Zelmer ZIR20800 (Sense Jetix IR4200) User Manual

Zelmer ZIR20800 (Sense Jetix IR4200) User Manual
IR4200
IR4200
ŻELAZKO PAROWE
утюг с функцией подачи пара
/ steam iron
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ŻELAZKO PAROWE
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
3–9
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA
LT
10–15
SK NÁVOD NA OBSLUHU
NAPAROVACIA ŽEHLIČKA
LV
16–21
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
GŐZÖLŐS VASALÓ
ET
22–27
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
FIER DE CĂLCAT
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
GARINIS LYGINTUVAS
56–61
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
TVAIKA GLUDEKLIS
62–67
KASUTUSJUHEND
AURUTRIIKRAUD
68–73
БУ БЕРУ ҚЫЗМЕТІ БАР ҮТІК
42–48
74–80
EN USER MANUAL
STEAM IRON
35–41
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ПАРНА ЮТИЯ
49–55
KZ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
28–34
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УТЮГ С ФУНКЦИЕЙ
ПОДАЧИ ПАРА
ПАРОВОЙ УТЮГ
81–86
A
1
2
3
6
9
4
5
10
1
8
6
7
11
12
B
1
2
3
1
2
3
C
IR4200-001_v01
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania żelazka
Podczas używania żelazka, zawsze przestrzegaj poniższych
podstawowych wymogów bezpieczeństwa:
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
●
●
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
●
● Żelazko musi być używane na stabilnej powierzchni i na taką odstawiane.
● Wtyczka musi być wyjęta z gniazda
wtyczkowego przed napełnianiem
zbiornika wodą.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Otworu do napełniania zbiornika
wodą nie wolno otwierać podczas
prasowania.
● Urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku co najmniej 8
lat i osoby o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej i psychicznej,
lub nie mające doświadczenia lub
znajomości sprzętu, ale wyłącznie
pod nadzorem lub po wcześniejszym
zrozumiałym objaśnieniu możliwych
●
IR4200-001_v01
●
●
●
●
zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania
z urządzenia. Należy zapewnić aby
dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych
nie powinny być wykonywane przez
dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
W trakcie działania lub stygnięcia
trzymaj żelazko i przewód zasilający
poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku
życia.
Żelazko nie powinno być używane
jeżeli spadło, jeżeli ma widoczne
ślady uszkodzenia lub jeżeli wycieka
z niego woda.
Po zakończonym prasowaniu wylej
pozostałą w zbiorniku wodę.
Jeżeli jakakolwiek część żelazka
jest uszkodzona, to celem uniknięcia
zagrożenia musi zostać wymieniona
przez producenta, przedstawiciela
serwisu lub wykwalifikowaną osobę.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Nie używaj żelazka, gdy jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
Nie dotykaj stopy żelazka podczas
prasowania lub zaraz po nim, jest
gorąca!
Podczas prasowania i tuż po jego
zakończeniu nie dotykaj powierzchni
oznaczonej
symbolem
.
Powierzchnia ta jest gorąca (patrz
rys. 1 i 2).
3
Uwaga: Gorąca
powierzchnia!
Rys. 1: Prawa strona
Rys. 2: Lewa strona
●● Żelazko wytwarza parę wodną
o wysokiej temperaturze. Zawsze
używaj go ostrożnie i ostrzeż innych
użytkowników przed potencjalnym
niebezpieczeństwem.
●● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas prasowania w obecności
dzieci. Nie pozwalaj na dotykanie
żelazka podczas prasowania.
●● Nie pozwalaj dzieciom na czyszczenie urządzenia i wykonywanie czynności konserwacyjnych bez odpowiedniego nadzoru.
●● Pod żadnym pozorem nie prasuj
ubrań i materiałów znajdujących się
na ludziach lub zwierzętach.
●● Nigdy nie kieruj pary na ludzi ani na
zwierzęta.
●● Użytkownikowi nie wolno pozostawiać bez nadzoru żelazka przyłączonego do sieci zasilającej.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Usuń
wszystkie folie ochronne i naklejki ze stopy
żelazka i obudowy.
●● Przed użyciem rozwiń i wyprostuj przewód przyłączeniowy.
●● Napełniaj wodą żelazko tylko za pomocą dołączonego
pojemnika na wodę.
●● Unikaj kontaktu przewodu przyłączeniowego ze stopą
żelazka.
●● Upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
●● Żelazko zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego
4
w kołek ochronny o napięciu zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie używaj przedłużacza bez bolca ochronnego!
●● Nie wlewaj płynów innych niż woda do zbiornika na
wodę tj. perfum, octu lub innych substancji chemicznych, ponieważ mogą poważnie uszkodzić urządzenie.
●● Nie zanurzaj żelazka w wodzie ani innych cieczach.
●● Nie zwijaj przewodu przyłączeniowego wokół żelazka,
aż kompletnie ostygnie i będzie gotowe do przechowywania.
●● Nie rozkręcaj obudowy żelazka i nie demontuj żadnych
części.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Jeżeli nie używasz żelazka nawet przez krótki czas,
wyłącz je naciskając i przytrzymując przez 3 sekundy
przycisk „
”.
●● Jeżeli nie używasz żelazka nawet przez krótki czas,
wyłącz ciągly wyrzut pary.
●● Przynajmniej raz w miesiącu użyj funkcji „SAMOOCZYSZCZANIE STOPY ŻELAZKA”.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie
i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Żelazko przeznaczone jest tylko do użytku domowego
i można go używać tylko zgodnie z niniejszą instrukcją.
Wskazówki dotyczące prasowania
1 Posortuj rzeczy, które mają być prasowane według typu
materiału. Ograniczy to częstotliwość zmian temperatury dla
różnych materiałów.
2 Przeprowadź próbne prasowanie na wewnętrznej stronie
ubrania, jeżeli nie jesteś pewien rodzaju materiału. Zacznij
od niskiej temperatury, a następnie stopniowo ją zwiększaj.
3 Odczekaj trzy minuty przed prasowaniem materiałów
wrażliwych na wysokie temperatury. Funkcja regulacji temperatury potrzebuje pewnego okresu czasu do momentu
osiągnięcia wybranego poziomu, bez względu, czy jest to
niższa, czy wyższa temperatura.
4 Delikatne materiały, takie jak jedwab, wełna, welur itp.
prasuj poprzez materiał do prasowania, aby uniknąć błyszczących śladów.
5 W celu aktywacji spryskiwacza, wyrzutu pary lub wyrzutu
pionowego pary, niezbędne może być kilkakrotne naciśnięcie przycisku.
6 Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta odzieży.
Zapoznaj się z treścią etykiet często przedstawionej
w postaci symboli, np.:
IR4200-001_v01
WYŚWIETLACZ LCD – OPIS WSKAŹNIKÓW
Ustawienia temperatury
●● Włókno octanowe
●● Elastik
●● Poliamid
●● Polipropylen
●● Cupro
●● Poliester
●● Proteiny
●● Jedwab
1
4
●● Trójoctan
●● Wiskoza
●● Wełna
●● Bawełna
●● Len
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Żelazko jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem
ochronnym.
Żelazko ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI
(WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
1
2
3
4
5
6
2
5
3
6
Samooczyszczanie
Ciągły wyrzut pary
Automatyczne wyłączanie
Włączony/wyłączony ciągły wyrzut pary
Ustawienia temperatury
Rodzaj tkaniny
Przygotowanie żelazka do pracy
1 Rozwiń i wyprostuj przewód przyłączeniowy.
2 Napełnij zbiornik wodą. Patrz punkt „NALEWANIE WODY”.
3 Podłącz żelazko do odpowiedniego źródła zasilania.
4 Rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu LCD na moment podświetlą się wszystkie
wskaźniki.
5 Naciśnij raz przycisk „
”, aby uruchomić urządzenie. Na wyświetlaczu LCD pojawi się:
A
Budowa żelazka
1 Wyświetlacz LCD
2 Przycisk „
tury)
3 Przycisk „
” (włącz/wyłącz/zwiększanie tempera” (włącz/wyłącz parę)
4 Przycisk wyrzutu pary
5
6
7
8
9
10
11
12
Przycisk spryskiwacza
Pokrywa zbiornika na wodę
Dysza spryskiwacza
Przycisk samooczyszczania
Odgiętka
Przewód przyłączeniowy
Pojemnik na wodę
Stopa żelazka
IR4200-001_v01
Ustawianie temperatury
1 Uruchom urządzenie (patrz punkt „Przygotowanie
żelazka do pracy”).
2 Naciśnij przycisk „
”, aby zwiększyć temperaturę i ustawienia z nią związane od „
„
kolejno:
” do
”. Na wyświetlaczu LCD pojawiać się będą
5
4 Połóż dłoń na uchwycie żalazka aby uruchomić ciągły
wyrzut pary z otworów umieszczonych w stopie żelazka.
Na wyświetlaczu zacznie migać ikonka „
”.
Uchwyt żelazka posiada wbudowany czujnik
aktywujący parę (steam sensor). Ciągły wyrzut
pary następuje dopiero po położeniu dłoni na
uchwycie.
Naciśnięcie przycisku „
niu „
” przy ustawie-
” spowoduje powrót do usta-
wienia „
Po zdjęciu dłoni z uchwytu żelazka, ikonka
„
” przestanie migać, a z otworów
w stopie żelazka przestanie wydobywać się
para.
”.
●● Żelazko jest gotowe do użycia.
5 Rozpocznij pierwsze prasowanie od „starej” tkaniny.
3 Rodzaj tkaniny zacznie migać na wyświetlaczu sygnalizując nagrzewanie się lub stygnięcie stopy żelazka.
Przy ustawieniach od „
Po opróżnieniu zbiornika na wodę, żelazko
przestanie wytwarzać parę.
” do
Prasowanie
„
” żelazko pracuje wyłącznie w trybie
suchym, podczas którego nie wytwarzana jest
para.
Przy ustawieniach od „
„
wana para.
” do
”, do prasowania może być uży-
W celu zwiększenia efektywności prasowania,
dla tkanin, które należy prasować w wysokich
temperaturach („
„
”, „
”,
Zawsze stosuj się do zaleceń producenta
odzieży podanych na etykiecie ubrania.
NALEWANIE WODY
sieciowego.
1 Otwórz pokrywę zbiornika na wodę.
2 Za pomocą dołączonego pojemnika na wodę napełnij
zbiornik wodą.
W celu uzyskania najlepszych wyników używaj
każdorazowo świeżej demineralizowanej lub
destylowanej wody.
”) przypisano większy wyrzut pary.
Żelazo posiada funkcję zapamiętywania ostatnich ustawień temperatury. Zapamiętanie następuje w momencie wyłączania żelazka przyci-
Nie używaj wody chemicznie odwapnionej ani
jakichkolwiek innych płynów.
skiem „
”. Ponownie włączone żelazko
uruchomi się z temperaturą, na której ostatnio
pracowało.
Nie przekraczaj poziomu „MAX” oznaczonego
na bocznej ściance zbiornika na wodę.
Pierwsze prasowanie
3 Zamknij pokrywę zbiornika na wodę.
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie żelazka do
pracy”.
2 Za pomocą przycisku „
”, ustaw maksymalną
temperaturę („
”).
3 Naciśnij przycisk „ ” aby włączyć ciągły wyrzut pary.
Rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu LCD ikonka wyrzutu pary zmieni się na „
”.
Urządzenie wytwarza parę wodną o wysokiej
temperaturze, w celu uniknięcia ryzyka poparzenia domyślnie wyrzut pary w żelazku jest
wyłączony.
6
B
●● Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
PRASOWANIE NA SUCHO
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie żelazka do
pracy”.
2 Za pomocą przycisku „
” ustaw temperaturę i ustawienia z nią związane (od „
” do
„
”).
3 Rodzaj tkaniny zacznie migać na wyświetlaczu sygnalizując nagrzewanie się lub stygnięcie żelazka.
●● Żelazko jest gotowe do użycia.
IR4200-001_v01
PRASOWANIE Z PARĄ
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie żelazka do
pracy”.
2 Za pomocą przycisku „
” ustaw temperaturę i ustawienia z nią związane (od „
” do
„
”).
3 Rodzaj tkaniny zacznie migać na wyświetlaczu sygnalizując nagrzewanie się lub stygnięcie żelazka.
4 Naciśnij przycisk „ ” aby włączyć ciągły wyrzut pary.
Rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu LCD ikonka wyrzutu pary zmieni się na „
”.
Urządzenie wytwarza parę wodną o wysokiej
temperaturze, w celu uniknięcia ryzyka poparzenia domyślnie ciągły wyrzut pary w żelazku
jest wyłączony.
W celu utrzymania wysokiej jakości pary, nie
naciskaj przycisku wyrzutu pary więcej niż trzy
razy bezpośrednio po sobie.
WYRZUT PARY W POZYCJI PIONOWEJ
Funkcja ta zapewnia dodatkową parę pomagającą usunąć zagniecenia z delikatnych materiałów znajdujących się
w pozycji wiszącej (wiszących zasłon lub innych materiałów).
Urządzenie wytwarza parę wodną o bardzo
wysokiej temperaturze. Pod żadnym pozorem
nie prasuj ubrań i materiałów znajdujących się
na ludziach lub zwierzętach. Nigdy nie kieruj
pary na ludzi ani na zwierzęta.
1 Postępuj zgodnie z punktami „Przygotowanie żelazka do
pracy” i „PRASOWANIE Z PARĄ”. Ustaw maksymalną tem-
5 Połóż dłoń na uchwycie żelazka aby uruchomić ciągły
wyrzut pary z otworów umieszczonych na stopie żelazka.
Na wyświetlaczu zacznie migać ikonka „
”.
peraturę „
”.
2 Przytrzymaj żelazko pionowo w odległości od 15 do
30 cm od ubrania.
3 Naciśnij jednokrotnie przycisk wyrzutu pary
–
z otworów w stopie żelazka nastąpi intensywny wyrzut pary.
4 W przypadku dużych zagnieceń, odczekaj kilka sekund
SPRYSKIWANIE
i ponownie naciśnij przycisk wyrzutu pary
●● Żelazko jest gotowe do użycia.
Funkcja ta może być używana w dowolnym
momencie i nie wpływa na ustawienia żelazka.
1 Napełnij zbiornik na wodę. Patrz punkt „Nalewanie
wody”.
2 Skieruj wylot dyszy na ubranie.
3 Naciśnij przycisk spryskiwacza .
Spryskiwanie może nastąpić po kilku naciśnięciach przycisku.
WYRZUT PARY
Funkcja ta zapewnia dodatkową ilość pary, która może
być wykorzystana podczas prasowania mocno pomiętych
(zagniecionych) materiałów.
1 Postępuj zgodnie z punktami „Przygotowanie żelazka do
pracy” i „PRASOWANIE Z PARĄ”.
2 Naciśnij przycisk wyrzutu pary
– z otworów w stopie żelazka nastąpi intensywny wyrzut pary.
3 W przypadku dużych zagnieceń, odczekaj kilka sekund
i ponownie naciśnij przycisk wyrzutu pary
.
Podczas prasowania większość zagnieceń
może być usuniętych po trzech naciśnięciach
przycisku.
Wyrzut pary może nastąpić po kilku naciśnięciach przycisku.
IR4200-001_v01
.
Podczas prasowania większość zagnieceń
może być usuniętych po trzech naciśnięciach
przycisku.
Wyrzut pary może nastąpić po kilku naciśnięciach przycisku.
W celu utrzymania wysokiej jakości pary, nie
naciskaj przycisku wyrzutu pary więcej niż trzy
razy bezpośrednio po sobie.
W trakcie prasowania zachowaj odległość
przynajmniej kilku centymetrów od delikatnych
materiałów (materiały syntetyczne, jedwab,
aksamit, itp.) w przeciwnym razie materiał
może ulec uszkodzeniu.
ZAKOŃCZENIE PRASOWANIA
1 Po skończonym prasowaniu, wyłącz żelazko. W tym celu
naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „
”.
Rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy, wyświetlacz
LCD zgaśnie.
2 Odłącz żelazko od źródła zasilania.
3 Usuń pozostałą w zbiorniku wodę. Patrz punkt „Wylewanie wody”.
4 Po całkowitym ochłodzeniu żelazka, przechowuj je pionowo w bezpiecznym miejscu.
7
C
Wylewanie wody
●● Odłącz żelazko od źródła zasilania.
1 Obróć żelazko górną częścią na dół i delikatnie potrząsaj, aby usunąć pozostałą wodę.
2 Naciśnij przycisk wyrzutu pary
(gdy stopa żelazka
jest gorąca), aby opróżnić pojemnik ze zgromadzonej wody.
3 Naciśnij przycisk spryskiwacza
wody.
, aby zwolnić resztki
Funkcje dodatkowe
SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED OSADZANIEM SIĘ KAMIENIA
Żelazko posiada wbudowany pojemnik zabezpieczający
przed osadzaniem się kamienia.
Wbudowany pojemnik został zaprojektowany, z myślą
o zmniejszeniu ilości osadzającego się kamienia, powstającego podczas prasowania z wykorzystaniem pary.
Wbudowany pojemnik wydłuża okres eksploatacji żelazka, lecz nie zatrzymuje całkowicie
naturalnego procesu osadzania się kamienia
wapiennego.
SAMOOCZYSZCZANIE STOPY ŻELAZKA
Funkcja ta umożliwia usuwanie osadów i minerałów nagromadzonych w komorze pary. Sprawność żelazka w znacznej
mierze zależy od częstotliwości przeprowadzania samooczyszczania stopy żelazka. W zależności od stopnia twardości wody, po ok. 8 godzinach używania funkcji pary na
wyświetlaczu pojawi się symbol „ ” informujący o konieczności przeprowadzenia funkcji samooczyszczenia stopy
żelazka.
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie żelazka do
pracy”.
2 Za pomocą przycisku „
”, ustaw maksymalną
temperaturę („
”).
3 Rodzaj tkaniny zacznie migać na wyświetlaczu sygnalizując nagrzewanie się lub stygnięcie żelazka.
4 Po osiągnięciu zadanej temperatury naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „
”. Rozlegnie się
pojedynczy sygnał dźwiękowy, wyświetlacz LCD zgaśnie.
5 Odłącz żelazko od źródła zasilania.
6 Przytrzymaj żelazko poziomo nad zlewem.
7 Naciśnij i przytrzymaj przycisk samooczyszczania.
8 Para i wrząca woda wypłynie z otworów w stopie żelazka
wypłukując osad i minerały nagromadzone w komorze pary.
9 Delikatnie poruszaj żelazkiem, aż do opróżnienia zbiornika wody.
10 Po zakończeniu samooczyszczania, zwolnij przycisk
samooczyszczania.
8
11 Postaw żelazko na płaskiej, równej powierzchni w pozycji pionowej i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
12 Przetrzyj stopę żelazka, wilgotną szmatką.
Wypływająca woda jest bardzo gorąca. Zachowaj szczególną ostrożność.
SYSTEM ZAPOBIEGANIA WYCIEKOM
●● System zapobiegania wyciekom, został zaprojektowany,
aby automatycznie zapobiec wydostawaniu się wody ze
stopy, gdy żelazko nie jest wystarczająco nagrzane.
●● W czasie działania systemu, może być słyszalny odgłos
stukania, zwłaszcza podczas nagrzewania lub chłodzenia. Jest to zupełnie normalne i świadczy o tym, że system działa prawidłowo.
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Żelazko posiada funkcię automatycznego wyłączania
w pozycji poziomej i pionowej, która aktywuje się automatycznie, jeżeli urządzenie podłączone jest do źródła zasilania
i pozostawione bez nadzoru.
1 Żelazko wyłączy się automatycznie po ok. 30 sekundach, jeżeli pozostaje nieruchome w pozycji prasowania
(poziomej). Natomiast, jeżeli znajduje się w pozycji spoczynku (pionowej) wyłączy się po ok. 8 minutach.
2 Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Podświetlenie wyświetlacza zgaśnie a na ekranie zacznie migać symbol automatycznego wyłączania „ ”.
3 Poruszaj żelazkiem, aby kontynuować prasowanie.
Urządzenie powróci do wcześniejszych ustawień – ponownie się nagrzeje.
Każdorazowe użycie – ruch żelazka powoduje
powrót do wcześniejszych ustawień. Żelazko
będzie nagrzewać się przez mniej więcej 60
sekund do osiągnięcia ustawionej temperatury.
Czyszczenie i konserwacja
●● Odłącz żelazko od źródła zasilania.
●● Przed czyszczeniem, żelazko powinno całkowicie ostygnąć.
●● Do czyszczenia używaj wilgotnej szmatki i delikatnego
środka czyszczącego.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole
graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Nigdy nie używaj ostrych lub szorstkich przedmiotów do
usuwania pozostałości ze stopy żelazka.
●● Do czyszczenia stopy żelazka nie używaj szorstkich lub
na bazie octu środków czyszczących oraz substancji
usuwających kamień.
IR4200-001_v01
Informacje dodatkowe
●● Każdemu
naciśnięciu przycisku „
” lub „ ”
towarzyszyć będzie sygnał dźwiękowy.
●● Po osiągnięciu zadanej temperatury, ustawiony rodzaj
tkaniny przestanie migać i rozlegnie się pojedynczy
sygnał dźwiękowy.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
IR4200-001_v01
9
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Svou
pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům.
Návod k obsluze uschovejte pro další případné použití.
Pokyny pro bezpečnost a řádné používání
žehličky
Při používání žehličky dodržujte níže uvedené základní bezpečnostní požadavky:
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí úraz
●● Žehličku používejte na stabilním povrchu a na takový ji také odkládejte.
●● Vždy vytáhněte zástrčku z elektrické
zásuvky před naplněním nádržky na
vodu.
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis
nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby
nedošlo k ohrožení.
●● Otvor pro naplnění nádržky na vody
neotvírejte během žehlení.
●● Spotřebič mohou používat děti starší
8 let a osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby
nemající zkušenosti a znalosti o spotřebiči, ale výhradně pod dohledem
nebo po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají. Čistit spotřebič a provádět
jeho údržbu je zakázáno dětem bez
náležitého dohledu.
●● Během provozu a při chladnutí,
se musí žehlička a přívodní šňůra
10
nacházet mimo dosah dětí mladších
8 let.
●● Žehličku nepoužívejte pokud spadla,
má viditelné poškození nebo jestli
z ní vytéká voda.
●● Po ukončení žehlení vylijte zbylou
vodu z nádržky.
●● Je-li kterákoliv část žehličky poškozená, pak musí být z preventivních
důvodů vyměněna výrobcem, v servisním středisku nebo kvalifikovanou
osobou.
●● Opravy zařízení může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se obraťte
na specializovaný servis.
●● Žehličku nepoužívejte je-li poškozená nebo nefunguje, jak má.
●● Nedotýkejte se horké žehlicí desky
během žehlení nebo bezprostředně
po něm, je horká!
●● Při žehlední a ihned po jeho ukončení, se nedotýkejte plochy označené symbolem
. Tato plocha je
horká (viz obr. 1 a 2).
Pozor:
Horký povrch!
Obr. 1: Pravá strana
Obr. 2: Levá strana
●● Žehlička tvoří vodní páru s vysokou
teplotou. Žehličku vždy používejte
opatrně a upozorněte ostatní uživatele na potenciální nebezpečí.
●● Dbejte zvláštní opatrnosti při žehlení
v přítomnosti dětí. Nedovolte, aby se
někdo dotýkal žehličky během žehlení.
IR4200-001_v01
●● Nedovolte dětem čistit spotřebič, ani
provádět jeho údržbu bez dohledu.
●● V žádném případě nikdy nežehlete
oděvy nebo materiály nacházející se
na lidech nebo na zvířatech.
●● Nikdy nesměřujte proud páry na lidi
nebo zvířata.
●● Neponechávejte bez dozoru žehličku, zapojenou do elektrické sítě.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Odstraňte veškeré ochranné fólie a nálepky ze spodní
strany i krytu žehličky.
●● Před použitím roztáhněte a narovnejte napájecí kabel.
●● Naplňujte žehličku vodou pouze pomocí připojené
nádobky na vodu.
●● Zabraňte kontaktu přívodní šňůry s žehlící plochou.
●● Ujistěte se, že napětí uvedené na výrobním štítku
odpovídá napětí v elektrické síti.
vždy připojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavého proudu) vybavené ochranným
kolíkem s napětím shodným s napětím uvedeném na
výrobním štítku výrobku.
●● Nepoužívejte prodlužovací kabely bez ochranného
kolíku!
●● Nevlévejte do nádržky jiné tekutiny než je voda, např.
parfém, ocet a jiné chemické látky, které mohou vážně
poškodit spotřebič.
●● Neponořujte žehličku do vody nebo jiných kapalin.
●● Nenavíjejte přívodní šňůru kolem žehličky, dokud zcela
nevychladne a nebude připravena k úschově.
●● Nerozšroubovávejte kryt žehličky a nedemontujte
žádné její díly.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● Nepoužíváte-li žehličku třeba jen krátkou dobu,
vypněte ji tak, že stisknete a 3 vteřiny podržíte tlačítko
„
”.
●● Nepoužíváte-li žehličku třeba jen krátkou dobu,
vypněte nepřetržité vypouštění páry.
●● Nejméně jednou měsíčně použijte „SAMOČIŠTĚNÍ
ŽEHLÍCÍ PLOCHY” funkci.
●● Odsávač
IR4200-001_v01
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Žehlička je určená pouze pro použití v domácnostech
a lze ji používat pouze v souladu s tímto návodem.
Pokyny k žehlení
1 Protřiďte věci, které se chystáte žehlit, podle druhu
materiálu. Omezíte tím časté změny teploty pro různé materiály.
2 Nejste-li si jisti druhem materiálu, proveďte zkušební
žehlení na vnitřní straně oblečení. Začněte nízkou teplotou
a poté ji postupně zvyšujte.
3 Vyčkejte tři minuty před žehlením materiálů citlivých na
vysoké teploty. Funkce ovládání teploty vyžaduje určitou
dobu na dosažení požadované úrovně bez ohledu na to, zda
se jedná o nižší nebo vyšší teplotu.
4 Jemné materiály, jako jsou hedvábí, vlna, velur apod.
žehlete přes žehlicí materiál, pro zamezení lesklých stop.
5 Pro zapnutí kropení nebo napařování, použití parního
rázu může být nutné několikeré zmáčknutí tlačítka.
6 Postupujte podle pokynů výrobce oděvů. Seznamte se
se zněním etiket uváděných často v podobě symbolů, např.
Nastavení teploty
●● Octanové vlákno
●● Elastik
●● Polyamid
●● Polypropylen
●● Cupro
●● Polyester
●● Proteiny
●● Hedvábí
●● Trojoctan
●● Viskóza
●● Vlna
●● Bavlna
●● Len
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku.
Žehlička je zařízením třídy I, vybaveným napájecím kabelem
s ochranným vodičem a vidlicí s ochranným kontaktem.
Žehlička ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro
požadavky týkající se ekoprojektu.
Zařízení je shodné s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
11
A
Popis žehličky
1 LCD displej
2 Tlačítko „
3 Tlačítko „
1 Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití”.
” (zapnout/vypnout/zvýšit teplotu)
2 Stiskněte tlačítko „
” pro zvýšení teploty a s ní
spojená nastavení od „
” do „
LCD displeji se budou zobrazovat postupně:
” (zapnout/vypnout páru)
4 Tlačítko parního rázu
5
6
7
8
9
10
11
12
Nastavení teploty
”. Na
Tlačítko kropení
Víko nádržky na vodu
Kropící tryska
Tlačítko samočištění
Kloub
Přívodní šňůra
Nádržka na vodu
Žehlící plocha
LCD DISPLEJ – POPIS UKAZATELŮ
1
4
1
2
3
4
5
6
2
5
3
6
Samočištění
Nepřetržité vypouštění páry
Automatické vypínání
Nepřetržité vypouštění páry zapnuto/vypnuto
Nastavení teploty
Druh látky
Příprava žehličky k použití
1 Rozviňte a narovnejte přívodní šňůru.
2 Naplňte nádržku vodou. Viz. bod „NALÉVÁNÍ VODY”.
3 Zapojte žehličku do vhodné elektrické zásuvky.
4 Zazní jednotlivý zvukový signál a na LCD displeji se na
okamžik zobrazí všechny ukazatele.
5 Stiskněte jednou tlačítko „
Na displeji se zobrazí:
” pro zapnutí zařízení.
Stisknutím tlačítka „
” při nastavení
„
” dojde k návratu k nastavení
„
”.
3 Na displeji se rozbliká druh látky a signalizuje zahřívání
nebo ochlazování žehlící plochy.
Při
nastaveních
od
„
”
po
„
” pracuje žehlička pouze v suchém
režimu, během kterého se nevytváří pára.
Při
„
pára.
nastaveních
od
„
”
po
” se při žehlení může používat
Pro zvýšení efektivity žehlení je k látkám, které
je třeba žehlit ve vysoké teplotě („
„
”, „
šená tvorba páry.
”,
”), přiřazena zvý-
Žehlička je vybavena funkcí zapamatování
posledního nastavení teploty. K uložení nastavení dojde v okamžiku vypnutí žehličky tlačítkem „
”. Po opětovném zapnutí se
žehlička zahřeje na teplotu, při které pracovala
posledně.
12
IR4200-001_v01
ŽEHLENÍ BEZ PÁRY
První žehlení
1 Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití”.
2 Tlačítkem „
”
nastavte
maximální
teplotu
(„
”).
3 Stisknutím tlačítka „ ” zapněte nepřetržité vytváření
páry. Zazní jednotlivý zvukový signál a na LCD displeji se
symbol tvorby páry změní na „
”.
Vodní pára, kterou spotřebič vytváří, je velmi
horká. Aby nedošlo k popálení, je vytváření
páry standardně vypnuto.
4 Položte ruku na rukojeti žehličky pro zapnutí nepřetržitého vytváření páry z otvorů umístěných na žehlící ploše.
Na displeji začne blikat symbol „
”.
Rukojeť žehličky je vybavena vestavěným
čidlem pro aktivaci páry (steam sensor). Nepřetržité vytváření páry je zahájeno teprve po položení dlaně na rukojeti.
Po odtáhnutí ruky z rukojeti žehličky přestane
symbol „
” blikat a z otvorů umístěných
na žehlící ploše přestane unikat pára.
●● Żehlička je připravena k použití.
5 Zahajte první žehlení od „staré” látky.
Po vyprázdnění nádržky na vodu, žehlička přestane vytvářet páru.
Žehlení
Vždy dodržujte pokyny výrobce oděvů, uvedených na cedulce na oblečení.
NALÉVÁNÍ VODY
B
●● Vyjměte zástrčku přívodní šňůry z elektrické zásuvky.
1 Otevřete víko nádržky na vodu.
2 Pomocí přiložené nádobky na vodu naplňte nádržku
vodou.
Pro získání co nejlepších výsledků žehlení,
pokaždé používejte čerstvou demineralizovanou nebo destilovanou vodu.
1 Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití”.
2 Tlačítkem „
” nastavte teplotu a s ní spojená
nastavení (od „
” do „
”).
3 Na displeji se rozbliká druh látky a signalizuje zahřívání
nebo ochlazování žehličky.
●● Žehlička je připravená k použití.
ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM
1 Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití”.
2 Tlačítkem „
” nastavte teplotu a s ní spojená
nastavení (od „
” do „
”).
3 Na displeji se rozbliká druh látky a signalizuje zahřívání
nebo ochlazování žehličky.
4 Stisknutím tlačítka „ ” zapněte nepřetržité vytváření
páry. Zazní jednotlivý zvukový signál a na LCD displeji se
symbol tvorby páry změní na „
”.
Vodní pára, kterou spotřebič vytváří, je velmi
horká. Aby nedošlo k popálení, je vytváření
páry standardně vypnuto.
●● Žehlička je připravená k použití.
5 Položte ruku na rukojeti žehličky pro zapnutí nepřetržitého vytváření páry z otvorů umístěných na žehlící ploše.
Na displeji začne blikat symbol „
”.
KROPENÍ
Tuto funkci můžete využít v libovolném okamžiku a nemá vliv na nastavení žehličky.
1 Naplňte nádržku na bodu. Viz. bod „NALÉVÁNÍ VODY”.
2 Směřujte vývod trysky na oděv.
3 Stiskněte tlačítko kropení
.
Kropení může nastat až po několika stisknutích
tlačítka.
PARNÍ RÁZ
Tato funkce zajišťuje dodatečné množství páry, kterou
můžete využít během žehlení velmi pomačkaných materiálů.
1 Postupujte podle pokynů v bodech „Příprava žehličky
k použití“ a „ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM“.
Nepoužívejte chemicky odvápněnou vodu ani
jakékoliv jiné tukutiny.
2 Stitskněte tlačítko parního rázu
– z otvorů v žehlící
ploše nastane intenzivní únik páry.
3 V případě velmi nepoddajných záhybů počkejte několik
Nepřekračujte úroveň „MAX” označenou na
boční straně nádržky na vodu.
sekund a opět stiskněte tlačítko parního rázu
3 Uzavřete víko nádržky na vodu.
IR4200-001_v01
.
Během žehlení většina záhybů může být vyžehlena po trojím stisknutí tlačítka.
13
Parní ráz může nastat po několika stisknutích
tlačítka.
Pro udržení vysoké kvality páry nemačkejte tlačítko parního rázu více než třikrát za sebou.
PARNÍ RÁZ VE SVISLÉ POLOZE
Tato funkce zajišťuje dodatečnou páru, umožňující odstranit
záhyby z jemných materiálů, které jsou pověšeny (pověšených záclon nebo jiných materiálů).
Spotřebič vytváří vodní páru o velmi vysoké
teplotě. V žádném případě nežehlete oblečení
a látky, které se nacházejí na osobách a na
zvířatech. Nikdy nemiřte páru proti osobám ani
zvířatům.
1 Postupujte podle pokynů v bodech „Příprava žehličky
k použití“ a „ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM“. Nastavte maximální teplotu „
”.
2 Držte žehličku ve svislé poloze ve vzdálenosti od 15 do
30 cm od oděvu.
3 Stiskněte jednou tlačítko parního rázu
– z otvorů
v žehlící ploše bude vypuštěno velké množství páry.
4 V případě velmi nepoddajných záhybů počkejte několik
sekund a opět stiskněte tlačítko parního rázu
.
Během žehlení většina záhybů může být vyžehlena po trojím stisknutí tlačítka.
Parní ráz může nastat po několika stisknutích
tlačítka
Pro udržení vysoké kvality páry nemačkejte tlačítko parního rázu více než třikrát za sebou.
Během žehlení dodržujte vzdálenost alespoň
několika centimetrů od jemných materiálů.
(syntetické materiály, hedvábí, samet atd.)
v opačném případě můžete látku poškodit.
UKONČENÍ ŽEHLENÍ
1 Po skončení žehlení žehličku vypněte. Proveďte to tak,
že stisknete a 3 vteřiny podržíte tlačítko „
”. Zazní
jednotlivý zvukový signál a LCD displej zhasne.
2 Odpojte žehličku z elektrické zásuvky.
3 Odstraňte zbylou vodu z nádržky na vodu. Viz. bod
„Vylévání vody”.
4 Po úplném vychladnutí žehličky ji ve svislé poloze ukliďte
na bezpečné místo.
14
Vylévání vody
●● Odpojte žehličku z elektrické zásuvky.
C
1 Otočte žehličku vzhůru nohama a lehce s ní zatřepejte,
aby vytekla zbylá voda.
2 Stiskněte tlačítko parního rázu
(kdy je žehlící plocha horká), aby se vyprázdnila nádoba z nahromaděné vody.
3 Stiskněte tlačítko kropení
voda.
, aby se odstranila zbylá
Doplňující funkce
SYSTEM ZABEZPEČUJÍCÍ PŘED USAZOVÁNÍM
VODNÍHO KAMENE
V žehličce je vestavěná nádoba, která chrání před usazováním vodního kamene.
Vestavěná nádoba byla vyvinuta za účelem snížení množství usazenin vodního kamene, které vznikají během žehlení
s napařováním.
Vbudovaná nádoba prodlužuje životnost žehličky, avšak zcela nezastaví přirozený proces
usazování vodního kamene.
SAMOČIŠTĚNÍ ŽEHLÍCÍ PLOCHY
Tato funkce umožňuje odstraňovat usazeniny z minerálů
nahromaděných v komoře páry. Funkčnost žehličky do
značné míry závisí na četnosti provádění samočištění žehlící plochy. Podle stupně tvrdosti vody se asi po 8 hodinách
provozu funkce tvorby páry na displeji zobrazí symbol „ ”,
který informuje o nutnosti provedení funkce samočištění žehlící plochy.
1 Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití”.
2 Tlačítkem „
” nastavte maximální teplotu
(„
”).
3 Na displeji se rozbliká druh látky a signalizuje zahřívání
nebo ochlazování žehličky.
4 Po dosažení zadané teploty stiskněte a na 3 vteřiny
podržte tlačítko „
”. Zazní jednotlivý zvukový signál
a LCD displej zhasne.
5 Odpojte žehličku z elektrické zásuvky.
6 Přidržte žehličku vodorovně nad dřezem.
7 Stiskněte a přidržte samočistící tlačítko.
8 Pára a horká voda vyteče z otvorů v žehlící ploše žehličky a vypláchne usazeniny a minerály nahromaděné
v komoře páry.
9 Lehce pohybujte žehličkou, dokud se nevyprázdní
nádržka na vodu.
10 Po ukončení samočištění uvolněte tlačítko samočištění.
11 Postavte žehličku na plochém a rovném povrchu ve
svislé poloze a počkejte, dokud zcela nevychladne.
IR4200-001_v01
12 Otřete žehlící plochu žehličky vlhkým hadříkem.
Vytékající voda je velmi horká. Dbejte zvýšené
opatrnosti.
SYSTÉM PROTI KAPÁNÍ
●● Systém proti kapání byl navržen tak, aby automaticky
zabránil vytékání vody z žehlící plochy, kdy žehlička není
dostatečně nahřátá.
●● Kdy je systém v provozu, můžete slyšet zvuk klepání,
zvláště během nahřívání nebo chlazení. Je to zcela normální a znamená to, že systém funguje správně.
AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ
Žehlička je vybavena funkcí automatického vypínání ve
svislé i vodorovné poloze, která se aktivuje automaticky, je-li
žehlička zapojená do elektrické zásuvky a je ponechána bez
dozoru.
1 Žehlička se automaticky vypne po cca 30 sekundách,
jestliže je v klidové poloze v žehlící pozici (vodorovné).
Avšak nachází-li se v odložené poloze (svislé), vypne se za
cca 8 minut.
2 Zazní zvukový signál. Podsvícení displeje zhasne a na
obrazovce se rozbliká symbol automatického vypínání „ ”.
3 Pohněte žehličkou, abyste mohli pokračovat v žehlení.
Spotřebič se vrátí do původního nastavení – opět se nahřeje.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Každé použití – pohyb žehličky má za následek
návrat k předchozímu nastavení. Žehlička se
bude zahřívat asi po dobu 60 vteřin do dosažení nastavené teploty.
Čištění a údržba
●● Odpojte žehličku z elektrické zásuvky
●● Před čistěním musí žehlička zcela vychladnout.
●● K čištění používejte vlhký hadřík a šetrný čistící prostředek.
mytí krytu nepoužívejte agresivní prostředky
v podobně emulzí, mléček, past atd. Mohou mimo jiné
odstranit informační grafické symboly jako: stupnice,
označení, výstražné značky atd.
●● Nikdy nepoužívejte ostré ani drsné předměty k odstraňování nečistot z žehlící plochy.
●● K čištění žehlící plochy nepoužívejte abrazivní prostředky a čistící prostředky na bázi octu a prostředky
odstraňující vodní kámen.
●● K
Další informace
●● Každé stisknutí tlačítka „
” nebo „ ” je doprovázeno zvukovým signálem.
●● Po dosažení nastavené teploty přestane blikat nastavený druh látky a zazní jednotlivý zvukový signál.
IR4200-001_v01
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
15
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Zvláštnu
pozornosť treba venovať bezpečnostným pokynom. Návod
na obsluhu treba uschovať, aby ho bolo možné využiť aj
v ďalšom období používania výrobku.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky žehličky
Počas používania žehličky vždy dodržiavajte nižšie uvedené
základné bezpečnostné pokyny:
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Žehličku používajte výlučne na stabilnej a vodorovnej ploche. To platí aj
pre odkladanie spotrebiča.
●● Pred plnením nádoby vodou, nezabudnite najprv vytiahnuť zástrčku
spotrebiča z elektrickej siete.
●● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel
poškodí, musí ho vymeniť výrobca
alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba,
aby ste predišli nebezpečenstvu.
●● Počas žehlenia, nikdy neotvárajte
kryt nádoby na vodu.
●● Spotrebič môžu používať deti
a osoby s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, alebo osoby, ktoré
nemajú dostatočne skúsenosti alebo
nie sú dostatočne oboznámené
s používaním tohto zariadenia, ale
výlučne pod stálym dozorom alebo
po ich predošlom starostlivom oboznámení s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri
16
práci so spotrebičom. Dbajte na to,
aby sa deti so spotrebičom nehrali.
Deti by spotrebič nemali čistiť alebo
vykonávať jeho údržbu bez dohľadu
zodpovednej osoby.
●● Dbajte na to, aby počas používania
alebo chladnutia spotrebiča, žehlička ani jej napäťový kábel neboli
v dosahu detí vo veku menej ako
8 rokov.
●● Žehličku nepoužívajte v prípade, ak
došlo k jej pádu, ak sú na nej viditeľné stopy poškodenia alebo v prípade, ak z nej vyteká voda.
●● Po ukončení žehlenia odstráňte zvyšky vody z nádržky.
●● Ak je akákoľvek časť žehličky poškodená, s cieľom zamedziť riziku ju
treba dať vymeniť výrobcom, servisom
alebo odborne spôsobilou osobou.
●● Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne
vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa.
V prípade poruchy sa obráťte na
špecializovaný servis.
●● Žehlička sa nesmie používať, ak je
poškodená alebo nefunguje správne.
●● Počas žehlenia a hneď po ňom
sa nedotýkajte žehliacej stopy,
je horúca!
●● Pri žehlení a hneď po jeho skončení
sa nedotýkajte povrchu žehličky, ktorý
je označený symbolom
. Tento
povrch je horúci (pozri obr. 1 a 2).
Pozor:
Horúci povrch!
Obr. 1: Pravá strana
Obr. 2: Ľavá strana
IR4200-001_v01
●● Žehlička vytvára vodnú paru s vysokou teplotou. Vždy ju používajte
mimoriadne opatrne a varujte ostatných používateľov pred potenciálnym nebezpečenstvom.
●● Buďte mimoriadne opatrní počas
žehlenia za prítomnosti detí. Nedovoľte, aby sa niekto dotýkal žehličky
počas žehlenia.
●● Nedovoľte deťom, aby zariadenie
čistili alebo vykonávali jeho údržbu
bez dohľadu dospelých osôb.
●● V žiadnom prípade sa nesmú žehliť odev a látky nachádzajúce sa na
ľuďoch a zvieratách.
●● Nikdy nevypúšťajte paru smerom
k ľuďom alebo zvieratám.
●● Nikdy nenechávajte žehličku pripojenú k elektrickej sieti bez Vášho
dozoru.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Odstráňte všetky ochranné fólie a nálepky zo žehliacej
plochy a telesa.
●● Pred použitím rozviňte a narovnajte napájací kábel.
●● Žehličku naplňujte len pomocou pripojenej nádobky na
vodu.
●● Dbajte na to, aby sa napäťový kábel nedotýkal žehliacej plochy.
sa, že napätie uvedené na výrobnom štítku
spotrebiča sa zhoduje s napätím v elektrickej sieti.
●● Žehličku vždy pripájajte do zásuvky elektrickej siete
(iba striedavého prúdu) vybavenej ochranným kolíkom
s napätím zodpovedajúcim uvedenému na výrobnom
štítku zariadenia.
●● Nepoužívajte predlžovaciu šnúru bez ochranného kolíka!
●● Do nádržky na vodu nenalievajte iné tekuté látky, iba
vodu, napr. parfém, ocot alebo iné chemické látky,
ktoré by mohli vážne poškodiť Váš spotrebič.
●● Neponárajte žehličku do vody ani do iných tekutín.
●● Napäťový kábel nenavíjajte okolo žehličky, pokiaľ jej
žehliaca plocha úplne nevychladne a nie je pripravená
k uskladneniu.
●● Uistite
IR4200-001_v01
●● Nerozoberajte teleso žehličky a nedemontujte žiadne
súčiastky.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
●● Aj pri krátkom žehlení vypnite žehličku stlačením a pridržaním tlačidla „
”.
●● Aj pri krátkom žehlení vypnite súvislé naparovanie.
●● Aspoň raz mesačne používajte funkciu „SAMOČISTENIE ŽEHLIACEJ PLOCHY”.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Žehlička je určená iba na domáce použitie a môže sa
používať iba v súlade s týmto návodom.
Pokyny tykajúce sa žehlenia
1 Pred žehlením roztrieďte odev na žehlenie podľa druhu
látky. Tým zamedzíte častým zmenám teploty pre rôzne
látky.
2 Pokiaľ nie ste si istí druhu látky, skúšobne vyžehlite daný
odev na vnútornej strane. Začnite od nižších teplôt a až
potom ich postupne zvyšujte.
3 Pred žehlením odevu citlivého voči vysokým teplotám
počkajte tri minúty. Funkcia regulácie teploty si vyžaduje
určitú dobu, až kým žehlička dosiahne zvolenú teplotu, a to
nezávisle od toho, či má byť nižšia alebo vyššia.
4 Jemné látky, ako hodváb, vlná, velúr a pod. žehlite cez
dodatočnú vrstvu látky, čím zamedzíte vzniku lesklých stôp
po žehlení.
5 S cieľom aktivovať rozprašovač, parný impulz alebo
parný impulz vo zvislej polohe môže byť potrebné niekoľkokrát stlačiť tlačidlo.
6 Postupujte podľa pokynov výrobcu odevu. Zoznámte sa
s obsahom etikiet, najčastejšie sa uvádzajú symboly:
Nastavenia teploty
●● Acetátové vlákno
●● Elastan
●● Polyamid
●● Polypropylen
●● Cupro
●● Polyester
●● Proteíny
●● Hodváb
●● Triacetát
●● Viskóza
●● Vlna
●● Bavlna
●● Ľan
17
Pred tým, ako začnete žehliť
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Žehlička je zariadenie I. triedy vybavené napájacím káblom
s ochranným vodičom a zástrčkou s ochranným kontaktom.
Žehlička ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
1 Rozviňte a narovnajte napäťový kábel.
2 Do nádoby nalejte vodu. Pozri bod „PLNENIE VODY”.
3 Žehličku pripojte ku vhodnému zdroju napätia.
4 Zaznie jeden zvukový signál a na displeji LCD sa na
chvíľu ukážu osvetlené všetky symboly.
5 Na uvedenie prístroja do prevádzky stlačte tlačidlo
„
”. Na displeji LCD sa ukáže:
A
Popis žehličky
1 Displej LCD
2 Tlačidlo „
3 Tlačidlo „
” (zapnite/vypnite zvýšenie teploty)
” (zapnite/vypnite naparovanie)
Nastavenie teploty
4 Tlačidlo emisie pary
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Postupujte podľa pokynov v bode „Pred tým, ako
začnete žehliť”.
2 Ak chcete zvýšiť teplotu a príslušné nastavenia od „
Tlačidlo rozprašovača
Kryt nádoby na vodu
Tryska rozprašovača
Tlačidlo pre samočistenie
Ochrana proti nalomeniu kábla
Napäťový kábel
Nádoba na vodu
Žehliaca plocha
” po „
” stlačte tlačidlo „
Na displeji LCD sa ukážu v poradí po sebe:
”
DISPLEJ LCD – OPIS SYMBOLOV
1
4
2
5
3
6
Samočistenie
Súvislé naparovanie
Automatické vypínanie
Zapnuté/vypnuté naparovanie
Nastavenie teploty
6 Druh textílie
1
2
3
4
5
18
Pri nastavení „
” stlačte tlačidlo
„
”, vrátite sa tak späť k nastaveniu
„
”.
3 Druh textílie začne blikať na displeji LCD a signalizovať
zohrievanie alebo chladnutie žehliacej plochy žehličky.
Pri nastavení od „
” po „
”
žehlička žehlí iba na sucho a nevytvára paru
(nenaparuje).
IR4200-001_v01
Pri
nastavení
od
„
”
po
„
” môžete na žehlenie používať
naparovanie.
1 Otvorte kryt nádržky na vodu.
2 Pomocou pribalenej odmerky na vodu naplňte nádobu
vodou.
Aby ste pri žehlení získali čo najlepšie
výsledky, používajte výlučne demineralizovanú
alebo destilovanú vodu.
Na zlepšenie žehlenia textílií, ktoré sa žehlia pri vysokých teplotách („
„
rovanie.
”, „
”,
”) zosilnite napa-
Nikdy nepoužívajte chemicky odvápnenú vodu
alebo iné tekutiny.
Žehlička má funkciu zapamätania posledných
nastavení teploty. Zapamätanie nastane vo
Pri plnení, hladina vody nesmie prekročiť
úroveň „MAX”, ktorá je znázornená na stene
nádoby na vodu.
chvíli, ak žehličku vypnete tlačidlom „
”.
Znovu zapnutá žehlička bude mať teplotu, ktorá
bola nastavená pri poslednom použití.
ŽEHLENIE NA SUCHO
Žehlíme prvý krát
1 Postupujte podľa pokynov v bode „Pred tým, ako
začnete žehliť”.
2 Pomocou tlačidla „
” nastavte najvyššiu teplotu
(„
”).
3 Na zapnutie naparovania stlačte tlačidlo „ ”. Zaznie
jeden zvukový signál, na displeji LCD sa znak pary zmení na
„
”.
Prístroj vytvára horúcu vodnú paru, kvôli
odstráneniu nebezpečenstva popálenia je
naparovanie žehličky vypnuté.
4 Na spustenie súvislého naparovania z otvorov na pätke
žehličky uchopte rukoväť žehličky. Na displeji sa rozbliká
ikonka „
”.
V rukoväti žehličky je umiestnený senzor, ktorý
aktivuje paru (steam sensor). Súvislé naparovanie sa spustí až po uchopení rukoväte dlaňou.
Ak nedržíte v dlani rukoväť žehličky symbol
„
” prestane blikať, a z otvorov v pätke
žehličky prestane unikať para.
●● Žehlička je pripravená na používanie.
Po vyprázdnení nádoby na vodu, žehlička prestane emitovať vodnú paru.
Žehlenie
Riaďte sa podľa pokynov výrobcu bielizne,
ktoré sú uvedené na etiketách šatstva.
B
●● Zástrčku napäťového kábla vytiahnite zo zásuvky zdroja
napätia.
IR4200-001_v01
1 Postupujte podľa pokynov v bode „Pred tým, ako
začnete žehliť”.
2 Tlačidlom „
”, nastavte teplotu a príslušné
nastavenie (od „
” po „
”).
3 Druh textílie sa na displeji rozbliká a signalizuje nahrievanie alebo chladnutie žehličky.
●● Žehlička je pripravená na používanie.
ŽEHLENIE PAROU
1 Postupujte podľa pokynov v bode „Pred tým, ako
začnete žehliť”.
2 Tlačidlom „
” nastavte teplotu a príslušné nastavenie (od „
” po „
”).
3 Druh textílie sa na displeji rozbliká a signalizuje nahrievanie alebo chladnutie žehličky.
4 Na spustenie súvislého naparovania stlačte tlačidlo
„
”. Zaznie jeden zvukový signál, na displeji LCD sa zmení
symbol „
”.
Prístroj vytvára horúcu vodnú paru, na odstránenie nebezpečenstva popálenia je naparovanie žehličky vypnuté.
●● Žehlička je pripravená na používanie.
5 Začnite žehliť najprv „staršiu” bielizeň.
PLNENIE VODY
3 Nádobu uzatvorte pomocou krytu nádoby.
5 Na spustenie súvislého naparovania z otvorov na pätke
žehličky uchopte rukoväť žehličky. Na displeji sa rozbliká
ikonka „
”.
ROZPRAŠOVANIE
Túto funkciu môžete použiť kedykoľvek počas
žehlenia a nemá vplyv na nastavenie žehličky.
1 Do nádoby nalejte vodu. Pozri bod „Plnenie vody”.
2 Trysku rozprašovača nasmerujte na žehlenú bielizeň.
3 Stlačte tlačidlo rozprašovača
.
19
Z rozprašovača môžete začať rozprašovať
vodu až po niekoľkých stlačeniach tlačidla.
Pri žehlení, žehliaca plocha by mala byť
vzdialená od jemných tkanín aspoň niekoľko
centimetrov (syntetické látky, hodváb, zamat
a pod.). V opačnom prípade by sa tkaniny mohli
poškodiť.
NAPAROVANIE
Táto funkcia zabezpečí dostatočné množstvo pary, ktoré
môžete využiť pri žehlení veľmi pokrčenej (zahnutej) bielizne.
1 Riaďte sa pokynmi v bodoch „Príprava žehličky na žehlenie“ a „ŽEHLENIE S NAPAROVANÍM“.
2 Stlačte tlačidlo emisie pary
– z otvorov na žehliacej
ploche začne vychádzať väčšie množstvo pary.
3 V prípade príliš pokrčenej bielizne, počkajte niekoľko
sekúnd a opäť stlačte tlačidlo emisie pary
.
Pri žehlení, väčšina pokrčenej plochy môže byť
narovnaná po troch stlačeniach tlačidla.
Naparovanie sa môže aktivovať po niekoľkých
stlačeniach tlačidla.
Aby ste udržali najkvalitnejšiu paru nepridržujte tlačidlo naparovania dlhšie ako tri krát
hneď po sebe.
NAPAROVANIE V ZVISLEJ POLOHE
Táto funkcia zabezpečí dostatočné množstvo pary, ktoré
môžete využiť pri žehlení jemných tkanín zavesených v zvislej polohe (visiace záclony alebo iné látky).
Spotrebič vyrába vodnú paru s veľmi vysokou
teplotou. V žiadnom prípade nežehlite bielizeň
a iné látky, do ktorých sú práve odeté osoby
alebo zvieratá. Vodnú paru nikdy nesmerujte na
ľudí alebo na zvieratá.
1 Riaďte sa pokynmi v bodoch „Príprava žehličky na žehlenie“ a „ŽEHLENIE S NAPAROVANÍM“. Nastavte najvyššiu
teplotu „
”.
2 Žehličku v zvislej polohe nasmerujte vo vzdialenosti od
15 do 30 cm smerom k bielizni.
3 Jeden krát stlačte tlačidlo naparovania
– z otvorov
v pätke žehličky sa vypustí silný prúd pary.
4 V prípade príliš pokrčenej bielizne, počkajte niekoľko
sekúnd a opäť stlačte tlačidlo emisie pary
.
Pri žehlení, väčšina pokrčenej plochy môže byť
narovnaná po troch stlačeniach tlačidla.
Naparovanie sa môže aktivovať po niekoľkých
stlačeniach tlačidla.
Aby ste udržali vysoko kvalitnú paru nepridržujte tlačidlo naparovania dlhšie ako tri krát
hneď po sebe.
20
PRI UKONČENÍ ŽEHLENIA
1 Žehličku po skončení žehlenia vypnite. Stlačte a na
3 sekundy pridržte tlačidlo „
”. Zaznie jeden zvukový
signál a vypne sa displej LCD.
2 Žehličku odpojte od zdroja napätia
3 Z nádoby vylejte prebytočnú vodu. Pozri bod „Vylievanie
vody”.
4 Po úplnom ochladnutí, žehličku odložte v zvislej polohe
na bezpečné miesto.
C
Vylievanie vody
●● Žehličku odpojte od zdroja napätia.
1 Žehličku obráťte hornou časťou nadol a opatrne ňou
potraste, čím odstránite zvyšnú časť vody.
2 Stlačte tlačidlo emisie pary
(ešte keď je žehliaca
plocha horúca), čím sa z nádoby odstráni zvyšná časť vody.
3 Stláčajte tlačidlo rozprašovača
ličky odstránili zvyšnú časť vody.
tak, aby ste zo žeh-
Dodatočné funkcie
OCHRANA PRED USADZOVANÍM VODNÉHO
KAMEŇA
Žehlička má zabudovanú nádržku s ochranou pred usadzovaním vodného kameňa.
Zabudovaná nádržka bola navrhnutá tak, aby sa zmenšilo
množstvo usadzovaného kameňa, ktorý vzniká počas žehlenia s naparovaním.
Vstavaná nádoby predlžuje životnosť žehličky,
ale nedokáže úplne zabrániť prirodzenej tvorbe
vodného kameňa a jeho usadzovaniu.
SAMOČISTENIE ŽEHLIACEJ PLOCHY
Táto funkcia umožňuje odstrániť usadeniny alebo rôzne
minerály, ktoré sa nahromadia v komore, kde dochádza
k tvorbe pary. Funkčnosť žehličky závisí vo veľkej miere
od frekvencie samočistenia pätky žehličky. V závislosti
na stupni tvrdosti vody, asi po cca. 8 hodinách používania
funkcie naparovania sa na displeji ukáže symbol „ ” ktorý
oznamuje potrebu samočistenia pätky žehličky.
1 Postupujte podľa pokynov v bode „Pred tým, ako
začnete žehliť”.
2 Tlačidlom „
”, nastavte najvyššiu teplotu
(„
”).
IR4200-001_v01
3 Na displeji sa rozbliká druh textílie a signalizuje nahrievanie alebo chladnutie žehličky.
4 Po dosiahnutí požadovanej teploty stlačte a na
3 sekundy pridržte tlačidlo „
”. Zaznie zvukový signál a vypne sa displej LCD.
5 Žehličku odpojte od zdroja napätia.
6 Žehličku držte vodorovne nad umývadlom.
7 Stlačte a pridržte tlačidlo pre samočistenie.
8 Para a horúca voda vytečie z otvorov žehliacej plochy,
pričom spolu s ňou sa z komory pre tvorbu pary odplavujú
rôzne nečistoty a usadené minerály.
9 Opatrne pohybuje žehličkou, až kým sa nádoba na vodu
úplne nevyprázdni.
10 Po ukončení procesu samočistenia, uvoľníte tlačidlo
pre samočistenie.
11 Žehličku položte na plochú a rovnú podložku vo zvislej
polohe a počkajte kým úplne nevychladne.
12 Navlhčenou utierkou utrite spodnú časť žehliacej plochy.
Voda, ktorá vyteká zo žehličky je veľmi horúca.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť.
SYSTÉM PROTI SAMOVOĽNÉMU ÚNIKU VODY
●● Systém proti samovoľnému úniku vody bol navrhnutý
tak, aby spotrebič dokázal samostatne zabrániť úniku
vody zo žehliacej plochy, v prípade, ak žehlička ešte
nedosiahla požadovanú teplotu.
●● V priebehu činnosti tohto systému môžete počuť klepanie, zvlášť pri nahrievaní alebo ochladzovaní spotrebiča.
Ide o normálny jav, ktorý Vás presvedčí o tom, že systém
pracuje správne.
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
Žehlička je vybavená funkciou automatického vypnutia spotrebiča vo vodorovnej a zvislej polohe, ktorá sa aktivuje v prípade, ak je spotrebič pripojený k zdroju napätia a ponechaný
bez dohľadu.
1 Žehlička sa vypne automaticky po uplynutí približne 30
sekúnd v prípade, ak ju práve nepoužívate a je uložená
v polohe pri žehlení (vodorovnej). Naopak, ak sa žehlička
nachádza v polohe pri odložení (zvislej), funkcia ju vypne po
uplynutí približne 8 minút.
2 Zaznie zvukový signál. Vypne sa osvetlenie displeja a na
displeji sa rozbliká symbol automatického vypnutia „ ”.
3 Ak chcete znovu aktivovať žehličku, stačí, ak s ňou
pohýbete. Spotrebič aktivuje pôvodné nastavenia – opäť sa
nahreje.
Pri každom použití – pohybom žehličky vrátite
predošlé nastavenia. Žehlička sa bude nahrievať cca. 60 sekúnd, pokým dosiahne požadovanú nastavenú teplotu.
IR4200-001_v01
Čistenie a údržba
●● Žehličku odpojte od zdroja napätia.
●● Pred tým než pristúpite k čisteniu spotrebiča, žehličku
nechajte úplne vychladnúť.
●● Na čistenie používajte navlhčené utierky a jemný čistiaci
prostriedok.
●● Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe emulzií, tekutého piesku,
pást a pod. Mohli by, okrem iného, odstrániť aplikované
informačné grafické symboly, výstražné znaky a pod.
●● Na odstránenie nečistôt zo žehliacej plochy nikdy nepoužívajte ostré alebo drsné predmety.
●● Na čistenie žehliacej plochy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, čistiace prostriedky s obsahom octu
alebo prostriedky určené na odstránenie vodného kameňa.
Doplnkové informácie
●● Každé stlačenie tlačidla „
” alebo „ ” je sprevádzané zvukovým signálom.
●● Po dosiahnutí požadovanej teploty, prestane blikať
nastavený druh textílie a zaznie jeden zvukový signál.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou
obsluhou.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
21
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös figyelmet szentelve a biztonsági előírásoknak. Őrizze
meg a használati útmutatót, mert a készülék későbbi használata során is hasznát veheti.
A vasaló biztonsági és kezelési utasításai
A vasaló használata során mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági előírásokat:
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● A vasaló stabil felületen kell használni, és ilyenre kell letenni.
●● A tartály vízzel történő feltöltése előtt
a dugaszt ki kell húzni a hálózati
dugaszolóaljzatból.
●● Ha a tápkábel sérült, a cserét
a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
●● A víz betöltésére szolgáló nyílást
tilos kinyitni vasalás közben.
●● A berendezést használhatják 8 évnél
idősebb gyermekek és fizikai, érzékelési és pszichikai képességeikben
korlátozott személyek, vagy olyanok
akik nem ismerik a készüléket, vagy
nincs tapasztalatuk vele, de kizárólag
felügyelettel, vagy miután érthetően
kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik,
hogyan kell a készüléket biztonságosan használni. Ügyelni kell arra, hogy
a gyermekek ne játszanak a készülékkel. A készüléket gyermekek megfelelő felügyelet nélkül nem tisztíthatják, és nem tarthatják karban.
22
●● Munka közben, vagy amikor a vasaló
hűl, tartsa a vasalót és a hálózati kábelt 8 év alatti gyermekektől
elzárva.
●● A vasalót nem szabad használni, ha
leesett, ha sérülés nyomai láthatók
rajta, vagy ha csöpög belőle a víz.
●● A vasalás befejezése után öntse ki
a maradék vizet a víztartályból.
●● Ha a vasaló bármelyik része sérült,
a veszély elkerülése végett annak
cseréjét a gyártónak, a szervíz dolgozójának vagy szakképzett személynek kell elvégeznie.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett személy végezheti.
A helytelenül elvégzett javítás a felhasználó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén
a javítást bízza a szakszervízre.
●● Ne használja a vasalót, ha az sérült
vagy nem megfelelő módon működik.
●● Vasalás közben vagy közvetlenül
utána ne érintse a vasalótalpat,
az forró!
●● Vasalás közben és közvetlenül
a befejezése után ne érjen a
jellel jelölt felülethez. Ez a felület
forró (ábra 1 i 2).
Figyelem:
Forró felületek!
1. ábra: Jobb oldal
2. ábra: Bal oldal
●● A vasaló magas hőfokú gőzt termel.
Mindig kellő körültekintéssel használja és figyelmeztesse a többi felhasználóit az esetleges veszélyre.
IR4200-001_v01
●● Ha a vasalás közben gyermekek
tartózkodnak a közelben, fokozottan ügyeljen. A vasalás közben ne
engedje meg, hogy bárki is a vasalóhoz érhessen.
●● Ne engedje a gyermekeknek, hogy
felügyelet nélkül tisztítsák vagy karbantartsák a készüléket.
●● Semmi esetre sem vasaljon személyeken és állatokon található ruhát
és ruhaanyagokat.
●● A gőzt sohasem irányítsa személyek
és állatok felé.
●● A hálózatra csatlakoztatott vasalót
nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● Húzza le a védőfóliákat és címkéket a vasaló talpáról
és oldaláról.
●● Használat előtt tekerje szét és egyenesítse ki a hálózati kábelt.
●● A vasalót csak a készülékhez tartozó vízbeöntő edén�nyel töltse meg vízzel.
●● Kerülje el, hogy a hálózati kábel a vasaló felforrósodott
talpához érjen.
meg róla, hogy az adattáblán megadott
feszültség megegyezik az elektromos hálózat feszültségével.
●● A vasalót mindig földelt (kizárólag váltóáramú) konnektorhoz csatlakoztassa, amelynek feszültsége megegyezik a készülék adattábláján megadott értékkel.
●● Ne használjon földeletlen csatlakozóval rendelkező
hosszabítót!
●● A víztartályba ne öntsön vízen kívül más folyadékot,
pl. parfümöt, folttisztító vagy alkoholt, mivel kárt tehetnek a készülékben.
●● A vasalót ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
●● Ne tekerje a hálózati vezetéket a vasaló köré mindaddig, amíg teljesen ki nem hűl, és el nem lehet tenni.
●● Ne csavarja szét a vasaló falát és egyik részét sem
szerelje le.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
●● Győződjön
IR4200-001_v01
●● Amennyiben a vasalót, akár rövid ideig is nem használja, akkor a gomb 3 másodperces lenyomásával
kapcsolja azt ki „
”.
●● Amennyiben a vasalót, akár ha rövid ideig is, de nem
használja, akkor kapcsolja ki a folyamatos gőz kibocsátót.
●● Havonta legalább egyszer használja az „ÖNTISZTÍTÓ
VASALÓTALP” funkcióját.
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A vasaló kizárólag háztartásbeli használatra készült és
csak a kezelési utasításnak megfelelő módon használható.
A vasalást érintő utasítások
1 Válogassa szét a ruhákat az anyagtípusok szerint.
Ennek köszönhetően a különféle anyagok vasalásához
szükséges gyakori hőfokváltoztatást elkerülheti.
2 Ha nem biztos a ruha anyagát illetően, végezzen próbavasalást a ruha belső részén. Kezdje az alacsony hőfokkal,
majd fokozatosan növelje azt.
3 A magas hőfokra érzékeny anyagok vasalása előtt várjon három percet. A hőfokszabályozás funkciója a kívánt
hőfok eléréséhez bizonyos időt igényel, függetlenül attól,
hogy alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletről van szó.
4 A finomabb anyagok, mint selyem, gyapjú, velúr stb.
vasalását vasaló anyagon keresztül végezze, hogy a vasaló
ne hagyjon maga után fényes nyomokat.
5 A permetező, a gőzlövet vagy függőleges gőzlövet beindítása céljából szükséges lehet a gomb többszöri benyomása.
6 A vasalást a ruha gyártója által megadott utasítások szerint végezze. Ismerkedjken meg a ruha címkéjén található,
gyakran jelek formájában ábrázolt utasításokkal, mint pl.:
A hőfok beállítása
●● Acetát szövet
●● Elasztán
●● Poliamid
●● Polipropilén
●● Cupro
●● Triacetát
●● Poliészter ●● Viszkóz
●● Proteinek ●● Gyapjú
●● Selyem
●● Pamut
●● Len
23
Műszaki adatok
A vasaló előkészítése a használatra
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A vasaló az I. osztályba tartozó készülék, amely földelt
kábellel és földelt hálózati dugóval van felszerelve.
A ZELMER vasaló az érvényes szabványoknak megfelel.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK
SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van
ellátva.
1 Tekerje le és egyenesítse ki a hálózati vezetéket.
2 Töltse meg a tartályt vízzel. Ls. „A VÍZ BETÖLTÉSE”
pontot.
3 Csatlakoztassa a vasalót a megfelelő áramforrásba.
4 Egyszeri hangjelzés után, az LCD kijelzőn egy pillanatra
villogni kezd az összes mutató.
5 Nyomja meg egyszer a „
” gombot, annak
érdekében, hogy beindítsa a berendezést, az LCD kijelzőn
a következő jelenik meg:
A
A vasaló felépítése
1 LCD kijelző
2 Gomb „
emelő)
3 Gomb „
” (bekacsoló /kikapcsoló/ hőmérséklet
Hőmérséklet beállítása
” (gőz kikapcsoló/ bekapcsoló)
1 Járjon el „a vasaló előkészítése a használatra” pont szerint.
2 Nyomja meg a „
” gombot, annak érdekében,
hogy növelje a hőmérsékletet a vele kapcsolatos beállítások
4 Gőzsokk nyomógombja
5
6
7
8
9
10
11
12
Permetező nyomógomb
Víztartály fedél
Permetező fúvókája
Öntisztítás nyomógombja
Törésgátló
Csatlakozó vezeték
Víztartály
A vasaló talpa
„
” -től „
” -ig.
LCD KIJELZŐ – MUTATÓK LEÍRÁSA
1
4
1
2
3
4
5
6
24
2
5
3
6
Öntisztító
Folyamatos gőz kibocsátó
Automatikus kikapcsoló
Folyamatos gőz kibocsátó bekapcsoló/kikapcsoló
Hőmérséklet beállító
Szövet típus
Nyomja meg a „
nál „
” beállításhoz.
” gombot a beállítások” így visszatér a „
3 A szövet típusa kezd villogni a kijelzőn, ezzel jelezvén
a vasalótalp felmelegedését vagy lehülését.
A „
”-től „
”-ig beállításoknál a vasaló csupán száraz üzemmódban
működik, melynek során nem keletkezik gőz.
IR4200-001_v01
Vasalás
A„
”-től „
”-ig beállításoknál, a vasalás során használható gőz.
Annak érdekében, hogy növeljék a vasalás hatékonyságát a szövetet magas hőmérsékleten
(„
”, „
”, „
”)
kell vasalni, ajánlot a nagyobb gőz kibocsátás.
Mindig tartsa be a ruha gyártójának a ruhadarabban található címkén megadott utasításait.
A VÍZ BEÖNTÉSE
zat dugaszolóaljzatából.
1 Nyissa ki a víztartály tetejét.
2 A mellékelt edénnyel töltse meg a tartályt vízzel.
A vasaló rendelkezik olyan fukcióval, mely
elmenti az utolsó hőmérséklet beállítást. Az
elmentés, akkor történik meg, amikor a vasa-
A legjobb vasalási eredmény elérése érdekében minden alkalommal használjon friss ioncserélt vagy desztillált vizet.
lót a „
” gomb megnyomásával kikapcsolja. Amikor a vasalót újból bekapcsolja az
azon a hőmérsékleten indul be, amelyen legutoljára dolgozott.
Ne használjon vegyileg mésztelenített vizet,
sem valamilyen más folyadékot.
Az első vasalás
Ne lépje túl a víztartály oldalfalán megjelölt,
„MAX” szintet.
1 Járjon el „a vasaló előkészítése a használatra” pont szerint.
2 A„
” gomb segítségével állítsa be a makszimális
hőmérséltet („
”).
B
●● Húzza ki a hálózati kábel dugaszát az elektromos háló-
3 Zárja be a víztartály fedelét.
VASALÁS SZÁRAZON
3 Nyomja meg a „ ” gombot, annek érdekében, hogy
bekapcsolja a folyamatos gőz kibocsátót. Egyszeri hangjelzés után, az LCD kijelzőn az ikon átvált a gőz kibocsátásra
1 Járjon el „A vasaló előkészítése a használatra” pont szerint.
2 A„
” gomb segítségével állítsa be a hőmérsék-
„
letet és a vele kapcsolatos beállítások „
”.
A berendezés magas hőmérsékleten vízgőzt
termel, annak érdekében , hogy elkerülhető
legyen a gőz kibocsátó megégése a vasalóban
az alapálláson kikapcsol.
4 Tegye a kezét a markolatra, annak érdekében, hogy
beindítsa a folyamatos gőz kibocsátót, melynek nyílásai
a vasalótalpon vannak elhelyezve. A kijelzőn elkeyd villogni
az ikon „
”.
”-től
„
”-ig.
3 A szövet típusa kezd villogni a kijelzőn, ezzel jelezvén
a vasaló felmelegedését vagy lehülését.
●● A vasaló üzemkész.
GŐZZEL TÖRTÉNŐ VASALÁS
1 Járjon el „A vasaló előkészítése a használatra” pont szerint.
2 A„
” gomb segítségével állítsa be a hőmérsék-
A vasaló markolata beépített gőz aktiváló érzékelővel rendelkezik (steam sensor). A folyamatos gőz kibocsátás, akkor kezdődik meg, amikor a kezét a markolatra helyezi.
letet és a vele kapcsolatos beállítások „
Miután levette a kezét a vasaló markolatáról,
az ikon „
” villogása megszűnik, és
a vasalótalpon lévő nyíláskoból megszűnik
a gőz kibocsátás.
4 Nyomja meg a „ ” gombot, annek érdekében, hogy
bekapcsolja a folyamatos gőz kibocsátót. Egyszeri hangjelzés után, az LCD kijelzőn az ikon átvált a gőz kibocsátásra
●● A vasaló üzemkész.
5 Kezdje az első vasalást egy „öreg” anyaggal.
A víztartály kiürülése után a vasaló nem állít elő
több gőzt.
IR4200-001_v01
”-től
„
”-ig.
3 A szövet típusa kezd villogni a kijelzőn, ezzel jelezvén
a vasaló felmelegedését vagy lehülését.
„
”.
A berendezés magas hőmérsékleten vízgőzt
termel, annak érdekében , hogy elkerülhető
legyen a gőz kibocsátó megégése a vasalóban
az alapálláson kikapcsol.
●● A vasaló üzemkész.
25
5 Tegye a kezét a markolatra, annak érdekében, hogy
beindítsa a folyamatos gőz kibocsátót, melynek nyílásai
a vasalótalpon vannak elhelyezve. A kijelzőn elkeyd villogni
az ikon „
”.
SPRICCELŐ FUNKCIÓ
Ezt a funkciót bármikor lehet használni, és nem
befolyásolja a vasaló beállítását.
1 Töltse fel a víztartályt. Ls. „A víz betöltése” pontot.
2 Irányítsa a fúvóka kilépő nyílását a ruhára.
3 Nyomja meg a spriccelő gombját
.
Előfordulhat, hogy a spriccelés a gomb
néhányszori megnyomása után indul be.
GŐZSOKK
Ez a funkció plusz gőzt biztosít, amit az erősen összegyűrődött anyagok vasalásánál lehet használni.
1 Kövesse a következő lépéseket „ Vasaló előkészítése
a használatra” és „GŐZZEL TÖRTÉNŐ VASALÁS”.
2 Nyomja meg a gőzsokk gombot
– a vasaló talpán
lévő nyílásokból intenzív gőzkiáramlás történik.
3 Erős gyűrődések esetében várjon néhány másodpercet,
és nyomója meg újra a gőzsokk gombot
.
Vasaláskor a gyűrődések többségét három
gombnyomás után meg lehet szüntetni.
Előfordulhat, hogy a gőz csak a gomb néhányszori megnyomása után lövell ki.
Annak érdekében, hogy megtartsa a magas
minőségű gőzt, ne nyomja meg a gőz kibocsátót többször, mint háromszor egymás után.
GŐZSOKK FÜGGŐLEGES HELYZETBEN
Ez a funkció plusz gőzt biztosít, ami segít megszüntetni
a függő helyzetben lévő, kényes anyagok gyűrődéseit (lógó
függönyök vagy más anyagok).
A készülék nagyon magas hőmérsékletű vízgőzt állít elő. Semmi esetre se vasaljon embereken vagy állatokon lévő ruházatot. Soha ne
irányítsa a gőzt emberekre vagy állatokra.
1 Kövesse a következő lépéseket „Vasaló előkészítése
a használatra” és „GŐZZEL TÖRTÉNŐ VASALÁS”. Állítsa
be a makszimális hőmérsékletet „
”.
2 Tartsa a vasalót függőlegesen, 15-30 cm távolságban
a ruhától.
3 Egyszer nyomja meg a gőz kibocsátó gombot
–
a vasalótalpon lévő lyukakon a gőz kibocsátás intenzív lesz.
26
4 Erős gyűrődések esetében várjon néhány másodpercet,
és nyomója meg újra a gőzsokk gombot
.
Vasaláskor a gyűrődések többségét három
gombnyomás után meg lehet szüntetni.
Előfordulhat, hogy a gőz csak a gomb néhányszori megnyomása után lövell ki.
Annak érdekében, hogy megtartsa a magas
minőségű gőzt, ne nyomja meg a gőz kibocsátót többször, mint háromszor egymás után.
Vasalás közben tartson legalább néhány centiméternyi távolságot a kényes anyagoktól
(szintetikus anyagok, selyem, bársony stb.),
ellenkező esetben az anyag károsodhat.
A VASALÁS BEFEJEZÉSE
1 A vasalás befejeztével kapcsolja ki a vasalót. Ennek
érdekében nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a
„
” gombot. Egyszeri hangjelzés után, az LCD kijelzőn kikapcsol.
2 Húzza ki a vasalót a hálózatból.
3 Öntse ki a maradék vizet a tartályból. Lásd „A víz kiöntése” pontot.
4 Miután a vasaló teljesen kihűlt, tegye el függőleges állapotban egy biztonságos helyre.
C
A víz kiöntése
●● Húzza ki a vasalót a hálózatból.
1 Fordítsa fel a vasalót az aljával felfelé, és óvatosan
rázza meg, hogy eltávolítsa a maradék vizet.
2 Nyomja meg a gőzsokk gombot
(amikor a vasaló
talpa forró, hogy eltávolítsa a tartályból az összegyűlt vizet.
3 Nyomja meg a spriccelő gombját
a víz maradékát.
, hogy kiengedje
További funkciók
VÍZKŐLERAKÓDÁST MEGELŐZŐ RENDSZER
A vasaló rendelkezik beépített vízkő lerakodás elleni védőtartállyal.
A beépített tartályt úgy tervezték, hogy csökkentse
a lerakodótt vízkő mennyiségét, mely a gőzzel történő vasalás közben keletkezik.
A beépített tartály meghosszabbítja a vasaló
használatának idejét, jóllehet teljes egészében
nem akadályozza meg a mészkő lerakódásának
folyamatát.
IR4200-001_v01
ÖNTISZTÍTÓ VASALÓTALP
Ez a funkció lehetővé teszi a gőzkamrában felgyülemlett
üledékek és ásványok eltávolítását. A vasaló hatékonysága
nagy mértékben függ a vasalótalp öntisztítójának ellenőrzésének gyakoriságától. A víz keménységétől függően, körülbelül 8 óra gőz funkciós használat után megjelenik a következő szimbólum „ ”, mely azt jelzi, hogy szükség van
a vasalótalp öntisztító funkciójának végrehajtására.
1 Járjon el „A vasaló előkészítése a használatra” pont szerint.
2 A„
” gomb segítségével állítsa be a hőmérsékletet („
”).
3 A szövet típusa kezd villogni a kijelzőn, ezzel jelezvén
a vasaló felmelegedését vagy lehülését.
4 Nyomja meg a „
” gombot, annek érdekében,
hogy bekapcsolja a folyamatos gőz kibocsátót. Egyszeri
hangjelzés után, az LCD kijelzőn az ikon átvált a gőz kibocsátásra.
5 Húzza ki a vasalót a hálózatból.
6 Tartsa a vasalót vízszintesen, a mosogató felett.
7 Nyomja be, és tartsa benyomva az öntisztító gombot.
8 A gőz és a forrásban lévő víz kifolyik a vasaló talpában
lévő nyílásokon, kimosva a gőzkamrában felgyűlt üledéket
és ásványi anyagot.
9 Óvatosan rázogassa a vasalót, amíg a víztartály ki nem
ürül.
10 Az öntisztítás befejezése után engedje el az öntisztító
gombot.
11 Állítsa a vasalót lapos, egyenletes felületre, vízszintes
helyzetbe, és várja meg, amíg teljesen ki nem hűl.
12 Törölje át a vasaló talpát egy nedves ronggyal.
A kifolyó víz rendkívül forró. Legyen különösen
óvatos.
CSÖPÖGÉST MEGELŐZŐ RENDSZER
2 Egyszeri hangjelzés hallható. A kijelző világítása kialszik, a képernyőn elkezd világítani az automatikus kikapcsolás „ ”.
3 Mozgassa meg a vasalót, hogy folytathassa a vasalást.
A készülék visszatér a korábbi beállításokhoz – újra felmelegszik.
Minden alkalommal, amikor használja a vasalót
az legutolsó beállítás szerint működik. A vasaló
körülbelül 60 másodperc alatt melegszik fel,
hogy elérje a beállított hőmérsékletet.
Tisztítás és karbantartás
●● Húzza ki a vasalót a hálózatból.
●● Tisztítás előtt a vasalónak teljesen ki kell hűlnie.
●● Tisztításhoz használjon enyhe tisztítószerrel megnedvesített rongyot.
burkolat lemosásához ne használjon agresszív
detergenseket emulzió, tej, paszta, stb. formájában.
Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jelek formájában felvitt olyan információkat, mint: mércék, jelölések,
figyelmeztető jelzések stb.
●● Soha ne használjon éles vagy érdes eszközöket
a vasaló talpán lévő maradékok eltávolításához.
●● A vasaló talpának tisztításához ne használjon érdes és
ecetes tisztítószereket, valamint vízkő eltávolításához
való szereket.
●● A
További információk
●● A „
” vagy „ ” gomb minden megnyomását
hangjelzés kíséri.
●● Miután elérte a beállított hőmérsékletet, a beállított szövet fajtája megszűnik villogni és egyszeri hangjelzés
hangzik fel.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
hogy automatikusan elejét vegye a víz kifolyásának
a vasaló talpából, amikor a vasaló nem elég meleg.
●● A rendszer működésekor előfordulhat, hogy kopogó
hang hallható, főként melegedéskor vagy hűléskor.
Ez teljesen normális jelenség, és arról tanúskodik, hogy
a rendszer jól működik.
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
●● A csöpögést megakadályozó rendszert azért tervezték,
A vasaló el van látva vízszintes és függőleges helyzetben
automatikus kikapcsolási funkcióval, ami automatikusan
aktiválódik, ha a készülék csatlakoztatva van a hálózatra, és
felügyelet nélkül marad.
1 A vasaló kb. 30 másodperc után automatikusan kikapcsol, ha vasalási (vízszintes) helyzetben mozdulatlan marad.
Ha viszont pihenő (függőleges) helyzetben van, kb. 8 perc
után kapcsol ki.
IR4200-001_v01
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
27
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru
a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
adecvată a fierului de călcat cu aburi
În timpul utilizării fierului de călcat, trebuie întotdeauna respectate următoarele cerinţe fundamentale de siguranţă:
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Fierul de călcat trebuie folosit pe
o suprafaţă stabilă şi tot pe o astfel
de suprafaţă trebuie depozitat.
●● Înainte de a umple rezervorul cu apă
trebuie să scoateţi din priză ştecherul.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii
se va defecta, va trebui să fie înlocuit
cu un cablu nou la producător sau la
un punct de servis specializat sau de
către personal calificat pentru a evita
situaţii periculoase.
●● Nu se permite deschiderea orificiului
pentru turnarea apei în timpul folosirii fierului de călcat.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
copii care au vârsta de peste 8 ani
şi persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului. Dispoziti28
vul trebuie asigurat în aşa fel încât
copii să nu aibă posibilitatea de a se
juca cu acesta. Curăţarea şi conservarea dispozitivului nu trebuie
realizată de către copii care nu sunt
supravegheaţi corespunzător.
●● În timpul funcţionării sau atunci când
fierul de călcat se răceşte, acesta şi
cablul de alimentare nu trebuie să se
afle la îndemâna copiilor care nu au
depăşit vârsta de 8 ani.
●● Fierul de călcat nu trebuie folosit în
cazul în care acesta a căzut de la
înălţime, în cazul în care posedă urme
vizibile de deteriorare şi nici în cazul în
care din acesta se scurge apa.
●● După încheierea călcatului, vărsaţi
apa rămasă în rezervor.
●● Dacă oricare dintre componentele
fierului de călcat prezintă defecţiuni,
pentru a evita orice pericol, aceasta
trebuie schimbată de către producător, de către cei care asigură servisul
sau de către o persoană calificată.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile necorespunzătoare pot
pune în mod serios în pericol utilizatorul. În cazul în care apar defecţiuni,
adresaţi-vă punctului de servis.
●● Nu folosiţi fierul de călcat dacă prezintă defecţiuni sau funcţionează
necorespunzător.
●● Nu atingeţi talpa fierului de călcat în
timpul călcatului sau imediat după
efectuarea sa, este fierbinte!
●● În timpul procesului de călcare şi
imediat după ce acesta a luat sfârşit nu trebuie să atingeţi suprafaţa
care este marcată cu simbolul
.
IR4200-001_v01
Această suprafaţă este fierbinte (vezi
fig. 1 şi 2).
Atenţie: Suprafaţă
fierbinte!
Fig. 1: Partea dreaptă
Fig. 2: Partea stângă
●● Fierul de călcat produce aburi de apă
la temperaturi foarte înalte. Folosiţi-l
cu grijă şi avertizaţi-i şi pe ceilalţi utilizatori asupra pericolelor potenţiale.
●● Fierul de călcat nu este un obiect de
joacă. Nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor şi a persoanelor cu discernământ
redus.
●● Nu permiteţi copiilor să cureţe şi nici
să realizeze lucrări de întreţinere
fără supraveghere.
●● Nu călcaţi absolut niciodată haine şi
materiale când acestea se află pe
oameni sau animale!
●● Nu îndreptaţi niciodată aburul spre
oameni sau animale.
●● Beneficiarul nu are voie să lase nesupravegheat fierul de călcat care
este conectat la reţeaua de alimentare cu curent electric.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Îndepărtaţi toate foliile protectoare şi autocolantele de
pe talpa fierului de călcat şi de pe carcasă.
●● Înainte de utilizare, cablul de alimentare trebuie desfăşurat şi îndreptat.
●● Umplerea fierului de călcat cu apă se va face numai
folosind recipientul pentru apă oferit împreună cu aparatul.
●● Evitaţi contactul cablului de racordare cu talpa fierului
de călcat.
●● Asiguraţi-vă că, tensiunea de pe plăcuţa de fabricaţie
este în conformitate cu tensiunea reţelei electrice.
IR4200-001_v01
●● Conectaţi întotdeauna fierul de călcat la o priză a reţelei electrice (numai la curent alternativ), prevăzută cu
contact de protecţie cu tensiunea corespunzătoarei
celei înscrise pe eticheta cu specificaţii tehnice a aparatului.
●● Nu folosiţi prelungitoare fără contact de protecţie.
●● Nu turnaţi nici un alt fel de substanţe în afară de apă
în rezervorul pentru apă, şi anume parfumuri, oţet sau
alte substanţe chimice, deoarece acestea pot deteriora
foarte serios dispozitivul.
●● Nu cufundaţi fierul de călcat în apă şi nici în orice alt
lichid.
●● Nu înfăşuraţi cablul de racordare de jur împrejurul fierului de călcat până când acesta nu s-a răcit şi nu va fi
gata pregătit pentru depozitare.
●● Nu desfaceţi carcasa fierului de călcat şi nu demontaţi
nici una dintre componente.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
●● În cazul în care nu folosiţi fierul de călcat o durată
scurtă de timp opriţi-l prin apăsarea timp de 3 secunde
a butonului „
”.
●● În cazul în care nu folosiţi fierul de călcat, chiar şi
o durată scurtă de timp, opriţi jetul continuu de aburi.
●● Cel puţin o dată pe lună folosiţi funcţia „AUTO-CURĂŢAREA TĂLPII FIERULUI DE CĂLCAT”.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi
indicaţii referitoare la utilizarea
acestuia
●● Fierul de călcat este destinat numai folosirii casnice şi
poate fi utilizat numai în conformitate cu instrucţiunile
de faţă.
Indicaţii privind călcatul
1 Sortaţi articolele ce urmează a fi călcate potrivit tipului de
material. Sortarea determină limitarea schimbărilor de temperatură, în funcţie de tipul de material.
2 Faceţi o probă de călcat pe partea interioară a hainelor,
dacă nu sunteţi siguri în privinţa tipului de material din care
sunt confecţionate. Începeţi de la o temperatură mai joasă şi
treceţi, în mod progresiv, la o temperatură mai înaltă.
3 Aşteptaţi trei minute înainte de călcarea materialelor fine,
sensibile la temperaturi înalte. Funcţia de reglare a temperaturii, indiferent dacă este vorba de o temperatură mai înaltă
sau mai joasă, are nevoie de un anumit interval de timp, pentru a ajunge la nivelul de temperatură ales.
4 Materialele fine, precum mătasea, lâna sau velurul trebuie călcate folosindu-se deasupra un material de călcat,
pentru a evita urmele, lustruirea lor.
29
5 Pentru activarea stropirii, jetului de aburi sau jetului de
aburi în poziţie verticală, pot fi necesare câteva apăsări ale
butonului.
6 Respectaţi la călcat indicaţiile producătorului de îmbrăcăminte. Verificaţi datele de pe etichete, cel mai adesea
reprezentate sub formă de simboluri precum:
AFIŞAJ LCD – DESCRIERE INDICATORI
1
4
Reglarea temperaturii
●● Fibre artificiale (acetat)
●● Elastic
●● Poliamide
●● Polipropilenă
●● Fibre de tip
„Cupra”
●● Poliester
●● Proteine
1
2
3
4
5
6
●● Mătase
●● Triacetat
●● Vâscoză
●● Lână
●● Bumbac
●● In
5
3
6
Autocurăţare
Jet continuu de aburi
Oprire automată
Pornirea/oprirea jetului continuu de aburi
Setare temperatură
Tip de material
Pregătirea fierului de călcat pentru funcţionare
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Fierul de călcat este un aparat din clasa I, prevăzut cu cablu
de alimentare cu înveliş protector şi ştecăr cu contact de
protecţie.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
Aparatul respectă cerinţele directivelor:
–– Echipament electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul este marcat cu semnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
Construcţia fierului de călcat
2
1 Desfăşuraţi şi întindeţi cablul de conectare.
2 Umpleţi rezervorul cu apă Vezi punctul „TURNARE APĂ”.
3 Conectaţi fierul de călcat la sursa de alimentare cu
curent electric corespunzătoare.
4 Auziţi un singur semnal acustic, iar pe afişajul LCD pentru o clipă se aprind toate indicatoarele.
5 Apăsaţi o singură dată butonul „
”, pentru
a porni aparatul. Pe afişajul LCD apare:
A
1 Afişaj LCD
2 Buton „
3 Buton „
4
5
6
7
8
9
10
11
12
30
Setarea temperaturii
” (pornit/oprit/mărire temperatură)
” (pornire/oprire aburi)
Buton jet de aburi
Buton pentru stropire cu apă
Capac rezervor apă
Duza dispozitivului pentru stropire
Buton pentru auto-curăţare
Susţinător de cauciuc pentru cablu
Cablul de conectare
Recipient pentru apă
Talpa fierului de călcat
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătirea fierului
de călcat pentru funcţionare”.
2 Apăsaţi butonul „
”, pentru a mări tempera-
tura şi setările corelate cu aceasta între „
„
” şi
”. Pe afişajul LCD vor apărea pe rând:
IR4200-001_v01
Aparatul generează aburi cu temperatură
ridicată, pentru a evita riscul de opărire jetul
de aburi din fierul de călcat este oprit în mod
implicit.
4 Puneţi mâna pe mânerul fierului de călcat pentru a porni
jetul continuu de aburi din orificiile de pe piciorul fierului de
călcat. Pe afisaj începe sâ lumineze intermitent pictograma
„
”.
Apăsarea
butonului
rea „
„
”
la
seta-
” duce înapoi la setarea
„
”.
3 Tipul de ţesătură începe să lumineze intermitent pe afişaj, ceea ce semnalizează încălzirea sau răcirea piciorului
fierului de călcat.
La
Mânerul fierului de călcat este dotat cu un senzor incorporat care activează aburii (steam sensor). Jetul continuu de aburi începe abia după
ce prindeţi mânerul.
setările
între
„
”
şi
După ce daţi drumul la mânerul fierului de călcat, pictograma „
” încetează să lumineze intermitent, iar din orificiile de pe piciorul
fierului de călcat ies aburii de apă.
●● Fierul de călcat este gata pentru funcţionare.
5 Începeţi prima călcare de la o bucată de material „veche”.
„
” fierul de călcat funcţionează doar
la modul uscat, în timpul căruia nu se generează aburi.
La
setările
„
aburi.
între
„
”
Călcare
şi
”, atunci când călcaţi puteţi folosi
Pentru a mări eficacitatea de călcare, pentru
ţesăturile pe care doriţi să le călcaţi la temperaturi ridicate („
„
aburi.
După ce rezervorul cu apă se va goli, fierul de
călcat nu va mai produce aburi.
”, „
”,
”) s-a atribuit un jet mai mare de
Fierul de călcat este dotat cu funcţia de memorare a ultimelor setări de temperatură. Memorarea are loc atunci când opriţi fierul de călcat
Urmaţi întotdeauna instrucţiunile producătorului de îmbrăcăminte, instrucţiuni care sunt
amplasate pe etichetele hainelor.
TURNARE APĂ
de alimentare cu curent electric.
1 Deschideţi capacul recipientului pentru apă.
2 Cu ajutorul recipientului pentru apă umpleţi cu apă rezervorul fierului de călcat.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate în urma
călcării folosiţi de fiecare dată apă proaspătă
demineralizată sau distilată.
cu butonul „
”. Atunci când porniţi din
nou fierul de călcat va avea temperatura la care
a funcţionat ultima oară.
Nu folosiţi apă dedurizată chimic sau orice alte
lichide.
Prima călcare
Nu depăşiţi nivelul „MAX” care este marcat pe
partea laterală a peretelui rezervorului pentru apă.
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătirea fierului
de călcat pentru funcţionare”.
2 Folosiţi butonul „
maximă („
”, pentru a seta temperatura
”).
3 Apăsaţi butonul „ ” pentru a porni jetul continuu de
aburi. Atunci veţi auzi un singur semnal acustic, pe afişajul
LCD pictograma pentru jetul de aburi devine „
IR4200-001_v01
”.
B
●● Scoateţi ştecherul cablului de conectare din priza reţelei
3 Închideţi capacul rezervorului pentru apă.
CĂLCARE USCATĂ
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătirea fierului
de călcat pentru funcţionare”.
2 Folosiţi butonul „
” pentru a seta temperatura şi setările corelate cu aceasta (între „
„
” şi
”).
31
3 Tipul de ţesătură începe să lumineze intermitent pe afişaj
semnalizând încălzirea, sau răcirea fierului de călcat.
●● Fierul de călcat este gata pentru funcţionare.
CĂLCARE CU ABURI
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătirea fierului
de călcat pentru funcţionare”.
2 Folosiţi butonul „
” pentru a seta temperatura şi setările corelate cu aceasta (între „
” şi
„
”).
3 Tipul ţesăturii începe să lumineze intermitent semnalizând încălzirea, sau răcirea fierului de călcat.
4 Apăsaţi butonul „ ” pentru a porni jetul continuu de
aburi. Veţi auzi un singur semnal acustic, pe afişajul LCD
pictograma jetului de aburi se schimbă „
”.
Aparatul generează aburi cu temperatură ridicată, pentru a evita riscul de opărire fluxul continuu de aburi pentru fierul de călcat este oprit
în mod implicit.
●● Fierul de călcat este gata pentru funcţionare.
5 Prindeţi mânerul fierului de călcat pentru a porni jetul
continuu de aburi din orificiile de pe piciorul fierului de călcat. Pe afisaj începe sâ lumineze intermitent pictograma
„
”.
STROPIRE
Această funcţie poate fi folosită în orice
moment şi nu are influenţă asupra setărilor fierului de călcat.
1 Umpleţi rezervorul cu apă. Vezi punctul „Turnare apă”.
2 Îndreptaţi orificiul de evacuare a duzei pe îmbrăcăminte.
3 Apăsaţi butonul dispozitivului pentru stropire
.
Stropirea poate începe de abia după ce apăsaţi
de câteva ori acest buton.
JET PUTERNIC DE ABURI
Această funcţie asigură o cantitate mai mare de aburi, care
poate fi folosită în timpul procesului de călcare a materialelor
care sunt foarte mototolite.
1 Procedaţi conform cu punctele „Pregătirea fierului de călcat pentru funcţionare” şi „CĂLCARE CU ABURI”.
2 Apăsaţi butonul pentru jet puternic de aburi
– din
orificiile de pe talpa fierului de călcat va ieşi un jet puternic
de aburi.
3 În cazul în care aveţi de a face cu un material foarte
mototolit, aşteptaţi câteva secunde şi apăsaţi din nou butonul pentru jet puternic de aburi
32
În timpul procesului de călcare cea mai mare
majoritate a materialelor mototolite sunt
îndreptate după trei apăsări pe buton.
Jetul puternic de aburi poate avea loc după
apăsarea de câteva ori la rând a butonului.
Pentru a menţine calitatea ridicată a aburilor,
nu apăsaţi butonul pentru jetul de aburi mai
mult de trei ori consecutiv.
JET PUTERNIC DE ABURI ÎN POZIŢIE VERTICALĂ
Această funcţie permite emiterea unui jet suplimentar de
aburi care permite îndreptarea materialelor care sunt atârnate (draperii atârnate sau alte materiale).
Dispozitivul produce vapori de apă cu o temperatură foarte ridicată. Sub nici o formă nu
călcaţi îmbrăcăminte sau materiale care se află
pe oameni sau animale. Niciodată nu îndreptaţi
jetul de aburi către oameni sau către animale.
1 Procedaţi conform cu punctele „Pregătirea fierului de
călcat pentru funcţionare” şi „CĂLCARE CU ABURI”. Setaţi
temperatura maximă „
”.
2 Ţineţi fierul de călcat pe verticală la o distanţă de la 15
până la 30 de cm de îmbrăcăminte.
3 Apăsaţi o singură dată butonul pentru jetul de aburi
– din orificiile de pe piciorul fierului de călcat iese un jet
puternic de vapori.
4 În cazul în care aveţi de a face cu un material foarte
mototolit, aşteptaţi câteva secunde şi apăsaţi din nou butonul pentru jet puternic de aburi
.
În timpul procesului de călcare cea mai mare
majoritate a materialelor mototolite sunt
îndreptate după trei apăsări pe buton.
Jetul puternic de aburi poate avea loc după
apăsarea de câteva ori la rând a butonului.
Pentru a menţine calitatea ridicată a vaporilor,
nu apăsaţi butonul pentru jetul de apă mai mult
de trei ori consecutiv.
În timpul procesului de călcare, menţineţi o distanţă de cel puţin câţiva centimetri de materialele delicate (materiale sintetice, mătase,
catifea, etc), în caz contrar materialele pot fi
stricate.
.
IR4200-001_v01
FINALIZAREA PROCESULUI DE CĂLCARE
1 După ce aţi terminat de călcat opriţi fierul de călcat. Pentru a face acest lucru ţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul „
”. Veţi auzi un singur semnal acustic, iar afişajul
LCD se stinge.
2 Deconectaţi fierul de călcat de la sursa de alimentare.
3 Vărsaţi restul de apă din rezervor. Vezi punctul „Vărsarea apei”.
4 După ce fierul de călcat s-a răcit depozitaţi-l în poziţie
verticală într-un loc sigur.
Vărsarea apei
C
●● Deconectaţi fierul de călcat de la sursa de alimentare.
1 Întoarceţi fierul de călcat cu susul în jos pentru a vărsa
restul de apă care a mai rămas în rezervor.
2 Apăsaţi butonul pentru jet puternic de aburi
(atunci când talpa fierului de călcate este fierbinte), pentru
a goli recipientul de apa care s-a adunat.
3 Apăsaţi butonul dispozitivului pentru stropire
,
pentru a arunca resturile de apă.
SISTEMUL PROTECTOR ÎMPĂOTRIVA DEPUNERII
DE CALCAR
Fierul de călcat este dotat cu un recipient incorporat care
protejează împotriva depunerilor de calcar.
Recipientul incorporat a fost proiectat cu gândul de a diminua cantitatea de calcar depusă, care se formează atunci
când călcaţi cu aburi.
Recipientul incorporat prelungeşte perioada de
exploatare a fierului de călcat, dar nu opreşte
definitiv procesul natural de depunere de
calcar.
AUTO-CURĂŢAREA TĂLPII FIERULUI DE CĂLCAT
Această caracteristică vă permite să eliminaţi sedimentele şi
mineralele acumulate în camera de aburi. Eficienţa fierului
de călcat depinde în mare măsură de frecvenţa de efectuare
a autocurăţării piciorului fierului de călcat. În funcţie de nivelul de duritate a apei, după cca. 8 ore de utilizare a funcţiei
pentru aburi pe afişaj apare simbolul „ ” care informează
despre necesitatea de efectuare a funcţiei de autocurăţare
a piciorului fierului de călcat.
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătirea fierului
de călcat pentru funcţionare”.
”, pentru a seta temperatura
maximă („
”).
3 Tipul de ţesătură începe să lumineze intermitent pe afişaj
şi semnalizează răcirea fierului de călcat.
IR4200-001_v01
3 secunde butonul „
”. Veţi auzi un singur semnal
acustic, iar afişajul LCD se stinge.
5 Deconectaţi fierul de călcat de la sursa de alimentare.
6 Ţineţi fierul de călcat pe orizontală, deasupra chiuvetei.
7 Apăsaţi pentru o perioadă mai lungă de timp butonul
pentru auto-curăţare.
8 Aburii şi apa fierbinte se vor scurge din orificiile tălpii
fierului de călcat eliminând astfel sedimentele şi mineralele
acumulate în camera de aburi.
9 Mişcaţi delicat fierul de călcat până ce rezervorul pentru
apă se va goli.
10 După ce procesul de auto-curăţare a luat sfârşit daţi drumul butonului pentru auto-curăţare.
11 Puneţi fierul de călcat pe o suprafaţă plată şi netedă în
poziţie verticală şi aşteptaţi până ce acesta se va răci.
12 Ştergeţi talpa fierului de călcat cu o cârpă umedă.
Apa care se scurge este foarte fierbinte. Trebuie să fiţi deosebit de atenţi.
SISTEM ANTI-PICURARE
Funcţii suplimentare
2 Folosiţi butonul „
4 După atingerea temperaturii dorite ţineţi apăsat timp de
●● Sistemul anti-picurare a fost proiectat pentru a preveni
în mod automat evacuarea apei prin talpa fierului atunci
când fierul de călcat nu este destul de bine încălzit.
●● În timpul funcţionării sistemului poate fi auzit un zgomot
sonor, mai ales în timpul încălzirii sau răcirii dispozitivului. Acest lucru este normal şi indică faptul că sistemul
funcţionează corect.
OPRIRE AUTOMATĂ
Fierul de călcat posedă o funcţie de oprire automată în poziţia verticală şi orizontală care este activată automat atunci
când dispozitivul este racordat la o sursă de alimentare cu
curent electric şi rămâne fără supraveghere.
1 Fierul de călcat se va opri automat după scurgerea
a aproximativ 30 de secunde, în cazul în care nu va fi mişcat
în poziţia de călcare (orizontală). În schimb, în cazul în care
se află în stare de repaus (pe verticală), fierul de călcat se va
opri după aproximativ 8 minute.
2 Veţi auzi un singur semnal acustic. Luminarea afişajului
se stinge, iar pe ecran începe să lumineze simbolul de oprire
automată „ ”.
3 Mişcaţi fierul de călcat pentru a începe din nou procesul
de călcare. Dispozitivul va reveni la setările anterioare – se
va încălzi din nou.
Fiecare utilizare – mişcare a fierului de călcat
duce la apariţia setărilor anterioare. Fierul de
călcat se va încălzi timp de aproximativ 60 de
secunde până ce atingeţi temperatura setată.
33
Curăţare şi întreţinere
●● Deconectaţi fierul de călcat de la sursa de alimentare.
●● Înainte de a începe curăţarea fierul de călcat trebuie să
se răcească.
●● Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă şi un detergent de
spălare delicat.
●● Pentru spălarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi
sub formă de emulsii, loţiuni, paste etc. Acestea pot,
printre altele, să şteargă simbolurile grafice care se
găsesc pe carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: simboluri, semne de avertizare etc.
●● Niciodată nu folosiţi obiecte ascuţite sau abrazive pentru
îndepărtarea resturilor de pe talpa fierului de călcat.
●● Pentru curăţarea tălpii, nu folositi detergenţi abrazivi şi
nici cei cu adaos de oţet şi nu folosiţi nici substanţe pentru detartrare.
Informaţii adiţionale
●● După fiecare apăsare a butonului „
” sau „ ”
veţi auzi un semnal acustic.
●● După atingerea temperaturii dorite, tipul setat de ţesătură începe să lumineze intermitent şi veţi auzi un singur
semnal acustic.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump.
În acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container
pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
34
IR4200-001_v01
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации утюга
Во время использования утюга всегда соблюдайте нижеприведенные основные правила техники безопасности:
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Использовать и оставлять утюг следует на устойчивой поверхности.
●● Перед наполнением резервуара
утюга водой, выньте вилку из
розетки.
●● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная
мастерская либо квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
●● В процессе глажки запрещено
открывать отверстие для наполнения резервуара водой.
●● Устройством могут пользоваться
дети в возрасте от 8 лет и лица
с ограниченными физическими,
сенсорными и психическими возможностями, а также не имеющие
опыта работы с устройством, при
условии, что они будут это делать
исключительно под присмотром
либо после предварительного
IR4200-001_v01
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
Дети не должны чистить устройство и выполнять другие действия
по уходу за ним без надлежащего
присмотра.
●● Во время работы или остывания утюга держите его и провод
питания вне досягаемости детей
младше 8 лет.
●● Не пользуйтесь утюгом после его
падения, если на нем имеются
видимые повреждения или при
утечке воды.
●● После каждого использования
утюга необходимо слить из него
воду.
●● Если какой-либо элемент утюга
будет поврежден, то, чтобы избежать аварийных ситуаций, его
замену должен произвести изготовитель, представитель сервиса или
квалифицированный специалист.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Не пользуйтесь неисправным или
поврежденным утюгом.
●● Не прикасайтесь к подошве утюга
во время глажения или сразу же
после него. Будьте осторожны температура подошвы очень
высокая!
35
●● Во время глажки и непосредственно после ее завершения, не
прикасайтесь к поверхности, обозначенной символом
поверхность является
(смотри рис. 1 и 2).
. Эта
горячей
Обратите внимание:
Горячая
поверхность!
Рис. 1: Правая сторона
Рис. 2: Левая сторона
●● Утюг вырабатывает очень горячий
водяной пар. Будьте осторожны
во время глажения и предупредите других пользователей о возможной опасности.
●● Соблюдайте особую осторожность
во время глажения в присутствии
детей. Не позволяйте прикасаться к
горячему утюгу во время глажения.
●● Не позволяйте детям чистить устройство и выполнять другие действия по
уходу за ним без присмотра.
●● Категорическия
запрещается
гладить электроутюгом одежду
и ткани непосредственно на людях
или животных.
●● Категорически
запрещается
направлять струю пара на людей
или животных.
●● Не оставляйте утюг, подключенный в электросеть без присмотра.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Удалите с корпуса и подошвы утюга все имеющиеся защитные пленки и наклейки.
36
●● Перед началом глажения размотайте и выпрямите
питающий сетевой провод.
●● Наполняйте утюг водой только с помощью прило-
женного кувшинчика-мерки для воды.
контакта шнура питания с горячей
поверхностью утюга.
●● Убедитесь, что напряжение, указанное в таблице
номинальных значений, соответствует напряжению
в сети.
●● Подключайте утюг только к сети переменного тока
с заземлением. Убедитесь в том, что напряжение,
указанное на приборе, соответствует напряжению
электросети.
●● Не пользуйтесь удлинителем без заземления!
●● Не наливать других жидкостей, кроме воды
в резервуар для воды, таких как: духи, уксус или
другие химические вещества, поскольку они могут
привести к серьезному повреждению устройства.
●● Не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
●● Не наматывайте шнур питания вокруг утюга, пока
он полностью не остынет и не будет готов к хранению.
●● Не разбирайте утюг.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
●● Если Вы не пользуетесь утюгом даже короткое
время, выключите его, нажимая и удерживая
в течение 3 секунд кнопку «
».
●● Если Вы не пользуетесь утюгом даже короткое
время, выключите постоянный выброс пара.
●● Режим «САМООЧИСТКА ПОДОШВЫ УТЮГА»
необходимо включать, по меньшей мере, один раз
в месяц.
●● Избегайте
СОВЕТЫ
Информация об изделии и рекомендации по его применению
●● Утюг предназначен исключительно для домашнего
пользования. Используйте его только в целях,
предусмотренных инструкцией.
Рекомендации по глажению
1 Рассортируйте вещи, которые Вы собираетесь гладить, по типам ткани, из которой они сшиты. Это позволит Вам ограничить количество переключений регулятора температуры.
2 Если Вы не знаете состав изделия, найдите на нём
место, которое незаметно при носке, и попробуйте подобрать соответствующую температуру глажения, начиная
с минимальной.
IR4200-001_v01
3 Прежде чем начать глажение изделий из чувствительных к высоким температурам тонких и деликатных
тканей, необходимо подождать три минуты. Для достижения нужной температуры (как более высокой, так
и более низкой) необходимо определенное время.
4 Чтобы изделия из тонких и деликатных тканей, таких
как шерсть, шелк, бархат и т.п. не лоснились после глажения, их нужно гладить через ткань.
5 Возможно, что для включения функции выброса пара
нужно будет нажать на кнопку несколько раз.
6 Внимательно прочитайте ярлык на изделии, которое
Вы собираетесь гладить, и всегда выполняйте рекомендации изготовителя одежды по уходу за изделием. Символы на ярлыках означают следующее:
5
6
7
8
9
10
11
12
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ LCD –
ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ
Регулировка температуры глажения
1
●● Ацетатное волокно
●● Эластан
●● Полиамид
●● Полипропилен
4
●● Медь
●● Триацетат
●● Полиэстер ●● Вискоза
●● Шерсть
●● Протеин
●● Шелк
1
2
3
4
5
6
●● Хлопок
●● Лен
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Утюг имеет I класс изоляции. Питающий электропровод
и вилка имеют заземление.
Утюг ZELMER отвечают требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Конструкция утюга
Кнопка распылителя
Крышка резервуара воды
Форсунка распылителя
Кнопка включения самоочистки
Защита шнура
Шнур питания
Резервуар воды
Подошва утюга
2
5
3
6
Самоочистка
Постоянный выброс пара
Автоматическое выключение
Включен/выключен постоянный выброс пара
Установки температуры
Вид ткани
Подготовка утюга к работе
1 Разверните и распрямите шнур питания.
2 Наполните резервуар водой. См. пункт «НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА».
3 Подключите утюг к соответствующему источнику
питания.
4 Прозвучит одиночный звуковой сигнал, а на жидкокристаллическом дисплее LCD на секунду засветятся
все индикаторы.
5 Нажмите один раз на кнопку «
», чтобы включить устройство. На дисплее LCD появится:
A
1 Жидкокристаллический дисплей LCD
2 Кнопка «
температуру)
3 Кнопка «
» (включить/выключить/увеличить
» (включить/выключить подачу пара)
4 Кнопка включения пара
IR4200-001_v01
37
Первая глажка
Установка температуры
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
утюга к работе».
2 Нажмите на кнопку «
», чтобы увеличить температуру и связанные с ней установки от
«
» до «
черёдно появятся:
». На дисплее LCD поо-
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
утюга к работе».
2 С помощью кнопки «
» установите максимальную температуру («
»).
3 Нажмите на кнопку « », чтобы включить постоянный выброс пара. Прозвучит одиночный звуковой
сигнал, на дисплее LCD иконка выброса пара сменится
иконкой «
».
Устройство вырабатывает водяной
пар высокой температуры, поэтому во
избежание опасности получения ожогов выброс пара в утюге по умолчанию
выключен.
4 Положите ладонь на ручку утюга, чтобы включить
постоянный выброс пара из отверстий, расположенных
в подошве утюга. На дисплее начнёт мигать иконка
«
».
Нажатие на кнопку «
новке «
к установке «
» при уста-
» приведёт обратно
».
3 Индикатор вида ткани начнёт мигать на дисплее, сигнализируя о нагревании или остывании подошвы утюга.
При установках от «
» до
«
» утюг работает исключительно в сухом режиме, при котором не
вырабатывается пар.
При установках от «
» до
«
» для глажки может использоваться пар.
С целью повышения эффективности
глажки, для тканей, которые следует
гладить при высоких температурах
(«
»,«
»,«
предусмотрено больший выброс пара.
»)
Утюг имеет функцию запоминания последних установок температуры. Запоминание
происходит в момент выключения утюга
кнопкой «
». Повторно включенный
утюг начнёт работать с температурой,
при которой работал в последний раз.
38
Ручка утюга имеет встроенный датчик,
активирующий подачу пара (steam sensor).
Постоянный выброс пара происходит
только после расположения ладони на
ручке.
После убирания ладони с ручки утюга
иконка «
» перестанет мигать, а из
отверстий в подошве утюга перестанет
идти пар.
●● Утюг готов к использованию.
5 Начните первую глажку со «старых» тканей.
После того, как в резервуаре закончится
вода, утюг перестанет вырабатывать
пар.
Глажка
Всегда придерживайтесь рекомендаций
производителя одежды, указанных на этикетах.
НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА
●● Выньте штепсель провода из розетки.
B
1 Откройте крышку резервуара для воды.
2 При помощи прилагаемой мерки наполните резервуар водой.
Для достижения наилучших результатов
глажки используйте каждый раз свежую
деминерализованную или дистиллированную воду.
IR4200-001_v01
Не используйте химически декальцинированную воду или какие-либо другие жидкости.
Не превышайте уровень «MAX», отмеченный на боковой стенке резервуара.
3 Закройте крышку резервуара воды.
СУХАЯ ГЛАЖКА
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
утюга к работе».
2 С помощью кнопки «
» установите температуру и связанные с ней установки (от «
» до
«
»).
3 На дисплее начнёт мигать иконка вида ткани, сигнализируя о нагревании или остывании утюга.
●● Утюг готов к использованию.
ГЛАЖКА С ОТПАРИВАНИЕМ
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
утюга к работе».
2 С помощью кнопки «
» установите температуру и связанные с ней установки (от «
» до
«
»).
3 На дисплее начнёт мигать иконка вида ткани, сигнализируя о нагревании или остывании утюга.
4 Нажмите на кнопку « », чтобы включить постоянный выброс пара. Прозвучит одиночный звуковой
сигнал, на дисплее LCD иконка выброса пара сменится
иконкой «
».
Устройство вырабатывает водяной пар
высокой температуры, поэтому во избежание опасности получения ожогов постоянный выброс пара в утюге по умолчанию
выключен.
●● Утюг готов к использованию.
5 Положите ладонь на ручку утюга, чтобы включить
постоянный выброс пара из отверстий, расположенных
в подошве утюга. На дисплее начнёт мигать иконка
«
».
РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ
Эта функция может использоваться
в любой момент и не влияет на установки
утюга.
1 Наполните резервуар воды См. пункт «Наполнение
резервуара».
2 Направьте выход форсунки на одежду.
3 Нажмите кнопку распылителя
IR4200-001_v01
Распыление произойдет после нескольких
нажатий кнопки.
ВКЛЮЧЕНИЕ ПАРА
Эта функция обеспечивает дополнительное количество
пара, которое может использоваться во время глажки
очень мятых материалов.
1 Поступайте в соответствии с пунктами «Подготовка
утюга к работе» и «ГЛАЖКА С ОТПАРИВАНИЕМ».
2 Нажмите кнопку включения пара
– из отверстий
в подошве утюга произойдет интенсивный выброс пара.
3 В случае больших загибов, подождите несколько
секунд и снова нажмите кнопку включения пара
.
Во время глажки большинство загибов
можно устранить после трех нажатий
кнопки.
Выброс пара может произойти после
нескольких нажатий кнопки.
Для поддержания высокого качества пара
не следует нажимать на кнопку выброса
пара больше трёх раз подряд.
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ
Эта функция обеспечивает дополнительный пар, помогающий устранить загибы на нежных материалах, находящихся в висячем положении (занавески или другие
материалы).
Устройство вырабатывает водяной пар
очень высокой температуры. Ни в коем
случае не гладьте одежду и материалы,
непосредственно на людях или животных.
Никогда не направляйте пар на людей или
животных.
1 Поступайте в соответствии с пунктами «Подготовка
утюга к работе» и «ГЛАЖКА С ОТПАРИВАНИЕМ». Установите максимальную температуру «
».
2 Удерживайте утюг вертикально на расстоянии
15-30 см от одежды.
3 Нажмите один раз на кнопку выброса пара
– из
отверстий, расположенных в подошве утюга, произойдёт
интенсивный выброс пара.
4 В случае больших загибов, подождите несколько
секунд и снова нажмите кнопку включения пара
.
Во время глажки большинство загибов
можно устранить после трех нажатий
кнопки.
.
39
Выброс пара может произойти после
нескольких нажатий кнопки.
Для поддержания высокого качества пара
не нажимайте кнопку выброса пара больше
трех раз подряд.
Во время глажки соблюдайте расстояние не менее нескольких сантиметров от
деликатных материалов (синтетические
материалы, шёлк, бархат и др.), в противном случае материал может быть повреждён.
ЗАВЕРШЕНИЕ ГЛАЖКИ
1 После окончания глажки выключите утюг. Для этого
нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку
«
». Прозвучит одиночный звуковой сигнал, жидкокристаллический дисплей LCD погаснет.
2 Отключите утюг от источника питания.
3 Удалите из резервуара остатки воды. См. пункт
«Удаление воды».
4 После того, как утюг полностью остынет, храните его
вертикально в безопасном месте.
Удаление воды
●● Отключите утюг от источника питания.
C
1 Поверните утюг верхней частью вниз и слегка встряхните, чтобы удалить остатки воды.
2 Нажмите кнопку включения пара
(когда подошва утюга горячая), чтобы удалить воду из резервуара.
3 Нажмите кнопку распылителя
остатки воды.
, чтобы убрать
ЗАЩИТЫ
ОТ
ОБРАЗОВАНИЯ
Утюг имеет встроенный резервуар, предохраняющий от
образования накипи.
Встроенный резервуар запроектирован с целью уменьшения количества откладывающейся накипи, которая
образуется во время глажки с использованием пара.
Встроенный резервуар увеличивает срок
эксплуатации утюга, однако не останавливает полностью процесс натурального
образования накипи.
40
Эта функция позволяет удалить осадки и минералы,
отложившиеся в камере пара. Исправная работа утюга
в значительной степени зависит от частоты выполнения
процедуры самоочистки подошвы утюга. В зависимости от степени твёрдости воды, приблизительно через
8 часов использования функции пара на дисплее появится символ « », информирующий о необходимости
выполнения процедуры самоочистки подошвы утюга.
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
утюга к работе».
2 С помощью кнопки «
» установите максимальную температуру («
»).
3 На дисплее начнёт мигать иконка вида ткани, сигнализируя о нагревании или остывании утюга.
4 После достижения заданной температуры нажмите
и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «
».
Прозвучит одиночный звуковой сигнал, жидкокристаллический дисплей LCD погаснет.
5 Отключите утюг от источника питания.
6 Удерживайте утюг вертикально над раковиной.
7 Нажмите и удерживайте кнопку самоочистки.
8 Пар и кипящая вода выйдут из отверстий в подошве
утюга, вымывая осадок и минералы из камеры пара.
9 Слегка встряхните утюг, пока резервуар воды полностью не опорожнится.
10 После завершения самоочистки, отключите кнопку
самоочистки.
11 Установите утюг на плоской, ровной поверхности
в горизонтальном положении и подождите, пока он полностью не остынет.
12 Протрите подошву утюга влажной тряпкой.
Вытекающая вода очень горячая. Соблюдайте особую осторожность.
Дополнительные функции
СИСТЕМА
НАКИПИ
САМООЧИСТКА ПОДОШВЫ УТЮГА
СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТЕЧЕК
●● Система
предотвращения протечек была разработана, чтобы автоматически предотвратить попадание
воды из подошвы, когда утюг недостаточно нагрет.
●● Во время работы системы может быть слышен стук,
особенно при нагреве и охлаждении. Это абсолютно
нормально и свидетельствует о правильной работе
системы.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Утюг оснащен функцией автоматического выключения
в горизонтальном и вертикальном положении, которая
активируется автоматически, если устройство подключено к источнику питания и не используется.
1 Утюг выключится через ок. 30 секунд, если он неподвижно находится в положении глажки (горизонтальном).
Если же утюг находится в вертикальном положении, он
выключится через ок. 8 минут.
IR4200-001_v01
2 Прозвучит звуковой сигнал. Подсветка дисплея
погаснет, а на экране начнёт мигать символ автоматического выключения « ».
3 Подвигайте утюг, чтобы продолжить глажку. Устройство вернется к прежним установкам – снова нагреется.
Каждое использование - движение утюга
приводит к возвращению предыдущих
установок. Утюг будет нагреваться
в течение приблизительно 60 секунд до
достижения установленной температуры.
Очистка и уход
●● Отключите утюг от источника питания.
●● Перед очисткой утюг должен полностью остыть.
●● Для очистки используйте влажную тряпку и неагрессивное моющее средство.
●● Не используйте для мойки корпуса агрессивные моющие средства в виде эмульсий, молочка, паст и т.п.
Они могут удалить нанесенную графику - шкалу, обозначения, предупреждающие знаки и т.п.
●● Никогда не используйте острые или жесткие предметы для удаления остатков с подошвы утюга.
●● Не используйте для очистки подошвы утюга жесткие
и уксусные моющие средства, а также средства против накипи.
Дополнительная информация
●● Каждое
нажатие на кнопку «
» или « »
будет сопровождаться звуковым сигналом.
●● После достижения заданной температуры, иконка
установленного вида ткани перестанет мигать и прозвучит одиночный звуковой сигнал.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
IR4200-001_v01
41
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване на ютията
По време на използване на ютията винаги спазвайте
следните основни изисквания за безопасност:
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Ютията трябва да бъде използвана на стабилна повърхност, и на
такава да бъде поставяна.
●● Преди да напълните резервоара с вода, извадете щепсела от
захранващия контакт.
●● Ако захранващия кабел се
повреди, той следва да бъде заменен при производителя, в специализирано ремонтно предприятие
или от квалифицирано лице, за да
се избегне опасност.
●● Не отваряйте отворите за вливане
на вода в ютията по време на гладене.
●● Устройството може да се използва
от деца на възраст най-малко
8 години и лица с намалени физически, сетивни или психически
способности, или с липса на опит
и знания за уреда, но само под надзор, или след като по-рано са разбрали обясненията за възможните
42
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на
уреда. Уверете се, че децата не
си играят с уреда. Почистването
на уреда и извършването на други
действия по поддръжка, не трябва
да се извършват от деца без осигурен съответен надзор.
●● По време на охлаждане или
работа дръжте ютията и захранващия кабел далеч от деца под
8-годишна възраст.
●● Ютията не трябва да бъде използвана, ако е паднала, има видими
следи на повреди или от нея
изтича вода.
●● След приключване на гладенето
излейте останалата в резервоара
вода.
●● Ако някоя от частите на ютията
е повредена, тя трябва да се
смени от производителя, представител на сервиза или квалифицирано лице с цел избягване на
евентуалната опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените
поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност се обърнете към специализиран сервиз на.
●● Не използвайте ютията, ако е повредена или не работи както трябва.
●● Не докосвайте гладещата повърхност на ютията по време на гладене или скоро след приключването му, тъй като е гореща!
●● По време на гладене или непосредствено след неговото завършване не докосвайте повърхността
IR4200-001_v01
означена със символа
. Тази
повърхност е гореща (вижте фиг.
1 и 2).
Внимание: Гореща
повърхност!
Фиг. 1: Дясна страна
Фиг. 2: Отляво
●● Ютията отделя водна пара
с висока температура. Винаги
я използвайте предпазливо и предупредете останалите потребители за евентуалната опасност.
●● Бъдете особено внимателни по
време на гладене в присъствието
на деца. Не позволявайте да докосват ютията по време на гладене.
●● Не позволявайте на деца да
почистват уреда или да извършват други действия по поддръжка
без надзор.
●● В никакъв случай не гладете дрехи
и платове върху хора или животни.
●● В никакъв случай не насочвайте
парата към хора или животни.
●● Потребителят не би трябвало да
оставя ютията без надзор когато
е включена към захранващата
мрежа.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени
вреди вследствие на
неспазването
●● Отстранете защитното фолио и всички лепенки от
гладещата повърхност на ютията и корпуса й.
●● Преди използване разгънете и изправете захранващия кабел.
●● Пълнете ютията с вода само с помощта на съда за
вода от комплекта на ютията.
IR4200-001_v01
●● Избягвайте контакта на свързващия кабел с горе-
щата част на ютията.
се, че напрежението, намиращо се на
табелката на уреда съответства на напрежението
на захранващата мрежа.
●● Ютията трябва винаги да се включва в контакт на
електрическата мрежа (само с променлив ток) със
заземяване и с напрежение съгласно даденото на
информационната табелка на уреда.
●● Не използвайте удължител без заземяване!
●● Не вливайте течности, различни от вода в резервоара за вода, като парфюми, оцет или други
химикали, защото те могат сериозно да повредят
устройството.
●● Не потапяйте ютията във вода или други течности.
●● Не увивайте свързващия кабел около ютията,
докато напълно не се изстуди и не бъде готова за
съхранение.
●● Не разглобявайте корпуса на ютията и не демонтирайте никоя от частите му.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● Ако не използвате ютията дори в течение на кратко
време, изключете я, като натискате и придържате
в течение на 3 секунди бутона «
».
●● Ако не използвате ютията дори в течение на кратко
време, изключете непрекъснатото изхвърляне на
пара.
●● Поне веднъж месечно използвайте функцията
«САМОПОЧИСТВАЩА СЕ ГЛАДЕЩА ПЛОЧА».
●● Уверете
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт
и указания относно
ползването му
●● Ютията е предназначена само за домашно използване и може да се използва само съгласно настоящата инструкция.
Препоръки за гладене
1 Сортирайте дрехите за гладене според типа плат.
Това ще ограничи честото сменяне на температурата за
различните видове платове.
2 Обърнете дрехата за пробно гладене от вътрешната
й страна, ако не сте сигурни какъв вид е платът. Започнете от най-ниската температура и постепенно я увеличавайте.
3 Изчакайте три минути, преди да започнете да гладите платове, чувствителни на високи температури.
Функцията за регулиране на температурата се нуждае
43
от известно време, за да достигне избраното ниво, независимо от това дали температурата е по-ниска или повисока.
4 Фините материали, като например коприна, вълна,
велур и др., се гладят през парче плат, за да избегнете
блестящите следи.
5 С цел активиране на разпръскването, отделянето
на пара или вертикалното отделяне на пара може да
се окаже необходимо неколкократното натискане на
бутона.
6 Спазвайте препоръките на производителя на облеклото. Запознайте се със съдържанието на етикетите,
което често е представено под формата на символи,
напр.:
5
6
7
8
9
10
11
12
LCD-ДИСПЛЕЙ – ОПИСАНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ
Настройки на температурата
1
●● Ацетат
●● Еластан
●● Полиамид
●● Полипропилен
4
●● Купро
●● Триацетат
●● Полиестер ●● Вискоза
●● Вълна
●● Протеин
●● Коприна
2
5
3
6
Самопочистване
Непрекъснато изхвърляне на пара
Автоматично изключване
Включено/изключено непрекъснато изхвърляне на
пара
5 Настройки на температурата
6 Вид плат
1
2
3
4
●● Памук
●● Лен
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Ютията е уред от клас І, със захранващ кабел с предпазно жило и щепсел с предпазен контакт.
Ютиите ZELMER отговарят на изискванията на действащите стандарти.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС)
NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
Уредът е съвместим с изискванията на следните директиви:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/ЕС.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Елементи на ютията
Бутон за пръскане
Капак на резервоара за вода
Дюза за пръскане
Бутон за самопочистване
Гумен водач
Свързващ кабел
Резервоар за вода
Гладеща плоча
Подготовка на ютията за работа
1 Развийте и изправете захранващия кабел.
2 Напълнете резервоара с вода. Вижте точка «ВЛИВАНЕ НА ВОДА».
3 Включете ютията към подходящ източник на захранване.
4 Ще се произведе единичен звуков сигнал, а върху
LCD-дисплея за малко ще светнат всички индикатори.
5 Натиснете веднъж бутона «
», за да пуснете
уреда. Върху LCD-дисплея ще се появи:
A
1 LCD-дисплей
2 Бутон «
» (включване/изключване/увеличаване на температурата)
3 Бутон «
» (включване/изключване на пара)
4 Бутон за изхвърляне на пара
44
IR4200-001_v01
Поставяне на температура
Първо гладене
1 Следвайте раздел «Подготовка на ютията за работа».
1 Следвайте раздел «Подготовка на ютията за работа».
2 Натиснете бутона «
2 С помощта на бутона «
», за да увеличите тем-
пературата и свързани с нея настройки от «
»
до «
». Върху LCD-дисплея ще се появяват
последователно:
малната температура («
» поставете макси»).
3 Натиснете бутона « », за да включите непрекъснатото изхвърляне на пара. Ще се раздаде единичен
звуков сигнал, върху LCD-дисплея иконата за парен удар
ще се промени в «
».
Уредът произвежда водна пара с висока
температура, по предположение парен
удар в ютията е изключен, за да се избегне
риск от опарване.
4 Сложете ръката върху дръжката на ютията, за да
пуснете непрекъснатото изхвърляне на пара от отворите, поместени в гладещата плоча. Върху дисплея ще
започне да мига икона «
».
Натискане
на
бутона
настройката «
«
»
при
» ще предизвика
завръщане към настройката «
».
3 Вид плат ще започне да мига върху дисплея, с което
сигнализира нагряване или изстиване на гладещата плоча.
При настройките от «
» до
«
» ютията работи изключително в сух режим, при който не се произвежда пара.
При настройките от «
» до
«
» за гладенето може да се употребява пара.
За да се увеличи ефективност на гладенето,
на платовете, които трябва да се гладят
при високи температури («
»,
«
», «
») е приписано
по-голямо изхвърляне на пара.
Ютията има функция за запаметяване
на последните настройки на температурата. Запаметяването става при изключване на ютията с бутона «
». Повторно включената ютия ще се включи при
температурата, при която работеше за
последен път.
IR4200-001_v01
Дръжката на ютията има интегриран сензор за активиране на пара (steam sensor).
Непрекъснатото изхвърляне на пара
започва чак след слагане на ръката върху
дръжката.
След сваляне на ръката от дръжката на
ютията иконата «
» ще престане
да мига, а от отворите в гладещата плоча
ще престане да се добива парата.
●● Ютията е готова за използване.
5 Започнете първото гладене на «стара» дреха.
След изпразване на резервоара за вода,
ютията спира да генерира пара.
Гладене
Винаги следвайте инструкциите на производителя на дрехите, подадени на етикета на облеклата.
ВЛИВАНЕ НА ВОДА
B
●● Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.
1 Отворете капака на резервоара за вода.
2 Използвайте приложения съд за вода и напълнете
резервоара с вода.
За най-добри резултати при гладене,
винаги използвайте прясна деминерализирана или дестилирана вода.
Не използвайте вода с химически премахнат калций или други течности.
45
Да не се превишава ниво «MAX», отбелязано отстрани на резервоара за вода.
3 Затворете капака на резервоара за вода.
ГЛАДЕНЕ НА СУХО
1 Следвайте раздел «Подготовка на ютията за работа».
2 С помощта на бутона «
» поставете темпера-
турата и свързани с нея настройки (от «
» до
«
»).
3 Вид плат ще започне да мига върху дисплея, с което
сигнализира нагряване или изстиване на гладещата
плоча.
●● Ютията е готова за използване.
ГЛАДЕНЕ С ПАРА
1 Постъпвайте съгласно точката «Подготовка на ютията за работа».
2 С помощта на бутона «
» поставете температурата и свързани с нея настройки (от «
» до
«
»).
3 Вид плат ще започне да мига върху дисплея, с което
сигнализира нагряване или изстиване на гладещата
плоча.
4 Натиснете бутона « », за да включите непрекъснатото изхвърляне на пара. Ще се раздаде единичен
звуков сигнал, върху LCD-дисплея иконата за парен удар
ще се промени в «
».
Уредът произвежда водна пара с висока
температура, по предположение парен
удар в ютията е изключен, за да се избегне
риск от опарване.
●● Ютията е готова за използване.
5 Сложете ръката върху дръжката на ютията, за да
пуснете непрекъснатото изхвърляне на пара от отворите, поместени в гладещата плоча. Върху дисплея ще
започне да мига икона «
».
ПРЪСКАНЕ
Тази функция може да се използва по всяко
време и не променя настройките на ютията.
1 Напълнете резервоара за вода. Вижте раздел «Вливане на вода».
2 Насочете накрайника на дюзата към дрехите.
3 Натиснете бутона за пръскане
.
Пръскането може да настъпи след няколко
кратно натискане на бутона.
46
ПАРЕН УДАР
Тази функция осигурява допълнително количество пара,
която може да се използва при гладенето на силно
набръчкани (измачкани) дрехи.
1 Постъпвайте съгласно точките «Подготовка на ютията за работа» и «ГЛАДЕНЕ С ПАРА».
2 Натиснете бутона за парен удар
– от отворите
в гладещата плоча на ютията ще настъпи интензивно
подаване на пара.
3 В случай на упорити гънки, изчакайте няколко
секунди и отново натиснете бутона за парен удар
.
По време на гладене повечето гънки могат
да бъдат отстранени след три натискания на бутона.
Струята на парата може да се появи след
няколко кратно натискане на бутона.
За поддържане на високото качество на
пара не натискайте бутона за парен удар
повече от три пъти директно един след
друг.
ПАРЕН УДАР ВЪВ ВЕРТИКАЛНА ПОЗИЦИЯ
Тази функция осигурява допълнителна пара за отстраняване на гънки от деликатен материали във вертикална
позиция (висящи пердета или други материали).
Уреда генерира водна пара при много
висока температура. При никакви обстоятелства не гладете дрехи и платове,
които се намират на човек или животно.
Никога не насочвайте парата към хора или
животни.
1 Постъпвайте съгласно точките «Подготовка на ютията за работа» и «ГЛАДЕНЕ С ПАРА». Поставете максималната температура «
».
2 Задръжте ютията отвесно на разстояние от 15 до
30 см от дрехата.
3 Натиснете един път бутона за парен удар
– от
отворите в гладещата плоча на ютията ще настъпи
интензивно подаване на пара.
4 В случай на упорити гънки, изчакайте няколко
секунди и отново натиснете бутона за парен удар
.
По време на гладене повечето гънки могат
да бъдат отстранени след три натискания на бутона.
Струята на парата може да се появи след
няколко натискания на бутона.
IR4200-001_v01
За поддържане на високото качество на
пара не натискайте бутона за парен удар
повече от три пъти директно един след
друг.
По време на гладене поддържайте разстояние най-малко няколко сантиметра
от деликатни материали (синтетичен
материал, коприна, кадифе и т.н.) в противен случай материалът може да бъде
повреден.
КРАЙ НА ГЛАДЕНЕТО
1 След приключено гладене изключете ютията. За
целта натиснете и задръжте в течение на 3 секунди
бутона «
». Ще се раздаде единичен звуков сигнал, LCD-дисплеят ще угасне.
2 Изключете ютията от източника на захранване.
3 Излейте водата останала в резервоара за вода.
Вижте раздел «Изливане на водата».
4 Когато ютията е напълно изстинала, съхранявайте
във вертикално положение на безопасно място.
Изливане на водата
●● Изключете ютията от източника на захранване.
C
1 Обърнете ютията с горната част надолу и внимателно я разклатете, за да отстраните останалата вода.
2 Натиснете бутона за пара
(когато гладещата
плоча е гореща), за да се освободи събраната вода
в резервоара.
3 Натиснете бутона за пръскане
, за да се освободи останалата вода.
Допълнителни функции
СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОТЛЕН
КАМЪК
Ютията има вграден съд, предпазващ от утаяване на
котлен камък.
Вграденият съд е проектиран с мисълта за намаляване
на количеството на утаяващия се камък, образуващ се
при гладенето с използване на пара.
Вграденият съд удължава експлоатационния живот на ютията, но не спира
напълно естествения процес на утаяване
на варовика.
САМОПОЧИСТВАЩА СЕ ГЛАДЕЩА ПЛОЧА
Тази функция позволява на отстраняване на седименти
и минерали събрани в парната камера. Изправност
на ютията в значителна степен зависи от честотата на
провеждане на самопочистване на гладещата плоча на
ютията. В зависимост от степента на твърдост на вода
след около 8 часа използване на функцията за пара
върху дисплея ще се появи символ « », съобщаващ
за необходимост от реализиране на функцията за самопочистване на гладещата плоча.
1 Следвайте раздел «Подготовка на ютията за работа».
2 С помощта на бутона «
» поставете макси-
малната температура («
»).
3 Вид плат ще започне да мига върху дисплея, с което
сигнализира нагряване или изстиване на гладещата
плоча.
4 След достигане на зададената температура натиснете и задръжте в течение на 3 секунди бутона
«
». Ще се раздаде единичен звуков сигнал, LCDдисплеят ще угасне.
5 Изключете ютията от контакта.
6 Задръжте ютията хоризонтално над мивката.
7 Натиснете и задръжте бутона за самопочистване.
8 Пара и вряща вода излизат от отворите в гладещата
плоча, изхвърляйки натрупаните седименти и минерали
в парната камера.
9 Внимателно разклатете ютията, до изпразване на
резервоара за вода.
10 След завършване на самопочистването, освободете
бутона на самопочистване.
11 Поставете ютията върху хоризонтална равна повърхност в изправено положение и я оставете да изстине
напълно.
12 Избършете плочата на ютията с влажна кърпа.
Изтичащата вода е много гореща. Бъдете
особено внимателни.
СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗТИЧАНИЯ
●● Системата за превенция на изтичане е проектирана
така, че автоматично да предотврати изтичането
на вода от плочата, когато ютията не е достатъчно
гореща.
●● По време на действие на системата може да се чуе
звук подобен до пукане, особено по време на загряване или охлаждане. Това е нормално и показва, че
системата работи правилно.
АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Ютията има функция за автоматично изключване в хоризонтална и вертикална позиция, която се активира автоматично, когато уреда е свързан към източник за захранване и оставен без надзор.
IR4200-001_v01
47
1 Ютията се изключва автоматично след около 30
секунди, ако остава неподвижна в положение за гладене
(хоризонтално). Ако тя е в състояние на покой (вертикално) ще се изключи след около 8 минути.
2 Ще се раздаде звуков сигнал. Осветление на дисплея ще угасне, а върху екрана ще започне да мига символът за автоматично изключване « ».
3 Преместете ютията, за да продължите гладенето.
Уреда ще се върне към предишните настройки – загрява
отново.
Всяка употреба – движение на ютията ще
предизвика завръщане към предходните
настройки. Ютията ще се нагрява в течение на около 60 секунди до достигане на
поставената температура.
Почистване и поддръжка
●● Изключете ютията от контакта.
●● Преди почистване, ютията трябва
напълно да
изстине.
●● За чистене използвайте влажна кърпа и деликатен
почистващ препарат.
●● Не използвайте агресивни препарати като емулсии,
лосиони, кремове и др. за миене на корпуса. Те могат
да отстранят информационни графични символи,
като скали, знаци, предупредителни знаци и др.
●● Никога не използвайте остри или абразивни предмети, за да премахнете изгаряния от гладещата
плоча.
●● Не използвайте абразивни почистващи препарати,
оцет и вещества за отстраняване на котлен камък за
чистене на плочата на ютията.
Допълнителна информация
●● Всяко натискане на бутона «
» или « » ще
се съпровожда от звуков сигнал.
●● След достигане на зададената температура поставеният вид плат ще престане да мига и ще се раздаде
единичен звуков сигнал.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
48
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
IR4200-001_v01
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо Вас уважно прочитати інструкцію з експлуатації,
приділяючи особливу увагу рекомендаціям щодо техніки
безпеки. Збережіть інструкцію, щоб Ви могли користатися
нею в процесі подальшої експлуатації приладу.
Вказівки щодо безпеки та правильного
використання праски
Під час використання праски просимо завжди дотримуватися нижче наведених вимог безпеки:
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання вимог загрожує травмами
●● Праску слід використовувати та
зберігати на стабільній поверхні.
●● Перед наповненням резервуара
праски водою, вийміть вилку з розетки.
●● Якщо
буде
пошкоджений
невід‘єднувальний кабель живлення, то його повинен замінити
виробник або спеціалізована
ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення
виникнення небезпеки.
●● У процесі прасування заборонено
відкривати отвір для наповнення
резервуара водою.
●● Пристроєм можуть користуватися
діти віком від 8 років та особи
з обмеженими фізичними, сенсорними й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
IR4200-001_v01
зрозумілого пояснення можливих загроз та інструктажу з безпечного використання пристрою.
Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм. Діти не
повинні чистити пристрій та виконувати інші дії з догляду за ним
без належним наглядом.
●● Підчас роботи або охолодження
праски тримайте її та провід живлення поза досяжністю дітей,
молодших 8 років.
●● Не користуйтеся праскою, якщо
вона падала на підлогу, якщо на
ній є видимі пошкодження або
вона протікає.
●● Після закінчення прасування
вилийте рештки води з баку.
●● Якщо будь-яка частина праски
ушкоджена, щоб уникнути уражень, вона мусить бути замінена
виробником, представником сервісу або іншою кваліфікованою
особою.
●● Ремонт праски може здійснювати
лише підготовлений персонал.
Неправильно проведений ремонт
може призвести до серйозної
травми користувача. У разі виникнення неполадки слід звернутися
до спеціалізованого пункту обслуговування.
●● Не використовувати праску, якщо
вона ушкоджена або не працює, як
належить.
●● Не торкатися до підошви праски
підчас або відразу після прасування, підошва гаряча!
●● Під час прасування і безпосередньо після його завершення,
не торкайтеся поверхні, позначе49
ної символом
. Ця поверхня
є гарячою (дивись рис. 1 і 2).
Зверніть увагу:
Гаряча
поверхня!
Рис. 1: Права сторона
Рис. 2: Ліва сторона
●● Праска виділяє водяну пару високої температури. Завжди використовуйте праску обережно та попередьте інших користувачів про
можливу небезпеку.
●● Не дозволяйте бавитися приладом та зберігайте у недоступному
для дітей та неврівноважених осіб
місці.
●● Не дозволяйте дітям чистити
пристрій та виконувати інші дії
з догляду за ним без нагляду.
●● У жодному разі не прасувати
одягу, що знаходиться на людях
чи тваринах.
●● Не можна скеровувати пар на
людей чи тварин.
●● Не залишайте без нагляду праску,
підключену до електромережі.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Усунути захисну плівку і наклейки з підошви та корпусу праски.
●● Перед використанням розв’язати та випрямити провід підключення.
●● Наповнювати праску слід лише за допомогою спеціальної ємкості для води.
контакту шнура живлення з гарячою
поверхнею праски.
●● Переконайтеся, що напруга, вказана в таблиці
номінальних значень, відповідає напрузі в мережі.
●● Уникайте
50
●● Праску завжди підключайте до розетки електроме-
режі (тільки перемінного струму), з заземленням,
з напругою, що відповідає вказаному на щитку значенню напруги.
●● Не вживайте подовжувач без заземлення!
●● Не наливати інших рідин, окрім води, в резервуар
для води, таких як парфуми, оцет чи інші хімічні
речовини, оскільки вони можуть призвести до серйозного пошкодження пристрою.
●● Не занурюйте праску у воду чи іншу рідину.
●● Не намотуйте шнур живлення навколо праски, поки
вона повністю не охолоне і не буде готова до зберігання.
●● Не розкручувати корпус праски і не демонструвати
жодних частин.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● Якщо Ви не користуєтесь праскою навіть короткий
час, вимкніть її, натискаючи та утримуючи протягом
3 секунд кнопку «
».
●● Якщо Ви не користуєтесь праскою навіть короткий
час, вимкніть постійний викид пари.
●● Принаймі один раз у місяць застосуйте функцію
«САМООЧИЩЕННЯ ПІДОШВИ УТЮГА».
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Праску призначено лише для домашнього викорис-
тання і можна її використовувати лише згідно даної
інструкції.
Вказівки щодо прасування
1 Посортуйте речі до прасування згідно типу тканини.
Це допоможе обмежити частоту зміни температур для
різних тканин.
2 Проведіть пробне прасування на внутрішній стороні вбрання, якщо Ви не впевнені щодо типу тканини.
Почніть від низької температури, а потім поволі збільшуйте.
3 Зачекайте три хвилини перед прасуванням тканин
вразливих на високі температури. Функція регуляції температури потребує трохи часу до моменту досягнення
обраного рівня, не залежно від того, чи нижча, чи вища
температура потрібна.
4 Делікатні тканини, такі як шовк, вовна, велюр тощо
слід прасувати через тканину до прасування, щоб уникнути блискучих слідів.
5 Для активації розпилювача, викиду пари або вертикального викиду пари, необхідно декілька раз натиснути
кнопку.
IR4200-001_v01
6 Дотримуйтесь вказівок виробника одягу. Ознайомтесь із змістом етикетки, часто представленої у вигляді
символів, наприклад:
РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ДИСПЛЕЙ LCD – ОПИС
ІНДИКАТОРІВ
Вибір температури
1
●● Ацетатне волокно
●● Еластик
●● Поліаміди
●● Поліпропілен
●● Цупмо
●● Поліестр
●● Протеіни
●● Шовк
4
●● Триацетат
●● Віскоза
●● Вовна
1
2
3
4
5
6
●● Бавовна
●● Льон
Технічні дані
Технічні параметри подано на номінальній таблиці
виробу.
Праска є приладом першого гатунку, оснащена проводом
підключення з охоронною жилою та вилкою з охоронним
стиком.
Праска ZELMER відповідає вимогам обов’язкових норм.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE)
№ 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
Пристрій є згідний з вимогами директив:
–– Електричний пристрій низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна компатебільність (EMC)
– 2004/108/EC.
Виріб означено знаком CE на номінальній таблиці.
2
5
3
6
Самоочищення
Постійний викид пари
Автоматичне вимкнення
Ввімкнений/вимкнений постійний викид пари
Установки температури
Вид тканини
Підготовка праски до роботи
1 Розгорніть і розпряміть шнур живлення.
2 Наповніть резервуар водою. Див. пункт «НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРУ».
3 Підключіть праску до відповідного джерела живлення.
4 Пролунає одиночний звуковий сигнал, а на рідкокристалічному дисплеї LCD на секунду засвітяться всі індикатори.
5 Натисніть один раз на кнопку «
», щоб увімкнути пристрій. На дисплеї LCD з‘явиться:
A
Конструкція праски
1 Рідкокристалічний дисплей LCD
2 Кнопка «
температуру)
3 Кнопка «
»
(ввімкнути/вимкнути/збільшити
» (ввімкнути/вимкнути подавання пари)
4 Кнопка увімкнення пари
5
6
7
8
9
10
11
12
Кнопка розпилювача
Кришка резервуару води
Форсунка розпилювача
Кнопка самоочистки
Захист шнура
Шнур живлення
Резервуар води
Підошва праски
IR4200-001_v01
Установка температури
1 Слідуйте вказівкам з пункту «Підготовка праски до
роботи».
2 Натисніть на кнопку «
», щоб збільшити температуру і пов‘язані з нею установки від «
до «
»
». На дисплеї LCD по черзі з‘являться:
51
Пристрій виробляє водяну пару високої
температури, тому з метою уникнення
небезпеки отримання опіків викид пари
в прасці стандартно вимкнений.
4 Покладіть долоню на ручку праски, щоб увімкнути
постійний викид пари із отворів, розташованих у підошві
праски. На дисплеї почне мигати іконка «
».
Натискання на кнопку «
Ручка праски має вбудований датчик,
що активує подачу пари (steam sensor).
Постійний викид пари відбувається тільки
після покладення долоні на ручці.
» при уста-
новці «
» приведе до повернення назад до попередньої установки
«
Після забирання долоні з ручки праски
іконка «
» перестане мигати, а із
отворів у підошві праски перестане виходити пара.
».
3 На дисплеї почне мигати індикатор виду тканини,
сигналізуючи про нагрівання або охолодження підошви
праски.
При установках від «
5 Розпочніть перше прасування зі «старих» тканин.
» до
«
» праска працює виключно
у сухому режимі, при якому не виробляється пара.
При установках від «
Після того, як в резервуарі закінчиться
вода, праска перестане виготовляти пару.
Прасування
» до
«
» для прасування може використовуватися пара.
З метою підвищення ефективності прасування, для тканин, котрі слід прасувати
при високих температурах («
«
», «
більший викид пари.
●● Праска готова до використання.
»,
»), передбачений
Завжди
дотримуйтеся
рекомендацій
виробника одягу, які вказані на етикетках.
НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРУ
●● Вийміть штепсель шнура з розетки.
1 Відкрийте кришку резервуара для води.
2 За допомогою мірки, що додається, наповніть резервуар водою.
Для досягнення найкращих результатів
прасування використовуйте кожного разу
свіжу демінералізовану або дистильовану
воду.
Праска має функцію запам‘ятовування
останніх
установок
температури.
Запам‘ятовування відбувається у момент
вимкнення праски кнопкою «
».
Повторно увімкнена праска почне працювати з температури, при якій працювала
останній раз.
Перше прасування
1 Слідуйте вказівкам з пункту «Підготовка праски до
роботи».
2 За допомогою кнопки «
» установіть максимальну температуру («
»).
3 Натисніть на кнопку « », щоб увімкнути постійний
викид пари. Пролунає одиночний звуковий сигнал, на дисплеї LCD іконка викиду пари зміниться на іконку «
52
».
B
Не використовуйте воду, що хімічно
декальцинована або будь-які-інші рідини.
Не перевищуйте рівень «MAX», який позначений на бічній стінці резервуару.
3 Закрийте кришку резервуару води.
СУХЕ ПРАСУВАННЯ
1 Слідуйте вказівкам з пункту «Підготовка праски до
роботи».
2 За допомогою кнопки «
» установіть температуру та пов‘язані з нею установки (від «
«
» до
»).
IR4200-001_v01
3 На дисплеї почне мигати індикатор виду тканини,
сигналізуючи про нагрівання або охолодження підошви
праски.
●● Праска готова до використання.
Під час прасування більшість загинів можна
усунути після трьох натискань кнопки.
Викид пари може відбутися після декількох
натискань кнопки.
ПРАСУВАННЯ З ПАРОЮ
1 Слідуйте вказівкам з пункту «Підготовка праски до
роботи».
2 За допомогою кнопки «
» установіть температуру та пов‘язані з нею установки (від «
» до
«
»).
3 На дисплеї почне мигати індикатор виду тканини,
сигналізуючи про нагрівання або охолодження підошви
праски.
4 Натисніть на кнопку « », щоб увімкнути постійний
викид пари. Пролунає одиночний звуковий сигнал, на дисплеї LCD іконка викиду пари зміниться на іконку «
●● Праска готова до використання.
5 Покладіть долоню на ручку праски, щоб увімкнути
постійний викид пари із отворів, розташованих у підошві
праски. На дисплеї почне мигати іконка «
».
РОЗПИЛЕННЯ ВОДИ
Ця функція може використовуватися
у будь-який момент і не впливає на установки праски.
1 Наповніть резервуар води. Див. пункт «Наповнення
резервуару».
2 Направте вихід форсунки на одяг.
.
Розпилення води відбудеться після декількох натискань кнопки.
ВКЛЮЧЕННЯ ПАРИ
Ця функція забезпечує додаткову кількість пари, яка
може використовуватися під час прасування дуже
зім’ятих тканин.
1 Поступайте згідно з пунктами «Підготовка праски до
праці» и «ПРАСУВАННЯ З ВІДПАРЮВАННЯМ».
2 Натисніть кнопку включення пари
– з отворів
в підошві праски відбудеться інтенсивний викид пари.
3 У випадку сильно пом’ятих тканин, почекайте декілька
секунд і знову натисніть кнопку включення пари
IR4200-001_v01
ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВИКИД ПАРИ
Ця функція забезпечує додатковий викид пари, який
допомагає усунути загини на ніжних тканинах, що знаходяться у висячому положенні (фіранки або інші тканини).
Пристрій виготовляє водяну пару дуже
високої температури. Ні в якому разі не
прасуйте одяг і тканини, що знаходяться
безпосередньо на людях чи тваринах.
Ніколи не направляйте пару на людей або
тварин.
».
Пристрій виробляє водяну пару високої
температури, тому з метою уникнення
небезпеки отримання опіків постійний
викид пари в прасці стандартно вимкнений.
3 Натисніть кнопку розпилювача
З метою утримання високої якості пари
не слід натискати на кнопку викиду пари
більше трьох разів підряд.
.
1 Поступайте згідно з пунктами «Підготовка праски до
праці» и «ПРАСУВАННЯ З ВІДПАРЮВАННЯМ». Установіть максимальну температуру «
».
2 Тримайте праску вертикально на відстані 15-30 см
від одягу.
3 Натисніть один раз на кнопку викиду пари
– із
отворів, розташованих у підошві праски, наступить інтенсивний викид пари.
4 У випадку сильно пом’ятих тканин, почекайте
декілька секунд і знову натисніть кнопку включення
пари
.
Під час прасування більшість загинів можна
усунути після трьох натискань кнопки.
Викид пари може відбутися після декількох
натискань кнопки.
З метою утримання високої якості пари
не слід натискати на кнопку викиду пари
більше трьох разів підряд.
Під час прасування дотримуйтесь відстані
не менше кількох сантиметрів від делікатних матеріалів (синтетичні матеріали,
шовк, оксамит та ін.), у протилежному
випадку матеріал може бути пошкодженим.
ЗАВЕРШЕННЯ ПРАСУВАННЯ
1 Після закінчення прасування вимкніть праску. Для
цього натисніть та утримуйте протягом 3 секунд кнопку
«
». Пролунає одиночний звуковий сигнал, рідкокристалічний дисплей LCD згасне.
53
2 Відключіть праску від джерела живлення.
3 Усуньте з резервуару залишки води. Див. пункт
«Видалення води».
4 Після того, як праска повністю охолоне, зберігаєте її
у вертикальному положенні у безпечному місці.
Усунення води
●● Відключіть праску від джерела живлення.
C
1 Поверніть праску верхньою частиною вниз і злегка
струсіть, щоб усунути залишки води.
2 Натисніть кнопку включення пари
(коли підошва праски гаряча), щоб усунути воду з резервуару.
3 Натисніть кнопку розпилювача
залишки води.
, щоб усунути
Додаткові функції
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД УТВОРЕННЯ НАКИПУ
Праска має вбудований резервуар, що запобігає утворенню накипу.
Вбудований резервуар зпроектований з метою зменшення кількості накипу, що відкладається, і який утворюється під час прасування з використанням пари.
Вбудований резервуар збільшує термін
експлуатації праски, проте не зупиняє
повністю процес натурального утворення
накипу.
САМООЧИЩЕННЯ ПІДОШВИ УТЮГА
Ця функція дозволяє видалити осади і мінерали накопичені в камері пароутворення. Надійна робота праски
у значній мірі залежить від частоти виконання процедури
самоочищення підошви праски. У залежності від ступеню
твердості води, приблизно через 8 годин використання
функції пари на дисплеї з‘явиться символ « », який
інформує про необхідність проведення процедури самоочищення підошви праски.
1 Слідуйте вказівкам з пункту «Підготовка праски до
роботи».
2 За допомогою кнопки «
» установіть максимальну температуру («
»).
3 На дисплеї почне мигати індикатор виду тканини, сигналізуючи про нагрівання або охолодження підошви праски.
4 Після досягнення заданої температури натисніть
і утримуйте протягом 3 секунд кнопку «
». Пролунає одиночний звуковий сигнал, рідкокристалічний
дисплей LCD згасне.
5 Відключіть праску від джерела живлення.
6 Утримуйте праску вертикально над раковиною.
7 Натисніть і утримуйте кнопку самоочищення.
54
8 Пара і кипляча вода вийдуть з отворів в підошві
праски, вимиваючи осад і мінерали з камери пари.
9 Злегка струсіть праску, поки резервуар води не буде
повністю порожнім.
10 Після завершення процесу самоочищення, відключіть кнопку самоочищення.
11 Поставте праску на плоскій, рівній поверхні в горизонтальному положенні і почекайте, поки вона повністю
не охолоне.
12 Протріть підошву праски вологою ганчіркою.
Вода, що витікає, дуже гаряча. Будьте особливо обережними.
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД ВИТІКАННЯ
●● Система захисту від витікання була розроблена, щоб
автоматично запобігти попаданню води з підошви,
коли праска недостатньо нагріта.
●● Під час роботи системи можна почути звук стукання,
особливо під час нагрівання і охолодження. Це абсолютно нормальне явище, яке вказує про правильну
роботу системи.
АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ
Праска оснащена функцією автоматичного вимикання
в горизонтальному і вертикальному положенні, яка активується автоматично, якщо прилад підключений до джерела живлення і залишений без нагляду.
1 Праска вимкнеться через прибл. 30 секунд, якщо вона
нерухомо знаходиться в положенні прасування (горизонтальному). Якщо ж праска знаходиться у вертикальному
положенні, вона вимкнеться через прибл. 8 хвилин.
2 Пролунає звуковий сигнал. Підсвічення дисплею
згасне, а на екрані почне мигати символ автоматичного
вимикання « ».
3 Порухайте праскою, щоб продовжити прасування.
Пристрій повернеться до попередніх налаштувань –
знову нагріється.
Кожне використання - рух праскою призводить до повернення попередніх установок.
Праска буде нагріватися протягом приблизно 60 секунд до досягнення установленої температури.
Очищення і догляд
●● Відключіть праску від джерела живлення.
●● Перед очищенням праска повинна повністю охолонути.
●● Для очищення використайте вологу ганчірку і неагресивний миючий засіб.
●● Не використайте для миття корпусу агресивні миючі
засоби у вигляді емульсій, молочка, паст тощо. Вони
можуть усунути нанесену графіку – шкалу, позначення, символі попередження тощо.
IR4200-001_v01
●● Ніколи не використайте гострі або жорсткі предмети
для видалення залишків з підошви праски.
очищення підошви праски не використовуйте
жорсткі і оцтові миючі засоби, а також засоби проти
накипу.
●● Для
Додаткова інформація
●● Кожне натискання на кнопку «
» або « »
буде супроводжуватися звуковим сигналом.
●● Після досягнення заданої температури, іконка установленого виду тканини перестане мигати і пролунає
одиночний звуковий сигнал.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
IR4200-001_v01
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційними, торговельними, естетичними та
іншими причинами.
55
LT
Gerbiamieji klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti
tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent
šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti į saugumo instrukcijas.
Išsaugokite naudojimo instrukciją, kad prireikus galėtumėte
ja pasinaudoti ir tolesnės gaminio eksploatacijos metu.
Lygintuvo naudojimo ir saugumo instrukcijos
Naudodamiesi lygintuvu, visuomet laikykitės žemiau išdėstytų pagrindinių saugumo reikalavimų:
PAVOJUS! /ISPĖJIMAS!
Nesilaikymas gali sukelti
pažeidimus
●● Lygintuvas turi būti naudojamas ant
stabilaus paviršio ir ant tokio paties
laikomas.
●● Kištukas privalo būti išjungtas iš
elektros lizdo prieš pripildant talpyklą
vandeniu.
●● Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas,
jis saugumo sumetimais, turi būti
pakeista gamintojo, tam skirto serviso ar kvalifikuoto asmens.
●● Vandens talpyklos pripildymo angos
negalima atidarinėti lyginimo metu.
●● Ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu
vecuma un personas ar taustes,
fiziskiem un psihiskiem traucējumiem vai personas, kas nepārzin vai
kurām nav pieredzes vai zināšanu
par ierīces darbu, bet tikai stingrā
uzraudzībā vai pēc iepriekšējiem
saprotamiem izskaidrojumiem par
iespējamām briesmām un norādēm
attiecībā uz drošu ierīces izmantošanu. Lūdzu, uzraugiet bērnus, lai
pārliecinātos, ka tie nerotaļājas ar
ierīci. Neļaut bērniem tīrīt ierīci un
veikt tās tehnisko apkopi bez pieaugušo uzraudzības.
56
●● Lygintuvo darbo arba ataušimo metu
laikykite įrengimą ir įtampos laidą
toliau nuo jaunesnių nei 8 metų vaikų.
●● Lygintuvas neturėtų būti naudojamas, jeigu buvo nukritęs, yra matomi
gedimo požymiai ar išteka iš jo vanduo.
●● Po kiekvieno naudojimosi ištuštinkite
vandens rezervuarą.
●● Jeigu kuri nors lygintuvo dalis yra
pažeista, ji, saugumo sumetimais, turi
būti pakeista gamintojo, jį atstovaujančio serviso ar kvalifikuoto asmens.
●● Taisyti prietaisą gali tiktai apmokytas personalas. Netinkamai atlikti
taisymo darbai gali kelti pavojų naudotojui. Atsiradus gedimams, reikia
kreiptis į specializuotą serviso centrą.
●● Nenaudokite lygintuvo, jeigu jis yra
pažeistas ar blogai veikia.
●● Lyginimo metu ir kurį laiką po jo
nelieskite lygintuvo pado – jis karštas!
●● Lyginimo metu ir tuojaus po darbo
pabaigos, negalima liesti įkaitinto
paviršiaus, pažymėto
simboliu.
Šis paviršius yra karštas (žiūrėk 1 ir
2 pieš.).
Dėmesio: Karštas
paviršius!
Pieš. 1: Dešinė pusė
Pieš. 2: Kairė pusė
●● Lygintuvas gamina aukštos temperatūros vandens garus. Prietaisą visuomet naudokite atsargiai ir apie galimus
pavojus įspėkite kitus naudotojus.
●● Darbo su lygintuvu metu būkite ypatingai atsargūs, jei netoliese yra vaikų.
Neleiskite jiems liesti lygintuvo.
IR4200-001_v01
●● Neleiskite vaikams valyti įrengimą ir
atlikinėti priežiūros darbus be suaugusiųjų priežiūros.
●● Jokiu būdu nelyginkite drabužių ar
medžiagų, esančių ant žmonių ar
gyvūnų.
●● Niekuomet nenukreipkite garų srovės į žmones ar gyvūnus.
●● Vartotojui negalima palikti lygintuvo,
prijungto prie įtampos tinklo, be priežiūros.
DĖMESIO!
Nesilaikymas gali sukelti turto
sugadinimą
●● Pašalinkite visas apsaugines plėveles ir lipdukus nuo
lygintuvo pado ir korpuso.
●● Prieš naudodamiesi išvyniokite ir ištiesinkite maitinimo
laidą.
●● Lygintuvą
vandeniu pildykite tiktai specialaus pridedamo indo pagalba.
●● Venkite prijungimo laido kontakto su lygintuvo
pagrindu.
●● Įsitikinkite ar įtampos galingumas, paduotas žymėjimo
lentelėje, atitinka įtampą elektros tinkle.
●● Lygintuvą junkite tiktai į kintamosios srovės tinklo lizdą,
turintį apsauginį įžeminimą.
●● Nenaudokite ilgintuvo be įžeminimo!
●● Nepilkite kitų skysčių nei vanduo į vandens talpyklą
t.y.: perfumo, acto ar kitų cheminių substancijų, nes tai
gali sukelti įrengimo gedimą.
●● Nemerkite lygintuvo į vandenį ar kitus skysčius.
●● Neviniokite prijungimo laido aplikui lygintuvą kol visiškai neatauš ir bus paruoštas saugojimui.
●● Neardykite lygintuvo korpuso ir neišmontuokite jokių
detalių.
●● Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
●● Jeigu neketinate naudotis lygintuvu netgi neilgą laiko
tarpą, išjunkite jį paspausdami ir prilaikydami 3 sekundes mygtuką „
”.
●● Jeigu neketinate naudotis lygintuvu netgi neilgą laiko
tarpą, išjunkite garinimo funkciją.
●● Rečiausiai kartą per mėnesį naudokite „SAVAIMINIS
LYGINTUVO PAGRINDO VALYMAS” funkciją.
IR4200-001_v01
NURODYMAS
Informacija apie produktą ir
naudojimo nurodymai
●● Lygintuvas yra skirtas tiktai buitiniams tikslams ir turi
būti naudojamas tiktai laikantis šios instrukcijos nurodymų.
Lyginimo rekomendacijos
1 Surūšiuokite daiktus, kuriuos ketinate lyginti, pagal audinių tipą. Taip apribosite skirtingiems audiniams reikalingų
temperatūrų kaitos dažnį.
2 Jeigu nesate tikri dėl audinio tipo, pirmiausiai pabandykite lyginti išvirkščioje drabužio pusėje. Pradėkite nuo
žemesnės temperatūros ir palaipsniui ją didinkite.
3 Palaukite tris minutes, prieš lygindami aukštoms temperatūroms jautrius audinius. Temperatūros reguliavimo funkcijai reikia tam tikro laiko, kol bus pasiektas pasirinktas karščio
lygis, nesvarbu, ar tai žemesnė, ar aukštesnė temperatūra.
4 Delikačius audinius, tokius kaip šilką, vilną, veliūrą ir
pan., lyginkite per lyginimui skirtą audinį, kad neliktų blizgančių pėdsakų.
5 Kad aktyvuotumėte purškimo ar garinimo funkciją, gali
tekti kelis kartus nuspausti mygtuką.
6 Laikykitės drabužių gamintojo rekomendacijų. Atkreipkite
dėmesį į drabužių etiketėse nurodytus simbolius, pvz.:
Temperatūros nustatymai
●● Acetatas
●● Elastanas
●● Poliamidas
●● Polipropilenas
●● Vario amoniakinis pluoštas
●● Triacetatas
●● Poliesteris
●● Proteinai
●● Šilkas
●● Viskozė
●● Vilna
●● Medvilnė
●● Linas
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo plokštelėje.
Lygintuvas yra I klasės prietaisas, turintis instaliuotą maitinimo laidą su apsaugine gysla bei kištuką su apsauginiu
kontaktu.
Lygintuvas ZELMER atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Prietaisas atitinka KOMISIJOS REGLAMENTO (EB)
NR. 1275/2008 nuostatas dėl ekologinio projektavimo reikalavimų.
57
Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus:
–– Žemos įtampos prietaisai (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys yra pažymėtas CE ženklu, kuris pavaizduotas ženklinimo plokštelėje.
A
Lygintuvo konstrukcija
1 LCD displėjus
2 „
tūrą)
3 „
” mygtukas (įjungti/išjungti/padidinti tempera-
” mygtukas (įjungti/išjungti garinimo funkciją)
4 Garų išmetimo mygtukas
5
6
7
8
9
10
11
12
Temperatūros nustatymas
1 Laikykitės atitinkamai punkto „Lygintuvo paruošimas darbui” nuorodų.
2 Paspauskite mygtuką „
”, kad padidinti temperatūrą bei su ja susijusius nustatymus iš „
Purškimo mygtukas
Vandens talpyklos dangtelis
Purkštuvo antgalis
Savaiminio valymo mygtukas
Atlenkiamas dangtelis
Pajungimo laidas
Vandens talpykla
Lygintuvo pagrindas
į„
”
”. LCD displėjuje užsižiebs sekančiai:
LCD DISPLĖJUS– INDIKATORIŲ APRAŠYMAS
1
4
1
2
3
4
5
6
2
5
Paspaudus mygtuką „
3
6
nusistačius „
Savaiminio išvalymo funkcija
Nuolatinis garų išleidimas
Automatinis išjungimas
Įjungti/išjungti nuolatinį garų išmėtimą
Temperatūros reguliavimas
Audinių tipas
Lygintuvo paruošimas darbui
1 Išvyniokite ir išlyginkite pajungimo laidą.
2 Pripildykite talpyklą vandeniu. Žiūrėkite punktą „VANDENS PRIPILDYMAS”.
3 Pajunkite lygintuvą prie atitinkamo įtampos šaltinio.
4 Išgirsite vienkartinį garsinį signalą, o LCD displėjuje
trumpam užsižiebs visi indikatoriai.
5 Paspauskite mygtuką „
”, kad įjungti prietaisą.
LCD displėjuje užsižiebs:
58
į„
”, prieš tai
”, prietaisas sugrįš
”.
3 Audinio tipas pradės mirgėti displėjuje signalizuojant
lygintuvo pado aušimą arba kaitimą.
Nustačius nuo „
” iki „
”,
lygintuvas veikia tiktai sausajam režime, kurio
metu garinimo funkcija neveikia.
Nustačius
nuo
„
”
iki
„
”, lyginant gali būti naudojama
garinimo funkcija.
Siekiant pagerinti audinių, kuriuos rekomenduotina
lyginti
aukštoje
temperatūroje
(„
”,
„
”,
„
”), lyginimo efektyvumą, automatiškai nustatytas didesnis garų išleidimas.
IR4200-001_v01
Lygintuvas aprūpintas paskutinės naudojamos
temperatūros atminties funkcija. Fiksavimas
Nenaudokite chemiškai nukalkintą vandenį ar
kokius nors kitus skysčius.
atmintyje įvyksta išjungus lygintuvą „
”
mygtuku. Iš naujo įjungtas lygintuvas veiks pastaruoju metu nustatytos temperatūros režime.
Neviršykite „MAX” lygio, pažymėto ant vandens talpyklos šoninės sienelės.
3 Uždarykite vandens talpyklos dangtelį.
Pirmasis lyginimas
1 Laikykitės atitinkamai punkto „Lygintuvo paruošimas darbui” nuorodų.
2 „
” mygtuku pasirinkite maksimalią temperatūrą
(„
3 Paspauskite „ ” mygtuką, kad įjungti nuolatinio garinimo funkciją. Išgirsite vienkartinį garsinį signalą, o LCD dis”.
Prietaisas gamina aukštos temperatūros vandens garus. Siekiant apsaugoti naudotoją nuo
nuplikinimo karštais garais, paprastai prietaise
šį funkcija neveikia.
4 Padėkite ranką ant lygintuvo rankenos, kad įjungti nuolatinio garinimo funkciją iš ant lygintuvo pado esančių angų.
Displėjuje pradės mirgėti „
” indikatorius.
Lygintuvo rankena aprūpinta garinimo funkciją
aktyvuojančiu davikliu (steam sensor). Nuolatinio garinimo funkcija įsijungia tik padėjus
ranką ant rankenos.
Nuėmus ranką nuo rankinės, „
” simbolis nustos žibėti ir iš lygintuvo pade esančių
angų nustos sklisti garai.
●● Lygintuvas yra paruoštas darbui
5 Pradėkite pirmąjį lyginimą ant „seno” audinio.
Ištuštinus vandens talpą, lygintuvas nustoja
pateikti garus.
Lyginimas
Visada laikykitės gamintojo nuorodų, pateiktų
ant drabužių etikečių.
VANDENS PYLIMAS
●● Išjunkite prijungiamojo laido kištuką iš tinklo lizdo.
B
1 Atidarykite vandens rezervuaro dangtelį.
2 Naudodamiesi pateiktu indu vandeniui pripildykite talpyklą vandeniu.
Norint pasiekti geriausių lyginimo rezultatų
naudokite kiekvieną kartą švarų demineralizuotą arba destiliuotą vandenį.
IR4200-001_v01
1 Elkitės atitinkamai su „Lygintuvo paruošimas darbui”
punktu.
2 Paspauskite mygtuką „
”, kad padidinti temperatūrą bei su ja susijusius nustatymus (nuo „
”).
plėjuje garinimo funkcija pasikeis į „
SAUSAS LYGINIMAS
” iki
„
”).
3 Displėjuje ims mirgėti audinio tipo indikatorius signalizuojant lygintuvo kaitimą ar aušimą.
●● Lygintuvas yra paruoštas darbui.
LYGINIMAS SU GARAIS
1 Elkitės atitinkamai su „Lygintuvo paruošimas darbui“
punktu.
2 Paspauskite mygtuką „
”, kad padidinti temperatūrą bei su ja susijusius nustatymus (nuo „
” iki
„
”).
3 Displėjuje ims mirgėti audinio tipo indikatorius signalizuojant lygintuvo kaitimą ar aušimą.
4 Paspauskite mygtuką „ ”, kad įjungti nuolatinio garinimo funkciją. Išgirsite vienkartinį garsinį signalą, o LCD displėjuje garinimo funkcija pasikeis į „
”.
Prietaisas gamina aukštos temperatūros vandens garus. Siekiant apsaugoti naudotoją nuo
nuplikinimo karštais garais, paprastai prietaise
šį funkcija neveikia.
●● Lygintuvas yra paruoštas darbui.
5 Padėkite ranką ant lygintuvo rankenos, kad įjungti nuolatinio garinimo funkciją iš ant lygintuvo pado esančių angų.
Displėjuje pradės mirgėti „
” indikatorius.
PURŠKIMAS
Ši funkcija gali būti naudojama bet kuriuo
momentu ir neturi įtakos lygintuvo parametrams.
1 Pripildykite talpyklą vandeniu. Žiūrėkite „Vandens pripildymas” punktą.
2 Nukreipkite antgalio galą į rūbus.
3 Nuspauskite purkštuvo mygtuką
.
Purškimas gali įvykti po keleto mygtuko
paspaudimų.
59
GARŲ IŠLEIDIMAS
Ši funkcija užtikrina papildomą kiekį garų, kurie gali būti
išnaudojami lyginant stipriai (susiraukšlėjusias) medžiagas.
1 Laikykitės “Lygintuvo paruošimas darbui” ir “LYGINIMAS
SU GARAIS” punktuose nurodytų nustatymų.
2 Paspauskite garų išmetimo mygtuką
– iš lygintuvo
pagrinde esančių angų pradės intensyviai skleistis garai.
3 Tuo atveju, kai suglamžymas yra stiprus, palaukite keletą
sekundžių ir vėl nuspauskite garų išmetimo mygtuką
.
Lyginimo metu didesnė dalis susiglamžymų
gali būti išlyginta po trijų paspaudimų.
Garų išmetimas gali įvykti po keleto nuspaudimų.
Siekiant išlaikyti garų kokybę, nespauskite
garų išmėtimo mygtuko iš karto daugiau kaip
tris kartus.
GARŲ IŠLEIDIMAS VERTIKALIOJE PADĖTYJE
Ši funkcija užtikrina papildomus garus, padedančius likviduoti švelnių audinių suglamžymus, esančius vertikalioje
pozicijoje (kabančios užuolaidos ar kitos medžiagos).
Įrengimas gamina labai aukštos temperatūros
vandens garus. Jokiu būdu negalima lyginti
drabužių, esančių ant žmogaus ar gyvūlėlių.
Niekada nenukreipkite garų į žmones ar į gyvūlėlius.
1 Laikykitės “Lygintuvo paruošimas darbui” ir “LYGINIMAS
SU GARAIS” punktuose nurodytų nustatymų. Pasirinkite
maksimalią temperatūrą „
”.
2 Palaikykite lygintuvą vertikalioje pozicijoje nuo 15 iki 30
cm atstumu nuo drabužių.
3 Vieną kartą paspauskite
garų išmėtimo mygtuką –
iš ant lygintuvo pado esančių angų pradės intensyviai sklisti
garai.
4 Tuo atveju, kai suglamžymas yra stiprus, palaukite keletą
sekundžių ir vėl nuspauskite garų išmetimo mygtuką
.
Lyginimo metu didesnė dalis susiglamžymų
gali būti išlyginta po trijų paspaudimų.
Garų išmetimas gali įvykti po keleto nuspaudimų.
Siekiant išlaikyti garų kokybę, nespauskite
garų išmėtimo mygtuko iš karto daugiau kaip
tris kartus.
60
Lyginimo metu laikykitės keleto centimetrų atstumo nuo švelnių medžiagų (sintetinės medžiagos, šilkas, aksomas ir t.t.) kitu atveju medžiagos gali būti sugadintos.
LYGINIMO PABAIGA
1 Baigus darbą, išjunkite lygintuvą. Tam tikslui nuspauskite
” mygtuką ir palaikykite 3 sekundes.
2 Išjunkite lygintuvą iš įtampos lizdo.
3 Ištuštinkite likusį vandenį iš talpyklos. Žiūrėkite „Vandens
išpylimas” punktą.
4 Kai lygintuvas visiškai atšals, saugokite jį vertikalioje
pozicijoje saugioje vietoje.
„
Vandens išpylimas
●● Išjunkite lygintuvą iš įtampos lizdo.
C
1 Apsukite lygintuvą viršutine dalimi į apačią ir švelniai
pakratykite, kad likęs vanduo pasišalintų.
2 Paspauskite garų išmetimo mygtuką
(kai lygintuvo
pagrindas yra karštas), kad pašalinti iš talpyklos susikaupusį
vandenį.
3 Nuspauskite purkštuvo mygtuką
, kad pašalinti
vandens likučius.
Papildomos funkcijos
APSAUGOS NUO NUOSĖDŲ SUSIDARYMO SISTEMA
Prietaise sumontuotas nukalkinimo dėklas.
Nukalkinimo dėklas yra skirtas sumažinti nusėdančių kalkių
kiekį, kuris atsiranda lyginimo metu naudojantis garinimo
funkcija.
Įmontuotas indas prailgina lygintuvo ekslpoatavimo laiką, bet nesustabdo visiškai natūralaus kalkių nuosėdų susidarymo proceso.
SAVAIMINIS LYGINTUVO PAGRINDO VALYMAS
Ši funkcija suteikia galimybę panaikinti nuosėdas ir mineralus, susidariusius garų kameroje. Prietaiso darbo kokybiškumas didele dalim priklauso nuo lygintuvo pado savaiminio
nukalkinimo funkcijos naudojimo dažnio. Priklausomai nuo
vandens kietumo, po maždaug 8 valandų garinimo funkcijos
naudojimo displėjuje užsižiebs „ ” simbolis, informuojantis
apie lygintuvo pado savaiminio nukalkinimo būtinumą.
1 Elkitės atitinkamai su „Lygintuvo paruošimas darbui“
punktu.
2 Paspauskite mygtuką „
”, kad pasirinkti maksimalią temperatūrą („
”).
3 Displėjuje ims mirgėti audinio tipo indikatorius signalizuojantis lygintuvo kaitimą ar aušimą.
IR4200-001_v01
4 Kai pageidaujama temperatūra bus pasiekta, nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite „
” mygtuką. Išgirsite
vienkartinį garsinį signalą, o displėjus išsijungs.
5 Atjunkite lygintuvą iš įtampos lizdo.
6 Laikykite lygintuvą horizontaliai kriauklėje.
7 Nuspauskite ir prilaikykite savaiminio valymo mygtuką.
8 Garai ir kaitinantis vanduo išsipils iš lygintuvo pagrinde
esančių angų, išskalaudamas tuo pačiu nuosėdas bei mineralus, susikaupusius garų kameroje.
9 Švelniai pakratykite lygintuvą, kol vanduo iš talpyklos
išsipils.
10 Po savaiminio valymo pabaigos nuspauskite savaiminio
valymo mygtuką.
11 Pastatykite lygintuvą ant plokščio, lygaus paviršio vertikalioje pozicijoje ir palaukite, kol visiškai atauš.
12 Nušluostykite lygintuvo pagrindą drėgnu audiniu.
Išpilamas vanduo yra labai karštas. Būkite
labai atsargūs.
VANDENS NUOTĖKIO APSAUGOS SISTEMA
●● Vandens nuotėkio apsaugos sistema buvo suprojektuota
taip, kad automatiškai apsaugoti vandens nutekėjimą iš
lygintuvo pagrindo, kai jis yra nepakankamai įkaitęs.
●● Sistemos veikimo metu gali būti girdimas beldimo garsas, ypatingai kaitinimo ar ataušimo metu. Tai normalus
reiškinys, bylojantis, kad sistema veikia teisingai.
AUTOMATIŠKAS IŠJUNGIMAS
Lygintuvas turi automatinę išjungimo funkciją vertikalioje ir
horizontalioje pozicijoje, kurios automatiškai įsijungia kada
įrengimas yra įjungtas prie įtampos šaltinio ir paliktas be
priežiūros.
1 Lygintuvas išsijungs automatiškai maždaug po 30
sekundžių, jeigu bus paliktas nejudinamas, (horizontalioje)
lyginimo pozicijoje. Tuo tarpu, jeigu lygintuvas bus paliktas nedarbo (vertikalioje) pozicijoje, išsijungs po maždaug
8 minučių.
2 Išgirsite vienkartinį garsinį signalą. Displėjaus apšvietimas užges, o ekrane ims mirgėti automatinio išsijungimo
●● Korpuso
valymui nenaudokite agresyvių detergentų,
tokių kaip emulsja, pieneliai, pasta, ir t.t. Jie gali be kitų
pašalinti pažymėtus informacinius grafinius simbolius,
tokius kaip: skalė, ženklinimus, įspėjamuosius ženklus
ir t.t.
●● Niekada nenaudokite aštrių ar šiurkščių priemonių lygintuvo pagrindo nešvarumams valyti.
●● Lygintuvo pagrindo valymui nenaudokite stiprių ir acto
pagrindu pagamintų valymo priemonių, o taip pat
akmens šalinimo substancijų.
Papildoma informacija
●● Kiekvieną kart nuspaudus „
” arba „ ” mygtuką, išgirsite vienkartinį garsinį signalą.
●● Kai prietaisas pasieks pageidaujamą temperatūrą, pasirinktas audinio tipas nustos mirgėti ir išgirsite vienkartinį
garsinį signalą.
Ekologija: rūpinkimės aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos.
Tai nėra nei sudėtinga, nei per brangu.
Tam reikia:
Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą. Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms
skirtą konteinerį. Baigtą eksploatuoti virdulį atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą,
kadangi prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kenkti aplinkai.
Neišmeskite kartu su komunalinėmis atliekomis!
„ ” simbolis.
3 Pajudinkite lygintuvą, kad galėtumėte tęsti lyginimą. Įrengimas grįš prie ankstensių parametrų – išnaujo įkais.
Kiekvieną kart panaudojus prietaisą - lygintuvo
judėjimas pakeičia nustatymus ankstesniais.
Lygintuvas kaista per maždaug 60 sekundžių,
kol pasiekia nustatytą temperatūrą.
Valymas ir priežiūra
●● Išjunkite lygintuvą iš įtampos lizdo.
●● Priešvalymą lygintuvas turi būti visiškai ataušęs.
●● Valymui naudokite drėgną audinį ir švelnias valymo priemones.
IR4200-001_v01
Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl
gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio
charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip
pat dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis,
prekybos ir kitomis sąlygomis.
61
LV
Cienījamie pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli
Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu
uzmanību pieversiet drošības norādījumiem. Saglabājiet to,
lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Gludekļa drošības un pareizas lietošanas
nosacījumi
Izmantojot gludekli, vienmēr ievērojiet drošas lietošanas
pamatprasības:
BRIESMAS! / BRĪDINĀJUMS!
Neievērošana var izraisīt
nopietnus ievainojumus
●● Gludekli drīkst izmantot un novietot
tikai uz stabilas virsmas.
●● Pirms ūdens tvertnes piepildīšanas
ar ūdeni, elektriskā kontaktdakša ir
jāatvieno no kontaktligzdas.
●● Ja strāvas padeves vads ir ticis
bojāts, lai izvairītos no bīstamām
situācijām, ieteicams to nomainīt pie
ražotāja, servisa pārstāvja vai kvalificēta speciālista.
●● Ūdens tvertnes atveri nedrīkst atvērt
gludināšanas laikā.
●● Ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu
vecuma un personas ar taustes,
fiziskiem un psihiskiem traucējumiem vai personas, kas nepārzin vai
kurām nav pieredzes vai zināšanu
par ierīces darbu, bet tikai stingrā
uzraudzībā vai pēc iepriekšējiem
saprotamiem izskaidrojumiem par
iespējamām briesmām un norādēm
attiecībā uz drošu ierīces izmantošanu. Lūdzu, uzraugiet bērnus, lai
pārliecinātos, ka tie nerotaļājas ar
ierīci. Neļaut bērniem tīrīt ierīci un
veikt tās tehnisko apkopi bez pieaugušo uzraudzības.
62
●● Bērnus līdz 8 gadu vecumam nelaist
klāt gludeklim un strāvas vadam,
ierīcei esot ieslēgtai vai tās atdzišanas laikā.
●● Gludekli nedrīkst izmantot, ja tas ir
nokritis zemē, ja tam ir redzamas
bojājumu pēdas vai radusies ūdens
noplūde.
●● Pēc gludināšanas beigām, iztukšojiet ūdens rezervuāru.
●● Ja kāda no gludekļa daļām ir bojāta,
lai izvairītos no bīstamām situācijām,
ieteicams to nomainīt pie ražotāja,
servisa pārstāvja vai kvalificēta speciālista.
●● Ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls. Nepareizi veikts
remonts var izraisīt nopietnus draudus lietotāja veselībai. Ja ierīcei ir
radies defekts, lūdzu, sazinieties ar
specializēto ZELMER servisa punktu.
●● Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai
darbojas nepareizi.
●● Nepieskarieties gludekļa pamatnei
gludināšanas laikā vai uzreiz pēc
tās. Gludekļa pamatne ir karsta!
●● Gludināšanas laikā un pēc tās,
nepieskarieties virsmai, kas apzīmēta ar simbolu
. Šī virsma ir
ļoti karsta (skat. 1. un 2. zīm.).
Uzmanību:
Karsta virsma!
1. zīm.: Labā puse
2. zīm.: Kreisā puse
●● Gludeklis izdala augstas temperatūras tvaiku. Vienmēr to lietojiet piesardzīgi un brīdiniet citus lietotājus par
iespējamajām briesmām.
IR4200-001_v01
●● Gludināšanas laikā ievērojiet īpašu
piesardzību, ja tuvumā atrodas
bērni. Gludināšanas laikā neļaujiet
bērniem pieskarties gludekļa karstajai pamatnei.
●● Nelietojiet ierīci, ja tā ir nokritusi
zemē, tai ir redzamas bojājumu
pēdas vai no tās tek ūdens.
●● Nekādā gadījumā negludiniet apģērbus un materiālus cilvēka vai dzīvnieka ķermenī.
●● Nekad nevērsiet tvaika plūsmu pret
cilvēkiem vai dzīvniekiem.
●● Lietotājs nedrīkst atstāt gludekli bez
uzraudzības, ja tas ir pievienots strāvas padeves avotam.
UZMANĪBU!
Neievērošana var izraisīt
bojājumus īpašumam
●● Noņemiet visus aizsargmateriālus un etiķetes no gludekļa pamatnes un apakšdaļas.
●● Pirms izmantošanas atritiniet un iztaisnojiet elektrības
vadu.
●● Piepildiet gludekli ar ūdeni tikai ar pievienotu ūdens
tvertni.
un kontaktdakša nedrīkst saskarties ar karsto
gludekļa pamatni.
●● Pārbaudiet, vai spriegums, kas norādīts tehnisko datu
plāksnītē, atbilst elektrotīkla spriegumam.
●● Gludekli vienmēr pieslēdziet pie strāvas (tikai mainīgas
strāvas) padeves ar strāvas drošinātāju, kā spriegums
atbilst tam norādītam datu plāksnītē.
●● Nelietojiet pagarinātāju bez strāvas drošinātāja!
●● Ūdens rezervuārā nelejiet citus šķidrumus kā tikai
ūdeni, piemēram, smaržas, etiķi vai citas ķīmiskas vielas, jo tie var nopietni sabojāt ierīci.
●● Neiegrimsiet gludekli ūdenī un citos šķidrumos.
●● Netiniet strāvas padeves vadu ap gludekli, ja tas nav
pilnībā atdzisis un gatavs uzglabāšanai.
●● Neremontējiet gludekļa apakšdaļu un nedemontējiet
nevienu daļu.
●● Ierīce nav paredzēta darbam, izmantojot ārējos laika
taimerus vai attālās kontroles un vadības sistēmu.
●● Ja jūs neizmantojat gludekli, pat uz īsu laiku, izslēdziet
to, nospiežot un turot 3 sekundes pogu „
”.
●● Vads
IR4200-001_v01
●● Ja jūs neizmantojat gludekli, pat uz īsu laiku, izslēdziet
nepārtraukto tvaika plūsmu.
●● Lietojiet „GLUDEKĻA PAMATNES PAŠATTĪRĪŠANĀS
FUNKCIJA” funkciju vismaz vienu reizi mēnesī.
NORĀDĪJUMS
Informācija par produktu un
lietošanas norādījumi
●● Gludeklis ir paredzēts izmantošanai tikai mājās apstākļos un saskaņā ar šo lietošanas instrukciju.
Gludināšanas norādījumi
1 Sašķirojiet apģērbu, atbilstoši materiāla veidam. Tas
samazinās temperatūras svārstības dažādiem auduma veidiem.
2 Veiciet izmēģinājuma gludināšanu apģērba iekšpusē,
ja nejūtaties pārliecināts par materiāla struktūru. Sāciet ar
zemāko temperatūru un pakāpeniski to palieliniet.
3 Pagaidiet trīs minūtes pirms gludināt materiālus, kas ir
uzņēmīgi pret augstām temperatūrām. Temperatūras kontroles funkcijai nepieciešams laiks, lai sasniegtu vēlamo temperatūru, neraugoties uz to, vai tā ir augstāka vai zemāka.
4 Smalkus audumus kā, piemēram, zīds, vilna, velūrs
u.tml., drīkst gludināt caur drānu, lai nerastos spīdīgi plankumi.
5 Lai aktivizētu izsmidzinātāju, kā arī horizontālo vai vertikālo tvaika plūsmu, pogu nepieciešams nospiest vairākas
reizes.
6 Sekojiet apģērba ražotāja sniegtajiem norādījumiem.
Iepazīstieties ar informāciju uz etiķetes, kas bieži tiek norādīta simbolu veidā, piemēram:
Temperatūras uzstādīšana
●● Acetāts
●● Elastiks
●● Poliamīds
●● Polipropilēns
●● Cupro
šķiedra
●● Poliesters
●● Proteīni
●● Zīds
●● Triacetāts
●● Viskoze
●● Vilna
●● Kokvilna
●● Lins
63
Tehniskie dati
Gludekļa sagatavošana darbam
Precīzi tehniskie dati ir norādīti tehnisko datu plāksnītē.
Ierīcei ir I energoefektivitātes klase. Gludekļa savienojuma
kabelis ir aprīkots ar aizsargdzīslu, bet kontaktdakša ar
zemēšanas spaili.
ZELMER gludeklis atbilst Eiropas direktīvas prasībām.
Ierīce atbilst KOMISIJAS REGULAS (EK) Nr. 1275/2008
izstrādātajām ekodizaina prasībām.
Ierīce atbilst direktīvu prasībām:
–– Elektriska zemsprieguma ierīce (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnētiska saderība (EMC) – 2004/108/EC.
Produkta datu plāksnīte ir marķēta ar CE zīmi.
1 Attiniet un iztaisnojiet strāvas vadu.
2 Piepildiet ūdens rezervuāru ar ūdeni. Skatīt punktu
„ŪDENS IEPILDĪŠANA”.
3 Pieslēdziet gludekli atbilstošam elektrotīklam.
4 Jūs dzirdēsiet vienu skaņas signālu, un LCD displejs uz
brīdi izgaismos visus rādītājus.
5 Nospiediet vienreiz pogu „
”, lai ieslēgtu ierīci.
Uz LCD displeja parādīsies:
A
Gludekļa uzbūve
1 LCD displejs
2 Poga „
3 Poga „
” (ieslēgt/izslēgt/ palielināt temperatūru)
” (ieslēgt/ izslēgt tvaiku)
4 Tvaika plūsmas poga
5
6
7
8
9
10
11
12
Temperatūras iestatījumi
1 Rīkoties saskaņā ar punktu „Gludekļa sagatavošana darbam”.
2 Nospiediet „
” pogu, lai palielinātu tempera-
Izsmidzināšanas poga
Ūdens rezervuāra vāks
Izsmidzināšanas sprausla
Pašattīrīšanās poga
Vada rotācija
Strāvas vads
Ūdens mērtrauks
Gludekļa pamatne
tūru un ar to saistītos iestatījumus no „
„
” līdz
”. Uz LCD displeja parādīsies pēc kārtas:
LCD DISPLEJS – RĀDĪTĀJU APRAKSTS
1
4
1
2
3
4
5
6
2
5
3
6
Pašattīrīšanās
Nepārtraukta tvaika plūsma
Automātiska izslēgšanās
Ieslēgta/izslēgta nepārtraukta tvaika plūsma
Temperatūras iestatījumi
Auduma veids
Pogas „
” nospiešana pie „
”
iestatījuma, izraisīs atgriešanos pie iestatījuma
„
”.
3 Auduma veids sāks mirgot displejā, norādot gludināšanas virsmas uzkaršanu vai atdzišanu.
Iestatījumos no „
” līdz „
”
gludeklis strādā tikai sausā režīmā, kura laikā
netiek radīta ūdens tvaika plūsma.
64
IR4200-001_v01
Iestatījumos
„
tvaiks.
no
„
”
Gludināšana
līdz
” gludināšanai var tik izmantots
Gludināšanas efektivitates palielināšanai audumiem, kurus jāgludina augstā temperatūrā
(„
”, „
”, „
piešķirta intensīvāka tvaika izdale.
”)
Vienmēr ievērojiet apģērba ražotāja sniegtos
norādījumus uz etiķetes.
ŪDENS IEPILDĪŠANA
●● Atvienojiet strāvas padeves vadu no elektrotīkla.
B
1 Atveriet ūdens tvertnes vāku.
2 Izmantojot ūdens mērtrauku, piepildiet ūdens rezervuāru.
Gludeklim ir funkcija atcerēties pēdējos temperatūras režīmu iestatījumus. Saglabāšana
notiek brīdī, kad gludekli izslēdz ar pogu
Lai iegūtu vislabākos gludināšanas rezultātus,
katru reizi izmantojiet svaigu atmineralizētu vai
destilētu ūdeni.
„
”. No jauna ieslēgts, gludeklis ieslēgsies ar temperatūras iestatījumu, ar kādu tas
darbojās pēdējā gludināšanas reizē.
Nelietojiet ķīmiski atkaļķotu ūdeni vai citus
šķidrumus.
Piepildiet ūdens tvertni tikai līdz „MAX” atzīmei
uz ūdens rezervuāra sānu sieniņas.
Pirmā gludināšana
1 Rīkoties saskaņā ar punktu „Gludekļa sagatavošana darbam”.
2 Ar „
” pogas palīdzību, iestatiet maksimālo temperatūru („
”).
3 Nospiediet pogu „ ”, lai ieslēgtu nepārtrauktu tvaika
plūsmu. Jūs dzirdēsiet skaņas signālu, LCD tvaika ikona
mainīsies uz „
”.
Ierīce izdala tvaiku ar augstu temperatūru, lai
izvairītos no applaucēšanās, gludekļa tvaika
padeve pēc noklusējuma ir izslēgta.
4 Novietojiet savu roku uz roktura, lai sāktu nepārtrauktu
tvaika padevi no gludināšanas virsmas atverēm. Uz displeja
sāks mirgot ikona „
”.
Gludekļa rokturī ir iebūvēts tvaiku aktivizējošs
sensors (tvaika sensors). Nepārtraukta tvaika
izdale notiek tikai pēc rokas uzlikšanas uz roktura.
Pēc rokas noņemšanas no gludekļa roktura,
ikona „
” pārtrauks mirgot, bet no gludināšanas virsmas atverēm pārstās izdalīties
tvaiks.
●● Gludeklis ir gatavs lietošanai.
5 Pirmo gludināšanu izmēģiniet uz veca auduma gabala.
Pēc ūdens rezervuāra iztukšošanas, tvaika
plūsma tiks izslēgta.
3 Aizveriet ūdens rezervuāra vāku.
GLUDINĀŠANA BEZ TVAIKA
1 Rīkojieties saskaņā ar punktu „Gludekļa sagatavošana
darbam”.
2 Ar pogas „
” palīdzību iestatiet temperatūru
un ar to saistītos iestatījumus (no „
” līdz
„
”).
3 Auduma veids sāks mirgot displejā, norādot gludekļa
sasilšanu vai atdzišanu.
●● Gludeklis ir gatavs lietošanai.
GLUDINĀŠANA AR TVAIKU
1 Rīkojieties saskaņā ar punktu „Gludekļa sagatavošana
darbam”.
2 Ar pogas „
” palīdzību iestatiet temperatūru
un ar to saistītos iestatījumus (no „
” līdz
„
”).
3 Auduma veids sāks mirgot displejā, norādot gludekļa
sasilšanu vai atdzišanu.
4 Nospiediet pogu „ ”, lai ieslēgtu nepārtrauktu tvaika
plūsmu. Jūs dzirdēsiet skaņas signālu, LCD tvaika ikona
mainīsies uz „
”.
Ierīce izdala tvaiku ar augstu temperatūru, lai
izvairītos no applaucēšanās, gludekļa tvaika
padeve pēc noklusējuma ir izslēgta.
●● Gludeklis ir gatavs lietošanai.
5 Novietojiet savu roku uz roktura, lai sāktu nepārtrauktu
tvaika padevi no gludināšanas virsmas atverēm. Uz displeja
sāks mirgot ikona „
”.
IR4200-001_v01
65
TVAIKA IZSMIDZINĀŠANA
Šī funkcija var tikt izmantota jebkurā brīdī un
neattiecas uz gludekļa iestatījumiem.
1 Piepildiet ūdens rezervuāru ar ūdeni. Skatīt punktu
„Ūdens iepildīšana”.
2 Novirziet izsmidzināšanas sprauslas apģērba virzienā.
3 Nospiediet izsmidzināšanas pogu
.
Lai izmantotu izsmidzināšanas funkciju, izsmidzināšanas poga jānospiež vairākas reizes.
TVAIKA PADEVE
Šī funkcija nodrošina papildus tvaika padevi, kas var tikt
izmantots stipri saburzītu materiālu gludināšanai.
1 Rīkojieties saskaņā ar punktiem „Gludekļa sagatavošana
darbam ” un „GLUDINĀŠANA AR TVAIKU”.
2 Nospiediet tvaika plūsmas pogu
, lai no atverēm
gludekļa pamatnē sāktos intensīva tvaika plūsma.
3 Stipri saburzītu materiālu gadījumā, uzgaidiet dažas
sekundes un vēlreiz nospiediet tvaika plūsmas pogu
.
Lielākā daļa materiāla krociņu var tikt izgludinātas, pogu nospiežot trīs reizes.
Tvaika plūsma var rasties, pogu nospiežot vairākas reizes.
Augstas kvalitātes tvaika saglabāšanas nolūkos, nespiediet tvaika padeves pogu vairāk kā
trīs riezes tūlīt vienu pēc otras.
TVAIKA PLŪSMA VERTIKĀLĀ POZĪCIJĀ
Šī funkcija nodrošina papildus tvaika plūsmu smalka
apģērba krociņu izgludināšanai vertikālā pozīcijā (piekārtiem
aizkariem vai citiem materiāliem).
Ierīce izdala ļoti augstas temeratūras tvaiku.
Nekādā gadījumā negludiniet apģērbu vai
materiālu, ja tas ir mugurā vai atrodas uz dzīvniekiem. Nekad nevērsiet karsto tvaiku cilvēku
vai dzīvnieku virzienā.
1 Rīkojieties saskaņā ar punktiem „Gludekļa sagatavošana
darbam” un „GLUDINĀŠANA AR TVAIKU”. Uzstādiet maksimālo temperatūru „
”.
2 Saglabājiet gludekli vertikālā pozīcijā 15 līdz 30 cm attālumā no apģērba.
3 Nospiediet vienreiz tvaika padeves pogu
– no gludināšanas virsmas atverēm sekos intensīva tvaika padeve.
4 Stipri saburzītu materiālu gadījumā, uzgaidiet dažas
sekundes un vēlreiz nospiediet tvaika plūsmas pogu
66
Lielākā daļa materiāla krociņu var tikt izgludinātas, pogu nospiežot trīs reizes.
Tvaika plūsma var rasties, pogu nospiežot vairākas reizes.
Augstas kvalitātes tvaika saglabāšanas nolūkos, nespiediet tvaika padeves pogu vairāk kā
trīs riezes tūlīt vienu pēc otras.
Tvaika plūsmas laikā saglabājiet vismaz dažu
centimetru attāluma starp gludekli un smalkiem audumiem (sintētika, zīds, samts, u.tml.).
Pretējā gadījumā materiāls var tikt sabojāts.
GLUDINĀŠANAS BEIGAS
1 Beidzot gludināšanu, izslēdziet gludekli. Tā nolūkos nospiediet un paturiet nospiestu 3 sekundes pogu
„
”. Jūs dzirdēsiet vienu skaņas signālu, un LCD displejs izslēgsies.
2 Atvienojiet gludekli no strāvas padeves avota.
3 Iztukšojiet ūdens rezervuāru no atlikušā ūdens daudzuma. Skatīt punktu „Ūdens rezervuāra iztukšošana”.
4 Pēc pilnīgas gludekļa atdzišanas, uzglabājiet to drošā
vietā vertikālā pozīcijā.
Ūdens rezervuāra iztukšošana
●● Atvienojiet gludekli no strāvas padeves avota.
C
1 Pagrieziet gludekli ar augšpusi uz leju un viegli sakratiet,
lai atbrīvotos no atlikušā ūdens daudzuma.
2 Nospiediet tvaika plūsmas pogu
(kamēr gludekļa
pamatne ir karsta), lai iztukšotu tvertni no atlikušā ūdens
daudzuma.
3 Nospiediet izsmidzināšanas pogu
, lai atbrīvotos no
atlikušā ūdens daudzuma.
Papildus funkcijas
ATKAĻĶOŠANAS SISTĒMA
Gludeklī ir iebūvēta tvertne, kas aizsargā pret kaļķakmens
nogulsnēm.
Iebūvētā tvertne ir izstrādata tā, lai samazinātu kaļķakmens
nogulsnēšanos, kas rodas, gludinot ar tvaiku.
Iebūvētā tvertne pagarina gludekļa ekspluatācijas laiku, bet pilnībā neaizkavē dabīgo kaļķakmens nogulšņu rašanās procesu.
.
IR4200-001_v01
GLUDEKĻA PAMATNES PAŠATTĪRĪŠANĀS FUNKCIJA
Šī funkcija likvidē nosēdumus un minerālus, kas sakrājušies
tvaika kamerā. Gludekļa efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no
gludināšanas virsmas pašattīrīšanās biežuma. Atkarībā no
ūdens cietības, pēc apmēram 8 stundām, izmantojot tvaika
funkciju, uz displeja parādīsies simbols „ ”, norādot, ka ir
nepieciešama gludināšanas virsmas pašattīrīšanās funkcija.
1 Rīkojieties saskaņā ar punktu „Gludekļa sagatavošana
darbam”.
2 Ar pogas „
”, palīdzību iestatiet maksimālo tem-
2 Jūs dzirdēsiet vienu skaņas signālu. LCD displeja
apgaismojums izslēgsies un uz ekrāna sāks mirgot automātiskās izslēgšanās simbols „ ”.
3 Pakustiniet gludekli, lai turpinātu gludināšanu. Ierīce
atgriezīsies pie iepriekšējiem iestatījumiem – no jauna uzsils.
Katrā lietošanas reizē- pakustinot gludekli, tas
atgriezīsies pie iepriekšējiem iestatījumiem.
Gludekļa uzsilšana ilgs apmēram 60 sekundes,
lai sasniegtu uzstādīto temperatūru.
Tīrīšana un uzglabāšana
peratūru („
”).
3 Auduma veids sāks mirgot displejā, norādot gludekļa
sasilšanu vai atdzišanu.
4 Pēc uzdotās temperatūras sasniegšanas nospiediet un
●● Atvienojiet gludekli no strāvas padeves avota.
●● Pirms tīrīšanas gludeklim ir pilnībā jāatdziest.
●● Tīrīšanai izmantojiet mitru drāniņu un maigu tīrīšanas
paturiet nospiestu 3 sekundes pogu „
”. Jūs dzirdēsiet vienu skaņas signālu, un LCD displejs izslēgsies.
5 Atvienojiet gludekli no strāvas padeves avota.
6 Pagrieziet gludekli vertikālā pozīcijā virs izlietnes.
7 Nospiediet un turiet nospiestu pašattīrīšanās pogu.
8 Tvaiks un karstais ūdens iztecēs no gludekļa pamatnes
atverēm, no tvaika kameras izskalojot uzkrājušos minerālus
un kaļķakmeni.
9 Viegli sakratiet gludekli līdz ūdens rezervuārs būs iztukšots.
10 Pēc pašattīrīšanās procesa beigām, atbrīvojiet pašattīrīšanās pogu.
11 Novietojiet gludekli vertikālā pozīcijā uz plakanas un
līdzenas virsmas un ļaujiet tam pilnībā atdzist.
12 Noslaukiet gludekļa pamatni ar mitru drāniņu.
tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus emulsijas, attīrošā pieniņa, pastas u.tml.
līdzekļu veidā. Šie līdzekļi var sabojāt informāciju uz
tehnisko datu plāksnītes, piemēram, grafiskos simbolus
(atzīmes, apzīmējumi, brīdinājuma zīmes utt.).
●● Nekad neizmantojiet asus vai raupjus priekšmetus atlikušo netīrumu likvidēšanai no gludekļa pamatnes.
●● Gludekļa pamatnes tīrīšanai neizmantojiet asus vai raupjus tīrīšanas līdzekļus un kaļķakmens šķidrumus.
Iztekošais ūdens ir ļoti karsts. Ievērojiet īpašu
piesardzību.
NOPLŪDES NOVĒRŠANAS SISTĒMA
●● Noplūdes
novēršanas sistēma ir tikusi izstrādāta, lai
automātiski novērstu ūdens iztecēšanu no gludekļa
pamatnes, kamēr gludeklis nav pilnībā uzkarsis.
●● Sistēmas darbošanās laikā var rasties klauvējienu
atbalss, jo īpaši uzkaršanas un atdzišanas laikā. Tā ir
normāla parādība un liecina par to, ka sistēma darbojas
pareizi.
AUTOMĀTISKA IZSLĒGŠANĀS
Gludeklis ir aprīkots ar automātisku izslēgšanās funkciju
vertikālā un horizontālā pozīcijā, kas ieslēdzas automātiski,
tiklīdz ierīce ir pieslēgta strāvas padevei un atstāta bez
uzraudzības.
1 Gludeklis izslēdzas automātiski pēc, apm., 30 sekundēm, ja nekustīgā stāvoklī atrodas gludināšanas pozīcijā
(horizontālā). Bet ja gludeklis atrodas nekustīgā pozīcijā
(vertikālā), tas izslēgsies pēc, apm., 8 minūtēm.
IR4200-001_v01
līdzekli.
●● Korpusa
Papildus informācija
●● Pēc
katras pogas „
” vai „ ” nospiešanas
sekos skaņas signāls.
●● Pēc uzstādītās temperatūras saniegšanas, uzstadītā
auduma veids pārstās mirgot un sekos viens skaņas
signāls.
Ekoloģija – vides aizsardzība
Ikviens lietotājs var parūpēties par apkārtējās vides aizsardzību. Tas nav ne dārgi, ne
sarežģīti. Lai to paveiktu: kartona iepakojumus
nododiet makulatūrā, polietilēna (PE) maisiņus
izmetiet plastmasas izstrādājumiem paredzētajos konteineros.
Nolietotās ierīces nododiet attiecīgos atkritumu savākšanas
un pārstrādes punktos, jo tajās esošās bīstamās sastāvdaļas
var radīt draudus apkārtējai videi.
Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos!
Importētājs/ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies,
ierīci lietojot neatbilstoši tai paredzētajiem mērķiem vai arī nepareizas
ekspluatācijas gadījumā.
Importētājs/ražotājs patur tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja
brīdinājuma modificēt ierīci, pielāgojot to likuma normām, aktiem,
direktīvām, vai arī konstruktīvu, estētisku, komerciālu risinājumu vai
citu iemeslu vadīti.
67
ET
Kallid kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada alati
originaalset Zelmeri lisavarustust. Need on projekteeritud
spetsiaalselt selle toote jaoks.
Enne toote kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles. Palun pöörake
erilist tähelepanu ohutusjuhistele.
Triikraua turvalise ja õige kasutamise juhised
Triikraua kasutamise ajal järgige alati alljärgnevaid elementaarseid ohutusnõudeid:
OHTLIK! / HOIATUS!
Eiramine põhjustab vigastusi
●● Triikrauda tuleb kasutada stabiilsel
pinnal ja sellisel ka hoida.
●● Enne paagi veega täitmist tuleb pistik pistikupesast lahti ühendada.
●● Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see
ohu vältimiseks vahetada välja tootja
poolt või volitatud hooldekeskuses
või spetsialisti poolt.
●● Paagi täiteava ei tohi triikimise ajal
avada.
●● Seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja piiratud füüsiliste, sensoorsete ning psüühiliste
võimetega või seadmega töötamise
kogemusi või teadmisi mitte omavad
inimesed, kuid ainult järelvalve all või
peale eelnevat, mõistetud, võimalike
ohtude selgitust ja seadme ohutut
kasutamist käsitlevat instrueerimist.
Tuleb veenduda, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi
seadet, ilma asjakohase järelvalveta,
puhastada ega hooldada.
●● Töötamise või jahtumise ajal hoidke
triikrauda ja toitejuhet nooremate kui
8 aastaste laste käeulatusest väljas.
●● Triikrauda ei tohi kasutada juhul, kui
68
see on maha kukkunud, omab nähtavaid kahjustusi või kui sellest lekib
vett.
●● Pärast triikimise lõpetamist eemaldage paagist allesjäänud vesi.
●● Kui mistahes triikraua osa on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks
vahetada välja tootja, teeninduse
töötaja või spetsialisti poolt.
●● Vigastatud toodet võib parandada
ainult kvalifitseeritud isik. Valesti
teostatud parandus võib põhjustada
kasutajale tõsist ohtu. Vigastuste
korral pöörduge spetsiaalsesse teeninduspunkti.
●● Ärge kasutage triikrauda, kui see on
kahjustatud või ei tööta korralikult.
●● Ärge puudutage triikraua jalga triikimise ajal või kohe pärast triikimist,
see on kuum!
●● Triikimise ajal ja kohe peale selle
lõpetamist ei tohi puutuda sümboliga
tähistatud pinda. See pind on
kuum (vaata joon 1 ja 2).
Tähelepanu:
Kuum pind!
Joon 1: Parem pool
Joon 2: Vasak pool
●● Triikraud tekitab kõrge temperatuuriga veeauru. Kasutage seda alati
ettevaatlikult ja hoiatage teisi kasutajaid võimalike ohtude eest.
●● Triikimisel laste juuresolekul olge
eriti ettevaatlik. Ärge lubage triikimise ajal triikrauda puudutada.
●● Lapsed ei tohi, ilma täiskasvanute
järelvalveta, seadet puhastada ega
hooldada.
IR4200-001_v01
●● Ärge mitte mingil juhul triikige inimestel ega loomadel seljas olevaid
rõivaid ega riiet.
●● Ärge kunagi suunake aurujuga inimestele ega loomadele.
●● Kasutajad ei tohi jätta elektrivõrku
ühendatud triikrauda järelvalveta.
TÄHELEPANU!
Eiramine põhjustab seadme
kahjustamist
●● Eemaldage triikraua tallalt ja korpuselt kõik kaitsekiled
ja kleebised.
●● Enne kasutamist kerige ühendusjuhe lahti ja tõmmake
sirgeks.
●● Täitke triikraua veepaak ainult kaasasoleva veenõu abil.
●● Vältige toitejuhtme kokkupuudet triikraua tallaga.
●● Veenduge et andmeplaadil antud pinge ühtib elektrivõrgu pingega.
●● Ühendage triikraud alati vastavalt seadme andmesildil toodud pingega elektrivõrgu (ainult vahelduvvoolu)
maandatud pistikupessa.
●● Ärge kasutage maandamata pikendusjuhet!
●● Ärge kallake veepaaki muid vedelikke, peale vee, nt
lõhnaõli, äädikat või teisi keemilisi aineid, sest need
võivad seadet tõsiselt kahjustada.
●● Ärge pange triikrauda vette ega muudesse vedelikesse.
●● Ärge kerige toitejuhet triikraua ümber enne selle täielikku jahtumist ja hoiustamiseks valmisolekut.
●● Ärge eemaldage korpust ja võtke ühtegi osa lahti.
●● Seade pole ette nähtud töötamiseks koos väliste ajalülititega või eraldi kaugreguleeritavate seadmetega.
●● Kui te ei kasuta triikrauda ka lühikese aja jooksul, lülitage see välja hoides 3 sekundit nuppu „
”.
●● Kui te ei kasuta triikrauda ka lühikese aja jooksul, lülitage aurufunktsioon välja.
●● Kasutage „TRIIKRAUA TALLA ISEPUHASTUS” vähemalt kord kuus.
JUHISED
Triikimisjuhised
1 Sorteeri triikimiseks mõeldud esemed materjali järgi. See
vähendab temperatuuri muutmise vajadust erinevate materjalide jaoks.
2 Kui te pole kindel materjali liigis, tehke triikimisproov
rõiva pahupoolel. Alustage madala temperatuuriga seda
järk-järgult suurendades.
3 Oodake 3 minutit enne kõrgete temperatuuride suhtes
tundlike materjalide triikimist. Temperatuuri reguleerimisfunktsioon vajab teatud aega valitud temperatuuri saavutamiseks, sõltumata sellest, kas see on kõrgem või madalam
temperatuur.
4 Läikivate jälgede ärahoidmiseks triigi õrnu materjale,
nagu siid, vill, samet jm, läbi triikimisriide.
5 Pihusti, aurujoa või vertikaalse aurujoa aktiveerimiseks
võib osutuda vajalikuks mitmekordne vajutamine nupule.
6 Toimige vastavalt rõiva tootja juhistele. Tutvuge etiketil
olevate tihti kasutatavate sümbolitega, nt:
Temperatuuri seadistamine
●● Atsetaatkiud
●● Elastaan
●● Polüamiid
●● Polüpropüleen
●● Cupro
●● Triatsetaatkiud
●● Polüester
●● Valkkiud ●● Viskoos
●● Villane
●● Siid
●● Puuvill
●● Lina
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on toodud andmesildil.
Triikraud on I klassi seade, mille ühendusjuhe on varustatud
lisajuhtme ja pistik kaitsekontaktiga.
ZELMERi triikraud vastab kohustuslike normide nõuetele.
Seade vastab KOMISJONI MÄÄRUSES (EL) NR 1275/2008
kehtestatud ökodisaini nõuetele.
Seade on kooskõlas direktiivide nõuetega:
–– Madalapingeline elektriseade (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on tähistatud CE tähisega andmesildil.
Info toote kohta ja kasutusjuhised
●● Triikraud
on mõeldud ainult kasutamiseks koduses
majapidamises ning seda võib kasutada ainult kooskõlas käesoleva juhendiga.
IR4200-001_v01
69
A
Triikraua ehitus
1 LCD ekraan
2 Nupp „
3 Nupp „
” (sisse/välja/temperatuuri suurendamine)
” (aur sisse/välja)
1 Toimige vastavalt punktile „Triikraua tööks ettevalmistamine”.
2 Temperatuuri suurendamiseks ja sellega seotud seadistuste „
” kuni „
tage nuppu „
4 Aurutaja nupp
5
6
7
8
9
10
11
12
Temperatuuri seadistamine
” valimiseks vaju-
”. LCD ekraanile ilmuvad järjest:
Piserdusnupp
Veepaagi täiteava kaas
Piserduse suudmik
Isepuhastusnupp
Juhtmehoidik
Toitejuhe
Veepaak
Triikraua tald
LCD EKRAAN – TÄHISTE KIRJELDUS
1
4
1
2
3
4
5
6
2
5
3
6
Isepuhastumine
Pidev aurujuga
Automaatne väljalülitamine
Pidev aurujuga sees/väljas
Temperatuuri seadistamine
Kanga liik
Triikraua tööks ettevalmistamine
Nupu
„
„
”
vajutamine
seadistuse
” ajal põhustab tagasipöördu-
mise seadistusele „
”.
3 Ekraanil hakkab vilkuma kanga liik, andes teada triikraua
soojenemisest või jahtumisest.
Seadistustel „
” kuni „
”
töötab triikraud ainult kuivrežiimil, mille ajal auru
ei tekitata.
Seadistustel „
” kuni „
võib triikimisel kasutada auru.
”
1 Kerige toitejuhe lahti ja tõmmake sirgeks.
2 Täitke veepaak veega. Vaadake punkti „VEEGA TÄITMINE”.
3 Ühendage triikraud asjakohase toiteallikaga.
4 Kostab ühekordne helisignaal ja LCD ekraanile ilmuvad
hetkeks kõik tähised.
5 Seadme sisselülitamiseks vajutage ühe korra nuppu
Paremate
triikimistulemuste
saavutamiseks on kõrgemat temperatuuri nõudvate
„
Triikraud jätab meelde viimati kasutatud temperatuuriseadistuse. Meeldejätmine toimub triik-
”. LCD ekraanile ilmub:
kangaste
(„
”,
„
”,
„
”) triikimiseks ette nähtud tugevam aurujuga.
raua nupust „
” väljalülitamise hetkel.
Uuesti sisselülitatud triikraud lülitub temperatuurile, mida kasutati viimasena.
70
IR4200-001_v01
KUIVALT TRIIKIMINE
Esimene triikimine
1 Toimige vastavalt punktile „Triikraua tööks ettevalmistamine”.
2 Kasutades nuppu „
” seadistage kõrgeim temperatuur („
”).
3 Pideva aurujoa sisselülitamiseks vajutage nuppu „ ”.
Kostab ühekordne helisignaal ja LCD ekraanile ilmub aurujoa tähis „
”.
4 Triikraua talla all olevatest avaustest väljuva pideva
aurujoa sisselülitamiseks asetage käsi triikraua käepidemele. Ekraanil hakkab vilkuma märk „
”.
Triikraua käepidemes on auru aktiveerimise
sensor (steam sensor). Pideva aurujoa väljutamine toimub pärast käe asetamist käepidemele.
Pärast käe eemaldamist käepidemelt lakkab
tähis „
” vilkumast ja triikraua talla all
olevatest avaustest lakkab auru väljumine.
5 Alustage esimest triikimist „vanast” riidetükist.
Peale veepaagi tühjenemist lõpetab triikraud
auru tootmise.
Triikimine
Järgige alati riietuse hooldussildil antud tootja
soovitusi.
B
1 Avage veemahuti kaan.
2 Täitke kaasasoleva täitmisnõu abil veepaak veega.
Parimate triikimistulemuste saavutamiseks
kasutage iga kord värsket demineraliseeritud
või testilleeritud vett.
Ärge kasutage kaltsiumist keemiliselt vabastatud vett või muid vedelikke.
Ärge ületage veepaagi külgseinal antud märgistust „MAX”.
3 Sulgege veepaagi täiteava kaas.
IR4200-001_v01
1 Toimige vastavalt punktile „Triikraua tööks ettevalmistamine”.
2 Seadistage „
” nupu abil temperatuur ja sellega
seotud seadistused („
” kuni „
”).
3 Ekraanil hakkab vilkuma kanga liik andes teada triikraua
kuumenemisest või jahtumisest.
4 Pidea aurujoa väljalülitamiseks vajutage nuppu „ ”.
Kostab ühekordne helisignaal ja LCD ekraanil muutub auru
väljastamise tähis „
”.
Seade tekitab kõrge temperatuuriga veeauru,
põletusohu vältimiseks on aurujuga vaikimisi
välja lülitatud.
●● Triikraud on tööks valmis.
5 Triikraua talla all olevatest avaustest väljuva pideva
aurujoa sisselülitamiseks asetage käsi triikraua käepidemele. Ekraanil hakkab vilkuma märk „
”.
●● Triikraud on tööks valmis.
●● Võtke toitejuhtme pistik võrgupesast välja.
seotud seadistused „
” kuni „
”).
3 Ekraanil hakkab vilkuma kanga liik andes teada triikraua
kuumenemisest või jahtumisest.
●● Triikraud on tööks valmis.
AURUGA TRIIKIMINE
Seade tekitab kõrge temperatuuriga veeauru,
põletusohu vältimiseks on aurujuga vaikimisi
välja lülitatud.
VEEGA TÄITMINE
1 Toimige vastavalt punktile „Triikraua tööks ettevalmistamine”.
2 Seadistage „
” nupu abil temperatuur ja sellega
PISERDAMINE
See funktsioon on kasutatav vabaltvalitud hetkel ja ei mõjuta triikraua seadeid.
1 Täitke veepaak. Vaadake punkti „Veega täitmine”.
2 Suunake suudmikuava riietusesemele.
3 Vajutage piserdusnuppu
.
Piserdamine võib alata peale mitut nupuvajutust.
AURU VÄLJASTAMINE
See funktsioon tagab täiendava aurukoguse, mida võib kasutada tugevalt kortsunud (voltidega) materjalide triikimisel.
1 Toimige vastavalt peatükkidele „Triikraua tööks ettevalmistamine” ja „AURUGA TRIIKIMINE”. Seadistage kõrgiem
temperatuur.
2 Vajutage aurutaja nuppu
– triikraua tallas asetsevatest avadest väljub intensiivse purskena aur.
3 Vajutage üks kord auru väljastamise nupule, triikraua
talla all olevatest avaustest väljub tugev aurujuga
.
71
Triikimise käigus võib enamuse volte eemaldada kolme nupuvajutusega.
Auru purskumine võib alata peale mitut nupuvajutust.
Kvaliteetse aurujoa saamiseks ärge vajutage
auru väljastamise nuppu rohkem kui kolm
korda järjest.
AURU VÄLJASTAMINE PÜSTASENDIS
See funktsioon tagab täiendava auru, mis aitab eemaldada
volte rippuvas asendis olevatelt õrnadelt materjalidelt (rippuvatelt kardinatelt või muudelt materjalidelt).
Seade toodab väga kõrge temperatuuriga
veeauru. Mitte iialgi ärge triikige inimestel või
loomadel seljas olevaid riideid. Iialgi ärge suunake auru inimeste või loomade suunas.
1 Toimige vastavalt peatükkidele „Triikraua tööks ettevalmistamine” ja „AURUGA TRIIKIMINE”. Seadistage kõrgeim
temperatuur „
”.
2 Hoidke triikrauda püstasendis riietusesemest 15 kuni
30 cm kaugusel.
3 Vajutage üks kord auru väljastamise nupule
, triikraua talla all olevatest avaustest väljub tugev aurujuga.
4 Suurte voltide puhul oodake mõni sekund ja vajutage
aurutaja nupule uuesti
.
Triikimise käigus võib enamuse volte eemaldada kolme nupuvajutusega.
Auru purskumine võib alata peale mitut nupuvajutust.
Kvaliteetse aurujoa saamiseks ärge vajutage
auru väljastamise nuppu rohkem kui kolm
korda järjest.
Triikimise käigus säilitage kaugus õrnadest
materjalidest (sünteetilised materjalid, siid,
samet, jms) vähemalt mõni sentimeeter.
TRIIKIMISE LÕPETAMINE
1 Pärast triikimise lõpetamist lülitage triikraud välja. Sel-
leks vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu „
”. Kostab ühekordne helisignaal ja LCD ekraan kustub.
2 Ühendage triikraud toiteallikast lahti.
3 Eemaldage veepaagist vee ülejäägid. Vaadake punkti
„Veest tühjendamine”.
4 Peale triikraua täielikku jahtumist hoiustage see püstasendis turvalises kohas.
72
C
Veest tühjendamine
●● Ühendage triikraud toiteallikast lahti.
1 Pöörake triikraua ülaosa allapoole ja raputage, vee jääkide kõrvaldamiseks, kergelt.
2 Veepaaki kogunenud vee eemaldamiseks vajutage
aurutaja nupule
(kui triikraua tald on kuum).
3 Vajutage vee jääkide kõrvaldamiseks piserdusnuppu
.
Lisafunktsioonid
KATLAKIVI SETTE EEST KAITSEV SÜSTEEM
Triikraual on sisseehitatud katlakivi tekkimist vältiv veemahuti.
Sisseehitatud mahuti projekteeriti mõeldes katlakivi koguse
vähendamisele auruga triikimise ajal.
Sisseehitatud mahuti pikendab triikraua kasutusiga, kuid ei takista täielikult katlakivi tekke
protsessi.
TRIIKRAUA TALLA ISEPUHASTUS
See funktsioon võimaldab eemaldada aurukambris kogunenud setteid ja mineraalaineid. Triikraua tõhusus sõltub suurel
määral triikraua talla isepuhastamisfunktsiooni kasutamise
tihedusest. Sõltuvalt vee kareduse astmest pärast umbes
8 tundi aurufunktsiooni kasutamist ilmub ekraanile sümbol
„ ” andes teada triikraua talla isepuhastamisfunktsiooni
kasutamise vajadusest.
1 Toimige vastavalt punktile „Triikraua tööks ettevalmistamine”.
2 Kasutades nuppu „
”, seadistage kõrgeim temperatuur („
”).
3 Ekraanil hakkab vilkuma kanga liik andes teada triikraua
kuumenemisest või jahtumisest.
4 Pärast soovitud temperatuuri saavutamist vajutage ja
hoidke 3 sekundit alla nuppu „
”. Kostab ühekordne
helisignaal, LCD ekraan kustub.
5 Ühendage triikraud toiteallikast lahti.
6 Hoidke triikrauda rõhtasendis valamu kohal.
7 Vajutage ja hoidke isepuhastusnuppu.
8 Triikraua tallas asetsevatest avaustest väljub, aurukambrisse kogunenud setteid ja mineraalaineid välja loputades,
aur ja keev vesi.
9 Liigutage triikrauda kergelt, kuni veepaagi täieliku tühjenemiseni.
10 Isepuhastuse lõppedes vabastage isepuhastusnupp.
11 Asetage triikraud püstasendis tasasele, siledale pinnale
ja oodake selle täieliku jahtumiseni.
12 Pühkige triikraua tald niiske lapiga üle.
IR4200-001_v01
Väljavoolav vesi on väga kuum. Olge eriti ettevaatlik.
LEKKEKAITSE SÜSTEEM
●● Lekkekaitse süsteem on projekteeritud tallast vee lekkimise automaatseks vältimiseks, kui triikraud ei ole piisavalt kuumenenud.
●● Süsteemi toimimise ajal võib kuulda kopsivat heli, eriti
kuumenemise või jahtumise ajal. See on täiesti normaalne ja annab märku süsteemi õigest toimimisest.
AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS
Keskkonnakaitse
Iga inimene võib tegeleda keskkonnakaitsega. Ei ole see
raske ega liiga kallis.
Selleks: viige kartongist pakend vanapaberi
kogumispunkti, visake polüetüleenkiled plastikpakendite jaoks ettenähtud konteineri.
Kasutuskõlbamatu seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia, kuna toote
koostisosad võivad kahjustada keskkonda.
Ära viska seadet välja olmejäätmetega!
Triikraud omab rõht- ja püstasendis automaatset väljalülitussüsteemi, mis aktiveerub automaatselt, kui seade on ühendatud toiteallikaga ja jäetud järelvalveta.
1 Triikraud lülitub peale umb 30 sekundit automaatselt
välja, kui see on jäetud liikumatult triikimise asendisse (rõhtasendisse). See-eest kui triikraud asetseb puhkeasendis
(püstasendis) lülitub see välja umb 8 minuti möödudes.
2 Kostab helisignaal. Ekraani valgustus kustub ja ekraanil
hakkab vilkuma automaatse väljalülitamise tähis „ ”.
3 Triikimise jätkamiseks liigutage triikrauda. Seade pöördub tagasi eelnevatesse seadistustesse – kuumeneb uuesti.
Igakordne triikraua kasutamine põhjustab tagasipöördumise eelmistele seadistustele. Seadistatud temperatuuri saavutamiseks kuumeneb
triikraud enam-vähem 60 sekundit.
Puhastamine ja hooldamine
●● Ühendage triikraud toiteallikast lahti.
●● Enne puhastamist peab triikraud olema täielikult jahtunud.
●● Puhastamiseks kasutage niisket lappi ja leebet puhastusvahendit.
●● Korpuse pesemiseks ärge kasutage agressiivseid pesuvahendeid emulsiooni, piima, pasta jms. kujul. Need
võivad muuhulgas eemaldada informatsioonilised graafilised sümbolid, nii nagu: alajaotused, märgistused, hoiatavad märgid, jms.
●● Ärge iialgi kasutage triikraua tallalt jääkide eemaldamiseks teravaid või karedaid esemeid..
●● Ärge kasutage triikraua talla puhastamiseks karedaid ja
happelisi puhastusvahendeid ning katlakivi eemaldavaid
aineid.
Lisainfo
●● Igakordse
nupule „
” või „ ” vajutamisega
kaasneb helisignaal.
●● Pärast soovitud temperatuuri saavutamist lakkab seadistatud kanga liigi tähis vilkumast ja kostab ühekordne
helisignaal.
IR4200-001_v01
Importija/tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on
põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Importija/tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja
sellest eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele, normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus,
kaubandus, esteetika jm).
73
KZ
Құрметті тұтынушылар,
Біздің құралды таңдауыңызбен құттықтаймыз және
Zelmer өнімдері пайдаланушылары арасына қош келдіңіз.
Ĺң жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін Zelmer
компаниясының тек түпнұсқалы бөлшектерін пайдалануды ұсынамыз. Олар осы өнімге арналып жобаланған.
Осы қызмет көрсету нұсқаулығын мұқият оқып
шығуыңызды сұраймыз. Қауіпсіздік техникасының ережелеріне ерекше көңіл бөлу қажет. Құралды бұдан
кейін қолданған кезде нұсқаулықты пайдалану үшін оны
сақтауыңызды сұраймыз.
Қауіпсіздік шаралары мен электр шәйнекті
дұрыс пайдалану бойынша нұсқаулар
Үтікті пайдалану кезінде төменде келтірілген Қауіпсіздік
техникасының ережелерін әрқашан сақтаңыз:
ҚАУІП! / НАЗАР
АУДАРЫҢЫЗ!
Ережелерді орындамау
жарақат алуға себеп
болуы мүмкін
●● Үтікті тұрақты үстіңгі бетте қолдану
және қалдыру қажет.
●● Үтік резервуарын толтырмас бұрын
шанышқыны розеткадан суырыңыз.
●● Ажыратылмайтын қуат сымы
зақымдалса,
қауіптің
туындауын болдырмау үшін оны
жасап
шығарушы
немесе
мамандандырылған
жөндеу
шеберханасы, я болмаса білікті
маман ауыстыруы керек.
●● Үтіктеу кезінде резервуарды су
толтыруға арналған саңылауды
ашуға тыйым салынады.
●● Құрылғыны 8 жастан басталатын жастағы балалар және дене,
сенсорлық және психикалық
мүмкіндіктері шектеулі, сонымен бірге құрылғымен жұмыс
жасау тәжірибесіне ие емес
тұлғалар егер олар мұны тек
қана бақылаумен немесе мүмкін
74
қауіптер мен құрылғыны қауіпсіз
қолдану бойынша нұсқаулықпен
танысқаннан кейін қолдана алады.
Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау қажет. Балалар
құрылғыны тазаламауы және тиісті
бақылаусыз күтім бойынша өзге
әрекеттерді орындамаулары тиіс.
●● Үтіктің жұмысы немесе сууы
кезінде оны және қуат көзі жетегін 8 жастан кіші балалардың қол
жетпейтін жерде ұстаңыз.
●● Егер құлаудан кейін үтікті көзге
көрінетін бүлінулер немесе су ағу
жағдайында оны қолданбаңыз.
●● Үтікті әр пайдаланудан кейін
ондағы суды төгіп тастау қажет.
●● Егер үтіктің қандай да бір тетігі
зақымдалса, апаттық жағдайларға
жол бермеу үшін, оның ауыстырылуын тек қызмет көрсететін тұлға
немесе білікті маман ғана орындауы қажет.
●● Құрылғыны жөндеуді тек білікті
мамандар
орындай
алады.
Дұрыс орындалмаған жөндеу
пайдаланушыға
үлкен
қауіп
төндіруі
мүмкін.
Ақаулықтар
пайда болған жағдайда арнайы
қызмет көрсету пунктіне баруды
ұсынамыз.
●● Дұрыс жұмыс істемейтін немесе
бүлінген үтікті пайдаланбаңыз.
●● Үтіктеу кезінде немесе үтіктеуден
кейін оның табанын ұстамаңыз.
Абай болыңыз – табан температурасы өте жоғары!
●● Үтіктеу кезінде және оны
аяқтағаннан кейін,
. белгісімен белгіленген үстіңгі бетке қол
IR4200-001_v01
тигізбеңіз. Бұл үстіңгі бет ыстық
болып табылады (сур. 1 және 2
қараңыз).
Назар аударыңыз:
Ыстық үстіңгі
беттер!
Сур.1: Оң жақ
Сур.2: Сол жақ
●● Үтік өте ыстық су буын өндіреді.
Үтіктеу кезінде абай болыңыз
және басқаларды мүмкін қауіп
туралы хабарландырыңыз.
●● Үтіктеу кезінде қасыңызда балалар болса, аса абай болыңыз.
Үтіктеу кезінде ыстық үтікті ұстауға
рұқсат етпеңіз.
●● Балаларға құрылғыны тазартуға
және оған күтім жасау бойынша
басқа
әрекеттерді
қараусыз
орындауға жол бермеңіз.
●● Электр үтігінің көмегімен адамдар
немесе жануарлар үсітндегі киімді
үтіктеуге мүлдем болмайды.
●● Бу ағынын адамдарға немесе
жануарларға бағыттауға мүлдем
болмайды.
●● Үтікті электр желісіне қосылған
күйінде қараусыз қалдырмаңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
●● Үтік
Осы шарттарды
орындамау жекеменшіктің зақымдалуына
әкеліп соғуы мүмкін
корпусы мен табанынан барлық қорғаныс
үлдірлері мен жапсырмаларын алып тастаңыз.
●● Үтіктеудің алдында желілік қуат сымын жазып
алыңыз.
●● Үтікті тек ұсынылған суға арналған құмыраөлшеуішінің көмегімен ғана толтырыңыз.
IR4200-001_v01
●● Қуат көзі сымының үтіктің ыстық үстіңгі бетімен байланысуына жол бермеңіз.
мәндер кестесінде көрсетілген кернеудің
желідегі кернеуге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
●● Үтікті жерге қосуы бар айнымалы ток желісіне
қосыңыз. Құрылғыда көрсетілген кернеу электр
желісінің кернеуіне сәйкес келетіндігіне көз
жеткізіңіз.
●● Жерге қосылусыз ұзартқышты қолданбаңыз.
●● Суға арналған резервуарға әтір, сірке суы немесе
өзге химиялық заттар секілді өзге сұйықтықтарды
құюға болмайды, себебі олар құрылғының күрделі
бүлінуіне алып келуі мүмкін.
●● Үтікті суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
●● Қуат көзі сымын толық суымайынша және сақтауға
даяр болмайынша үтікті айналдыра орамаңыз.
●● Үтік корпусын босатпаңыз, және оның бөлшектерін
шығармаңыз.
●● Құрылғы сыртқы сөндіргіш-таймерлерді немесе
қашықтықтан басқарудың жеке жүйесін қолдана
отырып, жұмыс жасау үшін арналмаған.
●● Үтікті қысқа уақыт бойы ғана пайдаланбасаңыз да,
●● Шартты
«
» түймешігін 3 секунд бойы басып тұру
арқылы оны өшіріңіз.
●● Үтікті қысқа уақыт бойы ғана пайдаланбасаңыз да,
будың тұрақты жіберілуін өшіріңіз.
●● «ҮТІК ТАБАНЫНЫҢ ӨЗДІГІМЕН ТАЗАЛАНУЫ»
тәртібін кем дегенде айына бір рет қосып отыру
қажет.
КЕҢЕСТЕР
●● Үтік
Өнім туралы ақпарат
және оны қолдану
ұсыныстары
тек үйде пайдалану үшін ғана арналған.
Оны нұсқаулықта көзделген мақсаттармен ғана
пайдаланыңыз.
Үтіктеу бойынша ұсыныстар
1 Үтіктелетін киімдерді жасалған матасына байланысты
сұрыптап алыңыз. Бұл температура реттегіші ауыстырылып қосылуының санын шектеуге мүмкіндік береді.
2 Егер бұйым құрамы белгісіз болса, киімді кию кезінде
көзге түспейтін жерді таңдаңыз да, онда минималды
температурадан бастап, сәйкес үтіктеу температурасын
анықтап алыңыз.
3 Жоғары температуралар әсеріне сезімтал жұқа және
нәзік маталарды үтіктеудің алдында үш минут күте тұру
қажет. Қажетті температураға жету үшін (жоғарырақ
немесе төменірек) белгілі уақыт қажет.
4 Жүн, жібек, барқыт және т.б. сияқты жұқа және нәзік
75
маталардан жасалған бұйымдар үтіктеуден кейін жылтырамау үшін, оларды мата арқылы үтіктеу қажет.
5 Буды жіберу функциясын қосу үшін сәйкес түймешікті
бірнеше рет басу қажет болуы мүмкін.
6 Үтіктеліп отырған бұйымдағы заттаңбаны жақсылап
оқып шығыңыз және киім өндірушінің бұйымды күту
туралы ұсыныстарын орындаңыз. Заттаңбалардағы белгілер мыналарды білдіреді:
9
10
11
12
Сым қорғанысы
Қуат көзі сымы
Су резервуары
Үтік табаны
СҰЙЫҚ КРИСТАЛДЫ LCD ДИСПЛЕЙІ – ИНДИКАТОРЛАР СИПАТТАМАСЫ
Үтіктеу температурасын реттеу
1
●● Ацетат талшығы
●● Эластан
●● Полиамид
●● Полипропилен
4
●● Мыс
●● Триацетат
●● Полиэстер ●● Вискоза
●● Жүн
●● Протеин
●● Жібек
1
2
3
4
5
6
●● Мақта мата
●● Лен
Техникалық сипаттама
Техникалық деректер зауыттық қалқаншада көрсетілген.
Үтіктің 1 деңгейлі изоляциясы бар. Қуат сымы мен
шаңышқы жерге қосылған.
ZELMER үтігі қолданыстағы нормалар талаптарына
жауап береді. Аспап экожобаға қойылатын талаптар
бойынша КОМИССИЯНЫҢ №1275/2008/ЕС РЕГЛАМЕНТ
талаптарға жауап береді.
Құрылғы мына директивалардың талаптарына сай
келеді:
–– Төмен вольттық жабдық бойынша директива (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Электромагниттік сыйысымдылық бойынша директива (EMC) – 2004/108/EC.
Құрылғыға СЕ сәйкестік белгісі қойылған.
2
5
3
6
Өздігінен тазалану
Будың тұрақты жіберілуі
Автоматты түрде өшірілу
Будың тұрақты жіберілуі қосулы/өшірулі
Температура орнату
Мата түрі
Үтік жұмысқа дайын
1 Қуат көзі сымының орауын ашыңыз және түзетіңіз.
2 Резервуарды сумен толтырыңыз. «РЕЗЕРВУАРДЫ
ТОЛТЫРУ» тармағын қараңыз.
3 Үтікті қуат көзінің сәйкес қайнарына қосыңыз.
4 Дыбыстық сигнал бір рет естіледі, ал LCD сұйық кристалды дисплейінде бір секунд бойы барлық индикаторлар жанады.
5 Құрылғыны қосу үшін «
» түймешігін бір рет
басыңыз. LCD дисплейінде келесі пайда болады:
A
Үтік құрастырылымы
1 Сұйық кристалды LCD дисплейі
2 «
»
арттыру)
3 «
түймешігі
(қосу/өшіру/температураны
» түймешігі (бу жіберуді қосу/өшіру)
4 Буды қосу түймесі
5
6
7
8
76
Бүріккіш түймесі
Су резервуарының қақпағы
Бүріккіш бүріккісі
Өзіндік тазалауды іске қосу түймесі
Температура орнату
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» тармағына сәйкес әрекет
етіңіз.
2 Температураны және онымен байланысты орнатылымдарды «
» күйінен «
» күйіне
дейін арттыру үшін «
» түймешігін басыңыз. LCD
дисплейінде келесілер кезекпен пайда болады:
IR4200-001_v01
3 Будың тұрақты жіберілуін өшіру үшін « »
түймешігін басыңыз. Дыбыстық сигнал бір рет естіледі,
ал LCD дисплейде бу жіберу белгішесінің орнына «
белгішесі пайда болады.
»
Құрылғы жоғары температурадағы су
буын шығарады, сондықтан күйіп қалу
қаупінің алдын алу үшін үтіктегі бу жіберу
функциясы әдепкі бойынша өшірілген.
4 Үтік табанында орналасқан саңылаулардан будың
тұрақты жіберілуін қосу үшін алақаныңызды үтік
тұтқасына қойыңыз. Дисплейде «
» белгішесі
жыпылықтай бастайды.
«
» түймешігін «
» күйі
орнатылған кезде басу «
күйінің қайта орнатылуына әкеледі.
»
3 Мата түрі индикаторы үтік табанының қызуын не
сууын көрсетіп, дисплейде жыпылықтай бастайды.
«
» күйінен «
» күйіне
дейін орнатқан кезде үтік тек қана бу
жіберілмейтін құрғақ режимде жұмыс
істейді.
«
» күйінен «
» күйіне
дейін орнатқан кезде үтіктеу үшін буды
пайдалануға болады.
Үтіктеу тиімділігін арттыру мақсатында,
жоғары
температурада
(«
»,
«
», «
»). үтіктеуді
қажет ететін мата түрлері үшін буды көп
мөлшерде жіберу қарастырылған.
Үтікте соңғы температура орнатылымдарын есте сақтау функциясы
бар. Есте сақтау үтікті өшіру үшін
«
» түймешігін басу кезінде орындалады. Қайта қосылған үтік соңғы рет
қолданылған
кездегі
температурада
жұмыс істейді.
Бірінші үтіктеу
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» тармағына сәйкес әрекет
етіңіз.
2 «
» түймешігінің көмегімен ең жоғарғы темпе-
ратураны («
IR4200-001_v01
») орнатыңыз.
Үтік тұтқасында бу берілуді белсендіретін
кіріктірме датчик (steam sensor) бар.
Будың тұрақты жіберілуі алақан тұтқаға
қойылғанда ғана жіберіледі.
Үтік тұтқасынан алақанды алғаннан
кейін «
» белгішесі жыпылқтауын
тоқтатады, ал үтік табанындағы
саңылаулардан бу жіберілмейді.
●● Үтік қолдануға дайын.
6 Бірінші үтіктеуді «ескі» маталардан бастаңыз.
Резервуарда су таусылғанда
шығаруын тоқтатады.
үтік
бу
Үтіктеу
Үнемі заттаңдаларда көрсетілген киім
өндірушілерінің ұсыныстарын ұстаныңыз.
РЕЗЕРВУАРДЫ ТОЛТЫРУ
●● Штепсель жетегін розеткадан суырыңыз.
B
1 Суға арналған резервуар қақпағын ашыңыз.
2 Қосымшаланған белгі көмегімен резервуарды суға
толтырыңыз.
Үтіктеудің барынша жақсы нәтижелеріне
қол жеткізу үшін әрбір кезде жаңа
минералсызданған немесе тазартылған
суды қолданыңыз.
Химиялық кальцийсызданған суды немесе
қандай да бір өзге сұйықтықтарды
қолданбаңыз.
Резервуардың бүйірлік қабырғасында белгіленген «МАХ» деңгейінен аспаңыз.
3 Су резервуарының қақпағын жабыңыз.
77
ҚҰРҒАҚ ҮТІКТЕУ
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» тармағына сәйкес әрекет
етіңіз.
2 «
» түймешігінің көмегімен температура және
онымен байланысты орнатылымдарды («
»
күйінен «
күйіне дейін) орнатыңыз.
3 Мата түрі индикаторы үтік табанының қызуын не
сууын көрсетіп, жыпылықтай бастайды.
●● Үтік қолдануға дайын.
БУЛАНДЫРА ОТЫРЫП ҮТІКТЕУ
2 Буды іске қосу түймесін басыңыз
– үтік
табанындағы саңылаудан будың қарқынды шығуы орын
алады.
3 Үлкен бүктелулер жағдайында бірнеше секунд
күте тұрыңыз және қайтадан буды қосу түймесін
басыңыз
.
Үтіктеу кезінде бүктелулердің көп санын
түймені үш рет басқаннан кейін жоюға
болады.
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» тармағына сәйкес әрекет
етіңіз.
2 «
» түймешігінің көмегімен температура мен
Будың босатылуы түймені бірнеше рет
басқаннан кейін орын алуы мүмкін.
онымен байланысты орнатылымдарды «
Будың жоғары сапасын сақтау үшін бу
жіберу түймешігін қатарына үш реттен
артық баспаған жөн.
»
күйінен «
» күйіне дейін) орнатыңыз.
3 Мата түрі индикаторы үтік табанының қызуын не
сууын көрсетіп, дисплейде жыпылықтай бастайды.
4 Будың тұрақты жіберілуін өшіру үшін « » түймешігін
басыңыз. Дыбыстық сигнал бір рет естіледі, ал LCD
дисплейде бу жіберу белгішесінің орнына «
шесі пайда болады.
» белгі-
Құрылғы жоғары температурадағы су
буын шығарады, сондықтан күйіп қалу
қаупінің алдын алу үшін үтіктегі бу жіберу
функциясы әдепкі бойынша өшірілген.
●● Үтік қолдануға дайын.
5 Үтік табанында орналасқан саңылаулардан будың
тұрақты жіберілуін қосу үшін алақаныңызды үтік
тұтқасына қойыңыз. Дисплейде «
» белгішесі
жыпылықтай бастайды.
СУДЫ БҮРКУ
Бұл қызмет кез-келген сәтте қолданылуы
мүмкін және үтіктің орнатылуына ықпал
етпейді.
1 Резервуарды суға толтырыңыз «Резервуарды толтыру» тармағын қараңыз.
2 Бүріккінің шығысын киімге қарай бағыттаңыз.
3 Бүріккіш түймесін басыңыз
.
Бүрку түймесін бірнеше рет басқаннан
кейін жүзеге асырылады.
БУДЫ ҚОСУ
Бұл қызмет өте умаждалған материалдарды үтіктеу
кезінде қолданылуы мүмкін будың қосымша көлемін
қамтамасыз етеді.
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» және «БУ АРҚЫЛЫ
ҮТІКТЕУ» тармағына сәйкес әрекет етіңіз.
78
ТІГІНЕН БУЛАУ
Бұл қызмет ілулі тұрған күйдегі әлсіз материалдардағы
бүктелулерді жоюға көмектесетін қосымша буды
қамтамасыз етеді (перделер немесе өзге материалдар).
Құрылғы өте жоғары температурадағы
су буын шығарады. Адамдардың немесе
жануарлардың тікелей үстерінде тұрған
киімдерді және материалдарды ешқандай
жағдайда үтіктемеңіз. Буды адамдарға
немесе жануарларға бағыттамаңыз.
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» және «БУ АРҚЫЛЫ
ҮТІКТЕУ» тармағына сәйкес әрекет етіңіз. Ең жоғарғы
температураны «
» орнатыңыз.
2 Үтікті киімнен 15-30 см аралықта тігінен ұстаңыз.
3 Бу жіберу түймешігін бір реет басыңыз
– үтік табанында орналасқан саңылаулардан бу қарқынды түрде
жіберіледі.
4 Үлкен бүктелулер жағдайында бірнеше секунд күте
тұрыңыз және қайтадан буды қосу түймесін басыңыз
.
Үтіктеу кезінде бүктелулердің көп санын
түймені үш рет басқаннан кейін жоюға
болады.
Будың босатылуы түймені бірнеше рет
басқаннан кейін орын алуы мүмкін.
Будың жоғары сапасын сақтау үшін бу
жіберу түймешігін қатарына үш реттен
артық баспаған жөн.
IR4200-001_v01
3 Дисплейде мата түрі белгішесі жыпылықтап, үтіктің
қызғандығын не суғандығын хабарлайды.
4 Белгіленген
температураға
жеткен
кезде
Үтіктеу кезінде үтікті нәзік маталардан
(синтетикалық мата, жібек, барқыт және
т.б.) бірнеше сантиметр арақашықтықты
сақтаңыз, әйтпесе, матаға зақым келуі
мүмкін.
ҮТІКТЕУДІ АЯҚТАУ
1 Үтіктеуді аяқтаған соң, үтікті өшіріңіз. Бұл үшін
«
» түймешігін басып, 3 секунд бойы ұстап
тұрыңыз. Дыбыстық сигнал бір еет естіледі, сұйық кристалды LCD дисплей өшеді.
2 Үтікті қуат көзі қайнарынан ажыратыңыз.
3 Резервуардан су қалдығын жойыңыз. «Суды жою»
тармағын қараңыз.
4 Үтік толығымен суығанда оны тігінен күйінде қауіпсіз
орында сақтаңыз.
Суды жою
●● Үтікті қуат көзі қайнарынан сөндіріңіз.
C
1 Үтікті жоғары тұсымен төменге қарай бұрыңыз және
ішіндегі қалдық суы жойылу үшін аздап сілкілеңіз.
2 Резервуардан суды алып тастау үшін буды қосу
түймесін басыңыз
(үтік табаны ыстық болғанда).
3 Су қалдығын жою үшін бүріккіш түймесін басыңыз
Ағушы су өте ыстық. Ерекше абайлылық
танытыңыз.
БУНАҚТАРДЫ АЛДЫН АЛУ ЖҮЙЕСІ
.
Қосымша қызметтер
ҚАҚ ЖИНАЛУДАН ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІ
Үтікте қақтың түзілуінен сақтайтын кіріктірме резервуар
бар.
Кіріктірме резервуар буды пайдаланып үтіктеу кезінде
түзілетін қақтың көлемін азайту мақсатында жобаланған.
Кіріктірілген резервуар үтіктің пайдалану
мерзімін ұлғайтады, алайда қақтың пайда
болу үрдісін толығымен тоқтатпайды.
ҮТІК ТАБАНЫНЫҢ ӨЗДІГІМЕН ТАЗАЛАНУЫ
Бұл қызмет бу камерасында жиналып қалған қалдықтар
мен минералдарды жоюға мүмкіндік береді. Үтіктің
дұрыс жұмыс істеуі үтік табанының өздігінен тазалану
процедурасының орындалу жиілігіне айтарлықтай байланысты. Судың кермектігі деңгейіне байланысты бу функциясын пайдаланғаннан кейін шамамен 8 сағаттан кейін
дисплейде үтік табанының өздігінен тазалануы процедурасын орындау қажеттігін хабарлайтын « » белгішесі
пайда болады.
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» тармағына сәйкес әрекет
етіңіз.
2 «
«
». түймешігін басып, 3 секунд бойы ұстап
тұрыңыз. Дыбыстық сигнал бір рет естіледі, сұйық кристалды LCD дисплейі өшеді.
5 Үтікті қуат көзі қайнарынан ажыратыңыз.
6 Үтікті тігінен раковина үстінде ұстаңыз.
7 Өзіндік тазалану түймесін басыңыз және ұстап
тұрыңыз.
8 Бу және қайнаған су бу камерасындағы қалдықтар
мен минералдарды шая отырып, үтік табанындағы
саңылаудан шығады.
9 Су резервуары толығымен босамайынша үтікті аздап
сілкілеңіз.
10 Өзіндік тазалауды аяқтағаннан кейін өзіндік тазалау
түймесін сөндіріңіз.
11 Үтікті көлденең күйінде жазық, тегіс үстіңгі бетте
орналастырыңыз және толығымен суығанша күтіңіз.
12 Үтік табанын ылғал матамен сүртіңіз.
●● Бунақтарды
алдын алу жүйесі үтік әлі жеткіліксіз
қызғанда табаннан судың түсуін автоматты түрде
алдын алу үшін жасалынған.
●● Жүйенің жұмыс істеуі кезінде, әсіресе қыздыру мен
салқындату кезінде қағыс естілуі мүмкін. Бұл қалыпты
жағдай және жүйенің дұрыс жұмыс жасауы туралы
куәлік етеді.
АВТОМАТТЫ СӨНДІРІЛУ
Үтік егер құрылғы қуат көзі қайнарына қосулы және
қолданылмайтын болса автоматты түрде белсендендірілетін көлденең және тігінен күйде автоматты
сөндірілу қызметімен жабдықталған.
1 Егер үтік үтіктеу күйінде қозғалыссыз болса шам. 30
секундтан кейін сөнеді (көлденең). Егер үтік тігінен күйде
болса ол шам. 8 минуттан кейін сөнеді.
2 Дыбыстық сигнал естіледі. Дисплей жарықтандыруы
өшіп, экранда автоматты түрде өшіру белгішесі « »
жыпылықтай бастайды.
3 Үтіктеуді жалғастыру үшін үтікті жылжытыңыз.
Құрылғы алдыңғы орнатуларға қайта келеді – қайтадан
қызады.
Әр пайдалану – үтікті қозғалту алдыңғы
орнатылымдарға қайта оралуға әкеледі.
Үтік орнатылған температуруға жету
үшін шамамен 60 минут ішінде қызады.
» түймешігінің көмегімен ең жоғарғы темпе-
ратураны орнатыңыз («
IR4200-001_v01
»).
79
Тазалау және күтім жасау
●● Үтікті қуат көзі қайнарынан ажыратыңыз.
●● Тазалауды бастамас бұрын үтік толығымен сууы тиіс.
●● Тазалау үшін ылғал матаны және қырғыш емес жуу
құралын қолданыңыз.
●● Корпусты жуу үшін эмульсия, сүт, пасталар және т.б.
секілді қырғыш жуу құралдарын қолданбаңыз. Олар
жазылған кестелерді, белгіленулерді, ескерту белгілерін және т.б. жоюы мүмкін.
●● Үтік табанын пайдалану үшін үшкір құралдарды және
абразивті материалдарды пайдалануға мүлдем болмайды.
●● Үтік табанын тазалау үшін осымен қатар, сірке суының
негізінде жасалған және қақты жоюға арналған абразивті тазалағыш заттарды пайдалануға болмайды.
Қосымша ақпарат
●● «
» не « » түймешігін әр басқан сайын
дыбыстық сигнал естіледі.
●● Белгіленген температураға жеткеннен кейін
орнатылған мата түрі белгішесі жыпылықтауын
тоқтатады және бір реттік дыбыстық сигнал естіледі.
Экология – Қоршаған ортаға қамқорлық
жасау
Әрбір пайдаланушы қоршаған ортаны
қорғауға өз үлесін қоса алады. Бұл айрықша
күш салуды талап етпейді. Мұндай мақсатта:
Картон қаптарын макулатураға беріңіз.
Полиэтилен қаптарды (РЕ) пластикке
арналған контейнерге тастаңыз.
Жарамсыз құралды тиісті өңдеу орталығына беріңіз,
себебі өнім ішіндегі зиянды құрамдастар қоршаған орта
үшін қауіп төндіруі мүмкін.
Құралды үй-жай қалдықтарымен бірге тастамаңыз!
Жасап шығарушы/импортер басқа мақсатпен пайдалану
немесе тиісті емес қолданудан туындаған ешбір зақымдарға
жауапкершілікті мойнына алмайды.
Жасап шығарушы/импортер заң ережелеріне, нормаларға,
директиваларға лайықтау үшін немесе құрылыс, сауда, эстетика немесе басқа себептер бойынша алдын ала ескертусіз
өнімді өзгерту құқықтарын сақтайды.
80
IR4200-001_v01
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
We urge that you read this user’s manual carefully. Special
attention needs to be paid to the safety precautions. Please
save this manual so it can be referred to in the future use of
the product.
Important safety and proper handling
instructions
Always keep these basic safety instruction during ironing:
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● The iron must be used and rested on
a stable surface.
●● The plug must be removed from
the socket-outlet before the water
reservoir is filled with water.
●● If the non-detachable part of the cord
is damaged, it should be replaced by
the producer or at a proper service
point or by a qualified person in
order to avoid any hazards.
●● The filling aperture must not be
opened during use.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
●● Keep the iron and its cord out of
reach of children less than 8 years of
IR4200-001_v01
age when it is energized or cooling
down.
●● The iron is not to be used if it has
been dropped, if there are visible
signs of damage or if it is leaking.
●● Empty the tank after each usage.
●● If any part of the iron is damaged,
it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or
similarly qualified person in order to
avoid a hazard.
●● It can be refurbished by qualified
staff only. Improper refurbishment
can cause serious hazard for the
user. In case of any defects, please
contact service desk.
●● Do not use the appliance when it is
damaged or performs abnormally.
●● Do not touch the iron rest during or
just after ironing. It is hot!
●● Do not touch the surfaces marked
with symbol
during or just after
ironing. It is hot (Please refer to the
following figure 1 and figure 2).
Caution:
Hot surface!
Figure 1: Right side
Figure 2: Left side
●● The appliance generates high
temperature. Use it carefully and
warn other users against possible
hazard.
●● Keep special care when ironing in
presence of children. Do not allow to
touch the iron during ironing.
●● Do not allow children to perform
cleaning and user maintenance
when they are without supervision.
81
●● Never iron and clothes or fabrics that
are being worn by human or pets.
●● Never direct the steam to human or
pets.
●● The iron must not be left unattended
while it is connected to the supply
mains.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Remove any protective films or stickers from the sole
plate and the cabinet.
●● Unwind and straighten the power cord before usage.
●● Fill the water using included vessel for water.
●● Keep the power cord away from the soleplate.
●● Make sure that the voltage on the rating plate
corresponds to that of your power grid.
●● Always connect the iron to a suitable mains supply
outletm (AC only), with grounding, which voltage
complies with the voltage indicated on the appliance
nameplate.
●● Do not use an extension power cord set without
grounding!
●● Do not add perfume, vinegar or other chemical liquids
into the water tank; they can damage the appliance
seriously.
●● Do not immerse the appliance in water or any other
liquid.
●● Do not wrap the power cord around the unit for storage
until it has cooled down completely.
●● Do not attempt to open the cabinet or dismantle any
parts from the appliance.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
●● If you do not use the iron even for a short time, switch
it off by pressing and holding the ON/OFF/Temperature
Increase Button “
” for 3 seconds.
●● If you do not use the iron even for a short time, switch
off the steam.
●● Use “SELF CLEANING” function at least once a month.
Hints for ironing
1 Sort out the articles to be ironed according to the type
of fabric. This will minimize the frequency of temperature
adjustment for different garments.
2 Test ironing a small area on the backside or inside the
garment if you are unsure about the type of fabric. Start with
a low temperature and increase gradually.
3 Wait for about three minutes before ironing heat sensitive
fabrics. Temperature adjustment needs certain time to reach
the required level no matter it is higher or lower.
4 Delicate fabrics such as silk, wool, velour, etc. are best
ironed with an ironing cloth to prevent shine marks.
5 You may need a few times of press to activate the spray,
burst and vertically burst function.
6 Read the garment labels and follow the manufacturer’s
ironing instructions which are often shown by symbols
similar to the following:
Temperature settings
●● Acetate
●● Elastics
●● Polyamide
●● Polypropylene
●● Cupro
●● Polyester
●● Proteins
●● Silk
●● Triacetate
●● Viscose
●● Wool
●● Cotton
●● Linen
Technical data
The iron technical parameters are included at the name plate.
The iron is I class appliance, equipped with supplying cord
and plug with grounding.
ZELMER iron meets the requirements of effective standards.
This device complies with Commission Regulation (EC)
no. 1275/2008 on eco-design requirements.
The appliance meets the requirements of the following
directives:
–– Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro- Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the rating label.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● The iron is intended for domestic usage only and you
can use it solely according to herewith manual.
82
IR4200-001_v01
A
Features
1 LCD
2 ON/OFF/ Temperature Increase Button “
3 Steam ON/OFF Button “
”
”
4 Steam Burst Button
5
6
7
8
9
10
11
12
Spray Button
Water Tank Cover
Bend Protector
Self-Clean Button
Power Cord
Power Cord
Water Tank
Soleplate
Temperature setting
1 Proceed as described in the “Before first use” section.
2 Press the ON/OFF/Temperature Increase Button
“
” to increase the temperature and its related
settings from “
” to “
will be displayed on the LCD:
”. The following
LCD – SYMBOLS DESCRIPTION
1
4
1
2
3
4
5
6
2
5
3
6
Self-cleaning
Steam ON
Auto-shut off
Steam ON/OFF
Temperature settings
Type of fabric
Before first use
1 Unwind and straighten the Power Cord.
2 Fill the tank with water. See the “FILLING THE IRON
WATER” section.
3 Plug in the unit.
4 You will hear a single sound signal and all symbols on
the LCD will illuminate for a moment.
5 Press the ON/OFF/Temperature Increase Button
“
” once to switch on the unit. The following will be
displayed on the LCD:
Pressing the ON/OFF/Temperature Increase
Button “
” at “
” setting will
reset the unit to “
” setting.
3 Type of fabric will start flashing on the display to indicate
warming up or cooling down of the unit soleplate.
At
settings
from
“
”
The steam can be used for ironing at settings
from “
” to “
”.
In order to increase the ironing performance,
for fabrics that require higher temperatures
(“
”, “
”, “
there is a stronger steam burst provided.
IR4200-001_v01
to
“
” the iron operates in a dry mode
only, during which no steam is generated.
”)
83
The iron has a memory function to save the
last temperature setting. The saving is done
when the iron is switched off with the ON/OFF/
Temperature Increase Button “
”. When
switched on again, the unit will return to its
operation with the last temperature setting.
First use
1 Proceed as described in the “Before first use” section.
2 Press the ON/OFF/Temperature Increase Button
“
” to set the maximum temperature (“
”).
3 Press the Steam ON/OFF Button “ ” to activate the
steam. You will hear a single sound signal and the steam
icon on the LCD will change to “
4 Put your hand on the iron handle to activate the steam
from the holes located in the soleplate. The icon “
”
will start flashing on the display.
The iron handle has a built-in sensor to activate
the steam (steam sensor). The steam is
activated only when you put your hand on the
handle.
After taking the hand off the iron, the icon
“
” stops flashing and the steam stops
coming out from the holes in the soleplate.
●● The iron is ready for use.
5 Begin first time ironing with an old towel.
The iron will stop steaming once the water tank
is empty.
Ironing
Always follow the ironing instructions on the
garment’s care label.
FILLING THE IRON WITH WATER
B
1 Open the Water Tank Cover.
2 Fill the tank with water using the supplied cup.
For best ironing results, it is recommended to
use fresh demineralised or distilled water.
Do not use chemically descaled water or any
other liquids
84
3 Close the Water Tank Cover.
DRY IRONING
1 Proceed as described in the “Before First Use” section.
2 Press the ON/OFF/Temperature Increase Button
“
” to set the temperature and the corresponding
settings (from “
” to “
”).
3 Type of fabric will start flashing on the display in order to
indicate warming up or cooling down of the iron.
●● The iron is ready for use.
STEAM IRONING
1 Proceed as described in the “Before first use” section.
2 Press the ON/OFF/Temperature Increase Button
”.
The device generates high temperature steam;
to avoid burns the steam is OFF by default.
●● Unplug the unit.
Never exceed the ‘Max’ level marked on the
side of the water tank.
“
” to set the temperature and the corresponding
settings (from “
” to “
”).
3 Type of fabric will start flashing on the display in order to
indicate warming up or cooling down of the iron.
4 Press the Steam ON/OFF Button “ ” to activate the
steam. You will hear a single sound signal and the steam
icon on the LCD will change to “
”.
The device generates high temperature steam;
to avoid burns the steam is OFF by default.
●● The iron is ready for use.
5 Put your hand on the iron handle to activate the steam
from the holes located in the soleplate. The icon “
”
will start flashing on the display.
SPRAYING
This function can be used any time without
affecting any other settings.
1 Fill the water tank. See the “Filling the iron with water”
section.
2 Aim the nozzle at the garment.
3 Press the Spray Button
.
It may be necessary to press the spray button
a few times to start spraying.
STEAM BURST
This function ensures extra amount of steam to remove
stubborn wrinkles (creases) from the ironed fabrics.
1 Proceed as described in the “Before first use” and
“STEAM IRONING” section.
2 Press the Steam Burst Button
– steam will burst
from the holes of the soleplate.
IR4200-001_v01
3 For stubborn wrinkles, wait a few seconds and press
Steam Burst button again
.
Most wrinkles can be removed within three
presses.
It may be necessary to press the Steam Burst
Button a few times to engage this function.
For optimum steam quality, do not press the
Steam Burst Button more than three times
consecutively.
STEAM BURST IN VERTICAL POSITION
This function provides extra amount of steam for removing
creases from delicate fabrics in hanging position (hanging
curtains or other hanging fabrics).
The steam generated by the iron has very
high temperature. Never use the appliance for
ironing clothes or fabrics while they are being
worn by people or pets. Never aim the steam at
people or pets.
3 Empty the water tank. See “Emptying The Water Tank”.
4 When the iron has cooled completely, store it vertically in
a safe place.
●● Unplug the unit.
1 Hold the iron upside down and shake it gently to remove
the remaining water.
2 When the soleplate is still hot, press the Steam Burst
Button
Steam Burst button again
.
Most wrinkles can be removed within three
presses.
It may be necessary to press the Steam Burst
Button several times to start this function.
For optimum steam quality, do not press the
Steam Burst Button more than three times
consecutively.
When ironing delicate fabrics (synthetics, silk,
velvet etc.), keep the iron a few centimetres
away from the garment to prevent damage.
ENDING THE IRONING
1 When the ironing is finished, switch off the iron. To do
this, press and hold the ON/OFF/Temperature Increase
Button “
” for 3 seconds. You will hear a single
sound signal and the LCD will go off.
2 Unplug the unit.
IR4200-001_v01
to drain the water tank.
3 Press the Spray Button
water.
to release any remaining
Additional Functions
ANTI SCALE SYSTEM
The iron features a built-in anti scale container.
The built-in container is designed to reduce the amount of
scale built up during steam ironing.
The build-in anti-scale cartridge prolongs
the service life of the iron. However, it will
not completely stop the natural process of
limescale build-up.
1 Proceed as described in the “Before first use” and
“STEAM IRONING” section. Set the “
”
maximum temperature.
2 Hold the iron between 15 and 30 centimetres away from
the garment.
3 Press the Steam Burst Button
once – the steam will
burst from the holes of the unit soleplate.
4 For stubborn wrinkles, wait a few seconds and press
C
Emptying The Water Tank
SELF CLEANING
This function provides for removal of scale and mineral
built-up in the Steam Chamber. The efficiency of the iron
mainly depends on the frequency of the soleplate selfcleaning. Depending on the hardness of water, after about
8 hours of using the steam function the display shows the
Self-cleaning symbol “ ” that indicates the need for the
soleplate self-cleaning.
1 Proceed as described in the “Before First Use” section.
2 Press the ON/OFF/Temperature Increase Button
“
” to set the “
” maximum temperature.
3 Type of fabric will flash on the display in order to indicate
warming up or cooling down of the iron.
4 When set temperature is reached, press and hold the
ON/OFF/Temperature Increase Button “
” for
3 seconds. You will hear a single sound signal and the LCD
will go off.
5 Unplug the unit.
6 Hold the iron horizontally over a sink.
7 Press and hold the Self-Cleaning Button.
8 Steam and boiling water will flow out of the holes
on the soleplate, washing away the scales and minerals
accumulated inside the steam chamber.
9 Sway the iron gently until the water tank is empty.
85
10 Release the Self-Cleaning Button when self cleaning is
complete.
11 Place the iron on a flat and level surface and allow it to
cool down completely.
12 Wipe the soleplate with a cold damp cloth.
The water flowing out of the soleplate is very
hot. Take extra care when performing the selfclean operation.
ANTI DRIP
●● The anti-drip system is designed to prevent water leaking
from the soleplate when the iron is not sufficiently hot.
engaged, the anti drip system may produce
a clicking sound, particularly during heat-up or when the
iron is cooling down. This is normal and indicates that the
system is working correctly.
●● When
●● When the set temperature is reached, the set type of
fabric stops flashing and you will hear a single sound
signal.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
AUTO OFF
The iron has an auto-off feature in vertical and horizontal
position which activates automatically when the appliance is
plugged in and left unattended.
1 The iron will shut-off automatically after about 30
seconds of inactivity if left on its soleplate (in horizontal
position) and after about 8 minutes in vertical position.
2 You will hear sound signal. The display illumination will
go off and the Auto-shut off symbol “ ” will start flashing on
the screen.
3 Move the unit to continue ironing. The iron will go back to
the previous settings and will heat-up again.
Each time the iron is used / moved, it returns to
its previous settings. It will take approximately
60 seconds for the iron to reach the set
temperature.
Cleaning And Maintenance
●● Unplug the appliance.
●● Before cleaning, allow the iron to cool completely.
●● Use a soft cloth and mild detergent for cleaning the iron.
●● For cleaning the housing, do not use abrasive cleaning
agents such as emulsions, creams, pastes, etc. They
may remove graphic symbols, such as scales, markings,
warning signs, etc.
●● Never use sharp or rough objects to remove the deposits
from the soleplate.
●● Never use any abrasive, vinegar or descaling agents to
clean the soleplate.
Additional information
●● Each
time you press the ON/OFF/Temperature
Increase Button “
Button “
86
” or the Steam ON/OFF
” you will hear sound signal.
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
IR4200-001_v01
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
IR4200-001_v01
1
2
2
3
PL
1. Sensor pary – żelazko wytwarza parę tylko wtedy,
gdy trzymasz je w dłoni 2. Wyświetlacz LCD znacznie
ułatwia sterowanie funkcjami żelazka
3. Automatyczne wyłączenie żelazka – bezpieczne
i oszczędne 4. Silny wyrzut pary 120 g/min
CZ
1. Snímač páry – žehlička generuje páru, pouze když
ji držíte v ruce 2. LCD displej značně usnadňuje
ovládání funkcí žehličky 3. Automatické vypínání
žehličky – bezpečné a úsporné 4. Silný parní ráz
120 g/min
SK
HU
RO
1. Snímač pary – žehlička generuje paru iba keď ju
držíte v ruke 2. LCD displej významne zjednodušuje
ovládanie funkcií žehličky 3. Automatické vypnutie
žehličky – bezpečné a úsporné 4. Silný výstup pary
120 g/min
1. Gőzszenzor – a vasaló csak akkor termel gőzpárát,
amikor azt Ön kezében tartja 2. LCD kijelző, amely
megkönnyíti a vasaló funkcióinak irányítását
3. A vasaló automatikus kikapcsolása – biztonságos
és takarékos 4. Intenzív gőzkifúvás 120 g/perc
1. Senzor aburi – fierul de călcat scoate aburi numai în
cazul în care acesta este ţinut în mână 2. Displayul
LCD face mult mai uşoară comandarea funcţiilor fierului
de călcat 3. Oprirea automată a fierului de călcat –
sigură şi eficientă 4. Flux puternic de aburi 120 g/min
RU
1. Паровой сенсор – утюг выпускает пар только тогда,
когда его держат в руке 2. Жидкокристаллический
индикатор существенно облегчает управление
функциями утюга 3. Автоматическое выключение
утюга – безопасное и экономное 4. Сильный выброс
пара 120 г/мин.
BG
1. Датчик за пара – ютията генерира пара само,
когато я държите в ръка 2. Дисплеят LCD
значително улеснява управлението на функциите на
ютията 3. Автоматично изключване на ютията –
безопасност и спестяване 4. Паров удар 120 г/мин
UA
1. Паровий сенсор – праска випускає пару лише тоді,
коли її тримають у руці 2. Рідкокристалічний
дисплей суттєво полегшує управління функціями
праски 3. Автоматичне вимкнення праски – безпечне
і ощадне 4. Потужна подача пари 120 г/хв
EN
1. Steam Sensor – iron only produces steam when you
hold it in your hand 2. The LCD display makes it much
easier to control your iron 3. Automatic switch-off
function – safe and economic 4. Strong steam output
120 g/min
IR4200-001_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement