Zelmer | ZIR1175H (Navigator Supreme 28Z025) | User manual | Zelmer ZIR1175H (Navigator Supreme 28Z025) User Manual

Zelmer ZIR1175H (Navigator Supreme 28Z025) User Manual
PL
2–9
Návod k obsluze
Żelazko
z wyświetlaczem LCD
Bezdrátová žehlička + LCD
SK
17–23
Instrucţiuni de folosire
Fier de călcat cu display
LCD
ZELMER Tip 28Z025
RU
39–46
BG
47–54
ZELMER Typ 28Z025
HU
24–30
Návod na použitie
Kezelési utasítás
Žehlička s LCD displejom
Vezeték nélküli vasaló
+ LCD
ZELMER Typ 28Z025
31–38
10–16
Instrukcja użytkowania
ZELMER Typ 28Z025
RO
CZ
UA
55–62
ZELMER 28Z025 Típus
EN
63–69
User manual
Инструкция по
эксплуатации
Инструкция за
експлоатация
Інструкція з експлуатації
Утюг з пароувлажнением
+ LCD
Ютия с LCD дисплей
Праска з дисплеєм LCD
Iron with LCD display
ZELMER Tип 28Z025
ZELMER Type 28Z025
ZELMER Tип 28Z025
ZELMER Tип 28Z025
PL
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania żelazka
z wyświetlaczem LCD..................................................................................2
Wskazówki dotyczące prasowania ..............................................................3
Dane techniczne . ........................................................................................3
Budowa żelazka ..........................................................................................4
Wyświetlacz LCD ........................................................................................4
Nalewanie wody ..........................................................................................4
Ustawianie temperatury . .............................................................................4
Przygotowanie żelazka do pracy – pierwsze prasowanie ...........................5
Rozpryskiwanie ...........................................................................................5
Prasowanie na sucho ..................................................................................5
Prasowanie z parą . .....................................................................................6
Wyrzut pary .................................................................................................6
Wyrzut pary w pozycji pionowej ..................................................................6
Wbudowany system zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia .....7
Samooczyszczenie żelazka ........................................................................7
System zapobiegnia wyciekom – Anti-drip ..................................................8
Automatyczne wyłączanie ...........................................................................8
Funkcja automatycznego wyłączania w pozycji poziomej .....................8
Funkcja automatycznego wyłączania w pozycji pionowej . ....................8
Wylewanie wody . ........................................................................................8
Czyszczenie i konserwacja .........................................................................8
Ekologia – zadbajmy o środowisko .............................................................9
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko
oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną
uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi
prosimy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego
użytkowania żelazka z wyświetlaczem LCD
Podczas używania żelazka, zawsze przestrzegaj poniższych podstawowych wymogów bezpieczeństwa:
–– Żelazko przeznaczone jest tylko do użytku domowego i można go używać tylko zgodnie z niniejszą instrukcją.
–– Usuń wszystkie folie ochronne i naklejki ze stopy żelazka i obudowy.
–– Przed użyciem rozwiń i wyprostuj przewód przyłączeniowy.
–– Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego
przed napełnieniem lub opróżnieniem zbiornika z wodą.
–– Po zakończonym prasowaniu usuń pozostałą w zbiorniku wodę.
–– Jeżeli jakakolwiek część żelazka jest uszkodzona, to celem uniknięcia
zagrożenia musi zostać wymieniona przez producenta, przedstawiciela
serwisu lub wykwalifikowaną osobę.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
–– Nie używaj żelazka, gdy jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
–– Nie dotykaj stopy żelazka podczas prasowania lub zaraz po nim, jest
gorąca!
–– Unikaj kontaktu przewodu zasilającego ze stopą.
–– Upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne
z napięciem w sieci elektrycznej.
–– Żelazko zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie
prądu przemiennego) wyposażonego w kołek ochronny o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
–– Żelazko wytwarza parę wodną o wysokiej temperaturze. Zawsze używaj
go ostrożnie i ostrzeż innych użytkowników przed potencjalnym niebezpieczeństwem.
–– Nie używaj przedłużacza bez kołka ochronnego!
–– Nie wlewaj perfum, octu ani też innych płynnych substancji chemicznych
do zbiornika wody, mogą one poważnie uszkodzić urządzenie.
GW28-022_v01
–– Nie zanurzaj żelazka w wodzie ani innych cieczach.
–– Nie zawijaj przewodu przyłączeniowego wokół żelazka zanim całkowicie
wystygnie.
–– Nie rozkręcaj obudowy żelazka i nie demontuj żadnych części.
–– Używaj i odstawiaj żelazko jedynie na stabilnej i równej powierzchni.
–– Podczas prasowania nie otwieraj otworu do napełniania zbiornika
z wodą.
–– Zachowaj szczególną ostrożność podczas prasowania w obecności
dzieci. Nie pozwalaj na dotykanie żelazka podczas prasowania.
–– Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu,
chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
–– Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
–– Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
–– Nie pozostawiaj włączonego do sieci zasilającej lub gorącego żelazka
bez nadzoru.
–– Nie używaj żelazka, jeżeli spadło, ma widoczne ślady uszkodzenia lub
jeżeli wycieka z niego woda.
–– Pod żadnym pozorem nie prasuj ubrań i materiałów znajdujących się na
ludziach ani na zwierzętach.
–– Nigdy nie kieruj pary na ludzi ani na zwierzęta.
–– Przynajmniej raz w miesiącu użyj funkcji „samoczyszczenie”.
5. W celu aktywacji spryskiwacza, wyrzutu pary lub wyrzutu pionowego
pary, niezbędne może być kilkakrotne naciśnięcie przycisku.
6. Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta odzieży. Zapoznaj
się z treścią etykiet często przedstawionej w postaci symboli, np.:
Ustawienia temperatury
○ Włókno octanowe
○ Elastik
○ Poliamid
○ Polipropylen
○ Cupro
○ Poliester
○ Proteiny
○ Jedwab
○ Trójoctan
○ Wiskoza
○ Wełna
○ Bawełna
○ Len
Dane techniczne – budowa
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Żelazko jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy
z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem ochronnym.
Żelazko ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
Wskazówki dotyczące prasowania
1. Posortuj rzeczy, które mają być prasowane według typu materiału. Ograniczy to częstotliwość zmian temperatury dla różnych materiałów.
2. Przeprowadź próbne prasowanie na wewnętrznej stronie ubrania, jeżeli nie jesteś pewien rodzaju materiału. Zacznij od niskiej temperatury,
a następnie stopniowo ją zwiększaj.
3. Odczekaj trzy minuty przed prasowaniem materiałów wrażliwych na wysokie temperatury. Funkcja regulacji temperatury potrzebuje pewnego
okresu czasu do momentu osiągnięcia wybranego poziomu, bez względu, czy jest to niższa, czy wyższa temperatura.
4. Delikatne materiały, takie jak jedwab, wełna, welur itp. prasuj poprzez
materiał do prasowania, aby uniknąć błyszczących śladów.
GW28-022_v01
3
Nalewanie wody
Budowa żelazka
1. Stopa żelazka
2. Przycisk spryskiwacza
3. Przycisk wyrzutu pary
4. Suwak regulacji ilości pary
5. Wyświetlacz LCD
6. Przycisk włączania
wyświetlacza LCD oraz
zwiększania temp.
7. Przycisk zmniejszania temp.
8. Pokrywa zbiornika na wodę
9. Dysza spryskiwacza
10. Przycisk samoczyszczenia
11. Odgiętka
12. Przewód przyłączeniowy
–– Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.
–– Przesuń suwak regulacji ilości
pary (4) na pozycję
.
–– Otwórz pokrywkę zbiornika na
wodę (8) i wlej wodę poprzez
otwór wlotu wody.
–– Napełnij zbiornik na wodę poniżej poziomu „MAX” oznaczonego na bocznej ściance zbiornika
wody.
–– Zamknij pokrywę zbiornika na wodę (8).
Ustawianie temperatury
–– Podłącz żelazko do odpowiedniego źródła zasilania.
–– Na chwilę zaświeci się wyświetlacz (5) i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz (5) zgaśnie.
–– Naciśnij przycisk
znajdujący się z lewej strony wyświetlacza, aby go włączyć. Rozlegnie się pojedynczy sygnał. Na ekranie
wyświetlą się: numer, rodzaj odzieży i ilość kropek odpowiadająca wysokości temperatury.
–– Do ustawiania żądanej temperatury pracy żelazka służą przyciski
–– W
Wyświetlacz LCD
A. Wskaźnik ustawienia rodzaju tkaniny
B. Wskaźnik prasowania przy użyciu pary
C. Wskaźnik ustawienia temperatury
D. Wskaźnik osiągnięcia przez żelazko
maksymalnej temperatury
E. Wskaźnik automatycznego wyłączania
F. Numer pozycji
4
celu
i
, usytułowane po obu stronach wyświetlacza.
zwiększenia temperatury naciskaj kolejno przycisk
(każdemu naciśnięciu towarzyszy sygnał dźwiękowy).
Na wyświetlaczu (5) pojawią się następujące po sobie napisy (język
angielski): akryl, nylon, jedwab, poliester, mieszanka, wełna, bawełna,
jeans, len.
–– W celu zmniejszenia temperatury naciskaj kolejno przycisk
(każdemu naciśnięciu towarzyszy sygnał dźwiękowy). Na wyświetlaczu pojawią się napisy w kolejności odwrotnej.
–– Kropki
wskazują ustawienie temperatury.
GW28-022_v01
–– Przesuń suwak regulacji ilości pary (4) na pozycję
.
–– Odłącz żelazko od źródła zasilania.
–– Po całkowitym ochłodzeniu żelazka, przechowuj je pionowo w bezpiecznym miejscu.
Rozpryskiwanie
–– Funkcja ta może być używana w dowolnym momencie i nie wpływa na
żadne ustawienia.
–– Napełnij zbiornik na wodę tak,
jak opisano w punkcie „Nalewanie wody”.
–– Skieruj wylot dyszy (9) na
ubranie.
–– Naciśnij przycisk spryskiwa-
Przygotowanie żelazka do pracy – pierwsze prasowanie
––
––
––
––
Usuń wszystkie folie ochronne i naklejki ze stopy żelazka (1) i obudowy.
Rozwiń i wyprostuj przewód przyłączeniowy (12).
Napełnij zbiornik na wodę. Patrz punkt „Nalewanie wody”.
Podłącz żelazko do odpowiedniego źródła zasilania. Na chwilę zaświeci
się wyświetlacz (5) i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz (5) zgaśnie.
–– Naciskając przycisk
ustaw temperaturę na wyświetla-
czu
.
–– Po ustaleniu się temperatury przestanie migać numer i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiękowy.
–– Ustaw suwak regulacji ilości pary (4) w pozycji
.
–– Para zacznie się wydobywać przez otwory w płycie podstawy po ustawieniu żelazka w pozycji poziomej oraz po przyciśnięciu przycisku wyrzutu pary (3).
–– Rozpocznij pierwsze prasowanie od „starego” ręcznika.
–– Po opróżnieniu zbiornika wody, nie jest wytwarzana para.
–– Przygotowania zostają zakończone. Żelazko jest teraz gotowe do użycia.
–– Po skończonym prasowaniu, aby wyłączyć żelazko naciśnij i przytrzymaj przycisk kontrolny
na ok. 2 sekundy. Rozlegnie się
pojedynczy sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz (5) zgaśnie.
GW28-022_v01
cza (2)
.
W celu uruchomienia tej funkcji niezbędne może być kilkakrotne naciśnięcie
tego przycisku.
Prasowanie na sucho – zawsze stosuj się do zaleceń producenta
odzieży podanych na etykiecie ubrania.
–– Podłącz żelazko do odpowiedniego źródła zasilania. Na chwilę zaświeci
się wyświetlacz (5) i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz (5) zgaśnie.
–– Wybierz temperaturę zgodną z zaleceniem na wszywce ubrania przy
użyciu przycisków
lub
tak, jak opisano w punkcie
„Ustawianie temperatury”.
–– Gdy ustali się temperatura przestanie migać numer i rozlegnie się pojedyńczy sygnał dźwiękowy, żelazko jest gotowe do użycia.
–– Po skończonym prasowaniu, aby wyłączyć żelazko naciśnij i przytrzymaj przycisk kontrolny
na ok. 2 sekundy. Rozlegnie się
pojedynczy sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz (5) zgaśnie.
–– Odłącz żelazko od źródła zasilania.
–– Gdy urządzenie zupełnie wystygnie, przechowuj je w pozycji pionowej
w bezpiecznym miejscu.
5
Prasowanie z parą – zawsze stosuj się do zaleceń producenta
odzieży podanych na etykiecie ubrania.
–– Napełnij zbiornik na wodę zgodnie z punktem „Nalewanie wody”.
–– Podłącz żelazko do odpowiedniego źródła
zasilania. Na chwilę zaświeci się wyświetlacz (5) i rozlegnie się pojedynczy sygnał
dźwiękowy. Następnie wyświetlacz (5)
zgaśnie.
–– Przy użyciu przycisków
lub
ustaw temperaturę
(5 stopień) lub wyższą tak, jak opisano w punkcie „Ustawianie temperatury”. Pojawi się wskaźnik prasowania przy użyciu pary
(B).
–– Ustaw suwak regulacji ilości pary (4), tak aby uzyskać żądaną ilość
pary.
–– Po zakończeniu prasowania wyłącz parę przesuwając suwak regulacji
ilości pary (4) na pozycję
.
–– Po skończonym prasowaniu wyłącz żelazko naciskając i przytrzymując
przycisk kontrolny
na ok. 2 sekundy. Rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz (5) zgaśnie.
–– Odłącz żelazko od źródła zasilania.
–– Po całkowitym ochłodzeniu żelazka, przechowuj je pionowo w bezpiecznym miejscu.
UWAGA: Zalecane ustawienia temperatury do prasowania z parą to
ustawienia od 5 do 9.
Wyrzut pary – zawsze stosuj się do zaleceń producenta odzieży
podanych na etykiecie ubrania.
Funkcja ta zapewnia dodatkową ilość pary, która może być wykorzystana
podczas prasowania mocno pomiętych (zagniecionych) materiałów.
–– Napełnij zbiornik na wodę zgodnie z punktem „Nalewanie wody”.
–– Podłącz żelazko do odpowiedniego źródła zasilania.
–– Na chwilę zaświeci się wyświetlacz (5) i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz (5) zgaśnie.
–– Przy użyciu przycisków
lub
ustaw tempera6
turę
(5 stopień) lub wyższą tak,
jak opisano w punkcie „Ustawianie temperatury”. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
prasowania przy użyciu pary
(B).
–– Żelazko jest gotowe do użycia.
–– Naciśnij jednokrotnie przycisk wyrzutu pary
(3) – z otworów w stopie żelazka nastąpi
intensywny wyrzut pary.
–– W przypadku dużych zagnieceń, odczekaj kilka sekund i ponownie naciśnij przycisk wyrzutu pary
(3). Większość zagnieceń może być usuniętych po trzech naciśnięciach przycisku.
–– Po skończonym prasowaniu, aby wyłączyć żelazko naciśnij i przytrzymaj przycisk kontrolny
na ok. 2 sekundy. Rozlegnie się
pojedynczy sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz (5) zgaśnie.
–– Odłącz żelazko od źródła zasilania.
–– Po całkowitym ochłodzeniu żelazka, przechowuj je pionowo w bezpiecznym miejscu.
UWAGA:
W celu uruchomienia funkcji wyrzutu pary, niezbędne może być kilkakrotne naciśnięcie przycisku.
W celu utrzymania jakości pary, nie naciskaj przycisku wyrzutu pary
więcej niż trzy razy w jednym cyklu.
Wyrzut pary w pozycji pionowej – zawsze stosuj się do zaleceń
producenta odzieży podanych na etykiecie ubrania.
Ta funkcja zapewnia dodatkową ilość pary pomagającą usunąć zagniecenia z delikatnych ubrań
znajdujących się w pozycji wiszącej, wiszących
zasłon lub innych materiałów.
Ostrzeżenie!
Pod żadnym pozorem nie prasuj ubrań i materiałów znajdujących się na ludziach ani
zwierzętach. Nigdy nie kieruj pary na ludzi ani
na zwierzęta.
–– Napełnij zbiornik na wodę zgodnie z punktem „Nalewanie wody”.
GW28-022_v01
–– Podłącz żelazko do odpowiedniego źródła zasilania.
–– Na chwilę zaświeci się wyświetlacz (5) i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz (5) zgaśnie.
–– Przy użyciu przycisków
lub
ustaw temperaturę
(5 stopień) lub wyższą tak, jak opisano w punkcie „Ustawianie temperatury”. Na wyświetlaczu (5) pojawi się wskaźnik prasowania przy użyciu pary
(B).
–– Trzymaj żelazko w odległości między 15 a 30 centymetrów od ubrania.
–– Naciśnij jednokrotnie przycisk wyrzutu pary
(3) – z otworów w stopie żelazka nastąpi intensywny wyrzut pary.
–– Para wniknie w głąb tkaniny usuwając zgniecenia.
–– W przypadku dużych i uporczywych zagnieceń, odczekaj kilka sekund
Samoczyszczenie żelazka
Funkcja ta usuwa osad i minerały nagromadzone w komorze pary wodnej.
Żelazko pozostaje w najlepszym stanie, jeżeli funkcja ta jest wykonywana
przynajmniej raz w miesiącu lub częściej, w zależności od twardości używanej wody. Na wyświetlaczu (5) pojawi się ikonka
.
–– Napełnij zbiornik żelazka do połowy zgodnie z punktem „Nalewanie
wody”.
–– Ustaw żelazko na powierzchni w pozycji pionowej.
–– Podłącz żelazko do odpowiedniego źródła zasilania. Na chwilę zaświeci
się wyświetlacz (5) i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz (5) zgaśnie.
i ponownie naciśnij przycisk wyrzutu pary
(3). Większość zagnieceń może być usuniętych po trzech naciśnięciach przycisku.
–– Po skończonym prasowaniu, aby wyłączyć żelazko naciśnij i przytrzy-
–– Przy użyciu przycisków
maj przycisk kontrolny
na ok. 2 sekundy. Rozlegnie się
pojedynczy sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz (5) zgaśnie.
–– Odłącz żelazko od źródła zasilania.
–– Po całkowitym ochłodzeniu żelazka, przechowuj je pionowo w bezpiecznym miejscu.
W celu uruchomienia funkcji wyrzutu pary, niezbędne może być kilkakrotne naciśnięcie przycisku wyrzutu pary.
W celu utrzymania jakości pary, nie naciskaj przycisku wyrzutu pary
więcej niż trzy razy.
Żelazko trzymaj na odległość kilku centymetrów od tkanin delikatnych
(sztuczne, jedwab, welwet, itp.), w przeciwnym razie tkaniny te mogą
ulec zniszczeniu.
–– Naciśnij i przytrzymaj przycisk
na ok. 2 sekundy i wyłącz żelazko. Rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Następnie
wyświetlacz (5) zgaśnie.
–– Odłącz żelazko od źródła zasilania.
–– Przytrzymaj żelazko poziomo nad zlewem.
–– Naciśnij i przytrzymaj przycisk samooczyszczenia (10).
–– Para i wrząca woda wypłynie z otworów w stopie żelazka wypłukując
osad i minerały nagromadzone w komorze pary.
–– Delikatnie poruszaj żelazkiem, aż do opróżnienia zbiornika wody.
–– Po ukończeniu samooczyszczenia zwolnij przycisk samooczyszczenia (10).
–– Ustaw żelazko na oparciu i odczekaj aż całkowicie ostygnie.
–– Przetrzyj płytę stopy chłodną, wilgotną ściereczką.
–– Po całkowitym ochłodzeniu żelazka, przechowuj je pionowo w bezpiecznym miejscu.
Wbudowany system zabezpieczający przed
osadzaniem się kamienia
Wbudowany pojemnik zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia został zaprojektowany, aby zmniejszyć ilość osadzającego się kamienia, który
pojawia się podczas prasowania z wykorzystaniem pary.
Wydłuża to okres eksploatacji żelazka, lecz nie zatrzymuje całkowicie naturalnego procesu osadzania się kamienia wapiennego.
GW28-022_v01
temperatury”.
lub
ustaw temperaturę
(9 ostatni stopień), jak opisano w punkcie „Ustawianie
Ostrzeżenie!
Chroń ciało. Wypływająca woda jest bardzo gorąca.
7
System zapobiegania wyciekom – Anti-Drip
–– System zapobiegania wyciekom – AntiDrip, został zaprojektowany, aby automatycznie zapobiec wydostawaniu się wody
ze stopy, gdy żelazko jest zbyt zimne.
–– W czasie działania, system Anti-Drip,
może wywoływać głośny dźwięk stukania, zwłaszcza podczas nagrzewania lub
chłodzenia. Jest to zupełnie normalne
i świadczy o tym, że system działa prawidłowo.
Automatyczne wyłączanie
Funkcja automatycznego wyłączania jest aktywowana automatycznie, jeżeli
żelazko jest podłączone do źródła zasilania i pozostawione bez nadzoru.
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE W POZYCJI POZIOMEJ
1. Żelazko wyłączy się automatycznie po ok. 30 sekundach, jeśli pozostaje
nieruchome w pozycji prasowania (poziomej).
2. Na wyświetlaczu (5) pojawi się symbol , któremu towarzyszyć będzie
naprzemienne gaśnięcie i podświetlanie się wyświetlacza. Rozlegnie się
przerywany sygnał dźwiękowy.
3. Po każdym poruszeniu żelazka, funkcja automatycznego wyłączania zanika. Zaświeci się wyświetlacz (5), sygnał dźwiękowy wyłączy się a żelazko ponownie się nagrzeje.
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE W POZYCJI PIONOWEJ
1. Żelazko zostanie automatycznie wyłączone po 5–10 minutach, jeżeli jest
nieruchome w pozycji spoczynku (pionowo).
Czas nagrzewania żelazka do osiągnięcia poprzednio ustawionej temperatury przed automatycznym wyłączeniem w pozycji poziomej lub
pionowej wynosi ok. 60 sekund.
Wylewanie wody
–– Po skończonym prasowaniu, aby wyłączyć żelazko naciśnij i przytrzymaj przycisk kontrolny
na ok. 2 sekundy. Rozlegnie
się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Następnie
wyświetlacz (5) zgaśnie.
–– Odłącz żelazko od źródła zasilania, następnie
obróć żelazko górną częścią na dół, drugą ręką
otwórz pokrywkę zbiornika na wodę i delikatnie
potrząsając wylej pozostałą w zbiorniku wodę.
–– Po całkowitym ochłodzeniu żelazka, przechowuj
je pionowo w bezpiecznym miejscu.
Czyszczenie i konserwacja
–– Odłącz żelazko od źródła zasilania.
–– Przed czyszczeniem, żelazko powinno całkowicie ostygnąć.
–– Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki i delikatnego środka czyszczącego.
–– Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci
emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione
informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
–– Nigdy nie używaj ostrych lub szorstkich przedmiotów do usuwania pozostałości ze stopy żelazka.
–– Do czyszczenia stopy żelazka nie wolno używać szorstkich i octowych
środków czyszczących oraz substancji usuwających kamień.
2. Na wyświetlaczu (5) pojawi się symbol , któremu towarzyszyć będzie
naprzemienne gaśnięcie i podświetlanie się wyświetlacza. Rozlegnie się
przerywany sygnał dźwiękowy.
3. Po każdym poruszeniu żelazka, funkcja automatycznego wyłączania zanika. Zaświeci się wyświetlacz (5), sygnał dźwiękowy wyłączy się a żelazko ponownie się nagrzeje.
8
GW28-022_v01
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to
ani trudne, ani zbyt kosztowne.
W tym celu:
–– Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
–– Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
–– Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem
urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw
albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
GW28-022_v01
9
CZ
Obsah
Pokyny pro bezpečnost a řádné používání žehličky s LCD displejem ......10
Pokyny k žehlení........................................................................................ 11
Technické údaje.......................................................................................... 11
Konstrukce žehličky.................................................................................... 11
LCD displej.................................................................................................12
Nalévání vody.............................................................................................12
Nastavení teploty........................................................................................12
Příprava žehličky k použití – první žehlení.................................................12
Kropení.......................................................................................................13
Žehlení na sucho........................................................................................13
Žehlení s napařováním...............................................................................13
Parní ráz.....................................................................................................13
Parní ráz ve svislé poloze .........................................................................14
Zabudovaný systém odvápňování . ...........................................................14
Samočištění................................................................................................15
Systém proti odkapávání – Anti-drip . ........................................................15
Automatické vypínání ................................................................................15
Funkce automatického vypínání ve vodorovné poloze ...................15
Funkce automatického vypínání ve svislé poloze ...........................15
Vylévání vody.............................................................................................16
Čištění a údržba.........................................................................................16
Ekologicky vhodná likvidace.......................................................................16
Vážení zákazníci,
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli
výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod si uložte, abyste jej mohli
použít i v průběhu používání výrobku.
Pokyny pro bezpečnost a řádné používání žehličky s LCD
displejem
Při používání žehličky dodržujte níže uvedené základní bezpečnostní požadavky:
10
–– Žehlička je určená pouze pro použití v domácnostech a lze ji používat
pouze v souladu s tímto návodem.
–– Odstraňte veškeré ochranné fólie a nálepky ze spodní strany i krytu žehličky.
–– Před použitím roztáhněte a narovnejte napájecí kabel.
–– Před nalévání nebo vyléváním vody z nádržky na vodu vždy vytáhněte
vidlici napájecího kabelu se síťové zásuvky.
–– Po ukončení žehlení vylijte zbylou vodu z nádržky.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby
nedošlo k ohrožení.
Opravy vysavačů může provádět pouze odborný pracovník. Neodborně provedená oprava může být příčinou vážných zranění a dokonce
ohrozit váš život. V případě jakýchkoliv pochybnosti o správné funkci
vysavače, doporučujeme obrátit se na kterýkoliv záruční servis.
–– Žehličku nepoužívejte je-li poškozená nebo nefunguje, jak má.
–– Nedotýkejte se horké žehlicí desky během žehlení nebo bezprostředně
po něm, je horká!
–– Vyvarujte se kontaktu napájecího kabele s žehlicí deskou.
–– Ujistěte se, že napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí
v elektrické síti.
–– Odsávač vždy připojujte do zásuvky elektrické sítě (pouze střídavého proudu) vybavené ochranným kolíkem s napětím shodným
s napětím uvedeném na výrobním štítku výrobku.
–– Žehlička tvoří vodní páru s vysokou teplotou. Žehličku vždy používejte
opatrně a upozorněte ostatní uživatele na potenciální nebezpečí.
–– Nepoužívejte prodlužovací kabely bez ochranného kolíku!
–– Nepřidávejte parfémy, ocet ani jiné tekuté chemické přípravky do nádržky s vodou. Mohou přístroj závažně poškodit.
–– Neponořujte žehličku do vody nebo jiných kapalin.
–– Nestáčejte napájecí kabel kolem žehličky dokud zcela nevychladne.
–– Nerozšroubovávejte kryt žehličky a nedemontujte žádné její díly.
–– Používejte a pokládejte žehličku pouze na stabilní a rovné ploše.
–– Během žehlení neotevírejte otvor pro naplňování vody.
–– Dbejte zvláštní opatrnosti při žehlení v přítomnosti dětí. Nedovolte, aby
se někdo dotýkal žehličky během žehlení.
–– Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatGW28-022_v01
––
––
––
––
––
––
––
kem zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů
nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
Nenechávejte žehličku zapojenou do sítě nebo ještě horkou bez dozoru.
Nepoužívejte žehličku, pokud spadla a nese zřetelné stopy poškození
nebo z ní vytéká voda.
V žádném případě nikdy nežehlete oděvy nebo materiály nacházející se
na lidech nebo na zvířatech.
Nikdy nesměřujte proud páry na lidi nebo zvířata.
Nejméně jednou měsíčně použijte samočisticí funkci.
Pokyny k žehlení
1. Protřiďte věci, které se chystáte žehlit, podle druhu materiálu. Omezíte
tím časté změny teploty pro různé materiály.
2. Nejste-li si jisti druhem materiálu, proveďte zkušební žehlení na vnitřní
straně oblečení. Začněte nízkou teplotou a poté ji postupně zvyšujte.
3. Vyčkejte tři minuty před žehlením materiálů citlivých na vysoké teploty.
Funkce ovládání teploty vyžaduje určitou dobu na dosažení požadované
úrovně bez ohledu na to, zda se jedná o nižší nebo vyšší teplotu.
4. Jemné materiály, jako jsou hedvábí, vlna, velur apod. žehlete přes žehlicí materiál, pro zamezení lesklých stop.
5. Pro zapnutí kropení nebo napařování, použití parního rázu může být
nutné několikeré zmáčknutí tlačítka.
6. Postupujte podle pokynů výrobce oděvů. Seznamte se se zněním
etiket uváděných často v podobě symbolů, např.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku.
Žehlička je zařízením třídy I, vybaveným napájecím kabelem s ochranným
vodičem a vidlicí s ochranným kontaktem.
Žehlička ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Zařízení je shodné s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
Konstrukce žehličky
1. Žehlicí plocha
2. Tlačítko kropení
3. Tlačítko parního rázu
4. Šoupátko pro ovládání páry
5. LCD displej
6. Tlačítko zapínání LCD displeje a regulace teploty
7. Tlačítko pro snížení teploty
8. Krytka nádržky na vodu
9. Tryska kropení
10. Tlačítko samočištění
11. Ohebný kloub napájecího kabelu
12. Napájecí kabel
Nastavení teploty
○ Octanové vlákno
○ Elastik
○ Polyamid
○ Polypropylen
GW28-022_v01
○ Cupro
○ Polyester
○ Proteiny
○ Hedvábí
○ Trojoctan
○ Viskóza
○ Vlna
○ Bavlna
○ Len
11
LCD displej
A. Ukazatel nastaveného druhu látky
B. Ukazatel napařování
C. Ukazatel regulace teploty
D. Ukazatel dosažení maximální teploty
žehličky
E. Ukazatel automatického vypínání
F. Číslo položky
–– Pro snížení teploty mačkejte postupně tlačítko
(každé zmáčknutí je doprovázeno zvukovým signálem). Na displeji se zobrazí nápisy
v opačném pořadí.
–– Tečky
ukazují nastavení teploty.
Nalévání vody
–– Vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
–– Přesuňte šoupátko pro ovládání páry (4) do polohy .
–– Otevřete krytku nádržky na
vodu (8) a vlijte vodu otvorem.
–– Naplňte nádržku na vodu pod
úroveň „MAX” označenou na
boční stěně nádržky na vodu.
–– Uzavřete krytku nádržky na
vodu (8).
Nastavení teploty
–– Připojte žehličku k příslušnému napájecímu zdroji.
–– Na chvíli se rozsvítí displej (5) a zazní jednotlivý zvukový signál. Poté
displej (5) zhasne.
–– Zmáčkněte tlačítko
nacházející se na levé straně displeje pro jeho vypnutí. Zazní jednotlivý signál. Na displeji se zobrazí:
číslo, druh oděvy a počet teček odpovídající teplotě.
–– K nastavení požadované pracovní teploty žehličky slouží tlačítka
a
nacházející se po obou stranách displeje.
–– Pro zvýšení teploty mačkejte postupně tlačítko
(každé
zmáčknutí je doprovázeno zvukovým signálem). Na displeji (5) se zobrazí následující po sobě jsoucí nápisy (v angličtině): akryl, nylon, hedvábí, polyester, blend, vlna, bavlna, jeans, len.
12
Příprava žehličky k použití – první žehlení
–– Odstraňte veškeré ochranné fólie a nálepky z žehlicí plochy (1) a krytu
žehličky.
–– Roztáhněte a vyrovnejte napájecí kabel (12).
–– Naplňte nádržku na vodu. Viz odstavec „Nalévání vody”.
–– Připojte žehličku k příslušnému napájecímu zdroji. Na chvíli se rozsvítí displej (5) a zazní jednotlivý zvukový signál. Poté displej (5) zhasne.
–– Zmáčknutím tlačítka
nastavte teplotu na displeji
.
–– Po ustálení teploty přestane blikat číslo a zazní jednotlivý zvukový signál.
–– Nastavte šoupátko pro ovládání páry (4) do polohy
.
–– Pára začne pronikat otvory v žehlicí desce při vodorovné poloze žehličky a po zmáčknutí tlačítka parního rázu (3).
–– První žehlení si vyzkoušejte na „starému“ ručníku.
–– Po vyprázdnění nádržky na vodu nedochází k tvorbě páry.
–– Přípravné úkony jsou provedeny. Žehlička je připravená k použití.
GW28-022_v01
–– Pro ukončení žehlení a vypnutí žehličky zmáčkněte a přidržte kontrolní
tlačítko
na přibl. 2 vteřiny. Zazní jednotlivý zvukový signál. Poté displej (5) zhasne.
–– Přesuňte šoupátko pro ovládání páry (4) do polohy
.
–– Odpojte žehličku od zdroje napájení.
–– Po úplném vychlazení přechovávejte žehličku svisle na bezpečném místě.
Kropení
–– Tato funkce může být používána kdykoli a neovlivňuje
žádná nastavení.
–– Naplňte nádržku na vodu tak,
jak je uvedeno v bodě „Nalévání vody”.
–– Nasměrujte trysku na oděv.
–– Zmáčkněte tlačítko kropení
uváděných na etiketách oděvů.
–– Naplňte nádržku na vodu, jak je uvedeno
v bodě „Nalévání vody”.
–– Připojte žehličku k příslušnému napájecímu zdroji.
–– Na chvíli se rozsvítí displej (5) a zazní
jednotlivý zvukový signál. Poté displej (5)
zhasne.
–– Při použití tlačítek
a
nastavte teplotu
(5 poslední
stupeň) nebo vyšší, jak je uvedeno v odstavci „Nastavení teploty”. Obje-
(2).
Pro zapnutí funkce může být nezbytné několikeré zmáčknutí tohoto
tlačítka.
Žehlení na sucho – dbejte vždy doporučení výrobce oděvů
uváděných na etiketách oděvů.
–– Připojte žehličku k příslušnému napájecímu zdroji.
–– Na chvíli se rozsvítí displej (5) a zazní jednotlivý zvukový signál. Poté
displej (5) zhasne.
–– Zvolte teplotu odpovídající doporučení na etiketě oblečení použitím tlačítka
nebo
tak, jak je uvedeno v odstavci „Nastavení teploty”.
–– Po ustálení teploty přestane blikat číslo a zazní jednotlivý zvukový signál, žehlička je připravena k použití.
–– Pro vypnutí žehličky po ukončení žehlení zmáčkněte a přidržte kontrolní
tlačítko
na přibl. dvě vteřiny. Zazní zvukový signál. Poté
displej (5) zhasne.
–– Odpojte žehličku od zdroje napájení.
–– Po úplném vychlazení přechovávejte žehličku svisle na bezpečném
místě.
GW28-022_v01
Žehlení s napařováním – dbejte vždy doporučení výrobce oděvů
ví se ukazatel žehlení s napařováním
(B).
–– Nastavte šoupátko ovládání množství páry (4) pro získání požadovaného množství páry.
–– Po skončení žehlení vypněte napařování posunutím šoupátka do polohy
.
–– Pro ukončení žehlení a vypnutí žehličky zmáčkněte a přidržte kontrolní
tlačítko
na přibl. 2 vteřiny. Zazní jednotlivý zvukový signál. Poté displej (5) zhasne.
–– Odpojte žehličku od zdroje napájení.
–– Po úplném vychlazení přechovávejte žehličku svisle na bezpečném
místě.
UPOZORNĚNÍ: Doporučená nastavení teploty do žehlení s napařováním jsou stupně 5 až 9.
Parní ráz – dbejte vždy doporučení výrobce oděvů uváděná na
etiketách oděvů.
Tato funkce zajišťuje dodatečné množství páry, která může být využitá během žehlení silně pomačkaných látek.
–– Naplňte nádržku na vodu, jak je uvedeno v bodě „Nalévání vody”.
–– Připojte žehličku k příslušnému napájecímu zdroji.
–– Na chvíli se rozsvítí displej (5) a zazní jednotlivý zvukový signál. Poté
displej (5) zhasne.
13
–– Při použití tlačítek
nebo
nastavte teplotu
(5 poslední stupeň) nebo vyšší, jak je uvedeno v odstavci
„Nastavení teploty”. Na displeji (5) se objeví
ukazatel žehlení s napařováním
.
–– Žehlička je připravená k použití.
–– Zmáčkněte jednou tlačítko parního rázu
(3);
z otvorů v žehlicí ploše dojde k intenzivnímu
úniku páry.
–– V případě značného pomačkání vyčkejte několik vteřin a opětovně
zmáčkněte tlačítko parního rázu
(3).
–– Většina záhybů bývá odstraněná po třetím zmáčknutí tlačítka.
–– Pro vypnutí žehličky po ukončení žehlení zmáčkněte a přidržte kontrolní tlačítko
nna přibl. 2 vteřiny. Zazní jednotlivý zvukový
signál. Poté displej (5) zhasne.
–– Odpojte žehličku od zdroje napájení.
–– Po úplném vychlazení přechovávejte žehličku svisle na bezpečném místě.
Pro zapnutí funkce parního rázu může být nutné několikeré zmáčknutí
tlačítka.
Pro udržení kvality páry nemačkejte tlačítko parního rázu více než třikrát v jednom cyklu.
Parní ráz ve svislé poloze – vždy dbejte doporučení výrobce
oděvů uváděných na etiketách oděvů.
Tato funkce zajistí dodatečné množství páry pro odstranění záhybů na jemných oděvech ve svislé poloze, zavěšených záclon nebo jiných materiálů.
Varování!
V žádném případě nikdy nežehlete oděvy
nebo materiály nacházející se na lidech nebo
na zvířatech. Nikdy nesměřujte proud páry na
lidi nebo zvířata.
–– Naplňte nádržku na vodu, jak je uvedeno
v bodě „Nalévání vody”.
–– Připojte žehličku k příslušnému napájecímu
zdroji.
14
–– Na chvíli se rozsvítí displej (5) a zazní jednotlivý zvukový signál. Poté
displej (5) zhasne.
–– Při použití tlačítek
nebo
nastavte teplotu
(5 poslední stupeň) nebo vyšší, jak je uvedeno v odstavci
„Nastavení teploty“. Na displeji (5) se objeví ukazatel žehlení s napařováním
(B). Žehlička je připravená k použití.
–– Držte žehličku ve vzdálenosti 15 až 30 cm od oděvu.
–– Zmáčkněte jednou tlačítko parního rázu
(3) – z otvorů v žehlicí ploše dojde k intenzivnímu úniku páry.
–– Pára pronikne do látky a vyrovná záhyby.
–– V případě značného pomačkání vyčkejte několik vteřin a opětovně zmáčkněte tlačítko parního rázu
(3). Většina záhybů bývá odstraněná po
třetím zmáčknutí tlačítka.
–– Pro vypnutí žehličky po ukončení žehlení zmáčkněte a přidržte kontrolní
tlačítko
na přibl. dvě vteřiny. Zazní jednotlivý zvukový
signál. Poté displej (5) zhasne.
–– Odpojte žehličku od zdroje napájení.
–– Po úplném vychlazení přechovávejte žehličku svisle na bezpečném místě.
Pro zapnutí funkce parního rázu může být nutné několikeré zmáčknutí
tlačítka parního rázu.
Pro udržení kvality páry nemačkejte tlačítko parního rázu více než třikrát v jednom cyklu.
Držte žehličku ve vzdálenosti několika centimetrů od jemných látek
(syntetické materiály, hedvábí, velvet apod.), v opačném případě může
dojít k poškození nebo zničení látek.
Zabudovaný systém odvápňování
Vestavěná nádobka chránící před usazováním vodního kamene byla navržena tak, aby snížila množství usazujícího se kamene, který se objevuje při
žehlení s napařováním.
Systém odvápňování prodlužuje životnost žehličky, nevyloučí však zcela
přirozený proces usazování vápenatých usazenin.
GW28-022_v01
Systém proti odkapávání – Anti-drip
Samočištění
Funkce umožňuje odstraňování usazenin a minerálů shromážděných v parní komoře. Žehlička zůstane v dobrém stavu, bude-li tato funkce používána alespoň jednou měsíčně nebo častěji, v závislosti na tvrdosti používané
vody. Na LCD displeji (5) se objeví ikonka
––
––
––
––
–– Při použití tlačítek
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
.
Naplňte nádržku na vodu do poloviny podle odstavce „Nalévání vody“.
Postavte žehličku ve svislé poloze.
Připojte žehličku k příslušnému napájecímu zdroji.
Na chvíli se rozsvítí displej (5) a zazní jednotlivý zvukový signál. Poté
displej (5) zhasne.
nebo
nastavte teplotu
(9 poslední stupeň) nebo vyšší, jak je uvedeno v odstavci
„Nastavení teploty“.
Zmáčkněte a přidržte tlačítko
po dobu asi 2 vteřin
a vypněte žehličku. Zazní jednotlivý zvukový signál. Poté displej (5)
zhasne.
Odpojte žehličku od zdroje napájení.
Přidržte žehličku vodorovně nad dřezem.
Zmáčkněte a přidržte tlačítko samočištění (10).
Pára a vařící se voda vytéká z otvorů v žehlicí desce a vymývá usazeniny a minerály nashromážděné v parní komoře.
Pohybujte lehce žehličkou do doby vyprázdnění nádržky s vodou.
Po skončení samočištění uvolněte tlačítko (10).
Postavte žehličku na podstavci a vyčkejte až zcela vychladne.
Setřete vychladlou žehlicí plochu vlhkou utěrkou.
Po úplném vychlazení přechovávejte žehličku svisle na bezpečném místě.
Varování! Chraňte své tělo. Vytékající voda je velmi horká.
–– Systém proti odkapávání vody – Anti-Drip
byl navržen tak, aby automaticky zamezoval únikům vody z žehlicí plochy, je-li žehlička příliš studená.
–– Při zapnuté funkci může systém Anti-Drip
vydávat silné zvuky podobné klepání,
zejména při nahřívání nebo ochlazování. Jedná se běžný jev, který signalizuje
správnou funkci systému.
Automatické vypínání
Funkce automatického vypínání funguje automaticky, pokud je žehlička
připojena ke zdroji napájení a není používána.
AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ VE VODOROVNÉ POLOZE
1. Žehlička se vypne automaticky po přibl. 30 sekundách, zůstane-li nehybně v žehlicí poloze (vodorovně).
1. Na displeji (5) se objeví symbol
doprovázený střídavým vypínáním
a podsvícením (blikáním) displeje. Zazní přerušovaný zvukový signál.
2. Po každém pohybu žehličky se funkce automatického vypínání zruší.
Rozsvítí se displej (5), zvukový signál se vypne a žehlička se opětovně
nahřeje.
AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ VE SVISLÉ POLOZE
1. Žehlička se automaticky vypne po 5 – 10 minutách, je-li uložena nehybně ve svislé (klidové) poloze.
1. Na displeji (5) se objeví symbol
doprovázený střídavým vypínáním
a podsvícením (blikáním) displeje. Zazní přerušovaný zvukový signál.
2. Po každém pohybu žehličky se funkce automatického vypínání zruší.
Rozsvítí se displej (5), zvukový signál se vypne a žehlička se opětovně
nahřeje.
Doba potřebná k dosažení předchozí nastavené teploty, před automatickým vypnutím ve svislé poloze, činí přibl. 60 sekund.
GW28-022_v01
15
Vylévání vody
Ekologicky vhodná likvidace
–– Pro vypnutí žehličky po ukončení žehlení zmáčkněte a přidržte kontrolní tlačítko
na přibl. dvě vteřiny. Zazní zvukový signál. Poté
displej (5) zhasne.
–– Odpojte žehličku od napájecího zdroje, poté
žehličku otočte horní částí dolů, druhou rukou
otevřete krytku nádržky na vodu a jemným potřásáním vylijte z nádržky zbylou vodu.
–– Po úplném vychlazení přechovávejte žehličku
svisle na bezpečném místě.
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru.
Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení
napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj
tak bude nepoužitelný.
Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá
na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Čištění a údržba
––
––
––
––
Odpojte žehličku od zdroje napájení.
Před čištěním musí být žehlička zcela vychlazená.
K čištění používejte vlhký hadřík a jemný čisticí prostředek.
K mytí krytu nepoužívejte agresivní čisticí přípravky ve formě emulzí,
mléka, past apod. Mohlo by dojít k odstranění informačních a grafických
symbolů, jako jsou dílce, označení, výstražné symboly apod.
–– Nikdy nepoužívejte ostré a drsné předměty k odstraňování usazenin
z žehlicí plochy.
–– K čištění žehlicí plochy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a přípravky s octem pro odstraňování vodního kamene.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční
i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí
servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení
v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení,
upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
16
GW28-022_v01
SK
Obsah
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej prevádzky naparovacej
žehličky s LCD displejom ..........................................................................17
Pokyny tykajúce sa žehlenia......................................................................18
Technické údaje..........................................................................................18
Konštrukcia žehličky...................................................................................18
LCD displej.................................................................................................19
Nalievanie vody..........................................................................................19
Nastavenie teploty .....................................................................................19
Príprava žehličky na žehlenie – prvé žehlenie...........................................19
Rozprašovač..............................................................................................20
Žehlenie nasucho.......................................................................................20
Žehlenie s naparovaním.............................................................................20
Parný impulz...............................................................................................21
Naparovanie v zvislej polohe......................................................................21
Zabudovaný systém proti usadzovaniu vodného kameňa.........................22
Samočistenie žehličky................................................................................22
Systém proti kvapkaniu – Anti-drip ............................................................22
Automatické vypínanie...............................................................................22
Funkcia automatického vypínania vo vodorovnej polohe.................22
Funkcia automatického vypínania vo zvislej polohe.........................22
Vylievanie vody...........................................................................................23
Čistenie a údržba.......................................................................................23
Ekologicky vhodná likvidácia......................................................................23
Vážení Klienti,
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne
pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod si uchovajte pre prípadne
neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
GW28-022_v01
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej prevádzky
naparovacej žehličky s LCD displejom
Počas používania žehličky vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné bezpečnostné pokyny:
–– Žehlička je určená iba na domáce použitie a môže sa používať iba v súlade s týmto návodom.
–– Odstráňte všetky ochranné fólie a nálepky zo žehliacej plochy a telesa.
–– Pred použitím rozviňte a narovnajte napájací kábel.
–– Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky pred naplnením vodou alebo pred jej vylievaním.
–– Po ukončení žehlenia odstráňte zvyšky vody z nádržky.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná
osoba, aby ste predišli nebezpečenstvu.
Opravy zariadenia môže prevádzať len vyškolený personál. Nesprávne
prevedená oprava môže spôsobiť vážne ohrozenia užívateľa. V prípade výskytu porúch je potrebné obrátiť sa na špecializované servisné stredisko.
–– Žehlička sa nesmie používať, ak je poškodená alebo nefunguje správne.
–– Počas žehlenia a hneď po ňom sa nedotýkajte žehliacej stopy, je horúca!
–– Napájací vodič sa nesmie dotknúť žehliacej plochy.
–– Uistite sa, že napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu
elektrickej siete.
–– Žehličku vždy pripájajte do zásuvky elektrickej siete (iba striedavého prúdu) vybavenej ochranným kolíkom s napätím zodpovedajúcim uvedenému na výrobnom štítku zariadenia.
–– Žehlička vytvára vodnú paru s vysokou teplotou. Vždy ju používajte mimoriadne opatrne a varujte ostatných používateľov pred potenciálnym
nebezpečenstvom.
–– Nepoužívajte predlžovaciu šnúru bez ochranného kolíka!
–– Nevlievajte parfumy, ocot ani iné tekuté chemické prípravky do nádržky
na vodu, pretože môžu vážne poškodiť zariadenie.
–– Neponárajte žehličku do vody ani do iných tekutín.
–– Neovíjajte napájací kábel okolo žehličky, kým úplne nevychladne.
–– Nerozoberajte teleso žehličky a nedemontujte žiadne súčiastky.
–– Používajte a odkladajte žehličku iba na stabilné a rovné plochy.
–– Pri žehlení neotvárajte otvor pre naplňovanie nádržky vody.
–– Buďte mimoriadne opatrní počas žehlenia za prítomnosti detí. Nedovoľte, aby sa niekto dotýkal žehličky počas žehlenia.
–– Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými
17
––
––
––
––
––
––
––
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkovej regulácie.
Žehličku pripojenú k elektrickej sieti alebo horúcu žehličku nenechávajte
bez dohľadu.
Nepoužívajte žehličku, ak spadla, má viditeľné stopy po poškodení alebo ak z nej uniká voda.
V žiadnom prípade sa nesmú žehliť odev a látky nachádzajúce sa na
ľuďoch a zvieratách.
Nikdy nevypúšťajte paru smerom k ľuďom alebo zvieratám.
Aspoň raz mesačne používajte funkciu „samočistenie“.
Pokyny tykajúce sa žehlenia
1. Pred žehlením roztrieďte odev na žehlenie podľa druhu látky. Tým zamedzíte častým zmenám teploty pre rôzne látky.
2. Pokiaľ nie ste si istí druhu látky, skúšobne vyžehlite daný odev na vnútornej
strane. Začnite od nižších teplôt a až potom ich postupne zvyšujte.
3. Pred žehlením odevu citlivého voči vysokým teplotám počkajte tri minúty.
Funkcia regulácie teploty si vyžaduje určitú dobu, až kým žehlička dosiahne zvolenú teplotu, a to nezávisle od toho, či má byť nižšia alebo vyššia.
4. Jemné látky, ako hodváb, vlná, velúr a pod. žehlite cez dodatočnú vrstvu
látky, čím zamedzíte vzniku lesklých stôp po žehlení.
5. S cieľom aktivovať rozprašovač, parný impulz alebo parný impulz vo
zvislej polohe môže byť potrebné niekoľkokrát stlačiť tlačidlo.
6. Postupujte podľa pokynov výrobcu odevu. Zoznámte sa s obsahom etikiet, najčastejšie sa uvádzajú symboly:
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Žehlička je zariadenie I. triedy vybavené napájacím káblom s ochranným
vodičom a zástrčkou s ochranným kontaktom.
Žehlička ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Konštrukcia žehličky
1. Žehliaca plocha
2. Tlačidlo rozprašovača
3. Tlačidlo parného impulzu
4. Posuvný prepínač výkonu pary
5. LCD displej
6. Tlačidlo zapnutia LCD displeja a zvýšenia teploty
7. Tlačidlo zníženia teploty
8. Kryt nádržky na vodu
9. Dýza ostrekovača
10. Tlačidlo samočistenia
11. Otočný kĺb
12. Napájací kábel
Nastavenia teploty
○ Acetátové vlákno
○ Elastan
○ Polyamid
○ Polypropylen
18
○ Cupro
○ Polyester
○ Proteíny
○ Hodváb
○ Triacetát
○ Viskóza
○ Vlna
○ Bavlna
○ Ľan
GW28-022_v01
LCD displej
A. Ukazovateľ nastavenia druhu tkaniny
B. Ukazovateľ žehlenia s parou
C. Ukazovateľ nastavenia teploty
D. Ukazovateľ dosiahnutia maximálnej
teploty žehličky
E. Ukazovateľ automatického vypínania
F. Číslo polohy
ne nápisy (v angličtine): akryl, nylón, hodváb, polyester, zmiešané, vlna,
bavlna, rifľovina, ľan.
–– Pre zníženie teploty stlačujte tlačidlo
(každé stlačenie sa sprevádza zvukovým signálom). Na displeji sa zobrazia nápisy v opačnom
poradí.
–– Bodky
ukazujú nastavenie teploty.
Nalievanie vody
–– Vytiahnite zástrčku napájacieho
kábla zo sieťovej zásuvky.
–– Posuňte posuvný prepínač výkonu pary (4) do polohy .
–– Otvorte kryt nádržky na vodu (8) a cez otvor nalejte vodu.
–– Nádržku na vodu naplňte nižšie
ako je označená maximálna hladina („MAX”) na bočnej stene
nádržky na vodu.
–– Zatvorte kryt nádržky na vodu (8).
Nastavenie teploty
–– Pripojte žehličku k správnemu zdroju napájania.
–– Na chvíľu sa rozsvieti displej (5) a počujete jeden zvukový signál. Potom displej (5) zhasne.
–– Stlačte tlačidlo
, ktoré sa nachádza z ľavej strany displeja, pre zapnutie. Počujete jeden signál. Na obrazovke sa zobrazia:
číslo, druh odevu a počet bodiek podľa výšky teploty.
–– Na nastavenie požadovanej pracovnej teploty žehličky slúžia tlačidlá
a
, ktoré sa nachádzajú z oboch strán displeja.
–– Pre zvýšenie teploty stlačujte tlačidlo
(každé stlačenie
sa sprevádza zvukovým signálom). Na displeji (5) sa zobrazujú postupGW28-022_v01
Príprava žehličky na žehlenie – prvé žehlenie
–– Odstráňte všetky ochranné fólie a nálepky zo žehliacej plochy (1) a telesa.
–– Rozviňte a narovnajte napájací kábel (12).
–– Naplňte nádržku na vodu. Pozrite bod: „Nalievanie vody”.
–– Pripojte žehličku k správnemu zdroju napájania. Na chvíľu sa rozsvieti
displej (5) a počujete jeden zvukový signál. Potom displej (5) zhasne.
–– Stlačením
tlačidla
nastavte
teplotu
na
displeji
.
–– Po ustálení teploty prestane číslo blikať a počujete jeden zvukový signál.
–– Nastavte posuvný prepínač výkonu pary (4) do polohy
.
–– Para začne vychádzať otvormi v dolnej časti po umiestnení žehličky do
vodorovnej polohy a po stlačení tlačidla parného impulzu (3).
–– Začnite prvé žehlenie od starého uteráka.
19
–– Po vyprázdnení nádržky na vodu sa para nevytvára.
–– Príprava je ukončená. Žehlička je pripravená na použitie.
–– Po ukončení žehlenia vypnite žehličku stlačením a pridržaním kontrolné-
–– Odpojte žehličku od zdroja elektrického prúdu.
–– Po úplnom vychladnutí žehličky ju odložte v zvislej polohe na bezpečné
miesto.
ho tlačidla
asi 2 sekundy. Počujete jeden zvukový signál. Potom displej (5) zhasne.
–– Posuňte posuvný prepínač výkonu pary (4) do polohy
.
–– Odpojte žehličku od zdroja elektrického prúdu.
–– Po úplnom vychladnutí žehličky ju odložte v zvislej polohe na bezpečné
miesto.
Žehlenie s naparovaním – vždy dodržiavajte pokyny výrobcu
Rozprašovač
–– Túto funkciu môžete použiť
v každom momente, neovplyvňuje žiadne iné nastavenia.
–– Naplňte nádržku na vodu
podľa pokynov obsiahnutých
v bode „Nalievanie vody”.
–– Výstup dýzy nasmerujte na odev.
–– Stlačte tlačidlo rozprašovača
nastavte teplotu
(5 stupeň)
alebo vyššiu tak, ako je to popísane
v bode „Nastavenie teploty”. Zobrazí sa ukazovateľ žehlenia s parou
(2).
Za účelom aktivovať túto funkciu môže byť potrebné niekoľkokrát
stlačiť toto tlačidlo.
Žehlenie nasucho – vždy dodržiavajte pokyny výrobcu odevu
uvedené na etikete odevu.
–– Pripojte žehličku k správnemu zdroju napájania.
–– Na chvíľu sa rozsvieti displej (5) a počujete jeden zvukový signál. Potom displej (5) zhasne.
–– Zvoľte teplotu v súlade s pokynmi na etikete odevu pomocou tlačidiel
a
tak, ako je to popísané v bode „Nastavenie
teploty”.
–– Po ustálení teploty prestane číslo blikať a počujete jeden zvukový signál,
žehlička je pripravená na používanie.
–– Po ukončení žehlenia môžete vypnúť žehličku stlačením a pridržaním
kontrolného tlačidla
asi 2 sekundy. Počujete jeden zvukový signál. Potom displej (5) zhasne.
20
odevu uvedené na etikete.
–– Naplňte nádržku na vodu podľa bodu „Nalievanie vody”.
–– Pripojte žehličku k správnemu zdroju napájania.
–– Na chvíľu sa rozsvieti displej (5) a počujete jeden zvukový signál. Potom displej (5)
zhasne.
–– Pomocou tlačidiel
a
(B).
–– Nastavte posuvný prepínač výkonu pary (4) tak, aby sa vyvíjalo požadované množstvo pary.
–– Po ukončení žehlenia vypnite paru presunutím posuvného prepínača (4)
do polohy
.
–– Po ukončení žehlenia vypnite žehličku stlačením a pridržaním kontrolného tlačidla
asi 2 sekundy. Počujete jeden zvukový signál. Potom displej (5) zhasne.
–– Odpojte žehličku od zdroja elektrického prúdu.
–– Po úplnom vychladnutí žehličky ju odložte v zvislej polohe na bezpečné
miesto.
POZOR: Pre žehlenie s naparovaním sa odporúčajú nastavenia teploty
od 5 do 9.
GW28-022_v01
Parný impulz – vždy dodržiavajte pokyny výrobcu odevu uvedené
na etikete.
Táto funkcia zaisťuje dodatočnú paru, môžete ju
využívať pri žehlení veľmi pokrčených látok.
–– Naplňte nádržku na vodu podľa bodu „Nalievanie vody“.
–– Pripojte žehličku k správnemu zdroju napájania.
–– Na chvíľu sa rozsvieti displej (5) a počujete
jeden zvukový signál. Potom displej (5) zhasne.
–– Pomocou tlačidiel
alebo
Parný impulz v zvislej polohe – vždy dodržiavajte pokyny
výrobcu odevu uvedené na etikete.
Táto funkcia zaručuje dodatočnú paru, ktorá pomáha odstrániť záhyby z jemných látok, ktoré sa
nachádzajú v zvislej polohe, zo zavesených závesov a iných látok.
nastavte teplotu
(5 stupeň) alebo vyššiu tak, ako je to popísane v bode „Nastavenie teploty“. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ žehlenia s parou
(B).
–– Žehlička je pripravená na použitie.
–– Stlačte jedenkrát tlačidlo parného impulzu
(3) – z otvorov žehliacej
plochy začne intenzívne vychádzať para.
–– V prípade, že je odev veľmi pokrčený, počkajte niekoľko sekúnd a opätovne stlačte tlačidlo parného impulzu
(3).
–– Väčšinu záhybov odstránite tromi stlačeniami tlačidla.
–– Po ukončení žehlenia môžete vypnúť žehličku stlačením a pridržaním
kontrolného tlačidla
asi 2 sekundy. Počujete jeden zvukový signál. Potom displej (5) zhasne.
–– Odpojte žehličku od zdroja elektrického prúdu.
–– Po úplnom vychladnutí žehličky ju odložte v zvislej polohe na bezpečné
miesto.
S cieľom aktivovať parný impulz môže byť potrebné niekoľkokrát stlačiť toto tlačidlo.
Za účelom udržať vysokú kvalitu pary, nestlačujte tlačidlo parného impulzu viac ako trikrát v jednom cykle.
Výstraha!
V žiadnom prípade sa nesmú žehliť odev
a látky nachádzajúce sa na ľuďoch a zvieratách. Nikdy nevypúšťajte paru smerom k ľuďom alebo zvieratám.
–– Naplňte nádržku na vodu podľa bodu „Nalievanie vody“.
–– Pripojte žehličku k správnemu zdroju napájania.
–– Na chvíľu sa rozsvieti displej (5) a počujete jeden zvukový signál. Potom displej (5) zhasne.
–– Pomocou tlačidiel
alebo
nastavte teplotu
(5 stupeň) alebo vyššiu tak, ako je to popísane v bode
„Nastavenie teploty”. Na displeji (5) sa zobrazí ukazovateľ žehlenia
s parou
(B). Žehlička je pripravená na použitie.
–– Držte žehličku vo vzdialenosti 15 až 30 cm od odevu.
–– Stlačte jedenkrát tlačidlo parného impulzu
(3) – z otvorov žehliacej
plochy začne intenzívne vychádzať para.
–– Para prenikne do hĺbky tkaniny a odstráni pokrčenie.
–– V prípade, že odev je veľmi pokrčený, počkajte niekoľko sekúnd a opätovne stlačte tlačidlo parného impulzu
(3). Väčšinu záhybov odstránite tromi stlačeniami tlačidla.
–– Po ukončení žehlenia môžete vypnúť žehličku stlačením a pridržaním
kontrolného tlačidla
asi 2 sekundy. Počujete jeden zvukový signál. Potom displej (5) zhasne.
–– Odpojte žehličku od zdroja elektrického prúdu.
–– Po úplnom vychladnutí žehličky ju odložte v zvislej polohe na bezpečné
miesto.
S cieľom aktivovať parný impulz môže byť potrebné niekoľkokrát stlačiť tlačidlo.
GW28-022_v01
21
S cieľom udržať vysokú kvalitu pary, nestlačujte tlačidlo parného impulzu viac ako trikrát v jednom cykle.
Žehličku udržiavajte vo vzdialenosti niekoľko centimetrov od Jemnych
látok (umelé, hodváb, zamat a pod.), v opačnom prípade tieto látky sa
môžu poškodiť.
Zabudovaný systém proti usadzovaniu vodného kameňa
Zabudovaná ochranná nádržka zabezpečujúca proti usadzovaniu sa vodného kameňa je navrhnutá tak, aby sa zmenšilo množstvo vodného kameňa usadzujúceho sa počas žehlenia s parou.
Predlžuje tým prevádzkyschopnosť žehličky, ale nezamedzuje úplne prirodzenému procesu usadzovania sa vodného kameňa.
Samočistenie žehličky
Táto funkcia odstraňuje usadeniny a minerály nahromadené v komore vodnej pary. Žehlička bude v najlepšom stave, ak sa táto funkcia používa minimálne raz za mesiac alebo častejšie, v závislosti od tvrdosti používanej
vody. Na LCD displeji (5) za zobrazí ikonka
––
––
––
––
.
Naplňte nádržku žehličky do polovice podľa bodu “Nalievanie vody”.
Postavte žehličku do zvislej polohy.
Pripojte žehličku k správnemu zdroju napájania.
Na chvíľu sa rozsvieti displej (5) a počujete jeden zvukový signál. Potom displej (5) zhasne.
–– Pomocou tlačidiel
alebo
nastavte teplotu
(9, posledný stupeň) alebo vyššiu tak, ako je to popísane
v bode „Nastavenie teploty“.
–– Stlačte a pridržte tlačidlo
asi 2 sekundy a vypnite žehličku. Počujete jeden zvukový signál. Potom displej (5) zhasne.
–– Odpojte žehličku od zdroja elektrického prúdu.
–– Držte žehličku vo vodorovnej polohe nad drezom.
–– Stlačte a pridržte tlačidlo samočistenia (10).
–– Para a vriaca voda vytečú z otvorov v žehliacej ploche žehličky, vypláchnu usadeniny a minerálne látky nahromadené v komore pary.
–– Opatrne pohybujte žehličkou, až kým nevyprázdnite nádržku na vodu.
–– Po ukončení samočistenia uvoľnite tlačidlo samočistenia (10).
22
–– Odložte žehličku na stojan a počkajte, kým úplne nevychladne.
–– Utrite žehliacu plochu chladnou, vlhkou prachovkou.
–– Po úplnom vychladnutí žehličky ju odložte v zvislej polohe na bezpečné
miesto.
Výstraha! Chráňte telo. Vytekajúca voda je veľmi horúca.
Systém proti kvapkaniu – Anti-Drip
–– Systém zabezpečujúci proti kvapkaniu
– Anti-Drip je navrhnutý tak, aby automaticky predchádzal úniku vody cez žehliacu
plochu, ak je žehlička príliš studená.
–– Počas prevádzky môže systém Anti-Drip
zapríčiňovať hlasné cvaknutia, najmä počas zohrievania alebo chladnutia. Je to
bežný jav a potvrdzuje, že systém funguje
správne.
Automatické vypínanie
Funkcia automatického vypínania sa aktivuje automaticky, ak je žehlička
pripojená k zdroju napájania a ponechaná bez dohľadu.
AUTOMATICKÉ VYPÍNANIE VO VODOROVNEJ POLOHE
1. Žehlička sa vypne automaticky po asi 30 sek., ak je nehybná v polohe
žehlenia (vodorovnej).
2. Na displeji (5) sa zobrazí symbol , displej bude pritom striedavo hasnúť a svietiť. Zaznie prerušovaný zvukový signál.
3. Po každom pohnutí žehličky sa funkcia automatického vypnutia zruší. Rozsvieti sa displej (5), zvukový signál sa vypne a žehlička sa opäť zohreje.
AUTOMATICKÉ VYPÍNANIE VO ZVISLEJ POLOHE
1. Žehlička sa automaticky vypne po 5–10 minútach, ak ju ponecháte vo
zvislej polohe.
2. Na displeji (5) sa zobrazí symbol , displej bude pritom striedavo hasnúť a svietiť. Zaznie prerušovaný zvukový signál.
3. Po každom pohnutí žehličky sa funkcia automatického vypnutia zruší. Rozsvieti sa displej (5), zvukový signál sa vypne a žehlička sa opäť zohreje.
Čas zohriatia žehličky do vopred nastavenej teploty pred automatickým vypnutím vo vodorovnej alebo zvislej polohe je asi 60 sekúnd.
GW28-022_v01
Vylievanie vody
Ekologicky vhodná likvidácia
–– Po ukončení žehlenia môžete vypnúť žehličku stlačením a pridržaním kontrolného tlačidla
asi 2 sekundy. Počujete jeden
zvukový signál. Potom displej (5) zhasne.
–– Odpojte žehličku od zdroja napájania, potom
obráťte žehličku hornou časťou nadol, druhou
rukou otvorte kryt nádržky na vodu a opatrne
potraste, aby sa zvyšky vody vyliali z nádržky.
–– Po úplnom vychladnutí žehličky ju odložte
v zvislej polohe na bezpečné miesto.
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové
zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na
to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej
šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj
tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o. je zapojená
do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Čistenie a údržba
––
––
––
––
Odpojte žehličku od zdroja elektrického prúdu.
Pred čistením musí byť žehlička úplne studená.
Na čistenie používajte vlhkú prachovku a jemný čistiaci prostriedok.
Na umývanie telesa sa nesmú používať agresívne čistiace prostriedky
ako napr. emulzie, mliečka, pasty a pod. Tieto prostriedky môžu okrem
iného zotrieť informačné grafické prvky, ako napr.: mierky, označenia,
výstražné značky a pod.
–– Ostré alebo drsné predmety sa nesmú používať na odstraňovanie nečistôt zo žehliacej plochy žehličky.
–– Na čistenie žehliacej plochy žehličky sa nesmú používať abrazívne
prostriedky a prostriedky na báze octu ako aj prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané
poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM
ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku
použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám,
smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
GW28-022_v01
23
HU
Tartalomjegyzék
Az LCD kijelzős vasaló biztonsági és kezelési utasításai ........................24
A vasalást érintő utasítások . .....................................................................25
Műszaki adatok .........................................................................................25
A vasaló szerkezeti felépítése....................................................................25
LCD kijelző.................................................................................................26
A víz betöltése............................................................................................26
A hőfok beállítása.......................................................................................26
A vasaló használata előtti előkészületek – az első vasalás.......................26
Permetezés ...............................................................................................27
Száraz vasalás .........................................................................................27
Gőzölős vasalás.........................................................................................27
Gőzlövet.....................................................................................................28
Függőleges gőzlövet..................................................................................28
Beépített vízkőmentesítő rendszer ............................................................29
A vasaló öntisztítása . ...............................................................................29
Csepegés elleni védelem – Anti-drip .........................................................29
Automatikus kikapcsolás ...........................................................................29
Automatikus kikapcsolás funkciója vízszintes helyzetben ................29
Automatikus kikapcsolás funkciója függőleges helyzetben ..............29
A víz kiöntése.............................................................................................30
Tisztítás és karbantartás............................................................................30
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket................................................30
Tisztelt Vásárló,
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek
felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti
Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük
megőrizni, hogy a termék későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Az LCD kijelzős vasaló biztonsági és kezelési utasításai
A vasaló használata során mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
előírásokat:
–– A vasaló kizárólag háztartásbeli használatra készült és csak a kezelési
utasításnak megfelelő módon használható.
24
–– Húzza le a védőfóliákat és címkéket a vasaló talpáról és oldaláról.
–– Használat előtt tekerje szét és egyenesítse ki a hálózati kábelt.
–– A víztartály megtöltése vagy kiürítése előtt húzza ki a hálózati dugót
a konnektorból.
–– A vasalás befejezése után öntse ki a maradék vizet a víztartályból.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti.
A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén hívja a szakszervíz dolgozóját.
–– Ne használja a vasalót, ha az sérült vagy nem megfelelő módon működik.
–– Vasalás közben vagy közvetlenül utána ne érintse a vasalótalpat, az forró!
–– Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne érjen a vasalótalphoz.
–– Ellenőrizze, hogy a készülék névleges adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
–– A vasalót mindig földelt (kizárólag váltóáramú) konnektorhoz csatlakoztassa, amelynek feszültsége megegyezik a készülék adattábláján megadott értékkel.
–– A vasaló magas hőfokú gőzt termel. Mindig kellő körültekintéssel használja és figyelmeztesse a többi felhasználóit az esetleges veszélyre.
–– Ne használjon földeletlen csatlakozóval rendelkező hosszabítót!
–– A víztartályba ne öntsön parfümöt, ecetet vagy egyéb vegyszereket,
azok a készüléket komolyan megkárosíthatják.
–– A vasalót ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
–– A hálózati kábelt ne tekerje a vasaló köré mindaddig, míg az teljesen
nem hűl ki.
–– Ne csavarja szét a vasaló falát és egyik részét sem szerelje le.
–– A vasalót csak stabil és egyenletes felületen használja és arra állítsa.
–– Vasalás közben ne nyissa ki a víztartály vízbetöltő nyílását.
–– Ha a vasalás közben gyermekek tartózkodnak a közelben, fokozottan
ügyeljen. A vasalás közben ne engedje meg, hogy bárki is a vasalóhoz
érhessen.
–– A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással
nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős
személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak.
–– Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
GW28-022_v01
–– A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy
külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
–– A hálózatra csatlakoztatott bekapcsolt állapotú vagy forró vasalót ne
hagyja felügyelet nélkül.
–– Ne használja a vasalót, ha az leesett, látható sérüléssel rendelkezik
vagy folyik belőle a víz.
–– Semmi esetre sem vasaljon személyeken és állatokon található ruhát és
ruhaanyagokat.
–– A gőzt sohasem irányítsa személyek és állatok felé.
–– Havonta legalább egyszer használja az „öntisztítás” funkcióját.
Műszaki adatok
A vasalást érintő utasítások
A vasaló szerkezeti felépítése
1. Válogassa szét a ruhákat az anyagtípusok szerint. Ennek köszönhetően
a különféle anyagok vasalásához szükséges gyakori hőfokváltoztatást
elkerülheti.
2. Ha nem biztos a ruha anyagát illetően, végezzen próbavasalást a ruha
belső részén. Kezdje az alacsony hőfokkal, majd fokozatosan növelje azt.
3. A magas hőfokra érzékeny anyagok vasalása előtt várjon három percet.
A hőfokszabályozás funkciója a kívánt hőfok eléréséhez bizonyos időt
igényel, függetlenül attól, hogy alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletről van szó.
4. A finomabb anyagok, mint selyem, gyapjú, velúr stb. vasalását vasaló
anyagon keresztül végezze, hogy a vasaló ne hagyjon maga után fényes nyomokat.
5. A permetező, a gőzlövet vagy függőleges gőzlövet beindítása céljából
szükséges lehet a gomb többszöri benyomása.
6. A vasalást a ruha gyártója által megadott utasítások szerint végezze. Ismerkedjken meg a ruha címkéjén található, gyakran jelek formájában ábrázolt utasításokkal, mint pl.:
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza. A vasaló az I. osztályba tartozó készülék, amely földelt kábellel és földelt hálózati dugóval van felszerelve.
A ZELMER vasaló az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
1. Vasalótalp
2. Permetezőgomb
3. Gőzlövetgomb
4. A gőz mennyiségét szabályozó tolókapcsoló
5. LCD kijelző
6. Az LCD kijelző valamint a hőfok növelő nyomógombja
7. A hőfok-csökkentő nyomógombja
8. A víztartály fedele
9. Permetezőfúvóka
10. Az öntisztító nyomógombja
11. Átvezető
12. Hálózati kábel
A hőfok beállítása
○ Acetát szövet
○ Elasztán
○ Poliamid
○ Polipropilén
GW28-022_v01
○ Cupro
○ Poliészter
○ Proteinek
○ Selyem
○ Triacetát
○ Viszkóz
○ Gyapjú
○ Pamut
○ Len
25
LCD kijelző
(minden egyes megnyomás után hangjelzés hallatszik). A kijelzőn sorjában az alábbi feliratok jelennek meg (angolul): akril, nylon, selyem, poliészter, blend, gyapjú, pamut, jeans, len.
–– A hőfok csökkentése céljából nyomja meg többször a
jelet (minden egyes megnyomás után hangjelzés hallatszik). A kijelzőn a feliratok
fordított sorrendben jelennek meg.
–– A
pontokat mutató jelek a hőfok beállítását jelzik.
A. Az anyagtípus beállításának a kijelzése
B. A gőzölős vasalás kijelzése
C. A hőfok beállításának a kijelzése
D. A vasaló által elért maximális hőfok
kijelzése
E. Az automatikus kikapcsolás kijelzése
F. A pozíció száma
A víz betöltése
–– Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
–– Tolja el a gőz mennyiségét
szabályozó tolókapcsoló (4)
a
pozícióra.
–– Nyissa ki a víztartály fedelét (8)
és öntse be a vizet a vízbetöltő
nyíláson keresztül.
–– A víztartályt a falán található
„MAX” jelzés alatti szintig töltse
meg.
–– Csukja be a víztartály fedelét (8).
A vasaló használata előtti előkészületek – az első vasalás
A hőfok beállítása
–– Csatlakoztassa a vasalót a megfelelő áramforráshoz.
–– Egy pillanatra felgyullad a kijelző (5) és egyszeri hangjelzés hallható.
Ezt követően a kijelző (5) kialszik.
–– A bekapcsolás céljából nyomja meg a kijelző bal oldalán található
jelet. Egyszeri hangjelzés hallható. A kijelző monitorján az alábbi jelek jelennek meg: sorszám, a ruha típusa és a hőfoknak
megfelelő számú pontok.
–– A vasaló kívánt hőfokának a beállítására szolgálnak a
és
nyomógombok, amelyek a kijelző két oldalán találhatók.
–– A hőfok növelése céljából nyomja meg többször a
26
jelet
–– Húzza le a védőfóliákat és címkéket a vasalótalpról (1) és a készülék
oldaláról.
–– Tekerje szét és egyenesítse ki a hálózati kábelt (12).
–– Töltse meg a víztartályt. Ld. „A víz betöltése” c. pontban leírtakat.
–– A vasalót csatlakoztassa a megfelelő áramforráshoz. Egy pillanatra felgyullad a kijelző (5) és egyszeri hangjelzés hallható. Ezt követően a kijelző (5) kialszik.
–– A
jelet megnyomva állítsa be a hőfokot a kijelzőn
.
–– A hőfok beállítása után a számjegy nem villog tovább és egyszeri hangjelzés hallható.
–– Állítsa a gőz mennyiségét szabályozó tolókapcsoló
(4) a pozícióba.
GW28-022_v01
–– A vasaló vízszintes helyzetbe való állítása valamint a gőzlövetgomb (3)
megnyomása után a gőz elkezd kiáramlani a készülék talpán található
lyukakon keresztül.
–– Az első vasalást egy „használt” törülközővel kezdje.
–– A víztartály kiürülése után már nem képződik gőz.
–– Az előkészületek ezzel befejeződnek. A vasaló most már használatra kész.
–– A vasalás befejeztével kapcsolja ki a vasalót a ellenőrző gombot megnyomva és kb. 2 másodpercig benyomva tartva. Ekkor egyszei hangjelhallható. Ezt követően a kijelző (5) kialszik.
zés
–– Tolja el a gőz mennyiségét szabályozó tolókapcsoló
(4) a pozícióba.
–– Kapcsolja le a vasalót az elektromos hálózatról.
–– A készülék teljes kihűlése után függőleges helyzetben, biztonságos helyen tárolja.
Permetezés
–– Ez a funkció bármelyik pillanatban használható és egyik beállításra sincsen hatással.
–– Töltse meg a víztartályt „A víz
betöltése” c. pontban leírtaknak megfelelően.
–– A fúvóka nyílását egyenesen
a ruhára irányítsa.
–– Nyomja meg a permetezőgombot
(2).
Ennek a funkciónak a beindítása céljából szükséges lehet a gomb
többszöri benyomása.
Száraz vasalás – a vasalást mindig a ruha gyártója által a ruha
címkéjén megadott utasítások szerint végezze.
–– A vasalót csatlakoztassa a megfelelő áramforráshoz.
–– Egy pillanatra felgyullad a kijelző (5) és egyszeri hangjelzés hallható.
Ezt követően a kijelző (5) kialszik.
–– Válassza ki a ruha címkéjén megadott vasalási hőfokot a
vagy
jelekkel, „A hőfok beállítása” c. pontban leírtaknak megfelelően.
GW28-022_v01
–– Amint a készülék a megfelelő hőfokot eléri, a számjegy nem villog tovább és egyszeri hangjelzés hallható, a vasaló használatra kész.
–– A vasalás befejezése után, a vasaló kikapcsolása céljából nyomja meg
és kb. 2 másodpercig tartsa benyomva a
ellenőrző
gombot. Ekkor egyszeri hangjelzés hallható. Ezt követően a kijelző (5)
kialszik.
–– Kapcsolja le a vasalót az elektromos hálózatról.
–– A vasaló teljes kihűlése után függőleges helyzetben, biztonságos helyen
tárolja.
Gőzölős vasalás – a vasalást mindig a ruha gyártója által a ruha
címkéjén megadott utasítások szerint végezze.
–– Töltse meg a víztartályt „A víz betöltése”
c. pontban leírtaknak megfelelően.
–– A vasalót csatlakoztassa a megfelelő
áramforráshoz.
–– Egy pillanatra felgyullad a kijelző (5) és
egyszeri hangjelzés hallható. Ezt követően
a kijelző (5) kialszik.
–– A
vagy
nyomógombok segítségével állítsa be a hőfokot
(5. fokozat) vagy magasabb hőmérsékletet, „A hőfok beállítása” c. pontban leírtaknak megfelelően. Megjelenik a gőzölős vasalás
(B) jele.
–– A gőz mennyiségét szabályozó tolókapcsolót (4) állítsa be úgy, hogy
a megfelelő gőzmennyiséget nyerje.
–– A vasalás befejezése után kapcsolja ki a gőzt a tolókapcsolót a
pozícióra állítva.
–– A vasalás befejeztével kapcsolja ki a vasalót a
ellenőrző gombot megnyomva és kb. 2 másodpercig benyomva tartva. Ekkor
egyszei hangjelzés hallható. Ezt követően a kijelző (5) kialszik.
–– Kapcsolja le a vasalót az elektromos hálózatról.
–– A vasaló teljes kihűlése után függőleges helyzetben, biztonságos helyen
tárolja.
FIGYELEM: A gőzölős vasalási hőmérséklet javasolt beállítása az 5–9.
fokozat.
27
Gőzlövet – a vasalást mindig a ruha gyártója által a ruha címkéjén
megadott utasítások szerint végezze.
Ez a funkció a gőz többlet mennyiségét biztosítja,
amelyet az erősen gyűrődött (összenyomott) ruhaanyagok vagy függő anyagok vasalása során
lehet alkalmazni.
–– Töltse meg a víztartályt „A víz betöltése”
c. pontban leírtaknak megfelelően.
–– A vasalót csatlakoztassa a megfelelő áramforráshoz.
–– Egy pillanatra felgyullad a kijelző (5) és egyszeri hangjelzés hallható. Ezt követően a kijelző (5) kialszik.
–– A
vagy
nyomógombok segítségével állítsa
be a hőfokot
(5 fokozat) vagy magasabb hőmérsékletet,
„A hőfok beállítása” c. pontban leírtaknak megfelelően. A kijelzőn megjelenik a gőzölős vasalás
(B) jele.
–– A vasaló használatra kész.
–– Nyomja meg egyszer a gőzlövetgombot
(3) – a vasalótalpon található lyukakból megindul a gőz erős kiáramlása.
–– Erős gyűrődések esetén várjon néhány másodpercig és ismét nyomja
meg a gőzlövetgombot
(3).
–– A gyűrődések nagy részét csak három gombnyomás után lehet eltüntetni.
–– A vasalás befejezése után, a vasaló kikapcsolása céljából nyomja meg
és kb. 2 másodpercig tartsa benyomva a
ellenőrző
gombot. Ekkor egyszeri hangjelzés hallható. Ezt követően a kijelző (5)
kialszik.
–– Kapcsolja le a vasalót az elektromos hálózatról.
–– A vasaló teljes kihűlése után függőleges helyzetben, biztonságos helyen
tárolja.
A gőzlövet funkciójának a beindítása céljából szükséges lehet a gomb
többszöri benyomása.
A gőz minőségének a megőrzése céljából, a gőzlövetgombot egy ciklusban maximum háromszor nyomja meg.
28
Függőleges gőzlövet – a vasalást mindig a ruha gyártója által
a ruha címkéjén megadott utasítások szerint végezze.
Ez a funkció a gőz többlet mennyiségét biztosítja, ami segít a függő helyzetben lévő finom ruhaanyagok, sötétítőfüggönyök és egyéb ruhaanyagok
gyűrődéseinek az eltüntetésében.
Figyelmeztetés!
Semmi esetre sem vasaljon személyeken és állatokon található ruhát és ruhaanyagokat. A gőzt sohasem irányítsa személyek és állatok
felé.
–– Töltse meg a víztartályt „A víz betöltése” c. pontban leírtaknak megfelelően.
–– A vasalót csatlakoztassa a megfelelő áramforráshoz.
–– Egy pillanatra felgyullad a kijelző (5) és egyszeri hangjelzés hallható.
Ezt követően a kijelző (5) kialszik.
–– A
vagy
nyomógombok segítségével állítsa be
a hőfokot
(5 fokozat) vagy magasabb hőmérsékletet,
„A hőfok beállítása” c. pontban leírtaknak megfelelően. A kijelzőn (5)
megjelenik a gőzölős vasalás
(B) jele. A vasaló használatra kész.
–– Tartsa a vasalót 15–30 cm-re a ruhától.
–– Nyomja meg egyszer a gőzlövetgombot
(3) – a vasalótalpon található lyukakból megindul a gőz erős kiáramlása.
–– A gőz behatol a szövetbe, eltüntetve a gyűrődéseket.
–– Erős és tartós gyűrődések esetén várjon néhány másodpercig és ismét
nyomja meg a gőzlövetgombot
(3). A gyűrődések nagy részét csak
három gombnyomás után lehet eltüntetni.
–– A vasalás befejezése után, a vasaló kikapcsolása céljából nyomja meg és kb. 2 másodpercig tartsa benyomva a
ellenőrző gombot. Ekkor egyszeri hangjelzés
hallható. Ezt követően a kijelző (5) kialszik.
–– Kapcsolja le a vasalót az elektromos hálózatról.
–– A vasaló teljes kihűlése után függőleges helyzetben, biztonságos helyen tárolja.
A gőzlövet funkciójának a beindítása céljából szükséges lehet a gomb
többszöri benyomása.
GW28-022_v01
A gőz minőségének a megőrzése céljából, a gőzlövetgombot egy ciklusban maximum háromszor nyomja meg.
A vasalót az érzékeny anyagoktól (műszálas, selyem, bársony stb.)
tartsa néhány centiméteres távolságban, ellenkező esetben ezek
a szövetek megsérülhetnek.
Beépített vízkőmentesítő rendszer
Figyelmeztetés! Vigyázzon testi épségére. A kifolyó víz nagyon forró.
A beépített vízkőmentesítő tartály arra szolgál, hogy a gőzölős vasalás során lerakódó vízkő mennyiségét csökkentse.
Meghosszabbítja a vasaló élettartamát, viszont nem tudja teljes mértékben
magakadályozni a vízkőképződés természetes folyamatát.
A vasaló öntisztítása
Ez a funkció a gőzkamrában felhalmozódott lerakódások és ásványi anyagok eltávolítására szolgál. A vasaló megőrzi minőségét, ha a használt víz
keménységi fokától függően ez a funkció havonta legalább egyszer, esetleg
többször működtetve van. Az LCD kijelzőn (5) megjelenik a
ikon.
–– Töltse meg a vasaló víztartályát „A víz betöltése” c. pontban leírtaknak
megfelelően.
–– A vasalót állítsa függőleges helyzetbe.
–– A vasalót csatlakoztassa a megfelelő áramforráshoz.
–– Egy pillanatra felgyullad a kijelző (5) és egyszeri hangjelzés hallható.
Ezt követően a kijelző (5) kialszik.
–– A
vagy
nyomógombok segítségével állítsa be
a hőfokot
(9, utolsó fokozat), „A hőfok beállítása” c. pontban leírtaknak megfelelően.
–– Nyomja meg és kb. 2 másodpercig tartsa benyomva a
nyomógombot és kapcsolja ki a vasalót. Ekkor egyszeri hangjelzés hallható. Ezt követően a kijelző (5) kialszik.
–– Kapcsolja le a vasalót az elektromos hálózatról.
–– A vasalót tartsa vízszintes helyzetben a mosogató fölött.
–– Nyomja meg és tartsa benyomva a az öntisztító nyomógombját (10).
–– A gőz és a forró víz a vasalótalpon található lyukakon keresztül folyik ki
a gőzkamrában felgyülemlett üledéket és ásványi anyagokat kiöblítve.
–– Rázza meg egy kicsit a vasalót, mindaddig, míg a víztartály kiürül.
GW28-022_v01
–– Az öntisztítás befejezése után engedje ki az öntisztító nyomógombját
(10).
–– Helyezze a vasalót a támasztékára és várja meg, míg teljesen kihűl.
–– A vasalótalpat törölje le hideg vízzel benedvesített törlőruhával.
–– A vasaló teljes kihűlése után függőleges helyzetben, biztonságos helyen
tárolja.
Csepegés elleni védelem – Anti-Drip
–– A csepegés elleni védelem – Anti-Drip,
olyan kiképzésű, hogy automatikusan megakadályozza a víz kifolyását a vasalótalpon
keresztül, amikor a készülék túl hideg.
–– A működése közben az Anti-Drip rendszer
hangos kopogó hangot adhat ki, főleg
a vízmelegítés és kihűlés fázisaiban. Ez
egy teljesen normális jelenség, ami a rendszer szabályos működéséről tanúskodik.
Automatikus kikapcsolás
Az automatikus kikapcsolás funkciója automatikusan működésbe lép, ha
a vasaló a konnektorhoz van csatlakoztatva, viszont felügyelet nélkül marad.
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS FUNKCIÓJA VÍZSZINTES HELYZETBEN
1. A vasaló kb. 30 másodperc után automatikusan kikapcsol, ha a vasalási
(vízszintes) pozícióban mozdulatlan állapotban marad.
2. A kijelzőn (5) megjelenik a
jel, amelyet felváltva a kijelző fényének kialvása illetve újbóli megjelenése kísér. Szaggatott hangjelzés hallatszik.
3. A vasaló minden egyes mozdításakor az automatikus kikapcsolás funkciója abbamarad. Felgyullad a kijelző (5), a hangjelzés kikapcsol, a vasaló pedig elkezd ismét melegedni.
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS FUNKCIÓJA FÜGGŐLEGES
HELYZETBEN
1. A vasaló 5-10 perc után automatikusan kikapcsol, ha az ún. nyugalmi
(függőleges) pozícióban áll.
29
2. A kijelzőn (5) megjelenik a
jel, amelyet felváltva a kijelző fényének kialvása illetve újbóli megjelenése kísér. Szaggatott hangjelzés hallatszik.
3. A vasaló minden egyes mozdításakor az automatikus kikapcsolás funkciója abbamarad. Felgyullad a kijelző (5), a hangjelzés kikapcsol, a vasaló pedig elkezd ismét melegedni.
A vasaló felmelegedése a vízszintes vagy függőleges helyzetben való
automatikus kikapcsolása előtt beállított hőmérsékletére kb. 60 másodpercig tart.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket
szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos
nyersanyag felvásárló helyen. A fém alkatrészeket leadni
a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
A víz kiöntése
–– A vasalás befejezése után, a vasaló kikapcsolása céljából nyomja meg és kb. 2 másodpercig
tartsa benyomva a
ellenőrző
gombot. Egyszeri hangjelzés hallható. Ezt követően a kijelző (5) kialszik.
–– Kapcsolja le a vasalót az elektromos hálózatról, majd fordítsa a vasalót fejjel lefelé, a másik
kezével pedig nyissa fel a víztartály fedelét és
a vasalót könnyen megrázva öntse ki a tartályban maradt vizet.
–– A vasaló teljes kihűlése után függőleges helyzetben, biztonságos helyen tárolja.
Tisztítás és karbantartás
––
––
––
––
Kapcsolja le a vasalót az elektromos hálózatról.
Tisztítás előtt hagyja a vasalót teljesen kihűlni.
A tisztításhoz használjon nedves törlőruhát és kímélő tisztítószert.
A vasaló borítójának a tisztításához ne használjon erős detergenseket,
emulzió, folyékony súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában. Azok, többek között eltávolíthatják a készüléken található információs grafikai jelzéseket, mint pl.: skálabeosztás, jelzések, figyelmeztető jelek, stb.
–– A vasalótalpra ragadt maradványok eltávolításához ne használjon hegyes vagy érdes tárgyakat.
–– A vasalótalp tisztításához nem szabad súroló anyagokat és ecetet tartalmazó tisztítószereket valamint a vízkő eltávolítására szolgáló szereket
használni.
30
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából
eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW28-022_v01
RO
Cuprins
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea adecvatǎ a fierului de cǎlcat cu
display LCD ...............................................................................................31
Indicaţii privind călcatul..............................................................................32
Date tehnice ..............................................................................................32
Structura fierului de călcat..........................................................................33
Display LCD...............................................................................................33
Turnarea apei.............................................................................................33
Stabilirea temperaturii................................................................................33
Pregătirea fierului de călcat pentru utilizare – primul călcat.......................34
Stropirea.....................................................................................................34
Călcatul uscat.............................................................................................34
Călcatul cu abur.........................................................................................35
Jetul de abur...............................................................................................35
Jetul de abur în poziţie verticală ................................................................35
Sistem încorporat împotriva depunerilor de calcar.....................................36
Auto-curăţarea fierului de călcat.................................................................36
Sistem anti-picurare – Anti-drip .................................................................37
Oprire automatǎ ........................................................................................37
Funcţia de oprire automatǎ în poziţie orizontalǎ...............................37
Funcţia de oprire automatǎ în poziţie verticalǎ..................................37
Golirea de apă a fierului de călcat..............................................................37
Curăţarea şi păstrarea................................................................................37
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător..................................................38
Stimaţi Clienţi,
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul
utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar
accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate
special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. O atenţie deosebită trebuie acordată cerinţelor de siguranţă. Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul
folosirii produsului.
GW28-022_v01
Instrucţiuni privind siguranţa şi utilizarea adecvată a fierului
de călcat cu display LCD
În timpul utilizării fierului de călcat, trebuie întotdeauna respectate următoarele cerinţe fundamentale de siguranţă:
–– Fierul de călcat este destinat numai folosirii casnice şi poate fi utilizat
numai în conformitate cu instrucţiunile de faţă.
–– Îndepărtaţi toate foliile protectoare şi autocolantele de pe talpa fierului
de călcat şi de pe carcasă.
–– Înainte de utilizare, cablul de alimentare trebuie desfăşurat şi îndreptat.
–– Înainte de umplerea sau de golirea rezervorului pentru apă, ştecărul cablului de alimentare trebuie scos din priza electrică.
–– Dupǎ încheierea cǎlcatului, vǎrsaţi apa rǎmasǎ în rezervor.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau la un punct de servis specializat sau de către personal calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Reparaţiile executate în mod necorespunzǎtor pot reprezenta un real
pericol pentru utilizator. In cazul în care apar defecţiuni, adresaţi-vǎ
unui punct specializat de servis.
–– Nu folosiţi fierul de călcat dacă prezintă defecţiuni sau funcţionează necorespunzător.
–– Nu atingeţi talpa fierului de călcat în timpul călcatului sau imediat după
efectuarea sa, este fierbinte!
–– Evitaţi contactul cablului de alimentare cu talpa fierului de călcat.
–– Asiguraţi-vă că tensiunea înscrisă pe eticheta cu specificaţii tehnice
a produsului corespunde celei din reţeaua electrică.
–– Conectaţi întotdeauna fierul de cǎlcat la o prizǎ a reţelei electrice
(numai la curent alternativ), prevǎzutǎ cu contact de protecţie cu
tensiunea corespunzǎtoarei celei înscrise pe eticheta cu specificaţii tehnice a aparatului.
–– Fierul de călcat produce aburi de apă la temperaturi foarte înalte. Folosiţi-l cu grijă şi avertizaţi-i şi pe ceilalţi utilizatori asupra pericolelor potenţiale.
–– Nu folosiţi prelungitoare fǎrǎ contact de protecţie.
–– Nu turnaţi parfum, oţet şi nici o altǎ substanţǎ chimicǎ lichidǎ în rezervorul pentru apǎ, deoarece acestea pot deteriora serios aparatul.
–– Nu cufundaţi fierul de cǎlcat în apǎ şi nici în orice alt lichid.
–– Nu rǎsuciţi cablul de alimentare în jurul fierului de cǎlcat pânǎ acesta nu
s-a rǎcit complet.
31
–– Nu desfaceţi carcasa fierului de călcat şi nu demontaţi nici una dintre
componente.
–– Folosiţi şi aşezaţi fierul de călcat numai pe o suprafaţă plană, stabilă.
–– În timpul cǎlcatului, nu deschideţi orificiul pentru umplere al rezervorului
pentru apǎ.
–– Fierul de călcat nu este un obiect de joacă. Nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor şi a persoanelor cu discernământ redus.
–– Acest aparat nu este destinat utilizǎrii de cǎtre persoane (printre care copii) cu abilitǎţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de cǎtre persoanele care nu au experienţǎ sau nu ştiu sǎ foloseascǎ aparatul, dacǎ nu
au fost instruite în aceastǎ privinţǎ de cǎtre persoanele rǎspunzǎtoare
de siguranţa lor.
–– Trebuie sǎ supravegheaţi copiii, sǎ nu se joace cu aparatul.
–– Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu comutatori de timp
externi sau cu un sistem separat de control de la distanţă.
–– Nu lǎsaţi fierul de cǎlcat în priza electricǎ sau înfierbântat fǎrǎ supraveghere.
–– Nu folosiţi fierul de călcat dacă s-a defectat, dacă prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă din el curge apa.
–– Nu călcaţi absolut niciodată haine şi materiale când acestea se află pe
oameni sau animale!
–– Nu îndreptaţi niciodată aburul spre oameni sau animale.
–– Cel puţin o datǎ pe lunǎ folosiţi funcţia „autocurǎţare”.
Indicaţii privind călcatul
5. Pentru activarea stropirii, jetului de aburi sau jetului de aburi în poziţie
verticalǎ, pot fi necesare câteva apǎsǎri ale butonului.
6. Respectaţi la călcat indicaţiile producătorului de îmbrăcăminte. Verificaţi datele de pe etichete, cel mai adesea reprezentate sub formă
de simboluri precum:
Reglarea temperaturii
○ Fibre artificiale (acetat)
○ Elastic
○ Poliamide
○ Polipropilenă
○ Fibre de tip „Cupra”
○ Poliester
○ Triacetat
○ Proteine
○ Vâscoză
○ Mătase
○ Lână
○ Bumbac
○ In
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Fierul de călcat este un aparat din clasa I, prevăzut cu cablu de alimentare
cu înveliş protector şi ştecăr cu contact de protecţie.
Fierul de călcat ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
–– Echipament electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul este marcat cu semnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
1. Sortaţi articolele ce urmează a fi călcate potrivit tipului de material. Sortarea determină limitarea schimbărilor de temperatură, în funcţie de tipul
de material.
2. Faceţi o probă de călcat pe partea interioară a hainelor, dacă nu sunteţi
siguri în privinţa tipului de material din care sunt confecţionate. Începeţi
de la o temperatură mai joasă şi treceţi, în mod progresiv, la o temperatură mai înaltă.
3. Aşteptaţi trei minute înainte de călcarea materialelor fine, sensibile la
temperaturi înalte. Funcţia de reglare a temperaturii, indiferent dacă este
vorba de o temperatură mai înaltă sau mai joasă, are nevoie de un anumit interval de timp, pentru a ajunge la nivelul de temperatură ales.
4. Materialele fine, precum mătasea, lâna sau velurul trebuie călcate folosindu-se deasupra un material de călcat, pentru a evita urmele, lustruirea lor.
32
GW28-022_v01
Structura fierului de cǎlcat
1. Talpa fierului de cǎlcat
2. Buton pentru stropire
3. Buton pentru jetul de aburi
4. Cursor pentru reglarea cantitǎţii
de aburi
5. Display LCD
6. Buton pentru activarea
display-ului şi pentru mǎrirea
temperaturii
7. Buton pentru micşorarea
temperaturii
8. Clapǎ de închidere a rezervorului pentru apǎ
9. Jiclor de stropire
10. Buton pentru auto-curǎţare
11. Element de susţinere a cablului
de alimentare
12. Cablu de alimentare
Turnarea apei
–– Scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priza electrică.
–– Deplasaţi cursor pentru reglarea cantităţii de aburi (4) în
poziţia .
–– Deschideţi capacul rezervorului pentru apǎ (8) turnaţi apǎ
prin orificiul de alimentare cu
apǎ.
–– Umpleţi rezervorul de apă până
la nivelul „MAX” înscris pe peretele lateral al rezervorului de apă.
–– Închideţi capacul rezervorului pentru apǎ (8).
Stabilirea temperaturii
–– Conectaţi fierul de cǎlcat la o prizǎ corespunzǎtoare a reţelei electrice
–– Imediat se activeazǎ display-ul (5) şi se aude un semnal sonor. Pe
urmǎ, display-ul (5) se dezactiveazǎ.
–– Apǎsaţi butonul
care se aflǎ în partea stângǎ a display-ului, pentru a-l activa. Se aude un semnal sonor. Pe display vor fi
afişate: numǎrul, tipul ţesǎturii şi numǎrul de puncte corespunzǎtoare
nivelului temperaturii.
–– Butoanele
şi
situate pe ambele pǎrţi ale displayului servesc la reglarea temperaturii dorite de lucru a fierului de cǎlcat.
–– Pentru mǎrirea temperaturii, apǎsaţi în mod repetat butonul
Display LCD
A. Indicator al stabilirii tipului de ţesǎturǎ
B. Indicator al cǎlcatului cu aburi
C. Indicator al stabilirii temperaturii
D. Indicator al atingerii temperaturii maxime de cǎtre fierul de cǎlcat.
E. Indicator al punerii in funcţiune în mod
automat
F. Numǎrul poziţiei
GW28-022_v01
(fiecare apǎsare de buton este însoţitǎ de un semnal
sonor). Pe display (5) apar afişate urmǎtoarele afişaje (limba englezǎ):
acril, nailon, poliester, blend, lânǎ, bumbac, jeans, in.
–– Pentru micşorarea temperaturii, apǎsaţi în mod repetat butonul
(fiecare apǎsare de buton este însoţitǎ de un semnal sonor). Pe display
apar afişajele în ordine inversǎ.
–– Punctele
indicǎ reglarea temperaturii.
33
–– Aduceţi cursor pentru reglarea cantitǎţii de aburi (4) în poziţia
.
–– Deconectaţi fierul de călcat de la reţeaua de alimentare.
–– Când aparatul s-a răcit complet, aşezaţi-l în poziţie verticală, la loc sigur.
Stropirea
–– Funcţia aceasta poate fi folosită în diferite momente şi nu
influenţează nici un reglaj.
–– Umpleţi rezervorul de apă potrivit indicaţiilor de la punctul
„Turnarea apei”.
–– Îndreptaţi orificiul jiclorului
de stropire (9) spre haine.
–– Apǎsaţi butonul pentru stropire
Pregǎtirea fierului de cǎlcat pentru utilizare – primul cǎlcat
–– Îndepărtaţi toate foliile protectoare de pe talpa fierului de călcat (1) şi carcasă.
–– Desfăşuraţi şi îndreptaţi cablul de alimentare (12).
–– Umpleţi rezervorul pentru apǎ. A se vedea punctul „Turnarea apei”.
–– Conectaţi fierul de cǎlcat la sursa de alimentare adecvatǎ. Imediat se va
activa display-ul (5) şi se va auzi un semnal sonor. Pe urmǎ display-ul (5)
se dezactiveazǎ.
–– Apǎsaţi butonul
––
––
––
––
––
––
––
34
pentru reglarea temperaturii de pe dis-
play
.
Dupǎ reglarea temperaturii numǎrul înceteazǎ sǎ mai clipeascǎ şi se
aude un semnal sonor.
Fixaţi cursor pentru reglarea cantitǎţii de aburi (4) în poziţia
.
Aburul începe să iasă prin orificiile din placa principală după apăsarea
butonului pentru jetul de abur (3).
Începeţi primul călcat cu un prosop „vechi”.
Dupǎ ce rezervorul de apǎ a fost golit, nu se mai formeazǎ abur.
Pregǎtirea s-a încheiat. Fierul de cǎlcat este gata de utilizare.
Dupǎ încheierea cǎlcatului, scoateţi fierul de cǎlcat din funcţiune apǎsând
şi menţinând apǎsat butonul
de control cca. 2 secunde.
Se aude un semnal sonor. Pe urmǎ display-ul (5) se dezactiveazǎ.
(2).
Pentru a utiliza această funcţie pot fi necesare câteva apăsări ale butonului.
Călcatul uscat – se efectueză întotdeauna potrivit indicaţiilor
producătorului de îmbrăcăminte înscrise pe etichetele hainelor.
–– Conectaţi fierul de călcat la sursa de alimentare adecvată.
–– Imediat se activeazǎ display-ul (5) şi se aude un semnal sonor. Pe
urmǎ display-ul (5) se dezactiveazǎ.
–– Alegeţi temperatura în funcţie de recomandǎrile înscrise pe etichetele
hainelor, folosind butoanele
sau
aşa cum este indicat la punctul „Reglarea temperaturii”.
–– Când temperatura a fost stabilitǎ, înceteazǎ sǎ mai clipeascǎ numǎrul şi
se aude un semnal sonor. Fierul de cǎlcat este gata de utilizare.
–– Dupǎ încheierea cǎlcatului, pentru a scoate din funcţiune fierul de
cǎlcat, apǎsaţi şi menţineţi apǎsat butonul de control
cca. 2 secunde. Se aude un semnal sonor. Pe urmǎ display-ul (5) se
dezactiveazǎ.
–– Deconectaţi fierul de cǎlcat de la sursa de alimentare cu energie
electricǎ.
–– Dupǎ rǎcirea completǎ a fierului de cǎlcat, depozitaţi-l în poziţie verticalǎ,
într-un loc sigur.
GW28-022_v01
Călcatul cu abur – se efectuează întotdeauna potrivit indicaţiilor
producătorului de îmbrăcăminte înscrise pe etichetele hainelor.
–– Umpleţi rezervorul cu apă. A se vedea punctul „Turnarea apei”.
–– Conectaţi fierul de călcat la sursa de alimentare adecvată.
–– Imediat se activeazǎ display-ul (5) şi se
aude un semnal sonor. Pe urmǎ displayul (5) se dezactiveazǎ.
–– Folosind
butoanele
sau
fixaţi temperatura
(5 nivele) sau mai înaltǎ, aşa cum este
descris la punctul „Reglarea temperaturii”. Va apǎrea afişat indicatorul pentru
cǎlcatul cu aburi
(B).
–– Reglaţi cursorul pentru reglarea cantitǎii de aburi (4), astfel încât sǎ
obţineţi cantitatea doritǎ de aburi.
–– Dupǎ încheierea cǎlcatului, închideţi producerea de abur deplasând
cursorul în poziţia
.
–– Dupǎ încheierea cǎlcatului, scoateţi fierul de cǎlcat din funcţiune apǎsând
şi menţinând apǎsat butonul de control
cca. 2 secunde.
Se aude un semnal sonor. Pe urmǎ display-ul (5) se dezactiveazǎ.
–– Deconectaţi fierul de cǎlcat de la sursa de alimentare cu energie
electricǎ.
–– Dupǎ rǎcirea completǎ a fierului de cǎlcat, depozitaţi-l în poziţie verticalǎ,
într-un loc sigur.
ATENŢIE: Pentru cǎlcatul cu aburi, se recomandǎ reglarea temperaturii de cǎlcare prasowania de la 5 la 9.
Jetul de abur – se foloseşte întotdeauna potrivit indicaţiilor
producătorilor de îmbrăcăminte înscrise pe etichetele hainelor.
Această funcţie asigură o cantitate suplimentară de abur care poate fi folosită
în timpul călcării materialelor foarte şifonate sau aflate în poziţie verticală.
–– Umpleţi rezervorul de apă potrivit indicaţiilor de la punctul „Turnarea apei“.
–– Conectaţi fierul de cǎlcat la o sursǎ adecvatǎ de energie electricǎ
–– Imediat se activeazǎ display-ul (5) şi se aude un semnal sonor. Pe
urmǎ, display-ul (5) se dezactiveazǎ.
GW28-022_v01
–– Utilizând butoanele
sau
fixaţi temperatura
(5 niveluri) sau mai înaltǎ, dupǎ cum se indicǎ la punctul
„Reglarea temperaturii”. Pe display va apǎrea afişat indicatorul pentru
cǎlcarea cu abur
(B).
–– Fierul de cǎlcat este gata de utilizare.
–– Apǎsaţi o datǎ butonul pentru jetul de abur
(3) – din orificiiciile din placa tǎlpii de cǎlcat
încep sǎ iasǎ jeturi de aburi puternici.
–– În cazul cutelor persistente, aşteptaţi câteva
secunde şi apǎsaţi din nou butonul pentru jet
de aburi.
–– Cea mai mare parte a cutelor ar trebui sǎ fie
eliminatǎ dupǎ trei apǎsǎri de buton.
–– Dupǎ încheierea cǎlcatului, pentru a scoate din funcţiune fierul de cǎlcat,
apǎsaţi şi menţineţi apǎsat butonul de control
cca. 2 secunde. Se aude un semnal sonor. Pe urmǎ display-ul (5) se dezactiveazǎ.
–– Decuplaţi fierul de cǎlcat de la priza reţelei electrice.
–– Dupǎ rǎcirea completǎ a fierului de cǎlcat, depozitaţi-l în poziţie verticalǎ,
într-un loc sigur.
Pentru folosirea funcţiei jet de abur pot fi necesare câteva apăsări pe
buton.
Pentru menţinerea calităţii aburului, nu apăsaţi butonul pentru jet de
abur de mai mult de trei ori într-un ciclu de funcţionare.
Jetul de abur în poziţie verticală – se foloseşte întotdeauna
potrivit indicaţiilor producătorilor de îmbrăcăminte înscrise pe
etichetele hainelor.
Această funcţie asigură în mod suplimentar abur,
ajutând la eliminarea cutelor materialelor fine
aflate în poziţie verticală, a celor ale draperiilor în
poziţie verticală sau a altor materiale.
Avertisment!
Nu călcaţi niciodată haine şi materiale aflate
pe oameni sau animale, nu îndreptaţi aburul
spre oameni sau animale.
35
–– Umpleţi rezervorul pentru apă al fierului de călcat potrivit indicaţiilor de la
punctul „Turnarea apei“.
–– Conectaţi fierul de călcat la sursa de alimentare.
–– Se activeazǎ display-ul (5) şi se aude un semnal sonor. Pe urmǎ display-ul (5) se dezactiveazǎ.
–– Folosind butoanele
sau
reglaţi temperatura
(5 nivele) sau mai înaltǎ, aşa cum se indicǎ la punctul
„Reglarea temperaturii”. Pe display (5) apare afişat indicatorul pentru cǎlcatul cu aburi
(B). Fierul de cǎlcat este gata de utilizare.
–– Îineţi fierul de cǎlcat la o distanţǎ cuprinsǎ între 15 şi 30 de centimetri
de haine.
–– Apǎsaţi o datǎ butonul pentru jet de abur
(3) – din orificiile din talpa
fierului vor işi jeturi puternice de aburi.
–– Aburul pǎtrunde adânc în ţesǎturǎ şi îndepǎrteazǎ cutele.
–– În cazul cutelor mari şi puternice, aşteptaţi câteva secunde şi apǎsaţi în
continuare butonul pentru jet de abur
(3). Cea mai mare parte a cutelor ar trebui sǎ fie eliminatǎ dupǎ trei apǎsǎri de buton.
–– Dupǎ încheierea cǎlcatului, pentru a scoate fierul de cǎlcatdin funcţie,
apǎsaţi şi menţineţi apǎsat butonul de control
cca. 2
secunde. Atunci se aude un semnal sonor. Pe urmǎ display-ul (5) se
dezactiveazǎ.
–– Deconectaţi fierul de cǎlcat de la priza reţelei de alimentare cu energie
electricǎ.
–– Dupǎ ce fierul de cǎlcat s-a rǎcit complet, depozitaţi-l în poziţie vericalǎ,
într-un loc sigur.
Pentru folosirea funcţiei jet de abur pot fi necesare câteva apăsări pe
buton.
Pentru menţinerea calităţii aburului, nu apăsaţi butonul pentru jet de
abur de mai mult de trei ori într-un ciclu de funcţionare.
Ţineţi fierul de călcat la o distanţă de câţiva centimetri de materialele
delicate (sintetice, mătase, catifea ş. a.); în caz contrar, ţesăturile pot
suferi deteriorări.
36
Sistem încorporat împotriva depunerilor de calcar
Recipientul încorporat sigurând împotriva depunerilor de calcar a fost astfel
proiectat încât sǎ micţoreze cantitatea de depuneri de calcar care apare în
timpul cǎlcatului cu aburi.
Mǎreşte perioada de exploatare a fierului de cǎlcat, deşi nu poate opri procesul natural de depunere de calcar.
Auto-curǎţarea fierului de cǎlcat
Această funcţie elimină depunerile şi mineralele adunate în compartimentul
aburului. Fierul de călcat rămâne în cea mai bună stare dacă această operaţiune este efectuată cel puţin o dată pe lună sau mai des, în funcţie de
duritatea apei folosite. Pe display-ul LCD (5) apare afişat semnul
.
–– Umpleţi rezervorul pentru apǎ al fierului de cǎlcat pânǎ la jumǎtate, aşa
cum este indicat la punctul „Turnarea apei”.
–– Aşezaţi fierul de cǎlcat în poziţie verticalǎ.
–– Conectaţi fierul de cǎlcat la sursa de alimentare cu energie electricǎ.
–– Imediat se va activa display-ul (5) işi se aude un semnal sonor. Pe
urmǎ display-ul (5) se dezactiveazǎ.
–– Folosind butoanele
sau
reglaţi temperatura
(ultimele 9 nivele), dupǎ cum se indicǎ la punctul „Reglarea temperaturii”.
–– Apǎsaţi şi ţineţi apǎsat butonul
cca. 2 secunde şi scoateţi din funcţiune fierul de cǎlcat. Atunci se aude un semnal sonor. Pe
urmǎ display-ul (5) se dezactiveazǎ.
–– Deconectaţi fierul de cǎlcat de la reţeaua de alimentare cu energie
electricǎ.
–– Îineţi fierul de cǎlcat în poziţie verticalǎ deasupra chiuvetei.
–– Apǎsaţi şi menţineţi apǎsat butonul (10).
–– Aburul şi apa fierbinte care curge prin orificiile din placa de bază vor îndepărta depunerile şi mineralele adunate în compartimentul aburului.
–– Mişcaţi încet fierul de călcat până la golirea completă a rezervorului de
apă.
–– După încheierea auto-curăţării, nu mai apăsaţi butonul (10).
–– Aşezaţi fierul de călcat pe suport şi aşteptaţi până la răcirea lui completă.
GW28-022_v01
–– Ştergeţi placa tǎlpii cu o cârpă umedă.
–– După răcirea totală a fierului de călcat, aşezaţi-l în poziţie verticală, întrun loc sigur.
3. La fiecare mişcare a fierului de cǎlcat, se anuleazǎ funcţia de oprire
automatǎ. Se lumineaza display-ul (5), semnalul sonor se opreşte şi
fierul de cǎlcat se înfierbântǎ din nou.
Avertisment!
Aveţi grijă să nu intraţi în contact cu apa care se scurge din fierul de
călcat. Este foarte fierbinte.
Timpul de înfierbântare a fierului de cǎlcat pânǎ la atingerea temperaturii reglate anterior deconectǎrii automate în poziţie orizontalǎ sau
verticalǎ se ridicǎ la cca. 60 de secunde.
Sistem anti-picurare – Anti-Drip
–– Sistemul anti-picurare – Anti-Drip, a fost
proiectat pentru a preveni scurgerea de
apǎ prin talpa fierului de cǎlcat, când acesta este prea rece.
–– Atunci când acesta funcţioneazǎ, se
poate auzi un zgomot, mai ales în timpul
încǎlzirii sau al rǎcirii. Este un fenomen
absolut normal, care dovedeşte cǎ sistemul funcţioneazǎ în mod corespunzǎtor.
Oprire automatǎ
Funcţia de oprire automatǎ este activatǎ în mod automat dacǎ fierul de
cǎlcat este lǎsat în prizǎ, fǎrǎ supraveghere.
OPRIREA AUTOMATǍ ÎN POZIŢIE ORIZONTALǍ
1. Fierul de cǎlcat de închid eîn mod automat dupǎ aproximativ 30 de secunde, dacǎ acesta rǎmâne nemişcat în poziţia de cǎlcat (orizontalǎ).
2. Pe display (5) apare simbolul
însoţit de stingerea şi luminarea display-ului. Se aude un semnal sonor întrerupt.
3. La fiecare mişcare a fierului de cǎlcat, se anuleazǎ funcţia de oprire
automatǎ. Se lumineaza display-ul (5), semnalul sonor se opreşte şi
fierul de cǎlcat se înfierbântǎ din nou.
OPRIREA AUTOMATǍ ÎN POZIŢIE VERTICALǍ
1. Fierul de cǎlcat se opreşte în mod automat dupǎ 5-10 minute, dacǎ
rǎmâne nemişcat în poziţie verticalǎ.
Golirea de apă a fierului de călcat
–– Dupǎ încheierea cǎlcatului, pentru a scoate din
funcţiune aparatul apǎsaţi şi menţineţi apǎsat
butonul de control
cca. 2 secunde. Se aude un semnal sonor. Pe urmǎ display-ul (5) se dezactiveazǎ.
–– Deconectaţi fierul de cǎlcat de la sursa de alimentare cu energie electricǎ, pe urmǎ întoarceţi-l cu partea inferioarǎ în sus şi mişcaţi-l uşor,
pânǎ se scurge toatǎ apa din rezervorul pentru
apǎ.
–– Dupǎ rǎcirea completǎ a fierului de cǎlcat, depozitaţi-l în poziţie verticalǎ într-un loc sigur.
Curăţare şi păstrare
–– Deconectaţi fierul de călcat de la sursa de alimentare.
–– Fierul de călcat trebuie lăsat să se răcească complet înainte de curăţare.
–– Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă şi o substanţă de curăţare neagresivă.
–– Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formă de
emulsie, lichid, pastă etc. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice ale specificaţiilor înscrise pe carcasă, precum: standardele,
marcajele, semnele de avertizare etc.
–– Nu folosiţi niciodată obiecte ascuţite sau abrazive pentru îndepărtarea
depunerilor de pe talpa fierului de călcat.
–– Pentru curăţarea tălpii fierului de călcat nu este permisă folosirea substanţelor de curăţare abrazive sau acetice sau a celor detartrante.
2. Pe display (5) apare simbolul
însoţit de stingerea şi luminarea display-ului. Se aude un semnal sonor întrerupt.
GW28-022_v01
37
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump. În acest
scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător
deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat
pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare
a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii
sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la
norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul
estetic ş.a.
38
GW28-022_v01
RU
Содержание
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации утюга
с жидкокристаллическим дисплеем .......................................................39
Рекомендации по глажению.....................................................................40
Техническая характеристика...................................................................40
Устройство утюга......................................................................................41
Устройство ЖК-дисплея...........................................................................41
Наполнение резервуара водой................................................................41
Установка температуры...........................................................................41
Подготовка утюга к работе – первое глажение......................................42
Разбрызгивание........................................................................................42
Сухое глажение.........................................................................................42
Глажение с паром ....................................................................................43
Выброс пара..............................................................................................43
Вертикальное отпаривание.....................................................................43
Встроенная система защиты от накипи .................................................44
Самоочищение утюга...............................................................................44
Противокапельная система – Anti-drip ...................................................45
Функция автоматического отключения . .................................................45
Автоматическое отключение в горизонтальном положении..........45
Автоматическое отключение в вертикальном положении..............45
Слив воды из резервуара.........................................................................45
Очистка и консервация............................................................................45
Экология – Забота о окружающей среде................................................46
Уважаемые Клиенты,
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди
пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать
только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники
безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было
пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
GW28-022_v01
Указания по технике безопасности и правильной
эксплуатации утюга с жидкокристаллическим дисплеем
Во время использования утюга всегда соблюдайте нижеприведенные
основные правила техники безопасности:
–– Утюг предназначен исключительно для домашнего пользования.
Используйте его только в целях, предусмотренных инструкцией.
–– Удалите с корпуса и подошвы утюга все имеющиеся защитные
пленки и наклейки.
–– Перед началом глажения размотайте и выпрямите питающий сетевой провод.
–– Перед наполнением резервуара и сливом воды всегда вынимайте
вилку сетевого провода из розетки питающей сети.
–– После каждого использования утюга необходимо слить из него
воду.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его
должен заменить производитель или специализированная ремонтная мастерская либо квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может
создать серьезную угрозу для пользователя. В случае появления неполадок рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
–– Не пользуйтесь неисправным или поврежденным утюгом.
–– Не прикасайтесь к подошве утюга во время глажения или сразу же
после него. Будьте осторожны - температура подошвы очень высокая!
–– Следите за тем, чтобы питающий сетевой провод не соприкасался
с подошвой утюга.
–– Убедитесь, что напряжение питания, указанное на маркировке, соответствует напряжению электросети.
–– Подключайте утюг только к сети переменного тока с заземлением. Убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе,
соответствует напряжению электросети.
–– Утюг вырабатывает очень горячий водяной пар. Будьте осторожны
во время глажения и предупредите других пользователей о возможной опасности.
39
–– Не пользуйтесь удлинителем без заземления!
–– Во избежание серьезного повреждения прибора не добавляйте
в резервуар с водой духи, уксус, химические вещества и т.п.
–– Не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
–– Не наматывайте питающий сетевой провод на горячий утюг. Перед
тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть.
–– Не разбирайте утюг.
–– Используйте и ставьте утюг только на стабильную и ровную поверхность.
–– Не открывайте отверстие для залива воды во время глажения.
–– Соблюдайте особую осторожность во время глажения в присутствии детей. Не позволяйте прикасаться к горячему утюгу во время
глажения.
–– Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями,
не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены
и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
–– Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
–– Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
–– Не оставляйте включенный в сеть или горячий утюг без присмотра.
–– Не следует пользоваться утюгом если утюг упал, имеет видимые
следы повреждения или из него вытекает вода.
–– Категорическия запрещается гладить электроутюгом одежду и ткани непосредственно на людях или животных.
–– Категорически запрещается направлять струю пара на людей или
животных.
–– Режим «самоочищения» необходимо включать, по меньшей мере,
один раз в месяц.
Рекомендации по глажению
1. Рассортируйте вещи, которые Вы собираетесь гладить, по типам
ткани, из которой они сшиты. Это позволит Вам ограничить количество переключений регулятора температуры.
2. Если Вы не знаете состав изделия, найдите на нём место, которое
незаметно при носке, и попробуйте подобрать соответствующую
температуру глажения, начиная с минимальной.
40
3. Прежде чем начать глажение изделий из чувствительных к высоким
температурам тонких и деликатных тканей, необходимо подождать
три минуты. Для достижения нужной температуры (как более высокой, так и более низкой) необходимо определенное время.
4. Чтобы изделия из тонких и деликатных тканей, таких как шерсть,
шелк, бархат и т.п. не лоснились после глажения, их нужно гладить
через ткань.
5. Возможно, что для включения функции выброса пара нужно будет
нажать на кнопку несколько раз.
6. Внимательно прочитайте ярлык на изделии, которое Вы собираетесь гладить, и всегда выполняйте рекомендации изготовителя одежды по уходу за изделием. Символы на ярлыках означают следующее:
Регулировка температуры глажения
○ Ацетатное волокно
○ Эластан
○ Полиамид
○ Полипропилен
○ Медь
○ Полиэстер
○ Протеин
○ Шелк
○ Триацетат
○ Вискоза
○ Шерсть
○ Хлопок
○ Лен
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
Утюг имеет I класс изоляции. Питающий электропровод и вилка имеют
заземление.
Утюг ZELMER отвечают требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
GW28-022_v01
Устройство утюга
1. Подошва утюга
2. Кнопка разбрызгивателя
3. Кнопка выброса пара
4. Регулятор подачи пара
5. ЖК-дисплей
6. Кнопка включения ЖКдисплея и повышения
температуры
7. Кнопка уменьшения
температуры
Наполнение резервуара водой
8. Затычка заливного отверстия
9. Отверстие для
разбрызгивания воды
10. Кнопка самоочищения
11. Гибкая втулка
12. Питающий электропровод
–– Выньте вилку питающего электропровода из розетки.
–– Установите регулятор подачи пара (4) в положение .
–– Откройте крышку заливного
отверстия (8) и налейте в резервуар воду через оверстие
для залива воды.
–– Не наливайте воду выше отметки «MAX» на резервуаре.
–– Закройте крышку заливного
отверстия (8).
Установка температуры
–– Подсоедините утюг к соответствующей питающей сети
–– Засветится дисплей (5) и раздастся один звуковой сигнал. Затем
дисплей (5) погаснет.
–– Чтобы включить дисплей, нажмите на кнопку
с левой стороны дисплея. Раздастся один звуковой сигнал. На экране
дисплея появятся символы: номер режима глажения, тип ткани и количество точек в соответствии с установленной температурой.
–– Температура
нагрева
регулируется
с
помощью
кнопок
и
, расположенных с обеих сторон дисплея.
–– Чтобы увеличить температуру, необходимо нажать несколько раз на
Устройство ЖК-дисплея
A. Индикатор установки типа ткани
B. Индикатор глажения с паром
C. Индикатор температурного режима
D. Индикатор максимальной температуры
E. Индикатор автоматического отключения
F. Номер режима глажения
GW28-022_v01
кнопку
(при каждом нажатии раздается звуковой сигнал). На дисплее (5) поочередно появится следующая информация
(на английском языке): aкрил, нейлон, шелк, полиэстер, cмешанные
волокна, шерсть, хлопок, джинс, лен.
–– Чтобы уменьшить температуру, необходимо нажать несколько раз
на кнопку
(при каждом нажатии раздается звуковой сигнал).
На дисплее появятся надписи в обратном порядке.
–– Точки
показывают установленную температуру.
41
–– Переключите регулятор подачи пара (4) в положение .
–– Отключите утюг от питающей сети.
–– Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Храните
утюг в вертикальном положении в безопасном месте.
Разбрызгивание
Подготовка утюга к работе – первое глажение
–– Данная функция может использоваться в любое время и не требует
отдельного регулирования.
–– Наполните резервуар водой,
как это описано в разделе
«Наполнение резервуара
водой».
–– Направьте отверстие для
разбрызгивания воды (9)
на одежду.
–– Удалите с корпуса и подошвы утюга (1) все имеющиеся защитные
пленки и наклейки.
–– Размотайте и выпрямите питающий сетевой провод (12).
–– Наполните резервуар водой, как это описано в разделе «Наполнение резервуара водой».
–– Подсоедините утюг к соответствующей питающей сети. Засветится
дисплей (5) и раздастся один звуковой сигнал. Затем дисплей (5)
погаснет.
–– Нажимая на кнопку
, установите на индикаторе дисплея нужную температуру
.
–– По достижении заданной температуры перестанет пульсировать номер режима глажения и раздастся один звуковой сигнал.
–– Нажмите на кнопку разбрызгивателя (2)
–– Установите регулятор подачи пара (4) в положение
.
–– Держите утюг горизонтально и нажмите на кнопку выброса пара
(3) – из отверстий в подошве утюга появится пар.
–– Первое глажение начните со «старого» полотенца.
–– Когда вся вода испарится, пар перестанет вырабатываться.
–– Подготовка к работе закончена. Утюг готов к работе.
–– Закончив глажение, выключите утюг. Нажмите на контрольную кнопку
и держите ее ок. 2 секунд. Раздастся один звуковой сигнал. Затем дисплей (5) погаснет.
––
42
.
Возможно, что для включения данной функции нужно будет нажать соответствующую кнопку несколько раз.
Сухое глажение – всегда выполняйте рекомендации
изготовителя одежды по уходу за изделием.
–– Подсоедините утюг к соответствующей питающей сети.
–– Засветится дисплей (5) и раздастся один звуковой сигнал. Затем
дисплей (5) погаснет.
–– Выберите температуру, рекомендованную на ярлыке одежды, с по-
––
––
––
мощью кнопок
или
так, как это описано в разделе «Установка температуры».
По достижении заданной температуры перестанет пульсировать номер режима глажения и раздастся один звуковой сигнал. Утюг готов
к работе.
Закончив глажение, выключите утюг. Нажмите на контрольную кнопку
и держите ее ок. 2 сек. Раздастся один звуковой
сигнал. Затем дисплей (5) погаснет.
Отключите утюг от питающей сети.
Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Храните
утюг в вертикальном положении в безопасном месте.
GW28-022_v01
Глажение с паром – всегда выполняйте рекомендации
изготовителя одежды по уходу за изделием.
–– Наполните резервуар водой, как это описано в разделе «Наполнение резервуара водой».
–– Подсоедините утюг к соответствующей питающей сети.
–– Засветится дисплей (5) и раздастся
один звуковой сигнал. Затем дисплей (5)
погаснет.
–– С помощью кнопок
или
установите температуру
(5 режим) или выше, как
это описано в разделе «Установка
температуры». На дисплее появится
индикатор глажения с паром
(B).
–– Установите регулятор подачи пара (4) в нужное положение, в зависимости от необходимого Вам количества пара.
–– Закончив глажение, выключите подачу пара, переключая регулятор подачи пара (4) в положение
.
–– Закончив глажение, выключите утюг. Нажмите на контрольную кнопку
и держите ее ок. 2 секунд. Раздастся один звуковой сигнал. Затем дисплей (5) погаснет.
–– Отключите утюг от питающей сети.
–– Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Храните
утюг в вертикальном положении в безопасном месте.
ВНИМАНИЕ: В случае глажения с паром рекомендуем устанавливать температуру в режим от 5 до 9.
Выброс пара – всегда выполняйте рекомендации
изготовителя одежды по уходу за изделием.
Данная функция обеспечивает дополнительное количество пара, который необходим для разглаживания неподатливых (сильно замятых)
складок или вертикального отпаривания.
–– Наполните резервуар водой, как это описано в разделе «Наполнение резервуара водой».
–– Подсоедините утюг к соответствующей питающей сети.
GW28-022_v01
–– Засветится дисплей (5) и раздастся один звуковой сигнал. Затем
дисплей (5) погаснет.
–– С помощью кнопок
или
установите температуру
(5 режим) или выше, как это описано в разделе
«Установка температуры». На дисплее появится индикатор глажения с паром
(B).
–– Утюг готов к работе.
–– Нажмите один раз на кнопку выброса
пара
(3) – из отверстий в подошве утюга
произойдет сильный выброс пара.
–– При разглаживании сильно замятых складок подождите несколько секунд и снова
нажмите на кнопку выброса пара
(3).
–– Большинство складок разглаживается после трех нажатий на кнопку.
–– Закончив глажение, выключите утюг. Нажмите на контрольную кнопку
и держите ее ок. 2 секунд. Раздастся один звуковой сигнал. Затем дисплей (5) погаснет.
–– Отключите утюг от питающей сети.
–– Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Храните
утюг в вертикальном положении в безопасном месте.
Возможно, что для включения функции выброса пара нужно будет нажать соответствующую кнопку несколько раз.
С целью сохранения качества пара не нажимайте на кнопку выброса пара более трех раз за один цикл.
Вертикальное отпаривание – всегда выполняйте
рекомендации изготовителя одежды по уходу за изделием.
Данная функция обеспечивает дополнительное количество пара, который необходим для вертикального отпаривания складок на тонких
и деликатных тканях, одежде, занавесках и и т.п.
Внимание!
Категорически запрещается гладить одежду и ткани непосредственно на людях и животных.
–– Наполните резервуар водой, как это описано в разделе «Наполнение резервуара водой».
43
–– Подсоедините утюг к соответствующей питающей сети.
–– Засветится дисплей (5) и раздастся один
звуковой сигнал. Затем дисплей (5) погаснет.
–– С помощью кнопок
или
установите температуру
(5 режим) или выше, как это описано в разделе «Установка температуры». На дисплее (5) появится индикатор глажения с паром
(B). Утюг готов
к работе.
–– Держите утюг вертикально на расстоянии 15–30 см от одежды.
–– Нажмите один раз на кнопку выброса пара
(3) – из отверстий
в подошве утюга произойдет сильный выброс пара. Пар проникнет
вглубь ткани, удаляя замятые складки.
–– При разглаживании сильно замятых складок подождите несколько
секунд и снова нажмите на кнопку выброса пара
(3). Большинство складок разглаживается после трех нажатий на кнопку.
–– Закончив глажение, выключите утюг. Нажмите на контрольную кнопку
и держите ее ок. 2 секунд. Раздастся один звуковой сигнал. Затем дисплей (5) погаснет.
–– Отключите утюг от питающей сети.
–– Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Храните
утюг в вертикальном положении в безопасном месте.
Возможно, что для включения функции выброса пара нужно будет нажать соответствующую кнопку несколько раз.
С целью сохранения качества пара не нажимайте на кнопку выброса пара более трех раз за один цикл.
Держите утюг на расстоянии нескольких сантиметров от тонких
и деликатных тканей (синтетики, шелка, бархата и т.п.), в противном случае можно испортить ткань.
44
Встроенная система защиты от накипи
Встроенная система защиты от накипи запроектирована таким образом, чтобы уменьшить количество накипи, которая появляется во время глажения с паром.
Система продлевает срок службы утюга, но не прекращает натуральный процесс образования известкового налета.
Самоочищение утюга
Данная функция используется для удаления накипи и осадка, скопившегося в камере парообразования. Для продления срока службы утюга режим самоочищения следует включать, по крайней мере, один раз
в месяц или чаще, в зависимости от жесткости используемой воды. На
ЖК-дисплее (5) появляется символ
.
–– Наполните резервуар водой, как это описано в разделе «Наполнение резервуара водой». Резервуар нужно наполнить до половины.
–– Поставьте утюг в вертикальном положении.
–– Подсоедините утюг к соответствующей питающей сети.
–– Засветится дисплей (5) и раздастся один звуковой сигнал. Затем
дисплей (5) погаснет.
–– С помощью кнопок
или
установите темпера-
туру
(9- последний режим), как это описано в разделе
«Установка температуры».
–– Нажмите на кнопку
и держите ее ок. 2 секунд. Утюг
включится. Раздастся один звуковой сигнал. Затем дисплей (5) погаснет.
–– Отключите утюг от питающей сети.
–– Придержите утюг над раковиной в горизонтальном положении.
–– Нажмите и держите кнопка самоочищения (10).
–– Из отверстий в подошве утюга появится пар и горячая вода, вымывая накипь и осадок, скопившиеся в камере парообразования.
–– Чтобы слить из резервуара утюга оставшуюся воду, слегка его потрясите.
–– Закончив очистку утюга, отпустите кнопку самоочищения (10).
–– Поставьте утюг на подставку и дайте ему полностью остыть.
GW28-022_v01
–– Протрите подошву утюга холодной, влажной тряпочкой.
–– Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Храните
утюг в вертикальном положении в безопасном месте.
Внимание! Во избежание ожогов не допускайте до попадания горячей воды и пара на кожу.
Противокапельная система – Anti-Drip
–– Противокапельная система - Anti-Drip,
запроектирована таким образом, чтобы
не допускать до вытекания воды из подошвы утюга, если установлена слишком низкая температура глажения.
–– При включении функции Anti-Drip , может появиться громкий тикающий звук
– особенно, когда утюг нагревается
или остывает. Это нормальное явление
и свидетельствует о правильной работе
системы.
Функция автоматического отключения
Функция автоматического отключения включается автоматически в том
случае, если Вы включили утюг в сеть, но ним не пользуетесь, или
если утюг оставлен без присмотра.
AВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ
ПОЛОЖЕНИИ
1. Если утюг находится без движения в горизонтальном положении
(на подошве), то через 30 секунд утюг будет автоматически отключен).
2. На дисплее (5) появится символ . Одновременно начнет попеременно подсвечиваться и гаснуть дисплей. Раздастся прерывистый
звуковой сигнал.
3. Для включения утюга достаточно продолжить процесс глажения.
Засветится дисплей (5) , прекратит звучать звуковой сигнал и утюг
нагреется снова.
GW28-022_v01
AВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ В ВЕРТИКАЛЬНОМ
ПОЛОЖЕНИИ
1. Если утюг находится без движения (в вертикальном положении)
в течении 5-10 минут, то он будет автоматически отключен.
2. На дисплее (5) появится символ . Одновременно начнет попеременно подсвечиваться и гаснуть дисплей. Раздастся прерывистый
звуковой сигнал.
3. Для включения утюга достаточно продолжить процесс глажения.
Засветится дисплей (5) , прекратит звучать звуковой сигнал и утюг
нагреется снова.
Нагрев подошвы утюга до прежней температуры займет ок. 60 секунд.
Слив воды из резервуара
–– Закончив глажение, выключите утюг. Нажмите на контрольную кнопку
и держите ее ок. 2 секунд. Раздастся один
звуковой сигнал. Затем дисплей (5) погаснет.
–– Отключите утюг от питающей сети, переверните утюг вверх дном, откройте затычку
резервуара для воды и слегка его потрясите,
чтобы слить оставшуюся в нем воду.
–– Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Храните утюг в вертикальном
положении в безопасном месте.
Очистка и консервация
–– Отключите утюг от питающей сети.
–– Прежде чем начать очистку, дайте утюгу полностью остыть.
–– Поверхность утюга протирайте влажной тряпочкой. Также можно использовать жидкие чистящие средства.
–– Не рекомендуется использовать для мытья корпуса агрессивные
детергенты в виде молочка, пасты, эмульсии и т.п., которые могут
поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
–– Категорически запрещается использовать для очистки подошвы
утюга острые инструменты и абразивные материалы.
45
–– Для очистки подошвы утюга также запрещается использовать абразивные чистящие средства, средства на базе уксуса и предназначенные для устранения накипи.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
–– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
–– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
–– Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб,
причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или
неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим
причинам.
46
GW28-022_v01
BG
Съдържание
Препоръки за безопасност и правилно използване на парната ютия
с LCD дисплей .........................................................................................47
Препоръки за гладене..............................................................................48
Технически данни.....................................................................................48
Устройство на ютията...............................................................................49
LCD дисплей.............................................................................................49
Наливане на вода.....................................................................................49
Настройка на температурата...................................................................49
Подготовка на ютията за работа - първо гладене..................................50
Разпръскване............................................................................................50
Сухо гладене.............................................................................................50
Парно гладене..........................................................................................51
Отделяне на пара.....................................................................................51
Отделяне на пара във вертикално положение.......................................51
Вградена система срещу отлагане на котлен камък.............................52
Самопочистване на ютията.....................................................................52
Система срещу капане – Anti-drip ..........................................................53
Автоматично изключване.........................................................................53
Автоматично изключване в хоризонтално положение...................53
Автоматично изключване във вертикално положение..................53
Изливане на водата..................................................................................53
Почистване и поддръжка.........................................................................53
Екология – грижа за околната среда.......................................................54
Уважаеми Клиенти,
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на
продукти Zelmer
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате
само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено
внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на понататъшното използване на уреда. У казания по технике безопасности
и правильной эксплуатации утюга.
GW28-022_v01
Препоръки за безопасност и правилно използване
на парната ютия с LCD дисплей
По време на използване на ютията винаги спазвайте следните основни
изисквания за безопасност:
–– Ютията е предназначена само за домашно използване и може да се
използва само съгласно настоящата инструкция.
–– Отстранете защитното фолио и всички лепенки от гладещата повърхност на ютията и корпуса й.
–– Преди използване разгънете и изправете захранващия кабел.
–– Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт,
преди да напълните или изпразните резервоара с вода.
–– След приключване на гладенето излейте останалата в резервоара
вода.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва
да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно
предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти.
Неправилно извършените поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз.
–– Не използвайте ютията, ако е повредена или не работи както
трябва.
–– Не докосвайте гладещата повърхност на ютията по време на гладене или кратко след приключването му, тъй като е гореща!
–– Не допускайте захранващият кабел да се допре до гладещата повърхност на ютията.
–– Уверете се, че напрежението, дадено на информационната табелка
на уреда отговаря на напрежението в електрическата мрежа.
–– Ютията трябва винаги да се включва в контакт на електрическата мрежа (само с променлив ток) със заземяване и с напрежение съгласно даденото на информационната табелка на уреда.
–– Ютията отделя водна пара с висока температура. Винаги я използвайте предпазливо и предупредете останалите потребители за
евентуалната опасност.
–– Не използвайте удължител без заземяване!
–– Не наливайте парфюм, оцет или други течни химически вещества
в резервоара за вода, те могат сериозно да повредят уреда.
47
–– Не потапяйте ютията във вода или други течности.
–– Не навивайте захранващия кабел около ютията, преди тя да изстине изцяло.
–– Не разглобявайте корпуса на ютията и не демонтирайте никоя от
частите му.
–– Използвайте и прибирайте ютията само на стабилна, равна повърхност.
–– По време на гладене не отваряйте отвора за напълване на резервоара с вода.
–– Бъдете особено внимателни по време на гладене в присъствието на
деца. Не позволявайте да докосват ютията по време на гладене.
–– Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число
деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без опит и познаване на уреда, освен ако
това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
–– Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
–– Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни
временни изключватели или на отделна система за дистанционна
регулация.
–– Не оставяйте ютията без наблюдение, ако е включена в ел. мрежата
или е гореща.
–– Не използвайте ютията, ако е паднала, има видими следи от повреда или от нея тече вода.
–– В никакъв случай не гладете дрехи и платове върху хора или животни.
–– В никакъв случай не насочвайте парата към хора или животни.
–– Поне веднъж месечно използвайте функцията „самопочистване”.
Препоръки за гладене
1. Сортирайте дрехите за гладене според типа плат. Това ще ограничи
честото сменяне на температурата за различните видове платове.
2. Обърнете дрехата за пробно гладене от вътрешната й страна, ако
не сте сигурни какъв вид е платът. Започнете от най-ниската температура и постепенно я увеличавайте.
3. Изчакайте три минути, преди да започнете да гладите платове,
чувствителни на високи температури. Функцията за регулиране на
48
температурата се нуждае от известно време, за да достигне избраното ниво, независимо от това дали температурата е по-ниска или
по-висока.
4. Фините материали, като например коприна, вълна, велур и др., се
гладят през парче плат, за да избегнете блестящите следи.
5. С цел активиране на разпръскването, отделянето на пара или вертикалното отделяне на пара може да се окаже необходимо неколкократното натискане на бутона.
6. Спазвайте препоръките на производителя на облеклото. Запознайте се със съдържанието на етикетите, което често е представено под формата на символи, напр.:
Настройки на температурата
○ Ацетат
○ Еластан
○ Полиамид
○ Полипропилен
○ Купро
○ Полиестер
○ Протеин
○ Коприна
○ Триацетат
○ Вискоза
○ Вълна
○ Памук
○ Лен
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Ютията е уред от клас І, със захранващ кабел с предпазно жило и щепсел с предпазен контакт.
Ютиите ZELMER отговарят на изискванията на действащите стандарти.
Уредът е съвместим с изискванията на следните директиви:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/ЕС.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
GW28-022_v01
Устройство на ютията
1. Гладеща повърхност на
ютията
2. Бутон за пръскане
3. Бутон за отделяне на пара
4. Регулатор на количеството
пара
5. LCD дисплей
6. Бутон за включване на LCD
дисплея и увеличаване на
температурата
Наливане на вода
7. Бутон за намаляване на
температурата
8. Капак на резервоара за вода
9. Дюза за пръскане
10. Бутон за самопочистване
11. Защитна обвивка
12. Захранващ кабел
–– Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия
контакт.
–– Преместете регулатор на количеството пара (4) на положение
.
–– Отворете капачето на резервоара за вода (8) и налейте
вода през отвора.
–– Напълнете резервоара за
вода под нивото „MAX”, обозначено на страничната стена на резервоара.
–– Затворете капачето на резервоара за вода (8).
Настройка на температурата
–– Включете ютията към подходящ източник на захранване.
–– Дисплеят (5) ще светне за малко и ще се чуе единичен звуков сигнал. След това дисплеят (5) ще изгасне.
–– Натиснете бутона
, който се намира от лявата страна
на дисплея, за да го включите. Ще чуете единичен звуков сигнал. На
екрана се изписват: номерът, видът дреха и броят точки, отговарящ
на стойността на температурата.
–– За настройка на желаната работна температура на ютията служат
LCD дисплей
A. Индикатор за настройка на вида тъкан
B. Индикатор за парно гладене
C. Индикатор за настройка на температурата
D. Индикатор за достигане на максималната температура на ютията
E. Индикатор за автоматично изключване
F. Номер на положението
GW28-022_v01
бутоните
и
, разположени от двете страни на
дисплея.
–– За да увеличите температурата, натискайте бутона
(всяко натискане се придружава от звуков сигнал). На дисплея (5)
се появяват един след друг надписи (на английски език): акрил, найлон, коприна, полиестер, смесен, вълна, памук, дънков плат, лен.
–– За да намалите температурата, натискайте бутона
(всяко натискане се придружава от звуков сигнал). На дисплея се появяват
надписи по обратния ред.
–– Точките
показват настройката на температурата.
49
–– Преместете регулатор на количеството пара (4) на положение.
–– Изключете ютията от източника на захранване.
–– Изчакайте ютията да изстине изцяло и я приберете на безопасно
място за съхранение във вертикално положение.
Разпръскване
–– Тази функция може да се използва в произволен момент и няма
влияние върху никоя от настройките.
–– Напълнете резервоара с вода
така, както е описано в точка
“Наливане на вода”.
–– Насочете изходящия отвор
на дюзата към дрехите.
–– Натиснете бутона за пръ-
Подготовка на ютията за работа – първо гладене
–– Отстранете защитното фолио и всички лепенки от гладещата повърхност на ютията (1) и корпуса й.
–– Разгънете и изправете захранващия кабел (12).
–– Напълнете резервоара с вода. Виж точка „Наливане на вода”.
–– Включете ютията към подходящ източник на захранване. Дисплеят (5) ще светне за малко и ще се чуе единичен звуков сигнал.
След това дисплеят (5) ще изгасне.
–– С натискане на бутона
настройте температурата на
дисплея
.
–– След стабилизиране на температурата ще престане да премигва
номерът и ще се чуе звуков сигнал.
–– Настройте регулатор на количеството пара (4) на пол ожение
.
–– Парата ще започне да излиза от отворите в основата след поставяне на ютията в хоризонтално положение и натискане на бутоназа
отделяне на пара (3).
–– Започнете първото гладене върху стара кърпа.
–– След изпразване на резервоара пара не се образува.
–– С това приключва подготовката. Ютията е готова за използване.
–– След приключване на гладенето изключете ютията, като натиснете
и задържите контролния бутон
за около 2 секунди. Ще
се чуе единичен звуков сигнал. След това дисплеят (5) ще изгасне.
50
скане
(2).
С цел активиране на тази функция може да се окаже необходимо
неколкократното натискане на бутона.
Сухо гладене – винаги спазвайте препоръките на
производителя на облеклото, дадени на етикета на дрехата.
–– Включете ютията към подходящ източник на захранване.
–– Дисплеят (5) ще светне за малко и ще се чуе единичен звуков сигнал. След това дисплеят (5) ще изгасне.
–– Изберете температура съгласно препоръките на етикета на дрехата
с помощта на бутоните
и
така, както е описано в точка “Настройка на температурата”.
–– Когато температурата се стабилизира, ще престане да премигва
номерът и ще се чуе единичен звуков сигнал, ютията е готова за
използване.
–– След приключване на гладенето, за да изключите ютията, натиснете и задръжте контролния бутон
за около 2 секунди.
Ще се чуе единичен звуков сигнал. След това дисплеят (5) ще изгасне.
–– Изключете ютията от източника на захранване.
–– Изчакайте ютията да изстине изцяло и я приберете на безопасно
място за съхранение във вертикално положение.
GW28-022_v01
Парно гладене – винаги спазвайте препоръките на
производителя на облеклото, дадени на етикета на дрехата.
–– Напълнете резервоара за вода съгласно точка „Наливане на вода”.
–– Включете ютията към подходящ източник на захранване.
–– Дисплеят (5) ще светне за малко и ще
се чуе единичен звуков сигнал. След
това дисплеят (5) ще изгасне.
–– С помощта на бутоните
и
настройте
температура
на (5 степен) или на по-висока така, както е описано
в точка „Настройка на температурата”. Ще се появи индикаторът
за парно гладене
(B).
–– Настройте регулатора на количеството пара (4) така, че да получите желаното количество пара.
–– След приключване на гладенето изключете парата с преместване
на регулатора на положение
.
–– След приключване на гладенето изключете ютията, като натиснете
и задържите контролния бутон
за около 2 секунди.
Ще се чуе единичен звуков сигнал. След това дисплеят (5) ще изгасне.
–– Изключете ютията от източника на захранване.
–– Изчакайте ютията да изстине изцяло и я приберете на безопасно
място за съхранение във вертикално положение.
ВНИМАНИЕ: Препоръчителната настройка на температурата за
парно гладене е настройка от 5 до 9.
–– Дисплеят (5) ще светне за малко и ще се
чуе единичен звуков сигнал. След това
дисплеят (5) ще изгасне.
–– С помощта на бутоните
и
настройте температура
на (5 степен) или на по-висока така, както
е описано в точка “Настройка на температурата”. Ще се появи индикаторът за парно гладене
(B).
–– Ютията е готова за използване.
–– Натиснете веднъж бутона за отделяне на пара
(3) – от отворите
в основата на ютията ще започне интензивно да излиза пара.
–– Ако дрехите са много намачкани, изчакайте няколко секунди и отново натиснете бутона за отделяне на пара
(3).
–– Повечето гънки ще изчезнат след три натискания на бутона.
–– След приключване на гладенето, за да изключите ютията, натиснете и задръжте контролния бутон
за около 2 секунди.
Ще се чуе единичен звуков сигнал. След това дисплеят (5) ще изгасне.
–– Изключете ютията от източника на захранване.
–– Изчакайте ютията да изстине изцяло и я приберете на безопасно
място за съхранение във вертикално положение.
С цел активиране на функцията за отделяне на пара може да се
окаже необходимо неколкократното натискане на бутона.
За да бъде парата качествена, не натискайте бутона за отделяне
на пара повече от три пъти в един цикъл.
Отделяне на пара във вертикално положение – винаги
Отделяне на пара – винаги спазвайте препоръките на
спазвайте препоръките на производителя на облеклото, дадени
на етикета на дрехата.
Тази функция осигурява допълнително количество пара, което може да
се използва за гладене на много намачкани платове.
Тази функция осигурява допълнително пара, която помага да бъдат
отстранени гънките от фини материали, намиращи се във вертикално
положение, висящи пердета или други платове.
производителя на облеклото, дадени на етикета на дрехата.
–– Напълнете резервоара за вода съгласно точка „Наливане на вода”.
–– Включете ютията към подходящ източник на захранване.
GW28-022_v01
Предупреждение!
В никакъв случай не гладете дрехи и платове върху хора или животни. В никакъв случай не насочвайте парата към хора или животни.
51
–– Напълнете резервоара за вода съгласно
точка „Наливане на вода”.
–– Включете ютията към подходящ източник
на захранване.
–– Дисплеят (5) ще светне за малко и ще се
чуе единичен звуков сигнал. След това
дисплеят (5) ще изгасне.
–– С помощта на бутоните
и
настройте
Вграденият резервоар срещу отлагане на котлен камък е проектиран
така, че да се намали количеството на отлагащия се камък, който се
образува при парно гладене.
Тя удължава живота на ютията, но не може да предотврати естествения процес на отлагане на котлен камък.
температура
на (5 степен) или на по-висока така, както е описано в точка „Настройка на температурата”. На дисплея (5) ще се
появи индикаторът за парно гладене
(B). Ютията е готова за
използване.
–– Дръжте ютията на разстояние между 15 и 30 см от дрехите.
–– Натиснете веднъж бутона за отделяне на пара
(3) – от отворите
в основата на ютията ще започне интензивно да излиза пара.
–– Парата ще проникне дълбоко в тъканта и така ще отстрани намачкванията.
–– Ако дрехите са много намачкани, изчакайте няколко секунди и отново натиснете бутона за отделяне на пара
(3). Повечето гънки
ще изчезнат след три натискания на бутона.
–– След приключване на гладенето, за да изключите ютията, натиснете и задръжте контролния бутон
за около 2 секунди.
Ще се чуе единичен звуков сигнал. След това дисплеят (5) ще изгасне.
–– Изключете ютията от източника на захранване.
–– Изчакайте ютията да изстине изцяло и я приберете на безопасно
място за съхранение във вертикално положение.
С цел активиране на функцията за отделяне на пара може да се
окаже необходимо неколкократното натискане на бутона за пара.
За да бъде парата качествена, не натискайте бутона за отделяне
на пара повече от три пъти в един цикъл.
Дръжте ютията на разстояние няколко сантиметра от фините тъкани (изкуствени, коприна, кадифе и др.), в противен случай те могат да се повредят.
52
Вградена система срещу отлагане на котлен камък
Самопочистване на ютията
Тази функция отстранява отлаганията и минералите, натрупани в камерата на водната пара. Ютията ще запази доброто си състояние, ако
тази функция се използва поне веднъж месечно или по-често, в зависимост от твърдостта на използваната вода. На LCD дисплея (5) се
появява иконата
.
–– Напълнете резервоара за вода съгласно точка „Наливане на
вода”.
–– Поставете ютията върху равна повърхност във вертикално положение.
–– Включете ютията към подходящ източник на захранване.
–– Дисплеят (5) ще светне за малко и ще се чуе единичен звуков сигнал. След това дисплеят (5) ще изгасне.
–– С помощта на бутоните
и
настройте темпе-
ратура
на (9, последна степен) така, както е описано
в точка „Настройка на температурата”.
–– Натиснете и задръжте бутона
за около 2 секунди
и изключете ютията. Ще се чуе единичен звуков сигнал. След това
дисплеят (5) ще изгасне.
–– Изключете ютията от източника на захранване.
–– Дръжте ютията хоризонтално над мивката.
–– Натиснете и задръжте бутона (10).
–– Парата и врящата вода ще излязат от отворите в гладещата повърхност на ютията заедно с отлаганията и минералите, натрупани в камерата на парата.
–– Внимателно движете ютията, докато резервоарът не се изпразни.
–– След приключване на самопочистването пуснете бутона (10).
GW28-022_v01
–– Поставете ютията вертикално и изчакайте да изстине изцяло.
–– Изтрийте гладещата повърхност с хладна, влажна кърпа.
–– Изчакайте ютията да изстине изцяло и я приберете на безопасно
място за съхранение във вертикално положение.
Предупреждение! Пазете тялото си. Водата, която излиза, е много
гореща.
Система срещу капане – Anti-Drip
–– Системата срещу капане Anti-Drip
е проектирана така, че автоматично да
предотвратява изтичането на вода от
гладещата повърхност, когато ютията
е прекалено студена.
–– Когато работи, системата Anti-Drip може
да издава силен трещящ звук, особено
по време на нагряване или изстиване.
Това е напълно нормално и означава,
че системата работи правилно.
Автоматично изключване
Функцията за автоматично изключване се задейства автоматично, ако
ютията е включена към източника на захранване и оставена без
наблюдение.
АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ В ХОРИЗОНТАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
1. Ютията ще се изключи автоматично след около 30 секунди, ако остане неподвижна в положението за гладене (хоризонтално).
2. На дисплея (5) ще се появи символ
, съпровождан от редуващо
се изгасване и светване на дисплея. Ще се чуе прекъснат звуков
сигнал.
3. След всяко движение с ютията, функцията за автоматично изключване престава да действа. Светва дисплеят (5), звуковият сигнал
се изключва, а ютията отново се нагрява.
АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ ВЪВ ВЕРТИКАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
1. Ютията автоматично ще се изключи след 5-10 минути, ако остане
неподвижна във вертикално положение, без да работи.
GW28-022_v01
2. На дисплея (5) ще се появи символ
, съпровождан от редуващо се
изгасване и светване на дисплея. Ще се чуе прекъснат звуков сигнал.
3. След всяко движение с ютията, функцията за автоматично изключване престава да действа. Светва дисплеят (5), звуковият сигнал
се изключва, а ютията отново се нагрява.
Времето на нагряване на ютията за достигане на настроената температура преди автоматичното изключване в хоризонтално или
вертикално положение е около 60 секунди.
Изливане на водата
–– След приключване на гладенето, за да изключите ютията, натиснете и задръжте контролния бутон
за около 2
секунди. Ще се чуе единичен звуков сигнал.
След това дисплеят (5) ще изгасне.
–– Изключете ютията от източника на захранване, след това я обърнете с горната й част
надолу, с другата ръка отворете капака на резервоара за вода и внимателно я тръснете, за
да излеете останалата в резервоара вода.
–– Изчакайте ютията да изстине изцяло и я приберете на безопасно място за съхранение
във вертикално положение.
Почистване и поддръжка
––
––
––
––
Изключете ютията от източника на захранване.
Преди почистване ютията трябва изцяло да изстине.
За почистване използвайте кърпа и слаб миещ препарат.
За миене на корпуса не използвайте прекалено силни миещи препарати – емулсии, млека, пасти и др. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като напр.: скали, обозначения,
предупредителни знаци и др.
–– В никакъв случай не използвайте остри или абразивни предмети за
отстраняване на замърсявания от гладещата повърхност на ютията.
–– За почистване на гладещата повърхност на ютията не бива да се
използват абразивни почистващи препарати, препарати на базата
на оцет и вещества за отстраняване на котления камък.
53
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контейнер за
рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи,
които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото
предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
54
GW28-022_v01
UA
Зміст
Вказівки з безпеки і відповідного користування праскою з LCDдисплеєм .................................................................................................55
Вказівки щодо прасування.......................................................................56
Технічні дані..............................................................................................56
Будова праски ..........................................................................................57
LCD-дисплей.............................................................................................57
Наливання води .......................................................................................57
Установлення температури......................................................................57
Приготування праски до прасування – перше прасування...................58
Розпилювання води..................................................................................58
Прасування у сухому виді .......................................................................58
Прасування з парою ................................................................................59
Вихід пари ................................................................................................59
Вихід пари у вертикальній позиції ..........................................................59
Убудована система для захисту від осідання каменю . ........................60
Самоочищення праски ............................................................................60
Система для захисту від витікання – Anti-drip .......................................61
Автоматичне виключення . ......................................................................61
Автоматичне виключення у горизонтальному положенні ...............61
Автоматичне виключення у вертикальному положенні ..................61
Виливання води .......................................................................................61
Чистка та зберігання . ..............................................................................61
Екология – Грижа за околната среда......................................................62
Транспортування і зберігання..................................................................62
Шановні Клієнти,
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього продукту.
Просимо уважно перечитати дану інструкцію обслуговування. Особливу увагу слід приділити вказівкам безпеки. Інструкцію обслуговування
просимо зберігати, щоб користати з неї протягом подальшого використання продукту.
GW28-022_v01
Вказівки з безпеки і відповідного користування праскою
з LCD-дисплеєм
Під час використання праски просимо завжди дотримуватися нижче наведених вимог безпеки:
–– Праску призначено лише для домашнього використання і можна
її використовувати лише згідно даної інструкції.
–– Усунути охоронну плівку і наклейки з підошви та корпусу праски.
–– Перед використанням розв’язати та випрямити провід підключення.
–– Витягніть вилку проводу з розетки перед наповненням чи виливанням води.
–– Після закінчення прасування вилийте рештки води з баку.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель живлення, то
його повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна
майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт пристрою можуть здійснювати виключно кваліфіковані
спеціалісти. Неправильний ремонт може створювати особливу
небезпеку для користувача. У випадку появи недоліків у роботі
пристрою зверніться у спеціалізований сервісний центр.
–– Не використовувати праску, якщо вона ушкоджена або не працює,
як належить.
–– Не торкатися до підошви праски підчас або відразу після прасування, підошва гаряча!
–– Уникайте контакту проводу із підошвою праски.
–– Праску завжди підключайте до розетки електромережі (тільки
перемінного струму), оснащеної захисним штифтом, з напругою, що відповідає вказаному на щитку значенню напруги.
–– Праска виділяє водяну пару високої температури. Завжди використовуйте праску обережно та попередьте інших користувачів про
можливу небезпеку.
–– Не вживайте подовжувач без захисного болта!
–– Не вливайте у бак для води парфуми, оцет або інші хімічні речовини, що можуть пошкодити праску.
–– Не занурюйте праску у воду чи іншу рідину.
–– Не змотувайте приєднувальний кабель навколо праски якщо вона
ще не повністю охолоджена.
–– Не розкручувати корпус праски і не демонструвати жодних частин.
55
–– Використовуйте та ставте праску лише на стабільній і рівній поверхні.
–– Під час прасування не відкривайте отвір для наповнення ємності водою.
–– Не дозволяйте бавитися приладом та зберігайте у недоступному
для дітей та неврівноважених осіб місці.
–– Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми)
з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
–– Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
–– Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх
вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
–– Не залишайте праску підключену до мережі або гарячу праску без
нагляду.
–– Не використовуйте праску після падіння, якщо на ній є видимі ушкодження чи з неї витікає вода.
–– У жодному разі не прасувати одягу, що знаходиться на людях чи
тваринах.
–– Не можна керувати пар на людей чи тварин.
–– Принаймі один раз у місяць застосуйте функцію „самоочищення”.
Вибір температури
○ Ацетатне волокно
○ Еластик
○ Поліаміди
○ Поліпропілен
○ Цупмо
○ Поліестр
○ Протеіни
○ Шовк
○ Триацетат
○ Віскоза
○ Вовна
○ Бавовна
○ Льон
Технічні дані
Технічні параметри подано на номінальній таблиці виробу. Праска
є приладом першого гатунку, оснащена проводом підключення з охоронною жилою та вилкою з охоронним стиком.
Праска ZELMER відповідає вимогам обов’язкових норм.
Пристрій є згідний з вимогами директив:
–– Електричний пристрій низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна компатебільність (EMC) – 2004/108/EC.
Виріб означено знаком CE на номінальній таблиці.
Вказівки щодо прасування
1. Посортуйте речі до прасування згідно типу тканини. Це допоможе
обмежити частоту зміни температур для різних тканин.
2. Проведіть пробне прасування на внутрішній стороні вбрання, якщо
Ви не впевнені щодо типу тканини. Почніть від низької температури,
а потім поволі збільшуйте.
3. Зачекайте три хвилини перед прасуванням тканин вразливих на
високі температури. Функція регуляції температури потребує трохи
часу до моменту осягнення обраного рівня, не залежно від того, чи
нижча, чи вища температура потрібна.
4. Делікатні тканини, такі як шовк, вовна, велюр тощо слід прасувати
через тканину до прасування, щоб уникнути блискучих слідів.
5. Для активації розпилювача, викиду пари або вертикального викиду
пари, необхідно декілька раз натиснути кнопку.
6. Дотримуйтесь вказівок виробника одягу. Ознайомтесь із змістом етикетки, часто представленої у вигляді символів, наприклад:
56
GW28-022_v01
Будова праски
1 Підошва праски
2. Кнопка сприскування
3. Кнопка викиду пари
4. Золотник регулювання
кількості пари
5. LCD – дисплей
6. Кнопка включення LCDдисплею та збільшення
температури
Наливання води
7. Кнопка зменшення
температури
8. Кришка бункера для води
9. Сопло парозволожувача
10. Кнопка самоочищення
11. Вирівнювач проводу
12. Приєднувальний кабель
–– Витягніть вилку проводу підключення з розетки.
–– Поверніть золотник регулювання кількості пари (4)
у положення .
–– Відкрийте кришку баку для
води (8) i влийте воду через
отвір входу води.
–– Наповніть резервуар водою
нижче відмітки рівня „MAX”,
зазначеної на боковій стінці
резервуару для води.
–– Закрийте кришку баку для води (8).
Установлення температури
–– Підключіть праску до відповідного джерала живлення.
–– На хвилину засвітиться дисплей (5) i пролунає окремий звуковий
сигнал. Потім дисплей (5) згасне.
–– Натисніть кнопку
, що знаходиться з лівого боку дисплею для його включення. Пролунає окремий сигнал. На екрані висвітляться: номер, вид одягу i кількість крапок, що відповідає температурному значенню.
–– Для встановлення потрібної температури роботи праски служать
кнопки
–– Для збільшення
LCD-дисплей
A. Індикатор встановлення виду тканини
B. Індикатор прасування парою
C. Індикатор встановлення температури
D. Індикатор досягнення праскою максимальної температури
E. Індикатор автоматичного виключення
F. Номер положення
GW28-022_v01
i
, розміщені по обох боках дисплею.
температури натисніть послідовно кнопку
(при кожному натисненні почуєте звуковий сигнал).
На дисплеї (5) з’являться у послідовному порядку написи (англійська мова): акрил, нейлон, шовк, поліестер, меланж, вовна, бавовна, джинс, льон.
–– Для зменшення температури натисніть послідовно кнопку
(при кожному натисненні почуєте звуковий сигнал). На дисплеї
з’являться написи у зворотній послідовності.
–– Крапки
показують настроювання температури.
57
–– Відключіть праску від джерела живлення.
–– Після повного охолодження праску зберігати у вертикальному положенні у безпечному місці.
Розбризгування води
–– Ця функція може вживатися у будь-який момент і не впливає на
жодні настроювання.
–– Наповніть бак для води так,
як це вказано у пункті „Наливання води”.
–– Напряміть вихід сопла на
одяг.
–– Натисніть кнопку сприскування
Приготування праски до праці – перше прасування
Видаліть усі захисні плівки i наклейки з підошви праски (1) і корпусу.
Розмотайте і випряміть приєднувальний провід (12).
Наповніть бункер для води. Дивись пункт „Наливання води”.
Підключіть праску до відповідного джерала живлення. На хвилину
засвітиться дисплей (5) i пролунає окремий звуковий сигнал. Потім
дисплей (5) згасне.
–– Натискаючи кнопку
установіть температуру на дис––
––
––
––
плеї
.
–– Після встановлення температури номер перестане мигати і пролунає окремий звуковий сигнал.
–– Встановіть золотник регулювання кількості пари (4) в позиції
.
–– Пара виходитиме через отвори у підошві праски, встановленої у горизонтальної позиції та при натисканні кнопки викиду пара (3).
–– Розпочніть перше прасування від „старого” рушника.
–– Після спорожнення баку для води, пара не генерується.
–– Приготування закінчене. Праска готова для використання.
–– Після закінчення прасування, для виключення праски натисніть
і притримайте контрольну кнопку
на бл. 2 секунди.
Тоді пролунає окремий звуковий сигнал. Потім дисплей (5) згасне.
Відключіть праску від джерела живлення.
–– Пересунь золотник регулювання кількості пари (4) в позицію
.
58
(2).
Для запуску цієї функції, необхідно декілька раз натиснути цю
кнопку.
Прасування у сухому виді – завжди дотримуйтесь вказівок
виробника одягу, вказаних на етикетці.
–– Підключіть праску до відповідного джерала живлення.
–– На хвилину засвітиться дисплей (5) i пролунає окремий звуковий
сигнал. Потім дисплей (5) згасне.
–– Виберіть температуру згідно з рекомендацією на вшивці одягу за
допомогою кнопок
або
так, як це представлено в п. „Установлення температури”.
–– Після встановлення температури номер перестане мигати і пролунає окремий звуковий сигнал, праска готова для використання.
–– Після закінчення прасування, для виключення праски натисніть
і притримайте контрольну кнопку
на бл. 2 секунди.
Тоді пролунає окремий звуковий сигнал. Потім дисплей (5) згасне.
–– Відключіть праску від джерела живлення.
–– Після повного охолодження праски, зберігайте її у вертикальному
положенні у безпечному місці.
GW28-022_v01
Прасування парою – завжди дотримуйтесь вказівок
виробника одягу, вказаних на етикетці.
–– Наповніть бак для води так, як це вказано у пункті „Наливання води”.
–– Підключіть праску до відповідного джерала живлення.
–– На хвилину засвітиться дисплей (5)
i пролунає окремий звуковий сигнал.
Потім дисплей (5) згасне.
–– За допомогою кнопок
або
установіть температуру
(5 ступінь) або вищу так,
як це представлено в п. „Установлення температури”. З’явиться
індикатор прасування парою
(B).
–– Установіть золотник регулятора пари (4) так, щоб отримати потрібну кількість пари.
–– Після закінчення прасування виключіть пару, пересуваючи золотник
у положення
.
–– Після закінчення прасування, для виключення праски натисніть
і притримайте контрольну кнопку
на бл. 2 секунди.
Тоді пролунає окремий звуковий сигнал. Потім дисплей (5) згасне.
–– Відключіть праску від джерела живлення.
–– Після повного охолодження праски, зберігайте її у вертикальному
положенні у безпечному місці.
УВАГА: Рекомендоване настроювання температури для прасування парою це настроювання від 5 до 9.
Викид пари – завжди дотримуйтесь вказівок виробника одягу,
вказаних на етикетці.
Ця функція забезпечує додаткову кількість пари, що може використовуватися під час прасування сильно зім’ятих тканин.
–– Наповніть бак для води так, як це вказано у пункті „Наливання води”.
–– Підключіть праску до відповідного джерала живлення.
–– На хвилину засвітиться дисплей (5) i пролунає окремий звуковий
сигнал. Потім дисплей (5) згасне.
GW28-022_v01
–– За допомогою кнопок
або
установіть температуру
(5 ступінь) або вищу так, як це представлено в п. „Установлення температури”. На
дисплеї з’явиться показник прасування парою
(B).
–– Праска готова для використання.
–– Натисніть один раз кнопку викиду пари
(3)
– з отворів у підошві праски буде мати місце
інтенсивний викид пари.
–– У разі сильно зім’ятих тканин, зачекайте декілька секунд і повторно
натисніть кнопку викиду пари
(3). Більшість вм’ятин можна усунути шляхом трикратного натиснення кнопки.
–– Після закінчення прасування, для виключення праски натисніть
і притримайте контрольну кнопку
на бл. 2 секунди.
Тоді пролунає окремий звуковий сигнал. Потім дисплей (5) згасне.
–– Відключіть праску від джерела живлення.
–– Після повного охолодження праски, зберігайте її у вертикальному
положенні у безпечному місці.
Для запуску функції викиду пари, необхідно декілька раз натиснути цю кнопку.
Для підтримки якості пари, не натискайте кнопку викиду пари
більш, як три рази під час одного циклу.
Викид пари у вертикальному положенні – завжди
дотримуйтесь вказівок виробника одягу, вказаних на етикетці.
Ця функція забезпечує додаткову пару, що допомагає усунути вм’ятини з делікатних тканин,
що розміщені у висячому положенні, занавісок
чи інших тканин.
Попередження!
У жодному разі не прасуйте одягу і матеріалів на людині чи на тварині. Не направляйте пару на людину чи тварину.
59
–– Наповніть бак для води так, як це вказано у пункті „Наливання води”.
–– Підключіть праску до відповідного джерала живлення.
–– На хвилину засвітиться дисплей (5) i пролунає окремий звуковий
сигнал. Потім дисплей (5) згасне.
–– За допомогою кнопок
або
установіть темпера-
туру
(5 ступінь) або вищу так, як це представлено в п.
„Установлення температури”. На дисплеї (5) з’явиться показник
прасування парою
(B). Праска готова для використання.
–– Притримайте праску на відстані між 15 та 30 см від одягу.
–– Натисніть один раз кнопку викиду пари
(3) – з отворів у підошві
праски буде мати місце інтенсивний викид пари.
–– Пара проникне углибину тканини, усуваючи вм’ятини.
–– У разі сильно зім’ятих тканин, зачекайте декілька секунд і повторно
натисніть кнопку викиду пари
(3). Більшість вм’ятин можна усунути шляхом трикратного натиснення кнопки.
–– Після закінчення прасування, для виключення праски натисніть
і притримайте контрольну кнопку
на бл. 2 секунди.
Тоді пролунає окремий звуковий сигнал. Потім дисплей (5) згасне.
–– Відключіть праску від джерела живлення.
–– Після повного охолодження праски, зберігайте її у вертикальному
положенні у безпечному місці.
Для запуску функції викиду пари, необхідно декілька раз натиснути кнопку викиду пари.
Для підтримки якості пари, не натискайте кнопку викиду пари
більш, як три рази під час одного циклу.
Праску слід тримати на відстані кількох сантиметрів від делікатних тканин (штучні, шовк, вельвет, і т.п.), у протилежному випадку
тканини можуть бути знищені.
Убудована система для захисту від осідання каменю
Убудований вклад для видалення каменю був розроблений так, щоб
зменшити кількість каменю, що нагромаджується під час прасування
парою.
Це подовжує строк експлуатації праски, але не затримує повністю натурального процесу осідання вапняного каменю.
60
Самоочищення праски
Ця функція усуває осад i мінерали, нагромаджені у камері пари. Праска залишається у найкращому стані, якщо ця функція виконується не
менш, як один раз у місяць або частіше, у залежності від твердості вживаної води. На LCD- дисплеї (5) з’явиться іконка
.
–– Наповніть бак для води до половини так, як це вказано у пункті „Наливання води”.
–– Установіть праску на поверхні у вертикальному положенні.
–– Підключіть праску до відповідного джерала живлення.
–– На хвилину засвітиться дисплей (5) i пролунає окремий звуковий
сигнал. Потім дисплей (5) згасне.
–– За допомогою кнопок
або
установіть тем-
пературу
(9 остання ступінь), як це представлено в п.
„Установлення температури”.
–– Натисніть і притримайте кнопку
на бл. 2 секунди i виключіть праску. Тоді пролунає окремий звуковий сигнал. Потім дисплей (5) згасне.
–– Відключіть праску від джерела живлення.
–– Притримайте праску вертикально над раковиною.
–– Натисніть і притримайте кнопку (10).
–– Пара і кипляча вода виплине з отворів у підошві праски, виполоскаючи осад і мінерали, нагромаджені у камері пари.
–– Делікатно рухайте праскою до повного випорожнення збірника
води.
–– Після закінчення автоматичного очищення, звільніть кнопку (10).
–– Установіть праску на спині і зачекайте до повного охолодження.
–– Протріть плиту підошви холодною, зволоженою ганчіркою.
–– Після повного охолодження праски, зберігайте її у вертикальному
положенні у безпечному місці.
Попередження! Бережіть тіло. Випливаюча вода є дуже гарячою.
GW28-022_v01
Система для захисту від витікання – Anti-drip
–– Система для захисту від витікання –
Anti-Drip, була розроблена так, щоб автоматично запобігти виходу води з підошви, якщо праска надто холодна.
–– Під час роботи, система Anti-Drip може
викликати голосний звук стукання, особливо під час нагрівання або охолодження. Це повністю нормальне явище
і вказує, що система діє правильно.
Час нагрівання праски до моменту досягнення попередньо встановленої температури перед автоматичним виключенням у горизонтальному або вертикальному положенні складає бл. 60 секунд.
Виливання води
–– Після закінчення прасування, для виключення праски натисніть і притримайте контроль-
АВТОМАТИЧНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ У ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ
ну кнопку
на бл. 2 секунди.
Пролунає окремий звуковий сигнал. Потім
дисплей (5) згасне.
–– Відключіть праску від джерела живлення,
поверніть праску верхньою частиною униз,
другою рукою відкрийте кришку баку для
води i делікатно потрясаючи вилийте з баку
залишки води.
–– Після повного охолодження праски, зберігайте її у вертикальному положенні у безпечному місці.
1. Праска виключиться автоматично через близько 30 секунд, якщо залишається нерухомою у положенні прасування (горизонтальній).
Чистка та консервація
Автоматичне виключення
Функція автоматичного виключення запускається автоматично, якщо
праска підключена до джерела живлення і залишається без нагляду.
2. На дисплеї (5) з’явиться символ , який буде супроводжуватися
поперемінним погасанням і підсвічуванням дисплею. Пролунає перериваний звуковий сигнал.
3. Після кожного руху праскою, зникає функція автоматичного виключення. Засвітиться дисплей (5), звуковий сигнал виключиться,
а праска повторно нагріється.
АВТОМАТИЧНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ
1. Праска автоматично виключиться через 5-10 хвилин, якщо залишається нерухомою у вертикальному положенні відпочинку.
2. На дисплеї (5) з’явиться символ , який буде супроводжуватися
поперемінним погасанням і підсвічуванням дисплею. Пролунає перериваний звуковий сигнал.
3. Після кожного руху праскою, зникає функція автоматичного виключення. Засвітиться дисплей (5), звуковий сигнал виключиться,
а праска повторно нагріється.
GW28-022_v01
–– Відключіть праску від джерела живлення.
–– Перед очищуванням, праску залишіть до повного охолодження.
–– Для очищення користуйтесь золоженою ганчіркою і застосовуйте
м’який миючий засіб.
–– Для миття корпусу не використовуйте агресивні миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: шкалу, позначення, попереджувальні знаки та ін.
–– Нікол не вживайте гострі або шорсткі предмети для усування залишків з підошви праски.
–– Для очищення підошви праски забороняється вживати шорсткі миючі засоби та препарати з оцтом, а також засоби для усування каменю.
61
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контейнер за
рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Транспортування і зберігання
–– Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді
транспорту.
–– Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
–– Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними
відправками.
–– Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до
транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848
– в разі завстосування ящикових піддонів.
–– Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів
(кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
–– Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях
при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
–– Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його неналежного
обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним,
естетичним та іншими причинами.
62
GW28-022_v01
EN
Content
Important safety and handling instructions for an iron with LCD display .....63
Hints for ironing..........................................................................................64
Technical data ...........................................................................................64
Get to know your iron.................................................................................64
LCD display................................................................................................64
How to fill the water....................................................................................65
Temperature setting....................................................................................65
Preparation for operation – first time ironing..............................................65
Spraying ....................................................................................................66
Dry ironing..................................................................................................66
Steam ironing.............................................................................................66
Burst of steam............................................................................................66
Burst of steam in vertical position...............................................................67
Built-in anti-scale system . .........................................................................67
Self-cleaning...............................................................................................67
Anti-drip system..........................................................................................68
Auto shut-off feature ..................................................................................68
Auto shut-off in horizontal position ....................................................68
Auto shut-off in vertical position . .......................................................68
Draining the water......................................................................................68
Cleaning and maintenance.........................................................................69
Ecology – environment protection..............................................................69
Dear Customer,
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the
users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer accessories. They have been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay your special attention to important safety instructions. Keep this User’s Guide for future reference.
Important safety and proper handling instructions for an
iron with LCD display
Always keep these basic safety instruction during ironing:
–– The iron is intended for domestic usage only and you can use it solely
according to herewith manual.
–– Remove any protective films or stickers from the sole plate and the cabinet.
GW28-022_v01
–– Unwind and straighten the power cord before usage.
–– Unplug before filling or emptying the water tank.
–– Empty the tank after each usage.
If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be replaced by the producer or at a proper service point or by a qualified
person in order to avoid any hazards.
The appliance should be repaired by trained staff only. Improper repair
can result in serious hazard for a user. In case of defects we recommend you to contact qualified service desk.
–– Do not use the appliance when it is damaged or performs abnormally.
–– Do not touch the iron rest during or just after ironing. It is hot!
–– Avoid any contact of supplying cord with the iron rest.
–– Always connect the iron to a suitable mains supply outletm
(AC only), with grounding, which voltage complies with the voltage
indicated on the appliance nameplate.
–– The appliance generates high temperature. Use it carefully and warn
other users against possible hazard.
–– Do not use an extension power cord set without grounding!
–– Do not add perfumed, vinegar or other chemical liquids into the water
tank; they can damage the appliance seriously.
–– Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
–– Do not roll the power cord around the iron until it has cooled down completely.
–– Do not attempt to open the cabinet or dismantle any parts from the appliance.
–– Use and place the appliance on a firm and steady surface.
–– Do not open water inlet during ironing.
–– Keep special care when ironing in presence of children. Do not allow to
touch the iron during ironing.
–– This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
–– Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
–– The appliance is not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system.
–– Do not leave the appliance unattended when it is connected to a mains
supply outlet or it is hot.
–– The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs
of damage or if it is leaking.
63
–– Never iron and clothes or fabrics that are being worn by human or pets.
–– Never direct the steam to human or pets.
–– Use self-cleaning function at least once a month.
Hints for ironing
1. Sort out the articles to be ironed according to the type of fabric. This will
minimize the frequency of temperature adjustment for different garments.
2. Test ironing a small area on the backside or inside the garment if you
are unsure about the type of fabric. Start with a low temperature and
increase gradually.
3. Wait for about three minutes before ironing heat sensitive fabrics. Temperature adjustment needs certain time to reach the required level no
matter it is higher or lower.
4. Delicate fabrics such as silk, wool, velour, etc. are best ironed with an
ironing cloth to prevent shine marks.
5. You may need a few times of press to activate the spray, burst and vertically burst function.
6. Read the garment labels and follow the manufacturer’s ironing instructions which are often shown by symbols similar to the following:
Get to know your iron
1. Sole plate
2. Water Spray button
3. Burst of steam button
4. Steam control knob
5. LCD display
6. LCD display switch and
Temperature increasing knob
7. Temperature reducing knob
8. Water inlet cover
9. Spraying nozzle
10. Self-cleaning knob
11. Grommet cord
12. Power cord
Temperature settings
○ Acetate
○ Elastics
○ Polyamide
○ Polypropylene
○ Cupro
○ Polyester
○ Proteins
○ Silk
○ Triacetate
○ Viscose
○ Wool
○ Cotton
○ Linen
Technical data
The iron technical parameters are included at the name plate. The iron is
I class appliance, equipped with supplying cord and plug with grounding.
ZELMER iron meets the requirements of effective standards.
The appliance meets the requirements of the following directives:
–– Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro- Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the name plate.
64
LCD display
A. Type of fabric indicator
B. Steam ironing indicator
C. Temperature setting indicator
D. Maximum temperature reached
indicator.
E. Auto shut-off indicator
F. Position number
GW28-022_v01
How to fill the water
–– In order to increase the temperature press
button many
times (a sound signal goes with every click). The following labels shall
appear on display (5): acrylic, nylon, silk, polyester, blend, wool, cotton,
jeans, linen.
–– In order to reduce the temperature press
button many times
(a sound signal goes with every click). The labels shall appear on display in reverse sequence.
–– Disconnect the iron from mains
supply outlet.
–– Move the steam Control Knob
(4) to position.
–– Release the water inlet cover (8)
and fill water through the water
inlet hole.
–– Fill up to the „MAX” level marked
on the side of water tank.
–– Close the water inlet cover (8).
–– Dots
Preparation for operation – first ironing
Temperature setting
–– Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
–– The display (5) glows for a moment and you can hear single sound signal. Then the display (5) go off.
–– Press the
button on the left side of the display, to switch
it on you can hear a single sound signal. Number, type of garment and
amount of dots referring to the temperature level.
–– To set the temperature use
at both sides of the display.
GW28-022_v01
indicate the temperature setting.
and
buttons, located
–– Remove any protective films or sticker from the soleplate (1) and the
cabinet.
–– Unwind and straighten the power cord (12).
–– Fill the water tank in as described under “How To Fill Water”.
–– The display (5) glows for a moment and you can hear single sound signal. Then the display (5) go off.
–– Press
button to set the temperature on display
.
–– When the temperature is reached the number stops blinking and you
can hear a single sound signal.
–– Move the Steam Control Knob (4) to
position.
–– Steam starts coming out from the holes in the sole plate after putting the
iron in horizontal position and after Burst of steam knob (3).
–– Begin first time ironing with an old towel.
–– The steam is not generated after the water tank is emptied.
–– The preparation work is completed. The iron is now ready for proper
use.
–– After operation press and hold
button for about 2 seconds to switch off the iron. You can hear single sound signal. Then the
display (5) goes off.
–– Move the Steam Control Knob (4) to
position.
–– Disconnect the iron from mains supply outlet.
–– When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.
65
Spraying
–– This function can be used any
time and is not affect any setting.
–– Fill the water tank as described in “How to Fill Water”.
–– Aim the nozzle (9) to the garment.
–– Press the spray button
(2).
It may be necessary to press the spray button a few times to start this
function.
Dry ironing – Always follow the garment manufacturer’s ironing
instructions mentioned at the garment label.
–– Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
–– The display (5) glows for a moment and you can hear single sound signal. Then the display (5) go off.
–– Set the temperature according to the requirement on the label of the
garment using
or
buttons, as described in “Temperature Setting” item.
–– When the temperature is reached the number stops blinking and you
can hear a single sound signal, the iron is ready to use.
–– After operation press and hold
button for about 2 seconds to switch off the iron. You can hear single sound signal. Then the
display (5) goes off.
–– Disconnect the iron from mains supply outlet.
–– When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.
Steam ironing – Always follow the garment manufacturer’s
ironing instructions mentioned at the garment label.
–– Fill the water tank in as described under “How To Fill Water”.
–– Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
–– The display (5) glows for a moment and you can hear single sound signal. Then the display (5) go off.
66
–– Set the temperature
(5 level)
or higher with
or
buttons, as described in “Temperature
Setting” item. The steam ironing indicator
(B).
–– Move the Steam Control Knob (4), in order to set the amount of steam.
–– After operation switch off the steam moving the Steam Control Knob (4) to
position.
–– After operation press and hold
button for about 2 seconds to switch off the iron. You can hear single sound signal. Then the
display (5) goes off.
–– Disconnect the iron from mains supply outlet.
–– When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.
REMARK: For steam ironing the temperature setting 5 to 9 is recommended.
Burst of steam – Always follow the garment manufacturer’s
ironing instructions mentioned at the garment label.
This function provides extra amount of steam to remove stubborn wrinkles
at clothes and hanging garments.
–– Fill the water tank in as described under “How To Fill Water”.
–– Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
–– The display (5) glows for a moment and you can hear single sound signal. Then the display (5) go off.
–– Set the temperature
(5 level) or higher with
or
buttons, as described in “Temperature Setting” item.
–– The steam ironing indicator
(B) appears
on display.
–– The appliance is ready for operation.
–– Press the Burst of Steam Button
(3) once
– steam will shoot from the holes of the soleplate.
GW28-022_v01
–– For stubborn wrinkles, wait a few seconds before pressing the Burst of
Steam Button (10) again. Most wrinkles can be removed within three
presses.
–– After operation press and hold
button for about 2 seconds to switch off the iron. You can hear single sound signal. Then the
display (5) goes off.
–– Disconnect the iron from mains supply outlet.
–– When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.
–– For stubborn wrinkles, wait a few seconds before pressing the Burst of
It may be necessary to press the burst of steam button a few times to
start this function.
It may be necessary to press the burst of steam button a few times to
start this function.
For optimum steam quality, do not operate the Burst of Steam more
than three times after the control light goes off.
Burst of steam in vertical position – Always follow the garment
Steam Button
(3) again. Most wrinkles can be removed within three
presses.
–– After operation press and hold
button for about 2 seconds to switch off the iron. You can hear single sound signal. Then the
display (5) goes off.
–– Disconnect the iron from mains supply outlet.
–– When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.
For optimum steam quality, do not operate the Burst of Steam more
than three times in one cycle.
manufacturer’s ironing instructions mentioned at the garment label.
Hold the iron some centimetres away from delicate garments (artificial, silk, velvet etc.), otherwise they can be damaged.
This function provides extra amount of steam to remove wrinkles on delicate
garments in hanging position, hanging curtains, or other hanging fabrics.
Build-in anti-scale system
Warning:
Do not apply steam on any clothes or fabrics that are being worn by
human or pets. Never direct the steam to human or pets.
–– Fill the water tank in as described under “How To Fill Water”.
–– Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
–– The display (5) glows for a moment and you can hear single sound signal. Then the display (5) go off.
–– Set the temperature
(5 level)
or higher with
or
buttons, as described in “Temperature Setting”
item.
The build-in anti-scale cartridge is designed to reduce the build-up of lime
scale that occurs during steam ironing. This will prolong the working life of
your iron, although it does not stop the natural process of build-up of lime
scale completely.
Self-cleaning
This function removes the scales and minerals built up in the Steam Chamber. The iron will remain in the best condition if this function is performed
at least once a month or more regularly depending on the hardness of the
water used. You can see
on LCD display (5).
Fill the water tank in as described under “How To Fill Water”.
Place the iron on the surface in vertical, resting position.
Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
The display (5) glows for a moment and you can hear single sound signal. Then the display (5) go off.
–– The steam ironing indicator
(B) appears on display.
–– The appliance is ready for operation.
–– Hold the iron between 15 and 30 centimetres away from the garment.
––
––
––
––
–– Press the Burst of Steam Button
(3) once – steam will shoot from
the holes of the soleplate. The steam penetrates the fabric removing
wrinkles.
–– Set the temperature
(9 - highest level) with
or
buttons, as described in “Temperature Setting” item.
GW28-022_v01
67
–– Press and hold
button for about 2 seconds to switch off
the iron. You can hear single sound signal. Then the display (5) goes off.
–– Disconnect the iron from mains supply outlet.
–– Hold the iron horizontally over a sink.
–– Press and hold the Self-cleaning (10) Knob.
–– Steam and boiling hot water will drain from the holes on the soleplate
washing away the scales and minerals that have built up inside the
Steam Chamber.
–– Gently move the iron back and forth until the water tank is empty.
–– When Self-Cleaning is complete, release the Knob (10).
–– Rest your iron back on its heel rest and allow to fully cool down.
–– Wipe the soleplate with a cold damp cloth.
–– When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.
Caution! Keep skin/body away from the hot water.
Anti-Drip System
–– The system, which is designed to prevent
automatically water escaping from the
sole-plate when the iron is too cold.
–– During use, the anti-drip system may emit
a loud clicking sound, particularly during
heat-up or whilst cooling down. This is perfectly normal and indicates that the system
is functioning correctly.
Auto shut-off feature
The Auto shut-off feature will operate automatically when the iron is un-attended and it is connected to a mains supply outlet.
3. The auto shut off function fades each time the iron is moved. The display (5) will illuminate, the audible signal will switch off and the iron will
reheat.
AUTO SHUT-OFF IN VERTICAL POSITION
1. The iron will switch off automatically after approximately 5-10 minutes,
if it is immobile in the rest position (vertical).
2. The symbol
will appear on the display (5) and will be accompanied
by alternately the illumination and going out of the display. An interrupted
audible signal will be heard.
3. The auto shut off function fades each time the iron is moved. The display (5) will illuminate, the audible signal will switch off and the iron will
reheat.
The iron will take about 60 seconds to reach its previous soleplate
temperature before auto shut-off feature in horizontal or in vertical
works.
Draining the water
–– After operation press and hold
button for about 2 seconds to switch off the iron.
You can hear single sound signal. Then the display (5) goes off.
–– Disconnect the iron from mains supply outlet,
then turn the iron upside down, open the water
inlet cover and gently shake it to remove the remaining water.
–– When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.
AUTO SHUT-OFF IN HORIZONTAL POSITION
1. The iron will switch off automatically after approximately 30 seconds, if it
is immobile in the ironing position (horizontal).
2. The symbol
will appear on the display (5) and will be accompanied
by alternately the illumination and going out of the display. An interrupted
audible signal will be heard.
68
GW28-022_v01
Cleaning and maintenance
––
––
––
––
Disconnect the iron from mains supply outlet.
The iron should get cool completely before cleaning.
Use a damp cloth and gentle washing liquid for cleaning.
Do not use aggressive detergents like cream, milk, paste etc. to clean
the casing. They can remove graphic symbols such as: scales, marking,
caution signs, etc.
–– Never use sharp or rough objects to remove the deposits on the sole
plate.
–– Never use any abrasive, vinegar or descaling agents to clean the iron.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container; put the polyethylene (PE) bags into container
for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting
from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in
order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade,
aesthetic or other reasons, without notifying in advance.
GW28-022_v01
69
GW28-022_v01
GW28-022_v01
GW28-022_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising