Zelmer | ZIR81000 (Stacja parowa IR8100) | User manual | Zelmer ZIR81000 (Stacja parowa IR8100) User Manual

Zelmer ZIR81000 (Stacja parowa IR8100) User Manual
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
STACJA PAROWA
Typ IR8100
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
GENERÁTOR PÁRY
Typ IR8100
SK NÁVOD NA OBSLUHU
PARNÁ STANICA
Typ IR8100
27–34
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ПАРОСТАНЦИЯ
Тип IR8100
51–59
11–18
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
STAŢIA DE ABURI
Tip IR8100
35–42
UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПАРОВА ПРАСУВАЛЬНА
СТАНЦІЯ Тип IR8100
60–68
19–26
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА
Tип IR8100
43–50
EN USER MANUAL
STEAM GENERATOR
Type IR8100
3–10
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
GŐZÁLLOMÁS
IR8100 Típus
69–76
A
9
10
13
1
4
2
3
14
5
11
6
19
7
12
19
5
8
15
12
16
17
18
B
1
2
3
1
2
C
4
2
IR8100-001_v01
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania stacji parowej
●
●
●
●
●
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
wanie czynności konserwacyjnych przez dzieci powyżej ósmego roku życia, pod warunkiem odpowiedniego
nadzoru.
Żelazko wraz z przewodem przechowuj poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia, szczególnie jeżeli
urządzenie jest podłączone do zasilania lub pozostawione do ostygnięcia.
Nie używaj żelazka, jeżeli spadło i ma widoczne ślady
uszkodzenia lub jeżeli z urządzenia wycieka woda.
Jeżeli nie używasz stacji parowej nawet przez krótki
czas, wyłącz ją naciskając przycisk włącz/wyłącz .
Pod żadnym pozorem nie prasuj ubrań i materiałów
znajdujących sie na ludziach ani na zwierzętach.
Nigdy nie kieruj pary na ludzi ani na zwierzęta.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieciowego przed napełnieniem lub opróżnieniem zbiornika z wodą.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się
do specjalistycznego punktu serwisowego.
Nie używaj urządzenia, gdy jest uszkodzone lub nie
działa prawidłowo.
Nie dotykaj stopy żelazka podczas prasowania lub
zaraz po nim, jest gorąca!
Z żelazka wydobywa się para wodna o wysokiej
temperaturze. Zawsze używaj go ostrożnie i ostrzeż
innych użytkowników przed potencjalnym niebezpieczeństwem.
Przechowuj wkład anti-calc poza zasięgiem dzieci.
Otworu do napełniania zbiornika wodą nie wolno otwierać podczas prasowania.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas prasowania
w obecności dzieci. Nie pozwalaj na dotykanie żelazka
podczas prasowania.
Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub
mentalnych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nie
należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykony-
IR8100-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Usuń wszystkie folie ochronne i naklejki ze stopy
żelazka i obudowy urządzenia.
Przed użyciem rozwiń i wyprostuj przewód przyłączeniowy.
Po każdym użyciu opróżnij zbiornik z wody.
Żelazko podłączaj jedynie do gniazda sieci prądu
przemiennego 220–240 V, wyposażonego w kołek
ochronny.
Przed użyciem włóż wkład anti-calc.
Nie używaj przedłużacza bez bolca ochronnego!
Nie wlewaj płynów innych niż woda do zbiornika na wodę
tj. perfum, octu lub innych substancji chemicznych.
Nie zanurzaj żelazka i stacji parowej w wodzie lub
innych cieczach.
Nie zwijaj przewodu przyłączeniowego wokół żelazka,
aż kompletnie nie ostygnie i będzie gotowe do przechowywania.
Nie rozkręcaj obudowy żelazka i stacji parowej, nie
demontuj żadnych części.
Unikaj kontaktu przewodu zasilającego i węża dopływowego z rozgrzaną stopą żelazka.
Żelazko i stacja parowa muszą być używane na stabilnej, równej powierzchni i na taką odstawiane.
Nie pozostawiaj włączonego urządzenia do sieci zasilającej lub gorącego żelazka bez nadzoru.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●
Stacja parowa przeznaczona jest tylko do użytku
domowego, można ją używać tylko zgodnie z niniejszą
instrukcją.
3
Wskazówki dotyczące prasowania
1 Posortuj rzeczy, które mają być prasowane według typu
materiału. Ograniczy to częstotliwość zmian temperatury dla
różnych materiałów.
2 Przeprowadź próbne prasowanie na wewnętrznej stronie
ubrania, jeżeli nie jesteś pewien rodzaju materiału. Zacznij
od niskiej temperatury, a następnie stopniowo ją zwiększaj.
3 Odczekaj co najmniej trzy minuty przed prasowaniem
materiałów wrażliwych na wysokie temperatury. Funkcja
regulacji temperatury potrzebuje czasu do momentu osiągnięcia wybranego poziomu, bez względu, czy jest to niższa,
czy wyższa temperatura.
4 Delikatne materiały, takie jak jedwab, wełna, welur itp.
prasuj poprzez materiał do prasowania, aby uniknąć błyszczących śladów.
5 Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta
odzieży. Zapoznaj się z treścią etykiet często przedstawionej w postaci symboli, np.:
Ustawienia temperatury
○ Włókno
octanowe
○ Elastik
○ Poliamid
○ Polipropylen
○ Poliester
○ Jedwab
○ Trójoctan
○ Wiskoza
○ Wełna
○ Bawełna
○ Len
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Stacja parowa jest urządzeniem klasy I, wyposażonym
w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem ochronnym. Podłączaj do gniazda sieci wyposażonego
w bolec ochronny.
Stacja parowa ZELMER spełnia wymagania obowiązujących
norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
1 Przycisk wyrzutu pary
2 Lampka kontrolna
3 Regulator wyrzutu pary
– wyrzut pary z otworów rozmieszczonych
w przedniej części stopy żelazka
– wyrzut pary wszystkimi otworami stopy żelazka
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Odgiętka
Wlew wody
Zbiornik na wodę
Zaczep zbiornika na wodę
Pojemnik na wkład anti-calc
Wkład anti-calc (zamontowany w pojemniku na wkład
anti-calc)
Tester twardości wody
Podstawa stacji parowej z izolacją termiczną
Uchwyt na przewód
Wieszak na przewód przyłączeniowy
Lampki sygnalizujące (zielona – gotowość do pracy
z parą; czerwona – nagrzewanie się stopy żelazka)
Przycisk włącz/wyłącz
Przycisk wyboru twardości wody
Przycisk wyboru tkaniny i emisji pary „
Przycisk wyboru tkaniny i emisji pary „
Wyświetlacz LCD
”
”
WYŚWIETLACZ LCD – OPIS WSKAŹNIKÓW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Twardość wody
Poziom wody
Poziom emisji pary
Nagrzewanie komory parowej
Automatyczne wyłączania
Wymiana wkładu anti-calc
Brak wkładu anti-calc
Ustawienia temperatury
Ustawienia rodzaju tkaniny
I
A
4
A
Budowa stacji parowej
B
C
D E F
G
H
IR8100-001_v01
B
Nalewanie wody
Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny
system monitorowania poziomu wody. Jeżeli
poziom wody jest za niski, na wyświetlaczu
LCD zacznie migać wskaźnik poziomu wody
, a urządzenie będzie emitować sygnał
dźwiękowy. Stan ten utrzyma się dopóki zbiornik
na wodę (6) nie zostanie ponownie napełniony.
●● Wyłącz urządzenie a następnie wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.
1 Zwolnij zaczep zbiornika na wodę (7) i wysuń zbiornik
na wodę (6).
2 Wysuń wlew wody (5).
●● Napełnij zbiornik na wodę (6) do poziomu MAX oznaczonego na ściance zbiornika na wodę.
3 Wsuń wlew wody (5).
4 Wstaw zbiornik na wodę (6) w uprzednio zajmowane
miejsce.
Ze względu na trwałość żywic anty-wapiennych i twardość
wody, sugerujemy wymianę wkładu anti-calc (9), gdy wskaźnik wymiany wkładu anti-calc
zacznie mrugać.
W przypadku trudności z zakupem nowego
wkładu anti-calc można zastosować wodę
destylowaną i dalej korzystać z urządzenia.
Uruchamianie urządzenia
1 Podłącz stację parową do odpowiedniego źródła zasilania.
2 Rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu LCD na moment podświetlą się wszystkie wskaźniki.
W celu zmniejszenia temperatury i związanych z nią ustawień, naciskaj kolejno przycisk wyboru tkaniny i emisji
pary „ ” (każdemu naciśnięciu towarzyszyć będzie sygnał
dźwiękowy). Na wyświetlaczu LCD wskaźniki będą wyświetlane w odwrotnej kolejności niż miało to miejsce przy zwiększaniu temperatury.
Przy ustawieniach od 1 do 4 (od „
do „
”) żelazko pracuje wyłącznie w trybie suchym, podczas którego nie wytwarzana jest
para. Podczas pracy z tymi ustawieniami lampka
sygnalizacyjna czerwona świeci się.
3 Lampka kontrolna (2) zgaśnie automatycznie, gdy osiągnięta zostanie wymagana temperatura stopy.
Przy ustawieniach od 5 do 9 (od „
3 Naciśnij raz przycisk włącz/wyłącz , aby uruchomić
urządzenie. Na wyświetlaczu LCD pojawi się:
”
do „
używana para.
”
”), do prasowania może być
4 Podczas nagrzewania komory parowej, na wyświetlaczu
LCD będzie migał wskaźnik nagrzewania komory parowej
. W chwili osiągnięcia wymaganej temperatury wskaźnik przestanie migać (zniknie z wyświetlacza).
5 Przesuń regulator wyrzutu pary (3) na odpowiednią
Ustawianie temperatury
1 Uruchom urządzenie (patrz punkt „Uruchamianie urządzenia”).
2 Naciśnij przycisk wyboru tkaniny i emisji pary „ ”
aby zwiększyć temperaturę i ustawienia z nią związane od
„
” do „
” (każdemu naciśnięciu
towarzyszyć będzie sygnał dźwiękowy). Na wyświetlaczu
LCD pojawiać się będą kolejno:
IR8100-001_v01
pozycję (
– wyrzut pary z otworów rozmieszczonych
w przedniej części stopy żelazka;
– wyrzut pary
wszystkimi otworami stopy żelazka).
6 Jeśli stopa żelazka i komora parowa będą gotowe do
użycia, lampka kontrolna czerwona zgaśnie, a zaświeci się
lampka kontrolna zielona.
7 Urządzenie jest gotowe do użycia.
5
Montowanie wieszaka na przewód
przyłączeniowy
C
●● Rozwiń i wyprostuj przewód przyłączeniowy.
1 Włóż wieszak na przewód przyłączeniowy (13)
w jeden z dwóch otworków znajdujących się w górnej części
stacji parowej.
2 Umieść przewód przyłączeniowy w zagięciu wieszaka
na przewód przyłączeniowy (13).
Przygotowanie stacji parowej do pracy
– pierwsze prasowanie
).
7 Wskaźnik nagrzewania komory parowej
zacznie migać co oznacza, że komora parowa rozgrzewa
się.
8 Przesuń regulator wyrzutu pary w prawo na pozycję
.
9 Wskaźnik nagrzewania komory parowej
przestanie migać (zniknie z wyświetlacza) w momencie osiągnięcia przez komorę parową wymaganej temperatury.
10 Jeśli stopa żelazka i komora parowa będą gotowe do
użycia, lampka kontrolna czerwona zgaśnie, a zaświeci się
lampka kontrolna zielona.
11 Urządzenie jest gotowa do użycia.
12 Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyrzutu pary (1) przez
ok. 1 minutę, aby przeczyścić układ generowania pary.
13 Naciśnij przycisk wyrzutu pary (1) aby prasować z użyciem pary. Aby uruchomić funkcję wyrzutu pary niezbędne
może być kilkukrotne naciśnięcie przycisku wyrzutu
pary (1).
14 Na wyświetlaczu LCD podczas naciskania przycisku
wyrzutu pary (1) symbol pary przy wskaźniku poziomu emisji pary będzie migał.
15 Rozpocznij pierwsze prasowanie od „starego” ręcznika.
6
Jeśli naciśniesz przycisk wyrzutu pary (1)
w czasie, gdy komora parowa nie osiągnęła
wymaganej temperatury, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy.
Komora parowa osiąga odpowiednią temperaturę po ok. 1 minucie.
PO SKOŃCZENIU PRASOWANIA
1 Usuń wszystkie folie ochronne i naklejki ze stopy żelazka
i obudowy.
2 Rozwiń i wyprostuj przewód sieciowy i przewód przyłączeniowy.
3 Napełnij zbiornik na wodę (6) (patrz punkt „Nalewanie
wody”).
4 Uruchom urządzenie (patrz punkt „Uruchamianie urządzenia”).
5 Ustaw poziom twardości wody naciskając przycisk
wyboru twardości wody
. Poziom twardości wody
sprawdź przy użyciu testera twardości wody (patrz punkt
„Sprawdzanie twardości wody”).
6 Naciskając przycisk wyboru tkaniny i emisji pary „ ”
ustaw poziom emisji pary na pozycję MAX (
Dopóki komora parowa nie osiągnie odpowiedniej temperatury, nie da się prasować parą.
●● Naciśnij przycisk włącz/wyłącz
, aby wyłączyć urządzenie.
●● Odłącz stację parową od źródła zasilania.
●● Po całkowitym ochłodzeniu żelazka opróżnij zbiornik na
wodę (6), przechowuj je poziomo w bezpiecznym miejscu.
Prasowanie
Zawsze stosuj się do zaleceń producenta
odzieży podanych na etykiecie ubrania.
1 Rozwiń i wyprostuj przewód sieciowy i przewód zasilający.
2 Napełnij zbiornik na wodę (6) (patrz punkt „Nalewanie
wody”).
3 Uruchom urządzenie (patrz punkt „Uruchamianie urządzenia”).
PRASOWANIE NA SUCHO
Przy ustawieniach od 1 do 4 (od „
” do
„
”) żelazko pracuje wyłącznie w trybie suchym,
podczas którego nie wytwarzana jest para. Podczas pracy
z tymi ustawieniami lampka sygnalizacyjna czerwona
świeci się.
1 Naciśnięcie przycisku wyrzutu pary (1) przy ustawieniach żelazka od 1 do 4 spowoduje, że rozlegnie się sygnał
dźwiękowy, jednak nie wiąże się to z emisją pary.
2 Lampka kontrolna (2) zgaśnie automatycznie, gdy osiągnięta zostanie wymagana temperatura stopy żelazka.
3 Urządzenie jest gotowe do użycia.
PRASOWANIE Z PARĄ
Przy ustawieniach od 5 do 9 (od „
” do
„
”), do prasowania może być używana para.
Aby prasować parą naciskaj przycisk wyrzutu pary (1). Aby
uruchomić funkcję wyrzutu pary niezbędne może być kilkukrotne naciśnięcie przycisku wyrzutu pary (1).
1 W zależności od rodzaju prasowanej tkaniny, za pomocą
przycisków wyboru tkaniny i emisji pary ustaw wymagany
poziom emisji pary.
IR8100-001_v01
2 Wskaźnik nagrzewania komory parowej
zacznie migać co oznacza, że komora parowa rozgrzewa
się. Naciśnięcie przycisku wyrzutu pary (1) zanim osiągnięta zostanie wymagana temperatura spowoduje, że rozlegnie się sygnał dźwiękowy, jednak nie wiąże się to z emisją
pary.
3 Wskaźnik nagrzewania komory parowej
przestanie migać (zniknie z wyświetlacza) w momencie osiągnięcia przez komorę parową wymaganej temperatury.
4 Jeśli stopa żelazka i komora parowa będą gotowe do
użycia, lampka kontrolna czerwona zgaśnie, a zaświeci się
lampka kontrolna zielona.
5 Przesuń regulator wyrzutu pary w prawo na pozycję
.
6 Urządzenie jest gotowe do użycia.
7 Na wyświetlaczu LCD podczas naciskania przycisku
wyrzutu pary (1) symbol pary przy wskaźniku poziomu emisji pary będzie migał.
8 Naciśnij przycisk wyrzutu pary (1) aby prasować z użyciem pary. Aby uruchomić funkcję wyrzutu pary niezbędne
może być kilkukrotne naciśnięcie przycisku wyrzutu
pary (1).
9 Po zakończeniu prasowania, za pomocą przycisku
wyboru tkaniny i emisji pary „ ” ustaw poziom emisji
pary na pozycję „
”.
10 Naciśnij przycisk włącz/wyłącz , aby wyłączyć urządzenie.
11 Odłącz stację parową od źródła zasilania.
12 Po całkowitym ochłodzeniu żelazka opróżnij zbiornik na
wodę (6), przechowuj je poziomo w bezpiecznym miejscu.
Wyrzut pary w pozycji pionowej
Zawsze stosuj się do zaleceń producenta
odzieży podanych na etykiecie ubrania.
Funkcja ta zapewnia dodatkową parę pomagającą usunąć zgniecenia z delikatnych materiałów znajdujących się w pozycji wiszącej (wiszących zasłon lub innych materiałów).
1 Rozwiń i wyprostuj przewód sieciowy i przewód zasilający.
2 Napełnij zbiornik na wodę (6) (patrz punkt „Nalewanie
wody”).
3 Uruchom urządzenie (patrz punkt „Uruchamianie urządzenia”).
4 W zależności od rodzaju prasowanej tkaniny, za
pomocą przycisków wyboru tkaniny i emisji pary ustaw
wymagany poziom emisji pary (od „
„
IR8100-001_v01
”).
” do
Po każdym naciśnięciu przycisku urządzenie
wydaje sygnał dźwiękowy.
5 Wskaźnik nagrzewania komory parowej
zacznie migać co oznacza, że komora parowa rozgrzewa
się. Naciśnięcie przycisku wyrzutu pary (1) zanim osiągnięta zostanie wymagana temperatura spowoduje, że rozlegnie się sygnał dźwiękowy, jednak nie wiąże się to z emisją
pary.
6 Wskaźnik nagrzewania komory parowej
przestanie migać (zniknie z wyświetlacza) w momencie osiągnięcia przez komorę parową wymaganej temperatury.
7 Jeśli stopa żelazka i komora parowa będą gotowe do
użycia, lampka kontrolna czerwona zgaśnie, a zaświeci się
lampka kontrolna zielona.
8 Dla uzyskania lepszych efektów, przesuń regulator
wyrzutu pary w lewo na pozycję
, dzięki temu zwiększy się prędkość wyrzucanej pary.
9 Urządzenie jest gotowe do użycia.
10 Przytrzymaj żelazko pionowo w odległości 10 cm od
ubrania.
11 Naciśnij jednokrotnie przycisk wyrzutu pary (1) –
z otworów rozmieszczonych w przedniej części stopy
żelazka nastąpi intensywny wyrzut pary.
12 W przypadku dużych zagnieceń, odczekaj kilka sekund
i ponownie naciśnij przycisk wyrzutu pary (1). Większość
zagnieceń może być usuniętych po trzech naciśnięciach
przycisku.
13 W celu uruchomienia funkcji wyrzutu pary, niezbędne może
być kilkakrotne naciśnięcie przycisku wyrzutu pary (1).
14 Po zakończeniu prasowania, za pomocą przycisku
wyboru tkaniny i emisji pary „ ” ustaw poziom emisji
pary na pozycję „
”.
15 Naciśnij przycisk włącz/wyłącz , aby wyłączyć urządzenie.
16 Odłącz stację parową od źródła zasilania.
17 Po całkowitym ochłodzeniu żelazka opróżnij zbiornik na
wodę (6), przechowuj je poziomo w bezpiecznym miejscu.
W celu utrzymania wysokiej jakości pary, nie
naciskaj przycisku wyrzutu pary więcej niż trzy
razy po tym jak zgaśnie lampka sygnalizująca.
Urządzenie wytwarza parę wodną o bardzo
wysokiej temperaturze. Pod żadnym pozorem
nie prasuj ubrań i materiałów znajdujących się
na ludziach lub zwierzętach. Nigdy nie kieruj
pary na ludzi ani na zwierzęta.
W trakcie prasowania zachowaj odległość
przynajmniej kilku centymetrów od delikatnych
materiałów (materiały syntetyczne, jedwab,
aksamit, itp.) w przeciwnym razie materiał może
ulec uszkodzeniu.
7
Automatyczne wyłączanie
Jeżeli podczas prasowania funkcja prasowania z parą nie
jest używana dłużej niż 10 minut, urządzenie przejdzie
w stan „czuwania”. Podświetlenie wyświetlacza zgaśnie
a na ekranie wyświetlacza zacznie migać wskaźnik automatycznego wyłączania , któremu towarzyszyć będzie
naprzemienne świecenie się czerwonej i zielonej lampki kontrolnej na żelazku. Aby kontynuować prasowanie wystarczy
poruszyć żelazkiem lub nacisnąć przycisk włącz/wyłącz
, urządzenie powróci do wcześniejszych ustawień,
żelazko ponownie się nagrzeje. Odczekaj ok. pół minuty aby
urządzenie nagrzało się do temperatury ustawionej przed
automatycznym wyłączeniem.
Wybór wersji językowej
1 Rozwiń i wyprostuj przewód sieciowy i przewód zasilający.
2 Uruchom urządzenie (patrz punkt „Uruchamianie urządzenia”).
Urządzenie posiada trzy wersje językowe do
wyboru: angielską, francuską i niemiecką.
3 Aby zmienić wersję językową naciśnij i przytrzymaj przez
5 sekund równocześnie przycisk wyboru twardości wody
i przycisk wyboru tkaniny i emisji pary „ ”. Na
wyświetlaczu zacznie migać oznaczenie aktualnie ustawionej wersji językowej (EN, FR, DE).
4 Za pomocą przycisku wyboru tkaniny i emisji pary
„ ” wybierz wymaganą wersję językową. Dostępne wersje
będą się zmieniały w następujący sposób:
5 Jeżeli wymagana wersja językowa pojawi się na wyświetlaczu, odczekaj chwilkę. Urządzenie automatycznie przełączy się na wskazaną wersję językową, po czym powróci do
głównego widoku wyświetlacza.
Wersja językowa może być zmieniona w dowolnym momencie pracy urządzenia.
Sprawdzanie twardości wody
Sprawdzanie twardości wody pozwoli na ustawienie stacji
parowej do optymalnych wartości i prasowania w warunkach
dobranych do Twojej jakości wody. W celu sprawdzenia twardości wody, postępuj według poniższych wskazówek.
1 Wyjmij tester twardości wody z opakowania.
2 Napełnij szklankę lub inny pojemnik wodą z kranu
i zanurz tester twardości wody.
8
3 Odczekaj około 15 sekund, porównaj kolor na testerze
twardości wody z tabelą kolorów na opakowaniu testera
twardości wody.
4 W oparciu o odczytaną twardość wody, naciskając przycisk wyboru twardości wody
ustaw poziom twardości
wody w stacji parowej.
ppm (gpg)
Water
Hardness Test
Strip Rating
Water
Hardness setting
0 (0)
50 (3)
1
2
Soft
Low
120 (7) 250 (15) 425 (25)
3
Hard
Medium
Medium
4
5
Very Hard
High
High
System antywapienny anti-calc i sygnalizacja
wymiany wkładu
Urządzenie posiada elektroniczny system monitorowania
stanu zużycia wkładu anti-calc. Wkład anti-calc oczyszcza
wodę i usuwa jej stałą i tymczasową twardość. We wkładzie
znajdują się żywice odkamieniające. W zależności od twardości wody i stopnia zużycia należy wymieniać wkład kiedy
stacja parowa to sygnalizuje. W zależności od ustawionego
stopnia twardości, co pewien czas wskaźnik wymiany
wkładu anti-calc
będzie informował o konieczności
wymiany wkładu anti-calc.
WYMIANA WKŁADU ANTI-CALC
1 Na wyświetlaczu LCD „mruga” wskaźnik wymiany
wkładu anti-calc
.
2 Pozostaw stację parową w trybie włączonym.
3 Zwolnij zaczep zbiornika na wodę (7) i wysuń zbiornik
na wodę (6) ze stacji parowej.
4 Wysuń pojemnik na wkład anti-calc (8), wyciągnij
wkład anti-calc z pojemnika i wymień na nowy.
5 Zaczekaj 5 sekund po wykonaniu kroku 4 zanim ponownie
zainstalujesz pojemnik na wkład anti-calc w stacji parowej.
6 Wstaw zbiornik na wodę (6) w uprzednio zajmowane
miejsce, charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo
zamontowanym zbiorniku na wodę.
Jeśli pojawią się problemy z zakupem nowego
wkładu, aby korzystać z urządzenia używaj
wody destylowanej zamiast wody z kranu.
Wkładu anti-calc (9) nie da się usunąć, jeśli nie
zostanie wysunięty zbiornik na wodę (6).
Jeśli pojemnik na wkład anti-calc (8) nie jest
prawidłowo zamontowany, usłyszysz powtarzający się sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu LCD zacznie migać wskaźnik braku wkładu
anti-calc
.
IR8100-001_v01
Jeśli wkład anti-calc (9) zostanie wymieniony
w trybie wyłączonym, antywapienny system
elektroniczny nie rozpozna, że został zainstalowany nowy wkład.
Nie używaj zużytych wkładów anti-calc i nie
pozostawiaj pustego pojemnika na wkład anticalc. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i systemu elektronicznego.
Nie pozostawiaj pustego pojemnika na wkład
anti-calc. Spowoduje to uszkodzenie urządzenia i systemu elektronicznego.
Wylewanie wody
●● Odłącz stację parową od źródła zasilania.
B
1 Zwolnij zaczep zbiornika na wodę (7) i wysuń zbiornik
na wodę (6) ze stacji parowej.
2 Wysuń wlew wody (5).
●● Zbiornik na wodę (6) opróżnij nad zlewem, odwracając
go do góry dnem.
3 Wsuń wlew wody (5).
4 Wstaw zbiornik na wodę (6) w uprzednio zajmowane
miejsce, charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo
zamontowanym zbiorniku na wodę.
System samooczyszczenia
3 Uruchom urządzenie (patrz punkt „Uruchamianie urządzenia”).
4 Naciskając przycisk wyboru tkaniny i emisji pary „ ”
ustaw poziom emisji pary na pozycję MAX (
).
5 Urządzenie będzie gotowe do samooczyszczenia
z chwilą kiedy lampka kontrolna czerwona zgaśnie,
a zaświeci się lampka kontrolna zielona.
6 Trzymaj żelazko około 150 mm nad zlewem w pozycji
prasowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyrzutu pary
(1) przez około 3 minuty. Osady wydostaną się przez otwory
parowe żelazka wraz z wodą.
7 Przeprasuj wilgotny materiał, aby usunąć wszystkie
pozostałości osadów ze stopy.
8 Po zakończeniu prasowania, za pomocą przycisku
wyboru tkaniny i emisji pary „ ” ustaw poziom emisji
pary na pozycję „
”.
9 Naciśnij przycisk włącz/wyłącz , aby wyłączyć urządzenie.
10 Odłącz stację parową od źródła zasilania.
11 Po całkowitym ochłodzeniu żelazka opróżnij zbiornik na
wodę (6), przechowuj je poziomo w bezpiecznym miejscu.
Czyszczenie i konserwacja
●● Przed czyszczeniem odłącz stację parową od gniazda
zasilającego.
Stacja parowa posiada wbudowany system czyszczący,
zaprojektowany by utrzymać w czystości przewody parowe
i komorę parową. Sugerujemy, aby wykonywać tą czynność
raz w miesiącu.
1 Rozwiń i wyprostuj przewód sieciowy i przewód zasilający.
2 Napełnij zbiornik na wodę (6) (patrz punkt „Nalewanie
wody”).
●● Użyj wilgotnej szmatki lub zmywaka nie powodującego
zadrapań, aby usunąć osad ze stopy żelazka lub korpusu.
●● Nigdy nie używaj ostrych lub szorstkich przedmiotów do
usuwania osadu ze stopy żelazka.
●● Nigdy nie używaj środków ściernych, octu lub środków
odkamieniających do czyszczenia żelazka.
Przykładowe problemy podczas eksploatacji stacji parowej
PROBLEM
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa.
Urządzenie nagrzewa się.
Poczekaj, aż urządzenie osiągnie wymaganą temperaturę.
Urządzenie nie jest podłączone
do zasilania.
Włóż wtyczkę do gniazda zasilania. Sprawdź kabel
zasilający i wtyczkę, czy nie zostały uszkodzone. Jeśli
tak się stało, skontaktuj się z punktem serwisowym.
Urządzenie nie zostało włączone
przyciskiem włącz/wyłącz
.
Naciśnij raz przycisk włącz/wyłącz
chomić urządzenie.
, aby uru-
Gniazdo zasilania jest uszko- Sprawdź, czy bezpiecznik sieci nie jest przepalony
dzone lub wystąpił brak napięcia lub czy nie wyłączył się bezpiecznik automatyczny
w sieci.
sieci. Jeśli powyższe zabezpieczenia działają
poprawnie, sprawdź gniazdko sieciowe, podłączając do niego inne urządzenie.
Podłącz urządzenie do innego gniazda zasilania.
IR8100-001_v01
9
PROBLEM
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Na wyświetlaczu LCD pojawił się
Zbiornika na wodę jest pusty.
Napełnij zbiornik na wodę (6).
wskaźnik poziomu wody
.
Stopa żelazka nie nagrzała się Złe nastawienie rodzaju tkaniny
wystarczająco.
i emisji pary.
Za pomocą przycisku wyboru tkaniny i emisji
pary „ ” dostosuj rodzaj tkaniny i emisję pary do
prasowanej tkaniny.
Woda wycieka ze stopy żelazka.
Tempera ustawiona jest za niska Za pomocą przycisku wyboru tkaniny i emisji
lub ustawiona jest zbyt duża
pary „ ” ustaw co najmniej temperaturę
, lub
ilość pary.
zmniejsz ilość pary.
Prasowana tkanina
uszkodzeniu.
Zbyt wysoka temperatura.
uległa
Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta
odzieży. Zapoznaj się z treścią etykiety przedstawionej w postaci symboli.
Przeprowadź próbne prasowanie na wewnętrznej
stronie ubrania, jeżeli nie jesteś pewien rodzaju
materiału.
Woda wycieka ze stacji parowej. Pojemnik na wkład anti-calc nie
jest prawidłowo zamontowany.
Zainstaluj pojemnik na wkład anti-calc (8) poprawnie w stacji parowej.
Urządzenie działa głośno.
Urządzenie jest używane po raz
pierwszy.
Jest to normalne zjawisko podczas pierwszego uruchomienia.
Zbiornika na wodę jest pusty.
Napełnij zbiornik na wodę.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
10
IR8100-001_v01
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
použít i během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro bezpečnost a řádné používání
parního generátoru
Před používáním generátoru dodržujte níže uvedené
základní bezpečnostní požadavky.
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Před naléváním nebo vyléváním vody z nádržky na
vodu vždy vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze
síťové zásuvky.
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený
personál. Neodborně provedena oprava může být pro
uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku
závad se obraťte na specializovaný servis.
●● Nepoužívejte generátor, je-li poškozen nebo nefunguje, jak má.
●● Nedotýkejte se horké žehlicí desky během žehlení
nebo bezprostředně po něm, je horká!
●● Žehlička tvoří vodní páru s vysokou teplotou. Žehličku
vždy používejte opatrně a upozorněte ostatní uživatele
na potenciální nebezpečí.
●● Přechovávejte náplň anti-calc a granulát mimo dosah
dětí.
●● Během žehlení nelze otevírat otvor pro naplňování
nádržky na vodu.
●● Dbejte zvláštní opatrnosti při žehlení v přítomnosti dětí.
Nedovolte, aby se někdo dotýkal žehličky během žehlení.
●● Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým nebo mentálním omezením a osoby, jež nemají
žádné zkušenosti a odborné znalosti, mohou používat
spotřebič pouze pod dohledem, nebo po předchozím
poučení o možném riziku a seznámení s bezpečným
používáním spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se
spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou pouze děti starší osmi let, za předpokladu,
že budou pod přísným dohledem.
●● Zařízení připojené do sítě nebo zařízení v průběhu
chladnutí včetně napájecího kabelu uchovávejte mimo
dosah dětí do osmi let.
IR8100-001_v01
●● Nepoužívejte žehličku, pokud spadla a nese zřetelné
stopy poškození nebo z ní vytéká voda.
●● Nepoužíváte-li žehličku třeba jen krátkou dobu, vypněte
ji tlačítkem zapnout/vypnout
.
●● V žádném případě nikdy nežehlete oděvy nebo materiály nacházející se na lidech nebo na zvířatech.
●● Nikdy nesměřujte proud páry na lidi nebo zvířata.
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Odstraňte veškeré ochranné fólie a nálepky ze spodní
strany i krytu. zařízení.
●● Před použitím roztáhněte a narovnejte napájecí kabel.
●● Po každém použití vylijte vodu z nádržky.
●● Žehličku připojujte pouze k síti střídavého proudu
220–240 V, vybavené ochranným kolíkem.
●● Před použitím vložte náplň anti-calc.
●● Nepoužívejte prodlužovací kabely bez
ochranného
kolíku.
●● Nevylévejte tekutiny do nádržky na vodu, např. parfémy, ocet nebo jiné chemické látky.
●● Neponořujte žehličku do vody nebo jiných kapalin.
●● Nestáčejte napájecí kabel kolem žehličky dokud zcela
nevychladne a bude připravena k uskladnění.
●● Nedemontujte kryt žehličky a parní stanice, nedemontujte žádné součástky.
●● Vyvarujte se kontaktu napájecího kabelu a hadice
s žehlicí plochou.
●● Žehlička musí být používána a odkládána na stabilní
a rovné ploše.
●● Nenechávejte žehličku zapojenou do sítě nebo ještě
horkou bez dozoru.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Generátor páry je určen pouze pro domácí potřeby
a je možno jej používat pouze v souladu s přiloženým
návodem.
11
Pokyny k žehlení
1 Pořiďte věci, které se chystáte žehlit, podle druhu materiálu. Omezíte tím časté změny teploty pro různé druhy materiálů.
2 Nejste-li si jisti druhem materiálu, proveďte zkušební
žehlení na vnitřní straně oblečení. Začněte nízkou teplotou
a poté ji postupně zvyšujte.
3 Vyčkejte alespoň tři minuty před žehlením materiálů citlivých na vysoké teploty. Funkce ovládání teploty vyžaduje
určitou dobu na dosažení požadované úrovně bez ohledu na
to, zda se jedná o nižší nebo vyšší teplotu.
4 Jemné materiály, jako jsou hedvábí, vlna, velur apod.
žehlete přes žehlicí materiál, pro zamezení lesklých stop.
5 Postupujte podle pokynů výrobce oděvů. Seznamte
se se zněním etiket uváděných často v podobě symbolů,
např.
Nastavení teploty
○ Acetát
○ Elastik
○ Polyamid
○ Polypropylen
○ Polyester
○ Hedvábí
○ Triacetát
○ Viskóza
○ Vlna
A
Konstrukce parního generátoru
○ Bavlna
○ Len
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku
výrobku.
Generátor páry je zařízením třídy I, vybaveným napájecím
kabelem s ochranným vodičem a vidlicí s ochranným kontaktem. Připojujte do síťové zásuvky vybavené ochranným
kolíkem.
Generátor páry ZELMER splňuje požadavky platných
norem.
Zařízení je shodné s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
1 Tlačítko parního rázu
2 Signalizační kontrolka
3 Regulátor parního rázu
– parní ráz páry z otvorů umístěných v přední
části žehlicí plochy žehličky
– parní ráz páry všemi otvory žehlicí plochy
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Otočný kloub napájecího kabel
Plnicí hrdlo pro nalévání vody
Nádržka na vodu
Tlačítko pro odpojení nádržky na vodu od základny
Nádržka pro náplň anti-calc
Náplň anti-calc (uchycená v nádržce náplně anti-calc)
Tester tvrdosti vody
Plocha s termo izolací
Držák pro napájecí kabel
Věšák pro napájecí kabel
Signalizující kontrolky (zelená – pracovní pohotovost
s napařováním; červená – nahřívání žehlicí plochy žehličky)
Tlačítko zapnutí/vypnutí
Tlačítko nastavení tvrdosti vody
Tlačítko pro výběr materiálu a napařování „ ”
Tlačítko pro výběr materiálu a napařování „ ”
LCD displej
LCD DISPLEJ – POPIS UKAZATELŮ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Tvrdost vody
Hladina vody
Úroveň napařování
Nahřívání párové komory
Automatické vypnutí
Výměna náplně anti-calc
Chybí náplň anti-calc
Nastavení teploty
Nastavení druhu materiálu
I
A
12
B
C
D E F
G
H
IR8100-001_v01
Nalévání vody
B
Zařízení je vybavené elektronickým systémem
monitorování úrovně vody. Je-li úroveň vody
příliš nízká, LCD ukazatel úrovně vody
bude blikat a zařízení vydává zvuk. Tento stav
bude dokud nádržka na vodu (6) nebude opětovně naplněna.
●● Vypněte zařízení a vytáhněte vidlici napájecího kabelu
z síťové zdířky.
1 Uvolněte tlačítko pro odpojení nádržky na vodu od
základny (7) a vysuňte nádržku na vodu (6).
2 Vysuňte plnicí hrdlo pro nalévání vody (5).
●● Naplňte nádržku na vodu (6) do úrovně MAX označené
na boku nádržky na vodu.
3 Zasuňte plnicí hrdlo pro nalévání vody (5).
4 Vložte nádržku na vodu (6) na její místo.
S ohledem na životnost živic proti tvorbě vodního kamene
a tvrdost vody doporučujeme provádět výměnu náplně anticalc (9), začne-li ukazatel výměny náplně anti-calc
blikat.
Nelze-li použít novou anti-calc náplň, lze použít
destilovanou vodu a zařízení používat dále.
Pro snížení teploty a souvisejících nastavení, zmáčkněte
postupně tlačítko pro výběr materiálu a emise páry „ ”
(každé zmáčknutí je doprovázeno zvukovým signálem). Na
LCD displeji se ukazatelé budou zobrazovat v opačném
pořadí než v případě zvyšování teploty.
Během nastavení 1 až 4 („
Zapínání zařízení
” až
„
”) žehlička pracuje pouze v režimu
nasucho, během kterého není vytvářena pára.
během práce při těchto nastaveních, červená
signalizační kontrolka svítí.
1 Generátor páry připojte do vhodného napájecího zdroje.
2 Zazní jednou zvukový signál, na LCD displeji budou na
okamžik podsvícené všechny ukazatele.
3 Po dosažení vyžadované teploty žehlicí plochy, signalizační kontrolka (2) se automaticky vypne.
Během nastavení 5 až 9 („
3 Zmáčkněte jednou tlačítko zapnout/vypnout
zapnutí zařízení. Na LCD displeji se zobrazí:
, pro
Nastavení teploty
1 Zapněte zařízení, v souladu s pokyny uvedenými
v odstavci „Zapínání zařízení”.
2 Zmáčkněte tlačítko pro výběr materiálu a napařování
„ ” pro zvýšení teploty a nastavení spojena s teplotou
od „
” až do „
” (každé stisknutí je indikováno zvukovým signálem). Na LCD displeji se
postupně zobrazí:
IR8100-001_v01
„
napařování.
” až
”), můžete při žehlení používat
4 Během nahřívání parní komory, na LCD displeji bude blikat ukazatel nahřívání parní komory
. Při dosažení
vyžadované teploty ukazatel přestane blikat (zmizí z displeje).
5 Změňte polohu regulátoru parního rázu (3) na vhodnou
polohu (
– parní ráz páry z otvorů umístěných v přední
části žehlicí plochy žehličky;
– parní ráz všemi otvory
žehlicí plochy.
6 Pokud žehlicí plocha i parní komora budou připraveny
k použití, červená signalizační kontrolka se vypne a zapne
se zelená signalizační kontrolka.
7 Žehlička je připravená k použití.
13
Montáž věšáku pro napájecí kabel
●● Roztáhněte a vyrovnejte napájecí kabel.
C
1 Zasuňte věšák pro napájecí kabel (13) do jednoho ze
dvou otvorů nacházejících se v horní části nádržky na
vodu.
2 Napájecí kabel umístěte v záhybu věšáku pro napájecí
kabel (13).
Příprava žehličky k použití – první žehlení
1 Odstraňte veškeré ochranné fólie a nálepky ze spodní
strany i krytu žehličky.
2 Roztáhněte a vyrovnejte síťový a napájecí kabel.
3 Naplňte nádržku na vodu (6), jak je uvedeno v odstavci
„Nalévání vody”.
4 Zapněte zařízení, jak je uvedeno v odstavci „Zapínání
zařízení”.
5 Zmáčkněte tlačítko výběru tvrdosti vody
a nastavte úroveň tvrdosti vody. Ověřte úroveň tvrdosti vody
podle testovacího proužku, tak jak je uvedeno v odstavci
„Zjišťování tvrdosti vody”.
6 Zmáčkněte tlačítko pro výběr materiálu a emise páry
„
” a nastavte úroveň emise páry na MAX (
).
7 Parní komora se zahřívá, což blikáním indikuje ukazatel
nahřívání parní komory
.
8 Regulátor parního rázu otočte doprava do polohy.
.
9 Ukazatel nahřívání parní komory
zhasne po
dosažení požadované teploty parní komory.
10 Pokud žehlicí plocha i parní komora jsou připraveny
k použití, zhasne červená signalizační kontrolka a rozsvítí
se zelená signalizační kontrolka.
11 Zařízení je připraveno k použití.
12 Zmáčkněte a přidržte tlačítko parního rázu (1) po dobu
cca 1 minuty k pročištění zařízení pro tvorbu páry.
13 Zmáčkněte tlačítko parního rázu (1) pro žehlení s napařováním. Pro zapnutí funkce parního rázu může být nutné
několikeré zmáčknutí tlačítka parního rázu (1).
14 Během mačkání tlačítka parního rázu (1), symbol páry
při ukazateli úrovně emise páry bude blikat na LCD displeji.
15 Při prvním pokusu vyžehlete starý ručník.
Pokud parní komora nedosáhla požadované
teploty, namůžete žehlit z napařováním.
Zmáčknete-li tlačítko parního rázu (1) aniž by
parní komora dosáhla požadované teploty,
zazní zvukový signál.
Parní komora dosáhne požadované teploty po
cca 1 minutě.
14
PO SKONČENÍ ŽEHLENÍ
●● Zmáčkněte
tlačítko zapnutí/vypnutí
pro vypnutí
žehličky.
●● Odpojte žehličku od zdroje napájení.
●● Po úplném vychlazení žehličky vyprázdněte nádržku na
vodu (6) a uskladněte ji ve svislé poloze na bezpečném
místě.
Žehlení
Dbejte vždy doporučení výrobce oděvů uváděných na etiketách oděvů.
1 Roztáhněte a vyrovnejte síťový a napájecí kabel.
2 Naplňte nádržku na vodu (6), jak je uvedeno v odstavci
„Nalévání vody”.
3 Zapněte zařízení, jak je uvedeno v odstavci „Zapínání
zařízení”.
ŽEHLENÍ NA SUCHO
V případě nastavení od 1 až 4 („
” až
„
”) žehlička pracuje pouze v režimu nasucho,
během kterého je vytvářena pára. Během práce s těmi
nastaveními svítí červená signalizační kontrolka.
1 Zmáčknutí tlačítka parního rázu (1) při nastaveních
žehličky 1 až 4 způsobí zapnutí zvukového signálu, ale není
to spojeno s emisi páry.
2 Signalizační kontrolka (2) zhasne po dosažení požadované teploty.
3 Zařízení je připraveno k použití.
ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM
Při nastaveních 5 až 9 („
” až „
”),
můžete žehlit s napařováním. Mačkejte několikrát tlačítko
parního rázu (1). Pro zapnutí funkce parního rázu může být
nutné několikeré zmáčknutí tlačítka parního rázu (1).
1 Podle druhu žehleného materiálu, tlačítky pro výběr
materiálu a emise páry nastavte požadovanou úroveň
emise páry.
2 Ukazatel nahřívání parní komory
bude blikat,
což znamená, že se parní komora zahřívá. Zmáčknete-li
tlačítko parního rázu (1) aniž by parní komora dosáhla
požadované teploty, zazní zvukový signál, který není spojen
s emisi páry.
3 Ukazatel nahřívání parní komory
zhasne po
dosažení požadované teploty parní komory.
4 Pokud žehlicí plocha i parní komora jsou připraveny
k použití, zhasne červená signalizační kontrolka a rozsvítí
se zelená signalizační kontrolka.
5 Regulátor parního rázu přesuňte doprava do polohy
.
6 Zařízení je připraveno k použití.
IR8100-001_v01
7 Během mačkání tlačítka parního rázu (1), symbol páry
při ukazateli úrovně emise páry bude blikat na LCD displeji.
8 Zmáčkněte tlačítko parního rázu (1) pro žehlení s napařováním. Pro zapnutí funkce parního rázu může být nutné
několikeré zmáčknutí tlačítka parního rázu (1).
9 Po skončení žehlení pomoci tlačítka výběru materiálu
a emise páry „ ” nastavte úroveň emise páry do polohy
12 V případě značného pomačkání vyčkejte několik vteřin
a opětovně zmáčkněte tlačítko parního rázu (1). Většina
záhybů bývá odstraněná po třetím zmáčknutí tlačítka.
13 Pro zapnutí funkce parního rázu může být nutné několikeré zmáčknutí tlačítka parního rázu (1).
14 Po skončení žehlení tlačítkem pro výběr materiálu a emise páry „ ” nastavte úroveň emise do polohy
„
„
”.
15 Zmáčkněte tlačítko zapnout/vypnout
, pro vypnutí
zařízení.
16 Odpojte žehličku od zdroje napájení.
17 Po úplném vychladnutí zařízení, vylijte vodu z nádržky
na vodu (6) a uskladněte je na bezpečném místě.
”.
10 Zmáčkněte tlačítko zapnut/vypnout
pro vypnutí
zařízení.
11 Generátor páry vypněte z napájení.
12 Po úplném vychladnutí zařízení, vylijte vodu z nádržky
na vodu (6) a uskladněte je na bezpečném místě.
Parní ráz ve svislé poloze
Vždy dbejte doporučení výrobce oděvů uváděných na etiketách oděvů.
Tato funkce zajistí dodatečné množství páry
pro odstranění záhybů na jemných materiálech
ve svislé poloze (závěsných záclon nebo jiných
materiálů).
1 Roztáhněte a vyrovnejte síťový a napájecí kabel.
2 Naplňte nádržku na vodu (6) tak, jak je uvedeno v bodě
„Nalévání vody”.
3 Zapněte zařízení tak, jak je uvedeno v bodě „Zapínání
zařízení”.
4 Podle druhu žehleného materiálu, tlačítky pro výběr
materiálu a emise páry nastavte požadovanou úroveň
emise páry („
” až „
”).
Po každém zmáčknutí zazní zvukový signál.
5 Ukazatel nahřívání parní komory
bude blikat,
což znamená, že se parní komora zahřívá. Zmáčknete-li
tlačítko parního rázu (1) aniž by parní komora dosáhla
požadované teploty, zazní zvukový signál, který není spojen
s emisi páry.
6 Ukazatel nahřívání parní komory
zhasne po
dosažení požadované teploty parní komory.
7 Pokud žehlicí plocha i parní komora jsou připraveny
k použití, zhasne červená signalizační kontrolka a rozsvítí
se zelená signalizační kontrolka.
8 Pro lepší účinek přesuňte regulátor parního rázu doleva
do polohy
, díky tomu se zvýši rychlost parního rázu.
9 Žehlička je připravena k použití.
10 Přidržte žehličku ve svislé poloze ve vzdálenosti 10 cm
od oděvu.
11 Zmáčkněte jednou tlačítko parního rázu (1) – z otvorů
v žehlicí ploše dojde k intenzivnímu úniku páry.
IR8100-001_v01
Pro udržení vysoké kvality páry nemačkejte tlačítko parního rázu více než třikrát po zhasnutí
signalizační kontrolky.
Zařízení vytváří vodní páru s velmi vysokou
teplotou. V žádném případě nikdy nežehlete
oděvy nebo materiály nacházející se na lidech
nebo na zvířatech.
Jemné materiály, jako jsou syntetické látky,
hedvábí samet apod. žehlete s odstupem alespoň několika centimetrů, jinak se mohou
poškodit.
Systém automatického vypínání
Není-–i zařízení po dobu žehlení s napařováním nebo nasucho požíváno déle než 10 minut, dojde k přepnutí do pohotovostního režimu. Podsvícení se vypne a na displeji bude
blikat ukazatel automatického vypínání , který bude
doprovázen blikáním proměnlivým blikání červené a zelené
kontrolky na žehličce. Po pohybu žehličky nebo po zmáčknutí tlačítka zapnout/vypnout
, zařízení se opět zapne,
vrátí se na původně nastavené hodnoty, žehlička se opět
nahřeje. Počkejte cca půl minuty, aby se žehlička nahřála na
teplotu, která byla nastavena před automatickým vypnutím.
Výběr jazykové verze
1 Roztáhněte a vyrovnejte síťový a napájecí kabel.
2 Zapněte zařízení tak, jak je uvedeno v bodě „Zapínání
zařízení”.
Zařízení má tři jazykové verze: anglická, francouzská a německá.
3 Pro výběr jazyku zmáčkněte a spolu přidržte po dobu
5 vteřin tlačítko tvrdosti vody
a tlačítko pro výběr
materiálu a emise páry „ ”. Na displeji se zobrazí indikátor právě nastávané jazykové verze (EN, FR, DE).
4 Tlačítkem pro výběr materiálu a emise páry
„ ” zvolte požadovanou jazykovou verzi. Dostupné jazykové verze se budou měnit následovně:
15
4 Vysuňte nádržku na náplň anti-calc (8), vytáhněte
i z nádobky a náplň anti-calc vyměňte.
5 Vyčkejte 5 vteřin po ukončení kroku 4 než nádržku na
náplň anti-calc opětovně namontujte.
6 Opět nainstalujte nádržku na vodu, charakteristický zvukový signál „click” indikuje správně zamontovanou nádržku
na vodu.
5 Když se požadovaná jazyková verze zobrazí na displeji,
počkejte chvíli. Zařízení se automaticky přepne na danou
jazykovou verzi, pak se vrátí na hlavní zobrazení displeje.
Jazykovou verzi můžete měnit kdykoliv během
práce.
Zjišťování tvrdosti vody
Zjišťování tvrdosti vody umožní nastavit vaši parní stanici na
optimální hodnoty a žehlení v podmínkách přizpůsobených
kvalitě vaši vodě. Pro zjištění tvrdosti vody, postupujte podle
níže uvedených pokynů.
1 Vytáhněte z obalu připojené vybavení pro zjišťování tvrdosti vody.
2 Skleničku nebo jinou nádobku naplňte vodou z kohoutku
a prouřek ponořte do vody.
3 Vyčkejte 15 vteřin. Srovnejte barvu proužku s barvu
vzorníku tvrdosti vody na obalu.
4 Na základě přečtené hodnoty tlačítkem pro výběr tvrdosti vody
přizpůsobte danou tvrdost vody vaši parní
stanici.
ppm (gpg)
Water
Hardness Test
Strip Rating
Water
Hardness setting
0 (0)
50 (3)
1
2
120 (7) 250 (15) 425 (25)
Soft
Low
3
Hard
Medium
Medium
4
5
Very Hard
High
High
Systém anti-calc a signalizace výměny náplně
Zařízení je vybaveno elektronickým systémem monitorování
stavu opotřebení náplně anti-calc. Náplň anti-calc čistí vodu
a redukuje její tvrdost. V náplni se nacházejí živice působící
proti tvorbě vodního kamene. Podle tvrdosti vody a úrovně
opotřebení nutno vyměnit náplň, začne-li to ukazatel
výměny náplně anti-calc
signalizovat.
VÝMĚNA NÁPLNĚ ANTI-CALC
1 Na LCD displeji bliká ukazatel výměny náplně anticalc
.
2 Ponechte parní stanici zapnutou.
3 Uvolněte tlačítko pro odpojení nádržky na vodu od
základny (7) a vysuňte nádržku na vodu (6) z parní stanice.
16
Nelze-li použít novou náplň anti-calc, lze místo
vody z kohoutku použít destilovanou vodu
a zařízení používat dále.
Náplň anti-calc (9) nelze odstranit, bez vysunutí
nádržky s vodou (6).
Není-li nádržka náplně anti-calc (8) řádně
namontována, uslyšíte nepřerušovaný zvukový
signál a na displeji bude blikat ukazatel indikující, že chybí náplň anti-calc
.
Bude-li náplň anti-calc (9) vyměněna po vypnutí
zařízení, elektronický systém proti tvorbě vodního kamene nepozná, že byla nainstalována
nová náplň.
Nepoužívejte opotřebované náplně anti-calc
a neponechávejte prázdnou nádobku náplně
anti-calc. Může dojít k poškození zařízení
a elektronického systému.
Neponechávejte prázdnou nádobku náplně
anti-calc. Způsobí to poškození zařízení a elektronického systému.
Vylévání vody
●● Odpojte žehličku od zdroje napájení.
B
1 Uvolněte tlačítko pro odpojení nádržky na vodu od
základny (7) a vysuňte nádržku na vodu (6) z parního
generátoru.
2 Vysuňte plnicí hrdlo pro nalévání vody (5).
●● Nádržku na vodu (6) obraťte vzhůru dnem nad dřezem
a vylijte vodu.
3 Zasuňte plnicí hrdlo pro nalévání vody (5).
4 Opět nainstalujte nádržku na vodu (6), charakteristický zvukový signál „click” indikuje správně zamontovanou
nádržku na vodu.
Samočištění
Parní generátor je vybaven vestavěným čisticím systémem
navrženým pro udržení parních vedení a parní komoru v čistotě. Doporučujeme provádět tento úkon jednou měsíčně.
1 Roztáhněte a vyrovnejte síťový a napájecí kabel.
2 Naplňte nádržku na vodu (6), jak je uvedeno v odstavci
„Nalévání vody”.
IR8100-001_v01
3 Zapněte zařízení, jak je uvedeno v odstavci „Zapínání
zařízení”.
4 Zmáčkněte tlačítko pro výběr materiálu a emise
páry „ ” a nastavte úroveň intenzity páry do polohy MAX
(
).
5 Zařízení bude připraveno k samočištění, když červená
signalizační kontrolka zhasne a rozsvítí se zelená signalizační kontrolka.
6 Držte žehličku asi 150 mm nad dřezem ve vodorovné,
žehlicí poloze a přidržujte tlačítko parního rázu (1) po dobu
asi 3 minut. Usazeniny proniknout parními otvory žehličku
spolu s vodou.
7 Přežehlete vlhký materiál pro odstranění všech zbytků
usazenin z žehlicí plochy.
8 Po skončení žehlení tlačítkem pro výběr materiálu
a emise páry „ ” nastavte úroveň emise páry do polohy
„
9 Zmáčkněte tlačítko zapnout/vypnout
pro vypnutí
zařízení.
10 Odpojte zařízení ze síťové zásuvky.
11 Po úplném vychladnutí zařízení vylijte vodu z nádržky
na vodu (6) a uskladněte je na bezpečném místě.
Čištění a údržba
●● Odpojte žehličku od zdroje napájení.
●● Použijte vlhkou utěrku nebo drátěnku, který nezpůsobuje
otěry, pro odstranění usazenin z plochy nebo krytů žehličky.
●● Nikdy nepoužívejte ostré a drsné předměty k odstraňování usazenin z žehlicí plochy.
●● Nikdy nepoužívejte abrazivní materiály, ocet nebo přípravky proti vodnímu kameni k čištění žehličky.
”.
Problémy, které se mohou vyskytnout během provozu generátoru páry
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Zařízení nefunguje.
Zařízení se nahřívá.
Vyčkejte až zařízení dosáhne požadované teploty.
Zařízení není připojeno k napá- Zástrčku připojte do zásuvky. Zkontrolujte napájecí
jení.
kabel a zástrčku, zda nejsou poškozené. Pokud jeví
známky poškození, kontaktujte servisní středisko.
Zařízení nebylo zapnuté tlačít- Zmáčkněte jednou tlačítko zapnout/vypnout
pro zapnutí zařízení.
kem zapnout/vypnout .
Napájecí síťová zásuvka je Zkontrolujte, zda síťová pojistka není spálená, zda
poškozená nebo je přerušená se nevypnula automatická bezpečnostní pojistka.
dodávka elektrického napájení. Pokud tyto ochranné prvky fungují, zkontrolujte
zásuvku připojením zařízení do jiné zásuvky.
Na displeji se zobrazil ukazatel
úrovně vody Nádržka na vodu je prázdná.
Naplňte nádržku na vodu (6).
.
Žehlicí plocha žehličky se nena- Špatné nastavení druhu materi- Tlačítkem pro výběr tkaniny a emise páry
hřála na požadovanou teplotu.
álu a emise páry.
„ ” přizpůsobte druh materiálu a emisi páry k žehlenému materiálu.
Voda vytekla z žehlicí plochy Je nastavená příliš nízká tep- Tlačítkem pro výběr tkaniny a emise páry „ ”
žehličky.
lota nebo příliš vysoká intenzita
nastavte minimálně teplotu
nebo snižte množpáry.
ství páry.
Žehlený materiál byl poškozen.
Příliš vysoká teplota.
Voda vytéká z parní stanice.
Nádržka na náplň anti-calc není Instalujte nádržku na náplň anti-calc (8) správně
správně zamontovaná.
do parní stanice.
Zařízení pracuje hlasitě.
Zařízení je používáno poprvé.
Toto je normální jev během prvního zapojení.
Nádržka na vodu je prázdná.
Naplňte nádržku na vodu.
IR8100-001_v01
Postupujte v souladu s pokyny výrobce oděvu.
Seznamte se s obsahem symbolů na etiketce.
Pokud si nejste jistí druhem materiálu, proveďte
zkušební žehlení na vnitřní straně oděvu.
17
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
18
IR8100-001_v01
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a náležitého
používania parnej stanice
●● Prístroj zapojený do elektrického napätia alebo chladiaci sa prístroj skladujte spolu s prívodným elektrickým káblom mimo dosahu detí mladších než 8 rokov.
●● Nepoužívajte žehličku, ak spadla, má viditeľné stopy
po poškodení alebo ak z nej uniká voda.
●● Ak čo len krátko nepoužívate parnú stanicu, vypnite ju.
Stlačte tlačidlo zapnite/vypnite .
žiadnom prípade sa nesmú žehliť odev a látky
nachádzajúce sa na ľuďoch a zvieratách.
●● Nikdy nevypúšťajte paru smerom k ľuďom alebo zvieratám.
●● V
Pozor!
Pred začatím používania prístroja sa oboznámte
s obsahom celého návodu na obsluhu.
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Vytiahnite
zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej
zásuvky pred naplnením vodou alebo pred jej vylievaním.
●● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
●● Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí
zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť
príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade
poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený alebo nepracuje
správne.
●● Počas žehlenia a hneď po ňom sa nedotýkajte žehliacej stopy, je horúca!
●● Z žehličky vychádza vodná para s vysokou teplotou.
Žehličku používajte vždy opatrne a upozornite iných
používateľov na potenciálne nebezpečenstvo.
●● Vložku anti-calc skladujte mimo dosahu detí.
●● Otvor na naplňovanie nádržky vodou sa nesmie otvárať počas žehlenia.
●● Buďte mimoriadne opatrní počas žehlenia za prítomnosti detí. Nedovoľte, aby sa niekto dotýkal žehličky
počas žehlenia.
●● Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s ohraničenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi ako
aj osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo
nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto
zariadenia, môžu vykonávať prácu so zariadením
pod dohľadom alebo po dôkladnom oboznámení sa
s možnými rizikami a pravidlami bezpečnosti pri práci
so zariadením. Zabráňte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Spotrebič môžu čistiť alebo konzervovať iba
deti vo veku viac ako osem rokov a iba v prítomnosti
zodpovednej osoby.
IR8100-001_v01
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●● Odstráňte všetky ochranné fólie a nálepky zo žehliacej
plochy a telesa zariadenia.
●● Pred použitím rozviňte a narovnajte napájací kábel.
●● Po každom použití nádržku vyprázdnite.
●● Žehličku pripájajte iba k zásuvke striedavého prúdu
220–240 V, vybaveného ochranným kolíkom.
●● Pred použitím vložte vložku anti-calc.
●● Nesmie sa používať predlžovacia šnúra bez ochranného kolíka!
●● Nenalievajte do zásobníka na vodu iné tekutiny než
vodu tj. parfumy, ocot alebo iné chemické zložky.
●● Neponárajte žehličku a parnú stanicu vo vode alebo
iných tekutinách.
●● Napájací vodič môžete ovíjať okolo žehličky až potom,
keď úplne vychladne a bude ju možné uložiť na miesto
uchovávania.
●● Nerozmontúvajte kryt žehličky a parnej stanice, nerozmontúvajte žiadne časti.
●● Predchádzajte kontaktu prívodného elektrického kábla
a prítokovej hadice s zohriatou žehličkou.
●● Žehličku a parnú stanicu musíte používať na stabilnom
rovnom povrchu a na takýto povrch ju aj odkladať.
●● Nenechávajte bez dohľadu zariadenie pripojené k elektrickej sieti ani horúcu žehličku.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Parná
stanica je určená len pre domáce použitie.
Môžete ju používať len v súlade s týmto návodom.
19
Pokyny tykajúce sa žehlenia
1 Pred žehlením roztrieďte odev na žehlenie podľa druhu
látky. Tým zamedzíte častým zmenám teploty pre rôzne
látky.
2 Pokiaľ nie ste si istí druhu látky, skúšobne vyžehlite daný
odev na vnútornej strane. Začnite od nižších teplôt a až
potom ich postupne zvyšujte.
3 Pred žehlením odevu citlivého voči vysokým teplotám
počkajte aspoň tri minúty. Funkcia regulácie teploty si vyžaduje určitú dobu, kým žehlička dosiahne zvolenú teplotu, a to
nezávisle od toho, či má byť nižšia alebo vyššia.
4 Jemné látky, ako hodváb, vlná, velúr a pod. žehlite cez
dodatočnú vrstvu látky, čím zamedzíte vzniku lesklých stôp
po žehlení.
5 Postupujte podľa pokynov výrobcu odevu. Zoznámte
sa s obsahom etikiet, najčastejšie sa uvádzajú symboly:
Nastavenia teploty
○ Acetátové
vlákno
○ Elastan
○ Polyamid
○ Polypropylen
○ Polyester
○ Hodváb
○ Triacetát
○ Viskóza
○ Vlna
A
Zloženie parnej stanice
○ Bavlna
○ Ľan
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Parná stanica je prístrojom I. triedy. Parná stanica má
prívodný elektrický kábel s ochrannou žilou a zástrčkou
s ochranným kontaktom. Zapínajte do elektrickej zásuvky,
ktorá má ochranný kolík.
Parná stanica ZELMER spĺňa požiadavky platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
1 Tlačidlo výfuku pary
2 Kontrolné svetlo
3 Regulátor výfuku pary
– výfuk pary z otvorov rozmiestnených v prednej
časti žehliacej plochy žehličky
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
– výfuk pary všetkými otvormi žehliacej plochy
žehlička
Ochrana prívodného elektrického kábla
Otvor na naplnenie vody
Zásobník na vodu
Držiak zásobníka na vodu
Zásobník na vložku anti-calc
Vložka anti-calc (zamontovaná v zásobníku na vložku
anti-calc)
Tester tvrdosti vody
Podstavec parnej stanice s tepelnou izoláciou
Držiak na prívodný elektrický kábel
Vešiak na prívodný elektrický kábel
Signalizujúce svetlá (zelené – pripravenosť na prácu
s parou; červené – nahrievanie sa žehliacej plochy žehličky)
Tlačidlo zapnite/vypnite
Tlačidlo voľby tvrdosti vody
Tlačidlo voľby tkaniny a emisie pary „ ”
Tlačidlo voľby tkaniny a emisie pary „ ”
Displej LCD
DISPLEJ LCD – OPIS UKAZOVATEĽOV
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Tvrdosť vody
Úroveň vody
Úroveň emisie pary
Zohrievanie parnej komory
Automatické vypínanie
Výmena vložky anti-calc
Vložka anti-calc nie je zamontovaná
Nastavenia teploty
Nastavenia druhu tkaniny
I
A
20
B
C
D E F
G
H
IR8100-001_v01
B
Nalievanie vody
Prístroj má elektronický systém monitorovania
úrovne vody. Ak úroveň vody je príliš nízka, na
displeji LCD začne blikať ukazovateľ úrovne
vody
a prístroj bude emitovať zvukový
signál. Tento stav sa udrží, pokiaľ zásobník na
vodu (6) opätovne nenaplníte.
●● Vypnite prístroj a následne vytiahnite zástrčku prívod-
ného elektrického kábla zo sieťovej zásuvky.
1 Uvoľnite držiak zásobníka na vodu (7) a vysuňte
zásobník na vodu (6).
2 Vysuňte otvor na naplnenie vody (5).
●● Naplňte zásobník na vodu (6) do úrovne MAX, ktorá je
označená na stene zásobníka na vodu.
3 Vsuňte otvor na naplnenie vody (5).
4 Postavte zásobník na vodu (6) na pôvodné miesto.
Vzhľadom na trvácnosť proti vápenných živíc a tvrdosť vody,
navrhujeme Vám vymeniť vložku anti-calc (9), keď ukazovateľ výmeny vložky anti-calc
začne blikať.
Ak máte problém kúpiť novú vložku anti-calc,
môžete použiť destilovanú vodu a prístroj ďalej
používať.
Ak chcete zmenšiť teplotu a s ňou spojené nastavenia, stláčajte postupne tlačidlo voľby tkaniny a emisie pary „ ”
(každé stlačenie bude sprevádzať zvukový signál). Na displeji LCD sa budú zobrazovať ukazovatele v opačnom poradí
než to bolo pri zväčšení teploty.
Pri nastaveniach od 1 do 4 (od „
Zapínanie prístroja
” do
„
”) žehlička pracuje výlučne v suchom
režime, počas ktorého sa nevytvára para. Počas
práce s týmito nastaveniami sa svieti signalizujúce červené svetlo.
1 Zapnite parnú stanicu do vhodného zdroja napätia.
2 Budete počuť jeden zvukový signál. Na displeji LCD sa
na chvíľu zasvietia všetky ukazovatele.
3 Kontrolné svetlo (2) zhasne automaticky, keď bude
dosiahnutá požadovaná teplota žehliacej plochy.
Pri nastaveniach od 5 do 9 (od „
3 Stlačte jeden raz tlačidlo zapnite/vypnite
tak prístroj. Na displeji LCD sa zobrazí:
do „
paru.
. Zapnete
”
”) môžete na žehlenie použiť
4 Počas zohrievania parnej komory na displeji LCD bude
Nastavenie teploty
1 Zapnite prístroj (pozrite bod „Zapínanie prístroja”).
2 Stlačte tlačidlo voľby tkaniny a emisie pary
„ ”. Zväčšíte tak teplotu a nastavenia spojené s teplotou
od „
” do „
” (každé stlačenie
bude sprevádzať zvukový signál). Na displeji LCD sa zobrazí
nasledovne:
IR8100-001_v01
blikať ukazovateľ zohrievania parnej komory
.
V momente dosiahnutia požadovanej teploty ukazovateľ prestane blikať (znikne z displeja).
5 Presuňte regulátor výfuku pary (3) na príslušnú pozíciu (
– výfuk pary z otvorov rozmiestnených v prednej
časti žehliacej plochy žehličky;
– výfuk pary všetkými
otvormi žehliacej plochy žehličky).
6 Ak žehliaca plocha žehličky a parná komora budú pripravené na použitie, kontrolné červené svetlo zhasne
a zasvieti sa kontrolné zelené svetlo.
7 Prístroj je pripravený na použitie.
21
Montovanie vešiaka na prívodný
elektrický kábel
C
●● Rozviňte a vyrovnajte prívodný elektrický kábel.
1 Vložte vešiak na prívodný elektrický kábel (13) do
jedného z dvoch otvorov, ktoré sa nachádzajú v hornej časti
parnej stanice.
2 Umiestnite prívodný elektrický kábel v ohybe vešiaka na
prívodný elektrický kábel (13).
Príprava parnej stanice – prvé žehlenie
1 Odstráňte všetky ochranné fólie a nálepky zo žehliacej
plochy žehličky a krytu.
2 Rozviňte a vyrovnajte sieťový kábel a prívodný elektrický
kábel.
3 Naplňte zásobník na vodu (6) (pozrite bod „Nalievanie
vody”).
4 Zapnite prístroj (pozrite bod „Zapínanie prístroja”).
5 Nastavte úroveň tvrdosti vody. Stlačte tlačidlo voľby
tvrdosti vody
. Úroveň tvrdosti vody preverte pri použití testera tvrdosti vody (pozrite bod „Preverenie tvrdosti
vody”).
6 Stlačte tlačidlo voľby tkaniny a emisie pary
„ ”. Nastavte úroveň emisie pary na pozíciu MAX
(
).
7 Ukazovateľ zohrievania parnej komory
začne
blikať. Znamená to, že parná komora sa zohrieva.
8 Presuňte regulátor výfuku pary vpravo na pozíciu
.
9 Ukazovateľ zohrievania parnej komory
prestane blikať (znikne z displeja) v momente, keď parná
komora dosiahne požadovanú teplotu.
10 Ak žehliaca plocha žehličky a parná komora budú pripravené na použitie, kontrolné červené svetlo zhasne
a zasvieti sa kontrolné zelené svetlo.
11 Prístroj je pripravený na použitie.
12 Stlačte a podržte tlačidlo výfuku pary (1) asi 1 minútu.
Prečistite tak systém generovania pary.
13 Stlačte tlačidlo výfuku pary (1), ak chcete žehliť s použitím pary. Ak chcete zapnúť funkciu výfuku pary, potrebné
bude niekoľkonásobné stlačenie tlačidla výfuku pary (1).
14 Na displeji LCD bude počas stláčania tlačidla výfuku pary
(1) blikať symbol pary pri ukazovateli úrovne emisie pary.
15 Začnite prvé žehlenie od „starého” uteráka.
Pokiaľ parná komora nedosiahne vhodnú teplotu, nedá sa žehliť parou.
Ak stlačíte tlačidlo výfuku pary (1) v čase, keď
parná komora nedosiahla požadovanú teplotu,
budete počuť zvukový signál.
22
Parná komora dosahuje vhodnú teplotu po asi
1 minúte.
PO SKONČENÍ ŽEHLENIA
●● Stlačte tlačidlo zapnite/vypnite
. Vypnete tak prístroj.
●● Odpojte parnú stanicu zo zdroja elektrického napätia.
●● Po úplnom vychladnutí žehličky vyprázdnite zásobník na
vodu (6). Žehličku skladujte zvisle v bezpečnom mieste.
Žehlenie
Vždy sa riaďte odporúčaniami výrobcu odevov,
ktoré sú uvedené na etikete odevu.
1 Rozviňte a vyrovnajte sieťový kábel a prívodný elektrický
kábel.
2 Naplňte zásobník na vodu (6) (pozrite bod „Nalievanie
vody”).
3 Zapnite prístroj (pozrite bod „Zapínanie prístroja”).
ŽEHLENIE NA SUCHO
Pri nastaveniach od 1 do 4 (od „
” do
„
”) žehlička pracuje výlučne v suchom režime,
počas ktorého sa netvorí para. Počas práce s týmito nastaveniami sa svieti signalizačné červené svetlo.
1 Stlačenie tlačidla výfuku pary (1) pri nastaveniach
žehlička od 1 do 4 spôsobí, že budete počuť zvukový signál,
avšak nie je s tým spojená emisia pary.
2 Kontrolné svetlo (2) zhasne automaticky, keď žehlička
dosiahne požadovanú teplotu žehliacej plochy.
3 Prístroj je pripravený na použitie.
ŽEHLENIE S PAROU
Pri nastaveniach od 5 do 9 (od „
” do
„
”), na žehlenie môžete použiť paru. Ak
chcete žehliť parou, stlačte tlačidlo výfuku pary (1). Ak
chcete zapnúť funkciu výfuku pary, potrebné bude niekoľkonásobné stlačenie tlačidla výfuku pary (1).
1 V závislosti od druhu žehlenej tkaniny pomocou tlačidla
voľby tkaniny a emisie pary nastavte požadovanú úroveň
emisie pary.
2 Ukazovateľ zohrievania parnej komory
začne
blikať. Znamená to, že parná komora sa zohrieva. Stlačenie
tlačidla výfuku pary (1) skôr než žehlička dosiahne požadovanú teplotu spôsobí, že budete počuť zvukový signál,
avšak nie je s tým spojená emisia pary.
3 Ukazovateľ zohrievania parnej komory
prestane blikať (znikne z displeja) v momente, ak parná komora
dosiahne požadovanú teplotu.
4 Ak žehliaca plocha žehličky a parná komora budú pripravené na použitie, kontrolné červené svetlo zhasne
a zasvieti sa kontrolné zelené svetlo.
IR8100-001_v01
5 Presuňte regulátor výfuku pary vpravo do polohy
.
6 Prístroj je pripravený na použitie.
7 Na displeji LCD počas stláčania tlačidla výfuku pary (1)
symbol pary pri ukazovateli úrovne emisie pary bude blikať.
8 Stlačte tlačidlo výfuku pary (1), ak chcete žehliť s použitím pary. Ak chcete zapnúť funkciu výfuku pary, potrebné
bude niekoľkonásobné stlačenie tlačidla výfuku pary (1).
9 Po skončení žehlenia pomocou tlačidla voľby tkaniny
a emisie pary „ ” nastavte úroveň emisie pary na pozíciu
„
”.
10 Stlačte tlačidlo zapnite/vypnite . Vypnete tak prístroj.
11 Odpojte parnú stanicu zo zdroja elektrického napätia.
12 Po úplnom vychladnutí žehličky vyprázdnite zásobník
na vodu (6). Žehličku skladujte zvisle v bezpečnom mieste.
Výfuk pary vo zvislej polohe
Vždy sa riaďte odporúčaniami výrobcu odevov,
ktoré sú uvedené na etikete odevu.
Táto funkcia zabezpečuje dodatočnú paru,
ktorá pomáha odstrániť zahnutia z jemných
materiálov nachádzajúcich sa v zvislej polohe
(visiacich závesov alebo iných materiálov).
1 Rozviňte a vyrovnajte sieťový kábel a prívodný elektrický
kábel.
2 Naplňte zásobník na vodu (6) (pozrite bod „Nalievanie
vody”).
3 Zapnite prístroj (pozrite bod „Zapínanie prístroja”).
4 V závislosti od druhu žehlenej tkaniny pomocou tlačidiel
voľby tkaniny a emisie pary nastavte požadovanú úroveň
emisie pary (od „
” do „
”).
Po každom stlačení tlačidla prístroj vydáva
zvukový signál.
5 Ukazovateľ zohrievania parnej komory
začne
blikať. Znamená to, že parná komora sa zohrieva. Stlačenie
tlačidla výfuku pary (1) skôr než žehlička dosiahne požadovanú teplotu spôsobí, že budete počuť zvukový signál,
avšak nie je stým spojená emisia pary.
6 Ukazovateľ zohrievania parnej komory
prestane blikať (znikne z displeja) v momente, keď parná
komora dosiahne požadovanú teplotu.
7 Ak žehliaca plocha žehlička a parná komora budú pripravené na použitie, kontrolné červené svetlo zhasne
a zasvieti sa kontrolné zelené svetlo.
8 Pre získanie lepších efektov, presuňte regulátor výfuku
pary vľavo na pozíciu
vyfukovanej pary.
IR8100-001_v01
. Vďaka tomu sa zväčší rýchlosť
9 Prístroj je pripravený na použitie.
10 Pridržte žehličku zvisle vo vzdialenosti 10 cm od odevu.
11 Stlačte jeden raz tlačidlo výfuku pary (1) – z otvorov
rozmiestnených v prednej časti žehliacej plochy žehličky sa
uvoľní intenzívny výfuk pary.
12 V prípade veľkých zahnutí, počkajte niekoľko sekúnd
a opakovane stlačte tlačidlo výfuku pary (1). Väčšinu
zahnutí môžete odstrániť po troch stlačeniach tlačidla.
13 Ak chcete zapnúť funkciu výfuku pary, Ak chcete zapnúť
funkciu výfuku pary, potrebné bude niekoľkonásobné stlačenie
tlačidla výfuku pary (1).
14 Po skončení žehlenia pomocou tlačidla voľby tkaniny
a emisie pary „ ” nastavte úroveň emisie pary na pozíciu
„
”.
15 Stlačte tlačidlo zapnite/vypnite . Vypnete tak prístroj.
16 Odpojte parnú stanicu zo zdroja elektrického napätia.
17 Po úplnom vychladnutí žehličky, vyprázdnite zásobník
na vodu (6). Žehličku skladujte zvisle v bezpečnom mieste.
Ak chcete udržať vysokú kvalitu pary, nestláčajte tlačidlo výfuku pary viackrát než tri razy
po tom ako zhasne signalizujúce svetlo.
Prístroj vytvára vodnú paru s veľmi vysokou
teplotou. V žiadnom prípade nežehlite odevy
a materiály, ktoré majú oblečené ľudia alebo
zvieratá. Nikdy nesmerujte paru na ľudí ani na
zvieratá.
Počas žehlenia dodržiavajte vzdialenosť aspoň
niekoľko centimetrov od jemných materiálov
(syntetické materiály, hodváb, zamat, atď.).
V opačnom prípade sa materiál môže poškodiť.
Automatické vypínanie
Ak počas žehlenia funkciu žehlenia s parou nepoužívate
dlhšie než 10 minút, prístroj prejde do stavu „pohotovosti”.
Osvetlenie displeja zhasne a na obrazovke displeja začne
blikať ukazovateľ automatického vypnutia . Zároveň
sa budú na žehličke striedavo svietiť červené a zelené kontrolné svetlá. Ak chcete pokračovať v žehlení, stačí pohýbať
žehličkou alebo stlačiť tlačidlo zapnite/vypnite
. Prístroj
sa vráti do popredných nastavení. Žehlička sa opätovne
zohreje. Počkajte asi pol minúty. Prístroj sa zohreje do teploty nastavenej pred automatickým vypnutím.
Voľba jazykovej verzie
1 Rozviňte a vyrovnajte sieťový kábel a prívodný elektrický
kábel.
2 Zapnite prístroj (pozrite bod „Zapínanie prístroja”).
Prístroj má tri voliteľné jazykové verzie: anglickú, francúzku a nemeckú.
23
3 Ak chcete zmieniť jazykovú verziu, podržte asi 5 sekúnd
súčasne tlačidlo voľby tvrdosti vody
a tlačidlo voľby
tkaniny a emisie pary „ ”. Na displeji začne blikať označenie aktuálne nastavenej jazykovej verzii (EN, FR, DE).
4 Pomocou tlačidla voľby tkaniny a emisie pary „ ”
vyberte požadovanú jazykovú verziu. Prístupné jazykové verzie budú meniť nasledujúco:
5 Ak sa požadovaná jazyková verzia zobrazí na displeji,
chvíľku počkajte. Prístroj sa automaticky prepne na uvedenú
jazykovú verziu. Následne sa vráti do hlavného menu displeja.
Jazykovú verziu môžete zmeniť kedykoľvek
počas práce prístroja.
Preverenie tvrdosti vody
Preverenie tvrdosti vody dovolí nastaviť parnú stanicu na
optimálne hodnoty a žehlenie v podmienkach vhodných pre
Vašu kvalitu vody. Ak chcete preveriť tvrdosť vody, postupujte podľa dole uvedených pokynov.
1 Vyberte tester tvrdosti vody z obalu.
2 Naplňte sklenený pohár alebo iný zásobník vodou
z točky a ponorte doň tester tvrdosti vody.
3 Počkajte asi 15 sekúnd, porovnajte farbu na testere tvrdosti vody s tabuľkou farieb na obale testera tvrdosti vody.
4 Na základe nameranej tvrdosti vody, stlačte tlačidlo
voľby tvrdosti vody
a nastavte úroveň tvrdosti vody
v parnej stanici.
ppm (gpg)
Water
Hardness Test
Strip Rating
Water
Hardness setting
0 (0)
50 (3)
1
2
Soft
Low
120 (7) 250 (15) 425 (25)
3
Hard
Medium
Medium
4
5
Very Hard
High
High
Prístroj má elektronický systém monitorovania stavu opotrebovania vložky anti-calc. Vložka anti-calc očisťuje vodu
a odstraňuje z nej stálu a dočasnú tvrdosť. Vo vložke sa
nachádzajú odkameňujúce živice. V závislosti od tvrdosti
vody a stupňa opotrebovania vymeňte vložku, keď to parná
stanica signalizuje. V závislosti od nastaveného stupňa tvr-
24
1 Na displeji LCD „bliká” ukazovateľ výmeny vložky anticalc
.
2 Ponechajte parnú stanicu zapnutú.
3 Uvoľnite držiak zásobníka na vodu (7) a vysuňte
zásobník na vodu (6) z parnej stanice.
4 Vysuňte zásobník na vložku anti-calc (8). Vytiahnite
vložku anti-calc zo zásobníka a vymeňte na novú.
5 Počkajte 5 sekúnd po vykonaní kroku 4 skôr než opätovne zainštalujete zásobník na vložku anti-calc do parnej
stanice.
6 Postavte zásobník na vodu (6) na popredné miesto.
Charakteristické „kliknutie” znamená, že ste zásobník na
vodu zamontovali správne.
Ak budete mať problémy kúpiť novú vložku,
použite destilovanú vodu namiesto vody
z točky.
Vložka anti-calc (9) sa nedá odstrániť, ak nevysuniete zásobník na vodu (6).
Ak zásobník na vložku anti-calc (8) nie je
správne zamontovaný, budete počuť opakujúci
sa zvukový signál a na displeji LCD začne blikať
ukazovateľ chýbajúcej vložky anti-calc
bude infor-
.
Ak vložku anti-calc (9) vymeníte vo vypnutom režime, proti vápenný elektronický systém nerozpozná, že bola zainštalovaná nová
vložka.
Nepoužívajte opotrebované vložky anti-calc
a nenechávajte prázdny zásobník na vložku
anti-calc. Môže to spôsobiť poškodenie prístroja a elektronického systemu.
Nenechávajte prázdny zásobník na vložku anticalc. Spôsobí to poškodenie prístroja a elektronického systému.
Vylievanie vody
Proti vápenný systém anti-calc a signalizácia
výmeny vložky
dosti ukazovateľ výmeny vložky anti-calc
movať o nutnosti výmeny vložky anti-calc.
VÝMENA VLOŽKY ANTI-CALC
B
●● Odpojte parnú stanicu zo zdroja elektrického napätia.
1 Uvoľnite držiak zásobníka na vodu (7) a vysuňte
zásobník na vodu (6) z parnej stanice.
2 Vysuňte otvor na naplnenie vody (5).
●● Zásobník na vodu (6) vyprázdnite nad dresom. Obráťte
zásobník na vodu hore dnom.
3 Vsuňte otvor na naplnenie vody (5).
4 Postavte zásobník na vodu (6) na popredné miesto.
Charakteristické „kliknutie” znamená, že ste zásobník na
vodu zamontovali správne.
IR8100-001_v01
Samočistiaci systém
Parná stanica má vbudovaný čistiaci systém, zaprojektovaný
pre to, aby udržiaval v čistote parné rúrky a parnú komoru.
Navrhujeme, aby ste túto činnosť vykonávali raz za mesiac.
1 Rozviňte a vyrovnajte sieťový kábel a prívodný elektrický
kábel.
2 Naplňte zásobník na vodu (6) (pozrite bod „Nalievanie
vody”).
3 Zapnite prístroj (pozrite bod „Zapínanie prístroja”).
4 Stlačte tlačidlo voľby tkaniny a emisie pary „ ”.
Nastavte úroveň emisie pary na pozíciu MAX (
).
5 Prístroj bude pripravený samostatne sa čistiť v momente,
keď kontrolné červené svetlo zhasne a zasvieti sa kontrolné zelené svetlo.
6 Držte žehličku asi 150 mm nad dresom v polohe žehlenia. Stlačte a podržte tlačidlo výfuku pary (1) asi 3 minúty.
Usadeniny sa dostanú cez parné otvory žehličky spolu
s vodou.
7 Prežehlite vlhký materiál. Odstránite tak všetky zvyšky
usadenín zo žehliacej plochy.
8 Po skončení žehlenia pomocou tlačidla voľby tkaniny
a emisie pary „ ” nastavte úroveň emisie pary na pozíciu
„
”.
9 Stlačte tlačidlo zapnite/vypnite . Vypnete tak prístroj.
10 Vypnite parnú stanicu zo zdroja elektrického napätia.
11 Po úplnom vychladnutí žehličky vyprázdnite zásobník
na vodu (6). Žehličku skladujte zvisle v bezpečnom mieste.
Čistenie a údržba
●● Pred čistením vypnite parnú stanicu z elektrickej zásuvky.
●● Použite vlhkú handričku alebo špongiu, ktorá neškriabe,
aby ste odstránili usadeniny z žehliacej plochy žehličky
alebo telesa.
●● Nikdy nepoužívajte ostré alebo drsné predmety na
odstraňovanie usadenín zo žehliacej plochy žehličky.
●● Nikdy nepoužívajte šmirgle, ocot alebo odkameňujúce
prostriedky na čistenie žehličky.
Príkladové problémy počas používania parnej stanice
PROBLÉM
PRÍČINA
RIEŠENIE
Prístroj nepracuje.
Prístroj sa zohrieva.
Počkajte, až prístroj dosiahne požadovanú teplotu.
Prístroje nie je zapojený do elek- Vložte zástrčku do elektrickej zásuvky. Preverte, či prítrického napätia.
vodný elektrický kábel a zástrčka nie sú poškodené.
Ak áno, skontaktujte sa zo servisom.
Prístroje nebol zapnutý tlačid- Stlačte raz tlačidlo zapnite/vypnite
tak prístroj.
lom zapnite/vypnite .
. Zapnete
Elektrická zásuvka je poško- Preverte, či bezpečnostná poistka nie je spálená
dená alebo v sieti nie je elek- alebo či sa bezpečnostná poistka automaticky nevytrické napätie.
pla. Ak hore uvedené poistky pracujú správne, preverte elektrickú zásuvku. Zapnite do nej iné prístroje.
Zapnite prístroj do inej elektrickej zásuvky.
Na displeji LCD sa zobrazíl uka- Zásobník na vodu je prázdny.
zovateľ úrovne vody
Naplňte zásobník na vodu (6).
.
Žehliaca plocha žehličky sa
dostatočne nezohriala.
Zlé nastavenie druhu tkaniny Pomocou tlačidla voľby tkaniny a emisie pary
a emisie pary.
„ ” prispôsobte druh tkaniny a emisiu pary k žehlenej tkanine.
Voda vyteká zo žehliacej plochy
žehličky.
Nastavený teplota je príliš nízka Pomocou tlačidla voľby tkaniny a emisie pary
alebo nastavené je príliš veľké
„ ” nastavte teplotu
alebo zmenšite množmnožstvo pary.
stvo pary.
Žehlená tkanina sa poškodila.
Príliš vysoká teplota.
IR8100-001_v01
Postupujte v súlade s pokynmi výrobcu odevov.
Oboznámte sa s obsahom etikety predstavenej vo
forme symbolov.
Vykonajte testové žehlenie na vnútornej strane
odevu, ak nie ste si istý o aký materiál ide.
25
PROBLÉM
PRÍČINA
Voda vyteká z parnej stanice.
Zásobník na vložku anti-calc nie Zainštalujte zásobník na vložku anti-calc (8)
je správne zamontovaný.
správne v parnej stanici.
RIEŠENIE
Prístroj pracuje hlasno.
Prístroj používate prvý raz.
Je to normálny jav počas prvého použitia.
Zásobník na vodu je prázdny.
Naplňte zásobník na vodu.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
26
IR8100-001_v01
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A gőzállomás biztonságos használatára
vonatkozó utasítások
A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el
az egész használati utasítást.
●● Ne használja a vasalót, ha az leesett, látható sérüléssel rendelkezik vagy folyik belőle a víz.
●● Ha akár csak rövid ideig nem használja a gőzállomást,
kapcsolja ki azt a bekapcsoló/kikapcsoló gombbal
.
●● Semmi esetre sem vasaljon személyeken és állatokon
található ruhát és ruhaanyagokat.
●● A gőzt sohasem irányítsa személyek és állatok felé.
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●● Húzza le a védőfóliákat és címkéket a vasaló talpáról
és a készülék oldaláról.
●● Használat előtt tekerje szét és egyenesítse ki a hálózati kábelt.
Veszély! / Vigyázat!
●● Minden egyes használat után öntse ki a vizet a víztar-
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● A vasalót kizárólag a 220-240 V feszültségű váltó-
●● A víztartály megtöltése vagy kiürítése előtt húzza ki
a hálózati dugót a konnektorból.
●● Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem
kikerülése céljából.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Ne használja a készüléket, ha az sérült, vagy nem
működik megfelelően.
●● Vasalás közben vagy közvetlenül utána ne érintse
a vasalótalpat, az forró!
●● A vasalóból magas hőmérsékletű pára kerül kifúvásra.
Használja a készüléket körültekintően és figyelmeztesse a többi felhasználót is az esetleges veszélyekre.
●● Tartsa a anti-calc utántöltőjét gyermek számára nem
elérhető helyen.
●● Vasalás közben ne nyissa ki a víztartály vízbetöltő nyílását.
●● Ha a vasalás közben gyermekek tartózkodnak a közelben, fokozottan ügyeljen. A vasalás közben ne engedje
meg, hogy bárki is a vasalóhoz érhessen.
●● Nyolc év feletti gyermekek, pszichikai, érzékszervi vagy
értelmi képességeikben korlátozott személyek, valamint
azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és
ismerettel, a berendezést kizárólag felügyelettel, vagy
a lehetséges veszélyek és a használat módjának előzetes ismertetése után használhatják azt. Nem szabad
megengedni, hogy a gyermekek játszanak a berendezéssel. Nyolc év feletti gyermekek, megfelelő felügyelet
mellett, tisztíthatják és karbantarthatják a berendezést.
●● Az áram alatt levő, vagy hűlni félretett készüléket és a kábeleket tartsa távol 8 évnél fiatalabb
kisgyemekektől.
●● Használat előtt helyezze be az anti-calc betétet.
●● Ne használjon földeletlen csatlakozóval rendelkező
IR8100-001_v01
tályból.
áramú, földelt konnektorhoz csatlakoztassa.
hosszabítót!
●● Ne öntsön a tartályba más folyadékot (pl.: parfümöt,
ecetet, vagy más kémiai anyagot), csak vizet.
●● Ne merítse a vasalót és a gőzállomást vízbe, vagy
más folyadékba.
●● A hálózati kábelt ne tekerje a vasaló köré mindaddig,
míg az teljesen nem hűl ki és el lehet tenni.
●● Ne szedje szét a vasalót, vagy a gőzállomást és ne
próbálja leszerelni annak részeit.
hogy a készülék elektromos kábele és
a csöve ne érintkezzen a vasaló forró talpával.
●● A vasalót és a gőzállomást mindig stabil, egyenletes
felületen használja.
●● A hálózatra csatlakoztatott bekapcsolt állapotú készüléket vagy forró vasalót ne hagyja felügyelet nélkül.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
●● Figyeljen,
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●● Gőzállomás csak otthoni használatra alkalmas a használati utasításban foglaltaknak megfelelően.
27
A vasalást érintő utasítások
1 Válogassa szét a ruhákat az anyagtípusok szerint. Ennek
köszönhetően a különféle anyagok vasalásához szükséges
gyakori hőfokváltoztatást elkerülheti.
2 Ha nem biztos a ruha anyagát illetően, végezzen próbavasalást a ruha belső részén. Kezdje az alacsony hőfokkal,
majd fokozatosan növelje azt.
3 A magas hőfokra érzékeny anyagok vasalása előtt várjon legalább három percet. A hőfokszabályozás funkciója
a kívánt hőfok eléréséhez bizonyos időt igényel, függetlenül
attól, hogy alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletről van
szó.
4 A finomabb anyagok, mint selyem, gyapjú, velúr stb.
vasalását vasaló anyagon keresztül végezze, hogy a vasaló
ne hagyjon maga után fényes nyomokat.
5 A vasalást a ruha gyártója által megadott utasítások
szerint végezze. Ismerkedjken meg a ruha címkéjén
található, gyakran jelek formájában ábrázolt utasításokkal, mint pl.:
A hőfok beállítása
○ Acetát szövet
○ Elasztán
○ Poliamid
○ Polipropilén
○ Poliészter
○ Selyem
○ Triacetát
○ Viszkóz
○ Gyapjú
○ Pamut
○ Len
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
Gőzállomás 1. osztályú berendezés, mely földelt elektromos
kábellel és csatlakozóval van ellátva. Csak földelt csatlakozóba csatlakoztassa.
ZELMER gőzállomás megfelel az aktuális normáknak.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van
ellátva.
1 Gőzölőgomb
2 Visszajelző
3 A gőzölő szabályozója
– gőzképződés a vasaló talpának elején található
nyílásokon keresztül
– gőzképződés a vasaló talpán található összes
nyíláson keresztül
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kihajtó
Vízbeöntő
Víztartály
Víztartály beakasztója
Az anti-calc betét tartálya
Anti-calc betét (az anti-calc betét tartályába szerelve)
Vízkeménység teszter
A gőzállomás alapja termikus izolációval
Kábel fogantyúja
A csatlakozókábel akasztója
Visszajelző lámpák (zöld – készenáll a gőzölésre; piros –
a vasaló talpa melegszik)
Bekapcsoló/kikapcsoló gomb
A vízkeménység kiválasztógombja
Az anyag és a gőzölés kiválasztógombja „ ”
Az anyag és a gőzölés kiválasztógombja „ ”
LCD Kijelző
LCD KIJELZŐ – KIJELZŐK LEÍRÁSA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Vízkeménység
Vízszint
Gőzölés mértéke
Gőzkamra melegítése
Automatikus kikapcsolás
Anti-calc betét cseréje
Nincs anti-calc betét behelyezve
Hőmérséklet beállítása
Anyag fajtájának beállítása
I
A
28
A
A gőzállomás felépítése
B
C
D E F
G
H
IR8100-001_v01
B
Víz feltöltése
A készülék elektromos vízszint ellenőrzővel
van felszerelve. Ha a vízszint túl alacsony, az
LCD kijelzőn a vízszint jelző elkezd villogni
a készülék pedig hangjelzést ad. Ez az állapot
addig áll fenn, míg a víztartály (6) újra feltöltésre nem kerül.
●● Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a csatlakozót
a hálozati csatlakozóaljzatból.
1 Akassza ki a víztartály beakasztóját (7) és húzza ki
a víztartályt (6).
2 Húzza ki a vízbeöntő (5).
●● Töltse fel a víztartályt (6) a víztartály falán található
MAX jelig.
3 Tolja be a vízbeöntőt (5).
4 Helyezze a víztartályt (6) helyére.
A vízkőmentesítő anyagának élettartama és a vízkeménység
miatt, javasoljuk az anti-calc betét (9) cseréjét, ha az anticalc betét visszajelzője
villogni kezd.
Ha gondja támad az anti-calc betét megvásárlásával, a további használat során használjon
desztillált vizet.
A hőmérséklet csökkentése érdekében és a vele kapcsolatos
beállítások megváltoztatásához nyomja meg előbb az anyag
és a gőzölés kiválasztógombját „ ” (minden gombnyomást hangjelzés kisér). Az LCD kijelzőn a hőmérséklet megemelésével ellenkező sorrendben jelennek meg a kijelzők.
A készülék bekapcsolása
1 Csatlakoztassa a gőzölőt a megfelelő csatlakozóba.
2 Egy hangjelzés hallható és az LCD kijelzőn egy pillanatra
minden visszajelző felvillan.
Az 1-től 4-ig („
” -tól „
”-ig)
beállítások esetén a vasaló kizárólag gőz nélkül
működik. Ezen beállítások használata során
folyamatosan a piros visszajelző világít.
3 Visszajelző (2) automatikusan kialszik, amikor a vasaló
talpa eléri a megfelelő hőmérsékletet.
Az
3 Nyomja meg a egyszer a bekapcsoló/kikapcsoló gombot
, hogy bekapcsolja a készüléket. Az LCD kijelzőn
a következő fog megjelennni:
1 Indítsa el készüléket (lásd „A készülék beindítása”).
2 Nyomja meg az anyag és a gőzölés kiválasztógombját
„ ”, hogy a megemelje a hőmérsékletet és beállítsa
a vele kapcsolatos beállításokat a „
”-tól
„
”-ig (minden gombnyomást hangjelzés kisér).
Az LCD kijelzőn a következők fognak megjelenni:
IR8100-001_v01
9-ig
(„
”
-tól
4 A gőzkamra felmelegedése során az LCD kijelzőn villogni fog a gőzkamra visszajelzője
. A megfelelő
hőmérséklet elérése után a a visszajelző kialszik (eltűnik
a kijelzőről).
5 Állítsa a gőzölő szabályozóját (3) a megfelelő helyzetbe (
Hőmérséklet beállítása
5-től
„
”-ig) beállítások esetén használható a gőzölő.
– a vasaló talpának elülső részén levő nyílások-
ból jön a gőz;
– a vasaló talpának minden nyílásán
jön a gőz).
6 Amikor a vasaló talpa és a gőzkamra készen állnak
a munkára, a piros visszajelző kialszik és felgyullad a zöld
visszajelző.
7 A készülék készen áll a munkára.
29
A csatlakozókábel akasztójának
felszerelése
C
●● Tekerje le és egyenesítse ki a csatlakozókábelt.
1 Tegye az akasztót a csatlakozókábelre (13) a gőzállomás felső részén található két nyílás valamelyikébe.
2 Helyezze a csatlakozókábelt az csatlakozókábel akasztójának (13) hajlatába.
A gőzállomás felkészítése a munkára – első
vasalás
1 Vegye le az összes védőfóliát és a matricát a vasaló talpáról és burkolatáról.
2 Tekerje le és egyenesítse ki a hálózati és csatlakozókábelt.
3 Töltse fel a víztartályt (6) (lásd „Víz feltöltése”).
4 Kapcsolja be a készüléket (lásd „A készülék bekapcsolása”).
5 Állítsa be a víz keménységet a vízkeménység
kiválasztógombjának
megnyomása segítségével.
Avízkeménységet teszter segítségével ellenőrizheti (lásd
„Vízkeménység ellenőrzése”).
6 Nyomja meg az anyag és a gőzölés kiválasztógombját
„ ” és állítsa a gőzölés mértékét MAX értékre
(
).
7 A gőzkamra visszajelzője
villogni kezd, ami azt
jelenti, hogy a kamra melegszik.
8 Tolja a gőzölő szabályozóját jobbra a
jelre.
9 A gőzkamra visszajelzőjej
kialszik (eltűnik a kijelzőről), amint a gőzkamra eléri a megfelelő hőmérsékletet.
10 Ha a vasaló talpa és a gőzkamra készen állnak a munkára, a piros visszajelző kialszik, és a zöld visszajelző felgyullad.
11 A készülék készen áll a használatra.
12 Nyomja meg és tartsa lenyomva a gőzölőgombot (1)
kb. 1 percen keresztül, hogy kitisztítsa a gőzképző rendszert.
13 Nyomja meg a gőzölőgombot (1), hogy gőz segítségével vasalhasson. A funkció aktiválásához szükséges lehet
a gőzölőgomb többszöri megnyomása (1).
14 Az LCD kijelzőn a gőzölőgomb (1) megnyomás közben
a gőzképzés mértékének visszajelzője villogni fog.
15 Az elsőként vasaljon ki egy „régi” törölközőt.
Amíg a gőzkamra nem éri el a megfelelő hőmérsékletet, nem lehet gőzzel vasalni.
Ha megnyomja a gőzölőgombot (1) mielőtt
a gőzkamra hőmérséklete eléri a megfelelő
szintet, hangjelzést fog hallani.
A gőzkamra kb. 1 perc alatt melegszik fel.
30
VASALÁS UTÁN
●● Nyomja meg a bekapcsoló/kikapcsoló gombot
,
hogy kikapcsolja a készüléket.
●● Húzza ki a gőzállomást a csatlakozóaljzatból.
●● A vasaló teljes kihűlése után ürítse ki a víztartályt (6),
a készüléket tárolja biztonságosan helyen, álló helyzetben.
Vasalás
Mindig tartsa be a gyártó utasításait, melyek
a ruha címkéjén találhatók.
1 Tekerje le és egyenesítse ki a hálózati és csatlakozókábelt.
2 Töltse fel a víztartályt (6) (lásd „Víz feltöltése”).
3 Kapcsolja be a készüléket (lásd „A készülék bekapcsolása”).
SZÁRAZVASALÁS
Az 1-től 4-ig („
”-tól „
”-ig) beállításoknál a vasaló kizárólag gőz nélkül működik. Ezen beállítások használata során folyamatosan a piros visszajelző
világít.
1 A gőzölőgomb (1) megnyomása az 1-től 4-ig beállítások
esetén, hangjelzéssel jár, de ez nem jelenti gőz képződését.
2 A visszajelző (2) automatikusan kialszik, amint vasaló
talpa eléri a megfelelő hőmérsékletet.
3 A készülék készen áll a munkára.
GŐZVASALÁS
Az 5-től 9-ig („
”-tól „
”-ig) beállítások esetén használható a gőzölő. Ehhez nyomja meg
a gőzölőgombot (1). A funkció aktiválásához szükséges
lehet a gőzölőgomb többszöri megnyomása (1).
1 A vasalandó anyagoktól függően Az anyag és a gőzölés
kiválasztógombja segítségével állítsa be gőzölés mértékét.
2 Ha a gőzkamra melegítésének visszajelzője
villogni kezd, az azt jelenti, hogy a a gőzkamra melegszik. Ha
megnyomja a gőzölőgombot (1) mielőtt a gőzkamra hőmérséklete eléri a megfelelő szintet, hangjelzést fog hallani, ez
azonban nem jár gőzképződéssel.
3 A gőzkamra visszajelzője
kialszik (eltűnik a kijelzőről), amint a gőzkamra eléri a megfelelő hőmérsékletet.
4 Amikor a vasaló talpa és a gőzkamra készen állnak
a munkára, a piros visszajelző kialszik és felgyullad a zöld
visszajelző.
5 Tolja a gőzölő szabályozóját jobbra a
jelre.
6 A készülék készen áll a munkára.
7 Az LCD kijelzőn a gőzölőgomb (1) megnyomás közben
a gőzképzés mértékének visszajelzője villogni fog.
IR8100-001_v01
8 Nyomja meg a gőzölőgombot (1), hogy gőz segítségével vasalhasson. A funkció aktiválásához szükséges lehet
a gőzölőgomb többszöri megnyomása (1).
9 A vasalás befejezése után Az anyag és a gőzölés
kiválasztógombja „ ” segítségével állítsa be a gőzölés
mértékét az „
” helyzetbe.
10 Nyomja meg a bekapcsoló/kikapcsoló gombot
,
hogy kikapcsolja a készüléket.
11 Húzza ki a gőzállomást a csatlakozóaljzatból.
12 A vasaló teljes kihűlése után ürítse ki a víztartályt (6),
a készüléket tárolja biztonságosan helyen, álló helyzetben.
Gőzölés függőleges pozícióban
Mindig tartsa be a gyártó utasításait, melyek
a ruha címkéjén találhatók.
Ez a funkció lehetővé teszi a finom anyagokban
a gyűrődések eltávolítását függőleges helyzetben (függönyök vagy más anyagok).
1 Tekerje le és egyenesítse ki a hálózati és csatlakozókábelt.
2 Töltse fel a víztartályt (6) (lásd „Víz feltöltése”).
3 Kapcsolja be a készüléket (lásd „A készülék bekapcsolása”).
4 A vasalandó anyagoktól függően az anyag és a gőzölés
kiválasztógombja segítségével állítsa be gőzölés mértékét
(„
”-tól „
” -ig).
A készülék minden gombnyomás után hangjelzést hallat.
5 Ha a gőzkamra melegítésének visszajelzője
villogni kezd, az azt jelenti, hogy a a gőzkamra melegszik. Ha
megnyomja a gőzölőgombot (1) mielőtt a gőzkamra hőmérséklete eléri a megfelelő szintet, hangjelzést fog hallani, ez
azonban nem jár gőzképződéssel.
6 A gőzkamra visszajelzője
kialszik (eltűnik a kijelzőről), amint a gőzkamra eléri a megfelelő hőmérsékletet.
7 Amikor a vasaló talpa és a gőzkamra készen állnak
a munkára, a piros visszajelző kialszik és felgyullad a zöld
visszajelző.
8 Jobb hatásfok elérése érdekében tolja balra a gőzölő
szabályozóját
, ennke köszönhetően a gőzképződés
sebessége megnő.
9 A készülék készen áll a munkára.
10 Tarts a vasalót függőlegesen 10 cm-re a ruhától.
11 Nyomja meg egyszer a gőzölőgombot (1) – ekkor
a vasaló talpának elülső részében található nyílások intenzíven gőzölni kezdenek.
12 Nagyobb gyűrődések esetén,várjon néhány másodperIR8100-001_v01
cet és újra nyomja meg a gőzölőgombot (1). A legtöbb gyűrődés a gomb háromszori használatával eltűntethető.
13 A funkció aktiválásához szükséges lehet a gőzölőgomb
többszöri megnyomása (1).
14 A vasalás befejezése után az anyag és a gőzölés
kiválasztógombja „ ” segítségével állítsa be a gőzölés
mértékét a „
” helyzetbe.
15 Nyomja meg a bekapcsoló/kikapcsoló gombot
,
hogy kikapcsolja a készüléket.
16 Húzza ki a gőzállomást a csatlakozóaljzatból.
17 A vasaló teljes kihűlése után ürítse ki a víztartályt (6),
a készüléket tárolja biztonságosan helyen, álló helyzetben.
A jó minőségű gőz elérése érdekében ne
nyomja meg háromnál többször a gőzölő
gombját a visszajelző kialvása után.
A készülék nagyon forró gőzt készít. Semmilyen körülmények között se vasaljon személyen, vagy állaton levő ruhát. Soha ne irányítsa
a gőzt személyek, vagy állatok felé.
Vasalás közben tartson néhány cm-nyi távolságot a kényes anyagoktól (szintetikus anyagok,
selyem, bársony, stb), különben az anyag megsérülhet.
Automatikus kikapcsolás
Ha vasalás közben a 10 percnél tovább nincs a gőzvasalási funkció igénybe véve, a készülék „készenléti” állapotba
áll át. A kijelző világítása kialszik és a kijelző képernyőjén
villogni kezd a z automatikus kikapcsolás visszajelzője
, emellett felváltva felvillan a vasaló zöld és piros vis�szajelzője. A vasalás folytatásához elég, ha megmozdítja
a vasalótvagy megnyomja a bekapcsoló/kikapcsoló gombot
. Ekkor a készülék visszatér az előző beállításokhoz
és újra felmelegszik. Várjon kb. fél percet, hogy a készülék
felmelegedjen az automatikus kikapcsolás előtt előre beállított hőmérsékletre.
Nyelv kiválasztása
1 Tekerje le és egyenesítse ki a csatlakozókábelt.
2 Kapcsolja be a készüléket (lásd „A készülék bekapcsolása”).
A készülék három nyelvi verzióval rendelkezik:
angol, francia és német.
3 A nyelv megváltoztatásához nyomja meg és tartsa
lenyomva 5mp-ig A vízkeménység kiválasztógombját
és az anyag és a gőzölés kiválasztógombját „ ”. A kijelzőn villogni kezd az aktuálisan beállított nyelv (EN, FR, DE).
4 Az anyag és a gőzölés kiválasztógombja segítségével „ ” válassza ki a megfelelő nyelvet. A lehetséges nyelvek a következőképpen fognak váltakozni:
31
4 Húzza ki az anti-calc betét tartályát (8), vegye ki az
anti-calc betétet a tartályából és cserélje ki újra.
5 Várjon 5 másodpercet a 4. pont elvégézése után mielőtt
újta beszereli az anti-calc betét tartályát a gőzállomásba.
6 Állítsa a víztartályt (6) az előzőleg elfoglalt helyére, jellegzetes kattanás jelzi a víztartály megfelelő behelyezését.
Ha gondja támad az új betét megvásárlásával,
hogy továbbra is használni tudja a berendezést,
használjon desztillált vizet csap víz helyett.
5 Ha a megfelelő nyelv megjelenik a kijelzőn, várjon
egy keveset. A készülék automatikusan átáll a kiválasztott
nyelvre és visszatér az alapbeállított képernyőre a kijelzőn.
Az anti-calc betét (9) nem távolítható el a víztartály (6) kivétele nélkül.
A nyelv a készülék működése során bármikor
átállítható.
Ha az anti-calc betét tartálya (8) heyzetelenül
lett visszahelyezve, ismétlődő hangjelzés hallható és az LCD kijelzőn villogni kezd az anti-
Vízkeménység ellenőrzése
Vízkeménység ellenőrzése lehetővé teszi gőzállomás beállításainak optimalizálását a vasalás és a vízkeménység
paramétereinek megfelelően. A vízkeménység ellenőrzése
céljából, tegye a következőket.
1 Vegye ki aTesztert a csomagolásából.
2 Töltsön meg egy poharat, vagy más edényt vízzel és
lógassa bele a vízkeménység Teszterét.
3 Várjon kb. 15 másodpercet, és hasonlítsa össze a teszter
színét a csomagolásán található táblázat színeivel.
4 A leolvasott vízkeménységtől függően nyomja meg a vízkeménység kiválasztógombját
és állítsa be a gőzállomás vízkeménységét.
calc betét hiányát jelző visszajelző
.
Ha az anti-calc betét (9) kikapcsolt állapotban
lett kicserélve, a vízkőmentesítő rendszer nem
fogja azt felismerni.
Ne haszáljon használt anti-calc betétet és ne
hagyja üresen az anti-calc betét tartályát. Ez az
elektromos rendszer sérüléséhez vezethet.
Ne hagyja üresen az anti-calc betét tartályát. Ez
az elektromos rendszer sérüléséhez vezethet.
ppm (gpg)
Water
Hardness Test
Strip Rating
Water
Hardness setting
0 (0)
50 (3)
1
2
Soft
Low
3
Hard
Medium
Medium
4
5
Very Hard
High
High
Az anti-calc vízkőmentesítő rendszer és az
betét cseréjének jelzője
A készülék az anti-calc betét állapotát elektromosan ellenőrző rendszerrel van ellátva. Az anti-calc betét tisztítja
a vizet és megszűnteti annak keménységét. A betétben vízkőmentesítő gyanta található. A víz keménységétől függően
a gőzállomás jelzésének megfelelően kell a betétet cserélni.
A vízkeménység beállított mértékétől függően az anti-calc
betét cseréjét jelző
jel időnként informálni fog a betét
cseréjének szükségességéről.
ANTI-CALC BETÉT CSERÉJE
1 Az LCD kijelzőn az anti-calc betét csere jelző
„villog”.
2 Hagyja a gőzállomást bekapcsolva.
3 Akassza ki a a víztartály beakasztóját (7) és hózza ki a
víztartályt (6) a gőzállomásból.
32
Víz kiöntése
120 (7) 250 (15) 425 (25)
●● Húzza ki a gőzállomást a csatlakozóaljzatból.
B
1 Akassza ki a a víztartály beakasztóját (7) és húzza ki
a víztartályt (6) a gőzállomásból.
2 Húzza ki a vízbeöntőt (5).
●● A víztartály (6) tartalmát öntse ki a mosógatóba, teljesen
megfordítva azt.
3 Tolja a helyére a vízbeöntő (5).
4 Tegye a víztartályt (6) a helyére, jellegzetes kattanás
jelzi a víztartály megfelelő behelyezését.
Öntisztító rendszer
A gőzállomás öntisztító rendszerrel rendelkezik, melynek
feladata a gőzvezetékek és a gőzkamra tisztántartása.
Javasoljuk, hogy havonta egyszer tisztítsa meg segítségével
a gőzállomást.
1 Tekerje le és egyenesítse ki a csatlakozókábelt.
2 Töltse fel a víztartályt (6) (lásd „Víz feltöltése”).
3 Kapcsolja be a készüléket (lásd „A készülék bekapcsolása”).
4 Nyomja meg az anyag és a gőzölés kiválasztógombját
„
” állítsa a gőzölés mértékét MAX értékre (
).
IR8100-001_v01
5 A készülék készen áll az öntisztításra, amint a piros
vsszajelző kialszik és a zöld visszajelző felgyullad.
6 Tartsa a vasalót kb. 150 mm-re a mosogató, vagy
mosdó felett vasalási pozícióban, és nyomja meg és tartsa
lenyomva a gőzölőgombot (1) kb. 3 percen át. A vasaló nyílásain távozik a felhalmozódott üledék.
7 Vasaljon át egy nedves anyagot, hogy letisztítsa a vasaló
talpára került üledéket.
8 A vasalás befejezése után az anyag és a gőzölés
kiválasztógombja „ ” segítségével állítsa be a gőzölés
mértékét a „
” helyzetbe.
9 Nyomja meg a bekapcsoló/kikapcsoló gombot
a készülék kikapcsolásához.
10 Húzza ki a gőzállomást a csatlakozóaljzatból.
11 A vasaló teljes kihűlése után ürítse ki a víztartályt (6),
a készüléket tárolja biztonságosan helyen, álló helyzetben.
Tisztítás és karbantartás
●● Tisztítás előtt húzza ki a gőzállomást a csatlakozóaljzatból.
●● A vasaló talpáról és a burkolatról az üledéket olyan ned-
ves ruhával vagy szivaccsal távolíthatja el, mely nem
sérti meg a burkolat felszínét.
●● Soha ne használjon éles, vagy durva felületű anyagokat
az üledés eltávolítására a vasaló talpáról.
●● Soha ne használjon súrolóanyagokat, ecetet, vagy vízkőoldót a vasaló tisztítására.
A gőzállomás használata során felmerülő esetleges problémák
PROBLÉMA
OK
MEGOLDÁS
A készülék nem működik.
A készülék melegszik.
Várja meg, míg a készülék bemelegszik.
A készülék nincs bedugva.
Dugja be a csatlakozót a csatlakozóaljzatba és ellenőrizze, hogy a kábel és a csatlakozó nem sérült-e.
A készülék nem lett bekapcsolva Nyomja meg egyszer a bekapcsoló/kikapcsoló
a
bekapcsoló/kikapcsoló
gombot .
gombbal
segítségével.
A csatlakozóaljzat sérült, vagy Ellenőrizze a hálózat biztosítékát, hogy nincsnincs áram a hálózatban.
kiégve, valamint, hogy nem kapcsolta e le az áramot a biztosítékot.
Próbáljon más készüléket csatlakoztatni a hálózatba.
Az LCD kijelzőn megjelenik
a vizszint visszajelzője
Üres a víztartály.
Töltse fel a víztartályt (6).
.
A vasaló talpa nem melgedett fel Rosszul lett az anyag és gőzö- Az anyag és gőzölés gombja segítségével „ ”
kellőképpen.
lés mértéke beállítva.
állítsa be az anyag típusát és a gőzölés mértékét
a vasalandó anyagank megfelelően.
Víz folyik a vasaló talpából.
Túl alacsonyra lett beállítva
a hőmérséklet, vagy túl magasra
a gőzölés mértéke.
Az anyag és gőzölés gombja segítségével „
A vasalt anyag megsérült.
Túl magas hőmérséklet.
Kövesse a ruha gyártójának utasításait.
Figyelmessen tanulmányozza át a ruha címkéjén
található jelzéseket.
Ha ne tudja miylen anyag, akkor végezzen próbavasalást annak belső oldalán.
Víz folyik a gőzállomásból.
Az anti-calc betét tartály rosszul
lett visszaszerelve.
Megfelelően szerelje be az anti-calc betét tartályát (8).
A készülék hangosan működik.
A készülék először van haszná- Első alkalommal ez normális jelenség.
latban.
Üres a víztartály.
IR8100-001_v01
állítsa be a hőmérsékletet min.
kentse a gőzölés mértékét.
”
, vagy csök-
Töltse fel a víztartályt.
33
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
34
IR8100-001_v01
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii referitoare la utilizarea
corespunzătoare şi în condiţii de siguranţă
a staţiei de aburi
Înainte de a utiliza pentru prima oară aparatul citiţi
toate instrucţiunile de utilizare.
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Înainte de umplerea sau de golirea rezervorului pentru
apă, ştecărul cablului de alimentare trebuie scos din
priza electrică.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot
pune în pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect,
vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al
firmei.
●● Nu folosiţi aparatul atunci când este deteriorat sau nu
funcţionează corespunzător.
●● Nu atingeţi talpa fierului de călcat în timpul călcatului
sau imediat după efectuarea sa, este fierbinte!
●● Aburii care ies din fierul de călcat au temperatură ridicată. Folosiţi fierul de călcat cu atenţie şi informaţi ceilalţi utilizatori despre pericolul potenţial.
●● Nu lăsaţi inserţia anti-calc la îndemâna copiilor.
●● În timpul călcatului, nu deschideţi orificiul de alimentare
al rezervorului de apă.
●● Aveţi o deosebită grijă atunci când călcaţi în prezenţa
copiilor. Nu le permiteţi să atingă fierul în timpul călcatului.
●● Copiii care au depăşit vârsta de opt ani, persoanele cu
capacităţi psihice, senzoriale sau mentale limitate cât
şi persoanele fără experienţă şi competenţe relevante
pot utiliza acest dispozitiv numai sub supraveghere
sau după ce le-au fost explicate pericolele utilizării greşite şi după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în
siguranţă a echipamentelor. Nu lăsaţi copiii să se joace
cu dispozitivul. Se permite ca dispozitivul să fie curăţat
IR8100-001_v01
şi întreţinut de către copii care au depăşit vârsta de opt
ani, cu condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi.
●● Aveţi grijă ca aparatul sub tensiune sau care se răceşte
şi cablul acestuia să nu fie la îndemâna copiilor cu vârsta sub opt ani.
●● Nu folosiţi fierul de călcat dacă s-a defectat, dacă
prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă din el
curge apa.
●● Dacă nu folosiţi staţia de aburi chiar şi pentru o durată
scurtă de timp opriţi-o cu butonul pornit/oprit
.
●● Nu călcaţi absolut niciodată haine şi materiale când
acestea se află pe oameni sau animale!
●● Nu îndreptaţi niciodată aburul spre oameni sau animale.
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Îndepărtaţi toate foliile protectoare şi autocolantele de
pe talpa fierului de călcat şi de pe carcasă.
●● Înainte de utilizare, cablul de alimentare trebuie desfăşurat şi îndreptat.
●● După fiecare utilizare, se va goli rezervorul de apă.
●● Fierul de călcat va fi branşat doar la reţeaua de
curent alternativ 220–240 V, prevăzută cu contact
de protecţie.
●● Înainte de utilizare, puneţi filtrul anti-calc.
●● Nu folosiţi prelungitoare fără contact de protecţie!
●● Nu turnaţi niciun alt lichid în afară de opă în recipientul pentru apă de ex. parfum, oţet sau alte substanţe
chimice.
●● Nu cufundaţi fierul de călcat şi staţia de aburi în apă
sau alte lichide.
●● Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul fierului de
călcat până când acesta nu s-a răcit complet şi nu
e gata de depozitare.
●● Nu desfaceţi carcasa fierului de călcat şi a staţiei de
aburi, nu demontaţi nicio piesă.
●● Evitaţi contactul cablului de alimentare şi a furtunului
cu talpa fierului de călcat atunci când este fierbinte.
●● Fierul de călcat şi staţia de aburi trebuie folosite pe
o suprafaţă stabilă, plată şi trebuie lăsate pe o astfel
de suprafaţă.
●● Nu lăsaţi fierul de călcat conectat la reţeaua de alimentare sau fierbinte fără supraveghere.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Staţia de aburi este destinată pentru uz casnic şi poate
fi folosită doar în conformitate cu aceste instrucţiuni.
35
Indicaţii privind călcatul
1 Sortaţi articolele ce urmează a fi călcate potrivit tipului de
material. Sortarea determină limitarea schimbărilor de temperatură, în funcţie de tipul de material.
2 Faceţi o probă de călcat pe partea interioară a hainelor,
dacă nu sunteţi siguri în privinţa tipului de material din care
sunt confecţionate. Începeţi de la o temperatură mai joasă şi
treceţi, în mod progresiv, la o temperatură mai înaltă.
3 Aşteptaţi cel puţin trei minute înainte de călcarea materialelor fine, sensibile la temperaturi înalte. Funcţia de reglare
a temperaturii, indiferent dacă este vorba de o temperatură
mai înaltă sau mai joasă, are nevoie de un anumit interval de
timp, pentru a ajunge la nivelul de temperatură ales.
4 Materialele fine, precum mătasea, lâna sau velurul trebuie călcate folosindu-se deasupra un material de călcat,
pentru a evita urmele, lustruirea lor.
5 Respectaţi la călcat indicaţiile producătorului de
îmbrăcăminte. Verificaţi datele de pe etichete, cel mai
adesea reprezentate sub formă de simboluri precum:
Reglarea temperaturii
○ Fibre artificiale (acetat)
○ Elastic
○ Poliamide
○ Polipropilen
○ Triacetat
○ Lână
○ Poliester
○ Proteine
○ Mătase
○ Bumbac
○ In
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Staţia de aburi este un aparat din clasa I, dotat cu cablu de
racordare cu conductor de protecţie şi ştrcher cu contact de
protecţie. Racordaţi la priză dotată cu bolţ de protecţie.
Staţia de aburi ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor
legislative în vigoare.
Aparatul corespunde cerinţelor directivelor:
–– Echipament electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul este marcat cu semnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
1 Buton flux de aburi
2 Lampă de control
3 Regulator flux de aburi
– flux de aburi din orificiile din partea frontală
a tălpii fierului de călcat
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
– flux de aburi din toate orificiile tălpii fierului de
călcat
Protecţie cablu
Orificiu turnare apă
Recipient apă
Clapetă recipient apă
Recipient inserţie anti-calc
Inserţie anti-calc (montată în recipientul pentru inserţie
anti-calc)
Tester duritate apă
Suport staţie de aburi cu izolaţie termică
Suport pentru cablu
Cuier pentru cablu de racordare
Lămpi de semnalizare (verde – pregătit pentru uz cu
aburi; roşie – talpa fierului de călcat se încălzeşte)
Buton pornit/oprit
Buton selectare duritate apă
Buton selectare material şi emisie de aburi „
Buton selectare material şi emisie de aburi „
Afişaj LCD
”
”
AFIŞAJ LCD – DESCRIERE INDICATORI
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Duritate apă
Nivel apă
Nivel emisie aburi
Încălzire compartiment aburi
Oprire automată
Schimbare inserţie anti-calc
Lipsă inserţie anti-calc
Setări temperatură
Setări tip material
I
A
36
A
Structură staţie de aburi
B
C
D E F
G
H
IR8100-001_v01
Turnare apă
B
Aparatul este dotat cu un sistem electronic de
monitorizare a nivelului de apă. Dacă nivelul de
apă este prea scăzut, pe afişajul LCD începe să
lumineze intermitent indicatorul nivelului de
apă
, iar aparatul va emite un semnal acustic. Acest lucru va dura până când veţi umple
recipientul pentru apă (6).
●● Opriţi aparatul şi apoi scoateţi ştecherul cablului de ali-
mentare din priză.
1 Deschideţi clapeta recipientului pentru apă (7) şi scoateţi recipientul pentru apă (6).
2 Scoateţi orificiul pentru turnare apă (5).
●● Umpleţi recipientul pentru apă (6) până la nivelul MAX
marcat pe peretele recipientului pentru apă.
3 Introduceţi orificiul pentru turnare apă (5).
4 Aşezaţi recipientul pentru apă (6) în acelaşi loc.
În funcţie de rezistenţa răşinilor anticalcar şi a durităţii apei,
vă sugerăm să schimbaţi inserţia anti-calc (9), atunci când
indicatorul de schimbare inserţie anti-calc
lumineze intermitent.
începe să
În cazul în care nu puteţi achiziţiona o inserţie
anti-calc nouă puteţi folosi apă distilată pentru
a utiliza în continuare aparatul.
Pornire aparat
1 Cuplaţi staţia de aburi la o sursă adecvată de alimentare.
2 Veţi auzi un semnal acustic, pe afişaju LCD pentru o clipă
se vor aprinde toţi indicatorii.
Pentru a micşora temperatura şi setările acesteia apăsaţi pe
rând butonul de selectare material şi emisie aburi „ ”
(după fiecare apăsare veţi auzi un semnal acustic). Pe afişajul LCD indicatorii se vor aprinde în ordinea opusă faţă de
cea la creşterea temperaturii.
La setările între 1 şi 4 (de la „
„
”) fierul de călcat funcţionează doar
la modul uscat, în timpul căruia nu se generează
aburi. Atunci când folosiţi aparatul cu aceste
setări lampa roşie de semnalizare se aprinde.
3 Lampa de control (2) se opreşte automat, atunci când
talpa fierului de călcat atinge temperatura selectată.
La setările între 5 şi 9 (de la „
„
folosi aburi.
3 Apăsaţi o dată butonul pornit/oprit
aparatul. Pe afişajul LCD apare:
pentru a porni
” la
” la
”), atunci când călcaţi puteţi
4 Atunci când compartimentul pentru aburi se încălzeşte,
pe afişajul LCD va lumina intermitent indicatorul de încălzire a compartimentului pentru aburi
. Atunci când
atinge temperatura dorită indicatorul se opreşte (dispare de
pe afişaj).
5 Deplasaţi regulatorul fluxului de aburi (3) la poziţia
Ajustare temperatură
1 Porniţi aparatul (vedeţi punctul „Pornire aparat”).
2 Apăsaţi butonul de selectare material şi emisie aburi
„ ” pentru a mări temperatura şi setările acesteia de la
„
” până la „
” (după fiecare apăsare veţi auzi un semnal acustic). Pe afişajul LCD vor apărea
pe rând:
IR8100-001_v01
corespunzătoare (
– flux de aburi din orificiile situate
în partea anterioară a tălpii fierului de călcat;
– flux de
aburi din toate orificiile din talpa fierului de călcat).
6 Dacă talpa fierului de călcat şi compartimentul pentru
aburi sunt pregătite pentru utilizare, lampa roşie de control
se stinge şi se aprinde lampa verde de control.
7 Aparatul poate fi folosit.
37
Montare cuier pentru cablu de
racordare
C
●● Desfaceţi şi îndreptaţi cablul de alimentare.
1 Introduceţi cuierul pentru cablu de racordare (13) în
unul din cele două orificii amplasate în partea de sus a staţiei
de aburi.
2 Aşezaţi cablul de alimentare în zona curbată din cuierul
pentru cablu de racordare (13).
Pregătire staţie de aburi pentru funcţionare
– prima călcare
1 Îndepărtaţi toate foliile de protecţie şi etichetele de pe
talpa fierului de călcat şi carcasă.
2 Desfaceţi şi îndreptaţi cablul de alimentare şi cablul de
racordare.
3 Umpleţi recipientul pentru apă (6) (vedeţi punctul „Turnare apă”).
4 Porniţi aparatul (vedeţi punctul „Pornire aparat”).
5 Apăsaţi butonul de selectare a durităţii apei pentru
a ajusta duritatea acesteia
. Folosiţi testerul de duritate a apei pentru a verifica nivelul de duritate a apei (vedeţi
punctul „Verificare duritate apă”).
6 Apăsaţi butonul de selectare material şi emisie
aburi „ ” şi setaţi nivelul de emisie aburi la poziţia MAX
(
).
7 Indicatorul de încălzire a compartimentului pen-
tru aburi
începe să lumineze intermitent ceea ce
înseamnă că se încălzeşte compartimentul pentru aburi.
8 Deplasaţi regulatorul fluxului de aburi în dreapta la
poziţia
.
9 Indicatorul de încălzire a compartimentului pentru
aburi
încetează să lumineze intermitent (dispare de
pe afişaj) atunci când compartimentul pentru aburi atinge
temperatura necesară.
10 Dacă talpa fierului de călcat şi compartimentul pentru
aburi sunt pregătite pentru utilizare, lampa roşie de control
se opreşte şi se aprinde lampa verde de control.
11 Aparatul poate fi folosit.
12 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru flux de aburi (1)
timp de aprox. 1 minut, pentru a curăţa sistemul de generare
aburi.
13 Apăsaţi butonul pentru flux de aburi (1) pentru a călca
cu aburi. Pentru a porni funcţia pentru flux de aburi poate să
fie necesar să apăsaţi de câteva ori butonul pentru flux de
aburi (1).
14 Pe afişajul LCD atunci când apăsaţi butonul pentru flux
de aburi (1) simbolul aburi de lângă indicatorul de nivel de
emisie aburi va lumina intermitent.
38
15 Începeţi să călcaţi cu un prosop „vechi”.
Până când compartimentul pentru aburi nu
atinge temperatura necesară, nu puteţi folosi
aburi la călcat.
Dacă apăsaţi butonul pentru flux de aburi (1) în
timpul în care compartimentul pentru aburi nu
a atins temperatura necesară veţi auzi un semnal acustic.
Compartimentul pentru aburi atinge temperatura corespunzătoare după aprox. 1 minut.
DUPĂ CE AŢI TERMINAT DE CĂLCAT
●● Apăsaţi butonul pornit/oprit , pentru a opri aparatul.
●● Decuplaţi staţia de aburi de la sursa de alimentare.
●● După ce fierul de călcat s-a răcit goliţi recipientul pentru apă (6), aşezaţi-l orizonta într-un loc sigur.
Călcare
Respectaţi mereu recomandările producătorului de îmbrăcăminte care sunt indicate pe etichetă.
1 Desfaceţi şi îndreptaţi cablu de alimentare şi cablul de
radordare.
2 Umpleţi recipientul pentru apă (6) (vedeţi punctul „Turnare apă”).
3 Porniţi aparatul (vedeţi punctul „Pornire aparat”).
CĂLCAT FĂRĂ ABURI
La setările între 1 şi 4 (între „
” şi „
”)
fierul de călcat funcţionează doar fără aburi, în acest mod nu
se generează aburi. Atunci când folosiţi aceste setări lampa
roşie de semnalizare se aprinde.
1 Dacă apăsaţi butonul pentru flux de aburi (1) la setările fierului de călcat între 1 şi 4 veţi auzi un semnal acustic,
dar acesta nu este legat de emisia de aburi.
2 Lampa de control (2) se opreşte automat, atunci când
este atinsă temperatura dorită a tălpii fierului de călcat.
3 Aparatul poate fi folosit.
CĂLCARE CU ABURI
La setările între 5 şi 9 (între „
” şi
„
”), la călcat puteţi folosi aburi. Dacă doriţi să
călcaţi cu aburi apăsaţi butonul pentru flux de aburi (1).
Pentr a porni funcţia pentru flux de aburi s-ar putea să fie
necesar să apăsaţi de câteva ori butonul pentru flux de
aburi (1).
1 În funcţie de tipul de material călcat, folosiţi butoanele
de selectare material şi emisie aburi pentru a seta nivelul
dorit de emisie aburi.
IR8100-001_v01
2 Indicatorul de încălzire a compartimentului de aburi
începe să lumineze intermitent ceea ce înseamnă că
acest compartiment se încălzeşte. Dacă apăsaţi butonul
pentru flux de aburi (1) înainte ca temperatura necesară să
fie atinsă veţi auzi un semnal acustic, dar acest lucru nu este
legat de emisia de aburi.
3 Indicatorul de încălzire a compartimentului pentru
aburi
încetează să lumineze intermitent (dispare de
pe afişaj) atunci când compartimentul pentru aburi atinge
temperatura necesară.
4 Atunci când talpa fierului de călcat şi compartimentul
pentru aburi sunt pregătite pentru utilizare, lampa roşie de
control se stinge şi se aprinde lampa verde de control.
5 Deplasaţi regulatorul fluxului de aburi în dreapta poziţia
.
6 Aparatul poate fi folosit.
7 Pe afişajul LCD atunci când apăsaţi butonul pentru flux
de aburi (1) simbolul de aburi de lângă indicatorul de nivel
de emisie aburi va lumina intermitent.
8 Apăsaţi butonul pentru flux de aburi (1) pentru a folosi
aburi la călcat. La pornirea funcţiei pentru flux de aburi se
poate să fie necesar să apăsaţi de câteva ori butonul pentru flux de aburi (1).
9 După ce aţi terminat de călcat folosiţi butonul de selectare material şi emisie aburi „ ” pentru a seta nivelul de
emisie aburi la poziţia „
”.
10 Apăsaţi butonul pornit/oprit , pentru a opri aparatul.
11 Decuplaţi staţia de aburi de la sursa de alimentare.
12 După ce fierul de călcat s-a răcit cu totul goliţi recipientul pentru apă (6), aşezaţi orizontal într-un loc sigur.
Flux aburi în poziţie verticală
Această funcţie vă asigură aburi adiţionali pentru a vă ajuta să îndepărtaţi cutele din matrialele delicate amplasate vertical (perdele, draperii sau alte materiale).
1 Desfaceţi şi îndreptaţi cablul de alimentare şi cablul de
racordare.
2 Umpleţi recipientul pentru apă (6) (vedeţi punctul „Turnare apă”).
3 Porniţi aparatul (vedeţi punctul „Pornire aparat”).
4 În funcţie de tipul de material pe care doriţi să-l călcaţi,
folosiţi butoanele pentru selectare material şi emisie aburi
şi „
IR8100-001_v01
”).
5 Indicatorul de încălzire a compartimentului de aburi
începe să lumineze intermitent ceea ce înseamnă
că compartimentul pentru aburi se încălzeşte. Dacă apăsaţi butonul pentru flux de aburi (1) înainte ca temperatura necesară să fie atinsă se emite un semnal acustic, dar
acesta nu este legat de emisia de aburi.
6 Indicatorul de încălzire compartiment aburi
încetează să lumineze intermitent (dispare de pe afişaj)
atunci când compartimentul pentru aburi atinge temperatura
necesară.
7 Atunci când talpa fierului de călcat şi compartimentul
pentru aburi sunt pregătite pentru utilizare, lampa roşie de
control se opreşte şi se aprinde lampa verde de control.
8 Pentru a obţine efecte mai bune, deplasaţi regulatorul
fluxului de aburi în stânga la poziţia
, pentru a creşte
viteza fluxului de aburi.
9 Aparatul poate fi folosit.
10 Ţineţi fierul de călcat vertical la distanţa de 10 cm de
îmbrăcăminte.
11 Apăsaţi o dată butonul pentru flux de aburi (1) – din
orificiile din partea frontală a tălpii fierului de călcat iese un
flux puternic de aburi.
12 În cazul în care există cute mari aşteptaţi câteva secunde
şi apăsaţi din nou butonul pentru flux de aburi (1). Majoritatea cutelor pot fi îndepărtate după ce aţi apăsat de trei ori
butonul.
13 Pentru a porni funcţia pentru flux de aburi, se poate să
fie necesar să apăsaţi de câteva ori butonul pentru flux de
aburi (1).
14 După ce aţi terminat de călcat folosiţi butonul de selectare material şi emisie aburi „ ” şi setaţi nivelul de emisie aburi la poziţia „
”.
15 Apăsaţi butonul pornit/oprit , pentru a opri aparatul.
16 Decuplaţi staţia de aburi de la sursa de alimentare.
17 După ce fierul de călcat s-a răcit goliţi recipientul pentru apă (6) şi aşezaţi-l orizontal într-un loc sigur.
Respectaţi mereu indicaţiile producătorului de
pe eticheta hainelor.
şi setaţi nivelul dorit de emisie aburi (între „
După fiecare apăsare a butonului aparatul
emite un semnal acustic.
”
Pentru a menţine calitatea ridicată a aburilor nu
apăsaţi butonul pentru flux de aburi mai mult de
trei ori după ce s-a stins lampa de semnalizare.
Aparatul generează aburi cu temperatură foarte
ridicată. În nici un caz nu călcaţi haine şi materiale care se află pe oameni sau pe animale. Nu
îndreptaţi niciodată aburii spre oameni sau animale.
Atunci când călcaţi păstraţi o distanţă de cel
puţin câţiva centimetri de materialele delicate
(fibre sintetice, mătase, catifea, etc.) în caz contrar materialul se poate deteriora.
39
Oprire automată
Dacă în timp ce călcaţi nu folosiţi funcţia de călcare cu aburi
mai mult de 10 minute, aparatul trece la „stand-by”. Se
opreşte luminarea afişajului şi pe ecranul acestuia va lumina
indicatorul de oprire automată şi pe lângă acesta se vor
aprinde intermitent lampa roşie şi verde de control de pe fierul de călcat. Pentru a continua să călcaţi este suficient să
mişcaţi fierul de călcat sau să apăsaţi butonul pornit/oprit
, aparatul va reveni la setările antetioare, fierul de călcat
se încălzeşte din nou. Aşteptaţi aprox. jumătate de minut ca
aparatul să se încălzească la temperatura setată înainte de
orpirea automată.
Selectare versiune de limbă
1 Desfaceţi şi îndreptaţi cablul de alimentare şi cablul de
racordare.
2 Porniţi aparatul (vedeţi punctul „Pornire aparat”).
Puteţi selecta trei versiuni de limbă în aparat:
engleză, franceză şi germană.
3 Pentru a schimba versiunea de limbă apăsaţi şi ţineţi
apăsat timp de 5 secunde simultan butonul de selectare
duritate apă
şi butonul de selectare material şi emisie aburi „ ”. Pe afişaj începe să lumineze intermitent
vesiunea de limbă actuală (EN, FR, DE).
4 Folosiţi butonul de selectare material şi emisie aburi
„ ” pentru a selecta versiunea dorită de limbă. Versiunile
de limbă se vor schimba după cum urmează:
5 Dacă versiunea dorită de limbă apare pe afişaj, aşteptaţi
puţin. Aparatul trece automat la versiunea indicată de limbă,
după care revine la ecranul principal din afişaj.
Versiunea de limbă poate fi schimbată în orice
moment de funcţionare al aparatului.
Verificare duritate apă
Verificarea durităţii apei vă permite să setaţi staţia de aburi
la valori optime şi să călcaţi în funcţie de calitatea de apă pe
care aţi selectat-o. Pentru a verifica duritatea ape, procedaţi
conform indicaţiilor de mai jos.
1 Scoateţi testerul de duritate apă din ambalaj.
2 Umpleţi un pahar sau alt recipient cu apă de la chiuvetă
şi cufundaţi testerul de duritate apă.
3 Aşteptaţi aproximativ 15 secunde, comparaţi culoarea de
pe testerul de duritate apă cu tabelul de culori de pe ambalajul testerului de duritate apă.
40
4 În funcţie de valoarea durităţii de apă pe care aţi citi-o,
apăsaţi butonul de selectare duritate apă
şi setaţi
nivelul de duritate apă în staţia de aburi.
ppm (gpg)
Water
Hardness Test
Strip Rating
0 (0)
50 (3)
1
2
Soft
Low
Water
Hardness setting
120 (7) 250 (15) 425 (25)
3
Hard
Medium
Medium
4
5
Very Hard
High
High
Sistem anticalcar anti-calc şi semnalizare
schimbare inserţie
Aparatul este dotat cu un sistem electronic de monitorizare
a gradului de uzură a inserţiei anti-calc. Inserţia anti-calc
curăţă apa şi îndepărtează duritarea permanentă şi temporară a acesteia. În inserţie sunt răşini pentru decalcifiere.
În funcţie de duritatea apei şi de gradul de uzură trebuie să
schimbaţi inserţia atunci când staţia de aburi semnalizează
acest lucru. În funcţie de gradul de duritate setat, la anumite
intervale indicatorul de schimbare inserţie anti-calc
va informa despre necesitatea de schimbare a inserţiei anticalc.
SCHIMBARE INSERŢIE ANTI-CALC
1 Pe afişajul LCD luminează intermitent indicatorul de
schimbare inserţie anti-calc
.
2 Lăsaţi staţia de aburi pornită.
3 Deschideţi clapeta recipientului pentru apă (7) şi scoateţi recipientul pentru apă (6) din staţia de aburi.
4 Scoateţi recipientul pentru inserţia anti-calc (8), scoateţi inserţia anti-calc din recipient şi schimbaţi cu una nouă.
5 Aşteptaţi 5 secunde după ce aţi efectuat pasul 4 înainte
de a instala din nou recipientul pentru inserţie anti-calc în
staţia de aburi.
6 Aşezaţi recipientul pentru apă (6) în locul ocupat anterior, sunetul caracteristic „click” vă informează că recipientul
pentru apă a fost montat corect.
Dacă nu puteţi cumpăra o inserţie nouă puteţi
folosi apă destilată în loc de apă de la chiuvetă.
Inserţia anti-calc (9) nu poate fi scoasă dacă nu
scoateţi mai întâi recipientul pentru apă (6).
Dacă recipientul pentru inserţie anti-calc (8) nu
este montat corect veţi auzi un semnal acustic multiplu iar pe afişajul LCD se va aprinde
intermitent indicatorul de lipsă inserţie anticalc
.
IR8100-001_v01
3 Porniţi aparatul (vedeţi punctul „Pornire aparat”).
4 Apăsaţi butonul de selectare material şi emisie
aburi „ ” setaţi nivelul de emisie aburi la poziţia MAX
Dacă schimbaţi inserţia anti-calc (9) atunci când
aparatul este oprit, sistemul anticalcar electronic nu va recunoaşte inserţia schimbată.
Nu folosiţi inserţii anti-calc uzate şi nu lăsaţi
recipientul pentru inserţie anti-calc gol. Acest
lucru poate duce la deteriorarea aparatului şi
a sistemului electronic.
(
).
5 Aparatul va fi pregătit pentru autocurăţare atunci când
lampa roşie de control se stinge şi se aprinde lampa verde
de control.
6 Ţineţi fierul de călcat la o distanţă de aprox. 150 mm
deasupra chiuvetei în poziţia de călcare, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru flux de aburi (1) timp de cca. 3 minuty.
Depunerile vor ieşi prin orificiile pentru aburi împreună cu
apa.
7 Călcaţi un material umed pentru a îndepărta restul de
depuneri de pe talpă.
8 După ce aţi terminat de călcat folosiţi butonul de selectare material şi emisie aburi „ ” pentru a seta nivelul de
Nu lăsaţi recipientul pentru inserţie anti-calc
gol. Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului şi a sistemului electronic.
Vărsare apă
●● Decuplaţi staţia de aburi de la sursa de alimentare.
B
1 Deschideţi clapeta recipientului pentru apă (7) şi scoateţi recipientul pentru apă (6) din staţia de aburi.
2 Scoateţi orificiul pentru turnare apă (5).
emisie aburi la poziţia „
”.
9 Apăsaţi butonul pornit/oprit
pentru a opri aparatul.
10 Decuplaţi staţia de aburi de la sursa de alimentare.
11 După ce fierul de călcat s-a răcit goliţi recipientul pentru apă (6), aşezaţi-l orizontal într-un loc sigur.
●● Goliţi recipientul pentru apă (6) deasupra chiuvetei,
răsturnaţi-l.
3 Introduceţi orificiul pentru turnare apă (5).
4 Aşezaţi recipientul pentru apă (6) în acelaşi loc, sunetul caracteristic „click” vă informează că aţi montat corespunzător recipientul pentru apă.
Curăţare şi întreţinere
●● Înainte de curăţare trebuie să decuplaţi staţia de aburi
Sistem de autocurăţare
de la priză.
Staţia de aburi are un sistem de curăţare incorporat, care
a fost proiectat pentru a curăţa conductele de aburi şi compartimentul pentru aburi . Vă sugerăm să efectuaţi această
activitate o dată pe lună.
1 Desfaceţi şi îndreptaţi cablul de alimentare şi cablul de
racordare.
2 Umpleţi recipientu pentru apă (6) (vedeţi punctul „Turnare apă”).
●● Folosiţi o pânză umedă sau un burete care nu zgârie
pentru a îndepărta depunerile din talpa fierului de călcat
sau de pe carcasă.
●● Nu folosiţi bureţi ascuţiţi sau obiecte abrazive pentru
a îndepărta depunerile de pe talpa fierului de călcat.
●● Nu folosiţi substanţe abrazive, oţet sau substanţe de
decalcifiere pentru a curăţa fierul de călcat.
Exemple de probleme care pot apărea în timpul utilizării staţiei de aburi
PROBLEMĂ
CAUZĂ
SOLUŢIE
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul se încălzeşte.
Aşteptaţi până ce aparatul atinge temperatura
necesară.
Aparatul nu este cuplat la sursa Introduceţi ştecherul în priză. Verificaţi cablul de alide alimentare.
mentare şi ştecherul dacă nu sunt deteriorate. Dacă
este cazul luaţi legătura cu un punct de service.
Aparatul nu a fost pornit cu
butonul pornit/oprit
.
Apăsaţi o dată butonul pornit/oprit
a porni aparatul.
, pentru
Priza este deteriorată sau nu Verificaţi dacă siguranţa nu este arsă sau dacă nu
există tensiune în reţea.
s-a declanşat siguranţa automată din reţea. Dacă
protecţiile de mai sus funcţionează corect verificaţi
priza, conectaţi un alt aparat.
Cuplaţi aparatul la o altă priză.
IR8100-001_v01
41
PROBLEMĂ
CAUZĂ
Pe afişajul LCD a apărut indica- Recipientul pentru apă este gol.
torul pentru nivel de apă
SOLUŢIE
Umpleţi recipientul pentru apă (6).
.
Talpa fierului de călcat nu s-a
încălzit suficient.
Setare greşită tip material şi
emisie aburi.
Folosiţi butonul de selectare material şi emisie
aburi „ ” pentru a ajusta tipul de material şi emisie de aburi pentru materialul de călcat.
Din talpa fierului de călcat se Temperatura setată este prea Folosiţi butonul de selectare material şi emisie
scurge apă.
mică sau aţi setat o cantitate aburi „ ” pentru a seta cel puţin temperatura
prea mare de aburi.
, sau diminuaţi cantitatea de aburi.
Materialul călcat s-a deteriorat.
Temperatura setată este prea Procedaţi conform indicaţiilor producătorului de
mare.
haine. Verificaţi indicaţia producătorului sub sormp
de simbol.
Călcaţi de probă pe dosul hainelor dacă nu sunteţi
siguri de tipul de material.
Apa se scurge din staţia de Recipientul pentru inserţie anti- Instalaţi recipientul pentru inserţie anti-calc (8)
aburi.
calc nu este montat corect.
corect în staţia de aburi.
Aparatul face zgomot.
Aparatul este folosit pentru Este un fenomen normal la pima pornire.
prima dată.
Recipientul pentru apă este gol.
Umpleţi recipientul pentru apă.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului
înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici scump. În
acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile
din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
42
IR8100-001_v01
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары
Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
использования.
Инструкция по безопасности и соответствующему применению гладильной системы
Перед первым применением гладильной системы
внимательно прочтите данную инструкцию.
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Перед наполнением бойлера и сливом воды всегда
вынимайте вилку сетевого провода из розетки
питающей сети.
●● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт может стать причиной
серьёзной опасности для пользователя. В случае
возникновения неисправностей советуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Не пользуйтесь прибором, если он поврежден или
не работает должным образом.
●● Не прикасайтесь к подошве утюга во время глажения или сразу же после него. Будьте осторожны –
температура подошвы очень высокая!
●● Из утюга выходит пар высокой температуры. Будьте
всегда предельно внимательны в обращении с прибором и предупредите о потенциальной опасности
гладильной системы других пользователей.
●● Держите противоизвестковый картридж в недоступном для детей месте.
●● Не открывайте отверстие для залива воды во
время глажения.
●● Соблюдайте особую осторожность во время глажения в присутствии детей. Не позволяйте прикасаться к горячему утюгу во время глажения.
●● Дети старше 8 лет, люди с ограниченными психическими, физическими и интеллектуальными
способностями, а также не имеющие соответствуюIR8100-001_v01
щего опыта и знаний могут пользоваться прибором
только под присмотром взрослых или после ознакомления с указаниями по безопасной эксплуатации. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети
старше 8 лет могут производить очистку пылесоса
только под присмотром взрослых.
●● Подключенный к сети или остывающий прибор
хранить вместе с сетевым шнуром вдали от детей
в возрасте до восьми лет.
●● Не следует пользоваться утюгом если утюг упал,
имеет видимые следы повреждения или из него
вытекает вода.
●● Если Вы не пользуетесь прибором даже в течение
короткого времени, следует его выключить, нажимая на кнопку вкл/выкл
.
●● Категорическия запрещается гладить электроутю-
гом одежду и ткани непосредственно на людях или
животных.
●● Категорически запрещается направлять струю пара
на людей или животных.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Удалите с корпуса и подошвы утюга все имеющиеся защитные пленки и наклейки.
●● Перед началом глажения размотайте и выпрямите
питающий сетевой провод.
●● После каждого использования утюга с парогенератором необходимо слить из бойлера воду.
●● Подключайте утюг только к сети переменного
тока 220-240 V с заземлением.
●● Перед началом глажения вложите картридж anti-calc.
●● Не пользуйтесь удлинителем без заземления!
●● Не добавляйте в резервуар с водой другие, кроме
воды, жидкости, напр. ароматизированные вещества, уксус и прочие химические жидкости.
●● Запрещается погружать утюг и парогенератор
в воду или другие жидкости.
●● Не наматывайте питающий сетевой провод на
горячий утюг. Перед тем как убрать утюг, дайте ему
полностью остыть.
●● Не пытайтесь самостоятельно разбирать корпус
утюга и парогенератора, или отсоединять отдельные детали.
●● Сетевой шнур и шланг подачи пара не должны
касаться горячей подошвы.
●● Устанавливайте утюг и парогенератор на ровную
и устойчивую горизонтальную поверхность.
●● Не оставляйте включенный в сеть или горячий утюг
без присмотра.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
43
Советы
Описание гладильной системы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
1 Кнопка выпуска пара
2 Контрольная лампочка
3 Регулятор выпуска пара
●● Гладильная
система предназначена только для
бытового использования; во время её работы следует строго придерживаться требований настоящего руководства по эксплуатации.
Рекомендации по глажению
1 Рассортируйте вещи, которые Вы собираетесь гладить, по типам ткани, из которой они сшиты. Это позволит Вам ограничить количество переключений регулятора температуры.
2 Если Вы не знаете состав изделия, найдите на нём
место, которое незаметно при носке, и попробуйте подобрать соответствующую температуру глажения, начиная
с минимальной.
3 Прежде чем начать глажение изделий из чувствительных к высоким температурам тонких и деликатных
тканей, необходимо подождать три минуты. Для достижения нужной температуры (как более высокой, так
и более низкой) необходимо определенное время.
4 Чтобы изделия из тонких и деликатных тканей, таких
как шерсть, шелк, бархат и т.п. не лоснились после глажения, их нужно гладить через ткань.
5 Внимательно прочитайте ярлык на изделии, которое Вы собираетесь гладить, и всегда выполняйте
рекомендации изготовителя одежды по уходу за изделием. Символы на ярлыках означают следующее:
Регулировка температуры глажения
○ Ацетатное
волокно
○ Эластан
○ Полиамид
○ Полипропилен
○ Полиэстер
○ Шелк
○ Tриацетат
○ Вискоза
○ Шерсть
○ Хлопок
○ Лен
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора. Гладильная система – это прибор I класса,
оснащённый сетевым шнуром с защитным проводом
и вилкой с заземлением. Гладильную систему необходимо подключать к розетке с заземлением.
Гладильная система ZELMER отвечает требованиям
действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
44
A
– выпуск пара из отверстий, размещенных
в передней части подошвы
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
– выпуск пара из всех отверстий подошвы
утюга
Изоляционная втулка
Отверстие для залива воды
Резервуар для воды
Ручка резервуара для воды
Контейнер для противоизвесткового картриджа
Противоизвестковый картридж (установлен в контейнере для противоизвесткового картриджа)
Тестер жесткости воды
Подставка с термической изоляцией
Держатель сетевого шнура
Подставка для трубки подачи пара
Сигнальные лампочки (зелёная – готовность работать с паром; красная – нагрев подошвы утюга)
Кнопка вкл/выкл
Кнопка выбора жёсткости воды
Кнопка выбора вида ткани и выпуска пара „
Кнопка выбора вида ткани и выпуска пара „
ЖК дисплей
”
”
ЖК ДИСПЛЕЙ –ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Жёсткость воды
Индикатор уровня воды
Индикатор уровня выпуска пара
Индикатор уровня нагрева паровой части
Автоматическое отключение
Замена противоизвесткового картриджа
Нет противоизвесткового картриджа
Установка температуры
Установка вида ткани
I
A
B
C
D E F
G
H
IR8100-001_v01
B
Наполнение водой
Установка температуры
Прибор оснащён электронной системой
контроля уровня воды. Если уровень воды
слишком низок, на ЖК-дисплее мигает
1 Включите прибор (см. п. «Подключение прибора».
2 Нажмите кнопку выбора вида ткани и выпуска пара
„ ” чтобы увеличить температуру и связанные с ней
индикация уровня воды
, а прибор
издаёт звуковой сигнал до тех пор, пока
резервуар для воды (6) не будет наполнен.
установки от „
” до „
” (после
каждого нажатия на кнопку раздастся звуковой сигнал).
На ЖК-дисплее поочерёдно появятся:
●● Выключите прибор, а затем отключите его от сети
питания.
1 Извлеките резервуар для воды (6) при помощи
ручки резервуара для воды (7).
2 Извлеките отверстие для залива воды (5).
●● Наполните резервуар для воды (6) до уровня MAX,
обозначенного на стенке резервуара для воды.
3 Вставьте отверстие для залива воды (5).
4 Вставьте резервуар для воды (6) на место.
Ввиду прочности противоизвестковых смесей и жёсткости
воды, рекомендуется заменить противоизвестковые
картриджи (9) тогда, когда индикатор замены противоизвесткового картриджа
начнёт мигать.
В случае сложностей, связанных с закупкой
нового противоизвесткового картриджа,
для продолжения работы с прибором можно
применить дестиллированную воду.
Подключение прибора
1 Подключите прибор к соответствующему источнику
питания.
2 Вы услышите один короткий звуковой сигнал, загорится ЖК-дисплей с отображением всех индикаторов
и в сопровождении звукового сигнала, после чего индикаторы погаснут.
3 Нажмите кнопку вкл/выкл
бор. На ЖК-дисплее появится:
, чтобы включить при-
Чтобы уменьшить температуру и связанные с ней установки, нажмите поочерёдно кнопку выбора вида ткани
и выпуска пара „ ” (после каждого нажатия на кнопку
раздастся звуковой сигнал). На ЖК-дисплее индикаторы
будут появляться в обратном порядке, чем при увеличении температуры.
При установках от 1 до 4 (от „
”
до „
”) утюг работает исключительно в порядке сухого глажения, в данном случае пар не образуется. При таких
установках светится сигнальная лампочка
красного цвета.
3 Контрольная лампочка (2) выключится автоматически сразу после того, как температура подошвы достигнет заданного уровня.
При установках от 5 до 9 (от „
до „
для глажения.
”
”), можно использовать пар
4 Во время нагрева паровой части, на ЖК-дисплее
будет мигать индикатор уровня нагрева паровой
части
. Индикатор перестанет мигать сразу после
того, как температура достигнет заданного уровня (исчезнет из ЖК-дисплея).
IR8100-001_v01
45
5 Переместите регулятор выпуска пара (3) на соответствующую позицию (
– выпуск пара из отверстий, находящихся в передней части подошвы утюга;
– выпуск пара из всех отверстий утюга).
6 Если подошва утюга и паровая часть готовы
к использованию, контрольная лампочка красного
цвета выключится и включится контрольная лампочка
зелёного цвета.
7 Прибор готов к работе.
Установка подставки для трубки
подачи пара
C
●● Размотайте и выпрямите трубку подачи пара.
1 Установите подставку для трубки подачи пара (13)
в одно из двух отверстий, находящихся в верхней части
парогенератора.
2 Поместите трубку подачи пара в углублении подставки для трубки подачи пара (13).
Подготовка гладильной системы к работе –
первое глажение
1 Удалите все защитные пленки или наклейки из подошвы и корпуса прибора.
2 Размотайте и распрямите сетевой шнур и трубку
подачи пара.
3 Наполните резервуар для воды (6) (см. п. «Наполнение водой»).
4 Включите прибор (см. п. «Подключение прибора»).
5 Установите уровень жёсткости воды, нажимая кнопку
выбор жёсткости воды
. Проверьте уровень жёсткости воды при помощи тестера жёсткости воды (см. п.
«Проверка жёсткости воды»).
6 Нажимая кнопку выбора вида ткани и выпуска
пара „ ” установите уровень выпуска пара на уровне
MAX (
).
7 Индикатор нагрева паровой части
начнёт
мигать, что обозначает, что паровая часть разогревается.
8 Переместите регулятор выпуска пара вправо на
позицию
.
9 Индикатор нагрева паровой части
прекратит мигать (исчезнет из ЖК-дисплея) после того как утюг
достигнет заданной температуры.
10 Если подошва утюга и паровая часть будут готовы
к работе, контрольная лампочка красного цвета
выключится, а включится контрольная лампочка зелёного цвета.
11 Прибор готов к работе.
46
12 Нажмите и удерживайте кнопку выпуска пара (1)
приблизительно в течение одной минуты для очистки
системы генерирования пара.
13 Нажмите кнопку выпуска пара (1), для глажения
с отпариванием. Чтобы включить функцию выпуска пара,
нажмите (возможно несколько раз) на кнопку выпуска
пара (1).
14 Во время нажатия на кнопку выпуска пара (1) на
ЖК-дисплее будет мигать индикатор уровня выпуска пара.
15 Начните первое глажение со «старого» полотенца.
Гладить с отпариванием можно только
тогда, когда паровая часть достигнет
соответствующей температуры.
Если вы нажмете на кнопку выпуска пара
(1), когда паровая часть не достигла соответствующей температуры, вы услышите звуковой сигнал.
Паровая часть достигает соответствующей температуры приблизительно за
1 минуту.
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ГЛАЖЕНИЯ
●● Нажмите
кнопку вкл/выкл
чтобы выключить
прибор.
●● Отключите гладильную систему от источника питания.
●● После того, как утюг полностью остынет, опорожните
резервуар воды (6), храните утюг в горизонтальном
положении, в безопасном месте.
Глажение
Всегда соблюдайте рекомендации производителя одежды, указанные на этикетке.
1 Размотайте и выпрямите сетевой шнур и трубку
подачи пара.
2 Наполните резервуар для воды (6) (см. п. «Наполнение водой»).
3 Подключите прибор (см. п. «Подключение прибора»).
СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ
При установке от 1 до 4 (от „
” до
„
”) утюг работает исключительно в порядке
сухого глажения, в данном случае пар не образуется.
При таких установках светится сигнальная лампочка
красного цвета.
1 Во время нажатия на кнопку выпуска пара (1), при
установке утюга от 1 до 4, раздастся звуковой сигнал, но
пар не образуется.
2 Контрольная лампочка (2) автоматически выключится, когда будет достигнута заданная температура
подошвы утюга.
3 Прибор готов к работе.
IR8100-001_v01
ГЛАЖЕНИЕ С ОТПАРИВАНИЕМ
При установке от 5 до 9 (от „
” до
„
”) возможно глажение с отпариванием.
Для глажения с отпариванием, необходимо нажимать
на кнопку выпуска пара (1). Чтобы включить функцию
выпуска пара, нажмите (возможно несколько раз) на
кнопку выпуска пара (1).
1 В зависимости от вида ткани, при помощи кнопки
выбора вида ткани и выпуска пара, установите необходимый уровень выпуска пара.
2 Индикатор нагрева паровой части
начнет
мигать, это обозначает, что паровая часть нагревается.
При нажатии на кнопку выпуска пара (1) перед тем, как
будет достигнута заданная температура, раздастся звуковой сигнал, но пар не образуется.
3 Индикатор нагрева паровой части
перестанет мигать (исчезнет из ЖК-дисплея), когда будет
достигнута заданная температура паровой части.
4 Когда подошва утюга и паровая часть будут готовы
к работе, контрольная лампочка красного цвета
выключится, а включится контрольная лампочка зелёного цвета.
5 Переместите регулятор выпуска пара вправо на
позицию.
.
6 Прибор готов к работе.
7 Во время нажатия на кнопку выпуска пара (1) на
ЖК-дисплее будет мигать индикатор уровня выпуска пара.
8 Нажмите на кнопку выпуска пара (1), чтобы гладить
с отпариванием. Чтобы включить функцию выпуска пара,
нажмите (возможно несколько раз) на кнопку выпуска
пара (1).
9 После окончания глажения, при помощи кнопки
выбора вида ткани и выпуска пара „ ”, установите
уровень выпуска пара на позицию „
”.
10 Нажмите кнопку вкл/выкл
, чтобы выключить
прибор.
11 Отключите гладильную систему от источника питания.
12 После того, как утюг полностью остынет, опорожните
резервуар воды (6), храните утюг в горизонтальном
положении, в безопасном месте.
Выпуск пара в вертикальном положении
Всегда соблюдайте рекомендации производителя одежды, указанные на этикетке.
Данная функция обеспечивает выпуск
дополнительного пара, для разглаживания
деликатных материалов в висящем положении (висящие шторы или другие материалы).
1 Размотайте и выпрямите трубку подачи пара.
IR8100-001_v01
2 Наполните резервуар для воды (6) (cм. п. «Наполнение водой»).
3 Включите прибор (см. п. «Подключение прибора»).
4 В зависимости от вида ткани, при помощи кнопки
выбора вида ткани и выпуска пара, установите необходимый уровень выпуска пара (от „
„
” до
”).
При каждом нажатии на кнопку, раздаётся
звуковой сигнал.
5 Индикатор нагрева паровой части
начнёт
мигать, что обозначает, что паровая часть разогревается. При нажатии на кнопку выпуска пара (1) перед
тем, как будет достигнута заданная температура, раздастся звуковой сигнал, но пар не образуется.
6 Индикатор нагрева паровой части
перстанет
мигать (исчезнет из ЖК-дисплея) после того, как паровая
часть достигнет заданной температуры.
7 Если подошва утюга и паровая часть готовы
к использованию, контрольная лампочка красного
цвета выключится и включится контрольная лампочка
зелёного цвета.
8 Чтобы достичь лучших результатов, переместите
регулятор выпуска пара влево в позицию
, благодаря этому увеличится скорость выпуска пара.
9 Прибор готов к работе.
10 Придержите утюг в вертикальном положении, на расстоянии 10 см от одежды.
11 Нажмите один раз на кнопку выпуска пара (1) – из
отверстий, размещенных в передней части подошвы
утюга появится мощная струя пара.
12 Для глажения сильно помятой одежды, подождите
несколько секунд и снова нажмите на кнопку выпуска
пара (1). Большинство складок можно разгладить после
трёхкратного нажатия на кнопку.
13 Чтобы включить функцию выпуска пара, необходимо
несколько раз нажать на кнопку выпуска пара (1).
14 После окончания глажения, при помощи кнопки
выбора вида ткани и выпуска пара „ ”, установите
уровень выпуска пара на позицию „
”.
15 Нажмите кнопку вкл/выкл
, чтобы выключить
прибор.
16 Отключите гладильную систему от источника питания.
17 После того, как утюг полностью остынет, опорожните
резервуар воды (6), храните утюг в горизонтальном
положении, в безопасном месте.
Чтобы обеспечить высокое качество
пара, не нажимайте на кнопку выпуска пара
более трёх раз после того, как выключится сигнальная лампочка.
47
Прибор генерирует водяной пар очень
высокой температуры. Запрещается
гладить одежду и материал на людях или
на животных.
Во время глажения соблюдайте расстояние, по крайней мере несколько сантиметров, от деликатных материалов (синтетические материалы, шёлк, бархат,
и т.п.), в противном случае можно повредить материал.
Автоматическое отключение
Если во время глажения функция глажения с отпариванием не используется более 10 минут, прибор переходит
в режим «ожидания». Подсветка ЖК-дисплея выключится, на экране будет мигать индикатор автоматического отключения , одновременно, поочередно будут
включаться красная и зелёная контрольные лампочки.
Чтобы продолжить глажение, нужно слегка подвинуть
утюг или нажать на кнопку вкл/выкл
, прибор будет
работать согласно ранее установленных параметров,
утюг снова нагреется. Подождите около полминуты,
чтобы прибор нагрелся до температуры, установленной
перед автоматическим отключением.
Выбор языковой версии
1 Размотайте и выпрямите трубку подачи пара.
2 Включите прибор (см. п. «Подключение прибора»).
Прибор оснащён тремя языковыми версиями: английской, французской и немецкой.
3 Для того, чтобы изменить языковую версию,
нажмите и придержите в течение 5 секунд одновременно
кнопку выбора жёсткости воды
и кнопку выбора
вида ткани и выпуска пара „ ”. На ЖК-дисплее будет
мигать обозначение выбранной языковой версии (EN,
FR, DE).
4 При помощи кнопки выбора вида ткани и выпуска
пара „ ”, выберите необходимую языковую версию.
Доступные версии будут изменяться следующим образом:
Языковую версию можно изменить в любое
время во время работы прибора.
Проверка жёсткости воды
Проверка жёсткости воды позволит подобрать оптимальные параметры паровой системы для глажения, в зависимости от качества вашей воды. Чтобы проверить жёсткость воды, следуйте нижеприведённым указаниям.
1 Выймите тестер жесткости воды из упаковки.
2 Наберите стакан (или другую ёмкость) воды из крана
и опустите в него тестер жёсткости воды.
3 Подождите ок. 15 секунд, сравните цвет на тестере
жёсткости воды с таблицей цветов на упаковке тестера
жёсткости воды.
4 На основе определённой жесткости воды установите
уровень жёсткости воды в гладильной системе, нажимая
на кнопку выбора жёсткости воды
.
ppm (gpg)
Water
Hardness Test
Strip Rating
Water
Hardness setting
0 (0)
50 (3)
1
2
Soft
Low
120 (7) 250 (15) 425 (25)
3
Hard
Medium
Medium
4
5
Very Hard
High
High
Противоизвестковая система anti-calc
и сигнализация замены картриджа
Прибор оснащён электронной системой контроля степени использования картриджа anti-calc. Картридж anticalc очищает воду, удаляя её постоянную и временную
жёсткость. В картридже находятся препараты для удаления накипи. В зависимости от степени жёсткости воды
и степени использования картриджа, следует заменять
картридж, когда гладильная система это сигнализирует.
В зависимости от установленной степени жёсткости,
индикатор замены картриджа anti-calc
будет
время от времени сигнализировать о необходимости
замены картриджа anti-calc.
ЗАМЕНА КАРТРИДЖА ANTI-CALC
1 На ЖК-дисплее мигает индикатор замены кар-
5 Когда заданная языковая версия появится на
ЖК-дисплее, подождите несколько секунд. Прибор автоматически переключится на заданную версию, а затем
вернётся к основному виду экрана ЖК-дисплея.
48
триджа anti-calc
.
2 Оставьте включенной гладильную систему.
3 Извлеките ручку резервуара для воды (7) и выдвините резервуар для воды (6).
4 Выдвините контейнер для противоизвесткового
картриджа anti-calc (8), достаньте картридж anti-calc из
контейнера и замените его на новый.
5 Сделав 4 шаг (выше), подождите 5 секунд, после чего
вставьте обратно контейнер картриджа anti-calc в гладильную систему.
IR8100-001_v01
6 Вставьте резервуар для воды (6) на своё место,
если резервуар вставлен правильно, вы услышите
характерный «щёлк».
В случае, если Вы не имеете возможности
приобрести сменный противоизвестковый картридж, для продолжения эксплуатации прибора можно использовать дистиллированную воду.
Противоизвестковый картридж (9) нельзя
удалить, если не будет выдвинут резервуар для воды (6).
Если контейнер на картридж anti-calc
(8) установлен неправильно, раздастся
повторяющийся звуковой сигнал, а на
ЖК-дисплее будет мигать индикатор,
информирующий о отсутствии картриджа
anti-calc
.
Если картридж anti-calc (9) будет заменен
при выключенной гладильной системе,
противоизвестковая электронная система
не распознает, что установлен новый картридж.
Не применяйте использованные картриджи anti-calc и не оставляйте пустым
контейнер для картриджа anti-calc. Это
может привести к повреждению прибора
и электронной системы.
Не оставляйте пустым контейнер для
картриджа anti-calc. Это может привести
к повреждению прибора и электронной
системы.
Выливание воды
B
●● Отключите гладильную систему от источника пита-
ния.
1 Извлеките ручку резервуара для воды (7)
и выдвиньте резервуар для воды (6).
2 Выдвиньте отверстие для залива воды (5).
●● Опорожните резервуар для воды (6) над умавальником, переворачивая резервуар вверх дном.
3 Вставьте отверстие для залива воды (5).
4 Вставьте резервуар для воды (6) на своё место,
если резервуар вставлен правильно, вы услышите
характерный «щёлк».
IR8100-001_v01
Система самоочистки
Гладильная система оснащена встроенной очистительной системой, запроектированной для того, чтобы
поддерживать в чистоте трубки подачи пара и паровую
часть. Лучше всего выполнять очистку раз в месяц.
1 Размотайте и выпрямите трубку подачи пара.
2 Наполните резервуар для воды (6) (см. п. «Наполнение водой»).
3 Включите прибор (см. п. «Подключение прибора»).
4 Нажимая на кнопку выбора вида ткани и выпуска
пара „ ”, установите уровень выпуска пара в позиции
MAX (
).
5 Прибор будет готов к самоочистке, когда контрольная лампочка красного цвета выключится, а включится
контрольная лампочка зелёного цвета.
6 Держите утюг на высоте около 150 мм над умывальником в позиции, как при глажении, нажмите и придержите кнопку выпуска пара (1) около 3 минут.
7 Прогладьте влажный материал, чтобы удалить все
остатки осадка с подошвы.
8 После окончания глажения, при помощи кнопки
выбора вида ткани и выпуска пара „ ”, установите
уровень выпуска пара в позиции „
”.
9 Нажмите на кнопку вкл/выкл , чтобы выключить
прибор.
10 Отключите гладильную систему от источника питания.
11 После того, как утюг полностью остынет, опорожните
резервуар воды (6), храните утюг в горизонтальном
положении, в безопасном месте.
Чистка и уход
●● Перед
чисткой отключите гладильную систему от
источника питания.
●● Для удаления накипи с подошвы или корпуса утюга,
используйте мягкую влажную тряпочку, чтобы не
поцарапать поверхности.
●● Никогда не используйте острых или шерстких предметов для удаления накипи из подошвы утюга.
●● Никогда не используйте для чистки утюга абразивов,
уксуса или средств от накипи.
49
Примеры проблем при эксплуатации гладильной системы
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Прибор не работает.
Прибор нагревается.
Подождите, пока прибор не достигнет заданной
температуры.
Прибор не подключён к сети
питания.
Включите вилку в розетку сетевого питания.
Проверьте не повреждены ли силовой кабель
и вилка. Если есть повреждения, обратитесь
в сервисный пункт.
Прибор не выключен при
помощи кнопки вкл/выкл
.
Нажмите один раз на кнопку вкл./выкл.
чтобы включить прибор.
,
Повреждена розетка источ- Проверьте, не перегорели ли пробки сети питания
ника питания или нет тока или не выключился ли автоматический предохрав сети питания.
нитель сети питания. Если вышеуказанные проблемы не выступают, проверьте розетку сети питания, подключая к ней другой электрический прибор.
Подключите прибор к другой розетке сети питания.
На
ЖК-дисплее
появился
индикатор уровня воды
Резервуар воды пуст.
Наполните резервуар воды (6).
Неправильная установка вида
ткани и выпуска пара.
При помощи кнопки выбора вида ткани и выпуска пара „ ” подберите соответствующий вид
ткани и выпуск пара к ткани, которую вы хотите
погладить.
.
Подошва утюга недостаточно
нагрета.
Вода протекает из подошвы Установлена слишком низкая При помощи кнопки выбора вида ткани и выпуутюга.
температура или установлен ска пара „ ” установите соответствующую темчерезчур большой уровень
пературу
или уменьшите уровень выпуска
пара.
пара.
Повреждение ткани во время
глажения.
Установлена черезчур высо- Поступайте согласно указаниям производителя
кая температура.
одежды. Ознакомьтесь с содержанием этикетки
(символы на этикетке).
Если вы не уверены, из какого вида материала
сделана одежда, проведите пробное глажение на
внутренней стороне одежды.
Вода протекает из парогене- Контейнер для картриджа anti- Установите правильно контейнер для картриджа
ратора.
calc установлен неправильно. anti-calc (8) в гладильную систему.
Прибор
громко.
работает
сильно
Прибор используется впер- Это нормальное явление во время первого вклювые.
чения.
Резервуар воды пуст.
Наполните резервуар для воды.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором!!!
50
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
IR8100-001_v01
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Указания относно безопасност и правилно
ползване на паростанцията
Преди да започнете да ползвате уреда, запознайте се със съдържание на цялата инструкция
за употреба.
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Извадете щепсела на захранващия кабел от елек-
трическия контакт, преди да напълните или изпразните резервоара с вода.
●● Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени
специалисти. Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да
се обърнете към специализиран сервиз.
●● Не ползвайте уреда, когато е повреден или не
действа правилно.
●● Не докосвайте гладещата повърхност на ютията по
време на гладене или кратко след приключването
му, тъй като е гореща!
●● От ютията се добива водна пара с висока температура. Ползвайте я винаги предпазливо и предупреждайте други потребители от потенциална
опасност.
●● Елемент анти-калк съхранявайте извън достъпа на
деца.
●● Отворът за напълване на резервоара с вода не
бива да се отваря по време на гладене.
●● Бъдете особено внимателни по време на гладене
в присъствието на деца. Не позволявайте да докосват ютията по време на гладене.
●● Деца над осемгодишна възраст, лица с ограничени
умствени, сетивни или физически способности
и лица без опит и нужните знания могат да използват уреда само под надзора или след по-ранно
IR8100-001_v01
обяснение на възможните рискове и опасности
и инструкция за безопасна употреба на уреда. Не
позволявайте на деца да си играят с уреда. Деца
над осемгодишна възраст могат да почистват или
извършват действия по поддръжка на устройството
само под надзор.
●● Подключения към захранването или изстиващия
уред съхранявайте заедно с кабела извън достъпа
на деца до осем години.
●● Не използвайте ютията, ако е паднала, има видими
следи от повреда или от нея тече вода.
●● Ако не ползвате паростанцията дори в течение на
кратко време, изключете я с натискане на копчето
включване/изключване
.
●● В никакъв случай не гладете дрехи и платове върху
хора или животни.
●● В никакъв случай не насочвайте парата към хора
или животни.
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Отстранете защитното фолио и всички лепенки от
гладещата повърхност на ютията и корпуса й.
●● Преди използване разгънете и изправете захранващия кабел.
●● След всяко използване изливайте водата от резервоара.
●● Включвайте ютията само към мрежа с променлив ток 220–240 V, към контакт със заземяване.
●● Преди използване поставете вложката anti-calc.
●● Не използвайте удължители без заземяване!
●● Не вливайте в резервоара за вода течности, раз-
лични от вода, т.е. парфюм, оцет или други химически вещества.
●● Не потапяйте ютията и паростанцията във вода
или други течности.
●● Не навивайте захранващия кабел около ютията,
докато не изстине съвсем - едва след това може
да се прибере.
●● Не разглобявайте корпуса на ютията и не демонтирайте никоя от частите й.
●● Не допускайте захранващият маркуч да се допре
до гладещата повърхност на ютията.
●● Ютията трябва да се използва и поставя на стабилна повърхност.
●● Не оставяйте уреда без наблюдение, ако е включен
в ел. мрежата или е горещ.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
51
Указание
Строеж на паростанцията
Информация за продукт и указания относно
ползването му
1 Копче за изхвърляне на пара
2 Контролна лампичка
3 Регулатор за изхвърляне на пара
●● Паростанцията е предназначена само за домашна
употреба, тя може да се ползва само съгласно
настоящата инструкция.
– изхвърляне на пара от отворите, разместени в предната част на стъпката на ютията
Препоръки за гладене
1 Сортирайте дрехите за гладене според типа плат.
Това ще ограничи честото сменяне на температурата за
различните видове платове.
2 Обърнете дрехата за пробно гладене от вътрешната й
страна, ако не сте сигурни какъв вид е платът. Започнете
от най-ниската температура и постепенно я увеличавайте.
3 Изчакайте поне три минути, преди да започнете да гладите платове, чувствителни на високи температури. Функцията за регулиране на температурата се нуждае от известно
време, за да достигне избраното ниво, независимо от това
дали температурата е по-ниска или по-висока.
4 Фините материали, като например коприна, вълна,
велур и др., се гладят през парче плат, за да избегнете
блестящите следи.
5 Спазвайте препоръките на производителя на
облеклото. Запознайте се със съдържанието на етикетите, което често е представено под формата на
символи, напр.:
Настройки на температурата
A
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
– изхвърляне на пара от всички отвори на
стъпката на ютията
Отгъване
Наливен отвор за вода
Резервоар за вода
Кука на резервоара за вода
Контейнер за елемент анти-калк
Елемент анти-калк (монтиран в контейнера за елемент анти-калк)
Тестер за твърдост на водата
Подставка на паростанцията с термоизолация
Дръжка за кабела
Закачалка за присъединителния кабел
Сигнални лампички (зелена – готовност за работа
с пара, червена – нагряване на стъпката на ютията)
Копче включване/изключване
Копче за избор на твърдост на водата
Копче за избор на тъкан и изхвърляне на пара „
Копче за избор на тъкан и изхвърляне на пара „
LCD-дисплей
”
”
LCD-ДИСПЛЕЙ – ОПИСАНИЕ НА ИНДИКАТОРИ
○ Ацетат
○ Еластан
○ Полиамид
○ Полипропилен
○ Полиестер
○ Коприна
○ Триацетат
○ Вискоза
○ Вълна
○ Памук
○ Лен
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Паростанцията е уред от I клас, снабден с присъединителния кабел със защитна жила и със щепсел със защитен контакт. Подключвайте към мрежовото гнездо, снабдено със защитен дюбел.
Паростанцията от ZELMER съответства на изисквания
на действащите норми.
Уредът е съвместим с изискванията на следните директиви:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
52
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Твърдост на водата
Ниво на водата
Ниво на изхвърляне на пара
Нагряване на парокамера
Автоматично изключване
Замяна на елемент анти-калк
Липса на елемент анти-калк
Регулации на температура
Регулации на вид тъкан
I
A
B
C
D E F
G
H
IR8100-001_v01
Наливане на водата
B
Поставяне на температурата
Уредът е снабден с електронна система за
наблюдение на ниво на водата. Ако ниво на
водата е много ниско, върху LCD-дисплея
ще започне да мига показателят за ниво на
1 Задвижете уреда (виж точка «Задвижване на уреда»).
2 Натиснете копчето за избор на тъкан и изхвърляне на пара „ ” за да увеличите температурата
водата
, а уредът ще издава звуков сигнал. Това състояние ще трае, докато резервоарът за вода (6) не се напълни повторно.
„
” (всяко натискане ще се съпровожда
от звуков сигнал). Върху LCD-дисплея ще се появяват
последователно:
●● Изключете уреда, а след това изтеглете щепсел на
и свързаните с нея регулации от „
” до
присъединителния кабел от мрежовото гнездо.
1 Освободете куката на резервоара за вода (7)
и изтеглете резервоара за вода (6).
2 Изтеглете наливния отвор за вода (5).
●● Напълнете резервоара за вода (6) до нивото МАХ,
означено върху стената на резервоара за вода.
3 Пъхнете наливния отвор за вода (5).
4 Поставете резервоара за вода (6) на предварително
заеманото място.
Поради трайност на анти-варови смоли и твърдост на
водата препоръчваме замяна на елемента анти-калк
(9), когато показателят за замяна на елемент антикалк
започне да мига.
В случай на трудности при покупка на нов
елемент анти-калк може да се използва
дестилирана вода и по-нататък да се
ползва уреда.
Задвижване на уреда
1 Подключете паростанцията към съответен източник
на захранването.
2 Ще се раздаде единичен звуков сигнал, върху LCDдисплея ще светнат за момент всички показатели.
За да намалите температурата и свързаните с нея регулации, натискайте последователно копчето за избор на
тъкан и изхвърляне на пара „ ” (всяко натискане ще
се съпровожда от звуков сигнал). Върху LCD-дисплея
показателите ще се появяват в обратна последователност от тази при увеличаване на температурата.
При регулации от 1 до 4 (от „
3 Натиснете веднъж копчето включване/изключване
, за да задвижите уреда. Върху LCD-дисплея ще се
появи:
”
до „
”) ютията работи изключително в сух режим, при който не се произвежда парата. При работа с тези регулации свети червената сигнална лампичка.
3 Контролната лампичка (2) ще угасне автоматично,
когато се достигне изискуемата температура на стъпката.
При регулации от 5 до 9 (от „
”
до „
”) за гладенето може да се
употребява пара.
4 При нагряване на парокамерата върху LCD-дисплея
ще мига показателят за нагряване на парокамерата
. При достигане на изискуемата температура показателят ще престане да мига (ще изчезне от дисплея).
IR8100-001_v01
53
5 Преместете регулатора за изхвърляне на пара (3)
в съответно положение (
– изхвърляне на пара от
отворите, разместени в предната част на стъпката на
ютията,
– изхвърляне на пара от всички отвори
на стъпката на ютията).
6 Ако стъпката на ютията и парокамерата бъдат готови
за употреба, червената контролна лампичка ще угасне,
а зелената контролна лампичка ще светне.
7 Уредът е готов за употреба.
Монтиране на закачалката за
присъединителния кабел
C
●● Развийте и изправете присъединителния кабел.
1 Сложете закачалката за присъединителния кабел
(13) в един от двата отвора, намиращи се в горната част
на паростанцията.
2 Поместете присъединителния кабел в загънка на
закачалката за присъединителния кабел (13).
Приготвяне на паростанцията за работа
– първо гладене
1 Премахнете всички защитни фолио и лепенки от
стъпката на ютията и от корпуса.
2 Развийте и изправете мрежовия кабел и присъединителния кабел.
3 Напълнете резервоара за вода (6) (виж точка
«Наливане на водата»).
4 Задвижете уреда (виж точка «Задвижване на уреда»).
5 Поставете ниво на твърдост на водата, като натискате копчето за избор на твърдост на водата
.
Ниво на твърдост на водата проверете с използване на
тестер за твърдост на водата (виж точка «Проверяване
на твърдост на водата»).
6 Като натискате копчето за избор на тъкан
и изхвърляне на пара „ ” поставете ниво на изхвърляне на пара в положение МАХ (
).
7 Показателят за нагряване на парокамерата
ще започне да мига, което означава, че парокамерата се
нагрява.
8 Преместете регулатор за изхвърляне на пара
надясно, в положение
.
9 Показателят за нагряване на парокамерата
ще престане да мига (ще изчезне от дисплея) в момента
на достигане на изискуемата температура на парокамерата.
10 Когато стъпка на ютията и парокамерата бъдат
готови за употреба, червената контролна лампичка ще
угасне, а зелената контролна лампичка ще светне.
54
11 Уредът е готов за употреба.
12 Натиснете и придържете копчето за изхвърляне на
пара (1) в течение на ок. 1 минута, за да очистите системата за произвеждане на пара.
13 Натиснете копчето за изхвърляне на пара (1), за да
гладите с използване на пара. За да задвижите функцията
за изхвърляне на пара, може да бъде необходимо да натиснете копчето за изхвърляне на пара (1) няколко пъти.
14 При натискане на копчето за изхвърляне на пара
(1) символът на пара до показателя за нивото на изхвърляне на пара върху LCD-дисплея ще мига.
15 Започнете първото гладене от някоя «стара» кърпа.
Докато парокамерата не достигне съответна температура, гладенето с пара
е невъзможно.
Ако натиснете копчето за изхвърляне на
пара (1), когато парокамерата не е достигнала изискуемата температура, ще се
раздаде звуков сигнал.
Парокамерата достига съответна температура след ок. 1 минута.
СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАДЕНЕТО
●● Натиснете копчето включване/изключване
, за
да изключите уреда.
●● Отключете паростанцията от източника на захранването.
●● След пълно изстиване на ютията опразнете резервоара за вода (6), съхранявайте я хоризонтално на
сигурно място.
Гладене
Винаги спазвайте препоръки на производителя на облеклото, посочени върху етикета на облеклото.
1 Развийте и изправете мрежовия кабел и присъединителния кабел.
2 Напълнете резервоара за вода (6) (виж точка
«Наливане на водата»).
3 Задвижете уреда (виж точка «Задвижване на уреда»).
СУХО ГЛАДЕНЕ
При регулации от 1 до 4 (от „
” до
„
”) ютията работи изключително в сух режим,
при който не се произвежда парата. При работа с тези
регулации свети червената сигнална лампичка.
1 Натискане на копчето за изхвърляне на пара
(1) при регулации на ютията от 1 до 4 ще предизвика
раздаване на звуков сигнал, обаче това не е свързано
с изхвърляне на пара.
IR8100-001_v01
2 Контролната лампичка (2) ще угасне автоматично,
когато стъпката на ютията достигне изискуемата температура.
3 Уредът е готов за употреба.
Изхвърляне на пара във вертикално
положение
Винаги спазвайте препоръки на производителя на облеклото, посочени върху етикета на облеклото.
ГЛАДЕНЕ С ПАРА
При регулации от 5 до 9 (от „
” до
„
”) за гладене може да се използва пара.
За да гладите с пара, натискайте копчето за изхвърляне на пара (1). За да задвижите функцията за изхвърляне на пара, може да бъде необходимо да натиснете
копчето за изхвърляне на пара (1) няколко пъти.
1 В зависимост от вид гладена тъкан поставете с помощта на копчетата за избор на тъкан и изхвърляне на
пара изискуемото ниво на изхвърляне на пара.
2 Показателят за нагряване на парокамерата
ще започне да мига, което означава, че парокамерата се
нагрява. Натискане на копчето за изхвърляне на пара
(1) преди достигане на изискуемата температура ще
предизвика раздаване на звуков сигнал, обаче това не
е свързано с изхвърляне на пара.
3 Показателят за нагряване на парокамерата
ще престане да мига (ще изчезне от дисплея) в момента
на достигане на изискуемата температура на парокамерата.
4 Когато стъпка на ютията и парокамерата бъдат
готови за употреба, червената контролна лампичка ще
угасне, а зелената контролна лампичка ще светне.
5 Преместете регулатор за изхвърляне на пара
надясно, в положение
.
6 Уредът е готов за употреба.
7 При натискане на копчето за изхвърляне на пара
(1) символът на пара до показателя за нивото на изхвърляне на пара върху LCD-дисплея ще мига.
8 Натиснете копчето за изхвърляне на пара (1), за да
гладите с използване на пара. За да задвижите функцията за изхвърляне на пара, може да бъде необходимо да
натиснете копчето за изхвърляне на пара (1) няколко
пъти.
9 След приключване на гладенето поставете с помощта на копчето за избор на тъкан и изхвърляне на
пара „ ” нивото на изхвърляне на пара в положение
„
”.
10 Натиснете копчето включване/изключване
, за
да изключите уреда.
11 Отключете паростанцията от източника на захранването.
12 След пълно изстиване на ютията опразнете резервоара за вода (6), съхранявайте я хоризонтално на
сигурно място.
IR8100-001_v01
Тази функция осигурява допълнителна
пара, която помага да се премахнат измачкания от деликатни материали, намиращи
се във висещо положение (висещи пердета
или други тъкани).
1 Развийте и изправете мрежовия кабел и присъединителния кабел.
2 Напълнете резервоара за вода (6) (виж точка
«Наливане на водата»).
3 Задвижете уреда (виж точка «Задвижване на уреда»).
4 В зависимост от вид гладена тъкан поставете
с помощта на копчетата за избор на тъкан и изхвърляне на пара изискуемото ниво на изхвърляне на пара
(от „
” до „
”).
След всяко натискане на копчето уредът
издава звуков сигнал.
5 Показателят за нагряване на парокамерата
ще започне да мига, което означава, че парокамерата се
нагрява. Натискане на копчето за изхвърляне на пара
(1) преди достигане на изискуемата температура ще
предизвика раздаване на звуков сигнал, обаче това не
е свързано с изхвърляне на пара.
6 Показателят за нагряване на парокамерата
ще престане да мига (ще изчезне от дисплея) в момента
на достигане на изискуемата температура на парокамерата.
7 Когато стъпка на ютията и парокамерата бъдат
готови за употреба, червената контролна лампичка ще
угасне, а зелената контролна лампичка ще светне.
8 За да получите по-добри ефекти, преместете регулатор за изхвърляне на пара наляво, в положение
, благодарение на това ще увеличите скоростта на
изхвърляната пара.
9 Уредът е готов за употреба.
10 Придържете ютията вертикално на разстояние 10 см
от дрехата.
11 Натиснете еднократно копчето за изхвърляне на
пара (1) – от отворите, поместени в предната част на
стъпката на ютията, парата ще бъде интензивно изхвърлена.
12 При силно измачкване изчакайте няколко секунди
и натиснете повторно копчето за изхвърляне на пара
(1). Повечето от измачквания могат да се отстранят след
трикратно натискане на копчето.
55
13 За да задвижите функцията за изхвърляне на пара,
може да бъде необходимо да натиснете копчето за
изхвърляне на пара (1) няколко пъти.
14 След приключване на гладенето поставете с помощта на копчето за избор на тъкан и изхвърляне на
пара „ ” нивото на изхвърляне на пара в положение
„
”.
15 Натиснете копчето включване/изключване
, за
да изключите уреда.
16 Отключете паростанцията от източника на захранването.
17 След пълно изстиване на ютията опразнете резервоара за вода (6), съхранявайте я хоризонтално на
сигурно място.
За да съхраните високо качество на пара,
не натискайте копчето за изхвърляне на
пара повече от три пъти след угасване на
сигналната лампичка.
Уредът произвежда водна пара с много
висока температура. Под никакъв предлог
не гладете облекло и тъкани, намиращи
се по хората или животните. Никога не
насочвайте парата към хората или към
животните.
При гладенето спазвайте поне няколко
сантиметра разстояние от деликатни
тъкани (изкуствени влакна, коприна,
кадифе и др.), в обратен случай тъканта
може да се повреди.
Автоматично изключване
Ако при гладенето функцията за гладене с пара не се
употребява повече от 10 минути, уредът ще премине
към състояние на «бдение». Осветление на дисплея
ще угасне, а върху дисплея ще започне да мига показателят за автоматично изключване , което ще се
съпровожда с мигане на смяна на червената и зелената
контролна лампичка върху ютията. За да продължите
гладенето, достатъчно е да мръднете с ютията или да
натиснете копчето включване/изключване
, уредът
ще се върне към предишните регулации, ютията ще се
нагрее повторно. Изчакайте около половин минута, за
да уредът се нагрее до температурата, поставена преди
автоматично изключване.
Избор на езикова версия
1 Развийте и изправете мрежовия кабел и присъединителния кабел.
2 Задвижете уреда (виж точка «Задвижване на уреда»).
3 За да промените езиковата версия, натиснете и придържете едновременно в течение на 5 секунди копчето
за избор на твърдост на водата
и копчето за
избор на тъкан и изхвърляне на пара „ ”. Върху дисплея ще започне да мига означение на актуално поставената езикова версия (EN, FR, DE).
4 С помощта на копчето за избор на тъкан и изхвърляне на пара „ ” изберете изискуемата езикова версия. Достъпните версии ще се променят както следва:
5 Когато върху дисплея ще се появи изискуемата езикова версия, изчакайте един момент. Уредът автоматично ще се превключи към посочената езикова версия,
след което ще се върне към главния изглед на дисплея.
Езиковата версия може да се промени във
всеки момент на работа на уреда.
Проверяване на твърдост на водата
Проверяване на твърдост на водата ще позволи
паростанцията да се приспособи към оптимални стойности и към гладене при условията, съответстващи на
Вашето качество на вода. За да проверите твърдост на
водата, постъпвайте според указанията по-долу.
1 Извадете от опаковката тестер за твърдост на
водата.
2 Напълнете чашка или друг съд с вода от чешмата
и потопете в нея тестера за твърдост на водата.
3 Изчакайте около 15 секунди, сравнете цвета върху
тестера за твърдост на водата с таблицата за цветове
върху опаковката на тестера за твърдост на водата.
4 Въз основа на отчетената твърдост на водата, като
натискате копчето за избор на твърдост на водата
, поставете ниво на твърдост на водата в паростанцията.
ppm (gpg)
Water
Hardness Test
Strip Rating
Water
Hardness setting
0 (0)
50 (3)
1
2
Soft
Low
120 (7) 250 (15) 425 (25)
3
Hard
Medium
Medium
4
5
Very Hard
High
High
Уредът има три езикови версии за избор:
английска, френска и немска.
56
IR8100-001_v01
Анти-варова система анти-калк
и сигнализация за замяна на елемента
Уредът има електронна система за наблюдение на състояние на изразходване на елемента анти-калк. Елементът
анти-калк пречиства водата и отстранява постоянната
и временната й твърдост. В елемента се намират смоли
за отстраняване на камък. В зависимост от твърдост на
водата и степен на изразходването елементът трябва да
се сменява, когато това се сигнализира от паростанцията. В зависимост от поставената степен на твърдост,
показателят за замяна на елемент анти-калк
ще
съобщава през определено време за необходимост от
замяна на елемент анти-калк.
ЗАМЯНА НА ЕЛЕМЕНТ АНТИ-КАЛК
1 Върху LCD-дисплея мига показателят за замяна на
елемент анти-калк
.
2 Оставете паростанцията включена.
3 Освободете куката на резервоара за вода (7)
и изтеглете резервоара за вода (6) от паростанцията.
4 Изтеглете контейнера за елемент анти-калк (8),
извадете елемента анти-калк от контейнера и го заменете с нов.
5 Изчакайте 5 секунди след изпълнение на точка 4,
докато повторно сложите контейнера за елемент антикалк в паростанцията.
6 Поставете резервоара за вода (6) на предварително
заеманото място, характерното «клик» свидетелства за
правилно монтиране на резервоара за вода.
Ако се появят проблеми с покупка на нов
елемент, за да ползвате уреда, употребявайте дестилирана вода вместо тази от
чешмата.
Елементът анти-калк (9) не може да се
отстрани, ако резервоарът за вода (6) не
е изтеглен.
Ако контейнерът за елемент анти-калк
(8) не е монтиран правилно, ще чуете
повтарящ се звуков сигнал, а върху LCDдисплея ще започне да мига показателят
за липса на елемент анти-калк
.
Ако елементът анти-калк (9) е заменен при
изключен уред, анти-варова електронна
система няма да разпознае, че е инсталиран нов елемент.
Не употребявайте изразходвани елементи
анти-калк и не оставяйте контейнера
за елемент анти-калк празен. Това може
да предизвика повреда на уреда и на електронната система.
IR8100-001_v01
Не оставяйте контейнера за елемент антикалк празен. Това ще предизвика повреда на
уреда и на електронната система.
Изливане на водата
B
●● Отключете паростанцията от източника на захранва-
нето.
1 Освободете куката на резервоара за вода (7)
и изтеглете резервоара за вода (6) от паростанцията.
2 Изтеглете наливния отвор за вода (5).
●● Опразнете резервоара за вода (6) над мивката, като
го обърщате с дъното нагоре.
3 Пъхнете наливния отвор за вода (5).
4 Поставете резервоара за вода (6) на предварително
заеманото място, характерното «клик» свидетелства за
правилно монтиране на резервоара за вода.
Система за самоочистване
Паростанцията има вградена очистваща система, проектирана за поддържане на чистотата на паропроводите
и парокамерата. Препоръчваме да извършвате това
действие веднъж месечно.
1 Развийте и изправете мрежовия кабел и присъединителния кабел.
2 Напълнете резервоара за вода (6) (виж точка
«Наливане на водата»).
3 Задвижете уреда (виж точка «Задвижване на уреда»).
4 Като натискате копчето за избор на тъкан
и изхвърляне на пара „ ” поставете ниво на изхвърляне на пара в положение МАХ (
).
5 Уредът ще бъде готов за самоочистване, когато
угасне червената контролна лампичка, а зелената
контролна лампичка ще светне.
6 Дръжте ютията около 150 мм над мивката в положение
на гладене, натиснете и придържете копчето за изхвърляне на пара (1) в течение на около 3 минути. Утайките
ще изплуват заедно с водата чрез отворите за пара.
7 Прогладете някой влажен материал, за да отстраните от стъпката всички остатъци от утайките.
8 След приключване на гладенето поставете с помощта на копчето за избор на тъкан и изхвърляне на
пара „ ” нивото на изхвърляне на пара в положение
„
”.
9 Натиснете копчето включване/изключване
, за
да изключите уреда.
10 Отключете паростанцията от източника на захранването.
11 След пълно изстиване на ютията опразнете резервоара за вода (6), съхранявайте я хоризонтално на
сигурно място.
57
Почистване и поддържане
●● Никога не употребявайте остри или грапави предмети
●● Преди
●● Никога не употребявайте за почистване на ютията
почистването отключете паростанцията от
захранващото гнездо.
●● Използвайте влажна кърпичка, не оставяща драскотини, за да отстраните утайката от стъпката или от
корпуса на ютията.
за отстраняване на утайката от стъпката на ютията.
абразивни средства, оцет или средства за отстраняване на камък.
Примерни проблеми при експлоатация на паростанцията
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Уредът не работи.
Уредът се нагрява.
Почакайте, докато уредът достигне изискуемата
температура.
Уредът не е подключен към
захранването.
Сложете щепсела в захранващото гнездо. Проверете захранващия кабел и щепсела дали не
са повредени. Ако това се случи, свържете се
със сървисен пункт.
Уредът не е включен с копчето
Натиснете веднъж копчето включване/изключ-
включване/изключване
ване
.
, за да задвижите уреда.
Захранващото гнездо е повре- Проверете дали мрежовият предпазител не
дено или мрежовото напреже- е прегорял или дали автоматичният мрежов
ние липсва.
предпазител не е изключен. Ако горепосочените
предпазители действат правилно, проверете
мрежовото гнездо, като подключвате към него
друг уред.
Подключете уреда към друго захранващо
гнездо.
Върху LCD-дисплея се появи Резервоарът за вода е празен.
показателят за ниво на
водата
Напълнете резервоара за вода (6).
.
Стъпката на ютията не е дос- Неправилно избран вид тъкан
татъчно нагрета.
и изхвърляне на пара.
С помощта на копчето за избор на тъкан
и изхвърляне на пара „ ” приспособете
вид тъкан и изхвърляне на пара към гладената
тъкан.
От стъпката на ютията изтича
вода.
Поставена е много ниска тем- С помощта на копчето за избор на тъкан
пература или е поставено и изхвърляне на пара „ ” поставете наймного голямо количество пара.
малко температура
или намалете количество пара.
Гладеният плат е повреден.
Много висока температура.
Постъпвайте съгласно указанията на производителя на облекло. Запознайте се със съдържание
на етикета, представено във вид на символи.
Проведете пробно гладене от вътрешната страна
на дрехата, ако не сте сигурни във вид тъкан.
От паростанцията
вода.
Контейнерът за елемент антикалк не е монтиран правилно.
Инсталирайте правилно контейнера за елемент
анти-калк (8) в паростанцията.
Уредът се употребява за първи
път.
Това е нормално явление при първото задвижване.
Резервоарът за вода е празен.
Напълнете резервоара за вода.
Уредът работи шумно.
58
изтича
IR8100-001_v01
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го
постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда
в подходящ център за унищожаване,
защото съдържа опасни елементи, които
могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
IR8100-001_v01
59
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки щодо техніки безпеки та належної
експлуатації парової прасувальної станції
Перед початком експлуатації пристрою ознайомтеся зі змістом даної інструкції з експлуатації.
Небезпека! / Попередження!
●● Пристрій, що підключений до джерела електрожив-
лення або перебуває в процесі охолодження, зберігайте разом з приєднувальним кабелем у місці,
недоступному для дітей віком до восьми років.
●● Не використовуй праску, яка впала і має видимі
сліди пошкоджень або, якщо з неї витікає вода.
●● Якщо Ви не користуєтеся паровою прасувальною
станцією навіть протягом короткого часу, вимкніть
її, натискаючи на кнопку вмикання/вимикання
.
●● Ні в якому разі не прасуйте вбрання і тканин одягнених на людях і тваринах.
●● Ніколи не направляйте пар на людей чи тварин.
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●● Усуньте захисну фольгу i наклейки зі стопи і корпусу приладу.
Недотримання загрожує травмами
●● Перед використанням розв’язати i вирівняти провід
●● Вимкніть вилку проводу живлення з розетки перед
●● Після закінчення прасування вилийте рештки води
●● Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
●● Праску
наповненням або виливанням води зі збірника.
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована
особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
●● Ремонт пристрою можуть здійснювати виключно
кваліфіковані спеціалісти. Неправильний ремонт
може створювати особливу небезпеку для користувача. У випадку появи недоліків у роботі пристрою
зверніться у спеціалізований сервісний центр.
●● Не користуйтеся пристроєм у випадку, коли він
пошкоджений або працює неправильно.
●● Не торкайся стопи праски під час прасування чи
відразу після закінчення. Вона гаряча!
●● Із праски виділяється водяна пара з високою температурою. Завжди обережно користуйтеся праскою
та попереджуйте інших користувачів про потенційну
небезпеку.
●● Зберігайте вкладиш anti-calc у місці, недоступному
для дітей.
●● Забороняється відкривати отвору для наповнення
водяного збірника під час прасування.
●● Будьте дуже обережним під час прасування в присутності дітей. Не дозволяйте торкатися праски підчас прасування.
●● Діти старше 8 років, особи з обмеженими психічними, сенсорними або ментальними можливостями,
а також особи, що не мають відповідного досвіду та
знань, можуть використовувати прилад виключно
під наглядом або після попереднього пояснення
можливих загроз та інструктажу з безпечного використання приладу. Не можна дозволяти дітям гратись із приладом. Дозволяється очистка приладу та
виконання дій по зберіганню дітьми старше 8 років
за умови відповідного нагляду.
60
живлення.
з баку.
підключати лише до розетки перемінного струму 220–240 V, із запобіжником.
●● Перед використанням вложи вклад anti-calc.
●● Не використовуй продовжувача без запобіжника!
●● Не наливайте у резервуар для води будь-які інші
рідини, крім води, наприклад парфуми, оцет чи інші
хімічні речовини.
●● Не занурюйте праску та парову прасувальну станцію у воду або іншу рідину.
●● Не обмотуй праску проводом до часу її повного
охолодження і готовності до складування.
●● Не розбирайте корпус праски та парової прасувальної станції, не демонтуйте жодної частини.
●● Уникайте контакту приєднувального кабелю живлення та шланга подачі пари з розігрітою підошвою
праски.
●● Праскою та паровою прасувальною станцією слід
користуватися на стійкій, рівній поверхні і на таку
саму поверхню їх відставляти.
●● Не залишай праску ввімкненою або гарячою без
нагляду.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Парова прасувальна станція призначена виключного
для домашнього користування, її можна використовувати тільки у відповідності з даною інструкцією.
IR8100-001_v01
Вказівки щодо прасування
Будова парової прасувальної станції
1 Посортуйте речі, які мають бути попрасовані відповідно до типу тканини. Це уникне потреби частої зміни
температури для різних тканин.
2 Проведіть пробне прасування на вивернутій стороні
вбрання, якщо Ви не впевнені в типі тканини. Почніть
з низької температури, а потім поступово збільшуйте.
3 Зачекайте 3 хвилини перед прасуванням тканин
вразливих на високі температури. Функція регуляції температури вимагає певного часу до моменту досягнення
відповідного рівня, не дивлячись чи це висока чи низька
температура.
4 Делікатні тканини, такі як шовк, вовна, велюр ітд. прасуйте через тканину для прасування, щоб уникнути блискучих слідів.
5 Слід поступити згідно з вказівками виробника
одягу. Ознайомтесь із змістом етикетки, часто представленої у вигляді символів, наприклад:
Встановлення температури
1 Кнопка подачі пари
2 Контрольний індикатор
3 Регулятор подачі пари
– подача пари з отворів, розташованих у передній частині підошви праски
– подача пари зі всіх отворів підошви праски
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
○ Ацетатне
волокно
○ Синтетика
○ Поліаміди
○ Поліпропілен
○ Польстер
○ Шовк
○ Труйоцтан
○ Віскоза
○ Вовна
○ Бавовна
○ Лоьн
Технічна характеристика
Технічні параметри подано на номінальній таблиці
виробу.
Парова прасувальна станція являється пристроєм
класу I, обладнаним кабелем живлення з захисною
жилою, а також штепсельною вилкою із захисним контактом. Її необхідно підключати до розетки електромережі,
котра обладнана захисним штифтом.
Парова прасувальна станція ZELMER відповідає вимогам діючих норм.
Пристрій відповідає вимогам директив:
–– Електричний пристрій низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна відповідність (EMC) – 2004/108/EC.
Виріб означено знаком CE на номінальній таблиці.
15
16
17
18
19
Захисний рукав
Заливана горловина води
Резервуар для води
Зачіп резервуара для води
Контейнер для вкладиша anti-calc
Вкладиш anti-calc (встановлений у контейнері для
вкладиша anti-calc)
Тестер твердості води
Підставка парової прасувальної станції з термічною
ізоляцією
Тримач для приєднувального кабелю
Вішалка для приєднувального кабелю
Сигнальні індикатори (зелений – готовність до роботи
з парою; червоний – нагрівання підошви праски)
Кнопка вмикання/вимикання
Кнопка вибору твердості води
Кнопка вибору тканини та виділення пари „ ”
Кнопка вибору тканини та виділення пари „ ”
Рідкокристалічний дисплей LCD
РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ДИСПЛЕЙ LCD – ОПИС
ІНДИКАТОРІВ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Твердість води
Рівень води
Рівень виділення пари
Нагрівання парогенератора
Автоматичне вимикання
Заміна вкладиша anti-calc
Відсутність вкладиша anti-calc
Установка температури
Установка виду тканини
I
A
IR8100-001_v01
A
B
C
D E F
G
H
61
B
Наливання води
Установка температури
Пристрій обладнаний електронною системою моніторингу рівня води. Якщо
рівень води занадто низький, то на рідкокристалічному дисплеї LCD почне блимати
1 Увімкніть пристрій (дивіться пункт «Вмикання пристрою»).
2 Натисніть на кнопку вибору тканини та виділення пари „ ”, щоб підвищити температуру та
індикатор рівня води
, а пристрій буде
видавати звуковий сигнал. Такий стан збережеться доти, доки резервуар для води
(6) не буде повторно наповнений.
установки, котрі з нею пов‘язані від „
” до
„
” (кожне натискання буде супроводжуватися звуковим сигналом). На рідкокристалічному дисплеї
LCD з‘являться по черзі:
●● Вимкніть пристрій, а потім витягніть штепсельну вилку
приєднувального кабелю із розетки електромережі.
1 Звільніть зачіп резервуара для води (7) та висуньте
резервуар для води (6).
2 Висуньте заливну горловину води (5).
●● Наповніть резервуар для води (6) до рівня MAX,
позначеного на стінці резервуара для води.
3 Всуньте заливну горловину води (5).
4 Вставте резервуар для води (6) на його попереднє
місце.
З огляду на довговічність смоли, котра запобігає осаду
каменю та зменшує твердість води, рекомендується замінювати вкладиш anti-calc (9), коли індикатор заміни
вкладиша anti-calc
почне блимати.
У випадку виникнення труднощів з купівлею нового вкладиша anti-calc, можна використати дистильовану воду та далі продовжувати експлуатацію пристрою.
Вмикання пристрою
1 Підключіть парову прасувальну станцію до відповідного джерела електроживлення.
2 Пролунає одиночний звуковий сигнал, на рідкокристалічному дисплеї LCD на секунду засвітяться всі індикатори.
З метою зниження температури і пов‘язаних з нею установок натискайте по черзі на кнопку вибору тканини та
виділення пари „ ” (кожне натискання буде супроводжуватися звуковим сигналом). На рідкокристалічному
дисплеї LCD символи будуть показані у зворотному
порядку, ніж це мало місце при підвищенні температури.
При установках від 1 до 4 (від „
3 Натисніть один раз на кнопку вмикання/вимикання
, щоб увімкнути пристрій. На рідкокристалічному дисплеї LCD з‘явиться:
”
до „
”) праска працює виключно
у сухому режимі, під час котрого пара не
утворюється. У процесі праці з цими установками світиться червоний контрольний
індикатор.
3 Контрольний індикатор (2) автоматично погасне,
коли буде досягнута потрібна температура підошви.
При установках від 5 до 9 (від „
”
до „
”), для прасування можна
використовувати пару.
62
IR8100-001_v01
4 Підчас нагрівання парогенератора на рідкокристалічному дисплеї LCD буде блимати індикатор нагрівання
парогенератора
. У момент досягнення потрібної
температури індикатор перестане блимати (зникне з дисплея).
5 Переставте регулятор подачі пари (3) у відповідне
положення (
– подача пари з отворів, розташованих
у передній частині підошви праски;
– подача пари
зі всіх отворів підошви праски).
6 Коли підошва праски та парогенератор будуть готові
до експлуатації, то червоний контрольний індикатор
погасне, а засвітиться зелений контрольний індикатор.
7 Пристрій готовий до експлуатації.
Монтаж вішалки для
приєднувального кабелю
C
●● Розмотайте та випряміть приєднувальний кабель.
1 Вставте вішалку для приєднувального кабелю (13)
в один із двох отворів, що знаходяться у верхній частині
парової прасувальної станції.
2 Розмістить приєднувальний кабель у зігнутому гачку
вішалки для приєднувального кабелю (13).
Підготовка парової прасувальної станції до
роботи – перше прасування
1 Усуньте повністю всю захисну плівку та наклейки
з підошви праски і корпусу.
2 Розмотайте та випряміть мережний кабель і приєднувальний кабель.
3 Наповніть резервуар для води (6) (дивіться пункт
«Наливання води»).
4 Увімкніть пристрій (дивіться пункт «Вмикання пристрою»).
5 Установіть рівень твердості води, натискаючи на
кнопку вибору твердості води
. Рівень твердості
води перевірте за допомогою тестера твердості води
(дивіться пункт «Перевірка твердості води»).
6 Натискаючи на кнопку вибору тканини та виділення
пари „ ”, установіть рівень виділення пари у положення
MAX (
).
7 Індикатор нагрівання парогенератора
почне
блимати, це означає, що парогенератор нагрівається.
8 Переставте регулятор подачі пари вправо у положення
.
9 Індикатор нагрівання парогенератора
перестане блимати (зникне з дисплея) у момент досягнення
парогенератором потрібної температури.
IR8100-001_v01
10 Коли підошва праски і парогенератор будуть готові до
експлуатації, червоний контрольний індикатор погасне,
а засвітиться зелений контрольний індикатор.
11 Пристрій готовий до експлуатації.
12 Натисніть та утримуйте кнопку подачі пари (1) протягом близько 1 хвилини, щоб прочистити систему утворення пари.
13 Натисніть на кнопку подачі пари (1), щоб прасувати
з використанням пари. Для того, щоб увімкнути функцію
подачі пари, необхідно буває кілька разів натиснути на
кнопку подачі пари (1).
14 На рідкокристалічному дисплеї LCD під час натискання на кнопку подачі пари (1) символ пари поряд
з індикатором рівня виділення пари буде блимати.
15 Почніть перше прасування від «старого» рушника.
Доки парогенератор не досягне відповідної
температури, прасування з парою неможливе.
Якщо Ви натиснете на кнопку подачі пари
(1) у період, коли парогенератор ще не
досяг потрібної температури, пролунає
звуковий сигнал.
Парогенератор досягає відповідної температури через близько 1 хвилину.
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПРАСУВАННЯ
●● Натисніть на кнопку вмикання/вимикання
, щоб
вимкнути пристрій.
●● Відключіть парову прасувальну станцію від джерела
електроживлення.
●● Після повного охолодження праски випорожніть
резервуар для води (6), зберігайте її у вертикальному положенні в безпечному місці.
Прасування
Завжди дотримуйтеся рекомендацій виробника одягу, вказаних на етикетці одягу.
1 Розмотайте та випряміть мережний кабель і приєднувальний кабель.
2 Наповніть резервуар для води (6) (дивіться пункт
«Наливання води»).
3 Увімкніть пристрій (дивіться пункт «Вмикання пристрою»).
СУХЕ ПРАСУВАННЯ
При установках від 1 до 4 (від „
” до
„
”) праска працює виключно у сухому режимі,
під час якого не виробляється пара. У процесі роботи
з цими установками червоний контрольний індикатор
світиться.
63
1 Натискання на кнопку подачі пари (1) при установках праски від 1 до 4 приведе до того, що пролунає звуковий сигнал, але це не пов‘язано з виділенням пари.
2 Контрольний індикатор (2) погасне автоматично,
коли буде досягнута потрібна температура підошви
праски.
3 Пристрій готовий до експлуатації.
Подача пари у вертикальному положенні
Завжди дотримуйтеся рекомендацій виробника одягу, вказаних на етикетці одягу.
Ця функція забезпечить додаткову подачу
пари, яка допоможе усунути зім‘яті нерівності з делікатних матеріалів, котрі знаходяться у вертикальному підвішеному
положенні (штори, що висять, або інші
матеріали).
ПРАСУВАННЯ З ПАРОЮ
При установках від 5 до 9 (від „
” до
„
”) для прасування може використовуватися пара. Щоб прасувати з парою, натисніть на кнопку
подачі пари (1). Для того, щоб увімкнути функцію подачі
пари, необхідно буває кілька разів натиснути на кнопку
подачі пари (1).
1 У залежності від виду тканини, що прасується, за
допомогою кнопок вибору тканини та виділення пари
установіть потрібний рівень виділення пари.
2 Індикатор нагрівання парогенератора
почне
блимати, це означає, що парогенератор нагрівається.
Натискання на кнопку подачі пари (1) до досягнення
потрібної температура приведе до того, що пролунає
звуковий сигнал, але це не пов‘язано з виділенням пари.
3 Індикатор нагрівання парогенератора
перестане блимати (зникне з дисплея) у момент досягнення
парогенератором потрібної температури.
4 Коли підошва праски і парогенератор будуть готові
до роботи, червоний контрольний індикатор погасне,
а засвітиться зелений контрольний індикатор.
5 Переставте регулятор подачі пари вправо у положення
.
6 Пристрій готовий до експлуатації.
7 На рідкокристалічному дисплеї LCD під час натискання на кнопку подачі пари (1) символ пари біля індикатора рівня виділення пари буде блимати.
8 Натисніть на кнопку подачі пари (1), щоб прасувати
з використанням пари. Для того, щоб увімкнути функцію
подачі пари, необхідно буває кілька разів натиснути на
кнопку подачі пари (1).
9 Після закінчення прасування за допомогою кнопки
вибору тканини та виділення пари „ ” установіть
рівень виділення пари в положення „
”.
10 Натисніть на кнопку вмикання/вимикання
, щоб
вимкнути пристрій.
11 Відключіть парову прасувальну станцію від джерела
електроживлення.
12 Після повного охолодження праски випорожніть
резервуар для води (6), зберігайте її у вертикальному
положенні в безпечному місці.
64
1 Розмотайте та випряміть мережний кабель і приєднувальний кабель.
2 Наповніть резервуар для води (6) (дивіться пункт
«Наливання води»).
3 Увімкніть пристрій (дивіться пункт «Вмикання пристрою»).
4 У залежності від виду тканини, що прасується, за
допомогою кнопок вибору тканини та виділення
пари установіть потрібний рівень виділення пари (від
„
” до „
”).
Після кожного натискання на кнопку пристрій видасть звуковий сигнал.
5 Індикатор нагрівання парогенератора
почне
блимати, це означає, що парогенератор нагрівається.
Натискання на кнопку подачі пари (1) до досягнення
потрібної температура приведе до того, що пролунає
звуковий сигнал, але це не пов‘язано з виділенням пари.
6 Індикатор нагрівання парогенератора
перестане блимати (зникне з дисплея) у момент досягнення
парогенератором потрібної температури.
7 Коли підошва праски і парогенератор будуть готові
до роботи, червоний контрольний індикатор погасне,
а засвітиться зелений контрольний індикатор.
8 Для отримання кращого результату переставте регулятор подачі пари вліво у положення
, завдяки
чому збільшиться швидкість подачі пари.
9 Пристрій готовий до експлуатації.
10 Тримайте праску вертикально на відстані 10 см від
одягу.
11 Натисніть один раз на кнопку подачі пари (1) –
з отворів, розташованих у передній частині підошви
праски, буде інтенсивно подаватися пара.
12 У випадку значно зім‘ятої тканини зачекайте декілька
секунд і повторно натисніть на кнопку подачі пари (1).
Більшість нерівностей може бути розпрасована після
трьох натискань на кнопку.
13 Для того, щоб увімкнути функцію подачі пари, необхідно буває кілька разів натиснути на кнопку подачі
пари (1).
IR8100-001_v01
14 Після закінчення прасування за допомогою кнопки
вибору тканини та виділення пари „ ” установіть
рівень виділення пари у положення „
”.
15 Натисніть на кнопку вмикання/вимикання
, щоб
вимкнути пристрій.
16 Відключіть парову прасувальну станцію від джерела
електроживлення.
17 Після повного охолодження праски випорожніть
резервуар для води (6), зберігайте її у вертикальному
положенні в безпечному місці.
твердості води
і кнопку вибору тканини та виділення пари „ ”. На рідкокристалічному дисплеї почне
блимати позначення установленої в даний час мовної
версії (EN, FR, DE).
4 За допомогою кнопки вибору тканини та виділення
пари „ ” виберіть потрібну мовну версію. Доступні версії будуть змінюватися наступним чином:
З метою забезпечення високої якості
пари не натискайте на кнопку подачі пари
більше, ніж три рази після того, як погасне
контрольний індикатор.
Пристрій виробляє водяну пару з дуже
високою температурою. Ні в якому разі
не прасуйте одяг та матеріали, що знаходяться на людях або тваринах. Забороняється скеровувати пару на людей або
тварин.
Під час прасування дотримуйтесь відстані
принаймні декількох сантиметрів від делікатних матеріалів (синтетичні матеріали,
шовк, оксамит та ін.), інакше матеріал
може бути пошкоджений.
Автоматичне вимикання
Якщо під час прасування функція прасування з парою не
використовується довше, ніж 10 хвилин, пристрій перейде у стан «готовності». Підсвічення дисплея згасне,
а на екрані дисплея почне блимати індикатор автоматичного вимикання , котрий буде супроводжуватися
перемінним світлом червоного та зеленого контрольного індикатора на прасці. Для того, щоб продовжити
прасування, достатньо порухати праскою або натиснути
на кнопку вмикання/вимикання
, пристрій повернеться до попередніх установок, праска знову нагріється.
Зачекайте близько пів хвилини, доки пристрій нагріється
до температури, установленої перед автоматичним
вимкненням.
Вибір мовної версії
1 Розмотайте та випряміть мережний кабель і приєднувальний кабель.
2 Увімкніть пристрій (дивіться пункт «Вмикання пристрою»).
5 Коли потрібна мовна версія з‘явиться на рідкокристалічному дисплеї, зачекайте секунду. Пристрій автоматично переключиться на вказану мовну версію, після чого
повернеться до головного вигляду дисплея.
Мовну версію можна змінювати у будь-який
момент під час роботи пристрою.
Перевірка твердості води
Перевірка твердості води дозволить установити оптимальні параметри парової прасувальної станції та прасувати в умовах, підібраних спеціально до Вашої якості
води. З метою перевірки твердості води виконайте
наступні рекомендації.
1 Вийміть тестер твердості води з упаковки.
2 Наповніть стакан або іншу ємкість водою з крану та
опустіть в неї тестер твердості води.
3 Зачекайте близько 15 секунд, порівняйте колір на
тестері твердості води з таблицею кольорів на упаковці
тестера твердості води.
4 На підставі визначеної твердості води шляхом натискання на кнопку вибору твердості води
установіть
рівень твердості води в паровій прасувальній станції.
ppm (gpg)
Water
Hardness Test
Strip Rating
Water
Hardness setting
0 (0)
50 (3)
1
2
Soft
Low
120 (7) 250 (15) 425 (25)
3
Hard
Medium
Medium
4
5
Very Hard
High
High
Пристрій має три мовні версії на вибір:
англійську, французьку та німецьку.
3 Для того, щоб змінити мовну версію, натисніть та
утримуйте протягом 5 секунд одночасно кнопку вибору
IR8100-001_v01
65
Система проти відкладення каменю
anti-calc та сигналізація необхідності
заміни вкладиша
Пристрій обладнаний електронною системою моніторингу стану зносу вкладиша anti-calc. Вкладиш anti-calc
очищує воду та усуває її постійну і тимчасову твердість.
У вкладиші знаходяться смоли, котрі усувають камінь.
Залежно від твердості води та ступеню зносу необхідно
замінювати вкладиш у випадку, коли парова прасувальна
станція сигналізує про це. У залежності від установленого ступню твердості через певний період часу індикатор заміни вкладиша anti-calc
буде сигналізувати
про необхідність заміни вкладиша anti-calc.
ЗАМІНА ВКЛАДИША ANTI-CALC
1 На рідкокристалічному дисплеї LCD «блимає» індикатор заміни вкладиша anti-calc
.
2 Залиште парову прасувальну станцію у ввімкненому
режимі.
3 Звільніть зачіп резервуара для води (7) i висуньте
резервуар для води (6) із парової прасувальної станції.
4 Висуньте контейнер для вкладиша anti-calc (8),
витягніть вкладиш anti-calc із контейнера та замініть його
новим.
5 Після виконання кроку 4 зачекайте 5 секунд перед
повторною установкою контейнера для вкладиша anticalc у парову прасувальну станцію.
6 Вставте резервуар для води (6) на попереднє
місце, характерний звук «клік» свідчить про правильну
установку резервуару для води.
Якщо виникнуть проблеми з придбанням
нового вкладиша, то для роботи пристрою використовуйте дистильовану
воду замість води з крану.
Вкладиш anti-calc (9) неможливо усунути
доти, доки не буде висунутий резервуар
для води (6).
Якщо контейнер для вкладиша anti-calc (8)
установлений неправильно, то пролунає
звуковий сигнал, що повторюватиметься,
а на рідкокристалічному дисплеї LCD почне
блимати індикатор відсутності вкладиша
anti-calc
.
Якщо вкладиш anti-calc (9) буде замінений
у вимкненому режимі, то електронна система проти відкладення каменю не розпізнає нового встановленого вкладиша.
Не використовуйте зношені вкладиші anticalc та не залишайте порожнім контейнер
для вкладиша anti-calc. Це може привести
до пошкодження пристрою та електронної
системи.
Не залишайте порожнім контейнер для
вкладиша anti-calc. Це приведе до пошкодження пристрою та електронної системи.
●● Відключіть парову прасувальну станцію від джерела
електроживлення.
1 Звільніть зачіп резервуара для води (7) i висуньте
резервуар для води (6) із парової прасувальної станції.
2 Висуньте заливну горловину води (5).
●● Резервуар для води (6) випорожніть над кухонною
раковиною, перевертаючи догори дном.
3 Засуньте заливну горловину води (5).
4 Вставте резервуар для води (6) на попереднє
місце, характерний звук «клік» свідчить про правильну
установку резервуару для води.
Система самоочищення
Парова прасувальна станція обладнана вбудованою системою чищення, запроектованою для того, щоб утримувати в чистоті паропроводи та парогенератор. Рекомендується виконувати цю процедуру один раз на місяць.
1 Розмотайте та випряміть мережний кабель і приєднувальний кабель.
2 Наповніть резервуар для води (6) (дивіться пункт
«Наливання води»).
3 Увімкніть пристрій (дивіться пункт «Вмикання пристрою»).
4 Натискаючи на кнопку вибору тканини та виділення пари „ ” установіть рівень виділення пари
в положення MAX (
).
5 Пристрій буде готовий до самоочищення у момент,
коли червоний контрольний індикатор згасне, а засвітиться зелений контрольний індикатор.
6 Тримайте праску на відстані приблизно 150 мм над
кухонною раковиною у положенні прасування, натисніть
i утримуйте кнопку подачі пари (1) протягом близько
3 хвилин. Осад буде виведений через парові отвори
праски разом з водою.
7 Попрасуйте вологий матеріал, щоб усунути всі
залишки осаду з підошви.
8 Після закінчення прасування за допомогою кнопки
вибору тканини та виділення пари „ ” установіть
рівень виділення пари у положення „
66
B
Виливання води
”.
IR8100-001_v01
9 Натисніть на кнопку вмикання/вимикання
, щоб
вимкнути пристрій.
10 Відключіть парову прасувальну станцію від джерела
електроживлення.
11 Після повного охолодження праски випорожніть
резервуар для води (6), зберігайте її у вертикальному
положенні в безпечному місці.
Чищення та догляд
●● Перед
чищенням відключіть парову прасувальну
станцію від розетки електромережі.
●● Використовуйте вологу ганчірку або м‘яку неабразивну
губку, щоб усунути осад з підошви праски або корпусу.
●● Забороняється використовувати гострі або шорсткі
предмети для усування осаду з підошви праски.
●● Для чищення праски забороняється використовувати
абразивні засоби, оцет або засоби для усування
каменю.
Прикладові проблеми під час експлуатації парової прасувальної станції
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
РІШЕННЯ
Пристрій не працює.
Пристрій нагрівається.
Зачекайте, доки пристрій досягне потрібну температуру.
Пристрій не підключений до
джерела живлення.
Вставте штепсельну вилку в розетку електромережі. Перевірте кабель живлення та штепсельну
вилку, чи вони не пошкоджені. Якщо так сталося,
зв‘яжіться з пунктом сервісного обслуговування.
Пристрій не ввімкнений за
допомогою кнопки вмикання/
Натисніть один раз на кнопку вмикання/вими-
вимикання
.
кання
, щоб увімкнути пристрій.
Розетка
електроживлення Перевірте, чи не перегорів мережний запобіжник
пошкоджена або в електроме- або чи не вимкнувся автоматичний мережний запорежі відсутня напруга.
біжник. Якщо вищевказані запобіжники справні,
перевірте розетку електромережі, підключивши до
неї інший пристрій.
Підключіть пристрій до іншої розетки електромережі.
На рідкокристалічному дис- Резервуар для води порожній.
плеї LCD з‘явився індикатор рівня води
Наповніть резервуар для води (6).
.
Підошва праски недостат- Неправильна установка виду
ньо нагрілася.
тканини та виділення пари.
За допомогою кнопки вибору тканини та виділення пари „ ” допасуйте вид тканини та виділення пари до тканини, що прасується.
Із підошви праски витікає
вода.
Установлена занадто низька За допомогою кнопки вибору тканини та видітемпература або установлена лення пари „ ” установіть температуру не
занадто велика кількість пари.
менше
або зменшіть кількість пари.
Тканина, що прасується,
пошкодилася.
Занадто висока температура.
Поступайте відповідно до рекомендацій виробника
одягу. Ознайомтеся зі змістом етикетки, представленої у формі символів.
Виконайте пробне прасування на внутрішній стороні одягу, якщо Ви сумніваєтеся у виді матеріалу.
Із парової прасувальної Контейнер для вкладиша antiстанції витікає вода.
calc установлений неправильно.
Правильно встановіть у паровій прасувальній
станції контейнер для вкладиша anti-calc (8).
Пристрій голосно працює.
Пристрій
використовується
перший раз.
Це нормальне явище під час першого вмикання.
Резервуар для води порожній.
Наповніть резервуар для води.
IR8100-001_v01
67
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
68
IR8100-001_v01
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction
manual for future reference.
Safety tips and proper use of the steam
generator
Before using the appliance, please read all the
information included in this manual.
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Unplug before filling or emptying the water tank.
●● If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
●● The appliance should be repaired by trained staff only.
Improper repair can result in serious hazard for a user.
In case of defects we recommend you to contact
qualified service desk.
●● Do not use the appliance when it is damaged or not
working properly.
●● Do not touch the iron rest during or just after ironing.
It is hot!
●● The iron emits steam at a high temperature. Always
use with caution and warn other users of the potential
danger.
●● Keep the anti-calc refill out of children’s reach.
●● Do not open water inlet during ironing.
●● Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance. Keep electrical appliances
out of reach from Children or infirm persons.
●● This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they
are aged from 8 years and above and supervised.
●● Keep the iron and its cord out of reach of children less
than 8 years of age when it is energized or cooling
down.
●● The iron is not to be used if it has been dropped, if
there are visible signs of damage or if it is leaking.
IR8100-001_v01
●● If you are not using the steam generator, even for
a short time, switch it off by using the on/off button
.
●● Never iron and clothes or fabrics that are being worn
by human or pets.
●● Never direct the steam to human or pets.
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●● Remove any protective films or stickers from the sole
plate and the cabinet.
●● Unwind and straighten the power cord before usage.
●● Empty the tank after each usage.
●● Connect the iron to a suitable mains supply outlet
220-240 V, with grounding.
●● Install the anti-calc refill container before use.
●● Do not use an extension power cord set
without
grounding!
●● Do not refill the water reservoir with any liquids other
than water, e.g. perfumes, vinegar or other chemical
substances.
●● Do not immerse the iron or steam generator in water
or other liquids.
●● Do not roll the power cord or supply cord around the
iron unit or base console for storage until it has cooled
down completely.
●● Do not attempt to open the iron’s casing or the steam
generator and do not dismantle any of its parts.
●● Avoid contact of the power cord and the hose with the
hot baseplate of the iron.
●● The iron and the steam generator must be used and
kept on stable, level surface.
●● Do not leave the appliance unattended when it is
connected to a mains supply outlet or it is hot.
●● The appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or separate remote-control
system.
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● The steam generator is for household use only and
should be used only in accordance with the ways
described in this manual.
69
Hints for ironing
1 Sort out the articles to be ironed according to the type
of fabric. This will minimize the frequency of temperature
adjustment for different garments.
2 Test ironing a small area on the backside or inside the
garment if you are unsure about the type of fabric. Start with
a low tempera-ture and increase gradually.
3 Wait for about three minutes before ironing heat sensitive
fabrics. Temperature adjustment needs certain time to reach
the required level no matter it is higher or lower.
4 Delicate fabrics such as silk, wool, velour, etc. are best
ironed with an ironing cloth to prevent shine marks.
5 Read the garment labels and follow the
manufacturer’s ironing instructions which are often
shown by symbols similar to the following:
Temperature settings
○ Acetate
○ Elastics
○ Polyamide
○ Polypropylene
A
Identification of parts
○ Polyester
○ Silk
○ Triacetate
○ Viscose
○ Wool
○ Cotton
○ Linen
Technical data
The steam generator technical parameters are included at
the name plate.
The steam generator is a 1st class appliance equipped with
a connector cord with protective conductor and a plug with
a protective contact. Connect it to a socket equipped with
a grounded socked.
The Zelmer steam generator is in compliance with the current
regulations.
The appliance meets the requirements of the following
directives:
–– Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro-Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the name plate.
1 Steam emission button
2 Pilot light
3 Steam emission regulator
– steam is emitted from the openings placed in
the front part of the iron
– steam is emitted from all openings of the iron
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bend protector
Water inlet
Water reservoir
Water reservoir catch
Anti-cal refill container
Anti-cal refill (installed in the anti-cal refill container)
Water hardness tester
Steam generator base with thermal insulation
Cord catch
Connector cord hanger
Signal lamps (green – ready to work with steam, red
– heating of the baseplate)
15
16
17
18
19
On/off button
Water hardness selection button
Fabric and steam emission selection button „
Fabric and steam emission selection button „
LCD display
”
”
LCD DISPLAY – DESCRIPTION
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Water hardness
Water level
Steam emission level
Steam boiler heating
Automatic switch-off
Replace anti-calc refill
No anti-calc refill
Temperature regulation
Fabric type setting
I
A
70
B
C
D E F
G
H
IR8100-001_v01
B
Filling the water
The appliance is equipped with an electronic
water level control system. If the level of water
is too low, the water level indicator
on the
LCD display starts to blink, and the appliance
produces a sound signal. This state will last
until the water reservoir (6) is refilled.
●● Switch off the appliance and pull the connector’s cord
plug from the socket.
1 Undo the water reservoir catch (7) and pull the water
reservoir (6) out.
2 Pull the water inlet (5) out.
●● Fill the water reservoir (6) to the MAX level marked on
the container’s side.
3 Slip the water inlet (5) in.
4 Place the water reservoir (6) in its former position.
Due to the durability of anti-calc resin and water hardness, we
recommend the exchange of the anti-cal refill (9) when the
replace anti-calc refill indicator
starts to blink.
If an anti-cal refill is unavailable, it is possible
to use distilled water instead and then continue
using the appliance.
To reduce the temperature press the fabric and steam
emission selection button „ ” (every pressing is
accompanied by a sound signal). On LCD display you will
see the options displayed in opposite order than in the case
of increasing the temperature.
When one of the options from 1 to 4 is selected
Starting the appliance
1 Connect the steam generator to proper power supply.
2 You will hear a sound signal and see all the indicators
momentarily displayed on LCD display.
(from „
” to „
”), you
can iron in dry mode only and no steam is
generated. If you operate the iron with these
settings, you will see red pilot light.
3 The pilot light (2) switches off automatically as soon as
the selected temperature of iron baseplate is reached.
When one of the options from 5 to 9 is selected
3 Press the on/off button
LCD display reads as follows:
to start the appliance. The
(from „
” to „
can use the steam while ironing.
”), you
4 When the steam boiler is being heated, on the LCD
display you will see the steam boiler heating indicator
Setting the temperature
1 Start the appliance (see: Starting the appliance).
2 Press the fabric and steam emission selection
button „ ” to increase the temperature and to set the
settings related thereto, starting from „
” to
„
” (every pressing of button is accompanied
by a sound signal). On LCD display you will see options in
the following order:
IR8100-001_v01
blinking. As soon as the appropriate temperature is
reached, the steam boiler heating indicator stops blinking
and shall be no longer displayed on LCD display.
5 Set the steam emission button (3) to the appropriate
position (
– steam is emitted from the openings placed
in the front part of the iron;
– steam is emitted from all
openings of the iron).
6 If the baseplate of the iron and steam boiler are ready to
use, the red pilot light disappears and the green pilot light
switches on.
7 The appliance is ready to use.
71
Installing the connector cord hanger
●● Unwind and straighten the connector cord.
C
1 Put the connector cord hanger (13) into one of the two
openings located at the upper part of the steam generator.
2 Place the connector cord in the bend of the connector
cord hanger (13).
Preparing the steam generator to operation:
first ironing
1 Remove all the wrapping films and stickers from the iron
baseplate and casing.
2 Unwind and straighten the terminal and the connector
cord.
3 Fill the water reservoir (6) (see: Filling the water).
4 Start the appliance (see: Starting the appliance).
5 Select water hardness level by pressing the water
hardness selection button
. Proof the water hardness
level by using the water hardness tester (see: Proofing the
water hardness tester).
6 Select the maximal steam emission level by pressing the
fabric and steam emission selection button „ ” until
you see MAX setting displayed (
).
7 The steam boiler heating indicator
starts to
blink signalling that the steam boiler has started to heat.
8 Shift right the steam emission regulator to the position
.
9 The steam boiler heating indicator
stops
blinking (no longer displayed on LCD display) as soon as
selected temperature of the steam boiler is reached.
10 When the iron baseplate and the steam boiler are ready
to use, the red pilot light will be switched off and the green
pilot light will be switched on.
11 The appliance is ready to use.
12 Keep the steam emission button (1) pressed for ca.
1 min in order to clean the steam emission system.
13 Press the steam emission button (1) in order to steam
iron. In order to initiate steam emission it may be necessary
to press the steam emission button (1) several times.
14 While the steam emission button (1) is being pressed,
you will see steam emission level indicator blinking on the
LCD display.
15 It is recommended to iron a less precious item at the very
beginning, e.g. an old towel.
Until the appropriate temperature of steam
boiler is reached, you cannot do steam ironing.
If you press the steam emission button (1)
before appropriate temperature of steam boiler
is reached, you will hear a sound signal.
72
Appropriate temperature of steam boiler shall
be reached in ca. 1 min.
AS SOON AS YOU FINISH THE IRONING
●● Press the on/off button
in order to switch off the
appliance.
●● Disconnect the steam generator from the power supply.
●● As soon as the iron is cooled down completely, empty
the water reservoir (6) and store it in a safe place in
a horizontal position.
Ironing
Always follow the producer’s recommendations
you see on the clothing item’s label.
1 Unwind and straighten the terminal and the connector
cord.
2 Fill the water reservoir (6) (see: Filling the water).
3 Start the appliance (see: Starting the appliance).
DRY IRONING
When one of the options from 1 to 4 is selected (from
„
” to „
”), you can iron in dry mode
only and no steam is generated. If you operate the iron with
these settings, you will see red pilot light.
1 If you press the steam emission button (1) with iron
settings from 1 to 4, you will hear a sound signal but no
steam shall be generated.
2 The pilot light (2) will be switched off automatically as
soon as appropriate temperature of iron baseplate is reached.
3 The appliance is ready to use.
STEAM IRONING
When one of the options from 5 to 9 is selected (from
„
” to „
”), you can use steam
while ironing. In order to perform steam ironing keep on
pressing the steam emission button (1). In order to initiate
this function, it may be necessary to press the steam
emission button (1) several times.
1 Depending on the type of fabric you want to iron, select
the required steam emission level by using the fabric and
steam emission selection button.
2 The steam boiler heating indicator
starts to
blink signalling that the steam boiler has started to heat.
If you press the steam emission button (1), you will hear
a sound signal but no steam shall be generated.
3 The steam boiler heating indicator
stops
blinking (no longer displayed on LCD display) when the
selected temperature of the steam boiler is reached.
4 When the iron baseplate and the steam boiler are ready
to use, the red pilot light will be switched off and the green
pilot light will appear.
IR8100-001_v01
5 Shift right the steam emission regulator to the position
.
6 The appliance is ready to use.
7 When the steam emission button (1) is pressed you will
see the steam symbol at the steam emission level indicator
blinking on the LCD display.
8 Press the steam emission button (1) in order to steam
iron. In order to initiate steam emission it may be necessary
to press the steam emission button (1) several times.
9 As soon as you have finished the ironing, set the steam
emission level to „
” by pressing the fabric and
steam emission selection button „ ”.
10 Press the on/off button
in order to switch off the
appliance.
11 Disconnect the steam generator from the power supply.
12 As soon as the iron is cooled down completely, empty the
water reservoir (6) and store it in a safe place in a horizontal
position.
Vertical steam emission
Always follow the producer’s recommendations
you see on the clothing item’s label.
This function enables the emission of
additional steam which facilitates folds removal
from delicate fabrics placed in vertical position
(hanging curtains or other clothes).
1 Unwind and straighten the terminal and the connector
cord.
2 Fill the water reservoir (6) (see: Filling the water).
3 Start the appliance (see: Starting the appliance).
4 Depending on the type of the fabric you want to iron,
select the steam emission level (from „
” to
„
” by pressing the fabric and steam emission
selection button.
Each time the button is pressed, you will hear
a sound signal emitted by appliance.
5 The steam boiler heating indicator
starts to
blink signalling that the steam boiler has started to heat.
If you press the steam emission button (1), you will hear
a sound signal but no steam shall be generated.
6 The steam boiler heating indicator
stops
blinking (no longer displayed on LCD display) when the
selected temperature of the steam boiler is reached.
7 When the iron baseplate and the steam boiler are ready
to use, the red pilot light will be switched off and the green
pilot light will appear.
IR8100-001_v01
8 If you want to achieve better effects, shift left the steam
emission regulator to the position
– this will bring you
increased steam emission speed.
9 The appliance is ready to use.
10 Keep the iron in a vertical position ca. 4 in (10 cm) away
from the fabric for a moment.
11 Press once the steam emission button (1) – steam is
emitted in large quantities from the openings located in the
front part of the iron.
12 If the folds are large, wait for a moment and press the
steam emission button (1) once again. Most of folds can
be removed completely if you repeat this operation 3 times.
13 In order to initiate steam emission it may be necessary to
press the steam emission button (1) several times.
14 As soon as you have finished the ironing, set the steam
emission level to ”
” by pressing the fabric and
steam emission selection button „ ”.
15 Press the on/off button
in order to switch off the
appliance.
16 Disconnect the steam generator from the power supply.
17 As soon as the iron is cooled down completely, empty the
water reservoir (6) and store it in a safe place in a horizontal
position.
In order to preserve high quality of steam do
not press the steam emission button more than
3 times after the pilot light has been switched
off.
The appliance emits steam at a high
temperature. Do not iron any clothes or fabrics
that are being worn by people or animals.
Do not direct the steam towards people or
animals.
While ironing, keep the distance of several
centimetres from delicate fabrics (such as
synthetic fibre, silk or velvet), otherwise the
fabric may be damaged.
Automatic switch-off
If the steam ironing function is not used for 10 min during
the ironing, the appliance will be switched to stand-by
mode. The display backlight will be switched off and the
automatic switch-off indicator blinks on the display. It is
accompanied by continuous blinking of the red and green
pilot light on the iron. In order to continue the ironing, just
move the iron or press the on/off button
. The appliance
will be switched back to the previous settings and the iron
heats once again. Wait for ca. ½ min until the iron reaches
the temperature set before automatic switch-off.
73
Language version selection
1 Unwind and straighten the terminal and the connector
cord.
2 Start the appliance (see: Starting the appliance).
You can select one of 3 language versions:
English, French or German.
3 In order to select a language version, press at the same
time the water hardness selection button
and the
fabric and steam emission selection button „ ”. You
will see the actual language version symbol displayed on the
LCD display (EN, FR, DE).
4 Use the fabric and steam emission selection button
„ ” in order to select the desired language version.
Available language versions will be displayed in the following
way:
5 If the language version you have chosen appears
on the display, wait for a moment. The appliance will be
automatically switched to the selected language version and
then will return to the main screen.
You can change language version at any
moment.
Water hardness testing
Testing the water hardness enables you to set the steam
generator and ironing to fit perfectly the quality of water
you use. In order to test water hardness, follow these
instructions:
1 Take out the water hardness tester from the package.
2 Fill a glass or any other container with water from the tap
and immerse the water hardness tester in it.
3 Wait for ca. 15 s and then compare the colour you see on
the water hardness tester with the table of colours you can
find on the package of the water hardness tester.
4 Taking into account the value of water hardness obtained
in this way, press the water hardness selection button
and adjust the water hardness level in the steam generator.
ppm (gpg)
Water
Hardness Test
Strip Rating
Water
Hardness setting
74
0 (0)
50 (3)
1
2
Soft
Low
120 (7) 250 (15) 425 (25)
3
Hard
Medium
Medium
4
5
Very Hard
High
High
Anti-calcification system and the anti-calc
refill indicator
Your appliance has an electronic monitoring system to
control the level of the anti-calc refill wear. The anti-calc
refill is applied to clean water and remove its permanent
and temporary hardness. The refill contains anti-calcification
ingredients. Depending on the water hardness level and
the refill wear, you have to replace the refill when you see
appropriate signal emitted by the steam generator. Depending
on the selected water hardness level, the anti-calc refill
replacement button
will inform you concerning the
need of replacing the anti-calc refill from time to time.
REPLACING THE ANTI-CALC REFILL
1 You see the anti-calc refill replacement indicator
blinking on the LCD display.
2 Leave the steam generator switched on.
3 Release the water reservoir catch (7) and pull the
water reservoir (6) out.
4 Pull the anti-calc refill container (8) out.
5 Wait for 5 sec after completing the step 4 before installing
again the anti-calc refill container (8) into the steam
generator.
6 Place the water reservoir (6) in its former position.
A characteristic “click” sound will inform you that the water
reservoir has been re-installed properly.
If you cannot buy anti-calc refill due to any
reasons, you are advised to use distilled
water rather than tap water in order to use the
appliance.
You cannot remove anti-calc refill (9) until the
water reservoir (6) is pulled out.
If the anti-calc refill container (8) has not been
installed properly, you will hear continuously
repeated sound signal and the anti-calc refill
replacement indicator
the LCD display.
is going to blink on
If the anti-calc refill (9) has been installed while
the appliance was switched off, the electronic
anti-calc system will be unable to recognize
that the anti-calc refill has been replaced.
Never use waste anti-calc refills and do not
leave an empty anti-calc container. It can cause
damages to the appliance and to the electronic
system.
Do not leave an empty anti-calc container. This
will cause damages to the appliance and to the
electronic system.
IR8100-001_v01
Emptying the water reservoir
●● Disconnect the appliance from the power supply.
B
1 Release the water reservoir catch (7) and pull the
water reservoir (6) out.
2 Pull the water inlet (5) out.
●● Empty the water reservoir (6) by keeping it upsidedown above the sink.
3 Slip the water inlet (5) in.
4 Place the water reservoir (6) in its former position.
A characteristic “click” sound will inform you that the water
reservoir has been re-installed properly.
Self-cleaning system
The steam generator has a cleaning system designed to keep
the steam leads and steam boiler clean. We recommend to
perform this operation once a month.
1 Unwind and straighten the terminal and the connector
cord.
2 Fill the water reservoir (6) (see: Filling the water).
3 Start the appliance (see: Starting the appliance).
4 Select the maximal steam emission level by pressing the
fabric and steam emission selection button „ ” until
you see MAX setting displayed (
).
5 The appliance is ready to perform the self-cleaning
operation if the red pilot light has disappeared and the
green pilot light has been switched on.
6 Keep the iron ca. 150 mm (ca. 0,4 in) away from the sink
in the ironing position, press and hold the steam emission
button (1) pressed for about 3 min. The sediments will be
removed together with water through the steam openings.
7 Iron some damp item in order to remove all the sediments
from iron baseplate.
8 As soon as you have finished the ironing, set the steam
emission level to the ”
” by pressing the fabric
and steam emission selection button „ ”.
9 Press the on/off button
to switch off the appliance.
10 Disconnect the steam generator from the power supply.
11 As soon as the iron is cooled down completely empty the
water reservoir (6) and store it in a safe place in a horizontal
position.
Cleaning and maintenance
●● Before you start cleaning the appliance, disconnect it
from the power supply.
●● Use a damp piece of clothing that will not cause any
scratches in order to remove the sediments from iron
baseplate or casing.
●● Never use sharp or rough objects to remove sediments
from iron baseplate.
●● Never use any abrasive materials, vinegar etc. to clean
the iron.
Examples of problems that might occur while using the steam generator
PROBLEM
CAUSE
REMEDY
The appliance is not working.
The appliance heats up.
Wait till the appropriate temperature of appliance is
reached.
The appliance is not connected
to the power supply.
Connect the plug to the power supply. Make
sure that the connector cord and the plug are not
damaged. If damaged - contact your service dept.
The appliance has not been
Press the on/off button
switched on with the on/off
appliance.
button .
to switch on the
The socket is damaged or there Make sure that the fuse is not damaged or that
has been a power cut.
the automatic fuse is not switched off. If they are
working properly, check the socket by connecting
any other appliance to it. Connect the appliance to
other power supply.
The water level indicator
The water reservoir is empty.
Fill the water reservoir (6).
has appeared on the LCD
display.
IR8100-001_v01
75
PROBLEM
CAUSE
Iron baseplate is insufficiently
heated.
Inadequate setting of the type of Press the fabric and steam emission selection
fabric and steam emission level. button „ ” in order to adjust the type of fabric and
steam emission level.
Water is leaking from iron the
baseplate.
The selected temperature is Press the fabric and steam emission selection
too low or the selected steam button „ ” to select at least the temperature
emission level is too high.
or reduce the steam emission level.
The ironed fabric has been
damaged.
The temperature is too high.
Water is leaking from the steam
generator.
The anti-calc refill container has Install the anti-calc refill container (8) properly in
not been installed properly.
the steam generator.
The appliance works loudly.
The appliance is being used for An usual symptom you may see during the first
the first time.
usage.
The water reservoir is empty.
REMEDY
Follow the clothing’s producer’s instructions. Check
the symbols you see on the label. Do a test-ironing
on the inner side of the clothing if you are not sure
what type of fabric it is.
Fill the water reservoir.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
76
IR8100-001_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising