Zelmer | ZAF2000B FanFryer | User manual | Zelmer ZAF2000B FanFryer User Manual

Zelmer ZAF2000B FanFryer User Manual
ZAF2000B
WIELOFUNKCYJNA
FRYTKOWNICA FANFRYER
ZAF2000
мультифункциональная
фритюрница FanFryer
/ multifunctional FanFryer
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WIELOFUNKCYJNA FRYTKOWNICA
FANFRYER
4–10
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
MULTIFUNKČNÍ FRITÉZA
FANFRYER
11–17
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН
ФРИТЮРНИК FANFRYER
47–54
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
18–24
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FANFRYER TÖBBFUNKCIÓS
FORRÓLEVEGŐS SÜTŐ
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ФРИТЮРНИЦА FANFRYER
39-46
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
SK NÁVOD NA OBSLUHU
MULTIFUNKČNÁ FRITÉZA
FANFRYER
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА
ФРИТЮРНИЦА FANFRYER
55–62
EN USER MANUAL
25–31
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
FRITEUZĂ MULTIFUNCŢIONALĂ
32–38
FANFRYER
MULTIFUNCTIONAL
FANFRYER
63–68
ZAF2000B
WIELOFUNKCYJNA
FRYTKOWNICA FANFRYER
мультифункциональная
фритюрница FanFryer
/ multifunctional FanFryer
Zdrowsze smażenie i pieczenie
– gorące powietrze zamiast tłuszczu.
Более полезная жарка и выпечка
– горячий воздух вместо жира.
Healthier frying and baking
− hot air instead of fat.
www.zelmer.com
A
3
11
2
8
10
12
9
6
1
4
13
5
14
7
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PL
Szanowni Klienci
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
dotyczącym bezpieczeństwa, tak aby podczas użytkowania
frytkownicy zapobiec wypadkom i/lub uniknąć uszkodzenia
urządzenia. Instrukcję użytkowania radzimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie
późniejszego użytkowania frytkownicy.
Charakterystyka urządzenia
Nowa frytkownica wielofunkcyjna umożliwia zdrowsze przygotowanie ulubionych potraw i przekąsek. We frytkownicy
zastosowano gorące powietrze oraz obieg gorącego powietrza z dużą prędkością (szybki napływ gorącego powietrza)
i grillowanie w celu przygotowania szerokiego wyboru smacznych potraw w zdrowy, szybki i łatwy sposób. Potrawy są
ogrzewane jednocześnie ze wszystkich stron i w przypadku
większości składników nie ma potrzeby dodawania oleju.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Aby uniknąć porażenia, należy chronić urządzenie przed wniknięciem
wody lub innej cieczy.
● Zawsze należy wkładać potrawy,
które mają być smażone do koszyka,
aby ochronić je przed kontaktem
z elementami grzewczymi.
● W czasie pracy urządzenia nie wolno
zakrywać otworów wlotu i wylotu
powietrza.
● Nie należy nalewać oleju do misy,
gdyż grozi to pożarem.
● Nigdy nie wolno dotykać wnętrza
urządzenia podczas pracy.
4
● Nie należy ustawiać urządzenia na palnych materiałach takich jak obrus lub
zasłona albo blisko takich materiałów.
● Nie należy ustawiać urządzenia
przy ścianie lub przy innych urządzeniach. Należy pozostawić co
najmniej 10 cm otwartej przestrzeni
z tyłu, po bokach i powyżej urządzenia. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu.
● W trakcie smażenia gorącym powietrzem gorąca para wydobywa się
poprzez otwory wylotu powietrza.
Należy zachować bezpieczną odległość rąk i twarzy od pary oraz
otworów wylotu powietrza. Podczas
wyjmowania koszyka z urządzenia
należy także zachować ostrożność
jeśli chodzi o gorącą parę i powietrze.
● Jeżeli widoczny jest ciemny dym
wydobywający się z urządzenia,
należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania. Przed wyjęciem
misy z urządzenia należy czekać,
dopóki dym nie przestanie wydobywać się z urządzenia.
● Zawsze umieszczaj urządzenie na
płaskiej, równej powierzchni.
● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
● Nie uruchamiaj frytkownicy, jeśli:
● przewód zasilający lub wtyczka są
uszkodzone,
● frytkownica jest w jakikolwiek sposób uszkodzona,
● frytkownica nie pozostaje w normalnej pozycji pracy.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu,
to powinien on być wymieniony
u wytwórcy lub w specjalistycznym
zakładzie naprawczym albo przez
●
●
●
●
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego.
Frytkownica przeznaczona jest
wyłącznie do smażenia żywności.
Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu
lub na miejscach będących źródłem
ciepła (płyta grzewcza itp.).
Pamiętaj, że niektóre elementy frytkownicy nagrzewają się podczas pracy
do bardzo wysokich temperatur. Z tego
powodu należy unikać ich dotykania.
Do obsługi urządzenia należy używać
przycisków i uchwytów.
● Uwaga, gorąca powierzchnia
.
● Nie zanurzaj w wodzie elementów
grzewczych lub części zawierających elementy grzewcze tj. obudowy
frytkownicy.
● Dzieci poniżej 8 lat nie mogą używać tego urządzenia. Dzieci powyżej 8 roku życia mogą używać tego
urządzenia pod stałym nadzorem
osoby dorosłej. Urządzenie mogą
obsługiwać osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej lub nieposiadające
doświadczenia i wystarczającej
wiedzy, jeśli znajdują się one pod
nadzorem lub zostały pouczone
w zakresie użytkowania urządzenia
w bezpieczny sposób i są świadome
związanych z tym zagrożeń. Urządzenie i przewód zasilający należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
Dzieci nie mogą czyścić lub wykonywać czynności konserwacyjnych
urządzenia.
● Należy zwracać uwagę na dzieci,
aby nie bawiły się sprzętem.
● Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●
●
●
Frytkownica zawsze powinna być podłączana do
gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego w kołek ochronny i o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić, czy
napięcie wyszczególnione na tabliczce znamionowej
odpowiada napięciu w sieci elektrycznej.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność misy: 4 l.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
A
Koszyk
Osłona przycisku zwalniania koszyka
Przycisk zwalniania koszyka
Uchwyt koszyka
Misa
Wylot powietrza
Przewód przyłączeniowy
5
8 Pokrętło regulacji czasu (0-60 min.) / pokrętło włączania
zasilania
9 Pokrętło regulacji temperatury (80-200°C)
10 Wlot powietrza
11 Wskaźnik zasilania
12 Wskaźnik nagrzewania
13 Przycisk resetujący
14 Forma do pieczenia
Osłona przycisku zwalniania koszyka (2) służy do
ochrony przed niechcianym wciśnięciem przycisku (3) i odłączeniem koszyka (1) od misy (5).
Jeśli po wyjęciu misy z urządzenia nie planujesz
wyjmować z niej koszyka (1), ustaw osłonę (2)
w takiej pozycji, aby zasłaniała przycisk (3).
4 Naciśnij przycisk zwalniania koszyka (3) i wyjmij
koszyk (1) z misy (5).
5 Włóż potrawy do koszyka (1).
Nigdy nie należy całkowicie wypełniać koszyka
(1) lub wkładać więcej niż dozwoloną ilość
(patrz punkt Ustawienia parametrów smażenia)
gdyż mogłoby to mieć wpływ na jakość efektu
końcowego smażenia.
Przed pierwszym użyciem
1 Usuń z urządzenia wszelkie naklejki, etykiety i folie.
2 Przesuń do przodu osłonę (2) i wyjmij misę (5) z urządzenia.
3 Wyjmij formę do pieczenia (14) z misy (5).
4 Naciśnij przycisk zwalniania koszyka (3) i wyjmij koszyk (1)
z misy (5).
5 Dokładnie umyj koszyk (1), misę (5) i formę (14) w gorącej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do naczyń.
Użyj delikatnej gąbki nie powodującej zadrapań.
Koszyk do smażenia (1), misę (5) i formę (14)
można myć w zmywarce.
6 Zamontuj koszyk (1) w misie (5).
Ustaw osłonę przycisku zwalniania koszyka
(2) w takiej pozycji aby zasłaniała przycisk (3).
Uchroni to przed niechcianym wciśnięciem przycisku (3) i odłączeniem się koszyka (1) od misy.
7 Wsuń misę (5) do frytkownicy.
Nie wolno używać misy (5) bez włożonego
koszyka (1).
6 Wytrzyj urządzenie wewnątrz i na zewnątrz suchą
szmatką.
Użytkowanie urządzenia
B
We frytkownicy można przygotować wiele potraw. Do przygotowania potraw należy wykorzystać dane zawarte w tabeli
– zobacz punkt Ustawienia parametrów smażenia.
Smażenie przy użyciu gorącego powietrza
1 Ustaw frytkownicę poziomo na stabilnej, poziomej i równej powierzchni.
Nie należy ustawiać urządzenia na powierzchni,
która nie jest odporna na wysoką temperaturę.
Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na górę
urządzenia.
Nie należy kłaść niczego w pobiliżu kratek
wlotu (10) i wylotu (6) powietrza z tyłu urządzenia, gdyż zaburza to przepływ powietrza i ma
wpływ na wynik przygotowania potrawy.
2 Podłącz wtyczkę przewodu przyłączeniowego (7) do
sieci zasilającej.
3 Przesuń do przodu osłonę (2) i wyjmij misę (5) z urządzenia.
6
Misa (5) musi byc odpowiednio włożona do
urządzenia. Jeżeli misa (5) nie zostanie prawidłowo zamontowana we frytkownicy, urządzenie nie zostanie uruchomione.
8 Wybierz odpowiednią temperaturę za pomocą pokrętła
regulacji temperatury (9).
9 Aby włączyć urządzenie ustaw za pomocą pokrętła (8)
wymagany czas przygotowania potrawy.
●
●
Aby dokładnie określić temperaturę i czas
przygotowania potrawy należy kierować się
wskazówkami zawartymi w punkcie Ustawienia
parametrów smażenia.
Zaświeci się wskaźnik zasilania (11) oraz wskaźnik
nagrzewania (12).
Programator czasowy zacznie odliczać czas przygotowywania potrawy.
W trakcie smażenia gorącym powietrzem co
pewien czas włącza się i gaśnie wskaźnik
nagrzewania (12). Wskazuje on włączanie
i wyłączanie elementu grzejnego w celu utrzymania ustawionej temperatury.
Możliwe jest wstępne nagrzanie urządzenia bez
wkładania do niego jakichkolwiek potraw. W takim
przypadku należy ustawić pokrętło regulacji czasu
(8) na wartość około 5 minut, a następnie odczekać
aż frytkownica odpowiednio się nagrzeje. Następnie należy napełnić koszyk (1) i ustawić za pomocą
pokrętła (8) odpowiedni czas pracy.
Nie należy dotykać misy (5) w trakcie przyrządzania potrawy oraz przez pewien czas po
zakończeniu przygotowania, gdyż nagrzewa się
ona do bardzo wysokiej temperatury. Misę (5)
można trzymać tylko za uchwyt.
13 Aby wyjąć małe składniki potrawy (np. frytki), należy nacisnąć przycisk zwalniania koszyka (3) i wyciągnąć koszyk (1)
z misy (5).
Nie należy obracać koszyka wraz z połączoną
z nim misą, gdyż nadmiar tłuszczu, który się zebrał
się na dnie misy wycieknie na potrawę.
Nadmiar tłuszczu z potrawy jest zbierany na
dnie misy (5).
10 Niektóre potrawy wymagają potrząśnięcia w połowie
czasu ich przygotowywania – patrz punkt Ustawienia parametrów smażenia.
● Aby potrząsnąć potrawą przesuń do przodu osłonę
przycisku (2) i wyjmij misę (5) przy pomocy uchwytu (4)
z urządzenia . Następnie ustaw osłonę (2) w takiej pozycji aby zasłaniała przycisk zwalniania koszyka (3) przed
przypadkowym naciśnięciem. Potrząśnij misą (5).
Po pieczeniu składników gorącym powietrzem
misa i potrawa są gorące. W zależności od rodzaju
potrawy z misy może wydobywać się para.
Potrawy przygotowywane w urządzeniu powinny
mieć złoto-żółty, nie ciemny lub brązowy kolor.
Należy usunąć resztki spalonych potraw.
14 Wysyp składniki do misy lub na talerz.
W trakcie potrząsania nie należy naciskać przycisku zwalniania koszyka (3).
Aby zmniejszyć wagę, można wyjąć koszyk (1)
z misy (5) i potrząsać samym koszykiem. W tym
celu należy wyjąć misę (5) z urządzenia, ustawić
na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę i nacisnąć przycisk zwalniania koszyka (3).
11 Wsuń z powrotem misę (5) do frytkownicy i kontynuuj
smażenie.
Jeżeli programator czasowy zostanie ustawiony
na wartość równą połowie czasu niezbednego
do przygotowania potrawy, w momencie, gdy
należy potrząsnąć potrawą rozlegnie się dzwonek. Oznacza to, że konieczne jest ponowne
ustawienie za pomocą pokrętła regulacji czasu
(8) wartości czasu niezbędnego do dokończenia
przygotowania potrawy.
Jeżeli czas smażenia zostanie ustawiony na
pełny czas przygotowywania potrawy, wtedy nie
rozlegnie się dzwonek przed zakończeniem przygotowywania potrawy. Można wyciągnąć misę (5)
w dowolnym czasie, by sprawdzić stopień usmażenia potrawy, w takiej sytuacji zostanie automatycznie wyłączone zasilanie, które zostanie wznowione po wsunięciu misy do urządzenia.
12 Kiedy rozlegnie się dzwonek, oznacza to, że zakończył się czas przygotowywania potrawy. Wyciągnij misę (5)
z urządzenia i umieść misę na powierzchni odpornej na
wysoką temperaturę. Sprawdź, czy potrawa jest gotowa.
Można także wyłączyć urządzenie ręcznie.
W tym celu należy przekręcić pokrętło regulacji
temperatury (9) na pozycję OFF lub wyciągnąć
misę (5) z urządzenia.
Jeżeli potrawa nie jest jeszcze gotowa, należy
ponownie włożyć misę (5) do urządzenia i ustawić za pomocą pokrętła (8) wartość kilku dodatkowych minut.
Do wyjmowania dużych lub łamliwych składników należy użyć szczypiec, by wyjąć potrawę
z koszyka.
●
Po przygotowaniu części potrawy, frytkownica jest
natychmiast gotowa na przygotowanie kolejnej partii.
15 Po zakończeniu smażenia upewnij się, że pokrętła
regulacji czasu (8) i regulacji temperatury (9) są ustawione
w pozycji OFF.
16 Odłącz wtyczkę przewodu przylączeniowego (7) od
gniazdka sieci zasilającej.
Funkcje dodatkowe
Ochrona przed przegrzaniem
Urządzenie jest wyposażone w system chroniący przed
przegrzaniem. Jeżeli wewnętrzny system wykryje przekroczenie określonej temperatury wewnętrznej, zostanie automatycznie włączona ochrona przed przegrzaniem i urządzenie przestanie działać.
1 W takim przypadku odłącz wtyczkę przewodu przyłaczeniowego (7) od zasilania.
2 Aby uruchomić urządzenie naciśnij przycisk resetujący
(13) u dołu urządzenia.
Urządzenie można uruchomić dopiero po całkowitym ostygnięciu urządzenia.
Do resetowania należy użyć zakończonego
ostro przedmiotu.
Automatyczne wyłączenie
Urządzenie jest wyposażone w programator czasowy. Kiedy
minie ustawiony czas przygotowania potrawy, rozlegnie się
dzwonek i urządzenie wyłączy się automatycznie.
1 W celu ręcznego wyłączenia urządzenia, należy przekręcić ręcznie pokrętło regulacji temperatury (9) w lewo, na
pozycję OFF.
7
Jeżeli misa (5) zostanie wyciągnięta z urządzenia w czasie gotowania, urządzenie wyłączy się
automatycznie. W takim przypadku programator czasowy nadal będzie odmierzał czas.
Ustawienia parametrów smażenia
W tabeli poniżej prezentujemy przykładowe czasy przygotowania potraw i ustawienia temperatury. Jeżeli instrukcje na
opakowaniu żywności różnią się od tych w tabeli, zawsze
stosuj się do instrukcji podanych na opakowaniu.
Należy pamiętać, że wskazówki te mają charakter orientacyjny. Jeżeli potrawy różnią się pod
względem pochodzenia, wielkości lub marki,
nie możemy zagwarantować, że jest to najlepsze ustawienie dla potraw użytkownika.
●
●
●
●
Przekąski, które można przygotować w piekarniku, mogą
być także przygotowane we frytkownicy.
Do szybkiego i łatwego przygotowania wypełnianych
zakąsek należy użyć gotowego ciasta. Gotowe ciasto
wymaga krótszego czasu przygotowywania niż ciasto
domowe.
Przy przygotowywaniu ciastek, quiche lub jeśli użytkownik chce przygotować kruche lub nadziewane potrawy,
należy umieścić w koszyku formę do pieczenia lub
naczynie żaroodporne.
Frytkownicę można także wykorzystać do podgrzewania
potraw. W celu podgrzewania potraw należy ustawić
temperaturę na 150°C przez czas do 10 minut.
Wskazówki dotyczące przygotowania potraw
● Mniejsze elementy potrawy wymagają zwykle trochę
krótszego czasu przygotowania niż duże elementy.
● Większa ilość potrawy wymaga nieco dłuższego czasu
przygotowywania, natomiast mniejsza ilość potrawy
wymaga nieco krótszego czasu przygotowania.
● Potrząsanie w połowie przyrządzania potrawą optymalizuje wynik końcowy i zapobiega nierównemu upieczeniu
się potrawy.
● W celu uzyskania chrupkości świeżych ziemniaków
należy dodać do nich nieco oleju.
● Optymalna ilość do przygotowania chrupiących frytek
wynosi 500 gramów.
Tabela parametrów smażenia
Temp.
160°C
180°C
8
Rodzaj żywności
Ilość (min.– max.)
(g)
Czas
(min.)
Przekąski na słodko
400 g
15-20 min.
Ciastka
300 g
20-25 min.
Warzywa
100-400 g
20 min.
Quiche
400 g
20-22 min.
Mrożone zapiekanki z serem
100-400 g
8-10 min.
Pierś kurczaka
100-500 g
10-15 min.
Nóżki kurczaka
100-500 g
30-35 min.
Hamburger
100-500 g
7-14 min.
Kotlety wieprzowe
100-500 g
15-20 min.
Stek
100-500 g
8-12 min.
Rosti
250 g
15-18 min.
Ciasto
300-600 g
40-50 min.
Potrząsanie
potrawą
Dodatkowe
informacje
Rodzaj żywności
Ilość (min.– max.)
(g)
Czas
(min.)
Okrągłe bułeczki
300 g
15-18 min.
Zamrożone paluszki rybne
100-400 g
10-15 min
Kawałki kurczaka w panierce (nugety)
100-500 g
10-15 min
Łosoś
100-400 g
10-15 min
Zapiekanka ziemniaczana
500 g
15-18 min.
Frytki przygotowywane w domu (8x8mm)
300-800 g
20 min /
(temp.160°C)
15 min /
(temp.200°C)
Grube mrożone frytki
300-700 g
11-20 min.
Cienkie mrożone frytki
300-700 g
9-16 min.
Temp.
200°C
Potrząsanie
potrawą
Dodatkowe
informacje
Dodać 1/2 łyżki
stołowej soli
Jeżeli w momencie rozpoczęcia przygotowywania składników frytkownica jest zimna, do podanego czasu należy
dodać 3 minuty potrzebne do nagrzania się frytkownicy.
3 Umyj misę (5), koszyk (1) i formę (14) gorącą wodą
z płynem do naczyń używając delikatnej gąbki. Aby usunąć
zabrudzenia, możesz użyć środka odtłuszczającego.
Czyszczenie
Umyj urządzenie po każdym użyciu.
Do mycia misy (5), koszyka (1) i formy (14) nie
należy stosować metalowych myjek lub ścierających środków czyszczących gdyż może to
spowodować uszkodzenie nieprzywierającej
powłoki.
Misę (5), koszyk (1) i formę (14) można myć
w zmywarce.
Jeżeli zabrudzenia przywarły do koszyka lub
dna misy, należy napełnić misę gorącą wodą
z płynem do mycia naczyń. Następnie należy
umieścić koszyk w misie i zostawić ją oraz
koszyk do odmoknięcia przez około 10 minut.
1 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego (7)
z gniazdka sieci zasilającej i pozostaw urządzenie, by ostygło.
W celu przyśpieszenia stygnięcia frytkownicy
należy wyjąć z niej misę.
2 Powierzchnie zewnętrzne urządzenia wyczyść za
pomocą wilgotnej szmatki.
4 Wnętrze urządzenia wyczyść gorącą wodą i delikatną
gąbką.
5 Wyczyścić element grzejący delikatną szczotką, by usunąć resztki żywności.
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli frytkownica nie działa właściwie lub jakość smażenia jest niewystarczająca, sprawdź poniższą tabelę. Zostały umieszczone w niej najczęściej występujące problemy oraz możliwe przyczyny i ich rozwiązania.
Problem
Frytkownica nie
działa.
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie jest podłączone do sieci.
Podłącz wtyczkę przewodu przyłączeniowego do
gniazdka zasilajacego.
Nie ustawiono czasu przygotowania
potrawy za pomocą pokrętła regulacji
czasu.
Ustaw za pomocą pokrętła regulacji czasu wartość
czasu wymaganą do przygotowania potrawy.
Misa nie jest właściwie włożona do
urządzenia.
Zamontuj poprawnie misę w urządzeniu.
Włączona jest ochrona przed przegrzaniem.
Zakończonym ostro przedmiotem wciśnij przycisk
RESET na dnie urządzenia.
9
Problem
Potrawy pieczone
we frytkownicy nie są
gotowe.
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
W koszyku jest za duża ilość potrawy.
Umieść w koszyku mniejsze porcje potrawy. Mniejsze porcje są pieczone bardziej równomiernie.
Ustawiona temperatura jest zbyt niska.
Ustaw za pomocą pokrętła temperatury wymaganą
temperaturę (patrz punkt Ustawienia parametrów
smażenia).
Czas przygotowywania jest zbyt krótki.
Ustaw za pomocą pokrętła regulacji czasu wartość
czasu wymaganą do przygotowania potrawy (patrz
punkt Ustawienia parametrów smażenia).
Potrawy smażą się
Aby potrząsnąc potrawą wyjmij misę z urządzenia
Niektóre rodzaje potraw należy wstrząsnąć
nierówno we frytkowi potrząśnij nią (patrz punkt Ustawienia parametrów
w połowie czasu przygotowywania.
nicy.
smażenia).
Smażone przekąski
nie są chrupkie po
przygotowaniu we
frytkownicy.
Nie można właściwie
wsunąć misy do
urządzenia.
Użyto przekąsek, które są przeznaczone
do przygotowywania poprzez tradycyjne
pieczenie w głębokim tłuszczu.
Użyj przekąsek przeznaczonych do pieczenia w piekarniku lub delikatnie nanieś na przekąski trochę
oleju, by stały się bardziej chrupkie.
W koszyku znajduje się zbyt duża ilość
potrawy.
Nie przekraczaj maksymalnej ilości składników,
zalecane ilości są podane w punkcie Ustawienia
parametrów smażenia.
Koszyk nie jest odpowiednio wsunięty do
misy.
Włóż odpowiednio koszyk do misy - usłyszysz
kliknięcie.
Przygotowywane są tłuste potrawy.
Podczas pieczenia tłustych potraw, wycieka duża
ilość tłuszczu do misy, z którego powstaje biały dym.
W takim przypadku misa może nagrzewać się bardziej
niż zwykle. Nie ma to wpływu na urządzenie ani na
wynik końcowy smażenia.
W misie nadal znajdują się pozostałości
tłuszczu z poprzedniego użycia.
Biały dym jest powodowany przez tłuszcz rozgrzewający się w misie. Sprawdź, czy misa jest właściwie
czyszczona po każdym użyciu.
Użyto niewłaściwego rodzaju ziemniaków.
Użyj świeżych ziemniaków i upewnij się, czy
pozostają twarde w czasie smażenia.
Słupki ziemniaczane nie zostały właściwie
wypłukane przed smażeniem.
Wypłucz słupki ziemniaczane, by usunąć skrobię
z zewnętrznej części frytek.
Z urządzenia wydobywa się biały dym.
Świeże frytki są
nierówno usmażone
we frytkownicy.
Świeże frytki nie są
chrupiące po wyjęciu
z frytkownicy.
Przed dodaniem oleju wysusz odpowiednio słupki
ziemniaków.
Chrupkość frytek zależy od ilości oleju
i wody we frytkach.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
oraz polską Ustawą z dnia 11 września
2015 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz.
1688) symbolem przekreślonego kontenera
na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten,
po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany
łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą
10
Utnij mniejsze słupki ziemniaków, by uzyskać
bardziej chrupkie frytki.
Dodaj nieco więcej oleju, by uzyskać większą
chrupkość.
odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
CZ
Vážení Klienti
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
používat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Pozorně si přečtěte pokyny obsažené v návodu k použití.
Zvláštní pozornost věnujte doporučením týkajících se bezpečnosti pro zajištění bezpečné exploatace fritézy a zabezpečení proti nehodám a poškození zařízení. Návod k použití
uschovejte a uložte v blízkosti fritézy, aby Vám mohl posloužit během dalšího používání zařízení.
Charakteristika zařízení
Nová multifunkční fritéza umožňuje zdravější přípravu oblíbených pokrmů a pochoutek. Ve fritéze byl použit horký
vzduch a cirkulace prudkého horkého vzduchu (rychlý přívod horkého vzduchu) a grilování pro přípravu široké škály
chutných pokrmů zdravým, rychlým a snadným způsobem.
Pokrmy se ohřívají ze všech stran rovnoměrně a pro většinu
složek není třeba přidávat olej.
Bezpečnostní pokyny a zásady správného
používání fritézy
Před prvním použitím zařízení se seznamte s celým
obsahem návodu k použití.
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad hrozí
úraz
● Abyste zabránili úrazu elektrickým
proudem, chraňte zařízení před proniknutím vody nebo jiné tekutiny.
● Pokrmy, které chcete smažit, vždy
vložte do košíku, aby se nedotýkaly
topných článků.
● Během provozu zařízení nezakrývejte otvory pro přívod a odvod
vzduchu.
● Nenalévejte olej do misky, protože
může vzniknout požár.
● Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí
zařízení během provozu.
● Zařízení nestavějte na hořlavé materiály jako ubrusy nebo záclony nebo
v blízkosti takových materiálů.
● Zařízení nestavějte ke stěně nebo
vedle jiných zařízení. Nechte alespoň
10 cm volného prostoru zezadu, po
stranách a nad zařízením. Na zařízení nepokládejte žádné předměty.
● Při smažení pomocí horkého vzduchu uniká přes otvory odvodu vzduchu horká pára. Ruce a obličej
mějte v bezpečné vzdálenosti od
páry a otvorů odvodu vzduchu. Při
vyjímání košíku ze zařízení dávejte
pozor na horkou páru a vzduch.
● Pokud je viditelný tmavý kouř unikající ze zařízení, ihned odpojte
zařízení od napájení. Před vyjmutím
misky ze zařízení počkejte, až ze
zařízení přestane unikat kouř.
● Zařízení musí být umístěno na rovném a plochém povrchu.
● Nevytahujte vidlici napájecího přívodu z elektrické zásuvky taháním
za napájecí přívod.
● Nepoužívejte fritézu, jestliže:
● napájecí přívod nebo vidlice napájecího přívodu jsou poškozeny,
● fritéza je jakkoliv poškozena,
● fritéza není v běžné pracovní poloze.
● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis
nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby
nedošlo k ohrožení.
● Opravy zařízení může vykonávat
pouze kvalifikovaná osoba. Neodborně provedená oprava může mít
za následek vážné ohrožení uživatele. V případě, že se vyskytne porucha zařízení, kontaktujte příslušnou
servisní službu.
● Fritéza je určena výhradně ke smažení (fritování) pokrmů.
11
● Spotřebič neodkládejte na horký podklad nebo do blízkosti tepelného zdroje
(například keramická plotna atp.).
● Pamatujte, že některé části fritézy se
zahřívají během provozu na vysokou
teplotu. Proto se jich nedotýkejte.
K obsluze zařízení používejte tlačítka a úchyty.
● Pozor, horký povrch
.
● Topná tělesa a součásti obsahující
topná tělesa nesmí být ponořovány
do vody.
● Děti mladší 8 let nesmí toto zařízení
používat. Děti starší 8 let mohou používat toto zařízení pod stálým dohledem dospělé osoby. Zařízení mohou
používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou
pod dohledem nebo byly poučeny
o bezpečném používání zařízení
a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Zařízení a napájecí kabel uchovávejte na místě nedostupném pro
děti mladší 8 let. Děti nesmí zařízení
čistit ani provádět údržbu.
● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
● Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách při pokojové teplotě
a jen do nadmořské výšky 2000 m.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●
●
12
Fritéza musí být vždy připojena k elektrické síti (vždy
jen střídavý proud) prostřednictvím zásuvky s uzemňovacím kolíkem a napětím shodným s napětím uvedeným na štítku zařízení.
Před prvním použitím zkontrolujte, zda souhlasí napětí
sítě s napětím uvedeným na štítku spotřebiče.
●
Zařízení není určeno k provozu s použitím externích
časových spínačů nebo samostatného systému dálkového ovládání.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●
Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití
v domácnosti.
Technická data
Technické parametry jsou uvedené na štítku výrobku.
Objem mísy: 4 l.
Popis zařízení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Koš
Kryt tlačítka pro uvolnění koše
Tlačítko pro uvolnění koše
Úchyt koše
Miska
Odvod vzduchu
Napájecí kabel
Otočný regulátor času (0–60 min.) / otočný regulátor
zapnutí napájení
Otočný regulátor teploty (80–200°C)
Přívod vzduchu
Kontrolka napájení
Ukazatel předehřevu
Resetovací tlačítko
Pečicí forma
Před prvním použitím
1 Ze zařízení odstraňte nálepky, štítky a fólie.
2 Přesuňte dopředu kryt (2) a vyjměte misku (5).
3 Vyjměte pečicí formu (14) z misky (5).
4 Stiskněte tlačítko pro uvolnění košíku (3) a vyjměte košík
(1) z misky (5).
5 Důkladně umyjte košík (1), misku (5) a formu (14)
v horké vodě s přídavkem malého množství přípravku na
nádobí. Použijte jemnou neškrábající houbu.
Košík na smažení (1), misku (5) a formu (14)
můžete mýt v myčce nádobí.
6 Zařízení otřete uvnitř i vně suchým hadříkem.
Používání zařízení
B
Ve fritéze můžete připravit mnoho pokrmů. K přípravě
pokrmů používejte údaje uvedené v tabulce – viz kapitola
Nastavení parametrů smažení.
Smažení pomocí horkého vzduchu
1 Fritézu postavte do vodorovné polohy na pevný a rovný
povrch.
Zařízení nestavějte na povrch, který není žáruvzdorný.
Nepokládejte žádné předměty na horní část
zařízení.
Nepokládejte nic v blízkosti mřížek přívodu (10)
a odvodu (6) vzduchu ze zadní strany zařízení,
protože to narušuje proudění vzduchu a má
vliv na výsledek přípravy pokrmu.
2 Připojte zástrčku napájecího kabelu (7) k napájecí síti.
3 Přesuňte dopředu kryt (2) a vyjměte misku (5) ze zařízení.
Kryt tlačítka pro uvolnění košíku (2) slouží jako
ochrana proti náhodnému stisknutí tlačítka
(3) a odpojení košíku (1) od misky (5). Pokud
z misky vytažené ze zařízení nechcete vyjmout
košík (1), nastavte kryt (2) do takové polohy,
aby zakrýval tlačítko (3).
4 Stiskněte tlačítko pro uvolnění košíku (3) a vyjměte
košík (1) z misky (5).
5 Vložte pokrmy do košíku (1).
Nikdy nenaplňujte košík (1) celý nebo nevkládejte víc než povolené množství (viz kapitola
Nastavení parametrů smažení), protože by to
mohlo mít vliv na kvalitu koncového výsledku
smažení.
6 Namontujte košík (1) do misky (5).
Nastavte kryt tlačítka pro uvolnění košíku (2)
do takové polohy, aby zakrýval tlačítko (3).
Chrání to proti náhodnému stisknutí tlačítka (3)
a odpojení košíku (1) od misky.
7 Zasuňte misku (5) do fritézy.
Nepoužívejte misku (5) bez vloženého košíku (1).
Miska (5) musí být správně vložena do zařízení.
Pokud miska (5) není správně vložena do fritézy, zařízení se nespustí.
Abyste přesně určili teplotu a čas přípravy
pokrmu, dodržujte pokyny uvedené v kapitole
Nastavení parametrů smažení.
●
●
Rozsvítí se ukazatel napájení (11) a ukazatel zahřívání (12).
Časovač začne odpočítávat čas přípravy pokrmu.
Během smažení pomocí horkého vzduchu se
co nějakou dobu zapne a zhasne ukazatel předehřevu (12). Indikuje zapnutí a vypnutí topného
článku za účelem udržení nastavené teploty.
Je možný předehřev zařízení bez vložení do
něj jakýchkoli pokrmů. V takovém případě
nastavte otočný regulátor času (8) na 5 minuty
a pak počkejte, až se fritéza příslušně zahřeje.
Pak naplňte košík (1) a nastavte pomocí otočného regulátoru (8) vhodný čas práce.
Nedotýkejte se misky (5) během přípravy
pokrmu a nějakou dobu po ukončení přípravy,
protože miska se zahřívá na velmi vysokou teplotu. Misku (5) můžete uchopit pouze za úchyt.
Přebytek tuku z pokrmu se hromadí na dně
misky (5).
10 Některé pokrmy vyžadují protřepání v polovině času
jejich přípravy – viz kapitola Nastavení parametrů smažení.
● Abyste protřepali pokrm, přesuňte dopředu kryt tlačítka
(2) a vyjměte misku (5) pomocí úchytu (4) ze zařízení.
Pak nastavte kryt (2) do takové polohy, aby zakrýval tlačítko pro uvolnění košíku (3) proti náhodnému stisknutí.
Zatřeste miskou (5).
Během třesení nestiskněte tlačítko pro uvolnění košíku (3).
Abyste snížili hmotnost, můžete vyjmout košík
(1) z misky (5) a protřásat samotný košík. Za
tímto účelem vyjměte misku (5) ze zařízení,
postavte na žáruvzdorný povrch a stiskněte
tlačítko pro uvolnění košíku (3).
11 Zasuňte zpět misku (5) do fritézy a pokračujte ve smažení.
Pokud bude časovač nastaven na hodnotu
rovnající se polovině času nezbytného pro
přípravu pokrmu, v okamžiku, kdy je třeba
protřepat pokrm, zazní zvonek. Znamená to, že
je třeba znovu nastavit otočným regulátorem
času (8) hodnoty času nezbytného pro ukončení přípravy pokrmu.
8 Vyberte vhodnou teplotu otočným regulátorem teploty (9).
9 Abyste zařízení zapnuli, nastavte otočným regulátorem
(8) vyžadovaný čas přípravy pokrmu.
13
Pokud čas smažení bude nastaven na úplný
čas přípravy pokrmu, pak nezazní zvonek před
ukončením přípravy pokrmu. Můžete vytáhnout
misku (5) kdykoli, abyste zkontrolovali stupeň
usmažení pokrmu, v takové situaci se automaticky vypne napájení, které se opět zapne po
zasunutí misky do zařízení.
12 Když zazní zvonek, znamená to, že se ukončil čas přípravy pokrmu. Vytáhněte misku (5) ze zařízení a položte ji
na žáruvzdorný povrch. Zkontrolujte, zda je pokrm hotový.
Zařízení můžete vypnout také ručně. Za tímto
účelem otočte regulátor teploty (9) do polohy
OFF nebo vytáhněte misku (5) ze zařízení.
Pokud pokrm není ještě hotový, vložte zpět
misku (5) do zařízení a nastavte otočným regulátorem (8) několik dalších minut.
13 Abyste vyjmuli malé složky pokrmu (např. hranolky),
stiskněte tlačítko pro uvolnění košíku (3) a vytáhněte košík
(1) z misky (5).
Nepřeklápějte košík s připojenou miskou, protože přebytek tuku, který se shromáždil na dně
misky, vyteče na pokrm.
Po pečení složek horkým vzduchem jsou miska
a pokrm horké. V závislosti na druhu pokrmu
může z misky unikat pára.
Pokrmy připravované v zařízení musí mít zlatožlutou barvu, a nikoli tmavou nebo hnědou.
Odstraňte zbytky připálených pokrmů.
14 Složky nasypte do misky nebo na talíř.
Abyste vyjmuli pokrm z košíku, použijte k vytahování velkých nebo křehkých kousků kleště.
●
Po přípravě jedné dávky pokrmu můžete ve fritéze ihned
připravovat další dávku.
15 Po ukončení smažení se ujistěte, že otočný regulátor
času (8) a regulátor teploty (9) jsou otočeny do polohy OFF.
16 Odpojte zástrčku napájecího kabelu (7) ze zásuvky
napájecí sítě.
Dodatečné funkce
Ochrana proti přehřátí
Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí. Pokud vnitřní
systém zjistí překročení stanovené vnitřní teploty, zapne se
automaticky ochrana proti přehřátí a zařízení přestane fungovat.
1 V takovém případě odpojte zástrčku napájecího kabelu
(7) od napájení.
2 Abyste zařízení uvedli do chodu, stiskněte resetovací
tlačítko (13) ve spodní části zařízení.
14
Zařízení můžete uvést do chodu po úplném
vychladnutí zařízení.
K resetování použijte špičatý předmět.
Automatické vypnutí
Zařízení je vybaveno časovačem. Po uplynutí nastaveného
času přípravy pokrmu zazní zvukový signál a zařízení se
vypne automaticky.
1 Abyste ručně vypnuli zařízení, otočte regulátor teploty
(9) vlevo, do polohy OFF.
Pokud misku (5) vytáhnete ze zařízení během
smažení, zařízení se vypne automaticky. V takovém případě bude časovač nadále měřit čas.
Nastavení parametrů smažení
V tabulce níže jsou představeny příkladové časy přípravy
pokrmů a nastavení teploty. Pokud se pokyny na obalu
s potravinou liší od uvedených v tabulce, vždy dodržujte
pokyny na obalu.
Pamatujte, že tyto pokyny mají orientační charakter. Pokud se potraviny liší původem, velikostí nebo značkou, nemůžeme zaručit, že je to
nejlepší nastavení pro pokrmy uživatele.
Pokyny týkající se přípravy pokrmů
● Menší kousky pokrmů vyžadují obvykle kratší dobu přípravy než velké kousky.
● Větší množství pokrmu vyžaduje o něco delší čas přípravy, zatímco menší množství pokrmu vyžaduje kratší
čas přípravy.
● Protřepání v polovině přípravy pokrmu optimalizuje
konečný výsledek a zabraňuje nerovnoměrnému upečení pokrmu.
● Abyste získali křupavost čerstvých brambor, přidejte
k nim trochu oleje.
● Optimální množství k přípravě křupavých hranolek činí
500 gramů.
● Pochoutky, které můžete připravit v troubě, můžete také
připravit ve fritéze.
● K rychlé a snadné přípravě plněných pochoutek použijte
hotové těsto. Hotové těsto vyžaduje kratší dobu přípravy
než domácí těsto.
● Při přípravě zákusků, quiche nebo pokud chcete připravit křehké nebo plněné pokrmy, vložte do košíku pečicí
formu nebo žáruvzdornou nádobu.
● Fritézu můžete také používat k ohřívání pokrmů. Abyste
mohli pokrmy ohřívat, nastavte teplotu na 150°C po
dobu 10 minut.
Tabulka parametrů smažení
Teplota
160°C
180°C
Druh potraviny
Množství (min. – max.)
(g)
Čas
(min.)
Sladké pochoutky
400 g
15-20 min.
Pečivo
300 g
20-25 min.
Zelenina
100-400 g
20 min.
Quiche
400 g
20-22 min.
Mražené nákypy se sýrem
100-400 g
8-10 min.
Kuřecí prsíčka
100-500 g
10-15 min.
Drůbeží nožičky
100-500 g
30-35 min.
Hamburger
100-500 g
7-14 min.
Vepřové kotlety
100-500 g
15-20 min.
Steak
100-500 g
8-12 min.
Rosti
250 g
15-18 min.
Pečivo
300-600 g
40-50 min.
Kulaté houstičky
300 g
15-18 min.
Mražené rybí prsty
100-400 g
10-15 min
Obalované kuřecí kousky (nuggety)
100-500 g
10-15 min
Losos
100-400 g
10-15 min
Bramborový nákyp
500 g
15-18 min.
Domácí hranolky (8 x 8 mm)
300-800 g
20 min /
(teplota 160°C)
15 min /
(teplota 200°C).
Hrubě krájené mražené hranolky
300-700 g
11-20 min.
Tence krájené mražené hranolky
300-700 g
9-16 min.
200°C
Protřepání Další inforpokrmu
mace
Přidejte 1/2
polévkové
lžíce soli
Pokud je v okamžiku zahájení přípravy složek fritéza studená, pak přidejte k uvedenému času 3 minuty navíc
potřebné pro zahřátí fritézy.
15
3 Umyjte misku (5), košík (1) a formu (14) horkou vodou
s přípravkem na mytí nádobí a jemnou houbou. Abyste
odstranili nečistoty, použijte odmašťovací přípravek.
Čištění
Zařízení umyjte po každém použití.
K mytí misky (5), košíku (1) a formy (14) nepoužívejte kovové drátěnky nebo abrazivní čisticí
prostředky, protože to může poškodit nepřilnavý povlak.
Misku (5), košík (1) a formu (14) můžete mýt
v myčce nádobí.
Pokud nečistoty přilnuly ke košíku nebo dnu
misky, naplňte misku horkou vodou s přípravkem na mytí nádobí. Pak vložte košík do misky
a nechte misku i košík odmočit na asi 10 minut.
1 Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu (7) ze síťové
zásuvky a zařízení nechte vychladnout.
Aby se urychlilo chladnutí fritézy, vyjměte z ní
misku.
2 Vnější povrchy zařízení vyčistěte vlhkým hadříkem.
4 Vnitřek zařízení vyčistěte horkou vodou a jemnou houbou.
5 Abyste odstranili zbytky potravin, vyčistěte topný článek
jemným kartáčkem.
Řešení problémů
Pokud fritéza nefunguje správně nebo kvalita smažení není dostačující, zkontrolujte níže uvedenou tabulku. Jsou v ní uvedeny nejčastěji se vyskytující problémy a možné příčiny a jejich řešení.
Problém
Možná příčina
Řešení
Zařízení není připojeno k síti.
Zástrčku napájecího kabelu připojte do napájecí
zásuvky.
Nebyl nastaven čas přípravy pokrmu
otočným regulátorem času.
Otočným regulátorem času nastavte hodnotu času
vyžadovanou při přípravu pokrmu.
Miska není správně vložena do zařízení
Misku vložte správně do zařízení.
Aktivace ochrany proti přehřátí
Stiskněte špičatým předmětem tlačítko RESET na
dně zařízení.
V košíku je příliš mnoho pokrmů.
Do košíku vložte menší kousky pokrmů. Menší porce
se opečou rovnoměrněji.
Nastavená teplota je příliš nízká.
Regulátorem teploty nastavte vyžadovanou teplotu
(viz kapitola Nastavení parametrů smažení).
Čas přípravy je příliš krátký.
Regulátorem času nastavte čas vyžadovaný pro
přípravu pokrmu (viz kapitola Nastavení parametrů
smažení).
Pokrmy se smaží ve
fritéze nestejnoměrně.
Některé druhy pokrmů protřepejte v polovině času přípravy.
Abyste protřepali pokrm, vyjměte misku ze zařízení
a zatřeste s ní (viz položka Nastavení parametrů
smažení).
Smažené pochoutky
nejsou křupavé po
přípravě ve fritéze.
Byly použity pochoutky, které jsou určeny
k přípravě klasickým pečením ve vysoké
vrstvě tuku.
Použijte pochoutky určené k pečení v troubě nebo
opatrně naneste na pochoutky trochu oleje, aby byly
křupavější.
Nelze správně
zasunout misku do
zařízení.
V košíku je příliš mnoho pokrmů.
Nepřekračujte maximální počet složek, doporučené
množství je uvedeno v položce Nastavení parametrů smažení.
Košík není dobře zasunutý v misce.
Zasuňte správně košík do misky – uslyšíte kliknutí.
Fritéza nefunguje
Pokrmy pečené ve
fritéze nejsou hotové.
16
Problém
Ze zařízení uniká bílý
kouř.
Čerstvé hranolky
nejsou rovnoměrně
usmažené ve fritéze.
Čerstvé hranolky
nejsou křupavé po
vyjmutí z fritézy.
Možná příčina
Řešení
Připravované pokrmy jsou mastné.
Při pečení mastných pokrmů stéká do misky
velké množství tuku, ze kterého se tvoří bílý kouř.
V takovém případě se miska může zahřívat více než
obvykle. Nemá to vliv na zařízení ani na konečný
výsledek smažení.
V misce se nadále nacházejí zbytky tuku
z předchozího použití.
Bílý kouř způsobuje tuk zahřívající se v misce. Zkontrolujte, zda jste misku správně vyčistili po každém
použití.
Použili jste nevhodný druh brambor.
Použijte čerstvé brambory a ujistěte se, že jsou tvrdé
během smažení.
Bramborové plátky nebyly správně opláchnuty před smažením.
Opláchněte bramborové plátky, abyste odstranili
škrob z vnější části hranolek.
Před přidáním oleje osušte vhodně bramborové
plátky.
Křupavost hranolek závisí na množství
oleje a vody v hranolkách.
Nařezejte menší bramborové plátky, abyste získali
křupavější hranolky.
Přidejte o trochu více oleje, abyste získali větší
křupavost.
Likvidace
Likvidace musí být šetrná k životnímu prostředí. Toto zařízení je označeno v souladu
s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE – odpadní elektrické a elektronické
spotřebiče). Ustanovení směrnice definují zásady vrácení
a recyklace odpadních spotřebičů v souladu s předpisy platnými v EU. Informace o likvidaci spotřebiče poskytne specializovaná maloobchodní prodejna.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
17
SK
Vážení zákazníci
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom
tak, aby ste počas používania fritézy predišli úrazom a/alebo
poškodeniu zariadenia. Návod na obsluhu si uchovajte pre
prípadne neskoršie použitie počas prevádzky fritézy.
Charakteristika zariadenia
Nová multifunkčná fritéza, pomocou ktorej pripravíte vaše
obľúbené jedlá a chuťovky ešte zdravšie. Vo fritéze sa na
prípravu jedla používa horúci vzduch a obeh horúceho vzduchu s vysokou rýchlosťou (rýchle prúdenie horúceho vzduchu), ako aj grilovanie, vďaka čomu môžete pripraviť rôznorodé jedlá zdravo, rýchlo a jednoducho. Potrava sa zohrieva
súčasne zo všetkých strán a v prípade väčšiny zložiek nie je
potrebný olej.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
Pred začatím používania fritézy sa zoznámte s obsahom celého návodu na obsluhu.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
● Aby nedošlo k zásahu el. prúdom,
zariadenie chráňte pred preniknutím
vody alebo inej kvapaliny.
● Jedlo, ktoré chcete smažiť, vždy
vložte do košíka, aby nedošlo ku
kontaktu s ohrevnými prvkami.
● Keď sa zariadenie používa, vstupné
a výstupné prieduchy nesmú byť
zakryté.
● Do misy nevlievajte olej, v opačnom
prípade môže dôjsť k požiaru.
● Keď sa zariadenie používa, v žiadnom prípade sa nedotýkajte vnútra
zariadenia.
18
● Zariadenie neklaďte na horľavých
materiáloch, ako sú obrusy, závesy,
alebo v blízkosti takých materiálov.
● Zariadenie nesmie byť postavené
pri stene alebo pri iných zariadeniach. Zariadenie musí byť vzdialené
minimálne 10 cm od iných predmetov – zhora a zo strán. Na zariadení
neklaďte žiadne predmety.
● Počas smaženia horúcim vzduchom
vznikajúca para vychádza výstupnými prieduchmi vonku. Zachovávajte bezpečnú vzdialenosť rúk
a tváre od pary, ako aj od výstupných prieduchov. Počas vyberania
košíka zo zariadenia tiež zachovávajte ostražitosť, vzhľadom na
horúcu paru a vzduch.
● Ak zo zariadenia vychádza viditeľný
tmavý dym, zariadenie okamžite
odpojte od el. napätia. Predtým, ako
zo zariadenia vyberiete misu, počkajte, kým zo zariadenie neprestane
vychádzať dym.
● Zariadenie vždy umiestňujte na
vodorovný, rovný povrch.
● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej
zásuvky ťahaním za napájací kábel.
● Nezapínajte fritézu, ak:
● sú napájací kábel alebo zástrčka
poškodené.
● fritéza je akýmkoľvek spôsobom
poškodená,
● fritéza nie je v normálnej pracovnej polohe.
● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel
poškodí, musí ho vymeniť výrobca
alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba,
aby ste predišli nebezpečenstvu.
● Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne
vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa.
V prípade poruchy sa obráťte na
špecializovaný servis.
● Fritéza je určená iba na vyprážanie
potravín.
● Zariadenie sa nesmie umiestňovať
v blízkosti alebo na zariadeniach,
ktoré sú zdrojom tepla (varná doska
a pod.).
● Nezabúdajte, že niektoré časti fritézy
sa počas varenia nahrievajú na veľmi
vysokú teplotu. Preto dávajte pozor,
aby ste sa ich nedotkli. Zariadenie
obsluhujte pomocou tlačidiel a rúčok.
● Pozor, horúci povrch
.
● Neponárajte do vody ohrievacie
prvky alebo časti obsahujúce ohrievacie prvky, t.j. teleso fritézy.
● Deti mladšie ako 8 rokov nemôžu
zariadenie používať. Deti staršie ako
8 rokov môžu zariadenie používať iba
pod neustálym dohľadom dospelej
osoby. Zariadenie môžu používať deti
staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými
alebo rozumovými schopnosťami,
alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a vedomosti, ak sú
pod neustálym dohľadom, alebo boli
poučené o spôsobe používania zariadenia bezpečným spôsobom a chápu
s tým súvisiace riziká. Zariadenie
a napájací kábel skladujte na mieste
nedostupnom pre deti mladšie ako
8 rokov. Deti nesmú zariadenie čistiť
alebo vykonávať jeho údržbu či servis.
● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali
so zariadením.
● Spotrebič používajte iba vo vnútorných priestoroch pri izbovej teplote
a do nadmorskej výšky 2000 m.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●
●
●
Fritézu vždy pripájajte do zásuvky elektrickej siete (striedavého prúdu) vybavenej ochranným kolíkom s napätím
zodpovedajúcim uvedenému na výrobnom štítku zariadenia.
Pred začatím prevádzkovania skontrolujte, či je napätie uvedené na výrobnom štítku zhodné s napätím
elektrickej siete.
Spotrebič nie je určený k práci s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo oddeleného systému diaľkovej regulácie.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●
Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Objem misy: 4 l.
Konštrukcia zariadenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Košík
Kryt tlačidla odopnutia košíka
Tlačidlo odopnutia košíka
Držiak košíka
Misa
Výstupný prieduch
Napájací kábel
Regulačný gombík času (0-60 min.) / gombík spustenia
Regulačný gombík teploty (80-200°C)
Vstupný prieduch
Ukazovateľ napájania
Kontrolka nahrievania
Tlačidlo resetovania
Forma na pečenie
19
6 Vložte košík (1) do misy (5).
Pred prvým použitím
1 Zo zariadenia odstráňte všetky nálepky, etikety a fólie.
2 Kryt (2) presuňte dopredu a zo zariadenia vyberte misu (5).
3 Z misy (5) vyberte formu na pečenie (14).
4 Stlačte tlačidlo odopnutia košíka (3) a z misy (5) vyberte
košík (1).
5 Dôkladne umyte košík (1), misu (5) a formu (14) v horúcej
vode s dodatkom malého množstva prostriedku na umývanie
riadu. Použite jemnú špongiu, ktorá nepoškriabe povrch.
Kryt tlačidla odopnutia košíka (2) presuňte do
takej polohy, aby zakrýval tlačidlo (3). Predídete
tak náhodnému stlačeniu tlačidla (3) a odopnutiu košíka (1) od misy.
7 Misu (5) vložte do fritézy.
Misa (5) sa n smie používať bez vloženého
košíka (1).
Misa (5) musí byť do zariadenia vložená
správne. Ak misa (5) nie je správne vložená do
fritézy, zariadenie sa nespustí.
Košík na smaženie (1), misa (5) a forma (14) sa
môžu zmývať v umývačke riadu.
6 Zariadenie poutierajte zvnútra a zvonku suchou handričkou.
Používanie zariadenia
B
Vo fritéze sa dajú pripraviť rôzne jedlá. Na prípravu jedla
použite údaje uvedené v tabuľke – pozri bod Nastavenie
parametrov smaženia.
Smaženie pomocou horúceho vzduchu
1 Fritézu položte rovno na stabilnom, vodorovnom a rovnom povrchu.
Zariadenie neklaďte na povrchu, ktorý nie je
odolný proti vysokým teplotám.
Na zariadení neklaďte žiadne predmety.
V blízkosti vstupného (10) a výstupného (6)
prieduchu zozadu zariadenia neklaďte žiadne
predmety, v opačnom prípade môže byť prietok
vzduchu nedostatočný, čo následne ovplyvní
výsledok prípravy jedla.
2 Pripojte zástrčku napájacieho kábla (7) do el. siete.
3 Kryt (2) presuňte dopredu a zo zariadenia vyberte misu (5).
Kryt tlačidla uvoľnenia košíka (2) slúži na
ochranu pred náhodným stlačením tlačidla
(3) a odpojením košíka (1) od misy (5). Ak po
vybratí misy zo zariadenia neplánujete vybrať
z nej košík (1), kryt (2) nastavte v takej polohe,
aby zakrýval tlačidlo (3).
4 Stlačte tlačidlo odopnutia košíka (3) a z misy (5) vyberte
košík (1).
5 Do košíka (1) vložte suroviny.
Košík (1) nikdy úplne nezapĺňajte ani nevkladajte viac ako je dovolené (pozri bod Nastavenie
parametrov smaženia), pretože to môže negatívne ovplyvniť kvalitu výsledného smaženia.
20
8 Regulačným gombíkom teploty (9) nastavte požadovanú
teplotu.
9 Ak chcete zariadenie zapnúť, regulačným gombíkom (8)
nastavte požadovaný čas prípravy jedla.
Ak chcete presne určiť teplotu a trvanie prípravy
jedla, postupujte podľa odporúčaní a tipov uvedených v bode Nastavenie parametrov smaženia.
●
●
Zasvieti sa kontrolka napájania (11) a kontrolka nahrievania (12).
Časový programátor začne počítať čas prípravy jedla.
Počas smaženia horúcim vzduchom sa po istej
chvíli zapína a vypína kontrolka nahrievania
(12). Informuje o zapnutí a vypnutí prvku zodpovedného za udržiavanie nastavenej teploty.
Zariadenie sa môže vstupne nahriať bez vkladania do neho akéhokoľvek jedla. V takom
prípade regulačný gombík času (8) nastavte
na približne 5 minút, a následne počkajte, kým
sa fritéza nenahreje. Potom naplňte košík (1)
a pomocou gombíka (8) nastavte požadovaný
čas varenia.
Počas prípravy jedla a istý čas po skončení
varenia sa nedotýkajte misy (5), pretože sa
nahrieva na veľmi vysokú teplotu. Misu (5)
môžete držať iba pomocou držiaka.
Nadmerný tuk z potravy sa zhromažďuje na
dne misy (5).
10 Niektoré jedlá je potrebné počas ich varenia potriasť –
pozri bod Nastavenie parametrov smaženia.
● AK chcete potriasť pripravované jedlo, kryt tlačidla (2)
presuňte dopredu a pomocou držiaka (4) vyberte misu
(5) zo zariadenia. Následne kryt tlačidla (2) presuňte do
takej polohy, aby zakrýval tlačidlo (3) a nedošlo k jeho
náhodnému stlačeniu. Potraste misu (5).
Počas trasenia nestlačte tlačidlo odopnutia
košíka (3).
Ak chcete zmenšiť hmotnosť, môžete z misy (5)
vybrať košík (1) a potriasť iba košíkom. Ak to
chcete urobiť, vyberte zo zariadenia misu (5),
postavte na povrchu odolnom proti vysokým
teplotám a stlačte tlačidlo odopnutia košíka (3).
11 Misu (5) vložte späť do fritézy a smažte ďalej.
Ak časový programátor nastavíte na polovičný
čas potrebný na prípravu jedla, v momente,
keď je potrebné jedlo potriasť zazvoní. Znamená to, že budete musieť opätovne pomocou
regulačného gombíka času (8) nastaviť čas
potrebný na dokončenie varenia jedla.
Ak čas smaženia nastavíte na celkový čas
potrebný na prípravu jedla, v takom prípade
zazvoní až pred skončením varenia jedla. Misu
(5) môžete hocikedy vybrať, napr. ak chcete
skontrolovať úroveň smaženia jedla, v takom
prípade sa varenie automaticky vypne, a zapne
sa opätovne po vložení misy do zariadenia.
12 Keď zaznie zvonček, znamená to, že sa nastavený
čas prípravy jedla skončil. Misu (5) vyberte zo zariadenia a
položte ju na povrchu odolnom proti vysokej teplote. Skontrolujte, či je jedlo hotové.
Zariadenie môžete vypnúť aj ručne. Ak to
chcete urobiť, regulačný gombík teploty (9)
presuňte na polohu OFF, alebo zo zariadenia
vytiahnite misu (5).
Ak jedlo ešte nie je hotové, opätovne vložte
misu (5) do zariadenia a regulačným gombíkom
(8) nastavte niekoľko dodatočných minút.
13 Ak chcete vybrať malé zložky jedla (napr. hranolčeky),
stlačte tlačidlo odpojenia košíka (3) a vyberte košík (1)
z misy (5).
Neobracajte košík, keď je ešte spojený
s misou, pretože nadmerný tuk, ktorý sa zhromaždil na dne misy vytečie na jedlo.
Po pečení jedla horúcim vzduchom misa aj
jedlo sú horúce. Podľa druhu pripravovaného
jedla, z misy sa môže pariť.
Potravy pripravené v zariadení by mali mať zlato-žltú farbu, nemali by byť tmavé alebo hnedé.
Zvyšky pripečeného jedla odstráňte.
14 Jedlo vysypte do misky alebo na tanier.
Veľké alebo krehké jedlá z košíka vyberajte
pomocou kliešťov.
●
Keď sa dovarí časť jedla, fritéza je hneď pripravená na
ďalšie varenie.
15 Po skončení smaženia skontrolujte, či regulačný gombík
času (8) a teploty (9) sú vo vypnutej polohe OFF.
16 Odpojte zástrčku napájacieho kábla (7) do el. siete.
Ďalšie funkcie
Ochrana proti prehriatiu
Zariadenie je vybavené systémom proti prehriatiu. Ak interný
systém deteguje, že bola prekročená nastavená maximálna
vnútorná teplota, automaticky sa aktivuje ochrana proti prehriatiu a zariadenie sa vypne.
1 V takom prípade zástrčku napájacieho kábla (7) odpojte
od el. siete.
2 Ak chcete zariadenie spustiť, stlačte tlačidlo resetovania
(13), zospodu zariadenia.
Zariadenie sa dá spustiť až keď úplne
vychladne.
Tlačidlo resetovania môžete stlačiť ostro
zakončeným predmetom.
Automatické vypnutie
Zariadenie je vybavené časovým programátorom. Keď uplynie nastavený čas prípravy jedla, zazvoní signál a zariadenie
sa automaticky vypne.
1 Ak chcete zariadenie vypnúť ručne, presuňte regulačný
gombík teploty (9) vľavo, do polohy OFF.
Ak počas varenia vytiahnete zo zariadenia misu
(5), zariadenie sa automaticky vypne. V takom
prípade časový programátor bude naďalej
merať čas.
Nastavenie parametrov smaženia
V nasledujúcej tabuľke uvádzame príklady trvania prípravy
jedál a nastavenia teploty. Ak návod na balení danej potraviny uvádza iné pokyny ako tie, uvedené v tabuľke, vždy
dodržujte návod uvedený na balení.
Nezabúdajte, že tieto odporúčania majú iba
orientačný charakter. Ak sa dané suroviny líšia
svojim pôvodom, veľkosťou alebo značkou,
nemôžeme zaručiť, že sú to najideálnejšie nastavenia, pre dané konkrétne jedlo.
Tipy týkajúce sa prípravy jedla
● Drobnejšie kúsky jedla väčšinou potrebujú kratší čas prípravy, ako väčšie kúsky.
● Väčšie množstvo jedla vyžaduje trochu dlhší čas varenia,
a menšie množstvo jedla vyžaduje trochu kratší čas varenia.
● Potriasanie vareného jedla v polovici varenia vylepšuje
finálny výsledok a predchádza nerovnomernému pečeniu jedla.
● Ak chcete, aby boli čerstvé zemiaky chrumkavé, dodajte
do nich kúsok oleja.
21
●
●
●
Optimálne množstvo pripravovaných chrumkavých hranolčekov je 500 gramov.
Chuťovky, ktoré sa pripravujú v rúre, môžu sa pripravovať aj pomocou fritézy.
Ak chcete chuťovky pripraviť rýchlo a jednoducho, použite hotové cesto. Hotové cesto sa pripravuje kratšie, ako
domáce cesto.
●
●
Na prípravu koláčov, chuťoviek alebo ak chcete pripraviť krehké alebo plnené jedlá, do košíka vložte formu na
pečenie alebo žiaruvzdornú nádobu.
Fritézu môžete používať aj na zohrievanie jedál. Ak
chcete jedlo zohriať, nastavte teplotu na 150°C počas
max. 10 minút.
Tabuľka parametrov smaženia
Teplota
160°C
180°C
200°C
Druh jedla
Množstvo (min.- max.)
(g)
Trvanie (min.)
Zákusky
400 g
15-20 min.
Sušienky
300 g
20-25 min.
Zelenina
100-400 g
20 min.
Quiche
400 g
20-22 min.
Mrazené zapekanky so syrom
100-400 g
8-10 min.
Kuracie prsia
100-500 g
10-15 min.
Kuracie nohy
100-500 g
30-35 min.
Hamburger
100-500 g
7-14 min.
Bravčové rezne
100-500 g
15-20 min.
Steak
100-500 g
8-12 min.
Rösti
250 g
15-18 min.
Cesto
300-600 g
40-50 min.
Okrúhle žemle
300 g
15-18 min.
Mrazené rybie prsty
100-400 g
10-15 min
Obalené kuracie kúsky (nugety)
100-500 g
10-15 min
Losos
100-400 g
10-15 min
Zemiaková zapekanka
500 g
15-18 min.
Domáce hranolčeky (8 x 8 mm)
300-800 g
20 min /
(teplota 160°C)
15 min /
(teplota 200°C)
Hrubé mrazené hranolčeky
300-700 g
11-20 min.
Tenké mrazené hranolčeky
300-700 g
9-16 min.
Potriasanie Dodatočné
jedla
informácie
Pridať 1/2
lyžičky
stolovej soli
Ak je fritéza na začiatku varenia vychladnutá, k uvedenému času pripočítajte 3 minúty potrebné na vstupné nahriatie fritézy.
Čistenie
Zariadenie po každom použití umyte.
A Misu (5), košík (1) a formu (14) neumývajte
kovovými špongiami alebo drsnými čistiacimi
prostriedkami, môže dôjsť k poškodenie nepriliehavého povlaku.
1 Zástrčku napájacieho kábla (7) vyberte z el. zásuvky
a počkajte, kým zariadenie nevychladne.
22
Ak chcete vychladzovanie fritézy urýchliť,
vyberte z nej misu.
2 Vonkajšie povrchy zariadenia čistite pomocou vlhkej
handričky.
3 Misu (5), košík (1) a formu (14) umyte horúcou vodou
s prostriedkom na umývanie riadu a jemnou špongiou.
Na odstraňovanie nečistôt môžete použiť odmasťovací prostriedok.
Misa (5), košík (1) a forma (14) sa môžu umývať
v umývačke riadu.
Ak sa jedlo pripálilo a príliš prilieha ku košíku
alebo k mise, misu naplňte horúcou vodou
a pridajte niekoľko kvapiek prostriedku na
umývanie riadu. Následne košík vložte do misy
a počkajte, kým misa a košík dostatočne neodmäknú, tzn. na približne 10 minút.
4 Vnútro zariadenia čistite horúcou vodou a jemnou špongiou.
5 Zvyšky jedla odstraňujte z ohrievacieho prvku jemnou
kefou.
Riešenie problémov
Ak fritéza nefunguje správne, alebo ak je kvalita smaženia nedostatočná, skontrolujte nasledujúcu tabuľku. Sú v nej uvedené
najčastejšie problémy a možné príčiny, ako aj ich riešenia.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Zariadenie nie je pripojené k elektrickej
sieti.
Zástrčku napájacieho kábla zasuňte do elektrickej
zásuvky.
Nebol nastavený čas varenia pomocou
regulačného gombíka času.
Regulačným gombíka času nastavte požadované
trvanie prípravy jedla.
Misa nie je správne vložená do zariadenia
Vložte misu do zariadenia správne.
Je aktivovaná ochrana proti prehriatiu
Ostro zakončeným predmetom stlačte tlačidlo
RESET zospodu zariadenia.
V košíku je príliš veľa surovín.
Vložte do košíka menšie porcie jedla. Menšie porcie
sa pečú rovnomernejšie.
Nastavená teplota je príliš nízka.
Pomocou regulačného gombíka teploty nastavte
požadovanú teplotu (pozri bod Nastavenia parametrov smaženia).
Čas prípravy je príliš krátky.
Regulačným gombíka času nastavte požadované
trvanie prípravy jedla (pozri bod Nastavenia parametrov smaženia).
Jedlo sa vo fritéze
smaží nerovnomerne.
Niektoré druhy jedla sa v polovici prípravy
musia potriasť.
Ak chcete jedlo potriasť, vyberte zo zariadenia misu
a potraste ju (pozri bod Nastavenia parametrov
smaženia).
Smažené chuťovky
nie sú po príprave vo
fritéze chrumkavé.
Boli použité chuťovky, ktoré sú určené na
prípravu tradičným smažením v hlbokom
oleji.
Použite chuťovky určené na pečenie v rúre alebo
na chuťovky jemne naneste trochu oleja, aby boli
chrumkavejšie.
V košíku je príliš veľké množstvo surovín.
Neprekračuje maximálne odporúčané množstvo
surovín, odporúčané množstvá sú uvedené v bode
Nastavenia parametrov smaženia.
Košík nie je správne vsunutý do misy.
Košík správne vložte do misy - musíte správne
zapadnúť.
Pripravuje sa mastné jedlo.
Počas pečenia mastných jedál, do misy vyteká veľké
množstvo tuku, z ktorého vzniká biely dym. V takom
prípade sa misa môže nahriať viac ako obvykle.
Neovplyvňujte to zariadenie ani finálny výsledok
smaženia.
V mise sú stále zvyšky tuku z predchádzajúceho varenia.
Biely dym spôsobuje zahrievajúci sa tuk na dne
misy. Overte, či je misa po každom použití správne
vyčistená.
Fritéza nefunguje.
Jedlo pečené vo
fritéze nie je hotové.
Misa sa nedá správne
vsunúť do zariadenia.
Zo zariadenia uniká
biely dym.
23
Problém
Možná príčina
Riešenie
Čerstvé hranolčeky
sú po smažení vo
fritéze nerovnomerne
usmažené.
Bol použitý nesprávny druh zemiakov.
Použite čerstvé zemiaky a uistite sa, či sú počas
smaženia naďalej tvrdé.
Kúsky zemiakov neboli pred smažením
správne opláchnuté.
Zemiakové kúsky pred smažením opláchnite, aby sa
z ich povrchu odstránil škrob.
Čerstvé hranolčeky
nie sú po vybratí
z fritézy chrumkavé.
To, či sú hranolčeky chrumkavé, závisí od
množstva oleja a vody v hranolčekoch.
Pred tým, ako pridáte olej, kúsky zemiakov vhodne
osušte.
Ak chcete, aby boli hranolčeky chrumkavejšie,
pripravte menšie kúsky zemiakov.
Pridajte trochu oleja, aby bolo jedlo chrumkavejšie.
Likvidácia odpadu
Zariadenie sa má zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Toto zariadenie je označené v súlade so Smernicou EÚ
2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and
electronic equipment – WEEE – spotrebované
a opotrebované elektrické a elektronické zariadenia). Pokyny
uvedené v Smernici upravujú zásady vrátenia a recyklácie
spotrebovaných a opotrebovaných zariadení, podľa platných
predpisov a noriem EÚ. Obráťte sa na špecializovaný maloobchod, v ktorom vám udelia informácie o spôsobe likvidácie
odpadu platné v danom mieste.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
24
HU
Tisztelt Vásárlók
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást.
Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak,
hogy az olajsütő használata során a baleseteket megelőzze
és/vagy a készülék megsérülését elhárítsa. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy az olajsütő későbbi használata
során is rendelkezésre álljon.
●
●
Készülék jellemzése
Az új többfunkciós forrólevegős sütő lehetővé teszi a kedvenc ételek és nassolnivalók még egészségesebb módon
történő elkészítését. A forrólevegős sütőben forró levegő
és nagysebességű forró levegő keringtetés (a forró levegő
gyors keringtetése) valamint grillezés teszi lehetővé a sokféle ízletes ételek egészséges, gyors és egyszerű módon
történő elkészítését. Az ételek egyszerre minden oldalról
felmelegítésre kerülnek, s az összetevők többségénél nincs
szükség olaj hozzáadására.
●
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
Az olajsütő üzembehelyezése előtt ismerkedjen meg
a használati utasításban leírtakkal.
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása
sérüléshez vezethet
● Az áramütés elkerülése végett gondoskodjon arról, hogy a készülékbe
ne kerüljön víz illetve egyéb folyadék.
● A sütnivaló ételeket mindig tegye
kosárba, ezáltal védve őket a fűtőelemmel való érintkezés elől.
● A készülék működése közben nem
szabad elzárni a levegő bevezető és
levegő kivezető nyílásokat.
● Nem szabad a tálba olajat önteni,
mert ez gyulladásveszélyt okozhat.
● Működés közben nem szabad hozzáérni a készülék belsejéhez.
● A készüléket nem szabad gyúlékony
anyagokra helyezni, mint. pl. az
●
●
●
●
●
abrosz, illetve ilyen típusú anyagok
közelében.
A készüléket nem szabad közvetlenül
a falhoz illetve más készülékek mellé
állítani. Legalább 10 cm szabad teret
kell hagyni a készülék mögött, oldalt
és a készülék felett. Tilos a készülékre bármilyen tárgyat is helyezni.
Sütés közben forró gőz árad ki a légelvezető nyílásokon keresztül. Be kell
tartani a kezek és az arc biztonságos
távolságát a gőztől valamint a légelvezető nyílásoktól. A kosár készülékből történő kivételénél óvatosnak kell
lenni a forró gőz és levegő miatt.
Ha a készülékből sötét színű füstöt
lát áramlani, azonnal áramtalanítsa
a készüléket. Mielőtt kivenné a tálat
a készülékből, várja meg, míg a füstáramlás meg nem szűnik.
A készüléket mindig lapos, egyenletes felületre helyezze.
Ne húzza ki a dugót a vezetéknél
fogva a konnektorból.
A készüléket ne indítsa be, ha:
● a hálózati csatlakozó kábel vagy
dugó sérült,
● az olajsütő bármilyen módon
megsérült,
● az olajsütő nem a megfelelő üzemelési pozícióban van.
Ha a tápkábel megsérült, a cserével
bízza meg a készülék gyártóját vagy
egy szakembert a veszély elkerülése
céljából.
A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
25
● Az olajsütő kizárólag élelmiszer
sütésére alkalmas.
● A készüléket ne tegye olyan helyre
vagy annak közelébe, ahol erős hőhatásnak lehet kitéve (fűtőlap stb. mellé).
● Ne feledje el, hogy a forrólevegős
sütő némely eleme igen magas
hőmérsékletre forrósodik fel a működés ideje alatt. Emiatt kerülni kell
a megérintésüket. A készülék kezeléséhez használja a gombokat és
a fogantyúkat.
● Figyelem, forró felületek
.
● A fűtőelemeket vagy a fűtőelemeket
tartalmazó részeket, azaz az olajsütő burkolatát nem szabad vízbe
vagy más folyadékba meríteni.
● A 8 évnél fiatalabb gyerekek nem
használhatják ezt a készüléket.
A 8 évnél idősebb gyerekek ezt
a készüléket csak egy felnőtt folyamatos felügyelete mellett használhatják. A jelen készüléket csökkent
fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességű, illetve hiányos tapasztalattal és megfelelő tudással rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak,
vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az
ebből eredő veszélyeket. A készüléket a hálózati vezetékkel együtt
tartsa a 8 évnél fiatalabb gyerekek
számára el nem érhető helyen.
Gyerekek nem végezhetnek tisztítási illetve karbantartási munkákat
a készüléken.
● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
● A készülék csakis zárt helyiségek26
ben, szobahőmérsékleten történő
használatra alkalmas, maximálisan
2000 méteres tengerszint feletti
magasságban.
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása
vagyontárgy sérülésével járhat
●
●
●
Az olajsütőt mindig földelt (kizárólag váltóáramú) hálózati konnektorhoz csatlakoztassa, amelynek feszültsége megegyezik a készülék névleges adattáblázatában megadott adattal.
Az üzembehelyezése előtt ellenőrizze, hogy a névleges adattáblázaton megadott feszültség értéke megfelel-e a hálózati feszültségnek.
A készülék nem használható külső időzítő kapcsolókkal illetve külső távirányító rendszer segítségével.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és
a használatára vonatkozó
információk
●
Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való
alkalmazásra készült.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblázata
tartalmazza.
A tartály űrtartalma: 4 l.
A készülék szerkezeti felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Kosár
A kosár kioldógombjának fedele
A kosár kioldógomba
A kosár fogantyúja
Tál
Levegő kivezető nyílás
Csatlakozókábel
Időszabályozó csavarógomb (0-60 perc) / hálózati kapcsoló csavarógomb
Hőmérsékletszabályozó csavarógomb (80-200°C)
Levegő bevezető nyílás
Bekapcsolás jelző
Melegedés jelző
Reset gomb
Sütőforma
6 Illessze a kosarat (1) a tálba (5).
Első használat előtt
1 Távolítsa el a készülékről az összes matricát, címkét és
fóliát.
2 Tolja előre a fedelet (2) és vegye ki a tálat (5) a készülékből.
3 Vegye ki a sütőformát (14) a tálból (5).
4 Nyomja meg a kosár kioldógombját (3) és vegye ki a kosarat (1) a tálból (5).
5 Alaposan mossa meg a kosarat (1), a tálat (5) és a sütőformát (14) mosogatószeres forró vízben. Használjon puha,
nem karcoló hatású szivacsot.
Állítsa be a kosár kioldógombjának fedelét (2)
olyan pozícióba, hogy eltakarja a kioldógombot
(3). Ezzel megelőzi a kioldógomb (3) véletlenszerű kioldását és a kosárnak (1) a tálról való
lekapcsolását.
7 Illessze a tálat (5) a forrólevegős sütőbe.
Nem megengedett a tál (5) használata, ha nincs
benne a kosár (1).
A tálat (5) megfelelő módon kell betenni
a készülékbe. Ha a tál (5) nem lesz megfelelő módon behelyezve a készülékbe, akkor
a készülék nem kapcsol majd be.
A sütőkosarat (1), tálat (5) és a sütőformát (14)
mosogatógépben is meg lehet tisztítani.
6 Törölje szárazra a készüléket belül és kívül is.
A készülék használata
B
A forrólevegős sütőben sokféle ételt le lehet készíteni.
Az ételek elkészítéséhez használja a táblázatban található
adatokat – lásd a Sütési paraméterek beállítása pontot.
Forró levegővel történő sütés
8 Állítsa be a megfelelő hőmérsékletet a hőmérsékletszabályozó csavarógomb (9) segítségével.
9 Hogy be tudja kapcsolni a készüléket, a csavarógomb
(8) segítségével állítsa be az étel elkészítéséhez szükséges
időt.
Hogy pontosan meg tudja határozni az étel
elkészítéséhez szükséges hőmérsékletet és
időt, kövesse a Sütési paraméterek beállítása
pontban foglalt útmutatásokat.
1 Állítsa a forrólevegős sütőt egy stabil, sík és egyenes
felületre.
Nem szabad a készüléket egy olyan felültre állítani fel, mely nem ellenálló a magas hőmérséklet hatására.
Ne tegyen bármely tárgyat is a készülék tetejére.
Ne tegyen semmit a levegő bevezető (10) és kivezető (6) nyílások közelébe, melyek a készülék
hátsó részén találhatók, ugyanis ez megzavarja
a légáramlást és befolyásolja a főzés eredményét.
2 Csatlakoztassa a csatlakozókábelt (7) a hálózatra.
3 Tolja előre a fedelet (2) és vegye ki a tálat (5) a készülékből.
A kosár kioldógombjának fedele (2) azt a célt
szolgálja, hogy megakadályozza a kioldógomb
(3) véletlenszerű megnyomását és a kosár (1)
elválasztását a táltól (5). Ha a tál a készülékből
való kivételét követően nem tervezi a kosár (1)
kivételét, állítsa a fedelet (2) olyan pozícióba,
mely eltakarja a kioldógombot (3).
4 Nyomja meg a kosár kioldógombját (3) és vegye ki
a kosarat (1) a tálból (5).
5 Tegye az ételt a kosárba (1).
Soha nem szabad teljes egészében megtölteni
a kosarat (1) illetve többet tenni bele mint ami
meg van engedve (lásd a Sütési paraméterek
beállítása pontot) ugyanis ez befolyással bír
a sütési folyamat végeredményére.
●
●
Világít majd a bekapcsolás jelző (11) valamint a melegedés jelző (12).
Az időzítő elkezdi visszaszámolni az étel elkészítéséig
maradt időt.
A forró levegővel történő sütésnél időközönként felgyullad és kialszik a melegedés jelző
(12). Ez azt jelzi, hogy a fűtőelem időnként
be- és kikapcsol a beállított hőmérsékleti szint
megtartása érdekében.
Lehetőség van a készülék előmelegítésére
anélkül, hogy élelmiszert helyezne a belsejébe.
Ilyen esetben az időszabályzó csavarógombot
(8) állítsa a kb. 5 perces értékre, majd pedig
várja meg, míg a forrólevegős sütő felmelegszik. Majd pedig meg kell tölteni a kosarat (1)
s a csavarógomb (8) segítségével be kell állítani a megfelelő működési időt.
Nem szabad hozzáérni a tálhoz (5) az ételek
elkészítése közben s az ételek elkészítését
követően még egy ideig, ugyanis a tál igen
magas hőmérsékletre hevül fel. A tálat (5)
csakis a fogantyúnál fogva szabad megérinteni.
Az ételből származó zsírfelesleg a tál (5) alján
gyűlik össze.
10 Némely ételeket fel kell rázni az elkészítésük félidejében
– lásd a Sütési paraméterek beállítása pontot.
27
●
Hogy fel tudja rázni az ételt, nyomja előre a csavarógomb
fedelét (2) és húzza ki a tálat (5) a fogantyú segítségével (4) a készülékből. Majd pedig állítsa be a fedelet (2)
olyan pozícióba, mely eltakarja a kosár kioldógombját (3)
megakadályozva ezzel a gomb véletlenszerű kioldását.
Rázza meg a tálat (5).
A rázás közben nem szabad megnyomni
a kosárkioldó gombot (3).
Hogy csökkentse a súlyt, vegye ki a kosarat (1)
a tálból (5) s rázza csak magát a kosarat. E célból ki kell venni a tálat (5) a készülékből, egy
magas hőmérsékletre ellenálló felületre kell
tenni, s meg kell nyomni a kosárkioldó gombot (3).
11 Tegye vissza a tálat (5) a forrólevegős sütőbe s folytassa
a sütést.
Ha az időzítő az étel elkészítéséhez szükséges
idő felére van beállítva, abban a pillanatban,
amikor fel kell rázni az étel, egy hangjelzés fog
majd megszólalni. Ez azt jelenti, hogy szükség
van az időszabályozó csavarógomb (8) segítségével beállítani az étel elkészítésének befejezéséhez szükséges időt.
Ha a sütési idő az étel elkészítéséhez szükséges idő egész tartamára van beállítva, akkor
a hangjelzés közvetlenül az étel elkészítése
előtt hallatszik majd. Bármely pillanatban lehetőség van a tál (5) kihúzására, a sütés mértékének ellenőrzése céljából, egy ilyen szituációban
automatikusan le lesz kapcsolva az áramellátás, mely vissza lesz kapcsolva amint a tál viszsza lesz helyezve a készülékbe.
12 A hangjelzés azt jelzi, hogy letelt az étel elkészítéséhez
szükséges idő. Húzza ki a tálat (5) a készülékből s helyezze
egy, a magas hőmérsékletre ellenálló felületre. Ellenőrizze,
hogy az étel kész van-e.
Ezt a készüléket manuálisan is ki lehet kapcsolni. E célból állítsa a hőmérsékletszabályozó
csavarógombot (9) az OFF pozícióba illetve
húzza ki a tálat (5) a készülékből.
Ha az étel még nincs kész, helyezze vissza
a tálat (5) a készülékbe s a csavarógomb (8)
segítségével állítson be néhány plusz percet.
13 Hogy ki tudja venni az étel kisméretű összetevőit
(pl. hasábburgonya), nyomja meg a kosárkioldó gombot (3)
és húzza ki a kosarat (1) a tálból (5).
Nem szabad a kosarat a rákapcsolt tállal együtt
forgatni, ugyanis a tál alján felgyülemlett zsírfelesleg kiömlik az ételre.
28
Az összetevők forró levegővel történő sütését
követően a tál és az étel forrók. Az étel típusától függően a tálból gőz párologhat.
A készülékben elkészített ételek általában
aranysárga, nem sötét illetve barna színűek.
El kell távolítani az odaégett ételmaradékokat.
14 Öntse az összetevőket egy tálba illetve tányérra.
A nagyméretű illetve törékeny összetevők
kosárból való kivételéhez használjon fogót.
●
Az étel egy részének elkészítését követően a forrólevegős sütő azonnal kész van az étel többi részének sütéséhez.
15 A sütés befejeztével bizonyosodjon meg arról, hogy az
időszabályzó csavarógomb (8) és a hőmérsékletszabályzó
csavarógomb (9) az OFF állásban találhatók.
16 Húzza ki a csatlakozó kábel dugóját (7) a konnektorból.
További funkciók
Túlmelegedés elleni védelem
A készülék fel van szerelve a túlmelegedés elleni védelmi
rendszerrel. Ha a belső rendszer észleli, hogy az alapértelmezett belső hőmérséklet túl lett lépve, automatikusan
bekapcsol a túlmelegedés elleni védelmi rendszer s a készülék kikapcsol.
1 Ilyen esetben húzza ki a csatlakozó kábel dugóját (7)
a konnektorból.
2 Hogy ismét be tudja kapcsolni a készüléket, nyomja meg
a reset gombot (13) mely a készülék alján található.
A készüléket csakis a készülék teljes lehűlését
követően lehet újra beindítani.
A reset céljából használjon egy éles végű eszközt.
Automatikus kikapcsolás
A készülék fel van szerelve egy időzítővel. Amikor letelik az
étel elkészítéséhez beállított program, egy hangjelzés lesz
hallható s a készülék automatikusan kikapcsol.
1 A készülék manuális kikapcsolása céljából csavarja el
a hőmérsékletszabályzó csavarógombot (9) balra, az OFF
pozícióba.
Ha a főzés közben a tál (5) ki lesz húzva
a készülékből, a készülék automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben az időzítő továbbra is folytatja a visszaszámlálást.
A sütési paraméterek beállítása
Az alábbi táblázatban mutatjuk be az egyes ételek elkészítéséhez szükséges idő és hőmérséklet beállítások példáit.
Ha a csomagolásan található utasítás különbözik a táblázatban leírttól, mindig a csomagoláson megadott utasításokat
kövesse.
Nem szabad elfeledkeznie arról, hogy ezek az
utasítások csak tájékoztató jellegűek. Ha az
ételek különböznek az eredetet, nagyságot
illetve márkát illetően, nem tudjuk garantálni,
hogy ezek az adott étel számára a legkedvezőbb beállítások.
●
●
●
A gyorsan és könnyen elkészíthető töltött finomságok
elkészítéséhez használjon félkész tésztát. A félkész
tészta rövidebb elkészítési időt kíván mint a házi készítésű tészta.
A sütemények, quiche-k illetve ha a felhasználó más porhanyós vagy töltött ételt szeretne elkészíteni, akkor ezeket a kosárba egy sütőformában illetve tűzálló edényben
kell behelyezni.
A forrólevegős sütőt ételek felmelegítésére is lehet
használni. Az ételek felmelegítésének céljából állítsa
a hőmérsékletet 150°C-ra s az időt állítsa 10 percre.
Az ételek elkészítésére vonatkozó tanácsok
● Az étel kisebb méretű elemei általában rövidebb sütési
időt igényelnek.
● A nagyobb mennyiségű étel általában hosszabb elkészítési időt igényel, míg a kisebb mennyiségű étel általában
rövidebb elkészítési időt igényel.
● Az elkészítési idő felénél történő étel felrázás optimalizálja a végeredményt s segít megelőzni az étel egyenetlen módon történő sütését.
● A friss burgonya ropogósra való sütésének érdekében
adjon hozzájuk egy kis étolajat.
● A ropogós hasábburgonya elkészítéséhez szükséges
optimális mennyiség 500 gramm.
● Azt a nassolnivalót, ami hagyományos sütőben elkészíthető, el lehet készíteni a forrólevegős sütőben is.
Sütési paraméterek táblázata
Hőmérséklet
160°C
180°C
Étel típusa
Mennyiség
(min.- max.)
(g)
Idő
(perc)
Édes nassolnivalók
400 g
15-20 perc
Aprósütemények
300 g
20-25 perc
Zöldségek
100-400 g
20 perc
Quiche
400 g
20-22 perc
Fagyasztott sajtos melegszendvics
100-400 g
8-10 perc
Csirkemell
100-500 g
10-15 perc
Csirkecomb
100-500 g
30-35 perc
Hamburger
100-500 g
7-14 perc
Sertésszelet
100-500 g
15-20 perc
Steak
100-500 g
8-12 perc
Rosti
250 g
15-18 perc
Sütemény
300-600 g
40-50 perc
Étel rázása
Kiegészítő
adatok
29
Hőmérséklet
Étel típusa
Mennyiség
(min.- max.)
(g)
Idő
(perc)
Kerek zsemle
300 g
15-18 perc
Étel rázása
Fagyasztott halrudak
100-400 g
10-15 perc
Panírozott csirkedarabok (nuggets)
100-500 g
10-15 perc
Lazac
100-400 g
10-15 perc
Burgonyás melegszendvics
500 g
15-18 perc
Házi készítésű hasábburgonya (8x8mm)
300-800 g
20 perc /
(hőmérséklet 160°C)
15 perc /
(hőmérséklet 200°C)
Vastag fagyasztott hasábburgonya
300-700 g
11-20 perc
Vékony fagyasztott hasábburgonya
300-700 g
9-16 perc
200°C
Kiegészítő
adatok
Adjon
hozzá 1/2
leveskanál
sót
Ha a sütnivalók elkészítése megkezdésének pillanatában a forrólevegős sütő még hideg, a megadott időtartamhoz
3 percet kell hozzáadni, ugyanis ennyi idő szükséges a forrólevegős sütő felmelegedéséhez.
Tisztítás
A készüléket minden használatot követően meg kell tisztítani.
3 A tálat (5), kosarat (1) és sütőformát (14) mosogassa el
mosogatószeres vízben egy puha szivaccsal. A szennyeződések eltávolítása céljából használhat zsírtalanító szert.
A tálat (5), kosarat (1) és sütőformát (14) mosogatógépben is el lehet mosogatni.
A tál (5), kosár (1) és sütőforma (14) mosogatásához ne használjon acélgyapotot vagy súroló
hatású tisztítószert, mert ez károsíthatja a tapadásmentes bevonatot.
Ha a szennyeződések kosárhoz illetve a tál aljához ragadtak, akkor töltse meg a tálat mosogatószeres forró vízzel. Majd pedig tegye a kosarat
a tálba s mind a tálat mind pedig a kosarat hagyni
kell 10 percig míg a szennyeződések feloldódnak.
1 Húzza ki a csatlakozó kábel dugóját (7) a konnektorból
s hagyja a készüléket lehűlni.
A forrólevegős sütő lehűlésének gyorsítása
érdekében vegye ki belőle a tálat.
2 A külső felületeket egy nedves kendő segítségével kell
megtisztítani.
4 A készülék belsejét forró vízzel és puha szivaccsal kell
tisztítani.
5 A fűtőelemet egy finom kefével kell megtisztítani, hogy
az ételmaradékok eltávolításra kerüljenek.
Problémamegoldás
Ha a forrólevegős sütő nem megfelelően működik illetve a sütés minősége nem kielégítő, ellenőrizze az alábbi táblázatot.
Ebben találhatók a leggyakrabban fellépő problémák, a lehetséges okaik és az esetleges megoldások.
Probléma
A forrólevegős sütő
nem működik.
30
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék nincs áramhoz csatlakoztatva.
A csatlakozó kábel dugóját illessze a konnektorba.
Nem lett beállítva az étel elkészítésének
ideje az időszabályozó csavarógomb
segítségével.
Az időszabályozó csavarógomb segítségével állítsa
be az étel elkészítéséhez szükséges időszakaszt.
A tál nem lett megfelelően behelyezve
a készülékbe.
A tálat illessze helyes módon a készülékbe.
A túlmelegedés elleni védelem aktiválódott.
Egy éles hegyű eszközzel nyomja meg a készülék
alján található RESET gombot.
Probléma
A forrólevegős
sütőben sütött
hasábburgonyák nem
lettek elégségesen
megsütve.
Lehetséges ok
Megoldás
A kosárban túl nagy mennyiségű étel
található.
Tegyen a kosárba kisebb mennyiségű ételt. A kisebb
adagok egyenletesebben sülnek meg.
A beállított hőmérséklet túl alacsony.
Állítsa be a szükséges hőmérsékletet
a hőmérsékletszabályzó csavarógomb segítségével
(lásd a Sütési paraméterek beállítása pontot).
Az elkészítési idő túl rövid.
Állítsa be a szükséges időtartamot az időszabályzó
csavarógomb segítségével (lásd a Sütési paraméterek beállítása pontot).
Az ételek egyenetlenül
Némely ételtípust fel kell rázni az elkészísülnek meg a forróletés félidejében.
vegős sütőben.
A forrólevegős sütőben sült nassolnivaló
nem ropogós.
Nem lehet helyes
módon beilleszteni
a tálat az edénybe.
A készülékből fehér
színű füst száll.
A friss hasábburgonya
egyenetlenül sült
meg a forrólevegős
sütőben.
Az étel felrázása céljából húzza ki a tálat a készülékből s rázza fel (lásd a Sütési paraméterek
beállítása pontot).
Olyan nassolnivalót használt, mely a
hagyományos zsírban történő sütést
követel meg.
Használjon olyan nassolnivalókat, melyek forrólevegős sütőbe valók, illetve óvatosan vigyen fel a nassolnivalókra egy kevés étolajat, hogy ropogósabbak
legyenek.
A kosárban túl nagy mennyiségű étel
található.
Ne haladja meg az összetevők mennyiségének
maximális felső határát, melyek a Sütési paraméterek beállítása pontban lettek felsorolva.
A kosár nem megfelelően lett behelyezve
a tálba.
Illessze a kosarat helyes módon a tálba – egy
kattanást hall majd.
Zsíros ételek sülnek.
Zsíros ételek sütésénél nagymennyiségű zsír kerül
a tálba, melyből fehér színű füst keletkezik. Ilyen
esetben a tál még jobban felhevülhet, mint általában.
Ennek nincsen ráhatása a készülékre illetve a sütés
végeredményére.
A tálban ott találhatóak az előző sütésből
származó zsírmaradékok.
A fehér füstöt a tálban található melegedő zsír
okozza. Ellenőrizze, hogy a tál megfelelően van-e
megtisztítva minden egyes használatot követően.
Nem megfelelő fajtájú burgonya lett
felhasználva.
Használjon friss burgonyát s bizonyosodjon meg
arról, hogy kemények maradnak-e a sütés közben.
A burgonyahasábok nem lettek megfelelően kiöblítve a sütés előtt.
Öblítse ki a burgonyahasábokat hogy el tudja távolítani a hasábburgonya belső részéből a burgonyakeményítőt.
A friss hasábburgonya
A hasábburgonya ropogóssága a hasábnem ropogós a forróleburgonyában található víz- és olajmennyivegős sütőből történő
ségtől függ.
kivételt követően.
Az étolaj hozzáadása előtt szárítsa meg a burgonyahasábokat.
Vágja kisebb darabokra a burgonyahasábokat, hogy
ropogósabb hasábburgonyát nyerjen.
Adjon hozzá egy kicsivel több étolajat, hogy ropogósabb legyen.
Környezetbarát hulladékkezelés
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és
elektronikus használt készülékekrõl szóló
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE) európai irányelveknek megfelelően
van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon
szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
Az Gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
31
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa, pentru ca, în timpul folosirii friteuzei, să eliminaţi
riscul de accidente şi / sau să evitaţi defectarea aparatului.
Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea
consulta şi mai târziu, în timpul utilizării friteuzei.
Trăsăturile dispozitivului
Noua friteuză multifuncţională permite pregătirea mai sănătoasă a mâncărurilor şi aperitivelor preferate. Friteuza utilizează aerul cald şi circulaţia aerului cald la o viteză ridicată
(flux rapid de aer cald) şi un grătar pentru pregătirea unei
mai mari varietăţi de feluri de mâncare gustoase într-un mod
sănătos, rapid şi uşor. Felurile de mâncare sunt încălzite
simultan din toate părţile şi în cazul mari majorităţi a ingredientelor nu este nevoie să adăugaţi ulei.
Indicaţii privind siguranţa şi utilizarea
adecvată
●
●
●
Înainte de a începe utilizarea friteuzei, parcurgeţi în
întregime conţinutul acestor instrucţiuni de util
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
● Pentru a evita şocul electric, dispozitivul trebuie protejat împotriva
pătrunderii apei sau a altor lichide.
● Întotdeauna produsele alimentare
care urmează să fie prăjite trebuie
introduse în coş, pentru a le proteja de
contactul cu elementele de încălzire.
● În timpul funcţionării dispozitivului
nu acoperiţi orificiul de admisie şi de
evacuare a aerului.
● Nu turnaţi ulei în bol, deoarece acest
lucru poate provoca incendiu.
● Niciodată nu atingeţi interiorul dispozitivului în timpul funcţionării.
● Nu aşezaţi dispozitivul pe materiale
32
●
●
●
●
inflamabile, aşa cum ar fi faţa de
masă sau perdeaua sau în apropierea unor astfel de materiale.
Nu aşezaţi dispozitivul aproape de
perete sau în apropierea altor dispozitive. Trebuie să lăsaţi cel puţin
10 cm de spaţiu deschis în partea
din spate, părţile laterale şi deasupra
dispozitivului. Nu aşezaţi nici un fel
de obiecte pe dispozitiv.
În timpul prăjirii cu aer cald aburii
fierbinţi ies prin orificiile de evacuare
a aerului. Trebuie să păstraţi o distanţă
sigură între mâini şi faţă, faţă de aburi
şi orificiul de evacuare a aerului. În
timpul scoaterii coşului din dispozitiv
trebuie, de asemenea, să fiţi atenţi în
ceea ce priveşte aburi şi aerul fierbinte.
Dacă observaţi că din dispozitiv iese
fum închis la culoare, trebuie să
deconectaţi imediat dispozitivul de la
sursa de alimentare cu curent electric. Înainte de scoaterea bolului din
dispozitiv trebuie să aşteptaţi până
ce nu va mai ieşi fum din dispozitiv.
Aşezaţi întotdeauna aparatul pe
o suprafaţă plană.
Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de cablul de alimentare.
Nu puneţi în funcţiune friteuza dacă:
● Ştecărul sau cablul de alimentare
prezintă deteriorări,
● Friteuza este, în vreun fel, deteriorată,
● Friteuza nu este aşezată în poziţie
normală de lucru.
Dacă cablul de alimentare al maşinii
se va defecta, va trebui să fie înlocuit
cu un cablu nou la producător sau la
un punct de servis specializat sau de
către personal calificat pentru a evita
situaţii periculoase.
● Repararea aparatului poate fi efectuată numai de către personalul calificat. Reparaţiile efectuate în mod
necorespunzător pot pune în mod
serios în pericol viaţa utilizatorului. În
cazul în care apar defecţiuni, vă sfătuim să vă adresaţi unui punct specializat de servis.
● Friteuza este destinată numai prăjirii
alimentelor.
● Nu aşezaţi friteuza în apropierea
locurilor unde se află surse de încălzire (plită de încălzire ş.a.).
● Ţineţi minte că, unele elemente ale
friteuzei se încălzesc în timpul funcţionării până la temperaturi foarte
ridicate. Din acest motiv, evitaţi atingerea acestora. Pentru deservirea
dispozitivului trebuie să folosiţi taste
şi mânere.
● Atenţie, suprafaţă fierbinte
.
● Nu scufundaţi în apă elementele
care se înfierbântă sau părţile care
conţin elemente care se înfierbântă,
din structura friteuzei.
● Copiii care nu au depăşit vârsta de
8 ani nu pot folosi acest dispozitiv.
Copiii peste 8 ani pot utiliza acest
dispozitiv sub supravegherea constantă a unei persoane adulte. Dispozitivul poate fi folosit de persoane
cu capacitate fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau cu lipsa de
experienta, in cazul când au fost
instruiti sau supervizati in ceea ce
priveste folosirea aparatului intr-un
mod sigur si au înţeles riscurile de
accidentare implicate. Dispozitivul şi cablul de alimentare trebuie
depozitate în locuri care nu se află
la îndemâna copiilor sub vârsta de
8 ani. Copiii nu pot curăţa şi nici nu
pot efectua lucrări de întreţinere a dispozititvului.
● Trebuie să supravegheaţi copiii, să
nu se joace cu aparatul.
● Folosiţi aparatul numai în spaţii interioare, la temperatura camerei şi la
o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●
●
●
Friteuza trebuie să fie conectată numai la reţeaua
electrică (doar la curent alternativ) dotată cu contact
de protecţie şi la tensiunea corespunzătoare datelor
înscrise pe eticheta cu specificaţii tehnice a aparatului.
Înainte de a începe utilizarea friteuzei, verificaţi dacă
tensiunea înscrisă pe eticheta cu specificaţii tehnice
corespunde celei din reţeaua electrică.
Echipamentul nu este destinat pentru a funcţiona cu
folosirea comutatoarelor de timp externe sau cu sistem
separat de reglare de la distanţă.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi
indicaţii referitoare la utilizarea
acestuia
●
Acest aparat este rezervat în exclusivitate uzului
menajer şi domeniului casnic.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta pentru specificaţii
tehnice a produsului.
Capacitatea vasului: 4 l.
Structura aparatului
1
2
3
4
5
6
7
A
Coş
Elementul protector al tastei de eliberare a coşului
Tasta de eliberare a coşului
Mâner coş
Bol
Orificiu de evacuare a aerului
Cablu de alimentare
33
8 Buton de reglare a timpului (0-60 min.) / buton de pornire
a alimentării
9 Buton de reglare a temperaturii (80-200°C)
10 Orificiu de admisie a aerului
11 Indicator de alimentare
12 Indicator de încălzire
13 Tastă de resetare
14 Forma de coacere
Înainte de prima folosire
1 Daţi la o parte de pe dispozitiv toate auto-colantele, etichetele şi foliile transparente.
2 Glisaţi spre exterior elementul protector (2) şi scoateţi
bolul (5) din dispozitiv.
3 Scoateţi forma de coacere (14) din bol (5).
4 Apăsaţi pe tasta de eliberare a coşului (3) şi scoateţi
coşul (1) din bol (5).
5 Spălaţi bine coşul (1), bolul (5) şi forma (14) în apă fierbinte cu adaos de detergent pentru spălat vase. Folosiţi un
burete delicat care nu va provoca zgârieturi.
Coşul pentru prăjit (1), bolul (5) şi forma (14)
pot fi spălate în maşina de spălat vase.
Elementul protector al tastei de eliberare
a coşului (2) este destinat pentru protejarea
împotriva apăsării nedorite a tastei (3) şi deconectarea coşului (1) de bol (5). În cazul în care
după scoaterea bolului din dispozitiv nu planifici scoaterea coşului din aceasta (1), setaţi
elementul protector (2) într-o poziţie care va
acoperi tasta (3).
4 Apăsaţi pe tasta de eliberare a coşului (3) şi scoateţi
coşul (1) din bol (5).
5 Introduceţi alimentele în coş (1).
Niciodată nu umpleţi complet coş (1) sau încărcaţi mai mult decât este permis (vezi punctul
Setarea parametrilor de prăjire), deoarece acest
lucru ar putea afecta calitatea finală a procesului de prăjire.
6 Montaţi coşul (1) în bol (5).
Setaţi elementul protector al tastei de eliberare
a coşului (2) astfel încât acesta să acopere
tasta (3). Acest lucru va proteja de atingerea
nedorită a tastei (3) şi deconectarea coşului (1)
de la bol.
7 Introduceţi bolul (5) în friteuză.
6 Ştergeţi dispozitivul în interior şi în exterior cu o cârpă
uscată.
Utilizarea dispozitivului
Este interzisă utilizarea bolului (5) fără coş (1).
B
Bolul (5) trebuie introdus corect în dispozitiv. În
cazul în care bolul (5) nu va fi montat corespunzător în friteuză, dispozitivul nu va putea fi pus
în funcţiune.
În friteuză puteţi pregăti o mulţime de feluri de mâncare.
Pentru a prepara mâncarea, utilizaţi datele cuprinse în tabel
- vezi punctul Setările parametrilor de prăjire.
Prăjire cu utilizarea aerului fierbinte
1 Setaţi friteuza orizontal pe o suprafaţă stabilă, orizontală
şi egală.
Nu aşezaţi dispozitivul pe o suprafaţă, care nu
este rezistentă la temperaturi ridicate.
Nu aşezaţi obiecte pe partea de sus a dispozitivului.
Nu puneţi nimic lângă gurile de admisie (10) şi
de evacuare (6) a aerului din partea din spate
a dispozitivului, deoarece acest lucru perturbă
fluxul de aer şi are influenţă asupra pregătirii
mâncărurilor.
2 Conectaţi ştecherul cablului de alimentare (7) la reţeaua
de alimentare cu curent electric.
3 Glisaţi spre exterior elementul protector (2) şi scoateţi
bolul (5) din dispozitiv.
34
8 Selectaţi temperatura corespunzătoare cu ajutorul butonului pentru reglarea temperaturii (9).
9 Pentru a porni dispozitivul setaţi cu ajutorul butonului (8)
timpul necesar pentru pregătirea felului de mâncare.
Pentru a determina cu exactitate temperatura şi
timpul de preparare, urmaţi instrucţiunile conţinute în punctul Setarea parametrilor de prăjire.
●
●
Se va aprinde indicatorul de alimentare (11) şi indicatorul
de încălzire (12).
Programatorul va începe să socotească timpul de pregătire a felurilor de mâncare.
În timpul prăjirii cu aer fierbinte din când în
când se va aprinde şi se va stinge indicatorul
de încălzire (12). Acesta indică pornirea şi oprirea elementului de încălzire pentru menţinerea
temperaturii setate.
Posibilă este încălzirea preliminară a dispozitivului fără introducerea în acesta a oricăror
alimente. În acest caz trebuie setat butonul
de reglare a timpului (8) pentru valoarea de
5 minute, şi apoi aşteptaţi până ce friteuza
se va încălzi corespunzător. Apoi trebuie să
umpleţi coşul (1) şi cu ajutorul butonului (8)
setaţi timpul corespunzător de funcţionare.
Nu este permisă atingerea bolului (5) în timpul
pregătirii felului de mâncare şi un timp după
pregătirea acestuia, deoarece aceasta se încălzeşte până la o temperatură foarte ridicată.
Bolul (5) poate fi ţinut numai de mâner.
Surplusul de grăsime din felul de mâncare este
adunat pe fundul bolului (5).
(5) din dispozitiv şi amplasaţi bolul pe o suprafaţă care este
rezistentă la temperaturi ridicate. Verificaţi dacă felul de
mâncare este gata pregătit.
Puteţi, de asemenea, opri manual dispozitivul.
În acest scop trebuie să rotiţi butonul de reglare
a temperaturii (9) în poziţia OFF sau să scoateţi
bolul (5) din dispozitiv.
În cazul în care felul de mâncare nu este gata,
trebuie să introduceţi din nou bolul (5) în dispozitiv şi să setaţi cu ajutorul butonului (8) valoarea egală cu câteva minute suplimentare.
13 Pentru a scoate ingredientele mici ale felului de mâncare
(de ex. cartofi prăjiţi), trebuie să apăsaţi pe tasta de eliberare
a coşului (3) şi să scoateţi coşul (1) din bol (5).
Nu trebuie să rotiţi coşul cu bolul conectat la
aceasta, deoarece surplusul de grăsime, care
este strâns pe fundul bolului, se va scurge pe
mâncare.
10 Unele mâncăruri necesită să fie agitate la jumătatea timpului de pregătire a acestora - vezi punctul Setarea parametrilor de prăjire.
● Pentru a agita felul de mâncare glisaţi în faţă elementul
protector al tastei (2) şi scoateţi bolul (5) din dispozitiv cu
ajutorul mânerului (4). Apoi setaţi elementul protector (2)
într-o poziţie care va acoperi tasta de eliberare a coşului
(3) împotriva apăsării accidentale. Agitaţi bolul (5).
După coacerea ingredientelor cu aer fierbinte
bolul şi felul de mâncare sunt fierbinţi. În funcţie
de tipul felului de mâncare din bol pot ieşi aburi.
Mâncărurile pregătite în dispozitiv trebuie să aibă
culoare galben-aurie, nu culoare închisă sau maro.
Trebuie îndepărtate resturile de mâncare arsă.
În timpul agitării nu apăsaţi pe tasta de eliberare a coşului (3).
Pentru a micşora greutatea, puteţi scoate coşul
(1) din bol (5) şi puteţi agita numai coşul. În
acest scop trebuie să scoateţi coşul (5) din dispozitiv, să îl amplasaţi pe o suprafaţă rezistentă
la temperaturi înalte şi să apăsaţi pe tasta de
eliberare a coşului (3).
11 Introduceţi la loc bolul (5) în friteuză şi continuaţi prăjirea.
Dacă temporizatorul este setat la o valoare
egală cu jumătate din timpul necesar pentru
a pregăti felul de mâncare, în momentul în care
trebuie agitat felul de mâncare veţi auzi un
semnal sonor. Aceasta înseamnă că, trebuie să
setaţi din nou cu ajutorul butonului de reglare
a timpului (8) valoarea timpului indispensabil
pentru finalizarea pregătirii felului de mâncare.
În cazul în care timpul de prăjire este setat la timpul plin de pregătire a felului de mâncare, atunci
nu veţi auzi semnalul sonor înainte de finalizarea
procesului de pregătire a felului de mâncare. Puteţi
scoate bolul (5) în orice moment, pentru a verifica
gradul de prăjire a felului de mâncare, în această
situaţie va fi oprită automat alimentarea, care va fi
repornită după introducerea bolului în dispozitiv.
12 Cţnd veţi auzi semnalul sonor înseamnă că a luat sfârşit timpul de pregătire a felului de mâncare. Scoateţi bolul
14 Puneţi ingredientele în bol sau pe farfurie.
Pentru scoaterea ingredientelor mari sau fragile trebuie să folosiţi accesoriul de tip cleşte.
●
După pregătirea unui fel de mâncare friteuza este gata
pentru pregătirea următorului lot de mâncare.
15 După ce prăjirea aluat sfârşit asiguraţi-vă că, butoanele
de reglare a timpului (8) şi de reglare a temperaturii (9) sunt
setate în poziţia OFF.
16 Deconectaţi ştecherul cablului de alimentare (7) de la
priza reţelei de alimentare cu curent electric.
Funcţii suplimentare
Protecţie împotriva supraîncălzirii
Dispozitivul este echipat cu sistem de protecţie împotriva
supraîncălzirii. În cazul în care sistemul intern va detecta
depăşirea temperaturii interioare determinate, va fi activată
automat protecţia împotriva supraîncălzirii şi dispozitivul se
opreşte din funcţionare.
1 În acest caz deconectaţi ştecherul cablului de alimentare
(7) de la sursa de alimentare cu curent electric.
2 Pentru a porni dispozitivul apăsaţi pe tasta de resetare
(13) din partea de jos a dispozitivului.
Dispozitivul poate fi pornit de abia după răcirea
definitivă a acestuia.
35
Pentru resetare trebuie să folosiţi un obiect
ascuţit.
Oprire automată
Dispozitivul este echipat cu un temporizator. Atunci când se
scurge timpul setat de pregătire a felului de mâncare, veţi
auzi un semnal sonor şi dispozitivul se va opri automat.
1 Pentru oprirea manuală a dispozitivului, trebuie să rotiţi
butonul de reglare a temperaturii (9) spre stânga în poziţia OFF.
Dacă bolul (5) va fi scos din dispozitiv în timpul fierberii, dispozitivul se va opri automat. În
acest caz temporizatorul va sincroniza în continuare timpul setat.
Setarea parametrilor de prăjire
În tabelul de mai jos sunt prezentate exemple de momente
de preparare a alimentelor şi a setărilor de temperatură. În
cazul în care instrucţiunile de pe ambalajele produselor alimentare sunt diferite de cele din tabel, urmaţi întotdeauna
instrucţiunile de pe ambalaj.
Trebuie să ţineţi minte că aceste indicaţii au
caracter orientativ. În cazul în care alimentele
diferă din punct de vedere al originii, mărimii
sau brandului, nu putem garanta că aceasta
este cea mai bună setare pentru mâncărurile
utilizatorului.
●
●
●
●
●
●
●
●
O cantitate mai mare de mâncare necesită un timp mai
lung de pregătire, în schimb o cantitate mai mic necesită
un timp mai scurt de preparare.
Agitarea la jumătatea timpului de pregătire a mâncărurilor optimizează rezultatul final şi previne coacerea inegală a felurilor de mâncare.
Pentru a obţine cartofi proaspeţi crocanţi trebuie să adăugaţi un pic de ulei.
Cantitatea optimală pentru pregătirea cartofilor prăjiţi
crocanţi este de 500 de grame.
Gustările care pot fi pregătite în cuptor, pot fi, de asemenea, pregătite în friteuză.
Pentru pregătirea rapidă şi simplă a delicateselor
umplute trebuie să folosiţi aluatul gata pregătit. Aluatul
gata pregătit necesită un timp mai scurt de pregătire
decât aluatul de casă.
Atunci când doriţi să pregătiţi produse de patiserie, quiche, sau dacă doriţi să pregătiţi feluri de mâncare fragile
sau umplute, amplasaţi în coş forma pentru coacere sau
vasul rezistent la temperaturi ridicate.
Friteuza poate fi, de asemenea, utilizată pentru încălzirea mâncărurilor. Pentru încălzirea mâncărurilor trebuie
să setaţi temperatura la 150°C timp de 10 minute.
Indicaţii pentru pregătirea mâncărurilor.
● Elementele mai mici ale felului de mâncare necesită, de
obicei, un timp mai scurt de preparare decât elementele
mari.
Tabelul parametrilor de prăjire.
Temp.
160°C
180°C
36
Tipul de produse alimentare
Cantitate (min.- max.)
(g)
Timp
(min.)
Gustări dulci
400 g
15-20 min.
Biscuiţi
300 g
20-25 min.
Legume
100-400 g
20 min.
Quiche
400 g
20-22 min.
Baghete congelate cu caşcaval
100-400 g
8-10 min.
Piept de pui
100-500 g
10-15 min.
Copane de pui
100-500 g
30-35 min.
Hamburger
100-500 g
7-14 min.
Cotlet de porc
100-500 g
15-20 min.
Biftec
100-500 g
8-12 min.
Rosti
250 g
15-18 min.
Aluat
300-600 g
40-50 min.
Agitarea felului
Informaţii
de mâncare
suplimentare
Temp.
Tipul de produse alimentare
Cantitate (min.- max.)
(g)
Timp
(min.)
Chifle rotunde
300 g
15-18 min.
Bastoane de peşte congelate
100-400 g
10-15 min.
Bucăţi de pui în pesmet (nugets)
100-500 g
10-15 min.
Somon
100-400 g
10-15 min.
Caserolă de cartofi
500 g
15-18 min.
Cartofi prăjiţi pregătiţi acasă (8x8mm)
300-800 g
20 min /
(temp.160°C)
15 min /
(temp.200°C)
Cartofi prăjiţi groşi congelaţi
300-700 g
11-20 min.
Cartofi prăjiţi subţiri congelaţi
300-700 g
9-16 min.
200°C
Agitarea felului
Informaţii
de mâncare
suplimentare
Adăugaţi 1/2 de
lingură de sare
În cazul în care în momentul pregătirii ingredientelor friteuza este rece, la timpul prevăzut trebuie să adăugaţi
3 minute care sunt necesare pentru încălzirea acesteia.
Curăţare
Spălaţi dispozitivul după fiecare utilizare.
burete delicat. Pentru a îndepărta murdăria, puteţi utiliza un
agent de degresare.
Bolul (5), coşul (1) şi forma (14) pot fi spălate în
maşina de spălat vase.
Pentru spălarea bolului (5), coşului (1) şi a formei (14) nu folosiţi bureţi din sârmă sau detergenţi de curăţare abrazivi deoarece acestea pot
deteriora stratul non-stick.
În cazul în care murdăria s-a lipit de coş sau
fundul bolului, atunci bolul trebuie umplut cu
apă fierbinte cu adaos de detergent pentru
spălat vase. Apoi trebuie să introduceţi coşul în
bol şi trebuie să le lăsaţi să se înmoaie timp de
aproximativ 10 minute.
1 Scoateţi ştecherul cablului de alimentare (7) din priza
reţelei de alimentare şi lăsaţi dispozitivul să se răcească.
Pentru ca friteuza să se răcească mai repede
trebuie scos bolul.
2 Suprafeţele externe ale dispozitivului trebuie curăţate cu
ajutorul unei cârpe umede.
3 Spălaţi bolul (5), coşul (1) şi forma (14) cu apă fierbinte
cu adaos de detergent pentru spălat vase cu ajutorul unui
4 Interiorul dispozitivului trebuie curăţat cu apă fierbinte
şi burete delicat.
5 Elementul de încălzire trebuie curăţat cu o perie delicată
pentru îndepărtarea resturilor de alimente.
Rezolvarea problemelor
În cazul în care friteuza nu funcţionează corespunzător sau calitatea după prăjire nu este satisfăcătoare, verificaţi tabelul de
mai jos. În aceasta sunt prezentate problemele care apar cel mai des cât şi cauzele posibile şi soluţionarea acestora.
Problema
Cauza posibilă
Soluţia
Dispozitivul nu este conectat la reţeaua de Conectaţi ştecherul cablului de alimentare la priza de
alimentare cu curent electric.
alimentare cu curent electric.
Friteuza nu funcţionează.
Nu a fost setat timpul de pregătire a felului
de mâncare cu ajutorul butonului de
reglare a timpului.
Setaţi cu ajutorul butonului de reglare a timpului
valoarea timpului care este necesar pentru pregătirea mâncărurilor.
Bolul nu este introdus corect în dispozitiv.
Montaţi corect bolul în dispozitiv.
este activată protecţia împotriva supraîncălzirii.
cu un obiect ascuţit apăsaţi pe tasta RESET din
partea de jos a dispozitivului.
37
Problema
Mâncărurile pregătite
în friteuză nu sunt
gata.
Cauza posibilă
Soluţia
În coş se află o cantitate prea mare de
produse.
Amplasaţi în coş porţii mai mici. Porţiile mai mici sunt
coapte mai egal.
Temperatura setată este prea mică.
Setaţi cu ajutorul butonului pentru reglarea temperaturii temperatura necesară (vezi punctul Setarea
parametrilor de prăjire).
Timpul de pregătire este prea scurt.
Setaţi cu ajutorul butonului de reglare a timpului valoarea timpului necesar pentru pregătirea felului de mâncare (vezi punctul Setarea parametrilor de prăjire).
Produsele sunt prăjite Unele tipuri de mâncăruri trebuie agitate la
inegal în friteuză.
jumătatea timpului de pregătire.
Pentru a agita mâncarea scoateţi bolul din dispozitiv
şi agitaţi-l (vezi punctul Setarea parametrilor de
prăjire).
Gustările prăjite nu
sunt crocante după
pregătirea în friteuză.
Au fost folosite gustări care sunt destinate
pentru a fi pregătite prin coacere tradiţională în ulei adânc.
Folosiţi gustări destinate pentru coacere în cuptor
sau ungeţi delicat gustările cu ulei pentru ca acestea
să devină crocante.
În coş se află o cantitate prea mare de
produse.
Nu depăşiţi cantitatea maximală de ingrediente, cantităţile recomandate sunt trecute la punctul Setarea
parametrilor de prăjire.
Coşul nu este introdus corespunzător în
bol.
Introduceţi corect coşul în bol - veţi auzi un clic.
Sunt pregătite feluri grase de mâncare.
În timpul coacerii mâncărurilor grase, în bol se scurge
o cantitate mare de grăsime, din care se formează fum
alb. În acest caz bolul se poate încălzi mai puternic
decât de obicei. Acest lucru nu are influenţă asupra
dispozitivului şi nici asupra rezultatului final de prăjire.
În bol se găsesc în continuare resturi de
grăsime de pe urma folosirii anterioare
a acestuia.
Fumul alb este cauzat de grăsimea care se încălzeşte în bol. Verificaţi dacă bolul este corespunzător
curăţat după fiecare utilizare.
este folosit un soi necorespunzător de
cartofi.
Folosiţi cartofi proaspeţi şi asiguraţi-vă că vor
rămâne tari în timpul prăjirii.
Cartofii nu au fost destul de bine clătiţi
înainte de prăjire.
Clătiţi cartofi pentru a îndepărta amidonul de pe
partea externă a cartofilor.
Bolul nu poate fi introdus în dispozitiv.
Din dispozitiv iese
fum alb.
Cartofii prăjiţi proaspeţi nu sunt prăjiţi egal
în friteuză.
Cartofii prăjiţi proaspeţi nu sunt crocanţi
după scoaterea din
friteuză.
Înainte de adăugarea uleiului uscaţi corespunzător
cartofii.
Gradul de crocanţă a cartofilor prăjiţi
depinde de cantitatea de ulei şi de apă.
Tăiaţi cartofii în bucăţi mai mici, pentru a obţine
cartofi prăjiţi crocanţi.
Adăugaţi mai mult ulei, pentru ca aceştia să fie cât
mai crocanţi.
Reciclare
Reciclarea trebuie realizată într-un mod ecologic. Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU cu
privire la echipamentul electric şi electronic
uzat (waste electrical and electronic equipment – WEEE – echipament electric şi electronic uzat). Indicaţiile cuprinse în Directivă cuprind reguli cu
privire la returnări şi reciclarea echipamentului uzat în conformitate cu legislaţia în vigoare în UE. Trebuie luată legătura cu magazinul de specialitate de vânzare cu amănuntul,
care va oferi informaţii despre locurile unde acest echipament poate fi reciclat.
38
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
RU
Уважаемые Пользователи
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары
Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей
инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации фритюрницы.
Характеристика устройства
Новая, многофункциональная фритюрница позволит
сделать приготовленные Вами любимые блюда и закуски более здоровыми. Во фритюрнице применен горячий
воздух и его циркуляция с большой скоростью (быстрый
приток горячего воздуха) и она снабжена функцией гриль
для приготовления более широкого ассортимента вкусных блюд более здоровым и быстрым способом. Блюда
подогреваются одновременно со всех сторон и в случае
большинства компонентов нет необходимости в добавлении подсолнечного масла.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации фритюрницы
Прежде чем пользоваться фритюрницей, внимательно прочитайте настоящую инструкцию по
эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
● Во избежание поражения электрическим током следует предохранять фритюрницу от попадания
в нее воды или другой жидкости.
● Блюда, предназначенные для поджаривания, следует класть в корзину во избежание их контакта
с нагревательными элементами.
● Во время работы устройства
запрещается закрывать отверстия
входа и выхода воздуха.
● Не следует наливать масло в миску
- это может привести к пожару.
● Ни в коем случае нельзя прикасаться к внутренним стенкам
устройства во время его работы.
● Не следует ставить устройство на
легко воспламеняющихся материалах, таких как скатерть, занавеска или возле них.
● Не следует ставить устройство у стены или возле других
устройств. При установке устройства следует оставлять не менее
10 см свободного пространства
сзади, по бокам и сверху устройства.Не следует класть на устройство никаких предметов.
● В процессе жаренья горячим воздухом пар выходит через отверстия для выхода воздуха. Следует
находиться на безопасном расстоянии от выходных воздушных
отверстий во избежание ошпаривания паром. Также следует соблюдать осторожность при вынимании
корзины из устройства, принимая
во внимание горячий пар и воздух.
● Если из устройства выходит дым
темного цвета, то следует немедленно отключить его от электрической сети. Перед выниманием
миски из устройства следует
дождаться, пока выход дыма не
прекратится.
● Ставьте фритюрницу всегда
только на стабильную, ровную
и плоскую поверхность.
● Не вынимайте вилку из розетки,
вытягивая ее за провод.
● Не включайте фритюрницу, если:
● поврежден питающий провод
или вилка,
● корпус фритюрницы имеет
видимые повреждения,
39
●
●
●
●
●
●
● фритюрница находится в нерабочем состоянии.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная
мастерская либо квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать
серьезную угрозу для пользователя. В случае появления неполадок рекомендуем обратиться
в специализированный сервисный
пункт.
Фритюрница предназначена исключительно для жарки пищевых продуктов.
Не располагайте прибор вблизи
горящих горелок газовых плит,
электроприборов или других
источников тепла.
Следует помнить, что некоторые
элементы фритюрницы во время
работы нагреваются до очень
высокой температуры. Поэтому
следует избегать прикосновения
к ним. Для обслуживания устройства следует использовать кнопки
и держатели.
Обратите внимание, горячая
поверхность
.
● Запрещается погружать в воду
нагревательные элементы и детали,
содержащие нагревательные элементы, т.е. корпус фритюрницы.
● Детям в возрасте менее 8 лет
пользоваться устройством запре40
щено. Дети в возрасте более 8 лет
могут пользоваться устройством
под постоянным наблюдением
взрослого лица. Устройство могут
обслуживать лица с ограниченными физическими, сенсорными
и интеллектуальными возможностями или не обладающие достаточными знаниями, если они находятся под присмотром или были
обучены правилам безопасного
пользования устройством и осознают риски, связанные с нарушением этих правил. Устройство
и сетевой шнур следует хранить
в недоступном для детей младше
8 лет месте. Дети не могут чистить
или выполнять действия по техническому обслуживанию устройства.
● Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
● Используйте прибор только внутри помещений при комнатной
температуре на высоте не выше
2000 м над уровнем моря.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●
●
●
Подключайте фритюрницу только к сети переменного тока с заземлением. Убедитесь в том, что
напряжение, указанное на приборе, соответствует
напряжению электросети.
Перед первым включением фритюрницы убедитесь в том, что напряжение питания, указанное на
маркировке прибора, соответствует напряжению
питающей сети.
Прибор не предназначен для работы с внешним
временным выключателем или отдельной системой дистанционного управления.
СОВЕТЫ
Пользование устройством
Информация о изделии и рекомендации по его применению
●
Этот прибор предназначен только для домашнего
использования и в бытовых условиях.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Объем съемной емкости: 4 л.
Устройство фритюрницы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Корзина
Крышка, прикрывающая кнопку освобождения корзины
Кнопка освобождения корзины
Держатель корзины
Миска
Выход воздуха
Провод питания
Ручка регулятора времени (0-60 мин.) / ручка включения питания
Ручка регулировки температуры (80-200°C)
Вход воздуха
Индикатор питания
Индикатор нагревания
Кнопка сброса
Форма для выпечки
Перед использованием пароварки
первый раз
1 Удалить с устройства все наклейки, этикетки и пленку.
2 Передвинуть вперед крышку (2) и вынуть миску (5) из
устройства.
3 Вынуть форму для выпечки (14) из миски (5).
4 Нажать кнопку освобождения корзины (3) и вынуть
корзину (1) из миски (5)
5 Тщательно вымыть корзину (1), миску (5) и форму
(14) в горячей воде с добавлением небольшого количества жидкости для мытья посуды. Использовать деликатную губку, не царапающую поверхность.
Корзина для жаренья (1), миску (5) и форму
(14) можно мыть в мойке.
6 Вытереть устройство изнутри и снаружи сухой тряпкой.
B
Во фритюрнице можно приготовить множество блюд.
Для приготовления блюд следует использовать данные,
содержащиеся в таблице - смотреть Настройки параметров жаренья.
Жарка с использованием горячего воздуха
1 Установить фритюрницу горизонтально на стабильной, горизонтальной и ровной поверхности.
Не следует устанавливать устройство
на поверхности, стойкой к воздействию
высокой температуры.
Не следует класть никаких предметов на
устройство.
Не следует ничего класть вблизи сеток
входа (10) и выхода (6) воздуха сзади
устройства, так как это может препятствовать притоку воздуха и тем самым
повлиять на результат приготовления
блюда.
2 Вставить вилку силового кабеля (7) в розетку электрической сети.
3 Передвинуть вперед крышку (2) и вынуть миску (5) из
устройства.
Крышка кнопки освобождения корзины
(2) служит для защиты от нежелательного нажатия кнопки (3) и отсоединения корзины (3) от миски (5). Если после
вынимания миски из устройства Вы не
планируете вынимать из нее корзину (1),
установите крышку (2) в такой позиции,
чтобы она прикрывала кнопку (3).
4 Нажать кнопку освобождения корзины (3) и вынуть
корзину (1) из миски (5).
5 Положить блюдо в корзину (1).
Никогда не стоит наполнять корзину (1)
доверху или накладывать больше, чем
разрешено (смотреть пункт Настройка
параметров жаренья), так как это может
повлиять на качество приготовления
блюда.
6 Установить корзину (1) в миске (5).
Установить крышку (2) в такой позиции,
чтобы она прикрывала кнопку (3). Это
предохранит устройство от нежелательного нажатия кнопки (3) и отсоединения
корзины (1) от миски.
7 Вставить миску (5) во фритюрницу.
41
Не следует использовать миску (5) без
вставленной корзины (1).
Миска (5) должна быть соответственным образом вставлена в устройство.
Если миска (5) будет установлена во фритюрнице неправильно, то устройство не
включится.
8 Выбрать соответствующую температуру с помощью
ручки регулировки температуры (9).
9 Для включения устройства установить с помощью
ручки (8) время, требуемое для приготовления блюда.
Чтобы правильно определить температуру и время приготовления блюда
следует руководствоваться рекомендациями, находящимися в п. Настройки параметров жаренья.
●
●
Засветится индикатор питания (11) и индикатор
нагревания (12).
Программатор продолжительности готовки начнет
отсчитывать время приготовления блюда.
В процессе жаренья горячим воздухом
периодически
загорается
индикатор
нагревания (12). Он оповещает включение
и выключение нагревательного элемента
с целью поддержания установленного
температурного режима.
Устройство можно нагреть без вкладывания в него блюда. В этом случае ручку
регулировки времени (8) следует установить в положение 5 минут и подождать,
пока фритюрница нагреется. Далее следует наполнить корзину (1) и установить
ручкой (8) необходимое время.
Не следует прикасаться к миске (5) во
время приготовления блюда и спустя
некоторое время по его окончании из-за
высокой температуры. Миску (5) следует
держать исключительно с помощью держателя.
Излишек жира из блюда собирается на дне
миски (5).
10 Для правильного приготовления некоторых блюд
следует встряхнуть корзину примерно в средине процесса приготовления блюда - см. главу Настройка параметров жаренья.
● Для того, чтобы встряхнуть корзину, следует передвинуть вперед крышку кнопки (2) и вынуть миску
(5) из устройства с помощью держателя (4). Далее
следует установить крышку (2) таким образом, чтобы
она закрывала кнопку освобождения корзины (3),
42
предотвращая непроизвольное нажатие. Встряхнуть
миску (5).
В процессе встряхивания не следует нажимать на кнопку освобождения корзины (3).
Чтобы уменьшить вес следует вынуть
корзину (1) из миски (5) и встряхнуть корзиной. Для этого следует вынуть миску
(5) из устройства, поставить на теплостойкой поверхности и нажать кнопку
освобождения корзины (3).
11 Вставить обратно миску (5) во фритюрницу и продолжить жаренье.
Если программатор будет установлен
на значение, равное половине времени,
необходимого для приготовления блюда,
в момент, когда следует встряхнуть
блюдо, прозвучит звонок. Это означает,
что необходимой является повторная
настройка с помощью ручки регулировки
времени (8) значения времени, необходимого для завершения приготовления
блюда.
Если время жарки будет настроено на полное время приготовления блюда, тогда
звонок не прозвучит перед завершением
приготовления блюда. Можно извлечь
миску (5) в любой момент, чтобы проверить степень зажарки блюда, в такой
ситуации автоматический выключится
питание, которое возобновится после
установки миски в оборудование.
12 Если прозвучит звонок, это означает, что завершилось время приготовления блюда. Извлечь миску (5) из
оборудования и разместить ее на теплостойкой поверхности. Проверить, готово ли блюдо.
Оборудование также можно выключить
вручную. Для этого следует повернуть
ручку регулировки температуры (9)
в положение OFF либо извлечь миску (5) из
оборудования.
Если блюдо еще не готово, следует
повторно вставить миску (5) в оборудование и настроить с помощью ручки (8) значение в несколько дополнительных минут.
13 Чтобы извлечь небольшие ингредиенты блюда
(например, картофель фри), следует нажать кнопку освобождения корзины (3) и извлечь корзину (1) из миски (5).
Не следует вращать корзину вместе
с соединенной с ней миской, так как излишек жира, который собрался на дне миски
вытечет на блюдо.
После выпечки ингредиентов горячим воздухом миска и блюдо горячие. В зависимости от вида блюда из миски может выходить пар.
Блюда, приготовленные в оборудовании,
должны быть желто-золотого, а не темного или коричневого цвета. Следует
устранить остатки сгоревших блюд.
Настройка параметров жарки
В таблице ниже представлены примеры времени приготовления блюд и настройки температуры. Если
инструкции на упаковке продукта питания отличаются от
представленных в таблице, всегда действовать в соответствии с инструкцией на упаковке.
Следует помнить, что эти указания являются ориентировочными. Если блюда
отличаются по происхождению, размеру
или марке, мы не можем гарантировать,
что это лучшая настройка для блюд пользователя.
14 Высыпать ингредиенты в миску или на тарелку.
Для извлечения крупных или ломких ингредиентов следует использовать щипцы,
чтобы извлечь блюдо из корзины.
●
После приготовления части блюда, фритюрница
готова для приготовления следующей партии.
15 После завершения жарки следует удостовериться,
что ручки регулировки времени (8) и регулировки температуры (9) установлены в положении OFF.
16 Извлечь вилку силового кабеля (7) из розетки электрической сети.
Дополнительные функции
Защита от перегрева
Оборудование оснащено системой защиты от перегрева. Если внутренняя система обнаружит превышение
определенной внутренней температуры, будет автоматически включена защита от перегрева и оборудование
перестанет функционировать.
1 В таком случае извлечь вилку силового кабеля (7) из
источника питания.
2 Для запуска оборудования нажать кнопку сброса (13)
в нижней части оборудования.
Оборудование можно включить только
после его полного остывания.
Для сброса следует использовать предмет
с острым наконечником.
Указания по приготовлению блюд
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Меньшие ингредиенты блюда требуют обычно
немного меньше времени для приготовления, чем
большие ингредиенты.
Больший объем блюда требует больше времени
приготовления, а меньший объем блюда требует
немного меньше времени приготовления.
Встряхивание блюда на половине времени приготовления оптимизирует конечный результат и предотвращает неровности выпекания блюда.
Для получения хрустящего свежего картофеля следует добавить в него немного масла.
Оптимальное количество для приготовления хрустящего картофеля фри составляет 500 грамм.
Закуски, которые можно приготовить в духовке,
можно также приготовить и во фритюрнице.
Для быстрого и простого приготовления закусок
с наполнением следует использовать готовое тесто.
Готовое тесто требует меньшего времени приготовления, чем домашнее тесто.
При приготовлении пирожных, пирогов или, если пользователь хочет приготовить песочное печенье или
фаршированные блюда, следует разместить в корзине форму для выпекания или жаростойкую посуду.
Фритюрницу также можно использовать для подогрева блюд. Для подогрева блюд следует настроить
температуру на 150°C в течение 10 минут.
Автоматическое выключение
Оборудование оснащено программатором. Когда истечет настроенное время приготовления блюда, прозвучит
звонок и оборудование выключится автоматически.
1 Для ручного выключения оборудования следует
вручную повернуть руку регулировки температуры (9)
влево, в положение OFF.
Если миска (5) была извлечена из оборудования во время приготовления, оно выключится автоматически. В таком случае программатор и дальше будет считать время.
43
Таблица параметров жарки:
Темп.
Вид пищевого продукта
160°C
180°C
200°C
Количество
Встряхивание Дополнительная
(мин. - макс.) Время (мин.)
информация
блюда
(г)
Сладкие закуски
400 г
15-20 мин.
Пирожные
300 г
20-25 мин.
Овощи
100-400 г
20 мин.
Пироги
400 г
20-22 мин.
Замороженные запеканки с сыром
100-400 г
8-10 мин.
Куриная грудка
100-500 г
10-15 мин.
Куриные окорочка
100-500 г
30-35 мин.
Гамбургер
100-500 г
7-14 мин.
Свиные котлеты
100-500 г
15-20 мин.
Эскалоп
100-500 г
8-12 мин.
Ростбиф
250 г
15-18 мин.
Сдоба
300-600 г
40-50 мин.
Круглые булочки
300 г
15-18 мин.
Замороженные рыбные палочки
100-400 г
10-15 мин.
Кусочки курицы в панировке (нагетсы)
100-500 г
10-15 мин.
Лосось
100-400 г
10-15 мин.
Картофельная запеканка
500 г
15-18 мин.
Домашний картофель фри (8х8 мм)
300-800 г
20 мин. /
(темп. 160°C)
15 мин. /
(темп. 200°C)
Крупный замороженный картофель фри
300-700 г
11-20 мин.
Тонкий замороженный картофель фри
300-700 г
9-16 мин.
Добавить
1/2 столовой
ложки соли
Если в момент начала приготовления ингредиентов фритюрница холодная, к указанному времени следует
добавить 3 минуты, необходимые для нагрева фритюрницы.
Очистка
Мыть оборудование после каждого использования.
Для мытья миски (5), корзины (1) и формы
(14) не следует использовать металлические губки или абразивные чистящие средства, так как это может повредить антипригарное покрытие.
1 Извлечь вилку силового кабеля (7) из розетки сети
питания и оставить оборудование, чтобы оно остыло.
Для ускорения остывания из нее следует
извлечь миску.
44
2 Внутренние поверхности оборудования очистить
влажной тряпочкой.
3 Вымыть миску (5), корзину (1) и форму (14) горячей
водой с жидкостью для мытья посуды, используя мягкую
губку. Для удаления загрязнений можно использовать
обезжириватель.
Миску (5), корзину (1) и форму (14) можно
мыть в посудомоечной машине.
Если загрязнения присохли к корзине или дну
миски, следует наполнить миску горячей
водой с жидкостью для мытья посуды. Далее
следует поместить корзину в миску и оставить ее и корзину отмокать на 10 минут.
4 Внутреннюю часть оборудования очистить горячей
водой и мягкой губкой.
5 Очистить нагревательный элемент мягкой щеткой
для удаления остатков пищи.
Обнаружение и устранение неполадок
Если фритюрница неправильно функционирует или качество жарки является несоответствующим, проверить ниже
представленную таблицу. В ней были размещены чаще всего появляющиеся проблемы, а также возможные причины
и их решения.
Проблема
Возможная причина
Решение
Оборудование не подключено к сети.
Вставить вилку силового кабеля в розетку подачи
питания.
Не настроено время приготовления
блюда с помощью ручки регулировки
времени.
Настроить с помощью ручки регулировки времени
значение, требуемое для приготовления блюда.
Миска неправильно вставлена в оборудование.
Правильно вставить миску в оборудование.
Включена защита от перегрева.
Предметом с острым наконечником нажать
кнопку RESET на днище оборудования.
В корзине слишком большой объем
блюда.
Положить в корзину меньшую порцию блюда.
Меньшие порции жарятся более равномерно.
Настроенная температура слишком
низкая.
Настроить с помощью ручки регулировки
температуры требуемое значение (см. пункт
Настройки параметров жарки).
Недостаточное время приготовления.
Настроить с помощью ручки регулировки времени
значение, требуемое для приготовления блюда
(см. пункт Настройки параметров жарки).
Блюда жарятся
во фритюрнице
неравномерно.
Некоторые блюда следует встряхивать
на половине времени приготовления.
Для того, чтобы встряхнуть блюдо, извлечь
миску из оборудования и встряхнуть ее (см. пункт
Настройки параметров жарки).
Жареные закуски
не хрустящие после
приготовления во
фритюрнице.
Использованы закуски, которые должны
готовиться путем традиционного выпекания в большом количестве жира.
Использовать закуски, предназначенные для
выпекания в духовке либо нанести на на них
небольшое количество масла, чтобы они стали
более хрустящие.
В корзине находится слишком большой
объем блюда.
Не превышать максимального количества ингредиентов, рекомендованное количество указано
в пункте Настройки параметров жарки.
Корзина неправильно вставлена
в миску.
Правильно вставить корзину в миску - должен
прозвучать щелчок.
Готовятся блюда с большим содержанием жира.
Во время выпекания блюд с большим содержанием жира, вытекает большое количество жира
в миску, из которой идет белый дым. В таком
случае миска может нагреваться больше, чем
обычно. Это не влияет ни на оборудование, ни на
конечный результат жарки.
Фритюрница не
работает.
Блюда, которые
жарились во фритюрнице, не готовы.
Нельзя правильно
вставить миску
в оборудование.
Из оборудования
идет белый дым.
Белый дым вызван жиром, разогревающимся
В миске находятся остатки жира от пров миске. Проверить, правильно ли чистится миска
шлого использования.
после каждого использования.
Свежий картофель
фри неравномерно
зажарен во фритюрнице.
Использован несоответствующий вид
картофеля.
Использовать свежий картофель и удостовериться в том, что он остается твердым во время
жарки.
Картофельные ломтики не были соответствующим образом вымыты перед
жаркой.
Прополоснуть картофельные ломтики, чтобы
удалить крахмал с их наружной части.
45
Проблема
Свежий картофель
фри не хрустит
после извлечения из
фритюрницы.
Возможная причина
Перед добавлением масла высушить ломтики
картофеля.
Хрустящий картофель фри зависит от
количества масла и воды в ломтиках.
Утилизация
Утилизируйте упаковку с использованием
экологически безопасных методов. Данный
прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации
электрических и электронных приборов
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Данные нормы определяют действующие на
территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине,
в котором Вы приобрели прибор.
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
46
Решение
Разрезать на меньшие ломтики, чтобы получить
более хрустящий картофель фри.
Добавить немного больше масла, чтобы картофель стал более хрустящим.
BG
Уважаеми клиенти
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност, така че по време на използване на фритюрника да избегнете нещастните случаи и/ или повредата
на уреда. Моля запазете инструкцията за употреба, за
да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното
използване на фритюрника.
Характеристика на уреда
Новият, мултифункционален фритюрник позволява поздравословно приготвяне на любимите ястия и храни.
Фритюрникът използва горещ въздух и циркулация на
горещ въздух с висока скорост (бърз поток от горещ въздух), както и грил за приготвяне на голямо разнообразие
от вкусни ястия по здравословен, бърз и лесен начин.
Ястията се затоплят едновременно от всички страни и за
повечето съставки няма нужда да се добавя мазнина.
Препоръки за безопасност и правилно
използване
Преди да започнете да използвате фритюрника,
запознайте се със съдържанието на цялата
инструкция за употреба.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
● За да се избегне токов удар, трябва
да пазите уреда от проникването
на вода или други течности.
● Винаги поставяйте ястията, които
трябва да бъдат изпържени в кошницата, за да предотвратите контакта им с нагревателните елементи.
● По време на работа на уреда не
бива да закривате отворите за
влизане и излизане на въздуха.
● Не бива да сипвате олио в купата,
тъй като това може да доведе до
пожар.
● Никога не допирайте вътрешността на уреда по време на работата му.
● Не бива да поставяте уреда
върху запалими материали като
покривки или завеси, нито в близост до такива материали.
● Не бива да поставяте уреда
до стената или до други уреди.
Трябва да оставите минимум 10
cm свободно разстояние отзад,
отстрани и над уреда. Не бива
да поставяте никакви предмети
върху уреда.
● По време на пържене с горещ въздух от изходните отвори за въздуха излиза гореща пара. Трябва
да запазите безопасно разстояние
за ръцете и лицето от парата и от
изходящите отвори за въздуха. По
време на изваждане на кошницата
от уреда също така трябва да
запазите внимание по отношение
на горещата пара и въздух.
● Ако от уреда излиза черен дим,
трябва незабавно да изключите
уреда от захранването. Преди да
извадите купата от уреда, трябва
да изчакате, докато от уреда спре
да се отделя дим.
● Винаги поставяйте уреда върху
гладка, равна повърхност.
● Не изваждайте щепсела от ел.
контакта с дърпане за кабела.
● Не включвайте фритюрника, ако:
● захранващият кабел или щепселът са повредени,
● фритюрникът е повреден по
някакъв начин,
● фритюрникът не се намира
в нормално работно положение.
47
● Ако неотключаемият захранващ
кабел се повреди, той следва да
е заменен при производителя,
в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано
лице, за да се избегне опасност.
● Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените
поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност Ви
съветваме да се обърнете към
специализиран сервиз.
● Фритюрникът е предназначен
само за пържене на храни.
● Не поставяйте уреда близо до или
на места, които са източник на
топлина (нагревателен плот и др.).
● Не забравяйте, че някои от елементите на фритюрника се нагряват по време на работа до много
високи температури. Поради това
трябва да избягвате да ги докосвате. За обслужване на уреда
трябва да използвате бутоните
и дръжките.
● Внимание, гореща повърхност
обслужван от лица с намалени
физически, сетивни или умствени
способности или не притежаващи опит и достатъчно познания, ако те са под надзор или са
инструктирани за използването
на устройството по безопасен
начин и са наясно с потенциалните опасности. Уреда заедно
със захранващия кабел трябва да
се съхранява далеч от достъпа
на деца под 8-годишна възраст.
Децата не могат да почистват,
нито да извършват дейности по
поддръжка на уреда.
● Не позволявайте на деца да си
играят с уреда.
● Уредът може да се използва само
вътре в помещенията при стайна
температура и на височина не
надвишаваща 2000 метра над
морското равнище.
.
● Не потапяйте във вода нагревателните елементи или частите,
съдържащи нагревателни елементи, т.е. корпуса на фритюрника.
● Деца под 8 годишна възраст не
могат да използват този уред.
Деца на възраст над 8 години
могат да използват този уред
само под постоянен надзор на
възрастен. Уредът може да бъде
●
48
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●
●
Фритюрникът трябва винаги да се включва в контакт на електрическата мрежа (само с променлив
ток) със заземяване и с напрежение съгласно даденото на информационната табелка на уреда.
Преди да започнете да използвате уреда, проверете дали напрежението, дадено на информационната табелка, отговаря на напрежението на електрическата мрежа.
Уредът не е предназначен за работа с използване
на външен часовников прекъсвач или отделна система за дистанционно управление.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно ползването му
●
Този уред е предназначен само за битова употреба
в домашни условия.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Вместимост на купата: 4 л.
Устройство на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Кошница
Защита на бутона за освобождаване на кошницата
Бутон за освобождаване на кошницата
Дръжка на кошницата
Купа
Отвор за изходящ въздух
Присъединителен кабел
Въртящ бутон за регулиране на времето (0 - 60 мин.)
/ бутон за включване на захранването
Бутон за регулиране на температурата (80-200°C)
Отвор за входящ въздух
Индикатор на захранването
Индикатор за нагряване
Бутон Reset
Тава за печене
Преди първото използване
1 Отстранете от уреда всички стикери, етикети и фолио.
2 Преместете напред защитата (2) и извадете купата
(5) от уреда.
3 Извадете тавата за печене (14) от купата (5).
4 Натиснете бутона (3) за освобождаване на кошницата и извадете кошницата (1) от купата (5).
5 Старателно измийте кошницата (1), купата (5) и тавата
(14) с гореща вода и препарат за миене на съдове.
Използвайте мека гъба, за да не увредите повърхността.
Кошницата за пържене (1), купата (5)
и тавата (14) могат да се мият в съдомиялна машина.
Не бива да поставяте нищо в близост на
решетките на отворите за входящия въздух (10) и изходящия въздух (6) отзад на
уреда, тъй като това ще смущава потока
на въздуха и ще влияе върху резултата от
приготвяне на ястието.
2 Включете щепсела на свързващия кабел (7)
в захранващата мрежа.
3 Преместете напред защитата (2) и извадете купата
(5) от уреда.
Защитата на бутона за освобождаване на
кошницата (2) е предназначена за предотвратяване на нежелателно натискане на
бутон (3) и освобождаване на кошницата (1)
от купата (5). Ако след изваждане на купата
от уреда няма да изваждате кошницата (1)
от нея, поставете защитата (2) в такова
положение, че да закрива бутон (3).
4 Натиснете бутона (3) за освобождаване на кошницата
и извадете кошницата (1) от купата (5).
5 Поставете храната в кошницата (1).
Никога не бива да пълните кошницата (1)
догоре или да зареждате повече количество, отколкото е допустимо (вижте точка
Настройка на параметрите на пържене),
тъй като това може да окаже влияние върху
крайния резултат от пърженето.
6 Монтирайте кошницата (1) в купата (5).
Поставете защитата (2) на бутона за
освобождаване на кошницата в позиция,
в която закрива бутон (3). Това ще предотврати нежелателно натискане на бутон
(3) и освобождаване на кошницата (1) от
купата.
7 Пъхнете купата (5) във фритюрника.
6 Изтрийте уреда отвън и отвътре със суха кърпа.
Експлоатация на уреда
Не бива да поставяте никакви предмети
върху уреда.
B
Във фритюрника можете да приготвите много ястия. За
приготвянето на ястията трябва да използвате данните
от таблицата - вижте точка Настройка на параметрите за
пържене.
Пържене с горещ въздух
1 Поставете фритюрника в хоризонтално положение
върху стабилна и равна повърхност.
Не бива да поставяте уреда върху повърхност, която не е устойчива на висока температура.
Не бива да използвате купата (5) без
поставена кошница (1).
Купата (5) трябва да бъде правилно поставена в уреда. Ако купата (5) не е поставена
правилно във фритюрника, уредът няма
да се включи.
8 Изберете съответна температура с помощта на
бутона за регулиране на температурата (9).
9 За да включите уреда, с помощта на въртящия бутон
(8) трябва да зададете необходимото време за приготвяне на ястието.
49
За да определите правилната температура и време за приготвяне на ястието,
трябва да следвате указанията от точка
Настройка на параметрите на пържене.
●
●
Ще светнат индикаторът на захранването (11)
и индикаторът на нагряването (12).
Програматорът за време ще започне да отброява
времето за приготвяне на храната.
По време на пърженето с горещ въздух от
време на време светва и изгасва индикаторът на нагряването (12). Този индикатор
показва включване и изключване на нагревателния елемент с цел поддържане на
зададената температура.
Възможно е начално загряване на уреда без
поставяне на храна в него. В този случай
трябва да поставите въртящия бутон
за регулиране на времето (8) на стойност около 5 минути, след което за изчакате, докато фритюрникът се затопли.
Следва да напълните кошницата (1) и да
зададете необходимото време за пържене
с бутон (8).
Ако програматорът на време бъде
настроен със стойност, равна на половината време за приготвяне на ястието,
в момента, когато трябва да разтръскате ястието, ще чуете звуков сигнал.
Това означава, че е необходимо отново да
зададете време за довършване на готвенето с помощта на бутона за задаване на
време (8).
Ако бъде зададено цялото време за приготвяне на ястието, тогава ще чуете
звуков сигнал преди завършване на готвенето. Можете да извадите купата (5)
в произволен момент, за да проверите
степента на готовност на ястието в този случай захранването ще се изключи
автоматично и след пъхване на купата
обратно в уреда ще бъде възстановено.
12 Когато чуете звуков сигнал, това означава, че времето
за приготвяне на ястието е изтекло. Извадете купата (5) от
уреда и я поставете върху устойчива на висока температура повърхност. Проверете, дали ястието е готово.
По време на приготвяне на ястието
и кратко време след завършване на готвенето не бива да докосвате купата (5), тъй
като тя се нагрява до много висока температура. Купата (5) можете да държите
само за дръжката.
Можете също така ръчно да изключите
уреда. За тази цел трябва да завъртите
бутона за регулиране на температурата
(9) на позиция OFF или за извадите купата
(5) от уреда.
Излишното количество мазнина от ястието се събира на дъното на купата (5).
Ако ястието все още не е готово, трябва
отново за поставите купата (5) в уреда
и да зададете няколко допълнителни
минути с помощта на бутон (8).
10 При приготвянето на някои ястия е необходимо след
изтичане на половината време на приготвяне да разтръскате купата - вижте точка Настройки на параметрите
на пържене.
● За тази цел преместете напред защитата на бутон (2)
и извадете купата (5) от уреда, като използвате
дръжката (4). След това преместете защитата (2)
в такова положение, че да предпазва бутона (3) за
освобождаване на кошницата от случайно натискане.
Разтръскайте купата (5).
По време на извършване на тази дейност
не бива да натискате бутона (3) за освобождаване на кошницата.
За да намалите теглото, можете да извадите кошницата (1) от купата (5) и да разтръскате самата кошница. За тази цел
трябва да извадите купата (5) от уреда,
да я поставите върху устойчива на висока
температура повърхност и да натиснете
бутон (3) за освобождаване на кошницата.
50
11 Пъхнете купата (5) обратно във фритюрника и продължете пърженето.
13 За да извадите малки съставки на ястието (например пържени картофи), трябва да натиснете бутон (3) за
освобождаване на кошницата и да извадите кошницата
(1) от купата (5).
Не бива за обръщате кошницата заедно
със свързаната с нея купа, тъй като
излишното количество мазнина, което се
е събрало на дъното на купата ще изтече
върху ястието.
След печенето на съставките с горещ въздух купата и ястието са горещи. В зависимост от вида на ястието от купата може
да излиза пара.
Ястията, приготвени в уреда трябва
да бъдат златисто-жълти на цвят, а не
с тъмен или кафяв цвят. Остатъците от
изгорени храни трябва да бъдат отстранени.
14 Изсипете съставките в купата или върху чиния.
За изваждане на големи или чупливи съставки трябва да използвате щипки за
изваждане на ястието от кошницата.
●
След приготвяне на част от ястието фритюрникът
веднага е готов за приготвяне на следващата партида.
15 След завършване на пърженето трябва да се уверите, че бутоните за регулиране на времето (8) и температурата (9) са поставени на позиция OFF.
16 Изключете щепсела на свързващия кабел (7) от
захранващото мрежово гнездо.
Допълнителни функции
Защита срещу прегряване
Уредът е оборудван със система за защита от прегряване. Ако вътрешната система открие надвишаване на
определената вътрешна температура, тогава защитата
от прегряване ще се активира автоматично и уредът ще
се изключи.
1 В този случай трябва да изключите щепсела на
захранващия кабел (7) от захранването.
2 За да включите уреда, трябва да натиснете и задържите бутона за ресетване (13) в долната част на уреда.
Уредът може да бъде включен след като се
охлади напълно.
За натискане на бутона за ресетване
трябва да използвате остър предмет.
Имайте предвид, че тези указания са ориентировъчни. Ако ястията се различават
по произход, големина или марка, не можем
да гарантираме, че това е най-добрата
настройка за ястието на потребителя.
Указания относно подготовката на ястията
● По-малките елементи от ястието обикновено се нуждаят от по-кратко време за подготовка, отколкото
големите парчета.
● По-голямо количество храна се нуждае от по-дълго
време за подготовка, а по-малкото количество храна
- от по-кратко време за подготовка.
● Разтръскването в средата на приготвяне на ястието
оптимизира крайния резултат от готвенето и предотвратява неравномерното опичане на ястието.
● За да получите хрупкави пресни картофи, трябва да
добавите към тях малко олио.
● Оптималното количество за приготвяне на хрупкави
пържени картофи е 500 грама.
● Закуските, които приготвяте във фурната, можете да
приготвите и във фритьорника.
● За бързото и лесно приготвяне на пълнени закуски
трябва да използвате готово тесто. Готовото тесто
изисква по-кратко време на приготвяне от домашното тесто.
● При подготовката на дребни сладки, quiche или ако
потребителят иска да приготви крехки или пълнени
ястия, трябва да постави в кошницата тавата за
печене или огнеупорен съд.
● Фритьорникът може да се използва и за затопляне на
ястие. За да затоплите ястието, трябва да настроите
температурата на 150°C за време до 10 минути.
Автоматично изключване
Уредът е оборудван с програматор за време. Когато времето за приготвяне на ястието изтече, ще чуете звуков
сигнал и уредът автоматично ще се изключи.
1 За да изключите уреда ръчно, трябва ръчно да
завъртите бутона за регулиране на температурата (9)
наляво, на позиция OFF.
Ако купата (5) бъде извадена от уреда по
време на пържене, уредът ще изключи
автоматично. В този случай програматорът за време ще продължи да отброява
времето.
Настройка на параметрите на пържене
В таблицата по-долу са представени примерни
настройки на температурите и времена за приготвяне на
ястия. Ако инструкцията върху опаковката на храната се
различава от посоченото в таблицата, винаги се придържайте към инструкцията, посочена върху опаковката.
51
Таблица с параметрите за пържене
Темп.
160°C
180°C
Вид храна
Количество
(min.– max.)
(g)
Сладки закуски
400 g
15-20 мин.
Дребни сладки
300 g
20-25 мин.
Зеленчуци
100-400 g
20 мин.
Quiche
400 g
20-22 мин.
Замразени принцеси с кашкавал
100-400 g
8-10 мин.
Допълнителна
Време (мин.) Разтърсване
на ястието информация
Пилешки гърди
100-500 g
10-15 мин.
Пилешки бутчета
100-500 g
30-35 мин.
Hamburger
100-500 g
7-14 мин.
Свински кюфтета
100-500 g
15-20 мин.
Стек
100-500 g
8-12 мин.
Картофени рьощи
250 g
15-18 мин.
Сладкиш
300-600 g
40-50 мин.
Кръгли питки
300 g
15-18 мин.
Замразени рибни пръчици
100-400 g
10-15 мин.
Панирани пилешки хапки (nuggets)
100-500 g
10-15 мин.
Сьомга
100-400 g
10-15 мин.
Картофена запеканка
500 g
15-18 мин.
Домашни пържени картофи (8x8mm)
300-800 g
20 мин. /
(темп. 160°C)
15 мин. /
(темп. 200°C)
Дебели замразени пържени картофи
300-700 g
11-20 мин.
Тънки замразени пържени картофи
300-700 g
9-16 мин.
200°C
Добавете 1/2
супена лъжица
сол
Ако в момента на започване на подготовката на съставките фритюрникът е студен, към посоченото време
трябва да добавите 3 минути за затопляне на уреда.
Почистване
След всяко използване трябва да измиете уреда.
За миене на купата (5), кошницата (1)
и тавата за печене (14) не бива да използвате метални гъби или абразивни миещи
препарати, тъй като това може да
повреди незалепващия слой.
1 Изключете щепсела на захранващия кабел (7) от мрежовото захранващо гнездо и оставете уреда да се охлади.
За да ускорите охлаждането на фритюрника, трябва да извадите купата.
2 Външните повърхности на уреда почистете с влажна
кърпа.
52
3 Измийте купата (5), кошницата (1) и тавата за печене
(14) с гореща вода и препарат за миене на съдове
и с помощта на мека гъба. За да отстраните замърсяванията, можете да използвате обезмасляващ препарат.
Купата (5), кошницата (1) и тавата за
печете (14) може да се мият в съдомиялна
машина.
Ако замърсяванията са залепени към кошницата или към дъното на купата, трябва
да напълните купата с гореща вода с препарат за миене на съдове. След това
трябва да поставите кошницата в купата
и да ги оставите да киснат в продължение
на ок. 10 минути.
4 Вътрешната част на уреда почистете с гореща вода
и мека гъба.
5 Почистете нагревателния елемент с мека четка, за
да отстраните остатъците от храна.
Решаване на проблеми
Ако фритюрникът не работи правилно или качеството на пържене не е удовлетворяващо, проверете таблицата по-долу.
В таблицата са посочени най-честите проблеми, възможните причини за тяхната поява и начини за отстраняване.
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не е свързан към захранващата
мрежа.
Включете щепсела на свързващия кабел в мрежовото гнездо.
Не е зададено времето за приготвяне
на ястието с помощта на бутона за
регулиране на времето.
С помощта на бутона за регулиране на времето
задайте стойността на времето за приготвяне на
ястието.
Купата е поставена неправилно в уреда.
Поставете правилно купата в уреда.
Включена е защита срещу прегряване
С остър предмет натиснете бутон RESET намиращ се на дъното на уреда.
В кошницата има твърде голямо количество храна.
Поставете по-малки порции храна в кошницата.
По-малките порции се пекат по-равномерно.
Зададената температура е твърде
ниска.
С помощта на бутона за регулиране на температурата задайте необходимата температура
(вижте точка Настройка на параметрите на
пържене).
Времето за приготвяне е твърде кратко.
С помощта на бутона за регулиране на времето
задайте необходимото време за приготвяне на
ястието (вижте точка Настройка на параметрите
на пържене).
Ястията се пържат
неравномерно.
Някои видове ястия трябва да бъдат
разтръскани по време на приготвяне.
За да разтръскате ястието, трябва да извадите
купата от уреда и да я разтръскате (вижте точка
Настройка на параметрите на пържене).
Пържените закуски
не са хрупкави
след пържене във
фритюрника.
Използвали сте закуски, които са
предназначени за приготвяне чрез
класическо пържене в дълбока мазнина.
Използвайте закуски, предназначени за печене
на фурна или нанесете върху закуските малко
количество олио, за да бъдат по-хрупкави.
В кошницата се намира твърде голямо
количество храна.
Не надвишавайте максималното количество
на съставките, препоръчаните количества са
посочени в точка Настройки на параметрите на
пържене.
Кошницата не е поставена правилно
в купата.
Поставете правилно кошницата в купата - ще
чуете щракване.
Приготвяте мазни ястия.
По време на печене на мазни ястия от тях изтича
много мазнина в купата и от нея се образува бял
дим. В този случай купата може да се загрява
повече от обикновено. Това не оказва влияние
върху работата на уреда, нито върху резултата от
пърженето.
В купата се намира останала мазнина
от предишното използване.
Белият дим се отделя от нагряващата се мазнина
в купата. Проверете, дали купата е правилно
почистена след всяко ползване.
Използвали сте неподходящ вид
картофи.
Използвайте пресни картофи и се уверете,
че остават твърди по време на пържене.
Картофените пръчици не са били правилно изплакнати преди пържене.
Изплакнете картофените пръчици, за да отстраните нишестето от външната част на картофите.
Фритюрникът не
работи.
Ястията пържени
във фритюрника не
са готови.
Купата не може да
бъде поставена
правилно в уреда.
От уреда излиза бял
дим.
Пресните пържени
картофи са изпържени неравномерно.
53
Проблем
Пресните пържени
картофи не са хрупкави след приготвяне
във фритюрника.
Възможна причина
Хрупкавостта на пържените картофи
зависи от количеството олио и вода
в картофите.
Утилизация
Утилизацията трябва да се извърши по
екологосъобразен начин. Това устройство
е етикетирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/EС относно
отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (waste electrical and electronic
equipment – WEEE – отпадъци от електрическо и електронно оборудване). Насоките в Директивата съдържат
правилата за връщане и рециклиране на използваното
оборудване в съответствие с действащите закони в ЕС.
Трябва да се обърнете към специализиран магазин на
дребно, който ще Ви информира за местата за утилизация.
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
54
Решение
Преди да добавите олио, подсушете добре
картофените пръчици.
Използвайте по-дребни парчета картофи, за да
получите по-хрупкави пържени картофи.
Добавете малко повече олио, за да получите
по-хрупкав краен ефект.
UA
Шановні Клієнти
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Ми просимо про уважне прочитання цієї інструкції користувача. Особливу увагу потрібно присвятити стрілкам що
стосується безпеки, так щоб під час використання фритюрниці уникнути пошкодження устаткування. Інструкцію
експлуатації ми радимо зберегти, щоб Ви змогли її використовувати також в процесі послідовного використання
фритюрниці.
Характеристика пристрою
Завдяки новій багатофункційній фритюрниці можна приготувати здорові улюблені страви та закуски. Фритюрниця
використовує гаряче повітря та циркуляцію гарячого повітря з дуже великою швидкістю (швидкий потік гарячого
повітря), а також гриль з метою приготування широкого
вибору смачних страв здоровим, швидким та простим
способом. Страви одночасно підігріваються з усіх сторін
і в разі багатьох компонентів не потрібно додавати олію.
Стрілки стосуються безпеки і відповідного
використання
Перед початком використання фритюрниці ознайомся із змістом всієї інструкції
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
● Щоб уникнути ураження електричним струмом, пристрій слід
захищати від потрапляння води чи
іншої рідини.
● Завжди слід класти страви для
смаження у кошик таким чином,
щоб не торкались нагрівальних
елементів.
● Під час роботи пристрою не можна
закривати впускні та випускні повітряні отвори.
● Не наливати олію в чашу, оскільки
існує загроза виникнення пожежі.
● Заборонено торкатись внутрішніх
елементів пристрою під час його
роботи.
● Не встановлювати пристрій на
легкозаймисті матеріали, такі як
скатертина чи клейонка, або поряд
з цими матеріалами.
● Не встановлювати пристрій біля
стіни чи інших пристроїв. Довкола
пристрою та над ним повинно бути
не менше 10 см вільного простору.
Не можна класти на пристрій будьякі предмети.
● Під час смаження гарячим повітрям гаряча пара виходить через
випускні повітряні отвори. Руки
та обличчя повинні знаходитись
на безпечній відстані від пари та
випускних повітряних отворів. Дістаючи кошик з пристрою слід також
бути обережним, оскільки можливий викид гарячої пари та повітря.
● Якщо з пристрою виходить чорний
дим, слід негайно відключити його
від мережі живлення. Чашу з пристрою вийняти лише після того, як
перестане диміти пристрій.
● Завжди встановлюй пристрій на
плоскій, рівній площі.
● Не виводь штепселів з розетки
тримаючись за канал.
● Не вмикай фритюрницю, якщо:
● розетка або штепсель зіпсуті,
● фритюрниця в який-небудь спосіб пошкоджена,
● фритюрниця не знаходиться
в нормальній робочій позиції.
● Якщо
буде
пошкоджений
невід‘єднувальний кабель живлення, то його повинен замінити
виробник або спеціалізована
55
●
●
●
●
●
ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення
виникнення небезпеки.
Ремонтні роботи устаткування
може робити тільки підготовлений
персонал. Неправильно виконаний ремонт може викликати серйозні погрози для користувача.
У разі несправностей ми радимо
звернутися до спеціального сервісного центру.
Фритюрниця призначена виключно
до жаренню їжі.
Не влаштовуй устаткування поблизу
або на місцях тих, що є джерелом
тепла (плита електрична і т. п.).
Слід пам’ятати, що деякі елементи
фритюрниці під час роботи нагріваються до дуже високих температур. Тому слід уникати контакту
з ними. Для обслуговування пристрою слід користуватися кнопками та тримачами.
Зверніть увагу, гаряча поверхня
.
● Не опускай у воду елементів підігріву або частин що укладають
елементи що нагрівають, такі як
кріплення фритюрниці.
● Діти віком до 8 років не повинні
користуватись пристроєм. Діти
віком від 8 років можуть користуватись пристроєм під постійним
наглядом дорослої особи. Пристрій можуть експлуатувати особи
з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями, а також особи, що не мають
достатнього досвіду та знань,
лише за умови перебування під
56
наглядом осіб, відповідальних за
їхню безпеку, чи під їхнім керівництвом стосовно безпечного
користування виробом і розуміння
можливих ризиків. Пристрій і шнур
живлення слід зберігати у недоступному для дітей молодше
8 років місці. Діти не можуть чистити або виконувати технічне
обслуговування пристрою.
● Не допускайте, щоб діти грали
з приладом.
● Використовуйте прилад лише всередині приміщень при кімнатній
температурі на висоті не вище
2000 м над рівнем моря.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●
●
●
Фритюрниця завжди повинна бути підключена
до розетки електричної мережі (змінної напруги)
забезпеченого в кіл захисний з напругою відповідною з поданим на плитці знаку устаткування.
Перед початком використання перевірити, чи відповідає напруга в мережі з напругою указаною на
плитці.
Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх тимчасових вимикачів або окремої
системи дистанційного керування.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●
Цей прилад призначений тільки для побутового
використання.
Технічні дані
Параметри технічні подані на знаку виробника.
Місткість чаші: 4 l.
Будова пристрою
1 Кошик
2 Захист кнопки звільнення кошика
A
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Кнопка звільнення кошика
Ручка кошика
Чаша
Вихід повітря
Кабель живлення
Регулятор часу роботи (0-60 хв.) / регулятор увімкнення живлення
Регулятор температури (80-200°C)
Подача повітря
Індикатор живлення
Індикатор нагрівання
Кнопка скидання
Форма для випікання
2 Вставте штепсельну вилку кабелю живлення (7)
в мережеву розетку.
3 Перемістіть вперед захист (2) та вийміть чашу (5)
з пристрою.
Захист кнопки звільнення кошику (2) служить для захисту від небажаного натиснення кнопки (3) та від’єднання кошика (1)
від чаші (5). Якщо після вийняття чаші
з пристрою Ви не плануєте виймати
кошик (1), встановіть захист (2) у такому
положенні, щоб закривав кнопку (3).
4 Натисніть кнопку для звільнення кошика (3) і вийміть
кошик (1) з чаші (5).
5 Покладіть страви у кошик (1).
Ніколи не наповнюйте кошик (1) до самого
верху та не кладіть їжу більше допустимої
кількості (див. пункт Налаштування параметрів смаження), оскільки це може вплинути на якість смаження.
Перед першим використанням
1 Усуньте з пристрою всі наклейки, етикетки та плівку.
2 Перемістіть вперед захист (2) та вийміть чашу (5)
з пристрою.
3 Вийміть форму для випікання (14) з чаші (5).
4 Натисніть кнопку для звільнення кошика (3) і вийміть
кошик (1) з чаші (5).
5 Ретельно вимийте кошик (1), чашу (5) та форму (14)
в гарячій воді з додаванням невеликої кількості рідини
для миття посуду. Користуйтесь м’якою губкою, щоб
уникнути утворення подряпин.
Кошик для смаження (1), чашу (5) і форму
(14) можна мити у посудомийній машині.
6 Вставте кошик (1) в чашу (5).
Встановіть захист кнопки звільнення
кошика (2) у такому положенні, щоб закривав кнопку (3). Це дозволить уникнути
небажаного натиснення кнопки (3) та
від’єднання кошика (1) від чаші.
7 Вставте чашу (5) у фритюрницю.
Не можна використовувати чашу (5) без
встановленого кошика (1).
6 Витріть пристрій зсередини та зовні сухою серветкою.
Експлуатація пристрою
Чаша (5) повинна бути правильно вставлена у пристрій. Якщо чаша (5) буде неправильно встановлена у фритюрницю, пристрій не працюватиме.
B
У фритюрниці можна приготувати багато страв. Для
приготування страв слід використати дані, що містяться
в таблиці - дивіться пункт Налаштування параметрів
смаження.
Смаження з використанням гарячого повітря
1 Поставте фритюрницю у горизонтальному положенні
на твердій, горизонтальній, рівній поверхні.
8 Виберіть відповідну температуру за допомогою регулятора температури (9).
9 Щоб увімкнути пристрій, встановіть регулятором (8)
необхідний час для приготування страви.
Для того щоб визначити температуру та
час приготування страви слід користуватись вказівками, приведеними в пункті
Налаштування параметрів смаження.
Не ставити пристрій на поверхню, не
стійку до високих температур.
Не класти жодних предметів поверх пристрою.
Нічого не класти поблизу решіток для
входу (10) та виходу (6) повітря в задній
частині пристрою, оскільки це може перешкоджати потоку повітря та в результаті вплинути на якість приготування
страви.
●
●
Загориться індикатор живлення (11) та індикатор
нагрівання (12).
Таймер розпочне відлік часу приготування страви.
Під час смаження гарячим повітрям час
від часу загоряється та згасає індикатор
нагрівання (12). Він вказує на ввімкнення
та вимкнення нагрівального елементу для
підтримки заданої температури.
57
Можна попередньо розігріти пристрій,
не вкладаючи до нього страв. У такому
разі регулятор часу (8) слід встановити
у положення «5 хвилин» та зачекати, поки
фритюрниця нагріється. Тоді покласти
у кошик (1) страву та встановити регулятором (8) відповідний час приготування.
12 Якщо пролунає звуковий сигнал, це означатиме, що
завершився час приготування страви. Вийміть чашу (5)
з пристрою та поставте її на жаростійку поверхню. Перевірте, чи страва готова.
Пристрій також можна вимкнути вручну.
Для цього потрібно встановити регулятор температури (9) у позицію OFF або
вийняти чашу (5) з пристрою.
Не торкатись чаші (5) під час приготування їжі та ще деякий час після завершення приготування, оскільки вона нагрівається до дуже високої температури.
Чашу (5) можна тримати лише за ручку.
Надмір жиру зі страви збирається на дні
чаші (5).
10 Деякі страви потрібно струснути, коли пройде половина часу приготування - див. пункт Налаштування
параметрів смаження.
● Щоб струснути страву перемістіть вперед захист
кнопки (2) та вийміть з пристрою чашу (5), тримаючи
її за ручку (4). Тоді встановіть захист (2) у такому
положенні, щоб закривав кнопку звільнення кошика
(3) від небажаного натискання. Струсніть чашу (5).
Якщо страва ще не готова, слід повторно
вставити чашу (5) в пристрій та регулятором (8) встановити ще декілька хвилин
для приготування.
13 Щоб вийняти дрібні компоненти страви (напр., картоплю фрі), слід натиснути на кнопку звільнення кошика (3)
та вийняти кошик (1) з чаші (5).
Не потрібно обертати кошик разом з приєднаною чашею, оскільки надмір жиру, який
зібрався на дні чаші, виллється на страву.
Після випікання компонентів гарячим повітрям чаша та страва є гарячими. В залежності від виду страви з чаші може виходити пара.
Під час струшування не натискайте на
кнопку звільнення кошика (3).
Щоб зменшити вагу, можна вийняти кошик
(1) з чаші (5) та струснути сам кошик. Для
цього слід вийняти чашу (5) з пристрою,
поставити на жаростійку поверхню та
натиснути кнопку звільнення кошика (3).
11 Вставте чашу (5) у фритюрницю та продовжуйте смажити.
Якщо таймер буде встановлений на значення, що рівне половині необхідного часу
для приготування страви, у момент,
коли потрібно струснути їжу, пролунає
звуковий сигнал. Це означає, що потрібно
повторно встановити за допомогою регулятора (8) час необхідний для завершення
приготування страви.
Якщо час смаження буде встановлений на
повний час приготування страви, звуковий сигнал до завершення приготування
страви не пролунає. Можна вийняти чашу
(5) у будь-який момент часу, щоб перевірити ступінь обсмажування страви,
у цьому випадку живлення автоматично
вимкнеться, та відновиться лише після
встановлення чаші у пристрій.
58
Страви, приготовлені в пристрої, повинні мати золотисто-жовтий, а не темний
чи коричневий колір. Слід усунути рештки
згорілої їжі.
14 Висипте компоненти в чашу або на тарілку.
Щоб вийняти великі або ламкі компоненти,
слід використати кулінарні щипці.
●
Після приготування певної партії страви, фритюрниця відразу готова до приготування наступної партії.
15 Після завершення смаження переконайтеся, що регулятор часу (8) та регулятор температури (9) встановлені
в позиції OFF.
16 Вийміть вилку кабелю живлення (7) з мережевої розетки.
Додаткові функції
Захист від перегрівання
Пристрій оснащений системою, що захищає від перегрівання. Якщо внутрішня система виявить перевищення
встановленої внутрішньої температури, автоматично
спрацює захист від перегрівання та пристрій припинить
свою роботу.
1 У такому випадку вийміть штепсельну вилку кабелю
живлення (7) з розетки.
2 Щоб запустити роботу пристрою натисніть кнопку
скидання (13) знизу пристрою.
Пристрій можна увімкнути лише після
повного його охолодження.
Для натиснення кнопки скидання слід
вжити предмет з гострим кінцем.
Автоматичне вимкнення
Пристрій оснащений таймером. Коли завершиться встановлений час приготування страви, пролунає звуковий
сигнал і пристрій автоматично вимкнеться.
1 Для ручного вимкнення пристрою слід повернути
регулятор температури (9) вліво і встановити в позицію
OFF.
Якщо чаша (5) буде вийнята з пристрою
в ході приготування їжі, пристрій автоматично вимкнеться. У цьому випадку таймер буде продовжувати відлік часу.
Налаштування параметрів смаження
В таблиці, що нижче, приведені рекомендований час приготування їжі та температура. Якщо значення, приведені
в таблиці, відрізняються від значень, вказаних в інструкції на упаковці продукту, завжди дотримуйтесь інструкцій,
вказаних на упаковці.
Вказівки щодо приготування страв
● Дрібні компоненти страви, як правило, вимагають
трохи менше часу приготування, аніж більші.
● Більша кількість їжі вимагає довшого часу приготування, а менша кількість - коротшого часу.
● Струшування після половини пройденого часу приготування оптимізує кінцевий результат та запобігає
нерівномірному обсмажуванню страви.
● Для отримання хрусткості свіжої картоплі слід додати
трішки олії.
● Оптимальна кількість приготування хрусткої картоплі
фрі складає 500 грам.
● Закуски, які можна приготувати в духовці, можна
також приготувати у фритюрниці.
● Для швидкого та легкого приготування закусок слід
використати готове тісто. Готове тісто вимагає коротшого часу приготування, аніж домашнє тісто.
● Під час приготування печива, кішу або, якщо користувач хоче приготувати ніжну страву чи на шпажках,
слід помістити в кошик форму для випікання або
жаростійкий посуд.
● Фритюрницю також можна використовувати для підігрівання їжі. Для підігрівання їжі слід встановити температуру 150°C, час приготування - 10 хвилин.
Слід пам’ятати, що ці вказівки є орієнтовними. Якщо страви відрізняються походженням, величиною чи торговою маркою,
ми не гарантуємо, що це найкращі параметри для страв користувача.
Таблиця параметрів смаження
Темп.
160°C
180°C
Вид їжі
Кількість
(мін.- макс.)
(г)
Час
(хв.)
Солодкі закуски
400 г
15-20 хв.
Тістечка
300 г
20-25 хв.
Овочі
100-400 г
20 хв.
Кіш
400 г
20-22 хв.
Морожена запіканка з сиром
100-400 г
8-10 хв.
Куряче філе
100-500 г
10-15 хв.
Курячі стегна
100-500 г
30-35 хв.
Гамбургер
100-500 г
7-14 хв.
Котлети зі свинини
100-500 г
15-20 хв.
Стейк
100-500 г
8-12 хв.
Картопляні деруни
250 г
15-18 хв.
Випічка
300-600 г
40-50 хв.
Струшування Додаткова
їжі
інформація
59
Темп.
Вид їжі
Кількість
(мін.- макс.)
(г)
Час
(хв.)
Круглі булочки
300 г
15-18 хв.
Морожені рибні палички
100-400 г
10-15 хв.
Куряче філе в паніровці (нагетси)
100-500 г
10-15 хв.
Лосось
100-400 г
10-15 хв.
Картопляна запіканка
500 г
15-18 хв.
Картопля фрі зі свіжої картоплі (8x8мм)
300-800 г
20 хв. /
(темп.160°C)
15 хв. /
(темп. 200°C)
Морожена картопля фрі, товста соломка
300-700 г
11-20 хв.
Морожена картопля фрі, тонка соломка
300-700 г
9-16 хв.
200°C
Струшування Додаткова
їжі
інформація
Додати 1/2 ст.
ложки солі
В момент початку приготування компонентів фритюрниця є холодною, до вказаного в таблиці часу слід
додати 3 хвилини для нагрівання фритюрниці.
Очищення
Мийте пристрій після кожного використання.
Для миття чаші (5), кошика (1) і форми (14)
не використовувати металевих губок чи
абразивних чистячих засобів, оскільки це
може призвести до пошкодження антипригарного покриття.
1 Вийміть штепсельну розетку кабелю живлення (7)
з мережевої розетки та залиште пристрій для охолодження.
Для прискорення охолодження фритюрниці слід вийняти з неї чашу.
2 Зовнішню поверхню пристрою очистити вологою серветкою.
3 Помийте м’якою губкою чашу (5), кошик (1) та форму
(14) в гарячій воді з додаванням рідини для миття
посуду. Для усунення бруду ви можете використати обезжирювач.
Чашу (5), кошик (1) і форму (14) можна мити
в посудомийній машині.
Для усунення пригорілого до кошика чи дна
чаші бруду слід наповнити чашу гарячою
водою з рідиною для миття посуду. Тоді
помістити кошик в чашу та залишити їх
відмокати 10 хвилин.
4 Всередині пристрій очистити гарячою водою та
м’якою губкою.
5 Нагрівальні елементи очистити делікатно щіткою,
щоб усунути рештки їжі.
60
Вирішення проблем
Якщо фритюрниця працює неправильно або якість смаження є недостатньою, ознайомтесь з таблицею, що нижче.
В ній приведені проблеми, які можуть виникнути в ході експлуатації пристрою, та можливі причини їх вирішення.
Проблема
Фритюрниця не
працює.
Можлива причина
Рішення
Пристрій не підключений до мережі
живлення.
Вставте штепсельну вилку кабелю живлення
у мережеву розетку.
Не встановлений час приготування
страви за допомогою регулятора часу
роботи.
Встановіть регулятором часу значення часу,
необхідного для приготування страви.
Не вірно встановлена чаша у пристрій.
Правильно розмістіть чашу в пристрої.
Увімкнений захист від перегрівання.
Предметом з гострим кінцем натиснути кнопку
RESET, що знизу пристрою.
В кошик покладена надто велика
кількість їжі.
Помістіть в кошик меншу порцію. Менші порції
випікаються більш рівномірно.
Печені у фритюрниці Встановлена надто низька температура.
страви не готові.
Надто короткий час приготування.
Страва у фритюрниці Деякі види страв слід струшувати після
смажиться нерівно- того, як пройде половина встановленого
мірно.
часу приготування.
Смажені закуски не
хрусткі після приготування у фритюрниці.
Не вдається правильно встановити
чашу в пристрій.
З пристрою виходить
білий дим.
Свіжа картопля фрі
нерівномірно підсмажена у фритюрниці.
Свіжа картопля фрі
не є хрусткою після
виймання з фритюрниці.
Встановіть за допомогою регулятора температури
необхідну температуру (див. пункт Налаштування параметрів смаження).
Встановіть за допомогою регулятора часу необхідний для приготування страви час (див. пункт
Налаштування параметрів смаження).
Щоб струснути страву, слід вийняти чашу з пристрою та потрусити нею (див. пункт Налаштування параметрів смаження).
Використані закуски, які традиційно
повинні смажитись у великій кількості
жиру.
Використайте закуски, які призначені для випікання в духовці, або додайте трохи олії, щоб вони
стали більш хрусткими
В кошик покладена надто велика
кількість страви.
Не перевищуйте максимальної кількості компонентів, рекомендовані кількості вказані в пункті
Налаштування параметрів смаження.
Кошик не правильно встановлений
в чашу.
Правильно встановіть кошик в чашу - чути характерне клацання.
Готуються жирні страви.
Під час випікання жирних страв витікає велика кількість жиру в чашу, з якого утворюється білий дим.
В такому разі чаша може нагріватися сильніше,
аніж зазвичай. Це не впливає на пристрій, ані на
кінцевий результат смаження.
В чаші залишився жир з попереднього
використання.
Білий дим утворюється через жир, який нагрівається в чаші. Перевірте, чи чаша ретельно
очищена після кожного використання.
Використано неправильний вид картоплі.
Використайте свіжу картоплю та переконайтеся,
чи вона залишається твердою під час смаження.
Картопляна соломка не помита належним чином перед смаженням.
Промийте картопляну соломку, щоб змити крохмаль з поверхні картоплі.
Перед додаванням олії картопляну соломку слід
відповідно висушити.
Хрусткість картоплі фрі залежить від
кількості олії та води в картоплі.
Поріжте картоплю на менші шматочки, щоб
отримати більш хрустку картоплю фрі.
Додайте трохи більше олії, щоб отримати більшу
хрусткість.
61
Утилізація
Цей прилад маркіровано згідно положень
європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що
були у використанні (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Директивою
визначаються можливості, які є дійсними
у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні
можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.
Транспортування і зберігання
●
●
●
●
●
●
●
Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
62
EN
Dear Customers
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. A special attention
should be drawn to the indications concerning safety in order
to prevent accidents and/or avoid destroying of the appliance
during the use of the deep fat fryer. We recommend you
keep this Use & Care Manual so that you could refer to it at
a later time of using the fryer.
Description
The new multifunctional FanFryer lets you prepare healthier
foods and snacks. The appliance uses high speed hot air
circulation and grilling in order to prepare a wide selection
of tasty dishes in a healthy, fast and easy way. The food is
heated from all sides and for most ingredients, you do not
need to add any oil.
Safety and proper use
Please read these instructions completely before
operating the fryer.
DANGER! / WARNING!
●
●
●
●
●
Health hazard
● To avoid electric shock, protect the
appliance against the ingress of
water or other liquids.
● Always put the food to be fried in the
basket to protect it from contact with
the heating elements.
● Do not block the air intake and outlet
openings during operation.
● Do not pour oil into the bowl, as this
can cause fire.
● Never touch the inside of the
appliance during operation.
● Never place the appliance on or
near flammable materials such as
a tablecloth or curtain.
● Do not place the appliance near the
wall or on other appliances. Ensure
a clearance of at least 10 cm at the
●
●
●
●
rear, on the sides and above the
appliance. Do not place any objects
on the appliance.
Hot air and steam escape through
the air outlet openings during frying.
Keep your hands and face at a safe
distance from the air outlet openings
and escaping steam. When removing
the basket be cautious of hot steam
and air.
If you see dark smoke coming out of
the appliance, immediately unplug it
from wall outlet. Before removing the
bowl from the appliance wait until the
smoke dissipates.
Always put the appliance on
a horizontal and even surface.
Never pull out a plug out of a socket
by pulling a cable.
Never start the fryer if:
● a power supply cord or a plug are
damaged,
● the fryer is damaged in any way,
● the fryer is not in a normal position
of operations.
If the non-detachable part of the cord
is damaged, it should be replaced by
the producer or at a proper service
point or by a qualified person in
order to avoid any hazards.
Only trained persons may repair the
appliance. An incorrectly made repair
may cause a serious hazard for the
user. In the case of any defects, we
advise you to turn to a specialist
service centre.
The fryer is intended for frying food
only.
Do not place the appliance close to
or on the places being a source of
heat (a heating plate etc.).
63
● Keep in mind that some fryer
component reach very high
temperature. For this reason, avoid
touching them. Use the buttons and
handles to operate the appliance.
● Caution, hot surface
.
● Do not plunge in water heating
elements or parts containing heating
elements, i.e. the casing of the fryer.
● This appliance shall not be used by
children from 0 year to 8 years. This
appliance can be used by children
aged from 8 years and above if they
are continuously supervised. This
appliance can be used by people with
reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged
less than 8 years. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children.
● Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
● Only use the appliance indoors at
room temperature and up to 2000 m
above sea level.
CAUTION!
Failure to observe can result in
damage to possessions
●
64
The fryer should always be connected to an electrical
socket (AC only) equipped with a grounding prong and
of voltage corresponding to that indicated on a data
plate of the appliance.
●
●
Before using the appliance check whether the voltage
indicated on a data plate corresponds to that of
electrical power supply.
The appliance is not designed to operate with external
timers or separate remote control system.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●
This appliance is intended for domestic use only.
Specifications
Technical parameters are indicated on the data plate of the
appliance.
Capacity of the bowl: 4 l.
Parts Map
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Basket
Basket release button cover
Basket release button
Basket handle
Bowl
Air outlet
Power cord
Time control knob (0-60 min.) / Power dial
Temperature control knob (80-200°C)
Air Inlet
Power Indicator
Heating indicator
Reset
Baking pan
Before first use
1 Remove all the stickers, labels and films from the
appliance.
2 Move the cover (2) forward and remove the bowl (5) from
the appliance.
3 Remove the baking pan (14) from the bowl (5).
4 Press the basket release button (3) and remove the
basket (1) from the bowl (5).
5 Thoroughly wash basket (1), bowl (5) and baking pan
(14) in hot water with a little dishwashing liquid. Use a soft
sponge which does not cause scratches.
Frying basket (1), bowl (5) and baking pan (14)
can be washed in a dishwasher.
6 Wipe the appliance inside and outside with a dry cloth.
Use the appliance
B
The FanFryer can be used to prepare many dishes. To prepare
the food, use the settings in the table — see Frying settings
Frying with hot air
1 Set the fryer horizontally on a firm, level surface.
Do not place the appliance on a surface that is
susceptible to high temperature.
Do not place any objects on the appliance.
Do not block the air inlet (10) and air outlet (6)
at the back of the appliance, as this disrupts
the air flow and will affect the cooking.
2 Plug the power cord (7) into a power source.
3 Move the cover (2) forward and remove the bowl (5) from
the appliance
Basket release button cover (2) protects
against inadvertent pressing of the button (3)
and disengaging the basket (1) from the bowl
(5). If you remove the bowl from the unit and
do not intend to take out the basket (1), set the
cover (2) in such a position as to protect the
button (3).
4 Press the basket release button (3) and remove the
basket (1) from the bowl (5).
5 Put the food into the basket (1).
Never completely fill the basket (1) or load
more than the allowed amount of food (see
Frying settings) as this could affect the quality
of frying.
6 Fit the basket (1) in the bowl (5).
Set the basket release button cover (2) in
such a position to protect the button (3). This
protects against inadvertent pressing of the
button (3) and disengaging the basket (1) from
the bowl.
7 Place the bowl (5) in the fryer.
Do not use the bowl (5) without the basket (1).
Bowl (5) must be properly placed in the
appliance. If you do not properly fit the bowl (5)
in the fryer, the appliance will not start.
8 Select the desired temperature using the temperature
control knob (9).
9 To start the appliance set the desired cooking time using
the time setting knob (8).
To determine the cooking temperature and
time, follow the guidelines in the Frying
settings section.
●
●
The power indicator (11) and the heating indicator (12)
will come on.
Timer will count down the cooking time.
During hot air frying the heating indicator (12)
will come on and off. It indicates the heating
element turns on and off to maintain the set
temperature.
You can preheat the appliance before placing
food in it. In this case, set the time control knob
(8) to about 5 minutes, and then wait until the
fryer heats up. Then, fill the basket (1) and set
cooking time using the time control knob (8).
Do not touch the bowl (5) during cooking and
for some time after, as the appliance heats up
to a very high temperature. Hold the bowl (5) by
the handle only.
Excess fat from food is collected at the bottom
of the bowl (5).
10 Some dishes need to be tossed half way through cooking
time — see Frying settings section.
● Slide button cover (2) forward and remove the bowl
(5) by the handle (4). Then set the button cover (2) so
that it protects the basket release button (3) to prevent
accidental pressing. Toss the contents of the bowl (5).
Make sure you do not press the basket release
button (3).
To reduce weight, you can remove the basket
(1) from the bowl (5) and toss the contents of
the basket only. To do this, remove the bowl (5)
from the appliance, set on the surface resistant
to high temperature and press the basket
release button (3).
11 Replace the bowl (5) in the FanFryer and continue frying.
If you set the timer to half of the entire cooking
time, you will hear a beep when you need to toss
the food. You will need to use the time control
knob (8) to set the other half of the cooking time.
If you set the timer for the entire cooking
time, you hear a beep when the cooking
completes. You can remove the bowl (5) at
any time to check the food. The appliance will
automatically power off and resume cooking
when you replace the bowl in the appliance.
65
12 You will hear a beep when cooking time has elapsed.
Remove the bowl (5) from the appliance and place on the
surface resistant to high temperature. Check that the food is
ready.
You can also turn off the appliance manually.
To do this, turn the temperature control knob
(9) to OFF or remove the bowl (5) from the
appliance.
If the food is not ready yet, replace the bowl
(5) in the appliance and add more cooking time
using the time control knob (8).
13 To remove small pieces of food (e.g. potato chips), press
the basket release button (3) and remove the basket (1) from
the bowl (5).
Do not rotate the basket along with the bowl,
because excess fat that has accumulated on
the bottom of the bowl will drip onto the food.
After hot air frying the food and the bowl are
hot. Depending on the type of food, steam may
be release from the bowl.
Food prepared in the appliance should be goldyellow rather than dark and brown. Remove the
burnt food residue.
14 Transfer the food onto a bowl or a plate.
Use the tongs to remove large or delicate
pieces of food from the basket.
●
Once frying is complete, the appliance is immediately
ready to fry the next batch.
15 When you have finished frying, make sure that the time
control knob (8) and temperature control knob (9) are set in
the OFF position.
16 Unplug power cord (7) from the wall outlet.
Additional Features
Overheating protection
The appliance is equipped with overheating protection. If the
system detects internal overheating the protection device is
triggered automatically and the appliance will turn off.
1 In this case unplug the power cord (7) from the wall
outlet.
2 To use the appliance again press the reset button (13) at
the bottom of the appliance.
The appliance can be used only after it has
cooled completely.
Use a pointy object to reset the appliance.
66
Auto off
This appliance is equipped with a timer. When the set time
has elapsed you will hear a beep and the appliance will turn
off automatically.
1 To manually turn off the appliance turn the temperature
control knob (9) counter clockwise to OFF.
If you remove the bowl (5) during frying, the
appliance will turn off automatically. The timer
will continue to count down.
Frying settings
The table below shows sample frying times and temperature
settings. If the instructions on food package differ from those
in the table, always follow the instructions on the package.
Keep in mind that these settings are indicative.
We cannot guarantee that these are the best
settings for food of different origin, size, or brand.
Frying guidelines.
● Smaller food items usually require a little shorter frying
time than larger items.
● Greater amount of food requires a longer frying time,
while the smaller amount of food requires a slightly
shorter frying time.
● Tossing the food half way through frying will help obtain
the optimal result and prevent uneven frying.
● To obtain crisp potato chips, add a little oil.
● Optimal amount of potatoes to obtain crispy chips is 500 g.
● Snacks that are baked in the oven can also be fried in
hot FanFryer.
● To prepare stuffed snacks quickly and easily use
the ready pastry dough. Ready pastry dough can be
prepared quicker than home-made dough.
● When making cakes, quiche or if you want to make
sourdough crunch stuffed dishes, place baking pan or
casserole dish in the basket.
● You can use the fryer to heat up the food. To heat up the
food set the temperature at 150°C for up to 10 minutes.
Frying settings
Temp.
160°C
180°C
200°C
Type of food
Quantity
(min.-max.)
(g)
Time
(min.)
Sweet snacks
400 g
15-20 min.
Cookies
300 g
20-25 min.
Vegetables
100-400 g
20 min.
Quiche
400 g
20-22 min.
Frozen grilled cheese baguette
100-400 g
8-10 min.
Chicken breast
100-500 g
10-15 min.
Chicken legs
100-500 g
30-35 min.
Hamburger
100-500 g
7-14 min.
Pork chops
100-500 g
15-20 min.
Steak
100-500 g
8-12 min.
Rosti
250 g
15-18 min.
Dough
300-600 g
40-50 min.
Round buns
300 g
15-18 min.
Frozen fish sticks
100-400 g
10-15 min
Chicken nuggets
100-500 g
10-15 min
Salmon
100-400 g
10-15 min
Potato casserole
500 g
15-18 min.
Home-made potato chips (8x8mm)
300-800 g
20 min. /
(temp.160°C)
15 min. /
(temp.200°C)
Thick frozen potato chips
300-700 g
11-20 min.
Thin frozen potato chips
300-700 g
9-16 min.
Toss the food
Additional
information
Add ½
tablespoon salt
If the fryer is cold add 3 minutes to frying time to pre-heat the appliance.
Cleaning
Clean the appliance after each use.
Do not use metal scrubbers or abrasive
cleaning emulsions or powders to clean the
bowl (5), basket (1) or baking pan (14), as this
may damage the non-stick coating.
1 Unplug power cord (7) from the wall outlet and leave the
appliance to cool down.
To speed up cooling process remove the bowl
from the appliance.
2 Clean the outer surfaces of the appliance with a damp
cloth.
3 Wash bowl (5), basket (1) and baking pan (14) using
a soft sponge and hot water with a little washing-up liquid.
You can use a degreasing agent to remove stains.
Bowl (5), basket (1) and baking pan (14) can be
washed in a dishwasher.
If the food sticks to the basket or the bowl, fill
the bowl with hot water with a little washing-up
liquid. Then place the basket in the bowl and
leave it to soak for about 10 minutes.
4 Clean the inside of the appliance using a soft sponge
with hot water.
5 To remove food residue, clean the heating element with
a soft brush.
67
Solution of problems
If the FanFryer does not operate properly or the frying quality is insufficient, please check the following table. The table
indicates the common problems, possible causes and solutions.
Issue
The fryer does not
work.
Fried food is not
ready.
The food fries
unevenly.
Possible cause
Solution
The appliance is not plugged in.
Plug the power cord into a wall outlet.
No time is set using the time control knob.
Set frying time using the time control knob.
The bowl is not properly placed in the
appliance.
Place the bowl properly in the appliance.
Overheating protection is triggered.
Use a pointy object to press the RESET button at the
bottom of the appliance.
There is too much food in the fryer.
Place less food in the basket. Smaller portions are
fried more evenly.
Temperature is too low.
Set the desired temperature using the temperature
control knob (see Frying settings section).
Frying time is not sufficient.
Set frying time using the time control knob (see
Frying settings section).
Some types of food should be tossed after To toss the food remove the bowl from the appliance
half of frying time.
and toss the contents (see Frying settings section).
Fried snacks are not
crisp.
The snacks are intended for traditional
deep frying in oil.
Use the snacks intended for baking in the oven or
sprinkle them with oil to make them more crispy.
Unable to properly
place the bowl in the
appliance.
There is too much food in the basket.
Do not exceed the maximum amount of food. The
recommended amounts are given in the Frying
settings section.
Basket is not properly inserted into the
bowl.
Properly insert the basket into the bowl — you will
hear a click.
The fried food is greasy.
When frying fatty foods, fat drips into the bowl and
emits white smoke. In this case, the bowl may heat up
more than usual. It has no effect on the appliance or
on the final result of frying.
There is still some fat residue in the bowl
from previous use.
White smoke is caused by hot fat in the bowl. Make
sure that the bowl is properly cleaned after each use.
The appliance emits
white smoke.
You used the wrong variety of potatoes.
Fresh potato chips are
fried unevenly.
Potato chips have not been properly rinsed
before frying.
Fresh chips are not
crispy right out of the
fryer.
Crispiness depends on the amount of oil
and water in potato chips.
Use fresh potatoes and make sure that they remain
firm during frying.
Rinse the potato chips to remove starch from the
outer surfaces.
Dry potato chips before adding oil.
Cut shorter chips to make them more crisp.
Add a little more oil to get more crunchiness.
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling of
used appliances as applicable throughout the EU. Please
ask your specialist retailer about current disposal facilities.
68
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
1
2
4L
3
2L
4
PL
1. Smażenie gorącym powietrzem 2. Pojemność
koszyka: 2 L, pojemność misy: 4 L 3. Regulacja
czasu i temperatury 4. Forma do pieczenia ciast
RU
1. Жарится на горячем воздухе 2. Объем миски:
2 Л, oбъем миски 4 Л 3. Регулятор температуры
и времени 4. Форма для випічки
CZ
1. Smažení v horkém vzduchu 2. Objem koše:
2 L, objem mísy 4 L 3. Nastavení času a teploty
4. Forma na pečení pečiva
BG
SK
1. Smaženie v horúcom vzduchu 2. Objem košíka:
2 L, objem misy 4 L 3. Nastavenie času a teploty
4. Forma na pečenie koláčov
1. Пържене с горещ въздух 2. Вместимост на
кошницата: 2 L, bместимост 4 L 3. Регулиране
на времето и температурата 4. Тава за печене
на сладкиши
UA
1. Forró levegőben történő sütés 2. A kosár
térfogata: 2 L, a tál űrtartalma 4 L 3. Az idő és
a hőmérséklet szabályozása 4. Sütőforma
1. Смажиться на гарячому повітрі 2. Обсяг миски:
2 Л, ємність миски 4 Л 3. Регулятор температури
і часу 4. Форма для випічки
EN
1. Frying using hot air 2. Basket capacity: 2 L, bowl
capacity: 4 L 3. Time and temperature control
4. Baking pan
HU
RO
1. Prăjire cu aer fierbinte 2. Capacitatea coşului:
2 L, capacitatea bolului 4 L 3. Reglarea timpului şi
a temperaturii 4. Formă pentru coacere prăjituri
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, POLAND
9001274221
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising