékot keverni.
3 Csukja be a fedelet (1) és dugja be a hálózati dugót
a konnektorba. Nyomja meg a BE-/KI kapcsológomb, felgyullad a piros színű „POWER” (4) lámpa, ami azt jelzi, hogy
a készülék az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva,
valamint felvillan a zöld „TEMP.” (6) lámpa is, ami arra utal,
hogy a készülék melegszik.
4 Állítsa a hőfokszabályozó gombot (5) a kívánt értékre.
A megfelelő hőmérséklet kiválasztására vonatkozó információk a használati utasításnak „A sütési paraméterek táblázata”
c. fejezetében találhatók. Az olaj vagy zsíradék a kiválasztott
hőmérsékletre kb. 10-15 percen belül melegszik fel.
Az olajsütő működése közben a zöld jelzőlámpa (6) a beállított hőmérséklet elérésének a függvényében fog felgyulladni
illetve kialudni. Ez az állapot normális jelenség. Amikor a készülék készen áll a sütésre (a beállított hőfokot eléri), a zöld
jelzőlámpa kialszik.
Ha több adagot kíván sütni, ugyanígy kell eljárni. Mielőtt
a következő adagot sütné, várja meg, míg a zöld lámpa
kialszik.
5 Nyissa fel a fedelet (1) a fedél nyitógombját megnyomva (7).
6 Emelje fel a fogantyút.
7 Ezután vegye ki a kosarat az olajsütőből. Tegye be
a sütésre szánt élelmiszert a kosárba. A legjobb eredmény
elérése céljából a használati utasításnak „A sütési paraméterek táblázata” c. fejezetében megadott mennyiségi adatok
szerint járjon el.
FIGYELEM! A sütés alatt a forró gőz a szűrőn (13) keresztül távozik. Ne felejtse el, hogy a kezét és arcát
a szűrőtől kellő távolságban tartsa. A fedél (1) felnyitásakor vigyázzon a forró gőzre.
8 A sütőkosarat (10) óvatosan tegye be az olajsütőbe és
ellenőrizze, hogy a megfelelő módon legyen rögzítve.
9 Ezután csukja be a fedelet (1).
10 Emelje fel óvatosan a fogantyút (3), tolja el a rajta található nyitógombot (2) és hajtsa le a fogantyút.
11 A sütési idő kívánt időtartamának (percekben) a beállítása céljából nyomja meg a „TIMER” (8) időmérő gombot.
Az időmérő használata
●● Tartsa benyomva a „TIMER” (8) gombot 1 másodpercig.
Az időmérő kijelzőjén megjelenik a <00> érték. A kijelző az utolsó benyomástól számított 5 másodperc után
kikapcsol.
GW04-004_v01
●● A kívánt időtartam beállítása céljából nyomja be a „TIMER”
(8) gombot. A kijelzőn megjelenő idő 1-1 perccel nő,
a <00> értéktől <30>-ig. Abban a pillanatban, amikor
a maximális értéket eléri, a „TIMER” (8) gomb további benyomása a kijelzőn megjelenő értékeknek az elejétől, azaz
a <00>-tól a <30> percig való növekedését okozza.
●● Az időtartam beállítása utáni 2 másodperc elteltével a kijelző elkezd villogni és megkezdődik az idő visszaszámlálása. Az idő visszaszámlálása során a kijelzőn a sütés
végéig fennmaradó időtartam látható. A sütés utolsó perce a kijelzőn másodpercekben jelenik meg.
●● A „TIMER” (8) gombnak az idő visszaszámlálása során
2 másodpercnél hosszabb ideig való benyomása az idő
visszaszámlálásának a leállítását okozza. A kijelzőn a <00>
érték jelenik meg. Ekkor az időmérőt ismét be lehet állítani.
Az utolsó gombnyomás után kb. 5 másodperccel a kijelző
kikapcsol és a készülék a készenléti állapotra tér át.
●● A beállított idő elteltével a kijelzőn a <00> érték jelenik meg
és a készülék ötszöri hangjelzést ad, amit egy pillanat múlva
megismétel. 45 másodperc után a készülék automatikusan
a készenléti állapotra tér át, a kijelző pedig kikapcsol.
12 A beállított idő elteltével és a sütés befejezése után ötszöri hangjelzés hallható.
13 A sütés befejezése után emelje fel a fogantyút (3).
14 Ezt követően nyissa fel a fedelet (1) a fedél nyitógombját
(7) megnyomva. Vigyázzon a forró gőzre.
15 Vegye ki óvatosan a sütőkosarat (10) az olajsütőből a fogantyú (3) segítségével. Szükség esetén rázza meg a sütőkosarat (10) az olajsütő fölött, hogy a felesleges olaj vagy
zsíradék lecsurogjon. A sült ételt tegye át egy tálba vagy
a zsíradék felszívására szánt papírral, pl. papírtörülközővel
bélelt szűrőtálba.
16 A készülék használata után húzza ki a dugót
a konnektorból.
Ha nem használja rendszeresen az olajsütőt, a kihűlt olajat
vagy folyékony zsíradékot szorosan záródó edényekben tárolja, lehetőleg hűtőben vagy hűvös helyen. Az edényekbe
az olajat vagy a zsíradékot apró lyukas szitán keresztül töltse, hogy az ételdarabkák ne kerüljenek az edénybe.
A sütési paraméterek táblázata
Az alábbi táblázat az ételek elkészítési idejének és a hőfok beállításának a példáit tartalmazza. Ha az étel csomagolásán
található utasítások a táblázat adataitól eltérnek, a csomagoláson található adatokat vegye figyelembe.
FRISS VAGY FELOLVASZTOTT ÉTEL
Hőfok
Az étel fajtája
A legjobb eredmény elérése
céljából ajánlott mennyiség
Sütési idő
160°C
Friss hal
450 g
5 – 7 perc
Csirke (comb)
3 – 5 darab
12 – 15 perc
170°C
Csiperkegomba
6 – 8 darab
2 – 3 perc
Tésztában sütött zöldség (pl. karfiol)
8 – 10 darab
2 – 3 perc
Sajgoni tavaszi tekercs
8 – 10 darab
6 – 7 perc
Panírozott csirkehús-darabok
8 – 10 darab
3 – 4 perc
Mini hideg falatok
8 – 10 darab
3 – 4 perc
Tésztában sütött hal (darabok)
8 – 10 darab
3 – 4 perc
180°C
190°C
Garnélarák
8 – 10 darab
3 – 4 perc
Tésztában sütött alma
5 darab
3 – 4 perc
Házi hasábburgonya
650 – 1000 g
8 – 9 perc
Chips (nagyon vékony burgonyatallérok)
600 g
3 – 4 perc
Padlizsán (szeletek)
600 g
3 – 4 perc
Húsos/halas krokett
5 darab
4 – 5 perc
Az étel fajtája
A legjobb eredmény elérése
céljából ajánlott mennyiség
Sütési idő
Csirke (comb)
3 – 4 darab
15 – 20 perc
Mini burgonya tócsni
4 darab
3 – 4 perc
FAGYASZTOTT ÉTEL
Hőfok
170°C
GW04-004_v01
21
Hőfok
Az étel fajtája
A legjobb eredmény elérése
céljából ajánlott mennyiség
Sütési idő
Sajgoni tavaszi tekercs
2 – 3 darab
10 – 12 perc
Csirke szűzérmék kész panírban
6 darab
9 perc
4 – 5 perc
Mini hideg falatok
8 – 10 darab
Tésztában sütött hal (darabok)
8 – 10 darab
9 perc
Garnélarák
8 – 10 darab
4 – 5 perc
Mirelit egyenes és hullámos hasábburgonya
650 – 1000 g
9 perc
Húsos/halas krokett
4 darab
6 – 7 perc
180°C
●● Mielőtt az olajsütőt elkezdi tisztítani, várja meg, míg az
Tisztítás és karbantartás
olaj vagy a zsíradék eléggé kihűl.
●● Az olajsütő hálózati dugóját a készülék tisztítása előtt ●● Az olajsütő a szűrőfedél (12) alatt található cserélhető
húzza ki a konnektorból.
●● Az olajsütőt minden egyes használata után alaposan el
kell mosogatni.
●● Nem szabad azonban vízbe meríteni a burkolatát, az
elektromos berendezését valamint a fűtőelemeket
tartalmazó részeit.
●● Az olajsütő külső burkolatát mosogatószeres ruhával kell
letörölni.
●● A burkolat mosogatásához nem szabad használni erős
detergenseket, emulzió, folyékony súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában. Azok, többek között eltávolíthatják a készüléken található információs grafikai
jelzéseket.
●● A fedelet (1), a sütőkosarat (10), sütőedényt (11), szűrőt
(13) és szűrőfedelet (12) mosogatószeres meleg vízben
kell mosogatni. A 04Z012 modell esetében a tálat (11)
csak mosogatószeres nedves ruhával lehet tisztítani.
Nem szabad vízbe meríteni.
●● A fémből készült részeket sohasem mossa mosogatógépben. Az ilyen készülékekben alkalmazott erős tisztítószerek a fenti elemek elszíneződését okozhatják.
Azokat kézzel, folyékony mosogatószert használva kell
elmosogatni.
hálós szűrővel rendelkezik (13), amelyet folyékony mosogatószeres vízben rendszeresen kell mosogatni.
●● A szűrőt (13) a megszárítása után a szűrőfedél (12) alatt
kell elhelyezni.
Az olaj vagy zsíradék cseréje
Mivel az olaj vagy a zsíradék az értéküket nagyon gyorsan
elveszítik, ezért rendszeresen kell cserélni őket. Ebből a célból az alábbiak szerint kell eljárni:
●● Ha az olajsütőt főleg a hasábburgonya sütésére használja és a hasábburgonya elkészítése után az olajat vagy
zsíradékot átszűri, ugyanazt az olajat vagy zsíradékot
többször is használhatja (10-12-szer), mielőtt a cseréjükre feltétlenül szükség lenne.
●● Ha az olajsütőt fehérjedús ételek (pl. hús, hal) készítésére
használja, az olajat vagy zsíradékot gyakrabban kell cserélni.
●● Sohasem használja ugyanazt az olajat 6 hónapnál tovább és mindig vegye figyelembe a csomagoláson található utasításokat.
●● Új olajat vagy zsíradékot sohasem adjon a régihez.
●● Cserélje ki az olajat, ha az a felmelegítésekor habzani
kezd, intenzív illatú vagy ízű, vagy pedig színe sötétebbé
válik és állaga kezd sziruphoz hasonló lenni.
Problémamegoldás
Ha az olajsütő nem a megfelelő módon működik vagy a sütés minősége nem kielégítő, ellenőrizze az alábbi táblázatot. A táblázatban a leggyakrabban előforduló problémák valamint azok valószínű okai és megoldási módjai szerepelnek.
Probléma
A sült ételek nem szalmasárga színűek és/
vagy nem rogogósak.
Lehetséges ok
A kiválasztott sütési hőmérséklet túl alacsony és/vagy az étel túl rövid ideig sült.
A sütőkosárban túl sok étel van.
Az olaj vagy zsíradék nem melegszik fel
a kellő mértékben.
22
Megoldás
Ellenőrizze az étel csomagolásán vagy a használati
utasításban megadott táblázatban, hogy a hőfok és/
vagy a sütési idő helyesen lett-e megválasztva. Állítsa a hőfokszabályozót a megfelelő értékre. Szükség
esetén növelje a sütési időt.
Ne süssön egyszerre több ételt, mint a használati
utasításban javasolt mennyiség.
A hőfokszabályozó biztosítéka kiéghetett. Javítás
vagy ellenőrzés céljából vigye el a készüléket
a szakszervízbe.
GW04-004_v01
Probléma
Lehetséges ok
A szűrő szennyezett.
Az olajsütőből erős,
kellemetlen szag jön ki.
Az olaj vagy zsíradék már nem friss.
A használt olaj vagy zsíradék ételek
sütésére nem alkalmas.
A fedél nincs megfelelően becsukva.
A gőz a szűrőktől eltérő
helyeken távozik.
A sütés alatt az olaj és
a zsíradék az olajsütőn
kívülre fröcskölődik.
A szűrő eldugult.
A fedél tömítése piszkos vagy
elhasználódott.
Az olajsütőben túl sok olaj vagy zsíradék
van.
Az étel túl sok folyadékot tartalmaz.
A sütőkosárban túl sok étel van.
Az étel túl sok folyadékot tartalmaz.
Az olaj vagy zsíradék
a sütés során túl
erősen habzik.
A használt olaj vagy zsíradék ételek
sütésére nem alkalmas.
A belső edény nincs kellően megtisztítva.
Megoldás
Vegye le a fedelet és a szűrővel együtt mosogassa
el folyékony mosogatószeres meleg vízben.
Cserélje ki az olajat vagy zsíradékot. Rendszeresen szűrje át, hogy a frissességét hosszabb ideig
megőrizze.
Használjon jó minőségű étolajat vagy folyékony
zsíradékot. Ne keverjen két különféle olajat vagy
zsíradékot.
Ellenőrizze, hogy a fedél a megfelelő módon van-e
becsukva.
Cserélje ki a szűrőt.
Ha a tömítés piszkos, mossa el a fedőt mosogatószeres forró vízben. Ha a fedél tömítése elhasználódott, a cseréje céljából forduljon a szakszervízhez.
Ellenőrizze, hogy az olajsütőben lévő olaj vagy
zsíradék szintje ne haladja meg a maximális szintet.
A sütés előtt az ételt alaposan szárítsa meg és
a sütést a használati utasítás szerint végezze.
Ne süssön egyszerre több ételt, mint a használati
utasításban javasolt mennyiség.
Sütés előtt az ételt alaposan szárítsa meg.
Sohasem keverjen két különféle olajat vagy
zsíradékot. Használjon habzásgátlót tartalmazó
olajat vagy folyékony zsíradékot.
Az olaj/zsíradék kihűlése után ürítse ki az edényt
és a használati utasításban leírtaknak megfelelően
tisztítsa ki.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt !!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW04-004_v01
23
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa, pentru ca, în timpul folosirii friteuzei, să eliminaţi
riscul de accidente şi / sau să evitaţi defectarea aparatului.
Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea
consulta şi mai târziu, în timpul utilizării friteuzei.
Indicaţii privind siguranţa şi utilizarea
adecvată
●● Înainte de a începe utilizarea friteuzei, parcurgeţi în întregime conţinutul acestor instrucţiuni de utilizare.
●● Friteuza trebuie să fie conectată numai la reţeaua elec-
trică (doar la curent alternativ) dotată cu contact de protecţie şi la tensiunea corespunzătoare datelor înscrise pe
eticheta cu specificaţii tehnice a aparatului.
●● Friteuza este destinată utilizării casnice. În cazul în care
folosiţi friteuza pentru afaceri în domeniul gastronomic,
condiţiile garanţiei se schimbă.
●● Aşezaţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă plană.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de cablul
de alimentare.
●● Nu puneţi în funcţiune friteuza dacă:
●● Ştecărul sau cablul de alimentare prezintă deteriorări,
●● Friteuza este, în vreun fel, deteriorată,
●● Nu a fost umplut recipientul pentru ulei sau nivelul său
de umplere nu se situează în intervalul cuprins între
MIN şi MAX,
●● Friteuza nu este aşezată în poziţie normală de lucru.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
●● Repararea aparatului poate fi efectuată numai de către
personalul calificat. Reparaţiile efectuate în mod necorespunzător pot pune în mod serios în pericol viaţa utilizatorului. În cazul în care apar defecţiuni, vă sfătuim să
vă adresaţi unui punct specializat de servis.
ATENŢIE! Reţineţi că nivelul uleiului trebuie să se
afle întotdeauna în intervalul cuprins între semnele
MIN şi MAX, înscrise pe partea interioară a vasului. În
acest caz, procesul de prăjire se va desfăşura în mod
corespunzător.
●● Dacă nivelul uleiului este mai ridicat decât nivelul maxim,
există pericolul stropirii cu ulei încins şi riscul de arsuri.
●● Dacă nivelul uleiului este mai mic decât nivelul MIN, siguranţa termică poate închide aparatul. În acest caz, lăsaţi să
se răcească rezistenţa, pe urmă umpleţi recipientul cu ulei
până la nivelul corespunzător şi procedaţi mai departe potrivit instrucţiunilor (capitolul „Mod de folosire şi funcţionare”).
24
ATENŢIE! Folosirea friteuzei cu o cantitate prea mică
de ulei (sub nivelul MIN) poate conduce la supra-înfierbântarea elementelor de încălzire şi, în consecinţă, la
deteriorarea lor.
●● Dacă siguranţa termică închide aparatul în ciuda faptului
că este asigurat nivelul corespunzător de ulei în recipient, acest lucru semnifică existenţa unei avarii a friteuzei.
În acest caz, adresaţi-vă unui punct specializat de servis.
●● Friteuza este destinată numai prăjirii alimentelor.
●● Înainte de a începe utilizarea friteuzei, verificaţi dacă tensiunea înscrisă pe eticheta cu specificaţii tehnice corespunde celei din reţeaua electrică.
●● Nu aşezaţi friteuza în apropierea locurilor unde se află
surse de încălzire (plită de încălzire ş.a.).
●● Reţineţi că uleiul şi unele elemente ale friteuzei se înfierbântă în timpul utilizării aparatului, la temperaturi foarte mari.
Din această cauză, trebuie să evitaţi atingerea lor. Pentru
a folosi aparatul, trebuie să utilizaţi butoanele şi mânerele.
●● Nu ştergeţi şi nu deplasaţi friteuza în timpul funcţionării
sale. După încheierea lucrului, puteţi să o ştergeţi şi să
o deplasaţi abia după răcirea uleiului din vas.
●● Nu scufundaţi în apă elementele care se înfierbântă
sau părţile care conţin elemente care se înfierbântă,
din structura friteuzei.
●● Asiguraţi-vă că vasul pentru ulei este bine aşezat în carcasa friteuzei, în conformitate cu semnele indicatoare de
pe colţul din stânga
al carcasei şi de pe vasul pentru
ulei . Dacă vasul va fi aşezat într-o altă poziţie, capacul friteuzei nu se închide
●● Folosiţi friteuza într-un loc care nu este accesibil copiilor.
Nu lăsaţi cablul de alimentare să atingă suprafeţele fierbinţi, de asemenea, să atârne peste marginea mesei sau
a blatului pe care este aşezată friteuza. Evitaţi astfel tragerea sa în mod accidental şi în consecinţă, deplasarea
necontrolată a aparatului.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă nu au fost
instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu aparatul.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
●● După încheierea utilizării, fixaţi regulatorul de temperatură la nivelul cel mai scăzut (rotiţi la stânga până la
capăt). Scoateţi ştecărul din priză, pentru ca uleiul sau
grăsimea să se răcească.
●● Nu puneţi niciodată apă în recipientul pentru ulei. De
asemenea, nu este voie să existe apă în recipientul pentru ulei, pentru că acest lucru ar putea provoca stropirea
sau mici aprinderi.
●● Dacă uleiul nu este destul de înfierbântat (min. 130°C),
nu puneţi în el produse congelate. Acest lucru ar putea
provoca stropiri periculoase cu ulei.
●● Trebuie să îndepărtaţi excesul de gheaţă din produsele
congelate, pentru a împiedica stropirea cu ulei.
GW04-004_v01
Asiguraţi-vă că aţi înţeles bine indicaţiile de mai
înainte.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta pentru specificaţii
tehnice a produsului.
Capacitatea vasului:
–– 04Z011: min. 2,2 l, max 2,5 l.
–– 04Z012: min. 1,5 l, max 1,7 l.
Friteuza este un aparat din clasa I, dotat cu cablu de alimentare prevăzut cu contact de protecţie.
Friteuza îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Friteuza corespunde cerinţelor directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta pentru specificaţii tehnice.
Structura aparatului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(Desen A)
Capac
Buton pentru scoaterea coşului pentru prăjit
Mâner
Bec de control al punerii în funcţiune „POWER”
Potenţiometru pentru reglarea temperaturii
Bec de control al înfierbântării „TEMP.”
Buton pentru deschiderea capacului
Buton „TIMER” – cronometru
Buton PORNIRE/OPRIRE
Coş pentru prăjire
Vas
Mască pentru filtru
Filtru
Cablu de alimentare şi ştecăr
Utilizarea şi funcţionarea aparatului (Desen B)
1 Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă orizontală, fără denivelări şi stabilă, într-un loc neaccesibil copiilor.
2 Umpleţi friteuza cu ulei, grăsime lichidă sau topită până
la un nivel aflat între semnele MIN şi MAX înscrise pe partea
interioară a vasului (11), în funcţie de datele cuprinse în tabelul următor:
Grăsime lichidă
[l]
Grăsime solidă
[kg]
cantitatea cartofilor prăjiţi [kg]
Grăsime lichidă
[l]
Grăsime solidă
[kg]
cantitatea cartofilor prăjiţi [kg]
04Z012
Capacitate
04Z011
MIN
2,2
2,1
-
1,5
1,4
-
MAX
2,5
2,3
1
1,7
1,6
0,4
GW04-004_v01
Se recomandă folosirea uleiului pentru prăjit sau a altei grăsimi lichide. Dacă doriţi să folosiţi o nouă bucată de grăsime,
topiţi-o la foc mic, într-o tigaie obişnuită, pentru a evita stropirea şi înfierbântarea excesivă. Pentru prăjire se poate utiliza
şi grăsime solidă, totuşi atunci trebuie să fiţi şi mai precaut
(ă), pentru a preveni stropirea cu grăsime.
ATENŢIE! este interzisă amestecarea a două (sau mai
multe) tipuri ulei sau grăsime.
3 Închideţi capacul (1) şi introduceţi ştecărul în priza reţelei
electrice. Apăsaţi butonul PORNIRE/OPRIRE, se vor aprinde becul de control „POWER” (4) semnalizând conectarea
aparatului la reţeaua electrică şi becul verde „TEMP.” (6),
care indică înfierbântarea aparatului.
4 Fixaţi potenţiometrul pentru reglarea temperaturii (5) la
temperatura dorită. Informaţiile privitoare la alegerea temperaturii adecvate le găsiţi în secţiunea „Tabelul parametrilor de
prăjire” din cadrul acestor instrucţiuni. Uleiul sau grăsimea
vor fi înfierbântate la temperatura aleasă cca. 10-15 minute.
În timpul funcţionării friteuzei, becul verde de control (6) se
aprinde; se va stinge atunci când este atinsă temperatura
stabilită. Acest fapt este normal. Atunci când aparatul va fi
gata pentru prăjire (a fost atinsă temperatura fixată), becul
verde se stinge.
Pentru a prăji câteva porţii, procedaţi în acelaşi mod. Înainte
de a începe prăjirea porţiei următoare, aşteptaţi până becul
verde se stinge.
5 Deschideţi capacul (1) apăsând butonul pentru deschidere (7).
6 Ridicaţi de mâner.
7 Pe urmă introduceţi coşul în friteuză. Puneţi în coş produsul ce urmează a fi prăjit. Pentru a obţine cele mai bune
rezultate, folosiţi cantităţile indicate în secţiunea “Tabelul parametrilor” din cadrul acestor instrucţiuni de utilizare.
ATENŢIE! În timpul prăjirii, prin filtru (13) se degajă aburi. Reţineţi faptul că trebuie să vă feriţi mâinile
şi faţa, aşezându-vă la o distanţă sigură de filtru. Fiţi
atent(ă) la aburi la deschiderea capacului (1).
8 Montaţi cu grijă coşul (10) în friteuză şi asiguraţi-vă că
a fost montat bine.
9 Pe urmă închideţi capacul (1).
10 Ridicaţi uşor mânerul (3), glisaţi butonul de eliberare
care se găseşte pe friteuză (2) şi coborâţi mânerul la loc.
11 Pentru a regla timpul dorit de prăjire (în minute), apăsaţi
butonul „TIMER” (8) reglarea cronometrului. Informaţii privitoare la timpul adecvat de prăjire găsiţi în secţiunea „Tabelul
parametrilor de prăjire” din cadrul instrucţiunilor de faţă.
Modul de utilizare a cronometrului
●● Apăsaţi butonul „TIMER” (8) timp de o secundă. Ecranul
cronometrului arată <00>. Ecranul se activează după
5 secunde de la ultima apăsare de buton.
●● Apăsaţi butonul „TIMER” (8) pentru a regla timpul dorit. Valoarea înscrisă pe ecran cu un minut, de la <00> la <30>. În
momentul în care valoarea maximă a fost atinsă, apăsarea
butonulu „TIMER” (8) determină din nou creşterea valorii
pe ecran, de la început, adică de la <00> la <30> minute.
25
●● După două secunde de la reglarea timpului, ecranul în-
cepe să clipească şi începe măsurarea timpului. Cât se
desfăşoară măsurarea, pe ecran este afişată valoarea
care indică timpul rămas până la încheierea prăjirii. Ultimul minut de prăjire este afişat în secunde.
●● Ţinând apăsat butonul „TIMER” (8) timp de două secunde când se desfăşoară măsurarea timpului, produceţi
oprirea măsurării timpului. Pe ecran apare afişată valoarea <00>. Puteţi atunci regla cronometrul. Ecranul se
aprinde şi aparatul trece în stand by după 5 secunde la
ultima apăsare de buton.
●● După trecerea timpului stabilit, ecranul afişează valoarea
<00> şi aparatul va emite de cinci ori un semnal sonor care,
după un timp scurt, va fi repetat. După 45 de secunde, aparatul trece în mod automat în stand y, iar ecranul se stinge.
12 După trecerea timpului stabilit şi după încheierea prăjirii,
se va auzi de cinci ori un semnal sonor.
13 După încheierea prăjirii, ridicaţi mânerul (3).
14 Pe urmă deschideţi capacul (1) apăsând butonul pentru
deschiderea capacului (7). Fiţi atent la aburii fierbinţi.
15 Scoateţi cu grijă coşul (10) din friteuză, ţinând de mâner
(3). Dacă este necesar, scuturaţi coşul deasupra friteuzei,
pentru a îndepărta excesul de ulei sau grăsime. Puneţi alimentele prăjite într-un vas sau o sită sub care aţi pus hârtie
care absoarbe grăsimea, de ex. un şerveţel de hârtie.
16 După terminarea utilizării aparatului, scoateţi ştecărul din
priză.
Dacă nu folosiţi friteuza în mod regulat, păstraţi uleiul răcit
sau grăsimea într-un vas închis ermetic, cel mai bine în
frigider sau într-un loc răcoros. Umpleţi recipientul friteuzei
turnând ulei sau grăsime printr-o sită deasă, pentru a opri
bucăţile de alimente.
Tabelul parametrilor de prăjire
În tabelul de mai jos prezentăm câteva timpul de prăjire pentru unele produse, cu titlu de exemplu, şi modul de reglare a temperaturii. Dacă instrucţiunile oferite pe ambalajul produsului diferă de cele înscrise în tabel, urmaţi întotdeauna instrucţiunile
de pe ambalaj.
PRODUSE PROASPETE SAU CONGELATE
Cantitatea recomandată
pentru a obţine cele mai
bune rezultate
Temp.
Tipul de produs
160°C
Peşte proaspăt
450 g
5 – 7 min
Pulpe de pui
3 – 5 buc.
12 – 15 min
170°C
Ciuperci
6 – 8 buc.
2 – 3 min
Legume în aluat (de ex. conopidă)
8 – 10 buc.
2 – 3 min
Saigon chinezesc
8 – 10 buc.
6 – 7 min
Bucăţi de pui pane
8 – 10 buc.
3 – 4 min
180°C
190°C
Timp de prăjire
Mini aperitive
8 – 10 buc.
3 – 4 min
Peşte (bucăţi) în aluat
8 – 10 buc.
3 – 4 min
Creveţi
8 – 10 buc.
3 – 4 min
Mere în aluat
5 buc.
3 – 4 min
Cartofi prăjiţi (de casă)
650 – 1000 g
8 – 9 min
Cipsuri (rondele subţiri de cartofi)
600 g
3 – 4 min
Vinete (rondele)
600 g
3 – 4 min
Crochete de peşte/carne
5 buc.
4 – 5 min
Tipul de produs
Cantitatea recomandată
pentru a obţine cele mai
bune rezultate
Timp de prăjire
Pulpe de pui
3 – 4 buc.
15 – 20 min
Turtiţe de cartofi
4 buc.
3 – 4 min
PRODUSE CONGELATE
Temp.
170°C
26
GW04-004_v01
Temp.
180°C
Tipul de produs
Cantitatea recomandată
pentru a obţine cele mai
bune rezultate
Timp de prăjire
10 – 12 min
Saigon chinezesc
2 – 3 buc.
Medalion de pui pane
6 buc.
9 min
Mini aperitive
8 – 10 buc.
4 – 5 min
Bucăţi de peşte în aluat
8 – 10 buc.
9 min
4 – 5 min
Creveţi
8 – 10 buc.
Cartofi pai congelaţi/simpli sau cu adaosuri
650 – 1000 g
9 min
Crochete de pui/peşte
4 buc.
6 – 7 min
Curăţare şi păstrare
●● Înainte de curăţarea friteuzei, trebuie să o decuplaţi de la
reţeaua de alimentare cu energie electrică.
●● După fiecare utilizare a friteuzei, trebuie să o spălaţi bine.
●● Nu trebuie să scufundaţi în apă carcasa, echipamen-
tul electric şi părţile care conţin componente ce se
înfierbântă.
●● Carcasa friteuzei trebuie ştearsă cu o cârpă umedă, cu
detergent lichid pentru vase.
●● Nu folosiţi pentru spălarea carcasei detergenţi agresivi,
sub formă de emulsie, lichid sau pastă. Printre altele,
acestea pot şterge simbolurile grafice de informare care
sunt înscrise pe carcasă.
●● Capacul (1), coşul pentru prăjit (10), vasul (11), filtrul (13)
şi masca filtrului (12) trebuie spălate în apă caldă şi cu
detergent lichid de vase. În modelul 04Z012 vasul (11)
poate fi curăţat numai cu o cârpă umedă cu detergent. Nu-l cufundaţi în apă.
●● Nu spălaţi niciodată părţile metalice ale friteuzei în maşina de spălat vase. Substanţele de curăţare agresive
utilizate în aceste aparate pot produce înnegrirea acestor componente. Trebuie să le spălaţi manual, folosind
detergent pentru vase.
●● Înainte de a începe curăţarea friteuzei, trebuie să aşteptaţi să se răcească până la o temperatură convenabilă
uleiul sau grăsimea.
●● Friteuza este prevăzută cu fitru de plasă şanjabil (13),
plasat sub masca pentru filtru (12), care trebuie în mod
sistematic spălat în maşina de spălat vase.
●● După uscarea filtrului (13), trebuie să-l aşezaţi sub mască (12).
Schimbarea uleiului şi a grăsimii
Pentru că uleiul sau grăsimea îşi pierd repede calităţile, trebuie să le înlocuiţi în mod regulat. Pentru aceasta, trebuie să
procedaţi conform instrucţiunilor următoare:
●● Dacă folosiţi friteuza în primul rând pentru a prepara
cartofi pai şi dacă după utilizare strecuraţi uleiul sau
grăsimea, puteţi folosi acelaşi ulei sau aceeaşi grăsime
de mai multe ori (de 10-12 ori), înainte de a fi nevoie să
puneţi alt ulei sau altă grăsime.
●● Dacă folosiţi friteuza pentru a prepara hrană bogată în
albumină (de ex. carne sau peşte), trebuie să schimbaţi
mai des uleiul sau grăsimea.
●● Nu folosiţi niciodată acelaşi ulei mai mult de 6 luni, întotdeauna respectaţi indicaţiile de pe ambalaj.
●● Nu amestecaţi uleiul proaspăt cu cel deja folosit.
●● Schimbaţi uleiul sau grăsimea dacă încep să fac spumă,
capătă un miros persistent sau un gust puternic, sau
dacă se închid la culoare şi ajung să aibă consistenţa
siropului.
Rezolvarea problemelor
Dacă friteuza nu funcţionează în mod corespunzător sau dacă nu obţineţi cea mai bună calitate la prăjire, verificaţi în tabelul
următor. Cuprinde cele mai frecvent întâlnite probleme, precum şi cauzele posibile şi posibilităţile de soluţionare.
Problema
Produsele prăjite nu au
aspectul auriu şi / sau
nu sunt crocante.
GW04-004_v01
Cauza posibilă
Temperatura aleasă este prea
joasă şi/ sau produsul a fost prăjit
prea puţin.
În coş se află o cantitate prea mare
de produse.
Uleiul sau grăsimea nu se înfierbântă în mod corespunzător.
Rezolvare
Verificaţi pe ambalajul produsului sau în tabelul cuprins în
aceste instrucţiuni dacă temperatura şi/ sau timpul de pregătire au fost alese în mod corespunzător. Fixaţi regulatorul
de temperatură la valoarea corespunzătoare. Dacă este
nevoie, măriţi timpul de prăjire.
Nu prăjiţi odată o cantitate mai mare de produs decât cea
indicată în instrucţiile de utilizare.
Siguranţa regulatorului de temperatură poate fi arsă. Duceţi
aparatul la un punct autorizat de servis, pentru a fi reparat.
27
Problema
Cauza posibilă
Filtrul are impurităţi.
Din friteuză se emană
un puternic miros
neplăcut.
Ies aburi şi prin alte
locuri decât prin filtru.
În timpul prăjirii, uleiul
sau grăsimea se împrăştie din friteuză.
Uleiul / grăsimea face
prea multă spumă în
timpul prăjirii.
Uleiul / grăsimea nu este
proaspăt(ă).
Tipul de ulei sau de grăsime
nu sunt potrivite pentru prăjirea
intensă.
Capacul nu a fost închis în mod
corespunzător.
Filtrul s-a înfundat.
Rezolvare
Scoateţi capacul şi spălaţi-l împreună cu filtrul în apă fierbinte, cu detergent lichid pentru vase.
Schimbaţi uleiul sau grăsimea. Strecuraţi-le în mod frecvent,
pentru a le păstra bune pentru gătit mai mult timp.
Folosiţi ulei sau grăsime de bună calitate. Nu amestecaţi
două tipuri de ulei sau de grăsime.
Verificaţi dacă capacul a fost închis în mod corespunzător.
Schimbaţi filtrul.
Dacă garnitura este murdară, spălaţi capacul cu apă fierbinGarnitura capacului este murdară te şi cu detergent pentru vase. Dacă este deteriorat capacul,
sau deteriorată.
adresaţi-vă magazinului punctului de servis autorizat pentru
schimbarea garniturii.
În friteuză se află o cantitate prea
Asiguraţi-vă că în friteuză nu se află o cantitate de ulei sau
mare de ulei sau de grăsime.
grăsime care să depăşească nivelul maxim.
Înainte de a începe prăjirea, scurgeţi, uscaţi produsele şi
Alimentele conţin prea mult lichid.
prăjiţi conform instrucţiunilor.
În coşul pentru prăjire este o canti- Nu prăjiţi odată o cantitate mai mare de alimente decât se
tate prea mare de produse.
recomandă în instrucţiunile de faţă.
Alimentele conţin prea mult lichid.
Scurgeţi, uscaţi bine produsele înainte de prăjire.
Tipul de ulei sau de grăsime utiliNu amestecaţi niciodată două feluri diferite de ulei sau
zat nu este potrivit pentru prăjirea
de grăsime. Utilizaţi ulei sau grăsime lichidă, care conţine
intensă.
substanţe împotriva producerii de spumă.
Vasul exterior nu a fost bine
După răcirea uleiului / grăsimii, goliţi vasul şi curăţaţi-l
curăţat.
conform instrucţiunilor de utilizare.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump. În acest
scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
28
GW04-004_v01
RU
Уважаемые Пользователи
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары
Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации фритюрницы.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации фритюрницы
●● Прежде
чем пользоваться фритюрницей, внимательно прочитайте настоящую инструкцию по
эксплуатации.
●● Подключайте фритюрницу только к сети переменного
тока с заземлением. Убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети.
●● Фритюрница предназначена исключительно для домашнего пользования. В случае использования фритюрницы в профессиональном гастрономическом
бизнесе условия гарантия изменяются.
●● Ставьте фритюрницу всегда только на стабильную,
ровную и плоскую поверхность.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Не включайте фритюрницу, если:
●● поврежден питающий провод или вилка,
●● корпус фритюрницы имеет видимые повреждения,
●● в емкость не залито масло или уровень масла не
находится между отметками MIN и MAX,
●● фритюрница находится в нерабочем состоянии.
●● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
●● Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный
ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя. В случае появления неполадок рекомендуем
обратиться в специализированный сервисный пункт.
ВНИМАНИЕ! Помните о том, что уровень масла
должен находиться между двумя отметками МIN
и МАХ на стенке емкости. Только в этом случае
процесс обжаривания будет правильным.
●● Если
уровень масла выше отметки MAX, горячее
масло может выплеснуться и повлечь за собой серьезные ожоги.
●● Если уровень масла находится ниже отметки MIN, защитный термостат может выключить прибор. В этом
GW04-004_v01
случае дайте грелке полностью остыть, наполните
емкость маслом до необходимого уровня и далее
следуйте инструкции по обслуживанию (раздел:
«Принцип действия и обслуживание»).
ВНИМАНИЕ! Использование фритюрницы с недостаточным количеством масла (ниже уровня
MIN), может привести к перегреву нагревательных элементов фритюрницы и, в результате,
к ее повреждению.
●● Если
защитный термостат выключает прибор, несмотря на то, что уровень масла в емкости находится
на соответствующем уровне, это является признаком
аварии. В данном случае необходимо обратиться
в специализированный сервисный пункт.
●● Фритюрница предназначена исключительно для жарки пищевых продуктов.
●● Перед первым включением фритюрницы убедитесь
в том, что напряжение питания, указанное на маркировке прибора, соответствует напряжению питающей сети.
●● Не располагайте прибор вблизи горящих горелок газовых плит, электроприборов или других источников
тепла.
●● Будьте осторожны, во время приготовления масло
и некоторые детали фритюрницы нагреваются до
высокой температуры. Не касайтесь нагретых частей
фритюрницы. Во время эксплуатации и для перемещения прибора пользуйтесь специальными ручками
и кнопками.
●● Не перемещайте и не переносите фритюрницу во
время приготовления. Масло и жир остаются горячими долгое время после приготовления. Не перемещайте и не переносите фритюрницу, пока масло
в емкости полностью не остынет.
●● Запрещается погружать в воду нагревательные
элементы и детали, содержащие нагревательные
элементы, т.е. корпус фритюрницы.
●● Убедитесь в том, что емкость для масла правильно
установлена во фритюрнице в соответствии с отметками в левом углу на корпусе и емкости для масла
. При неправильно установленной чаше крышка
фритюрницы не закроется
●● Используйте и храните фритюрницу в местах недоступных для детей. Следите за тем, чтобы сетевой
шнур не свисал с края стола или рабочей поверхности, на которой установлен электроприбор.
●● В противном случае, можно задеть свисающий шнур
или споткнуться об него, а в результате случайно
передвинуть прибор.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам
с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть
прибором.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
29
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Объем съемной емкости:
–– 04Z011: мин. 2,2 л, макс 2,5 л.
–– 04Z012: мин. 1,5 л, макс 1,7 л.
Фритюрница имеет I класс изоляции. Питающий электропровод и вилка имеют заземление.
Фритюрница отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости
(EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия СЕ.
Устройство фритюрницы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
30
Крышка
Кнопка фиксации ручки корзины
Ручка
Индикатор включения «POWER»
Регулятор температуры
Индикатор нагрева «TEMP.»
Кнопка открытия крышки
Кнопка «TIMER» – минутник
Кнопка ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ
Корзина
Емкость для масла
Крышка фильтра
Фильтр
Питающий электропровод и вилка
(Рис. A)
1 Поставьте фритюрницу на стабильную, ровную
и плоскую поверхность, в месте, недоступном для детей.
2 Налейте в емкость масло, жидкий жир или растопленный твердый жир до уровня между отметками MIN и MAX
на внутренней стороне емкости (11), в соответствии с нижеприведенной таблицей:
Твердый жир [кг]
количество картофеля фри [кг]
Жидкий жир [л]
04Z012
количество картофеля фри [кг]
04Z011
Твердый жир [кг]
Убедитесь, что Вам понятны все вышеприведенные указания.
Принцип действия и обслуживание (Рис. B)
Жидкий жир [л]
окончания работы с фритюрницей переведите регулятор температуры на минимальный
уровень (вращая влево до упора). Выньте вилку из
розетки и подождите, пока масло или жир полностью
остынет.
●● Следите за тем, чтобы вода не попадала внутрь и не
оставалась в емкости для масла, поскольку это может стать причиной разбрызгивания масла и даже
небольшого «взрыва».
●● Если Вы используете замороженные продукты, не
вставляйте корзину во фритюр, если масло недостаточно разогрелось (мин. 130°C). Это может привести
к опасному разбрызгиванию масла.
●● Во избежание разбрызгивания масла перед закладкой продуктов в корзину полностью высушите
продукты и удалите кусочки льда из замороженных
продуктов.
MIN
2,2
2,1
-
1,5
1,4
-
MAX
2,5
2,3
1
1,7
1,6
0,4
Объем
●● После
Для обжаривания рекомендуем использовать масло для
жарения или жидкий жир. Если Вы хотите использовать
новые кубики жира, сначала растопите их на обычной
сковороде на медленном огне, чтобы не допустить до
перегрева или разбрызгивания жира. Вы можете использовать также твердый жир, но в этом случае потребуется
соблюдать дополнительные меры предосторожности.
ВНИМАНИЕ! Никогда не смешивайте различные
виды масла или жира.
3 Закройте крышку (1) и вложите вилку в розетку. Нажми
на кнопку ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ, загорится красный
индикатор «POWER» (4), сигнализирующий подключение
прибора к электросети, и зеленый индикатор «TEMP.» (6),
который указывает на то, что прибор нагревается.
4 С помощью регулятора температуры (5) установите
необходимую температуру. Информация относительно
выбора необходимой температуры приведена в настоящей инструкции в таблице «Таблица параметров жарки».
Масло или жир будут нагреваться до заданной температуры в течение ок. 10–15 минут.
В ходе работы фритюрницы контрольный зеленый индикатор (6) будет загораться и гаснуть, сигнализируя, что
масло или жир достигли нужной температуры. Это нормальное явление. Когда фритюрница будет готова к обжариванию (будет достигнута заданная температура),
зеленый индикатор погаснет.
Если Вы хотите обжарить несколько порций, подождите до тех пор, пока зеленый индикатор температуры не
погаснет, и только затем опустите корзину для второго
этапа жарки.
5 Oткройте крышку (1), нажимая на кнопку открытия
крышки (7).
6 Поднимите ручку.
7 Выньте корзину из фритюрницы и положите в корзину продукты, предназначенные для обжаривания. Для
GW04-004_v01
достижения наилучших результатов обжаривания рекомендуем не превышать максимального количества продуктов, указанного в настоящей инструкции в разделе
«Таблица параметров жарки».
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны: обжаривание
сопровождается выходом пара через фильтр
(13) в крышке. Следите за тем, чтобы Ваши руки
и лицо находились на безопасном расстоянии от
фильтра. Следует также остерегаться горячего
пара при открывании крышки (1).
8 Ocторожно вложите корзину (10) во фритюрницу
и убедитесь, что она установлена правильно.
9 Затем закройте крышку (1).
10 Аккуратно поднимите ручку (3) вверх, переключите
находящуюся на ней кнопку фиксации (2) и опустите
ручку.
11 Чтобы выбрать необходимое для обжаривания время
(в минутах), нажмите на кнопку «TIMER» (8) - минутник.
Способ пользования минутником
●● Нажмите на кнопку «TIMER» (8) и держите 1 секунду.
На минутнике плявится <00>. Дисплей минутника выключится через 5 секунд после последнего нажатия.
●● Чтобы установить время обжаривания, нажмите на
кнопку минутника «TIMER» (8). Время на дисплее будет быстро возрастать поминутно от <00> до <30>.
В тот момент, когда будет достигнуто максимальное
время, дальнейшее нажатие кнопки «TIMER» (8) приведет к изменению времени на дисплее сначала, т.е.
от <00> до <30> минут.
●● Спустя 2 секунды от установки минутника дисплей
начнет пульсировать и начнется обратный отсчет
времени. Когда ведется обратный отсчет време-
ни, на дисплее мелькают цифры, указываюшие на
оставшееся время. Отсчет последней минуты обжаривания ведется в секундах.
●● Удерживая нажатой кнопку минутника «TIMER» (8) более 2 секунд в ходе обратного отсчета времени, Вы можете аннулировать заданное время. На дисплее повятся цифры <00>. Теперь Вы можете установить новое
время. Дисплей выключится и прибор перейдет в режим ожидания через 5 секунд от последнего нажатия.
●● По истечении заданного времени на дисплее появятся цифры <00> и раздастся пятикратный звуковой
сигнал, который повторится через некоторое время.
Спустя 45 секунд дисплей выключится и прибор автоматически перейдет в режим ожидания.
12 По истечении заданного времени раздастся пятикратный звуковой сигнал.
13 Завершив обжаривание, поднимите ручку (3).
14 Затем откройте крышку (1), нажимая на кнопку открытия крышки (7). Будьте осторожны. Не обожгитесь
горячим паром.
15 С помощью ручки (3) осторожно выньте корзину (10)
из фритюрницы. В случае надобности, встряхните корзину (10) над фритюрницей, чтобы стекли остатки масла
или жира. Переложите обжаренный продукт в миску или
дуршлаг, выстланный впитывающей жир бумагой, например, бумажным полотенцем.
16 После окончания работы с фритюрницей выньте вилку из розетки.
Если Вы пользуетесь фритюрницей нерегулярно,
рекомендуем хранить остывшее масло или жир в плотно закрытых емкостях, желательно в холодильнике или
другом холодном месте. Сливайте масло или жир через
мелкое ситечко, задерживающее частицы пищи.
Taблица параметров жарки
В нижеприведенной таблице приводится приблизительное время и температура приготовления продуктов. Если рецепт приготовления на упаковке отличается от приведенного в таблице, всегда соблюдайте инструкцию, приведенную на упаковке.
СВЕЖИЕ ИЛИ РАЗМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
Teмп.
Продукты
160°C
Свежая рыба
Курица (окорочка)
Шампиньоны
Овощи в кляре (напр. цветная капуста)
Сайгонки
Панированные порции курицы
Мини-закуски
Рыба (порции) в кляре
Kреветки
Яблоко в тесте
170°C
180°C
GW04-004_v01
Рекомендуемое количество Время обжаривания
450 г
3 – 5 шт.
6 – 8 шт.
8 – 10 шт.
8 – 10 шт.
8 – 10 шт.
8 – 10 шт.
8 – 10 шт.
8 – 10 шт.
5 шт.
5 – 7 мин.
12 – 15 мин.
2 – 3 мин.
2 – 3 мин.
6 – 7 мин.
3 – 4 мин.
3 – 4 мин.
3 – 4 мин.
3 – 4 мин.
3 – 4 мин.
31
Teмп.
190°C
Продукты
Домашний картофель фри
Картофельные чипсы (очень тонкие ломтики
картофеля)
Баклажаны (ломтики)
Крокеты мясные/рыбные
Рекомендуемое количество Время обжаривания
650 – 1000 г
8 – 9 мин.
600 г
3 – 4 мин.
600 г
5 шт.
3 – 4 мин.
4 – 5 мин.
ЗАMОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
Teмп.
170°C
180°C
Продукты
Курица (окорочка)
Mини-оладьи картофельные
Сайгонки
Панированные порции курицы
Мини-закуски
Рыба (порции) в кляре
Kреветки
Замороженный картофель фри
Kрокеты мясные/рыбные
Очистка и консервация
●● Перед очисткой всегда отсоединяйте фритюрницу от
питающей сети.
каждого использования фритюрницу нужно
тщательно вымыть.
●● Запрещается погружать в воду корпус и детали,
содержащие нагревательные элементы.
●● Корпус фритюрницы протирайте влажной тряпочкой,
смоченной в воде с добавлением средства для мытья посуды.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Крышку (1), корзину (10), емкость для масла (11),
фильтр (13) и крышку фильтра (12) следует мыть
в теплой воде с добавлением жидкости для мытья
посуды. В модели 04Z012 емкость для масла (11)
следует протирать влажной тряпочкой, смоченной в воде с добавлением средства для мытья
посуды. Запрещается погружать ее в воду.
●● Не мойте металлические элементы в посудомоечных
машинах. Агрессивные моющие средства, которые
используются для мытья в этих бытовых устройствах,
вызывают потемнение в/у элементов. Рекомендуем
мыть их вручную с использованием традиционных
жидкостей для мытья посуды.
●● Перед очисткой подождите, пока масло или жир полностью остынет.
●● Фритюрница имеет сменный сетчатый фильтр (13),
который находится под крышкой фильтра (12).
Фильтр необходимо регулярно мыть в воде с добавлением жидкости для мытья посуды.
●● После
32
Рекомендуемое количество Время обжаривания
3 – 4 шт.
4 шт.
2 – 3 шт.
6 шт.
8 – 10 шт.
8 – 10 шт.
8 – 10 шт.
650 – 1000 г
4 шт.
15 – 20 мин.
3 – 4 мин.
10 – 12 мин.
9 мин.
4 – 5 мин.
9 мин.
4 – 5 мин.
9 мин.
6 – 7 мин.
●● Когда фильтр (13) высохнет, вставьте его на место
под крышку (12).
Замена масла или жира
Поскольку масло и жир довольно быстро теряют свои полезные свойства, их необходимо регулярно менять. Для
этого следуйте нижеприведенным рекомендациям:
●● Если Вы используете фритюрницу главным образом
для приготовления картофеля-фри и фильтруете
масло или жир через сито после каждого использования, то можете использовать одно и то же масло или
жир многократно (от 10 до 12 раз), прежде чем его
потребуется заменить.
●● Если Вы используете фритюрницу для приготовления пищи с высоким содержанием белка (напр. мяса
или рыбы), масло или жир надо менять чаще.
●● Никогда не используйте одно и то же масло более 6 месяцев и всегда следуйте указаниям на упаковке масла.
●● Никогда не добавляйте свежее масло или жир
к старому.
●● Необходимо менять масло или жир, если оно начинает пениться при нагревании либо приобретает
сильный запах или вкус, либо становится темным
с консистенцией сиропа.
GW04-004_v01
Обнаружение и устранение неполадок
В случае обнаружения каких-либо неполадок или повреждений необходимо ознакомиться с приведенной ниже таблицей. В таблице приведены наиболее частые проблемы, их возможные причины и способы устранения.
Обнаруженная
неполадка
Подукты не обжариваются до золотистого цвета и/или не
имеют хрустящей
корочки.
Фритюрница распространяет сильный,
неприятный запах.
Вероятная причина
Способ устранения
Выбрана недостаточно высокая
температура или пища обжаривалась
недостаточно долго.
Проверьте на упаковке продукта или в таблице,
приведенной в настоящей инструкции, правильно
ли выбрана температура и/или продолжительность приготовления. Установите регулятор
температуры в нужное положение. В случае
надобности следует повысить температуру
обжаривания.
В корзину зложено слишком много
продукта.
Не обжаривайте слишком много продукта
одновременно. Придерживайтесь количества,
указанного в таблице.
Масло или жир недостаточно горячие.
Возможно, перегорел плавкий предохранитель
терморегулятора. С целью проверки или возможного ремонта обратитесь в специализированный
сервисный пункт.
Загрязнен фильтр.
Снимите и вымойте крышку и фильтр в горячей
водке с добавлением жидкости для мытья
посуды.
Несвежее масло или жир.
Замените жир или масло. Регулярно фильтруйте масло через ситечко, чтобы сохранить его
свежим как можно дольше.
Масло или жир данного вида непригодны для обжаривания во фритюре.
Используйте масло или жир высокого качества.
Не смешивайте различные виды масла или
жиров.
Плохо закрыта крышка.
Проверьте, правильно ли закрыта крышка.
Загрязнен фильтр.
Пар выходит в других
местах, чем фильтр. Загрязнено или повреждено уплотнение
крышки.
В емкость залито слишком много масла
или жира.
Во время обжаривания масло или жир
выплескиваются из
фритюрницы.
Убедитесь в том, что фритюрница заполнена
маслом или жиром не выше отметки макисмального уровня.
Тщательно осушите продукты перед обжариваВ продуктах содержится слишком много
нием и обжаривайте их в соответствии с инструквлаги.
цией по эксплуатации.
В корзину зложено слишком много
продукта.
Не обжаривайте слишком много продукта
одновременно. Придерживайтесь количества,
указанного в таблице.
В продуктах содержится слишком много
влаги.
Тщательно осушите продукты перед
обжариванием.
Во время обжарива- Масло или жир данного вида непригодния масло или жир
ны для обжаривания во фритюре.
сильно вспениваются.
Емкость для масла плохо очищена.
GW04-004_v01
Замените фильтр.
Если уплотнение загрязнено, вымойте крышку
в горячей воде с добавлением жидкости для
мытья посуды. Если уплотнение изношено, для
его замены обратитесь в специализированный
сервисный пункт.
Не смешивайте различные виды масла или
жиров. Используйте масло или жидкий жир, который содержит средство против вспенивания.
Дайте маслу/жиру остыть и очистите внутреннюю
емкость, как описано в настоящей инструкции по
эксплуатации.
33
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
●● Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
●● Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
●● Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации,
т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
34
GW04-004_v01
BG
Уважаеми клиенти
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност, така че по време на използване на фритюрника
да избегнете нещастните случаи и/ или повредата на
уреда. Моля запазете инструкцията за употреба, за да
можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на фритюрника.
Препоръки за безопасност и правилно
използване
●● Преди да започнете да използвате фритюрника, за-
познайте се със съдържанието на цялата инструкция
за употреба.
●● Фритюрникът трябва винаги да се включва в контакт
на електрическата мрежа (само с променлив ток) със
заземяване и с напрежение съгласно даденото на
информационната табелка на уреда.
●● Фритюрникът е предназначен за домашно използване. В случай че се използва в заведение за хранене,
гаранционните условия се променят.
●● Винаги поставяйте уреда върху гладка, равна
повърхност.
●● Не изваждайте щепсела от ел. контакта с дърпане за
кабела.
●● Не включвайте фритюрника, ако:
●● захранващият кабел или щепселът са повредени,
●● фритюрникът е повреден по някакъв начин,
●● резервоарът не е напълнен с олио или неговото ниво
не се намира между обозначенията MIN и MAX,
●● фритюрникът не се намира в нормално работно
положение.
●● Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени
специалисти. Неправилно извършените поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз.
ВНИМАНИЕ! Внимавайте нивото на олиото в резервоара винаги да се намира между обозначенията MIN и MAX от вътрешната страна на купата.
В такъв случай процесът на пържене ще протича
правилно.
●● Ако нивото на олиото е по-високо от нивото MAX, има
опасност от разпръскване на горещото олио и изгаряне.
●● Ако нивото на олиото е по-ниско от нивото MIN, термопрекъсвачът може да изключи уреда. В такъв случай оставете нагревателят да изстине, а след това
GW04-004_v01
напълнете резервоара с олио до съответното ниво
и по-нататък следвайте инструкцията за употреба
(раздел: „Употреба и работа”).
ВНИМАНИЕ! Използването на фритюрника с прекалено малко количество олио (под нивото MIN)
може да доведе до прегряване на нагревателните
елементи на фритюрника и в резултат до повредата му.
●● Ако термопрекъсвачът изключва уреда, въпреки че
нивото на олиото в резервоара е подходящо, това
означава, че фритюрникът е повреден. В такъв случай се обърнете към специализиран сервиз.
●● Фритюрникът е предназначен само за пържене на храни.
●● Преди да започнете да използвате уреда, проверете
дали напрежението, дадено на информационната табелка, отговаря на напрежението на електрическата
мрежа.
●● Не поставяйте уреда близо до или на места, които са
източник на топлина (нагревателен плот и др.).
●● Не забравяйте, че олиото и някои елементи на фритюрника се нагряват по време на работа до много високи
температури. Затова избягвайте да ги докосвате. При
употреба на уреда използвайте бутоните и дръжките.
●● Не премествайте и не пренасяйте фритюрника по
време на работа. След приключване на работа с него
можете да го премествате и пренасяте едва след изстиване на олиото, намиращо се вътре в купата.
●● Не потапяйте във вода нагревателните елементи
или частите, съдържащи нагревателни елементи,
т.е. корпуса на фритюрника.
●● Уверете се, че купата за олио е поставена правилно
на ръба на фритюрника, съгласно означенията в левия ъгъл на корпуса
и купата за олио . Ако купата бъде поставена в друго положение, капакът на
фритюрника няма да се затвори.
●● Използвайте уреда на място, до което нямат достъп
деца. Захранващият кабел не бива да докосва горещи повърхности и не бива да виси над ръба на масата или плота, на който е поставен фритюрникът. По
този начин ще избегнете случайното му дръпване,
а в резултат неволното преместване на уреда.
●● Този уред не е предназначен за използване от лица (в
това число деца) с ограничени физически, сетивни или
психически възможности, както и от лица без опит и познаване на уреда, освен ако това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на уреда,
предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на отделна система за дистанционна регулация.
●● След приключване на работа с фритюрника настройте регулатора на температурата на най-ниското ниво
(завъртете наляво докрай). Извадете щепсела от
електрическия контакт и изчакайте олиото или мазнината да изстине.
●● Никога не оставяйте вода в резервоара за олио. Не
бива също да има вода в резервоара, когато го на-
35
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Вместимост на купата:
–– 04Z011: мин. 2,2 л, макс. 2,5 л.
–– 04Z012: мин. 1,5 л, макс. 1,7 л.
Фритюрникът е уред от клас І, със захранващ кабел
с предпазно жило и щепсел с предпазен контакт.
Фритюрникът отговаря на изискванията на действащите
стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Устройство на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(Рис. A)
Капак
Бутон за освобождаване на кошницата за пържене
Дръжка
Контролна лампа за включване „POWER”
Регулатор на температурата
Контролна лампа за нагряване „TEMP.”
Бутон за отваряне на капака
Бутон „TIMER” – таймер
Бутон ВКЛЮЧВАНЕ/ ИЗКЛЮЧВАНЕ
Кош за пържене
Купа
Капак на филтъра
Филтър
Захранващ кабел и щепсел
Употреба и работа
(Рис. B)
1 Поставете уреда върху хоризонтална, равна и стабилна повърхност, на място, до което нямат достъп деца.
2 Напълнете фритюрника с олио, течна мазнина или
разтопена твърда мазнина до нивото между обозначенията MIN и MAX на вътрешната страна на купата (11)
съгласно данните, дадени в таблицата по-долу:
36
количество пържени картофи [кг]
Течна мазнина [л]
Твърда мазнина
[кг]
MIN
2,2
2,1
-
1,5
1,4
-
MAX
2,5
2,3
1
1,7
1,6
0,4
количество пържени картофи [кг]
Твърда мазнина
[кг]
04Z012
Течна мазнина [л]
Уверете се, че сте разбрали горепосочените
упътвания.
04Z011
Вместимост
пълваме с олио, тъй като това може да причини пръскане на мазнината и дори малка експлозия.
●● Не поставяйте над олиото съда със замразените
храни, ако олиото не е достатъчно нагорещено (мин.
130°C). Това може да причини опасно пръскане на
олиото.
●● Отстранете прекалено голямото количество лед от
замразените храни, за да избегнете пръскането на
олиото.
Препоръчва се използването на олио за пържене или
друга течна мазнина. Ако искате да използвате нов калъп мазнина, бавно го разтопете на слаб огън на обикновен тиган, за да избегнете пръскането и прекалено
нагорещяване. За пържене можете да използвате твърда мазнина, в такъв случай обаче вземете мерки, за да
избегнете пръскането на мазнината.
ВНИМАНИЕ! Никога не смесвайте два различни
вида олио или мазнина.
3 Затворете капака (1) и пъхнете щепсела в електрическия контакт. Натиснете копчето ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ, ще светне червената контролна лампа „POWER”
(4), която сигнализира, че уредът е включен към електрическата мрежа, и зелената лампа „TEMP.” (6), която
показва, че уредът се нагрява.
4 Настройте регулатора на температурата (5) на желаната стойност. Указания относно избора на подходяща
температура са дадени в раздел „Таблица на параметрите за пържене” на тази инструкция. Олиото или мазнината ще се нагорещи до избраната температура за
около 10-15 минути.
По време на работа на фритюрника зелената контролна лампа (6) ще светва и ще изгасва, когато достигне
настроената температура. Това е нормално състояние.
Когато уредът е готов за пържене (когато бъде достигната настроената стойност на температурата), зелената
лампа ще изгасне.
За да изпържите няколко порции, постъпете по същия
начин. Преди да започнете да пържите следващата порция, изчакайте зелената контролна лампа да изгасне.
5 Отворете капака (1), като натиснете бутона за освобождаване (7).
6 Повдигнете дръжката.
7 Извадете кошницата от фритюрника. Сложете в кошницата хранителните продукти, предназначени за пържене. За постигане на най-добри резултати спазвайте
указанията за количествата, дадени в раздел „Таблица на параметрите за пържене” на тази инструкция за
употреба.
ВНИМАНИЕ! По време на пържене излиза гореща
пара от филтъра (13). Не забравяйте, че ръцете
и лицето Ви трябва да се намират на безопасно
разстояние от филтъра. Внимавайте, тъй като
при отваряне на капака (1) излиза гореща пара.
GW04-004_v01
8 Внимателно поставете кошницата (10) във фритюрника и се уверете, че тя е правилна прикрепена.
9 След това затворете капака (1).
10 Внимателно повдигнете дръжката (3) нагоре, преместете намиращия се на нея бутон за освобождаване (2)
и сгънете дръжката.
11 За да настроите желаното време на пържене (в минути), натиснете бутона „TIMER” (8) за настройка на таймера.
Начин на използване на таймера
●● Задръжте натиснат бутона „TIMER” (8) в продълже-
ние на 1 секунда. Дисплеят на таймера ще покаже
<00>. Дисплеят ще се изключи след 5 секунди от последното натискане.
●● Натискайте бутона „TIMER” (8) за настройка на желаното време. Стойността на дисплея ще нараства
с 1 минута от <00> до <30>. В момента, когато максималната стойност бъде достигната, по-нататъшното
натискане на бутона „TIMER” (8) води отново до нарастване на стойността на дисплея от начало, т.е. от
<00> до <30> минути.
●● След изтичане на 2 секунди от настройката на времето
дисплеят започва да премигва и започва отмерването
на времето. При отмерване на времето на дисплея се
вижда времето, останало до края на пърженето. Последната минута на пържене се изписва в секунди.
●● Задържането на бутона „TIMER” (8), rнатиснат повече от
2 секунди при отмерване на времето, води до прекъсва-
не на отмерването на времето. На дисплея ще се изпише
<00>. Тогава таймерът може отново да се настрои. Дисплеят ще се изключи и уредът ще премине в режим на
очакване след около 5 секунди от последното натискане.
●● След изтичане на настроеното време дисплеят ще
изпише <00> и уредът ще издаде петорен звуков
сигнал, който след малко ще се повтори. След 45 секунди уредът автоматично ще премине в режим на
очакване, а дисплеят ще се изключи.
12 След изтичане на настроеното време и след приключване на пърженето ще чуете петорен звуков сигнал.
13 След приключване на пърженето, повдигнете дръжката (3).
14 След това отворете капака (1) с натискане на бутона
за отваряне на капака (7). Внимавайте с горещата пара.
15 Внимателно извадете кошницата (10) от фритюрника
с помощта на дръжката (3). Ако трябва, тръснете кошницата (10) над фритюрника, за да отстраните излишното
количество олио или мазнина. Изсипете изпържените
храни в купа или решетъчен съд с хартия за попиване на
мазнината, напр. с хартиена кърпа.
16 След приключване на използването на уреда извадете щепсела от контакта.
Ако не използвате фритюрника редовно, съхранявайте
изстиналото олио или течна мазнина в плътно затворени
съдове, най-добре в хладилника или на хладно място. Напълнете съдовете, като прекарате олиото или мазнината
през ситна цедка, за да отстраните парченцата храна.
Таблица на параметрите за пържене
В таблицата по-долу е дадено примерното време на приготвяне на храните и настройките на температурата. Ако указанията на опаковката на храните са различни от дадените в таблицата, винаги спазвайте указанията, дадени на опаковката.
ПРЕСНИ ИЛИ РАЗМРАЗЕНИ ХРАНИ
Температура
160°C
170°C
180°C
190°C
GW04-004_v01
Вид храна
Препоръчително
количество
Време на пържене
Прясна риба
450 г
5 – 7 мин.
Пиле (бутчета)
3 – 5 бр.
12 – 15 мин.
Печурки
6 – 8 бр.
2 – 3 мин.
Панирани зеленчуци (напр. карфиол)
8 – 10 бр.
2 – 3 мин.
Китайски рулца
8 – 10 бр.
6 – 7 мин.
Панирани парчета пиле
8 – 10 бр.
3 – 4 мин.
Хапки
8 – 10 бр.
3 – 4 мин.
Панирана риба (парчета)
8 – 10 бр.
3 – 4 мин.
Скариди
8 – 10 бр.
3 – 4 мин.
Панирани ябълки
5 бр.
3 – 4 мин.
Домашни пържени картофи
650 – 1000 г
8 – 9 мин.
Чипс (много тънки парчета картофи)
600 г
3 – 4 мин.
Син домат (резени)
600 г
3 – 4 мин.
Месни/рибни крокети
5 бр.
4 – 5 мин.
37
ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ
Температура
Вид храна
Препоръчително
количество
Време на пържене
Пиле (бутчета)
3 – 4 бр.
15 – 20 мин.
170°C
Картофени кюфтета
4 бр.
3 – 4 мин.
Китайски рулца
2 – 3 бр.
10 – 12 мин.
Пилешки медальони в готова панировка
6 бр.
9 мин.
Хапки
8 – 10 бр.
4 – 5 мин.
Панирана риба (парчета)
8 – 10 бр.
9 мин.
Скариди
8 – 10 бр.
4 – 5 мин.
Замразени картофи за пържене на пръчици/къдраво
нарязани
650 – 1000 g
9 мин.
Месни/рибни крокети
4 бр.
6 – 7 мин.
180°C
Почистване и поддръжка
●● Преди почистване на фритюрника той трябва да се
изключи от електричеството.
●● След всяко използване на фритюрника той трябва
добре да се измие.
●● Не бива да се потапят във вода корпусът, електрическите уреди и частите, в които се намират
нагревателните елементи.
●● Изтрийте корпуса на фритюрника с влажна кърпа
с препарат за миене на съдове.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено силни миещи препарати - емулсии, млека, пасти и др. Те
могат да отстранят нанесените графични информационни символи.
●● Капакът (1), кошницата за пържене (10), купата (11),
филтърът (13) и капакът на филтъра (12) трябва да
се мият с топла вода с препарат за миене на съдове.
В модела 04Z012 купата (11) може да се почиства
само с влажно парцалче с добавка на детергент.
Да не се допуска потопяването и във вода.
●● В никакъв случай не мийте металните части в съдомиялна машина. Прекалено силните почистващи
препарати, използвани в тези уреди, предизвикват
потъмняване на тези части. Мийте ги ръчно, с обикновен препарат за миене на съдове.
●● Преди да започнете почистването на фритюрника, изчакайте олиото или мазнината да изстинат
достатъчно.
●● Фритюрникът има сменяем мрежест филтър (13),
който се намира под капака на филтъра (12) и който
трябва редовно да се мие с вода с препарат за миене на съдове.
●● След изсушаване на филтъра (13) поставете филтъра под капака (12).
Смяна на олиото или мазнината
Тъй като олиото или мазнината бързо губят своите качества, те трябва редовно да се сменят. За тази цел
спазвайте указанията по-долу:
38
●● Ако използвате фритюрника основно за пържене на
картофи и след използване прецеждате олиото или
мазнината, можете да използвате същото олио или
мазнина многократно (от 10 до 12 пъти), преди да
трябва да го смените.
●● Ако използвате фритюрника за приготвяне на храни,
богати на белтъчини (напр. месо или риба), трябва
по-често да сменяте олиото или мазнината.
●● Никога не използвайте същото олио повече от 6
месеца и винаги спазвайте указанията, дадени на
опаковката.
●● Никога не добавяйте ново олио или мазнина към
старото.
●● Сменете олиото или мазнината, ако започне да се
пени при нагряване, ако има интензивна миризма
или вкус или когато потъмнее и придобие конзистенцията на сироп.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му
употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
GW04-004_v01
Решаване на проблеми
Ако фритюрникът не работи както трябва или качеството на пържене не е добро, прегледайте таблицата по-долу.
В нея са поместени най-честите проблеми, техните възможни причини и решения.
Проблем
Изпържените храни
нямат златист цвят и/
или не са хрупкави.
Възможна причина
Решение
Избраната температура е прекалено
ниска и/ или храната се е пържила
прекалено кратко време.
Проверете на опаковката на храната или в таблицата в тази инструкция дали температурата
и/ или времето на приготвяне са правилно избрани. Настройте регулатора на температурата
на съответната стойност. Ако трябва, увеличете
времето на пържене.
В кошницата има прекалено много
хранителни продукти.
Не пържете наведнъж повече хранителни продукти, отколкото се препоръчва в инструкцията
за употреба.
Възможно е да е изгорял предпазителят на
Олиото или мазнината не се нагорещярегулатора на температурата. Занесете уреда за
ват достатъчно.
поправка или проверка в оторизиран сервиз.
От фритюрника излиза силна, неприятна
миризма.
Парата излиза от
други места, а не
през филтъра.
По време на пържене
олиото или мазнината пръскат извън
фритюрника.
Олиото или мазнината се пени прекалено
силно по време на
пържене.
GW04-004_v01
Филтърът е замърсен.
Свалете капака и го измийте заедно с филтъра
с гореща вода с препарат за миене на съдове.
Олиото или мазнината не са пресни.
Сменете олиото или мазнината. Редовно ги
прецеждайте през цедката, за да бъдат по-дълго
трайни.
Видът използвано олио или мазнина не
е подходящ за дълбоко пържене.
Използвайте олио или течна мазнина с добро
качество. Не смесвайте два различни вида олио
или мазнина.
Капакът не е правилно затворен.
Проверете, дали капакът е правилно затворен.
Филтърът се е запушил.
Сменете филтъра.
Уплътнителят на капака е мръсен или
изхабен.
Ако уплътнителят е замърсен, измийте капака
с гореща вода с препарат за миене на съдове.
Ако капакът е изхабен, обърнете се към
магазина на оторизирания сервиз с цел смяна
на уплътнителя.
Във фритюрника има прекалено много
олио или мазнина.
Уверете се, че количеството олио или мазнина
във фритюрника не надвишава максималното
ниво.
Хранителните продукти съдържат
прекалено много течност.
Преди да започнете да пържите храните, подсушете ги и ги пържете съгласно инструкцията за
употреба.
В кошницата за пържене има прекалено
много хранителни продукти.
Не пържете наведнъж повече хранителни продукти, отколкото се препоръчва в инструкцията за
употреба.
Хранителните продукти съдържат
прекалено много течност.
Подсушете добре хранителните продукти преди
пържене.
Видът използвано олио или мазнина не
е подходящ за дълбоко пържене.
Никога не смесвайте два различни вида олио или
мазнина. Използвайте олио или течна мазнина,
която съдържа средство срещу образуване
на пяна.
Вътрешната купа не е добре почистена.
След изстиване на олиото/ мазнината изпразнете купата и я почистете съгласно инструкцията
за употреба.
39
UA
Шановні Клієнти
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Ми просимо про уважне прочитання цієї інструкції користувача. Особливу увагу потрібно присвятити стрілкам що
стосується безпеки, так щоб під час використання фритюрниці уникнути пошкодження устаткування. Інструкцію
експлуатації ми радимо зберегти, щоб Ви змогли її використовувати також в процесі послідовного використання
фритюрниці.
Стрілки стосуються безпеки і відповідного
використання
●● Перед початком використання фритюрниці ознайомся із змістом всієї інструкції обслуговування.
●● Фритюрниця завжди повинна бути підключена до розетки електричної мережі (змінної напруги) забезпеченого в кіл захисний з напругою відповідною з поданим
на плитці знаку устаткування.
●● Фритюрниця призначена до використання в дому.
У разі використання її до цілей бізнесу гастронома,
умови гарантії змінюються.
●● Завжди встановлюй пристрій на плоскій, рівній площі.
●● Не виводь штепселів з розетки тримаючись за канал.
●● Не вмикай фритюрницю, якщо:
●● резетка або штепсель зіпсуті,
●● фритюрниця в який-небудь спосіб пошкоджена,
●● не наповнювати басейну маслом якщо його рівень
не знаходиться між позначеннями МІН і МАКС,
●● фритюрниця не знаходиться в нормальній робочій
позиції.
●● Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована
особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
●● Ремонтні роботи устаткування може робити тільки
підготовлений персонал. Неправильно виконаний
ремонт може викликати серйозні погрози для користувача. У разі несправностей ми радимо звернутися
до спеціального сервісного центру.
УВАГА! Пам’ятаєте, щоб рівень масла в басейні
завжди знаходився між позначеннями МІН і Макс на
внутрішній стороні миски. У такому разі процес
жарення пробігатиме правильно.
●● якщо рівень масла вищий від рівня Макс, це загрожує
розбризкуванню киплячого масла і опіками.
●● якщо рівень масла нижче від рівня МІН, запобіжник
термічний може вимкнути пристрій. У такому разі,
дозволь остигнути електрокип’ятильнику, а потім
наповни басейн маслом до відповідного рівня і далі
поступай по інструкції обслуговування (розділ: обслуговування і використання”).
40
УВАГА! Використання фритюрниці з дуже малою
кількістю масла (нижче за рівень МІН), може викликати перегрів елементів підігріву фритюрниці і надалі її пошкодження.
●● Якщо
запобіжник термічний відключає пристрій не
дивлячись на правильний рівень масла в басейні то
це ознака аварії фритюрниці. У такому разі потрібно
звернутися до спеціального сервісного центру.
●● Фритюрниця призначена виключно до жаренню їжі.
●● Перед початком використання перевірити, чи відповідає напруга в мережі з напругою указаною на плитці.
●● Не влаштовуй устаткування поблизу або на місцях
тих, що є джерелом тепла (плита електрична і т. п.).
●● Пам’ятайте, що масло а також деякі елементи фритюрниці нагріваються під час праці до дуже високих
температур. Унаслідок чого потрібно уникати до їх
торкання. До обслуговування устаткування потрібно
використовувати захоплення і ручки.
●● Не перенось і не пересувай фритюрницю під час роботи. Після закінчення роботи можна її переносити
і пересувати, лише по охолодженню масла що знаходиться усередині миски.
●● Не опускай у воду елементів підігріву або частин
що укладають елементи що нагрівають, такі як
кріплення фритюрниці.
●● Слідує впевнитися чи резервуар оліі є правильно поміщений у корпусі фритюрниці, згідно вказівок у лівому розі корпусу
і резервуару оліі . Якщо миска
буде встановлена в іншому положенні, кришка фритюрниці не закриється.
●● Використовуй устаткування в місцях недоступних для
дітей. Не допускай, щоб подовжувач торкався жарких
площ, а також висів з краю столу, на якому стоїть фритюрниця. Таким чином можна уникнути випадкового зачіпання шнура, а надалі контролі зрушення устаткування.
●● Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не
мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під
наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо
способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● По закінченню роботи з фритюрнецею, перемкни регулювальник температури на нижчий рівень (поверни
до кінця наліво). Вийми штепсель з кубла мережевого
і почекай, поки масло або жир остигнуть.
●● Ніколи не залишай рідини в басейні на масло. Не
може бути також рідин в басейні, коли ми наповнюємо його маслом, це може викликати розбризкування
масла або навіть малий вибух.
●● Потрібно убирати надлишок льоду з їжі замороженої,
щоб запобігти розбризкуванні рідині.
Переконайтеся, що вищезгадані пункти зрозуміли.
GW04-004_v01
Технічні дані
Параметри технічні подані на знаку виробника.
Місткість миски:
–– 04Z011: мин. 2,2 л, макс. 2,5 л.
–– 04Z012: мин. 1,5 л, макс. 1,7 л.
Фритюрниця пристрою класу І, забезпеченим ізольованим дротом і штепселем.
Фритюрниця виконує вимоги норм, що зобов’язують.
Пристрій згідно з вимогами вказівок:
–– Пристрій електричний (LVD) – 2006/95/EC.
–– Компатабильность електромагнітна (ЕМC)
– 2004/108/EC.
Виробництво позначене знаком CЕ на плитці пристрою.
Будова пристрою
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(Мал. A)
Кришка
Прес-пап’є уповільнююча корзина до жарення
Ручка
Контрольна лампочка включення „POWER”
Тумблер регулювання температури
Контрольна лампочка нагріву „TEMP.”
Прес-пап’є відкриття кришки
Прес-пап’є „TIMER” – хвилини
Кнопка ВКЛЮЧІТЬ/ВИКЛЮЧІТЬ
Корзина до жарення
Миска
Кришка фільтру
Фільтр
Канал живильний і штепсель
Обслуговування і використання
(Мал. B)
1 Постав пристрій на горизонтальній, рівній і стійкій
площі, на місці недоступним для дітей.
2 Наповни фритюрницю маслом, жиром рідким або
розтопленим до рівня між позначеннями МІН і Макс на
внутрішній стороні миски (11) відповідно до даними поданими в нижченаведеній таблиці:
Жир рідкий [л]
Жир густий [кг]
кількість картоплі - фрі [кг]
Жир рідкий [л]
Жир густий [кг]
кількість картоплі - фрі [кг]
04Z012
Місткість
04Z011
МІН
2,2
2,1
-
1,5
1,4
-
МАКС
2,5
2,3
1
1,7
1,6
0,4
Рекомендується вживання масла до жарення або іншого
рідкого жиру. Якщо ти хочеш спожити нової кісточки жиру,
розтопи її поволі на малому вогні на звичайній сковороді,
GW04-004_v01
щоб запобігти розбризкуванню і надмірного підігріву. До
жарення можна вживати жиру постійного, проте потрібно
бути обережним, щоб запобігти розбризкуванню жиру.
УВАГА! Ніколи не можна змішувати двох різних
видів масла або жиру.
3 Закрий кришку (1) і вклади штепсель в розетку мережі електричної. Натисніть на кнопку ВКЛЮЧІТЬ/ВИКЛЮЧІТЬ, засвітиться червона лампочка „POWER” (4) що
сигналізує включення устаткування в а також зелена лампочка „ТЕМP.” (6), яка указує, що пристрій нагрівається.
4 Постав регулювальника температури (5) на потрібній
цінності. Інформація що стосуються вибору відповідної
температури розміщена в розділі таблиця параметрів
жарення” цієї інструкції. Масло або жир розігріється до
вибраної температури в межах - 15 хвилин.
У тракті роботи фритюрниці, зелена лампочка контрольна (6) буде гаснути в результаті досягнення налагодженої
температури. Це нормально. Коли пристрій буде готовий
до смаження (досягне потрібної температури) зелена
лампочка згасне.
Для смаження декількох порцій потрібно поступати в той
же спосіб. Перш ніж ти почнеш смажити чергову порцію,
почекай, поки зелена лампочка згасне.
5 Відкрий кришку (1) натискаючи прес-пап’є що уповільнює (7).
6 Підніми ручку.
7 Вийми корзину з фритюрниці. Помісти в корзині їжу
призначену до смаження. Щоб отримати самі кращі результати, дотримуй кількості поданій в розділі „Таблиця
параметрів смаження” цієї інструкції обслуговування.
УВАГА! Під час смаження пар може вириватися
з фільтру (13). Дивися, щоб рука і особа знаходилися в безпечній відстані від фільтра. Дивися на
смаження тільки при відкритій кришці (1).
8 Обережно встановіть корзину (10) у фритюрницю
і впевніться, що вона була закріплена належним чином.
9 Далі закрийте кришку (1).
10 Піднесіть делікатно ручку (3) уверх, пересуньте встановлену на ній звільняючу кнопку (2) i складіть ручку.
11 Щоб встановити потрібний час смаження (у хвилинах),
натисни прес-пап’є „TIMER” (8) регулювання хвилинами.
Спосіб використання таймера
●● Притримай прес-пап’є, що втиснуло „TIMER” (8) 1 се-
кунду. Дисплей таймера покаже <00>. Дисплей вимкнеться через 5 секунда від останнього натискання.
●● Втискуй прес-пап’є „TIMER” (8) для встановлення потрібного часу. Цінність на дисплеї приростає по 1 хвилину від <00> до <30>. У момент, коли максимальна
цінність залишиться встановлена, подальше втиснення пресс-папья „TIMER” (8) знов викличе зростання
цінності на дисплеї спочатку від <00> до <30> хвилин.
●● Через 2 секунди від розстановки часу, дисплей почне
мигати і почнеться від лічення часу. Під час від лічен-
41
ня часу на дисплеї видима цінність, що прокладає
час залишеться до кінця смаження. Остання хвилина
смаження показана в секундах.
●● Притримання пресс-папьє, „TIMER” (8) більше 2 секунд в тракті обчислення часу викликає затримання
обчислення часу. На дисплеї покажеться цінність
<00>. Можна тоді знов поставити лічник. Дисплей вимкнеться і пристрій перемкнеться на стан очікування
по 5 секундах від останнього натискання.
●● Після налагодження часу, дисплей покаже цінність
<00> і пристрій видасть п’ятикратний звуковий сигнал, який незабаром буде повторений. По 45 секундах пристрій автоматично перемкнеться на стан очікування, а дисплей вимкнеться.
12 По закінченню встановленого часу і після закінчення
смаження ти почуєш п’ятикратний звуковий сигнал.
13 Після закінчення смаження, підніми ручку (3).
14 Потім відкрий кришку (1) натискаючи прес-пап’є, відкриття кришки (7). Наглядай за смаженням.
15 Обережно винь корзину (10) з фритюрниці за допомогою ручки (3). При потребі, потряси корзиною (10) над
фритюрницею для вигнання надлишку масла або жиру.
Переклади зажарену їжу до миски або сита укладеним
папером що поглинає жир нп. рушником паперовим.
16 Після закінчення використання з устаткування вийми
штепсель з розетки.
Якщо ти не вживаєш фритюрниці регулярно, зберігай
остигле масло або рідкий жир в туго закритих контейнерах, краще всього в холодильнику або прохолодному
місці. Наповни контейнери переливаючи масло або жир
через дрібне сито, щоб позбавитися частинок їжі.
Таблиця параметрів смаження
В таблиці нижче показано приклади підготовки страв і розстановки температури. Якщо інструкції на упаковці їжі відрізняються від приведених в таблиці, завжди дотримуйся інструкцій поданих на упаковці.
СВІЖІ АБО РОЗМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ
Темпера-тура
Вид їжі
160°C
170°C
180°C
190°C
Запропонована кількість
Час смаження
Свіжа риба
450 гр
5 – 7 хв
Куриця (вутка)
Гриби
Овочі в тісті
Китайські сайгонки
Панеровочні шматки курки
Міні закуски
Риба (шматки) в тісті
Креветки
Яблука в тісті
Домашня картопля фрі
Чіпси (дуже тонкі шматки картоплі)
Баклажан (шматки)
Крокету м’ясні/рибні
3 – 5 штук
6 – 8 штук
8 – 10 штук
8 – 10 штук
8 – 10 штук
8 – 10 штук
8 – 10 штук
8 – 10 штук
5 штук
650 – 1000 гр
600 гр
600 гр
5 штук
12 – 15 хв
2 – 3 хв
2 – 3 хв
6 – 7 хв
3 – 4 хв
3 – 4 хв
3 – 4 хв
3 – 4 хв
3 – 4 хв
8 – 9 хв
3 – 4 хв
3 – 4 хв
4 – 5 хв
Вид їжі
Запропонована кількість
Час смаження
15 – 20 хв
ЗАМОРОЖЕННІ ПРОДУКТИ
Темпера-тура
170°C
180°C
42
Куриця (вутка)
3 – 4 штук
Міні картопляні оладки
4 штук
3 – 4 хв
Китайські сайгонки
2 – 3 штук
10 – 12 хв
Медальйони з курчати
6 штук
9 хв
Міні закуски
8 – 10 штук
4 – 5 хв
Риба (шматки) в тісті
8 – 10 штук
9 хв
Креветки
8 – 10 штук
4 – 5 хв
Заморожена картопля фрі прямі/гофрируванні
650 – 1000 гр
9 хв
Крокету м’ясні/рибні
4 штук
6 – 7 хв
GW04-004_v01
●● Щоб
Чищення і консервація
●● Перед чищенням фритюрниці потрібно її відключити
від мережі електричної.
●● По багаторазовому вживанню фритюрниці потрібно
детально умити її.
●● Не потрібно опускати у воду кріплення, пристро-
їв електричних і частин що складають елементи
нагрівальні.
●● Кріплення фритюрниці потрібно протерти вологою
ганчірочкою з добавкою рідини посудомийної.
●● Миючи не потрібно вживати агресивні миючи засоби
у вигляді емульсії, молочка, паст і т.п. Можуть вони
між іншим видалити засічені інформаційні символи
графічні.
●● Кришку (1), корзину до смаження (10), миску (11),
фільтр (13) і кришку фільтра (12) потрібно мити в теплій воді з добавкою рідин посудомийних. У моделі
04Z012 миску (11) можна очищувати тільки за допомогою зволоженої ганчірки з доданням миючого засобу. Не занурюйте її у воду.
●● Ніколи не потрібно мити металевих частин в посудомийній машині. Агресивні засоби чищення що знаходяться в тих машинах, можуть викликати смугліти металевих частини. Потрібно їх мити ручним способом,
з вживанням рідин до посуди.
почати процес чищення фритюрниці потрібно
почекати, поки масло або жир достатньо вичахнуть.
●● Фритюрниця має змінний фільтр сітку (13) що знаходиться під кришкою фільтра (12), який потрібно систематично мити у воді з добавкою рідин посудомийних.
●● Коли фільтр висохне (13) потрібно його помістити під
кришку (12).
Заміна масла або жиру
Масло або жир швидко втрачають свої цінності, тож потрібна їх регулярна заміна. В такому випадку потрібно
поступати відповідно до нижченаведених інструкцій:
●● Якщо ти вживаєш фритюрницю головним чином до
приготування картоплі фрі і після вживання відціджуєш масло або жир, можеш багато разів (від 10 до 12
рази) спожити того самого масла або жиру перш ніж
буде необхідна його обмін.
●● Якщо ти вживаєш фритюрницю до приготування їжі,
яка багата в білок (нп. м’ясо або риби) повинен частіше замінювати масло або жир.
●● Ніколи не вживай того самого масла довше чим 6 місяці і завжди дотримуй інструкції поданій на упаковці.
●● Ніколи не змішуй нового масла або жиру з старим.
●● Зміни масло або жир якщо починається пінитися при
розігріванні, починає мати інтенсивний запах або
смак, або коли смугліє і набирає консистенції сиропу.
Вирішення проблем
Якщо фритюрниця не діє власне або якість смаження недостатня, перевір нижченаведену таблицю. Поміщені в ній
найчастіше спотиканні проблеми, також можливі причини і їх рішення.
Проблеми
Засмажені страви не
мають золотистого
кольору і/або не
крихкі.
З фритюрниці виділяється сильний,
неприємний запах.
Пара виривається
в місцях інших чим
фільтр.
GW04-004_v01
Можливі причини
Вирішення
Вибрана температура дуже низька і/або
їжа була замало смажена.
Перевір на упаковці їжі або в таблиці розміщеною
в цій інструкції чи температура під час смаження
правильно вибрана. Увімкни регулювальник
температури на відповідній цінності. При нагоді
збільш час смаження.
В корзині знаходиться дуже багато їжі.
Не смаж в один прийом більше їжі чим кількість
рекомендована в інструкції обслуговування.
Масло або жир не розігрілися
достатньо.
Можливо згорів запобіжник регулювальника температури. Віднеси пристрій до авторизованого
сервісного пункту для ремонти або перевірки.
Фільтр є забруднений.
Зніми кришку і вимий її разом з фільтром в теплій
воді з добавкою рідин посудомийних.
Масло або жир не свіжий.
Зміни масло або жир. Регулярно переливай його
через сито, щоб зберегти його свіжим на довше.
Вид масла, що вживається, або жиру не
відповідний до глибокого смаження.
Вживай доброякісного масла або рідкого жиру.
Не змішуй двох видів масла або жиру.
Кришка не повністю закрита.
Перевір, чи кришка залишилася закрита.
Фільтр є забитий.
Зміни фільтр.
Прокладка кришки брудна або
використана.
Якщо прокладка є брудна, умий кришку в теплій
воді з добавкою рідин. Якщо кришка є використана, звернись до магазину авторизованого сервісу
для заміни прокладки.
43
Проблеми
Під час смаження
масло або жир бризкають з фритюрниці.
Масло або жир дуже
сильно піниться під
час смаження.
Можливі причини
Вирішення
В фритюрниці знаходиться дуже багато Переконайся, що кількість масла або жиру у фримасло або жир.
тюрниці не перевищує максимального рівня.
Їжа містить дуже багато рідини.
Перед початком смаження детально осуши їжу
і смаж відповідно до інструкції обслуговування.
У корзині до смаження дуже багато їжі.
Не смаж в один прийом більше їжі чим кількість
рекомендована в цій інструкції обслуговування
Їжа містить дуже багато рідини.
Детально осуши їжу перед смаженням.
Вид масла, що вживається, або жиру не
відповідний до глибокого смаження.
Ніколи не змішуй два різних видів масла або
жиру. Вживай масла або рідкого жиру, який
містить проти пінні засоби.
Внутрішня миска не правильно
вичищена.
По остигнути масла/жиру спорожни миску і вичисти відповідно до інструкції обслуговування.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими
відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість
переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
44
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
GW04-004_v01
EN
Dear Customers
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. A special attention
should be drawn to the indications concerning safety in order
to prevent accidents and/or avoid destroying of the appliance
during the use of the deep fat fryer. We recommend you
keep this Use & Care Manual so that you could refer to it at
a later time of using the fryer.
Safety and proper use
●● Please
read these instructions completely before
operating the fryer.
●● The fryer should always be connected to an electrical
socket (of only alternating current) equipped with a protection bolt and of voltage corresponding to that indicated
on a data plate of the appliance.
●● The fryer is intended for household use. If used
for purposes of gastronomic activities, the terms of
guarantee change.
●● Always put the appliance on a horizontal and even surface.
●● Never pull out a plug out of a socket by pulling a cable.
●● Never start the fryer if:
●● a power supply cord or a plug are damaged,
●● the fryer is damaged in any way,
●● an inner pot has not been filled with oil or if it is not up
to the level between indication marks of MIN and MAX,
●● the fryer is not in a normal position of operations.
●● If the non-detachable part of the cord is damaged, it should
be replaced by the producer or at a proper service point or
by a qualified person in order to avoid any hazards.
●● Only trained persons may repair the appliance. An
incorrectly made repair may cause a serious hazard for
the user. In the case of any defects, we advise you to
turn to a specialist service centre.
ATTENTION! Remember that a level of oil in a pot should
always be between indication marks of MIN and MAX on
an inner part of a pot. Then, frying will be correct.
●● If a level of oil is higher than a MAX level, it may result in
splashing of hot oil and burning oneself.
●● If a level of oil is lower than a MIN level, a thermal fuse
may switch off the appliance. In such a case, leave an
immer-sion heater to cool and next fill a pot with oil up to
a relevant level and follow the instructions of the Use &
Care Manual (the chapter “Operation and use”).
ATTENTION! The use of the fryer with a too little
amount of oil (below a MIN level) may result in
overheating of heating elements of the appliance and,
in consequence, its damage.
●● If
a thermal fuse switches off the appliance despite
a proper level of oil in a pot, it is a sign of a failure of the
fryer. In such an event, turn to a specialist service centre.
GW04-004_v01
●● The fryer is intended for frying food only.
●● Before using the appliance check whether the voltage
indicated on a data plate corresponds to that of electrical
power supply.
●● Do not place the appliance close to or on the places
being a source of heat (a heating plate etc.).
●● Remember that oil and certain parts of the fryer heat up
during frying to very high temperatures. Because of that
it is recommended to avoid touching them. For operation
of the appliance use buttons and handles.
●● During frying do not move or carry the fryer. After frying
the appliance may be moved or carried only after oil in
a pot has cooled.
●● Do not plunge in water heating elements or parts
containing heating elements, i.e. the casing of the fryer.
●● Make sure the oil basin is properly installed in the
housing according to the marks in the upper left corner
of the housing
and on the oil basin . If the basin is
placed in a different position, the lid will not close.
●● Keep the appliance out of the reach of children when
you use it. Do not let the power supply cord touch hot
surfaces as well as hang over the edge of the table or
worktop on which the fryer is standing. In this way you
will avoid an acci-dental pulling and, in consequence, an
uncontrolled movement of the appliance.
●● This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
●● After you have used the fryer, set the temperature
control to the lowest setting (turn it completely to the left).
Remove the plug from the wall socket and let the oil or
fat cool down.
●● Never leave water in the pot for oil. Also there cannot be
any water in a pot when it is filled with oil because it may
re-sult in splashing of oil or even a small explosion.
●● Do not hang over oil the pot with frozen food if oil is
not sufficiently heated (min. 130°C). It may result in
a dangerous splashing of oil.
●● Excessive ice should be removed from frozen food in
order to prevent splashing of oil.
It should be made sure that the above instructions
have been understood.
Specifications
Technical parameters are indicated on the data plate of the
appliance.
Capacity of the pot:
–– 04Z011: min. 2,2 l, max 2,5 l.
–– 04Z012: min. 1,5 l, max 1,7 l.
The fryer is the appliance of Class I, equipped with a power
supply cord with protection wire and a plug with a protection
bolt.
45
The fryer complies with the requirements of the binding
norms.
The appliance complies with the requirements of the
directives:
–– Electrical low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance is marked with an indication CE on the data
plate.
Parts Map
(Fig. A)
Cover lid
Frying basket release button
Handle
“POWER” lamp
Temperature control
“TEMP.” lamp
Cover lid opening button
“TIMER” button – timer
ON/OFF button
Frying basket
Pot
Filter cover
Filter
Power supply cord and plug
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ATTENTION! During frying, hot steamed is released
through the fil-ter (13). Remember to keep your hands
and face at a safe distance from the filter. You should
also be careful of the hot steam when you open the
lid (1).
Operation and use
(Fig. B)
1 Put the appliance on a horizontal, even and stable
surface out of the reach of children.
2 Fill the fryer with oil, liquid fat or melted solid fat up to the
level between indication marks of MIN and MAX on the inner
part of the pot (11) based on figures presented in the below
table:
8 Carefully insert the basket (10) in the fryer and make
sure it is properly installed.
9 Next, close the lid (1).
10 Move the handle (3) up gently, move the release switch
on it (2) and fold the handle.
11 In order to set the required frying time (in minutes), press
the button „TIMER” (8) of a timer.
Method of using the timer button
Liquid
oil [l]
Solid Fat
[kg]
Amount of
chips [kg]
Liquid
oil [l]
Solid Fat
[kg]
Amount of
chips [kg]
04Z012
Capacity
04Z011
MIN
2.2
2.1
-
1.5
1.4
-
MAX
2.5
2.3
1
1.7
1.6
0.4
We advise you to use frying oil or other liquid fat. If you want
to use new blocks of fat, melt them slowly over a low heat
in a normal pan to prevent spattering or overheating of the
fat. It is possible to use solid fat, but in that case extra precautions are necessary to prevent the fat from spattering.
ATTENTION! Never mix two different kinds of oil or fat.
3 Close the lid (1) and put the plug in the wall socket. Push
the power ON/OFF button, the red “POWER” (4) indicator
signalling connection of the appliance to the electric power
sup-ply becomes bright simultaneously as well as the green
46
“TEMP.” (6) indicator signalling that the appliance is in
heating up process.
4 Set the temperature control (5) to the correct temperature.
For information about which temperature to select, check the
chapter “Preparation times and temperature settings” in this
Use & Care Manual. The oil or fat will be heated to the right
temperature in 10 to 15 minutes.
While the fryer is working, the green indicator light (6) will go
on and off a number of times as a result of reaching the set
temperature. This is a normal state. When the appliance is
ready for frying (the set temperature has been reached), the
green indicator light will go off.
The same procedure applies if you want to fry a number of
batches in a row. Therefore, wait until the green indicator
light has gone off before you start frying the next batch.
5 Open the lid (1) pressing the release button (7).
6 Lift the handle.
7 Take the basket out of the fryer. Put the food to be fried
in the bas-ket. For the best frying results, we advise you to
use the recom-mended quantities of food as indicated in the
chapter “Preparation times and temperature settings” of this
Use & Care Manual.
●● Keep pressing the timer button „TIMER” (8) for 1 second.
The display of the timer will show a figure <00>. The
display will turn off 5 seconds after the last pressing.
●● Keep pressing the button „TIMER” (8) In order to set
the required time. The figure on the display increases
by 1 minute from <00> to <30>. When the time setting
reaches the Max. figure, further pressing of the button
„TIMER” (8) will again cause an increase of the figure
on the display from the beginning, i.e. from <00> to <30>
minutes.
●● 2 seconds after setting the time, the display will begin
to flash and count down the time. During counting down
the dis-play show the figure indicating the remaining
time of frying. The last minute of frying is indicated in
seconds.
●● Keeping pressing the button „TIMER” (8) for over
2 seconds during counting down the time results in
stopping of counting down. The display will show a figure
<00>. Then, the timer may be set again. The display will
GW04-004_v01
turn off and the appliance will switch over to stand-by
after about 5 seconds from the last pressing.
●● When time count down has finished, the display will
indicate a figure <00> and the appliance will beep 5 times
and af-ter a while will beep again. 45 seconds later the
appliance will automatically switch over to stand-by and
the display will turn off.
12 When both time count down and frying has finished, you
will hear being 5 times.
13 After frying, lift the handle (3).
14 Next open the lid (1) pressing the release button (7). Be
aware of the hot steam.
15 Carefully remove the basket (10) from the fryer by means
of a handle (3). If necessary, shake the basket (10) over the
fryer to remove excessive oil or fat. Put the fried food in
a bowl or colander containing grease-absorbing paper, e.g.
kitchen paper.
16 Unplug the appliance after use.
If you do not use the fryer regularly, we advise you to store
the oil or liquid fat in well-closed bottles, preferably in the
refrigerator or in a cool place, after it has cooled down. Fill
the bottles by pouring the oil or fat though a fine sieve to
remove food particles.
Frying parameters setting
In the table below we show preparation times and temperature settings for certain dishes. If the instructions on the pack-age
of the food to be prepared differ from those in the table, always follow the instructions on the package.
FRESH OR DEFROSTED FOOD
Temp.
Type of food
Recommended quantity
160°C
Fresh fish
450 g
5 – 7 min
Chicken (drumsticks)
3 – 5 pieces
12 – 15 min
170°C
180°C
190°C
Frying time
Mushrooms
6 – 8 pieces
2 – 3 min
Vegetable fritters (i.e. cauliflower)
8 – 10 pieces
2 – 3 min
Chinese “spring rolls”
8 – 10 pieces
6 – 7 min
Chicken nuggets
8 – 10 pieces
3 – 4 min
Mini snacks
8 – 10 pieces
3 – 4 min
Fish (pieces) in batter
8 – 10 pieces
3 – 4 min
Prawns
8 – 10 pieces
3 – 4 min
Apple fritters
5 pieces
3 – 4 min
Home-made French fries
650 – 1000 g
8 – 9 min
Crisps (very thin potato slices)
600 g
3 – 4 min
Aubergine (slices)
600 g
3 – 4 min
Meat/fish croquettes
5 pieces
4 – 5 min
Type of food
Recommended quantity
Frying time
15 – 20 min
FROZEN FOOD
Temp.
170°C
180°C
GW04-004_v01
Chicken (drumsticks)
3 – 4 pieces
Mini potato pancakes
4 pieces
3 – 4 min
Chinese “spring rolls”
2 – 3 pieces
10 – 12 min
Chicken medallions in a ready-made coating
6 pieces
9 min
Mini snacks
8 – 10 pieces
4 – 5 min
Fish (pieces) in batter
8 – 10 pieces
9 min
4 – 5 min
Prawns
8 – 10 pieces
Frozen straight/corrugated French fries
650 – 1000 g
9 min
Meat/fish croquettes
4 pieces
6 – 7 min
47
Cleaning and maintenance
●● Before cleaning, the fryer should be unplugged.
●● After each using the fryer, clean it carefully.
●● Do not put into water the fryer’s casing, electrical
devices and parts containing heating elements.
●● The fryer’s casing should be cleaned with wet soapy
cloth.
●● Do not use aggressive detergents such as emulsion,
cleaning milk, polish, etc. to wash the fryer’s casing. They
may among others remove the informative graphical
symbols.
●● The lid (1), the frying basket (10), the inner pot (11), the
filter (13) and the filter’s lid (12) should be cleaned in
hot soapy water. In model 04Z012 the bowl (11) can
be cleaned with a damp cloth and detergent. Don’t
immerse it in water.
●● Never clean metal parts in a dishwasher. Aggressive
cleaning agents used in these appliances make the
above-mentioned parts darken. The fryer should be
cleaned by hand with dishwashing liquid.
●● To start cleaning the fryer, wait until oil or fat has cooled
down sufficiently.
●● The
fryer has a replaceable fishnet filter (13) placed
under the filter’s lid (12) which should be systematically
cleaned in soapy water.
●● After the filter (13) has dried, place it under the lid (12).
Change of oil or fat
As the oil or fat loses its favorable properties rather quickly,
you should change the oil or fat regularly. To do so, follow the
instructions below:
●● If you mainly use the fryer to prepare French fries and if
you sieve the oil or fat after use, you can re-use the oil or
fat 10 to 12 times before it needs to be changed.
●● If you use the fryer to prepare food that is rich in proteins
(such as meat or fish), you should change the oil or fat
more often.
●● Never use the same oil longer than 6 months and always
follow the instructions on the package.
●● Never add fresh oil or fat to the old one.
●● Always change the oil or fat if it starts foaming when it is
heated, when it starts to have a strong smell or taste or
when it turns dark and syrupy.
Solution of problems
If the fryer does not function properly or if the frying quality is insufficient consult the table below. There you will find the most
frequent problems and their possible causes as well as ways of solving such problems.
Problem
The fried food does not
have a golden brown
color and/or is not crispy
The fryer gives off a
strong unpleasant smell.
Possible cause
Solution
Check on the package of the food or in the
table in these instructions for use whether
The selected temperature is too low and/or the
the temperature and/or preparation time
food has not been fried long enough.
you have selected is/are correct. Set the
temperature control to the correct temperature.
If necessary, increase frying time.
There is too much food in the basket.
Do not fry more food at one time than the
recommended quantities indicated in these
instructions for use.
The oil or fat does not get hot enough.
The fuse of temperature control may have
blown. Return the appliance to authorized
service centre for repairing or checking up.
The filter is saturated.
Remove the lid and clean the lid and filter in
hot soapy water.
The oil of fat is not fresh anymore.
Change the oil or fat. Regularly sieve the oil or
fat to keep it fresh longer.
The types of oil or fat used are not suitable for Use frying oil or liquid frying fat of good quality.
deep-frying food.
Never mix two different types of oil or fat.
Steam escapes from
other places than the
filter.
48
The lid has not been closed properly.
Check whether the lid has been closed
properly.
The filter is saturated.
Change the filter.
The sealing ring around the metal inside of the
lid is dirty or worn.
If the ring is dirty, clean the lid in hot soapy
water. If the lid is worn, turn to authorized
service centre for replacement.
GW04-004_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising