Zelmer | ZBM0990X (43Z010) | User manual | Zelmer ZBM0990X (43Z010) User Manual

Zelmer ZBM0990X (43Z010) User Manual
1
2
ZBM0990X
ZBM0990X
WYPIEKACZ DO CHLEBA
хлебопечка
/ bread baking machine
WYPIEKACZ DO CHLEBA
хлебопечка
/ bread baking machine
Elegancki wypiekacz do chleba oferujący wiele możliwości
Элегантная хлебопечка со множеством возможностей
Stylish and multifunctional bread maker
4
PL
1. Moc: 450 W 2. Wyjmowana misa i mieszadło
3. Regulacja wielkości wypieku: 500, 700, 900 g
4. Funkcja opóźnionego startu (do 13 godzin)
RU
1. Мощность: 450 Вт 2. Съемная чаша и тестомес
3. Регулировка веса готовой выпечки: 500, 700, 900 г
4. Функция отложенного старта (до 13 часов)
CZ
1. Příkon: 450 W 2. Vyjímatelná miska a hnětací
hák 3. Nastavení velikosti pečiva: 500, 700, 900 g
4. Funkce odložený start (do 13 hodin)
BG
1. Мощност: 450 W 2. Изваждане на купата
и бъркалката 3. Настройка на големината на
изпечения хляб: 500, 700, 900 грама 4. Функция
отложен старт (до 13 часа)
SK
HU
UA
1. Teljesítmény: 450 W 2. Kivehető tál és keverő
3. Állítható a kenyér nagysága: 500, 700, 900 g
4. Késleltetett start funkció (13 óráig)
1. Потужність: 450 Вт 2. З’ємна чаша і мішалка
3. Регулювання величини випічки: 500, 700, 900 g
4. Функція відстрочки пуску (до 13 годин)
EN
1. Power: 450 W 2. Removable mould and
kneading paddle 3. Loaf size regulation: 500, 700,
900 g 4. Delayed start function (up to 13 hours)
1. Putere: 450 W 2. Vas şi malaxor detaşabil
3. Ajustarea dimensiunii de coacere: 500, 700, 900 g
4. Funcţia de start întârziat (până la 13 ore)
43Z010-001_v05
RO
1. Výkon: 450 W 2. Odoberateľná miska a miešadlo
3. Nastavenie veľkosti chleba: 500, 700, 900 g
4. Funkcia oneskoreného štartu (do 13 hodín)
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
BM0990/43Z010
3
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WYPIEKACZ DO CHLEBA
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
DOMÁCÍ PEKÁRNA
ХЛІБОПІЧКА
29–40
41–52
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CUPTOR PENTRU PÂINE
53–65
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ХЛЕБОПЕЧКА
93–105
LT
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
DUONKEPĖ
106–117
LV
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
MAIZES CEPŠANAS MAŠĪNA
118–129
KASUTUSJUHEND
LEIVAKÜPSETAJA
130–141
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KENYÉRSÜTŐGÉP
80–92
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
17–28
SK NÁVOD NA OBSLUHU
DOMÁCA PEKÁREŇ
NA CHLIEB
ХЛЕБОПЕКАРНА
4–16
ET
EN USER MANUAL
BREAD BAKING MACHINE
142–153
66–79
www.zelmer.com
A
PL
1
3
8
4
2
9
6
7
11
5
18 14 16 17
12
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zachować, aby można było
korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania
wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
13
15
Szanowni Klienci!
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
10
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
B
1
5
9
13
2
6
10
14
3
7
11
15
4
8
12
16
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób
i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Czyszczenie urządzenia
oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 lat i zapewni się nad nimi
odpowiedni nadzór.
● Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
poniżej 8 roku życia.
● Uwaga, gorąca powierzchnia
.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
4
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
● Odłącz urządzenie od gniazdka sieci
elektrycznej, gdy nie jest używane
oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
● Odłącz urządzenie od gniazdka sieci
elektrycznej przed zbliżeniem do
części będących w ruchu podczas
użytkowania.
● Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem stołu lub blatu ani
dotykać gorącej powierzchni.
● Podczas wyjmowania z urządzenia pojemnika do wypieku wraz
z upieczonym chlebem używaj do
tego specjalnych rękawic lub tkanin
zabezpieczających przed poparzeniem, ponieważ pojemnik i chleb są
bardzo gorące.
● Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia oraz otoczenia otworów wentylacyjnych. Stosuj rękawice kuchenne.
Po zakończonym procesie pieczenia
urządzenie jest bardzo gorące.
● Temperatura dostępnych powierzchni
może być wyższa gdy sprzęt pracuje.
● Pozostaw urządzenie do ochłodzenia przed demontażem i czyszczeniem. Urządzenie wyposażone
jest w termo izolowaną obudowę.
43Z010-001_v05
4. Recipes for the bread baking machine
The above-mentioned recipes are for various bread sizes.
The total weight should not exceed 1000 grams. If no specific
instructions concerning the weight are given, it means that
both a small and a large amount of the ingredients may
be used for the given program. In case of the super rapid
program the recommended weight of the loaf is about 750
grams.
5. Bread weight and volume
●
●
●
●
The weight of the bread is precisely indicated in the
recipes. It is easy to see, that the weight of the pure
weight bread is lower than the weight of whole meal
bread. This is because white flour rises more quickly,
therefore it is necessary to control the bread during the
baking process.
Despite the precise weight indications there may be
slight differences. The actual weight of the bread
depends to a large extent on the air humidity in the room
at the moment of preparation.
Breads with a large wheat content always have a large
volume and they exceed the container edge after the
last rising phase even if the ingredients are precisely
measured. The bread does not spill over. The part of the
bread outside the tin is more easily browned than the
bread inside the tin.
For the bread to be lighter, in the SUPER-RAPID
program recommended for baking sweet bread, you can
use a smaller amount of ingredients than in the SWEET
program.
6. Baking results
●
●
●
The result of the baking depends on the conditions
(the hardness of the water, air humidity, altitude, the
consistency of the ingredients, etc.). Therefore, the
recipe indications should serve rather as a reference
point, which can be modified depending on the
given conditions. Do not get discouraged in case of
unsuccessful baking attempts. Try to find the cause of
the failure and try once again with changed proportions.
If the bread is not brown enough after baking, you can
leave it in the appliance and use the browning program.
It is recommended to bake a test bread before setting
the timing function for baking overnight to make the
necessary adjustments if needed.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the dangerous
elements of this appliance, which can be hazardous for
natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!
43Z010-001_v05
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
153
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising