Zelmer | ZIR1055B (Easy Control 28Z023) | User manual | Zelmer ZIR1055B (Easy Control 28Z023) User Manual

Zelmer ZIR1055B (Easy Control 28Z023) User Manual
PL
2–8
Návod k obsluze
ŻELAZKO
Z NAWILŻANIEM PARĄ
NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA
SK
30–36
Instrucţiuni de folosire
FIER DE CĂLCAT
ZELMER Tip 28Z023
RU
37–43
BG
44–50
9–15
Instrukcja użytkowania
ZELMER Typ 28Z023
RO
CZ
16–22
ZELMER Typ 28Z023
HU
23–29
Návod na použitie
Kezelési utasítás
NAPAROVACIA ŽEHLIČKA
GŐZÖLŐS VASALÓ
ZELMER Typ 28Z023
ZELMER 28Z023 Típus
UA
51–57
EN
58–63
Инструкция
по эксплуатации
Инструкция за употреба
Інструкція з експлуатації
User manual
УТЮГ
З ПАРОУВЛАЖНЕНИЕМ
ПАРНА ЮТИЯ
ZELMER Tип 28Z023
ПРАСКА
ІЗ ПАРОЗВОЛОЖЕННЯМ
ZELMER Type 28Z023
ZELMER Tип 28Z023
ZELMER Tип 28Z023
STEAM IRON
PL
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania
żelazka .....................................................................................................2
Wskazówki dotyczące prasowania ...........................................................3
Dane techniczne . .....................................................................................3
Budowa żelazka .......................................................................................4
Nalewanie wody .......................................................................................4
Ustawianie temperatury.............................................................................4
Przygotowanie żelazka do pracy – pierwsze prasowanie ........................4
Po skończonym prasowaniu . ..........................................................4
Rozpryskiwanie ........................................................................................4
Prasowanie na sucho ...............................................................................5
Prasowanie z parą . ..................................................................................5
Wyrzut pary ..............................................................................................6
Wyrzut pary w pozycji pionowej ...............................................................6
Samooczyszczenie żelazka .....................................................................7
Blokada kapania........................................................................................7
Automatyczne wyłączanie.........................................................................7
Automatyczne wyłączanie w pozycji poziomej..................................7
Automatyczne wyłączanie w pozycji pionowej .................................8
Wylewanie wody . .....................................................................................8
Czyszczenie i konserwacja ......................................................................8
Ekologia – zadbajmy o środowisko ..........................................................8
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników
produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko
oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną
uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi
prosimy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie
późniejszego użytkowania wyrobu.
2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego
użytkowania żelazka
Podczas używania żelazka, zawsze przestrzegaj poniższych podstawowych wymogów bezpieczeństwa:
–– Żelazko przeznaczone jest tylko do użytku domowego i można go używać tylko zgodnie z niniejszą instrukcją.
–– Usuń wszystkie folie ochronne i naklejki ze stopy żelazka i obudowy.
–– Przed użyciem rozwiń i wyprostuj przewód przyłączeniowy.
–– Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego przed napełnieniem lub opróżnieniem zbiornika z wodą.
–– Napełniaj wodą żelazko tylko za pomocą dołączonego pojemnika na
wodę.
–– Po każdym użyciu opróżnij zbiornik z wody.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne
zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się
do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
–– Nie używaj żelazka, gdy jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
–– Nie dotykaj stopy żelazka podczas prasowania lub zaraz po nim, jest
gorąca!
–– Żelazko podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 230-240 V,
wyposażonego w kołek ochronny.
–– Żelazko wytwarza parę wodną o wysokiej temperaturze. Zawsze używaj go ostrożnie i ostrzeż innych użytkowników przed potencjalnym
niebezpieczeństwem.
–– Nie używaj przedłużacza bez bolca ochronnego!
–– Nie wlewaj płynów do zbiornika na wodę tj. perfum, octu lub innych
substancji chemicznych.
–– Nie wkładaj żelazka do wody lub innych cieczy.
–– Nie zwijaj przewodu przyłączeniowego wokół żelazka, aż kompletnie
nie ostygnie i będzie gotowe do przechowywania.
–– Nie rozkręcaj obudowy żelazka i nie demontuj żadnych części.
–– Używaj i odstawiaj żelazko jedynie na stabilnej i równej powierzchni.
GW28-016_v01
–– Jeżeli żelazko jest odstawione na podstawkę, należy upewnić się, czy
powierzchnia, na której umieszczono podstawkę jest stabilna.
–– Podczas prasowania nie otwieraj otworu do napełniania zbiornika
wodą.
–– Nie pozwalaj na zabawę z urządzeniem oraz przechowuj żelazko poza
zasiegiem dzieci lub osób niezrównoważonych.
–– Zachowaj szczególną ostrożność podczas prasowania w obecności
dzieci. Nie pozwalaj na dotykanie żelazka podczas prasowania.
–– Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu,
chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
–– Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
–– Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
–– Nie pozostawiaj włączonego żelazka do sieci zasilającej lub gorącego
bez nadzoru.
–– Nie używaj żelazka, jeżeli spadło, ma widoczne ślady uszkodzenia lub
jeżeli wycieka z niego woda.
–– Jeżeli nie używasz żelazka nawet przez krótki czas, wyłącz je przekręcając pokrętło regulatora temperatury w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara. Ustaw je w poz. „MIN”.
–– Jeżeli nie używasz żelazka nawet przez krótki czas, wyłącz funkcję
pary ustawiając pokrętło regulatora pary na poz. .
–– Pod żadnym pozorem nie prasuj ubrań i materiałów znajdujących się
na ludziach ani na zwierzętach.
–– Nigdy nie kieruj pary na ludzi ani na zwierzęta.
–– Używaj funkcji samooczyszczania, co najmniej raz w miesiącu.
Wskazówki dotyczące prasowania
3. Odczekaj około trzy minuty przed prasowaniem materiałów wrażliwych
na wysokie temperatury. Funkcja regulacji temperatury potrzebuje
pewnego okresu czasu do momentu osiągnięcia wybranego poziomu,
bez względu, czy jest to niższa, czy wyższa temperatura.
4. Delikatne materiały, takie jak jedwab, wełna, welur itp. prasuj poprzez
materiał do prasowania, aby uniknąć błyszczących śladów.
5. W celu aktywacji rozpylacza lub wyrzutu pary, niezbędne może być
kilkakrotne naciśnięcie przycisku.
6. Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta odzieży. Zapoznaj
się z treścią etykiet często przedstawionej w postaci symboli, np.:
Ustawienia temperatury
○ Włókno octanowe
○ Elastik
○ Poliamid
○ Polipropylen
○ Cupro
○ Poliester
○ Proteiny
○ Jedwab
○ Trójoctan
○ Wiskoza
○ Wełna
○ Bawełna
○ Len
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Żelazko jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem ochronnym.
Żelazko ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
1. Posortuj rzeczy, które mają być prasowane według typu materiału.
Ograniczy to częstotliwość zmian temperatury dla różnych materiałów.
2. Przeprowadź próbne prasowanie na wewnętrznej stronie ubrania, jeżeli nie jesteś pewien rodzaju materiału. Zacznij od niskiej temperatury, a następnie stopniowo ją zwiększaj.
GW28-016_v01
3
Budowa żelazka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Stopa żelazka
Przycisk samooczyszczania
Dysza spryskiwacza
Pokrywka zbiornika na wodę
Suwak regulatora pary
Lampka sygnalizacyjna
a) czerwona
b) zielona
Pokrętło regulatora temperatury
Wskaźnik ustawienia temperatury
Przycisk spryskiwacza
Przycisk wyrzutu pary
Odgiętka
Pojemnik na wodę
Przewód przyłączeniowy
Nalewanie wody
–– Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.
–– Ustaw suwak regulatora pary (5)
w pozycji .
–– Otwórz pokrywkę zbiornika na
wodę (4) i wlej wodę poprzez otwór
wlotu wody.
–– Napełnij zbiornik na wodę poniżej
poziomu „MAX” oznaczonego na
bocznej ściance zbiornika wody.
–– Zamknij pokrywę zbiornika na
wodę (4).
W celu uzyskania najlepszych wyników używaj każdorazowo świeżej odmineralizowanej lub destylowanej wody. Nie używaj wody chemicznie odwapnionej ani jakichkolwiek innych płynów.
4
Ustawianie temperatury
1. Podłącz żelazko do odpowiedniego gniazda zasilającego.
2. Na chwilę zaświeci się czerwona i zielona lampka sygnalizacyjna (6)
i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Następnie lampki sygnalizacyjne (6) zgasną.
3. Przekręć pokrętło regulatora temperatury (7), a żelazko ponownie
się włączy i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiękowy.
4. Czerwona lampka sygnalizacyjna (6) będzie migać wskazując, że
żelazko się nagrzewa lub będzie świecić gdy żelazko się ochładza.
5. Gdy temperatura zostanie osiągnięta czerwona lampka sygnalizacyjna (6) przestanie migać i usłyszysz sygnał dźwiękowy.
6. Poniższe oznakowanie na pokrętle temperatury oznaczają następujące ustawienia temperatury: ● (AKRYL), ●● (JEDWAB & WEŁNA), ●●●
(BAWEŁNA), MAX (LEN).
7. Przekręć pokrętło regulatora temperatury (7) zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara wybierając: ● (1 kropka), ●● (2 kropki), ●●●
(3 kropki) lub MAX zgodnie z zaleceniem na wszywce ubrania.
8. Do prasowania parowego wybieraj ustawienia temperatury ●●● lub
„MAX”.
9. Żelazko jest gotowe do użycia.
Przygotowanie żelazka do pracy – pierwsze prasowanie
–– Usuń wszystkie folie ochronne i naklejki ze stopy żelazka (1) i obudowy.
–– Rozwiń i wyprostuj przewód przyłączeniowy (13).
–– Napełnij zbiornik wodą odmineralizowaną lub destylowaną. Patrz
punkt „Nalewanie wody”.
–– Podłącz żelazko do odpowiedniego źródła zasilania.
–– Na chwile zaświeci się czerwona i zielona lampka sygnalizacyjna (6)
i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiękowy. Następnie lampki sygnalizacyjne (6) zgasną.
–– Przekręć pokrętło regulatora temperatury (7) w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara na pozycję ●●● – zacznie migać czerwona lampka sygnalizacyjna (6) oznaczająca pracę grzałki i rozlegnie
się jednorazowy sygnał dźwiękowy.
–– Lampka czerwona zaświeci się, gdy osiągnięta zostanie wymagana
temperatura i rozlegnie się jednorazowy sygnał dźwiękowy.
GW28-016_v01
–– Ustaw suwak regulatora pary (5) w pozycji .
–– Para zacznie się wydobywać przez otwory w płycie podstawy po przyciśnięciu przycisku wyrzutu pary (10).
–– Rozpocznij pierwsze prasowanie od „starego” ręcznika.
–– Po opróżnieniu zbiornika wody, nie jest wytwarzana para. Przygotowania zostają zakończone.
Po skończonym prasowaniu
–– Przekręć pokrętło regulatora temperatury (7) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję „MIN”; żelazko zostanie
wyłączone.
–– Przesuń suwak regulatora pary (5) na pozycję .
–– Odłącz żelazko od źródła zasilania.
–– Po całkowitym ochłodzeniu żelazka, przechowuj je pionowo w bezpiecznym miejscu.
Rozpryskiwanie
–– Funkcja ta może być używana
w dowolnym momencie i nie
wpływa na żadne ustawienia.
–– Napełnij zbiornik na wodę tak,
jak opisano w punkcie „Nalewanie wody”.
–– Skieruj wylot dyszy (5) na ubranie.
–– Naciśnij przycisk spryskiwacza (8).
W celu uruchomienia tej funkcji niezbędne może być kilkakrotne naciśnięcie przycisku.
Prasowanie na sucho – zawsze stosuj się do zaleceń producenta
odzieży podanych na etykiecie ubrania.
–– Podłącz żelazko do odpowiedniego źródła zasilania.
–– Na chwile zaświeci się czerwona i zielona lampka sygnalizacyjna (6)
i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiękowy. Następnie lampki sygnalizacyjne (6) zgasną.
–– Przekręć pokrętło regulatora temperatury (7) zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara; wybierz ustawienie: ●, ●● lub ●●●.
–– Zacznie migać czerwona lampka sygnalizacyjna (6) oznaczająca
GW28-016_v01
pracę grzałki i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiękowy.
–– Lampka czerwona zaświeci się, gdy osiągnięta zostanie wymagana
temperatura i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiękowy. Żelazko jest
gotowe do użycia.
–– Po zakończonym prasowaniu przekręć pokrętło regulatora temperatury (7) w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara na „MIN”;
żelazko jest wyłączone.
–– Odłącz żelazko od gniazda zasilającego.
–– Gdy urządzenie zupełnie wystygnie, przechowuj je w pozycji pionowej
w bezpiecznym miejscu.
Prasowanie z parą – zawsze stosuj się do zaleceń producenta
odzieży podanych na etykiecie ubrania.
–– Napełnij zbiornik na wodę. Patrz
punkt „Nalewanie wody”.
–– Podłącz żelazko do odpowiedniego
źródła zasilania.
–– Na chwile zaświeci się czerwona
i zielona lampka sygnalizacyjna
(6) i rozlegnie się pojedyńczy sygnał
dźwiękowy. Następnie lampki sygnalizacyjne (6) zgasną.
–– Przekręć pokrętło regulatora temperatury (7) w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara na ustawienie ●●●. (W celu zapewnienia
optymalnej jakości pary, nie używaj ustawienia ● ani ●● przy prasowaniu z wykorzystaniem pary).
–– Zacznie migać czerwona lampka sygnalizacyjna (6) oznaczająca
pracę grzałki i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiekowy.
–– Lampka czerwona zaświeci się, gdy osiągnięta zostanie wymagana
temperatura i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiękowy. Żelazko jest
gotowe do użycia.
–– Ustaw suwak regulatora pary (5) w wybranej pozycji, aby ustawić
ilość pary.
–– Po zakończeniu prasowania przekręć pokrętło regulatora temperatury (7) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na „MIN”.
Żelazko zostanie wyłączone.
5
–– Przesuń suwak regulatora pary (5) na pozycję .
–– Odłącz żelazko od gniazda zasilającego.
–– Gdy urządzenie zupełnie wystygnie, przechowuj je w pozycji pionowej
w bezpiecznym miejscu.
Wyrzut pary – zawsze stosuj się do zaleceń producenta odzieży
podanych na etykiecie ubrania.
Ta funkcja zapewnia dodatkową ilość pary, która może być wykorzystana
podczas prasowania mocno pomiętych (zagniecionych) materiałów lub
materiałów wiszących.
–– Napełnij zbiornik na wodę żelazka tak, jak opisano to w punkcie „Nalewanie wody”.
–– Podłącz żelazko do odpowiedniego
źródła zasilania. Patrz punkt „Przygotowanie żelazka do pracy”.
–– Na chwile zaświeci się czerwona i zielona lampka sygnalizacyjna (6) i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiękowy. Następnie lampki sygnalizacyjne
(6) zgasną.
–– Przekręć pokrętło regulatora temperatury (7) na pozycję ●●●.
–– Zacznie migać czerwona lampka sygnalizacyjna (6) oznaczająca
pracę grzałki i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiekowy.
–– Lampka czerwona zaświeci się, gdy osiągnięta zostanie wymagana
temperatura i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiękowy. Żelazko jest
gotowe do użycia.
–– Ustaw suwak regulatora pary (5) w wybranej pozycji, aby ustawić
ilość pary.
–– Naciśnij jednokrotnie przycisk wyrzutu pary (10) – z otworów w stopie żelazka nastąpi intensywny wyrzut pary.
–– W przypadku dużych zgnieceń, odczekaj kilka sekund i ponownie
naciśnij przycisk wyrzutu pary (10). Większość zgnieceń może być
usuniętych po trzech naciśnięciach przycisku.
–– Przesuń suwak regulatora pary (5) na pozycję .
–– Odłącz żelazko od gniazda zasilającego.
–– Gdy urządzenie zupełnie wystygnie, przechowuj je w pozycji pionowej
w bezpiecznym miejscu.
6
UWAGA:
W celu uruchomienia funkcji wyrzutu pary, niezbędne może być kilkakrotne naciśnięcie przycisku.
W celu utrzymania jakości pary, nie naciskaj przycisku wyrzutu pary
więcej niż trzy razy po tym jak zgaśnie lampka sygnalizacyjna.
Podczas, gdy lampka kontrolna (6) świeci się nie naciskaj przycisku
wyrzutu pary więcej niż 3 razy.
W celu uruchomienia funkcji wyrzutu pary, niezbędne może być kilkakrotne naciśnięcie przycisku.
W celu utrzymania jakości pary, nie naciskaj przycisku wyrzutu pary
więcej niż trzy razy po tym jak zgaśnie lampka sygnalizacyjna.
Wyrzut pary w pozycji pionowej – zawsze stosuj się do zaleceń
producenta odzieży podanych na etykiecie ubrania.
Ta funkcja zapewnia dodatkową parę pomagającą usunąć zgniecenia
z delikatnych materiałów znajdujących się w pozycji wiszącej, wiszących
zasłon lub innych materiałów.
Ostrzeżenie!
Pod żadnym pozorem nie prasuj ubrań i materiałów znajdujących
się na ludziach ani zwierzętach. Nigdy nie kieruj pary na ludzi ani na
zwierzęta.
–– Napełnij zbiornik na wodę żelazka tak, jak
opisano to w punkcie „Nalewanie wody“.
–– Podłącz żelazko do odpowiedniego źródła zasilania (patrz punkt „Przygotowanie
żelazka do pracy“.
–– Na chwile zaświeci się czerwona i zielona lampka sygnalizacyjna (6) i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiękowy.
Następnie lampki sygnalizacyjne (6)
zgasną.
–– Przekęć pokrętło regulatora temperatury na ustawienie ●●●.
–– Zacznie migać czerwona lampka sygnalizacyjna (6) oznaczająca
pracę grzałki i rozlegnie się jednorazowy sygnał dźwiękowy.
–– Lampka czerwona zaświeci się, gdy osiągnięta zostanie wymagana
temperatura i rozlegnie się jednorazowy sygnał dźwiękowy.
–– Żelazko jest gotowe do użycia.
GW28-016_v01
–– Ustaw suwak regulatora pary (5) w pozycji .
–– Przytrzymaj żelazko pionowo w odległości od 15 do 30 cm od ubrania.
–– Naciśnij jednokrotnie przycisk wyrzutu pary (10) – z otworów w stopie żelazka nastąpi intensywny wyrzut pary.
–– W przypadku dużych zagnieceń, odczekaj kilka sekund i ponownie naciśnij przycisk wyrzutu pary (10). Większość zagnieceń może być
usuniętych po trzech naciśnięciach przycisku.
–– Po skończonym prasowaniu przesuń suwak regulatora pary (5) na
pozycję .
–– Po zakończeniu prasowania przekręć pokrętło regulatora tempera­
tury (7) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na „MIN”.
Żelazko zostanie wyłączone.
–– Odłącz żelazko od źródła zasilania.
–– Po całkowitym ochłodzeniu żelazka, przechowuj je pionowo w bezpiecznym miejscu.
W celu uruchomienia funkcji wyrzutu pary, niezbędne może być kilkakrotne naciśnięcie przycisku.
W celu utrzymania jakości pary, nie naciskaj przycisku wyrzutu pary
(10) więcej niż trzy razy po tym jak zgaśnie lampka sygnalizacyjna.
Samooczyszczenie żelazka
Funkcja ta usuwa osad i minerały nagromadzone w komorze pary. Żelazko pozostaje w najlepszym stanie, jeżeli funkcja ta jest wykonywana przynajmniej raz w miesiącu lub częściej, w zależności od twardości używanej
wody. Zazwyczaj gdy używamy funkcji przez więcej niż 8 godzin zachodzi
potrzeba samooczyszczenia stopy żelazka (1) wtedy zacznie migać zielona lampka kontrolna (6).
–– Napełnij zbiornik na wodę tak, jak opisano w punkcie „Nalewanie
wody”. Zbiornik napełnij w połowie.
–– Ustaw żelazko na powierzchni w pionowej, stojącej pozycji.
–– Podłącz żelazko do odpowiedniego źródła zasilania. Patrz punkt „Przygotowanie żelazka do pracy”.
–– Na chwile zaświeci się czerwona i zielona lampka sygnalizacyjna (6)
i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiękowy. Następnie lampki sygnalizacyjne (6) zgasną.
–– Przekręć pokrętło regulatora temperatury (7) w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara na ustawienie ●●●.
GW28-016_v01
–– Zacznie migać czerwona lampka sygnalizacyjna (6) oznaczająca
pracę grzałki i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiękowy.
–– Lampka czerwona zaświeci się, gdy osiągnięta zostanie wymagana
temperatura i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiękowy.
–– Żelazko jest gotowe do użycia.
–– Odczekaj kolejny cykl; lampka sygnalizacyjna (6) zaświeci się i zgaśnie.
–– Przekręć pokrętło regulatora temperatury (7) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na ustawienie „MIN”.
–– Odłącz żelazko od źródła zasilania.
–– Przytrzymaj żelazko poziomo nad zlewem.
–– Nacisnij i przytrzymaj przycisk samooczyszczania (2).
–– Para i wrząca woda wypłynie z otworów w płytce podstawy wypłukując
osad i minerały nagromadzone w komorze pary.
–– Delikatnie poruszaj żelazkiem, aż do opróżnienia zbiornika wody.
–– Po ukończeniu samooczyszczenia, zwolnij przycisk samooczyszczenia (2).
–– Ustaw żelazko na oparciu i odczekaj aż całkowicie ostygnie.
–– Przetrzyj płytę podstawy chłodną, wilgotną ściereczką.
–– Po całkowitym ochłodzeniu żelazka, przechowuj je pionowo w bezpiecznym miejscu.
Ostrzeżenie!
Chroń ciało. Wypływająca woda jest bardzo gorąca.
Blokada kapania
1. System blokady kapania automatycznie zapobiega wypływowi wody
z otworów w stopie żelazka (1), gdy jest ono zbyt zimne.
2. W czasie działania, system blokady kapania może wywoływać głośny
dźwięk stukania, zwłaszcza podczas nagrzewania lub chłodzenia. Jest
to całkowicie normalne i wskazuje, że system działa prawidłowo.
Automatyczne wyłączanie
Opcja automatyczne wyłączanie działa automatycznie, gdy żelazko nie
jest używane, ale jest włączone do zasilania.
Automatyczne wyłączanie w pozycji poziomej
1. Żelazko wyłączy się automatycznie po ok. 30 sekundach, jeśli pozostaje nieruchome w pozycji prasowania (poziomej).
7
2. Czerwona i zielona lampka sygnalizacyjna (6) będzie świecić się na
zmianę i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiękowy.
3. Żelazko włączy się, gdy zostanie poruszone.
Automatyczne wyłączanie w pozycji pionowej
1. Żelazko wyłączy się automatycznie po ok. 8 minutach, gdy zostanie
postawione na podstawie w pozycji spoczynku (pionowo).
2. Czerwona i zielona lampka sygnalizacyjna (6) będzie świecić się na
zmianę i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiękowy.
3. Żelazko włączy się, gdy zostanie poruszone.
Uwaga: Powrót temperatury stopy żelazka (1) do poprzedniej temperatury zajmie około 60 sekund.
Wylewanie wody
–– Ustaw suwak regulatora pary (5) w pozycji .
–– Odłącz żelazko od źródła zasilania.
–– Naciśnij przycisk wyrzutu pary (10),
aby opróżnić pojemnik ze zgromadzonej
wody, póki stopa żelazka jest gorąca.
–– Naciśnij przyciski spryskiwacza (9),
aby zwolnić resztki wody.
–– Obróć żelazko górną częścią na dół i delikatnie potrząsaj, aby usunąć pozostałą
wodę.
Przed przechowaniem żelazka upewnij się, że suwak regulatora pary
(7) jest w pozycji .
–– Nigdy nie używaj ostrych lub szorstkich przedmiotów do usuwania pozostałości ze stopy żelazka.
–– Do czyszczenia stopy żelazka nie wolno używać szorstkich i octowych
środków czyszczących oraz substancji usuwających kamień.
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to
ani trudne, ani zbyt kosztowne.
W tym celu:
–– Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
–– Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
–– Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o.  Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
Czyszczenie i konserwacja
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
–– Odłącz żelazko od źródła zasilania.
–– Przed czyszczeniem, żelazko powinno całkowicie ostygnąć.
–– Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki i delikatnego środka
czyszczącego.
–– Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci
emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia,
znaki ostrzegawcze, itp.
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych
i innych.
8
GW28-016_v01
CZ
Obsah
Pokyny pro bezpečnost a řádné používání žehličky ................................9
Pokyny k žehlení ....................................................................................10
Technické údaje . ....................................................................................10
Konstrukce žehličky . ..............................................................................10
Nalévání vody . ....................................................................................... 11
Nastavení teploty . .................................................................................. 11
Příprava žehličky k použití – první žehlení ............................................. 11
Po skončení žehlení ............................................................................... 11
Kropení ................................................................................................... 11
Žehlení nasucho .....................................................................................12
Žehlení s napařováním . .........................................................................12
Parní ráz .................................................................................................12
Parní ráz ve svislé poloze ......................................................................13
Samočištění . ..........................................................................................13
Pojistka proti odkapávání .......................................................................14
Automatické vypínání .............................................................................14
Automatické vypínání ve vodorovné poloze ...........................................14
Automatické vypínání ve svislé poloze . .................................................14
Vylévání vody .........................................................................................14
Čištění a údržba .....................................................................................14
Ekologicky vhodná likvidace . .................................................................15
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli
výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze
originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně pro tento
výrobek.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod si uložte, abyste jej mohli
použít i v průběhu používání výrobku.
GW28-016_v01
Pokyny pro bezpečnost a řádné používání žehličky
Při používání žehličky vždy dodržujte tyto základní bezpečnostní požadavky:
–– Žehlička je určená pouze pro použití v domácnostech a lze ji používat
pouze v souladu s tímto návodem.
–– Odstraňte veškeré ochranné fólie a nálepky z žehlicí plochy a krytu
žehličky.
–– Před použitím roztáhněte a narovnejte napájecí kabel.
–– Před naléváním nebo vyléváním vody z nádržky na vodu vždy vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
–– Naplňujte žehličku vodou pouze pomocí připojené nádobky na vodu.
–– Po každém použití vylijte vodu z nádržky.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba,
aby nedošlo k ohrožení.
Opravy vysavačů může provádět pouze odborný pracovník. Neodborně provedená oprava může být příčinou vážných zranění a dokonce ohrozit váš život. V případě jakýchkoliv pochybnosti o správné funkci vysavače, doporučujeme obrátit se na kterýkoliv záruční
servis.
–– Nepoužívejte přístroj, je-li poškozen nebo nefunguje, jak má.
–– Nedotýkejte se žehlicí plochy během žehlení nebo bezprostředně po
něm, je horká!
–– Žehličku zapojujte pouze do zásuvky střídavého proudu 230-240 V
vybavené ochranným kolíkem.
–– Žehlička tvoří vodní páru s vysokou teplotou. Žehličku vždy používejte
opatrně a upozorněte také ostatní uživatele na potenciální nebezpečí.
–– Nepoužívejte prodlužovací kabely bez ochranného kolíku!
–– Nevylévejte tekutiny do nádržky na vodu, např. parfémy, ocet nebo
jiné chemické látky.
–– Neponořujte žehličku do vody nebo jiných kapalin.
–– Nestáčejte napájecí kabel kolem žehličky dokud zcela nevychladne
a bude připravena k uskladnění.
–– Nerozšroubovávejte kryt žehličky a nedemontujte žádné její díly.
–– Žehličku používejte a pokládejte pouze na stabilní a rovné ploše.
–– Je-li žehlička odložena na podstavci, ujistěte se, že povrch, na němž
je podstavec umístěn, je stabilní.
–– Během žehlení neotevírejte otvor pro naplňování vody.
9
–– Nedovolte, aby si se zařízením hrály děti nebo nevyrovnané osoby,
přechovávejte žehličku mimo dosah dětí.
–– Dbejte zvláštní opatrnosti při žehlení v přítomnosti dětí. Nedovolte, aby
se někdo dotýkal žehličky během žehlení.
–– Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod
dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
–– Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
–– Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
–– Nenechávejte žehličku zapojenou do sítě nebo horkou bez dozoru.
–– Nepoužívejte žehličku, pokud spadla a nese zřetelné stopy poškození
nebo z ní vytéká voda.
–– Nepoužíváte-li žehličku třeba jen krátkou dobu, vypněte ji otočením regulátoru teploty proti směru hodinových ručiček. Nastavte ji v poloze MIN.
–– Nepoužíváte-li žehličku třeba jen krátkou dobu, vypněte funkci tvorby
páry otočením ovládacího kolečka do polohy .
–– V žádném případě nikdy nežehlete oděvy nebo materiály nacházející
se na lidech nebo na zvířatech.
–– Nikdy nesměřujte proud páry na lidi nebo zvířata.
–– Používejte funkci samočištění alespoň jednou měsíčně.
Pokyny k žehlení
1. Protřiďte věci, které se chystáte žehlit, podle druhu materiálu. Omezíte
tím časté změny teploty pro různé druhy materiálů.
2. Nejste-li si jisti druhem materiálu, proveďte zkušební žehlení na vnitřní
straně oblečení. Začněte nízkou teplotou a poté ji postupně zvyšujte.
3. Vyčkejte tři minuty před žehlením materiálů citlivých na vysoké teploty.
Funkce ovládání teploty vyžaduje určitou dobu na dosažení požadované úrovně bez ohledu na to, zda se jedná o nižší nebo vyšší teplotu.
4. Jemné materiály, jako jsou hedvábí, vlna, velur apod. žehlete přes
žehlicí materiál, pro zamezení lesklých stop.
5. Pro zapnutí kropení nebo napařování může být nutné několikeré
zmáčknutí tlačítka.
6. Postupujte podle pokynů výrobce oděvů. Seznamte se s obsahem etiket uváděných často v podobě symbolů.
10
Nastavení teploty
○ Acetátová vlákna
○ Elastik
○ Polyamid
○ Polypropylén
○ Cupro
○ Polyester
○ Proteiny
○ Hedvábí
○ Triacetát
○ Viskóza
○ Vlna
○ Bavlna
○ Len
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku.
Žehlička je zařízením třídy I., vybaveným napájecím kabelem s ochranným vodičem a vidlicí s ochranným kontaktem.
Žehlička ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
Konstrukce žehličky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Žehlicí plocha
Tlačítko samočištění
Tryska kropení
Krytka nádržky na vodu
Šoupátko pro ovládání páry
Signalizační kontrolka
a) červená
b) zelená
Kolečko pro ovládání teploty
Ukazatel nastavení teploty
Tlačítko kropení
Tlačítko parního rázu
Ohebný kloub napájecího kabelu
Nádržka na vodu
Napájecí kabel
GW28-016_v01
Nalévání vody
Příprava žehličky k použití – první žehlení
–– Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
–– Nastavte šoupátko ovládání páry
(5) do polohy .
–– Otevřete krytku nádržky na vodu
(4) a vlijte vodu otvorem.
–– Naplňte nádržku na vodu pod úroveň MAX označenou na boční stěně
nádržky na vodu.
–– Uzavřete krytku nádržky na vodu
(6).
–– Odstraňte veškeré ochranné fólie a nálepky z žehlicí plochy (1) a krytu žehličky.
–– Roztáhněte a vyrovnejte napájecí kabel (13).
–– Naplňte nádržku na vodu demineralizovanou nebo destilovanou
vodou. Viz odstavec Nalévání vody.
–– Připojte žehličku k příslušnému napájecímu zdroji.
–– Na chvíli se rozsvítí červená a zelená signalizační kontrolka (6) a zazní
jednotlivý zvukový signál. Poté signalizační kontrolky (6) zhasnou.
–– Otočte kolečko pro ovládání teploty (7) ve směru hodinových ručiček do polohy ●●● – rozsvítí se signalizační kontrolka (6) označující
ohřev a zazní jednotlivý zvukový signál.
–– Červená kontrolka se rozsvítí po dosažení požadované teploty, poté
zazní jednotlivý zvukový signál.
–– Nastavte šoupátko ovládání páry (5) do polohy .
–– Pára začne pronikat otvory v žehlicí ploše po zmáčknutí tlačítka parního rázu (10).
–– První žehlení si vyzkoušejte na „starém“ ručníku.
–– Po vyprázdnění nádržky na vodu nedochází k tvorbě páry. Přípravné
úkony jsou provedeny.
Pro dosažení nejlepších výsledků používejte vždy čerstvou demineralizovanou nebo destilovanou vodu. Nepoužívejte vodu chemicky
odvápněnou nebo jakékoliv jiné kapaliny.
Nastavení teploty
1. Zapojte žehličku do zásuvky.
2. Na chvíli se rozsvítí červená a zelená signalizační kontrolka (6) a zazní
jednotlivý zvukový signál. Poté signalizační kontrolky (6) zhasnou.
3. Otočte kolečkem pro ovládání teploty (7) a žehlička se opětovně
zapne a zazní jeden zvukový signál.
4. Červená signalizační kontrolka (6) bude blikat (signalizuje nahřívání
žehličky) nebo bude svítit (žehlička chladne).
5. Po dosažení teploty červená signalizační kontrolka (6) přestane blikat a uslyšíte zvukový signál.
6. Označení teploty na ovládacím kolečku: ● (AKRYL), ●● (HEDVÁBÍ &
VLNA), ●●● (BAVLNA), MAX (LEN).
7. Otočte kolečkem pro ovládání teploty (7) ve směru hodinových ručiček a zvolte polohu: ● (1 tečka), ●● (2 tečky), ●●● (3 tečky) nebo MAX
podle doporučení na etiketě oděvu.
8. Pro žehlení párou zvolte nastavení teploty ●●● nebo MAX.
9. Žehlička je připravená k použití.
GW28-016_v01
Po skončení žehlení
–– Otočte kolečkem pro ovládání teploty (7) proti směru hodinových ručiček do polohy MIN, žehlička se vypne.
–– Přesuňte šoupátko ovládání páry (5) do polohy .
–– Odpojte žehličku od zdroje napájení.
–– Po úplném vychlazení přechovávejte žehličku svisle na bezpečném
místě.
Kropení
–– Tato funkce může být používána kdykoli a neovlivňuje žádná nastavení.
–– Naplňte nádržku na vodu tak,
jak je uvedeno v bodě Nalévání
vody.
–– Nasměrujte trysku (5) na oděv.
–– Zmáčkněte tlačítko kropení (8).
Pro zapnutí funkce je nutné několikeré zmáčknutí tlačítka.
11
Žehlení na sucho – dbejte vždy doporučení výrobce oděvů
uváděných na etiketách oděvů.
–– Připojte žehličku k příslušnému napájecímu zdroji.
–– Na chvíli se rozsvítí červená a zelená signalizační kontrolka (6) a zazní
jednotlivý zvukový signál. Poté signalizační kontrolky (6) zhasnou.
–– Otočte kolečko pro ovládání teploty (7) ve směru hodinových ručiček a zvolte ●, ●● nebo ●●●.
–– Rozsvítí se signalizační kontrolka (6) označující provoz ohřívače
a zapnutí žehličky, zazní jednotlivý zvukový signál.
–– Červená kontrolka se rozsvítí po dosažení požadované teploty, poté
zazní jednotlivý zvukový signál. Žehlička je připravená k použití.
–– Po skončení žehlení otočte kolečkem pro ovládání teploty (7) proti
směru hodinových ručiček do polohy MIN; žehlička je vypnutá.
–– Odpojte žehličku od zdroje napájení.
–– Po úplném vychlazení přechovávejte žehličku svisle na bezpečném místě.
Žehlení s napařováním – dbejte vždy doporučení výrobce oděvů
uváděných na etiketách oděvů.
–– Naplňte nádržku na vodu. Viz odstavec Nalévání vody.
–– Připojte žehličku k příslušnému napájecímu zdroji.
–– Na chvíli se rozsvítí červená a zelená
signalizační kontrolka (6) a zazní
jednotlivý zvukový signál. Poté signalizační kontrolky (6) zhasnou.
–– Otočte kolečko ovládání teploty (7)
ve směru hodinových ručiček do polohy ●●●. (Pro dosažení optimální kvality páry nepoužívejte volbu ● ani ●● při žehlení s párou).
–– Začne blikat signalizační kontrolka (6) označující provoz ohřívače
a zapnutí žehličky, zazní jednotlivý zvukový signál.
–– Červená kontrolka se rozsvítí po dosažení požadované teploty, poté
zazní jednotlivý zvukový signál. Žehlička je připravená k použití.
–– Nastavte šoupátko ovládání páry (5) ve zvolené poloze pro nastavení intenzity páry.
–– Po skončení žehlení otočte kolečkem pro ovládání teploty (7) proti
směru hodinových ručiček do polohy MIN. Žehlička se vypne.
12
–– Přesuňte šoupátko ovládání páry (5) do polohy .
–– Odpojte žehličku od zdroje napájení.
–– Po úplném vychlazení přechovávejte žehličku svisle na bezpečném
místě.
Parní ráz – dbejte vždy doporučení výrobce oděvů uváděná na
etiketách oděvů.
Tato funkce zajišťuje dodatečné množství páry, která může být využitá
během žehlení silně pomačkaných nebo zavěšených materiálů.
–– Naplňte nádržku na vodu tak, jak je uvedeno v bodě Nalévání vody.
–– Připojte žehličku k příslušnému napájecímu zdroji. Viz bod Příprava
žehličky k použití.
–– Otočte kolečko pro ovládání teploty (7) do polohy ●●●.
–– Na chvíli se rozsvítí červená a zelená signalizační kontrolka (6) a zazní
jednotlivý zvukový signál. Poté signalizační kontrolky (6) zhasnou.
–– Začne blikat červená signalizační kontrolka (6) označující provoz
ohřívače a zapnutí žehličky, zazní jednotlivý zvukový signál.
–– Červená kontrolka se rozsvítí po dosažení požadované teploty, poté
zazní jednotlivý zvukový signál. Žehlička je připravená k použití.
–– Nastavte šoupátko ovládání páry (5) ve zvolené poloze pro nastavení intenzity páry.
–– Zmáčkněte jednou tlačítko parního
rázu (10) – z otvorů v žehlicí ploše dojde k intenzivnímu úniku páry.
–– V případě značného pomačkání vyčkejte několik vteřin a opětovně zmáčkněte
tlačítko parního rázu (10). Většina záhybů bývá odstraněná po třetím zmáčknutí tlačítka.
–– Přesuňte šoupátko ovládání páry (5)
do polohy .
–– Odpojte žehličku od zdroje napájení.
–– Po úplném vychlazení přechovávejte žehličku svisle na bezpečném
místě.
UPOZORNĚNÍ:
Pro zapnutí funkce parního rázu může být nutné několikeré zmáčknutí tlačítka.
GW28-016_v01
Pro udržení kvality páry nemačkejte tlačítko parního rázu více než
třikrát po zhasnutí signalizační kontrolky.
Pokud signalizační kontrolka (6) svítí, nemačkejte tlačítko parního
rázu více než 3-krát.
Pro zapnutí funkce parního rázu může být nutné několikeré zmáčknutí tlačítka.
Pro udržení kvality páry nemačkejte tlačítko parního rázu více než
třikrát po zhasnutí signalizační kontrolky.
Parní ráz ve svislé poloze – vždy dbejte doporučení výrobce oděvů
uváděných na etiketách oděvů.
Tato funkce zajistí dodatečné množství páry pro odstranění záhybů na
jemných materiálech ve svislé poloze (zavěšených záclon nebo jiných
materiálů).
Varování!
V žádném případě nikdy nežehlete oděvy nebo materiály nacházející
se na lidech nebo na zvířatech. Nikdy nesměřujte proud páry na lidi
nebo zvířata.
–– Naplňte nádržku na vodu tak, jak je uvedeno v bodě Nalévání vody.
–– Připojte žehličku k příslušnému napájecímu zdroji (viz bod Příprava
žehličky k použití).
–– Na chvíli se rozsvítí červená a zelená signalizační kontrolka (6) a zazní
jednotlivý zvukový signál. Poté signalizační kontrolky (6) zhasnou.
–– Otočte kolečko pro ovládání teploty do polohy ●●●.
–– Začne blikat červená signalizační kontrolka (6) označující provoz
ohřívače a zapnutí žehličky, zazní jednotlivý zvukový signál.
–– Červená kontrolka se rozsvítí po dosažení požadované teploty, poté
zazní jednotlivý zvukový signál.
–– Žehlička je připravená k použití.
–– Nastavte šoupátko ovládání páry (5) do polohy .
–– Přidržte žehličku ve svislé poloze ve vzdálenosti 15 až 30 cm od
oděvu.
–– Zmáčkněte jednou tlačítko parního rázu – z otvorů v žehlicí ploše dojde k intenzivnímu úniku páry.
–– V případě značného pomačkání vyčkejte několik vteřin a opětovně
zmáčkněte tlačítko parního rázu. Většina záhybů bývá odstraněná po
třetím zmáčknutí tlačítka.
GW28-016_v01
–– Po skončení žehlení přesuňte šoupátko
ovládání páry (5) do polohy .
–– Po skončení žehlení otočte kolečkem
pro ovládání teploty (7) ve směru hodinových ručiček do polohy MIN. Žehlička
se vypne.
–– Odpojte žehličku od zdroje napájení.
–– Po úplném vychlazení přechovávejte
žehličku svisle na bezpečném místě.
Pro zapnutí funkce parního rázu může být
nutné několikeré zmáčknutí tlačítka.
Pro udržení kvality páry nemačkejte tlačítko parního rázu více než
třikrát po zhasnutí signalizační kontrolky.
Samočištění
Funkce umožňuje odstraňování usazenin a minerálů shromážděných
v parní komoře. Žehlička zůstane v co nejlepším stavu při použití této
funkce minimálně jednou měsíčně nebo častěji, v závislosti na tvrdosti
používané vody. Používáme-li funkci déle než 8 hodin, je nutno provést
samočištění žehlicí plochy (1) v tom případě začne blikat zelená signalizační kontrolka (6).
–– Naplňte nádržku na vodu tak, jak je uvedeno v bodě Nalévání vody.
Nádržku naplňte do poloviny.
–– Postavte žehličku na plochu ve svislé poloze.
–– Připojte žehličku k příslušnému napájecímu zdroji. Viz bod Příprava
žehličky k použití.
–– Na chvíli se rozsvítí červená a zelená signalizační kontrolka (6) a zazní
jednotlivý zvukový signál. Poté signalizační kontrolky (6) zhasnou.
–– Otočte kolečko ovládání teploty (7) ve směru hodinových ručiček do
polohy ●●●.
–– Začne blikat červená signalizační kontrolka (6) signalizující provoz
ohřívače a zapnutí žehličky, zazní jednotlivý zvukový signál.
–– Červená kontrolka se rozsvítí po dosažení požadované teploty, poté
zazní jednotlivý zvukový signál.
–– Žehlička je připravená k použití.
–– Vyčkejte další cyklus, signalizační kontrolka se rozsvítí a zhasne.
–– Otečte kolečko pro ovládání teploty (7) ve směru hodinových ručiček do polohy MIN.
13
––
––
––
––
Odpojte žehličku od zdroje napájení.
Přidržte žehličku vodorovně nad dřezem.
Zmáčkněte a přidržte tlačítko samočištění (2).
Pára a vařící voda vytéká z otvorů v žehlicí desce a vymývá usazeniny
a minerály nashromáždění v parní komoře.
–– Pohybujte lehce žehličkou do doby vyprázdnění nádržky s vodou.
–– Po skončení samočištění uvolněte tlačítko samočištění.
–– Postavte žehličku na podstavci a vyčkejte až zcela vychladne.
–– Otřete vychladlou žehlicí plochu vlhkou utěrkou.
–– Po úplném vychlazení přechovávejte žehličku svisle na bezpečném
místě.
Varování!
Chraňte své tělo. Vytékající voda je velmi horká.
Pojistka proti odkapávání
1. Pojistka proti odkapávání zabraňuje automaticky úniku vody z otvorů
v žehlicí ploše žehličky (1), je-li příliš chladná.
2. Při zapnuté funkci může pojistka odkapávání vydávat zvuky podobné
klepání, zejména při nahřívání nebo chlazení. Jedná se běžný jev, který signalizuje správnou funkci systému.
Automatické vypínání
Funkce automatického vypínání se zapíná automaticky, není-li žehlička
používána a přitom je zapojená do zásuvky.
Automatické vypínání ve vodorovné poloze
1. Žehlička se vypne automaticky po přibl. 30 sekundách, zůstane-li
nehybně v žehlicí poloze (vodorovně).
2. Červená a zelená signalizační kontrolka (6) budou střídavě blikat
a zazní jednotlivý zvukový signál.
3. Žehlička se zapne, bude-li s ní pohnuto.
3. Žehlička se zapne, bude-li s ní pohnuto.
Upozornění: Obnovení původně nastavené teploty žehlicí plochy (1)
trvá přibližně 60 sekund.
Vylévání vody
–– Nastavte šoupátko ovládání páry (5)
do polohy .
–– Odpojte žehličku od zdroje napájení.
–– Zmáčkněte tlačítko parního rázu (10)
pro vyprázdnění vody z nádržky, dokud
je žehlicí deska horká.
–– Zmáčkněte tlačítko kropení (9), pro
uvolnění zbytků vody.
–– Otočte žehličku horní části dolů a jemně
ji třeste pro odstranění zbytků vody.
Před uskladněním žehličky se ujistěte, že
ovládání páry (7) je v poloze .
Čištění a údržba
––
––
––
––
Odpojte žehličku od zdroje napájení.
Před čištěním musí být žehlička zcela vychlazená.
K čištění používejte vlhký hadřík a jemný čisticí prostředek.
K mytí krytů nepoužívejte agresivní čisticí přípravy ve formě emulzí,
mléka, past apod. Mohlo by dojít k odstranění informačních grafických
symbolů, jako jsou dílce, označení, výstražné symboly apod.
–– Nikdy nepoužívejte ostré a drsné předměty k odstraňování usazenin
z žehlicí plochy.
–– K čištění žehlicí plochy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a přípravky s octem pro odstraňování vodního kamene.
Automatické vypínání ve svislé poloze
1. Žehlička se vypne automaticky po asi 8 minutách, zůstane-li ponechána nehybně v klidové poloze (svisle).
2. Červená a zelená signalizační kontrolka (6) budou střídavě blikat
a zazní jednotlivý zvukový signál.
14
GW28-016_v01
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny
k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého
papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren
PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí,
přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší
obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy
Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční
i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí
servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení
v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení,
upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
GW28-016_v01
15
SK
Obsah
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej prevádzky žehličky . ..........16
Pokyny tykajúce sa žehlenia ..................................................................17
Technické údaje . ....................................................................................17
Konštrukcia žehličky ...............................................................................17
Nalievanie vody ......................................................................................18
Nastavenie teploty ..................................................................................18
Príprava žehličky na žehlenie – prvé žehlenie .......................................18
Po ukončení žehlenia .......................................................................18
Rozprašovač ..........................................................................................18
Žehlenie nasucho ...................................................................................19
Žehlenie s parou . ...................................................................................19
Parný impulz . .........................................................................................19
Naparovanie v zvislej polohe . ................................................................20
Samočistenie žehličky ............................................................................20
Systém proti odkvapkávaniu ..................................................................21
Automatické vypínanie ...........................................................................21
Automatické vypnutie vo vodorovnej polohe ....................................21
Automatické vypínanie v zvislej polohe ............................................21
Vylievanie vody . .....................................................................................21
Čistenie a údržba ...................................................................................22
Ekologicky vhodná likvidácia ..................................................................22
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne
pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod si uchovajte pre prípadné neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej prevádzky žehličky
Počas používania žehličky vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné
bezpečnostné pokyny:
–– Žehlička je určená iba na domáce použitie a môže sa používať iba
v súlade s týmto návodom.
16
–– Odstráňte všetky ochranné fólie a nálepky zo žehliacej plochy a telesa.
–– Pred použitím rozviňte a narovnajte napájací kábel.
–– Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky pred naplnením nádržky vodou alebo pred jej vylievaním.
–– Žehličku naplňujte len pomocou pripojenej nádobky na vodu.
–– Po každom použití nádržku vyprázdnite.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli nebezpečenstvu.
Opravy zariadenia môže prevádzať len vyškolený personál. Nesprávne prevedená oprava môže spôsobiť vážne ohrozenia užívateľa.
V prípade výskytu porúch je potrebné obrátiť sa na špecializované
servisné stredisko.
–– Žehlička sa nesmie používať, ak je poškodená alebo nefunguje správne.
–– Počas žehlenia a hneď po ňom sa nedotýkajte žehliacej stopy, je horúca!
–– Žehličku pripájajte iba k zásuvke striedavého prúdu 230-240 V,
vybaveného ochranným kolíkom.
–– Žehlička vytvára vodnú paru s vysokou teplotou. Vždy ju používajte
opatrne a varujte ostatných používateľov pred potenciálnym nebezpečenstvom.
–– Nesmie sa používať predlžovacia šnúra bez ochranného kolíka!
–– Do nádržky na vodu sa nesmú vlievať iné tekutiny, ako parfum, ocot
alebo iné chemické prípravky.
–– Neponárajte žehličku do vody alebo iných tekutín.
–– Napájací vodič môžete ovíjať okolo žehličky až potom, keď úplne vychladne a bude ju možné uložiť na miesto uchovávania.
–– Nerozoberajte teleso žehličky a nedemontujte žiadne súčiastky.
–– Používajte a odkladajte žehličku iba na stabilné a rovné plochy.
–– Ak je žehlička odložená na podstavec, uistite sa, že plocha, na ktorej
leží podstavec, je stabilná.
–– Pri žehlení neotvárajte otvor pre naplňovanie nádržky vodou.
–– Zariadenie sa nesmie používať ako hráčka, uchovávajte žehličku mimo
dosahu detí a nezodpovedných osôb.
–– Buďte mimoriadne opatrní počas žehlenia za prítomnosti detí. Nedovoľte, aby sa niekto dotýkal žehličky počas žehlenia.
–– Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníGW28-016_v01
––
––
––
––
––
––
––
––
––
ženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo
s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná
za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani
spotrebiča.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkovej regulácie.
Žehličku pripojenú k elektrickej sieti alebo horúcu žehličku nenechávajte bez dohľadu.
Nepoužívajte žehličku, ak spadla, má viditeľné stopy po poškodení
alebo ak z nej uniká voda.
Ak nebudete používať žehličku aj krátko, vypnite ju otočením regulátora teploty proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Nastavte ho na
„MIN”.
Ak nebudete používať žehličku aj krátko, vypnite funkciu pary nastavením prepínača regulácie pary do polohy .
V žiadnom prípade sa nesmú žehliť odev a látky nachádzajúce sa na
ľuďoch a zvieratách.
Nikdy nevypúšťajte paru smerom k ľuďom alebo zvieratám.
Minimálne raz za mesiac používajte funkciu samočistenia.
Pokyny tykajúce sa žehlenia
1. Pred žehlením roztrieďte odev na žehlenie podľa druhu látky. Tým zamedzíte častým zmenám teploty pre rôzne látky.
2. Pokiaľ nie ste si istí druhu látky, skúšobne vyžehlite daný odev na vnútornej strane. Začnite od nižších teplôt a až potom ich postupne zvyšujte.
3. Pred žehlením odevu citlivého voči vysokým teplotám počkajte cca. tri
minúty. Funkcia regulácie teploty si vyžaduje určitú dobu, až kým žehlička dosiahne zvolenú teplotu, a to nezávisle od toho, či má byť nižšia
alebo vyššia.
4. Jemné látky, ako hodváb, vlná, velúr a pod. žehlite cez dodatočnú
vrstvu látky, čím zamedzíte vzniku lesklých stôp po žehlení.
5. Za účelom aktivovať rozprašovač alebo parný impulz môže byť potrebné niekoľkokrát stlačiť tlačidlo.
6. Postupujte podľa pokynov výrobcu odevu. Zoznámte sa s obsahom etikiet, najčastejšie sa uvádzajú symboly:
GW28-016_v01
Nastavenia teploty
○ Acetátové vlákno
○ Elastan
○ Polyamid
○ Polypropylén
○ Cupro
○ Polyester
○ Proteíny
○ Hodváb
○ Triacetát
○ Viskóza
○ Vlna
○ Bavlna
○ Ľan
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Žehlička je zariadenie I. triedy vybavené napájacím káblom s ochranným
vodičom a zástrčkou s ochranným kontaktom.
Žehlička ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Konštrukcia žehličky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Žehliaca plocha
Tlačidlo samočistenia
Dýza ostrekovača
Kryt nádržky na vodu
Posuvný prepínač výkonu pary
Signalizačná kontrolka
a) červená
b) zelená
Otočný regulátor teploty
Ukazovateľ nastavenia teploty
Tlačidlo rozprašovača
Tlačidlo parného impulzu
Otočný kĺb
Nádobka na vodu
Napájací kábel
17
Nalievanie vody
Príprava žehličky na žehlenie – prvé žehlenie
–– Vytiahnite zástrčku napájacieho
kábla zo sieťovej zásuvky.
–– Nastavte posuvný prepínač regulácie pary (5) do polohy .
–– Otvorte kryt nádržky na vodu (4)
a nalejte vodu otvorom.
–– Nádržku na vodu naplňte nižšie
ako je označená maximálna hladina “MAX” na bočnej stene nádržky
na vodu.
–– Zatvorte kryt nádržky na vodu (4).
–– Odstráňte všetky ochranné fólie a nálepky zo žehliacej plochy (1)
a telesa.
–– Rozviňte a narovnajte napájací kábel (13).
–– Naplňte nádržku demineralizovanou alebo destilovanou vodou. Pozrite bod “Nalievanie vody”.
–– Pripojte žehličku k správnemu zdroju napájania.
–– Na chvíľu sa rozsvieti červená a zelená signalizačná kontrolka (6)
a počujete jeden zvukový signál. Potom signalizačné kontrolky (6)
zhasnú.
–– Otočte otočný regulátor teploty (7) v smere hodinových ručičiek do
polohy ●●● – začne blikať červená signalizačná kontrolka (6) zapnutia ohrievacieho telesa a počujete jeden zvukový signál.
–– Červená kontrolka sa rozsvieti, keď zariadenie dosiahne požadovanú
teplotu a počujete jeden zvukový signál.
–– Nastavte posuvný prepínač regulácie pary (5) do polohy .
–– Para začne vychádzať otvormi v dolnej časti po stlačení tlačidla parného impulzu (10).
–– Začnite prvé žehlenie od starého uteráka.
–– Po vyprázdnení nádržky na vodu sa para nevytvára. Príprava je ukončená.
Za účelom dosiahnuť čo najlepšie výsledky vždy používajte čerstvú
demineralizovanú alebo destilovanú vodu. Nepoužívajte chemicky
odvápnenú vodu ani žiadne iné tekutiny.
Nastavenie teploty
1. Pripojte žehličku k správnemu zdroju napájania.
2. Na chvíľu sa rozsvieti červená a zelená signalizačná kontrolka (6)
a počujete jeden zvukový signál. Potom signalizačné kontrolky (6)
zhasnú.
3. Otočte otočný regulátor teploty (7) a žehlička sa opäť zapne a počujete jeden zvukový signál.
4. Červená signalizačná kontrolka (6) bude blikať, čo znamená, že sa
žehlička zohrieva alebo bude svietiť, keď sa žehlička ochladzuje.
5. Keď teplota bude dosiahnutá, červená signalizačná kontrolka (6)
prestane blikať a počujete zvukový signál.
6. Tieto označenia na regulátore teploty znamenajú nasledovné nastavenia teploty: ● (AKRYL), ●● (HODVÁB & VLNA), ●●● (BAVLNA), MAX
(ĽAN).
7. Otočte otočný regulátor teploty (7) v smere hodinových ručičiek;
zvoľte nastavenie: ● (1 bodka), ●● (2 bodky), ●●● (3 bodky) alebo
MAX v súlade s pokynmi na etikete odevu.
8. Pre žehlenie s parou zvoľte nastavenie teploty ●●● alebo „MAX”.
9. Žehlička je pripravená na použitie.
18
Po ukončení žehlenia
–– Otočte otočný regulátor teploty (7) proti smeru hodinových ručičiek
do polohy „MIN“; žehlička sa vypne.
–– Posuňte posuvný prepínač regulácie pary (5) do polohy .
–– Odpojte žehličku od zdroja elektrického prúdu.
–– Po úplnom vychladnutí žehličky ju odložte v zvislej polohe na bezpečné miesto.
Rozprašovač
–– Túto funkciu môžete použiť
v každom momente, neovplyvňuje žiadne iné nastavenia.
–– Naplňte nádržku na vodu podľa
pokynov obsiahnutých v bode
“Nalievanie vody”.
GW28-016_v01
–– Výstup dýzy (3) nasmerujte na odev.
–– Stlačte tlačidlo rozprašovača (9).
Za účelom aktivovať túto funkciu môže byť potrebné niekoľkokrát
stlačiť tlačidlo.
––
Žehlenie nasucho – vždy dodržiavajte pokyny výrobcu odevu
––
uvedené na etikete odevu.
–– Pripojte žehličku k správnemu zdroju napájania.
–– Na chvíľu sa rozsvieti červená a zelená signalizačná kontrolka (6)
a počujete jeden zvukový signál. Potom signalizačné kontrolky (6)
zhasnú.
–– Otočte otočný regulátor teploty (7) v smere hodinových ručičiek;
zvoľte nastavenie: ●, ●● alebo ●●●.
–– Začne blikať červená signalizačná kontrolka (6) zapnutia ohrievacieho telesa, ktorá znamená, že je žehlička zapnutá a počujete jeden
zvukový signál.
–– Červená kontrolka sa rozsvieti, keď zariadenie dosiahne požadovanú
teplotu a počujete jeden zvukový signál. Žehlička je pripravená na použitie.
–– Po zakončení žehlenia otočte otočný regulátor teploty (7) proti smeru hodinových ručičiek do polohy „MIN“; žehlička sa vypne.
–– Odpojte žehličku od napájacej zásuvky.
–– Keď už zariadenie úplne vychladne, odložte ho v zvislej polohe na
bezpečné miesto.
Žehlenie s naparovaním – vždy dodržiavajte pokyny výrobcu
odevu uvedené na etikete.
–– Naplňte nádržku na vodu. Pozrite bod “Nalievanie vody”.
–– Pripojte žehličku k správnemu zdroju
napájania.
–– Na chvíľu sa rozsvieti červená a zelená signalizačná kontrolka (6) a počujete jeden zvukový signál. Potom
signalizačné kontrolky (6) zhasnú.
–– Otočte otočný regulátor teploty (7)
v smere hodinových ručičiek do poloGW28-016_v01
––
––
––
––
––
hy ●●●. (Za účelom zaručiť optimálnu kvalitu pary, nepoužívajte nastavenie ● ani ●● pri žehlení s naparovaním).
Začne blikať červená signalizačná kontrolka (6) zapnutia ohrievacieho telesa, ktorá znamená, že je žehlička zapnutá a počujete jeden
zvukový signál.
Červená kontrolka sa rozsvieti, keď zariadenie dosiahne požadovanú
teplotu a počujete jeden zvukový signál. Žehlička je pripravená na použitie.
Nastavte posuvný prepínač regulácie pary (5) do zvolenej polohy,
čím nastavíte množstvo pary.
Po zakončení žehlenia otočte otočný regulátor teploty (7) proti smeru hodinových ručičiek do polohy „MIN“. Žehlička sa vypne.
Posuňte posuvný prepínač regulácie pary (5) do polohy .
Odpojte žehličku od napájacej zásuvky.
Keď už zariadenie úplne vychladne, odložte ho v zvislej polohe na
bezpečné miesto.
Parný impulz – vždy dodržiavajte pokyny výrobcu odevu uvedené
na etikete.
Táto funkcia zaisťuje dodatočnú paru, môžete ju využívať pri žehlení veľmi pokrčených látok alebo visiaceho odevu.
–– Naplňte nádržku na vodu podľa pokynov obsiahnutých v bode “Nalievanie vody”.
–– Pripojte žehličku k správnemu zdroju napájania. Pozri bod “Príprava
žehličky na žehlenie”.
–– Na chvíľu sa rozsvieti červená a zelená
signalizačná kontrolka (6) a počujete
jeden zvukový signál. Potom signalizačné kontrolky (6) zhasnú.
–– Otočte otočný regulátor teploty (7)
do polohy ●●●.
–– Začne blikať červená signalizačná
kontrolka (6) zapnutia ohrievacieho telesa, ktorá znamená, že je žehlička zapnutá a počujete jeden zvukový signál.
–– Červená kontrolka sa rozsvieti, keď zariadenie dosiahne požadovanú teplotu a počujete jeden zvukový signál. Žehlička je pripravená na použitie.
19
–– Nastavte posuvný prepínač regulácie pary (5) do zvolenej polohy,
čím nastavíte množstvo pary.
–– Stlačte jedenkrát tlačidlo parného impulzu (10) – z otvorov žehliacej
plochy začne intenzívne vychádzať para.
–– V prípade, že je odev veľmi pokrčený, počkajte niekoľko sekúnd a opätovne stlačte tlačidlo parného impulzu (10). Väčšinu záhybov odstránite tromi stlačeniami tlačidla.
–– Posuňte posuvný prepínač regulácie pary (5) do polohy .
–– Odpojte žehličku od napájacej zásuvky.
–– Keď už zariadenie úplne vychladne, odložte ho v zvislej polohe na
bezpečné miesto.
––
––
––
POZOR:
S cieľom aktivovať parný impulz môže byť potrebné niekoľkokrát
stlačiť tlačidlo.
S cieľom udržať vysokú kvalitu pary, nestlačujte tlačidlo parného impulzu viac ako trikrát po tom, ako zhasne signalizačná kontrolka.
Ak sa signalizačná kontrolka (6) svieti, nestlačujte tlačidlo parného
impulzu viac ako 3 krát.
S cieľom aktivovať parný impulz môže byť potrebné niekoľkokrát
stlačiť tlačidlo.
S cieľom udržať vysokú kvalitu pary, nestlačujte tlačidlo parného impulzu viac ako trikrát po tom, ako zhasne signalizačná kontrolka.
––
––
––
––
Parný impulz v zvislej polohe – vždy dodržiavajte pokyny
––
––
výrobcu odevu uvedené na etikete.
Táto funkcia zaručuje dodatočnú paru, ktorá pomáha odstrániť záhyby
z jemných látok, ktoré sa nachádzajú v zvislej polohe, zo zavesených závesov a iných látok.
Výstraha!
V žiadnom prípade sa nesmú žehliť odev a látky nachádzajúce sa
na ľuďoch a zvieratách. Nikdy nevypúšťajte paru smerom k ľuďom
alebo zvieratám.
–– Naplňte nádržku na vodu žehličky podľa pokynov obsiahnutých v bode
“Nalievanie vody”.
–– Pripojte žehličku k vhodnému zdroju napájania (pozrite bod “Príprava
žehličky na žehlenie”).
–– Na chvíľu sa rozsvieti červená a zelená signalizačná kontrolka (6)
20
––
––
––
a počujete jeden zvukový signál. Potom
signalizačné kontrolky (6) zhasnú.
Otočte otočný regulátor teploty (7) do
polohy ●●●.
Začne blikať červená signalizačná kontrolka (6) zapnutia ohrievacieho telesa,
ktorá znamená, že je žehlička zapnutá
a počujete jeden zvukový signál.
Červená kontrolka sa rozsvieti, keď zariadenie dosiahne požadovanú teplotu
a počujete jeden zvukový signál.
Žehlička je pripravená na použitie.
Nastavte posuvný prepínač regulácie pary (5) do polohy .
Držte žehličku v zvislej polohe vo vzdialenosti 15 až 30 cm od odevu.
Stlačte jedenkrát tlačidlo parného impulzu (10) – z otvorov žehliacej
plochy začne intenzívne vychádzať para.
V prípade, že je odev veľmi pokrčený, počkajte niekoľko sekúnd a opätovne stlačte tlačidlo parného impulzu (10). Väčšinu záhybov odstránite tromi stlačeniami tlačidla.
Po zakončení žehlenia posuňte posuvný prepínač regulácie pary
(5) do polohy .
Po zakončení žehlenia otočte otočný regulátor teploty (7) proti smeru hodinových ručičiek do polohy „MIN“. Žehlička sa vypne.
Odpojte žehličku od zdroja elektrického prúdu.
Po úplnom vychladnutí žehličky ju odložte v zvislej polohe na bezpečné miesto.
S cieľom aktivovať parný impulz môže byť potrebné niekoľkokrát
stlačiť tlačidlo.
S cieľom udržať vysokú kvalitu pary, nestlačujte tlačidlo parného impulzu (10) viac ako trikrát po tom, ako zhasne signalizačná kontrolka.
Samočistenie žehličky
Táto funkcia odstraňuje usadeniny a minerály, ktoré sa zhromaždili v komore pary. Žehlička bude v najlepšom stave, ak sa táto funkcia používa
minimálne raz za mesiac alebo častejšie, v závislosti od tvrdosti používanej vody. Obyčajne pri použití funkcií dlhšie ako 8 hodín je potrebné použiť funkciu samočistenia žehliacej plochy (1), vtedy začne blikať zelená
kontrolka (6).
GW28-016_v01
–– Naplňte nádržku na vodu podľa pokynov obsiahnutých v bode “Nalievanie vody”. Nádržku naplňte iba do polovice.
–– Postavte žehličku do zvislej polohy.
–– Pripojte žehličku k správnemu zdroju napájania. Pozri bod “Príprava
žehličky na žehlenie”.
–– Na chvíľu sa rozsvieti červená a zelená signalizačná kontrolka (6)
a počujete jeden zvukový signál. Potom signalizačné kontrolky (6)
zhasnú.
–– Otočte otočný regulátor teploty (7) v smere hodinových ručičiek do
polohy ●●●.
–– Začne blikať červená signalizačná kontrolka (6) zapnutia ohrievacieho telesa, ktorá znamená, že je žehlička zapnutá, a počujete jeden
zvukový signál.
–– Červená kontrolka sa rozsvieti, keď zariadenie dosiahne požadovanú
teplotu a počujete jeden zvukový signál.
–– Žehlička je pripravená na použitie.
–– Počkajte ďalší cyklus; signalizačná kontrolka (6) sa rozsvieti a zhasne.
–– Otočte otočný regulátor teploty (7) proti smeru hodinových ručičiek
do polohy „MIN“.
–– Odpojte žehličku od zdroja elektrického prúdu.
–– Držte žehličku vo vodorovnej polohe nad drezom.
–– Stlačte a pridržte tlačidlo samočistenia (2).
–– Para a vriaca voda vytečú z otvorov v žehliacej ploche, vypláchnu usadeniny a minerálne látky, ktoré sa zhromaždili v komore pary.
–– Opatrne pohybujte žehličkou, až kým nevyprázdnite nádržku na vodu.
–– Po skončení samočistenia uvoľnite tlačidlo samočistenia (2).
–– Odložte žehličku na stojan a počkajte, kým úplne nevychladne.
–– Utrite žehliacu plochu chladnou, vlhkou prachovkou.
–– Po úplnom vychladnutí žehličky ju odložte v zvislej polohe na bezpečné miesto.
Výstraha!
Chráňte telo. Vytekajúca voda je veľmi horúca.
Systém proti odkvapkávaniu
1. Systém proti odkvapkávaniu automaticky predchádza vytekaniu vody
z otvorov v žehliacej ploche (1), keď je príliš studená.
2. Počas prevádzky môže systém proti odkvapkávaniu vyvolávať silný
cvakot, najmä počas zohrievania alebo chladnutia. Je to úplne normálne a ukazuje, že systém funguje správne.
GW28-016_v01
Automatické vypínanie
Funkcia automatického vypínania funguje automaticky, keď sa žehlička
nepoužíva, ale je zapnutá do napájania.
Automatické vypnutie vo vodorovnej polohe
1. Žehlička sa vypne automaticky po asi 30 sek., ak je nehybná v polohe
žehlenia (vodorovnej).
2. Červená a zelená signalizačná kontrolka (6) sa budú striedať a počujete jeden zvukový signál.
3. Žehlička sa zapne po pohnutí ňou.
Automatické vypínanie v zvislej polohe
1. Žehlička sa vypne automaticky po asi 8 minútach, keď sa nechá na
podstavci v polohe nečinnosti (zvislej).
2. Červená a zelená signalizačná kontrolka (6) sa budú striedať a počujete jeden zvukový signál.
3. Žehlička sa zapne po pohnutí ňou.
Pozor: Žehliaca plocha (1) potrebuje asi 60 sekúnd na dosiahnutie predchádzajúcej teploty.
Vylievanie vody
–– Nastavte posuvný prepínač regulácie pary (5) do polohy
–– Odpojte žehličku od zdroja elektrického
prúdu.
–– Stlačte tlačidlo parného impulzu (10),
aby ste vyprázdnili nádržku vody, kým je
žehliaca plocha horúca.
–– Stlačte tlačidlo ostrekovača (9), aby ste
odstránili zvyšky vody.
–– Obráťte žehličku hornou časťou smerom
dolu a opatrne otraste, čím odstránite
celú vodu.
.
Pred uchovávaním žehličky sa uistite, že
posuvný prepínač regulácie pary (7) je
v polohe .
21
Čistenie a údržba
––
––
––
––
Odpojte žehličku od zdroja elektrického prúdu.
Pred čistením musí byť žehlička úplne studená.
Na čistenie používajte vlhkú prachovku a jemný čistiaci prostriedok.
Na umývanie telesa sa nesmú používať agresívne čistiace prostriedky
ako napr. emulzie, mliečka, pasty a pod. Tieto prostriedky môžu okrem
iného zotrieť informačné grafické prvky, ako napr.: mierky, označenia,
výstražné značky a pod.
–– Ostré alebo drsné predmety sa nesmú používať na odstraňovanie nečistôt zo žehliacej plochy žehličky.
–– Na čistenie žehliacej plochy žehličky sa nesmú používať abrazívne
prostriedky a prostriedky na báze octu ako aj prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na
nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera.
Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na
opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o. je
zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy
ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané
poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM
ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
22
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku
použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám,
smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
GW28-016_v01
HU
Tartalomjegyzék
A vasaló biztonsági és kezelési utasításai .............................................23
A vasalást érintő utasítások . ..................................................................24
Műszaki adatok ......................................................................................24
A vasaló szerkezeti felépítése ................................................................24
A víz betöltése ........................................................................................25
A hőfok beállítása ...................................................................................25
A vasaló használata előtti előkészületek – az első vasalás ...................25
A vasalás befejezése után ................................................................25
Permetezés ............................................................................................25
Száraz vasalás .......................................................................................26
Gőzölős vasalás .....................................................................................26
Gőzlövet .................................................................................................26
Függőleges gőzlövet ..............................................................................27
A vasaló öntisztítása . .............................................................................27
Csepegés elleni védelem .......................................................................28
Automatikus kikapcsolás ........................................................................28
Automatikus kikapcsolás vízszintes helyzetben ...............................28
Automatikus kikapcsolás függőleges helyzetben .............................28
A víz kiöntése .........................................................................................28
Tisztítás és karbantartás ........................................................................28
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket ..........................................29
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek
felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti
Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást
kérjük megőrizni, hogy a termék későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A vasaló biztonsági és kezelési utasításai
A vasaló használata során mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
előírásokat:
–– A vasaló kizárólag háztartásbeli használatra készült és csak a kezelési
utasításnak megfelelő módon használható.
GW28-016_v01
–– Húzza le a védőfóliákat és címkéket a vasaló talpáról és oldaláról.
–– Használat előtt tekerje szét és egyenesítse ki a hálózati kábelt.
–– A víztartály megtöltése vagy kiürítése előtt húzza ki a hálózati dugót
a konnektorból.
–– A vasalót csak a készülékhez tartozó vízbeöntő edénnyel töltse meg
vízzel.
–– Minden egyes használat után öntse ki a vizet a víztartályból.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén hívja a szakszervíz dolgozóját.
–– Ne használja a vasalót, ha az sérült vagy nem megfelelő módon működik.
–– Vasalás közben vagy közvetlenül utána ne érintse a vasalótalpat, az
forró!
–– A vasalót kizárólag a 230-240 V feszültségű váltóáramú, földelt
konnektorhoz csatlakoztassa.
–– A vasaló magas hőfokú gőzt termel. Mindig kellő körültekintéssel használja és figyelmeztesse a többi felhasználóit az esetleges veszélyre.
–– Ne használjon földeletlen csatlakozóval rendelkező hosszabítót!
–– A víztartályba ne öntsön más folyadékot, mint pl. parfümöt, ecetet vagy
egyéb vegyszereket.
–– A vasalót ne tegye vízbe vagy más folyadékba.
–– A hálózati kábelt ne tekerje a vasaló köré mindaddig, míg az teljesen
nem hűl ki és el lehet tenni.
–– Ne csavarja szét a vasaló falát és egyik részét sem szerelje le.
–– A vasalót csak stabil és egyenletes felületen használja és arra állítsa.
–– Ha a vasalót alátétre helyezi, győződjön meg arról, hogy az alátét alatti felület stabil-e.
–– Vasalás közben ne nyissa ki a víztartály vízbetöltő nyílását.
–– A készülékkel nem szabad játszani, azt gyermekek vagy kiegyensúlyozatlan személyek elől elzárt helyen tárolja.
–– Ha a vasalás közben gyermekek tartózkodnak a közelben, fokozottan
ügyeljen. A vasalás közben ne engedje meg, hogy bárki is a vasalóhoz
érhessen.
–– A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással
nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használ23
––
––
––
––
––
––
––
––
––
hatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy
külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
A hálózatra csatlakoztatott bekapcsolt állapotú vagy forró vasalót ne
hagyja felügyelet nélkül.
Ne használja a vasalót, ha az leesett, látható sérüléssel rendelkezik
vagy folyik belőle a víz.
Ha a vasalót akár egy rövid időre nem használja, kapcsolja ki a hőfokszabályozó gombjának az óramutató járásával ellentétes irányban
való elfordításával. Állítsa azt a „MIN” pozícióba.
Ha a vasalót akár egy rövid időre nem használja, kapcsolja ki a gőz
funkcióját, a gőzszabályozót a
pozícióba állítva.
Semmi esetre sem vasaljon személyeken és állatokon található ruhát
és ruhaanyagokat.
A gőzt sohasem irányítsa személyek és állatok felé.
Havonta legalább egyszer használja az öntisztítás funkcióját.
A vasalást érintő utasítások
1. Válogassa szét a ruhákat az anyagtípusok szerint. Ennek köszönhetően a különféle anyagok vasalásához szükséges gyakori hőfokváltoztatást elkerülheti.
2. Ha nem biztos a ruha anyagát illetően, végezzen próbavasalást a ruha belső részén. Kezdje az alacsony hőfokkal, majd fokozatosan növelje azt.
3. A magas hőfokra érzékeny anyagok vasalása előtt várjon három percet. A hőfokszabályozás funkciója a kívánt hőfok eléréséhez bizonyos
időt igényel, függetlenül attól, hogy alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletről van szó.
4. A finomabb anyagok, mint selyem, gyapjú, velúr stb. vasalását vasaló
anyagon keresztül végezze, hogy a vasaló ne hagyjon maga után fényes nyomokat.
5. A permetező vagy a gőzlövet beindítása céljából a gombot többször is
meg kell nyomni.
6. A vasalást a ruha gyártója által megadott utasítások szerint végezze. Ismerkedjen meg a ruha címkéjén található, gyakran jelek
formájában ábrázolt utasításokkal, mint pl.:
24
A hőfok beállítása
○ Acetát szövet
○ Elasztán
○ Poliamid
○ Polipropilén
○ Cupro
○ Poliészter
○ Proteinek
○ Selyem
○ Triacetát
○ Viszkóz
○ Gyapjú
○ Pamut
○ Len
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A vasaló az I. biztonsági osztályba tartozó készülék, amely földelt kábellel
és földelt hálózati dugóval van felszerelve.
A ZELMER vasaló az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
A vasaló szerkezeti felépítése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Vasalótalp
Az öntisztító nyomógombja
Permetezőfúvóka
A víztartály fedele
A gőzszabályozó tolókapcsolója
Jelzőlámpa:
a) piros
b) zöld
Hőfokszabályozó gomb
A hőfokbeállító mutatója
Permetezőgomb
Gőzlövetgomb
Átvezető
Víztartály
Hálózati kábel
GW28-016_v01
A víz betöltése
A vasaló használata előtti előkészületek – az első vasalás
–– Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
–– Állítsa a gőzszabályozó tolókapcsolóját (5) a
pozícióba.
–– Nyissa fel a víztartály fedelét (4) és
a vízbetöltő nyíláson keresztül öntse
be a vizet.
–– A víztartályt a falán található „MAX”
jelzés alatti szintig töltse meg.
–– Zárja be a víztartály fedelét (4).
–– Húzza le a védőfóliákat és címkéket a vasalótalpról (1) és a készülék
oldaláról.
–– Tekerje szét és egyenesítse ki a hálózati kábelt (13).
–– A víztartályt töltse meg lágyított vagy desztillált vízzel. Ld. „A víz betöltése” pontot.
–– A vasalót csatlakoztassa a megfelelő áramforráshoz.
–– Egy pillanatra felgyullad a piros és zöld jelzőlámpa (6) és egyszeri
hangjelzés hallható. Ezt követően a jelzőlámpák (6) kialszanak.
–– Fordítsa el a hőfokszabályozó gombját (7) az óramutató járásával
megegyező irányban a ●●● pozícióba – a vízmelegítő működésére
utaló jelzőlámpa (6) felgyullad és egyszeri hangjelzés hallható.
–– Ha a megfelelő hőmérsékletet eléri, a piros jelzőlámpa felgyullad és
egyszeri hangjelzés hallható.
–– Állítsa a gőzszabályozó tolókapcsolóját (5) a
pozícióba.
–– A gőzlövetgomb (10) benyomása után a gőz elkezd kiáramlani a készülék talpán található lyukakon keresztül.
–– Az első vasalást egy „használt” törülközővel kezdje.
–– A víztartály kiürülése után tovább már nem képződik gőz. Az előkészületek ezzel befejeződnek.
A legjobb eredmény elérése céljából mindig használjon lágyított vagy
desztillált vizet. Ne használjon vegyileg mésztelenített vizet vagy más folyadékot.
A hőfok beállítása
1. Csatlakoztassa a vasalót a megfelelő konnektorhoz.
2. Egy pillanatra felgyullad a piros és zöld jelzőlámpa (6) és egyszeri
hangjelzés hallható. Ezt követően a jelzőlámpák (6) kialszanak.
3. Fordítsa el a hőfokszabályozó gombját (7), a vasaló ismét bekapcsol
és egyszeri hangjelzés hallható.
4. A piros jelzőlámpa (6) villogni fog, azt jelezve, hogy a vasaló melegszik, vagy világítani fog, ha a vasaló hűl.
5. Ha a megfelelő hőmérsékletet eléri, a piros jelzőlámpa (6) nem villog
tovább és hangjelzés hallható.
6. A hőfokszabályozó gombján feltüntetett jelek az alábbi hőfokbeállításokat jelentik: ● (AKRIL), ●● (SELYEM & GYAPJÚ), ●●● (PAMUT),
MAX (LEN).
7. Fordítsa el a hőfokszabályozó gombját (7) az óramutató járásával
megegyezően, az alábbiakat beállítva: ● (1 pont), ●● (2 pont), ●●● (3
pont) vagy MAX a ruha címkéjén található utasításnak megfelelően.
8. A gőzölős vasaláshoz a ●●● vagy „MAX” jelzésre állítsa.
9. A vasaló használatra kész.
GW28-016_v01
A vasalás befejezése után
–– Fordítsa el a hőfokszabályozó gombját (7) az óramutató járásával
ellentétes irányban a „MIN” pozícióba; a vasaló kikapcsol.
–– Tolja el a gőzszabályozó tolókapcsolóját (5) a
pozícióba.
–– Kapcsolja le a vasalót az elektromos hálózatról.
–– A vasaló teljes kihűlése után függőleges helyzetben, biztonságos helyen tárolja.
Permetezés
–– Ez a funkció bármelyik pillanatban használható és egyik beállításra sincs hatással.
–– Töltse meg a víztartályt „A víz
betöltése” c. pontban leírtaknak megfelelően.
–– A fúvóka (5) nyílását egyenesen a ruhára irányítsa.
–– Nyomja meg a permetezőgombot (8).
Ennek a funkciónak a beindítása céljából szükséges lehet a gomb
többszöri benyomása.
25
Száraz vasalás – a vasalást mindig a ruha gyártója által a ruha
címkéjén megadott utasítások szerint végezze.
–– A vasalót csatlakoztassa a megfelelő áramforráshoz.
–– Egy pillanatra felgyullad a piros és zöld jelzőlámpa (6) és egyszeri
hangjelzés hallható. Ezt követően a jelzőlámpák (6) kialszanak.
–– Fordítsa el a hőfokszabályozó gombját (7) az óramutató járásával
megegyező irányban; válassza ki az alábbi beállítások egyikét: ●, ●●
vagy ●●●.
–– A vízmelegítő működésére és a vasaló bekapcsolására utaló piros jelzőlámpa (6) villogni kezd és egyszeri hangjelzés hallható.
–– Ha a megfelelő hőmérsékletet eléri, a piros jelzőlámpa felgyullad és
egyszeri hangjelzés hallható. A vasaló használatra kész.
–– A vasalás befejezése után fordítsa el a hőfokszabályozó gombját (7)
az óramutató járásával ellentétes irányban a „MIN” pozícióba; a vasaló
ki van kapcsolva.
–– Kapcsolja le a vasalót az elektromos hálózatról.
–– A készülék teljes kihűlése után függőleges helyzetben, biztonságos
helyen tárolja.
Gőzölős vasalás – a vasalást mindig a ruha gyártója által a ruha
címkéjén megadott utasítások szerint végezze.
–– Töltse meg a víztartályt vízzel. Ld. „A víz betöltése” pontot.
–– A vasalót csatlakoztassa a megfelelő áramforráshoz.
–– Egy pillanatra felgyullad a piros és zöld jelzőlámpa (6) és egyszeri
hangjelzés hallható. Ezt követően a jelzőlámpák (6) kialszanak.
–– Fordítsa el a hőfokszabályozó gombját (7) az óramutató járásával
megegyező irányban a ●●● pozícióba. (Az optimális minőségű gőz
biztosítása céljából a gőzölős vasalás során ne használja sem a ●,
sem pedig a ●● pozíciót).
–– A vízmelegítő működésére és a vasaló bekapcsolására utaló piros jelzőlámpa (6) villogni kezd és egyszeri
hangjelzés hallható.
–– Ha a megfelelő hőmérsékletet eléri,
a piros jelzőlámpa felgyullad és egyszeri hangjelzés hallható. A vasaló
használatra kész.
26
–– A gőz mennyiségének a beállítása céljából állítsa a gőzszabályozó
tolókapcsolóját (5) a kívánt pozícióba.
–– A vasalás befejezése után fordítsa el a hőfokszabályozó gombját (7)
az óramutató járásával ellentétes irányban a „MIN” pozícióba. A vasaló
ki van kapcsolva.
–– Tolja el a gőzszabályozó tolókapcsolóját (5) a
pozícióba.
–– Kapcsolja le a vasalót az elektromos hálózatról.
–– A készülék teljes kihűlése után függőleges helyzetben, biztonságos
helyen tárolja.
Gőzlövet – a vasalást mindig a ruha gyártója által a ruha címkéjén
megadott utasítások szerint végezze.
Ez a funkció a gőz többlet mennyiségét biztosítja, amelyet az erősen gyűrődött (összenyomott) ruhaanyagok vagy függő anyagok vasalása során
lehet alkalmazni.
–– Töltse meg a víztartályt „A víz betöltése” c. pontban leírtaknak megfelelően.
–– A vasalót csatlakoztassa a megfelelő
áramforráshoz. Ld. „A vasaló használata előtti előkészületek“ c. pontot.
–– Egy pillanatra felgyullad a piros és zöld
jelzőlámpa (6) és egyszeri hangjelzés
hallható. Ezt követően a jelzőlámpák
(6) kialszanak.
–– Fordítsa el a hőfokszabályozó gombját (7) a ●●● pozícióba.
–– A vízmelegítő működésére és a vasaló bekapcsolására utaló piros jelzőlámpa (6) villogni kezd és egyszeri hangjelzés hallható.
–– Ha a megfelelő hőmérsékletet eléri, a piros jelzőlámpa felgyullad és
egyszeri hangjelzés hallható. A vasaló használatra kész.
–– A gőz mennyiségének a beállítása céljából állítsa a gőzszabályozó
tolókapcsolóját (5) a kívánt pozícióba.
–– Nyomja meg egyszer a gőzlövetgombot (10) – a vasalótalpon található lyukakból megindul a gőz erős kiáramlása.
–– Erős gyűrődések esetén várjon néhány másodpercig és ismét nyomja
meg a gőzlövetgombot (10). A gyűrődések nagy részét csak három
gombnyomás után lehet eltüntetni.
GW28-016_v01
–– Tolja el a gőzszabályozó tolókapcsolóját (5) a
pozícióba.
–– Kapcsolja le a vasalót az elektromos hálózatról.
–– A készülék teljes kihűlése után függőleges helyzetben, biztonságos
helyen tárolja.
FIGYELEM:
A gőzlövet funkciójának a beindítása céljából szükséges lehet
a gomb többszöri benyomása.
A gőz minőségének a megőrzése céljából a jelzőlámpa kialvása után
a gőzlövetgombot maximum háromszor nyomja meg.
Ha a jelzőlámpa (6) világít, a gőzlövetgombot maximum háromszor
nyomja meg.
A gőzlövet funkciójának a beindítása céljából szükséges lehet
a gomb többszöri benyomása.
A gőz minőségének a megőrzése céljából a jelzőlámpa kialvása után
a gőzlövetgombot maximum háromszor nyomja meg.
Függőleges gőzlövet – a vasalást mindig a ruha gyártója által
a ruha címkéjén megadott utasítások szerint végezze.
Ez a funkció a gőz többlet mennyiségét biztosítja, ami segít a függő helyzetben lévő finom ruhaanyagok, sötétítőfüggönyök és egyéb ruhaanyagok gyűrődéseinek az eltüntetésében.
Figyelmeztetés!
Semmi esetre sem vasaljon személyeken és állatokon található ruhát és ruhaanyagokat. A gőzt sohasem irányítsa személyek és állatok felé.
–– Töltse meg a víztartályt „A víz betöltése” c. pontban leírtaknak megfelelően.
–– A vasalót csatlakoztassa a megfelelő áramforráshoz (ld. „A vasaló
használata előtti előkészületek“ c. pontot).
–– Egy pillanatra felgyullad a piros és zöld jelzőlámpa (6) és egyszeri
hangjelzés hallható. Ezt követően a jelzőlámpák (6) kialszanak.
–– Fordítsa el a hőfokszabályozó gombját a ●●● pozícióba.
–– A vízmelegítő működésére és a vasaló bekapcsolására utaló piros jelzőlámpa (6) villogni kezd és egyszeri hangjelzés hallható.
–– Ha a megfelelő hőmérsékletet eléri, a piros jelzőlámpa felgyullad és
egyszeri hangjelzés hallható.
GW28-016_v01
–– A vasaló használatra kész.
–– Állítsa a gőzszabályozó tolókapcsolóját (5) a pozícióba.
–– Tartsa a vasalót 15-30 cm-re a ruhától.
–– Nyomja meg egyszer a gőzlövetgombot
(10) – a vasalótalpon található lyukakból
megindul a gőz erős kiáramlása.
–– Erős gyűrődések esetén várjon néhány
másodpercig és ismét nyomja meg
a gőzlövetgombot (10). A gyűrődések
nagy részét csak három gombnyomás
után lehet eltüntetni.
–– A vasalás befejezése után tolja el a gőzszabályozó tolókapcsolóját
(5) a
pozícióba.
–– A vasalás befejezése után fordítsa el a hőfokszabályozó gombját (7)
az óramutató járásával ellentétes irányban a „MIN” pozícióba. A vasaló
ki van kapcsolva.
–– Kapcsolja le a vasalót az elektromos hálózatról.
–– A vasaló teljes kihűlése után függőleges helyzetben, biztonságos helyen tárolja.
A gőzlövet funkciójának a beindítása céljából szükséges lehet
a gomb többszöri benyomása.
A gőz minőségének a megőrzése céljából a jelzőlámpa kialvása után
a gőzlövetgombot maximum háromszor nyomja meg.
A vasaló öntisztítása
Ez a funkció a gőzkamrában felhalmozódott lerakódások és ásványi anyagok eltávolítására szolgál. A vasaló megőrzi minőségét, ha a használt víz
keménységi fokától függően ez a funkció havonta legalább egyszer, esetleg többször működtetve van. Általában akkor, ha ezt a funkciót 8 óránál
hosszabb ideig használjuk, szükség van a vasalótalp (1) öntisztítására
és ekkor elkezd villogni a zöld jelzőlámpa (6).
–– Töltse meg a víztartályt „A víz betöltése” c. pontban leírtaknak megfelelően. A tartályt töltse meg félig.
–– A vasalót állítsa függőleges, álló helyzetbe.
–– A vasalót csatlakoztassa a megfelelő áramforráshoz. Ld. „A vasaló
használata előtti előkészületek” c. pontot.
27
–– Egy pillanatra felgyullad a piros és zöld jelzőlámpa (6) és egyszeri
hangjelzés hallható. Ezt követően a jelzőlámpák (6) kialszanak.
–– Fordítsa el a hőfokszabályozó gombját (7) az óramutató járásával
megegyező irányban a ●●● pozícióba.
–– A vízmelegítő működésére és a vasaló bekapcsolására utaló piros jelzőlámpa (6) villogni kezd és egyszeri hangjelzés hallható.
–– Ha a megfelelő hőmérsékletet eléri, a piros jelzőlámpa felgyullad és
egyszeri hangjelzés hallható.
–– A vasaló használatra kész.
–– Várja ki a következő ciklust; a jelzőlámpa (6) felgyullad majd kialszik.
–– Fordítsa el a hőfokszabályozó gombját (7) az óramutató járásával
ellentétes irányban és állítsa a „MIN” pozícióra.
–– Kapcsolja le a vasalót az elektromos hálózatról.
–– A vasalót tartsa vízszintes helyzetben a mosogató fölött.
–– Nyomja meg és tartsa benyomva az öntisztító nyomógombját (2).
–– A gőz és a forró víz a vasalótalpon található lyukakon keresztül folyik ki
a gőzkamrában felgyülemlett üledéket és ásványi anyagokat kiöblítve.
–– Rázza meg egy kicsit a vasalót, mindaddig, míg a víztartály kiürül.
–– Az öntisztítás befejezése után engedje ki az öntisztító nyomógombját (2).
–– Helyezze a vasalót a támasztékára és várja meg, míg teljesen kihűl.
–– A vasalótalpat törölje le hideg vízzel benedvesített törlőruhával.
–– A vasaló teljes kihűlése után függőleges helyzetben, biztonságos helyen tárolja.
Figyelmeztetés!
Vigyázzon testi épségére. A kifolyó víz nagyon forró.
Csepegés elleni védelem
1. A csepegés elleni rendszer automatikusan megakadályozza a víz kifolyását a vasalótalpon (1) keresztül, amikor a készülék túl hideg.
2. Vasalás közben a rendszer hangos kopogó hangot adhat ki, főleg
a vízmelegítés és a kihűlés fázisaiban. Ez egy teljesen normális jelenség, ami a rendszer szabályos működéséről tanúskodik.
Automatikus kikapcsolás
Az automatikus kikapcsolás funkciója automatikusan működésbe lép, ha
a vasaló használaton kívül van, viszont a konnektorhoz van csatlakoztatva.
28
Automatikus kikapcsolás vízszintes helyzetben
1. A vasaló kb. 30 másodperc után automatikusan kikapcsol, ha a vasalási (vízszintes) pozícióban mozdulatlan állapotban marad.
2. A piros és a zöld jelzőlámpa (6) felváltva fog világítani és egyszeri
hangjelzés hallható.
3. A vasaló a mozdítása után bekapcsolódik.
Automatikus kikapcsolás függőleges helyzetben
1. A vasaló kb. 8 perc után automatikusan kikapcsol, ha az ún. nyugalmi
(függőleges) pozícióban az alaprészén áll.
2. A piros és a zöld jelzőlámpa (6) felváltva fog világítani és egyszeri
hangjelzés hallható.
3. A vasaló a mozdítása után bekapcsolódik.
Figyelem: A vasalótalp (1) a korábbi hőfokát kb. 60 másodperc alatt éri el.
A víz kiöntése
–– Állítsa a gőzszabályozó tolókapcsolóját (5) a
pozícióba.
–– Kapcsolja le a vasalót az elektromos hálózatról.
–– Nyomja meg a gőzlövetgombot (10),
hogy a víztartályban lévő víz eltávozzon,
míg a vasalótalp forró.
–– Nyomja meg a permetezőgombot (9),
hogy a maradék víz eltávozhasson.
–– Fordítsa a vasalót fejjel lefelé és rázza
meg egy kicsit, hogy a maradék víz távozzon belőle.
Mielőtt elteszi a vasalót, ellenőrizze, hogy
a gőzszabályozó tolókapcsolója (7) a
pozícióban legyen.
Tisztítás és karbantartás
–– Kapcsolja le a vasalót az elektromos hálózatról.
–– Tisztítás előtt hagyja a vasalót teljesen kihűlni.
–– A tisztításhoz használjon nedves törlőruhát és kímélő tisztítószert.
GW28-016_v01
–– A vasaló borítójának a tisztításához ne használjon erős detergenseket, emulzió, folyékony súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában.
Azok, többek között eltávolíthatják a készüléken található információs
grafikai jelzéseket, mint pl.: skálabeosztás, jelzések, figyelmeztető jelek, stb.
–– A vasalótalpra ragadt maradványok eltávolításához ne használjon hegyes vagy érdes tárgyakat.
–– A vasalótalp tisztításához nem szabad súroló anyagokat és ecetet tartalmazó tisztítószereket valamint a vízkő eltávolítására szolgáló szereket használni.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket
szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos
nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából
eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW28-016_v01
29
RO
Cuprins
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea adecvatǎ a fierului de cǎlcat ........30
Indicaţii privind cǎlcatul ..........................................................................31
Date tehnice ...........................................................................................31
Structura fierului de cǎlcat ......................................................................32
Turnarea apei .........................................................................................32
Reglarea temperaturii .............................................................................32
Pregǎtirea fierului de cǎlcat pentru utilizare –primul cǎlcat ....................32
Dupǎ încheierea cǎlcatului ...............................................................32
Stropirea .................................................................................................33
Cǎlcatul uscat .........................................................................................33
Cǎlcatul cu aburi . ...................................................................................33
Jetul de aburi ..........................................................................................34
Jetul de aburi în poziţie verticalǎ ............................................................34
Auto-curǎţarea fierului de cǎlcat . ...........................................................35
Blocarea picurǎrii . ..................................................................................35
Deconectare automatǎ ...........................................................................36
Deconectare automatǎ în poziţie verticalǎ........................................36
Deconectare automatǎ în poziţie orizontalǎ .....................................36
Golirea de apǎ ........................................................................................36
Curǎţare şi conservare ...........................................................................36
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător ..............................................36
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar
accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. O atenţie
deosebită trebuie acordată cerinţelor de siguranţă. Vă rugăm să păstraţi
aceste instrucţiuni de utilizare, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în
timpul utilizării produsului.
30
Instrucţiuni privind siguranţa şi utilizarea adecvată a fierului
de călcat
În timpul utilizării fierului de călcat, trebuie întotdeauna respectate următoarele cerinţe fundamentale de siguranţă:
–– Fierul de călcat este destinat numai folosirii casnice şi poate fi utilizat
numai în conformitate cu instrucţiunile de faţă.
–– Îndepărtaţi toate foliile protectoare şi autocolantele de pe talpa fierului
de călcat şi de pe carcasă.
–– Înainte de utilizare, cablul de alimentare trebuie desfăşurat şi îndreptat.
–– Înainte de umplerea sau golirea rezervorului pentru apă, ştecărul cablului de alimentare trebuie scos din priza electrică.
–– Umplerea fierului de călcat cu apă se va face numai folosind recipientul pentru apă oferit împreună cu aparatul.
–– După fiecare utilizare, se va goli rezervorul de apă.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va trebui să fie
înlocuit cu un cablu nou la producător sau la un punct de servis specializat sau de către personal calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Reparaţiile executate în mod necorespunzǎtor pot reprezenta un real
pericol pentru utilizator. In cazul în care apar defecţiuni, adresaţi-vǎ
unui punct specializat de servis.
–– Nu folosiţi fierul de călcat dacă prezintă defecţiuni sau funcţionează
necorespunzător.
–– Nu atingeţi talpa fierului de călcat în timpul călcatului sau imediat după
efectuarea sa, este fierbinte!
–– Fierul de călcat va fi branşat doar la reţeaua de curent alternativ
230-240 V, prevăzută cu contact de protecţie.
–– Fierul de călcat produce aburi la temperatură foarte înaltă. Folosiţi-l cu
grijă şi avertizaţi-i şi pe ceilalţi utilizatori asupra pericolelor potenţiale.
–– Nu folosiţi prelungitoare fǎrǎ contact de protecţie!
–– Nu turnaţi în rezervorul pentru apă alte lichide, precum parfum, oţet
sau alte substanţe chimice.
–– Nu puneţi fierul de călcat sub jet de apă, nu turnaţi peste el alte lichide.
–– Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul fierului de călcat până când
acesta nu s-a răcit complet şi nu e gata de depozitare.
–– Nu desfaceţi carcasa fierului de călcat şi nu demontaţi nici una dintre
componente.
GW28-016_v01
–– Folosiţi şi aşezaţi fierul de călcat numai pe o suprafaţă plană, stabilă.
–– Dacă fierul de călcat este aşezat pe suport, trebuie să vă asiguraţi că
suprafaţa pe care stă suportul este stabilă.
–– În timpul călcatului, nu deschideţi orificiul de alimentare al rezervorului
de apă.
–– Fierul de călcat nu este un obiect de joacă. Nu-l lăsaţi la îndemâna
copiilor şi a persoanelor cu discernământ redus.
–– Aveţi o deosebită grijă atunci când călcaţi în prezenţa copiilor. Nu le
permiteţi să atingă fierul în timpul călcatului.
–– Acest aparat nu este destinat utilizǎrii de cǎtre persoane (printre care
copii) cu abilitǎţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de cǎtre
persoanele care nu au experienţǎ sau nu ştiu sǎ foloseascǎ aparatul, dacǎ nu au fost instruite în aceastǎ privinţǎ de cǎtre persoanele
rǎspunzǎtoare de siguranţa lor.
–– Trebuie sǎ supravegheaţi copiii, sǎ nu se joace cu aparatul.
–– Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu comutatori de timp
externi sau cu un sistem separat de control de la distanţă.
–– Nu lăsaţi fierul de călcat conectat la reţeaua de alimentare sau fierbinte fără supraveghere.
–– Nu folosiţi fierul de călcat dacă s-a defectat, dacă prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă curge din el apa.
–– Dacă nu folosiţi, fie şi pentru scurt timp, fierul de călcat, scoateţi-l din
funcţiune, rotind termostatul în sens invers mişcǎrii acelor de ceasornic. Fixaţi-l în poziţia .
–– Nu călcaţi absolut niciodată haine şi materiale când acestea se află pe
oameni sau animale!
–– Nu îndreptaţi niciodată jetul de abur spre oameni sau animale.
–– Folosiţi funcţia de auto-curăţare cel puţin o dată pe lună.
Instrucţiuni privind călcatul
1. Sortaţi articolele ce urmează a fi călcate potrivit tipului de material.
Sortarea determină limitarea schimbărilor de temperatură, în funcţie
de tipul de material.
2. Faceţi o probă de călcat pe partea interioară a hainelor, dacă nu sunteţi siguri în privinţa tipului de material din care sunt confecţionate. Începeţi de la o temperatură mai joasă şi treceţi, în mod progresiv, la
o temperatură mai înaltă.
GW28-016_v01
3. Aşteptaţi trei minute înainte de călcarea materialelor fine, sensibile la
temperaturi înalte. Pentru funcţia de reglare a temperaturii, indiferent
dacă este vorba de o temperatură mai înaltă sau mai joasă, este nevoie de un anumit interval de timp, începând din momentul alegerii
nivelului de temperatură.
4. Materialele fine, precum mătasea, lâna sau velurul trebuie călcate folosindu-se deasupra un material de călcat, pentru a evita apariţia urmelor, lustruirea lor.
5. Pentru a activa stropirea sau jetul de abur, pot fi necesare câteva apăsări ale butonului.
6. Respectaţi la călcat indicaţiile producătorului de îmbrăcăminte.
Verificaţi datele de pe etichete, cel mai adesea reprezentate sub
formă de simboluri precum:
Reglarea temperaturii
○ Fibre artificiale (acetat)
○ Elastic
○ Poliamide
○ Polipropilenă
○ Fibre de tip „Cupra”
○ Triacetat ○ Poliester
○ Vâscoză ○ Proteine
○ Lână
○ Mătase
○ Bumbac
○ In
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Fierul de călcat este un aparat din clasa I, prevăzut cu cablu de alimentare cu înveliş protector şi ştecăr cu contact de protecţie.
Fierul de călcat ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparat elctric de joasǎ tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagneticǎ (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul este marcat cu semnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
31
Structura fierului de cǎlcat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
Talpa fierului de cǎlcat
Buton auto-curǎţare
Jiclor de stropire
Clapǎ de închidere a recipientului
pentru apǎ
Cursor de reglare a aburului
Beculeţe de semnalizare:
a) de culoare roşie
b) de culoare verde
Termostat
Indicator al reglǎrii temperaturii
Buton pentru stropire
Buton pentru jetul de aburi
Element de susţinere a cablului de alimentare
Recipient pentru apǎ
Cablu de alimentare
Turnarea apei
–– Scoateţi ştecǎrul cablului de alimentare din priza reţelei electrice.
–– Fixaţi cursorul pentru reglarea
aburului (5) în poziţia .
–– Deschideţi clapa de închidere a recipientului (4) şi turnaţi apǎ prin orificiul de umplere a recipientului.
–– Umpleţi recipientul pentru apǎ pânǎ
la nivelul „MAX” marcat pe peretele
lateral al recipientului.
–– Închideţi clapa recipientului pentru apǎ (4).
Pentru a obţine cele mai bune rezultate, folosiţi de fiecare dată apă
proaspătă demineralizată sau apă distilată. Nu folosiţi apă dedurizată chimic sau orice alte lichide.
32
Reglarea temperaturii
1. Conectaţi fierul de cǎlcat la o prizǎ corespunzǎtoare a reţelei electrice.
2. Imediat se vor aprinde beculeţele de semnalizare de culoare roşie şi
verde (6) şi se emite un semnal sonor. Pe urmǎ beculeţele de semnalizare (6) se sting.
3. Rotiţi termostatul (7), iar fierul de cǎlcat se pune în funcţiune din nou
şi emite un semnal sonor.
4. Beculeţul de semnalizare (6) de culoare roşie începe sǎ clipeascǎ,
indicând faptul cǎ fierul de cǎlcat se înfierbântǎ sau va lumina când
fierul de cǎlcat se rǎceşte.
5. Când temperatura va fi atinsǎ, beculeţul de semnalizare de culoare
roşie (6) înceteazǎ sǎ mai clipeascǎ şi se aude un semnal sonor.
6. Simbolurile de mai jos înscrise pe termostat indicǎ urmǎtoarele reglǎri
ale temperaturii: ● (ACRIL), ●● (MǍTASE & LÂNǍ), ●●● (BUMBAC),
MAX (IN).
7. Rotiţi termostatul (7) în sensul acelor de ceasornic, alegând:
● (1 punct), ●● (2 puncte), ●●● (3 puncte) sau MAX în funcţie de indicaţiile de pe etichetele hainelor.
8. Pentru a cǎlca cu abur, reglaţi temperatura la ●●● sau „MAX”.
9. Fierul de cǎlcat este gata de utilizare.
Pregǎtirea fierului de cǎlcat pentru utilizare – primul cǎlcat
–– Îndepărtaţi toate foliile protectoare de pe talpa fierului de călcat (1)
şi carcasă.
–– Desfăşuraţi şi îndreptaţi cablul de alimentare (13).
–– Umpleţi rezervorul cu apă demineralizată sau distilată. A se vedea
punctul „Turnarea apei”.
–– Conectaţi fierul de călcat la sursa de alimentare potrivită.
–– Imediat se aprind beculeţele de semnalizare (6) de culoare roşie şi
verde şi se aude un semnal sonor. Pe urmǎ, beculeţele de semnalizare (6) se sting.
–– Rotiţi termostatul (7) în sensul mişcǎrii acelor de ceasornic, în poziţia
●●● – începe sǎ clipeascǎ beculeţul de semnalizare (6) de culoare
roşie care indicǎ funcţionarea rezistenţei şi se aude un semnal sonor.
–– Când a fost atinsǎ temperatura doritǎ, se stinge beculeţul roşu şi se
aude un semnal sonor.
–– Fixaţi cursorul pentru reglarea aburului (5) în poziţia .
GW28-016_v01
–– Aburul va începe să iasă prin orificiile plăcii de bază după apăsarea
butonului jet de abur (10).
–– Începeţi primul călcat cu un prosop „vechi”.
–– După golirea rezervorului de apă, nu se mai formează aburi. Procesul
a fost oprit.
–– După terminarea călcatului, rotiţi termostatul (7) în sens contrar acelor
de ceasornic până la „MIN”; fierul de călcat este scos din funcţiune.
–– Deconectaţi fierul de călcat de la sursa de alimentare.
–– Când aparatul s-a răcit complet, aşezaţi-l în poziţie verticală, într-un
loc sigur.
După terminarea călcatului
Călcatul cu abur – se efectuează întotdeauna potrivit indicaţiilor
–– Rotiţi termostatul (7) în sensul contrar acelor de ceasornic, în poziţia
„MIN”; fierul de călcat este astfel scos din funcţiune.
–– Aduceţi cursorul de reglare a aburului (5) în poziţia .
–– Deconectaţi fierul de călcat de la sursa de alimentare.
–– După răcirea completă a fierului de călcat, aşezaţi-l în poziţie verticală,
într-un loc sigur.
Stropirea
–– Funcţia aceasta poate fi folosită
în diferite momente şi nu influenţează nici un reglaj.
–– Umpleţi rezervorul de apă potrivit indicaţiilor de la punctul „Turnarea apei”.
–– Îndreptaţi orificiul jiclorului de stropire (5) spre haine.
–– Apǎsaţi butonul pentru stropire (8).
Pentru a utiliza această funcţie pot fi necesare câteva apăsări ale butonului.
Călcatul uscat – se efectueză întotdeauna potrivit indicaţiilor
producătorului de îmbrăcăminte înscrise pe etichetele hainelor.
–– Conectaţi fierul de călcat la sursa de alimentare adecvată.
–– Imediat de aprind beculeţele de semnalizare (6) de culoare verde şi
roşie şi se aude un semnal sonor. Pe urmǎ beculeţele de semnalizare (6) se sting.
–– Rotiţi termostatul (7) în sensul acelor de ceasornic, alegeţi configuraţia ●, ●● sau ●●●.
–– Începe sǎ clipeascǎ beculeţul de semnalizare (6) de culoare roşie,
semnalând funcţionarea rezistenţei şi se aude un semnal sonor.
–– Beculeţul de culoare roşie se stinge când a fost atinsǎ temperatura doritǎ
şi se aude un semnal sonor. Fierul de cǎlcat este gata de utilizare.
GW28-016_v01
producătorului de îmbrăcăminte înscrise pe etichetele hainelor.
–– Umpleţi rezervorul cu apă. A se vedea punctul „Turnarea apei”.
–– Conectaţi fierul de călcat la sursa de alimentare adecvată.
–– Imediat se vor aprinde beculeţele de semnalizare (6) de culoare roşie şi verde şi se va auzi un semnal
sonor. Pe urmǎ, beculeţele de semnalizare (6) se sting.
–– Rotiţi termostatul (7) în sensul
mişcǎrii acelor de ceasornic, pânǎ în
poziţia ●●●. (Pentru a asigura calitatea optimǎ a aburului, nu utilizaţi nici
reglajul ● sau ●● în timpul cǎlcatului
cu abur.).
–– Începe sǎ clipeascǎ beculeţul de semnalizare de culoare roşie (6),
care semnaleazǎ funcţionarea rezistenţei, ceea ce înseamnǎ punerea
în funcţiune a fierului de cǎlcat şi se aude un semnal sonor.
–– Beculeţul de culoare roşie se aprinde când a fost atinsǎ temperatura
doritǎ şi se aude un semnal sonor. Fierul de cǎlcat este gata de utilizare.
–– Fixaţi cursorul pentru reglarea aburului (5) în poziţia aleasǎ, pentru
a regla cantitatea de abur.
–– Dupǎ încheierea cǎlcatului, rotiţi termostatul (7) în sens invers
mişcǎrii acelor de ceasornic, în poziţia „MIN”. Fierul de cǎlcat este
scos din funcţiune.
–– Fixaţi cursorul pentru reglarea aburului (5) în poziţia .
–– Deconectaţi fierul de cǎlcat de la sursa de alimentare cu energie
electricǎ.
–– Când aparatul s-a răcit complet, aşezaţi-l în poziţie verticală, într-un
loc sigur.
33
Jetul de abur – se foloseşte întotdeauna potrivit indicaţiilor
producătorilor de îmbrăcăminte înscrise pe etichetele hainelor.
Această funcţie asigură o cantitate suplimentară de abur care poate fi folosită în
timpul călcării materialelor foarte şifonate
sau aflate în poziţie verticală.
–– Umpleţi rezervorul de apă potrivit indicaţiilor de la punctul „Turnarea apei“.
–– Conectaţi fierul de cǎlcat la o sursǎ
adecvatǎ de energie electricǎ. A se
vedea punctul „Pregǎtirea fierului de
cǎlcat pentru utilizare”.
–– Rotiţi termostatul (7) în poziţia ●●●.
–– Imediat se aprind beculeţele de semnalizare (6) de culoare roşie şi
verde şi se aude un semnal sonor. Pe urmǎ, beculeţele de semnalizare (6) se sting.
–– Începe sǎ clipeascǎ beculeţul de semnalizare de culoare roşie (6),
care semnalizeazǎ funcţionarea rezistenţei, care indicǎ punerea în
funcţiune a fierului de cǎlcat şi se aude un semnal sonor.
–– Beculeţul de culoare roşie se aprinde când a fost atinsǎ temperatura
doritǎ şi se aude un semnal sonor. Fierul de cǎlcat este gata de utilizare.
–– Fixaţi cursorul pentru reglarea aburului (5) în poziţia doritǎ, pentru
a regla cantitatea de abur.
–– Apǎsaţi o datǎ butonul pentru jetul de abur (10) – prin orificiile aflate
în talpa fierului de călcat vor ieşi jeturi puternice de abur.
–– În cazul unor cute prea mari, aşteptaţi câteva secunde şi pe urmă apăsaţi butonul pentru jet de abur (10). Cea mai mare parte a cutelor ar
trebui să fie eliminată după trei apăsări pe buton.
–– Deplasaţi cursorul pentru reglarea aburului (5) în poziţia .
–– Decuplaţi fierul de cǎlcat de la sursa de alimentare cu energie
electricǎ.
–– Când aparatul s-a rǎcit complet, aşezaţi-l în poziţie verticalǎ, într-un
loc sigur.
ATENŢIE:
Pentru folosirea funcţiei jet de abur pot fi necesare câteva apăsări
pe buton.
34
Pentru menţinerea calităţii aburului, nu apăsaţi butonul pentru jet de
abur de mai mult de trei ori după ce se stinge becul de semnalizare.
În timpul în care beculeţul de semnalizare (6) este aprins, nu apăsaţi
butonul pentru jet de abur mai mult de trei ori.
Pentru folosirea funcţiei jet de abur pot fi necesare câteva apăsări
pe buton.
Pentru menţinerea calităţii aburului, nu apăsaţi butonul pentru jet de
abur de mai mult de trei ori după ce se stinge becul de semnalizare.
Jetul de abur în poziţie verticală – se foloseşte întotdeauna
potrivit indicaţiilor producătorilor de îmbrăcăminte înscrise pe
etichetele hainelor.
Această funcţie asigură în mod suplimentar abur, ajutând la eliminarea
cutelor materialelor fine aflate în poziţie verticală, a celor ale draperiilor în
poziţie verticală sau a altor materiale.
Avertisment!
Nu călcaţi niciodată haine şi materiale
aflate pe oameni sau animale, nu îndreptaţi aburul spre oameni sau animale.
–– Umpleţi rezervorul pentru apă al fierului
de călcat potrivit indicaţiilor de la punctul
„Turnarea apei“.
–– Conectaţi fierul de călcat la sursa de alimentare adecvată (a se vedea punctul
„Pregătirea fierului de călcat pentru utilizare“)
–– Imediat se aprinde beculeţele de semnalizare (6) de culoare roşie şi
verde şi se aude un semnal sonor. Pe urmǎ, beculeţele se semnalizare (6) se sting.
–– Rotiţi termostatul în poziţia ●●●.
–– Va începe sǎ clipeascǎ beculeţul de semnalizare (6) de culoare roşie, semnalând funcţionarea rezistenţei, care indicǎ punerea în funcţiune a fierului de cǎlcat şi se va auzi un semnal sonor.
–– Beculeţul de semnalizare de culoare roşie se aprinde când a fost
atinsǎ temperatura doritǎ şi se aude un semnal sonor.
–– Fierul d ecǎlcat este gata de utilizare.
–– Deplasaţi cursorul pentru reglarea aburului (5) în poziţia .
GW28-016_v01
–– Ţineţi fierul de cǎlcat în poziţie verticalǎ, la o distanţǎ de la 15 pânǎ la
30 cm de haine.
–– Apǎsaţi o datǎ butonul pentru jetul de aburi – prin orificiile din talpa
fierului de cǎlcat vor ieşi jeturi puternice de bur.
–– În cazul unor cute mari, aşteptaţi câteva secunde şi apăsaţi din nou
butonul pentru jet de abur. Cea mai mare parte a cutelor poate fi eliminată după trei apăsări pe buton.
–– Dupǎ terminarea cǎlcatului, deplasaţi cursorul pentru reglarea aburului (5) în poziţia .
–– Dupǎ terminarea cǎlcatului, rotiţi termostatul (7) în sens invers
mişcǎrii acelor de ceasornic, în poziţia „MIN”. Fierul de cǎlcat a fost
scos din funcţiune.
–– Deconectaţi fierul de cǎlcat de la sursa de alimentare cu energie
electricǎ.
–– După răcirea totală a fierului de călcat, aşezaţi-l în poziţie verticală,
într-un loc sigur.
Pentru folosirea funcţiei jet de abur, pot fi necesare câteva apăsări
pe buton.
Pentru menţinerea calităţii aburului, nu apăsaţi de mai mult de trei
ori pe buton după stingerea becului de semnalizare.
Auto-curăţarea fierului de călcat
Această funcţie elimină depunerile şi mineralele adunate în compartimentul aburului. Fierul de călcat rămâne în cea mai bună stare dacă această
operaţiune este efectuată cel puţin o dată pe lună sau mai des, în funcţie
de duritatea apei folosite.
De obicei, când folosim fierul de cǎlcat mai mult de 8 ore, apare necesitatea auto-curǎţǎrii tǎlpii fierului de cǎlcat (1) atunci când începe sǎ
clipeascǎ beculeţul verde de semnalizare (6).
–– Umpleţi rezervorul cu apă potrivit indicaţiilor de la punctul „Turnarea
apei”. Umpleţi rezervorul pe jumătate.
–– Ţineţi fierul de călcat în aer, în poziţie verticală.
–– Conectaţi fierul de călcat la sursa de alimentare adecvată. A se vedea
punctul “Pregătirea fierului de călcat pentru utilizare”.
–– Imediat se aprind beculeţele de semnalizare (6) de culoare roşie şi
verde şi se aude un semnal sonor. Pe urmǎ, beculeţele de semnalizare (6) se sting.
GW28-016_v01
–– Rotiţi termostatul (7) în sensul mişcǎrii acelor de ceasornic, pânǎ în
poziţia ●●●.
–– Începe sǎ clipeascǎ beculeţul de semnalizare (6) de culoare roşie,
care semnalizeazǎ funcţionarea rezistenţei, indicǎ punerea în funcţiune a fierului de cǎlcat şi se aude un semnal sonor.
–– Beculeţul de culoare roşie se aprinde când a fost atinsǎ temperatura
doritǎ şi se aude un semnal sonor.
–– Fierul de cǎlcat este gata de utilizare.
–– Aşteptaţi urmǎtorul ciclu, beculeţul de semnalizare se aprinde şi se
stinge.
–– Rotiţi termostatul (7) în sens invers acelor de ceasornic, în poziţia
„MIN”.
–– Deconectaţi fierul de cţlcat de la sursa de alimentare cu energie
electricǎ.
–– Ţineţi fierul de cǎlcat în poziţie verticalǎ deasupra chiuvetei.
–– Apǎsaţi şi ţineţi apǎsat butonul pentru auto-curǎţare (2).
–– Aburul şi apa fierbinte care curge prin orificiile din placa de bază vor îndepărta depunerile şi mineralele adunate în compartimentul aburului.
–– Mişcaţi încet fierul de călcat până la golirea completă a rezervorului
de apă.
–– După încheierea auto-curăţării, nu mai apăsaţi butonul auto-curăţare.
–– Aşezaţi fierul de călcat pe suport şi aşteptaţi până la răcirea lui completă.
–– Ştergeţi placa suportului cu o cârpă umedă.
–– După răcirea totală a fierului de călcat, aşezaţi-l în poziţie verticală,
într-un loc sigur.
Avertisment!
Aveţi grijă să nu intraţi în contact cu apa care se scurge din fierul de
călcat. Este foarte fierbinte.
Blocarea picurǎrii
1. Sistemul pentru blocarea picurǎrii asigurǎ în mod automat împotriva
scurgerii apei prin orificiile din talpa fierului de cǎlcat (1), când acesta este prea rece.
2. În timpul funcţionǎrii sale, sistemul de blocare a picurǎrii poate emite
un zgomot puternic, mai ales când fierul de cǎlcat se rǎceşte sau se
încǎlzeşte. Acesta este un fenomen normal, care indicǎ faptul cǎ sistemul funcţioneazǎ normal.
35
Închidere automatǎ
Curăţare şi păstrare
Opţiunea închiderii automate se activeazǎ în mod automat, atunci când
fierul de cǎlcat nu este utilizat, dar este conectat la reţeaua de alimentare
cu energie electricǎ.
–– Deconectaţi fierul de călcat de la sursa de alimentare.
–– Fierul de călcat trebuie lăsat să se răcească complet înainte de curăţare.
–– Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă şi o substanţă de curăţare neagresivă.
–– Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formă de
emulsie, lichid, pastă etc. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice ale specificaţiilor înscrise pe carcasă, precum: standardele, marcajele, semnele de avertizare etc.
–– Nu folosiţi niciodată obiecte ascuţite sau abrazive pentru îndepărtarea
depunerilor de pe talpa fierului de călcat.
–– Pentru curăţarea tălpii fierului de călcat nu este permisă folosirea substanţelor de curăţare abrazive sau acetice sau a celor detartrante.
Închidere automatǎ în poziţie orizontalǎ
1. Fierul de cǎlcat de închid eîn mod automat dupǎ aproximativ 30 de secunde, dacǎ acesta rǎmâne nemişcat în poziţia de cǎlcat (orizontalǎ).
2. Beculeţele de semnalizare (6) de culoare roşie şi verde încep sǎ se
aprindǎ, pe rând, şi se aude un semnal sonor.
3. Fierul de cǎlcat se pune din nou în funcţiune când este mişcat.
Închidere automatǎ în poziţie verticalǎ
1. Fierul de cǎlcat se închide în mod automat dupǎ aproximativ 8 minute,
dacǎ rǎmâne pe suport nemişcat (în poziţie verticalǎ).
2. Beculeţele de semnalizare (6) de culoare roşie şi verde încep sǎ se
aprindǎ, pe rând, şi se aude un semnal sonor.
3. Fierul de cǎlcat se pune din nou în funcţiune când este mişcat.
Atenţie: Revenirea tǎlpii fierului de cǎlcat (1) la temperatura anterioarǎ
necesitǎ aproximativ 60 de secunde.
Golirea de apǎ a fierului de cǎlcat
–– Deplasaţi cursorul pentru reglarea
aburului (5) în poziţia .
–– Decuplaţi fierul de cǎlcat de la sursa de
alimentare cu energie electricǎ.
–– Apăsaţi butonul pentru jet de abur (10)
pentru a goli recipientul de apa adunată
cât timp talpa fierului de călcat este fierbinte.
–– Apăsaţi butonul pentru stropire (9)
pentru a scoate şi restul de apă.
–– Întoarceţi fierul de călcat cu partea superioară în jos, mişcaţi încet pentru a scoate apa rămasă.
Înainte de depozitarea fierului de călcat, asiguraţi-vă că dispozitivul
de reglare a aburului (7) este în poziţia .
36
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump.
În acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu rǎspunde de eventualele defecţiuni apǎrute ca urmare
a utilizǎrii aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii
sale necorespunzǎtoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la
norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul
estetic ş.a.ve.
GW28-016_v01
RU
Содержание
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации
утюга.............................................................................................................37
Рекомендации по глажению ......................................................................38
Техническая характеристика .....................................................................38
Устройство утюга ........................................................................................38
Наполнение резервуара водой ..................................................................39
Установка температуры .............................................................................39
Подготовка утюга к работе – первое глажение.........................................39
Окончание глажения ............................................................................39
Разбрызгивание...........................................................................................39
Сухое глажение ..........................................................................................40
Глажение с паром .......................................................................................40
Выброс пара . ..............................................................................................40
Вертикальное отпаривание .......................................................................41
Самоочищение утюга..................................................................................41
Противокапельная система........................................................................42
Функция автоматического отключения . ....................................................42
Автоматическое отключение в горизонтальном положении.............. 42
Автоматическое отключение в вертикальном положении . ............... 42
Слив воды из резервуара ..........................................................................42
Очистка и консервация...............................................................................43
Экология – Забота о окружающей среде...................................................43
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди
пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать
только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы
специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники
безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было
пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
эксплуатации парового утюга
и
правильной
Во время использования утюга всегда соблюдайте нижеприведенные
основные правила техники безопасности:
–– Утюг предназначен исключительно для домашнего пользования. Используйте его только в целях, предусмотренных инструкцией.
GW28-016_v01
–– Удалите с корпуса и подошвы утюга все имеющиеся защитные пленки
и наклейки.
–– Перед началом глажения размотайте и выпрямите питающий сетевой
провод.
–– Перед наполнением резервуара и сливом воды всегда вынимайте
вилку сетевого провода из розетки питающей сети.
–– Наполняйте утюг водой только с помощью приложенного кувшинчикамерки для воды.
–– После каждого использования утюга необходимо слить из него воду.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его
должен заменить производитель или специализированная ремонтная мастерская либо квалифицированное лицо во избежание
возникновения опасности.
Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные
специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать
серьезную угрозу для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
–– Не пользуйтесь неисправным или поврежденным утюгом.
–– Не прикасайтесь к подошве утюга во время глажения или сразу же после него. Будьте осторожны – температура подошвы очень высокая!
–– Подключайте утюг только к сети переменного тока 230-240 V с заземлением.
–– Утюг вырабатывает очень горячий водяной пар. Будьте осторожны во
время глажения и предупредите других пользователей о возможной
опасности.
–– Не пользуйтесь удлинителем без заземления!
–– Не добавляйте в резервуар с водой духи, уксус, химические вещества
и т.п.
–– Не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
–– Не наматывайте питающий сетевой провод на горячий утюг. Перед
тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть.
–– Не разбирайте утюг.
–– Используйте и ставьте утюг только на стабильную и ровную поверхность.
–– Необходимо убедиться в том, что подставка, на которую Вы ставите
утюг, является стабильной.
–– Не открывайте отверстие для залива воды во время глажения.
–– Не позволяйте детям играть утюгом. Храните утюг в местах недоступных для детей и неуравновешенных лиц.
–– Соблюдайте особую осторожность во время глажения в присутствии детей. Не позволяйте прикасаться к горячему утюгу во время глажения.
37
–– Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями,
не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены
и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
–– Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
–– Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного
управления.
–– Не оставляйте включенный в сеть или горячий утюг без присмотра.
–– Не следует пользоваться утюгом если утюг упал, имеет видимые следы повреждения или из него вытекает вода.
–– Если Вы не пользуетесь утюгом даже непродолжительное время, утюг
необходимо выключить. Для этого переключите термостат в положение «MIN» (вращая в направлении против часовой стрелки).
–– Если Вы не пользуетесь утюгом даже непродолжительное время,
функцию подачи пара необходимо выключить, переключая регулятор
подачи пара в положение
.
–– Категорическия запрещается гладить электроутюгом одежду и ткани
непосредственно на людях или животных.
–– Категорически запрещается направлять струю пара на людей или животных.
–– Режим самоочищения необходимо включать, по меньшей мере, один
раз в месяц.
Рекомендации по глажению
1. Рассортируйте вещи, которые Вы собираетесь гладить, по типам ткани, из которой они сшиты. Это позволит Вам ограничить количество
переключений регулятора температуры.
2. Если Вы не знаете состав изделия, найдите на нём место, которое
незаметно при носке, и попробуйте подобрать соответствующую температуру глажения, начиная с минимальной.
3. Прежде чем начать глажение изделий из чувствительных к высоким
температурам тонких и деликатных тканей, необходимо подождать
три минуты. Для достижения нужной температуры (как более высокой, так и более низкой) необходимо определенное время.
4. Чтобы изделия из тонких и деликатных тканей, таких как шерсть,
шелк, бархат и т.п. не лоснились после глажения, их нужно гладить
через ткань.
5. Возможно, что для включения функции разбрызгивания или выброса
пара нужно будет нажать соответствующую кнопку несколько раз.
6. Внимательно прочитайте ярлык на изделии, которое Вы собираетесь гладить, и всегда выполняйте рекомендации изготовителя
38
одежды по уходу за изделием. Символы на ярлыках означают
следующее:
Регулировка температуры глажения
○ Ацетатное волокно
○ Эластан
○ Полиамид
○ Полипропилен
○ Медь
○ Полиэстер
○ Протеин
○ Шелк
○ Триацетат
○ Вискоза
○ Шерсть
○ Хлопок
○ Лен
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
Утюг имеет I класс изоляции. Питающий электропровод и вилка имеют
заземление.
Утюг ZELMER отвечают требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Устройство утюга
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Подошва утюга
Кнопка функции самоочищения
Отверстие для разбрызгивания воды
Затычка заливного отверстия
Регулятор подачи пара
Сигнальный индикатор:
a) красный
b) зеленый
Термостат
Указатель термостата
Кнопка разбрызгивателя
Кнопка выброса пара
Гибкая втулка
Кувшинчик-мерка для воды
Питающий электропровод
GW28-016_v01
Наполнение резервуара водой
Подготовка утюга к работе – первое глажение
–– Выньте вилку питающего электропровода из розетки.
–– Установите регулятор подачи пара
(5) в положение
.
–– Выньте затычку заливного отверстия (4) и налейте в резервуар воду
через оверстие для залива воды.
–– Не наливайте воду выше отметки
«MAX» на резервуаре.
–– Закройте затычку заливного отверстия (4).
–– Удалите с корпуса и подошвы утюга (1) все имеющиеся защитные
пленки и наклейки.
–– Перед началом глажения размотайте и выпрямите питающий сетевой провод (13).
–– Наполните резервуар деминерализированной или дистиллированной
водой. См. раздел «Наполнение резервуара водой».
–– Подсоедините утюг к соответствующей питающей сети.
–– На несколько секунд засветится красный и зеленый сигнальный индикатор (6) и раздастся один короткий звуковой сигнал. Затем индикаторы (6) погаснут.
–– Переключите термостат (7) в положение ●●● (вращая в направлении
по часовой стрелке) – начнет пульсировать красный сигнальный индикатор (6), сигнализирующий включение нагревательного элемента, и раздастся один зыуковой сигнал.
–– Когда будет достигнута нужная температура, загорится красная лампочка индикатора и раздастся один звуковой сигнал.
–– Установите регулятор подачи пара (5) в положение .
–– Нажмите на кнопку выброса пара (10) – из отверстий в подошве
утюга появится пар.
–– Первое глажение начните со «старого» полотенца.
–– Когда вся вода испарится, пар перестанет вырабатываться. Подготовка к работе закончена.
С целью получения лучших результатов глажения каждый раз заливайте в резервуар свежую деминерализированную или дистиллированную воду. Запрещается использовать химически очищенную
воду или какие-либо другие жидкости.
Установка температуры
1. Подсоедините утюг к соответствующей питающей сети.
2. На несколько секунд засветится красный и зеленый сигнальный индикатор (6) и раздастся один короткий звуковой сигнал. Затем индикаторы (6) погаснут.
3. Переключите термостат (7), а утюг включится снова и раздастся один
звуковой сигнал.
4. Красный сигнальный индикатор (6) будет пульсировать, сигнализируя включение утюга и нагревательного элемента, или будет светиться непрерывно, когда утюг остывает.
5. Когда будет достигнута нужная температура, красная лампочка индикатора (6) перестанет пульсировать и раздастся звуковой сигнал.
6. Символы на термостате обозначают следующую температуру глажения: ● (AКРИЛ), ●● (ШЕЛК & ШЕРСТЬ), ●●● (ХЛОПОК), «MAX» (ЛЕН).
7. Переключите термостат (7) в направлении по часовой стрелке и установите на символ, соответствующий режиму глажения Вашего изделия: ● (1 точка), ●● (2 точки), ●●● (3 точки) или «MAX».
8. Для глажения с паром выбирайте температуру ●●● или «MAX».
9. Утюг готов к работе.
GW28-016_v01
Окончание глажения
–– Переключите термостат (7) в положение «MIN» (вращая в направлении против часовой стрелки). Утюг выключится.
–– Установите регулятор подачи пара (5) в положение
.
–– Отключите утюг от питающей сети.
–– Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Храните
утюг в вертикальном положении в безопасном месте.
Разбрызгивание
–– Данная функция может использоваться в любое время и не
требует отдельного регулирования.
–– Наполните резервуар водой,
как это описано в разделе «Наполнение резервуара водой».
39
–– Направьте отверстие для разбрызгивания воды (3) на одежду.
–– Нажмите на кнопку разбрызгивателя (9).
Возможно, что для включения данной функции нужно будет нажать
соответствующую кнопку несколько раз.
Сухое
глажение – всегда выполняйте
изготовителя одежды по уходу за изделием.
рекомендации
–– Подсоедините утюг к соответствующей питающей сети.
–– На несколько секунд засветится красный и зеленый сигнальный индикатор (6) и раздастся один короткий звуковой сигнал. Затем индикаторы (6) погаснут.
–– Переключите термостат (7) в нужное положение: ●, ●● или ●●● (вращая в направлении по часовой стрелке).
–– Красный сигнальный индикатор (6) будет пульсировать, сигнализируя включение утюга и нагревательного элемента и раздастся один
звуковой сигнал.
–– Когда будет достигнута нужная температура, загорится красная лампочка индикатора и раздастся один звуковой сигнал. Утюг готов к работе.
–– Закончив глажение, переключите термостат (7) в положение «MIN»
(вращая в направлении против часовой стрелки). Утюг выключится.
–– Отключите утюг от питающей сети.
–– Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Храните
утюг в вертикальном положении в безопасном месте.
Глажение с паром – всегда выполняйте рекомендации
изготовителя одежды по уходу за изделием.
–– Наполните резервуар водой. См. раздел «Наполнение резервуара водой».
–– Подсоедините утюг к соответствующей питающей сети.
–– На несколько секунд засветится красный и зеленый сигнальный индикатор (6) и раздастся один короткий
звуковой сигнал. Затем индикаторы
(6) погаснут.
–– Переключите термостат (7) в положение ●●● (вращая в направлении
по часовой стрелке). (При глажении
40
––
––
––
––
––
––
––
с использовании пара для обеспечения оптимального качества пара
не следует переводить термостат ни в положение ●, ни в положение
●●).
Красный сигнальный индикатор (6) будет пульсировать, сигнализируя включение утюга и нагревательного элемента и раздастся один
звуковой сигнал.
Когда будет достигнута нужная температура, загорится красная лампочка индикатора и раздастся один звуковой сигнал. Утюг готов к работе.
Установите регулятор подачи пара (5) в нужное положение, в зависимости от необходимого Вам количества пара.
Закончив глажение, переключите термостат (7) в положение «MIN»
(вращая в направлении против часовой стрелки). Утюг выключится.
Установите регулятор подачи пара (5) в положение
.
Отключите утюг от питающей сети.
Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Храните
утюг в вертикальном положении в безопасном месте.
Выброс пара – всегда выполняйте рекомендации изготовителя
одежды по уходу за изделием.
Данная функция обеспечивает дополнительное количество пара, который необходим для разглаживания неподатливых (сильно замятых)
складок или вертикального отпаривания.
–– Наполните резервуар водой, как это
описано в разделе «Наполнение резервуара водой».
–– Подсоедините утюг к соответствующей
питающей сети. См. раздел «Подготовка утюга к работе».
–– На несколько секунд засветится красный и зеленый сигнальный индикатор (6) и раздастся один короткий
звуковой сигнал. Затем индикаторы
(6) погаснут.
–– Переключите термостат (7) в положение ●●●.
–– Красный сигнальный индикатор (6) будет пульсировать, сигнализируя включение утюга и нагревательного элемента и раздастся один
звуковой сигнал.
–– Когда будет достигнута нужная температура, загорится красная ламGW28-016_v01
––
––
––
––
––
––
почка индикатора и раздастся один звуковой сигнал. Утюг готов к работе.
Установите регулятор подачи пара (5) в нужное положение, в зависимости от необходимого Вам количества пара.
Нажмите один раз на кнопку выброса пара (10) – из отверстий в подошве утюга произойдет сильный выброс пара.
При разглаживании сильно замятых складок подождите несколько секунд и снова нажмите на кнопку выброса пара (10). Большинство
складок разглаживается после трех нажатий на кнопку.
Установите регулятор подачи пара (5) в положение
.
Отключите утюг от питающей сети.
Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Храните
утюг в вертикальном положении в безопасном месте.
ВНИМАНИЕ:
Возможно, что для включения функции выброса пара нужно будет
нажать соответствующую кнопку несколько раз.
С целью сохранения качества пара не нажимайте на кнопку выброса пара более трех раз после того, как погаснет лампочка сигнального индикатора.
В то время, пока светится лампочка сигнального индикатора (6), не
нажимайте на кнопку выброса пара более трех раз.
Вертикальное
отпаривание
–
всегда
выполняйте
рекомендации изготовителя одежды по уходу за изделием.
Данная функция обеспечивает дополнительное количество пара, который необходим для вертикального отпаривания складок на тонких и деликатных тканях, одежде, занавесках и и т.п.
Внимание!
Категорически запрещается гладить одежду и ткани непосредственно на людях и животных.
–– Наполните резервуар водой, как это описано в разделе «Наполнение
резервуара водой».
–– Подсоедините утюг к соответствующей питающей сети (см. раздел
«Подготовка утюга к работе»).
–– На несколько секунд засветится красный и зеленый сигнальный индикатор (6) и раздастся один короткий звуковой сигнал. Затем индикаторы (6) погаснут.
–– Переключите термостат (7) в положение ●●●.
GW28-016_v01
–– Красный сигнальный индикатор (6)
будет пульсировать, сигнализируя включение утюга и нагревательного элемента
и раздастся один звуковой сигнал.
–– Когда будет достигнута нужная температура, загорится красная лампочка индикатора и раздастся один звуковой сигнал. Утюг готов к работе.
–– Установите регулятор подачи пара (5)
в положение .
–– Держите утюг вертикально на расстоянии 15-30 см от одежды.
–– Нажмите один раз на кнопку выброса пара (10) – из отверстий в подошве утюга произойдет сильный выброс пара.
–– При разглаживании сильно замятых складок подождите несколько секунд и снова нажмите на кнопку выброса пара (10). Большинство
складок разглаживается после трех нажатий на кнопку.
–– Закончив глажение, установите регулятор подачи пара (5) в положение
.
–– Закончив глажение, переключите термостат (7) в положение «MIN»
(вращая в направлении против часовой стрелки). Утюг выключится.
–– Отключите утюг от питающей сети.
–– Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Храните
утюг в вертикальном положении в безопасном месте.
Возможно, что для включения функции выброса пара нужно будет
нажать соответствующую кнопку несколько раз.
С целью сохранения качества пара не нажимайте на кнопку выброса пара (10) более трех раз после того, как погаснет лампочка сигнального индикатора.
Самоочищение утюга
Данная функция используется для удаления накипи и осадка, скопившегося в камере парообразования. Для продления срока службы утюга режим самоочищения следует включать, по крайней мере, один раз
в месяц или чаще, в зависимости от жесткости используемой воды. Утюг
также автоматически сигнализирует о необходимости самоочищения
подошвы утюга (1), если Вы забыли сделать это в рекомендованный
изготовителем срок ( 8 часов работы). Начинает пульсировать зеленая
лампочка сигнального индикатора (6).
41
–– Наполните резервуар водой, как это описано в разделе «Наполнение
резервуара водой». Резервуар нужно наполнить до половины.
–– Поставьте утюг вертикально на подставку.
–– Подсоедините утюг к соответствующей питающей сети. См. раздел
«Подготовка утюга к работе».
–– На несколько секунд засветится красный и зеленый сигнальный индикатор (6) и раздастся один короткий звуковой сигнал. Затем индикаторы (6) погаснут.
–– Переключите термостат (7) в положение ●●● (вращая в направлении
по часовой стрелке).
–– Красный сигнальный индикатор (6) будет пульсировать, сигнализируя включение утюга и нагревательного элемента и раздастся один
звуковой сигнал.
–– Когда будет достигнута нужная температура, загорится красная лампочка индикатора и раздастся один звуковой сигнал. Утюг готов к работе.
–– Подождите, пока не закончится очередной цикл: лампочка сигнального индикатора (6) загорится и погаснет.
–– Переключите термостат (7) в положение «MIN» (вращая в направлении против часовой стрелки).
–– Отключите утюг от питающей сети.
–– Придержите утюг над раковиной в горизонтальном положении.
–– Нажмите и держите кнопку функции самоочищения (2).
–– Из отверстий в подошве утюга появится пар и горячая вода, вымывая
накипь и осадок, скопившиеся в камере парообразования.
–– Чтобы слить из резервуара утюга оставшуюся воду, слегка его потрясите.
–– Закончив очистку утюга, отпустите кнопку самоочищения (2).
–– Поставьте утюг на подставку и дайте ему полностью остыть.
–– Протрите подошву утюга холодной, влажной тряпочкой.
–– Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Храните
утюг в вертикальном положении в безопасном месте.
Противокапельная система
1. Противокапельная система запроектирована таким образом, чтобы
не допускать до вытекания воды из подошвы утюга (1), если установлена слишком низкая температура глажения.
2. Во время действия противокапельной системы может появиться громкий тикающий звук – особенно, когда утюг нагревается или остывает.
Это нормальное явление и свидетельствует о правильной работе системы.
Функция автоматического отключения
Oпция автоматического отключения действует в том случае, если Вы
включили утюг в сеть, но ним не пользуетесь, или если утюг оставлен
без присмотра.
Aвтоматическое отключение в горизонтальном положении
1. Если утюг находится без движения в горизонтальном положении
(на подошве), то через 30 секунд утюг будет автоматически отключен).
2. Попеременно будет светиться красный и зеленый сигнальный индикатор (6) и раздастся один звуковой сигнал.
3. Для включения утюга достаточно продолжить процесс глажения.
Aвтоматическое отключение в вертикальном положении
1. Если утюг находится без движения в течении 8 минут в вертикальном
положении, то он так же будет автоматически отключен.
2. Попеременно будет светиться красный и зеленый сигнальный индикатор (6) и раздастся один звуковой сигнал.
3. Для включения утюга достаточно продолжить процесс глажения.
Внимание: Нагрев подошвы утюга (1) до прежней температуры займет
ок. 60 секунд.
Внимание!
Во избежание ожогов не допускайте до попадания горячей воды
и пара на кожу.
42
GW28-016_v01
Слив воды из резервуара
Экология – Забота о окружающей среде
–– Установите регулятор подачи пара (5)
в положение
.
–– Отключите утюг от питающей сети.
–– Нажмите на кнопку выброса пара (10),
чтобы слить из резервуара воду, пока
подошва утюга еще горячая.
–– Чтобы слить остатки воды, нажмите
кнопку разбрызгивателя (9).
–– Чтобы слить из резервуара оставшуюся воду, переверните утюг вверх дном
и слегка его потрясите.
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей
среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
–– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
–– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
–– Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Прежде, чем убрать утюг на хранение,
убедитесь, что регулятор подачи пара (5)
находится в положении
.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Очистка и консервация
–– Отключите утюг от питающей сети.
–– Прежде чем начать очистку, дайте утюгу полностью остыть.
–– Поверхность утюга протирайте влажной тряпочкой. Также можно использовать жидкие чистящие средства.
–– Не рекомендуется использовать для мытья корпуса агрессивные детергенты в виде молочка, пасты, эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
–– Категорически запрещается использовать для очистки подошвы утюга
острые инструменты и абразивные материалы.
–– Для очистки подошвы утюга также запрещается использовать абразивные чистящие средства, средства на базе уксуса и предназначенные для устранения накипи.
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб,
причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или
неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим
причинам.
GW28-016_v01
43
BG
Съдържание
Препоръки за безопасност и правилно използване на ютията . .......44
Препоръки за гладене ..........................................................................45
Технически данни .................................................................................45
Устройство на ютията . .........................................................................46
Наливане на вода .................................................................................46
Настройка на температурата . .............................................................46
Подготовка на ютията за работа – първо гладене .............................46
След приключване на гладенето . .................................................46
Разпръскване ........................................................................................47
Сухо гладене .........................................................................................47
Парно гладене ......................................................................................47
Отделяне на пара .................................................................................48
Отделяне на пара във вертикално положение . .................................48
Самопочистване на ютията .................................................................49
Система срещу капане . .......................................................................49
Автоматично изключване .....................................................................50
Автоматично изключване в хоризонтално положение . ...............50
Автоматично изключване във вертикално положение ................50
Изливане на водата ..............................................................................50
Почистване и поддръжка .....................................................................50
Екология – Грижа за околната среда ..................................................50
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на
продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани
специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено
внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете
инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на
по-нататъшното използване на уреда.
44
Препоръки за безопасност и правилно използване на
ютията
По време на използване на ютията винаги спазвайте следните основни изисквания за безопасност:
–– Ютията е предназначена само за домашно използване и може да
се използва само съгласно настоящата инструкция.
–– Отстранете защитното фолио и всички лепенки от гладещата повърхност на ютията и корпуса й.
–– Преди използване разгънете и изправете захранващия кабел.
–– Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт, преди да напълните или изпразните резервоара за вода.
–– Пълнете ютията с вода само с помощта на съда за вода от комплекта на ютията.
–– След всяко използване изливайте водата от резервоара.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва
да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно
предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност. Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат да причинят
сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност
Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз.
–– Не използвайте ютията, ако е повредена или не работи както трябва.
–– Не докосвайте гладещата повърхност на ютията по време на гладене или кратко след приключването му, тъй като е гореща!
–– Включвайте ютията само към мрежа с променлив ток
230-240 V, към контакт със заземяване.
–– Ютията отделя водна пара с висока температура. Винаги я използвайте предпазливо и предупредете останалите потребители
за евентуалната опасност.
–– Не използвайте удължители без заземяване!
–– Не наливайте други течности в резервоара за вода, парфюм, оцет
или други химически вещества.
–– Не потапяйте ютията във вода или други течности.
–– Не навивайте захранващия кабел около ютията, докато не изстине съвсем – едва след това може да се прибере.
–– Не разглобявайте корпуса на ютията и не демонтирайте никоя от
частите й.
GW28-016_v01
–– Използвайте и прибирайте ютията само на стабилна, равна повърхност.
–– Ако ютията е поставена върху подставка, уверете се, че повърхността, върху която се намира подставката, е стабилна.
–– По време на гладене не отваряйте отвора за напълване на резервоара с вода.
–– Не позволявайте да се играе с уреда и съхранявайте ютията далеч от деца и неуравновесени хора.
–– Бъдете особено внимателни по време на гладене в присъствието на
деца. Не позволявайте да докосват ютията по време на гладене.
–– Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число
деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без опит и познаване на уреда, освен ако това
не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване
на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
–– Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
–– Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни
временни изключватели или на отделна система за дистанционна
регулация.
–– Не оставяйте ютията без наблюдение, ако е включена в ел. мрежата или е гореща.
–– Не използвайте ютията, ако е паднала, има видими следи от повреда или от нея тече вода.
–– Ако не използвате ютията дори за кратко време, изключете я със
завъртане на регулатора на температурата по посока обратна на
часовниковата стрелка. Настройте го на положение „MIN”.
–– Ако не използвате ютията дори за кратко време, изключете функцията на парата, като превключите регулатора на парата на положение .
–– В никакъв случай не гладете дрехи и платове върху хора или животни.
–– В никакъв случай не насочвайте парата към хора или животни.
–– Използвайте функцията за самопочистване поне веднъж в месеца.
Препоръки за гладене
1. Сортирайте дрехите за гладене според типа плат. Това ще ограничи
честото сменяне на температурата за различните видове платове.
2. Обърнете дрехата за пробно гладене от вътрешната й страна, ако
GW28-016_v01
3.
4.
5.
6.
не сте сигурни какъв вид е платът. Започнете от ниската температура и постепенно я увеличавайте.
Изчакайте около три минути, преди да започнете да гладите платове, чувствителни на високи температури. Функцията за регулиране на температурата се нуждае от известно време, за да достигне избраното ниво, независимо от това дали температурата
е по-ниска или по-висока.
Фините материали, като например коприна, вълна, велур и др., се
гладят през парче плат, за да избегнете блестящите следи.
С цел активиране на разпръскването или отделянето на пара може
да се окаже необходимо неколкократното натискане на бутона.
Спазвайте препоръките на производителя на облеклото.
Запознайте се със съдържанието на етикетите, което често
е представено под формата на символи, напр.:
Настройки на температурата
○ Ацетат
○ Еластан
○ Полиамид
○ Полипропилен
○ Купро
○ Полиестер
○ Протеин
○ Коприна
○ Триацетат
○ Вискоза
○ Вълна
○ Памук
○ Лен
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на
уреда.
Ютията е уред от клас І, със захранващ кабел с предпазно жило и щепсел с предпазен контакт.
Ютиите ZELMER отговарят на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
45
Устройство на ютията
Настройка на температурата
1. Гладеща повърхност на ютията
2. Бутон за самопочистване
3. Дюза за пръскане
4. Капак на резервоара за вода
5. Регулатор на парата
6. Сигнална лампа
а) червена
b) зелена
7. Регулатор на температурата
8. Индикатор на настройката
на температурата
9. Бутон за пръскане
10. Бутон за отделяне на пара
11. Защитна обвивка
12. Съд за вода
13. Захранващ кабел
1. Включете ютията към подходящ електрически контакт.
2. Светват за малко червената и зелената сигнална лампа (6) и се
чува единичен звуков сигнал. След това сигналните лампи (6) изгасват.
3. Завъртете регулатора на температурата (7) и ютията отново ще
се включи и ще се чуе единичен звуков сигнал.
4. Червената сигнална лампа (6) ще премигва, което означава, че
ютията се нагрява, или ще свети, когато ютията изстива.
5. Когато температурата бъде достигната, червената сигнална лампа (6) ще престане да премигва и ще чуете звуков сигнал.
6. Дадените по-долу символи на регулатора на температурата означават следните настройки на температурата: ● (АКРИЛ), ●● (КОПРИНА & ВЪЛНА), ●●● (ПАМУК), MAX (ЛЕН).
7. Завъртете регулатора на температурата (7) по посока на часовниковата стрелка; изберете настройка: ● (1 точка), ●● (2 точки), ●●●
(3 точки) или MAX съгласно препоръките на етикета на дрехата.
8. За парно гладене изберете настройка на температурата ●●● или
“MAX”.
9. Ютията е готова за използване.
Наливане на вода
–– Извадете щепсела на захранващия
кабел от електрическия контакт.
–– Настройте регулатора на парата
(5) на положение .
–– Отворете капачето на резервоара
за вода (4) и налейте вода в отвора.
–– Напълнете резервоара за вода под
нивото “MAX”, обозначено на страничната стена на резервоара за
вода.
–– Затворете капачето на резервоара
за вода (4).
За най-добри резултати използвайте винаги прясна деминерализирана или дестилирана вода. Не използвайте вода, от която
варовикът е отстранен по химически път, нито каквито и да било
други течности.
46
Подготовка на ютията за работа – първо гладене
–– Отстранете защитното фолио и всички лепенки от гладещата повърхност на ютията (1) и корпуса й.
–– Разгънете и изправете захранващия кабел (13).
–– Напълнете резервоара с деминерализирана или дестилирана
вода. Виж точка “Наливане на вода”.
–– Включете ютията към подходящ източник на захранване.
–– Светват за малко червената и зелената сигнална лампа (6) и се чува
единичен звуков сигнал. След това сигналните лампи (6) изгасват.
–– Завъртете регулатора на температурата (7) по посока на часовниковата стрелка на положение ●●● - ще започне да премигва
червената сигналната лампа (6), която означава, че нагревателят работи, и ще се чуе единичен звуков сигнал.
–– Червената лампа ще светне, когато бъде достигната необходимата температура, и ще се чуе единичен звуков сигнал.
–– Настройте регулатора на парата (5) на положение .
GW28-016_v01
–– Парата ще започне да излиза от отворите в основата след натискане на бутона за отделяне на пара (10).
–– Започнете първото гладене върху стара кърпа.
–– След изпразване на резервоара пара не се образува. С това приключва подготовката.
––
След приключване на гладенето
–– Завъртете регулатора на температурата (7) по посока обратна
на часовниковата стрелка на положение “MIN”; ютията ще се изключи.
–– Преместете регулатора на парата (5) на положение .
–– Изключете ютията от източника на захранване.
–– Изчакайте ютията да изстине изцяло и я приберете на безопасно
място за съхранение във вертикално положение.
––
––
––
Разпръскване
–– Напълнете резервоара с вода. Виж точка “Наливане на вода”.
–– Включете ютията към подходящ източник на захранване.
–– Светват за малко червената и зелената сигнална лампа (6) и се
чува единичен звуков сигнал. След това сигналните лампи (6)
изгасват.
–– Завъртете регулатора на температурата (7) по посока на часовниковата стрелка на положение ●●●. (За най-добро качество на
парата не използвайте настройките ● или ●● при парно гладене).
–– Ще започне да премигва червената сигнална лампа (6), която означава, че нагревателят работи и ютията е включена, и ще се чуе
единичен звуков сигнал.
–– Червената лампа ще светне, когато бъде достигната необходимата температура, и ще се чуе единичен звуков сигнал. Ютията е готова за използване.
–– Настройте регулатора на парата (5) на избраното положение, за
да настроите количеството пара.
–– След приключване на гладенето
завъртете регулатора на температурата (7) по посока обратна на часовниковата стрелка на положение
„MIN”. Ютията ще се изключи.
–– Преместете регулатора на парата
(5) на положение .
–– Тази функция може да се използва в произволен момент
и няма влияние върху никоя
от настройките.
–– Напълнете резервоара с вода
така, както е описано в точка
“Наливане на вода”.
–– Насочете изходящия отвор на дюзата (3) към дрехите.
–– Натиснете бутона за пръскане (9).
С цел активиране на тази функция може да се окаже необходимо
неколкократното натискане на бутона.
Сухо гладене – винаги спазвайте препоръките на производителя на облеклото, дадени на етикета на дрехата.
–– Включете ютията към подходящ източник на захранване.
–– Светват за малко червената и зелената сигнална лампа (6) и се
чува единичен звуков сигнал. След това сигналните лампи (6)
изгасват.
–– Завъртете регулатора на температурата (7) по посока на часовниковата стрелка; изберете настройка: ●, ●● или ●●●.
–– Ще започне да премигва червената сигнална лампа (6), която озGW28-016_v01
начава, че нагревателят работи и ютията е включена, и ще се чуе
единичен звуков сигнал.
Червената лампа ще светне, когато бъде достигната необходимата температура, и ще се чуе единичен звуков сигнал. Ютията е готова за използване.
След приключване на гладенето завъртете регулатора на температурата (7) по посока обратна на часовниковата стрелка на
положение “MIN”; ютията е изключена.
Изключете ютията от източника на захранване.
Когато уредът изстине изцяло, приберете го за съхранение във
вертикално положение на безопасно място.
Парно гладене – винаги спазвайте препоръките на производителя на облеклото, дадени на етикета на дрехата.
47
–– Изключете ютията от източника на захранване.
–– Когато уредът изстине изцяло, приберете го за съхранение във
вертикално положение на безопасно място.
Отделяне на пара – винаги спазвайте препоръките на
производителя на облеклото, дадени на етикета на дрехата.
Тази функция осигурява допълнително количество пара, което може
да се използва за гладене на много намачкани платове или висящи
платове.
–– Напълнете резервоара на ютията
с вода така, както е описано в точка
“Наливане на вода”.
–– Включете ютията към подходящ
източник на захранване. Виж точка
“Подготовка на ютията за работа”.
–– Светват за малко червената и зелената сигнална лампа (6) и се чува
единичен звуков сигнал. След това
сигналните лампи (6) изгасват.
–– Завъртете регулатора на температурата (7) на положение ●●●.
–– Ще започне да премигва червената сигнална лампа (6), която означава, че нагревателят работи и ютията е включена, и ще се чуе
единичен звуков сигнал.
–– Червената лампа ще светне, когато бъде достигната необходимата температура, и ще се чуе единичен звуков сигнал. Ютията е готова за използване.
–– Настройте регулатора на парата (5) на избраното положение, за
да настроите количеството пара.
–– Натиснете веднъж бутона за отделяне на пара (10) – от отворите
в основата на ютията ще започне интензивно да излиза пара.
–– Ако дрехите са много намачкани, изчакайте няколко секунди и отново натиснете бутона за отделяне на пара (10). Повечето гънки
ще изчезнат след три натискания на бутона.
–– Преместете регулатора на парата (5) на положение .
–– Изключете ютията от източника на захранване.
–– Когато уредът изстине изцяло, приберете го за съхранение във
вертикално положение на безопасно място.
48
ВНИМАНИЕ:
С цел активиране на функцията за отделяне на пара може да се
окаже необходимо неколкократното натискане на бутона.
За да бъде парата качествена, не натискайте бутона за отделяне
на пара повече от три пъти след изгасване на сигналната лампа.
Когато сигналната лампа (6) свети, не натискайте бутона за отделяне на пара повече от 3 пъти.
С цел активиране на функцията за отделяне на пара може да се
окаже необходимо неколкократното натискане на бутона.
За да бъде парата качествена, не натискайте бутона за отделяне
на пара повече от три пъти след изгасване на сигналната лампа.
Отделяне на пара във вертикално положение – винаги
спазвайте препоръките на производителя на облеклото, дадени
на етикета на дрехата.
Тази функция осигурява допълнително пара, която помага да бъдат
отстранени гънките от фини материали, намиращи се във вертикално положение, висящи пердета или други платове.
Предупреждение!
В никакъв случай не гладете дрехи и платове върху хора или
животни. В никакъв случай не насочвайте парата към хора или
животни.
–– Напълнете резервоара на ютията
с вода така, както е описано в точка
“Наливане на вода”.
–– Включете ютията към подходящ източник на захранване (виж точка “Подготовка на ютията за работа”).
–– Светват за малко червената и зелената сигнална лампа (6) и се чува
единичен звуков сигнал. След това сигналните лампи (6) изгасват.
–– Завъртете регулатора на температурата (7) на положение ●●●.
–– Ще започне да премигва червената сигнална лампа (6), която означава, че нагревателят работи и ютията е включена, и ще се чуе
единичен звуков сигнал.
GW28-016_v01
–– Червената лампа ще светне, когато бъде достигната необходимата температура, и ще се чуе единичен звуков сигнал.
–– Ютията е готова за използване.
–– Настройте регулатора на парата (5) на положение .
–– Дръжте ютията вертикално на разстояние от 15 до 30 см от дрехата.
–– Натиснете веднъж бутона за отделяне на пара (10) – от отворите
в основата на ютията ще започне интензивно да излиза пара.
–– Ако дрехите са много намачкани, изчакайте няколко секунди и отново натиснете бутона за отделяне на пара (10). Повечето гънки
ще изчезнат след три натискания на бутона.
–– След приключване на гладенето преместете регулатора на парата (5) на положение .
–– След приключване на гладенето завъртете регулатора на температурата (7) по посока обратна на часовниковата стрелка на
положение “MIN”. Ютията ще се изключи.
–– Изключете ютията от източника на захранване.
–– Изчакайте ютията да изстине изцяло и я приберете на безопасно
място за съхранение във вертикално положение.
С цел активиране на функцията за отделяне на пара може да се
окаже необходимо неколкократното натискане на бутона.
За да бъде парата качествена, не натискайте бутона за отделяне
на пара (10) повече от три пъти след изгасване на сигналната
лампа.
Самопочистване на ютията
Тази функция отстранява отлаганията и минералите, натрупани в камерата на парата. Ютията ще запази доброто си състояние, ако тази
функция се използва поне веднъж месечно или по-често, в зависимост от твърдостта на използваната вода. Обикновено когато използваме функциите повече от 8 часа настъпва необходимост от самопочистване на гладещата повърхност на ютията (1), тогава започва
да премигва зелената контролна лампа (6).
–– Напълнете резервоара с вода така, както е описано в точка “Наливане на вода”. Напълнете резервоара до половината.
–– Поставете ютията върху равна повърхност във вертикално положение.
GW28-016_v01
–– Включете ютията към подходящ източник на захранване. Виж точка “Подготовка на ютията за работа”.
–– Светват за малко червената и зелената сигнална лампа (6) и се
чува единичен звуков сигнал. След това сигналните лампи (6)
изгасват.
–– Завъртете регулатора на температурата (7) по посока на часовниковата стрелка на положение ●●●.
–– Ще започне да премигва червената сигнална лампа (6), която означава, че нагревателят работи и ютията е включена, и ще се чуе
единичен звуков сигнал.
–– Червената лампа ще светне, когато бъде достигната необходимата температура, и ще се чуе единичен звуков сигнал.
–– Ютията е готова за използване.
–– Изчакайте още един цикъл; сигналната лампа (6) ще светне и ще
изгасне.
–– Завъртете регулатора на температурата (7) по посока обратна
на часовниковата стрелка на положение “MIN”.
–– Изключете ютията от източника на захранване.
–– Дръжте ютията хоризонтално над мивката.
–– Натиснете и задръжте бутона за самопочистване (2).
–– Парата и врящата вода ще излязат от отворите в основата на ютията заедно с отлаганията и минералите, натрупани в камерата на
парата.
–– Внимателно движете ютията, докато резервоарът не се изпразни.
–– След приключване на самопочистването изключете бутона за самопочистване (2).
–– Поставете ютията вертикално и изчакайте да изстине изцяло.
–– Изтрийте плочата на подставката с хладна, влажна кърпа.
–– Изчакайте ютията да изстине изцяло и я приберете на безопасно
място за съхранение във вертикално положение.
Предупреждение!
Пазете тялото си. Водата, която излиза, е много гореща.
Система срещу капане
1. Системата срещу капане автоматично предотвратява изтичането
на вода от отворите в гладещата повърхност на ютията (1), когато тя е прекалено студена.
49
2. Когато работи, системата срещу капане може да издава силен
трещящ звук, особено по време на нагряване или изстиване. Това
е напълно нормално и означава, че системата работи правилно.
Автоматично изключване
Опцията за автоматично изключване се задейства автоматично, когато ютията не се използва, но е включена към захранването.
Автоматично изключване в хоризонтално положение
1. Ютията ще се изключи автоматично след около 30 секунди, ако
остане неподвижна в положението за гладене (хоризонтално).
2. Червената и зелената сигнална лампа (6) се редуват и се чува
единичен звуков сигнал.
3. Ютията ще се включи, когато се раздвижи.
Автоматично изключване във вертикално положение
1. Ютията ще се изключи автоматично след около 8 минути, когато
е поставена върху основата си във вертикално положение.
2. Червената и зелената сигнална лампа (6) се редуват и се чува
единичен звуков сигнал.
3. Ютията ще се включи, когато се раздвижи.
Внимание: За достигане на предишната температура на гладещата
повърхност (1) са необходими около 60 секунди.
Изливане на водата
–– Настройте регулатора на парата (5)
на положение .
–– Изключете ютията от източника на захранване.
–– Натиснете бутона за отделяне на
пара (10), за да изпразните резервоара, докато гладещата повърхност на
ютията е гореща.
–– Натиснете бутона за пръскане (9), за
да отстраните остатъците от вода.
–– Обърнете ютията с горната част надолу и внимателно я тръснете, за да отстраните останалата вода.
50
Преди да приберете ютията, уверете се, че регулаторът на парата (7) е на положение .
Почистване и поддръжка
––
––
––
––
Изключете ютията от източника на захранване.
Преди почистване ютията трябва изцяло да изстине.
За почистване използвайте кърпа и слаб миещ препарат.
За миене на корпуса не използвайте прекалено силни миещи препарати - емулсии, млека, пасти и др. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като напр.: скали, обозначения,
предупредителни знаци и др.
–– В никакъв случай не използвайте остри или абразивни предмети
за отстраняване на замърсяванията от гладещата повърхност на
ютията.
–– За почистване на гладещата повърхност на ютията не бива да се
използват абразивни почистващи препарати, препарати на базата
на оцет и вещества за отстраняване на котления камък.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го
постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото
предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
GW28-016_v01
UA
Зміст
Вказівки з безпеки і відповідного користування праскою...................51
Вказівки щодо прасування ...................................................................52
Технічні дані ..........................................................................................52
Складові частини праски . ....................................................................52
Наливання води ....................................................................................53
Установлення температури . ................................................................53
Приготування праски до праці – перше прасування ..........................53
Після закінчення прасування .........................................................53
Розбризгування .....................................................................................53
Прасування у сухому виді ....................................................................54
Прасування з парою .............................................................................54
Викид пари ............................................................................................54
Викид пари у вертикальному положенні .............................................55
Самоочищення праски .........................................................................56
Блокада капання . .................................................................................56
Автоматичне виключення . ...................................................................56
Автоматичне виключення у горизонтальному положенні ............56
Автоматичне виключення у вертикальному положенні ...............56
Виливання води ....................................................................................57
Очищення і зберігання .........................................................................57
Екологія – Дбаймо про навколишнє середовище! .............................57
Транспортування і зберігання...............................................................57
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до
спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо
зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки і відповідного користування праскою
Під час користування праскою, необхідно дотримуватися нижче вказаних основних вимог безпеки:
–– Праска призначена тільки для домашнього використання i можна
користуватися нею тільки згідно з інструкцією.
GW28-016_v01
–– Видаліть усі захисні плівки i наклейки з підошви праски і корпусу.
–– Перед використанням розмотайте і випряміть приєднувальний провід.
–– Витягніть вилку приєднувального кабелю з розетки перед наповненням або спорожненням баку з водою.
–– Наповнюйте водою праску тільки за допомогою доданої ємності
для води.
–– Після кожного використання спорожніть бак від води.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель живлення,
то його повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення
виникнення небезпеки. Ремонт пристрою можуть здійснювати виключно кваліфіковані спеціалісти. Неправильний ремонт
може створювати особливу небезпеку для користувача. У випадку появи недоліків у роботі пристрою зверніться у спеціалізований сервісний центр.
–– Не вживайте праску, якщо вона пошкоджена або працює непраильно.
–– Не доторкайтесь до підошви праски під час прасування або негайно після закінчення прасування, вона гаряча!
–– Праску підключайте тільки до розетки перемінного струму
230-240 V, оснащеної захисним штифтом.
–– Праска утворює водяну пару з високою температурою. Завжди
вживайте праску обережно i попередіть інших користувачів про
можливу небезпеку.
–– Не вживайте подовжувач без захисного болта!
–– Не вливайте рідину у ємність для води, тобто парфумів, оцту та
інших хімічних речовин.
–– Не покладайте праску у воду або іншу рідину.
–– Не змотуйте приєднувальний кабель навколо праски, до часу її повного охолодження, зачекайте поки прилад буде готовий для зберігання.
–– Рекомендується не розгвинчувати корпус праски і не демонтувати
будь-які її частин.
–– Вживайте і покладайте праску тільки на стабільній і рівній поверхні.
–– Якщо праска встановлена на підставці, необхідно упевнитися, чи
поверхня, на якій покладено підставку є стабільною.
–– Під час прасування не відкривайте отвір для наповнення ємності
водою.
–– Забороняйте дітям грати приладом і зберігайте праску у місці недоступному для дітей або психічно хворих осіб.
–– Дотримуйтесь особливої обережності під час прасування у присутності дітей. Не допускайте доторкатися до праски під час прасування.
51
–– Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми)
з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
–– Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
–– Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх
вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
–– Не залишайте праску підключену до мережі або гарячу праску без
нагляду.
–– Не вживайте праску у разі її падіння, якщо має видимі сліди пошкодження або якщо з неї витікає вода.
–– Якщо не користуєтесь праскою навіть на протязі короткого часу, виключіть її повертаючи регулятор температури у напрямку, противному до руху годинникових стрілок. Установіть його у положенні „MIN”.
–– Якщо не користуєтесь праскою навіть на протязі короткого часу,
виключіть функцію пари, встановлюючи регулятор пари у положення .
–– У жодному разі не прасуйте одягу і матеріалів на людині чи на тварині.
–– Не направляйте пару на людину чи тварину.
–– Вживайте функцію самоочищення, не менш, як один раз у місяці.
Вказівки щодо прасування
1. Посортуйте речі для прасування за типом матеріалу. Це обмежить частоту змін температури для різних матеріалів.
2. Проведіть пробне прасування на вивернутій стороні одягу, якщо ви
не впевнені щодо виду матеріалу. Почніть з низької температури,
а потім ступенево збільшіть її.
3. Зачекайте близько три хвилини перед початком прасування тканин, чутливих до високої температури. Функція регулювання температури вимагає певного часу до моменту досягнення вибраного
рівня, без погляду на те, чи це є висока, чи вища температура.
4. Делікатні тканини, тобто шовк, вовна, велюр та ін. прасуйте через
тканину для прасування для попередження блискучих слідів.
5. Для активації розпилювача або викиду пари, необхідно декілька
раз натиснути кнопку.
6. Завжди дотримуйтесь вказівок виробника одягу. Ознайомтесь зі
змістом етикетки, часто представленої у вигляді символів, напр:
52
Установлення температури
○ Ацетатне волокно
○ Синтетика
○ Поліаміди
○ Поліпропілен
○ Цупро
○ Поліестер
○ Протеїни
○ Шовк
○ Труйоцтан
○ Віскоза
○ Вовна
○ Бавовна
○ Льон
Технічні дані:
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Праска є приладом класу I, оснащеним приєднувальним кабелем
з захисною жилою та вилкою з захисним контактом.
Праска ZELMER виконує вимоги діючих стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Складові частини праски
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Підошва праски
Кнопка самоочищення
Сопло парозволожувача
Кришка бункера для води
Золотник регулятора пари
Сигналізаційна лампочка
a) червона
b) зелена
Регулятор температури
Індикатор встановлення
температури
Кнопка сприскування
Кнопка викиду пари
Вирівнювач проводу
Бак для води
Приєднувальний кабель
GW28-016_v01
Наливання води
Приготування праски до праці – перше прасування
–– Вийміть вилку приєднувального
проводу з розетки.
–– Установіть золотник регулятора
пари (5) у положенні .
–– Відкрийте кришку баку для води
(4) i влийте воду через отвір входу
води.
–– Наповніть бак для води нижче рівня „MAX”, позначеного на бічній
стінці баку для води.
–– Закрийте кришку баку для води (4).
–– Видаліть усі захисні плівки i наклейки з підошви праски (1) і корпусу.
–– Розмотайте і випряміть приєднувальний провід (13).
–– Наповніть бак демінералізованою або дестильованою водою. Дивись пункт «Наливання води».
–– Підключіть праску до відповідного джерала живлення.
–– На хвилину засвітиться червона і зелена сигналізаційні лампочки (6) i пролунає окремий звуковий сигнал. Потім сигназізаційні
лампочки (6) згаснуть.
–– Поверніть регулятор температури (7) у напрямку, згідно з рухом
годинникових стрілок у положення ●●● – почне мигати червона
сигналізаційна лампочка (6), що позначає роботу грілки і пролунає разовий звуковий сигнал.
–– Червона лампочка засвітиться у момент досягнення потрібної температури i пролунає разовий звуковий сигнал.
–– Установіть золотник регулятора пари (5) у положенні .
–– Пара почне виходити через отвори у плиті підстави після натиснення кнопки викиду пари (10).
–– Почніть перше прасування від «старого» рушника.
–– Після спорожнення баку для води, пара не генерується. Приготування закінчене.
Для отримання найкращих результатів кожен раз вживайте свіжу
демінералізовану або дестильовану воду. Не вживайте воду після хімічної декальцинації чи будь-які інші рідини.
Установлення температури
1. Підключіть праску до відповідної розетки.
2. На хвилину засвітиться червона і зелена сигналізаційна лампочка (6) i пролунає окремий звуковий сигнал. Потім сигназізаційні
лампочки (6) згаснуть.
3. Поверніть регулятор температури (7) a праска заново включиться i пролунає окремий звуковий сигнал.
4. Червона сигналізаційна лампочка (6) буде мигати вказуючи, що
праска нагрівається або буде світитися при охолоджуванні праски.
5. Після досягнення потрібної температури червона сигналізаційна
лампочка (6) перестане мигати i почуєте звуковий сигнал.
6. Нижчевказане маркування на регуляторі температури вказує на
такі настроювання температури: ● (AКРИЛ), ●● (ШОВК & ВОВНА),
●●● (БАВОВНА), MAX (ЛЬОН).
7. Поверніть регулятор температури (7) згідно з напрямком годинникових стрілок, вибираючи: ● (1 крапка), ●● (2 крапки), ●●●
(3 крапки) або MAX згідно зі вказівками на вишивці одягу.
8. Для прасування парою виберіть настроювання температури ●●●
або „MAX”.
9. Праска готова для використання.
GW28-016_v01
Після закінчення прасування
–– Поверніть регулятор температури (7) у напрямку, протилежному
руху годинникових стрілок у положення „MIN”; праска виключиться.
–– Установіть золотник регулятора пари (5) у положенні .
–– Відключіть праску від джерела живлення.
–– Після повного охолодження праски, зберігайте її у вертикальному
положенні у безпечному місці.
Розбризгування
–– Ця функція може вживатися
у будь-який момент і не впливає на жодні настроювання.
–– Наповніть бак для води так, як
це вказано у пункті «Наливання води».
53
–– Напряміть вихід сопла (3) на одяг.
–– Натисніть кнопку сприскування (9).
Для запуску цієї функції, необхідно декілька раз натиснути кнопку.
Прасування у сухому виді – завжди дотримуйтесь вказівок
виробника одягу, вказаних на етикетці.
–– Підключіть праску до відповідного джерала живлення.
–– На хвилину засвітиться червона і зелена сигналізаційні лампочки (6) i пролунає окремий звуковий сигнал. Потім сигназізаційні
лампочки (6) згаснуть.
–– Поверніть регулятор температури (7) згідно з напрямком годинникових стрілок, виберіть настроювання: ●, ●● або ●●●.
–– Почне мигати червона сигналізаційна лампочка (6), що позначає працю грілки, праска включиться i пролунає окремий звуковий сигнал.
–– Червона лампочка засвітиться у момент досягнення потрібної
температури i пролунає разовий звуковий сигнал. Праска готова
для використання.
–– Після закінчення прасування поверніть регулятор температури
(7) у напрямку, протилежному руху годинникових стрілок на „MIN”.
–– Відключіть праску від джерела живлення.
–– Після повного охолодження приладу, зберігайте його у вертикальному положенні у безпечному місці.
Прасування парою – завжди дотримуйтесь вказівок виробника
одягу, вказаних на етикетці.
–– Наповніть бункер для води. Дивись пункт «Наливання води».
–– Підключіть праску до відповідного джерала живлення.
–– На хвилину засвітиться червона
і зелена сигналізаційні лампочки
(6) i пролунає окремий звуковий
сигнал. Потім сигназізаційні лампочки (6) згаснуть.
–– Поверніть регулятор температури
(7) згідно з напрямком годинникових стрілок на настроювання ●●●:
54
––
––
––
––
––
––
––
(Для забезпечення оптимальної якості пари, не вживайте настроювання ● чи ●● під час прасування парою).
Почне мигати червона сигналізаційна лампочка (6), що позначає
працю грілки, праска включиться i пролунає окремий звуковий сигнал.
Червона лампочка засвітиться у момент досягнення потрібної
температури i пролунає окремий звуковий сигнал. Праска готова
для використання.
Установіть золотник регулятора пари (5) у вибране положення
для встановлення кількості пари.
Після закінчення прасування поверніть регулятор температури
(7) у напрямку, противному руху годинникових стрілок на „MIN”.
Праска виключиться.
Установіть золотник регулятора пари (5) у положенні .
Відключіть праску від джерела живлення.
Після повного охолодження приладу, зберігайте його у вертикальному положенні у безпечному місці.
Викид пари – завжди дотримуйтесь вказівок виробника одягу,
вказаних на етикетці.
Ця функція забезпечує додаткову кількість пари, що може використовуватися під час прасування сильно зім’ятих тканин або занавісок.
–– Наповніть бак для води так, як це вказано у пункті «Наливання
води».
–– Підключіть праску до відповідного
джерала живлення. Дивись пункт
„Приготування праски до праці”.
–– На хвилину засвітиться червона і зелена сигналізаційні лампочки (6)
i пролунає окремий звуковий сигнал.
Потім сигназізаційні лампочки (6)
згаснуть.
–– Поверніть регулятор температури
(7) у положення ●●●.
–– Почне мигати червона сигналізаційна лампочка (6), що позначає
працю грілки, праска включиться i пролунає окремий звуковий сигнал.
GW28-016_v01
–– Червона лампочка засвітиться у момент досягнення потрібної
температури i пролунає окремий звуковий сигнал. Праска готова
для використання.
–– Установіть золотник регулятора пари (5) у вибране положення
для встановлення кількості пари.
–– Натисніть один раз кнопку викиду пари (10) – з отворів у підошві
праски буде мати місце інтенсивний викид пари.
–– У разі сильно зім’ятих тканин, зачекайте декілька секунд і повторно натисніть кнопку викиду пари (10). Більшість вм’ятин можна
усунути шляхом трикратного натиснення кнопки.
–– Установіть золотник регулятора пари (5) у положенні .
–– Відключіть праску від джерела живлення.
–– Після повного охолодження приладу, зберігайте його у вертикальному положенні у безпечному місці.
УВАГА:
Для запуску функції викиду пари, необхідно декілька раз натиснути кнопку.
Для підтримки якості пари, не натискайте кнопку викиду пари
більш, як три рази, після того, як згасне сигналізаційна лампочка.
Якщо контрольна лампочка (6) світиться, не натискайте кнопку
викиду пари більш, як 3 рази.
Для запуску функції викиду пари, необхідно декілька раз натиснути кнопку.
Для підтримки якості пари, не натискайте кнопку викиду пари
більш, як три рази, після того, як згасне сигналізаційна лампочка.
Викид
пари у вертикальному положенні – завжди
дотримуйтесь вказівок виробника одягу, вказаних на етикетці.
Ця функція забезпечує додаткову пару, що допомагає усунути
вм’ятини з делікатних тканин, що розміщені у висячому положенні,
занавісок чи інших тканин.
Попередження!
У жодному разі не прасуйте одягу і матеріалів на людині чи на
тварині. Не направляйте пару на людину чи тварину.
–– Наповніть бак для води так, як це вказано у пункті «Наливання
води».
GW28-016_v01
–– Підключіть праску до відповідного джерела живлення (дивись пункт „Приготування праски до праці“.
–– На хвилину засвітиться червона і зелена сигналізаційні лампочки (6) i пролунає окремий звуковий сигнал. Потім
сигназізаційні лампочки (6) згаснуть.
–– Поверніть регулятор температури (7)
у положення ●●●.
–– Почне мигати червона сигналізаційна
лампочка (6), що позначає працю грілки, праска включиться i пролунає окремий звуковий сигнал.
–– Червона лампочка засвітиться у момент досягнення потрібної температури i пролунає разовий звуковий сигнал.
–– Праска готова для використання.
–– Установіть золотник регулятора пари (5) у положенні .
–– Притримайте праску вертикально на відстані від 15 до 30 см від
одягу.
–– Натисніть один раз кнопку викиду пари (10) – з отворів у підошві
праски буде мати місце інтенсивний викид пари.
–– У разі сильно зім’ятих тканин, зачекайте декілька секунд і повторно натисніть кнопку викиду пари (10). Більшість вм’ятин можна
усунути шляхом трикратного натиснення кнопки.
–– Після закінчення прасування установіть золотник регулятора
пари (5) у положенні .
–– Після закінчення прасування поверніть регулятор температури
(7) у напрямку, протилежному руху годинникових стрілок на „MIN”.
Праска виключиться.
–– Відключіть праску від джерела живлення.
–– Після повного охолодження праски, зберігайте її у вертикальному
положенні у безпечному місці.
Для запуску функції викиду пари, необхідно декілька раз натиснути кнопку.
Для підтримки якості пари, не натискайте кнопку викиду пари
(10) більш, як три рази, після того, як згасне сигналізаційна лампочка.
55
Самоочищення праски
Ця функція усуває осад i мінерали, нагромаджені у камері пари. Праска залишається у найкращому стані, якщо ця функція виконується не
менш, як один раз у місяць або частіше, у залежності від твердості
вживаної води. Переважно якщо вживаємо функцію протягом більш
як 8 годин є необхідність самоочищення підошви праски (1) тоді почне мигати зелена контрольна лампочка (6).
–– Наповніть бак для води так, як це вказано у пункті «Наливання
води». Бак для води наповнюйте до половини.
–– Установіть праску на поверхні у вертикальному, стоячому положенні.
–– Підключіть праску до відповідного джерала живлення. Дивись
пункт „Приготування праски до праці”.
–– На хвилину засвітиться червона і зелена сигналізаційні лампочки (6) i пролунає окремий звуковий сигнал. Потім сигназізаційні
лампочки (6) згаснуть.
–– Поверніть регулятор температури (7) згідно з напрямком годинникових стрілок у положення ●●●.
–– Почне мигати червона сигналізаційна лампочка (6), що позначає
працю грілки, праска включиться i пролунає окремий звуковий сигнал.
–– Червона лампочка засвітиться у момент досягнення потрібної температури i пролунає разовий звуковий сигнал.
–– Праска готова для використання.
–– Зачекайте наступний цикл, сигналізаційна лампочка (6) засвітиться і згасне.
–– Поверніть регулятор температури (7) у напрямку, протилежному
руху годинникових стрілок у положення „MIN”.
–– Відключіть праску від джерела живлення.
–– Притримайте праску вертикально над раковиною.
–– Натисніть і притримайте кнопку самоочищення (2).
–– Пара і кипляча вода виплине з отворів у плитці підстави, виполоскаючи осад і мінерали, нагромаджені у камері пари.
–– Делікатно рухайте праскою до повного випорожнення збірника
води.
–– Після закінчення автоматичного очищення, звільніть кнопку самоочищення (2).
56
–– Установіть праску на спині і зачекайте до повного охолодження.
–– Протріть плиту підстави холодною, зволоженою ганчіркою.
–– Після повного охолодження праски, зберігайте її у вертикальному
положенні у безпечному місці.
Попередження!
Бережіть тіло. Випливаюча вода є дуже гарячою.
Блокада капання
1. Система блокади капання автоматично запобігає виходу води
з отворів у підошві праски (1), якщо вона надто холодна.
2. Під час роботи, система блокади капання може викликати голосний звук стукання, особливо під час нагрівання або охолодження.
Це повністю нормальне явище і вказує, що система діє правильно.
Автоматичне виключення
Опція автоматичне виключення діє автоматично якщо не користуєтесь праскою, але вона підключена до мережі живлення.
Автоматичне виключення у горизонтальному положенні
1. Праска виключиться автоматично через близько 30 секунд, якщо
залишається нерухомою у положенні прасування (горизонтальній).
2. Червона і зелена сигнaлізаційна лампочка (6) буде звітитися поперемінно і пролунає окремий звуковий сигнал.
3. Праска включиться якщо порушиться.
Автоматичне виключення у вертикальному положенні
1. Праска виключиться автоматично через близько 8 хвилин, якщо
буде встановлена на основі у положенні відпочинку (вертикально).
2. Червона і зелена сигнaлізаційна лампочка (6) буде звітитися поперемінно і пролунає окремий звуковий сигнал.
3. Праска включиться якщо порушиться.
Увага: Повернення температури підошви праски (1) у попереднє
температурне значення буде продовжуватися близько 60 секунд.
GW28-016_v01
Виливання води
Екологія – Давайте дбати про навколишнє середовище
–– Установіть золотник регулятора пари
(5) у положенні .
–– Відключіть праску від джерела живлення.
–– Натисніть кнопку викиду пари (10),
для спорожнення баку від нагромадженої води, доки підошва праски є гарячою.
–– Натисніть кнопку сприскування (9),
для звільнення залишків води.
–– Поверніть праску верхньою частиною
униз і делікатно потрясіть для видалення залишків води.
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не потребує витрат.
Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт прийому
макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер
для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.
Перед тим, як покласти праску у місце зберігання, упевніться,
що золотник регулятора пари (7) є у положенні .
Очищення і зберігання
–– Відключіть праску від джерела живлення.
–– Перед очищуванням, праску залишіть до повного охолодження.
–– Для очищення користуйтесь золоженою ганчіркою і застосовуйте
м’який миючий засіб.
–– Для миття корпусу не використовувати агресивні миючі засоби
у вигляді емульсії, молочка, пасти та ін. вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: шкалу, позначення, попереджувальні знаки та ін.
–– Нікол не вживайте гострі або шорсткі предмети для усування залишків з підошви праски.
–– Для очищення підошви праски забороняється вживати шорсткі
миючі засоби та препарати з оцтом, а також засоби для усування
каменю.
GW28-016_v01
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
–– Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному
виді транспорту.
–– Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
–– Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
–– Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги
до транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ
19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
–– Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів
(кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
–– Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
–– Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його неналежного
обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним,
естетичним та іншими причинами.
57
EN
Content
Important safety and handling instructions..............................................58
Hints for ironing ......................................................................................59
Specifications .........................................................................................59
Get to know your iron .............................................................................59
How to feel the water . ............................................................................60
Temperature setting . ..............................................................................60
Preparation for operation – first ironing ..................................................60
After operation ..................................................................................60
Spraying .................................................................................................60
Dry ironing ..............................................................................................60
Steam ironing .........................................................................................61
Burst of steam ........................................................................................61
Burst of steam in vertical position . .........................................................62
Self – cleaning ........................................................................................62
Anti-drip function ....................................................................................63
Auto shut-off feature ...............................................................................63
Auto shut-off in horizontal .................................................................63
Auto shut-off in vertical .....................................................................63
Draining the water ..................................................................................63
Cleaning and maintenance . ...................................................................63
Ecology – Environment protection . ........................................................63
Dear Clients!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the
users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively
original Zelmer accessories. They have been specially designed for this
product.
Please read these instructions carefully. Pay your special attention to
important safety instructions. Keep this User’s Guide for future reference.
Important safety and proper handling instructions
Always keep these basic safety instructions during ironing:
–– The iron is intended for domestic usage only and you can use it solely
according to herewith manual.
–– Remove any protective films or stickers from the sole plate and the
cabinet.
58
–– Unwind and straighten the power cord before usage.
–– Unplug before filling or emptying the water tank.
–– Fill the water using included vessel for water.
–– Empty the tank after each usage.
If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be
replaced by the producer or at a proper service point or by a qualified
person in order to avoid any hazards.
The appliance should be repaired by trained staff only. Improper
repair can result in serious hazard for a user. In case of defects we
recommend you to contact qualified service desk.
–– Do not use the appliance when it is damaged or performs abnormally.
–– Do not touch the iron rest during or just after ironing. It is hot!
–– Connect the iron to a suitable mains supply outlet 230-240 V, with
grounding.
–– The appliance generates high temperature. Use it carefully and warn
other users against possible hazard.
–– Do not use an extension power cord set without grounding!
–– Do not add perfumed, vinegar or other chemical liquids into the water
tank; they can damage the appliance seriously.
–– Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
–– Do not roll the power cord or supply cord around the iron unit or base
console for storage until it has cooled down completely.
–– Do not attempt to open the cabinet or dismantle any parts from the
appliance.
–– Use and place the appliance on a firm and steady surface.
–– When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which
the stand is placed is stable.
–– Do not open water inlet during ironing.
–– Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance, keep electrical appliances out of reach from Children or
infirm persons.
–– Keep special care when ironing in presence of children. Do not allow
to touch the iron during ironing.
–– This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
GW28-016_v01
–– Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
–– The appliance is not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system.
–– Do not leave the appliance unattended when it is connected to a mains
supply outlet or it is hot.
–– The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible
signs of damage or if it is leaking.
–– If you do not use the iron, even for short time, switch it off, turning
Temperature Dial in anti-clockwise direction to „MIN”.
–– If you do not use the iron, even for short time, switch the steam function
off, setting the knob on
position.
–– Never iron and clothes or fabrics that are being worn by human or
pets.
–– Never direct the steam to human or pets.
–– Use self-cleaning function at least once a month.
Hints for ironing
1. Sort out the articles to be ironed according to the type of fabric. This will
minimize the frequency of temperature adjustment for different garments.
2. Test ironing a small area on the backside or inside the garment if you
are unsure about the type of fabric. Start with a low temperature and
increase gradually.
3. Wait for about three minutes before ironing heat sensitive fabrics.
Temperature adjustment needs certain time to reach the required level
no matter it is higher or lower.
4. Delicate fabrics such as silk, wool, velour, etc. are best ironed with an
ironing cloth to prevent shine marks.
5. You may need a few times of press to activate the spray, burst and
vertically burst function.
6. Read the garment labels and follow the manufacturer’s ironing
instructions which are often shown by symbols similar to the
following:
GW28-016_v01
Temperature settings
○ Acetate
○ Elastics
○ Polyamide
○ Polypropylene
○ Cupro
○ Polyeste
○ Proteins
○ Silk
○ Triacetate
○ Viscose
○ Wool
○ Cotton
○ Linen
Specifications
The iron technical parameters are included at the name plate. The iron is
I class appliance, equipped with supplying cord and plug with grounding.
ZELMER iron meets the requirements of effective standards.
The appliance meets the requirements of the following directives:
–– Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro- Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the name plate.
Get to know your iron
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Sole plate
Self-cleaning knob
Spraying nozzle
Water inlet cover
Steam control knob
Control light:
a) red
b) green
Temperature setting knob
Dial pointer
Water Spray Button
Burst of steam button
Grommet cord
Water tank
Power cord
59
How to fill the water
Preparation for operation – first ironing
–– Disconnect the iron from mains
supply outlet.
–– Set the steam control knob (5) in
position.
–– Release the water inlet cover (4)
and fill water through the water inlet
hole.
–– Fill up to the ‘MAX’ level marked on
the side of water tank.
–– Close the water inlet cover (4).
–– Remove any protective films or sticker from the sole plate (1) and the
cabinet.
–– Unwind and straighten the power cord (13).
–– Fill the iron as described in “How to fill water”.
–– Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
–– The red and green control light (6) glows for a moment and you can
hear single sound signal. Then the control lights go off.
–– Turn the temperature dial (7) in clockwise direction to ●●● position–
control light (6) glows and you can hear a single sound signal.
–– The red light glows, off when the required temperature is reached and
you can hear a single sound signal.
–– Move the steam control knob (5) to
position.
–– Steam starts coming out from the holes in the sole plate after putting
the iron in horizontal position and after burst of steam knob (10).
–– Begin first time ironing with an old towel.
–– When the water tank is empty and there is no more steam produced;
the preparation work is completed. The iron is now ready for proper
use.
For best result, it is advisable to
use demineralised water or distilled
water. Do not use chemically descaled water or any other liquids.
Temperature setting
1. Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
2. The red and green control light (6) glows for a moment and you can
hear single sound signal. Then the control lights (6) go off.
3. Turn the temperature dial knob (7) and the iron switches on again
and you can hear a single sound signal.
4. The red control light (6) flashes indicating that the iron heats up or
glows when it cools down.
5. The red control light (6) goes off and you can hear the sound signal
when the required temperature is reached.
6. The below mentioned symbols mean the following temperature
settings: ● (ACRYLIC), ●● (SILK & WOOL), ●●● (COTTON), MAX
(LINEN).
7. Turn the temperature dial clockwise selecting: ● (1 dot), ●● (2 dots),
●●● (3 dots) or MAX according to the garment label recommendation.
8. Select ●●● or „MAX” temperature setting for steam ironing.
9. The appliance is ready for use.
After operation
–– Move the temperature dial (7) in counter-clockwise direction to „MIN”;
the iron is switched off.
–– Move the steam control knob (5) to
position.
–– Disconnect the iron from mains supply outlet.
–– When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.
Spraying
–– This function can be used
any time and is not affect any
setting.
–– Fill the water tank as described
in How to Fill Water.
–– Aim the nozzle (5) to the garment.
–– Press the spray button (8).
It may be necessary to press the spray button a few times to start
this function.
60
GW28-016_v01
Dry ironing – Always follow the garment manufacturer’s ironing
–– Disconnect the iron from mains supply outlet.
–– When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.
–– Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
–– The red and green control light (6) glows for a moment and you can
hear single sound signal. Then the control lights (6) go off.
–– Turn the temperature dial (7) in clockwise direction to ●●● position –
control light (6) glows and you can hear a single sound signal.
–– The red control light (6) starts flashing indicating that the iron heater
is on and you can hear a single sound signal.
–– The red control light (6) glows and you can hear the sound signal
when the required temperature is reached. The iron is ready for use.
–– After operation turn the temperature dial knob (7) in counter clockwise
direction to „MIN” position. The iron is switched off.
–– Disconnect the iron from mains supply outlet.
–– When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.
Burst of steam – Always follow the garment manufacturer’s
instructions mentioned at the garment label.
Steam ironing – Always follow the garment manufacturer’s ironing
instructions mentioned at the garment label.
–– Fill the water tank in as described under “How To Fill Water”.
–– Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
–– The red and green control light (6)
glows for a moment and you can hear
single sound signal. Then the control
lights (6) go off.
–– Turn the temperature dial (7) in
clockwise direction to ●●● position.
(For optimum steam quality, do not use
● or ●● setting for steam ironing).
–– The red control light (6) starts flashing indicating that the iron heater
is on and you can hear a single sound signal.
–– The red control light (6) glows and you can hear the sound signal
when the required temperature is reached. The iron is ready for use.
–– Move the steam control knob (5) to selected position, in order to set
the amount of steam.
–– After operation turn the temperature dial knob (7) in counter clockwise
direction to „MIN” position. The iron is switched off.
–– Move the steam control knob (5) to
position.
GW28-016_v01
ironing instructions mentioned at the garment label.
This function provides extra amount of steam to remove stubborn wrinkles
at clothes and hanging garments.
–– Fill the water tank in as described under “How To Fill Water”.
–– Connect the iron to a suitable mains supply outlet. See „Preparation
for operation”.
–– The red and green control light (6) glows for a moment and you can
hear single sound signal. Then the control lights (6) go off.
–– Turn the temperature dial (7) in clockwise direction to ●●● position.
–– The red control light (6) starts flashing indicating that the iron heater
is on and you can hear a single sound signal.
–– The red control light (6) glows and you can hear the sound signal
when the required temperature is reached. The iron is ready for use.
–– Move the steam control knob (5) to selected position, in order to set
the amount of steam.
–– Press the burst of steam button (10) once – steam will shoot from
the holes of the soleplate.
–– For stubborn wrinkles, wait a few seconds before pressing the burst
of steam button (10) again. Most wrinkles can be removed within
three presses.
–– Move the steam control knob (5) to
position.
–– Disconnect the iron from mains supply outlet.
–– When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.
ATTENTION:
It may be necessary to press the burst
of steam button a few times to start this
function.
For optimum steam quality, do not operate
the Burst of Steam more than three times
after the control light goes off.
When the control light (6) glows do not
operate the Burst of Steam more than
3 times.
61
Burst of steam in vertical position – Always follow the garment
manufacturer’s ironing instructions mentioned at the garment label.
This function provides extra amount of steam to remove wrinkles on
delicate garments in hanging position, hanging curtains, or other hanging
fabrics.
Warning:
Do not apply steam on any clothes or fabrics that are being worn by
human or pets. Never direct the steam to human or pets.
–– Fill the water tank in as described under “How To Fill Water “.
–– Connect the iron to a suitable mains supply outlet. See „Preparation
for operation“.
–– The red and green control light (6) glows for a moment and you can
hear single sound signal. Then the control lights (6) go off.
–– Turn the temperature dial to ●●● position.
–– The red control light (6) starts flashing indicating that the iron heater
is on and you can hear a single sound signal.
–– The red control light (6) glows and you can hear the sound signal
when the required temperature is reached.
–– The iron is ready for use.
–– Move the steam control knob (5) to
position.
–– Hold the iron between 15 and 30
centimetres away from the garment.
–– Press the burst of steam button (10)
once – steam will shoot from the holes of
the soleplate.
–– For stubborn wrinkles, wait a few seconds
before pressing the burst of steam
button (10) again. Most wrinkles can be
removed within three presses.
–– After operation move the steam control
knob (5) to
position.
–– After operation turn the temperature dial
knob (7) in counter clockwise direction to „MIN” position. The iron is
switched off.
–– Disconnect the iron from mains supply outlet.
–– When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.
62
It may be necessary to press the burst of steam button a few times
to start this function.
For optimum steam quality, do not operate the burst of steam (10)
more than three times after the control light goes off.
Self-cleaning
This function removes the scales and minerals built up in the steam
chamber. The iron will remain in the best condition if this function is
performed at least once a month or more regularly depending on the
hardness of the water used. Usually after more than 8 hours of operation
it is necessary to perform the sole plate (1) self-cleaning, then the green
control lamp (6) starts flashing.
–– Fill the water tank in as described under “How To Fill Water”. Fill it up
to the half.
–– Place the iron on the surface in vertical, resting position.
–– Connect the iron to a suitable mains supply outlet. See „Preparation
for operation”.
–– The red and green control light (6) glows for a moment and you can
hear single sound signal. Then the control lights (6) go off.
–– Turn the temperature dial (7) in clockwise direction to ●●● position.
–– The red control light (6) starts flashing indicating that the iron heater
is on and you can hear a single sound signal.
–– The red control light (6) glows and you can hear the sound signal
when the required temperature is reached.
–– The iron is ready for use.
–– Wait one cycle; the control light (6) shall glow and go off.
–– Turn the temperature dial knob (7) in counter clockwise direction to
„MIN” position. The iron is switched off.
–– Disconnect the iron from mains supply outlet.
–– Hold the iron horizontally over a sink.
–– Press and hold the self-cleaning knob (2).
–– Steam and boiling hot water will drain from the holes on the soleplate
washing away the scales and minerals that have built up inside the
steam chamber.
–– Gently move the iron back and forth until the water tank is empty.
–– When self-cleaning is complete, release the self-cleaning knob (2).
–– Rest your iron back on its heel rest and allow to fully cool down.
GW28-016_v01
–– Wipe the soleplate with a cold damp cloth.
–– When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.
Caution!
Keep skin/body away from the hot water.
Anti-drip system
1. The system, which is designed to prevent water escaping from the
soleplate when the iron is too cold automatically.
2. During use, the anti drip system may emit a loud clicking sound,
particularly during heat-up or whilst cooling down. This is perfectly
normal and indicates that the system is functioning correctly.
Auto shut-off feature
The Auto shut-off feature will operate automatically when the iron is
unattended and it is connected to a mains supply outlet.
Auto shut-off in horizontal
1. The iron will switch off automatically after approximately 30 seconds, if
it is immobile in the ironing position (horizontal).
2. The red and green control light (6) glows in turns and you can hear
single sound signal.
3. Simply moving the iron, it will back on.
Auto shut-off in vertical
1. The iron will switch off automatically after approximately 8 minutes, if it
is immobile in the rest position (vertical).
2. The red and green control light (6) glows in turns and you can hear
single sound signal.
3. Simply moving the iron, it will back on.
Note: The iron will take about 60 seconds to reach its previous sole plate
(1) temperature.
Draining the water
–– Move the steam control knob (5) to
position.
–– Disconnect the iron from mains supply outlet.
–– Press the burst of steam button (10), to release any trapped water
when the soleplate still hot.
GW28-016_v01
–– Press the spray buttons (9), to release
any trapped water.
–– Turn the iron upside down and gently
shake it to remove the remaining water.
Before storage make sure that steam
control knob (7) is in
position.
Cleaning and maintenance
–– Disconnect the iron from mains supply
outlet.
–– The iron should get cool completely
before cleaning.
–– Use a damp cloth and gentle washing
liquid for cleaning.
–– Do not use aggressive detergents like cream, milk, paste etc. to
clean the casing. They can remove graphic symbols such as: scales,
marking, caution signs, etc.
–– Never use sharp or rough objects to remove the deposits on the sole
plate.
–– Never use any abrasive, vinegar or descaling agents to clean the iron.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling
paper container; put the polyethylene (PE) bags into
container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting
from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in
order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade,
aesthetic or other reasons, without notifying in advance.
63
GW28-016_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising