Zelmer | ZBM1600X (BM1600) | User manual | Zelmer ZBM1600X (BM1600) User Manual

Zelmer ZBM1600X (BM1600) User Manual
Urządzenie
wyposażone
jest
w termo izolowaną obudowę. Metalowe części urządzenia nagrzewają
się podczas pracy.
●● Zwróć szczególną uwagę podczas
przenoszenia urządzenia, zwłaszcza, jeżeli w środku znajdują się
gorące substancje.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego
w kołek ochronny, o napięciu zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej
powierzchni, aby nie spadło w trakcie zagniatania
gęstego ciasta. Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania zaprogramowanych funkcji oraz
jeśli urządzenie pozostawione jest bez nadzoru.
W przypadku wyjątkowo gładkich powierzchni, urządzenie umieść na cienkiej, gumowej podkładce.
●● Podczas pracy urządzenie postaw w odległości co najmniej 10 cm od innych przedmiotów.
●● Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu kuchenki
gazowej, elektrycznej lub gorącego piekarnika.
●● Nie wolno wyjmować pojemnika do wypieku podczas
pracy urządzenia.
●● Do urządzenia nie wkładaj folii aluminiowej ani materiałów innych niż produkty używane do do wypieku,
gdyż mogą one spowodować pożar lub zwarcie.
●● Nie przykrywaj urządzenia ręcznikiem, ani innymi
materiałami w czasie pracy. Ciepło i para muszą
znajdować ujście z urządzenia. W przypadku przykrycia urządzenia łatwopalnymi materiałami, kontaktu
z zasłonami itp. zachodzi ryzyko pożaru.
●● Nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj urządzenia
i przewodu zasilającego w wodzie.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą
one między innymi usunąć naniesione informacyjne
symbole graficzne, takie jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do mycia naczyń.
BM1600-001_v04
●● Stosowanie akcesoriów innych niż zalecane przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia.
●● Chleb może się zapalić, dlatego nie używać opiekaczy
do chleba w pobliżu palnych materiałów lub pod palnymi materiałami takimi jak firanki.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci elektrycznej
pociągając za przewód.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Nie stosuj większej ilości składników niż podano
w przepisach zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania. W przeciwnym wypadku, chleb nierówno się
upiecze lub ciasto wyleje się na zewnątrz. Stosuj się
do zaleceń niniejszej instrukcji obsługi.
●● Przed ustawieniem urządzenia na wypiek danego
rodzaju chleba np. przez noc, najpierw wypróbuj dany
przepis w czasie, gdy można obserwować urządzenie,
upewniając się, że składniki dobrane są w odpowiednich proporcjach, ciasto nie jest zbyt gęste lub rzadkie,
a ilość masy nie jest zbyt duża i ciasto nie wylewa się.
●● Po zakończeniu pracy wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Wypiekacz do chleba posiada atest dopuszczający do kontaktu z artykułami spożywczymi.
Maksymalna ilość mąki: 4 cups (miarki) ≈ 550 g.
Maksymalna ilość środka spulchniającego: 3 łyżeczki ≈ 9 g.
Budowa urządzenia
A
ELEMENTY URZĄDZENIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pokrywa
Uchwyt
Panel sterowania
Komora wypieku z zaczepami mocującymi foremkę do
wypieku
Otwory wentylacyjne
Foremka do wypieku – prostokątna
Mieszak do foremki prostokątnej
Foremka do wypieku – okrągła
Mieszak do foremki okrągłej
7
AKCESORIA
10 Pojemnik (miarka) do odmierzania składników
11 Łyżka/łyżeczka do odmierzania składników
12 Haczyk do wyjmowania mieszaka
DOTYKOWY PANEL STEROWANIA
13 Wyświetlacz LCD
14
15
– TIMER (
,
) – przyciski regulacji czasu
– Przycisk LOAF – ustawianie wagi pieczywa
16
– Przycisk FAST BREAD – uruchamia program
13 SUPER RAPID
17
– Przycisk CRUST COLOR – ustawianie stopnia
przyrumienienia
18
19
– Przycisk MENU – wybór programu pieczenia
– Przycisk START-STOP – uruchamianie/
zatrzymywanie działania programu pieczenia
WYŚWIETLACZ LCD – OBJAŚNIENIE SYMBOLI
Przygotowanie urządzenia do pracy
●● Przed użyciem wypiekacza do chleba, usuń wszystkie
elementy opakowania (folie, elementy wypełniające
komorę wypieku, itp.).
●● Przed pierwszym użyciem urządzenia, umyj foremki do
wypieku, mieszaki oraz łyżkę i pojemnik do odmierzania
składników w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego
detergentu (patrz „Czyszczenie i konserwacja”).
●● Umieść urządzenie na suchej, płaskiej i stabilnej
powierzchni, takiej jak blat kuchenny czy stół. Trzymaj
wypiekacz z dala od krawędzi blatu. Zapewnij odpowiednią ilość wolnego miejsca wokół otworów wentylacyjnych,
tak aby zapewnić swobodną wentylację urządzenia.
Działanie i obsługa urządzenia
B
1 Umieść foremkę do wypieku dokładnie na środku komory
wypieku.
2 Zatrzaśnij w zaczepach znajdujących się w górnej części
komory wypieku.
3 Osadź odpowiedni mieszak na trzpieniu foremki do
wypieku.
Zwróć uwagę na prawidłowe usytuowanie
trzpienia względem otworu w mieszaku.
4 Do foremki do wypieku dodaj składniki. Składniki wkładaj do foremki zgodnie z kolejnością określoną w przepisie.
Przykładowe przepisy podano w dalszej części instrukcji
(patrz PRZYKŁADOWE PRZEPISY).
5 Zamknij pokrywę.
6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazda
sieci elektrycznej.
7 Wybierz program pieczenia za pomocą przycisku
.
Podgrzewanie
Wyrabianie ciasta
Rośnięcie
Pieczenie
Utrzymywanie ciepła
Lekkie przyrumienianie
Średnie przyrumienianie
Mocne przyrumienianie
Małe pieczywo o wadze do 500 g
Średniej wielkości pieczywo o wadze do 750 g
Duże pieczywo o wadze do 1000 g
Urządzenie w trakcie pracy
8
Dostępne programy do wyboru:
1. WHITE BREAD (PIECZYWO BIAŁE, PSZENNE)
2. WHITE RAPID (PIECZYWO BIAŁE, PSZENNE – SZYBKI)
3. WHOLE WHEAT (PIECZYWO RAZOWE)
4. WHOLE WHEAT RAPID (PIECZYWO RAZOWE –
SZYBKI)
5. FRENCH (CIASTO FRANCUSKIE)
6. SWEET BREAD (PIECZYWO SŁODKIE)
7. CAKE (CIASTO)
8. GLUTEN FREE (PIECZYWO BEZGLUTENOWE)
9. DOUGH (WYRABIANIE CIASTA)
10. ARTISAN DOUGH (WYRABIANIE CIASTA, ROŚNIĘCIE)
11. JAM (DŻEM, POWIDŁO)
12. EXTRA BAKE (PRZYRUMIENIANIE)
8 Za pomocą przycisku
wybierz odpowiednią wagę
pieczywa dla danego programu.
9 Następnie za pomocą przycisku
wybierz żądany
poziom przyrumieniania.
BM1600-001_v04
10 Jeśli chcesz, aby proces pieczenia rozpoczął się w późniejszym czasie, za pomocą przycisków
,
ustaw
wymagany czas.
Przykład:
Jest godzina 20:30, a chleb ma być gotowy na 7:00 rano
następnego dnia tzn. za 10 godzin i 30 minut. Naciskaj przyciski lub do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się
10:30, jest to ilość czasu od tego momentu (20:30) do chwili,
w której chleb ma być gotowy.
Podczas korzystania z funkcji programatora
czasu nie wolno używać łatwo psujących się
składników takich jak mleko, owoce, jogurt,
cebula, jajka itp.
11 Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk
, aby rozpocząć proces pieczenia. Wypiekacz do
chleba automatycznie ustawi czas i temperaturę pieczenia.
Poszczególne etapy pieczenia będą sygnalizowane poprzez zaznaczanie strzałką odpowiednich ikon, znajdujących się po lewej stronie
wyświetlacza LCD.
W dowolnym momencie można zatrzymać proces pieczenia. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przycisk
, do momentu gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Wybrany program
pieczenia zostanie zresetowany. Jeżeli chcesz
zastosować inny program, wybierz go przy
pomocy przycisku MENU
.
12 Po zakończeniu procesu pieczenia włączy się sygnał
dźwiękowy, który informuje, że chleb jest upieczony i może
zostać wyjęty z urządzenia.
13 Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazda sieci elektrycznej.
14 Otwórz pokrywę.
15 Za pomocą rękawicy kuchennej wyjmij foremkę do
wypieku.
16 Aby chleb mógł swobodnie wypaść obróć foremkę.
Jeśli chleb nie wypada z foremki, kilkakrotnie
delikatnie wstrząśnij foremką, aż chleb wypadnie.
Jeśli mieszak pozostanie wewnątrz chleba,
można nieznacznie naciąć bochenek i wyciągnąć mieszak na zewnątrz lub zastosować
haczyk do wyjmowania mieszaka.
Opis funkcji
FUNKCJA PAMIĘCI/ZABEZPIECZENIE
CHWILOWYM BRAKIEM PRĄDU
PRZED
W przypadku krótkiej przerwy w dostawie prądu, wynoszącej do 7 minut, pozycja programu jest zapamiętywana
i urządzenie może kontynuować pracę po usunięciu awarii.
W przypadku przerwy dłuższej niż 7 minut, niezbędne jest
rozpoczęcie całego procesu od początku.
FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA/KOMUNIKATY BŁĘDÓW
Wypiekacz do chleba posiada zabezpieczenia przed nieprawidłowym działaniem. W przypadku wystąpienia błędów,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawią
się odpowiednie komunikaty informujące użytkownika. Opis
poszczególnych komunikatów umieszczono poniżej.
1. Komunikat „E00” oznacza, że temperatura w komorze
wypieku jest za niska (poniżej -10°C). W takim przypadku
odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozostaw urządzenie, aż osiągnie temperaturę pokojową. Wypiekacz do
chleba nie może pracować w temperaturze poniżej -10°C.
2. Komunikat „E01” oznacza, że komora wypieku jest
za gorąca (powyżej 50°C). W takim przypadku odłącz
urządzenie od źródła zasilania i pozostaw urządzenie na
około 30 minut, aby ostygło.
3. Komunikat „EEE” oznacza, że obwód czujnika jest
otwarty. W takim przypadku skontaktuj się z serwisem.
4. Komunikat „HHH” oznacza, że czujnik jest zwarty.
W takim przypadku skontaktuj się z serwisem.
Czyszczenie i konserwacja
Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci
elektrycznej i odczekaj aż wystygnie.
●● Przed pierwszym użyciem urządzenia, umyj foremki do
wypieku, mieszaki oraz łyżkę i pojemnik do odmierzania
składników w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia
naczyń.
●● Przed pierwszym użyciem, zaleca się nasmarowanie
foremek do wypieku oraz mieszaków tłuszczem odpornym na wysoką temperaturę, a następnie nagrzanie ich
w piekarniku w 180°C przez około 10 minut. Po wystygnięciu usuń tłuszcz przy użyciu ręcznika papierowego.
Dzięki temu zabiegowi powłoka zapobiegająca przywieraniu ciasta uzyska dodatkową ochronę. Czynność tę
można powtórzyć raz na jakiś czas.
●● Przed schowaniem lub czyszczeniem zaczekaj aż urządzenie wystygnie.
●● Przed kolejnym procesem wyrabiania ciasta i pieczenia,
urządzenie musi ostygnąć przez około 30 minut.
Nie wolno używać chemicznych środków
czyszczących, benzyny, środków do czyszczenia piekarników lub wszelkich innych środków,
które mogą porysować lub zniszczyć powłokę
urządzenia.
BM1600-001_v04
9
●● Do usuwania składników oraz okruchów z pokrywy, obudowy i komory wypieku używaj wilgotnego ręcznika.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ani nie wlewaj wody do komory wypieku!
●● Aby ułatwić czyszczenie można zdjąć pokrywę ustawiając ją pod kątem 90°, a następnie pociągając do góry.
●● Foremkę do wypieku należy przetrzeć z zewnątrz wilgotną szmatką. Wnętrze foremki można myć przy użyciu płynu do zmywania naczyń. Nie zanurzaj foremki
w wodzie.
●● Mieszaki oraz trzpień napędzający czyść natychmiast po użyciu. Jeśli mieszak pozostanie w foremce,
będzie trudno go później stamtąd wyjąć. W takim przypadku napełnij foremkę ciepłą wodą i pozostaw na 30
minut. Następnie wyjmij mieszak.
●● Foremki pokryte są powłoką nieprzywierającą. Nie wolno
używać metalowych przedmiotów, które mogłyby porysować powierzchnie. Kolor powłoki będzie się zmieniał
wraz z użytkowaniem urządzenia. Jest to sytuacja normalna. Zmiana ta w żaden sposób nie wpływa na właściwości powłoki.
●● Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że urządzenie całkowicie wystygło i jest suche. Urządzenie należy
przechowywać z zamkniętą pokrywą.
LIGHT
(jasny)
2. WHITE RAPID
MEDIUM
(średni)
DARK
(ciemny)
LIGHT
(jasny)
3. WHOLE WHEAT
MEDIUM
(średni)
DARK
(ciemny)
10
RISE 3 (wzrost 3)
KNEAD 4
(zagniatanie 4)
RISE 2 (wzrost 2)
KNEAD 3
(zagniatanie 3)
RISE 1 (wzrost 1)
KNEAD 2
(zagniatanie 2)
PREHEAT
(ogrzewanie wstępne)
KNEAD 1
(zagniatanie 1)
31 m
26 m
15 s
25 m
15 s
55 m
3m
31 m
26 m
15 s
55 m
0s
0m
3m
25 m
80 m
15 s
31 m
15 s
46 m
DELAY TIME
(opóźnienie startu)
DARK
(ciemny)
3m
WARM
(utrzymywanie ciepła)
MEDIUM
(średni)
TOTAL TIME
(czas całkowity)
1. WHITE
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 0 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 0 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 30 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
BAKE (wypiek)
LIGHT
(jasny)
LOAF (bochenek)
BAKING (kolor)
PROGRAM
Fazy pracy urządzenia
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
40 m
44 m
48 m
45 m
50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
2:57
3:00
3:03
3:05
3:10
3:15
3:20
3:25
3:30
2:32
2:35
2:38
2:40
2:45
2:50
2:55
3:00
3:05
4:15
4:19
4:23
4:20
4:25
4:30
4:29
4:35
4:39
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
BM1600-001_v04
5. FRENCH
MEDIUM
(średni)
DARK
(ciemny)
LIGHT
(jasny)
6. SWEET BREAD
MEDIUM
(średni)
DARK
(ciemny)
7. CAKE
8. GLUTEN FREE
–
500 g
MEDIUM 750 g
(średni) 1000 g
RISE 3 (wzrost 3)
KNEAD 4
(zagniatanie 4)
RISE 2 (wzrost 2)
KNEAD 3
(zagniatanie 3)
RISE 1 (wzrost 1)
KNEAD 2
(zagniatanie 2)
KNEAD 1
(zagniatanie 1)
PREHEAT
(ogrzewanie wstępne)
DELAY TIME
(opóźnienie startu)
LIGHT
(jasny)
WARM
(utrzymywanie ciepła)
DARK
(ciemny)
TOTAL TIME
(czas całkowity)
MEDIUM
(średni)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
BAKE (wypiek)
4. WHOLE WHEAT
RAPID
LOAF (bochenek)
BAKING (kolor)
PROGRAM
LIGHT
(jasny)
40 m
44 m
48 m
45 m
50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
42 m
53 m
64 m
62 m
66 m
70 m
65 m
72 m
74 m
52 m
54 m
56 m
54 m
57 m
60 m
58 m
61 m
64 m
2:29
2:33
2:37
2:34
2:39
2:44
2:43
2:49
2:53
3:12
3:23
3:34
3:32
3:36
3:40
3:35
3:42
3:44
3:17
3:19
3:21
3:19
3:22
3:25
3:23
3:26
3:29
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
5m
3m
25 m
30 m
15 s
46 m
0s
0m
0m
3m
30 m
32 m
15 s
30 m
15 s
55 m
0m
3m
31 m
31 m
15 s
30 m
15 s
50 m
0m
3m
4m
0m
0s
0m
0s
0m
75 m
1:22
22 m
12:00
0m
95 m
100 m
2:54
2:59
60 m
60 m
12:00
12:00
8m
4m
19 m
48 m
0s
0m
0s
9. DOUGH
–
–
0m
3m
27 m
60 m
0s
0m
0s
0m
0m
1:30
–
12:00
10. ARTISAN DOUGH
–
–
0m
5m
45 m
70 m
10 s
85 m
10 s
110 m
0m
5:15
–
12:00
11. JAM
–
–
0m
0m
15 m
0m
0s
0m
0s
0m
70 m
1:25
20 m
12:00
12. EXTRA BAKE
–
–
0m
0m
0m
0m
0s
0m
0s
0m
10 m
10-90
60 m
–
0m
3m
9m
15 m
0s
0m
10 s
31 m
60 m
0:58
60 m
–
13. SUPER RAPID
BM1600-001_v04
MEDIUM
750 g
(średni)
11
Przykładowe problemy podczas eksploatacji urządzenia
Problemy, które na pierwszy rzut oka wydają się poważne, można w łatwy sposób rozwiązać. Zanim skontaktujesz się z serwisem sprawdź tabelę poniżej, czy któryś z opisanych problemów nie pasuje do zauważonego problemu. Jeśli w dalszym
ciągu problem nie został rozwiązany skontaktuj się z odpowiednim punktem serwisowym.
Nie otwieraj urządzenia, ani nie próbuj naprawiać go samemu, ponieważ może to powodować zagrożenie
dla użytkownika lub możesz uszkodzić urządzenie.
PROBLEM
MOŻLIWY POWÓD
ROZWIĄZANIE
Z komory wypieku lub z otworów wen- Składniki przykleiły się do komory
tylacyjnych wydobywa się dym.
wypieku
lub
do
zewnętrznej
powierzchni foremki do wypieku.
Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i wyczyść komorę wypieku lub
zewnętrzną powierzchnię foremki do
wypieku.
Składniki nie zostały wymieszane lub
chleb się nie upiekł.
Niewłaściwe ustawiony program.
Sprawdź wybrane menu i inne ustawienia.
Naciśnięto przycisk
pracy urządzenia.
podczas
Rozpocznij cały proces od nowa. Nie
wykorzystuj tych samych składników!
Podczas pracy urządzenia kilkakrotnie
została podniesiona pokrywa.
Pokrywę można otwierać wyłącznie,
jeżeli został zakończony proces rośnięcia ciasta.
Długa przerwa w dostawie prądu pod- Nie wykorzystuj tych samych składniczas pracy urządzenia.
ków i rozpocznij cały proces od nowa.
Rotacja łopatki mieszającej jest zablo- Sprawdź, czy łopatka mieszająca nie
kowana.
została zablokowana przez ziarna.
Wyciągnij foremkę do wypieku z urządzenia i sprawdź, czy elementy napędowe się obracają. W przeciwnym
wypadku skontaktuj sie z serwisem.
Chleb opada w środku i jest wilgotny
na spodzie.
Chleb pozostawał zbyt długo w pojem- Wyjmij chleb z pojemnika do wypieku
niku po upieczeniu i podgrzaniu.
zaraz po zakończeniu procesu pieczenia, nie pozostawiaj w foremce zbyt
długo.
Chleb trudno jest wyjąć z foremki.
Spód bochenka przykleił się do mie- Przed kolejnym wypiekiem wyczyść
szaka.
mieszak i trzpień. W razie konieczności, napełnij pojemnik ciepłą wodą
i pozostaw na 30 minut. Pozwoli to
w prosty sposób wyjąć i wyczyścić
łopatkę mieszającą.
Przykładowe przepisy
BIAŁY CHLEB
Program: 1. WHITE BREAD / 2. WHITE RAPID
1000 g
Składniki:
Woda
Olej
Sól
Cukier
Mleko w proszku
Biała mąka chlebowa
Suche drożdże
12
330 ml
2 łyżki
1 łyżeczka
2 łyżki
2 łyżki
4 miarki ≈ 550 g
1 łyżeczka
750 g
250 ml
1 ½ łyżki
1 łyżeczka
2 łyżki
1 ½ łyżki
3 miarki
1 łyżeczka
500 g
180 ml
1 łyżka
1 łyżeczka
1 ½ łyżki
1 łyżka
2 miarki
1 łyżeczka
BM1600-001_v04
CHLEB RAZOWY
Program: 3. WHOLE WHEAT / 4. WHOLE WHEAT RAPID
1000 g
Składniki:
Woda
Masło/Margaryna
Sól
Cukier brązowy
Mleko w proszku
Pszenna mąka chlebowa
Biała mąka chlebowa
Suche drożdże
360 ml
3 łyżki
2 łyżeczki
4 łyżki
3 łyżki
1 miarka
3 miarki
1 łyżeczka
CHLEB FRANCUSKI
Program: 5. FRENCH
750 g
280 ml
2 łyżki
1 ½ łyżeczki
3 łyżki
2 łyżki
1 miarka
2 miarki
1 łyżeczka
1000 g
Składniki:
Woda
Olej
Sól
Cukier
Biała mąka chlebowa
Suche drożdże
330 ml
2 łyżki
1 łyżeczka
2 łyżki
4 miarki
1 łyżeczka
SŁODKIE PIECZYWO
Program: 6. SWEET BREAD
250 ml
1 łyżka
1 łyżeczka
1 łyżka
3 miarki
1 łyżeczka
CIASTKO
Składniki:
Masło (ciepłe)
Sól
Cukier
Jaja
Mąka tortowa
Budyń waniliowy
CHLEB BEZGLUTENOWY
Składniki:
Woda
Olej
Sól
Cukier
Jaja
Ocet
Mix. mąki (np. 3-ziarna)
Suche drożdże
BM1600-001_v04
330 ml
2 łyżki
2 łyżeczki
2 łyżki
2 łyżki
4 miarki
1 łyżeczka
200 ml
1 ½ łyżki
1 łyżeczki
2 łyżki
1 ½ łyżki
½ miarka
1 ½ miarki
1 łyżeczka
750 g
1000 g
Składniki:
Woda
Olej
Sól
Cukier
Mleko w proszku
Mąka chlebowa
Suche drożdże
500 g
500 g
180 ml
1 łyżka
¾ łyżeczki
1 łyżka
2 ¼ miarki
1 łyżeczka
750 g
250 ml
2 łyżki
1 ½ łyżeczki
2 łyżki
1 ½ łyżki
3 miarki
1 łyżeczka
500 g
180 ml
1 łyżka
1 łyżeczka
1 łyżka
1 łyżka
2 miarki
1 łyżeczka
Program: 7. CAKE
500 g
140 g
¼ łyżeczki
¾ miarki
3 szt.
1 ½ miarki
1 opakowanie
Do wypieku stosuj okrągłą foremkę do wypieku.
Program: 8. GLUTEN FREE
1000 g
750 g
310 ml
3 łyżki
1 ½ łyżeczki
3 łyżki
3 szt.
1 łyżeczka
3 ½ miarki ≈ 450 g
1 ½ łyżeczki
250 ml
3 łyżki
1 ½ łyżeczki
3 łyżki
3 szt.
1 łyżeczka
3 miarki ≈ 390 g
1 ½ łyżeczki
13
CIASTO
Składniki:
Woda
Olej
Sól
Cukier
Mleko w proszku
Biała mąka chleba
Suche drożdże
Program: 9. DOUGH
1000 g
290 ml
2 łyżki
1 ½ łyżeczki
2 łyżki
1 ½ łyżki
3 ½ miarki
1 ½ łyżeczki
DŻEM POMARAŃCZOWY
Program: 11. JAM
Składniki:
Pomarańcze (obrane)
Cytryny (obrane)
Cukier żelujący
400 g
100 g
250 g
PIECZYWO EKSPRESOWE Program: 13. SUPER RAPID
1000 g
Składniki:
Woda
330 ml
Olej
2 łyżki
Sól
1 łyżeczka
Cukier
2 łyżki
Mleko w proszku
2 łyżki
Biała mąka chleba
4 miarki
Suche drożdże
3 łyżeczki
W tabelach znajdują się przykładowe przepisy oraz orientacyjne ilości składników. Nie należy traktować tych zapisów jako książki
kulinarnej. Postępuj według indywidualnych upodobań oraz zasad kulinarnych opisanych w fachowej literaturze i poradnikach.
Uwagi dotyczące przepisów
1. Składniki
●● Ze względu na fakt, że każdy składnik odgrywa okre-
śloną rolę w pomyślnym procesie wypieku chleba, ich
poprawne odmierzanie jest równie ważne, co kolejność
ich dodawania.
●● Najważniejsze składniki takie, jak płyn, mąka, sól,
cukier czy drożdże (można stosować suche lub świeże
drożdże) wpływają na sukces w przygotowaniu ciasta
i chleba. Należy zawsze stosować odpowiednie ilości
składników w odpowiednich proporcjach.
●● Należy stosować letnie składniki, jeśli ciasto musi zostać
przygotowane od razu. W przypadku ustawiania programu z funkcją programatora czasu, zalecane jest używanie chłodnych składników, aby drożdże nie zaczęły
rosnąć zbyt wcześnie.
●● Margaryna, masło i mleko wpływają na smak chleba.
●● Ilość cukru można zmniejszyć o 20%, aby skórka była
delikatniejsza i cieńsza, co nie wpłynie na wynik pieczenia. Aby skórka była delikatniejsza i bardziej miękka,
cukier można zastąpić miodem.
●● Gluten wytwarzany w mące podczas mieszania ciasta
zapewnia odpowiednią strukturę chleba. Idealna mieszanka mąki składa się z 40% z mąki razowej i 60%
z mąki białej.
●● Jeżeli chcesz dodać do chleba ziarna zbóż, pozostaw je
przez noc w wodzie. Zmniejsz ilość mąki i płynu (maksymalnie o 1/5 mniej).
●● Do ciasta można dodawać otręby pszenne, aby chleb był
lżejszy i bogatszy w substancje odżywcze. W tym celu
14
należy dodać jedną łyżkę stołową otrębów na 500 g mąki
i zwiększyć ilość płynu o ½ łyżki stołowej.
●● Gluten pszenny to naturalny dodatek uzyskiwany
z białka zawartego w pszenicy. Dzięki niemu chleb jest
lżejszy i ma większą objętość. Chleb rzadziej opada
i jest lżejszy do trawienia. Jego zalety są szczególnie
widoczne przy pieczeniu chleba razowego lub innego
pieczywa z mąki mielonej w domu.
●● Czysta, sproszkowana lecytyna jest naturalnym emulgatorem, który poprawia objętość chleba, sprawia, że
miąższ jest delikatniejszy i jaśniejszy, a pieczywo utrzymuje świeżość przez dłuższy czas.
2. Dostosowanie ilości składników
Jeśli wymagane jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości
składników, należy upewnić się, że proporcje oryginalnego
przepisu zostają zachowane.
3. Dodawanie i odmierzanie składników i ilości
●● Należy
zawsze najpierw wlać płyn, a dopiero na
końcu dodać drożdże. Aby uniknąć zbyt szybkiego
wzrostu drożdży (szczególnie podczas użycia funkcji
programatora czasu), nie wolno dopuścić do kontaktu
płynów z drożdżami.
●● Podczas odmierzania składników należy stosować
zawsze te same jednostki miary, to znaczy odmierzać
składniki dołączoną do urządzenia łyżką/łyżeczką lub
łyżkami używanymi w domu, jeśli przepisy wymagają
pomiaru w łyżkach stołowych lub łyżeczkach do herbaty.
●● Należy dokładnie odmierzać składniki podane w gramach.
●● Chcąc odmierzyć składniki w mililitrach, można do tego
celu wykorzystać dołączony pojemnik do odmierzania
składników.
BM1600-001_v04
4. Przepisy do zastosowania w urządzeniu do
wypieku ciasta
Powyższe przepisy przeznaczone są dla bochenków o różnej wielkości. Całkowita waga nie powinna przekroczyć 1000
gramów. Jeżeli nie podane zostały konkretne zalecenia dotyczące wagi, oznacza to, że dla danego programu można stosować zarówno małą jak i dużą ilość składników.
5. Ciężar i objętość chleba
●● W przepisach została dokładnie określona waga chleba.
Łatwo zauważyć, że waga czystego białego pieczywa
jest mniejsza niż pieczywa razowego. Związane jest to
z faktem, iż biała mąka lepiej rośnie, dlatego też należy
kontrolować pieczywo podczas procesu wypiekania.
●● Pomimo dokładnego określenia wagi mogą zdarzać się niewielkie odchylenia od podanych wartości. Faktyczna waga
chleba zależy w dużym stopniu od wilgotności powietrza w
pomieszczeniu w momencie przygotowywania.
●● Pieczywo z dużą ilością pszenicy zawsze ma dużą
objętość i wykracza poza krawędzie pojemnika po
ostatniej fazie wzrostu, nawet w przypadku dokładnego
odmierzenia składników. Chleb jednak nie wylewa się.
Łatwiej przyrumienia się część chleba znajdującą się na
zewnątrz pojemnika, niż część pozostała w środku.
6. Efekty pieczenia
●● Efekty
pieczenia zależą od panujących warunków
(twardości wody, wilgotności powietrza, wysokości,
konsystencji składników, itp.). Z tego względu przepisy
powinny służyć raczej jako odniesienie, które można
odpowiednio dopasowywać do danych warunków. Nie
należy się zniechęcać w przypadku nieudanych prób
wypieku. Należy wtedy znaleźć przyczynę niepowodzeń
i spróbować po raz kolejny przy zmienionych proporcjach.
●● Jeśli chleb nie jest wystarczająco przyrumieniony, można
go pozostawić w urządzeniu i zastosować program przyrumieniania.
●● Zaleca się również upieczenie próbnego bochenka
przed ustawieniem funkcji programatora czasu stosowanej do wypieku przez noc, aby dzięki temu w razie
potrzeby dokonać niezbędnych zmian.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: Opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
BM1600-001_v04
15
CZ
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Přečtěte si, prosíme, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost je třeba věnovat bezpečnostním pokynům, aby se
předešlo nehodám či poškození přístroje během používání.
Návod k použití si uschovejte, abyste jej měli k dispozici
i později při používání spotřebiče.
Pokyny pro bezpečné a řádné používání
přístroje
Před prvním použitím přístroje se důkladně seznamte
s obsahem celého návodu k použití.
Ujistěte se, že jsou vám níže uvedené instrukce srozumitelné.
NEBEZPEČÍ!/VAROVÁNÍ!
Nedodržením těchto pokynů
ohrožujete své zdraví
●● Tento spotřebič mohou používat
děti starší 8 let, osoby s fyzickým,
senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající náležité
zkušenosti a znalosti pouze tehdy,
bude-li jim zajištěn náležitý dohled
nebo budou poučeny o bezpečném
používání přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem hrály.
Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou provádět děti pouze pod
dohledem.
●● Spotřebič s přívodní šňůrou uchovávejte v místě nedostupným dětem
mladším 8 let.
●● Přístroj nezapínejte, je-li napájecí
kabel nebo kryt zjevně poškozen.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
16
●● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad se
obraťte na specializovaný servis.
●● Vypněte přístroj ze zásuvky, není-li
používám a před zahájením čištění.
●● Vypněte přístroj ze zásuvky než se
přiblížíte k předmětům, které jsou
během provozu přístroje v pohybu.
●● Napájecí kabel nemůže viset nad
hranou stolu nebo pracovní plochy
nebo se dotýkat horkých ploch.
●● Při vytahování z přístroje nádoby na
pečení s upečeným chlebem, použijte k tomuto úkonu speciální rukavice nebo látky chránicí proti popálení, protože nádoba a chléb jsou
velmi horké.
●● Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte kuchyňské chňapky. Po ukončení pečení je přístroj velmi horký.
●● Teplota dostupných ploch může být
vyšší v okamžiku, kdy je přístroj
v provozu.
●● Ponechte přístroj vychladnout před
provedením demontáže a před čištěním. Přístroj je vybaven tepelně
izolovaným krytem. Kovové části přístroje se v průběhu provozu ohřívají.
●● Dbejte zvláštní opatrnosti při přenášení přístroje, zejména jsou-li v něm
horké látky.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů
můžete přístroj poškodit
●● Přístroj připojujte vždy pouze do zásuvky elektrické
sítě (pouze střídavého proudu) vybavené ochranným
kolíkem s napětím shodným s napětím uvedeným na
výrobním štítku.
BM1600-001_v04
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● Přístroj vždy umísťujte na rovných plochách, aby přístroj nespadl při hnětení hustého těsta. Je to důležité
zejména v případě používání naprogramovaných
funkcí a je-li přístroj ponechán bez dozoru. V případě
výjimečně hladkých ploch přístroj umístěte na tenké,
gumové podložce.
●● Během provozu spotřebič postavte v minimální vzdálenosti 10 cm od jiných předmětů.
●● Neumísťujte přístroj na nebo v blízkosti plynového
nebo elektrického sporáku nebo horké trouby.
●● Nádobu na pečení nelze vytahovat v průběhu provozu
přístroje.
●● Do spotřebiče nevkládejte aluminiovou fólii ani jiné
materiály, než produkty používané k pečení, jelikož
mohou způsobit požár nebo zkrat.
●● Nepřikrývejte přístroj za provozu ručníkem ani jinými
věcmi. Teplo a pára musí mít možnost ze stroje unikat.
V případě přikrytí přístroje snadno hořlavými materiály,
kontaktu se závěsy apod. vzniká riziko požáru.
●● Nemyjte přístroj pod tekoucí vodou, neponořujte přístroj a napájecí kabel ve vodě.
●● K mytí krytů nepoužívejte agresivní čisticí přípravky
ve formě emulzí, mléka, past apod. Mohlo by dojít
k odstranění informačních a grafických symbolů, jako
jsou označení, výstražné symboly apod.
●● Nemyjte kovové díly v myčce. Agresívní čisticí přípravky používané v těchto přístrojích způsobují černání těchto dílů. Myjte je ručně s použitím tradičních
mycích přípravků.
●● Používání příslušenství, jiných než výrobcem doporučených, může způsobit poškození přístroje.
●● Chléb se může vznítit, proto nepoužívejte domácí
pekárnu v blízkosti hořlavých materiálů a pod hořlavými materiály, jako jsou např. záclony.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Přístroj je určen pouze pro použití v domácnostech.
V případě použití pro podnikání v gastronomii se
záruční podmínky mění.
●● Nepoužívejte větší množství produktů, než kolik
je určeno v receptech, uvedených v tomto návodu
k použití. V opačném případě se chléb upeče nerovnoměrně, anebo těsto vyteče z pekárny. Dodržujte
pokyny obsažené v tomto návodu k použití.
●● Před nastavením přístroje na pečení daného druhu
chleba např. přes noc, vyzkoušejte nejprve daný recept
v době, kdy lze práci přístroje pozorovat a ujistěte se,
BM1600-001_v04
že suroviny byly použity v požadovaném poměru, těsto
není příliš hustí nebo řídké a množství těsta není příliš
velké a těsto se z přístroj nevylévá.
●● Po ukočení práce vyjměte zástrčku přívodní šňůry
z elektrické zásuvky.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku spotřebiče.
Pekárna chleba má atest umožňující kontakt s potravinami.
Maximální množství mouky: 4 cups ≈ 550 g.
Maximální množství kypřících látek: 3 lžičky ≈ 9 g.
A
Konstrukce
ELEMENTY SPOTŘEBIČE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Víko
Rukojeť
Ovládací panel
Pečící komora s úchyty pro upevnění pečících forem
Ventilační otvory
Pečící forma – hranatá
Hnětací hák do hranaté formy
Pečící forma – kulatá
Hnětací hák do kulaté formy
PŘÍSLUŠENSTVÍ
10 Odměrka na produkty
11 Lžíce/lžička na odměření produktů
12 Háček na vyjmutí hnětacího háku
DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
13 Displej LCD
14
15
– TIMER (
,
) – tlačítka nastavení času
– Tlačítko LOAF – nastavení váhy pečiva
16
– Tlačítko FAST BREAD – zapne program
13 SUPER RAPID
17
– Tlačítko CRUST COLOR – nastavení stupně
propečení kůrky
18
– Tlačítko MENU – volba programu pečení
19
– Tlačítko START-STOP – zapnutí/ vypnutí
programu pečení
17
DISPLEJ LCD – VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ
Dbejte, aby hřídel byla správně nasazená do
otvoru hnětacího háku.
4 Do pečící formy dodejte produkty. Produkty vkládejte
do pečící formy v takovém pořadí, v jakém jsou uvedeny
v receptu. Příklady receptů jsou uvedeny v další části
návodu (viz. PŘÍKLADY RECEPTŮ).
5 Uzavřete víko.
6 Vložte zástrčku přívodní šňůry do elektrické zásuvky.
7 Zvolte pečící program pomocí tlačítka
.
Dostupné programy:
1. WHITE BREAD (BÍLÉ PEČIVO, PŠENIČNÉ)
2. WHITE RAPID (BÍLÉ PEČIVO, PŠENIČNÉ – RYCHLÝ)
3. WHOLE WHEAT (CELOZRNNÉ PEČIVO)
4. WHOLE WHEAT RAPID (CELOZRNNÉ PEČIVO –
RYCHLÝ)
5. FRENCH (FRANCOUZSKÉ TĚSTO)
6. SWEET BREAD (SLADKÉ PEČIVO)
7. CAKE (KOLÁČ)
8. GLUTEN FREE (BEZLEPKOVÉ PEČIVO)
9. DOUGH (HNĚTENÍ TĚSTA)
10. ARTISAN DOUGH (HNĚTENÍ TĚSTA, KYNUTÍ)
11. JAM (DŽEM, POVIDLA)
12. EXTRA BAKE (PŘIPEČENÍ KŮRKY)
Ohřev
Hnětení těsta
Kynutí
Pečení
Udržování teploty
Světlá kůrka
Střední kůrka
Tmavá kůrka
8 Pomocí tlačítka
zvolte odpovídající váhu pečiva pro
daný program.
9 Následně pomocí tlačítka
zvolte požadovanou úroveň připečení kůrky.
10 Chcete-li, aby byl proces peční zahájen s odloženým
startem, nastavte pomocí tlačítek ,
požadovaný čas.
Malé pečivo o váze do 500 g
Středně velké pečivo o váze do 750 g
Velké pečivo o váze do 1000 g
Spotřebič v provozu
Příprava spotřebiče k použití
●● Před použitím domácí pekárny odstraňte veškerý obalový
materiál (fólie, elementy vyplňující pečící komoru atd.).
●● Před prvním použitím umyjte pečící formy, hnětací háky,
lžíci a odměrku na produkty v teplé vodě s malým množstvím šetrného saponátu (viz. „Čištění a údržba”).
●● Postavte spotřebič na suchém, plochém a stabilním
povrchu, jako je kuchyňská pracovní deska nebo stůl.
Pekárna nesmí stát na hraně pracovní plochy. Zajistěte
dostatečné množství volného prostoru kolem ventilačních otvorů, aby byla zajištěna řádná ventilace spotřebiče.
Funkce a obsluha zařízení
B
1 Umístěte pečící formu přesně uprostřed pečící komory.
2 Zaklapněte ji v úchytech nacházejících se v horní části
pečící komory.
3 Nasaďte odpovídající hnětací hák na hřídeli pečící formy.
18
Příklad:
Je hodina 20:30 a chléb má být hotový v 7:00 ráno následujícího dne, tj. za 10 hodin a 30 minut. Stiskněte tlačítka
alebo , dokud se nezobrazí 10:30, je to množství času
od tohoto okamžiku (20:30) do okamžiku, kdy má být chléb
hotový.
Při využívání funkce programátoru času nepoužívejte rychle se kazící produkty, jako je mléko,
ovoce, jogurt, cibule, vejce, atd.
11 Stiskněte a přidržte cca 2 sekundy tlačítko
,
pro zahájení procesu pečení. Pekárna chleba automaticky
nastaví čas a teplotu pečení.
Jednotlivé etapy pečení budou signalizovány
prostřednictvím šipky, která bude označovat odpovídající ikony, nacházející se po levé
straně displeje LCD.
BM1600-001_v04
Proces pečení lze zastavit v libovolném okamžiku. Za tímto účelem stiskněte a přidržte
tlačítko
, dokud nezazní zvukový signál. Vybraný program pečení bude resetován.
Jestliže si přejete použít jiný program, zvolte jej
pomocí tlačítka MENU
.
12 Po ukončení procesu pečení zazní zvukový signál, který
signalizuje, že je chléb upečený a lze ho vyjmout ze spotřebiče.
13 Vyjměte zástrčku přívodní šňůry z elektrické zásuvky.
14 Otevřete víko.
15 Pomocí kuchyňské rukavice vyjměte pečící formu.
16 Pro snadné vyjmutí chleba, otočte pečící formu.
Jestliže chléb nelze vyjmout z formy, několikrát
jemně zatřeste formou, až vypadne chléb.
Jestliže hnětací hák zůstane uvnitř chleba,
lehce nařízněte bochník a vyjměte hnětač nebo
použíjte háček na vytahování hnětače.
Popis funkcí
FUNKCE PAMĚŤ/ZABEZPEČENÍ PŘED KRÁTKPDPBÝM VÝPADKEM PROUDU
V případě krátkého výpadku elektrického proudu do 7 minut,
je pozice programu zapamatována a spotřebič bude v práci
pokračovat po odstranění poruchy. V případě výpadku delšího než 7 minut, je nezbytné zahájit celý proces od začátku.
BEZPEČNOSTÍ FUNKCE/OHLÁŠENÍ CHYB
Domácí pekárna je vybavena zabezpečením před nesprávným provozem. V případě výskytu chyb zazní zvukový signál
a na displeji se znázorní odpovídající hlášení informující uživatele. Popis jednotlivých hlášení je uveden níže.
1. Hlášení „E00” oznamuje, že teplota v pečící komoře je
příliš nízká (pod -10°C). V takovém případě odpojte spotřebič z elektrické zásuvky a ponechte spotřebič, dokud
nedosáhne pokojové teploty. Domácí pekárna nemůže
být v provozu při teplotě pod -10°C.
2. Hlášení „E01” oznamuje, že pečící komora je příliš
horká (nad 50°C). Vtakovém případě odpojte spotřebič
z elektrické zásuvky a ponechte spotřebič na ca 30 minut
vychladnout.
3. Hlášení „EEE” oznamuje, že obvod čidla je otevřený.
V takovém případě kontaktujte servis.
4. Hlášení „HHH” oznamuje, že došlo ke zkratu čidla.
V takovém případě kontaktujte servis.
BM1600-001_v04
Čištění a údržba
Před čištěním odpojte spotřebič z elektrické
zásuvky a počkejte dokud nevychledne.
●● Před prvním použitím spotřebiče umyjte pečící formy,
hnětací háky, lžíci a odměrku na produkty v teplé vodě
s přípravkem na mytí nádobí.
●● Před prvním použitím doporučujeme vymazat pečící
formy a hnětací háky tukem odolným proti vysokým teplotám a následně je nahřát v troubě při teplotě 180°C na
cca 10 minut. Po vychladnutí odstraňte tuk pomocí papírového ručníku. Díky tomuto zákorku získá nepřilnavý
povrch doplňující ochranu. Tuto činnosti lze jednou za
čas opakovat.
●● Před úschovou nebo čištěním počkejte, dokud spotřebič
zcela nevychladne.
●● Před dalším procesem hnětení a pečení musí spotřebič
vychladnout cca 30 minut.
Nepoužívejte chemické čistící prostředky, benzín, prostředky na čištění trouby, ani žádné
jiné prostředky, které mohou poškrábat nebo
poškodit povrch spotřebiče.
●● K
odstraňování produktů a drobečků z víka, pláště
a pečící komory, používejte vlhký hadřík.
Neponořujte spotřebič do vody, ani nenalévejte
vodu do pečící komory!
●● Pro
snadnější čištění odklopte víko pod úhlem 90°
a následně ho vyjměte tažením směrem nahoru.
●● Pečící formu otřete z vnější strany vlhkým hadříkem.
Vnitřní stranu formy lze mýt pomocí saponátu na nádobí.
Neponořujte formy do vody.
●● Hnětací háky a pohonnou hřídel vyčistěte ihned po použití. Jestli zůstane hnětací hák ve formě, bude ho později
těžké vyjmout. V takovém případě naplňte pečící formu
teplou vodou a ponechte na 30 minut. Následně hnětací
hák vyjměte.
●● Pečící formy mají nepřilnavý povrch. Nepoužívejte
kovové předměty, které by ho mohly poškrábat. Barva
nepřilnavého povrchu se změní během používání spotřebiče. Je to běžný jev. Tyto změny v žádném případě
nemají vliv na vlastnosti povrchu.
●● Před úschovou spotřebiče se ujistěte, že spotřebič zcela
vychladnul a je suchý. Spotřebič uchovávejte s uzavřeným víkem.
19
LIGHT
(světlý)
2. WHITE RAPID
MEDIUM
(střední)
DARK
(tmavý)
LIGHT
(světlý)
3. WHOLE WHEAT
MEDIUM
(střední)
DARK
(tmavý)
LIGHT
(světlý)
4. WHOLE WHEAT
RAPID
MEDIUM
(střední)
DARK
(tmavý)
LIGHT
(světlý)
5. FRENCH
MEDIUM
(střední)
DARK
(tmavý)
20
RISE 3 (kynutí 3)
KNEAD 4
(hnětání 4)
RISE 2 (kynutí 2)
KNEAD 3
(hnětání 3)
RISE 1 (kynutí 1)
KNEAD 2
(hnětání 2)
PREHEAT
(předehřátí)
KNEAD 1
(hnětání 1)
31 m
26 m
15 s
25 m
15 s
55 m
3m
31 m
26 m
15 s
55 m
0s
0m
3m
25 m
80 m
15 s
31 m
15 s
46 m
3m
25 m
30 m
15 s
46 m
0s
0m
3m
30 m
32 m
15 s
30 m
15 s
55 m
DELAY TIME
(opožděný start)
DARK
(tmavý)
3m
WARM
(ohřívání)
MEDIUM
(střední)
TOTAL TIME
(celková doba)
1. WHITE
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 0 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 0 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 30 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 5 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 0 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
BAKE (pečení)
LIGHT
(světlý)
LOAF (bochník)
BAKING (stupeň
pečení)
PROGRAM
Pracovní fáze přístroje
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
40 m
44 m
48 m
45 m
50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
40 m
44 m
48 m
45 m
50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
42 m
53 m
64 m
62 m
66 m
70 m
65 m
72 m
74 m
2:57
3:00
3:03
3:05
3:10
3:15
3:20
3:25
3:30
2:32
2:35
2:38
2:40
2:45
2:50
2:55
3:00
3:05
4:15
4:19
4:23
4:20
4:25
4:30
4:29
4:35
4:39
2:29
2:33
2:37
2:34
2:39
2:44
2:43
2:49
2:53
3:12
3:23
3:34
3:32
3:36
3:40
3:35
3:42
3:44
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
BM1600-001_v04
RISE 3 (kynutí 3)
BAKE (pečení)
TOTAL TIME
(celková doba)
WARM
(ohřívání)
DELAY TIME
(opožděný start)
15 s
30 m
15 s
50 m
0m
3m
4m
0m
0s
0m
0s
0m
75 m
1:22
22 m
12:00
0m
95 m
100 m
2:54
2:59
60 m
60 m
12:00
12:00
KNEAD 4
(hnětání 4)
RISE 2 (kynutí 2)
31 m
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
KNEAD 3
(hnětání 3)
RISE 1 (kynutí 1)
31 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
KNEAD 2
(hnětání 2)
3m
3:17
3:19
3:21
3:19
3:22
3:25
3:23
3:26
3:29
KNEAD 1
(hnětání 1)
0m
52 m
54 m
56 m
54 m
57 m
60 m
58 m
61 m
64 m
PREHEAT
(předehřátí)
LOAF (bochník)
PROGRAM
BAKING (stupeň
pečení)
500 g
750 g
1000 g
500 g
MEDIUM
750 g
(střední)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(tmavý)
1000 g
LIGHT
(světlý)
6. SWEET BREAD
7. CAKE
8. GLUTEN FREE
–
500 g
MEDIUM 750 g
(střední) 1000 g
8m
4m
19 m
48 m
0s
0m
0s
9. DOUGH
–
–
0m
3m
27 m
60 m
0s
0m
0s
0m
0m
1:30
–
12:00
10. ARTISAN DOUGH
–
–
0m
5m
45 m
70 m
10 s
85 m
10 s
110 m
0m
5:15
–
12:00
11. JAM
–
–
0m
0m
15 m
0m
0s
0m
0s
0m
70 m
1:25
20 m
12:00
12. EXTRA BAKE
–
–
0m
0m
0m
0m
0s
0m
0s
0m
10 m
10-90
60 m
–
0m
3m
9m
15 m
0s
0m
10 s
31 m
60 m
0:58
60 m
–
13. SUPER RAPID
MEDIUM
750 g
(střední)
Příklady problémů, které se mohou vyskytnout při použití
Problémy, které na první dojem mohou vypadat vážně, lze snadno vyřešit. Než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže znázorněnou tabulku, zda některý z problémů není podobný do vzniklého problému. Jestliže i nadále problém není vyřešen,
kontaktujte se prostřednictvím infolinie nebo s oprávněným servisem.
Neotvírejte přístroj, ani se ho napokoušejte samostatně opravit, protože může dojít k úrazu, nebo k poškození přístroje.
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Z pečící komory nebo z ventilačních
otvorů uniká kouř.
Produkty se přilepily k pečící komoře
nebo k vnějští straně pečící formy.
Odpojte spotřebič z elektrické zásuvky
vyčistěte pečící komoru nebo vnější
stranu pečící formy.
Produkty se nepromíchaly nebo se
chleba neupekl.
Chybně nastavený program.
Zkontrolujte zvolené menu a jiná
nastavení.
Bylo stisknuto tlačítko
provozu spotřebiče.
během
Začněte celý proces od začátku. Nepoužívejte ty samé produkty!
Během provozu spotřebiče bylo několi- Víko lze otevřít pouze tehdy, byl-li
krát otevřené víko.
ukončen proces kynutí těsta.
Dlouhá přestávka v dodávce elektric- Nepoužívejte ty samé produkty
kého proudu během provozu.
a začněte celý proces od začátku.
Rotace hnětacího háku je zabloko- Zkontrolujte, zda nebyl hnětací hák
vaná.
zablokovaný zrny. Vyjměte pečící
formu ze spotřebiče a zkontrolujte, zda
se pohonné elementy otáčejí. Jestli ne,
kontaktujte servis.
BM1600-001_v04
21
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Chleba se uprostřed propadá a je zes- Chleba byl příliš dlouho po upečení
podu vlhký.
a ohřátí v pečící komoře.
Vyjměte chleba z pečící komory ihned
po ukončení procesu pečení, neponechávejte ho ve formě příliš dlouho.
Chleba lze obtížně vyjmout z formy.
Před dalším pečením vyčistěte hnětač
a hřídel. V případě nutnosti naplňte
nádobu teplou vodou a ponechte
na 30 min. Tímto způsobem můžete
snadno vyjmout hnětací hák.
Spodek bochníku se přilepil k hnětači.
Příklady receptů
BÍLÝ CHLÉB
Program: 1. WHITE BREAD / 2. WHITE RAPID
1000 g
750 g
Složení:
Voda
Olej
Sůl
Cukr
Sušené mléko
Bílá chlebová mouka
Suché droždí
330 ml
2 lžíce
1 lžička
2 lžíce
2 lžíce
4 odměrky ≈ 550 g
1 lžička
CELOZRNNÝ CHLÉB
Program: 3. WHOLE WHEAT / 4. WHOLE WHEAT RAPID
250 ml
1 ½ lžíce
1 lžička
2 lžíce
1 ½ lžíce
3 odměrky
1 lžička
1000 g
Složení:
Voda
Máslo/Margarín
Sůl
Třtinový cukr
Sušené mléko
Pšeničná chlebová mouka
Bílá chlebová mouka
Suché droždí
360 ml
3 lžíce
2 lžičky
4 lžíce
3 lžíce
1 odměrka
3 odměrky
1 lžička
FRANCOUZSKÝ CHLÉB
Program: 5. FRENCH
750 g
1000 g
330 ml
2 lžíce
1 lžička
2 lžíce
4 odměrky
1 lžička
SLADKÝ CHLÉB
Program: 6. SWEET BREAD
22
330 ml
2 lžíce
2 lžičky
2 lžíce
2 lžíce
4 odměrky
1 lžička
500 g
200 ml
1 ½ lžíce
1 lžičky
2 lžíce
1 ½ lžíce
½ odměrky
1 ½ odměrky
1 lžička
750 g
250 ml
1 lžíce
1 lžička
1 lžíce
3 odměrky
1 lžička
1000 g
Složení:
Voda
Olej
Sůl
Cukr
Sušené mléko
Chlebová mouka
Suché droždí
180 ml
1 lžíce
1 lžička
1 ½ lžíce
1 lžíce
2 odměrky
1 lžička
280 ml
2 lžíce
1 ½ lžičky
3 lžíce
2 lžíce
1 odměrka
2 odměrky
1 lžička
Složení:
Voda
Olej
Sůl
Cukr
Bílá chlebová mouka
Suché droždí
500 g
500 g
180 ml
1 lžíce
¾ lžičky
1 lžíce
2 ¼ odměrky
1 lžička
750 g
250 ml
2 lžíce
1 ½ lžičky
2 lžíce
1 ½ lžíce
3 odměrky
1 lžička
500 g
180 ml
1 lžíce
1 lžička
1 lžíce
1 lžíce
2 odměrky
1 lžička
BM1600-001_v04
KOLÁČ
Program: 7. CAKE
500 g
Složení:
Máslo (teplý)
Sůl
Cukr
Vejce
Polohrubá mouka
Vanilkový puding
140 g
¼ lžičky
¾ odměrky
3 ks
1 ½ odměrky
1 balení
BEZLEPKOVÝ CHLÉB
Program: 8. GLUTEN FREE
K pečení použijte kulatou pečící formu.
1000 g
750 g
Složení:
Voda
Olej
Sůl
Cukr
Vejce
Ocet
Mix. mouky (např. 3-zrna)
Suché droždí
310 ml
3 lžíce
1 ½ lžičky
3 lžíce
3 ks
1 lžička
3 ½ odměrky ≈ 450 g
1 ½ lžičky
250 ml
3 lžíce
1 ½ lžičky
3 lžíce
3 ks
1 lžička
3 odměrky ≈ 390 g
1 ½ lžičky
TĚSTO
Program: 9. DOUGH
POMERANČOVÝ DŽEM
Program: 11. JAM
Složení:
Pomeranče (oloupané)
Citróny (oloupané)
Želírovací cukr
400 g
100 g
250 g
1000 g
Složení:
Voda
Olej
Sůl
Cukr
Sušené mléko
Bílá chlebová mouka
Suché droždí
290 ml
2 lžíce
1 ½ lžičky
2 lžíce
1 ½ lžíce
3 ½ odměrky
1 ½ lžičky
RYCHLÝ CHLÉB
Program: 13. SUPER RAPID
1000 g
Složení:
Voda
Olej
Sůl
Cukr
Sušené mléko
Bílá chlebová mouka
Suché droždí
330 ml
2 lžíce
1 lžička
2 lžíce
2 lžíce
4 odměrky
3 lžičky
V tabulkách najdete příklady receptů a orientační množství ingrediencí. Nepovažujte tyto informace za kuchařskou knihu.
Jednejte podle vlastního gusta a kulinárních pravidel popsaných v odborné literatuře a příručkách.
Poznámky týkající se receptů
1. Složení
●● S ohledem na skutečnost, že každá surovina se určitým způsobem podílí na úspěchu pečení chleba, jejich
správně odměřování je stejně důležité, co pořadí přidávání.
●● Nejdůležitějšími složkami jsou voda, mouka, sůl, cukr
a droždí (lze je používat suché nebo čerstvé); tyto mají
BM1600-001_v04
největší vliv na úspěšnou přípravu těsta nebo chleba.
Používejte vždy příslušné množství složek v odpovídajících poměrech.
●● Před uschováním nebo čištěním počkejte až přístroj
vychladne. V případě nastavení odloženého startu,
doporučujeme používání vychlazených složek, aby
droždí nezačalo kynou předčasně.
●● Margarín, máslo a mléko ovlivňují výslednou chuť
chleba.
23
●● Množství cukru lze snížit o 20%, aby kůrka byla jemná
a tenčí, bez vlivu na průběh pečení. Aby kůrka byla
jemná a měkčí, lze cukr nahradit medem.
●● Lepek obsažený v mouce během míchání těsta, zajišťuje
požadovanou strukturu chleba. Ideální směs mouky se
skládá ze 40% celozrnné mouky a 60% mouky bílé.
●● Chcete-li přidat do chleba zrna obilnin, ponechte je přes
noc ve vodě. Snižte množství mouky a vody (maximálně
o 1/5).
●● Pšeničný lepek je přírodní doplňkem získávaným z bílkoviny obsažené v pšenici. Díky němu je chléb lehčí
a má větší objem. Chléb méně často klesne a je stravitelnější. Jeho přednosti jsou zjevné zejména při pečení
celozrnného chleba nebo jiného pečiva z mouky mleté
v domácnosti.
●● Čistý, práškovaný lecitin je přírodním emulgátorem, který
zlepšuje objem chleba, působí, že chléb je jemný a světlejší a pečivo je déle čerstvé.
2. Úprava počtu složek
Je-li potřeba zvýšit nebo snížit počet složek, ujistěte se, že
poměry dle originální receptu jsou zachovány.
3. Přidávání a odměřování složek a množství
●● Nalévejte
vždy nejprve tekutiny a teprve potom
v závěru přidávejte droždí. Aby nedošlo k příliš rychlému kynutí droždí (zejména během odloženého startu),
zabraňte kontaktu tekutin s droždím.
●● Při odměřování produktů vždy používejte stejné
měřící jednotky, čili odměřujte produkty lžící/lžičkou, která je součástí pekárny, anebo lžíce používané
v domácnosti, jestli recepty vyžadují měření na lžíce
nebo na lžičky.
●● Složky uváděné v gramech odměřujte přesně.
●● Chcete-li odměřit produkty v mililtrech, použijte k tomuto
účelu odměrku na produkty, která je součástí pekárny na
chleba.
4. Recepty použitelné v domácí pekárně
Výše uvedené recepty jsou určeny pro bochníky různé
velikosti. Celková hmotnost nesmí překročit 1000 gramů.
Nebyly-li uvedeny konkrétní doporučení týkající se hmotnosti, znamená to, že pro daný program lze používat současně malou i velkou dávku surovin.
6. Efekty pečení
●● Efekty pečení závisí na konkrétních podmínkách (tvrdost
vody, vlhkost vzduchu, nadmořská výška, konzistence
složek apod.). Z tohoto důvodu by recepty měly sloužit
spíše jako vztažný bod, který lze odpovídajícím způsobem přizpůsobit daným podmínkám. V případě prvních
nezdarů se nenechte odradit. Zjistěte příčinu neúspěchu
a zkuste postup znova se na menším množství.
●● Není-li chléb řádně propečen, lze jej ponechat v přístroji
a použít program pro propečení kůrky.
●● Doporučujeme také upéct zkušební bochánek před
použitím funkce odloženého startu, používané v pečení
v noci, aby bylo možno v případě potřeby provést
nezbytné změny.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte.
Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Zelmer jsou recyklovatelné, a zásadně by měly
být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru.
Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
5. Hmotnost a objem chleba
●● V receptech je hmotnost chleba uváděná přesně. Hmotnost čistého bílého pečiva je nižší než pečiva celozrnného. Související je s tím, že bílá mouka roste rychleji,
průběh pečení proto průběžně sledujte.
●● Mimo přesně stanovenou hmotnost může docházet
k odchylkám od uvedených hodnot. Skutečná hmotnost
chleba závisí ve značné míře na vlhkosti vzduchu v místnosti v průběhu příprav.
●● Pečivo s velkým podílem pšenice má vždy velký objem
a překypuje okraje nádoby v poslední fázi kynutí a to
i v případě přesného odměření surovin. Chléb se však
nevylévá. Snadněji se propeče část chleba nacházející
se vně nádoby, než část ve středu.
24
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
BM1600-001_v04
SK
Vážení klienti
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme Vás, aby ste si dôkladne prečítali túto inštrukciu
používania. Obzvlášť by ste sa mali sústrediť na pokyny
týkajúce sa bezpečnosti, tak aby ste sa počas používania
zariadenia vyhli nehodám a/alebo poškodeniu zariadenia.
Inštrukciu používaniu uschovajte, aby ste ju mohli využívať
taktiež aj počas ďalšieho používania zariadenia.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
Pred prvým použitím zariadenie si starostlivo prečítajte tento návod.
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie uvedeným pokynom.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIA!
Ak ich nebudete dodržiavať,
môže dôjsť k poraneniu osôb
●● Tento spotrebič môžu používať aj
deti vo veku viac ako 8 rokov alebo
osoby s obmedzenými fyzickými
alebo mentálnymi schopnosťami
alebo osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním
tohto zariadenia, iba v prípade, ak
sú pod stálym dozorom a po ich predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených
rizikách. Deti by sa so spotrebičom
nemali hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti bez
dozoru.
●● Spotrebič spolu s napäťovým káblom prechovávajte v bezpečnej
vzdialenosti a mimo dosahu detí vo
veku menej ako 8 rokov.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú
napájací kábel alebo teleso viditeľným spôsobom poškodené.
BM1600-001_v04
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Spotrebič smú opravovať iba
odborne spôsobilí zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže
byť príčinou vážneho ohrozenia
pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na
špecializovaný servis.
●● Odpojte zariadenie zo sieťovej
zásuvky, ak ho nepoužívate a pred
začatím čistenia.
●● Odpojte zariadenie zo sieťovej
zásuvky pred približovaním sa k častiam, ktoré sa počas prevádzky
pohybujú.
●● Napájací kábel nesmie visieť cez
hranu stola alebo pracovnej dosky
ani sa dotýkať horúceho povrchu.
●● Pri vyberaní zo zariadenia nádoby
na pečenie spolu s upečeným chlebom používajte špeciálne rukavice
alebo látku zabezpečujúce proti
popáleniu, pretože nádoba a chlieb
sú veľmi horúce.
●● Nedotýkajte sa horúcich povrchov
zariadenia. Používajte kuchynské
rukavice. Po ukončení pečenia
zariadenie je veľmi horúce.
●● Teplota prístupných častí sa môže
počas činnosti zariadenia zvýšiť.
●● Pred demontážou a čistením
nechajte zariadenie vychladnúť.
Teleso zariadenia je tepelne izolované. Kovové časti zariadenia sa
počas prevádzky zohrievajú.
25
●● Buďte mimoriadne opatrní počas
prenášania zariadenia, najmä ak sa
vo vnútri nachádzajú horúce látky.
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto
zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Zariadenie vždy pripájajte do zásuvky elektrickej siete
(iba striedavého prúdu) vybavenej ochranným kolíkom
s napätím zodpovedajúcim uvedenému na výrobnom
štítku zariadenia.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
●● Zariadenie vždy umiestňujte na vodorovnom, rovnom povrchu, aby nespadlo počas miesenia hustého
cesta. Je to mimoriadne dôležité v prípade používania
nastavených funkcií a ak je zariadenie ponechané bez
dohľadu. V prípade mimoriadne hladkých povrchov
zariadenie umiestnite na tenkú gumovú podložku.
●● Zariadenie používajte vo vzdialenosti nie menej ako
10 cm od ostatných predmetov.
●● Zariadenie sa nesmie umiestňovať na alebo v blízkosti
plynového, elektrického sporáka alebo horúcej rúry.
●● Nádoba na pečenie sa nesmie vyberať počas prevádzky zariadenia.
●● V zariadení nepoužívajte hliníkovú fóliu ani iné materiály ako tie, ktoré sú určené na pečenie, mohli by spôsobiť požiar alebo skrat.
●● Neprikrývajte zariadenie uterákom ani inými látkami
počas prevádzky. Teplo a para sa musia dostať von
zo zariadenia. V prípade prikrytia zariadenia horľavými
látkami, styku so závesmi a pod. existuje riziko požiaru.
●● Neumývajte pod tečúcou vodou, neponárajte zariadenie ani napájací kábel do vody.
●● Na umývanie telesa sa nesmú používať agresívne
čistiace prostriedky ako napr. emulzie, mliečka, pasty
a pod. Tieto prostriedky môžu okrem iného zotrieť
informačné grafické prvky, ako napr.: označenia,
výstražné značky a pod.
●● Kovové prvky sa nesmú umývať v umývačkách riadu.
Agresívne čistiace prostriedky, ktoré sa v týchto zariadeniach používajú, spôsobia, že tieto prvky tmavnú.
Umývajte ich ručne, používajte tradičné tekuté čistiace
prostriedky na umývanie riadu.
●● Používanie príslušenstva iného ako odporúčané
výrobcom môže poškodiť zariadenie.
●● Chlieb sa môže vznietiť, preto zariadenie nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov alebo pod horľavými predmetmi (ako sú napríklad záclony).
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
kábel.
26
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny
pre obsluhu
●● Zariadenie je určené na domáce použitie. V prípade
použitia na účely gastronomického biznisu sa záručné
podmienky menia.
●● Nepoužívajte väčšie množstvo prísad, ako je uvedené
v receptoch v tomto návode na obsluhu. V opačnom
prípade, by sa chlieb mohol upiecť nerovnomerne
alebo by došlo k vyliatiu cesta zo zariadenia. Riaďte sa
podľa pokynov v tomto návode.
●● Pred nastavením zariadenia na pečenie určitého druhu
chleba napr. v noci, najprv vyskúšajte daný recept
v čase, keď môžete zariadenie pozorovať a môžete sa
uistiť, že jednotlivé zložky sú pripravené v primeranom
pomere, cesto nie je príliš husté alebo riedke, a množstvo hmoty nie je príliš veľké a cesto sa nevylieva.
●● Po ukončení práce vytiahnite zástrčku napäťového
kábla z elektrickej zásuvky.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na charakteristickej tabličke výrobku.
Domáca pekáreň má certifikát pre styk s potravinami.
Maximálne množstvo múky: 4 cups ≈ 550 g.
Maximálne množstvo kypriaceho prášku: 3 lyžičky ≈ 9 g.
A
Konštrukcia zariadenia
ČASTI ZARIADENIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Veko
Rukoväť
Ovládací panel
Komora na pečenie s príchytkami foriem na pečenie
Vetracie otvory
Forma na pečenie – obdĺžníková
Lopatka na miesenie v obdĺžníkovej forme
Forma na pečenie – okrúhla
Lopatka na miesenie v okrúhlej forme
PRÍSLUŠENSTVO
10 Odmerka na suroviny
11 Odmerná lyžica/lyžička na suroviny
12 Háčik na vytiahnutie lopatiek na miesenie
DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
13 LCD displej
14
15
– TIMER (
,
) – tlačidlá pre nastavenie času
– Tlačidlo LOAF – nastavenie váhy pečiva
BM1600-001_v04
16
– Tlačidlo FAST BREAD – aktivuje program
13 SUPER RAPID
17
– Tlačidlo CRUST COLOR – nastavenie intenzity
prepečenia
18
19
– Tlačidlo MENU – voľba programu pečenia
– Tlačidlo START-STOP – spustenie/ pozastavenie programu pečenia
LCD DISPLEJ – VYSVETLENIE SYMBOLOV
Domácu pekáreň neumiestňujte blízko okraja kuchynskej dosky. Zabezpečte dostatok miesta v blízkosti ventilačných otvorov pre neobmedzenú ventiláciu zariadenia.
Fungovanie a obsluha zariadenia
B
1 Formu umiestnite do stredu komory na pečenie.
2 Formu zaistite príchytkami v hornej časti komory na pečenie.
3 Do hrotu formy na pečenie zasuňte vhodnú lopatku na
miesenie.
Dbajte na správne umiestnenie hrotu v otvoroch v lopatke na miesenie.
4 Do formy na pečenie pridávajte prísady v rovnakom
poradí, ako je uvedené v danom recepte. Niektoré názorné
recepty sú uvedené v ďalšej časti tohto návodu (pozri
NÁZORNÉ RECEPTY).
5 Uzavrite pekáreň vekom.
6 Zástrčku napäťového kábla zasuňte do zásuvky elektrickej siete.
7 Zvoľte program pečenia pomocou tlačidla
.
Zohrievanie
Miesenie cesta
Kysnutie
Pečenie
Udržiavanie tepla
Ľahké prepečenie
Stredné prepečenie
Silné prepečenie
Malé pečivo s váhou do 500 g
Pečivo strednej veľkosti s váhou do 750 g
Veľké pečivo s váhou do 1000 g
Zariadenie v priebehu činnosti
Príprava zariadenie k prevádzke
●● Pred
prvým použitím domácej pekárne odstráňte zo
spotrebiča všetky obalové materiály (fólie, predmety
z vnútra formy na pečenie a pod.).
●● Pred prvým použitím zariadenia, umyte formy na pečenie, lopatky na miesenie, odmernú lyžicu a odmernú
nádobu v teplej vode s čistiacim prostriedkom (pozri
„Čistenie a údržba”).
●● Zariadenie položte na suchý, rovný a stabilný
povrch, ako je napríklad kuchynská doska alebo stôl.
BM1600-001_v04
Dostupné programy pečenia sú:
1. WHITE BREAD (BIELE PŠENIČNÉ PEČIVO)
2. WHITE RAPID (BIELE PŠENIČNÉ PEČIVO – RÝCHLE)
3. WHOLE WHEAT (CELOZRNNÉ PEČIVO)
4. WHOLE WHEAT RAPID (CELOZRNNÉ PEČIVO – RÝCHLE)
5. FRENCH (FRANCÚZSKY CHLIEB)
6. SWEET BREAD (SLADKÉ PEČIVO)
7. CAKE (KOLÁČ)
8. GLUTEN FREE (BEZLEPKOVÉ PEČIVO)
9. DOUGH (MIESENIE CESTA)
10. ARTISAN DOUGH (MIESENIE CESTA, KYSNUTIE)
11. JAM (DŽEM, LEKVÁR)
12. EXTRA BAKE (PREPEČENIE)
8 Pomocou tlačidla
zadajte požadovanú hmotnosť
pečiva podľa zvoleného programu.
9 Následne pomocou tlačidla
zvoľte požadovaný stupeň prepečenia.
10 Ak si želáte odložiť pečenie na neskôr, pomocou tlačidiel
a
nastavte požadovaný čas.
Príklad:
Je 20:30 hod. a chce, aby Váš chlieb bol pripravený v nasledujúce ráno o 7:00 hod., t.j. o 10 hodín a 30 minút. Opakovane stlačte
alebo , až kým sa na displeji nezobrazí
hodnota 10:30 – je to doba, ktorá uplynie od daného okamihu (20:30) po ukončenie prípravy chleba.
Pri používaní funkcie nastavenia času nepoužívajte suroviny, ktoré sa rýchlo kazia, ako je napríklad mlieko, ovocie, jogurt, cibuľa, vajíčka a pod.
27
11 Stlačte a podržte po dobu 2 sekúnd stlačené tlačidlo
, čím aktivujete proces pečenia. Domáca prekáreň
automaticky nastaví čas a teplotu pečenia.
Jednotlivé fázy pečenia budú zobrazované šípkou, ktorá sa bude presúvať po jednotlivých ikonách umiestnených na ľavej strane LCD displeja.
Proces pečenia môžete v ľubovoľnom čase
pozastaviť. Stlačte a podržte tlačidlo
,
až kým nezaznie zvukový signál. Zvolený program pečenia sa zruší. Ak sa rozhodnete použiť
iný program, nastavte ho pomocou tlačidla
MENU
.
12 Po ukončení pečenia zaznie zvukový signal, ktorý oznámi,
že chlieb je upečený a môžete ho vybrať zo zariadenia.
13 Zástrčku napäťového kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.
14 Otvorte veko.
15 Formu na pečenie vytiahnite pomocou kuchynskej rukavice.
16 Chlieb vypadne z formy ľahko, ak ju otočíte.
Ak chlieb hneď nevypadne z formy, potraste
niekoľkokrát formou, aby z nej chlieb vypadol.
V prípade, že Vám lopatka na miešanie zostala
vo vnútri chleba, urobte menší zárez do bochníka a lopatku vytiahnite von alebo na jej vytiahnutie použite háčik.
Popis funkcií
PAMÄŤOVÁ FUNKCIA/OCHRANA PRED KRÁTKODOBÝM VÝPADKOM PRÚDU
V prípade krátkodobého prerušenia distribúcie elektriny,
najviac do 7 minút, budú nastavenia uložené do pamäte
a po odstránení poruchy spotrebič obnoví prerušenú činnosť. V prípade, ak dôjde k prerušeniu distribúcie o viac ako
7 minút, musíte celý postup zopakovať od začiatku.
BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE/CHYBOVÉ HLÁSENIA
Domáca pekáreň je vybavená bezpečnostnými prvkami,
ktoré predchádzajú nežiadúcej činnosti. V prípade, ak spotrebič identifikuje chybu, zaznie zvukový signal a na displeji
sa zobrazí príslušné hlásenie pre používateľa. Popis jednotlivých hlásení uvádzame nižšie.
1. Hlásenie „E00” informuje o tom, že teplota v komore na
pečenie je príliš nízka (menej ako -10°C). V takom prípade, odpojte zariadenie od zdroja napätia a počkajte,
kým dosiahne izbovú teplotu. Domácu pekáreň nepoužívajte pri nižšej teplote než -10°C.
2. Hlásenie „E01” informuje o tom, že komora na pečenie
je príliš horúca (viac ako 50°C). V takom prípade, odpojte
zariadenie od zdroja napätia a počkajte približne 30
minút, kým nevychladne.
28
3. Hlásenie „EEE” infromuje prerušenom obvode snímača.
V takom prípade sa obráťte na servis.
4. Hlásenie „HHH” informuje o skrate snímača. V takom prípade sa obráťte na servis.
Čistenie a údržba
Pred čistením odpojte zariadenie z elektrickej
siete a počkajte kým vychladne.
●● Pred
prvým použitím zariadenia, formy na pečenie,
lopatky, lyžicu a odmernú nádobu umyte v teplej vode
s čistiacim prostriedkom na umývanie riadu.
●● Pred prvým použitím odporúčame vytrieť formy na pečenie tukom odolným na vysokú teplotu a následne ich
zorhiať v domácej pekárni pri 180°C po dobu približne
10 minút. Použitý tuk po ochladení foriem odstránte
pomocou papierovej utierky. Na formách sa tak vytvorí
nepriľnavý porvch, ktorý zabráni pripáleniu pečiva
a získa lepšiu účinnosť. Túto činnosť môžete v priebehu
používania zopakovať viackrát.
●● Skôr ako zariadenie odložíte alebo pred jeho čistením,
počkajte kým vychladne.
●● Pred každým ďalším miesením cesta a pečením,
nechajte zariadenie vychladnúť na približne 30 minút.
Nikdy nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, beznín, prostriedky na čistenie sporákov alebo iné čistiace prostriedky, ktoré by
mohli porysovať alebo poškodiť povrch spotrebiča.
●● Na
odstránenie surovín a omrviniek z veka, plášťa
a komory domácej pekárne používajte navhlčenú utierku.
Nikdy neponárajte zariadenie do vody a nelejte
ju do komory na pečenie!
●● Pre jednoduchšie čistenie, veko môžete odobrať tak, že
ho dvihnete pod 90° uhlom a potiahnete smerom nahor.
●● Formu na pečenie utrite z vonkajšej strany navlhčenou
utierkou. Vnútornú stenu môžete umyť pomocou čistiaceho prostriedku na umývanie riadu. Formu nikdy
neponárajte do vody.
●● Lopatky na miesenie a pohonný hrot vyčistite hneď po
použití. V prípade, ak lopatku necháte vo forme, neskôr
butete mať problém ju odtiaľ vytiahnuť. V takom prípade
do formy nalejte teplú vodu a nechajte ju pôsobiť po
dobu približne 30 minút. Lopatku potom vytiahnite.
●● Na formách je nanesený nepriľnavý povrch. Nepoužívajte žiadne kovové predmety, ktoré by tento povrch
mohli porysovať. Farba povrchu sa počas prevádzky
zariadenia môže meniť. Ide o normálny jav. Táto zmena
nemá žiaden vplyv na vlastnosti povrchu formy.
●● Pred uskladnením sa presvedčte, či zariadenie dostatočne vychladlo a je suché. Zariadenie skladuje so
zatvoreným vekom.
BM1600-001_v04
LIGHT
(jasné)
2. WHITE RAPID
MEDIUM
(stredné)
DARK
(tmavé)
LIGHT
(jasné)
3. WHOLE WHEAT
MEDIUM
(stredné)
DARK
(tmavé)
LIGHT
(jasné)
4. WHOLE WHEAT
RAPID
MEDIUM
(stredné)
DARK
(tmavé)
LIGHT
(jasné)
5. FRENCH
MEDIUM
(stredné)
DARK
(tmavé)
BM1600-001_v04
RISE 3 (rast 3)
KNEAD 4
(miešanie 4)
RISE 2 (rast 2)
KNEAD 3
(miešanie 3)
RISE 1 (rast 1)
KNEAD 2
(miešanie 2)
PREHEAT
(úvodné ohrievanie)
KNEAD 1
(miešanie 1)
31 m
26 m
15 s
25 m
15 s
55 m
3m
31 m
26 m
15 s
55 m
0s
0m
3m
25 m
80 m
15 s
31 m
15 s
46 m
3m
25 m
30 m
15 s
46 m
0s
0m
3m
30 m
32 m
15 s
30 m
15 s
55 m
DELAY TIME
(oneskorenie štartu)
DARK
(tmavé)
3m
WARM
(ohrievanie)
MEDIUM
(stredné)
TOTAL TIME
(súhrnný čas)
1. WHITE
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 0 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 0 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 30 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 5 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 0 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
BAKE (pečenie)
LIGHT
(jasné)
LOAF (bochník)
BAKING (pečenie)
PROGRAM
Fázy práce zariadenia
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
40 m
44 m
48 m
45 m
50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
40 m
44 m
48 m
45 m
50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
42 m
53 m
64 m
62 m
66 m
70 m
65 m
72 m
74 m
2:57
3:00
3:03
3:05
3:10
3:15
3:20
3:25
3:30
2:32
2:35
2:38
2:40
2:45
2:50
2:55
3:00
3:05
4:15
4:19
4:23
4:20
4:25
4:30
4:29
4:35
4:39
2:29
2:33
2:37
2:34
2:39
2:44
2:43
2:49
2:53
3:12
3:23
3:34
3:32
3:36
3:40
3:35
3:42
3:44
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
29
RISE 3 (rast 3)
BAKE (pečenie)
TOTAL TIME
(súhrnný čas)
WARM
(ohrievanie)
DELAY TIME
(oneskorenie štartu)
15 s
50 m
0m
3m
4m
0m
0s
0m
0s
0m
75 m
1:22
22 m
12:00
0m
95 m
100 m
2:54
2:59
60 m
60 m
12:00
12:00
KNEAD 4
(miešanie 4)
30 m
RISE 2 (rast 2)
15 s
KNEAD 3
(miešanie 3)
31 m
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
RISE 1 (rast 1)
31 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
KNEAD 2
(miešanie 2)
3m
3:17
3:19
3:21
3:19
3:22
3:25
3:23
3:26
3:29
KNEAD 1
(miešanie 1)
0m
52 m
54 m
56 m
54 m
57 m
60 m
58 m
61 m
64 m
PREHEAT
(úvodné ohrievanie)
LOAF (bochník)
PROGRAM
BAKING (pečenie)
500 g
750 g
1000 g
500 g
MEDIUM
750 g
(stredné)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(tmavé)
1000 g
LIGHT
(jasné)
6. SWEET BREAD
7. CAKE
8. GLUTEN FREE
–
500 g
MEDIUM 750 g
(stredné) 1000 g
8m
4m
19 m
48 m
0s
0m
0s
9. DOUGH
–
–
0m
3m
27 m
60 m
0s
0m
0s
0m
0m
1:30
–
12:00
10. ARTISAN DOUGH
–
–
0m
5m
45 m
70 m
10 s
85 m
10 s
110 m
0m
5:15
–
12:00
11. JAM
–
–
0m
0m
15 m
0m
0s
0m
0s
0m
70 m
1:25
20 m
12:00
12. EXTRA BAKE
–
–
0m
0m
0m
0m
0s
0m
0s
0m
10 m
10-90
60 m
–
0m
3m
9m
15 m
0s
0m
10 s
31 m
60 m
0:58
60 m
–
13. SUPER RAPID
MEDIUM
750 g
(stredné)
Niektoré príkladové problémy počas prevádzky spotrebiča
Problémy, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť vážne, môžete zvyčajne pomerne jednoduchým spôsobom odstrániť. Skôr, ako
sa rozhodnete obrátiť na servisné stredisko, si podľa nižšie uvedenej tabuľky overte, či niektorý z uvedených problémov nie
je ten, ktorý sa momentálne snažíte vyriešiť. Ak sa Vám aj napriek tomu nepodarí Váš problém odstrániť, kontaktujte výrobcu
cez infolinku alebo sa obráťte na niektoré zo servisných stredísk.
Spotrebič nikdy neotvárajte a nesnažte sa ho opraviť sami, mohli by ste sa vystaviť riziku poranenia alebo
poškodiť Váš spotrebič.
PROBLÉM
PRAVDEPODOBNÁ PRÍČINA
Z komory na pečenie alebo ventilač- V komore alebo na vonkajšej strane
ných otvorov stúpa dym.
formy na pečenie sa pripálili použité
suroviny.
Stred chleba klesá a na spodnej strane
je vlhký.
30
RIEŠENIE
Zariadenie odpojte z elektrického
zdroja a komoru alebo vonkajšiu
stranu formy na pečenie vyčistete.
Chlieb po upečení a zohriati ste pone- Chlieb vyberte z formy na pečenie
chali príliš dlho vo forme.
hneď po ukončení pečenia. Nenechávajte ho vo forme príliš dlho.
BM1600-001_v04
PROBLÉM
PRAVDEPODOBNÁ PRÍČINA
RIEŠENIE
Prísady nie sú dobre premiešané
a chlieb sa nepečie správne.
Nesprávne nastavený program.
Skontrolujte zvolený program a ostatné
nastavenia.
Bolo stlačené tlačidlo
činnosti zariadenia.
počas
Zopakujte celý postup nanovo. Nepoužívajte tie isté prísady!
Veko zariadenia bolo počas jeho čin- Veko môžete zdvihnúť iba ak cesto
nosti niekoľko krát nadvihnuté.
vykyslo.
Chlieb nevychádza z formy na pečenie
ľahko.
V priebehu činnosti zariadenia došlo k
dlhšiemu prerušeniu dodávky elektriny.
Zopakujte celý postup nanovo ale
nepoužívajte tie isté prísady.
Lopatka na miešanie sa zablokovala.
Skontrolujte, či lopatku na miešanie
nezablokovali zrnká. Zo zariadenia
vytiahnite formu na pečenie a skontrolujte, či sa pohonná jednotka otáča.
V opačnom prípade sa obráťte na servis.
Spodná strana bochníka sa prilepila
o lopatky na miešanie.
Skôr ako začnete piecť ďalší chlieb,
vyčistite lopatku na miesenie a hrot.
V prípade potreby, do nádoby nalejte
teplú vodu a nechajte ju pôsobiť pod
dobu 30 minút. Lopatku na miešanie
budete tak môcť jednoducho vytiahnuť
a vyčistiť.
Názorné recepty
BIELY CHLIEB
Program: 1. WHITE BREAD / 2. WHITE RAPID
1000 g
750 g
Prísady:
Voda
Olej
Soľ
Cukor
Mlieko v prášku
Biela múka chlebová
Sušené droždie
330 ml
2 lyžice
1 lyžička
2 lyžice
2 lyžice
4 poháre ≈ 550 g
1 lyžička
CELOZRNNÝ CHLIEB
Program: 3. WHOLE WHEAT / 4. WHOLE WHEAT RAPID
250 ml
1 ½ lyžice
1 lyžička
2 lyžice
1 ½ lyžice
3 poháre
1 lyžičky
1000 g
Prísady:
Voda
Maslo/Margarín
Soľ
Hnedý cukor
Mlieko v prášku
Pšeničná múka chlebová
Biela múka chlebová
Sušené droždie
BM1600-001_v04
360 ml
3 lyžice
2 lyžičky
4 lyžice
3 lyžice
1 pohár
3 poháre
1 lyžička
500 g
180 ml
1 lyžica
1 lyžička
1 ½ lyžice
1 lyžica
2 poháre
1 lyžička
750 g
280 ml
2 lyžice
1 ½ lyžičky
3 lyžice
2 lyžice
1 pohár
2 poháre
1 lyžička
500 g
200 ml
1 ½ lyžice
1 lyžičky
2 lyžice
1 ½ lyžice
½ pohára
1 ½ pohára
1 lyžička
31
FRANCÚZSKY CHLIEB
Program: 5. FRENCH
1000 g
Prísady:
Voda
Olej
Soľ
Cukor
Biela múka chlebová
Sušené droždie
330 ml
2 lyžice
1 lyžička
2 lyžice
4 poháre
1 lyžička
SLADKÉ PEČIVO
Program: 6. SWEET BREAD
750 g
250 ml
1 lyžica
1 lyžička
1 lyžica
3 poháre
1 lyžička
1000 g
Prísady:
Voda
Olej
Soľ
Cukor
Mlieko v prášku
Chlebová múka
Sušené droždie
330 ml
2 lyžice
2 lyžičky
2 lyžice
2 lyžice
4 poháre
1 lyžička
KOLÁČ
Program: 7. CAKE
500 g
180 ml
1 lyžica
¾ lyžičky
1 lyžica
2 ¼ pohára
1 lyžička
750 g
250 ml
2 lyžice
1 ½ lyžičky
2 lyžice
1 ½ lyžice
3 poháre
1 lyžička
500 g
180 ml
1 lyžica
1 lyžička
1 lyžica
1 lyžica
2 poháre
1 lyžička
500 g
Prísady:
Maslo (teplý)
Soľ
Cukor
Vajíčka
Hladká múka
Vanilkový puding
140 g
¼ lyžičky
¾ pohára
3 ks
1 ½ pohára
1 balenie
BEZLEPKOVÝ CHLIEB
Program: 8. GLUTEN FREE
Použite okrúhlu formu na pečenie.
1000 g
750 g
Prísady:
Voda
Olej
Soľ
Cukor
Vajcia
Ocet
Zmes múky (napr. 3-zrnná)
Sušené droždie
310 ml
3 lyžice
1 ½ lyžičky
3 lyžice
3 ks
1 lyžička
3 ½ pohára ≈ 450 g
1 ½ lyžičky
250 ml
3 lyžice
1 ½ lyžičky
3 lyžice
3 ks
1 lyžička
3 poháre ≈ 390 g
1 ½ lyžičky
CESTO
Program: 9. DOUGH
POMARANČOVÝ DŽEM
Program: 11. JAM
Prísady:
Pomaranče (ošúpané)
Citróny (ošúpané)
Želírovací cukor
400 g
100 g
250 g
1000 g
Prísady:
Voda
Olej
Soľ
Cukor
Mlieko v prášku
Biela múka chlebová
Sušené droždie
32
290 ml
2 lyžice
1 ½ lyžičky
2 lyžice
1 ½ lyžice
3 ½ pohára
1 ½ lyžičky
BM1600-001_v04
EXPRESNÉ PEČIVO
Program: 13. SUPER RAPID
1000 g
Prísady:
Voda
Olej
Soľ
Cukor
Mlieko v prášku
Biela múka chlebová
Sušené droždie
330 ml
2 lyžice
1 lyžička
2 lyžice
2 lyžice
4 poháre
3 lyžičky
V tabuľkách sa nachádzajú vzorové predpisy a orientačné množstvá potrebných zložiek. Nepovažujte tieto zápisy za
kuchársku knižku. Postupujte podľa individuálnej chute a kuchárskych zásad, ktoré sú opísané v odbornej literatúre
a kuchárskych sprievodcoch.
Poznámky týkajúce sa receptov
1. Zložky
●● Keďže každá zložka odohráva určitú úlohu v úspešnom
procese pečenia chleba, ich správne odmeriavanie je
rovnako dôležité ako poradie pridávania.
●● Najdôležitejšie zložky ako tekutina, múka, soľ, cukor
alebo droždie (môžete používať suché alebo čerstvé droždie) majú vplyv na úspech pri príprave cesta
a chleba. Vždy treba používať primerané množstvá zložiek vo vhodnom pomere.
●● Treba používať vlažné zložky v prípade, že cesto musí
byť pripravené ihneď. V prípade nastavenia programu
s funkciou časovača sa odporúča používanie chladných
zložiek, aby droždie nezačalo rásť príliš skoro.
●● Margarín, maslo a mlieko majú vplyv na chuť chleba.
●● Množstvo cukru môžete zmenšiť o 20%, aby bola kôrka
jemnejšia a tenšia, čo neovplyvní výsledok pečenia.
Aby bola kôrka jemnejšia a mäkšia, cukor môžete nahradiť medom.
●● Lepok vznikajúci v múke počas miesenia cesta zabezpečuje primeranú štruktúru chleba. Ideálna zmes sa skladá
z 40% celozrnnej múky a z 60% bielej múky.
●● Ak chcete pridať do chleba aj obilninové zrná, nechajte
ich na noc vo vode. Znížte množstvo múky a tekutiny
(maximálne o 1/5 menej).
●● Do cesta je možné pridať pšeničné otruby, aby bol chlieb
ľahší a bohatší na výživné látky. S týmto cieľom treba pridať jednu polievkovú lyžicu otrúb na 500 g múky a zväčšiť množstvo tekutiny o ½ polievkovej lyžice.
●● Pšeničný lepok je prírodná prísada získavaná z bielkovín
obsiahnutých v pšenici. Vďaka nemu je chlieb ľahší a má
väčší objem. Chlieb zriedkavejšie klesá a sa ľahšie trávi.
Jeho výhody sú mimoriadne viditeľné pri pečení celozrnného chleba alebo iného pečiva z múky mletej doma.
●● Čistý práškový lecitín je prírodný emulgátor, ktorý zlepšuje objem chleba, vďaka nemu dužina je jemnejšia
a svetlejšia, pečivo ostáva dlhšie čerstvé.
BM1600-001_v04
2. Prispôsobenie množstva zložiek
Ak je potrebné zväčšenie alebo zmenšenie množstva zložiek, treba sa uistiť, že pomery pôvodného receptu budú
zachované.
3. Pridávanie a odmeriavanie zložiek a množstiev
●● Vždy treba najprv vliať tekutinu, a až nakoniec pridať
droždie. Aby ste sa vyhli príliš rýchlemu rastu droždia
(najmä v prípade použitia funkcie časovača), nesmie
dôjsť k styku tekutín s droždím.
●● Na odmeranie množstva prísad používajte vždy tie
isté merné jednotky, znamená to, že prísady budete
odmerávať pomocou pribalenej lyžice lyžičky alebo
pomocou lyžíc, ktoré používate v domácnosti, ak pre
daný recept je potrebné použiť stolové alebo čajové
lyžičky.
●● Treba presne odmeriavať zložky uvádzané v gramoch.
●● Na odmeranie prísad v mililitroch môžete použiť pribalenú odmernú nádobu na prísady.
4. Recepty, ktoré môžete použiť v domácej pekárni
Hore uvedené recepty sú určené pre bochníky s rôznou veľkosťou. Celková hmotnosť nesmie presiahnuť 1000 gram.
Ak neboli uvedené konkrétne odporúčania týkajúce sa hmotnosti, to znamená, že pre daný program môžete použiť menšie aj väčšie množstvo zložiek.
5. Hmotnosť a objem chleba
●● V
receptoch bola presne určená hmotnosť chleba.
Môžete si ľahko všimnúť, že hmotnosť čistého bieleho
pečiva je nižšia ako pečiva celozrnného. Je to spojené
so skutočnosťou, že biela múka lepšie rastie, preto tiež
treba kontrolovať pečivo počas procesu pečenia.
●● Napriek presnému určeniu hmotnosti sa môžu vyskytovať malé odchýlky od uvedených hodnôt. Skutočná
hmotnosť chleba závisí vo veľkej miere od vlhkosti vzduchu v miestnosti vo chvíli prípravy.
●● Pečivo s veľkým množstvom pšenice má vždy väčší
objem a presahuje okraje nádoby po poslednej fáze
kysnutia, aj v prípade presného odmerania zložiek.
Chlieb sa však nevylieva. Kôrka časti nachádzajúcej sa
mimo nádoby sa lepšie opečie ako časť nachádzajúca
sa vo vnútri.
33
6. Výsledky pečenia
●● Výsledky pečenia závisia od podmienok (tvrdosť vody,
vlhkosť vzduchu, výška, konzistencia zložiek a pod.).
Z tohto dôvodu recepty by mali byť iba vzťažnými bodmi,
ktoré môžete primerane upraviť podľa daných podmienok. Nevzdávajte sa v prípade neúspešných pokusov
pečenia. V takom prípade treba nájsť príčinu neúspechu
a pokúsiť sa ešte raz pri pozmenenom pomere.
●● Ak kôrka chleba nie je dostatočne opečená, môžete ho
nechať v zariadení a použiť program na opečenie kôrky.
●● Odporúča sa tiež upiecť skúšobný bochník pred nastavením funkcie časovača používanej pri pečení v noci, aby
ste mohli v prípade potreby zaviesť nevyhnutné zmeny.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www. envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
34
BM1600-001_v04
HU
Tisztelt Vásárlók
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak, azért,
hogy a készülék használata során a baleseteket és/vagy
a készülék sérülését megelőzze. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék későbbi használata során is
rendelkezésre álljon.
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
A berendezés használatbavétele előtt olvassa el a teljes kezelési útmutatót.
Meg kell győződni róla, hogy az alábbi útmutatásokat
megértették.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai,
értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak
használatát nem ismerő személyek
csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő
használatára vonatkozó, és a vele
járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak
a berendezéssel. A berendezést
felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne
tartsák karban gyerekek.
●● Az eszközt a hálózati kábelével
együtt tartsa a 8 év alatti gyermekektől elzárva.
●● A készüléket ne kapcsolja be, ha
a hálózati kábel sérült, vagy az elektromotor külső borítása szemmel láthatólag sérült.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
BM1600-001_v04
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A hálózati villás csatlakozót húzza ki
a konnektorból, ha a készülék használaton kívül van, valamint a tisztítása előtt is.
●● Áramtalanítsa a készüléket, amen�nyiben hozzá akar érni a használat
közben mozgó alkatrészeihez.
●● A hálózati kábel ne függjön az asztallap szélén, és ne érjen a forró felülethez.
●● A kenyérsütés befejezése után,
a sütőforma kivételekor mindig használjon edényfogó kesztyűt vagy
hőálló ruhát, mert a sütőforma és
a kenyér forró.
●● Soha ne érjen hozzá a készülék
forró felületeihez. Edényfogó kesztyűt használjon. A készülék működés
közben felforrósodik.
●● A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, amikor
a készülék működik.
●● Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt
az alkatrészeit kivenné, valamint
a készülék tisztítása előtt is. A készülék hőálló burkolattal van ellátva.
A készülék fémalkatrészei működés
közben felforrósodnak.
●● Különös figyelmet fordítson a készülék áthelyezése közben, különösen
ha forró folyadék található benne.
35
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket mindig csak a földelő csappal ellátott (váltóáramú) áramhálózati konnektorhoz csatlakoztassa,
amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a típuscímke adataival.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
●● A készüléket mindig sík, egyező felületre helyezze,
nehogy leessen a sűrűbb tészta gyúrása közben.
Ez különösen fontos, amikor a beállított funkciókat
használja vagy amikor a készüléket felügyelet nélkül
hagyja. Rendkívül sima felület esetén, a készüléket
egy vékony, gumis alátétre helyezze.
●● Hagyjon legalább 10 cm távolságot a készülék és
a többi tárgy között, amikor a berendezés működik.
●● A készüléket soha ne helyezze gáz- vagy elektromos
tűzhelyre, forró sütőre vagy mellé.
●● Soha ne távolítsa el a sütőformát a készülék működése közben.
●● A készülékbe ne tegyen alufóliát, sem más dolgot
a süteményhez használt alapanyagokon kívül, mivel
ezek tüzet vagy zárlatot okozhatnak.
●● Működés közben soha ne takarja le a készüléket törölközővel vagy egyéb anyaggal. A melegnek és gőznek
szabadon kell távoznia. Tűz keltkezhet, ha a készüléket gyúlékony anyaggal takarja le vagy azzal, pl. függönnyel érintkezésbe kerül.
●● Soha ne mossa a készüléket a folyóvízben, soha se
merítse a készüléket valamint a hálózati kábelt vízbe.
●● A külső burkolat tisztításához ne használjon agresszív
detergenseket, mint emulzió, tisztítótej, kenőcs stb.
Többek között lemoshatják a tajékoztató írásjeleket.
●● A készülék fémalkatrészei nem alkalmasak a mosógépben való tisztításra. A benne használt agresszív
tisztítószerek a fémalkatrészek sötétedését okozhatják. A fémalkatrészeket mindig kézzel mossa, a hagyományos mosószerek használatával.
●● Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon,
különben kárt tehet a készülékben.
●● A kenyér meggyulladhat, ezért ne használja a kenyérsütőt gyúlékony anyagok, pl. függöny közelében vagy alatt.
●● Ne húzza ki a villás csatlakozót a vezetéknél fogva
a konnektorból.
JAVASLAT
Információk a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A készülék háztartásbeli használatra készült. A készülék vendéglátóiparban való használata esetén,
a garancia feltételei változnak.
36
●● Ne
használjon nagyobb mennyiségű alapanyagot,
mint az a jelen használati útmutatóban meg van adva.
Ellenkező esetben a kenyér nem egyenletesen sül
meg, vagy a tészta kifolyik. Tartsa be a jelen kezelési
útmutató ajánlását.
●● Ha be akarja állítani a készüléket az adott kenyérfajta
sütésére, pl. éjszakára, először probálja ki az adott
receptet olyan időben, amelyen belül a készülék felügyelet alatt maradhat, először ellenőrizze, hogy az
alkotóelemeket a megfelelő mennyiségekben adta-e,
a tészta nem túl sűrű vagy túl laza, a tészta mennyisége megfelelő e és nem folyik ki a gépből.
●● A munka befejezése után húzza ki a hálózati kábel
dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblázata
tartalmazza.
A kenyérsütő rendelkezik az élelmiszerekkel való érintkezést
megengedő minősítéssel.
Maximális lisztmennyiség: 4 cups ≈ 550 g.
Maximális élesztőmennyiség: 3 kiskanál ≈ 9 g.
A
A készülék szerkezeti felépítése
A KÉSZÜLÉK ELEMEI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fedél
Fogantyú
Vezérlő panel
Sütőkamra a sütőformát a sütőkamrához rögzítő pattintózárakkal
Szellőző nyílások
Sütőforma – négyszögletes
Keverő a négyszögletes sütőformához
Sütőforma – kerek
Keverő a kerek sütőformához
TARTOZÉKOK
10 Edény az összetevők kiolvasztásához
11 Kanál/kiskanál az összetevők kiméréséhez
12 Kampó a keverő kivételéhez
ÉRINTŐKÉPERNYŐS VEZÉRLŐ PANEL
13 LCD kijelző
14
– TIMER (
,
) – gombok az idő beállításához
15
– LOAF gomb – a sütemény súlyának beállítása
16
– FAST BREAD gomb – a program beindítása
13 SUPER RAPID
17
– CRUST COLOR gomb – a barnítás fokának
beállítása
BM1600-001_v04
18
19
– MENU gomb – a sütési program kiválasztása
– START-STOP gomb – a sütési program beindítása/leállítása
LCD KIJELZŐ – JELMAGYARÁZAT
A készülék működése és kezelése
B
1 Helyezze a sütőformát pontosan a sütőkamra belsejébe.
2 Akassza be a sütőkamra felső részében található patentzárakba.
3 Helyezze rá a megfelelő keverőt a sütőforma tüskéjére.
Figyeljen arra, hogy a tüske megfelelően
legyen beültetve a keverőben lévő furatba.
4 Tegye az alapanyagokat a sütőformába. Az összetevőket a receptben megadott sorrendben tegye be. A példa
receptek az útmutató további részében találhatók (lásd
PÉLDA RECEPTEK)
5 Zárja le a fedelet.
6 Dugja be a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatába.
7 A
nyomógomb segítségével válassza ki a megfelelő programot.
Melegítés
Dagasztás
Kelesztés
Sütés
Melegen tartás
Könnyű barnítás
Közepes barnítás
Erős barnítás
Kis cipó 500 g súlyban
Közepes nagyságú, max. 750 g súlyú cipó
Nagy, max. 1000 g súlyú cipó
A készülék üzemel
A készülék előkészítése a munkához
●● A kenyérsütő
használatba vétele előtt távolítsa el az
összes csomagolási elemet (fóliát, a sütőkamrát kitöltő
elemeket stb.).
●● A készülék első használata előtt mossa el a sütőformákat, az adagoló kanalat és edényt enyhe mosogatószeres, meleg vízben (lásd a „Tisztítást és karbantartást”).
●● Helyezze a készüléket egy száraz, lapos és stabil
felületre, konyhai munkalapra vagy asztalra. Tartsa
a kenyérsütőt távol a munkalap szélétől. Biztosítson
megfelelő mennyiségű szabad helyet a szellőzőnyílások
körül, úgy, hogy a készülék szabadon tudjon szellőzni.
BM1600-001_v04
Választható programok:
1. WHITE BREAD (FEHÉR BÚZACIPÓ)
2. WHITE RAPID (FEHÉR BÚZACIPÓ – GYORS)
3. WHOLE WHEAT (TELJES KIŐRLÉSŰ CIPÓ)
4. WHOLE WHEAT RAPID (TELJES KIŐRLÉSŰ CIPÓ –
GYORS)
5. FRENCH (LEVELESTÉSZTA)
6. SWEET BREAD (ÉDES SÜTEMÉNY)
7. CAKE (SÜTEMÉNY)
8. GLUTEN FREE (GLUTÉNMENTES CIPÓ)
9. DOUGH (A TÉSZTA DAGASZTÁSA)
10. ARTISAN DOUGH (KELTTÉSZTA A TÉSZTA DAGASZTÁSA)
11. JAM (DZSEM, LEKVÁR)
12. EXTRA BAKE (BARNÍTÁS)
8 A
nyomógomb segítségével válassza ki az adott
programnak megfelelő tésztasúlyt.
9 Majd a
nyomógombbal válassza ki a kívánt barnítási fokot.
10 Ha azt szeretné, hogy a sütési folyamat későbbi időpontban kezdődjön el, a ,
gombokkal állítsa be a kívánt
időtartamot.
Példa:
Este 20:30 van, a kenyérnek pedig a következő nap reggelén, 7:00-ra kell készen lennie, azaz 10 óra és 30 perc
múlva. Nyomja a
,
nyomógombot egészen addig,
amíg a kijelzőn 10:30 nem jelenik meg, ez az az időtartam,
aminek a jelen pillanattól (20:30) a kenyér elkészültéig kell
eltelnie.
37
Az időzítő funkció használatakor nem szabad
könnyen romló összetevőket, például tejet,
gyümölcsöket, joghurtot, hagymát, tojást stb.
használni.
11 Nyomja meg, és körülbelül két másodpercig tartsa
lenyomva a
gombot, hogy elkezdődjön a sütés
folyamata. A kenyérsütő automatikusan beállítja a sütés idejét és hőfokát.
A sütési folyamat egyes szakaszait a megfelelő
ikon nyíllal történő megjelölése jelzi az LCD
kijelző bal oldalán.
A sütési folyamatot bármikor le lehet állítani.
Ehhez meg kell nyomni, és benyomva kell tartani a
, gombot, egészen addig, amíg
hangjelzés nem hallatszik. A sütési program
ekkor resetelve lesz. Ha más programot szeretne használni, válassza azt ki
a MENU
gomb segítségével.
12 A sütési folyamat befejezésekor bekapcsol egy hangjelzés, ami arról tájékoztat, hogy a kenyér megsült, ki lehet
venni a készülékből.
13 Húzza ki a dugaszt az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
14 Nyissa ki a fedelet.
15 Egy konyhai kesztyű segítségével vegye ki a sütőformát.
16 Hogy a kenyér szabadon kieshessen, fordítsa meg
a sütőformát.
Ha kenyér nem esik ki a formából, néhányszor
enyhén rázza meg a sütőformát, mindaddig,
amíg a kenyér ki nem esik.
Ha a keverő bent marad a kenyér belsejében,
egy kissé be lehet vágni cipót, és úgy kihúzni
a keverőt, vagy használni lehet a keverő kivételére szolgáló kampót.
A funkcióinak leírása
MEMÓRIA FUNKCIÓ/PILLANATNYI ÁRAMKIMARADÁS ELLENI VÉDELEM
Rövid ideig, max. 7 percig tartó áramkimaradás esetén
a programpozíciót a készülék megjegyzi, és a hiba elhárítása
után a berendezés folytathatja a munkát. 7 percnél hosszabb
áramkimaradás esetén az egész folyamatot elölről kell kezdeni.
BIZTONSÁGI FUNKCIÓK/HIBAÜZENETEK
A kenyérsütő rendelkezik helytelen működés elleni védelemmel. Hiba esetén hangjelzés hallatszik, és kijelzőn megjelenik egy megfelelő üzenet a felhasználó tájékoztatására.
Az egyes üzenetek leírása alább található.
1. Az „E00” üzenet azt jelenti, hogy a kamrában a hőmérséklet túl alacsony (-10°C alatti). Ilyen esetben húzza ki
38
a készüléket az áramból, és hagyja magára, amíg el nem
éri a szobahőmérsékletet. A kenyérsütő nem tud üzemelni
-10°C hőmérséklet alatt.
2. Az „E01” üzenet azt jelenti, hogy a sütőkamra túl forró
(50°C felett van). Ilyen esetben húzza ki a készüléket az
áramból, és hagyja magára kb. 30 percre, amíg kihűl.
3. Az „EEE” üzenet azt jelenti, hogy az érzékelő áramköre
nyitva van. Ilyen esetben forduljon szervizhez.
4. A „HHH” üzenet azt jelenti, hogy az érzékelő zárlatos.
Ilyen esetben forduljon szervizhez.
Tisztítas és karbantartás
Tisztítás megkezdése előtt csatlakoztassa le
a berendezést az elektromos hálózatról.
●● A készülék első használata előtt mossa el a sütőformá-
kat, az adagoló kanalat és edényt enyhe mosogatószeres, meleg vízben.
●● Az első használat előtt ajánlott a sütőformát valamint
a keverőt magas hőmérsékletnek ellenálló zsírral megkenni, majd felhevíteni ezeket a kenyérsütőben 180°C-ra
10 perc időtartamra. Ha kihűlt, egy papírtörölközővel
törölje le a zsírt. Ennek a műveletnek köszönhetően egy,
a tészta leégését megelőző plusz bevonat jön létre. Ezt
a műveletet időnként meg lehet ismételni.
●● Mielőtt elteszi, vagy tisztítja, várja meg, amíg a készülék kihűl.
●● Az újabb tésztakészítési és kisütési eljárás előtt a készüléknek körülbelül 30 percig hűlnie kell.
Nem szabad vegyi anyagokat, benzint, sütőtisztítót vagy bármilyen más olyan vegyszert
használni, amely megkarcolhatja vagy tönkreteheti a készülék bevonatait.
●● Az összetevők és morzsák eltávolításához a fedélről, házról vagy sütőkamráról, használjon egy nedves törölközőt.
Ne merítse a készüléket vízbe, és ne öntsön
vizet a sütőkamrába!
●● A tisztítás megkönnyítésére le lehet venni a fedelet -
előbb be kell állítani 90°-ba, majd meg kell húzni felfelé.
kívül egy nedves ruhával kell áttörölni.
A sütőforma belsejét mosogatószeres vízzel lehet
elmosni. Ne merítse vízbe a sütőformát.
●● A keverőt és a meghajtó tüskét használat után azonnal tisztítsa meg. Ha a keverő a sütőformában marad,
később nehéz lesz kivenni. Ilyen esetben töltse meg
a sütőformát meleg vízzel, és hagyja benne 30 percig.
Majd vegye ki a keverőt.
●● A sütőformák letapadást gátló réteggel vannak bevonva.
Nem szabad fém eszközöket használni hozzájuk, amelyek megkarcolhatják a felületüket. A bevonat színe
változik a készülék használata során. Ez normális jelenség. Ez a változás semmilyen módon nem befolyásolja
a bevonat tulajdonságait.
●● Mielőtt elteszi, bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék
teljesen kihűlt és száraz. A készüléket zárt fedéllel kell
tárolni.
●● A sütőformát
BM1600-001_v04
5. FRENCH
BM1600-001_v04
RISE 3
(növekedés 3)
KNEAD 4
(gyúrás 4)
RISE 2
(növekedés 2)
KNEAD 3
(gyúrás 3)
RISE 1
(növekedés 1)
KNEAD 2
(gyúrás 2)
PREHEAT
(előmelegítés)
LOAF (kenyér)
KNEAD 1
(gyúrás 1)
26 m
15 s
25 m
15 s
55 m
3m
31 m
26 m
15 s
55 m
0s
0m
3m
25 m
80 m
15 s
31 m
15 s
46 m
3m
25 m
30 m
15 s
46 m
0s
0m
3m
30 m
32 m
15 s
30 m
15 s
55 m
DELAY TIME
(késleltetett indítás)
4. WHOLE WHEAT
RAPID
31 m
WARM
(melegítés)
3. WHOLE WHEAT
3m
TOTAL TIME
(teljes sütési idő)
2. WHITE RAPID
500 g
LIGHT
750 g
(világos)
1000 g
MEDIUM 500 g
0m
(közepesen 750 g
barna)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(barna)
1000 g
500 g
LIGHT
750 g
(világos)
1000 g
MEDIUM 500 g
0m
(közepesen 750 g
barna)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(barna)
1000 g
500 g
LIGHT
750 g
(világos)
1000 g
MEDIUM 500 g
(közepesen 750 g 30 m
barna)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(barna)
1000 g
500 g
LIGHT
750 g
(világos)
1000 g
MEDIUM 500 g
5m
(közepesen 750 g
barna)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(barna)
1000 g
500 g
LIGHT
750 g
(világos)
1000 g
MEDIUM 500 g
0m
(közepesen 750 g
barna) 1000 g
500 g
DARK
750 g
(barna)
1000 g
BAKE
(kész kenyér)
1. WHITE
BAKING
(kész kenyér)
PROGRAM
A készülék munkafázisai
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
40 m
44 m
48 m
45 m
50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
40 m
44 m
48 m
45 m
50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
42 m
53 m
64 m
62 m
66 m
70 m
65 m
72 m
74 m
2:57
3:00
3:03
3:05
3:10
3:15
3:20
3:25
3:30
2:32
2:35
2:38
2:40
2:45
2:50
2:55
3:00
3:05
4:15
4:19
4:23
4:20
4:25
4:30
4:29
4:35
4:39
2:29
2:33
2:37
2:34
2:39
2:44
2:43
2:49
2:53
3:12
3:23
3:34
3:32
3:36
3:40
3:35
3:42
3:44
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
39
31 m
15 s
30 m
15 s
50 m
0m
3m
4m
0m
0s
0m
0s
0m
8m
4m
19 m
48 m
0s
0m
0s
0m
DELAY TIME
(késleltetett indítás)
31 m
WARM
(melegítés)
RISE 3
(növekedés 3)
KNEAD 4
(gyúrás 4)
RISE 2
(növekedés 2)
KNEAD 3
(gyúrás 3)
RISE 1
(növekedés 1)
KNEAD 2
(gyúrás 2)
KNEAD 1
(gyúrás 1)
PREHEAT
(előmelegítés)
LOAF (kenyér)
(közepesen
barna) 1000 g
3m
TOTAL TIME
(teljes sütési idő)
8. GLUTEN FREE
0m
BAKE
(kész kenyér)
7. CAKE
BAKING
(kész kenyér)
PROGRAM
6. SWEET BREAD
500 g
LIGHT
750 g
(világos)
1000 g
MEDIUM 500 g
(közepesen 750 g
barna) 1000 g
500 g
DARK
750 g
(barna)
1000 g
–
500 g
MEDIUM 750 g
52 m
54 m
56 m
54 m
57 m
60 m
58 m
61 m
64 m
75 m
95 m
3:17
3:19
3:21
3:19
3:22
3:25
3:23
3:26
3:29
1:22
2:54
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
22 m
60 m
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
100 m
2:59
60 m
12:00
9. DOUGH
–
–
0m
3m
27 m
60 m
0s
0m
0s
0m
0m
1:30
–
12:00
10. ARTISAN DOUGH
–
–
0m
5m
45 m
70 m
10 s
85 m
10 s
110 m
0m
5:15
–
12:00
11. JAM
–
–
0m
0m
15 m
0m
0s
0m
0s
0m
70 m
1:25
20 m
12:00
12. EXTRA BAKE
–
–
0m
0m
0m
0m
0s
0m
0s
0m
10 m
10-90
60 m
–
0m
3m
9m
15 m
0s
0m
10 s
31 m
60 m
0:58
60 m
–
13. SUPER RAPID
MEDIUM 750 g
Példák a készülék használatakor előfordulható problémákra
Az első pillantásra komoly problémákat könnyen el lehet hárítani. Mielőtt szervizhez fordul, ellenőrizze az alábbi táblázatot,
hogy az alább leírt problémák közül valamelyik nem illik-e az Ön esetére. Ha a probléma továbbra sem oldódik meg, forduljon
megfelelő szervizhez.
Ne nyissa ki, és ne próbálja Önmaga megjavítani a készüléket, mivel ez veszélyes lehet a kezelőre, vagy
elronthatja a készüléket.
PROBLÉMA
LEHETSÉGES OK
A sütőkamrából vagy a szellőztető nyí- Az összetevők ráégtek a sütőkamrára,
lásokból füst szivárog.
vagy a sütőforma külső falára.
A kenyér beesik középen, és nedves
az alja.
Áramtalanítsa a készüléket, és tisztítsa
ki a sütőkamrát vagy a sütőforma külső
felületét.
A kenyér túl sokáig maradt az edény- Rögtön a kisülés után vegye ki
ben a kisülés és felmelegítés után.
a kenyeret az edényből, ne hagyja
a sütőformában túl sokáig.
Nehéz kivenni a kenyeret a sütőfor- A cipó alja leragadt a keverőhöz.
mából.
40
MEGOLDÁS
Ismételt sütés előtt tisztítsa meg
a keverőt és a tüskét. Szükség esetén
töltse meg a sütőformát meleg vízzel, és hagyja benne állni 30 percig.
Ez egyszerű módon lehetővé teszi
a keverőlapát kivételét.
BM1600-001_v04
PROBLÉMA
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
Az összetevők nem lettek összeke- Rosszul beállított program.
verve, vagy a kenyér nem sült meg.
Ellenőrizze a kiválasztott menüt, és
a többi beállítást.
Megnyomtak valamilyen
gom- Kezdje az egész folyamatot elölről. Ne
használja ugyanazokat az alapanyabot a készülék működése közben.
gokat!
A készülék működése közben több- A fedelet csak akkor szabad kinyitni,
ször felnyitották a tetejét.
ha befejeződött a tészta kelésének
folyamata.
Hosszabb áramszünet a készülék
működése közben.
Kezdje az egész folyamatot elölről, és
ne használja fel ugyanazokat az alapanyagokat.
A keverőlapát forgása akadályozott.
Ellenőrizze, hogy nem magok akadályozzák-e meg a keverő lapátot.
Vegye ki a sütőformát a készülékből,
és ellenőrizze, hogy a meghajtás alkatrészei forognak-e. Ha nem, forduljon
szervizhez.
Példa receptek
FEHÉRKENYÉR
Program: 1. WHITE BREAD / 2. WHITE RAPID
1000 g
Összetevők:
Víz
Olaj
Só
Cukor
Tejpor
Fehér kenyérliszt
Porélesztő
TELJES KIŐRLÉSŰ
KENYÉR
330 ml
2 kanál
1 kiskanál
2 kanál
2 kanál
4 cups ≈ 550 g
1 kiskanál
750 g
250 ml
1 ½ kanál
1 kiskanál
2 kanál
1 ½ kanál
3 cups
1 kiskanál
1000 g
360 ml
3 kanál
2 kiskanál
4 kanál
3 kanál
1 cup
3 cups
1 kiskanál
FRANCIA KENYÉR
Program: 5. FRENCH
750 g
280 ml
2 kanál
1 ½ kiskanál
3 kanál
2 kanál
1 cup
2 cups
1 kiskanál
1000 g
BM1600-001_v04
180 ml
1 kanál
1 kiskanál
1 ½ kanál
1 kanál
2 cups
1 kiskanál
Program: 3. WHOLE WHEAT / 4. WHOLE WHEAT RAPID
Összetevők:
Víz
Vaj/Margarin
Só
Barna cukor
Tejpor
Búz kenyérliszt
Fehér kenyérliszt
Porélesztő
Összetevők:
Víz
Olaj
Só
Cukor
Búza kenyérliszt
Fehér kenyérliszt
500 g
330 ml
2 kanál
1 kiskanál
2 kanál
4 cups
1 kiskanál
500 g
200 ml
1 ½ kanál
1 kiskanál
2 kanál
1 ½ kanál
½ cup
1 ½ cups
1 kiskanál
750 g
250 ml
1 kanál
1 kiskanál
1 kanál
3 cups
1 kiskanál
500 g
180 ml
1 kanál
¾ kiskanál
1 kanál
2 ¼ cups
1 kiskanál
41
ÉDES CIPÓ
Program: 6. SWEET BREAD
1000 g
Összetevők:
Víz
Olaj
Só
Cukor
Tejpor
Kenyérliszt
Porélesztő
330 ml
2 kanál
2 kiskanál
2 kanál
2 kanál
4 cups
1 kiskanál
SÜTI
Program: 7. CAKE
750 g
250 ml
2 kanál
1 ½ kiskanál
2 kanál
1 ½ kanál
3 cups
1 kiskanál
500 g
180 ml
1 kanál
1 kiskanál
1 kanál
1 kanál
2 cups
1 kiskanál
500 g
Összetevők:
Vaj (meleg)
Só
Cukor
Tojás
Rétesliszt
Vanília puding
GLUTÉNMENTES
KENYÉR
140 g
¼ kiskanál
¾ cup
3 db
1 ½ cup
1 csomag
A süteményhez a kerek sütőformát használja.
Program: 8. GLUTEN FREE
1000 g
750 g
Összetevők:
Víz
Olaj
Só
Cukor
Tojás
Ecet
Lisztkeverék (pl. 3 mag)
Porélesztő
310 ml
3 kanál
1 ½ kiskanál
3 kanál
3 db
1 kiskanál
3 ½ cups ≈ 450 g
1 ½ kiskanál
250 ml
3 kanál
1 ½ kiskanál
3 kanál
3 db
1 kiskanál
3 cups ≈ 390 g
1 ½ kiskanál
TÉSZTA
Program: 9. DOUGH
NARANCSDZSEM
Program: 11. JAM
Összetevők:
Narancs (hámozott)
Citrom (hámozott)
Zseléző cukor
400 g
100 g
250 g
1000 g
Összetevők:
Víz
Olaj
Só
Cukor
Tejpor
Fehér kenyérliszt
Porélesztő
290 ml
2 kanál
1 ½ kiskanál
2 kanál
1 ½ kanál
3 ½ cups
1 ½ kiskanál
EXPRESSZ CIPÓ
Program: 13. SUPER RAPID
1000 g
Összetevők:
Víz
Olaj
Só
Cukor
Tejpor
Fehér kenyérliszt
Porélesztő
330 ml
2 kanál
1 kiskanál
2 kanál
2 kanál
4 cups
3 kiskanál
A táblázatokban mintareceptek, valamint az egyes hozzávalók becsült mennisége található. Ezeket a receptek ne tekintse
szakácskönyvnek. Főzzön a saját ízlése szerint, valamint a szakácskönyvekben és más szakkönyvekben leírtaknak megfelelően.
42
BM1600-001_v04
A receptekre vonatkozó megjegyzések
1. Alkotóelemek
●● Mivel
mindegyik alkotóelem bizonyos szerepet játszik
a kenyérsütés sikeres folyamatában, kívételesen fontos
a pontos kimérésük valamint a hozzáadási sorrendjük is.
●● A legfontosabb alkotóelemek, mint folyadék, liszt, só,
cukor vagy élesztő (száraz vagy friss élesztőt lehet használni) a tészta és a kenyér sikeres készítését folyásolják
be. Az alkotóelemeket mindig a megfelelő mennyiségben és a megfelelő arányban használja.
●● Felmelegített alkotóelemeket használjon, amennyiben
a tésztát azonnal akarja készíteni. Az időbeállítási program
használata közben lehűlt alkotóelemek használat ajánlatos, úgy, hogy az élesztő ne kezdjen erjedni túl korán.
●● Margarin, vaj és tej befolyásolják a kenyér ízét.
●● Cukor mennyiségét le lehet csökkenteni 20%-al, hogy
a kenyér héja vékonyabb és finomabb legyen, ez nem
befolyásolja a sütési folyamat eredményét. A vékonyabb
és finomabb kenyérhéj elérésének céljából cukor helyett
mézet használjon.
●● Dagasztás közben a lisztben glutén fejlődik, ami a kenyérnek a megfelelő textúrát biztosítja. Az ideális lisztkeverék a
korpás liszt 40%-ából és a fehér liszt 60%-ából áll.
●● Amennyiben gabona magvait kívánja hozzáadni a kenyérbe,
hagyja őket benedvesedni éjszakára. Csökkentse le a liszt
és a folyadék mennyiségét (maximálisan 1/5-ével).
●● A tésztába búzakorpát is lehet hozzáadni, hogy a kenyér
könnyebb és a tápanyagokban gazdagabb legyen. Ebből
a célból adjon hozzá egy evőkanál búzakorpát 500 g
lisztre és növelje a folyadékot 1/2 evőkanállal.
●● A glutén egy természetes alkotóelem, amely a búza
fehérjéből fejlődik. Ennek köszönhetően a kenyér kön�nyebb és a mennyisége nagyobb. Ritkábban összeesik
és emesztésnek jó. Az előnyeit akkor lehet látni, amikor
rozskenyeret vagy más péksüteményt sütünk az otthon
őrölt liszt használatával.
●● A tiszta lecitinpor egy természetes emulgeálószer, amely
a kenyér mennyiségét befolyásolja, a kenyér belsejét
finomabbá és világosabbá teszi, hosszabbítja a kenyér
frisseségét.
2. Az alkotóelemek mennyiségének összeállítása
Amennyiben az alkotóelemek mennyiségének növelése
vagy csökkentése ajánlatos, ellenőrizze az eredeti receptben szereplő arányok betartását.
Az alkotóelemek hozzáadása és kimérése
●● Mindig a folyadékot öntse bele először a sütőformába,
majd a végén adja hozzá az élesztőt. Az élesztő túlságosan gyors megkelésének elkerülése céljából (főleg, ha
az időbeállító funkciót használja), ne engedje, hogy az
élesztő és a folyadék közvetlenül érintkezzen egymással.
●● Az összetevők kimérésekor mindig ugyanazt a mértékegységet kell használni, ami azt jelenti, hogy az
alapanyagokat a készülékhez mellékelt kanállal/kiskanállal vagy az otthon használt kanalakkal kell kimérni,
hogy a receptek evőkanalat vagy teáskanalat írnak elő.
●● Pontosan mérje a grammban adott alkotóelemeket.
BM1600-001_v04
●● Ha
az alapanyagokat milliliterekben akarja kimérni,
ehhez a mellékelt mérőedényt lehet használni.
4. A kényérsütő gépben való használatra alkalmas receptek
A fenti receptek különböző nagyságú készítésére alkalmasak. A teljes súlya ne lépje túl 1000 g-ot. Amennyiben
a súlyra vonatkozó konkrét előírásokat nam adták meg, ez
azt jelenti, hogy az adott programnak az alkotóelemeket
nagy és kis mennyiségekben egyaránt lehet használni.
5. A kenyér súlya és terjedelme
●● A receptek a kenyér pontos súlyát adják. Észrevehető,
hogy a tiszta fehér kenyér súlya a korpás kenyérénél
alacsonyabb. Ez attól függ, hogy a fehér liszt jobban kel,
ezért ellenőrizni kell a kenyeret a sütésfolyamat közben.
●● A súly pontos megadásának ellenére, előfordulhatnak
az adott értékektől való eltérések. A kenyér valódi súlya
nagy mértékben a helyiség nedvességétől függ a kenyérsütés közben.
●● Búzát tartalmazó kenyérnek mindig nagy terjedelme van és
a kelesztés utolsó szakaszában kilép a sütőforma szélén,
akkor is, ha ponosan kimérte az alkotóelemeket. A kenyér
mégsem folyik ki. Gyorsabban pirul az a kenyérrész, amely
a sütőformán kívül van, mint az, ami bennemarad.
6. A sütés eredményei
●● A
sütés eredménye a külső feltételektől függ (a víz
keménységétől, a levegő nedvességétől, a magasságtól,
az alkotóelemek konzisztenciájától, stb.). Ezért a recepteket inkább példaként kell használni, és változtatni őket az
adott feltételeknek megfelelően. Az ne vegye el a kedvét,
ha a sütés nem sikerül. Keresse ennek az okát és probáljon újra, az alkotóelemek mennyiségét változtatva.
●● Ha a kenyér nem eléggé pirított, hagyja a készülékben
és a „pirítás” programra állítsa be.
●● Ha be akarja állítani a készüléket éjszakára az időbeállító funkció segítségével, először probálja ki ezt a funkciót napközben, hogy szükség esetén végrehajthasson
vátoztatásokat.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
43
RO
Stimaţi Clienţi
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie să acordaţi indicaţiilor privind siguranţa
folosirii aparatului, astfel încât, în timpul utilizării sale, să
preveniţi apariţia accidentelor, precum şi deteriorarea aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru
a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării ulterioare
a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
corespunzătoare a aparatului
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instrucţiuni de deservire.
Asiguraţi-vă că toate indicaţiile au fost foarte bine înţelese.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Ne-respectarea regulilor poate
provoca răni
●● Acest echipament poate fi utilizat de
copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de
persoane fără experienţă şi care nu
cunosc echipamentul, în cazul în
care li se asigură supraveghere sau
instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg
pericolele care pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să curăţe sau să
întreţină echipamentul atunci când
nu sunt supravegheaţi.
●● Dispozitivul împreună cu cablul de alimentare trebuiesc depozitate într-un
loc care nu se află la îndemâna copiilor care nu au împlinit vârsta de 8 ani.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă
cablul de alimentare este deteriorat
sau carcasa este în mod vizibil deteriorată.
44
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile făcute incorect pot pune în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui
defect, vă recomandăm să vă adresaţi
servisului specializat al firmei.
●● Debranşaţi aparatul de la priza reţelei
electrice atunci când nu este folosit
sau înainte de a începe curăţarea sa.
●● Debranşaţi aparatul de la priza reţelei electrice atunci când vă apropiaţi
de componentele care se află în mişcare în timpul utilizării sale.
●● Cablul de alimentare nu trebuie să
atârne pe marginea mesei sau a blatului, nici să atingă suprafeţele fierbinţi.
●● Atunci când scoateţi vasul pentru
copt din aparat, împreună cu pâinea
coaptă, folosiţi mănuşi speciale sau
o bucată de material care să vă protejeze împotriva arsurilor, pentru că
vasul şi pâinea sunt foarte fierbinţi.
●● Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale
aparatului. Folosiţi mănuşi de bucătărie. După ce s-a încheiat procesul de
coacere, aparatul este foarte fierbinte.
●● Temperatura suprafeţelor disponibile
poate fi mai mare atunci când aparatul este în funcţiune.
●● Lăsaţi aparatul să se răcească înainte
de demontarea şi curăţarea sa. Aparatul este prevăzut cu o carcasă termoizolatoare. Componentele metalice ale aparatului se înfierbântă în
timpul funcţionării aparatului.
BM1600-001_v04
●● Fiţi deosebit de atent(ă) atunci când
deplasaţi aparatul, mai ales când în
interiorul său se află substanţe fierbinţi.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate provoca
pagube materiale
●● Conectaţi întotdeauna aparatul la priza reţelei electrice (numai de curent alternativ) prevăzută cu contact
de protecţie, la o tensiunea corespunzătoare celei
înscrise pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
●● Aşezaţi întotdeauna produsul pe o suprafaţă plată, uniformă, pentru ca acesta să nu cadă în timpul frământării aluatului. Acest lucru este deosebit de important în
cazul utilizării funcţiilor setate sau dacă aparatul este
lăsat să funcţioneze fără supraveghere. În cazul suprafeţelor deosebit de alunecoase, amplasaţi sub aparat
un material subţire, cauciucat.
●● Aşezaţi aparatul la o distanţă de cel puţin 10 cm faţă
de alte obiecte atunci când este în funcţiune.
●● Nu amplasaţi aparatul în apropierea aragazului cu gaz,
a celui electric sau a cuptorului fierbinte.
●● Este interzisă scoaterea vasului din aparatul de copt în
timp ce acesta funcţionează.
●● Nu introduceţi folii de aluminiu şi nici alte materiale
decât produsele necesare pentru copt, deoarece acestea pot provoca incendiu sau scurtcircuit.
●● Nu acoperiţi aparatul cu vreun prosop sau orice alte
materiale în timpul funcţionării sale. Căldura şi aburul
trebuie să poată fi eliminate din aparat. În cazul în care
aparatul este acoperit cu materiale uşor inflamabile, în
cazul contactului cu perdelele există riscul de incendiu.
●● Nu spălaţi aparatul sub jet de apă, nu scufundaţi aparatul sau cablul de alimentare în apă.
●● Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi
sub formă de emulsie, lichid, pastă etc. Acestea pot,
printre altele, să şteargă simbolurile grafice înscrise pe
carcasă, precum: marcajele, semnele de avertizare.
●● Nu spălaţi componentele metalice în maşina de spălat.
Substanţele de curăţare agresive folosite în aceste maşini
provoacă înnegrirea componentelor amintite. Spalaţi-le
manual, folosind detergenţi pentru vase obişnuiţi.
●● Folosirea altor accesorii decât cele recomandate de
producător pot provoca deteriorarea aparatului.
●● Pâinea poate să se ardă, de aceea nu folosiţi aparatul
de copt pâine în apropierea materialelor inflamabile
sau sub materiale inflamabile cum ar fi perdelele.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza reţelei electrice trăgând
de cablul de alimentare.
BM1600-001_v04
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●● Aparatul este destinat numai utilizării casnice. În cazul
utilizării sale în activitatea gastronomică, condiţiile
garanţiei se modifică.
●● Nu folosiţi o cantitate mai mare de ingrediente decât
cele indicate în reţetele din aceste instrucţiuni de utilizare. În caz contrar pâinea se coace neuniform sau se
revarsă în afara aparatului. Respectaţi recomandările
din aceste instrucţiuni de utilizare.
●● Înainte de a folosi aparatul pentru coacerea unui anumit
tip de pâine pe timpul nopţii, încercaţi mai întâi reţeta
într-o perioada a zilei când puteţi observa funcţionarea
aparatului, vă puteţi asigura că ingredientele au fost
adăugate în proporţiile adecvate, că aluatul nu este prea
compact sau prea moale, că nu există o cantitate prea
mare de aluat sau că acesta nu dă pe dinafară.
●● După ce aţi terminat lucrul scoateţi ştecherul cablului
de conectare din priză.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe lista de specificaţii tehnice
a produsului.
Aparatul de copt pâine posedă certificat care permite contactul cu produsele alimentare.
cantitatea maximă de făină: 4 pahare ≈ 550 g.
Cantitatea maximă de agent de afânare : 3 linguriţe ≈ 9 g.
A
Structura aparatului
STRUCTURA APARAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Capac
Mâner
Panou de control
Compartiment de coacere cu cleme de prindere a formei
de coacere
Orificiu de ventilaţie
Formă pentru coacere – dreptunghiulară
Malaxor pentru formă dreptunghiulară
Formă pentru coacere – rotundă
Malaxor pentru formă rotundă
ACCESORII
10 Vas pentru cântărirea ingredientelor
11 Lingură/linguriţă pentru măsurarea ingredientelor
12 Cârlig pentru scoaterea malaxorului
PANOU TACTIL DE CONTROL
13 Ecran LCD
14
– TIMER (
,
) – ajustare timp
45
15
– Buton LOAF – setarea masei pâinii
16
– Buton FAST BREAD – pornire program
13 SUPER RAPID
17
– Buton CRUST COLOR – setarea gradului de
rumenire
18
19
– Buton MENU – selectare program de coacere
– Buton START-STOP – pornirea/ oprirea programului de coacere
AFIŞAJ LCD – EXPLICARE SIMBOLURI
de copt departe de marginea blatului. Asiguraţi o cantitate corespunzătoare de loc liber în jurul orificiilor de
ventilare, astfel încât să nu blocaţi ventilarea aparatului.
Funcţionarea şi utilizarea aparatului
B
1 Amplasaţi forma pentru copt exact în mijlocul compartimentului de coacere.
2 Blocaţi în clemele situate în partea superioară din compartimentul de coacere.
3 Introduceţi malaxorul adecvat în bolţul formei de copt.
Aveţi grijă ca bolţul să fie amplasat corect în
orificiul din malaxor.
4 Introduceţi ingredientele pentru pâine în formă. Introduceţi ingredientele în ordinea indicată în reţetă. În continuarea
instrucţiunilor veţi găsi reţete (vezi EXEMPLE DE REŢETE).
5 Închideţi capacul.
6 Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza de la
reţeaua electrică.
7 Selectaţi programul de coacere cu butonul
.
Încălzire
Frământare aluat
Creştere
Coacere
Menţinere căldură
Rumenire uşoară
Rumenire medie
Rumenire puternică
Pâine mică masa maximă de 500 g
Pâine medie masa maximă de 750 g
Pâine mare masa maximă de 1000 g
Aparat în funcţiune
Pregătirea aparatului pentru funcţionare
●● Înainte de a utiliza aparatul de copt pâine îndepărtaţi
toate piesele din ambalaj (folii, piesele care umplă compartimentul de coacere, etc.).
●● Înainte de utiliza aparatul prima oară spălaţi formele pentru coacere, malaxoarele, lingurile şi vasul pentru măsurarea ingredientelor în apă caldă cu detergent delicat
(vezi „Curăţare şi întreţinere”).
●● Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă uscată, plată şi stabilă,
cum ar fi blatul de bucătărie sau masa. Ţineţi apara tul
46
Programele care pot fi selectate:
1. WHITE BREAD (PÂINE ALBĂ, DE GRÂU)
2. WHITE RAPID (PÂINE ALBĂ, DE GRÂU – RAPID)
3. WHOLE WHEAT (PÂINE INTEGRALĂ)
4. WHOLE WHEAT RAPID (PÂINE INTEGRALĂ –RAPID)
5. FRENCH (FOIETAJ)
6. SWEET BREAD (PÂINE DULCE)
7. CAKE (PLĂCINTĂ)
8. GLUTEN FREE (PÂINE FĂRĂ GLUTEN)
9. DOUGH (FRĂMÂNTARE ALUAT)
10. ARTISAN DOUGH (FRĂMÂNTARE ALUAT, CREŞTERE)
11. JAM (GEM, MAGIUN)
12. EXTRA BAKE (RUMENIRE)
8 Folosiţi butonul
pentru a selecta masa corespunzătoare pentru programul respectiv.
9 Apoi folosiţi butonul
pentru a selecta nivelul dorit de
rumenire.
10 Dacă doriţi ca procesul de coacere să înceapă mai târziu
folosiţi butoanele ,
pentru a seta timpul dorit.
Exempl:
Este ora 20:30, iar pâinea trebuie să fie gata la ora 7:00
dimineaţa ziua următoare adică peste 10 ore şi 30 de
minute. Apăsaţi butoanele
sau
până când pe afişaj
apare 10:30, este durata de timp de la ora actuală (20:30)
până la momentul când pâinea trebuie să fie coaptă.
Atunci când utilizaţi funcţia programatorului temporal nu folosiţi ingrediente care se
strică uşor cum ar fi lapte, fructe, iaurt, ceapă,
ouă etc.
BM1600-001_v04
11 Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de aproximativ 2 secunde
butonul
, pentru a începe să coaceţi. Aparatul de copt
pâine setează automat durata şi temperatura de coacere.
Fiecare etapă de coacere va fi semnalizată prin
indicarea cu săgeată a pictogramelor corespunzătare, care se află în stânga afişajului LCD.
Puteţi opri în orice coacerea. Pentru a face
acest lucru apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
, până când auziţi un semnal acustic.
Programul de coacere selectat va fi resetat.
Dacă doriţi să utilizaţi alt program folosiţi butonul MENU
.
12 După ce procesul de coacere s-a terminat porneşte un
semnal acustic care informează că pâinea s-a copt şi poate
fi scoasă din aparat.
13 Scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză.
14 Deschideţi capacul.
15 Cu mănuşă de bucătărie pentru a scoate forma de copt.
16 Întoarceţi forma ca pâinea să iasă uşor
Dacă pâinea nu iese din formă scuturaţi de
câteva ori forma până când pâinea iese.
În cazul în care malaxorul rămâne în pâine puteţi
tăia puţin pâinea şi scoateţi malaxorul sau folosiţi cârligul pentru scoaterea malaxorului.
Descriere funcţie
FUNCŢIA MEMORIE/PROTECŢIE ÎMPOTRIVA LIPSEI DE CURENT
În caz de pauză scurtă în alimentarea cu curent de max.
7 minute poziţia programului este memorată şi aparatul
poate continua programul după eliminarea avariei. În cazul
în care pauza este mai lungă de 7 minute este necesar să
începeţi procesul de la încaput.
FUNCŢII DE SIGURANŢĂ/COMUNICATE ERORI
Aparatul de copt pâine posedă protecţii împotriva funcţionării
necorespunzătoare. În cazul în care apar erori se răspândeşte un semnal acustic şi pe afişa apar comunicatele corespunzătoare care informează utilizatorul. Descrierea comunicatelor se află mai jos.
1. Comunicatul „E00” înseamnă că temperatura din compartimentul de coacere este prea scăzută (sub -10°C).
În acest caz decuplaţi aparatul de la sursa de alimentare
şi lăsaţi aparatul până ce atinge temperatura camerei.
Aparatul de copt pâine nu poate funcţiona la o temperatură de sub -10°C.
2. Comunicatul „E01” înseamnă că temperatura compartimentului de coacere este prea ridicată (peste 50°C).
În acest caz decuplaţi aparatul de la sursa de alimentare
şi lăsaţi-l cca. 30 minute să se răcească.
BM1600-001_v04
3. Comunicatul „EEE” înseamnă că circuitul senzorului este
deschis. În acest caz luaţi legătura cu service.
4. Comunicatul „HHH” înseamnă că senzorul este ars.
În acest caz luaţi legătura cu service.
Curăţarea şi păstrarea
Înainte de curăţare decuplaţi aparatul de la
reţeaua electrică şi aşteptaţi până se răceşte.
●● Înainte de prima utilizare a aparatului spălaţi forma pentru
copt, malaxoarele, lingura şi recipientul pentru măsurarea
ingredientelor în apă caldă du detergent de spălat vase.
●● Înainte de prima utilizare vă recomandăm să ungeţi formele pentru copt şi malaxoarele cu grăsime rezistentă la
temperaturi ridicate şi apoi încălziţi în cuptor la temperatura de 180°C timp de cca 10 minute. După ce se răcesc
ştergeţi grăsimea cu un prosop de hârtie. Datorită acestui fapt pelicula care previne lipirea aluatului obţine o protecţie adiţională. Repetaţi periodic această activitate.
●● Înainte de a curăţa sau de a ascunde aparatul aşteptaţi
până ce se răceşte.
●● Înainte de a frământa aluatul şi de a coace pâinea încă
o dată trebuie să aşteptaţi cca 30 minute.
Nu folosiţi agenţi chimici, benzină, detergenţi
pentru curăţarea cuptorului care ar putea zgâria sau deteriora stratul de suprafaţă al aparatului.
●● Pentru
a îndepărta ingredientele şi firimiturile de pe
capac, carcasă şi compartiment folosiţi un prosop umed.
Nu cufundaţi aparatul în apă şi nu turnaţi apă în
compartimentul de coacere!
●● Daţi jos capacul şi aşezaţi-l la 90° şi apoi ridicaţi-l pentru
a putea curăţa mai uşor.
pentru copt trebuie ştearsă din exterior cu
o pânză umedă. Interiorul formei poate fi spălat cu puţin
detergent pentru vase. Nu cufundaţi forma în apă.
●● Malaxoarele şi bolţul de antrenare trebuie curăţate imediat după utilizare. În cazul în care malaxorul rămâne în
formă va fi mai greu să-l scoateţi de acolo mai târziu.
În acest caz umpleţi forma cu apă caldă şi lăsaţi timp de
30 minute. Apoi scoateţi malaxorul.
●● Formele sunt acoperite cu peliculă antiprindere. Nu folosiţi obiecte de metal care ar putea zgâria suprafaţa.
Culoarea peluculei se va schimba pe măsură ce utilizaţi aparatul. Aceasta este o situaţie normală. Această
schimbare nu are impact asupra proprietăţilor peliculei.
●● Înainte de a depozita aparatul trebuie să vă asiguraţi că
s-a răcit şi că este uscat. Aparatul trebuie depozitat cu
capacul închis.
●● Forma
47
5. FRENCH
48
RISE 3 (creştere 3)
KNEAD 4
(frământarea 4)
RISE 2 (creştere 2)
KNEAD 3
(frământarea 3)
RISE 1 (creştere 1)
KNEAD 2
(frământarea 2)
PREHEAT
(încălzire preliminară)
LOAF (pâine)
KNEAD 1
(frământarea 1)
26 m
15 s
25 m
15 s
55 m
3m
31 m
26 m
15 s
55 m
0s
0m
3m
25 m
80 m
15 s
31 m
15 s
46 m
3m
25 m
30 m
15 s
46 m
0s
0m
3m
30 m
32 m
15 s
30 m
15 s
55 m
DELAY TIME
(întârzierea startului)
4. WHOLE WHEAT
RAPID
31 m
WARM
(încălzire)
3. WHOLE WHEAT
3m
TOTAL TIME
(timpul total)
2. WHITE RAPID
500 g
LIGHT
750 g
(deschis)
1000 g
500 g
MEDIUM
750 g 0 m
(mijlociu)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(închis)
1000 g
500 g
LIGHT
750 g
(deschis)
1000 g
500 g
MEDIUM
750 g 0 m
(mijlociu)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(închis)
1000 g
500 g
LIGHT
750 g
(deschis)
1000 g
500 g
MEDIUM
750 g 30 m
(mijlociu)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(închis)
1000 g
500 g
LIGHT
750 g
(deschis)
1000 g
500 g
MEDIUM
750 g 5 m
(mijlociu)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(închis)
1000 g
500 g
LIGHT
750 g
(deschis)
1000 g
500 g
MEDIUM
750 g 0 m
(mijlociu)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(închis)
1000 g
BAKE (coacere)
1. WHITE
BAKING (coacere)
PROGRAM
Etapele de lucru ale dispozitivului
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
40 m
44 m
48 m
45 m
50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
40 m
44 m
48 m
45 m
50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
42 m
53 m
64 m
62 m
66 m
70 m
65 m
72 m
74 m
2:57
3:00
3:03
3:05
3:10
3:15
3:20
3:25
3:30
2:32
2:35
2:38
2:40
2:45
2:50
2:55
3:00
3:05
4:15
4:19
4:23
4:20
4:25
4:30
4:29
4:35
4:39
2:29
2:33
2:37
2:34
2:39
2:44
2:43
2:49
2:53
3:12
3:23
3:34
3:32
3:36
3:40
3:35
3:42
3:44
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
BM1600-001_v04
WARM
(încălzire)
DELAY TIME
(întârzierea startului)
30 m
15 s
50 m
0m
3m
4m
0m
0s
0m
0s
0m
75 m
1:22
22 m
12:00
0m
95 m
100 m
2:54
2:59
60 m
60 m
12:00
12:00
8m
4m
19 m
48 m
0s
0m
KNEAD 4
(frământarea 4)
15 s
RISE 2 (creştere 2)
31 m
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
KNEAD 3
(frământarea 3)
31 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
RISE 1 (creştere 1)
3m
3:17
3:19
3:21
3:19
3:22
3:25
3:23
3:26
3:29
KNEAD 2
(frământarea 2)
0m
52 m
54 m
56 m
54 m
57 m
60 m
58 m
61 m
64 m
KNEAD 1
(frământarea 1)
TOTAL TIME
(timpul total)
PREHEAT
(încălzire preliminară)
LOAF (pâine)
500 g
BAKE (coacere)
8. GLUTEN FREE
–
MEDIUM 750 g
(mijlociu) 1000 g
RISE 3 (creştere 3)
7. CAKE
BAKING (coacere)
PROGRAM
6. SWEET BREAD
500 g
LIGHT
750 g
(deschis)
1000 g
500 g
MEDIUM
750 g
(mijlociu)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(închis)
1000 g
0s
9. DOUGH
–
–
0m
3m
27 m
60 m
0s
0m
0s
0m
0m
1:30
–
12:00
10. ARTISAN DOUGH
–
–
0m
5m
45 m
70 m
10 s
85 m
10 s
110 m
0m
5:15
–
12:00
11. JAM
–
–
0m
0m
15 m
0m
0s
0m
0s
0m
70 m
1:25
20 m
12:00
12. EXTRA BAKE
–
–
0m
0m
0m
0m
0s
0m
0s
0m
10 m
10-90
60 m
–
0m
3m
9m
15 m
0s
0m
10 s
31 m
60 m
0:58
60 m
–
13. SUPER RAPID
MEDIUM
750 g
(mijlociu)
Exemple de probleme care pot apare în timpul exploatării storcătorului
Problemele care par a fi foarte serioase pot fi de obicei soluţionate foarte simplu. Înainte de a lua legătura cu service-ul verificaţi în tabelul de mai jos dacă vreuna din problemele descrise nu corespunde problemei observate de Dvs. În cazul în care
problema nu va fi soluţionată, luaţi legătura cu infolinia sau cu un punct de service corespunzător.
Nu deschideţi aparatul şi nici nu încercaţi să îl reparaţi pe cont propriu deoarece acest lucru poate fi periculos pentru beneficiar sau poate deteriora aparatul.
PROBLEMĂ
CAUZĂ POSIBILĂ
SOLUŢIE
Din compartimentul de coacere sau
din orificiile de ventilaţie iese fum.
Ingredientele s-au lipit de comparti- Decuplaţi aparatul de le reţeaua elecmentul de coacere sau de suprafaţa trică şi curăţaţi compartimentul de coaexterioară a formei de copt.
cere sau suprafaţa exterioară a formei
de coacere.
Ingredientele nu s-au amestecat sau
pâinea nu s-a copt.
Program setat necorespunzător.
Verificaţi meniul selectat şi alte setări.
Aţi apăsat butonul
funcţionării aparatului.
Începeţi tot procesul de la capăt. Nu
folosiţi aceleaşi ingrediente!
în timpul
În timpul funcţionării aparatului aţi ridi- Capacul poate fi ridicat doar după ce
cat de mai multe ori capacul.
procesul de creştere a aluatului s-a
terminat.
BM1600-001_v04
Pauză îndelungată în alimentarea cu
curent în timpul funcţionării aparatului.
Nu folosiţi aceleai ingrediente şi începeţi din nou.
Rotarea malaxorului este blocată.
Verificaţi dacă malaxorul nu s-a blocat
din cauza seminţelor. Scoateţi forma
de copt din aparat şi verificaţi dacă
piesele dse rotesc. În caz contrar luaţi
legătura cu service.
49
PROBLEMĂ
CAUZĂ POSIBILĂ
SOLUŢIE
Pâinea este căzută în mijloc şi este
umedă jos.
Pâinea a rămas prea mult timp în
formă după coacere şi încălzire.
Scoateţi pâinea din formă imediat după
ce s-a copt, nu o lăsaţi în formă prea
mult timp.
Pâinea se scoate greu din formă.
Pâinea s-a lipit de malaxor.
Înaint de următoarea coacere curăţaţi
malaxorul şi bolţul. În cazul în care
este necesar umpleţi vasul cu apă
caldă şi lăsaţi timp de 30 minute. Acest
lucru vă permite să scoateţi şi să curăţaţi uşor malaxorul.
Reţete exemplu
PÂINE ALBĂ
Program: 1. WHITE BREAD / 2. WHITE RAPID
1000 g
750 g
Ingrediente:
Apă
Ulei
Sare
Zahăr
Lapte praf
Făină albă pt pâine
Drojdie uscată
330 ml
2 linguri
1 linguriţă
2 linguri
2 linguri
4 pahare ≈ 550 g
1 linguriţă
PAINE INTEGRALĂ
Program: 3. WHOLE WHEAT / 4. WHOLE WHEAT RAPID
250 ml
1 ½ linguri
1 linguriţă
2 linguri
1 ½ linguri
3 pahare
1 linguriţă
1000 g
Ingrediente:
Apă
Unt/Margarină
Sare
Zahăr de trestie
Lapte praf
Făină de grâu pt pâine
Făină albă pt pâine
Drojdie uscată
360 ml
3 linguri
2 linguriţe
4 linguri
3 linguri
1 pahar
3 pahare
1 linguriţă
FRANZELĂ
Program: 5. FRENCH
750 g
1000 g
330 ml
2 linguri
1 linguriţă
2 linguri
4 pahare
1 linguriţă
PÂINE DULCE
Program: 6. SWEET BREAD
50
330 ml
2 linguri
2 linguriţe
2 linguri
2 linguri
4 pahare
1 linguriţă
500 g
200 ml
1 ½ linguri
1 linguriţe
2 linguri
1 ½ linguri
½ pahar
1 ½ pahare
1 linguriţă
750 g
250 ml
1 lingură
1 linguriţă
1 lingură
3 pahare
1 linguriţă
1000 g
Ingrediente:
Apă
Ulei
Sare
Zahăr
Lapte praf
Făină pentru pâine
Drojdie uscată
180 ml
1 lingură
1 linguriţă
1 ½ linguri
1 lingură
2 pahare
1 linguriţă
280 ml
2 linguri
1 ½ linguriţe
3 linguri
2 linguri
1 pahar
2 pahare
1 linguriţă
Ingrediente:
Apă
Ulei
Sare
Zahăr
Făină albă pt pâine
Drojdie uscată
500 g
500 g
180 ml
1 lingură
¾ linguriţe
1 lingură
2 ¼ pahare
1 linguriţă
750 g
250 ml
2 linguri
1 ½ linguriţe
2 linguri
1 ½ linguri
3 pahare
1 linguriţă
500 g
180 ml
1 lingură
1 linguriţă
1 lingură
1 lingură
2 pahare
1 linguriţă
BM1600-001_v04
CHEC
Program: 7. CAKE
500 g
Ingrediente:
Unt (cald)
Sare
Zahăr
Ouă
Făină pentru tort
Budinca de vanilie
140 g
¼ linguriţe
¾ pahar
3 buc.
1 ½ pahar
1 opakowanie
PÂINE FĂRĂ GLUTEN
Program: 8. GLUTEN FREE
Pentru coacere folosiţi forma rotundă de copt.
1000 g
750 g
Ingrediente:
Apă
Ulei
Sare
Zahăr
Ouă
Oţet
Mix. făină (ex. 3-cereale)
Drojdie uscată
310 ml
3 linguri
1 ½ linguriţe
3 linguri
3 buc.
1 linguriţă
3 ½ pahare ≈ 450 g
1 ½ linguriţe
250 ml
3 linguri
1 ½ linguriţe
3 linguri
3 buc.
1 linguriţă
3 pahare ≈ 390 g
1 ½ linguriţe
ALUAT
Program: 9. DOUGH
GEM PORTOCALE
Program: 11. JAM
Ingrediente:
Portocale (curăţate)
Lămâi (curăţate)
Zahăr de gelifiere
400 g
100 g
250 g
1000 g
Ingrediente:
Apă
Ulei
Sare
Zahăr
Lapte praf
Făină albă pt pâine
Drojdie uscată
290 ml
2 linguri
1 ½ linguriţe
2 linguri
1 ½ linguri
3 ½ pahare
1 ½ linguriţe
PÂINE EXPRES
Program: 13. SUPER RAPID
1000 g
Ingrediente:
Apă
Ulei
Sare
Zahăr
Lapte praf
Făină albă pt pâine
Drojdie uscată
330 ml
2 linguri
1 linguriţă
2 linguri
2 linguri
4 pahare
3 linguriţe
În tabele se găsesc exemple de reţete şi cantitatea orientativă a ingredientelor. Aceste indicaţii nu trebuie tratate ca fiind
o carte de bucate. Procedaţi în conformiate cu reţetele din cărţiile de bucate sau în funcţie de preferinţele Dumneavoastră.
Observaţii privitoare la reţete
1. Ingrediente
●● Îinând cont de faptul că fiecare ingredient joacă un anumit rol în procesul de coacere adecavtă a pâinii, măsurarea sa corespunzătoare este la fel de importantă ca
ordinea în care ingredientele sunt puse.
●● Cele mai importante ingrediente precum lichidul, făina,
sarea, zahărul sau drojdia (puteţi folosi drojdie proaspătă sau uscată) influenţează prepararea cu succes
BM1600-001_v04
a aluatului sau a pâinii. Trebuie folosite cantităţile corespunzătoare de ingrediente, în proporţiile corespunzătoare.
●● Trebuie să folosiţi ingrediente uşor încălzite dacă pâinea
va fi preparată imediat. Dacă se foloseşte programul cu
funcţia de programare a timpului, trebuie să folosiţi ingrediente reci, pentru ca drojdia să nu înceapă să crească
prea repede.
●● Margarina, untul şi laptele influenţează gustul pâinii.
●● Puteţi micşora cantitatea de zahăr cu 20%, pentru ca
51
coaja să fie delicată şi mai subţire, ceea ce nu influenţează calitatea procesului dfe coacere. Pentru a se
obţine o coajă mai delicată, mai subţire, zahărul poate
fi înlocuit cu miere.
●● În timpul frământării aluatului, glutenul conţinut în făină
asigură structura corespunzătoare a pâinii. Amestecul
ideal de făină se compune din 40% făină integrală şi
60% făină albă.
●● Dacă doriţi să adăugaţi la pâine boabe de cereale, lăsaţile o noapte în apă. Micşoraţi cantitatea de făină şi lichid
(cu maximum o cincime mai puţin).
●● La aluat se pot adăuga tărâţe de cereale, pentru ca
pâinea să fie mai bogată în substanţe nutritive şi mai
uşoară. Pentru aceasta, trebuie să adăugaţi o lingură
mare de tărâţe la 500 g de făină şi să măriţi cantitatea de
lichid cu o jumătate de lingură mare.
●● Glutenul de cereale este un adaos natural obţinut din
amidonul conţinut în cereale. Datorită lui, pâinea este
mai uşoară şi are un volum mai mare. Pâinea mai rar se
„lasă” şi este mai uşor digerabilă. Calităţile sale sunt mai
uşor de observat atunci când se coace pâine din făină
integrală sau din făină măcinată în casă.
●● Lecitina pură, praf este un emulgator natural care
măreşte volumul pâinii, face ca miezul să fie mai alb, mai
delicat; contribuie la păstrarea prospeţimii pâinii cât mai
mult timp.
2. Folosirea unei cantităţi adecvate de lichide
Dacă este necesară micşorarea sau mărirea cantităţii de
ingrediente, trebuie să vă asiguraţi că proporţiile reţetelor
originale au fost păstrate.
3. Adăugarea şi măsurarea cantităţii de ingrediente
●● Trebuie întotdeauna să turnaţi mai întâi lichidul şi
abia după aceea, la sfârşit, să puneţi drojdia. Pentru
a evita creşterea prea rapidă a drojdiei (mai ales atunci
când se foloseşte funcţia de programare a timpului), nu
nu lăsaţi ca drojdia să intre în contact cu lichidele.
●● Atunci când măsuraţi ingredientele trebuie să folosiţi mereu aceleaşi unităţi de măsură, adică măsuraţi
ingredientele cu lingura/linguriţa din dotare sau cu lingurile folosite în casă în cazul în care reţeta indică măsurarea cu lingura de masă sau linguriţa pentru ceai.
●● Trebuie să măsuraţi adecvat ingredientele date în grame.
●● Dacă doriţi să măsuraţi ingredientele în mililitri puteţi
folosi recipientul pentru măsurat din dotare.
●● În ciuda faptului că greutatea este precizată exact, se
pot înregistra mici abateri de la valorile date. Greutatea
exactă a pâinii depinde în bună măsură de umiditatea
aerului din încăpere în momentul pregătirii sale.
●● Pâinea cu un conţinut mare de grâu întotdeauna are
un volum mai mare şi trece peste marginile vasului în
ultima fază de creştere, chiar şi în cazul măsurării foarte
exacte a ingredientelor. Pâinea nu va da totusi pe dinafară. Se rumeneşte mai uşor pâinea care se află în afara
vasului decât partea aflată în interior.
6. Rezultatele coacerii
●● Rezultatele coacerii depind de condiţiile generale (duritatea apei, umiditate, înălţime, consistenţa ingredientelor
etc.). Din acest motiv, reţetele trebuie folosite mai curând
ca punct de plecare, urmând să fie adaptate la condiţiile
particulare. Nu trebuie să vă descurajaţi în cazul unei
încercări nereuşite de a coace pâine şi alte produse.
Trebuie să găsiţi cauza rezultatului nesatisfăcător şi să
încercaţi din nou, schimbând proporţiile ingredientelor.
●● Dacă pâinea nu este destul de rumenă, puteţi să o lăsaţi
în aparat şi să folosiţi programul de rumenire.
●● Se recomandă de asemenea să coaceţi o pâine de
probă, folosind funcţia de programare a timpului ce
se foloseşte pentru coacerea în timpul nopţii, pentru
a putea, dacă este nevoie, să faceţi modificările necesare.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen
(PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
corespunzător deaorece componentele periculoase care se
găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
4. Reţete de folosit în aparatul de copt pâine
Următoarele reţete sunt pentru pâini de diferite dimensiuni.
Greutatea totală nu trebuie să depăşească un kilogram.
Dacă nu sunt date recomandări concrete privind greutatea,
aceasta înseamnă că, pentru programul respectiv se poate
utiliza o cantitate mică de ingrediente, dar şi una mare.
5. Greutatea şi densitatea pâinii
●● În reţete, gretatea pâinii a fost precizată exact. Este uşor
de observat că greutatea pâinii simple, albe este mai
mică decât cea a pâinii integrale. Acest lucru este legat
de faptul că făina lbă creşte mai bine şi, de aceea, trebuie să controlaţi pâinea în timpul coacerii sale.
52
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
BM1600-001_v04
RU
Уважаемые Пользователи
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности.
Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было
пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Перед тем как приступить к эксплуатации оборудования, ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
Следует убедиться, что Вы поняли нижеследующие указания.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет
и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы
с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен
инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается детям играть
с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора детьми без присмотра взрослых.
●● Устройство с сетевым шнуром
должно храниться в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
●● Не включайте прибор, если сетевой шнур или корпус имеют видимые повреждения.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
BM1600-001_v04
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально
обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт
может стать причиной серьёзной
опасности для пользователя.
В случае возникновения неисправностей советуем обратиться
в специализированный сервисный
пункт.
●● Всегда отсоединяйте прибор от
сети если Вы им не пользуетесь
или перед очисткой.
●● Никогда не дотрагивайтесь до
движущихся частей во время
работы прибора. В этом случае
всегда предварительно отсоедняйте прибор от сети.
●● Следите за тем, чтобы сетевой
шнур не свисал со стола или
столешницы и не соприкасался
с горячей поверхностью. Не допускайте перегибов сетевого шнура.
●● Будьте осторожны. Во избежания
ожогов, вынимая из хлебопечки
форму для выпечки с испеченным
хлебом, обязательно пользуйтесь кухонными перчатками или
прихватами, поскольку и хлеб,
и форма очень горячие.
●● Не прикасайтесь к горячим
поверхностям. Пользуйтесь кухонными прихватами. Прибор сильно
нагревается в процессе выпечки.
●● Температура открытых поверхностей может быть более высокой,
когда оборудование работает.
53
●● Перед чисткой и демонтажом
дайте хлебопечке остыть. Хлебопечка имеет термоизолированный
корпус. Металлические элементы
нагреваются во время работы.
●● Соблюдайте особую осторожность
при перемещении хлебопечки,
особенно, если внутри находятся
горячие ингредиенты.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит
повреждением имущества
●● Подключайте хлебопечку только к сети перемен-
ного тока с заземлением. Убедитесь в том, что
напряжение, указанное на приборе, соответствует
напряжению электросети.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
●● Ставьте хлебопечку всегда только на устойчивую,
ровную и плоскую поверхность, чтобы хлебопечка
не перевернулась во время замеса крутого теста.
Это особенно важно в случае использования
запрограммированных режимов работы или если
прибор остается без присмотра. В случае установки прибора на особенно гладких поверхностях
нужно подложить под прибор тонкую резиновую
подкладку.
●● В процессе работы устройство должно находиться
на расстоянии не менее 10 см от других предметов.
●● Не располагайте прибор вблизи горячих газовых
или электрических нагревательных приборов,
а также рядом с духовками.
●● Запрещается извлекать форму для выпечки во
время работы хлебопечки.
●● Запрещается класть в устройство алюминиевую
фольгу или иные материалы, кроме продуктов
по рецепту, так как они могут вызвать пожар или
замыкание.
●● Никогда не накрывайте работающую хлебопечку
полотенцем или другими тканями, поскольку это
может привести к аккумуляции тепла внутри нее.
Во избежание пожара не пользуйтесь хлебопечкой
рядом с легковоспламеняющимися предметами,
например, шторами.
●● Не погружайте прибор в воду или другие жидкости
и не мойте под струей воды.
●● Не рекомендуется использовать для мытья нагревательного блока агрессивные детергенты в виде
54
молочка, пасты, эмульсии и т.п., которые могут
поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не мойте металлические элементы в посудомоечных машинах. Агрессивные моющие средства,
которые используются для мытья в этих бытовых
устройствах, вызывают потемнение в/у элементов.
Рекомендуем мыть их вручную с использованием
традиционных жидкостей для мытья посуды.
●● Во избежание телесных повреждений и повреждения прибора не используйте принадлежности, не
рекомендованные изготовителем.
●● Хлеб может загореться, поэтому запрещается
использовать устройство вблизи или под горючими
материалами, например, занавесками.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
СОВЕТЫ
Информация о продукте
и советы по эксплуатации
●● Хлебопечка
предназначена исключительно для
домашнего пользования. В случае использования
хлебопечки в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
●● Не закладывайте больше продуктов, чем указано
в рецептах в настоящей инструкции по эксплуатации. В противном случае хлеб запечётся неравномерно или тесто вытечет наружу. Соблюдайте
рекомендации настоящей инструкции по эксплуатации.
●● Прежде чем запрограммировать хлебопечку на
выпечку данного вида хлеба с отсрочкой, например, на ночь, сначала нужно проверить данный
рецепт и устройство и убедиться, что ингредиенты
подобраны в соответствующих пропорциях, тесто
не слишком жидкое и не слишком крутое, а его
количество соответствует объему формы для
выпечки и «не выливается» из нее.
●● По окончании работы отключите вилку сетевого
шнура от розетки.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Хлебопечь располагает свидетельством допуска к контакту с пищевыми продуктами.
Максимальное количество муки: 4 чашки ≈ 550 г.
Максимальное количество разрыхлителя: 3 ложки ≈ 9 г.
BM1600-001_v04
Устройство хлебопечки
A
Выпекание
Поддержание тепла
ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Крышка
Ручка
Панель управления
Камера выпекания с деталями для крепления формы
для выпекания
Вентиляционные отверстия
Форма для выпекания – прямоугольная
Мешалка для прямоугольной формы
Форма для выпекания – круглая
Мешалка для круглой формы
АКСЕССУАРЫ
10 Мерная ёмкость для продуктов
11 Мерная ложка для продуктов
12 Крючок для вынимания мешалки
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
13 ЖК-дисплей
14
15
– TIMER (
,
) – кнопки регулировки времени
– Кнопка LOAF – настройка веса изделия
16
– Кнопка FAST BREAD – запуск программы
13 SUPER RAPID
17
– Кнопка CRUST COLOR – настройка степени
подрумянивания
18
19
– Кнопка MENU – выбор программы
– Кнопка START-STOP – запуск/остановка
программы выпекания
ЖК-ДИСПЛЕЙ – ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ
Легкое подрумянивание
Среднее подрумянивание
Сильное подрумянивание
Небольшой хлебец весом до 500 г
Средний хлеб весом до 750 г
Большой хлеб весом до 1000 г
Устройство в процессе работы
Подготовка устройства к работе
●● Перед использованием хлебопечи удалите все эле-
менты упаковки (плёнку, наполнитель из камеры
выпекания и т.д.).
●● Перед первым применением устройства вымойте
формы для выпекания, мешалки, мерную ложку
и мерную ёмкость в тёплой воде с добавлением мягкого моющего средства (см. «Чистка и уход»).
●● Поставьте устройство на сухую, плоскую и неподвижную поверхность, такую как кухонный или обеденный
стол. Хлебопечь должна стоять подальше от краёв
стола. Обеспечьте достаточно свободного пространства вокруг вентиляционных отверстий, чтобы
устройство хорошо вентилировалось.
Принцип действия и обслуживание
B
1 Установите форму для выпекания точно посередине
камеры выпекания.
2 Закрепите форму в держателях в верхней части
камеры выпекания.
3 Установите соответствующую мешалку на стержень
формы для выпекания.
Обратите внимание на правильное расположение стержня по отношению к отверстию в мешалке.
4 Добавьте ингредиенты в форму для выпекания.
Это следует делать в той последовательности, которая указана в рецепте. Основные рецепты приведены
в инструкции ниже (см. ПРИМЕРЫ РЕЦЕПТОВ).
5 Закройте крышку.
6 Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
7 Выберите программу выпекания с помощью кнопки
Подогрев
Вымешивание теста
Поднятие
BM1600-001_v04
.
Программы на выбор:
1. WHITE BREAD (БЕЛЫЙ ПШЕНИЧНЫЙ ХЛЕБ)
2. WHITE RAPID (БЕЛЫЙ ПШЕНИЧНЫЙ ЭКСПРЕССХЛЕБ)
55
3. WHOLE WHEAT (ХЛЕБ ИЗ МУКИ ГРУБOГО ПОМОЛА)
4. WHOLE WHEAT RAPID (ЭКСПРЕСС-ХЛЕБ ИЗ МУКИ
ГРУБОГО ПОМОЛА)
5. FRENCH (ФРАНЦУЗСКИЙ ХЛЕБ)
6. SWEET BREAD (СЛАДКИЙ ХЛЕБ)
7. CAKE (КЕКС)
8. GLUTEN FREE (БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ ХЛЕБ)
9. DOUGH (ВЫМЕШИВАНИЕ ТЕСТА)
10. ARTISAN DOUGH (ВЫМЕШИВАНИЕ ТЕСТА, ПОДНИМАНИЕ)
11. JAM (ДЖЕМ, ПОВИДЛО)
12. EXTRA BAKE (ПОДРУМЯНИВАНИЕ)
8 С помощью кнопки
выберите соответствующий
вес изделия для данной программы.
9 После этого с помощью кнопки
выберите необходимую степень подрумянивания.
10 Если вы хотите, чтобы процесс выпекания начался
позже, то установите нужное время с помощью кнопок
, .
Пример:
Сейчас 20:30, а хлеб должен быть готов к 7:00 утра
следующего дня, т.е. через 10 часов и 30 минут.
Нажимайте кнопки
или
до тех пор, пока на
дисплее появится 10:30 – это период от 20:30 до того
момента, когда должен быть готов хлеб.
В случае использования функции программирования не следует использовать
быстро портящиеся продукты: молоко,
фрукты, йогурт, лук, яйца и т.д.
11 Нажмите и придержите в течение 2 секунд кнопку
, чтобы начать выпекание. Хлебопечь автоматически установит время и температуру выпекания.
Отдельные этапы выпекания отображаются в виде стрелки у соответствующих
иконок в левой части ЖК-дисплея.
Выпекание можно остановить в любой
момент. Для этого нажмите и придержите кнопку
, пока не прозвучит
звуковой сигнал. Выбранная программа
выпекания отменена. Если вы хотите
запустить другую программу, выберите
её с помощью кнопки МЕНЮ
.
12 По окончании выпекания звучит звуковой сигнал,
который уведомляет о том, что хлеб готов и его можно
вынуть из устройства.
13 Отключите вилку сетевого шнура от розетки электросети.
14 Откройте крышку.
56
15 С помощью прихватки выньте форму для выпекания.
16 Чтобы достать хлеб, переверните форму.
Если хлеб не выпадает из формы,
несколько раз встряхните её, пока хлеб не
выпадет.
Если мешалка останется внутри хлеба,
можно слегка надрезать его и вытащить
мешалку либо воспользоваться крючком
для извлечения мешалки.
Описание функций
ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ/ЗАЩИТА ОТ ВРЕМЕННОГО
ПРОПАДАНИЯ ПИТАНИЯ
В случае кратковременного пропадания напряжения
до 7 минут, устройство запоминает программу и может
продолжить работу после восстановления питания. Если
перерыв превышает 7 минут, необходимо начать весь
процесс сначала.
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ/СООБЩЕНИЯ ОБ
ОШИБКАХ
Хлебопечь оснащена защитой от неполадок в работе.
В случае ошибок звучит звуковой сигнал и на дисплее
появляются соответствующие сообщения для пользователя. Описание сообщений приведено ниже.
1. Сообщение «E00» означает, что температура в камере
выпекания слишком низкая (ниже -10°C). Необходимо
отключить устройство от источника питания и дать ему
нагреться до комнатной температуры. Хлебопечь не
должна работать при температуре ниже -10°C.
2. Сообщение «E01» означает, что камера выпекания
слишком горячая (более 50°C). Необходимо отключить устройство от источника питания приблизительно на 30 минут и дать ему остыть.
3. Сообщение «EEE» означает, что контур датчика разомкнут. Необходимо обратиться в сервисный центр.
4. Сообщение «HHH» означает, что датчик замкнут,
Необходимо обратиться в сервисный центр.
Очистка и консервация
Перед чисткой отключите устройство
от электросети и дайте ему остыть.
●● Перед
первым применением устройства вымойте
формы для выпекания, мешалки, мерную ложку
и мерную ёмкость в тёплой воде с добавлением жидкости для мытья посуды.
●● Перед первым применением рекомендуется смазать
формы для выпекания и мешалки маслом, устойчивым к воздействию высокой температуры, после чего
прогреть их в духовке при 180°C в течение 10 минут.
После остывания сотрите жир бумажным полотенцем. Эта процедура обеспечивает дополнительную
BM1600-001_v04
защиту антипригарного покрытия. Её можно периодически повторять.
●● Перед тем, как спрятать или вымыть устройство,
дождитесь его остывания.
●● Перед следующим вымешиванием и выпеканием
теста устройство должно остывать приблизительно
30 минут.
Запрещается использовать химические
чистящие средства, бензин, средства для
чистки духовых шкафов и прочие средства, которые могут поцарапать или
повредить покрытие устройства.
●● Для
удаления ингредиентов и крошек с крышки,
корпуса и камеры выпекания используйте влажное
полотенце.
Не окунайте устройство в воду и не наливайте воду в камеру выпекания!
●● Чтобы упростить чистку, можно снять крышку, установив её под углом 90° и потянув вверх.
●● Снаружи форму для выпекания следует протереть
влажной тряпкой. Изнутри её можно мыть жидкостью
для мытья посуды. Не окунайте форму в воду.
●● Мешалки и стержень привода следует чистить сразу
после применения. Если мешалка останется в форме,
потом его будет трудно оттуда достать. В этом случае наполните форму тёплой водой и оставьте на 30
минут. После этого извлеките мешалку.
●● Формы покрыты антипригарным покрытием. Запрещается использовать металлические предметы,
которые могут поцарапать поверхность. По мере
эксплуатации цвет покрытия будет меняться. Это
нормальное явление, которое никак не влияет на
свойства покрытия.
●● Перед тем, как убрать устройство, убедитесь в том,
что оно полностью остыло и высохло. Устройство
следует хранить с закрытой крышкой.
BM1600-001_v04
31 м
26 м
15 с
25 м
15 с
55 м
0м
3м
31 м
26 м
15 с
55 м
0с
0м
30 м
3м
25 м
80 м
15 с
31 м
15 с
46 м
DELAY TIME
(отсрочка старта)
RISE 3 (рост 3)
KNEAD 4
(замешивание 4)
RISE 2 (рост 2)
KNEAD 3
(замешивание 3)
RISE 1 (рост 1)
KNEAD 2
(замешивание 2)
KNEAD 1
(замешивание 1)
LOAF (буханка)
PREHEAT
(предваритель-ное
нагревание)
3м
WARM
(нагревание)
3. WHOLE WHEAT
0м
TOTAL TIME
(полное время)
2. WHITE RAPID
500 г
LIGHT
750 г
(светлая)
1000 г
500 г
MEDIUM
750 г
(средняя)
1000 г
500 г
DARK
750 г
(тёмная)
1000 г
500 г
LIGHT
750 г
(светлая)
1000 г
500 г
MEDIUM
750 г
(средняя)
1000 г
500 г
DARK
750 г
(тёмная)
1000 г
500 г
LIGHT
750 г
(светлая)
1000 г
500 г
MEDIUM
750 г
(средняя)
1000 г
500 г
DARK
750 г
(тёмная)
1000 г
BAKE (выпечка)
1. WHITE
BAKING (выпечка)
ПРОГРАММА
Фазы работы устройства
37 м
40 м
43 м
45 м
50 м
55 м
60 м
65 м
70 м
37 м
40 м
43 м
45 м
50 м
55 м
60 м
65 м
70 м
40 м
44 м
48 м
45 м
50 м
55 м
54 м
60 м
64 м
2:57
3:00
3:03
3:05
3:10
3:15
3:20
3:25
3:30
2:32
2:35
2:38
2:40
2:45
2:50
2:55
3:00
3:05
4:15
4:19
4:23
4:20
4:25
4:30
4:29
4:35
4:39
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
57
7. CAKE
8. GLUTEN FREE
–
WARM
(нагревание)
DELAY TIME
(отсрочка старта)
RISE 3 (рост 3)
KNEAD 4
(замешивание 4)
RISE 2 (рост 2)
KNEAD 3
(замешивание 3)
RISE 1 (рост 1)
KNEAD 2
(замешивание 2)
KNEAD 1
(замешивание 1)
PREHEAT
(предваритель-ное
нагревание)
LOAF (буханка)
500 г
MEDIUM 750 г
(средняя) 1000 г
TOTAL TIME
(полное время)
6. SWEET BREAD
BAKE (выпечка)
5. FRENCH
BAKING (выпечка)
ПРОГРАММА
4. WHOLE WHEAT
RAPID
500 г
LIGHT
750 г
(светлая)
1000 г
500 г
MEDIUM
750 г
(средняя)
1000 г
500 г
DARK
750 г
(тёмная)
1000 г
500 г
LIGHT
750 г
(светлая)
1000 г
500 г
MEDIUM
750 г
(средняя)
1000 г
500 г
DARK
750 г
(тёмная)
1000 г
500 г
LIGHT
750 г
(светлая)
1000 г
500 г
MEDIUM
750 г
(средняя)
1000 г
500 г
DARK
750 г
(тёмная)
1000 г
40 м
44 м
48 м
45 м
50 м
55 м
54 м
60 м
64 м
42 м
53 м
64 м
62 м
66 м
70 м
65 м
72 м
74 м
52 м
54 м
56 м
54 м
57 м
60 м
58 м
61 м
64 м
2:29
2:33
2:37
2:34
2:39
2:44
2:43
2:49
2:53
3:12
3:23
3:34
3:32
3:36
3:40
3:35
3:42
3:44
3:17
3:19
3:21
3:19
3:22
3:25
3:23
3:26
3:29
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
5м
3м
25 м
30 м
15 с
46 м
0с
0м
0м
3м
30 м
32 м
15 с
30 м
15 с
55 м
0м
3м
31 м
31 м
15 с
30 м
15 с
50 м
0м
3м
4м
0м
0с
0м
0с
0м
75 м
1:22
22 м
12:00
0м
95 м
100 м
2:54
2:59
60 м
60 м
12:00
12:00
8м
4м
19 м
48 м
0с
0м
0с
9. DOUGH
–
–
0м
3м
27 м
60 м
0с
0м
0с
0м
0м
1:30
–
12:00
10. ARTISAN DOUGH
–
–
0м
5м
45 м
70 м
10 с
85 м
10 с
110 м
0м
5:15
–
12:00
11. JAM
–
–
0м
0м
15 м
0м
0с
0м
0с
0м
70 м
1:25
20 м
12:00
12. EXTRA BAKE
–
–
0м
0м
0м
0м
0с
0м
0с
0м
10 м 10-90 60 м
–
0м
3м
9м
15 м
0с
0м
10 с
31 м
60 м
–
13. SUPER RAPID
58
MEDIUM
750 г
(средняя)
0:58
60 м
BM1600-001_v04
Возможны проблемы при использовании устройства
Проблемы, которые на первый взгляд кажутся серьезными, легко решить. Прежде чем обращаться в сервисный
центр проверьте таблицу, представленную ниже, возможно ваша проблема похожа на те, что описаны ниже. Однако,
если проблему нельзя устранить, обратитесь в соответствующий сервисный центр.
Не открывайте устройство и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно, поскольку
это может нанести вред вам или вы можете повредить само устройство.
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Из камеры выпекания или вентиля- К камере выпекания или внешней Отключите устройство от электроционных отверстий идёт дым.
поверхности формы для выпекания сети и очистите камеру выпекания
приклеились ингридиенты.
или внешнюю поверхность формы.
Ингредиенты не размешались или
хлеб не выпекся.
Неправильно задана программа.
Проверьте
настройки.
меню
и
прочие
В ходе работы была нажата кнопка
.
Начните весь процесс сначала.
Используйте другие ингредиенты!
В ходе работы несколько раз подни- Крышку можно открывать, только
малась крышка.
если завершился процесс поднятия
теста.
Длительный перерыв в питании
работающего устройства.
Используйте другие ингредиенты
и начните всё сначала.
Заблокировано вращение мешалки.
Проверьте, не забили ли зёрна
мешалку. Выньте форму для выпекания из устройства и проверьте,
вращаются ли приводные детали.
В противном случае обратитесь
в сервисный центр.
Хлеб опадает по центру и влажный
снизу.
После выпекания и подогрева хлеб Вынимайте хлеб из устройства
слишком долго находился в устрой- сразу по окончании выпекания, не
стве.
оставляйте его в форме слишком
долго.
Тяжело доставать хлеб из формы.
Низ буханки приклеился к мешалке.
Перед очередным применением
очистите мешалку и стержень. При
необходимости наполните ёмкость
тёплой водой и оставьте на 30
минут. Это позволит быстро вынуть
и очистить мешалку.
Примеры рецептов
БЕЛЫЙ ХЛЕБ
Программа: 1. WHITE BREAD / 2. WHITE RAPID
1000 г
Ингредиенты:
Вода
Растительное масло
Соль
Сахар
Сухое молоко
Белая мука для хлеба
Сухие дрожжи
BM1600-001_v04
330 мл
2 ложки
1 ч.ложка
2 ложки
2 ложки
4 чашки ≈ 550 г
1 ч.ложка
750 г
250 мл
1 ½ ложки
1 ч.ложка
2 ложки
1 ½ ложки
3 чашки
1 ч.ложка
500 г
180 мл
1 ложка
1 ч.ложка
1 ½ ложки
1 ложка
2 чашки
1 ч.ложка
59
ХЛЕБ ИЗ МУКИ ГРУБОГО
ПОМОЛА
Программа: 3. WHOLE WHEAT / 4. WHOLE WHEAT RAPID
1000 г
Ингредиенты:
Вода
Масло/Маргарин
Соль
Коричневый сахар
Сухое молоко
Пшеничная мука для хлеба
Белая мука для хлеба
Сухие дрожжи
360 мл
3 ложки
2 ч.ложки
4 ложки
3 ложки
1 чашка
3 чашки
1 ч.ложка
ФРАНЦУЗСКИЙ ХЛЕБ
Программа: 5. FRENCH
750 г
280 мл
2 ложки
1 ½ ч.ложки
3 ложки
2 ложки
1 чашка
2 чашки
1 ч.ложка
1000 г
330 мл
2 ложки
1 ч.ложка
2 ложки
4 чашки
1 ч.ложка
СЛАДКИЙ ХЛЕБ
Программа: 6. SWEET BREAD
250 мл
1 ложка
1 ч.ложка
1 ложка
3 чашки
1 ч.ложка
1000 г
330 мл
2 ложки
2 ч.ложки
2 ложки
2 ложки
4 чашки
1 ч.ложка
КЕКС
Программа: 7. CAKE
200 мл
1 ½ ложки
1 ч.ложки
2 ложки
1 ½ ложки
½ чашка
1 ½ чашки
1 ч.ложка
750 г
Ингредиенты:
Вода
Растительное масло
Соль
Сахар
Белая мука для хлеба
Сухие дрожжи
Ингредиенты:
Вода
Растительное масло
Соль
Сахар
Сухое молоко
Мука для хлеба
Сухие дрожжи
500 г
500 г
180 мл
1 ложка
¾ ч.ложки
1 ложка
2 ¼ чашки
1 ч.ложка
750 г
250 мл
2 ложки
1 ½ ч.ложки
2 ложки
1 ½ ложки
3 чашки
1 ч.ложка
500 г
180 мл
1 ложка
1 ч.ложка
1 ложка
1 ложка
2 чашки
1 ч.ложка
500 г
Ингредиенты:
Масло (теплый)
Соль
Сахар
Яйца
Мука для тортов
Ванильный пудинг
140 г
¼ ч.ложки
¾ чашки
3 шт.
1 ½ чашки
1 упаковка
Для выпекания используйте круглую форму.
БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ ХЛЕБ Программа: 8. GLUTEN FREE
Ингредиенты:
Вода
Растительное масло
Соль
Сахар
Яйца
Уксус
Мучная смесь (напр. 3-зерна)
Сухие дрожжи
60
1000 г
750 г
310 мл
3 ложки
1 ½ ч.ложки
3 ложки
3 шт.
1 ч.ложка
3 ½ чашки ≈ 450 г
1 ½ ч.ложки
250 мл
3 ложки
1 ½ ч.ложки
3 ложки
3 шт.
1 ч.ложка
3 чашки ≈ 390 г
1 ½ ч.ложки
BM1600-001_v04
ТЕСТО
Программа: 9. DOUGH
АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДЖЕМ
Программа: 11. JAM
Ингредиенты:
Апельсины (очищенные)
Лимоны (очищенные)
Желатиновый сахар
400 г
100 г
250 г
1000 г
Ингредиенты:
Вода
Растительное масло
Соль
Сахар
Сухое молоко
Белая мука для хлеба
Сухие дрожжи
290 мл
2 ложки
1 ½ ч.ложки
2 ложки
1 ½ ложки
3 ½ чашки
1 ½ ч.ложки
ЭКСПРЕСС-ХЛЕБ
Программа: 13. SUPER RAPID
1000 г
Ингредиенты:
Вода
Растительное масло
Соль
Сахар
Сухое молоко
Белая мука для хлеба
Сухие дрожжи
330 мл
2 ложки
1 ч.ложка
2 ложки
2 ложки
4 чашки
3 ч.ложки
В таблицах находятся примерные рецепты, а также ориентировочные количества ингредиентов. Не следует относиться к этим записям как к кулинарной книге. Поступайте согласно индивидуальным предпочтениям и кулинарным
правилам, которые описаны в специальной литературе и пособиях.
Рекомендации по улучшению качества
выпечки
1. Ингредиенты
●● Ввиду того, что каждый ингредиент играет определен-
ную роль в процессе выпечки хлеба, очень важно закладывать ингредиенты в форму для выпечки в порядке,
предусмотренном рецептом, и тщательно отмерять.
●● Основные ингредиенты, такие как жидкость, мука,
соль, сахар и дрожжи (можно использовать как сухие,
так и свежие дрожжи) влияют на удачную выпечку
хлеба или пирогов. Необходимо всегда закладывать
соответствующее количество ингредиентов в соответствующей пропорции.
●● Если тесто будет выпекаться без отсрочки, все
ингредиенты должны иметь комнатную температуру. В случае выпечки с отсрочкой рекомендуется
использовать холодные ингредиенты, чтобы дрожжи
не начали преждевременно ферментировать.
●● Maргарин, масло и молоко влияют на вкус хлеба.
●● Можно усменьшить количество сахара на 20%, чтобы
корочка хлеба была тоньше и мягче. Это не повлияет
на результат выпечки. Чтобы корочка была тоньше
и мягче также можно вместо сахара использовать мед.
●● Глютен, содержащийся в муке, обеспечивает соответствующую стабильность теста в процессе перемешивания. Идеальная смесь муки должна состоять в 40% из
муки грубого помола и в 60% из белой пшеничной муки.
●● Если Вы хотите добавить в тесто зерна злаков, то их
следует предварительно намочить в воде (на ночь).
BM1600-001_v04
В этом случае нужно также уменьшить количество
жидкости и муки (макс. на 1/5 меньше).
●● Чтобы хлеб был мягче и содержал больше притательных веществ, в тесто можно добавить пшеничные отруби. Для этого нужно отмерить одну
столовую ложку отрубей на 500 г муки и увеличить
количество жидкости на ½ ст. ложки.
●● Глютен – особый белок, содержащийся в пшенице
и придающий хлебу из пшеничной муки его особые
свойства - эластичность и пышность. Хлеб реже опадает и легче переваривается в организме. Достоинства глютена особенно заметны при выпечке хлеба
из муки грубого помола или другого хлеба из муки,
изготовленной в домашних условиях.
●● Чистый порошковый лецитин обладает свойствами
натурального эмульгатора, который увеличивает
объем хлеба, делает мякиш более мягким и светлым, замедляет очерствение хлеба.
2. Количество ингредиентов
При увеличении или уменьшении количества ингредиентов необходимо убедиться, что соблюдаются пропорции
изначального рецепта.
3. Рекомендации по дозировке
●● В
хлебопечку ингредиенты надо закладывать
обязательно в следующем порядке: сначала жидкости, потом муку, потом специи и в самом конце
дрожжи. Дрожжи не должны соприкасаться с жидкостью, налитой в форму, до тех пор, пока не начнется
перемешивание ингредиентов (особенно в случае
использования режима отсрочки выпечки).
61
●● Отмерять ингредиенты следует в одних и тех же
единицах, то есть использовать одинаковые столовые или чайные ложки, согласно рецепту.
●● Тщательно отмеряйте количество ингредиентов, указанное в граммах.
●● Чтобы отмерить ингредиенты в миллилитрах, можно
воспользоваться прилагаемой мерной ёмкостью.
4. Рецепты для выпечки в хлебопечке
Вышеприведенные рецепты рассчитаны для различных
по весу буханок хлеба. Общий вес не должен превышать
1000 грамм. Если в рецепте не указывается конкретный
вес хлеба, то значит, что с помощью данной программы
можно выпекать хлеб как из меньшего количества ингредиентов, так и из большего.
Экология – Забота об окружающей среде
Каждый пользователь может внести свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
требует особенных усилий.
С этой целью картонные упаковки сдавайте
на макулатуру. Полиэтиленовые мешки
(PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластмассы. Непригодный прибор отдайте
в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать
угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
5. Вес и размер хлеба
●● В
рецептах точно указывается вес хлеба. Легко
заметить, что вес чистого белого хлеба значительно
меньше, чем хлеба из муки грубого помола. Это связано с тем, что белая мука быстрее поднимается,
поэтому необходимо контролировать хлеб в процессе выпечки.
●● Несмотря на то, что вес хлеба указан точно, если
это необходимо, можно слегка изменить количество
продуктов, чтобы найти оптимальный вариант для
своей хлебопечки. Фактический вес хлеба в большой
степени зависит от влажности воздуха в помещении
в момент выпечки хлеба.
●● Тесто с большим содержанием пшеницы всегда
больше по объему и в последней фазе подъема
всегда поднимается выше края формы, даже если
ингредиенты отмерены точно. Однако, хлеб не
«выливается» из формы. Корочка хлеба всегда подрумянивается сильнее, чем часть хлеба, остающаяся
внутри формы.
6. Конечный результат
●● Успех выпечки зависит от многих условий (жесткости
воды, влажности воздуха, высоты над уровнем моря,
консистенции ингредиентов и т.п.). Поэтому рецепты
можно и нужно модифицировать в соответствии
с окружающими условиями. Не расстраивайтесь,
если первая выпечка не удалась. Нужно найти причину неудачи и попробовать еще раз, изменив пропорции.
●● Если хлеб испекся недостаточно румяным, можно
оставить его в форме и включить программу обжарки
корочки.
●● Прежде чем включить режим отсрочки выпечки, рекомендуем испечь пробную буханку, чтобы в случае
необходимости внести изменения в рецепт.
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пароварки не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
62
BM1600-001_v04
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Молим внимателно да прочетете настоящата инструкция за експлоатация. Особено внимание трябва да се
обърне относно указанията за безопасност така, че по
време на използване на уреда да се предотвратят злополуки и/или повреда на уреда. Съветваме Ви инструкцията за експлоатация да бъде запазена за да можете да
я ползвате при понататъшната експлоатация на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване
Преди да започнете да използвате уреда, прочетете съдържанието на тази инструкция за
обслужване.
Уверете се дали добре сте разбрали съветите
описани по-долу.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Това оборудване може да се
използва от деца на възраст от
8 години и от лица с намалена
физическа или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са им
преказани инструкций за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си
играят с уреда. Не се разрешава
извършване на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● Устройство заедно със захранващия кабел трябва да се съхраняват на място недостъпно за деца
под 8-годишна възраст.
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден или
забележите повреда на корпуса.
BM1600-001_v04
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да се поправя само
от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на
неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на производителя.
●● Изключвайте уреда от електрическия контакт, когато не го използвате или преди да започнете
почистването му.
●● Изключете уреда от електрическия контакт, преди да се приближите към частите, които се движат
по време на използване.
●● Захранващият кабел не бива да
виси над ръба на масата или
плота или да се допира до горещи
повърхности.
●● По време на изваждане от уреда
на съда за печене заедно с изпечения хляб използвайте за тази
цел специални ръкавици или
кърпа за предпазване от изгаряне,
тъй като съдът и хлябът са много
горещи.
●● Не докосвайте горещите повърхности на уреда. Ползвайте кухненски ръкавици. След приключване на процеса на печене уредът
е много горещ.
●● Температурата на достъпните
повърхности може да бъде повисока когато уреда работи.
63
●● Оставете уреда да изстине преди
разглобяване и почистване. Уредът има термоизолационен корпус. Металните части на уреда се
нагряват по време на работа.
●● Бъдете особено внимателни по
време на пренасяне на уреда, особено ако вътре има горещи вещества.
вани в тези уреди, предизвикват потъмняване на
металните части. Мийте ги ръчно, с обикновен препарат за миене на съдове.
●● Използването на принадлежности, различни от
препоръчваните от производителя на уреда, може
да доведе до повреда на уреда.
●● Хлябът може да се запали, затова не използвайте
хлебопекарни в близост до леснозапалими материали или под различни материали, като например
завеси.
●● Не изваждайте щепсела от електрическия контакт
с дърпане за кабела.
УКАЗАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
Информация за продукта
и указания относно ползването му
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Винаги включвайте уреда в контакт на електриче-
ската мрежа (само с променлив ток) със заземяване и с напрежение съгласно даденото на информационната табелка на уреда.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● Винаги слагайте уреда на плоска, равна повърхност, за да не падне по време на месене на гъсто
тесто. Това е особено важно в случай на прилагане
на програмираните функции и ако уредът е оставен
без наблюдение. При особено гладки повърхности
поставете уреда върху тънка гумена подложка.
●● По време на работа на уреда, той трябва да се
намира на разстояние най-малко 10 см от други
предмети.
●● Не поставяйте уреда върху или близо до газов или
електрически котлон или гореща фурна.
●● Не бива да изваждате съда за печене по време на
работа на уреда.
●● Не слагайте в уреда алуминиево фолио, нито
каквито и да са други материали, освен продуктите
използвани за печене, в противен случай можете
да предизвикате пожар или токов удар.
●● Не покривайте уреда с кърпа или други материали
по време на работа. Топлината и парата трябва
да могат да излязат от уреда. Ако покриете уреда
с лесно запалими материали, при контакт с пердетата и др. има опасност от пожар.
●● Не мийте под течаща вода и не потапяйте уреда
и захранващия кабел във вода.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено
силни миещи препарати - емулсии, млека, пасти
и др. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като напр.: обозначения, предупредителни знаци и др.
●● Не мийте металните части в съдомиялна машина.
Прекалено силните почистващи препарати, използ-
64
●● Уредът е предназначен само за домашно използ-
ване. В случай че се използва в заведение за хранене, гаранционните условия се променят.
●● Да не се използват повече съставки, от посочените
в рецептите, намиращи се в това ръководство за употреба. В противен случай, хлябът ще бъде неравномерно опечен, или тестото ще излезе от уреда. Следвайте инструкциите на това ръководство.
●● Преди да настроите уреда за печене на даден вид
хляб напр. през нощта, първо изпробвайте дадената рецепта по време, когато можете да наблюдавате уреда, като се убедите, че съставките са
в подходящо съотношение, тестото не е прекалено
гъсто или рядко, а количеството на тестото не
е прекалено голямо и то не изтича.
●● След като завършите работа, извадете щепсела на
захранващия кабел от електрическия контакт.
Технически данни
Техническите параметри са дадени върху табелката на
изделието.
Хлебопекарни е одобрен за достъп до контакт с храни.
Максимално количество брашно: 4 чаши ≈ 550 грама.
Максимално количество на мая: 3 лъжички ≈ 9грама.
Устройство на уреда
A
ЕЛЕМЕНТИ НА УРЕДА
Капак
Дръжка
Панел за управление
Камера за печене със скоби фиксиращи съда за
печене
5 Вентилационни отвори
1
2
3
4
BM1600-001_v04
6
7
8
9
Съд за печене – правоъгълен
Бъркалка за правоъгълния съд за печене
Съд за печене – кръгъл
Бъркалка за кръгъл съд за печене
АКСЕСОАРИ
10 Съд за мерене на продукти
11 Лъжица/лъжичка за мерене на съставките
12 Кука за изваждане на бъркалката
СЕНЗОРЕН ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
13 Дисплей LCD
14
– TIMER (
време
,
) – бутони за настройка на
15
– Бутон LOAF – настройка на теглото на хляба
16
– Бутон FAST BREAD – задейства програмата
13 SUPER RAPID
17
– Бутон CRUST COLOR – настройка на степента на припичане
18
19
– Бутон MENU – избор на програмата за печене
– Бутон START-STOP – пускане/ спиране на
програмата за печене
ДИСПЛЕЙ LCD – ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИ
Малък хляб с тегло до 500 g
Среден хляб с тегло до 750 g
Голям хляб с тегло до 1000 g
Уреда е в режим на работа
Приготвяне на уреда за работа
●● Преди първо използване на хлебопекарни, премах-
нете всички елементи на опаковката (фолио, елементи запълващи камерата за печене и др.).
●● Преди първо използване на уреда, измийте съдовете
за печене, бъркалките, лъжиците и съда за мерене
на съставките в топла вода с добавка на деликатен
миещ препарат (вижте „Чистене и поддръжка”).
●● Поставете уреда на суха, плоска и стабилна повърхност, такава като например кухненски плот или маса.
Поставете хлебопекарната далеч от ръба на масата/
плота. Осигурете необходимото пространство около
уреда, така, че да има свободна вентилация.
Работа и употреба на уреда
B
1 Сложете съда за печене точно в средата на камерата за печене.
2 Фиксирайте в скобите намиращи се в горната част на
камерата за печене
3 Сложете съответната бъркалка на накрайника на
съда за печене.
Обърнете внимание на правилното поставяне на накрайника в съответствие
с отвора в бъркалата.
4 В съда за печене добавете съставките. Добавяйте
съставките съгласно реда определен в рецептата. Примерни рецепти се намират по нататък в тази инструкция
(вижте ПРИМЕРНИ РЕЦЕПТИ).
5 Затворете капака.
6 Включете щепсела на захранващия кабел в контакта
на електрическата мрежа.
7 Изберете програма за печене с бутона
.
Затопляне
Месене на тесто
Втасване
Печене
Поддържане на топлина
Леко препечен
Средно препечен
Силно препечен
BM1600-001_v04
Възможни програми:
1. WHITE BREAD (БАЛ ХЛЯБ, ПШЕНИЦА)
2. WHITE RAPID (БАЛ ХЛЯБ, ПШЕНИЦА – БЪРЗО)
3. WHOLE WHEAT (ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ)
4. WHOLE WHEAT RAPID (ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ –
БЪРЗО)
5. FRENCH (ФРЕНСКО ТЕСТО)
6. SWEET BREAD (СЛАДЪК ХЛЯБ)
7. CAKE (КЕКС)
8. GLUTEN FREE (ХЛЯБ БЕЗ ГЛУТЕН)
9. DOUGH (МЕСЕНЕ НА ТЕСТО)
65
10. ARTISAN DOUGH (МЕСЕНЕ НА ТЕСТО, ВТАСВАНЕ)
11. JAM (КОНФИТЮР)
12. EXTRA BAKE (ПРИПИЧАНЕ)
8 С помощта на бутона
изберете съответно теглото
на хляба за дадената програма.
9 С помощта на бутона
изберете желаната степен
на припичан.
10 Ако искате процеса на печене да започне по-късно,
с помощта на бутоните
,
настройте желаното
време.
Пример:
Сега е 20:30 часа, искате хляба да е готов в 7:00 часа
сутринта на следващия ден, т.е. след 10 часа и 30
минути. Натискайте бутоните ,
до момента,
когато на дисплея се появи 10:30, това е времето
от този момент (20:30) до момента когато хляба ще
бъде опечен и готов за консумация.
Когато използвате закъснял старт, не
можете да използвате продукти които
лесно се развалят, такива като мляко,
плодове, кисело мляко, лук, яйца и др
11 Натиснете и задръжте през около 2 секунди бутона
, за да стартирате процеса на печене. Хлебопекарната автоматично настройва времето и температурата на печене.
Поредните етапи на печене ще бъдат сигнализирани със стрелка на съответните
икони, намиращи се от лявата страна на
дисплея LCD.
В произволно време процеса на печене
може да бъде спрян. За тази цел натиснете и задръжте бутоните
, до
момента когато чуете звуков сигнал.
Избраната програма за печене ще бъде
ресетирана. Ако искате да използвате
друга програма, изберете я с помощта на
бутона MENU
.
12 След завършване на процеса на печене се включва
звуков сигнал, който сигнализира че хляба е опечен
и може да бъде изваден от уреда.
13 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
14 Отворете капака.
15 С помощта на кухненска ръкавица извадете формата
за печене.
16 Обърнете съда за печене, извадете хляба.
Ако хляба не излиза от съда, деликатно
разтърсете съда за печене, докато хляба
не изпадне.
66
Ако бъркалката остане в хляба, можете
леко да прорежете хляба и да извадите
бъркалката или да използвате куката за
изваждане на бъркалката.
Описание на функциите
ФУНКЦИЯ ПАМЕТ/ПРЕДПАЗВА ПРИ ВРЕМЕННА
ЛИПСА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ
В случаите на кратко прекъсване в захранването с електрическа енергия, по-малко от 7 минути, позицията на
програмата е запомнена и уреда може да продължи
работа след премахването на аварията. Ако прекъсването в захранването е по-дълго от 7 минути, целият процес трябва да се започне от начало.
ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ/ ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ГРЕШКИ
Хлебопекарни има предпазители от неправилна работа.
Ако се появят грешки, ще се чуе звуков сигнал, а на дисплея ще се появи съобщение за потребителя. Описанието на съобщеният се намира по долу.
1. Съобщение „E00” означава, че температурата
в камерата за печене е ниска (под -10°C). В този
случай изключете уреда и го оставете да се нагрее
до стайна температура. Хлебопекарни не може да
работи при температура под -10°C.
2. Съобщение „E01” означава, че камерата за печене
е прекалено гореща (над 50°C). В този случай изключете уреда и го оставете на около 30 минути да изстине.
3. Съобщение „EEE” означава, че веригата на сензора
е отворена. В този случай се свържете със сервиз.
4. Съобщение „HHH” означава, че сензора е затворен.
В този случай се свържете със сервиз.
Почистване и поддръжка
Преди чистене изключете уреда от
електр. мрежа и почакайте да изстине.
●● Преди първо използване на уреда измийте съда за
печене, бъркалката и съда за измерване на съставките с топла вода с препарат за миене на съдове.
●● Преди първа употреба се препоръчва намазването
на съда за печене и бъркалката с мазнина издръжлива на висока температура, след това нагряването
им във фурната при 180°C през около 10 минути.
След изстиването им, изтрийте мазнината с помощта
на хартиена кърпа. Благодарение на това покритието
предпазващо от залепване на тестото ще получи
допълнителна защита. Повторете действието от
време на време.
●● Преди чистене или съхранение изчакайте уреда да
изстине.
●● Преди поредното печене на хляб, уреда трябва да
изстине за около 30 минути.
BM1600-001_v04
●● За
Забранява се използването на химически
препарати за чистене, бензин, препарати
за чистене на фурни или всякакви други
препарати, които могат да надраскат или
повредят уреда.
премахване на остатъци или трохи от капака,
корпуса или камерата за печене използвайте влажна
кърпа.
Не потапяйте уреда във вода, не вливайте
вода до камерата за печене!
●● За да улесните чистенето свалете капака изправяйки
го под прав ъгъл 90°, след това издърпайте нагоре.
за печене изтрийте отвън с влажна кърпа.
Вътрешността можете да измиете с топла вода
и препарат за миене. Не потапяйте съда за печене
във вода.
●● Съда
●● Бъркалките и задвижващия накрайник чистете вед-
нага след употреба. Ако бъркалката остане във съда
за печене, после трудно се изважда. При този случай
напълнете съда за печене с топла вода и оставете на
30 минути. След това извадете бъркалката.
●● Съдовете за печене са покрити с покритие против
залепване. Не използвайте метални предмети, който
могат да надраскат повърхността. Цвета на повърхността ще се промени с течение на времето. Това
е нормално явление. Тази промяна няма значение за
правилната работа на уреда.
●● Преди да поставите уреда за съхранение, бъдете
сигурни че уреда е напълно изстинал и е изцяло сух.
Съхранявайте уреда със затворен капак.
BM1600-001_v04
31 м
26 м
15 с
25 м
15 с
55 м
0м
3м
31 м
26 м
15 с
55 м
0с
0м
30 м
3м
25 м
80 м
15 с
31 м
15 с
46 м
DELAY TIME
(забавен старт)
RISE 3 (растеж 3)
KNEAD 4
(месене 4)
RISE 2 (растеж 2)
KNEAD 3
(месене 3)
RISE 1 (растеж 1)
KNEAD 2
(месене 2)
KNEAD 1
(месене 1)
LOAF (пита)
PREHEAT
(предвари-телно
нагряване)
3м
WARM
(нагряване)
3. WHOLE WHEAT
0м
TOTAL TIME
(общо време)
2. WHITE RAPID
500 г
LIGHT
750 г
(светло)
1000 г
500 г
MEDIUM
750 г
(средно)
1000 г
500 г
DARK
750 г
(тъмно)
1000 г
500 г
LIGHT
750 г
(светло)
1000 г
500 г
MEDIUM
750 г
(средно)
1000 г
500 г
DARK
750 г
(тъмно)
1000 г
500 г
LIGHT
750 г
(светло)
1000 г
500 г
MEDIUM
750 г
(средно)
1000 г
500 г
DARK
750 г
(тъмно)
1000 г
BAKE (печене)
1. WHITE
BAKING (печене)
ПРОГРАМА
Фази на работа на устройството
37 м
40 м
43 м
45 м
50 м
55 м
60 м
65 м
70 м
37 м
40 м
43 м
45 м
50 м
55 м
60 м
65 м
70 м
40 м
44 м
48 м
45 м
50 м
55 м
54 м
60 м
64 м
2:57
3:00
3:03
3:05
3:10
3:15
3:20
3:25
3:30
2:32
2:35
2:38
2:40
2:45
2:50
2:55
3:00
3:05
4:15
4:19
4:23
4:20
4:25
4:30
4:29
4:35
4:39
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
67
7. CAKE
8. GLUTEN FREE
–
WARM
(нагряване)
DELAY TIME
(забавен старт)
RISE 3 (растеж 3)
KNEAD 4
(месене 4)
RISE 2 (растеж 2)
KNEAD 3
(месене 3)
RISE 1 (растеж 1)
KNEAD 2
(месене 2)
KNEAD 1
(месене 1)
PREHEAT
(предвари-телно
нагряване)
LOAF (пита)
500 г
MEDIUM 750 г
(средно) 1000 г
TOTAL TIME
(общо време)
6. SWEET BREAD
BAKE (печене)
5. FRENCH
BAKING (печене)
ПРОГРАМА
4. WHOLE WHEAT
RAPID
500 г
LIGHT
750 г
(светло)
1000 г
500 г
MEDIUM
750 г
(средно)
1000 г
500 г
DARK
750 г
(тъмно)
1000 г
500 г
LIGHT
750 г
(светло)
1000 г
500 г
MEDIUM
750 г
(средно)
1000 г
500 г
DARK
750 г
(тъмно)
1000 г
500 г
LIGHT
750 г
(светло)
1000 г
500 г
MEDIUM
750 г
(средно)
1000 г
500 г
DARK
750 г
(тъмно)
1000 г
40 м
44 м
48 м
45 м
50 м
55 м
54 м
60 м
64 м
42 м
53 м
64 м
62 м
66 м
70 м
65 м
72 м
74 м
52 м
54 м
56 м
54 м
57 м
60 м
58 м
61 м
64 м
2:29
2:33
2:37
2:34
2:39
2:44
2:43
2:49
2:53
3:12
3:23
3:34
3:32
3:36
3:40
3:35
3:42
3:44
3:17
3:19
3:21
3:19
3:22
3:25
3:23
3:26
3:29
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
5м
3м
25 м
30 м
15 с
46 м
0с
0м
0м
3м
30 м
32 м
15 с
30 м
15 с
55 м
0м
3м
31 м
31 м
15 с
30 м
15 с
50 м
0м
3м
4м
0м
0с
0м
0с
0м
75 м
1:22
22 м
12:00
0м
95 м
100 м
2:54
2:59
60 м
60 м
12:00
12:00
8м
4м
19 м
48 м
0с
0м
0с
9. DOUGH
–
–
0м
3м
27 м
60 м
0с
0м
0с
0м
0м
1:30
–
12:00
10. ARTISAN DOUGH
–
–
0м
5м
45 м
70 м
10 с
85 м
10 с
110 м
0м
5:15
–
12:00
11. JAM
–
–
0м
0м
15 м
0м
0с
0м
0с
0м
70 м
1:25
20 м
12:00
12. EXTRA BAKE
–
–
0м
0м
0м
0м
0с
0м
0с
0м
10 м
10-90
60 м
–
0м
3м
9м
15 м
0с
0м
10 с
31 м
60 м
0:58
60 м
–
13. SUPER RAPID
68
MEDIUM
750 г
(средно)
BM1600-001_v04
Примерни проблеми по време на използване на уреда
Проблемите, които на пръв поглед изглеждат сериозни, може лесно да бъдат решени. Преди да се свържете със сервизния представител проверете таблицата по-долу, за да видите, дали някой от описаните проблеми не съответства
на възникналия проблем. Ако все още проблемът продължава, моля свържете се със съответния сервизен център.
Не отваряйте уреда и не се опитвайте да го ремонтирате сами, тъй като това може да доведе
до нещастен случай за потребителя или можете да повредите уреда.
ПРОБЛЕМ
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
От камерата за печене или от венти- Съставките са се залепили към Изключете уреда от електрическата
лационните отвори излиза дим.
камерата за печене или към външ- мрежа и изчистете камерата за
ната страна на съда за печене.
печене или външната повърхност на
формата за печене.
Съставките не са разбъркани добре Неправилно настроена програма.
Проверете менюто и настройките.
или хляба не е добре опечен.
Натиснат е бутона
по време Започнете целия процес от начало.
Използвайте нови съставки!
на работа на уреда.
По време на работа на уреда Капака на уреда може да бъде отвоняколко пъти е вдигнат капака.
рен след като е завършен процеса
на втасване на тестото.
Липса на ток по време на работа на Не използвайте същите съставки,
уреда през дълъг период от време. започнете процеса отново.
Ротацията на бъркалката е блоки- Проверете дали бъркалката не
рана.
е блокирана от зърната. Извадете
съда за печене от уреда и проверете, дали елемента на задвижване
се върти. В противен случай свържете се със сервиз.
Хлябът се свива в средата и е вла- Хлябът е оставен прекалено дълго
жен отдолу.
в съда за печене след опичане
и затопляне.
Извадете хляба от съда за печене
веднага след като завърши процеса на печене, не оставяйте хляба
в съда за печене дълго.
Хлябът не може да бъде изваден от
съда за печене.
Преди поредното печене изчистете
добре бъркалката и задвижващия
елемент. Ако има нужда напълнете
съда с топла вода и оставете за 30
минути. Това позволява по лесно
изваждане на бъркалката.
Долната част на хляба е залепена
за бъркалката.
Примерни рецепти
БЯЛ ХЛЯБ
Програма: 1. WHITE BREAD / 2. WHITE RAPID
1000 г
Съставки:
Вода
Олио
Сол
Захар
Мляко на прах
Бяло брашно за хляб
Суха мая
BM1600-001_v04
330 ml
2 лъжици
1 лъжичка
2 лъжици
2 лъжици
4 чаши ≈ 550 г
1 лъжичка
750 г
250 ml
1 ½ лъжици
1 лъжичка
2 лъжици
1 ½ лъжици
3 чаши
1 лъжичка
500 г
180 ml
1 лъжица
1 лъжичка
1 ½ лъжици
1 лъжица
2 чаши
1 лъжичка
69
ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ
Програма: 3. WHOLE WHEAT / 4. WHOLE WHEAT RAPID
1000 г
Съставки:
Вода
Масло/Маргарин
Сол
Кафява захар
Мляко на прах
Пшенично брашно за хляб
Бяло брашно за хляб
Суха мая
360 ml
3 лъжици
2 лъжички
4 лъжици
3 лъжици
1 чаша
3 чаши
1 лъжичка
ФРЕНСКИ ХЛЯБ
Програма: 5. FRENCH
750 г
280 ml
2 лъжици
1 ½ лъжички
3 лъжици
2 лъжици
1 чаша
2 чаши
1 лъжичка
1000 г
Съставки:
Вода
Олио
Сол
Захар
Бяло брашно за хляб
Суха мая
330 ml
2 лъжици
1 лъжичка
2 лъжици
4 чаши
1 лъжичка
СЛАДЪК ХЛЯБ
Програма: 6. SWEET BREAD
250 ml
1 лъжица
1 лъжичка
1 лъжица
3 чаши
1 лъжичка
КЕКС
Съставки:
Масло (топло)
Сол
Захар
Яйца
Брашно за торти
Пудинг на прах-ванилия
ХЛЯБ БЕЗ ГЛУТЕН
Съставки:
Вода
Олио
Сол
Захар
Яйца
Оцет
Микс брашно (например
3-зърна)
Суха мая
70
330 ml
2 лъжици
2 лъжички
2 лъжици
2 лъжици
4 чаши
1 лъжичка
200 ml
1 ½ лъжици
1 лъжички
2 лъжици
1 ½ лъжици
½ чаша
1 ½ чаши
1 лъжичка
750 г
1000 г
Съставки:
Вода
Олио
Сол
Захар
Мляко на прах
Брашно за хляб
Суха мая
500 г
500 г
180 ml
1 лъжица
¾ лъжички
1 лъжица
2 ¼ чаши
1 лъжичка
750 г
250 ml
2 лъжици
1 ½ лъжички
2 лъжици
1 ½ лъжици
3 чаши
1 лъжичка
500 г
180 ml
1 лъжица
1 лъжичка
1 лъжица
1 лъжица
2 чаши
1 лъжичка
Програма: 7. CAKE
500 г
140 г
¼ лъжички
¾ чаша
3 бр.
1 ½ чаша
1 опаковка
За приготвяне на кекса използвайте кръглия съд
за печене.
Програма: 8. ГLUTEN FREE
1000 г
750 г
310 ml
3 лъжици
1 ½ лъжички
3 лъжици
3 бр.
1 лъжичка
250 ml
3 лъжици
1 ½ лъжички
3 лъжици
3 бр.
1 лъжичка
3 ½ чаши ≈ 450 г
1 ½ лъжички
3 чаши ≈ 390 г
1 ½ лъжички
BM1600-001_v04
ТЕСТО
Съставки:
Вода
Олио
Сол
Захар
Мляко на прах
Бяло брашно за хляб
Суха мая
БЪРЗ ХЛЯБ
Съставки:
Вода
Олио
Сол
Захар
Мляко на прах
Бяло брашно за хляб
Суха мая
Програма: 9. DOUГH
1000 г
290 ml
2 лъжици
1 ½ лъжички
2 лъжици
1 ½ лъжици
3 ½ чаши
1 ½ лъжички
ВАРЕНЕ НА СЛАДКО
Програма: 11. JAM
Съставки:
Портокали (без кората)
Лимони (без кората)
Желираща захар
400 г
100 г
250 г
Програма: 13. SUPER RAPID
1000 г
330 ml
2 лъжици
1 лъжичка
2 лъжици
2 лъжици
4 чаши
3 лъжички
В таблиците се намират примерни рецепти и ориентировъчни количества на съставките. Не се отнасяйте към тези
записи като към готварската книга. Постъпвайте според индивидуалните си предпочитания и кулинарните правила,
описани в професионалната литература и в пособията.
Забележки относно рецептите
1. Съставки
●● Предвид факта, че всяка съставка има определена
роля в успешния процес на печене на хляба, тяхното
правилно измерване е също толкова важно, колкото
и редът на добавянето им.
●● Най-важните съставки като течност, брашно, сол,
захар или мая (може да се използва суха или прясна
мая) имат влияние за успешното приготвяне на тестото и хляба. Винаги добавяйте съответните количества съставки в подходящи пропорции.
●● Добавяйте хладки съставки, ако тестото трябва да
бъде приготвено веднага. Ако настройвате програмата с функцията на програматора на времето, препоръчва се използването на хладни съставки, за да
не започне маята да действа прекалено рано.
●● Маргаринът, маслото и млякото влияят върху вкуса
на хляба.
●● Количеството захар може да се намали с 20%, така
кората ще бъде по-фина и тънка, което няма да има
влияние върху резултата от печенето. За да бъде
кората по-фина и мека, захарта може да се замести с
мед.
●● Глутенът, образуващ се в брашното по време на
месенето на тестото, прави структурата на хляба
подходяща. Идеалната смес брашно се състои от
40% пълнозърнесто брашно и 60% бяло брашно.
●● Ако искате да добавите към хляба зърна от житни
растения, накиснете ги за през нощта във вода.
Намалете количеството брашно и течност (максимално с 1/5 по-малко).
BM1600-001_v04
●● Към тестото могат да се добавят пшенични трици,
за да бъде хлябът по-лек и по-богат на хранителни
вещества. За тази цел трябва да се добави една
супена лъжица трици на 500 г брашно и да се увеличи количеството течност с ½ супена лъжица.
●● Пшеничният глутен е естествено вещество, получавано от белтъчините, съдържащи се в пшеницата.
Благодарение на него хлябът е по-лек и има поголям обем. Хлябът по-рядко се сплесква и е по-лек
за храносмилане. Неговите предимства са особено
видими при печене на пълнозърнест хляб или друг
хляб от домашно смляно брашно.
●● Чистият лецитин на прах е натурален емулгатор, който
подобрява обема на хляба и прави средата по-мека
и по-светла, а хлябът остава пресен по-дълго време.
2. Коригиране на количеството съставки
Ако е необходимо увеличаване или намаляване на количеството на съставките, уверете се, че пропорциите на
оригиналната рецепта ще бъдат запазени.
3. Добавяне и измерване на съставките
и количествата
●● Винаги първо налейте течност, а едва накрая добавете мая. За да избегнете прекалено бързото втасване
на маята (особено по време на използване на функцията на програматора на времето), не бива да допускате
да се стигне до контакт на течностите с маята.
●● По време на мерене на съставките използвайте
винаги едни и същи мерки, тоест мерете съставките с помощта на приложените лъжица/лъжичка или
лъжици използвани в къщи, ако рецептата изисква
меренето с лъжици или лъжички за кафе.
●● Измерете точно съставките, дадени в грамове.
71
●● За измерване на съставките в милилитри, можете
да използвате за тази цел приложения съд за измерване на съставките.
4. Рецепти за прилагане в домашната хлебопекарна
Горепосочените рецепти са предназначени за хлябове
с различна големина. Общото тегло не бива да надвиши 1000 грама. Ако не са дадени конкретни препоръки
относно теглото, това означава, че за дадената програма може да се използва както малко, така и голямо
количество съставки.
5. Тегло и обем на хляба
●● В рецептите теглото на хляба е точно определено.
Лесно може да се забележи, че теглото на чистия
бял хляб е по-малко от това на пълнозърнестия
хляб. Това е свързано с факта, че бялото брашно подобре бухва, затова хлябът трябва да се контролира
по време на процеса на печене.
●● Въпреки точното определяне на теглото могат да
настъпят незначителни отклонения от дадените
стойности. Фактическото тегло на хляба зависи
в голяма степен от влажността на въздуха в помещението в момента на приготвяне.
●● Хлябът с голямо съдържание на пшеница винаги
има голям обем и излиза от ръбовете на съда след
последната фаза на бухване, дори в случай на точно
измерване на съставките. Хлябът обаче не изтича.
По-лесно се препича частта от хляба, намираща се
извън съда, отколкото частта, останала вътре.
6. Ефекти на печенето
●● Ефектите на печенето зависят от условията (твър-
достта на водата, влажността на въздуха, височината, консистенцията на съставките и др.). Поради
тази причина рецептите трябва да служат по-скоро
за справка и трябва съответно да се пригодят към
дадените условия. Не се отказвайте в случай на
неуспешни опити за печене. В такъв случай потърсете причината за неуспеха и опитайте отново при
променени пропорции.
●● Ако хлябът не е достатъчно препечен, оставете го
в уреда и ползвайте програмата за препичане.
●● Препоръчва се и да изпробвате печенето на хляб, преди
да настроите функцията на програматора на времето,
използвана за печене през нощта, за да може в случай
на нужда да направите необходимите промени.
Екология – грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е трудно,
нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете
картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите
пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
72
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
BM1600-001_v04
UA
Шановні клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Уважно прочитайте інструкцію обслуговування. Основну
увагу приділіть вказівкам безпеки, так щоб під час використання пристрою запобігти поранень і/або пошкоджень
приладу. Збережіть інструкцію обслуговування, щоб мати
змогу скористатися з неї при подальшому використанні
приладу.
Вказівки щодо техніки безпеки та належної
експлуатації
Перед початком використання приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з використання.
Слід пересвідчитися, що усі подані нижче вказівки
зрозумілі.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними та
розумовими здібностями, особами
без досвіду роботи з приладом,
якщо буде здійснюватись контроль або проведено інструктаж
із експлуатації приладу та пов’язаними із цим загрозами. Не дозволяти дітям гратися з приладом. Не
допускати проведення чищення
та консервації приладу дітьми без
нагляду дорослих.
●● Пристрій з проводом живлення
має зберігатися у місці, недоступному для дітей, молодших 8 років.
●● Не запускайте обладнання, якщо
живильний провід або корпус
пошкоджені.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
BM1600-001_v04
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Відключіть обладнання від розетки
електромережі, якщо не користуєтесь ним або перед початком очищування.
●● Відключіть обладнання від розетки
електромережі перед наближенням до частин, що рухаються під
час користування.
●● Кабель живлення не може звисати над краєм столу або робочої
поверхні, а також не може доторкатися до гарячих поверхонь.
●● Під час виймання з обладнання
ємності для випічки разом з випеченим хлібом, вживайте з цією
метою спеціальні рукавиці або тканину для захисту від опіків, тому
що ємність і хліб дуже гарячі.
●● Не доторкайтесь до гарячих
поверхонь обладнання. Користуйтесь кухонними рукавицями. Після
закінчення процесу випічки обладнання дуже гаряче.
●● Температура відкритих поверхонь
може бути вищою коли обладнання працює.
●● Залишіть обладнання для охолодження перед його демонтажом
і очищуванням. Обладнання осна73
щене термоізоляційним корпусом.
Металеві частини обладнання
нагріваються під час праці.
●● Зверніть особливу увагу під час
переносу обладнання, особливо
якщо усередині знаходяться гарячі
речовини.
●● Вживання
аксесуарів, що не рекомендуються
виробником може привести до пошкодження
обладнання.
●● Хліб може загорітися, тому не слід використовувати
пристрій поблизу займистих матеріалів, наприклад,
фіранок.
●● Не витягайте вилку з розетки електромережі, тримаючи за провід.
ВКАЗІВКА
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Обладнання завжди підключайте до розетки елек-
тромережі (тільки перемінного струму), оснащеної
захисним штифтом, з напругою, що відповідає вказаному на щитку значенню напруги.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● Завжди встановлюйте обладнання на плоскій,
рівній поверхні для попередження падіння під час
замішування тіста. Це особливо важливо у випадку
застосування встановлених функцій та якщо обладнання залишено без нагляду. У випадку винятково
гладких поверхонь, обладнання помістіть на тонкій,
гумовій підкладці.
●● У процесі роботи пристрій має знаходитися на відстані не менше 10 см від інших предметів.
●● Не встановлюйте обладнання на або поблизу газової, електричної плити або гарячої духовки.
●● Забороняється винімати ємність для випічки під час
роботи обладнання.
●● Не кладіть у пристрій алюмінієву фольгу або інші
матеріали, ніж продукти для випікання, які можуть
спричинити пожежу або замикання.
●● Не прикривайте обладнання рушником, чи іншими
матеріалами під час праці. Тепло і пара повинні
мати можливість свобідного виходу з обладнання.
У разі прикриття обладнання легкозаймистими
матеріалами, контакту зі шторами та ін., є ризик
виникнення пожежі.
●● Не мийте під проточною водою, не занурюйте
обладнання і живильний кабель у воду.
●● Для миття корпусу не використовувати агресивні
миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та
ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: позначення, попереджувальні знаки та ін.
●● Не мийте металеві частини у посудомийних машинах. Агресивні миючі засоби, що застосовуються для
очищення цих приладів, приводять до потемніння
вищевказаних частин. Мийте їх ручним способом, з
застосуванням традиційних засобів для миття посуду.
74
Інформація про продукт та
вказівки щодо використання
●● Обладнання призначене виключно для домашнього
використання. У разі його використання для цілей
бізнесу загального харчування, умови гарантії змінюються.
●● Не використовуйте більше інгредієнтів, ніж вказано
в рецептах у даній інструкції з експлуатації. У протилежному випадку хліб запечеться нерівномірно
або тісто виллється назовні. Дотримуйтеся вказівок
даної інструкції з експлуатації.
●● Перед встановленням обладнання для випічки
даного виду хліба, напр. протягом ночі, зпочатку
випробуйте дану рецептуру коли можете спостерігати за обладнанням, упевнюючись, що компоненти
підібрані у відповідних пропорціях, тісто не є надто
густим або рідким, а кількість маси не є надто
велика і тісто не виходить назовні.
●● Після завершення роботи витягніть штепсель
кабелю живлення з розетки.
Технічна характеристика
Технічні дані подано в таблиці.
Хлібопіч має свідоцтво допуску до контакту з харчовими
продуктами.
Максимальна кількість борошна: 4 чашки ≈ 550 г.
Максимальна кількість розпушувача тіста: 3 ложки ≈ 9 г.
Складові частини обладнання
A
ЕЛЕМЕНТИ ПРИСТРОЮ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Кришка
Ручка
Панель управління
Камера випікання з тримачами форми для випікання
Вентиляційні отвори
Форма для випікання – прямокутна
Мішалка для прямокутної форми
Форма для випікання – кругла
Мішалка для круглої форми
BM1600-001_v04
АКСЕСУАРИ
10 Мірна ємність
11 Мірна ложка
12 Гачок для витягання мішалки
СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
13 РК-дисплей
14
15
– TIMER (
,
) – кнопки регулювання часу
– Кнопка LOAF – налаштування ваги хліба
16
– Кнопка FAST BREAD – запуск програми
13 SUPER RAPID
17
– Кнопка CRUST COLOR – налаштування ступеня підрум’янювання
18
19
– Кнопка MENU – вибір програми випікання
– Кнопка START-STOP – запуск/ зупинка
програми випікання
РК-ДИСПЛЕЙ – ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ
Підготовка пристрою до роботи
●● Перед використанням хлібопечі видаліть усі елементи
упаковки (плівку, наповнювач з камери випікання тощо).
першим використанням пристрою вимийте
форми для випікання, мішалки, мірну ложку та мірну
ємність у теплій воді з додаванням м’якого миючого
засобу (див. «Чищення і догляд»).
●● Поставте пристрій на суху, пласку та нерухому
поверхню, наприклад кухонний або обідній стіл. Хлібопіч має стояти подалі від країв столу. Забезпечте
достатньо вільного простору навколо вентиляційних
отворів, щоб пристрій добре вентилювався.
●● Перед
Дія та обслуговування обладнання
B
1 Встановіть форму для випікання точно посередині
камери випікання.
2 Закріпіть форму у тримачах у верхній частині камери
випікання.
3 Встановіть відповідну мішалку на стрижень форми
для випікання.
Зверніть увагу на правильне розташування стрижня по відношенню до отвору
у мішалці.
4 Покладіть інгредієнти у форму для випікання. Інгредієнти додаються у форму у послідовності, вказаній
у рецептурі. Основні рецепти наведені в інструкції нижче
(див. ПРИКЛАДИ РЕЦЕПТІВ).
5 Закрийте кришку.
6 Вставте штепсель кабелю живлення у розетку електромережі.
7 Оберіть програму випікання за допомогою кнопки
.
Підігрів
Вимішування тіста
Дозрівання
Випікання
Підтримка тепла
Світла скоринка
Середня скоринка
Хрумка скоринка
Невеликий хліб вагою до 500 г
Середній хліб вагою до 750 г
Великий хліб вагою до 1000 г
Пристрій у процесі роботи
BM1600-001_v04
Програми на вибір:
1. WHITE BREAD (БІЛИЙ ПШЕНИЧНИЙ ХЛІБ)
2. WHITE RAPID (БІЛИЙ ПШЕНИЧНИЙ ЕКСПРЕС-ХЛІБ)
3. WHOLE WHEAT (ХЛІБ З ВИСІВКАМИ)
4. WHOLE WHEAT RAPID (ЕКСПРЕС-ХЛІБ З ВИСІВКАМИ)
5. FRENCH (ФРАНЦУЗЬКИЙ ХЛІБ)
6. SWEET BREAD (СОЛОДКИЙ ХЛІБ)
7. CAKE (КЕКС)
8. GLUTEN FREE (БЕЗГЛЮТЕНОВИЙ ХЛІБ)
9. DOUGH (ВИМІШУВАННЯ ТІСТА)
10. ARTISAN DOUGH (ВИМІШУВАННЯ ТІСТА, ДОЗРІВАННЯ)
11. JAM (ДЖЕМ, ПОВИДЛО)
12. EXTRA BAKE (ПІДРУМ’ЯНЮВАННЯ)
8 За допомогою кнопки
оберіть відповідну вагу
хліба для даної програми.
9 Далі за допомогою кнопки
оберіть потрібну ступінь підрум’янювання.
75
10 Якщо ви хочете, щоб процес розпочався з затримкою,
то за допомогою кнопок , виставте необхідний час.
Приклад:
Зараз 20:30, а хліб має бути готовий о 7:00 ранку завтра, тобто через 10 годин і 30 хвилин. Натискайте
кнопки
або
до того, як на дисплеї з’явиться
10:30, тобто період між поточним моментом (20:30)
та годиною, коли має бути готовий хліб.
У випадку застосування функції програмування не використовуйте продукти,
які швидко псуються: молоко, фрукти,
йогурт, цибулю, яйця тощо.
11 Натисніть і на 2 секунди притримайте кнопку
,
щоб розпочати випікання. Хлібопіч автоматично виставить час і температуру випікання.
Окремі етапи випікання відображаються
у вигляді стрілки на відповідних іконках
у лівій частині РК-дисплея.
Процес випікання можна зупинити у будьякий момент. Для цього натисніть і притримайте кнопку
, до того моменту,
коли прозвучить звуковий сигнал. Обрана
програма випікання буде анульована. Якщо
ви хочете задати іншу програму, виберіть її
за допомогою кнопки MENU
.
12 Після завершення процесу випікання звучить сигнал,
який повідомляє про те, що хліб готовий и його можна
витягнути з пристрою.
13 Витягніть штепсель кабелю живлення з розетки електромережі.
14 Відкрийте кришку.
15 За допомогою кухонної рукавиці витягніть форму для
випікання.
16 Щоб витягнути хліб, переверніть форму.
Якщо хліб не випадає з форми, її слід кілька
разів стряхнути, поки хліб не випаде.
Якщо мішалка залишилася всередині хліба,
його можна трохи надрізати і витягнути
мішалку або скористатися гачком для
витягання мішалки.
Опис функцій
ФУНКЦІЯ ПАМ’ЯТІ/ЗАХИСТ ВІД ТИМЧАСОВОГО
ЗНИКАННЯ ЖИВЛЕННЯ
У випадку короткої перерви у живленні до 7 хвилин програма запам'ятовується і пристрій зможе продовжити роботу
після відновлення енергопостачання. Якщо перерва триває
понад 7 хвилин, процес треба буде розпочати спочатку.
76
ФУНКЦІЇ
БЕЗПЕКИ/ПОВІДОМЛЕННЯ
ПОМИЛКИ
ПРО
Хлібопіч оснащена запобіжником неправильної роботи.
У випадку помилки звучить сигнал і на дисплеї з’являється відповідне повідомлення для користувача. Опис
окремих повідомлень наведений нижче.
1. Повідомлення «E00» означає, що температура
у камері випікання занизька (менше -10°C). Слід
від'єднати пристрій від джерела живлення та дати
йому нагрітися до кімнатної температури. Хлібопіч не
повинна працювати при температурі нижче -10°C.
2. Повідомлення «E01» означає, що камера випікання
надто гаряча (понад 50°C). Слід від'єднати пристрій
від джерела живлення і залишити його вистигати на
30 хвилин.
3. Повідомлення «EEE» означає, що контур датчика розімкнений. Слід звернутися у сервісний центр.
4. Повідомлення «HHH» означає, що датчик замкнений.
Слід звернутися у сервісний центр.
Очищення і консервація
Перед чищенням від’єднайте пристрій від
електромережі та дайте йому вистигнути.
●● Перед першим використанням пристрою вимийте форми
для випікання, мішалки, мірну ложку і мірну ємність
у теплій воді з додаванням рідини для миття посуду.
●● Перед першим використанням рекомендується
змастити форми для випікання та мішалки жиром, стійким до впливу високої температури, а потім прогріти їх
у духовці при 180°C протягом 10 хвилин. Після вистигання витріть жир паперовими рушниками. Ця процедура забезпечує додатковий захист антипригарного
покриття. Періодично її можна повторювати.
●● Перед тим, як сховати або вичистити пристрій, дочекайтеся його вистигання.
●● Перед черговим вимішуванням і випіканням тіста
пристрій має вистигнути протягом 30 хвилин.
Забороняється застосовувати хімічні
засоби для чищення, бензин, засоби
для чищення пічок та інші матеріали,
які можуть подряпати або пошкодити
покриття пристрою.
●● Для
видалення залишків інгредієнтів та крихти
з кришки, корпуса та камери випікання використовуйте вологий рушник.
Не занурюйте пристрій у воду та не вливайте воду у камеру випікання!
●● Щоб полегшити чищення, можна зняти кришку, встановивши її під кутом 90° та потягнувши догори.
●● Ззовні форму для випікання слід протерти вологою
тканиною. Всередині форму можна мити засобом для
миття посуду. Не занурюйте форму у воду.
BM1600-001_v04
●● Мішалки та привідний стрижень слід чистити відразу
після використання. Якщо мішалка залишиться
у формі, потім її буде складно витягнути. У такому
випадку слід наповнити форму теплою водою і залишити на 30 хвилин. Після цього витягнути мішалку.
●● Форми покриті антипригарним покриттям. Забороняється використовувати металеві предмети, які
можуть подряпати поверхню. З часом колір покриття
змінюється. Це нормальне явище, яке жодним чином
не впливає на властивості покриття.
●● Перед тим, як сховати пристрій, переконайтеся
у тому, що він вистиг і висох. Пристрій слід зберігати
з закритою кришкою.
LIGHT
(світла)
2. WHITE RAPID
MEDIUM
(середня)
DARK
(темна)
LIGHT
(світла)
3. WHOLE WHEAT
MEDIUM
(середня)
DARK
(темна)
LIGHT
(світла)
4. WHOLE WHEAT
RAPID
MEDIUM
(середня)
DARK
(темна)
BM1600-001_v04
RISE 3 (ріст 3)
KNEAD 4
(замішування 4)
RISE 2 (ріст 2)
KNEAD 3
(замішування 3)
RISE 1 (ріст 1)
KNEAD 2
(замішування 2)
PREHEAT
(попереднє нагрівання)
KNEAD 1
(замішування 1)
31 м
26 м
15 с
25 м
15 с
55 м
3м
31 м
26 м
15 с
55 м
0с
0м
3м
25 м
80 м
15 с
31 м
15 с
46 м
3м
25 м
30 м
15 с
46 м
0с
0м
DELAY TIME
(відстрочення старту)
DARK
(темна)
3м
WARM
(нагрівання)
MEDIUM
(середня)
TOTAL TIME
(повний час)
1. WHITE
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г 0 м
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г 0 м
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г 30 м
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г 5 м
1000 г
500 г
750 г
1000 г
BAKE (випічка)
LIGHT
(світла)
LOAF (буханка)
BAKING (випічка)
ПРОГРАМА
Фази праці пристрою
37 м
40 м
43 м
45 м
50 м
55 м
60 м
65 м
70 м
37 м
40 м
43 м
45 м
50 м
55 м
60 м
65 м
70 м
40 м
44 м
48 м
45 м
50 м
55 м
54 м
60 м
64 м
40 м
44 м
48 м
45 м
50 м
55 м
54 м
60 м
64 м
2:57
3:00
3:03
3:05
3:10
3:15
3:20
3:25
3:30
2:32
2:35
2:38
2:40
2:45
2:50
2:55
3:00
3:05
4:15
4:19
4:23
4:20
4:25
4:30
4:29
4:35
4:39
2:29
2:33
2:37
2:34
2:39
2:44
2:43
2:49
2:53
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
77
6. SWEET BREAD
MEDIUM
(середня)
DARK
(темна)
7. CAKE
8. GLUTEN FREE
–
500 г
MEDIUM 750 г
(середня) 1000 г
RISE 3 (ріст 3)
KNEAD 4
(замішування 4)
RISE 2 (ріст 2)
KNEAD 3
(замішування 3)
RISE 1 (ріст 1)
KNEAD 2
(замішування 2)
KNEAD 1
(замішування 1)
PREHEAT
(попереднє нагрівання)
DELAY TIME
(відстрочення старту)
LIGHT
(світла)
WARM
(нагрівання)
DARK
(темна)
TOTAL TIME
(повний час)
MEDIUM
(середня)
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
BAKE (випічка)
5. FRENCH
LOAF (буханка)
BAKING (випічка)
ПРОГРАМА
LIGHT
(світла)
42 м
53 м
64 м
62 м
66 м
70 м
65 м
72 м
74 м
52 м
54 м
56 м
54 м
57 м
60 м
58 м
61 м
64 м
3:12
3:23
3:34
3:32
3:36
3:40
3:35
3:42
3:44
3:17
3:19
3:21
3:19
3:22
3:25
3:23
3:26
3:29
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
0м
3м
30 м
32 м
15 с
30 м
15 с
55 м
0м
3м
31 м
31 м
15 с
30 м
15 с
50 м
0м
3м
4м
0м
0с
0м
0с
0м
75 м
1:22
22 м
12:00
0м
95 м
100 м
2:54
2:59
60 м
60 м
12:00
12:00
8м
4м
19 м
48 м
0с
0м
0с
9. DOUGH
–
–
0м
3м
27 м
60 м
0с
0м
0с
0м
0м
1:30
–
12:00
10. ARTISAN DOUGH
–
–
0м
5м
45 м
70 м
10 с
85 м
10 с
110 м
0м
5:15
–
12:00
11. JAM
–
–
0м
0м
15 м
0м
0с
0м
0с
0м
70 м
1:25
20 м
12:00
12. EXTRA BAKE
–
–
0м
0м
0м
0м
0с
0м
0с
0м
10 м
10-90
60 м
–
0м
3м
9м
15 м
0с
0м
10 с
31 м
60 м
0:58
60 м
–
13. SUPER RAPID
MEDIUM
750 г
(середня)
Можливі проблеми під час використання пристрою
Проблеми, що на перший погляд здаються серйозними, легко можна вирішити. Перш ніж звертатися в сервісний центр
перевірте таблицю, подану нижче, можливо ваша проблема подібна до описаних проблем. Однак, якщо проблему не
вирішено, зверніться до відповідного сервісного центру.
Не відкривайте пристрій і не намагайтеся ремонтувати його самостійно, оскільки це може заподіяти шкоду вам або ви можете пошкодити сам пристрій.
ПРОБЛЕМА
МОЖЛИВА ПРИЧИНА
ВИРІШЕННЯ
З камери випікання або з вентиляці- До камери випікання або до зовніш- Від’єднайте пристрій від електройних отворів іде дим.
ньої поверхні форми приклеїлися мережі і вичистіть камеру випікання
залишки інгредієнтів.
або зовнішню поверхню форми.
78
BM1600-001_v04
ПРОБЛЕМА
МОЖЛИВА ПРИЧИНА
ВИРІШЕННЯ
Інгредієнти не перемішалися або
хліб не випікся.
Неправильно задана програма.
Перевірте меню та інші налаштування.
У процесі роботи було натиснуто
кнопк
.
Почніть весь процес спочатку. Не
використовуйте ті самі інгредієнти!
У процесі роботи пристрою кілька
разів піднімалася кришка.
Кришку можна відкрити виключно,
якщо завершився процес дозрівання
тіста.
Тривала перерва у живленні у про- Не використовуйте ті самі інгредіцесі роботу пристрою.
єнти і розпочніть весь процес спочатку.
Заблоковано обертання мішалки.
Перевірте, чи мішалка не була
заблокована зернами. Витягніть
форму для випікання з пристрою
і перевірте, чи обертаються привідні
елементи. Якщо ні, зверніться у сервісний центр.
Хліб опадає посередині та вологий
знизу.
Хліб занадто довго залишався
у пристрої після випікання і підігріву.
Витягайте хліб з пристрою відразу
після випікання, не залишайте його
у формі занадто довго.
Хліб тяжко витягнути з форми.
Низ хлібини приклеївся до мішалки.
Перед черговим випіканням вичистіть мішалку і стрижень. При необхідності наповніть ємність теплою
водою і залиште на 30 хвилин. Це
дозволить легко витягнути і вичистити мішалку.
Приклади рецептів
БІЛИЙ ХЛІБ
Програма: 1. WHITE BREAD / 2. WHITE RAPID
1000 г
750 г
Інгредієнти:
Вода
Олія
Сіль
Цукор
Сухе молоко
Біле борошно
Сухі дріжджі
330 мл
2 ложки
1 ч. ложка
2 ложки
2 ложки
4 чашки ≈ 550 g
1 ч. ложка
ХЛІБ З ВИСІВКАМИ
Програма: 3. WHOLE WHEAT / 4. WHOLE WHEAT RAPID
1000 г
Інгредієнти:
Вода
Масло/Маргарин
Сіль
Коричневий цукор
Сухе молоко
Пшеничне борошно
Біле борошно
Сухі дріжджі
BM1600-001_v04
360 мл
3 ложки
2 ч. ложки
4 ложки
3 ложки
1 чашка
3 чашки
1 ч. ложка
250 мл
1 ½ ложки
1 ч. ложка
2 ложки
1 ½ ложки
3 чашки
1 ч. ложка
500 г
180 мл
1 ложка
1 ч. ложка
1 ½ ложки
1 ложка
2 чашки
1 ч. ложка
750 г
280 мл
2 ложки
1 ½ ч. ложки
3 ложки
2 ложки
1 чашка
2 чашки
1 ч. ложка
500 г
200 мл
1 ½ ложки
1 ч. ложки
2 ложки
1 ½ ложки
½ чашка
1 ½ чашки
1 ч. ложка
79
ФРАНЦУЗЬКИЙ ХЛІБ
Програма: 5. FRENCH
1000 г
Інгредієнти:
Вода
Олія
Сіль
Цукор
Біле борошно
Сухі дріжджі
330 мл
2 ложки
1 ч. ложка
2 ложки
4 чашки
1 ч. ложка
СОЛОДКИЙ ХЛІБ
Програма: 6. SWEET BREAD
750 г
250 мл
1 ложка
1 ч. ложка
1 ложка
3 чашки
1 ч. ложка
1000 г
Інгредієнти:
Вода
Олія
Сіль
Цукор
Сухе молоко
Борошно для хліба
Сухі дріжджі
330 мл
2 ложки
2 ч. ложки
2 ложки
2 ложки
4 чашки
1 ч. ложка
КЕКС
Програма: 7. CAKE
500 г
180 мл
1 ложка
¾ ч. ложки
1 ложка
2 ¼ чашки
1 ч. ложка
750 г
250 мл
2 ложки
1 ½ ч. ложки
2 ложки
1 ½ ложки
3 чашки
1 ч. ложка
500 г
180 мл
1 ложка
1 ч. ложка
1 ложка
1 ложка
2 чашки
1 ч. ложка
500 г
Інгредієнти:
Масло (тепле)
Сіль
Цукор
Яйця
Біле борошно
Ванільний пудинг
140 г
¼ ч. ложки
¾ чашка
3 шт.
1 ½ чашка
1 упаковка
БЕЗГЛЮТЕНОВИЙ ХЛІБ
Програма: 8. GLUTEN FREE
Інгредієнти:
Вода
Олія
Сіль
Цукор
Яйця
Оцет
Суміш борошна (напр.
3 зернових)
Сухі дріжджі
ТІСТО
Для випікання використовуйте круглу форму.
1000 г
750 г
310 мл
3 ложки
1 ½ ч. ложки
3 ложки
3 шт.
1 ч. ложка
250 мл
3 ложки
1 ½ ч. ложки
3 ложки
3 шт.
1 ч. ложка
3 ½ чашки ≈ 450 г
1 ½ ч. ложки
3 чашки ≈ 390 г
1 ½ ч. ложки
Програма: 9. DOUGH
АПЕЛЬСИНОВИЙ ДЖЕМ
Програма: 11. JAM
Інгредієнти:
Апельсини (очищені)
Лимони (очищені)
Желатиновий цукор
400 г
100 г
250 г
1000 г
Інгредієнти:
Вода
Олія
Сіль
Цукор
Сухе молоко
Біле борошно
Сухі дріжджі
290 мл
2 ложки
1 ½ ч. ложки
2 ложки
1 ½ ложки
3 ½ чашки
1 ½ ч. ложки
ПІДРУМ’ЯНЮВАННЯ
Програма: 13. SUPER RAPID
1000 г
80
BM1600-001_v04
Інгредієнти:
Вода
Олія
Сіль
Цукор
Сухе молоко
Біле борошно
Сухі дріжджі
330 мл
2 ложки
1 ч. ложка
2 ложки
2 ложки
4 чашки
3 ч. ложки
У таблицях знаходяться приклади рецептів та орієнтовні кількості складників. Не слід відноситися до цих записів
як до кулінарної книжки. Поступайте відповідно до індивідуальних уподобань і кулінарних правил, котрі описані
в спеціальній літературі та порадниках.
Примітки щодо рецептур
1. Компоненти
●● Ураховуючи
факт, що кожен компонент відіграє
визначену роль в успішному процесі випічки хліба,
їх правильне відмірювання також важливе, як і черговість їх додання.
●● Найважливіші компоненти, тобто рідина, мука, сіль,
цукор чи дріжджі (можна застосовувати сухі або свіжі
дріжджі) впливають на успіх у приготуванні тіста
і хліба. Потрібно завжди застосовувати відповідну
кількість компонентів у відповідних пропорціях.
●● Застосовуйте теплі компоненти, якщо тісто потрібно
приготувати відразу. У випадку встановлення програми з функцією відсрочки старту, рекомендується
вживати холодні компоненти, щоб дріжджі не почали
збільшувати об’єм надто рано.
●● Маргарин, масло i молоко впливають на смак хліба.
●● Кількість цукру можна зменшити на 20%, щоб шкірка
була більш світлою і тонкою, що вплине на результат
випічки. Щоб шкірка була більш делікатною і м’якою,
цукор можна замінити медом.
●● Глютен, що виробляється у муці під час змішування
тіста забезпечує відповідну структуру хліба. Ідеальна
суміш муки складається з 40% з чорної муки i 60%
з білої муки.
●● Якщо хочете додати до хліба насіння зернових,
залишіть їх на всю ніч у воді. Зменшіть кількість муки
i рідини (не більш, як на 1/5 менше).
●● До тіста можна додавати пшеничні висівки, щоб хліб
став більш корисним, тобто містив більше харчових
цінностей. З цією метою потрібно додати одну столову ложку висівок на 500 г муки і збільшити кількість
рідини на ½ столової ложки.
●● Пшеничний глютен це натуральна добавка, що отримується з білка, що міститься у пшениці. Завдяки
ньому хліб стає легшим i збільшує свій об’єм. Хліб
рідше опадає і стає кориснішим для травлення. Його
переваги особливо видні під час випічки чорного
хліба або інших хлібобулочних виробів з муки, меленої в домашніх умовах.
●● Чистий сухий лецитин є натуральним емульгатором,
що поліпшує об’єм хліба, завдяки ньому м’якоть
є більш делікатною і світлою, a хліб зберігає свіжість
протягом довгого часу.
BM1600-001_v04
2. Підбір кількості компонентів
За необхідністю зменшити або збільшити кількість компонентів, потрібно упевнитися, що пропорції оригінальної
рецептури будуть збережені.
3. Додавання і відмірювання компонентів та
кількості
●● Потрібно зпочатку влити рідину, a тільки в кінці
додати дріжджі. Для попередження надто швидкого
росту дріжджів (особливо під час вживання функції
відсрочки старту), не допускайте контакту рідини
з дріжджами.
●● Відмірюючи інгредієнти, слід використовувати
однакові одиниці міри, тобто використовувати
мірну ложку що додається або викоистовувати
домашні прилади такі як столова та чайна ложки.
●● Потрібно старанно відмірювати компоненти, вказані
у грамах.
●● Якщо ви хочете відміряти інгредієнти в мілілітрах,
скористайтеся мірною ємністю, що додається.
4. Рецептури для застосування в машинці для
випічки тіста
Вищевказані рецептури призначені для буханців різного
розміру. Повна вага не повинна перевищувати 1000 грамів. Якщо не були вказані конкретні рекомендації, що стосуються ваги, це позначає, що для даної програми можна
застосовувати як малу, так і велику кількість компонентів.
5. Вага і об’єм хліба
●● У рецептурах була точно визначена вага хліба. Легко
помітити, що вага білого хліба менша ніж у випадку
чорного хліба. Це пов’язано з фактом, що біла мука
росте краще, тому потрібно контролювати хліб під
час процесу випічки.
●● Навіть у випадку точного визначення ваги, можуть траплятися невеликі відхилення від вказаних значень. Фактична вага хліба залежить у великій ступені від вологості
повітря у приміщенні на момент приготування.
●● Хліб, що містить велику кількість пшениці завжди має
великий об’єм i виходить за краї ємності після останньої фази росту, навіть у випадку точного відмірювання компонентів. Однак хліб не виливається. Краще
обжарюється частина хліба, що знаходиться назовні
ємності, ніж частина, що залишається усередині.
81
6. Ефекти випічки
●● Ефекти випічки залежать від умов (твердості води,
вологості повітря, висоти, консистенції компонентів та ін.). Тому рецептури повинні служити як віднесення, що можна відповідно підібрати до даних
умов. Не треба знеохочуватися у разі невдалої проби
випічки. Тоді треба знайти причину невдачі i попробувати ще раз, змінюючи пропорції.
●● Якщо хліб недостатньо обжарений, залишіть його
в машинці для випічки і застосуйте програму підрум'янювання.
●● Рекомендується також випекти пробний буханець
перед встановленням функції програматора часу, що
застосовується для випічки протягом ночі, щоб завдяки тому за необхідністю ввести необхідні зміни.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
82
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
BM1600-001_v04
LT
Gerbiami Klientai!
Sveikiname pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės, kad
prisijungėte prie „Zelmer“ produktų vartotojų gretų.
Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ypač
dėmesį reikėtų atkreipti į saugaus naudojimo nurodymus.
Prašome išsaugoti naudojimo instrukciją, kad ja būtų galima
pasinaudoti vėliau,naudojant gaminį.
Nurodymai dėl saugumo ir tinkamo
naudojimo
Prieš pradedant naudoti prietaisą būtina susipažinti su
visos naudojimo instrukcijos turiniu.
Įsitikinkite, kad supratote pirmiau pateiktus nurodymus.
PAVOJAUS RIZIKA! /
ATSARGIAI!
Jeigu nesilaikoma, gali kilti
traumų
●● Šį prietaisą gali naudoti vaikai,
kuriems yra bent 8 metai, ir silpnesnių fizinių, protinių gebėjimų
bei neturintys patirties ir prietaiso
neišmanantys asmenys, jeigu užtikrinama jų priežiūra arba jiems buvo
paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą ir jie supranta su tuo susijusius
pavojus. Neleisti vaikams žaisti prietaisu. Vaikai be priežiūros neturėtų
valyti ir prižiūrėti prietaiso.
●● Prietaisą su maitinimo laidu laikyti
vaikams iki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.
●● Nejungti prietaiso, jeigu maitinimo
laidas yra pažeistas arba korpuse
yra matomų pažeidimų.
●● Jeigu nuolat įjungtas maitinimo laidas bus pažeistas, būtina kreiptis
į gamintoją, aptarnavimo centro darbuotoją arba kitą kvalifikuotą asmenį
ir pakeisti šį laidą siekiant išvengti
pavojaus.
BM1600-001_v04
●● Prietaisą taisyti gali tik apmokytas
personalas. Netinkamai atliktas taisymas gali kelti rimtą pavojų naudotojui.
Atsiradus gedimų, patariame kreiptis
į specializuotą servisą.
●● Jeigu prietaiso nenaudojate arba
ruošiatės valyti, išjunkite jį iš elektros
tinklo.
●● Norėdami pasiekti prietaiso veikiančias dalis, išjunkite jį iš elektros tinklo.
●● Maitinimo laidas neturi kabėti nuo
stalviršio, taip pat negali liestis su
jokiais karštais paviršiais.
●● Išimdami iš prietaiso duonos kepimo
formą su iškepta duona, naudokite
specialias pirštines arba puodkėlę, kuri
apsaugos Jūsų rankas nuo karščio,
nes forma ir duona būna labai karšti.
●● Nelieskite karštų prietaiso paviršių bei paviršių aplink ventiliacines
angas. Naudokite virtuvės pirštines ir
puodkėles. Pasibaigus kepimo procesui prietaisas būna labai karštas.
●● Įjungto prietaiso atvirų paviršių temperatūra gali būti aukštesnė.
●● Prieš pradedami išrinkti ir valyti
prietaisą, leiskite jam atvėsti. Prietaisas padengtas termoizoliacine
medžiaga. Prietaisui veikiant jo
metalinės dalys įkaista.
●● Būkite labai atidūs pernešdami
prietaisą, ypač tada, jeigu prietaiso
viduje yra karštų medžiagų.
DĖMESIO!
Jeigu nesilaikoma, galima
sugadinti turtą
●● Prietaisą jungti į elektros tinklo (tik kintamosios srovės)
lizdą, kurio įtampa atitinka nurodytą prietaiso vardinėje
lentelėje.
●● Prietaisas nėra skirtas naudoti su išoriniais laiko išjungikliais ar atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
83
●● Prietaisą
visada laikykite ant plokščio, lygaus paviršiaus, kad minkydamas tirštą tešlą prietaisas nenukristų
nuo stalo. Tai ypač svarbu, jeigu naudosite programoje
numatytas funkcijas arba paliksite prietaisą be priežiūros. Jeigu paviršius, ant kurio stovi prietaisas, yra labai
lygus, po prietaisu patieskite plonytį guminį padėklą.
●● Veikiantį prietaisą būtina laikyti ne arčiau nei 10 cm
atstumu nuo kitų daiktų.
●● Nelaikykite prietaiso ant arba šalia dujinės arba elektrinės viryklės, taip pat šalia karštos orkaitės.
●● Negalima išimti duonos kepimo formos iš veikiančio
prietaiso.
●● Į prietaisą nedėti aliuminio plėvelės ir kitų medžiagų,
išskyrus kepamus produktus, nes gali sukelti gaisrą ar
trumpąjį jungimą.
●● Neuždenkite veikiančio prietaiso rankšluosčiu arba
kitais audiniais. Karštis ir garai turi būti pašalinami iš
prietaiso. Jei prietaisas uždengiamas lengvai užsiliepsnojančiais audiniais ar užuolaidomis, gali kilti gaisro
pavojus.
●● Neplaukite prietaiso ir maitinimo laido po tekančiu vandeniu, taip pat nenardinkite jų į vandenį.
●● Valydami prietaisą nenaudokite agresyvių valymo priemonių, pvz., emulsijų, pienelių, pastų ir t. t. Be to, šios
priemonės gali pažeisti nupieštus informacinius simbolius, pvz., ženklus, įspėjimus ir t. t.
●● Neplaukite metalinių dalių indaplovėse. Anksčiau
minėtos dalys pajuosta dėl indaplovėse naudojamų
agresyvių ploviklių. Plaukite jas rankomis, naudodami
įprastas indų plovimo priemones.
●● Kitokių dalių, nei rekomenduoja gamintojas, naudojimas gali būti prietaiso gedimo priežastis.
●● Duona gali užsidegti, todėl nenaudoti duonos keptuvo
šalia degiųjų medžiagų ar po jomis, pvz., užuolaidomis.
●● Neišjunkite kištuko iš maitinimo lizdo traukdami už laido.
NURODYMAS
Informacija apie produktą ir
naudojimo nurodymai
●● Prietaisas
skirtas naudoti buityje. Jeigu prietaisas
naudojamas komerciniams tikslams, taikomos kitokios
garantijos sąlygos.
●● Nenaudoti daugiau sudedamųjų dalių nei nurodyta
šioje naudojimo instrukcijoje pateikiamuose receptuose. Priešingu atveju duona netolygiai iškeps arba
tešla išbėgs išorėn. Laikykitės šios instrukcijos numatytų nurodymų.
●● Pasirinkdami tam tikrą duonos kepimo režimą, pvz.,
naktinį, pirmiausia išbandykite šį receptą kitokiu laiku,
kai prietaisą galima stebėti ir įsitikinti, kad visi ingredientai ir jų kiekiai parinkti tinkamai, kad tešla nėra nei
per tiršta, nei per skysta, kad tešlos kiekis ne per didelis ir jis neišbėgs iš kepimo formos.
●● Baigus keptis ištraukti maitinimo laidą iš elektros lizdo.
84
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai pateikiami gaminio vardinėje lentelėje.
Prie duonkepės yra pridėtas pasas, pagal kurį ji priskiriama
prietaisams, skirtiems liestis su maisto produktais.
Maksimalus miltų kiekis: 4 cups (matavimo indai) ≈ 550 g
Maksimalus tešlos kildinimo medžiagos kiekis: 3 arbatiniai
šaukšteliai ≈ 9 g.
A
Prietaiso sandara
PRIETAISO PRIEDAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dangtis
Rankena
Valdymo skydas
Kepimo skyrius su kepimo formos laikikliais
Ventiliacinės angos
Kepimo forma – stačiakampio formos
Minkymo mentelė, skirta stačiakampei kepimo formai
Kepimo forma – apvali
Minkymo mentelė, skirta apvaliai kepimo formai
PRIEDAI
10 Matavimo indas, skirtas ingredientams matuoti
11 Šaukštas/šaukštelis, skirtas ingredientams matuoti
12 Kabliukas, skirtas išimti menteles
JUTIKLINIS VALDYMO SKYDELIS
13 LCD ekranėlis
14
15
16
– TIMER (
,
) – laiko nustatymo mygtukas
– Mygtukas LOAF – kepinio svorio nustatymas
– Mygtukas FAST BREAD – programos paleidimas 13 SUPER RAPID
17
– Mygtukas CRUST COLOR – apskrudimo laipsnio nustatymas
18
19
– Mygtukas MENU – kepimo programos pasirinkimas
– Mygtukas START-STOP – kepimo programos pradžia/sustabdymas
BM1600-001_v04
LCD EKRANE RODOMŲ SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAI
Atkreipkite dėmesį į tinkamą mentelės pritvirtinimą prie sraigtelio, atsižvelgdami į angą mentelėje.
4 Į kepimo formą sudėkite ingredientus. Visus ingredientus
dėkite į formą pagal recepte nurodytą eiliškumą. Galimus
receptus galite rasti tolesnėje instrukcijos dalyje (žr. GALIMI
RECEPTAI).
5 Uždaryti dangtelį.
6 Įkišti maitinimo laido kištuką į elektros tinklo lizdą.
7 Paspausdami mygtuką išrinkite kepimo programą
.
Galima pasirinkti šias programas:
1. WHITE BREAD (BALTA DUONA, KVIETINĖ)
2. WHITE RAPID (BALTA DUONA, KVIETINĖ – GREITAS
REŽIMAS)
3. WHOLE WHEAT (VISO GRŪDO DUONA)
4. WHOLE WHEAT RAPID (VISO GRŪDO DUONA –
GREITAS REŽIMAS)
5. FRENCH (PRANCŪZIŠKA DUONA)
6. SWEET BREAD (SALDI DUONA/PYRAGAS)
7. CAKE (PYRAGAIČIAI)
8. GLUTEN FREE (DUONA BE GLITIMO)
9. DOUGH (TEŠLOS PARUOŠIMAS)
10. ARTISAN DOUGH (TEŠLOS PARUOŠIMAS, KILDINIMAS)
11. JAM (DŽEMAS, UOGIENĖ)
12. EXTRA BAKE (LABAI APSKRUDINTA)
Pašildymas
Tešlos ruošimas
Tešlos kildinimas
Kepimas
Šilumos sulaikymas
Lengvas apskrudimas
Vidutinio laipsnio apskrudimas
Labai apskrudinta
Mažas duonos kepalas iki 500 g
Vidutinio dydžio duonos kepalas iki 750 g
Didelis duonos kepalas iki 1000 g
Prietaisas veikia
Prietaiso paruošimas darbui
●● Prieš pradedami naudoti duonkepę, pašalinkite visus jos
pakuotės elementus (foliją, visas medžiagas, kuriomis
buvo užpildytas kepimo skyrius ir t. t.).
●● Prieš pirmą duonkepės naudojimą šiltu vandeniu su nedideliu švelnios indų plovimo priemonės kiekiu išplaukite
kepimo formas, minkymo menteles, šaukštą ir indą, skirtą
ingredientams matuoti (žr. „Valymas ir saugojimas”).
●● Prietaisą padėkite ant sauso, lygaus ir stabilaus paviršiaus, pvz., ant virtuvės stalo arba stalviršio. Laikykite
prietaisą atokiau nuo stalviršio krašto. Aplink ventiliacines
angas turi būti pakankamai laisvos vietos, taip yra užtikrindama tinkama prietaiso ventiliacija.
Prietaiso veikimas ir aptarnavimas
B
1 Įdėkite kepimo formą tiesiai į kepimo skyriaus vidurį.
2 Pritvirtinkite laikikliais, kurie yra kepimo skyriaus viršuje.
3 Kepimo formoje prie sraigtelio pritvirtinkite atitinkamą
mentelę.
BM1600-001_v04
8 Paspausdami mygtuką
pasirinkite šiai programai tinkamą kepinio svorį.
9 Po to, paspausdami mygtuką
pasirinkite pageidaujamą apskrudimo laipsnį.
10 Jeigu pageidaujate kepimo procesą atidėti vėlesniam
laikui, paspausdami mygtukus ,
ir nustatykite norimą
laiką.
Pavyzdys:
Šiuo metu yra 20.30 val., duoną turime paruošti kitai dienai 7.00 val. ryte, t. y. po 10 valandų 30 minučių. Spauskite
mygtuką
arba mygtuką
iki tol, kol ekrane pasirodys
skaičiai 10.30, t. y. valandų skaičius nuo dabar (20.30) iki to
laiko, kai turime paruošti duoną.
Jeigu naudojate laiko atidėjimo funkciją,
nenaudokite tokių greitai gendančių produktų,
kaip pienas, vaisiai, jogurtas, svogūnai, kiaušiniai ir pan.
11 Norėdami pradėti kepimo procesą, paspauskite ir laikykite paspaustą apie 2 sek. mygtuką.
. Duonkepė
automatiškai nustatys kepimo laiką ir temperatūrą.
Pavienės kepimo fazės bus žymimos rodykle
rodant atitinkamus simbolius, esančius kairėje
LCD ekrano pusėje.
85
Kepimo procesą galima sustabdyti bet kuriuo
metu. Norėdami sustabdyti kepimo procesą
paspauskite ir palaikykite paspaustą mygtuką
, iki tol, kol pasigirs garsinis signalas.
Pasirinkta kepimo programa bus sustabdyta.
Jeigu pageidaujate pasirinkti kitokią programą,
pasirinkite ją mygtuku MENU
.
12 Pasibaigus kepimo procesui įsijungs garsinis signalas,
kuriuo pranešama, kad duona jau iškepta ir ją galima išimti
iš duonkepės.
13 Ištraukite kištuką (laidą) iš maitinimo tinklo.
14 Atidarykite dangtelį.
15 Pasinaudodami virtuvės pirštine arba puodkėle išimkite
kepimo formą.
16 Tam, kad duoną galima būtų laisvai išimti, apverskite
formą.
Jeigu duonos nepavyksta išimti iš formos,
keletą kartų lengvai pakratykite formelę, kol
duoną galima bus išimti.
Jeigu minkymo mentelė liko duonos kepalo
viduje, galite lengvai įpjauti kepalą ir išimti
mentelę, arba pasinaudokite kabliuku mentelių
išėmimui.
Funkcijų aprašymas
ATMINTIES FUNKCIJA /APSAUGA DINGUS ELEKTRAI
Elektrai dingus labai trumpam laikui, trumpiau negu 7 minutėms, programos pozicija liks prietaiso atmintyje ir po gedimo
pašalinimo prietaisas galės veikti toliau. Jeigu elektra dingo
ilgesniam laikui (ilgiau negu 7 minutėms), visą procesą
būtina pradėti iš naujo.
APSAUGOS FUNKCIJOS /PRANEŠIMAI APIE
KLAIDAS
Duonkepė turi apsaugą nuo netinkamo veikimo. Įvykus
kokiai nors klaidai, pasigirs garsinis signalas ir ekrane pasirodys atitinkamas vartotojui skirtas informacinis pranešimas.
Atskirų pranešimų reikšmes pateikiame toliau.
1. Pranešimas „E00” eiškia, kad temperatūra kepimo skyriuje yra per žema (žemesnė nei -10 °C). Tokiu atveju
išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo ir palikite jį, kol bus
pasiekta kambario temperatūra. Temperatūrai esant
žemiau -10 °C duonkepė negali veikti.
2. Pranešimas „E01” reiškia, kad temperatūra kepimo skyriuje yra per aukšta (aukštesnė nei 50 °C). Tokiu atveju
išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo ir palikite jį maždaug
30 minučių, kol atvės.
3. Pranešimas „EEE” reiškia, kad daviklio grandinė yra
atidengta. Tokiu atveju būtina susisiekti su aptarnavimo
centru.
86
4. Pranešimas „HHH” reiškia, kad daviklis yra atidengtas.
Tokiu atveju būtina susisiekti su aptarnavimo centru.
Valymas ir priežiūra
Prieš pradėdami valyti prietaisą atjunkite jį nuo
maitinimo lizdo ir leiskite atvėsti.
●● Prieš
pirmą duonkepės naudojimą šiltu vandeniu su
nedideliu švelnios indų plovimo priemonės kiekiu išplaukite kepimo formas, minkymo menteles, šaukštą ir indą,
skirtą ingredientams matuoti.
●● Prieš pirmą naudojimą rekomenduojama patepti kepimo
formas ir minkymo menteles karščio atspariais riebalais,
po to apie 10 minučių pakaitinti jas iki 180 °C laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Įrankiams atvėsus popieriniu
rankšluosčiu nuvalykite riebalus. Tokiu būdu bus papildomai apsaugota danga, kuri neleidžia, kad tešla priliptų
prie formų. Vėliau šį veiksmą galima pakartoti dar kartą.
●● Prieš supakuodami ar valydami prietaisą, palaukite, kol
jis atvės.
●● Prieš pradedant kitą tešlos ruošimo arba kepimo procesą, prietaisas turi vėsti apie 30 minučių.
Negalima naudoti cheminių valymo priemonių, benzino, orkaičių valymo priemonių arba
visų kitų priemonių, kurios gali subraižyti arba
pažeisti prietaiso dangą.
●● Valydami
ingredientų likučius ir trupinius nuo dangtelio, korpuso ir kepimo skyriaus, naudokite drėgną
rankšluostį.
Nenardinkite prietaiso į vandenį, taip pat nepilkite vandens į kepimo skyrių!
●● Norint palengvinti valymo procesą dangtelį galima nuimti
ir padėti jį 90 ° kampu, po to patraukti į viršų.
●● Kepimo formas iš išorės būtina išvalyti drėgnu skudu-
rėliu. Iš vidaus kepimo formas galima plauti naudojant
indų plovimo skystį. Nenardinkite kepimo formelių
į vandenį.
●● Minkymo menteles ir sraigtelį būtina išvalyti iš karto po
panaudojimo. Mentelę palikus kepimo formoje vėliau ją
bus sunku ištraukti. Tokiu atveju pripilkite į formą šilto
vandens ir palikite 30 minučių. Po to išimkite mentelę.
●● Kepimo formos padengtos nepridegančia danga. Negalima naudoti metalinių daiktų, kurie galėtų subraižyti
paviršių. Naudojant prietaisą dangos spalva pasikeis. Tai
normalu. Pakitusi spalva jokiu būdu nedaro įtakos dangos savybėms.
●● Prieš supakuodami prietaisą įsitikinkite, ar prietaisas
visiškai atvėso ir yra sausas. Laikant prietaisą supakuotą
dangtelis turi būti uždarytas.
BM1600-001_v04
5. FRENCH
BM1600-001_v04
RISE 3 (kildinimas 3)
KNEAD 4
(minkymas 4)
RISE 2 (kildinimas 2)
KNEAD 3
(minkymas 3)
RISE 1 (kildinimas 1)
KNEAD 2
(minkymas 2)
PREHEAT
(pradinis pašildymas)
LOAF (duonos kepalas)
KNEAD 1
(minkymas 1)
26 m
15 s
25 m
15 s
55 m
3m
31 m
26 m
15 s
55 m
0s
0m
3m
25 m
80 m
15 s
31 m
15 s
46 m
3m
25 m
30 m
15 s
46 m
0s
0m
3m
30 m
32 m
15 s
30 m
15 s
55 m
DELAY TIME
(uždelsimas)
4. WHOLE WHEAT
RAPID
31 m
WARM
(šilumos sulaikymas)
3. WHOLE WHEAT
3m
TOTAL TIME
(bendras laikas)
2. WHITE RAPID
500 g
LIGHT
750 g
(šviesus)
1000 g
500 g
MEDIUM
750 g 0 m
(vidutinis)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(tamsus)
1000 g
500 g
LIGHT
750 g
(šviesus)
1000 g
500 g
MEDIUM
750 g 0 m
(vidutinis)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(tamsus)
1000 g
500 g
LIGHT
750 g
(šviesus)
1000 g
500 g
MEDIUM
750 g 30 m
(vidutinis)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(tamsus)
1000 g
500 g
LIGHT
750 g
(šviesus)
1000 g
500 g
MEDIUM
750 g 5 m
(vidutinis)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(tamsus)
1000 g
500 g
LIGHT
750 g
(šviesus)
1000 g
500 g
MEDIUM
750 g 0 m
(vidutinis)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(tamsus)
1000 g
BAKE (kepimas)
1. WHITE
BAKING (spalva)
PROGRAMA
Prietaiso darbo fazės
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
40 m
44 m
48 m
45 m
50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
40 m
44 m
48 m
45 m
50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
42 m
53 m
64 m
62 m
66 m
70 m
65 m
72 m
74 m
2:57
3:00
3:03
3:05
3:10
3:15
3:20
3:25
3:30
2:32
2:35
2:38
2:40
2:45
2:50
2:55
3:00
3:05
4:15
4:19
4:23
4:20
4:25
4:30
4:29
4:35
4:39
2:29
2:33
2:37
2:34
2:39
2:44
2:43
2:49
2:53
3:12
3:23
3:34
3:32
3:36
3:40
3:35
3:42
3:44
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
87
WARM
(šilumos sulaikymas)
DELAY TIME
(uždelsimas)
30 m
15 s
50 m
0m
3m
4m
0m
0s
0m
0s
0m
75 m
1:22
22 m
12:00
0m
95 m
100 m
2:54
2:59
60 m
60 m
12:00
12:00
8m
4m
19 m
48 m
0s
0m
KNEAD 4
(minkymas 4)
15 s
RISE 2 (kildinimas 2)
31 m
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
KNEAD 3
(minkymas 3)
31 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
RISE 1 (kildinimas 1)
3m
3:17
3:19
3:21
3:19
3:22
3:25
3:23
3:26
3:29
KNEAD 2
(minkymas 2)
0m
52 m
54 m
56 m
54 m
57 m
60 m
58 m
61 m
64 m
KNEAD 1
(minkymas 1)
TOTAL TIME
(bendras laikas)
PREHEAT
(pradinis pašildymas)
LOAF (duonos kepalas)
500 g
BAKE (kepimas)
8. GLUTEN FREE
–
MEDIUM 750 g
(vidutinis) 1000 g
RISE 3 (kildinimas 3)
7. CAKE
BAKING (spalva)
PROGRAMA
6. SWEET BREAD
500 g
LIGHT
750 g
(šviesus)
1000 g
500 g
MEDIUM
750 g
(vidutinis)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(tamsus)
1000 g
0s
9. DOUGH
–
–
0m
3m
27 m
60 m
0s
0m
0s
0m
0m
1:30
–
12:00
10. ARTISAN DOUGH
–
–
0m
5m
45 m
70 m
10 s
85 m
10 s
110 m
0m
5:15
–
12:00
11. JAM
–
–
0m
0m
15 m
0m
0s
0m
0s
0m
70 m
1:25
20 m
12:00
12. EXTRA BAKE
–
–
0m
0m
0m
0m
0s
0m
0s
0m
10 m
10-90
60 m
–
0m
3m
9m
15 m
0s
0m
10 s
31 m
60 m
0:58
60 m
–
13. SUPER RAPID
MEDIUM
750 g
(vidutinis)
Toliau pateikiame pavyzdžius, kokios problemos gali kilti prietaiso naudojimo metu
Problemos, kurios iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti rimtomis, gali būti lengvai išsprendžiamos. Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą pasižiūrėkite, ar toliau pateikiamoje lentelėje nėra apibūdintos situacijos, kurią būtų galima pritaikyti siekiant
išspręsti kilusią problemą. Jeigu vis dėlto problemos neišspręsite, susisiekite su atsakingu aptarnavimo centru.
Neardykite prietaiso, taip pat nebandykite jį pataisyti savarankiškai, nes dėl to gali kilti pavojus vartotojui
arba galite sugadinti prietaisą.
PROBLEMA
GALIMA PRIEŽASTIS
SPRENDIMAS
Iš kepimo skyriaus arba iš ven- Ingredientai pridegė prie kepimo skyriaus Išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo ir
tiliacinių angų veržasi dūmai.
paviršiaus arba prie kepimo formos išori- išvalykite kepimo skyrių arba kepimo fornės pusės.
mos išorę.
Ingredientai nebuvo išmaišyti
arba duona neiškepė.
Netinkamai parinkta programa.
Paspaustas mygtukas
veikimo metu.
Patikrinkite pasirinktą menu ir kitus nustatymus.
prietaiso
Pradėkite visą procesą iš naujo. Nenaudokite tų pačių ingredientų!
Prietaiso darbo metu kelis kartus buvo ati- Dangtelį galima atidaryti tik tada, jeigu tešdarytas dangtelis.
los kildinimo procesas jau yra pasibaigęs.
88
Prietaiso veikimo metu nutrauktas elektros
tiekimas ir ilgesnį laiką netiekiama elektra.
Nenaudokite tų pačių ingredientų ir pradėkite visą procesą iš naujo.
Minkymo mentelių sukimosi procesas
užblokuotas / sustabdytas.
Patikrinkite, ar minkymo mentelių sukimosi
procesas nebuvo sustabdytas dėl į menteles patekusių grūdų. Ištraukite kepimo
formą iš prietaiso ir patikrinkite, ar judančios dalys sukasi. Kitu atveju susisiekite su
aptarnavimo centru.
BM1600-001_v04
PROBLEMA
GALIMA PRIEŽASTIS
Duona sukrenta ir yra šlapia iš
apačios.
Duona buvo per ilgai palikta kepimo sky- Išimkite duoną iš kepimo skyriaus iš karto
riuje po kepimo ir pašildymo.
po kepimo proceso pabaigos, nepalikite
jos formoje per ilgai.
SPRENDIMAS
Duoną sunku išimti iš formos.
Kepalo apačia prilipo prie minkymo men- Prieš pradėdami naują kepimo procesą
telių.
išvalykite menteles ir sraigtelį. Jei reikia,
pripilkite į formą šilto vandens ir palikite 30
minučių. Dėl to galima bus lengvai ištraukti
ir išvalyti minkymo menteles.
Galimi receptai
BALTA DUONA
Programa: 1. WHITE BREAD / 2. WHITE RAPID
1000 g
750 g
500 g
250 ml
1 ½ šaukšto
1 šaukštelis
2 šaukštai
1 ½ šaukšto
3 matavimo indai
1 šaukštelis
180 ml
1 šaukštas
1 šaukštelis
1 ½ šaukšto
1 šaukštas
2 matavimo indai
1 šaukštelis
Ingredientai:
Vanduo
Aliejus
Druska
Cukrus
Pieno milteliai
Baltos duonos miltai
Sausos mielės
330 ml
2 šaukštai
1 šaukštelis
2 šaukštai
2 šaukštai
4 matavimo indai ≈ 550 g
1 šaukštelis
VISO GRŪDO DUONA
Programa: 3. WHOLE WHEAT / 4. WHOLE WHEAT RAPID
1000 g
750 g
Ingredientai:
Vanduo
Sviestas /Margarinas
Druska
Rudas cukrus
Pieno milteliai
Kvietiniai miltai
Baltos duonos miltai
Sausos mielės
360 ml
3 šaukštai
2 šaukšteliai
4 šaukštai
3 šaukštai
1 matavimo indas
3 matavimo indai
1 šaukštelis
280 ml
2 šaukštai
1 ½ šaukšteliai
3 šaukštai
2 šaukštai
1 matavimo indas
2 matavimo indai
1 šaukštelis
PRANCŪZIŠKA DUONA
Programa: 5. FRENCH
Ingredientai:
Vanduo
Aliejus
Druska
Cukrus
Baltos duonos miltai
Sausos mielės
1000 g
750 g
330 ml
2 šaukštai
1 šaukštelis
2 šaukštai
4 matavimo indai
1 šaukštelis
250 ml
1 šaukštas
1 šaukštelis
1 šaukštas
3 matavimo indai
1 šaukštelis
SALDI DUONA / PYRA- Programa: 6. SWEET BREAD
GAS
1000 g
Ingredientai:
Vanduo
Aliejus
Druska
Cukrus
Pieno milteliai
Duonos miltai (T500)
Sausos mielės
BM1600-001_v04
330 ml
2 šaukštai
2 šaukšteliai
2 šaukštai
2 šaukštai
4 matavimo indai
1 šaukštelis
500 g
200 ml
1 ½ šaukšto
1 šaukšteliai
2 šaukštai
1 ½ šaukšto
½ matavimo indo
1 ½ matavimo indo
1 šaukštelis
500 g
180 ml
1 šaukštas
¾ šaukštelio
1 šaukštas
2 ¼ matavimo indai
1 šaukštelis
750 g
500 g
250 ml
2 šaukštai
1 ½ šaukšteliai
2 šaukštai
1 ½ šaukšto
3 matavimo indai
1 šaukštelis
180 ml
1 šaukštas
1 šaukštelis
1 šaukštas
1 šaukštas
2 matavimo indai
1 šaukštelis
89
PYRAGAITIS
Ingredientai:
Sviestas (pašildytas)
Druska
Cukrus
Kiaušiniai
Tortų miltai (T450)
Vanilės pudingas
DUONA BE GLITIMO
Ingredientai:
Vanduo
Aliejus
Druska
Cukrus
Kiaušiniai
Actas
Miltų mišinys (pvz., trijų
grūdų)
Sausos mielės
DUONA
Programa: 7. CAKE
500 g
140 g
¼ šaukštelio
¾ matavimo indo
3 vnt.
1 ½ matavimo indo
1 pakuotė
Kepimui naudokite apvalią kepimo formą.
Programa: 8. GLUTEN FREE
1000 g
750 g
310 ml
3 šaukštai
1 ½ šaukšteliai
3 šaukštai
3 vnt.
1 šaukštelis
3 ½ matavimo indo ≈ 450 g
1 ½ šaukšteliai
250 ml
3 šaukštai
1 ½ šaukšteliai
3 šaukštai
3 vnt.
1 šaukštelis
3 matavimo indai ≈ 390 g
1 ½ šaukšteliai
Programa: 9. DOUGH
1000 g
APELSINŲ DŽEMAS
Programa: 11. JAM
Ingredientai:
Apelsinai (nulupti)
Citrinos (nuluptos)
Želatininis cukrus
400 g
100 g
250 g
Ingredientai:
Vanduo
Aliejus
Druska
Cukrus
Pieno milteliai
Baltos duonos miltai (T500)
Sausos mielės
290 ml
2 šaukštai
1 ½ šaukšteliai
2 šaukštai
1 ½ šaukšto
3 ½ matavimo indo
1 ½ šaukšteliai
GREITAI RUOŠIAMAS
KEPINYS
Programa: 13. SUPER RAPID
1000 g
Ingredientai:
Vanduo
Aliejus
Druska
Cukrus
Pieno milteliai
Baltos duonos miltai (T500)
Sausos mielės
330 ml
2 šaukštai
1 šaukštelis
2 šaukštai
2 šaukštai
4 matavimo indai
3 šaukšteliai
Lentelėse pateikiami receptų pavyzdžiai ir orientaciniai ingredientų kiekiai. Šiais užrašais nereikia vadovautis kaip kulinarine knyga. Vadovaukitės savo norais ir specialioje literatūroje ir kulinarinių patarimų knygose aprašytais receptų principais.
Pastabos, susijusios su receptais
1. Ingredientai
●● Tam, kad duonos kepimo procesas pasisektų, kiekvienas
ingredientas turi tam tikros įtakos, tikslus jų matavimas
yra toks pats svarbus, kaip ir jų įdėjimo į tešlą eiliškumas.
●● Svarbiausios sudedamosios dalys, tokios kaip vanduo
(skysčiai), miltai, druska, cukrus arba mielės (galima
naudoti sausas arba šviežias) turės įtakos tam, ar
pavyks iškepti duoną ar pyragą. Visada naudokite tinkamus ingredientų kiekius atitinkamomis proporcijomis.
90
●● Jeigu
planuojate duoną kepti tuoj pat, reikia naudoti
drungnus ingredientus. Jeigu planuojate pasirinkti
kepimo programą atidedant kepimo laiką, rekomenduojama naudoti šaltus ingredientus, kad mielės nepradėtų
kilti per anksti.
●● Margarinas, sviestas ir pienas turi įtakos duonos skoniui.
●● Norint iškepti duoną su švelnesne ir plonesne plutele,
cukraus kiekį galima sumažinti 20 proc., duonos kepimo
rezultatui tai įtakos neturės. Norint, kad iškeptos duonos plutelė būtų švelni ir minkšta, cukrų galima pakeisti
medumi.
BM1600-001_v04
●● Glitimas, atsirandantis miltuose minkant tešlą, užtikrina
atitinkamą duonos tekstūrą. Tinkamas miltų mišinys susideda iš 40 proc. viso grūdo miltų ir 60 proc. aukščiausios
rūšies kvietinių miltų.
●● Jeigu pageidaujate į duoną įdėti grūdų, palikite juos nakčiai pamirkytus į vandenį. Sumažinkite miltų ir skysčio
kiekį (ne daugiau kaip 1/5 viso kiekio).
●● Į tešlą galima įdėti kviečių sėlenų. Dėl to duona bus lengvesnė ir joje bus daug maistinių medžiagų. Tokiu atveju
reikėtų įdėti vieną valgomąjį šaukštą sėlenų į 500 g miltų,
atitinkamai įpilti ½ valgomojo šaukšto daugiau skysčio.
●● Kviečių glitimas yra natūralus papildas, gaunamas iš
kviečių sudėtyje esančių baltymų. Dėl jo duona yra
lengvesnė ir didesnė. Duona rečiau sukrenta ir yra lengviau virškinama. Glitimo privalumai ypač pastebimi, kai
kepame viso grūdo duoną arba kitą kepinį, naudodami
namuose maltus miltus.
●● Gryno lecitino milteliai yra natūralus emulsiklis, kuris
didina duonos tūrį, užtikrina, kad duonos minkštimas bus
švelnus ir šviesus, o duona ilgiau bus šviežia.
2. Ingredientų kiekių derinimas
Jeigu būtina padidinti arba sumažinti ingredientų kiekius, reikia įsitikinti, kad bus laikomasi originaliame recepte nurodytų
proporcijų.
3. Ingredientų ir jų kiekių matavimas ir įdėjimas
į tešlą
●● Visada pirmiausia pilkite skysčius, o tik pabaigoje
įdėkite mieles. Siekdami išvengti itin spartaus mielių
kilimo (ypač tada, jeigu naudosite laiko atidėjimo funkciją), neleiskite, kad mielės susimaišytų su skysčiais.
●● Matuodami ingredientus visada naudokite tuos
pačius matavimo vienetus, >, t. y. matuokite ingredientus pridedamu šaukštu / šaukšteliu arba namuose naudojamu šaukštu, jeigu pagal receptą ingredientus būtina
pamatuoti valgomuoju šaukštu arba arbatiniu šaukšteliu.
●● Būtina tiksliai atmatuoti gramais nurodytas sudedamąsias dalis.
●● Jeigu ingredientus pageidaujate matuoti mililitrais, galite
pasinaudoti pridedamu ingredientų matavimui skirtu indu.
priklauso nuo oro drėgnumo patalpoje, kai ruošėte tešlą.
kurios paruošimui buvo panaudotas didesnis
kviečių kiekis, visada bus didesnio tūrio ir paskutiniame
kildinimo etape išbėgs iš formos, netgi tuo atveju, jeigu
visus ingredientus matavote tiksliai. Tačiau kepama
duona neišbėgs. Išorinė kepamos duonos dalis apskrus
lengviau, nei formos viduje esanti duonos dalis.
●● Tešla,
6. Kepimo rezultatai
●● Kepimo rezultatai priklauso nuo esamų sąlygų (vandens
kietumo, oro drėgmės, aukščio, ingredientų konsistencijos ir t. t.). Dėl šios priežasties receptais vertėtų vadovautis tik kaip rekomendacijomis, kurias galima pritaikyti
tam tikromis sąlygomis. Nenusiminkite, jeigu bandymas
iškepti duoną nepavyko. Tokiu atveju reikėtų rasti priežastį, kodėl nepavyko, ir pabandyti dar kartą bei vadovautis pakeistomis proporcijomis.
●● Jeigu duona nepakankamai apskrudusi, galima ją palikti
duonkepėje ir įjungti duonos apskrudinimo programą.
●● Prieš nustatant laiko atidėjimo funkciją, naudojamą duonos kepimui naktį, rekomenduojama iškepti bandomąjį
duonos kepalą ir tada, jei reikia, atlikti būtinus pakeitimus.
Ekologija – Rūpinkimės aplinka
Kiekvienas vartotojas gali padėti saugoti
aplinką. Tai nėra nei sudėtinga, nei brangu.
Tam reikia: Kartono pakuotes atiduoti į makulatūrą. Polietileno (PE) maišelius mesti į plastikui
skirtą konteinerį.
Susidėvėjusį prietaisą atiduoti į atitinkamą
atliekų surinkimo vietą, nes prietaise esančios pavojingos
medžiagos gali kelti grėsmę aplinkai.
Nemesti prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis!
4. Patiekalų receptai, kurie gali būti naudojami
pritaikant duonos (pyragų, pyragaičių, keksų)
kepimo prietaisą.
Nurodyti receptai skirti kepti įvairaus dydžio duonos kepalus.
Bendras svoris negali viršyti 1000 gramų. Jeigu nėra konkrečių, su ingredientų svoriu susijusių rekomendacijų, tai reiškia, kad pasirenkant šią programą galima panaudoti ir mažą,
ir didelį ingredientų kiekį.
5. Duonos svoris ir tūris
●● Receptuose nurodytas tikslus duonos svoris. Nesunkiai
galite pastebėti, kad baltos kvietinės duonos svoris bus
mažesnis, negu viso grūdo duonos svoris. Tai lemia
faktas, kad aukščiausios rūšies kvietiniai miltai lengviau
kyla, būtent dėl šios priežasties vertėtų stebėti duoną
viso kepimo proceso metu.
●● Nepaisant tiksliai nurodyto svorio, galimi nedideli nukrypimai nuo nurodytų reikšmių. Faktinis duonos svoris labai
BM1600-001_v04
Gamintojas neprisiima atsakomybės už galimą žalą, kuri atsirado dėl
netinkamo prietaiso naudojimo ne pagal paskirtį arba dėl netinkamo
jo aptarnavimo.
Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti gaminį be išankstinių įspėjimų siekdamas pritaikyti jį teisės normų, standartų, direktyvų numatytiems reikalavimams, taip pat dėl priežasčių, susijusių su
gaminio konstrukcija, prekyba, estetika ir t. t.
91
LV
Cienījamie pircēji!
Apsveicam ar Zelmer produkta iegādi un pievienošanos plašajai Zelmer lietotāju saimei.
Lūdzu, pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet lietošanas
instrukciju. Īpašu uzmanību pievērsiet drošības noteikumiem. Lūdzu, saglabājiet instrukciju, lai to varētu izmantot
ierīces turpmākas lietošanas laikā.
Drošas un pareizas lietošanas norādījumi
Pirms ierīces lietošanas iepazīstieties ar lietošanas
instrukcijas saturu.
Pārliecinieties, ka norādījumi zemāk Jums ir saprotami.
BĪSTAMĪBA! / BRĪDINĀJUMS!
Neievērošanas gadījumā var
rasties veselības traucējumi
●● Iekārtu drīkst izmantot bērni, kas
sasnieguši 8 gadu vecumu. Iekārta
nav paredzēta izmantošanai personām ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem, kā arī ar maņu orgānu
mazspēju. Personām ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, iekārtas izmantošana pieļaujama vienīgi
tai gadījumā, ja tie atrodas par viņu
drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai ir saņēmuši no šīs personas norādījumus par iekārtas drošu
izmantošanu. Bērni nedrīkst rotaļāties ar iekārtu. Bērni nedrīkst veikt
iekārtas tīrīšanas un uzturēšanas
darbus bez pieaugušo klātbūtnes.
●● Ierīci un strāvas padeves vadu ieteicams uzglabāt bērniem nepieejamā
vietā, ja bērni nav sasnieguši 8 gadu
vecumu.
●● Neieslēdziet ierīci, ja strāvas
padeves vads vai ierīces korpuss
redzamā veidā ir bojāti.
●● Ja neatvienots strāvas padeves
vads ir ticis bojāts, nomainiet to pie
92
ražotāja vai specializētā servisa centrā. Lai izvairītos no draudiem Jūsu
veselībai, remontu drīkst veikt tikai
kvalificēta persona.
●● Ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls. Nepareizi veikts
remonts var izraisīt nopietnus draudus lietotāja veselībai. Lai novērstu
radušos bojājumus, lūdzu, vērsties
specializētā servisa centrā
●● Atvienojiet ierīci no elektrotīkla ligzdas, ja tā netiek izmantota vai vēlaties to iztīrīt.
●● Pirms pieskarieties ierīces kustīgajām daļām, atvienojiet to no elektrotīkla ligzdas.
●● Strāvas padeves vads nedrīkst
nokaraties pāri galda vai virtuves
darba virsmas malai un pieskarties
karstām virsmām.
●● Pirms cepšanas trauka un izceptās
maizītes izņemšanas no ierīces,
izmantojiet virtuves cimdus vai drāniņas, lai izvairītos no apdegumiem,
turot karsto maizes trauku.
●● Nepieskarieties ierīces karstajām
virsmām un ventilācijas atverēm.
Izmantojiet virtuves cimdus. Pēc
cepšanas beigām ierīce ir ļoti karsta.
●● Pieejamo virsmu temperatūra var būt
augstāka, kad ierīce ir ieslēgta.
●● Pirms demontāžas un tīrīšanas
ļaujiet ierīcei atdzist. Ierīces korpuss ir aprīkots ar termoizolāciju.
Darba laikā ierīces metāliskās daļas
sakarst.
●● Esiet piesardzīgi ierīces pārnēsāšanas laikā, jo īpaši, ja iekšpusē atrodas karstas vielas.
BM1600-001_v04
UZMANĪBU!
Noteikumu neievērošana var
izraisīt kaitējumu Jūsu īpašumam
●● Ierīci vienmēr pieslēdziet elektriskajam tīklam ar drošības tapu (tikai maiņstrāvai), kura strāvas spriegums
sakrīt ar norādēm uz ierīces datu plāksnītes.
●● Ierīce nav paredzēta darbam, izmantojot ārējos taimerus vai atsevišķas attālās vadības sistēmu.
●● Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas, lai tā
nenokristu mīklas mīcīšanas laikā. Tas ir īpaši svarīgi,
izmantojot ieprogrammētās funkcijas vai arī ja ierīce ir
atstāta bez uzraudzības. Īpaši gludu virsmu gadījumā,
ierīci novietojiet uz plāna gumijas paliktņa.
●● Darba laikā novietojiet ierīci vismaz 10 cm attālumā no
citiem priekšmetiem.
●● Nenovietojiet ierīci uz gāzes plīts, elektriskās plīts vai
karstas cepeškrāsns vai šo ierīču tuvumā.
●● Nenovietojiet ierīci uz gāzes plīts, elektriskās plīts vai
karstas cepeškrāsns vai arī šo ierīču tuvumā
●● Neievietojiet ierīcē alumīnija foliju vai citus materiālus,
kas nav paredzēti izmantošanai kopā ar ierīci. Tas var
izraisīt ugunsgrēku vai īssavienojumu.
●● Darba laikā nepārklājiet ierīci ar dvieli vai citiem materiāliem. Siltumam un tvaikam ir jāatrod izeja no ierīces. Pastāv ugunsgrēka risks, pārklājot ierīci ar viegli
uzliesmojošiem materiāliem vai novietojot aizskaru
u.tml. materiālu tuvumā.
●● Nemazgājiet ierīci zem tekoša ūdens un neiegremdējiet ūdenī kopā ar strāvas padeves vadu.
●● Ierīces korpusa tīrīšanai neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus emulsijas, pieniņa vai pastas veidā. Tie
var sabojāt grafiskos simbolus kā, piemēram, atzīmes,
brīdinājuma zīmes u. tml.
●● Nemazgājiet metāliskās daļas trauku mazgājamā
mašīnā. Šajās mašīnās izmantotie agresīvie mazgāšanas līdzekļi var padarīt ierīces metāliskās daļas tumšas. Mazgājiet tās ar rokām, izmantojot tradicionālos
trauku mazgāšanas līdzekļus.
●● Izmantojot citus materiālus, nekā ražotājs rekomendējis, iespējams sabojāt ierīci.
●● Maize var aizdegties, tāpēc neizmantojiet maizes
cepēju viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā vai zem
tiem, piemēram, zem aizkariem.
●● Neatvienojiet elektrisko kontaktdakšu no elektrības
padeves tīkla, velkot aiz strāvas padeves vada.
●● Neizmantojiet lielāku sastāvdaļu daudzumu, kā norādīts
šīs lietošanas instrukcijas receptēs. Pretējā gadījumā
maize izcepsies nevienmērīgi vai mīkla izlīs pāri formas
malām. Ievērojiet lietošanas instrukcijas noteikumus.
●● Pirms iestatīt ierīci maizes cepšanas režīmā, piem., uz
nakti, vispirms izmēģiniet recepti laikā, kad iespējams
novērot ierīces darbu, lai pārliecinātos, ka sastāvdaļas
piemeklētas vajadzīgajās proporcijās, mīkla nav pārāk
bieza vai pārāk šķidra, bet masa nav pārāk liela un
nelīst pāri formas malām.
●● Pēc ierīces darba beigām atvienojiet kontaktdakšu no
strāvas padeves tīkla.
Tehniskie parametri
Tehniskie parametri ir norādīti uz produkta datu plāksnītes.
Maizes cepējam ir sertifikāts, kas pieļauj ierīces saskari ar
pārtikas produktiem.
Maksimālais miltu daudzums: 4 cups (mēri) ≈ 550 g.
Maksimālais irdinātāja daudzums: 3 tējkarotes ≈ 9 g.
IERĪCES ELEMENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Informācija par produktu un
lietošanas pamācība
●● Ierīce ir paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā. Ja
ierīce tiek izmantota gastronomijas uzņēmējdarbības
vajadzībām, garantijas noteikumi nekavējoties mainās.
BM1600-001_v04
Vāks
Rokturis
Vadības panelis
Cepšanas kamera ar stiprinājumiem formas piestiprināšanai pie cepšanas kameras
Ventilācijas atveres
Cepšanas forma – taisnstūris
Taisnstūra formai paredzētais maisītājs
Cepšanas forma - apaļa
Apaļai cepšanas formai paredzēts maisītājs
AKSESUĀRI
10 Trauks (mērs) sastāvdaļu nomērīšanai
11 Karote/tējkarote sastāvdaļu nomērīšanai
12 Āķītis maisītāja izņemšanai
SKĀRIENJUTĪGS VADĪBAS PANELIS
13 LCD displejs
14
15
NORĀDĪJUMS
A
Ierīces uzbūve
– TIMER (
,
) – laika regulācijas taustiņi
– Taustiņš LOAF – maizes svara iestatījumi
16
– Taustiņš FAST BREAD – programmas ieslēgšana 13 SUPER RAPID
17
– Taustiņš CRUST COLOR – apbrūninājuma
līmeņa iestatījumi
18
19
– Taustiņš MENU – cepšanas programmas izvēle
– Taustiņš START-STOP – cepšanas programmas ieslēgšana/apturēšana
93
LCD displejs – SIMBOLU SKAIDROJUMI
Ierīces darbs un lietošana
B
1 Novietojiet maizes formiņu tieši cepšanas kameras
viducī.
2 Nofiksējiet formiņu stiprinājuma vietās cepšanas kameras augšējā daļā.
3 Nostipriniet vajadzīgo maisītāju uz cepšanas formas
tapas.
Pievērsiet uzmanību pareizam tapas izvietojumam attiecībā pret maisītāja atveri.
Uzsildīšana
Mīklas izvēle
Rūgšana
Cepšana
Siltuma saglabāšana
Viegls apbrūninājums
Vidējs apbrūninājums
Stiprs apbrūninājums
Maza maizīte svarā līdz 500 g
Vidēja lieluma maizīte svarā līdz 750 g
Liela maizīte svarā līdz 1000 g
Ierīce darba laikā
Ierīces sagatavošana darbam
●● Pirms
maizes cepēja izmantošanas, noņemiet visus
iepakojuma elementus (folija, cepšanas kameras aizpildošie elementi utt.).
●● Pirms ierīces pirmās izmantošanas, siltā ūdenī nomazgājiet cepšanas formas, maisītājus un mērtrauku ar
karoti, pievienojot nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa
(skat. „Tīrīšana un uzturēšana”).
●● Novietojiet ierīci uz sausas, līdzenas un stabilas virsmas,
piemēram, virtuves darba virsmas vai galda. Turiet maizes cepēju atstatus no darba virsmas malas. Nodrošiniet
pietiekamu brīvas vietas daudzumu ap ventilācijas atverēm, lai nodrošinātu brīvu ierīces ventilāciju.
4 Cepšanas formā ielieciet vajadzīgās sastāvdaļas.
Sastāvdaļas pievienojiet receptē norādītajā secībā. Recepšu
piemēri norādīti tālākajā instrukcijas saturā (skat. RECEPŠU
PIEMĒRI).
5 Aizveriet vāku.
6 Pieslēdziet strāvas padeves vadu elektroapgādes tīklam.
7 Ar taustiņa palīdzību izvēlieties cepšanas programmu
.
Pieejamas sekojošas cepšanas programmas:
1. WHITE BREAD (BALTMAIZE, KVIEŠU)
2. WHITE RAPID (BALTMAIZE, KVIEŠU – ĀTRĀ CEPŠANA)
3. WHOLE WHEAT (PILNGRAUDU MAIZE)
4. WHOLE WHEAT RAPID (PILNGRAUDU MAIZE –
ĀTRĀ CEPŠANA)
5. FRENCH (FRANČU MĪKLA)
6. SWEET BREAD (SALDĀ MAIZĪTE)
7. CAKE (KŪKA)
8. GLUTEN FREE (MAIZE BEZ GLUTĒNA SATURA)
9. DOUGH (MĪKLAS MĪCĪŠANA)
10. ARTISAN DOUGH (MĪKLAS MĪCĪŠANA, RŪGŠANA)
11. JAM (DŽEMS, IEVĀRĪJUMS)
12. EXTRA BAKE (APBRŪNINĀŠANA)
8 Izmantojot taustiņu,
izvēlieties programmai piemērotu maizes svaru.
9 Tālāk ar taustiņa
palīdzību izvēlieties vēlamo
apbrūninājuma līmeni.
10 Ja vēlaties, lai cepšanas process sāktos vēlāk, ar taustiņu ,
palīdzību iestatiet vēlamo laiku.
Piemērs:
Pulkstenis rāda 20:30, bet maizei jābūt gatavai plkst. 7:00
nākamās dienas rītā, t.i., pēc 10 stundām un 30 minūtēm.
Nospiediet laika programmētāja taustiņus
vai
līdz
brīdim, kad displejā parādīsies simbols 10:30, kas ir laika daudzums no tagad (20:30) līdz brīdim, kad maizei ir jābūt gatavai.
Izmantojot laika iestatīšanas funkciju, nedrīkst
izmantot viegli bojājošas sastāvdaļas kā,
piem., piens, augļi, jogurts, olas utt.
94
BM1600-001_v04
11 Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu
, lai sāktu cepšanas procesu. Maizes cepējs automātiski iestatīs cepšanas laiku un temperatūru.
Par atsevišķiem cepšanās etapiem signalizēs
attiecīgo simbolu atzīmēšana ar bultiņu, kas
atrodas LCD displeja kreisajā pusē.
Jebkurā brīdī iespējams apturēt cepšanas
procesu. Šim nolūkam nospiediet un turiet
nospiestu taustiņu
, līdz brīdim, kad
atskanēs skaņas signāls. Izvēlētā cepšanas
programma tiks atiestatīta. Ja vēlaties izmantot citu programmu, izvēlieties to ar taustiņu
MENU
.
12 Pēc cepšanas procesa beigām ieslēgsies skaņas signāls,
kas informē, ka maize ir gatava un to iespējams izņemt no ierīces.
13 Atvienojiet strāvas padeves vadu no elektrotīkla.
14 Atveriet vāku.
15 Ar virtuves cimdiem izņemiet cepšanas formu.
16 Lai maizīte varētu brīvi izkrist, apgrieziet formiņu.
Ja maizīte brīvi neizkrīt no formas, vairākas reizes viegli sakratiet formu.
Ja maisītājs paliek maizes iekšpusē, iespējams
nedaudz piespiest klaipiņu un izvilkt maisītāju
vai izmantot āķīti maisītāja izvilkšanai.
Funkciju apraksts
ATMIŅAS FUNKCIJA/AIZSARDZĪBA PRET ĪSLAICĪGIEM ELEKTROENERĢIJAS PADEVES PĀRRĀVUMIEM
Īslaicīgu elektroenerģijas pārrāvumu gadījumā, līdz 7 minūtēm, programmas pozīcija tiek saglabāta un ierīce var turpināt darbu pēc avārijas novēršanas. Pārrāvuma gadījumā,
kas ilgst ilgāk par 7 minūtēm, nepieciešams sākt visu procesu no jauna.
DROŠĪBAS FUNKCIJAS/KĻŪDU ZIŅOJUMI
Maizes cepējs ir aprīkots ar nodrošinājumu pret nevēlamu
darbību. Kļūdu gadījumā atskanēs skaņas signāls un displejā parādīsies ziņojumi lietotāja informēšanai. Atsevišķu
ziņojumu apraksts izvietots zemāk.
1. Ziņojums „E00” nozīmē, ka temperatūra cepšanas
kamerā ir pārāk zema (zem -10°C). Tādā gadījumā atvienojiet ierīci no strāvas avota un ļaujiet tai sasniegt istabas
temperatūru. Maizes cepējs nevar darboties temperatūrā
zem -10°C.
2. Ziņojums „E01” nozīmē, ka cepšanas kamera ir pārāk
karsta (virs 50°C). Tādā gadījumā atvienojiet ierīci no
strāvas avota un ļaujiet tai atdzist aptuveni 30 minūtes.
3. Ziņojums „EEE” norāda, ka sensora ķēde ir atvērta.
Sazinieties ar servisu.
BM1600-001_v04
4. Ziņojums „HHH” norāda, ka sensorā ir noticis īssavienojums. Sazinieties ar servisu.
Tīrīšana un uzturēšana
Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla
un ļaujiet tai atdzist.
●● Pirms ierīces pirmās izmantošanas, siltā ūdenī nomazgājiet cepšanas formas, maisītājus un mērtrauku ar
karoti, pievienojot nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa.
●● Pirms pirmās izmantošanas, ieteicams ieziest cepšanas
formu un maisītājus ar taukvielām, kas noturīgas pret
augstu temperatūru, bet pēc tam uzsildīt tos cepeškrāsnī
180°C temperatūrā aptuveni 10 minūtes. Pēc atdzišanas
noņemiet taukvielas, izmantojot papīra dvieli. Pateicoties
tam, nepiedegošais virsmas pārklājums iegūs papildu
aizsardzību. Šo darbību iespējams ik pa brīdim atkārtot.
●● Pirms ierīces tīrīšanas un uzglabāšanas ļaujiet tai atdzist.
●● Pirms nākamā mīklas izstrādes un cepšanas procesa,
ierīcei jāļauj atdzist aptuveni 30 minūtes.
Neizmantojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus,
benzīnu, līdzekļus cepeškrāsns tīrīšanai un
visa veida līdzekļus, kas varētu saskrāpēt vai
sabojāt ierīces pārklājumu.
●● Izmantojiet samitrinātu dvieli, lai no ierīces vāka, korpusa
un cepšanas kameras noņemtu ēdiena paliekas.
Neiegremdējiet ierīci ūdenī un nelejiet ūdeni
ierīces cepšanas kamerā!
●● Lai atvieglotu ierīces tīrīšanu, iespējams noņemt vāku,
novietojot to 90° leņķī, bet pēc tam pavilkt to uz augšu.
●● Cepšanas formu no ārpuses noslaukiet ar mitru drāniņu.
Formiņas iekšpusi iespējams mazgāt ar nelielu trauku
mazgājamā līdzekļa daudzumu. Neiegremdējiet cepšanas formu ūdenī.
●● Maisītājus un piedziņas tapu tīriet tūlīt pēc izmantošanas. Ja maisītājs paliks cepšanas formā, pēc tam to būs
grūti izņemt laukā. Šādā gadījumā piepildiet formiņu ar
siltu ūdeni un atstājiet uz 30 minūtēm. Pēc tam izņemiet
maisītāju.
●● Cepšanas forma ir pārklāta ar nepiedegošu pārklājumu.
Nedrīkst izmantot metāliskus priekšmetus, kas varētu
saskrāpēt pārklājuma virsmu. Pārklājuma krāsa mainīsies
ierīces izmantošanas gaitā. Tā ir normāla parādība. Krāsas
izmaiņas nekādā veida neietekmē pārklājuma īpašības.
●● Pirms ierīces uzglabāšanas pārliecinieties, vai tā ir pilnībā atdzisusi un sausa. Ierīci jāuzglabā ar aizvērtu
vāku.
95
MEDIUM
(vidējs)
DARK
(tumšs)
LIGHT
(gaišs)
2. WHITE RAPID
MEDIUM
(vidējs)
DARK
(tumšs)
LIGHT
(gaišs)
3. WHOLE WHEAT
MEDIUM
(vidējs)
DARK
(tumšs)
LIGHT
(gaišs)
4. WHOLE WHEAT
RAPID
MEDIUM
(vidējs)
DARK
(tumšs)
LIGHT
(gaišs)
5. FRENCH
MEDIUM
(vidējs)
DARK
(tumšs)
96
31 m
26 m
15 s
25 m
15 s
55 m
3m
31 m
26 m
15 s
55 m
0s
0m
3m
25 m
80 m
15 s
31 m
15 s
46 m
3m
25 m
30 m
15 s
46 m
0s
0m
3m
30 m
32 m
15 s
30 m
15 s
55 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
DELAY TIME
(aizkavētais starts)
2:57
3:00
3:03
3:05
3:10
3:15
3:20
3:25
3:30
2:32
2:35
2:38
2:40
2:45
2:50
2:55
3:00
3:05
4:15
4:19
4:23
4:20
4:25
4:30
4:29
4:35
4:39
2:29
2:33
2:37
2:34
2:39
2:44
2:43
2:49
2:53
3:12
3:23
3:34
3:32
3:36
3:40
3:35
3:42
3:44
WARM
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
40 m
44 m
48 m
45 m
50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
40 m
44 m
48 m
45 m
50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
42 m
53 m
64 m
62 m
66 m
70 m
65 m
72 m
74 m
(siltuma saglabašana)
RISE 3 (pieaugums 3)
KNEAD 4
(mīcīšana 4)
RISE 2 (pieaugums 2)
KNEAD 3
(mīcīšana 3)
RISE 1 (pieaugums 1)
KNEAD 2
(mīcīšana 2)
PREHEAT
(iepriekšēja uzsildīšana)
KNEAD 1
(mīcīšana 1)
3m
TOTAL TIME
(kopējais laiks)
1. WHITE
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 0 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 0 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 30 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 5 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 0 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
BAKE (maize)
LIGHT
(gaišs)
LOAF (klaipiņš)
BAKING (krāsa)
PROGRAMMA
Ierīces darba fāzes
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
BM1600-001_v04
TOTAL TIME
(kopējais laiks)
15 s
30 m
15 s
50 m
7. CAKE
8. GLUTEN FREE
–
500 g
MEDIUM 750 g
(vidējs) 1000 g
0m
3m
4m
0m
0s
0m
0s
0m
75 m
1:22
22 m
12:00
0m
95 m
100 m
2:54
2:59
60 m
60 m
12:00
12:00
8m
4m
19 m
48 m
0s
0m
0s
WARM
DELAY TIME
(aizkavētais starts)
BAKE (maize)
6. SWEET BREAD
(siltuma saglabašana)
RISE 3 (pieaugums 3)
31 m
KNEAD 4
(mīcīšana 4)
RISE 2 (pieaugums 2)
31 m
KNEAD 3
(mīcīšana 3)
3m
3:17
3:19
3:21
3:19
3:22
3:25
3:23
3:26
3:29
KNEAD 2
(mīcīšana 2)
0m
52 m
54 m
56 m
54 m
57 m
60 m
58 m
61 m
64 m
KNEAD 1
(mīcīšana 1)
RISE 1 (pieaugums 1)
PREHEAT
(iepriekšēja uzsildīšana)
LOAF (klaipiņš)
PROGRAMMA
BAKING (krāsa)
500 g
750 g
1000 g
500 g
MEDIUM
750 g
(vidējs)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(tumšs)
1000 g
LIGHT
(gaišs)
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
9. DOUGH
–
–
0m
3m
27 m
60 m
0s
0m
0s
0m
0m
1:30
–
12:00
10. ARTISAN DOUGH
–
–
0m
5m
45 m
70 m
10 s
85 m
10 s
110 m
0m
5:15
–
12:00
11. JAM
–
–
0m
0m
15 m
0m
0s
0m
0s
0m
70 m
1:25
20 m
12:00
12. EXTRA BAKE
–
–
0m
0m
0m
0m
0s
0m
0s
0m
10 m
10-90
60 m
–
0m
3m
9m
15 m
0s
0m
10 s
31 m
60 m
0:58
60 m
–
13. SUPER RAPID
MEDIUM
750 g
(vidējs)
Ierīces ekspluatācijas laikā radušos problēmu piemēri
Problēmas, kas pirmajā acu uzmetienā var likties nopietnas, iespējams viegli atrisināt. Pirms sazināties ar servisu, pārbaudiet
tabulu zemāk, vai kāda no aprakstītajām problēmām neatbilst Jūsu novērotajai. Ja tālākajā ierīces izmantošanas laikā problēma nav atrisināta, sazinieties ar servisu.
Neatveriet ierīci un nemēģiniet veikt tās pašrocīgu remontu, jo tas var izrādīties bīstami ierīces lietotajam
vai radīt neatgriezeniskus ierīces bojājumus.
PROBLĒMA
IESPĒJAMAIS IEMESLS
RISINĀJUMS
No cepšanas kameras vai ventilācijas
atverēm izdalās dūmi.
Sastāvdaļas pielipušas cepšanas
kamerai vai formiņas ārējai virsmai.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un
iztīriet cepšanas kameru vai formiņas
ārējo virsmu.
Sastāvdaļas nav tikušas samaisītas
vai maize nav izcepusies.
Nepareizi iestatīta programma.
Pārbaudiet izvēlēto menu un citus iestatījumus.
Ierīces darba laikā nospiediet taustiņu
.
Sāciet visu procesu no jauna. Neizmantojiet tās pašas sastāvdaļas!
Ierīces darba laikā vairākas reizes ir
ticis atvērts vāks.
Vāku drīkst atvērt tikai pēc cepšanas
procesa beigām.
Ilgstošs pārtraukums strāvas padevē.
Neizmantojiet tās pašas sastāvdaļas
un sāciet visu procesu no jauna.
Maisīšanas lāpstiņu rotācija ir bloķēta.
Pārbaudiet, vai graudi nav bloķējuši
maisīšanas lāpstiņu. Izņemiet cepšanas formiņu no kameras un pārbaudiet
piedziņas elementu rotāciju. Pretējā
gadījumā sazinieties ar servisu.
BM1600-001_v04
97
PROBLĒMA
IESPĒJAMAIS IEMESLS
RISINĀJUMS
Maize sakrītas viducī un ir mitra
apakšpusē.
Maize pēc cepšanas un uzsildīšanas
pārāk ilgi ir palikusi traukā.
Izņemiet maizi no cepšanas trauka
tūlīt pēc cepšanas procesa beigām un
neatstājiet to formiņā pārāk ilgu laiku.
Maizi grūti izņemt no formiņas.
Klaipiņa apakšpuse pielipusi pie mai- Pirms nākamās cepšanas attīriet maisīsītāja.
tāju un tapu. Nepieciešamības gadījumā
piepildiet formiņu ar siltu ūdeni un atstājiet uz 30 minūtēm. Tas ļaus to ērtā veidā
izņemt un iztīrīt maisīšanas lāpstiņu.
Recepšu piemēri
BALTMAIZE
Programma: 1. WHITE BREAD / 2. WHITE RAPID
1000 g
750 g
500 g
250 ml
1 ½ ēdamkarote
1 tējkarote
2 ēdamkarotes
1 ½ ēdamkarote
3 mēri
1 tējkarote
180 ml
1 ēdamkarote
1 tējkarote
1 ½ ēdamkarote
1 ēdamkarote
2 mēri
1 tējkarote
Sastāvdaļas:
Ūdens
Eļļa
Sāls
Cukurs
Piena pulveris
Baltie maizes milti
Sausais raugs
330 ml
2 ēdamkarotes
1 tējkarote
2 ēdamkarotes
2 ēdamkarotes
4 mēri ≈ 550 g
1 tējkarote
PILNGRAUDU MAIZE
Programma: 3. WHOLE WHEAT / 4. WHOLE WHEAT RAPID
1000 g
Sastāvdaļas:
Ūdens
Sviests/Margarīns
Sāls
Brūnais cukurs
Piena pulveris
Kviešu milti
Baltie maizes milti
Sausais raugs
360 ml
3 ēdamkarotes
2 tējkarotes
4 ēdamkarotes
3 ēdamkarotes
1 mērs
3 mēri
1 tējkarote
FRANČU MĪKLA
Programma: 5. FRENCH
750 g
500 g
280 ml
2 ēdamkarotes
1 ½ ēdamkarote
3 ēdamkarotes
2 ēdamkarotes
1 mērs
2 mēri
1 tējkarote
200 ml
1 ½ ēdamkarote
1 tējkarotes
2 ēdamkarotes
1 ½ ēdamkarote
½ mērs
1 ½ mēra
1 tējkarote
750 g
500 g
1000 g
Sastāvdaļas:
Ūdens
Eļļa
Sāls
Cukurs
Baltie maizes milti
Sausais raugs
330 ml
2 ēdamkarotes
1 tējkarote
2 ēdamkarotes
4 mēri
1 tējkarote
SALDĀ MAIZĪTE
Programma: 6. SWEET BREAD
1000 g
Sastāvdaļas:
Ūdens
Eļļa
Sāls
Cukurs
Piena pulveris
Maizes milti
Sausais raugs
98
330 ml
2 ēdamkarotes
2 tējkarotes
2 ēdamkarotes
2 ēdamkarotes
4 mēri
1 tējkarote
250 ml
1 ēdamkarote
1 tējkarote
1 ēdamkarote
3 mēri
1 tējkarote
750 g
250 ml
2 ēdamkarotes
1 ½ ēdamkarote
2 ēdamkarotes
1 ½ ēdamkarote
3 mēri
1 tējkarote
180 ml
1 ēdamkarote
¾ ēdamkarotes
1 ēdamkarote
2 ¼ mēra
1 tējkarote
500 g
180 ml
1 ēdamkarote
1 tējkarote
1 ēdamkarote
1 ēdamkarote
2 mēri
1 tējkarote
BM1600-001_v04
KŪKA
Programma: 7. CAKE
500 g
Sastāvdaļas:
Sviests (silts)
Sāls
Cukurs
Olas
Kūkas milti
Vaniļas pudiņš
MAIZE BEZ
SATURA
140 g
¼ tējkarotes
¾ mēra
3 gab.
1 ½ mēra
1 iepakojums
Cepšanai izmantojiet apaļo cepšanas formiņu.
GLUTĒNA Programma: 8. GLUTEN FREE
1000 g
750 g
Sastāvdaļas:
Ūdens
Eļļa
Sāls
Cukurs
Olas
Etiķis
Miltu mix (piem., 3-graudu)
Sausais raugs
MĪKLA
Sastāvdaļas:
Ūdens
Eļļa
Sāls
Cukurs
Piena pulveris
Baltie maizes milti
Sausais raugs
ĀTRĀ MAIZĪTE
Sastāvdaļas:
Ūdens
Eļļa
Sāls
Cukurs
Piena pulveris
Baltie maizes milti
Sausais raugs
310 ml
3 ēdamkarotes
1 ½ ēdamkarote
3 ēdamkarotes
3 gab.
1 tējkarote
3 ½ mēra ≈ 450 g
1 ½ tējkarote
250 ml
3 ēdamkarotes
1 ½ tējkarote
3 ēdamkarotes
3 gab.
1 tējkarote
3 mēra ≈ 390 g
1 ½ tējkarote
Programma: 9. DOUGH
1000 g
APELSĪNU DŽEMS
Programma: 11. JAM
Sastāvdaļas:
Apelsīni (nomizoti)
Citroni (nomizoti)
Želējošais cukurs
400 g
100 g
250 g
290 ml
2 ēdamkarotes
1 ½ tējkarote
2 ēdamkarotes
1 ½ ēdamkarote
3 ½ mēra
1 ½ tējkarote
Programma: 13. SUPER RAPID
1000 g
330 ml
2 ēdamkarotes
1 tējkarote
2 ēdamkarotes
2 ēdamkarotes
4 mēri
3 tējkarotes
Tabulās norādīti recepšu piemēri un orientējošs sastāvdaļu daudzums. Neizmantojiet šīs tabulas kā recepšu grāmatu.
Rīkojieties atbilstoši individuālajām vēlmēm un kulinārijas principiem, kas aprakstīti recepšu grāmatās.
Piezīmes attiecībā uz receptēm
1. Sastāvdaļas
●● Ņemot vērā faktu, ka katrai no sastāvdaļām ir noteikta
loma maizes cepšanas procesā, to pareiza nomērīšana
ir vienlīdz svarīga kā sastāvdaļu pievienošanas secība.
●● Vissvarīgākās sastāvdaļas kā šķidrums, milti, sāls,
cukurs vai raugs (iespējams izmantot sauso vai parasto
raugu) būtiski ietekmē maizes un mīklas sagatavošanu.
Vienmēr jāizmanto nepieciešamais sastāvdaļu daudzums noteiktās proporcijās.
BM1600-001_v04
●● Ieteicams izmantot siltas sastāvdaļas, ja mīklu nepieciešams uzraudzēt nekavējoties. Izvēloties programmu
ar laika programmēšanas funkciju, ieteicams izmantot
aukstas sastāvdaļas, lai raugs neuzrūgtu pārāk ātri.
●● Margarīns, sviests un piens ietekmē maizes garšu.
●● Cukura daudzumu iespējams samazināt par 20%, lai
garoziņa būtu maigāka un plānāka, kas neietekmē cepšanas rezultātu. Lai garoziņa būtu maigāka un mīkstāka,
cukuru iespējams aizstāt ar medu.
●● Mīklas maisīšanas laikā izdalītais glutēns nodrošina
nepieciešamo maizes struktūru. Ideāla miltu proporcija
sastāv no 40% pilngraudu miltu un 60% balto miltu.
99
●● Ja vēlaties pievienot maizei labības graudus, tad atstājiet
tos uz nakti iemērktus ūdenī. Samaziniet miltu un šķidruma daudzumu (maksimāli par 1/5 mazāk).
●● Mīklai iespējams pievienot kviešu klijas, lai maize būtu
vieglāka un uzturvielām bagātāka. Šim nolūkam pievienojiet vienu ēdamkaroti kliju uz 500 g miltu un palieliniet
šķidruma daudzumu par ½ ēdamkaroti.
●● Kviešu glutēns ir dabiska sastāvdaļa, kas tiek iegūts no
kviešu sastāvā esošajām olbaltumvielām. Pateicoties
tam maize ir vieglāka un tai ir lielāks apjoms. Maize retāk
sakrītas un ir vieglāk sagremojama. Tā priekšrocības ir
īpaši pamanāmas pilngraudu vai citas maizītes cepšanas laikā, izmantojot mājās maltus miltus.
●● Tīrs un sasmalcināts lecitīns ir dabīgs emulgators, kas
uzlabo maizes apjomu, padarot maizes masu maigu un
gaišu, lai maize saglabātu svaigumu ilgāku laiku.
2. Sastāvdaļu daudzuma pielāgošana
Ja nepieciešams palielināt vai samazināt sastāvdaļu daudzumu, pārliecinieties, ka oriģinālās receptes proporcijas tiek
saglabātas.
3. Sastāvdaļu un daudzuma pievienošana un
nomērīšana
●● Vienmēr vispirms ielejiet šķidrumu un tikai pēc tam
pievienojiet raugu. Lai novērstu pārmērīgi ātru rauga
uzrūgšanu (īpaši laika programmēšanas funkcijas
izmantošanas laikā), neļaujiet šķidrumiem sajaukties ar
raugu.
●● Sastāvdaļu nomērīšanas laikā, vienmēr izmantojiet
to pašu mēru, t.i., nomēriet pievienotās sastāvdaļas,
izmantojot ierīcei pievienoto vai mājās izmantojamo
ēdamkaroti/tējkaroti, ja receptē norādīts, ka mēram
nepieciešamas tējkarotes vai ēdamkarotes.
●● Rūpīgi nosveriet sastāvdaļas, kas norādītas gramos.
●● Vēloties nomērīt mililitros norādītās sastāvdaļas, izmantojiet ierīcei pievienoto trauku.
6. Cepšanas rezultāti
●● Cepšanas rezultāti atkarīgi no valdošajiem apstākļiem
(ūdens cietība, gaisa mitrums, augstums, sastāvdaļu
konsistence, utt.). Šī iemesla dēļ receptēm vairāk jābūt
kā atsauces punktam, lai tās pielāgotu valdošajiem
apstākļiem. Nav vērts padoties, ja pirmajā reizē maize
neizdodas tāda, kā gribētos. Tādā gadījumā ir jāatrod
neizdošanās iemesls un jāturpina mēģināt, samazinot
proporcijas.
●● Ja maize nav pietiekami brūna, to ir iespējams atstāt
ierīcē un izmantot apbrūnināšanas programmu.
●● Ieteicams izcept izmēģinājuma klaipiņu pirms iestatīt
laika programmēšanas funkcijas nakts laikā, lai, nepieciešamības gadījumā, veiktu vajadzīgās izmaiņas.
Ekoloģija – Rūpes par apkārtējo vidi
Katrs lietotājs var palīdzēt rūpēties par apkārtējo vidi. Tas nav ne grūti, ne dārgi. Šajā
nolūkā: Kartona iepakojumus nododiet makulatūrā. Polietilēna maisiņus (PE) iemetiet plastmasas izstrādājumiem paredzētajā konteinerā.
Nolietotu ierīci nododiet atkritumu pārstrādes
vietā, jo tajā esošās bīstamās sastāvdaļas var radīt draudus
apkārtējai videi.
Neizmetiet ierīci kopā ar komunālajiem atkritumiem!
4. Receptes izmantošana maizes cepējā
Augstāk minētās receptes ir paredzētas dažāda lieluma
maizes klaipiņiem. Kopējais svars nedrīkst pārsniegt 1000
gramus. Ja nav norādīti konkrēti ieteikumi attiecībā uz svaru,
tas nozīmē, ka dotajai programmai iespējams izmantot gan
mazo, gan lielo sastāvdaļu daudzumu.
5. Maizes smagums un apjoms
●● Receptēs ir konkrēti norādīts maizes svars. Viegli ievērot, ka tīras baltmaizes svars ir mazāks par pilngraudu
maizes svaru. Tas ir saistīts ar faktu, ka baltie milti labāk
uzbriest, tāpēc maize ir jākontrolē cepšanas laikā.
●● Neskatoties uz rūpīgi noteikto svaru, var rasties nelielas
nobīdes no norādītajām vērtībām. Faktiskais maizes
svars lielā mērā ir atkarīgs no gaisa mitruma telpā pagatavošanas brīdī.
●● Maize ar lielu kviešu daudzumu vienmēr ir liela apjoma
un pēdējās uzbriešanas fāzes laikā plūst pāri trauka
malām, pat rūpīgi nomērītu sastāvdaļu gadījumā. Tomēr
maize neizplūst. Ātrāk apbrūninās tā maizes daļa, kas
atrodas trauka ārpusē, nekā tā, kas palikusi iekšpusē.
100
Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies, izmantojot
produktu pretēji tam paredzētajiem mērķiem vai nepareizas izmantošanas rezultātā.
Ražotājs patur tiesības modificēt ierīci bez iepriekšēja brīdinājuma,
ar mērķi pielāgot ierīci spēkā esošajām likuma normām, direktīvām
vai arī konstruktīvu, tirdzniecisku, estētisku vai citu apsvērumu dēļ.
BM1600-001_v04
ET
Austatud Kliendid!
Õnnitleme teid meie seadme valiku puhul ja tervitame uusi
Zelmer toodete kasutajaid.
Palume käesolev kasutusjuhend tähelepanelikult läbi
lugeda. Pöörake erilist tähelepanu ohutusjuhistele. Palume
kasutusjuhend alles hoida, et võiksite seda kasutada ka
toote edasise kasutamise käigus.
Ohutus- ja õige kasutamise juhised
Enne seadme kasutamist tutvuge kogu kasutusjuhendi sisuga.
Tehke kindlaks, et alltood juhistest on õieti aru saadud.
OHT! / HOIATUS!
Hoiatuse eiramisel
kehavigastuste risk
●● Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning samuti
füüsilise ja vaimse või puudega inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui nende üle on
järelvalve ja kui nende turvalisuse
eest vastutav isik on neid juhendanud ning näidanud seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei
tohiks seadmega mängida. Seadet
ei tohiks puhastada ega hooldada
järelvalveta lapsed.
●● Seadet koos toitejuhtmega tuleb
hoida kättesaamatus kohas lastele,
kes on nooremad kui 8-aastased.
●● Ärge käivitage seadet, kui toitejuhe
on vigastatud või seadme korpus on
nähtavalt kahjustatud.
●● Juhul, kui seadmest eraldamatu
toitejuhe on vigastatud, tuleb see
ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja juures, professionaalses remonditöökojas või spetsialisti
poolt, et vältida ohuriske.
●● Seadme remonditöid võib teostada
BM1600-001_v04
ainult koolitatud personal. Ebaõigelt
tehtud remont võib tekitada kasutajale tõsiseid ohte. Häirete korral soovitame pöörduda professionaalsesse
teeninduspunkti.
●● Võtke seadme toitejuhe võrgukontaktist, kui te seda ei kasuta ja enne
puhastamist.
●● Võtke seadme toitejuhe võrgukontaktist enne, kui lähenete osadele,
mis seadme töö ajal liiguvad.
●● Toitejuhe ei tohi rippuda üle laua või
tööpinna ääre ega puudutada kuuma
pinda.
●● Kasutage küpsetusanuma välja võtmisel koos küpsetatud leivaga spetsiaalseid kindaid või põletuste eest
kaitsvaid materjale, kuna anum ja
leib on väga kuumad.
●● Ärge puudutage seadme kuumi
pindasid, eelkõige ventilatsiooniavade ümbruses. Kasutage kaitsekindaid. Pärast küpsetamise lõpetamist
on seade väga kuum.
●● Seadme pindade temperatuur võib
olla kõrgem, kui seade töötab.
●● Jätke seade enne lahtivõtmist ja
puhastamist jahtuma. Seade on
varustatud soojust isoleeriva korpusega. Seadme metallist osad kuumenevad seadme töö käigus.
●● Olge eriti ettevaatlikud seadme teisaldamisel, eriti juhul, kui selle sees
on kuumad ained.
TÄHELEPANU!
Hoiatuste eiramine tekitab vara
kahjustamise ohu
●● Ühendage
seade alati elektrivõrku (ainult vahelduvvoolu võrku), mille pinge vastab seadme andmesildil
märgitud pingele.
101
●● Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks väliste aeglülititega või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.
●● Pange seade alati tasasele horisontaalpinnale, et see
ei kukuks paksu taina sõtkumise ajal. See on eriti tähtis programmeeritud funktsioonide kasutamise korral
ja siis, kui seade töötab järelvalveta. Väga libedate
pindade korral tuleb seade paigutada õhukesele kummialusele.
●● Töötamise ajal paigutage seade vähemalt 10 cm kaugusele teistest esemetest.
●● Ärge paigaldage seadet gaasi-,elektripliidile või kuumale ahjule või nende lähedusse.
●● Ärge võtke küpsetusanumat välja seadme töötamise
ajal.
●● Ärge pange seadmesse kunagi alumiiniumfooliumit
ega teisi, kui ainult küpsetamiseks kasutatavaid materjale, kuna nad võivad põhjustada tulekahju teket või
lühist.
●● Ärge katke seadet rätikuga, või teiste materjalidega
selle töötamise ajal. Soojus ja aur peavad seadmest
välja pääsema. Seadme katmisel kergesti süttivate
materjalidega, kokkupuutel kardinate jms on tekib tulekahju oht.
●● Ärge peske seadet jooksva vee all ega pange seadet
ja selle toitejuhet vette.
●● Ärge kasutage korpuse pesemiseks agressiivseid
detergente, nagu emulsioonid, piimad, pastad jms.
Nad võivad muuseas kustutada pealetrükitud graafilised sümbolid, nagu: tähistused, hoiatusmärgid jms.
●● Ärge peske metallist osasid nõudepesumasinas.
Sellistes seadmetes kasutatavad agressiivsed pesuvahendid põhjustavad ülal kirjeldatud elementide
tumenemist. Peske neid käsitsi, kasutades tavalist
nõudepesuvedelikku.
●● Teiste kui tootja poolt soovitatud tarvikute kasutamine
võib põhjustada seadme vigastamist.
●● Leib võib süttida, seepärast ei tohi kasutada leivaküpsetajat süttivate materjalide läheduses või nende all –
näit. kardinate all.
●● Ärge võtke pistikut pesast välja juhtmest tõmmates.
malik seadme jälgimine, tehes kindlaks, kas koostisained on valitud vajalikes proportsioonides, tainas ei ole
liiga paks või vedel ja kas segu kogus ei ole liiga suur
ja tainas ei valgu välja.
●● Pärast töö lõpetamist võtke toitejuhtme pistik võrgukontaktist.
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on näidatud toote andmesildil.
Leivaküpsetajal on sertifikaat, mis lubab selle kokkupuudet
toiduainetega.
Maksimaalne jahu kogus: 4 cups (mõõtenõu täit) ≈ 550 g.
Maksimaalne kergitusaine kogus: 3 teelusikatäit ≈ 9 g.
SEADME ELEMENDID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Teave toote kohta ja
kasutusjuhised
●● Seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises. Juhul, kui kasutate seadet gastronoomiaäri otstarbel, muutuvad garantiitingimused.
●● Ärge kasutage suuremat koostisainete hulka, kui käesolevas kasutusjuhendis toodud kogused. Vastasel korral leib küpseb ebaühtlaselt või tainas voolab küpsetajast välja. Järgige käesoleva kasutusjuhendi juhiseid.
●● Enne seadme seadistamist antud leiva küpsetamiseks
nt terveks ööks, proovige antud retsepti ajal, mil on või-
102
Kaas
Käepide
Juhtpaneel
Leivaküpsetaja kamber koos küpsetusvormi kinnitavate
riividega
Ventilatsiooniavad
Küpsetusvorm – neljakandiline
Segamislabidas neljakandilise vormi juurde
Küpsetusvorm – ümmargune
Segamislabidas ümmarguse vormi juurde
TARVIKUD
10 Anum (mõõtenõu) koostisosade mõõtmiseks
11 Supilusikas/teelusikas koostisosade mõõtmiseks
12 Konks segamislabida välja võtmiseks
PUUTETUNDLIK JUHTPANEEL
13 LCD displei
14
JUHIS
A
Seadme ehitus
15
16
– TIMER (
,
) – ajaseadistuse nupud
– Nupp LOAF – leiva kaalu seadistamine
– Nupp FAST BREAD – käivitab programmi
13 SUPER RAPID
17
– Nupp CRUST COLOR – pruunistamise astme valik
18
– Nupp MENU – küpsetamisprogrammi valik
19
– Nupp START-STOP – küpsetamisprogrammi
käivitamine/ seiskamine
BM1600-001_v04
LCD DISPLEI – SÜMBOLITE SELGITUS
4 Pange küpsetusvormi koostisosad. Pange koostisosad
vormi vastavalt reptseptis kirjeldatud järjestusele. Retseptide
näidised on toodud juhendi edasises osas (vaata REPTSEPTIDE NÄITED).
5 Pange peale kaas.
6 Pange toitejuhtme pistik võrgukontakti.
7 Valige küpsetamisprogramm nupuga
.
Valikulised programmid:
1. WHITE BREAD (NISULEIB)
2. WHITE RAPID (NISULEIB – KIIRE)
3. WHOLE WHEAT (TÄISTERALEIB)
4. WHOLE WHEAT RAPID (TÄISTERALEIB – KIIRE)
5. FRENCH (LEHTTAINAS)
6. SWEET BREAD (MAGUS LEIB)
7. CAKE (KOOGID)
8. GLUTEN FREE (GLUTEENIVABA LEIB)
9. DOUGH (TAINA SEGAMINE)
10. ARTISAN DOUGH (TAINA SEGAMINE, KERKIMINE)
11. JAM (KEEDIS, MARMELAAD)
12. EXTRA BAKE (PRUUNISTAMINE)
Kuumutamine
Taina segamine
Kerkimine
Küpsetamine
Soojuse hoidmine
Kerge pruunistamine
Keskmine pruunistamine
8 Valige nupu
Tugev pruunistamine
9 Seejärel valige nupu
abil soovitud pruunistumise
aste.
10 Kui tahate, et küpsetamisprotsess algaks hiljem, seadistage nuppude ,
abil soovitud kellaaeg.
Väike leib kaaluga kuni 500 g
Keskmine leib kaaluga kuni 750 g
Suur leib kaaluga kuni 1000 g
Seade töötab
Seadme tööks ettevalmistamine
●● Enne leivaküpsetaja kasutamist eemaldage kõik pakendi
elemendid (kile, küpsetaja kambrit täitvad elemendid, jms).
seadme esmakasutamist peske küpsetusvorme,
segamislabidaid ja lusikat ning koostisosade mõõtmise
anumat soojas vees koos nõudepesuvahendiga (vaata
„Puhastamine ja hooldus”).
●● Pange küpsetaja kuivale, tasasele ja stabiilsele pinnale,
näiteks köögi tööpinnale või lauale. Hoidke küpsetajat
tööplaadi äärtest eemal. Kindlustage vastav vaba vahemaa ventilatsiooniavade ümber, et tagada seadme vaba
ventilatsioon.
●● Enne
Seadme töö ja käsitsemine
B
1 Pange küpsetusvorm täpselt küpsetuskambri keskele.
2 Klõpsatage see küpsetuskambri ülaosas paiknevatele
riividele.
3 Paigaldage küpsetusvormi spindlile sobiv segamislabidas.
Pöörake tähelepanu spindli õigele asendile
segamislabida ava suhtes.
BM1600-001_v04
abil antud programmile vastav leiva kaal.
Näide:
Kell on 20:30 ja leib peab olema valmis järgmise päeva hommikuks kella 7:00, st 10 tunni ja 30 minuti pärast. Vajutage
nuppudele
,
kuni displeile ilmub 10:30, mis kujutab
endast ajaperioodi käesolevast hetkest (20:30) kuni hetkeni,
mil leib on küpsenud.
Ajaseadistuse funktsiooni kasutades ei tohi
kasutada kergesti riknevaid toiduaineid, nn
piim, puuviljad, jogurt, sibul, munad jms.
11 Vajutage ja hoidke umbes 2 minutit all nuppu
, et
alustada küpsetusprotsessi. Leivaküpsetaja seadistab automaatselt küpsetamise aja ja temperatuuri.
Üksikuid küpsetamise etappe signaliseerib
vastavaid ikoone, mis paiknevad LCD dispeli
vasakul pool, märgistav nool.
Küpsetamisprotsessi võib peatada mistahes
hetkel. Selleks vajutage ja hoidke all nuppu
, kuni kostub helisignaal. Valitud küpsetusprogramm lähtestatakse. Kui tahate kasutada teist programmi, valige see, kasutades
nuppu MENU
.
103
12 Pärast küpsetamisprotsessi lõppu kostub helisignaal,
mis signaliseerib, et leib on valmis ja selle võib seadmest
välja võtta.
13 Võtke toitejuhtme pistik võrgukontaktist välja.
14 Avage kaas.
15 Võtke köögikinda abil välja küpsetusvorm.
16 Selleks, et leib võiks välja kukkuda, pöörake vorm ümber.
Kui leib ei tule vormist välja, raputage vormi
kergelt, kuni leib välja kukub.
Kui segamislabidas jääb leiva sisse, võib leivapätsi teha väikese lõike ja labidas välja võtta
või kasutada segamislabida välja võtmiseks
konksu.
Funktsioonide kirjeldused
MÄLU FUNKTSIOON/KAITSE AJUTISE VOOLUKATKESTUSE KORRAL
Juhul, kui on tekkinud lühike voolukatkestus, mis kestab kuni
7 minutit, salvestatakse programmi seis ja seade võib jätkata
tööd pärast avarii kõrvaldamist. Pikema kui 7-minutilise voolukatkestuse korral tuleb kogu protsessi alustada algusest.
KAITSEFUNKTSIOONID/VEATEATED
Leivaküpsetajal on varustatud kaitsega häiretega töö eest.
Vigade tekkimisel kostub helisignaal ja displeile ilmuvad
kasutajat informeerivad vastavad teated. Üksikute veateadete kirjeldus on lisatud alljärgnevalt.
1. Teade „E00” tahendab, et temperatuur küpsetaja kambris on madal (alla -10°C). Sellisel juhul võtke seadme
toitejuhe võrgukontaktist ja jätke seade seisma, kuni see
saavutab toatemperatuuri. Leivaküpsetaja ei või töötada
temperatuuril alla -10°C.
2. Teade „E01” > tähendab, et küpsetaja kamber on kuum
(üle 50°C). Sellisel juhul võtke seadme toitejuhe võrgukontaktist ja jätke seade umbes 30 minutiks seisma, et
see jahtuks.
3. Teade „EEE” tähendab, et anduri ahel on avatud. Sellisel
juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.
4. Teade „HHH” tähendab, et anduris on lühis. Sellisel juhul
võtke ühendust teeninduskeskusega.
Pärast jahtumist kõrvaldage rasv paberrätiku abil.
Tänu sellele saab mittenakkuv kiht täiendava kaitse.
Seda tegevust võib korrata mõne aja tagant.
●● Enne hoiule panekut või puhastamist oodake, kuni
seade on jahtunud.
●● Enne järgmist taina valmistamist ja küpsetamist peab
seade jahtuma umbes 30 minutit.
Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid,
bensiini, praeahjude puhastamiseks ette nähtud vahendeid ega teisi vahendeid, mis võivad
kriimustada või hävitada seadme pinnakihti.
●● Toiduainete ja jääkide eemaldamiseks kaanelt, korpuselt
ja küpsetaja seest kasutage niisket rätikut.
Ärge pange seadet kunagi vette ega valage vett
küpsetaja kambrisse!
●● Puhastamise
kergendamiseks võib eemaldada kaane,
seades selle 90° nurga alla ja seejärel ülespoole tõmmates.
●● Küpsetusvormi tuleb puhastada väljaspoolt niiske lapiga.
Vormi sisemust võib pesta nõudepesuvahendi kasutamisega. Ärge pange küpsetusvormi vette.
●● Puhastage segamislabidaid ja spindlit kohe pärast kasutamist. Kui segamislabidake jääb vormi, on seda pärast
raske välja võtta. Sellisel juhul täitke vorm sooja veega
ja jätke 30 minutiks seisma. Seejärel eemaldage segamislabidas.
●● Vormid on kaetud mittenakkuva kihiga. Ärge kasutage
metallist esemeid, mis võiksid pinda kriimustada. Kattekihi värv muutub seadme kasutamise käigus. See on
tavaline nähtus. See muutus ei mõjuta mingil viisil kattekihi omadusi.
●● Enne seadme hoiule panekut veenduge, kas see on
täielikult jahtunud ja kuiv. Seadet tuleb hoiustada suletud
kaanega.
Puhastamine ja hooldus
Võtke seade enne puhastamist toitevõrgust ja
oodake, kuni see on jahtunud.
●● Enne esmakasutamist peske küpsetusvormid, segamislabidad ja lusikas ning anum koostisainete mõõtmiseks
soojas vees, lisades sellele nõudepesuvahendit.
●● Enne esmakasutamist on soovitatav küpsetusvormide
ja segamislabidate määrimine kõrge temperatuuri
suhtes vastupidava rasvaga ja seejärel nende kuumutamine ahjus 180°C juures umbes 10 minuti jooksul.
104
BM1600-001_v04
LIGHT
(hele)
2. WHITE RAPID
MEDIUM
(keskmine)
DARK
(tume)
LIGHT
(hele)
3. WHOLE WHEAT
MEDIUM
(keskmine)
DARK
(tume)
LIGHT
(hele)
4. WHOLE WHEAT
RAPID
MEDIUM
(keskmine)
DARK
(tume)
LIGHT
(hele)
5. FRENCH
MEDIUM
(keskmine)
DARK
(tume)
BM1600-001_v04
RISE 3 (kerkimine 3)
KNEAD 4
(sõtkumine 4)
RISE 2 (kerkimine 2)
KNEAD 3
(sõtkumine 3)
RISE 1 (kerkimine 1)
KNEAD 2
(sõtkumine 2)
PREHEAT
(eelkuumutamine)
KNEAD 1
(sõtkumine 1)
31 m
26 m
15 s
25 m
15 s
55 m
3m
31 m
26 m
15 s
55 m
0s
0m
3m
25 m
80 m
15 s
31 m
15 s
46 m
3m
25 m
30 m
15 s
46 m
0s
0m
3m
30 m
32 m
15 s
30 m
15 s
55 m
DELAY TIME
(viitstart)
DARK
(tume)
3m
WARM
(soojuse hoidmine)
MEDIUM
(keskmine)
TOTAL TIME
(koguaeg)
1. WHITE
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 0 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 0 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 30 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 5 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 0 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
BAKE (küpsetamine)
LIGHT
(hele)
LOAF (päts)
BAKING (värv)
PROGRAMM
Seadme töö etapid
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
40 m
44 m
48 m
45 m
50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
40 m
44 m
48 m
45 m
50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
42 m
53 m
64 m
62 m
66 m
70 m
65 m
72 m
74 m
2:57
3:00
3:03
3:05
3:10
3:15
3:20
3:25
3:30
2:32
2:35
2:38
2:40
2:45
2:50
2:55
3:00
3:05
4:15
4:19
4:23
4:20
4:25
4:30
4:29
4:35
4:39
2:29
2:33
2:37
2:34
2:39
2:44
2:43
2:49
2:53
3:12
3:23
3:34
3:32
3:36
3:40
3:35
3:42
3:44
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
105
RISE 3 (kerkimine 3)
BAKE (küpsetamine)
TOTAL TIME
(koguaeg)
WARM
(soojuse hoidmine)
DELAY TIME
(viitstart)
30 m
15 s
50 m
0m
3m
4m
0m
0s
0m
0s
0m
75 m
1:22
22 m
12:00
0m
95 m
100 m
2:54
2:59
60 m
60 m
12:00
12:00
KNEAD 2
(sõtkumine 2)
KNEAD 4
(sõtkumine 4)
15 s
RISE 2 (kerkimine 2)
31 m
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
KNEAD 3
(sõtkumine 3)
31 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
RISE 1 (kerkimine 1)
3m
3:17
3:19
3:21
3:19
3:22
3:25
3:23
3:26
3:29
KNEAD 1
(sõtkumine 1)
0m
52 m
54 m
56 m
54 m
57 m
60 m
58 m
61 m
64 m
PREHEAT
(eelkuumutamine)
LOAF (päts)
PROGRAMM
BAKING (värv)
500 g
750 g
1000 g
500 g
MEDIUM
750 g
(keskmine)
1000 g
500 g
DARK
750 g
(tume)
1000 g
LIGHT
(hele)
6. SWEET BREAD
7. CAKE
8. GLUTEN FREE
–
500 g
MEDIUM 750 g
(keskmine) 1000 g
8m
4m
19 m
48 m
0s
0m
0s
9. DOUGH
–
–
0m
3m
27 m
60 m
0s
0m
0s
0m
0m
1:30
–
12:00
10. ARTISAN DOUGH
–
–
0m
5m
45 m
70 m
10 s
85 m
10 s
110 m
0m
5:15
–
12:00
11. JAM
–
–
0m
0m
15 m
0m
0s
0m
0s
0m
70 m
1:25
20 m
12:00
12. EXTRA BAKE
–
–
0m
0m
0m
0m
0s
0m
0s
0m
10 m
10-90
60 m
–
750 g
0m
3m
9m
15 m
0s
0m
10 s
31 m
60 m
0:58
60 m
–
13. SUPER RAPID
MEDIUM
(keskmine)
Võimalikud probleemid seadme kasutamise ajal
Probleeme, mis esimesel pilgul võivad tunduda tõsistena, on võimalik lihtsalt lahendada. Enne, kui kontakteerute teenindusega, kontrollige alljärgnevast tabelist, kas mõni seal kirjeldatud probleemidest ei vasta täheldatud probleemile. Juhul, kui
edasi ei ole võimalik probleemi lahendada, võtke ühendust vastava teeninduspunktiga.
Ärge avage seadet ega püüdke seda iseseisvalt parandada, kuna see võib kujutada endast ohtu kasutajale
või võite kahjustada seadet.
PROBLEEM
VÕIMALIK PÕHJUS
LAHENDUS
Küpsetuskambrist või ventilatsioonia- Koostisosad on kleepunud küpsetaja Võtke seade toitevõrgust välja ja
vadest väljub suits.
kambri külge või küpsetusvormi välis- puhastage küpsetaja kambrit või küppinnale.
setusvormi välispinda.
Koostisosad jäid segamata või leib ei
küpsenud.
Valesti seadistatud programm.
seadme
Alustage kogu protsessi algusest. Ärge
kasutage neid samasid koostisaineid!
Seadme töötamise ajal avati mitu
korda selle kaant.
Kaane võib avada üksnes siis, kui
taina kerkimisprotsess on lõppenud.
Pikk voolukatkestus seadme töötamise
käigus.
Ärge kasutage neid samu koostisaineid ja alustage kogu protsessi uuesti.
Segamislabida liikumine on takistatud.
Kontrollige, kas segamislabida töö ei
ole takistatud terade poolt. Võtke vorm
küpsetaja kambrist välja ja kontrollige,
kas ajami elemendid pöörlevad. Vastasel korral võtke ühendust teenindusega.
Vajutatud on nupule
töötamise ajal.
106
Kontrollige valitud menüüd ja teisi seadistusi.
BM1600-001_v04
PROBLEEM
VÕIMALIK PÕHJUS
LAHENDUS
Leib vajub keskelt alla ja on altpoolt
märge.
Leib on jäänud liiga kauaks nõusse
pärast küpsetamist ja soojendamist.
Võtke leib küpsetusanumast kohe
pärast küpsetamise lõppu ja ärge jätke
seda liiga kauaks vormi.
Leiba on raske vormist välja võtta.
Pätsi põhi on kleepunud segamis- Enne järgmist küpsetatamist puhastage
labida külge.
segamislabidas ja spindel. Vajadusel
täitke nõu sooja veega ja jätke 30 minutiks seisma. See võimaldab labida lihtsat välja võtmist ja puhastamist.
Näidisretseptid
NISULEIB
Programm: 1. WHITE BREAD / 2. WHITE RAPID
1000 g
750 g
Koostisosad:
Vesi
Õli
Sool
Suhkur
Piimapulber
Valge leivajahu
Kuiv pärm
330 ml
2 supilusikatäit
1 teelusikatäis
2 supilusikatäit
2 supilusikatäit
4 mõõduanumatäit ≈ 550 g
1 teelusikatäis
TÄISTERALEIB
Programm: 3. WHOLE WHEAT / 4. WHOLE WHEAT RAPID
1000 g
Koostisosad:
Vesi
Või/Margariin
Sool
Pruun suhkur
Piimapulber
Nisujahu
Valge leivajahu
Kuiv pärm
360 ml
3 supilusikatäit
2 teelusikatäit
4 supilusikatäit
3 supilusikatäit
1 mõõduanumatäis
3 mõõduanumatäit
1 teelusikatäis
PRANTSUSE LEIB
Programm: 5. FRENCH
1000 g
Koostisosad:
Vesi
Õli
Sool
Suhkur
Valge leivajahu
Kuiv pärm
330 ml
2 teelusikatäit
1 teelusikatäis
2 teelusikatäit
4 mõõduanumatäit
1 teelusikatäis
MAGUS LEIB
Programm: 6. SWEET BREAD
1000 g
Koostisosad:
Vesi
Õli
Sool
Suhkur
Piimapulber
Leivajahu
Kuiv pärm
BM1600-001_v04
330 ml
2 supilusikatäit
2 teelusikatäit
2 supilusikatäit
2 supilusikatäit
4 mõõduanumatäit
1 teelusikatäis
250 ml
1 ½ supilusikatäit
1 teelusikatäis
2 supilusikatäit
1 ½ supilusikatäit
3 mõõduanumatäit
1 teelusikatäis
750 g
280 ml
2 supilusikatäit
1 ½ teelusikatäit
3 supilusikatäit
2 supilusikatäit
1 mõõduanumatäis
2 mõõduanumatäit
1 teelusikatäis
750 g
250 ml
1 supilusikatäis
1 teelusikatäis
1 supilusikatäis
3 mõõduanumatäit
1 teelusikatäis
750 g
250 ml
2 supilusikatäit
1 ½ teelusikatäit
2 supilusikatäit
1 ½ supilusikatäit
3 mõõduanumatäit
1 teelusikatäis
500 g
180 ml
1 supilusikatäis
1 teelusikatäis
1 ½ supilusikatäit
1 supilusikatäis
2 mõõduanumatäit
1 teelusikatäis
500 g
200 ml
1 ½ supilusikatäit
1 teelusikatäit
2 supilusikatäit
1 ½ supilusikatäit
½ mõõduanumatäit
1 ½ mõõduanumatäit
1 teelusikatäis
500 g
180 ml
1 supilusikatäis
¾ teelusikatäit
1 supilusikatäis
2 ¼ mõõduanumatäit
1 teelusikatäis
500 g
180 ml
1 supilusikatäis
1 teelusikatäis
1 supilusikatäis
1 supilusikatäis
2 mõõduanumatäit
1 teelusikatäis
107
KOOK
Koostisosad:
Või (soe)
Sool
Suhkur
Munad
Tordijahu
Vaniljepuding
GLUTEENIVABA LEIB
Koostisosad:
Vesi
Õli
Sool
Suhkur
Munad
Äädikas
Jahusegu (nt. 3-teravilja)
Kuiv pärm
KOOK
Koostisosad:
Vesi
Õli
Sool
Suhkur
Piimapulber
Valge leivajahu
Kuiv pärm
KIIRE LEIB
Koostisosad:
Vesi
Õli
Sool
Suhkur
Piimapulber
Valge leivajahu
Kuiv pärm
Programm: 7. CAKE
500 g
140 g
¼ teelusikatäit
¾ mõõduanumatäit
3 tk
1 ½ mõõduanumatäit
1 pakend
Kasutage küpsetamiseks ümmargust küpsetusvormi.
Programm: 8. GLUTEN FREE
1000 g
750 g
310 ml
3 mõõduanumatäit
1 ½ teelusikatäit
3 supilusikatäit
3 tk
1 teelusikatäis
3 ½ mõõduanumatäit ≈ 450 g
1 ½ teelusikatäit
250 ml
3 supilusikatäit
1 ½ teelusikatäit
3 supilusikatäit
3 tk
1 teelusikatäis
3 mõõduanumatäit ≈ 390 g
1 ½ teelusikatäit
Programm: 9. DOUGH
1000 g
APELSINIMOOS
Programm: 11. JAM
Koostisosad:
Apelsinid (kooritud)
Sidrunid (kooritud)
Želeeriv suhkur
400 g
100 g
250 g
290 ml
2 supilusikatäit
1 ½ teelusikatäit
2 supilusikatäit
1 ½ teelusikatäit
3 ½ mõõduanumatäit
1 ½ teelusikatäit
Programm: 13. SUPER RAPID
1000 g
330 ml
2 supilusikatäit
1 teelusikatäis
2 supilusikatäit
2 supilusikatäit
4 mõõduanumatäit
3 teelusikatäit
Tabelites on toodud näidisretseptid ja hinnangulised koostisainete kogused. Ärge käsitlege neid kirjeldusi kokaraamatuna.
Võtke arvesse isiklikke eelistusi ja järgige erialases kirjanduses ja käsiraamatutes kirjeldatud toiduvalmistamisreegleid.
Märkused retseptide kohta
1. Koostisosad
●● Seoses sellega, et iga koostisosa täidab oma kindlat osa
õnnestunud leivaküpsetamise protsessis, on nende täpne
mõõtmine sama tähtis, kui nende lisamise järjekord.
●● Kõige tähtsamad koostisosad nagu vedelik, jahu,
sool, suhkur ja pärm (võib kasutada nii kuiva kui värsket pärmi) avaldavad mõju taina ja leiva valmistamise
õnnestumisele. Alati tuleb kasutada koostisosade kindlaid koguseid vastavates proportsioonides.
108
●● Kasutage alati sooje koostisaineid, kui tahate valmistada
taina kohe. Juhul, kui seadistate ajaseadistuse funktsiooniga programmi, on soovitatav jahedate toiduainete
kasutamine, et pärm ei hakkaks liiga kiiresti kerkima.
●● Margariin, või ja piim mõjutavad leiva maitset.
●● Suhkru kogust võib vähendada 20% võrra, et leiva koor
oleks õrnem ja õhukesem, mis ei mõjuta küpsetamise
tulemust. Selleks, et koor oleks õrnem ja pehmem, võib
suhkru asendada meega.
●● Taina segamise käigus jahus tekkiv gluteen tagab leivale
vajaliku struktuuri. Ideaalne jahusegu koosneb 40% täisterajahust ja 60% valgest jahust.
BM1600-001_v04
●● Kui
tahate lisada leivale teraviljaterasid, jätke need
ööseks vette. Vähendage jahu ja vedelikku kogust (maksimaalselt 1/5 võrra vähem).
●● Tainale võib lisada nisukliisid, et leib oleks kergem ja rikkam toiteainete poolest. Sellel eesmärgil tuleb lisada üks
supilusikatäis nisukliisid 500 g jahu kohta ja suurendada
vedeliku hulka ½ supilusikatäie võrra.
●● Nisugluteen on looduslik lisand, mis on saadud nisus
sisalduvast valgust. Tänu sellele on leib kergem ja tal
on suurem maht. Leib vajub harvemini alla ja on kergem
seedida. Selle eelised on eriti märgatavad täisteraleiva
või muu kodus jahvatatud jahust küpsetatud leiva korral.
●● Puhas, pulbriks jahvatatud letsitiin on looduslik emulgaator, mis parandab leiva mahtu ja teeb selle sisu
õrnemaks ja heledamaks ning leib säilitab värskuse pikemaks ajaks.
2. Koostisosade koguste kasutamine
Juhul, kui on vajalik koostisosade koguste suurendamine või
vähendamine, tuleb kontrollida, kas originaalretsepti proportsioonid on säilinud.
3. Koostisosade lisamine ja nende koguste mõõtmine
●● Alati tuleb kõigepealt valada vedelik ja alles lõpus
lisada pärm. Pärmi liiga kiire kerkimise vältimiseks (eriti
ajaseadistustega funktsiooni kasutamisel) tuleb takistada vedelike kokkupuudet pärmiga.
●● Koostisosade mõõtmisel tuleb kasutada alati samu
mõõteühikuid, see tähendab, tuleb mõõta toiduaineid
seadmele lisatud supilusika/teelusikaga või kodus kasutatavate lusikatega, kui reptseptis on nõutud mõõtmist
supi- või teelusikaga.
●● Tuleb täpselt mõõta grammides antud koostisosad.
●● Kui tahate mõõta koostisaineid milliliitrites, võite sellel eesmärgil kasutada koostisainete mõõtmiseks mõeldud anumat.
6. Küpsetamise tulemused
●● Küpsetamise tulemused sõltuvad erinevatest tingimustest (vee kõvadusest, õhu niiskusest, kõrgusest, koostisosade konsistentsist jms). Seepärast peaksid reptsepte
kasutama pigem soovitustena, mida on võimalik vastavalt antud tingimustega kohandada. Ärge heituge ebaõnnestunud küpsetamiskatsete tõttu. Sellisel juhul tuleb
leida ebaõnnestumise põhjus ja proovida järgmisel korral
muudetud proportsioonidega.
●● Kui leib ei ole piisavalt pruunistunud, võib selle jätta
seadmesse ja kasutada pruunistamise programmi.
●● Soovitatav on ka proovipätsi küpsetamine enne ajaseadistustega funktsiooni kasutamist leiva öiseks küpsetamiseks, et tänu sellele teha vajadusel vajalikke muudatusi.
Keskkonnakaitse – Hoolitsegem keskkonna eest
Iga kasutaja võib kaasa aidata keskkonnakaitsele. See ei ole keeruline ega kulukas. Sellel
otstarbel:
Andke papp-pakendid üle vanapaberi kogumispunkti. Polüetüleenkotid (PE) visake plastikjäätmete konteinerisse.
Andke kasutuselt kõrvaldatud seade vastavasse kogumispunkti, kuna seadmes sisalduvad ained võivad olla ohtlikud
keskkonnale.
Ärge visake seadet ära koos olmeprügiga!
4. Leivaküpsetajaga kasutatavad reptseptid
Eelpool toodud reptseptid on ette nähtud erineva suurusega
leibade küpsetamiseks. Kogukaal ei tohiks ületada 1000
grammi. Juhul, kui ei ole märgitud kaalu puudutavaid täpseid
juhiseid, tähendab see, et antud programmi puhul on võimalik kasutada nii väikeses kui suures koguses koostisosasid.
5. Leiva kaal ja maht
●● Reptseptides on märgitud leiva täpne kaal. Kergesti on
täheldatav, et puhta nisuleiva kaal on väiksem kui täisteraleiva kaal. See on seotud asjaoluga, et valge jahu
kasvab paremini, seepärast tuleb leiba kontrollida küpsetamise protsessi ajal.
●● Hoolimata kaalu täpsest määramisest võivad esineda
siiski väikesed kõrvalekalded toodud väärustest. Leiva
tegelik kaal sõltub suurel määral õhu niiskusest leiva valmistamise hetkel.
●● Suures koguses nisu sisaldaval leival on alati suur maht
ja see ületab viimases kerkimise etapis anuma ääred
isegi koostisosade täpse mõõtmise korral. Leib ei valgu
siiski anumast välja. Kergemini pruunistub anumast välja
ulatuv leiva osa, kui anuma sees olev osa.
BM1600-001_v04
Tootja ei vastuta võimalike kahjude eest, mida on põhjustanud
seadme mitteotstarbekohane kasutamine või mittevastav käsitsemine.
Tootja jätab endale õiguse toote konstruktsiooni muutmiseks mistahes hetkel ilma etteteatamiseta, et tagada toote vastavus õigusaktidele, standarditele, direktiividele või toote konstruktsiooniga seotud,
kaubanduslikel, esteetilistel jt põhjustel.
109
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read these instructions carefully. Pay special
attention to important safety instructions in order to prevent
accidents and/or avoid damage. Keep this User’s Guide for
future reference.
Safety operation instructions
Before starting to use the appliance, become familiar
with the whole content of this user manual.
Make sure that you understand the instructions given
below.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
●● Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
●● Do not operate the appliance if it has
a damaged cord or if the housing is
visibly damaged.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance can only be repaired
by qualified service personnel.
Improper servicing may cause
a serious hazard to the user. In case
110
of defects please contact a qualified
service center.
●● Unplug the appliance when not in
use and before cleaning.
●● Switch off the appliance before
handling movable parts.
●● The cord cannot hang over the edge
of the table or counter and cannot
touch hot surfaces.
●● Use special pot holders or
a protective cloth while removing the
baking tin with the bread from the
appliance. The baking tin and the
bread are very hot.
●● Do not touch hot surfaces of the
appliance. Use pot holders. The
appliance is very hot after the end of
the baking process.
●● The temperature of accessible
surfaces may be high when the
appliance is operating.
●● Allow the appliance to cool before
dismantling and cleaning. The
appliance has a heat-insulated cool
touch housing. The metal parts
become hot during use.
●● Pay special attention while handling
the appliance, especially if it is full of
hot substances.
WARNING!
Risk of property damage
●● Plug the appliance only to a grounded electrical outlet
with the voltage corresponding to the voltage indicated
on the rating plate.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
●● Always place the appliance on a flat, even surface
so it does not fall during the kneading process of
thick dough. It is especially important while using the
programmed functions and when the appliance is left
unattended. In case of extremely smooth surfaces,
place the appliance on a thin rubber pad.
BM1600-001_v04
●● When in operation, the unit should be placed at least
10 cm from other objects.
●● Never place the appliance near a gas or electric
cooker or hot oven.
●● Never remove the baking tin while the appliance is working.
●● Never put any aluminium foil or any materials other
than baking products into the unit, as this can cause
a fire or short circuit.
●● Never cover the appliance with towels or other
materials during use. The heat and steam must be
free to escape. Danger of fire arises if the appliance is
covered with flammable materials or comes in contact
with curtains, etc.
●● Do not wash under running water. Do not immerse the
appliance and the cord into water.
●● Do not use abrasive detergents such as emulsions,
cream cleaners, polishes, etc. to clean the housing.
They may remove the graphic information symbols
such as: scales, marks, warning signs etc.
●● Do not wash metal parts in the dishwasher. Aggressive
detergents used in the dishwasher cause these parts
to darken. Wash them manually using traditional
dishwashing liquids.
●● The use of accessories not recommended by the
manufacturer may cause damage to the appliance.
●● Bread can catch fire, therefore never use the unit near
any inflammable materials or beneath anything that
can catch fire (for example curtains).
●● Do not unplug by pulling the cord.
HINT
Information on the product and
hints on its use
●● The appliance is intended for household use only. The
warranty conditions change if the appliance is used in
gastronomic business.
●● Never use more ingredients than given in the recipes
provided in these instructions. Otherwise bread will
be baked unevenly or dough will spill over. Follow the
recommendations in these instructions.
●● Before trying to bake a given type of bread overnight,
first try the recipe while keeping an eye on the appliance
to make sure that the doses of ingredients are correct,
the dough is not too thick or thin, its quantity is
appropriate and the dough does not overflow.
●● When finished baking, unplug the unit from the mains
socket.
A
Appliance features
UNIT FEATURES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lid
Handle
Control panel
Baking chamber with locks for attaching bread pan
Air vents
Rectangular bread pan
Kneading paddle for rectangular bread pan
Round bread pan
Kneading paddle for round bread pan
ACCESSORIES
10 Measuring cup
11 Measuring spoon
12 Hook for taking out kneading paddle
TOUCH CONTROL PANEL
13 LCD display
14
15
16
– TIMER (
,
) – time control buttons
– LOAF button – for setting loaf size
– FAST BREAD button – for starting the
13 SUPER RAPID program
17
– CRUST COLOR button – for setting crust color
18
– MENU button – for selecting a baking program
19
– START-STOP button – for starting and
stopping the selected baking program
LCD DISPLAY – SYMBOLS
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
The unit is approved for contact with food.
Maximum amount of flour: 4 cups ≈ 550 g.
Maximum amount of raising agent: 3 tablespoons ≈ 9 g.
BM1600-001_v04
Heating
Kneading
111
9. DOUGH
10. ARTISAN DOUGH
11. JAM
12. EXTRA BAKE
Raising
Baking
Keep warm
Light colored crust
8 Using the
button select the desired loaf size for the
respective program.
Medium colored crust
9 Next, using the
button select the desired crust color.
10 If you want baking to start at a later time, set the desired
delay time using the ,
buttons.
Dark colored crust
Small-sized loaf (up to 500 g)
Medium-sized loaf (up to 750 g)
For example:
If it is 8:30 pm and you want the bread to be ready to serve
at 7:00 am the next day, the delay time should be 10 hours
and 30 minutes. Press the or button continuously until
10:30 appears on the display. It indicates the time between
the current time (20:30) and your desired completion time.
Large-sized loaf (up to 1000 g)
Unit is in operation
Before first use
●● Before first use, remove all packaging materials (foil, any
materials in the baking chamber, etc.).
●● Before first use, wash the bread pans, kneading paddles,
measuring spoon and measuring cup in warm soapy
water (see “Cleaning and Maintenance”).
●● Place the unit on a dry even and stable surface, such
as a kitchen table or worktop. Keep the unit away from
worktop edges. Make sure that there is enough room
around air vents to ensure appropriate ventilation.
Operating instructions
B
1 Place a bread pan centrally in the baking chamber.
2 Click it into place in the locks located in the upper part of
the baking chamber.
3 Attach an appropriate kneading paddle onto the drive
shaft of the bread pan.
Make sure that the kneading paddle is
positioned correctly on the drive shaft.
4 Put all ingredients into the bread pan in the order given in
the recipe. Sample recipes are included on following pages
(see SAMPLE RECIPES).
5 Close the lid.
6 Plug the unit into a mains socket.
7 Select a baking program using the
button.
Available programs:
1. WHITE BREAD
2. WHITE RAPID
3. WHOLE WHEAT
4. WHOLE WHEAT RAPID
5. FRENCH
6. SWEET BREAD
7. CAKE
8. GLUTEN FREE
112
Never use perishable ingredients such as milk,
fruit, yoghurt, onion, eggs, etc. with the delay
function.
11 Press and hold the
button for 2 seconds to start
baking. The unit will automatically set the baking time and
temperature.
The current program cycle will be indicated by
an arrow next to appropriate icons on the left
side of the LCD display.
You can stop baking at any time. To do so,
press and hold the
button until you
hear a beep. The selected baking program
will be cancelled. If you want to use a different
program, select it using the MENU button
.
12 When baking is finished the unit will beep. The bread is
now ready and you can remove it from the unit.
13 Unplug the unit from the mains socket.
14 Open the lid.
15 Remove the bread pan using an oven glove.
16 Turn the pan upside down to remove the bread from the pan.
If the bread is difficult to remove, shake the pan
gently several times to release the bread.
If the kneading paddle remains in the loaf, you
can cut the loaf slightly and remove the paddle
or use the provided hook to remove it.
Description of functions
MEMORY/POWER FAILURE BACKUP SYSTEM
If the power supply is interrupted for not more than 7 minutes,
the selected program will be remembered and continued
automatically until power is back. If the interruption time exceeds
7 minutes, you must start the whole process from the beginning.
BM1600-001_v04
SAFETY/WARNING MESSAGES
The unit has several protections against malfunction. If faults
occur, the unit will beep and the display will show appropriate
information messages. The messages are described below.
1. “E00” indicates that temperature in the baking chamber is
too low (below -10°C). If this occurs, unplug the unit from
the mains socket and allow it to reach room temperature.
The unit cannot operate at a temperature below -10°C.
2. “E01” indicates that the baking chamber is too hot (above
50°C). If this occurs, unplug the unit from the mains socket
and allow it to cool down for approximately 30 minutes.
3. “EEE” indicates that the sensor is open circuit. If this
occurs, contact your local service centre.
4. “HHH” indicates that the sensor is short circuit. If this
occurs, contact your local service centre.
Cleaning and maintenance
Before cleaning unplug the unit from the mains
socket and allow it to cool down.
●● Before first use, wash the bread pans, kneading paddles,
measuring spoon and measuring cup in warm soapy water.
●● Before first use, it is recommended that you give the
bread pans and kneading paddles a light coating with
heat-resistant fat and heat them in an oven at 180°C for
approximately 10 minutes. After cooling down, remove
the fat using a paper towel. This will give the non-stick
layer extra protection. You may repeat this procedure
from time to time.
●● Before storing or cleaning, allow the unit to cool down.
●● Allow the unit to cool down for approximately 30 minutes
before starting another kneading and baking process.
Never use any chemical cleaning products,
benzine, oven cleaning products or any other
abrasive cleaners.
●● Use a wet towel to remove ingredients and crumbs from
the lid, body and baking chamber.
Never immerse the unit in water or pour water
into the baking chamber!
●● For easy cleaning, you may remove the lid by turning it at
a 90° angle and pulling it off.
●● Wipe the outside of the bread pan with a wet cloth. Wash
the inside of the bread pan with dishwashing liquid.
Do not immerse the bread pan in water.
●● Clean the kneading paddles and the drive shaft as
soon as baking is complete. If you leave the kneading
paddle in the bread pan, it will be more difficult to remove
later. If this occurs, fill the bread pan with warm water
and allow the kneading paddle to soak for 30 minutes.
Remove the kneading paddle.
●● The bread pans are covered with a non-stick layer.
Never use any metal utensils as they will scratch the
non-stick layer. The colour of the non-stick layer will
change after long use. This is normal and does not affect
the performance of the non-stick layer.
●● Before storing, make sure that the unit has cooled down
completely and that it is dry. Store the unit with the lid closed.
BM1600-001_v04
3m
31 m
26 m
15 s
25 m
15 s
55 m
0m
3m
31 m
26 m
15 s
55 m
0s
0m
DELAY TIME
2. WHITE RAPID
0m
WARM
1. WHITE
TOTAL TIME
RISE 3
KNEAD 4
RISE 2
KNEAD 3
RISE 1
KNEAD 2
KNEAD 1
LIGHT
BAKE
500 g
750 g
1000 g
500 g
MEDIUM 750 g
1000 g
500 g
DARK 750 g
1000 g
500 g
LIGHT 750 g
1000 g
500 g
MEDIUM 750 g
1000 g
500 g
DARK 750 g
1000 g
PREHEAT
LOAF
BAKING
PROGRAM
Phases of device operation
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
37 m
40 m
43 m
45 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
2:57
3:00
3:03
3:05
3:10
3:15
3:20
3:25
3:30
2:32
2:35
2:38
2:40
2:45
2:50
2:55
3:00
3:05
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
113
TOTAL TIME
WARM
DELAY TIME
BAKE
RISE 3
KNEAD 4
RISE 2
KNEAD 3
RISE 1
KNEAD 2
KNEAD 1
PREHEAT
LOAF
BAKING
PROGRAM
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
22 m
60 m
60 m
–
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
9. DOUGH
–
3m
27 m
60 m
0s
0m
0s
10. ARTISAN DOUGH
–
–
0m
5m
45 m
70 m
10 s
85 m
10 s
110 m
0m
5:15
–
12:00
11. JAM
–
–
0m
0m
15 m
0m
0s
0m
0s
0m
70 m
1:25
20 m
12:00
12. EXTRA BAKE
–
–
0m
0m
0m
0m
0s
0m
0s
0m
10 m
10-90
60 m
–
0m
3m
9m
15 m
0s
0m
10 s
31 m
60 m
0:58
60 m
–
3. WHOLE WHEAT
MEDIUM
DARK
LIGHT
4. WHOLE WHEAT
RAPID
MEDIUM
DARK
LIGHT
5. FRENCH
MEDIUM
DARK
LIGHT
6. SWEET BREAD
MEDIUM
DARK
7. CAKE
–
8. GLUTEN FREE
MEDIUM
13. SUPER RAPID
114
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 30 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 5 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 0 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g 0 m
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g 0 m
750 g
8m
1000 g
–
0m
4:15
4:19
4:23
4:20
4:25
4:30
4:29
4:35
4:39
2:29
2:33
2:37
2:34
2:39
2:44
2:43
2:49
2:53
3:12
3:23
3:34
3:32
3:36
3:40
3:35
3:42
3:44
3:17
3:19
3:21
3:19
3:22
3:25
3:23
3:26
3:29
1:22
2:54
2:59
1:30
40 m
44 m
48 m
45 m
46 m 50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
40 m
44 m
48 m
45 m
0 m 50 m
55 m
54 m
60 m
64 m
42 m
53 m
64 m
62 m
55 m 66 m
70 m
65 m
72 m
74 m
52 m
54 m
56 m
54 m
50 m 57 m
60 m
58 m
61 m
64 m
0 m 75 m
95 m
0m
100 m
0m
0m
LIGHT
MEDIUM 750 g
3m
25 m
80 m
15 s
31 m
15 s
3m
25 m
30 m
15 s
46 m
0s
3m
30 m
32 m
15 s
30 m
15 s
3m
31 m
31 m
15 s
30 m
15 s
3m
4m
0m
0s
0m
0s
4m
19 m
48 m
0s
0m
0s
BM1600-001_v04
Troubleshooting
Problems that seem serious at the first glance can be solved easily. Before you contact our service point, check if your
problem is mentioned in the chart below. If you still cannot find the solution, please contact our service point.
Never undo the appliance and try to repair it on your own as it may be dangerous for the user and may
cause damage to the appliance.
PROBLEM
POSSIBLE CAUSE
SOLUTION
Baking chamber or air vents give
out smoke.
Ingredients stick to the baking
chamber or to the outside of the bread
pan.
Inappropriate program.
Unplug the unit from the mains socket
and clean the baking chamber or the
outside of the bread pan.
Check selected menu and other settings.
Start baking from the beginning. Use
different ingredients!
Ingredients not mixed or bread not
baked.
Bread caves in and moist bottom.
Bread sticks to pan / difficult to
shake out.
Button
was pressed when the
unit was in operation.
Lid was lifted several times when the
unit was in operation.
Long power shortage when the unit
was in operation.
Kneading paddle rotation is blocked.
Bread stayed in the bread pan for too
long after baking and the keep warm
period.
Bread bottom sticks to the kneading
paddle.
Lid may be opened only after the raising
process is finished.
Use different ingredients and start baking
from the beginning.
Check if the kneading paddle is not
blocked by grains. Remove the bread
pan and check if drive elements turn.
If not, contact your local service centre.
Remove the bread from the bread pan
shortly after baking. Do not let it stay in
the bread pan for too long.
Next time before baking, clean the
kneading paddle and paddle shaft.
In necessary, fill the pan with warm water
and leave the kneading paddle to soak for
30 minutes for easy removal and cleaning.
Sample recipes
WHITE BREAD
Ingredients:
Water
Oil
Salt
Sugar
Milk powder
White bread flour
Dry yeast
WHOLE WHEAT BREAD
Ingredients:
Water
Butter/Margarine
Salt
Brown sugar
Milk powder
Wheat bread flour
White bread flour
Dry yeast
BM1600-001_v04
Program: 1. WHITE BREAD / 2. WHITE RAPID
1000 g
750 g
330 ml
2 tablespoons
1 teaspoon
2 tablespoons
2 tablespoons
4 cups ≈ 550 g
1 teaspoon
250 ml
1 ½ tablespoons
1 teaspoon
2 tablespoons
1 ½ teaspoons
3 cups
1 teaspoon
Program: 3. WHOLE WHEAT / 4. WHOLE WHEAT RAPID
1000 g
750 g
360 ml
3 tablespoons
2 teaspoons
4 tablespoons
3 tablespoons
1 cup
3 cups
1 teaspoon
280 ml
2 tablespoons
1 ½ teaspoons
3 tablespoons
2 tablespoons
1 cup
2 cups
1 teaspoons
500 g
180 ml
1 tablespoons
1 teaspoon
1 ½ tablespoons
1 tablespoon
2 cups
1 teaspoon
500 g
200 ml
1 ½ tablespoons
1 teaspoon
2 tablespoons
1 ½ tablespoons
½ cup
1 ½ cups
1 teaspoon
115
FRENCH BREAD
Program: 5. FRENCH
1000 g
Ingredients:
Water
Oil
Salt
Sugar
White bread flour
Dry yeast
330 ml
2 tablespoons
1 teaspoon
2 tablespoons
4 cups
1 teaspoon
SWEET BREAD
Program: 6. SWEET BREAD
750 g
250 ml
1 tablespoon
1 teaspoon
1 tablespoon
3 cups
1 teaspoon
1000 g
Ingredients:
Water
Oil
Salt
Sugar
Milk powder
Bread flour
Dry yeast
330 ml
2 tablespoons
2 teaspoons
2 tablespoons
2 tablespoons
4 cups
1 teaspoon
CAKE
Program: 7. CAKE
500 g
180 ml
1 tablespoon
¾ teaspoon
1 tablespoon
2 ¼ cups
1 teaspoon
750 g
500 g
250 ml
2 tablespoons
1 ½ teaspoons
2 tablespoons
1 ½ tablespoons
3 cups
1 teaspoon
180 ml
1 tablespoon
1 teaspoon
1 tablespoon
1 tablespoon
2 cups
1 teaspoon
500 g
Ingredients:
Butter (warm)
Salt
Sugar
Eggs
Cake flour
Vanilla pudding mix
140 g
¼ teaspoon
¾ cup
3 eggs
1 ½ cups
1 package
GLUTEN FREE BREAD
Program: 8. GLUTEN FREE
Use the round bread pan.
1000 g
750 g
Ingredients:
Water
Oil
Salt
Sugar
Eggs
Vinegar
Flour mix (e.g. 3 grains)
Dry yeast
310 ml
3 tablespoons
1 ½ teaspoons
3 tablespoons
3 eggs
1 teaspoon
3 ½ cups ≈ 450 g
1 ½ teaspoons
250 ml
3 tablespoons
1 ½ teaspoons
3 tablespoons
3 eggs
1 teaspoon
3 cups ≈ 390 g
1 ½ teaspoons
DOUGH
Program: 9. DOUGH
ORANGE JAM
Program: 11. JAM
Ingredients:
Oranges (peeled)
Lemons (peeled)
Gelling sugar
400 g
100 g
250 g
1000 g
Ingredients:
Water
Oil
Salt
Sugar
Milk powder
White bread flour
Dry yeast
116
290 ml
2 tablespoons
1 ½ teaspoons
2 tablespoons
1 ½ tablespoons
3 ½ cups
1 ½ teaspoons
BM1600-001_v04
FASTBAKE BREAD
Program: 13. SUPER RAPID
1000 g
Ingredients:
Water
Oil
Salt
Sugar
Milk powder
White bread flour
Dry yeast
330 ml
2 tablespoons
1 teaspoon
2 tablespoons
2 tablespoons
4 cups
3 teaspoons
The tables include examples of recipes and approximate amounts of ingredients. These information should not be treated
as a cookery book. While baking we encourage everyone to use their own recipes or these found in specialist literature,
and stick to one’s likings.
Remarks on recipes
1. Ingredients
●● Since
each ingredient plays a specific role for the
successful baking of the bread, the correct measuring is
just as important as the order in which the ingredients
are added.
●● The most important ingredients such as the liquid
flour, salt, sugar and yeast (either dry or fresh yeast
can be used) influence the successful outcome of the
preparation of the dough and the bread. Always use the
right quantities in the right proportions.
●● Use lukewarm ingredients if the dough needs to be
prepared immediately. If you wish to set the program
phase timing function, it is advisable to use cold
ingredients to avoid the yeast to start rising too soon.
●● Margarine, butter and milk have an influence on the
flavor of the bread.
●● Sugar can be reduced by 20% to make the crust lighter
and thinner without affecting the successful outcome of
the baking. You can replace sugar with honey if you want
the crust to be softer and lighter.
●● Gluten which is produced in the flour during the kneading
provides the structure of the bread. The ideal flour
mixture is composed of 40% wholemeal flour and 60%
of white flour.
●● If you wish to add cereals grains, leave them to soak
overnight. Reduce the quantity of flour and liquid (up to
1/5 less).
●● You can add wheat bran to the dough if you want the
bread to be lighter and richer in roughage. Add one
tablespoon of bran for 500g of flour and increase the
amount of liquid by ½ tablespoon.
●● Wheat gluten is a natural additive obtained from wheat
proteins. It makes the bread lighter, the bread also has more
volume. The bread falls more rarely and is easier to digest.
The effect can be easily appreciated when baking whole
meal and other bakery products made of home-milled flour.
●● Pure lecithin powder is a natural emulsifier which
improves the bread volume, makes the soft part softer
and lighter. The bread retains its freshness for longer.
BM1600-001_v04
2. Adjusting the amount of the ingredients
If the doses need to be increased or reduced, make sure that
the proportions of the original recipe are maintained.
3. Adding and measuring the ingredients and
quantities
●● Always add the liquid first. Add yeast at the end.
Do not allow the yeast to come into contact with liquid to
avoid fast rising of the yeast (especially when using the
timing function).
●● When measuring ingredients, always use exact
measurements, i.e. measure ingredients using the
measuring spoon provided with the unit or spoons used
at home, if according to recipes measurements should
be made in tablespoons or teaspoons.
●● Measure the ingredients given in grams correctly.
●● To measure liquid ingredients (in millilitres), use the
provided measuring cup.
4. Recipes for the bread baking machine
The above-mentioned recipes are for various bread sizes.
The total weight should not exceed 1000 grams. If no specific
instructions concerning the weight are given, it means that
both a small and a large amount of the ingredients may be
used for the given program.
5. Bread weight and volume
●● The weight of the bread is precisely indicated in the
recipes. It is easy to see, that the weight of the pure
weight bread is lower than the weight of whole meal
bread. This is because white flour rises more quickly,
therefore it is necessary to control the bread during the
baking process.
●● Despite the precise weight indications there may be
slight differences. The actual weight of the bread
depends to a large extent on the air humidity in the room
at the moment of preparation.
●● Breads with a large wheat content always have a large
volume and they exceed the container edge after the
last rising phase even if the ingredients are precisely
measured. The bread does not spill over. The part of the
bread outside the tin is more easily browned than the
bread inside the tin.
117
6. Baking results
●● The
result of the baking depends on the conditions
(the hardness of the water, air humidity, altitude, the
consistency of the ingredients, etc.). Therefore, the
recipe indications should serve rather as a reference
point, which can be modified depending on the
given conditions. Do not get discouraged in case of
unsuccessful baking attempts. Try to find the cause of
the failure and try once again with changed proportions.
●● If the bread is not brown enough after baking, you can
leave it in the appliance and use the browning program.
●● It is recommended to bake a test bread before setting
the timing function for baking overnight to make the
necessary adjustments if needed.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the dangerous
elements of this appliance, which can be hazardous for
natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
118
BM1600-001_v04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising