Zelmer | ZBM0990X (43Z010) | User manual | Zelmer ZBM0990X (43Z010) User Manual

Zelmer ZBM0990X (43Z010) User Manual
Metalowe części urządzenia nagrzewają się podczas pracy.
●● Zwróć szczególną uwagę podczas
przenoszenia urządzenia, zwłaszcza, jeżeli w środku znajdują się
gorące substancje.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego
w kołek ochronny, o napięciu zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej
powierzchni, aby nie spadło w trakcie zagniatania
gęstego ciasta. Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania zaprogramowanych funkcji oraz
jeśli urządzenie pozostawione jest bez nadzoru.
W przypadku wyjątkowo gładkich powierzchni, urządzenie umieść na cienkiej, gumowej podkładce.
●● Podczas pracy urządzenie postaw w odległości co najmniej 10 cm od innych przedmiotów.
●● Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu kuchenki
gazowej, elektrycznej lub gorącego piekarnika.
●● Nie wolno wyjmować pojemnika do wypieku podczas
pracy urządzenia.
●● Do urządzenia nie wkładaj folii aluminiowej ani materiałów innych niż produkty używane do do wypieku,
gdyż mogą one spowodować pożar lub zwarcie.
●● Nie przykrywaj urządzenia ręcznikiem, ani innymi
materiałami w czasie pracy. Ciepło i para muszą
znajdować ujście z urządzenia. W przypadku przykrycia urządzenia łatwopalnymi materiałami, kontaktu
z zasłonami itp. zachodzi ryzyko pożaru.
●● Nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj urządzenia
i przewodu zasilającego w wodzie.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą
one między innymi usunąć naniesione informacyjne
symbole graficzne, takie jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do mycia naczyń.
●● Stosowanie akcesoriów innych niż zalecane przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia.
●● Chleb może się zapalić, dlatego nie używać opiekaczy
43Z010-001_v05
do chleba w pobliżu palnych materiałów lub pod palnymi materiałami takimi jak firanki.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci elektrycznej
pociągając za przewód.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Nie stosuj większej ilości składników niż podano
w przepisach zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania. W przeciwnym wypadku, chleb nierówno się
upiecze lub ciasto wyleje się na zewnątrz. Stosuj się
do zaleceń niniejszej instrukcji obsługi.
●● Przed ustawieniem urządzenia na wypiek danego
rodzaju chleba np. przez noc, najpierw wypróbuj dany
przepis w czasie, gdy można obserwować urządzenie,
upewniając się, że składniki dobrane są w odpowiednich proporcjach, ciasto nie jest zbyt gęste lub rzadkie,
a ilość masy nie jest zbyt duża i ciasto nie wylewa się.
●● Po zakończeniu pracy wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Budowa urządzenia
A
ELEMENTY URZĄDZENIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zdejmowana pokrywa
Uchwyt
Okienko
Górny otwór wentylacyjny
Boczne otwory wentylacyjne
Pojemnik do wypieku
Łopatka mieszająca
Komora wypieku
Panel sterowania
AKCESORIA
10 Łyżka do mierzenia
11 Pojemnik do mierzenia
12 Haczyk do wyjmowania łopatki mieszającej
PANEL STEROWANIA
13 Wyświetlacz LCD – wyświetla informacje dotyczące
wybranego programu, czasu pozostałego do końca programu oraz stopnia przyrumienienia chleba.
5
Na wyświetlaczu pojawi się symbol „1 3:25”. Cyfra „1” określa program, który został wybrany, zaś symbol „3:25” oznacza czas trwania wybranego programu. Położenie dwóch
znaczników określa wybrany stopień przyrumienienia oraz
wagę. Domyślnym ustawieniem po włączeniu urządzenia
jest „wysoka waga” oraz „średni stopień przyrumienienia”.
W czasie trwania programu na wyświetlaczu będą widoczne
informacje dotyczące postępu procesu wypieku. Czas
widoczny na wyświetlaczu będzie się stopniowo zmniejszał.
Na wyświetlaczu widoczne są również inne informacje, dotyczące programatora czasu (TIMER), ogrzewania wstępnego
(PREHEAT), zagniatania (KNEADING), pauzy (PAUSE),
wzrostu ciasta (RISE), wypieku (BAKE), funkcji utrzymywania ciepła (WARM) oraz zakończenia programu (END).
14 Przycisk START/STOP – rozpoczyna i kończy program.
15 Przyciski programatora czasu TIMER – ustawienie
zegara.
16 Przycisk COLOR – ustawianie żądanego stopnia przyrumienienia.
17 Przycisk MENU – wybór programu.
18 Przycisk LOAF – ustawienie wagi zgodnie z opisem
poniżej.
Funkcje urządzenia
FUNKCJA BRZĘCZYKA
Brzęczyk włącza się:
●● Po naciśnięciu przycisków programujących.
●● Podczas drugiego procesu mieszenia ciasta w programach BASIC, WHOLEWHEAT, SWEET, aby określić
moment, w którym do ciasta można dodać składniki takie
jak np. ziarna, owoce, orzechy.
●● Po zakończeniu programu.
Po naciśnięciu przycisku START/STOP jest
możliwość wyłączenia dźwięku. W tym celu
naciśnij przycisk COLOR, na wyświetlaczu
pojawi się „OFF”, co oznacza, iż dźwięk został
wyłączony. Jeżeli ponownie naciśniesz przycisk COLOR, na wyświetlaczu pojawi się „ON”
i usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy, co
oznacza, iż dźwięk został aktywowany.
FUNKCJA PAMIĘCI
W przypadku krótkiej przerwy w dostawie prądu, wynoszącej
do 5 minut, pozycja programu jest zapamiętywana i urządzenie może kontynuować pracę po usunięciu awarii. Możliwe
jest to wyłącznie, jeżeli program został zatrzymany przed
fazą mieszania ciasta. W innym przypadku niezbędne jest
rozpoczęcie całego procesu od początku.
FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Jeśli po wcześniejszym użytkowaniu urządzenia jego temperatura jest zbyt wysoka, aby rozpocząć nowy program, po
ponownym naciśnięciu START na wyświetlaczu pojawi się
komunikat E 01 i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. W takim
przypadku przytrzymaj przycisk START/STOP do momentu,
6
w którym komunikat E 01 zniknie z wyświetlacza i pojawi się
na nim ustawienie podstawowe. Następnie wyjmij pojemnik
do wypieku i poczekaj, aż urządzenie wystygnie. Program
BAKE może zostać rozpoczęty w każdym momencie, nawet,
jeśli urządzenie jest rozgrzane.
Działanie i obsługa urządzenia
B
1 Włóż pojemnik do wypieku.
Pojemnik do wypieku pokryty jest powłoką zapobiegającą
przywieraniu. Umieść pojemnik dokładnie na środku podstawy, wewnątrz urządzenia. Lekkie naciśnięcie środka
pojemnika spowoduje zablokowanie sprężyn przytrzymujących pojemnik po prawej i po lewej stronie komory. Aby
wyjąć pojemnik, zdecydowanym ruchem pociągnij za uchwyt
do przenoszenia pojemnika do góry.
Po zakończeniu procesu pieczenia uchwyt jest
gorący. Należy użyć rękawicy kuchennej.
2 Włóż łopatkę mieszającą.
Osadź łopatkę mieszającą nakładając otwór w łopatce mieszającej na trzpień w pojemniku do wypieku.
3 Dodaj składniki.
Składniki wkładaj do pojemnika zgodnie z kolejnością
określoną w odpowiednim przepisie. Przykładowe przepisy
podano w dalszej części instrukcji.
4 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do
gniazda sieci elektrycznej.
5 Wybierz żądany program za pomocą przycisku MENU.
Przycisk MENU służy do wyboru programów szczegółowo
opisanych poniżej.
●● BASIC (PODSTAWOWY)
Do przygotowania białego, pszennego i żytniego pieczywa.
To najczęściej używany program.
●● FRENCH (CIASTO FRANCUSKIE)
Do przygotowania szczególnie lekkiego białego pieczywa.
●● WHOLEWHEAT (PIECZYWO RAZOWE)
Do przygotowania pieczywa razowego.
●● SWEET (SŁODKIE PIECZYWO)
Do przygotowywania np. słodkiego ciasta na zakwasie.
●● SUPER RAPID 700 g (SUPER SZYBKI 700 g)
Do zagniatania i pieczenia bochenków chleba do 700 g.
●● SUPER RAPID 900 g (SUPER SZYBKI 900 g)
Do zagniatania i pieczenia bochenków chleba do 900 g.
●● QUICK (SZYBKI)
Do szybkiego przygotowania białego, pszennego i żytniego
pieczywa.
●● BROWN BREAD (PIECZYWO CIEMNE)
Do przygotowania ciemnego pieczywa itp.
●● DOUGH (CIASTO)
Do przygotowania ciasta.
●● BAGEL DOUGH (CIASTO NA BAJGLE)
Do przygotowania ciasta na bajgle.
43Z010-001_v05
●● JAM (DŻEM)
Do przygotowywania marmolad i dżemów.
●● BAKE (PRZYRUMIENIANIE)
Do przyrumieniania chleba i ciasta.
6 Wybierz wagę odpowiednią dla danego programu.
Przycisk LOAF służy do ustawienia wagi chleba (patrz tabela):
POZIOM I
= mały chleb o wadze do 500 g
POZIOM II
= średni chleb o wadze do 700 g
POZIOM III
= duży chleb o wadze do 900 g
7 Następnie wybierz żądany poziom przyrumieniania.
Przycisk COLOR służy do ustawienia żądanego stopnia
przyrumienienia: LIGHT (słabe), MEDIUM (średnie), DARK
(mocne).
8 Ustaw czas rozpoczęcia programu za pomocą przycisku TIME.
PRZYCISKI PROGRAMATORA CZASU TIMER
Następujące programy mogą zostać ustawione z funkcją
programatora czasu: BASIC (podstawowy) (1), FRENCH
(ciasto francuskie) (2), WHOLEWHEAT (pieczywo razowe)
(3), SWEET (słodkie pieczywo) (4), BROWN BREAD
(ciemne pieczywo) (8), DOUGH (ciasto) (9) oraz BAGEL
DOUGH (bajgiel) (10).
Programy SUPER RAPID 700 g (super szybki) (5), SUPER
RAPID 900 g (super szybki) (6), QUICK (7), JAM (DŻEM)
(11), BAKE (PRZYRUMIENIANIE) (12) nie mogą zostać
ustawione z funkcją programatora czasu. Do czasu, po
upływie którego rozpocząć się ma proces wypieku należy
dodać czas trwania danego programu oraz jedną godzinę po
zakończeniu procesu pieczenia.
Maksymalny możliwy czas ustawienia wynosi 13 godzin.
Przykład:
Jest godzina 20:30, a chleb ma być gotowy na 7:00 rano
następnego dnia tzn. za 10 godzin i 30 minut. Naciskaj
przycisk TIME do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się
symbol 10:30, to jest ilość czasu od teraz (20:30) do chwili,
w której chleb ma być gotowy. Podczas korzystania z funkcji
programatora czasu nie wolno używać łatwo psujących się
składników takich jak mleko, owoce, jogurt, cebula, jajka itp.
9 Naciśnij przycisk START/STOP.
Po naciśnięciu przycisku START/STOP jest
możliwość wyłączenia dźwięku. W tym celu
naciśnij przycisk COLOR, na wyświetlaczu
pojawi się „OFF”, co oznacza, iż dźwięk został
wyłączony. Jeżeli ponownie naciśniesz przycisk COLOR, na wyświetlaczu pojawi się „ON”
i usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy, co
oznacza, iż dźwięk został aktywowany.
Przycisk START/STOP służy również do zatrzymania programu
w każdej chwili. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przez około
3 sekundy przycisk START/STOP, do momentu gdy rozlegnie
się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się początkowa
pozycja wybranego programu. Jeżeli chcesz zastosować inny
43Z010-001_v05
program, wybierz go przy pomocy przycisku MENU.
10 Mieszanie i zagniatanie ciasta.
Urządzenie do wypieku chleba automatycznie miesza
i zagniata ciasto do momentu, w którym osiągnie ono odpowiednią konsystencję.
Podczas fazy mieszania i zagniatania ciasta
pokrywa urządzenia powinna być zamknięta.
Podczas tej fazy można jeszcze dodawać niewielkie ilości wody, płynu lub innych składników.
11 Pozostawianie ciasta do wzrostu.
Po ostatnim cyklu mieszenia, urządzenie nagrzewa się do
temperatury optymalnej dla wzrostu ciasta.
Podczas fazy wzrostu ciasta zamknij pokrywę
i nie otwieraj jej aż do zakończenia wypieku
chleba. Zdjęcia mają na celu jedynie przedstawienie fazy wzrostu ciasta.
12 Pieczenie.
Urządzenie do wypieku chleba automatycznie ustawia czas
i temperaturę pieczenia. Jeśli chleb jest zbyt jasny pod
koniec programu, zastosuj program BAKE, aby mocniej przyrumienić chleb. W tym celu naciśnij przycisk START/STOP
przytrzymując go przez około 3 sekundy (do momentu, gdy
rozlegnie się sygnał dźwiękowy). Następnie wciśnij przycisk MENU i wybierz program BAKE. Gdy żądany poziom
przyrumienienia zostanie osiągnięty zatrzymaj proces, przytrzymując przez około 3 sekundy przycisk START/STOP
(do momentu, gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy).
Podczas fazy pieczenia ciasta zamknij pokrywę
i nie otwieraj jej aż do zakończenia wypieku
chleba. Zdjęcia mają na celu jedynie przedstawienie fazy pieczenia.
13 Podgrzewanie.
Po zakończeniu procesu pieczenia włącza się brzęczyk,
który sygnalizuje, że chleb może zostać wyjęty z urządzenia. Natychmiast rozpoczęty zostaje równocześnie jednogodzinny proces podgrzewania.
14 Zakończenie faz programu.
Po zakończeniu programu wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda sieci elektrycznej.
15 Wyjmij pojemnik do wypieku korzystając z rękawicy
kuchennej i przewróć go.
16 Jeśli chleb nie wychodzi od razu z pojemnika kilkakrotnie, delikatnie wstrząśnij pojemnikiem, aż chleb wypadnie.
Jeśli łopatka miesząca pozostanie wewnątrz
chleba, można nieznacznie naciąć bochenek
i wyciągnąć łopatkę na zewnątrz. Możesz
również zastosować haczyk do wyjmowania
łopatki mieszającej.
7
FAZY PRACY URZĄDZENIA
1
FUNKCJA
BASIC (PODSTAWOWY)
BAKING (wypiek)
LIGHT (jasny)
MEDIUM (średni)
RAPID (szybki)
LOAF (bochenek)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(opóźnienie startu)
PREHEAT
(ogrzewanie wstępne)
KNEADING 1
(zagniatanie 1)
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
2:1213:00
2:1713:00
2:2413:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (pauza)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(zagniatanie 2)
20 m
20 m
20 m
20m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (wzrost 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEADING 3
(zagniatanie 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (wzrost 2)
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
8 m 50 s 8 m 50 s 8 m 50 s
KNEADING 4
(zagniatanie 4)
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (wzrost3)
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
29 m
50 s
29 m
50 s
29 m
50 s
BAKE (wypiek)
48 m
53 m
60m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
2:12
2:17
2:24
WARM
(utrzymywanie ciepła)
TOTAL TIME
(czas całkowity)
2
FUNKCJA
FRENCH (CIASTO FRANCUSKIE)
BAKING (kolor)
8
DARK (ciemny)
LIGHT (jasny)
MEDIUM (średni)
DARK (ciemny)
RAPID (szybki)
LOAF (bochenek)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(opóźnienie startu)
PREHEAT
(ogrzewanie wstępne)
KNEADING 1
(zagniatanie 1)
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
2:3013:00
2:3213:00
2:3513:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (pauza)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(zagniatanie 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (wzrost 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEADING 3
(zagniatanie 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (wzrost 2)
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m 5
0s
30 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
43Z010-001_v05
2
FUNKCJA
FRENCH (CIASTO FRANCUSKIE)
BAKING (kolor)
LIGHT (jasny)
MEDIUM (średni)
DARK (ciemny)
RAPID (szybki)
KNEADING 4
(zagniatanie 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (wzrost3)
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
BAKE (wypiek)
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
2:30
2:32
2:35
WARM
(utrzymywanie ciepła)
TOTAL TIME
(czas całkowity)
3
FUNKCJA
WHOLEWHEAT (PIECZYWO RAZOWE)
BAKING (wypiek)
LIGHT (jasny)
MEDIUM (średni)
DARK (ciemny)
RAPID (szybki)
LOAF (bochenek)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(opóźnienie startu)
PREHEAT
(ogrzewanie wstępne)
KNEADING 1
(zagniatanie 1)
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
2:2813:00
2:3013:00
2:3313:00
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (pauza)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(zagniatanie 2)
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1 (wzrost 1)
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEADING 3
(zagniatanie 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (wzrost 2)
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
KNEADING 4
(zagniatanie 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (wzrost3)
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
BAKE (wypiek)
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
2:28
2:30
2:33
WARM
(utrzymywanie ciepła)
TOTAL TIME
(czas całkowity)
43Z010-001_v05
9
5m
5m
PAUSE (pauza)
5m
5m
KNEADING 2
(zagniatanie 2)
20 m
RISE 1 (wzrost 1)
39 m
12
700 g
-
900 g
900 g
900 g
-
-
-
-
-
3:5513:00
1:3013:00
2:0013:00
-
-
20 m
15 m
-
30 m
13 m
9m
3m
5m
5m
5m
5m
10 m
5m
20 m
20 m
5m
20 m
20 m
39 m
39 m
39 m
60 m
10 m
KNEADING 3
(zagniatanie 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (wzrost 2)
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
KNEADING 4
(zagniatanie 4)
5s
5s
5s
10 s
RISE 3 (wzrost3)
51 m
55 s
51 m
55 s
51 m
55 s
10 m
9m
BAKE (wypiek)
50 m
55 m
60 m
35 m
40 m
90 m
60 m
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
3:17
3:22
3:27
0:58
0:58
1:43
3:55
1:30
2:00
WARM
(utrzymywanie ciepła)
TOTAL TIME
(czas całkowity)
Ogrzewanie urządzenia w celu wzrostu ciasta.
Ogrzewanie włączane jest jedynie w przypadku, jeśli temperatura pokojowa wynosi poniżej 25°C. Jeśli temperatura
pokojowa jest wyższa niż 25°C, składniki mają już odpowiednią temperaturę i nie wymagają podgrzewania.
Czyszczenie i konserwacja
●● Przed
pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyj
pojemnik do wypieku oraz łopatkę mieszającą przy użyciu delikatnego detergentu (nie wolno zanurzać pojemnika do wypieku w wodzie).
●● Przed pierwszym użyciem, zaleca się nasmarować nowy
pojemnik do wypieku oraz łopatkę mieszającą tłuszczem
odpornym na wysoką temperaturę, a następnie nagrzać
je w piekarniku przez około 10 minut. Po wystygnięciu
usuń tłuszcz z pojemnika przy użyciu ręcznika papierowego. Dzięki temu zabiegowi chroniona będzie powłoka
zapobiegająca przywieraniu ciasta. Czynność tę można
powtórzyć raz na jakiś czas.
10
BAKE
(PRZYRUMIENIANIE)
5m
11
JAM
(DŻEM)
3:2713:00
10
BAGEL DOUGH
(CIASTO NA BAJGLE)
900 g
3:2213:00
9
DOUGH
(CIASTO)
700 g
3:1713:00
8
BROWN BREAD
(PIECZYWO CIEMNE)
500 g
DELAY TIME
(opóźnienie startu)
PREHEAT
(ogrzewanie wstępne)
KNEADING 1
(zagniatanie 1)
7
QUICK
(SZYBKI)
LOAF (bochenek)
6
SUPER RAPID 900 g
(SUPER SZYBKI 900 g)
FUNKCJA
5
SUPER RAPID 700 g
(SUPER SZYBKI 700 g)
SWEET
(SŁODKIE PIECZYWO)
4
44 m
50 s
90 m
50 m
60 m
60 m
1:05
1:00
●● Odczekaj aż urządzenie wystygnie przed czyszczeniem
lub schowaniem. Przed kolejnym procesem zagniatania
i pieczenia, urządzenie musi ostygnąć przez około pół
godziny.
●● Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i odczekaj aż wystygnie. Do mycia używaj
łagodnego detergentu. Nie wolno używać chemicznych
środków czyszczących, benzyny, środków do czyszczenia piekarników lub wszelkich innych środków, które
mogą porysować lub zniszczyć powłokę urządzenia.
●● Usuwaj wszystkie składniki oraz okruchy z pokrywy, obudowy i komory wypieku za pomocą wilgotnego ręcznika.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie, ani wlewać
wody do komory wypieku!
●● Aby ułatwić czyszczenie można zdjąć pokrywę ustawiając ją pod kątem a następnie pociągając do góry.
●● Pojemnik do wypieku należy przetrzeć z zewnątrz wilgotną szmatką. Wnętrze pojemnika można myć przy
użyciu płynu do zmywania naczyń. Pojemnika nie zanurzaj w wodzie.
43Z010-001_v05
●● Łopatkę do mieszania oraz trzpień napędzający czyść
porysować. Kolor powłoki będzie się zmieniał wraz z użytkowaniem urządzenia. Jest to sytuacja normalna. Zmiana
ta w żaden sposób nie zmienia właściwości powłoki.
●● Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że urządzenie całkowicie wystygło i jest suche. Urządzenie należy
przechowywać z zamkniętą pokrywą.
natychmiast po użyciu. Jeśli łopatka do mieszania pozostanie w pojemniku, będzie ją później trudno stamtąd
wyjąć. W takim przypadku napełnij pojemnik ciepłą wodą
i pozostaw na 30 minut. Następnie wyjmij łopatkę.
●● Pojemnik pokryty jest powłoką nieprzywierającą. Nie
wolno używać metalowych przedmiotów, które mogłyby ją
PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE URZĄDZENIA
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Z komory pieczenia lub
z otworów wentylacyjnych
wydobywa się dym.
Składniki przykleiły się do
komory pieczenia lub do
zewnętrznej części pojemnika
do wypieku.
Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i wyczyść zewnętrzną część
pojemnika do wypieku lub komorę pieczenia.
Niewłaściwe ustawienie
programu.
Sprawdź wybrane menu i inne ustawienia.
Naciśnięto przycisk START/
Nie wykorzystuj tych samych składników i rozpocznij cały proces od nowa.
STOP podczas pracy urządzenia.
Składniki nie zostały
wymieszane lub chleb
nieodpowiednio się upiekł.
Podczas pracy urządzenia
kilkakrotnie została podniesiona
pokrywa.
Pokrywę można otwierać wyłącznie, jeżeli czas na wyświetlaczu wynosi
więcej niż 1:30 (dotyczy wyłącznie programów 1,2,3,4).
Należy upewnić się, że pokrywa została właściwie zamknięta.
Długa przerwa w dostawie prądu
podczas pracy urządzenia.
Nie wykorzystuj tych samych składników i rozpocznij cały proces od nowa.
Rotacja łopatek mieszających
jest zablokowana.
Sprawdź, czy łopatki mieszące nie zostały zablokowane przez ziarna, itp.
Wyciągnij pojemnik do wypieku i sprawdź, czy elementy napędowe się
obracają. W przeciwnym wypadku urządzenie należy oddać do punku
naprawy.
Chleb został pozostawiony zbyt
Chleb opada w środku i jest
długo w pojemniku po upieczeniu
wilgotny na spodzie.
i podgrzaniu.
Wyjmij chleb z pojemnika do wypieku przed zakończeniem funkcji
podgrzewania.
Chleb trudno jest wyjąć
z pojemnika.
Przed kolejnym wypiekiem wyczyść łopatkę mieszającą i trzpień. W razie
Spód bochenka przykleił się do
konieczności, napełnij pojemnik ciepłą wodą i pozostaw na 30 minut. Pozwoli
łopatki mieszającej.
to w prosty sposób wyjąć i wyczyścić łopatkę mieszającą.
Urządzenie nie włącza się.
Włącza się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu
pojawił się symbol E 01.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk START/STOP, aż na wyświetlaczu pojawi się
Urządzenie nie wystygło po
normalny kod programu. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Wyjmij
poprzednim procesie pieczenia. pojemnik do wypieku i odczekaj, aż wystygnie i osiągnie temperaturę pokojową.
Następnie podłącz urządzenie do sieci elektrycznej i ponownie włącz.
Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat „EEE”.
43Z010-001_v05
Błąd programu lub błąd
elektroniczny.
Rozpocznij test urządzenia. W tym celu naciskając i przytrzymując przycisk
menu odłącz urządzenie od sieci elektrycznej, a następnie ponownie
je podłącz. Zwolnij przycisk. Zostanie przeprowadzony test urządzenia.
Ponownie odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Na wyświetlaczu powinien
pojawić się kod normalnego programu. W przeciwnym wypadku urządzenie
należy oddać do punku serwisowego.
11
KLASYCZNE PRZEPISY
BIAŁY CHLEB
(waga chleba ok. 900 g)
Urządzenie szczególnie nadaje się
do stosowania gotowych mieszanek
chlebowych, które dostępne są w sklepach.
Składniki:
Woda lub mleko
Sól
Cukier
Mąka typu 500
Suche drożdże
CHLEB NA MAŚLANCE
(waga chleba ok. 900 g)
425 ml
1 ½ łyżeczki
1 ½ łyżeczki
600 g
1 łyżeczka
Składniki:
Maślanka
Sól
Cukier
Mąka typu 500
Suche drożdże
375 ml
1 łyżeczka
1 łyżeczka
500 g
1 łyżeczka
Program: BASIC lub FRENCH
Program: BASIC lub FRENCH
CIASTO Z ORZECHAMI I RODZYNKAMI
(waga ciasta ok. 900 g)
CHLEB SŁONECZNIKOWY
(waga chleba ok. 900 g)
CHLEB Z SIEDMIU ZBÓŻ
(waga chleba ok. 700 g)
Składniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub masło
Sól
Cukier
Mąka typu 500
Suche drożdże
Rodzynki
Rozdrobnione orzechy
Składniki:
Woda
Masło
Mąka typu 550
Nasiona słonecznika
Sól
Cukier
Suche drożdże
Składniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub masło
Sól
Cukier
Mąka typu 550
Pszenna mąka razowa
Płatki z 7 zbóż
Suche drożdże
350 ml
1 ½ łyżki stołowej
1 łyżeczka
2 łyżki stołowe
540 g
1 łyżeczka
100 g
3 łyżki stołowe
350 ml
1 łyżka stołowa
540 g
5 łyżek stołowych
1 łyżeczka
1 łyżka stołowa
1 łyżeczka
300 ml
1 ½ łyżki stołowej
1 łyżeczka
2 ½ łyżki stołowej
240 g
240 g
60 g
1 łyżeczka
Program: BASIC
Rodzynki i orzechy można dodawać po usłyszeniu pierwszego sygnału dźwiękowego
lub po 1 cyklu mieszenia ciasta.
Program: BASIC
Rada: nasiona słonecznika można zastąpić
nasionami dyni. Prażenie nasion na patelni
sprawi, iż nabiorą one intensywniejszego
smaku.
Program: WHOLEWHEAT
W przypadku zastosowania całych ziaren
należy je wcześniej namoczyć.
CHLEB CEBULOWY
(waga chleba ok. 900 g)
CHLEB RAZOWY
(waga chleba ok. 900 g)
CIASTO Z CZEKOLADĄ I ORZECHAMI
(waga chleba ok. 700 g)
Składniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub masło
Sól
Cukier
Duża, posiekana cebula
Mąka typu 550
Suche drożdże
250 ml
1 łyżka stołowa
1 łyżeczka
2 łyżki stołowe
1 szt.
540 g
1 łyżeczka
Składniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub masło
Jaja
Sól
Cukier
Mąka typu 550
Pszenna mąka razowa
Suche drożdże
300 ml
1½ łyżki stołowej
1 szt.
1 łyżeczka
2 łyżeczki
360 g
180 g
1 łyżeczka
Składniki:
Woda
Krem czekoladowoorzechowy
Sól
Cukier puder
Mąka typu 500
Mąka zwykła
Suche drożdże
Program: BASIC
Ten chleb należy od razu upiec.
Program: WHOLEWHEAT
Uwaga: Stosując program „DELAY TIMER”
zamiast jajek należy dodać więcej wody.
CHLEB FOCACCIA Z ROZMARYNEM
I CZOSNKIEM
FRANCUSKIE BAGIETKI
(waga chleba ok. 900 g)
CIASTO NA PIZZĘ
Składniki:
Woda
Oliwa z oliwek
Świeży posiekany
rozmaryn
Czosnek, obrany
i wyciśnięty
Mąka 500
Sól
Suche drożdże
Składniki:
Woda
Miód
Sól
Cukier
Mąka typu 550
Suche drożdże
Składniki:
Woda
Sól
Oliwa z oliwek
Program: DOUGH
12
200 ml
1 łyżka stołowa
2 łyżki stołowe
3 ząbki
350 g
1 łyżeczka
½ łyżeczka
300 ml
1 łyżka stołowa
1 łyżeczka
1 łyżeczka
540 g
1 łyżeczka
Program: DOUGH
Po procesie wyrabiania ciasta podziel
gotowe go na 2-4 części, uformuj długie
bochenki i odstaw na 30-40 minut. Ukośnie
ponacinaj ciasto i wstaw do piekarnika.
275 ml
90 ml
1½ łyżeczki
1½ łyżeczki
300 g
150 g
1 łyżeczka
Program: FRENCH
(składniki na 3 pizze)
Mąka typu 500
Cukier
Suche drożdże
300 ml
3
/4 łyżeczki
1 łyżka
stołowa
450 g
2 łyżeczki
1 łyżeczka
Program: DOUGH
Po procesie wyrabiania ciasta rozwałkuj
go, uformuj okrągły kształt i odstaw na 10
minut. Rozsmaruj sos i nałóż dodatki. Piecz
w piekarniku przez 20 minut.
43Z010-001_v05
DŻEM POMARAŃCZOWY
DŻEM TRUSKAWKOWY
DŻEM MALINOWY
Składniki:
Pomarańcze
Cytryny
2:1 cukier żelujący
Składniki:
Truskawki, umyte
i odszypułkowane
Cukier żelujący
Składniki:
Świeże maliny, umyte
Cukier żelujący
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450 g
450 g
Program JAM
Program JAM
Program: JAM
DŻEM MORELOWY
CHLEB WIŚNIOWY
(waga chleba ok. 700 g)
CHLEB Z MĄKI BEZGLUTENOWEJ
(waga chleba ok. 900 g)
Składniki:
Świeże morele, umyte
Zimna woda
Cukier żelujący
Skórka cytrynowa + sok
Program: JAM
450 g
2 łyżki stołowe
450 g
z ½ cytryny
Składniki:
Sok wiśniowy
Mleko
Miód
Masło
Jogurt wiśniowy
Wiśnie bez pestek
Mąka typu 550
Suche drożdże
Proszek do
pieczenia
Sól
Cukier
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 łyżeczka
Składniki:
Woda lub mleko
Sól
Cukier
Mąka typu 500
Suche drożdże
425 ml
1 ½ łyżeczki
1 ½ łyżeczki
500 g mąki
bezglutenowej
1 łyżeczka
½ łyżki
½ łyżeczki
1 łyżeczka
Program: BASIC lub SWEET
Po sygnale dźwiękowym dodać:
20 g zmielonych orzechów włoskich
Program: BASIC lub FRENCH
W tabelach znajdują się przykładowe przepisy oraz orientacyjne ilości składników. Nie należy traktować tych zapisów jako książki kulinarnej.
Postępuj według indywidualnych upodobań oraz zasad kulinarnych opisanych w fachowej literaturze i poradnikach.
KIEDY DOKONAĆ KOREKTY W PRZEPISACH
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
(opis poniżej)
Chleb rośnie zbyt szybko.
- Zbyt dużo drożdży, zbyt duża ilość mąki, niewystarczająca ilość soli.
a/b
- Brak lub zbyt mało drożdży.
a/b
- Stare lub nieświeże drożdże.
e
Chleb nie rośnie wcale lub
w sposób niewystarczający.
Ciasto zbyt mocno rośnie
i wylewa się z pojemnika.
Chleb opada w środku.
Chleb jest ciężki,
grudkowaty.
43Z010-001_v05
- Zbyt gorący płyn.
c
- Nastąpił kontakt drożdży z płynem.
d
- Nieodpowiedni rodzaj mąki lub nieświeża mąka.
e
- Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu.
a/b/g
- Zbyt mało cukru.
a/b
- Jeśli woda jest zbyt miękka, drożdże mocniej fermentują.
f
- Zbyt dużo mleka powoduje fermentację drożdży.
c
- Ilość ciasta jest większa od pojemności pojemnika i chleb opada.
a/f
- Fermentacja jest zbyt krótka lub zbyt szybka ze względu na nadmierną temperaturę
wody lub komory pieczenia, lub nadmierną wilgotność.
c/h/i
- Brak soli lub niewystarczająca ilość cukru.
a/b
- Zbyt dużo płynu.
h
- Zbyt dużo mąki lub zbyt mało płynu.
a/b/g
- Zbyt mało drożdży lub cukru.
a/b
- Zbyt dużo owoców, mąki razowej lub innego składnika.
b
- Stara lub nieświeża mąka.
e
13
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
(opis poniżej)
- Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu.
a/b/g
- Zbyt duża wilgotność.
h
- Przepis z wilgotnymi składnikami, np. jogurtem.
g
- Zbyt duża ilość wody.
g
Problem
Chleb nie jest upieczony
w środku
Chropowata struktura
chleba, lub zbyt dużo
otworów w chlebie.
- Brak soli.
b
- Duża wilgotność, zbyt gorąca woda.
h/i
- Zbyt dużo płynu.
c
- Objętość chleba jest zbyt duża względem pojemnika.
a/f
- Zbyt dużo mąki, szczególnie w przypadku jasnego chleba.
f
- Zbyt dużo drożdży lub zbyt mało soli.
a/b
- Zbyt dużo cukru.
a/b
- Inne słodkie składniki oprócz cukru.
b
Kromki chleba są nierówne
lub w środku znajdują się
grudki.
- Chleb nie schłodził się wystarczająco (para nie zdążyła ujść).
j
Na skórce chleba znajduje
się mąka.
- Po mieszaniu ciasta po bokach urządzenia pozostała mąka.
g/i
Nieupieczona, gąbczasta
powierzchnia.
Rozwiązania dla powyższych problemów
a) Należy dokładnie odmierzać składniki.
b) Należy dopasować ilość składników i sprawdzić, czy
wszystkie składniki zostały dodane.
c) Należy dodać inny płyn lub pozostawić go do schłodzenia w temperaturze pokojowej. Składniki należy
dodawać zgodnie z kolejnością określoną w odpowiednim przepisie. Po środku nasypanej mąki zrobić dołek
i wsypać do niego rozdrobnione lub suche drożdże. Nie
należy dopuścić, aby drożdże weszły w bezpośredni
kontakt z płynem.
d) Należy stosować wyłącznie świeże i odpowiednio przechowywane składniki.
e) Należy zmniejszyć całkowitą ilość składników, nie
dodawać więcej mąki niż podano w przepisie. Należy
zmniejszyć ilość składników o ⅓.
f) Należy zmniejszyć ilość dodanego płynu. Jeśli używane
są składniki zawierające wodę, należy odpowiednio
zmniejszyć wtedy ilość płynu.
g) W przypadku bardzo wilgotnej pogody, dodać o 1-2 łyżki
stołowe mniej wody.
h) W przypadku ciepłej pogody, nie stosować funkcji programatora czasu. Należy używać chłodne płyny.
i) Natychmiast po upieczeniu należy wyjąć chleb z pojemnika i pozostawić go do wystygnięcia przez przynajmniej
15 minut przed krojeniem.
j) Należy zmniejszyć ilość drożdży lub wszystkich składników o ¼.
14
Uwagi dotyczące przepisów
1. Składniki
●● Ze względu na fakt, że każdy składnik odgrywa okre-
śloną rolę w pomyślnym procesie wypieku chleba, ich
poprawne odmierzanie jest równie ważne, co kolejność
ich dodawania.
●● Najważniejsze składniki takie, jak płyn, mąka, sól,
cukier czy drożdże (można stosować suche lub świeże
drożdże) wpływają na sukces w przygotowaniu ciasta
i chleba. Należy zawsze stosować odpowiednie ilości
składników w odpowiednich proporcjach.
●● Należy stosować letnie składniki, jeśli ciasto musi zostać
przygotowane od razu. W przypadku ustawiania programu z funkcją programatora czasu, zalecane jest używanie chłodnych składników, aby drożdże nie zaczęły
rosnąć zbyt wcześnie.
●● Margaryna, masło i mleko wpływają na smak chleba.
●● Ilość cukru można zmniejszyć o 20%, aby skórka była
delikatniejsza i cieńsza, co nie wpłynie na wynik pieczenia. Aby skórka była delikatniejsza i bardziej miękka,
cukier można zastąpić miodem.
●● Gluten wytwarzany w mące podczas mieszania ciasta
zapewnia odpowiednią strukturę chleba. Idealna mieszanka mąki składa się z 40% z mąki razowej i 60%
z mąki białej.
●● Jeżeli chcesz dodać do chleba ziarna zbóż, pozostaw je
przez noc w wodzie. Zmniejsz ilość mąki i płynu (maksymalnie o 1/5 mniej).
●● Zakwas jest niezbędny przy stosowaniu mąki żytniej.
Zawiera on mleko i bakterie octowe, które sprawiają, że
chleb jest lżejszy i dokładnie fermentuje. Zakwas można
przygotować samemu, jednak jest to czasochłonne.
43Z010-001_v05
Z tego względu w poniższych przepisach zastosowano
sproszkowany koncentrat zakwasu. Jest on dostępny
w 15-gramowych opakowaniach (na 1 kg mąki). Zalecamy stosowanie się do poniższych przepisów (½, ¾ lub
1 opakowanie). Jeśli dodane zostanie mniej zakwasu niż
podano w przepisie, chleb będzie się kruszył.
●● Jeśli sproszkowany zakwas ma inne stężenie (100-gramowe opakowanie na 1 kg mąki), ilość mąki należy
zmniejszyć o 80 g na 1 kg mąki.
●● Można stosować również zakwas w płynie. Należy stosować się do ilości podanych na opakowaniu. Wypełnij
miarkę płynnym zakwasem i uzupełnij innymi płynnymi
składnikami w odpowiednich ilościach, zgodnie z przepisem.
●● Zakwas pszenny częściej sprzedawany jest w formie
suchej. Poprawia on podatność ciasta, jego świeżość
i smak. Jest również łagodniejszy niż zakwas żytni.
●● Do pieczenia chleba na zakwasie zastosować można
program BASIC lub WHOLEWHEAT.
●● Zakwas można zastąpić fermentem do wypieku. Różnica
będzie zauważalna wyłącznie w smaku. Ferment nadaje
się do stosowania w urządzeniu do wypieku chleba.
●● Do ciasta można dodawać otręby pszenne, aby chleb był
lżejszy i bogatszy w substancje odżywcze. W tym celu
należy dodać jedną łyżkę stołową otrębów na 500 g mąki
i zwiększyć ilość płynu o ½ łyżki stołowej.
●● Gluten pszenny to naturalny dodatek uzyskiwany
z białka zawartego w pszenicy. Dzięki niemu chleb jest
lżejszy i ma większą objętość. Chleb rzadziej opada
i jest lżejszy do trawienia. Jego zalety są szczególnie
widoczne przy pieczeniu chleba razowego lub innego
pieczywa z mąki mielonej w domu.
●● Czarny słód stosowany w niektórych przepisach to słód
jęczmienny ciemnoprażony. Dzięki niemu można uzyskać ciemniejszą skórkę chleba i ciemniejszy miąższ
(np. brązowy chleb). Można stosować również słód żytni,
ale nie jest on już tak ciemny. Oba produkty dostępne są
w sklepach ze zdrową żywnością.
●● Czysta, sproszkowana lecytyna jest naturalnym emulgatorem, który poprawia objętość chleba, sprawia, że
miąższ jest delikatniejszy i jaśniejszy, a pieczywo utrzymuje świeżość przez dłuższy czas.
2. Dostosowanie ilości składników
Jeśli wymagane jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości
składników, należy upewnić się, że proporcje oryginalnego
przepisu zostają zachowane. Aby uzyskać zadowalający
efekt, zalecamy stosowanie poniższych zasad dotyczących
modyfikacji ilości składników:
●● Płyny / mąka: ciasto powinno być delikatne (ale nie za
bardzo) i łatwe do wyrobienia. Ciasto nie powinno być
włókniste. Z ciasta powinno się łatwo dać wyrobić kulę.
Nie jest to możliwe przy gęstych ciastach w przypadku
chleba żytniego lub pełnoziarnistego. Ciasto należy
sprawdzić pięć minut po pierwszym etapie mieszenia.
Jeśli jest zbyt wilgotne, należy dodać trochę mąki, aż
nabierze ono odpowiedniej konsystencji. Jeśli jest zbyt
suche, należy dodać po łyżce wody podczas procesu
mieszenia.
43Z010-001_v05
●● Zastępowanie płynów: W przypadku stosowania składników zawierających w swoim składzie płyny (np. twaróg, jogurt, etc.), dodawana ilość płynu powinna zostać
zmniejszona. W przypadku dodawania jajek, należy je
wbić do miarki i wypełnić ją pozostałymi płynami, aby
mieć kontrolę nad ilością składników. Ciasto sporządzane w miejscu znajdującym się na dużej wysokości
(powyżej 750 metrów), będzie rosło szybciej. Można
wtedy zmniejszyć ilość drożdży od ¼ do ½ łyżeczki,
aby proporcjonalnie zmniejszyć wzrost ciasta. To samo
dotyczy miejsc, do których dostarczana jest wyjątkowo
miękka woda.
3. Dodawanie i odmierzanie składników i ilości
●● Należy
zawsze najpierw wlać płyn, a dopiero na
końcu dodać drożdże. Aby uniknąć zbyt szybkiego
wzrostu drożdży (szczególnie podczas użycia funkcji
programatora czasu), nie wolno dopuścić do kontaktu
płynów z drożdżami.
●● Podczas odmierzania składników należy stosować
zawsze te same jednostki miary, to znaczy odmierzać
składniki dołączoną łyżką do mierzenia lub łyżkami używanymi w domu, jeśli przepisy wymagają pomiaru w łyżkach stołowych lub łyżeczkach do herbaty.
●● Należy dokładnie odmierzać składniki podane w gramach.
●● Chcąc odmierzyć składniki w mililitrach, można do tego
celu wykorzystać dołączoną miarkę, która ma podziałkę
od 30 do 300 ml.
●● Dodawanie owoców, orzechów lub zbóż. Składniki
można dodać w przypadku poszczególnych programów
w momencie, gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Jeśli
składniki zostaną dodane zbyt wcześnie, zostaną one
zmielone podczas procesu mieszenia ciasta.
4. Przepisy do zastosowania w urządzeniu do
wypieku ciasta
Powyższe przepisy przeznaczone są dla bochenków o różnej wielkości. Całkowita waga nie powinna przekroczyć 1000
gramów. Jeżeli nie podane zostały konkretne zalecenia
dotyczące wagi, oznacza to, że dla danego programu można
stosować zarówno małą jak i dużą ilość składników. W przypadku ultraszybkiego programu zalecana waga bochenka
wynosi około 750 gramów.
5. Ciężar i objętość chleba
●● W przepisach została dokładnie określona waga chleba.
Łatwo zauważyć, że waga czystego białego pieczywa
jest mniejsza niż pieczywa razowego. Związane jest to
z faktem, iż biała mąka lepiej rośnie, dlatego też należy
kontrolować pieczywo podczas procesu wypiekania.
●● Pomimo dokładnego określenia wagi mogą zdarzać się
niewielkie odchylenia od podanych wartości. Faktyczna
waga chleba zależy w dużym stopniu od wilgotności
powietrza w pomieszczeniu w momencie przygotowywania.
●● Pieczywo z dużą ilością pszenicy zawsze ma dużą
objętość i wykracza poza krawędzie pojemnika po
ostatniej fazie wzrostu, nawet w przypadku dokładnego
odmierzenia składników. Chleb jednak nie wylewa się.
15
Łatwiej przyrumienia się część chleba znajdującą się na
zewnątrz pojemnika, niż część pozostała w środku.
●● Aby chleb był lżejszy, w programach SUPER-RAPID
zalecanych do wypieku słodkiego pieczywa, można stosować składniki w mniejszych ilościach niż w programie
SWEET.
6. Efekty pieczenia
●● Efekty pieczenia zależą od panujących warunków (twardości wody, wilgotności powietrza, wysokości, konsystencji składników, itp.). Z tego względu przepisy powinny
służyć raczej jako odniesienie, które można odpowiednio
dopasowywać do danych warunków. Nie należy się zniechęcać w przypadku nieudanych prób wypieku. Należy
wtedy znaleźć przyczynę niepowodzeń i spróbować po
raz kolejny przy zmienionych proporcjach.
●● Jeśli chleb nie jest wystarczająco przyrumieniony, można
go pozostawić w urządzeniu i zastosować program przyrumieniania.
●● Zaleca się również upieczenie próbnego bochenka
przed ustawieniem funkcji programatora czasu stosowanej do wypieku przez noc, aby dzięki temu w razie
potrzeby dokonać niezbędnych zmian.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: Opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
16
43Z010-001_v05
CZ
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Přečtěte si, prosíme, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost je třeba věnovat bezpečnostním pokynům, aby se
předešlo nehodám či poškození přístroje během používání.
Návod k použití si uschovejte, abyste jej měli k dispozici
i později při používání spotřebiče.
Pokyny pro bezpečné a řádné používání
přístroje
Před prvním použitím přístroje se důkladně seznamte
s obsahem celého návodu k použití.
NEBEZPEČÍ!/VAROVÁNÍ!
Nedodržením těchto pokynů
ohrožujete své zdraví
●● Tento spotřebič mohou používat děti
starší 8 let, osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením
a osoby nemající náležité zkušenosti
a znalosti pouze tehdy, bude-li jim
zajištěn náležitý dohled nebo budou
poučeny o bezpečném používání přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si
se spotřebičem hrály. Čistit spotřebič
a provádět jeho údržbu nesmí děti
mladší 8 let, starším dětem musí být
zajištěn náležitý dohled.
●● Spotřebič s přívodní šňůrou uchovávejte v místě nedostupným dětem
mladším 8 let.
●● Pozor, horký povrch
.
●● Přístroj nezapínejte, je-li napájecí
kabel nebo kryt zjevně poškozen.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
43Z010-001_v05
●● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad se
obraťte na specializovaný servis.
●● Vypněte přístroj ze zásuvky, není-li
používám a před zahájením čištění.
●● Vypněte přístroj ze zásuvky než se
přiblížíte k předmětům, které jsou
během provozu přístroje v pohybu.
●● Napájecí kabel nemůže viset nad
hranou stolu nebo pracovní plochy
nebo se dotýkat horkých ploch.
●● Při vytahování z přístroje nádoby na
pečení s upečeným chlebem, použijte k tomuto úkonu speciální rukavice nebo látky chránicí proti popálení, protože nádoba a chléb jsou
velmi horké.
●● Nedotýkejte se horkých povrchů.
Používejte kuchyňské chňapky. Po
ukončení pečení je přístroj velmi
horký.
●● Teplota dostupných ploch může být
vyšší v okamžiku, kdy je přístroj
v provozu.
●● Ponechte přístroj vychladnout před
provedením demontáže a před čištěním. Přístroj je vybaven tepelně
izolovaným krytem. Kovové části přístroje se v průběhu provozu ohřívají.
●● Dbejte zvláštní opatrnosti při přenášení přístroje, zejména jsou-li v něm
horké látky.
17
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů
můžete přístroj poškodit
●● Přístroj připojujte vždy pouze do zásuvky elektrické
sítě (pouze střídavého proudu) vybavené ochranným
kolíkem s napětím shodným s napětím uvedeným na
výrobním štítku.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● Přístroj vždy umísťujte na rovných plochách, aby přístroj nespadl při hnětení hustého těsta. Je to důležité
zejména v případě používání naprogramovaných
funkcí a je-li přístroj ponechán bez dozoru. V případě
výjimečně hladkých ploch přístroj umístěte na tenké,
gumové podložce.
●● Během provozu spotřebič postavte v minimální vzdálenosti 10 cm od jiných předmětů.
●● Neumísťujte přístroj na nebo v blízkosti plynového
nebo elektrického sporáku nebo horké trouby.
●● Nádobu na pečení nelze vytahovat v průběhu provozu
přístroje.
●● Do spotřebiče nevkládejte aluminiovou fólii ani jiné
materiály, než produkty používané k pečení, jelikož
mohou způsobit požár nebo zkrat.
●● Nepřikrývejte přístroj za provozu ručníkem ani jinými
věcmi. Teplo a pára musí mít možnost ze stroje unikat.
V případě přikrytí přístroje snadno hořlavými materiály,
kontaktu se závěsy apod. vzniká riziko požáru.
●● Nemyjte přístroj pod tekoucí vodou, neponořujte přístroj a napájecí kabel ve vodě.
●● K mytí krytů nepoužívejte agresivní čisticí přípravky
ve formě emulzí, mléka, past apod. Mohlo by dojít
k odstranění informačních a grafických symbolů, jako
jsou označení, výstražné symboly apod.
●● Nemyjte kovové díly v myčce. Agresívní čisticí přípravky
používané v těchto přístrojích způsobují černání těchto dílů.
Myjte je ručně s použitím tradičních mycích přípravků.
●● Používání příslušenství, jiných než výrobcem doporučených, může způsobit poškození přístroje.
●● Chléb se může vznítit, proto nepoužívejte domácí
pekárnu v blízkosti hořlavých materiálů a pod hořlavými materiály, jako jsou např. záclony.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Přístroj
je určen pouze pro použití v domácnostech.
V případě použití pro podnikání v gastronomii se záruční
podmínky mění.
●● Nepoužívejte větší množství produktů, než kolik je
18
určeno v receptech, uvedených v tomto návodu
k použití. V opačném případě se chléb upeče nerovnoměrně, anebo těsto vyteče z pekárny. Dodržujte
pokyny obsažené v tomto návodu k použití.
●● Před nastavením přístroje na pečení daného druhu
chleba např. přes noc, vyzkoušejte nejprve daný recept
v době, kdy lze práci přístroje pozorovat a ujistěte se,
že suroviny byly použity v požadovaném poměru, těsto
není příliš hustí nebo řídké a množství těsta není příliš
velké a těsto se z přístroj nevylévá.
●● Po ukočení práce vyjměte zástrčku přívodní šňůry
z elektrické zásuvky.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku
výrobku.
Konstrukce
A
DÍLY PŘÍSTROJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Odnímatelný kryt
Držák
Průhled
Horní ventilační otvor
Boční ventilační otvory
Nádoba na pečení
Míchací lopatka
Pečicí komora
Ovládací panel
PŘÍSLUŠENSTVÍ
10 Odměrka
11 Dávkovací kelímek
12 Háček na vytahování míchací lopatky
OVLÁDACÍ PANEL
13 Displej LCD – zobrazuje informace o daném programu, době zbývající do konce programu a stupně propečení kůrky.
Na displeji se objeví symbol „1 3:25”. Číslice „1” označuje
program, který byl zvolen, naproti tomu symbol „3:25” znamená dobu trvání vybraného programu. Poloha dvou ukazatelů určuje vybraný stupeň propečení a hmotnost. Výchozím nastavením po zapnutí přístroje je „vysoká hmotnost”
a „střední stupeň propečení”. V průběhu programu se na displeji zobrazí informace o průběhu pečení. Čas zobrazovaný
na displeje se postupně zkracuje. Na displej jsou viditelné
také jiné informace týkající se časovače (TIMER), úvodního
předehřátí (PREHEAT), hnětení (KNEADING), přerušení
(PAUSE), kynutí těsta (RISE), pečení (BAKE), funkce udržení tepla (WARM) a ukončení programu (END).
14 Tlačítko START/STOP – zahajuje a ukončuje program.
15 Tlačítka pro nastavení času TIMER – nastavení časovače.
43Z010-001_v05
16 Tlačítko COLOR – nastavení požadovaného stupně
propečení kůrky.
17 Tlačítko MENU – výběr programu.
18 Signalizace výběru provozního programu.
Funkce přístroje
FUNKCE BZUČÁKU
Bzučák se zapíná:
●● Po zmáčknutí programovacích tlačítek.
●● Během druhého míchání těsta v programech BASIC,
WHOLEWHEAT, SWEET pro stanovení doby, kdy lze do
těsta přidat přídavky jako jsou např. zrnka, ovoce, ořechy.
●● Po skončení programu.
Po stisknutí tlačítka START/STOP můžete
vypnout zvuk. Pro tento účel stiskněte tlačítko
COLOR. Na displeji se objeví „OFF“, což znamená, že zvuk je vypnutý. Pokud opět stisknete
tlačítko COLOR, na displeji se objeví „ON“
a zazní dvojitý zvukový signál, což znamená, že
zvuk je zapnutý.
FUNKCE PAMĚTI
Při náhodném přerušení dodávky elektrického proudu
v délce nepřekračující 5 minut, je fáze programu zaznamenána a přístroj může po obnovení dodávky pokračovat v provozu. To je možné výhradně v případě, že byl program přerušen před mícháním těsta. V opačném případě je nezbytné
celý proces zahájit znovu od začátku.
BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE
Pokud po předchozím používání přístroje je jeho teplota
příliš vysoká, zazní po opětovném zmáčknutí START pro
zahájení nového programu zvukový signál a na displeji se
objeví zpráva E 01. V tomto případě přidržte tlačítko START/
STOP do doby, kdy zkratka E 01 z displeje zmizí a objeví se
na něm základní nastavení. Poté vyjměte nádobu na pečení
a vyčkejte, dokud přístroj nevychladne. Program BAKE
může být použit kdykoli, dokonce i tehdy je-li přístroj zahřátý.
Funkce a obsluha zařízení
B
1 Vložte nádobu na pečení do přístroje.
Nádoba na pečení je pokrytá nepřilnavou vrstvou. Umístěte
nádobu přesně ve středu základny, uvnitř přístroje. Lehkým
zmáčknutím středu nádoby dojde k zablokování pružin přidržujících nádobu na pravé a levé straně komory. Při vytahování zatáhněte energicky nádobu za držák k přenášení
nádoby směrem nahoru.
Po skončení pečení je držák horký. Použijte
kuchyňské chňapky.
2 Vložte míchací lopatku.
Umístěte míchací lopatku nasunutím lopatky na trn v nádobě
na pečení.
3 Přidejte suroviny.
43Z010-001_v05
Suroviny do nádoby přidávejte v pořadí uvedeném v příslušném receptu. Vzorové recepty jsou uvedeny v další části
návodu.
4 Vložte zástrčku napájecího kabelu do elektrické
zásuvky.
5 Zvolte požadovaný program tlačítkem MENU.
Tlačítko MENU slouží k výběru jednotlivých níže popsaných
programů.
●● BASIC (ZÁKLADNÍ)
K přípravě bílého, pšeničného a žitného pečiva. Jedná se
o nejčastěji používaný program.
●● FRENCH (FRANCOUZSKÉ TĚSTO)
K přípravě zvláště lehkého bílého pečiva.
●● WHOLEWHEAT (CELOZRNNÉ PEČIVO)
K přípravě celozrnného pečiva.
●● SWEET (SLADKÉ PEČIVO)
K přípravě sladkého těsta s kváskem.
●● SUPER RAPID 700 g (SUPER RYCHLÝ 700 g)
K hnětení a pečení bochánků chleba do 700 g.
●● SUPER RAPID 900 g (SUPER RYCHLÝ 900 g)
K hnětení a pečení bochánků chleba do 900 g.
●● QUICK (RYCHLÝ)
K rychlé přípravě bílého, pšeničného a žitného pečiva.
●● BROWN BREAD (TMAVÉ PEČIVO)
K přípravě tmavého pečiva apod.
●● DOUGH (TĚSTO)
K přípravě těsta.
●● BAGEL DOUGH (TĚSTO NA PRECLÍKY)
K přípravě těsto na preclíky.
●● JAM (DŽEM)
K přípravě marmelád a džemů.
●● BAKE (PROPEČENÍ KŮRKY)
K propečení chleba a těsta.
6 Zvolte hmotnost odpovídající danému programu.
Tlačítko LOAF slouží k nastavení hmotnosti chleba (viz
tabulka):
ÚROVEŇ I
= malý chléb o hmotnosti do 500 g
ÚROVEŇ II
= střední chléb o hmotnosti do 700 g
ÚROVEŇ III
= velký chléb o hmotnosti do 900 g
7 Poté zvolte požadovanou úroveň propečení.
Tlačítko COLOR slouží k nastavování požadovaného stupně
propečení kůrky. LIGHT (lehké), MEDIUM (střední), DARK
(tmavé).
8 Nastavte dobu zapnutí programu tlačítkem TIME.
TLAČÍTKA ODLOŽENÉHO STARTU TIMER
Následující programy mohou být nastaveny s funkcí časovače: BASIC (základní) (1), FRENCH (francouzské těsto)
(2), WHOLEWHEAT (celozrnné pečivo) (3), SWEET (sladké
pečivo) (4), BROWN BREAD (tmavé pečivo) (8), DOUGH
19
(těsto) (9) a BAGEL DOUGH (preclíky) (10).
Programy SUPER RAPID 700 g (super rychlý) (5), SUPER
RAPID 900 g (super rychlý) (6), QUICK (7), JAM (DŽEM)
(11), BAKE (PROPEČENÍ KŮRKY) (12) nemohou být nastavený s funkcí časovače (odloženého startu). K časovému
intervalu po jehož uplynutí má pečení začít připočtěte dobu
trvání daného programu a jednu hodinu po skončení procesu pečení.
Maximální možný čas nastavení činí 13 hodin.
Příklad:
Je 20:30 hodin a chléb má být hotov v 7:00 ráno následující
den, tzn. za 10 hodin a 30 minut. Zmáčkněte tlačítko TIME
do doby, než se na displeji objeví symbol 10:30, to jest
doba od teď (20:30) do doby, kdy má být chléb hotov. Při
použití funkce odloženého startu (časovače) nelze používat
suroviny s krátkou trvanlivostí, jako je mléko, ovoce, jogurt,
cibule, vajíčka apod.
9 Zmáčkněte tlačítko START/STOP.
Po stisknutí tlačítka START/STOP můžete
vypnout zvuk. Pro tento účel stiskněte tlačítko
COLOR. Na displeji se objeví „OFF“, což znamená, že zvuk je vypnutý. Pokud opět stisknete
tlačítko COLOR, na displeji se objeví „ON“
a zazní dvojitý zvukový signál, což znamená, že
zvuk je zapnutý.
Po dobu pečení těsta uzavřete víko a neotevírejte je až do ukončení pečení chleba. Snímky
pouze ukazují fázi pečení těsta.
13 Ohřívání.
Po skončení pečení se zapne bzučák, který signalizuje, že
chléb může být z pekárny vyjmut. Ihned je současně zahájen
hodinový cyklus ohřívání.
14 Ukončení programu.
Po ukončení programu vyjměte zástrčku napájecího kabelu
ze zásuvky elektrické sítě.
15 Vyjměte nádobu na pečení pomoci kuchyňských
chňapek a otočte ji.
16 Nevypadne-li chléb okamžitě z nádoby, zatřeste
nádobou jemně několikrát, dokud chléb nevypadne.
Zůstane-li míchací lopatka uvnitř chleba, lze
chléb mírně naříznout a lopatku vytáhnou
ven. Můžete také použít háček na vytahování
míchací lopatky.
Tlačítko START/STOP slouží také k zastavení programu
v kterékoliv době. Pro zastavení zmáčkněte a přidržte po
dobu asi 3 sekund tlačítko START/STOP do doby, kdy zazní
zvukový signál. Na displeji se objeví nejprve pozice zvoleného programu. Chcete-li použit jiný program, zvolte jej tlačítkem MENU.
10 Míchání a hnětení těsta.
Domácí pekárna chléb automaticky míchá a hněte těsto do
doby, kdy těsto dosáhne požadovanou konzistenci.
Během míchání a hnětení těsta musí být víko
přístroje uzavřené. V průběhu této fáze lze ještě
přidávat menší množství vody nebo jiných
surovin.
11 Kynutí těsta.
Po posledním cyklu míchání se přístroj ohřívá na teplotu
optimální pro kynutí těsta.
Po dobu kynutí víko uzavřete a neotevírejte je
až do ukončení pečení chleba. Snímky pouze
ukazují fázi kynutí těsta.
12 Pečení.
Domácí pekárna nastaví automaticky délku a teplotu pečení.
Je-li chléb příliš světlý v závěru programu, použijte program
BAKE, pro silnější propečení kůrky chleba. V tomto případě
zmáčkněte tlačítko START/STOP a přidržte je asi 3 sekundy
(do doby, kdy zazní zvukový signál). Poté zmáčkněte tlačítko BAKE. Po dosažení požadované úrovně propečení
kůrky pečení zastavte přidržením po dobu 3 sekund tlačítka
START/STOP (do doby zaznění zvukového signálu).
20
43Z010-001_v05
PRACOVNÍ FÁZE PŘÍSTROJE
1
FUNKCE
BASIC (ZÁKLADNÍ)
BAKING
(stupeň pečení)
LIGHT (světlý)
MEDIUM (střední)
DARK (tmavý)
RAPID (rychlý)
LOAF (bochník)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(opožděný start)
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
2:1213:00
2:1713:00
2:2413:00
KNEADING 1
(hnětání 1)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (přestávka)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(hnětání 2)
20 m
20 m
20 m
20m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (kynutí 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
10 s
10 s
10 s
PREHEAT (předehřátí)
KNEADING 3
(hnětání 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (kynutí 3)
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
29 m
50 s
29 m
50 s
29 m
50 s
BAKE (pečení)
48 m
53 m
60m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
WARM (ohřívání)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(celková doba)
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
2:12
2:17
2:24
RISE 2 (kynutí 2)
KNEADING 4
(hnětání 4)
8 m 50 s 8 m 50 s 8 m 50 s
2
FUNKCE
FRENCH (FRANCOUZSKÉ TĚSTO)
BAKING
(stupeň pečení)
LIGHT (světlý)
MEDIUM (střední)
DARK (tmavý)
RAPID (rychlý)
LOAF (bochník)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(opožděný start)
PREHEAT
(předehřátí)
KNEADING 1
(hnětání 1)
PAUSE
(přestávka)
KNEADING 2
(hnětání 2)
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
2:3013:00
2:3213:00
2:3513:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (kynutí 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEADING 3
(hnětání 3)
RISE 2 (kynutí 2)
KNEADING 4
(hnětání 4)
RISE 3 (kynutí 3)
43Z010-001_v05
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m 5
0s
30 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
21
2
FUNKCE
FRENCH (FRANCOUZSKÉ TĚSTO)
BAKING
(stupeň pečení)
LIGHT (světlý)
MEDIUM (střední)
DARK (tmavý)
RAPID (rychlý)
BAKE (pečení)
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
WARM (ohřívání)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(celková doba)
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
2:30
2:32
2:35
3
FUNKCE
WHOLEWHEAT (CELOZRNNÉ PEČIVO)
BAKING
(stupeň pečení)
LIGHT (světlý)
MEDIUM (střední)
DARK (tmavý)
RAPID (rychlý)
LOAF (bochník)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(opožděný start)
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
2:2813:00
2:3013:00
2:3313:00
PREHEAT (předehřátí)
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
KNEADING 1
(hnětání 1)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (přestávka)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(hnětání 2)
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1 (kynutí 1)
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEADING 3
(hnětání 3)
RISE 2 (kynutí 2)
KNEADING 4
(hnětání 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (kynutí 3)
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
BAKE (pečení)
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
WARM (ohřívání)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(celková doba)
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
2:28
2:30
2:33
3:2713:00
PREHEAT (předehřátí)
22
10
11
12
700 g
-
BAKE
(PROPEČENÍ KŮRKY)
900 g
3:2213:00
9
JAM
(DŽEM)
700 g
3:1713:00
8
BAGEL DOUGH
(TĚSTO NA PRECLÍKY)
500 g
DELAY TIME
(opožděný start)
7
BROWN BREAD
(TMAVÉ PEČIVO)
LOAF (bochník)
6
QUICK
(RYCHLÝ)
FUNKCE
5
SUPER RAPID 900 g
(SUPER RYCHLÝ 900 g)
SWEET
(SLADKÉ PEČIVO)
4
DOUGH
(TĚSTO)
10 s
44 m
50 s
SUPER RAPID700 g
(SUPER RYCHLÝ 700 g)
10 s
44 m
50 s
900 g
900 g
900 g
-
-
-
-
-
3:5513:00
1:3013:00
2:0013:00
-
-
-
30 m
43Z010-001_v05
JAM
(DŽEM)
BAKE
(PROPEČENÍ KŮRKY)
BAGEL DOUGH
(TĚSTO NA PRECLÍKY)
13 m
DOUGH
(TĚSTO)
12
BROWN BREAD
(TMAVÉ PEČIVO)
11
QUICK
(RYCHLÝ)
10
SUPER RAPID 900 g
(SUPER RYCHLÝ 900 g)
9
5m
20 m
15 m
5m
5m
10 m
5m
20 m
20 m
5m
20 m
20 m
39 m
39 m
39 m
60 m
5m
5m
PAUSE (přestávka)
5m
5m
KNEADING 2
(hnětání 2)
20 m
RISE 1 (kynutí 1)
39 m
KNEADING 4
(hnětání 4)
8
5m
5m
RISE 2 (kynutí 2)
7
3m
KNEADING 1
(hnětání 1)
KNEADING 3
(hnětání 3)
6
9m
SWEET
(SLADKÉ PEČIVO)
FUNKCE
5
SUPER RAPID700 g
(SUPER RYCHLÝ 700 g)
4
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
10 m
5s
5s
5s
10 s
RISE 3 (kynutí 3)
51 m
55 s
51 m
55 s
51 m
55 s
10 m
9m
44 m
50 s
BAKE (pečení)
50 m
55 m
60 m
35 m
40 m
90 m
60 m
WARM (ohřívání)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
TOTAL TIME
(celková doba)
3:17
3:22
3:27
0:58
0:58
1:43
3:55
1:30
2:00
Ohřívání přístroj z důvodu kynutí těsta.
Ohřívání se zapíná pouze v případě, je-li pokojová teplota
nižší než 25°C. Je-li pokojová teplota vyšší než 25°C, složky
mají odpovídající teplotu a ohřívání není nutné.
Čištění a údržba
●● Před prvním použitím přístroje důkladně umyj nádobu
na pečení a míchací lopatku jemným mycím přípravkem
(nádobu na pečení nelze ponořovat do vody).
●● Před prvním použitím se doporučuje promazat novou
nádobu na pečení a míchací lopatku tukem odolným
působení vysokých teplot, poté je ohřát v troubě po dobu
asi 10 minut. Po vychladnutí odstraňte papírovým ručníkem tuk z nádoby. Takto bude chráněna vrstva proti
připalování těsta. Tuto činnost lze vždy po nějaké době
opakovat.
●● Vyčkejte dokud přístroj zcela nevystydne a teprve poté
jej čistěte a uschovejte. Před dalším hnětením a pečením, přístroj musí vychladnout asi během půl hodiny.
●● Před čištěním odpojte přístroj z elektrické sítě a vyčkejte
dokud nevychladne. K mytí používejte mírný mytí přípravek. Není dovoleno použití chemických přípravků,
benzinu, přípravků na čištění trub nebo všech jiných
přípravků, které mohou poškrábat nebo poškodit povrch
přístroje.
●● Odstraňuje všechny suroviny a drobky z víka, krytu
a komory vlhkým ručníkem. Neponořujte přístroj ve
vodě, nenalévejte vodu do pečicí komory!
43Z010-001_v05
90 m
50 m
60 m
60 m
1:05
1:00
●● Pro usnadnění čištění sundejte kryt, umístěte jej svisle
a poté jej lze zatáhněte směrem nahoru.
●● Nádobu na pečení přetřete zevnitř vlhkou utěrkou. Vnitřek nádoby lze mýt s použitím přípravků na mytí nádobí.
Nádobu neponořujte do vody.
●● Lopatku na míchání a pohánění trn čistěte ihned po
použití. Zůstane-li lopatka na míchání v nádobě, bude ji
možno později odsud vyjmout. V tomto případě naplňte
nádobu teplou vodou a ponechte po dobu 30 minut. Poté
lopatky vyjměte.
●● Nádoba je pokrytá vrstvou proti připalování. Nepoužívejte kovové předměty, které by ji mohly poškodit. Barva
povlaku se bude během používání přístroje postupně
měnit. Jedná se o běžný jev. Tato změna žádným způsobem nemění vlastnosti povlaku.
●● Před uschování přístroje se ujistěte, že přístroj zcela
vychladl a je suchý. Přístroj nutno přechovávat s uzavřeným víkem.
23
OTÁZKY A ODPOVĚDI K PŘÍSTROJI
Problém
Příčina
Z pečicí komory nebo
z ventilačních otvorů
vychází dým.
Řešení
Ingredience se přilepily k pečicí
Odpojte přístroj z elektrické sítě a vyčistěte vnější část pečicí nádoby nebo
komoře nebo k vnější části pečicí
pečicí komoru.
nádoby.
Chléb klesá ve středu a je
vespod vlhký.
Chléb byl ponechán příliš dlouho
v nádobě po upečení a ohřátí.
Chléb je obtížné vyjmout
z nádoby.
Před dalším pečením vyčistěte míchací lopatku a hřídel. V případě
Dolní část bochánku se přilepila
nutnosti naplňte nádobu teplou vodou a ponechte po dobu 30 minut. Bude
k míchací lopatce.
tak možné snadným způsobem vyjmout a vyčistit míchací lopatky.
Vyjměte chléb z pečicí nádoby před ukončením funkce ohřívání.
Chybné nastavení programu.
Ověřte vybrané menu a jiná nastavení.
Zmáčkněte tlačítko START/STOP
v průběhu provozu přístroje.
Nepoužívejte stejné suroviny a začněte celý postup znova.
V průběhu provozu přístroje bylo
několikrát zvednuto víko.
Víko lze otevírat výhradně, je-lin na displeji zobrazena doba delší než 1:30
(týká se výhradně programů 1, 2, 3, 4).
Ujistěte se, že víko bylo řádně uzavřeno.
Dlouhé přerušení dodávky
proudu v průběhu provozu
přístroje.
Nepoužívejte stejné suroviny a začněte celý postup znova.
Otáčení míchacích lopatek je
zablokováno.
Ověřte, zda míchací lopatky nebyly zablokovány obilkami apod. Vyjměte
pečicí nádobu a ověřte, zda díly pohonu se otáčejí. V opačném případě je
přístroj nutno předat k opravě.
Přístroj se zapíná. Zapíná se
zvukový signál. Na displeji se
objeví zpráva E 01.
Přístroj po předchozím pečení
nevychladl.
Zmáčkněte a přidržte tlačítko START/STOP dokud se na displeji neobjeví
běžný kód programu. Odpojte přístroj z elektrické sítě. Vyjměte pečicí
nádobu a vyčkejte dokud nevystydne a nedosáhne pokojové teploty. Poté
přístroj připojte k elektrické síti a opětovně zapněte.
Na displeji se objeví zpráva
„EEE“.
Chyba programu nebo chyba
elektronická.
Spusťte test přístroje. Zmáčkněte a přidržte tlačítko menu, přístroj vypněte
ze sítě a poté opětovně připojte. Tlačítko uvolněte. Proběhne test přístroje.
Opětovně odpojte přístroj z elektrické sítě. Na displeji se musí objevit kód
běžného programu. V opačném případě je přístroj nutno předat k opravě.
Složky nebyly vymíchána nebo
chléb se dobře neupekl.
KLASICKÉ RECEPTY
Přístroj je vhodný zvláště k přípravě
hotových chlebových směsí, které lze
zakoupit v obchodech.
BÍLÝ CHLÉB
(hmotnost chleba přibl. 900 g)
CHLÉB NA PODMÁSLÍ
(hmotnost chleba přibl. 900 g)
Složení:
Voda nebo mléko
Sůl
Cukr
Mouka hladká světlá
Suché droždí
Složení:
Podmáslí
Sůl
Cukr
Mouka hladká světlá
Suché droždí
425 ml
1 ½ lžičky
1 ½ lžičky
600 g
1 lžička
375 ml
1 lžička
1 lžička
500 g
1 lžička
Program: BASIC nebo FRENCH
Program: BASIC lub FRENCH
TĚSTO S OŘECHY A ROZINKAMI
(hmotnost těsta cca 900 g)
SLUNEČNICOVÝ CHLÉB
(hmotnost chleba přibl. 900 g)
CHLÉB ZE SEDMI OBILNIN
(hmotnost chleba přibl. 700 g)
Složení:
Voda nebo mléko
Margarín nebo máslo
Sůl
Cukr
Mouka polohrubá
světlá
Suché droždí
Rozinky
Podrcené ořechy
Složení:
Voda
Máslo
Mouka polohrubá
světlá
Slunečnicová
semena
Sůl
Cukr
Suché droždí
Složení:
Voda nebo mléko
Margarín nebo máslo
Sůl
Cukr
Mouka polohrubá
světlá
Celozrnná pšeničná
mouka
Vločky ze 7 obilnin
Suché droždí
350 ml
1 ½ polévkové lžíce
1 lžička
2 polévkové lžíce
540 g
1 lžička
100 g
3 polévkové lžíce
Program: BASIC
Rozinky a ořechy lze přidávat po zaznění
prvního zvukového signálu nebo po 1 cyklu
míchání těsta.
24
350 ml
1 polévková lžíce
540 g
5 polévkových lžic
1 lžička
1 polévková lžíce
1 lžička
Program: BASIC
Doporučení: slunečnicová semena lze
zastoupit semeny dýně. Pražení semen na
pánvi způsobí, že získají intenzívnější chuť.
300 ml
1 ½ polévkové lžíce
1 lžička
2 ½ polévkové lžíce
240 g
240 g
60 g
1 lžička
Program: WHOLEWHEAT
Před použitím celých zrn zrna namočte.
43Z010-001_v05
CIBULOVÝ CHLÉB
(hmotnost chleba přibl. 900 g)
CELOZRNNÝ CHLÉB
(hmotnost chleba přibl. 900 g)
TĚSTO S ČOKOLÁDOU A OŘECHY
(hmotnost těsta cca 680 g)
Složení:
Voda nebo mléko
Margarín nebo máslo
Sůl
Cukr
Velká, nakrájená
cibule
Mouka polohrubá
světlá
Suché droždí
Složení:
Voda nebo mléko
Margarín nebo máslo
Vajíčka
Sůl
Cukr
Mouka polohrubá světlá
Celozrnná pšeničná
mouka
Suché droždí
Složení:
Voda
Čokoládo-ořechový
krém
Sůl
Cukr moučka
Mouka hladká
světlá
Mouka konzumní
Suché droždí
250 ml
1 polévková lžíce
1 lžička
2 polévkové lžíce
1 ks
540 g
1 lžička
300 ml
1½ polévkové lžíce
1 ks
1 lžička
2 lžičky
360 g
180 g
1 lžička
Program: BASIC
Tento chléb upečte okamžitě.
Program: WHOLEWHEAT
Upozornění: S odložením startu „DELAY TIMER” Program: FRENCH
nutno místo vajec nutno přidat více vody.
CHLÉB FOCACCIA S ROZMARÝNEM
A ČESNEKEM
FRANCOUZSKÉ BAGETY
(hmotnost těsta přibl. 900 g)
TĚSTO NA PIZZU
(suroviny na 3 pizzy)
Složení:
Voda
Olej z oliv
Čerstvě nakrájený
rozmarýn
Česnek, oloupaný
a vymačkaný
Mouka hladká světlá
Sůl
Suché droždí
Složení:
Voda
Med
Sůl
Cukr
Mouka polohrubá
světlá
Suché droždí
Složení:
Voda
Sůl
Olej z oliv
Mouka hladká světlá
Cukr
Suché droždí
200 ml
1 polévková lžíce
2 polévkové lžíce
3 stroužky
350 g
1 lžička
½ lžičky
300 ml
1 polévková lžíce
1 lžička
1 lžička
540 g
1 lžička
275 ml
90 ml
1½ łyżeczki
1½ łyżeczki
300 g
150 g
1 lžička
300 ml
3
/4 lžičky
1 polévková lžíce
450 g
2 lžičky
1 lžička
Program: DOUGH
Program: DOUGH
Po uhnětení rozdělte hotové těsto na 2-4
části, vytvarujte dlouhé bochánky a odstavte
na 30-40 minut. Těsto šikmo nařízněte
a vložte do trouby.
Program: DOUGH
Po uhnětení těsto rozválejte, vytvrarujte
na kulatý tvar a odstavte na 10 minut.
Rozetřete omáčku a naložte suroviny.
Pečte v troubě 20 minut.
DŽEM Z POMERANČŮ
JAHODOVÝ DŽEM
MALINOVÝ DŽEM
Složení:
Pomeranče
Citrony
2:1 želírovací cukr
Složení:
Jahody, umyté
a odstopkované
Želírovací cukr
Složení:
Čerstvé maliny,
umyté
Želírovací cukr
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450 g
450 g
Program JAM
Program JAM
Program: JAM
MERUŇKOVÝ DŽEM
VIŠŇOVÝ CHLÉB
(hmotnost chleba cca 700 g)
CHLÉB Z BEZLEPKOVÉ MOUKY
(hmotnost chleba přibl. 900 g)
Složení:
Višňový džus
Mléko
Med
Máslo
Višňový jogurt
Višně bez pecek
Mouka typu 550
Suché droždí
Prášek do pečiva
Sůl
Cukr
Složení:
Voda nebo mléko
Sůl
Cukr
Mouka hladká světlá
Složení:
Čerstvé meruňky,
umyté
Studená voda
Želírovací cukr
Citronová kůra +
šťáva
Program: JAM
450 g
2 polévkové lžíce
450 g
z ½ citronu
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 lžička
½ lžičky
½ lžičky
1 lžička
Program: BASIC nebo SWEET
Po zvukovém signálu přidat: 20 g mletých
vlašských ořechů
Suché droždí
425 ml
1 ½ lžičky
1 ½ lžičky
Bezlepková mouka
500 g
1 lžička
Program: BASIC nebo FRENCH
V tabulkách najdete příklady receptů a orientační množství ingrediencí. Nepovažujte tyto informace za kuchařskou knihu. Jednejte podle vlastního gusta a kulinárních pravidel popsaných v odborné literatuře a příručkách.
43Z010-001_v05
25
KDY JE VHODNÉ RECEPT UPRAVIT?
Problém
Pravděpodobná příčina
Řešení (popis níže)
Chléb kyne příliš rychle.
Příliš mnoho droždí, příliš velké množství mouky, nedostatečné množství soli.
a/b
- Absence nebo nedostatečné množství droždí.
a/b
- Staré nebo nečerstvé droždí.
e
Chléb vůbec nekyne nebo
jen málo.
Těsto kyne příliš a překypuje
z nádoby.
Chléb uprostřed klesá.
Chléb je těžký, hrudkovatý.
Chléb není uprostřed upečen.
Zvrásněná struktura chleba
nebo příliš mnoho otvorů ve
chlebě.
Neupečený, houbovitý
povrch.
- Příliš horký roztok.
c
- Došlo ke kontaktu droždí s roztokem.
d
- Nevhodný druh mouky nebo stará mouka.
e
- Příliš mnoho nebo příliš málo tekutin.
a/b/g
- Příliš málo cukru.
a/b
- Je-li voda je příliš měkká, droždí silněji fermentuje.
f
- Příliš mnoho mléka způsobuje fermentaci droždí.
c
- Množství těsta je větší než objem nádoby a chléb klesá.
a/f
- Fermentace je příliš krátká nebo příliš rychlá vzhledem k nadměrné teplotě vody lub
komory pečení nebo nadměrné vlhkosti.
c/h/i
- Chybí sůl nebo nedostatečné množství cukru.
a/b
- Příliš mnoho tekutin.
h
- Příliš mnoho mouky nebo příliš málo tekutin.
a/b/g
- Příliš málo droždí nebo cukru.
a/b
- Příliš mnoho ovoce, celozrnné mouky nebo jiné složky.
b
- Stará nebo nečerstvá mouka.
e
- Příliš mnoho nebo příliš málo tekutin.
a/b/g
- Přílišná vlhkost.
h
- Recept s vlhkými surovinami, např. jogurtem.
g
- Příliš velké množství vody.
g
- Chybí sůl.
b
- Vysoká vlhkost, příliš horká voda.
h/i
- Příliš mnoho tekutin.
c
- Objem chleba je příliš velký oproti nádobě.
a/f
- Příliš mnoho mouky, zejména v případě světlého chleba.
f
- Příliš mnoho droždí nebo příliš málo soli.
a/b
- Příliš mnoho cukru.
a/b
- Jiné sladké složky kromě cukru.
b
Krajíce chleba jsou nerovné
nebo jsou uprostřed hrudky.
- Chléb se dostatečně nezchladil (pára se nestačila uvolnit).
j
Na chlebové kůrce je mouka.
- Po míchání těsta zůstala na bocích přístroje mouka.
g/i
Řešení výše uvedených problémů
a) Odměřujte přesně složení.
b) Přizpůsobte množství ingrediencí a ověřte, zda byly přidány všechny složky.
c) Přidejte jinou tekutinu nebo ji ponechte vychladnout při
pokojové teplotě. Suroviny přidávejte v pořadí uvedeném v příslušném receptu. Uprostřed nasypané mouky
udělejte důlek a nasypte do něj rozdrobené nebo suché
droždí. Zabraňte, aby se droždí přišlo do přímého
kontaktu s tekutinou.
d) Používejte výhradně čerstvé a řádně přechovávané
suroviny.
26
e) Snižte celkové množství složek, nepřidávejte více mouky
než je uvedeno v receptu. Snižte množství složek o ⅓.
f) Snižte množství přidané tekutiny. Jsou-li používány suroviny obsahující vodu, snižte adekvátně množství přidávaných tekutin.
g) V případě velmi vlhkého počasí, přidejte o 1-2 polévkové
lžíce vody méně.
h) V případě teplého počasí nepoužívejte odložený start.
Používejte vychlazené tekutiny.
i) Ihned po upečení vyjměte chléb z nádoby a ponechte
vychladnout po dobu alespoň 15 minut krájením.
j) Snižte množství droždí nebo všech složek o ¼.
43Z010-001_v05
Poznámky týkající se receptů
1. Složení
●● S ohledem na skutečnost, že každá surovina se urči-
tým způsobem podílí na úspěchu pečení chleba, jejich
správně odměřování je stejně důležité, co pořadí přidávání.
●● Nejdůležitějšími složkami jsou voda, mouka, sůl, cukr
a droždí (lze je používat suché nebo čerstvé); tyto mají
největší vliv na úspěšnou přípravu těsta nebo chleba.
Používejte vždy příslušné množství složek v odpovídajících poměrech.
●● Musí-li být těsto připraveno ihned, používejte suroviny
s pokojovou teplotou. V případě nastavení odloženého
startu, doporučujeme používání vychlazených složek,
aby droždí nezačalo kynou předčasně.
●● Margarín, máslo a mléko ovlivňují výslednou chuť chleba.
●● Množství cukru lze snížit o 20%, aby kůrka byla jemná
a tenčí, bez vlivu na průběh pečení. Aby kůrka byla
jemná a měkčí, lze cukr nahradit medem.
●● Lepek obsažený v mouce během míchání těsta, zajišťuje
požadovanou strukturu chleba. Ideální směs mouky se
skládá ze 40% celozrnné mouky a 60% mouky bílé.
●● Chcete-li přidat do chleba zrna obilnin, ponechte je přes
noc ve vodě. Snižte množství mouky a vody (maximálně
o 1/5).
●● Kvásek je nezbytný při použití žitné mouky. Obsahuje
mléko a octové bakterie, které působí, že chléb je lehčí
a lépe fermentuje. Kvásek lze připravit samostatně, je to
však časově náročné. Z tohto důvodu je v uváděných
receptech používán koncentrát kvásku v prášku. Je nabízen v 15 g balení (na 1 kg mouky). Doporučujeme dodržování uvedených receptů (½, ¾ nebo 1 balení). Bude-li
použití méně kvásku než je uvedeno v receptu, chléb se
bude drobit.
●● Má-li práškový kvásek jinou koncentraci (100 g balení na
1 kg mouky), množství mouky nutno snížit o 80 g na 1 kg
mouky.
●● Můžete také použít tekutý kvásek. Dodržujte množství
uváděná na obalu. Vyplňte odměrku tekutým kváskem
a doplňte jinými tekutými složkami v příslušném množství dle předpisu.
●● Pšeničný kvásek je nejčastěji prodáván v suché formě.
Zlepšuje zpracovatelnost těsta, jeho svěžest a chuť.
Je také jemnější než žitný kvásek.
●● K pečení chleba s kváskem lze použít program BASIC
nebo WHOLEWHEAT.
●● Kvásek lze nahradit enzymy (ferment) pro pečení. Rozdíl
bude postřehnutelný pouze v chuti. Enzymy jsou vhodné
k použití v domácích pekárnách.
●● Do těsta lze přidávat pšeničné otruby, aby byl chléb lehčí
a bohatší na výživné látky. Pro tento účel přidejte jednu
polévkovou lžíci na 500 g mouky a zvyšte množství vody
o ½ polévkové lžíce.
●● Pšeničný lepek je přírodní doplňkem získávaným z bílkoviny obsažené v pšenici. Díky němu je chléb lehčí
a má větší objem. Chléb méně často klesne a je stravitelnější. Jeho přednosti jsou zjevné zejména při pečení
43Z010-001_v05
celozrnného chleba nebo jiného pečiva z mouky mleté
v domácnosti.
●● Černým sladem používaným v některých předpisech je
ječný, celopražený slad. Díky němu lze získat tmavší
kůrku chleba a tmavší chléb (např. hnědý chléb). Lze
používat také žitný slad, který není tak tmavý. Oba produkty lze zakoupit v prodejnách se zdravou výživou.
●● Čistý, práškovaný lecitin je přírodním emulgátorem, který
zlepšuje objem chleba, působí, že chléb je jemný a světlejší a pečivo je déle čerstvé.
2. Úprava počtu složek
Je-li potřeba zvýšit nebo snížit počet složek, ujistěte se, že
poměry dle originální receptu jsou zachovány. Pro získání
uspokojivého efektu, doporučujeme se držet níže uvedených
pokynů týkajících se upravování počtu složek:
●● Tekutiny / mouka: těsto musí být jemné (ale ne příliš) a snadno opracovatelné. Těsto nesmí být vláknité.
Z těsto musí být možno vytvarovat kouli. Není to možné
v případě hustých těst u žitného nebo celozrnného
chleba. Těsto je nutno ověřit pět minut po první etapě
míchání. Je-li příliš vlhké, přidejte trochu mouky, dokud
nezíská požadovanou konzistenci. Je-li příliš suché, přidávejte po lžících vodu za stálého míchání.
●● Nahrazování tekutin V případě použití složek obsahujících tekutiny (např. tvaroh, jogurt apod.), lze přidávané
množství tekutin snížit. Při přidávání vajec, je nejprve
rozklepněte do odměrky a vyplňte ji ostatními tekutinami
pro kontrolu množství složek. Těsto připravované ve vyšších nadmořských výškách (nad 750 metrů), kyne rychleji. V tomto případě můžete snížit množství droždí o ¼
do ½ lžičky pro poměrné zpomalení kynutí těsta. Totéž
se týká lokalit s výjimečně měkkou vodou.
3. Přidávání a odměřování složek a množství
●● Nalévejte vždy nejprve tekutiny a teprve potom v závěru
přidávejte droždí. Aby nedošlo k příliš rychlému kynutí
droždí (zejména během odloženého startu), zabraňte
kontaktu tekutin s droždím.
●● Při odměřování složek používejte vždy stejné měrné jednotky, to znamená odměřujte složky připojenou odměrkou nebo kuchyňskými lžícemi, jsou-li v receptech uváděny polévkové lžíce nebo čajové lžičky.
●● Složky uváděné v gramech odměřujte přesně.
●● Chcete-li složky odměřovat v milimetrech, používejte
k tomuto účelu připojenou měrku, která má stupnici rozdělenou od 30 do 300 ml.
●● Přidávání ovoce, ořechů nebo obilovin. Složky lze přidávat u jednotlivých programů po zaznění zvukového signálu. Jsou-li složky přidány příliš brzdy, budou v průběhu
míchání těsta pomlety.
4. Recepty použitelné v domácí pekárně
Výše uvedené recepty jsou určeny pro bochníky různé velikosti. Celková hmotnost nesmí překročit 1000 gramů. Nebyly-li uvedeny konkrétní doporučení týkající se hmotnosti, znamená to, že pro daný program lze používat současně malou i
velkou dávku surovin. V případě ultra rychlého programu činí
doporučovaná hmotnost bochníků kolem 750 gramů.
27
5. Hmotnost a objem chleba
●● V receptech je hmotnost chleba uváděná přesně. Hmotnost čistého bílého pečiva je nižší než pečiva celozrnného. Související je s tím, že bílá mouka roste rychleji,
průběh pečení proto průběžně sledujte.
●● Mimo přesně stanovenou hmotnost může docházet
k odchylkám od uvedených hodnot. Skutečná hmotnost
chleba závisí ve značné míře na vlhkosti vzduchu v místnosti v průběhu příprav.
●● Pečivo s velkým podílem pšenice má vždy velký objem
a překypuje okraje nádoby v poslední fázi kynutí a to
i v případě přesného odměření surovin. Chléb se však
nevylévá. Snadněji se propeče část chleba nacházející
se vně nádoby, než část ve středu.
●● U programů SUPER-RAPID doporučovaných k pečení
sladkého pečiva, lze pro dosažení lehčího chleba používat menší množství surovin než v případě programu
SWEET.
6. Efekty pečení
●● Efekty pečení závisí na konkrétních podmínkách (tvrdost
vody, vlhkost vzduchu, nadmořská výška, konzistence
složek apod.). Z tohoto důvodu by recepty měly sloužit
spíše jako vztažný bod, který lze odpovídajícím způsobem přizpůsobit daným podmínkám. V případě prvních
nezdarů se nenechte odradit. Zjistěte příčinu neúspěchu
a zkuste postup znova se na menším množství.
●● Není-li chléb řádně propečen, lze jej ponechat v přístroji
a použít program pro propečení kůrky.
●● Doporučujeme také upéct zkušební bochánek před
použitím funkce odloženého startu, používané v pečení
v noci, aby bylo možno v případě potřeby provést
nezbytné změny.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů Zelmer
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
28
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
43Z010-001_v05
SK
Vážení klienti
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme Vás, aby ste si dôkladne prečítali túto inštrukciu
používania. Obzvlášť by ste sa mali sústrediť na pokyny
týkajúce sa bezpečnosti, tak aby ste sa počas používania
zariadenia vyhli nehodám a/alebo poškodeniu zariadenia.
Inštrukciu používaniu uschovajte, aby ste ju mohli využívať
taktiež aj počas ďalšieho používania zariadenia.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
Pred prvým použitím zariadenie si starostlivo prečítajte tento návod.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIA!
Ak ich nebudete dodržiavať,
môže dôjsť k poraneniu osôb
●● Tento spotrebič môžu používať aj deti
vo veku viac ako 8 rokov alebo osoby
s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby,
ktoré nemajú dostatočne skúsenosti
alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, iba v prípade, ak sú pod stálym
dozorom a po ich predošlom poučení
o bezpečnom používaní spotrebiča
a s tým spojených rizikách. Deti by
sa so spotrebičom nemali hrať. Spotrebič nesmú čistiť alebo vykonávať
jeho údržbu deti, je to dovolené iba
deťom, vo veku viac ako 8 rokov a iba
v prítomnosti zodpovednej osoby.
●● Spotrebič spolu s napäťovým káblom prechovávajte v bezpečnej
vzdialenosti a mimo dosahu detí vo
veku menej ako 8 rokov.
●● Pozor, horúci povrch
.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú
napájací kábel alebo teleso viditeľným spôsobom poškodené.
43Z010-001_v05
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Spotrebič smú opravovať iba odborne
spôsobilí zamestnanci. Nesprávne
vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa.
V prípade poruchy odporúčame, aby
ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Odpojte zariadenie zo sieťovej
zásuvky, ak ho nepoužívate a pred
začatím čistenia.
●● Odpojte zariadenie zo sieťovej zásuvky
pred približovaním sa k častiam, ktoré
sa počas prevádzky pohybujú.
●● Napájací kábel nesmie visieť cez
hranu stola alebo pracovnej dosky
ani sa dotýkať horúceho povrchu.
●● Pri vyberaní zo zariadenia nádoby
na pečenie spolu s upečeným chlebom používajte špeciálne rukavice
alebo látku zabezpečujúce proti
popáleniu, pretože nádoba a chlieb
sú veľmi horúce.
●● Nedotýkajte sa horúcich povrchov
zariadenia. Používajte kuchynské
rukavice. Po ukončení pečenia
zariadenie je veľmi horúce.
●● Teplota prístupných častí sa môže
počas činnosti zariadenia zvýšiť.
●● Pred demontážou a čistením
nechajte zariadenie vychladnúť.
Teleso zariadenia je tepelne izolované. Kovové časti zariadenia sa
počas prevádzky zohrievajú.
●● Buďte mimoriadne opatrní počas
prenášania zariadenia, najmä ak sa
vo vnútri nachádzajú horúce látky.
29
POKYNY
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto
zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Zariadenie vždy pripájajte do zásuvky elektrickej siete
(iba striedavého prúdu) vybavenej ochranným kolíkom
s napätím zodpovedajúcim uvedenému na výrobnom
štítku zariadenia.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
●● Zariadenie vždy umiestňujte na vodorovnom, rovnom povrchu, aby nespadlo počas miesenia hustého
cesta. Je to mimoriadne dôležité v prípade používania
nastavených funkcií a ak je zariadenie ponechané bez
dohľadu. V prípade mimoriadne hladkých povrchov
zariadenie umiestnite na tenkú gumovú podložku.
●● Zariadenie používajte vo vzdialenosti nie menej ako
10 cm od ostatných predmetov.
●● Zariadenie sa nesmie umiestňovať na alebo v blízkosti
plynového, elektrického sporáka alebo horúcej rúry.
●● Nádoba na pečenie sa nesmie vyberať počas prevádzky zariadenia.
●● V zariadení nepoužívajte hliníkovú fóliu ani iné materiály ako tie, ktoré sú určené na pečenie, mohli by spôsobiť požiar alebo skrat.
●● Neprikrývajte zariadenie uterákom ani inými látkami
počas prevádzky. Teplo a para sa musia dostať von
zo zariadenia. V prípade prikrytia zariadenia horľavými
látkami, styku so závesmi a pod. existuje riziko požiaru.
●● Neumývajte pod tečúcou vodou, neponárajte zariadenie ani napájací kábel do vody.
●● Na umývanie telesa sa nesmú používať agresívne
čistiace prostriedky ako napr. emulzie, mliečka, pasty
a pod. Tieto prostriedky môžu okrem iného zotrieť
informačné grafické prvky, ako napr.: označenia,
výstražné značky a pod.
●● Kovové prvky sa nesmú umývať v umývačkách riadu.
Agresívne čistiace prostriedky, ktoré sa v týchto zariadeniach používajú, spôsobia, že tieto prvky tmavnú.
Umývajte ich ručne, používajte tradičné tekuté čistiace
prostriedky na umývanie riadu.
●● Používanie príslušenstva iného ako odporúčané
výrobcom môže poškodiť zariadenie.
●● Chlieb sa môže vznietiť, preto zariadenie nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov alebo pod horľavými predmetmi (ako sú napríklad záclony).
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
kábel.
30
Informácie o výrobku a pokyny
pre obsluhu
●● Zariadenie je určené na domáce použitie. V prípade
použitia na účely gastronomického biznisu sa záručné
podmienky menia.
●● Nepoužívajte väčšie množstvo prísad, ako je uvedené
v receptoch v tomto návode na obsluhu. V opačnom
prípade, by sa chlieb mohol upiecť nerovnomerne
alebo by došlo k vyliatiu cesta zo zariadenia. Riaďte sa
podľa pokynov v tomto návode.
●● Pred nastavením zariadenia na pečenie určitého druhu
chleba napr. v noci, najprv vyskúšajte daný recept
v čase, keď môžete zariadenie pozorovať a môžete sa
uistiť, že jednotlivé zložky sú pripravené v primeranom
pomere, cesto nie je príliš husté alebo riedke, a množstvo hmoty nie je príliš veľké a cesto sa nevylieva.
●● Po ukončení práce vytiahnite zástrčku napäťového
kábla z elektrickej zásuvky.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
A
Konštrukcia zariadenia
PRVKY ZARIADENIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Odnímateľný kryt
Držiak
Okienko
Horný vetrací otvor
Bočné vetracie otvory
Pečiaca nádoba
Hnetač
Pečiaca komora
Ovládací panel
PRÍSLUŠENSTVO
10 Lyžica na odmeriavanie
11 Odmerka
12 Háčik slúžiaci pre výber miešajúcej lopatky
OVLÁDACÍ PANEL
13 LCD displej – zobrazuje informácie týkajúce sa nastaveného programu, času, ktorý ostáva do konca programu,
a stupňa opečenia kôrky.
Na displeji sa zobrazí symbol „1 3:25”. Číslica „1” označuje
program, ktorý bol zvolený, symbol „3:25” označuje dobu
trvania nastaveného programu. Poloha dvoch indikátorov
označuje zvolený stupeň opečenia a hmotnosť. Prednastavená hodnota po zapnutí zariadenia je „vysoká hmotnosť“
a „stredný stupeň opečenia“. Počas trvania programu na
displeji budú zobrazené informácie týkajúce sa priebehu
43Z010-001_v05
procesu pečenia. Čas zobrazovaný na displeji sa bude
postupne zmenšovať. Na displeji budú zobrazené aj iné
informácie, týkajúce sa časovača (TIMER), predbežného
zohrievania (PREHEAT), hnetenia (KNEADING), pauzy
(PAUSE), kysnutia cesta (RISE), pečenia (BAKE), funkcie
udržiavania tepla (WARM) a ukončenia programu (END).
14 Tlačidlo ŠTART/STOP – začína a končí program.
15 Tlačidlá časovača TIMER – nastavenie hodín.
16 Tlačidlo COLOR – nastavenie požadovaného stupňa
opečenia kôrky.
17 Tlačidlo MENU – voľba programu.
18 Tlačidlo LOAF – nastavenie hmotnosti podľa nižšie uvedeného opisu.
Funkcie zariadenia
FUNKCIA BZUČIAKA
Bzučiak sa zapína:
●● Po stlačení programovacích tlačidiel.
●● Počas druhého procesu miesenia cesta v programoch
NORMAL, WHOLEWHEAT, SWEET, aby bolo možné
určiť moment, v ktorom je možné do cesta pridať zložky,
ako napr. zrná, ovocie, orechy.
●● Po ukončení programu.
Po stlačení tlačidla START/STOP môžete vypnúť hlas. Stlačte tlačidlo COLOR, na displeji sa
zobrazí „OFF“. Znamená to, že zvuk je vypnutý.
Ak opätovne stlačíte tlačidlo COLOR, na displeji
sa zobrazí „ON“ a budete počuť dvojitý zvukový
signál. Znamená to, že zvuk je zapnutý.
FUNKCIA PAMÄTE
V prípade krátkeho výpadku prúdu, ktorý neprekračuje
5 minút, položka programu sa ukladá do pamäte a zariadenie môže pokračovať v programe po odstránení poruchy.
Je to možné iba v prípade, že program bol zastavený pred
fázou miesenia cesta. V inom prípade je nevyhnutné začať
celý proces od začiatku.
BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE
Ak po predchádzajúcom používaní zariadenia je jeho teplota
príliš vysoká pre začatie nového programu, po opätovnom
stlačení tlačidla ŠTART sa na displeji zobrazí správa E 01
a počujete zvukový signál. V takom prípade pridržte tlačidlo
ŠTART/STOP do momentu, až kým správa E 01 zmizne
z displeja a zobrazí sa na ňom základné nastavenie. Potom
vyberte pečiacu nádobu a počkajte, až kým zariadenie nevychladne. Program BAKE sa môže začať v každom momente
aj keď je zariadenie rozohriate.
Fungovanie a obsluha zariadenia
FÁZY PROGRAMU PEČENIA CHLEBA
B
1 Vložte pečiacu nádobu.
Pečiaca nádoba je povrchovo upravená nepriľnavou vrstvou.
Umiestnite nádobu presne v strede podstavca vo vnútri
43Z010-001_v05
zariadenia. Jemné stlačenie strednej časti nádoby zapríčiní zapadnutie pružín, ktoré pridržiavajú nádobu na pravej
a ľavej strane komory. Pre vybratie nádoby rozhodným pohybom potiahnite smerom hore držiak na prenášanie nádoby.
Po ukončení procesu pečenia je držiak horúci.
Treba používať kuchynskú rukavicu.
2 Vložte hnetač.
Naložte hnetač: otvor v hnetači nasuňte na čap v pečiacej nádobe.
3 Pridajte zložky.
Zložky vkladajte do nádoby v súlade s poradím uvedeným
v príslušnom recepte. Ukážkové recepty sú uvedené v ďalšej
časti návodu.
4 Vložte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej
zásuvky.
5 Zvoľte požadovaný program tlačidlom MENU.
Tlačidlo MENU slúži na zvolenie programov, ktoré sú podrobne opísané nižšie.
●● BASIC (ZÁKLADNÝ)
Na prípravu bieleho, pšeničného a ražného pečiva. Je to najčastejšie používaný program.
●● FRENCH (FRANCÚZSKE CESTO)
Na prípravu mimoriadne ľahkého bieleho pečiva.
●● WHOLEWHEAT (CELOZRNNÉ PEČIVO)
Na prípravu celozrnného pečiva.
●● SWEET (SLADKÉ PEČIVO)
Na prípravu napr. sladkého kysnutého cesta.
●● SUPER RAPID 700 g (SUPER RÝCHLY 700 g)
Na hnetenie a pečenie bochníkov chleba do 700 g.
●● SUPER RAPID 900 g (SUPER RÝCHLY 900 g)
Na hnetenie a pečenie bochníkov chleba do 900 g.
●● QUICK (RÝCHLY)
Na rýchlu prípravu bieleho, pšeničného a ražného pečiva.
●● BROWN BREAD (TMAVÉ PEČIVO)
Na prípravu tmavého pečiva a pod.
●● DOUGH (CESTO)
Na prípravu cesta.
●● BAGEL DOUGH (CESTO NA PRACLÍKY)
Na prípravu cesta na praclíky.
●● JAM (DŽEM)
Na prípravu marmelád džemov.
●● BAKE (OPEČENIE KÔRKY)
Opečenie kôrky chleba a cesta.
6 Zvoľte hmotnosť vhodnú pre daný program.
Tlačidlo LOAF slúži na nastavenie hmotnosti chleba (pozri
tabuľka):
ÚROVEŇ I.
= malý chlieb s hmotnosťou do 500 g
ÚROVEŇ II.
= stredný chlieb s hmotnosťou do 700 g
ÚROVEŇ III.
= veľký chlieb s hmotnosťou do 900 g
31
7 Potom zvoľte požadovaný stupeň opečenia kôrky.
Tlačidlo COLOR slúži na nastavenie požadovaného stupňa
opečenia kôrky: LIGHT (svetlá), MEDIUM (stredná), DARK
(tmavá).
8 Nastavte čas začatia programu pomocou tlačidla
TIME.
TLAČIDLÁ ČASOVAČA TIMER
Nasledujúce programy môžete nastaviť s použitím funkcie časovača. BASIC (základný) (1), FRENCH (francúzske
cesto) (2), WHOLEWHEAT (celozrnné pečivo) (3), SWEET
(sladké pečivo) (4), BROWN BREAD (tmavé pečivo) (8),
DOUGH (cesto) (9) a BAGEL DOUGH (praclík) (10).
Programy SUPER RAPID 700 g (super rýchly) (5), SUPER
RAPID 900 g (super rýchly) (6), QUICK (7), JAM (DŽEM)
(11), BAKE (PREPEČENIE KÔRKY) (12) sa nedajú nastaviť s funkciou časovača. K dobe, po uplynutí ktorej sa má
spustiť proces pečenia, treba prirátať dobu trvania daného
programu a jednu hodinu po ukončení procesu pečenia.
Maximálny možný čas nastavenia je 13 hodín.
Príklad:
Je 20:30 hodín, a chlieb má byť hotový na 7:00 hodín ráno
nasledujúci deň, tzn. za 10 hodín a 30 minút. Stlačujte tlačidlo TIME do chvíle, až sa na displeji zobrazí symbol 10:30,
to je čas od teraz (20:30) do chvíle, keď chlieb má byť
hotový. Počas používania funkcie časovača nepoužívajte
ingrediencie, ktoré sa ľahko kazia, ako napr. mlieko, ovocie,
jogurt, cibuľa, vajcia a pod.
9 Stlačte tlačidlo ŠTART/STOP.
Po stlačení tlačidla START/STOP môžete vypnúť hlas. Stlačte tlačidlo COLOR, na displeji
sa zobrazí „OFF“. Znamená to, že zvuk je vypnutý. Ak opätovne stlačíte tlačidlo COLOR,
na displeji sa zobrazí „ON“ a budete počuť
dvojitý zvukový signál. Znamená to, že zvuk je
zapnutý.
Tlačidlo ŠTART/STOP slúži tiež na zastavenie programu
v ľubovoľnom momente. Za týmto účelom stlačte a pridržte
cca. 3 sek. tlačidlo ŠTART/STOP, až kým nepočujete zvukový signál. Na displeji sa zobrazí začiatočná položka nastaveného programu. Ak chcete použiť iný program, zvoľte ho
pomocou tlačidla MENU.
10 Miesenie a hnetenie cesta.
Domáca pekáreň chleba automaticky miesi a hnetie cesto,
až kým nedosiahne požadovanú konzistenciu.
Počas fázy kysnutia cesta zatvorte kryt a neotvárajte ho až kým proces pečenia chleba
nebude ukončený. Cieľom fotografií je iba ukázanie fázy kysnutia cesta.
12 Pečenie.
Domáca pekáreň automaticky nastaví čas a teplotu pečenia. Ak je chlieb na konci programu pečenia príliš svetlý,
použite program BAKE, aby ste silnejšie opiekli kôrku. Za
týmto účelom stlačte a pridržte cca. 3 sek. tlačidlo ŠTART/
STOP (až kým nepočujete zvukový signál). Potom stlačte
tlačidlo BAKE. Ak dosiahnete požadovanú úroveň opečenia,
zastavte proces: pridržte po cca. 3 sekundy stlačené tlačidlo
ŠTART/STOP (až kým nepočujete zvukový signál).
Počas fázy pečenia cesta zatvorte kryt a neotvárajte ho až kým proces pečenia chleba
nebude ukončený. Cieľom fotografií je iba ukázanie fázy pečenia.
13 Zohrievanie.
Po ukončení procesu pečenia sa zapne bzučiak, ktorý signalizuje, že môžete vybrať chlieb zo zariadenia. Súčasne sa
zapne hodinový proces udržiavania teploty.
14 Ukončenie fáz programu.
Po ukončení programu vytiahnite zástrčku napájacieho
kábla zo sieťovej zásuvky.
15 A pomocou kuchynskej rukavice vyberte pečiacu
nádobu a obráťte ju.
16 Ak chlieb nechce vypadnúť z nádoby, niekoľkokrát
jemne potraste nádobou, až kým chlieb nevypadne.
Ak hnetač ostane vo vnútri chleba, môžete
opatrne rozrezať bochník a vybrať hnetač von.
Môžete taktiež použiť háčik pre výber miešajúcej lopatky.
Zohrievanie zariadenia pre vykysnutie cesta.
Zohrievanie sa zapína iba v prípade, ak izbová teplota je nižšia ako 25°C. Ak je izbová teplota vyššia ako 25°C, zložky
majú požadovanú teplotu a nevyžadujú si zohrievanie.
Počas fázy miesenia a hnetenia cesta musí
byť kryt zariadenia zatvorený. Počas tejto fázy
je ešte možné pridávať malé množstvá vody,
tekutín alebo iných zložiek.
11 Vykysnutie cesta.
Po poslednom cykle miesenia sa zariadenie zohrieva na teplotu optimálnu pre kysnutie cesta.
32
43Z010-001_v05
FÁZY PRÁCE ZARIADENIA
1
FUNKCIA
BASIC (ZÁKLADNÝ)
BAKING (pečenie)
LIGHT (jasné)
MEDIUM (stredné)
DARK (tmavé)
RAPID (rýchle)
LOAF (bochník)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(oneskorenie štartu)
PREHEAT
(úvodné ohrievanie)
KNEADING 1
(miešanie 1)
PAUSE
(prestávka)
KNEADING 2
(miešanie 2)
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
2:1213:00
2:1713:00
2:2413:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
20 m
20 m
20 m
20m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (rast 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEADING 3
(miešanie 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
RISE 2 (rast 2)
KNEADING 4
(miešanie 4)
8 m 50 s 8 m 50 s 8 m 50 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (rast 3)
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
29 m
50 s
29 m
50 s
29 m
50 s
BAKE (pečenie)
48 m
53 m
60m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
WARM (ohrievanie)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(súhrnný čas)
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
2:12
2:17
2:24
2
FUNKCIA
FRENCH (FRANCÚZSKE CESTO)
BAKING (pečenie)
LIGHT (jasn)
MEDIUM (stredné)
DARK (tmavé)
RAPID (rýchle)
LOAF (bochník)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(oneskorenie štartu)
PREHEAT
(úvodné ohrievanie)
KNEADING 1
(miešanie 1)
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
2:3013:00
2:3213:00
2:3513:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (prestávka)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(miešanie 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (rast 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEADING 3
(miešanie 3)
RISE 2 (rast 2)
KNEADING 4
(miešanie 4)
RISE 3 (rast 3)
43Z010-001_v05
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m 5
0s
30 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
33
2
FUNKCIA
FRENCH (FRANCÚZSKE CESTO)
BAKING (pečenie)
LIGHT (jasn)
MEDIUM (stredné)
DARK (tmavé)
RAPID (rýchle)
BAKE (pečenie)
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
WARM (ohrievanie)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(súhrnný čas)
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
2:30
2:32
2:35
3
FUNKCIA
WHOLEWHEAT (CELOZRNNÉ PEČIVO)
BAKING (pečenie)
LIGHT (jasné)
MEDIUM (stredné)
DARK (tmavé)
RAPID (rýchle)
LOAF (bochník)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(oneskorenie štartu)
PREHEAT
(úvodné ohrievanie)
KNEADING 1
(miešanie 1)
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
2:2813:00
2:3013:00
2:3313:00
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (prestávka)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(miešanie 2)
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1 (rast 1)
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEADING 3
(miešanie 3)
RISE 2 (rast 2)
KNEADING 4
(miešanie 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (rast 3)
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
BAKE (pečenie)
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
WARM (ohrievanie)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(súhrnný čas)
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
2:28
2:30
2:33
3:2713:00
34
10
11
12
700 g
-
BAKE
(OPEČENIE KÔRKY)
900 g
3:2213:00
9
JAM
(DŽEM)
700 g
3:1713:00
8
BAGEL DOUGH
(CESTO NA PRACLÍKY)
500 g
DELAY TIME
(oneskorenie štartu)
PREHEAT
(úvodné ohrievanie)
7
BROWN BREAD
(TMAVÉ PEČIVO)
LOAF (bochník)
6
QUICK
(RÝCHLY)
FUNKCIA
5
SUPER RAPID 900 g
(SUPER RÝCHLY 900 g)
SWEET (SLADKÉ
PEČIVO)
4
DOUGH
(CESTO)
10 s
44 m
50 s
SUPER RAPID 700 g
(SUPER RÝCHLY 700 g)
10 s
44 m
50 s
900 g
900 g
900 g
-
-
-
-
-
3:5513:00
1:3013:00
2:0013:00
-
-
-
30 m
43Z010-001_v05
BAKE
(OPEČENIE KÔRKY)
13 m
JAM
(DŽEM)
12
BAGEL DOUGH
(CESTO NA PRACLÍKY)
11
DOUGH
(CESTO)
10
BROWN BREAD
(TMAVÉ PEČIVO)
9
QUICK
(RÝCHLY)
8
SUPER RAPID 900 g
(SUPER RÝCHLY 900 g)
7
3m
5m
5m
20 m
15 m
5m
5m
10 m
5m
20 m
20 m
5m
20 m
20 m
39 m
39 m
39 m
60 m
KNEADING 1
(miešanie 1)
5m
5m
5m
PAUSE (prestávka)
5m
5m
KNEADING 2
(miešanie 2)
20 m
RISE 1 (rast 1)
39 m
KNEADING 3
(miešanie 3)
6
9m
SWEET (SLADKÉ
PEČIVO)
FUNKCIA
5
SUPER RAPID 700 g
(SUPER RÝCHLY 700 g)
4
10 m
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
5s
5s
5s
10 s
RISE 3 (rast 3)
51 m
55 s
51 m
55 s
51 m
55 s
10 m
9m
BAKE (pečenie)
50 m
55 m
60 m
35 m
40 m
90 m
60 m
WARM (ohrievanie)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
TOTAL TIME
(súhrnný čas)
3:17
3:22
3:27
0:58
0:58
1:43
3:55
1:30
2:00
RISE 2 (rast 2)
KNEADING 4
(miešanie 4)
Čistenie a údržba
●● Pred prvým použitím zariadenia dôkladne umyte pečiacu
nádobu a hnetač, za týmto účelom používajte jemný
umývací prostriedok (pečiaca nádoba sa nesmie ponárať
do vody).
●● Pred prvým použitím sa odporúča natrieť pečiacu
nádobu a hnetač tukom odolným voči vysokej teplote
a potom ich cca. 10 min. zohrievať v rúre. Po vychladnutí odstráňte tuk z nádoby pomocou papierovej utierky.
Vďaka tomu bude chránený nepriľnavý povrch. Tento
úkon môžete pravidelne opakovať.
●● Pred čistením alebo uchovávaním zariadenia ho
nechajte vychladnúť. Pred ďalším hnetením a pečením
musí zariadenie chladnúť cca. pol hodiny.
●● Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete
a počkajte, až kým nevychladne. Na umývanie používajte jemné čistiace prostriedky. Nesmú sa používať
chemické čistiace prostriedky, benzín, prostriedky na čistenie rúr ani akékoľvek prostriedky, ktoré môžu poškriabať alebo poškodiť povrchovú vrstvu zariadenia.
●● Odstraňujte všetky zložky z krytu, telesa a pečiacej
komory zariadenia pomocou vlhkej utierky. Zariadenie
sa nesmie ponárať do vody, ani sa voda nesmie vlievať do pečiacej komory!
●● Pre zjednodušenie čistenia môžete sňať kryt: umiestnite
ho do zvislej polohy a potom potiahnite hore.
43Z010-001_v05
44 m
50 s
90 m
50 m
60 m
60 m
1:05
1:00
●● Pečiacu komoru treba utrieť zvonka vlhkou handričkou.
Vnútro nádoby môžete umývať s použitím prostriedku na
umývanie riadu. Nádobu neponárajte do vody.
●● Hnetač a hnací čap čistite hneď po použití. Ak hnetače necháte v nádobe, neskôr bude ťažké ich stadiaľ
vybrať. V takom prípade naplňte nádobu teplou vodou
a nechajte 30 minút. Potom vyberte hnetače.
●● Nádoba je povrchovo upravená nepriľnavou vrstvou.
Nesmú sa používať kovové predmety, ktoré by ju mohli
poškriabať. Farba vrstvy sa bude počas používania
zariadenia meniť. Je to normálna situácia. Táto zmena
nijakým spôsobom nemení vlastnosti vrstvy.
●● Pred uchovávaním zariadenia sa uistite, že zariadenie
úplne vychladlo a je suché. Zariadenie uchovávajte so
zatvoreným krytom.
35
OTÁZKY A ODPOVEDE TÝKAJÚCE SA ZARIADENIA
Problém
Príčina
Riešenie
Z pečiacej komory alebo
z vetracích otvorov uniká dym.
Zložky sa prilepili k pečiacej
komore alebo k vonkajšej časti
pečiacej nádoby.
Odpojte zariadenie od elektrickej siete a vyčistite vonkajšiu časť
pečiacej nádoby alebo pečiacu komoru.
Chlieb klesá v strede a je
zospodu vlhký.
Chlieb bol príliš dlho ponechaný
Vyberte chlieb z pečiacej nádoby pred ukončením funkcie zohrievania.
v nádobe po upečení a zohrievaní.
Chlieb sa ťažko vyberá
z nádoby.
Spodná strana bochníka sa
prilepila k hnetaču.
Pred ďalším pečením vyčistite hnetač a hriadeľ. V prípade potreby
naplňte nádobu teplou vodou a nechajte 30 minút. Umožní to
jednoducho vybrať a vyčistiť hnetače.
Nevhodné nastavenie programu.
Preverte zvolené menu a ostatné nastavenia.
Bolo stlačené tlačidlo ŠTART/STOP
počas prevádzky zariadenia.
Nepoužívajte rovnaké zložky a začnite celý postup od začiatku.
Počas prevádzky zariadenia bol
niekoľkokrát zdvihnutý kryt.
Kryt môžete otvárať iba v prípade, ak čas zobrazený na displeji je dlhší
ako 1:30 (týka sa výhradne programov 1, 2, 3, 4).
Uistite sa, že kryt bol dobre uzatvorený.
Dlhý výpadok prúdu počas
prevádzky zariadenia.
Nepoužívajte rovnaké zložky a začnite celý postup od začiatku.
Pohyb hnetačov je znemožnený.
Skontrolujte, či hnetače sa nezasekli semienkami, a pod. Vytiahnite
pečiacu nádobu a overte, či hnacie prvky rotujú. V opačnom prípade
zariadenie odovzdajte do servisu.
Zariadenie sa nezapína.
Zapína sa zvukový signál.
Na displeji sa zobrazuje správa
E 01.
Zariadenie nevychladlo po
predchádzajúcom pečení.
Stlačte a pridržte tlačidlo ŠTART/STOP, až kým sa na displeji nezobrazí
obyčajný kód programu. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Vyberte
pečiacu nádobu a počkajte, až kým nevychladne a nedosiahne izbovú
teplotu. Potom pripojte zariadenie do elektrickej siete a opäť zapnite.
Na displeji sa zobrazuje
správa „EEE“.
Chyba programu alebo
elektronická chyba.
Začnite test zariadenia. S týmto cieľom stlačte a pridržte tlačidlo menu,
pri tom odpojte zariadenie od elektrickej siete a potom opäť ho pripojte.
Uvoľnite tlačidlo. Začne sa test zariadenia. Opäť odpojte zariadenie
z elektrickej siete. Na displeji by sa mal zobraziť kód bežného programu.
V opačnom prípade zariadenie treba odovzdať do servisu.
Zložky neboli vymiešané alebo
chlieb sa dobre neupiekol.
KLASICKÉ RECEPTY
Zariadenie je mimoriadne vhodné na
používanie hotových chlebových zmesí,
ktoré sú dostupné v obchodoch.
BIELY CHLIEB
(hmotnosť chleba cca. 900 g)
CMAROVÝ CHLIEB
(hmotnosť chleba cca. 900 g)
Zloženie:
Voda alebo mlieko
Soľ
Cukor
Múka typu 500
Suché droždie
Zloženie:
Cmar
Soľ
Cukor
Múka typu 500
Suché droždie
425 ml
1½ lyžičky
1 ½ lyžičky
600 g
1 lyžička
375 ml
1 lyžička
1 lyžička
500 g
1 lyžička
Program: BASIC alebo FRENCH
Program: BASIC alebo FRENCH
KOLÁČ S ORECHMI A HROZIENKAMI
(hmotnosť koláča cca. 900 g)
SLNEČNICOVÝ CHLIEB
(hmotnosť koláča cca. 900 g)
CHLIEB ZO SIEDMICH ZŔN
(hmotnosť chleba cca. 700 g)
Zloženie:
Voda alebo mlieko
Margarín alebo maslo
Soľ
Cukor
Múka typu 500
Suché droždie
Hrozienka
Rozdrobené orechy
Zloženie:
Voda
Maslo
Múka typu 550
Slnečnicové
semienka
Soľ
Cukor
Suché droždie
Zloženie:
Voda alebo mlieko
Margarín alebo maslo
Soľ
Cukor
Múka typu 550
Pšeničná celozrnná múka
Vločky zo 7 druhov zŕn
Suché droždie
350 ml
1 ½ PL
1 lyžička
2 PL
540 g
1 lyžička
100 g
3 PL
Program: BASIC
Hrozienka a orechy môžete pridávať až keď
počujete prvý zvukový signál alebo po 1.
cykle miesenia cesta.
36
350 ml
1 PL
540 g
5 PL
1 lyžička
1 PL
1 lyžička
Program: BASIC
Odporúčanie: semienka slnečnice môžete
nahradiť tekvicovými jadierkami. Praženie
semienok a jadierok na panvici im pridá
intenzívnejšiu chuť.
300 ml
1 ½ PL
1 lyžička
2 ½ PL
240 g
240 g
60 g
1 lyžička
Program: WHOLEWHEAT
V prípade používania celých zŕn ich treba
predtým namočiť.
43Z010-001_v05
CIBUĽOVÝ CHLIEB
(hmotnosť chleba cca. 900 g)
CELOZRNNÝ CHLIEB
(hmotnosť chleba cca. 900 g)
KOLÁČ S ČOKOLÁDOU A ORECHMI
(hmotnosť koláča cca. 700 g)
Zloženie:
Voda alebo mlieko
Margarín alebo maslo
Soľ
Cukor
Veľká posekaná cibuľa
Múka typu 550
Suché droždie
Zloženie:
Voda alebo mlieko
Margarín alebo maslo
Vajcia
Soľ
Cukor
Múka typu 550
Pšen. celozrnná múka
Suché droždie
Zloženie:
Voda
Čokoládovo-orechová
hmota
Soľ
Práškový cukor
Múka typu 500
Obyčajná múka
Suché droždie
250 ml
1 PL
1 lyžička
2 PL
1 ks.
540 g
1 lyžička
300 ml
1½ PL
1 ks.
1 lyžička
2 lyžičky
360 g
180 g
1 lyžička
Program: BASIC
Tento chlieb treba ihneď upiecť.
Program: WHOLEWHEAT
Pozor: Pri používaní programu „DELAY
TIMER” namiesto vajec použite viac vody.
Program: FRENCH
CHLIEB FOCACCIA S ROZMARÍNOM
A CESNAKOM
FRANCÚZSKE BAGETY
(hmotnosť cesta cca. 900 g)
CESTO NA PIZZU
(zložky na 3 pizze)
Zloženie:
Voda
Olivový olej
Čerstvý sekaný
rozmarín
Cesnak ošúpaný
a lisovaný
Múka 500
Soľ
Suché droždie
Zloženie:
Voda
Med
Soľ
Cukor
Múka typu 550
Suché droždie
Zloženie:
Voda
Soľ
Olivový olej
Múka typu 500
Cukor
Suché droždie
200 ml
1 PL
2 PL
3 strúčiky
350 g
1 lyžička
½ lyžičky
300 ml
1 PL
1 lyžička
1 lyžička
540 g
1 lyžička
275 ml
90 ml
1½ lyžičky
1½ lyžičky
300 g
150 g
1 lyžička
300 ml
3
/4 lyžičky
1 PL
450 g
2 lyžičky
1 lyžička
Program: DOUGH
Program: DOUGH
Po procese hnetenia cesta ho rozdeľte na
2 – 4 časti, urobte dlhé bochníky a nechajte
30 – 40 minút. Narežte cesto šikmo a vložte
do rúry na pečenie.
Program: DOUGH
Po procese hnetenia cesta ho rozvaľkajte,
urobte okrúhlu placku a nechajte 10 minút.
Natrite omáčkou a rozložte prísady. Pečte
v rúre na pečenie 20 minút.
DŽEM POMARANČOVÝ
DŽEM JAHODOVÝ
DŽEM MALINOVÝ
Zloženie:
Pomaranče
Citróny
2:1 želírovací cukor
Zloženie:
Jahody, umyté a bez
stopiek
Želírovací cukor
Zloženie:
Čerstvé maliny, umyté
Želírovací cukor
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450 g
450 g
Program JAM
Program JAM
Program: JAM
DŽEM MARHUĽOVÝ
VIŠŇOVÝ CHLIEB
(váha chleba asi 700 g)
CHLIEB Z BEZLEPKOVEJ MÚKY
(hmotnosť chleba cca. 900 g)
Zloženie:
Čerstvé marhule,
umyté
Studená voda
Želírovací cukor
Citrónová kôrka +
džús
Program JAM
450 g
2 PL
450 g
z ½ citrónu
Zloženie:
Višňový džús
Mlieko
Med
Maslo
Višňový jogurt
Višne bez kôstok
Múka typu 550
Suché droždie
Prášok na pečenie
Soľ
Cukor
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 lyžička
½ lyžičky
½ lyžičky
1 lyžička
Program: BASIC alebo SWEET
Po zvukovom signáli dodajte: 20 g
zomletých vlašských orechov
Zloženie:
Voda alebo mlieko
Soľ
Cukor
Múka typu 500
Suché droždie
425 ml
1½ lyžičky
1 ½ lyžičky
Bezlepková
múka 500 g
1 lyžička
Program: BASIC alebo FRENCH
V tabuľkách sa nachádzajú vzorové predpisy a orientačné množstvá potrebných zložiek. Nepovažujte tieto zápisy za kuchársku knižku. Postupujte podľa individuálnej chute a kuchárskych zásad, ktoré sú opísané v odbornej literatúre a kuchárskych sprievodcoch.
43Z010-001_v05
37
KEDY UPRAVIŤ RECEPTY
Problém
Pravdepodobná príčina
Riešenie
(opis uvedený nižšie)
Chlieb rastie príliš rýchlo.
- Príliš veľa droždia, príliš veľa múky, nedostatočné množstvo soli.
a/b
- Nedostatok alebo príliš málo droždia.
a/b
- Staré alebo nekvalitné droždie.
e
Chlieb nerastie vôbec alebo
rastie nedostatočne.
Cesto príliš silne rastie
a vylieva sa z nádoby.
Chlieb klesá v strede.
Chlieb je ťažký, má hrudky.
Chlieb nie je v strede
upečený.
- Príliš horúca tekutina.
c
- Došlo k styku droždí s tekutinou.
d
- Nevhodný druh múky alebo stará múka.
e
- Príliš veľké alebo príliš malé množstvo tekutiny.
a/b/g
- Príliš málo cukru.
a/b
- Ak je voda príliš mäkká, droždie sa silnejšie kvasí.
f
- Príliš veľa mlieka zapríčiňuje kvasenie droždia.
c
- Množstvo cesta je väčšie od objemu nádoby a chlieb klesá.
a/f
- Kvasenie je príliš krátke alebo príliš rýchle kvôli príliš vysokej teplote vody alebo
pečiacej komory alebo kvôli príliš veľkej vlhkosti.
c/h/i
- Nedostatok soli alebo nedostatočné množstvo cukru.
a/b
- Príliš veľa tekutín.
h
- Príliš veľa múky alebo príliš málo tekutiny.
a/b/g
- Nedostatok droždia alebo cukru.
a/b
- Príliš veľa ovocia, celozrnnej múky alebo inej zložky.
b
- Stará alebo nekvalitná múka.
e
- Príliš veľké alebo príliš malé množstvo tekutiny.
a/b/g
- Príliš veľká vlhkosť.
h
- Recept s použitím vlhkých zložiek, napr. jogurtu.
g
- Príliš veľké množstvo tekutiny.
g
Drsná štruktúra chleba alebo
príliš veľa pórov v chlebe.
- Chýba soľ.
b
- Veľká vlhkosť, príliš horúca voda.
h/i
- Príliš veľa tekutín.
c
- Objem chleba je príliš veľký v porovnaní s nádobou.
a/f
- Príliš veľa múky, najmä v prípade svetlého chleba.
f
- Príliš veľa droždia alebo príliš málo soli.
a/b
Neupečený, pórovitý povrch.
- Príliš veľa cukru.
a/b
- Iné sladké zložky okrem cukru.
b
Krajce chleba sú nerovné
alebo v strede sú hrudky.
- Chlieb sa neschladil dostatočne (para nestihla ujsť).
j
Na kôrke chleba sa nachádza
múka.
- Po miesení cesta na bokoch zariadenia ostala múka.
g/i
Riešenia pre hore uvedené problémy
a) Treba presne odmeriavať jednotlivé zložky.
b) Treba upraviť množstvo zložiek a overiť, či boli všetky
zložky pridané.
c) Treba pridať inú tekutinu alebo ju nechať vychladnúť pri
izbovej teplote. Zložky pridávajte v súlade s poradím
uvedeným v príslušnom recepte. V strede nasypanej
múky urobte prehĺbenie a vsypte doňho rozdrobené
alebo suché droždie. Droždie nesmie mať priamy styk
s tekutinou.
38
d) Treba používať iba čerstvé a náležite uchovávané zložky.
e) Treba zmenšiť celkové množstvo zložiek, nepridávať
viac múky ako je to uvedené v recepte. Treba zmenšiť
množstvo zložiek o ⅓.
f) Treba zmenšiť množstvo pridávanej tekutiny. Ak používate zložky obsahujúce vodu, treba v takom prípade primerane zmenšiť množstvo tekutiny.
g) V prípade veľmi vlhkého počasia pridajte o 1-2 polievkové lyžice menej vody.
43Z010-001_v05
h) V prípade teplého počasia nepoužívajte funkciu časovača. Treba používať chladné tekutiny.
i) Hneď po upečení treba vybrať chlieb z nádoby a nechať
ho vychladnúť minimálne 15 minút pred krájaním.
j) Treba zmenšiť množstvo droždia alebo všetkých zložiek o ¼.
Poznámky týkajúce sa receptov
1. Zložky
●● Keďže každá zložka odohráva určitú úlohu v úspešnom
procese pečenia chleba, ich správne odmeriavanie je
rovnako dôležité ako poradie pridávania.
●● Najdôležitejšie zložky ako tekutina, múka, soľ, cukor
alebo droždie (môžete používať suché alebo čerstvé droždie) majú vplyv na úspech pri príprave cesta
a chleba. Vždy treba používať primerané množstvá zložiek vo vhodnom pomere.
●● Treba používať vlažné zložky v prípade, že cesto musí
byť pripravené ihneď. V prípade nastavenia programu
s funkciou časovača sa odporúča používanie chladných
zložiek, aby droždie nezačalo rásť príliš skoro.
●● Margarín, maslo a mlieko majú vplyv na chuť chleba.
●● Množstvo cukru môžete zmenšiť o 20%, aby bola kôrka
jemnejšia a tenšia, čo neovplyvní výsledok pečenia. Aby
bola kôrka jemnejšia a mäkšia, cukor môžete nahradiť
medom.
●● Lepok vznikajúci v múke počas miesenia cesta zabezpečuje primeranú štruktúru chleba. Ideálna zmes sa skladá
z 40% celozrnnej múky a z 60% bielej múky.
●● Ak chcete pridať do chleba aj obilninové zrná, nechajte
ich na noc vo vode. Znížte množstvo múky a tekutiny
(maximálne o 1/5 menej).
●● Zákvas je nevyhnutný pri používaní ražnej múky. Tento
obsahuje mlieko a octové baktérie, vďaka ktorým je
chlieb ľahší a dôkladne kvasí. Zákvas môžete pripraviť
sami, avšak je to časovo náročné. Kvôli tomu v nižšie
uvedených receptoch je použitý práškový koncentrát
zákvasu. Je dostupný v 15-gramových baleniach (na
1 kg múky). Odporúčame dodržiavanie nižšie uvedených
receptov (1/2, 3/4 alebo 1 balenie). Ak pridáte menej
zákvasu ako je uvedené v recepte, chlieb sa bude drobiť.
●● Ak práškový zákvas má inú koncentráciu (100-gramové
balenie na 1 kg múky) množstvo múky treba zmenšiť
o 80 g na 1 kg múky.
●● Môžete tiež používať tekutý zákvas. Treba dodržiavať
množstvá uvedené na obale. Vyplňte odmerku tekutým
zákvasom a doplňte inými tekutými zložkami vo vhodných množstvách, podľa receptu.
●● Pšeničný zákvas sa častejšie predáva v suchej forme.
Zlepšuje spracovateľnosť cesta, čerstvosť a chuť. Je aj
jemnejší ako ražný zákvas.
●● Na pečenie chleba so zákvasom používajte program
BASIC alebo WHOLEWHEAT.
●● Zákvas môžete nahradiť fermentom na pečenie. Rozdiel
bude iba v chuti. Ferment je možné používať v domácej
pekárni.
43Z010-001_v05
●● Do cesta je možné pridať pšeničné otruby, aby bol chlieb
ľahší a bohatší na výživné látky. S týmto cieľom treba pridať jednu polievkovú lyžicu otrúb na 500 g múky a zväčšiť množstvo tekutiny o ½ polievkovej lyžice.
●● Pšeničný lepok je prírodná prísada získavaná z bielkovín
obsiahnutých v pšenici. Vďaka nemu je chlieb ľahší a má
väčší objem. Chlieb zriedkavejšie klesá a sa ľahšie trávi.
Jeho výhody sú mimoriadne viditeľné pri pečení celozrnného chleba alebo iného pečiva z múky mletej doma.
●● Čierny slad používaný v niektorých receptoch je jačmenný tmavý pražený slad. Vďaka nemu môžete získať
tmavšiu kôrku chleba a tmavšiu dužinu (napr. hnedý
chlieb). Môžete tiež používať ražný slad, avšak nie je on
už taký tmavý. Obidva výrobky sú dostupné v obchodoch
so zdravou výživou.
●● Čistý práškový lecitín je prírodný emulgátor, ktorý zlepšuje objem chleba, vďaka nemu dužina je jemnejšia
a svetlejšia, pečivo ostáva dlhšie čerstvé.
2. Prispôsobenie množstva zložiek
Ak je potrebné zväčšenie alebo zmenšenie množstva zložiek, treba sa uistiť, že pomery pôvodného receptu budú
zachované. Pre dosiahnutie uspokojivého výsledku odporúčame dodržiavanie nižšie uvedených zásad týkajúcich sa
modifikácie množstva zložiek.
●● Tekutiny / múka: cesto by malo byť jemné (ale nie príliš)
a dať sa jednoducho miesiť. Cesto nesmie byť vláknité.
Z cesta sa musí dať jednoducho vyrobiť guľa. Nie je to
možné pri hustých cestách v prípade ražného alebo celozrnného chleba. Cesto treba skontrolovať päť minút po
prvej etape miesenia. Ak je príliš vlhké, treba pridať trochu
múky, až kým nezíska vhodnú konzistenciu. Ak je príliš
suché, treba pridať po lyžici vody počas procesu miesenia.
●● Nahradzovanie tekutín: V prípade používania zložiek,
ktoré obsahujú tekutiny (napr. tvaroh, jogurt a pod.),
treba zmenšiť množstvo pridávanej tekutiny. V prípade
pridávania vajec, treba ich rozbiť do odmerky a vyplniť ju
ostatnými tekutinami, vďaka čomu budete mať kontrolu
nad množstvom zložiek. Cesto pripravované v mieste
nachádzajúcom sa vo veľkej nadmorskej výške (viac ako
750 metrov), bude rásť rýchlejšie. Môžete vtedy znížiť
množstvo droždia od ¼ do ½ lyžičky, aby ste proporcionálne zmenšili rast cesta. To isté platí v prípade miest, do
ktorých sa dodáva mimoriadne mäkká voda.
3. Pridávanie a odmeriavanie zložiek a množstiev
●● Vždy treba najprv vliať tekutinu, a až nakoniec pridať
droždie. Aby ste sa vyhli príliš rýchlemu rastu droždia
(najmä v prípade použitia funkcie časovača), nesmie
dôjsť k styku tekutín s droždím.
●● Pri odmeriavaní množstva zložiek vždy používajte
rovnaké merné jednotky, to znamená odmeriavajte
zložky pripojenou lyžicou na odmeriavanie alebo lyžicami
používanými v domácnosti, ak recepty uvádzajú množstvá v polievkových lyžiciach alebo čajových lyžičkách.
●● Treba presne odmeriavať zložky uvádzané v gramoch.
●● Ak chcete odmerať zložky v mililitroch, môžete na tento
účel použiť pripojenú odmerku, ktorá má mierku od 30
do 300 ml.
39
●● Pridávanie ovocia, zeleniny alebo obilia. Zložky v prípade
jednotlivých programov môžete pridávať v momente, ak
zaznie zvukový signál. Ak zložky pridáte príliš skoro,
budú zomleté počas procesu miesenia cesta.
4. Recepty, ktoré môžete použiť v domácej pekárni
Hore uvedené recepty sú určené pre bochníky s rôznou veľkosťou. Celková hmotnosť nesmie presiahnuť 1000 gram.
Ak neboli uvedené konkrétne odporúčania týkajúce sa
hmotnosti, to znamená, že pre daný program môžete použiť
menšie aj väčšie množstvo zložiek. V prípade ultra rýchleho
programu odporúčaná hmotnosť bochníka je cca. 750 gram.
5. Hmotnosť a objem chleba
●● V
receptoch bola presne určená hmotnosť chleba.
Môžete si ľahko všimnúť, že hmotnosť čistého bieleho
pečiva je nižšia ako pečiva celozrnného. Je to spojené
so skutočnosťou, že biela múka lepšie rastie, preto tiež
treba kontrolovať pečivo počas procesu pečenia.
●● Napriek presnému určeniu hmotnosti sa môžu vyskytovať malé odchýlky od uvedených hodnôt. Skutočná
hmotnosť chleba závisí vo veľkej miere od vlhkosti vzduchu v miestnosti vo chvíli prípravy.
●● Pečivo s veľkým množstvom pšenice má vždy väčší
objem a presahuje okraje nádoby po poslednej fáze kysnutia, aj v prípade presného odmerania zložiek. Chlieb
sa však nevylieva. Kôrka časti nachádzajúcej sa mimo
nádoby sa lepšie opečie ako časť nachádzajúca sa vo
vnútri.
●● Aby bol chlieb ľahší, môžete v programoch
SUPER-RAPID, ktoré sa odporúčajú na pečenie sladkého pečiva, používať zložky v menšom množstve, než
v programe SWEET.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
6. Výsledky pečenia
●● Výsledky pečenia závisia od podmienok (tvrdosť vody,
vlhkosť vzduchu, výška, konzistencia zložiek a pod.).
Z tohto dôvodu recepty by mali byť iba vzťažnými bodmi,
ktoré môžete primerane upraviť podľa daných podmienok. Nevzdávajte sa v prípade neúspešných pokusov
pečenia. V takom prípade treba nájsť príčinu neúspechu
a pokúsiť sa ešte raz pri pozmenenom pomere.
●● Ak kôrka chleba nie je dostatočne opečená, môžete ho
nechať v zariadení a použiť program na opečenie kôrky.
●● Odporúča sa tiež upiecť skúšobný bochník pred nastavením funkcie časovača používanej pri pečení v noci, aby
ste mohli v prípade potreby zaviesť nevyhnutné zmeny.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
40
43Z010-001_v05
HU
Tisztelt Vásárlók
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak, azért,
hogy a készülék használata során a baleseteket és/vagy
a készülék sérülését megelőzze. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék későbbi használata során is
rendelkezésre álljon.
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
A berendezés használatbavétele előtt olvassa el a teljes kezelési útmutatót.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött
gyermekek, valamint fizikai, értelmi
képességeikben korlátozott, illetve
a készüléket és annak használatát
nem ismerő személyek csak akkor
használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő használatára
vonatkozó, és a vele járó veszélyekre
vonatkozó kioktatás. A gyerekek
nem játszhatnak a berendezéssel.
A készüléket gyermekek nem tisztíthatják, és nem tarthatják karban,
kivéve, ha elmúltak 8 évesek, és
megfelelő felügyelet vannak.
●● Az eszközt a hálózati kábelével
együtt tartsa a 8 év alatti gyermekektől elzárva.
●● Figyelem, forró felületek
.
●● A készüléket ne kapcsolja be, ha
a hálózati kábel sérült, vagy az elektromotor külső borítása szemmel láthatólag sérült.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
43Z010-001_v05
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A hálózati villás csatlakozót húzza ki
a konnektorból, ha a készülék használaton kívül van, valamint a tisztítása előtt is.
●● Áramtalanítsa a készüléket, amen�nyiben hozzá akar érni a használat
közben mozgó alkatrészeihez.
●● A hálózati kábel ne függjön az asztallap szélén, és ne érjen a forró felülethez.
●● A kenyérsütés befejezése után,
a sütőforma kivételekor mindig használjon edényfogó kesztyűt vagy
hőálló ruhát, mert a sütőforma és
a kenyér forró.
●● Soha ne érjen hozzá a készülék
forró felületeihez. Edényfogó kesztyűt használjon. A készülék működés
közben felforrósodik.
●● A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, amikor
a készülék működik.
●● Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt
az alkatrészeit kivenné, valamint
a készülék tisztítása előtt is. A készülék hőálló burkolattal van ellátva.
A készülék fémalkatrészei működés
közben felforrósodnak.
●● Különös figyelmet fordítson a készülék áthelyezése közben, különösen
ha forró folyadék található benne.
41
VIGYÁZAT!
JAVASLAT
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket mindig csak a földelő csappal ellátott (váltóáramú) áramhálózati konnektorhoz csatlakoztassa,
amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a típuscímke adataival.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
●● A készüléket mindig sík, egyező felületre helyezze,
nehogy leessen a sűrűbb tészta gyúrása közben.
Ez különösen fontos, amikor a beállított funkciókat
használja vagy amikor a készüléket felügyelet nélkül
hagyja. Rendkívül sima felület esetén, a készüléket
egy vékony, gumis alátétre helyezze.
●● Hagyjon legalább 10 cm távolságot a készülék és
a többi tárgy között, amikor a berendezés működik.
●● A készüléket soha ne helyezze gáz- vagy elektromos
tűzhelyre, forró sütőre vagy mellé.
●● Soha ne távolítsa el a sütőformát a készülék működése közben.
●● A készülékbe ne tegyen alufóliát, sem más dolgot
a süteményhez használt alapanyagokon kívül, mivel
ezek tüzet vagy zárlatot okozhatnak.
●● Működés közben soha ne takarja le a készüléket törölközővel vagy egyéb anyaggal. A melegnek és gőznek
szabadon kell távoznia. Tűz keltkezhet, ha a készüléket gyúlékony anyaggal takarja le vagy azzal, pl. függönnyel érintkezésbe kerül.
●● Soha ne mossa a készüléket a folyóvízben, soha se
merítse a készüléket valamint a hálózati kábelt vízbe.
●● A külső burkolat tisztításához ne használjon agresszív
detergenseket, mint emulzió, tisztítótej, kenőcs stb.
Többek között lemoshatják a tajékoztató írásjeleket.
●● A készülék fémalkatrészei nem alkalmasak a mosógépben való tisztításra. A benne használt agresszív
tisztítószerek a fémalkatrészek sötétedését okozhatják. A fémalkatrészeket mindig kézzel mossa, a hagyományos mosószerek használatával.
●● Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon,
különben kárt tehet a készülékben.
●● A kenyér meggyulladhat, ezért ne használja a kenyérsütőt gyúlékony anyagok, pl. függöny közelében vagy
alatt.
●● Ne húzza ki a villás csatlakozót a vezetéknél fogva
a konnektorból.
Információk a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A készülék háztartásbeli használatra készült. A készülék vendéglátóiparban való használata esetén,
a garancia feltételei változnak.
●● Ne használjon nagyobb mennyiségű alapanyagot,
mint az a jelen használati útmutatóban meg van adva.
Ellenkező esetben a kenyér nem egyenletesen sül
meg, vagy a tészta kifolyik. Tartsa be a jelen kezelési
útmutató ajánlását.
●● Ha be akarja állítani a készüléket az adott kenyérfajta
sütésére, pl. éjszakára, először probálja ki az adott
receptet olyan időben, amelyen belül a készülék felügyelet alatt maradhat, először ellenőrizze, hogy az
alkotóelemeket a megfelelő mennyiségekben adta-e,
a tészta nem túl sűrű vagy túl laza, a tészta mennyisége megfelelő e és nem folyik ki a gépből.
●● A munka befejezése után húzza ki a hálózati kábel
dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A
A készülék szerkezeti felépítése
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A levehető fedél
Fogantyű
Nézőablak
A felső szellőzőrés
Az oldalszellőzőrések
Sütőforma
Dagasztó
Sütőtér
Kezelőpult
TARTOZÉKOK
10 Mérőkanál
11 Mérőpohár
12 A keverőlapát kiemelését szolgáló kampó
KEZELŐPULT
13 A LCD kijelző – a kiválasztott programra, a még fennmaradó üzemelési időre, valamint kenyér pirítási fokára
vonatkozó adatokat kijelzése.
A kijelzőn az „1 3:25” jelenik meg. Az „1” szám a kiválasztott
programot jelzi, a „3:25” a kiválasztott program időtaratamát.
A két szám állítása a kiválasztott pirítási fokot valamint a súlyt
mutatja. A készülék bekapcsolása utáni alapállítás a „magas
42
43Z010-001_v05
súly” és a „pirítás közepes foka”. A programmenet közben
a kijelzőn a sütési folyamatra vonatkozó információk jelennek meg. A kijelzőn mejelennő idő fokozatosan lecsökken.
A kijelzőn többi információ is látható, amely az időbeállítóra
(TIMER), az előkészítő melegítésre (PREHEAT), dagasztásra (KNEADING), szünetre (PAUSE), tésztakelesztésre
(RISE), sütésre (BAKE), a melegen tartás funkcióra (WARM),
valamint a program befejezésére (END) vonatkoznak.
14 A START/STOP kapcsoló – az üzemelés elindítása és
befejezése.
15 A TIMER időbeállító gomb – az óra beállítása.
16 A COLOR gomb – az kivánt pirítasi fok beállítása.
17 A MENU gomb – a program kiválasztása.
18 LOAF gomb – a súly beállítása, a lenti leírásnak megfelelően.
A készülék funkciói
HANGJELZŐ FUNKCIÓ
A hangjelző hallatszik az alábbi esetekben:
●● A programozó gombok megnyomásakor.
●● A BASIC, WHOLEWHEAT, SWEET programmeneti tésztadagasztásnak második folyamata közben, mutatva,
hogy hozzá lehet adni a tésztába olyan alkotóelemeket,
mint mag, gyümölcs, dió.
●● A program befejezése után.
A hangjelzés a START/STOP megnyomása után
kikapcsolható. E célból nyomja meg a COLOR
gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik az „OFF”
jelzés, mely a hang kikapcsolását jelzi. Ha újra
megnyomja a COLOR gombot, a kijelzőn megjelenik az „ON” jelzés és két hangjelzés lesz
hallható, ami a hang aktiválását jelzi.
MEMÓRIA FUNKCIÓ
A program kb. 5 percig terjedő áramkimaradás esetén vis�szakapcsoláskor ugyanezen a helyen folytathatja a sütést.
Ez nem vonatkozik azonban olyan esetre, amikor a program
leállítása a tésztadagasztás folyamata előtt történet. Többi
esetben a sütés folyamatát újra kell kezdeni.
BIZTONSÁGI FUNKCIÓK
Ha a korábbi használat után a készülék hőmérséklete az új
programnak túl magas, a START/STOP kapcsoló ismételt
megnyomása után a kijelzőn az E 01 jelenik meg és a hangjelző hallatszik. Ebben az esetben nyomja meg a START/
STOP kapcsolót, amíg az E 01 el nem tűnik a kijelzőről és
az alapjelzés meg nem jelenik. Utána vegye ki a sütőformát és várja meg a készülék lehűléséig. A BAKE programot
minden pillanatban lehet indítani, akkor is, ha a készülék
felforrósódott.
43Z010-001_v05
A készülék működése és kezelése
B
A KENYÉRSÜTÉS CIKLUSAI
1 Helyezze be a sütőformát.
A sütőforma tapadás gátló bevonattal van ellátva. Helyezze
be a sütőformát a készülék belsejébe, az alapzata közepén.
A sütőforma belsejének enyhe megnyomása a rugók elzárását okozza, amelyek a sütőformát fogják a sütőtér jobb- és
baloldalán. A sütőforma kivételének céljából erősen húzza fel
a sütőforma fogóját.
A sütésfolyamat befejezése után a fogó forró.
Az edényfogó kesztyű használata ajánlatos.
2 Helyezze be a dagasztót.
Nyomja be a dagasztót a sütőformában található hajtótengelyre.
3 Adja az alkotóelemeket.
Az alkotóelemeket mindig a megadott sorrendben adja
a sütőformába. A példa recepteket a használati utasítás
további része tartalmazza.
4 A csatlakozó kábel dugóját dugja be az áramhálózati
konnektorba.
5 Válassza ki a kívánt programot a MENU gomb segítségével.
LOAF gomb
A kenyér súlyának beállítása (lásd a táblázatot):
I. SZÍNT
= 500 g-on aluli súlyú kis kenyér
II. SZÍNT
= 700 g-on aluli súlyú közepes kenyér
III. SZÍNT
= 900 g-on aluli súlyú nagy kenyér
6 Válassza ki az adott programnak megfelelő súlyt.
A MENU gomb segítségével az alábbi programok közül lehet
választani.
●● BASIC (ALAP)
Fehér, búza- és rozskenyér készítéséhez. Ez a leggyakrabban használt program.
●● FRENCH (FRANCIA TÉSZTA)
Különösen könnyű, fehér péksütemények készítéséhez.
●● WHOLEWHEAT (ROZSKENYÉR)
Rozskenyerek készítéséhez.
●● SWEET (ÉDES PÉKSÜTEMÉNY)
Édes, erjesztővel készített tésztákhoz.
●● SUPER RAPID 700 g (SZUPER GYORS 700 g)
A 700 g-on aluli kenyerek dagasztásához és sütéséhez.
●● SUPER RAPID 900 g (SZUPER GYORS 900 g)
A 900 g-on aluli kenyerek dagasztásához és sütéséhez.
●● QUICK (GYORS)
A fehér, búza- és rozskenyér gyors készítéséhez.
●● BROWN BREAD (BARNA KENYÉR)
Barnakenyerek, stb. készítéséhez.
●● DOUGH (TÉSZTA)
Tészta készítéséhez.
43
●● BAGEL DOUGH (BAGEL TÉSZTA)
Bagel-tészta készítéséhez.
●● JAM (LEKVÁR)
Lekvár és dzsem készítéséhez.
●● BAKE (PIRÍTÁS)
Kenyér és tészta pirításához.
7 Utána válassza ki a kívánt pirítási fokot.
A COLOR gomb segítségével a pirítás kívánt fokát lehet beállítani: LIGHT (világos), MEDIUM (közepes), DARK (sötét).
8 Állítsa be a program indítási idejét a TIMER gomb
segítségével.
A „TIMER” IDŐBEÁLLÍTÓ GOMB
A következő programokat be lehet állítani az időbeállító funkció segítségével: BASIC (alap) (1), FRENCH (francia tészta)
(2), WHOLEWHEAT (korpás kenyér) (3), SWEET (édes péksütemény) (4), BROWN BREAD (barnakenyér) (8), DOUGH
(tészta) (9) valamint a BAGEL DOUGH (bagel) (10).
A SUPER RAPID 700 g (szuper gyors) (5), SUPER RAPID
900g (szuper gyors) (6), QUICK (7), JAM (LEKVÁR) (11),
BAKE (PIRÍTÁS) (12) programokat nem lehet beállítani az
időbeállító funkcióval. Ahhoz az időhöz, amelynek elteltével
a sütésfolyamatnak kezdődnie kell, hozzá kell számolni az
adott program időtartamát, valamint a sütésfolyamat befejezése utáni egy órát.
A beállítható maximális időtartam: 13 óra.
Példa:
Most 20:30 óra van, a kenyeret másnap reggeli 7:00 órára
akarja, hogy kész legyen, azaz 10 óra 30 perc elteltével.
Nyomja meg a TIME gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 10:30, ez a fennmaradó idő a jelen pillanattól (20:30)
számított addig, amikor a kenyér kész lesz. Az időbeállító
funkció használata közben nem szabad használni kön�nyen romlandó alkatóelemeket, mint tej, gyümölcs, joghurt,
hagyma, tojás, stb.
9 Nyomja be a START/STOP kapcsolót.
A hangjelzés a START/STOP megnyomása után
kikapcsolható. E célból nyomja meg a COLOR
gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik az „OFF”
jelzés, mely a hang kikapcsolását jelzi. Ha újra
megnyomja a COLOR gombot, a kijelzőn megjelenik az „ON” jelzés és két hangjelzés lesz
hallható, ami a hang aktiválását jelzi.
A START/STOP kapcsoló segítségével minden pillanatban
leállíthatja az üzemelést. Ebből a célből nyomja le a START/
STOP kapcsolót és tartsa rajta az ujját kb. 3 másodpercig,
amíg a hangjelző nem hallatszik. A kijelzőn a kiválasztott
program eredeti száma jelenik meg. Ha egy másik programot kíván használni, válassza ki a MENU gomb megnyomásával.
10 Tésztadagasztás.
A kenyérsütő gép automatikusan dagasztja a tésztát, amíg
a megfelelő textúrát el nem éri.
44
A tészta keverési és gyúrási szakaszában
a készülék fedelének zárva kell lennie. Ebben
a szakaszban még kis mennyiségű víz, folyadék vagy más alkotóelemek adhatók hozzá.
11 Kelesztés.
A dagasztás utolsó szakaszának befejezése után a készülék felmelegedik, a kenyérsütésnek optimális hőmérséklet
eléréséig.
A tészta kelési szakaszában csukja be a fedelet és azt ne nyissa fel egészen a kenyérsütés
befejezéséig. A képek kizárólag csak a tésztakelesztés szakaszának a bemutatására szolgálnak.
12 Sütés.
A kenyérsütő gép automatikusan beállítja a sütés idejét és
hőmérsékletét. Ha a program befejezésekor a kenyér túl
világos, használja a BAKE programot, a kenyér pirításához. Ebből a célből nyomja meg a START/STOP kapcsolót
és tartsa az ujjával kb. 3 másodpercen belül (a hangjelző
megszólalásáig). Utána nyomja be a BAKE gombot. Amikor
a pirítás kívánt fokát eléri, állítsa le a folyamatot, a START/
STOP kapcsoló 3 másodperces megnyomásával (a hangjelző megszólalásáig).
A tészta sütési szakaszában csukja be a fedelet és azt ne nyissa fel egészen a kenyérsütés
befejezéséig. A képek kizárólag csak a tészta
sütési szakaszának a bemutatására szolgálnak.
13 Melegen tartás.
A sütésfolyamat befejezése után a hangjelző hallatszik,
ami azt jelenti, hogy a kenyeret ki lehet venni a készülékből. A készülék automatikusan egy óráig tartó melegen tartó
üzemmódba kapcsol.
14 A program ciklusainak befejezése.
A program befejezése után húzza ki a csatlakozót az áramhálózati konnektorból.
15 Vegye ki a sütőformát edényfogó kesztyű segítségével és fordítsa fel.
16 Ha a kenyér nem jön ki a sütőformából, addig enyhén
rázogassa, amíg ki nem jön a kenyér a sütőformából.
Ha a dagasztó bennemaradt a kenyérben, fel
lehet vágni a cipót és kivenni belőle a dagasztót. Használhatja a kampót is a keverőlapát
kiemeléséhez.
Felmelegítés a kelesztés céljából.
A készülék csak abban az esetben kapcsol a melegen tartó
üzemmódba, ha a szobahőmérséklet 25°C alatti. Ha a szobahőmérséklet 25°C fölötti, az alkotóelemek hőmérséklete
megfelelő és nem kell felmelegíteni ezeket.
43Z010-001_v05
A KÉSZÜLÉK MUNKAFÁZISAI
1
FUNKCIÓ
BASIC (ALAP)
BAKING (kész kenyér)
LIGHT (világos)
MEDIUM (közepesen barna)
DARK (barna)
RAPID (gyors)
LOAF (kenyér)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(késleltetett indítás)
PREHEAT
(előmelegítés)
KNEADING 1
(gyúrás 1)
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
2:1213:00
2:1713:00
2:2413:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (szünet)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(gyúrás 2)
20 m
20 m
20 m
20m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (növekedés 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEADING 3
(gyúrás 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
RISE 2 (növekedés 2)
KNEADING 4
(gyúrás 4)
8 m 50 s 8 m 50 s 8 m 50 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (növekedés 3)
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
29 m
50 s
29 m
50 s
29 m
50 s
BAKE (kész kenyér)
48 m
53 m
60m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
WARM (melegítés)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(teljes sütési idő)
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
2:12
2:17
2:24
2
FUNKCIÓ
BAKING (kész kenyér)
FRENCH (FRANCIA TÉSZTA )
LIGHT (világos)
MEDIUM (közepesen barna)
DARK (barna)
RAPID (gyors)
LOAF (kenyér)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(késleltetett indítás)
PREHEAT
(előmelegítés)
KNEADING 1
(gyúrás 1)
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
2:3013:00
2:3213:00
2:3513:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (szünet)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(gyúrás 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (növekedés 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEADING 3
(gyúrás 3)
RISE 2 (növekedés 2)
KNEADING 4
(gyúrás 4)
43Z010-001_v05
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m 5
0s
30 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
45
2
FUNKCIÓ
FRENCH (FRANCIA TÉSZTA )
BAKING (kész kenyér)
LIGHT (világos)
MEDIUM (közepesen barna)
DARK (barna)
RAPID (gyors)
LOAF (kenyér)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
RISE 3 (növekedés 3)
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
BAKE (kész kenyér)
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
WARM (melegítés)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(teljes sütési idő)
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
2:30
2:32
2:35
3
FUNKCIÓ
WHOLEWHEAT (ROZSKENYÉR)
BAKING (kész kenyér)
LIGHT (világos)
MEDIUM (közepesen barna)
DARK (barna)
RAPID (gyors)
LOAF (kenyér)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(késleltetett indítás)
PREHEAT
(előmelegítés)
KNEADING 1
(gyúrás 1)
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
2:2813:00
2:3013:00
2:3313:00
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (szünet)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(gyúrás 2)
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1 (növekedés 1)
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEADING 3
(gyúrás 3)
RISE 2 (növekedés 2)
KNEADING 4
(gyúrás 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (növekedés 3)
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
BAKE (kész kenyér)
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
WARM (melegítés)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(teljes sütési idő)
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
2:28
2:30
2:33
46
43Z010-001_v05
5m
5m
PAUSE (szünet)
5m
5m
KNEADING 2
(gyúrás 2)
20 m
RISE 1 (növekedés 1)
39 m
KNEADING 3
(gyúrás 3)
RISE 2 (növekedés 2)
KNEADING 4
(gyúrás 4)
12
700 g
BAKE
(PIRÍTÁS)
5m
11
JAM
(LEKVÁR)
3:2713:00
10
BAGEL DOUGH
(BAGEL TÉSZTA)
900 g
3:2213:00
9
DOUGH
(TÉSZTA)
700 g
3:1713:00
8
BROWN BREAD
(BARNA KENYÉR)
500 g
DELAY TIME
(késleltetett indítás)
PREHEAT
(előmelegítés)
KNEADING 1
(gyúrás 1)
7
QUICK
(GYORS)
LOAF (kenyér)
6
SUPER RAPID 900 g
(SZUPER GYORS
900 g)
FUNKCIÓ
5
SUPER RAPID 700 g
(SZUPER GYORS
700 g)
SWEET (ÉDES
PÉKSÜTEMÉNY)
4
900 g
900 g
900 g
-
-
-
-
-
3:5513:00
1:3013:00
2:0013:00
-
-
20 m
15 m
-
-
30 m
13 m
9m
3m
5m
5m
5m
5m
10 m
5m
20 m
20 m
5m
20 m
20 m
39 m
39 m
39 m
60 m
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
10 m
5s
5s
5s
10 s
RISE 3 (növekedés 3)
51 m
55 s
51 m
55 s
51 m
55 s
10 m
9m
44 m
50 s
BAKE (kész kenyér)
50 m
55 m
60 m
35 m
40 m
90 m
60 m
WARM (melegítés)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
TOTAL TIME
(teljes sütési idő)
3:17
3:22
3:27
0:58
0:58
1:43
3:55
1:30
2:00
Tisztítas és karbantartás
●● A készülék üzembehelyezése előtt alaposan mossa ki
a sütőformát és a dagasztót, enyhe detergens használatával (a sütőformát vízbe ne merítse).
●● Első használat előtt kikenheti az új sütőformát és
a dagasztót hőálló zsírral és 10 percen belül felmelegítheti hagyományos sütőben. A sütőforma lehűlése után
távolítsa a zsírt puha papírtörölközővel. Ezen művelet
következtében óvjuk a tapadás gátló bevonatot. A műveletet időnként ismételni lehet.
●● Tisztítás és tárolás előtt hagyja a készüléket lehűlni.
A következő dagasztás és sütés előtt hagyja a készüléket lehűlni kb. félórán belül.
●● Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozót az áramhálózati konnektorból és hagyja a készüléket lehűlni.
A készülék tisztításához enyhe detergenset használjon.
Soha ne használjon kémiai tisztítószereket, benzínt,
sütőtisztítószereket vagy többi tisztítószert, amelyek karcolhatják vagy károsíthatják a készülék bevonatát.
●● Távolítson el mindenféle alkotóelemeket és ételmaradékokat a fedélről, a burkolatról és a sütőtérből nedves
43Z010-001_v05
90 m
50 m
60 m
60 m
1:05
1:00
törölközővel. Soha ne merítse a készüléket vízbe, se ne
öntsen bele vízet a sütőtérbe!
●● Tisztítás könnyítése érdekében le lehet venni a fedelet,
először függőlegesen állítva ezt, utána felhúzni.
●● A sütőforma külső részét nedves kendővel meg kell
törölni. A sütőforma belsejét ki lehet mosni mosogatószerrel. A sütőformát soha ne merítse vízbe.
●● Minden használat után azonnal tisztítsa meg a dagasztót és a hajtótengelyt. Amennyiben a hajtótengely
bennemarad a sütőformában, később csak nehezen
lehet belőle kivenni. Ilyen esetben töltse fel a sütőformát
vízzel és hagyja 30 percre. Utána vegye ki a dagasztót.
●● A sütőforma tapadás gátló bevonattal van ellátva. Ne
használjon fémes tárgyakat, amelyek ennek karcolását
okozhatják. A bevonat színe a készülék használatával
együtt változik. Ez a helyzet teljesen normális. A színváltozás a bevonat jellegének változását nem jelenti.
●● Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a készülék teljesen lehűlt
és száraz. A készülék becsukott fedelével tárolandó.
47
A KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
Probléma
Füst jön ki a sütőtérből
vagy a szellőzőrésekből.
Ok
Megoldás
Az alkotóelemek a sütőtérhez vagy Áramtalanítsa a készüléket és a sütőforma külső részét vagy a sütöteret
a sütőforma külső részéhez ragadtak.
tisztítsa ki.
A kenyér közepe beesik, A kenyér, sütés és felmelegedés után,
Vegye ki kenyeret a sütőformából a felmelegítő funkció befejezése előtt.
és az alja nedves.
túl sokáig maradt a sütőformában.
A kenyér nehezen jön ki
a sütőformából.
A cipó alja a dagasztóhoz ragadt.
Nem megfelelő programot állított be.
Ellenőrizze a kiválasztott menüt és a többi beállítást is.
Működés közben megnyomták
a START/STOP kapcsolót.
Újra kezdje el a sütésfolyamatot, ugyanazokat az alkotóelemeket ne
használja.
Az alkotóelemek nem Működés közben nyéhányszor levették
a fedelet.
eléggé keveredtek össze
vagy a kenyér nem
megfelelően sült ki.
A készülék működése közben hosszan
tartó áramkimaradás történt.
A készülék nem
kapcsolható be. Hangjelző
hallatszik. A kijelzőn a E
01 jelenik meg.
A következő sütés előtt tisztítsa meg a dagasztót és a hajtótengelyt.
Szükség esetén töltse fel a sütőformát meleg vízzel és hagyja 30 percre.
Utána könnyen kiveheti és megtisztíthatja a dagasztót.
A fedelet csak akkor lehet levenni, ha a kijelzőn megjelennő idő 1:30-nél
magasabb (ez csak az 1,2,3,4 programra vonatkozik).
Ellenőrizze, hogy a fedél helyesen van-e becsukva.
Újra kezdje el a sütésfolyamatot, ugyanazokat az alkotóelemeket ne
használja.
A dagasztók nem mozdulnak.
Ellenőrizze, hogy a magvak stb. nem okozzák-e a dagasztók gátolását.
Vegye ki a sütőformát és ellenőrizze, hogy a hajtótengely mozdul-e.
Ha nem, szervizhez kell fordulni.
A készülék nem hűlt le az előző
sütésfolyamat után.
Nyomja meg a START/STOP kapcsolót és addig tartsa, amíg a kijelzőn
az alap programszám meg nem jelenik. Áramtalanítsa a készüléket.
Vegye ki a sütőformát és hagyja lehűlni a szobahőmérsékletig. Utána
csatlakoztassa a készüléket az áramhálózathoz és kapcsolja be újra.
Vizsgálja meg a készüléket. Áramtalanítsa a készüléket a menu gomb
megnyomásával és megtartásával, utána újra csatlakoztassa a készüléket
A kijelzőn az „EEE” jelenik
Programhiba vagy elektronikus hiba. az áramhálózathoz. Engedje a gombot. A készülék megvizsgálja magát. Újra
meg.
csatlakoztassa a készüléket az áramhálózathoz. A kijelzőn az alapprogramra
vonatkozó szám jelenik meg. Ha nem, szervizhez kell fordulni.
KLASSZIKUS RECEPTEK
A készülék különösen alkalmas a boltban
kapható, kész kenyérkeverékek használatára.
FEHÉR KENYÉR
(a kenyér súlya: kb. 900 g)
ÍRÓS KENYÉR
(a kenyér súlya: kb. 900 g)
Alkotóelemek:
Víz vagy tej
Só
Cukor
500 típusú liszt
Szárított élesztő
Alkotóelemek:
Író
Só
Cukor
500 típusú liszt
Szárított élesztő
425 ml
1 ½ teáskanál
1 ½ teáskanál
600 g
1 teáskanál
375 ml
1 teáskanál
1 teáskanál
500 g
1 teáskanál
Program: BASIC lub FRENCH
Program: BASIC vagy FRENCH
DIÓS-MAZSOLÁS SÜTEMÉNY
(a sütemény súlya: kb. 900 g)
NAPRAFORGÓS KENYÉR
(a sütemény súlya: kb. 900 g)
HÉT GABONAMAG KENYÉR
(a kenyér súlya: kb. 700 g)
Alkotóelemek:
Víz vagy tej
Margarin vagy vaj
Só
Cukor
500 típusú liszt
Szárított élesztő
Mazsola
Darabokra vágott dió
Alkotóelemek:
Víz
Vaj
550 típusú liszt
Napraforgó magvai
Só
Cukor
Szárított élesztő
Alkotóelemek:
Víz vagy tej
Margarin vagy vaj
Só
Cukor
550 típusú liszt
Korpás búzaliszt
7 féle gabonapehely
Szárított élesztő
350 ml
1 ½ evőkanál
1 teáskanál
2 evőkanál
540 g
1 teáskanál
100 g
3 evőkanál
Program: BASIC
Az első hangjelző megszólalása után vagy
a dagasztás első szakaszának befejezése
után hozzá lehet adni mazsolát és diót.
48
350 ml
1 evőkanál
540 g
5 evőkanál
1 teáskanál
1 evőkanál
1 teáskanál
Program: BASIC
Javaslat: napraforgó magvai helyett tök magvait lehet használni. A magvak íze intenzívebb
lesz, ha először sütőserpenyőben pirítja őket.
300 ml
1 ½ evőkanál
1 teáskanál
2 ½ evőkanál
240 g
240 g
60 g
1 teáskanál
Program: WHOLEWHEAT
Egész magvak használata esetén először be
kell nedvesíteni őket.
43Z010-001_v05
HAGYMÁS KENYÉR
(a kenyér súlya: kb. 900 g)
Alkotóelemek:
Víz vagy tej
Margarin vagy vaj
Só
Cukor
Apróra vágott hagyma
550 típusú liszt
Szárított élesztő
ROZSKENYÉR
(a kenyér súlya: kb. 900 g)
250 ml
1 evőkanál
1 teáskanál
2 evőkanál
1 nagy darab
540 g
1 teáskanál
Alkotóelemek:
Víz vagy tej
Margarin vagy vaj
Tojás
Só
Cukor
550 típusú liszt
Korpás búzaliszt
Szárított élesztő
DIÓS-CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY
(a kenyér súlya: kb. 700 g)
300 ml
1½ evőkanál
1 db
1 teáskanál
2 teáskanál
360 g
180 g
1 teáskanál
Alkotóelemek:
Víz
Diós-csokoládés
krém
Só
Porcukor
500 típusú liszt
Alapliszt
Szárított élesztő
275 ml
90 ml
1½ teáskanál
1½ teáskanál
300 g
150 g
1 teáskanál
Program: BASIC
Olyanfajta kenyeret azonnal ki kell sütni.
Program: WHOLEWHEAT
Figyelem: A „DELAY TIMER” program használata esetén, tojás helyett több vízet kell
hozzáadni.
Program: FRENCH
FOCACCIA KENYÉR ROZMARINGGAL
ÉS FOKHAGYMÁVAL
FRANCIA BAGUETTE
(a tészta súlya: kb. 900 g)
PIZZATÉSZTA
(3 db pizzának megfelelő mennyiségek)
Alkotóelemek:
Víz
Olívaolaj
Friss, szétdarabolt
rozmaring
Lehámozott és
szétnyomkodott
fokhagyma
500-as liszt
Só
Szárított élesztő
Alkotóelemek:
Víz
Méz
Só
Cukor
550 típusú liszt
Szárított élesztő
Alkotóelemek:
Víz
Só
Olívaolaj
500 típusú liszt
Cukor
Szárított élesztő
200 ml
1 evőkanál
2 evőkanál
3 db
350 g
1 teáskanál
½ teáskanál
300 ml
1 evőkanál
1 teáskanál
1 teáskanál
540 g
1 teáskanál
300 ml
¾ teáskanál
1 evőkanál
450 g
2 teáskanál
1 teáskanál
Program: DOUGH
Program: DOUGH
Dagasztás után ossza a tésztát 2-4 részre,
mindegyiket formázza meg hosszú cipó alakúra és 30-40 percere hagyja. Ferdén rovátkolja a tésztát és tegye be a hagyományos
sütőbe.
Program: DOUGH
Dagasztás után nyújtsa ki a tésztát köralakra
és hagyja 10 percre. Szórjon rá szószt és
hozzávalókat a pizza alapjára. 20 percig
süsse hagyományos sütőben.
NARANCSLEKVÁR
EPERLEKVÁR
MÁLNALEKVÁR
Alkotóelemek:
Megmosott, levélszár
nélküli eper
Zselécukor
Alkotóelemek:
Friss, megmosott málna
Zselécukor
Alkotóelemek:
Narancs
Citrom
2:1 zselécukor
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450g
450g
Program JAM
Program JAM
Program: JAM
SÁRGABARACKLEKVÁR
MEGGYES KENYÉR
(kenyér súlya kb. 700 g)
GLUTÉNMENTES KENYÉR
(a kenyér súlya: kb. 900 g)
Alkotóelemek:
Friss megmosott
sárgabarack
Lehűlt víz
zselécukor
Citromhéj + citromlé
Program JAM
450 g
2 evőkanál
450 g
½ citromból
Alkotóelemek:
Meggylé
Tej
Méz
Vaj
Meggyes joghurt
Magozott meggy
550-es liszt
Száraz élesztő
Sütőpor
Só
Cukor
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 kiskanál
½ kanál
½ kiskanál
1 kiskanál
Program: BASIC vagy SWEET
A hangjelzés után adjon hozzá: 20 g darált
diót.
Alkotóelemek:
Víz vagy tej
Só
Cukor
500 típusú liszt
Szárított élesztő
425 ml
1 ½ teáskanál
1 ½ teáskanál
Gluténmentes liszt
500 g
1 teáskanál
Program: BASIC lub FRENCH
A táblázatokban mintareceptek, valamint az egyes hozzávalók becsült mennisége található. Ezeket a receptek ne tekintse szakácskönyvnek.
Főzzön a saját ízlése szerint, valamint a szakácskönyvekben és más szakkönyvekben leírtaknak megfelelően.
43Z010-001_v05
49
MIKOR LEHET A RECEPTEKEN VÁLTOZTATNI
Probléma
A kenyér túl gyorsan kel.
A kenyér nem kel vagy nem
kel meg eléggé.
- Túl sok az élesztő, túl sok a liszt, nincs elég só.
a/b
- Nincs benne élesztő vagy nincs elég az élesztő.
a/b
- Lejárt vagy nem friss élesztő.
e
- A folyadék túl forró.
c
- Az élesztő és a folyadék érintkezett egymással.
d
- Nem megfelelő típusú vagy lejárt lisztet használt.
e
- Túl sok vagy túl kevés a folyadék.
a/b/g
- Nem elég a cukor.
a/b
f
- Ha túl sok a tej, az élesztő erjed.
c
- A tészta mennyisége a sütőforma befogadóképességénél nagyobb és a kenyér
beesik.
a/f
- Az élesztő erjedése túl rövid vagy túl gyors, mivel a víznek vagy
a sütőformának hőmérséklete túl magas vagy túl nagy a nedvesség.
c/h/i
- Nincs benne só vagy nincs elég a cukor.
a/b
A kenyér vastag, csomós.
A kenyér belseje nem sült
meg eléggé.
Megoldás
(magyarázat lent található)
- Ha a víz túl lágy, az élesztő erősebben erjed.
A tészta túl gyorsan kel és
kifolyik a a sütőformából.
A kenyér közepe beesik.
Lehetséges ok
- Túl sok a folyadék.
h
- Túl sok a liszt vagy nincs elég a folyadék.
a/b/g
- Nincs elég élesztő vagy cukor.
a/b
- Túl sok a gyümölcs, a korpás liszt vagy többi alkotóelem.
b
- Lejárt vagy nem friss liszt.
e
- Túl sok vagy nincs elég a folyadék.
a/b/g
- Túl nagy a nedvesség.
h
- A recept nedves alkotóelemeknek, pl. joghurt használatát ajánlja.
g
- Túl sok a víz.
g
A kenyér textúrája lyukacsos,
vagy túl sok lyuk van a
kenyérben.
Kevésbé megsült, szivacsos
felület.
- Nincs benne só.
b
- Nagy a nedvesség, túl forró a víz.
h/i
- Túl sok a folyadék.
c
- A kenyér mennyisége túl nagy a sütőformához képest.
a/f
- Túl sok a liszt, különösen a világos kenyér esetén.
f
- Túl sok az élesztő, nincs elég só.
a/b
- Túl sok a cukor.
a/b
- Cukron kívül más édesítöszerek.
b
Egyenetlenek
a kenyérszeletek, csomók
találhatók bennük.
- A kenyér nem hűlt le megfelelően (a gőz nem távozott el belőle).
j
A kenyér héján liszt található
meg.
- Dagasztás után a készülék szélén megmaradt a liszt.
g/i
A fenti problémák megoldásai
a) Pontosan mérje ki az alkotóelemeket.
b) Állítsa össze az alkotóelemeket és ellenőrizze, hogy
valamennyiüket adta-e hozzá.
c) Másfajta folyadékot adjon hozzá vagy hagyja lehűlni
a szobahőmérsékletig. Az alkotóelemeket mindig
a receptben megadott sorrendben adja a sütőformába.
A liszt közepébe csináljon egy mélyedést és oda öntse
50
bele az apróra vágott vagy száraz élesztőt. Ne engedje,
hogy az élesztő és a folyadék közvetlenül érintkezzen
egymással.
d) Kizárólag csak friss és helyesen tárolt alkotóelemeket
használjon.
e) Csökkentse az alkotóelemek összes mennyiségét,
a receptben ajánlott liszt mennyiségét használja.
Az alkotóelemek mennyiségét 1/3-ával csökkentse le.
43Z010-001_v05
f) Csökkentse le a hozzáadott folyadék mennyiségét.
Amennyiben a vizet tartalmazó alkotóelemeket használja, le kell csökkenteni a folyadék mennyiségét.
g) Nagyon nedves idő esetén csökkentse le a víz mennyiségét 1-2 evőkanállal.
h) Meleg időben ne használja az időbeállító funkciót. Lehűlt
folyadékok használata ajánlatos.
i) Sütésfolyamat befejezése után azonnal vegye ki
a kenyeret a sütőformából és hagyja lehűlni szeletelés
előtt legalább 15 percre.
j) Csökkentse le az élesztőnek vagy az összes alkotóelemeknek mennyiségét 1/4-ével.
A receptekre vonatkozó megjegyzések
1. Alkotóelemek
●● Mivel
mindegyik alkotóelem bizonyos szerepet játszik
a kenyérsütés sikeres folyamatában, kívételesen fontos
a pontos kimérésük valamint a hozzáadási sorrendjük is.
●● A legfontosabb alkotóelemek, mint folyadék, liszt, só,
cukor vagy élesztő (száraz vagy friss élesztőt lehet használni) a tészta és a kenyér sikeres készítését folyásolják
be. Az alkotóelemeket mindig a megfelelő mennyiségben és a megfelelő arányban használja.
●● Felmelegített alkotóelemeket használjon, amennyiben
a tésztát azonnal akarja készíteni. Az időbeállítási program használata közben lehűlt alkotóelemek használat
ajánlatos, úgy, hogy az élesztő ne kezdjen erjedni túl
korán.
●● Margarin, vaj és tej befolyásolják a kenyér ízét.
●● Cukor mennyiségét le lehet csökkenteni 20%-kal, hogy
a kenyér héja vékonyabb és finomabb legyen, ez nem
folyásolja a sütési folyamat eredményét. A vékonyabb
és finomabb kenyérhéj elérésének céljából cukor helyett
mézet használjon.
●● Dagasztás közben a lisztben glutén fejlődik, ami
a kenyérnek a megfelelő textúrát biztosítja. Az ideális
lisztkeverék a korpás liszt 40%-ából és a fehér liszt 60%ából áll.
●● Amennyiben gabona magvait kívánja hozzáadni
a kenyérbe, hagyja őket benedvesedni éjszakára. Csökkentse le a liszt és a folyadék mennyiségét (maximálisan
1/5-ével).
●● A rozsliszt használata esetén erjesztő használata ajánlatos. Az erjesztő tejet valamint ecetbaktériumokat tartalmaz, ameleyek könnyebbé teszik a kenyeret és ennek
részletes erjedését okozzák. Az erjesztőt házi recept
szerint is lehet készíteni, de ez a folyamat időfogyasztást
jelent. Ezért is a lenti receptekben erjesztőpor szerepel.
Az erjesztőpor boltban kapható, 15 g-os tasakokban
(1 kg lisztre). A receptben ajánlott erjesztő mennyiségét használja (1/2, 3/4 vagy 1 tasakot). Amennyiben az
erjesztőt kissebb mennyiségben adja hozzá, a kenyér
morzsálódni fog.
●● Amennyiben az erjesztőpor más sűrűségű (100 g-os
tasak 1 kg lisztre), a liszt mennyiségét le kell csökkenteni
80 g-mal 1 kg lisztre.
43Z010-001_v05
●● Folyékony erjesztőt is lehet használni. A tasakon ajánlott mennyiségeket használja. Öntse bele az erjesztőt
a mérőpohárba, utána öntse bele a többi folyékony alkotóelemet a megfelelő mennyiségekben, a recept szerint.
●● A búzaerjesztőt inkább száraz formájában árusítják.
A tészta rugalmasságát, frisseségét és ízét javítja.
A rozserjesztőnél enyhébb.
●● Az erjesztő használatával kenyérsütéshez a BASIC vagy
a WHOLEWHEAT programot használja.
●● Az erjesztő helyett a sütési enzimet is lehet használni.
A különbséget csak az ízben lehet érezni. A sütési enzim
a kenyérsütő gépben való használatra alkalmas.
●● A tésztába búzakorpát is lehet hozzáadni, hogy a kenyér
könnyebb és a tápanyagokban gazdagabb legyen. Ebből
a célból adjon hozzá egy evőkanál búzakorpát 500 g
lisztre és növelje a folyadékot 1/2 evőkanállal.
●● A glutén egy természetes alkotóelem, amely a búza
fehérjéből fejlődik. Ennek köszönhetően a kenyér kön�nyebb és a mennyisége nagyobb. Ritkábban összeesik
és emesztésnek jó. Az előnyeit akkor lehet látni, amikor
rozskenyeret vagy más péksüteményt sütünk az otthon
őrölt liszt használatával.
●● A fekete maláta, amelyet néhány recept javasol, a sötétpirított árpamaláta. Ennek köszönhetően a kenyér héja
és a belseje sötétebb (pl. barnakenyér). A rozsmalátát is
lehet használni, de ez már nem olyan sötét. Mind a két
termék a természetes élelmiszert árusító boltokban kapható.
●● A tiszta lecitinpor egy természetes emulgeálószer, amely
a kenyér mennyiségét folyásolja, a kenyér belsejét
finomabbá és világosabbá teszi, hosszabbítja a kenyér
frisseségét.
2. Az alkotóelemek mennyiségének összeállítása
Amennyiben az alkotóelemek mennyiségének növelése
vagy csökkentése ajánlatos, ellenőrizze az eredeti receptben szereplő arányok betartását. A jó eredmény elérése céljából a lenti előírásokat kövesse, amelyek az alkotóelemek
mennyiségének módosítására vonatkoznak.
●● Folyadékok / liszt: a tésztának vékonynak kell lennie
(de nem túságosan) valamint olyannak, hogy könnyen
lehessen dagasztani. A tésztának nem kell szálasnak
lennie. A tésztát könnyen kell formázni golyó alakúba.
Ez lehetetlen sűrű tészták, rozskenyerek esetén.
A dagasztás első szakasza után 5 percre ellenőrizze
a tésztát. Ha túl nedves, adjon hozzá egy kis lisztet,
amíg a megfelelő konzisztenciát el nem érje. Ha túl száraz, dagasztás közben adjon hozzá egy-egy kanál vizet.
●● A folyadékok helyettesítése: Folyadékot tartalmazó
alkotóelemek használata esetén (pl. túró, joghurt, stb.),
csökkentse a folyadék mennyiségét. Tojás használata
esetén, tegye a tojást mérőpohárba és öntse fel folyadékkal, úgy, hogy ellenőrizze az alkotóelemek mennyiségét. Nagy magasságon készített tészta (750 m felett),
gyorsabban kel meg. Olyan esetben le lehet csökkenteni
az élesztő mennyiségét 1/4-1/2 teáskanállal, úgy, hogy
a tésztakelés arányosan csökkenjen. Ugyanez azokra
a helyekre vonatkozik, ahol a csapvíz különösen lágy.
51
3. Az alkotóelemek hozzáadása és kimérése
●● Mindig a folyadékot öntse bele először a sütőformába,
majd a végén adja hozzá az élesztőt. Az élesztő túlságosan gyors megkelésének elkerülése céljából (főleg, ha
az időbeállító funkciót használja), ne engedje, hogy az
élesztő és a folyadék közvetlenül érintkezzen egymással.
●● Az alkotóelemek kiméréséhez mindig ugyanazokat
a mértékegységeket kövesse, ez azt jelenti, hogy az
alkotóelemeket vagy a mellékelt mérőkanállal vagy az
otthon használt evő- és teáskanalakkal mérje, a receptek
előírásainak megfelelően.
●● Pontosan mérje a grammban adott alkotóelemeket.
●● Amennyiben mililterben akarja mérni az alkotóelemeket,
a mellékelt mérőpoharat használja, amely 30-300 ml-es
mércével van ellátva.
●● Gyümölcs, dió, vagy gabonapehely hozzáadása.
Az alkotóelemeket akkor lehet hozzáadni, az adott programok esetén, ha a hangjelző hallatszik. Amennyiben túl
korán adja hozzá az alkotóelemeket, dagasztás közben
a dagasztó megőröli őket.
●● Ha a kenyér nem eléggé pirított, hagyja a készülékben
és a „pirítás” programra állítsa be.
●● Ha be akarja állítani a készüléket éjszakára az időbeállító funkció segítségével, először probálja ki ezt a funkciót napközben, hogy szükség esetén végrehajthasson
vátoztatásokat.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
4. A kényérsütő gépben való használatra alkalmas receptek
A fenti receptek különböző nagyságú készítésére alkalmasak. A teljes súlya ne lépjen túl 1000 g-on. Amennyiben
a súlyra vonatkozó konkrét előírásokat nam adták meg, ez
azt jelenti, hogy az adott programnak az alkotóelemeket
nagy és kis mennyiségekben egyaránt lehet használni. Az
ultrasebes program használata esetén a cipó ajánlott súlya
kb. 750 g.
5. A kenyér súlya és terjedelme
●● A receptek a kenyér pontos súlyát adják. Észrevehető,
hogy a tiszta fehér kenyér súlya a korpás kenyérénél
alacsonyabb. Ez attól függ, hogy a fehér liszt jobban kel,
ezért ellenőrizni kell a kenyeret a sütésfolyamat közben.
●● A súly pontos megadásának ellenére, előfordulhatnak az adott értékektől való eltérések. A kenyér valódi
súlya nagy mértékben a helyiség nedvességétől függ
a kenyérsütés közben.
●● Búzát tartalmazó kenyérnek mindig nagy terjedelme van
és a kelesztés utolsó szakaszában kilép a sütőforma
szélén, akkor is, ha ponosan kimérte az alkotóelemeket. A kenyér mégsem folyik ki. Gyorsabban pirul az
a kenyérrész, amely a sütőformán kívül van, mint az, ami
bennemarad.
●● A könnyebb kenyér elérése céljából az édes sütemény
készítésére ajánlott SUPER-RAPID programokban az
alkotóelemeket kisebb mennyiségekben lehet használni,
mint a SWEET programban.
6. A sütés eredményei
●● A
sütés eredménye a külső feltételektől függ (a víz
keménységétől, a levegő nedvességétől, a magasságtól,
az alkotóelemek konzisztenciájától, stb.). Ezért a recepteket inkább példaként kell használni, és változtatni őket
az adott feltételeknek megfelelően. Az ne vegye el a kedvét, ha a sütés nem sikerül. Keresse ennek az okát és
probáljon újra, az alkotóelemek mennyiségét változtatva.
52
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
43Z010-001_v05
RO
Stimaţi Clienţi
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie să acordaţi indicaţiilor privind siguranţa
folosirii aparatului, astfel încât, în timpul utilizării sale, să
preveniţi apariţia accidentelor, precum şi deteriorarea aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru
a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării ulterioare
a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
corespunzătoare a aparatului
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instrucţiuni de deservire.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Ne-respectarea regulilor poate
provoca răni
●● Acest echipament poate fi utilizat de
copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de
persoane fără experienţă şi care
nu cunosc echipamentul, în cazul
în care li se asigură supraveghere
sau instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă
şi înţeleg pericolele care pot apărea.
Nu permiteţi copiilor să se joace cu
aparatul. Curăţarea şi conservarea
dispozitivului nu trebuie realizată
de către copii cu excepţia cazului în
care aceştia au peste 8 ani şi sunt
corespunzător supravegheate.
●● Dispozitivul împreună cu cablul de
alimentare trebuiesc depozitate întrun loc care nu se află la îndemâna copiilor care nu au împlinit vârsta de 8 ani.
●● Atenţie, suprafaţă fierbinte
.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă
cablul de alimentare este deteriorat sau
carcasa este în mod vizibil deteriorată.
43Z010-001_v05
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie să-l
schimbaţi la producător sau la angajatul din service sau de către o persoană
calificată pentru a evita pericolul.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile făcute incorect pot pune în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui
defect, vă recomandăm să vă adresaţi
servisului specializat al firmei.
●● Debranşaţi aparatul de la priza reţelei
electrice atunci când nu este folosit
sau înainte de a începe curăţarea sa.
●● Debranşaţi aparatul de la priza reţelei electrice atunci când vă apropiaţi
de componentele care se află în mişcare în timpul utilizării sale.
●● Cablul de alimentare nu trebuie să
atârne pe marginea mesei sau a blatului, nici să atingă suprafeţele fierbinţi.
●● Atunci când scoateţi vasul pentru
copt din aparat, împreună cu pâinea
coaptă, folosiţi mănuşi speciale sau
o bucată de material care să vă protejeze împotriva arsurilor, pentru că
vasul şi pâinea sunt foarte fierbinţi.
●● Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale
aparatului. Folosiţi mănuşi de bucătărie. După ce s-a încheiat procesul de
coacere, aparatul este foarte fierbinte.
●● Temperatura suprafeţelor disponibile
poate fi mai mare atunci când aparatul este în funcţiune.
●● Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de demontarea şi curăţarea sa.
Aparatul este prevăzut cu o carcasă
termoizolatoare. Componentele metalice ale aparatului se înfierbântă în timpul funcţionării aparatului.
53
●● Fiţi deosebit de atent(ă) atunci când
deplasaţi aparatul, mai ales când în
interiorul său se află substanţe fierbinţi.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza reţelei electrice trăgând
de cablul de alimentare.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi
indicaţii referitoare la utilizarea
acestuia
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate provoca
pagube materiale
●● Conectaţi întotdeauna aparatul la priza reţelei electrice (numai de curent alternativ) prevăzută cu contact
de protecţie, la o tensiunea corespunzătoare celei
înscrise pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
●● Aşezaţi întotdeauna produsul pe o suprafaţă plată, uniformă, pentru ca acesta să nu cadă în timpul frământării aluatului. Acest lucru este deosebit de important în
cazul utilizării funcţiilor setate sau dacă aparatul este
lăsat să funcţioneze fără supraveghere. În cazul suprafeţelor deosebit de alunecoase, amplasaţi sub aparat
un material subţire, cauciucat.
●● Aşezaţi aparatul la o distanţă de cel puţin 10 cm faţă
de alte obiecte atunci când este în funcţiune.
●● Nu amplasaţi aparatul în apropierea aragazului cu gaz,
a celui electric sau a cuptorului fierbinte.
●● Este interzisă scoaterea vasului din aparatul de copt în
timp ce acesta funcţionează.
●● Nu introduceţi folii de aluminiu şi nici alte materiale
decât produsele necesare pentru copt, deoarece acestea pot provoca incendiu sau scurtcircuit.
●● Nu acoperiţi aparatul cu vreun prosop sau orice alte
materiale în timpul funcţionării sale. Căldura şi aburul
trebuie să poată fi eliminate din aparat. În cazul în care
aparatul este acoperit cu materiale uşor inflamabile, în
cazul contactului cu perdelele există riscul de incendiu.
●● Nu spălaţi aparatul sub jet de apă, nu scufundaţi aparatul sau cablul de alimentare în apă.
●● Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi
sub formă de emulsie, lichid, pastă etc. Acestea pot,
printre altele, să şteargă simbolurile grafice înscrise pe
carcasă, precum: marcajele, semnele de avertizare.
●● Nu spălaţi componentele metalice în maşina de spălat. Substanţele de curăţare agresive folosite în aceste
maşini provoacă înnegrirea componentelor amintite.
Spalaţi-le manual, folosind detergenţi pentru vase
obişnuiţi.
●● Folosirea altor accesorii decât cele recomandate de
producător pot provoca deteriorarea aparatului.
●● Pâinea poate să se ardă, de aceea nu folosiţi aparatul
de copt pâine în apropierea materialelor inflamabile
sau sub materiale inflamabile cum ar fi perdelele.
54
●● Aparatul este destinat numai utilizării casnice. În cazul
utilizării sale în activitatea gastronomică, condiţiile
garanţiei se modifică.
●● Nu folosiţi o cantitate mai mare de ingrediente decât
cele indicate în reţetele din aceste instrucţiuni de utilizare. În caz contrar pâinea se coace neuniform sau se
revarsă în afara aparatului. Respectaţi recomandările
din aceste instrucţiuni de utilizare.
●● Înainte de a folosi aparatul pentru coacerea unui anumit tip de pâine pe timpul nopţii, încercaţi mai întâi
reţeta într-o perioada a zilei când puteţi observa funcţionarea aparatului, vă puteţi asigura că ingredientele
au fost adăugate în proporţiile adecvate, că aluatul
nu este prea compact sau prea moale, că nu există
o cantitate prea mare de aluat sau că acesta nu dă pe
dinafară.
●● După ce aţi terminat lucrul scoateţi ştecherul cablului
de conectare din priză.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Structura aparatului
A
ELEMENTELE APARATULUI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Capac mobil
Mâner
Fereastră
Fantă de ventilare în partea superioară
Fante de ventilare laterale
Vas pentru copt
Lopăţică pentru amestecare
Compartiment pentru coacere
Tablou de comandă
ACCESORII
10 Linguriţă pentru măsurare
11 Vas pentru măsurare
12 Cârligul pentru îndepărtarea malaxorului pentru aluat
43Z010-001_v05
TABLOU DE COMANDĂ
13 Display LCD – afişează informaţii privitoare la programul ales, timpul rămas până la încheierea programului şi
gradul de rumenire a pâinii.
Pe display va apărea afişat simbolul „1 3:25”. Cifra „1” semnifică programul care a fost ales, în vreme ce simbolul „3:25”
semnifică timpul de funcţionare în programul ales. Setarea
curentă după punerea în funcţiune a aparatului este „greutate maximă” şi „nivel mediu de rumenire”. Cât timp se
derulează acest program, pe display vor fi afişate informaţiile
privitoare la evoluţia procesului de coacere. Timpul afişat pe
display se va micşora gradual! Pe display vor fi vizibile, de
asemenea, ale imformaţii, privitoare la TIMER, la încălzirea
preliminară (PREHEAT), frământare (KNEADING), pauză
(PAUSE), creşterea aluatului (RISE), coacere (BAKE), funcţia de păstrare a căldurii (WARM) şi încheierea programului
(END).
14 Buton START/STOP – porneşte şi încheie programul.
15 Buton pentru programarea timpului TIMER – setarea
ceasului.
16 Buton COLOR – reglarea nivelului dorit de rumenire.
17 Buton MENU – alegerea programului.
18 Buton LOAF – pentru setarea greutăţii, cum se indică
mai jos.
Funcţiile aparatului
FUNCŢIA SEMNALIZATOR ACUSTIC
Semnalizatorul acustic se declanşează:
●● După apăsarea butoanelor pentru programare.
●● În timpul celui de-al doilea proces de amestecare a aluatului în programele BASIC, WHOLEWHEAT, SWEET,
pentru a determina momentul în care pot fi adăugate la
aluat ingrediente precum seminţe, fructe, alune.
●● După încheierea programului.
După ce apăsaţi butonul START/STOP, aveţi
posibilitatea de a opri sonorul. Pentru a face
acest lucru apăsaţi butonul COLOR, pe display
va apărea cuvântul “OFF”, ceea ce înseamnă
că sonorul a fost oprit. Dacă apăsaţi din nou
butonul COLOR, pe display va apărea cuvântul
“ON” şi veţi auzi de două ori un semnal acustic, ceea ce înseamnă că sonorul a fost activat.
FUNCŢIA MEMORIE
În cazul unei scurte întreruperi în alimentarea cu energie
electrică, cu durata de până la 5 minute, setarea programului
este reţinută şi aparatul poate continua să lucreze după rezolvarea avariei. Este posibilă oprirea dacă programul a fost
întrerupt înainte de faza de frământare a aluatului. În acest
caz este necesară începerea întregului proces de la început.
FUNCŢIA DE SIGURANŢĂ
Dacă, după utilizarea anterioară a aparatului, temperatura
este prea înaltă, pentru a începe derularea unui nou program, după apăsarea din nou a butonului START, pe dis43Z010-001_v05
play va apărea afişat anunţul E 01 şi se va auzi un semnal
sonor. În acest caz, ţineţi apăsat butonul START/STOP până
în momentul în care anunţul E 01 dispare de pe display şi
apare în locul său setarea de bază. Pe urmă, luaţi recipientul
pentru coacere şi aşteptaţi până aparatul se răceşte. Programul BAKE poate începe în orice moment, chiar dacă aparatul este supraîncălzit.
Funcţionarea şi utilizarea aparatului
B
1 Introduceţi vasul pentru coacere.
Vasul pentru coacere este acoperit cu un strat care împiedică lipirea produsului. Aşezaţi în mod corespunzător vasul
în milocul suportului, în interiorul aparatului. O apăsare
uşoară pe mijlocul vasului determină blocarea arcurilor care
susţin vasul pe partea dreaptă şi pe partea stângă a compartimentului. Pentru a scoate vasul, trageţi hotărât în sus de
mânerul pentru deplasarea vasului.
După încheierea procesului de coacere, mânerul este fierbinte.
2 Introduceţi lopăţica pentru amestecare.
Aşezaţi lopăţica pentru amestecare fixând orificiul din lopăţică în profilul din vasul pentru coacere.
3 Adăugaţi ingredientele.
Aşezaţi ingredientele în vas în ordinea indicată în reţeta
respectivă. Exemple de reţete sunt oferite în continuare, în
instrucţiuni.
4 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza
reţelei electrice.
5 Alegeţi programul adecvat cu ajutorul butonului
MENU.
Butonul MENU serveşte la alegerea programelor descrise în
amănunt mai jos:
●● BASIC (De BAZĂ)
Pentru coacerea pâinii albe, din grâu şi secară. Este programul cel mai des utilizat.
●● FRENCH (ALUAT FRANŢUZESC)
În special pentru coacerea pâinii albe uşoare.
●● WHOLEWHEAT (PAINE INTEGRALĂ)
Pentru oacerea pâinii integrale.
●● SWEET (DULCIURI)
Pentru coacerea aluatului dulce pe bază de cocă.
●● SUPER RAPID 700 g
Pentru frământarea şi coacerea pâinilor până la 700 g.
●● SUPER RAPID 900 g
Pentru frământarea şi coacerea pâinilor până la 900 g.
●● QUICK (REPEDE)
Pentru coacerea rapidă a pâinii albe, de grâu sau secară.
●● BROWN BREAD (PAINE NEAGRĂ)
Pentru coacerea rapidă a pâinii negre.
●● DOUGH (ALUAT)
Pentru pregătirea aluatului.
55
●● BAGEL DOUGH (ALUAT PENTRU COLACI)
Pentru pregătirea aluatului pentru colaci.
●● JAM (GEM)
Pentru prepararea marmeladelor şi a gemurilor.
●● BAKE (RUMENIRE)
Pentru rumenirea pâinii şi a prăjiturilor.
6 Alegeţi greutatea corespunzătoare programului
respectiv.
Buton LOAF
NIVEL I
= pâine mică cu greutate de până la 500 g
NIVEL II
= pâine medie cu greutate de până la 700 g
NIVEL III
= pâine mare cu greutate de până la 900 g
7 Pe urmă, alegeţi nivelul dorit de rumenire.
Butonul COLOR serveşte la setarea nivelului dorit de rumenire: LIGHT (uşor), MEDIUM (mediu), DARK (brun).
8 Setaţi timpul de începere a programului cu ajutorul
butonului TIME.
BUTOANELE DE PROGRAMARE A TIMPULUI „TIMER”
Următoarele programe pot fi setate cu funcţia TIMER:
BASIC (de bază) (1), FRENCH (aluat franţuzesc) (2),
WHOLEWHEAT (pâine integrală) (3), SWEET (dulciuri) (4),
BROWN BREAD (pâine neagră) (8), DOUGH (aluat) (9),
BAGEL DOUGH (colac) (10).
Programele SUPER RAPID 700 g (5), SUPER RAPID 900 g
(6), QUICK (7), JAM (GEM) (11), BAKE (RUMENIRE) (12) nu
pot fi setate cu funcţia TIMER. La timpul după care trebuie
să înceapă procesul de coacere, trebuie să adăugaţi durata
programului respectiv şi o oră după terminarea procesului de
coacere. Timpul maxim care poate fi setat este de 13 ore.
Exemplu:
Este ora 20:30, iar pâinea trebuie să fie gata la ora 7:00 dimineaţa, a doua zi, adică peste 10 ore şi 30 de minute. Apăsaţi
butonul TIME până în momentul în care pe display apare
afişat simbolul 10:30, aceasta este durata de la momentul
prezent (20:30) până în momentul când pâinea trebuie să fie
gata. Când se foloseşte funcţia de programarea a timpului,
nu este permisă utilizarea unor ingrediente uşor alterabile,
precum laptele, iaurtul, fructele, ceapa, ouăle etc.
9 Apăsaţi butonul START/STOP.
După ce apăsaţi butonul START/STOP, aveţi
posibilitatea de a opri sonorul. Pentru a face
acest lucru apăsaţi butonul COLOR, pe display
va apărea cuvântul “OFF”, ceea ce înseamnă
că sonorul a fost oprit. Dacă apăsaţi din nou
butonul COLOR, pe display va apărea cuvântul
“ON” şi veţi auzi de două ori un semnal acustic, ceea ce înseamnă că sonorul a fost activat.
Butonul START/STOP serveşte de asemenea la oprirea
programului în orice moment. Pentru aceasta, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul START/STOP circa 3 secunde,
până în momentul în care se aude un semnal sonor. Pe
display apare afişată poziţia de început a programului ales.
56
Dacă doriţi să folosiţi un alt program, alegeţi-l cu ajutorul
programului MENU.
10 Amestecarea şi frământarea aluatului.
Aparatul de copt pâinea amestecă şi frământă în mod automat aluatul, până în momentul în care acesta atinge consistenţa dorită.
În timpul fazei de amestecare şi de frământare
a aluatului, capacul aparatului trebuie să fie
închis. În această fază mai puteţi încă adăuga
o cantitate mică de apă, lichid sau ingrediente.
11 Lăsarea aluatului să crească.
După ultimul ciclu de amestecare, aparatul se încălzeşte
până la temperatura optimă pentru creşterea aluatului.
În timpul fazei de creştere a aluatului, închideţi
capacul şi nu-l deschideţi până nu se încheie
coacerea pâinii. Fotografiile urmăresc doar să
prezinte fazele creşterii aluatului.
12 Coacerea.
Aparatul de copt pâinea setează în mod automat timpul şi
temperatura de coacere. Dacă pâinea este prea puţin rumenită, la sfârşitul programului, folosiţi programul BAKE, pentru
a o rumeni mai puternic. Pentru aceasta, apăsaţi butonul
START/STOP şi menţineţi-l apăsat circa 3 secunde (până în
momentul când se aude un semnal sonor). Pe urmă apăsaţi
butonul BAKE. Când este atins nivelul dorit de rumenire, opriţi
procesul menţinând apăsat circa 3 secunde butonul START/
STOP (până în momentul în care se aude un semnal sonor).
În timpul fazei de coacere a aluatului, închideţi
capacul şi nu-l deschideţi până la încheierea
coacerii pâinii. Fotografiile urmăresc doar să
prezinte fazele coacerii pâinii.
13 Înfierbântarea.
După încheierea programului, se activează semnalizatorul
sonor, care semnalizează dacă pâinea a fost luată din aparat. Imediat reîncepe programul de încăzire de o oră.
14 Încheierea fazelor programului.
După încheierea programului, scoateţi ştecărul cablului de
alimentare din priza electric.
15 Luaţi vasul din aparatul de copt pâinea, folosind
mănusi de bucătrărie, şi răsturnaţi-l.
16 Dacă pâinea nu iese de la bun început din vas, scuturaţi-l uşor până cade pâinea.
Dacă lopăţica pentru amestecare a rămas în interiorul pâinii, puteţi tăia acolo pâinea şi să scoateţi
lopăţica. Puteţi folosi, de asemenea, cârligul pentru îndepărtarea malaxorului pentru aluat.
Încălzirea aparatului pentru creşterea pâinii.
Încălzirea aparatului se porneşte numai atunci când temperatura din cameră scade sub 25°C. Dacă temperatura ambientală este mai mare de 25°C, ingredientele au deja temperatura adecvată şi nu este necesară încălzirea.
43Z010-001_v05
ETAPELE DE LUCRU ALE DISPOZITIVULUI
1
FUNCŢIA
BAKING (coacere)
BASIC (De BAZĂ)
LIGHT (deschis)
MEDIUM (mijlociu)
DARK (închis)
RAPID (rapid)
LOAF (pâine)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(întârzierea startului)
PREHEAT
(încălzire preliminară)
KNEADING 1
(frământarea 1)
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
2:1213:00
2:1713:00
2:2413:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (pauză)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(frământarea 2)
20 m
20 m
20 m
20m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (creştere 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEADING 3
(frământarea 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
RISE 2 (creştere 2)
KNEADING 4
(frământarea 4)
8 m 50 s 8 m 50 s 8 m 50 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (creştere 3)
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
29 m
50 s
29 m
50 s
29 m
50 s
BAKE (coacere)
48 m
53 m
60m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
WARM (încălzire)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(timpul total)
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
2:12
2:17
2:24
2
FUNCŢIA
BAKING (coacere)
FRENCH (ALUAT FRANŢUZESC)
LIGHT (deschis)
MEDIUM (mijlociu)
DARK (închis)
RAPID (rapid)
LOAF (pâine)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(întârzierea startului)
PREHEAT
(încălzire preliminară)
KNEADING 1
(frământarea 1)
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
2:3013:00
2:3213:00
2:3513:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
43Z010-001_v05
57
2
FUNCŢIA
BAKING (coacere)
FRENCH (ALUAT FRANŢUZESC)
LIGHT (deschis)
MEDIUM (mijlociu)
DARK (închis)
RAPID (rapid)
LOAF (pâine)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
PAUSE (pauză)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(frământarea 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (creştere 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEADING 3
(frământarea 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m 5
0s
30 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
RISE 2 (creştere 2)
KNEADING 4
(frământarea 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (creştere 3)
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
BAKE (coacere)
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
WARM (încălzire)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(timpul total)
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
2:30
2:32
2:35
3
FUNCŢIA
BAKING (coacere)
WHOLEWHEAT (PAINE INTEGRALĂ)
LIGHT (deschis)
MEDIUM (mijlociu)
DARK (închis)
RAPID (rapid)
LOAF (pâine)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(întârzierea startului)
PREHEAT
(încălzire preliminară)
KNEADING 1
(frământarea 1)
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
2:2813:00
2:3013:00
2:3313:00
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (pauză)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(frământarea 2)
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1 (creştere 1)
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEADING 3
(frământarea 3)
RISE 2 (creştere 2)
KNEADING 4
(frământarea 4)
58
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (creştere 3)
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
BAKE (coacere)
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
WARM (încălzire)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(timpul total)
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
2:28
2:30
2:33
43Z010-001_v05
5m
5m
PAUSE (pauză)
5m
5m
KNEADING 2
(frământarea 2)
20 m
RISE 1 (creştere 1)
39 m
KNEADING 3
(frământarea 3)
RISE 2 (creştere 2)
KNEADING 4
(frământarea 4)
12
700 g
-
BAKE
(RUMENIRE)
5m
11
JAM
(GEM)
3:2713:00
10
BAGEL DOUGH
(ALUAT PENTRU
COLACI)
900 g
3:2213:00
9
DOUGH
(ALUAT)
700 g
3:1713:00
8
BROWN BREAD
(PAINE NEAGRĂ)
500 g
DELAY TIME
(întârzierea startului)
PREHEAT
(încălzire preliminară)
KNEADING 1
(frământarea 1)
7
QUICK
(REPEDE)
LOAF (pâine)
6
SUPER RAPID
900 g
FUNCŢIA
5
SUPER RAPID
700 g
SWEET
(DULCIURI)
4
900 g
900 g
900 g
-
-
-
-
-
3:5513:00
1:3013:00
2:0013:00
-
-
20 m
15 m
-
30 m
13 m
9m
3m
5m
5m
5m
5m
10 m
5m
20 m
20 m
5m
20 m
20 m
39 m
39 m
39 m
60 m
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
10 m
5s
5s
5s
10 s
RISE 3 (creştere 3)
51 m
55 s
51 m
55 s
51 m
55 s
10 m
9m
44 m
50 s
BAKE (coacere)
50 m
55 m
60 m
35 m
40 m
90 m
60 m
WARM (încălzire)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
TOTAL TIME
(timpul total)
3:17
3:22
3:27
0:58
0:58
1:43
3:55
1:30
2:00
Curăţarea şi păstrarea
●● Înainte de prima utilizare a aparatului, spălaţi bine vasul
pentru copt şi lopăţica pentru amestecare, folosind un detergent uşor (nu este permisă cufundarea vasului în apă).
●● Înainte de prima utilizare a aparatului, se recomandă să
ungeţi vasul nou pentru copt şi a lopăţica pentru amestecare cu o grăsime rezistentă la temperaturi înalte, pe urmă
să le înfierbântaţi în aparatul de copt circa 10 minute.
După răcirea lor, ştergeţi grăsimea din vasul de copt cu un
şerveţel de hârtie. Prin această operaţiune, va fi protejat
stratul ce împiedică prinderea aluatului de vas. Operaţiunea aceasta poate fi repetată la anumite intervale de timp.
●● Aşteptaţi până aparatul se răceşte înainte de a-l curăţa şi
de a-l depozita. Înainte de următorul proces de frământare şi de coacere, aparatul trebuie să se răcească circa
jumătate de oră.
●● Înainte de a curăţa aparatul, debranşaţi-l de la reţeaua
electrică şi aşteptaţi până se răceşte. Pentru spălare
folosiţi un detergent uşor. Nu este voie să folosiţi substanţe chimice de curăţare, benzină, substanţe de curăţare a cuptoarelor sau orice ale mijloace, substanţe care
pot zgâria sau deteriora stratul protector al aparatului.
●● Îndepărtaţi toate resturile de ingrediente şi firimiturile din
43Z010-001_v05
90 m
50 m
60 m
60 m
1:05
1:00
capac, carcasă şi compartimentul aparatului de copt cu
un prosop uşor umezit. Nu este permisă cufundarea
aparatului în apă, nici turnarea apei în compartimentul aparatului de copt!
●● Pentru a face curăţarea mai uşoară, puteţi scoate capacul, ridicându-l în poziţie verticală şi, pe urmă, trăgându-l
în sus.
●● Vasul pentru copt trebuie şters cu o cârpă uşor umezită.
Interiorul vasului poate fi spălat folosind un detergent
pentru vase. Nu cufundaţi vasul în apă.
●● Lopăţica pentru amestecare şi bătătorul trebuie curăţate
imediat după utilizare. Dacă lopăţica rămâne în vas, va
fi mai greu mai apoi să fie scoasă. În acest caz, umpleţi
vasul cu apă caldă şi lăsaţi-l aşa timp de 30 de minute.
Pe urmă scoateţi lopăţica.
●● Vasul este acoperit cu un strat protector, împotriva lipirii produselor. Nu este permisă folosirea unor obiecte
metalice, care l-ar putea zgâria. Culoarea stratului se va
schimba odată cu folosirea aparatului. Aceasta e o situaţie normală. Această schimbare de culoare nu modifică
proprietăţile stratului protector.
●● Înainte de a depozita aparatul, asiguraţi-vă că s-a răcit
complet şi este uscat. Aparatul trebuie depozitat cu
capacul închis.
59
ÎNTREBĂRI Şi RĂSPUNSURI PRIVITOARE LA APARAT
Problemă
Cauză
Rezolvare
Din compartimentul de
coacere sau prin orificiile
de ventilare iese fum.
Ingredientele s-au lipit de
compartimentul de coacere
sau de suprafaţa exterioară
a vasului pentru copt.
Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică şi curăţaţi suprafaţa exterioară
a vasului de copt şi a compartimentului pentru coacere.
Pâinea se lasă pe
mijloc şi este umedă pe
suprafaţa de jos.
Pâinea a stat prea mult în
vas după ce a fost coaptă şi
încălzită.
Scoateţi pâinea din vasul de copt după ce s-a încheiat funcţia de încălzire.
Pâinea iese greu din
vasul de copt.
Partea de jos a pâinii s-a prins
de lopăţica de amestecare.
Înainte de următoarea coacere a pâinii, curăţaţi lopăţica de amestecare şi
axul. Dacă este necesar, umpleţi vasul cu apă caldă şi lăsaţi 30 de minute.
Asta permite ca, foarte simplu, să scoateţi şi să curăţaţi lopata pentru
amestecare.
Setarea necorespunzătoare
a programului.
Verificaţi meniul ales şi alte setări.
A fost apăsat START/STOP în
timpul funcţionării aparatului.
Nu folosiţi din nou aceleaşi ingrediente şi reluaţi procesul de la capăt.
A fost deschis capacul de mai
multe ori în timpul procesului
de coacere.
Puteţi deschide capacul numai atunci când timpul afişat pe display este mai
mare de 1:30 (se referă numai la programele 1,2,3,4).
Trebuie să vă asiguraţi că a fost bine închis capacul.
O pană de curent mai lungă în
timpul funcţionării aparatului.
Nu folosiţi din nou aceleaşi ingrediente şi reluaţi procesul de la capăt.
Rotirea lopăţelei de amestecare
a fost blocată.
Verificaţi dacă lopăţica de amestecare nu a fost blocată de seminţe etc.
Scoateţi vasul din aparatul de copt şi verificaţi dacă elementele de propulsie
se rotesc. Dacă nu se rotesc, trebuie să duceţi aparatul la un punct de servis.
Aparatul nu porneşte. Se
aude un semnal sonor.
Pe display apare afişat
E 01.
Aparatul nu s-a răcit după
ultimul proces de coacere.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul START/STOP, până când pe display apare
codul normal de program. Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică.
Scoateţi vasul din aparatul de copt şi aşteptaţi până se răceşte, ajunge la
temperatura mediului ambiental.
Pe urmă conectaţi aparatul la reţeaua electrică şi puneţi-l din nou în
funcţiune.
Pe display apare afişat
„EEE”.
Eroare în program sau eroare
electronică.
Începeţi testarea aparatului. Pentr aceasta, apăsând şi menţinândi apăsat
butonul menu, debranşaţi aparatul de la reţeaua electrică, pe urmă branşaţi-l
din nou. Nu mai apăsaţi butonul. Debranşaţi din nou aparatul de la reţeaua
electrică. Pe display trebuie să apară afişat codul programului normal. În caz
contrar, trebuie să duceţi aparatul la un punct de servis.
Ingredientele nu au
fost bine amestecate şi
pâinea nu s-a copt bine.
60
43Z010-001_v05
REŢETE CLASICE
Aparatul poate fi foarte bine folosit pentru
prepararea aluaturilor pentru pâine
disponibile în magazine.
PÂINE ALBĂ
(greutatea pâinii cca. 900 g)
PÂINE CU LAPTE BĂTUT
(greutatea pâinii cca. 900 g)
Ingrediente:
Apă sau lapte
Sare
Zahăr
Făină de tip 500
Drojdie uscată
Ingrediente:
Lapte bătut
Sare
Zahăr
Făină tip 500
Drojdie uscată
425 ml
1 ½ linguriţă
1 ½ linguriţă
600 g
1 linguriţă
375 ml
1 linguriţă
1 linguriţă
500 g
1 linguriţă
Program: BASIC sau FRENCH
Program: BASIC sauFRENCH
PRĂJITURĂ CU STAFIDE ŞI NUCI
(greutatea prăjiturii 900 g)
PAINE CU SEMINŢE DE FLOAREASOARELUI
(greutatea prăjiturii 900 g)
PAINE CU ŞAPTE CEREALE
(greutatea pâinii cca. 700 g)
Ingrediente:
Apă sau lapte
Margarină sau unt
Sare
Zahăr
Făină de tip 500
Drojdie uscată
Stafide
Nuci pisate
Ingrediente:
Apă
Unt
Făină de tip 550
Seminţe de floareasoarelui
Sare
Zahăr
Drojdie uscată
Ingrediente:
Apă sau lapte
Margarină sau unt
Sare
Zahăr
Făină de tip 550
Făină de grâu integrală
Fulgi de şapte cereale
Drojdie uscată
350 ml
1 ½ lingură mare
1 linguriţă
2 linguri mari
540 g
1 linguriţă
100 g
3 linguri mari
350 ml
1 lingură mare
540 g
5 linguri mari
1 linguriţă
1 lingură mare
1 linguriţă
Program: BASIC
Stafidele şi miezul de nucă pot fi adăugate
după ce auziţi primul semnal sonor sau
după primul ciclu de amestecare a aluatului.
Program: BASIC
Recomandare: seminţele de floarea-soarelui
pot fi înlocuite cu seminţe de dovleac.
Prăjirea miezului de semninţe în tigaie face
ca acestea să aibă un gust mai intens.
PAINE CU CEAPĂ
(greutatea prăjiturii 900 g)
PAINE INTEGRALĂ
(greutatea prăjiturii 900 g)
Ingrediente:
Apă sau lapte
Margarină sau unt
Sare
Zahăr
O ceapă mare tăiată
Făină de tip 550
Drojdie uscată
250 ml
1 lingură mare
1 linguriţă
2 linguri mari
1 buc.
540 g
1 linguriţă
Ingrediente:
Apă sau lapte
Margarină sau unt
Ouă
Sare
Zahăr
Făină de tip 550
Făină de grâu integrală
Drojdie uscată
300 ml
1 ½ lingură mare
1 linguriţă
2 ½ linguri mari
240 g
240 g
60 g
1 linguriţă
Program: WHOLEWHEAT
În cazul în care se folosesc boabe întregi,
acestea trebuie umezite în prealabil.
PRĂJITURĂ CU CIOCOLATĂ ŞI NUCI
(greutatea prăjiturii 700 g)
300 ml
1½ lingură mare
1 buc.
1 linguriţă
2 linguriţe
360 g
180 g
1 linguriţă
Ingrediente:
Apă
Cremă de ciocolată
şi nuci
Sare
Zahăr pudră
Făină de tip 500
Făină obişnuită
Drojdie uscată
275 ml
90 ml
1½ linguriţă
1½ linguriţă
300 g
150 g
1 linguriţă
Program: BASIC
Această pâine trebuie coaptă imediat.
Program: WHOLEWHEAT
Atenţie: Dacă se foloseşte programul
„DELAY TIMER,” în loc de ouă trebuie să
folosiţi apă rece.
Program: FRENCH
PAINE FOCACCIA CU ROZMARIN
ŞI USTUROI
BAGHETĂ FRANŢUZEASCĂ
(greutatea cca. 900 g)
BLAT PENTRU PIZZA
(ingrediente pentru 3 pizze)
Ingrediente:
Apă
Măsline
Rozmarin proaspăt
tocat
Usturoi curăţat şi pisat
Făină 500
Sare
Drojdie uscată
Ingrediente:
Apă
Miere
Sare
Zahăr
Făină de tip 550
Drojdie uscată
Ingrediente:
Apă
Sare
Ulei de măsline
Făină de tip 500
Zahăr
Drojdie uscată
Program: BASIC
43Z010-001_v05
200 ml
1 lingură mare
2 linguri mari
3 căţei
350 g
1 linguriţă
½ linguriţă
300 ml
1 lingură mare
1 linguriţă
1 linguriţă
540 g
1 linguriţă
Program: DOUGH
După prepararea aluatului, împărţiţi-l în
2-4 părţi, formaţi baghete şi lăsaţi-le 30-40
minute. Crestaţi-le oblic şi introduceţi-leîn
aparatul de copt pâinea.
300 ml
3/4 linguriţă
1 lingură mare
450 g
2 linguriţe
1 linguriţă
Program: DOUGH
După prepararea aluatului întindeţi-l, daţi-i
o formă aproximativ rotundă şi lăsaţi-l să
stea zece minute. Ungeţi cu sos şi adăugaţi
ingredientele necesare. Coaceţi în aparatul
de copt timp de 20 de minute
61
GEM DE PORTOCALE
GEM DE CĂPŞUNI
GEM DE FRAGI
Ingrediente:
Portocale
Lămâi
2:1 zahăr gelatină
Ingrediente:
Căpşuni proaspete,
spălate şi fără
Zahăr gelatină
Ingrediente:
Fragi proaspete, spălate
şi fără codiţe
Zahăr gelatină
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450 g
450 g
Program JAM
Program JAM
Program: JAM
GEM DE CAISE
PÂINE CU VIŞINE
(greutatea pâinii aprox. 700 g)
PÂINE DIN FĂINĂ FĂRĂ GLUTEN
(greutatea pâinii cca. 900 g)
Ingrediente:
Suc de vişine
Lapte
Miere
Unt
Iaurt cu vişine
Vişine fără sâmburi
Făină tip 550
Drojdie uscată
Praf de copt
Sare
Zahăr
Ingrediente:
Apă sau lapte
Sare
Zahăr
Făină de tip 500
Ingrediente:
Caise proaspete,
spălate
Apă rece
Zahăr gelatină
Coajă de lămâie + suc
450 g
2 linguri mari
450 g
De la o jumătate
de lămâie
Program: JAM
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 linguriţă
½ lingură
½ linguriţă
1 linguriţă
Program: BASIC sau SWEET
După semnalul auditiv adăugaţi: 20 g nuci
fărâmiţate
Drojdie uscată
425 ml
1 ½ linguriţă
1 ½ linguriţă
Făină fără gluten
500 g
1 linguriţă
Program: BASIC sau FRENCH
În tabele se găsesc exemple de reţete şi cantitatea orientativă a ingredientelor. Aceste indicaţii nu trebuie tratate ca fiind o carte de bucate.
Procedaţi în conformiate cu reţetele din cărţiile de bucate sau în funcţie de preferinţele Dumneavoastră.
CÂND FACEŢI MODIFICĂRI ÎN REŢETE
Problemă
Cauza posibilă
Rzolvare (prezentarea
în continuare)
Aluatul creşte prea repede.
- Prea multă drojdie, prea multă făină, insuficientă sare.
a/b
- Lipseşte drojdia sau e prea puţină
a/b
- Drojdia e veche sau nu suficient de proaspătă
e
Pâinea nu creşte deloc sau
insuficient.
Aluatul creşte prea mult, dă pe
dinafară.
Pâinea se lasă pe mijloc.
Pâinea e grea, grunţuroasă.
62
- Lichidul adăugat – prea fierbinte.
c
- Drojdia intră în contact cu lichidul.
d
- Făina nu e cea adecvată sau nu e veche.
e
- O cantiatea prea mare sau prea mică de lichid.
a/b/g
- Prea puţin zahăr.
a/b
- Dacă apa are o duritate prea mică, drojdia fermentează prea mult.
f
- O cantitate prea mare de lapte cauzează fermentarea drojdiei.
c
- Cantitatea de aluat este prea mare pentru capacitatea vasului şi dă pe dinafara
marginilor acestuia.
a/f
- Fementarea s-a făcut prea repede sau prea puţin, din cauza temperaturii
ridicate a apei sau a temperaturii prea ridicate din compartimentul de coacere
sau din umidităţii excesive.
c/h/i
- Lipsa sării sau zahărul în cantitate insuficientă.
a/b
- Prea mult lichid.
h
- Prea multă făină şi prea puţin lichid.
a/b/g
- Prea puţină drojdie sau zahăr.
a/b
- Prea multe fructe, o cantitate prea mare de făină integrală sau de alt ingredient.
b
- Făină veche sau nu destul de proaspătă.
e
43Z010-001_v05
Cauza posibilă
Rzolvare (prezentarea
în continuare)
- O cantitate prea mare sau prea mică de lichid.
a/b/g
- Umiditate excesivă.
h
- Reţetă cu ingrediente ce conţin apă, de pildă iaurt.
g
- O cantitate prea mare de apă.
g
Problemă
Pâinea nu e coaptă în mijloc.
Pâine crăpată, cu prea multe
găuri.
Pâine necoaptă, ca un „burete”.
- Lipsa sării.
b
- Umiditate mare, apă prea fierbinte.
h/i
- Prea mult lichid.
c
- Volumul pâinii este prea mare în raport cu capacitatea vasului.
a/f
- Prea multă făină, mai ales în cazul pâinii alebe.
f
- Prea multă făină sau prea puţină sare.
a/b
- Prea mult zahăr.
a/b
- Alte ingrediente dulci în afară de zahăr.
b
Feliile de pâine sunt neuniforme,
cu boţuri.
- Pâinea nu s-a răcit suficient, aburul nu a fost eliminat.
j
Făină pe coaja pâinii.
- După amestecarea aluatului, a rămas făină pe marginile vasului.
g/i
Rezolvarea problemelor prezentate mai înainte
a) Trebuie să măsuraţi atent ingredientele.
b) Trebuie să verificaţi cantitatea de ingrediente şi să vă
asiguraţi că au fost puse toate ingredientele necesare.
c) Trebuie să adăugaţi un alt lichid sau să-l lăsaţi pe acesta
să se răcească, la temperatura camerei. Ingredientele
trebuie adăugate în ordinea prezentată în reţeta respectivă. În mijlocul făinii faceţi o adâncitură şi presăraţi acolo
drojdia mărunţită sau uscată. Nu trebuie să lăsaţi ca drojdia să intre în contact direct cu lichidul.
d) Trebuie să folosiţi numai ingrediente proaspete, care au
fost depozitate în mod corespunzătoe.
e) Trebuie să micşoraţi întreaga cantitate de ingrediente, să
nu puneţi mai multă făină decât se indică în reţetă. Trebuie să micşoraţi cantitatea de ingrediente cu o treime.
f) Trebuie să micşoraţi cantitatea de lichid care se adaugă.
Dacă se folosesc ingrediente ce conţin apă, atunci trebuie să micşoraţi în mod adecvat cantitatea de apă.
g) În cazul în care vremea este foarte umedă, cantitatea de
apă adăugată trebuie să fie ceva mai mică (cu una, două
linguriţe).
h) Dacă vremea este foarte călduroasă, nu folosiţi funcţia
de programare a timpului. Trebuie să folosiţi lichide reci.
i) Imediat după ce s-a copt, trebuie să scoateţi pâinea din
vas şi să o lăsaţi să se răcească cel puţi 15 minute, înainte de a o tăia.
j) Trebuie să micşoraţi cantitatea de drojdie sau a tuturor
ingredientelor cu ¼.
43Z010-001_v05
Observaţii privitoare la reţete
1. Ingrediente
●● Îinând cont de faptul că fiecare ingredient joacă un anumit rol în procesul de coacere adecavtă a pâinii, măsurarea sa corespunzătoare este la fel de importantă ca
ordinea în care ingredientele sunt puse.
●● Cele mai importante ingrediente precum lichidul, făina,
sarea, zahărul sau drojdia (puteţi folosi drojdie proaspătă
sau uscată) influenţează prepararea cu succes a aluatului sau a pâinii. Trebuie folosite cantităţile corespunzătoare de ingrediente, în proporţiile corespunzătoare.
●● Trebuie să folosiţi ingrediente uşor încălzite dacă pâinea
va fi preparată imediat. Dacă se foloseşte programul cu
funcţia de programare a timpului, trebuie să folosiţi ingrediente reci, pentru ca drojdia să nu înceapă să crească
prea repede.
●● Margarina, untul şi laptele influenţează gustul pâinii.
●● Puteţi micşora cantitatea de zahăr cu 20%, pentru ca
coaja să fie delicată şi mai subţire, ceea ce nu influenţează calitatea procesului dfe coacere. Pentru a se
obţine o coajă mai delicată, mai subţire, zahărul poate
fi înlocuit cu miere.
●● În timpul frământării aluatului, glutenul conţinut în făină
asigură structura corespunzătoare a pâinii. Amestecul
ideal de făină se compune din 40% făină integrală şi
60% făină albă.
●● Dacă doriţi să adăugaţi la pâine boabe de cereale, lăsaţile o noapte în apă. Micşoraţi cantitatea de făină şi lichid
(cu maximum o cincime mai puţin).
●● Drojdia naturală este absolut necesară când se foloseşte
făină de secară. Conţine lapte şi bacterii de oţet care fermentează corespunzător şi fac pâinea mai uşoară. Puteţi
prepara singuri drojdia, dar ia timp. De aceea, reţetele
date s-au referit la concentrat praf de drojdie naturală.
63
Este disponibil în pacheţele de 15 g (pentru un kilogram
de făină). Recomandăm respectarea reţetelor de mai
jos (½, ¾ sau 1 pachet). Dacă se adaugă o cantitate
prea mică decât cea dată în reţetă, pâinea se va sfărâma uşor. Dacă preparatul praf are o altă concentraţie
(pachet de 100 la 1 kg de făină), trebuie să micţoraţi cantitatea de făină în mod corespunzătoe, cu 80 g la 1 kg
de făină.
●● Puteţi folosi de asemenea drojdie lichidă. Trebuie să respectaţi cantitatea indicată pe ambalaj. Umpleţi măsura
cu drojdie lichidă şi umpleţi cu alte ingrediente lichide, în
cantităţile corespunzătoare, în conformitate cu reţetele.
●● Drojdia de grâu este cel mai adesea vândută în formă
uscată. Influenţează calitatea aluatului, prospeţimea sa
şi gustul. Este de asemenea mai uşoară decât cea de
secară.
●● Pentru coacerea pâinii cu drojdie naturală pot fi folosite
programele BASIC lub WHOLEWHEAT.
●● Drojdia naturală poate fi şnlocuită cu ferment pentru
copt. Diferenţa se va simţi numai la gust. Fermentul de
potriveşte utilizării în aparatul de copt pâinea.
●● La aluat se pot adăuga tărâţe de cereale, pentru ca
pâinea să fie mai bogată în substanţe nutritive şi mai
uşoară. Pentru aceasta, trebuie să adăugaţi o lingură
mare de tărâţe la 500 g de făină şi să măriţi cantitatea de
lichid cu o jumătate de lingură mare.
●● Glutenul de cereale este un adaos natural obţinut din
amidonul conţinut în cereale. Datorită lui, pâinea este
mai uşoară şi are un volum mai mare. Pâinea mai rar se
„lasă” şi este mai uşor digerabilă. Calităţile sale sunt mai
uşor de observat atunci când se coace pâine din făină
integrală sau din făină măcinată în casă.
●● Malţul negru folosit în unele reţete este malţ de orz prăjit.
Datorită lui, se poate obţine o coajă a pâinii şi un miez
mai închise la culoare (în cazul pâinii negre). Poate fi
folosit şi un alt tip de malţ, de secară, dar acesta nu mai
este atât de închis la culoare. Ambele produse sunt disponibile în magazinele cu produse alimentare ecologice.
●● Lecitina pură, praf este un emulgator natural care
măreşte volumul pâinii, face ca miezul să fie mai alb, mai
delicat; contribuie la păstrarea prospeţimii pâinii cât mai
mult timp.
●● Înlocuirea lichidelor: În cazul folosirii unor ingrediente
2. Folosirea unei cantităţi adecvate de lichide
5. Greutatea şi densitatea pâinii
Dacă este necesară micşorarea sau mărirea cantităţii de
ingrediente, trebuie să vă asiguraţi că proporţiile reţetelor
originale au fost păstrate. Pentru a obţine rezultatul dorit, vă
recomandăm să folosiţi următoarele reguli pentru modificarea cantităţii de ingrediente:
●● Lichide/făină: aluatul trebuie să fie delicat (dar nu prea
mult), uşor de preparat. Aluatul nu trebuie să fie greu de
întins. Trebuie să se poată modela uşor. Nu este posibil acest lucru în cazul pâinii aluatului consistent pentru
pâinea de secară sau integrală. Aluatul trebuie verificat
după primele cinci minute din prima etapă de maestecare. Dacă este prea moale, trebuie să mai adăugaţi
puţină făină, să ajungă la consitenţa adecvată. Dacă
este prea uscat, trebuie să adăugaţi puţină apă, câte
o liguriţă, în timpul procesului de amestecare.
64
care conţin lichide (brănză de vaci, iaurt etc.), se va micşora cantitatea de lichis adăugată. În cazul în care se
adaugă ouă, ele trebuie bine bătute în măsură şi la ele
trebuie să se adauge celelalte lichide, pentru a putea
controla cantitatea de ingrediente.
Aluatul preparat la mare înălţime (mai mult de 750 de metri),
va creşte mai repede. Puteţi atunci micţora cantitatea de drojdie cu o pătrime, cu jumătate de linguriţă, pentru a scădea în
mod proporţional creşterea aluatului. La fel se procedează
atunci când se foloseşte o apă cu o duritate extrem de mică.
3. Adăugarea şi măsurarea cantităţii de ingrediente
●● Trebuie întotdeauna să turnaţi mai întâi lichidul şi
abia după aceea, la sfârşit, să puneţi drojdia. Pentru
a evita creşterea prea rapidă a drojdiei (mai ales atunci
când se foloseşte funcţia de programare a timpului), nu
nu lăsaţi ca drojdia să intre în contact cu lichidele.
●● Atunci când măsuraţi ingredientele, trebuie să folosiţi întotdeauna aceleaşi unităţi de măsură, adică să
măsuraţi ingredientele cu lingura din dotarea aparatului
sau cu cele folosite în casă, dacă reţetele indică măsurile
în linguri mari sau linguriţe.
●● Trebuie să măsuraţi adecvat ingredientele date în grame.
●● Când doriţi să măsuraţi ingredientele în mililitri, puteţi
folosi măsura din dotarea aparatului, care are o scală de
la 30 la 300 ml.
●● Adăugarea fructelor, a nucilor sau a cerealelor. Ingredientele pot fi adăugate în cazul anumitor programe în
momentul în care se aude semnalul sonor. Dacă ingredientele sunt adăugate prea devreme, vor fi mărunţite în
timpul amestecării aluatului.
4. Reţete de folosit în aparatul de copt pâine
Următoarele reţete sunt pentru pâini de diferite dimensiuni.
Greutatea totală nu trebuie să depăşească un kilogram.
Dacă nu sunt date recomandări concrete privind greutatea,
aceasta înseamnă că, pentru programul respectiv se poate
utiliza o cantitate mică de ingrediente, dar şi una mare.
În cazul utilizării programului ultrarapid, greutatea recomandată a pâinii este de cca. 750 de grame.
●● În reţete, gretatea pâinii a fost precizată exact. Este uşor
de observat că greutatea pâinii simple, albe este mai
mică decât cea a pâinii integrale. Acest lucru este legat
de faptul că făina lbă creşte mai bine şi, de aceea, trebuie să controlaţi pâinea în timpul coacerii sale.
●● În ciuda faptului că greutatea este precizată exact, se
pot înregistra mici abateri de la valorile date. Greutatea
exactă a pâinii depinde în bună măsură de umiditatea
aerului din încăpere în momentul pregătirii sale.
●● Pâinea cu un conţinut mare de grâu întotdeauna are
un volum mai mare şi trece peste marginile vasului în
ultima fază de creştere, chiar şi în cazul măsurării foarte
exacte a ingredientelor. Pâinea nu va da totusi pe dinafară. Se rumeneşte mai uşor pâinea care se află în afara
vasului decât partea aflată în interior.
43Z010-001_v05
●● Pentru
ca pâinea să fie mai uşoară, în programele
SUPER-RAPID recomandate pentru coacerea dulciurilor, se pot folosi ingrediente în cantitate mai mică decât
în programul SWEET.
6. Rezultatele coacerii
●● Rezultatele coacerii depind de condiţiile generale (duritatea apei, umiditate, înălţime, consistenţa ingredientelor
etc.). Din acest motiv, reţetele trebuie folosite mai curând
ca punct de plecare, urmând să fie adaptate la condiţiile
particulare.
●● Nu trebuie să vă descurajaţi în cazul unei încercări nereuşite de a coace pâine şi alte produse. Trebuie să găsiţi
cauza rezultatului nesatisfăcător şi să încercaţi din nou,
schimbând proporţiile ingredientelor.
●● Dacă pâinea nu este destul de rumenă, puteţi să o lăsaţi
în aparat şi să folosiţi programul de rumenire.
●● Se recomandă de asemenea să coaceţi o pâine de
probă, folosind funcţia de programare a timpului ce
se foloseşte pentru coacerea în timpul nopţii, pentru
a putea, dacă este nevoie, să faceţi modificările necesare.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de
carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
43Z010-001_v05
65
RU
Уважаемые Пользователи
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности.
Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было
пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Перед тем как приступить к эксплуатации оборудования, ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет
и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы
с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен
инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами.
Запрещается детям играть с прибором. Дети не должны чистить
устройство и выполнять другие
действия по уходу за ним, если им
не исполнилось 8 лет и они не находятся под надлежащим присмотром.
●● Устройство с сетевым шнуром
должно храниться в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
●● Обратите внимание, горячая
поверхность
.
●● Не включайте прибор, если сетевой шнур или корпус имеют видимые повреждения.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
66
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально
обученный персонал. Неправильно
проведённый ремонт может стать
причиной серьёзной опасности для
пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем
обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Всегда отсоединяйте прибор от
сети если Вы им не пользуетесь
или перед очисткой.
●● Никогда не дотрагивайтесь до
движущихся частей во время
работы прибора. В этом случае
всегда предварительно отсоедняйте прибор от сети.
●● Следите за тем, чтобы сетевой
шнур не свисал со стола или
столешницы и не соприкасался
с горячей поверхностью. Не допускайте перегибов сетевого шнура.
●● Будьте осторожны. Во избежания
ожогов, вынимая из хлебопечки
форму для выпечки с испеченным
хлебом, обязательно пользуйтесь кухонными перчатками или
прихватами, поскольку и хлеб,
и форма очень горячие.
●● Не прикасайтесь к горячим
поверхностям. Пользуйтесь кухонными прихватами. Прибор сильно
нагревается в процессе выпечки.
●● Температура открытых поверхностей может быть более высокой,
когда оборудование работает.
●● Перед чисткой и демонтажом
дайте хлебопечке остыть. Хлебо43Z010-001_v05
печка имеет термоизолированный
корпус. Металлические элементы
нагреваются во время работы.
●● Соблюдайте особую осторожность
при перемещении хлебопечки,
особенно, если внутри находятся
горячие ингредиенты.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит
повреждением имущества
●● Не
мойте металлические элементы в посудомоечных машинах. Агрессивные моющие средства,
которые используются для мытья в этих бытовых
устройствах, вызывают потемнение в/у элементов.
Рекомендуем мыть их вручную с использованием
традиционных жидкостей для мытья посуды.
●● Во избежание телесных повреждений и повреждения прибора не используйте принадлежности, не
рекомендованные изготовителем.
●● Хлеб может загореться, поэтому запрещается
использовать устройство вблизи или под горючими
материалами, например, занавесками.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
СОВЕТЫ
●● Подключайте хлебопечку только к сети перемен-
ного тока с заземлением. Убедитесь в том, что
напряжение, указанное на приборе, соответствует
напряжению электросети.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
●● Ставьте хлебопечку всегда только на устойчивую,
ровную и плоскую поверхность, чтобы хлебопечка
не перевернулась во время замеса крутого теста.
Это особенно важно в случае использования запрограммированных режимов работы или если прибор
остается без присмотра. В случае установки прибора на особенно гладких поверхностях нужно подложить под прибор тонкую резиновую подкладку.
●● В процессе работы устройство должно находиться
на расстоянии не менее 10 см от других предметов.
●● Не располагайте прибор вблизи горячих газовых
или электрических нагревательных приборов,
а также рядом с духовками.
●● Запрещается извлекать форму для выпечки во
время работы хлебопечки.
●● Запрещается класть в устройство алюминиевую
фольгу или иные материалы, кроме продуктов
по рецепту, так как они могут вызвать пожар или
замыкание.
●● Никогда не накрывайте работающую хлебопечку
полотенцем или другими тканями, поскольку это
может привести к аккумуляции тепла внутри нее.
Во избежание пожара не пользуйтесь хлебопечкой
рядом с легковоспламеняющимися предметами,
например, шторами.
●● Не погружайте прибор в воду или другие жидкости
и не мойте под струей воды.
●● Не рекомендуется использовать для мытья нагревательного блока агрессивные детергенты в виде
молочка, пасты, эмульсии и т.п., которые могут
поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
43Z010-001_v05
Информация о продукте
и советы по эксплуатации
●● Хлебопечка
предназначена исключительно для
домашнего пользования. В случае использования
хлебопечки в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
●● Не закладывайте больше продуктов, чем указано
в рецептах в настоящей инструкции по эксплуатации. В противном случае хлеб запечётся неравномерно или тесто вытечет наружу. Соблюдайте рекомендации настоящей инструкции по эксплуатации.
●● Прежде чем запрограммировать хлебопечку на
выпечку данного вида хлеба с отсрочкой, например, на ночь, сначала нужно проверить данный
рецепт и устройство и убедиться, что ингредиенты
подобраны в соответствующих пропорциях, тесто
не слишком жидкое и не слишком крутое, а его
количество соответствует объему формы для
выпечки и «не выливается» из нее.
●● По окончании работы отключите вилку сетевого
шнура от розетки.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Устройство хлебопечки
A
ЭЛЕМЕНТЫ ХЛЕБОПЕЧКИ
1
2
3
4
5
6
Съемная крышка
Ручка
Смотровое окошко
Верхнее вентиляционное отверстие
Боковые вентиляционные отверстия
Форма для выпечки
67
7 Лопасть-тестомес
8 Рабочая камера
9 Панель управления
ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ
10 Мерная ложка
11 Мерный стаканчик
12 Крючок для вынимания мешающей лопатки
В случае кратковременного прекращения подачи электричества (до 5 минут) хлебопечка сохраняет в памяти
установленную программу и с восстановлением электроснабжения может продолжать ее выполнение с того
момента, в котором программа была прервана. Это возможно только в том случае, если программа была прервана прежде, чем началась фаза замеса теста. В других случаях весь процесс нужно начать сначала.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ
AKСЕССУАРЫ
13 Дисплей LCD – высвечивает информацию о выбранной программе, оставшемся до конца программы времени и степени обжарки корочки.
На дисплее появится символ: «1 3:25». Цифра «1»
указывает на выбранную программу, а символ «3:25»
oбозначает продолжительность данной программы.
Положение двух показателей показывает выбранную
степень обжарки корочки и вес. По умолчанию хлебопечка устанавливается на большой вес и среднюю степень обжарки корочки. В ходе выполнения программы
дисплей показывает каждую фазу выпечки хлеба. Отображенное на дисплее время выпечки будет постепенно
уменьшаться. На дисплее также отображается информация, касающаяся режима отсрочки выпечки (TIMER), предварительного подогрева (PREHEAT), замеса (KNEADING),
паузы (PAUSE), подъема теста (RISE), процесса выпечки
(BAKE), функции поддержания хлеба в теплом состоянии
(WARM) и окончания программы (END).
14 Кнопка START/STOP – начинает и заканчивает программу.
15 Кнопки програматора времени TIMER – таймер
отсрочки.
16 Кнопка COLOR – регулирование степени обжарки
корочки.
17 Кнопка MENU – выбор программы.
18 Кнопка LOAF – выбор веса в соответствии с описанием ниже.
Функции хлебопечки
ФУНКЦИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
Звуковой сигнал включается:
●● При нажатии на программирующие кнопки.
●● Во время повторного замеса теста в программах
BASIC, WHOLEWHEAT, SWEET, чтобы определить
момент, в котором в тесто можно добавить такие
ингредиенты, как фрукты, орехи, смесь злаков.
●● После окончания программы.
После нажатия на кнопку СТАРТ/СТОП
можно выключить звук. Для этого
нажмите на кнопку COLOR, на дисплее появится «OFF», это значит, что звук выключен. В случае повторного нажатия на
кнопку COLOR, на дисплее появится «ON»
и прозвучит двукратный звуковой сигнал,
который значит, что звук включён.
68
Если после предыдущей выпечки температура хлебопечки слишком высокая для новой выпечки, то при нажатии на кнопку START/STOP на дисплее появится сообщение «E 01» и раздастся звуковой сигнал. В этом случае
нужно придержать кнопку START/STOP до момента, пока
с дисплея не исчезнет сообщение «E 01» и появится
основная настройка. Затем следует извлечь форму для
выпечки и подождать, пока хлебопечка остынет. Программа BAKE может быть начата в любой момент, даже
если хлебопечка разогрета.
Принцип действия и обслуживание
B
1 Установка формы для выпечки.
Форма для выпечки покрыта антипригарным покрытием.
Вставьте форму внутрь хлебопечки точно посередине.
Легкое нажатие по центру формы заблокирует пружины,
придерживающие форму с левой и с правой стороны
рабочей камеры. Чтобы извлечь форму, нужно решительным движением потянуть за ручку формы вверх.
В процессе выпечки хлеба ручка формы
нагревается. Необходимо пользоваться
кухонными прихватами.
2 Установка лопасти-тестомеса.
Установите лопасть-тестомес в форму для выпечки,
надевая ее на приводной стержень.
3 Закладка ингредиентов.
Предельно важно закладывать ингредиенты строго
в последовательности, указанной в рецепте. Примерные
рецепты приводятся далее в инструкции.
4 Вложите вилку сетевого провода в розетку.
5 С помощью кнопки MENU выберите нужную программу.
Кнопка MENU предназначена для выбора программ, подробное описание которых приводится ниже.
●● BASIC (КЛАССИЧЕСКИЙ ХЛЕБ)
Для выпечки белого пшеничного и ржаного хлеба. Это
наиболее часто используемая программа.
●● FRENCH (ФРАНЦУЗСКИЙ БАТОН)
Для выпечки особенно пушистого белого хлеба.
●● WHOLEWHEAT (ХЛЕБ ИЗ ОБОЙНОЙ МУКИ)
Для выпечки хлеба из обойной муки.
●● SWEET (СЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА)
Для выпечки сладкого теста на закваске.
43Z010-001_v05
●● SUPER RAPID 700 g (СУПЕР-БЫСТРАЯ ВЫПЕЧКА
700 г)
Для замеса и выпечки буханок хлеба весом до 700 г.
●● SUPER RAPID 900 g (СУПЕР-БЫСТРАЯ ВЫПЕЧКА
900 г)
Для замеса и выпечки буханок хлеба весом до 900 г.
●● QUICK (БЫСТРАЯ ВЫПЕЧКА)
Для быстрой выпечки белого пшеничного и ржаного хлеба.
●● BROWN BREAD (PIECZYWO CIEMNE)
Для выпечки темного хлеба и т.п.
●● DOUGH (ПИРОГИ И ТОРТЫ)
Для выпечки пирогов и тортов.
●● BAGEL DOUGH (ТЕСТО ДЛЯ БАЙГЕЛЕЙ)
Для приготовления теста для байгелей.
●● JAM (ДЖЕМ)
Для приготовления джемов и мармеладов.
●● BAKE (ОБЖАРИВАНИЕ КОРОЧКИ)
Для обжаривания корочки хлеба и пирогов.
6 Выберите вес в соответствии с программой
выпечки.
Кнопка LOAF предназначена для выбора веса хлеба
(смотри таблицу):
ВЕС I
= маленькая буханка весом дo 500 г
ВЕС II
= средняя буханка весом до 700 г
ВЕС III
= большая буханка весом до 900 г
7 Затем выберите желаемую степень обжарки
корочки.
Кнопка COLOR предназначена для выбора степени
обжарки корочки: LIGHT (светлая), MEDIUM (средняя),
DARK (темная).
8 С помощью кнопки TIME установите время
начала программы.
КНОПКИ ПРОГРАММАТОРА ВРЕМЕНИ DELAY TIMER
В режиме отсрочки выпечки можно включать следующие
программы: BASIC (классический хлеб) (1), FRENCH
(французский батон) (2), WHOLEWHEAT (хлеб из ржаной
обойной муки (3), SWEET (сладкая выпечка) (4), BROWN
BREAD (темный хлеб) (8), DOUGH (пироги и торты) (9)
и BAGEL DOUGH (байгель) (10).
Не используйте функцию отсроченной выпечки для программ: SUPER RAPID 700 г (супер-быстрая выпечка) (5),
SUPER RAPID 900 г (супер-быстрая выпечка) (6), QUICK
(7), JAM (джем) (11), BAKE (обжаривание корочки) (12).
Ко времени отсрочки, по истечении которого должен
начаться процесс выпечки, необходимо добавить время
работы данной программы и еще один час после окончания процесса выпечки.
Максимальная отсрочка в приготовлении составляет 13
часов.
Например:
Время 20:30, a хлеб должен быть готов к 7:00 утра
следующего дня – т.е. через 10 часов и 30 минут.
43Z010-001_v05
Нажимайте на кнопку TIME до момента, пока на дисплее
появится время 10:30, т.е. время с настоящего момента
(20:30) до момента, когда хлеб дожен быть готов. Не
используйте функцию отсроченного запуска программы,
если рецепт предусматривает применение скоропортящихся продуктов – молока, фруктов, йогурта, лука, яиц
и т.п.
9 Нажмите на кнопку START/STOP.
После нажатия на кнопку СТАРТ/СТОП
можно выключить звук. Для этого
нажмите на кнопку COLOR, на дисплее появится «OFF», это значит, что звук выключен. В случае повторного нажатия на
кнопку COLOR, на дисплее появится «ON»
и прозвучит двукратный звуковой сигнал,
который значит, что звук включён.
С помощью кнопки START/STOP можно также в любой
момент остановить программу. Для этого нужно нажать
и приджержать кнопку START/STOP ок. 3 секунд, до
момента, пока не раздастся звуковой сигнал. На дисплее
появится исходная позиция выбранной программы. Если
Вы хотите использовать другую программу, выбирайте
ее при помощи кнопки MENU.
10 Перемешивание и замес теста.
Хлебопечка автоматически перемешает ингредиенты
и замесит тесто до момента, в котором оно достигнет
нужную консистенцию.
В фазе перемешивания и замеса теста
крышка хлебопечки должна быть закрыта.
В этой фазе выпечки можно еще добавлять небольшое количество воды, муки
и других ингредиентов.
11 Подъем теста.
Закончив последний цикл замеса хлебопечка нагревается до температуры, оптимальной для подъема теста.
В фазе подъема теста крышка должна
быть закрыта. Ни в коем случае не открывайте ее до окончания выпечки хлеба. Фотографии представлены только с целью
иллюстрации фазы подъема теста.
12 Выпечка.
Хлебопечка автоматически выбирает продолжительность и температуру выпекания. Если корочка хлеба
получилась недостаточно поджаренной, чтобы сильнее
поджарить корочку хлеба в конце выпечки нужно установить программу BAKE. Для этого нажмите на кнопку
START/STOP и придержите ок. 3 секунд (до момента,
когда раздастся звуковой сигнал). Затем нажмите на
кнопку BAKE. Когда корочка хлеба достаточно подрумянится, прервите процесс, снова нажимая на кнопку
START/STOP (и придержива ее ок. 3 секунд до момента,
когда раздастся звуковой сигнал).
69
В фазе выпечки крышка должна быть
закрыта. Ни в коем случае не открывайте
ее до окончания выпечки хлеба. Фотографии представлены только с целью иллюстрации фазы выпечки.
13 Подогрев.
По окончании процесса выпечки включается звуковой
сигнал, который сигнализирует, что хлеб можно вынуть
из хлебопечки. Если Вы не сразу вынете хлеб из формы,
начнется одночасовой процесс поддержания хлеба
в теплом состоянии.
14 Окончание программы.
По окончании программы выньте вилку сетевого провода из розетки
15 Извлеките форму для выпечки (обязательно применяя кухонные прихваты) и переверните.
16 Если хлеб сразу не выходит, потрясите форму
несколько раз так, чтобы хлеб выпал.
Если лопасть-тестомес останется внутри хлеба, можно аккуратно надрезать
хлеб и вынуть лопасть. Вы можете также
использовать крючок для вынимания
мешающей лопатки.
ФАЗЫ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА
1
ФУНКЦИЯ
BAKING (выпечка)
BASIC (КЛАССИЧЕСКИЙ ХЛЕБ)
LIGHT (светлая)
MEDIUM (средняя)
DARK (тёмная)
RAPID (быстрая)
LOAF (буханка)
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
DELAY TIME
(отсрочка старта)
PREHEAT
(предваритель-ное
нагревание)
KNEADING 1
(замешивание 1)
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
2:1213:00
2:1713:00
2:2413:00
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
PAUSE (пауза )
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEADING 2
(замешивание 2)
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
RISE 1 (рост 1)
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
15 м
15 м
15 м
10 s
10 s
10 s
KNEADING 3
(замешивание 3)
RISE 2 (рост 2)
KNEADING 4
(замешивание 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
8 м 50 s 8 м 50 s 8 м 50 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (рост 3)
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
29 м
50 s
29 м
50 s
29 м
50 s
BAKE (выпечка )
48 м
53 м
60 м
48 м
53 м
60 м
48 м
53 м
60 м
48 м
53 м
60 м
WARM (нагревание)
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
TOTAL TIME
(полное время)
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
2:12
2:17
2:24
2
ФУНКЦИЯ
BAKING (выпечка)
70
FRENCH (ФРАНЦУЗСКИЙ БАТОН)
LIGHT (светлая)
MEDIUM (средняя)
DARK (тёмная)
RAPID (быстрая)
LOAF (буханка)
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
DELAY TIME
(отсрочка старта)
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
2:3013:00
2:3213:00
2:3513:00
43Z010-001_v05
2
ФУНКЦИЯ
BAKING (выпечка)
FRENCH (ФРАНЦУЗСКИЙ БАТОН)
LIGHT (светлая)
MEDIUM (средняя)
DARK (тёмная)
RAPID (быстрая)
PREHEAT
(предваритель-ное
нагревание)
KNEADING 1
(замешивание 1)
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
PAUSE (пауза )
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEADING 2
(замешивание 2)
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
RISE 1 (рост 1)
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
15 м
15 м
15 м
KNEADING 3
(замешивание 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (рост 2)
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м 5
0s
30 м
50 s
15 м
50 s
15 м
50 s
15 м
50 s
KNEADING 4
(замешивание 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (рост 3)
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
38 м
50 s
38 м
50 s
38 м
50 s
BAKE (выпечка )
50 м
52 м
55 м
50 м
52 м
55 м
50 м
52 м
55 м
50 м
52 м
55 м
WARM (нагревание)
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
TOTAL TIME
(полное время)
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
2:30
2:32
2:35
3
ФУНКЦИЯ
BAKING (выпечка)
WHOLEWHEAT (ХЛЕБ ИЗ ОБОЙНОЙ МУКИ)
LIGHT (светлая)
MEDIUM (средняя)
DARK (тёмная)
RAPID (быстрая)
LOAF (буханка)
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
DELAY TIME
(отсрочка старта)
PREHEAT
(предваритель-ное
нагревание)
KNEADING 1
(замешивание 1)
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
2:2813:00
2:3013:00
2:3313:00
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
PAUSE (пауза )
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEADING 2
(замешивание 2)
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
RISE 1 (рост 1)
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
24 м
24 м
24 м
KNEADING 3
(замешивание 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (рост 2)
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
10 м
50 s
10 м
50 s
10 м
50 s
KNEADING 4
(замешивание 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (рост 3)
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
34 м
50 s
34 м
50 s
34 м
50 s
BAKE (выпечка )
48 м
50 м
53 м
48 м
50 м
53 м
48 м
50 м
53 м
48 м
50 м
53 м
43Z010-001_v05
71
3
ФУНКЦИЯ
BAKING (выпечка)
WHOLEWHEAT (ХЛЕБ ИЗ ОБОЙНОЙ МУКИ)
LIGHT (светлая)
MEDIUM (средняя)
DARK (тёмная)
RAPID (быстрая)
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
WARM (нагревание)
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
TOTAL TIME
(полное время)
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
2:28
2:30
2:33
3:2713:00
5м
5м
5м
PAUSE (пауза )
5м
5м
KNEADING 2
(замешивание 2)
20 м
RISE 1 (рост 1)
39 м
10
11
12
700 г
BAKE
(ОБЖАРИВАНИЕ
КОРОЧКИ)
900 г
3:2213:00
9
JAM
(ДЖЕМ)
700 г
3:1713:00
8
BAGEL DOUGH
(ДЖЕМ)
500 г
DELAY TIME
(отсрочка старта)
PREHEAT
(предваритель-ное
нагревание)
KNEADING 1
(замешивание 1)
7
BROWN BREAD
(КЛАССИЧЕСКИЙ
ХЛЕБ)
LOAF (буханка)
6
QUICK
(БЫСТРАЯ
ВЫПЕЧКА)
ФУНКЦИЯ
5
SUPER RAPID 900 g
(СУПЕР-БЫСТРАЯ
ВЫПЕЧКА 900 г)
SWEET
(СЛАДКАЯ
ВЫПЕЧКА)
4
DOUGH
(ПИРОГИ И
ТОРТЫ)
500 г
SUPER RAPID 700 g
(СУПЕР-БЫСТРАЯ
ВЫПЕЧКА 700 г)
LOAF (буханка)
900 г
900 г
900 г
-
-
-
-
-
3:5513:00
1:3013:00
2:0013:00
-
-
20 м
15 м
-
-
30 м
13 м
9м
3м
5м
5м
5м
5м
10 м
5м
20 м
20 м
5м
20 м
20 м
39 м
39 м
39 м
60 м
10 м
KNEADING 3
(замешивание 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (рост 2)
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
KNEADING 4
(замешивание 4)
5s
5s
5s
10 s
RISE 3 (рост 3)
51 м
55 s
51 м
55 s
51 м
55 s
10 м
9м
BAKE (выпечка )
50 м
55 м
60 м
35 м
40 м
90 м
60 м
WARM (нагревание)
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
-
-
TOTAL TIME
(полное время)
3:17
3:22
3:27
0:58
0:58
1:43
3:55
1:30
2:00
Предварительный подогрев для подъема теста.
Подогрев включается только в том случае, если температура воздуха в помещении ниже 25°C. Если темпераутра воздуха в помещении выше 25°C, ингредиенты
уже имеют соответствующую температуру и не требуют
дополнительного подогрева.
Очистка и консервация
●● Перед первым включением хлебопечки необходимо
72
44 м
50 s
90 м
50 м
60 м
60 м
1:05
1:00
тщательно промыть форму для выпечки и лопастьтестомес в воде с добавлением жидкостьи для
мытья посуды (запрещается погружать форму для
выпечки в воду).
●● Перед первым включением рекомендуем смазать
новую форму для выпечки и лопасть-тестомес
жиром, стойким к высоким температурам и прогреть
в духовке в течение ок. 10 минут для защиты антипригарного покрытия. Данную процедуру необходимо
периодически повторять.
43Z010-001_v05
●● Перед
очисткой или перед тем как убрать хлебопечку дайте ей полностью остыть. Перед каждым
очередным процессом замеса и выпечки хлебопечка
должна остывать в течение получаса.
●● Перед очисткой отключите хлебопечку от сети
и дайте ей полностью остыть. Для мытья используйте только жидкие моющие средства. Не рекомендуется использовать агрессивные детергенты, бензин, средства для мытья духовок и другие средства,
которые могут поцарапать или повредить очищаемую поверхность.
●● Чтобы удалить остатки ингредиентов и крошки
с крышки, корпуса и рабочей камеры, протрите эти
элементы бумажными кухонными полотенцами.
Не погружайте хлебопечку в воду и не наливайте
воду в рабочую камеру!
●● Для облегчения очистки хлебопечки можно снять
крышку. Для этого нужно поставить крышку вертикально, а затем потянуть вверх.
●● Наружные стенки формы для выпечки протрите
влажной тряпочкой. Внутри промойте водой с добавлением жидкости для мытья посуды. Запрещается
погружать форму для выпечки в воду.
●● Лопасть-тестомес
и приводной стержень необходимо очищать немедленно после использования.
Если лопасть останется в форме, ее трудно будет
оттуда вынуть. В таком случае необходимо наполнить форму теплой водой и оставить на 30 минут дать лопасти отмокнуть. После чего вы сможете ее
вынуть.
●● Форма для выпечки покрыта антипригарным покрытием. Запрещается использовать металлические
приспособления, которые могут повредить антипригарное покрытие. Не стоит волноваться, если
антипригарное покрытие потемнело или внешне
изменилось со временем. Это может быть вызвано
воздействием пара, влажности, пищевых продуктов, кислот и смеси ингредиентов, а не износом или
дефектами устройства. Эти изменения не опасны
и не влияют на работу устройства.
●● Перед тем, как поместить хлебопечку на хранение, убедитесь, что устройство полностью остыло
и вытрите его насухо. Храните хлебопечку с закрытой крышкой.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА ТЕМУ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХЛЕБОПЕЧКИ
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Из рабочей камеры
или из вентиляционных
отверстий появляется
дым.
В процессе закладки
ингредиенты приклеились
к стенкам рабочей камеры
или к наружной поверхности
формы для выпечки.
Нужно отсоединить хлебопечку от питающей сети и очистить наружную
поверхность формы для выпечки или рабочую камеру.
Хлеб внутри опадает
и снизу остается
влажным.
Хлеб слишком долго
оставался в форме после
выпечки и подддержки
в теплом состоянии.
Нужно вынуть хлеб из хлебопечки прежде, чем закончится фаза
поддержания хлеба в теплом состоянии.
Хлеб плохо вынимается
из формы.
Лопасть-тестомес
припекается к хлебу.
Перед очередной выпечкой нужно очистить лопасть и приводной
стержень. В случае необходимости налейте в форму теплую воду
и оставьте на 30 минут, чтобы лопасть отмокла. Таким простым
способом Вы можете вынуть и очистить лопасть-тестомес.
Неправильный выбор
программы.
Проверьте выбранное меню и другие настройки.
Во время работы хлебопечки
нажата кнопка START/STOP.
Выбросите ингредиенты и начните процесс выпечки сначала
с использованием свежих ингредиентов.
В процессе выпечки
несколько раз была открыта
крышка.
Крышку можно открывать только в том случае., если таймер показывает время более 1:30 (кас. только программ 1, 2, 3, 4). Следует
убедиться, что крышка установлена правильно и плотно закрыта.
Большой перерыв в поставке
электроэнергии во время
работы хлебопечки.
Выбросите ингредиенты и начните процесс выпечки с начала
с использованием свежих ингредиентов.
Блокада лопасти-тестомеса.
Нужно убедиться, что лопасть-тестомес не заблокирована какими-либо
инегредиентами: зернами злаков, сухофруктами и т.п. Извлеките форму
для выпечки из рабочей камеры и проверьте вращение элементов привода. В противном случае хлебопечку нужно отдать в ремонт.
Плохо перемешаны
ингредиенты или хлеб
испекся плохо.
43Z010-001_v05
73
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Хлебопечка не
включается. Раздается
звуковой сигнал. На
диспле появляется
сообщение: «E 01».
Хлебопечка не остыла после
предыдущей выпечки.
Нужно нажать и придержать кнопку START/STOP до тех пор, пока на
диспле не появится нормальный код программы. Отсоедините прибор
от питающей сети. Извлеките форму для выпечки и дайте ей остыть до
комнатной температуры. Затем подсоедините к сети и снова включите.
Ошибка программы или
электроники.
Нужно протестировать прибор. Для этого, нажимая и придерживая
кнопку MENU, отсоедините хлебопечку от питающей сети, а затем
снова подсоедините. Отпустите кнопку. Будет произведен тест прибора.
Снова отсоедините хлебопечку от питающей сети. На дисплее должен
появиться код нормальной прграммы. В противном случае хлебопечку
нужно отдать в ремонт.
На диспле появляется
сообщение: «EEE».
KЛАССИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ
БЕЛЫЙ ХЛЕБ
(вес oк. 900 г)
В хлебопечке можно выпекать хлеб
из готовых смесей для хлебопечки,
доступных в магазинах.
Ингредиенты:
Вода или молоко
Соль
Сахар
Мука тип 500
Сухие дрожжи
ХЛЕБ НА ПАХТЕ
(вес oк. 900 г)
425 мл
1 ½ ч. ложки
1 ½ ч. ложки
600 г
1 ч. ложка
Ингредиенты:
Пахта
Соль
Сахар
Мука тип 500
Сухие дрожжи
375 мл
1 ч. ложка
1 ч. ложка
500 г
1 ч. ложка
Программа: BASIC или FRENCH
Программа: BASIC или FRENCH
ПИРОГ С ИЗЮМОМ И ОРЕХАМИ
(вес oк. 900 г)
ХЛЕБ С СЕМЕНАМИ ОДСОЛНЕЧНИКА
(вес oк. 900 г)
ХЛЕБ „СЕМЬ ЗЛАКОВ»
(вес oк. 700 г)
Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Соль
Сахар
Mука тип 500
Сухие дрожжи
Изюм
Измельченные орехи
Ингредиенты:
Вода
Maсло
Mука тип 550
Семена
подсолнечника
Соль
Сахар
Сухие дрожжи
Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Соль
Сахар
Mука тип 550
Пшеничная мука
обойная
Смесь 7 злаков
Сухие дрожжи
350 мл
1 ½ ст. ложки
1 ч. ложка
2 cт. ложки
540 г
1 ч. ложка
100 г
3 ст. ложки
350 мл
1 ст. ложка
540 г
5 ст. ложек
1 ч. ложка
1 ст. ложка
1 ч. ложка
300 мл
1 ½ ст. ложки
1 ч. ложка
2 ½ ст. ложки
240 г
240 г
60 г
1 ч. ложка
Программа: BASIC
Изюм и орехи можно добавлять после
того, как раздастся первый звуковой
сигнал или после первого цикла замеса
теста.
Программа: BASIC
Полезный совет: семена подсолнечника
можно заменить тыквенными семечками.
Семена можно слегка поджарить для
интенсивности запаха и вкуса.
Программа: WHOLEWHEAT
В случае если будут использоваться
целые зерна, их нужно предварительно
намочить.
ХЛЕБ ЛУКОВЫЙ
(вес oк. 900 г)
ХЛЕБ ИЗ ОБОЙНОЙ МУКИ
(вес oк. 900 г)
ПИРОГ С ШОКОЛАДОМ И ОРЕХАМИ
(вес oк. 700 г)
Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Яйца
Соль
Cахар
Mука тип 550
Пшенная мука обойная
Сухие дрожжи
Ингредиенты:
Вода
Крем шоколадноореховый
Соль
Сахарная пудра
Mука тип 500
Мука обычная
Сухие дрожжи
Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Соль
Сахар
Крупная, измельченная
луковица
Mука тип 550
Сухие дрожжи
250 мл
1 ст. ложка
1 ч. ложка
2 ст. ложки
1 шт.
540 г
1 ч. ложка
Программа: BASIC
Этот хлеб нужно выпекать сразу – без
отсрочки
74
300 мл
1½ ст. ложки
1 шт.
1 ч. ложка
2 ч. ложки
360 г
180 г
1 ч. ложка
Программа: WHOLEWHEAT
Полезный совет: выпекая хлеб
с отсрочкой (DELAY TIMER), вместо яиц
нужно добавить больше воды.
275 мл
90 мл
1½ ч. ложки
1½ ч. ложки
300 г
150 г
1 ч. ложки
Программа: FRENCH
43Z010-001_v05
ХЛЕБ ФОКАЧЧИА С РОЗМАРИНОМ
И ЧЕСНОКОМ
ФРАНЦУЗСКИЙ БАТОН
(вес ок. 900 г)
ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ
(на 3 пиццы)
Ингредиенты:
Вода
Oливковое масло
Свежий, порезанный
розмарин
Очищенный,
измельченный
чеснок
Мука 500
Соль
Сухие дрожжи
Ингредиенты:
Вода
Mед
Соль
Сахар
Mука тип 550
Сухие дрожжи
Ингредиенты:
Вода
Соль
Оливковое масло
Mука тип 500
Сахар
Сухие дрожжи
200 мл
1 ст. ложка
2 ст. ложки
3 дольки
350 г
1 ч. ложка
½ ч. ложки
300 мл
1 ст. ложка
1 ч. ложка
1 ч. ложка
540 г
1 ч. ложка
300 мл
¾ ч. ложки
1 ст. ложка
450 г
2 ч. ложки
1 ч. ложка
Программа: DOUGH
Программа: DOUGH
Приготовленное тесто разделите на 2-4
части, сформируйте длинные батоны
и отложите на 30-40 минут. Сделайте
сверху несколько диагональных надрезов
и поместите в печку.
Программа: DOUGH
Приготовленное тесто раскатайте
в круглую лепешку и отложите на
10 минут. Смажьте соусом и добавьте
ингредиенты. Время выпекания –
20 минут.
АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДЖЕМ
КЛУБНИЧНЫЙ ДЖЕМ
МАЛИНОВЫЙ ДЖЕМ
Ингредиенты:
Апельсины
Лимоны
2:1 желирующий
сахар
Ингредиенты:
Клубника,
нарезанная
кусочками
и очищенная от
листочков
Желирующий сахар
Ингредиенты:
Свежая, чистая малина
Желирующий сахар
400 г
100 г
250 г
450 г
450 г
450 г
450 г
Программа: JAM
Программа: JAM
Программа: JAM
АБРИКОСОВЫЙ ДЖЕМ
ВИШНЁВЫЙ ХЛЕБ
(вес хлеба ок. 700 г)
ХЛЕБ ИЗ БЕЗГЛЮТЕНОВОЙ МУКИ
(вес oк. 900 г)
Ингредиенты:
Свежие, чистые
абрикосы
Холодная вода
Желирующий сахар
Лимонная цедра
+ сок
Программа: JAM
450 г
2 ст. ложки
450 г
из ½ лимона
Ингредиенты:
Вишнёвый сок
Молоко
Мёд
Масло
Вишнёвый йогурт
Вишни без косточек
Мука типа 550
Сухие дрожжи
Порошок для
выпечки
Соль
Сахар
75 мл
20 мл
15 г
15 г
135 г
20 г
410 г
1 ложечка
Ингредиенты:
Вода или молоко
Соль
Сахар
Мука тип 500
Сухие дрожжи
425 мл
1 ½ ч. ложки
1 ½ ч. ложки
Безглютеновая
мука 500 г
1 ч. ложка
½ ложки
½ ложечки
1 ложечка
Программа: BASIC или SWEET
После звукового сигнала добавить: 20 г
перемолотых грецких орехов
Программа: BASIC или FRENCH
В таблицах находятся примерные рецепты, а также ориентировочные количества ингредиентов. Не следует относиться к этим записям как к кулинарной книге. Поступайте согласно индивидуальным предпочтениям и кулинарным правилам, которые описаны в специальной литературе и пособиях.
43Z010-001_v05
75
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
(описание ниже)
Тесто поднимается
слишком быстро.
- Слишком много дрожжей, слишком много муки, недостаточное
количество соли.
a/b
- В тесто добавили слишком мало дрожжей или совсем не добавили.
a/b
- В тесто добавили старые или несвежие дрожжи.
e
- Добавлена слишком горячая жидкость.
c
- Дрожжи вступили в контакт с водой до начала процесса перемешивания
ингредиентов.
d
Тесто плохо поднимается
или совсем не поднимается.
Тесто слишком
поднимается
и «выливается» из формы.
Внутри хлеба образуется
полость.
Хлеб слишком тяжелый,
комковатый.
Хлеб не пропекся внутри.
Неплотная текстура,
чрезмерная пористость.
Непропеченная, пористая
корочка.
- Выбран не тот сорт муки или несвежая мука.
e
- В тесто добавили слишком большое или недостаточное количество
жидкости.
a/b/g
- В тесто добавили недостаточное количество сахара.
a/b
- Если вода слишком мягкая, то дрожжи начинают быстрее
ферментировать.
f
- Слишком большое количество молока иногда заставляет тесто
подниматься слишком высоко.
c
- Количество теста превышает объем формы для выпечки и хлеб опадает
во время выпечки.
a/f
- Дрожжи ферментируют слишком быстро в связи с сильным разогревом
рабочей камеры или слишком высокой температурой добавляемой воды,
или в связи с чрезмерной влажностью.
c/h/i
- В тесто не добавили соль или недостаточное количество сахара.
a/b
- В тесто добавили слишком много жидкости.
h
- Слишком много муки или слишком мало жидкости.
a/b/g
- Добавлено слишком мало дрожжей или сахара.
a/b
- Добавлено слишком много фруктов, обойной муки или других
ингредиентов.
b
- Выбрана старая или несвежая мука.
e
- В тесто добавили слишком много или слишком мало жидкости.
a/b/g
- Слишком высокая влажность.
h
- Рецепт содержит влажные ингредиенты, напр. йогурт.
g
- Добавлено слишком большое количество воды.
g
- В тесто не добавили соли.
b
- Высокая влажность, добавлена слишком горячая вода.
h/i
- Добавлено слишком большое количество жидкости.
c
- Количество теста превышает объем формы для выпечки.
a/f
- В тесто добавили слишком много муки, особенно в случае белого хлеба.
f
- В тесто добавили слишком много дрожжей или слишком мало соли.
a/b
- Добавлено слишком много сахара.
a/b
- Добавлены другие сладкие ингредиенты, кроме сахара.
b
Хлеб неровно нарезается
или имеет внутри
комковатую структуру.
- Хлеб не достаточно остыл (не успела испариться влага).
j
На корочке хлеба осталась
мука.
- Во время замеса теста мука прилипла к стенкам формы.
g/i
76
43Z010-001_v05
Решение приведенных выше проблем:
a) Чтобы выпечка удалась, рекомендуется тщательно
отмерять ингредиенты.
b) Необходимо соответственно подобрать количество
ингредиентов и убедиться, что добавлены все ингредиенты.
c) Рекомендуется добавить в тесто другую жидкость
или оставить ее для охлаждения при комнатной
температуре. Соблюдайте порядок добавления
ингредиентов в соответствии с рецептом. В середине муки сделайте вмятину и засыпьте в нее сухие
или измельченные дрожжи. Следите за тем, чтобы
дрожжи не вступили в контакт с жидкостью.
d) Необходимо использовать только свежие и правильно хранящиеся ингредиенты.
e) Необходимо уменьшить общее количество ингредиентов. Не добавляйте муки больше, чем предусматривает рецепт. Необходимо уменьшить количество
ингредиентов на ⅓.
f) Необходимо уменьшить количество жидкости, указанное в рецепте. Если используемые ингредиенты
содержат воду, то в этом случае необходимо соответственно уменьшить количество добавляемой
в тесто жидкости.
g) При очень влажной погоде добавьте в тесто на 1-2
ст. ложки меньше воды.
h) При теплой погоде не пользуйтесь режимом отсрочки
выпечки. Не добавляйте в тесто холодную жидкость.
i) Вынимайте тесто из формы сразу же после выпечки
и дайте ему отстояться 15 минут перед нарезкой.
j) Необходимо уменьшить количество дрожжей или
общее количество ингредиентов на ¼.
Рекомендации по улучшению качества
выпечки
1. Ингредиенты
●● Ввиду того, что каждый ингредиент играет опреде-
ленную роль в процессе выпечки хлеба, очень важно
закладывать ингредиенты в форму для выпечки
в порядке, предусмотренном рецептом, и тщательно
отмерять.
●● Основные ингредиенты, такие как жидкость, мука,
соль, сахар и дрожжи (можно использовать как сухие,
так и свежие дрожжи) влияют на удачную выпечку
хлеба или пирогов. Необходимо всегда закладывать
соответствующее количество ингредиентов в соответствующей пропорции.
●● Если тесто будет выпекаться без отсрочки, все
ингредиенты должны иметь комнатную температуру. В случае выпечки с отсрочкой рекомендуется
использовать холодные ингредиенты, чтобы дрожжи
не начали преждевременно ферментировать.
●● Maргарин, масло и молоко влияют на вкус хлеба.
●● Можно усменьшить количество сахара на 20%,
чтобы корочка хлеба была тоньше и мягче. Это не
повлияет на результат выпечки. Чтобы корочка
43Z010-001_v05
была тоньше и мягче также можно вместо сахара
использовать мед.
●● Глютен, содержащийся в муке, обеспечивает соответствующую стабильность теста в процессе перемешивания. Идеальная смесь муки должна состоять в 40%
из обойной муки и в 60% из белой пшеничной муки.
●● Если Вы хотите добавить в тесто зерна злаков, то их
следует предварительно намочить в воде (на ночь).
В этом случае нужно также уменьшить количество
жидкости и муки (макс. на 1/5 меньше).
●● Ржаной хлеб нужно выпекать только на закваске,
которая содержит молоко и уксуснокислые бактерии,
благодаря которым дрожжи быстрее ферментируют,
а хлеб становится более пышным. Закваску можно
приготовить самостоятельно, однако это отнимает
много времени. Поэтому в приведенных рецептах
используется сухой концентрат закваски, доступный в упаковках по 15 г (на 1 кг муки). Рекомендуем
соблюдать рецептуру (½, ¾ или 1 упаковка). Если
в тесто будет добавлено меньше закваски, чем указано в рецептуре, хлеб будет крошиться.
●● Если сухая закваска имеет другую грамматуру (упаковка 100 г на 1 кг муки), то количество муки необходимо уменьшить на 80 г на 1 кг муки.
●● Mожно использовать жидкую закваску в количестве,
указанном на упаковках. Залейте в муку жидкую
закваску и добавьте другие жидкие ингредиенты
в соответствии с рецептом.
●● Пшеничная закваска чаще продается в сухой форме.
Пшеничная закваска улучшает вкус и продлевает
свежесть хлеба. Она мягче, чем ржаная закваска.
●● Для выпечки хлеба на закваске можно использовать
программу BASIC или WHOLEWHEAT.
●● Закваску можно заменить ферментом для выпечки,
пригодным дял использования в хлебопечках. Разница будет заметна только во вкусе.
●● Чтобы хлеб был пушистее и содержал больше притательных веществ, в тесто можно добавить пшеничные отруби. Для этого нужно отмерить одну
столовую ложку отрубей на 500 г муки и увеличить
количество жидкости на ½ ст. ложки.
●● Глютен - особый белок, содержащийся в пшенице
и придающий хлебу из пшеничной муки его особые
свойства - эластичность и пышность. Хлеб реже опадает и легче переваривается в организме. Достоинства глютена особенно заметны при выпечке хлеба
из обойной муки или другого хлеба из муки, изготовленной в домашних условиях.
●● Темный солод, используемый в некоторых рецептах,
это ячменный темнообжаренный солод. Благодаря
нему можно получить более темную корочку и темный мякиш хлеба (напр., коричневый хлеб). Можно
также использовать ржаной солод, но он не такой
темный. Оба продукты доступны в магазинах с экологической пищей.
●● Чистый порошковый лецитин обладает свойствами
натурального эмульгатора, который увеличивает
объем хлеба, делает мякиш более мягким и светлым, замедляет очерствение хлеба.
77
2. Количество ингредиентов
При увеличении или уменьшении количества ингредиентов необходимо убедиться, что соблюдаются пропорции
изначального рецепта. Чтобы выпечка удалась, рекомендуем соблюдать приведенные ниже правила модификации количества ингредиентов:
●● Жидкость / мука: тесто должно быть мягким (но не
слишком) и легко замешиваться. Тесто не должно
быть волокнистым, чтобы из него легко можно было
сформировать шар. Это невозможно в случае замеса
густого теста для ржаного хлеба или хлеба из неочищенной муки. Проверьте правильность дозировки
через 10 минут после начала замеса: если тесто
покажется Вам клейким, постепенно досыпьте муку
(по 1 столовой ложке). Если тесто сухое или слишком плотное, добавьте воду маленькими порциями
(по чайной ложке).
●● Замена жидкостей: Если Вы хотите добавить в тесто
влажные ингредиенты (напр. творог, йогурт и т.п.),
необходимо соответственно уменьшить количество
добавляемой жидкости. Если добавляете яйца – разбейте их в мерный стакан и долейте остальные жидкости, чтобы видно было количество добавляемых
ингредиентов. В местностях, расположенных выше
750 м над уровнем моря, тесто подходит быстрее,
чем обычно. Следовательно, при выпекании на больших высотах необходимо проверить правильность
рецептов. Moжно уменьшить количество дрожжей на
1/4 - 1/2 ч. ложки, чтобы пропорционально избежать
чрезмерного подъема теста. То же касается использования исключительно мягкой воды.
3. Рекомендации по дозировке
●● В
хлебопечку ингредиенты надо закладывать
обязательно в следующем порядке: сначала жидкости, потом муку, потом специи и в самом конце
дрожжи. Дрожжи не должны соприкасаться с жидкостью, налитой в форму, до тех пор, пока не начнется
перемешивание ингредиентов (особенно в случае
использования режима отсрочки выпечки).
●● Прри отмеривании ингредиентов всегда пользуйтесь
теми же самыми мерками, т. е. используйте мерный
стакан и мерную ложку которыми укомплектована
хлебопечка, или ложками, которыми пользуетесь
дома (столовыми и чайными), если это предусмотрено рецептом.
●● Тщательно отмеряйте количество ингредиентов, указанное в граммах.
●● Для измерения ингредиентов в миллилитрах можно
воспользоваться мерным стаканом, которым укомплектована хлебопечка, с градуировкой от 30 до
300 мл.
●● Фрукты, орехи или зерна злаков можно добавлять
в тесто (в некоторых программах) после того, как раздастся звуковой сигнал. Если данные ингредиенты
будут добавлены в тесто раньше, они будут просто
измельчены в процессе перемешивания теста.
78
4. Рецепты для выпечки в хлебопечке
Вышеприведенные рецепты рассчитаны для различных
по весу буханок хлеба. Общий вес не должен превышать
1000 грамм. Если в рецепте не указывается конкретный
вес хлеба, то значит, что с помощью данной программы
можно выпекать хлеб как из меньшего количества
ингредиентов, так и из большего. По супер-быстрой программе выпечки рекомендуется выпекать хлеб весом
около 750 грамм.
5. Вес и размер хлеба
●● В
рецептах точно указывается вес хлеба. Легко
заметить, что вес чистого белого хлеба значительно
меньше, чем хлеба из обойной муки. Это связано
с тем, что белая мука быстрее поднимается, поэтому необходимо контролировать хлеб в процессе
выпечки.
●● Несмотря на то, что вес хлеба указан точно, если
это необходимо, можно слегка изменить количество
продуктов, чтобы найти оптимальный вариант для
своей хлебопечки. Фактический вес хлеба в большой
степени зависит от влажности воздуха в помещении
в момент выпечки хлеба.
●● Тесто с большим содержанием пшеницы всегда
больше по объему и в последней фазе подъема
всегда поднимается выше края формы, даже если
ингредиенты отмерены точно. Однако, хлеб не
«выливается» из формы. Корочка хлеба всегда подрумянивается сильнее, чем часть хлеба, остающаяся
внутри формы.
●● Чтобы хлеб был более пушистым, в программах
SUPER-RAPID, рекомендуемых для выпечки сладкого хлеба, можно закладывать ингредиенты в меньших количествах, чем в программе SWEET.
6. Конечный результат
●● Успех выпечки зависит от многих условий (жесткости
воды, влажности воздуха, высоты над уровнем моря,
консистенции ингредиентов и т.п.). Поэтому рецепты
можно и нужно модифицировать в соответствии
с окружающими условиями. Не расстраивайтесь,
если первая выпечка не удалась. Нужно найти причину неудачи и попробовать еще раз, изменив пропорции.
●● Если хлеб испекся недостаточно румяным, можно
оставить его в форме и включить программу обжарки
корочки.
●● Прежде чем включить режим отсрочки выпечки, рекомендуем испечь пробную буханку, чтобы в случае
необходимости внести изменения в рецепт.
43Z010-001_v05
Экология – Забота об окружающей среде
Каждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью картонные упаковки сдавайте
на макулатуру. Полиэтиленовые мешки
(PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластмассы. Непригодный
прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления,
с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
43Z010-001_v05
79
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Молим внимателно да прочетете настоящата инструкция за експлоатация. Особено внимание трябва да се
обърне относно указанията за безопасност така, че по
време на използване на уреда да се предотвратят злополуки и/или повреда на уреда. Съветваме Ви инструкцията за експлоатация да бъде запазена за да можете да
я ползвате при понататъшната експлоатация на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване
Преди да започнете да използвате уреда, прочетете съдържанието на тази инструкция за
обслужване.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Това оборудване може да се
използва от деца на възраст от
8 години и от лица с намалена
физическа или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са им
преказани инструкций за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си
играят с уреда. Почистването на
уреда и извършването на други
действия по поддръжка, не трябва
да се извършват от деца, освен
ако не са завършили 8 години
и имат осигурен съответен надзор.
●● Устройство заедно със захранващия кабел трябва да се съхраняват на място недостъпно за деца
под 8-годишна възраст.
●● Внимание, гореща повърхност
.
●● Не включвайте уреда, ако
80
захранващият кабел е повреден
или забележите повреда на корпуса.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да се поправя само
от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на
неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на производителя.
●● Изключвайте уреда от електрическия контакт, когато не го използвате или преди да започнете
почистването му.
●● Изключете уреда от електрическия контакт, преди да се приближите към частите, които се движат
по време на използване.
●● Захранващият кабел не бива да
виси над ръба на масата или
плота или да се допира до горещи
повърхности.
●● По време на изваждане от уреда
на съда за печене заедно с изпечения хляб използвайте за тази цел
специални ръкавици или кърпа за
предпазване от изгаряне, тъй като
съдът и хлябът са много горещи.
●● Не докосвайте горещите повърхности на уреда. Ползвайте кухненски ръкавици. След приключване на процеса на печене уредът
е много горещ.
●● Температурата на достъпните
повърхности може да бъде повисока когато уреда работи.
43Z010-001_v05
●● Оставете уреда да изстине преди
разглобяване и почистване. Уредът има термоизолационен корпус. Металните части на уреда се
нагряват по време на работа.
●● Бъдете особено внимателни по
време на пренасяне на уреда, особено ако вътре има горещи вещества.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Винаги включвайте уреда в контакт на електриче-
ската мрежа (само с променлив ток) със заземяване и с напрежение съгласно даденото на информационната табелка на уреда.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● Винаги слагайте уреда на плоска, равна повърхност, за да не падне по време на месене на гъсто
тесто. Това е особено важно в случай на прилагане
на програмираните функции и ако уредът е оставен
без наблюдение. При особено гладки повърхности
поставете уреда върху тънка гумена подложка.
●● По време на работа на уреда, той трябва да се намира
на разстояние най-малко 10 см от други предмети.
●● Не поставяйте уреда върху или близо до газов или
електрически котлон или гореща фурна.
●● Не бива да изваждате съда за печене по време на
работа на уреда.
●● Не слагайте в уреда алуминиево фолио, нито
каквито и да са други материали, освен продуктите
използвани за печене, в противен случай можете
да предизвикате пожар или токов удар.
●● Не покривайте уреда с кърпа или други материали
по време на работа. Топлината и парата трябва
да могат да излязат от уреда. Ако покриете уреда
с лесно запалими материали, при контакт с пердетата и др. има опасност от пожар.
●● Не мийте под течаща вода и не потапяйте уреда
и захранващия кабел във вода.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено
силни миещи препарати - емулсии, млека, пасти
и др. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като напр.: обозначения, предупредителни знаци и др.
●● Не мийте металните части в съдомиялна машина.
Прекалено силните почистващи препарати, използвани в тези уреди, предизвикват потъмняване на
металните части. Мийте ги ръчно, с обикновен препарат за миене на съдове.
43Z010-001_v05
●● Използването
на принадлежности, различни от
препоръчваните от производителя на уреда, може
да доведе до повреда на уреда.
●● Хлябът може да се запали, затова не използвайте
хлебопекарни в близост до леснозапалими материали
или под различни материали, като например завеси.
●● Не изваждайте щепсела от електрическия контакт
с дърпане за кабела.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта и указания относно ползването му
●● Уредът е предназначен само за домашно използ-
ване. В случай че се използва в заведение за хранене, гаранционните условия се променят.
●● Да не се използват повече съставки, от посочените
в рецептите, намиращи се в това ръководство за употреба. В противен случай, хлябът ще бъде неравномерно опечен, или тестото ще излезе от уреда. Следвайте инструкциите на това ръководство.
●● Преди да настроите уреда за печене на даден вид
хляб напр. през нощта, първо изпробвайте дадената рецепта по време, когато можете да наблюдавате уреда, като се убедите, че съставките са
в подходящо съотношение, тестото не е прекалено
гъсто или рядко, а количеството на тестото не
е прекалено голямо и то не изтича.
●● След като завършите работа, извадете щепсела на
захранващия кабел от електрическия контакт.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Устройство на уреда
A
ЕЛЕМЕНТИ НА УРЕДА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Свалящ се капак
Дръжка
Прозорче
Горен вентилационен отвор
Странични вентилационни отвори
Съд за печене
Бъркалка
Камера за печене
Контролен панел
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
10 Мерителна лъжица
11 Мерителен съд
12 Кука за изваждане на смесващата лопатка
81
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
13 LCD дисплей – изписва информация за избраната
програма, времето, останало до края на програмата,
и степента на препичане на хляба.
На дисплея ще се появи символ „1 3:25”. Цифрата „1”
определя програмата, която е избрана, а символът „3:25”
означава времетраенето на избраната програма. Положението на двата символа определя избраната степен
на препичане и теглото. Настройката по подразбиране
след включване на уреда е “високо тегло” и “средна
степен на препичане”. Докато трае програмата на дисплея, ще се вижда информация за напредването на
процеса на печене. Времето, което се вижда на дисплея,
постепенно ще намалява. На дисплея се вижда и друга
информация, отнасяща се за програматора на времето
(TIMER), предварително нагряване (PREHEAT), месене
(KNEADING), пауза (PAUSE), втасване на тестото (RISE),
печене (BAKE), функция за поддържане на топлината
(WARM) и приключване на програмата (END).
14 Бутон START/STOP – започва и завършва програмата.
15 Бутони на програматора на времето TIMER –
настройка на часовника.
16 Бутон COLOR – настройка на желаната степен на
препичане.
17 Бутон MENU – избор на програма.
18 Бутон LOAF – настройка на теглото според описанието по-долу.
Функции на уреда
ФУНКЦИЯ ЗВУКОВ СИГНАЛ
Звуковият сигнал се включва:
●● След натискане на бутоните за програмиране.
●● По време на втория процес на бъркане на тестото при
програмите BASIC, WHOLEWHEAT, SWEET за определяне на момента, в който към тестото могат да се
добавят съставки като напр. зърна, плодове, ядки.
●● След приключване на програмата.
След натискане на копчето СТАРТ/СТОП
има възможност за изключване на звука.
За тази цел натиснете копчето COLOR,
върху дисплея ще се появи „OFF”, което
означава, че звукът е изключен. Ако повторно натиснете копчето COLOR, върху
дисплея ще се появи „ON” и ще чуете двукратен звуков сигнал, което означава, че
звукът е активиран.
ФУНКЦИЯ ПАМЕТ
В случай на кратко прекъсване на електричеството,
което трае до 5 минути, положението на програмата се
запаметява и уредът може да продължи работа след
отстраняване на аварията. Това е възможно само ако
програмата е прекъсната преди фазата на разбъркване
на тестото. В противен случай целият процес трябва да
започне отново.
82
ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Ако след предишно използване на уреда температурата
му е прекалено висока, за да се започне нова програма,
след повторно натискане на бутона START на дисплея
ще се появи съобщение E 01 и ще се чуе звуков сигнал.
В такъв случай задръжте бутона START/STOP, докато
съобщението E 01 не изчезне от дисплея и на него не
се появи основната настройка. След това извадете съда
за печене и изчакайте уредът да изстине. Програмата
BAKE може да започне във всеки момент, дори когато
уредът е нагорещен.
Работа и употреба на уреда
B
ФАЗИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПЕЧЕНЕ НА ХЛЯБ
1 Сложете съда за печене.
Съдът за печене е покрит с незалепващо покритие. Сложете съда точно в средата на основата, вътре в уреда.
Лекото натискане в средата на съда води до блокиране
на пружините, прикрепващи съда от дясната и от лявата
страна на камерата. За да извадите съда, дръпнете с енергично движение за дръжката за пренасяне на съда нагоре.
След приключване на процеса на печене
дръжката е гореща. Използвайте кухненска ръкавица.
2 Сложете бъркалката.
Поставете бъркалката така, че отворът в бъркалката да
попадна върху вала в съда за печене.
3 Добавете съставките.
Слагайте съставките в съда по реда, определен в съответната рецепта. Примерни рецепти са дадени в понататъшната част на инструкцията.
4 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт.
5 Изберете желаната програма с помощта на бутона
MENU.
Бутонът MENU служи за избор на програмите, подробно
описани по-долу.
●● BASIC (ОСНОВНА)
За приготвяне на бял, пшеничен и ръжен хляб. Това
е най-често използваната програма.
●● FRENCH (ФРЕНСКО ТЕСТО)
За приготвяне на особено лек, бял хляб.
●● WHOLEWHEAT (ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ)
За приготвяне на пълнозърнест хляб.
●● SWEET (СЛАДКИШ)
За приготвяне на сладкиши със закваска.
●● SUPER RAPID 700 g (СУПЕР БЪРЗА 700 г)
За месене и печене на хлябове до 700 г.
●● SUPER RAPID 900 g (СУПЕР БЪРЗА 900 г)
За месене и печене на хлябове до 900 г.
●● QUICK (БЪРЗА)
За бързо приготвяне на бял, пшеничен и ръжен хляб.
43Z010-001_v05
●● BROWN BREAD (ЧЕРЕН ХЛЯБ)
За приготвяне на черен хляб и др.
●● DOUGH (ТЕСТО)
За приготвяне на тесто.
●● BAGEL DOUGH (ТЕСТО ЗА ГЕВРЕЦИ)
За приготвяне на тесто за гевреци.
●● JAM (СЛАДКО)
За приготвяне на мармалади и сладка.
●● BAKE (ПРЕПИЧАНЕ)
За препичане на хляб и сладкиши.
6 Изберете теглото, подходящо за дадената програма.
Бутон LOAF cлужи за настройка на теглото на хляба
(виж таблицата):
СТЕПЕН І
= малък хляб с тегло до 500 г
СТЕПЕН ІІ
= среден хляб с тегло до 700 г
СТЕПЕН ІІІ
= голям хляб с тегло до 900 г
7 След това изберете желаната степен на препичане.
Бутонът COLOR служи за настройка на желаната степен на
препичане: LIGHT (леко), MEDIUM (средно), DARK (силно).
8 Настройте времето на започване на програмата
с помощта на бутона TIME.
БУТОНИ НА ПРОГРАМАТОРА НА ВРЕМЕТО „TIMER”
Следните програми могат да бъдат настроени с функцията програматор на времето: BASIC (основна) (1),
FRENCH (френско тесто) (2), WHOLEWHEAT (пълнозърнест хляб) (3), SWEET (сладкиш) (4), BROWN BREAD
(черен хляб) (8), DOUGH (тесто) (9) и BAGEL DOUGH
(геврек) (10).
Програмите SUPER RAPID 700 g (супер бърза) (5),
SUPER RAPID 900 g (супер бърза) (6), QUICK (7), JAM
(СЛАДКО) (11), BAKE (ПРЕПИЧАНЕ) (12) не могат да
бъдат настроени с функцията програматор на времето.
До времето, след изтичане на което трябва да започне
процесът на печене, трябва да се добави времетраенето
на дадената програма и един час след приключване на
процеса на печене.
Максималното възможно време на настройка е 13 часа.
Пример:
В момента е 20:30 часа, а хлябът трябва да бъде готов
в 7:00 сутринта следващия ден, т.е. след 10 часа и 30
минути. Натискайте бутона TIME докато на дисплея не
се появи символът 10:30, т.е времето от момента (20:30)
до времето, когато хлябът трябва да бъде готов. При
ползване на функцията програматор на времето не бива
да се слагат бързо развалящи се съставки като мляко,
плодове, кисело мляко, лук, яйца и др.
9 Натиснете бутона START/STOP.
43Z010-001_v05
След натискане на копчето СТАРТ/СТОП
има възможност за изключване на звука.
За тази цел натиснете копчето COLOR,
върху дисплея ще се появи „OFF”, което
означава, че звукът е изключен. Ако повторно натиснете копчето COLOR, върху
дисплея ще се появи „ON” и ще чуете двукратен звуков сигнал, което означава, че
звукът е активиран.
Бутонът START/STOP служи също за прекъсване на
програмата във всеки момент. За тази цел натиснете
и задръжте за около 3 секунди бутона START/STOP,
докато не чуете звуков сигнал. На дисплея ще се появи
началното положение на избраната програма. Ако
искате да ползвате друга програма, изберете я с помощта на бутона MENU.
10 Бъркане и месене на тесто.
Уредът за печене на хляб автоматично бърка и меси тестото, докато то не придобие подходяща консистенция.
По време на фазата на бъркане и месене на
тестото капакът на уреда трябва да бъде
затворен. По време на тази фаза могат
все още да се добавят малки количества
вода, течност или други съставки.
11 Втасване на тестото.
След последния цикъл бъркане уредът се нагрява до
температура, оптимална за втасване на тестото.
По време на фазата на бухване на тестото затворете капака и не го отваряйте
до приключването на изпичането на хляба.
Снимките имат за цел само да представят фазата на бухване на тестото.
12 Печене.
Уредът за печене на хляб автоматично настройва времето и температурата на печене. Ако хлябът е прекалено светъл към края на програмата, използвайте програмата BAKE за по-силно препичане на хляба. За тази
цел натиснете бутона START/STOP и го задръжте за
около 3 секунди (докато не чуете звуков сигнал). След
това натиснете бутона BAKE. Когато желаната степен на
препичане бъде достигната, спрете процеса, като задържите за около 3 секунди бутона START/STOP (докато не
чуете звуков сигнал).
По време на фазата на печене на тестото
затворете капака и не го отваряйте до
приключването на изпичането на хляба.
Снимките имат за цел само да представят фазата на печене.
13 Подгряване.
След приключване на процеса на печене се включва
звуков сигнал, който сигнализира, че хлябът може да се
извади от уреда. Същевременно започва едночасов процес на подгряване.
83
14 Приключване на фазите на програмата.
След приключване на програмата извадете щепсела на
захранващия кабел от електрическия контакт.
15 Извадете съда за печене с помощта на кухненска
ръкавица и го обърнете.
16 Ако хлябът не се извади веднага от съда, внимателно тръснете няколко пъти съда, докато хлябът не
излезе.
Ако бъркалката остане вътре в хляба,
можете леко да го разрежете и да извадите бъркалката навън. Moжете също
така да използвате кука за изваждане на
смесващата лопатка.
ФАЗИ НА РАБОТА НА УСТРОЙСТВОТО
1
ФУНКЦИЯ
BASIC (ОСНОВНА)
BAKING (печене)
LIGHT (светло)
MEDIUM (средно)
DARK (тъмно)
RAPID (бързо)
LOAF (пита)
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
DELAY TIME
(забавен старт)
PREHEAT
(предвари-телно
нагряване)
KNEADING 1
(месене 1)
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
2:1213:00
2:1713:00
2:2413:00
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
PAUSE (пауза)
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEADING 2
(месене 2)
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
RISE 1 (растеж 1)
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
15 м
15 м
15 м
10 s
10 s
10 s
KNEADING 3
(месене 3)
RISE 2 (растеж 2)
KNEADING 4
(месене 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
8 м 50 s 8 м 50 s 8 м 50 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (растеж 3)
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
29 м
50 s
29 м
50 s
29 м
50 s
BAKE (печене)
48 м
53 м
60 м
48 м
53 м
60 м
48 м
53 м
60 м
48 м
53 м
60 м
WARM (нагряване)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(общо време)
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
2:12
2:17
2:24
2
ФУНКЦИЯ
BAKING (печене)
84
FRENCH (ФРЕНСКО ТЕСТО)
LIGHT (светло)
MEDIUM (средно)
DARK (тъмно)
RAPID (бързо)
LOAF (пита)
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
DELAY TIME
(забавен старт)
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
2:3013:00
2:3213:00
2:3513:00
43Z010-001_v05
2
ФУНКЦИЯ
FRENCH (ФРЕНСКО ТЕСТО)
BAKING (печене)
LOAF (пита)
LIGHT (светло)
MEDIUM (средно)
DARK (тъмно)
RAPID (бързо)
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
PAUSE (пауза)
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEADING 2
(месене 2)
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
RISE 1 (растеж 1)
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
15 м
15 м
15 м
KNEADING 3
(месене 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м 5
0s
30 м
50 s
15 м
50 s
15 м
50 s
15 м
50 s
PREHEAT
(предвари-телно
нагряване)
KNEADING 1
(месене 1)
RISE 2 (растеж 2)
KNEADING 4
(месене 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (растеж 3)
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
38 м
50 s
38 м
50 s
38 м
50 s
BAKE (печене)
50 м
52 м
55 м
50 м
52 м
55 м
50 м
52 m
55 м
50 м
52 м
55 м
WARM (нагряване)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(общо време)
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
2:30
2:32
2:35
3
ФУНКЦИЯ
WHOLEWHEAT (ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ)
BAKING (печене)
LIGHT (светло)
MEDIUM (средно)
DARK (тъмно)
RAPID (бързо)
LOAF (пита)
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
DELAY TIME
(забавен старт)
PREHEAT
(предвари-телно
нагряване)
KNEADING 1
(месене 1)
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
2:2813:00
2:3013:00
2:3313:00
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
PAUSE (пауза)
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEADING 2
(месене 2)
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
RISE 1 (растеж 1)
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
24 м
24 м
24 м
KNEADING 3
(месене 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
10 м
50 s
10 м
50 s
10 м
50 s
RISE 2 (растеж 2)
KNEADING 4
(месене 4)
RISE 3 (растеж 3)
43Z010-001_v05
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
34 м
50 s
34 м
50 s
34 м
50 s
85
3
ФУНКЦИЯ
WHOLEWHEAT (ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ)
BAKING (печене)
LIGHT (светло)
MEDIUM (средно)
DARK (тъмно)
RAPID (бързо)
50 м
53 м
48 м
50 м
53 м
48 м
50 м
53 м
48 м
50 м
53 м
WARM (нагряване)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(общо време)
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
2:28
2:30
2:33
3:2713:00
5м
5м
5м
PAUSE (пауза)
5м
5м
KNEADING 2
(месене 2)
20 м
RISE 1 (растеж 1)
39 м
KNEADING 3
(месене 3)
RISE 2 (растеж 2)
KNEADING 4
(месене 4)
10
11
12
700 г
-
BAKE
(ПРЕПИЧАНЕ)
900 г
3:2213:00
9
JAM
(СЛАДКО)
700 г
3:1713:00
8
BAGEL DOUGH
(ТЕСТО ЗА ГЕВРЕЦИ)
500 г
7
BROWN BREAD
(ЧЕРЕН ХЛЯБ)
LOAF (пита)
DELAY TIME
(забавен старт)
PREHEAT
(предвари-телно
нагряване)
KNEADING 1
(месене 1)
6
QUICK
(БЪРЗА)
ФУНКЦИЯ
5
SUPER RAPID 900 g
(СУПЕР БЪРЗА 900 г)
SWEET (СЛАДКИШ)
4
DOUGH
(ТЕСТО)
48 м
SUPER RAPID 700 g
(СУПЕР БЪРЗА 700 г)
BAKE (печене)
900 г
900 г
900 г
-
-
-
-
-
3:5513:00
1:3013:00
2:0013:00
-
-
20 м
15 м
-
30 м
13 м
9м
3м
5м
5м
5м
5м
10 м
5м
20 м
20 м
5м
20 м
20 м
39 м
39 м
39 м
60 м
10 s
10 s
10 s
10 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
10 м
5s
5s
5s
10 s
RISE 3 (растеж 3)
51 м
55 s
51 м
55 s
51 м
55 s
10 м
9м
44 м
50 s
BAKE (печене)
50 м
55 м
60 м
35 м
40 м
90 м
60 м
WARM (нагряване)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
TOTAL TIME
(общо време)
3:17
3:22
3:27
0:58
0:58
1:43
3:55
1:30
2:00
86
90 м
50 м
60 м
60 м
1:05
1:00
43Z010-001_v05
Загряване на уреда, за да втаса тестото.
Загряването се включва само когато стайната температура е под 25°C. Ако стайната температура е по-висока
от 25°C, съставките имат вече подходяща температура
и нямат нужда от подгряване.
Почистване и поддръжка
●● Преди първото използване на уреда измийте вни-
мателно съда за печене и бъркалката с помощта на
слаб миещ препарат (не бива да потапяте съда за
печене във вода).
●● Преди първото използване се препоръчва новият
съд за печене и бъркалката да се намажат с мазнина, устойчива на висока температура, а след
това да се нагреят във фурната за около 10 минути.
След изстиването им отстранете мазнината от съда
с помощта на хартиена кърпа. Благодарение на това
ще се предпази покритието, което предотвратява
залепването на тестото. Това действие може да се
повтаря от време на време.
●● Изчакайте уредът да изстине преди почистване
или прибиране. Преди поредния процес на месене
и печене уредът трябва да изстине за около половин
час.
●● Преди почистване изключете уреда от електричеството и изчакайте да изстине. За миене използвайте
слаб миещ препарат. Не бива да използвате хими-
чески почистващи препарати, бензин, средства за
почистване на фурни или всички други средства,
които могат да надраскат или повредят повърхността
на уреда.
●● Отстранявайте всички съставки и трохи от капака,
корпуса и камерата за печене с помощта на влажна
кърпа. Не бива да потапяте уреда във вода или да
наливате вода в камерата за печене!
●● За улесняване на почистването можете да свалите
капака, като го вдигнете вертикално, а след това го
дръпнете нагоре.
●● Съдът за печене трябва да се изтрие отвън с влажна
кърпа. Вътрешността на съда може да се мие с препарат за миене на съдове. Не потапяйте съда във вода.
●● Почиствайте бъркалката и задвижващия вал веднага
след използване. Ако бъркалките останат в съда, ще
бъде трудно да се извадят по-късно. В такъв случай
напълнете съда с топла вода и го оставете за 30
минути. След това извадете бъркалките.
●● Съдът е покрит с незалепващо покритие. Не бива
да се използват метални предмети, които могат да
го надраскат. Цветът на покритието ще се променя
с течение на времето на използване на уреда. Това
е нормална ситуация. Тази промяна по никакъв
начин не променя свойствата на покритието.
●● Преди прибиране на уреда се убедете, че уредът
е изцяло изстинал и е сух. Уредът трябва да се съхранява със затворен капак.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА УРЕДА
Проблем
Причина
Решение
От камерата за печене или
от вентилационните отвори
излиза дим.
Съставките са се залепили
към камерата за печене или
към външните части на съда за
печене.
Изключете уреда от електричеството и почистете външната част
на съда за печене или камерата за печене.
Хлябът хлътва в средата
и е влажен отдолу.
Хлябът е оставен прекалено
дълго в съда след печене
и подгряване.
Извадете хляба от съда за печене преди приключване на
функцията подгряване.
Хлябът трудно се изважда
от съда.
Долната част на хляба се
е залепила към бъркалката.
Преди следващото печене почистете бъркалката и вала. Ако
е нужно, напълнете съда с топла вода и го оставете за 30 минути.
Това дава възможност по лесен начин да се извадят и почистят
бъркалките.
Неподходяща настройка на
програмата.
Проверете избраното меню и другите настройки.
Натиснат е бутонът START/STOP Недейте да ползвате същите съставки и започнете целия процес
по време на работата на уреда.
отново.
Съставките не са разбъркани
или хлябът не се е изпекъл
добре.
По време на работа на уреда
капакът е вдиган няколко пъти.
Продължително прекъсване
Недейте да ползвате същите съставки и започнете целия процес
в захранването с електричество
отново.
по време на работа на уреда.
Въртенето на бъркалките
е блокирано.
43Z010-001_v05
Капакът може да се отваря само ако времето на дисплея е
повече от 1:30 (това се отнася само за програмите 1, 2, 3, 4).
Уверете се, че капакът е правилно затворен.
Проверете дали бъркалките не са блокирани от зърна и др.
Извадете съда за печене и проверете дали задвижващите
елементи се въртят. В противен случай уредът трябва да се
занесе в сервиз.
87
Проблем
Причина
Решение
Уредът не се включва.
Включва се звуков сигнал.
На дисплея се появява
съобщение E 01.
Уредът не е изстинал след
предишния процес на печене.
Натиснете и задръжте бутона START/STOP, докато на дисплея
не се появи нормалният код на програмата. Изключете уреда
от електричеството. Извадете съда за печене и изчакайте да
изстине и да достигне стайна температура. След това свържете
уреда към електричеството и отново го включете.
Грешка на програмата или
електронна грешка.
Започнете тест на уреда. За тази цел с натискане и задържане на
бутона меню изключете уреда от електрическата мрежа, а след
това отново го включете. Освободете бутона. Ще бъде направен
тест на уреда. Отново изключете уреда от електричеството. На
дисплея трябва да се появи кодът на нормалната програма.
В противен случай уредът трябва да се занесе в сервиз.
На дисплея се появява
съобщение „EEE”.
КЛАСИЧЕСКИ РЕЦЕПТИ
Уредът е особено подходящ за
използване на готови смеси за хляб,
които се продават в магазините.
БЯЛ ХЛЯБ
(тегло на хляба около 900 г)
ХЛЯБ С МЪТЕНИЦА
(тегло на хляба около 900 г)
Съставки:
Вода или мляко
Сол
Захар
Брашно тип 500
Суха мая
Съставки:
Мътеница
Сол
Захар
Брашно тип 500
Суха мая
425 мл
1 ½ лъжички
1 ½ лъжички
600 г
1 лъжичка
375 мл
1 лъжичка
1 лъжичка
500 г
1 лъжичка
Програма: BASIC или FRENCH
Програма: BASIC или FRENCH
СЛАДКИШ С ЯДКИ И СТАФИДИ
(тегло на хляба около 900 г)
ХЛЯБ СЪС СЛЪНЧОГЛЕДОВИ СЕМКИ
(тегло на хляба около 900 г)
ХЛЯБ – СЕДЕМ ЗЪРНА
(тегло на хляба около 700 г)
Съставки:
Вода или мляко
Маргарин или масло
Съставки:
Вода
Масло
Брашно тип 550
Слънчогледови
семки
Сол
Захар
Суха мая
Съставки:
Вода или мляко
Маргарин или масло
Сол
Захар
Сол
Захар
Брашно тип 500
Суха мая
Стафиди
Начукани ядки
350 мл
1½ супени
лъжици
1 лъжичка
2 супени лъжици
540 г
1 лъжичка
100 г
3 супени лъжици
350 мл
1 супена лъжица
540 г
5 супени лъжици
1 лъжичка
1 супена лъжица
1 лъжичка
Брашно тип 550
Пълнозърнесто
пшенично брашно
Ядки от 7 зърна
Суха мая
300 мл
1½ супени лъжици
1 лъжичка
2½ супени
лъжици
240 г
240 г
60 г
1 лъжичка
Програма: BASIC
Стафидите и орехите могат да се
добавят, след като се чуе първият звуков
сигнал или след 1 цикъл бъркане на
тестото.
Програма: BASIC
Съвет: слънчогледовите семки могат
да се заменят с тиквени. Ако семките
се изпържат в тиган, те ще придобият
по-интензивен вкус.
Програма: WHOLEWHEAT
Ако се използват цели зърна, те трябва
предварително да се накиснат.
ЛУЧЕН ХЛЯБ
(тегло на хляба около 900 г)
ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ
(тегло на хляба около 900 г)
СЛАДКИШ С ШОКОЛАД И ЯДКИ
(тегло на хляба около 700 г)
Съставки:
Вода или мляко
Маргарин или масло
Сол
Захар
Голям, нарязан лук
Брашно тип 550
Суха мая
Съставки:
Вода или мляко
Маргарин или масло
Яйца
Сол
Захар
Брашно тип 550
Пълнозърнесто
пшенично брашно
Суха мая
Съставки:
Вода
Шоколадов крем
с ядки
Сол
Пудра захар
Брашно тип 500
Обикновено
брашно
Суха мая
250 мл
1 супена лъжица
1 лъжичка
2 супени лъжици
1 бр.
540 г
1 лъжичка
Програма: BASIC
Този хляб трябва да се изпече веднага.
88
300 мл
1½ супени лъжици
1 бр.
1 лъжичка
2 лъжички
360 г
180 г
1 лъжичка
Програма: WHOLEWHEAT
Внимание: При използване на програма
„DELAY TIMER” вместо яйца трябва да се
добави повече вода.
275 мл
90 мл
1½ лъжички
1½ лъжички
300 г
150 г
1 лъжичка
Програма: FRENCH
43Z010-001_v05
ХЛЯБ ФОКАЧА С РОЗМАРИН И ЧЕСЪН
Съставки:
Вода
Зехтин
Пресен нарязан
розмарин
Чесън, обелен
и изстискан
Брашно тип 500
Сол
Суха мая
200 мл
1 супена лъжица
2 супени лъжици
3 скилидки
350 г
1 лъжичка
½ лъжичка
ФРАНЗЕЛИ
(тегло на тестото около 900 г)
ТЕСТО ЗА ПИЦА
(съставки за 3 пици)
Съставки:
Вода
Мед
Сол
Захар
Брашно тип 550
Суха мая
Съставки:
Вода
Сол
Зехтин
Брашно тип 500
Захар
Суха мая
300 мл
1 супена лъжица
1 лъжичка
1 лъжичка
540 г
1 лъжичка
300 мл
¾ лъжичка
1 супена лъжица
450 г
2 лъжички
1 лъжичка
Програма: DOUGH
Програма: DOUGH
След процеса на месене на тестото
разделете готовото тесто на 2-4 части,
направете дълги хлебчета и ги оставете
за 30-40 минути. Леко нарежете тестото
напряко и го сложете във фурната.
Програма: DOUGH
След процеса на месене на тестото го
разточете с точилка в кръгла форма и го
оставете за 10 минути. Намажете го със
сос и сложете гарнитура. Печете във
фурна 20 минути.
ПОРТОКАЛОВ МАРМАЛАД
ЯГОДОВ МАРМАЛАД
МАЛИНОВ МАРМАЛАД
Съставки:
Портокали
Лимони
2:1 захар с желатин
Съставки:
Ягоди, измити
и изчистени
Захар с желатин
400 г
100 г
250 г
450 г
450 г
Съставки:
Пресни малини,
измити
Захар с желатин
450 г
450 г
Програма JAM
Програма JAM
КАЙСИЕВ МАРМАЛАД
ВИШНОВ ХЛЯБ
(теглото на хляб ок. 700 г)
ХЛЯБ ОТ БЕЗГЛУТЕНОВО БРАШНО
(тегло на хляба около 900 г)
Съставки:
Вишнов сок
Мляко
Mед
Краве масло
Кисело мляко
с вишнов вкус
Вишни без костилки
Брашно тип 550
Суха мая
Прах за печене
Сол
Захар
Съставки:
Вода или мляко
Сол
Захар
Брашно тип 500
Съставки:
Пресни кайсии,
измити
Студена вода
Захар с желатин
Лимонова кора + сок
450 г
2 супени лъжици
450 г
от ½ лимон
Програма: JAM
75 мл
20 мл
15 г
15 г
135 г
20 г
410 г
1 лъжичка
½ лъжица
½ лъжичка
1 лъжичка
Програма: BASIC или SWEET
След звуков сигнал добавете: 20 г мляни
орехи.
Суха мая
425 мл
1 ½ лъжички
1 ½ лъжички
Безглутеново
брашно 500 г
1 лъжичка
Програма: BASIC или FRENCH
В таблиците се намират примерни рецепти и ориентировъчни количества на съставките. Не се отнасяйте към тези записи като към
готварската книга. Постъпвайте според индивидуалните си предпочитания и кулинарните правила, описани в професионалната литература и в пособията.
КОГА ДА КОРИГИРАМЕ РЕЦЕПТИТЕ
Проблем
Правдоподобна причина
Решение
(описание по-долу)
Хлябът бухва прекалено
бързо.
- Прекалено много мая, прекалено много брашно, недостатъчно количество сол.
a/b
- Няма мая или маята е прекалено малко.
a/b
- Стара или некачествена мая.
e
Хлябът не бухва изобщо
или бухва недостатъчно.
43Z010-001_v05
- Прекалено гореща течност.
c
- Стигнало се е до контакт на маята с течност.
d
- Неподходящ вид брашно или старо брашно.
e
- Прекалено голямо или прекалено малко количество течност.
a/b/g
- Прекалено малко захар.
a/b
89
Решение
(описание по-долу)
Проблем
Правдоподобна причина
Тестото прекалено силно
бухва и излиза от съда.
- Ако водата е прекалено мека, маята ферментира по-силно.
f
- Прекалено многото мляко води до ферментация на маята.
c
Хлябът хлътва в средата.
Хлябът е тежък, на грудки.
Хлябът не е изпечен
в средата.
Неравна структура на
хляба или прекалено много
отвори в хляба.
Неизпечена, гъбеста
повърхност.
- Количеството тесто е по-голямо от вместимостта на съда и хлябът хлътва.
a/f
- Ферментацията е прекалено кратка или прекалено бърза поради прекалено
високата температура на водата или камерата за печене, или прекалено
голямата влажност.
c/h/i
- Липса на сол или недостатъчно количество захар.
a/b
- Прекалено много течност.
h
- Прекалено много брашно или прекалено малко течност.
a/b/g
- Прекалено малко мая или захар.
a/b
- Прекалено много плодове, пълнозърнесто брашно или друга съставка.
b
- Старо или некачествено брашно.
e
- Прекалено голямо или прекалено малко количество течност.
a/b/g
- Прекалено голяма влажност.
h
- Рецепта с влажни съставки, напр. кисело мляко.
g
- Прекалено голямо количество вода.
g
- Липса на сол.
b
- Голяма влажност, прекалено гореща вода.
h/i
- Прекалено много течност.
c
- Обемът на хляба е прекалено голям спрямо съда.
a/f
- Прекалено много брашно, особено при светлия хляб.
f
- Прекалено много мая или прекалено малко сол.
a/b
- Прекалено много захар.
a/b
- Други сладки съставки освен захар.
b
Филиите хляб са неравни
или вътре има грудки.
- Хлябът не е достатъчно охладен (парата не е успяла да се отдели).
j
На кората на хляба има
брашно.
- След разбъркването на тестото на страничните стени на уреда е останало
брашно.
g/i
Решения на горепосочените проблеми
a) Съставките трябва да се измерят точно.
b) Количеството на съставките трябва да бъде подходящо, проверете дали са добавени всички съставки.
c) Трябва да се добави друга течност или да се остави
да изстине при стайна температура. Слагайте съставките по реда, определен в съответната рецепта.
В средата на сипаното брашно направете дупка
и сипете в нея раздробената или суха мая. Не бива
да се допуска маята да влезе в непосредствен
контакт с течността.
d) Използвайте само пресни и подходящо съхранявани
съставки.
e) Трябва да се намали общото количество съставки,
да не се добавя повече брашно, отколкото е дадено
в рецептата. Трябва да се намали количеството съставки с ⅓.
90
f) Трябва да се намали количеството добавена течност. Ако се използват съставки, съдържащи вода,
тогава трябва да се намали съответно количеството
на течността.
g) При много влажно време добавете с 1-2 супени
лъжици по-малко вода.
h) При много топло време не ползвайте функцията
на програматора на времето. Добавяйте хладни
течности.
i) Веднага след изпичане хлябът трябва да се извади
от съда и да се остави да изстине в продължение на
поне 15 минути преди рязане.
j) Трябва да се намали количеството мая или всички
съставки с ¼.
43Z010-001_v05
Забележки относно рецептите
1. Съставки
●● Предвид факта, че всяка съставка има определена
роля в успешния процес на печене на хляба, тяхното
правилно измерване е също толкова важно, колкото
и редът на добавянето им.
●● Най-важните съставки като течност, брашно, сол,
захар или мая (може да се използва суха или прясна
мая) имат влияние за успешното приготвяне на тестото и хляба. Винаги добавяйте съответните количества съставки в подходящи пропорции.
●● Добавяйте хладки съставки, ако тестото трябва да
бъде приготвено веднага. Ако настройвате програмата с функцията на програматора на времето, препоръчва се използването на хладни съставки, за да
не започне маята да действа прекалено рано.
●● Маргаринът, маслото и млякото влияят върху вкуса
на хляба.
●● Количеството захар може да се намали с 20%, така
кората ще бъде по-фина и тънка, което няма да има
влияние върху резултата от печенето. За да бъде
кората по-фина и мека, захарта може да се замести
с мед.
●● Глутенът, образуващ се в брашното по време на
месенето на тестото, прави структурата на хляба
подходяща. Идеалната смес брашно се състои от
40% пълнозърнесто брашно и 60% бяло брашно.
●● Ако искате да добавите към хляба зърна от житни
растения, накиснете ги за през нощта във вода.
Намалете количеството брашно и течност (максимално с 1/5 по-малко).
●● Закваската е необходима при използването на
ръжено брашно. Тя съдържа мляко и оцетни бактерии, които правят хляба по-лек и предизвикват
по-силна ферментация. Можете да си приготвите
закваската сами, това обаче изисква време. Поради
тази причина в рецептите се използва концентрат на
закваската на прах. Той се продава в 15-грамови опаковки (за 1 кг брашно). Препоръчва се спазването на
дадените рецепти (½, ¾ или 1 опаковка). Ако е добавена по-малко закваска отколкото е дадено в рецептата, хлябът ще бъде ронлив.
●● Ако закваската на прах има друга концентрация
(100-грамова опаковка за 1 кг брашно), количеството
брашно трябва да се намали с 80 г на 1 кг брашно.
●● Може да се използва и течна закваска. Спазвайте
количествата, дадени на опаковката. Напълнете мярката с течна закваска и добавете другите течни съставки в съответните количества според рецептата.
●● Пшеничната закваска по-често се продава суха.
Тя поправя пластичността на тестото, то е по-дълго
прясно и вкусно. Тя е и с по-меко действие от ръжената закваска.
●● За печене на хляб със закваска може да се използва
програмата BASIC или WHOLEWHEAT.
43Z010-001_v05
●● Закваската може да се замести с фермент за печене.
Разликата ще бъде само във вкуса. Ферментът
е подходящ за използване в домашната хлебопекарна.
●● Към тестото могат да се добавят пшенични трици,
за да бъде хлябът по-лек и по-богат на хранителни
вещества. За тази цел трябва да се добави една
супена лъжица трици на 500 г брашно и да се увеличи количеството течност с ½ супена лъжица.
●● Пшеничният глутен е естествено вещество, получавано от белтъчините, съдържащи се в пшеницата.
Благодарение на него хлябът е по-лек и има поголям обем. Хлябът по-рядко се сплесква и е по-лек
за храносмилане. Неговите предимства са особено
видими при печене на пълнозърнест хляб или друг
хляб от домашно смляно брашно.
●● Черният малц, използван в някои рецепти, представлява тъмен изпечен ечемичен малц. Благодарение на него може да се получи по-тъмна коричка на
хляба и по-тъмна среда (напр. кафяв хляб). Може
да се използва и ръжен малц, но той не е толкова
тъмен. И двата продукта се намират в магазините за
здравословна храна.
●● Чистият лецитин на прах е натурален емулгатор,
който подобрява обема на хляба и прави средата помека и по-светла, а хлябът остава пресен по-дълго
време.
2. Коригиране на количеството съставки
Ако е необходимо увеличаване или намаляване на количеството на съставките, уверете се, че пропорциите на
оригиналната рецепта ще бъдат запазени. За да получите задоволителен ефект, препоръчва се да се спазват
дадените по-долу правила, отнасящи се за модифицирането на количеството на съставките:
●● Течности / брашно: тестото трябва да бъде меко
(но не прекалено) и лесно за месене. Тестото не
бива да бъде на влакна. От тестото трябва да може
лесно да се направи топка. Това не е възможно при
гъстите теста за ръжен или пълнозърнест хляб. Тестото трябва да се провери пет минути след първия
етап на месене. Ако е прекалено влажно, трябва да
се добави малко брашно, докато не придобие подходяща консистенция. Ако е прекалено сухо, добавете по една лъжица вода по време на процеса на
месене.
●● Заместване на течностите: При използване на
съставки, съдържащи в своя състав течности (напр.
извара, кисело мляко и др.), добавяното количество
течност трябва да бъде намалено. При добавяне на
яйца счупете ги в мерителния съд и го допълнете
с останалите течности, за да контролирате количеството съставки. Тестото, приготвяно на място, което
се намира на голяма височина (над 750 метра), ще
втаса по-бързо. В такъв случай можете да намалите
количеството мая от ¼ до ½ лъжичка, за да намалите пропорционално втасването на тестото. Това се
отнася и за местата, които се снабдяват с особено
мека вода.
91
3. Добавяне и измерване на съставките
и количествата
●● Винаги
първо налейте течност, а едва накрая
добавете мая. За да избегнете прекалено бързото
втасване на маята (особено по време на използване
на функцията на програматора на времето), не бива
да допускате да се стигне до контакт на течностите
с маята.
●● При измерване на съставките винаги прилагайте
едни и същи мерни единици, т.е. измервайте съставките с приложената мерителна лъжица или лъжиците, използвани вкъщи, ако рецептите изискват
измерване в супени лъжици или в чаени лъжички.
●● Измерете точно съставките, дадени в грамове.
●● Ако искате да измерите съставките в милилитри, за
тази цел можете да използвате приложения мерителен съд, който има скала от 30 до 300 мл.
●● Добавяне на плодове, орехи или зърна. Тези съставки могат да се добавят за отделните програми
в момента, когато се чуе звуковият сигнал. Ако съставките се добавят прекалено рано, те ще се смелят
по време на процеса на месене на тестото.
4. Рецепти за прилагане в домашната хлебопекарна
Горепосочените рецепти са предназначени за хлябове
с различна големина. Общото тегло не бива да надвиши 1000 грама. Ако не са дадени конкретни препоръки
относно теглото, това означава, че за дадената програма може да се използва както малко, така и голямо
количество съставки. При супербързата програма препоръчителното тегло на хляба е около 750 грама.
6. Ефекти на печенето
●● Ефектите на печенето зависят от условията (твър-
достта на водата, влажността на въздуха, височината, консистенцията на съставките и др.). Поради
тази причина рецептите трябва да служат по-скоро
за справка и трябва съответно да се пригодят към
дадените условия. Не се отказвайте в случай на
неуспешни опити за печене. В такъв случай потърсете причината за неуспеха и опитайте отново при
променени пропорции.
●● Ако хлябът не е достатъчно препечен, оставете го
в уреда и ползвайте програмата за препичане.
●● Препоръчва се и да изпробвате печенето на хляб,
преди да настроите функцията на програматора на
времето, използвана за печене през нощта, за да
може в случай на нужда да направите необходимите
промени.
Екология – грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
5. Тегло и обем на хляба
●● В рецептите теглото на хляба е точно определено.
Лесно може да се забележи, че теглото на чистия
бял хляб е по-малко от това на пълнозърнестия
хляб. Това е свързано с факта, че бялото брашно подобре бухва, затова хлябът трябва да се контролира
по време на процеса на печене.
●● Въпреки точното определяне на теглото могат да
настъпят незначителни отклонения от дадените
стойности. Фактическото тегло на хляба зависи
в голяма степен от влажността на въздуха в помещението в момента на приготвяне.
●● Хлябът с голямо съдържание на пшеница винаги
има голям обем и излиза от ръбовете на съда след
последната фаза на бухване, дори в случай на точно
измерване на съставките. Хлябът обаче не изтича.
По-лесно се препича частта от хляба, намираща се
извън съда, отколкото частта, останала вътре.
●● За да бъде хлябът по-лек, в програмите SUPERRAPID, препоръчителни за печене на сладък хляб,
могат да се използват съставки в по-малки количества, отколкото в програмата SWEET.
92
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
43Z010-001_v05
UA
Шановні клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Уважно прочитайте інструкцію обслуговування. Основну
увагу приділіть вказівкам безпеки, так щоб під час використання пристрою запобігти поранень і/або пошкоджень
приладу. Збережіть інструкцію обслуговування, щоб мати
змогу скористатися з неї при подальшому використанні
приладу.
Вказівки щодо техніки безпеки та належної
експлуатації
Перед початком використання приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з використання.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними та
розумовими здібностями, особами
без досвіду роботи з приладом,
якщо буде здійснюватись контроль
або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов’язаними із
цим загрозами. Не дозволяти дітям
гратися з приладом. Діти не повинні чистити пристрій та виконувати
інші дії з догляду за ним, якщо їм не
виповнилося 8 років і вони не перебувають під належним наглядом.
●● Пристрій з проводом живлення
має зберігатися у місці, недоступному для дітей, молодших 8 років.
●● Зверніть увагу, гаряча поверхня
.
●● Не запускайте обладнання, якщо
живильний провід або корпус
пошкоджені.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замі43Z010-001_v05
нити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Відключіть обладнання від розетки
електромережі, якщо не користуєтесь ним або перед початком очищування.
●● Відключіть обладнання від розетки
електромережі перед наближенням до частин, що рухаються під
час користування.
●● Кабель живлення не може звисати над краєм столу або робочої
поверхні, а також не може доторкатися до гарячих поверхонь.
●● Під час виймання з обладнання
ємності для випічки разом з випеченим хлібом, вживайте з цією
метою спеціальні рукавиці або тканину для захисту від опіків, тому
що ємність і хліб дуже гарячі.
●● Не доторкайтесь до гарячих
поверхонь обладнання. Користуйтесь кухонними рукавицями. Після
закінчення процесу випічки обладнання дуже гаряче.
●● Температура відкритих поверхонь
може бути вищою коли обладнання працює.
●● Залишіть обладнання для охолодження перед його демонтажом
93
і очищуванням. Обладнання оснащене термоізоляційним корпусом.
Металеві частини обладнання
нагріваються під час праці.
●● Зверніть особливу увагу під час
переносу обладнання, особливо
якщо усередині знаходяться гарячі
речовини.
для очищення цих приладів, приводять до потемніння вищевказаних частин. Мийте їх ручним способом, з застосуванням традиційних засобів для
миття посуду.
●● Вживання аксесуарів, що не рекомендуються
виробником може привести до пошкодження
обладнання.
●● Хліб може загорітися, тому не слід використовувати
пристрій поблизу займистих матеріалів, наприклад,
фіранок.
●● Не витягайте вилку з розетки електромережі, тримаючи за провід.
УВАГА!
ВКАЗІВКА
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Обладнання завжди підключайте до розетки елек-
тромережі (тільки перемінного струму), оснащеної
захисним штифтом, з напругою, що відповідає вказаному на щитку значенню напруги.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● Завжди встановлюйте обладнання на плоскій,
рівній поверхні для попередження падіння під час
замішування тіста. Це особливо важливо у випадку
застосування встановлених функцій та якщо обладнання залишено без нагляду. У випадку винятково
гладких поверхонь, обладнання помістіть на тонкій,
гумовій підкладці.
●● У процесі роботи пристрій має знаходитися на відстані не менше 10 см від інших предметів.
●● Не встановлюйте обладнання на або поблизу газової, електричної плити або гарячої духовки.
●● Забороняється винімати ємність для випічки під час
роботи обладнання.
●● Не кладіть у пристрій алюмінієву фольгу або інші
матеріали, ніж продукти для випікання, які можуть
спричинити пожежу або замикання.
●● Не прикривайте обладнання рушником, чи іншими
матеріалами під час праці. Тепло і пара повинні
мати можливість свобідного виходу з обладнання.
У разі прикриття обладнання легкозаймистими
матеріалами, контакту зі шторами та ін., є ризик
виникнення пожежі.
●● Не мийте під проточною водою, не занурюйте
обладнання і живильний кабель у воду.
●● Для миття корпусу не використовувати агресивні
миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та
ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: позначення, попереджувальні знаки та ін.
●● Не мийте металеві частини у посудомийних машинах. Агресивні миючі засоби, що застосовуються
94
Інформація про продукт та
вказівки щодо використання
●● Обладнання призначене виключно для домашнього
використання. У разі його використання для цілей
бізнесу загального харчування, умови гарантії змінюються.
●● Не використовуйте більше інгредієнтів, ніж вказано
в рецептах у даній інструкції з експлуатації. У протилежному випадку хліб запечеться нерівномірно
або тісто виллється назовні. Дотримуйтеся вказівок
даної інструкції з експлуатації.
●● Перед встановленням обладнання для випічки
даного виду хліба, напр. протягом ночі, зпочатку
випробуйте дану рецептуру коли можете спостерігати за обладнанням, упевнюючись, що компоненти
підібрані у відповідних пропорціях, тісто не є надто
густим або рідким, а кількість маси не є надто
велика і тісто не виходить назовні.
●● Після завершення роботи витягніть штепсель
кабелю живлення з розетки.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Складові частини обладнання
A
ЧАСТИНИ ОБЛАДНАННЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Кришка, що знімається
Ручка
Віконце
Верхній вентиляційний отвір
Бічні вентиляційні отвори
Ємність для випічки
Змішувальна лопатка
Камера випічки
Панель управління
43Z010-001_v05
АКСЕСУАРИ
10 Ложка для вимірювання
11 Ємність для вимірювання
12 Гачок для виймання перемішувальної лопатки
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
13 LCD-дисплей – висвітлює інформацію про вибрану
програму, час, який залишився до кінця програми та ступінь обжарення хліба.
На дисплеї з’явиться символ „1 3:25”. Цифра „1” визначає програму, що була вибрана, натомість символ „3:25”
позначає час продовження вибраної програми. Положення двох маркерів визначає вибрану ступінь обжарення та вагу. Первинним настроюванням після включення обладнання є „висока вага” та „середня ступінь
обжарення”. Під час програми на дисплеї буде з’являтися
інформація щодо етапу процесу випічки. Час, видний
на дисплеї буде поступово зменшуватися. На дисплеї
видна також інша інформація, що стосується програматора часу (TIMER), попереднього нагрівання (PREHEAT),
вироблення (KNEADING), паузи (PAUSE), росту тіста
(RISE), випічки (BAKE), функції підтримки тепла (WARM)
та закінчення програми (END).
14 Кнопка START/STOP – починає і закінчує програму.
15 Кнопки програматора часу TIMER – встановлення
годинника.
16 Кнопка COLOR – встановлення потрібної ступені
обжарення.
17 Кнопка MENU – вибір програми.
18 Кнопка LOAF – встановлення ваги згідно з нижчевказаним описом.
Функції обладнання
ФУНКЦІЯ ЗУМЕРА
Зумер включається:
●● Після натиснення встановлювальних кнопок.
●● Під час другого процесу змішування тіста у програмах BASIC, WHOLEWHEAT, SWEET, щоб визначити
момент, у якому до тіста можна додати компоненти,
напр. зерна, фрукти, горіхи.
●● Після закінчення програми.
Після натискання на кнопку СТАРТ/СТОП
можна вимкнути звук. Для цього натисніть на кнопку COLOR, на дисплеї з‘явиться
«OFF», це означає, що звук вимкнений.
У випадку повторного натискання на
кнопку COLOR, на дисплеї з‘явиться «ON»
та пролунає двократний звуковий сигнал,
котрий означає, що звук ввімкнений.
ФУНКЦІЯ ПАМ’ЯТІ
У випадку короткої перерви у електропостачанні,
що складає до 5 хвилин, положення програми
запам’ятовується й обладнання може продовжувати
роботу після усування аварії. Це можливо виключно,
43Z010-001_v05
якщо програма була припинена перед фазою змішування
тіста. В іншому випадку необхідно запускати весь процес
з самого початку.
ФУНКЦІЇ БЕЗПЕКИ
Якщо після попереднього користування обладнанням
його температура надто висока, для запуску нової програми, після повторного натиснення кнопки START на
дисплеї з’явиться повідомлення Е 01 i пролунає звуковий
сигнал. У такому випадку притримайте кнопку START/
STOP до моменту, коли повідомлення Е 01 зникне з дисплею і з’явиться на ньому основне натстроювання. Далі
вийміть ємність для випічки i зачекайте до охолодження
обладнання. Програма BAKE може бути запущена
у будь-який момент, навіть якщо обладнання розігріте.
Дія та обслуговування обладнання
B
1 Установіть ємність для випічки.
Ємність для випічки покрита покриттям, що захищає
від прилипання. Помістіть ємність старанно посередині основи, усередині обладнання. Легке натиснення
середини ємності приведе до блокування пружин, що
притримують ємність з правого і лівого боку камери.
Для виймання ємності, рішучим рухом потягніть уверх за
ручку для переносу ємності.
Після закінчення процесу випічки ручка
залишається ще гарячою. Потрібно скористатися кухонними рукавицями.
2 Установіть змішувальну лопатку.
Встановіть змішувальну лопатку, накладаючи отвір у змішувальній лопатці на стрижень в ємності для випічки.
3 Додайте компоненти.
Компоненти вкладайте у ємність за черговістю, визначеною у відповідній рецептурі. Прикладові рецептури
додані у подальшій частині інструкції.
4 Уставте вилку приєднувального проводу до розетки електромережі.
5 Виберіть потрібну програму за допомогою кнопки
MENU.
Кнопка MENU служить для вибору програм детально
описаних нижче.
●● BASIC (ОСНОВНА)
Для приготування білого, пшеничного та житнього хліба.
Це найчвстіше вживана програма.
●● FRENCH (ШАРОВЕ ТІСТО)
Для приготування особливо легкого білого хліба.
●● WHOLEWHEAT (ЧОРНИЙ ХЛІБ)
Для приготування чорного хліба.
●● SWEET (СОЛОДКИЙ ХЛІБ)
Для приготування напр. солодкого тіста на заквасці.
●● SUPER RAPID 700 г (СУПЕР ШВИДКА 700 г)
Для замішування і випічки буханців хліба вагою до 700 г.
●● SUPER RAPID 900 г (СУПЕР ШВИДКА 900 г)
Для замішування і випічки буханців хліба вагою до 900 г.
95
●● QUICK (ШВИДКА)
Для швидкого приготування білого, пшеничного та житнього хліба.
●● BROWN BREAD (ТЕМНИЙ ХЛІБ)
Для приготування темного хліба та ін.
●● DOUGH (ТІСТО)
Для приготування тіста.
●● BAGEL DOUGH (ТІСТО НА БАЙГЛИ)
Для приготування тіста на байгли.
●● JAM (ДЖЕМ)
Для приготування мармеладів і джемів.
●● BAKE (ОБЖАРЕННЯ)
Для обжарення хліба і тіста.
6 Виберіть вагу відповідну для даної програми.
Кнопка LOAF cлужить для встановлення ваги хліба
(дивись таблиця):
РІВЕНЬ I
= малий хліб вагою до 500 г
РІВЕНЬ IІ
= середній хліб вагою до 700 г
РІВЕНЬ IIІ
= великий хліб вагою до 900 г
7 Далі виберіть потрібну ступінь обжарення.
Кнопка COLOR служить для встановлення потрібної ступені обжарення: LIGHT (легке), MEDIUM (середнє), DARK
(темне).
8 Установіть час початку програми за допомогою
кнопки TIME.
КНОПКИ ПРОГРАМАТОРА ЧАСУ „TIMER”
Такі програми можуть встановюватися з функцією програматора часу: BASIC (основна) (1), FRENCH (шарове
тісто) (2), WHOLEWHEAT (чорний хліб) (3), SWEET
(солодкий хліб) (4), BROWN BREAD (темний хліб) (8),
DOUGH (тісто) (9) та BAGEL DOUGH (байгель) (10).
Програми SUPER RAPID 700g (супер швидкий) (5),
SUPER RAPID 900g (супер швидкий) (6), QUICK (7), JAM
(ДЖЕМ) (11), BAKE (ОБЖАРЕННЯ) (12) не можуть встановлюватися з функцією програматора часу. До часу,
через який буде запущений процес випічки потрібно
додати час продовження даної програми та одну годину
після закінчення процесу випічки.
Макисмальний можливий час встановлення складає 13
годин.
Приклад:
Є година 20:30, a хліб має бути готовий на 7:00 вранці
наступного дня, тобто через 10 годин i 30 хвилин. Натисніть кнопку TIME до моменту, коли на дисплеї з’явиться
символ 10:30, тобто кількість часу від того моменту
(20:30) до моменту, коли хліб буде вже готовий. Під час
користування функцією програматора часу не вживайте
компоненти, що швидко псуються, тобто молоко, фрукти,
йогурт, цибуля, яйця та ін.
9 Натисніть кнопку START/STOP.
96
Після натискання на кнопку СТАРТ/СТОП
можна вимкнути звук. Для цього натисніть на кнопку COLOR, на дисплеї з‘явиться
«OFF», це означає, що звук вимкнений.
У випадку повторного натискання на
кнопку COLOR, на дисплеї з‘явиться «ON»
та пролунає двократний звуковий сигнал,
котрий означає, що звук ввімкнений.
Кнопка START/STOP служить також для припинення
програми у будь-який момент. З цією метою натисніть
і притримайте протягом близько 3 секунд кнопку START/
STOP, до моменту, коли пролунає звуковий сигнал.
На дисплеї з’явиться початкове положення вибраної програми. Якщо хочете застосувати іншу програму, виберіть
її за допомогою кнопки MENU.
10 Змішування i вироблення тіста.
Обладнання для випічки хліба автоматично змішує
і виробляє тісто до моменту отримання відповідної консистенції.
Під час фази змішування i вироблення
тіста кришка обладнання повинна бути
закритою. Під час цієї фази можна ще додавати невелику кількість води, рідини або
інших компонентів.
11 Залишення тіста для збільшення ним об’єму.
Після останнього циклу змішування, обладнання нагрівається до температури, оптимальної для збільшення
об’єму тіста.
Під час фази збільшення об’єму тіста
закрийте кришку i не відкривайте її до закінчення випічки хліба. Знімки мають тільки
вказувати фази збільшення об’єму тіста.
12 Випічка.
Обладнання для випічки хліба автоматично встановлює час і температуру випічки. Якщо хліб надто
ясний в кінці програми застосуйте програму BAKE, для
сильнішого обжарення хліба. З цією метою натисніть
кнопку START/STOP і притримайте її протягом близько
3 секунд (до моменту, коли пролунає звуковий сигнал).
Далі натисніть кнопку BAKE. У разі досягнення бажаного
рівня обжарення, припиніть процес, притримуючи протягом близько 3 секунд кнопку START/STOP (до моменту,
коли пролунає звуковий сигнал).
Під час фази випічки тіста закрийте
кришку i не відкривайте її до закінчення
випічки хліба. Знімки мають тільки вказувати фази випічки.
13 Підігрівання.
Після закінчення процесу обжарення включається зумер,
що сигналізує, що хліб може бути вийнятий з обладнання. Негайно одночасно починається одногодинний
процес підігрівання.
43Z010-001_v05
Нагрівання обладнання з метою збільшення об’єму
тіста.
Нагрівання включається тільки у випадку, якщо кімнатна
температура складає менше 25°C. Якщо кімнатна температура складає більше 25°C, компоненти мають вже відповідну температуру і не вимагають підігрівання.
14 Закінчення фаз програми.
Після закінчення програми вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки електромережі.
15 Вийміть ємність для випічки користуючись
кухонними рукавицями і переверніть її.
16 Якщо хліб не виходить від разу з ємності декілька
раз делікатно встряхніть ємністю до випадання хліба.
Якщо змішувальна лопатка залишиться
усередині хліба, можна легко нарізати
буханець i витягнути лопатку назовні.
Ви можете також використати гачок для
виймання перемішувальної лопатки.
ФАЗИ ПРАЦІ ПРИСТРОЮ
1
ФУНКЦІЯ
BASIC (ОСНОВНА)
BAKING (випічка)
LIGHT (світла)
MEDIUM (середня)
DARK (темна)
RAPID (швидка)
LOAF (буханка)
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
DELAY TIME
(відстрочення старту)
PREHEAT
(попереднє нагрівання)
KNEADING 1
(замішування 1)
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
2:1213:00
2:1713:00
2:2413:00
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
PAUSE (пауза)
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEADING 2
(замішування 2)
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
RISE 1 (ріст 1)
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
15 м
15 м
15 м
10 s
10 s
10 s
KNEADING 3
(замішування 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (ріст 3)
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
49 м
45 s
29 м
50 s
29 м
50 s
29 м
50 s
BAKE (випічка)
48 m
53 m
60m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
WARM (нагрівання)
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
TOTAL TIME
(повний час)
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
2:12
2:17
2:24
RISE 2 (ріст 2)
KNEADING 4
(замішування 4)
2
ФУНКЦІЯ
BAKING (випічка)
8 м 50 s 8 м 50 s 8 м 50 s
FRENCH (ШАРОВЕ ТІСТО)
LIGHT (світла)
MEDIUM (середня)
DARK (темна)
RAPID (швидка)
LOAF (буханка)
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
DELAY TIME
(відстрочення старту)
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
2:3013:00
2:3213:00
2:3513:00
43Z010-001_v05
97
2
ФУНКЦІЯ
FRENCH (ШАРОВЕ ТІСТО)
BAKING (випічка)
LOAF (буханка)
LIGHT (світла)
MEDIUM (середня)
DARK (темна)
RAPID (швидка)
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
PAUSE (пауза)
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEADING 2
(замішування 2)
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
RISE 1 (ріст 1)
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
15 м
15 м
15 м
PREHEAT
(попереднє нагрівання)
KNEADING 1
(замішування 1)
KNEADING 3
(замішування 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м
50 s
30 м
50 s
15 м
50 s
15 м
50 s
15 м
50 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (ріст 3)
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
59 м
50 s
38 м
50 s
38 м
50 s
38 м
50 s
BAKE (випічка)
50 м
52 м
55 м
50 м
52 м
55 м
50 м
52 м
55 м
50 м
52 м
55 м
WARM (нагрівання)
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
TOTAL TIME
(повний час)
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
2:30
2:32
2:35
RISE 2 (ріст 2)
KNEADING 4
(замішування 4)
3
ФУНКЦІЯ
WHOLEWHEAT (ЧОРНИЙ ХЛІБ)
BAKING (випічка)
LIGHT (світла)
MEDIUM (середня)
DARK (темна)
RAPID (швидка)
LOAF (буханка)
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
500 г
700 г
900 г
DELAY TIME
(відстрочення старту)
PREHEAT
(попереднє нагрівання)
KNEADING 1
(замішування 1)
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
2:2813:00
2:3013:00
2:3313:00
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
PAUSE (пауза)
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEADING 2
(замішування 2)
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
RISE 1 (ріст 1)
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
24 м
24 м
24 м
KNEADING 3
(замішування 3)
RISE 2 (ріст 2)
KNEADING 4
(замішування 4)
98
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
10 м
50 s
10 м
50 s
10 м
50 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (ріст 3)
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
44 м
50 s
34 м
50 s
34 м
50 s
34 м
50 s
BAKE (випічка)
48 м
50 м
53 м
48 м
50 м
53 м
48 м
50 м
53 м
48 м
50 м
53 м
43Z010-001_v05
3
ФУНКЦІЯ
WHOLEWHEAT (ЧОРНИЙ ХЛІБ)
BAKING (випічка)
LIGHT (світла)
MEDIUM (середня)
DARK (темна)
RAPID (швидка)
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
TOTAL TIME
(повний час)
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
2:28
2:30
2:33
3:2713:00
5м
5м
5м
PAUSE (пауза)
5м
5м
KNEADING 2
(замішування 2)
20 м
RISE 1 (ріст 1)
39 м
KNEADING 3
(замішування 3)
RISE 2 (ріст 2)
KNEADING 4
(замішування 4)
10
11
12
700 г
BAKE
(ОБЖАРЕННЯ)
900 г
3:2213:00
9
JAM
(ДЖЕМ)
700 г
3:1713:00
8
BAGEL DOUGH
(ТІСТО НА БАЙГЛИ)
500 г
DELAY TIME
(відстрочення старту)
PREHEAT
(попереднє нагрівання)
KNEADING 1
(замішування 1)
7
BROWN BREAD
(ТЕМНИЙ ХЛІБ)
LOAF (буханка)
6
QUICK
(ШВИДКА)
ФУНКЦІЯ
5
SUPER RAPID 900 g
(СУПЕР ШВИДКА
900 г)
SWEET
(СОЛОДКИЙ ХЛІБ)
4
DOUGH
(ТІСТО)
1 год.
SUPER RAPID 700 g
(СУПЕР ШВИДКА
700 г)
WARM (нагрівання)
900 г
900 г
900 г
-
-
-
-
-
3:5513:00
1:3013:00
2:0013:00
-
-
20 м
15 м
-
-
30 м
13 м
9м
3м
5м
5м
5м
5м
10 м
5м
20 м
20 м
5м
20 м
20 м
39 м
39 м
39 м
60 м
10 s
10 s
10 s
10 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
25 м
50 s
10 м
5s
5s
5s
10 s
RISE 3 (ріст 3)
51 м
55 s
51 м
55 s
51 м
55 s
10 м
9м
44 м
50 s
BAKE (випічка)
50 м
55 м
60 м
35 м
40 м
90 м
60 м
WARM (нагрівання)
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
-
-
TOTAL TIME
(повний час)
3:17
3:22
3:27
0:58
0:58
1:43
3:55
1:30
2:00
Очищення і консервація
●● Перед
першим користуванням старанно вимийте
ємність для випічки і змішувальну лопатку із застосуванням делікатного миючого засобу (не занурюйте
ємність для випічки у воду).
●● Перед першим користуванням, рекомендується змазати нову ємність для випічки та змішувальну лопатку
жиром, стійким до високої температури, a потім
нагріти їх у духовці протягом бл. 10 хвилин. Після
охолодження усуньте жир з ємності за допомогою
43Z010-001_v05
90 м
50 м
60 м
1 год.
1:05
1:00
паперового рушника. Завдяки цій процедурі уникнете
пошкодження покриття, що захищає від прилипання
тіста. Цю дію можна повторяти один раз від часу до
часу.
●● Перед початком очищування або покладенням
у місце зберігання, зачекайте до охолодження обладнання. Перед наступним процесом вироблення
і випічки, обладнання повинно охолоджуватися протягом бл. півгодини.
●● Перед очищенням відключіть обладнання від електромережі і зачекайте до охолодження. Для миття
99
вживайте м’який миючий засіб. Забороняється
вживати хімічні миючі засоби, бензин, засоби для
чищення духовок або будь-які інші засоби, що можуть
привести до утворення подряпин або знищити
покриття обладнання.
●● Усувайте всі компоненти та крихітки з кришки, корпусу і камери випічки за допомогою зволоженого
рушника. Не занурюйте обладнання у воду і не
вливайте воду у камеру випічки!
●● Для полегшення очищення можна зняти кришку, встановлюючи її вертикально, а потім потягаючи уверх.
●● Ємність для випічки потрібно протерти ззовні зволоженою ганчіркою. Середину ємності можна мити при
використанні засобі для миття посуду. Не занурюйте
ємність у воду.
●● Змішувальну лопатку та стрижень приводу очищу-
вати негайно після користування. Якщо змішувальні
лопатки залишаться у ємності, пізніше важко буде їх
звідти витягнути. У такому випадку наповніть ємність
теплою водою i залишіть на 30 хвилин. Далі вийміть
лопатки.
●● Ємність має покриття, що не прилипає. Забороняється вживати металеві предмети, що можуть привести до утворення подряпин. Колір покриття буде
змінюватися в ході користування обладнанням.
Це нормальна ситуація. Ця зміна у жоден спосіб не
змінює властивості покриття.
●● Перед покладенням обладнання у місце зберігання
упевніться, що воно сухе і повністю охолоджене.
Обладнання зберігати з закритою кришкою.
ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ ЩОДО ОБЛАДНАННЯ
Проблема
Причина
Рішення
З камери випічки або
з вентиляційних отворів
виходить дим.
Компоненти приклеїлися до
камери випічки або до зовнішньої
частини ємності для випічки.
Відключіть обладнання від електромережі i очистіть зовнішню
частину ємності для випічки або камеру випічки.
Хліб опадає посередині
і вологий на споді.
Хліб надто довго залишався
у ємності після випічки
і підігрівання.
Вийміть хліб з ємності для випічки перед закінченням функції
підігрівання.
Хліб важко вийняти
з ємності.
Спід буханця приклеївся до
змішувальної лопатки.
Перед наступною випічкою очистіть змішувальну лопатку і вал.
За необхідністю, наповніть ємність теплою водою i залишіть на
30 хвилин. Це дозволить простим способом вийняти й очистити
змішувальні лопатки.
Невідповідне встановлення
програми.
Перевірте вибране меню та інші настроювання.
Натиснута кнопка START/STOP
під час праці обладнання.
Не використовуйте ці самі компоненти і запустіть весь процес
з самого початку.
Під час праці обладнання
декілька раз була піднята
кришка.
Кришку можна відкривати виключно тоді, якщо час на дисплеї
складає більш як 1:30 (стосується виключно програм 1,2,3,4).
Необхідно упевнитися, що кришка була закрита належним чином.
Довга перерва
у електропостачанні під час праці
обладнання.
Не використовуйте ці самі компоненти і запустіть весь процес
з самого початку.
Кругообертання змішувальних
лопаток заблоковане.
Перевірте, чи змішувальні лопатки не були заблоковані зернами та
ін. Витягніть ємність для випічки i перевірте, чи привідні елементи
обертаються. У противному разі обладнання потрібно здати
у сервісний центр для проведення ремонту.
Обладнання не було охолоджено
після попереднього процесу
випічки.
Натисніть і притримайте кнопку START/STOP, поки на дисплеї
не появиться нормальний код програми. Відключіть обладнання
від електромережі. Вийміть ємність для випічки i зачекайте до
охолодження до моменту досягнення кімнатної температури. Далі
підключіть обладнання до електромережі і включіть повторно.
Помилка програми або
електронна помилка.
Запустіть тестування обладнання З цією метою натискаючи
і тримаючи кнопку меню відключіть обладнання від електромережі,
a потім повторно підключіть його. Звільніть кнопку. Буде проведено
тестування обладнання Повторно відключіть обладнання від
електромережі. На дисплеї повинен з’явитися код нормальної
програми. У противному разі обладнання потрібно здати
у сервісний центр для проведення ремонту.
Компоненти не були
змішані належним чином
або хліб невипечений.
Обладнання не
включається Включається
звуковий сигнал. На
дисплеї з’явивилося
повідомлення E 01.
На дисплеї з’являється
повідомлення „ЕЕЕ”.
100
43Z010-001_v05
ТРАДИЦІЙНІ РЕЦЕПТУРИ
БІЛИЙ ХЛІБ
(вага хліба бл. 900 g)
Обладнання придатне особливо для
застосування готових хлібних сумішей,
доступних у магазинах.
Компоненти:
Вода або молоко
Сіль
Цукор
Мука типу 500
Сухі дріжджі
ХЛІБ НА МАСЛЯНЦІ
(вага хліба бл. 900 g)
425 мл
1½ ложечки
1½ ложечки
600 г
1 ложечка
Компоненти:
Маслянка
Сіль
Цукор
Мука типу 500
Сухі дріжджі
375 мл
1 ложечка
1 ложечка
500 г
1 ложечка
Програма: BASIC або FRENCH
Програма: BASIC або FRENCH
ТІСТО З ГОРІХАМИ ТА ІЗЮМОМ
(вага тіста бл. 900 g)
СОНЯШНИКОВИЙ ХЛІБ
(вага тіста бл. 900 g)
ХЛІБ З СЕМИ ЗЕРЕН
(вага тіста бл. 700 g)
Компоненти:
Вода або молоко
Маргарин або масло
Компоненти:
Вода
Масло
Мука типу 550
Насіння соняшника
Сіль
Цукор
Сухі дріжджі
Компоненти:
Вода або молоко
Маргарин або масло
Сіль
Цукор
Мука типу 500
Сухі дріжджі
Ізюм
Роздрібнені горіхи
350 мл
1 ½ столової
ложки
1 ложечка
2 столові ложки
540 г
1 ложечка
100 г
3 столові ложки
350 мл
1 столова ложка
540 г
5 столових ложек
1 ложечка
1 столова ложка
1 ложечка
300 мл
1 ½ столової
ложки
1 ложечка
2 ½ столової
ложки
240 г
240 г
60 г
1 ложечка
Сіль
Цукор
Мука типу 550
Пшенична чорна
мука
Пластівці з 7 зерен
Сухі дріжджі
Програма: BASIC
Ізюм і горіхи можна додавати якщо почуєте перший звуковий сигнал або після
1 циклу змішування тіста.
Програма: BASIC
Порада: насіння соняшника можна замінити
насінням дині. Обжарювання насіння на
сковороді надає їм більш інтенсивний смак.
Програма: WHOLEWHEAT
У випадку застосування цілих зерен
потрібно їх раніше замочити.
ЦИБУЛЬНИЙ ХЛІБ
(вага тіста бл. 900 g)
ЧОРНИЙ ХЛІБ
(вага тіста бл. 900 g)
ТІСТО З ШОКОЛАДОМ І ГОРІХАМИ
(вага тіста бл. 700 g)
Компоненти:
Вода або молоко
Маргарин або масло
Сіль
Цукор
Велика, порізана
цибуля
Мука типу 550
Сухі дріжджі
250 мл
1 столова ложка
1 ложечка
2 столові ложки
1 шт.
540 г
1 ложечка
Компоненти:
Вода або молоко
Маргарин або масло
Яйця
Сіль
Цукор
Мука типу 550
Пшенична чорна мука
Сухі дріжджі
300 мл
1½ столової ложки
1 шт.
1 ложечка
2 ложечки
360 г
180 г
1 ложечка
Компоненти:
Вода
Шоколадно – горіховий крем
Сіль
Цукрова пудра
Мука типу 500
Мука звичайна
Сухі дріжджі
275 мл
90 мл
1½ ложечки
1½ ложечки
300 г
150 г
1 ложечка
Програма: BASIC
Цей хліб потрібно випекти відразу.
Програма: WHOLEWHEAT
Увага: Застосовуючи програму „DELAY
TIMER”, замість яєць потрібно додати
більше води.
Програма: FRENCH
ХЛІБ FOCACCIA ЗРОЗМАРИНОМ
І ЧАСНИКОМ
ФРАНЗУЗЬКІ БУЛКИ
(вага тіста бл. 900 g)
ТІСТО НА ПІЦЦУ
(компоненти на 3 піцци)
Компоненти:
Вода
Олія з маслин
Свіжий порізаний
розмарин
Часник, очищений
і витиснутий
Мука 500
Сіль
Сухі дріжджі
Компоненти:
Вода
Мед
Сіль
Цукор
Мука типу 550
Сухі дріжджі
Програма: DOUGH
43Z010-001_v05
200 мл
1 столова ложка
2 столові ложки
3 зубці
350 г
1 ложечка
½ ложечки
300 мл
1 столова ложка
1 ложечка
1 ложечка
540 г
1 ложечка
Програма: DOUGH
Після процесу вироблення тіста поділіть
готове на 2-4 частини, формуйте довгі
бухнці i залишіть на 30-40 хвилин. Косо
наріжте тісто і вставте у духовку.
Компоненти:
Вода
Сіль
Олія з маслин
Мука типу 500
Цукор
Сухі дріжджі
300 мл
¾ ложечки
1 столова
ложка
450 г
2 ложечки
1 ложечка
Програма: DOUGH
Після процесу вироблення тіста розкачайте його, формуйте круглу форму
i залишіть на 10 хвилин. Розведіть соус
i накладіть добавки Випікайте у духовці
ротягом 20 хвилин.
101
ДЖЕМ АПЕЛЬСИНОВИЙ
ДЖЕМ ПОЛУНИЧНИЙ
ДЖЕМ МАЛИНОВИЙ
Компоненти:
Апельсини
Лимони
2:1 цукор - желе
Компоненти:
Полуниці, очищені,
без квітконіжок
Цукор - желе
Компоненти:
Свіжі малини, очищені
Цукор - желе
400 г
100 г
250 г
450 г
450 г
450 г
450 г
Програма JAM
Програма JAM
Програма: JAM
ДЖЕМ АБРИКОСОВИЙ
ВИШНЕВИЙ ХЛІБ
(вага хліба близько 700 г)
ХЛІБ ІЗ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО БОРОШНА
(вага хліба бл. 900 g)
Складники:
Вишневий сік
Молоко
Мед
Масло
Вишневий йогурт
Вишні без кісточок
Борошно типу 550
Сухі дріжджі
Порошок для
випічки
Сіль
Цукор
Компоненти:
Вода або молоко
Сіль
Цукор
Мука типу 500
Компоненти:
Свіжі абрикоси,
очищені
Холодна вода
Цукор - желе
Лимонна шкірка + сік
450 г
2 столові ложки
450 г
з ½ лимона
Програма: JAM
75 мл
20 мл
15 г
15 г
135 г
20 г
410 г
1 ложечка
Сухі дріжджі
425 мл
1½ ложечки
1½ ложечки
Безглютенове
борошно 500 г
1 ложечка
½ ложки
½ ложечки
1 ложечка
Програма: BASIC або SWEET
Після звукового сигналу додати: 20 г
перемелених волоських горіхів
Програма: BASIC або FRENCH
У таблицях знаходяться приклади рецептів та орієнтовні кількості складників. Не слід відноситися до цих записів як до кулінарної
книжки. Поступайте відповідно до індивідуальних уподобань і кулінарних правил, котрі описані в спеціальній літературі та порадниках.
КОЛИ ПРОВЕСТИ КОРЕКТУВАННЯ У РЕЦЕПТУРАХ
Проблема
Можлива причина
Рішення (опис нижче)
Хліб росте надто швидко.
- Надто багато дріжджів, надто багато муки, недостатня кількість солі.
a/b
- Відсутність або надто мало дріжджів.
a/b
- Старі або несвіжі дріжджі.
e
Хліб не росте зовсім або
недостатьно.
Тісто інтенсивно росте
і виливається з ємності.
Хліб опадає посередині.
Хліб тяжкий, грудкуватий.
Хліб невипечений
усередині.
102
- Надто гаряча рідина.
c
- Наявний контакт дріжджів з рідиною.
d
- Невідповідний вид муки або несвіжа мука.
e
- Надмір або надто мала кількість рідини.
a/b/g
- Надто мало цукру.
a/b
- У випадку надто м’якої води, дріжджі швидше бродять.
f
- Надмір молока приводить до ферментації дріжджів.
c
- Кількість тіста більша, ніж об’єм ємності i хліб опадає.
a/f
- Ферментація надто коротка або надто швидка з погляду на надмірну
температуру води або камери випічки, чи надмірну вологість.
c/h/i
- Відсутність солі або недостатня кількість цукру.
a/b
- Надто багато рідини.
h
- Надмір муки або надто мала кількість рідини.
a/b/g
- Надто мало дріжджів або цукру.
a/b
- Надмір фруктів, чорної муки або іншого компонента.
b
- Стара або несвіжа мука.
e
- Надмір або надто мала кількість рідини.
a/b/g
- Надто висока вологість.
h
- Рецептура зі зволоженими компонентами, напр. йогуртом.
h
43Z010-001_v05
Проблема
Шероховата структура
хліба або надто багато
фруктів у хлібі.
Невипечена, губчаста
поверхня.
Можлива причина
Рішення (опис нижче)
- Надто велика кількість води.
h
- Відсутність солі.
b
- Висока вологість, надто гаряча вода.
h/i
- Надто багато рідини.
C
- Об’єм хліба надто великий у відношенні до ємності.
a/f
- Надмір муки, особливо у випадку білого хліба.
F
- Надмір дріжджів або надто мала кількість солі.
a/b
- Надто багато цукру.
a/b
- Iнші солодкі компоненти, крім цукру.
B
Шматки хліба нерівні або
всередині грудки.
- Хліб недостатньо охолоджений (пара не встигла вийти).
j
На шкірці хліба наявна
мука.
- Після вироблення тіста по боках обладнання залишилася мука.
g/i
Вирішення вищевказаних проблем
a) Потрібно старанно відмірювати компоненти.
b) Потрібно підібрати кількість компонентів і перевірити,
чи всі компоненти були додані.
c) Потрібно додати іншу рідину або залишити її для
охолодження при кімнатній температурі. Компоненти вкладайте у ємність за черговістю, визначеною
у відповідній рецептурі. Посередині висипаної муки
зробити заглиблення і всипати роздрібнені або сухі
дріжджі. Не допускати, щоб дріжджі мали безпосередній контакт з рідиною.
d) Потрібно застосовувати виключно свіжі компоненти,
що відповідно зберігаються.
e) Потрібно зменшити повну кількість компонентів, не
додавати більше муки, ніж це вказано у рецептурі.
Потрібно зменшити кількість компонентів на ⅓.
f) Потрібно зменшити кількість доданої рідини. Якщо
вживаються продукти, що містять воду, потрібно тоді
зменшити належним чином кількість рідини.
g) В умовах дуже вологої погоди, додати на 1-2 столові
ложки менше води.
h) В умовах теплої погоди, не застосовуйте функцію
програматора часу. Потрібно вживати холодні рідини.
i) Негайно після випічки потрібно вийняти хліб з ємності
і залишити його до охолодження протягом не менш
15 хвилин перед порізанням.
j) Потрібно зменшити кількість дріжджів або усіх компонентів на ¼.
Примітки щодо рецептур
1. Компоненти
●● Ураховуючи
факт, що кожен компонент відіграє
визначену роль в успішному процесі випічки хліба,
їх правильне відмірювання також важливе, як і черговість їх додання.
●● Найважливіші компоненти, тобто рідина, мука, сіль,
цукор чи дріжджі (можна застосовувати сухі або свіжі
дріжджі) впливають на успіх у приготуванні тіста
43Z010-001_v05
і хліба. Потрібно завжди застосовувати відповідну
кількість компонентів у відповідних пропорціях.
●● Застосовуйте літні компоненти, якщо тісто потрібно
приготувати відразу. У випадку встановлення програми з функцією програматора часу, рекомендується вживати холодні компоненти, щоб дріжджі не
почали збільшувати об’єм надто рано.
●● Маргарин, масло i молоко впливають на смак хліба.
●● Кількість цукру можна зменшити на 20%, щоб шкірка
була більш делікатною і тонкою, що вплине на
результат випічки. Щоб шкірка була більш делікатною
і м’якою, цукор можна замінити медом.
●● Глютен, що виробляється у муці під час змішування
тіста забезпечує відповідну структуру хліба. Ідеальна
суміш муки складається з 40% з чорної муки i 60%
з білої муки.
●● Якщо хочете додати до хліба насіння зернових,
залишіть їх на всю ніч у воді. Зменшіть кількість муки
i рідини (не більш, як на 1/5 менше).
●● Закваска необхідна при застосуванні житньої муки.
Вона містить молоко і оцтові бактерії, завдяки яким
хліб стає легким і старанно ферментує. Закваску
можна приготувати самостійно, але це трудомістке
заняття. Тому у нижчевказаних рецептурах був застосований концентрат закваски у вигляді порошку. Він
доступний у 15-грамових упакуваннях (на 1 кг муки).
Рекомендуємо дотримуватися нижчевказаних рецептур (½, ¾ або 1 упакування). Якщо було дадано
менше закваски, ніж це вказано у рецептурі, хліб
буде кришитися.
●● Якщо суха закваска має іншу концентрацію (100-грамове упакування на 1 кг муки), кількість муки потрібно
зменшити на 80г на 1 кг муки.
●● Можна застосовувати також рідку закваску. Потрібно
дотримуватися вказівок щодо кількості на упакуванні.
Наповніть мірку рідкою закваскою i поповніть іншими
рідкими компонентами у відповідній кількості, згідно
з рецептурою.
103
●● Пшенична
закваска частіше продається у сухій
формі. Вона поліпшує податливість тіста, його свіжість і смак. Вона також м’якіше, ніж житня закваска.
●● Для випічки хліба на заквасці можна застосовувати
програму BASIC або WHOLEWHEAT.
●● Закваску можна замінити ферментом для випічки.
Різниця буде помітна тільки за смаком. Фермент підходить для застосування у машинці для випічки хліба.
●● До тіста можна додавати пшеничні висівки, щоб хліб
став легким i багатшим, тобто містив більше харчових цінностей. З цією метою потрібно додати одну
столову ложку висівок на 500 г муки і збільшити кількість рідини на ½ столової ложки.
●● Пшеничний глютен це натуральна добавка, що отримується з білка, що міститься у пшениці. Завдяки
ньому хліб стає легшим i збільшує свій об’єм. Хліб
рідше опадає і стає кориснішим для травлення. Його
переваги особливо видні під час випічки чорного
хліба або інших хлібобулочних виробів з муки, меленої в домашніх умовах.
●● Чорний солод, що застосовується у деяких рецептурах це ячмінний солод темножарений. Завдяки ньому
можна отримати темнішу шкірку хліба i темнішу м’якоть
(напр. коричнений хліб). Можна застосовувати також
житній солод, але він не є вже так темним. Обидва продукти доступні у магазинах зі здоровими харчами.
●● Чистий сухий лецитин є натуральним емульгатором,
що поліпшує об’єм хліба, завдяки ньому м’якоть
є більш делікатною і світлою, a хліб зберігає свіжість
протягом довгого часу.
2. Підбір кількості компонентів
За необхідністю зменшити або збільшити кількість
компонентів, потрібно упевнитися, що пропорції оригінальної рецептури будуть збережені. Для досягнення
задовільного ефекту, рекомендуємо дотримуватися
нижчевказаних праивл, що стосуються модифікації кількості компонентів:
●● Рідина / мука: тісто повинно бути делікатним (але
не занадто) i повинно легко вироблятися. Тісто не
повинно бути волокнистим. З тіста легко виробляється куля. Це неможливо у випадку густого тіста при
приготуванні житнього або повнозернистого хліба.
Тісто потрібно перевірити через п’ять хвилин після
першого етапу змішування. Якщо воно надто вологе,
потрібно додати дещо муки, до отримання відповідної консистенції. Якщо воно надто сухе, потрібно
додати по ложці води під час процесу змішування.
●● Заміна рідини: У випадку застосування компонентів, що містять у своєму складі рідину (напр. сир,
йогурт та ін.), кількість рідини, що додається потрібно
зменшити. У випадку додання яєць, потрібно їх
вбити у мірку i заповнити іншою рідиною, щоб мати
контроль над кількістю компонентів. Тісто, що виробляється у місці, що знаходиться на великій висоті
(вище 750 метрів), буде рости швидше. Тоді можна
зменшити кількість дріжджів від ¼ до ½ ложечки, але
пропорційно зменшити ріст тіста. Це саме стосується
місць, до яких постачається винятково м’яка вода.
104
3. Додавання і відмірювання компонентів та
кількості
●● Потрібно зпочатку влити рідину, a щойно в кінці
додати дріжджі. Для попередження надто швидкого
росту дріжджів (особливо під час вживання функції
програматора часу), не допускайте контакту рідини
з дріжджами.
●● Під час відмірювання компонентів потрібно
завжди застосовувати ці самі одиниці вимірювання, тобто відмірювати компоненти доданою ложкою для відмірювання або ложками, що вживаються
у домашніх умовах, якщо рецептурою передбачене
вимірювання у столових ложках або у чайних ложках.
●● Потрібно старанно відмірювати компоненти, вказані
у грамах.
●● Для відмірювання компонентів у мілілітрах, з цією
метою можна використати додану мірку зі шкалою від
30 до 300 мл.
●● Додавання фруктів, горіхів або зерен. Компоненти
можна додати у випадку окремих програм у момент,
якщо почуєте звуковий сигнал. У разі надто вчасного
додання компонентів, вони будуть змелені під час
процесу змішування тіста.
4. Рецептури для застосування в машинці для
випічки тіста
Вищевказані рецептури призначені для буханців різного
розміру. Повна вага не повинна перевищувати 1000 грамів. Якщо не були вказані конкретні рекомендації, що
стосуються ваги, це позначає, що для даної програми
можна застосовувати як малу, так і велику кількість компонентів. У випадку ультрашвидкої програми рекомендована вага буханця складає бл. 750 грамів.
5. Вага і об’єм хліба
●● У рецептурах була точно визначена вага хліба. Легко
помітити, що вага білого хліба менша ніж у випадку
чорного хліба. Це пов’язано з фактом, що біла мука
росте краще, тому потрібно контролювати хліб під
час процесу випічки.
●● Навіть у випадку точного визначення ваги, можуть
траплятися невеликі відхилення від вказаних значень. Фактична вага хліба залежить у великій ступені
від вологості повітря у приміщенні на момент приготування.
●● Хліб, що містить велику кількість пшениці завжди
має великий об’єм i виходить за краї ємності після
останньої фази росту, навіть у випадку точного відмірювання компонентів. Однак хліб не виливається.
Краще обжарюється частина хліба, що знаходиться
назовні ємності, ніж частина, що залишається усередині.
●● Щоб хліб став більш легким, у програмах SUPERRAPID, рекомендованих для випічки солодкого хліба,
можна застосовувати компоненти у меншій кількості,
ніж у програмі SWEET.
43Z010-001_v05
6. Ефекти випічки
●● Ефекти випічки залежать від умов (твердості води,
вологості повітря, висоти, консистенції компонентів та ін.). Тому рецептури повинні служити як віднесення, що можна відповідно підібрати до даних
умов. Не треба знеохочуватися у разі невдалої проби
випічки. Тоді треба знайти причину невдачі i попробувати ще раз, змінюючи пропорції.
●● Якщо хліб недостатньо обжарений, залишіть його
в машинці для випічки і застосуйте програму обжарення.
●● Рекомендується також випекти пробний буханець
перед встановленням функції програматора часу,
що застосовується для випічки протягом ночі, щоб
завдяки тому за необхідністю ввести необхідні зміни.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
43Z010-001_v05
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
105
LT
Gerbiamieji klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Prašome atidžiai perskaityti šią aptarnavimo instrukciją. Ypatingą dėmesį reikia skirti nurodymams susijusiems su darbo
saugumu. Vartojimo instrukciją prašome išsaugoti, kad galėtumėt ja pasinaudoti taip pat vėlesnio naudojimo metu.
Sulčiaspaudės naudojimo ir saugumo
nuorodos
Prieš naudodamiesi įrengimu, prašome susipažinti su
sunaudojimosi instrukcijos pilnu turiniu.
Būtina įsitikinti ar gerai supratote žemiau pateiktus
norodymus.
PAVOJUS! /ISPĖJIMAS!
Nesilaikymas gali sukelti
pažeidimus
●● Šį prietaisą gali naudoti vaikai,
kuriems yra bent 8 metai, ir silpnesnių
fizinių, protinių gebėjimų bei neturintys patirties ir prietaiso neišmanantys asmenys, jeigu užtikrinama jų
priežiūra arba jiems buvo paaiškinta,
kaip saugiai naudoti prietaisą ir jie
supranta su tuo susijusius pavojus.
Neleisti vaikams žaisti prietaisu.
Prietaiso negali valyti ir jo priežiūros
atlikti vaikai, nebent jiems yra sukakę
8 metai ir jie yra tinkamai prižiūrimi.
●● Įrengimą, kartu su prijungimo kabeliu,
būtina laikyti vietoje, nepasiekiamoje
vaikams, jaunesniems nei 8 metai.
●● Dėmesio, karštas paviršius
.
●● Neįjunkite prietaiso, jeigu yra pažeistas elektros laidas ar matosi, kad yra
pažeistas prietaiso korpusas.
●● Jeigu neatjungtas įtampos laidas
buvo sugadintas, tai šiuo atveju jis
turi būti pakeistas gamintojo bei
serviso punkto darbuotojo, arba
106
kvalifikuoto asmens tam, kad galima
būtų išvengti pavojaus.
●● Įrengimo taisymą gali atlikti tik apmokytas personalas. Neteisingai pašalintas gedimas gali būti pavojimngas
naudojusiąjam. Jei aptikote įrengimo
gedima, prašome kreiptis į specializuotą serviso punktą.
●● Kuomet prietaiso nenaudojate bei prieš
jo valymą, išjunkite jį iš elektros tinklo.
●● Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo,
prieš liesdami judančias eksploatacijos metu dalis.
●● Elektros laidas negali kabėti ant
stalo ar darbo paviršiaus krašto bei
liesti karštą paviršių.
●● Išimdami iš prietaiso kepimo formą
su iškepta duona, naudokite specialias pirštines arba audeklą, kuris saugotų nuo nudegimų, kadangi kepimo
forma ir duona yra labai karšti.
●● Nelieskite karštų prietaiso paviršių.
Mūvėkite virtuvės pirštines. Baigus
kepti, įrenginys yra labai karštas.
●● Įjungto prietaiso atvirų paviršių temperatūra gali būti aukštesnė.
●● Prieš prietaiso demontavimą ir
valymą palikite jį atvėsti. Įrenginys
turi termoizoliacinį korpusą. Metalinės detalės įkaista darbo metu.
●● Būkite ypač atsargūs, pernešdami
prietaisą, ypač jeigu jo viduje yra
karštos medžiagos.
DĖMESIO!
Nesilaikymas gali sukelti turto
sugadinimą
●● Įrenginys gali būti jungiamas tiktai į kintamosios srovės
tinklo lizdą su apsauginiu žiedeliu, kurio įtampa atitinka
nurodytą prietaiso ženklinimo plokštelėje.
●● Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
43Z010-001_v05
●● Prietaisą
visuomet statykite ant plokščio ir lygaus
paviršiaus taip, kad jis nenukristų tirštos tešlos minkymo metu. Tai yra ypač svarbu, kuomet naudojate
užprogramuotas funkcijas arba jeigu prietaisas yra
paliktas be priežiūros. Labai glotnių paviršių atveju
prietaisą statykite ant plono guminio padėklo.
●● Prietaiso darbo metu laikykite jį mažiausiai 10 cm atstumu nuo kitų daiktų.
●● Nestatykite prietaiso ant arba arti dujinės ar elektrinės
viryklės arba karštos orkaitės.
●● Prietaiso darbo metu draudžiama ištraukti kepimo formą.
●● Į prietaisą nedėti aliuminio plėvelės ir kitų medžiagų,
išskyrus kepamus produktus, nes gali sukelti gaisrą ar
trumpąjį jungimą.
●● Prietaiso darbo metu neuždenkite jo rankšluosčiu arba
kitokiomis medžiagomis. Šiluma ir garai turi laisvai
išeiti iš prietaiso. Jeigu prietaisas yra uždengtas degiomis medžiagomis, liečia užuolaidas ir pan., kyla gaisro
pavojus.
●● Prietaiso ir laido neplaukite po tekančiu vandeniu bei
nemerkite jų vandenyje.
●● Korpuso valymui nenaudokite emulsijų, pienelių, pastų
ir pan. pavidalo agresyvių valiklių. Jie gali panaikinti
ant korpuso esančius grafinius simbolius: padalas,
ženklinimus, įspėjamuosius ženklus ir pan.
●● Metalinių dalių neplaukite indų plovyklėse. Dėl jose
naudojamų agresyvių valiklių aukščiau minėtos dalys
gali patamsėti. Metalines dalis plaukite rankomis, naudodami tradicinius indų ploviklius.
●● Kitų nei gamintojo nurodyti priedų naudojimas gali
sugadinti prietaisą.
●● Duona gali užsidegti, todėl nenaudoti duonos keptuvo
šalia degiųjų medžiagų ar po jomis, pvz., užuolaidomis.
●● Netraukite kištuko iš lizdo, tempdami už laido.
NURODYMAS
Informacija apie produktą ir
naudojimo nurodymai
●● Prietaisas yra skirtas buitiniam naudojimui. Jeigu jis
yra naudojamas maisto pramonės versle, keičiasi
garantijos sąlygos.
●● Nenaudoti daugiau sudedamųjų dalių nei nurodyta
šioje naudojimo instrukcijoje pateikiamuose receptuose. Priešingu atveju duona netolygiai iškeps arba
tešla išbėgs išorėn. Laikykitės šios naudojimo instrukcijos nurodymų.
●● Prieš programuodami prietaisą nurodytai duonos rūšiai
kepti per naktį, pirmiausiai išbandykite receptą tuo
laiku, kuomet galite stebėti prietaiso darbą ir įsitikinti,
kad visi ingredientai yra parinkti atitinkamomis proporcijomis, tešla nėra nei per tiršta, nei per skysta, o jos
kiekis nėra per didelis ir tešla neišsilieja.
●● Baigus keptis ištraukti maitinimo laidą iš elektros lizdo.
43Z010-001_v05
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti prietaiso ženklinimo
plokštelėje.
Įrenginio sandara
A
ĮRENGINIO ELEMENTAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nuimamas dangtelis
Rankena
Langelis
Viršutinė ventiliacijos anga
Šoninės ventiliacijos angos
Kepimo forma
Maišymo mentelė
Kepimo kamera
Valdymo panelis
PRIEDAI
10 Šaukštas matavimui
11 Matavimo talpa
12 Kabliukas maišymo sparneliams išimti
VALDYMO PANELIS
13 LCD displėjus – jame matoma informacija apie pasirinktą programą, laiką, likusį iki programos pabaigos, bei
duonos skrudimo laipsnis.
Displėjuje pasirodo „1 3:25” simboliai. Skaičius „1” reiškia
pasirinktą programą, simbolis „3:25” reiškia pasirinktos programos darbo laiką. Dviejų rodiklių padėtis rodo pasirinktą
skrudimo laipsnį bei svorį. Įjungus prietaisą, gamyklinis
nustatymas yra „didelis svoris“ bei „vidutinis skrudimo laipsnis“. Programos darbo metu displėjuje matysite informaciją apie kepimo proceso eigą. Laikas, kuris yra rodomas
displėjuje, laipsniškai mažės. Displėjuje yra matoma taip
pat ir kita informacija apie laikmatį (TIMER), pirminį šildymą (PREHEAT), tešlos minkymą (KNEADING), pauzes
(PAUSE), tešlos pakilimą (RISE), kepimą (BAKE), šilumos
palaikymo funkciją (WARM) bei programos pabaigą (END).
14 START/STOP mygtukas – pradeda ir baigia programa.
15 Laikmačio TIMER mygtukas – laikrodžio nustatymas.
16 COLOR mygtukas – norimo paskrudimo laipsnio nustatymas.
17 MENU mygtukas – programos pasirinkimas.
18 LOAF mygtukas – svorio pagal toliau pateiktą aprašymą nustatymas.
Įrenginio funkcijos
GARSINIO SIGNALO FUNKCIJA
Garsinis signalas įsijungia:
●● Paspaudus programavimo mygtukus.
●● Per antro tešlos minkymo programose BASIC,
WHOLEWHEAT, SWEET, kad parodytų momentą, kai
į tešlą reikia pridėti tokius komponentus kaip, pvz., grūdai, vaisiai, riešutai.
●● Pasibaigus programai.
107
Paspaudus START/STOP mygtuką galima
išjungti garsą. Tam reikia paspausti COLOR
mygtuką, tuomet ekranėlyje pasirodys „OFF“,
kuris reiškia, jog garsas yra išjungtas. Jeigu
pakartotinai paspausite COLOR mygtuką,
ekranėlyje pasirodys „ON“ ir išgirsite dvigubą
garso signalą, kuris reiškia, kad garsas yra
įjungtas.
ATMINTIES FUNKCIJA
Jeigu trumpam, iki 5 min nutrūksta elektros tiekimas, programos padėtis yra įsimenama ir po avarijos pašalinimo prietaisas gali toliau dirbti. Tai yra galima tik tuomet, jeigu programa
buvo sustabdyta prieš tešlos minkymo fazę. Kitu atveju visą
procesą reikia pradėti iš pradžių.
SAUGUMO FUNKCIJA
Jeigu po ankstesnio prietaiso naudojimo jo temperatūra yra
per aukšta naujai programai pradėti, vėl paspaudus mygtuką
START, displėjuje pasirodys informacija E 01 ir pasigirs garsinis signalas. Tokiu atveju palaikykite paspaustą mygtuką
START/STOP iki tokio momento, kuomet informacija E 01
displėjuje išnyks ir jame pasirodys pagrindiniai nustatymai.
Tada išimkite kepimo formą ir palaukite, kol prietaisas atvės.
Programa BAKE gali būti pradėta kiekvienu momentu, net ir
tuomet, kuomet prietaisas yra įkaitęs.
Įrenginio veikimas ir aptarnavimas
B
1 Įdėkite kepimo formą.
Kepimo forma yra padengta specialiu, pridegti neleidžiančiu
sluoksniu. Formą įrenginio viduje įdėkite tiksliai pagrindo
viduryje. Silpnas formos spūstelėjimas užblokuos formą
prilaikančias spyruokles kairėje ir dešinėje kepimo kameros
pusėje. Norėdami išimti kepimo formą, stipriai patraukite formos rankeną i viršų.
Kepimui pasibaigus, rankena yra karšta. Mūvėkite virtuvines pirštines.
2 Įdėkite maišymo mentelę.
Įmontuokite maišymo mentelę, jos angą uždėdami ant ašies
kepimo formoje.
3 Įdėkite ingredientus
Ingredientus įdėkite į formą atitinkamame recepte nurodyta
tvarka. Pavyzdiniai receptai pateikti toliau.
4 Elektros laido kištuką įjunkite į elektros tinklą.
5 MENU mygtukais pasirinkite atitinkamą programą.
Spausdami MENU mygtuką, pasirinkite žemiau aprašytas
programas.
●● BASIC (PAGRINDINĖ)
Baltai, kvietinei ir ruginei duonai kepi. Dažniausiai naudojama programa.
●● FRENCH (PRANCŪZIŠKAS PYRAGAS)
Labai lengvai baltai duonai kepti.
●● WHOLEWHEAT (RUPI DUONA)
Rupiai duonai kepti.
108
●● SWEET (SALDUS PYRAGAS)
Saldiems pyragams ant raugo kepti.
●● SUPER RAPID 700 g (LABAI GREITA 700 g)
Duonos kepaliukams iki 700 g minkyti ir kepti.
●● SUPER RAPID 900 g (LABAI GREITA 900 g)
Duonos kepaliukams iki 900 g minkyti ir kepti.
●● QUICK (GREITA)
Greitam baltos, kvietinės ir ruginės duonai kepimui.
●● BROWN BREAD (JUODA DUONA)
Juodai duonai kepti.
●● DOUGH (TEŠLA)
Tešlai paruošti.
●● BAGEL DOUGH (TEŠLA DIDRIESTAINIAMS)
Didriestainių tešlai paruošti.
●● JAM (DŽEMAS)
Marmeladui ir džemui paruošti.
●● BAKE (SKRUDINIMAS)
Duonos ir pyrago skrudinimui.
6 Pasirinkite programą atitinkantį svorį.
LOAF mygtukas skirtas duonos svoriui nustatyti (žr. lentelę):
I LYGIS
= mažas iki 500 g svorio duonos kepalas
II LYGIS
= vidutinis iki 700 g svorio duonos kepalas
III LYGIS
= didelis iki 900 g svorio duonos kepalas
7 Tada pasirinkite norimą skrudimo laipsnį.
COLOR mygtukas skirtas norimam paskrudimo laipsniui
nustatyti: LIGHT (silpnas), MEDIUM (vidutinis), DARK (stiprus).
8 TIME mygtuku nustatykite programos pradžią.
LAIKMAČIO TIME PROGRAMAVIMO MYGTUKAI
Laikmačio programavimo mygtukais galima nustatyti tokias programas: BASIC (pagrindinė) (1), FRENCH (prancūziškas pyragas) (2), WHOLEWHEAT (rupi duona)(3), SWEET (saldus pyragas) (4), BROWN BREAD (juoda duona) (8), DOUGH (tešla) (9)
bei BAGEL DOUGH (didriestainis) (10). Laikmačio programavimo mygtukais negalima nustatyti SUPER RAPID 700 g (labai
greita) (5), SUPER RAPID 900 g (labai greita) (6), QUICK (7),
JAM (džemas) (11), BAKE (skrudinimas) (12) programų. Prie
laiko, kuriam pasibaigus turi prasidėti kepimo procesas, reikia
pridėti programos laiką bei vieną valandą po kepimo proceso
pabaigos. Maksimalus nustatomas laikas yra 13 val.
Pavyzdys:
Yra 20:30, o duona turi būti paruošta 7:00 ryto, t.y. už 10 val.
ir 30 minučių. Paspauskite TIME mygtuką iki tokio momento,
kuomet displėjuje pasirodys 10:30 simbolis, tai yra laiko tarpas nuo dabar (20:30) iki to momento, kuomet duona turi
būti paruošta. Naudojant programatoriaus funkciją, negalima
naudoti lengvai gendančių ingredientų, tokių kaip pienas,
vaisiai, jogurtas, svogūnai, kiaušiniai ir pan.
9 Paspauskite START/STOP mygtuką.
43Z010-001_v05
kite BAKE programą tam, kad duona labiau paskrustų. Tuo
tikslu paspauskite START/STOP mygtuką ir palaikykite per
maždaug 3 sekundes (iki garsinio signalo). Tuomet paspauskite mygtuką BAKE. Kuomet pasieksite norimą paskrudimo
laipsnį, sulaikykite procesą, per maždaug 3 sekundes prilaikydami START/STOP mygtuką (iki garsinio signalo).
Paspaudus START/STOP mygtuką galima
išjungti garsą. Tam reikia paspausti COLOR
mygtuką, tuomet ekranėlyje pasirodys „OFF“,
kuris reiškia, jog garsas yra išjungtas. Jeigu
pakartotinai paspausite COLOR mygtuką,
ekranėlyje pasirodys „ON“ ir išgirsite dvigubą
garso signalą, kuris reiškia, kad garsas yra
įjungtas.
Kepimo fazės metu uždarykite prietaiso dangtelį ir neatidarykite jo iki duonos kepimo pabaigos. Nuotraukos tik iliustruoja kepimo fazes.
START/STOP mygtukas yra taip pat skirtas programos sulaikymui bet kuriuo metu. Tuo tikslu START/STOP mygtuką
paspauskite ir laikykite per maždaug 3 sekundes, kol išgirsite garsinį signalą. Displėjuje pasirodys pasirinktos programos pradinė padėtis. Jeigu norite panaudoti kitą programą,
pasirinkite ją MENU mygtuku.
13 Pašildymas.
Pasibaigus kepimo procesui, įsijungia garsinis signalas,
kuris rodo, kad duona gali būti išimta iš prietaiso. Nedelsiant
prasidės vienos valandos pašildymo procesas.
14 Programos fazių pabaiga.
Programai pasibaigus, ištraukite elektros laido kištuką iš
elektros tinklo.
15 Mūvėdami virtuvines pirštines, ištraukite kepimo
formą ir ją apverskite.
16 Jeigu negalite duonos iškart išimti iš kepimo formos,
keletą kartų ją atsargiai pakratykite, kol duona iškris.
10 Tešlos maišymas ir minkymas.
Duonkepė automatiškai maišo ir minko tešlą, kol ši pasiekia
atitinkamą konsistenciją.
Tešlos maišymo ir minkymo fazės metu prietaiso dangtelis turi būti uždarytas. Šios fazės
metu dar galima pridėti nedidelį vandens, skysčio ar kitų ingredientų kiekį.
Jeigu maišymo mentelė liks duonos viduje,
galima atsargiai perpjauti kepalą ir ištraukti
mentelę. Galite taipogi panaudoti kabliuką maišymo sparneliams išimti.
11 Tešlos kilimas.
Po paskutinio maišymo ciklo prietaisas įšyla iki optimalios
tešlos kilimui temperatūros.
Tešlos kilimo fazės metu uždarykite prietaiso
dangtelį ir neatidarykite jo iki duonos kepimo
pabaigos. Nuotraukos tik iliustruoja kilimo
fazes.
Šildymas tešlos kilimui.
Šildymas yra įjungiamas tik tuo atveju, jeigu kambario temperatūra yra žemesnė nei 25°C. Jeigu kambario temperatūra
yra didesnė nei 25°C, ingredientai jau turi atitinkamą temperatūrą ir jų nereikia šildyti.
12 Kepimas.
Duonkepė automatiškai nustato kepimo laiką ir temperatūrą.
Jeigu duona yra per šviesi programai baigiantis, panaudo-
ĮRENGINIO VEIKIMO FAZĖS
1
FUNKCIJA
BAKING (kepimas)
BASIC (PAGRINDINĖ)
LIGHT (šviesus)
MEDIUM (vidutiniškas)
DARK (tamsus)
RAPID (greitas)
LOAF (kepaliukas)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(ijungimo pavėlavimas )
PREHEAT
(pirminis apšildymas)
KNEADING 1
(minkymas 1)
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
2:1213:00
2:1713:00
2:2413:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (pauzė)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(minkymas 2)
20 m
20 m
20 m
20m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (aukštis 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
43Z010-001_v05
109
1
FUNKCIJA
BASIC (PAGRINDINĖ)
BAKING (kepimas)
LIGHT (šviesus)
MEDIUM (vidutiniškas)
DARK (tamsus)
RAPID (greitas)
LOAF (kepaliukas)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
KNEADING 3
(minkymas 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
RISE 2 (aukštis 2)
KNEADING 4
(minkymas 4)
8 m 50 s 8 m 50 s 8 m 50 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (aukštis 3)
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
29 m
50 s
29 m
50 s
29 m
50 s
BAKE (kepimas)
48 m
53 m
60m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
WARM (apšildymas)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME (laikas)
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
2:12
2:17
2:24
2
FUNKCIJA
FRENCH (PRANCŪZIŠKAS PYRAGAS)
BAKING (kepimas)
LIGHT (šviesus)
MEDIUM (vidutiniškas)
DARK (tamsus)
RAPID (greitas)
LOAF (kepaliukas)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(ijungimo pavėlavimas )
PREHEAT
(pirminis apšildymas)
KNEADING 1
(minkymas 1)
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
2:3013:00
2:3213:00
2:3513:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (pauzė)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(minkymas 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (aukštis 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEADING 3
(minkymas 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m 5
0s
30 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (aukštis 3)
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
BAKE (kepimas)
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
WARM (apšildymas)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME (laikas)
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
2:30
2:32
2:35
RISE 2 (aukštis 2)
KNEADING 4
(minkymas 4)
110
43Z010-001_v05
3
FUNKCIJA
WHOLEWHEAT (RUPI DUONA)
BAKING (kepimas)
LIGHT (šviesus)
MEDIUM (vidutiniškas)
DARK (tamsus)
RAPID (greitas)
LOAF (kepaliukas)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(ijungimo pavėlavimas )
PREHEAT
(pirminis apšildymas)
KNEADING 1
(minkymas 1)
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
2:2813:00
2:3013:00
2:3313:00
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (pauzė)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(minkymas 2)
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1 (aukštis 1)
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEADING 3
(minkymas 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (aukštis 3)
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
BAKE (kepimas)
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
WARM (apšildymas)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME (laikas)
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
2:28
2:30
2:33
700 g
900 g
3:1713:00
3:2213:00
3:2713:00
5m
5m
5m
PAUSE (pauzė)
5m
5m
KNEADING 2
(minkymas 2)
20 m
RISE 1 (aukštis 1)
39 m
KNEADING 3
(minkymas 3)
RISE 2 (aukštis 2)
43Z010-001_v05
8
9
10
11
12
700 g
-
BAKE
(SKRUDINIMAS)
500 g
DELAY TIME
(ijungimo pavėlavimas )
PREHEAT
(pirminis apšildymas)
KNEADING 1
(minkymas 1)
7
JAM
(DŽEMAS)
LOAF (kepaliukas)
6
BAGEL DOUGH
(TEŠLA
DIDRIESTAINIAMS)
FUNKCIJA
5
BROWN BREAD
(JUODA DUONA)
SWEET
(SALDUS PYRAGAS)
4
QUICK
(GREITA)
KNEADING 4
(minkymas 4)
SUPER RAPID 900 g
(LABAI GREITA 900 g)
RISE 2 (aukštis 2)
DOUGH
(TEŠLA)
10 s
25 m
50 s
SUPER RAPID 700 g
(LABAI GREITA 700 g)
10 s
25 m
50 s
900 g
900 g
900 g
-
-
-
-
-
3:5513:00
1:3013:00
2:0013:00
-
-
20 m
15 m
-
30 m
13 m
9m
3m
5m
5m
5m
5m
10 m
5m
20 m
20 m
5m
20 m
20 m
39 m
39 m
39 m
60 m
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
10 m
111
12
700 g
900 g
900 g
900 g
-
900 g
BAKE
(SKRUDINIMAS)
11
JAM
(DŽEMAS)
10
DOUGH
(TEŠLA)
700 g
9
BROWN BREAD
(JUODA DUONA)
500 g
8
BAGEL DOUGH
(TEŠLA
DIDRIESTAINIAMS)
KNEADING 4
(minkymas 4)
7
QUICK
(GREITA)
LOAF (kepaliukas)
6
SUPER RAPID 900 g
(LABAI GREITA 900 g)
FUNKCIJA
5
SUPER RAPID 700 g
(LABAI GREITA 700 g)
SWEET
(SALDUS PYRAGAS)
4
-
-
-
50 m
60 m
5s
5s
5s
10 s
RISE 3 (aukštis 3)
51 m
55 s
51 m
55 s
51 m
55 s
10 m
9m
44 m
50 s
BAKE (kepimas)
50 m
55 m
60 m
35 m
40 m
90 m
60 m
WARM (apšildymas)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
TOTAL TIME (laikas)
3:17
3:22
3:27
0:58
0:58
1:43
3:55
1:30
2:00
90 m
60 m
1:05
1:00
●● Nuo prietaiso dangtelio, korpuso bei kepimo kameros
Valymas ir priežiūra
●● Prieš
pirmą prietaiso naudojimą kruopščiai išplaukite
kepimo formą ir maišymo mentelę, naudodami švelnius
detergentus (kepimo formos negalima merkti vandenyje).
●● Prieš pirmą naudojimą patartina naują kepimo formą ir
maišymo mentelę patepti aukštai temperatūrai atspariais
riebalais, o po to 10 minučių pakaitinti jas duonkepėje.
Atvėsinus popieriniu rankšluosčiu išvalyti riebalus iš
kepimo formos. Tokiu būdu apsaugosite nuo pridegimo
saugantį sluoksnį. Tą procedūrą galima laikas nuo laiko
pakartoti.
●● Prieš valymą ir prietaiso padėjimą palaukite, kol jis atvės.
Prieš naują minkymo ir kepimo procesą prietaisas turi
vėsti apie pusę valandos.
●● Prieš valymą išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir palaukite, kol jis atvės. Plovimui naudokite švelnius valiklius.
Draudžiama naudoti cheminius valiklius, benziną, priemones orkaitėms valyti bei visas kitas priemones, kurios
gali subraižyti ar sugadinti prietaiso apsauginį sluoksnį.
drėgnu rankšluosčiu išvalykite visus ingredientus bei
trupinius.
Draudžiama prietaisą merkti į vandenį ar į kepimo
kamerą pilti vandenį!
●● Norėdami palengvinti valymą, dangtelį galite nuimti,
pastatatydami jį statmenai, o po to patraukdami į viršų.
●● Kepimo formą iš išorės reikia valyti drėgnu skudurėliu. Formos vidų galima plauti, naudojant indų ploviklį.
Kepimo formos nemerkite į vandenį.
●● Maišymo mentelę bei ją sukančiąją ašį valykite iš karto
po prietaiso naudojimo. Jeigu maišymo mentelės liks
kepimo formoje, jas bus sunku iš ten ištraukti. Tokiu
atveju į formą įpilkite šilto vandens ir palikite 30 minučių.
Tuomet išimkite menteles.
●● Kepimo forma yra padengta ją nuo pridegimo saugančiu
sluoksniu. Draudžiama naudoti metalinius daiktus, kurie
galėtų jį subraižyti. Sluoksnio spalva keisis prietaiso eksploatacijos metu. Tai yra normalu. Tokie pokyčiai jokiu
būdu nekeičia sluoksnio savybių.
●● Prieš padėdami prietaisą, įsitikinkite, kad jis visiškai
atvėso ir yra sausas. Prietaisą laikykite, uždengę dangtelį.
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI DĖL ĮRENGINIO
Problema
Priežastis
Sprendimas
Iš kepimo kameros arba iš
ventiliacinių angų veržiasi
dūmai.
Ingredientai prilipo prie kepimo
kameros arba prie kepimo
formos išorinės dalis.
Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir nuvalykite išorinę kepimo formos dalį
ar kepimo kamerą
Duona sukritusi viduje ir
drėgna apačioje.
Po iškepimo ir pašildymo duona
buvo per ilgai palikta kepimo
formoje
Išimkite duoną iš kepimo formos prieš pašildymo funkcijos pabaigą.
Duoną yra sunku išimti iš
kepimo formos.
Kepalo apačia prisiklijavo prie
maišymo mentelės.
Prieš kitą kepimą išvalykite maišymo mentelę ir veleną. Jeigu reikia, pripilkite
į formą šilto vandens ir palikite 30 minučių. Tai leis lengvai išimti ir išvalyti
maišymo menteles.
112
43Z010-001_v05
Problema
Priežastis
Sprendimas
Netinkamas programos
nustatymas
Patikrinkite parinktą programą ir kitus nustatymus.
Įrenginiui dirbant, buvo
paspaustas mygtukas
START/STOP
Nenaudokite tų pačių ingredientų ir pradėkite visą procesą iš naujo.
Įrenginiui dirbant, kelis kartus
buvo atidarytas dangtelis.
Dangtelį galima atidaryti tik, jeigu laikas displėjuje viršija 1:30
(tik programoms 1, 2, 3, 4).
Įsitikinkite, kad dangtelis yra tinkamai uždarytas.
Įrenginiui dirbant, buvo ilga
pertrauka elektros energijos
tiekime.
Nenaudokite tų pačių ingredientų ir pradėkite visą procesą iš naujo.
Užblokuota maišymo mentelių
rotacija.
Patikrinkite, ar maišymo mentelių neblokuoja grūdai ir pan. Ištraukite kepimo
formą ir patikrinkite, ar varantieji elementai sukasi. Priešingu atveju prietaisą
atiduokite į servisą.
Įrengimas neįsijungia.
Pasigirsta garsinis signalas.
Displėjuje pasirodo “E 01”
simbolis.
Prietaisas neatvėso po
paskutinio kepimo proceso.
Paspauskite ir palaikykite START/STOP mygtuką, kol displėjuje pasirodys
normalus programos kodas. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Išimkite kepimo
formą ir palaukite, kol atvės ji iki kambario temperatūros. Tuomet įjunkite
prietaisą į elektros tinklą ir įjunkite įrenginį.
Displėjuje pasirodo užrašas
“EEE”
Programos arba elektronikos
klaida
Pradėkite prietaiso testą. Tuo tikslu paspausdami ir prilaikydami MENU
mygtuką, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, o tada vėl jį įjunkite. Paleiskite
mygtuką. Bus pravestas prietaiso testas. Vėl išjunkite prietaisą iš elektros
tinklo. Displėjuje turi pasirodyti normalus programos kodas. Priešingu atveju
prietaisą atiduokite į servisą.
Ingredientai nesusimaišė
arba duona gerai neiškepė.
TRADICINIAI RECEPTAI
Prietaisui ypač tinka gatavi duonos
mišiniai, kurių galima įsigyti parduotuvėse.
BALTA DUONA
(duonos svoris apie 900 g)
DUONA SU PASUKOMIS
(duonos svoris apie 900 g)
Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Druska
Cukrus
500 tipo miltai
Sausos mielės
Ingredientai:
Pasukos
Druska
Cukrus
500 tipo miltai
Sausos mielės
425 ml
1 ½ šaukštelio
1 ½ šaukštelio
600 g
1 šaukštelis
375 ml
1 šaukštelis
1 šaukštelis
500 g
1 šaukštelis
BASIC arba FRENCH programa
BASIC arba FRENCH programa
PYRAGAS SU RIEŠUTAIS IR RAZINOMIS
(pyrago svoris apie 900 g)
SAULEGRĄŽŲ DUONA
(pyrago svoris apie 900 g)
SEPTYNIŲ GRŪDŲ DUONA
(pyrago svoris apie 700 g)
Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Druska
Cukrus
500 tipo miltai
Sausos mielės
Razinos
Smulkinti riešutai
Ingredientai:
Vanduo
Sviestas
Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Druska
Cukrus
350 ml
1 ½ valgomo
šaukšto
1 šaukštelis
2 šaukšteliai
540 g
1 šaukštelis
100 g
3 valgomi šaukštai
BASIC programa.
Razinas ir riešutus galima pridėti, išgirdus
pirmąjį garsinį signalą arba po 1 tešlos
maišymo ciklo.
43Z010-001_v05
550 tipo miltai
Saulėgrąžų sėklos
Druska
Cukrus
Sausos mielės
350 ml
1 valgomas
šaukštas
540 g
5 valgomų šaukštų
1 šaukštelis
1 valgomas
šaukštas
1 šaukštelis
BASIC programa
Patarimas: Vietoj saulėgrąžų sėklų galite
panaudoti moliūgų sėklas. Sėklų skrudinimas keptuvėje suteiks jam intensyvesnį
aromatą
550 tipo miltai
Rupūs miltai
7 grūdų dribsniai
Sausos mielės
300 ml
1 ½ valgomo
šaukšto
1 šaukštelis
2 ½ valgomo
šaukšto
240 g
240g
60 g
1 šaukštelis
WHOLEWHEAT programa. Jeigu naudojate
nemaltus grūdus, juos pirmiausiai
išmirkykite.
113
SVOGŪNŲ DUONA
(pyrago svoris apie 900 g)
RUPI DUONA
(pyrago svoris apie 900 g)
Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Druska
Cukrus
Didelis susmulkintas
svogūnas
550 tipo miltai
Sausos mielės
Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Kiaušinis
Druska
Cukrus
550 tipo miltai
Rupūs miltai
Sausos mielės
250 ml
1 valgomas
šaukštas
1 šaukštelis
1 šaukštelis
1 vnt.
540 g
1 šaukštelis
PYRAGAS SU ŠOKOLADU IR RIEŠUTAIS
(pyrago svoris apie 700 g)
300 ml
1½ valgomo
šaukšto
1 vnt.
1 šaukštelis
2 šaukšteliai
360 g
180 g
1 šaukštelis
Ingredientai:
Vanduo
Šokolado-riešutų
kremas
Druska
Cukraus pudra
500 tipo miltai
Paprasti miltai
Sausos mielės
BASIC programa.
Šia duona reikia iškart iškepti.
WHOLEWHEAT programa
Pastaba: naudojant “DELAY TIMER”
programa vietoj kiaušinių pridėkite daugiau
vandens.
FRENCH programa.
ITALIŠKA FOCACCIA DUONA SU
ROZMARINU IR ČESNAKU
PRANCŪZIŠKOS BAGETĖS
(svoris apie 900 g)
TEŠLA PICAI
(ingredientai 4 picoms)
Ingredientai:
Vanduo
Alyvuogių aliejus
Šviežias susmulkintas rozmarinas
Nuluptas ir
išspaustas česnakas
500 tipo miltai
Druska
Sausos mielės
Ingredientai:
Vanduo
Medus
Ingredientai:
Vanduo
Druska
Alyvuogių aliejus
200 ml
1 valgomas šaukštas
2 valgomi šaukštai
3 skiltelės
350 g
1 šaukštelis
½šaukštelio
Druska
Cukrus
550 tipo miltai
Sausos mielės
300 ml
1 valgomas
šaukštas
1 šaukštelis
1 šaukštelis
540 g
1 šaukštelis
500 tipo miltai
Cukrus
Sausos mielės
275 ml
90 ml
1½ šaukštelio
1½ šaukštelio
300 g
150 g
1 šaukštelis
300 ml
¾ šaukštelio
1 valgomas
šaukštas
450 g
2 šaukšteliai
1 šaukštelis
BASIC programa
DOUGH programa
Po tešlos minkymo proceso padalinkite ją
į 2-4 dalis, suformuokite ilgus kepaliukus
ir palikite 30-40 minučių. Keliose vietose
skersai įpjaukite tešlą ir įstatykite į krosnį.
DOUGH programa
Po tešlos minkymo proceso iškočiokite ją,
suformuokite į apvalius papločius ir palikite
10 minučių. Patepkite padažu ir uždėkite
priedus. Kepkite 20 minučių.
APELSINŲ DŽEMAS
BRAŠKIŲ DŽEMAS
AVIEČIŲ DŽEMAS
Ingredientai:
Nuplautos ir nuvalytos
braškės
Želatininis cukrus
Ingredientai:
Nuplautos šviežios
avietės
Želatininis cukrus
Ingredientai:
Apelsinai
Citrinos
2:1 želatininis cukrus
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450 g
450 g
JAM programa
JAM programa
JAM programa
ABRIKOSŲ DŽEMAS
DUONA SU VYŠNIOMIS
(duonos svoris apie 700 g)
DUONA SU MILTAIS BE GLIUTENO
(duonos svoris apie 900 g)
Ingredientai:
Vyšnių sultys
Pienas
Medus
Sviestas
Vyšnių skonio
jogurtas
Vyšnių be kauliukų
Miltai rūšies 550
Sausos mielės
Kepimo milteliai
Druska
Cukrus
Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Druska
Cukrus
500 tipo miltai
Ingredientai:
Nuplauti šviežūs
persikai
Šaltas vanduo
Želatininis cukrus
Citrinos
žievelė+sultys
JAM programa
450 g
2 valgomi šaukštai
450 g
iš ½ citrinos
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 šaukštelis
½ šaukšto
½ šaukštelio
1 šaukštelis
BASIC arba SWEET programa
Išgirdus garso signalą įpilkite: 20 g sumaltų
itališkų riešutų
Sausos mielės
425 ml
1 ½ šaukštelio
1 ½ šaukštelio
Begliuteniniai miltai
500 g
1 šaukštelis
BASIC arba FRENCH programa
Lentelėse pateikti pavyzdiniai receptai ir orientacinis ingridijentų kiekis. Šių užrašų prašome nelaikyti kaip receptų knygos. Darykite pagal savo
pomėgius ir kulinarines taisykles, kurias surasite profesionalioje literatūroje ir vadovuose.
114
43Z010-001_v05
KADA RECEPTUS REIKIA KOREGUOTI
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
(aprašytas toliau)
Duona kyla per greitai.
Per didelis mielių kiekis, per didelis miltų kiekis, nepakankamas druskos kiekis.
a/b
Per mažai mielių.
a/b
Senos arba nešviežios mielės.
e
Duona visai nekyla arba kyla
nepakankamai.
Tešla kyla per greitai ir išteka
iš kepimo formos.
Duona sukrenta viduje.
Duona yra sunki, grūdėta.
Per karštas skystis.
c
Mielės lietėsi su skysčiu.
d
Netinkama miltų rūšis arba nešviežūs miltai.
e
Per didelis arba per mažas skysčio kiekis.
a/b/g
Per mažas cukraus kiekis.
a/b
Vanduo yra per minkštas, mielės stipriau fermentuojasi.
f
Per didelis pieno kiekis lemia mielių fermentavimąsi.
c
Tešlos kiekis yra didesnis nei kepimo forma ir duona sukrenta.
a/f
Fermentacija yra per trumpa arba per greita dėl per aukštos vandens ar kepimo
kameros temperatūros arba dėl per didelės drėgmės.
c/h/i
Trūksta druskos arba per mažas cukraus kiekis.
a/b
Per didelis skysčio kiekis.
h
Per didelis miltų kiekis arba per mažai skysčio.
a/b/g
Per mažai mielių arba cukraus.
a/b
Per daug vaisių, rupių miltų ar kitų ingredientų.
b
Seni arba nešviežūs miltai.
e
Per didelis arba per mažas skysčio kiekis.
a/b/g
Per didelė drėgmė.
h
Recepte yra nurodyti skysti priedai, pvz., jogurtas.
g
Duona neiškepusi viduje.
Duona yra šiurkšti arba su
dideliu skylių kiekiu.
Trūksta druskos.
b
Per didelė drėgmė, per karštas vanduo.
h/i
Per daug skysčio.
c
Duonos apimtis yra per didelė, palyginus su kepimo formos apimtimis.
a/f
Neiškepęs, į kempinę panašus
paviršius.
Per daug miltų, ypač baltos duonos atveju.
f
Per daug mielių arba per mažai druskos.
a/b
Per daug cukraus.
a/b
Kiti saldūs ingredientai, be cukraus.
b
Duonos riekės yra nelygios
arba viduje grūdėtos.
Duona pakankamai neatvėso (garai nespėjo išeiti).
j
Ant duonos plutelės yra miltų.
Sumaišius tešlą, prietaiso šonuose liko miltų.
g/i
Aukščiau aprašytų problemų sprendimas
a) Reikia gerai atmatuoti ingredientus.
b) Reikia pritaikyti ingredientų kiekį ir patikrinti, ar visi ingredientai yra sudėti.
c) Reikia įpilti kito skysčio arba palikti jį atvėsti kambario
temperatūroje. Ingredientus reikia pilti pagal atitinkamame recepte nurodytą tvarką. Supiltų miltų viduryje
reikia padaryti duobutę ir į ją supilti susmulkintas sausas
mieles. Negalima leisti, kad mielės tiesiogiai liestų
skystį.
d) Reikia naudoti tik šviežius ir atitinkamai laikomus ingredientus.
e) Reikia sumažinti visą ingredientų kiekį, nepridėti daugiau
43Z010-001_v05
f)
g)
h)
i)
j)
miltų nei nurodyta recepte. Ingredientų kiekį reikia sumažinti ⅓ dalimi.
Reikia sumažinti įpilto skysčio kiekį. Jeigu naudojamuose
ingredientuose yra vandens, tuomet reikia atitinkamai
sumažinti skysčio kiekį.
Labai drėgno oro atveju pridėti 1-2 valgomus šaukštus
vandens mažiau.
Šilto oro atveju nenaudoti laikmačio funkcijos. Reikia
naudoti vėsius skysčius.
Duoną išimti iš kepimo formos iškart po iškepimo, prieš
ją pjaustant, palikti atvėsti mažiausiai 15 minučių.
Reikia sumažinti mielių arba visų ingredientų kiekį ¼
dalimi.
115
Pastabos, liečiančios receptus
1. Ingredientai
●● Kadangi kiekvienas ingredientas vaidina atitinkamą vaidmenį duonos kepimo procese, tinkamas jų atmatavimas
yra taip pat svarbus, kaip ir jų pridėjimo tvarka.
●● Svarbiausi ingredientai, tokie kaip skysčiai, miltai,
druska, cukrus ar mielės (galima naudoti sausas arba
šviežias) turi įtakos tešlos bei duonos paruošimo sėkmei.
Visuomet reikia naudoti atitinkamą ingredientų kiekį atitinkamomis proporcijomis.
●● Jeigu tešla turi būti paruošta nedelsiant, reikia naudoti
vėsius ingredientus. Jeigu naudojate laikmačio programatoriaus funkciją, rekomenduojama naudoti šaltus
ingredientus tam, kad mielės nepradėtų kilti per anksti.
●● Margarinas, sviestas ir pienas turi įtakos duonos skoniui.
●● Cukraus kiekį galima sumažinti 20% tam, kad plutelė
būtų plonesnė ir minkštesnė. Tai neturi įtakos kepimo
rezultatui. Norint, kad plutelė būtų plonesnė ir minkštesnė, cukrų galima pakeisti medumi.
●● Glitimas, kuris išsiskiria tešlos maišymo metu, užtikrina
atitinkamą duonos struktūrą. Idealus miltų mišinys susideda iš 40% rupių miltų ir 60% baltų miltų.
●● Jeigu į duoną norite pridėti grūdų, palikite juos nakčiai
vandenyje. Sumažinkite miltų ir vandens kiekį (maksimaliai 1/5 mažiau).
●● Raugas yra būtinas, jeigu naudojate ruginius miltus. Jame
yra pieno ir acto bakterijų, kurios lemia tai, kad duona yra
lengvesnė ir geriau fermentuojasi. Raugą galima pagaminti patiems, tačiau tai užima daug laiko. Todėl toliau
pateiktuose receptuose nurodytas raugas miltelių pavidalu. Jį galima nusipirkti 15 gramų pakuotėse (1 kg miltų).
Rekomenduojama laikytis toliau esančiuose receptuose
nurodytų santykių (½, ¾ arba1 pakuotė). Jeigu pridėsite
mažiau raugo nei nurodyta recepte, duona birės.
●● Jeigu raugo milteliai turi kitą koncentraciją (100 gramų
pakuotė 1 kg miltų), miltų kiekį reikia sumažinti 80 g 1 kg
miltų.
●● Taip pat galima naudoti skystą raugą. Būtina laikytis ant
pakuotės nurodyto santykio. Įpilkite skystą raugą į matavimo talpą ir užpildykite ją kitais skystais ingredientais
nurodytomis recepte proporcijomis.
●● Kvietinis raugas dažniau yra parduodamas sausas. Jis
pagerina tešlos tąsumą, jos šviežumą ir skonį. Jis yra ne
toks stiprus kaip ruginis raugas.
●● Duonos ant raugo kepimui galima naudoti BASIC arba
WHOLEWHEAT programas.
●● Raugą pakeisti gali kepiniams skirtas fermentas. Skirtumas bus jaučiamas tik skonyje. Fermentas tinka naudoti
duonkepėje.
●● Į tešlą galima pridėti kvietinių sėlenų tam, kad duona
būtų lengvesnė ir turėtų daugiau maistingųjų medžiagų.
Tuo tikslu reikia pridėti vieną valgomą šaukštą sėlenų
500 g miltų ir ½ valgomo šaukšto padidinti skysčio kiekį.
●● Kviečių glitimas – tai natūralus iš kviečių baltymo gaunamas priedas. Jo dėka duona yra lengvesnė ir turi didesnę
apimtį. Duona rečiau sukrenta ir yra lengviau virškinama.
116
Jo teigiamos savybės ypač matomos, kepant rupią
duoną arba kitus duonos gaminius iš namuose maltų
miltų.
●● Tamsusis salyklas, naudojamas kai kuriuose receptuose
– tai tamsiai kepintų miežių salyklas. Jo dėka galima
gauti tamsesnę duonos plutelę bei tamsesnį duonos
minkštimą (pvz., juodą duoną). Galima taip pat naudoti
ruginį salyklą, tačiau jis nėra toks tamsus. Abu produktus
galima gauti sveiko maisto parduotuvėse.
●● Švarus, miltelių pavidalo lecitinas yra natūraliu emulgatoriumi, kuris pagerina duonos apimtį, lemia tai, kad
duonos minkštimas yra lengvesnis ir šviesesnis, o duona
ilgiau išlieka šviežia.
2. Ingredientų kiekio pritaikymas
Jeigu reikia padidinti arba sumažinti ingredientų kiekį, reikia
įsitikinti, kad originalaus recepto proporcijos išliko nepakitusios. Geram efektui gauti rekomenduojame laikytis toliau
pateiktų ingredientų modifikavimo taisyklių:
●● Skysčiai/miltai: tešla turi būti minkšta (bet ne per daug)
ir nesunkiai maišoma. Tešla negali turėti skaidulų. Iš jos
turi būti lengva suformuoti kamuolį. Tai neįmanoma
tirštos tešlos (rupios ar ruginės duonos) atveju. Tešlą
reikia patikrinti, praėjus penkioms minutėms po pirmojo
maišymo etapo. Jeigu ji yra per drėgna, pridėkite truputį miltų, kol ji pasieks atitinkamą konsistenciją. Jeigu
tešla yra per sausa, maišymo proceso metu pridėkite po
šaukštą vandens.
●● Skysčių pakeitimas: Jeigu naudojate ingredientus,
kurių sudėtyje yra skysčio (pvz., varškę, jogurtą ir pan.),
pridedamo skysčio kiekis turi būti sumažintas. Jeigu pridedate kiaušinių, juos reikia įmušti į matavimo talpą ir
po to ją užpildyti likusiais skysčiais tam, kad galėtumėte
kontroliuoti ingredientų kiekį. Jeigu tešla yra ruošiama
vietoje, kuri yra labai aukštai (virš 750 metrų), ji kils greičiau. Tuomet galima ¼ - ½ šaukštelio sumažinti mielių
kiekį taip, kad atitinkamai sumažėtų tešlos kilimas. Tai
liečia ir vietas, kuriose yra labai minkštas vanduo.
3. Ingredientų pridėjimas ir jų kiekio matavimas
●● Visuomet
reikia pirmiausiai įpilti skysčius, o tik
pabaigoje dėti mieles. Norint išvengti per greito mielių
augimo (ypač naudojant laikmačio programatoriaus funkciją), negalima leisti, kad mielės liestų skysčius.
●● Matuojant ingredientus, visuomet naudokite tuos
pačius matavimo vienetus, tai reiškia, kad reikia
matuoti ingredientus pridėtu šaukštu arba šaukštais,
naudojamais namuose, jeigu recepte nurodytas kiekis
yra išreikštas valgomais šaukštais ar arbatiniais šaukšteliais.
●● Reikia kruopščiai matuoti ingredientus, pateiktus gramais.
●● Norint atmatuoti ingredientus mililitrais, galima panaudoti
tam tikslui pridėtą matavimo talpą, kurios padalos yra
nuo 30 iki 300 ml.
●● Vaisių, riešutų ar grūdų pridėjimas. Šiuos ingredientus
galima pridėti, pasirinkus atitinkamas programas tuo
metu, kuomet pasigirsta garsinis signalas. Jeigu ingredientus pridėsite per anksti, jie tešlos maišymo metu bus
sumalti.
43Z010-001_v05
4. Kepimui duonkepėje tinkantys receptai
Aukščiau pateikti receptai yra pritaikyti įvairaus dydžio kepalams. Bendras svoris negali viršyti 1000 gramų. Jeigu nėra
konkrečių nurodymų svoriui, tai reiškia, kad tai programai
galima naudoti ir mažą, ir didelį ingredientų kiekį. Ypač greitos programos atveju rekomenduojamas kepalo svoris yra
apie 750 gramų.
5. Duonos svoris ir apimtis
●● Receptuose yra tiksliai pateiktas duonos svoris. Nesunku
pastebėti, kad gryno balto duonos gaminio svoris yra
mažesnis nei rupaus. Tai siejasi su tuo, kad balti miltai
geriau kyla, todėl kepimo metu būtina tikrinti duonos
gaminį.
●● Nepaisant tiksliai nurodyto svorio, galimi nedideli nukrypimai nuo pateiktų verčių. Faktiškas duonos svoris labai priklausys nuo oro drėgmės patalpoje tešlos ruošimo metu.
●● Duonos gaminys sy dideliu kviečių kiekiu visuomet turi
didelę apimtį ir po paskutinės kilimo fazės iškyla virš
formos kraštų net ir tuo atveju, jeigu ingredientai buvo
kruopščiai atmatuoti. Tačiau duona neiškrenta iš formos.
Lengviau skrusta ta duonos dalis, kuri yra kepimo formos
išorėje, nei ta, kuri yra jos viduje.
●● Tam, kad duona būtų lengvesnė, SUPER-RAPID programoje, rekomenduojamoje saldžių gaminių kepimui, galima naudoti mažesnius ingredientų kiekius nei
SWEET programoje.
6. Kepimo rezultatas
●● Kepimo rezultatas priklauso nuo esamų sąlygų (vandens
kietumo, oro drėgmės, aukščio, ingredientų konsistencijos ir t.t.). Todėl receptai yra tik rekomendacijomis, kurias
galima pritaikyti prie esamų sąlygų. Po nepavykusio
bandymo nenusiminkite. Tuomet reikia surasti nesėkmės
priežastį ir pabandyti dar kartą, pakeitus proporcijas.
●● Jeigu duona nėra pakankamai paskrudusi, ją galima
palikti prietaise ir įjungti skrudinimo programą.
●● Prieš laikmačio programatoriaus funkcijos nustatymą kepimui naktį rekomenduojama iškepti bandomąjį kepalą. Tuomet reikalui esant, galėsite padaryti atitinkamas pataisas.
Ekologija – Rūpinkimės aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkosaugos. Tai nėra nei sunku, nei pernelyg
brangu. Tuo tikslu: kartoninę pakuotę perduokite į makulatūros surinkimo punktą, polietileno
(PE) maišelius įmeskite į plastmasių kaupimo
konteinerį.
Susinaudojusį prietaisą perduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kadangi esantys prietaise pavojingi komponentai gali sukelti pavojų aplinkai.
Neišmeskite kartu su komunalinėmis atliekomis!
Gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo
keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip pat dėl
priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis, prekybos
ir kitomis sąlygomis.
43Z010-001_v05
117
LV
Cienījamie Pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lūdzam rūpīgi salasīt mūsu lietošanas instrukciju. Sevišķi uzmanīgi ievērojiet drošības noteikumus. Lūdzam saglabāt lietošanas
instrukciju, lai Jūs varētu to lietot arī vēlākās lietošanas laikā.
Drošības un pareizas lietošanas nosacījumi
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet lietošanas
instrukciju.
BRIESMAS! / BRĪDINĀJUMS!
Neievērošana var izraisīt
ievainojumus
●● Iekārtu drīkst izmantot bērni, kas
sasnieguši 8 gadu vecumu. Iekārta
nav paredzēta izmantošanai personām ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem, kā arī ar maņu orgānu
mazspēju. Personām ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, iekārtas izmantošan a pieļaujama vienīgi tai gadījumā, ja tie atrodas par
viņu drošību atbildīgas personas
uzraudzībā vai ir saņēmuši no šīs
personas norādījumus par iekārtas
drošu izmantošanu. Bērni nedrīkst
rotaļāties ar iekārtu. Ierīces tīrīšanu
un uzglabāšanas darbības nedrīkst
veikt bērni, kas nav sasnieguši
8 gadu vecumu un neatrodas pieaugušo personu uzraudzībā.
●● Ierīci un strāvas vadu uzglabāt bērniem nepieejamā vietā (ja bērns nav
sasniedzis 8 gadu vecumu).
●● Uzmanību, karsta virsma
.
●● Nelietojiet ierīci, ja bojāts barošanas
vads, vai apakšdaļai ir redzami bojājumi.
●● Gadījumā, ja neatvienojamais barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos
no bīstamības, tas ir jānomaina
118
ražotājam, servisa parstāvim vai
kvalificētiem speciālistiem.
●● Ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls. Nepareizi veikts
remonts var izraisīt nopietnus draudus lietotāja veselībai. Lai novērstu
radušos bojājumus, lūdzu, vērsties
specializētā servisa centrā.
●● Atvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas, kad to nelietojat un pirms
tīrīšanas.
●● Atvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas pirms tuvoties elementiem, kas kustas, lietošanas laikā.
●● Barošanas vads nevar nokarāties pāri
galdam vai galda augšpuses malai,
arī ne pieskarties karstai virsmai.
●● Izņemot cepšanas konteineru no
ierīces kopā ar uzceptu maizi lietojiet
speciālus cimdus vai drošības audumus pret apdegumiem, jo konteiners
un maize ir ļoti karsti.
●● Nepieskarieties ierīces karstām virsmām. Lietojiet virtuves cimdus. Pēc
pabeigtas cepšanas ierīce ir ļoti karsta.
●● Virsmu temperatūra var būt augstāka, kad ierīce darbojas.
●● Atstājiet ierīci līdz tā ir atdzisusi pirms
izjukšanas un tīrīšanas. Ierīce ir aprīkota ar termoizolējošu apvalku. Ierīces
metāla daļas iesilst darbošanās laikā.
●● Pievērsiet īpašu uzmanību pārvietojot ierīci, īpaši ja iekšā atrodas karstas vielas.
UZMANĪBU!
Neievērošana var izraisīt
bojājumus īpašumam
●● Ierīci vienmēr pieslēdziet strāvas (tikai mainīgas strāvas) padevei ar strāvas drošinātāju, kādas spriegums
atbilst tam norādītam datu plāksnītē.
●● Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.
43Z010-001_v05
●● Vienmēr novietojiet ierīci uz plakanas, līdzenas virsmas,
lai tā nenokristu mīcot biezu mīklu. Tas ir īpaši svarīgs ja
lietojamas programmētas funkcijas un ja ierīce ir atstāta
bez uzraudzības. Esot īpaši līdzenām virsmām, novietojiet ierīci uz plānas, gumijas paplāksnes.
●● Ierīces darbošanās laikā, novietojiet to vismaz 10 cm
attālumā no citiem priekšmetiem.
●● Nenovietojiet ierīci uz vai tuvumā gāzes, elektriskās
plīts vai karstas krāsns.
●● Nedrīkst izņemt cepšanas konteineru ierīces darbošanās laikā.
●● Neievietojiet ierīcē alumīnija foliju vai materiālus, kas
nav paredzēti cepšanai. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai
īssavienojumu.
●● Neapklājiet ierīci ar dvieli, arī ne ar citiem materiāliem
darbošanās laikā. Siltumam un tvaikiem jāiziet no ierīces. Gadījumā kad ierīce ir apklāta ar uzliesmojošiem
materiāliem, kad pieskaras aizkariem un līdzīgas,
iznāk ugunsgrēka risks.
●● Nemazgājiet zem tekoša ūdens un neiegrimsiet ierīci
un barošanas vadu ūdenī.
●● Apakšdaļas tīrīšanai nelietojiet nekādus agresīvus
mazgāšanas līdzekļus kā emulsija, tīrīšanas pieniņš,
pasta un līdzīgas. Ar to jūs varat noplēst svarīgu informāciju, grafiskos simbolus kā: skalas, apzīmējumi, brīdinājuma zīmogi, un līdzīgas.
●● Nemazgājiet metāla daļas trauku mazgājamajās mašīnās. Agresīvi līdzekļi, kas ir lietojami šajās ierīcēs
izraisa iepriekšminētu daļu satumšanu. Mazgājiet tos
ar rokām, lietojot tradicionālus trauku šķidrumus.
●● Lietojot aksesuārus citus nekā ieteica ražotājs var
izraisīt ierīces bojāšanu.
●● Maize var aizdegties, tādēļ neizmantojiet krāsniņu
viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā vai arī zem viegli
uzliesmojošiem materiāliem., piem., aizkariem.
●● Neizņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas
velkot aiz vada.
NORĀDĪJUMS
Informācija par produktu un
lietošanas norādījumi
●● Ierīce plānota lietošanai mājās apstākļos. Gadījumā,
kad ierīce ir lietojama gastronomiska uzņēmuma vajadzībām, garantijas noteikumi pārmainās.
●● Neizmantojiet lielāku sastāvdaļu daudzumu, nekā
norādīts lietošanas instrukcijai pievienotajās receptēs.
Pretējā gadījumā maize izcepsies nevienmērīgi vai arī
maize izlīs pāri ierīces malām. Ievērojiet šīs lietošanas
instrukcijas noteikumus.
●● Pirms ierīces uzstādīšanas attiecīga maizes tipa cepšanai piem. naktī, vispirms izmēģiniet attiecīgu recepti
laikā, kad var vērot ierīci, pārliecinoties, ka sastāvdaļas
ir izvēlētas atbildīgās porcijās, mīkla nav pārāk bieza
vai reta, un masas daudzums nav pārāk liels un mīkla
neizlejas.
43Z010-001_v05
●● Pēc
cepšanās beigām atvienojiet strāvas padeves
vada kontaktdakšu no elektriskās kontaktligzdas.
Tehniskie dati
Tehniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.
Ierīces uzbūve
A
IERĪCES ELEMENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Noņemams vāciņš.
Ietvars
Lodziņš
Augšējā ventilācijas atvere
Malas ventilācijas atveres
Cepšanas konteiners
Maisīšanas lāpstiņa
Cepšanas kamera
Vadības panelis
AKSESUĀRI
10 Mērīšanas karote
11 Mērīšanas konteiners
12 Āķis maisīšanas lāpstiņas izņemšanai
VADĪBAS PANELIS
13 Rādītājs LCD – rāda informāciju par izvēlētu programmu, laiku līdz programmas beigām un maizes brūnināšanas līmeni.
Rādītājā parādīsies simbols „1 3:25". Skaitlis "1" rāda programmu, kas tika izvēlēta, taču simbols „3:25" rāda izvēlētas
programmas laiku. Divu atzīmju izvietošana rāda izvēlētu
brūnināšanas līmeni un svaru. Noklusēts uzstādījums pēc
ierīces ieslēgšanas ir "augsts svars" un "vidējs brūnināšanas
līmenis". Programmas laikā rādītājā parādās informācija par
cepšanas procesu. Laiks rādītājā pakāpeniski samazināsies.
Rādītājā redzami arī citi dati, par taimeri (TIMER), pirmo
iesildīšanu (PREHEAT), mīcīšanu (KNEADING), pārtraukumu (PAUSE), mīklas augšanu (RISE), cepšanu (BAKE),
siltuma glabāšanas funkciju (WARM) un programmas beigām (END).
14 Poga START/STOP – sāk un beidz programmu.
15 Taimera pogas TIMER – pulksteņa uzstādīšana.
16 Poga COLOR – vēlamā brūnināšanas līmeņa uzstādīšana.
17 Poga MENU – programmas izvēlēšana.
18 Poga LOAF – svaru uzstādīšana pēc apraksta zemāk.
119
Ierīces funkcijas
SVILPES FUNKCIJA
Svilpe ieslēdzas:
●● Nospiežot programmēšanas pogas.
●● Otrā mīklas maisīšanas procesa laikā, programmās
BASIC, WHOLEWHEAT, SWEET, lai signalizētu, ka mīklai
var pievienot sastāvdaļas, kā piem. sēklas, augli, rieksti.
●● Pēc programmas beigām.
Pēc START/STOP pogas nospiešanas ir iespēja
izslēgt skaņu. Ar šo mērķi nospiediet pogu
COLOR, rādītājā parādīsies „OFF", kas nozīmē,
ka skaņa tika izslēgta. Ja vēlreiz nospiedīsit
pogu COLOR, rādītājā parādīsies „ON" un
divas reizes atskanēs signāls, kas nozīmē, ka
skaņa tika aktivizēta.
ATMIŅAS FUNKCIJA
Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā līdz 5
minūtēm, programmas pozīcija ir saglabāta un ierīce var
turpināt darbu kad atteice ir novērsta. Tas ir iespējams tikai
ja programma tika apturēta pirms mīklas maisīšanas fāzes.
Citā gadījumā nepieciešams sākt visu procesu no sākuma.
DROŠĪBAS FUNKCIJAS
Ja pēc pēdējās ierīces lietošanas tās temperatūra ir pārāk
augsta, lai sāktu jaunu programmu, vēlreiz nospiežot START
rādītājā parādīsies paziņojums E 01 un atskanēs signāls.
Tajā gadījumā pieturiet pogu START/STOP līdz momentam,
kad paziņojums E 01 pazudīs rādītājā un parādīsies pamata
uzstādījums. Pēc tam, izņemiet cepšanas konteineru un
pagaidiet līdz ierīce atdzisusi. Programmu BAKE var sākt
jebkādā momentā, pat, ja ierīce ir iesildīta.
Ierīces darbošanās un apkalpošana
B
1 Ielieciet cepšanas konteineru.
Cepšanas konteiners ir apklāts ar piedegumdrošu slāni.
Novietojiet konteineru precīzi pamata vidū, ierīces iekšā.
Maigi nospiediet konteinera vidu, lai aizbloķētu konteinera
atsperes labajā un kreisajā kameras pusē. Lai izņemtu
konteineru, pavelciet ar spēku aiz konteinera pārvietošanas
ietvara.
Pēc cepšanas pabeigšanas ietvars ir karsts.
Jāizmanto virtuves cimds.
2 Ielieciet maisīšanas lāpstiņu.
Uzstādiet maisīšanas lāpstiņu novietojot cepšanas konteinera vārpstu maisīšanas lāpstiņas atverē.
3 Pievienojiet sastāvdaļas.
Sastāvdaļas ielieciet konteinerā pēc kārtības no attiecīgas
receptes. Piemērotas receptes ir norādītas tālākā instrukcijas daļā.
4 Pieslēdziet elektrības vada kontaktdakšu kontaktligzdai.
5 Izvēliet vēlamo programmu ar pogu MENU.
120
Ar pogu MENU var izvēlēt programmas, kas ir pamatīgi
aprakstītas zemāk.
●● BASIC (PAMATA)
Baltās, kviešu, rudzu maizes sagatavošanai. Visbiežāk lietojama programma.
●● FRENCH (FRANČU MĪKLA)
Baltās īpaši maigas maizes sagatavošanai.
●● WHOLEWHEAT (PILNGRAUDU KVIEŠU MAIZE)
Pilngraudu kviešu maizes sagatavošanai.
●● SWEET (SALDĀ MAIZE)
Piem. saldās mīklas sagatavošanai ar raugu.
●● SUPER RAPID 700 g (ĻOTI ĀTRS 700 g)
Maizes klaipu līdz 700 g mīcīšanai un cepšanai.
●● SUPER RAPID 900 g (ĻOTI ĀTRS 900 g)
Maizes klaipu līdz 900 g mīcīšanai un cepšanai.
●● QUICK (ĀTRS)
Baltās, kviešu, rudzu maizes ātras sagatavošanai.
●● BROWN BREAD (RUPJMAIZE)
Rupjmaizes sagatavošanai un līdzīgām.
●● DOUGH (MĪKLA)
Mīklas sagatavošanai.
●● BAGEL DOUGH (MĪKLA BAGLIEM)
Mīklas bagliem sagatavošanai.
●● JAM (DŽEMS)
Ievārījumu un džemu sagatavošanai.
●● BAKE (BRŪNINĀŠANA)
Maizes un mīklas brūnināšanai.
6 Izvēliet svaru, kas atbilst attiecīgai programmai.
Poga LOAF Maizes svara (skat. tabula) uzstādīšanai:
LĪMENIS I
= maza maize ar svaru līdz 500 g
LĪMENIS II
= vidēja maize ar svaru līdz 700 g
LĪMENIS III
= liela maize ar svaru līdz 900 g
7 Pēc tam izvēliet vēlamo brūnināšanas līmeni.
Poga COLOR vēlamā brūnināšanas līmeņa uzstādīšanai:
LIGHT (maigais), MEDIUM (vidējais), DARK (stiprais).
8 Uzstādiet programmas sākšanas laiku ar pogu TIME.
TAIMERA TIMER POGAS
Šīs programmas var uzstādīt ar taimera funkciju: BASIC
(pamata) (1), FRENCH (franču mīkla) (2), WHOLEWHEAT
(pilngraudu kviešu maize) (3), SWEET (saldā maize) (4),
BROWN BREAD (rupjmaize) (8), DOUGH (mīkla) (9) un
BAGEL DOUGH (bagels) (10).
Programmas SUPER RAPID 700 g (ļoti ātrs) (5), SUPER
RAPID 900 g (ļoti ātrs) (6), QUICK (7), JAM (DŽEMS) (11),
BAKE (BRŪNINĀŠANA) (12) nevar uzstādīt ar taimera funkciju. Laikam, pēc kāda sāks cepšanas process jāpievieno
attiecīgas programmas laiks un viena stunda pēc cepšanas
beigām.
Maksimālais uzstādījuma laiks - 13 stundu.
43Z010-001_v05
Piemērs:
Ir pulkst. 20:30, un maizei jābūt gatavai pulkst. 7:00 no rīta,
nākamajā dienā, tas ir pēc 10 stundu un 30 minūšu. Nospiediet pogu TIME līdz momentam, kad rādītājā parādīsies simbols 10:30, tas ir laiks no tagadnes (20:30) līdz momentam,
kad maizei jābūt gatavai. Lietojot taimera funkciju nedrīkst
lietot ātrbojīgas sastāvdaļas kā piens, augli, jogurts, sīpoli,
olas un līdzīgas.
9 Nospiediet pogu START/STOP.
Pēc START/STOP pogas nospiešanas ir iespēja
izslēgt skaņu. Ar šo mērķi nospiediet pogu
COLOR, rādītājā parādīsies „OFF", kas nozīmē,
ka skaņa tika izslēgta. Ja vēlreiz nospiedīsit
pogu COLOR, rādītājā parādīsies „ON" un
divas reizes atskanēs signāls, kas nozīmē, ka
skaņa tika aktivizēta.
Ar pogu START/STOP apturēsit arī programmu jebkādā
momentā. Ar šo mērķi nospiediet un pieturiet 3 sekundes
pogu START/STOP, līdz momentam kad atskanēs signāls.
Rādītājā parādīsies izvēlētas programmas izejas pozīcija. Ja
gribat izmantot citu programmu, izvēliet to ar pogu MENU.
10 Mīklas maisīšana un mīcīšana.
Maizes cepšanas mašīna automātiski maisa un mīca mīklu
līdz momentam, kad tā sasniegs attiecīgu konsistenci.
Mīklas maisīšanas un mīcīšanas fāzes laikā
ierīces vākam jābūt aizvērtam. Šīs fāzes laikā
var vēl pievienot nelielus ūdens, šķidruma vai
citu sastāvdaļu daudzumus.
11 Mīklas atstāšana līdz augšanas procesam
Pēc pēdējā maisīšanas cikla, ierīce iesilst līdz mīklas augšanas optimālai temperatūrai.
Mīklas augšanas fāzes laikā aizveriet vāku un
neatveriet to līdz maizes cepšanas beigām.
Fotogrāfijas tikai prezentē mīklas augšanas fāzi.
12 Cepšana.
Maizes cepšanas mašīna automātiski uzstādīs cepšanas
laiku un temperatūru. Ja maize ir pārāk gaiša programmas
beigās, izmantojiet programmu BAKE, lai stiprāk sabrūninātu maizi. Ar šo mērķi nospiediet pogu START/STOP pieturot to apmēram 3 sekundes (līdz momentam kad atskanēs
signāls). Pēc tam, nospiediet pogu BAKE. Kad sasniegsit
vēlamo brūnināšanas līmeni apturiet procesu, pieturot apmēram 3 sekundes pogu START/STOP (līdz momentam kad
atskanēs signāls).
Mīklas cepšanas fāzes laikā aizveriet vāku un
neatveriet to līdz maizes cepšanas beigām.
Fotogrāfijas tikai prezentē cepšanas fāzes.
13 Iesildīšana.
Pēc cepšanas ieslēdzas svilpe, kas signalizē, ka maizi var
izņemt no ierīces. Tūlīt vienlaicīgi sāk vienstundas iesildīšanas process.
14 Programmas fāžu pabeigšana.
Pēc programmas beigām, atvienojiet elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
15 Izņemiet cepšanas konteineru lietojot virtuves cimdu
un apvērsiet to.
16 Ja maize uz reizi neiziet no konteinera, dažreiz, maigi
papuriniet konteineru līdz tam, kad maize izkritīs.
Ja maisīšanas lāpstiņa paliks maizes iekšā,
var mazliet iegriezt klaipu un izņemt lāpstiņu
ārpusē. Āķi var arī izmantot maisīšanas lāpstiņas izņemšanai.
Ierīces iesildīšana, lai mīkla paceltos.
Iesildīšana ieslēdzas tad, kad istabas temperatūra ir zem
25°C. Ja istabas temperatūra ir augstāka nekā 25°C,
sastāvdaļām ir piemērota temperatūra un tās nepieprasa
iesildīšanu.
IERĪCES DARBA FĀZES
1
FUNKCIJA
BASIC (PAMATA)
BAKING (maize)
LIGHT (gaišā)
MEDIUM (vidējā)
DARK (tumšā)
RAPID (ātrā)
LOAF (klaips)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(starta nobīde)
PREHEAT
(pirmā iesildīšana)
KNEADING 1
(mīcīšana 1)
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
2:1213:00
2:1713:00
2:2413:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (pārtraukums)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
43Z010-001_v05
121
1
FUNKCIJA
BASIC (PAMATA)
BAKING (maize)
LIGHT (gaišā)
MEDIUM (vidējā)
DARK (tumšā)
RAPID (ātrā)
LOAF (klaips)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
KNEADING 2
(mīcīšana 2)
20 m
20 m
20 m
20m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (pacelšanās 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
10 s
10 s
10 s
KNEADING 3
(mīcīšana 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (pacelšanās 3)
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
29 m
50 s
29 m
50 s
29 m
50 s
BAKE (maize)
48 m
53 m
60m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
WARM (iesildīšana)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(kopīgais laiks)
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
2:12
2:17
2:24
RISE 2 (pacelšanās 2)
KNEADING 4
(mīcīšana 4)
8 m 50 s 8 m 50 s 8 m 50 s
2
FUNKCIJA
FRENCH (FRANČU MĪKLA)
BAKING (maize)
LIGHT (gaišā)
MEDIUM (vidējā)
DARK (tumšā)
RAPID (ātrā)
LOAF (klaips)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(starta nobīde)
PREHEAT
(pirmā iesildīšana)
KNEADING 1
(mīcīšana 1)
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
2:3013:00
2:3213:00
2:3513:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (pārtraukums)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(mīcīšana 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (pacelšanās 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEADING 3
(mīcīšana 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m 5
0s
30 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
RISE 2 (pacelšanās 2)
KNEADING 4
(mīcīšana 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (pacelšanās 3)
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
BAKE (maize)
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
WARM (iesildīšana)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(kopīgais laiks)
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
2:30
2:32
2:35
122
43Z010-001_v05
3
FUNKCIJA
WHOLEWHEAT (PILNGRAUDU KVIEŠU MAIZE)
BAKING (maize)
LIGHT (gaišā)
MEDIUM (vidējā)
DARK (tumšā)
RAPID (ātrā)
LOAF (klaips)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(starta nobīde)
PREHEAT
(pirmā iesildīšana)
KNEADING 1
(mīcīšana 1)
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
2:2813:00
2:3013:00
2:3313:00
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (pārtraukums)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(mīcīšana 2)
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1 (pacelšanās 1)
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEADING 3
(mīcīšana 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
RISE 2 (pacelšanās 2)
KNEADING 4
(mīcīšana 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (pacelšanās 3)
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
BAKE (maize)
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
WARM (iesildīšana)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(kopīgais laiks)
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
2:28
2:30
2:33
3:2713:00
5m
5m
5m
PAUSE (pārtraukums)
5m
5m
KNEADING 2
(mīcīšana 2)
20 m
RISE 1 (pacelšanās 1)
KNEADING 3
(mīcīšana 3)
RISE 2 (pacelšanās 2)
KNEADING 4
(mīcīšana 4)
43Z010-001_v05
10
11
12
700 g
-
BAKE
(BRŪNINĀŠANA)
900 g
3:2213:00
9
JAM
(DŽEMS)
700 g
3:1713:00
8
BAGEL DOUGH
(MĪKLA BAGLIEM)
500 g
DELAY TIME
(starta nobīde)
PREHEAT
(pirmā iesildīšana)
KNEADING 1
(mīcīšana 1)
7
BROWN BREAD
(RUPJMAIZE)
LOAF (klaips)
6
QUICK
(ĀTRS)
FUNKCIJA
5
SUPER RAPID 900 g
(ĻOTI ĀTRS 900 g)
SWEET
(SALDĀ MAIZE)
4
DOUGH
(MĪKLA)
10 s
44 m
50 s
SUPER RAPID 700 g
(ĻOTI ĀTRS 700 g)
10 s
44 m
50 s
900 g
900 g
900 g
-
-
-
-
-
3:5513:00
1:3013:00
2:0013:00
-
-
20 m
15 m
-
30 m
13 m
9m
3m
5m
5m
5m
5m
10 m
5m
20 m
20 m
5m
20 m
20 m
39 m
39 m
39 m
39 m
60 m
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
5s
5s
5s
10 s
10 m
123
9
10
11
12
QUICK
(ĀTRS)
BROWN BREAD
(RUPJMAIZE)
DOUGH
(MĪKLA)
700 g
900 g
900 g
900 g
-
BAKE
(BRŪNINĀŠANA)
8
JAM
(DŽEMS)
7
BAGEL DOUGH
(MĪKLA BAGLIEM)
6
SUPER RAPID 900 g
(ĻOTI ĀTRS 900 g)
FUNKCIJA
5
SUPER RAPID 700 g
(ĻOTI ĀTRS 700 g)
SWEET
(SALDĀ MAIZE)
4
-
-
-
50 m
60 m
LOAF (klaips)
500 g
700 g
900 g
RISE 3 (pacelšanās 3)
51 m
55 s
51 m
55 s
51 m
55 s
10 m
9m
BAKE (maize)
50 m
55 m
60 m
35 m
40 m
90 m
60 m
WARM (iesildīšana)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
TOTAL TIME
(kopīgais laiks)
3:17
3:22
3:27
0:58
0:58
1:43
3:55
1:30
2:00
Tīrīšana un konservācija
●● Pirms pirmās ierīces lietošanas rūpīgi izmazgājiet cepšanas konteineru un maisīšanas lāpstiņu lietojot maigu
tīrīšanas līdzekli (nedrīkst iegrimt cepšanas konteineru
ūdenī).
●● Pirms pirmās lietošanas, ieteicams ietaukot cepšanas konteineru un maisīšanas lāpstiņu ar taukiem, kas
izturīgi pret augstu temperatūru, un pēc tam iesildīt tos
krāsnī apmēram 10 minūšu. Pēc atdzīšanas atkratieties
no taukiem konteinerā lietojot papīra dvieli. Ar to jūs
saudzēsit piedegumdrošu slāni. Šo darbību var atkārtot
vienreiz uz kādu laiku.
●● Pagaidiet līdz ierīce atdzisusi pirms tīrīšanas un saglabāšanas. Pirms nākamā mīcīšanas un cepšanas procesa,
ierīcei jādziest apmēram pusstundu.
●● Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla un pagaidiet līdz tā atdzisusi. Mazgāšanai lietojiet maigu tīrīšanas
līdzekli. Nedrīkst lietot ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus, benzīnu, krāsns tīrīšanas līdzekļus vai citus līdzekļus, kas
var ieskrambāt vai sabojāt ierīces ārpusi.
●● Atkratieties no visām sastāvdaļām un drupatām no vāka,
apvalka un cepšanas kameras ar mitru dvieli.
44 m
50 s
90 m
60 m
1:05
1:00
Nedrīkst iegrimt ierīci ūdenī, arī ne ieliet ūdeni cepšanas kamerā!
●● Lai atvieglotu tīrīšanu var noņemt vāku uzstādot to vertikāli un pēc tam pavelkot uz augšu.
●● Cepšanas konteiners jānoslauka no ārpuses ar mitru
drānu. Konteinera iekšpusi var mazgāt lietojot trauku
mazgāšanas līdzekli. Neiegrimsiet konteineru ūdenī.
●● Maisīšanas lāpstiņu un dzenošo vārpstu tīriet tūlīt pēc
lietošanas. Ja maisīšanas lāpstiņas paliks konteinerā,
vēlāk būs grūti tos izņemt. Tajā gadījumā piepildiet konteineru ar siltu ūdeni un atstājiet 30 minūšu laikam. Pēc
tam, izņemiet lāpstiņas.
●● Konteiners ir apklāts ar piedegumdrošu slāni. Nedrīkst
lietot metāla priekšmetus, kas varētu to ieskrambāt.
Slāņa krāsa mainīsies ierīces lietošanas procesā. Tā ir
normāla situācija. Šī maiņa nekādā veidā nepārmaina
slāņa īpašības.
●● Pirms ierīces saglabāšanas pārliecinieties, ka ierīce ir
pilnīgi atdzisusi un ir sausa. Ierīce jāsaglabā ar aizvērtu
vāku.
JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR IERĪCI
Problēma
Iemesls
No cepšanas kameras vai
Sastāvdaļas pielipa cepšanas
ventilācijas atverēm iziet kamerai vai cepšanas konteinera
dūmi.
ārpusei.
Risinājums
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un iztīriet cepšanas konteinera ārpusi vai
cepšanas kameru.
Maize nolaižas vidū un ir
mitra apakšā.
Maize tika atstāta pārāk
ilgam laikam konteinerā pēc
uzcepšanas un iesildīšanas.
Izņemiet maizi no konteinera pirms iesildīšanas funkcijas beigām.
Maizi grūti izņemt no
konteinera.
Klaipa apakša nolipa maisīšanas
lāpstiņai.
Pirms nākamās cepšanas iztīriet maisīšanas lāpstiņu un vārpstu. Vajadzības
gadījumā piepildiet konteineru ar siltu ūdeni un atstājiet 30 minūšu laikam.
Tas ļauj viegli izņemt un iztīrīt maisīšanas lāpstiņas.
124
43Z010-001_v05
Problēma
Iemesls
Risinājums
Nepareizs programmas
uzstādījums.
Pārbaudiet izvēlētu menu un citus uzstādījumus.
Nospiesta poga START/STOP
ierīces darbošanās laikā.
Neizmantojiet tās pašas sastāvdaļas un sāciet visu procesu no sakuma.
Darbošanās laikā vāks tika
dažreiz pacelts.
Vāku drīkst atvērt tikai ja laiks rādītājā ir vairāk nekā 1:30 (attiecas tikai uz
programmām 1,2,3,4). Jāpārliecinās, ka vāks tika pareizi aizvērts.
Ilgs elektroenerģijas padeves
pārtraukums ierīces darbošanās
laikā.
Neizmantojiet tās pašas sastāvdaļas un sāciet visu procesu no sakuma.
Maisīšanas lāpstiņu rotēšana ir
aizbloķēta.
Pārbaudiet, ka sēklas un līdz. neaizbloķēja lāpstiņas. Izņemiet cepšanas
konteineru un pārbaudiet vai dzenošie elementi griežas. Pretējā gadījumā,
ierīce jāatdod servisa punktā.
Maize nolaižas vidū un ir
mitra apakšā.
Maize tika atstāta pārāk
ilgam laikam konteinerā pēc
uzcepšanas un iesildīšanas.
Izņemiet maizi no konteinera pirms iesildīšanas funkcijas beigām.
Maizi grūti izņemt no
konteinera.
Klaipa apakša nolipa maisīšanas
lāpstiņai.
Pirms nākamās cepšanas iztīriet maisīšanas lāpstiņu un vārpstu. Vajadzības
gadījumā piepildiet konteineru ar siltu ūdeni un atstājiet 30 minūšu laikam.
Tas ļauj viegli izņemt un iztīrīt maisīšanas lāpstiņas.
Sastāvdaļas nav izmaisītas
vai maize nepareizi
uzcepusies.
Nospiediet un pieturiet pogu START/STOP līdz rādītājā parādīsies normāls
programmas kods. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Izņemiet cepšanas
konteineru un pagaidiet līdz tas atdzisis un sasniegs istabas temperatūru. Pēc
tam, pieslēdziet ierīci elektrotīklam un vēlreiz to ieslēdziet.
Ierīce neieslēdzas. Atskanas
Ierīce nav atdzisusi pēc pēdējā
signāls. Rādītājā parādās
cepšanas procesa.
simbols E 01.
Rādītājā parādās
paziņojums "EEE".
Programmas kļūda vai
elektroniskā kļūda.
Sāciet ierīces pārbaudi. Ar šo mērķi, nospiežot un turot pogu menu
atvienojiet ierīci no elektrotīkla, un pēc tam vēlreiz to pieslēdziet. Atlaidiet
pogu. Tiks paveikta ierīces pārbaude. Vēlreiz atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Rādītājā jāparādās normālas programmas kodam. Pretējā gadījumā, ierīce
jāatdod servisa punktā.
KLASISKĀS RECEPTES
Ierīce ir īpaši paredzēta gatavu maizes
maisījumu lietošanai, kas ir pieejamas
veikalos.
BALTĀ MAIZE
(maizes svars ap. 900 g)
MAIZE PANIŅĀS
(maizes svars ap. 900 g)
Sastāvdaļas:
Ūdens vai piens
Sāls
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi
Sastāvdaļas:
Paniņas
Sāls
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi
425 ml
1½ karotes
1½ karotes
600g
1 karote
375 ml
1 karote
1 karote
500 g
1 karote
Programma: BASIC vai FRENCH
Programma: BASIC vai FRENCH
MĪKLA AR RIEKSTIEM UN ROZĪNĒM
(maizes svars ap. 900 g)
SAULGRIEZES MAIZE
(maizes svars ap. 900 g)
7 GRAUDU MAIZE
(maizes svars ap. 700 g)
Sastāvdaļas:
Ūdens vai piens
Margarīns vai sviests
Sāls
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi
Rozīnes
Sadrupināti rieksti
Sastāvdaļas:
Ūdens
Sviests
Milti tips 500
Saulgriezes sēklas
Sāls
Cukurs
Sausie ieraugi
Sastāvdaļas:
Ūdens vai piens
Margarīns vai sviests
Sāls
Cukurs
Milti tips 550
Pilngraudu kviešu milti
7 graudu pārslas
Sausie ieraugi
350 ml
1 ½ ēdamkarotes
1 karote
2 ēdamkarotes
540 g
1 karote
100 g
3 ēdamkarotes
Programma: BASIC
Rozīnes un riekstus var pievienot pēc pirmā
signāla vai pēc pirmā mīklas maisīšanas
cikla.
43Z010-001_v05
350 ml
1 ēdamkarotes
540 g
5 ēdamkarotes
1 karote
1 ēdamkarote
1 karote
Programma BASIC
Ieteikums: saulgriezes sēklas var aizstāt ar
ķirbja sēklām. Cepot sēklas pannā, tām būs
intensīvāka garša.
300 ml
1 ½ ēdamkarotes
1 karote
2 ½ ēdamkarotes
240 g
240 g
60 g
1 karote
Programma: WHOLEWHEAT
Ja lietojami veseli sēklas, tie vispirms
jāsamitrina.
125
SĪPOLU MAIZE
(maizes svars ap. 900 g)
Sastāvdaļas:
Ūdens vai piens
Margarīns vai sviests
Sāls
Cukurs
Liels, sasmalcināts
sīpols Milti tips 550
Sausie ieraugi
250 ml
1 ēdamkarote
1 karote
2 ēdamkarotes
1 gab
540 g
1 karote
PILNGRAUDU KVIEŠU MAIZE
(maizes svars ap. 900 g)
MĪKLA AR ŠOKOLĀDI UN RIEKSTIEM
(maizes svars ap. 700 g)
Sastāvdaļas:
Maize vai piens
Margarīns vai sviests
Olas
Sāls
Cukurs
Milti tips 550
Pilngraudu kviešu milti
Sausie ieraugi
Sastāvdaļas:
Ūdens
Šokolādes-riekstu
krēms
Sāls
Pūdercukurs
Milti tips 500
Parastie milti
Sausie ieraugi
300 ml
1 ½ ēdamkarotes
1 gab.
1 karote
2 karotes
360 g
180 g
1 karote
Programma: BASIC
To maizi jācep uz reizi.
Programma: WHOLEWHEAT
Piezīme: Lietojot programmu „DELAY
TIMER” olu vietā jāpievieno vairāk ūdens.
Programma: FRENCH
FOCACCIA MAIZE AR ROZMARĪNU UN
ĶIPLOKIEM
FRANČU BATONI
(mīklas svars ap. 900 g)
PICAS MĪKLA
(sastāvdaļas 3 picām)
Sastāvdaļas:
Ūdens
Olīveļļa
Svaigs sasmalcināts
rozmarīns
Ķiploki, izlobīti un
izspiesti
Milti 500
Sāls
Sausie ieraugi
Sastāvdaļas:
Ūdens
Medus
Sals
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi
200 ml
1 ēdamkarote
2 ēdamkarotes
3 daivas
350 g
1 karote
½ karotes
300 ml
1 ēdamkarote
1 karote
1 karote
540g
1 karote
Sastāvdaļas:
Ūdens
Sāls
Olīveļļa
Milti tips 500
Cukurs
Sausie ieraugi
275 ml
90 ml
1 ½ karotes
1 ½ karotes
300 g
150 g
1 karote
300 ml
3/4 karotes
1 ēdamkarotes
450 g
2 karotes
1 karote
Programma: DOUGH
Programma: DOUGH
Pēc mīklas veidošanas sadaliet to 2-4 daļās,
izveidojiet garus klaipus un atstājiet 30-40
minūšu laikam. Diagonāli iegrieziet mīklu un
atstājiet krāsnī.
Programma: DOUGH
Pēc mīklas veidošanas izrullējiet to,
izveidojiet apaļu formu un atstājiet
10 minūšu laikam. Izziediet mērci un
pievienojiet piedevas. Cepiet 20 minūšu
laikā.
APELSĪNU DŽEMS
ZEMEŅU DŽEMS
AVEŅU DŽEMS
Sastāvdaļas:
Apelsīni
Citroni
2:1 Želētājcukurs
Sastāvdaļas:
Zemenes, izmazgātas
un bez stiebriem
Želētājcukurs
Sastāvdaļas:
Svaigas avenes,
izmazgātas
Želētājcukurs
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450 g
450 g
Programma: JAM
Programma: JAM
Programma: JAM
APRIKOZU DŽEMS
ĶIRŠU MAIZE
(maizes svars ap. 700 g)
MAIZE NO BEZGLUTĒNA MILTIEM
(maizes svars ap. 900 g)
Sastāvdaļas:
Svaigas aprīkozas,
izmazgātas
Auksts ūdens
Želētājcukurs
Citrona miza + sula
Programma: JAM
450 g
2 ēdamkarotes
450 g
no ½ citrona
Sastāvdaļas:
Ķiršu sula
Piens
Medus
Sviests
Ķiršu jogurts
Ķirši bez kauliņiem
Milti tips 550
Sausie raugi
Cepamais pulveris
Sāls
Cukurs
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 karote
½ karotes
½ karotes
1 karote
Programma: BASIC vai SWEET
Pēc signāla atskaņošanas jāpievieno: 20 g
samaltu valriekstu
Sastāvdaļas:
Ūdens vai piens
Sāls
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi
425 ml
1½ karotes
1½ karotes
Bezglutēna milti
500 g
1 karote
Programma: BASIC vai FRENCH
Tabulās norādītas recepšu piemēri un aptuveni sastāvdaļu daudzumi. Nevar aplūkot šos aprakstus kā kulināru grāmatu. Veiciet pēc savas
gaumes un kulināriem norādījumiem no profesionālas literatūras un rokasgrāmatām.
126
43Z010-001_v05
KAD PIELĀGOT RECEPTI
Problēma
Iespējams iemesls
Risinājums
(apraksts zemāk)
Maize aug pārāk ātri.
- Pārāk daudz ieraugu, pārāk daudz miltu, nepietiekams sāls daudzums.
a/b
- Nav vai pārāk mazs ieraugu.
a/b
- Veci vai nesvaigi ieraugi.
e
Maize pilnīgi neaug vai
nepietiekamā veidā.
- Pārāk karsts šķidrums.
c
- Ieraugi nonāca saskarē ar šķidrumu.
d
- Nepiemērots miltu tips vai nesvaigi milti.
e
- Pārāk liels vai pārāk mazs šķidruma daudzums.
a/b/g
- Pārāk mazs cukura.
a/b
Mīkla pārāk stipri aug un
izlejas no konteinera.
- Ja ūdens ir pārāk mīksts, ieraugi stiprāk raudzē.
f
- Pārāk daudz piena noved līdz ieraugu raudzēšanai.
c
- Mīklas daudzums ir lielāks nekā konteinera tilpums un maize nolaižas.
a/f
Maize nolaižas vidū.
- Raudzēšana ir pārāk īsa vai pārāk ātra, ūdens vai cepšanas kameras pārmērīgas
temperatūras, vai mitruma dēļ.
c/h/i
- Nav sāls vai nepietiekams cukura daudzums.
a/b
Maize ir smaga, kunkuļaina.
- Pārāk daudz šķidruma.
h
- Pārāk daudz miltu vai pārāk mazs šķidruma.
a/b/g
- Pārāk mazs ieraugu vai cukura.
a/b
- Pārāk daudz augļu, pilngraudu kviešu miltu vai citas sastāvdaļas.
b
Maize nav uzcepta iekšā.
Raupja maizes struktūra, vai
pārāk daudz atveru maizē.
Neuzcepta, sūklviedīga
virsma.
- Veci vai nesvaigi milti.
e
- Pārāk liels vai pārāk mazs šķidruma daudzums.
a/b/g
- Pārāk liels mitrums.
h
- Recepte ar mitrām sastāvdaļām, piem. jogurtu.
g
- Pārāk daudz ūdens.
g
- Nav sāls.
b
- Liels mitrums, pārāk karsts ūdens.
h/i
- Pārāk daudz šķidruma.
c
- Maizes tilpums ir pārāk liels konteineram.
a/f
- Pārāk daudz miltu, īpaši esot gaišai maizei.
f
- Pārāk daudz ieraugu vai pārāk mazs sāls.
a/b
- Pārāk daudz cukura
a/b
- Citas saldas sastāvdaļas izņemot cukuru.
b
Maizes šķēles nav līdzenas
vai iekšā atrodas gabali.
- Maize nepietiekami atdzisusi (tvaiki nepaspēja iziet).
j
Maizes garozā atrodas milti.
- Pēc mīklas maisīšanas, ierīces malās palika milti.
g/i
Iepriekšminētu problēmu risinājumi
a) Rūpīgi jāizmēra sastāvdaļas.
b) Jāpielāgo sastāvdaļu daudzums un jāpārbauda, vai
visas sastāvdaļas ir pievienotas.
c) Jāpievieno cits šķidrums un jāatstāj tas līdz atdzisis istabas temperatūrā. Sastāvdaļas jāpievieno pēc kārtības no
attiecīgas receptes. Miltu vidū jāizveido grāviņš un iebērt
tajā sadrupinātus un sausus ieraugus. Nepieļaujiet, lai
ieraugi nonāktu tiešā saskarē ar šķidrumu.
d) Jālieto tikai svaigas un piemēroti saglabātas sastāvdaļas.
e) Jāsamazina kopīgs sastāvdaļu daudzums, nepievienojiet vairāk miltu nekā norādīts receptē. Jāsamazina
sastāvdaļu daudzums pa 14.
43Z010-001_v05
f) Jāsamazina pievienota šķidruma daudzums. Ja lietojamas sastāvdaļas, kas satur ūdeni, tad piemēroti jāsamazina šķidruma daudzums.
g) Ļoti mitra laika gadījumā, jāpievieno 1-2 ēdamkarotes
mazāk ūdens.
h) Silta laika gadījumā, nelietojiet taimera funkciju. Jālieto
vēsi šķidrumi.
i) Tūlīt pēc uzcepšanas jāizņem maize no konteinera un
jāatstāj tā līdz atdzisusi vismaz 15 minūšu laikam pirms
griešanas.
j) Jāsamazina ieraugu vai visu sastāvdaļu daudzums pa ¼.
127
Piezīmes par receptēm
1. Sastāvdaļas
●● Ņemot vērā to, ka katrai sastāvdaļai ir attiecīgs uzdevums sekmīgā maizes cepšanas procesā, to pareiza
izmērīšana ir tā pat svarīga kā to pievienošanas kārtība.
●● Vissvarīgākās sastāvdaļas, kā šķidrums, milti, sāls,
cukurs vai ieraugi (var lietot sausus vai svaigus ieraugus) ietekmē panākumu mīklas un maizes sagatavošanā. Jālieto piemēroti sastāvdaļu daudzumi, attiecīgās
proporcijās.
●● Jālieto vēsas sastāvdaļas, ja mīklai jābūt sagatavotai uz
reizi. Uzstādot programmu ar taimera funkciju, ieteicams
lietot vēsas sastāvdaļas, lai ieraugi nesāktu augt pārāk
agri.
●● Margarīns, sviests un piens ietekmē maizes garšu.
●● Cukura daudzumu var samazināt pa 20%, lai garoza
būtu maigāka un plānāka, kas neietekmēs cepšanas
rezultātu. Lai garoza būtu maigāka un mīkstāka, cukuru
var aizstāt ar medu.
●● Augu līme, kas ir ražots mīklas maisīšanas laikā nodrošina piemērotu maizes struktūru. Ideāls miltu maisījums
sastāv no 40% pilngraudu kviešu miltu un 60% balto
miltu.
●● Ja gribat pievienot maizei graudu sēklas, atstājiet tos
naktij ūdenī. Samaziniet miltu un šķidruma daudzumu
(maksimāli pa 1/5 mazāk).
●● Raugs ir nepieciešams lietojot rudzu miltus. Tie satur
pienu un skābes baktērijas, kādu dēļ, maize ir lētāka
un pamatīgi raudzē. Raugu var sagatavot pats, taču
tas pieprasa laiku. Tādēļ šās receptēs lietojams pulvera
rauga koncentrāts. Tas ir pieejams 15-gramu pakojumos
(uz 1 kg miltu). Ieteicams ievērot šīs receptes (1/2, 3/4
vai 1 pakojums). Ja pievienots mazāk rauga nekā norādīts receptē, maize sadrups.
●● Ja pulvera raugam ir cita koncentrācija (100 gramu
pakojums uz 1 kg miltu) miltu daudzums jāsamazina pa
80 g uz 1 kg miltu.
●● Var lietot arī šķidruma raugu. Jāievēro daudzums, kas
norādīts pakojumā. Piepildiet mērglāzi ar šķidruma
raugu un pilnveidojiet ar citām sastāvdaļām piemērotos
daudzumos, pēc receptes.
●● Kviešu raugs ir biežāk pārdots sausā formā. Tas uzlabo
mīklas apstrādājamību, tās svaigumu un garšu. Tas ir arī
maigāks nekā rudzu raugs.
●● Maizes cepšanai ar raugu var izmantot programmu
BASIC vai WHOLEWHEAT.
●● Raugu var aizstāt ar cepšanas fermentu. Atšķirība būs
redzama tikai garšā. Ferments ir paredzēts lietošanai
maizes cepšanas mašīnā.
●● Mīklai var pievienot kviešu atsijas, lai maize būtu lētāka
un barojošu elementu bagātāka. Ar šo mērķi jāpievieno
atsiju ēdamkarote uz 500 g miltu un jāpalielina šķidruma
daudzums pa 1/2 ēdamkarotes.
●● Kviešu glutens ir dabiskā piedeva, kas ir iegūta no kviešu
olbaltuma. Tādēļ maize ir lētāka un tai ir lielāks apjoms.
Maize retāk nolaižas un ir lētāka gremošanai. Tās priekš-
128
rocības ir īpaši redzamas pilngraudu kviešu maizes vai
citas maizes no miltiem samaltiem mājās cepšanā.
●● Melnais iesals, kas lietojams kādās receptēs tas ir tumši
cepts miežu iesals. Tādēļ var iegūt tumšāku maizes
garozu un tumšāku mīkstumu (piem. brūna maize). Var
arī lietot rudzu iesalu, bet tas nav tādi tumšs. Abi produkti
ir pieejami veikalos ar veselu pārtiku.
●● Tīrais, pulvera lecitīns ir dabiskais emulgators, kas
uzlabo maizes apjomu, ar to mīkstums ir maigāks un gaišāks, un maize saglabā svaigumu ilgāku laiku.
2. Sastāvdaļu daudzuma pielāgošana
Ja nepieciešams lielāks vai mazāks sastāvdaļu daudzums,
jāpārliecinās, ka oriģinālas receptes proporcijas ir saglabātas. Lai iegūtu patīkamu rezultātu, ieteicams ievērot šos
ieteikumus par sastāvdaļu daudzuma modifikācijām.
●● Šķidrumi/milti: mīklai jābūt maigai (bet ne pārāk) un
vieglai izveidošanai. Mīklai nav jābūt šķiedrainai. Jābūt
iespēja no mīklas viegli izveidot kamolu. Tas nav iespējams esot biezām mīklām, veidot rudzu vai rupja maluma
miltu maizi. Mīkla jāpārbauda piecas minūtes pēc pirmā
maisīšanas etapa. Ja ir pārāk mitra, jāpievieno mazliet
miltu, līdz tā iegūs piemērotu konsistenci. Ja ir pārāk
sausa, jāpievieno ūdens karote maisīšanas procesā.
●● Šķidrumu aizstāšana: Gadījumā, kad ir lietojamas
sastāvdaļas, kas satur šķidrumus (piem. biezpiens,
jogurts, un t.t.), pievienots šķidruma daudzums jāsamazina. Pievienojot olas, jāsakuļ tās mērglāzē un jāpiepilda
ar atlikušajiem šķidrumiem, lai kontrolētu sastāvdaļu
daudzumu. Mīkla, kas tiek veidota vietā, kas atrodas lielā
augstumā (virs 750 metru), augs ātrāk. Tad var samazināt ieraugu daudzumu no 1/4 līdz 1/2 karotes, lai samērīgi samazinātu mīklas augšanu. Tas pats attiecas uz
vietām, kam piegādāts īpaši mīkstais ūdens.
3. Pievienojot un izmērot sastāvdaļas un daudzumu
●● Vienmēr vispirms jāielej šķidrums, un pēc tam beigās jāpievieno ieraugi. Lai izvairītos no ātras ieraugu
augšanas (īpaši lietojot taimera funkciju), nedrīkst pieļaut, lai šķidrumi un ieraugi nonāktu saskarē.
●● Sastāvdaļu mērīšanas laikā jālieto vienmēr tās pašas
mērvienības, tas ir mērīt sastāvdaļas ar pievienotu mērīšanas karoti vai karotēm, kas lietojamas mājās, ja receptes pieprasa mērīšanu ar ēdamkarotēm vai tējkarotēm.
●● Rūpīgi jāizmēra sastāvdaļas, kas norādītas gramos.
●● Mērot sastāvdaļas mililitros, ar šo mērķi var izmantot pievienotu mērglāzi, kam ir skala no 30 līdz 300 ml.
●● Augļu, riekstu vai graudu pievienošana. Sastāvdaļas
var pievienot ar attiecīgām programmām momentā, kad
atskanēs signāls. Ja sastāvdaļas tiks pievienotas pārāk
agri, tās tiks samaltas mīklas maisīšanas procesā.
4. Receptes maizes cepšanas mašīnām
Iepriekšminētas receptes ir paredzētas klaipiem ar dažādu
lielumu. Kopīgs svars nevar pārsniegt 1000 gramu. Ja netika
norādīti specifiskie ieteikumi par svaru, tas nozīmē, ka attiecīgai programmai drīkst lietot vai mazu nu lielu sastāvdaļu
daudzumu. Lietojot ultra-ātru programmu, ieteicams klaipa
svars ir apmēram 750 gramu.
43Z010-001_v05
5. Maizes svars un apjoms
●● Receptēs maizes svars ir precīzi noteikts. Viegli pieminēt, ka tīrās baltās maizes svars ir mazāks nekā pilngraudu kviešu maizes. Tas ir saistīts ar to, ka baltie milti
labāk aug, tādēļ jākontrolē maize cepšanas procesā.
●● Neraugoties uz precīziem svara norādījumiem var iznākt
nelielas atšķirības no norādītām vērtībām. Faktisks maizes svars ir atkarīgs lielā mērā no gaisa mitruma telpā
sagatavošanas laikā.
●● Maizei ar lielu kviešu daudzumu ir vienmēr liels apjoms
un pārkāpj pāri konteinera malām pēc pēdējās augšanas
fāzes, pat ja sastāvdaļas tika precīzi izmērītas. Taču
maize neizlejas. Vieglāk brūninās tā maizes daļa, kas
atrodas konteinera ārpusē, nekā daļa, kas palika iekšā.
●● Lai maize būtu lētāka, programmās SUPER-RAPID, kas
ieteicamas saldas maizes cepšanai, drīkst lietot sastāvdaļas mazākos daudzumos nekā programmā SWEET.
6. Cepšanas rezultāti
●● Cepšanas
rezultāti ir atkarīgi no esošiem apstākļiem
(ūdens cietums, gaisa mitrums, augstums, sastāvdaļu
konsistence, un t.t.). Tādēļ receptes jālieto kā norādījumus, kādus var piemēroti pielāgot attiecīgiem apstākļiem. Nav jāzaudē drosme nesekmīgu cepšanas mēģinājumu gadījumā. Tad jāatrod neveiksmju iemesls un
jāpamēģina vēlreiz esot pārmainītām proporcijām.
●● Ja maize nav pietiekami sabrūnināta, drīkst to atstāt
ierīcē un izmantot brūnināšanas programmu.
●● Ieteicams arī uzcept pārbaudes klaipu pirms taimera
funkcijas uzstādīšanas, kas ir lietojama cepšanai naktī,
lai ar to vajadzības gadījumā paveiktu nepieciešamas
maiņas.
Ekoloģija – rūpēsimies par apkārtējo vidi
Katrs lietotājs var palīdzēt rūpēties par apkārtējo vidi. Tas nav nedz grūti, nedz pārmērīgi
dārgi. Lai to panāktu, lūdzu: kartona iepakojumus nododiet makulatūrai, polietilēna (PE)
maisiņus izmetiet plastmasas izstrādājumiem
paredzētajos konteineros. Izlietotos elementus
nododiet attiecīgā glabāšanas punktā, jo ierīcē var atrasties
sastāvdaļas, kas ir bīstamas apkārtējai videi.
Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos!
Ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas nodarīts
izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā
momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu,
kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
43Z010-001_v05
129
ET
Austatud kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Palume käesolev juhend tähelepanelikult läbi lugeda. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata ohutu kasutamise tingimustele.
Palume kasutusjuhend alles hoida, et võiksite seda lugeda
ka edasise kasutamise käigus.
Ohutu ja sihipärase kasutamise juhised
Enne masina kasutamise alustamist tutvu kogu kasutusjuhendi sisuga.
Tuleb veenduda, et alljärgnevatest juhtnööridest on
aru saadud.
OHTLIK! / HOIATUS!
Eiramine põhjustab vigastusi
●● Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning samuti
füüsilise ja vaimse või puudega inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui nende üle on
järelvalve ja kui nende turvalisuse
eest vastutav isik on neid juhendanud ning näidanud seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed
ei tohiks seadmega mängida. Seadet tohivad puhastada jahooldada
lapsed juhul, kui nad on vähemalt
8-aastased ja neile kindlustatakse
vastav järelvalve.
●● Seadet koos ühendusjuhtmega tuleb
hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
●● Ettevaatust, kuum pind
.
●● Ärge lülitage seadet tööle, kui toitejuhe on kahjustatud või kui korpusel
on nähtavad kahjustused.
●● Juhul, kui lahtiühendamatu toitejuhe
saab vigastada, tuleb see, riskide
vältimiseks, tootja juures või teenindusettevõttes kvalifitseeritud isiku
poolt välja vahetada.
130
●● Seadme parandamist võib teostada
ainult koolitatud personal. Valesti
teostatud parandus võib olla kasutajale tõsise ohu allikaks. Vigade
ilmnemisel pöördu spetsialiseeritud
teeninduspunkti poole.
●● Eemaldage seade elektrivõrgust, kui
seadet ei kasutata ja enne puhastamist.
●● Eemaldage seade elektrivõrgust
enne, kui lähenete seadme liikuvatele osadele seadme töötamise ajal.
●● Toitejuhe ei või rippuda laua või tööpinna kohal ega puudutada kuumi
pindu.
●● Küpse leiva koos küpsetusanumaga
seadmest väljavõtmisel kasutage
spetsiaalseid kindaid või tulekindlat
materjali, sest anum ja leib on väga
kuumad.
●● Ärge puudutage seadme kuumi pindu.
Kasutage pajakindaid. Pärast küpsetamise lõpetamist on seade väga kuum.
●● Seadme pindade temperatuur võib
olla kõrgem, kui seade töötab.
●● Enne seadme lahtivõtmist ja puhastamist laske sel maha jahtuda.
Seadme korpusel on kuumakindel
isolatsioon. Seadme metallist osad
kuumenevad töö käigus.
●● Olge seadme teisaldamisel ettevaatlik, eriti kui selle sisu on kuum.
TÄHELEPANU!
Eiramine põhjustab seadme
kahjustamist
●● Ühendage seade alati vastavalt seadme andmesildil
toodud pingega elektrivõrgu (ainult vahelduvvoolu)
maandatud pistikupessa.
●● Seade pole ette nähtud töötamiseks koos väliste ajalülititega või eraldi kaugreguleeritavate seadmetega.
43Z010-001_v05
●● Asetage seade alati tasasele, ühtlasele pinnale, et see
ei kukuks paksu taina segamise ajal maha. See on oluline sisseprogrammeeritud funktsioonide kasutamise ajal
ning kui seade on jäetud järelevalveta. Väga siledate pindade puhul asetage seade õhukesele kummist alusele.
●● Seadme kasutamise ajaks asetage see teistest esemetest vähemalt 10 cm kaugusele.
●● Ärge asetage seadet gaasipliidi, elektripliidi või kuuma
ahju peale ega lähedale.
●● Seadme töötamise ajal ei tohi küpsetusanumat seadmest välja võtta.
●● Ärge pange seadmesse kunagi alumiiniumfooliumit ega
teisi, kui ainult küpsetamiseks kasutatud materjale, kuna
nad võivad põhjustada tulekahju teket või lühist.
●● Ärge katke töötavat seadet käteräti ega muude materjalidega. Soojus ja aur peavad saama seadmest väljuda. Seadme katmisel kergestisüttivate materjalidega,
kokkupuutel kardinatega jne tekib tulekahjuoht.
●● Ärge peske seadet voolava vee all ega asetage seadet
ja toitejuhet vette.
●● Korpuse pesemiseks ärge kasutage agressiivseid
detergente, nagu emulsioon, piim, pasta jne. Nad
võivad kustutada pealetrükitud graafilised sümbolid,
nagu: tähendused, hoiatusmärgid jne.
●● Ärge peske metallist osi nõudepesumasinas. Tugevatoimeliste puhastusvahendite kasutamine sellistes seadmetes põhjustab ülalmainitud osade tumenemist. Peske neid
käsitsi, kasutades traditsioonilisi nõudepesuvahendeid.
●● Muude tarvikute, kui tootja poolt soovitatute, kasutamine võib põhjustada seadme kahjustamist.
●● Leib võib süttida, seepärast ei tohi kasutada leivaküpsetajat süttivate materjalide läheduses või nende all –
näit. kardinate all.
●● Ärge tõmmake pistikut elektrivõrgu pistikupesast välja
juhtmest sikutades.
JUHISED
Info toote kohta ja
kasutusjuhised
●● Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes.Juhul, kui kasutate seadet toitlustusäris, muutuvad
garantiitingimused.
●● Ärge kasutage suuremat koostisainete hulka, kui käesolevas kasutusjuhendis toodud kogused. Vastasel
korral leib küpseb ebaühtlaselt või tainas voolab küpsetajast välja. Kasutage käesolevas kasutusjuhendis
olevaid soovitusi.
●● Enne, kui jätate seadme öösel leiba küpsetama, proovige antud retsepti ajal, mil võite seadet jälgida, kindlustamaks, et valitud lähteained on vastavates proportsioonides, tainas pole liiga paks ega vedel ning kogus
ei ole liiga suur ja tainas ei valgu välja.
●● Pärast töö lõpetamist võtke toitejuhtme pistik võrgukontaktist.
43Z010-001_v05
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on toodud andmesildil.
Seadme ehitus
A
SEADME OSAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Eemaldatav kaas
Käepide
Aken
Ülemine ventilatsiooniava
Külgmised ventilatsiooniavad
Küpsetusanum
Segamislaba
Küpsetuspesa
Juhtpaneel
TARVIKUD
10 Mõõtelusikas
11 Mõõdunõu
12 Konks segamislaba eemaldamiseks
JUHTPANEEL
13 LCD ekraan – näitab teavet valitud programmi, küpsetamise lõpuni jäänud aja ja leiva küpsusastme kohta.
Ekraanile ilmub sümbol „1 3:25”. Number "1"näitab valitud
programmi, „3:25” tähendab valitud programmi kestuse
aega. Kahe osuti asend iseloomustab valitud pruunistamise
astet ja kaalu. Seadme sisselülitamisel on vaikimisi seade
"kõrge kaal" ja "keskmine pruunistamise aste". Programmi
töötamise ajal on ekraanil näha teave küpsemisprotsessi
edenemise kohta. Ekraanil olev aeg väheneb astmeliselt.
Ekraanil on näha ka ajamõõtjat (TIMER), eelsoojendamist (PREHEAT), segamist (KNEADING), pausi (PAUSE),
taigna kerkimist (RISE), küpsetamist (BAKE), soojendamist
(WARM) ja programmi lõppu (END) puudutav teave.
14 START/STOP nupp – programmi alustamine ja lõpetamine.
15 Ajamõõtja nupp TIMER – kella seadistamine.
16 Nupp COLOR – pruunistamise astme seadistamine.
17 Nupp MENU – programmi valimine.
18 Nupp LOAF – kaalu seadistamine vastavalt allpool olevale kirjeldusele.
Seadme funktsioonid
SUMISTIFUNKTSIOON
Sumisti lülitub sisse:
●● Pärast programmeerimise nuppudele vajutamist.
●● Taina teistkordsel segamisel programmidega BASIC,
WHOLEWHEAT, SWEET, et anda teada hetkest, mil
tainale võib lisada selliseid koostisaineid nagu seemned,
puuviljad, pähklid.
●● Pärast programmi lõpetamist.
131
Heli on võimalik välja lülitada pärast START/
STOP nupule vajutamist. Selleks vajutage
nupule COLOR, ekraanile ilmub „OFF", mis
tähendab, et heli lülitati välja. Vajutades uuesti
nupule COLOR, ilmub ekraanile „ON" ning kostub kahekordne helisignaal, mis tähendab, et
heli on aktiveeritud.
MÄLUFUNKTSIOON
Lühiajalise, kuni 5 minutilise voolukatkestuse korral jääb
programmi positsioon mällu ning seade võib pärast avarii
likvideerimist tööd jätkata. See on võimalik ainult siis, kui
programm katkes enne taina segamise faasi. Muudel juhtudel tuleb alustada kogu protsessi uuesti algusest.
OHUTUSFUNKTSIOON
Selleks, et alustada uut programmi, kuid pärast seadme eelnevat kasutamist on seadme temperatuur liiga kõrge, ilmub
uuesti START nupule vajutades ekraanile teade E 01 ja kõlab
helisignaal. Sellisel juhul hoidke START/STOP nuppu all hetkeni, mil ekraanilt kaob teade E 01 ja ilmub algne seadistus.
Järgmiseks võtke küpsetusanum välja ja oodake, kuni seade
jahtub maha. Programmi BAKE või alustada igale hetkel, ka
siis, kui seade on soe.
Seadme toimimine ja kasutamine
B
1 Asetage küpsetusanum seadmesse.
Küpsetusanum on kaetud nakkumisvastase kihiga. Asetage
anum seadme sisse, täpselt aluse keskele. Kerge vajutuse
tagajärjel anuma keskele lukustuvad paremal ja vasakul pool
anumat seda pesas hoidvad vedrud. Anuma väljavõtmiseks
tõmmake kindla liigutusega anuma teisaldamise käepidet
üles.
Pärast küpsetamise lõpetamist on käepide
kuum. Kasutage pajakindaid.
2 Asetage segamislaba seadmesse.
Kinnitage segamislaba, asetades laba avavuse küpsetusanumas olevale töövõllile.
3 Lisage taina koostisained.
Lisage koostisained anumasse vastavalt valitud retseptis
toodud järjekorrale. Näidisretseptid on kirjas juhendi hilisemas osas.
4 Asetage ühendusjuhtme pistik vooluvõrgu pistikupessa.
5 Valige soovitud programm MENU nuppude abil.
MENU nupp on mõeldud allpool kirjeldatud programmide
valimiseks.
●● BASIC (PÕHILINE)
Nisu- ja rukkijahust valge leiva valmistamiseks. See on kõige
tihedamini kasutatav programm.
●● FRENCH (LEHTTAINAS)
Kergete, heledate küpsetiste valmistamiseks.
●● WHOLEWHEAT (TÄISTERALEIB)
Täisteraleiva valmistamiseks.
132
●● SWEET (MAGUSAD KÜPSETISED)
Näiteks magusa pärmitaina valmistamiseks.
●● SUPER RAPID 700 g (ÜLIKIIRE 700 g)
Kuni 700 g leivapätside segamiseks ja küpsetamiseks.
●● SUPER RAPID 900 g (ÜLIKIIRE 900 g)
Kuni 900 g leivapätside segamiseks ja küpsetamiseks.
●● QUICK (KIIRE)
Nisu- ja rukkijahust heledate küpsetiste kiireks valmistamiseks.
●● BROWN BREAD (TUME LEIB)
Tumeda leiva valmistamiseks jne.
●● DOUGH (TAINAS)
Taina valmistamiseks.
●● BAGEL DOUGH (RÕNGASSAIA TAINAS)
Rõngassaiataina valmistamiseks.
●● JAM (MOOS)
Marmelaadide ja mooside valmistamiseks.
●● BAKE (PRUUNISTAMINE)
Leiva ja küpsetiste pruunistamine.
6 Valige antud programmile vastav kaal.
Nupp LOAF on mõeldud leiva kaalu seadistamiseks (vaata
tabelit):
I TASE
= kuni 500 g väike leib
II TASE
= kuni 700 g keskmine leib
III TASE
= kuni 900 g suur leib
7 Järgmiseks vali soovitud pruunistamise aste.
Nupp COLOR on mõeldud pruunistamise taseme valimiseks. LIGHT (hele), MEDIUM (keskmine), DARK (tume).
8 Seadistage programmi algus kasutades nuppu TIME.
AJAMÕÕTJA TIMER NUPUD
Ajamõõtja funktsiooniga võib seadistada järgmisi programme: BASIC (põhiline), FRENCH (lehttainas) (2), WHOLEWHEAT (täisteraleib) (3), SWEET (magusad küpsetised)
(4), BROWN BREAD (tume leib) (8), DOUGH (tainas) (9) ja
BAGEL DOUGH (rõngassaia tainas) (10).
Programme SUPER RAPID 700 g (ülikiire) (5), SUPER RAPID
900 g (ülikiire) (6), QUICK (7), JAM (moos) (11), BAKE (pruunistamine) (12) ei saa ajamõõtja funktsiooniga seadistada.
Antud programmi kestuse ajale lisage küpsetamise alustamise
aeg pluss üks tund pärast küpsetamise lõppemisest.
Maksimaalne võimalik aeg on 13 tundi.
Näide:
Kell on 20:30, leib peab olema valmis hommikul kella 7:00ks. See tähendab 10 tunni ja 30 minuti pärast. Vajutage
nupule TIME kuni ekraanile ilmub 10:30, see on aeg praegusest hetkest (20:30) kuni ajani, mil leib peab olema valmis.
Ajamõõtja funktsiooni kasutamisel ei tohi kasutada kergesti
riknevaid koostisaineid, nagu piim, puuviljad, jogurt, sibul,
munad jne.
9 Vajutage nupule START/STOP.
43Z010-001_v05
Heli on võimalik välja lülitada pärast START/
STOP nupule vajutamist. Selleks vajutage
nupule COLOR, ekraanile ilmub „OFF", mis
tähendab, et heli lülitati välja. Vajutades uuesti
nupule COLOR, ilmub ekraanile „ON" ning
kostub kahekordne helisignaal, mis tähendab,
et heli on aktiveeritud.
Nupu START/STOP abil saab programmi igal hetkel katkestada. Selleks vajutage ja hoidke START/STOP nuppu all
umbes 3 sekundit, hetkeni, mil kostab helisignaal. Ekraanile
ilmub valitud programmi algne seadistus. Kui soovite kasutada teist programmi, valige see nupu MENU abil.
10 Taina segamine ja sõtkumine.
Leivaküpsetaja segab ja sõtkub tainast automaatselt hetkeni, mil see saavutab vajaliku konsistentsi.
Taina segamise ja sõtkumise ajal peab seade
olema suletud. Sellel ajal võib veel lisada väikese koguse vett, vedelikku või muid koostisaineid.
11 Taina kergitamine.
Pärast viimast segamist soojeneb seade taina kerkimise
jaoks optimaalse temperatuurini.
Taina kergitamise ajal sulgege kaas ja ärge
avage seda kuni leiva küpsetamise lõpuni. Pildid on ainult taina kergitamisfaasi demonstreerimiseks.
12 Küpsetamine.
Leivaküpsetaja seadistab automaatselt küpsetamise aja
ja temperatuuri. Kui programmi lõppedes on leib liiga hele,
kasutage programmi BAKE, et leiba rohkem pruunistada.
Selleks vajutage ja hoidke START/STOP nuppu all umbes
3 sekundit hetkeni, mil kostab helisignaal. Järgmiseks vajutage nupule BAKE. Kui soovitud pruunistamise tase on saavutatud, peatage protsess, hoides START/STOP nuppu all
umbes 3 sekundit (hetkeni, mil kostab helisignaal).
Taina küpsetamise ajal sulgege kaas ja ärge
avage seda kuni leiva küpsetamise lõpuni. Pildid on ainult taina küpsetamisfaasi demonstreerimiseks.
13 Soojendamine.
Küpsetamisprotsessi lõppedes lülitub sisse sumisti, mis signaliseerib, et leiva võib seadmest välja võtta. Otsekohe alustab tööd üks tund kestev soojendusfunktsioon.
14 Programmi lõppemine.
Pärast programmi lõppemist tõmmake ühendusjuhtme pistik
vooluvõrgu pistikupesast välja.
15 Võtke küpsetusanum välja ja kasutades pajakinnast,
keerake anum tagurpidi.
16 Kui leib ei tule anumast kohe välja, raputage anumat
kergelt ja mitu korda, kuni leib kukub välja.
Kui segamislaba jääb leiva sisse, võib teha
pätsi kerge sisselõike ja tõmmata laba välja.
Konksu võib kasutada ka segamislaba eemaldamiseks.
Seadme soojendamine taina kergitamise eesmärgil.
Soojendamine lülitub sisse ainult juhul, kui toatemperatuur
on alla 25°C. Kui toatemperatuur on kõrgem kui 25°C, on
koostisained juba piisava temperatuuriga ning ei vaja soojendamist.
SEADME TÖÖFAASID
1
FUNKTSIOON
BASIC (PÕHILINE)
BAKING (küpsetis)
LIGHT (hele)
MEDIUM (keskmine)
DARK (tume)
RAPID (kiire)
LOAF (päts)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(alguse viivitus)
PREHEAT
(eelsoojendamine )
KNEADING 1
(segiajamine 1)
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
2:1213:00
2:1713:00
2:2413:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (paus)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(segiajamine 2)
20 m
20 m
20 m
20m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (kerkimine 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
43Z010-001_v05
133
1
FUNKTSIOON
BASIC (PÕHILINE)
BAKING (küpsetis)
LIGHT (hele)
MEDIUM (keskmine)
DARK (tume)
RAPID (kiire)
LOAF (päts)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
KNEADING 3
(segiajamine 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
RISE 2 (kerkimine 2)
KNEADING 4
(segiajamine 4)
8 m 50 s 8 m 50 s 8 m 50 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (kerkimine 3)
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
29 m
50 s
29 m
50 s
29 m
50 s
BAKE (küpsetamine)
48 m
53 m
60m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
WARM (soojendamine)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(aeg kokku)
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
2:12
2:17
2:24
2
FUNKTSIOON
FRENCH (LEHTTAINAS)
BAKING (küpsetis)
LIGHT (hele)
MEDIUM (keskmine)
DARK (tume)
RAPID (kiire)
LOAF (päts)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(alguse viivitus)
PREHEAT
(eelsoojendamine )
KNEADING 1
(segiajamine 1)
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
2:3013:00
2:3213:00
2:3513:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (paus)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(segiajamine 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (kerkimine 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEADING 3
(segiajamine 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m 5
0s
30 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (kerkimine 3)
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
BAKE (küpsetamine)
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
WARM (soojendamine)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(aeg kokku)
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
2:30
2:32
2:35
RISE 2 (kerkimine 2)
KNEADING 4
(segiajamine 4)
134
43Z010-001_v05
3
FUNKTSIOON
WHOLEWHEAT (TÄISTERALEIB)
BAKING (küpsetis)
LIGHT (hele)
MEDIUM (keskmine)
DARK (tume)
RAPID (kiire)
LOAF (päts)
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
(alguse viivitus)
PREHEAT
(eelsoojendamine )
KNEADING 1
(segiajamine 1)
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
2:2813:00
2:3013:00
2:3313:00
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE (paus)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
(segiajamine 2)
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1 (kerkimine 1)
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEADING 3
(segiajamine 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (kerkimine 3)
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
BAKE (küpsetamine)
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
WARM (soojendamine)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(aeg kokku)
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
2:28
2:30
2:33
700 g
900 g
3:1713:00
3:2213:00
3:2713:00
5m
5m
5m
PAUSE (paus)
5m
5m
KNEADING 2
(segiajamine 2)
20 m
RISE 1 (kerkimine 1)
39 m
KNEADING 3
(segiajamine 3)
RISE 2 (kerkimine 2)
43Z010-001_v05
700 g
-
8
9
10
11
12
BAKE
(PRUUNISTAMINE)
500 g
7
JAM
(MOOS)
LOAF (päts)
DELAY TIME
(alguse viivitus)
PREHEAT
(eelsoojendamine )
KNEADING 1
(segiajamine 1)
6
BAGEL DOUGH
(RÕNGASSAIA TAINAS)
FUNKTSIOON
5
BROWN BREAD
(TUME LEIB)
SWEET
(MAGUSAD
KÜPSETISED)
4
QUICK (KIIRE)
KNEADING 4
(segiajamine 4)
SUPER RAPID 900 g
(ÜLIKIIRE 900 g)
RISE 2 (kerkimine 2)
DOUGH
(TAINAS)
10 s
25 m
50 s
SUPER RAPID 700 g
(ÜLIKIIRE 700 g)
10 s
25 m
50 s
900 g
900 g
900 g
-
-
-
-
-
3:5513:00
1:3013:00
2:0013:00
-
-
20 m
15 m
-
30 m
13 m
9m
3m
5m
5m
5m
5m
10 m
5m
20 m
20 m
5m
20 m
20 m
39 m
39 m
39 m
60 m
10 s
10 s
10 s
10 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
10 m
135
12
700 g
900 g
900 g
900 g
-
BAKE
(PRUUNISTAMINE)
11
JAM
(MOOS)
6
BAGEL DOUGH
(RÕNGASSAIA TAINAS)
900 g
10
DOUGH
(TAINAS)
700 g
9
BROWN BREAD
(TUME LEIB)
500 g
8
QUICK (KIIRE)
LOAF (päts)
KNEADING 4
(segiajamine 4)
7
SUPER RAPID 900 g
(ÜLIKIIRE 900 g)
FUNKTSIOON
5
SUPER RAPID 700 g
(ÜLIKIIRE 700 g)
SWEET
(MAGUSAD
KÜPSETISED)
4
-
-
-
50 m
60 m
5s
5s
5s
10 s
RISE 3 (kerkimine 3)
51 m
55 s
51 m
55 s
51 m
55 s
10 m
9m
44 m
50 s
BAKE (küpsetamine)
50 m
55 m
60 m
35 m
40 m
90 m
60 m
WARM (soojendamine)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
TOTAL TIME
(aeg kokku)
3:17
3:22
3:27
0:58
0:58
1:43
3:55
1:30
2:00
90 m
60 m
1:05
1:00
●● Eemaldage niiske käteräti abil kaanelt, korpuselt ning
Puhastamine ja hooldamine
●● Enne
seadme esmakordset kasutamist peske küpsetusanum ja segamislaba korralikult puhtaks, kasutades
õrna pesemisvahendit (küpsetusanumat ei tohi vette
kasta).
●● Enne esmakordset kasutamist soovitame määrida uus
küpsetusanum ja segamislaba kõrget temperatuuri
taluva rasvaga ning siis soojendada neid praeahjus
umbes 10 minutit. Pärast mahajahtumist eemaldage
rasv anumast paberrätiku abil.
●● Tänu sellisele töötlusele säilib taina nakkumisvastane
kiht. Seda tegevust võib aeg-ajalt korrata.
●● Enne puhastamist või hoiule panemist oodake, kuni
seade jahtub maha. Enne järjekordset sõtkumist ja küpsetamist peab seade jahtuma umbes pool tundi.
●● Enne puhastamist eemaldage seade elektrivõrgust ja
oodake, kuni jahtub. Kasutage pesemiseks õrna puhastusvahendit. Ei tohi kasutada keemilisi puhastusained,
bensiini, praeahjude puhastusvahendeid või muid
vahendeid, mis võivad kriimustada või rikkuda seadme
kattekihti.
küpsetuspesast kõik koostisained ja raasukesed. Seadet
ei tohi kasta vette ega valada vett küpsetuspessa!
●● Puhastamise kergendamiseks võib kaane eemaldada,
seades selle püsti ning tõmmates üles.
●● Küpsetusanumat tuleb seest puhastada niiske lapiga.
Anumat võib seest pesta nõudepesuvahendiga. Ärge
kastke anumat vette.
●● Puhastage segamislaba ja töövõll kohe peale kasutamist. Kui segamislabad jäävad anumasse, on neid hiljem
sealt raske eemaldada.
●● Sellisel juhul täitke anum sooja veega ning jätke 30
minutiks seisma. Siis eemaldage labad.
●● Anum on kaetud nakkumisvastase kihiga. Ei tohi kasutada metallist esemeid, mis võivad seda kriimustada.
Kihi värv muutub koos seadme kasutamisega. See on
normaalne. See muudatus ei muuda mitte mingil moel
kihi omadusi.
●● Enne seadme hoiule panemist veenduge, et seade on
täielikult maha jahtunud ning kuiv. Seadet tuleb hoida
suletud kaanega.
KÜSIMUSED JA VASTUSED SEADME KOHTA
Probleem
Põhjus
Lahendus
Küpsetuspesast või
ventilatsiooniavadest tuleb
suitsu.
Koostisained kleepusid
küpsetuspesa seintele või
küpsetusanuma välispinnale.
Eemaldage seade elektrivõrgust ning puhastage anuma välispind või
küpsetuspesa.
Leib laguneb seest laiali ja
on alt niiske.
Leib jäi pärast küpsetamist ja
soojendamist anumasse liiga
kauaks.
Võtke leib küpsetusanumast välja enne soojendusfunktsiooni lõppemist.
Leiba on anumast raske
kätte saada.
Leiva põhi on segamislabade
külge kleepunud.
Enne järgmist küpsetamist puhastage segamislabad ja võll. Vajadusel täitke
anum sooja veega ning jätke 30 minutiks seisma.See võimaldab lihtsa
meetodiga segamislabad eemaldada ja puhastada.
136
43Z010-001_v05
Probleem
Põhjus
Lahendus
Ebasobiv programmiseade.
Kontrollige valitud menüüd ja muid seadeid.
Seadme töö ajal vajutati nupule
START/STOP.
Ärge kasutage samu koostisained ning alustage kogu protsessi algusest.
Koostisained ei ole segatud Seadme töö ajal avati mitu korda
kaant.
või ei küpsenud leib
korralikult.
Pikk elektrikatkestus seadme
töö ajal.
Kaant võib avada ainult juhul, kui ekraanil olevat aega on jäänud rohkem
kui 1:30 (kehtib ainult programmide 1,2,3,4 puhul). Veenduge, et kaan on
korralikult suletud.
Ärge kasutage samu koostisained ning alustage kogu protsessi algusest.
Kontrollige, kas segamislabade tööd ei blokeeri seemned jne.
Segamislabade pöörlemine on
Võtke küpsetusanum välja ja kontrollige, kas ajami osad käivad ringi.Vastasel
takistatud.
juhul tuleb seade viia teeninduspunkti.
Seade ei lülitu sisse. Kostab
helisignaal.
Seade ei jahtunud maha pärast
eelmist küpsetamist.
Ekraanile ilmub sümbol
E 01.
Ekraanile ilmub teade
"EEE".
Viga programmis või
elektroonikas.
Vajutage ja hoidke all nuppu START/STOP, kuni ekraanile ilmub normaalne
programmi number. Lülitage seade elektrivõrgust välja. Eemaldage
küpsetusanum ja oodake, kuni see jahtub toatemperatuurini.Siis ühendage
seade elektrivõrku ja lülitage uuesti sisse.
Selleks lülitage seade elektrivõrgust välja, vajutades ja hoides menüünuppu
all ning lülitage siis uuesti sisse.Laske nupp lahti.Toimub seadme testimine.
Lülitage seade uuesti elektrivõrgust välja. Ekraanile peaks ilmuma tavalise
programmi number. Vastasel juhul tuleb seade viia teeninduspunkti.
KLASSIKALISED RETSEPTID
Seadmes võib kasutada poodides
saadaolevaid valmis leivasegusid.
HELE LEIB
(leiva kaal umbes 900 g)
PETIPIIMALEIB
(leiva kaal umbes 900 g)
Koostisained:
Vesi või piim
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 500)
Kuivpärm
Koostisained:
Petipiim
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 500)
Kuivpärm
425 ml
1 ½ teelusikat
1 ½ teelusikat
600 g
1 teelusikas
375 ml
1 teelusikas
1 teelusikas
500 g
1 teelusikas
Programm: BASIC või FRENCH
Programm: BASIC või FRENCH
PÄHLKITE JA ROSINATEGA SAI
(saia kaal umbes 900 g)
PÄEVALILLESEEMNELEIB
(saia kaal umbes 900 g)
SEITSMEVILJALEIB
(saia kaal umbes 700 g)
Koostisained
Vesi või piim
Margariin või või
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 500)
Kuivpärm
Rosinad
Peenestatud pähklid
Koostisained
Vesi
Või
Jahu (tüüp 550)
Päevalilleseemned
Sool
Suhkur
Kuivpärm
Koostisained
Vesi või piim
Margariin või või
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 550)
Täistera nisujahu
Seitsmeviljahelbed
Kuivpärm
350 ml
1 ½ supilusikat
1 teelusikas
2 supilusikat
540 g
1 teelusikas
100 g
3 supilusikat
Programm: BASIC
Rosinad ja pähklid võib lisada pärast
esimest helisignaali või pärast taina 1-st
segamistsüklit.
43Z010-001_v05
350 ml
1 supilusikas
540 g
5 supilusikat
1 teelusikas
1 supilusikas
1 teelusikas
Programm: BASIC
Soovitus: Päevalilleseemned võib asendada
kõrvitsaseemnetega. Seemnete röstimine
pannil annab neile intensiivsema maitse.
300 ml
1 ½ supilusikat
1 teelusikas
2 ½ supilusikat
240 g
240 g
60 g
1 teelusikas
Programm: WHOLEWHEAT
Juhul, kui kasutate terveid teri, tuleb neid
enne leotada.
137
SIBULALEIB
(saia kaal umbes 900 g)
Koostisained
Vesi või piim
Margariin või või
Sool
Suhkur
Suur, hakitud sibul
Jahu (tüüp 550)
Kuivpärm
TÄISTERALEIB
(saia kaal umbes 900 g)
250 ml
1 supilusikas
1 teelusikas
2 supilusikat
1 tükk
540 g
1 teelusikas
Koostisained
Vesi või piim
Margariin või või
Munad
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 550)
Täistera nisujahu
Kuivpärm
ŠOKOLAADI JA PÄHKLITEGA SAI
(saia kaal umbes 700 g)
300 ml
1 ½ supilusikat
1 tükk
1 teelusikas
2 teelusikat
360 g
180 g
1 teelusikas
Koostisained
Vesi
Šokolaadipähklikreem
Sool
Tuhksuhkur
Jahu (tüüp 500)
Tavaline jahu
Kuivpärm
275 ml
90 ml
1½ teelusikat
1½ teelusikat
300 g
150 g
1 teelusikas
Programm: BASIC
See leib tuleb kohe küpsetada.
Programm: WHOLEWHEAT
Tähelepanu: Programmi „DELAY TIMER”
kasutamisel lisage munade asemel veidi
rohkem vett.
Programm: FRENCH
FOCACCIA LEIB ROSMARIINI JA
KÜÜSLAUGUGA
PRANTSUSE BATOONSAI
(leiva kaal umbes 900 g)
PITSATAINAS
(koostisained 3 pitsa jaoks)
Koostisained:
Vesi
Oliivõli
Värske hakitud
rosmariin
Puhastatud ja
katkipressitud
küüslauk
Jahu (tüüp 500)
Sool
Kuivpärm
Koostisained
Vesi
Mesi
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 550)
Kuivpärm
Koostisained
Vesi
Sool
Oliivõli
Jahu (tüüp 500)
Suhkur
Kuivpärm
200 ml
1 supilusikas
2 supilusikat
3 küünt
350 g
1 teelusikas
½ teelusikat
300 ml
1 supilusikas
1 teelusikas
1 teelusikas
540 g
1 teelusikas
300 ml
3/4 teelusikat
1 supilusikas
450 g
2 teelusikat
1 teelusikas
Programm: DOUGH
Programm: DOUGH
Pärast taina valmimist jagage see 2-4
osaks, vormige pikad pätsid ja jätke 30-40
minutiks seisma. Tehke tainale pikilõiked ja
asetage praeahju.
Programm: DOUGH
Pärast taina valmimist rullige see laiali,
vormige ümmarguseks ja jätke 10 minutiks
seisma. Määrige kastmega ja pange peale
lisandid. Küpsetage praeahjus 20 minutit.
APELSINIMOOS
MAASIKAMOOS
VAARIKAMOOS
Koostisained:
Apelsinid
Sidrunid
2:1 moosisuhkrut
Koostisained:
Pestud ja puhastatud
maasikad
Moosisuhkur
Koostisained:
Värsked pestud vaarikad
Moosisuhkur
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450 g
450 g
Programm: JAM
Programm: JAM
Programm: JAM
APRIKOOSIMOOS
KIRSILEIB
(leiva kaal umbes 700 g)
GLUTEENIVABAST JAHUST LEIB
(leiva kaal umbes 900 g)
Koostisained:
Värsked pestud
aprikoosid
Külm vesi
Moosisuhkur
Sidruni koor
Programm: JAM
450 g
2 supilusikat
450 g
½ sidruni mahl
Koostisained:
Kirsimahl
Piim
Mesi
Või
Kirsijogurt
Kirsid, ilma kivideta
Jahu (tüüp 550)
Kuivpärm
Küpsetuspulber
Sool
Suhkur
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 teelusikas
½ supilusikas
½ teelusikas
1 teelusikas
Programm: BASIC või SWEET
Pärast helisignaali lisada: 20 g peenestatud
kreeka pähkleid
Koostisained:
Vesi või piim
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 500)
Kuivpärm
425 ml
1 ½ teelusikat
1 ½ teelusikat
Gluteenivaba jahu
500 g
1 teelusikas
Programm: BASIC või FRENCH
Tabelites on näidisretseptid ja ligikaudsed ainete kogused. Ärge suhtuge nendesse retseptidesse kui retseptiraamatu retseptidesse.Toimige
isikliku äranägemise ning erialakirjanduses ja käsiraamatutes kirjeldatud toiduvalmistamise reeglite järgi.
138
43Z010-001_v05
MILLAL TEHA RETSEPTIDES MUUDATUSI
Probleem
Tõenäoline põhjus
Lahendus
(kirjeldus tabeli
lõpus)
Leib kerkib liiga kiiresti.
- Liiga palju pärmi, liiga palju jahu, liiga vähe soola.
a/b
- Pärm puudub või on seda liiga vähe.
a/b
- Vana või mitte värske pärm.
e
Leib ei kerki üldse või kerkib
liiga vähe.
Tainas kerkib liiga hästi ja
ajab üle anuma servade.
Leib vajub seest kokku.
Leib on raske, tükiline.
- Liiga kuum vedelik.
c
- Pärm puutus kokku vedelikuga.
d
- Valet sorti või mitte värske jahu.
e
- Liiga palju või liiga vähe vedelikku.
a/b/g
- Liiga vähe suhkrut.
a/b
- Kui vesi on liiga pehme, käärib pärm tugevamini.
f
- Liiga palju piima põhjustab pärmi käärimist.
c
- Taina hulk on suurem anuma mahutavusest ja leib vajub kokku.
a/f
- Käärimine on liiga kiire vee või küpsetusanuma liiga kõrge temperatuuri tõttu või liigse
niiskuse tõttu.
c/h/i
- Soola puudumine või liiga vähe suhkrut.
a/b
- Liiga palju vedelikku.
h
- Liiga palju jahu või liiga vähe vedelikku.
a/b/g
- Liiga vähe pärmi või suhkrut.
a/b
- Liiga palju puuvilju, täisterajahu või muud koostisainet.
b
Leib pole seest küps.
Leiva struktuur ebaühtlane
või liiga poorne leib.
Toores, poorne välispind.
- Vana või mitte värske jahu.
e
- Liiga palju või liiga vähe vedelikku.
a/b/g
- Liiga palju niiskust.
h
- Retseptis on niisked koostisained, nt jogurt.
g
- Liiga palju vett.
g
- Soola puudumine.
b
- Palju niiskust, liiga kuum vesi.
h/i
- Liiga palju vedelikku.
c
- Leiva kogus anuma suhtes on liiga suur.
a/f
- Liiga palju jahu, eriti heleda leiva puhul.
f
- Liiga palju pärmi või liiga vähe soola.
a/b
- Liiga palju suhkrut.
a/b
- Muud magusad koostisained peale suhkru.
b
Leivaviilud on ebaühtlased
või on sees klombid.
- Leib ei jahtunud piisavalt (aur ei jõudnud väljuda).
j
Leiva koorikul on jahu.
- Pärast taina segamist jäi seadme seintele jahu.
g/i
Ülaltoodud probleemide lahendused
a) Koostisained tuleb mõõta täpselt.
b) Koostisainete hulka tuleb täpsustada ja kontrollida, kas
kõik ained said lisatud.
c) Lisada muu vedelik või lasta sel jahtuda toatemperatuurini. Koostisained tuleb anumasse lisada vastavalt valitud retseptis toodud järjekorrale.
Tehke jahukuhja süvend ja raputage sinna peenestatud
või kuiv pärm. Vältige pärmi otsest kokkupuutumist
vedelikuga.
d) Kasutage ainult värskeid ja õigesti hoitud koostisaineid.
43Z010-001_v05
e) Vähendage koostisainete koguhulka, ärge lisage jahu
rohkem, kui on antud retseptis. Vähendage koostisainete
hulka poole võrra.
f) Vähendage lisatud vedeliku kogust. Kui kasutate vett sisaldavaid koostisaineid, siis vähendage vastavalt vee kogust.
g) Väga niiske ilma korral lisage 1-2 supilusikatäit vähem vett.
h) Väga sooja ilma korral ärge kasutage ajamõõtja funktsiooni. Kasutage jahedaid vedelikke.
i) Kohe pärast leiva valmimist võtke leib anumast välja ja
jätke enne lõikamist vähemalt 15-ks minutiks jahtuma.
j) Vähendage pärmi või kõikide koostisainete hulka ¼ võrra.
139
Märkused retseptide kohta
1. Koostisained
●● Arvestades fakti, et iga koostisaine mängib leivaküpsetamise protsessis kindlat rolli, on nende täpne mõõtmine
sama oluline, kui nende lisamise järjekord.
●● Kõige olulisemad koostisained, nagu vedelik, jahu, sool,
suhkur ning pärm (võib kasutada kuiva või värsket pärmi)
mõjutavad leiva ja saia küpsetamise edukust. Alati tuleb
kasutada kindlaid koostisained kindlates vahekordades.
●● Kui tainas peab olema kohe küpsetusvalmis, tuleb
kasutada sooje koostisaineid. Kui otsustate kasutada
ajamõõtjat, kasutage jahedaid koostisaineid, et pärm ei
hakkaks liiga vara kerkima.
●● Margariin, või ja piim mõjutavad leiva maitset.
●● Et koorik oleks õrnem ja õhem, võite vähendada suhkru
kogust 20% võrra, see ei mõjuta küpsetamise tulemust.
Et koorik oleks õrnem ja pehmem, võib suhkru asendada
meega.
●● Taina segamise ajal jahus moodustuv gluteen tagab
leiva õige struktuuri. Ideaalne jahusegu koosneb 40%
täisterajahust ja 60% nisujahust.
●● Kui soovite lisada leivale viljateri, jätke need terveks
ööks vette. Vähendage jahu ja vedeliku kogust (maksimaalselt 1/5 võrra vähem).
●● Rukkijahu kasutamisel on juuretis asendamatu. See
sisaldab piima ja äädikhappebaktereid, mille toime tulemusel jääb leib kergem ja käärib õigesti. Juuretise võib
ise valmistada, kuigi see on aeganõudev. Sel põhjusel
on järgnevates retseptides kasutatud pulbrilist juuretise
kontsentraati. See on saadaval 15 grammistes pakkides
(1 kg jahule). Soovitame kasutada alljärgnevates retseptides (½, ¾ või 1 pakk). Kui lisate vähem juuretist kui retseptis on ette nähtud, hakkab leib pudenema.
●● Kui juuretise pulber on teise kontsentratsiooniga
(100 grammine pakk 1 kg jahu kohta), vähendage jahu
kogust 80 g võrra 1 kg jahu kohta.
●● Võite kasutada ka vedelat juuretist. Kasutage pakendil
antud koguseid. Täitke mõõdunõu vedela juuretisega
ning lisage vastavalt retseptile vastavates kogustes teised vedelad koostisained.
●● Nisujuuretist müüakse tihti kuivalt. See parandab taina
kohevust, värskust ja maitset. See on ka õrnem, kui rukkijuuretis.
●● Juuretisega tehtavat leiba võib küpsetada programmidega BASIC või WHOLEWHEAT.
●● Juuretise võib asendada kergitusainega. Erinevus on
tunda ainult maitses. Kergitusaine sobib kasutamiseks
leivaküpsetajas.
●● Et leib oleks kergem ja toitaineterikkam, võib tainale
lisada nisukliisid. Selleks tuleb lisada üks supilusikatäis
kliisid 500 g jahu kohta ning suurendada vedeliku kogust
½ supilusikatäie võrra.
●● Nisugluteen on looduslik nisuproteiinidest saadav lisaaine. Tänu sellele on leib kergem ja kohevam. Leib vajub
harvemini kokku ning on kergem seedida. Selle eelised
on eriti näha täisteraleiva või muu kodus jahvatatud
jahust leiva küpsetamisel.
140
●● Mõnedes retseptides kasutatud tume linnas on tumedaks röstitud odralinnas. Tänu sellele on tulemuseks
tumeda koore ja sisuga leib (nt tumepruun leib). Kasutada võib ka rukkilinnast, kuid see ei ole nii tume. Mõlemad tooted on saadaval tervisliku toidu poodides.
●● Puhas pulbriline letsitiin on looduslik emulgaator, mis
parandab leiva mahtu, teeb sisu õrnaks ja heledaks ning
küpsetis säilib kauem värske.
2. Koostisainete hulga korrigeerimine
Kui koostisainete hulka on tarvis suurendada või vähendada,
hoolitsege, et säilitate originaalretseptis antud proportsioonid. Rahuldava tulemuse saavutamiseks soovitame koostisainete hulga muutmiseks kasutada alljärgnevaid põhimõtteid:
●● Vedelikud/jahu: tainas peab olema õrn (kuid mitte väga)
ja kerge töödelda. Tainas ei tohi olla kiuline. Tainast peab
olema kerge teha kuuli. See pole võimalik paksude rukkileiva või täisteraleiva tainaste puhul. Tainast tuleb kontrollida viis minutit pärast esimest segamist. Kui see on
liiga niiske, tuleb lisada veidi jahu, kuni tainas saavutab
õige konsistentsi. Kui see on liiga kuiv, tuleb segamise
ajal lisada lusikatäie haaval vedelikku.
●● Vedelike asendamine: Juhul, kui kasutatav koostisaine
sisaldab oma koostises vedelikku (nt kohupiim, jogurt
jne), tuleb lisatava vedeliku kogust vähendada. Munade
lisamisel tuleb nad lüüa mõõdunõusse ja täita see ülejäänud vedelikega, et koostisainete kogus oleks kontrolli
all. Kõrgel asuvas kohas (üle 750 m) tehtav tainas kerkib
kiiremini. Et proportsionaalselt vähendada taina kerkimist, võib pärmi hulka vähendada ¼ kuni ½ teelusikatäie
võrra. Sama kehtib kohtade kohta, kus on erakordselt
pehme vesi.
3. Koostisainete ning koguste lisamine ja doseerimine
●● Kõigepealt tuleb alati valada vedelik ja pärm lisada
alles lõpus. Selleks, et vältida pärmi liiga kiiret kerkimist
(eriti ajamõõtja funktsiooni kasutades), ei tohi pärm puutuda kokku vedelikega.
●● Koostisainete mõõtmisel tuleb alati kasutada sama
mõõduvahendit, see tähendab, et koostisained tuleb
mõõta kaasasoleva mõõdulusikaga või kodus kasutatava lusikaga, kui retseptides nõutakse mõõtmist supilusika või teelusikaga.
●● Grammides antud koostisained tuleb mõõta väga täpselt.
●● Koostisainete mõõtmiseks milliliitrites võite kasutada kaasasolevat mõõdunõud, mis on jagatud 30 kuni 300 ml.
●● Puuviljade, pähklite või terade lisamine. Koostisaineid
võib lisada iga programmi puhul hetkel, kui kostab helisignaal. Kui koostisained lisada liiga vara, purustatakse
need taina segamise käigus ära.
4. Retseptid leivaküpsetaja jaoks
Ülalpool olevad retseptid on mõeldud erineva suurusega
pätside jaoks. Kogukaal ei tohiks ületada 1000 g. Kui kaalu
suhtes pole konkreetseid soovitusi antud, tähendab see, et
antud programmi jaoks võib kasutada nii suuremat kui väiksemat hulka koostisained. Ülikiire programmi puhul on soovitatav pätsi kaal umbes 750 grammi.
43Z010-001_v05
5. Leiva kaal ja suurus
●● Retseptides on antud leiva täpne kaal.
●● Kerge on märgata, et puhta heleda leiva kaal on väiksem, kui täisteraleiva oma. See on seotud faktiga, et
valge jahu kerkib paremini. Sellepärast tuleb küpsetamise ajal küpsetist kontrollida.
●● Vaatamata kaalu täpsele väljatoomisele võivad antud
kogustes tekkida väikesed kõrvalekalded. Leiva tegelik
kaal sõltub suurel määral valmistamise ajal ruumis olevast õhuniiskusest.
●● Suure nisukogusega küpsetis on alati suur ja kasvab
isegi koostisainete täpsel mõõtmisel kerkimise viimases
faasis üle anuma äärte. Sellele vaatamata ei valgu leib
üle äärte. Anumast väljaspool olev osa leivast pruunistub
kergemini, kui anuma sisse jäänud osa.
●● Et leib oleks kergem, võib magusate küpsetiste küpsetamiseks soovitatud SUPER-RAPID programmides kasutada väiksemaid koguseid koostisained, kui programmis
SWEET.
6. Küpsetamise tulemused
●● Küpsetamise
tulemus sõltub valitsevatest tingimustest
(vee karedusest, õhuniiskusest, kõrgusest, koostisainete konsistentsist jne). Sellest vaatenurgast lähtuvalt
on retseptid pigem soovitusliku iseloomuga, mida võib
kohaldada vastavalt antud tingimustele. Küpsetise ebaõnnestumise korral pole vaja heituda. Siis tuleb ebaõnnestumise põhjus üles leida ja proovida uuesti muudetud
proportsioonidega.
●● Kui leib pole piisavalt pruun, võib jätta ta seadmesse
ning kasutada pruunistamise programmi.
●● Samuti soovitame enne ajamõõtja funktsiooni seadistamist öösel küpsetamiseks küpsetada proovipäts, et vajadusel saaks teha vajalikke muudatusi.
Kaitseme keskkonda
Iga kasutaja võib kaasa aidata keskkonnakaitsele. See ei ole raske ega kulukas. Selleks:
Anna papist pakendid makulatuuri. Polüetüleenist (PE) kotid viska plastikmaterjalide konteinerisse.
Anna kasutatud seade üle vastavasse ladustamiskohta, kuna seadmes olevad ohtlikud elemendid võivad
kahjustada keskkonda.
Ära viska seadet välja olmejäätmetega!
Tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud
toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja sellest
eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele,
normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus, kaubandus,
esteetika jm).
43Z010-001_v05
141
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read these instructions carefully. Pay special
attention to important safety instructions in order to prevent
accidents and/or avoid damage. Keep this User’s Guide for
future reference.
Safety operation instructions
Before starting to use the appliance, become familiar
with the whole content of this user manual.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children unless they are older than
8 and supervised.
●● Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
●● Caution, hot surface
.
●● Do not operate the appliance if it has
a damaged cord or if the housing is
visibly damaged.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance can only be repaired
by qualified service personnel.
Improper servicing may cause
a serious hazard to the user.
142
In case of defects please contact
a qualified service center.
●● Unplug the appliance when not in
use and before cleaning.
●● Switch off the appliance before
handling movable parts.
●● The cord cannot hang over the edge
of the table or counter and cannot
touch hot surfaces.
●● Use special pot holders or
a protective cloth while removing the
baking tin with the bread from the
appliance. The baking tin and the
bread are very hot.
●● Do not touch hot surfaces of the
appliance. Use pot holders. The
appliance is very hot after the end of
the baking process.
●● The temperature of accessible
surfaces may be high when the
appliance is operating.
●● Allow the appliance to cool before
dismantling and cleaning. The
appliance has a heat-insulated cool
touch housing. The metal parts
become hot during use.
●● Pay special attention while handling
the appliance, especially if it is full of
hot substances.
WARNING!
Risk of property damage
●● Plug the appliance only to a grounded electrical outlet
with the voltage corresponding to the voltage indicated
on the rating plate.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
●● Always place the appliance on a flat, even surface
so it does not fall during the kneading process of
thick dough. It is especially important while using the
programmed functions and when the appliance is left
unattended. In case of extremely smooth surfaces,
place the appliance on a thin rubber pad.
43Z010-001_v05
●● When in operation, the unit should be placed at least
10 cm from other objects.
●● Never place the appliance near a gas or electric
cooker or hot oven.
●● Never remove the baking tin while the appliance is
working.
●● Never put into the unit any aluminium foil or any
materials other than baking products, as this can
cause a fire or short circuit.
●● Never cover the appliance with towels or other
materials during use. The heat and steam must be
free to escape. Danger of fire arises if the appliance is
covered with flammable materials or comes in contact
with curtains, etc.
●● Do not wash under running water. Do not immerse the
appliance and the cord into water.
●● Do not use abrasive detergents such as emulsions,
cream cleaners, polishes, etc. to clean the housing.
They may remove the graphic information symbols
such as: scales, marks, warning signs etc.
●● Do not wash metal parts in the dishwasher. Aggressive
detergents used in the dishwasher cause these parts
to darken. Wash them manually using traditional
dishwashing liquids.
●● The use of accessories not recommended by the
manufacturer may cause damage to the appliance.
●● Bread can catch fire, therefore never use the unit near
any inflammable materials or beneath anything that
can catch fire (for example curtains).
●● Do not unplug by pulling on cord.
HINT
Information on the product and
hints on its use
●● The appliance is intended for household use only. The
warranty conditions change if the appliance is used in
gastronomic business.
●● Never use more ingredients than given in the recipes
provided in these instructions. Otherwise bread will
be baked unevenly or dough will spill over. Follow the
recommendations in these instructions.
●● Before trying to bake a given type of bread overnight,
first try the recipe while keeping an eye on the
appliance to make sure that the doses of ingredients
are correct, the dough is not too thick or thin, its
quantity is appropriate and the dough does not
overflow.
●● When finished baking, unplug the unit from the mains
socket.
43Z010-001_v05
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
Appliance features
A
APPLIANCE ELEMENTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Removable cover
Handle
Viewing window
Upper vent
Side vents
Baking tin
Kneading peg
Baking compartment
Control panel
ACCESSORIES
10 Measuring spoon
11 Measuring beaker
12 Hook for taking out the kneading paddle
CONTROL PANEL
13 LCD display – displays information concerning the
selected program, the time left until the end of the program
and the bread browning level.
The symbol “1 3:25” will appear on the display. The number
“1” indicates the selected program, the symbol “3:25”
indicates the duration of the selected program. The position
of the two markings indicates the selected browning level
and the weight. The default setting after switching the
appliance on is “superior weight” and “medium browning
level”. Information concerning the baking process will be
shown on the display while the appliance is operating. The
time shown on the display will gradually decrease. Other
information concerning the timer, preheating, kneading,
pause, dough rising, baking, the keep warm function and the
end of the program will also appear on the display.
14 START/STOP button – starts and stops the program.
15 TIMER – sets the clock.
16 COLOR button – is used to set the desired browning level.
17 MENU button – is used to select the program.
18 LOAF button – setting the weight according to the
description below.
Appliance functions
BUZZER FUNCTION
The buzzer goes on:
●● When pressing the program buttons.
●● During the second kneading cycle of the BASIC,
WHOLEWHEAT and SWEET programs to signal that the
cereals, fruit, nuts or other ingredients can be added.
●● When the end of the program is reached.
143
After pressing START/STOP it is possible to
switch the sound off. To do this press COLOR,
you will see “OFF” in the display window which
indicates that the sound was switched off.
If you press COLOR again, you will see „ON”
in the display window and hear a sound signal
twice which indicates that the sound was
switched on.
MEMORY FUNCTION
If there is a brief power cut of up to approximately five
minutes the program position is stored and the machine
can continue from this position when power is restored.
This is possible only if the program was stopped before the
kneading phase was reached. Otherwise you will have to
start from the beginning.
SAFETY FUNCTIONS
If the temperature of the appliance is still too high to start
a new program after using the appliance previously, the
symbol E 01 will appear on the display after you press the
START button again, you will also hear a beep. In such
a case, press and hold the START/STOP button until the
E 01 symbol disappears from the display and the basic
setting appears on the display. Remove the baking tin and
wait for the appliance to cool. The BAKE program can be
started immediately even if the appliance is still hot.
Operating instructions
B
1 Insert the baking tin.
The baking tin is covered with a non-stick layer. Place
the baking tin exactly in the middle of the base inside the
appliance. Lightly press the middle of the baking tin to fix the
device locks into place. To remove the baking tin pull with
medium force on its carrying handle.
The handle is hot after baking. Use pot holders.
2 Insert the kneading peg.
Insert the kneading peg by placing the shank of the baking
tin in the opening of the kneading peg.
3 Put the ingredients.
The ingredients must be put into the baking tin the order
specified in the relevant recipe. Examples of recipes can be
found in this instruction manual.
4 Plug in the appliance.
5 Select the desired program using the MENU button.
The MENU button is used to select the programs described below.
●● BASIC
For white, wheat and rye bread. This is the most commonly
used program.
●● FRENCH
For the preparation of a particularly light white bread.
●● WHOLEWHEAT
For whole meal bread.
144
●● SWEET
For preparing e.g. sweet leavened dough.
●● SUPER RAPID 700 g
For kneading and baking bread loafs up to 700 g.
●● SUPER RAPID 900 g
For kneading and baking bread loafs up to 900 g.
●● QUICK
For a fast preparation of white, wheat and rye bread.
●● BROWN BREAD
For preparing brown bread etc.
●● DOUGH
For the preparation of dough.
●● BAGEL DOUGH
For the preparation of bagel dough.
●● JAM
For the preparation of marmalades and jams.
●● BAKE
To brown bread or cakes.
6 Select the weight appropriate for the given program.
LOAF button is used to set the weight of the bread (see
table):
LEVEL I
= for small bread up to 500 g
LEVEL II
= for medium bread up to 700 g
LEVEL III
= for large bread up to 900 g
7 Select the desired browning level.
The COLOR button is used to set the desired browning level.
LIGHT, MEDIUM, DARK.
8 Set the time when the program is to be started using
the TIME button.
TIMER BUTTON
The following programs can be set with the timer function:
BASIC (1), FRENCH (2), WHOLEWHEAT (3), SWEET (4),
BROWN BREAD (8), DOUGH (9) and BAGEL DOUGH (10).
The programs SUPER RAPID 700 g (5), SUPER RAPID
900 g (6), QUICK (7), JAM (11), and BAKE (12) cannot be
set with the timer function. Add the duration time of the given
program to the time after which the baking process is to start
plus one hour after the end of the baking process.
The maximum setting time is 13 hours.
Example:
It is 8.30 p.m. and the bread must be ready for the next
morning by 7.00 a.m., i.e, in 10 hours and 30 minutes.
Press the TIME button until the symbol 10.30 appears on
the display, that is the time between now (8.30 p.m.) and
when the bread must be ready. When working with the timing
function never use perishable ingredients such as milk,
eggs, fruits, yogurt, onions, etc.
9 Press the START/STOP button.
43Z010-001_v05
After pressing START/STOP it is possible to
switch the sound off. To do this press COLOR,
you will see “OFF” in the display window which
indicates that the sound was switched off.
If you press COLOR again, you will see „ON”
in the display window and hear a sound signal
twice which indicates that the sound was
switched on.
The START/STOP button is also used to stop the program at
any time. In order to do so, press and hold the START/STOP
button for about 3 seconds until you hear a beep. The initial
position of the selected program will show on the display.
If you want to use a different program, select the program
using the MENU button.
10 Mix and knead the dough.
The bread baking machine mixes and kneads the dough
automatically until it reaches the right consistency.
During the phase of stirring and kneading
of dough, the lid of the appliance should be
closed. During this phase it is possible to
add small amounts of water, liquid or other
ingredients.
11 Leave the dough to rise.
After the last kneading cycle the bread baking machine is
heated to the optimal temperature for the rising of the dough.
During the dough growing phase close the
lid and do not open it until the end of baking
bread. The photos are only intended to present
the phases of the dough growth.
the bread. In order to do so, press and hold the START/
STOP button for about 3 seconds (until you hear a beep).
Then press the BAKE button. When the desired browning
level is reached, stop the process by pressing and holding
the START/STOP button for about 3 seconds (until you hear
a beep).
During dough baking phase lose the lid and do
not open it until the end of baking bread. The
photos are only intended to present the phase
of baking.
13 Warming.
Once the baking process is over, the buzzer goes off to
signal that the bread can be taken out from the appliance.
The 1 hour warming time starts immediately.
14 End of the program phases.
After the end of operation, unplug the appliance.
15 Take out the baking tin using pot holders and turn
the baking tin over.
16 If the bread does not fall out of the baking tin, gently
shake the baking tin until the bread falls out.
If the kneading peg remains inside the bread,
slightly cut the bread and remove the peg.
You can also use the hook for taking out the
kneading paddle.
Heating the appliance to make the dough rise.
The heating is switched only if the room temperature is
lower than 25°C. If the room temperature is above 25°C, the
ingredients are already at the right temperature and there is
no need for pre-heating.
12 Baking.
The bread baking machine automatically sets the
baking temperature and time. If the bread is too light
at the end of program, use the BAKE program to brown
PHASES OF DEVICE OPERATION
1
FUNCTION
BASIC
BAKING
LIGHT
MEDIUM
DARK
RAPID
LOAF
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
3:1313:00
3:1813:00
3:2513:00
2:1213:00
2:1713:00
2:2413:00
KNEADING 1
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
20 m
20 m
20 m
20m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
PREHEAT
43Z010-001_v05
145
1
FUNCTION
BASIC
BAKING
LIGHT
MEDIUM
DARK
RAPID
LOAF
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
RISE 1
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
10 s
10 s
10 s
KNEADING 3
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
KNEADING 4
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
15 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
49 m
45 s
29 m
50 s
29 m
50 s
29 m
50 s
BAKE
48 m
53 m
60m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
48 m
53 m
60 m
WARM
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
3:13
3:18
3:25
2:12
2:17
2:24
8 m 50 s 8 m 50 s 8 m 50 s
2
FUNCTION
FRENCH
BAKING
LIGHT
MEDIUM
DARK
RAPID
LOAF
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
3:3013:00
3:3213:00
3:3513:00
2:3013:00
2:3213:00
2:3513:00
KNEADING 1
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
PREHEAT
146
KNEADING 3
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m
50 s
30 m 5
0s
30 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
15 m
50 s
KNEADING 4
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
59 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
38 m
50 s
BAKE
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
50 m
52 m
55 m
WARM
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
3:30
3:32
3:35
2:30
2:32
2:35
43Z010-001_v05
3
FUNCTION
WHOLEWHEAT
BAKING
LIGHT
MEDIUM
DARK
RAPID
LOAF
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
500 g
700 g
900 g
DELAY TIME
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
3:4313:00
3:4513:00
3:4813:00
2:2813:00
2:3013:00
2:3313:00
PREHEAT
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
KNEADING 1
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
PAUSE
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEADING 2
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEADING 3
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
10 m
50 s
KNEADING 4
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
44 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
34 m
50 s
BAKE
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
48 m
50 m
53 m
WARM
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
3:43
3:45
3:48
2:28
2:30
2:33
10
11
12
700 g
900 g
900 g
900 g
-
-
-
-
-
-
-
3:5513:00
1:3013:00
2:0013:00
-
-
20 m
15 m
PREHEAT
30 m
KNEADING 1
5m
5m
5m
PAUSE
5m
5m
KNEADING 2
20 m
RISE 1
39 m
13 m
9m
3m
5m
5m
5m
5m
10 m
5m
20 m
20 m
5m
20 m
20 m
39 m
39 m
39 m
60 m
KNEADING 3
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
25 m
50 s
KNEADING 4
5s
5s
5s
10 s
43Z010-001_v05
DOUGH
BAKE
DELAY TIME
3:2713:00
JAM
900 g
3:2213:00
9
BAGEL DOUGH
700 g
3:1713:00
8
BROWN BREAD
500 g
7
QUICK
LOAF
6
SUPER RAPID 900 g
SWEET
FUNCTION
5
SUPER RAPID 700 g
4
10 m
147
12
BAKE
11
JAM
10
BAGEL DOUGH
9
DOUGH
8
BROWN BREAD
7
QUICK
6
SUPER RAPID 900 g
SWEET
FUNCTION
5
SUPER RAPID 700 g
4
700 g
900 g
900 g
900 g
-
-
-
-
LOAF
500 g
700 g
900 g
RISE 3
51 m
55 s
51 m
55 s
51 m
55 s
10 m
9m
BAKE
50 m
55 m
60 m
35 m
40 m
90 m
60 m
WARM
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
TOTAL TIME
3:17
3:22
3:27
0:58
0:58
1:43
3:55
1:30
2:00
Cleaning and maintenance
●● Before using the appliance for the first time, clean the
baking tin and the kneading peg thoroughly using a mild
detergent (do not immerse the baking tin into water).
●● It is highly recommended to coat the new baking tin and
the kneading peg with heat resistant fat before using
them for the first time and let them heat in the oven for
about 10 minutes. After cooling down, remove the fat
from the baking tin using a paper towel. Thanks to this
operation, the non-stick coating will be protected. Repeat
this operation from time to time.
●● Wait until the appliance completely cools down before
cleaning or storing. It takes about half an hour for the
appliance to cool and to be ready again for baking and
kneading.
●● Unplug the appliance and wait until it cools down before
cleaning. Use a mild detergent. Never use chemical
cleaning agents, gasoline, oven cleaners or any
detergent that can scratch or damage the coating.
●● Remove all the ingredients and crumbs from the lid,
casing and baking compartment with a moist towel.
44 m
50 s
90 m
50 m
60 m
60 m
1:05
1:00
Never immerse the appliance into water or fill the baking
compartment with water!
●● For easy cleaning the lid can be removed by positioning
it vertically and pulling it out.
●● Wipe the outside of the baking tin with a damp cloth. The
inside of the tin can be washed with dishwashing liquid.
Do not immerse the tin into water.
●● Clean the kneading pegs and the drive shaft immediately
after use. If the kneading pegs remain in the tin, it will
be difficult to remove them afterwards. In such a case fill
the container with warm water and leave for 30 minutes.
Next remove the kneading pegs.
●● The baking tin has a non-stick coating. Do not use
metal objects that could scratch the coating. The color
of the coating will change during the course of use. This
is a normal situation. This change does not affect the
effectiveness of the coating in any way.
●● Make sure the appliance has completely cooled down
and is dry before storing. Store the appliance with the
lid closed.
QUESTIONS AND ANSWERS CONCERNING THE APPLIANCE
Problem
Cause
Solution
Smoke comes out of the baking
compartment or the vents.
The ingredients stuck to the
baking compartment or to the
outside of the baking tin.
Unplug the appliance and clean the outside of the baking tin or the
baking compartment.
The bread goes down in the
middle and is moist on the
bottom.
The bread was left for too long
in the baking tin after baking
and warming.
Take the bread out off the baking tin before the end of the warming
function.
It is difficult to take the bread
out of the baking tin.
The bottom of the total is stuck
to the kneading peg.
Clean the kneading peg and shaft before the next time you bake bread.
If necessary, fill the container with warm water and leave for 30 minutes.
This way the kneading pegs can be easily removed and cleaned.
148
43Z010-001_v05
Problem
The ingredients are not mixed
or the bread is not baked
properly.
The appliance does not start.
The audible signal goes off. The
display shows the symbol E 01.
The display shows the symbol
“EEE”.
Cause
Solution
Incorrect program setting.
Check the selected menu and other settings.
The START/STOP button was
pressed while the machine was
working.
Do not use the ingredients and start the whole process again.
The lid opened several times
while the machine was working.
The lid can only be opened if the time left on the display is more than
1:30 (this concerns only programs 1,2,3,4)
Make sure the lid was closed properly.
Long blackout while the
machine was working.
Do not use the ingredients and start the whole process again.
The rotation of the kneading
pegs is blocked.
Check if the kneading pegs are not blocked by for example grains, etc.
Pull out the baking tin and check if the drivers turn. If this is not the
case, return the appliance to a service point.
The appliance is still hot after
the previous baking process.
Press and hold the START/STOP button until the normal program code
appears on the display. Unplug the appliance. Take out the baking
tin and leave to cool at room temperature. Plug in and restart the
appliance.
Program or electronic error.
Start the test run. Press and hold the menu button, unplug the
appliance and then plug it in again. Release the button. The appliance
will perform a test run. Unplug the appliance again. The normal
program code should appear on the display. If this is not the case,
return the appliance to a service point.
CLASSIC RECIPES
Ready-made bread mixtures available
in shops can be especially used in the
appliance.
WHITE BREAD
(bread weight approx. 900 g)
BUTTERMILK BREAD
(bread weight approx. 900 g)
Ingredients
Water or milk
Salt
Sugar
Flour type 500
Dry yeast
Ingredients
Buttermilk
Salt
Sugar
Flour type 500
Dry yeast
425 ml
1½ teaspoon
1½ teaspoon
600 g
1 teaspoon
375 ml
1 teaspoon
1 teaspoon
500 g
1 teaspoon
Program: BASIC or FRENCH
Program: BASIC or FRENCH
NUT AND RAISIN BREAD
(bread weight approx. 900 g)
SUNFLOWER BREAD
(bread weight approx. 900 g)
7 GRAIN CEREAL BREAD
(bread weight approx. 700 g)
Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Flour type 500
Dry yeast
Raisins
Crushed nuts
Ingredients
Water
Butter
Flour type 550
Sunflower seeds
Salt
Sugar
Dry yeast
Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Flour type 550
Whole wheat flour
7-grain flakes
Dry yeast
350 ml
1 ½ tablespoon
1 teaspoon
2 tablespoons
540 g
1 teaspoon
100 g
3 tablespoons
Program: BASIC
Add raisins and nuts after the first acoustic
signal or after the first kneading cycle.
43Z010-001_v05
350 ml
1 tablespoon
540 g
5 tablespoons
1 teaspoon
1 tablespoon
1 teaspoon
Program: BASIC
Tip: Sunflower seeds can be replaced with
pumpkin seeds. Toast the seeds in a frying
pan to give them a more intense flavor.
300 ml
1 ½ tablespoon
1 teaspoon
2 ½ tablespoon
240 g
240 g
60 g
1 teaspoon
Program: WHOLEWHEAT
When using whole grains, soak them first.
149
ONION BREAD
(bread weight approx. 900 g)
WHOLE WHEAT BREAD
(bread weight approx. 900 g)
CHOCOLATE AND NUT BREAD
(bread weight approx. 700 g)
Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Large, chopped onion
Flour type 550
Dry yeast
Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Eggs
Salt
Sugar
Flour type 550
Whole wheat flour
Dry yeast
Ingredients
Water
Chocolate-nut
spread
Salt
Caster sugar
Flour type 500
Plain flour
Dry yeast
250 ml
1 tablespoon
1 teaspoon
2 tablespoons
1
540 g
1 teaspoon
300 ml
1½ tablespoon
1
1 teaspoon
2 teaspoons
360 g
180 g
1 teaspoon
275 ml
90 ml
1½ teaspoons
1½ teaspoons
300 g
150 g
1 teaspoon
Program: BASIC
Bake this bread immediately.
Program: WHOLEWHEAT
NOTE: While using the “DELAY TIMER”
program, add more water instead of eggs.
Program: FRENCH
ROSEMARY AND GARLIC FOCACCIA
BREAD
FRENCH BAUGETTES
(bread weight approx. 900 g)
PIZZA DOUGH
(ingredients for 3 pizzas)
Ingredients
Water
Olive oil
Fresh, chopped
rosemary
Garlic, peeled and
crushed
Flour type 500
Salt
Dry yeast
Ingredients
Water
Honey
Salt
Sugar
Flour type 550
Dry yeast
Ingredients
Water
Salt
Olive oil
Flour type 500
Sugar
Dry yeast
200 ml
1 tablespoon
2 tablespoons
3 cloves
350 g
1 teaspoon
½ teaspoon
300 ml
1 tablespoon
1 teaspoon
1 teaspoon
540 g
1 teaspoon
300 ml
¾ teaspoon
1 tablespoon
450 g
2 teaspoons
1 teaspoon
Program: DOUGH
Program: DOUGH
Divide the dough when ready into 2-4 parts,
form long loaf shapes and leave them to rest
for about 30-40 minutes. Make a series of
diagonal cuts on the top surface and put the
bread to bake in the oven.
Program: DOUGH
After the kneading process, spread the
dough, form a round shape and leave to
rest for 10 minutes. Spread the sauce and
add the desired filling. Bake in the oven for
20 minutes.
ORANGE JAM
STRAWBERRY JAM
RASPBERRY JAM
Ingredients
Oranges
Lemons
2:1 jellifying sugar
Ingredients
Strawberries, washed
and stalks removed
Jellifying sugar
Ingredients
Fresh raspberries,
washed
Jellifying sugar
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450g
450g
Program JAM
Program JAM
Program JAM
APRICOT JAM
CHERRY BREAD
(bread weight ca. 700 g)
BREAD OF GLUTEN-FREE FLOUR
(bread weight approx. 900 g)
Ingredients
Fresh apricots,
washed
Cold water
Jellifying sugar
Grated rind and juice
Program JAM
450 g
2 tablespoons
450 g
from ½ lemon
Ingredients:
Cherry juice
Milk
Honey
Butter
Cherry yoghurt
Cherries without
stones
Flour of 550 type
Dried yeast
Baking powder
Salt
Sugar
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 tsp
½ tbsp
½ tsp
1 tsp
Program: BASIC or SWEET
After sound signal add 20 g of grounded
walnuts.
Ingredients
Water or milk
Salt
Sugar
Flour type 500
Dry yeast
425 ml
1½ teaspoon
1½ teaspoon
Gluten-free flour
500 g
1 teaspoon
Program: BASIC or FRENCH
The tables include examples of recipes and approximate amounts of ingredients. These information should not be treated as a cookery book.
While baking we encourage everyone to use their own recipes or these found in specialist literature, and stick to one’s likings.
150
43Z010-001_v05
WHEN TO ADJUST RECIPES
Problem
Probable cause
Solution
(description below)
The bread rises too fast.
- Too much yeast, too much flour, not enough salt.
a/b
- No or too little yeast.
a/b
- Old or stale yeast.
e
The bread does not rise at all
or not enough.
The dough rises too much
and spills over the baking tin.
The bread goes down in the
middle.
- Liquid too hot.
c
- The yeast has come into contact with the liquid.
d
- Wrong flour type or stale flour.
e
- Too much or not enough liquid.
a/b/g
- Not enough sugar.
a/b
- If the water is too soft the yeast ferments more.
f
- Too much milk affects the fermentation of the yeast.
c
- The dough volume is larger than the tin and the bread goes down.
a/f
- The fermentation is too short or too fast due to the excessive temperature of the
water or the baking chamber or due to the excessive moistness.
c/h/i
- No salt or not enough sugar.
a/b
Heavy, lumpy structure of
bread.
The bread is not baked in
the center.
Coarse structure or too many
holes in bread.
Mushroom-like, unbaked
surface.
- Too much liquid.
h
- Too much flour or not enough liquid.
a/b/g
- Not enough yeast or sugar.
a/b
- Too much fruit, whole meal flour or another ingredient.
b
- Old or stale flour.
e
- Too much or not enough liquid.
a/b/g
- Too much humidity.
h
- Recipes with moist ingredients, e.g. yogurt.
g
- Too much water.
g
- No salt.
b
- Great humidity, too hot water.
h/i
- Too much liquid.
c
- Bread volume too big for the tin.
a/f
- Too much flour, especially for white bread.
f
- Too much yeast or not enough salt.
a/b
- Too much sugar.
a/b
- Other sweet ingredients apart from sugar.
b
The slices are uneven or
there lumps in the middle.
- The bread did not cool enough (the vapor has not escaped).
j
Flour deposits on the bread
crust.
- The flour was not worked well on the sides during kneading.
g/i
Solutions to the above problems
a) Measure the ingredients correctly.
b) Adjust the ingredient doses and check that all the
ingredients have been added.
c) Use another liquid or leave it to cool at room temperature.
The ingredients must added the order specified in the
relevant recipe. Make a small ditch in the middle of the
flour and put crumbled or dry yeast inside. Do not allow
the yeast to come into direct contact with the liquid.
d) Use only fresh and properly stored ingredients.
e) Reduce the total amount of the ingredients, do not use
43Z010-001_v05
f)
g)
h)
i)
j)
more flour than specified in the recipe. Reduce all the
ingredients by ⅓.
Reduce the amount of liquid. Reduce the amount of
liquid, if ingredients containing water are used.
In case of very humid weather add 1-2 tablespoons of
water less.
In case of warm weather do not use the timing function.
Use cool liquids.
Take the bread out of the tin immediately after baking
and leave to rest for at least 15 minutes before cutting.
Reduce the amount of yeast or all ingredients by ¼.
151
Remarks on recipes
1. Ingredients
●● Since
each ingredient plays a specific role for the
successful baking of the bread, the correct measuring is
just as important as the order in which the ingredients
are added.
●● The most important ingredients such as the liquid
flour, salt, sugar and yeast (either dry or fresh yeast
can be used) influence the successful outcome of the
preparation of the dough and the bread. Always use the
right quantities in the right proportions.
●● Use lukewarm ingredients if the dough needs to be
prepared immediately. If you wish to set the program
phase timing function, it is advisable to use cold
ingredients to avoid the yeast to start rising too soon.
●● Margarine, butter and milk have an influence on the
flavor of the bread.
●● Sugar can be reduced by 20% to make the crust lighter
and thinner without affecting the successful outcome of
the baking. You can replace sugar with honey if you want
the crust to be softer and lighter.
●● Gluten which is produced in the flour during the kneading
provides the structure of the bread. The ideal flour
mixture is composed of 40% whole meal flour and 60%of
white flour.
●● If you wish to add cereals grains, leave them to soak
overnight. Reduce the quantity of flour and liquid (up to
1/5 less).
●● It is necessary to use leaven with rye flour. It contains
milk and acetobacteria thanks to which the bread is
lighter and it ferments thoroughly. You can make leaven
by yourself, however it is time consuming. Therefore,
concentrated leaven powder is used in the recipes
below. The powder is sold in 15g packets (for 1 kg of
flour). We recommend to follow the recipes below (½, ¾
or 1 packet). The bread will crumble if you add less
leaven than indicated in the recipe.
●● If leaven powder with a different concentration is used
(100g packet for 1 kg of flour) the quantity of flour must
be reduced by 80g for 1 kg of flour.
●● You can also use liquid leaven. Follow the doses
indicated on the package. Fill the measuring beaker with
the liquid leaven and top it up with other liquid ingredients
in the right doses as specified in the recipe.
●● Wheat leaven is more often sold in the dry form.
It improves the workability of the dough, its freshness
and taste. It is also milder than rye leaven.
●● Use the NORMAL or WHOLEWHEAT program when
baking leavened bread.
●● You can replace leaven with baking ferment. The only
difference is in the taste. You can use the ferment in the
bread baking machine.
●● You can add wheat bran to the dough if you want the
bread to be lighter and richer in roughage. Add one
tablespoon of bran for 500g of flour and increase the
amount of liquid by ½ tablespoon.
152
●● Wheat gluten is a natural additive obtained from wheat
proteins. It makes the bread lighter, the bread also has
more volume. The bread falls more rarely and is easier to
digest. The effect can be easily appreciated when baking
whole meal and other bakery products made of homemilled flour.
●● Black malt used is some recipes is dark-roasted barley
malt. It is used to obtain a darker bread crust and soft
part (e.g. brown bread). You can also use rye malt, but it
is not as dark. Both products can be purchased in whole
food shops.
●● Pure lecithin powder is a natural emulsifier which
improves the bread volume, makes the soft part softer
and lighter. The bread retains its freshness for longer.
2. Adjusting the amount of the ingredients
If the doses need to be increased or reduced, make sure
that the proportions of the original recipe are maintained.
To obtain a perfect result, follow the rules on adjusting the
amount of the ingredients below:
●● Liquids / flour: the dough should be soft (but not too
soft) and easy to knead. The dough should not be
stringy. It should be possible to easily make a ball out
of the dough. This is not the case with heavy dough like
rye whole meal or cereal bread. Check the dough five
minutes after the first kneading phase. If it is too moist,
add some flour until it reaches the right consistency.
If the dough is too dry add a spoonful of water at a time
during the kneading process.
●● Replacing liquids: When using ingredients containing
liquid (e.g. crud cheese, yoghurt, etc.) the amount of
liquid added should be reduced. When adding eggs,
beat them in the measuring beaker and fill the beaker
with the other required liquids to control the amount.
Dough prepared in a place located at a high altitude
(above 750 meters) will rise faster. You can reduce the
amount of yeast by ¼ to ½ teaspoon, to proportionally
reduce the rising of the dough. The same concerns
places with particularly soft water.
3. Adding and measuring the ingredients and
quantities
●● Always add the liquid first. Add yeast at the end.
Do not allow the yeast to come into contact with liquid to
avoid fast rising of the yeast (especially when using the
timing function).
●● Use the same measuring units while measuring the
ingredients, that is measure the ingredients with the
included measuring spoon or spoons used at home,
if the recipe requires measuring the ingredients in
tablespoons and teaspoons.
●● Measure the ingredients given in grams correctly.
●● For the milliliter indications you can use the supplied
measuring beaker which has a graduated scale from 30
to 300 ml.
●● Adding fruits, nuts or cereals. You can add these
ingredients while using specified programs after you
hear a beep. If you add these ingredients too early, they
will be crushed during the kneading process.
43Z010-001_v05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising