Zelmer | ZBM0900W (43Z011) | User manual | Zelmer ZBM0900W (43Z011) User Manual

Zelmer ZBM0900W (43Z011) User Manual
●● Zwróć szczególną uwagę podczas
przenoszenia urządzenia, zwłaszcza, jeżeli w środku znajdują się
gorące substancje.
●● Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwach domowych położonych maksymalnie 2000 m nad poziomem morza.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego
w kołek ochronny, o napięciu zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej
powierzchni, aby nie spadło w trakcie zagniatania
gęstego ciasta. Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania zaprogramowanych funkcji oraz
jeśli urządzenie pozostawione jest bez nadzoru.
W przypadku wyjątkowo gładkich powierzchni, urządzenie umieść na cienkiej, gumowej podkładce.
●● Podczas pracy urządzenie postaw w odległości co najmniej 10 cm od innych przedmiotów.
●● Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu kuchenki
gazowej, elektrycznej lub gorącego piekarnika.
●● Nie wolno wyjmować pojemnika do wypieku podczas
pracy urządzenia.
●● Do urządzenia nie wkładaj folii aluminiowej ani materiałów innych niż produkty używane do do wypieku,
gdyż mogą one spowodować pożar lub zwarcie.
●● Nie przykrywaj urządzenia ręcznikiem, ani innymi
materiałami w czasie pracy. Ciepło i para muszą
znajdować ujście z urządzenia. W przypadku przykrycia urządzenia łatwopalnymi materiałami, kontaktu
z zasłonami itp. zachodzi ryzyko pożaru.
●● Nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj urządzenia
i przewodu zasilającego w wodzie.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole
graficzne, takie jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do mycia naczyń.
●● Stosowanie akcesoriów innych niż zalecane przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia.
●● Chleb może się zapalić, dlatego nie używać opiekaczy
do chleba w pobliżu palnych materiałów lub pod palnymi materiałami takimi jak firanki.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci elektrycznej
pociągając za przewód.
43Z011-001_v06
●● Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Nie stosuj większej ilości składników niż podano
w przepisach zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania. W przeciwnym wypadku, chleb nierówno się
upiecze lub ciasto wyleje się na zewnątrz. Stosuj się
do zaleceń niniejszej instrukcji obsługi.
●● Przed ustawieniem urządzenia na wypiek danego
rodzaju chleba np. przez noc, najpierw wypróbuj dany
przepis w czasie, gdy można obserwować urządzenie,
upewniając się, że składniki dobrane są w odpowiednich proporcjach, ciasto nie jest zbyt gęste lub rzadkie,
a ilość masy nie jest zbyt duża i ciasto nie wylewa się.
●● Po zakończeniu pracy wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Budowa urządzenia
A
ELEMENTY URZĄDZENIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zdejmowana pokrywa
Uchwyt
Okienko
Górny otwór wentylacyjny
Boczne otwory wentylacyjne
Pojemnik do wypieku
Łopatka mieszająca
Komora wypieku
Panel sterowania
AKCESORIA
10 Łyżka do mierzenia
11 Pojemnik do mierzenia
12 Haczyk do wyjmowania łopatki mieszającej
PANEL STEROWANIA
13 Wyświetlacz LED – wyświetla informacje dotyczące
wybranego programu, czasu pozostałego do końca programu oraz stopnia przyrumienienia chleba.
Na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie „1P” i rozlegnie się
sygnał dźwiękowy. Cyfra „1” określa, iż domyślnie wybrany
5
jest program pierwszy czyli „Basic”. „P” oznacza podstawowe ustawienie poziomu przyrumieniania, które odnosi się
do średniego przyrumienienia. Może występować również
oznaczenie „H” – mocne przyrumienienie lub „L” – słabe
przyrumienienie. Po kilku sekundach informacja na wyświetlaczu zmieni się na „3:00”, pokazując zakodowany czas
trwania programu. W czasie trwania programu na wyświetlaczu będą widoczne informacje dotyczące postępu procesu
wypieku. Czas widoczny na wyświetlaczu będzie stopniowo
malał, aż do osiągnięcia wartości „0:00”.
14 Przycisk START/STOP – rozpoczyna i kończy program.
15 Przyciski programatora czasu DELAY TIMER – ustawienie zegara.
16 Przycisk CRUST – ustawianie żądanego stopnia przyrumienienia.
17 Przycisk MENU – wybór programu.
18 Sygnalizator wybranego programu pracy.
Funkcje urządzenia
FUNKCJA BRZĘCZYKA
Brzęczyk włącza się:
●● Po naciśnięciu przycisków programujących.
●● Podczas drugiego procesu mieszenia ciasta, aby określić moment, w którym do ciasta można dodać składniki
takie jak np. ziarna, owoce, orzechy.
●● Po zakończeniu programu.
Po naciśnięciu przycisku START/STOP jest
możliwość wyłączenia dźwięku. W tym celu
naciśnij przycisk CRUST, na wyświetlaczu
pojawi się „OFF”, co oznacza, iż dźwięk został
wyłączony. Jeżeli ponownie naciśniesz przycisk CRUST, na wyświetlaczu pojawi się „ON”
i usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy, co
oznacza, iż dźwięk został aktywowany.
FUNKCJA PAMIĘCI
W przypadku krótkiej przerwy w dostawie prądu, wynoszącej
do 5 minut, pozycja programu jest zapamiętywana i urządzenie może kontynuować pracę po usunięciu awarii. Możliwe
jest to wyłącznie, jeżeli program został zatrzymany przed
fazą mieszania ciasta. W innym przypadku niezbędne jest
rozpoczęcie całego procesu od początku.
FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Jeśli po wcześniejszym użytkowaniu urządzenia temperatura urządzenia jest zbyt wysoka (powyżej 40°C) dla nowego
programu, po ponownym naciśnięciu przycisku START/
STOP na wyświetlaczu pojawi się komunikat E01 i wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy. W takim przypadku
przytrzymaj przycisk START/STOP do momentu, gdy komunikat E01 zniknie z wyświetlacza i pojawi się na nim ustawienie podstawowe. Następnie, wyjmij pojemnik do wypieku
i poczekaj, aż urządzenie się ochłodzi.
Program BAKE ONLY może zostać rozpoczęty w każdym
momencie, nawet, jeśli urządzenie jest rozgrzane.
6
Działanie i obsługa urządzenia
B
1 Włóż pojemnik do wypieku.
Pojemnik do wypieku pokryty jest powłoką zapobiegającą
przywieraniu. Umieść pojemnik dokładnie na środku podstawy, wewnątrz urządzenia. Lekkie naciśnięcie środka
pojemnika spowoduje zablokowanie sprężyn przytrzymujących pojemnik po prawej i po lewej stronie komory. Aby
wyjąć pojemnik, zdecydowanym ruchem pociągnij za uchwyt
do przenoszenia pojemnika do góry.
Po zakończeniu procesu pieczenia uchwyt jest
gorący. Należy użyć rękawicy kuchennej.
2 Włóż łopatkę mieszającą.
Osadź łopatkę mieszającą nakładając otwór w łopatce mieszającej na trzpień w pojemniku do wypieku.
3 Dodaj składniki.
Składniki wkładaj do pojemnika zgodnie z kolejnością
określoną w odpowiednim przepisie. Przykładowe przepisy
podano w dalszej części instrukcji.
4 Zamknij pokrywę.
5 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do
gniazda sieci elektrycznej.
6 Wybierz żądany program przy pomocy przycisku
MENU.
●● Basic (podstawowy)
Do przygotowania białego, pszennego i żytniego pieczywa.
To najczęściej używany program.
●● Rapid (szybki)
Do szybkiego przygotowania białego, pszennego i żytniego
pieczywa.
●● Sweet (słodkie pieczywo)
Do przygotowywania słodkiego ciasta na zakwasie.
●● French (ciasto francuskie)
Do przygotowania szczególnie lekkiego białego pieczywa.
●● Yeast free (pieczywo bez drożdży)
Do wyrobienia i przygotowania bochenków chleba o wadze
do 750 g.
●● Whole wheat (pieczywo razowe)
Do przygotowania pieczywa razowego.
●● Dough (ciasto)
Do przygotowania ciasta.
●● Bake only (przyrumienianie)
Do przyrumieniania chleba i ciasta.
7 Wybierz żądany stopień przyrumienienia.
Przycisk CRUST służy do ustawienia żądanego stopnia
przyrumienienia: P MED (ŚREDNIE), H DARK (CIEMNE),
L LIGHT (LEKKIE). Na wyświetlaczu LCD pojawią się odpowiednio litery „P”, „H” lub „L”.
8 W razie potrzeby ustaw czas rozpoczęcia programu
za pomocą przycisku DELAY TIMER.
●● Możliwe jest opóźnienie rozpoczęcia każdego z programów.
43Z011-001_v06
●● Poza czasem trwania wypieku, który jest automatycznie
zakodowany zgodnie z wybranym programem, możliwe
jest również wprowadzenie dokładnej godziny, o której
rozpoczęte zostanie przygotowanie produktu. Ustawienie to można zmieniać przy pomocy przycisków + oraz -,
które zmieniają ustawiony czas o 10 minut.
●● Najdłuższe możliwe ustawienie czasu wynosi 13 godzin.
●● Podczas korzystania z funkcji programatora czasu nie
wolno używać łatwo psujących się składników takich jak
mleko, owoce, jogurt, cebula, jajka itp.
9 Naciśnij przycisk START/STOP.
Po naciśnięciu przycisku START/STOP jest
możliwość wyłączenia dźwięku. W tym celu
naciśnij przycisk CRUST, na wyświetlaczu
pojawi się „OFF”, co oznacza, iż dźwięk został
wyłączony. Jeżeli ponownie naciśniesz przycisk CRUST, na wyświetlaczu pojawi się „ON”
i usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy, co
oznacza, iż dźwięk został aktywowany.
Przycisk START/STOP służy również do zatrzymania programu w każdej chwili. W tym celu naciśnij i przytrzymaj
przez około 3 sekundy przycisk START/STOP, do momentu
gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi
się początkowa pozycja wybranego programu. Jeżeli chcesz
zastosować inny program, wybierz go przy pomocy przycisku MENU.
10 Mieszanie i zagniatanie ciasta.
Urządzenie do wypieku chleba automatycznie miesza
i zagniata ciasto do momentu, w którym osiągnie ono odpowiednią konsystencję.
Podczas fazy mieszania i zagniatania ciasta
pokrywa urządzenia powinna być zamknięta.
Podczas tej fazy można jeszcze dodawać niewielkie ilości wody, płynu lub innych składników.
11 Pozostawianie ciasta do wzrostu.
Po ostatnim cyklu mieszenia, urządzenie nagrzewa się do
temperatury optymalnej dla wzrostu ciasta.
Podczas fazy wzrostu ciasta zamknij pokrywę
i nie otwieraj jej aż do zakończenia wypieku
chleba. Zdjęcia mają na celu jedynie przedstawienie fazy wzrostu ciasta.
Podczas fazy wzrostu ciasta, pieczenia i podgrzewania
łopatka nie obraca się, pracuje tylko grzałka.
12 Pieczenie.
Urządzenie do wypieku chleba automatycznie ustawia czas
i temperaturę pieczenia. Jeśli chleb jest zbyt jasny pod koniec
programu, zastosuj program BAKE ONLY, aby mocniej przyrumienić chleb. W tym celu naciśnij przycisk START/STOP
przytrzymując go przez około 3 sekundy (do momentu, gdy
rozlegnie się sygnał dźwiękowy). Następnie wciśnij przycisk
BAKE ONLY. Gdy żądany poziom przyrumienienia zostanie osiągnięty zatrzymaj proces, przytrzymując przez około
43Z011-001_v06
3 sekundy przycisk START/STOP (do momentu, gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy).
Podczas fazy pieczenia ciasta zamknij pokrywę
i nie otwieraj jej aż do zakończenia wypieku
chleba. Zdjęcia mają na celu jedynie przedstawienie fazy pieczenia.
13 Podgrzewanie.
Po zakończeniu procesu pieczenia włącza się brzęczyk,
który sygnalizuje, że chleb może zostać wyjęty z urządzenia. Natychmiast rozpoczęty zostaje równocześnie jednogodzinny proces podgrzewania.
14 Zakończenie faz programu.
Po zakończeniu programu wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda sieci elektrycznej.
15 Wyjmij pojemnik do wypieku korzystając z rękawicy
kuchennej i przewróć go.
16 Jeśli chleb nie wychodzi od razu z pojemnika kilkakrotnie, delikatnie wstrząśnij pojemnikiem, aż chleb
wypadnie.
Jeśli łopatka miesząca pozostanie wewnątrz
chleba, można nieznacznie naciąć bochenek
i wyciągnąć łopatkę na zewnątrz. Możesz
również zastosować haczyk do wyjmowania
łopatki mieszającej.
Ogrzewanie urządzenia w celu wzrostu ciasta.
Ogrzewanie włączane jest jedynie w przypadku, jeśli temperatura pokojowa wynosi poniżej 25°C. Jeśli temperatura
pokojowa jest wyższa niż 25°C, składniki mają już odpowiednią temperaturę i nie wymagają podgrzewania.
Czyszczenie i konserwacja
●● Przed
pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyj
pojemnik do wypieku oraz łopatkę mieszającą przy użyciu delikatnego detergentu (nie wolno zanurzać pojemnika do wypieku w wodzie).
●● Przed pierwszym użyciem, zaleca się nasmarować nowy
pojemnik do wypieku oraz łopatkę mieszającą tłuszczem
odpornym na wysoką temperaturę, a następnie nagrzać
je w piekarniku przez około 10 minut. Po wystygnięciu
usuń tłuszcz z pojemnika przy użyciu ręcznika papierowego. Dzięki temu zabiegowi chroniona będzie powłoka
zapobiegająca przywieraniu ciasta. Czynność tę można
powtórzyć raz na jakiś czas.
●● Odczekaj aż urządzenie wystygnie przed czyszczeniem
lub schowaniem. Przed kolejnym procesem zagniatania
i pieczenia, urządzenie musi ostygnąć przez około pół
godziny.
●● Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i odczekaj aż wystygnie. Do mycia używaj
łagodnego detergentu. Nie wolno używać chemicznych
środków czyszczących, benzyny, środków do czyszczenia piekarników lub wszelkich innych środków, które
mogą porysować lub zniszczyć powłokę urządzenia.
7
●● Usuwaj wszystkie składniki oraz okruchy z pokrywy, obu- ●● Pojemnik
pokryty jest powłoką nieprzywierającą. Nie
wolno używać metalowych przedmiotów, które mogłyby
ją porysować. Kolor powłoki będzie się zmieniał wraz
z użytkowaniem urządzenia. Jest to sytuacja normalna.
Zmiana ta w żaden sposób nie zmienia właściwości powłoki.
●● Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że urządzenie całkowicie wystygło i jest suche. Urządzenie należy
przechowywać z zamkniętą pokrywą.
dowy i komory wypieku za pomocą wilgotnego ręcznika.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie, ani wlewać
wody do komory wypieku!
●● Aby ułatwić czyszczenie można zdjąć pokrywę ustawiając ją pionowo a następnie pociągając do góry.
●● Pojemnik do wypieku należy przetrzeć z zewnątrz wilgotną
szmatką. Wnętrze pojemnika można myć przy użyciu płynu
do zmywania naczyń. Pojemnika nie zanurzaj w wodzie.
●● Łopatkę do mieszania oraz trzpień napędzający czyść
natychmiast po użyciu. Jeśli łopatki do mieszania pozostaną w pojemniku, będzie je później trudno stamtąd
wyjąć. W takim przypadku napełnij pojemnik ciepłą wodą
i pozostaw na 30 minut. Następnie wyjmij łopatki.
PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE URZĄDZENIA
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Z komory pieczenia lub
z otworów wentylacyjnych
wydobywa się dym.
Składniki przykleiły się do komory
pieczenia lub do zewnętrznej części
pojemnika do wypieku.
Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i wyczyść zewnętrzną część
pojemnika do wypieku lub komorę pieczenia.
Chleb opada w środku i jest
wilgotny na spodzie.
Chleb został pozostawiony zbyt
długo w pojemniku po upieczeniu
i podgrzaniu.
Wyjmij chleb z pojemnika do wypieku przed zakończeniem funkcji
podgrzewania.
Chleb trudno jest wyjąć
z pojemnika.
Spód bochenka przykleił się do łopatki
mieszającej.
Przed kolejnym wypiekiem wyczyść łopatkę mieszającą i wał. W razie
konieczności, napełnij pojemnik ciepłą wodą i pozostaw na 30 minut.
Pozwoli to w prosty sposób wyjąć i wyczyścić łopatki mieszające.
Składniki nie zostały
wymieszane lub chleb
nieodpowiednio się upiekł.
Urządzenie nie włącza
się. Włącza się sygnał
dźwiękowy. Na wyświetlaczu
pojawił się komunikat E01.
Niewłaściwe ustawienie programu.
Sprawdź wybrane menu i inne ustawienia.
Naciśnięto przycisk START/STOP
podczas pracy urządzenia.
Nie wykorzystuj tych samych składników i rozpocznij cały proces od
nowa.
Podczas pracy urządzenia kilkakrotnie
została podniesiona pokrywa.
Pokrywę można otwierać wyłącznie, jeżeli czas na wyświetlaczu
wynosi więcej niż 1:30.
Należy upewnić się, że pokrywa została właściwie zamknięta.
Długa przerwa w dostawie prądu
podczas pracy urządzenia.
Nie wykorzystuj tych samych składników i rozpocznij cały proces od
nowa.
Rotacja łopatek mieszających jest
zablokowana.
Sprawdź, czy łopatki mieszące nie zostały zablokowane przez ziarna,
itp. Wyciągnij pojemnik do wypieku i sprawdź, czy elementy napędowe
się obracają. W przeciwnym wypadku urządzenie należy oddać do
punku naprawy.
Urządzenie nie wystygło po
poprzednim procesie pieczenia.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk START/STOP, aż na wyświetlaczu
pojawi się normalny kod programu. Odłącz urządzenie od sieci
elektrycznej. Wyjmij pojemnik do wypieku i odczekaj, aż wystygnie
i osiągnie temperaturę pokojową. Następnie podłącz urządzenie do
sieci elektrycznej i ponownie włącz.
Urządzenie nie włącza
się. Włącza się sygnał
Temperatura w komorze wypieku jest
dźwiękowy. Na wyświetlaczu
za niska (poniżej -10°C).
pojawił się komunikat E00.
W takim przypadku odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozostaw
urządzenie, aż osiągnie temperaturę pokojową. Wypiekacz do chleba
nie może pracować w temperaturze poniżej -10°C.
Urządzenie nie włącza się.
Urządzenie wydaje sygnał
dźwiękowy. Na wyświetlaczu Błąd programu lub błąd elektroniczny.
pojawia się komunikat
„HHH”.
Rozpocznij test urządzenia. W tym celu naciskając i przytrzymując
przycisk menu odłącz urządzenie od sieci elektrycznej, a następnie
ponownie je podłącz. Zwolnij przycisk. Zostanie przeprowadzony test
urządzenia. Ponownie odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Na
wyświetlaczu powinien pojawić się kod normalnego programu „1P”.
W przeciwnym wypadku urządzenie należy oddać do punku naprawy.
Na wyświetlaczu pojawia się
Błąd programu lub błąd elektroniczny.
komunikat „EEE”.
Należy postępować zgodnie z powyższym opisem.
8
43Z011-001_v06
KLASYCZNE PRZEPISY
BIAŁY CHLEB
Urządzenie szczególnie nadaje się
do stosowania gotowych mieszanek
chlebowych, które dostępne są w sklepach.
CIASTO Z ORZECHAMI
I RODZYNKAMI
Składniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub masło
Sól
Cukier
Mąka typu 500
Suche drożdże
Rodzynki
Rozdrobnione orzechy
350 ml
1 ½ łyżki stołowej
1 łyżeczka
2 łyżki stołowe
540 g
1 łyżeczka
100 g
3 łyżki stołowe
CHLEB NA MAŚLANCE
Składniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub masło
Sól
Cukier
Mąka typu 550
Suche drożdże
300 ml
1 ½ łyżki stołowej
1 łyżeczka
1 łyżka stołowa
540 g
1 łyżeczka
Składniki:
Maślanka
Margaryna lub masło
Sól
Cukier
Mąka typu 550
Suche drożdże
300 ml
1 ½ łyżki stołowej
1 łyżeczka
2 łyżki stołowe
540 g
1 łyżeczka
Program: BASIC
Program: BASIC lub FRENCH
CHLEB SŁONECZNIKOWY
CHLEB Z SIEDMIU ZBÓŻ
Składniki:
Woda
Masło
Mąka typu 550
Nasiona słonecznika
Sól
Cukier
Suche drożdże
Składniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub masło
Sól
Cukier
Mąka typu 550
Pszenna mąka razowa
Płatki z 7 zbóż
Suche drożdże
350 ml
1 łyżka stołowa
540 g
5 łyżek stołowych
1 łyżeczka
1 łyżka stołowa
1 łyżeczka
300 ml
1 ½ łyżki stołowej
1 łyżeczka
2 ½ łyżki stołowej
240 g
240 g
60 g
1 łyżeczka
Program: BASIC
Rodzynki i orzechy można dodawać
po usłyszeniu pierwszego sygnału
dźwiękowego lub po 1 cyklu mieszenia
ciasta.
Program: BASIC
Rada: nasiona słonecznika można zastąpić
nasionami dyni. Prażenie nasion na patelni
sprawi, iż nabiorą one intensywniejszego
smaku.
Program: WHOLE WHEAT
W przypadku zastosowania całych ziaren
należy je wcześniej namoczyć.
CHLEB CEBULOWY
CHLEB RAZOWY
CIASTO Z CZEKOLADA I ORZECHAMI
Składniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub masło
Sól
Cukier
Duża, posiekana cebula
Mąka typu 550
Suche drożdże
Składniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub masło
Jaja
Sól
Cukier
Mąka typu 550
Pszenna mąka razowa
Suche drożdże
250 ml
1 łyżka stołowa
1 łyżeczka
2 łyżki stołowe
1 szt.
540 g
1 łyżeczka
300 ml
1½ łyżki stołowej
1 szt.
1 łyżeczka
2 łyżeczki
360 g
180 g
1 łyżeczka
Składniki:
Woda
Krem czekoladowoorzechowy
Sól
Cukier puder
Mąka typu 500
Mąka zwykła
Suche drożdże
Program: BASIC
Ten chleb należy od razu upiec.
Program: WHOLE WHEAT
Uwaga: Stosując program „DELAY TIMER”
zamiast jajek należy dodać więcej wody.
Program: FRENCH
CHLEB Z ORZECHAMI, MIGDAŁAMI
I MIODEM
FRANCUSKIE BAGIETKI
CISTO NA PIZZĘ
Składniki:
Woda
Miód
Sól
Cukier
Mąka typu 550
Suche drożdże
Składniki:
Woda
Sól
Oliwa z oliwek
Mąka typu 500
Cukier
Suche drożdże
Składniki:
Woda
Masło
Sól
Cukier
Pokrojone orzechy
Pokrojone migdały
Miód
Mąka typu 550
Suche drożdże
Program: BASIC
300 ml
1 ½ łyżki stołowej
1 łyżeczka
1 łyżeczka
1 łyżka
1 łyżka
1 łyżka
540 g
1 łyżeczka
300 ml
1 łyżka stołowa
1 łyżeczka
1 łyżeczka
540 g
1 łyżeczka
Program: DOUGH
Po procesie wyrabiania ciasta podziel
gotowe go na 2-4 części, uformuj długie
bochenki i odstaw na 30-40 minut. Ukośnie
ponacinaj ciasto i wstaw do piekarnika.
275 ml
90 ml
1½ łyżeczki
1½ łyżeczki
300 g
150 g
½ łyżeczki
300 ml
3
/4 łyżeczki
1 łyżka stołowa
450 g
2 łyżeczki
1 łyżeczka
Program: DOUGH
Po procesie wyrabiania ciasta rozwałkuj
go, uformuj okrągły kształt i odstaw na 10
minut. Rozsmaruj sos i nałóż dodatki. Piecz
w piekarniku przez 20 minut.
W tabelach znajdują się przykładowe przepisy oraz orientacyjne ilości składników. Nie należy traktować tych zapisów jako książki kulinarnej.
Postępuj według indywidualnych upodobań oraz zasad kulinarnych opisanych w fachowej literaturze i poradnikach.
43Z011-001_v06
9
KIEDY DOKONAĆ KOREKTY W PRZEPISACH
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
(opis poniżej)
Chleb rośnie zbyt szybko.
- Zbyt dużo drożdży, zbyt duża ilość mąki, niewystarczająca ilość soli.
a/b
- Brak lub zbyt mało drożdży.
a/b
- Stare lub nieświeże drożdże.
e
Chleb nie rośnie wcale lub
w sposób niewystarczający.
Ciasto zbyt mocno rośnie
i wylewa się z pojemnika.
Chleb opada w środku.
Chleb jest ciężki, grudkowaty.
Chleb nie jest upieczony
w środku
c
- Nastąpił kontakt drożdży z płynem.
d
- Nieodpowiedni rodzaj mąki lub nieświeża mąka.
e
- Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu.
a/b/g
- Zbyt mało cukru.
a/b
- Jeśli woda jest zbyt miękka, drożdże mocniej fermentują.
f
- Zbyt dużo mleka powoduje fermentację drożdży.
c
- Ilość ciasta jest większa od pojemności pojemnika i chleb opada.
a/f
- Fermentacja jest zbyt krótka lub zbyt szybka ze względu na nadmierną temperaturę
wody lub komory pieczenia, lub nadmierną wilgotność.
c/h/i
- Brak soli lub niewystarczająca ilość cukru.
a/b
- Zbyt dużo płynu.
h
- Zbyt dużo mąki lub zbyt mało płynu.
a/b/g
- Zbyt mało drożdży lub cukru.
a/b
- Zbyt dużo owoców, mąki razowej lub innego składnika.
b
- Stara lub nieświeża mąka.
e
- Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu.
a/b/g
- Zbyt duża wilgotność.
h
- Przepis z wilgotnymi składnikami, np. jogurtem.
g
- Zbyt duża ilość wody.
g
Chropowata struktura chleba,
lub zbyt dużo otworów w
chlebie
Nieupieczona, gąbczasta
powierzchnia.
- Zbyt gorący płyn.
- Brak soli.
b
- Duża wilgotność, zbyt gorąca woda.
h/i
- Zbyt dużo płynu.
c
- Objętość chleba jest zbyt duża względem pojemnika.
a/f
- Zbyt dużo mąki, szczególnie w przypadku jasnego chleba.
f
- Zbyt dużo drożdży lub zbyt mało soli.
a/b
- Zbyt dużo cukru.
a/b
- Inne słodkie składniki oprócz cukru.
b
Kromki chleba są nierówne lub
w środku znajdują się grudki.
- Chleb nie schłodził się wystarczająco (para nie zdążyła ujść).
j
Na skórce chleba znajduje
się mąka
- Po mieszaniu ciasta po bokach urządzenia pozostała mąka.
g/i
Rozwiązania dla powyższych problemów
a) Należy dokładnie odmierzać składniki.
b) Należy dopasować ilość składników i sprawdzić, czy
wszystkie składniki zostały dodane.
c) Należy dodać inny płyn lub pozostawić go do schłodzenia w temperaturze pokojowej. Składniki należy dodawać
zgodnie z kolejnością określoną w odpowiednim przepisie.
Po środku nasypanej mąki zrobić dołek i wsypać do niego
rozdrobnione lub suche drożdże. Nie należy dopuścić,
aby drożdże weszły w bezpośredni kontakt z płynem.
10
d) Należy stosować wyłącznie świeże i odpowiednio przechowywane składniki.
e) Należy zmniejszyć całkowitą ilość składników, nie dodawać więcej mąki niż podano w przepisie. Należy zmniejszyć ilość składników o ⅓.
f) Należy zmniejszyć ilość dodanego płynu. Jeśli używane
są składniki zawierające wodę, należy odpowiednio
zmniejszyć wtedy ilość płynu.
g) W przypadku bardzo wilgotnej pogody, dodać o 1-2 łyżki
stołowe mniej wody.
43Z011-001_v06
h) W przypadku ciepłej pogody, nie stosować funkcji programatora czasu. Należy używać chłodne płyny.
i) Natychmiast po upieczeniu należy wyjąć chleb z pojemnika i pozostawić go do wystygnięcia przez przynajmniej
15 minut przed krojeniem.
j) Należy zmniejszyć ilość drożdży lub wszystkich składników o 1/4.
Uwagi dotyczące przepisów
1. Składniki
●● Ze względu na fakt, że każdy składnik odgrywa określoną
rolę w pomyślnym procesie wypieku chleba, ich poprawne
odmierzanie jest równie ważne, co kolejność ich dodawania.
●● Najważniejsze składniki takie, jak płyn, mąka, sól,
cukier czy drożdże (można stosować suche lub świeże
drożdże) wpływają na sukces w przygotowaniu ciasta
i chleba. Należy zawsze stosować odpowiednie ilości
składników w odpowiednich proporcjach.
●● Należy stosować letnie składniki, jeśli ciasto musi zostać
przygotowane od razu. W przypadku ustawiania programu z funkcją programatora czasu, zalecane jest używanie chłodnych składników, aby drożdże nie zaczęły
rosnąć zbyt wcześnie.
●● Margaryna, masło i mleko wpływają na smak chleba.
●● Ilość cukru można zmniejszyć o 20%, aby skórka była
delikatniejsza i cieńsza, co nie wpłynie na wynik pieczenia. Aby skórka była delikatniejsza i bardziej miękka,
cukier można zastąpić miodem.
●● Gluten wytwarzany w mące podczas mieszania ciasta
zapewnia odpowiednią strukturę chleba. Idealna mieszanka mąki składa się z 40% z mąki razowej i 60%
z mąki białej.
●● Jeżeli chcesz dodać do chleba ziarna zbóż, pozostaw je
przez noc w wodzie. Zmniejsz ilość mąki i płynu (maksymalnie o 1/5 mniej).
●● Zakwas jest niezbędny przy stosowaniu mąki żytniej.
Zawiera on mleko i bakterie octowe, które sprawiają, że
chleb jest lżejszy i dokładnie fermentuje. Zakwas można
przygotować samemu, jednak jest to czasochłonne.
Z tego względu w poniższych przepisach zastosowano
sproszkowany koncentrat zakwasu. Jest on dostępny
w 15-gramowych opakowaniach (na 1 kg mąki). Zalecamy stosowanie się do poniższych przepisów (1/2, 3/4
lub 1 opakowanie). Jeśli dodane zostanie mniej zakwasu
niż podano w przepisie, chleb będzie się kruszył.
●● Jeśli sproszkowany zakwas ma inne stężenie (100-gramowe opakowanie na 1 kg mąki), ilość mąki należy
zmniejszyć o 80g na 1 kg mąki.
●● Można stosować również zakwas w płynie. Należy stosować się do ilości podanych na opakowaniu. Wypełnij miarkę
płynnym zakwasem i uzupełnij innymi płynnymi składnikami
w odpowiednich ilościach, zgodnie z przepisem.
●● Zakwas pszenny częściej sprzedawany jest w formie
suchej. Poprawia on podatność ciasta, jego świeżość
i smak. Jest również łagodniejszy niż zakwas żytni.
●● Do pieczenia chleba na zakwasie zastosować można
program BASIC lub WHOLE WHEAT.
43Z011-001_v06
●● Zakwas można zastąpić fermentem do wypieku. Różnica
będzie zauważalna wyłącznie w smaku. Ferment nadaje
się do stosowania w urządzeniu do wypieku chleba.
●● Do ciasta można dodawać otręby pszenne, aby chleb był
lżejszy i bogatszy w substancje odżywcze. W tym celu
należy dodać jedną łyżkę stołową otrębów na 500 g mąki
i zwiększyć ilość płynu o ½ łyżki stołowej.
●● Gluten pszenny to naturalny dodatek uzyskiwany
z białka zawartego w pszenicy. Dzięki niemu chleb jest
lżejszy i ma większą objętość. Chleb rzadziej opada
i jest lżejszy do trawienia. Jego zalety są szczególnie
widoczne przy pieczeniu chleba razowego lub innego
pieczywa z mąki mielonej w domu.
●● Czarny słód stosowany w niektórych przepisach to słód
jęczmienny ciemnoprażony. Dzięki niemu można uzyskać ciemniejszą skórkę chleba i ciemniejszy miąższ
(np. brązowy chleb). Można stosować również słód żytni,
ale nie jest on już tak ciemny. Oba produkty dostępne są
w sklepach ze zdrową żywnością.
●● Czysta, sproszkowana lecytyna jest naturalnym emulgatorem, który poprawia objętość chleba, sprawia, że
miąższ jest delikatniejszy i jaśniejszy, a pieczywo utrzymuje świeżość przez dłuższy czas.
2. Dostosowanie ilości składników
Jeśli wymagane jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości
składników, należy upewnić się, że proporcje oryginalnego
przepisu zostają zachowane. Aby uzyskać zadowalający
efekt, zalecamy stosowanie poniższych zasad dotyczących
modyfikacji ilości składników:
●● Płyny / mąka: ciasto powinno być delikatne (ale nie za
bardzo) i łatwe do wyrobienia. Ciasto nie powinno być
włókniste. Z ciasta powinno się łatwo dać wyrobić kulę.
Nie jest to możliwe przy gęstych ciastach w przypadku
chleba żytniego lub pełnoziarnistego. Ciasto należy sprawdzić pięć minut po pierwszym etapie mieszenia. Jeśli jest
zbyt wilgotne, należy dodać trochę mąki, aż nabierze ono
odpowiedniej konsystencji. Jeśli jest zbyt suche, należy
dodać po łyżce wody podczas procesu mieszenia.
●● Zastępowanie płynów: W przypadku stosowania składników zawierających w swoim składzie płyny (np. twaróg, jogurt, etc.), dodawana ilość płynu powinna zostać
zmniejszona. W przypadku dodawania jajek, należy je
wbić do miarki i wypełnić ją pozostałymi płynami, aby
mieć kontrolę nad ilością składników. Ciasto sporządzane w miejscu znajdującym się na dużej wysokości
(powyżej 750 metrów), będzie rosło szybciej. Można
wtedy zmniejszyć ilość drożdży od ¼ do ½ łyżeczki,
aby proporcjonalnie zmniejszyć wzrost ciasta. To samo
dotyczy miejsc, do których dostarczana jest wyjątkowo
miękka woda.
3. Dodawanie i odmierzanie składników i ilości
●● Należy
zawsze najpierw wlać płyn, a dopiero na
końcu dodać drożdże. Aby uniknąć zbyt szybkiego
wzrostu drożdży (szczególnie podczas użycia funkcji
programatora czasu), nie wolno dopuścić do kontaktu
płynów z drożdżami.
●● Podczas odmierzania składników należy stosować
zawsze te same jednostki miary, to znaczy odmierzać
11
składniki dołączoną łyżką do mierzenia lub łyżkami używanymi w domu, jeśli przepisy wymagają pomiaru w łyżkach stołowych lub łyżeczkach do herbaty.
●● Należy dokładnie odmierzać składniki podane w gramach.
●● Chcąc odmierzyć składniki w mililitrach, można do tego
celu wykorzystać dołączoną miarkę, która ma podziałkę
od 30 do 300 ml.
●● Dodawanie owoców, orzechów lub zbóż. Składniki
można dodać w przypadku poszczególnych programów
w momencie, gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Jeśli
składniki zostaną dodane zbyt wcześnie, zostaną one
zmielone podczas procesu mieszenia ciasta.
4. Efekty pieczenia
●● Efekty pieczenia zależą od panujących warunków (twardości wody, wilgotności powietrza, wysokości, konsystencji składników, itp.). Z tego względu przepisy powinny
służyć raczej jako odniesienie, które można odpowiednio
dopasowywać do danych warunków. Nie należy się zniechęcać w przypadku nieudanych prób wypieku. Należy
wtedy znaleźć przyczynę niepowodzeń i spróbować po
raz kolejny przy zmienionych proporcjach.
●● Jeśli chleb nie jest wystarczająco przyrumieniony, można
go pozostawić w urządzeniu i zastosować program przyrumieniania.
●● Zaleca się również upieczenie próbnego bochenka
przed ustawieniem funkcji programatora czasu stosowanej do wypieku przez noc, aby dzięki temu w razie
potrzeby dokonać niezbędnych zmian.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: Opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych..
12
43Z011-001_v06
CZ
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Přečtěte si, prosíme, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost je třeba věnovat bezpečnostním pokynům, aby se
předešlo nehodám či poškození přístroje během používání.
Návod k použití si uschovejte, abyste jej měli k dispozici
i později při používání spotřebiče.
Pokyny pro bezpečné a řádné používání
přístroje
Před prvním použitím přístroje se důkladně seznamte
s obsahem celého návodu k použití.
NEBEZPEČÍ!/VAROVÁNÍ!
Nedodržením těchto pokynů
ohrožujete své zdraví
●● Tento spotřebič mohou používat děti
starší 8 let, osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením
a osoby nemající náležité zkušenosti
a znalosti pouze tehdy, bude-li jim
zajištěn náležitý dohled nebo budou
poučeny o bezpečném používání přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si
se spotřebičem hrály. Čistit spotřebič
a provádět jeho údržbu nesmí děti
mladší 8 let, starším dětem musí být
zajištěn náležitý dohled.
●● Spotřebič s přívodní šňůrou uchovávejte v místě nedostupným dětem
mladším 8 let.
●● Přístroj nezapínejte, je-li napájecí
kabel nebo kryt zjevně poškozen.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neod43Z011-001_v06
borně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad se
obraťte na specializovaný servis.
●● Vypněte přístroj ze zásuvky, není-li
používám a před zahájením čištění.
●● Vypněte přístroj ze zásuvky než se
přiblížíte k předmětům, které jsou
během provozu přístroje v pohybu.
●● Napájecí kabel nemůže viset nad
hranou stolu nebo pracovní plochy
nebo se dotýkat horkých ploch.
●● Při vytahování z přístroje nádoby na
pečení s upečeným chlebem, použijte k tomuto úkonu speciální rukavice nebo látky chránicí proti popálení, protože nádoba a chléb jsou
velmi horké.
●● Nedotýkejte se horkých povrchů.
Používejte kuchyňské chňapky. Po
ukončení pečení je přístroj velmi
horký.
●● Teplota dostupných ploch může být
vyšší v okamžiku, kdy je přístroj
v provozu.
●● Ponechte přístroj vychladnout před
provedením demontáže a před čištěním. Přístroj je vybaven tepelně
izolovaným krytem. Kovové části přístroje se v průběhu provozu ohřívají.
●● Dbejte zvláštní opatrnosti při přenášení přístroje, zejména jsou-li v něm
horké látky.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů
můžete přístroj poškodit
●● Přístroj připojujte vždy pouze do zásuvky elektrické
sítě (pouze střídavého proudu) vybavené ochranným
kolíkem s napětím shodným s napětím uvedeným na
výrobním štítku.
13
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● Přístroj vždy umísťujte na rovných plochách, aby přístroj nespadl při hnětení hustého těsta. Je to důležité
zejména v případě používání naprogramovaných
funkcí a je-li přístroj ponechán bez dozoru. V případě
výjimečně hladkých ploch přístroj umístěte na tenké,
gumové podložce.
●● Během provozu spotřebič postavte v minimální vzdálenosti 10 cm od jiných předmětů.
●● Neumísťujte přístroj na nebo v blízkosti plynového
nebo elektrického sporáku nebo horké trouby.
●● Nádobu na pečení nelze vytahovat v průběhu provozu
přístroje.
●● Do spotřebiče nevkládejte aluminiovou fólii ani jiné
materiály, než produkty používané k pečení, jelikož
mohou způsobit požár nebo zkrat.
●● Nepřikrývejte přístroj za provozu ručníkem ani jinými
věcmi. Teplo a pára musí mít možnost ze stroje unikat.
V případě přikrytí přístroje snadno hořlavými materiály,
kontaktu se závěsy apod. vzniká riziko požáru.
●● Nemyjte přístroj pod tekoucí vodou, neponořujte přístroj a napájecí kabel ve vodě.
●● K mytí krytů nepoužívejte agresivní čisticí přípravky
ve formě emulzí, mléka, past apod. Mohlo by dojít
k odstranění informačních a grafických symbolů, jako
jsou označení, výstražné symboly apod.
●● Nemyjte kovové díly v myčce. Agresívní čisticí přípravky používané v těchto přístrojích způsobují černání těchto dílů. Myjte je ručně s použitím tradičních
mycích přípravků.
●● Používání příslušenství, jiných než výrobcem doporučených, může způsobit poškození přístroje.
●● Chléb se může vznítit, proto nepoužívejte domácí
pekárnu v blízkosti hořlavých materiálů a pod hořlavými materiály, jako jsou např. záclony.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel.
●● Spotřebič je určený výlučně k používání v domácnostech
lokalizovaných maximálně 2000 m nad hladinou moře.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Přístroj je určen pouze pro použití v domácnostech.
V případě použití pro podnikání v gastronomii se
záruční podmínky mění.
●● Nepoužívejte větší množství produktů, než kolik
je určeno v receptech, uvedených v tomto návodu
k použití. V opačném případě se chléb upeče nerovnoměrně, anebo těsto vyteče z pekárny. Dodržujte
pokyny obsažené v tomto návodu k použití.
●● Před nastavením přístroje na pečení daného druhu
chleba např. přes noc, vyzkoušejte nejprve daný recept
14
v době, kdy lze práci přístroje pozorovat a ujistěte se,
že suroviny byly použity v požadovaném poměru, těsto
není příliš hustí nebo řídké a množství těsta není příliš
velké a těsto se z přístroj nevylévá.
●● Po ukočení práce vyjměte zástrčku přívodní šňůry
z elektrické zásuvky.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku
výrobku.
Konstrukce
A
DÍLY PŘÍSTROJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Odnímatelný kryt
Držák
Průhled
Horní ventilační otvor
Boční ventilační otvory
Nádoba na pečení
Míchací lopatka
Pečicí komora
Ovládací panel
PŘÍSLUŠENSTVÍ
10 Odměrka
11 Dávkovací kelímek
12 Háček na vytahování míchací lopatky
OVLÁDACÍ PANEL
13 Displej LED – zobrazuje informace o daném programu,
době zbývající do konce programu a stupně propečení kůrky.
Na displeji se objeví označení „1P” a zazní zvukový signál.
Číslice „1” znamená, že jako výchozí je nastaven první
program, neboli „Basic”. „P” znamená základní nastavení
úrovně propečení kůrky a odpovídá střednímu propečení.
Může se vyskytovat také označení „H” – silné propečení
nebo „L” – slabé propečení. Po několika sekundách se informace na displeji změní na „3:00” a zobrazí dobu trvání programu. V průběhu programu se na displeji zobrazí informace
o průběhu pečení. Časový interval uváděný na displeji se
bude zkracovat až na hodnotu „0:00”.
14 Tlačítko START/STOP – zahajuje a ukončuje program.
15 Tlačítka pro nastavení času DELAY TIMER – nastavení časovače.
16 Tlačítko CRUST – nastavení požadovaného stupně propečení kůrky.
17 Tlačítko MENU – výběr programu.
18 Signalizace výběru provozního programu.
43Z011-001_v06
Funkce přístroje
FUNKCE BZUČÁKU
Bzučák se zapíná:
●● Po zmáčknutí programovacích tlačítek.
●● Během dlouhého míchání těsta, v době, kdy lze do těsta
přidat složky – např. zrnka, ovoce, ořechy.
●● Po skončení programu.
Po stisknutí tlačítka START/STOP můžete
vypnout zvuk. Pro tento účel stiskněte tlačítko
CRUST. Na displeji se objeví „OFF“, což znamená, že zvuk je vypnutý. Pokud opět stisknete tlačítko CRUST, na displeji se objeví „ON“
a zazní dvojitý zvukový signál, což znamená, že
zvuk je zapnutý.
FUNKCE PAMĚTI
Při náhodném přerušení dodávky elektrického proudu
v délce nepřekračující 5 minut, je fáze programu zaznamenána a přístroj může po obnovení dodávky pokračovat v provozu. To je možné výhradně v případě, že byl program přerušen před mícháním těsta. V opačném případě je nezbytné
celý proces zahájit znovu od začátku.
BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE
Je-li po předchozím použití přístroje teplota přístroje pro nový
program příliš vysoká (přes 40°C), po opětovném zmáčknutí tlačítka START/STOP se na displeji objeví zkratka E01
a současně zazní zvukový signál. V tomto případě přidržte
tlačítko START/STOP do doby, kdy zkratka E01 z displeje
zmizí a objeví se na něm základní nastavení. Poté vyjměte
nádobu na pečení a vyčkejte dokud přístroj nevychladne.
Program BAKE ONLY může být použit kdykoli, dokonce
i tehdy je-li přístroj zahřátý.
Funkce a obsluha zařízení
B
1 Vložte nádobu na pečení do přístroje.
Nádoba na pečení je pokrytá nepřilnavou vrstvou. Umístěte
nádobu přesně ve středu základny, uvnitř přístroje. Lehkým
zmáčknutím středu nádoby dojde k zablokování pružin přidržujících nádobu na pravé a levé straně komory. Při vytahování zatáhněte energicky nádobu za držák k přenášení
nádoby směrem nahoru.
Po skončení pečení je držák horký. Použijte
kuchyňské chňapky.
2 Vložte míchací lopatku.
Umístěte míchací lopatku nasunutím lopatky na trn v nádobě
na pečení.
3 Přidejte suroviny.
Suroviny do nádoby přidávejte v pořadí uvedeném v příslušném receptu. Vzorové recepty jsou uvedeny v další části
návodu.
4 Zavřete víko.
43Z011-001_v06
5 Vložte zástrčku napájecího kabelu do elektrické
zásuvky.
6 Zvolte požadovaný program tlačítkem MENU.
●● Basic (základní)
K přípravě bílého, pšeničného a žitného pečiva. Jedná se
o nejčastěji používaný program.
●● Rapid (rychlý)
K rychlé přípravě bílého, pšeničného a žitného pečiva.
●● Sweet (sladké pečivo)
K přípravě sladkého těsta s kváskem.
●● French (francouzské těsto)
K přípravě zvláště lehkého bílého pečiva.
●● Yeast free (pečivo bez droždí)
K výrobě a přípravě chlebových bochánků o hmotnosti do
750 g.
●● Whole wheat (celozrnné pečivo)
K přípravě celozrnného pečiva.
●● Dough (těsto)
K přípravě těsta.
●● Bake only (propečení kůrky)
K propečení chleba a těsta.
7 Zvolte požadovaný stupeň propečení kůrky.
Tlačítko CRUST slouží k nastavování požadovaného stupně
propečení kůrky. P MED (STŘEDNÍ), H DARK (TMAVÉ),
L LIGHT (LEHKÉ). Na displeji LCD se objeví písmena „P”,
„H” nebo „L”.
8 V případě potřeby nastavte dobu zapnutí programu
tlačítkem DELAY TIMER.
●● Přistroj umožňuje odložit zahájení každého vybraného
programu.
●● Mimo vlastní dobu pečení, která je nastavená automaticky ke každému zvolenému programu, lze také zadat
přesnou hodinu, kdy bude daný program spuštěn. Toto
nastavení lze měnit tlačítky + a -, které mění nastavenou
dobu po 10 minutách.
●● Nejdelší možné odložení startu činí 13 hodin.
●● Při použití funkce odloženého startu nelze používat suroviny s krátkou trvanlivosti, jako je mléko, ovoce, jogurt,
cibule, vajíčka apod.
9 Zmáčkněte tlačítko START/STOP.
Po stisknutí tlačítka START/STOP můžete
vypnout zvuk. Pro tento účel stiskněte tlačítko
CRUST. Na displeji se objeví „OFF“, což znamená, že zvuk je vypnutý. Pokud opět stisknete tlačítko CRUST, na displeji se objeví „ON“
a zazní dvojitý zvukový signál, což znamená, že
zvuk je zapnutý.
Tlačítko START/STOP slouží také k zastavení programu v kterékoliv době. Pro zastavení zmáčkněte a přidržte po dobu asi
3 sekund tlačítko START/STOP do doby, kdy zazní zvukový
signál. Na displeji se objeví nejprve pozice zvoleného programu.
Chcete-li použit jiný program, zvolte jej tlačítkem MENU.
15
10 Míchání a hnětení těsta.
Domácí pekárna chléb automaticky míchá a hněte těsto do
doby, kdy těsto dosáhne požadovanou konzistenci.
Během míchání a hnětení těsta musí být víko
přístroje uzavřené. V průběhu této fáze lze ještě
přidávat menší množství vody nebo jiných
surovin.
11 Kynutí těsta.
Po posledním cyklu míchání se přístroj ohřívá na teplotu
optimální pro kynutí těsta.
Po dobu kynutí víko uzavřete a neotevírejte je
až do ukončení pečení chleba. Snímky pouze
ukazují fázi kynutí těsta.
Během fáze kynutí těsta, pečení a ohřívání se lopatka neotáčí, pracuje pouze topné těleso.
12 Pečení.
Domácí pekárna nastaví automaticky délku a teplotu pečení.
Je-li chléb příliš světlý v závěru programu, použijte program
BAKE ONLY, pro silnější propečení kůrky chleba. V tomto
případě zmáčkněte tlačítko START/STOP a přidržte je asi
3 sekundy (do doby, kdy zazní zvukový signál). Poté zmáčkněte tlačítko BAKE ONLY. Po dosažení požadované úrovně
propečení kůrky pečení zastavte přidržením po dobu 3 sekund
tlačítka START/STOP (do doby zaznění zvukového signálu).
Po dobu pečení těsta uzavřete víko a neotevírejte je až do ukončení pečení chleba. Snímky
pouze ukazují fázi pečení těsta.
13 Ohřívání.
Po skončení pečení se zapne bzučák, který signalizuje, že
chléb může být z pekárny vyjmut. Ihned je současně zahájen
hodinový cyklus ohřívání.
14 Ukončení programu.
Po ukončení programu vyjměte zástrčku napájecího kabelu
ze zásuvky elektrické sítě.
15 Vyjměte nádobu na pečení pomoci kuchyňských
chňapek a otočte ji.
16 Nevypadne-li chléb okamžitě z nádoby, zatřeste
nádobou jemně několikrát, dokud chléb nevypadne.
Čištění a údržba
●● Před prvním použitím přístroje důkladně umyj nádobu
na pečení a míchací lopatku jemným mycím přípravkem
(nádobu na pečení nelze ponořovat do vody).
●● Před prvním použitím se doporučuje promazat novou
nádobu na pečení a míchací lopatku tukem odolným
působení vysokých teplot, poté je ohřát v troubě po dobu
asi 10 minut. Po vychladnutí odstraňte papírovým ručníkem tuk z nádoby. Takto bude chráněna vrstva proti
připalování těsta. Tuto činnost lze vždy po nějaké době
opakovat.
●● Vyčkejte dokud přístroj zcela nevystydne a teprve poté
jej čistěte a uschovejte. Před dalším hnětením a pečením, přístroj musí vychladnout asi během půl hodiny.
●● Před čištěním odpojte přístroj z elektrické sítě a vyčkejte
dokud nevychladne. K mytí používejte mírný mytí přípravek. Není dovoleno použití chemických přípravků,
benzinu, přípravků na čištění trub nebo všech jiných
přípravků, které mohou poškrábat nebo poškodit povrch
přístroje.
●● Odstraňuje všechny suroviny a drobky z víka, krytu
a komory vlhkým ručníkem. Neponořujte přístroj ve
vodě, nenalévejte vodu do pečicí komory!
●● Pro usnadnění čištění sundejte kryt, umístěte jej svisle
a poté jej lze zatáhněte směrem nahoru.
●● Nádobu na pečení přetřete zevnitř vlhkou utěrkou. Vnitřek nádoby lze mýt s použitím přípravků na mytí nádobí.
Nádobu neponořujte do vody.
●● Lopatku na míchání a pohánění trn čistěte ihned po
použití. Zůstane-li lopatka na míchání v nádobě, bude ji
možno později odsud vyjmout. V tomto případě naplňte
nádobu teplou vodou a ponechte po dobu 30 minut. Poté
lopatky vyjměte.
●● Nádoba je pokrytá vrstvou proti připalování. Nepoužívejte kovové předměty, které by ji mohly poškodit. Barva
povlaku se bude během používání přístroje postupně
měnit. Jedná se o běžný jev. Tato změna žádným způsobem nemění vlastnosti povlaku.
●● Před uschování přístroje se ujistěte, že přístroj zcela
vychladl a je suchý. Přístroj nutno přechovávat s uzavřeným víkem.
Zůstane-li míchací lopatka uvnitř chleba, lze
chléb mírně naříznout a lopatku vytáhnou
ven. Můžete také použít háček na vytahování
míchací lopatky.
Ohřívání přístroj z důvodu kynutí těsta.
Ohřívání se zapíná pouze v případě, je-li pokojová teplota
nižší než 25°C. Je-li pokojová teplota vyšší než 25°C, složky
mají odpovídající teplotu a ohřívání není nutné.
16
43Z011-001_v06
OTÁZKY A ODPOVĚDI K PŘÍSTROJI
Problém
Příčina
Řešení
Z pečicí komory nebo
z ventilačních otvorů vychází dým.
Ingredience se přilepily k pečicí
komoře nebo k vnější části pečicí
nádoby.
Odpojte přístroj z elektrické sítě a vyčistěte vnější část pečicí
nádoby nebo pečicí komoru.
Chléb klesá ve středu a je vespod
vlhký.
Chléb byl ponechán příliš dlouho
v nádobě po upečení a ohřátí.
Vyjměte chléb z pečicí nádoby před ukončením funkce ohřívání.
Chléb je obtížné vyjmout z nádoby.
Dolní část bochánku se přilepila
k míchací lopatce.
Před dalším pečením vyčistěte míchací lopatku a hřídel. V případě
nutnosti naplňte nádobu teplou vodou a ponechte po dobu 30
minut. Bude tak možné snadným způsobem vyjmout a vyčistit
míchací lopatky.
Chybné nastavení programu.
Ověřte vybrané menu a jiná nastavení.
Zmáčkněte tlačítko START/STOP
v průběhu provozu přístroje.
Nepoužívejte stejné suroviny a začněte celý postup znova.
V průběhu provozu přístroje bylo
několikrát zvednuto víko.
Víko lze otevírat výhradně, je-lina displeji zobrazena doba delší
než 1:30.
Ujistěte se, že víko bylo řádně uzavřeno.
Dlouhé přerušení dodávky proudu
v průběhu provozu přístroje.
Nepoužívejte stejné suroviny a začněte celý postup znova.
Otáčení míchacích lopatek je
zablokováno.
Ověřte, zda míchací lopatky nebyly zablokovány obilkami apod.
Vyjměte pečicí nádobu a ověřte, zda díly pohonu se otáčejí.
V opačném případě je přístroj nutno předat k opravě.
Přístroj se zapíná. Zapíná se
zvukový signál. Na displeji se
objeví zpráva E01.
Přístroj po předchozím pečení
nevychladl.
Zmáčkněte a přidržte tlačítko START/STOP dokud se na displeji
neobjeví běžný kód programu. Odpojte přístroj z elektrické sítě.
Vyjměte pečicí nádobu a vyčkejte dokud nevystydne a nedosáhne
pokojové teploty. Poté přístroj připojte k elektrické síti a opětovně
zapněte.
Přístroj se zapíná. Zapíná se
zvukový signál. Na displeji se
objeví zpráva E00.
Teplota v pečící komoře je příliš
nízká (pod -10°C).
V takovém případě odpojte spotřebič z elektrické zásuvky
a ponechte spotřebič, dokud nedosáhne pokojové teploty. Domácí
pekárna nemůže být v provozu při teplotě pod -10°C.
Přístroj se nezapíná. Přístroj
vydává zvukový signál. Na displeji
se objeví zpráva „HHH“.
Chyba programu nebo chyba
elektronická.
Spusťte test přístroje. Zmáčkněte a přidržte tlačítko menu, přístroj
vypněte ze sítě a poté opětovně připojte. Tlačítko uvolněte.
Proběhne test přístroje. Opětovně odpojte přístroj z elektrické sítě.
Na displeji se musí objevit kód běžného programu „1P”. V opačném
případě je přístroj nutno předat k opravě.
Na displeji se objeví zpráva „EEE“.
Chyba programu nebo chyba
elektronická.
Postupujte dle výše uvedeného popisu.
Složky nebyly vymíchána nebo
chléb se dobře neupekl.
43Z011-001_v06
17
KLASICKÉ RECEPTY
BÍLÝ CHLÉB
Přístroj je vhodný zvláště k přípravě
hotových chlebových směsí, které lze
zakoupit v obchodech.
CHLÉB NA PODMÁSLÍ
Složení:
Voda nebo mléko
Margarín nebo máslo
Sůl
Cukr
Mouka polohrubá
světlá
Suché droždí
300 ml
1 ½ polévkové lžíce
1 lžička
1 polévková lžíce
540 g
1 lžička
Složení:
Podmáslí
Margarín nebo
máslo
Sůl
Cukr
Mouka polohrubá
světlá
Suché droždí
300 ml
1 ½ polévkové lžíce
1 lžička
2 polévkové lžíce
540 g
1 lžička
Program: BASIC
Program: BASIC nebo FRENCH
TĚSTO S OŘECHY A ROZINKAMI
SLUNEČNICOVÝ CHLÉB
CHLÉB ZE SEDMI OBILNIN
Složení:
Voda nebo mléko
Margarín nebo máslo
Sůl
Cukr
Mouka polohrubá
světlá
Suché droždí
Rozinky
Podrcené ořechy
Složení:
Voda
Máslo
Mouka polohrubá
světlá
Slunečnicová
semena
Sůl
Cukr
Suché droždí
Složení:
Voda nebo mléko
Margarín nebo máslo
Sůl
Cukr
Mouka polohrubá
světlá
Celozrnná pšeničná
mouka
Vločky ze 7 obilnin
Suché droždí
350 ml
1 ½ polévkové lžíce
1 lžička
2 polévkové lžíce
540 g
1 lžička
100 g
3 polévkové lžíce
350 ml
1 polévková lžíce
540 g
5 polévkových lžic
1 lžička
1 polévková lžíce
1 lžička
300 ml
1 ½ polévkové lžíce
1 lžička
2 ½ polévkové lžíce
240 g
240 g
60 g
1 lžička
Program: BASIC
Rozinky a ořechy lze přidávat po zaznění
prvního zvukového signálu nebo po 1 cyklu
míchání těsta.
Program: BASIC
Doporučení: slunečnicová semena lze
zastoupit semeny dýně. Pražení semen na
pánvi způsobí, že získají intenzívnější chuť.
Program: WHOLE WHEAT
Před použitím celých zrn zrna namočte.
CIBULOVÝ CHLÉB
CELOZRNNÝ CHLÉB
TĚSTO S ČOKOLÁDOU A OŘECHY
Složení:
Voda nebo mléko
Margarín nebo máslo
Sůl
Cukr
Velká, nakrájená
cibule
Mouka polohrubá
světlá
Suché droždí
Složení:
Voda nebo mléko
Margarín nebo máslo
Vajíčka
Sůl
Cukr
Mouka polohrubá světlá
Celozrnná pšeničná
mouka
Suché droždí
250 ml
1 polévková lžíce
1 lžička
2 polévkové lžíce
1 ks
540 g
1 lžička
300 ml
1½ polévkové lžíce
1 ks
1 lžička
2 lžičky
360 g
180 g
1 lžička
Složení:
Voda
Čokoládo-ořechový
krém
Sůl
Cukr moučka
Mouka hladká
světlá
Mouka konzumní
Suché droždí
Program: BASIC
Tento chléb upečte okamžitě.
Program: WHOLE WHEAT
Upozornění: S odložením startu „DELAY TIMER” Program: FRENCH
nutno místo vajec nutno přidat více vody.
CHLÉB S OŘECHY, MANDLEMI A MEDEM
FRANCOUZSKÉ BAGETY
TĚSTO NA PIZZU
Složení:
Voda
Máslo
Sůl
Cukr
Nakrájené ořechy
Nakrájené mandle
Med
Mouka polohrubá
světlá
Suché droždí
Složení:
Voda
Med
Sůl
Cukr
Mouka polohrubá
světlá
Suché droždí
Složení:
Voda
Sůl
Olej z oliv
Program: BASIC
300 ml
1 ½ polévkové lžíce
1 lžička
1 lžička
1 lžíce
1 lžíce
1 lžíce
300 ml
1 polévková lžíce
1 lžička
1 lžička
540 g
1 lžička
Mouka hladká světlá
Cukr
Suché droždí
275 ml
90 ml
1½ łyżeczki
1½ łyżeczki
300 g
150 g
½ łyżeczki
300 ml
3
/4 lžičky
1 polévková lžíce
450 g
2 lžičky
1 lžička
540 g
1 lžička
Program: DOUGH
Po uhnětení rozdělte hotové těsto na 2-4
části, vytvarujte dlouhé bochánky a odstavte
na 30-40 minut. Těsto šikmo nařízněte
a vložte do trouby.
Program: DOUGH
Po uhnětení těsto rozválejte, vytvrarujte
na kulatý tvar a odstavte na 10 minut.
Rozetřete omáčku a naložte suroviny.
Pečte v troubě 20 minut.
V tabulkách najdete příklady receptů a orientační množství ingrediencí. Nepovažujte tyto informace za kuchařskou knihu. Jednejte podle vlastního gusta a kulinárních pravidel popsaných v odborné literatuře a příručkách.
18
43Z011-001_v06
KDY JE VHODNÉ RECEPT UPRAVIT?
Problém
Pravděpodobná příčina
Řešení
(popis níže)
Chléb kyne příliš rychle.
Příliš mnoho droždí, příliš velké množství mouky, nedostatečné množství soli.
a/b
- Absence nebo nedostatečné množství droždí.
a/b
- Staré nebo nečerstvé droždí.
e
Chléb vůbec nekyne nebo
jen málo.
Těsto kyne příliš a překypuje
z nádoby.
Chléb uprostřed klesá.
- Příliš horký roztok.
c
- Došlo ke kontaktu droždí s roztokem.
d
- Nevhodný druh mouky nebo stará mouka.
e
- Příliš mnoho nebo příliš málo tekutin.
a/b/g
- Příliš málo cukru.
a/b
- Je-li voda je příliš měkká, droždí silněji fermentuje.
f
- Příliš mnoho mléka způsobuje fermentaci droždí.
c
- Množství těsta je větší než objem nádoby a chléb klesá.
a/f
- Fermentace je příliš krátká nebo příliš rychlá vzhledem k nadměrné teplotě vody lub
komory pečení nebo nadměrné vlhkosti.
c/h/i
- Chybí sůl nebo nedostatečné množství cukru.
a/b
Chléb je těžký, hrudkovatý.
- Příliš mnoho tekutin.
h
- Příliš mnoho mouky nebo příliš málo tekutin.
a/b/g
- Příliš málo droždí nebo cukru.
a/b
- Příliš mnoho ovoce, celozrnné mouky nebo jiné složky.
b
- Stará nebo nečerstvá mouka.
e
- Příliš mnoho nebo příliš málo tekutin.
a/b/g
Chléb není uprostřed upečen.
Zvrásněná struktura chleba
nebo příliš mnoho otvorů ve
chlebě.
Neupečený, houbovitý povrch.
- Přílišná vlhkost.
h
- Recept s vlhkými surovinami, např. jogurtem.
g
- Příliš velké množství vody.
g
- Chybí sůl.
b
- Vysoká vlhkost, příliš horká voda.
h/i
- Příliš mnoho tekutin.
c
- Objem chleba je příliš velký oproti nádobě.
a/f
- Příliš mnoho mouky, zejména v případě světlého chleba.
f
- Příliš mnoho droždí nebo příliš málo soli.
a/b
- Příliš mnoho cukru.
a/b
- Jiné sladké složky kromě cukru.
b
Krajíce chleba jsou nerovné
nebo jsou uprostřed hrudky.
- Chléb se dostatečně nezchladil (pára se nestačila uvolnit).
j
Na chlebové kůrce je mouka.
- Po míchání těsta zůstala na bocích přístroje mouka.
g/i
Řešení výše uvedených problémů
a) Odměřujte přesně složení.
b) Přizpůsobte množství ingrediencí a ověřte, zda byly přidány všechny složky.
c) Přidejte jinou tekutinu nebo ji ponechte vychladnout při
pokojové teplotě. Suroviny přidávejte v pořadí uvedeném v příslušném receptu. Uprostřed nasypané mouky
udělejte důlek a nasypte do něj rozdrobené nebo suché
droždí. Zabraňte, aby se droždí přišlo do přímého
kontaktu s tekutinou.
43Z011-001_v06
d) Používejte výhradně čerstvé a řádně přechovávané
suroviny.
e) Snižte celkové množství složek, nepřidávejte více mouky
než je uvedeno v receptu. Snižte množství složek o ⅓.
f) Snižte množství přidané tekutiny. Jsou-li používány suroviny obsahující vodu, snižte adekvátně množství přidávaných tekutin.
g) V případě velmi vlhkého počasí, přidejte o 1-2 polévkové
lžíce vody méně.
h) V případě teplého počasí nepoužívejte odložený start.
Používejte vychlazené tekutiny.
19
i) Ihned po upečení vyjměte chléb z nádoby a ponechte
vychladnout po dobu alespoň 15 minut krájením.
j) Snižte množství droždí nebo všech složek o ¼.
Poznámky týkající se receptů
1. Složení
●● S ohledem na skutečnost, že každá surovina se určitým způsobem podílí na úspěchu pečení chleba, jejich
správně odměřování je stejně důležité, co pořadí přidávání.
●● Nejdůležitějšími složkami jsou voda, mouka, sůl, cukr
a droždí (lze je používat suché nebo čerstvé); tyto mají
největší vliv na úspěšnou přípravu těsta nebo chleba.
Používejte vždy příslušné množství složek v odpovídajících poměrech.
●● Musí-li být těsto připraveno ihned, používejte suroviny
s pokojovou teplotou. V případě nastavení odloženého
startu, doporučujeme používání vychlazených složek,
aby droždí nezačalo kynou předčasně.
●● Margarín, máslo a mléko ovlivňují výslednou chuť
chleba.
●● Množství cukru lze snížit o 20%, aby kůrka byla jemná
a tenčí, bez vlivu na průběh pečení. Aby kůrka byla
jemná a měkčí, lze cukr nahradit medem.
●● Lepek obsažený v mouce během míchání těsta, zajišťuje
požadovanou strukturu chleba. Ideální směs mouky se
skládá ze 40% celozrnné mouky a 60% mouky bílé.
●● Chcete-li přidat do chleba zrna obilnin, ponechte je přes
noc ve vodě. Snižte množství mouky a vody (maximálně
o 1/5).
●● Kvásek je nezbytný při použití žitné mouky. Obsahuje
mléko a octové bakterie, které působí, že chléb je lehčí
a lépe fermentuje. Kvásek lze připravit samostatně,
je to však časově náročné. Z tohto důvodu je v uváděných receptech používán koncentrát kvásku v prášku.
Je nabízen v 15 g balení (na 1 kg mouky). Doporučujeme dodržování uvedených receptů (1/2, 3/4 nebo
1 balení). Bude-li použití méně kvásku než je uvedeno
v receptu, chléb se bude drobit.
●● Má-li práškový kvásek jinou koncentraci (100 g balení na
1 kg mouky), množství mouky nutno snížit o 80 g na 1 kg
mouky.
●● Můžete také použít tekutý kvásek. Dodržujte množství
uváděná na obalu. Vyplňte odměrku tekutým kváskem
a doplňte jinými tekutými složkami v příslušném množství dle předpisu.
●● Pšeničný kvásek je nejčastěji prodáván v suché formě.
Zlepšuje zpracovatelnost těsta, jeho svěžest a chuť.
Je také jemnější než žitný kvásek.
●● K pečení chleba s kváskem lze použít program BASIC
nebo WHOLE WHEAT.
●● Kvásek lze nahradit enzymy (ferment) pro pečení. Rozdíl
bude postřehnutelný pouze v chuti. Enzymy jsou vhodné
k použití v domácích pekárnách.
●● Do těsta lze přidávat pšeničné otruby, aby byl chléb lehčí
a bohatší na výživné látky. Pro tento účel přidejte jednu
20
polévkovou lžíci na 500 g mouky a zvyšte množství vody
o ½ polévkové lžíce.
●● Pšeničný lepek je přírodní doplňkem získávaným z bílkoviny obsažené v pšenici. Díky němu je chléb lehčí
a má větší objem. Chléb méně často klesne a je stravitelnější. Jeho přednosti jsou zjevné zejména při pečení
celozrnného chleba nebo jiného pečiva z mouky mleté
v domácnosti.
●● Černým sladem používaným v některých předpisech je
ječný, celopražený slad. Díky němu lze získat tmavší
kůrku chleba a tmavší chléb (např. hnědý chléb). Lze
používat také žitný slad, který není tak tmavý. Oba produkty lze zakoupit v prodejnách se zdravou výživou.
●● Čistý, práškovaný lecitin je přírodním emulgátorem, který
zlepšuje objem chleba, působí, že chléb je jemný a světlejší a pečivo je déle čerstvé.
2. Úprava počtu složek
Je-li potřeba zvýšit nebo snížit počet složek, ujistěte se, že
poměry dle originální receptu jsou zachovány. Pro získání
uspokojivého efektu, doporučujeme se držet níže uvedených
pokynů týkajících se upravování počtu složek:
●● Tekutiny / mouka: těsto musí být jemné (ale ne příliš) a snadno opracovatelné. Těsto nesmí být vláknité.
Z těsto musí být možno vytvarovat kouli. Není to možné
v případě hustých těst u žitného nebo celozrnného
chleba. Těsto je nutno ověřit pět minut po první etapě
míchání. Je-li příliš vlhké, přidejte trochu mouky, dokud
nezíská požadovanou konzistenci. Je-li příliš suché, přidávejte po lžících vodu za stálého míchání.
●● Nahrazování tekutin V případě použití složek obsahujících tekutiny (např. tvaroh, jogurt apod.), lze přidávané
množství tekutin snížit. Při přidávání vajec, je nejprve
rozklepněte do odměrky a vyplňte ji ostatními tekutinami
pro kontrolu množství složek. Těsto připravované ve vyšších nadmořských výškách (nad 750 metrů), kyne rychleji. V tomto případě můžete snížit množství droždí o ¼
do ½ lžičky pro poměrné zpomalení kynutí těsta. Totéž
se týká lokalit s výjimečně měkkou vodou.
3. Přidávání a odměřování složek a množství
●● Nalévejte vždy nejprve tekutiny a teprve potom v závěru
přidávejte droždí. Aby nedošlo k příliš rychlému kynutí
droždí (zejména během odloženého startu), zabraňte
kontaktu tekutin s droždím.
●● Při odměřování složek používejte vždy stejné měrné jednotky, to znamená odměřujte složky připojenou odměrkou nebo kuchyňskými lžícemi, jsou-li v receptech uváděny polévkové lžíce nebo čajové lžičky.
●● Složky uváděné v gramech odměřujte přesně.
●● Chcete-li složky odměřovat v milimetrech, používejte
k tomuto účelu připojenou měrku, která má stupnici rozdělenou od 30 do 300 ml.
●● Přidávání ovoce, ořechů nebo obilovin. Složky lze přidávat u jednotlivých programů po zaznění zvukového signálu. Jsou-li složky přidány příliš brzdy, budou v průběhu
míchání těsta pomlety.
43Z011-001_v06
4. Efekty pečení
●● Efekty pečení závisí na konkrétních podmínkách (tvrdost
vody, vlhkost vzduchu, nadmořská výška, konzistence
složek apod.). Z tohoto důvodu by recepty měly sloužit
spíše jako vztažný bod, který lze odpovídajícím způsobem přizpůsobit daným podmínkám. V případě prvních
nezdarů se nenechte odradit. Zjistěte příčinu neúspěchu
a zkuste postup znova se na menším množství.
●● Není-li chléb řádně propečen, lze jej ponechat v přístroji
a použít program pro propečení kůrky.
●● Doporučujeme také upéct zkušební bochánek před
použitím funkce odloženého startu, používané v pečení
v noci, aby bylo možno v případě potřeby provést
nezbytné změny.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů Zelmer
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
43Z011-001_v06
21
SK
Vážení klienti
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme Vás, aby ste si dôkladne prečítali túto inštrukciu
používania. Obzvlášť by ste sa mali sústrediť na pokyny
týkajúce sa bezpečnosti, tak aby ste sa počas používania
zariadenia vyhli nehodám a/alebo poškodeniu zariadenia.
Inštrukciu používaniu uschovajte, aby ste ju mohli využívať
taktiež aj počas ďalšieho používania zariadenia.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
Pred prvým použitím zariadenie si starostlivo prečítajte tento návod.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIA!
Ak ich nebudete dodržiavať,
môže dôjsť k poraneniu osôb
●● Tento spotrebič môžu používať aj
deti vo veku viac ako 8 rokov alebo
osoby s obmedzenými fyzickými
alebo mentálnymi schopnosťami
alebo osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním
tohto zariadenia, iba v prípade, ak
sú pod stálym dozorom a po ich predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených
rizikách. Deti by sa so spotrebičom
nemali hrať. Spotrebič nesmú čistiť
alebo vykonávať jeho údržbu deti, je
to dovolené iba deťom, vo veku viac
ako 8 rokov a iba v prítomnosti zodpovednej osoby.
●● Spotrebič spolu s napäťovým káblom prechovávajte v bezpečnej
vzdialenosti a mimo dosahu detí vo
veku menej ako 8 rokov.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú
napájací kábel alebo teleso viditeľným spôsobom poškodené.
22
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Spotrebič smú opravovať iba odborne
spôsobilí zamestnanci. Nesprávne
vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa.
V prípade poruchy odporúčame, aby
ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Odpojte zariadenie zo sieťovej
zásuvky, ak ho nepoužívate a pred
začatím čistenia.
●● Odpojte zariadenie zo sieťovej zásuvky
pred približovaním sa k častiam, ktoré
sa počas prevádzky pohybujú.
●● Napájací kábel nesmie visieť cez
hranu stola alebo pracovnej dosky
ani sa dotýkať horúceho povrchu.
●● Pri vyberaní zo zariadenia nádoby
na pečenie spolu s upečeným chlebom používajte špeciálne rukavice
alebo látku zabezpečujúce proti
popáleniu, pretože nádoba a chlieb
sú veľmi horúce.
●● Nedotýkajte sa horúcich povrchov
zariadenia. Používajte kuchynské
rukavice. Po ukončení pečenia
zariadenie je veľmi horúce.
●● Teplota prístupných častí sa môže
počas činnosti zariadenia zvýšiť.
●● Pred demontážou a čistením
nechajte zariadenie vychladnúť.
Teleso zariadenia je tepelne izolované. Kovové časti zariadenia sa
počas prevádzky zohrievajú.
●● Buďte mimoriadne opatrní počas
prenášania zariadenia, najmä ak sa
vo vnútri nachádzajú horúce látky.
43Z011-001_v06
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto
zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Zariadenie vždy pripájajte do zásuvky elektrickej siete
(iba striedavého prúdu) vybavenej ochranným kolíkom
s napätím zodpovedajúcim uvedenému na výrobnom
štítku zariadenia.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
●● Zariadenie vždy umiestňujte na vodorovnom, rovnom povrchu, aby nespadlo počas miesenia hustého
cesta. Je to mimoriadne dôležité v prípade používania
nastavených funkcií a ak je zariadenie ponechané bez
dohľadu. V prípade mimoriadne hladkých povrchov
zariadenie umiestnite na tenkú gumovú podložku.
●● Zariadenie používajte vo vzdialenosti nie menej ako
10 cm od ostatných predmetov.
●● Zariadenie sa nesmie umiestňovať na alebo v blízkosti
plynového, elektrického sporáka alebo horúcej rúry.
●● Nádoba na pečenie sa nesmie vyberať počas prevádzky zariadenia.
●● V zariadení nepoužívajte hliníkovú fóliu ani iné materiály ako tie, ktoré sú určené na pečenie, mohli by spôsobiť požiar alebo skrat.
●● Neprikrývajte zariadenie uterákom ani inými látkami
počas prevádzky. Teplo a para sa musia dostať von
zo zariadenia. V prípade prikrytia zariadenia horľavými látkami, styku so závesmi a pod. existuje riziko
požiaru.
●● Neumývajte pod tečúcou vodou, neponárajte zariadenie ani napájací kábel do vody.
●● Na umývanie telesa sa nesmú používať agresívne
čistiace prostriedky ako napr. emulzie, mliečka, pasty
a pod. Tieto prostriedky môžu okrem iného zotrieť
informačné grafické prvky, ako napr.: označenia,
výstražné značky a pod.
●● Kovové prvky sa nesmú umývať v umývačkách riadu.
Agresívne čistiace prostriedky, ktoré sa v týchto zariadeniach používajú, spôsobia, že tieto prvky tmavnú.
Umývajte ich ručne, používajte tradičné tekuté čistiace
prostriedky na umývanie riadu.
●● Používanie príslušenstva iného ako odporúčané
výrobcom môže poškodiť zariadenie.
●● Chlieb sa môže vznietiť, preto zariadenie nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov alebo pod horľavými predmetmi (ako sú napríklad záclony).
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
kábel.
●● Zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti do nadmorskej výšky maximálne 2000 metrov
nad morom.
43Z011-001_v06
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny
pre obsluhu
●● Zariadenie je určené na domáce použitie. V prípade
použitia na účely gastronomického biznisu sa záručné
podmienky menia.
●● Nepoužívajte väčšie množstvo prísad, ako je uvedené
v receptoch v tomto návode na obsluhu. V opačnom
prípade, by sa chlieb mohol upiecť nerovnomerne
alebo by došlo k vyliatiu cesta zo zariadenia. Riaďte sa
podľa pokynov v tomto návode.
●● Pred nastavením zariadenia na pečenie určitého druhu
chleba napr. v noci, najprv vyskúšajte daný recept
v čase, keď môžete zariadenie pozorovať a môžete sa
uistiť, že jednotlivé zložky sú pripravené v primeranom
pomere, cesto nie je príliš husté alebo riedke, a množstvo hmoty nie je príliš veľké a cesto sa nevylieva.
●● Po ukončení práce vytiahnite zástrčku napäťového
kábla z elektrickej zásuvky.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Konštrukcia zariadenia
A
PRVKY ZARIADENIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Odnímateľný kryt
Držiak
Okienko
Horný vetrací otvor
Bočné vetracie otvory
Pečiaca nádoba
Hnetač
Pečiaca komora
Ovládací panel
PRÍSLUŠENSTVO
10 Lyžica na odmeriavanie
11 Odmerka
12 Háčik slúžiaci pre výber miešajúcej lopatky
OVLÁDACÍ PANEL
13 LED displej – zobrazuje informácie týkajúce sa nastaveného programu, času, ktorý ostáva do konca programu,
a stupňa opečenia kôrky.
Na displeji sa zobrazí symbol „1P“ a počujete zvukový signál. Číslica „1” znamená, že prednastavený je prvý program,
teda „Basic”.
„P” znamená základné nastavenie stupňa opečenia kôrky,
teda stredný stupeň. Môže byť tiež zobrazené označenie „H”
– tmavá kôrka alebo „L” – svetlá kôrka. Po niekoľkých sekun-
23
dách informácia na displeji sa zmení na „3:00“, bude ukazovať
zakódovaný čas trvania programu. Počas trvania programu na
displeji budú zobrazené informácie týkajúce sa priebehu procesu pečenia. Čas zobrazovaný na displeji sa bude postupne
zmenšovať, až kým nedosiahne hodnotu „0:00“.
14 Tlačidlo ŠTART/STOP – začína a končí program.
15 Tlačidlá časovača DELAY TIMER – nastavenie hodín.
16 Tlačidlo CRUST – nastavenie požadovaného stupňa
opečenia kôrky.
17 Tlačidlo MENU – voľba programu.
18 Signalizátor nastaveného programu prevádzky.
Funkcie zariadenia
FUNKCIA BZUČIAKA
Bzučiak sa zapína:
●● Po stlačení programovacích tlačidiel.
●● Počas druhého procesu miesenia cesta, aby bolo možné
určiť moment, v ktorom je možné do cesta pridať zložky,
ako napr. zrná, ovocie, orechy.
●● Po ukončení programu.
Po stlačení tlačidla START/STOP môžete vypnúť hlas. Stlačte tlačidlo CRUST, na displeji sa
zobrazí „OFF“. Znamená to, že zvuk je vypnutý.
Ak opätovne stlačíte tlačidlo CRUST, na displeji
sa zobrazí „ON“ a budete počuť dvojitý zvukový signál. Znamená to, že zvuk je zapnutý.
FUNKCIA PAMÄTE
V prípade krátkeho výpadku prúdu, ktorý neprekračuje
5 minút, položka programu sa ukladá do pamäte a zariadenie môže pokračovať v programe po odstránení poruchy.
Je to možné iba v prípade, že program bol zastavený pred
fázou miesenia cesta. V inom prípade je nevyhnutné začať
celý proces od začiatku.
BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE
Ak po predchádzajúcom použití je teplota zariadenia príliš
vysoká (viac ako 40°C) pre nový program, po opätovnom stlačení tlačidla ŠTART/STOP sa na displeji zobrazí správa E01
a počujete zvukový signál. V takom prípade pridržte tlačidlo
ŠTART/STOP do momentu, až kým správa E01 zmizne z displeja a zobrazí sa na ňom základné nastavenie. Potom vyberte
pečiacu nádobu a počkajte, až kým zariadenie nevychladne.
Program BAKE ONLY sa môže začať v každom momente aj
keď je zariadenie rozohriate.
Fungovanie a obsluha zariadenia
B
1 Vložte pečiacu nádobu.
Pečiaca nádoba je povrchovo upravená nepriľnavou vrstvou.
Umiestnite nádobu presne v strede podstavca vo vnútri
zariadenia. Jemné stlačenie strednej časti nádoby zapríčiní zapadnutie pružín, ktoré pridržiavajú nádobu na pravej
a ľavej strane komory. Pre vybratie nádoby rozhodným pohybom potiahnite smerom hore držiak na prenášanie nádoby.
24
Po ukončení procesu pečenia je držiak horúci.
Treba používať kuchynskú rukavicu.
2 Vložte hnetač.
Naložte hnetač: otvor v hnetači nasuňte na čap v pečiacej
nádobe.
3 Pridajte zložky.
Zložky vkladajte do nádoby v súlade s poradím uvedeným
v príslušnom recepte. Ukážkové recepty sú uvedené v ďalšej
časti návodu.
4 Zatvor pokrievku.
5 Vložte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej
zásuvky.
6 Požadovaný program zvoľte tlačidlom MENU.
●● Basic (základný)
Na prípravu bieleho, pšeničného a ražného pečiva. Je to najčastejšie používaný program.
●● Rapid (rýchly)
Na rýchlu prípravu bieleho, pšeničného a ražného pečiva.
●● Sweet (sladké pečivo)
Na prípravu sladkého kysnutého cesta.
●● French (francúzske cesto)
Na prípravu mimoriadne ľahkého bieleho pečiva.
●● Yeast free (pečivo bez droždia)
Na miesenie a prípravu bochníkov s hmotnosťou do 750 g.
●● Whole wheat (celozrnné pečivo)
Na prípravu celozrnného pečiva.
●● Dough (cesto)
Na prípravu cesta.
●● Bake only (opečenie kôrky)
Opečenie kôrky chleba a cesta.
7 Zvoľte požadovaný stupeň opečenia.
Tlačidlo CRUST slúži na nastavenie požadovaného stupňa
opečenia kôrky: P MED (STREDNÁ), H DARK (TMAVÁ),
L LIGHT (SVETLÁ). Na LCD displeji sa zobrazia príslušne
písmená: „P“, „H“ alebo „L“.
8 V prípade potreby nastavte čas začatia programu
pomocou tlačidla DELAY TIMER.
●● Môžete odložiť začatie každého z programov.
●● Okrem času trvania pečenia, ktorý je zakódovaný
automaticky podľa nastaveného programu, je možné
tiež nastaviť presnú hodinu, o ktorej sa začne príprava
výrobku. Toto nastavenie môžete meniť pomocou tlačidiel + a -, ktoré menia nastavený čas o 10 minút.
●● Najdlhšie možné nastavenie času je 13 hodín.
●● Počas používania funkcie časovača nepoužívajte ingrediencie, ktoré sa ľahko kazia, ako napr. mlieko, ovocie,
jogurt, cibuľa, vajcia a pod.
9 Stlačte tlačidlo ŠTART/STOP.
43Z011-001_v06
Po stlačení tlačidla START/STOP môžete vypnúť hlas. Stlačte tlačidlo CRUST, na displeji sa
zobrazí „OFF“. Znamená to, že zvuk je vypnutý.
Ak opätovne stlačíte tlačidlo CRUST, na displeji
sa zobrazí „ON“ a budete počuť dvojitý zvukový signál. Znamená to, že zvuk je zapnutý.
Tlačidlo ŠTART/STOP slúži tiež na zastavenie programu
v ľubovoľnom momente. Za týmto účelom stlačte a pridržte
cca. 3 sek. tlačidlo ŠTART/STOP, až kým nepočujete zvukový signál. Na displeji sa zobrazí začiatočná položka nastaveného programu. Ak chcete použiť iný program, zvoľte ho
pomocou tlačidla MENU.
10 Miesenie a hnetenie cesta.
Domáca pekáreň chleba automaticky miesi a hnetie cesto,
až kým nedosiahne požadovanú konzistenciu.
Počas fázy miesenia a hnetenia cesta musí
byť kryt zariadenia zatvorený. Počas tejto fázy
je ešte možné pridávať malé množstvá vody,
tekutín alebo iných zložiek.
11 Vykysnutie cesta.
Po poslednom cykle miesenia sa zariadenie zohrieva na teplotu optimálnu pre kysnutie cesta.
Počas fázy kysnutia cesta zatvorte kryt a neotvárajte ho až kým proces pečenia chleba
nebude ukončený. Cieľom fotografií je iba ukázanie fázy kysnutia cesta.
Počas fáze kysnutia cesta, pečenia a ohrievania sa lopatka
neobracia, pracuje len vyhrievacie teleso.
12 Pečenie.
Domáca pekáreň automaticky nastaví čas a teplotu pečenia.
Ak je chlieb na konci programu pečenia príliš svetlý, použite
program BAKE ONLY, aby ste silnejšie opiekli kôrku. Za týmto
účelom stlačte a pridržte cca. 3 sek. tlačidlo ŠTART/STOP
(až kým nepočujete zvukový signál). Potom stlačte tlačidlo
BAKE ONLY. Ak dosiahnete požadovanú úroveň opečenia,
zastavte proces: pridržte po cca. 3 sekundy stlačené tlačidlo
ŠTART/STOP (až kým nepočujete zvukový signál).
Počas fázy pečenia cesta zatvorte kryt a neotvárajte ho až kým proces pečenia chleba
nebude ukončený. Cieľom fotografií je iba ukázanie fázy pečenia.
13 Zohrievanie.
Po ukončení procesu pečenia sa zapne bzučiak, ktorý signalizuje, že môžete vybrať chlieb zo zariadenia. Súčasne sa
zapne hodinový proces udržiavania teploty.
14 Ukončenie fáz programu.
Po ukončení programu vytiahnite zástrčku napájacieho
kábla zo sieťovej zásuvky.
15 Pomocou kuchynskej rukavice vyberte pečiacu
nádobu a obráťte ju.
16 Ak chlieb nechce vypadnúť z nádoby, niekoľkokrát
jemne potraste nádobou, až kým chlieb nevypadne.
43Z011-001_v06
Ak hnetač ostane vo vnútri chleba, môžete
opatrne rozrezať bochník a vybrať hnetač von.
Môžete taktiež použiť háčik pre výber miešajúcej lopatky.
Zohrievanie zariadenia pre vykysnutie cesta.
Zohrievanie sa zapína iba v prípade, ak izbová teplota je nižšia ako 25°C. Ak je izbová teplota vyššia ako 25°C, zložky
majú požadovanú teplotu a nevyžadujú si zohrievanie.
Čistenie a údržba
●● Pred prvým použitím zariadenia dôkladne umyte pečiacu
nádobu a hnetač, za týmto účelom používajte jemný
umývací prostriedok (pečiaca nádoba sa nesmie ponárať
do vody).
●● Pred prvým použitím sa odporúča natrieť pečiacu
nádobu a hnetač tukom odolným voči vysokej teplote
a potom ich cca. 10 min. zohrievať v rúre. Po vychladnutí odstráňte tuk z nádoby pomocou papierovej utierky.
Vďaka tomu bude chránený nepriľnavý povrch. Tento
úkon môžete pravidelne opakovať.
●● Pred čistením alebo uchovávaním zariadenia ho
nechajte vychladnúť. Pred ďalším hnetením a pečením
musí zariadenie chladnúť cca. pol hodiny.
●● Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete
a počkajte, až kým nevychladne. Na umývanie používajte jemné čistiace prostriedky. Nesmú sa používať
chemické čistiace prostriedky, benzín, prostriedky na čistenie rúr ani akékoľvek prostriedky, ktoré môžu poškriabať alebo poškodiť povrchovú vrstvu zariadenia.
●● Odstraňujte všetky zložky z krytu, telesa a pečiacej
komory zariadenia pomocou vlhkej utierky. Zariadenie
sa nesmie ponárať do vody, ani sa voda nesmie vlievať do pečiacej komory!
●● Pre zjednodušenie čistenia môžete sňať kryt: umiestnite
ho do zvislej polohy a potom potiahnite hore.
●● Pečiacu komoru treba utrieť zvonka vlhkou handričkou.
Vnútro nádoby môžete umývať s použitím prostriedku na
umývanie riadu. Nádobu neponárajte do vody.
●● Hnetač a hnací čap čistite hneď po použití. Ak hnetače necháte v nádobe, neskôr bude ťažké ich stadiaľ
vybrať. V takom prípade naplňte nádobu teplou vodou
a nechajte 30 minút. Potom vyberte hnetače.
●● Nádoba je povrchovo upravená nepriľnavou vrstvou.
Nesmú sa používať kovové predmety, ktoré by ju mohli
poškriabať. Farba vrstvy sa bude počas používania
zariadenia meniť. Je to normálna situácia. Táto zmena
nijakým spôsobom nemení vlastnosti vrstvy.
●● Pred uchovávaním zariadenia sa uistite, že zariadenie
úplne vychladlo a je suché. Zariadenie uchovávajte so
zatvoreným krytom.
25
OTÁZKY A ODPOVEDE TÝKAJÚCE SA ZARIADENIA
Problém
Príčina
Riešenie
Z pečiacej komory alebo
z vetracích otvorov uniká dym.
Zložky sa prilepili k pečiacej
komore alebo k vonkajšej časti
pečiacej nádoby.
Odpojte zariadenie od elektrickej siete a vyčistite vonkajšiu časť
pečiacej nádoby alebo pečiacu komoru.
Chlieb klesá v strede a je
zospodu vlhký.
Chlieb bol príliš dlho ponechaný
v nádobe po upečení
a zohrievaní.
Vyberte chlieb z pečiacej nádoby pred ukončením funkcie
zohrievania.
Chlieb sa ťažko vyberá z nádoby.
Spodná strana bochníka sa
prilepila k hnetaču.
Pred ďalším pečením vyčistite hnetač a hriadeľ. V prípade potreby
naplňte nádobu teplou vodou a nechajte 30 minút. Umožní to
jednoducho vybrať a vyčistiť hnetače.
Nevhodné nastavenie programu.
Preverte zvolené menu a ostatné nastavenia.
Bolo stlačené tlačidlo ŠTART/
STOP počas prevádzky
zariadenia.
Nepoužívajte rovnaké zložky a začnite celý postup od začiatku.
Počas prevádzky zariadenia bol
niekoľkokrát zdvihnutý kryt.
Kryt môžete otvárať iba v prípade, ak čas zobrazený na displeji je
dlhší ako 1:30.
Uistite sa, že kryt bol dobre uzatvorený.
Dlhý výpadok prúdu počas
prevádzky zariadenia.
Nepoužívajte rovnaké zložky a začnite celý postup od začiatku.
Pohyb hnetačov je znemožnený.
Skontrolujte, či hnetače sa nezasekli semienkami, a pod. Vytiahnite
pečiacu nádobu a overte, či hnacie prvky rotujú. V opačnom prípade
zariadenie odovzdajte do servisu.
Zariadenie sa nezapína. Zapína
sa zvukový signál. Na displeji sa
zobrazuje správa E01.
Zariadenie nevychladlo po
predchádzajúcom pečení.
Stlačte a pridržte tlačidlo ŠTART/STOP, až kým sa na displeji
nezobrazí obyčajný kód programu. Odpojte zariadenie z elektrickej
siete. Vyberte pečiacu nádobu a počkajte, až kým nevychladne
a nedosiahne izbovú teplotu. Potom pripojte zariadenie do elektrickej
siete a opäť zapnite.
Zariadenie sa nezapína. Zapína
sa zvukový signál. Na displeji sa
zobrazuje správa E00.
Teplota v komore na
pečenie je príliš nízka
(menej ako -10°C).
V takom prípade, odpojte zariadenie od zdroja napätia a počkajte,
kým dosiahne izbovú teplotu. Domácu pekáreň nepoužívajte pri
nižšej teplote než -10°C.
Zariadenie sa nezapína.
Zariadenie vydáva zvukový
signál. Na displeji sa zobrazuje
správa „HHH“.
Chyba programu alebo
elektronická chyba.
Začnite test zariadenia. S týmto cieľom stlačte a pridržte tlačidlo
menu, pri tom odpojte zariadenie od elektrickej siete a potom
opäť ho pripojte. Uvoľnite tlačidlo. Začne sa test zariadenia. Opäť
odpojte zariadenie z elektrickej siete. Na displeji by sa mal zobraziť
kód bežného programu „1P“. V opačnom prípade zariadenie treba
odovzdať do servisu.
Na displeji sa zobrazuje správa
„EEE“.
Chyba programu alebo
elektronická chyba.
Postupujte podľa hore uvedených pokynov.
Zložky neboli vymiešané alebo
chlieb sa dobre neupiekol.
26
43Z011-001_v06
KLASICKÉ RECEPTY
BIELY CHLIEB
Zariadenie je mimoriadne vhodné na
používanie hotových chlebových zmesí,
ktoré sú dostupné v obchodoch.
CMAROVÝ CHLIEB
Zloženie:
Voda alebo mlieko
Margarín alebo maslo
Soľ
Cukor
Múka typu 550
Suché droždie
300 ml
1 ½ PL
1 lyžička
1 PL
540 g
1 lyžička
Zloženie:
Cmar
Margarín alebo maslo
Soľ
Cukor
Múka typu 550
Suché droždie
300 ml
1 ½ PL
1 lyžička
2 PL
540 g
1 lyžička
Program: BASIC
Program: BASIC alebo FRENCH
KOLÁČ S ORECHMI A HROZIENKAMI
SLNEČNICOVÝ CHLIEB
CHLIEB ZO SIEDMICH ZŔN
Zloženie:
Voda alebo mlieko
Margarín alebo maslo
Soľ
Cukor
Múka typu 500
Suché droždie
Hrozienka
Rozdrobené orechy
Zloženie:
Voda
Maslo
Múka typu 550
Slnečnicové
semienka
Soľ
Cukor
Suché droždie
Zloženie:
Voda alebo mlieko
Margarín alebo maslo
Soľ
Cukor
Múka typu 550
Pšeničná celozrnná
múka
Vločky zo 7 druhov zŕn
Suché droždie
350 ml
1 ½ PL
1 lyžička
2 PL
540 g
1 lyžička
100 g
3 PL
350 ml
1 PL
540 g
5 PL
1 lyžička
1 PL
1 lyžička
300 ml
1 ½ PL
1 lyžička
2 ½ PL
240 g
240 g
60 g
1 lyžička
Program: BASIC
Hrozienka a orechy môžete pridávať až keď
počujete prvý zvukový signál alebo po 1.
cykle miesenia cesta.
Program: BASIC
Odporúčanie: semienka slnečnice môžete
nahradiť tekvicovými jadierkami. Praženie
semienok a jadierok na panvici im pridá
intenzívnejšiu chuť.
Program: WHOLE WHEAT
V prípade používania celých zŕn ich treba
predtým namočiť.
CIBUĽOVÝ CHLIEB
CELOZRNNÝ CHLIEB
KOLÁČ S ČOKOLÁDOU A ORECHMI
Zloženie:
Voda alebo mlieko
Margarín alebo maslo
Soľ
Cukor
Veľká posekaná cibuľa
Múka typu 550
Suché droždie
Zloženie:
Voda alebo mlieko
Margarín alebo maslo
Vajcia
Soľ
Cukor
Múka typu 550
Pšen. celozrnná múka
Suché droždie
250 ml
1 PL
1 lyžička
2 PL
1 ks.
540 g
1 lyžička
300 ml
1½ PL
1 ks.
1 lyžička
2 lyžičky
360 g
180 g
1 lyžička
Zloženie:
Voda
Čokoládovo-orechová
hmota
Soľ
Práškový cukor
Múka typu 500
Obyčajná múka
Suché droždie
Program: BASIC
Tento chlieb treba ihneď upiecť.
Program: WHOLE WHEAT
Pozor: Pri používaní programu „DELAY
TIMER” namiesto vajec použite viac vody.
Program: FRENCH
CHLIEB S ORECHMI, MANDĽAMI
A MEDOM
FRANCÚZSKE BAGETY
CESTO NA PIZZU
Zloženie:
Voda
Med
Soľ
Cukor
Múka typu 550
Suché droždie
Zloženie:
Voda
Soľ
Olivový olej
Múka typu 500
Cukor
Suché droždie
Zloženie:
Voda
Maslo
Soľ
Cukor
Pokrájané orechy
Pokrájané mandle
Med
Múka typu 550
Suché droždie
Program: BASIC
300 ml
1 ½ PL
1 lyžička
1 lyžička
1 lyžica
1 lyžica
1 lyžica
540 g
1 lyžička
300 ml
1 PL
1 lyžička
1 lyžička
540 g
1 lyžička
Program: DOUGH
Po procese hnetenia cesta ho rozdeľte na
2 – 4 časti, urobte dlhé bochníky a nechajte
30 – 40 minút. Narežte cesto šikmo a vložte
do rúry na pečenie.
275 ml
90 ml
1½ lyžičky
1½ lyžičky
300 g
150 g
½ lyžičky
300 ml
3
/4 lyžičky
1 PL
450 g
2 lyžičky
1 lyžička
Program: DOUGH
Po procese hnetenia cesta ho rozvaľkajte,
urobte okrúhlu placku a nechajte 10 minút.
Natrite omáčkou a rozložte prísady. Pečte
v rúre na pečenie 20 minút.
V tabuľkách sa nachádzajú vzorové predpisy a orientačné množstvá potrebných zložiek. Nepovažujte tieto zápisy za kuchársku knižku. Postupujte podľa individuálnej chute a kuchárskych zásad, ktoré sú opísané v odbornej literatúre a kuchárskych sprievodcoch.
43Z011-001_v06
27
KEDY UPRAVIŤ RECEPTY
Problém
Pravdepodobná príčina
Riešenie
(opis uvedený nižšie)
Chlieb rastie príliš rýchlo.
- Príliš veľa droždia, príliš veľa múky, nedostatočné množstvo soli.
a/b
- Nedostatok alebo príliš málo droždia.
a/b
- Staré alebo nekvalitné droždie.
e
Chlieb nerastie vôbec alebo
rastie nedostatočne.
Cesto príliš silne rastie a vylieva
sa z nádoby.
Chlieb klesá v strede.
Chlieb je ťažký, má hrudky.
- Príliš horúca tekutina.
c
- Došlo k styku droždí s tekutinou.
d
- Nevhodný druh múky alebo stará múka.
e
- Príliš veľké alebo príliš malé množstvo tekutiny.
a/b/g
- Príliš málo cukru.
a/b
- Ak je voda príliš mäkká, droždie sa silnejšie kvasí.
f
- Príliš veľa mlieka zapríčiňuje kvasenie droždia.
c
- Množstvo cesta je väčšie od objemu nádoby a chlieb klesá.
a/f
- Kvasenie je príliš krátke alebo príliš rýchle kvôli príliš vysokej teplote vody alebo
pečiacej komory alebo kvôli príliš veľkej vlhkosti.
c/h/i
- Nedostatok soli alebo nedostatočné množstvo cukru.
a/b
- Príliš veľa tekutín.
h
- Príliš veľa múky alebo príliš málo tekutiny.
a/b/g
- Nedostatok droždia alebo cukru.
a/b
- Príliš veľa ovocia, celozrnnej múky alebo inej zložky.
b
Chlieb nie je v strede upečený.
Drsná štruktúra chleba alebo
príliš veľa pórov v chlebe.
- Stará alebo nekvalitná múka.
e
- Príliš veľké alebo príliš malé množstvo tekutiny.
a/b/g
- Príliš veľká vlhkosť.
h
- Recept s použitím vlhkých zložiek, napr. jogurtu.
g
- Príliš veľké množstvo tekutiny.
g
- Chýba soľ.
b
- Veľká vlhkosť, príliš horúca voda.
h/i
- Príliš veľa tekutín.
c
- Objem chleba je príliš veľký v porovnaní s nádobou.
a/f
- Príliš veľa múky, najmä v prípade svetlého chleba.
f
- Príliš veľa droždia alebo príliš málo soli.
a/b
Neupečený, pórovitý povrch.
- Príliš veľa cukru.
a/b
- Iné sladké zložky okrem cukru.
b
Krajce chleba sú nerovné alebo
v strede sú hrudky.
- Chlieb sa neschladil dostatočne (para nestihla ujsť).
j
Na kôrke chleba sa nachádza
múka.
- Po miesení cesta na bokoch zariadenia ostala múka.
g/i
Riešenia pre hore uvedené problémy
a) Treba presne odmeriavať jednotlivé zložky.
b) Treba upraviť množstvo zložiek a overiť, či boli všetky
zložky pridané.
c) Treba pridať inú tekutinu alebo ju nechať vychladnúť pri
izbovej teplote. Zložky pridávajte v súlade s poradím
uvedeným v príslušnom recepte. V strede nasypanej
múky urobte prehĺbenie a vsypte doňho rozdrobené
alebo suché droždie. Droždie nesmie mať priamy styk
s tekutinou.
28
d) Treba používať iba čerstvé a náležite uchovávané zložky.
e) Treba zmenšiť celkové množstvo zložiek, nepridávať
viac múky ako je to uvedené v recepte. Treba zmenšiť
množstvo zložiek o ⅓.
f) Treba zmenšiť množstvo pridávanej tekutiny. Ak používate zložky obsahujúce vodu, treba v takom prípade primerane zmenšiť množstvo tekutiny.
g) V prípade veľmi vlhkého počasia pridajte o 1-2 polievkové lyžice menej vody.
43Z011-001_v06
h) V prípade teplého počasia nepoužívajte funkciu časovača. Treba používať chladné tekutiny.
i) Hneď po upečení treba vybrať chlieb z nádoby a nechať
ho vychladnúť minimálne 15 minút pred krájaním.
j) Treba zmenšiť množstvo droždia alebo všetkých zložiek
o ¼.
Poznámky týkajúce sa receptov
1. Zložky
●● Keďže každá zložka odohráva určitú úlohu v úspešnom
procese pečenia chleba, ich správne odmeriavanie je
rovnako dôležité ako poradie pridávania.
●● Najdôležitejšie zložky ako tekutina, múka, soľ, cukor
alebo droždie (môžete používať suché alebo čerstvé droždie) majú vplyv na úspech pri príprave cesta
a chleba. Vždy treba používať primerané množstvá zložiek vo vhodnom pomere.
●● Treba používať vlažné zložky v prípade, že cesto musí
byť pripravené ihneď. V prípade nastavenia programu
s funkciou časovača sa odporúča používanie chladných
zložiek, aby droždie nezačalo rásť príliš skoro.
●● Margarín, maslo a mlieko majú vplyv na chuť chleba.
●● Množstvo cukru môžete zmenšiť o 20%, aby bola kôrka
jemnejšia a tenšia, čo neovplyvní výsledok pečenia. Aby
bola kôrka jemnejšia a mäkšia, cukor môžete nahradiť
medom.
●● Lepok vznikajúci v múke počas miesenia cesta zabezpečuje primeranú štruktúru chleba. Ideálna zmes sa skladá
z 40% celozrnnej múky a z 60% bielej múky.
●● Ak chcete pridať do chleba aj obilninové zrná, nechajte
ich na noc vo vode. Znížte množstvo múky a tekutiny
(maximálne o 1/5 menej).
●● Zákvas je nevyhnutný pri používaní ražnej múky. Tento
obsahuje mlieko a octové baktérie, vďaka ktorým je
chlieb ľahší a dôkladne kvasí. Zákvas môžete pripraviť
sami, avšak je to časovo náročné. Kvôli tomu v nižšie
uvedených receptoch je použitý práškový koncentrát
zákvasu. Je dostupný v 15-gramových baleniach (na
1 kg múky). Odporúčame dodržiavanie nižšie uvedených
receptov (1/2, 3/4 alebo 1 balenie). Ak pridáte menej
zákvasu ako je uvedené v recepte, chlieb sa bude drobiť.
●● Ak práškový zákvas má inú koncentráciu (100-gramové
balenie na 1 kg múky) množstvo múky treba zmenšiť
o 80 g na 1 kg múky.
●● Môžete tiež používať tekutý zákvas. Treba dodržiavať
množstvá uvedené na obale. Vyplňte odmerku tekutým
zákvasom a doplňte inými tekutými zložkami vo vhodných množstvách, podľa receptu.
●● Pšeničný zákvas sa častejšie predáva v suchej forme.
Zlepšuje spracovateľnosť cesta, čerstvosť a chuť. Je aj
jemnejší ako ražný zákvas.
●● Na pečenie chleba so zákvasom používajte program
BASIC alebo WHOLE WHEAT.
●● Zákvas môžete nahradiť fermentom na pečenie. Rozdiel
bude iba v chuti. Ferment je možné používať v domácej
pekárni.
43Z011-001_v06
●● Do cesta je možné pridať pšeničné otruby, aby bol chlieb
ľahší a bohatší na výživné látky. S týmto cieľom treba pridať jednu polievkovú lyžicu otrúb na 500 g múky a zväčšiť množstvo tekutiny o ½ polievkovej lyžice.
●● Pšeničný lepok je prírodná prísada získavaná z bielkovín
obsiahnutých v pšenici. Vďaka nemu je chlieb ľahší a má
väčší objem. Chlieb zriedkavejšie klesá a sa ľahšie trávi.
Jeho výhody sú mimoriadne viditeľné pri pečení celozrnného chleba alebo iného pečiva z múky mletej doma.
●● Čierny slad používaný v niektorých receptoch je jačmenný tmavý pražený slad. Vďaka nemu môžete získať
tmavšiu kôrku chleba a tmavšiu dužinu (napr. hnedý
chlieb). Môžete tiež používať ražný slad, avšak nie je on
už taký tmavý. Obidva výrobky sú dostupné v obchodoch
so zdravou výživou.
●● Čistý práškový lecitín je prírodný emulgátor, ktorý zlepšuje objem chleba, vďaka nemu dužina je jemnejšia
a svetlejšia, pečivo ostáva dlhšie čerstvé.
2. Prispôsobenie množstva zložiek
Ak je potrebné zväčšenie alebo zmenšenie množstva zložiek, treba sa uistiť, že pomery pôvodného receptu budú
zachované. Pre dosiahnutie uspokojivého výsledku odporúčame dodržiavanie nižšie uvedených zásad týkajúcich sa
modifikácie množstva zložiek.
●● Tekutiny / múka: cesto by malo byť jemné (ale nie príliš)
a dať sa jednoducho miesiť. Cesto nesmie byť vláknité.
Z cesta sa musí dať jednoducho vyrobiť guľa. Nie je to
možné pri hustých cestách v prípade ražného alebo celozrnného chleba. Cesto treba skontrolovať päť minút po
prvej etape miesenia. Ak je príliš vlhké, treba pridať trochu
múky, až kým nezíska vhodnú konzistenciu. Ak je príliš
suché, treba pridať po lyžici vody počas procesu miesenia.
●● Nahradzovanie tekutín: V prípade používania zložiek,
ktoré obsahujú tekutiny (napr. tvaroh, jogurt a pod.),
treba zmenšiť množstvo pridávanej tekutiny. V prípade
pridávania vajec, treba ich rozbiť do odmerky a vyplniť ju
ostatnými tekutinami, vďaka čomu budete mať kontrolu
nad množstvom zložiek. Cesto pripravované v mieste
nachádzajúcom sa vo veľkej nadmorskej výške (viac ako
750 metrov), bude rásť rýchlejšie. Môžete vtedy znížiť
množstvo droždia od ¼ do ½ lyžičky, aby ste proporcionálne zmenšili rast cesta. To isté platí v prípade miest, do
ktorých sa dodáva mimoriadne mäkká voda.
3. Pridávanie a odmeriavanie zložiek a množstiev
●● Vždy treba najprv vliať tekutinu, a až nakoniec pridať
droždie. Aby ste sa vyhli príliš rýchlemu rastu droždia
(najmä v prípade použitia funkcie časovača), nesmie
dôjsť k styku tekutín s droždím.
●● Pri odmeriavaní množstva zložiek vždy používajte
rovnaké merné jednotky, to znamená odmeriavajte
zložky pripojenou lyžicou na odmeriavanie alebo lyžicami
používanými v domácnosti, ak recepty uvádzajú množstvá v polievkových lyžiciach alebo čajových lyžičkách.
●● Treba presne odmeriavať zložky uvádzané v gramoch.
●● Ak chcete odmerať zložky v mililitroch, môžete na tento
účel použiť pripojenú odmerku, ktorá má mierku od 30
do 300 ml.
29
●● Pridávanie ovocia, zeleniny alebo obilia. Zložky v prípade
jednotlivých programov môžete pridávať v momente, ak
zaznie zvukový signál. Ak zložky pridáte príliš skoro,
budú zomleté počas procesu miesenia cesta.
4. Výsledky pečenia
●● Výsledky pečenia závisia od podmienok (tvrdosť vody,
vlhkosť vzduchu, výška, konzistencia zložiek a pod.).
Z tohto dôvodu recepty by mali byť iba vzťažnými bodmi,
ktoré môžete primerane upraviť podľa daných podmienok. Nevzdávajte sa v prípade neúspešných pokusov
pečenia. V takom prípade treba nájsť príčinu neúspechu
a pokúsiť sa ešte raz pri pozmenenom pomere.
●● Ak kôrka chleba nie je dostatočne opečená, môžete ho
nechať v zariadení a použiť program na opečenie kôrky.
●● Odporúča sa tiež upiecť skúšobný bochník pred nastavením funkcie časovača používanej pri pečení v noci, aby
ste mohli v prípade potreby zaviesť nevyhnutné zmeny.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
30
43Z011-001_v06
HU
Tisztelt Vásárlók
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak, azért,
hogy a készülék használata során a baleseteket és/vagy
a készülék sérülését megelőzze. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék későbbi használata során is
rendelkezésre álljon.
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
A berendezés használatbavétele előtt olvassa el a teljes kezelési útmutatót.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai,
értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak
használatát nem ismerő személyek
csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő
használatára vonatkozó, és a vele
járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak
a berendezéssel. A készüléket gyermekek nem tisztíthatják, és nem tarthatják karban, kivéve, ha elmúltak
8 évesek, és megfelelő felügyelet
vannak.
●● Az eszközt a hálózati kábelével
együtt tartsa a 8 év alatti gyermekektől elzárva.
●● A készüléket ne kapcsolja be, ha
a hálózati kábel sérült, vagy az elektromotor külső borítása szemmel láthatólag sérült.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
43Z011-001_v06
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A hálózati villás csatlakozót húzza ki
a konnektorból, ha a készülék használaton kívül van, valamint a tisztítása előtt is.
●● Áramtalanítsa a készüléket, amen�nyiben hozzá akar érni a használat
közben mozgó alkatrészeihez.
●● A hálózati kábel ne függjön az asztallap szélén, és ne érjen a forró felülethez.
●● A kenyérsütés befejezése után,
a sütőforma kivételekor mindig használjon edényfogó kesztyűt vagy
hőálló ruhát, mert a sütőforma és
a kenyér forró.
●● Soha ne érjen hozzá a készülék
forró felületeihez. Edényfogó kesztyűt használjon. A készülék működés
közben felforrósodik.
●● A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, amikor
a készülék működik.
●● Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt
az alkatrészeit kivenné, valamint
a készülék tisztítása előtt is. A készülék hőálló burkolattal van ellátva.
A készülék fémalkatrészei működés
közben felforrósodnak.
●● Különös figyelmet fordítson a készülék áthelyezése közben, különösen
ha forró folyadék található benne.
31
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket mindig csak a földelő csappal ellátott (váltóáramú) áramhálózati konnektorhoz csatlakoztassa,
amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a típuscímke adataival.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
●● A készüléket mindig sík, egyező felületre helyezze,
nehogy leessen a sűrűbb tészta gyúrása közben.
Ez különösen fontos, amikor a beállított funkciókat
használja vagy amikor a készüléket felügyelet nélkül
hagyja. Rendkívül sima felület esetén, a készüléket
egy vékony, gumis alátétre helyezze.
●● Hagyjon legalább 10 cm távolságot a készülék és
a többi tárgy között, amikor a berendezés működik.
●● A készüléket soha ne helyezze gáz- vagy elektromos
tűzhelyre, forró sütőre vagy mellé.
●● Soha ne távolítsa el a sütőformát a készülék működése közben.
●● A készülékbe ne tegyen alufóliát, sem más dolgot
a süteményhez használt alapanyagokon kívül, mivel
ezek tüzet vagy zárlatot okozhatnak.
●● Működés közben soha ne takarja le a készüléket törölközővel vagy egyéb anyaggal. A melegnek és gőznek
szabadon kell távoznia. Tűz keltkezhet, ha a készüléket gyúlékony anyaggal takarja le vagy azzal, pl. függönnyel érintkezésbe kerül.
●● Soha ne mossa a készüléket a folyóvízben, soha se
merítse a készüléket valamint a hálózati kábelt vízbe.
●● A külső burkolat tisztításához ne használjon agresszív
detergenseket, mint emulzió, tisztítótej, kenőcs stb.
Többek között lemoshatják a tajékoztató írásjeleket.
●● A készülék fémalkatrészei nem alkalmasak a mosógépben való tisztításra. A benne használt agresszív
tisztítószerek a fémalkatrészek sötétedését okozhatják. A fémalkatrészeket mindig kézzel mossa, a hagyományos mosószerek használatával.
●● Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon,
különben kárt tehet a készülékben.
●● A kenyér meggyulladhat, ezért ne használja a kenyérsütőt
gyúlékony anyagok, pl. függöny közelében vagy alatt.
●● Ne húzza ki a villás csatlakozót a vezetéknél fogva
a konnektorból.
●● A készülék csakis háztartásbeli használatra alkalmas maximálisan 2000 méteres tengerszint feletti magasságban.
JAVASLAT
Információk a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A készülék háztartásbeli használatra készült. A készülék vendéglátóiparban való használata esetén,
a garancia feltételei változnak.
32
●● Ne
használjon nagyobb mennyiségű alapanyagot,
mint az a jelen használati útmutatóban meg van adva.
Ellenkező esetben a kenyér nem egyenletesen sül
meg, vagy a tészta kifolyik. Tartsa be a jelen kezelési
útmutató ajánlását.
●● Ha be akarja állítani a készüléket az adott kenyérfajta
sütésére, pl. éjszakára, először probálja ki az adott
receptet olyan időben, amelyen belül a készülék felügyelet alatt maradhat, először ellenőrizze, hogy az
alkotóelemeket a megfelelő mennyiségekben adta-e,
a tészta nem túl sűrű vagy túl laza, a tészta mennyisége megfelelő e és nem folyik ki a gépből.
●● A munka befejezése után húzza ki a hálózati kábel
dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A
A készülék szerkezeti felépítése
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A levehető fedél
Fogantyű
Nézőablak
A felső szellőzőrés
Az oldalszellőzőrések
Sütőforma
Dagasztó
Sütőtér
Kezelőpult
TARTOZÉKOK
10 Mérőkanál
11 Mérőpohár
12 A keverőlapát kiemelését szolgáló kampó
KEZELŐPULT
13 A LED kijelző – a kiválasztott programra, a még fennmaradó üzemelési időre, valamint kenyér pirítási fokára
vonatkozó adatokat kijelzése.
A kijelzőn az „1P” jelenik meg, valamint a hangjelzés hallatszik. Az „1” azt mutatja, hogy az automatikusan kiválasztott
program az 1-es, azaz a „Basic”. A „P” betű a pirítási fok
alapbeállítását jelenti, amely a közepes pirítási fokra vonatkozik. Emellett előfordulhat a „H” betű is – sötét pirítás vagy
az „L” betű – világos pirítás. Néhány másodperc elteltével
a kijelző a „3:00”-ra beáll, ami a beállított programidőt jelent.
Az üzemelés közben a kijelzőn a sütési folyamatra vonatkozó információk jelennek meg. A kijelzőn mejelennő idő
fokozatosan lecsökken, amíg a „0:00” értéket nem éri el.
14 A START/STOP kapcsoló – az üzemelés elindítása és
befejezése.
43Z011-001_v06
15
16
17
18
A DELAY TIMER időbeállító gomb – az óra beállítása.
A CRUST gomb – az kivánt pirítasi fok beállítása.
A MENU gomb – a program kiválasztása.
A kiválasztott üzemprogram jelzője.
A készülék funkciói
HANGJELZŐ FUNKCIÓ
A hangjelző hallatszik az alábbi esetekben:
●● A programozó gombok megnyomásakor.
●● A tésztadagasztásnak második folyamata közben,
mutatva, hogy hozzá lehet adni a tésztába olyan alkotóelemeket mint mag, gyümölcs, dió.
●● A program befejezése után.
A hangjelzés a START/STOP megnyomása után
kikapcsolható. E célból nyomja meg a CRUST
gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik az „OFF”
jelzés, mely a hang kikapcsolását jelzi. Ha újra
megnyomja a CRUST gombot, a kijelzőn megjelenik az „ON” jelzés és két hangjelzés lesz
hallható, ami a hang aktiválását jelzi.
MEMÓRIA FUNKCIÓ
A program kb. 5 percig terjedő áramkimaradás esetén vis�szakapcsoláskor ugyanezen a helyen folytathatja a sütést.
Ez nem vonatkozik azonban olyan esetre, amikor a program
leállítása a tésztadagasztás folyamata előtt történet. Többi
esetben a sütés folyamatát újra kell kezdeni.
BIZTONSÁGI FUNKCIÓK
Ha a korábbi használat után a készülék hőmérséklete az új
programnak túl magas (40°C fölött), a START/STOP kapcsoló ismételt megnyomása után a kijelzőn a E01 jelenik
meg és a hangjelző hallatszik. Ebben az esetben nyomja
meg a START/STOP kapcsolót, amíg a E01 el nem tűnik
a kijelzőről és az alapjelzés meg nem jelenik. Utána vegye ki
a sütőformát és várja meg a készülék lehűléséig.
A BAKE ONLY programot minden pillanatban lehet indítani,
akkor is, ha a készülék felforrósódott.
A készülék működése és kezelése
B
1 Helyezze be a sütőformát.
A sütőforma tapadás gátló bevonattal van ellátva. Helyezze
be a sütőformát a készülék belsejébe, az alapzata közepén.
A sütőforma belsejének enyhe megnyomása a rugók elzárását okozza, amelyek a sütőformát fogják a sütőtér jobb- és
baloldalán. A sütőforma kivételének céljából erősen húzza fel
a sütőforma fogóját.
A sütésfolyamat befejezése után a fogó forró.
Az edényfogó kesztyű használata ajánlatos.
2 Helyezze be a dagasztót.
Nyomja be a dagasztót a sütőformában található hajtótengelyre.
43Z011-001_v06
3 Adja az alkotóelemeket.
Az alkotóelemeket mindig a megadott sorrendben adja
a sütőformába. A példa recepteket a használati utasítás
további része tartalmazza.
4 Zárja le a felelet.
5 Dugja be a csatlakozó dugóját az áramhálózati konnektorba.
6 Válassza ki a kívánt programot a MENU gomb segítségével.
●● Basic (normál)
Fehér, búza- és rozskenyér készítéséhez. Ez a leggyakrabban használt program.
●● Rapid (gyors)
A fehér, búza- és rozskenyér gyors készítéséhez.
●● Sweet (édes péksütemény)
Édes, kovásszal készített tésztákhoz.
●● French (francia tészta)
Különösen könnyű, fehér péksütemények készítéséhez.
●● Yeast free (élesztőmentes péksütemény)
A 750 g-on aluli súlyú kenyércipók készítéséhez.
●● Whole wheat (rozskenyér)
Rozskenyerek készítéséhez.
●● Dough (tészta)
Tészta készítéséhez.
●● Bake only (pirítás)
Kenyér és tészta pirításához.
7 Válassza ki a kívánt pirítási fokot.
A CRUST gomb segítségével a pirítás kívánt fokát lehet
beállítani: P MED (KÖZEPES), H DARK (SÖTÉT), L LIGHT
(VILÁGOS). Az LCD kijelzőn a megfelelő „P”, „H” vagy „L”
betű jelenik meg.
8 Szükség esetén állítsa be a program indítási idejét
a DELAY TIMER gomb segítségével.
●● Valamennyi program indulását késleltetni lehet.
●● A sütésfolyamat idején kívül, amely automatikusan be van
állítva, a kiválasztott programnak megfelelően, be lehet
állítani a pontos órát, amikor a termék készülése kezdődjön. Ezt a beállítást változtatni lehet a + és a – gombokkal,
amelyek 10 percenként változtatják a beállított időt.
●● A leghosszabb beállítható időtartam 13 óra.
●● Az időbeállító funkció használata közben nem szabad
használni könnyen romlandó alkatóelemeket, mint tej,
gyümölcs, joghurt, hagyma, tojás, stb.
9 Nyomja be a START/STOP kapcsolót.
A hangjelzés a START/STOP megnyomása után
kikapcsolható. E célból nyomja meg a CRUST
gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik az „OFF”
jelzés, mely a hang kikapcsolását jelzi. Ha újra
megnyomja a CRUST gombot, a kijelzőn megjelenik az „ON” jelzés és két hangjelzés lesz
hallható, ami a hang aktiválását jelzi.
33
A START/STOP kapcsoló segítségével minden pillanatban
leállíthatja az üzemelést. Ebből a célből nyomja le a START/
STOP kapcsolót és tartsa rajta az ujját kb. 3 másodpercig,
amíg a hangjelző nem hallatszik. A kijelzőn a kiválasztott
program eredeti száma jelenik meg. Ha egy másik programot kíván használni, válassza ki a MENU gomb megnyomásával.
10 Tésztadagasztás.
A kenyérsütő gép automatikusan dagasztja a tésztát, amíg
a megfelelő textúrát el nem éri.
A tészta keverési és gyúrási szakaszában
a készülék fedelének zárva kell lennie. Ebben
a szakaszban még kis mennyiségű víz, folyadék vagy más alkotóelemek adhatók hozzá.
11 Kelesztés.
A dagasztás utolsó szakaszának befejezése után a készülék felmelegedik, a kenyérsütésnek optimális hőmérséklet
eléréséig.
A tészta kelési szakaszában csukja be a fedelet és azt ne nyissa fel egészen a kenyérsütés
befejezéséig. A képek kizárólag csak a tésztakelesztés szakaszának a bemutatására szolgálnak.
A tészta növekedése, a sütés, valamint a melegítés során
a lapátok nem forognak, csak a sütő működik.
12 Sütés.
A kenyérsütő gép automatikusan beállítja a sütés idejét és
hőmérsékletét. Ha a program befejezésekor a kenyér túl
világos, használja a BAKE ONLY programot, a kenyér pirításához. Ebből a célből nyomja meg a START/STOP kapcsolót
és tartsa az ujjával kb. 3 másodpercen belül (a hangjelző
megszólalásáig). Utána nyomja be a BAKE ONLY gombot.
Amikor a pirítás kívánt fokát eléri, állítsa le a folyamatot,
a START/STOP kapcsoló 3 másodperces megnyomásával
(a hangjelző megszólalásáig).
A tészta sütési szakaszában csukja be a fedelet és azt ne nyissa fel egészen a kenyérsütés
befejezéséig. A képek kizárólag csak a tészta
sütési szakaszának a bemutatására szolgálnak.
13 Melegen tartás.
A sütésfolyamat befejezése után a hangjelző hallatszik,
ami azt jelenti, hogy a kenyeret ki lehet venni a készülékből. A készülék automatikusan egy óráig tartó melegen tartó
üzemmódba kapcsol.
14 A program ciklusainak befejezése.
A program befejezése után húzza ki a csatlakozót az áramhálózati konnektorból.
15 Vegye ki a sütőformát edényfogó kesztyű segítségével és fordítsa fel.
16 Ha a kenyér nem jön ki a sütőformából, addig enyhén
rázogassa, amíg ki nem jön a kenyér a sütőformából.
34
Ha a dagasztó bennemaradt a kenyérben, fel
lehet vágni a cipót és kivenni belőle a dagasztót. Használhatja a kampót is a keverőlapát
kiemeléséhez.
Felmelegítés a kelesztés céljából.
A készülék csak abban az esetben kapcsol a melegen tartó
üzemmódba, ha a szobahőmérséklet 25°C alatti. Ha a szobahőmérséklet 25°C fölötti, az alkotóelemek hőmérséklete
megfelelő és nem kell felmelegíteni ezeket.
Tisztítas és karbantartás
●● A
készülék üzembehelyezése előtt alaposan mossa
ki a sütőformát és a dagasztót, enyhe detergens használatával (a sütőformát vízbe ne merítse).
●● Első használat előtt kikenheti az új sütőformát és
a dagasztót hőálló zsírral és 10 percen belül felmelegítheti hagyományos sütőben. A sütőforma lehűlése után
távolítsa a zsírt puha papírtörölközővel. Ezen művelet
következtében óvjuk a tapadás gátló bevonatot. A műveletet időnként ismételni lehet.
●● Tisztítás és tárolás előtt hagyja a készüléket lehűlni.
A következő dagasztás és sütés előtt hagyja a készüléket lehűlni kb. félórán belül.
●● Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozót az áramhálózati konnektorból és hagyja a készüléket lehűlni.
A készülék tisztításához enyhe detergenset használjon.
Soha ne használjon kémiai tisztítószereket, benzínt,
sütőtisztítószereket vagy többi tisztítószert, amelyek karcolhatják vagy károsíthatják a készülék bevonatát.
●● Távolítson el mindenféle alkotóelemeket és ételmaradékokat a fedélről, a burkolatról és a sütőtérből nedves
törölközővel. Soha ne merítse a készüléket vízbe, se ne
öntsen bele vízet a sütőtérbe!
●● Tisztítás könnyítése érdekében le lehet venni a fedelet,
először függőlegesen állítva ezt, utána felhúzni.
●● A sütőforma külső részét nedves kendővel meg kell
törölni. A sütőforma belsejét ki lehet mosni mosogatószerrel. A sütőformát soha ne merítse vízbe.
●● Minden használat után azonnal tisztítsa meg a dagasztót és a hajtótengelyt. Amennyiben a hajtótengely
bennemarad a sütőformában, később csak nehezen
lehet belőle kivenni. Ilyen esetben töltse fel a sütőformát
vízzel és hagyja 30 percre. Utána vegye ki a dagasztót.
●● A sütőforma tapadás gátló bevonattal van ellátva. Ne
használjon fémes tárgyakat, amelyek ennek karcolását
okozhatják. A bevonat színe a készülék használatával
együtt változik. Ez a helyzet teljesen normális. A színváltozás a bevonat jellegének változását nem jelenti.
●● Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a készülék teljesen lehűlt
és száraz. A készülék becsukott fedelével tárolandó.
43Z011-001_v06
A KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
Probléma
Ok
Megoldás
Füst jön ki a sütőtérből vagy
a szellőzőrésekből.
Az alkotóelemek a sütőtérhez
Áramtalanítsa a készüléket és a sütőforma külső részét vagy a sütöteret
vagy a sütőforma külső részéhez
tisztítsa ki.
ragadtak.
A kenyér közepe beesik, és az
alja nedves.
A kenyér, sütés és felmelegedés
után, túl sokáig maradt a sütő- Vegye ki kenyeret a sütőformából a felmelegítő funkció befejezése előtt.
formában.
A kenyér nehezen jön ki a sütőA cipó alja a dagasztóhoz ragadt.
formából.
Az alkotóelemek nem eléggé
keveredtek össze vagy a kenyér
nem megfelelően sült ki.
A következő sütés előtt tisztítsa meg a dagasztót és a hajtótengelyt.
Szükség esetén töltse fel a sütőformát meleg vízzel és hagyja 30
percre. Utána könnyen kiveheti és megtisztíthatja a dagasztót.
Nem megfelelő programot
állított be.
Ellenőrizze a kiválasztott menüt és a többi beállítást is.
Működés közben megnyomták
a START/STOP kapcsolót.
Újra kezdje el a sütésfolyamatot, ugyanazokat az alkotóelemeket ne
használja.
Működés közben nyéhányszor
levették a fedelet.
A fedelet csak akkor lehet levenni, ha a kijelzőn megjelennő idő 1:30-nél
magasabb.
Ellenőrizze, hogy a fedél helyesen van-e becsukva.
A készülék működése közben
hosszan tartó áramkimaradás
történt.
Újra kezdje el a sütésfolyamatot, ugyanazokat az alkotóelemeket ne
használja.
A dagasztók nem mozdulnak.
Ellenőrizze, hogy a magvak stb. nem okozzák-e a dagasztók gátolását.
Vegye ki a sütőformát és ellenőrizze, hogy a hajtótengely mozdul-e.
Ha nem, szervizhez kell fordulni.
A készülék nem kapcsolható be.
A készülék nem hűlt le az előző
Hangjelző hallatszik. A kijelzőn
sütésfolyamat után.
a E01 jelenik meg.
Nyomja meg a START/STOP kapcsolót és addig tartsa, amíg a kijelzőn
az alap programszám meg nem jelenik. Áramtalanítsa a készüléket.
Vegye ki a sütőformát és hagyja lehűlni a szobahőmérsékletig. Utána
csatlakoztassa a készüléket az áramhálózathoz és kapcsolja be újra.
A készülék nem kapcsolható be.
Hangjelző hallatszik. A kijelzőn
a E00 jelenik meg.
Kamrában a hőmérséklet
túl alacsony (-10°C alatti).
Ilyen esetben húzza ki a készüléket az áramból, és hagyja magára,
amíg el nem éri a szobahőmérsékletet. A kenyérsütő nem tud üzemelni
-10°C hőmérséklet alatt.
A készülék nem kapcsolható be.
Hangjelző hallatszik. A kijelzőn
az „HHH” jelenik meg.
Programhiba vagy elektronikus
hiba.
Vizsgálja meg a készüléket. Áramtalanítsa a készüléket a menu gomb
megnyomásával és megtartásával, utána újra csatlakoztassa a készüléket az áramhálózathoz. Engedje a gombot. A készülék megvizsgálja
magát. Újra csatlakoztassa a készüléket az áramhálózathoz. A kijelzőn
az alapprogramra vonatkozó „1P” szám jelenik meg. Ha nem, szervizhez kell fordulni.
A kijelzőn az „EEE” jelenik meg.
Programhiba vagy elektronikus
hiba.
Kövesse a fenti előírást.
43Z011-001_v06
35
KLASSZIKUS RECEPTEK
FEHÉR KENYÉR
A készülék különösen alkalmas a boltban
kapható, kész kenyérkeverékek használatára.
Alkotóelemek:
Víz vagy tej
Margarin vagy vaj
Só
Cukor
550 típusú liszt
Szárított élesztő
ÍRÓS KENYÉR
300 ml
1 ½ evőkanál
1 teáskanál
1 evőkanál
540 g
1 teáskanál
Alkotóelemek:
Író
Margarin vagy vaj
Só
Cukor
550 típusú liszt
Szárított élesztő
300 ml
1 ½ evőkanál
1 teáskanál
2 evőkanál
540 g
1 teáskanál
Program: BASIC
Program: BASIC vagy FRENCH
DIÓS-MAZSOLÁS SÜTEMÉNY
NAPRAFORGÓS KENYÉR
HÉT GABONAMAG KENYÉR
Alkotóelemek:
Víz vagy tej
Margarin vagy vaj
Só
Cukor
500 típusú liszt
Szárított élesztő
Mazsola
Darabokra vágott dió
Alkotóelemek:
Víz
Vaj
550 típusú liszt
Napraforgó magvai
Só
Cukor
Szárított élesztő
Alkotóelemek:
Víz vagy tej
Margarin vagy vaj
Só
Cukor
550 típusú liszt
Korpás búzaliszt
7 féle gabonapehely
Szárított élesztő
350 ml
1 ½ evőkanál
1 teáskanál
2 evőkanál
540 g
1 teáskanál
100 g
3 evőkanál
350 ml
1 evőkanál
540 g
5 evőkanál
1 teáskanál
1 evőkanál
1 teáskanál
300 ml
1 ½ evőkanál
1 teáskanál
2 ½ evőkanál
240 g
240 g
60 g
1 teáskanál
Program: BASIC
Az első hangjelző megszólalása után vagy
a dagasztás első szakaszának befejezése
után hozzá lehet adni mazsolát és diót.
Program: BASIC
Javaslat: napraforgó magvai helyett tök magvait lehet használni. A magvak íze intenzívebb
lesz, ha először sütőserpenyőben pirítja őket.
Program: WHOLE WHEAT
Egész magvak használata esetén először be
kell nedvesíteni őket.
HAGYMÁS KENYÉR
ROZSKENYÉR
DIÓS-CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY
Alkotóelemek:
Víz vagy tej
Margarin vagy vaj
Só
Cukor
Apróra vágott hagyma
550 típusú liszt
Szárított élesztő
Alkotóelemek:
Víz vagy tej
Margarin vagy vaj
Tojás
Só
Cukor
550 típusú liszt
Korpás búzaliszt
Szárított élesztő
250 ml
1 evőkanál
1 teáskanál
2 evőkanál
1 nagy darab
540 g
1 teáskanál
300 ml
1½ evőkanál
1 db
1 teáskanál
2 teáskanál
360 g
180 g
1 teáskanál
Alkotóelemek:
Víz
Diós-csokoládés
krém
Só
Porcukor
500 típusú liszt
Alapliszt
Szárított élesztő
Program: BASIC
Olyanfajta kenyeret azonnal ki kell sütni.
Program: WHOLE WHEAT
Figyelem: A „DELAY TIMER” program használata esetén, tojás helyett több vízet kell
hozzáadni.
Program: FRENCH
DIÓS-MANDULÁS-MÉZES KENYÉR
FRANCIA BAGUETTE
PIZZATÉSZTA
Alkotóelemek:
Víz
Vaj
Só
Cukor
Darabokra vágott dió
Darabokra vágott
mandula
Méz
500 típusú liszt
Szárított élesztő
Alkotóelemek:
Víz
Méz
Só
Cukor
550 típusú liszt
Szárított élesztő
Program: BASIC
300 ml
1 ½ evőkanál
1 teáskanál
1 teáskanál
1 evőkanál
1 evőkanál
1 evőkanál
540 g
1 teáskanál
300 ml
1 evőkanál
1 teáskanál
1 teáskanál
540 g
1 teáskanál
Program: DOUGH
Dagasztás után ossza a tésztát 2-4 részre,
mindegyiket formázza meg hosszú cipó alakúra és 30-40 percere hagyja. Ferdén rovátkolja a tésztát és tegye be a hagyományos
sütőbe.
Alkotóelemek:
Víz
Só
Olívaolaj
500 típusú liszt
Cukor
Szárított élesztő
275 ml
90 ml
1½ teáskanál
1½ teáskanál
300 g
150 g
½ teáskanál
300 ml
¾ teáskanál
1 evőkanál
450 g
2 teáskanál
1 teáskanál
Program: DOUGH
Dagasztás után nyújtsa ki a tésztát köralakra
és hagyja 10 percre. Szórjon rá szószt és
hozzávalókat a pizza alapjára. 20 percig
süsse hagyományos sütőben.
A táblázatokban mintareceptek, valamint az egyes hozzávalók becsült mennisége található. Ezeket a receptek ne tekintse szakácskönyvnek.
Főzzön a saját ízlése szerint, valamint a szakácskönyvekben és más szakkönyvekben leírtaknak megfelelően.
36
43Z011-001_v06
MIKOR LEHET A RECEPTEKEN VÁLTOZTATNI
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás (magyarázat
lent található)
A kenyér túl gyorsan kel.
- Túl sok az élesztő, túl sok a liszt, nincs elég só.
a/b
- Nincs benne élesztő vagy nincs elég az élesztő.
a/b
- Lejárt vagy nem friss élesztő.
e
- A folyadék túl forró.
c
- Az élesztő és a folyadék érintkezett egymással.
d
A kenyér nem kel vagy
nem kel meg eléggé.
- Nem megfelelő típusú vagy lejárt lisztet használt.
e
- Túl sok vagy túl kevés a folyadék.
a/b/g
- Nem elég a cukor.
a/b
- Ha a víz túl lágy, az élesztő erősebben erjed.
f
- Ha túl sok a tej, az élesztő erjed.
c
- A tészta mennyisége a sütőforma befogadóképességénél nagyobb
és a kenyér beesik.
a/f
- Az élesztő erjedése túl rövid vagy túl gyors, mivel a víznek vagy
A kenyér közepe beesik. a sütőformának hőmérséklete túl magas vagy túl nagy a nedvesség.
c/h/i
A tészta túl gyorsan kel
és kifolyik a a sütőformából.
- Nincs benne só vagy nincs elég a cukor.
A kenyér vastag,
csomós.
A kenyér belseje nem
sült meg eléggé.
A kenyér textúrája lyukacsos, vagy túl sok lyuk
van a kenyérben.
Kevésbé megsült,
szivacsos felület.
a/b
- Túl sok a folyadék.
h
- Túl sok a liszt vagy nincs elég a folyadék.
a/b/g
- Nincs elég élesztő vagy cukor.
a/b
- Túl sok a gyümölcs, a korpás liszt vagy többi alkotóelem.
b
- Lejárt vagy nem friss liszt.
e
- Túl sok vagy nincs elég a folyadék.
a/b/g
- Túl nagy a nedvesség.
h
- A recept nedves alkotóelemeknek, pl. joghurt használatát ajánlja.
g
- Túl sok a víz.
g
- Nincs benne só.
b
- Nagy a nedvesség, túl forró a víz.
h/i
- Túl sok a folyadék.
c
- A kenyér mennyisége túl nagy a sütőformához képest.
a/f
- Túl sok a liszt, különösen a világos kenyér esetén.
f
- Túl sok az élesztő, nincs elég só.
a/b
- Túl sok a cukor.
a/b
- Cukron kívül más édesítöszerek.
b
Egyenetlenek a kenyérszeletek, csomók
találhatók bennük.
- A kenyér nem hűlt le megfelelően (a gőz nem távozott el belőle).
j
A kenyér héján liszt
található meg.
- Dagasztás után a készülék szélén megmaradt a liszt.
g/i
43Z011-001_v06
37
A fenti problémák megoldásai
a) Pontosan mérje ki az alkotóelemeket.
b) Állítsa össze az alkotóelemeket és ellenőrizze, hogy
valamennyiüket adta-e hozzá.
c) Másfajta folyadékot adjon hozzá vagy hagyja lehűlni
a szobahőmérsékletig. Az alkotóelemeket mindig
a receptben megadott sorrendben adja a sütőformába.
A liszt közepébe csináljon egy mélyedést és oda öntse
bele az apróra vágott vagy száraz élesztőt. Ne engedje,
hogy az élesztő és a folyadék közvetlenül érintkezzen
egymással.
d) Kizárólag csak friss és helyesen tárolt alkotóelemeket
használjon.
e) Csökkentse az alkotóelemek összes mennyiségét,
a receptben ajánlott liszt mennyiségét használja.
Az alkotóelemek mennyiségét 1/3-ával csökkentse le.
f) Csökkentse le a hozzáadott folyadék mennyiségét.
Amennyiben a vizet tartalmazó alkotóelemeket használja, le kell csökkenteni a folyadék mennyiségét.
g) Nagyon nedves idő esetén csökkentse le a víz mennyiségét 1-2 evőkanállal.
h) Meleg időben ne használja az időbeállító funkciót. Lehűlt
folyadékok használata ajánlatos.
i) Sütésfolyamat befejezése után azonnal vegye ki
a kenyeret a sütőformából és hagyja lehűlni szeletelés
előtt legalább 15 percre.
j) Csökkentse le az élesztőnek vagy az összes alkotóelemeknek mennyiségét 1/4-ével.
A receptekre vonatkozó megjegyzések
1. Alkotóelemek
●● Mivel
mindegyik alkotóelem bizonyos szerepet játszik
a kenyérsütés sikeres folyamatában, kívételesen fontos
a pontos kimérésük valamint a hozzáadási sorrendjük is.
●● A legfontosabb alkotóelemek, mint folyadék, liszt, só,
cukor vagy élesztő (száraz vagy friss élesztőt lehet használni) a tészta és a kenyér sikeres készítését folyásolják
be. Az alkotóelemeket mindig a megfelelő mennyiségben és a megfelelő arányban használja.
●● Felmelegített alkotóelemeket használjon, amennyiben
a tésztát azonnal akarja készíteni. Az időbeállítási program használata közben lehűlt alkotóelemek használat
ajánlatos, úgy, hogy az élesztő ne kezdjen erjedni túl
korán.
●● Margarin, vaj és tej befolyásolják a kenyér ízét.
●● Cukor mennyiségét le lehet csökkenteni 20%-kal, hogy
a kenyér héja vékonyabb és finomabb legyen, ez nem
folyásolja a sütési folyamat eredményét. A vékonyabb
és finomabb kenyérhéj elérésének céljából cukor helyett
mézet használjon.
●● Dagasztás közben a lisztben glutén fejlődik, ami
a kenyérnek a megfelelő textúrát biztosítja. Az ideális
lisztkeverék a korpás liszt 40%-ából és a fehér liszt 60%ából áll.
●● Amennyiben gabona magvait kívánja hozzáadni
a kenyérbe, hagyja őket benedvesedni éjszakára. Csök-
38
kentse le a liszt és a folyadék mennyiségét (maximálisan
1/5-ével).
●● A rozsliszt használata esetén erjesztő használata ajánlatos. Az erjesztő tejet valamint ecetbaktériumokat tartalmaz, ameleyek könnyebbé teszik a kenyeret és ennek
részletes erjedését okozzák. Az erjesztőt házi recept
szerint is lehet készíteni, de ez a folyamat időfogyasztást
jelent. Ezért is a lenti receptekben erjesztőpor szerepel.
Az erjesztőpor boltban kapható, 15 g-os tasakokban
(1 kg lisztre). A receptben ajánlott erjesztő mennyiségét használja (1/2, 3/4 vagy 1 tasakot). Amennyiben az
erjesztőt kissebb mennyiségben adja hozzá, a kenyér
morzsálódni fog.
●● Amennyiben az erjesztőpor más sűrűségű (100 g-os
tasak 1 kg lisztre), a liszt mennyiségét le kell csökkenteni
80 g-mal 1 kg lisztre.
●● Folyékony erjesztőt is lehet használni. A tasakon ajánlott mennyiségeket használja. Öntse bele az erjesztőt
a mérőpohárba, utána öntse bele a többi folyékony alkotóelemet a megfelelő mennyiségekben, a recept szerint.
●● A búzaerjesztőt inkább száraz formájában árusítják.
A tészta rugalmasságát, frisseségét és ízét javítja.
A rozserjesztőnél enyhébb.
●● Az erjesztő használatával kenyérsütéshez a BASIC vagy
a WHOLE WHEAT programot használja.
●● Az erjesztő helyett a sütési enzimet is lehet használni.
A különbséget csak az ízben lehet érezni. A sütési enzim
a kenyérsütő gépben való használatra alkalmas.
●● A tésztába búzakorpát is lehet hozzáadni, hogy a kenyér
könnyebb és a tápanyagokban gazdagabb legyen. Ebből
a célból adjon hozzá egy evőkanál búzakorpát 500 g
lisztre és növelje a folyadékot 1/2 evőkanállal.
●● A glutén egy természetes alkotóelem, amely a búza
fehérjéből fejlődik. Ennek köszönhetően a kenyér kön�nyebb és a mennyisége nagyobb. Ritkábban összeesik
és emesztésnek jó. Az előnyeit akkor lehet látni, amikor
rozskenyeret vagy más péksüteményt sütünk az otthon
őrölt liszt használatával.
●● A fekete maláta, amelyet néhány recept javasol, a sötétpirított árpamaláta. Ennek köszönhetően a kenyér héja
és a belseje sötétebb (pl. barnakenyér). A rozsmalátát is
lehet használni, de ez már nem olyan sötét. Mind a két
termék a természetes élelmiszert árusító boltokban kapható.
●● A tiszta lecitinpor egy természetes emulgeálószer, amely
a kenyér mennyiségét folyásolja, a kenyér belsejét
finomabbá és világosabbá teszi, hosszabbítja a kenyér
frisseségét.
2. Az alkotóelemek mennyiségének összeállítása
Amennyiben az alkotóelemek mennyiségének növelése
vagy csökkentése ajánlatos, ellenőrizze az eredeti receptben szereplő arányok betartását. A jó eredmény elérése céljából a lenti előírásokat kövesse, amelyek az alkotóelemek
mennyiségének módosítására vonatkoznak.
●● Folyadékok / liszt: a tésztának vékonynak kell lennie
(de nem túságosan) valamint olyannak, hogy könnyen
lehessen dagasztani. A tésztának nem kell szálasnak lennie.
43Z011-001_v06
A tésztát könnyen kell formázni golyó alakúba. Ez lehetetlen sűrű tészták, rozskenyerek esetén. A dagasztás
első szakasza után 5 percre ellenőrizze a tésztát. Ha túl
nedves, adjon hozzá egy kis lisztet, amíg a megfelelő
konzisztenciát el nem érje. Ha túl száraz, dagasztás közben adjon hozzá egy-egy kanál vizet.
●● A folyadékok helyettesítése: Folyadékot tartalmazó
alkotóelemek használata esetén (pl. túró, joghurt, stb.),
csökkentse a folyadék mennyiségét. Tojás használata
esetén, tegye a tojást mérőpohárba és öntse fel folyadékkal, úgy, hogy ellenőrizze az alkotóelemek mennyiségét. Nagy magasságon készített tészta (750 m felett),
gyorsabban kel meg. Olyan esetben le lehet csökkenteni
az élesztő mennyiségét 1/4-1/2 teáskanállal, úgy, hogy
a tésztakelés arányosan csökkenjen. Ugyanez azokra
a helyekre vonatkozik, ahol a csapvíz különösen lágy.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és
elektronikus használt készülékekrõl szóló
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE) európai irányelveknek megfelelően
van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon
szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
3. Az alkotóelemek hozzáadása és kimérése
●● Mindig a folyadékot öntse bele először a sütőformába,
majd a végén adja hozzá az élesztőt. Az élesztő túlságosan gyors megkelésének elkerülése céljából (főleg, ha
az időbeállító funkciót használja), ne engedje, hogy az
élesztő és a folyadék közvetlenül érintkezzen egymással.
●● Az alkotóelemek kiméréséhez mindig ugyanazokat
a mértékegységeket kövesse, ez azt jelenti, hogy az
alkotóelemeket vagy a mellékelt mérőkanállal vagy az
otthon használt evő- és teáskanalakkal mérje, a receptek
előírásainak megfelelően.
●● Pontosan mérje a grammban adott alkotóelemeket.
●● Amennyiben mililterben akarja mérni az alkotóelemeket,
a mellékelt mérőpoharat használja, amely 30-300 ml-es
mércével van ellátva.
●● Gyümölcs, dió, vagy gabonapehely hozzáadása.
Az alkotóelemeket akkor lehet hozzáadni, az adott programok esetén, ha a hangjelző hallatszik. Amennyiben túl
korán adja hozzá az alkotóelemeket, dagasztás közben
a dagasztó megőröli őket.
4. A sütés eredményei
●● A
sütés eredménye a külső feltételektől függ (a víz
keménységétől, a levegő nedvességétől, a magasságtól,
az alkotóelemek konzisztenciájától, stb.). Ezért a recepteket inkább példaként kell használni, és változtatni őket
az adott feltételeknek megfelelően. Az ne vegye el a kedvét, ha a sütés nem sikerül. Keresse ennek az okát és
probáljon újra, az alkotóelemek mennyiségét változtatva.
●● Ha a kenyér nem eléggé pirított, hagyja a készülékben
és a „pirítás” programra állítsa be.
●● Ha be akarja állítani a készüléket éjszakára az időbeállító funkció segítségével, először probálja ki ezt a funkciót napközben, hogy szükség esetén végrehajthasson
vátoztatásokat.
43Z011-001_v06
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
39
RO
Stimaţi Clienţi
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie să acordaţi indicaţiilor privind siguranţa
folosirii aparatului, astfel încât, în timpul utilizării sale, să
preveniţi apariţia accidentelor, precum şi deteriorarea aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru
a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării ulterioare
a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
corespunzătoare a aparatului
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instrucţiuni de deservire.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Ne-respectarea regulilor poate
provoca răni
●● Acest echipament poate fi utilizat de
copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de
persoane fără experienţă şi care
nu cunosc echipamentul, în cazul
în care li se asigură supraveghere
sau instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă
şi înţeleg pericolele care pot apărea.
Nu permiteţi copiilor să se joace cu
aparatul. Curăţarea şi conservarea
dispozitivului nu trebuie realizată
de către copii cu excepţia cazului în
care aceştia au peste 8 ani şi sunt
corespunzător supravegheate.
●● Dispozitivul împreună cu cablul de alimentare trebuiesc depozitate într-un
loc care nu se află la îndemâna copiilor care nu au împlinit vârsta de 8 ani.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă
cablul de alimentare este deteriorat sau
carcasa este în mod vizibil deteriorată.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
40
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile făcute incorect pot pune în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui
defect, vă recomandăm să vă adresaţi
servisului specializat al firmei.
●● Debranşaţi aparatul de la priza reţelei
electrice atunci când nu este folosit
sau înainte de a începe curăţarea sa.
●● Debranşaţi aparatul de la priza reţelei electrice atunci când vă apropiaţi
de componentele care se află în mişcare în timpul utilizării sale.
●● Cablul de alimentare nu trebuie să
atârne pe marginea mesei sau a blatului, nici să atingă suprafeţele fierbinţi.
●● Atunci când scoateţi vasul pentru
copt din aparat, împreună cu pâinea
coaptă, folosiţi mănuşi speciale sau
o bucată de material care să vă protejeze împotriva arsurilor, pentru că
vasul şi pâinea sunt foarte fierbinţi.
●● Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale
aparatului. Folosiţi mănuşi de bucătărie. După ce s-a încheiat procesul de
coacere, aparatul este foarte fierbinte.
●● Temperatura suprafeţelor disponibile
poate fi mai mare atunci când aparatul este în funcţiune.
●● Lăsaţi aparatul să se răcească înainte
de demontarea şi curăţarea sa. Aparatul este prevăzut cu o carcasă termoizolatoare. Componentele metalice ale aparatului se înfierbântă în
timpul funcţionării aparatului.
●● Fiţi deosebit de atent(ă) atunci când
deplasaţi aparatul, mai ales când în
interiorul său se află substanţe fierbinţi.
43Z011-001_v06
ATENŢIE!
INDICAŢII
Ne-respectarea poate provoca
pagube materiale
●● Conectaţi întotdeauna aparatul la priza reţelei electrice (numai de curent alternativ) prevăzută cu contact
de protecţie, la o tensiunea corespunzătoare celei
înscrise pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
●● Aşezaţi întotdeauna produsul pe o suprafaţă plată, uniformă, pentru ca acesta să nu cadă în timpul frământării aluatului. Acest lucru este deosebit de important în
cazul utilizării funcţiilor setate sau dacă aparatul este
lăsat să funcţioneze fără supraveghere. În cazul suprafeţelor deosebit de alunecoase, amplasaţi sub aparat
un material subţire, cauciucat.
●● Aşezaţi aparatul la o distanţă de cel puţin 10 cm faţă
de alte obiecte atunci când este în funcţiune.
●● Nu amplasaţi aparatul în apropierea aragazului cu gaz,
a celui electric sau a cuptorului fierbinte.
●● Este interzisă scoaterea vasului din aparatul de copt în
timp ce acesta funcţionează.
●● Nu introduceţi folii de aluminiu şi nici alte materiale
decât produsele necesare pentru copt, deoarece acestea pot provoca incendiu sau scurtcircuit.
●● Nu acoperiţi aparatul cu vreun prosop sau orice alte
materiale în timpul funcţionării sale. Căldura şi aburul
trebuie să poată fi eliminate din aparat. În cazul în care
aparatul este acoperit cu materiale uşor inflamabile, în
cazul contactului cu perdelele există riscul de incendiu.
●● Nu spălaţi aparatul sub jet de apă, nu scufundaţi aparatul sau cablul de alimentare în apă.
●● Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi
sub formă de emulsie, lichid, pastă etc. Acestea pot,
printre altele, să şteargă simbolurile grafice înscrise pe
carcasă, precum: marcajele, semnele de avertizare.
●● Nu spălaţi componentele metalice în maşina de spălat. Substanţele de curăţare agresive folosite în aceste
maşini provoacă înnegrirea componentelor amintite. Spalaţi-le manual, folosind detergenţi pentru vase obişnuiţi.
●● Folosirea altor accesorii decât cele recomandate de
producător pot provoca deteriorarea aparatului.
●● Pâinea poate să se ardă, de aceea nu folosiţi aparatul
de copt pâine în apropierea materialelor inflamabile
sau sub materiale inflamabile cum ar fi perdelele.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza reţelei electrice trăgând
de cablul de alimentare.
●● Aparatul este destinat doar pentru uz în gospodării
situate la altitudinea maximă de 2000 m peste nivelul
mării.
43Z011-001_v06
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●● Aparatul este destinat numai utilizării casnice. În cazul
utilizării sale în activitatea gastronomică, condiţiile
garanţiei se modifică.
●● Nu folosiţi o cantitate mai mare de ingrediente decât
cele indicate în reţetele din aceste instrucţiuni de utilizare. În caz contrar pâinea se coace neuniform sau se
revarsă în afara aparatului. Respectaţi recomandările
din aceste instrucţiuni de utilizare.
●● Înainte de a folosi aparatul pentru coacerea unui anumit
tip de pâine pe timpul nopţii, încercaţi mai întâi reţeta
într-o perioada a zilei când puteţi observa funcţionarea
aparatului, vă puteţi asigura că ingredientele au fost
adăugate în proporţiile adecvate, că aluatul nu este prea
compact sau prea moale, că nu există o cantitate prea
mare de aluat sau că acesta nu dă pe dinafară.
●● După ce aţi terminat lucrul scoateţi ştecherul cablului
de conectare din priză.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Structura aparatului
A
ELEMENTELE APARATULUI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Capac mobil
Mâner
Fereastră
Fantă de ventilare în partea superioară
Fante de ventilare laterale
Vas pentru copt
Lopăţică pentru amestecare
Compartiment pentru coacere
Tablou de comandă
ACCESORII
10 Linguriţă pentru măsurare
11 Vas pentru măsurare
12 Cârligul pentru îndepărtarea malaxorului pentru aluat
TABLOU DE COMANDĂ
13 Display LED – afişează informaţii privitoare la programul
ales, timpul rămas până la încheierea programului şi gradul
de rumenire a pâinii.
Pe display apare afişajul„1P” şi se aude un semnal sonor.
Cifra „1” semnalează că a fost ales ca program obişnuit
primul program, adică „Basic”. „P” indică fixarea de bază
a nivelului de rumenire care merge până la nivelul mediu
de rumenire. Poate să apară de asemenea şi simbolul „H”
– rumenire puternică sau „L” – rumenire slabă. După câteva
41
secunde, informaţia de pe display se schimba la „3:00”, indicând durata codată a programului. Cât se derulează programul, pe display vor fi afişate indicaţii privind evoluţia procesului de coacere. Timpul afişat pe display se va micşora în
mod progresiv, până va ajunge la valoarea „0:00”.
14 Buton START/STOP – porneşte şi încheie programul.
15 Buton pentru programarea timpului DELAY TIMER –
setarea ceasului.
16 Buton CRUST – reglarea nivelului dorit de rumenire.
17 Buton MENU – alegerea programului.
18 Semnalizator al programului de funcţionare ales.
Funcţiile aparatului
FUNCŢIA SEMNALIZATOR ACUSTIC
Semnalizatorul acustic se declanşează:
●● După apăsarea butoanelor pentru programare.
●● În timpul celui de-al doilea proces de amestecare a aluatului, pentru a semnala momentul în care se pot adăuga
la aluat ingrediente precum semninţe, fructe, nuci.
●● După încheierea programului.
După ce apăsaţi butonul START/STOP, aveţi
posibilitatea de a opri sonorul. Pentru a face
acest lucru apăsaţi butonul CRUST, pe display
va apărea cuvântul „OFF”, ceea ce înseamnă
că sonorul a fost oprit. Dacă apăsaţi din nou
butonul CRUST, pe display va apărea cuvântul
„ON” şi veţi auzi de două ori un semnal acustic, ceea ce înseamnă că sonorul a fost activat.
FUNCŢIA MEMORIE
În cazul unei scurte întreruperi în alimentarea cu energie
electrică, cu durata de până la 5 minute, setarea programului este reţinută şi aparatul poate continua să lucreze după
rezolvarea avariei. Este posibilă oprirea dacă programul
a fost întrerupt înainte de faza de frământare a aluatului.
În acest caz este necesară începerea întregului proces de
la început.
FUNCŢIA DE SIGURANŢĂ
Dacă, în urma utilizării anterioare a aparatului, temperatura
sa este prea mare (peste 40°C) pentru noul program, după
apăsarea din nou a butonului START/STOP, pe display
apare afişat simbolul E01 şi este emis un semnal sonor.
În acest caz menţineţi apăsat butonul START/STOP până în
momentul în care, în care simbolul E01 dispare de pe ecran
şi apare afişat pe el setarea de bază. Pe urmă, luaţi vasul
pentru coacere şi aşteptaţi până aparatul se răceşte.
Programul BAKE ONLY poate să înceapă în orice moment,
chiar şi atunci când aparatul este încălzit.
Funcţionarea şi utilizarea aparatului
B
1 Introduceţi vasul pentru coacere.
Vasul pentru coacere este acoperit cu un strat care împiedică lipirea produsului. Aşezaţi în mod corespunzător vasul
în milocul suportului, în interiorul aparatului. O apăsare
42
uşoară pe mijlocul vasului determină blocarea arcurilor care
susţin vasul pe partea dreaptă şi pe partea stângă a compartimentului. Pentru a scoate vasul, trageţi hotărât în sus de
mânerul pentru deplasarea vasului.
După încheierea procesului de coacere, mânerul este fierbinte.
2 Introduceţi lopăţica pentru amestecare.
Aşezaţi lopăţica pentru amestecare fixând orificiul din lopăţică în profilul din vasul pentru coacere.
3 Adăugaţi ingredientele.
Aşezaţi ingredientele în vas în ordinea indicată în reţeta
respectivă. Exemple de reţete sunt oferite în continuare,
în instrucţiuni.
4 Închideţi capacul.
5 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza
reţelei electrice.
6 Alegeţi programul dorit cu ajutorul butonului MENU.
●● Basic (de bază)
Pentru prepararea pâinii albe, de grâu şi secară. Este programul cel mai des utilizat.
●● Rapid (rapid)
Pentru prepararea rapidă a pâinii albe, de grâu şi secară.
●● Sweet (dulciuri)
Pentru pregătirea aluatului dulce cu drojdie.
●● French (aluat franţuzesc)
Pentru prepararea în special a pâiinii albe uşoare.
●● Yeast free (aluat fără drojdie)
Pentru prepararea şi pregătirea porţiilor de pâine cu greutatea de până la 750 g.
●● Whole wheat (pâine integrală)
Pentru prepararea pâinii integrale.
●● Dough (aluat)
Pentru prepararea aluatului.
●● Bake only (rumenire)
Pentru rumenirea pâinii şi a prăjiturilor.
7 Alegeţi nivelul dorit de rumenire.
Butonul CRUST serveşte la setarea nivelului dorit de rumenire: P MED (MEDIU), H DARK(BRUN), L LIGHT (UŞOR).
Pe display-ul LCD vor fi afişate literele corespunzătoare „P”,
„H” sau „L”.
8 Dacă este necesar, setaţi timpul de începere a programului cu ajutorul butonului DELAY TIMER.
●● Este posibilă întârzierea începerii oricăruia dintre programe.
●● În afară de timpul de coacere, care este automat codat,
în acord cu programul ales, este posibilă de asemenea
stabilirea orei exacte la care începe pregătirea produsului. Această setare poate fi schimbată cu ajutorul
butoanelor + şi -, care schimbă timpul stabilit cu câte 10
minute.
43Z011-001_v06
●● Cel mai mare interval de timp care poate fi setat este
de 13 ore.
●● În timpul folosirii funcţiei de programare a timpului, nu
este permisă folosirea unor ingrediente uşor alterabile,
precum laptele, iaurtul, fructele, ceapa, ouăle etc.
9 Apăsaţi butonul START/STOP.
După ce apăsaţi butonul START/STOP, aveţi
posibilitatea de a opri sonorul. Pentru a face
acest lucru apăsaţi butonul CRUST, pe display
va apărea cuvântul „OFF”, ceea ce înseamnă
că sonorul a fost oprit. Dacă apăsaţi din nou
butonul CRUST, pe display va apărea cuvântul
„ON” şi veţi auzi de două ori un semnal acustic, ceea ce înseamnă că sonorul a fost activat.
Butonul START/STOP serveşte de asemenea la oprirea programului în orice moment. Pentru aceasta, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul START/STOP circa 3 secunde, până
în momentul în care se aude un semnal sonor. Pe display
apare afişată poziţia de început a programului ales. Dacă
doriţi să folosiţi un alt program, alegeţi-l cu ajutorul programului MENU.
10 Amestecarea şi frământarea aluatului.
Aparatul de copt pâinea amestecă şi frământă în mod automat aluatul, până în momentul în care acesta atinge consistenţa dorită.
În timpul fazei de amestecare şi de frământare
a aluatului, capacul aparatului trebuie să fie
închis. În această fază mai puteţi încă adăuga
o cantitate mică de apă, lichid sau ingrediente.
11 Lăsarea aluatului să crească.
După ultimul ciclu de amestecare, aparatul se încălzeşte
până la temperatura optimă pentru creşterea aluatului.
În timpul fazei de creştere a aluatului, închideţi
capacul şi nu-l deschideţi până nu se încheie
coacerea pâinii. Fotografiile urmăresc doar să
prezinte fazele creşterii aluatului.
În timpul fazei de creştere al aluatului, coacere şi încălzire,
lopata nu se roteşte, lucrează doar dispozitivul de încălzire.
12 Coacerea.
Aparatul de copt pâinea setează în mod automat timpul şi
temperatura de coacere. Dacă pâinea este prea puţin rumenită, la sfârşitul programului, folosiţi programul BAKE ONLY,
pentru a o rumeni mai puternic. Pentru aceasta, apăsaţi butonul START/STOP şi menţineţi-l apăsat circa 3 secunde (până
în momentul când se aude un semnal sonor). Pe urmă apăsaţi
butonul BAKE ONLY. Când este atins nivelul dorit de rumenire,
opriţi procesul menţinând apăsat circa 3 secunde butonul START/
STOP (până în momentul în care se aude un semnal sonor).
În timpul fazei de coacere a aluatului, închideţi
capacul şi nu-l deschideţi până la încheierea
coacerii pâinii. Fotografiile urmăresc doar să
prezinte fazele coacerii pâinii.
43Z011-001_v06
13 Înfierbântarea.
După încheierea programului, se activează semnalizatorul
sonor, care semnalizează dacă pâinea a fost luată din aparat. Imediat reîncepe programul de încăzire de o oră.
14 Încheierea fazelor programului.
După încheierea programului, scoateţi ştecărul cablului de
alimentare din priza electric.
15 Luaţi vasul din aparatul de copt pâinea, folosind
mănusi de bucătrărie, şi răsturnaţi-l.
16 Dacă pâinea nu iese de la bun început din vas, scuturaţi-l uşor până cade pâinea.
Dacă lopăţica pentru amestecare a rămas în
interiorul pâinii, puteţi tăia acolo pâinea şi să
scoateţi lopăţica. Puteţi folosi, de asemenea,
cârligul pentru îndepărtarea malaxorului pentru
aluat.
Încălzirea aparatului pentru creşterea pâinii.
Încălzirea aparatului se porneşte numai atunci când temperatura din cameră scade sub 25°C. Dacă temperatura ambientală este mai mare de 25°C, ingredientele au deja temperatura adecvată şi nu este necesară încălzirea.
Curăţarea şi păstrarea
●● Înainte de prima utilizare a aparatului, spălaţi bine vasul
pentru copt şi lopăţica pentru amestecare, folosind un
detergent uşor (nu este permisă cufundarea vasului în
apă).
●● Înainte de prima utilizare a aparatului, se recomandă să
ungeţi vasul nou pentru copt şi a lopăţica pentru amestecare cu o grăsime rezistentă la temperaturi înalte,
pe urmă să le înfierbântaţi în aparatul de copt circa 10
minute. După răcirea lor, ştergeţi grăsimea din vasul de
copt cu un şerveţel de hârtie. Prin această operaţiune,
va fi protejat stratul ce împiedică prinderea aluatului de
vas. Operaţiunea aceasta poate fi repetată la anumite
intervale de timp.
●● Aşteptaţi până aparatul se răceşte înainte de a-l curăţa şi
de a-l depozita. Înainte de următorul proces de frământare şi de coacere, aparatul trebuie să se răcească circa
jumătate de oră.
●● Înainte de a curăţa aparatul, debranşaţi-l de la reţeaua
electrică şi aşteptaţi până se răceşte. Pentru spălare
folosiţi un detergent uşor. Nu este voie să folosiţi substanţe chimice de curăţare, benzină, substanţe de curăţare a cuptoarelor sau orice ale mijloace, substanţe care
pot zgâria sau deteriora stratul protector al aparatului.
●● Îndepărtaţi toate resturile de ingrediente şi firimiturile din
capac, carcasă şi compartimentul aparatului de copt cu
un prosop uşor umezit. Nu este permisă cufundarea
aparatului în apă, nici turnarea apei în compartimentul aparatului de copt!
●● Pentru a face curăţarea mai uşoară, puteţi scoate capacul, ridicându-l în poziţie verticală şi, pe urmă, trăgându-l
în sus.
43
●● Vasul pentru copt trebuie şters cu o cârpă uşor umezită.
Interiorul vasului poate fi spălat folosind un detergent
pentru vase. Nu cufundaţi vasul în apă.
●● Lopăţica pentru amestecare şi bătătorul trebuie curăţate
imediat după utilizare. Dacă lopăţica rămâne în vas, va
fi mai greu mai apoi să fie scoasă. În acest caz, umpleţi
vasul cu apă caldă şi lăsaţi-l aşa timp de 30 de minute.
Pe urmă scoateţi lopăţica.
●● Vasul este acoperit cu un strat protector, împotriva lipirii produselor. Nu este permisă folosirea unor obiecte
metalice, care l-ar putea zgâria. Culoarea stratului se va
schimba odată cu folosirea aparatului. Aceasta e o situaţie normală. Această schimbare de culoare nu modifică
proprietăţile stratului protector.
●● Înainte de a depozita aparatul, asiguraţi-vă că s-a răcit
complet şi este uscat. Aparatul trebuie depozitat cu
capacul închis.
ÎNTREBĂRI Şi RĂSPUNSURI PRIVITOARE LA APARAT
Problemă
Cauză
Rezolvare
Din compartimentul de
coacere sau prin orificiile de
ventilare iese fum.
Ingredientele s-au lipit de
compartimentul de coacere
sau de suprafaţa exterioară
a vasului pentru copt.
Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică şi curăţaţi suprafaţa exterioară
a vasului de copt şi a compartimentului pentru coacere.
Pâinea se lasă pe mijloc şi
este umedă pe suprafaţa
de jos.
Pâinea a stat prea mult în vas
după ce a fost coaptă şi încălzită.
Scoateţi pâinea din vasul de copt după ce s-a încheiat funcţia de încălzire.
Pâinea iese greu din vasul
de copt.
Partea de jos a pâinii s-a prins
de lopăţica de amestecare.
Înainte de următoarea coacere a pâinii, curăţaţi lopăţica de amestecare şi axul.
Dacă este necesar, umpleţi vasul cu apă caldă şi lăsaţi 30 de minute. Asta
permite ca, foarte simplu, să scoateţi şi să curăţaţi lopata pentru amestecare.
Setarea necorespunzătoare
a programului.
Verificaţi meniul ales şi alte setări.
A fost apăsat START/STOP în
timpul funcţionării aparatului.
Nu folosiţi din nou aceleaşi ingrediente şi reluaţi procesul de la capăt.
A fost deschis capacul de mai
Ingredientele nu au fost bine
multe ori în timpul procesului de
amestecate şi pâinea nu s-a
coacere.
copt bine.
O pană de curent mai lungă în
timpul funcţionării aparatului.
Puteţi ridica capacul numai atunci când timpul indicat pe display depăşeşte
1:30.
Trebuie să vă asiguraţi că a fost bine închis capacul.
Nu folosiţi din nou aceleaşi ingrediente şi reluaţi procesul de la capăt.
Verificaţi dacă lopăţica de amestecare nu a fost blocată de seminţe etc.
Rotirea lopăţelei de amestecare
Scoateţi vasul din aparatul de copt şi verificaţi dacă elementele de propulsie se
a fost blocată.
rotesc. Dacă nu se rotesc, trebuie să duceţi aparatul la un punct de servis.
Aparatul nu porneşte.
Se aude un semnal sonor.
Pe display apare afişat E01.
Aparatul nu s-a răcit după
ultimul proces de coacere.
Aparatul nu porneşte.
Temperatura din compartimentul
Se aude un semnal sonor.
de coacere este prea scăzută
Pe display apare afişat E00.
(sub -10°C).
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul START/STOP, până când pe display apare
codul normal de program. Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică.
Scoateţi vasul din aparatul de copt şi aşteptaţi până se răceşte, ajunge la
temperatura mediului ambiental.
Pe urmă conectaţi aparatul la reţeaua electrică şi puneţi-l din nou în funcţiune.
În acest caz decuplaţi aparatul de la sursa de alimentare şi lăsaţi aparatul
până ce atinge temperatura camerei. Aparatul de copt pâine nu poate
funcţiona la o temperatură de sub -10°C.
Aparatul nu porneşte. Se
aude un semnal sonor. Pe
display apare afişat „HHH”.
Eroare în program sau eroare
electronică.
Începeţi testul aparatului. Pentru aceasta, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
menu, debranşaţi apartul de la reţeaua electrică, pe urmă conectaţi-l din nou.
Nu mai apăsaţi butonul. Va începe testul aparatului. Pe urmă, debranşaţi din
nou aparatul de la reţeaua electrică. Pe display va apărea codul programului
normal „1P”. În caz contrar, duceţi aparatul la un punct de servis.
Pe display apare afişat „EEE”.
Eroare în program sau eroare
electronică.
Trebuie să procedaţi ca în indicaţia de mai înainte.
44
43Z011-001_v06
REŢETE CLASICE
PÂINE ALBĂ
Aparatul poate fi foarte bine folosit pentru
prepararea aluaturilor pentru pâine
disponibile în magazine.
Ingrediente:
Apă sau lapte
Margarină sau unt
Sare
Zahăr
Făină de tip 550
Drojdie uscată
PÂINE CU LAPTE BĂTUT
300 ml
1 ½ lingură mare
1 linguriţă
1 lingură mare
540 g
1 linguriţă
Ingrediente:
Lapte bătut
Margarină sau unt
Sare
Zahăr
Făină de tip 550
Drojdie uscată
300 ml
1 ½ lingură mare
1 linguriţă
2 linguri mari
540 g
1 linguriţă
Program: BASIC
Program: BASIC sau FRENCH
PRĂJITURĂ CU STAFIDE ŞI NUCI
PAINE CU SEMINŢE DE FLOAREASOARELUI
PAINE CU ŞAPTE CEREALE
Ingrediente:
Apă sau lapte
Margarină sau unt
Sare
Zahăr
Făină de tip 500
Drojdie uscată
Stafide
Nuci pisate
Ingrediente:
Apă
Unt
Făină de tip 550
Seminţe de floareasoarelui
Sare
Zahăr
Drojdie uscată
Ingrediente:
Apă sau lapte
Margarină sau unt
Sare
Zahăr
Făină de tip 550
Făină de grâu integrală
Fulgi de şapte cereale
Drojdie uscată
350 ml
1 ½ lingură mare
1 linguriţă
2 linguri mari
540 g
1 linguriţă
100 g
3 linguri mari
350 ml
1 lingură mare
540 g
5 linguri mari
1 linguriţă
1 lingură mare
1 linguriţă
Program: BASIC
Stafidele şi miezul de nucă pot fi adăugate
după ce auziţi primul semnal sonor sau
după primul ciclu de amestecare a aluatului.
Program: BASIC
Recomandare: seminţele de floarea-soarelui
pot fi înlocuite cu seminţe de dovleac.
Prăjirea miezului de semninţe în tigaie face
ca acestea să aibă un gust mai intens.
PAINE CU CEAPĂ
PAINE INTEGRALĂ
Ingrediente:
Apă sau lapte
Margarină sau unt
Sare
Zahăr
O ceapă mare tăiată
Făină de tip 550
Drojdie uscată
Ingrediente:
Apă sau lapte
Margarină sau unt
Ouă
Sare
Zahăr
Făină de tip 550
Făină de grâu integrală
Drojdie uscată
250 ml
1 lingură mare
1 linguriţă
2 linguri mari
1 buc.
540 g
1 linguriţă
Program: WHOLE WHEAT
În cazul în care se folosesc boabe întregi,
acestea trebuie umezite în prealabil.
PRĂJITURĂ CU CIOCOLATĂ ŞI NUCI
300 ml
1½ lingură mare
1 buc.
1 linguriţă
2 linguriţe
360 g
180 g
1 linguriţă
Ingrediente:
Apă
Cremă de ciocolată
şi nuci
Sare
Zahăr pudră
Făină de tip 500
Făină obişnuită
Drojdie uscată
Program: BASIC
Această pâine trebuie coaptă imediat.
Program: WHOLE WHEAT
Atenţie: Dacă se foloseşte programul
„DELAY TIMER,” în loc de ouă trebuie să
folosiţi apă rece.
Program: FRENCH
PAINE CU NUCI, MIGDALE ŞI MIERE
BAGHETĂ FRANŢUZEASCĂ
BLAT PENTRU PIZZA
Ingrediente:
Apă
Unt
Sare
Zahăr
Nuci pisate
Migdale pisate
Miere
Făină de tip 550
Drojdie uscată
Ingrediente:
Apă
Miere
Sare
Zahăr
Făină de tip 550
Drojdie uscată
Ingrediente:
Apă
Sare
Ulei de măsline
Făină de tip 500
Zahăr
Drojdie uscată
Program: BASIC
300 ml
1 ½ lingură mare
1 linguriţă
1 linguriţă
1 lingură
1 lingură
1 lingură
540 g
1 linguriţă
300 ml
1 ½ lingură mare
1 linguriţă
2 ½ linguri mari
240 g
240 g
60 g
1 linguriţă
300 ml
1 lingură mare
1 linguriţă
1 linguriţă
540 g
1 linguriţă
Program: DOUGH
După prepararea aluatului, împărţiţi-l în
2-4 părţi, formaţi baghete şi lăsaţi-le 30-40
minute. Crestaţi-le oblic şi introduceţi-leîn
aparatul de copt pâinea.
275 ml
90 ml
1½ linguriţă
1½ linguriţă
300 g
150 g
½ linguriţe
300 ml
3
/4 linguriţă
1 lingură mare
450 g
2 linguriţe
1 linguriţă
Program: DOUGH
După prepararea aluatului întindeţi-l, daţi-i
o formă aproximativ rotundă şi lăsaţi-l să
stea zece minute. Ungeţi cu sos şi adăugaţi
ingredientele necesare. Coaceţi în aparatul
de copt timp de 20 de minute
În tabele se găsesc exemple de reţete şi cantitatea orientativă a ingredientelor. Aceste indicaţii nu trebuie tratate ca fiind o carte de bucate.
Procedaţi în conformiate cu reţetele din cărţiile de bucate sau în funcţie de preferinţele Dumneavoastră.
43Z011-001_v06
45
CÂND FACEŢI MODIFICĂRI ÎN REŢETE
Problemă
Cauza posibilă
Rzolvare (prezentarea
în continuare)
Aluatul creşte prea repede.
- Prea multă drojdie, prea multă făină, insuficientă sare.
a/b
- Lipseşte drojdia sau e prea puţină
a/b
- Drojdia e veche sau nu suficient de proaspătă
e
Pâinea nu creşte deloc sau
insuficient.
Aluatul creşte prea mult, dă
pe dinafară.
Pâinea se lasă pe mijloc.
Pâinea e grea, grunţuroasă.
Pâinea nu e coaptă în mijloc.
Pâine crăpată, cu prea multe
găuri.
Pâine necoaptă, ca un
„burete”.
46
- Lichidul adăugat – prea fierbinte.
c
- Drojdia intră în contact cu lichidul.
d
- Făina nu e cea adecvată sau nu e veche.
e
- O cantiatea prea mare sau prea mică de lichid.
a/b/g
- Prea puţin zahăr.
a/b
- Dacă apa are o duritate prea mică, drojdia fermentează prea mult.
f
- O cantitate prea mare de lapte cauzează fermentarea drojdiei.
c
- Cantitatea de aluat este prea mare pentru capacitatea vasului şi dă pe dinafara
marginilor acestuia.
a/f
- Fementarea s-a făcut prea repede sau prea puţin, din cauza temperaturii ridicate
a apei sau a temperaturii prea ridicate din compartimentul de coacere sau din
umidităţii excesive.
c/h/i
- Lipsa sării sau zahărul în cantitate insuficientă.
a/b
- Prea mult lichid.
h
- Prea multă făină şi prea puţin lichid.
a/b/g
- Prea puţină drojdie sau zahăr.
a/b
- Prea multe fructe, o cantitate prea mare de făină integrală sau de alt ingredient.
b
- Făină veche sau nu destul de proaspătă.
e
- O cantitate prea mare sau prea mică de lichid.
a/b/g
- Umiditate excesivă.
h
- Reţetă cu ingrediente ce conţin apă, de pildă iaurt.
g
- O cantitate prea mare de apă.
g
- Lipsa sării.
b
- Umiditate mare, apă prea fierbinte.
h/i
- Prea mult lichid.
c
- Volumul pâinii este prea mare în raport cu capacitatea vasului.
a/f
- Prea multă făină, mai ales în cazul pâinii alebe.
f
- Prea multă făină sau prea puţină sare.
a/b
- Prea mult zahăr.
a/b
- Alte ingrediente dulci în afară de zahăr.
b
Feliile de pâine sunt
neuniforme, cu boţuri.
- Pâinea nu s-a răcit suficient, aburul nu a fost eliminat.
j
Făină pe coaja pâinii.
- După amestecarea aluatului, a rămas făină pe marginile vasului.
g/i
43Z011-001_v06
Rezolvarea problemelor prezentate mai înainte
a) Trebuie să măsuraţi atent ingredientele.
b) Trebuie să verificaţi cantitatea de ingrediente şi să vă
asiguraţi că au fost puse toate ingredientele necesare.
c) Trebuie să adăugaţi un alt lichid sau să-l lăsaţi pe acesta
să se răcească, la temperatura camerei. Ingredientele
trebuie adăugate în ordinea prezentată în reţeta respectivă. În mijlocul făinii faceţi o adâncitură şi presăraţi acolo
drojdia mărunţită sau uscată. Nu trebuie să lăsaţi ca drojdia să intre în contact direct cu lichidul.
d) Trebuie să folosiţi numai ingrediente proaspete, care au
fost depozitate în mod corespunzătoe.
e) Trebuie să micşoraţi întreaga cantitate de ingrediente, să
nu puneţi mai multă făină decât se indică în reţetă. Trebuie să micşoraţi cantitatea de ingrediente cu o treime.
f) Trebuie să micşoraţi cantitatea de lichid care se adaugă.
Dacă se folosesc ingrediente ce conţin apă, atunci trebuie să micşoraţi în mod adecvat cantitatea de apă.
g) În cazul în care vremea este foarte umedă, cantitatea de
apă adăugată trebuie să fie ceva mai mică (cu una, două
linguriţe).
h) Dacă vremea este foarte călduroasă, nu folosiţi funcţia
de programare a timpului. Trebuie să folosiţi lichide reci.
i) Imediat după ce s-a copt, trebuie să scoateţi pâinea din
vas şi să o lăsaţi să se răcească cel puţi 15 minute, înainte de a o tăia.
j) Trebuie să micşoraţi cantitatea de drojdie sau a tuturor
ingredientelor cu ¼.
Observaţii privitoare la reţete
1. Ingrediente
●● Îinând cont de faptul că fiecare ingredient joacă un anumit rol în procesul de coacere adecavtă a pâinii, măsurarea sa corespunzătoare este la fel de importantă ca
ordinea în care ingredientele sunt puse.
●● Cele mai importante ingrediente precum lichidul, făina,
sarea, zahărul sau drojdia (puteţi folosi drojdie proaspătă
sau uscată) influenţează prepararea cu succes a aluatului sau a pâinii. Trebuie folosite cantităţile corespunzătoare de ingrediente, în proporţiile corespunzătoare.
●● Trebuie să folosiţi ingrediente uşor încălzite dacă pâinea
va fi preparată imediat. Dacă se foloseşte programul cu
funcţia de programare a timpului, trebuie să folosiţi ingrediente reci, pentru ca drojdia să nu înceapă să crească
prea repede.
●● Margarina, untul şi laptele influenţează gustul pâinii.
●● Puteţi micşora cantitatea de zahăr cu 20%, pentru ca
coaja să fie delicată şi mai subţire, ceea ce nu influenţează calitatea procesului dfe coacere. Pentru a se
obţine o coajă mai delicată, mai subţire, zahărul poate
fi înlocuit cu miere.
●● În timpul frământării aluatului, glutenul conţinut în făină
asigură structura corespunzătoare a pâinii. Amestecul
ideal de făină se compune din 40% făină integrală şi
60% făină albă.
43Z011-001_v06
●● Dacă doriţi să adăugaţi la pâine boabe de cereale, lăsaţi-
le o noapte în apă. Micşoraţi cantitatea de făină şi lichid
(cu maximum o cincime mai puţin).
●● Drojdia naturală este absolut necesară când se foloseşte
făină de secară. Conţine lapte şi bacterii de oţet care fermentează corespunzător şi fac pâinea mai uşoară. Puteţi
prepara singuri drojdia, dar ia timp. De aceea, reţetele
date s-au referit la concentrat praf de drojdie naturală.
Este disponibil în pacheţele de 15 g (pentru un kilogram
de făină). Recomandăm respectarea reţetelor de mai jos
(½, ¾ sau 1 pachet). Dacă se adaugă o cantitate prea
mică decât cea dată în reţetă, pâinea se va sfărâma uşor.
Dacă preparatul praf are o altă concentraţie (pachet de
100 la 1 kg de făină), trebuie să micţoraţi cantitatea de
făină în mod corespunzătoe, cu 80g la 1 kg de făină.
●● Puteţi folosi de asemenea drojdie lichidă. Trebuie să respectaţi cantitatea indicată pe ambalaj. Umpleţi măsura
cu drojdie lichidă şi umpleţi cu alte ingrediente lichide, în
cantităţile corespunzătoare, în conformitate cu reţetele.
●● Drojdia de grâu este cel mai adesea vândută în formă
uscată. Influenţează calitatea aluatului, prospeţimea sa şi
gustul. Este de asemenea mai uşoară decât cea de secară.
●● Pentru coacerea pâinii cu drojdie naturală pot fi folosite
programele BASIC lub WHOLE WHEAT.
●● Drojdia naturală poate fi şnlocuită cu ferment pentru
copt. Diferenţa se va simţi numai la gust. Fermentul de
potriveşte utilizării în aparatul de copt pâinea.
●● La aluat se pot adăuga tărâţe de cereale, pentru ca
pâinea să fie mai bogată în substanţe nutritive şi mai
uşoară. Pentru aceasta, trebuie să adăugaţi o lingură
mare de tărâţe la 500 g de făină şi să măriţi cantitatea de
lichid cu o jumătate de lingură mare.
●● Glutenul de cereale este un adaos natural obţinut din
amidonul conţinut în cereale. Datorită lui, pâinea este
mai uşoară şi are un volum mai mare. Pâinea mai rar se
„lasă” şi este mai uşor digerabilă. Calităţile sale sunt mai
uşor de observat atunci când se coace pâine din făină
integrală sau din făină măcinată în casă.
●● Malţul negru folosit în unele reţete este malţ de orz prăjit.
Datorită lui, se poate obţine o coajă a pâinii şi un miez
mai închise la culoare (în cazul pâinii negre). Poate fi
folosit şi un alt tip de malţ, de secară, dar acesta nu mai
este atât de închis la culoare. Ambele produse sunt disponibile în magazinele cu produse alimentare ecologice.
●● Lecitina pură, praf este un emulgator natural care
măreşte volumul pâinii, face ca miezul să fie mai alb, mai
delicat; contribuie la păstrarea prospeţimii pâinii cât mai
mult timp.
2. Folosirea unei cantităţi adecvate de lichide
Dacă este necesară micşorarea sau mărirea cantităţii de
ingrediente, trebuie să vă asiguraţi că proporţiile reţetelor
originale au fost păstrate. Pentru a obţine rezultatul dorit, vă
recomandăm să folosiţi următoarele reguli pentru modificarea cantităţii de ingrediente:
●● Lichide / făină: aluatul trebuie să fie delicat (dar nu prea
mult), uşor de preparat. Aluatul nu trebuie să fie greu de
întins. Trebuie să se poată modela uşor. Nu este posi bil
47
acest lucru în cazul pâinii aluatului consistent pentru
pâinea de secară sau integrală. Aluatul trebuie verificat
după primele cinci minute din prima etapă de maestecare. Dacă este prea moale, trebuie să mai adăugaţi
puţină făină, să ajungă la consitenţa adecvată. Dacă
este prea uscat, trebuie să adăugaţi puţină apă, câte
o liguriţă, în timpul procesului de amestecare.
●● Înlocuirea lichidelor: În cazul folosirii unor ingrediente
care conţin lichide (brănză de vaci, iaurt etc.), se va micşora cantitatea de lichis adăugată. În cazul în care se
adaugă ouă, ele trebuie bine bătute în măsură şi la ele
trebuie să se adauge celelalte lichide, pentru a putea
controla cantitatea de ingrediente.
Aluatul preparat la mare înălţime (mai mult de 750 de
metri), va creşte mai repede. Puteţi atunci micţora cantitatea de drojdie cu o pătrime, cu jumătate de linguriţă,
pentru a scădea în mod proporţional creşterea aluatului.
La fel se procedează atunci când se foloseşte o apă cu
o duritate extrem de mică.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de
carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
3. Adăugarea şi măsurarea cantităţii de ingrediente
●● Trebuie întotdeauna să turnaţi mai întâi lichidul şi
abia după aceea, la sfârşit, să puneţi drojdia. Pentru
a evita creşterea prea rapidă a drojdiei (mai ales atunci
când se foloseşte funcţia de programare a timpului), nu
nu lăsaţi ca drojdia să intre în contact cu lichidele.
●● Atunci când măsuraţi ingredientele, trebuie să folosiţi întotdeauna aceleaşi unităţi de măsură, adică să
măsuraţi ingredientele cu lingura din dotarea aparatului
sau cu cele folosite în casă, dacă reţetele indică măsurile
în linguri mari sau linguriţe.
●● Trebuie să măsuraţi adecvat ingredientele date în grame.
●● Când doriţi să măsuraţi ingredientele în mililitri, puteţi
folosi măsura din dotarea aparatului, care are o scală de
la 30 la 300 ml.
●● Adăugarea fructelor, a nucilor sau a cerealelor. Ingredientele pot fi adăugate în cazul anumitor programe în
momentul în care se aude semnalul sonor. Dacă ingredientele sunt adăugate prea devreme, vor fi mărunţite în
timpul amestecării aluatului.
4. Rezultatele coacerii
●● Rezultatele coacerii depind de condiţiile generale (duritatea apei, umiditate, înălţime, consistenţa ingredientelor
etc.). Din acest motiv, reţetele trebuie folosite mai curând
ca punct de plecare, urmând să fie adaptate la condiţiile
particulare.
●● Nu trebuie să vă descurajaţi în cazul unei încercări nereuşite de a coace pâine şi alte produse. Trebuie să găsiţi
cauza rezultatului nesatisfăcător şi să încercaţi din nou,
schimbând proporţiile ingredientelor.
●● Dacă pâinea nu este destul de rumenă, puteţi să o lăsaţi
în aparat şi să folosiţi programul de rumenire.
●● Se recomandă de asemenea să coaceţi o pâine de
probă, folosind funcţia de programare a timpului ce
se foloseşte pentru coacerea în timpul nopţii, pentru
a putea, dacă este nevoie, să faceţi modificările necesare.
48
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
43Z011-001_v06
RU
Уважаемые Пользователи
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности.
Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было
пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Перед тем как приступить к эксплуатации оборудования, ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет
и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы
с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен
инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами.
Запрещается детям играть с прибором. Дети не должны чистить
устройство и выполнять другие
действия по уходу за ним, если им
не исполнилось 8 лет и они не находятся под надлежащим присмотром.
●● Устройство с сетевым шнуром
должно храниться в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
●● Не включайте прибор, если сетевой шнур или корпус имеют видимые повреждения.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
43Z011-001_v06
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально
обученный персонал. Неправильно
проведённый ремонт может стать
причиной серьёзной опасности для
пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем
обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Всегда отсоединяйте прибор от
сети если Вы им не пользуетесь
или перед очисткой.
●● Никогда не дотрагивайтесь до
движущихся частей во время
работы прибора. В этом случае
всегда предварительно отсоедняйте прибор от сети.
●● Следите за тем, чтобы сетевой
шнур не свисал со стола или
столешницы и не соприкасался
с горячей поверхностью. Не допускайте перегибов сетевого шнура.
●● Будьте осторожны. Во избежания
ожогов, вынимая из хлебопечки
форму для выпечки с испеченным
хлебом, обязательно пользуйтесь кухонными перчатками или
прихватами, поскольку и хлеб,
и форма очень горячие.
●● Не прикасайтесь к горячим
поверхностям. Пользуйтесь кухонными прихватами. Прибор сильно
нагревается в процессе выпечки.
●● Температура открытых поверхностей может быть более высокой,
когда оборудование работает.
●● Перед чисткой и демонтажом дайте
хлебопечке остыть. Хлебопечка
имеет термоизолированный корпус.
49
Металлические элементы нагреваются во время работы.
●● Соблюдайте особую осторожность
при перемещении хлебопечки,
особенно, если внутри находятся
горячие ингредиенты.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит
повреждением имущества
Рекомендуем мыть их вручную с использованием
традиционных жидкостей для мытья посуды.
●● Во избежание телесных повреждений и повреждения прибора не используйте принадлежности, не
рекомендованные изготовителем.
●● Хлеб может загореться, поэтому запрещается
использовать устройство вблизи или под горючими
материалами, например, занавесками.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Устройство предназначено исключительно для
использования в домохозяйствах, расположенных
на высоте максимум 2000 м над уровнем моря.
СОВЕТЫ
●● Подключайте хлебопечку только к сети перемен-
ного тока с заземлением. Убедитесь в том, что
напряжение, указанное на приборе, соответствует
напряжению электросети.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
●● Ставьте хлебопечку всегда только на устойчивую,
ровную и плоскую поверхность, чтобы хлебопечка
не перевернулась во время замеса крутого теста.
Это особенно важно в случае использования запрограммированных режимов работы или если прибор
остается без присмотра. В случае установки прибора на особенно гладких поверхностях нужно подложить под прибор тонкую резиновую подкладку.
●● В процессе работы устройство должно находиться
на расстоянии не менее 10 см от других предметов.
●● Не располагайте прибор вблизи горячих газовых
или электрических нагревательных приборов,
а также рядом с духовками.
●● Запрещается извлекать форму для выпечки во
время работы хлебопечки.
●● Запрещается класть в устройство алюминиевую
фольгу или иные материалы, кроме продуктов
по рецепту, так как они могут вызвать пожар или
замыкание.
●● Никогда не накрывайте работающую хлебопечку
полотенцем или другими тканями, поскольку это
может привести к аккумуляции тепла внутри нее.
Во избежание пожара не пользуйтесь хлебопечкой
рядом с легковоспламеняющимися предметами,
например, шторами.
●● Не погружайте прибор в воду или другие жидкости
и не мойте под струей воды.
●● Не рекомендуется использовать для мытья нагревательного блока агрессивные детергенты в виде
молочка, пасты, эмульсии и т.п., которые могут
поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не мойте металлические элементы в посудомоечных машинах. Агрессивные моющие средства,
которые используются для мытья в этих бытовых
устройствах, вызывают потемнение в/у элементов.
50
Информация о продукте
и советы по эксплуатации
●● Хлебопечка
предназначена исключительно для
домашнего пользования. В случае использования
хлебопечки в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
●● Не закладывайте больше продуктов, чем указано
в рецептах в настоящей инструкции по эксплуатации. В противном случае хлеб запечётся неравномерно или тесто вытечет наружу. Соблюдайте рекомендации настоящей инструкции по эксплуатации.
●● Прежде чем запрограммировать хлебопечку на
выпечку данного вида хлеба с отсрочкой, например, на ночь, сначала нужно проверить данный
рецепт и устройство и убедиться, что ингредиенты
подобраны в соответствующих пропорциях, тесто
не слишком жидкое и не слишком крутое, а его
количество соответствует объему формы для
выпечки и «не выливается» из нее.
●● По окончании работы отключите вилку сетевого
шнура от розетки.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
A
Устройство хлебопечки
ЭЛЕМЕНТЫ ХЛЕБОПЕЧКИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Съемная крышка
Ручка
Смотровое окошко
Верхнее вентиляционное отверстие
Боковые вентиляционные отверстия
Форма для выпечки
Лопасть-тестомес
Рабочая камера
Панель управления
43Z011-001_v06
AKСЕССУАРЫ
10 Мерная ложка
11 Мерный стаканчик
12 Крючок для вынимания мешающей лопатки
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
13 Дисплей LED – высвечивает информацию о выбранной программе, оставшемся до конца программы времени и степени обжарки корочки.
На дисплее появится символ «1P» и раздастся звуковой сигнал. Цифра «1» показывает, что по умолчанию
выбрана первая программа, т.е. «Basic». «P» oбозначает
основную настройку степени обжарки корочки и обозначает среднюю степень обжарки. Может также появиться
символ «H» – сильное обжаривание или «L» – слабое
обжаривание. Через несколько секунд информация на
дисплее изменится на «3:00», показывая закодированную продолжительность программы. В ходе выполнения
программы на дисплее будет отображаться информация
на тему процесса выпечки. Отображенное на дисплее
время выпечки будет постепенно уменьшаться, пока не
дойдет до значения «0:00».
14 Кнопка START/STOP – начинает и заканчивает программу.
15 Кнопки програматора времени DELAY TIMER –
таймер отсрочки.
16 Кнопка CRUST – регулирование степени обжарки
корочки.
17 Кнопка MENU – выбор программы.
18 Сигнализатор выбранного режима работы.
Функции хлебопечки
ФУНКЦИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
Звуковой сигнал включается:
●● При нажатии на программирующие кнопки.
●● Во время повторного замеса теста, чтобы определить момент, в котором в тесто можно добавить
такие ингредиенты, как фрукты, орехи, смесь злаков.
●● После окончания программы.
После нажатия на кнопку СТАРТ/СТОП
можно выключить звук. Для этого
нажмите на кнопку CRUST, на дисплее появится «OFF», это значит, что звук выключен. В случае повторного нажатия на
кнопку CRUST, на дисплее появится «ON»
и прозвучит двукратный звуковой сигнал,
который значит, что звук включён.
ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ
В случае кратковременного прекращения подачи электричества (до 5 минут) хлебопечка сохраняет в памяти
установленную программу и с восстановлением электроснабжения может продолжать ее выполнение с того
момента, в котором программа была прервана. Это возможно только в том случае, если программа была пре43Z011-001_v06
рвана прежде, чем началась фаза замеса теста. В других случаях весь процесс нужно начать сначала.
ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ
Если после предыдущей выпечки температура хлебопечки
слишком высокая (выше 40°C) для новой выпечки, то при
нажатии на кнопку START/STOP на дисплее появится сообщение «E01» и раздастся звуковой сигнал. В этом случае
нужно придержать кнопку START/STOP до момента, пока
с дисплея не исчезнет сообщение «E01» и появится основная настройка. Затем следует извлечь форму для выпечки
и подождать, пока хлебопечка остынет.
Программа BAKE ONLY может быть начата в любой
момент, даже если хлебопечка разогрета.
Принцип действия и обслуживание
B
1 Установка формы для выпечки.
Форма для выпечки покрыта антипригарным покрытием.
Вставьте форму внутрь хлебопечки точно посередине.
Легкое нажатие по центру формы заблокирует пружины,
придерживающие форму с левой и с правой стороны
рабочей камеры. Чтобы извлечь форму, нужно решительным движением потянуть за ручку формы вверх.
В процессе выпечки хлеба ручка формы
нагревается. Необходимо пользоваться
кухонными прихватами.
2 Установка лопасти-тестомеса.
Установите лопасть-тестомес в форму для выпечки,
надевая ее на приводной стержень.
3 Закладка ингредиентов.
Предельно важно закладывать ингредиенты строго
в последовательности, указанной в рецепте. Примерные
рецепты приводятся далее в инструкции.
4 Закройте крышку.
5 Вложите вилку сетевого провода в розетку.
6 С помощью кнопки MENU выберите нужную программу.
●● Basic (классический хлеб)
Для выпечки белого пшеничного и ржаного хлеба. Это
наиболее часто используемая программа.
●● Rapid (быстрая выпечка)
Для быстрой выпечки белого пшеничного и ржаного хлеба.
●● Sweet (сладкая выпечка)
Для выпечки сладкого теста на закваске.
●● French (французский батон)
Для выпечки особенно пушистого белого хлеба.
●● Yeast free (бездрожжевое тесто)
Для замеса и выпечки буханок хлеба весом 750 г.
●● Whole wheat (хлеб из обойной муки)
Для выпечки хлеба из обойной муки.
●● Dough (тесто для пирогов и тортов)
Для выпечки пирогов и тортов.
●● Bake only (обжарка корочки)
Для поджаривания корочки хлеба и пирогов.
51
7 Выберите желаемую степень обжарки корочки.
Кнопка CRUST предназначена для выбора степени
обжарки корочки: «P» - MED (СРЕДНЯЯ), «H» - DARK
(ТЕМНАЯ), «L» - LIGHT (СВЕТЛАЯ). На дисплее LCD
появятся соответственно буквы: «P», «H» или «L».
8 В случае необходимости установите время
отсрочки начала программы с помощью кнопки
DELAY TIMER.
Начало каждой программы можно отсрочить на определенное время.
Наряду с продолжительностью выпечки, которая автоматически закодирована в данной программе, можно также
установить точное время отсрочки в приготовлении продукта. Время можно изменять при помощи кнопок «+» или
«-», которые изменяют время с интервалом в 10 минут.
Максимальная отсрочка в приготовлении составляет
13 часов.
Не используйте функцию отсроченного запуска программы,
если рецепт предусматривает применение скоропортящихся продуктов – молока, фруктов, йогурта, лука, яиц и т.п.
9 Нажмите на кнопку START/STOP.
После нажатия на кнопку СТАРТ/СТОП
можно выключить звук. Для этого
нажмите на кнопку CRUST, на дисплее появится «OFF», это значит, что звук выключен. В случае повторного нажатия на
кнопку CRUST, на дисплее появится «ON»
и прозвучит двукратный звуковой сигнал,
который значит, что звук включён.
С помощью кнопки START/STOP можно также в любой
момент остановить программу. Для этого нужно нажать
и приджержать кнопку START/STOP ок. 3 секунд, до
момента, пока не раздастся звуковой сигнал. На дисплее
появится исходная позиция выбранной программы. Если
Вы хотите использовать другую программу, выбирайте
ее при помощи кнопки MENU.
10 Перемешивание и замес теста.
Хлебопечка автоматически перемешает ингредиенты
и замесит тесто до момента, в котором оно достигнет
нужную консистенцию.
В фазе перемешивания и замеса теста
крышка хлебопечки должна быть закрыта.
В этой фазе выпечки можно еще добавлять небольшое количество воды, муки
и других ингредиентов.
11 Подъем теста.
Закончив последний цикл замеса хлебопечка нагревается до температуры, оптимальной для подъема теста.
В фазе подъема теста крышка должна
быть закрыта. Ни в коем случае не открывайте ее до окончания выпечки хлеба. Фотографии представлены только с целью
иллюстрации фазы подъема теста.
52
Во время фазы роста теста, выпечки и разогревания
лопасть не вращается, работает только грелка.
12 Выпечка.
Хлебопечка автоматически выбирает продолжительность и температуру выпекания. Если корочка хлеба
получилась недостаточно поджаренной, чтобы сильнее
поджарить корочку хлеба в конце выпечки нужно установить программу BAKE ONLY. Для этого нажмите на кнопку
START/STOP и придержите ок. 3 секунд (до момента,
когда раздастся звуковой сигнал). Затем нажмите на
кнопку BAKE ONLY. Когда корочка хлеба достаточно подрумянится, прервите процесс, снова нажимая на кнопку
START/STOP (и придержива ее ок. 3 секунд до момента,
когда раздастся звуковой сигнал).
В фазе выпечки крышка должна быть
закрыта. Ни в коем случае не открывайте
ее до окончания выпечки хлеба. Фотографии представлены только с целью иллюстрации фазы выпечки.
13 Подогрев.
По окончании процесса выпечки включается звуковой
сигнал, который сигнализирует, что хлеб можно вынуть
из хлебопечки. Если Вы не сразу вынете хлеб из формы,
начнется одночасовой процесс поддержания хлеба
в теплом состоянии.
14 Окончание программы.
По окончании программы выньте вилку сетевого провода из розетки.
15 Извлеките форму для выпечки (обязательно применяя кухонные прихваты) и переверните.
16 Если хлеб сразу не выходит, потрясите форму
несколько раз так, чтобы хлеб выпал.
Если лопасть-тестомес останется внутри хлеба, можно аккуратно надрезать
хлеб и вынуть лопасть. Вы можете также
использовать крючок для вынимания
мешающей лопатки.
Предварительный подогрев для подъема теста.
Подогрев включается только в том случае, если температура воздуха в помещении ниже 25°C. Если темпераутра воздуха в помещении выше 25°C, ингредиенты
уже имеют соответствующую температуру и не требуют
дополнительного подогрева.
Очистка и консервация
●● Перед первым включением хлебопечки необходимо
тщательно промыть форму для выпечки и лопастьтестомес в воде с добавлением жидкостьи для мытья
посуды (запрещается погружать форму для выпечки в
воду).
●● Перед первым включением рекомендуем смазать
новую форму для выпечки и лопасть-тестомес
жиром, стойким к высоким температурам и прогреть
в духовке в течение ок. 10 минут для защиты анти43Z011-001_v06
пригарного покрытия. Данную процедуру необходимо
периодически повторять.
●● Перед очисткой или перед тем как убрать хлебопечку дайте ей полностью остыть. Перед каждым
очередным процессом замеса и выпечки хлебопечка
должна остывать в течение получаса.
●● Перед очисткой отключите хлебопечку от сети
и дайте ей полностью остыть. Для мытья используйте только жидкие моющие средства. Не рекомендуется использовать агрессивные детергенты, бензин, средства для мытья духовок и другие средства,
которые могут поцарапать или повредить очищаемую поверхность.
●● Чтобы удалить остатки ингредиентов и крошки
с крышки, корпуса и рабочей камеры, протрите эти
элементы бумажными кухонными полотенцами.
Не погружайте хлебопечку в воду и не наливайте
воду в рабочую камеру!
●● Для облегчения очистки хлебопечки можно снять
крышку. Для этого нужно поставить крышку вертикально, а затем потянуть вверх.
●● Наружные стенки формы для выпечки протрите
влажной тряпочкой. Внутри промойте водой с добавлением жидкости для мытья посуды. Запрещается
погружать форму для выпечки в воду.
●● Лопасть-тестомес и приводной стержень необходимо
очищать немедленно после использования. Если
лопасть останется в форме, ее трудно будет оттуда
вынуть. В таком случае необходимо наполнить форму
теплой водой и оставить на 30 минут - дать лопасти
отмокнуть. После чего вы сможете ее вынуть.
●● Форма для выпечки покрыта антипригарным покры-
тием. Запрещается использовать металлические
приспособления, которые могут повредить антипригарное покрытие. Не стоит волноваться, если
антипригарное покрытие потемнело или внешне
изменилось со временем. Это может быть вызвано
воздействием пара, влажности, пищевых продуктов, кислот и смеси ингредиентов, а не износом или
дефектами устройства. Эти изменения не опасны
и не влияют на работу устройства.
●● Перед тем, как поместить хлебопечку на хранение, убедитесь, что устройство полностью остыло
и вытрите его насухо. Храните хлебопечку с закрытой крышкой.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА ТЕМУ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХЛЕБОПЕЧКИ
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Из рабочей камеры или из
вентиляционных отверстий
появляется дым.
В процессе закладки
ингредиенты приклеились
к стенкам рабочей камеры
или к наружной поверхности
формы для выпечки.
Нужно отсоединить хлебопечку от питающей сети и очистить
наружную поверхность формы для выпечки или рабочую камеру.
Неправильный выбор
программы.
Проверьте выбранное меню и другие настройки.
Во время работы хлебопечки
нажата кнопка START/STOP.
Выбросите ингредиенты и начните процесс выпечки сначала
с использованием свежих ингредиентов.
В процессе выпечки несколько
раз была открыта крышка.
Крышку можно открывать только в том случае, если таймер
показывает время более 1:30.
Следует убедиться, что крышка установлена правильно и плотно
закрыта.
Большой перерыв в поставке
электроэнергии во время
работы хлебопечки.
Выбросите ингредиенты и начните процесс выпечки с начала
с использованием свежих ингредиентов.
Блокада лопасти-тестомеса.
Нужно убедиться, что лопасть-тестомес не заблокирована какими-либо
инегредиентами: зернами злаков, сухофруктами и т.п. Извлеките форму
для выпечки из рабочей камеры и проверьте вращение элементов
привода. В противном случае хлебопечку нужно отдать в ремонт.
Плохо перемешаны
ингредиенты или хлеб
испекся плохо.
43Z011-001_v06
53
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Хлеб слишком долго оставался
Хлеб внутри опадает
в форме после выпечки
и снизу остается влажным.
и подддержки в теплом
состоянии.
Нужно вынуть хлеб из хлебопечки прежде, чем закончится фаза
поддержания хлеба в теплом состоянии.
Хлеб плохо вынимается из Лопасть-тестомес припекается
формы.
к хлебу.
Перед очередной выпечкой нужно очистить лопасть и приводной
стержень. В случае необходимости налейте в форму теплую воду
и оставьте на 30 минут, чтобы лопасть отмокла. Таким простым
способом Вы можете вынуть и очистить лопасть-тестомес.
Хлебопечка не включается.
Раздается звуковой сигнал.
На диспле появляется
сообщение: «E01».
Хлебопечка не остыла после
предыдущей выпечки.
Нужно нажать и придержать кнопку START/STOP до тех пор, пока на
диспле не появится нормальный код программы. Отсоедините прибор
от питающей сети. Извлеките форму для выпечки и дайте ей остыть до
комнатной температуры. Затем подсоедините к сети и снова включите.
Хлебопечка не включается.
Раздается звуковой сигнал.
На диспле появляется
сообщение: «E00».
температура в камере
выпекания слишком низкая
(ниже -10°C).
Необходимо отключить устройство от источника питания и дать ему
нагреться до комнатной температуры. Хлебопечь не должна работать
при температуре ниже -10°C.
Хлебопечка не включается.
Раздается звуковой сигнал.
На диспле появляется
сообщение: «HHH».
Ошибка программы или
электроники.
Нужно протестировать прибор. Для этого, нажимая и придерживая
кнопку MENU, отсоедините хлебопечку от питающей сети, а затем
снова подсоедините. Отпустите кнопку. Будет произведен тест
прибора. Снова отсоедините хлебопечку от питающей сети. На
дисплее должен появиться код программы: «1P». В противном случае
хлебопечку нужно отдать в ремонт.
На диспле появляется
сообщение: «EEE».
Ошибка программы или
электроники.
Нужно протестировать прибор, как это описано выше.
KЛАССИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ
БЕЛЫЙ ХЛЕБ
В хлебопечке можно выпекать хлеб
из готовых смесей для хлебопечки,
доступных в магазинах.
Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Соль
Сахар
Mука тип 550
Сухие дрожжи
ХЛЕБ НА ПАХТЕ
300 мл
1 ½ ст. ложки
1 ч. ложка
1 ст. ложка
540 г
1 ч. ложка
Ингредиенты:
Пахта
Mаргарин или масло
Соль
Сахар
Mука тип 550
Сухие дрожжи
300 мл
1 ½ ст. ложки
1 ч. ложка
2 ст. ложки
540 г
1 ч. ложка
Программа: BASIC
Программа: BASIC или FRENCH
ПИРОГ С ИЗЮМОМ И ОРЕХАМИ
ХЛЕБ С СЕМЕНАМИ ОДСОЛНЕЧНИКА
ХЛЕБ „СЕМЬ ЗЛАКОВ»
Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Соль
Сахар
Mука тип 500
Сухие дрожжи
Изюм
Измельченные орехи
Ингредиенты:
Вода
Maсло
Mука тип 550
Семена
подсолнечника
Соль
Сахар
Сухие дрожжи
Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Соль
Сахар
Mука тип 550
Пшеничная мука
обойная
Смесь 7 злаков
Сухие дрожжи
350 мл
1 ½ ст. ложки
1 ч. ложка
2 cт. ложки
540 г
1 ч. ложка
100 г
3 ст. ложки
Программа: BASIC
Изюм и орехи можно добавлять после
того, как раздастся первый звуковой
сигнал или после первого цикла замеса
теста.
54
350 мл
1 ст. ложка
540 г
5 ст. ложек
1 ч. ложка
1 ст. ложка
1 ч. ложка
Программа: BASIC
Полезный совет: семена подсолнечника
можно заменить тыквенными семечками.
Семена можно слегка поджарить для
интенсивности запаха и вкуса.
300 мл
1 ½ ст. ложки
1 ч. ложка
2 ½ ст. ложки
240 г
240 г
60 г
1 ч. ложка
Программа: WHOLE WHEAT
В случае если будут использоваться
целые зерна, их нужно предварительно
намочить.
43Z011-001_v06
ХЛЕБ ЛУКОВЫЙ
Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Соль
Сахар
Крупная, измельченная
луковица
Mука тип 550
Сухие дрожжи
250 мл
1 ст. ложка
1 ч. ложка
2 ст. ложки
1 шт.
540 г
1 ч. ложка
ХЛЕБ ИЗ ОБОЙНОЙ МУКИ
ПИРОГ С ШОКОЛАДОМ И ОРЕХАМИ
Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Яйца
Соль
Cахар
Mука тип 550
Пшенная мука обойная
Сухие дрожжи
Ингредиенты:
Вода
Крем шоколадноореховый
Соль
Сахарная пудра
Mука тип 500
Мука обычная
Сухие дрожжи
300 мл
1½ ст. ложки
1 шт.
1 ч. ложка
2 ч. ложки
360 г
180 г
1 ч. ложка
Программа: BASIC
Этот хлеб нужно выпекать сразу – без
отсрочки
Программа: WHOLE WHEAT
Полезный совет: выпекая хлеб
с отсрочкой (DELAY TIMER), вместо яиц
нужно добавить больше воды.
Программа: FRENCH
ХЛЕБ С МЕДОМ, МИНДАЛЕМ И ОРЕХАМИ
ФРАНЦУЗСКИЙ БАТОН
ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ
Ингредиенты:
Вода
Maсло
Соль
Сахар
Измельченные
орехи
Измельченный
миндаль
Mед
Mука тип 550
Сухие дрожжи
Ингредиенты:
Вода
Mед
Соль
Сахар
Mука тип 550
Сухие дрожжи
Ингредиенты:
Вода
Соль
Оливковое масло
Mука тип 500
Сахар
Сухие дрожжи
300 мл
1 ½ ст. ложки
1 ч. ложка
1 ч. ложка
1 ст. ложка
300 мл
1 ст. ложка
1 ч. ложка
1 ч. ложка
540 г
1 ч. ложка
275 мл
90 мл
1½ ч. ложки
1½ ч. ложки
300 г
150 г
½ ч. ложки
300 мл
¾ ч. ложки
1 ст. ложка
450 г
2 ч. ложки
1 ч. ложка
1 ст. ложка
1 ст. ложка
540 г
1 ч. ложка
Программа: DOUGH
Приготовленное тесто разделите на 2-4
части, сформируйте длинные батоны
и отложите на 30-40 минут. Сделайте
сверху несколько диагональных надрезов
и поместите в печку.
Программа: BASIC
Программа: DOUGH
Приготовленное тесто раскатайте
в круглую лепешку и отложите на
10 минут. Смажьте соусом и добавьте
ингредиенты. Время выпекания –
20 минут.
В таблицах находятся примерные рецепты, а также ориентировочные количества ингредиентов. Не следует относиться к этим записям как к кулинарной книге. Поступайте согласно индивидуальным предпочтениям и кулинарным правилам, которые описаны в специальной литературе и пособиях.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
(описание ниже)
Тесто поднимается слишком
быстро.
- Слишком много дрожжей, слишком много муки, недостаточное
количество соли.
a/b
- В тесто добавили слишком мало дрожжей или совсем не добавили.
a/b
- В тесто добавили старые или несвежие дрожжи.
e
- Добавлена слишком горячая жидкость.
c
- Дрожжи вступили в контакт с водой до начала процесса
перемешивания ингредиентов.
d
- Выбран не тот сорт муки или несвежая мука.
e
- В тесто добавили слишком большое или недостаточное количество
жидкости.
a/b/g
- В тесто добавили недостаточное количество сахара.
a/b
Тесто плохо поднимается или
совсем не поднимается.
43Z011-001_v06
55
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
(описание ниже)
- Количество теста превышает объем формы для выпечки и хлеб
опадает во время выпечки.
a/f
- Дрожжи ферментируют слишком быстро в связи с сильным
разогревом рабочей камеры или слишком высокой температурой
добавляемой воды, или в связи с чрезмерной влажностью.
c/h/i
- В тесто не добавили соль или недостаточное количество сахара.
a/b
- В тесто добавили слишком много жидкости.
h
- Если вода слишком мягкая, то дрожжи начинают быстрее
ферментировать.
f
- Слишком большое количество молока иногда заставляет тесто
подниматься слишком высоко.
c
- Слишком много муки или слишком мало жидкости.
a/b/g
- Добавлено слишком мало дрожжей или сахара.
a/b
- Добавлено слишком много фруктов, обойной муки или других
ингредиентов.
b
ПРОБЛЕМА
Внутри хлеба образуется
полость.
Тесто слишком поднимается
и «выливается» из формы.
Хлеб слишком тяжелый,
комковатый.
Хлеб не пропекся внутри.
Неплотная текстура,
чрезмерная пористость.
Непропеченная, пористая
корочка.
- Выбрана старая или несвежая мука.
e
- В тесто добавили слишком много или слишком мало жидкости.
a/b/g
- Слишком высокая влажность.
h
- Рецепт содержит влажные ингредиенты, напр. йогурт.
g
- Добавлено слишком большое количество воды.
g
- В тесто не добавили соли.
b
- Высокая влажность, добавлена слишком горячая вода.
h/i
- Добавлено слишком большое количество жидкости.
c
- Количество теста превышает объем формы для выпечки.
a/f
- В тесто добавили слишком много муки, особенно в случае белого
хлеба.
f
- В тесто добавили слишком много дрожжей или слишком мало соли.
a/b
- Добавлено слишком много сахара.
a/b
- Добавлены другие сладкие ингредиенты, кроме сахара.
b
Хлеб неровно нарезается
или имеет внутри комковатую
структуру.
- Хлеб не достаточно остыл (не успела испариться влага).
j
На корочке хлеба осталась
мука.
- Во время замеса теста мука прилипла к стенкам формы.
g/i
Решение приведенных выше проблем:
a) Чтобы выпечка удалась, рекомендуется тщательно
отмерять ингредиенты.
b) Необходимо соответственно подобрать количество
ингредиентов и убедиться, что добавлены все ингредиенты.
c) Рекомендуется добавить в тесто другую жидкость
или оставить ее для охлаждения при комнатной
температуре. Соблюдайте порядок добавления
ингредиентов в соответствии с рецептом. В середине муки сделайте вмятину и засыпьте в нее сухие
или измельченные дрожжи. Следите за тем, чтобы
дрожжи не вступили в контакт с жидкостью.
56
d) Необходимо использовать только свежие и правильно хранящиеся ингредиенты.
e) Необходимо уменьшить общее количество ингредиентов. Не добавляйте муки больше, чем предусматривает рецепт. Необходимо уменьшить количество
ингредиентов на ⅓.
f) Необходимо уменьшить количество жидкости, указанное в рецепте. Если используемые ингредиенты
содержат воду, то в этом случае необходимо соответственно уменьшить количество добавляемой
в тесто жидкости.
g) При очень влажной погоде добавьте в тесто на 1-2
ст. ложки меньше воды.
43Z011-001_v06
h) При теплой погоде не пользуйтесь режимом отсрочки
выпечки. Не добавляйте в тесто холодную жидкость.
i) Вынимайте тесто из формы сразу же после выпечки
и дайте ему отстояться 15 минут перед нарезкой.
j) Необходимо уменьшить количество дрожжей или
общее количество ингредиентов на ¼.
Рекомендации по улучшению качества
выпечки
1. Ингредиенты
●● Ввиду того, что каждый ингредиент играет опреде-
ленную роль в процессе выпечки хлеба, очень важно
закладывать ингредиенты в форму для выпечки
в порядке, предусмотренном рецептом, и тщательно
отмерять.
●● Основные ингредиенты, такие как жидкость, мука,
соль, сахар и дрожжи (можно использовать как сухие,
так и свежие дрожжи) влияют на удачную выпечку
хлеба или пирогов. Необходимо всегда закладывать
соответствующее количество ингредиентов в соответствующей пропорции.
●● Если тесто будет выпекаться без отсрочки, все
ингредиенты должны иметь комнатную температуру. В случае выпечки с отсрочкой рекомендуется
использовать холодные ингредиенты, чтобы дрожжи
не начали преждевременно ферментировать.
●● Maргарин, масло и молоко влияют на вкус хлеба.
●● Можно усменьшить количество сахара на 20%, чтобы
корочка хлеба была тоньше и мягче. Это не повлияет
на результат выпечки. Чтобы корочка была тоньше
и мягче также можно вместо сахара использовать
мед.
●● Глютен, содержащийся в муке, обеспечивает соответствующую стабильность теста в процессе перемешивания. Идеальная смесь муки должна состоять
в 40% из обойной муки и в 60% из белой пшеничной
муки.
●● Если Вы хотите добавить в тесто зерна злаков, то их
следует предварительно намочить в воде (на ночь).
В этом случае нужно также уменьшить количество
жидкости и муки (макс. на 1/5 меньше).
●● Ржаной хлеб нужно выпекать только на закваске,
которая содержит молоко и уксуснокислые бактерии,
благодаря которым дрожжи быстрее ферментируют,
а хлеб становится более пышным. Закваску можно
приготовить самостоятельно, однако это отнимает
много времени. Поэтому в приведенных рецептах
используется сухой концентрат закваски, доступный в упаковках по 15 г (на 1 кг муки). Рекомендуем
соблюдать рецептуру (½, ¾ или 1 упаковка). Если
в тесто будет добавлено меньше закваски, чем указано в рецептуре, хлеб будет крошиться.
●● Если сухая закваска имеет другую грамматуру (упаковка 100 г на 1 кг муки), то количество муки необходимо уменьшить на 80 г на 1 кг муки.
●● Mожно использовать жидкую закваску в количестве,
указанном на упаковках. Залейте в муку жидкую
43Z011-001_v06
закваску и добавьте другие жидкие ингредиенты
в соответствии с рецептом.
●● Пшеничная закваска чаще продается в сухой форме.
Пшеничная закваска улучшает вкус и продлевает
свежесть хлеба. Она мягче, чем ржаная закваска.
●● Для выпечки хлеба на закваске можно использовать
программу BASIC или WHOLE WHEAT.
●● Закваску можно заменить ферментом для выпечки,
пригодным дял использования в хлебопечках. Разница будет заметна только во вкусе.
●● Чтобы хлеб был пушистее и содержал больше притательных веществ, в тесто можно добавить пшеничные отруби. Для этого нужно отмерить одну
столовую ложку отрубей на 500 г муки и увеличить
количество жидкости на ½ ст. ложки.
●● Глютен - особый белок, содержащийся в пшенице
и придающий хлебу из пшеничной муки его особые
свойства - эластичность и пышность. Хлеб реже опадает и легче переваривается в организме. Достоинства глютена особенно заметны при выпечке хлеба
из обойной муки или другого хлеба из муки, изготовленной в домашних условиях.
●● Темный солод, используемый в некоторых рецептах,
это ячменный темнообжаренный солод. Благодаря
нему можно получить более темную корочку и темный мякиш хлеба (напр., коричневый хлеб). Можно
также использовать ржаной солод, но он не такой
темный. Оба продукты доступны в магазинах с экологической пищей.
●● Чистый порошковый лецитин обладает свойствами
натурального эмульгатора, который увеличивает
объем хлеба, делает мякиш более мягким и светлым, замедляет очерствение хлеба.
2. Количество ингредиентов
При увеличении или уменьшении количества ингредиентов необходимо убедиться, что соблюдаются пропорции
изначального рецепта. Чтобы выпечка удалась, рекомендуем соблюдать приведенные ниже правила модификации количества ингредиентов:
●● Жидкость / мука: тесто должно быть мягким (но не
слишком) и легко замешиваться. Тесто не должно
быть волокнистым, чтобы из него легко можно было
сформировать шар. Это невозможно в случае замеса
густого теста для ржаного хлеба или хлеба из неочищенной муки. Проверьте правильность дозировки
через 10 минут после начала замеса: если тесто
покажется Вам клейким, постепенно досыпьте муку
(по 1 столовой ложке). Если тесто сухое или слишком
плотное, добавьте воду маленькими порциями (по
чайной ложке).
●● Замена жидкостей: Если Вы хотите добавить в тесто
влажные ингредиенты (напр. творог, йогурт и т.п.),
необходимо соответственно уменьшить количество
добавляемой жидкости. Если добавляете яйца – разбейте их в мерный стакан и долейте остальные жидкости, чтобы видно было количество добавляемых
ингредиентов. В местностях, расположенных выше
750 м над уровнем моря, тесто подходит быстрее,
57
чем обычно. Следовательно, при выпекании на больших высотах необходимо проверить правильность
рецептов. Moжно уменьшить количество дрожжей на
1/4 - 1/2 ч. ложки, чтобы пропорционально избежать
чрезмерного подъема теста. То же касается использования исключительно мягкой воды.
3. Рекомендации по дозировке
●● В
хлебопечку ингредиенты надо закладывать
обязательно в следующем порядке: сначала жидкости, потом муку, потом специи и в самом конце
дрожжи. Дрожжи не должны соприкасаться с жидкостью, налитой в форму, до тех пор, пока не начнется
перемешивание ингредиентов (особенно в случае
использования режима отсрочки выпечки),
●● Прри отмеривании ингредиентов всегда пользуйтесь
теми же самыми мерками, т. е. используйте мерный
стакан и мерную ложку которыми укомплектована
хлебопечка, или ложками, которыми пользуетесь
дома (столовыми и чайными), если это предусмотрено рецептом.
●● Тщательно отмеряйте количество ингредиентов, указанное в граммах.
●● Для измерения ингредиентов в миллилитрах можно
воспользоваться мерным стаканом, которым укомплектована хлебопечка, с градуировкой от 30 до
300 мл.
●● Фрукты, орехи или зерна злаков можно добавлять
в тесто (в некоторых программах) после того, как раздастся звуковой сигнал. Если данные ингредиенты
будут добавлены в тесто раньше, они будут просто
измельчены в процессе перемешивания теста.
Экология – Забота об окружающей среде
Каждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью картонные упаковки сдавайте
на макулатуру. Полиэтиленовые мешки
(PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластмассы. Непригодный
прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать
угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
4. Конечный результат
●● Успех выпечки зависит от многих условий (жесткости
воды, влажности воздуха, высоты над уровнем моря,
консистенции ингредиентов и т.п.). Поэтому рецепты
можно и нужно модифицировать в соответствии
с окружающими условиями. Не расстраивайтесь,
если первая выпечка не удалась. Нужно найти причину неудачи и попробовать еще раз, изменив пропорции.
●● Если хлеб испекся недостаточно румяным, можно
оставить его в форме и включить программу обжарки
корочки.
●● Прежде чем включить режим отсрочки выпечки, рекомендуем испечь пробную буханку, чтобы в случае
необходимости внести изменения в рецепт.
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления,
с целью приведения в соответствие с нормами закона, стандартами, директивами или из конструкционных, коммерческих,
эстетических и других соображений.
58
43Z011-001_v06
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Молим внимателно да прочетете настоящата инструкция за експлоатация. Особено внимание трябва да се
обърне относно указанията за безопасност така, че по
време на използване на уреда да се предотвратят злополуки и/или повреда на уреда. Съветваме Ви инструкцията за експлоатация да бъде запазена за да можете да
я ползвате при понататъшната експлоатация на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване
Преди да започнете да използвате уреда, прочетете съдържанието на тази инструкция за
обслужване.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Това оборудване може да се
използва от деца на възраст от
8 години и от лица с намалена
физическа или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са им
преказани инструкций за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си
играят с уреда. Почистването на
уреда и извършването на други
действия по поддръжка, не трябва
да се извършват от деца, освен
ако не са завършили 8 години
и имат осигурен съответен надзор.
●● Устройство заедно със захранващия кабел трябва да се съхраняват на място недостъпно за деца
под 8-годишна възраст.
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден или
забележите повреда на корпуса.
43Z011-001_v06
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да се поправя само
от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на
неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на производителя.
●● Изключвайте уреда от електрическия контакт, когато не го използвате или преди да започнете
почистването му.
●● Изключете уреда от електрическия контакт, преди да се приближите към частите, които се движат
по време на използване.
●● Захранващият кабел не бива да виси
над ръба на масата или плота или да
се допира до горещи повърхности.
●● По време на изваждане от уреда
на съда за печене заедно с изпечения хляб използвайте за тази цел
специални ръкавици или кърпа за
предпазване от изгаряне, тъй като
съдът и хлябът са много горещи.
●● Не докосвайте горещите повърхности на уреда. Ползвайте кухненски ръкавици. След приключване на процеса на печене уредът
е много горещ.
●● Температурата на достъпните
повърхности може да бъде повисока когато уреда работи.
●● Оставете уреда да изстине преди
разглобяване
и
почистване.
Уредът има термоизолационен
59
корпус. Металните части на уреда
се нагряват по време на работа.
●● Бъдете особено внимателни по
време на пренасяне на уреда, особено ако вътре има горещи вещества.
хлебопекарни в близост до леснозапалими материали или под различни материали, като например
завеси.
●● Не изваждайте щепсела от електрическия контакт
с дърпане за кабела.
●● Уредът е предназначен само за ползване в домакинствата, разположени максимално на 2000 м
надморска височина.
УКАЗАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Винаги включвайте уреда в контакт на електриче-
ската мрежа (само с променлив ток) със заземяване и с напрежение съгласно даденото на информационната табелка на уреда.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● Винаги слагайте уреда на плоска, равна повърхност, за да не падне по време на месене на гъсто
тесто. Това е особено важно в случай на прилагане
на програмираните функции и ако уредът е оставен
без наблюдение. При особено гладки повърхности
поставете уреда върху тънка гумена подложка.
●● По време на работа на уреда, той трябва да се намира
на разстояние най-малко 10 см от други предмети.
●● Не поставяйте уреда върху или близо до газов или
електрически котлон или гореща фурна.
●● Не бива да изваждате съда за печене по време на
работа на уреда.
●● Не слагайте в уреда алуминиево фолио, нито
каквито и да са други материали, освен продуктите
използвани за печене, в противен случай можете
да предизвикате пожар или токов удар.
●● Не покривайте уреда с кърпа или други материали
по време на работа. Топлината и парата трябва
да могат да излязат от уреда. Ако покриете уреда
с лесно запалими материали, при контакт с пердетата и др. има опасност от пожар.
●● Не мийте под течаща вода и не потапяйте уреда
и захранващия кабел във вода.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено
силни миещи препарати - емулсии, млека, пасти
и др. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като напр.: обозначения, предупредителни знаци и др.
●● Не мийте металните части в съдомиялна машина.
Прекалено силните почистващи препарати, използвани в тези уреди, предизвикват потъмняване на
металните части. Мийте ги ръчно, с обикновен препарат за миене на съдове.
●● Използването на принадлежности, различни от
препоръчваните от производителя на уреда, може
да доведе до повреда на уреда.
●● Хлябът може да се запали, затова не използвайте
60
Информация за продукта и указания относно ползването му
●● Уредът е предназначен само за домашно използ-
ване. В случай че се използва в заведение за хранене, гаранционните условия се променят.
●● Да не се използват повече съставки, от посочените
в рецептите, намиращи се в това ръководство за употреба. В противен случай, хлябът ще бъде неравномерно опечен, или тестото ще излезе от уреда. Следвайте инструкциите на това ръководство.
●● Преди да настроите уреда за печене на даден вид
хляб напр. през нощта, първо изпробвайте дадената рецепта по време, когато можете да наблюдавате уреда, като се убедите, че съставките са
в подходящо съотношение, тестото не е прекалено
гъсто или рядко, а количеството на тестото не
е прекалено голямо и то не изтича.
●● След като завършите работа, извадете щепсела на
захранващия кабел от електрическия контакт.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
A
Устройство на уреда
ЕЛЕМЕНТИ НА УРЕДА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Свалящ се капак
Дръжка
Прозорче
Горен вентилационен отвор
Странични вентилационни отвори
Съд за печене
Бъркалка
Камера за печене
Контролен панел
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
10 Мерителна лъжица
11 Мерителен съд
12 Кука за изваждане на смесващата лопатка
43Z011-001_v06
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
13 LED дисплей – изписва информация за избраната
програма, времето, останало до края на програмата,
и степента на препичане на хляба.
На дисплея ще се появи надпис „1P” и ще чуете звуков
сигнал. Цифрата „1” означава, че избрана по подразбиране е първата програма, т.е. „Basic”. „P” означава
основна настройка на нивото на препичане, което се
отнася за средно препичане. Може да се срещне и обозначението „H” – силно препичане или „L” – слабо препичане. След няколко секунди информацията на дисплея се
променя на „3:00”, като показва кодираното времетраене
на програмата. Докато трае програмата на дисплея, ще
се вижда информация за напредването на процеса на
печене. Времето, което се вижда на дисплея, постепенно
ще намалява, докато не достигне стойността „0:00”.
14 Бутон START/STOP – започва и завършва програмата.
15 Бутони на програматора на времето DELAY TIMER
– настройка на часовника.
16 Бутон CRUST – настройка на желаната степен на
препичане.
17 Бутон MENU – избор на програма.
18 Сигнализатор на избраната програма на работа.
Функции на уреда
ФУНКЦИЯ ЗВУКОВ СИГНАЛ
Звуковият сигнал се включва:
●● След натискане на бутоните за програмиране.
●● По време на втория процес на бъркане на тестото за
определяне на момента, в който към тестото могат да
се добавят съставки като напр. зърна, плодове, ядки.
●● След приключване на програмата.
След натискане на копчето СТАРТ/СТОП
има възможност за изключване на звука. За
тази цел натиснете копчето CRUST, върху
дисплея ще се появи „OFF”, което означава,
че звукът е изключен. Ако повторно натиснете копчето CRUST, върху дисплея ще се
появи „ON” и ще чуете двукратен звуков сигнал, което означава, че звукът е активиран.
ФУНКЦИЯ ПАМЕТ
В случай на кратко прекъсване на електричеството,
което трае до 5 минути, положението на програмата се
запаметява и уредът може да продължи работа след
отстраняване на аварията. Това е възможно само ако
програмата е прекъсната преди фазата на разбъркване
на тестото. В противен случай целият процес трябва да
започне отново.
ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Ако след предишно използване на уреда температурата
му е прекалено висока (над 40°C) за новата програма,
43Z011-001_v06
след повторно натискане на бутона START/STOP на
дисплея ще се появи съобщение E01 и ще се чуе звуков сигнал. В такъв случай задръжте бутона START/
STOP, докато съобщението E01 не изчезне от дисплея
и на него не се появи основната настройка. След това
свалете съда за печене и изчакайте уредът да изстине.
Програмата BAKE ONLY може да започне във всеки
момент, дори когато уредът е нагорещен.
Работа и употреба на уреда
B
1 Сложете съда за печене.
Съдът за печене е покрит с незалепващо покритие. Сложете съда точно в средата на основата, вътре в уреда.
Лекото натискане в средата на съда води до блокиране
на пружините, прикрепващи съда от дясната и от лявата
страна на камерата. За да извадите съда, дръпнете с енергично движение за дръжката за пренасяне на съда нагоре.
След приключване на процеса на печене
дръжката е гореща. Използвайте кухненска ръкавица.
2 Сложете бъркалката.
Поставете бъркалката така, че отворът в бъркалката да
попадна върху вала в съда за печене.
3 Добавете съставките.
Слагайте съставките в съда по реда, определен в съответната рецепта. Примерни рецепти са дадени в понататъшната част на инструкцията.
4 Затворете капака.
5 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт.
6 Изберете желаната програма с помощта на бутона
MENU.
●● Basic (основна)
За приготвяне на бял, пшеничен и ръжен хляб. Това
е най-често използваната програма.
●● Rapid (бърза)
За бързо приготвяне на бял, пшеничен и ръжен хляб.
●● Sweet (сладкиш)
За приготвяне на сладко квасено тесто.
●● French (френско тесто)
За приготвяне на особено лек, бял хляб.
●● Yeast free (хляб без мая)
За месене и приготвяне на хляб с тегло до 750 г.
●● Whole wheat (пълнозърнест хляб)
За приготвяне на пълнозърнест хляб.
●● Dough (тесто)
За приготвяне на тесто.
●● Bake only (препичане)
За препичане на хляб и сладкиши.
7 Изберете желаната степен на препичане.
Бутонът CRUST служи за настройка на желаната степен на препичане: P MED (СРЕДНО), H DARK (СИЛНО),
61
L LIGHT (ЛЕКО). На LCD дисплея ще се появят съответно буквите „P”, „H” или „L”.
8 Ако е необходимо, настройте времето на започване на програмата с помощта на бутона DELAY TIMER.
●● Има възможност за забавяне на започването на
всяка от програмите.
●● Освен времетраенето на печенето, което е автоматично кодирано според избраната програма, възможно е също въвеждане на точен час, в който да
започне приготвянето на продукта. Тази настройка
може да се променя с помощта на бутоните + и -,
които променят настроеното време с 10 минути.
●● Най-дългата възможна настройка на времето е 13
часа.
●● При ползване на функцията програматор на времето
не бива да се слагат бързо развалящи се съставки
като мляко, плодове, кисело мляко, лук, яйца и др.
9 Натиснете бутона START/STOP.
След натискане на копчето СТАРТ/СТОП
има възможност за изключване на звука.
За тази цел натиснете копчето CRUST,
върху дисплея ще се появи „OFF”, което
означава, че звукът е изключен. Ако повторно натиснете копчето CRUST, върху
дисплея ще се появи „ON” и ще чуете двукратен звуков сигнал, което означава, че
звукът е активиран.
Бутонът START/STOP служи също за прекъсване на
програмата във всеки момент. За тази цел натиснете
и задръжте за около 3 секунди бутона START/STOP,
докато не чуете звуков сигнал. На дисплея ще се появи
началното положение на избраната програма. Ако
искате да ползвате друга програма, изберете я с помощта на бутона MENU.
10 Бъркане и месене на тесто.
Уредът за печене на хляб автоматично бърка и меси тестото, докато то не придобие подходяща консистенция.
По време на фазата на бъркане и месене на
тестото капакът на уреда трябва да бъде
затворен. По време на тази фаза могат
все още да се добавят малки количества
вода, течност или други съставки.
11 Втасване на тестото.
След последния цикъл бъркане уредът се нагрява до
температура, оптимална за втасване на тестото.
По време на фазата на бухване на тестото затворете капака и не го отваряйте
до приключването на изпичането на хляба.
Снимките имат за цел само да представят фазата на бухване на тестото.
Във фазата на растеж на тестото, на печене и на стопляне лопатката не се върти, работи само грейката.
12 Печене.
62
Уредът за печене на хляб автоматично настройва времето и температурата на печене. Ако хлябът е прекалено светъл към края на програмата, използвайте програмата BAKE ONLY за по-силно препичане на хляба.
За тази цел натиснете бутона START/STOP и го задръжте за около 3 секунди (докато не чуете звуков сигнал).
След това натиснете бутона BAKE ONLY. Когато желаната степен на препичане бъде достигната, спрете процеса, като задържите за около 3 секунди бутона START/
STOP (докато не чуете звуков сигнал).
По време на фазата на печене на тестото
затворете капака и не го отваряйте до
приключването на изпичането на хляба.
Снимките имат за цел само да представят фазата на печене.
13 Подгряване.
След приключване на процеса на печене се включва
звуков сигнал, който сигнализира, че хлябът може да се
извади от уреда. Същевременно започва едночасов процес на подгряване.
14 Приключване на фазите на програмата.
След приключване на програмата извадете щепсела на
захранващия кабел от електрическия контакт.
15 Извадете съда за печене с помощта на кухненска
ръкавица и го обърнете.
16 Ако хлябът не се извади веднага от съда, внимателно тръснете няколко пъти съда, докато хлябът не
излезе.
Ако бъркалката остане вътре в хляба,
можете леко да го разрежете и да извадите бъркалката навън. Moжете също
така да използвате кука за изваждане на
смесващата лопатка.
Загряване на уреда, за да втаса тестото.
Загряването се включва само когато стайната температура е под 25°C. Ако стайната температура е по-висока
от 25°C, съставките имат вече подходяща температура
и нямат нужда от подгряване.
Почистване и поддръжка
●● Преди първото използване на уреда измийте внимателно съда за печене и бъркалката с помощта на
слаб миещ препарат (не бива да потапяте съда за
печене във вода).
●● Преди първото използване се препоръчва новият
съд за печене и бъркалката да се намажат с мазнина, устойчива на висока температура, а след
това да се нагреят във фурната за около 10 минути.
След изстиването им отстранете мазнината от съда
с помощта на хартиена кърпа. Благодарение на това
ще се предпази покритието, което предотвратява
залепването на тестото. Това действие може да се
повтаря от време на време.
43Z011-001_v06
●● Изчакайте уредът да изстине преди почистване или
прибиране. Преди поредния процес на месене и печене
уредът трябва да изстине за около половин час.
●● Преди почистване изключете уреда от електричеството и изчакайте да изстине. За миене използвайте
слаб миещ препарат. Не бива да използвате химически почистващи препарати, бензин, средства за
почистване на фурни или всички други средства,
които могат да надраскат или повредят повърхността
на уреда.
●● Отстранявайте всички съставки и трохи от капака,
корпуса и камерата за печене с помощта на влажна
кърпа. Не бива да потапяте уреда във вода или да
наливате вода в камерата за печене!
●● За улесняване на почистването можете да свалите
капака, като го вдигнете вертикално, а след това го
дръпнете нагоре.
●● Съдът за печене трябва да се изтрие отвън с влажна
кърпа. Вътрешността на съда може да се мие с препарат за миене на съдове. Не потапяйте съда във вода.
●● Почиствайте бъркалката и задвижващия вал веднага
след използване. Ако бъркалките останат в съда, ще
бъде трудно да се извадят по-късно. В такъв случай
напълнете съда с топла вода и го оставете за 30
минути. След това извадете бъркалките.
●● Съдът е покрит с незалепващо покритие. Не бива
да се използват метални предмети, които могат да
го надраскат. Цветът на покритието ще се променя
с течение на времето на използване на уреда. Това
е нормална ситуация. Тази промяна по никакъв
начин не променя свойствата на покритието.
●● Преди прибиране на уреда се убедете, че уредът
е изцяло изстинал и е сух. Уредът трябва да се съхранява със затворен капак.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА УРЕДА
Проблем
Причина
Решение
От камерата за печене или от
вентилационните отвори излиза
дим.
Съставките са се залепили към
камерата за печене или към
външните части на съда за печене.
Изключете уреда от електричеството и почистете
външната част на съда за печене или камерата за
печене.
Хлябът хлътва в средата и е влажен Хлябът е оставен прекалено дълго Извадете хляба от съда за печене преди приключване на
отдолу.
в съда след печене и подгряване.
функцията подгряване.
Хлябът трудно се изважда от съда.
Съставките не са разбъркани или
хлябът не се е изпекъл добре.
Уредът не се включва. Включва
се звуков сигнал. На дисплея се
появява съобщение E01.
43Z011-001_v06
Долната част на хляба се
е залепила към бъркалката.
Преди следващото печене почистете бъркалката и вала.
Ако е нужно, напълнете съда с топла вода и го оставете
за 30 минути. Това дава възможност по лесен начин да
се извадят и почистят бъркалките.
Неподходяща настройка на
програмата.
Проверете избраното меню и другите настройки.
Натиснат е бутонът START/STOP по
време на работата на уреда.
Недейте да ползвате същите съставки и започнете
целия процес отново.
По време на работа на уреда
капакът е вдиган няколко пъти.
Капакът може да се отваря само ако времето на дисплея
е повече от 1:30.
Уверете се, че капакът е правилно затворен.
Продължително прекъсване
в захранването с електричество по
време на работа на уреда.
Недейте да ползвате същите съставки и започнете
целия процес отново.
Въртенето на бъркалките
е блокирано.
Проверете дали бъркалките не са блокирани от зърна
и др. Извадете съда за печене и проверете дали
задвижващите елементи се въртят. В противен случай
уредът трябва да се занесе в сервиз.
Уредът не е изстинал след
предишния процес на печене.
Натиснете и задръжте бутона START/STOP, докато на
дисплея не се появи нормалният код на програмата.
Изключете уреда от електричеството. Извадете
съда за печене и изчакайте да изстине и да достигне
стайна температура. След това свържете уреда към
електричеството и отново го включете.
63
Проблем
Причина
Решение
Температурата в камерата за
печене е ниска (под -10°C).
В този случай изключете уреда и го оставете да се
нагрее до стайна температура. Хлебопекарни не може да
работи при температура под -10°C.
Уредът не се включва. Уредът
издава звуков сигнал. На дисплея се
появява съобщение „HHH”.
Грешка на програмата или
електронна грешка.
Започнете тест на уреда. За тази цел с натискане
и задържане на бутона меню изключете уреда от
електрическата мрежа, а след това отново го включете.
Пуснете бутона. Ще бъде направен тест на уреда.
Отново изключете уреда от електричеството. На дисплея
трябва да се появи кодът на нормалната програма „1P”.
В противен случай уредът трябва да се занесе в сервиз.
На дисплея се появява съобщение
„EEE”.
Грешка на програмата или
електронна грешка.
Постъпете съгласно описанието по-горе.
Уредът не се включва. Включва
се звуков сигнал. На дисплея се
появява съобщение E00.
КЛАСИЧЕСКИ РЕЦЕПТИ
БЯЛ ХЛЯБ
ХЛЯБ С МЪТЕНИЦА
Уредът е особено подходящ за
използване на готови смеси за хляб,
които се продават в магазините.
Съставки:
Вода или мляко
Маргарин или масло
Сол
Захар
Брашно тип 550
Суха мая
Програма: BASIC
Програма: BASIC или FRENCH
СЛАДКИШ С ЯДКИ И СТАФИДИ
ХЛЯБ СЪС СЛЪНЧОГЛЕДОВИ СЕМКИ
ХЛЯБ – СЕДЕМ ЗЪРНА
Съставки:
Вода или мляко
Маргарин или масло
Съставки:
Вода
Масло
Брашно тип 550
Слънчогледови
семки
Сол
Захар
Суха мая
Съставки:
Вода или мляко
Маргарин или масло
Сол
Захар
Сол
Захар
Брашно тип 500
Суха мая
Стафиди
Начукани ядки
350 мл
1½ супени
лъжици
1 лъжичка
2 супени лъжици
540 г
1 лъжичка
100 г
3 супени лъжици
300 мл
1½ супени лъжици
1 лъжичка
1 супена лъжица
540 г
1 лъжичка
350 мл
1 супена лъжица
540 г
5 супени лъжици
1 лъжичка
1 супена лъжица
1 лъжичка
Съставки:
Мътеница
Маргарин или масло
Сол
Захар
Брашно тип 550
Суха мая
Брашно тип 550
Пълнозърнесто
пшенично брашно
Ядки от 7 зърна
Суха мая
300 мл
1½ супени лъжици
1 лъжичка
2 супени лъжици
540 г
1 лъжичка
300 мл
1½ супени лъжици
1 лъжичка
2½ супени
лъжици
240 г
240 г
60 г
1 лъжичка
Програма: BASIC
Стафидите и орехите могат да се
добавят, след като се чуе първият звуков
сигнал или след 1 цикъл бъркане на
тестото.
Програма: BASIC
Съвет: слънчогледовите семки могат
да се заменят с тиквени. Ако семките
се изпържат в тиган, те ще придобият
по-интензивен вкус.
Програма: WHOLE WHEAT
Ако се използват цели зърна, те трябва
предварително да се накиснат.
ЛУЧЕН ХЛЯБ
ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ
СЛАДКИШ С ШОКОЛАД И ЯДКИ
Съставки:
Вода или мляко
Маргарин или масло
Сол
Захар
Голям, нарязан лук
Брашно тип 550
Суха мая
Съставки:
Вода или мляко
Маргарин или масло
Яйца
Сол
Захар
Брашно тип 550
Пълнозърнесто
пшенично брашно
Суха мая
Съставки:
Вода
Шоколадов крем
с ядки
Сол
Пудра захар
Брашно тип 500
Обикновено
брашно
Суха мая
250 мл
1 супена лъжица
1 лъжичка
2 супени лъжици
1 бр.
540 г
1 лъжичка
Програма: BASIC
Този хляб трябва да се изпече веднага.
64
300 мл
1½ супени лъжици
1 бр.
1 лъжичка
2 лъжички
360 г
180 г
1 лъжичка
Програма: WHOLE WHEAT
Внимание: При използване на програма
„DELAY TIMER” вместо яйца трябва да се
добави повече вода.
275 мл
90 мл
1½ лъжички
1½ лъжички
300 г
150 г
½ лъжичка
Програма: FRENCH
43Z011-001_v06
ХЛЯБ С ОРЕХИ, БАДЕМИ И МЕД
ФРАНЗЕЛИ
Съставки:
Вода
Масло
Сол
Захар
Нарязани орехи
Нарязани бадеми
Мед
Брашно тип 550
Суха мая
Съставки:
Вода
Мед
Сол
Захар
Брашно тип 550
Суха мая
300 мл
1½ супени лъжици
1 лъжичка
1 лъжичка
1 лъжица
1 лъжица
1 лъжица
540 г
1 лъжичка
Програма: BASIC
ТЕСТО ЗА ПИЦА
300 мл
1 супена лъжица
1 лъжичка
1 лъжичка
540 г
1 лъжичка
Програма: DOUGH
След процеса на месене на тестото
разделете готовото тесто на 2-4 части,
направете дълги хлебчета и ги оставете
за 30-40 минути. Леко нарежете тестото
напряко и го сложете във фурната.
Съставки:
Вода
Сол
Зехтин
Брашно тип 500
Захар
Суха мая
300 мл
¾ лъжичка
1 супена лъжица
450 г
2 лъжички
1 лъжичка
Програма: DOUGH
След процеса на месене на тестото го
разточете с точилка в кръгла форма и го
оставете за 10 минути. Намажете го със
сос и сложете гарнитура. Печете във
фурна 20 минути.
В таблиците се намират примерни рецепти и ориентировъчни количества на съставките. Не се отнасяйте към тези записи като към
готварската книга. Постъпвайте според индивидуалните си предпочитания и кулинарните правила, описани в професионалната литература и в пособията.
КОГА ДА КОРИГИРАМЕ РЕЦЕПТИТЕ
Проблем
Правдоподобна причина
Решение
(описание по-долу)
Хлябът бухва прекалено
бързо.
- Прекалено много мая, прекалено много брашно, недостатъчно количество сол.
a/b
- Няма мая или маята е прекалено малко.
a/b
- Стара или некачествена мая.
e
Хлябът не бухва изобщо
или бухва недостатъчно.
Тестото прекалено силно
бухва и излиза от съда.
Хлябът хлътва в средата.
Хлябът е тежък, на грудки.
Хлябът не е изпечен
в средата.
Неизпечена, гъбеста
повърхност.
43Z011-001_v06
- Прекалено гореща течност.
c
- Стигнало се е до контакт на маята с течност.
d
- Неподходящ вид брашно или старо брашно.
e
- Прекалено голямо или прекалено малко количество течност.
a/b/g
- Прекалено малко захар.
a/b
- Ако водата е прекалено мека, маята ферментира по-силно.
f
- Прекалено многото мляко води до ферментация на маята.
c
- Количеството тесто е по-голямо от вместимостта на съда и хлябът хлътва.
a/f
- Ферментацията е прекалено кратка или прекалено бърза поради прекалено
високата температура на водата или камерата за печене, или прекалено
голямата влажност.
c/h/i
- Липса на сол или недостатъчно количество захар.
a/b
- Прекалено много течност.
h
- Прекалено много брашно или прекалено малко течност.
a/b/g
- Прекалено малко мая или захар.
a/b
- Прекалено много плодове, пълнозърнесто брашно или друга съставка.
b
- Старо или некачествено брашно.
e
- Прекалено голямо или прекалено малко количество течност.
a/b/g
- Прекалено голяма влажност.
h
- Рецепта с влажни съставки, напр. кисело мляко.
g
- Обемът на хляба е прекалено голям спрямо съда.
a/f
- Прекалено много брашно, особено при светлия хляб.
f
- Прекалено много мая или прекалено малко сол.
a/b
- Прекалено много захар.
a/b
- Други сладки съставки освен захар.
b
65
Правдоподобна причина
Решение
(описание по-долу)
- Прекалено голямо количество вода.
g
Проблем
Неравна структура на
хляба или прекалено много
отвори в хляба.
- Липса на сол.
b
- Голяма влажност, прекалено гореща вода.
h/i
- Прекалено много течност.
c
Филиите хляб са неравни
или вътре има грудки.
- Хлябът не е достатъчно охладен (парата не е успяла да се отдели).
j
На кората на хляба има
брашно.
- След разбъркването на тестото на страничните стени на уреда е останало
брашно.
g/i
Решения на горепосочените проблеми
a) Съставките трябва да се измерят точно.
b) Количеството на съставките трябва да бъде подходящо, проверете дали са добавени всички съставки.
c) Трябва да се добави друга течност или да се остави
да изстине при стайна температура. Слагайте съставките по реда, определен в съответната рецепта.
В средата на сипаното брашно направете дупка
и сипете в нея раздробената или суха мая. Не бива
да се допуска маята да влезе в непосредствен
контакт с течността.
d) Използвайте само пресни и подходящо съхранявани
съставки.
e) Трябва да се намали общото количество съставки,
да не се добавя повече брашно, отколкото е дадено
в рецептата. Трябва да се намали количеството съставки с ⅓.
f) Трябва да се намали количеството добавена течност. Ако се използват съставки, съдържащи вода,
тогава трябва да се намали съответно количеството
на течността.
g) При много влажно време добавете с 1-2 супени
лъжици по-малко вода.
h) При много топло време не ползвайте функцията на
програматора на времето. Добавяйте хладни течности.
i) Веднага след изпичане хлябът трябва да се извади
от съда и да се остави да изстине в продължение на
поне 15 минути преди рязане.
j) Трябва да се намали количеството мая или всички
съставки с ¼.
Забележки относно рецептите
1. Съставки
●● Предвид факта, че всяка съставка има определена
роля в успешния процес на печене на хляба, тяхното
правилно измерване е също толкова важно, колкото
и редът на добавянето им.
●● Най-важните съставки като течност, брашно, сол,
захар или мая (може да се използва суха или прясна
мая) имат влияние за успешното приготвяне на тестото и хляба. Винаги добавяйте съответните количества съставки в подходящи пропорции.
●● Добавяйте хладки съставки, ако тестото трябва да
бъде приготвено веднага. Ако настройвате програ-
66
мата с функцията на програматора на времето, препоръчва се използването на хладни съставки, за да
не започне маята да действа прекалено рано.
●● Маргаринът, маслото и млякото влияят върху вкуса
на хляба.
●● Количеството захар може да се намали с 20%, така
кората ще бъде по-фина и тънка, което няма да има
влияние върху резултата от печенето. За да бъде
кората по-фина и мека, захарта може да се замести
с мед.
●● Глутенът, образуващ се в брашното по време на
месенето на тестото, прави структурата на хляба
подходяща. Идеалната смес брашно се състои от
40% пълнозърнесто брашно и 60% бяло брашно.
●● Ако искате да добавите към хляба зърна от житни
растения, накиснете ги за през нощта във вода.
Намалете количеството брашно и течност (максимално с 1/5 по-малко).
●● Закваската е необходима при използването на
ръжено брашно. Тя съдържа мляко и оцетни бактерии, които правят хляба по-лек и предизвикват
по-силна ферментация. Можете да си приготвите
закваската сами, това обаче изисква време. Поради
тази причина в рецептите се използва концентрат на
закваската на прах. Той се продава в 15-грамови опаковки (за 1 кг брашно). Препоръчва се спазването на
дадените рецепти (½, ¾ или 1 опаковка). Ако е добавена по-малко закваска отколкото е дадено в рецептата, хлябът ще бъде ронлив.
●● Ако закваската на прах има друга концентрация
(100-грамова опаковка за 1 кг брашно), количеството
брашно трябва да се намали с 80 г на 1 кг брашно.
●● Може да се използва и течна закваска. Спазвайте
количествата, дадени на опаковката. Напълнете мярката с течна закваска и добавете другите течни съставки в съответните количества според рецептата.
●● Пшеничната закваска по-често се продава суха.
Тя поправя пластичността на тестото, то е по-дълго
прясно и вкусно. Тя е и с по-меко действие от ръжената закваска.
●● За печене на хляб със закваска може да се използва
програмата BASIC или WHOLE WHEAT.
●● Закваската може да се замести с фермент за печене.
Разликата ще бъде само във вкуса. Ферментът е подходящ за използване в домашната хлебопекарна.
43Z011-001_v06
●● Към тестото могат да се добавят пшенични трици,
за да бъде хлябът по-лек и по-богат на хранителни
вещества. За тази цел трябва да се добави една
супена лъжица трици на 500 г брашно и да се увеличи количеството течност с ½ супена лъжица.
●● Пшеничният глутен е естествено вещество, получавано от белтъчините, съдържащи се в пшеницата.
Благодарение на него хлябът е по-лек и има поголям обем. Хлябът по-рядко се сплесква и е по-лек
за храносмилане. Неговите предимства са особено
видими при печене на пълнозърнест хляб или друг
хляб от домашно смляно брашно.
●● Черният малц, използван в някои рецепти, представлява тъмен изпечен ечемичен малц. Благодарение на него може да се получи по-тъмна коричка на
хляба и по-тъмна среда (напр. кафяв хляб). Може
да се използва и ръжен малц, но той не е толкова
тъмен. И двата продукта се намират в магазините за
здравословна храна.
●● Чистият лецитин на прах е натурален емулгатор, който
подобрява обема на хляба и прави средата по-мека
и по-светла, а хлябът остава пресен по-дълго време.
2. Коригиране на количеството съставки
Ако е необходимо увеличаване или намаляване на количеството на съставките, уверете се, че пропорциите на
оригиналната рецепта ще бъдат запазени. За да получите задоволителен ефект, препоръчва се да се спазват
дадените по-долу правила, отнасящи се за модифицирането на количеството на съставките:
●● Течности / брашно: тестото трябва да бъде меко
(но не прекалено) и лесно за месене. Тестото не
бива да бъде на влакна. От тестото трябва да може
лесно да се направи топка. Това не е възможно при
гъстите теста за ръжен или пълнозърнест хляб. Тестото трябва да се провери пет минути след първия
етап на месене. Ако е прекалено влажно, трябва да се
добави малко брашно, докато не придобие подходяща
консистенция. Ако е прекалено сухо, добавете по една
лъжица вода по време на процеса на месене.
●● Заместване на течностите: При използване на
съставки, съдържащи в своя състав течности (напр.
извара, кисело мляко и др.), добавяното количество
течност трябва да бъде намалено. При добавяне
на яйца счупете ги в мерителния съд и го допълнете
с останалите течности, за да контролирате количеството съставки. Тестото, приготвяно на място, което
се намира на голяма височина (над 750 метра), ще
втаса по-бързо. В такъв случай можете да намалите
количеството мая от ¼ до ½ лъжичка, за да намалите
пропорционално втасването на тестото. Това се отнася
и за местата, които се снабдяват с особено мека вода.
3. Добавяне и измерване на съставките
и количествата
●● Винаги
първо налейте течност, а едва накрая
добавете мая. За да избегнете прекалено бързото
втасване на маята (особено по време на използване
на функцията на програматора на времето), не бива
43Z011-001_v06
да допускате да се стигне до контакт на течностите
с маята.
●● При измерване на съставките винаги прилагайте
едни и същи мерни единици, т.е. измервайте съставките с приложената мерителна лъжица или лъжиците, използвани вкъщи, ако рецептите изискват
измерване в супени лъжици или в чаени лъжички.
●● Измерете точно съставките, дадени в грамове.
●● Ако искате да измерите съставките в милилитри, за
тази цел можете да използвате приложения мерителен съд, който има скала от 30 до 300 мл.
●● Добавяне на плодове, орехи или зърна. Тези съставки могат да се добавят за отделните програми
в момента, когато се чуе звуковият сигнал. Ако съставките се добавят прекалено рано, те ще се смелят
по време на процеса на месене на тестото.
4. Ефекти на печенето
●● Ефектите на печенето зависят от условията (твър-
достта на водата, влажността на въздуха, височината, консистенцията на съставките и др.). Поради
тази причина рецептите трябва да служат по-скоро
за справка и трябва съответно да се пригодят към
дадените условия. Не се отказвайте в случай на
неуспешни опити за печене. В такъв случай потърсете причината за неуспеха и опитайте отново при
променени пропорции.
●● Ако хлябът не е достатъчно препечен, оставете го
в уреда и ползвайте програмата за препичане.
●● Препоръчва се и да изпробвате печенето на хляб,
преди да настроите функцията на програматора на
времето, използвана за печене през нощта, за да
може в случай на нужда да направите необходимите
промени.
Екология – грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
67
UA
Шановні клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Уважно прочитайте інструкцію обслуговування. Основну
увагу приділіть вказівкам безпеки, так щоб під час використання пристрою запобігти поранень і/або пошкоджень
приладу. Збережіть інструкцію обслуговування, щоб мати
змогу скористатися з неї при подальшому використанні
приладу.
Вказівки щодо техніки безпеки та належної
експлуатації
Перед початком використання приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з використання.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними та
розумовими здібностями, особами
без досвіду роботи з приладом,
якщо буде здійснюватись контроль
або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов’язаними
із цим загрозами. Не дозволяти
дітям гратися з приладом. Діти не
повинні чистити пристрій та виконувати інші дії з догляду за ним,
якщо їм не виповнилося 8 років
і вони не перебувають під належним наглядом.
●● Не запускайте обладнання, якщо
живильний провід або корпус
пошкоджені.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
68
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Відключіть обладнання від розетки
електромережі, якщо не користуєтесь ним або перед початком очищування.
●● Відключіть обладнання від розетки
електромережі перед наближенням до частин, що рухаються під
час користування.
●● Кабель живлення не може звисати над краєм столу або робочої
поверхні, а також не може доторкатися до гарячих поверхонь.
●● Під час виймання з обладнання
ємності для випічки разом з випеченим хлібом, вживайте з цією
метою спеціальні рукавиці або тканину для захисту від опіків, тому
що ємність і хліб дуже гарячі.
●● Не доторкайтесь до гарячих
поверхонь обладнання. Користуйтесь кухонними рукавицями. Після
закінчення процесу випічки обладнання дуже гаряче.
●● Температура відкритих поверхонь
може бути вищою коли обладнання працює.
●● Залишіть обладнання для охолодження перед його демонтажом
і очищуванням. Обладнання оснащене термоізоляційним корпусом.
Металеві частини обладнання
нагріваються під час праці.
43Z011-001_v06
●● Зверніть особливу увагу під час
переносу обладнання, особливо
якщо усередині знаходяться гарячі
речовини.
УВАГА!
●● Хліб може загорітися, тому не слід використовувати
пристрій поблизу займистих матеріалів, наприклад,
фіранок.
●● Не витягайте вилку з розетки електромережі, тримаючи за провід.
●● Пристрій призначено виключно для використання
у домогосподарствах, розташованих на висоті, не
більшій ніж 2000 м над рівнем моря.
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо використання
●● Обладнання завжди підключайте до розетки елек-
тромережі (тільки перемінного струму), оснащеної
захисним штифтом, з напругою, що відповідає вказаному на щитку значенню напруги.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● Завжди встановлюйте обладнання на плоскій,
рівній поверхні для попередження падіння під час
замішування тіста. Це особливо важливо у випадку
застосування встановлених функцій та якщо обладнання залишено без нагляду. У випадку винятково
гладких поверхонь, обладнання помістіть на тонкій,
гумовій підкладці.
●● У процесі роботи пристрій має знаходитися на відстані не менше 10 см від інших предметів.
●● Не встановлюйте обладнання на або поблизу газової, електричної плити або гарячої духовки.
●● Забороняється винімати ємність для випічки під час
роботи обладнання.
●● Не кладіть у пристрій алюмінієву фольгу або інші
матеріали, ніж продукти для випікання, які можуть
спричинити пожежу або замикання.
●● Не прикривайте обладнання рушником, чи іншими
матеріалами під час праці. Тепло і пара повинні
мати можливість свобідного виходу з обладнання.
У разі прикриття обладнання легкозаймистими
матеріалами, контакту зі шторами та ін., є ризик
виникнення пожежі.
●● Не мийте під проточною водою, не занурюйте
обладнання і живильний кабель у воду.
●● Для миття корпусу не використовувати агресивні
миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та
ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: позначення, попереджувальні знаки та ін.
●● Не мийте металеві частини у посудомийних машинах. Агресивні миючі засоби, що застосовуються
для очищення цих приладів, приводять до потемніння вищевказаних частин. Мийте їх ручним способом, з застосуванням традиційних засобів для
миття посуду.
●● Вживання аксесуарів, що не рекомендуються
виробником може привести до пошкодження
обладнання.
43Z011-001_v06
●● Обладнання призначене виключно для домашнього
використання. У разі його використання для цілей
бізнесу загального харчування, умови гарантії змінюються.
●● Не використовуйте більше інгредієнтів, ніж вказано
в рецептах у даній інструкції з експлуатації. У протилежному випадку хліб запечеться нерівномірно
або тісто виллється назовні. Дотримуйтеся вказівок
даної інструкції з експлуатації.
●● Перед встановленням обладнання для випічки
даного виду хліба, напр. протягом ночі, зпочатку
випробуйте дану рецептуру коли можете спостерігати за обладнанням, упевнюючись, що компоненти
підібрані у відповідних пропорціях, тісто не є надто
густим або рідким, а кількість маси не є надто
велика і тісто не виходить назовні.
●● Після завершення роботи витягніть штепсель
кабелю живлення з розетки.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Складові частини обладнання
A
ЧАСТИНИ ОБЛАДНАННЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Кришка, що знімається
Ручка
Віконце
Верхній вентиляційний отвір
Бічні вентиляційні отвори
Ємність для випічки
Змішувальна лопатка
Камера випічки
Панель управління
АКСЕСУАРИ
10 Ложка для вимірювання
11 Ємність для вимірювання
12 Гачок для виймання перемішувальної лопатки
69
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
13 LED-дисплей – висвітлює інформацію про вибрану
програму, час, який залишився до кінця програми та ступінь обжарення хліба.
На дисплеї з’явиться позначення „1P” i пролунає звуковий сигнал. Цифра „1” позначає, що первинно вибрана
перша програма, тобто „Basic”. „P” позначає основне
встановлення рівня обжарення, що відноситься до
середнього обжарення. Може з’являтися також позначення „H” – сильне обжарення або „L” – слабке обжарення. Через декілька секунд інформація на дисплеї зміниться на „3:00”, вказуючи закодований час продовження
програми. Під час програми на дисплеї буде з’являтися
інформація щодо етапу процесу випічки. Час видний на
дисплеї буде поступово зменшуватися до досягнення
значення „0:00”.
14 Кнопка START/STOP – починає і закінчує програму.
15 Кнопки програматора часу DELAY TIMER – встановлення годинника.
16 Кнопка CRUST – встановлення потрібної ступені
обжарення.
17 Кнопка MENU – вибір програми.
18 Сигналізатор вибраної програми праці.
Функції обладнання
ФУНКЦІЯ ЗУМЕРА
Зумер включається:
●● Після натиснення встановлювальних кнопок.
●● Під час другого процесу замішування тіста, щоб
визначити момент, у якому до тіста можна додати
компоненти, напр. зерна, фрукти, горіхи.
●● Після закінчення програми.
Після натискання на кнопку СТАРТ/СТОП
можна вимкнути звук. Для цього натисніть на кнопку CRUST, на дисплеї з‘явиться
«OFF», це означає, що звук вимкнений.
У випадку повторного натискання на
кнопку CRUST, на дисплеї з‘явиться «ON»
та пролунає двократний звуковий сигнал,
котрий означає, що звук ввімкнений.
ФУНКЦІЯ ПАМ’ЯТІ
У випадку короткої перерви у електропостачанні, що складає до 5 хвилин, положення програми запам’ятовується
й обладнання може продовжувати роботу після усування
аварії. Це можливо виключно, якщо програма була припинена перед фазою змішування тіста. В іншому випадку
необхідно запускати весь процес з самого початку.
ФУНКЦІЇ БЕЗПЕКИ
Якщо після попереднього користування обладнанням
його температура надто висока (більше 40°C) для нової
програми, після повторного натиснення кнопки START/
STOP на дисплеї з’явиться повідомлення E01 i пролунає
70
звуковий сигнал. У такому випадку притримайте кнопку
START/STOP до моменту, коли повідомлення E01 зникне
з дисплею і з’явиться на ньому основне натстроювання.
Далі вийміть ємність для випічки i зачекайте до охолодження обладнання.
Програма BAKE ONLY може бути запущена у будь-який
момент, навіть якщо обладнання розігріте.
Дія та обслуговування обладнання
B
1 Установіть ємність для випічки.
Ємність для випічки покрита покриттям, що захищає
від прилипання. Помістіть ємність старанно посередині основи, усередині обладнання. Легке натиснення
середини ємності приведе до блокування пружин, що
притримують ємність з правого і лівого боку камери.
Для виймання ємності, рішучим рухом потягніть уверх за
ручку для переносу ємності.
Після закінчення процесу випічки ручка
залишається ще гарячою. Потрібно скористатися кухонними рукавицями.
2 Установіть змішувальну лопатку.
Встановіть змішувальну лопатку, накладаючи отвір у змішувальній лопатці на стрижень в ємності для випічки.
3 Додайте компоненти.
Компоненти вкладайте у ємність за черговістю, визначеною у відповідній рецептурі. Прикладові рецептури
додані у подальшій частині інструкції.
4 Закрити кришку.
5 Уставте вилку приєднувального проводу до розетки електромережі.
6 Виберіть потрібну програму за допомогою кнопки
MENU.
●● Basic (основний)
Для приготування білого, пшеничного та житнього хліба.
Це найчвстіше вживана програма.
●● Rapid (швидкий)
Для швидкого приготування білого, пшеничного та житнього хліба.
●● Sweet (солодкий хліб)
Для приготування солодкого тіста на заквасці.
●● French (шарове тісто)
Для приготування особливо легкого білого хліба.
●● Yeast free (хліб без дрожжів)
Для замішування і приготування буханців хліба вагою до
750 г.
●● Whole wheat (чорний хліб)
Для приготування чорного хліба.
●● Dough (тісто)
Для приготування тіста.
●● Bake only (обжарення)
Для обжарення хліба і тіста.
43Z011-001_v06
7 Виберіть потрібну ступінь обжарення.
Кнопка CRUST служить для встановлення потрібної ступені обжарення: P MED (СЕРЕДНЄ), H DARK (ТЕМНЕ),
L LIGHT (ЛЕГКЕ). На LCD-дисплеї з’являться відповідно
літери „P”, „H” або „L”.
8 За необхідністю, установіть час запуску програми
за допомогою кнопки DELAY TIMER.
●● Можлива затримка запуску кожної з програм.
●● Поза часом продовження випічки, що автоматично
закодований згідно з вибраною програмою, можливе
також впровадження докладної години, о котрій буде
почато приготування продукту. Це настроювання
можна змінювати за допомогою кнопок + та -, що змінюють встановлений час на 10 хвилин.
●● Найдовше можливе настроювання часу складає 13
годин.
●● Під час користування функцією програматора часу
не вживайте компоненти, що швидко псуються, тобто
молоко, фрукти, йогурт, цибуля, яйця та ін.
9 Натисніть кнопку START/STOP.
Після натискання на кнопку СТАРТ/СТОП
можна вимкнути звук. Для цього натисніть на кнопку CRUST, на дисплеї з‘явиться
«OFF», це означає, що звук вимкнений.
У випадку повторного натискання на
кнопку CRUST, на дисплеї з‘явиться «ON»
та пролунає двократний звуковий сигнал,
котрий означає, що звук ввімкнений.
Кнопка START/STOP служить також для припинення
програми у будь-який момент. З цією метою натисніть
і притримайте протягом близько 3 секунд кнопку START/
STOP, до моменту, коли пролунає звуковий сигнал.
На дисплеї з’явиться початкове положення вибраної програми. Якщо хочете застосувати іншу програму, виберіть
її за допомогою кнопки MENU.
10 Змішування i вироблення тіста.
Обладнання для випічки хліба автоматично змішує і виробляє тісто до моменту отримання відповідної консистенції.
11 Залишення тіста для збільшення ним об’єму.
Після останнього циклу змішування, обладнання нагрівається
до температури, оптимальної для збільшення об’єму тіста.
Під час фази змішування i вироблення
тіста кришка обладнання повинна бути
закритою. Під час цієї фази можна ще додавати невелику кількість води, рідини або
інших компонентів.
Під час фази росту тіста, запікання та підігрівання лопать
не обертається, працює лише грілка.
12 Випічка.
Обладнання для випічки хліба автоматично встановлює
час і температуру випічки. Якщо хліб надто ясний в кінці
програми застосуйте програму BAKE ONLY, для сильнішого обжарення хліба. З цією метою натисніть кнопку
START/STOP і притримайте її протягом близько 3 секунд
43Z011-001_v06
(до моменту, коли пролунає звуковий сигнал). Далі
натисніть кнопку BAKE ONLY. У разі досягнення бажаного
рівня обжарення, припиніть процес, притримуючи протягом близько 3 секунд кнопку START/STOP (до моменту,
коли пролунає звуковий сигнал).
Під час фази збільшення об’єму тіста
закрийте кришку i не відкривайте її до закінчення випічки хліба. Знімки мають тільки
вказувати фази збільшення об’єму тіста.
13 Підігрівання.
Після закінчення процесу обжарення включається зумер,
що сигналізує, що хліб може бути вийнятий з обладнання. Негайно одночасно починається одногодинний
процес підігрівання.
Під час фази випічки тіста закрийте
кришку i не відкривайте її до закінчення
випічки хліба. Знімки мають тільки вказувати фази випічки.
14 Закінчення фаз програми.
Після закінчення програми вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки електромережі.
15 Вийміть ємність для випічки користуючись
кухонними рукавицями і переверніть її.
16 Якщо хліб не виходить від разу з ємності декілька
раз делікатно встряхніть ємністю до випадання хліба.
Якщо змішувальна лопатка залишиться
усередині хліба, можна легко нарізати
буханець i витягнути лопатку назовні.
Ви можете також використати гачок для
виймання перемішувальної лопатки.
Нагрівання обладнання з метою збільшення об’єму тіста.
Нагрівання включається тільки у випадку, якщо кімнатна
температура складає менше 25°C. Якщо кімнатна температура складає більше 25°C, компоненти мають вже відповідну температуру і не вимагають підігрівання.
Очищення і консервація
●● Перед
першим користуванням старанно вимийте
ємність для випічки і змішувальну лопатку із застосуванням делікатного миючого засобу (не занурюйте
ємність для випічки у воду).
●● Перед першим користуванням, рекомендується змазати нову ємність для випічки та змішувальну лопатку
жиром, стійким до високої температури, a потім нагріти
їх у духовці протягом бл. 10 хвилин. Після охолодження усуньте жир з ємності за допомогою паперового рушника. Завдяки цій процедурі уникнете пошкодження покриття, що захищає від прилипання тіста.
Цю дію можна повторяти один раз від часу до часу.
●● Перед початком очищування або покладенням
у місце зберігання, зачекайте до охолодження обладнання. Перед наступним процесом вироблення
і випічки, обладнання повинно охолоджуватися протягом бл. півгодини.
71
●● Перед очищенням відключіть обладнання від електро- ●● Змішувальну
лопатку та стрижень приводу очищувати негайно після користування. Якщо змішувальні
лопатки залишаться у ємності, пізніше важко буде їх
звідти витягнути. У такому випадку наповніть ємність
теплою водою i залишіть на 30 хвилин. Далі вийміть
лопатки.
●● Ємність має покриття, що не прилипає. Забороняється вживати металеві предмети, що можуть привести до утворення подряпин. Колір покриття буде
змінюватися в ході користування обладнанням.
Це нормальна ситуація. Ця зміна у жоден спосіб не
змінює властивості покриття.
●● Перед покладенням обладнання у місце зберігання
упевніться, що воно сухе і повністю охолоджене.
Обладнання зберігати з закритою кришкою.
мережі і зачекайте до охолодження. Для миття вживайте м’який миючий засіб. Забороняється вживати
хімічні миючі засоби, бензин, засоби для чищення духовок або будь-які інші засоби, що можуть привести до
утворення подряпин або знищити покриття обладнання.
●● Усувайте всі компоненти та крихітки з кришки, корпусу і камери випічки за допомогою зволоженого
рушника. Не занурюйте обладнання у воду і не
вливайте воду у камеру випічки!
●● Для полегшення очищення можна зняти кришку, встановлюючи її вертикально, а потім потягаючи уверх.
●● Ємність для випічки потрібно протерти ззовні зволоженою ганчіркою. Середину ємності можна мити при
використанні засобі для миття посуду. Не занурюйте
ємність у воду.
ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ ЩОДО ОБЛАДНАННЯ
Проблема
Причина
Рішення
З камери випічки або
з вентиляційних отворів
виходить дим.
Компоненти приклеїлися до камери
випічки або до зовнішньої частини
ємності для випічки.
Відключіть обладнання від електромережі i очистіть зовнішню
частину ємності для випічки або камеру випічки.
Хліб опадає посередині
і вологий на споді.
Хліб надто довго залишався
у ємності після випічки і підігрівання.
Вийміть хліб з ємності для випічки перед закінченням функції
підігрівання.
Хліб важко вийняти
з ємності.
Спід буханця приклеївся до
змішувальної лопатки.
Перед наступною випічкою очистіть змішувальну лопатку і вал.
За необхідністю, наповніть ємність теплою водою i залишіть на
30 хвилин. Це дозволить простим способом вийняти й очистити
змішувальні лопатки.
Невідповідне встановлення
програми.
Перевірте вибране меню та інші настроювання.
Натиснута кнопка START/STOP
під час праці обладнання.
Не використовуйте ці самі компоненти і запустіть весь процес
з самого початку.
Під час праці обладнання декілька
раз була піднята кришка.
Кришку можна відкривати виключно тоді, якщо час на дисплеї
складає більш як1:30.
Необхідно упевнитися, що кришка була закрита належним чином.
Довга перерва у електропостачанні
під час праці обладнання.
Не використовуйте ці самі компоненти і запустіть весь процес
з самого початку.
Кругообертання змішувальних
лопаток заблоковане.
Перевірте, чи змішувальні лопатки не були заблоковані зернами та
ін. Витягніть ємність для випічки i перевірте, чи привідні елементи
обертаються. У противному разі обладнання потрібно здати
у сервісний центр для проведення ремонту.
Компоненти не були змішані
належним чином або хліб
невипечений.
Обладнання не
включається Включається Обладнання не було охолоджено
звуковий сигнал. На дисплеї
після попереднього процесу
з’явивилося повідомлення
випічки.
E01.
Обладнання не
включається Включається
звуковий сигнал. На дисплеї
з’явивилося повідомлення
E00.
Температура у камері випікання
занизька (менше -10°C).
Натисніть і притримайте кнопку START/STOP, поки на дисплеї
не появиться нормальний код програми. Відключіть обладнання
від електромережі. Вийміть ємність для випічки i зачекайте до
охолодження до моменту досягнення кімнатної температури. Далі
підключіть обладнання до електромережі і включіть повторно.
Слід від’єднати пристрій від джерела живлення та дати
йому нагрітися до кімнатної температури. Хлібопіч не
повинна працювати при температурі нижче -10°C.
Запустіть тестування обладнання З цією метою натискаючи
Обладнання не
і тримаючи кнопку меню відключіть обладнання від електромережі,
включається Включається
a потім повторно підключіть його. Звільніть кнопку. Буде проведено
Помилка програми або електронна
звуковий сигнал. На дисплеї
тестування обладнання Повторно відключіть обладнання від
помилка.
з’являється повідомлення
електромережі. На дисплеї повинен з’явитися код нормальної
„HHH”.
програми „1P”. У противному разі обладнання потрібно здати
у сервісний центр для проведення ремонту.
На дисплеї з’являється
повідомлення „ЕЕЕ”.
72
Помилка програми або електронна
помилка.
Потрібно поступати згідно з вищевказаним описом.
43Z011-001_v06
ТРАДИЦІЙНІ РЕЦЕПТУРИ
БІЛИЙ ХЛІБ
Обладнання придатне особливо для
застосування готових хлібних сумішей,
доступних у магазинах.
Компоненти:
Вода або молоко
Маргарин або масло
Сіль
Цукор
Мука типу 550
Сухі дріжджі
ХЛІБ НА МАСЛЯНЦІ
300 мл
1 ½ столової ложки
1 ложечка
1 столова ложка
540 г
1 ложечка
Компоненти:
Маслянка
Маргарин або масло
Сіль
Цукор
Мука типу 550
Сухі дріжджі
300 мл
1 ½ столової ложки
1 ложечка
2 столові ложки
540 г
1 ложечка
Програма: BASIC
Програма: BASIC або FRENCH
ТІСТО З ГОРІХАМИ ТА ІЗЮМОМ
СОНЯШНИКОВИЙ ХЛІБ
ХЛІБ З СЕМИ ЗЕРЕН
Компоненти:
Вода або молоко
Маргарин або масло
Компоненти:
Вода
Масло
Мука типу 550
Насіння соняшника
Сіль
Цукор
Сухі дріжджі
Компоненти:
Вода або молоко
Маргарин або масло
Сіль
Цукор
Мука типу 500
Сухі дріжджі
Ізюм
Роздрібнені горіхи
350 мл
1 ½ столової
ложки
1 ложечка
2 столові ложки
540 г
1 ложечка
100 г
3 столові ложки
350 мл
1 столова ложка
540 г
5 столових ложек
1 ложечка
1 столова ложка
1 ложечка
Сіль
Цукор
Мука типу 550
Пшенична чорна
мука
Пластівці з 7 зерен
Сухі дріжджі
300 мл
1 ½ столової
ложки
1 ложечка
2 ½ столової
ложки
240 г
240 г
60 г
1 ложечка
Програма: BASIC
Ізюм і горіхи можна додавати якщо почуєте перший звуковий сигнал або після
1 циклу змішування тіста.
Програма: BASIC
Порада: насіння соняшника можна замінити
насінням дині. Обжарювання насіння на
сковороді надає їм більш інтенсивний смак.
Програма: WHOLE WHEAT
У випадку застосування цілих зерен
потрібно їх раніше замочити.
ЦИБУЛЬНИЙ ХЛІБ
ЧОРНИЙ ХЛІБ
ТІСТО З ШОКОЛАДОМ І ГОРІХАМИ
Компоненти:
Вода або молоко
Маргарин або масло
Сіль
Цукор
Велика, порізана
цибуля
Мука типу 550
Сухі дріжджі
Компоненти:
Вода або молоко
Маргарин або масло
Яйця
Сіль
Цукор
Мука типу 550
Пшенична чорна мука
Сухі дріжджі
250 мл
1 столова ложка
1 ложечка
2 столові ложки
1 шт.
540 г
1 ложечка
300 мл
1½ столової ложки
1 шт.
1 ложечка
2 ложечки
360 г
180 г
1 ложечка
Компоненти:
Вода
Шоколадно – горіховий крем
Сіль
Цукрова пудра
Мука типу 500
Мука звичайна
Сухі дріжджі
Програма: BASIC
Цей хліб потрібно випекти відразу.
Програма: WHOLE WHEAT
Увага: Застосовуючи програму „DELAY
TIMER”, замість яєць потрібно додати
більше води.
Програма: FRENCH
ХЛІБ З ГОРІХАМИ, МИГДАЛЯМИ ТА
МЕДОМ
ФРАНЗУЗЬКІ БУЛКИ
ТІСТО НА ПІЦЦУ
Компоненти:
Вода
Масло
Сіль
Цукор
Порізані горіхи
Порізані мигдалі
Мед
Мука типу 550
Сухі дріжджі
Програма: BASIC
300 мл
1 ½ столової ложки
1 ложечка
1 ложечка
1 ложка
1 ложка
1 ложка
540 г
1 ложечка
Компоненти:
Вода
Мед
Сіль
Цукор
Мука типу 550
Сухі дріжджі
300 мл
1 столова ложка
1 ложечка
1 ложечка
540 г
1 ложечка
Програма: DOUGH
Після процесу вироблення тіста поділіть
готове на 2-4 частини, формуйте довгі
бухнці i залишіть на 30-40 хвилин. Косо
наріжте тісто і вставте у духовку.
Компоненти:
Вода
Сіль
Олія з маслин
Мука типу 500
Цукор
Сухі дріжджі
275 мл
90 мл
1½ ложечки
1½ ложечки
300 г
150 г
½ ложечки
300 мл
¾ ложечки
1 столова
ложка
450 г
2 ложечки
1 ложечка
Програма: DOUGH
Після процесу вироблення тіста розкачайте його, формуйте круглу форму
i залишіть на 10 хвилин. Розведіть соус
i накладіть добавки Випікайте у духовці
ротягом 20 хвилин.
У таблицях знаходяться приклади рецептів та орієнтовні кількості складників. Не слід відноситися до цих записів як до кулінарної
книжки. Поступайте відповідно до індивідуальних уподобань і кулінарних правил, котрі описані в спеціальній літературі та порадниках.
43Z011-001_v06
73
КОЛИ ПРОВЕСТИ КОРЕКТУВАННЯ У РЕЦЕПТУРАХ
Проблема
Можлива причина
Рішення
(опис нижче)
Хліб росте надто швидко.
- Надто багато дріжджів, надто багато муки, недостатня кількість солі.
a/b
- Відсутність або надто мало дріжджів.
a/b
- Старі або несвіжі дріжджі.
e
Хліб не росте зовсім або
недостатьно.
Тісто інтенсивно росте
і виливається з ємності.
Хліб опадає посередині.
Хліб тяжкий, грудкуватий.
Хліб невипечений
усередині.
- Надто гаряча рідина.
c
- Наявний контакт дріжджів з рідиною.
d
- Невідповідний вид муки або несвіжа мука.
e
- Надмір або надто мала кількість рідини.
a/b/g
- Надто мало цукру.
a/b
- У випадку надто м’якої води, дріжджі швидше бродять.
f
- Надмір молока приводить до ферментації дріжджів.
c
- Кількість тіста більша, ніж об’єм ємності i хліб опадає.
a/f
- Ферментація надто коротка або надто швидка з погляду на надмірну температуру
води або камери випічки, чи надмірну вологість.
c/h/i
- Відсутність солі або недостатня кількість цукру.
a/b
- Надто багато рідини.
h
- Надмір муки або надто мала кількість рідини.
a/b/g
- Надто мало дріжджів або цукру.
a/b
- Надмір фруктів, чорної муки або іншого компонента.
b
- Стара або несвіжа мука.
e
- Надмір або надто мала кількість рідини.
a/b/g
- Надто висока вологість.
h
- Рецептура зі зволоженими компонентами, напр. йогуртом.
h
- Надто велика кількість води.
h
Шероховата структура хліба
або надто багато фруктів
у хлібі.
- Відсутність солі
b
- Висока вологість, надто гаряча вода.
h/i
- Надто багато рідини.
C
- Об’єм хліба надто великий у відношенні до ємності.
a/f
- Надмір муки, особливо у випадку білого хліба.
F
- Надмір дріжджів або надто мала кількість солі.
a/b
- Надто багато цукру.
a/b
- Iнші солодкі компоненти, крім цукру.
B
Шматки хліба нерівні або
всередині грудки.
- Хліб недостатньо охолоджений (пара не встигла вийти).
j
На шкірці хліба наявна
мука.
- Після вироблення тіста по боках обладнання залишилася мука.
g/i
Невипечена, губчаста
поверхня.
Вирішення вищевказаних проблем
a) Потрібно старанно відмірювати компоненти.
b) Потрібно підібрати кількість компонентів і перевірити,
чи всі компоненти були додані.
c) Потрібно додати іншу рідину або залишити її для
охолодження при кімнатній температурі. Компоненти вкладайте у ємність за черговістю, визначеною
у відповідній рецептурі. Посередині висипаної муки
зробити заглиблення і всипати роздрібнені або сухі
74
дріжджі. Не допускати, щоб дріжджі мали безпосередній контакт з рідиною.
d) Потрібно застосовувати виключно свіжі компоненти,
що відповідно зберігаються.
e) Потрібно зменшити повну кількість компонентів, не
додавати більше муки, ніж це вказано у рецептурі.
Потрібно зменшити кількість компонентів на ⅓.
f) Потрібно зменшити кількість доданої рідини. Якщо
вживаються продукти, що містять воду, потрібно тоді
зменшити належним чином кількість рідини.
43Z011-001_v06
g) В умовах дуже вологої погоди, додати на 1-2 столові
ложки менше води.
h) В умовах теплої погоди, не застосовуйте функцію
програматора часу. Потрібно вживати холодні рідини.
i) Негайно після випічки потрібно вийняти хліб з ємності
і залишити його до охолодження протягом не менш
15 хвилин перед порізанням.
j) Потрібно зменшити кількість дріжджів або усіх компонентів на ¼.
Примітки щодо рецептур
1. Компоненти
●● Ураховуючи
факт, що кожен компонент відіграє
визначену роль в успішному процесі випічки хліба,
їх правильне відмірювання також важливе, як і черговість їх додання.
●● Найважливіші компоненти, тобто рідина, мука, сіль,
цукор чи дріжджі (можна застосовувати сухі або свіжі
дріжджі) впливають на успіх у приготуванні тіста
і хліба. Потрібно завжди застосовувати відповідну
кількість компонентів у відповідних пропорціях.
●● Застосовуйте літні компоненти, якщо тісто потрібно
приготувати відразу. У випадку встановлення програми з функцією програматора часу, рекомендується вживати холодні компоненти, щоб дріжджі не
почали збільшувати об’єм надто рано.
●● Маргарин, масло i молоко впливають на смак хліба.
●● Кількість цукру можна зменшити на 20%, щоб шкірка
була більш делікатною і тонкою, що вплине на
результат випічки. Щоб шкірка була більш делікатною
і м’якою, цукор можна замінити медом.
●● Глютен, що виробляється у муці під час змішування тіста
забезпечує відповідну структуру хліба. Ідеальна суміш
муки складається з 40% з чорної муки i 60% з білої муки.
●● Якщо хочете додати до хліба насіння зернових,
залишіть їх на всю ніч у воді. Зменшіть кількість муки
i рідини (не більш, як на 1/5 менше).
●● Закваска необхідна при застосуванні житньої муки.
Вона містить молоко і оцтові бактерії, завдяки яким
хліб стає легким і старанно ферментує. Закваску
можна приготувати самостійно, але це трудомістке
заняття. Тому у нижчевказаних рецептурах був застосований концентрат закваски у вигляді порошку. Він
доступний у 15-грамових упакуваннях (на 1 кг муки).
Рекомендуємо дотримуватися нижчевказаних рецептур (½, ¾ або 1 упакування). Якщо було дадано
менше закваски, ніж це вказано у рецептурі, хліб
буде кришитися.
●● Якщо суха закваска має іншу концентрацію (100-грамове упакування на 1 кг муки), кількість муки потрібно
зменшити на 80г на 1 кг муки.
●● Можна застосовувати також рідку закваску. Потрібно
дотримуватися вказівок щодо кількості на упакуванні.
Наповніть мірку рідкою закваскою i поповніть іншими
рідкими компонентами у відповідній кількості, згідно
з рецептурою.
●● Пшенична закваска частіше продається у сухій формі.
43Z011-001_v06
Вона поліпшує податливість тіста, його свіжість
і смак. Вона також м’якіше, ніж житня закваска.
●● Для випічки хліба на заквасці можна застосовувати
програму BASIC або WHOLE WHEAT.
●● Закваску можна замінити ферментом для випічки.
Різниця буде помітна тільки за смаком. Фермент підходить для застосування у машинці для випічки хліба.
●● До тіста можна додавати пшеничні висівки, щоб хліб
став легким i багатшим, тобто містив більше харчових цінностей. З цією метою потрібно додати одну
столову ложку висівок на 500 г муки і збільшити кількість рідини на ½ столової ложки.
●● Пшеничний глютен це натуральна добавка, що отримується з білка, що міститься у пшениці. Завдяки
ньому хліб стає легшим i збільшує свій об’єм. Хліб
рідше опадає і стає кориснішим для травлення. Його
переваги особливо видні під час випічки чорного
хліба або інших хлібобулочних виробів з муки, меленої в домашніх умовах.
●● Чорний солод, що застосовується у деяких рецептурах це ячмінний солод темножарений. Завдяки ньому
можна отримати темнішу шкірку хліба i темнішу
м’якоть (напр. коричнений хліб). Можна застосовувати також житній солод, але він не є вже так темним.
Обидва продукти доступні у магазинах зі здоровими
харчами.
●● Чистий сухий лецитин є натуральним емульгатором,
що поліпшує об’єм хліба, завдяки ньому м’якоть
є більш делікатною і світлою, a хліб зберігає свіжість
протягом довгого часу.
2. Підбір кількості компонентів
За необхідністю зменшити або збільшити кількість компонентів, потрібно упевнитися, що пропорції оригінальної
рецептури будуть збережені. Для досягнення задовільного ефекту, рекомендуємо дотримуватися нижчевказаних праивл, що стосуються модифікації кількості компонентів:
●● Рідина / мука: тісто повинно бути делікатним (але
не занадто) i повинно легко вироблятися. Тісто не
повинно бути волокнистим. З тіста легко виробляється куля. Це неможливо у випадку густого тіста при
приготуванні житнього або повнозернистого хліба.
Тісто потрібно перевірити через п’ять хвилин після
першого етапу змішування. Якщо воно надто вологе,
потрібно додати дещо муки, до отримання відповідної консистенції. Якщо воно надто сухе, потрібно
додати по ложці води під час процесу змішування.
●● Заміна рідини: У випадку застосування компонентів, що містять у своєму складі рідину (напр. сир,
йогурт та ін.), кількість рідини, що додається потрібно
зменшити. У випадку додання яєць, потрібно їх
вбити у мірку i заповнити іншою рідиною, щоб мати
контроль над кількістю компонентів. Тісто, що виробляється у місці, що знаходиться на великій висоті
(вище 750 метрів), буде рости швидше. Тоді можна
зменшити кількість дріжджів від ¼ до ½ ложечки, але
пропорційно зменшити ріст тіста. Це саме стосується
місць, до яких постачається винятково м’яка вода.
75
3. Додавання і відмірювання компонентів та
кількості
Транспортування і зберігання
Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
●● Потрібно зпочатку влити рідину, a щойно в кінці ●● видами транспорту відповідно до вимог та правил які
додати дріжджі. Для попередження надто швидкого
росту дріжджів (особливо під час вживання функції
програматора часу), не допускайте контакту рідини
з дріжджами.
●● Під час відмірювання компонентів потрібно
завжди застосовувати ці самі одиниці вимірювання, тобто відмірювати компоненти доданою ложкою для відмірювання або ложками, що вживаються
у домашніх умовах, якщо рецептурою передбачене
вимірювання у столових ложках або у чайних ложках.
●● Потрібно старанно відмірювати компоненти, вказані
у грамах.
●● Для відмірювання компонентів у мілілітрах, з цією
метою можна використати додану мірку зі шкалою від
30 до 300 мл.
●● Додавання фруктів, горіхів або зерен. Компоненти
можна додати у випадку окремих програм у момент,
якщо почуєте звуковий сигнал. У разі надто вчасного
додання компонентів, вони будуть змелені під час
процесу змішування тіста.
4. Ефекти випічки
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
●● Ефекти випічки залежать від умов (твердості води,
вологості повітря, висоти, консистенції компонентів та ін.). Тому рецептури повинні служити як віднесення, що можна відповідно підібрати до даних
умов. Не треба знеохочуватися у разі невдалої проби
випічки. Тоді треба знайти причину невдачі i попробувати ще раз, змінюючи пропорції.
●● Якщо хліб недостатньо обжарений, залишіть його
в машинці для випічки і застосуйте програму обжарення.
●● Рекомендується також випекти пробний буханець
перед встановленням функції програматора часу,
що застосовується для випічки протягом ночі, щоб
завдяки тому за необхідністю ввести необхідні зміни.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
76
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування
до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку
з конструкційними, торговельними, естетичними та іншими
причинами.
43Z011-001_v06
LT
Gerbiamieji klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Prašome atidžiai perskaityti šią aptarnavimo instrukciją. Ypatingą dėmesį reikia skirti nurodymams susijusiems su darbo
saugumu. Vartojimo instrukciją prašome išsaugoti, kad galėtumėt ja pasinaudoti taip pat vėlesnio naudojimo metu.
Sulčiaspaudės naudojimo ir saugumo
nuorodos
Prieš naudodamiesi įrengimu, prašome susipažinti su
sunaudojimosi instrukcijos pilnu turiniu.
PAVOJUS! /ISPĖJIMAS!
Nesilaikymas gali sukelti
pažeidimus
●● Šį prietaisą gali naudoti vaikai,
kuriems yra bent 8 metai, ir silpnesnių
fizinių, protinių gebėjimų bei neturintys patirties ir prietaiso neišmanantys asmenys, jeigu užtikrinama jų
priežiūra arba jiems buvo paaiškinta,
kaip saugiai naudoti prietaisą ir jie
supranta su tuo susijusius pavojus.
Neleisti vaikams žaisti prietaisu.
Prietaiso negali valyti ir jo priežiūros
atlikti vaikai, nebent jiems yra sukakę
8 metai ir jie yra tinkamai prižiūrimi.
●● Įrengimą, kartu su prijungimo kabeliu,
būtina laikyti vietoje, nepasiekiamoje
vaikams, jaunesniems nei 8 metai.
●● Neįjunkite prietaiso, jeigu yra pažeistas elektros laidas ar matosi, kad yra
pažeistas prietaiso korpusas.
●● Jeigu neatjungtas įtampos laidas buvo
sugadintas, tai šiuo atveju jis turi būti
pakeistas gamintojo bei serviso punkto
darbuotojo, arba kvalifikuoto asmens
tam, kad galima būtų išvengti pavojaus.
●● Įrengimo taisymą gali atlikti tik apmokytas personalas. Neteisingai pašalintas gedimas gali būti pavojimngas
43Z011-001_v06
naudojusiąjam. Jei aptikote įrengimo
gedima, prašome kreiptis į specializuotą serviso punktą.
●● Kuomet prietaiso nenaudojate bei
prieš jo valymą, išjunkite jį iš elektros
tinklo.
●● Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo,
prieš liesdami judančias eksploatacijos metu dalis.
●● Elektros laidas negali kabėti ant
stalo ar darbo paviršiaus krašto bei
liesti karštą paviršių.
●● Išimdami iš prietaiso kepimo formą
su iškepta duona, naudokite specialias pirštines arba audeklą, kuris saugotų nuo nudegimų, kadangi kepimo
forma ir duona yra labai karšti.
●● Nelieskite karštų prietaiso paviršių.
Mūvėkite virtuvės pirštines. Baigus
kepti, įrenginys yra labai karštas.
●● Įjungto prietaiso atvirų paviršių temperatūra gali būti aukštesnė.
●● Prieš prietaiso demontavimą ir
valymą palikite jį atvėsti. Įrenginys
turi termoizoliacinį korpusą. Metalinės detalės įkaista darbo metu.
●● Būkite ypač atsargūs, pernešdami
prietaisą, ypač jeigu jo viduje yra
karštos medžiagos.
DĖMESIO!
Nesilaikymas gali sukelti turto
sugadinimą
●● Įrenginys gali būti jungiamas tiktai į kintamosios srovės
tinklo lizdą su apsauginiu žiedeliu, kurio įtampa atitinka
nurodytą prietaiso ženklinimo plokštelėje.
●● Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
●● Prietaisą visuomet statykite ant plokščio ir lygaus
paviršiaus taip, kad jis nenukristų tirštos tešlos minkymo metu. Tai yra ypač svarbu, kuomet naudojate
užprogramuotas funkcijas arba jeigu prietaisas yra
paliktas be priežiūros. Labai glotnių paviršių atveju
prietaisą statykite ant plono guminio padėklo.
77
●● Prietaiso darbo metu laikykite jį mažiausiai 10 cm atstumu nuo kitų daiktų.
●● Nestatykite prietaiso ant arba arti dujinės ar elektrinės
viryklės arba karštos orkaitės.
●● Prietaiso darbo metu draudžiama ištraukti kepimo formą.
●● Į prietaisą nedėti aliuminio plėvelės ir kitų medžiagų,
išskyrus kepamus produktus, nes gali sukelti gaisrą ar
trumpąjį jungimą.
●● Prietaiso darbo metu neuždenkite jo rankšluosčiu arba
kitokiomis medžiagomis. Šiluma ir garai turi laisvai
išeiti iš prietaiso. Jeigu prietaisas yra uždengtas degiomis medžiagomis, liečia užuolaidas ir pan., kyla gaisro
pavojus.
●● Prietaiso ir laido neplaukite po tekančiu vandeniu bei
nemerkite jų vandenyje.
●● Korpuso valymui nenaudokite emulsijų, pienelių, pastų
ir pan. pavidalo agresyvių valiklių. Jie gali panaikinti
ant korpuso esančius grafinius simbolius: padalas,
ženklinimus, įspėjamuosius ženklus ir pan.
●● Metalinių dalių neplaukite indų plovyklėse. Dėl jose
naudojamų agresyvių valiklių aukščiau minėtos dalys
gali patamsėti. Metalines dalis plaukite rankomis, naudodami tradicinius indų ploviklius.
●● Kitų nei gamintojo nurodyti priedų naudojimas gali
sugadinti prietaisą.
●● Duona gali užsidegti, todėl nenaudoti duonos keptuvo
šalia degiųjų medžiagų ar po jomis, pvz., užuolaidomis.
●● Netraukite kištuko iš lizdo, tempdami už laido.
●● Įrenginys skirtas naudoti tik buities ūkyje iki 2000 m
virš jūros lygio.
NURODYMAS
Informacija apie produktą ir
naudojimo nurodymai
●● Prietaisas yra skirtas buitiniam naudojimui. Jeigu jis
yra naudojamas maisto pramonės versle, keičiasi
garantijos sąlygos.
●● Nenaudoti daugiau sudedamųjų dalių nei nurodyta
šioje naudojimo instrukcijoje pateikiamuose receptuose. Priešingu atveju duona netolygiai iškeps arba
tešla išbėgs išorėn. Laikykitės šios naudojimo instrukcijos nurodymų.
●● Prieš programuodami prietaisą nurodytai duonos rūšiai
kepti per naktį, pirmiausiai išbandykite receptą tuo
laiku, kuomet galite stebėti prietaiso darbą ir įsitikinti,
kad visi ingredientai yra parinkti atitinkamomis proporcijomis, tešla nėra nei per tiršta, nei per skysta, o jos
kiekis nėra per didelis ir tešla neišsilieja.
●● Baigus keptis ištraukti maitinimo laidą iš elektros lizdo.
78
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti prietaiso ženklinimo
plokštelėje.
Įrenginio sandara
A
ĮRENGINIO ELEMENTAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nuimamas dangtelis
Rankena
Langelis
Viršutinė ventiliacijos anga
Šoninės ventiliacijos angos
Kepimo forma
Maišymo mentelė
Kepimo kamera
Valdymo panelis
PRIEDAI
10 Šaukštas matavimui
11 Matavimo talpa
12 Kabliukas maišymo sparneliams išimti
VALDYMO PANELIS
13 LED displėjus – jame matoma informacija apie pasirinktą programą, laiką, likusį iki programos pabaigos, bei
duonos skrudimo laipsnis.
Displėjuje pasirodo simbolis “1P” ir suskambės garso signalas. Skaičius „1” reiškia pasirinktą programą “Basic”. “P” reiškia pasirinktą pagrindinį skrudimo laipsnį. Gali būti irgi “H”
- labai skrudintas, arba “L” - silpnai skrudintas. Po kelias
sekundės displėjuje rodoma informacija pasikeis į “3:00” –
užfiksuotas programos trukmės laikas. Programos darbo
metu displėjuje matysite informaciją apie kepimo proceso
eigą. Laikas, kuris yra rodomas displėjuje, laipsniškai mažės
iki “0:00”.
14 START/STOP mygtukas – pradeda ir baigia programa.
15 Laikmačio TIMER mygtukas – laikrodžio nustatymas.
16 CRUST mygtukas – skrudinimo laipsnio nustatymas.
17 MENU mygtukas – programos pasirinkimas.
18 Pasirinktos darbo programos signalizatorius.
Įrenginio funkcijos
GARSINIO SIGNALO FUNKCIJA
Garsinis signalas įsijungia:
●● Paspaudus programavimo mygtukus.
●● Per antro tešlos minkymo programose NORMAL, WHOLEWHEAT, SWEET, kad parodytų momentą, kai į tešlą
reikia pridėti tokius komponentus kaip, pvz., grūdai, vaisiai, riešutai.
●● Pasibaigus programai.
43Z011-001_v06
Paspaudus START/STOP mygtuką galima
išjungti garsą. Tam reikia paspausti CRUST
mygtuką, tuomet ekranėlyje pasirodys „OFF“,
kuris reiškia, jog garsas yra išjungtas. Jeigu
pakartotinai paspausite CRUST mygtuką, ekranėlyje pasirodys „ON“ ir išgirsite dvigubą garso
signalą, kuris reiškia, kad garsas yra įjungtas.
ATMINTIES FUNKCIJA
Jeigu trumpam, iki 5 min nutrūksta elektros tiekimas, programos padėtis yra įsimenama ir po avarijos pašalinimo prietaisas gali toliau dirbti. Tai yra galima tik tuomet, jeigu programa
buvo sustabdyta prieš tešlos minkymo fazę. Kitu atveju visą
procesą reikia pradėti iš pradžių.
SAUGUMO FUNKCIJA
Jeigu po ankstesnio prietaiso naudojimo jo temperatūra yra
per aukšta (virš 40°C) naujai programai pradėti, vėl paspaudus mygtuką START/STOP, displėjuje pasirodys informacija
E01 ir pasigirs garsinis signalas. Tokiu atveju palaikykite
paspaustą mygtuką START/STOP iki tokio momento, kuomet informacija E01 displėjuje išnyks ir jame pasirodys
pagrindiniai nustatymai. Tada išimkite kepimo formą ir palaukite, kol prietaisas atvės.
ProgramaBAKE gali būti pradėta kiekvienu momentu, net ir
tuomet, kuomet prietaisas yra įkaitęs.
Įrenginio veikimas ir aptarnavimas
B
1 Įdėkite kepimo formą.
Kepimo forma yra padengta specialiu, pridegti neleidžiančiu
sluoksniu. Formą įrenginio viduje įdėkite tiksliai pagrindo
viduryje. Silpnas formos spūstelėjimas užblokuos formą
prilaikančias spyruokles kairėje ir dešinėje kepimo kameros
pusėje. Norėdami išimti kepimo formą, stipriai patraukite formos rankeną i viršų.
Kepimui pasibaigus, rankena yra karšta. Mūvėkite virtuvines pirštines.
2 Įdėkite maišymo mentelę.
Įmontuokite maišymo mentelę, jos angą uždėdami ant ašies
kepimo formoje.
3 Įdėkite ingredientus
Ingredientus įdėkite į formą atitinkamame recepte nurodyta
tvarka. Pavyzdiniai receptai pateikti toliau.
4 Uždarykite dangtelį
5 Elektros laido kištuką įjunkite į elektros tinklą.
6 Spausdami MENU mygtuką, pasirinkite programas.
●● BASIC (PAGRINDINĖ)
Baltai, kvietinei ir ruginei duonai kepi. Dažniausiai naudojama programa.
●● RAPID (GREITA)
Greitam baltai, kvietinei ir ruginei duonai kepti
●● SWEET (SALDUS PYRAGAS)
Saldiems pyragams ant raugo kepti.
43Z011-001_v06
●● FRENCH (PRANCŪZIŠKAS PYRAGAS)
Labai lengvai baltai duonai kepti.
●● YEAST FREE (duona be mielių)
Duonos kepaliukams iki 750 g minkyti ir kepti.
●● WHOLEWHEAT (RUPI DUONA)
Rupiai duonai kepti.
●● DOUGH (TEŠLA)
Tešlai paruošti.
●● BAKE ONLY (SKRUDINIMAS)
Duonos ir pyrago skrudinimui.
7 Pasirinkite norimą skrudimo laipsnį.
CRUST mygtukas skirtas norimam paskrudimo laipsniui
nustatyti: P MED (vidutinis), H DARK (stiprus), L LIGHT (silpnas) Displėjuje pasirodys atitinkamai raides “P”, “H” arba “L”.
8 DELAY TIMER mygtuku nustatykite programos pradžią.
●● Naudojant programatoriaus funkciją, galima nustatyti
vėlesnę programos pradžią.
●● Be kepimo laiko, kuris yra automatiškai užkoduotas,
galima irgi įvesti tikslią produkto paruošimo laiko pradžia.
Nustatymai galima pakeisti mygtukais + bei -, kurie keičia nustatytą laiką 10 min.
●● Maksimalus nustatomas laikas yra 13 val.
●● Naudojant programatoriaus funkciją, negalima naudoti
lengvai gendančių ingredientų, tokių kaip pienas, vaisiai,
jogurtas, svogūnai, kiaušiniai ir pan.
9 Paspauskite START/STOP mygtuką.
Paspaudus START/STOP mygtuką galima
išjungti garsą. Tam reikia paspausti CRUST
mygtuką, tuomet ekranėlyje pasirodys „OFF“,
kuris reiškia, jog garsas yra išjungtas. Jeigu
pakartotinai paspausite CRUST mygtuką, ekranėlyje pasirodys „ON“ ir išgirsite dvigubą garso
signalą, kuris reiškia, kad garsas yra įjungtas.
START/STOP mygtukas yra taip pat skirtas programos sulaikymui bet kuriuo metu. Tuo tikslu START/STOP mygtuką
paspauskite ir laikykite per maždaug 3 sekundes, kol išgirsite garsinį signalą. Displėjuje pasirodys pasirinktos programos pradinė padėtis. Jeigu norite panaudoti kitą programą,
pasirinkite ją MENU mygtuku.
10 Tešlos maišymas ir minkymas.
Duonkepė automatiškai maišo ir minko tešlą, kol ši pasiekia
atitinkamą konsistenciją.
Tešlos maišymo ir minkymo fazės metu prietaiso dangtelis turi būti uždarytas. Šios fazės
metu dar galima pridėti nedidelį vandens, skysčio ar kitų ingredientų kiekį.
11 Tešlos kilimas.
Po paskutinio maišymo ciklo prietaisas įšyla iki optimalios
tešlos kilimui temperatūros.
Tešlos kilimo fazės metu uždarykite prietaiso
dangtelį ir neatidarykite jo iki duonos kepimo
pabaigos. Nuotraukos tik iliustruoja kilimo fazes.
79
Pyrago kylimo, kepimo ir kaitinimo metu mentė nesisuka,
veikia tik šildyklė.
12 Kepimas.
Duonkepė automatiškai nustato kepimo laiką ir temperatūrą.
Jeigu duona yra per šviesi programai baigiantis, panaudokite
BAKE ONLY programą tam, kad duona labiau paskrustų. Tuo
tikslu paspauskite START/STOP mygtuką ir palaikykite per
maždaug 3 sekundes (iki garsinio signalo). Tuomet paspauskite mygtuką BAKE ONLY. Kuomet pasieksite norimą paskrudimo laipsnį, sulaikykite procesą, per maždaug 3 sekundes
prilaikydami START/STOP mygtuką (iki garsinio signalo).
Kepimo fazės metu uždarykite prietaiso dangtelį ir neatidarykite jo iki duonos kepimo pabaigos. Nuotraukos tik iliustruoja kepimo fazes.
13 Pašildymas.
Pasibaigus kepimo procesui, įsijungia garsinis signalas,
kuris rodo, kad duona gali būti išimta iš prietaiso. Nedelsiant
prasidės vienos valandos pašildymo procesas.
14 Programos fazių pabaiga.
Programai pasibaigus, ištraukite elektros laido kištuką iš
elektros tinklo.
15 Mūvėdami virtuvines pirštines, ištraukite kepimo
formą ir ją apverskite.
16 Jeigu negalite duonos iškart išimti iš kepimo formos,
keletą kartų ją atsargiai pakratykite, kol duona iškris.
Jeigu maišymo mentelė liks duonos viduje,
galima atsargiai perpjauti kepalą ir ištraukti
mentelę. Galite taipogi panaudoti kabliuką maišymo sparneliams išimti.
Šildymas tešlos kilimui.
Šildymas yra įjungiamas tik tuo atveju, jeigu kambario temperatūra yra žemesnė nei 25°C. Jeigu kambario temperatūra
yra didesnė nei 25°C, ingredientai jau turi atitinkamą temperatūrą ir jų nereikia šildyti.
Valymas ir priežiūra
●● Prieš
pirmą prietaiso naudojimą kruopščiai išplaukite
kepimo formą ir maišymo mentelę, naudodami švelnius
detergentus (kepimo formos negalima merkti vandenyje).
●● Prieš pirmą naudojimą patartina naują kepimo formą ir maišymo mentelę patepti aukštai temperatūrai atspariais riebalais, o po to 10 minučių pakaitinti jas duonkepėje. Atvėsinus
popieriniu rankšluosčiu išvalyti riebalus iš kepimo formos.
Tokiu būdu apsaugosite nuo pridegimo saugantį sluoksnį.
Tą procedūrą galima laikas nuo laiko pakartoti.
●● Prieš valymą ir prietaiso padėjimą palaukite, kol jis atvės.
Prieš naują minkymo ir kepimo procesą prietaisas turi
vėsti apie pusę valandos.
●● Prieš valymą išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir palaukite, kol jis atvės. Plovimui naudokite švelnius valiklius.
Draudžiama naudoti cheminius valiklius, benziną, priemones orkaitėms valyti bei visas kitas priemones, kurios
gali subraižyti ar sugadinti prietaiso apsauginį sluoksnį.
●● Nuo prietaiso dangtelio, korpuso bei kepimo kameros drėgnu rankšluosčiu išvalykite visus ingredientus bei trupinius.
Draudžiama prietaisą merkti į vandenį ar į kepimo
kamerą pilti vandenį!
●● Norėdami palengvinti valymą, dangtelį galite nuimti,
pastatatydami jį statmenai, o po to patraukdami į viršų.
●● Kepimo formą iš išorės reikia valyti drėgnu skudurėliu. Formos vidų galima plauti, naudojant indų ploviklį.
Kepimo formos nemerkite į vandenį.
●● Maišymo mentelę bei ją sukančiąją ašį valykite iš karto
po prietaiso naudojimo. Jeigu maišymo mentelės liks
kepimo formoje, jas bus sunku iš ten ištraukti. Tokiu
atveju į formą įpilkite šilto vandens ir palikite 30 minučių.
Tuomet išimkite menteles.
●● Kepimo forma yra padengta ją nuo pridegimo saugančiu
sluoksniu. Draudžiama naudoti metalinius daiktus, kurie
galėtų jį subraižyti. Sluoksnio spalva keisis prietaiso eksploatacijos metu. Tai yra normalu. Tokie pokyčiai jokiu
būdu nekeičia sluoksnio savybių.
●● Prieš padėdami prietaisą, įsitikinkite, kad jis visiškai atvėso
ir yra sausas. Prietaisą laikykite, uždengę dangtelį.
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI DĖL ĮRENGINIO
Problema
Priežastis
Sprendimas
Iš kepimo kameros arba iš
ventiliacinių angų veržiasi
dūmai.
Ingredientai prilipo prie kepimo
kameros arba prie kepimo formos
išorinės dalis.
Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir nuvalykite išorinę kepimo formos
dalį ar kepimo kamerą
Duona sukritusi viduje ir
drėgna apačioje.
Po iškepimo ir pašildymo duona buvo
per ilgai palikta kepimo formoje
Išimkite duoną iš kepimo formos prieš pašildymo funkcijos pabaigą.
Duoną yra sunku išimti iš
kepimo formos.
Kepalo apačia prisiklijavo prie
maišymo mentelės.
Prieš kitą kepimą išvalykite maišymo mentelę ir veleną. Jeigu reikia,
pripilkite į formą šilto vandens ir palikite 30 minučių. Tai leis lengvai
išimti ir išvalyti maišymo menteles.
80
43Z011-001_v06
Problema
Ingredientai nesusimaišė
arba duona gerai neiškepė.
Priežastis
Sprendimas
Netinkamas programos nustatymas
Patikrinkite parinktą programą ir kitus nustatymus.
Įrenginiui dirbant, buvo paspaustas
mygtukas START/STOP
Nenaudokite tų pačių ingredientų ir pradėkite visą procesą iš naujo.
Įrenginiui dirbant, kelis kartus buvo
atidarytas dangtelis.
Dangtelį galima atidaryti tik, jeigu laikas displėjuje viršija 1:30
Įrenginiui dirbant, buvo ilga pertrauka
elektros energijos tiekime.
Įsitikinkite, kad dangtelis yra tinkamai uždarytas.
Užblokuota maišymo mentelių
rotacija.
Nenaudokite tų pačių ingredientų ir pradėkite visą procesą iš naujo.
Prietaisas neatvėso po paskutinio
kepimo proceso.
Paspauskite ir palaikykite START/STOP mygtuką, kol displėjuje
pasirodys normalus programos kodas. Išjunkite prietaisą iš elektros
tinklo. Išimkite kepimo formą ir palaukite, kol atvės ji iki kambario
temperatūros. Tuomet įjunkite prietaisą į elektros tinklą ir įjunkite įrenginį.
Įrengimas neįsijungia.
Pasigirsta garsinis signalas.
Displėjuje pasirodo “E01”
simbolis.
Įrengimas neįsijungia.
Šiuo atveju išjunkite įrengimą iš įtampos lizdo ir palaukite kol
Pasigirsta garsinis signalas. Temperatūra kepimo kameroje yra per
įrengimas atšals iki kambario temperatūros. Duonos kepimo įrengimas
žema (žemiau - 10°C).
Displėjuje pasirodo “E00”
negali dirbti žemiau nei - 10°C.
simbolis.
Displėjuje pasirodo užrašas
“HHH”.
Programos arba elektronikos klaida.
Pradėkite prietaiso testą. Tuo tikslu paspausdami ir prilaikydami
MENU mygtuką, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, o tada vėl jį
įjunkite. Paleiskite mygtuką. Bus pravestas prietaiso testas. Vėl
išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Displėjuje turi pasirodyti normalus
programos kodas “1P”. Priešingu atveju prietaisą atiduokite į servisą.
Displėjuje pasirodo užrašas
“EEE”.
Programos arba elektronikos klaida.
Žiūr. aukščiau.
TRADICINIAI RECEPTAI
BALTA DUONA
Prietaisui ypač tinka gatavi duonos
mišiniai, kurių galima įsigyti parduotuvėse.
DUONA SU PASUKOMIS
Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Druska
Cukrus
300 ml
1 ½ šaukštelio
1 šaukštelis
1 valgomas
šaukštas
540 g
1 šaukštelis
550 tipo miltai
Sausos mielės
Ingredientai:
Pasukos
Margarinas arba
sviestas
Druska
Cukrus
550 tipo miltai
Sausos mielės
300 ml
1 ½ šaukštelio
1 šaukštelis
2 valgomi šaukštai
540 g
1 šaukštelis
BASIC programa
BASIC arba FRENCH programa
PYRAGAS SU RIEŠUTAIS IR RAZINOMIS
SAULEGRĄŽŲ DUONA
SEPTYNIŲ GRŪDŲ DUONA
Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Druska
Cukrus
500 tipo miltai
Sausos mielės
Razinos
Smulkinti riešutai
Ingredientai:
Vanduo
Sviestas
Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Druska
Cukrus
350 ml
1 ½ valgomo
šaukšto
1 šaukštelis
2 šaukšteliai
540 g
1 šaukštelis
100 g
3 valgomi šaukštai
BASIC programa.
Razinas ir riešutus galima pridėti, išgirdus
pirmąjį garsinį signalą arba po 1 tešlos
maišymo ciklo.
43Z011-001_v06
550 tipo miltai
Saulėgrąžų sėklos
Druska
Cukrus
Sausos mielės
350 ml
1 valgomas
šaukštas
540 g
5 valgomų šaukštų
1 šaukštelis
1 valgomas
šaukštas
1 šaukštelis
BASIC programa
Patarimas: Vietoj saulėgrąžų
sėklų galite panaudoti moliūgų sėklas.
Sėklų skrudinimas keptuvėje suteiks jam
intensyvesnį aromatą
550 tipo miltai
Rupūs miltai
7 grūdų dribsniai
Sausos mielės
300 ml
1 ½ valgomo
šaukšto
1 šaukštelis
2 ½ valgomo
šaukšto
240 g
240g
60 g
1 šaukštelis
WHOLE WHEAT programa. Jeigu naudojate
nemaltus grūdus, juos pirmiausiai
išmirkykite.
81
SVOGŪNŲ DUONA
RUPI DUONA
Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Druska
Cukrus
Didelis susmulkintas
svogūnas
550 tipo miltai
Sausos mielės
Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Kiaušinis
Druska
Cukrus
550 tipo miltai
Rupūs miltai
Sausos mielės
250 ml
1 valgomas
šaukštas
1 šaukštelis
1 šaukštelis
1 vnt.
540 g
1 šaukštelis
PYRAGAS SU ŠOKOLADU IR RIEŠUTAIS
300 ml
1½ valgomo
šaukšto
1 vnt.
1 šaukštelis
2 šaukšteliai
360 g
180 g
1 šaukštelis
Ingredientai:
Vanduo
Šokolado-riešutų
kremas
Druska
Cukraus pudra
500 tipo miltai
Paprasti miltai
Sausos mielės
BASIC programa.
Šia duona reikia iškart iškepti.
WHOLE WHEAT programa
Pastaba: naudojant “DELAY TIMER”
programa vietoj kiaušinių pridėkite daugiau
vandens.
FRENCH programa.
DUONA SU RIEŠUTAIS, MIGOLAIS IR
MEDUMI
PRANCŪZIŠKOS BAGETĖS
TEŠLA PICAI
Ingredientai:
Vanduo
Medus
Ingredientai:
Vanduo
Druska
Alyvuogių aliejus
Ingredientai:
Vanduo
Sviestas
Druska
Cukrus
Susmulkinti riešutai
Susmulkinti migdolai
Medus
550 tipo miltai
Sausos mielės
300 ml
1½ valgomo šaukšto
1 šaukštelis
1 šaukštelis
1 šaukštas
1 šaukštas
1 šaukštas
540 g
1 šaukštelis
BASIC programa
Druska
Cukrus
550 tipo miltai
Sausos mielės
300 ml
1 valgomas
šaukštas
1 šaukštelis
1 šaukštelis
540 g
1 šaukštelis
DOUGH programa
Po tešlos minkymo proceso padalinkite ją
į 2-4 dalis, suformuokite ilgus kepaliukus
ir palikite 30-40 minučių. Keliose vietose
skersai įpjaukite tešlą ir įstatykite į krosnį.
500 tipo miltai
Cukrus
Sausos mielės
275 ml
90 ml
1½ šaukštelio
1½ šaukštelio
300 g
150 g
½ šaukštelio
300 ml
¾ šaukštelio
1 valgomas
šaukštas
450 g
2 šaukšteliai
1 šaukštelis
DOUGH programa
Po tešlos minkymo proceso iškočiokite ją,
suformuokite į apvalius papločius ir palikite
10 minučių. Patepkite padažu ir uždėkite
priedus. Kepkite 20 minučių.
Lentelėse pateikti pavyzdiniai receptai ir orientacinis ingridijentų kiekis. Šių užrašų prašome nelaikyti kaip receptų knygos. Darykite pagal savo
pomėgius ir kulinarines taisykles, kurias surasite profesionalioje literatūroje ir vadovuose.
KADA RECEPTUS REIKIA KOREGUOTI
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
(aprašytas toliau)
Duona kyla per greitai.
Per didelis mielių kiekis, per didelis miltų kiekis, nepakankamas druskos kiekis.
a/b
Per mažai mielių.
a/b
Senos arba nešviežios mielės.
e
Duona visai nekyla arba kyla
nepakankamai.
Tešla kyla per greitai ir išteka
iš kepimo formos.
Duona sukrenta viduje.
82
Per karštas skystis.
c
Mielės lietėsi su skysčiu.
d
Netinkama miltų rūšis arba nešviežūs miltai.
e
Per didelis arba per mažas skysčio kiekis.
a/b/g
Per mažas cukraus kiekis.
a/b
Vanduo yra per minkštas, mielės stipriau fermentuojasi.
f
Per didelis pieno kiekis lemia mielių fermentavimąsi.
c
Tešlos kiekis yra didesnis nei kepimo forma ir duona sukrenta.
a/f
Fermentacija yra per trumpa arba per greita dėl per aukštos vandens ar kepimo
kameros temperatūros arba dėl per didelės drėgmės.
c/h/i
Trūksta druskos arba per mažas cukraus kiekis.
a/b
Per didelis skysčio kiekis.
h
43Z011-001_v06
Galima priežastis
Sprendimas
(aprašytas toliau)
Per didelis miltų kiekis arba per mažai skysčio.
a/b/g
Per mažai mielių arba cukraus.
a/b
Per daug vaisių, rupių miltų ar kitų ingredientų.
b
Problema
Duona yra sunki, grūdėta.
Seni arba nešviežūs miltai.
e
Per didelis arba per mažas skysčio kiekis.
a/b/g
Per didelė drėgmė.
h
Recepte yra nurodyti skysti priedai, pvz., jogurtas.
g
Duona neiškepusi viduje.
Duona yra šiurkšti arba su
dideliu skylių kiekiu.
Trūksta druskos.
b
Per didelė drėgmė, per karštas vanduo.
h/i
Per daug skysčio.
c
Duonos apimtis yra per didelė, palyginus su kepimo formos apimtimis.
a/f
Neiškepęs, į kempinę panašus
paviršius.
Per daug miltų, ypač baltos duonos atveju.
f
Per daug mielių arba per mažai druskos.
a/b
Per daug cukraus.
a/b
Kiti saldūs ingredientai, be cukraus.
b
Duonos riekės yra nelygios
arba viduje grūdėtos.
Duona pakankamai neatvėso (garai nespėjo išeiti).
j
Ant duonos plutelės yra miltų.
Sumaišius tešlą, prietaiso šonuose liko miltų.
g/i
Aukščiau aprašytų problemų sprendimas
a) Reikia gerai atmatuoti ingredientus.
b) Reikia pritaikyti ingredientų kiekį ir patikrinti, ar visi ingredientai yra sudėti.
c) Reikia įpilti kito skysčio arba palikti jį atvėsti kambario
temperatūroje. Ingredientus reikia pilti pagal atitinkamame recepte nurodytą tvarką. Supiltų miltų viduryje
reikia padaryti duobutę ir į ją supilti susmulkintas sausas
mieles. Negalima leisti, kad mielės tiesiogiai liestų
skystį.
d) Reikia naudoti tik šviežius ir atitinkamai laikomus ingredientus.
e) Reikia sumažinti visą ingredientų kiekį, nepridėti daugiau
miltų nei nurodyta recepte. Ingredientų kiekį reikia sumažinti ⅓ dalimi.
f) Reikia sumažinti įpilto skysčio kiekį. Jeigu naudojamuose
ingredientuose yra vandens, tuomet reikia atitinkamai
sumažinti skysčio kiekį.
g) Labai drėgno oro atveju pridėti 1-2 valgomus šaukštus
vandens mažiau.
h) Šilto oro atveju nenaudoti laikmačio funkcijos. Reikia
naudoti vėsius skysčius.
i) Duoną išimti iš kepimo formos iškart po iškepimo, prieš
ją pjaustant, palikti atvėsti mažiausiai 15 minučių.
j) Reikia sumažinti mielių arba visų ingredientų kiekį ¼ dalimi.
Pastabos, liečiančios receptus
1. Ingredientai
●● Kadangi kiekvienas ingredientas vaidina atitinkamą vaidmenį duonos kepimo procese, tinkamas jų atmatavimas
yra taip pat svarbus, kaip ir jų pridėjimo tvarka.
43Z011-001_v06
●● Svarbiausi
ingredientai, tokie kaip skysčiai, miltai,
druska, cukrus ar mielės (galima naudoti sausas arba
šviežias) turi įtakos tešlos bei duonos paruošimo sėkmei.
Visuomet reikia naudoti atitinkamą ingredientų kiekį atitinkamomis proporcijomis.
●● Jeigu tešla turi būti paruošta nedelsiant, reikia naudoti
vėsius ingredientus. Jeigu naudojate laikmačio programatoriaus funkciją, rekomenduojama naudoti šaltus
ingredientus tam, kad mielės nepradėtų kilti per anksti.
●● Margarinas, sviestas ir pienas turi įtakos duonos skoniui.
●● Cukraus kiekį galima sumažinti 20% tam, kad plutelė
būtų plonesnė ir minkštesnė. Tai neturi įtakos kepimo
rezultatui. Norint, kad plutelė būtų plonesnė ir minkštesnė, cukrų galima pakeisti medumi.
●● Glitimas, kuris išsiskiria tešlos maišymo metu, užtikrina
atitinkamą duonos struktūrą. Idealus miltų mišinys susideda iš 40% rupių miltų ir 60% baltų miltų.
●● Jeigu į duoną norite pridėti grūdų, palikite juos nakčiai
vandenyje. Sumažinkite miltų ir vandens kiekį (maksimaliai 1/5 mažiau).
●● Raugas yra būtinas, jeigu naudojate ruginius miltus. Jame
yra pieno ir acto bakterijų, kurios lemia tai, kad duona yra
lengvesnė ir geriau fermentuojasi. Raugą galima pagaminti patiems, tačiau tai užima daug laiko. Todėl toliau
pateiktuose receptuose nurodytas raugas miltelių pavidalu. Jį galima nusipirkti 15 gramų pakuotėse (1 kg miltų).
Rekomenduojama laikytis toliau esančiuose receptuose
nurodytų santykių (½, ¾ arba1 pakuotė). Jeigu pridėsite
mažiau raugo nei nurodyta recepte, duona birės.
●● Jeigu raugo milteliai turi kitą koncentraciją (100 gramų
pakuotė 1 kg miltų), miltų kiekį reikia sumažinti 80 g 1 kg
miltų.
83
●● Taip pat galima naudoti skystą raugą. Būtina laikytis ant
pakuotės nurodyto santykio. Įpilkite skystą raugą į matavimo talpą ir užpildykite ją kitais skystais ingredientais
nurodytomis recepte proporcijomis.
●● Kvietinis raugas dažniau yra parduodamas sausas. Jis
pagerina tešlos tąsumą, jos šviežumą ir skonį. Jis yra ne
toks stiprus kaip ruginis raugas.
●● Duonos ant raugo kepimui galima naudoti BASIC arba
WHOLE WHEAT programas.
●● Raugą pakeisti gali kepiniams skirtas fermentas. Skirtumas bus jaučiamas tik skonyje. Fermentas tinka naudoti
duonkepėje.
●● Į tešlą galima pridėti kvietinių sėlenų tam, kad duona
būtų lengvesnė ir turėtų daugiau maistingųjų medžiagų.
Tuo tikslu reikia pridėti vieną valgomą šaukštą sėlenų
500 g miltų ir ½ valgomo šaukšto padidinti skysčio kiekį.
●● Kviečių glitimas – tai natūralus iš kviečių baltymo gaunamas priedas. Jo dėka duona yra lengvesnė ir turi didesnę
apimtį. Duona rečiau sukrenta ir yra lengviau virškinama.
Jo teigiamos savybės ypač matomos, kepant rupią
duoną arba kitus duonos gaminius iš namuose maltų
miltų.
●● Tamsusis salyklas, naudojamas kai kuriuose receptuose
– tai tamsiai kepintų miežių salyklas. Jo dėka galima
gauti tamsesnę duonos plutelę bei tamsesnį duonos
minkštimą (pvz., juodą duoną). Galima taip pat naudoti
ruginį salyklą, tačiau jis nėra toks tamsus. Abu produktus
galima gauti sveiko maisto parduotuvėse.
●● Švarus, miltelių pavidalo lecitinas yra natūraliu emulgatoriumi, kuris pagerina duonos apimtį, lemia tai, kad
duonos minkštimas yra lengvesnis ir šviesesnis, o duona
ilgiau išlieka šviežia.
2. Ingredientų kiekio pritaikymas
Jeigu reikia padidinti arba sumažinti ingredientų kiekį, reikia
įsitikinti, kad originalaus recepto proporcijos išliko nepakitusios. Geram efektui gauti rekomenduojame laikytis toliau
pateiktų ingredientų modifikavimo taisyklių:
●● Skysčiai/miltai: tešla turi būti minkšta (bet ne per daug)
ir nesunkiai maišoma. Tešla negali turėti skaidulų. Iš jos
turi būti lengva suformuoti kamuolį. Tai neįmanoma
tirštos tešlos (rupios ar ruginės duonos) atveju. Tešlą
reikia patikrinti, praėjus penkioms minutėms po pirmojo
maišymo etapo. Jeigu ji yra per drėgna, pridėkite truputį miltų, kol ji pasieks atitinkamą konsistenciją. Jeigu
tešla yra per sausa, maišymo proceso metu pridėkite po
šaukštą vandens.
●● Skysčių pakeitimas: Jeigu naudojate ingredientus,
kurių sudėtyje yra skysčio (pvz., varškę, jogurtą ir pan.),
pridedamo skysčio kiekis turi būti sumažintas. Jeigu pridedate kiaušinių, juos reikia įmušti į matavimo talpą ir
po to ją užpildyti likusiais skysčiais tam, kad galėtumėte
kontroliuoti ingredientų kiekį. Jeigu tešla yra ruošiama
vietoje, kuri yra labai aukštai (virš 750 metrų), ji kils greičiau. Tuomet galima ¼ - ½ šaukštelio sumažinti mielių
kiekį taip, kad atitinkamai sumažėtų tešlos kilimas.
Tai liečia ir vietas, kuriose yra labai minkštas vanduo.
84
3. Ingredientų pridėjimas ir jų kiekio matavimas
●● Visuomet
reikia pirmiausiai įpilti skysčius, o tik
pabaigoje dėti mieles. Norint išvengti per greito mielių
augimo (ypač naudojant laikmačio programatoriaus funkciją), negalima leisti, kad mielės liestų skysčius.
●● Matuojant ingredientus, visuomet naudokite tuos
pačius matavimo vienetus, tai reiškia, kad reikia
matuoti ingredientus pridėtu šaukštu arba šaukštais,
naudojamais namuose, jeigu recepte nurodytas kiekis
yra išreikštas valgomais šaukštais ar arbatiniais šaukšteliais.
●● Reikia kruopščiai matuoti ingredientus, pateiktus gramais.
●● Norint atmatuoti ingredientus mililitrais, galima panaudoti
tam tikslui pridėtą matavimo talpą, kurios padalos yra
nuo 30 iki 300 ml.
●● Vaisių, riešutų ar grūdų pridėjimas. Šiuos ingredientus
galima pridėti, pasirinkus atitinkamas programas tuo
metu, kuomet pasigirsta garsinis signalas. Jeigu ingredientus pridėsite per anksti, jie tešlos maišymo metu bus
sumalti.
4. Kepimo rezultatas
●● Kepimo rezultatas priklauso nuo esamų sąlygų (vandens
kietumo, oro drėgmės, aukščio, ingredientų konsistencijos ir t.t.). Todėl receptai yra tik rekomendacijomis, kurias
galima pritaikyti prie esamų sąlygų. Po nepavykusio
bandymo nenusiminkite. Tuomet reikia surasti nesėkmės
priežastį ir pabandyti dar kartą, pakeitus proporcijas.
●● Jeigu duona nėra pakankamai paskrudusi, ją galima
palikti prietaise ir įjungti skrudinimo programą.
●● Prieš laikmačio programatoriaus funkcijos nustatymą
kepimui naktį rekomenduojama iškepti bandomąjį
kepalą. Tuomet reikalui esant, galėsite padaryti atitinkamas pataisas.
Ekologija – Rūpinkimės aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkosaugos. Tai nėra nei sunku, nei pernelyg
brangu. Tuo tikslu: kartoninę pakuotę perduokite į makulatūros surinkimo punktą, polietileno
(PE) maišelius įmeskite į plastmasių kaupimo
konteinerį.
Susinaudojusį prietaisą perduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kadangi esantys prietaise pavojingi komponentai gali sukelti pavojų aplinkai.
Neišmeskite kartu su komunalinėmis atliekomis!
Gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo
keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip pat dėl
priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis, prekybos
ir kitomis sąlygomis.
43Z011-001_v06
LV
Cienījamie Pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lūdzam rūpīgi salasīt mūsu lietošanas instrukciju. Sevišķi
uzmanīgi ievērojiet drošības noteikumus. Lūdzam saglabāt
lietošanas instrukciju, lai Jūs varētu to lietot arī vēlākās lietošanas laikā.
Drošības un pareizas lietošanas nosacījumi
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet lietošanas
instrukciju.
BRIESMAS! / BRĪDINĀJUMS!
Neievērošana var izraisīt
ievainojumus
●● Iekārtu drīkst izmantot bērni, kas
sasnieguši 8 gadu vecumu. Iekārta
nav paredzēta izmantošanai personām ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem, kā arī ar maņu orgānu
mazspēju. Personām ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, iekārtas izmantošana pieļaujama vienīgi tai gadījumā, ja tie atrodas par
viņu drošību atbildīgas personas
uzraudzībā vai ir saņēmuši no šīs
personas norādījumus par iekārtas
drošu izmantošanu. Bērni nedrīkst
rotaļāties ar iekārtu. Ierīces tīrīšanu
un uzglabāšanas darbības nedrīkst
veikt bērni, kas nav sasnieguši
8 gadu vecumu un neatrodas pieaugušo personu uzraudzībā.
●● Ierīci un strāvas vadu uzglabāt bērniem nepieejamā vietā (ja bērns nav
sasniedzis 8 gadu vecumu).
●● Nelietojiet ierīci, ja bojāts barošanas
vads, vai apakšdaļai ir redzami bojājumi.
●● Gadījumā, ja neatvienojamais barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no
bīstamības, tas ir jānomaina ražotājam, servisa parstāvim vai kvalificētiem speciālistiem.
43Z011-001_v06
●● Ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls. Nepareizi veikts
remonts var izraisīt nopietnus draudus lietotāja veselībai. Lai novērstu
radušos bojājumus, lūdzu, vērsties
specializētā servisa centrā.
●● Atvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas, kad to nelietojat un pirms
tīrīšanas.
●● Atvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas pirms tuvoties elementiem, kas kustas, lietošanas laikā.
●● Barošanas vads nevar nokarāties pāri
galdam vai galda augšpuses malai,
arī ne pieskarties karstai virsmai.
●● Izņemot cepšanas konteineru no
ierīces kopā ar uzceptu maizi lietojiet
speciālus cimdus vai drošības audumus pret apdegumiem, jo konteiners
un maize ir ļoti karsti.
●● Nepieskarieties ierīces karstām virsmām. Lietojiet virtuves cimdus. Pēc
pabeigtas cepšanas ierīce ir ļoti karsta.
●● Virsmu temperatūra var būt augstāka, kad ierīce darbojas.
●● Atstājiet ierīci līdz tā ir atdzisusi pirms
izjukšanas un tīrīšanas. Ierīce ir aprīkota ar termoizolējošu apvalku. Ierīces
metāla daļas iesilst darbošanās laikā.
●● Pievērsiet īpašu uzmanību pārvietojot ierīci, īpaši ja iekšā atrodas karstas vielas.
UZMANĪBU!
Neievērošana var izraisīt
bojājumus īpašumam
●● Ierīci vienmēr pieslēdziet strāvas (tikai mainīgas strāvas) padevei ar strāvas drošinātāju, kādas spriegums
atbilst tam norādītam datu plāksnītē.
●● Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.
●● Vienmēr novietojiet ierīci uz plakanas, līdzenas virsmas,
lai tā nenokristu mīcot biezu mīklu. Tas ir īpaši svarīgs ja
85
lietojamas programmētas funkcijas un ja ierīce ir atstāta
bez uzraudzības. Esot īpaši līdzenām virsmām, novietojiet ierīci uz plānas, gumijas paplāksnes.
●● Ierīces darbošanās laikā, novietojiet to vismaz 10 cm
attālumā no citiem priekšmetiem.
●● Nenovietojiet ierīci uz vai tuvumā gāzes, elektriskās
plīts vai karstas krāsns.
●● Nedrīkst izņemt cepšanas konteineru ierīces darbošanās laikā.
●● Neievietojiet ierīcē alumīnija foliju vai materiālus, kas
nav paredzēti cepšanai. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai
īssavienojumu.
●● Neapklājiet ierīci ar dvieli, arī ne ar citiem materiāliem
darbošanās laikā. Siltumam un tvaikiem jāiziet no ierīces. Gadījumā kad ierīce ir apklāta ar uzliesmojošiem
materiāliem, kad pieskaras aizkariem un līdzīgas,
iznāk ugunsgrēka risks.
●● Nemazgājiet zem tekoša ūdens un neiegrimsiet ierīci
un barošanas vadu ūdenī.
●● Apakšdaļas tīrīšanai nelietojiet nekādus agresīvus
mazgāšanas līdzekļus kā emulsija, tīrīšanas pieniņš,
pasta un līdzīgas. Ar to jūs varat noplēst svarīgu informāciju, grafiskos simbolus kā: skalas, apzīmējumi, brīdinājuma zīmogi, un līdzīgas.
●● Nemazgājiet metāla daļas trauku mazgājamajās mašīnās. Agresīvi līdzekļi, kas ir lietojami šajās ierīcēs
izraisa iepriekšminētu daļu satumšanu. Mazgājiet tos
ar rokām, lietojot tradicionālus trauku šķidrumus.
●● Lietojot aksesuārus citus nekā ieteica ražotājs var
izraisīt ierīces bojāšanu.
●● Maize var aizdegties, tādēļ neizmantojiet krāsniņu
viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā vai arī zem viegli
uzliesmojošiem materiāliem., piem., aizkariem.
●● Neizņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas
velkot aiz vada.
●● Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībās, kas
atrodas maksimāli 2000 m virs jūras līmeņa.
NORĀDĪJUMS
Informācija par produktu un
lietošanas norādījumi
●● Ierīce plānota lietošanai mājās apstākļos. Gadījumā,
kad ierīce ir lietojama gastronomiska uzņēmuma vajadzībām, garantijas noteikumi pārmainās.
●● Neizmantojiet lielāku sastāvdaļu daudzumu, nekā
norādīts lietošanas instrukcijai pievienotajās receptēs.
Pretējā gadījumā maize izcepsies nevienmērīgi vai arī
maize izlīs pāri ierīces malām. Ievērojiet šīs lietošanas
instrukcijas noteikumus.
●● Pirms ierīces uzstādīšanas attiecīga maizes tipa cepšanai
piem. naktī, vispirms izmēģiniet attiecīgu recepti laikā, kad
var vērot ierīci, pārliecinoties, ka sastāvdaļas ir izvēlētas
atbildīgās porcijās, mīkla nav pārāk bieza vai reta, un
masas daudzums nav pārāk liels un mīkla neizlejas.
●● Pēc cepšanās beigām atvienojiet strāvas padeves
vada kontaktdakšu no elektriskās kontaktligzdas.
86
Tehniskie dati
Tehniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.
Ierīces uzbūve
A
IERĪCES ELEMENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Noņemams vāciņš
Ietvars
Lodziņš
Augšējā ventilācijas atvere
Malas ventilācijas atveres
Cepšanas konteiners
Maisīšanas lāpstiņa
Cepšanas kamera
Vadības panelis
AKSESUĀRI
10 Mērīšanas karote
11 Mērīšanas konteiners
12 Āķis maisīšanas lāpstiņas izņemšanai
VADĪBAS PANELIS
13 Rādītājs LCD – rāda informāciju par izvēlētu programmu, laiku līdz programmas beigām un maizes brūnināšanas līmeni.
Rādītājā parādīsies simbols „1 P” un atskanēs signāls.
Skaitlis “1” rāda programmu, kas tika izvēlēta, taču simbols
„3:25” rāda, ka noklusēti ir izvēlēta pirmā programma, tas
ir „Basic”. „P” rāda brūnināšanas līmeņa pamata uzstādījumu, kas attiecas uz vidēju brūnināšanu. Var arī parādīties
atzīme „H” – stiprā brūnināšana vai „L” – vājā brūnināšana.
Pēc dažām sekundēm informācija rādītājā pārmainīsies uz
„3:00”, norādot aizkodētu programmas laiku. Programmas
laikā radītājā būs redzami dati par cepšanas procesu. Laiks,
kas ir redzams rādītājā pakāpeniski samazināsies, līdz tam,
kad sasniegta vērtība „0:00”.
14 Poga START/STOP – sāk un beidz programmu.
15 Taimera pogas DELAY TIMER – pulksteņa uzstādīšana.
16 Poga CRUST – vēlamā brūnināšanas līmeņa uzstādīšana.
17 Poga MENU – programmas izvēlēšana.
18 Izvēlēta darbošanās programmas signalizators.
Svilpes funkcija
SVILPES FUNKCIJA
Svilpe ieslēdzas:
●● Nospiežot programmēšanas pogas.
●● Otrā mīklas maisīšanas procesa laikā, programmās, lai
signalizētu, ka mīklai var pievienot sastāvdaļas, kā piem.
sēklas, augli, rieksti.
●● Pēc programmas beigām.
43Z011-001_v06
Pēc START/STOP pogas nospiešanas ir iespēja
izslēgt skaņu. Ar šo mērķi nospiediet pogu
CRUST, rādītājā parādīsies „OFF”, kas nozīmē,
ka skaņa tika izslēgta. Ja vēlreiz nospiedīsit
pogu CRUST, rādītājā parādīsies „ON” un divas
reizes atskanēs signāls, kas nozīmē, ka skaņa
tika aktivizēta.
ATMIŅAS FUNKCIJA
Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā līdz
5 minūtēm, programmas pozīcija ir saglabāta un ierīce var
turpināt darbu kad atteice ir novērsta. Tas ir iespējams tikai
ja programma tika apturēta pirms mīklas maisīšanas fāzes.
Citā gadījumā nepieciešams sākt visu procesu no sākuma.
DROŠĪBAS FUNKCIJAS
Ja pēc pēdējās ierīces lietošanas tās temperatūra ir pārāk
augsta (virs 40°C), jaunai programmai, nospiežot pogu
START/STOP rādītājā parādīsies paziņojums E01 un atskanēs signāls. Tajā gadījumā pieturiet pogu START/STOP līdz
momentam, kad paziņojums E01 pazudīs rādītājā un parādīsies pamata uzstādījums. Pēc tam, izņemiet cepšanas konteineru un pagaidiet līdz ierīce atdzisusi.
Programmu BAKE ONLY var sākt jebkādā momentā, pat, ja
ierīce ir iesildīta.
Ierīces darbošanās un apkalpošana
B
1 Ielieciet cepšanas konteineru.
Cepšanas konteiners ir apklāts ar piedegumdrošu slāni.
Novietojiet konteineru precīzi pamata vidū, ierīces iekšā. Maigi
nospiediet konteinera vidu, lai aizbloķētu konteinera atsperes
labajā un kreisajā kameras pusē. Lai izņemtu konteineru,
pavelciet ar spēku aiz konteinera pārvietošanas ietvara.
Pēc cepšanas pabeigšanas ietvars ir karsts.
Jāizmanto virtuves cimds.
2 Ielieciet maisīšanas lāpstiņu.
Uzstādiet maisīšanas lāpstiņu novietojot cepšanas konteinera vārpstu maisīšanas lāpstiņas atverē.
3 Pievienojiet sastāvdaļas.
Sastāvdaļas ielieciet konteinerā pēc kārtības no attiecīgas
receptes. Piemērotas receptes ir norādītas tālākā instrukcijas daļā.
4 Aizveriet vāku.
5 Pieslēdziet elektrības vada kontaktdakšu kontaktligzdai.
6 Izvēliet vēlamo programmu ar pogu MENU.
●● Basic (pamata)
Baltās, kviešu, rudzu maizes sagatavošanai. Visbiežāk lietojama programma.
●● Rapid (ātrs)
Baltās, kviešu, rudzu maizes ātras sagatavošanai.
●● Sweet (saldā maize)
Piem. saldās mīklas sagatavošanai ar raugu.
●● French (franču mīkla)
43Z011-001_v06
Baltās īpaši maigas maizes sagatavošanai.
●● Yeast free (maize bez ieraugiem)
Maizes klaipu ar svaru 750 g izveidošanai un sagatavošanai.
●● Whole wheat (pilngraudu kviešu maize)
Pilngraudu kviešu maizes sagatavošanai.
●● Dough (mīkla)
Mīklas sagatavošanai.
●● Bake only (brūnināšana)
Maizes un mīklas brūnināšanai.
7 Izvēliet vēlamo brūnināšanas līmeni.
Poga CRUST vēlamā brūnināšanas līmeņa uzstādīšanai:
P MED (VIDĒJS), H DARK (TUMŠS), L LIGHT (LĒTS).
Rādītājā LCD parādīsies atbilstoši burti „P”, „H” vai „L”.
8 Vajadzības gadījumā uzstādiet programmas sākšanas laiku ar pogu DELAY TIME.
●● Ir iespēja aizkavēt karu programmu.
●● Izņemot cepšanas laiku, kas ir automātiski aizkodēts
pēc izvēlētas programmas var arī ievadīt precīzu laiku,
cikos sāks produkta sagatavošana. Šo uzstādījumu var
mainīt ar pogām + un -, kas maina uzstādītu laiku pa
10 minūšu.
●● Visilgākais iespējams uzstādījums ir 13 stundu.
●● Lietojot taimera funkciju nedrīkst lietot ātrbojīgas sastāvdaļas kā piens, augli, jogurts, sīpoli, olas un līdzīgas.
9 Nospiediet pogu START/STOP.
Pēc START/STOP pogas nospiešanas ir iespēja
izslēgt skaņu. Ar šo mērķi nospiediet pogu
CRUST, rādītājā parādīsies „OFF”, kas nozīmē,
ka skaņa tika izslēgta. Ja vēlreiz nospiedīsit
pogu CRUST, rādītājā parādīsies „ON” un divas
reizes atskanēs signāls, kas nozīmē, ka skaņa
tika aktivizēta.
Ar pogu START/STOP apturēsit arī programmu jebkādā
momentā. Ar šo mērķi nospiediet un pieturiet 3 sekundes
pogu START/STOP, līdz momentam kad atskanēs signāls.
Rādītājā parādīsies izvēlētas programmas izejas pozīcija. Ja
gribat izmantot citu programmu, izvēliet to ar pogu MENU.
10 Mīklas maisīšana un mīcīšana.
Maizes cepšanas mašīna automātiski maisa un mīca mīklu
līdz momentam, kad tā sasniegs attiecīgu konsistenci.
Mīklas maisīšanas un mīcīšanas fāzes laikā
ierīces vākam jābūt aizvērtam. Šīs fāzes laikā
var vēl pievienot nelielus ūdens, šķidruma vai
citu sastāvdaļu daudzumus.
11 Mīklas atstāšana līdz augšanas procesam.
Pēc pēdējā maisīšanas cikla, ierīce iesilst līdz mīklas augšanas optimālai temperatūrai.
Mīklas augšanas fāzes laikā aizveriet vāku un
neatveriet to līdz maizes cepšanas beigām.
Fotogrāfijas tikai prezentē mīklas augšanas
fāzi.
87
Mīklas pacelšanās, cepšanas un iesildīšanas laikā, lāpstiņa
negriežas, darbojās tikai sildītājs.
12 Cepšana.
Maizes cepšanas mašīna automātiski uzstādīs cepšanas
laiku un temperatūru. Ja maize ir pārāk gaiša programmas
beigās, izmantojiet programmu BAKE ONLY, lai stiprāk
sabrūninātu maizi. Ar šo mērķi nospiediet pogu START/
STOP pieturot to apmēram 3 sekundes (līdz momentam
kad atskanēs signāls). Pēc tam, nospiediet pogu BAKE
ONLY. Kad sasniegsit vēlamo brūnināšanas līmeni apturiet
procesu, pieturot apmēram 3 sekundes pogu START/STOP
(līdz momentam kad atskanēs signāls).
Mīklas cepšanas fāzes laikā aizveriet vāku un
neatveriet to līdz maizes cepšanas beigām.
Fotogrāfijas tikai prezentē cepšanas fāzes.
13 Iesildīšana.
Pēc cepšanas ieslēdzas svilpe, kas signalizē, ka maizi var
izņemt no ierīces. Tūlīt vienlaicīgi sāk vienstundas iesildīšanas process.
14 Programmas fāžu pabeigšana.
Pēc programmas beigām, atvienojiet elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
15 Izņemiet cepšanas konteineru lietojot virtuves cimdu
un apvērsiet to.
16 Ja maize uz reizi neiziet no konteinera, dažreiz, maigi
papuriniet konteineru līdz tam, kad maize izkritīs.
Ja maisīšanas lāpstiņa paliks maizes iekšā,
var mazliet iegriezt klaipu un izņemt lāpstiņu
ārpusē. Āķi var arī izmantot maisīšanas lāpstiņas izņemšanai Ierīces iesildīšana, lai mīkla
paceltos.
Iesildīšana ieslēdzas tad, kad istabas temperatūra ir zem
25°C. Ja istabas temperatūra ir augstāka nekā 25°C, sastāvdaļām ir piemērota temperatūra un tās nepieprasa iesildīšanu.
●● Pirms
pirmās lietošanas, ieteicams ietaukot cepšanas konteineru un maisīšanas lāpstiņu ar taukiem, kas
izturīgi pret augstu temperatūru, un pēc tam iesildīt tos
krāsnī apmēram 10 minūšu. Pēc atdzīšanas atkratieties
no taukiem konteinerā lietojot papīra dvieli. Ar to jūs
saudzēsit piedegumdrošu slāni. Šo darbību var atkārtot
vienreiz uz kādu laiku.
●● Pagaidiet līdz ierīce atdzisusi pirms tīrīšanas un saglabāšanas. Pirms nākamā mīcīšanas un cepšanas procesa,
ierīcei jādziest apmēram pusstundu.
●● Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla un pagaidiet līdz tā atdzisusi. Mazgāšanai lietojiet maigu tīrīšanas
līdzekli. Nedrīkst lietot ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus, benzīnu, krāsns tīrīšanas līdzekļus vai citus līdzekļus, kas
var ieskrambāt vai sabojāt ierīces ārpusi.
●● Atkratieties no visām sastāvdaļām un drupatām no vāka,
apvalka un cepšanas kameras ar mitru dvieli.
Nedrīkst iegrimt ierīci ūdenī, arī ne ieliet ūdeni cepšanas kamerā!
●● Lai atvieglotu tīrīšanu var noņemt vāku uzstādot to vertikāli un pēc tam pavelkot uz augšu.
●● Cepšanas konteiners jānoslauka no ārpuses ar mitru
drānu. Konteinera iekšpusi var mazgāt lietojot trauku
mazgāšanas līdzekli. Neiegrimsiet konteineru ūdenī.
●● Maisīšanas lāpstiņu un dzenošo vārpstu tīriet tūlīt pēc
lietošanas. Ja maisīšanas lāpstiņas paliks konteinerā,
vēlāk būs grūti tos izņemt. Tajā gadījumā piepildiet konteineru ar siltu ūdeni un atstājiet 30 minūšu laikam. Pēc
tam, izņemiet lāpstiņas.
●● Konteiners ir apklāts ar piedegumdrošu slāni. Nedrīkst
lietot metāla priekšmetus, kas varētu to ieskrambāt.
Slāņa krāsa mainīsies ierīces lietošanas procesā. Tā ir
normāla situācija. Šī maiņa nekādā veidā nepārmaina
slāņa īpašības.
●● Pirms ierīces saglabāšanas pārliecinieties, ka ierīce ir pilnīgi atdzisusi un ir sausa. Ierīce jāsaglabā ar aizvērtu vāku.
Tīrīšana un konservācija
●● Pirms pirmās ierīces lietošanas rūpīgi izmazgājiet cepšanas konteineru un maisīšanas lāpstiņu lietojot maigu tīrīšanas līdzekli (nedrīkst iegrimt cepšanas konteineru ūdenī).
JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR IERĪCI
Problēma
Iemesls
Risinājums
No cepšanas kameras vai
ventilācijas atverēm iziet
dūmi.
Sastāvdaļas pielipa cepšanas kamerai Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un iztīriet cepšanas konteinera ārpusi
vai cepšanas konteinera ārpusei.
vai cepšanas kameru.
Maize nolaižas vidū un ir
mitra apakšā.
Maize tika atstāta pārāk ilgam laikam
konteinerā pēc uzcepšanas un
iesildīšanas.
Izņemiet maizi no konteinera pirms iesildīšanas funkcijas beigām.
Maizi grūti izņemt no
konteinera.
Klaipa apakša nolipa maisīšanas
lāpstiņai.
Pirms nākamās cepšanas iztīriet maisīšanas lāpstiņu un vārpstu.
Vajadzības gadījumā piepildiet konteineru ar siltu ūdeni un atstājiet
30 minūšu laikam. Tas ļauj viegli izņemt un iztīrīt maisīšanas lāpstiņas.
88
43Z011-001_v06
Problēma
Sastāvdaļas nav izmaisītas
vai maize nepareizi
uzcepusies.
Iemesls
Risinājums
Nepareizs programmas uzstādījums.
Pārbaudiet izvēlētu menu un citus uzstādījumus.
Nospiesta poga START/STOP ierīces
darbošanās laikā.
Neizmantojiet tās pašas sastāvdaļas un sāciet visu procesu no
sakuma.
Darbošanās laikā vāks tika dažreiz
pacelts.
Vāku drīkst atvērt tikai ja laiks rādītājā ir vairāk nekā 1:30 (attiecas
tikai uz programmām 1,2,3,4). Jāpārliecinās, ka vāks tika pareizi
aizvērts.
Ilgs elektroenerģijas padeves
pārtraukums ierīces darbošanās laikā.
Neizmantojiet tās pašas sastāvdaļas un sāciet visu procesu no
sakuma.
Maisīšanas lāpstiņu rotēšana ir
aizbloķēta.
Pārbaudiet, ka sēklas un līdz. neaizbloķēja lāpstiņas. Izņemiet
cepšanas konteineru un pārbaudiet vai dzenošie elementi griežas.
Pretējā gadījumā, ierīce jāatdod servisa punktā.
Ierīce nav atdzisusi pēc pēdējā
cepšanas procesa.
Nospiediet un pieturiet pogu START/STOP līdz rādītājā parādīsies
normāls programmas kods. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Izņemiet
cepšanas konteineru un pagaidiet līdz tas atdzisis un sasniegs istabas
temperatūru. Pēc tam, pieslēdziet ierīci elektrotīklam un vēlreiz to
ieslēdziet.
Ierīce neieslēdzas. Atskanas
signāls. Rādītājā parādās
simbols E01.
Ierīce neieslēdzas. Atskanas
Temperatūra cepšanas kamerā ir pārāk
signāls. Rādītājā parādās
zema (zem - 10°C).
simbols E00.
Tādā gadījumā atslēdziet ierīci no barošanas avota un uzgaidiet,
kamēr ierīce sasniegs istabas temperatūru. Maizes krāsns nevar
darboties temperatūrā, kas ir zemāka par -10°C.
Ierīce neieslēdzas. Ierīce
izdod signālu. Rādītājā
parādās paziņojums „HHH”.
Programmas kļūda vai elektroniskā
kļūda.
Sāciet ierīces pārbaudi. Ar šo mērķi, nospiežot un turot pogu menu
atvienojiet ierīci no elektrotīkla, un pēc tam vēlreiz to pieslēdziet.
Atlaidiet pogu. Tiks paveikta ierīces pārbaude. Vēlreiz atvienojiet ierīci
no elektrotīkla. Rādītājā jāparādās normālas programmas kodam.
Pretējā gadījumā, ierīce jāatdod servisa punktā.
Rādītājā parādās
paziņojums “EEE”.
Programmas kļūda vai elektroniskā
kļūda.
Jāveic pēc iepriekšminēta apraksta.
KLASISKĀS RECEPTES
BALTĀ MAIZE
Ierīce ir īpaši paredzēta gatavu maizes
maisījumu lietošanai, kas ir pieejamas
veikalos.
Sastāvdaļas:
Ūdens vai piens
Margarīns vai sviests
Sāls
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi
MAIZE PANIŅĀS
300 ml
1 ½ karotes
1 karote
1 ēdamkarote
540 g
1 karote
Sastāvdaļas:
Paniņas
Margarīns vai sviests
Sāls
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi
300 ml
1 ½ ēdamkarotes
1 karote
2 ēdamkarotes
540 g
1 karote
Programma: BASIC
Programma: BASIC vai FRENCH
MĪKLA AR RIEKSTIEM UN ROZĪNĒM
SAULGRIEZES MAIZE
7 GRAUDU MAIZE
Sastāvdaļas:
Ūdens vai piens
Margarīns vai sviests
Sāls
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi
Rozīnes
Sadrupināti rieksti
Sastāvdaļas:
Ūdens
Sviests
Milti tips 500
Saulgriezes sēklas
Sāls
Cukurs
Sausie ieraugi
350 ml
1 ½ ēdamkarotes
1 karote
2 ēdamkarotes
540 g
1 karote
100 g
3 ēdamkarotes
Programma: BASIC
Rozīnes un riekstus var pievienot pēc pirmā
signāla vai pēc pirmā mīklas maisīšanas
cikla.
43Z011-001_v06
350 ml
1 ēdamkarotes
540 g
5 ēdamkarotes
1 karote
1 ēdamkarote
1 karote
Programma BASIC
Ieteikums: saulgriezes sēklas var aizstāt ar
ķirbja sēklām. Cepot sēklas pannā, tām būs
intensīvāka garša.
Sastāvdaļas:
Ūdens vai piens
Margarīns vai sviests
Sāls
Cukurs
Milti tips 550
Pilngraudu kviešu milti
7 graudu pārslas
Sausie ieraugi
300 ml
1 ½ ēdamkarotes
1 karote
2 ½ ēdamkarotes
240 g
240 g
60 g
1 karote
Programma: WHOLE WHEAT
Ja lietojami veseli sēklas, tie vispirms
jāsamitrina.
89
SĪPOLU MAIZE
PILNGRAUDU KVIEŠU MAIZE
MĪKLA AR ŠOKOLĀDI UN RIEKSTIEM
Sastāvdaļas:
Ūdens vai piens
Margarīns vai sviests
Sāls
Cukurs
Liels, sasmalcināts
sīpols Milti tips 550
Sausie ieraugi
Sastāvdaļas:
Maize vai piens
Margarīns vai sviests
Olas
Sāls
Cukurs
Milti tips 550
Pilngraudu kviešu milti
Sausie ieraugi
Sastāvdaļas:
Ūdens
Šokolādes-riekstu
krēms
Sāls
Pūdercukurs
Milti tips 500
Parastie milti
Sausie ieraugi
250 ml
1 ēdamkarote
1 karote
2 ēdamkarotes
1 gab
540 g
1 karote
300 ml
1 ½ ēdamkarotes
1 gab.
1 karote
2 karotes
360 g
180 g
1 karote
Programma: BASIC
To maizi jācep uz reizi.
Programma: WHOLE WHEAT
Piezīme: Lietojot programmu „DELAY
TIMER” olu vietā jāpievieno vairāk ūdens.
Programma: FRENCH
MAIZE AR RIEKSTIEM, MANDELĒM UN
MEDU
FRANČU BATONI
PICAS MĪKLA
Sastāvdaļas:
Ūdens
Sviests
Sāls
Cukurs
Sagriezti rieksti
Sagrieztas mandeles
Medus
Milti tips 500
Sausie ieraugi
300 ml
1 ½ ēdamkarotes
1 karote
1 karote
1 ēdamkarote
1 ēdamkarote
1 ēdamkarote
540 g
1 karote
Programma: BASIC
Sastāvdaļas:
Ūdens
Medus
Sals
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi
300 ml
1 ēdamkarote
1 karote
1 karote
540g
1 karote
Programma: DOUGH
Pēc mīklas veidošanas sadaliet to 2-4 daļās,
izveidojiet garus klaipus un atstājiet 30-40
minūšu laikam. Diagonāli iegrieziet mīklu un
atstājiet krāsnī.
Sastāvdaļas:
Ūdens
Sāls
Olīveļļa
Milti tips 500
Cukurs
Sausie ieraugi
275 ml
90 ml
1 ½ karotes
1 ½ karotes
300 g
150 g
½ karotes
300 ml
3/4 karotes
1 ēdamkarotes
450 g
2 karotes
1 karote
Programma: DOUGH
Pēc mīklas veidošanas izrullējiet to,
izveidojiet apaļu formu un atstājiet 10 minūšu
laikam. Izziediet mērci un pievienojiet
piedevas. Cepiet 20 minūšu laikā.
Tabulās norādītas recepšu piemēri un aptuveni sastāvdaļu daudzumi. Nevar aplūkot šos aprakstus kā kulināru grāmatu. Veiciet pēc savas
gaumes un kulināriem norādījumiem no profesionālas literatūras un rokasgrāmatām.
KAD PIELĀGOT RECEPTI
Problēma
Iespējams iemesls
Risinājums
(apraksts zemāk)
Maize aug pārāk ātri.
- Pārāk daudz ieraugu, pārāk daudz miltu, nepietiekams sāls daudzums.
a/b
- Nav vai pārāk mazs ieraugu.
a/b
- Veci vai nesvaigi ieraugi.
e
Maize pilnīgi neaug vai
nepietiekamā veidā.
90
- Pārāk karsts šķidrums.
c
- Ieraugi nonāca saskarē ar šķidrumu.
d
- Nepiemērots miltu tips vai nesvaigi milti.
e
- Pārāk liels vai pārāk mazs šķidruma daudzums.
a/b/g
- Pārāk mazs cukura.
a/b
Mīkla pārāk stipri aug un
izlejas no konteinera.
- Ja ūdens ir pārāk mīksts, ieraugi stiprāk raudzē.
f
- Pārāk daudz piena noved līdz ieraugu raudzēšanai.
c
- Mīklas daudzums ir lielāks nekā konteinera tilpums un maize nolaižas.
a/f
Maize nolaižas vidū.
- Raudzēšana ir pārāk īsa vai pārāk ātra, ūdens vai cepšanas kameras pārmērīgas
temperatūras, vai mitruma dēļ.
c/h/i
- Nav sāls vai nepietiekams cukura daudzums.
a/b
- Pārāk daudz šķidruma.
h
43Z011-001_v06
Iespējams iemesls
Risinājums
(apraksts zemāk)
- Pārāk daudz miltu vai pārāk mazs šķidruma.
a/b/g
- Pārāk mazs ieraugu vai cukura.
a/b
- Pārāk daudz augļu, pilngraudu kviešu miltu vai citas sastāvdaļas.
b
Problēma
Maize ir smaga, kunkuļaina.
Maize nav uzcepta iekšā.
Raupja maizes struktūra, vai
pārāk daudz atveru maizē.
Neuzcepta, sūklviedīga
virsma.
- Veci vai nesvaigi milti.
e
- Pārāk liels vai pārāk mazs šķidruma daudzums.
a/b/g
- Pārāk liels mitrums.
h
- Recepte ar mitrām sastāvdaļām, piem. jogurtu.
g
- Pārāk daudz ūdens.
g
- Nav sāls.
b
- Liels mitrums, pārāk karsts ūdens.
h/i
- Pārāk daudz šķidruma.
c
- Maizes tilpums ir pārāk liels konteineram.
a/f
- Pārāk daudz miltu, īpaši esot gaišai maizei.
f
- Pārāk daudz ieraugu vai pārāk mazs sāls.
a/b
- Pārāk daudz cukura.
a/b
- Citas saldas sastāvdaļas izņemot cukuru.
b
Maizes šķēles nav līdzenas vai
iekšā atrodas gabali.
- Maize nepietiekami atdzisusi (tvaiki nepaspēja iziet).
j
Maizes garozā atrodas milti.
- Pēc mīklas maisīšanas, ierīces malās palika milti.
g/i
Iepriekšminētu problēmu risinājumi
a) Rūpīgi jāizmēra sastāvdaļas.
b) Jāpielāgo sastāvdaļu daudzums un jāpārbauda, vai
visas sastāvdaļas ir pievienotas.
c) Jāpievieno cits šķidrums un jāatstāj tas līdz atdzisis istabas temperatūrā. Sastāvdaļas jāpievieno pēc kārtības no
attiecīgas receptes. Miltu vidū jāizveido grāviņš un iebērt
tajā sadrupinātus un sausus ieraugus. Nepieļaujiet, lai
ieraugi nonāktu tiešā saskarē ar šķidrumu.
d) Jālieto tikai svaigas un piemēroti saglabātas sastāvdaļas.
e) Jāsamazina kopīgs sastāvdaļu daudzums, nepievienojiet vairāk miltu nekā norādīts receptē. Jāsamazina
sastāvdaļu daudzums pa 14.
f) Jāsamazina pievienota šķidruma daudzums. Ja lietojamas sastāvdaļas, kas satur ūdeni, tad piemēroti jāsamazina šķidruma daudzums.
g) Ļoti mitra laika gadījumā, jāpievieno 1-2 ēdamkarotes
mazāk ūdens.
h) Silta laika gadījumā, nelietojiet taimera funkciju. Jālieto
vēsi šķidrumi.
i) Tūlīt pēc uzcepšanas jāizņem maize no konteinera un
jāatstāj tā līdz atdzisusi vismaz 15 minūšu laikam pirms
griešanas.
j) Jāsamazina ieraugu vai visu sastāvdaļu daudzums
pa ¼.
43Z011-001_v06
Piezīmes par receptēm
1. Sastāvdaļas
●● Ņemot vērā to, ka katrai sastāvdaļai ir attiecīgs uzdevums sekmīgā maizes cepšanas procesā, to pareiza
izmērīšana ir tā pat svarīga kā to pievienošanas kārtība.
●● Vissvarīgākās sastāvdaļas, kā šķidrums, milti, sāls,
cukurs vai ieraugi (var lietot sausus vai svaigus ieraugus) ietekmē panākumu mīklas un maizes sagatavošanā. Jālieto piemēroti sastāvdaļu daudzumi, attiecīgās
proporcijās.
●● Jālieto vēsas sastāvdaļas, ja mīklai jābūt sagatavotai
uz reizi. Uzstādot programmu ar taimera funkciju, ieteicams lietot vēsas sastāvdaļas, lai ieraugi nesāktu augt
pārāk agri.
●● Margarīns, sviests un piens ietekmē maizes garšu.
●● Cukura daudzumu var samazināt pa 20%, lai garoza
būtu maigāka un plānāka, kas neietekmēs cepšanas
rezultātu. Lai garoza būtu maigāka un mīkstāka, cukuru
var aizstāt ar medu.
●● Augu līme, kas ir ražots mīklas maisīšanas laikā nodrošina piemērotu maizes struktūru. Ideāls miltu maisījums
sastāv no 40% pilngraudu kviešu miltu un 60% balto
miltu.
●● Ja gribat pievienot maizei graudu sēklas, atstājiet tos
naktij ūdenī. Samaziniet miltu un šķidruma daudzumu
(maksimāli pa 1/5 mazāk).
●● Raugs ir nepieciešams lietojot rudzu miltus. Tie satur
pienu un skābes baktērijas, kādu dēļ, maize ir lētāka
un pamatīgi raudzē. Raugu var sagatavot pats, taču
91
tas pieprasa laiku. Tādēļ šās receptēs lietojams pulvera
rauga koncentrāts. Tas ir pieejams 15-gramu pakojumos
(uz 1 kg miltu). Ieteicams ievērot šīs receptes (1/2, 3/4
vai 1 pakojums). Ja pievienots mazāk rauga nekā norādīts receptē, maize sadrups.
●● Ja pulvera raugam ir cita koncentrācija (100 gramu
pakojums uz 1 kg miltu) miltu daudzums jāsamazina pa
80 g uz 1 kg miltu.
●● Var lietot arī šķidruma raugu. Jāievēro daudzums, kas
norādīts pakojumā. Piepildiet mērglāzi ar šķidruma
raugu un pilnveidojiet ar citām sastāvdaļām piemērotos
daudzumos, pēc receptes.
●● Kviešu raugs ir biežāk pārdots sausā formā. Tas uzlabo
mīklas apstrādājamību, tās svaigumu un garšu. Tas ir arī
maigāks nekā rudzu raugs.
●● Maizes cepšanai ar raugu var izmantot programmu
BASIC vai WHOLE WHEAT.
●● Raugu var aizstāt ar cepšanas fermentu. Atšķirība būs
redzama tikai garšā. Ferments ir paredzēts lietošanai
maizes cepšanas mašīnā.
●● Mīklai var pievienot kviešu atsijas, lai maize būtu lētāka
un barojošu elementu bagātāka. Ar šo mērķi jāpievieno
atsiju ēdamkarote uz 500 g miltu un jāpalielina šķidruma
daudzums pa 1/2 ēdamkarotes.
●● Kviešu glutens ir dabiskā piedeva, kas ir iegūta no kviešu
olbaltuma. Tādēļ maize ir lētāka un tai ir lielāks apjoms.
Maize retāk nolaižas un ir lētāka gremošanai. Tās priekšrocības ir īpaši redzamas pilngraudu kviešu maizes vai
citas maizes no miltiem samaltiem mājās cepšanā.
●● Melnais iesals, kas lietojams kādās receptēs tas ir tumši
cepts miežu iesals. Tādēļ var iegūt tumšāku maizes
garozu un tumšāku mīkstumu (piem. brūna maize). Var
arī lietot rudzu iesalu, bet tas nav tādi tumšs. Abi produkti
ir pieejami veikalos ar veselu pārtiku.
●● Tīrais, pulvera lecitīns ir dabiskais emulgators, kas
uzlabo maizes apjomu, ar to mīkstums ir maigāks un gaišāks, un maize saglabā svaigumu ilgāku laiku.
2. Sastāvdaļu daudzuma pielāgošana
Ja nepieciešams lielāks vai mazāks sastāvdaļu daudzums,
jāpārliecinās, ka oriģinālas receptes proporcijas ir saglabātas. Lai iegūtu patīkamu rezultātu, ieteicams ievērot šos
ieteikumus par sastāvdaļu daudzuma modifikācijām.
●● Šķidrumi/milti: mīklai jābūt maigai (bet ne pārāk) un
vieglai izveidošanai. Mīklai nav jābūt šķiedrainai. Jābūt
iespēja no mīklas viegli izveidot kamolu. Tas nav iespējams esot biezām mīklām, veidot rudzu vai rupja maluma
miltu maizi. Mīkla jāpārbauda piecas minūtes pēc pirmā
maisīšanas etapa. Ja ir pārāk mitra, jāpievieno mazliet
miltu, līdz tā iegūs piemērotu konsistenci. Ja ir pārāk
sausa, jāpievieno ūdens karote maisīšanas procesā.
●● Šķidrumu aizstāšana: Gadījumā, kad ir lietojamas
sastāvdaļas, kas satur šķidrumus (piem. biezpiens,
jogurts, un t.t.), pievienots šķidruma daudzums jāsamazina. Pievienojot olas, jāsakuļ tās mērglāzē un jāpiepilda
ar atlikušajiem šķidrumiem, lai kontrolētu sastāvdaļu
daudzumu. Mīkla, kas tiek veidota vietā, kas atrodas lielā
augstumā (virs 750 metru), augs ātrāk. Tad var samazi-
92
nāt ieraugu daudzumu no 1/4 līdz 1/2 karotes, lai samērīgi samazinātu mīklas augšanu. Tas pats attiecas uz
vietām, kam piegādāts īpaši mīkstais ūdens.
3. Pievienojot un izmērot sastāvdaļas un daudzumu
●● Vienmēr vispirms jāielej šķidrums, un pēc tam beigās jāpievieno ieraugi. Lai izvairītos no ātras ieraugu
augšanas (īpaši lietojot taimera funkciju), nedrīkst pieļaut, lai šķidrumi un ieraugi nonāktu saskarē.
●● Sastāvdaļu mērīšanas laikā jālieto vienmēr tās pašas
mērvienības, tas ir mērīt sastāvdaļas ar pievienotu
mērīšanas karoti vai karotēm, kas lietojamas mājās, ja
receptes pieprasa mērīšanu ar ēdamkarotēm vai tējkarotēm.
●● Rūpīgi jāizmēra sastāvdaļas, kas norādītas gramos.
●● Mērot sastāvdaļas mililitros, ar šo mērķi var izmantot pievienotu mērglāzi, kam ir skala no 30 līdz 300 ml.
●● Augļu, riekstu vai graudu pievienošana. Sastāvdaļas
var pievienot ar attiecīgām programmām momentā, kad
atskanēs signāls. Ja sastāvdaļas tiks pievienotas pārāk
agri, tās tiks samaltas mīklas maisīšanas procesā.
4. Cepšanas rezultāti
●● Cepšanas
rezultāti ir atkarīgi no esošiem apstākļiem
(ūdens cietums, gaisa mitrums, augstums, sastāvdaļu
konsistence, un t.t.). Tādēļ receptes jālieto kā norādījumus, kādus var piemēroti pielāgot attiecīgiem apstākļiem. Nav jāzaudē drosme nesekmīgu cepšanas mēģinājumu gadījumā. Tad jāatrod neveiksmju iemesls un
jāpamēģina vēlreiz esot pārmainītām proporcijām.
●● Ja maize nav pietiekami sabrūnināta, drīkst to atstāt
ierīcē un izmantot brūnināšanas programmu.
●● Ieteicams arī uzcept pārbaudes klaipu pirms taimera
funkcijas uzstādīšanas, kas ir lietojama cepšanai naktī,
lai ar to vajadzības gadījumā paveiktu nepieciešamas
maiņas.
Ekoloģija – rūpēsimies par apkārtējo vidi
Katrs lietotājs var palīdzēt rūpēties par apkārtējo vidi. Tas nav nedz grūti, nedz pārmērīgi
dārgi. Lai to panāktu, lūdzu: kartona iepakojumus nododiet makulatūrai, polietilēna (PE)
maisiņus izmetiet plastmasas izstrādājumiem
paredzētajos konteineros. Izlietotos elementus
nododiet attiecīgā glabāšanas punktā, jo ierīcē var atrasties
sastāvdaļas, kas ir bīstamas apkārtējai videi.
Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos!
Ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas nodarīts
izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā
momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu,
kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
43Z011-001_v06
ET
Austatud kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Palume käesolev juhend tähelepanelikult läbi lugeda. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata ohutu kasutamise tingimustele.
Palume kasutusjuhend alles hoida, et võiksite seda lugeda
ka edasise kasutamise käigus.
Ohutu ja sihipärase kasutamise juhised
Enne masina kasutamise alustamist tutvu kogu kasutusjuhendi sisuga.
OHTLIK! / HOIATUS!
Eiramine põhjustab vigastusi
●● Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning samuti
füüsilise ja vaimse või puudega inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui nende üle on
järelvalve ja kui nende turvalisuse
eest vastutav isik on neid juhendanud ning näidanud seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed
ei tohiks seadmega mängida. Seadet tohivad puhastada jahooldada
lapsed juhul, kui nad on vähemalt
8-aastased ja neile kindlustatakse
vastav järelvalve.
●● Seadet koos ühendusjuhtmega tuleb
hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
●● Ärge lülitage seadet tööle, kui toitejuhe on kahjustatud või kui korpusel
on nähtavad kahjustused.
●● Juhul, kui lahtiühendamatu toitejuhe
saab vigastada, tuleb see, riskide
vältimiseks, tootja juures või teenindusettevõttes kvalifitseeritud isiku
poolt välja vahetada.
●● Seadme parandamist võib teostada
ainult koolitatud personal. Valesti teostatud parandus võib olla kasutajale
43Z011-001_v06
tõsise ohu allikaks. Vigade ilmnemisel
pöördu spetsialiseeritud teeninduspunkti poole.
●● Eemaldage seade elektrivõrgust, kui
seadet ei kasutata ja enne puhastamist.
●● Eemaldage seade elektrivõrgust
enne, kui lähenete seadme liikuvatele osadele seadme töötamise ajal.
●● Toitejuhe ei või rippuda laua või tööpinna kohal ega puudutada kuumi
pindu.
●● Küpse leiva koos küpsetusanumaga
seadmest väljavõtmisel kasutage spetsiaalseid kindaid või tulekindlat materjali, sest anum ja leib on väga kuumad.
●● Ärge puudutage seadme kuumi
pindu. Kasutage pajakindaid. Pärast
küpsetamise lõpetamist on seade
väga kuum.
●● Seadme pindade temperatuur võib
olla kõrgem, kui seade töötab.
●● Enne seadme lahtivõtmist ja puhastamist laske sel maha jahtuda.
Seadme korpusel on kuumakindel
isolatsioon. Seadme metallist osad
kuumenevad töö käigus.
●● Olge seadme teisaldamisel ettevaatlik, eriti kui selle sisu on kuum.
TÄHELEPANU!
Eiramine põhjustab seadme
kahjustamist
●● Ühendage seade alati vastavalt seadme andmesildil
toodud pingega elektrivõrgu (ainult vahelduvvoolu)
maandatud pistikupessa.
●● Seade pole ette nähtud töötamiseks koos väliste ajalülititega või eraldi kaugreguleeritavate seadmetega.
●● Asetage seade alati tasasele, ühtlasele pinnale, et
see ei kukuks paksu taina segamise ajal maha. See
on oluline sisseprogrammeeritud funktsioonide kasutamise ajal ning kui seade on jäetud järelevalveta.
93
Väga sile date pindade puhul asetage seade õhukesele kummist alusele.
●● Seadme kasutamise ajaks asetage see teistest esemetest vähemalt 10 cm kaugusele.
●● Ärge asetage seadet gaasipliidi, elektripliidi või kuuma
ahju peale ega lähedale.
●● Seadme töötamise ajal ei tohi küpsetusanumat seadmest välja võtta.
●● Ärge pange seadmesse kunagi alumiiniumfooliumit
ega teisi, kui ainult küpsetamiseks kasutatud materjale,
kuna nad võivad põhjustada tulekahju teket või lühist.
●● Ärge katke töötavat seadet käteräti ega muude materjalidega. Soojus ja aur peavad saama seadmest väljuda. Seadme katmisel kergestisüttivate materjalidega,
kokkupuutel kardinatega jne tekib tulekahjuoht.
●● Ärge peske seadet voolava vee all ega asetage seadet
ja toitejuhet vette.
●● Korpuse pesemiseks ärge kasutage agressiivseid
detergente, nagu emulsioon, piim, pasta jne. Nad
võivad kustutada pealetrükitud graafilised sümbolid,
nagu: tähendused, hoiatusmärgid jne.
●● Ärge peske metallist osi nõudepesumasinas. Tugevatoimeliste puhastusvahendite kasutamine sellistes
seadmetes põhjustab ülalmainitud osade tumenemist.
Peske neid käsitsi, kasutades traditsioonilisi nõudepesuvahendeid.
●● Muude tarvikute, kui tootja poolt soovitatute, kasutamine võib põhjustada seadme kahjustamist.
●● Leib võib süttida, seepärast ei tohi kasutada leivaküpsetajat süttivate materjalide läheduses või nende all –
näit. kardinate all.
●● Ärge tõmmake pistikut elektrivõrgu pistikupesast välja
juhtmest sikutades.
●● Seade on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumajapidamistes, mille asukoht on maksimaalselt 2000 m
merepinnast.
JUHISED
Info toote kohta ja kasutusjuhised
●● Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes.Juhul, kui kasutate seadet toitlustusäris, muutuvad
garantiitingimused.
●● Ärge kasutage suuremat koostisainete hulka, kui käesolevas kasutusjuhendis toodud kogused. Vastasel
korral leib küpseb ebaühtlaselt või tainas voolab küpsetajast välja. Kasutage käesolevas kasutusjuhendis
olevaid soovitusi.
●● Enne, kui jätate seadme öösel leiba küpsetama, proovige antud retsepti ajal, mil võite seadet jälgida, kindlustamaks, et valitud lähteained on vastavates proportsioonides, tainas pole liiga paks ega vedel ning kogus
ei ole liiga suur ja tainas ei valgu välja.
●● Pärast töö lõpetamist võtke toitejuhtme pistik võrgukontaktist.
94
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on toodud andmesildil.
Seadme ehitus
A
SEADME OSAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Eemaldatav kaas
Käepide
Aken
Ülemine ventilatsiooniava
Külgmised ventilatsiooniavad
Küpsetusanum
Segamislaba
Küpsetuspesa
Juhtpaneel
TARVIKUD
10 Mõõtelusikas
11 Mõõdunõu
12 Konks segamislaba eemaldamiseks
JUHTPANEEL
13 LED näidik – näitab teavet valitud programmi, küpsetamise lõpuni jäänud aja ja leiva küpsusastme kohta.
Näidikule ilmub märge “1P” ning kostab helisignaal. Number
“1” näitab, et vaikimisi on valitud esimene ehk “Basic” programm. “P” tähendab põhilist pruunistamise taseme seadet,
mis on keskmine pruunistamine. Samuti võib esineda märge
“H” - tugev pruunistamine või “L” - nõrk pruunistamine. Paari
sekundi pärast muutub näidikul olev teave “3:00”-ks, näidates sissekodeeritud programmi kestuse aega. Programmi
töötamise ajal on ekraanil näha teave küpsemisprotsessi
edenemise kohta. Näidikul olev aeg hakkab järk-järgult
vähenema, kuni saavutab väärtuse “0:00”.
14 START/STOP nupp – programmi alustamine ja lõpetamine.
15 Ajamõõtja nupp DELAY TIMER – kella seadistamine.
16 Nupp CRUST – pruunistamise taseme seadistamine.
17 Nupp MENU – programmi valimine.
18 Valitud tööprogrammi signalisaator
Seadme funktsioonid
SUMISTIFUNKTSIOON
Sumisti lülitub sisse:
●● Pärast programmeerimise nuppudele vajutamist.
●● Taina teistkordsel segamisel, et anda teada hetkest, mil
tainale võib lisada selliseid koostisaineid nagu seemned,
puuviljad, pähklid.
●● Pärast programmi lõpetamist.
43Z011-001_v06
Heli on võimalik välja lülitada pärast START/
STOP nupule vajutamist. Selleks vajutage
nupule CRUST, ekraanile ilmub “OFF”, mis
tähendab, et heli lülitati välja. Vajutades uuesti
nupule CRUST, ilmub ekraanile “ON” ning kostub kahekordne helisignaal, mis tähendab, et
heli on aktiveeritud.
MÄLUFUNKTSIOON
Lühiajalise, kuni 5 minutilise voolukatkestuse korral jääb
programmi positsioon mällu ning seade võib pärast avarii
likvideerimist tööd jätkata. See on võimalik ainult siis, kui
programm katkes enne taina segamise faasi. Muudel juhtudel tuleb alustada kogu protsessi uuesti algusest.
OHUTUSFUNKTSIOON
Kui pärast eelmist kasutamist on seadme temperatuur liiga
kõrge (üle 40°C), siis uue programmi valimiseks nupule
START/ STOP vajutades ilmub ekraanile teade E01 ja kostab helisignaal. Sellisel juhul hoidke START/STOP nuppu all
hetkeni, mil ekraanilt kaob teade E01 ja ilmub algne seadistus. Järgmiseks võtke küpsetusanum välja ja oodake, kuni
seade jahtub.
Programmi BAKE ONLY või alustada igal hetkel, ka siis, kui
seade on soe.
Seadme toimimine ja kasutamine
B
1 Asetage küpsetusanum seadmesse.
Küpsetusanum on kaetud nakkumisvastase kihiga. Asetage
anum seadme sisse, täpselt aluse keskele. Kerge vajutuse
tagajärjel anuma keskele lukustuvad paremal ja vasakul pool
anumat seda pesas hoidvad vedrud. Anuma väljavõtmiseks
tõmmake kindla liigutusega anuma teisaldamise käepidet üles.
Pärast küpsetamise lõpetamist on käepide
kuum. Kasutage pajakindaid.
2 Asetage segamislaba seadmesse.
Kinnitage segamislaba, asetades laba avavuse küpsetusanumas olevale töövõllile.
3 Lisage taina koostisained.
Lisage koostisained anumasse vastavalt valitud retseptis
toodud järjekorrale. Näidisretseptid on kirjas juhendi hilisemas osas.
4 Sulgege kaan.
5 Asetage ühendusjuhtme pistik vooluvõrgu pistikupessa.
6 Valige soovitud programm MENU-nupu abil.
●● Basic (põhiline)
Nisu- ja rukkijahust heleda leiva valmistamiseks.
See on kõige tihedamini kasutatav programm.
●● Rapid (kiire)
Nisu- ja rukkijahust heledate küpsetiste kiireks valmistamiseks.
●● Sweet (magusad küpsetised)
Magusa pärmitaina valmistamiseks.
43Z011-001_v06
●● French (lehttainas)
Kergete, heledate küpsetiste valmistamiseks.
●● Yeast free (ilma pärmita küpsetised)
750 g pätside tegemiseks ja ettevalmistamiseks.
●● Whole wheat (täistera)
Täisteraleiva valmistamiseks.
●● Dough (tainas)
Taina valmistamiseks.
●● Bake only (pruunistamine)
Leiva ja küpsetiste pruunistamine.
7 Valige soovitud pruunistamise tase.
Nupp CRUST on mõeldud pruunistamise taseme valimiseks: P MED (KESKMINE), H DARK (TUME), L LIGHT
(HELE). Näidikule ilmuvad vastavalt tähed „P”, „H” või „L”.
8 Vajadusel seadistage programmi algusaeg kasutades nuppu DELAY TIMER.
●● Iga programmi algust on võimalk edasi lükata.
●● Peale küpsetamisaja kestust, mis on valitud programmis automaatselt seadistatud, on võimalik sisestada
ka täpne kellaaeg, millal hakatakse toodet valmistama.
Seda seadistust on võimalik muuta 10 minuti kaupa nuppude + ja - abil.
●● Pikim võimalik seadistatav aeg on 13 tundi.
●● Ajamõõtja funktsiooni kasutamisel ei tohi kasutada kergesti riknevaid koostisaineid, nagu piim, puuviljad, jogurt,
sibul, munad jne.
9 Vajutage nupule START/STOP.
Heli on võimalik välja lülitada pärast START/
STOP nupule vajutamist. Selleks vajutage
nupule CRUST, ekraanile ilmub “OFF”, mis
tähendab, et heli lülitati välja. Vajutades uuesti
nupule CRUST, ilmub ekraanile “ON” ning kostub kahekordne helisignaal, mis tähendab, et
heli on aktiveeritud.
Nupu START/STOP abil saab programmi igal hetkel katkestada. Selleks vajutage ja hoidke START/STOP nuppu all
umbes 3 sekundit, hetkeni, mil kostab helisignaal. Näidikule
ilmub valitud programmi algne seadistus. Kui soovite kasutada teist programmi, valige see nupu MENU abil.
10 Taina segamine ja sõtkumine.
Leivaküpsetaja segab ja sõtkub tainast automaatselt hetkeni, mil see saavutab vajaliku konsistentsi.
Taina segamise ja sõtkumise ajal peab seade
olema suletud. Sellel ajal võib veel lisada väikese
koguse vett, vedelikku või muid koostisaineid.
11 Taina kergitamine.
Pärast viimast segamist soojeneb seade taina kerkimise
jaoks optimaalse temperatuurini.
Taina kergitamise ajal sulgege kaas ja ärge
avage seda kuni leiva küpsetamise lõpuni. Pildid on ainult taina kergitamisfaasi demonstreerimiseks.
95
Taina kerkimise, küpsetamise ja soojendamise ajal labidas ei
pöörle, töötab ainult soojenduselement.
12 Küpsetamine.
Leivaküpsetaja seadistab automaatselt küpsetamise aja ja
temperatuuri. Kui programmi lõppedes on leib liiga hele, kasutage programmi BAKE ONLY, et leiba rohkem pruunistada.
Selleks vajutage ja hoidke START/STOP nuppu all umbes
3 sekundit, hetkeni, mil kostab helisignaal. Järgmiseks vajutage nupule BAKE ONLY. Kui soovitud pruunistamise tase on
saavutatud, peatage protsess hoides START/STOP nuppu all
umbes 3 sekundit (hetkeni, mil kostab helisignaal).
Taina küpsetamise ajal sulgege kaas ja ärge
avage seda kuni leiva küpsetamise lõpuni. Pildid on ainult taina küpsetamisfaasi demonstreerimiseks.
13 Soojendamine.
Küpsetamisprotsessi lõppedes lülitub sisse sumisti, mis signaliseerib, et leiva võib seadmest välja võtta. Otsekohe alustab tööd üks tund kestev soojendusfunktsioon.
14 Programmi lõppemine.
Pärast programmi lõppemist tõmmake ühendusjuhtme pistik
vooluvõrgu pistikupesast välja.
15 Võtke küpsetusanum välja ja kasutades pajakinnast,
keerake anum tagurpidi.
16 Kui leib ei tule anumast kohe välja, raputage anumat
kergelt ja mitu korda, kuni leib kukub välja.
Kui segamislaba jääb leiva sisse, võib teha
pätsi kerge sisselõike ja tõmmata laba välja.
Konksu võib kasutada ka segamislaba eemaldamiseks
Seadme soojendamine taina kergitamise eesmärgil.
Soojendamine lülitub sisse ainult juhul, kui toatemperatuur
on alla 25°C.
Kui toatemperatuur on kõrgem kui 25°C, on koostisained
juba piisava temperatuuriga ning ei vaja soojendamist.
küpsetusanum ja segamislaba kõrget temperatuuri
taluva rasvaga ning siis soojendada neid praeahjus
umbes 10 minutit. Pärast mahajahtumist eemaldage
rasv anumast paberrätiku abil.
Tänu sellisele töötlusele säilib taina nakkumisvastane
kiht. Seda tegevust võib aeg-ajalt korrata.
●● Enne puhastamist või hoiule panemist oodake, kuni
seade jahtub maha. Enne järjekordset sõtkumist ja küpsetamist peab seade jahtuma umbes pool tundi.
●● Enne puhastamist eemaldage seade elektrivõrgust ja
oodake, kuni jahtub. Kasutage pesemiseks õrna puhastusvahendit. Ei tohi kasutada keemilisi puhastusained,
bensiini, praeahjude puhastusvahendeid või muid vahendeid, mis võivad kriimustada või rikkuda seadme kattekihti.
●● Eemaldage niiske käteräti abil kaanelt, korpuselt ning
küpsetuspesast kõik koostisained ja raasukesed.
Seadet ei tohi kasta vette ega valada vett küpsetuspessa!
●● Puhastamise kergendamiseks võib kaane eemaldada,
seades selle püsti ning tõmmates üles.
●● Küpsetusanumat tuleb seest puhastada niiske lapiga.
Anumat võib seest pesta nõudepesuvahendiga. Ärge
kastke anumat vette.
●● Puhastage segamislaba ja töövõll kohe peale kasutamist.
Kui segamislabad jäävad anumasse, on neid hiljem sealt
raske eemaldada. Sellisel juhul täitke anum sooja veega
ning jätke 30 minutiks seisma. Siis eemaldage labad.
●● Anum on kaetud nakkumisvastase kihiga. Ei tohi kasutada metallist esemeid, mis võivad seda kriimustada.
Kihi värv muutub koos seadme kasutamisega. See on
normaalne. See muudatus ei muuda mitte mingil moel
kihi omadusi.
●● Enne seadme hoiule panemist veenduge, et seade on
täielikult maha jahtunud ning kuiv. Seadet tuleb hoida
suletud kaanega.
Puhastamine ja hooldamine
●● Enne seadme esmakordset kasutamist peske küpsetusanum ja segamislaba korralikult puhtaks, kasutades õrna
pesemisvahendit (küpsetusanumat ei tohi vette kasta).
●● Enne esmakordset kasutamist soovitame määrida uus
KÜSIMUSED JA VASTUSED SEADME KOHTA
Probleem
Põhjus
Lahendus
Küpsetuspesast või
ventilatsiooniavadest tuleb
suitsu.
Koostisained kleepusid küpsetuspesa
seintele või küpsetusanuma
välispinnale.
Eemaldage seade elektrivõrgust ning puhastage anuma välispind või
küpsetuspesa.
Leib laguneb seest laiali ja
on alt niiske.
Leib jäi pärast küpsetamist ja
soojendamist anumasse liiga kauaks.
Võtke leib küpsetusanumast välja enne soojendusfunktsiooni
lõppemist.
Leiba on anumast raske
kätte saada.
Leiva põhi on segamislabade külge
kleepunud.
Enne järgmist küpsetamist puhastage segamislabad ja võll.Vajadusel
täitke anum sooja veega ning jätke 30 minutiks seisma. See
võimaldab lihtsa meetodiga segamislabad eemaldada ja puhastada.
96
43Z011-001_v06
Probleem
Põhjus
Lahendus
Ebasobiv programmiseade.
Kontrollige valitud menüüd ja muid seadeid.
Seadme töö ajal vajutati nupule
START/STOP.
Ärge kasutage samu koostisained ning alustage kogu protsessi
algusest.
Seadme töö ajal avati mitu korda
Koostisained ei ole segatud
kaant.
või ei küpsenud leib
korralikult.
Pikk elektrikatkestus seadme töö ajal.
Segamislabade pöörlemine on
takistatud.
Kaant võib avada ainult juhul, kui näidikul olevat aega on jäänud
rohkem kui 1:30. Veenduge, et kaan on korralikult suletud.
Ärge kasutage samu koostisained ning alustage kogu protsessi
algusest.
Kontrollige, kas segamislabade tööd ei blokeeri seemned jne.Võtke
küpsetusanum välja ja kontrollige, kas ajami osad käivad ringi.
Vastasel juhul tuleb seade viia teeninduspunkti.
Seade ei lülitu sisse.Kostab
Seade ei jahtunud maha pärast eelmist
helisignaal.Näidikule ilmus
küpsetamist.
teade E01.
Vajutage ja hoidke all nuppu START/STOP, kuni näidikule ilmub
normaalne programmi number.Lülitage seade elektrivõrgust
välja.Eemaldage küpsetusanum ja oodake, kuni see jahtub
toatemperatuurini.Siis ühendage seade elektrivõrku ja lülitage
uuesti sisse.
Seade ei lülitu sisse.Kostab
helisignaal.Näidikule ilmus
teade E00.
Küpsetuskambri liiga madal
temperatuur (alla - 10°C).
Sel juhul lahutage seade vooluvõrgust ja jätke toatemperatuuri
saavutamiseni ootele. Leivaküpsetaja ei saa töötada madalamal
temperatuuril kui -10°C.
Seade ei lülitu sisse.
Seade ei anna helisignaale.
Näidikule ilmub teade
"HHH".
Viga programmis või elektroonikas.
Alustage seadme testimist.Selleks lülitage seade elektrivõrgust välja,
vajutades ja hoides menüünuppu all ning lülitage siis uuesti sisse.
Laske nupp lahti.Toimub seadme testimine.Lülitage seade uuesti
elektrivõrgust välja. Näidikule peaks ilmuma tavalise programmi
number "1P". Vastasel juhul tuleb seade viia teeninduspunkti.
Näidikule ilmub teade "EEE".
Viga programmis või elektroonikas.
Toimige vastavalt ülaltoodud juhisele.
KLASSIKALISED RETSEPTID
HELE LEIB
Seadmes võib kasutada poodides
saadaolevaid valmis leivasegusid.
Koostisained
Vesi või piim
Margariin või või
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 550)
Kuivpärm
PETIPIIMALEIB
300 ml
1 ½ supilusikat
1 teelusikas
1 supilusikas
540 g
1 teelusikas
Koostisained
Petipiim
Margariin või või
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 550)
Kuivpärm
300 ml
1 ½ supilusikat
1 teelusikas
2 supilusikat
540 g
1 teelusikas
Programm: BASIC
Programm: BASIC või FRENCH
PÄHLKITE JA ROSINATEGA SAI
PÄEVALILLESEEMNELEIB
SEITSMEVILJALEIB
Koostisained
Vesi või piim
Margariin või või
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 500)
Kuivpärm
Rosinad
Peenestatud pähklid
Koostisained
Vesi
Või
Jahu (tüüp 550)
Päevalilleseemned
Sool
Suhkur
Kuivpärm
Koostisained
Vesi või piim
Margariin või või
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 550)
Täistera nisujahu
Seitsmeviljahelbed
Kuivpärm
350 ml
1 ½ supilusikat
1 teelusikas
2 supilusikat
540 g
1 teelusikas
100 g
3 supilusikat
Programm: BASIC
Rosinad ja pähklid võib lisada pärast
esimest helisignaali või pärast taina 1-st
segamistsüklit.
43Z011-001_v06
350 ml
1 supilusikas
540 g
5 supilusikat
1 teelusikas
1 supilusikas
1 teelusikas
Programm: BASIC
Soovitus: Päevalilleseemned võib asendada
kõrvitsaseemnetega. Seemnete röstimine
pannil annab neile intensiivsema maitse.
300 ml
1 ½ supilusikat
1 teelusikas
2 ½ supilusikat
240 g
240 g
60 g
1 teelusikas
Programm: WHOLE WHEAT
Juhul, kui kasutate terveid teri, tuleb neid
enne leotada.
97
SIBULALEIB
TÄISTERALEIB
Koostisained
Vesi või piim
Margariin või või
Sool
Suhkur
Suur, hakitud sibul
Jahu (tüüp 550)
Kuivpärm
Koostisained
Vesi või piim
Margariin või või
Munad
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 550)
Täistera nisujahu
Kuivpärm
250 ml
1 supilusikas
1 teelusikas
2 supilusikat
1 tükk
540 g
1 teelusikas
ŠOKOLAADI JA PÄHKLITEGA SAI
300 ml
1 ½ supilusikat
1 tükk
1 teelusikas
2 teelusikat
360 g
180 g
1 teelusikas
Koostisained
Vesi
Šokolaadipähklikreem
Sool
Tuhksuhkur
Jahu (tüüp 500)
Tavaline jahu
Kuivpärm
Programm: BASIC
See leib tuleb kohe küpsetada.
Programm: WHOLE WHEAT
Tähelepanu: Programmi „DELAY TIMER”
kasutamisel lisage munade asemel veidi
rohkem vett.
Programm: FRENCH
LEIB PÄHKLITE, MANDLITE JA MEEGA
PRANTSUSE BATOONSAI
PITSATAINAS
Koostisained
Vesi
Või
Sool
Suhkur
Hakitud pähklid
Hakitud mandlid
Mesi
Jahu (tüüp 550)
Kuivpärm
Koostisained
Vesi
Mesi
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 550)
Kuivpärm
Koostisained
Vesi
Sool
Oliivõli
Jahu (tüüp 500)
Suhkur
Kuivpärm
300 ml
1 ½ supilusikat
1 teelusikas
1 teelusikas
1 lusikas
1 lusikas
1 lusikas
540 g
1 teelusikas
Programm: BASIC
300 ml
1 supilusikas
1 teelusikas
1 teelusikas
540 g
1 teelusikas
Programm: DOUGH
Pärast taina valmimist jagage see 2-4
osaks, vormige pikad pätsid ja jätke 30-40
minutiks seisma. Tehke tainale pikilõiked ja
asetage praeahju.
275 ml
90 ml
1½ teelusikat
1½ teelusikat
300 g
150 g
½ teelusikat
300 ml
3/4 teelusikat
1 supilusikas
450 g
2 teelusikat
1 teelusikas
Programm: DOUGH
Pärast taina valmimist rullige see laiali,
vormige ümmarguseks ja jätke 10 minutiks
seisma. Määrige kastmega ja pange peale
lisandid. Küpsetage praeahjus 20 minutit.
Tabelites on näidisretseptid ja ligikaudsed ainete kogused. Ärge suhtuge nendesse retseptidesse kui retseptiraamatu retseptidesse.Toimige
isikliku äranägemise ning erialakirjanduses ja käsiraamatutes kirjeldatud toiduvalmistamise reeglite järgi.
MILLAL TEHA RETSEPTIDES MUUDATUSI
Problem
Tõenäoline põhjus
Lahendus
(kirjeldus tabeli lõpus)
Leib kerkib liiga kiiresti.
- Liiga palju pärmi, liiga palju jahu, liiga vähe soola.
a/b
- Pärm puudub või on seda liiga vähe.
a/b
- Vana või mitte värske pärm.
e
Leib ei kerki üldse või kerkib
liiga vähe.
Tainas kerkib liiga hästi ja ajab
üle anuma servade.
Leib vajub seest kokku.
98
- Liiga kuum vedelik.
c
- Pärm puutus kokku vedelikuga.
d
- Valet sorti või mitte värske jahu.
e
- Liiga palju või liiga vähe vedelikku.
a/b/g
- Liiga vähe suhkrut.
a/b
- Kui vesi on liiga pehme, käärib pärm tugevamini.
f
- Liiga palju piima põhjustab pärmi käärimist.
c
- Taina hulk on suurem anuma mahutavusest ja leib vajub kokku.
a/f
- Käärimine on liiga kiire vee või küpsetusanuma liiga kõrge temperatuuri tõttu või
liigse niiskuse tõttu.
c/h/i
- Soola puudumine või liiga vähe suhkrut.
a/b
- Liiga palju vedelikku.
h
43Z011-001_v06
Tõenäoline põhjus
Lahendus
(kirjeldus tabeli lõpus)
- Liiga palju jahu või liiga vähe vedelikku.
a/b/g
- Liiga vähe pärmi või suhkrut.
a/b
- Liiga palju puuvilju, täisterajahu või muud koostisainet.
b
Problem
Leib on raske, tükiline.
Leib pole seest küps.
Leiva struktuur ebaühtlane või
liiga poorne leib.
Toores, poorne välispind.
- Vana või mitte värske jahu.
e
- Liiga palju või liiga vähe vedelikku.
a/b/g
- Liiga palju niiskust.
h
- Retseptis on niisked koostisained, nt jogurt.
g
- Liiga palju vett.
g
- Soola puudumine.
b
- Palju niiskust, liiga kuum vesi.
h/i
- Liiga palju vedelikku.
c
- Leiva kogus anuma suhtes on liiga suur.
a/f
- Liiga palju jahu, eriti heleda leiva puhul.
f
- Liiga palju pärmi või liiga vähe soola.
a/b
- Liiga palju suhkrut.
a/b
- Muud magusad koostisained peale suhkru.
b
Leivaviilud on ebaühtlased või
on sees klombid.
- Leib ei jahtunud piisavalt (aur ei jõudnud väljuda).
j
Leiva koorikul on jahu.
- Pärast taina segamist jäi seadme seintele jahu.
g/i
Ülaltoodud probleemide lahendused
a) Koostisained tuleb mõõta täpselt.
b) Koostisainete hulka tuleb täpsustada ja kontrollida, kas
kõik ained said lisatud.
c) Lisada muu vedelik või lasta sel toatemperatuuril jahtuda. Koostisained tuleb anumasse lisada vastavalt
valitud retseptis toodud järjekorrale. Tehke jahukuhja
süvend ja raputage sinna peenestatud või kuiv pärm.
Vältige pärmi otsest kokkupuutumist vedelikuga.
d) Kasutage ainult värskeid ja õigesti hoitud koostisaineid.
e) Vähendage koostisainete koguhulka, ärge lisage jahu
rohkem, kui on antud retseptis. Vähendage koostisainete
hulka poole võrra.
f) Vähendage lisatud vedeliku kogust. Kui kasutate vett
sisaldavaid koostisaineid, siis vähendage vastavalt vee
kogust.
g) Väga niiske ilma korral lisage 1-2 supilusikatäit vähem
vett.
h) Väga sooja ilma korral ärge kasutage ajamõõtja funktsiooni. Kasutage jahedaid vedelikke.
i) Kohe pärast leiva valmimist võtke leib anumast välja ja
jätke enne lõikamist vähemalt 15-ks minutiks jahtuma.
j) Vähendage pärmi või kõikide koostisainete hulka ¼
võrra.
43Z011-001_v06
Märkused retseptide kohta
1. Koostisained
●● Arvestades fakti, et iga koostisaine mängib leivaküpsetamise protsessis kindlat rolli, on nende täpne mõõtmine
sama oluline, kui nende lisamise järjekord.
●● Kõige olulisemad koostisained, nagu vedelik, jahu, sool,
suhkur ning pärm (võib kasutada kuiva või värsket pärmi)
mõjutavad leiva ja saia küpsetamise edukust. Alati tuleb
kasutada kindlaid koostisained kindlates vahekordades.
●● Kui tainas peab olema kohe küpsetusvalmis, tuleb
kasutada sooje koostisaineid. Programmi seadistamisel
ajamõõtjaga funktsiooniga soovitame kasutada jahedaid
koostisained, et pärm ei hakkaks liiga vara kerkima.
●● Margariin, või ja piim mõjutavad leiva maitset.
●● Et koorik oleks õrnem ja õhem, võite vähendada suhkru
kogust 20% võrra, see ei mõjuta küpsetamise tulemust.
Et koorik oleks õrnem ja pehmem, võib suhkru asendada
meega.
●● Taina segamise ajal jahus moodustuv gluteen tagab
leiva õige struktuuri. Ideaalne jahusegu koosneb 40%
täisterajahust ja 60 % nisujahust.
●● Kui soovite lisada leivale viljateri, jätke need terveks
ööks vette. Vähendage jahu ja vedeliku kogust (maksimaalselt 1/5 võrra vähem).
●● Rukkijahu kasutamisel on juuretis asendamatu.
See sisaldab piima ja äädikhappebaktereid, mille toime
tulemusel jääb leib kergem ja käärib õigesti. Juuretise
võib ise valmistada, kuigi see on aeganõudev.
99
Sel põhjusel on järgnevates retseptides kasutatud pulbrilist juuretise kontsentraati. See on saadaval 15 grammistes pakkides (1 kg jahule). Soovitame kasutada alljärgnevates retseptides (1/2, 3/4 või 1 pakk). Kui lisate
vähem juuretist kui retseptis on ette nähtud, hakkab leib
pudenema.
●● Kui juuretise pulber on teise kontsentratsiooniga (100
grammine pakk 1 kg jahu kohta), vähendage jahu kogust
80g võrra 1 kg jahu kohta.
●● Võite kasutada ka vedelat juuretist. Kasutage pakendil
antud koguseid. Täitke mõõdunõu vedela juuretisega
ning lisage vastavalt retseptile vastavates kogustes teised vedelad koostisained.
●● Nisujuuretist müüakse tihti kuivalt. See parandab taina
kohevust, värskust ja maitset. See on ka õrnem, kui rukkijuuretis.
●● Juuretisega tehtavat leiba võib küpsetada programmidega BASIC või WHOLE WHEAT.
●● Juuretise võib asendada kergitusainega. Erinevus on
tunda ainult maitses. Kergitusaine sobib kasutamiseks
leivaküpsetajas.
●● Et leib oleks kergem ja toitaineterikkam, võib tainale
lisada nisukliisid. Selleks tuleb 500 g jahu kohta lisada
1 supilusikatäis kliisid ja suurendada vedelikku ½ supilusikatäie võrra.
●● Nisugluteen on looduslik nisuproteiinidest saadav lisaaine. Tänu sellele on leib kergem ja kohevam. Leib vajub
harvemini kokku ning on kergem seedida. Selle eelised
on eriti näha täisteraleiva või muu kodus jahvatatud
jahust leiva küpsetamisel.
●● Mõnedes retseptides kasutatud tume linnas on tumedaks röstitud odralinnas. Tänu sellele on tulemuseks
tumeda koore ja sisuga leib (nt tumepruun leib). Kasutada võib ka rukkilinnast, kuid see ei ole nii tume. Mõlemad tooted on saadaval tervisliku toidu poodides.
●● Puhas pulbriline letsitiin on looduslik emulgaator, mis
parandab leiva mahtu, teeb sisu õrnaks ja heledaks ning
küpsetis säilib kauem värske.
2. Koostisainete hulga korrigeerimine
Kui koostisainete hulka on tarvis suurendada või vähendada,
hoolitsege, et säilitate originaalretseptis antud proportsioonid. Rahuldava tulemuse saavutamiseks soovitame koostisainete hulga muutmiseks kasutada alljärgnevaid põhimõtteid:
●● Vedelikud/jahu: tainas peab olema õrn (kuid mitte väga)
ja kerge töödelda. Tainas ei tohi olla kiuline. Tainast peab
olema kerge teha kuuli. See pole võimalik paksude rukkileiva või täisteraleiva tainaste puhul. Tainast tuleb kontrollida viis minutit pärast esimest segamist.
Kui see on liiga niiske, tuleb lisada veidi jahu, kuni tainas
saavutab õige konsistentsi. Kui see on liiga kuiv, tuleb
segamise ajal lisada lusikatäie haaval vedelikku.
●● Vedelike asendamine: Juhul, kui kasutatav koostisaine
sisaldab oma koostises vedelikku (nt kohupiim, jogurt
jne), tuleb lisatava vedeliku kogust vähendada. Munade
lisamisel tuleb nad lüüa mõõdunõusse ja täita see ülejäänud vedelikega, et koostisainete kogus oleks kontrolli
100
all. Kõrgel asuvas kohas (üle 750 m) tehtav tainas kerkib
kiiremini. Et proportsionaalselt vähendada taina kerkimist, võib pärmi hulka vähendada ¼ kuni ½ teelusikatäie
võrra. Sama kehtib kohtade kohta, kus on erakordselt
pehme vesi.
3. Koostisainete ning koguste lisamine ja doseerimine
●● Kõigepealt tuleb alati valada vedelik ja pärm lisada alles
lõpus. Selleks, et vältida pärmi liiga kiiret kerkimist (eriti
ajamõõtja funktsiooni kasutades), ei tohi pärm puutuda
kokku vedelikega.
●● Koostisainete mõõtmisel tuleb alati kasutada sama mõõduvahendit, see tähendab, et koostisained tuleb mõõta
kaasasoleva mõõdulusikaga või kodus kasutatava lusikaga, kui retseptides nõutakse mõõtmist supilusika või
teelusikaga.
●● Grammides antud koostisained tuleb mõõta väga täpselt.
●● Koostisainete mõõtmiseks milliliitrites võite kasutada kaasasolevat mõõdunõud, mis on jagatud 30 kuni 300 ml.
●● Puuviljade, pähklite või terade lisamine. Koostisaineid
võib lisada iga programmi puhul hetkel, kui kostab helisignaal. Kui koostisained lisada liiga vara, purustatakse
need taina segamise käigus ära.
4. Küpsetamise tulemused
●● Küpsetamise
tulemus sõltub valitsevatest tingimustest
(vee karedusest, õhuniiskusest, kõrgusest, koostisainete konsistentsist jne). Sellest vaatenurgast lähtuvalt
on retseptid pigem soovitusliku iseloomuga, mida võib
kohaldada vastavalt antud tingimustele. Küpsetise ebaõnnestumise korral pole vaja heituda. Siis tuleb ebaõnnestumise põhjus üles leida ja proovida uuesti muudetud
proportsioonidega.
●● Kui leib pole piisavalt pruun, võib jätta ta seadmesse
ning kasutada pruunistamise programmi.
●● Samuti soovitame enne ajamõõtja funktsiooni seadistamist öösel küpsetamiseks küpsetada proovipäts, et vajadusel saaks teha vajalikke muudatusi.
Kaitseme keskkonda
Iga kasutaja võib kaasa aidata keskkonnakaitsele. See ei ole raske ega kulukas. Selleks:
Anna papist pakendid makulatuuri. Polüetüleenist (PE) kotid viska plastikmaterjalide konteinerisse.
Anna kasutatud seade üle vastavasse ladustamiskohta, kuna seadmes olevad ohtlikud elemendid võivad
kahjustada keskkonda.
Ära viska seadet välja olmejäätmetega!
Tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud
toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja sellest
eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele,
normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus, kaubandus,
esteetika jm).
43Z011-001_v06
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read these instructions carefully. Pay special
attention to important safety instructions in order to prevent
accidents and/or avoid damage. Keep this User’s Guide for
future reference.
Safety operation instructions
Before starting to use the appliance, become familiar
with the whole content of this user manual.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children unless they are older than
8 and supervised.
●● Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
●● Do not operate the appliance if it has
a damaged cord or if the housing
is visibly damaged.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance can only be repaired
by qualified service personnel.
Improper servicing may cause
a serious hazard to the user. In case
of defects please contact a qualified
service center.
43Z011-001_v06
●● Unplug the appliance when not
in use and before cleaning.
●● Switch off the appliance before
handling movable parts.
●● The cord cannot hang over the edge
of the table or counter and cannot
touch hot surfaces.
●● Use special pot holders or
a protective cloth while removing the
baking tin with the bread from the
appliance. The baking tin and the
bread are very hot.
●● Do not touch hot surfaces of the
appliance. Use pot holders. The
appliance is very hot after the end of
the baking process.
●● The temperature of accessible
surfaces may be high when the
appliance is operating.
●● Allow the appliance to cool before
dismantling and cleaning. The
appliance has a heat-insulated cool
touch housing. The metal parts
become hot during use.
●● Pay special attention while handling
the appliance, especially if it is full of
hot substances.
WARNING!
Risk of property damage
●● Plug the appliance only to a grounded electrical outlet
with the voltage corresponding to the voltage indicated
on the rating plate.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
●● Always place the appliance on a flat, even surface
so it does not fall during the kneading process of
thick dough. It is especially important while using the
programmed functions and when the appliance is left
unattended. In case of extremely smooth surfaces,
place the appliance on a thin rubber pad.
●● When in operation, the unit should be placed at least
10 cm from other objects.
101
●● Never
place the appliance near a gas or electric
cooker or hot oven.
●● Never remove the baking tin while the appliance is
working.
●● Never put into the unit any aluminium foil or any
materials other than baking products, as this can
cause a fire or short circuit.
●● Never cover the appliance with towels or other
materials during use. The heat and steam must be
free to escape. Danger of fire arises if the appliance is
covered with flammable materials or comes in contact
with curtains, etc.
●● Do not wash under running water. Do not immerse the
appliance and the cord into water.
●● Do not use abrasive detergents such as emulsions,
cream cleaners, polishes, etc. to clean the housing.
They may remove the graphic information symbols
such as: scales, marks, warning signs etc.
●● Do not wash metal parts in the dishwasher. Aggressive
detergents used in the dishwasher cause these parts
to darken. Wash them manually using traditional
dishwashing liquids.
●● The use of accessories not recommended by the
manufacturer may cause damage to the appliance.
●● Bread can catch fire, therefore never use the unit near
any inflammable materials or beneath anything that
can catch fire (for example curtains).
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● The appliance is designed for use only in households
located up to 2000 m above sea level.
HINT
Information on the product and
hints on its use
●● The appliance is intended for household use only. The
warranty conditions change if the appliance is used in
gastronomic business.
●● Never use more ingredients than given in the recipes
provided in these instructions. Otherwise bread will
be baked unevenly or dough will spill over. Follow the
recommendations in these instructions.
●● Before trying to bake a given type of bread overnight,
first try the recipe while keeping an eye on the appliance
to make sure that the doses of ingredients are correct,
the dough is not too thick or thin, its quantity is
appropriate and the dough does not overflow.
●● When finished baking, unplug the unit from the mains
socket.
Technical parameters
A
Appliance features
APPLIANCE ELEMENTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Removable cover
Handle
Viewing window
Upper vent
Side vents
Baking tin
Kneading peg
Baking compartment
Control panel
ACCESSORIES
10 Measuring spoon
11 Measuring beaker
12 Hook for taking out the kneading paddle
CONTROL PANEL
13 LED display – displays information concerning the
selected program, the time left until the end of the program
and the bread browning level.
The symbol “1P” will show on the display and you will hear
a beep. Number “1” indicates the default program – “Basic”.
The letter “P” indicates the browning level setting – medium
browning level. The symbol “H” indicates high browning level
and the symbol “L” indicates the low browning level. After
a few seconds the information on the display will change to
“3:00”, which indicates the set program time.
Information concerning the baking process will be shown on
the display while the appliance is operating. The time shown
on the display will gradually decrease until it reaches the
value “0:00”.
14 START/STOP button – starts and stops the program.
15 DELAY TIMER – sets the clock.
16 CRUST button – is used to set the desired browning
level.
17 MENU button – is used to select the program.
18 Selected program indicator.
Appliance functions
BUZZER FUNCTION
The buzzer goes off:
●● When pressing the program buttons.
●● During the second kneading cycle to signal that the
cereals, fruit, nuts or other ingredients can be added.
●● When the end of the program is reached.
The technical parameters are indicated on the rating label.
102
43Z011-001_v06
After pressing START/STOP it is possible to
switch the sound off. To do this press CRUST,
you will see “OFF” in the display window which
indicates that the sound was switched off.
If you press CRUST again, you will see „ON”
in the display window and hear a sound signal
twice which indicates that the sound was
switched on.
MEMORY FUNCTION
If there is a brief power cut of up to approximately five
minutes the program position is stored and the machine
can continue from this position when power is restored.
This is possible only if the program was stopped before the
kneading phase was reached. Otherwise you will have to
start from the beginning.
SAFETY FUNCTIONS
If the temperature of the appliance is still too high (above
40º) to start a new program, the symbol E01 will appear on
the display after pressing the START/STOP button once
again and you will heat a beep. Press and hold the START/
STOP until the E01 symbol disappears from the display and
the basic setting will appear on the display. Remove the
baking tin and wait for the appliance to cool.
The BAKE ONLY program can be started immediately even if
the appliance is still hot.
Operating instructions
B
1 Insert the baking tin.
The baking tin is covered with a non-stick layer. Place
the baking tin exactly in the middle of the base inside the
appliance. Lightly press the middle of the baking tin to fix the
device locks into place. To remove the baking tin pull with
medium force on its carrying handle.
The handle is hot after baking. Use pot holders.
2 Insert the kneading peg.
Insert the kneading peg by placing the shank of the baking
tin in the opening of the kneading peg.
3 Put the ingredients.
The ingredients must be put into the baking tin the order
specified in the relevant recipe. Examples of recipes can be
found in this instruction manual.
4 Close the lid.
5 Plug in the appliance.
6 Select the desired program using the MENU button.
●● Basic
For white, wheat and rye bread. This is the most commonly
used program.
●● Rapid
For a fast preparation of white, wheat and rye bread.
●● Sweet (sweet bread)
43Z011-001_v06
For preparing sweet leavened dough.
●● French
For the preparation of particularly light white bread.
●● Yeast free
For the kneading and baking of bread loafs up to 750 g.
●● Whole wheat
For whole meal bread.
●● Dough
For the preparation of dough.
●● Bake only
To brown bread or cakes.
7 Select the desired browning level.
The CRUST button is used to set the desired browning
level. P MED (MEDIUM), H DARK, L LIGHT. The display will
accordingly show the letter “P”, “H” or “L”.
8 If necessary, set the delay time using the DELAY
TIMER button.
●● It is possible to delay the start of each program.
●● Apart from the baking time, which is automatically
programmed according to the selected program, it is also
possible to set the exact hour when the baking process
is to start. You can change this setting using the + and buttons, which change the set time by 10 minutes.
●● The maximum time delay is 13 hours.
●● When working with the timing function never use perishable
ingredients such as milk, eggs, fruits, yogurt, onions, etc.
9 Press the START/STOP button.
After pressing START/STOP it is possible to
switch the sound off. To do this press CRUST,
you will see “OFF” in the display window which
indicates that the sound was switched off. If
you press CRUST again, you will see „ON” in
the display window and hear a sound signal
twice which indicates that the sound was
switched on.
The START/STOP button is also used to stop the program at
any time. In order to do so, press and hold the START/STOP
button for about 3 seconds until you hear a beep. The initial
position of the selected program will show on the display.
If you want to use a different program, select the program
using the MENU button.
10 Mix and knead the dough.
The bread baking machine mixes and kneads the dough
automatically until it reaches the right consistency.
11 Leave the dough to rise.
After the last kneading cycle the bread baking machine is
heated to the optimal temperature for the rising of the dough.
During the phase of stirring and kneading
of dough, the lid of the appliance should be
closed. During this phase it is possible to
add small amounts of water, liquid or other
ingredients.
103
During pastry rising, baking and warming, the paddle does
not turn, only the heater works.
12 Baking.
The bread baking machine automatically sets the baking
temperature and time. If the bread is too light at the end of
program, use the BAKE ONLY program to brown the bread.
In order to do so, press and hold the START/STOP button for
about 3 seconds (until you hear a beep). Then press the BAKE
ONLY button. When the desired browning level is reached,
stop the process by pressing and holding the START/STOP
button for about 3 seconds (until you hear a beep).
During the dough growing phase close the
lid and do not open it until the end of baking
bread. The photos are only intended to present
the phases of the dough growth.
13 Warming.
Once the baking process is over, the buzzer goes off to
signal that the bread can be taken out from the appliance.
The 1 hour warming time starts immediately.
During dough baking phase lose the lid and do
not open it until the end of baking bread. The
photos are only intended to present the phase
of baking.
14 End of the program phases.
After the end of operation, unplug the appliance.
15 Take out the baking tin using pot holders and turn
the baking tin over.
16 If the bread does not fall out of the baking tin, gently
shake the baking tin until the bread falls out.
If the kneading peg remains inside the bread,
slightly cut the bread and remove the peg.
You can also use the hook for taking out the
kneading paddle.
Heating the appliance to make the dough rise.
The heating is switched only if the room temperature is
lower than 25°C. If the room temperature is above 25°C, the
ingredients are already at the right temperature and there is
no need for pre-heating.
Cleaning and maintenance
●● Before using the appliance for the first time, clean the
baking tin and the kneading peg thoroughly using a mild
detergent (do not immerse the baking tin into water).
●● It is highly recommended to coat the new baking tin and
the kneading peg with heat resistant fat before using
them for the first time and let them heat in the oven for
about 10 minutes. After cooling down, remove the fat
from the baking tin using a paper towel. Thanks to this
operation, the non-stick coating will be protected. Repeat
this operation from time to time.
●● Wait until the appliance completely cools down before
cleaning or storing. It takes about half an hour for the
appliance to cool and to be ready again for baking and
kneading.
●● Unplug the appliance and wait until it cools down before
cleaning. Use a mild detergent. Never use chemical
cleaning agents, gasoline, oven cleaners or any
detergent that can scratch or damage the coating.
●● Remove all the ingredients and crumbs from the lid,
casing and baking compartment with a moist towel.
Never immerse the appliance into water or fill the baking
compartment with water!
●● For easy cleaning the lid can be removed by positioning
it vertically and pulling it out.
●● Wipe the outside of the baking tin with a damp cloth. The
inside of the tin can be washed with dishwashing liquid.
Do not immerse the tin into water.
●● Clean the kneading pegs and the drive shaft immediately
after use. If the kneading pegs remain in the tin, it will
be difficult to remove them afterwards. In such a case fill
the container with warm water and leave for 30 minutes.
Next remove the kneading pegs.
●● The baking tin has a non-stick coating. Do not use
metal objects that could scratch the coating. The color
of the coating will change during the course of use. This
is a normal situation. This change does not affect the
effectiveness of the coating in any way.
●● Make sure the appliance has completely cooled down
and is dry before storing. Store the appliance with the
lid closed.
QUESTIONS AND ANSWERS CONCERNING THE APPLIANCE
Problem
Cause
Solution
Smoke comes out of the baking
compartment or the vents.
The ingredients stuck to the
baking compartment or to the
outside of the baking tin.
Unplug the appliance and clean the outside of the baking tin or the
baking compartment.
The bread goes down in the
middle and is moist on the
bottom.
The bread was left for too long
in the baking tin after baking and
warming.
Take the bread out off the baking tin before the end of the warming
function.
104
43Z011-001_v06
Problem
Cause
Solution
Clean the kneading peg and shaft before the next time you bake bread.
It is difficult to take the bread out The bottom of the total is stuck to
If necessary, fill the container with warm water and leave for 30 minutes.
of the baking tin.
the kneading peg.
This way the kneading pegs can be easily removed and cleaned.
Incorrect program setting.
Check the selected menu and other settings.
The START/STOP button was
pressed while the machine was
working.
Do not use the ingredients and start the whole process again.
The lid opened several times
The ingredients are not mixed or
while the machine was working.
the bread is not baked properly.
The lid can only be opened if the time left on the display is more than
1:30.
Make sure the lid was closed properly.
Long blackout while the machine
was working.
Do not use the ingredients and start the whole process again.
The rotation of the kneading
pegs is blocked.
Check if the kneading pegs are not blocked by for example grains, etc.
Pull out the baking tin and check if the drivers turn. If this is not the
case, return the appliance to a service point.
The appliance does not start.
The appliance is still hot after the
The audible signal goes off. The
previous baking process.
display shows the symbol E01.
Press and hold the START/STOP button until the normal program code
appears on the display. Unplug the appliance. Take out the baking
tin and leave to cool at room temperature. Plug in and restart the
appliance.
The appliance does not start.
The audible signal goes off. The
display shows the symbol E00.
Temperature in the
baking chamber is too low
(below -10°C).
If this occurs, unplug the unit from the mains socket and allow it to reach
room temperature. The unit cannot operate at a temperature below -10°C.
The appliance does not start.
The audible signal goes off. The
display shows the symbol “HHH”.
Program or electronic error.
Start the test run. Press and hold the menu button, unplug the appliance
and then plug it in again. Release the button. The appliance will perform
a test run. Unplug the appliance again. The normal program code “1P”
should appear on the display. If this is not the case, return the appliance
to a service point.
The display shows the symbol
“EEE”.
Program or electronic error.
Please proceed according to the description above.
CLASSIC RECIPES
WHITE BREAD
Ready-made bread mixtures available
in shops can be especially used in the
appliance.
Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Flour type 550
Dry yeast
BUTTERMILK BREAD
300 ml
1 ½ tablespoon
1 teaspoon
1 tablespoon
540 g
1 teaspoon
Ingredients
Buttermilk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Flour type 550
Dry yeast
300 ml
1 ½ tablespoon
1 teaspoon
2 tablespoons
540 g
1 teaspoon
Program: BASIC
Program: BASIC or FRENCH
NUT AND RAISIN BREAD
SUNFLOWER BREAD
7 GRAIN CEREAL BREAD
Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Flour type 500
Dry yeast
Raisins
Crushed nuts
Ingredients
Water
Butter
Flour type 550
Sunflower seeds
Salt
Sugar
Dry yeast
350 ml
1 ½ tablespoon
1 teaspoon
2 tablespoons
540 g
1 teaspoon
100 g
3 tablespoons
Program: BASIC
Add raisins and nuts after the first acoustic
signal or after the first kneading cycle.
43Z011-001_v06
350 ml
1 tablespoon
540 g
5 tablespoons
1 teaspoon
1 tablespoon
1 teaspoon
Program: BASIC
Tip: Sunflower seeds can be replaced with
pumpkin seeds. Toast the seeds in a frying
pan to give them a more intense flavor.
Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Flour type 550
Whole wheat flour
7-grain flakes
Dry yeast
300 ml
1 ½ tablespoon
1 teaspoon
2 ½ tablespoon
240 g
240 g
60 g
1 teaspoon
Program: WHOLE WHEAT
When using whole grains, soak them first.
105
ONION BREAD
WHOLE WHEAT BREAD
Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Large, chopped onion
Flour type 550
Dry yeast
Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Eggs
Salt
Sugar
Flour type 550
Whole wheat flour
Dry yeast
250 ml
1 tablespoon
1 teaspoon
2 tablespoons
1
540 g
1 teaspoon
CHOCOLATE AND NUT BREAD
300 ml
1½ tablespoon
1
1 teaspoon
2 teaspoons
360 g
180 g
1 teaspoon
Ingredients
Water
Chocolate-nut
spread
Salt
Caster sugar
Flour type 500
Plain flour
Dry yeast
Program: BASIC
Bake this bread immediately.
Program: WHOLE WHEAT
NOTE: While using the “DELAY TIMER”
program, add more water instead of eggs.
Program: FRENCH
NUT, ALMOND AND HONEY BREAD
FRENCH BAUGETTES
PIZZA DOUGH
Ingredients
Water
Butter
Salt
Sugar
Chopped nuts
Chopped almonds
Honey
Flour type 550
Dry yeast
Ingredients
Water
Honey
Salt
Sugar
Flour type 550
Dry yeast
300 ml
1 ½ tablespoon
1 teaspoon
1 teaspoon
1 tablespoon
1 tablespoon
1 tablespoon
540 g
1 teaspoon
300 ml
1 tablespoon
1 teaspoon
1 teaspoon
540 g
1 teaspoon
Program: DOUGH
Divide the dough when ready into 2-4 parts,
form long loaf shapes and leave them to rest
for about 30-40 minutes. Make a series of
diagonal cuts on the top surface and put the
bread to bake in the oven.
Program: BASIC
Ingredients
Water
Salt
Olive oil
Flour type 500
Sugar
Dry yeast
275 ml
90 ml
1½ teaspoons
1½ teaspoons
300 g
150 g
1½ teaspoon
300 ml
¾ teaspoon
1 tablespoon
450 g
2 teaspoons
1 teaspoon
Program: DOUGH
After the kneading process, spread the
dough, form a round shape and leave to
rest for 10 minutes. Spread the sauce and
add the desired filling. Bake in the oven for
20 minutes.
The tables include examples of recipes and approximate amounts of ingredients. These information should not be treated as a cookery book.
While baking we encourage everyone to use their own recipes or these found in specialist literature, and stick to one’s likings.
WHEN TO ADJUST RECIPES
Problem
Probable cause
Solution
(description below)
The bread rises too fast.
- Too much yeast, too much flour, not enough salt.
a/b
- No or too little yeast.
a/b
- Old or stale yeast.
e
The bread does not rise at all
or not enough.
The dough rises too much
and spills over the baking tin.
The bread goes down in the
middle.
106
- Liquid too hot.
c
- The yeast has come into contact with the liquid.
d
- Wrong flour type or stale flour.
e
- Too much or not enough liquid.
a/b/g
- Not enough sugar.
a/b
- If the water is too soft the yeast ferments more.
f
- Too much milk affects the fermentation of the yeast.
c
- The dough volume is larger than the tin and the bread goes down.
a/f
- The fermentation is too short or too fast due to the excessive temperature of the
water or the baking chamber or due to the excessive moistness.
c/h/i
- No salt or not enough sugar.
a/b
- Too much liquid.
h
43Z011-001_v06
Problem
Heavy, lumpy structure of
bread.
The bread is not baked in
the center.
Coarse structure or too many
holes in bread.
Mushroom-like, unbaked
surface.
Probable cause
Solution
(description below)
- Too much flour or not enough liquid.
a/b/g
- Not enough yeast or sugar.
a/b
- Too much fruit, whole meal flour or another ingredient.
b
- Old or stale flour.
e
- Too much or not enough liquid.
a/b/g
- Too much humidity.
h
- Recipes with moist ingredients, e.g. yogurt.
g
- Too much water.
g
- No salt.
b
- Great humidity, too hot water.
h/i
- Too much liquid.
c
- Bread volume too big for the tin.
a/f
- Too much flour, especially for white bread.
f
- Too much yeast or not enough salt.
a/b
- Too much sugar.
a/b
- Other sweet ingredients apart from sugar.
b
The slices are uneven or
there lumps in the middle.
- The bread did not cool enough (the vapor has not escaped).
j
Flour deposits on the bread
crust.
- The flour was not worked well on the sides during kneading.
g/i
Solutions to the above problems
a) Measure the ingredients correctly.
b) Adjust the ingredient doses and check that all the
ingredients have been added.
c) Use another liquid or leave it to cool at room temperature.
The ingredients must added the order specified in the
relevant recipe. Make a small ditch in the middle of the
flour and put crumbled or dry yeast inside. Do not allow
the yeast to come into direct contact with the liquid.
d) Use only fresh and properly stored ingredients.
e) Reduce the total amount of the ingredients, do not use
more flour than specified in the recipe. Reduce all the
ingredients by ⅓.
f) Reduce the amount of liquid. Reduce the amount of
liquid, if ingredients containing water are used.
g) In case of very humid weather add 1-2 tablespoons of
water less.
h) In case of warm weather do not use the timing function.
Use cool liquids.
i) Take the bread out of the tin immediately after baking
and leave to rest for at least 15 minutes before cutting.
j) Reduce the amount of yeast or all ingredients by ¼.
Remarks on recipes
1. Ingredients
●● Since
each ingredient plays a specific role for the
successful baking of the bread, the correct measuring is
just as important as the order in which the ingredients
are added.
43Z011-001_v06
●● The
most important ingredients such as the liquid
flour, salt, sugar and yeast (either dry or fresh yeast
can be used) influence the successful outcome of the
preparation of the dough and the bread. Always use the
right quantities in the right proportions.
●● Use lukewarm ingredients if the dough needs to be
prepared immediately. If you wish to set the program
phase timing function, it is advisable to use cold
ingredients to avoid the yeast to start rising too soon.
●● Margarine, butter and milk have an influence on the
flavor of the bread.
●● Sugar can be reduced by 20% to make the crust lighter
and thinner without affecting the successful outcome of
the baking. You can replace sugar with honey if you want
the crust to be softer and lighter.
●● Gluten which is produced in the flour during the kneading
provides the structure of the bread. The ideal flour
mixture is composed of 40% whole meal flour and 60%of
white flour.
●● If you wish to add cereals grains, leave them to soak
overnight. Reduce the quantity of flour and liquid.(up to
1/5 less).
●● It is necessary to use leaven with rye flour. It contains
milk and acetobacteria thanks to which the bread is
lighter and it ferments thoroughly. You can make leaven
by yourself, however it is time consuming. Therefore,
concentrated leaven powder is used in the recipes
below. The powder is sold in 15g packets (for 1 kg of
flour). We recommend to follow the recipes below (½,
¾ or 1 packet). The bread will crumble if you add less
leaven than indicated in the recipe.
107
●● If leaven powder with a different concentration is used
(100g packet for 1 kg of flour) the quantity of flour must
be reduced by 80g for 1 kg of flour.
●● You can also use liquid leaven. Follow the doses
indicated on the package. Fill the measuring beaker with
the liquid leaven and top it up with other liquid ingredients
in the right doses as specified in the recipe.
●● Wheat leaven is more often sold in the dry form.
It improves the workability of the dough, its freshness
and taste. It is also milder than rye leaven.
●● Use the NORMAL or WHOLE WHEAT program when
baking leavened bread.
●● You can replace leaven with baking ferment. The only
difference is in the taste. You can use the ferment in the
bread baking machine.
●● You can add wheat bran to the dough if you want the
bread to be lighter and richer in roughage. Add one
tablespoon of bran for 500 g of flour and increase the
amount of liquid by ½ tablespoon.
●● Wheat gluten is a natural additive obtained from wheat
proteins. It makes the bread lighter, the bread also has
more volume. The bread falls more rarely and is easier to
digest. The effect can be easily appreciated when baking
whole meal and other bakery products made of homemilled flour.
●● Black malt used is some recipes is dark-roasted barley
malt. It is used to obtain a darker bread crust and soft
part (e.g. brown bread). You can also use rye malt, but it
is not as dark. Both products can be purchased in whole
food shops.
●● Pure lecithin powder is a natural emulsifier which
improves the bread volume, makes the soft part softer
and lighter. The bread retains its freshness for longer.
2. Adjusting the amount of the ingredients
If the doses need to be increased or reduced, make sure
that the proportions of the original recipe are maintained.
To obtain a perfect result, follow the rules on adjusting the
amount of the ingredients below:
●● Liquids / flour: the dough should be soft (but not too
soft) and easy to knead. The dough should not be
stringy. It should be possible to easily make a ball out
of the dough. This is not the case with heavy dough like
rye whole meal or cereal bread. Check the dough five
minutes after the first kneading phase. If it is too moist,
add some flour until it reaches the right consistency.
If the dough is too dry add a spoonful of water at a time
during the kneading process.
●● Replacing liquids: When using ingredients containing
liquid (e.g. crud cheese, yoghurt, etc.) the amount of
liquid added should be reduced. When adding eggs,
beat them in the measuring beaker and fill the beaker
with the other required liquids to control the amount.
Dough prepared in a place located at a high altitude
(above 750 meters) will rise faster. You can reduce the
amount of yeast by ¼ to ½ teaspoon, to proportionally
reduce the rising of the dough. The same concerns
places with particularly soft water.
108
3. Adding and measuring the ingredients and
quantities
●● Always add the liquid first. Add yeast at the end. Do
not allow the yeast to come into contact with liquid to
avoid fast rising of the yeast (especially when using the
timing function).
●● Use the same measuring units while measuring the
ingredients, that is measure the ingredients with the
included measuring spoon or spoons used at home,
if the recipe requires measuring the ingredients in
tablespoons and teaspoons.
●● Measure the ingredients given in grams correctly.
●● For the milliliter indications you can use the supplied
measuring beaker which has a graduated scale from 30
to 300 ml.
●● Adding fruits, nuts or cereals. You can add these
ingredients while using specified programs after you
hear a beep. If you add these ingredients too early, they
will be crushed during the kneading process.
4. Baking results
●● The
result of the baking depends on the conditions
(the hardness of the water, air humidity, altitude, the
consistency of the ingredients, etc.). Therefore, the
recipe indications should serve rather as a reference
point, which can be modified depending on the
given conditions. Do not get discouraged in case of
unsuccessful baking attempts. Try to find the cause of
the failure and try once again with changed proportions.
●● If the bread is not brown enough after baking, you can
leave it in the appliance and use the browning program.
●● It is recommended to bake a test bread before setting
the timing function for baking overnight to make the
necessary adjustments if needed.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
43Z011-001_v06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising