Zelmer ZJP1300B User Manual

Zelmer ZJP1300B User Manual
ZJP1300B
ZJP1300
WYCISKARKA DO OWOCÓW,
WARZYW I ZIÓŁ
соковыжималка для
фруктов, овощей и трав
/ fruit, vegetable and herb
juice presser
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WYCISKARKA DO OWOCÓW,
6–11
WARZYW I ZIÓŁ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
LIS NA OVOCE, ZELENINU
A BYLINKY
12–17
36–42
ИЗСТИСКВАЧКА ЗА ПЛОДОВЕ,
ЗЕЛЕНЧУЦИ И БИЛКИ
43–49
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
18–23
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
GYÜMÖLCS, ZÖLDSÉG ÉS
GYÓGYNÖVÉNY PRÉS
СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ
ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ И ТРАВ
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
SK NÁVOD NA OBSLUHU
LIS NA OVOCIE, ZELENINU
A BYLINKY
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОКОВИЖИМАЛКА ДЛЯ ФРУКТІВ,
ОВОЧІВ ТА ТРАВ
50–56
EN USER MANUAL
24–29
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
STORCĂTOR DE FRUCTE, LEGUME
ŞI PLANTE MEDICINALE
30–35
FRUIT, VEGETABLE AND HERB
JUICE PRESSER
57–62
ZJP1300B
WYCISKARKA DO OWOCÓW,
WARZYW I ZIÓŁ
соковыжималка для
фруктов, овощей и трав
/ fruit, vegetable and herb
juice presser
Nowoczesna wyciskarka wolnoobrotowa
pozwalająca uzyskać naturalne i zdrowe soki
Шнековая соковыжималка на низких оборотах,
позволяющая получить натуральные и здоровые соки
Modern low speed juice maker to obtain natural
and healthy juices
www.zelmer.com
A
7
9
8
6
a
b
5
1
4
9
3
f
8
10
2
d
c
e
g
B
„ON”
„OFF”
„REV”
C
1
2
3
4
5
6
D
7
8
1
2
3
4
D
5
6
7
E
8
1
2
3
4
5
1
2
3
F
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Charakterystyka urządzenia
Ciesz się prawdziwym smakiem płynącym z natury
z nowym urządzeniem Zelmer ZJP1300B.
Wyciskarka ZJP1300B jest urządzeniem służącym do
pozyskiwania soków z owoców, warzyw i ziół. Zgniata ona
produkty, pracując na wolnych obrotach, w celu uzyskania
z nich soku. Takie innowacyjne rozwiązanie sprawia, że sok
jest bogaty w wartości odżywcze i ma prawdziwie naturalny
smak. Dzięki urządzeniu ZJP1300B uzyskasz sok nie tylko
z owoców czy warzyw, ale również z ziół.
Dzięki zastosowaniu specjalnej metody wyciskania otrzymujemy większą wydajność i więcej wartości odżywczych.
Wytrzymała śruba miażdży wyciskane produkty, dokładnie
i skutecznie wyciskając z nich sok. Wolnoobrotowy silnik
sprawia, że podczas pracy nie są wydzielane znaczne ilości ciepła, niszczące cenne witaminy, a dodatkowo jest on
bardzo trwały. Zastosowanie takiej technologii sprawia,
że ZJP1300B pracuje również wyjątkowo cicho.
ZJP1300B to nie tylko pyszny sok, ale także łatwość obsługi
i czyszczenia. Po pracy resztki produktów usuniesz specjalną, dołączoną szczoteczką.
Wszystkie części mające kontakt z przetwarzanymi produktami wykonane są z materiałów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością.
Rozkoszuj się smakiem w pełni naturalnego soku.
Zelmer – niezawodnie.
6
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Nie podłączaj wtyczki do gniazdka
sieci mokrymi rękami.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego Zelmer.
● Nie używaj urządzenia, gdy śruba
wyciskająca, sita bądź miska są
uszkodzone.
● Przed wymianą wyposażenia lub
zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od
zasilania.
● Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
ZJP1300-001_v06
●● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z urządzeniem
w obecności dzieci.
●● Nie pozostawiaj włączonego do sieci
urządzenia bez dozoru.
●● Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
●● To urządzenie jest przeznaczone do
przygotowywania małych ilości produktu na użytek domowy, w warunkach zbliżonych do domowych, lub
do zastosowań niekomercyjnych.
●● Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Nie zdejmuj pokrywy z lejem, gdyż zadziała zabezpieczenie i wyłączy urządzenie.
●● Nie zatykaj wylotu miąższu i soku podczas pracy urządzenia.
●● Nie uruchamiaj urządzenia bez wsadu.
●● Nie przenoś urządzenia podczas pracy.
ZJP1300-001_v06
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Urządzenie podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej
(jedynie prądu przemiennego) wyposażonego w kołek
ochronny, o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce
znamionowej urządzenia.
●● Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź czy
pokrywa z lejem zasypowym jest dobrze zamocowana.
●● Do popychania produktu stosuj tylko popychacz.
●● Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
ani zbyt silnym jego popychaniem (popychaczem).
●● Nie narażaj urządzenia na działanie temperatury
powyżej 60°C.
●● Nie stawiaj urządzenia na mokrej powierzchni.
●● Nie zanurzaj napędu urządzenia w wodzie, ani nie myj
go pod bieżącą wodą.
●● Stawiaj urządzenie zawsze na stabilnej, równej i płaskiej powierzchni; przewód przyłączeniowy nie może
zwisać poza krawędź powierzchni, na której stoi urządzenie.
●● Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku
wewnątrz pomieszczeń.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy 20 minut.
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem 1 godzina.
Hałas urządzenia (LWA): 65 dB(A).
Opis urządzenia
A
1 Napęd wyciskarki
a Wyłącznik ON-OFF-REV
b Przewód przyłączeniowy
2 Miska
c Gumowa zatyczka miski
d Wylot miąższu
e Wylot soku
f Tuleja uszczelniająca
g Blokada kapania
3 Sito do produktów miękkich – duże oczka
4 Sito do produktów twardych – małe oczka
7
5
6
7
8
9
10
5 Włóż do środka miski (2) śrubę wyciskającą (5).
6 Nałóż pokrywę (6) na miskę (2), trafiając wypustkami
Śruba wyciskająca
Pokrywa z lejem zasypowym
Popychacz
Pojemnik na sok
Pojemnik na miąższ
Szczotka
Przygotowanie wyciskarki do pracy
(demontaż)
w rowki umieszczone w misce
C
Przed pierwszym użyciem rozmontuj wyciskarkę, umyj części mające kontakt z przetwarzanym produktem.
1 Wyciskarkę postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym, czystym i suchym podłożu.
2 Wyjmij popychacz (7).
3 Zdejmij pokrywę (6) przekręcając ją odwrotnie do ruchu
wskazówek zegara.
4 W dalszej kolejności zdejmij miskę (2) wraz z wyposażeniem.
5 Wyjmij z miski (2) śrubę wyciskającą (5).
6 Następnie wyjmij z miski (2) sito ((3) lub (4)).
7 Wyciągnij tuleję uszczelniającą (2f) z miski (2).
8 Wyciągnij gumową zatyczkę (2c) znajdującą się na spodzie miski (2).
●● Zdemontowane części (z wyjątkiem napędu) dokładnie umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia
naczyń. Po dokładnym osuszeniu przystąp do montażu
czystych elementów.
Nie myj zdemontowanych części w zmywarkach. Do mycia używaj wody o temp. nieprzekraczającej max. 60°C.
Przygotowanie wyciskarki do pracy
(montaż)
D
1 Włóż gumową zatyczkę (2c) w otwór znajdujący się na
spodzie miski (2).
2 Załóż tuleję uszczelniającą (2f) w misce (2), jeżeli
została wcześniej zdemontowana.
3 Załóż na napęd (1) miskę (2) tak, aby w 3 wgłębieniach
na spodzie miski (2) znalazły się 3 występy umieszczone na
górnej powierzchni napędu (1).
4 Włóż do miski (2) wybrane sito ((3) lub (4)) tak, aby trójkąt znajdujący się na brzegu sita znalazł się w jednej linii
z kłódką na misce (2). Otwór w sicie powinien trafić w otwór
w misce.
Dla twardych owoców jak np. marchew, ogórek,
jabłka używaj sita z drobnymi oczkami (4). Dla
owoców miękkich: arbuz, pomarańcze, pomidory, itp. stosuj sito (3) o większych oczkach.
8
i przekręć pokrywę (6) do
oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara .
7 Do leja zasypowego pokrywy (6) włóż popychacz (7).
8 Wsuń pojemniki (8) pod wylot soku (2e) i pojemnik (9)
pod wylot miąższu (2d).
Uruchomienie wyciskarki i praca z nią
E
Pozycje wyłącznika wyciskarki przedstawione są na
Rys. B .
„ON” – ustawienie przełącznika w tej pozycji uruchamia
urządzenie.
„OFF” – jest to pozycja neutralna, ustawienie przełącznika
w tej pozycji wyłącza urządzenie.
„REV” – ustawienie przełącznika w tej pozycji powoduje
włączenie trybu wstecznego.
●● Sprawdź, czy wyłącznik (1a) ustawiony jest w pozycji
„OFF”.
1 Włóż wtyczkę przewodu do gniazda sieci.
2 Do leja zasypowego włóż pokrojone owoce lub warzywa
i lekko dociśnij je popychaczem.
3 Ustaw blokadę kapania (2g) w pozycji otwartej.
Do popychania produktów nie wolno używać
palców lub stosować innych przedmiotów.
Owoce i warzywa przed umieszczeniem
w wyciskarce dokładnie umyj, następnie usuń
nasiona lub inne twarde frakcje.
4 Uruchom wyciskarkę wyłącznikiem (1a) ustawiając go
w pozycji „ON”.
Nie dotykaj wyłącznika (1a) wyciskarki mokrymi
rękami.
Pokrywa (6) musi być poprawnie zamknięta
w innym wypadku urządzenie się nie włączy.
5 Do leja zasypowego wkładaj kolejne partie pokrojonych
owoców lub warzyw i lekko dociskaj je popychaczem.
Normalne użytkowanie w trybie ciągłym nie
powinno przekraczać 20 minut. W przypadku
wyciskania soku z twardych składników trudnych do wyciśnięcia, ciągła praca urządzenia
nie powinna trwać dłużej niż 40 sekund, po tym
czasie należy pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
Maksymalna waga owoców i warzyw umieszczanych w wyciskarce nie powinna przekraczać 500 g produktu na 2 minuty pracy. W przyZJP1300-001_v06
padku zaklinowania się śruby wyciskającej
lub utknięcia przeciskanej frakcji owoców lub
warzyw użyj funkcji „REV” przez 2-3 sekundy.
Gdy problem nadal występuje należy zdemontować urządzenie, oczyścić i ponownie je
zmontować (patrz pkt. „Przygotowanie wyciskarki do pracy”).
Po zakończeniu pracy (wyciskaniu soku)
F
1 Wyłącz wyciskarkę ustawiając wyłącznik (1a) w pozycji
„OFF”.
2 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci.
3 Ustaw blokadę kapania (2g) w pozycji zamkniętej przed
wyciągnięciem pojemnika z pod wylotu soku (2e). W ten sposób zapobiegniesz kapaniu soku na blat.
●● Wyciśnięty sok nagromadzony w pojemniku przelej do
wcześniej przygotowanych szklanek, filiżanek, itp.
Gdy chcemy przepłukać urządzenie przed
zmianą np. owoców, należy w pierwszej kolejności wyłączyć urządzenie, wymienić pojemnik
na sok, włączyć je ponownie i wlać szklankę
wody a większość pozostałości miąższu zostanie samoistnie wypłukana.
●● Przystąp do demontażu wyciskarki (patrz pkt. „Przygotowanie wyciskarki do pracy”).
Umyte i wysuszone pojemniki (8) i (9) złóż dla
uzyskania oszczędności miejsca.
Zasady konserwacji wyciskarki
●● Po każdorazowym użyciu wyciskarki należy ją dokładnie
umyć nie dopuszczając do zasychania soku i resztek
owoców lub warzyw.
●● Zabrudzenia w szczelinach lub rogach usuń szczotką
będącą na wyposażeniu wyciskarki.
●● Napęd czyść wilgotną ściereczką skropioną środkiem do
mycia naczyń. Następnie wytrzyj go do sucha.
W przypadku, gdy do wnętrza napędu dostanie
się woda lub sok należy przerwać pracę i oddać
urządzenie do kontroli w punkcie serwisowym.
●● Elementy
wyposażenia takie, jak: miska (2), blokada
kapania (2g), tuleja uszczelniająca (2f), sita ((3) i (4)),
śruba wyciskająca (5), pokrywa z lejem zasypowym (6),
popychacz (7) oraz pojemniki ((8) i (9)) myj w ciepłej
wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
●● Do mycia urządzenia nie używaj detergentów zawierających rozpuszczalniki organiczne, wybielacze, środki
zawierające chlor, benzynę lub innych materiałów ściernych.
●● Pod wpływem długotrwałego użytkowania może wystąpić zjawisko przebarwienia elementów wykonanych
z tworzywa sztucznego. Nie traktuj tego jako wady.
ZJP1300-001_v06
●● Zabarwienia powstałe z marchwi można usunąć przecierając je szmatką nasączoną olejem jadalnym.
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie części.
●● Zmontuj wyciskarkę w sposób opisany wcześniej (patrz
pkt. „Przygotowanie wyciskarki do pracy”).
Co zrobić, gdy…
Wyciskarka nie pracuje:
1. Upewnij się czy wyciskarka jest podłączona do gniazdka
sieci.
2. Upewnij się czy wyciskarka jest prawidłowo zmontowana
w sposób opisany w instrukcji obsługi.
3. Wyciskarka mogła się wyłączyć, ponieważ była używana
dłużej niż 20 minut. Poczekaj, aż urządzenie całkowicie
ostygnie.
4. Oddaj wyciskarkę do punktu serwisowego.
Sok jest zbyt gęsty lub zbyt rzadki:
1. Upewnij się czy gumowa zatyczka (2c) jest prawidłowo
osadzona.
2. Upewnij się, czy sok jest zrobiony ze świeżych składników.
3. Upewnij się czy sita ((3) lub (4)) nie są zatkane.
Wyciskarka zatrzymała się podczas pracy:
1. Upewnij się czy nie zostało włożonych zbyt wiele składników bądź składniki posiadały zbyt wiele twardych nasion.
Użyj funkcji „REV” przez 2-3 sekundy, a następnie
z powrotem przełącz wyłącznik w pozycję „ON”.
2. Jeżeli problem nadal występuje należy zdemontować
urządzenie, wyczyścić i ponownie je zmontować.
3. Wyciskarka mogła się wyłączyć, ponieważ była używana
dłużej niż 20 minut.
Jak przygotować zdrowy, pyszny sok?
●● Owoce i warzywa przeznaczone do wyciskania soków
powinny być świeże oraz starannie umyte. Przygotowanie warzyw polega na ich oczyszczeniu z piasku i ziemi
pod bieżącą wodą i obraniu. Publikacje na temat robienia soków zalecają moczenie warzyw przez 5 minut
w wodzie z dodatkiem soli i kwasku cytrynowego.
Warzywa w ten sposób przygotowane nie ciemnieją
w procesie rozdrabniania i sok z nich ma naturalny kolor.
●● Owoce jagodowe myj bezpośrednio przed użyciem, gdyż
szybko tracą swoją świeżość.
●● Dobór warzyw i owoców zależy od pory roku, od upodobań smakowych, zaleceń zdrowotnych. Na wartość
odżywczą soków z warzyw i owoców ma wpływ sposób
postępowania przy ich sporządzaniu.
●● Soki przygotowuje się z soczystych gatunków warzyw
i owoców, które powinny być dojrzałe, świeże, ponieważ
uzyskuje się z nich najwięcej soku o doskonałym smaku
i aromacie.
●● Do sporządzania napojów nadają się następujące
warzywa: pomidory, marchew, seler, buraki, pietruszka,
cebula, kapusta, ogórki, czarna rzepa, rabarbar, itp.
9
Dla celów dietetycznych oraz wysokich walorów smakowych można przygotować soki z sałaty, szpinaku, pora
a nawet świeżych ziół czy gotowanej soi.
●● Takie warzywa, jak: rzodkiew, szczypiorek, nać pietruszki, koper, rzeżuchę dodaje się do napojów drobno
pokrojone.
●● Soki owocowe można otrzymywać prawie ze wszystkich
gatunków owoców.
●● Jabłka, brzoskwinie, morele i śliwki powinny być po umyciu sparzone wrzątkiem w cedzaku kuchennym.
●● Z owoców zawierających pestki usuń je, ponieważ
mogłyby uszkodzić urządzenie.
●● Wyciskanie soku ze śliwek, jagód, malin, miękkich
gruszek i jabłek oraz innych owoców jest kłopotliwe.
Z miąższu tych owoców tworzy się gąbczasta masa,
która zatyka otwory sitka. Owoców tych można używać
do wyciskania soku mieszając je w małych ilościach
z innymi owocami lub warzywami i należy częściej czyścić sito.
●● Warzywa korzeniowe i owoce twarde należy pokroić na
kawałki mieszczące się w leju zasypowym. Jabłka kroi
się na części, (jeżeli wielkość jabłek nie pozwala na
umieszczenie ich w całości w leju zasypowym) nie obierając i wyjmując gniazd.
●● Wartość odżywcza soków surowych zbliżona jest do
wartości odżywczych produktów, z których zostały przygotowane – dzięki unikalnemu systemowi wyciskania
soku, przygotowany napój zawiera błonnik, enzymy,
składniki mineralne i witaminę C.
●● Napoje z soków zalecane są szczególnie w żywieniu
dzieci i osób starszych.
●● Wskazane jest, aby w trakcie spożywania soków
z warzyw popijać je niewielką ilością wody, gdyż są one
bardzo esencjonalne. Jeżeli soki nie są rozcieńczone,
dzienna dawka nie powinna przekraczać pół szklanki.
●● Soków nie przechowuje się do późniejszego spożycia.
●● Do napojów warzywnych można stosować przyprawy
aromatyczne: pieprz, koper, kminek, gałkę muszkatołową, tymianek, majeranek, a do napojów owocowych:
wanilie, cynamon i goździki. Aby uzyskać pełny aromat
przypraw, należy je przed dodaniem do napoju dokładnie rozdrobnić. Powinny być one stosowane w niewielkich ilościach, aby zachować naturalny smak i zapach
produktów, z jakich sporządzany jest napój. Z uwagi na
niską wartość kaloryczną, napoje z owoców i warzyw są
bardzo wskazane dla osób odchudzających się.
●● Napoje owocowe i warzywne podaje się o temperaturze
pokojowej lub oziębione kostkami lodu.
Świeże soki to zdrowie
Sok z marchwi
Przyspiesza przemianę materii, gdyż zawiera
zestaw mikroelementów i witamin niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Witamina A wytworzona z karotenu poprawia wzrok.
Składniki tego soku niwelują szkodliwe działanie
nikotyny, przywracają skórze jej naturalny zdrowy kolor. Pół
szklanki soku z marchwi i pół szklanki mleka jest zalecane dla
małych dzieci. Sok z marchwi w połączeniu z sokiem z jabłek
jest wskazany jako napój wzmacniający dla osób starszych.
Sok pomidorowy
Dojrzałe i świeże pomidory dają sok doskonałej jakości. Można mieszać sok pomidorowy ze wszystkimi innymi sokami warzywnymi.
Zawiera dużo witaminy A i C. Dwie szklanki soku pokrywają
dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Walory smakowe
soku pomidorowego podnosi doprawienie go solą i pieprzem.
Sok z buraków
Sok z buraków czerwonych w połączeniu
z sokiem z pomarańczy daje napój o wyśmienitym smaku. Sok ten w czystej postaci może
być spożywany tylko z przepisu lekarza.
Sok z kapusty
Jest stosowany w leczeniu wrzodów żołądka,
ale tylko z przepisu lekarza. Zmieszany
z sokiem z marchwi, nadaje się do picia nawet
dla tych, którzy mają wrażliwy żołądek.
Sok szpinakowy
Sok ten jest silnie krwiotwórczy, lecz
z powodu ostrego smaku zalecane jest
mieszanie go z sokiem z marchwi. Sok
szpinakowy, marchwiowy i selerowy
w równych ilościach po zmieszaniu
daje smaczny napój.
Sok z selera
Do soku nie powinno się używać liści selera,
gdyż dają one gorzki smak. Sok z korzenia
selera jest bardzo smaczny. Można go
łączyć z sokiem z innych warzyw. Powinien
być spożywany w mniejszych ilościach niż
sok z marchwi. Dodanie soku z jabłek lub
cytryny poprawia smak.
Sok ogórkowy
Jest z natury mdły i trzeba go mieszać
z sokiem jabłkowym, marchwiowym lub
selerowym. Sok ogórkowy stosowany jest
w pielęgnacji skóry. Ma działanie oczyszczające nerki. Zaleca się go przy kuracji
odchudzającej.
10
ZJP1300-001_v06
Sok jabłkowy
Sok ze świeżych dojrzałych jabłek ma przyjemny aromat i smak, jest bogaty w witaminy A
i B oraz cenne sole mineralne. Duża zawartość
pektyn w soku sprawia, że ma on właściwości
wspomagające trawienie. Świeży sok jabłkowy
stosowany jest przeciwko podagrze i reumatyzmowi. Jest
on, ogólnie biorąc, doskonałym środkiem odżywczym.
Sok jeżynowy
Sok jeżynowy z niewielką ilością cukru
i wody mineralnej daje bardzo orzeźwiający
napój. Ze względu na dużą zawartość witamin i mikroelementów działa wzmacniająco,
zwłaszcza u ludzi starszych.
Sok z bzu czarnego
Sok jest bogaty w składniki odżywcze, ma
właściwości napotne i może być stosowany
przy przeziębieniu. Przygotowując przetwory można go łączyć z innymi sokami
owocowymi.
Sok z czarnych porzeczek
Sok z czarnych porzeczek ma specyficzny aromat, dużą kwasowość i wyraźną cierpkość.
Ze względu na skład chemiczny i zawartość
witamin jest to jeden z najlepszych soków.
Należy go mieszać z sokami o małej kwasowości lub z wodą, miodem czy cukrem.
Zawartość witamin i minerałów w owocach
i warzywach
Owoc /
warzywo
Witamina / substancja
mineralna
Kilokalorii /
kalorii
Jabłko
Witamina C
200 g = 150 kJ
(72 cal)
Morela
Błonnik, potas
30 g = 85 kJ
(20 cal)
Burak
cukrowy
Folacyna, błonnik,
borówka jest bogatym
źródłem witaminy C
i potasu
160 g = 190 kJ
(45 cal)
Borówka
Witamina C
125 g = 295 kJ
(70 cal)
Kapusta
Witamina C, potas,
folacyna, witamina B6,
błonnik
100 g = 110 kJ
(26 cal)
Marchew
Witamina A, C, B6,
błonnik
120 g = 125 kJ
(30 cal)
Seler
Witamina C, potas
80 g = 55 kJ
(7 cal)
Ogórek
Witamina C
280 g = 120 kJ
(29 cal)
ZJP1300-001_v06
Owoc /
warzywo
Witamina / substancja
mineralna
Kilokalorii /
kalorii
Koper włoski
Witamina C, błonnik
300 g = 145 kJ
(35 cal)
Winogrona
Witamina C, B6, potas
125 g = 355 kJ
(85 cal)
Kiwi
Witamina C, potas
100 g = 100 kJ
(40 cal)
Melon
Witamina C, folacyna,
błonnik, witamina A
200 g = 210 kJ
(50 cal)
Nektarynka
(bez pestki)
Witamina C, B3, potas,
błonnik
180 g = 355 kJ
(85 cal)
Brzoskwinia
(bez pestki)
Witamina C, B3, potas,
błonnik
150 g = 205 kJ
(49 cal)
Gruszka
Błonnik
150 g = 205 kJ
(60 cal)
Ananas
Witamina C
150 g = 250 kJ
(59 cal)
Truskawka
Witamina C, żelazo,
potas i magnez
125 g = 130 kJ
(31 cal)
Pomidor
Witamina C, błonnik,
witamina E, folacyna,
witamina A
100 g = 90 kJ
(22 cal)
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U.
z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
11
CZ
Vážení klienti!
Blahopřejeme vám k výběru našeho zařízení a vítáme vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod
k obsluze si prosím uschovejte, aby jej bylo možné používat
také během pozdějšího používání výrobku.
Charakteristika zařízení
Těšte se ze skutečné chuti plynoucí z přírody s novým
zařízením Zelmer ZJP1300B.
Odšťavovač ZJP1300B je zařízení, které slouží k lisování
šťáv z ovoce, zeleniny a bylinek. Odšťavovač drtí produkty
a s využitím nízkých otáček lisuje z nich šťávu. Takové inovační řešení přispívá k tomu, že šťáva je bohatá na výživné
složky a má skutečně přírodní chuť. Díky zařízení ZJP1300B
získáte šťávu nejen z ovoce nebo zeleniny, ale také z bylinek.
Díky použití speciální lisovací metody dosáhnete větší produktivity a více výživných složek. Pevný šroub drtí lisované
produkty a důkladně a efektivně lisuje z nich šťávu. Nízkootáčkový motor přispívá k tomu, že se při práci neuvolňuje
značné množství tepla, které ničí cenné vitaminy, a kromě
toho je velmi odolný. Použití takové technologie přispívá
k tomu, že ZJP1300B pracuje také výjimečně tiše.
ZJP1300B to je nejen chutná šťáva, ale také jednoduchá obsluha a čištění. Po ukončení práce zbytky produktů
odstraníte speciálním kartáčkem přiloženým k sadě.
Všechny části přicházející do styku se zpracovávanými produkty jsou vyrobeny z materiálů určených pro styk s potravinami.
Vychutnejte si chuť plně přírodní šťávy.
Zelmer – spolehlivě.
12
Bezpečnostní pokyny
Před prvním použitím zařízení se seznamte s celým
obsahem návodu k použití.
NEBEZPEČÍ!/VÝSTRAHA!
Nedodržování vede k úrazu
●● Zástrčku nepřipojujte do zásuvky
mokrýma rukama.
●● Nezapínejte zařízení, pokud jsou
napájecí kabel nebo kryt viditelně
poškozeny.
●● Jestliže se neodpojitelný napájecí
kabel poškodí, nechte jej vyměnit
u výrobce nebo u pracovníka servisu
anebo osobou s kvalifikací, aby se
zabránilo nebezpečí.
●● Opravy zařízení může provádět pouze zaškolený personál.
Nesprávně provedená oprava může
vážně ohrozit uživatele. V případě
jakéhokoli výskytu poruch se obraťte
na specializované servisní místo.
●● Zařízení nepoužívejte, pokud lisovací šroub, sítka nebo miska jsou
poškozeny.
●● Před výměnou příslušenství a manipulací s rotujícími díly během provozu vypněte zařízení a odpojte jej
od napájení.
●● Vždy odpojujte zařízení od napájení, když je ponecháno bez dozoru,
a také před montáží, demontáží
nebo čištěním.
●● Zachovejte zvláštní opatrnost během
práce zařízení v přítomnosti dětí.
●● Zařízení nenechávejte připojené
k síti bez dozoru.
●● Zařízení nesmí používat děti. Zařízení uchovávejte společně s napájecím kabelem mimo dosah dětí.
ZJP1300-001_v06
●● Tento spotřebič mohou používat děti
starší 8 let, osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením
a osoby nemající náležité zkušenosti
a znalosti pouze tehdy, bude-li jim
zajištěn náležitý dohled nebo budou
poučeny o bezpečném používání
přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si
se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou provádět děti pouze pod dohledem.
●● Tento spotřebič je určený pro přípravu množství, které je běžné
v domácnosti, nebo pro nekomerční
použití podobné jako v domácnosti.
●● Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách při pokojové teplotě
a jen do nadmořské výšky 2000 m.
UPOZORNĚNÍ!
Nedodržování může poškodit
majetek
●● Nesnímejte
kryt s plnicí trubicí, protože se aktivuje
ochrana a zařízení se vypne.
●● Nezakrývejte otvor pro vypouštění dužiny a šťávy
během provozu zařízení.
●● Zařízení nezapínejte bez obsahu.
●● Zařízení nepřenášejte během provozu.
●● Zástrčku nevytahujte ze síťové zásuvky tažením za kabel.
●● Zařízení vždy připojte do elektrické zásuvky (pouze střídavého proudu) s ochranným kolíkem, s napětím odpovídajícím uvedenému na výkonovém štítku zařízení.
●● Před zapnutím zařízení zkontrolujte, zda víko s plnicí
trubicí je dobře připevněno.
●● K přitlačování surovin používejte pouze pěchovač.
●● Zařízení nepřetěžujte nadměrným množství surovin
ani jejich příliš silným přitlačováním (pěchovačem).
●● Zařízení nevystavujte působení teploty vyšší než 60°C.
●● Zařízení nestavějte na mokrý povrch.
●● Pohon zařízení neponořujte do vody ani jej nemyjte
pod tekoucí vodou.
●● Zařízení vždy stavějte na stabilní, rovný a plochý
povrch, napájecí kabel nesmí volně viset přes hrany
povrchu, na kterém stojí zařízení.
●● Zařízení je určeno pouze pro domácí použití, do vnitřních prostor.
ZJP1300-001_v06
POKYN
Informace o výrobku a pokyny
ohledně používání
●● Zařízení
je určeno pouze pro domácí použití.
V případě používání zařízení ke gastronomickým účelům se mění záruční podmínky.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výkonovém štítku
výrobku.
Dovolená doba nepřetržitého provozu 20 minut.
Doba přestávky před opětovným použitím 1 hodina.
Hlučnost zařízení (LWA): 65 dB(A).
Popis zařízení
A
1 Pohon lisu
a Spínač ON-OFF-REV
b Napájecí kabel
2 Miska
c Gumová zátka misky
d Odtok dužiny
e Odtok šťávy
f Těsnicí kroužek
g Blokáda kapání
3 Sítko pro měkké produkty – velká oka
4 Sítko pro tvrdé produkty – malá oka
5 Lisovací šroub
6 Víko s plnicí trubicí
7 Pěchovač
8 Nádoba na šťávu
9 Nádoba na dužinu
10 Kartáč
Příprava lisu k provozu (demontáž)
C
Před prvním použitím demontujte lis, umyjte
díly přicházející do kontaktu se zpracovávanou
surovinou.
1 Lis postavte v blízkosti síťové zásuvky na tvrdý, čistý
a suchý podklad.
2 Vytáhněte pěchovač (7).
3 Sejměte víko (6) jeho otáčením proti směru chodu hodinových ručiček.
4 Dále sejměte misku (2) společně s příslušenstvím.
5 Vyjměte z misky (2) lisovací šroub (5).
6 Pak vyjměte z misky (2) sítko ((3) nebo (4)).
7 Z misky (2) vytáhněte těsnicí kroužek (2f).
13
8 Vytáhněte gumovou zátku (2c) nacházející na dně
misky (2).
●● Demontované díly (s výjimkou pohonu) důkladně umyjte
teplou vodou s přídavkem přípravku na mytí nádobí.
Po důkladném osušení namontujte čisté díly.
Demontované díly nemyjte v myčce. K mytí
používejte vodu s teplotou nepřekračující max.
60°C.
Příprava lisu k provozu (montáž)
D
1 Vložte gumovou zátku (2c) do otvoru nacházejícího na
dně misky (2).
2 Nasaďte těsnicí kroužek (2f) do misky (2), pokud byl
dříve demontován.
3 Na pohon (1) nasaďte misku (2) tak, aby se do 3 žlábků
na dně misky (2) zapadly 3 výčnělky umístěné na horním
povrchu pohonu (1).
4 Vložte do misky (2) vybrané sítko ((3) nebo (4)) tak, aby
trojúhelník na okraji sítka byl v jedné linii s trojúhelníkem na
misce (2). Otvor v sítku se musí překrývat s otvorem v misce.
Pro tvrdé ovoce jako např. mrkev, okurky,
jablka používejte sítka s malými oky (4). Pro
měkké ovoce: melouny, pomeranče, rajčata
atp. používejte sítko (3) s většími oky.
5 Do středu misky (2) vložte lisovací šroub (5).
6 Nasaďte kryt (6) na misku (2) výčnělky do drážek, které
jsou umístěny v misce
a otočte kryt (6) až na doraz ve
směru chodu hodinových ručiček .
7 Do násypky krytu (6) vložte pěchovač (7).
8 Postavte nádoby (8) pod výtokový otvor na šťávu (2e)
a nádobu (9) pod výtokový otvor na dužinu (2d).
Zapnutí lisu a jeho obsluha
E
Polohy spínače lisu jsou znázorněny na Obr. B .
„ON” – nastavení spínače do této polohy zapíná zařízení.
„OFF” – je to neutrální poloha, nastavení spínače do této
polohy vypíná zařízení.
„REV” – nastavení spínače do této polohy zapne zpětný chod.
●● Zkontrolujte, zda je spínač (1a) nastaven do polohy „OFF“.
1 Vložte zástrčku kabelu do síťové zásuvky.
2 Do násypné trubice vložte nakrájené ovoce nebo zeleninu a lehce je přitlačte pěchovačem.
3 Nastavte blokádu kapání (2g) do otevřené polohy.
K potlačování surovin nepoužívejte prsty nebo
jiné předměty.
Ovoce a zeleninu před vložením do lisu důkladně
umyjte, pak odstraňte pecky nebo jiné tvrdé složky.
14
4 Lis zapněte spínačem (1a) tak, že jej nastavíte do polohy
„ON“.
Nedotýkejte se spínače (1a) lisu mokrýma
rukama.
Víko (6) musí být správně uzavřeno
zařízení nezapne.
, jinak se
5 Do plnicí trubice vkládejte další dávky nakrájeného
ovoce nebo zeleniny a lehce je přitlačujte pěchovačem.
Normální používání v nepřetržitém režimu by
nemělo překročit 20 minut. Při lisování šťáv z tvrdých složek, které se špatně lisují, by nepřetržitý
provoz zařízení neměl trvat déle než 40 sekund,
po této době nechte zařízení zcela vychladnout.
Maximální hmotnost ovoce a zeleniny vkládávaných do lisu by neměla překročit 500 g surovin na 2 minuty provozu. V případě zablokování
lisovacího šroubu nebo ucpání protlačované
dávky ovoce nebo zeleniny použijte funkci
„REV“ po dobu 2–3 sekund. Pokud problém
nadále přetrvává, demontujte zařízení, vyčistěte jej a opět smontujte (viz kap. „Příprava
zařízení k provozu”).
Po ukončení práce (lisování šťávy)
F
1 Vypněte lis tak, že nastavíte spínač (1a) do polohy „OFF“.
2 Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové
zásuvky.
3 Nastavte blokádu kapání (2g) do uzavřené polohy dříve,
než vytáhnete nádobu zpod otvoru pro odtok šťávy (2e).
Takto můžete zabránit okapávání šťávy na pracovní desku.
●● Vylisovanou šťávu shromážděnou v nádobě přelijte do
předem připravených šálků, sklenic atp.
Pokud chcete propláchnout zařízení před
změnou např. ovoce, nejprve vypněte zařízení, vyměňte nádobu na šťávu, zařízení opět
zapněte a nalijte sklenici vody a většina zbytku
dužiny bude samočinně vypláchnuta.
●● Začněte
demontáž lisu (viz kap. „Příprava zařízení
k provozu”).
Umyté a suché nádoby (8) a (9) poskládejte,
abyste ušetřili místo.
Zásady údržby lisu
●● Lis po každém použití důkladně umyjte a nenechávejte
zaschnout šťávu nebo zbytky ovoce nebo zeleniny.
ve štěrbinách nebo rozích odstraňte kartáčkem, který je součástí příslušenství lisu.
●● Pohon čistěte vlhkým hadříkem navlhčeným přípravkem
na mytí nádobí. Pak jej utřete do sucha.
●● Nečistoty
ZJP1300-001_v06
V případě, že dovnitř pohonu pronikne voda
nebo šťáva, přerušte práci a zařízení odevzdejte do servisu.
●● Části příslušenství, jako jsou: miska (2), blokáda kapání
(2g), upínací svorka (2f), sítka ((3) a (4)), lisovací
šroub (5), víko s násypným otvorem (6), posunovač (7)
a nádoby ((8) a (9)), myjte v teplé vodě s přídavkem přípravku na mytí nádobí.
●● K mytí zařízení nepoužívejte čisticí prostředky obsahující
organická rozpouštědla, bělidla, přípravky s obsahem
chlóru, benzinu nebo jiné brusné materiály.
●● Vlivem dlouhodobého používání může dojít k jevu přebarvení dílů vyrobených z umělé hmoty. Nepovažujte to
za vadu.
●● Přebarvení vzniklé z mrkve můžete odstranit tak, že jej
otřete hadříkem navlhčeným jedlým olejem.
●● Po umytí důkladně osušte všechny díly.
●● Lis smontujte dle dříve uvedeného popisu (viz kap. „Příprava spotřebiče k práci”).
Co dělat, když...
Lis nepracuje:
1. Ujistěte se, že je lis připojen do síťové zásuvky.
2. Ujistěte se, že je lis správně smontován podle popisu
uvedeného v návodu k obsluze.
3. Lis se mohl vypnout, protož jste jej používali déle než 20
minut. Počkejte, až zařízení zcela vychladne.
4. Zařízení odevzdejte do servisu.
Šťáva je příliš hustá nebo příliš řídká:
1. Ujistěte se, že gumová zátka (2c) je správně nasazena.
2. Ujistěte se, že šťáva je lisována z čerstvých složek.
3. Ujistěte se, že sítka ((3) nebo (4)) nejsou ucpaná.
Lis se zastavil během provozu:
1. Zkontrolujte, zda jste nevložili příliš mnoho složek nebo
složky neměly příliš mnoho tvrdých pecek. Použijte
funkci „REV“ po dobu 2–3 sekund a pak opět přepněte spínač do polohy „ON”.
2. Pokud problém nadále přetrvává, demontujte zařízení,
vyčistěte jej a opět smontujte.
3. Lis se mohl vypnout, protože byl používán déle než 20
minut.
Jak připravit zdravou, chutnou šťávu?
●● Ovoce a zelenina určené k lisování šťávy musí být čerstvé a pečlivě umyté. Příprava zeleniny spočívá v jejím
očištění od písku a hlíny pod tekoucí vodou a oloupání.
V literatuře na téma přípravy šťáv je doporučováno
namočení zeleniny po dobu 5 minut do vody s přídavkem soli a kyseliny citrónové. Takto připravená zelenina
netmavne v procesu drcení a šťáva z ní má přirozenou
barvu.
ZJP1300-001_v06
●● Lesní ovoce umyjte přímo před použitím, protože rychle
ztrácí čerstvost.
●● Výběr zeleniny a ovoce závisí na ročním období, chuťových preferencích a zdravotních doporučeních. Výživovou hodnotu šťáv ze zeleniny a ovoce ovlivňuje způsob
jejich přípravy.
●● Šťávy se připravují ze šťavnatých druhů zeleniny
a ovoce, které by měly být zralé a čerstvé, protože se
z nich získá nejvíce šťávy s vynikající chutí a arómatem.
●● K přípravě nápojů je vhodná následující zelenina: rajčata, mrkev, celer, červená řepa, petržel, cibule, zelí,
okurky, černá řepa, rebarbora atp. S ohledem na dietní
účely a vysoké chuťové preference můžete připravit
šťávy ze salátu, špenátu, pórku a dokonce čerstvých
bylinek nebo vařené sóje.
●● Zelenina jako: ředkvička, pažitka, petrželová nať, kopr,
řeřicha se přidávají do nápojů drobně nasekané.
●● Ovocné šťávy můžete připravit skoro ze všech druhů
ovoce.
●● Jablka, broskve, meruňky a švestky spařte po umytí
vroucí vodou v cedníku.
●● Z ovoce odstraňte pecky, protože by mohly poškodit
zařízení.
●● Lisování šťávy ze švestek, borůvek, malin, měkkých
hrušek, jablek a jiného ovoce je obtížné. Z dužiny tohoto
ovoce se tvoří houbovitá hmota, která ucpává otvory
sítka. Toto ovoce můžete použít k lisování šťávy ve
směsi s jiným ovocem nebo zeleninou a musíte častěji
čistit sítko.
●● Kořenovou zeleninu a tvrdé ovoce nakrájejte na kousky,
které se vejdou do plnicí trubice. Jablka nakrájejte na
části (pokud velikost jablek neumožňuje je vložit celé do
plnicí trubice) bez oloupání a s celým vnitřkem.
●● Výživová hodnota přírodních šťáv je sblížená hodnotě
potravin, které byly z nich připraveny – díky jedinečnému
systému lisování šťávy připravený nápoj obsahuje vlákninu, enzymy, enzymy, minerální složky a vitamin C.
●● Nápoje ze šťáv se doporučují zejména pro děti a starší
osoby.
●● Zejména je vhodné, aby se šťávy ze zeleniny zapíjely
malým množství vody, protože jsou velmi koncentrované. Pokud šťávy nejsou zředěny, neměla by být denní
dávka větší než půl sklenice.
●● Šťávy neuchovávejte k pozdější spotřebě.
●● Pro zeleninové nápoje můžete používat aromatické
koření: pepř, kopr, kmín, muškátový květ, tymián, majoránku, a do ovocné nápoje: vanilku, skořici a hřebíček.
Abyste dosáhli plného aroma koření, před přidáním je
důkladně rozmělněte. Koření přidávejte v malém množství, aby se zachovala přirozená chuť a vůně surovin, ze
kterých připravujete nápoj. Vzhledem k nízké kalorické
hodnotě jsou nápoje z ovoce a zeleniny velmi doporučovány osobám, které drží dietu.
●● Ovocné a zeleninové nápoje podávejte při pokojové teplotě nebo ochlazené kostkami ledu.
15
Čerstvé šťávy jsou zdravé
Mrkvová šťáva
Urychluje metabolismus, protože obsahuje komplex mikroprvků a vitamínů, které jsou nezbytné
pro správné fungování organismu.
Vitamín A vytvořený z karotenu zlepšuje zrak.
Složky této šťávy neutralizují škodlivé působení
nikotinu, obnovují přirozenou zdravou barvu kůže. Půl sklenice mrkvové šťávy a půl sklenice mléka je doporučována
pro malé děti. Mrkvová šťáva smíchaná s jablečnou šťávou
je doporučována jako posilující nápoj pro starší lidi.
Rajčatová šťáva
Zralá a čerstvá rajčata jsou zdrojem šťávy
vynikající kvality.
Rajčatovou šťávu můžete míchat s ostatními zeleninovými šťávami. Obsahuje
mnoho vitamínů A a C. Dvě sklenice šťávy pokrývají denní
spotřebu vitamínu C. Chuťové přednosti rajčatové šťávy lze
zvýšit přidáním soli a pepře.
Šťáva z červené řepy
Šťáva z červené řepy smíchaná s pomerančovou šťávou tvoří nápoj s vynikající chutí. Tuto
šťávu v čisté podobě používejte pouze na
doporučení lékaře.
Zelná šťáva
Používá se při léčbě žaludečních vředů, ale
pouze na lékařský předpis. Smíchaná
s mrkvovou šťávou je vhodná k pití. Mohou
ji používat dokonce i lidé, kteří mají citlivý
žaludek.
Špenátová šťáva
Tato šťáva je silně krvotvorná, ale
z důvodu ostré chuti je doporučováno
smíchání s mrkvovou šťávou. Stejné
množství smíchané špenátové, mrkvové
a celerové šťávy dává chutný nápoj.
Celerová šťáva
Na šťávu nepoužívejte listy celeru, protože
mají hořkou chuť. Šťáva z kořene celeru je
velmi chutná. Můžete ji míchat z jinými zeleninovými šťávami. Její příjem by měl být
menší než u mrkvové šťávy. Přidání jablečné
nebo citrónové šťávy zlepšuje chuť.
Okurková šťáva
V přírodním stavu má mdlou chuť a proto ji
smíchejte s jablečnou, mrkvovou, nebo
celerovou šťávou. Okurková šťáva se používá k ošetřování pokožky. Navíc očišťuje
ledviny. Je doporučována při hubnutí.
16
Jablečná šťáva
Šťáva z čerstvých zralých jablek má příjemné
aroma a chuť, je bohatá na vitamíny A a B,
a také vzácné minerální soli. Vysoký obsah
pektinu ve šťávě přispívá k tomu, že šťáva má
vlastnosti podporující trávení. Čerstvá jablečná
šťáva se používá při léčbě dny a revma. Celkově vzato šťáva
je vynikajícím výživovým doplňkem.
Ostružinová šťáva
Ostružinová šťáva s malým množstvím
cukru a minerální vody poskytuje velmi
osvěžující nápoj. Díky vysokému obsahu
vitamínů mikroprvků má posilující působení,
zejména u starších lidi.
Bezinková šťáva
Šťáva je bohatá na výživné složky, má vlastnosti odvodu potu a může se používat při
nachlazení. Při přípravě můžete šťávu
míchat s jinými ovocnými šťávami.
Šťáva z černého rybízu
Šťáva z černého rybízu má specifické aroma,
vysokou kyselost a výraznou trpkost. Z hlediska
chemického složení a obsahu vitamínů je to
jedna z nejlepších šťáv. Míchejte ji se šťávami
s nízkou kyselostí nebo vodou, medem či cukrem.
Obsah vitaminů a minerálů v ovoci a zelenině
Ovoce /
zelenina
Vitamin / minerální
látka
Kilokalorií /
kalorií
Jablko
Vitamin C
200 g = 150 kJ
(72 cal)
Meruňka
Vláknina, draslík
30 g = 85 kJ
(20 cal)
Cukrová řepa
Folacin, vláknina,
160 g = 190 kJ
borůvky jsou
(45 cal)
bohatým zdrojem
vitaminu C a draslíku
Borůvka
Vitamin C
125 g = 295 kJ
(70 cal)
Zelí
Vitamin C, draslík,
folacin, vitamin B6,
vláknina
100 g = 110 kJ
(26 cal)
Mrkev
Vitamin A, C, B6,
vláknina
120 g = 125 kJ
(30 cal)
Celer
Vitamin C, draslík
80 g = 55 kJ
(7 cal)
Okurka
Vitamin C
280 g = 120 kJ
(29 cal)
Fenykl obecný
Vitamin C, vláknina
300 g = 145 kJ
(35 cal)
ZJP1300-001_v06
Ovoce /
zelenina
Vitamin / minerální
látka
Kilokalorií /
kalorií
Hroznové víno
Vitamin C, B6,
draslík
125 g = 355 kJ
(85 cal)
Kiwi
Vitamin C, draslík
100 g = 100 kJ
(40 cal)
Meloun
Vitamin C, folacin,
vláknina, vitamin A
200 g = 210 kJ
(50 cal)
Nektarinka
(bez pecky)
Vitamin C, B3,
draslík, vláknina
180 g = 355 kJ
(85 cal)
Broskev
(bez pecky)
Vitamin C, B3,
draslík, vláknina
150 g = 205 kJ
(49 cal)
Hruška
Vláknina
150 g = 205 kJ
(60 cal)
Ananas
Vitamin C
150 g = 250 kJ
(59 cal)
Jahoda
Vitamin C, železo,
draslík a hořčík
125 g = 130 kJ
(31 cal)
Rajče
Vitamin C, vláknina,
vitamin E, folacin,
vitamin A
100 g = 90 kJ
(22 cal)
Likvidace
Likvidace musí být šetrná k životnímu prostředí. Toto zařízení je označeno v souladu
s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE – odpadní elektrické a elektronické
spotřebiče). Ustanovení směrnice definují zásady vrácení
a recyklace odpadních spotřebičů v souladu s předpisy platnými v EU. Informace o likvidaci spotřebiče poskytne specializovaná maloobchodní prodejna.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené používáním
zařízení v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
ZJP1300-001_v06
17
SK
Vážení zákazníci!
Tešíme sa, že ste sa rozhodli pre náš spotrebič a sme radi,
že vás môžeme privítať medzi užívateľmi výrobkov značky
Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Bolo projektované
špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, dôkladne sa oboznámte s touto užívateľskou
príručkou. Obzvlášť dôkladne si prečítajte bezpečnostné
pokyny. Návod na obsluhu zachovajte, aby sa dal v prípade potreby použiť aj v priebehu neskoršieho používania
výrobku.
Charakteristika zariadenia
Vychutnajte si skutočnú chuť prírody vďaka novému
zariadeniu Zelmer ZJP1300B.
Odšťavovač je zariadenie, ktoré slúži na získavanie šťavy
z ovocia, zo zeleniny a z byliniek. Lisuje vložené produkty
pri nízkych otáčkach s cieľom získať z nich šťavu. Zásluhou
tohto inovatívneho riešenia je šťava bohatá na živiny a má
pravú prirodzenú chuť. Vďaka odšťavovaču ZJP1300B si pripravíte čerstvú šťavu nielen z ovocia a zo zeleniny, ale tiež
z byliniek.
Vďaka použitej špeciálnej metóde lisovania dosiahnete vyššiu efektívnosť odšťavovania a aj lepšie výživné hodnoty.
Pevná skrutka mliaždi odšťavovaný produkty, dôkladne
a efektívne z nich vytláča šťavu. Motor pracujúci pri malých
otáčkach počas práce neuvoľňuje príliš veľa tepla, preto
neničí cenné vitamíny, a dodatočne je veľmi trvácny. Vďaka
použitiu tejto technológie ZJP1300B pracuje mimoriadne
ticho.
ZJP1300B prináša nielen chutnú šťavu, ale tiež sa jednoducho používa a čistí. Keď skončíte odšťavovanie, odpad
odstránite špeciálnou kefkou, ktorá je súčasťou súpravy.
Všetky diely, ktoré prichádzajú do styku so spracovávanými
produktmi, sú vyrobené z materiálov určených pre kontakt
s potravinami.
Vychutnajte si chuť skutočne prirodzenej šťavy.
Zelmer – vždy spoľahlivo.
18
Bezpečnostné odporúčania
Pred začatím používania zariadenia sa bezpodmienečne
oboznámte s celým obsahom užívateľskej príručky.
NEBEZPEČENSTVO!/
VAROVANIE!
Nedodržiavanie môže viesť
k úrazu
●● Zástrčku nevsúvajte do el. zásuvky
mokrými rukami.
●● Nezapínajte zariadenie, ak je napájací kábel alebo korpus zariadenia
viditeľným spôsobom poškodený.
●● Ak sa napájací kábel, ktorý je pevne
spojený so zariadením, poškodí,
vzhľadom na predchádzanie možných nebezpečenstiev, môže vymeniť iba výrobca alebo certifikovaný
technik.
●● Zariadenie môžu opravovať iba
oprávnení (certifikovaní) technici.
Nesprávne vykonaná oprava môže
spôsobiť užívateľom vážne úrazy.
Ak sa objaví akákoľvek porucha,
obráťte sa na špecializovaný (autorizovaný) servis Zelmer.
●● Zariadenie nepoužívajte, ak sú
odšťavovacia skrutka, sito alebo
miska poškodené.
●● Ak chcete vymeniť niektorú časť
zariadenia, alebo sa priblížiť k dielom, ktoré sa počas používania
pohybujú, vždy spotrebič najprv vypnite a odpojte od el. napätia.
●● Zariadenie vždy odpojte od el. napätia v prípadoch, ak je ponechané
bez dozoru, a tiež pred montážou,
demontážou alebo čistením
●● Zachovávajte náležitú opatrnosť ak
zariadenie používate v blízkosti detí.
ZJP1300-001_v06
●● Ak je zariadenie bez dozoru, neponechávajte ho zapnuté do el. siete.
●● Zariadenie nesmú používať deti.
Zariadenie spolu s napájacím káblom skladujte mimo dosahu detí.
●● Tento spotrebič môžu používať
aj deti vo veku viac ako 8 rokov
alebo osoby s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie
sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, iba
v prípade, ak sú pod stálym dozorom a po ich predošlom poučení
o bezpečnom používaní spotrebiča
a s tým spojených rizikách. Deti by
sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča by nemali
vykonávať deti bez dozoru.
●● Tento spotrebič je určený na spracovanie množstiev bežných v domácnosti alebo na nekomerčné používania podobné ako v domácnosti.
●● Spotrebič používajte iba vo vnútorných priestoroch pri izbovej teplote
a do nadmorskej výšky 2000 m.
POZOR!
Nedodržiavanie vytvára riziko
vzniku škody na majetku
●● Nesťahujte ochranný kryt s lievikom, pretože sa spustí
ochranný mechanizmus a zariadenie sa vypne.
používania zariadenia nezatvárajte otvor na
vypúšťanie dužiny a šťavy.
●● Nespúšťajte zariadenie, ak nie sú vložené suroviny.
●● Neprenášajte zariadenie počas práce.
●● Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za napájací
kábel.
●● Zariadenie vždy pripojte do elektrickej zásuvky (len
striedavého prúdu) s ochranným kolíkom, s napätím,
ktoré zodpovedá parametrom uvedeným na štítku
zariadenia.
●● Počas
ZJP1300-001_v06
●● Pred spustením zariadenia overte, či je veko s násypným lievikom dobre pripevnené.
●● Na vtláčanie surovín používajte výhradne iba zatláčadlo.
●● Nepreťažujte zariadenie príliš veľkým množstvom
surovín, ani ich príliš silným zatláčaním (zatláčadlom).
●● Zariadenie nevystavujte vplyvu teploty väčšej ako 60°C.
●● Neklaďte na žiadnom mokrom povrchu.
●● Neponárajte telo spotrebiča do vody, ani ho neumývajte pod tečúcou vodou.
●● Zariadenie musí byť vždy položené na stabilnom, rovnom a plochom povrchu; napájací kábel nemôže visieť
poza okraj povrchu, na ktorom stojí zariadenie.
●● Spotrebič je určený len na domáce použitie, do vnútorných priestorov.
TIP
Informácie o výrobku a tipy
týkajúce sa používania
●● Zariadenie
je určené výlučne pre domáce použitie. V prípade, ak bude používané v podniku, napr.
v reštaurácii, záručné podmienky sa menia.
Technická špecifikácia
Technické parametre sú uvedené na popisnom štítku
výrobku.
Prípustný čas nepretržitej práce je 20 minút.
Prestávka pred opätovným používaním musí trvať aspoň
1 hodinu.
Hlučnosť zariadenia (LWA): 65 dB(A).
Opis zariadenia
A
1 Pohon odšťavovača
a Vypínač ON-OFF-REV
b Napájací kábel
2 Miska
c Gumová zátka misky
d Odtok dužiny
e Odtok šťavy
f Tesniaci rukáv
g Blokáda kvapkania
3 Sito na mäkké produkty – veľké oká
4 Sito na tvrdé produkty – malé oká
5 Vytláčacia skrutka
6 Veko s násypným lievikom
7 Posunovač
8 Nádoba na šťavu
9 Nádoba na dužinu
10 Kefka
19
Príprava odšťavovača (demontáž)
C
Pred prvým použitím rozoberte odšťavovač,
umyte častí, ktoré majú kontakt so spracovávanými surovinami.
1 Odšťavovač postavte blízko elektrickej zásuvky na tvrdom, čistom a suchom povrchu.
2 Vyberte zatláčadlo (7).
3 Stiahnite ochranný kryt (6), pretočte ho v smere proti
pohybu hodinových ručičiek.
4 Potom zložte misku (2) spolu s vybavením.
5 Z misky (2) vyberte vytláčaciu skrutku (5).
6 Následne z misky vyberte (2) sito ((3) alebo (4)).
7 Vyberte z misky (2) tesniaci rukáv (2f).
8 Vytiahnite gumovú záslepku (2c), ktorá sa nachádza na
dne misky (2).
●● Rozobrané časti (s výnimkou pohonu) starostlivo umyte
v teplej vode s prostriedkom na umývanie riadu. Po riadnom vysušení zmontujte čisté prvky.
Neumývajte rozobrané časti v umývačkách
riadu. Na umývanie používajte vodu s teplotou
max. 60°C.
Príprava odšťavovača (montáž)
D
1 Vložte gumovú záslepku (2c) do otvoru, ktorý sa nachádza na dne misky (2).
2 Založte tesniaci rukáv (2f) do misky (2), ak ste ho predtým vybrali.
3 Založte misku (1) na pohon (2) tak, aby do 3 drážok na
dne misky (2) zapadli 3 úchyty, ktoré sú umiestnené na hornom povrchu pohonu (1).
4 Vložte do misky (2) vybrané sito ((3) alebo (4)) tak, aby
symbol trojuholníka na hrane sita ukazoval na symbol zámku
na miske (2). Otvor v site musí vojsť do otvoru v miske.
Na odšťavovanie tvrdých produktov, ako napr.
mrkva, uhorky, jablká ap., používajte sito
s malými okami (4). Na odšťavovanie mäkkých
produktov, ako napr. melón, pomaranče, paradajky ap. používajte sito (3) s väčšími okami.
5 Vložte do prostriedku misky (2) vytláčaciu skrutku (5).
6 Nasaďte kryt (6) na misku (2) výčnelkami do drážok,
ktoré sú umiestnené v miske
, a otočte kryt (6) až do
odporu v smere hodinových ručičiek .
7 Do násypky krytu (6) vložte posúvač (7).
8 Vložte nádoby (8) pod kohútik šťavy (2e) a nádobu (9)
pod otvor odpadovej dužiny (2d).
Spustenie a používanie odšťavovača
E
Polohy vypínača na odšťavovači sú znázornené na
obr. B .
„ON” – nastavením prepínača do tejto polohy sa zariadenie
zapne.
„OFF” – je to neutrálna poloha, nastavením prepínača do
tejto polohy sa zariadenie vypne.
„REV” – nastavením prepínača do tejto polohy sa zapne
spätný chod.
●● Overte, či vypínač (1a) je nastavený do polohy „OFF”.
1 Vložte zástrčku napájacieho kábla do el. zásuvky.
2 Do nasýpacieho otvoru vložte pokrájané ovocie alebo
zeleninu a ľahko ju dotlačte zatláčadlom.
3 Blokádu kvapkania (2g) prepnite na otvorenú polohu.
Na dotláčanie surovín sa nesmú používať prsty
alebo iné predmety.
Ovocie a zeleninu pred položením do odšťavovača poriadne umyte, následne odstráňte
kôstky alebo iné tvrdé časti ovocia a zeleniny.
4 Zapnite odšťavovač vypínačom (1a), prepnite vypínač do
polohy „ON”.
Nedotýkajte sa vypínača (1a) odšťavovača
mokrými rukami.
Veko (6) musí byť správne zatvorené
nom prípade sa spotrebič nezapne.
v opač-
5 Do nasýpacieho otvoru vložte ďalšie časti pokrájaného
ovocia alebo zeleniny a ľahko ich dotlačte zatláčadlom.
Zariadenie by sa pri normálnom používaní
nemalo používať dlhšie ako 20 minút. Ak sa šťava
získava z produktov, ktoré sa ťažko lisujú, zariadenie by sa nemalo v jednom kuse používa dlhšie
40 sekúnd. Po tomto čase sa zariadenie musí vypnúť a nechať až kým úplne nevychladne.
Maximálna hmotnosť ovocia a zeleniny, ktoré
sú položené v odšťavovači, nesmie prekročiť 500 g na 2 minúty práce. Ak sa zablokuje
vytláčacia skrutka alebo sa odšťavovač upchá
pretláčanými časťami ovocia alebo zeleniny, na
2-3 sekundy použite funkciu „REV“. Keď stále
máte taký problém, rozoberte spotrebič, očistite ho a opätovne ho zmontujte (pozrite bod
„Príprava odšťavovača“).
Po skončení odšťavovania
F
1 Vypnite odšťavovač, prepnutím vypínača (1a) do polohy
„OFF”.
2 Vyberte z e. zásuvky zástrčku napájacieho kábla.
20
ZJP1300-001_v06
3 Predtým, ako vytiahnete nádobu spod výtoku šťavy (2e),
prepnite blokádu kvapkania (2g) na zatvorenú polohu. Týmto
spôsobom môžete zabrániť kvapkaniu šťavy na pracovnú
dosku.
●● Vytlačenú šťavu nahromadenú v nádobe prelejte do skôr
pripravených sklených pohárov, šálok atď.
Keď chcete zariadenie prepláchnuť pred zmenou napr. ovocia, v prvom rade zariadenie
vypnite, vymeňte nádobu na šťavu, zariadenie
znovu zapnite a vlejte pohár vody. Väčšina zvyškov dužiny sa vypláchne sama.
●● Zdemontujte odšťavovač (pozrite bod „Príprava odšťavovača”).
Umyté a vysušené nádoby (8) a (9) zložte, získate tak viac ukladacieho priestoru.
Údržba odšťavovača
●● Po každom použití odšťavovača ho poriadne umyte, aby
nezaschla šťava a zvyšky ovocia alebo zeleniny.
●● Špinu zo škár a z rohou odstráňte kefkou, ktorá je súčasťou výbavy odšťavovača.
čistite vlhkou handričkou namočenou do prostriedku na umývanie riadu. Následne vytrite ho do sucha.
●● Pohon
Ak sa do vnútra pohonu dostane voda alebo
šťava, prestaňte pracovať a spotrebič odovzdajte na kontrolu do servisu.
●● Všetky
diely zariadenia, ako sú: miska (2), blokáda
kvapkania (2g), tesniaca objímka (2f), sitá ((3) a (4)),
odšťavovacia skrutka (5), veko z dávkovacím hrdlom (6),
zatláčadlo (7) a nádoby ((8) a (9)) umývajte v teplej vode
s dodatkom čistiaceho prostriedku na riad.
●● Na umývanie spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce organické rozpúšťadlá, bielidlá, prípravky, ktoré obsahujú chlór, benzín alebo iné abrazívne
materiály.
●● Vplyvom dlhodobého používania sa môžu prvky vyrobené z plastu prefarbiť. Nepovažuje sa to za chybu.
●● Zafarbenia, ktoré vzniknú z mrkvy, môžete odstrániť, ak
ich pretriete handričkou namočenou v jedlom oleji.
●● Po umytí dôkladne vysušte všetky diely.
●● Zmontujte odšťavovač skôr opísaným spôsobom (pozrite
bod „Príprava odšťavovača”).
Čo urobiť, keď...
Odšťavovač nefunguje:
1. Presvedčte sa, že odšťavovač je zapnutý do elektrickej
zásuvky.
2. Presvedčte sa, že odšťavovač je správne zložený spôsobom, ktorý je opísaný v užívateľskej príručke.
3. Odšťavovač sa mohol vypnúť, pretože ste ho používali
dlhšie ako 20 minút. Počkajte, kým zariadenie úplne
nevychladne.
4. Zariadenie odovzdajte do servisu.
ZJP1300-001_v06
Šťava je príliš hustá alebo príliš riedka:
1. Uistite sa, že gumová záslepka (2c) je správne nasadená.
2. Uistite sa, že šťava je urobená z čerstvých surovín.
3. Uistite sa, či sitá ((3) alebo (4)) nie sú upchaté.
Odšťavovač sa zastavil počas práce:
1. Uistite sa, že ste nevložili príliš veľa ovocia alebo zeleniny, ktoré majú príliš veľa tvrdých semien. Použite
funkciu „REV” asi 2-3 sekundy a následne znovu
prepnite vypínač do polohy „ON”.
2. Keď sa problém nevyriešil, zariadenie rozoberte, očistite
ho a opätovne ho zmontujte.
3. Odšťavovač sa mohol vypnúť, pretože ste ho používali
dlhšie ako 20 minút.
Ako pripraviť zdravú, chutnú šťavu?
●● Ovocie a zelenina, ktoré sú určené na odšťavovanie,
musia byť čerstvé a starostlivo umyté. Príprava zeleniny
spočíva v očistení zeleniny od piesku a zeminy pod tečúcou vodou a oškrabaní. Publikácie o príprave štiav odporúčajú namočiť zeleninu asi 5 minút vo vode s prísadou
soli a kyseliny citrónovej. Zelenina pripravená týmto spôsobom netmavne v procese drobenia a šťava z nej má
prirodzenú farbu.
●● Bobuľovité ovocie umývajte priamo pred použitím, pretože rýchlo strácajú svoju čerstvosť.
●● Výber zeleniny a ovocia závisí od ročného obdobia, od
chuti a od zdravotných odporúčaní. Na výživnú hodnotu
štiav zo zeleniny a ovocia vplýva spôsob prípravy.
●● Šťavy sa robia zo šťavnatých druhov zeleniny a ovocia,
ktoré musia byť zrelé, čerstvé, pretože sa z nich získava
najviac šťavy s vynikajúcou chuťou a arómou.
●● Na prípravu nápojov je vhodná nasledujúca zelenina:
paradajky, mrkva, zeler, červená repa, petržlen, cibuľa,
kapusta, uhorky, čierna repa ap. Na dietetické účely
a pre ich veľmi dobrú chuť môžete pripraviť šťavy zo
šalátu, špenátu, póru a dokonca zo sviežich byliniek či
varenej sóje.
●● Také druhy zeleniny ako: reďkovka, pažítka, petržlenová
vňať, kôpor, žerucha dodajte do nápojov pokrájané na
drobno.
●● Ovocné šťavy môžete získavať zo všetkých druhov ovocia.
●● Jablká, broskyne, marhule a slivky musia byť umyté
a sparené horúcou vodou v kuchynskom sitku.
●● Odstráňte kôstky z ovocia, pretože kôstky môžu zariadenie poškodiť.
●● Odšťavovanie sliviek, bobulí, malín, mäkkých hrušiek
a jabĺk a iného ovocia je problematické. Z dužiny tohto
ovocia sa tvorí hubovitá hmota, ktorá upcháva otvory
sitka. Toto ovocie môžete odšťavovať, ak ho zmiešate
v malých množstvách s iným ovocím alebo zeleninou,
a musíte častejšie čistiť sito.
●● Koreňovú zeleninu a tvrdé ovocie pokrájajte na kúsky,
ktoré sa zmestia do nasýpacieho lievika. Jablká sa krájajú na časti, (ak veľkosť jabĺk neumožňuje položiť ich
vcelku do nasýpacieho lievika) bez vyberania jadier.
21
●● Výživná hodnota surových štiav sa blíži k výživným hodnotám výrobkov, z ktorých boli pripravené - vďaka unikátnemu systému odšťavovania pripravený nápoj obsahuje
vlákniny, enzýmy, minerálne zložky a vitamín C.
●● Nápoje zo štiav sú obzvlášť odporúčané pre výživu deti
a starších osôb.
●● Odporúča sa počas pitia štiav zo zeleniny, piť ich
s malým množstvom vody, pretože majú veľmi vysokú
koncentráciu. Ak šťavy nie sú rozriedené, denná dávka
nesmie prevyšovať polovicu skleného pohára.
●● Šťavy sa musia piť čerstvé, nesmú sa uchovať na neskôr.
●● Pre zeleninové nápoje môžete použiť aromatické koreniny: čierne korenie, kôpor, rasca, muškátový oriešok,
tymian, majorán a pre ovocné nápoje: vanilku, škoricu
a klinčeky. Ak chcete získať plnú arómu korenín, pred
dodaním do nápoja ich starostlivo rozdrobte. Musíte
ich používať v zodpovedajúco malých množstvách, aby
ste udržali prirodzenú chuť a vôňu surovín, z ktorých je
nápoj pripravený. Vzhľadom na nízku kalorickú hodnotu,
nápoje z ovocia i zeleniny sú veľmi vhodné pre osoby,
ktoré chcú chudnúť.
●● Ovocné a zeleninové nápoje sa podávajú s izbovou teplotou alebo vychladené kockami ľadu.
Čerstvá šťava plná zdravia
Mrkvová šťava
Obsahuje komplet stopových prvkov a vitamínov,
ktoré sú potrebné pre správne fungovanie organizmu. Vitamín A vytváraný z karoténu zlepšuje
zrak.
Zložky tejto šťavy vyrovnávajú škodlivé pôsobenie nikotínu, navracajú pokožke jej prirodzenú zdravú farbu.
Polovica pohára mrkvovej šťavy a polovica pohára mlieka je
odporúčaná pre malé deti. Mrkvová šťava v spojení s jablčnou šťavou je doporučený posilňujúci nápoj pre staršie
osoby.
Paradajková šťava
Zrelé a čerstvé paradajky dávajú šťavu
s vynikajúcou kvalitou. Paradajkovú šťavu
môžete miešať so všetkými inými zeleninovými šťavami. Obsahuje veľa vitamínu
A a C. Dva poháre šťavy postačia na dennú spotrebu vitamínu C. Chuťové hodnoty paradajkovej šťavy zvyšujú soľ
a korenie.
Cviklová šťava
Šťava z červenej repy zmiešaná s pomarančovou šťavou poskytuje nápoj s vynikajúcou chuťou. Túto šťavu v čistej forme môžete piť len
na predpis lekára.
Špenátová šťava
Táto šťava pomáha pri tvorbe krviniek,
ale pretože má ostrú chuť, odporúča sa
miešať ju s mrkvovou šťavou. Špenátová, mrkvová a zelerová šťava po
zmiešaní v rovnakých množstvách
dávajú chutný nápoj.
Zelerová šťava
Do šťavy nepoužívajte listy zeleru, pretože
dodávajú horkú chuť. Šťava z koreňa zeleru
je veľmi chutná. Môžete ju spájať so šťavou
z iných zelenín. Mala by sa piť v menších
množstvách ako mrkvová šťava. Pridanie
šťavy z jabĺk alebo citrónu zlepší chuť.
Uhorková šťava
Prirodzene je bez chuti a je potrebné ju miešať s jablkovou, mrkvovou alebo zelerovou
šťavou. Uhorková šťava sa používa ako
prostriedok na ošetrovanie pokožky. Očisťuje obličky. Odporúča sa pri chudnutí.
Jablková šťava
Šťava z čerstvých zrelých jabĺk má príjemnú
arómu a chuť, je bohatá na vitamíny A a B
a má hodnotné minerálne soli. Veľký obsah
pektínu v šťave zapríčiňuje, že má vlastnosti
pomáhajúce tráveniu. Čerstvá jablková šťava
sa používa pri liečení reumatizmu. Všeobecne je vynikajúcim
výživným prostriedkom.
Černicová šťava
Černicová šťava s malým množstvom cukru
a minerálnej vody dáva veľmi osviežujúci
nápoj. Vzhľadom na veľký obsah vitamínov
a stopových prvkov pôsobí posilňujúco,
obzvlášť u starších ľudí.
Šťava z čiernej bazy
Šťava je bohatá na výživné zložky, má vlastnosti vyvolávajúce potenie a môže sa používať proti prechladnutiu. Pri príprave zaváranín
ju môžeme spájať s inými ovocnými šťavami.
Šťava z čiernych ríbezlí
Šťava z čiernych ríbezlí má špecifickú arómu,
veľkú kyslosť a výraznú trpkosť. Vzhľadom na
chemické zloženie a obsah vitamín je to jedna
z najlepších štiav. Miešajte ju so šťavami s nízkou kyslosťou alebo s vodou, medom alebo cukrom.
Kapustová šťava
Používa sa pri liečení vredov žalúdka, ale
len na lekársky predpis. Zmiešaná so šťavou z mrkvy, je vhodná na pitie dokonca pre
tých, ktorí majú citlivý žalúdok.
22
ZJP1300-001_v06
Obsah vitamínov a minerálov v ovocí
a v zelenine
Ovocie /
zelenina
Vitamín / minerál
Kilokalórií /
kalórií
Jablko
Vitamín C
200 g = 150 kJ
(72 cal)
Marhuľa
Vláknina, draslík
30 g = 85 kJ
(20 cal)
Cukrová repa
Kyselina listová,
vláknina, čučoriedka
je bohatý zdroj
vitamínu C a draslíka
160 g = 190 kJ
(45 cal)
Čučoriedka
Vitamín C
125 g = 295 kJ
(70 cal)
Kapusta
Vitamín C, draslík,
kyselina listová,
vitamín B6, vláknina
100 g = 110 kJ
(26 cal)
Mrkva
Vitamíny A, C, B6,
vláknina
120 g = 125 kJ
(30 cal)
Zeler
Vitamín C, draslík
80 g = 55 kJ
(7 cal)
Uhorka
Vitamín C
280 g = 120 kJ
(29 cal)
Kôpor
Vitamín C, vláknina
300 g = 145 kJ
(35 cal)
Hrozno
Vitamíny C, B6,
draslík
125 g = 355 kJ
(85 cal)
Kivi
Vitamín C, draslík
100 g = 100 kJ
(40 cal)
Dyňa
Vitamín C, kyselina
listová, vláknina,
vitamín A
200 g = 210 kJ
(50 cal)
Nektárinka
(bez kôstky)
Vitamíny C, B3,
draslík, vláknina
180 g = 355 kJ
(85 cal)
Broskyňa
(bez kôstky)
Vitamíny C, B3,
draslík, vláknina
150 g = 205 kJ
(49 cal)
Hruška
Vláknina
150 g = 205 kJ
(60 cal)
Ananás
Vitamín C
150 g = 250 kJ
(59 cal)
Jahoda
Vitamín C, železo,
draslík a horčík
125 g = 130 kJ
(31 cal)
Paradajka
Vitamín C, kyselina
listová, vitamín E,
kyslina listová,
vitamín A
100 g = 90 kJ
(22 cal)
ZJP1300-001_v06
Likvidácia odpadu
Zariadenie sa má zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Toto zariadenie je označené v súlade so Smernicou EÚ
2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and
electronic equipment – WEEE – spotrebované
a opotrebované elektrické a elektronické zariadenia). Pokyny
uvedené v Smernici upravujú zásady vrátenia a recyklácie
spotrebovaných a opotrebovaných zariadení, podľa platných
predpisov a noriem EÚ. Obráťte sa na špecializovaný maloobchod, v ktorom vám udelia informácie o spôsobe likvidácie
odpadu platné v danom mieste.
Výrobca neodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím spotrebiča v rozpore s jeho určením alebo jeho chybnou obsluhou.
Výrobca si vyhradzuje právo k modifikácii výrobku kedykoľvek, bez
predchádzajúceho oznámenia a jeho prispôsobenia k právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných,
estetických a iných príčin.
23
HU
Tisztelt Ügyfelünk!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást
Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak.
A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Készülék jellemzése
Élvezze a természet ízeit a Zelmer ZJP1300B segítségével.
A ZJP1300B gyümölcsprés egy készülék, mely a gyümölcsökből, zöldségekből illetve gyógynövényekből való lé elkészítésére szolgál. Összepréseli a termékeket, alacsony fordulatszámon dolgozva, hogy lét nyerjen belőlük. Hála ennek
az innovációs megoldásnak a lé megőrzi tápértékét és természetes ízét. A ZJP1300B készüléknek köszönhetően a lé
nemcsak a gyümölcsökből illetve zöldségekből nyerhető,
hanem a gyógynövényekből is.
Az alkalmazott speciális préselő módszernek köszönhetően
nagyobb hatékonysággal több tápértéket sikerül megőrizni
a lében . A robusztus csavar szétzúzza a préselt termékeket,
pontosan és hatékonyan préselve ki belőlük a levet. Az alacsony fordulatszámon dolgozó motor nem bocsát ki nagyobb
mennyiségű hőt munka közben, ezáltal nem pusztítja el az
értékes vitaminokat, s ráadásul rendkívül strapabíró. Ennek
a technológiának köszönhetően a ZJP1300B nagyon halkan
dolgozik.
A ZJP1300B nemcsak egy finom levet jelenti, hanem a kön�nyű kezelést és tisztítást is. A munkát követően a maradékokat egy speciális, a készülékhez mellékelt kefével lehet
eltakarítani.
Az összes, a feldolgozott élelmiszertermékekkel érintkező
alkatrész egy speciális, élelmiszerekkel érintkezhető anyagból készült.
Elvezd a 100 %-ban természetes lé ízét.
Zelmer – megbízhatóan.
24
Biztonsággal kapcsolatos előírások
A készülék használatbavétele előtt kérjük, olvassa el
a teljes kezelési utasítást.
VESZÉLY! /
FIGYELMEZTETÉS!
Be nem tartásuk balesetet
okozhat
●● A dugót ne dugja be a konnektorba
vizes kézzel.
●● Ne kapcsolja be a készüléket, ha
a csatlakozókábel sérült, vagy a burkolaton sérülés található.
●● Ha a nem kihúzható hálózati vezeték
megsérül, azt, a veszélyhelyzet elkerülése érdekében, a gyártónál vagy
szakszervizben, illetve egy szakemberrel újra kell cseréltetni.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti.
A helytelenül elvégzett javítás a felhasználó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervizhez.
●● Ne használja a készüléket, ha
a préscsavar, a szűrők illetve a tál
megsérültek.
●● A készülék tisztítása, össze- vagy
szét szerelése előtt a hálózati csatlakozó dugót mindig húzza ki a konnektorból.
●● Mindig csatlakoztassa le a készüléket, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összerakás, szétszedés vagy
tisztítás előtt.
●● Gyermekek jelenlétében fordítson
külön figyelmet a készülékre.
●● Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
ZJP1300-001_v06
●● Gyermekek a készüléket nem használhatják. Tartsa a készüléket a hálózati kábellel gyermekektől elzárva.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai,
értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak
használatát nem ismerő személyek
csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő
használatára vonatkozó, és a vele
járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak
a berendezéssel. A berendezést
felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne
tartsák karban gyerekek.
●● Ez a készülék a háztartásban szokásos mennyiségek elkészítésére
szolgál háztartási, illetve háztartási
jellegű, nem kereskedelmi jellegű
környezetben.
●● A készülék csakis zárt helyiségekben, szobahőmérsékleten történő
használatra alkalmas, maximálisan
2000 méteres tengerszint feletti
magasságban.
●● A termékek betöltésére használja a tömőrudat.
●● Ne terhelje túl a készülék túl nagy mennyiségű alapanyag adagokkal illetve túl intenzív betöltéssel (tömőrúd).
●● Ne tegye ki a készüléket 60°C-nál magasabb hőmérsékletnek
●● Ne tegye a készüléket nedves felszínre.
●● Ne merítse vízbe, valamint ne mossa folyóvízben.
●● Helyezze a készüléket mindig lapos, sima felületre és
ne hagyja, hogy a csatlakozókábel lelógjon erről a felületről, amin a készülék fekszik.
●● A készüléket kizárólagosan beltéri, háztartásban történő használatra tervezték.
JAVASLAT
Információk a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A készülék házi használatra készült. Üzleti felhasználás esetén a garancia feltételek meg változnak.
Műszaki adatok
A készülék műszaki adatait a paraméter tábla tartalmazza.
A maximális, folyamatos munka időtartama 20 perc.
Két használat közötti szünet ideje min. 1 óra.
Zajszint (LWA): 65 dB(A).
A készülék leírása
b Csatlakozókábel
2 Tál
c A tál gumi fedele
VIGYÁZAT
Ha nem tartja be az előírásokat,
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● Ne vegye le a tölcsér fedőjét, mert működésbe lép
a biztonsági kapcsoló és a készülék kikapcsol.
●● Ne zárja el a rostot és gyümölcslevet kieresztő nyílást
a készülék használata közben.
●● Ne indítsa be üresen.
●● Ne mozdítsa el munka közben.
●● Ne húzza ki a csatlakozókábelnél fogva.
●● A készülék csak (váltóáramú) földelt hálózatba csatlakoztatható a készülék paramétertábláján szereplő
paramétereknek megfelelően.
●● Bekapcsolás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy
a beöntő nyílás tölcsérjének fedője megfelelően
a helyén van-e.
ZJP1300-001_v06
A
1 A prés motorja
a ON-OFF-REV kapcsoló
3
4
5
6
7
8
9
10
d Gyümölcshús kiömlő nyílás
e Kifolyó
f Tömítő hüvely
g Csöpögés gátló
Szűrő puha termékekhez – nagy szemek
Szűrő kemény termékekhez – kis szemek
Préselő csiga
Adagolótölcsér fedővel
Tömőrúd
Létartály
Gyümölcshús tartály
Kefe
25
A prés munkába állítása (szétszerelés)
C
Első használat előtt szerelje szét a prést és
mossa meg annak az élelmiszerrel érintkező
alkatrészeit.
1 Tegye a prést konnektor közelébe, kemény, tiszta és
száraz felületre.
2 Vegye ki a tömőrudat (7).
3 Vegye le a fedőt (6) az óramutató járásával ellenkező
irányba tekerve azt.
4 Ezután vegye le a tálat (2) a hozzátartozó alkatrészekkel
együtt.
5 Vegye ki a tálból (2) a préselő csigát (5).
6 Majd pedig vegye ki a tálból (2) a szűrőt ((3) vagy (4)).
7 Húzza ki a tömítő hüvely (2f) a tálból (2).
8 Vegye ki a gumidugót (2c) mely a tál alján található (2).
●● A szétszerelt részeket (a motor kivételével) alaposan
mossa meg meleg, mosogatószeres vízben. Az alkatrészeket alaposan szárítsa meg, majd szerelje össze
a meg tisztított alkatrészeket.
Ne mosogassa a készülék alkatrészeit mosogatógépben. Mosogatáshoz ne használjon
60°C-nál melegebb Vizet.
A prés munkába állítása (összeszerelés)
D
1 Tegye a gumidugót (2c) a tál alján található nyílásba (2).
2 Tegye a tömítő hüvelyt (2f) a tálra (2), ha előtte le lett
szerelve.
3 Tegye fel a motort (1) a tálra (2) úgy, hogy a tál alján
található 3 mélyedés (2) a motor tetején található 3 kitüremkedésre illeszkedjen (1).
4 Tegye a tálba (2) a kiválasztott szűrőt ((3) illetve (4)) úgy,
hogy a szűrő peremén található háromszög egy vonalban
legyen a tálon található lakat szimbólummal (2). A szűrőn
található nyílás a tálon található nyílásba kell hogy illjen.
A kemény termékekhez mint pl. a sárgarépa,
uborka, alma, használjon kis szemű szűrőt (4).
Puha termékekhez: dinnye, narancs, paradicsom stb. használjon nagyobb szemű szűrőt (3).
5 Tegye a tálba (2) a préselő csigát (5).
6 Illessze a gumi fedelet (6) a tálra (2), úgy, hogy a domborulatok a tálban található nyílásokba illjenek
majd pedig
csavarja el a tál fedelét (6) az óramutató járásával megegyező irányba .
7 A fedél betöltő gallérjába (6) illessze a tömőkart (7).
8 Tegye a tartályokat (8) a lékifolyó alá (2e) és a tartályt (9)
gyümölcshús kiömlő nyílás alá (2d).
26
E
A prés beindítása és használata
A kikapcsoló gomb helyzete a présen a B . ábrán talál
ható.
„ON” – ebben az állásban a kapcsoló elindítja a készüléket.
„OFF” – neutrális állás, ebbe a helyzetbe állítva a kapcsoló
kikapcsolja a készüléket.
„REV” – ebben az állásban a kapcsoló elindítja a reverse
funkciót.
●● Ellenőrizze, hogy a kikapcsoló (1a) „OFF” állásban van-e.
1 Dugja be a csatlakozót a konnektorba.
2 Tegye a töltőtölcsérbe a felszeletelt gyümölcsöket vagy
zöldségeket és nyomja őket finoman a tömőrúd segítségével
a tölcsérbe.
3 A csöpögés gátlót (2g) állítsa nyitott helyzetbe.
A termékeket ne nyomja a tölcsérbe az ujjai
vagy más eszköz segítségével.
Mielőtt a készülékbe helyezi a gyümölcsöket
illetve zöldségeket, alaposan mossa meg őket,
valamint távolítsa el a magokat, vagy más
kemény részeket.
4 Indítsa el a prést a kapcsológomb segítségével (1a)
„ON” állásba állítva azt.
Ne érjen a kapcsológombhoz (1a) vizes kézzel.
A fedő (6) legyen megfelelően lezárva
ben a készülék kikapcsol.
külön-
5 A töltőtölcsérbe helyezze be következő adag gyümölcsöt
vagy zöldséget és nyomja őket finoman a tömőrúd segítségével a tölcsérbe.
A normál működés folyamatos üzemmódban
nem haladhatja meg a 20 percet. Ha kemény,
nehezen préselhető termékekből szeretne levet
nyerni, a készülék folyamatos munkája nem
haladhatja meg a 40 másodpercet, majd pedig
hagyni kell a készüléket kihűlni.
A töltőtölcsérbe helyezett gyümölcsök és zöldségek súlya nem haladhatja meg az 500 g-ot
2 percnyi munkaidő alatt. Ha a préselő csiga
megakadna, és a prés eltömődik, kapcsolja
be a „REV” funkciót 2-3 mp-re. Ha a probléma
újfent előfordul, szét kell szedni a készüléket,
kitisztítani és újra összeszerelni (lásd „A prés
munkába állítása” fejezetet).
ZJP1300-001_v06
A munka befejezése után (préselés)
F
1 Kapcsolja ki a prést a kapcsoló (1a) „OFF” pozícióba állításával.
2 Húzza ki a csatlakozókábelt a konnektorból.
3 A csöpögés gátlót (2g) állítsa zárt helyzetbe mielőtt elveszi a tartályt a lékifolyó nyílás alól (2e). Ezáltal megakadályozza a lé kifolyását az asztallapra.
●● A tartályban összegyűlt kipréselt levet öntse át az előre
előkészített poharakba, csészékbe, stb.
Ha más gyümölcsöket szeretne préselni, és
előbb átöblítené a prést, kapcsolja ki a készüléket, majd cserélje ki az ivólétartályt, kapcsolja
be a készüléket és öntsön bele egy pohár vizet,
ami kimossa a maradék gyümölcshúst.
●● Szerelje szét a prést (lásd a „A prés munkába állítása”
fejezetet).
A megmosott és megszárított tartályokat (8) és
(9) rakja össze a helymegtakarítás végett.
A prés karbantartása
●● A prést minden használat után alaposan el kell mosni,
hogy ne száradjanak bele a gyümölcs és zöldség darabkák.
●● A hasadékokban illetve sarkokban található szennyeződéseket távolítsa el a gyümölcspréshez mellékelt kefe
segítségével
●● A motort nedves mosogatószeres rongy segítségével
tisztítsa. Majd törölje szárazra.
Abban az esetben, ha a motor belsejébe víz,
vagy más folyadék kerül, állítsa le a készüléket
és vigye szakszervizbe.
●● Az olyan tartozékokat mint a: tálat (2), csöpögés gátló
(2g), tömítő hüvelyt (2f), szűrőket ((3) és (4)), préscsavart (5), adagolótölcsért fedővel (6), tömőrúdat (7) valamint a tartályokat ((8) és (9)) mossa meg meleg vízben
mosogatószer hozzáadásával.
●● A készülék tisztításához ne használjon oldószereket,
fehérítőt, klórtartalmú szereket, benzint illetve egyéb
súrolószereket tartalmazó tisztítószert.
●● Hosszabb ideig történő használat esetén előfordulhat, hogy a készülék műanyag elemei elszíneződnek.
Ez nem hiba.
●● A sárgarépa okozta elszíneződéseket étolajos ronggyal
távolíthatja el.
●● Miután megmosta, jól szárítsa meg a tartozékokat.
●● Szerelje össze a prést a korábban leírtaknak megfelelően (lásd „A prés munkába állítása” fejezetet).
ZJP1300-001_v06
Mit csináljunk, ha…
A prés nem működik:
1. Győződjön meg róla, hogy a prés áramhoz van-e csatlakoztatva.
2. Győződjön meg róla, hogy a prés a használati utasításnak megfelelően lett-e összeszerelve. Várja meg, míg
a készülék teljesen kihűl.
3. A prés kikapcsolhatott, mert 20 percnél tovább működött
folyamatosan.
4. Vigye a prést szervizbe.
Az ivólé túl sűrű, vagy túl híg:
1. Győződjön meg róla, hogy a gumidugó (2c) a helyén
van-e.
2. Győződjön meg róla, hogy a levet friss alapanyagokból
préselte-e.
3. Ellenőrizze, hogy a szűrők ((3) vagy a (4)) nem tömődtek-e el.
A prés leállt munka közben:
1. Győződjön meg róla, hogy nem tett-e túl sok alapanyagot, a présbe, vagy nincs-e túl sok kemény mag bennük.
Használja a „REV” funkciót 2-3 mp-en keresztül,
majd állítsa vissza az „ON” pozícióba.
2. Ha a probléma újra felmerülne, szerelje szét a készüléket, tisztítsa meg és szerelje össze.
3. A prés kikapcsolhatott, ha 20 percnél hosszabb ideig dolgozott egyhuzamban.
Hogyan készítsünk egészséges, finom
ivólevet?
●● A préseléshez használt gyümölcsök és zöldségek frissek
kell hogy legyenek, valamint alaposan meg kell mosni
őket. A zöldségek előkészítése során tisztítsa meg őket
folyóvíz alatt a homoktól és földtől, amivel beszennyeződhettek, és hámozza meg őket. Az ivólé készítésével
foglalkozó írások szerint a zöldségeket 5 percig, sós, citromsavas vízben kell áztatni ivólékészítés előtt. Az így
előkészített zöldségek színe nem sötétül el a darabolás
során és nem veszítik el a természetes színüket.
●● A bogyós gyümölcsöket közvetlenül préselés előtt mossa
csak meg, mert azok hamar elveszítik a frissességüket.
●● A zöldségek és gyümölcsök kiválasztása az évszaktól,
az egyéni ízléstől és az egészségügyi javallatoktól függ.
A gyümölcs- és zöldséglevek tápértéke az elkészítésüknél használt módszertől függ.
●● Az ivóleveket lédús, érett, friss gyümölcsökből és zöldségekből érdemes elkészíteni, hogy minél több aromás és
ízletes levet kapjunk.
●● Az ivólé készítésére a következő zöldségek alkalmasak:
paradicsom, sárgarépa, zeller, cékla, petrezselyem,
hagyma, káposzta, uborka, fekete répa, rebarbara, stb.
Diétás tulajdonságainak köszönhetően, valamint kitűnő
ízük miatt készíthető ivólé salátából, spenótból, póréhagymából, de gyógynövényekből, vagy főtt szójából is.
27
●● Az olyan zöldségeket, mint a: retek, snidling, petrezselyem zöldje, kapor, kakukktorma, apróra vágva adhatjuk
az ivólevekhez.
●● Gyümölcslé szinte bármilyen gyümölcsből készíthető.
●● Az almát, őszibarackot, sárgabarackot és szilvát préselés előtt meg kell mosni és konyhai tésztaszűrőben le
kell forrázni.
●● A gyümölcsök magját távolítsa el, mert az megsértheti
a készüléket.
●● A szilvából, bogyósgyümölcsökből, málnából, puha körtéből, valamint almából és egyéb gyümölcsökből nehéz
ivólevet préselni. Ezen gyümölcsök húsa szivacsos
masszát képez, mely eltömíti szűrőt. Ezeket a gyümölcsöket ivólé készítés céljából érdemes kis mennyiségben más gyümölccsel, vagy zöldséggel keverni és gyakrabban tisztítani a szűrőt.
●● A gyökeres zöldségeket és kemény gyümölcsöket érdemes kis darabokra felvágni, melyek elférnek a töltőtölcsérben. Az almát szeleteljük fel (ha annak mérete nem
teszi ezt lehetővé, hogy egyben a tölcsérbe helyezzük),
de ne hámozzuk meg és magozzuk ki.
●● Az ivólevek tápértéke megközelíti a nyers alapanyagok
tápértékét, és az egyedülálló préselési technikának
köszönhetően tartalmazzák a nyers alapanyagokban
található enzimeket, ásványi anyagokat, C vitamint és
cellulózt.
●● Az ivólevek különösen ajánlottak gyermekek és idősek
számára.
●● A zöldséglevek fogyasztása során ajánlott, hogy azokat kevés vízzel együtt fogyasszuk, mert ezek nagyon
sűrűek. Ha nem hígítjuk fel őket, az ajánlott napi
fogyasztás ne haladja meg a félpohárnyit.
●● Az ivólevet ne tárolja majd később történő fogyasztásra.
●● A zöldségleveket aromás fűszerekkel ízesíthetjük: borssal, kaporral, köménnyel, szerecsendióval, kakukkfűvel,
majoránnával, míg a gyümölcsleveket vaníliával, fahéjjal
és szegfűszeggel. Hogy teljesen kinyerjük a fűszerek
aromáját, mielőtt az ivóléhez adjuk, előbb aprítsuk fel
őket. Csak kis mennyiségben használjuk őket, hogy
megőrizzük az ivólé alapanyagainak természetes aromáját. Az alacsony kalóriatartalmuknak köszönhetően az
ivólevek javasolhatók a fogyókúrázóknak is.
●● A gyümölcs és zöldségleveket szobahőmérsékleten
szolgáljuk fel, vagy lehűtve jégkockákkal.
Paradicsom lé
Érett és friss paradicsomok tökéletes ivólevet adnak. A paradicsomlé jól vegyíthető
más zöldséglevekkel. Sok A és C vitamint
tartalmaz. Két pohár paradicsomlé fedezi
a napi C vitamin szükségletet. A paradicsomlé ízét sóval és
borssal javíthatjuk fel.
Cékla lé
A cékla lé paradicsomlével vegyítve kitűnő ízű
ivólevet ad. Ezt az ivólevet tiszta formájában
csak orvosi rendelvényre fogyasszuk.
Káposzta lé
Gyomorfekély esetén fogyasztandó, de
csak orvosi rendelvényre. Sárgarépa lével
keverve érzékeny gyomrúak is fogyaszthatják.
Spenót lé
Ez egy erősen vérképző ivólé, de kifejezetten erős íze miatt ajánlatos sárgarépa lével vegyíteni. A spenót lé, a sárgarépa lé és a zeller lé azonos arányú
keveréke ízletes ivólevet eredményez.
Zeller lé
Az ivóléhez ne használjuk a zeller levelét,
mert az keserű ízt eredményez. A zeller lé
nagyon finom. Vegyíthető más zöldséglevekkel. Ajánlott kevesebbet fogyasztani belőle,
mint a sárgarépa léből. Alma lé és citromlé
hozzáadásával javítható az íze.
Uborka lé
Természetesen ízetlen, ezért érdemes alma
lével, sárgarépa lével és zeller lével ízesíteni.
Az uborka lé bőrápolásra használatos. Tisztítja a veséket. Fogyókúra esetén ajánlott.
Alma lé
Az érett ízletes almából készült ivólé jó ízű,
gazdag A és B vitamin, valamint ásványi anyag
forrás. A magas pektin tartalomnak
köszönhetően, jót tesz az emésztésnek. A friss
alma lé köszvény és reuma ellen is ajánlott.
Egy szóval kitűnő tápanyag.
A friss ivólé az egészség megtestesítője
Sárgarépa lé
Elősegíti az anyagcserét, mivel a szervezet
számára nélkülözhetetlen ásványi anyagokat és
vitaminokat tartalmaz. Az A vitamin, mely karotinból kerül előállításra, javítja a látást.
Ennek az ivólének az összetevői visszafordítják
a nikotin káros hatását és visszaadják a bőr természetes
színét. Fél pohár sárgarépa lé és fél pohár tej javasolt a kisgyermekeknek. Fél pohár sárgarépa lé almával jót tesz mint
erősítő ital az idősebbeknek.
28
Földiszeder lé
A földiszeder lé kevés cukorral és ásványvízzel nagyon tápláló. Magas vitamin és
ásványi anyag tartalmának köszönhetően
erősíti az idősek szervezetét.
Bodza lé
A bodza lé gazdag tápanyagforrás, izzasztó
hatása van és jól alkalmazható megfázás esetén. Jól vegyíthető más gyümölcsök levével.
ZJP1300-001_v06
Fekete ribizli lé
A fekete ribizli lének jellegzetes íze van, savas,
és fanyar. A kémiai összetevőinek, valamint
a vitamin tartalmának köszönhetően, ez az egyik
legjobb ivólé. Ajánlott nem savanykás levekkel
vegyíteni, vagy esetleg vízzel és mézzel.
A zöldségek és gyümölcsök vitamin- és
tápanyagtartalma
Gyümölcs /
zöldség
Vitamin / ásványi
anyag
Kilokalória /
kalória
Alma
C vitamin
200 g = 150 kJ
(72 cal)
Sárgabarack
Rost, kálium
30 g = 85 kJ
(20 cal)
Cukorrépa
Folsav, rost, az
áfonya C vitamin és
kálium forrása
160 g = 190 kJ
(45 cal)
Áfonya
C vitamin
125 g = 295 kJ
(70 cal)
Káposzta
C vitamin, kálium,
folsav, B6 vitamin, rost
100 g = 110 kJ
(26 cal)
Sárgarépa
A, C, B6 vitaminok,
rost
120 g = 125 kJ
(30 cal)
Zeller
C vitamin, kálium
80 g = 55 kJ
(7 cal)
Uborka
C vitamin
280 g = 120 kJ
(29 cal)
Édeskömény
C vitamin, rost
300 g = 145 kJ
(35 cal)
Szőlő
C és B6 vitamin,
kálium
125 g = 355 kJ
(85 cal)
Kiwi
C vitamin, kálium
100 g = 100 kJ
(40 cal)
Sárgadinnye
C vitamin, folsav,
kálium, A vitamin
200 g = 210 kJ
(50 cal)
Nektarin
(mag nélkül)
C és B3 vitamin,
kálium, rost
180 g = 355 kJ
(85 cal)
Őszibarack
(mag nélkül)
C és B3 vitamin,
kálium, rost
150 g = 205 kJ
(49 cal)
Körte
Rost
150 g = 205 kJ
(60 cal)
Ananász
C vitamin
150 g = 250 kJ
(59 cal)
Földieper
C vitamin,
vas, kálium és
magnézium
125 g = 130 kJ
(31 cal)
ZJP1300-001_v06
Gyümölcs /
zöldség
Vitamin / ásványi
anyag
Kilokalória /
kalória
Paradicsom
C vitamin, rost,
E vitamin, folsav,
A vitamin
100 g = 90 kJ
(22 cal)
Környezetbarát hulladékkezelés
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és
elektronikus használt készülékekrõl szóló
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE) európai irányelveknek megfelelően
van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon
szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikor történő, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
29
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Descriere aparat
Bucuraţi-vă de gustul natural cu noul aparat Zelmer
ZJP1300B.
Storcătorul ZJP1300B este un dispozitiv destinat pentru obţinerea de sucuri din fructe, legume şi ierburi. Acesta striveşte
produsele funcţionând la rotaţii scăzute, pentru a obţine suc
din acestea. Această soluţie inovatoare face ca sucul să fie
bogat în valori nutritive şi are un gust cu adevărat natural.
Datorită dispozitivului ZJP1300B veţi obţine suc nu numai
din fructe sau legume ci şi din ierburi.
Datorită folosirii unei metode speciale de stoarcere obţinem
o mai mare eficienţă şi mai multe valori nutritive. Şurubul
rezistent striveşte produsele stoarse, storcând cu exactitate
şi eficient sucul din acestea. Motorul care funcţionează la
rotaţii scăzute, face ca în timpul funcţionării nu sunt fie emisă
o cantitate mare de căldură, care distruge vitaminele valoroase, şi suplimentar, acesta este foarte durabil. Aplicarea
acestei tehnologii face ca ZJP1300B să funcţioneze extrem
de silenţios.
ZJP1300B înseamnă nu numai suc gustos ci şi uşurinţă în
deservire şi curăţare. După ce a fost oprit din funcţionare,
resturile de produse pot fi înlăturate cu ajutorul unei periuţe
speciale care este anexată la dispozitiv.
Toate piesele componente care intră în contact cu produsele
sunt fabricate din materiale destinate contactului cu produsele alimentare.
Bucuraţi-vă de gustul sucului complet natural.
Zelmer – fiabil.
30
Indicaţii referitoare la siguranţă
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instrucţiuni de deservire.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Nu introduceţi ştecherul în priză
atunci când aveţi mâinile ude.
●● Nu porniţi aparatul în cazul în care
cablul de alimentare este deteriorat
sau atunci când carcasa este vizibil
deteriorată.
●● În cazul în care cablul de alimentare
ne-detaşabil este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit la producător sau
într-un atelier de reparaţii specializat
de către o persoană calificată, cu
scopul de a evita pericolul.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile făcute incorect pot pune
în pericol viaţa utilizatorului. În cazul
unui defect, vă recomandăm să vă
adresaţi servisului specializat al
firmei.
●● Nu folosiţi dispozitivul în cazul în
care şurubul de stoarcere, sitele sau
bolul sunt defecte.
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică înainte de a trece la montarea,
demontarea sau curăţarea aparatului.
●● Întotdeauna deconectaţi dispozitivul
de la reţeaua de alimentare cu curent
electric atunci când acesta este lăsat
fără supraveghere, sau înainte de
montarea acestuia, demontare sau
curăţare.
●● Aveţi atenţie deosebită atunci când
folosiţi aparatul în prezenţa copiilor.
ZJP1300-001_v06
●● Nu lăsaţi nesupravegheat aparatul cuplat la sursa de aimentare cu
curent electric.
●● Dispozitivul nu trebuie să fie folosit
de către copii. Depozitaţi dispozitivul
împreună cu cablul de alimentare cu
curent electric într-un loc care nu se
găseşte la îndemâna copiilor.
●● Acest echipament poate fi utilizat de
copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de
persoane fără experienţă şi care nu
cunosc echipamentul, în cazul în
care li se asigură supraveghere sau
instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg
pericolele care pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să curăţe sau să
întreţină echipamentul atunci când
nu sunt supravegheaţi.
●● Acest aparat este destinat pentru
prepararea unor cantităţi pentru uzul
casnic sau utilizării similare în spaţii
non-comerciale.
●● Folosiţi aparatul numai în spaţii interioare, la temperatura camerei şi la
o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Nu scoateţi capacul cu pâlnie deoarece acest lucru
porneşte siguranţa şi va opri aparatul.
●● Nu blocaţi orificiul de evacuare a pulpei şi a sucului în
timpul funcţionării dispozitivului.
●● Nu porniţi aparatul fără ajutaj.
●● Nu mutaţi aparatul în timpul utilizării.
●● Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate ştecherul din priză.
ZJP1300-001_v06
●● Aparatul
trebuie cuplat la priza de reţea (doar cu
curent alternativ) dotată cu pini de protecţie cu tensiune corespunzătoare celei indicate pe tăbliţa nominală
a aparatului.
●● Înainte de a porni aparatul verificaţi dacă aţi fixat bine
capacul cu pâlnia de umplere.
●● Pentru a împinge produsul folosiţi doar tachetul.
●● Nu suprasolicitaţi aparatul cu o cantitate exagerată de
produs sau prin împingere prea puternică (cu tachetul).
●● Nu expuneţi aparatul la temperaturi de peste 60°C.
●● Nu amplasaţi aparatul pe suprafeţe umede.
●● Nu cufundaţi transmisia aparatului în apă şi nu o spălaţi sub un jet de apă.
●● Aşezaţi mereu aparatul pe o suprafaţă stabilă, plată şi
fără denivelări; cablul de alimentare nu poate atârna în
afara marginii suprafeţei pe care aţi aşezat aparatul.
●● Aparatul este destinat numai pentru uz casnic în interiorul încăperilor.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●● Aparatul este destinat pentru uz casnic. În cazul în
care este utilizat într-o firmă gastronomică, se vor
schimba condiţiile de garanţie.
Informaţii tehnice
Parametrii tehnici sunt indicaţi pe plăcuţa nominală a produsului.
Durata maximă de utilizare continuă este de 20 de minute.
Durata pauzei înainte de a fi utilizat din nou este de 1 oră.
Zgomotul aparatului (LWA): 65 dB(A).
Descriere aparat
A
1 Transmisie storcător
a Comutator ON-OFF-REV
b Cablu de alimentare
2 Recipient
c Obturatorul de cauciuc a bolului
d Scurgere pulpă
e Scurgere suc
f Bucşă de etanşare
g Bolcada împotriva picurării
3 Sita pentru produse moi – orificii mari
4 Sita pentru produse tari – orificii mici
5 Şurub stoarcere
6 Capac cu pâlnie de umplere
7 Tachet
8 Recipient pentru suc
9 Recipient pentru pulpă
10 Perie
31
Pregătire storcător pentru utilizare
(demontare)
C
Înainte de prima utilizare demontaţi storcătorul,
spălaţi piesele care intră în contact cu produsul
prelucrat.
1 Aşezaţi storcătorul în apropierea prizei pe o suprafaţă
tare, curată şi uscată.
2 Scoateţi tachetul (7).
3 Scoateţi capacul (6) învârtiţi în direcţia opusă acelor de
ceas.
4 În continuare scoateţi vasul (2) cu accesoriile.
5 Scoateţi din vas (2) şurubul de stoarcere (5).
6 Apoi scoateţi bolurile (2) sita ((3) sau (4)).
7 Scoateţi bucşa de etanşare (2f) din bol (2).
8 Scoateţi garnitura de cauciuc (2c) de pe fundul vasului (2).
●● Spălaţi bine piesele demontate (cu excepţia transmisiei)
cu apă caldă cu puţin detergent pentru vase. După ce aţi
uscat bine montaţi piesele curăţate.
Nu spălaţi piesele demontate în maşina de spălat vase. Pentru spălare folosiţi apă cu temp.
max. de 60°C.
Pregătire storcător pentru utilizare
(montare)
D
1 Introduceţi garnitura de cauciuc (2c) în orificiul de pe fundul vasului (2).
2 Puneţi la loc bucşa de etanşare (2f) în bol (2), în cazul în
care aceasta a fost demontată.
3 Aşezaţi transmisia (1) pe vas (2) astfel încât în cele
3 adâncituri de pe funsul vasului (2) să intre cele 3 proeminenţe situate pe suprafaţa de sus a transmisiei (1).
4 Introduceţi în bol (2) sita aleasă ((3) sau (4)) astfel încât
triunghiul care se află pe marginea sitei să se afle pe o linie
cu triunghiul de pe bol (2). Orificiul din sită trebuie să se
suprapună cu orificiul din bol.
Pentru fructele tari aşa cum ar fi de ex. morcovul, castravetele, merele folosiţi sita cu orificiile
mărunte Pentru fructele moi: pepene, portocale,
roşii, etc. folosiţi sita (3) cu orificii mai mari.
5 Introduceţi în vas (2) şurubul de stoarcere (5).
6 Puneţi capacul (6) pe bol (2), astfel încât canelurile să
fie amplasate în şanţurile
bolului şi rotiţi capacul (6) în
direcţia de rotire a acelor de ceasornic, până în momentul în
care veţi simţi rezistenţă .
7 În pâlnia de umplere de pe capac (6) introduceţi dispozitivul de împingere (7).
8 Introduceţi recipientele (8) sub orificiul de scurgere a sucului (2e) şi recipientul (9) sub orificiul de scurgere a pulpei (2d).
32
Pornire storcător şi operarea acestuia
E
Poziţiile comutatorului storcătorulului sunt prezentate
pe Des. B .
„ON” – setarea comutatorului în această poziţie porneşte
aparatul.
„OFF” – este poziţia neutră, setarea comutatorului la
această poziţie opreşte aparatul.
„REV” – setarea comutatorului la această poziţie porneşte
funcţia reverse.
●● Verificaţi dacă comutatorul (1a) este setat la poziţia „OFF”.
1 Introduceţi ştecherul de la cablu în priză.
2 În pâlnia de umplere introduceţi fructele sau legumele
tăiate şi apăsaţi-le uşor cu tachetul.
3 Setaţi blocada împotriva picurării (2g) în poziţia deschis.
Nu folosiţi degetele sau alte obiecte pentru
a apăsa produsele de prelucrat.
Înainte de a introduce în storcător spălaţi bine
fructele şi legumele apoi îndepărtaţi seminţele
şi sâmburii precum şi celelalte părţi dure.
4 Porniţi storcătorul cu comutatorul (1a) pe care trebuie
să-l setaţi la poziţia „ON”.
Nu atingeţi comutatorul (1a) storcătorului cu
mâinile ude.
Capacul (6) trebuie să fie închis bine
contrar aparatul nu va porni.
în caz
5 În pâlnia de umplere introduceţi următoarele porţii de
fructe sau legume tăiate şi apăsaţi-le cu tachetul.
Folosirea normală în mod permanent nu trebuie să depăşească 0 de minute. În cazul în
care este stors suc din produse care sunt greu
de stors, funcţionarea permanentă a dispozitivului nu trebuie să dureze mai mult de 40 de
secunde, după acest timp dispozitivul trebuie
lăsat să se răcească.
Masa maximă de fructe şi legume introduse
în storcător nu poate să depăşească 500 g de
produs pentru 2 minute de operare. În cazul
în care şurubul de stoarcere se blochează sau
atunci când se blochează partea de fructe şi
legume stoarse, folosiţi funcţia „REV” timp de
2-3 secunde. Atunci când problema durează în
continuare trebuie să demontaţi aparatul, să-l
curăţaţi şi să-l montaţi din nou (vezi pct. „Pregătire storcător pentru utilizare”).
ZJP1300-001_v06
După utilizare (stoarcere suc)
F
1 Opriţi storcătorul prin setarea comutatorului (1a) la poziţia „OFF”.
2 Scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priza de
reţea.
3 Setaţi blocada împotriva picurării (2g) în poziţia închis
înainte de scoaterea recipientului de sub gura de scurgere
a sucului (2e). În acest fel veţi preveni picurarea sucului
pe blat.
●● Turnaţi sucul stors colectat în recipient în pahare, sau
căni etc. pe care le-aţi spălat în prealabil.
Atunci când doriţi să clătiţi aparatul înainte de
a schimba de ex. fructele, trebuie mai întâi să
opriţi aparatul, să înlocuiţi recipientul pentru
su, să-l porniţi din nou şi să turnaţi un pahar de
apă şi marea parte din resturile de pulpă vor fi
clătite automat.
●● Începeţi să demontaţi storcătorul (vezi pct. „Pregătire
storcător pentru utilizare”).
Recipientele spălate şi uscate (8) şi (9) trebuie
introduse unul în altul pentru a economisi loc.
Regulile de întreţinere a storcătorului
●● După fiecare utilizare a storcătorului trebuie să-l spălaţi
bine şi să nu permiteţi ca sucul sau resturile de fructe şi
legume să se usuce în acesta.
●● Murdăria din fisuri sau colţuri trebuie îndepărtată cu
peria care face parte din echipamentul storcătorului.
●● Curăţaţi transmisia cu o pânză umedă stropită cu puţin
detergent de vase. Apoi ştegreţi până ce se usucă.
În cazul în care în transmisie intră apă sau suc
trebuie să opriţi utilizarea şi să duceţi aparatul
la control în punctul de service.
●● Elementele echipamentului aşa cum ar fi: bolul (2), blocada împotriva picurării (2g), bucşa de etanşare (2f),
sitele ((3) i (4)), şurubul de stoarcere (5), capacul cu pâlnia de umplere (6), împingătorul (7) şi recipientele ((8) şi
(9)) trebuie spălate în apă caldă cu adaos de detergent
pentru vase.
●● Pentru spălarea dispozitivului nu folosiţi detergenţi care
conţin solvenţi organici, substanţe de înălbire, produse
care conţin clor, benzină sau alte materiale abrazive.
●● În timpul utilizării îndelungate se poate întâmpla ca piesele din plastic să se decoloreze. Nu consideraţi acest
lucru drept un defect.
●● Petele produse de morcovi pot fi îndepărtate cu o pânză
îmibată cu ulei alimentar.
●● După ce spălaţi uscaţi bine toate piesele.
●● Montaţi storcătorul în modul descris anterior (vezi pct.
„Pregătire storcător pentru utilizare”).
ZJP1300-001_v06
Cum să procedaţi când…
Storcătorul nu funcţionează:
1. Asiguraţi-vă că storcătorul este conectat la curent.
2. Asiguraţi-vă că storcătorul este montat corect conform
modului descris în instrucţiunea de utilizare.
3. Storcătorul se poate opri deoarece a fost utilizat o durată
mai lungă de 20 de minute. Aşteptaţi până ce dispozitivul
se va răci definitiv.
4. Duceţi storcătorul la punctul de service.
Suc este prea dens sau prea rar:
1. Asiguraţi-vă că garnitura de cauciuc (2c) este amplasată
corespunzător.
2. Asiguraţi-vă că sucul este efectuat din produse proaspete.
3. Asiguraţi-vă dacă sitele ((3) sau (4)) nu sunt astupate.
Storcătorul s-a oprit în timpul funcţionării:
1. Asiguraţi-vă că nu aţi introdus prea multe produse sau că
produsele nu conţioneau prea mulţi sâmburi sau seminţe
tari. Folosiţi funcţia „REV” timp de 2-3 secunde, iar
apoi mutaţi din nou comutatorul la poziţia „ON”.
2. În cazul în care problema persistă în continuare trebuie
să demontaţi aparatul, să-l curăţaţi şi să-l montaţi din nou.
3. Storcătorul se poate opri deoarece a fost utilizat o durată
mai lungă de 20 de minute.
Cum să pregătiţi un suc sănătos şi delicios?
●● Fructele şi legumele destinate pentru stoarcerea de suc
trebuie să fie proaspete şi spălate cu atenţie. Pregătirea
de legume presupune curăţarea acestora de nisip şi
pământ cu un jet de apă şi îndepărtarea cojii. Publicaţiile
referiotare la fabricarea de sucuri recomandă înmuierea
legumelor timp de 5 minute în apă cu puţină sare şi acid
citric. Legumele astfel pregătite nu se înnegresc în timpul stoarcerii şi sucul din acestea îşi păstrează culoarea
naturală.
●● Fructele de pădure trebuie spălate imediat înainte de
cunosumare deoarece îşi pierd repede prospeţimea.
●● Selectarea de legume şi fructe depinde de anotimp, de
gust şi de recomandarea medicului. Valoarea nutritivă
a scucurilor de legume sau de fructe depinde de modul
de procedură în timpul procesării acestora.
●● Sucurile trebuie pregătite din soiuri de legume şi fructe
suculente care trebuie să fie coapte şi preoaspete deoarece numai astfel veţi obţine din acestea cea mai mare
cantitate de suc cu un gust şi aromă ideală.
●● Pentru pregătirea de băuturi sunt bune următoarele
legume: roşiile, morcovul, ţelina, sfecla, pătrunjelul,
ceapa, varza, castraveţii, ridichea neagră, rabarbarul,
etp. Cu scopuri dietetice cât şi pentru păstrarea valorilor
nutritive puteţi pregăti sucuri din salată, spanac, praz şi
chiar din plante şi soia fiartă.
●● Următoarele legume: ridichea, ceapa verde, pătrunjelul, mărarul, breabănul pot fi adăugate în sucuri dacă le
tocaţi mărunt.
33
●● Sucurile de fructe pot fi obţinute aproape din toate soiurile de fructe.
●● Merele, piersicile, caisele şi prunele trebuie să fie opărite
în strecurătoare.
●● Îndepărtaţi sâmburii din fructe deoarece pot deteriora
aparatul.
●● Stoarcerea de suc din prune, afine, zmeură, pere şi mere
moi precum şi din alte fructe poate fi dificilă. Din pulpa
acestor fructe se formează o masă spongioasă, care
astupă orificiile sitei. Aceste fructe pot fi folosite dacă le
amestecaţi în cantităţi mici cu alte fructe şi legume şi trebuie să curăţaţi des sita.
●● Legumele şi fructele tari trebuie tăiate în bucăţi care
încap în pâlnia de umplere. Merele trebuie tăiate în
bucăţi (dacă dimensiunea mărului nu permite introducerea acestora în întregime în pâlnia de umplere) fără a fi
decojite şi fără a scoate cotorul.
●● Valoarea nutritivă a sucurilor proaspete este apropiată
de valoarea nutritivă a produselor din care au fost pregătite – datorită sistemului unic de stoarcere a sucurilor,
iar sucul pregătit conţine fibre, enzime, minerale şi vitamina C.
●● Băuturile din sucurile proaspete sunt recomandate pentru copii şi persoanele în vârstă.
●● Se recomandă ca în timpul consumării sucurilor să le
beţi cu o cantitate mică de apă, deoarece sunt foarte
concentrate. Dacă sucurile nu sunt diluate atunci cantitatea zilnică nu trebuie să depăşească o jumătate de
pahar.
●● Sucurile nu pot fi păstrate pentru consum ulterior.
●● În băuturile din legume puteţi adăuga următoarele condimente aromatice: piper, mărar, chimen, nucşoară,
cimbru, maghiran, iar în sucurile de fructe puteţi adăuga:
vanilie, scorţişoară şi cuişoare. Pentru a obţine aroma
plină a condimentelor, trebuie să le măcinaţi înainte de
a le adăuga în băutură. Acestea pot fi folosite în cantităţi
mici, pentru a păstra gustul şi mirosul natural al produselor, din care aţi pregătit băutura. Deoarece au valori
calorice scăzute, băuturile din fructe şi legume sunt recomandate persoanelor care doresc să slăbească.
●● Băuturile din fructe şi legume trebuie servite la temperatura camerei sau pot fi răcite cu cuburi de gheaţă.
Sucuri proaspete pentru sănătate
Suc de morcov
Accelerează metabolismul, deoarece conţine un
set de microelemente şi vitamine indispensabile
pentru furncţionarea corespunzătoare a organismului.
Vitamina A produsă din caroten îmbunătăţeşte vederea.
Ingredientele acestui suc compensează efectele nocive ale
nicotinei, redau pielii culoarea ei naturală şi sănătoasă. Pentru copii se recomandă jumătate de pahar de suc de morcov
şi jumătate de pahar de lapte. Sucul de morcovi în combinaţie cu sucul de mere este recomandat drept băutură întăritoare pentru persoanele în vârstă.
34
Suc de roşii
Roşiile coapte şi proaspete îi conferă sucului calitatea ideală. Puteţi combina sucul de
roşii cu orice alt suc de legume.
Conţine cantităţi mari de vitamina A şi C.
Două pahare de suc zilnic asigură necesarul zilnic de vitamina C. Valorile de gust ale sucului de roşii pot fi îmbunătăţite prin condimentare cu sare şi piper.
Suc de sfeclă
Sucul de sfeclă roşie în combinaţie cu sucul de
portocale reprezintă o băutură cu un gust
excepţional. Acest suc nediluat poate fi consumat doar la indicaţia medicului.
Suc de varză
Este folosit pentru a trata ulcerul gastric, dar
numai la recomandarea medicului. Amestecat cu suc de morcovi este bun chiar şi pentru cei care au stomac sensibil.
Suc de spanac
Acest suc are capacităţi hematopoietice, dar datorită gustului puternic se
recomandă să-l amestecaţi cu suc de
morcovi. Sucul de spanac, morcovi şi
de ţelină amestecat în cantităţi egale
formează o băutură delicioasă.
Suc de ţelină
Pentru suc nu trebuie să folosiţi frunzele de
ţelină, deoarece acestea produc un gust
amar. Sucul din rădăcina de ţelină este foarte
gustos. Îl puteţi amesteca cu sucurile din alte
legume. Acesta trebuie consumat în cantităţi
mai mici decât sucul de morcovi. Adăugaţi
suc de mere sau de lămâie pentru a-l face mai gustos.
Suc de castraveţi
Este insipid şi trebuie amestecat cu suc de
mere, morcovi sau de ţelină. Sucul de castraveţi este folosit pentru îngrijirea pielii. Acest
suc curăţă rinichii. Este recomandat persoanelor care vor să slăbească.
Suc de mere
Sucul de mere coapte şi proaspete are un gust
şi o aromă plăcută, este o sursă bogată de
vitamina A şi B precum şi de săruri minerale
importante. Cantitatea mare de pectine cace
ca acest suc să îmbunătăţească digestia.
Sucul proaspăt de mere este folosit împotriva gutei şi a reumatismului. În general este o sursă ideală de nutrienţi.
Suc de mure
Sucul de mure cu o cantitate mică de zahăr
şi de apă minerală reprezintă o băutură răcoritoare perfectă. Datorită conţinutului ridicat
de vitamine şi microelemente are un efect
întăritor, în special la persoanele în vârstă.
ZJP1300-001_v06
Suc de soc
Sucul este bogat în elemente nutritive, are
proprietăţi diaforetice şi poate fi folosit împotriva răcelii. Atunci când îl pregătiţi poate fi
combinat cu alte sucuri de fructe.
Suc de coacăze negre
Sucul de coacăze negre are o aromă specifică,
aciditate sporită şi acrime evidentă. Datorită
compoziţiei chimice şi a conţinutului de vitamine
este unul dintre cele mai bune sucuri. Trebuie
să-l amestecaţi cu sucuri cu aciditate mică ori cu
apă, miere sau zahăr.
Conţinutul de vitamine şi minerale în fructe
şi legume
Fruct /
legumă
Vitamina /
substanţa minerală
Kilocalorii /
calorii
Măr
Vitamina C
200 g = 150 kJ
(72 cal)
Caisă
Fibre alimentare,
potasiu
30 g = 85 kJ
(20 cal)
Sfeclă de
zahăr
Acid folic, fibre
alimentare, afinele
sunt bogate în
vitamina C şi potasiu
160 g = 190 kJ
(45 cal)
Afină
Vitamina C
125 g = 295 kJ
(70 cal)
Varză
Vitamina C, potasiu,
acid folic, vitamina
B6, fibre alimentare
100 g = 110 kJ
(26 cal)
Morcov
Vitamina A, C, B6,
fibre alimentare
120 g = 125 kJ
(30 cal)
Ţelină
Vitamina C, potasiu
80 g = 55 kJ
(7 cal)
Castravete
Vitamina C
280 g = 120 kJ
(29 cal)
Fenicul
Vitamina C, fibre
alimentare
300 g = 145 kJ
(35 cal)
Struguri
Vitamina C, B6,
potasiu
125 g = 355 kJ
(85 cal)
Kiwi
Vitamina C, potasiu
100 g = 100 kJ
(40 cal)
Pepene
galben
Vitamina C, acid
folic, fibre alimentare,
vitamina A
200 g = 210 kJ
(50 cal)
Nectarină
(fără sâmbure)
Vitamina C, B3,
potasiu, fibre
alimentare
180 g = 355 kJ
(85 cal)
ZJP1300-001_v06
Fruct /
legumă
Vitamina /
substanţa minerală
Kilocalorii /
calorii
Piersică
(fără sâmbure)
Vitamina C, B3,
potasiu, fibre
alimentare
150 g = 205 kJ
(49 cal)
Pară
Fibre alimentare
150 g = 205 kJ
(60 cal)
Ananas
Vitamina C
150 g = 250 kJ
(59 cal)
Căpşună
Vitamina C, fier,
potasiu şi magneziu
125 g = 130 kJ
(31 cal)
Roşie
Vitamina C, fibre,
vitamina E, acid folic,
vitamina A
100 g = 90 kJ
(22 cal)
Reciclare
Reciclarea trebuie realizată într-un mod ecologic. Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU cu
privire la echipamentul electric şi electronic
uzat (waste electrical and electronic equipment – WEEE – echipament electric şi electronic uzat). Indicaţiile cuprinse în Directivă cuprind reguli cu
privire la returnări şi reciclarea echipamentului uzat în conformitate cu legislaţia în vigoare în UE. Trebuie luată legătura cu magazinul de specialitate de vânzare cu amănuntul,
care va oferi informaţii despre locurile unde acest echipament poate fi reciclat.
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
35
RU
Уважаемые Клиенты!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию по эксплуатации, чтобы вы могли
пользоваться ею в ходе использования прибора.
Характеристика прибора
Пробуйте вкус природы с новым прибором «Zelmer
ZJP1300B».
Соковыжималка ZJP1300B – это прибор для извлечения соков из фруктов, овощей и зелени. Она сдавливает продукты, работая на медленных оборотах,
с целью извлечения из них сока. Такие инновационные
решения делают сок, богатый питательной ценностью
и имеет поистине натуральный вкус. Благодаря прибору
ZJP1300B можно получить сок не только из фруктов или
овощей, но и зелени.
Благодаря применению специального метода выжимания производительность прибора выше, а питательной
ценности больше. Прочный шнек сдавливания продуктов
тщательно и эффективно выжимает из них сок. Благодаря тому, что двигатель работает на низких оборотах,
не выделяется большое количество тепла, которое уничтожает ценные витамины, и в дополнение он очень прочный. Благодаря применению такой технологии работа
соковыжималки ZJP1300B очень тихая.
ZJP1300B – это не только вкусный сок, но и легкость
в обслуживании и чистке. После завершения работы
остатки продуктов можно удалить специальной, входящей в комплект щеточкой.
Все части, которые имеют контакт с переработкой продуктов, выполнены из материалов, предназначенных
для контакта с пищевыми продуктами.
Насладитесь вкусом полным натурального сока.
«Zelmer» – надежно.
36
Указания по безопасности
Перед началом использования прибора ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Не подключайте вилку к розетке
электросети мокрыми руками.
●● Не запускайте прибор, если провод питания или корпус имеют
видимые повреждения.
●● Если кабель питания будет
поврежден, он должен быть заменен у производителя или в специализированном сервисном центре,
или квалифицированным лицом
с целью предупреждения угрозы.
●● Ремонт прибора может осуществляться исключительно обученным персоналом. Неправильно
проведенный
ремонт
может
вызвать серьезную угрозу для
пользователя. В случае возникновения неполадок, обратитесь
в специализированный сервисный
пункт «Zelmer».
●● Не пользуйтесь прибором, если
шнек, сито-фильтр или чаша
повреждены.
●● Перед тем, как заменить оборудование или приблизиться к его
частям, двигающимся в ходе эксплуатации, следует выключить
прибор и отключить питание.
●● Всегда отключайте устройство от
электросети, когда оно остается
без присмотра, а также перед
монта- жом, демонтажем или его
чисткой.
ZJP1300-001_v06
●● Соблюдайте особую осторожность
при работе с прибором в присутствии детей.
●● Не оставляйте прибор подключенный к электросети без присмотра.
●● Устройство не должно использоваться детьми. Храните устройство с кабелем в месте недоступном для детей.
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет
и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы
с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен
инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается детям играть
с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора
детьми без присмотра взрослых.
●● Данный прибор предназначен для
домашнего использования, или
для использования в екоммерческой, бытовой среде.
●● Используйте прибор только внутри помещений при комнатной
температуре на высоте не выше
2000 м над уровнем моря.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственностиia
●● Не снимайте крышку с воронкой, так как тогда сработает предохранитель, который отключит прибор.
●● Во время работы прибора не закрывайте выпускное отверстие жмыха и сока.
●● Не запускайте незагруженный прибор.
●● Не перемещайте прибор, когда он работает.
ZJP1300-001_v06
●● Не вынимайте вилку из розетки, дергая ее за сетевой шнур.
●● Прибор подключайте только к розетке электросети
(исключительно переменного тока) оснащенной
защитным штырем, с напряжением, соответствующим указанному на щитке прибора.
●● Прежде чем запустить прибор проверьте, правильно ли закреплена крышка с засыпной воронкой.
●● Для проталкивания продуктов используйте исключительно толкатель.
●● Не перегружайте прибор чрезмерным количеством
продуктов, и слишком сильным проталкиванием
(с помощью толкателя).
●● Не подвергайте прибор воздействию температуры
свыше 60°C.
●● Не ставьте прибор на влажную поверхность.
●● Не погружайте привод прибора в воду и не мойте
его под проточной водой.
●● Ставьте прибор всегда на устойчивую, ровную
и плоскую поверхность; провод питания не должен
свисать с края поверхности, на которой стоит прибор.
●● Прибор предназначен исключительно для применения внутри зданий.
СОВЕТЫ
Информация о изделии и рекомендации по его применению
●● Прибор предназначен для домашнего пользования.
В случае использования прибора в сфере общественного питания, условия гарантии изменяются.
Технические характеристики
Технические параметры указаны на щитке изделия.
Допустимое время непрерывной работы – 20 минут.
Время перерыва перед повторным использованием
– 1 час.
Уровень шума прибора (LWA): 65 дБ(A).
Описание оборудования
A
1 Привод соковыжималки
a Выключатель ON-OFF-REV
b Провод питания
2 Чаша
c Резиновая пробка чаши
d Выходное отверстие для мякоти
e Выходное отверстие для сока
f Уплотнительная втулка
g Блокировка капания
3 Сито-фильтр для мягких продуктов – крупные дырочки
37
4
5
6
7
8
9
10
Сито-фильтр для твердых продуктов – мелкие дырочки
Выжимающий винт
Крышка с засыпной воронкой
Толкатель
Контейнер для сока
Контейнер для мякоти
Щетка
Подготовка соковыжималки к работе
(разборка)
C
Перед первым использованием, разберите
соковыжималку и вымойте части, контактирующие с перерабатываемыми продуктами.
1 Поставьте соковыжималку вблизи розетки электросети на твердом, чистом и сухом основании.
2 Выньте толкатель (7).
3 Снимите крышку (6), поворачивая ее против часовой
стрелки.
4 Затем снимите чашу (2) вместе с оснащением.
5 Достаньте из чаши (2) выжимающий винт (5).
6 Затем из чаши (2) извлечь сито-фильтр ((3) или (4)).
7 Выньте уплотнительную втулку (2f) из чаши (2).
8 Выньте резиновую пробку (2c), находящуюся внизу
чаши (2).
●● Разобранные части (за исключением привода) тщательно вымойте в теплой воде с моющим средством.
Тщательно осушив прибор, соберите чистые элементы.
Не мойте разобранные части в посудомоечной машине. Для мойки используйте
воду с температурой не превышающей
макс. 60ºС.
Подготовка соковыжималки к работе
(сборка)
D
1 Воткните резиновую пробку (2c) в отверстие, находящееся внизу чаши (2).
2 Установите уплотнительную втулку (2f) в чаше (2),
если она была ранее снята.
3 Установите на привод (1) чашу (2), таким образом, чтобы в 3 углублениях внизу чаши (2) оказались
3 выступа на верхней поверхности привода (1).
4 Вставьте в чашу (2) выбранное сито ((3) или (4)) так,
чтобы находящийся на ободке сита треугольник был на
одной линии с замком на чаше (2). Отверстие на сите
должно попасть в отверстие на чаше.
Для твердых фруктов, например, моркови, огурца, яблока, использовать сито-
38
фильтр с мелкими дырочками (4). Для мягких фруктов: арбуз, апельсины, помидоры
и т.п., применять сито-фильтр (3) с крупными дырочками.
5 Вставьте в чашу (2) выжымающий винт (5).
6 Накройте чашу (2) крышкой (6), вставляя фиксаторы
в пазы чаши
и закрутите крышку (6) до упора по часо-
вой стрелке .
7 В лоток подачи продуктов крышки (6) вставить толкатель (7).
8 Вставить контейнер для сока (8) под выпускное
отверстие (2e) и контейнер для мякоти (9) под выпускное
отверстие (2d).
Запуск соковыжималки
и ее обслуживание
E
Положения выключателя соковыжималки указаны на Рис. B .
«ОN» – установка переключателя в это положение запускает прибор.
«OFF» – это нейтральное положение, установка переключателя в это положение выключает прибор.
«REV» – установка переключателя в это положение
запускает прибор в обратном режиме (реверс).
●● Проверьте, установлен ли выключатель (1а) в положение «OFF».
1 Подключите прибор к электросети.
2 В засыпную воронку вложите нарезанные фрукты
или овощи и слегка прижмите их толкателем.
3 Установите блокировку капания (2g) в открытое
положение.
Нельзя проталкивать продукты пальцами
или другими предметами.
прежде чем поместить фрукты и овощи
в соковыжималку тщательно вымойте
фрукты и овощи, затем удалите из них
семена или другие твердые части.
4 Запустите соковыжималку с помощью выключателя
(1а), устанавливая его в положение «ON».
Не прикасайтесь к выключателю (1а) соковыжималки мокрыми руками.
Крышка
(6)
должна
быть
надлежаще
закрыта , в противном случае прибор не
включится.
5 В засыпную воронку загружайте нарезанные фрукты
и овощи и слегка прижимайте их толкателем.
ZJP1300-001_v06
Нормальное использование в непрерывном
режиме не должно превышать 20 минут.
В случае выжимания сока из твердых
трудно выдавливаемых продуктов непрерывная работа не должна превышать
более 40 секунд, после этого оставить
прибор до полного охлаждения.
Максимальный вес фруктов и овощей,
помещаемых в соковыжималку, не должен
превышать 500 г продуктов на 2 минуты
работы. В случае заклинения выжимающего винта или если застрянет проталкиваемая партия фруктов или овощей,
используйте функцию «REV» в течение
2-3 секунд. Если проблема остается, следует разобрать прибор, очистить его
и повторно собрать (смотрите пункт
«Подготовка соковыжималки к работе»).
После завершения работы
(отжимания сока)
F
1 Выключите соковыжималку, устанавливая выключатель (1а) в положение «OFF».
2 Отключите прибор от электросети.
3 Установите блокировку капания (2g) в закрытое
положение перед извлечением контейнера из под носика
(2e). Таким образом сок не будет капать на стол.
●● Отжатый сок, накопленный в емкости, перелейте
в подготовленные заранее стаканы, чашки и т.д.
Если необходимо очистить прибор перед
сменой продукта, например, фруктов, следует в первую очередь выключить прибор,
заменить емкость для сока и повторно
включить прибор, затем влить стакан
воды, тогда большинство остатков
мякоти смоются самостоятельно.
●● Приступите
к разборке соковыжималки (смотрите
пункт «Подготовка соковыжималки к работе»).
Помытые и высушенные контейнеры (8)
и (9) сложить для экономии места.
Правила ухода за соковыжималкой
●● Каждый раз после использования соковыжималки ее
следует тщательно вымыть, не допуская засыхания
сока и остатков фруктов или овощей на её поверхности и деталях.
●● Загрязнения из щелей или углов следует удалить
щеточкой, которая входит в комплект соковыжималки.
●● Привод возможно очистить с помощью влажной тряпочки, спрыснутой посудомоечным средством. Затем
следует вытереть его насухо.
ZJP1300-001_v06
В случае если внутрь привода проникнет
вода или сок, следует прекратить работу
и сдать прибор на проверку в пункт сервисного обслуживания.
●● Такие элементы, как: чаша (2), блокировка капания
(2g), уплотнительная втулка (2f), сита-фильтры ((3)
и (4)), шнек для выжимания (5), крышка с загрузочным желобом (6), толкатель (7) и контейнеры ((8)
и (9)) мыть в теплой воде с применением жидкости
для мытья посуды.
●● Для мытья прибора не используйте моющие средства, содержащие органические растворители, отбеливатели, средства с содержанием хлора, бензин
или другие абразивные материалы.
●● При долгосрочном использовании может происходить выцветание элементов из пластмассы. Не считайте это поломкой.
●● Изменение цвета пластика, которое может появиться
после обработки моркови, можно удалить, протерев
пластик салфеткой пропитанной маслом.
●● После мойки тщательно осушите все части.
●● Соберите соковыжималку таким образом, как это
описано выше (смотрите пункт «Подготовка соковыжималки к работе»).
Что сделать, когда...
Соковыжималка не работает:
1. Убедитесь, что соковыжималка подключена к сети.
2. Убедитесь, что соковыжималка собрана правильно,
согласно указаниям инструкции по эксплуатации.
3. Соковыжималка могла выключиться, так как ею не
пользовались более 20 минут. Подождать до полного
охлаждения прибора.
4. Сдайте соковыжималку в сервисный пункт.
Сок слишком густой или слишком жидкий:
1. Убедитесь, что резиновая пробка (2с) установлена
правильно.
2. Убедитесь, что сок выжимается из свежих фруктов.
3. Убедиться, что сито-фильтр ((3) или (4)) не засорено.
Соковыжималка остановилась во время работы:
1. Убедитесь, не было ли помещено в нее слишком
много компонентов или не было ли в них слишком много твердых семян. Используйте функцию
«REV» в течение 2-3 секунд, а затем обратно,
переключите выключатель в положение «ON».
2. Если проблема не решена, следует разобрать прибор, очистить его и повторно собрать.
3. Соковыжималка могла выключиться, так как ею не
пользовались более 20 минут.
39
Как приготовить полезный сок
с великолепным вкусом
●● Фрукты
и овощи, предназначенные для отжима
соков, должны быть свежими и тщательно вымытыми. Подготовка фруктов состоит в очистке их
от песка и земли под проточной водой и удалении
кожицы. Публикации на тему приготовления соков
рекомендуют вымочить овощи в течение 5 минут
в воде с солью и лимонной кислотой. Овощи, подготовленные таким образом не темнеют в процессе
измельчения и их сок сохраняет натуральный цвет.
●● Ягоды мойте непосредственно перед использованием, так как они быстро теряют свежесть.
●● Подбор овощей и фруктов зависит от времени года,
вкусовых предпочтений, рекомендаций по здоровью.
На питательную ценность соков из овощей и фруктов
влияет способ их приготовления.
●● Соки выжимаются только из сочных сортов овощей
и фруктов, так как из них можно получить самое
большое количество вкусного и ароматного сока.
●● Для приготовления напитков годятся следующие
овощи: помидоры, морковь, сельдерей, свекла,
петрушка, лук, капуста, огурцы, черная редька,
ревень итп. Для соблюдения диеты и получения
высокого вкусового уровня можно приготовить сок из
салата, шпината, лука-порея и даже свежей зелени
или вареных соевых бобов.
●● Такие овощи как: редиска, зеленый лук, зелень
петрушки, укроп, сердечник добавляются в напиток
мелко нарезанные.
●● Фруктовые соки можно получать почти из всех видов
фруктов.
●● Яблоки, персики, абрикосы и сливы следует после
мытья ошпарить кипятком в дуршлаге.
●● Удалите косточки из сожержащих их фруктов, так как
они могут повредить прибор.
●● Выжимать сок из слив, черники, малины, мягких
груш, яблок и других фруктов сложно. Из мякоти этих
фруктов образуется губчатая масса, затыкающая
отверстия сита. Эти фрукты можно использовать
для приготовления сока смешивая их в небольшом
количестве с другими фруктами или овощами, в этом
случае, сито следует чистить чаще.
●● Корнеплоды и твердые фрукты следует порезать на
небольшие куски, чтобы они помещались в засыпную
воронку. Яблоки следует порезать на части, (если
размер яблок не позволяет поместить их полностью
в засыпную воронку) не удаляя кожуру и сердцевину.
●● Питательная ценность сырых соков близка к питательной ценности продуктов, из которых они были
приготовлены – благодаря уникальной системе отжимания сока приготовленный напиток содержит клетчатку, энзимы, минеральные вещества и витамин C.
●● Напитки из соков рекомендуются, детям и пожилым
людям.
●● Рекомендуется запивать овощные соки небольшим
количеством воды, так как их концентрация очень
40
высока. Если они не разбавляются, дневная доза не
должна составлять больше чем половину стакана.
●● Соки нельзя хранить для более позднего употребления.
●● Для приготовления овощных напитков можно использовать ароматные специи: перец, укроп, тмин,
мускатный орех, тимьян, майоран, а для фруктовых
напитков: ваниль, корицу и гвоздику. Чтобы получить полный аромат, прежде чем добавить специи
в напиток, их следует тщательно измельчить. Специи
должны использоваться в небольшом количестве,
чтобы сохранить натуральный вкус и запах продуктов, из которых изготовлен сок. Из-за низкой калорийности напитки из фруктов и овощей очень рекомендуются людям, стремящимся похудеть.
●● Фруктовые и овощные напитки можно подавать или
комнатной температуры или охлажденные кубиками
льда.
Свежие соки – это здоровье
Сок из моркови
Ускоряет обен веществ, так как содержит
набор микроэлементов и витаминов необходимых для правильного функционирования организма. Витамин А, образующийся из каротина,
улучшает зрение. Компоненты этого сока способствуют уменьшению вредного воздействия никотина,
возвращая коже ее натуральный, здоровый цвет. Пол
стакана сока из моркови и пол стакана молока рекомендуется маленьким детям. Сок из моркови смешанный
с соком из яблок рекомендуется пожилым людям в качестве укрепляющего напитка.
Томатный сок
Из спелых, свежих помидоров получается замечательный сок. Томатный сок
можно смешивать со всеми другими
овощными соками. Содержит много витамина А и С. Два стакана сока покрывают дневную
потребность в витамине С. Вкусовые качества томатного
сока можно повысить добавив соль или перец.
Сок из свеклы
Сок из красной свеклы вместе с соком из
апельсина – превосходный напиток. Этот
сок в чистом виде может потребляться
только по указанию врача.
Сок из капусты
Используется при лечении язвы желудка,
но только по указанию врача. Капустный
сок, смешанный с морковным соком,
могут пить даже те, у кого чувствительный желудок.
ZJP1300-001_v06
Шпинатный сок
Этот сок имеет сильные кроветворные
свойства, однако из-за острого вкуса
рекомендуется смешивать его с соком
из моркови. Шпинатный, морковный
и сельдереевый соки, смешанные
в равных количествах, являются вкусным напитком.
Сок из сельдерея
Для приготовления сока не должны
использоваться листья сельдерея, так как
у них горький привкус. Сок из корня сельдерея очень вкусный. Его можно сочетать
с соком из других овощей. Его следует
пить меньше, чем морковного сока. Добавка из яблок или
лимона улучшает вкус.
Огуречный сок
У него по природе приторный вкус и его
нужно смешать с яблочным, морковным
или сельдерейным соками. Огуречный сок
используется для ухода за кожей. Он очищает почки. Рекомендуется для похудения.
Яблочный сок
У сока из свежих, спелых яблок приятный
аромат и вкус, он богат витаминами А и В,
а также ценными минеральными солями.
Содержит высокое количество пектинов.
Свежий яаблочный сок – средство против
подагры и ревматизма. В общем, он является превосходным питательным средством.
Ежевичный сок
Ежевичный сок с небольшим количеством сахара и минеральной воды является очень освежающим напитком. Из-за
высокого содержания витаминов и микроэлементов он действует укрепляюще,
особенно у пожилых людей.
Сок из черной бузины
Сок богат питательными компонентами,
обладает потогонными свойствами
и может применяться при простуде. Приготавливая переработанные продукты
его можно сочетать с другими фруктовыми соками.
Сок из черной смородины
Соку из черной смородины свойственны
специфический аромат, высокая кислотность
и сильная терпкость. Это один из лучших
соков из-за химического состава и содержания витаминов. Его следует смешивать
с соками с низкой кислотностью, водой,
медом или сахаром.
ZJP1300-001_v06
Содержание витаминов и минералов
в овощах и фруктах
Фрукт / овощ
Витамин / минерал
Килокалории /
калории
Яблоко
Витамин C
200 г = 150 кДж
(72 кал.)
Абрикос
Пищевое волокно,
калий
30 г = 85 кДж
(20 кал.)
Голубика
Витамин C
125 г = 295 кДж
(70 кал.)
Голубика
Витамин C
125 г = 295 кДж
(70 кал.)
Капуста
Витамин C, калий,
фолиевая кислота,
витамин B6,
пищевое волокно
100 г = 110 кДж
(26 кал.)
Морковь
Витамин A, C, B6,
пищевое волокно
120 г = 125 кДж
(30 кал.)
Сельдерей
Витамин C, калий
80 г = 55 кДж
(7 кал.)
Огурец
Витамин C
280 г = 120 кДж
(29 кал.)
Фенхель
(укроп)
Витамин C,
пищевое волокно
300 г = 145 кДж
(35 кал.)
Виноград
Витамин C, B6,
калий
125 г = 355 кДж
(85 кал.)
Киви
Витамин C, калий
100 г = 100 кДж
(40 кал.)
Дыня
Витамин C,
фолиевая кислота,
пищевое волокно,
витамин A
200 г = 210 кДж
(50 кал.)
Нектарин
(без косточки)
Витамин C, B3, калий, 180 г = 355 кДж
пищевое волокно
(85 кал.)
Персик (без
косточки)
Витамин C, B3, калий, 150 г = 205 кДж
пищевое волокно
(49 кал.)
Груша
Пищевое волокно
150 г = 205 кДж
(60 кал.)
Ананас
Витамин C
150 г = 250 кДж
(59 кал.)
Клубника
Витамин C, железо,
калий и магний
125 г = 130 кДж
(31 кал.)
Помидор
Витамин C,
пищевое волокно,
витамин E,
фолиевая кислота,
витамин A
100 г = 90 кДж
(22 кал.)
41
Утилизация
Утилизируйте упаковку с использованием
экологически безопасных методов. Данный
прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации
электрических и электронных приборов
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Данные нормы определяют действующие на
территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине,
в котором Вы приобрели прибор.
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления,
с целью приведения в соответствие с нормами закона, стандартами, директивами или из конструкционных, коммерческих,
эстетических и других соображений.
42
ZJP1300-001_v06
BG
Уважаеми Клиенти!
Благодарим Ви за покупката на нашия уред и добре
дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати се препоръчва
използване само на оригиналните аксесоари на фирма
Zelmer. Те са проектирани специално за този продукт.
Моля, прочетете внимателно настоящата инструкция
за обслужване. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля, запазете инструкцията за
употреба, за да можете да я ползвате и при по-нататъшното използване на уреда.
Характеристика на уреда
Наслаждавайте се на истинския вкус на природата
с новия уред Zelmer ZJP1300B.
Сокоизстисквачката ZJP1300B е уред, предназначен за
получаване на сокове от плодове, зеленчуци и билки.
При бавни обороти уредът смачква продуктите, като по
този начин от тях се получава сок. Благодарение на това
иновативно решение сокът е богат с хранителни вещества и има истински натурален вкус. Благодарение на
уреда ZJP1300B ще получите сок не само от плодове
и зеленчуци, но също и от билки.
Благодарение на използването на специален метод
за изстискване получавате по-висока ефективност
и повече хранителни вещества. Надежден винт смачква
изстискваните продукти, като ефективно и точно изстисква техния сок. Благодарение на двигателя с бавни
обороти при работата на уреда не се отделя голямо
количество топлина, която унищожава ценните витамини. Освен това двигателят е много надежден. Използването на такава технология е причината, поради която
ZJP1300B работи изключително тихо.
ZJP1300B не означава само вкусен сок, но също така
лесно обслужване и почистване. След завършване на
работата ще отстраните остатъците от продуктите със
специална четка, приложена към уреда.
Всички части, които имат контакт с обработваните продукти са изработени от материали, предназначени за
контакт с храни.
Насладете се на вкуса на напълно натурален сок.
Zelmer – надеждност.
ZJP1300-001_v06
Указания за безопасност
Преди да започнете експлоатацията на уреда
трябва да се запознаете със съдържанието на
цялата инструкция за обслужване.
ОПАСНОСТ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Не включвайте щепсела в захранващото мрежово гнездо с мокри ръце.
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден или корпусът е повреден по видим начин.
●● В случай, че вграденият в уреда
захранващ кабел бъде повреден,
трябва да го смените при производителя, в съответен сервиз или
да го смени квалифицирано лице
с цел предотвратяване на потенциална опасност.
●● Уредът може да бъде ремонтиран само от обучен персонал.
Неправилно извършен ремонт
може да причини сериозна опасност за потребителя. В случай на
неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на Zelmer.
●● Не използвайте уреда, ако изстискващият винт, ситата или купата
са повредени.
●● Преди почистване, сглобяване
или разглобяване на уреда винаги
изваждайте захранващия кабел от
електрическия контакт.
●● Винаги изключвайте уреда от електрическото захранване, когато
е оставен без надзор и преди монтиране, демонтиране или почистване.
43
●● Бъдете особено предпазливи при
работа с уреда в присъствието на
деца.
●● Не оставяйте включеното към
мрежата устройство без надзор.
●● Уредът не бива да се използва
от деца. Съхранявайте уреда
и захранващия кабел на място
недостъпно за деца.
●● Това оборудване може да се
използва от деца на възраст от
8 години и от лица с намалена
физическа или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са им
преказани инструкций за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си
играят с уреда. Не се разрешава
извършване на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● Този уред е предназначен за приготвяне на обичайни за бита количества в домашни условия или за
подобни на битовите, нетърговски
приложения.
●● Уредът може да се използва само
вътре в помещенията при стайна
температура и на височина не
надвишаваща 2000 метра над
морското равнище.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени щети
вследствие на неспазването
●● Не
сваляйте капака с фунията, тъй като ще се
задейства защитата и ще изключи уреда.
●● Не запушвайте изхода за пулпа и сок по време на
работа на уреда.
●● Не включвайте уреда без да бъде зареден.
●● Не пренасяйте уреда по време на работа.
44
●● Не изключвайте щепсела от контакта чрез дърпане
на кабела.
включвайте уреда към електрически контакт със заземяване (само към електрическа мрежа
с променлив ток) с напрежение, съответстващо на
посоченото в информационната табела на уреда.
●● Преди да включите уреда проверете, дали капака
с фунията за зареждане е добре закрепен.
●● За избутване на продуктите използвайте само
буталото.
●● Не претоварвайте устройството с излишно количество продукт или с много силно тласкане (с буталото).
●● Не подлагайте устройството на въздействие на
температура над 60°С.
●● Не поставяйте устройството върху мокра повърхност.
●● Не потапяйте задвижването на устройството във
вода и не го мийте под течаща вода.
●● Поставяйте устройството винаги върху стабилна,
равна и плоска повърхност; присъединителният
кабел не може да виси зад края на повърхността,
върху която стои устройството.
●● Уредът е предназначен за използване само вътре
в помещенията.
●● Винаги
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта
и указания за експлоатация
●● Уредът
е предназначен за ползване в домакинствата. В случай на използване на уреда за професионални цели в гастрономията, гаранционните
условия се променят.
Технически данни
Техническите параметри на уреда са посочени върху
информационната табела на продукта.
Допустимо време за непрекъсната работа на уреда
– 20 минути.
Време за почивка преди следващо включване на уреда
– 1 час.
Ниво на шум (LWA): 65 dB(A).
Описание на уреда
A
1 Задвижване на сокоизстисквачката
a Превключвател ON-OFF-REV
b Присъединителен кабел
2 Купа
c Гумена капачка на купата
d Изходен отвор за пулпата
e Изходен отвор за сок
f Уплътняваща втулка
g Тапа срещу капене
ZJP1300-001_v06
3
4
5
6
7
8
9
10
Сито за меки продукти – с големи отвори
Сито за твърди продукти – с малки отвори
Изстискващ винт
Капак с фуния за зареждане
Бутало
Контейнер за сок
Контейнер за пулпа
Четка
Приготвяне на сокоизстисквачката за
работа (демонтаж)
За твърдите плодове или зеленчуци като
например морков, краставица, ябълка
използвайте ситото с малки отвори (4).
За меките плодове: диня, портокали,
домати и др. използвайте ситото (3)
с по-големи отвори.
5 Поставете изстискващия винт (5) в купата (2).
6 Поставете капака (6) върху купата (2), като палците трябва да влязат в съответните отвори на купата
и завъртете капака (6) по посока на часовниковата
C
Преди първа употреба демонтирайте
сокоизстисквачката, измийте частите,
предназначени за контакт с преработвания продукт.
1 Поставете изстисквачката близо до мрежовото
гнездо върху твърда, чиста и суха основа.
2 Извадете буталото (7).
3 Свалете капака (6), като го въртите в посока, обратна
на часовниковата стрелка.
4 След това свалете купата (2) заедно с оборудването.
5 Извадете изстискващия винт (5) от купата (2).
6 След това извадете от купата (2) ситото ((3) или (4)).
7 Извадете уплътняващата втулка (2f) от купата (2).
8 Извадете гумената капачка (2c), която се намира на
дъното на купата (2).
●● Демонтираните части (освен задвижването) трябва
да измиете старателно с топла вода и препарат за
миене на съдове. След щателно изсушаване започнете монтажа на чистите елементи.
Не мийте демонтираните части в миялни
машини. За миенето използвайте вода
с температура, не превишаваща максимално 60°C.
Приготвяне на изстисквачката за
работа (монтаж)
D
1 Поставете гумената капачка (2c) в отвора на дъното
на купата (2).
2 Поставете уплътняващата втулка (2f) в купата (2) –
ако преди това е била демонтирана.
3 Поставете купата (2) върху задвижването (1) така,
че в 3-те вдлъбнатини на дъното на купата (2) да влязат
3-те палци от горната част на задвижването (1).
4 Поставете в купата (2) избраното сито ((3) или (4))
така, че намиращият се на ръба на ситото триъгълник да
бъде на една линия с катинара върху купата (2). Отворът
в ситото трябва да съвпадне с отвора в купата.
ZJP1300-001_v06
стрелка, докато усетите съпротивление .
7 Поставете буталото (7) във фунията за зареждане на
продукти (6).
8 Поставете контейнерите (8) под изхода за сок (2e)
и контейнер (9) под изхода за пулпа (2d).
Включване и работа със
сокоизстисквачката
E
Позициите за превключвателя на сокоизстисквачката ка посочени върху Фиг. B .
„ON” – превключвателят в тази позиция включва уреда.
„OFF” – неутрална позиция, поставяне на превключвателя в тази позиция изключва уреда.
„REV” – поставяне на превключвателя в тази позиция
включва заден ход.
●● Проверете, дали превключвателят (1a) е поставен
в позиция „OFF”.
1 Включете щепсела на кабела в мрежовия контакт.
2 Поставете нарязаните плодове или зеленчуци във
фунията за зареждане и леко ги натиснете с буталото.
3 Отворете тапата срещу капене (2g).
Не бива да избутвате продуктите с пръсти или с други предмети.
Преди да поставите плодовете и зеленчуците в сокоизстисквачката, трябва да ги
измиете добре и да отстраните семената
или други твърди части.
4 Включете сокоизстисквачката с превключвателя (1a),
като го поставите в позиция „ON”.
Не докосвайте
с мокри ръце.
превключвателя
(1a)
Капакът (6) трябва да бъде правилно
затворен . В противен случай уредът
няма да се задейства.
5 Поставяйте във фунията за зареждане поредните
порции от нарязани плодове или зеленчуци и леко ги
натискайте с буталото.
45
Времето на нормалната експлоатация на
уреда в непрекъснат режим на работа не
бива да надвишава 20 минути. В случай на
изстискване на сок от твърди продукти,
трудни за изстискване, непрекъснатата
работа на уреда не бива да надвишава 40
секунди. След изтичането на това време
трябва да оставите уреда да изстине
напълно.
с помощта на четката, която е част от оборудването
на сокоизстисквачката.
●● Почистете задвижването с влажна кърпа, навлажнена с препарата за миене на съдове. След това го
подсушете.
Максималното тегло на поместените
в сокоизстисквачката плодове и зеленчуци не бива да надвишава 500 гр продукт
за 2 минути работа на уреда. В случай на
блокиране на винта за изстискване или
запушване от преработваната фракция
на плодове или зеленчуци, използвайте
функцията „REV” в продължение на 2-3
секунди. В случай, че проблемът все още
не е отстранен, трябва да демонтирате
уреда, да го почистите и отново да го
монтирате (вижте точка Подготовка на
сокоизстисквачката за работа).
●● Елементи от оборудването като: купа (2), тапа срещу
След завършване на работата
(изстискване на сока)
F
1 Изключете сокоизстисквачката, като поставите превключвателя (1a) в позиция „OFF”.
2 Извадете щепсела на свързващия кабел от контакта
на електрическата мрежа.
3 Преди да извадите каната изпод отвора за сока (2e),
затворете отвора с тапата срещу капене (2g). По този
начин ще избегнете капането на сок върху плота.
●● Събраният в контейнера сок налейте в предварително приготвени чаши или други съдове.
Ако искаме да изплакнем устройството
преди например смяна на плодовете, следва
най-напред да изключим устройството, да
сменим съда за сок, да го включим повторно
и да сипем чака вода – повечето от остатъците от пулпата ще се изплакнат.
●● Демонтирайте
сокоизстисквачката (вижте точка
„Подготовка на сокоизстисквачката за работа”).
Поставете един в друг измитите и изсушени контейнери (8) и (9), за да спестите
място.
Правила за поддръжка на
сокоизстисквачката
●● След
всяко използване на сокоизстисквачката
трябва старателно да я измиете и да не допускате до
засъхване на сок и остатъци от плодове или зеленчуци.
●● Отстранете замърсяванията в ъглите и кухините
46
В случай, че вътре в задвижването проникне вода или сок, трябва да прекъснете
работата и да предадете устройството
за проверка в сервизен пункт.
капене (2g), уплътняваща втулка (2f), сита ((3) и (4)),
изстискващ винт (5), капак с фуния за зареждане (6),
бутало (7) и контейнери ((8) и (9)) трябва да миете
с топла вода с добавен препарат за миене на съдове.
●● За миене на уреда не бива да използвате детергенти, съдържащи органични разтворители, избелващи препарати, препарати, съдържащи хлор, бензин или други абразивни материали.
●● Под въздействието на дълготрайна употреба елементите, изработени от пластмаса, могат да променят цвета си. Това не трябва да се смята за дефект.
●● Петната от морков можете да премахнете, като ги
изтривате с кърпичка, напоена с олио.
●● След миене подсушете старателно всички части.
●● Монтирайте сокоизстисквачката по описания по-горе
начин (вижте точка „Подготовка на сокоизстисквачката за работа”).
Какво да правите, когато...
Сокоизстисквачката не работи:
1. Уверете се, дали сокоизстисквачката е включена
в контакта на захранващата мрежа.
2. Уверете се, дали сокоизстисквачката е монтирана правилно по начина, описан в инструкцията
за обслужване. Изчакайте, докато уредът изстине
напълно.
3. Сокоизстисквачката може да се е изключила, поради
това, че е работила по-дълго от 20 минути.
4. Занесете уреда в сервиз.
Сокът е много гъст или много рядък:
1. Уверете се, дали гумената капачка (2c) е поставена
правилно.
2. Уверете се, дали сокът е приготвен от пресни продукти.
3. Уверете се, дали отворите на ситото ((3) или (4)) не
са запушени.
Сокоизстисквачката се е изключила по време
на работа:
1. Проверете, дали не са заредени твърде много продукти или, дали продуктите нямат твърди семена.
Използвайте функция „REV” в продължение на
2-3 секунди и след това пак поставете превключвателя в позиция „ON”.
ZJP1300-001_v06
2. Ако проблемът все още е налице, следва да демонтирате, почистите и пак да монтирате уреда.
3. Сокоизстисквачката може да се е изключила, поради
това, че е работила по-дълго от 20 минути.
Как да приготвите питателен, вкусен сок?
●● Плодовете и зеленчуците, предназначени за изстис-
кване на сок трябва да бъдат пресни и старателно
измити. Приготвянето на зеленчуците се състои
в почистването им от пясък и земя под течаща вода
и обелването им. Публикациите относно приготвянето на сок препоръчват потапяне на зеленчуците
през около 5 минути във вода с добавка на сол
и лимонена киселина. Приготвените по този начин
зеленчуци не потъмняват в процеса на раздробяване
и полученият от тях сок е с естествен цвят.
●● Ягоди и подобни мийте непосредствено преди употреба, тъй като те бързо губят свежестта си.
●● Подборът на зеленчуците и плодовете зависи от
сезона, от вкусови предпочитания, от медицински
препоръки. Начинът на приготвянето на сокове от
плодове и зеленчуци оказва влияние върху хранителната им стойност.
●● Сокове се приготвят от сочни видове зеленчуци
и плодове, които трябва да бъдат зрели, свежи, тъй
като от тях най-вече се придобива сок с отличен вкус
и аромат.
●● За приготвяне на напитки най-подходящи са следните
зеленчуци: домати, моркови, кервиз, цвекло, магданоз, лук, зеле, краставици, черна ряпа, ревен и др.
За диетични цели и поради високата вкусова стойност
можете да приготвяте сокове от маруля, спанак, праз
лук и дори от пресни билки или варена соя.
●● Зеленчуци като: репички, зелен ситен лук, зелен
магданоз, копър се добавят в напитките нарязани на
ситно.
●● Плодови сокове може да се получат от почти всички
видове плодове.
●● Ябълките, прасковите, кайсиите и сливите след миенето трябва да попарите с вряла вода в кухненското
решето.
●● От костилковите плодове трябва да премахнете костилките, тъй като могат да повредят уреда.
●● Изстискване на сок от сливи, боровинки, малини,
меки круши и ябълки и други плодове е доста
сложно. От месестата част на тези плодове се
образува пулпа, която може да запуши отворите на
ситото. Тези плодове могат да се употребяват за
изстискване на сок, като се смесват в малки количества с други плодове и зеленчуци и трябва по-често
да почиствате ситото.
●● Корени от зеленчуци и твърди плодове следва да
нарежете на парчета, които да се побират във фунията за зареждане. Ябълките се нарязват на части
(ако размера на ябълките не позволява да се поместват цели във фунията за зареждане), без да се белят
и да се изваждат семенните гнезда.
ZJP1300-001_v06
●● Хранителната стойност на пресните сокове е близка
на хранителната стойност на продуктите, от които те
са приготвени - благодарение на уникалната система
за изстискване на сок, приготвената напитка съдържа
фибри, ензими, минерални елементи и витамин С.
●● Напитките от соковете се препоръчват особено при
хранене на деца и на възрастни хора.
●● Препоръчва се по време на консумиране на сокове
от зеленчуци да се пие с тях малко вода, тъй като те
са много есенциални. Ако соковете не са разредени,
дневната доза не трябва да надвишава половин
чаена чаша.
●● Соковете не се съхраняват за по-нататъшната употреба.
●● Към напитките от зеленчуци могат да се добавят ароматни подправки: черен пипер, копър, кимион, индийско орехче, мащерка, риган, а към плодови напитки:
ванилия, канела и карамфил. За да получите пълен
аромат на подправките, трябва старателно да ги
раздробите преди добавяне в напитката. Те трябва
да се използват в малки количества, за да се запази
естествения вкус и аромат на продуктите, от които се
приготвя напитката. Поради ниската им калорийна
стойност напитките от плодове и зеленчуци са много
подходящи за лицата, които искат да отслабнат.
●● Напитките от плодове и зеленчуци се сервират със
стайна температура или охладени с бучки лед.
Пресните сокове – само здраве
Сок от моркови
Ускорява обмяната на веществата, тъй като
съдържа състав от микроелементи и витамини, необходими за правилното функциониране на организма. Произхождащият от каротина витамин А подобрява зрението.
Съставките на този сок нивелират вредното въздействие
на никотина, възстановяват естествения цвят на кожата.
Препоръчва се малките деца да приемат половин чаена
чаша сок от моркови и половин чаена чаша мляко. Сок от
моркови в съчетание със сок от ябълки се препоръчва
като тонизираща напитка за възрастни хора.
Доматен сок
От зрели и пресни домати се получава
сок с отлично качество. Доматеният сок
може да се смесва с всички други зеленчукови сокове. Той съдържа много витамин А и С. Две чаени чаши доматен сок покриват дневната нужда от витамин С. Вкусовите качества на
доматения сок се подобряват чрез подправяне със сол
и черен пипер.
Сок от цвекло
Сокът от червено цвекло в съчетание с портокалов сок представляват напитка с превъзходен вкус. Този сок може да се употребява в чист вид само по лекарско
предписание.
47
Сок от зеле
Използва се при лекуване на стомашна
язва, но само по лекарско предписание.
Смесен със сок от моркови е годен за
пиене дори за тези, които имат чувствителен стомах.
Сок от спанак
Този сок е със силно кръвообразуващо действие, но поради острия
вкус се препоръчва смесването му
със сок от моркови. Смесването
в равни количества на сок от спанак,
моркови и кервизобразува вкусна
напитка.
Сок от касис
Сокът от касис има специфичен аромат,
доста е кисел и отчетливо горчив. Поради
химическия му състав и съдържание на витамини това е един от най-полезните сокове.
Трябва да се смесва с по-малко кисели
сокове или с вода, мед или захар.
Съдържание на витамини и минерали
в плодовете и зеленчуците
Плод /
зеленчук
Витамин /
Килокалории
минерално вещество / калории
Сок от керевиз
За приготвянето на този сок не трябва да
се използват листата на кервиза, тъй като
имат горчив вкус. Сокът от корена на кервиза е много вкусен. Може да се съчетава
със сок от други зеленчуци. Той трябва да
се консумира в по-малки количества,
отколкото сок от моркови. Вкусът му се подобрява от
добавяне на сок от ябълки или лимони.
Ябълка
Витамин C
200 g = 150 kJ
(72 cal)
Кайсия
Фибри, калий
30 g = 85 kJ
(20 cal)
Захарно
цвекло
Фолиевата киселина, 160 g = 190 kJ
фибрите, боровинките (45 cal)
са богат източник на
витамин С и калий
Сок от краставици
По същество той е блудкав и трябва да
се смесва със сок от ябълки, моркови
или кервиз. Сокът от краставици се употребява при грижи за кожата. Има пречистващо действие върху бъбреците.
Препоръчва се при отслабване.
Боровинки
Витамин C
125 g = 295 kJ
(70 cal)
Зеле
Витамин C, калий,
фолиева киселина,
витамин B6, фибри
100 g = 110 kJ
(26 cal)
Морков
Витамин A, C, B6,
фибри
120 g = 125 kJ
(30 cal)
Целина
Витамин C, калий
80 g = 55 kJ
(7 cal)
Краставица
Витамин C
280 g = 120 kJ
(29 cal)
Фенхел
Витамин C, фибри
300 g = 145 kJ
(35 cal)
Грозде
Витамин C, B6, калий
125 g = 355 kJ
(85 cal)
Киви
Витамин C, калий
100 g = 100 kJ
(40 cal)
Пъпеш
Витамин C, фолиева
киселина, фибри,
витамин A
200 g = 210 kJ
(50 cal)
Нектарина
(без
костилки)
Витамин C, B3, калий,
фибри
180 g = 355 kJ
(85 cal)
Праскова
(без
костилки)
Витамин C, B3, калий,
фибри
150 g = 205 kJ
(49 cal)
Круша
Фибри
150 g = 205 kJ
(60 cal)
Сок от ябълки
Сокът от пресни, зрели ябълки има приятен
аромат и вкус, богат е с витамини А и В
и с ценни минерални соли.Благодарение на
високото съдържание на пектини сокът се
характеризира със свойства, подпомагащи
храносмилането. Пресен ябълков сок се употребява
срещу подагра и ревматизъм. Общо взето той е отлично
хранително средство.
Сок от къпини
Сок от къпини с малко количество захар
и минерална вода представлява много
освежителна напитка. Поради високото
съдържание на витамини и микроелементи той има тонизиращо въздействие,
особено при хората на възраст.
Сок от черен бъз
Сокът е богат с хранителни съставки има
потогонни свойства и може да се употребява при настинка. При приготвяне за
по-дълго съхраняване може да се съчетава с други плодови сокове.
48
ZJP1300-001_v06
Плод /
зеленчук
Витамин /
Килокалории
минерално вещество / калории
Ананас
Витамин C
150 g = 250 kJ
(59 cal)
Ягода
Витамин C, желязо,
калий и магнезий
125 g = 130 kJ
(31 cal)
Домат
Витамин C, фибри,
витамин E, фолиева
киселина, витамин A
100 g = 90 kJ
(22 cal)
Утилизация
Утилизацията трябва да се извърши по
екологосъобразен начин. Това устройство
е етикетирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/EС относно
отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (waste electrical and electronic
equipment – WEEE – отпадъци от електрическо и електронно оборудване). Насоките в Директивата съдържат
правилата за връщане и рециклиране на използваното
оборудване в съответствие с действащите закони в ЕС.
Трябва да се обърнете към специализиран магазин на
дребно, който ще Ви информира за местата за утилизация.
Производителят не отговаря за евентуални повреди, възникнали от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение или неправилната му употреба.
Производителят запазва правото си да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
ZJP1300-001_v06
49
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Характеристика пристрою
Насолоджуйтесь справжнім смаком, який походить
від природи, з новим пристроєм Zelmer ZJP1300B.
Соковижималка ZJP1300B – це прилад для вичавлювання соку з фруктів, овочів і зелені. Вона зчавлює продукти, працюючи на повільних обертах, з метою отримання з них соку. Такі інноваційні рішення роблять сік,
багатий поживною цінністю і має справжній натуральний
смак. Завдяки приладу ZJP1300B можна отримати сік не
тільки з фруктів або овочів, але і зелені.
Завдяки застосуванню спеціального методу вичавлювання продуктивність приладу вища, а поживної цінності
більше. Міцний шнек зчавлювання продуктів ретельно
і ефективно вичавлює з них сік. Завдяки тому, що двигун працює на низьких обертах, не виділяється велика
кількість тепла, яка знищує цінні вітаміни, і на додаток
він дуже міцний. Завдяки застосуванню такої технології
робота соковижималки ZJP1300B дуже тиха.
ZJP1300B – це не тільки смачний сік, а й легкість в обслуговуванні і чищенні. Після завершення роботи залишки
продуктів можна видалити спеціальною, що входить
в комплект щіточкою.
Всі частини, які мають контакт з переробкою продуктів,
виконані з матеріалів, призначених для контакту з харчовими продуктами.
Насолоджуйтесь смаком повністю натурального соку.
Zelmer – надійно.
50
Вказівки щодо техніки безпеки
Перед початком використання приладу ознайомтеся із змістом усієї інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Не підключайте штепсельну
вилку до розетки електромережі
мокрими руками.
●● Не вмикайте пристрій, якщо
кабель живлення пошкоджений
або корпус пристрою має видимі
пошкодження.
●● Якщо кабель живлення буде
пошкоджено, він повинен бути
замінений у виробника або в спеціалізованому сервісному центрі, або кваліфікованою особою
з метою попередження загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Не користуйтеся приладом, якщо
шнек, сито-фільтр або чаша
пошкоджені.
●● Перед очищенням обладнання, його
монтажом або демонтажом вийміть
приєднувальний провід з розетки.
●● Завжди відключайте пристрій від
електромережі, коли він залишається без нагляду, а також перед
монтажем, демонтажем або його
чищенням.
ZJP1300-001_v06
●● Будьте особливо обережні під час
праці с пристроєм у присутності
дітей.
●● Не залишайте без нагляду пристрій, який підключений до електромережі.
●● Пристрій не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте пристрій
з кабелем у місці, недоступному
для дітей.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними
та розумовими здібностями, особами без досвіду роботи з приладом, якщо буде здійснюватись
контроль або проведено інструктаж із експлуатації приладу та
пов’язаними із цим загрозами.
Не дозволяти дітям гратися з приладом. Не допускати проведення
чищення та консервації приладу
дітьми без нагляду дорослих.
●● Цей прилад призначений для
використання у непромислових
масштабах у домашніх умовах або
в умовах, подібних до домашніх.
●● Використовуйте прилад лише всередині приміщень при кімнатній
температурі на висоті не вище
2000 м над рівнем моря.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Не знімайте кришку із засипною мискою, оскільки
у такому випадку спрацює запобіжний захист та
вимкне пристрій.
●● Під час роботи приладу не закривайте випускний
отвір відходів сировини та соку.
●● Не вмикайте пристрій без завантаженого продукту.
●● Не переносіть пристрій під час праці.
ZJP1300-001_v06
●● Не витягуйте штепсельну вилку із розетки електромережі, потягнувши за кабель живлення.
пристрій до розетки електромережі
(тільки перемінного струму), обладнаної захисним
штифтом, а також з напругою, яка відповідає вказаній на інформаційній табличці специфікації пристрою.
●● Перед увімкненням пристрою перевірте, чи кришка
з засипною мискою добре закріплена.
●● Для проштовхування продуктів використовуйте
тільки проштовхувач.
●● Не перевантажуйте пристрій ні надмірною кількістю
продукту, ані занадто сильним його проштовхуванням (проштовхувачем).
●● Не піддавайте пристрій впливу температури вище
60°C.
●● Не ставте пристрій на мокру поверхню.
●● Не занурюйте привід пристрою у воду та не мийте
його під проточною водою.
●● Завжди ставте пристрій на стабільній, рівній та
пласкій поверхні; приєднувальний кабель не може
звисати поза край поверхні, на якій стоїть пристрій.
●● Пристрій призначений виключно для використання
всередині приміщень.
●● Підключайте
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Пристрій
призначений для домашнього використання. У випадку його використання з метою
ведення гастрономічного бізнесу, умови гарантії
змінюються.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на інформаційній табличці
специфікації виробу.
Допустимий час безперервної праці – 20 хвилин.
Час перерви до повторного користування – 1 година.
Рівень шуму пристрою (LWA): 65 дБ(A).
Опис пристрою
A
1 Привід соковитискача
a Вимикач ON-OFF-REV
b Приєднувальний кабель
2 Миска
c Гумова пробка чаші
d Випускний отвір м‘якоті
e Випускний отвір соку
f Ущільнювальна втулка
g Блокування капання
51
3
4
5
6
7
8
9
10
Сито-фільтр для м’яких продуктів – великі дірочки
Сито-фільтр для твердих продуктів – дрібні дірочки
Витискуючий гвинт
Кришка з засипною мискою
Проштовхувач
Контейнер для соку
Контейнер для м’якоті
Щітка
Підготовка соковитискача до праці
(демонтаж)
C
Перед першим використанням розмонтуйте соковитискач, помийте частини,
що мають контакт з продуктом, який
переробляється.
1 Соковитискач поставте поблизу розетки електромережі на твердій, чистій та сухій поверхні.
2 Витягніть проштовхувач (7).
3 Зніміть кришку (6), повертаючи її у напрямку, протилежному до руху годинникових стрілок.
4 Після цього зніміть миску (2) разом з оснащенням.
5 Витягніть з миски (2) витискуючий гвинт (5).
6 Далі з чаші (2) витягти сито-фільтр ((3) або (4)).
7 Вийміть ущільнювальну втулку (2f) з чаші (2).
8 Витягніть гумовий корок (2c), що знаходиться в дні
миски (2).
●● Демонтовані частини (за винятком приводу) добре
помийте у теплій воді з додаванням рідини для миття
посуду. Після ретельного сушіння приступайте до
монтажу чистих елементів.
Не мийте демонтовані частини у посудомийних машинах. Для миття використовуйте воду з максимальною температурою не вище 60°C.
Підготовка соковитискача до праці
(монтаж)
D
1 Вставте гумовий корок (2c) в отвір, що знаходиться
в дні миски (2).
2 Установіть ущільнювальну втулку (2f) в чаші (2), якщо
її раніше було вийнято.
3 Установіть на привід (1) миску (2) таким чином, щоб
у 3 заглиблення в дні миски (2) потрапили 3 виступи, розташовані на верхній частині приводу (1).
4 Вставте в чашу (2) вибране сито ((3) або (4)) так, щоб
трикутник, що знаходиться на ободку сита, був на одній
лінії з замком на чаші (2). Отвір на ситі повинен попасти
в отвір на чаші.
52
Для твердих фруктів, наприклад, моркви,
огірка, яблука, використовувати ситофільтр з дрібними дірочками (4). Для м’яких
фруктів: кавун, апельсини, помідори тощо,
застосовувати сито-фільтр (3) з великими дірочками.
5 Вставте всередину миски (2) витискуючий гвинт (5).
6 Накрийте чашу (2) кришкою (6), вставляючи фіксатори в пази чаші
і закрутіть кришку (6) до упору за
годинниковою стрілкою .
7 У лоток подачі продуктів кришки (6) вставити штовхач (7).
8 Вставити контейнер для соку (8) під випускний отвір
(2e) і контейнер для м’якоті (9) під випускний отвір (2d).
Вмикання соковитискача
та праця з ним
E
Положення вимикача соковитискача показані на
Мал. B .
«ON» – установка перемикача в це положення вмикає
соковитискач.
«OFF» – це нейтральне положення, установка перемикача в це положення вимикає пристрій.
«REV» – установка перемикача у це положення призводить до вмикання зворотного режиму.
●● Перевірте, чи вимикач (1a) встановлений у положення «OFF».
1 Вставте штепсельну вилку кабелю у розетку електромережі.
2 У засипну миску покладіть порізані фрукти або овочі
та легко притисніть їх проштовхувачем.
3 Встановіть блокування капання (2g) у відкрите положення.
Для проштовхування продуктів забороняється використовувати пальці або інші
предмети.
Фрукти та овочі перед їх засипанням у соковитискач потрібно ретельно помити,
а потім усунути насіння або інші тверді
фракції.
4 Увімкніть соковитискач вимикачем (1a), установивши
його у положення «ON».
Не торкайтеся вимикача (1a) соковитискача мокрими руками.
Кришку (6) потрібно правильно закрити ,
в протилежному випадку пристрій не ввімкнеться.
ZJP1300-001_v06
5 У засипну миску всипайте наступні партії порізаних
фруктів або овочів та легко притискайте їх проштовхувачем.
Нормальна робота в безперервному режимі
не повинна перевищувати 20 хвилин. У разі
вичавлювання соку з твердих важко вичавлюваних продуктів безперервна робота не
повинна перевищувати більше 40 секунд,
після цього залишити прилад до повного
охолодження.
Максимальна вага фруктів та овочів, поміщених у соковитискач, не повинна перевищувати 500 г продукту на 2 хвилини
праці. У випадку заклинення витискуючого
гвинта або застрявання протискуваної
фракції фруктів чи овочів скористайтеся
функцією «REV» протягом 2-3 секунд.
Якщо проблема залишатиметься надалі,
необхідно розібрати пристрій, почистити
і повторно його зібрати (дивіться пункт
«Підготовка соковитискача до праці»).
Після закінчення праці
(витискання соку)
F
1 Вимкніть соковитискач, установивши вимикач (1a)
у положення «OFF».
2 Витягніть штепсельну вилку приєднувального кабелю
із розетки електромережі.
3 Встановіть блокування капання (2g) в закрите положення перед тим, як дістати контейнер з під носика (2e).
Таким чином сік не буде капати на стіл.
●● Витиснений сік, що зібрався у резервуарі, перелийте
до попередньо приготовлених склянок, горняток та ін.
Коли потрібно промити пристрій перед
зміною, наприклад, фруктів, необхідно
спочатку вимкнути пристрій, замінити
резервуар для соку, потім знову увімкнути
пристрій та влити склянку води - і більша
частина залишків м‘якоті буде самостійно
вимита.
●● Приступайте до демонтажу соковитискача (дивіться
пункт «Підготовка соковитискача до праці»).
Помиті і висушені контейнери (8) i (9)
скласти для економії місця.
Правила догляду за соковитискачем
●● Кожен раз після користування соковитискачем необхідно його ретельно помити, не допускаючи засихання соку та залишків фруктів чи овочів.
●● Забруднення із щілин або кутків видаліть за допомогою щіточки, що входить до комплекту соковижималки.
ZJP1300-001_v06
●● Привід чистіть вологою ганчіркою, змоченою засобом
для миття посуду. Потім витріть його насухо.
У випадку, коли всередину привода потрапить вода або сік, необхідно перервати
працю та віддати пристрій для перевірки
у пункт сервісного обслуговування.
●● Такі елементи, як: чаша (2), блокування капання (2g),
ущільнювальна втулка (2f), сита-фільтри ((3) і (4)),
шнек для вичавлювання (5), кришка із завантажувальним жолобом (6), штовхач (7) та контейнери ((8) і (9))
мити в теплій воді з застосуванням рідини для миття
посуду.
●● Для миття приладу не використовуйте миючі засоби,
що містять органічні розчинники, відбілювачі, засоби
з вмістом хлору, бензин або інші абразивні матеріали.
●● У результаті впливу довготривалого користування
може виникнути явище зміни кольору (помутніння)
елементів, виконаних із пластмаси. Це не вважається
дефектом.
●● Забарвлення, що виникло від моркви, можна усунути
шляхом протирання його ганчіркою, змоченою харчовою олією.
●● Після миття слід ретельно висушити всі частини.
●● Зберіть соковитискач способом, вказаним раніше
(дивіться пункт «Підготовка соковитискача до праці»).
Що зробити, коли…
Соковитискач не працює:
1. Перевірте, чи соковитискач підключений до розетки
електромережі.
2. Перевірте, чи правильно змонтований соковитискач
способом, описаним в інструкції з експлуатації. Почекати до повного охолодження приладу.
3. Соковитискач міг вимкнутися автоматично, оскільки
працював довше, ніж 20 хвилин.
4. Віддайте соковитискач у пункт сервісного обслуговування.
Сік занадто густий або занадто рідкий:
1. Перевірте, чи гумовий корок (2c) правильно вставлений.
2. Перевірте, чи сік зроблений зі свіжих складників.
3. Переконатися, що сито-фільтр ((3) або (4)) не засмічене.
Соковитискач зупинився під час праці:
1. Перевірте, чи не вкладено занадто багато складників,
або чи складники не мають занадто багато твердих
зернят. Скористайтеся функцією «REV» протягом
2-3 секунд, а потім знову переключіть вимикач
у положення «ON».
2. Якщо проблема надалі залишилася, необхідно розібрати пристрій, почистити і знову його зібрати.
3. Соковитискач міг вимкнутися автоматично, оскільки
працював довше, ніж 20 хвилин.
53
Як приготувати здоровий, смачний сік?
●● Фрукти
та овочі, призначені для витискання соків,
повинні бути свіжі та старанно помиті. Підготовка
овочів полягає в чищенні від піску і землі під проточною водою, а також у зніманні шкірки. Публікації на
тему приготування соків рекомендують замочувати
овочі протягом 5 хвилин у воді з додаванням солі та
лимонної кислоти. Приготовані таким способом овочі
не темніють у процесі подрібнення, і сік з них має
природній колір.
●● Ягоди мийте безпосередньо перед використанням,
оскільки вони швидко втрачають свою свіжість.
●● Підбирання овочів та фруктів залежить від пори року,
кулінарних уподобань, лікарських рекомендацій.
На споживчу цінність соків з овочів i фруктів впливає
спосіб поводження з ними при приготуванні.
●● Соки приготовляються із соковитих сортів овочів
i фруктів, котрі повинні бути дозрілі, свіжі, оскільки
з них можна отримати найбільше соку з досконалим
смаком та ароматом.
●● Для приготування напоїв придатні наступні овочі:
помідори, морква, селера, буряки, петрушка, цибуля,
капуста, огірки, чорна ріпа, ревінь та ін. Для дотримання дієти та отримання високого смакового рівня
можна приготувати сік з салату, шпинату, цибул
і порею та навіть свіжої зелен і або варених соєвих
бобів.
●● Такі овочі, як: редиска, зелена цибуля, зелена
петрушка, кріп, жеруха додаються до напоїв дрібно
порізаними.
●● Фруктові соки можна отримати майже зі всіх видів
фруктів.
●● Яблука, персики, абрикоси та сливи необхідно після
миття промити кип‘ятком у кухонному друшляку.
●● З фруктів, що мають кісточки, усуньте їх, оскільки
вони можуть пошкодити пристрій.
●● Витискання соку зі слив, ягід, малини, м‘яких груш
та яблук, а також інших фруктів є доволі кропітким.
З м‘якоті цих фруктів утворюється губчата маса,
котра забиває отвори сита. Ці фрукти можна використовувати для витискання соку шляхом перемішування їх у малих кількостях з іншими овочами або
фруктами, а також потрібно частіше чистити сито.
●● Овочі - коренеплоди та тверді фрукти слід порізати
на шматки, що помістяться у горловину засипної
миски. Яблука ріжуться на частини (якщо розмір
яблук не дозволяє помістити їх цілими в горловину
засипної миски), не знімаючи шкірки і не виймаючи
насінневі гнізда.
●● Споживча цінність сирих соків наближається до
споживчої цінності продуктів, з яких вони були приготовлені – завдяки унікальній системі витискання
соку, приготовлений напій містить клітковину, ензими,
мінеральні речовини та вітамін C.
●● Напої з соків рекомендовані, зокрема, для дитячого
харчування і харчування осіб похилого віку.
54
●● Рекомендується
також під час споживання соків
з овочів запивати їх невеликою кількістю води,
оскільки вони дуже концентровані. Якщо соки не розведені, то денна норма не повинна перевищувати
півсклянки.
●● Соки не можна зберігати для пізнішого споживання.
●● До напоїв з овочів можна додавати ароматичні приправи: перець, кріп, кмин, мускатний горіх, тим‘ян,
майоран, а до фруктових напоїв: ваніль, цинамон
і гвоздику. Щоб отримати повний аромат приправ,
необхідно їх перед додаванням до напою ретельно
подрібнити. Вони повинні використовуватися у невеликих кількостях, щоб зберегти природній смак та
аромат продуктів, з яких приготований напій. З уваги
на низьку калорійну цінність, напої з фруктів та овочів
особливо рекомендуються особам, котрі сидять на
дієті.
●● Овочеві та фруктові напої слід подавати кімнатної
температури або охолодженими кубиками льоду.
Свіжі соки – це здоров‘я
Сік з моркви
Прискорює обмін речовин, оскільки містить
комплекс мікроелементів та вітамінів, необхідних для правильного функціонування організму.
Вітамін A, що виробляється з каротину, покращує зір. Складники цього соку нівелюють шкідливий
вплив нікотину, повертають шкірі її природній здоровий
колір. Півсклянки соку з моркви та півсклянки молока
рекомендують для маленьких дітей. Сік з моркви у поєднанні з соком із яблук рекомендується як укріплюючий
напій для осіб похилого віку.
Томатний сік
Зрілі та свіжі помідори дають високоякісний сік. Можна змішувати томатний сік зі
всіма іншими овочевими соками.
Містить велику кількість вітаміну A і C.
Дві склянки соку забезпечують денну потребу вітаміну
C. Смакові якості томатного соку покращує додавання до
нього солі та перцю.
Сік з буряків
Сік з червоних буряків у поєднанні з апельсиновим соком дає напій з прекрасним смаком. Цей сік у чистому виді можна споживати тільки за рецептом лікаря.
Капустяний сік
Використовується при лікуванні шлункової виразки, але тільки за рецептом
лікаря. Змішаний з морквяним соком придатний до споживання навіть для тих, хто
має вразливий шлунок.
ZJP1300-001_v06
Сік із шпинату
Цей сік має сильні кровотворні властивості, але з огляду на гострий смак
рекомендується змішувати його
з морквяним соком. Сік із шпинату,
морквяний сік та сік із селери в рівних частинах після змішування дають смачний напій.
Вміст вітамінів і мінералів в овочах
і фруктах
Фрукт / овоч
Вітамін / мінерал
Кілокалорії /
калорії
Яблуко
Вітамін C
200 г = 150 кДж
(72 кал.)
Абрикос
Харчове волокно,
калій
30 г = 85 кДж
(20 кал.)
Цукровий
буряк
Фолієва кислота,
харчове волокно,
лохина, багата
джерелом вітаміну
C і калію
160 г = 190 кДж
(45 кал.)
За своїм смаком він досить млосний, тому
треба його змішувати з яблучним, морквяним соком або соком із селери. Сік з огірків використовується для догляду за шкірою. Має очищаючу дію на нирки.
Рекомендується при лікувальній дієті.
Лохина
Вітамін C
125 г = 295 кДж
(70 кал.)
Капуста
Вітамін C, калій,
фолієва кислота,
вітамін B6, харчове
волокно
100 г = 110 кДж
(26 кал.)
Яблучний сік
Сік із свіжих зрілих яблук має приємний аромат та смак, збагачений вітамінами A і B,
а також цінними мінеральними солями.
Великий вміст пектинів у соку призводить до
того, що він має властивості, які сприяють
травленню. Свіжий яблучний сік використовується проти
подагри та ревматизму. Він, загалом, є прекрасним засобом харчування.
Морква
Вітамін A, C, B6,
харчове волокно
120 г = 125 кДж
(30 кал.)
Селера
Вітамін C, калій
80 г = 55 кДж
(7 кал.)
Огірок
Вітамін C
280 г = 120 кДж
(29 кал.)
Фенхель (кріп)
Вітамін C, харчове
волокно
300 г = 145 кДж
(35 кал.)
Виноград
Вітамін C, B6, калій
125 г = 355 кДж
(85 кал.)
Ківі
Вітамін C, калій
100 г = 100 кДж
(40 кал.)
Диня
Вітамін C, фолієва
кислота, харчове
волокно, вітамін A
200 г = 210 кДж
(50 кал.)
Нектарин
(без кісточки)
Вітамін C, B3, калій, 180 г = 355 кДж
харчове волокно
(85 кал.)
Персик
(без кісточки)
Вітамін C, B3, калій, 150 г = 205 кДж
харчове волокно
(49 кал.)
Груша
Харчове волокно
150 г = 205 кДж
(60 кал.)
Ананас
Вітамін C
150 г = 250 кДж
(59 кал.)
Полуниця
Вітамін C, залізо,
калій і магній
125 г = 130 кДж
(31 кал.)
Помідор
Вітамін C, харчове
волокно, вітамін E,
фолієва кислота,
вітамін A
100 г = 90 кДж
(22 кал.)
Сік із селери
Для соку не треба використовувати листя
селери, оскільки воно дає гіркий смак. Сік
із кореня селери дуже смачний. Його
можна поєднувати із соком з інших овочів.
Сік із селери треба споживати в менших
кількостях, ніж морквяний сік. Додавання соку з яблук або
лимонного соку покращить його смак.
Сік з огірків
Ожиновий сік
Ожиновий сік з невеликою кількістю цукру
та мінеральної води дає дуже тонізуючий
напій. З огляду на великий вміст вітамінів
та мікроелементів діє укріплюючи, особливо на людей похилого віку.
Сік з чорної бузини
Сік багатий на поживні складники, має
потогінні властивості та може використовуватися при простуді. При консервуванні
його можна поєднувати з іншими фруктовими соками.
Смородиновий сік
Смородиновий сік має специфічний аромат,
високу кислотність та виразну терпкість.
З огляду на хімічний склад та вміст вітамінів
являється одним із найкращих соків. Його
необхідно змішувати з соками, що мають
невисоку кислотність, або з водою, медом чи
цукром.
ZJP1300-001_v06
55
Утилізація
Цей прилад маркіровано згідно положень
європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що
були у використанні (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Директивою
визначаються можливості, які є дійсними
у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні
можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
56
ZJP1300-001_v06
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance and
welcome among the users of Zelmer appliances!
For best results we recommend using original Zelmer
accessories only. They have been designed specifically for
this product.
Please carefully read this manual. Pay special attention to
important safety instructions. Keep this instruction manual
for future reference.
Appliance features
Enjoy the true taste of nature with your new Zelmer
ZJP1300B.
The ZJP1300B Juice Maker allows you to squeeze juice out
of fruits, vegetables, and herbs. Operating at low speed,
it squeezes products in order to obtain the juice. This
innovative solution makes the juice rich in nutrients and
gives it a truly natural taste. With the ZJP1300B juice maker
you can squeeze juice not only from the fruits or vegetables,
but also from herbs.
The special squeezing method employed improves the juice
maker performance and gives the juice more nutritional
value. Rugged screw presses the products, squeezing
juice out of them completely and efficiently. Thanks to the
low-speed motor no heat is generated, which preserves
the valuable vitamins and extends the appliance lifetime.
Application of this technology makes the ZJP1300B
extremely quiet.
ZJP1300B is not only about delicious juice, but also about
ease of use and cleaning. You can remove the product
residue with a special brush supplied.
All parts in contact with the food products are made of
materials intended for contact with food.
Enjoy the taste of all natural juice.
Zelmer – reliably.
ZJP1300-001_v06
Safety precautions
Please read the entire manual before using this
appliance.
DANGER! / WARNING!
Failure to follow safety
recommendations may result in
injury
●● Do not connect the plug into the
outlet with wet hands.
●● Do not operate the appliance if its
power cord, housing or the handle
are damaged.
●● If the power cord is damaged, in
order to avoid a hazard it should be
replaced by the manufacturer or by
a specialised service centre or by
a qualified person.
●● The appliance should be repaired
by trained staff only. Improper repair
may result in a serious hazard to
the user. In case of defects, please
contact a qualified Zelmer service
centre.
●● Do not use the appliance when
squeezing screw, screens or bowl
are damaged.
●● Turn off the appliance and unplug it
from wall outlet before approaching
the moving parts or changing the
accessories.
●● Always unplug the unit from wall
outlet when it is left unattended and
before assembling, dismantling or
cleaning.
●● Be careful when using the appliance
around children.
●● Do not leave the appliance
unattended when plugged in.
57
●● This appliance shall not be used by
children. Keep the appliance and its
power cord of reach of children.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
●● This appliance is designed for the
preparation of normal household
quantities in the home, or in householdlike, non-commercial environments.
●● Only use the appliance indoors at
room temperature and up to 2000 m
above sea level.
NOTE!
Failure to observe these
guidelines may result in damage
to property
●● Do not remove the lid with hopper, as this will turn off
the appliance.
●● Do not plug the pulp ejection outlet or the juice spout
during appliance operation.
●● Do not operate the appliance without any food products.
●● Do not move the appliance during operation.
●● Do not unplug the appliance by pulling the cord.
●● Always connect the appliance to the power outlet
(alternating current only) equipped with a grounding
prong, with voltage matching that indicated on the
name plate.
●● Before starting, check that the hopper is secured.
●● Use the pusher only to push the product.
●● Do not overload the appliance with too much food product
or by pushing it too hard (by means of the pusher).
●● Do not expose the appliance to temperatures above
60°C.
58
●● Do not place the appliance on a wet surface.
●● Do not immerse the appliance motor unit in
water,
or wash it under running water.
●● Always place the appliance on a stable, even and flat
surface. The power cord must not hang over the edge
of the surface, where you placed the appliance.
●● The appliance is intended for indoor household use
only.
TIP
Product information and
directions for use
●● The appliance is intended for domestic use. Warranty
conditions change when appliance is used for catering.
Specifications
Technical specifications are listed on the product name plate.
Do not operate the appliance for longer than 20 minutes.
Allow the appliance to cool for one hour before using it again.
Noise level (LWA): 65 dB(A).
Features and components
A
1 Motor unit
a ON/OFF/REV
b Power cord
2 Bowl
c Rubber plug
d Pulp ejection outlet
e Juice spout
f Sealing sleeve
g Anti-drip plug
3 Soft products screen – coarse mesh
4 Hard products screen – fine mesh
5 Squeezing screw
6 Lid with hopper
7 Food pusher
8 Juice container
9 Pulp container
10 Brush
Before Use (take apart)
C
Before first use, take the juicer apart, wash
the parts that come into contact with the food
products.
1 Place the juicer near a wall outlet on hard, clean and dry
surface.
ZJP1300-001_v06
Remove the pusher (7).
Remove the lid (6) by turning it counter-clockwise.
Next, remove the bowl (2) with accessories.
Remove squeezing screw (5) from the bowl (2).
Then remove the screen ((3) or (4)) from the bowl (2).
Remove the sealing sleeve (2f) from the bowl (2).
Remove the rubber plug (2c) on the bottom of the bowl (2).
●● Thoroughly wash the parts (except the motor unit) in
warm water with dishwashing liquid. Once parts are
thoroughly dried, proceed to re-assemble the Juice
Maker.
2
3
4
5
6
7
8
3 Open anti-drip plug (2g).
Do NOT push products with your fingers or
other objects.
Thoroughly wash fruits and vegetables,
remove seeds or other hard fractions before
placing products in the appliance.
4 Turn on the appliance on by placing the rocker switch
(1a) in “ON” position.
Do not touch the rocker switch (1a) with wet
hands.
Do not wash the parts in the dishwasher. When
cleaning water temperature should not exceed
60°C.
Prepare the appliance for use (assemble)
D
1 Replace the rubber plug (2c) in the hole on the bottom of
the bowl (2).
2 Replace the sealing sleeve (2f) in the bowl (2),
if previously removed.
3 Mount the bowl (2) on the motor unit (1) so that three
tabs on the motor unit (1) slide into the three slots on the
bottom of the bowl (2).
4 Place the selected screen ((3) or (4)) in the bowl (2),
so that the triangle on the edge of the screen is aligned with
the padlock on the bowl (2). The hole in the screen should be
aligned with the hole in the bowl.
Use fine mesh screen (4) for hard fruits such
as carrots, cucumbers, and apples. Use
coarse mesh screen (3) for soft fruits such as
watermelon, oranges, tomatoes, etc.
5 Put the squeezing screw (5) into the bowl (2).
6 Place the hopper (6) on the bowl (2), sliding the tabs into
the bowl slots
and turn the hopper (6) fully clockwise .
7 Insert pusher (7) into the hopper (6).
8 Place the containers (8) under the juice spout (2e) and
the container (9) under the pulp outlet (2d).
Start up and use the appliance
E
Lid with hopper (6) must be securely locked
otherwise the appliance will not start.
5 Put more chopped fruits or vegetables into the hopper
and gently push with the pusher.
Do not use the appliance continuously for
more than 20 minutes. When squeezing juice
from hard food products, do not operate the
appliance for longer than 40 seconds and then
allow it to cool down completely.
The maximum weight of fruits and vegetables
placed in the Juice Maker should not exceed
250 g for each minute of operation. If the
squeezing screw gets stuck or clogged with
fruits or vegetables use the “REV” function for
2-3 seconds. If the problem persists, take the
appliance apart, clean and re-assemble (see
“Prepare the appliance for use (assemble)”).
After use (squeezing juice)
ZJP1300-001_v06
F
1 Turn off the appliance on by placing the rocker switch
(1a) in “OFF” position.
2 Unplug power cord from wall outlet.
3 Close the anti-drip plug (2g) before removing the juice
container from under the juice spout (2e). This will prevent
the juice from dripping on the kitchen worktop.
●● Pour the squeezed juice from the pitcher into glasses,
cups, etc.
If you want to rinse the appliance before
squeezing other fruits, you must first turn off
the appliance, replace the juice pitcher, turn the
appliance on again and pour a glass of water
in the hopper to rise out most of the residual
pulp.
Juice Maker rocker switch positions are shown in
Figure B .
“ON” – turn on the appliance.
“OFF” – turn off the appliance.
“REV” – reverse mode.
●● Make sure the rocker switch (1a) is set in “OFF” position.
1 Plug in the appliance.
2 Put chopped fruits or vegetables into the hopper and
gently push with the pusher.
,
●● Take
apart the appliance (see “Before Use (take
apart)”).
To save space stack washed and dried
containers (8) and (9).
59
Maintenance
How to make healthy, delicious juice?
●● Thoroughly
●● Fruits and vegetables for making juice should be fresh
wash the appliance after each use,
preventing any juice or residual fruit or vegetable pulp
from drying.
●● Remove residue from crevices or corners using the
brush supplied with the juice maker.
●● Wipe the motor unit with a damp cloth and a few drops of
dishwashing liquid. Then wipe it dry.
If any water or juice penetrates into the motor
unit unplug the appliance and return it to
a service centre for inspection.
●● All items such as: a bowl (2), anti-drip plug (2g), sealing
sleeve (2f), screens ((3) and (4)), squeezing screw (5),
lid with hopper (6), pusher (7) and containers ((8) and
(9)) should be washed in warm water with dishwashing
liquid.
●● When cleaning the appliance do not use detergents
containing organic solvents, bleach, chlorine, gasoline or
other abrasive materials.
●● After prolonged use the plastic elements of the appliance
may become discoloured. This is not a defect.
●● Any discolouration from carrots can be removed with
a cloth soaked in cooking oil.
●● Thoroughly dry all appliance components after washing.
●● Assemble the appliance as described earlier (see
“Prepare the appliance for use (assemble)”).
What to do if…
Juicer Maker will not work:
1. Make sure the Juice Maker is plugged into a wall outlet.
2. Make sure the Juice Maker correctly assembled as
described in the manual.
3. Juice Maker may have turned off because it was used
for more than 20 minutes. Wait until the appliance cools
down completely.
4. Take the appliance to a service centre.
The juice is too dense or too watery:
1. Make sure the rubber plug (2c) is properly installed
2. Make sure that the juice is made with fresh ingredients.
3. Make sure the screens ((3) or (4)) are not clogged.
Juice Maker stopped working:
1. Make sure you have not loaded too many ingredients
and ingredients do not have too many hard seeds. Use
the “REV” function for 2-3 seconds, and then to
rocker switch back to “ON”.
2. If the problem persists, take the appliance apart, clean
and re-assemble.
3. Juice Maker may have turned off because it was used for
more than 20 minutes.
60
and thoroughly washed. Vegetables should be cleaned
from sand and soil under running water and peeled.
Publications on juice-making recommend soaking
vegetables for 5 minutes in water with salt and citric acid.
Vegetables prepared in this way do not darken during
chopping and produce natural colour juice.
●● Wash berries just before use, as they quickly lose their
freshness.
●● The choice of fruits and vegetables depends on the
time of year, your personal preferences and health
recommendations. The nutritional value of juices
from fruits and vegetables is affected by how they are
squeezed.
●● Juices should be made from juicy fruits and vegetable
species that are ripe, fresh, because they have the most
juice with excellent taste and aroma.
●● The following vegetables are most suitable for
beverages: tomatoes, carrots, celery, beetroots, parsley,
onions, cabbage, cucumbers, black turnip, rhubarb, etc.
For dietary reasons and for great culinary experience
you can make juice from lettuce, spinach, leek and even
fresh herbs or cooked soybean.
●● Vegetables such as radishes, chives, parsley leaves,
dill, watercress should be added to beverages finely
chopped.
●● You can make juice from almost all the species of fruits.
●● Apples, peaches, apricots and plums should be scalded
in boiling water in a colander.
●● Remove pits from fruits because they could damage the
appliance.
●● Squeezing juice from plums, blueberries, raspberries,
soft pears and apples and other fruits may be
troublesome. The pulp of these fruits forms spongy mass
that clogs the strainer holes. You can make juice from
these fruits by adding them in small quantities to other
fruits or vegetables but you may need clean the strainer
more often.
●● Root vegetables and hard fruits should be cut into pieces
that will fit into hopper. Apples should be cut up into
pieces (if they do not fit into the hopper without cutting) –
there is no need to peel them or remove the cores.
●● The nutritional value of raw juice is similar to the
nutritional value of the original food products - thanks to
a unique juice squeezing method, the prepared beverage
contains fibre, enzymes, minerals and vitamin C.
●● Juice beverages are recommended especially for
children and the elderly.
●● It is advisable to consume vegetable juices with a sip
of water, as they are very strong. If the juices are not
thinned down, the daily intake should not exceed half
a glass.
●● Juice may not be stored for later consumption.
●● You can add aromatic spices such as pepper, fennel,
cumin, nutmeg, thyme, marjoram to vegetable
beverages and vanilla, cinnamon and cloves to fruit
ZJP1300-001_v06
juices. To get the full flavour of spices, grind them to
fine powder before adding to drink. Use spices in small
quantities to preserve the natural taste and flavour of
the product from which the beverage is prepared. Due
to their low nutritional value, beverages made from fruit
and vegetable juices are highly recommended for those
on a diet.
●● Fruit and vegetable beverages should be served at room
temperature or chilled with ice cubes.
Cucumber juice
By itself it tastes a bit bland and it should be
mixed with apple, carrot or celery juice.
Cucumber juice is used in skin care. It also
cleanses kidneys. It is recommended for
people on a diet.
Apple juice
Juice from fresh ripe apples has a pleasant
aroma and taste, it is rich in vitamins A and B
and valuable minerals. It facilitates digestion
due to its high pectin content. Fresh apple juice
is used against gout and arthritis. Overall, it is
an excellent nutritional supplement.
Fresh juice for good for health
Carrot juice
It speeds up the metabolism, as it contains
a whole range of trace elements and vitamins
necessary for proper functioning of the human
body. Vitamin A is produced from carotene and
improves eyesight.
The ingredients of this juice neutralise the harmful effects of
nicotine, restores skin’s natural healthy colour. Half a glass of
carrot juice and half a glass of milk a day are recommended
for young children. Carrot juice with addition of apple juice is
recommended as an energising drink for the elderly.
Tomato juice
Ripe and fresh tomatoes provide excellent
quality juice. You can mix tomato juice with
all other vegetable juices. It contains a lot of
vitamin A and C. Two glasses of juice cover
the daily requirement of vitamin C. You can improves the
taste of tomato juice by seasoning it with salt and pepper.
Beetroot juice
Beetroot juice combined with orange juice is
a great tasting drink. This juice in its pure form
can be consumed only when recommended by
a doctor.
Cabbage juice
It may used to treat stomach ulcers, but
only when recommended by a doctor. When
mixed with carrot juice, it is suitable for
drinking by people who have a sensitive
stomach.
Spinach juice
This juice is a potent hematopoietic, but
because of its pungent flavour, it is best
mixed with carrot juice. You will get
a very tasty drink mixing spinach, carrot
and celery juice in equal amounts.
Celery juice
Do not use celery leaves to make juice
because they have a bitter taste. Celery root
juice is very tasty. It can be combined with
other vegetable juices. It should be consumed
in smaller amounts than carrot juice. Add
apple or lemon juice to improve its flavour.
ZJP1300-001_v06
Blackberry juice
Blackberry juice with a small addition of
sugar and mineral water creates a very
refreshing drink. Due to the high vitamin and
trace elements content it improves stamina,
especially in older people.
Black elderberry juice
The juice is rich in nutrients, has diaphoretic
properties and can be used to treat the
common cold. It may be combined with
other juices when making fruit preserves.
Blackcurrant juice
Blackcurrant juice has a unique flavour, and it is
characterised by high acidity and a distinct
tartness. It is one of the best juices in terms of
chemical composition and vitamin content.
It should be mixed with low acidity juices or
water, honey and sugar.
Contents of Fruits & Vegetables
Fruit/
Vegetable
Vitamin/Mineral
substance
Kilocalorie/
Calorie
Apple
Vitamin C
200 g = 150 KJ
(72 cal.)
Apricot
Dietary fiber, kalium
30 g = 85 KJ
(20 cal.)
Sugar beet
Folacin, dietary fiber, 160 g = 190 KJ
blueberry is a good
(45 cal.)
source of vitamin C
and kalium
Blueberry
Vitamin C
125 g = 295 KJ
(70 cal.)
Cabbage
Vitamin C, kalium,
folacin, B6, dietary
fiber
100 g = 110 KJ
(26 cal.)
Carrot
Vitamin A, C, B6,
dietary fiber
120 g = 125 KJ
(30 cal.)
61
Fruit/
Vegetable
Vitamin/Mineral
substance
Kilocalorie/
Calorie
Celery
Vitamin C, kalium
80 g = 55 KJ
(7 cal.)
Cucumber
Vitamin C
280 g = 120 KJ
(29 cal.)
Fennel
Vitamin C, dietary
fiber
300 g = 145 KJ
(35 cal.)
Grape
Vitamin C, B6,
kalium
125 g = 355 KJ
(85 cal.)
Kiwi fruit
Vitamin C, kalium
100 g = 100 KJ
(40 cal.)
Hami melon
Vitamin C, folacin,
dietary fiber,
vitamin A
200 g = 210 KJ
(50 cal.)
Nectarine
(no pit)
Vitamin C, B3,
kalium, dietary fiber
180 g = 355 KJ
(85 cal.)
Peach
(no pit)
Vitamin C, B3,
kalium, dietary fiber
150 g = 205 KJ
(49 cal.)
Pear
Dietary fiber
150 g = 205 KJ
(60 cal.)
Pineapple
Vitamin C
150 g = 250 KJ
(59 cal.)
Strawberry
Vitamin C, ferrum,
kalium and
magnesium
125 g = 130 KJ
(31 cal.)
Tomato
Vitamin C, dietary
fiber, vitamin E,
foalcin, vitamin A
100 g = 90 KJ
(22 cal.)
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling of
used appliances as applicable throughout the EU. Please
ask your specialist retailer about current disposal facilities.
The manufacturer shall not be liable for any damage resulting from
unintended use or improper handling of the appliance.
The manufacturer reserves the right to modify the product at any
time, without prior notice, in order to adapt it to the requirements
of laws, standards, directives, or to improve its construction due to
commercial, aesthetic or other reasons.
62
ZJP1300-001_v06
1
2
3
4
1. Wytrzymała śruba dokładnie wyciskająca sok na
wolnych obrotach 2. Funkcja reverse – szybko wznowisz
pracę urządzenia 3. Rączka do przenoszenia urządzenia
4. Łatwy montaż elementów
RU
1. Прочный винт тщательно выжимает сок на низких
оборотах 2. Функция реверса – быстро возобновит
работу прибора 3. Ручка для перемещения прибора
4. Легкий монтаж элементов
CZ
1. Robustní šroub důkladně lisuje šťávu při nízkých
otáčkách 2. Funkce reverse – zpětný chod 3. Úchyt
pro přenášení zařízení 4. Jednoduchá montáž
příslušenství
BG
SK
1. Odolná skrutka dôkladne vytláča šťavu pri nízkych
otáčkach 2. Funkcia reverse – rýchlo obnovíte prácu
zariadenia 3. Rúčka na prenášanie zariadenia
4. Jednoduchá montáž dielov
1. Надежден винт ефективно изстисква сока от
плодовете при б
авни обороти 2. Функция reverse
– бързо ще възстановите работата на уреда
3. Дръжка за пренасяне на уреда 4. Лесен монтаж
на елементите
UA
1. Міцний гвинт ретельно вижимає сік на повільних
обертах 2. Функція реверс – швидко відновлює
роботу пристрою 3. Ручка для перенесення пристрою
4. Легкий монтаж елементів
EN
1. Durable screw squeezes out juice at low speed
2. Reverse function to quickly resume juice making
3. Carrying handle 4. Easy to assemble
HU
RO
1. Strapabíró csavar mely alaposan kipréseli
a gyümölcslevet alapjárati fordulatszámon 2. Reverse
funkció – gyorsan vissza lehet állítani a készülék
működését 3. Fogantyú a készülék hordozásához
4. Könnyen összeszerelhető alkatrészek
1. Şurub rezistent care stoarce foarte exact sucul la
rotaţii mici 2. Funcţia reverse– reluarea rapidă
a funcţionării dispozitivului 3. Mâner pentru transportul
dispozitivului 4. Montajul simplu al elementelor
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
ZJP1300-001_v06
PL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement