Zelmer ZBM0900W (43Z011) User manual

Zelmer ZBM0900W (43Z011) User manual
1
2
ZBM0900W
ZBM0900W
WYPIEKACZ DO CHLEBA
хлебопечка
/ bread baking machine
WYPIEKACZ DO CHLEBA
хлебопечка
/ bread baking machine
Wypiekacz do chleba o prostej i wygodnej obsłudze
Хлебопечка с простым и удобным управлением
Convenient and easy-to-use bread maker
4
PL
1. Moc: 660 W 2. Wyjmowana misa i mieszadło
3. Elektroniczny panel sterowania 4. Regulacja
przyrumienienia wypieku
RU
1. Мощность: 660 Вт 2. Съемная чаша
и тестомес 3. Электронная панель управления
4. Регулировка поджаривания корочки
CZ
1. Příkon: 660 W 2. Vyjímatelná miska a hnětací
hák 3. Elektronický ovládací panel 4. Regulace
připečení kůrky
BG
1. Мощност: 660 W 2. Изваждане на купата
и бъркалката 3. Електронен панел за управление
4. Регулиране на препичане на печене
1. Výkon: 660 W 2. Odoberateľná miska
a miešadlo 3. Elektronický ovládací panel
4. Nastavenie intenzity prepečenia
UA
1. Teljesítmény: 660 W 2. Kivehető tál és keverő
3. Elektronikus vezérlőpanel 4. A kisütött cipó
barnításának szabályozása
EN
SK
HU
RO
ZBM0900
3
1. Потужність: 660 Вт 2. З’ємна чаша і мішалка
3. Електронна панель керування 4. Регулювання
підрум’янення випічки
1. Power: 660 W 2. Removable mould and
kneading paddle 3. Electronic control panel
4. Crust colour regulation
43Z011-001_v06
1. Putere: 660 W 2. Vas şi malaxor detaşabil
3. Panou de control electronic 4. Ajustarea
gradului de rumenire al pâinii
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WYPIEKACZ DO CHLEBA
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
DOMÁCÍ PEKÁRNA
DOMÁCA PEKÁREŇ
NA CHLIEB
ХЛЕБОПЕКАРНА
ХЛІБОПІЧКА
68–76
LT
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
DUONKEPĖ
22–30
77–84
LV
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
MAIZES CEPŠANAS MAŠĪNA
85–92
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KENYÉRSÜTŐGÉP
31–39
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CUPTOR PENTRU PÂINE
59–67
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
13–21
SK NÁVOD NA OBSLUHU
40–48
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ХЛЕБОПЕЧКА
www.zelmer.com
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
4–12
ET
KASUTUSJUHEND
LEIVAKÜPSETAJA
93–100
EN USER MANUAL
BREAD BAKING MACHINE
101–108
49–58
www.zelmer.com
A
PL
1
3
2
4
8
9
7
6
11
5
18 17 16 14
12
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zachować, aby można było
korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania
wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
13
15
Szanowni Klienci!
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
10
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
B
1
5
9
13
2
6
10
14
3
7
11
15
4
8
12
16
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób
i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Czyszczenie urządzenia
oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 lat i zapewni się nad nimi
odpowiedni nadzór.
● Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
poniżej 8 roku życia.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
4
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
● Odłącz urządzenie od gniazdka sieci
elektrycznej, gdy nie jest używane
oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
● Odłącz urządzenie od gniazdka
sieci elektrycznej przed zbliżeniem
do części będących w ruchu podczas użytkowania.
● Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem stołu lub blatu ani
dotykać gorącej powierzchni.
● Podczas wyjmowania z urządzenia
pojemnika do wypieku wraz z upieczonym chlebem używaj do tego specjalnych rękawic lub tkanin zabezpieczających przed poparzeniem, ponieważ
pojemnik i chleb są bardzo gorące.
● Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia oraz otoczenia otworów wentylacyjnych. Stosuj rękawice kuchenne.
Po zakończonym procesie pieczenia
urządzenie jest bardzo gorące.
● Temperatura dostępnych powierzchni
może być wyższa gdy sprzęt pracuje.
● Pozostaw urządzenie do ochłodzenia przed demontażem i czyszczeniem. Urządzenie wyposażone
jest w termo izolowaną obudowę.
Metalowe części urządzenia nagrzewają się podczas pracy.
43Z011-001_v06
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement