Zelmer ZIR81000 (Stacja parowa IR8100) User Manual

Zelmer ZIR81000 (Stacja parowa IR8100) User Manual
IR8100
IR8100
STACJA PAROWA
гладильная система
/ steam generator
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
STACJA PAROWA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
3–11
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
PARNÍ STANICE
57–66
ПАРОВА ПРАСУВАЛЬНА
67–76
EN USER MANUAL
29–37
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
STATIE DE CALCAT
CU ABURI
ПАРОСТАНЦИЯ
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
20–28
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
GŐZÁLLOMÁS
47–56
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
12–19
SK NÁVOD NA OBSLUHU
PARNÁ STANICA
ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА
38–46
STEAM GENERATOR
77–85
A
9
10
13
1
4
3
2
21
14
5
11
6
19
7
12
20
19
5
8
15
12
16
17
18
B
1
2
3
1
2
C
4
2
IR8100-002_v05
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania stacji parowej
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
●● Żelazko musi być używane na stabilnej powierzchni i na taką odstawiane.
●● Jeżeli żelazko jest odstawiane na
podstawkę, należy upenić się, czy
powierzchnia na której umieszczono
podstawkę jest stabilna.
●● Wtyczka musi być wyjęta z gniazda
wtyczkowego przed napełnianiem
zbiornika wodą.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek radzimy zwrócić
IR8100-002_v05
się do specjalistycznego punktu serwisowego.
●● Nie używaj urządzenia, gdy jest
uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
●● Nie dotykaj stopy żelazka podczas
prasowania lub zaraz po nim, jest
gorąca!
●● Podczas prasowania i tuż po jego
zakończeniu nie dotykaj powierzchni
oznaczonej
symbolem
.
Powierzchnia ta jest gorąca (patrz
rys. 1 i 2).
Uwaga: Gorąca
powierzchnia!
Rys. 1: Prawa strona
Rys. 2: Lewa strona
●● Z żelazka wydobywa się para wodna
o wysokiej temperaturze. Zawsze
używaj go ostrożnie i ostrzeż innych
użytkowników przed potencjalnym
niebezpieczeństwem.
●● Przechowuj wkład anti-calc poza
zasięgiem dzieci.
●● Otworu do napełniania zbiornika
wodą nie wolno otwierać podczas
prasowania.
●● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas prasowania w obecności
dzieci. Nie pozwalaj na dotykanie
żelazka podczas prasowania.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
3
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
●● W trakcie działania lub stygnięcia
trzymaj żelazko i przewód zasilający
poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku
życia.
●● Żelazko nie powinno być używane
jeżeli spadło, jeżeli ma widoczne
ślady uszkodzenia lub jeżeli wycieka
z niego woda.
●● Jeżeli nie używasz stacji parowej
nawet przez krótki czas, wyłącz ją
naciskając przycisk włącz/wyłącz .
●● Pod żadnym pozorem nie prasuj
ubrań i materiałów znajdujących sie
na ludziach ani na zwierzętach.
●● Nigdy nie kieruj pary na ludzi ani na
zwierzęta.
●● Użytkownikowi nie wolno pozostawiać bez nadzoru żelazka przyłączonego do sieci zasilającej.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
●● Nie zwijaj przewodu przyłączeniowego i przewodu
zasilającego wokół żelazka, aż kompletnie nie ostygnie
i będzie gotowe do przechowywania.
●● Nie rozkręcaj obudowy żelazka i stacji parowej, nie
demontuj żadnych części.
●● Unikaj kontaktu przewodu przyłączeniowego i przewodu zasilającego z rozgrzaną stopą żelazka.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Stacja
parowa przeznaczona jest tylko do użytku
domowego, można ją używać tylko zgodnie z niniejszą
instrukcją.
Wskazówki dotyczące prasowania
1 Posortuj rzeczy, które mają być prasowane według typu
materiału. Ograniczy to częstotliwość zmian temperatury dla
różnych materiałów.
2 Przeprowadź próbne prasowanie na wewnętrznej stronie
ubrania, jeżeli nie jesteś pewien rodzaju materiału. Zacznij
od niskiej temperatury, a następnie stopniowo ją zwiększaj.
3 Odczekaj co najmniej trzy minuty przed prasowaniem
materiałów wrażliwych na wysokie temperatury. Funkcja
regulacji temperatury potrzebuje czasu do momentu osiągnięcia wybranego poziomu, bez względu, czy jest to niższa,
czy wyższa temperatura.
4 Delikatne materiały, takie jak jedwab, wełna, welur itp.
prasuj poprzez materiał do prasowania, aby uniknąć błyszczących śladów.
5 Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta
odzieży. Zapoznaj się z treścią etykiet często przedstawionej w postaci symboli, np.:
●● Usuń
wszystkie folie ochronne i naklejki ze stopy
żelazka i obudowy urządzenia.
●● Przed użyciem rozwiń i wyprostuj przewód przyłączeniowy i przewód zasilający.
●● Po każdym użyciu opróżnij zbiornik z wody.
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urzą­
dzenia oraz wyposażonym w kołek ochronny.
●● Przed użyciem włóż wkład anti-calc.
●● Nie używaj przedłużacza bez bolca ochronnego!
●● Nie wlewaj płynów innych niż woda do zbiornika na
wodę tj. perfum, octu lub innych substancji chemicznych, ponieważ mogą poważnie uszkodzić urządzenie.
4
Ustawienia temperatury
○ Włókno
octanowe
○ Elastik
○ Poliamid
○ Polipropylen
○ Poliester
○ Jedwab
○ Trójoctan
○ Wiskoza
○ Wełna
○ Bawełna
○ Len
IR8100-002_v05
WYŚWIETLACZ LCD – OPIS WSKAŹNIKÓW
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Stacja parowa jest urządzeniem klasy I, wyposażonym
w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem ochronnym. Podłączaj do gniazda sieci wyposażonego
w bolec ochronny.
Stacja parowa ZELMER spełnia wymagania obowiązujących
norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących
ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określonych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność
elektromagnetyczna
(EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
1 Przycisk wyrzutu pary
2 Lampka kontrolna
3 Regulator wyrzutu pary
15
16
17
18
19
20
21
– ZWYCZAJNY TRYB PARY (wyrzut pary
wszystkimi otworami stopy żelazka)
Odgiętka
Wlew wody
Zbiornik na wodę
Zaczep zbiornika na wodę
Pojemnik na wkład anti-calc
Wkład anti-calc (zamontowany w pojemniku na wkład
anti-calc)
Tester twardości wody
Podstawa stacji parowej z izolacją termiczną
Uchwyt na przewód
Wieszak na przewód zasilający
Lampki sygnalizujące (zielona – gotowość do pracy
z parą; czerwona – nagrzewanie się stopy żelazka)
Przycisk włącz/wyłącz
Przycisk wyboru twardości wody
Przycisk wyboru tkaniny i emisji pary „
Przycisk wyboru tkaniny i emisji pary „
Wyświetlacz LCD
Przewód przyłączeniowy
Przewód zasilający
IR8100-002_v05
I
A
– PROFESJONALNY TRYB PARY (wyrzut pary
z otworów rozmieszczonych w przedniej części
stopy żelazka)
10
11
12
13
14
Twardość wody
Poziom wody
Poziom emisji pary
Nagrzewanie komory parowej
Automatyczne wyłączanie
Wymiana wkładu anti-calc
Brak wkładu anti-calc
Ustawienia temperatury
Ustawienia rodzaju tkaniny
A
Budowa stacji parowej
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
”
”
B
C
D E F
Nalewanie wody
G
H
B
Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny
system monitorowania poziomu wody. Jeżeli
poziom wody jest za niski, na wyświetlaczu
LCD zacznie migać wskaźnik poziomu wody
, a urządzenie będzie emitować sygnał
dźwiękowy. Stan ten utrzyma się dopóki zbiornik
na wodę nie zostanie ponownie napełniony.
●● Wyłącz urządzenie a następnie wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.
1 Zwolnij zaczep zbiornika na wodę i wysuń zbiornik na
wodę.
2 Wysuń wlew wody.
●● Napełnij zbiornik na wodę do poziomu MAX oznaczonego na ściance zbiornika na wodę.
3 Wsuń wlew wody.
4 Wstaw zbiornik na wodę w uprzednio zajmowane miejsce.
Ze względu na trwałość żywic anty-wapiennych
i twardość wody, sugerujemy wymianę wkładu
anti-calc, gdy wskaźnik wymiany wkładu anti-calc
zacznie mrugać.
5
W przypadku trudności z zakupem nowego
wkładu anti-calc można zastosować wodę
destylowaną i dalej korzystać z urządzenia.
Uruchamianie urządzenia
1 Podłącz stację parową do odpowiedniego źródła zasilania.
2 Rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy, wyświetlacz LCD na moment podświetli się.
3 Naciśnij raz przycisk włącz/wyłącz
, aby uruchomić
urządzenie. Na wyświetlaczu LCD pojawi się:
Przy ustawieniach od 1 do 4 (od „
”
do „
”) żelazko pracuje wyłącznie
w trybie suchym, podczas którego nie wytwarzana jest para. Podczas pracy z tymi ustawieniami lampka sygnalizacyjna czerwona świeci
się.
3 Lampka kontrolna zgaśnie automatycznie, gdy osiągnięta zostanie wymagana temperatura stopy.
Przy
ustawieniach
od
5
do
„
” do „
sowania może być używana para.
9
(od
”), do pra-
4 Podczas nagrzewania komory parowej, na wyświetlaczu
LCD będzie migał wskaźnik nagrzewania komory parowej
Ustawianie temperatury
1 Uruchom urządzenie (patrz punkt „Uruchamianie urządzenia”).
2 Naciśnij przycisk wyboru tkaniny i emisji pary „ ”
aby zwiększyć temperaturę i ustawienia z nią związane od
„
” do „
” (każdemu naciśnięciu
towarzyszyć będzie sygnał dźwiękowy). Na wyświetlaczu
LCD pojawiać się będą kolejno:
. W chwili osiągnięcia wymaganej temperatury wskaźnik przestanie migać (zniknie z wyświetlacza).
5 Przesuń regulator wyrzutu pary na odpowiednią
pozycję (
– wyrzut pary z otworów rozmieszczonych
w przedniej części stopy żelazka;
wszystkimi otworami stopy żelazka).
– wyrzut pary
Zwyczajny tryb pary może być używany
przy ustawieniach od „
„
”.
” do
Profesjonalny
tryb
używaj przy ustawieniach „
„
”i„
pary
”,
”.
6 Jeśli stopa żelazka i komora parowa będą gotowe do
użycia, lampka kontrolna czerwona zgaśnie, a zaświeci się
lampka kontrolna zielona.
7 Urządzenie jest gotowe do użycia.
Montowanie wieszaka na przewód
zasilający
C
●● Rozwiń i wyprostuj przewód zasilający.
1 Włóż wieszak na przewód zasilający w jeden z dwóch
otworków znajdujących się w górnej części stacji parowej.
2 Umieść przewód zasilający w zagięciu wieszaka na
przewód zasilający.
Przygotowanie stacji parowej do pracy
W celu zmniejszenia temperatury i związanych z nią ustawień, naciskaj kolejno przycisk wyboru tkaniny i emisji
pary „ ” (każdemu naciśnięciu towarzyszyć będzie sygnał
dźwiękowy). Na wyświetlaczu LCD wskaźniki będą wyświetlane w odwrotnej kolejności niż miało to miejsce przy zwiększaniu temperatury.
6
1 Rozwiń i wyprostuj przewód przyłączeniowy i przewód
zasilający.
2 Napełnij zbiornik na wodę (patrz punkt „Nalewanie
wody”).
3 Uruchom urządzenie (patrz punkt „Uruchamianie urządzenia”).
IR8100-002_v05
PIERWSZE PRASOWANIE
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie stacji parowej do pracy”.
2 Ustaw poziom twardości wody naciskając przycisk
wyboru twardości wody
. Poziom twardości wody
sprawdź przy użyciu testera twardości wody (patrz punkt
„Sprawdzanie twardości wody”).
3 Naciskając przycisk wyboru tkaniny i emisji pary „ ”
ustaw poziom emisji pary na pozycję MAX (
).
4 Wskaźnik nagrzewania komory parowej
zacznie migać co oznacza, że komora parowa rozgrzewa się.
5 Przesuń regulator wyrzutu pary w prawo na pozycję
.
6 Wskaźnik nagrzewania komory parowej
przestanie migać (zniknie z wyświetlacza) w momencie osiągnięcia przez komorę parową wymaganej temperatury.
7 Jeśli stopa żelazka i komora parowa będą gotowe do
użycia, lampka kontrolna czerwona zgaśnie, a zaświeci się
lampka kontrolna zielona.
8 Urządzenie jest gotowe do użycia.
9 Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyrzutu pary przez
ok. 1 minutę, aby przeczyścić układ generowania pary.
10 Naciśnij przycisk wyrzutu pary aby prasować z użyciem pary. Aby uruchomić funkcję wyrzutu pary niezbędne
może być kilkukrotne naciśnięcie przycisku wyrzutu pary.
11 Na wyświetlaczu LCD podczas naciskania przycisku
wyrzutu pary symbol pary przy wskaźniku poziomu emisji
pary będzie migał.
12 Rozpocznij pierwsze prasowanie od „starej” tkaniny.
Dopóki komora parowa nie osiągnie odpowiedniej temperatury, nie da się prasować parą.
Jeśli naciśniesz przycisk wyrzutu pary w czasie,
gdy komora parowa nie osiągnęła wymaganej
temperatury, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Komora parowa osiąga odpowiednią temperaturę po ok. 1 minucie.
Prasowanie
Zawsze stosuj się do zaleceń producenta
odzieży podanych na etykiecie ubrania.
Jeżeli po prasowaniu z parą urządzenie przez
dłuższy czas nie było używane, wówczas może
dojść do skroplenia się pary znajdującej się
w przewodzie. Przy ponownym prasowaniu
z parą, skroplona para może w niewielkich ilościach skapywać ze stopy żelazka.
IR8100-002_v05
Aby nie dopuścić do skapywania skroplonej
pary na prasowaną tkaninę, każde prasowanie
rozpoczynaj od prasowania „starej” tkaniny.
PRASOWANIE NA SUCHO
Przy ustawieniach od 1 do 4 (od „
” do
„
”) żelazko pracuje wyłącznie w trybie suchym,
podczas którego nie wytwarzana jest para. Podczas pracy
z tymi ustawieniami lampka sygnalizacyjna czerwona
świeci się.
1 Naciśnięcie przycisku wyrzutu pary przy ustawieniach
żelazka od 1 do 4 spowoduje, że rozlegnie się sygnał dźwiękowy, jednak nie wiąże się to z emisją pary.
2 Lampka kontrolna zgaśnie automatycznie, gdy osiągnięta zostanie wymagana temperatura stopy żelazka.
3 Urządzenie jest gotowe do użycia.
PRASOWANIE Z PARĄ
Przy ustawieniach od 5 do 9 (od „
” do
„
”), do prasowania może być używana para.
Aby prasować parą naciskaj przycisk wyrzutu pary. Aby
uruchomić funkcję wyrzutu pary niezbędne może być kilkukrotne naciśnięcie przycisku wyrzutu pary.
1 W zależności od rodzaju prasowanej tkaniny, za pomocą
przycisków wyboru tkaniny i emisji pary ustaw wymagany
poziom emisji pary.
2 Wskaźnik nagrzewania komory parowej
zacznie migać co oznacza, że komora parowa rozgrzewa
się. Naciśnięcie przycisku wyrzutu pary zanim osiągnięta
zostanie wymagana temperatura spowoduje, że rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, jednak nie wiąże się to z emisją pary.
3 Wskaźnik nagrzewania komory parowej
przestanie migać (zniknie z wyświetlacza) w momencie osiągnięcia przez komorę parową wymaganej temperatury.
4 Jeśli stopa żelazka i komora parowa będą gotowe do
użycia, lampka kontrolna czerwona zgaśnie, a zaświeci się
lampka kontrolna zielona.
5 Przesuń regulator wyrzutu pary w prawo na pozycję
.
6 Urządzenie jest gotowe do użycia.
7 Na wyświetlaczu LCD podczas naciskania przycisku
wyrzutu pary symbol pary przy wskaźniku poziomu emisji
pary będzie migał.
8 Naciśnij przycisk wyrzutu pary aby prasować z użyciem pary. Aby uruchomić funkcję wyrzutu pary niezbędne
może być kilkukrotne naciśnięcie przycisku wyrzutu pary.
9 Po zakończeniu prasowania, za pomocą przycisku
wyboru tkaniny i emisji pary „ ” ustaw poziom emisji
pary na pozycję „
”.
10 Naciśnij przycisk włącz/wyłącz
dzenie.
, aby wyłączyć urzą-
7
11 Odłącz stację parową od źródła zasilania.
12 Po całkowitym ochłodzeniu żelazka opróżnij zbiornik na
wodę, przechowuj je poziomo w bezpiecznym miejscu.
WYRZUT PARY W POZYCJI PIONOWEJ
Zawsze stosuj się do zaleceń producenta
odzieży podanych na etykiecie ubrania.
Funkcja ta zapewnia dodatkową parę pomagającą usunąć zgniecenia z delikatnych materiałów znajdujących się w pozycji wiszącej (wiszących zasłon lub innych materiałów).
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie stacji parowej do pracy”.
2 W zależności od rodzaju prasowanej tkaniny, za
pomocą przycisków wyboru tkaniny i emisji pary ustaw
wymagany poziom emisji pary (od „
„
” do
”).
Po każdym naciśnięciu przycisku urządzenie
wydaje sygnał dźwiękowy.
3 Wskaźnik nagrzewania komory parowej
zacznie migać co oznacza, że komora parowa rozgrzewa
się. Naciśnięcie przycisku wyrzutu pary zanim osiągnięta
zostanie wymagana temperatura spowoduje, że rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, jednak nie wiąże się to z emisją pary.
4 Wskaźnik nagrzewania komory parowej
przestanie migać (zniknie z wyświetlacza) w momencie osiągnięcia przez komorę parową wymaganej temperatury.
5 Jeśli stopa żelazka i komora parowa będą gotowe do
użycia, lampka kontrolna czerwona zgaśnie, a zaświeci się
lampka kontrolna zielona.
6 Dla uzyskania lepszych efektów, przesuń regulator
wyrzutu pary w lewo na pozycję
, dzięki temu zwiększy się prędkość wyrzucanej pary.
7 Urządzenie jest gotowe do użycia.
8 Przytrzymaj żelazko pionowo w odległości 10 cm od
ubrania.
9 Naciśnij jednokrotnie przycisk wyrzutu pary – z otworów rozmieszczonych w przedniej części stopy żelazka
nastąpi intensywny wyrzut pary.
10 W przypadku dużych zagnieceń, odczekaj kilka sekund
i ponownie naciśnij przycisk wyrzutu pary. Większość
zagnieceń może być usuniętych po trzech naciśnięciach
przycisku.
11 W celu uruchomienia funkcji wyrzutu pary, niezbędne
może być kilkakrotne naciśnięcie przycisku wyrzutu pary.
12 Po zakończeniu prasowania, za pomocą przycisku
wyboru tkaniny i emisji pary „ ” ustaw poziom emisji
pary na pozycję „
8
”.
13 Naciśnij przycisk włącz/wyłącz , aby wyłączyć urządzenie.
14 Odłącz stację parową od źródła zasilania.
15 Po całkowitym ochłodzeniu żelazka opróżnij zbiornik na
wodę, przechowuj je poziomo w bezpiecznym miejscu.
W celu utrzymania wysokiej jakości pary, nie
naciskaj przycisku wyrzutu pary więcej niż trzy
razy po tym jak zgaśnie lampka sygnalizująca.
Urządzenie wytwarza parę wodną o bardzo
wysokiej temperaturze. Pod żadnym pozorem
nie prasuj ubrań i materiałów znajdujących się
na ludziach lub zwierzętach. Nigdy nie kieruj
pary na ludzi ani na zwierzęta.
W trakcie prasowania zachowaj odległość
przynajmniej kilku centymetrów od delikatnych
materiałów (materiały syntetyczne, jedwab,
aksamit, itp.) w przeciwnym razie materiał
może ulec uszkodzeniu.
PO SKOŃCZENIU PRASOWANIA
●● W przerwach w prasowaniu, a także po skończonym
prasowaniu odkładaj żelazko na podstawę stacji parowej
z izolacją termiczną.
●● Naciśnij przycisk włącz/wyłącz , aby wyłączyć urządzenie.
●● Odłącz stację parową od źródła zasilania.
●● Po całkowitym ochłodzeniu żelazka opróżnij zbiornik na
wodę, przechowuj je poziomo w bezpiecznym miejscu.
Wylewanie wody
●● Odłącz stację parową od źródła zasilania.
B
1 Zwolnij zaczep zbiornika na wodę i wysuń zbiornik na
wodę ze stacji parowej.
2 Wysuń wlew wody.
●● Zbiornik na wodę opróżnij nad zlewem, odwracając go
do góry dnem.
3 Wsuń wlew wody.
4 Wstaw zbiornik na wodę w uprzednio zajmowane
miejsce, charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo
zamontowanym zbiorniku na wodę.
Funkcje dodatkowe
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Jeżeli podczas prasowania funkcja prasowania z parą nie
jest używana dłużej niż 10 minut, urządzenie przejdzie
w stan „czuwania”. Podświetlenie wyświetlacza zgaśnie
a na ekranie wyświetlacza zacznie migać wskaźnik automatycznego wyłączania , któremu towarzyszyć będzie
naprzemienne świecenie się czerwonej i zielonej lampki kontrolnej na żelazku. Aby kontynuować prasowanie wystarczy
IR8100-002_v05
poruszyć żelazkiem lub nacisnąć przycisk włącz/wyłącz
, urządzenie powróci do wcześniejszych ustawień,
żelazko ponownie się nagrzeje. Odczekaj ok. pół minuty aby
urządzenie nagrzało się do temperatury ustawionej przed
automatycznym wyłączeniem.
Poziom twardości wody
(tester)
Poziom twardości wody
(stacja parowa)
LOW
MEDIUM
WYBÓR WERSJI JĘZYKOWEJ
1 Rozwiń i wyprostuj przewód przyłączeniowy i przewód
zasilający.
2 Uruchom urządzenie (patrz punkt „Uruchamianie urządzenia”).
Urządzenie posiada trzy wersje językowe do
wyboru: angielską, francuską i niemiecką.
3 Aby zmienić wersję językową naciśnij i przytrzymaj
przez 5 sekund równocześnie przycisk wyboru twardości
wody
i przycisk wyboru tkaniny i emisji pary „ ”.
Na wyświetlaczu zacznie migać oznaczenie aktualnie ustawionej wersji językowej (EN, FR, DE).
4 Za pomocą przycisku wyboru tkaniny i emisji pary
„ ” wybierz wymaganą wersję językową. Dostępne wersje
będą się zmieniały w następujący sposób:
HIGH
SYSTEM ANTYWAPIENNY ANTI-CALC I SYGNALIZACJA WYMIANY WKŁADU
Urządzenie posiada elektroniczny system monitorowania
stanu zużycia wkładu anti-calc. Wkład anti-calc oczyszcza
wodę i usuwa jej stałą i tymczasową twardość. We wkładzie
znajdują się żywice odkamieniające. W zależności od twardości wody i stopnia zużycia należy wymieniać wkład kiedy
stacja parowa to sygnalizuje. W zależności od ustawionego
stopnia twardości, co pewien czas wskaźnik wymiany
wkładu anti-calc
będzie informował o konieczności
wymiany wkładu anti-calc.
WYMIANA WKŁADU ANTI-CALC
1 Na wyświetlaczu LCD „mruga” wskaźnik wymiany
5 Jeżeli wymagana wersja językowa pojawi się na wyświetlaczu, odczekaj chwilkę. Urządzenie automatycznie przełączy się na wskazaną wersję językową, po czym powróci do
głównego widoku wyświetlacza.
Wersja językowa może być zmieniona w dowolnym momencie pracy urządzenia.
SPRAWDZANIE TWARDOŚCI WODY
Sprawdzanie twardości wody pozwoli na ustawienie parametrów pracy stacji parowej optymalnie do Twojej jakości wody.
W celu sprawdzenia twardości wody, postępuj według poniższych wskazówek.
1 Wyjmij tester twardości wody z opakowania.
2 Napełnij szklankę lub inny pojemnik wodą z kranu
i zanurz tester twardości wody na ok. 60 sekund.
3 Odczytaj z testera poziom twardości wody.
4 W oparciu o odczytany poziom twardości wody, naciśnij
przycisk
aby ustawić poziom twardości wody w stacji
parowej.
IR8100-002_v05
wkładu anti-calc
.
2 Pozostaw stację parową w trybie włączonym.
3 Zwolnij zaczep zbiornika na wodę i wysuń zbiornik na
wodę ze stacji parowej.
4 Wysuń pojemnik na wkład anti-calc, wyciągnij wkład
anti-calc z pojemnika i wymień na nowy.
5 Zaczekaj 5 sekund po wykonaniu kroku 4 zanim ponownie
zainstalujesz pojemnik na wkład anti-calc w stacji parowej.
6 Wstaw zbiornik na wodę w uprzednio zajmowane
miejsce, charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo
zamontowanym zbiorniku na wodę.
Jeśli pojawią się problemy z zakupem nowego
wkładu, aby korzystać z urządzenia używaj
wody destylowanej zamiast wody z kranu.
Wkładu anti-calc nie da się usunąć, jeśli nie
zostanie wysunięty zbiornik na wodę.
Jeśli pojemnik na wkład anti-calc nie jest prawidłowo zamontowany, usłyszysz powtarzający
się sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu LCD
zacznie migać wskaźnik braku wkładu anti-calc
.
Jeśli wkład anti-calc zostanie wymieniony
w trybie wyłączonym, antywapienny system
elektroniczny nie rozpozna, że został zainstalowany nowy wkład.
9
Nie używaj zużytych wkładów anti-calc i nie
pozostawiaj pustego pojemnika na wkład anti-calc. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i systemu elektronicznego.
SYSTEM SAMOOCZYSZCZENIA
Stacja parowa posiada wbudowany system czyszczący,
zaprojektowany by utrzymać w czystości przewody parowe
i komorę parową. Sugerujemy, aby wykonywać tą czynność
raz w miesiącu.
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie stacji parowej do pracy”.
2 Naciskając przycisk wyboru tkaniny i emisji pary „ ”
ustaw poziom emisji pary na pozycję MAX (
).
3 Urządzenie będzie gotowe do samooczyszczenia
z chwilą kiedy lampka kontrolna czerwona zgaśnie,
a zaświeci się lampka kontrolna zielona.
4 Trzymaj żelazko około 150 mm nad zlewem w pozycji
prasowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyrzutu pary
przez około 3 minuty. Osady wydostaną się przez otwory
parowe żelazka wraz z wodą.
5 Przeprasuj wilgotny materiał, aby usunąć wszystkie
pozostałości osadów ze stopy.
6 Po zakończeniu prasowania, za pomocą przycisku
wyboru tkaniny i emisji pary „ ” ustaw poziom emisji
pary na pozycję „
”.
7 Naciśnij przycisk włącz/wyłącz , aby wyłączyć urządzenie.
8 Odłącz stację parową od źródła zasilania.
9 Po całkowitym ochłodzeniu żelazka opróżnij zbiornik na
wodę, przechowuj je poziomo w bezpiecznym miejscu.
Czyszczenie i konserwacja
●● Przed
czyszczeniem odłącz stację parową od źródła
zasilania.
●● Użyj wilgotnej szmatki lub zmywaka nie powodującego
zadrapań, aby usunąć osad ze stopy żelazka lub korpusu.
●● Nigdy nie używaj ostrych lub szorstkich przedmiotów do
usuwania osadu ze stopy żelazka.
●● Nigdy nie używaj środków ściernych, octu lub środków
odkamieniających do czyszczenia żelazka.
Przykładowe problemy podczas eksploatacji stacji parowej
Problemy, które na pierwszy rzut oka wydają się poważne, można w łatwy sposób rozwiązać. Zanim skontaktujesz się z serwisem sprawdź tabelę poniżej, czy któryś z opisanych problemów nie pasuje do zauważonego problemu. Jeśli w dalszym
ciągu problem nie został rozwiązany skontaktuj się z infolinią lub z odpowiednim punktem serwisowym.
PROBLEM
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa.
Urządzenie nagrzewa się.
Poczekaj, aż urządzenie osiągnie wymaganą temperaturę.
Urządzenie nie jest podłączone
do zasilania.
Włóż wtyczkę do gniazda zasilania. Sprawdź
przewód przyłączeniowy i wtyczkę, czy nie zostały
uszkodzone. Jeśli tak się stało, skontaktuj się
z punktem serwisowym.
Urządzenie nie zostało włąNaciśnij raz przycisk włącz/wyłącz
czone przyciskiem włącz/
chomić urządzenie.
wyłącz .
, aby uru-
Gniazdo zasilania jest uszko- Sprawdź, czy bezpiecznik sieci nie jest przepalony
dzone lub wystąpił brak napięcia lub czy nie wyłączył się bezpiecznik automatyczny
w sieci.
sieci. Jeśli powyższe zabezpieczenia działają
poprawnie, sprawdź gniazdko sieciowe, podłączając do niego inne urządzenie.
Podłącz urządzenie do innego gniazda zasilania.
Na wyświetlaczu LCD pojawił się
wskaźnik poziomu wody
Napełnij zbiornik na wodę.
Złe nastawienie rodzaju tkaniny
i emisji pary.
Za pomocą przycisku wyboru tkaniny i emisji
pary „ ” dostosuj rodzaj tkaniny i emisję pary do
prasowanej tkaniny.
.
Stopa żelazka nie nagrzała się
wystarczająco.
10
Zbiornika na wodę jest pusty.
IR8100-002_v05
PROBLEM
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Woda wycieka ze stopy żelazka.
Tempera ustawiona jest za niska
lub ustawiona jest zbyt duża
ilość pary.
Za pomocą przycisku wyboru tkaniny i emisji
Żelazko nie jest dostatecznie
gorące.
Przed włączeniem pary sprawdź czy świeci się zielona lampka sygnalizująca.
W przewodzie skropliła się
woda, wyrzut pary stosowany
jest po raz pierwszy lub przez
długi czas nie był używany.
Naciśnij przycisk wyrzutu pary poza deską do prasowania i przytrzymaj wciśnięty, aż z żelazka buchnie para.
Przez otwory pary w stopie
wycieka biaława woda.
Generator pary wyrzuca kamień,
samooczyszczenie nie było
regularnie przeprowadzane.
Wykonaj samooczyszczenie (patrz punkt „System
samooczyszczenia”).
Prasowana tkanina
uszkodzeniu.
Zbyt wysoka temperatura.
Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta
odzieży. Zapoznaj się z treścią etykiety przedstawionej w postaci symboli.
Przeprowadź próbne prasowanie na wewnętrznej
stronie ubrania, jeżeli nie jesteś pewien rodzaju
materiału.
Woda wycieka ze stacji parowej.
Pojemnik na wkład anti-calc nie
jest prawidłowo zamontowany.
Zainstaluj pojemnik na wkład anti-calc poprawnie
w stacji parowej.
Urządzenie działa głośno.
Urządzenie jest używane po raz
pierwszy.
Jest to normalne zjawisko podczas pierwszego uruchomienia.
Zbiornika na wodę jest pusty.
Napełnij zbiornik na wodę.
uległa
pary „ ” ustaw co najmniej temperaturę
zmniejsz ilość pary.
, lub
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Importer: Zelmer Pro Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
IR8100-002_v05
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
11
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
použít i během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro bezpečnost a řádné používání
parního generátoru
Před používáním generátoru dodržujte níže uvedené
základní bezpečnostní požadavky.
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad hrozí
úraz
●● Žehličku používejte na stabilním povrchu a na takový ji také odkládejte.
●● Před položením žehličky na podstavci se ujistěte, že je plocha, na
které podstavec stojí, stabilní.
●● Vždy vytáhněte zástrčku z elektrické
zásuvky před naplněním nádržky na
vodu.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad se
obraťte na specializovaný servis.
●● Nepoužívejte parní stanici, je-li
poškozen nebo nefunguje, jak má.
●● Nedotýkejte se žehlicí desky během
žehlení nebo bezprostředně po něm,
je horká!
12
●● Při žehlední a ihned po jeho ukončení, se nedotýkejte plochy označené symbolem
. Tato plocha je
horká (viz obr. 1 a 2).
Pozor:
Horký povrch!
Obr. 1: Pravá strana
Obr. 2: Levá strana
●● Žehlička tvoří vodní páru s vysokou
teplotou. Žehličku vždy používejte
opatrně a upozorněte ostatní uživatele na potenciální nebezpečí.
●● Přechovávejte náplň anti-calc a granulát mimo dosah dětí.
●● Během žehlení nelze otevírat otvor
pro naplňování nádržky na vodu.
●● Dbejte zvláštní opatrnosti při žehlení
v přítomnosti dětí. Nedovolte, aby se
někdo dotýkal žehličky během žehlení.
●● Tento spotřebič mohou používat děti
starší 8 let, osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením
a osoby nemající náležité zkušenosti
a znalosti pouze tehdy, bude-li jim
zajištěn náležitý dohled nebo budou
poučeny o bezpečném používání
přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si
se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou provádět děti pouze pod dohledem.
●● Během provozu a při chladnutí, se
musí žehlička a přívodní šňůra nacházet mimo dosah dětí mladších 8 let.
●● Žehličku nepoužívejte pokud spadla,
má viditelné poškození nebo jestli
z ní vytéká voda.
IR8100-002_v05
●● Nepoužíváte-li žehličku třeba jen
krátkou dobu, vypněte ji tlačítkem
zapnout/vypnout .
●● V žádném případě nikdy nežehlete
oděvy nebo materiály nacházející se
na lidech nebo na zvířatech.
●● Nikdy nesměřujte proud páry na lidi
nebo zvířata.
●● Neponechávejte bez dozoru žehličku, zapojenou do elektrické sítě.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
Pokyny k žehlení
1 Rozdělte věci, které se chystáte žehlit, podle druhu
materiálu. Omezíte tím časté změny teploty pro různé druhy
materiálů.
2 Nejste-li si jisti druhem materiálu, proveďte zkušební
žehlení na vnitřní straně oblečení. Začněte nízkou teplotou
a poté ji postupně zvyšujte.
3 Vyčkejte alespoň tři minuty před žehlením materiálů citlivých na vysoké teploty. Funkce ovládání teploty vyžaduje
určitou dobu na dosažení požadované úrovně bez ohledu na
to, zda se jedná o nižší nebo vyšší teplotu.
4 Jemné materiály, jako jsou hedvábí, vlna, velur apod.
žehlete přes žehlicí materiál, pro zamezení lesklých stop.
5 Postupujte podle pokynů výrobce oděvů. Seznamte
se se zněním etiket uváděných často v podobě symbolů,
např.
Nastavení teploty
●● Odstraňte veškeré ochranné fólie a nálepky ze spodní
strany i krytu. zařízení.
použitím rozviňte a narovnejte přívodní šňůru
a napájecí kabel.
●● Po každém použití vylijte vodu z nádržky.
●● Spotřebič vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud), vybavené ochranným kolíkem
s napětím shodným s údaji na typovém štítku spotřebiče.
●● Před použitím vložte náplň anti-calc.
●● Nepoužívejte prodlužovací kabely bez ochranného
kolíku.
●● Nevlévejte do nádržky jiné tekutiny než je voda, např.
parfém, ocet a jiné chemické látky, které mohou vážně
poškodit spotřebič.
●● Neponořujte spotřebič do vody ani do jiných tekutin.
●● Nenavíjejte přívodní šňůru a napájcí kabel kolem žehličky, dokud zcela nevychladne a nebude připravena
k úschově.
●● Nedemontujte kryt žehličky a parní stanice, nedemontujte žádné součástky.
●● Zabraňte kontaktu přívodní šňůry a napájecího kabelu
s nahřátou žehlící plochou.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● Před
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Parní
stanice je určena pouze pro domácí potřeby
a je možno jej používat pouze v souladu s přiloženým
návodem.
IR8100-002_v05
○ Acetát
○ Elastik
○ Polyamid
○ Polypropylen
○ Polyester
○ Hedvábí
○ Triacetát
○ Viskóza
○ Vlna
○ Bavlna
○ Len
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku
výrobku.
Parní stanice je zařízením třídy I, vybaveným napájecím kabelem s ochranným vodičem a vidlicí s ochranným kontaktem.
Připojujte do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem.
Parní stanice ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro
požadavky týkající se ekoprojektu.
Zařízení je shodné s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrické zařízení určené k použití v určených mezích
napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
Konstrukce parního generátoru
A
1 Tlačítko parního rázu
2 Signalizační kontrolka
3 Regulátor parního rázu
– PROFESIONÁLNÍ REŽIM PÁRY (napařování
z otvorů umístěných v přední části dna žehličky)
– OBYČEJNÝ REŽIM PÁRY (napařování všemi
otvory dna žehličky)
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Otočný kloub napájecího kabelu
Plnicí hrdlo pro nalévání vody
Nádržka na vodu
Tlačítko pro odpojení nádržky na vodu od základny
Nádržka pro náplň anti-calc
Náplň anti-calc (uchycená v nádržce náplně anti-calc)
Tester tvrdosti vody
Plocha s termo izolací
Držák pro napájecí kabel
Věšák na napájecí kabel
Signalizující kontrolky (zelená – pracovní pohotovost
s napařováním; červená – nahřívání žehlicí plochy žehličky)
Tlačítko zapnutí/vypnutí
Tlačítko nastavení tvrdosti vody
Tlačítko pro výběr materiálu a napařování „ ”
Tlačítko pro výběr materiálu a napařování „ ”
LCD displej
Přívodní šňůra
Napájecí kabel
LCD DISPLEJ – POPIS UKAZATELŮ
Nalévání vody
B
Zařízení je vybavené elektronickým systémem
monitorování úrovně vody. Je-li úroveň vody
příliš nízká, LCD ukazatel úrovně vody
bude blikat a zařízení vydává zvuk. Tento stav
trvá dokud nádržka na vodu nebude opětovně
naplněna.
●● Vypněte zařízení a vytáhněte vidlici napájecího kabelu
z síťové zdířky.
1 Uvolněte tlačítko pro odpojení nádržky na vodu od
základny a vysuňte nádržku na vodu.
2 Vysuňte plnicí hrdlo pro nalévání vody.
●● Naplňte nádržku na vodu do úrovně MAX označené na
boku nádržky na vodu.
3 Zasuňte plnicí hrdlo pro nalévání vody.
4 Vložte nádržku na vodu na její místo.
S ohledem na životnost přístroje, tvorby vodního kamene a tvrdosti vody doporučujeme
provádět výměnu náplně anti-calc, začne-li
ukazatel výměny náplně anti-calc
blikat.
Nelze-li použít novou anti-calc náplň, lze použít
destilovanou vodu a zařízení používat dále.
I
Zapínání zařízení
1 Generátor páry připojte do vhodného napájecího zdroje.
2 Zazní jeden zvukový signál, displej LCD se na okamžik
podsvítí.
3 Zmáčkněte jednou tlačítko zapnout/vypnout
, pro
zapnutí zařízení. Na LCD displeji se zobrazí:
A
A
B
C
D
E
F
G
H
I
14
B
C
Tvrdost vody
Hladina vody
Úroveň napařování
Nahřívání párové komory
Automatické vypnutí
Výměna náplně anti-calc
Chybí náplň anti-calc
Nastavení teploty
Nastavení druhu materiálu
D E F
G
H
Nastavení teploty
1 Zapněte zařízení, v souladu s pokyny uvedenými
v odstavci „Zapínání zařízení”.
2 Zmáčkněte tlačítko pro výběr materiálu a napařování
„ ” pro zvýšení teploty a nastavení spojena s teplotou
od „
” až do „
” (každé stisknutí je indikováno zvukovým signálem). Na LCD displeji se
postupně zobrazí:
IR8100-002_v05
7 Žehlička je připravená k použití.
Montáž věšáku na napájecí kabel
C
●● Rozviňte a narovnejte napájecí kabel.
1 Vložte věšák na napájecí kabel do jednoho ze dvou
otvorů nacházejících se v horní části parní stanice.
2 Umístěte napájecí kabel poblíž věšáku na napájecí kabel.
Příprava žehličky k použití
1 Rozviňte a narovnejte přívodní šňůru a napájecí kabel.
2 Naplňte nádržku na vodu, jak je uvedeno v odstavci
„Nalévání vody”.
3 Zapněte zařízení, jak je uvedeno v odstavci „Zapínání
zařízení”.
PRVNÍ ŽEHLENÍ
Pro snížení teploty a souvisejících nastavení, zmáčkněte
postupně tlačítko pro výběr materiálu a emise páry
„ ” (každé zmáčknutí je doprovázeno zvukovým signálem). Na LCD displeji se ukazatelé budou zobrazovat
v opačném pořadí než v případě zvyšování teploty.
Během nastavení 1 až 4 („
” až
„
”) žehlička pracuje pouze v režimu
nasucho, během kterého není vytvářena pára.
během práce při těchto nastaveních, červená
signalizační kontrolka svítí.
3 Po dosažení vyžadované teploty žehlicí plochy, signalizační kontrolka se automaticky vypne.
Během nastavení 5 až 9 („
„
napařování.
” až
”), můžete při žehlení používat
4 Během nahřívání parní komory, na LCD displeji bude blikat ukazatel nahřívání parní komory
. Při dosažení
vyžadované teploty ukazatel přestane blikat (zmizí z displeje).
5 Změňte polohu regulátoru parního rázu na vhodnou
polohu (
– parní ráz páry z otvorů umístěných v přední
části žehlicí plochy žehličky;
žehlicí plochy.
– parní ráz všemi otvory
Obyčejný režim páry může být používán
při nastaveních od „
” do
„
”. Profesionální režim páry
používejte při nastaveních „
”,
„
”i„
”.
6 Pokud žehlicí plocha i parní komora budou připraveny
k použití, červená signalizační kontrolka se vypne a zapne
se zelená signalizační kontrolka.
IR8100-002_v05
1 Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití“.
2 Zmáčkněte tlačítko výběru tvrdosti vody
a nastavte úroveň tvrdosti vody. Ověřte úroveň tvrdosti vody
podle testovacího proužku, tak jak je uvedeno v odstavci
„Zjišťování tvrdosti vody”.
3 Zmáčkněte tlačítko pro výběr materiálu a emise páry
„
” a nastavte úroveň emise páry na MAX (
).
4 Parní komora se zahřívá, což blikáním indikuje ukazatel
nahřívání parní komory
.
5 Regulátor parního rázu otočte doprava do polohy.
.
6 Ukazatel nahřívání parní komory
zhasne po
dosažení požadované teploty parní komory.
7 Pokud žehlicí plocha i parní komora jsou připraveny
k použití, zhasne červená signalizační kontrolka a rozsvítí
se zelená signalizační kontrolka.
8 Zařízení je připraveno k použití.
9 Zmáčkněte a přidržte tlačítko parního rázu po dobu cca
1 minuty k pročištění zařízení pro tvorbu páry.
10 Zmáčkněte tlačítko parního rázu pro žehlení s napařováním. Pro zapnutí funkce parního rázu může být nutné
několikeré zmáčknutí tlačítka parního rázu.
11 Během mačkání tlačítka parního rázu, symbol páry při
ukazateli úrovně emise páry bude blikat na LCD displeji.
12 Při prvním pokusu vyžehlete starý ručník.
Pokud parní komora nedosáhla požadované
teploty, nemůžete žehlit z napařováním.
Zmáčknete-li tlačítko parního rázu aniž by parní
komora dosáhla požadované teploty, zazní zvukový signál.
Parní komora dosáhne požadované teploty po
cca 1 minutě.
15
9 Po skončení žehlení pomoci tlačítka výběru materiálu
a emise páry „ ” nastavte úroveň emise páry do polohy
Žehlení
Dbejte vždy doporučení výrobce oděvů uváděných na etiketách oděvů.
Pokud po žehlení s napařováním spotřebič po
delší dobu nebyl používán, může dojít ke zkapalnění páry v potrubí. Při opětovném žehlení
s napařováním malé množství zkapalněné páry
může stékat ze dna žehličky.
„
”.
10 Zmáčkněte tlačítko zapnut/vypnout
pro vypnutí
zařízení.
11 Generátor páry vypněte z napájení.
12 Po úplném vychladnutí zařízení, vylijte vodu z nádržky
na vodu a uskladněte je na bezpečném místě.
PARNÍ RÁZ VE SVISLÉ POLOZE
Vždy dbejte doporučení výrobce oděvů uváděných na etiketách oděvů.
Pro zabránění stékání zkapalněné páry na žehlenou tkaninu každé žehlení začněte od žehlení
„staré“ tkaniny.
Tato funkce zajistí dodatečné množství páry
pro odstranění záhybů na jemných materiálech
ve svislé poloze (závěsných záclon nebo jiných
materiálů).
ŽEHLENÍ NA SUCHO
V případě nastavení od 1 až 4 („
” až
„
”) žehlička pracuje pouze v režimu nasucho,
během kterého je vytvářena pára. Během práce s těmi
nastaveními svítí červená signalizační kontrolka.
1 Zmáčknutí tlačítka parního rázu při nastaveních žehličky 1 až 4 způsobí zapnutí zvukového signálu, ale není to
spojeno s emisi páry.
2 Signalizační kontrolka zhasne po dosažení požadované teploty.
3 Zařízení je připraveno k použití.
ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM
Při nastaveních 5 až 9 („
” až „
”),
můžete žehlit s napařováním. Mačkejte několikrát tlačítko
parního rázu. Pro zapnutí funkce parního rázu může být
nutné několikeré zmáčknutí tlačítka parního rázu.
1 Podle druhu žehleného materiálu, tlačítky pro výběr
materiálu a emise páry nastavte požadovanou úroveň
emise páry.
2 Ukazatel nahřívání parní komory
bude blikat, což
znamená, že se parní komora zahřívá. Zmáčknete-li tlačítko
parního rázu aniž by parní komora dosáhla požadované teploty, zazní zvukový signál, který není spojen s emisi páry.
3 Ukazatel nahřívání parní komory
zhasne po
dosažení požadované teploty parní komory.
4 Pokud žehlicí plocha i parní komora jsou připraveny
k použití, zhasne červená signalizační kontrolka a rozsvítí
se zelená signalizační kontrolka.
5 Regulátor parního rázu přesuňte doprava do polohy
.
6 Zařízení je připraveno k použití.
7 Během mačkání tlačítka parního rázu, symbol páry při
ukazateli úrovně emise páry bude blikat na LCD displeji.
8 Zmáčkněte tlačítko parního rázu pro žehlení s napařováním. Pro zapnutí funkce parního rázu může být nutné
několikeré zmáčknutí tlačítka parního rázu.
16
1 Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití“.
2 Podle druhu žehleného materiálu, tlačítky pro výběr
materiálu a emise páry nastavte požadovanou úroveň
emise páry („
” až „
”).
Po každém zmáčknutí zazní zvukový signál.
3 Ukazatel nahřívání parní komory
bude blikat,
což znamená, že se parní komora zahřívá. Zmáčknete-li tlačítko parního rázu aniž by parní komora dosáhla požadované teploty, zazní zvukový signál, který není spojen s emisi
páry.
4 Ukazatel nahřívání parní komory
zhasne po
dosažení požadované teploty parní komory.
5 Pokud žehlicí plocha i parní komora jsou připraveny
k použití, zhasne červená signalizační kontrolka a rozsvítí
se zelená signalizační kontrolka.
6 Pro lepší účinek přesuňte regulátor parního rázu
doleva do polohy
, díky tomu se zvýši rychlost parního
rázu.
7 Žehlička je připravena k použití.
8 Přidržte žehličku ve svislé poloze ve vzdálenosti 10 cm
od oděvu.
9 Zmáčkněte jednou tlačítko parního rázu – z otvorů
v žehlicí ploše dojde k intenzivnímu úniku páry.
10 V případě značného pomačkání vyčkejte několik vteřin a opětovně zmáčkněte tlačítko parního rázu. Většina
záhybů bývá odstraněná po třetím zmáčknutí tlačítka.
11 Pro zapnutí funkce parního rázu může být nutné několikeré zmáčknutí tlačítka parního rázu.
12 Po skončení žehlení tlačítkem pro výběr materiálu a emise páry „ ” nastavte úroveň emise do polohy
„
”.
IR8100-002_v05
13 Zmáčkněte tlačítko zapnout/vypnout
, pro vypnutí
zařízení.
14 Odpojte žehličku od zdroje napájení.
15 Po úplném vychladnutí zařízení, vylijte vodu z nádržky
na vodu a uskladněte je na bezpečném místě.
Pro udržení vysoké kvality páry nemačkejte tlačítko parního rázu více než třikrát po zhasnutí
signalizační kontrolky.
Zařízení vytváří vodní páru s velmi vysokou
teplotou. V žádném případě nikdy nežehlete
oděvy nebo materiály nacházející se na lidech
nebo na zvířatech.
Jemné materiály, jako jsou syntetické látky,
hedvábí samet apod. žehlete s odstupem alespoň několika centimetrů, jinak se mohou
poškodit.
VÝBĚR JAZYKOVÉ VERZE
1 Rozviňte a narovnejte přívodní šňůru a napájecí kabel.
2 Zapněte zařízení tak, jak je uvedeno v bodě „Zapínání
zařízení”.
Zařízení má tři jazykové verze: anglická, francouzská a německá.
3 Pro výběr jazyku zmáčkněte a spolu přidržte po dobu
5 vteřin tlačítko tvrdosti vody
a tlačítko pro výběr
materiálu a emise páry „ ”. Na displeji se zobrazí indikátor právě nastávané jazykové verze (EN, FR, DE).
4 Tlačítkem pro výběr materiálu a emise páry
„ ” zvolte požadovanou jazykovou verzi. Dostupné jazykové verze se budou měnit následovně:
PO SKONČENÍ ŽEHLENÍ
●● Při přestávkách v žehlení a po ukončení žehlení odkládejte žehličku na základ parní stanice s tepelnou izolací.
●● Zmáčkněte
tlačítko zapnutí/vypnutí
pro vypnutí
žehličky.
●● Odpojte žehličku od zdroje napájení.
●● Po úplném vychlazení žehličky vyprázdněte nádržku na
vodu a uskladněte ji ve svislé poloze na bezpečném místě.
Vylévání vody
●● Odpojte žehličku od zdroje napájení.
B
1 Uvolněte tlačítko pro odpojení nádržky na vodu od
základny a vysuňte nádržku na vodu z parní stanice.
2 Vysuňte plnicí hrdlo pro nalévání vody.
●● Nádržku na vodu obraťte vzhůru dnem nad dřezem
a vylijte vodu.
3 Zasuňte plnicí hrdlo pro nalévání vody.
4 Opět nainstalujte nádržku na vodu, charakteristický
zvukový signál „click” indikuje správně zamontovanou
nádržku na vodu.
Doplňující funkce
SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VYPÍNÁNÍ
Není-li zařízení po dobu žehlení s napařováním nebo nasucho požíváno déle než 10 minut, dojde k přepnutí do pohotovostního režimu. Podsvícení se vypne a na displeji bude
blikat ukazatel automatického vypínání , který bude
doprovázen blikáním proměnlivým blikání červené a zelené
kontrolky na žehličce. Po pohybu žehličky nebo po zmáčknutí tlačítka zapnout/vypnout
, zařízení se opět zapne,
vrátí se na původně nastavené hodnoty, žehlička se opět
nahřeje. Počkejte cca půl minuty, aby se žehlička nahřála na
teplotu, která byla nastavena před automatickým vypnutím.
IR8100-002_v05
5 Když se požadovaná jazyková verze zobrazí na displeji,
počkejte chvíli. Zařízení se automaticky přepne na danou
jazykovou verzi, pak se vrátí na hlavní zobrazení displeje.
Jazykovou verzi můžete měnit kdykoliv během
práce.
OVĚŘENÍ TVRDOSTI VODY
Ověření tvrdosti vody umožní nastavit provozní parametry
parní stanice, optimálně do kvality vaší vody. Za účelem ověření tvrdosti vody postupujte podle níže uvedených pokynů.
1 Vyjměte tester na měření tvrdosti vody z obalu.
2 Naplňte sklenici nebo jinou nádobu vodou z vodovodního kohoutku a ponořte tester na měření tvrdosti vody na
cca 60 sekund.
3 Přečtěte z testeru hodnotu tvrdosti vody.
4 V závislosti na výsledku naměřené hodnoty tvrdosti
vody, stiskněte tlačítko
pro nastavení úrovně tvrdosti
vody v parní stanici.
Hodnota tvrodsti vody
(tester)
Úroveň tvrdosti vody
(parní stanice)
LOW
MEDIUM
HIGH
17
SYSTÉM ANTI-CALC A SIGNALIZACE VÝMĚNY
NÁPLNĚ
Zařízení je vybaveno elektronickým systémem monitorování
stavu opotřebení náplně anti-calc. Náplň anti-calc čistí vodu
a redukuje její tvrdost. V náplni se nacházejí živice působící
proti tvorbě vodního kamene. Podle tvrdosti vody a úrovně
opotřebení nutno vyměnit náplň, začne-li to ukazatel
výměny náplně anti-calc
signalizovat.
VÝMĚNA NÁPLNĚ ANTI-CALC
1 Na LCD displeji bliká ukazatel výměny náplně anti-calc
.
2 Ponechte parní stanici zapnutou.
3 Uvolněte tlačítko pro odpojení nádržky na vodu od
základny a vysuňte nádržku na vodu z parní stanice.
4 Vysuňte nádržku na náplň anti-calc, vytáhněte
i z nádobky a náplň anti-calc vyměňte.
5 Vyčkejte 5 vteřin po ukončení kroku 4 než nádržku na
náplň anti-calc opětovně namontujte.
6 Opět nainstalujte nádržku na vodu, charakteristický
zvukový signál „click” indikuje správně zamontovanou
nádržku na vodu.
Nelze-li použít novou náplň anti-calc, lze místo
vody z kohoutku použít destilovanou vodu
a zařízení používat dále.
Náplň anti-calc nelze odstranit, bez vysunutí
nádržky s vodou.
Není-li nádržka náplně anti-calc řádně namontována, uslyšíte nepřerušovaný zvukový signál
a na displeji bude blikat ukazatel indikující, že
chybí náplň anti-calc
.
Bude-li náplň anti-calc vyměněna po vypnutí
zařízení, elektronický systém proti tvorbě vodního kamene nepozná, že byla nainstalována
nová náplň.
Nepoužívejte opotřebované náplně anti-calc
a neponechávejte prázdnou nádobku náplně
anti-calc. Může dojít k poškození zařízení
a elektronického systému.
SAMOČIŠTĚNÍ
Parní stanice je vybaven vestavěným čisticím systémem
navrženým pro udržení parních vedení a parní komoru v čistotě. Doporučujeme provádět tento úkon jednou měsíčně.
1 Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití“.
2 Zmáčkněte tlačítko pro výběr materiálu a emise
páry „ ” a nastavte úroveň intenzity páry do polohy MAX
(
18
3 Zařízení bude připraveno k samočištění, když červená
signalizační kontrolka zhasne a rozsvítí se zelená signalizační kontrolka.
4 Držte žehličku asi 150 mm nad dřezem ve vodorovné,
žehlicí poloze a přidržujte tlačítko parního rázu po dobu asi
3 minut. Usazeniny proniknout parními otvory žehličku spolu
s vodou.
5 Přežehlete vlhký materiál pro odstranění všech zbytků
usazenin z žehlicí plochy.
6 Po skončení žehlení tlačítkem pro výběr materiálu
a emise páry „ ” nastavte úroveň emise páry do polohy
„
”.
7 Zmáčkněte tlačítko zapnout/vypnout
pro vypnutí
zařízení.
8 Odpojte zařízení ze síťové zásuvky.
9 Po úplném vychladnutí zařízení vylijte vodu z nádržky
na vodu a uskladněte je na bezpečném místě.
Čištění a údržba
●● Před čištěním odpojte parní stanici z elektrické zásuvky.
●● Použijte vlhkou utěrku nebo drátěnku, který nezpůsobuje
škrábance, pro odstranění usazenin z plochy nebo krytů
žehličky.
●● Nikdy nepoužívejte ostré a drsné předměty k odstraňování usazenin z žehlicí plochy.
●● Nikdy nepoužívejte abrazivní materiály, ocet nebo přípravky proti vodnímu kameni k čištění žehličky.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER
– viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
).
IR8100-002_v05
Problémy, které se mohou vyskytnout během provozu generátoru páry
Problémy, které na první dojem mohou vypadat vážně, lze snadno vyřešit. Než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže znázorněnou tabulku, zda některý z problémů není podobný do vzniklého problému. Jestliže i nadále problém není vyřešen,
kontaktujte se prostřednictvím infolinie nebo s oprávněným servisem.
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Zařízení nefunguje.
Zařízení se nahřívá.
Vyčkejte až zařízení dosáhne požadované teploty.
Zařízení není připojeno k napá- Zástrčku připojte do zásuvky. Zkontrolujte přívodní
jení.
šňůru a zástrčku, zda nejsou požkozené. Pokud jeví
známky poškození, kontaktujte servisní středisko.
Zařízení nebylo zapnuté tlačít- Zmáčkněte jednou tlačítko zapnout/vypnout
pro zapnutí zařízení.
kem zapnout/vypnout .
Na displeji se zobrazil ukazatel
úrovně vody
Napájecí síťová zásuvka je
poškozená nebo je přerušená
dodávka elektrického napájení.
Zkontrolujte, zda síťová pojistka není spálená, zda
se nevypnula automatická bezpečnostní pojistka.
Pokud tyto ochranné prvky fungují, zkontrolujte
zásuvku připojením zařízení do jiné zásuvky.
Nádržka na vodu je prázdná.
Naplňte nádržku na vodu.
.
Žehlicí plocha žehličky se nena- Špatné nastavení druhu materi- Tlačítkem pro výběr tkaniny a emise páry
hřála na požadovanou teplotu.
álu a emise páry.
„ ” přizpůsobte druh materiálu a emisi páry k žehlenému materiálu.
Voda vytekla z žehlicí plochy
žehličky.
Je nastavená příliš nízká tep- Tlačítkem pro výběr tkaniny a emise páry „ ”
lota nebo příliš vysoká intenzita
nastavte minimálně teplotu
nebo snižte množpáry.
ství páry.
Žehlička
teplotu.
nemá
dostatečnou
Před zapntuím zkontrolujte, zda svítí zelená signalizační dioda.
Ve vedení došlo ke zkapalnění
vody, napařování je používáno
poprvé nebo nebylo používáno
po delší dobu.
Stiskněte tlačítko napařování mimo žehlící prkno
a přidržte je, dokud se ze žehličky nedostane pára.
Z párních otvorů dna žehličky
teče bělavá voda.
Generátor páry vyhazuje vodní Proveďte samočištění (viz bod „Samočištění”).
kámen, samočištění nebylo prováděno pravidelně.
Žehlený materiál byl poškozen.
Příliš vysoká teplota.
Postupujte v souladu s pokyny výrobce oděvu.
Seznamte se s obsahem symbolů na etiketce.
Pokud si nejste jistí druhem materiálu, proveďte
zkušební žehlení na vnitřní straně oděvu.
Voda vytéká z parní stanice.
Nádržka na náplň anti-calc není
správně zamontovaná.
Instalujte nádržku na náplň anti-calc správně do
parní stanice.
Zařízení pracuje hlasitě.
Zařízení je používáno poprvé.
Toto je normální jev během prvního zapojení.
Nádržka na vodu je prázdná.
Naplňte nádržku na vodu.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
IR8100-002_v05
19
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a náležitého
používania parnej stanice
Pred začatím používania prístroja sa oboznámte
s obsahom celého návodu na obsluhu.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Žehličku používajte výlučne na stabilnej a vodorovnej ploche. To platí aj
pre odkladanie spotrebiča.
●● Pri odkládaním žehličky na podložku
sa presvedčte, že plocha, na ktorej
je podložka položená je stabilná.
●● Pred plnením nádoby vodou, nezabudnite najprv vytiahnuť zástrčku
spotrebiča z elektrickej siete.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Spotrebič smú opravovať iba
odborne spôsobilí zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže
byť príčinou vážneho ohrozenia
pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na
špecializovaný servis.
20
●● Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený alebo nepracuje správne.
●● Počas žehlenia a hneď po ňom
sa nedotýkajte žehliacej stopy,
je horúca!
●● Pri žehlení a hneď po jeho skončení
sa nedotýkajte povrchu žehličky, ktorý
je označený symbolom
. Tento
povrch je horúci (pozri obr. 1 a 2).
Pozor:
Horúci povrch!
Obr. 1: Pravá strana
Obr. 2: Ľavá strana
●● Z žehličky vychádza vodná para
s vysokou teplotou. Žehličku používajte vždy opatrne a upozornite
iných používateľov na potenciálne
nebezpečenstvo.
●● Vložku anti-calc skladujte mimo
dosahu detí.
●● Otvor na naplňovanie nádržky vodou
sa nesmie otvárať počas žehlenia.
●● Buďte mimoriadne opatrní počas
žehlenia za prítomnosti detí. Nedovoľte, aby sa niekto dotýkal žehličky
počas žehlenia.
●● Tento spotrebič môžu používať aj
deti vo veku viac ako 8 rokov alebo
osoby s obmedzenými fyzickými
alebo mentálnymi schopnosťami
alebo osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním
tohto zariadenia, iba v prípade, ak
sú pod stálym dozorom a po ich predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených
rizikách. Deti by sa so spotrebičom
IR8100-002_v05
nemali hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti bez
dozoru.
●● Dbajte na to, aby počas používania
alebo chladnutia spotrebiča, žehlička
ani jej napäťový kábel neboli v dosahu
detí vo veku menej ako 8 rokov.
●● Žehličku nepoužívajte v prípade, ak
došlo k jej pádu, ak sú na nej viditeľné stopy poškodenia alebo v prípade, ak z nej vyteká voda.
●● Ak čo len krátko nepoužívate parnú
stanicu, vypnite ju. Stlačte tlačidlo
zapnite/vypnite .
●● V žiadnom prípade sa nesmú žehliť odev a látky nachádzajúce sa na
ľuďoch a zvieratách.
●● Nikdy nevypúšťajte paru smerom
k ľuďom alebo zvieratám.
●● Nikdy nenechávajte žehličku pripojenú
k elektrickej sieti bez Vášho dozoru.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Nerozmontúvajte kryt žehličky a parnej stanice, nerozmontúvajte žiadne časti.
sa priamemu kontaktu napäťového kábla
a hadičky na vodnú paru s rozohriatou žehliacou plochou žehličky.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
●● Vyhnite
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Parná
stanica je určená len pre domáce použitie.
Môžete ju používať len v súlade s týmto návodom.
Pokyny tykajúce sa žehlenia
1 Pred žehlením roztrieďte odev na žehlenie podľa druhu
látky. Tým zamedzíte častým zmenám teploty pre rôzne
látky.
2 Pokiaľ nie ste si istí druhu látky, skúšobne vyžehlite daný
odev na vnútornej strane. Začnite od nižších teplôt a až
potom ich postupne zvyšujte.
3 Pred žehlením odevu citlivého voči vysokým teplotám
počkajte aspoň tri minúty. Funkcia regulácie teploty si vyžaduje určitú dobu, kým žehlička dosiahne zvolenú teplotu, a to
nezávisle od toho, či má byť nižšia alebo vyššia.
4 Jemné látky, ako hodváb, vlná, velúr a pod. žehlite cez
dodatočnú vrstvu látky, čím zamedzíte vzniku lesklých stôp
po žehlení.
5 Postupujte podľa pokynov výrobcu odevu. Zoznámte
sa s obsahom etikiet, najčastejšie sa uvádzajú symboly:
Nastavenia teploty
●● Odstráňte všetky ochranné fólie a nálepky zo žehliacej
plochy a telesa zariadenia.
●● Pred použitím rozviňte a narovnajte napäťový kábel
a hadičku na vodnú paru.
●● Po každom použití nádržku vyprázdnite.
●● Spotrebič zapájajte iba do zásuvky rozvodu elektrickej
energie (so striedavým prúdom) s napätím zhodným
s údajmi na typovom štítku spotrebiča a vybavenou
bezpečnostným kolíkom.
●● Pred použitím vložte vložku anti-calc.
●● Nesmie sa používať predlžovacia šnúra bez ochranného kolíka!
●● Do nádržky na vodu nenalievajte iné tekuté látky, iba
vodu, napr. parfém, ocot alebo iné chemické látky,
ktoré by mohli vážne poškodiť Váš spotrebič.
●● Spotrebič neponárajte do vody ani inej tekutej látky.
●● Napäťový kábel a hadičku na vodnú paru nenavíjajte
okolo žehličky, pokiaľ úplne nevychladne a nie je pripravené k uskladneniu.
IR8100-002_v05
○ Acetátové
vlákno
○ Elastan
○ Polyamid
○ Polypropylen
○ Polyester
○ Hodváb
○ Triacetát
○ Viskóza
○ Vlna
○ Bavlna
○ Ľan
21
DISPLEJ LCD – OPIS UKAZOVATEĽOV
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Parná stanica je prístrojom I. triedy. Parná stanica má
prívodný elektrický kábel s ochrannou žilou a zástrčkou
s ochranným kontaktom. Zapínajte do elektrickej zásuvky,
ktorá má ochranný kolík.
Parná stanica ZELMER spĺňa požiadavky platných noriem.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Zloženie parnej stanice
A
1 Tlačidlo výfuku pary
2 Kontrolné svetlo
3 Regulátor výfuku pary
– PROFESJONÁLNY REŽIM PARY (výfuk pary
z otvorov rozmiestnených v prednej časti
spodku žehličky)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
– OBYČAJNÝ REŽIM PARY (výfuk pary všetkými otvormi na spodku žehličky)
Ochrana prívodného elektrického kábla
Otvor na naplnenie vody
Zásobník na vodu
Držiak zásobníka na vodu
Zásobník na vložku anti-calc
Vložka anti-calc (zamontovaná v zásobníku na vložku
anti-calc)
Tester tvrdosti vody
Podstavec parnej stanice s tepelnou izoláciou
Držiak na prívodný elektrický kábel
Držiak hadičky na vodnú paru
Signalizujúce svetlá (zelené – pripravenosť na prácu
s parou; červené – nahrievanie sa žehliacej plochy žehličky)
Tlačidlo zapnite/vypnite
Tlačidlo voľby tvrdosti vody
Tlačidlo voľby tkaniny a emisie pary „ ”
Tlačidlo voľby tkaniny a emisie pary „ ”
Displej LCD
Napäťový kábel
Hadička na vodnú paru
I
A
A
B
C
D
E
F
G
H
I
B
C
D E F
G
H
Tvrdosť vody
Úroveň vody
Úroveň emisie pary
Zohrievanie parnej komory
Automatické vypínanie
Výmena vložky anti-calc
Vložka anti-calc nie je zamontovaná
Nastavenia teploty
Nastavenia druhu tkaniny
B
Nalievanie vody
Prístroj má elektronický systém monitorovania
úrovne vody. Ak úroveň vody je príliš nízka, na
displeji LCD začne blikať ukazovateľ úrovne
vody
a prístroj bude emitovať zvukový
signál. Tento stav sa udrží, pokiaľ zásobník na
vodu opätovne nenaplníte.
●● Vypnite prístroj a následne vytiahnite zástrčku prívod-
ného elektrického kábla zo sieťovej zásuvky.
1 Uvoľnite držiak zásobníka na vodu a vysuňte zásobník
na vodu.
2 Vysuňte otvor na naplnenie vody.
●● Naplňte zásobník na vodu do úrovne MAX, ktorá je
označená na stene zásobníka na vodu.
3 Vsuňte otvor na naplnenie vody.
4 Postavte zásobník na vodu na pôvodné miesto.
Vzhľadom na trvácnosť proti vápenných
živíc a tvrdosť vody, navrhujeme Vám vymeniť vložku anti-calc, keď ukazovateľ výmeny
vložky anti-calc
začne blikať.
Ak máte problém kúpiť novú vložku anti-calc,
môžete použiť destilovanú vodu a prístroj ďalej
používať.
IR8100-002_v05
Zapínanie prístroja
1 Zapnite parnú stanicu do vhodného zdroja napätia.
2 Zaznie krátky zvukový signál, LCD displej sa na krátky
čas zasvieti.
3 Stlačte jeden raz tlačidlo zapnite/vypnite
. Zapnete
tak prístroj. Na displeji LCD sa zobrazí:
3 Kontrolné svetlo zhasne automaticky, keď bude dosiahnutá požadovaná teplota žehliacej plochy.
Pri nastaveniach od 5 do 9 (od „
do „
paru.
”
”) môžete na žehlenie použiť
4 Počas zohrievania parnej komory na displeji LCD bude
blikať ukazovateľ zohrievania parnej komory
.
V momente dosiahnutia požadovanej teploty ukazovateľ prestane blikať (znikne z displeja).
5 Presuňte regulátor výfuku pary na príslušnú pozíciu
Nastavenie teploty
1 Zapnite prístroj (pozrite bod „Zapínanie prístroja”).
2 Stlačte tlačidlo voľby tkaniny a emisie pary
„ ”. Zväčšíte tak teplotu a nastavenia spojené s teplotou
od „
” do „
” (každé stlačenie
bude sprevádzať zvukový signál). Na displeji LCD sa zobrazí
nasledovne:
(
– výfuk pary z otvorov rozmiestnených v prednej
časti žehliacej plochy žehličky;
– výfuk pary všetkými
otvormi žehliacej plochy žehličky).
6 Ak žehliaca plocha žehličky a parná komora budú pripravené na použitie, kontrolné červené svetlo zhasne
a zasvieti sa kontrolné zelené svetlo.
Obyčajný
režim
pary
môžete
používať
pri nastaveniach od „
” do
„
”. Profesionálny režim pary
používajte pri nastaveniach „
”,
„
”i„
”.
7 Prístroj je pripravený na použitie.
Zaistenie držiaka hadičky na vodnú paru
●● Rozviňte a narovnajte hadičku na vodnú paru.
C
1 Držiak nasaďte na hadičku na vodnú paru do jedného
z dvoch malých otvorov, ktoré sú umiestnené v hornej časti
parnej stanice.
2 Hadičku na vodnú paru umiestnite do ohybu držiaka
hadičky na vodnú paru.
Príprava parnej stanice
Ak chcete zmenšiť teplotu a s ňou spojené nastavenia, stláčajte postupne tlačidlo voľby tkaniny a emisie pary „ ”
(každé stlačenie bude sprevádzať zvukový signál). Na displeji LCD sa budú zobrazovať ukazovatele v opačnom poradí
než to bolo pri zväčšení teploty.
Pri nastaveniach od 1 do 4 (od „
”
do „
”) žehlička pracuje výlučne
v suchom režime, počas ktorého sa nevytvára
para. Počas práce s týmito nastaveniami sa
svieti signalizujúce červené svetlo.
IR8100-002_v05
1 Rozviňte a narovnajte napäťový kábel a hadičku na
vodnú paru.
2 Naplňte zásobník na vodu (pozrite bod „Nalievanie
vody”).
3 Zapnite prístroj (pozrite bod „Zapínanie prístroja”).
PRVÉ ŽEHLENIE
1 Postupujte podľa bodu „Príprava parnej stanice”.
2 Nastavte úroveň tvrdosti vody. Stlačte tlačidlo voľby
tvrdosti vody
. Úroveň tvrdosti vody preverte pri použití testera tvrdosti vody (pozrite bod „Preverenie tvrdosti
vody”).
3 Stlačte tlačidlo voľby tkaniny a emisie pary „
Nastavte úroveň emisie pary na pozíciu MAX (
”.
).
23
4 Ukazovateľ zohrievania parnej komory
začne
blikať. Znamená to, že parná komora sa zohrieva.
5 Presuňte regulátor výfuku pary vpravo na pozíciu
.
6 Ukazovateľ zohrievania parnej komory
prestane blikať (znikne z displeja) v momente, keď parná
komora dosiahne požadovanú teplotu.
7 Ak žehliaca plocha žehličky a parná komora budú pripravené na použitie, kontrolné červené svetlo zhasne
a zasvieti sa kontrolné zelené svetlo.
8 Prístroj je pripravený na použitie.
9 Stlačte a podržte tlačidlo výfuku pary asi 1 minútu. Prečistite tak systém generovania pary.
10 Stlačte tlačidlo výfuku pary, ak chcete žehliť s použitím
pary. Ak chcete zapnúť funkciu výfuku pary, potrebné bude
niekoľkonásobné stlačenie tlačidla výfuku pary.
11 Na displeji LCD bude počas stláčania tlačidla výfuku
pary blikať symbol pary pri ukazovateli úrovne emisie pary.
12 Začnite prvé žehlenie od „starého” uteráka.
Pokiaľ parná komora nedosiahne vhodnú teplotu, nedá sa žehliť parou.
Ak stlačíte tlačidlo výfuku pary v čase, keď
parná komora nedosiahla požadovanú teplotu,
budete počuť zvukový signál.
Parná komora dosahuje vhodnú teplotu po asi
1 minúte.
PO SKONČENÍ ŽEHLENIA
●● V prestávkach v žehlení a tiež po ukončení žehlenia
žehličku odkladajte na podstavec žehličky s tepelnou
izoláciou.
●● Stlačte tlačidlo zapnite/vypnite . Vypnete tak prístroj.
●● Odpojte parnú stanicu zo zdroja elektrického napätia.
●● Po úplnom vychladnutí žehličky vyprázdnite zásobník
na vodu. Žehličku skladujte zvisle v bezpečnom mieste.
Žehlenie
Vždy sa riaďte odporúčaniami výrobcu odevov,
ktoré sú uvedené na etikete odevu.
Ak po žehlení s parou nebolo zariadenie používané dlhšiu dobu, môže dôjsť ku kondenzácii
vodnej pary obsiahnutej v kábli. Pri opätovnom
žehlení s parou môže v malom množstve kondenzována para kvapkať zo žehliacej plochy.
ŽEHLENIE NA SUCHO
Pri nastaveniach od 1 do 4 (od „
” do
„
”) žehlička pracuje výlučne v suchom režime,
počas ktorého sa netvorí para. Počas práce s týmito nastaveniami sa svieti signalizačné červené svetlo.
1 Stlačenie tlačidla výfuku pary pri nastaveniach žehlička
od 1 do 4 spôsobí, že budete počuť zvukový signál, avšak
nie je s tým spojená emisia pary.
2 Kontrolné svetlo zhasne automaticky, keď žehlička
dosiahne požadovanú teplotu žehliacej plochy.
3 Prístroj je pripravený na použitie.
ŽEHLENIE S PAROU
Pri nastaveniach od 5 do 9 (od „
” do
„
”), na žehlenie môžete použiť paru.
Ak chcete žehliť parou, stlačte tlačidlo výfuku pary.
Ak chcete zapnúť funkciu výfuku pary, potrebné bude niekoľkonásobné stlačenie tlačidla výfuku pary.
1 V závislosti od druhu žehlenej tkaniny pomocou tlačidla
voľby tkaniny a emisie pary nastavte požadovanú úroveň
emisie pary.
2 Ukazovateľ zohrievania parnej komory
začne
blikať. Znamená to, že parná komora sa zohrieva. Stlačenie
tlačidla výfuku pary skôr než žehlička dosiahne požadovanú teplotu spôsobí, že budete počuť zvukový signál, avšak
nie je s tým spojená emisia pary.
3 Ukazovateľ zohrievania parnej komory
prestane blikať (znikne z displeja) v momente, ak parná komora
dosiahne požadovanú teplotu.
4 Ak žehliaca plocha žehličky a parná komora budú pripravené na použitie, kontrolné červené svetlo zhasne
a zasvieti sa kontrolné zelené svetlo.
5 Presuňte regulátor výfuku pary vpravo do polohy
.
6 Prístroj je pripravený na použitie.
7 Na displeji LCD počas stláčania tlačidla výfuku pary
symbol pary pri ukazovateli úrovne emisie pary bude blikať.
8 Stlačte tlačidlo výfuku pary, ak chcete žehliť s použitím
pary. Ak chcete zapnúť funkciu výfuku pary, potrebné bude
niekoľkonásobné stlačenie tlačidla výfuku pary.
9 Po skončení žehlenia pomocou tlačidla voľby tkaniny
a emisie pary „ ” nastavte úroveň emisie pary na pozíciu
„
”.
10 Stlačte tlačidlo zapnite/vypnite
. Vypnete tak prístroj.
11 Odpojte parnú stanicu zo zdroja elektrického napätia.
12 Po úplnom vychladnutí žehličky vyprázdnite zásobník
na vodu. Žehličku skladujte zvisle v bezpečnom mieste.
Aby nekvapkala kondenzována para na žehlenú látku, každé žehlenie by sa malo začať od
žehlenia „starej” látky.
24
IR8100-002_v05
VÝFUK PARY VO ZVISLEJ POLOHE
Vždy sa riaďte odporúčaniami výrobcu odevov,
ktoré sú uvedené na etikete odevu.
Táto funkcia zabezpečuje dodatočnú paru,
ktorá pomáha odstrániť zahnutia z jemných
materiálov nachádzajúcich sa v zvislej polohe
(visiacich závesov alebo iných materiálov).
1 Postupujte podľa bodu „Príprava parnej stanice”.
2 V závislosti od druhu žehlenej tkaniny pomocou tlačidiel
voľby tkaniny a emisie pary nastavte požadovanú úroveň
emisie pary (od „
” do „
”).
Po každom stlačení tlačidla prístroj vydáva
zvukový signál.
3 Ukazovateľ zohrievania parnej komory
začne
blikať. Znamená to, že parná komora sa zohrieva. Stlačenie
tlačidla výfuku pary skôr než žehlička dosiahne požadovanú teplotu spôsobí, že budete počuť zvukový signál, avšak
nie je stým spojená emisia pary.
4 Ukazovateľ zohrievania parnej komory
prestane blikať (znikne z displeja) v momente, keď parná
komora dosiahne požadovanú teplotu.
5 Ak žehliaca plocha žehlička a parná komora budú pripravené na použitie, kontrolné červené svetlo zhasne
a zasvieti sa kontrolné zelené svetlo.
6 Pre získanie lepších efektov, presuňte regulátor výfuku
pary vľavo na pozíciu
. Vďaka tomu sa zväčší rýchlosť
vyfukovanej pary.
7 Prístroj je pripravený na použitie.
8 Pridržte žehličku zvisle vo vzdialenosti 10 cm od odevu.
9 Stlačte jeden raz tlačidlo výfuku pary – z otvorov rozmiestnených v prednej časti žehliacej plochy žehličky sa
uvoľní intenzívny výfuk pary.
10 V prípade veľkých zahnutí, počkajte niekoľko sekúnd
a opakovane stlačte tlačidlo výfuku pary. Väčšinu zahnutí
môžete odstrániť po troch stlačeniach tlačidla.
11 Ak chcete zapnúť funkciu výfuku pary, Ak chcete zapnúť
funkciu výfuku pary, potrebné bude niekoľkonásobné stlačenie
tlačidla výfuku pary.
12 Po skončení žehlenia pomocou tlačidla voľby tkaniny
a emisie pary „ ” nastavte úroveň emisie pary na pozíciu
„
”.
13 Stlačte tlačidlo zapnite/vypnite . Vypnete tak prístroj.
14 Odpojte parnú stanicu zo zdroja elektrického napätia.
15 Po úplnom vychladnutí žehličky, vyprázdnite zásobník
na vodu. Žehličku skladujte zvisle v bezpečnom mieste.
Ak chcete udržať vysokú kvalitu pary, nestláčajte tlačidlo výfuku pary viackrát než tri razy
po tom ako zhasne signalizujúce svetlo.
IR8100-002_v05
Prístroj vytvára vodnú paru s veľmi vysokou
teplotou. V žiadnom prípade nežehlite odevy
a materiály, ktoré majú oblečené ľudia alebo
zvieratá. Nikdy nesmerujte paru na ľudí ani na
zvieratá.
Počas žehlenia dodržiavajte vzdialenosť aspoň
niekoľko centimetrov od jemných materiálov
(syntetické materiály, hodváb, zamat, atď.).
V opačnom prípade sa materiál môže poškodiť.
PO SKONČENÍ ŽEHLENIA
●● V prestávkach v žehlení a tiež po ukončení žehlenia
žehličku odkladajte na podstavec žehličky s tepelnou
izoláciou.
●● Stlačte tlačidlo zapnite/vypnite . Vypnete tak prístroj.
●● Odpojte parnú stanicu zo zdroja elektrického napätia.
●● Po úplnom vychladnutí žehličky vyprázdnite zásobník
na vodu. Žehličku skladujte zvisle v bezpečnom mieste.
Vylievanie vody
B
●● Odpojte parnú stanicu zo zdroja elektrického napätia.
1 Uvoľnite držiak zásobníka na vodu a vysuňte zásobník
na vodu z parnej stanice.
2 Vysuňte otvor na naplnenie vody.
●● Zásobník na vodu vyprázdnite nad dresom. Obráťte
zásobník na vodu hore dnom.
3 Vsuňte otvor na naplnenie vody.
4 Postavte zásobník na vodu na popredné miesto. Charakteristické „kliknutie” znamená, že ste zásobník na vodu
zamontovali správne.
Ďalšie funkcie
AUTOMATICKÉ VYPÍNANIE
Ak počas žehlenia funkciu žehlenia s parou nepoužívate
dlhšie než 10 minút, prístroj prejde do stavu „pohotovosti”.
Osvetlenie displeja zhasne a na obrazovke displeja začne
blikať ukazovateľ automatického vypnutia . Zároveň
sa budú na žehličke striedavo svietiť červené a zelené kontrolné svetlá. Ak chcete pokračovať v žehlení, stačí pohýbať
žehličkou alebo stlačiť tlačidlo zapnite/vypnite
. Prístroj
sa vráti do popredných nastavení. Žehlička sa opätovne
zohreje. Počkajte asi pol minúty. Prístroj sa zohreje do teploty nastavenej pred automatickým vypnutím.
VOĽBA JAZYKOVEJ VERZIE
1 Rozviňte a narovnajte napäťový kábel a hadičku na
vodnú paru.
2 Zapnite prístroj (pozrite bod „Zapínanie prístroja”).
Prístroj má tri voliteľné jazykové verzie:
anglickú, francúzku a nemeckú.
25
3 Ak chcete zmieniť jazykovú verziu, podržte asi 5 sekúnd
súčasne tlačidlo voľby tvrdosti vody
a tlačidlo voľby
tkaniny a emisie pary „ ”. Na displeji začne blikať označenie aktuálne nastavenej jazykovej verzii (EN, FR, DE).
4 Pomocou tlačidla voľby tkaniny a emisie pary
„ ” vyberte požadovanú jazykovú verziu. Prístupné jazykové verzie budú meniť nasledujúco:
5 Ak sa požadovaná jazyková verzia zobrazí na displeji,
chvíľku počkajte. Prístroj sa automaticky prepne na uvedenú
jazykovú verziu. Následne sa vráti do hlavného menu displeja.
Jazykovú verziu môžete zmeniť kedykoľvek
počas práce prístroja.
KONTROLA TVRDOSTI VODY
Kontrola tvrdosti vody Vám umožní nastaviť optimálne parametre parnej stanice podľa kvality Vami používanej vody. Pre
zistenie tvrdosti vody, postupujte podľa nižšie uvedených
pokynov.
1 Tester tvrdosti vody vyberte z obalu.
2 Pohár alebo inú nádobu naplňte vodou z vodovodu
a ponorte do nej tester tvrdosti vody po dobu približne 60
sekúnd.
3 Z testera odčítajte stupeň tvrdosti vody.
4 V závislosti od nameraného stupňa tvrdosti vody, stlačte
tlačidlo
, ktorým nastavíte stupeň tvrdosti vody v parnej
stanici.
Stupeň tvrdosti vody
(tester)
Stupeň tvrdosti vody
(parná stanica)
LOW
MEDIUM
HIGH
PROTI VÁPENNÝ SYSTÉM ANTI-CALC A SIGNALIZÁCIA VÝMENY VLOŽKY
Prístroj má elektronický systém monitorovania stavu opotrebovania vložky anti-calc. Vložka anti-calc očisťuje vodu
a odstraňuje z nej stálu a dočasnú tvrdosť. Vo vložke sa
nachádzajú odkameňujúce živice. V závislosti od tvrdosti
vody a stupňa opotrebovania vymeňte vložku, keď to parná
stanica signalizuje. V závislosti od nastaveného stupňa tvr-
26
dosti ukazovateľ výmeny vložky anti-calc
movať o nutnosti výmeny vložky anti-calc.
bude infor-
VÝMENA VLOŽKY ANTI-CALC
1 Na displeji LCD „bliká” ukazovateľ výmeny vložky anti-
-calc
.
2 Ponechajte parnú stanicu zapnutú.
3 Uvoľnite držiak zásobníka na vodu a vysuňte zásobník
na vodu z parnej stanice.
4 Vysuňte zásobník na vložku anti-calc. Vytiahnite
vložku anti-calc zo zásobníka a vymeňte na novú.
5 Počkajte 5 sekúnd po vykonaní kroku 4 skôr než opätovne zainštalujete zásobník na vložku anti-calc do parnej
stanice.
6 Postavte zásobník na vodu na popredné miesto. Charakteristické „kliknutie” znamená, že ste zásobník na vodu
zamontovali správne.
Ak budete mať problémy kúpiť novú vložku,
použite destilovanú vodu namiesto vody z točky.
Vložka anti-calc sa nedá odstrániť, ak nevysuniete zásobník na vodu.
Ak zásobník na vložku anti-calc nie je správne
zamontovaný, budete počuť opakujúci sa zvukový signál a na displeji LCD začne blikať ukazovateľ chýbajúcej vložky anti-calc
.
Ak vložku anti-calc vymeníte vo vypnutom
režime, proti vápenný elektronický systém
nerozpozná, že bola zainštalovaná nová vložka.
Nepoužívajte opotrebované vložky anti-calc
a nenechávajte prázdny zásobník na vložku
anti-calc. Môže to spôsobiť poškodenie prístroja a elektronického systemu.
SAMOČISTIACI SYSTÉM
Parná stanica má vbudovaný čistiaci systém, zaprojektovaný
pre to, aby udržiaval v čistote parné rúrky a parnú komoru.
Navrhujeme, aby ste túto činnosť vykonávali raz za mesiac.
1 Postupujte podľa bodu „Príprava parnej stanice”.
2 Stlačte tlačidlo voľby tkaniny a emisie pary „ ”.
Nastavte úroveň emisie pary na pozíciu MAX (
).
3 Prístroj bude pripravený samostatne sa čistiť v momente,
keď kontrolné červené svetlo zhasne a zasvieti sa kontrolné zelené svetlo.
4 Držte žehličku asi 150 mm nad dresom v polohe žehlenia.
Stlačte a podržte tlačidlo výfuku pary asi 3 minúty. Usadeniny sa dostanú cez parné otvory žehličky spolu s vodou.
5 Prežehlite vlhký materiál. Odstránite tak všetky zvyšky
usadenín zo žehliacej plochy.
IR8100-002_v05
6 Po skončení žehlenia pomocou tlačidla voľby tkaniny
a emisie pary „ ” nastavte úroveň emisie pary na pozíciu
„
”.
7 Stlačte tlačidlo zapnite/vypnite . Vypnete tak prístroj.
8 Vypnite parnú stanicu zo zdroja elektrického napätia.
9 Po úplnom vychladnutí žehličky vyprázdnite zásobník
na vodu. Žehličku skladujte zvisle v bezpečnom mieste.
Čistenie a údržba
●● Pred tým, než pristúpite k čisteniu parnej stanice, spotrebič odpojte z elektrickej siete.
●● Použite vlhkú handričku alebo špongiu, ktorá neškriabe,
aby ste odstránili usadeniny z žehliacej plochy žehličky
alebo telesa.
●● Nikdy nepoužívajte ostré alebo drsné predmety na
odstraňovanie usadenín zo žehliacej plochy žehličky.
●● Nikdy nepoužívajte šmirgle, ocot alebo odkameňujúce
prostriedky na čistenie žehličky.
Príkladové problémy počas používania parnej stanice
Problémy, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť vážne, sa často dajú pomerne jednoducho odstrániť. Skôr, ako sa rozhodnete
obrátiť na servisné stredisko, overte si podľa nižšie uvedenej tabuľky, či niektorý z uvedených problémov nie je ten, ktorý sa
práve snažíte vyriešiť. Ak aj napriek nižšie uvedeným riešeniam, sa Vám nepodarí Váš problém odstrániť, kontaktujte výrobcu
cez infolinku alebo sa obráťte na niektoré zo servisných stredísk.
PROBLÉM
PRÍČINA
Prístroj nepracuje.
Prístroj sa zohrieva.
Počkajte, až prístroj dosiahne požadovanú teplotu.
Prístroje nie je zapojený do elek- Vložte zástrčku do elektrickej zásuvky. Skontrolujte
trického napätia.
napäťový kábel a zástrčku, či nie sú poškodené.
Ak áno, skontaktujte sa zo servisom.
Prístroje nebol zapnutý tlačidlom zapnite/vypnite .
Elektrická zásuvka je poškodená alebo v sieti nie je elektrické napätie.
Na displeji LCD sa zobrazíl uka- Zásobník na vodu je prázdny.
zovateľ úrovne vody
RIEŠENIE
Stlačte raz tlačidlo zapnite/vypnite
. Zapnete
tak prístroj.
Preverte, či bezpečnostná poistka nie je spálená
alebo či sa bezpečnostná poistka automaticky nevypla. Ak hore uvedené poistky pracujú správne, preverte elektrickú zásuvku. Zapnite do nej iné prístroje.
Zapnite prístroj do inej elektrickej zásuvky.
Naplňte zásobník na vodu.
.
Žehliaca plocha žehličky sa
dostatočne nezohriala.
Zlé nastavenie druhu tkaniny
a emisie pary.
Pomocou tlačidla voľby tkaniny a emisie pary
„ ” prispôsobte druh tkaniny a emisiu pary k žehlenej tkanine.
Voda vyteká zo žehliacej plochy
žehličky.
Nastavený teplota je príliš nízka
alebo nastavené je príliš veľké
množstvo pary.
Pomocou tlačidla voľby tkaniny a emisie pary
Žehlička nie je dostatočne
horúca.
Pred zapnutím pary preverte, či sa svieti zelená signalizačná kontrolka.
V rúrke sa skvapalnila voda. Výfuk
pary používate prvý krát alebo ste
ho dlhší čas nepoužívali.
Stlačte tlačidlo výfuku pary mimo žehliacej dosky
a pridržte ho stlačené, pokiaľ z žehličky vybuchne
para.
„ ” nastavte teplotu
stvo pary.
alebo zmenšite množ-
Cez otvory pary na spodku žeh- Generátor pary vyhadzuje Vykonajte samočistenie (pozrite bod „Samočistiaci
kameň. Samočistenie ste nevy- systém”).
ličky vyteká belavá voda.
konávali pravidelne.
Žehlená tkanina sa poškodila.
IR8100-002_v05
Príliš vysoká teplota.
Postupujte v súlade s pokynmi výrobcu odevov.
Oboznámte sa s obsahom etikety predstavenej vo
forme symbolov.
Vykonajte testové žehlenie na vnútornej strane
odevu, ak nie ste si istý o aký materiál ide.
27
PROBLÉM
PRÍČINA
RIEŠENIE
Voda vyteká z parnej stanice.
Zásobník na vložku anti-calc nie
je správne zamontovaný.
Zainštalujte zásobník na vložku anti-calc správne
v parnej stanici.
Prístroj pracuje hlasno.
Prístroj používate prvý raz.
Je to normálny jav počas prvého použitia.
Zásobník na vodu je prázdny.
Naplňte zásobník na vodu.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
28
IR8100-002_v05
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A gőzállomás biztonságos használatára
vonatkozó utasítások
A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el
az egész használati utasítást.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● A vasaló stabil felületen kell használni, és ilyenre kell letenni.
●● Mikor a vasalót a talpára állítja, győződjön meg róla, hogy a felület, amin
áll, stabil.
●● A tartály vízzel történő feltöltése előtt
a dugaszt ki kell húzni a hálózati
dugaszolóaljzatból.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Ne használja a készüléket, ha az
sérült, vagy nem működik megfelelően.
●● Vasalás közben vagy közvetlenül
utána ne érintse a vasalótalpat, az
forró!
IR8100-002_v05
●● Vasalás közben és közvetlenül
a befejezése után ne érjen a
jellel jelölt felülethez. Ez a felület
forró (ábra 1 i 2).
Figyelem:
Forró felületek!
1. ábra: Jobb oldal
2. ábra: Bal oldal
●● A vasalóból magas hőmérsékletű
pára kerül kifúvásra. Használja
a készüléket körültekintően és figyelmeztesse a többi felhasználót is az
esetleges veszélyekre.
●● Tartsa a anti-calc utántöltőjét gyermek számára nem elérhető helyen.
●● Vasalás közben ne nyissa ki a víztartály vízbetöltő nyílását.
●● Ha a vasalás közben gyermekek
tartózkodnak a közelben, fokozottan ügyeljen. A vasalás közben ne
engedje meg, hogy bárki is a vasalóhoz érhessen.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai,
értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak
használatát nem ismerő személyek
csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő
használatára vonatkozó, és a vele
járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak
a berendezéssel. A berendezést
felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne
tartsák karban gyerekek.
●● Munka közben, vagy amikor
a vasaló hűl, tartsa a vasalót és
29
a hálózati kábelt 8 év alatti gyermekektől elzárva.
●● A vasalót nem szabad használni, ha
leesett, ha sérülés nyomai láthatók
rajta, vagy ha csöpög belőle a víz.
●● Ha akár csak rövid ideig nem használja a gőzállomást, kapcsolja ki azt
a bekapcsoló/kikapcsoló gombbal .
●● Semmi esetre sem vasaljon személyeken és állatokon található ruhát
és ruhaanyagokat.
●● A gőzt sohasem irányítsa személyek
és állatok felé.
●● A hálózatra csatlakoztatott vasalót
nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● Húzza le a védőfóliákat és címkéket a vasaló talpáról
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● Gőzállomás csak otthoni használatra alkalmas a használati utasításban foglaltaknak megfelelően.
A vasalást érintő utasítások
1 Válogassa szét a ruhákat az anyagtípusok szerint.
Ennek köszönhetően a különféle anyagok vasalásához
szükséges gyakori hőfokváltoztatást elkerülheti.
2 Ha nem biztos a ruha anyagát illetően, végezzen próbavasalást a ruha belső részén. Kezdje az alacsony hőfokkal,
majd fokozatosan növelje azt.
3 A magas hőfokra érzékeny anyagok vasalása előtt várjon
legalább három percet. A hőfokszabályozás funkciója a kívánt
hőfok eléréséhez bizonyos időt igényel, függetlenül attól,
hogy alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletről van szó.
4 A finomabb anyagok, mint selyem, gyapjú, velúr stb.
vasalását vasaló anyagon keresztül végezze, hogy a vasaló
ne hagyjon maga után fényes nyomokat.
5 A vasalást a ruha gyártója által megadott utasítások
szerint végezze. Ismerkedjken meg a ruha címkéjén
található, gyakran jelek formájában ábrázolt utasításokkal, mint pl.:
A hőfok beállítása
és a készülék oldaláról.
●● Használatbavétel előtt vegye elő és egyenesítse ki az
összekötő és a hálózat vezetéket.
●● Minden egyes használat után öntse ki a vizet a víztartályból.
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű, és földeléssel ellátott elektromos
hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● Használat előtt helyezze be az anti-calc betétet.
●● Ne használjon földeletlen csatlakozóval rendelkező
hosszabítót!
●● A víztartályba ne öntsön vízen kívül más folyadékot,
pl. parfümöt, folttisztító vagy alkoholt, mivel kárt tehetnek a készülékben.
●● Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
●● Ne tekerje az összekötő és a hálózati vezetéket
a vasaló köré mindaddig, amíg teljesen ki nem hűl, és
el nem lehet tenni.
●● Ne szedje szét a vasalót, vagy a gőzállomást és ne
próbálja leszerelni annak részeit.
●● Kerülje el, hogy az összekötő vezeték és a hálózati
kábel a vasaló felforrósodott talpához érjenek.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
30
○ Acetát szövet
○ Elasztán
○ Poliamid
○ Polipropilén
○ Poliészter
○ Selyem
○ Triacetát
○ Viszkóz
○ Gyapjú
○ Pamut
○ Len
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
Gőzállomás 1. osztályú berendezés, mely földelt elektromos
kábellel és csatlakozóval van ellátva. Csak földelt csatlakozóba csatlakoztassa.
ZELMER gőzállomás megfelel az aktuális normáknak.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK
SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
IR8100-002_v05
A gőzállomás felépítése
A
I
1 Gőzölőgomb
2 Visszajelző
3 A gőzölő szabályozója
– PROFESSZIONÁLIS GŐZŐLÉSI MÓD (gőz
kifújás a vasaló talpának elülső részén található gőzölőnyílásokon keresztül)
– NORMÁLIS
GŐZÖLÉSI
MÓD
(gőz
kifújás
a
vasaló
talpának
minden
gőzölőnyílásánkeresztül)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Kihajtó
Vízbeöntő
Víztartály
Víztartály beakasztója
Az anti-calc betét tartálya
Anti-calc betét (az anti-calc betét tartályába szerelve)
Vízkeménység teszter
A gőzállomás alapja termikus izolációval
Kábel fogantyúja
Akasztó a hálózati kábelhez
Visszajelző lámpák (zöld – készenáll a gőzölésre; piros –
a vasaló talpa melegszik)
Bekapcsoló/kikapcsoló gomb
A vízkeménység kiválasztógombja
Az anyag és a gőzölés kiválasztógombja „ ”
Az anyag és a gőzölés kiválasztógombja „ ”
LCD Kijelző
Összekötő vezeték
Hálózati kábel
LCD KIJELZŐ – KIJELZŐK LEÍRÁSA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Vízkeménység
Vízszint
Gőzölés mértéke
Gőzkamra melegítése
Automatikus kikapcsolás
Anti-calc betét cseréje
Nincs anti-calc betét behelyezve
Hőmérséklet beállítása
Anyag fajtájának beállítása
IR8100-002_v05
A
B
C
D E F
G
H
B
Víz feltöltése
A készülék elektromos vízszint ellenőrzővel
van felszerelve. Ha a vízszint túl alacsony, az
LCD kijelzőn a vízszint jelző elkezd villogni
a készülék pedig hangjelzést ad. Ez az állapot
addig áll fenn, míg a víztartály újra feltöltésre
nem kerül.
●● Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a csatlakozót
a hálozati csatlakozóaljzatból.
1 Akassza ki a víztartály beakasztóját és húzza ki a víztartályt.
2 Húzza ki a vízbeöntő.
●● Töltse fel a víztartályt a víztartály falán található MAX
jelig.
3 Tolja be a vízbeöntőt.
4 Helyezze a víztartályt helyére.
A vízkőmentesítő anyagának élettartama és
a vízkeménység miatt, javasoljuk az anti-calc
betét cseréjét, ha az anti-calc betét visszajelzője
villogni kezd.
Ha gondja támad az anti-calc betét megvásárlásával, a további használat során használjon
desztillált vizet.
A készülék bekapcsolása
1 Csatlakoztassa a gőzölőt a megfelelő csatlakozóba.
2 Egy szimpla hangjelzés hallatszik, az LCD kijelző egy
pillanatra kivilágosodik.
3 Nyomja meg a egyszer a bekapcsoló/kikapcsoló gombot
, hogy bekapcsolja a készüléket. Az LCD kijelzőn
a következő fog megjelennni:
31
Hőmérséklet beállítása
1 Indítsa el készüléket (lásd „A készülék beindítása”).
2 Nyomja meg az anyag és a gőzölés kiválasztógombját
„ ”, hogy a megemelje a hőmérsékletet és beállítsa
a vele kapcsolatos beállításokat a „
(
– a vasaló talpának elülső részén levő nyílásokból jön
a gőz;
– a vasaló talpának minden nyílásán jön a gőz).
Normális gőzölési módot a „
”-tól
”–től
a„
” beállításig használható. A professzionális gőzölési mód a „
”,
„
”-ig (minden gombnyomást hangjelzés kisér).
Az LCD kijelzőn a következők fognak megjelenni:
„
” és „
esetén használható.
” beállítások
6 Amikor a vasaló talpa és a gőzkamra készen állnak
a munkára, a piros visszajelző kialszik és felgyullad a zöld
visszajelző.
7 A készülék készen áll a munkára.
A hálózati kábel akasztó felszerelése
●● Tekerje ki és egyenesítse ki a hálózati kábelt.
C
1 Dugja be a hálózati kábelt a gőzállomás felső részén
található két nyílás egyikébe.
2 Helyezze a hálózati kábelt a hálózati kábel akasztójának hatósugarába.
A gőzállomás felkészítése a munkára
1 Egyenesítse ki az összekötő és a hálózat vezetéket.
2 Töltse fel a víztartályt (lásd „Víz feltöltése”).
3 Kapcsolja be a készüléket (lásd „A készülék bekapcsolása”).
A hőmérséklet csökkentése érdekében és a vele kapcsolatos beállítások megváltoztatásához nyomja meg előbb
az anyag és a gőzölés kiválasztógombját „ ” (minden
gombnyomást hangjelzés kisér). Az LCD kijelzőn a hőmérséklet megemelésével ellenkező sorrendben jelennek meg
a kijelzők.
Az 1-től 4-ig („
” -tól „
”-ig) beállítások esetén a vasaló kizárólag gőz
nélkül működik. Ezen beállítások használata
során folyamatosan a piros visszajelző világít.
3 Visszajelző automatikusan kialszik, amikor a vasaló
talpa eléri a megfelelő hőmérsékletet.
Az
5-től
9-ig
(„
”
-tól
„
”-ig) beállítások esetén használható a gőzölő.
4 A gőzkamra felmelegedése során az LCD kijelzőn villogni fog a gőzkamra visszajelzője
. A megfelelő
hőmérséklet elérése után a a visszajelző kialszik (eltűnik
a kijelzőről).
5 Állítsa a gőzölő szabályozóját a megfelelő helyzetbe
32
ELSŐ VASALÁS
1 Járjon el „A gőzállomás felkészítése a munkára” pont
szerint.
2 Állítsa be a víz keménységet a vízkeménység
kiválasztógombjának
megnyomása segítségével.
Avízkeménységet teszter segítségével ellenőrizheti (lásd
„Vízkeménység ellenőrzése”).
3 Nyomja meg az anyag és a gőzölés kiválasztógombját
„
” és állítsa a gőzölés mértékét MAX értékre (
).
4 A gőzkamra visszajelzője
villogni kezd, ami azt
jelenti, hogy a kamra melegszik.
5 Tolja a gőzölő szabályozóját jobbra a
jelre.
6 A gőzkamra visszajelzőjej
kialszik (eltűnik a kijelzőről), amint a gőzkamra eléri a megfelelő hőmérsékletet.
7 Ha a vasaló talpa és a gőzkamra készen állnak a munkára, a piros visszajelző kialszik, és a zöld visszajelző felgyullad.
8 A készülék készen áll a használatra.
9 Nyomja meg és tartsa lenyomva a gőzölőgombot
kb. 1 percen keresztül, hogy kitisztítsa a gőzképző rendszert.
IR8100-002_v05
10 Nyomja meg a gőzölőgombot, hogy gőz segítségével vasalhasson. A funkció aktiválásához szükséges lehet
a gőzölőgomb többszöri megnyomása.
11 Az LCD kijelzőn a gőzölőgomb megnyomás közben
a gőzképzés mértékének visszajelzője villogni fog.
12 Az elsőként vasaljon ki egy „régi” törölközőt.
Amíg a gőzkamra nem éri el a megfelelő hőmérsékletet, nem lehet gőzzel vasalni.
Ha megnyomja a gőzölőgombot mielőtt a gőzkamra hőmérséklete eléri a megfelelő szintet,
hangjelzést fog hallani.
A gőzkamra kb. 1 perc alatt melegszik fel.
Vasalás
Mindig tartsa be a gyártó utasításait, melyek
a ruha címkéjén találhatók.
Ha a gőzöléses vasalás után a készüléket hos�szabb ideig nem használja, akkor a gőz kicsapódhat a vezetékben. Újbóli használat során ez
kicsapódott gőz kicsöpöghet a vasaló talpából.
3 A gőzkamra visszajelzője
kialszik (eltűnik a kijelzőről), amint a gőzkamra eléri a megfelelő hőmérsékletet.
4 Amikor a vasaló talpa és a gőzkamra készen állnak
a munkára, a piros visszajelző kialszik és felgyullad a zöld
visszajelző.
5 Tolja a gőzölő szabályozóját jobbra a
jelre.
6 A készülék készen áll a munkára.
7 Az LCD kijelzőn a gőzölőgomb megnyomás közben
a gőzképzés mértékének visszajelzője villogni fog.
8 Nyomja meg a gőzölőgombot, hogy gőz segítségével vasalhasson. A funkció aktiválásához szükséges lehet
a gőzölőgomb többszöri megnyomása.
9 A vasalás befejezése után Az anyag és a gőzölés
kiválasztógombja „ ” segítségével állítsa be a gőzölés
mértékét az „
” helyzetbe.
10 Nyomja meg a bekapcsoló/kikapcsoló gombot
,
hogy kikapcsolja a készüléket.
11 Húzza ki a gőzállomást a csatlakozóaljzatból.
12 A vasaló teljes kihűlése után ürítse ki a víztartályt,
a készüléket tárolja biztonságosan helyen, álló helyzetben.
GŐZÖLÉS FÜGGŐLEGES POZÍCIÓBAN
Mindig tartsa be a gyártó utasításait, melyek
a ruha címkéjén találhatók.
A kicsapódott gőz kicsepegésének megelőzésére, a vasalást egy „régi” anyag vasalásával
kezdje.
SZÁRAZVASALÁS
Az 1-től 4-ig („
”-tól „
”-ig) beállításoknál a vasaló kizárólag gőz nélkül működik. Ezen beállítások használata során folyamatosan a piros visszajelző
világít.
1 A gőzölőgomb megnyomása az 1-től 4-ig beállítások
esetén, hangjelzéssel jár, de ez nem jelenti gőz képződését.
2 A visszajelző automatikusan kialszik, amint vasaló talpa
eléri a megfelelő hőmérsékletet.
3 A készülék készen áll a munkára.
GŐZVASALÁS
Az 5-től 9-ig („
”-tól „
”-ig) beállítások esetén használható a gőzölő. Ehhez nyomja meg
a gőzölőgombot. A funkció aktiválásához szükséges lehet
a gőzölőgomb többszöri megnyomása.
1 A vasalandó anyagoktól függően Az anyag és a gőzölés
kiválasztógombja segítségével állítsa be gőzölés mértékét.
2 Ha a gőzkamra melegítésének visszajelzője
villogni kezd, az azt jelenti, hogy a a gőzkamra melegszik.
Ha megnyomja a gőzölőgombot mielőtt a gőzkamra hőmérséklete eléri a megfelelő szintet, hangjelzést fog hallani, ez
azonban nem jár gőzképződéssel.
IR8100-002_v05
Ez a funkció lehetővé teszi a finom anyagokban
a gyűrődések eltávolítását függőleges helyzetben (függönyök vagy más anyagok).
1 Járjon el „A gőzállomás felkészítése a munkára” pont
szerint.
2 A vasalandó anyagoktól függően az anyag és a gőzölés
kiválasztógombja segítségével állítsa be gőzölés mértékét
(„
”-tól „
” -ig).
A készülék minden gombnyomás után hangjelzést hallat.
3 Ha a gőzkamra melegítésének visszajelzője
villogni kezd, az azt jelenti, hogy a a gőzkamra melegszik.
Ha megnyomja a gőzölőgombot mielőtt a gőzkamra hőmérséklete eléri a megfelelő szintet, hangjelzést fog hallani, ez
azonban nem jár gőzképződéssel.
4 A gőzkamra visszajelzője
kialszik (eltűnik a kijelzőről), amint a gőzkamra eléri a megfelelő hőmérsékletet.
5 Amikor a vasaló talpa és a gőzkamra készen állnak
a munkára, a piros visszajelző kialszik és felgyullad a zöld
visszajelző.
6 Jobb hatásfok elérése érdekében tolja balra a gőzölő
szabályozóját
, ennke köszönhetően a gőzképződés
sebessége megnő.
33
7 A készülék készen áll a munkára.
8 Tarts a vasalót függőlegesen 10 cm-re a ruhától.
9 Nyomja meg egyszer a gőzölőgombot – ekkor a vasaló
talpának elülső részében található nyílások intenzíven
gőzölni kezdenek.
10 Nagyobb gyűrődések esetén,várjon néhány másodpercet és újra nyomja meg a gőzölőgombot. A legtöbb gyűrődés a gomb háromszori használatával eltűntethető.
11 A funkció aktiválásához szükséges lehet a gőzölőgomb
többszöri megnyomása.
12 A vasalás befejezése után az anyag és a gőzölés
kiválasztógombja „ ” segítségével állítsa be a gőzölés
mértékét a „
” helyzetbe.
13 Nyomja meg a bekapcsoló/kikapcsoló gombot
,
hogy kikapcsolja a készüléket.
14 Húzza ki a gőzállomást a csatlakozóaljzatból.
15 A vasaló teljes kihűlése után ürítse ki a víztartályt,
a készüléket tárolja biztonságosan helyen, álló helyzetben.
A jó minőségű gőz elérése érdekében ne
nyomja meg háromnál többször a gőzölő
gombját a visszajelző kialvása után.
A készülék nagyon forró gőzt készít. Semmilyen körülmények között se vasaljon személyen, vagy állaton levő ruhát. Soha ne irányítsa
a gőzt személyek, vagy állatok felé.
Vasalás közben tartson néhány cm-nyi távolságot a kényes anyagoktól (szintetikus anyagok,
selyem, bársony, stb), különben az anyag megsérülhet.
Plusz funkciók
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
Ha vasalás közben a 10 percnél tovább nincs a gőzvasalási funkció igénybe véve, a készülék „készenléti” állapotba
áll át. A kijelző világítása kialszik és a kijelző képernyőjén
villogni kezd a z automatikus kikapcsolás visszajelzője
, emellett felváltva felvillan a vasaló zöld és piros vis�szajelzője. A vasalás folytatásához elég, ha megmozdítja
a vasalótvagy megnyomja a bekapcsoló/kikapcsoló gombot
. Ekkor a készülék visszatér az előző beállításokhoz
és újra felmelegszik. Várjon kb. fél percet, hogy a készülék
felmelegedjen az automatikus kikapcsolás előtt előre beállított hőmérsékletre.
NYELV KIVÁLASZTÁSA
1 Egyenesítse ki az összekötő és a hálózat vezetéket.
2 Kapcsolja be a készüléket (lásd „A készülék bekapcsolása”).
A készülék három nyelvi verzióval rendelkezik:
angol, francia és német.
3 A nyelv megváltoztatásához nyomja meg és tartsa
lenyomva 5mp-ig A vízkeménység kiválasztógombját
és az anyag és a gőzölés kiválasztógombját „ ”. A kijelzőn villogni kezd az aktuálisan beállított nyelv (EN, FR, DE).
4 Az anyag és a gőzölés kiválasztógombja segítségével „ ” válassza ki a megfelelő nyelvet. A lehetséges nyelvek a következőképpen fognak váltakozni:
VASALÁS UTÁN
●● A vasalási szünetekben és a vasalás befejezése után
helyezze el a vasalót a gőzállomás alapjára, termikusan
elszigetelve azt.
●● Nyomja meg a bekapcsoló/kikapcsoló gombot ,
hogy kikapcsolja a készüléket.
●● Húzza ki a gőzállomást a csatlakozóaljzatból.
●● A vasaló teljes kihűlése után ürítse ki a víztartályt,
a készüléket tárolja biztonságosan helyen, álló helyzetben.
Víz kiöntése
●● Húzza ki a gőzállomást a csatlakozóaljzatból.
B
1 Akassza ki a a víztartály beakasztóját és húzza ki
a víztartályt a gőzállomásból.
2 Húzza ki a vízbeöntőt.
●● A víztartály tartalmát öntse ki a mosógatóba, teljesen
megfordítva azt.
3 Tolja a helyére a vízbeöntő.
4 Tegye a víztartályt a helyére, jellegzetes kattanás jelzi
a víztartály megfelelő behelyezését.
34
5 Ha a megfelelő nyelv megjelenik a kijelzőn, várjon
egy keveset. A készülék automatikusan átáll a kiválasztott
nyelvre és visszatér az alapbeállított képernyőre a kijelzőn.
A nyelv a készülék működése során bármikor
átállítható.
A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE
A vízkeménység ellenőrzése lehetővé teszi, hogy a gőzölő
állomás üzemi paramétereit optimálisan lehessen beállítani
az Önnél lévő víz minőségének megfelelően. A vízkeménység ellenőrzéséhez járjon el az állábiak szerint.
1 Vegye ki a vízkeménységet ellenőrző tesztert a csomagolásból.
2 Töltsön meg egy poharat vagy más edény csapvízzel, és
merítse a vízkeménység tesztelőt a vízbe kb. 60 másodpercig.
IR8100-002_v05
3 Olvassa le a teszterről a víz keménységét.
4 A leolvasott vízkeménység alapján megnyomva a
gombot, állítsa be a vízkeménységet a gőzölő állomáson.
A vízkeménység mértéke
(teszter)
Vízkeménység mértéke
(gőzölő állomás)
LOW
MEDIUM
HIGH
AZ ANTI-CALC VÍZKŐMENTESÍTŐ RENDSZER ÉS
AZ BETÉT CSERÉJÉNEK JELZŐJE
A készülék az anti-calc betét állapotát elektromosan ellenőrző rendszerrel van ellátva. Az anti-calc betét tisztítja
a vizet és megszűnteti annak keménységét. A betétben vízkőmentesítő gyanta található. A víz keménységétől függően
a gőzállomás jelzésének megfelelően kell a betétet cserélni.
A vízkeménység beállított mértékétől függően az anti-calc
betét cseréjét jelző
jel időnként informálni fog a betét
cseréjének szükségességéről.
ANTI-CALC BETÉT CSERÉJE
1 Az LCD kijelzőn az anti-calc betét csere jelző
„villog”.
2 Hagyja a gőzállomást bekapcsolva.
3 Akassza ki a a víztartály beakasztóját és hózza ki
a víztartályt a gőzállomásból.
4 Húzza ki az anti-calc betét tartályát, vegye ki az anticalc betétet a tartályából és cserélje ki újra.
5 Várjon 5 másodpercet a 4. pont elvégézése után mielőtt
újta beszereli az anti-calc betét tartályát a gőzállomásba.
6 Állítsa a víztartályt az előzőleg elfoglalt helyére, jellegzetes kattanás jelzi a víztartály megfelelő behelyezését.
Ha gondja támad az új betét megvásárlásával, hogy továbbra is használni tudja a berendezést, használjon desztillált vizet csap víz
helyett.
Ne haszáljon használt anti-calc betétet és ne
hagyja üresen az anti-calc betét tartályát. Ez az
elektromos rendszer sérüléséhez vezethet.
ÖNTISZTÍTÓ RENDSZER
A gőzállomás öntisztító rendszerrel rendelkezik, melynek
feladata a gőzvezetékek és a gőzkamra tisztántartása.
Javasoljuk, hogy havonta egyszer tisztítsa meg segítségével
a gőzállomást.
1 Járjon el „A gőzállomás felkészítése a munkára” pont
szerint.
2 Nyomja meg az anyag és a gőzölés kiválasztógombját
„
” állítsa a gőzölés mértékét MAX értékre (
).
3 A készülék készen áll az öntisztításra, amint a piros
vsszajelző kialszik és a zöld visszajelző felgyullad.
4 Tartsa a vasalót kb. 150 mm-re a mosogató, vagy
mosdó felett vasalási pozícióban, és nyomja meg és tartsa
lenyomva a gőzölőgombot kb. 3 percen át. A vasaló nyílásain távozik a felhalmozódott üledék.
5 Vasaljon át egy nedves anyagot, hogy letisztítsa a vasaló
talpára került üledéket.
6 A vasalás befejezése után az anyag és a gőzölés
kiválasztógombja „ ” segítségével állítsa be a gőzölés
mértékét a „
” helyzetbe.
7 Nyomja meg a bekapcsoló/kikapcsoló gombot
a készülék kikapcsolásához.
8 Húzza ki a gőzállomást a csatlakozóaljzatból.
9 A vasaló teljes kihűlése után ürítse ki a víztartályt,
a készüléket tárolja biztonságosan helyen, álló helyzetben.
Tisztítás és karbantartás
●● Tisztítás előtt csatlakoztassa le a gőzállomást az áramforrásról.
●● A vasaló talpáról és a burkolatról az üledéket olyan nedves ruhával vagy szivaccsal távolíthatja el, mely nem
sérti meg a burkolat felszínét.
●● Soha ne használjon éles, vagy durva felületű anyagokat
az üledés eltávolítására a vasaló talpáról.
●● Soha ne használjon súrolóanyagokat, ecetet, vagy vízkőoldót a vasaló tisztítására.
Az anti-calc betét nem távolítható el a víztartály
kivétele nélkül.
Ha az anti-calc betét tartálya heyzetelenül lett
visszahelyezve, ismétlődő hangjelzés hallható
és az LCD kijelzőn villogni kezd az anti-calc
betét hiányát jelző visszajelző
.
Ha az anti-calc betét kikapcsolt állapotban lett
kicserélve, a vízkőmentesítő rendszer nem
fogja azt felismerni.
IR8100-002_v05
35
A gőzállomás használata során felmerülő esetleges problémák
Az első pillantásra komolynak tűnő problémákat könnyen el lehet hárítani. Mielőtt szervizhez fordul, ellenőrizze az alábbi
táblázatot, hogy az alább leírt problémák valamelyike nem illik-e a tapasztalt problémára. Ha a problémát továbbra sem lehet
megoldani, vegye fel a kapcsolatot az infóvonallal, vagy a megfelelő szervizzel.
PROBLÉMA
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
A készülék nem működik.
A készülék melegszik.
Várja meg, míg a készülék bemelegszik.
A készülék nincs bedugva.
Dugja be dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatba.
Ellenőrizze az összekötő vezetéket és a dugaszt,
hogy nem sérültek-e. Ha ez történt, lépjen kapcsolatba egy szervizzel.
A készülék nem lett bekapcsolva
a
bekapcsoló/kikapcsoló
Nyomja meg egyszer a bekapcsoló/kikapcsoló
gombbal
Az LCD kijelzőn megjelenik
a vizszint visszajelzője
segítségével.
gombot
.
A csatlakozóaljzat sérült, vagy
nincs áram a hálózatban.
Ellenőrizze a hálózat biztosítékát, hogy nincskiégve, valamint, hogy nem kapcsolta e le az áramot a biztosítékot.
Próbáljon más készüléket csatlakoztatni a hálózatba.
Üres a víztartály.
Töltse fel a víztartályt.
.
A vasaló talpa nem melgedett fel
kellőképpen.
Rosszul lett az anyag és gőzö- Az anyag és gőzölés gombja segítségével „ ”
lés mértéke beállítva.
állítsa be az anyag típusát és a gőzölés mértékét
a vasalandó anyagank megfelelően.
Víz folyik a vasaló talpából.
Túl alacsonyra lett beállítva
a hőmérséklet, vagy túl magasra
a gőzölés mértéke.
Az anyag és gőzölés gombja segítségével „
A vasaló nem elég meleg.
A gőzölés bekakpcsolása előtt győződjön meg róla,
hogy ég a zöld visszajelző lámpa.
állítsa be a hőmérsékletet min.
kentse a gőzölés mértékét.
”
, vagy csök-
A vezetékben kicsapódott a gőz, Nyomja meg és a tartsa lenyomva a gőzölő gombot
most használja először a gőzö- a vasalódeszkám kívüli térben és várja meg, míg
lést, vagy hosszú idő után elő- a vasaló gőzölni kezd.
ször kerül újbóli használatra
a gőzölési funkció.
A gőzölő nyílásokon keresztül
fehéres színű víz folyik.
A gőzt előállítő generator vízkö- Végezze el a vasaló öntisztításást (lásd „Öntisztító
vet dob ki, nem volt rendszere- rendszer”).
sen öntisztítva a készülék.
A vasalt anyag megsérült.
Túl magas hőmérséklet.
Kövesse a ruha gyártójának utasításait.
Figyelmessen tanulmányozza át a ruha címkéjén
található jelzéseket.
Ha ne tudja miylen anyag, akkor végezzen próbavasalást annak belső oldalán.
Víz folyik a gőzállomásból.
Az anti-calc betét tartály rosszul
lett visszaszerelve.
Megfelelően szerelje be az anti-calc betét tartályát.
A készülék hangosan működik.
A készülék először van haszná- Első alkalommal ez normális jelenség.
latban.
Üres a víztartály.
36
Töltse fel a víztartályt.
IR8100-002_v05
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
IR8100-002_v05
37
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii referitoare la utilizarea
corespunzătoare şi în condiţii de siguranţă
a statiei de calcat cu aburi
Înainte de a utiliza pentru prima oară aparatul citiţi
toate instrucţiunile de utilizare.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Fierul de călcat trebuie folosit pe
o suprafaţă stabilă şi tot pe o astfel
de suprafaţă trebuie depozitat.
●● Atunci când puneţi fierul de călcat la
loc pe suportul - bază, asiguraţi-vă
că, suprafaţa pe care este amplasat
suportul - bază este stabilă.
●● Înainte de a umple rezervorul cu apă
trebuie să scoateţi din priză ştecherul.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile făcute incorect pot pune
în pericol viaţa utilizatorului. În cazul
unui defect, vă recomandăm să vă
adresaţi servisului specializat al
firmei.
38
●● Nu folosiţi aparatul atunci când
este deteriorat sau nu funcţionează
corespunzător.
●● Nu atingeţi talpa fierului de călcat în
timpul călcatului sau imediat după
efectuarea sa, este fierbinte!
●● În timpul procesului de călcare şi
imediat după ce acesta a luat sfârşit nu trebuie să atingeţi suprafaţa
care este marcată cu simbolul
.
Această suprafaţă este fierbinte (vezi
fig. 1 şi 2).
Atenţie: Suprafaţă
fierbinte!
Fig. 1: Partea dreaptă
Fig. 2: Partea stângă
●● Aburii care ies din fierul de călcat au
temperatură ridicată. Folosiţi fierul de
călcat cu atenţie şi informaţi ceilalţi
utilizatori despre pericolul potenţial.
●● Nu lăsaţi inserţia anti-calc la îndemâna copiilor.
●● În timpul călcatului, nu deschideţi orificiul de alimentare al rezervorului de
apă.
●● Aveţi o deosebită grijă atunci când
călcaţi în prezenţa copiilor. Nu le
permiteţi să atingă fierul în timpul
călcatului.
●● Acest echipament poate fi utilizat de
copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de
persoane fără experienţă şi care nu
cunosc echipamentul, în cazul în
care li se asigură supraveghere sau
instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg
IR8100-002_v05
pericolele care pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să curăţe sau să
întreţină echipamentul atunci când
nu sunt supravegheaţi.
●● În timpul funcţionării sau atunci când
fierul de călcat se răceşte, acesta şi
cablul de alimentare nu trebuie să se
afle la îndemâna copiilor care nu au
depăşit vârsta de 8 ani.
●● Fierul de călcat nu trebuie folosit în
cazul în care acesta a căzut de la
înălţime, în cazul în care posedă urme
vizibile de deteriorare şi nici în cazul în
care din acesta se scurge apa.
●● Dacă nu folosiţi statie de calcat cu
aburi chiar şi pentru o durată scurtă
de timp opriţi-o cu butonul pornit/
oprit .
●● Nu călcaţi absolut niciodată haine şi
materiale când acestea se află pe
oameni sau animale!
●● Nu îndreptaţi niciodată aburul spre
oameni sau animale.
●● Beneficiarul nu are voie să lase nesupravegheat fierul de călcat care
este conectat la reţeaua de alimentare cu curent electric.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Îndepărtaţi toate foliile protectoare şi autocolantele de
●● Nu turnaţi nici un alt fel de substanţe în afară de apă
în rezervorul pentru apă, şi anume parfumuri, oţet sau
alte substanţe chimice, deoarece acestea pot deteriora
foarte serios dispozitivul.
●● Niciodată nu scufundaţi dispozitivul în apă sau alte
lichide.
●● Nu înfăşuraţi cablul de racordare şi cablul de alimentare
de jur împrejurul fierului de călcat până când acesta nu
s-a răcit şi nu va fi gata pregătit pentru depozitare.
●● Nu desfaceţi carcasa fierului de călcat şi a statiei de
calcat cu aburi, nu demontaţi nicio piesă.
●● Evitaţi contactul dintre cablul de racordare şi cablul de
alimentare cu talpa fierbinte a fierului de călcat.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●● Statie de calcat cu aburi este destinată pentru uz casnic şi poate fi folosită doar în conformitate cu aceste
instrucţiuni.
Indicaţii privind călcatul
1 Sortaţi articolele ce urmează a fi călcate potrivit tipului de
material. Sortarea determină limitarea schimbărilor de temperatură, în funcţie de tipul de material.
2 Faceţi o probă de călcat pe partea interioară a hainelor,
dacă nu sunteţi siguri în privinţa tipului de material din care
sunt confecţionate. Începeţi de la o temperatură mai joasă şi
treceţi, în mod progresiv, la o temperatură mai înaltă.
3 Aşteptaţi cel puţin trei minute înainte de călcarea materialelor fine, sensibile la temperaturi înalte. Funcţia de reglare
a temperaturii, indiferent dacă este vorba de o temperatură
mai înaltă sau mai joasă, are nevoie de un anumit interval de
timp, pentru a ajunge la nivelul de temperatură ales.
4 Materialele fine, precum mătasea, lâna sau velurul trebuie călcate folosindu-se deasupra un material de călcat,
pentru a evita urmele, lustruirea lor.
5 Respectaţi la călcat indicaţiile producătorului de
îmbrăcăminte. Verificaţi datele de pe etichete, cel mai
adesea reprezentate sub formă de simboluri precum:
pe talpa fierului de călcat şi de pe carcasă.
Reglarea temperaturii
●● Înainte de utilizare, desfăşuraţi şi îndreptaţi cablul de
racordare şi cablul de alimentare.
●● După fiecare utilizare, se va goli rezervorul de apă.
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei
electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune
care este în conformitate cu cea menţionată pe plăcuţa
de fabricaţie a dispozitivului şi echipată în pin protector.
●● Înainte de utilizare, puneţi filtrul anti-calc.
●● Nu folosiţi prelungitoare fără contact de protecţie!
IR8100-002_v05
○ Fibre artificiale
(acetat)
○ Elastic
○ Poliamide
○ Polipropilen
○ Triacetat
○ Lână
○ Poliester
○ Proteine
○ Mătase
○ Bumbac
○ In
39
AFIŞAJ LCD – DESCRIERE INDICATORI
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Statie de calcat cu aburi este un aparat din clasa I, dotat cu
cablu de racordare cu conductor de protecţie şi ştrcher cu contact de protecţie. Racordaţi la priză dotată cu bolţ de protecţie.
Statie de calcat cu aburi ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor legislative în vigoare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
Aparatul corespunde cerinţelor directivelor:
–– Echipament electric destinat pentru utilizare în limite stabilite de tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul este marcat cu semnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
A
Structură statie de calcat cu aburi
1 Buton flux de aburi
2 Lampă de control
3 Regulator flux de aburi
– MOD PROFESIONAL ABURI (flux de aburi
din orificiile amplasate în partea frontală de pe
talpa fierului de călcat)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
40
– MOD OBIŞNUIT ABURI (flux de aburi din toate
orificiile de pe talpa fierului de călcat)
Protecţie cablu
Orificiu turnare apă
Recipient apă
Clapetă recipient apă
Recipient inserţie anti-calc
Inserţie anti-calc (montată în recipientul pentru inserţie
anti-calc)
Tester duritate apă
Suport statie de calcat cu aburi cu izolaţie termică
Suport pentru cablu
Suport pentru cablul de alimentare
Lămpi de semnalizare (verde – pregătit pentru uz cu
aburi; roşie – talpa fierului de călcat se încălzeşte)
Buton pornit/oprit
Buton selectare duritate apă
Buton selectare material şi emisie de aburi „
Buton selectare material şi emisie de aburi „
Afişaj LCD
Cablu e racordare
Cablul de alimentare
”
”
I
A
A
B
C
D
E
F
G
H
I
B
C
D E F
G
H
Duritate apă
Nivel apă
Nivel emisie aburi
Încălzire compartiment aburi
Oprire automată
Schimbare inserţie anti-calc
Lipsă inserţie anti-calc
Setări temperatură
Setări tip material
Turnare apă
B
Aparatul este dotat cu un sistem electronic de
monitorizare a nivelului de apă. Dacă nivelul de
apă este prea scăzut, pe afişajul LCD începe să
lumineze intermitent indicatorul nivelului de
apă
, iar aparatul va emite un semnal acustic. Acest lucru va dura până când veţi umple
recipientul pentru apă.
●● Opriţi aparatul şi apoi scoateţi ştecherul cablului de ali-
mentare din priză.
1 Deschideţi clapeta recipientului pentru apă şi scoateţi
recipientul pentru apă.
2 Scoateţi orificiul pentru turnare apă.
●● Umpleţi recipientul pentru apă până la nivelul MAX
marcat pe peretele recipientului pentru apă.
3 Introduceţi orificiul pentru turnare apă.
4 Aşezaţi recipientul pentru apă în acelaşi loc.
În funcţie de rezistenţa răşinilor anticalcar şi
a durităţii apei, vă sugerăm să schimbaţi inserţia anti-calc, atunci când indicatorul de schimbare inserţie anti-calc
intermitent.
începe să lumineze
IR8100-002_v05
În cazul în care nu puteţi achiziţiona o inserţie
anti-calc nouă puteţi folosi apă distilată pentru
a utiliza în continuare aparatul.
Pornire aparat
1 Cuplaţi statie de calcat cu aburi la o sursă adecvată de
alimentare.
2 Veţi auzi un singur semnal sonor şi displayul LCD va fi
iluminat pentru un moment.
3 Apăsaţi o dată butonul pornit/oprit
pentru a porni
aparatul. Pe afişajul LCD apare:
La setările între 1 şi 4 (de la „
” la
„
”) fierul de călcat funcţionează doar
la modul uscat, în timpul căruia nu se generează
aburi. Atunci când folosiţi aparatul cu aceste
setări lampa roşie de semnalizare se aprinde.
3 Lampa de control se opreşte automat, atunci când
talpa fierului de călcat atinge temperatura selectată.
La setările între 5 şi 9 (de la „
„
folosi aburi.
” la
”), atunci când călcaţi puteţi
4 Atunci când compartimentul pentru aburi se încălzeşte,
pe afişajul LCD va lumina intermitent indicatorul de încăl-
Ajustare temperatură
1 Porniţi aparatul (vedeţi punctul „Pornire aparat”).
2 Apăsaţi butonul de selectare material şi emisie aburi
„ ” pentru a mări temperatura şi setările acesteia de la
„
” până la „
” (după fiecare apăsare veţi auzi un semnal acustic). Pe afişajul LCD vor apărea
pe rând:
zire a compartimentului pentru aburi
. Atunci când
atinge temperatura dorită indicatorul se opreşte (dispare de
pe afişaj).
5 Deplasaţi regulatorul fluxului de aburi la poziţia corespunzătoare (
– flux de aburi din orificiile situate în par-
tea anterioară a tălpii fierului de călcat;
– flux de aburi
din toate orificiile din talpa fierului de călcat).
Modul normal de aburi poate fi folosit la setările între „
” şi „
”.
Modul profesional de aburi trebuie folosit la
setările „
”, „
” şi
„
”.
6 Dacă talpa fierului de călcat şi compartimentul pentru
aburi sunt pregătite pentru utilizare, lampa roşie de control
se stinge şi se aprinde lampa verde de control.
7 Aparatul poate fi folosit.
Montarea suportului pentru cablul de
●● Desfăşuraţi şi întindeţi cablul de alimentare.
C
1 Introduceţi suportul pentru cablul de alimentare în
unul din orificiile care se găsesc amplasate în partea superioară a staţiei cu aburi.
2 Amplasaţi cablul de alimentare în îndoitura suportului
pentru cablul de alimentare.
Pregătire statie de calcat cu aburi pentru
funcţionare
Pentru a micşora temperatura şi setările acesteia apăsaţi pe
rând butonul de selectare material şi emisie aburi „ ”
(după fiecare apăsare veţi auzi un semnal acustic). Pe afişajul LCD indicatorii se vor aprinde în ordinea opusă faţă de
cea la creşterea temperaturii.
IR8100-002_v05
1 Desfăşuraţi şi îndreptaţi cablul de racordare şi cablul de
alimentare.
2 Umpleţi recipientul pentru apă (vedeţi punctul „Turnare
apă”).
3 Porniţi aparatul (vedeţi punctul „Pornire aparat”).
41
PRIMA CĂLCARE
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătire statie de
calcat cu aburi pentru funcţionare”.
2 Apăsaţi butonul de selectare a durităţii apei pentru
a ajusta duritatea acesteia
. Folosiţi testerul de duritate a apei pentru a verifica nivelul de duritate a apei (vedeţi
punctul „Verificare duritate apă”).
3 Apăsaţi butonul de selectare material şi emisie
aburi „ ” şi setaţi nivelul de emisie aburi la poziţia MAX
(
Călcare
Respectaţi mereu recomandările producătorului de îmbrăcăminte care sunt indicate pe etichetă.
În cazul în care nu aţi folosit la călcat staţia de
aburi o perioadă mai îndelungată atunci aburii
din cablu se pot condensa. Atunci când folosiţi din nou staţia de aburi la călcat, se poate
întâmpla ca vaporii condensaţi să se scurgă în
cantităţi mici din talpa fierului de călcat.
).
4 Indicatorul de încălzire a compartimentului pen-
tru aburi
începe să lumineze intermitent ceea ce
înseamnă că se încălzeşte compartimentul pentru aburi.
5 Deplasaţi regulatorul fluxului de aburi în dreapta la
poziţia
.
6 Indicatorul de încălzire a compartimentului pentru
aburi
încetează să lumineze intermitent (dispare de
pe afişaj) atunci când compartimentul pentru aburi atinge
temperatura necesară.
7 Dacă talpa fierului de călcat şi compartimentul pentru
aburi sunt pregătite pentru utilizare, lampa roşie de control
se opreşte şi se aprinde lampa verde de control.
8 Aparatul poate fi folosit.
9 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru flux de aburi
timp de aprox. 1 minut, pentru a curăţa sistemul de generare
aburi.
10 Apăsaţi butonul pentru flux de aburi pentru a călca cu
aburi. Pentru a porni funcţia pentru flux de aburi poate să
fie necesar să apăsaţi de câteva ori butonul pentru flux de
aburi.
11 Pe afişajul LCD atunci când apăsaţi butonul pentru flux
de aburi simbolul aburi de lângă indicatorul de nivel de emisie aburi va lumina intermitent.
12 Începeţi să călcaţi cu un prosop „vechi”.
Până când compartimentul pentru aburi nu
atinge temperatura necesară, nu puteţi folosi
aburi la călcat.
Dacă apăsaţi butonul pentru flux de aburi în
timpul în care compartimentul pentru aburi nu
a atins temperatura necesară veţi auzi un semnal acustic.
Compartimentul pentru aburi atinge temperatura corespunzătoare după aprox. 1 minut.
Pentru a nu permite ca vaporii condensaţi să
se scurgă pe ţesătura călcată, începeţi fiecare
călcat de la călcarea uneţi ţesături „vechi”.
CĂLCAT FĂRĂ ABURI
La setările între 1 şi 4 (între „
” şi „
”)
fierul de călcat funcţionează doar fără aburi, în acest mod nu
se generează aburi. Atunci când folosiţi aceste setări lampa
roşie de semnalizare se aprinde.
1 Dacă apăsaţi butonul pentru flux de aburi la setările
fierului de călcat între 1 şi 4 veţi auzi un semnal acustic, dar
acesta nu este legat de emisia de aburi.
2 Lampa de control se opreşte automat, atunci când este
atinsă temperatura dorită a tălpii fierului de călcat.
3 Aparatul poate fi folosit.
CĂLCARE CU ABURI
La setările între 5 şi 9 (între „
începe să lumineze intermitent ceea ce înseamnă că
acest compartiment se încălzeşte. Dacă apăsaţi butonul
pentru flux de aburi înainte ca temperatura necesară să fie
atinsă veţi auzi un semnal acustic, dar acest lucru nu este
legat de emisia de aburi.
3 Indicatorul de încălzire a compartimentului pentru
aburi
încetează să lumineze intermitent (dispare de
pe afişaj) atunci când compartimentul pentru aburi atinge
temperatura necesară.
4 Atunci când talpa fierului de călcat şi compartimentul
pentru aburi sunt pregătite pentru utilizare, lampa roşie de
control se stinge şi se aprinde lampa verde de control.
5 Deplasaţi regulatorul fluxului de aburi în dreapta poziţia
42
” şi
„
”), la călcat puteţi folosi aburi. Dacă doriţi să
călcaţi cu aburi apăsaţi butonul pentru flux de aburi. Pentr
a porni funcţia pentru flux de aburi s-ar putea să fie necesar
să apăsaţi de câteva ori butonul pentru flux de aburi.
1 În funcţie de tipul de material călcat, folosiţi butoanele
de selectare material şi emisie aburi pentru a seta nivelul
dorit de emisie aburi.
2 Indicatorul de încălzire a compartimentului de aburi
.
IR8100-002_v05
6 Aparatul poate fi folosit.
7 Pe afişajul LCD atunci când apăsaţi butonul pentru flux
de aburi simbolul de aburi de lângă indicatorul de nivel de
emisie aburi va lumina intermitent.
8 Apăsaţi butonul pentru flux de aburi pentru a folosi
aburi la călcat. La pornirea funcţiei pentru flux de aburi se
poate să fie necesar să apăsaţi de câteva ori butonul pentru flux de aburi.
9 După ce aţi terminat de călcat folosiţi butonul de selectare material şi emisie aburi „ ” pentru a seta nivelul de
emisie aburi la poziţia „
”.
10 Apăsaţi butonul pornit/oprit , pentru a opri aparatul.
11 Decuplaţi statie de calcat cu aburi de la sursa de alimentare.
12 După ce fierul de călcat s-a răcit cu totul goliţi recipientul pentru apă, aşezaţi orizontal într-un loc sigur.
FLUX ABURI ÎN POZIŢIE VERTICALĂ
Respectaţi mereu indicaţiile producătorului de
pe eticheta hainelor.
7 Aparatul poate fi folosit.
8 Ţineţi fierul de călcat vertical la distanţa de 10 cm de
îmbrăcăminte.
9 Apăsaţi o dată butonul pentru flux de aburi – din orificiile din partea frontală a tălpii fierului de călcat iese un flux
puternic de aburi.
10 În cazul în care există cute mari aşteptaţi câteva secunde
şi apăsaţi din nou butonul pentru flux de aburi. Majoritatea
cutelor pot fi îndepărtate după ce aţi apăsat de trei ori butonul.
11 Pentru a porni funcţia pentru flux de aburi, se poate să
fie necesar să apăsaţi de câteva ori butonul pentru flux de
aburi.
12 După ce aţi terminat de călcat folosiţi butonul de selectare material şi emisie aburi „ ” şi setaţi nivelul de emisie aburi la poziţia „
”.
13 Apăsaţi butonul pornit/oprit , pentru a opri aparatul.
14 Decuplaţi statie de calcat cu aburi de la sursa de alimentare.
15 După ce fierul de călcat s-a răcit goliţi recipientul pentru apă şi aşezaţi-l orizontal într-un loc sigur.
Pentru a menţine calitatea ridicată a aburilor nu
apăsaţi butonul pentru flux de aburi mai mult
de trei ori după ce s-a stins lampa de semnalizare.
Această funcţie vă asigură aburi adiţionali pentru a vă ajuta să îndepărtaţi cutele din matrialele delicate amplasate vertical (perdele, draperii sau alte materiale).
Aparatul generează aburi cu temperatură foarte
ridicată. În nici un caz nu călcaţi haine şi materiale care se află pe oameni sau pe animale. Nu
îndreptaţi niciodată aburii spre oameni sau animale.
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătire statie de
calcat cu aburi pentru funcţionare”.
2 În funcţie de tipul de material pe care doriţi să-l călcaţi,
folosiţi butoanele pentru selectare material şi emisie aburi
şi setaţi nivelul dorit de emisie aburi (între „
şi „
Atunci când călcaţi păstraţi o distanţă de cel
puţin câţiva centimetri de materialele delicate
(fibre sintetice, mătase, catifea, etc.) în caz contrar materialul se poate deteriora.
”
”).
După fiecare apăsare a butonului aparatul
emite un semnal acustic.
3 Indicatorul de încălzire a compartimentului de aburi
începe să lumineze intermitent ceea ce înseamnă
că compartimentul pentru aburi se încălzeşte. Dacă apăsaţi
butonul pentru flux de aburi înainte ca temperatura necesară să fie atinsă se emite un semnal acustic, dar acesta nu
este legat de emisia de aburi.
4 Indicatorul de încălzire compartiment aburi
încetează să lumineze intermitent (dispare de pe afişaj)
atunci când compartimentul pentru aburi atinge temperatura
necesară.
5 Atunci când talpa fierului de călcat şi compartimentul
pentru aburi sunt pregătite pentru utilizare, lampa roşie de
control se opreşte şi se aprinde lampa verde de control.
6 Pentru a obţine efecte mai bune, deplasaţi regulatorul
fluxului de aburi în stânga la poziţia
viteza fluxului de aburi.
IR8100-002_v05
, pentru a creşte
DUPĂ CE AŢI TERMINAT DE CĂLCAT
●● În timpul pauzelor din timpul călcatului precum şi după
ce aţi terminat de călcat lăsaţi fierul de călcat pe suportul
staţiei de aburi cu izolaţie termică.
●● Apăsaţi butonul pornit/oprit , pentru a opri aparatul.
●● Decuplaţi statie de calcat cu aburi de la sursa de alimentare.
●● După ce fierul de călcat s-a răcit goliţi recipientul pentru apă, aşezaţi-l orizonta într-un loc sigur.
Vărsare apă
B
●● Decuplaţi statie de calcat cu aburi de la sursa de alimentare.
1 Deschideţi clapeta recipientului pentru apă şi scoateţi
recipientul pentru apă din statie de calcat cu aburi.
2 Scoateţi orificiul pentru turnare apă.
●● Goliţi recipientul pentru apă deasupra chiuvetei, răsturnaţi-l.
43
3 Introduceţi orificiul pentru turnare apă.
4 Aşezaţi recipientul pentru apă în acelaşi loc, sunetul
caracteristic „click” vă informează că aţi montat corespunzător recipientul pentru apă.
Funcţii suplimentare
OPRIRE AUTOMATĂ
Dacă în timp ce călcaţi nu folosiţi funcţia de călcare cu aburi
mai mult de 10 minute, aparatul trece la „stand-by”. Se
opreşte luminarea afişajului şi pe ecranul acestuia va lumina
indicatorul de oprire automată şi pe lângă acesta se vor
aprinde intermitent lampa roşie şi verde de control de pe fierul de călcat. Pentru a continua să călcaţi este suficient să
mişcaţi fierul de călcat sau să apăsaţi butonul pornit/oprit
, aparatul va reveni la setările antetioare, fierul de călcat
se încălzeşte din nou. Aşteptaţi aprox. jumătate de minut ca
aparatul să se încălzească la temperatura setată înainte de
orpirea automată.
SELECTARE VERSIUNE DE LIMBĂ
1 Desfăşuraţi şi îndreptaţi cablul de racordare şi cablul de
alimentare.
2 Porniţi aparatul (vedeţi punctul „Pornire aparat”).
Puteţi selecta trei versiuni de limbă în aparat:
engleză, franceză şi germană.
3 Pentru a schimba versiunea de limbă apăsaţi şi ţineţi
apăsat timp de 5 secunde simultan butonul de selectare
duritate apă
şi butonul de selectare material şi emisie aburi „ ”. Pe afişaj începe să lumineze intermitent
vesiunea de limbă actuală (EN, FR, DE).
4 Folosiţi butonul de selectare material şi emisie aburi
„ ” pentru a selecta versiunea dorită de limbă. Versiunile
de limbă se vor schimba după cum urmează:
5 Dacă versiunea dorită de limbă apare pe afişaj, aşteptaţi
puţin. Aparatul trece automat la versiunea indicată de limbă,
după care revine la ecranul principal din afişaj.
Versiunea de limbă poate fi schimbată în orice
moment de funcţionare al aparatului.
VERIFICAREA DURITĂŢII APEI
Verificarea durităţii apei permite setarea parametrilor optimi
de lucru ai staţiei cu aburi pentru calitatea apei din regiunea
dumneavoastră. Pentru a verifica duritatea apei procedaţi
conform indicaţiilor de mai jos.
1 Scoateţi testerul pentru duritatea apei din ambalaj.
44
2 Umpleţi un pahar sau alt recipient cu apă de la robinet
şi cufundaţi testerul pentru duritatea apei timp de cca. 60
secunde.
3 Citiţi nivelul de duritate a apei de pe tester.
4 Folosiţi rezultatul obţinut la testul de duritate a apei şi
apăsaţi butonul
pentru a seta nivelul de duritate a apei
în staţia cu aburi.
Nivelul de duritate a apei
(tester)
Nivelul de duritate a apei
(staţia de aburi)
LOW
MEDIUM
HIGH
SISTEM ANTICALCAR ANTI-CALC ŞI SEMNALIZARE SCHIMBARE INSERŢIE
Aparatul este dotat cu un sistem electronic de monitorizare
a gradului de uzură a inserţiei anti-calc. Inserţia anti-calc
curăţă apa şi îndepărtează duritarea permanentă şi temporară a acesteia. În inserţie sunt răşini pentru decalcifiere.
În funcţie de duritatea apei şi de gradul de uzură trebuie să
schimbaţi inserţia atunci când statie de calcat cu aburi semnalizează acest lucru. În funcţie de gradul de duritate setat,
la anumite intervale indicatorul de schimbare inserţie
anti-calc
va informa despre necesitatea de schimbare
a inserţiei anti-calc.
SCHIMBARE INSERŢIE ANTI-CALC
1 Pe afişajul LCD luminează intermitent indicatorul de
schimbare inserţie anti-calc
.
2 Lăsaţi statie de calcat cu aburi pornită.
3 Deschideţi clapeta recipientului pentru apă şi scoateţi
recipientul pentru apă din statie de calcat cu aburi.
4 Scoateţi recipientul pentru inserţia anti-calc, scoateţi
inserţia anti-calc din recipient şi schimbaţi cu una nouă.
5 Aşteptaţi 5 secunde după ce aţi efectuat pasul 4 înainte
de a instala din nou recipientul pentru inserţie anti-calc în
statie de calcat cu aburi.
6 Aşezaţi recipientul pentru apă în locul ocupat anterior,
sunetul caracteristic „click” vă informează că recipientul pentru apă a fost montat corect.
Dacă nu puteţi cumpăra o inserţie nouă puteţi
folosi apă destilată în loc de apă de la chiuvetă.
Inserţia anti-calc nu poate fi scoasă dacă nu
scoateţi mai întâi recipientul pentru apă.
IR8100-002_v05
4 Ţineţi fierul de călcat la o distanţă de aprox. 150 mm
deasupra chiuvetei în poziţia de călcare, apăsaţi şi ţineţi
apăsat butonul pentru flux de aburi timp de cca. 3 minuty.
Depunerile vor ieşi prin orificiile pentru aburi împreună cu
apa.
5 Călcaţi un material umed pentru a îndepărta restul de
depuneri de pe talpă.
6 După ce aţi terminat de călcat folosiţi butonul de selectare material şi emisie aburi „ ” pentru a seta nivelul de
Dacă recipientul pentru inserţie anti-calc nu
este montat corect veţi auzi un semnal acustic multiplu iar pe afişajul LCD se va aprinde
intermitent indicatorul de lipsă inserţie anticalc
.
Dacă schimbaţi inserţia anti-calc atunci când
aparatul este oprit, sistemul anticalcar electronic nu va recunoaşte inserţia schimbată.
emisie aburi la poziţia „
Nu folosiţi inserţii anti-calc uzate şi nu lăsaţi
recipientul pentru inserţie anti-calc gol. Acest
lucru poate duce la deteriorarea aparatului şi
a sistemului electronic.
”.
7 Apăsaţi butonul pornit/oprit
pentru a opri aparatul.
8 Decuplaţi statie de calcat cu aburi de la sursa de alimentare.
9 După ce fierul de călcat s-a răcit goliţi recipientul pentru apă, aşezaţi-l orizontal într-un loc sigur.
SISTEM DE AUTOCURĂŢARE
Statie de calcat cu aburi are un sistem de curăţare incorporat, care a fost proiectat pentru a curăţa conductele de aburi
şi compartimentul pentru aburi. Vă sugerăm să efectuaţi
această activitate o dată pe lună.
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătire statie de
calcat cu aburi pentru funcţionare”.
2 Apăsaţi butonul de selectare material şi emisie
aburi „ ” setaţi nivelul de emisie aburi la poziţia MAX
Curăţare şi întreţinere
●● Înainte de a începe curăţarea, deconectaţi staţia de aburi
de la sursa de alimentare cu curent electric.
●● Folosiţi o pânză umedă sau un burete care nu zgârie
pentru a îndepărta depunerile din talpa fierului de călcat
sau de pe carcasă.
●● Nu folosiţi bureţi ascuţiţi sau obiecte abrazive pentru
a îndepărta depunerile de pe talpa fierului de călcat.
●● Nu folosiţi substanţe abrazive, oţet sau substanţe de
decalcifiere pentru a curăţa fierul de călcat.
(
).
3 Aparatul va fi pregătit pentru autocurăţare atunci când
lampa roşie de control se stinge şi se aprinde lampa verde
de control.
Exemple de probleme care pot apărea în timpul utilizării statiei de calcat cu aburi
Problemele care par a fi foarte serioase pot fi de obicei soluţionate foarte simplu. Înainte de a lua legătura cu service-ul verificaţi în tabelul de mai jos dacă vreuna din problemele descrise nu corespunde problemei observate de Dvs. În cazul în care
problema nu va fi soluţionată, luaţi legătura cu infolinia sau cu un punct de service corespunzător.
PROBLEMĂ
CAUZĂ
SOLUŢIE
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul se încălzeşte.
Aşteptaţi până ce aparatul atinge temperatura
necesară.
Aparatul nu este cuplat la sursa
de alimentare.
Introduceţi ştecherul în priză. Verificaţi dacă nu au
fost deteriorate cablul de racordare şi ştecherul.
Dacă este cazul luaţi legătura cu un punct de service.
Aparatul nu a fost pornit cu
butonul pornit/oprit
.
Priza este deteriorată sau nu
există tensiune în reţea.
Pe afişajul LCD a apărut indica- Recipientul pentru apă este gol.
torul pentru nivel de apă
IR8100-002_v05
Apăsaţi o dată butonul pornit/oprit
a porni aparatul.
, pentru
Verificaţi dacă siguranţa nu este arsă sau dacă nu
s-a declanşat siguranţa automată din reţea. Dacă
protecţiile de mai sus funcţionează corect verificaţi
priza, conectaţi un alt aparat.
Cuplaţi aparatul la o altă priză.
Umpleţi recipientul pentru apă.
.
45
PROBLEMĂ
CAUZĂ
SOLUŢIE
Talpa fierului de călcat nu s-a
încălzit suficient.
Setare greşită tip material şi
emisie aburi.
Folosiţi butonul de selectare material şi emisie
aburi „ ” pentru a ajusta tipul de material şi emisie de aburi pentru materialul de călcat.
Din talpa fierului de călcat se
scurge apă.
Temperatura setată este prea
mică sau aţi setat o cantitate
prea mare de aburi.
Folosiţi butonul de selectare material şi emisie
aburi „ ” pentru a seta cel puţin temperatura
Fierul de călcat nu este suficient
de fierbinte.
Înainte de a porni aburii verificaţi dacă s-a aprins
lampa verde de semnalizare.
, sau diminuaţi cantitatea de aburi.
În cablu s-a condensat apa, flu- Apăsaţi butonul fluxului de aburi în afara mesei de
xul de aburi este folosit pentru călcat şi ţineţi-l apăsat până ce din fierul de călcat
prima dată sau nu a fost utilizat ies aburi.
mult timp.
Prin orificiile de aburi din talpă
curge apă de culoare albă.
Generatorul de aburi îndepăr- Efectuaţi autocurăţarea (vezi punctul „Sistem de
tează calcarul, autocurăţarea nu autocurăţare”).
a fost efectuată în mod regulat.
Materialul călcat s-a deteriorat.
Temperatura setată este prea
mare.
Procedaţi conform indicaţiilor producătorului de
haine. Verificaţi indicaţia producătorului sub sormp
de simbol.
Călcaţi de probă pe dosul hainelor dacă nu sunteţi
siguri de tipul de material.
Apa se scurge din statie de cal- Recipientul pentru inserţie anticat cu aburi.
calc nu este montat corect.
Instalaţi recipientul pentru inserţie anti-calc
corect în statie de calcat cu aburi.
Aparatul face zgomot.
Aparatul este folosit pentru
prima dată.
Este un fenomen normal la pima pornire.
Recipientul pentru apă este gol.
Umpleţi recipientul pentru apă.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
46
IR8100-002_v05
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары
Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
использования.
Инструкция по безопасности и соответствующему применению гладильной системы
Перед первым применением гладильной системы
внимательно прочтите данную инструкцию.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Использовать и оставлять утюг следует на устойчивой поверхности.
●● Ставя утюг на подставку, убедитесь, что поверхность, на которой
стоит подставка, стабильна.
●● Перед наполнением резервуара
утюга водой, выньте вилку из
розетки.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально
обученный персонал. Неправильно
проведённый ремонт может стать
причиной серьёзной опасности для
пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем
обратиться в специализированный
сервисный пункт.
IR8100-002_v05
●● Не пользуйтесь прибором, если он
поврежден или не работает должным образом.
●● Не прикасайтесь к подошве утюга
во время глажения или сразу же
после него. Будьте осторожны –
температура подошвы очень
высокая!
●● Во время глажки и непосредственно после ее завершения, не
прикасайтесь к поверхности, обозначенной символом
поверхность является
(смотри рис. 1 и 2).
. Эта
горячей
Обратите внимание:
Горячая
поверхность!
Рис. 1: Правая сторона
Рис. 2: Левая сторона
●● Из утюга выходит пар высокой температуры. Будьте всегда предельно
внимательны в обращении с прибором и предупредите о потенциальной опасности гладильной системы
других пользователей.
●● Держите противоизвестковый картридж в недоступном для детей
месте.
●● Не открывайте отверстие для
залива воды во время глажения.
●● Соблюдайте особую осторожность
во время глажения в присутствии
детей. Не позволяйте прикасаться
к горячему утюгу во время глажения.
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет
и лицами с ограниченными физическими и умственными способно47
стями, лицами без опыта работы
с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен
инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается детям играть
с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора
детьми без присмотра взрослых.
●● Во время работы или остывания утюга держите его и провод
питания вне досягаемости детей
младше 8 лет.
●● Не пользуйтесь утюгом после его
падения, если на нем имеются
видимые повреждения или при
утечке воды.
●● Если Вы не пользуетесь прибором даже в течение короткого
времени, следует его выключить,
нажимая на кнопку вкл/выкл .
●● Категорическия
запрещается
гладить электроутюгом одежду
и ткани непосредственно на людях
или животных.
●● Категорически
запрещается
направлять струю пара на людей
или животных.
●● Не оставляйте утюг, подключенный в электросеть без присмотра.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Удалите с корпуса и подошвы утюга все имеющиеся защитные пленки и наклейки.
использованием размотать и выпрямить
соединительный кабель и кабель питания.
●● После каждого использования утюга с парогенератором необходимо слить из бойлера воду.
●● Перед
48
●● Прибор всегда подключайте к гнезду электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим поданному на информационном табло
прибора, а также оборудованного безопасным
кольцом.
●● Перед началом глажения вложите картридж anti-calc.
●● Не пользуйтесь удлинителем без заземления!
●● Не наливать других жидкостей, кроме воды
в резервуар для воды, таких как: духи, уксус или
другие химические вещества, поскольку они могут
привести к серьезному повреждению устройства.
●● Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
●● Не наматывайте соединительный кабель и кабель
питания вокруг утюга, пока он полностью не остынет и не будет готов для хранения.
●● Не пытайтесь самостоятельно разбирать корпус
утюга и парогенератора, или отсоединять отдельные детали.
●● Избегайте контакта соединительного кабеля
и кабеля питания с раскаленной платформой утюга.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
СОВЕТЫ
Информация об изделии
и рекомендации по его
применению
●● Гладильная
система предназначена только для
бытового использования; во время её работы следует строго придерживаться требований настоящего руководства по эксплуатации.
Рекомендации по глажению
1 Рассортируйте вещи, которые Вы собираетесь гладить, по типам ткани, из которой они сшиты. Это позволит Вам ограничить количество переключений регулятора температуры.
2 Если Вы не знаете состав изделия, найдите на нём
место, которое незаметно при носке, и попробуйте подобрать соответствующую температуру глажения, начиная
с минимальной.
3 Прежде чем начать глажение изделий из чувствительных к высоким температурам тонких и деликатных
тканей, необходимо подождать три минуты. Для достижения нужной температуры (как более высокой, так
и более низкой) необходимо определенное время.
4 Чтобы изделия из тонких и деликатных тканей, таких
как шерсть, шелк, бархат и т.п. не лоснились после глажения, их нужно гладить через ткань.
IR8100-002_v05
5 Внимательно прочитайте ярлык на изделии, которое Вы собираетесь гладить, и всегда выполняйте
рекомендации изготовителя одежды по уходу за изделием. Символы на ярлыках означают следующее:
Регулировка температуры глажения
○ Ацетатное
волокно
○ Эластан
○ Полиамид
○ Полипропилен
○ Полиэстер
○ Шелк
○ Tриацетат
○ Вискоза
○ Шерсть
15
16
17
18
19
20
21
○ Хлопок
○ Лен
A
1 Кнопка выпуска пара
2 Контрольная лампочка
3 Регулятор выпуска пара
– ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПАРА
(выброс пара из отверстий, расположенных
в передней части подошвы утюга)
10
11
– ОБЫКНОВЕННЫЙ РЕЖИМ ПАРА (выброс
пара из всех отверстий подошвы утюга)
Изоляционная втулка
Отверстие для залива воды
Резервуар для воды
Ручка резервуара для воды
Контейнер для противоизвесткового картриджа
Противоизвестковый картридж (установлен в контейнере для противоизвесткового картриджа)
Тестер жесткости воды
Подставка с термической изоляцией
IR8100-002_v05
»
»
A Жёсткость воды
B Индикатор уровня воды
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора. Гладильная система – это прибор I класса,
оснащённый сетевым шнуром с защитным проводом
и вилкой с заземлением. Гладильную систему необходимо подключать к розетке с заземлением.
Гладильная система ZELMER отвечает требованиям
действующих норм.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Электрический прибор следует эксплуатировать при
определенных уровнях напряжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости
(EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
4
5
6
7
8
9
Кнопка вкл/выкл
Кнопка выбора жёсткости воды
Кнопка выбора вида ткани и выпуска пара «
Кнопка выбора вида ткани и выпуска пара «
ЖК дисплей
Соединительный кабель
Кабель питания
ЖК ДИСПЛЕЙ –ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ
Техническая характеристика
Описание гладильной системы
12 Держатель сетевого шнура
13 Вешалка для кабеля питания
14 Сигнальные лампочки (зелёная – готовность работать с паром; красная – нагрев подошвы утюга)
I
A
C
D
E
F
G
H
I
B
C
D E F
G
H
Индикатор уровня выпуска пара
Индикатор уровня нагрева паровой части
Автоматическое отключение
Замена противоизвесткового картриджа
Нет противоизвесткового картриджа
Установка температуры
Установка вида ткани
Наполнение водой
B
Прибор оснащён электронной системой
контроля уровня воды. Если уровень воды
слишком низок, на ЖК-дисплее мигает
индикация уровня воды
, а прибор
издаёт звуковой сигнал до тех пор, пока
резервуар для воды не будет наполнен.
●● Выключите прибор, а затем отключите его от сети
питания.
1 Извлеките резервуар для воды при помощи ручки
резервуара для воды.
49
2 Извлеките отверстие для залива воды.
●● Наполните резервуар для воды до уровня MAX,
обозначенного на стенке резервуара для воды.
3 Вставьте отверстие для залива воды.
4 Вставьте резервуар для воды на место.
Ввиду прочности противоизвестковых
смесей и жёсткости воды, рекомендуется заменить противоизвестковые картриджи тогда, когда индикатор замены
противоизвесткового
начнёт мигать.
картриджа
В случае сложностей, связанных с закупкой нового противоизвесткового картриджа, для продолжения работы с прибором можно применить дестиллированную
воду.
Подключение прибора
1 Подключите прибор к соответствующему источнику
питания.
2 Прозвучит отдельный звуковой сигнал, табло LCD на
момент подсветится.
3 Нажмите кнопку вкл/выкл , чтобы включить прибор. На ЖК-дисплее появится:
Чтобы уменьшить температуру и связанные с ней установки, нажмите поочерёдно кнопку выбора вида ткани
и выпуска пара « » (после каждого нажатия на
кнопку раздастся звуковой сигнал). На ЖК-дисплее индикаторы будут появляться в обратном порядке, чем при
увеличении температуры.
При установках от 1 до 4 (от «
»
до «
») утюг работает исключительно в порядке сухого глажения, в данном случае пар не образуется. При таких
установках светится сигнальная лампочка красного цвета.
3 Контрольная лампочка выключится автоматически
сразу после того, как температура подошвы достигнет
заданного уровня.
При
установках
от
5
до
9
(от
«
» до «
»), можно
использовать пар для глажения.
4 Во время нагрева паровой части, на ЖК-дисплее
будет мигать индикатор уровня нагрева паровой
Установка температуры
1 Включите прибор (см. п. «Подключение прибора».
2 Нажмите кнопку выбора вида ткани и выпуска пара « » чтобы увеличить температуру
и связанные с ней установки от «
» до
„
” (после каждого нажатия на кнопку раздастся звуковой сигнал). На ЖК-дисплее поочерёдно
появятся:
части
. Индикатор перестанет мигать сразу после
того, как температура достигнет заданного уровня
(исчезнет из ЖК-дисплея).
5 Переместите регулятор выпуска пара на соответствующую позицию (
– выпуск пара из отверстий,
находящихся в передней части подошвы утюга;
– выпуск пара из всех отверстий утюга).
Обыкновенный
употреблять
режим
пара
можно
при
настройках
от
«
» до «
». Профессиональный режим пара используйте при
настройках «
и«
», «
»
».
6 Если подошва утюга и паровая часть готовы
к использованию, контрольная лампочка красного
цвета выключится и включится контрольная лампочка
зелёного цвета.
7 Прибор готов к работе.
50
IR8100-002_v05
Установка вешалки для кабеля
питания
C
●● Размотайте и выпрямьте кабель питания.
1 Вставьте вешалку для кабеля питания в одно из
двух отверстий, находящихся в верхней части паровой
станции.
2 Поместите кабель питания в сгибе вешалки для
кабеля питания.
Подготовка гладильной системы к работе
1 Размотайте и выпрямьте соединительный кабель
и кабель питания.
2 Наполните резервуар для воды (см. п. «Наполнение водой»).
3 Включите прибор (см. п. «Подключение прибора»).
ПЕРВОЕ ГЛАЖЕНИЕ
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
гладильной системы к работе».
2 Установите уровень жёсткости воды, нажимая
кнопку выбор жёсткости воды
. Проверьте уровень жёсткости воды при помощи тестера жёсткости
воды (см. п. «Проверка жёсткости воды»).
3 Нажимая кнопку выбора вида ткани и выпуска
пара « » установите уровень выпуска пара на уровне
MAX (
).
4 Индикатор нагрева паровой части
начнёт
мигать, что обозначает, что паровая часть разогревается.
5 Переместите регулятор выпуска пара вправо на
позицию
.
6 Индикатор нагрева паровой части
прекратит мигать (исчезнет из ЖК-дисплея) после того как утюг
достигнет заданной температуры.
7 Если подошва утюга и паровая часть будут готовы
к работе, контрольная лампочка красного цвета
выключится, а включится контрольная лампочка зелёного цвета.
8 Прибор готов к работе.
9 Нажмите и удерживайте кнопку выпуска пара
приблизительно в течение одной минуты для очистки
системы генерирования пара.
10 Нажмите кнопку выпуска пара, для глажения с отпариванием. Чтобы включить функцию выпуска пара, нажмите
(возможно несколько раз) на кнопку выпуска пара.
11 Во время нажатия на кнопку выпуска пара на
ЖК-дисплее будет мигать индикатор уровня выпуска пара.
12 Начните первое глажение со «старого» полотенца.
Гладить с отпариванием можно только
тогда, когда паровая часть достигнет
соответствующей температуры.
IR8100-002_v05
Если вы нажмете на кнопку выпуска пара,
когда паровая часть не достигла соответствующей температуры, вы услышите звуковой сигнал.
Паровая часть достигает соответствующей температуры приблизительно за
1 минуту.
Глажение
Всегда соблюдайте рекомендации производителя одежды, указанные на этикетке.
Если после глажки с паром устройство
в течение длительного времени не
использовалось, то в этом случае может
произойти конденсация пара, который
находится в трубопроводе. При очередной глажке с паром конденсированный пар
может в небольших количествах капать
из подошвы утюга.
Чтобы избежать капания конденсированного пара на ткань, которая гладится,
каждую глажку начинайте с глажки «старой» ткани.
СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ
При установке от 1 до 4 (от «
» до
«
») утюг работает исключительно в порядке
сухого глажения, в данном случае пар не образуется.
При таких установках светится сигнальная лампочка
красного цвета.
1 Во время нажатия на кнопку выпуска пара, при
установке утюга от 1 до 4, раздастся звуковой сигнал, но
пар не образуется.
2 Контрольная лампочка автоматически выключится,
когда будет достигнута заданная температура подошвы
утюга.
3 Прибор готов к работе.
ГЛАЖЕНИЕ С ОТПАРИВАНИЕМ
При установке от 5 до 9 (от «
» до
«
») возможно глажение с отпариванием.
Для глажения с отпариванием, необходимо нажимать на
кнопку выпуска пара. Чтобы включить функцию выпуска пара, нажмите (возможно несколько раз) на кнопку
выпуска пара.
1 В зависимости от вида ткани, при помощи кнопки
выбора вида ткани и выпуска пара, установите необходимый уровень выпуска пара.
2 Индикатор нагрева паровой части
начнет
мигать, это обозначает, что паровая часть нагревается.
51
При нажатии на кнопку выпуска пара перед тем, как
будет достигнута заданная температура, раздастся звуковой сигнал, но пар не образуется.
3 Индикатор нагрева паровой части
перестанет мигать (исчезнет из ЖК-дисплея), когда будет
достигнута заданная температура паровой части.
4 Когда подошва утюга и паровая часть будут готовы
к работе, контрольная лампочка красного цвета
выключится, а включится контрольная лампочка зелёного цвета.
5 Переместите регулятор выпуска пара вправо на
позицию.
.
6 Прибор готов к работе.
7 Во время нажатия на кнопку выпуска пара на
ЖК-дисплее будет мигать индикатор уровня выпуска
пара.
8 Нажмите на кнопку выпуска пара, чтобы гладить
с отпариванием. Чтобы включить функцию выпуска пара,
нажмите (возможно несколько раз) на кнопку выпуска
пара.
9 После окончания глажения, при помощи кнопки
выбора вида ткани и выпуска пара « », установите
уровень выпуска пара на позицию «
».
10 Нажмите кнопку вкл/выкл
, чтобы выключить
прибор.
11 Отключите гладильную систему от источника питания.
12 После того, как утюг полностью остынет, опорожните
резервуар воды, храните утюг в горизонтальном положении, в безопасном месте.
ВЫПУСК ПАРА В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Всегда соблюдайте рекомендации производителя одежды, указанные на этикетке.
Данная функция обеспечивает выпуск
дополнительного пара, для разглаживания
деликатных материалов в висящем положении (висящие шторы или другие материалы).
ется. При нажатии на кнопку выпуска пара перед тем,
как будет достигнута заданная температура, раздастся
звуковой сигнал, но пар не образуется.
4 Индикатор нагрева паровой части
перстанет
мигать (исчезнет из ЖК-дисплея) после того, как паровая
часть достигнет заданной температуры.
5 Если подошва утюга и паровая часть готовы
к использованию, контрольная лампочка красного
цвета выключится и включится контрольная лампочка
зелёного цвета.
6 Чтобы достичь лучших результатов, переместите
регулятор выпуска пара влево в позицию
, благодаря этому увеличится скорость выпуска пара.
7 Прибор готов к работе.
8 Придержите утюг в вертикальном положении, на расстоянии 10 см от одежды.
9 Нажмите один раз на кнопку выпуска пара – из
отверстий, размещенных в передней части подошвы
утюга появится мощная струя пара.
10 Для глажения сильно помятой одежды, подождите
несколько секунд и снова нажмите на кнопку выпуска
пара. Большинство складок можно разгладить после
трёхкратного нажатия на кнопку.
11 Чтобы включить функцию выпуска пара, необходимо
несколько раз нажать на кнопку выпуска пара.
12 После окончания глажения, при помощи кнопки
выбора вида ткани и выпуска пара « », установите
уровень выпуска пара на позицию «
».
13 Нажмите кнопку вкл/выкл
, чтобы выключить
прибор.
14 Отключите гладильную систему от источника питания.
15 После того, как утюг полностью остынет, опорожните
резервуар воды, храните утюг в горизонтальном положении, в безопасном месте.
Чтобы обеспечить высокое качество
пара, не нажимайте на кнопку выпуска пара
более трёх раз после того, как выключится сигнальная лампочка.
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
гладильной системы к работе».
2 В зависимости от вида ткани, при помощи кнопки
выбора вида ткани и выпуска пара, установите необ-
Прибор генерирует водяной пар очень
высокой температуры. Запрещается гладить одежду и материал на людях или на
животных.
ходимый уровень выпуска пара (от «
Во время глажения соблюдайте расстояние, по крайней мере несколько сантиметров, от деликатных материалов (синтетические материалы, шёлк, бархат,
и т.п.), в противном случае можно повредить материал.
«
» до
»).
При каждом нажатии на кнопку, раздаётся
звуковой сигнал.
3 Индикатор нагрева паровой части
начнёт
мигать, что обозначает, что паровая часть разогрева-
52
IR8100-002_v05
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ГЛАЖЕНИЯ
●● Во время перерывов в глажении, а также после окончания глажения ставьте утюг на основание паростанции с термоизоляцией.
чтобы выключить
●● Нажмите кнопку вкл/выкл
прибор.
●● Отключите гладильную систему от источника питания.
●● После того, как утюг полностью остынет, опорожните
резервуар воды, храните утюг в горизонтальном
положении, в безопасном месте.
Выливание воды
B
●● Отключите гладильную систему от источника питания.
1 Извлеките ручку резервуара для воды и выдвиньте
резервуар для воды.
2 Выдвиньте отверстие для залива воды.
●● Опорожните резервуар для воды над умавальником, переворачивая резервуар вверх дном.
3 Вставьте отверстие для залива воды.
4 Вставьте резервуар для воды на своё место, если
резервуар вставлен правильно, вы услышите характерный «щёлк».
Дополнительные функции
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
Если во время глажения функция глажения с отпариванием не используется более 10 минут, прибор переходит
в режим «ожидания». Подсветка ЖК-дисплея выключится, на экране будет мигать индикатор автоматического отключения , одновременно, поочередно будут
включаться красная и зелёная контрольные лампочки.
Чтобы продолжить глажение, нужно слегка подвинуть
утюг или нажать на кнопку вкл/выкл
, прибор будет
работать согласно ранее установленных параметров,
утюг снова нагреется. Подождите около полминуты,
чтобы прибор нагрелся до температуры, установленной
перед автоматическим отключением.
ВЫБОР ЯЗЫКОВОЙ ВЕРСИИ
1 Размотайте и выпрямьте соединительный кабель
и кабель питания.
2 Включите прибор (см. п. «Подключение прибора»).
Прибор оснащён тремя языковыми версиями: английской, французской и немецкой.
3 Для того, чтобы изменить языковую версию,
нажмите и придержите в течение 5 секунд одновременно
кнопку выбора жёсткости воды
и кнопку выбора
вида ткани и выпуска пара « ». На ЖК-дисплее
будет мигать обозначение выбранной языковой версии
(EN, FR, DE).
4 При помощи кнопки выбора вида ткани и выпуска
пара « », выберите необходимую языковую версию.
IR8100-002_v05
Доступные версии будут изменяться следующим образом:
5 Когда заданная языковая версия появится на
ЖК-дисплее, подождите несколько секунд. Прибор автоматически переключится на заданную версию, а затем
вернётся к основному виду экрана ЖК-дисплея.
Языковую версию можно изменить
в любое время во время работы прибора.
ПРОВЕРКА ЖЁСТКОСТИ ВОДЫ
Проверка жёсткости воды позволяет определить оптимальные параметры работы паровой станции в зависимости от качества воды. Чтобы проверить жёсткость
воды, придерживайтесь следующих указаний.
1 Выньте тестер жёсткости воды из упаковки.
2 Наполните стакан или иную ёмкость водой из-под
крана и опустите в неё тестер жёсткости воды приблизительно на 60 секунд.
3 Снимите показания с тестера жёсткости воды.
4 На основании полученного уровня жёсткости воды
нажмите кнопку
, чтобы задать уровень жёсткости
воды на паровой станции.
Уровень жёсткости воды
(тестер)
Уровень жёсткости воды
(паровая станция)
LOW
MEDIUM
HIGH
ПРОТИВОИЗВЕСТКОВАЯ СИСТЕМА ANTI-CALC
И СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗАМЕНЫ КАРТРИДЖА
Прибор оснащён электронной системой контроля степени использования картриджа anti-calc. Картридж anticalc очищает воду, удаляя её постоянную и временную
жёсткость. В картридже находятся препараты для удаления накипи. В зависимости от степени жёсткости воды
и степени использования картриджа, следует заменять
картридж, когда гладильная система это сигнализирует.
В зависимости от установленной степени жёсткости,
индикатор замены картриджа anti-calc
будет
время от времени сигнализировать о необходимости
замены картриджа anti-calc.
53
ЗАМЕНА КАРТРИДЖА ANTI-CALC
1 На ЖК-дисплее мигает индикатор замены картриджа anti-calc
.
2 Оставьте включенной гладильную систему.
3 Извлеките ручку резервуара для воды и выдвините
резервуар для воды.
4 Выдвините контейнер для противоизвесткового
картриджа anti-calc, достаньте картридж anti-calc из
контейнера и замените его на новый.
5 Сделав 4 шаг (выше), подождите 5 секунд, после
чего вставьте обратно контейнер картриджа anti-calc
в гладильную систему.
6 Вставьте резервуар для воды на своё место, если
резервуар вставлен правильно, вы услышите характерный «щёлк».
В случае, если Вы не имеете возможности
приобрести сменный противоизвестковый картридж, для продолжения эксплуатации прибора можно использовать дистиллированную воду.
Противоизвестковый картридж нельзя
удалить, если не будет выдвинут резервуар для воды.
Если контейнер на картридж anti-calc
установлен
неправильно,
раздастся
повторяющийся звуковой сигнал, а на
ЖК-дисплее будет мигать индикатор,
информирующий
о
отсутствии
картриджа anti-calc
.
2 Нажимая на кнопку выбора вида ткани и выпуска
пара « », установите уровень выпуска пара в позиции
MAX (
).
3 Прибор будет готов к самоочистке, когда контрольная лампочка красного цвета выключится, а включится
контрольная лампочка зелёного цвета.
4 Держите утюг на высоте около 150 мм над умывальником в позиции, как при глажении, нажмите и придержите кнопку выпуска пара около 3 минут.
5 Прогладьте влажный материал, чтобы удалить все
остатки осадка с подошвы.
3 После окончания глажения, при помощи кнопки
выбора вида ткани и выпуска пара « », установите
уровень выпуска пара в позиции «
».
4 Нажмите на кнопку вкл/выкл , чтобы выключить
прибор.
5 Отключите гладильную систему от источника питания.
6 После того, как утюг полностью остынет, опорожните
резервуар воды, храните утюг в горизонтальном положении, в безопасном месте.
Чистка и уход
●● Перед чисткой отключите паровую станцию от источника питания.
●● Для удаления накипи с подошвы или корпуса утюга,
используйте мягкую влажную тряпочку, чтобы не
поцарапать поверхности.
●● Никогда не используйте острых или шершавых предметов для удаления накипи из подошвы утюга.
●● Никогда не используйте для чистки утюга абразивов,
уксуса или средств от накипи.
Если картридж anti-calc будет заменен при
выключенной гладильной системе, противоизвестковая электронная система не
распознает, что установлен новый картридж.
Не применяйте использованные картриджи anti-calc и не оставляйте пустым
контейнер для картриджа anti-calc. Это
может привести к повреждению прибора
и электронной системы.
СИСТЕМА САМООЧИСТКИ
Гладильная система оснащена встроенной очистительной системой, запроектированной для того, чтобы
поддерживать в чистоте трубки подачи пара и паровую
часть. Лучше всего выполнять очистку раз в месяц.
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
гладильной системы к работе».
54
IR8100-002_v05
Примеры проблем при эксплуатации гладильной системы
Неисправности, которые на первый взгляд кажутся серьезными, можно легко решить. Прежде чем обратиться в сервисный центр, проверьте, не подходит ли какая-либо из проблем описанных в таблице к обнаруженной неисправности. Если в дальнейшем проблема не будет решена согласно указаниям в таблице, обратитесь по инфолинии к консультанту или в соответствующий сервисный центр.
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Прибор не работает.
Прибор нагревается.
Подождите, пока прибор не достигнет заданной
температуры.
Включите вилку в розетку сетевого питания.
Проверьте соединительный кабель и штепсель
на предмет отсутствия повреждений. Если есть
повреждения, обратитесь в сервисный пункт.
Прибор не подключён к сети
питания.
Прибор не выключен при
Нажмите один раз на кнопку вкл./выкл.
,
чтобы включить прибор.
Повреждена розетка источ- Проверьте, не перегорели ли пробки сети питаника питания или нет тока ния или не выключился ли автоматический прев сети питания.
дохранитель сети питания. Если вышеуказанные
проблемы не выступают, проверьте розетку сети
питания, подключая к ней другой электрический
прибор.
Подключите прибор к другой розетке сети питания.
Резервуар воды пуст.
Наполните резервуар воды.
помощи кнопки вкл/выкл
На
ЖК-дисплее
появился
индикатор уровня воды
.
Подошва утюга недостаточно
нагрета.
.
Неправильная установка вида
ткани и выпуска пара.
При помощи кнопки выбора вида ткани
и выпуска пара « » подберите соответствующий вид ткани и выпуск пара к ткани, которую вы
хотите погладить.
Вода протекает из подошвы Установлена слишком низкая При помощи кнопки выбора вида ткани
утюга.
температура или установлен и выпуска пара « » установите соответствучерезчур большой уровень
ющую температуру
или уменьшите уровень
пара.
выпуска пара.
Утюг недостаточно горячий.
Прежде чем включить пар проверьте, горит ли
зеленая контрольная лампочка.
В проводе конденсировалась Нажмите кнопку выброса пара вне гладильной
вода, выброс пара употребля- доски и придержите его нажатым, пока от утюга
ется в первый раз или долгое не вырвется пар.
время не употреблялся.
Через отверстия для пара Парогенератор выбрасывает Проведите самоочистку (смотри точку «Система
в подошве вытекает белая камень, самоочистка не про- самоочистки»).
вода.
водилась регулярно.
Повреждение ткани во время Установлена черезчур высо- Поступайте согласно указаниям производителя
глажения.
кая температура.
одежды. Ознакомьтесь с содержанием этикетки
(символы на этикетке).
Если вы не уверены, из какого вида материала
сделана одежда, проведите пробное глажение на
внутренней стороне одежды.
Вода протекает из парогене- Контейнер для картриджа anti- Установите правильно контейнер для картриджа
ратора.
calc установлен неправильно. anti-calc в гладильную систему.
Прибор работает сильно Прибор используется впер- Это нормальное явление во время первого вклюгромко.
вые.
чения.
Резервуар воды пуст.
Наполните резервуар для воды.
IR8100-002_v05
55
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
56
IR8100-002_v05
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Указания относно безопасност и правилно
ползване на паростанцията
Преди да започнете да ползвате уреда, запознайте се със съдържание на цялата инструкция
за употреба.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Ютията трябва да бъде използвана на стабилна повърхност, и на
такава да бъде поставяна.
●● Поставяйки ютията на базата, уверете се, че повърхността, върху
която стои основата е стабилна.
●● Преди да напълните резервоара с вода, извадете щепсела от
захранващия контакт.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените
поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност Ви
IR8100-002_v05
съветваме да се обърнете към
специализиран сервиз.
●● Не ползвайте уреда, когато е повреден или не действа правилно.
●● Не докосвайте гладещата повърхност на ютията по време на гладене или кратко след приключването му, тъй като е гореща!
●● По време на гладене или непосредствено след неговото завършване не докосвайте повърхността
означена със символа
. Тази
повърхност е гореща (вижте фиг.
1 и 2).
Внимание:
Гореща
повърхност!
Фиг. 1: Дясна страна
Фиг. 2: Отляво
●● От ютията се добива водна пара
с висока температура. Ползвайте
я винаги предпазливо и предупреждайте други потребители от
потенциална опасност.
●● Елемент анти-калк съхранявайте
извън достъпа на деца.
●● Отворът за напълване на резервоара с вода не бива да се отваря по
време на гладене.
●● Бъдете особено внимателни по
време на гладене в присъствието на деца. Не позволявайте да
докосват ютията по време на гладене.
●● Това оборудване може да се
използва от деца на възраст от
8 години и от лица с намалена
физическа или психическа способност, и хора с липса на опит
57
и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са им
преказани инструкций за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си
играят с уреда. Не се разрешава
извършване на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● По време на охлаждане или
работа дръжте ютията и захранващия кабел далеч от деца под
8-годишна възраст.
●● Ютията не трябва да бъде използвана, ако е паднала, има видими
следи на повреди или от нея
изтича вода.
●● Ако не ползвате паростанцията
дори в течение на кратко време,
изключете я с натискане на копчето включване/изключване .
●● В никакъв случай не гладете
дрехи и платове върху хора или
животни.
●● В никакъв случай не насочвайте
парата към хора или животни.
●● Потребителят не би трябвало да
оставя ютията без надзор когато
е включена към захранващата
мрежа.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Отстранете защитното фолио и всички лепенки от
гладещата повърхност на ютията и корпуса й.
●● Преди употреба, развийте и изправете свързващия
кабел и захранващия кабел.
●● След всяко използване изливайте водата от резер-
мяване, съвместим с напрежението както е посочено върху табелката на устройството.
●● Преди използване поставете вложката anti-calc.
●● Не използвайте удължители без заземяване!
●● Не вливайте течности, различни от вода в резервоара за вода, като парфюми, оцет или други
химикали, защото те могат сериозно да повредят
устройството.
●● Не потапяйте уреда във вода или други течности.
●● Не увивайте свързващия кабел и захранващия
кабел около ютията, докато напълно не се изстуди
и не бъде готова за съхранение.
●● Не разглобявайте корпуса на ютията и не демонтирайте никоя от частите й.
●● Избягвайте контакта на свързващия кабел
и захранващия кабел с горещата част на ютията.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно ползването му
●● Паростанцията е предназначена само за домашна
употреба, тя може да се ползва само съгласно
настоящата инструкция.
Препоръки за гладене
1 Сортирайте дрехите за гладене според типа плат.
Това ще ограничи честото сменяне на температурата за
различните видове платове.
2 Обърнете дрехата за пробно гладене от вътрешната
й страна, ако не сте сигурни какъв вид е платът. Започнете от най-ниската температура и постепенно я увеличавайте.
3 Изчакайте поне три минути, преди да започнете да
гладите платове, чувствителни на високи температури.
Функцията за регулиране на температурата се нуждае
от известно време, за да достигне избраното ниво, независимо от това дали температурата е по-ниска или повисока.
4 Фините материали, като например коприна, вълна,
велур и др., се гладят през парче плат, за да избегнете
блестящите следи.
5 Спазвайте препоръките на производителя на
облеклото. Запознайте се със съдържанието на етикетите, което често е представено под формата на
символи, напр.:
воара.
●● Уредът трябва винаги да бъде включен в контакт
(само променлив ток) оборудван със щифт за зазе-
58
IR8100-002_v05
13 Закачалка за захранващия кабел
14 Сигнални лампички (зелена – готовност за работа
с пара, червена – нагряване на стъпката на ютията)
Настройки на температурата
○ Ацетат
○ Еластан
○ Полиамид
○ Полипропилен
○ Полиестер
○ Коприна
○ Триацетат
○ Вискоза
○ Вълна
15
16
17
18
19
20
21
○ Памук
○ Лен
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Паростанцията е уред от I клас, снабден с присъединителния кабел със защитна жила и със щепсел със защитен контакт. Подключвайте към мрежовото гнездо, снабдено със защитен дюбел.
Паростанцията от ZELMER съответства на изисквания
на действащите норми.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС)
NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
Уредът е съвместим с изискванията на следните директиви:
–– Електрическо съоръжение предназначено за използване в определени граници на напрежението (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Строеж на паростанцията
A
1 Копче за изхвърляне на пара
2 Контролна лампичка
3 Регулатор за изхвърляне на пара
– ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕЖИМ ЗА ПАРА
(изхвъргане на пара от отворите, разположени в предната част на стъпка на ютията)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
– ОБИКНОВЕН РЕЖИМ ЗА ПАРА (изхвъргане
на пара от всички отвори на стъпката на
ютията)
Отгъване
Наливен отвор за вода
Резервоар за вода
Кука на резервоара за вода
Контейнер за елемент анти-калк
Елемент анти-калк (монтиран в контейнера за елемент анти-калк)
Тестер за твърдост на водата
Подставка на паростанцията с термоизолация
Дръжка за кабела
IR8100-002_v05
Копче включване/изключване
Копче за избор на твърдост на водата
Копче за избор на тъкан и изхвърляне на пара „
Копче за избор на тъкан и изхвърляне на пара „
LCD-дисплей
Свързващ кабел
Захранващ кабел
”
”
LCD-ДИСПЛЕЙ – ОПИСАНИЕ НА ИНДИКАТОРИ
I
A
A
B
C
D
E
F
G
H
I
B
C
D E F
G
H
Твърдост на водата
Ниво на водата
Ниво на изхвърляне на пара
Нагряване на парокамера
Автоматично изключване
Замяна на елемент анти-калк
Липса на елемент анти-калк
Регулации на температура
Регулации на вид тъкан
Наливане на водата
B
Уредът е снабден с електронна система за
наблюдение на ниво на водата. Ако ниво на
водата е много ниско, върху LCD-дисплея
ще започне да мига показателят за ниво
на водата
, а уредът ще издава звуков
сигнал. Това състояние ще трае, докато
резервоарът за вода не се напълни повторно.
●● Изключете уреда, а след това изтеглете щепсел на
присъединителния кабел от мрежовото гнездо.
1 Освободете куката на резервоара за вода и изтеглете резервоара за вода.
59
2 Изтеглете наливния отвор за вода.
●● Напълнете резервоара за вода до нивото МАХ,
означено върху стената на резервоара за вода.
3 Пъхнете наливния отвор за вода.
4 Поставете резервоара за вода на предварително
заеманото място.
Поради трайност на анти-варови смоли
и твърдост на водата препоръчваме
замяна на елемента анти-калк, когато
показателят за замяна на елемент антикалк
започне да мига.
В случай на трудности при покупка на нов
елемент анти-калк може да се използва
дестилирана вода и по-нататък да се
ползва уреда.
Задвижване на уреда
1 Подключете паростанцията към съответен източник
на захранването.
2 Ще се появи единичен звуков сигнал, дисплея LCD за
кратък момент ще се освети.
3 Натиснете веднъж копчето включване/изключване
, за да задвижите уреда. Върху LCD-дисплея ще се
появи:
За да намалите температурата и свързаните с нея регулации, натискайте последователно копчето за избор на
тъкан и изхвърляне на пара „ ” (всяко натискане ще
се съпровожда от звуков сигнал). Върху LCD-дисплея
показателите ще се появяват в обратна последователност от тази при увеличаване на температурата.
При регулации от 1 до 4 (от „
”
до „
”) ютията работи изключително в сух режим, при който не се произвежда парата. При работа с тези регулации свети червената сигнална лампичка.
3 Контролната лампичка ще угасне автоматично,
когато се достигне изискуемата температура на стъпката.
При регулации от 5 до 9 (от „
”
до „
”) за гладенето може да се
употребява пара.
4 При нагряване на парокамерата върху LCD-дисплея
ще мига показателят за нагряване на парокамерата
Поставяне на температурата
1 Задвижете уреда (виж точка «Задвижване на уреда»).
2 Натиснете копчето за избор на тъкан и изхвърляне на пара „ ” за да увеличите температурата
и свързаните с нея регулации от „
” до
„
” (всяко натискане ще се съпровожда
от звуков сигнал). Върху LCD-дисплея ще се появяват
последователно:
. При достигане на изискуемата температура показателят ще престане да мига (ще изчезне от дисплея).
5 Преместете регулатора за изхвърляне на пара
в съответно положение (
– изхвърляне на пара от
отворите, разместени в предната част на стъпката на
ютията,
– изхвърляне на пара от всички отвори
на стъпката на ютията).
Обикновеният режим за пара може
да се употребява при регулации от
„
” до „
”. Професионалния режим за пара използвайте при
регулации „
и„
”, „
”
”.
6 Ако стъпката на ютията и парокамерата бъдат
готови за употреба, червената контролна лампичка ще
угасне, а зелената контролна лампичка ще светне.
7 Уредът е готов за употреба.
60
IR8100-002_v05
Монтаж на скобата за захранващия
кабел
C
●● Развийте и изправете захранващия кабел.
1 Сложете скобата за захранващия кабел в един
от двата отвори намиращи се в горната част на ютията
с парогенератор.
2 Поставете захранващия кабел в сгъвката на закачалка (скобата) за захранващия кабел.
Приготвяне на паростанцията за работа
1 Развийте и изправете свързващия кабел и захранващия кабел.
2 Напълнете резервоара за вода (виж точка «Наливане на водата»).
3 Задвижете уреда (виж точка «Задвижване на уреда»).
ПЪРВО ГЛАДЕНЕ
1 Действайте съгласно точка “Приготвяне на паростанцията за работа”.
2 Поставете ниво на твърдост на водата, като натискате копчето за избор на твърдост на водата
.
Ниво на твърдост на водата проверете с използване на
тестер за твърдост на водата (виж точка «Проверяване
на твърдост на водата»).
3 Като натискате копчето за избор на тъкан
и изхвърляне на пара „ ” поставете ниво на изхвърляне на пара в положение МАХ (
).
4 Показателят за нагряване на парокамерата
ще започне да мига, което означава, че парокамерата се
нагрява.
5 Преместете регулатор за изхвърляне на пара
надясно, в положение
.
6 Показателят за нагряване на парокамерата
ще престане да мига (ще изчезне от дисплея) в момента
на достигане на изискуемата температура на парокамерата.
7 Когато стъпка на ютията и парокамерата бъдат
готови за употреба, червената контролна лампичка ще
угасне, а зелената контролна лампичка ще светне.
8 Уредът е готов за употреба.
9 Натиснете и придържете копчето за изхвърляне на
пара в течение на ок. 1 минута, за да очистите системата за произвеждане на пара.
10 Натиснете копчето за изхвърляне на пара, за да
гладите с използване на пара. За да задвижите функцията за изхвърляне на пара, може да бъде необходимо да
натиснете копчето за изхвърляне на пара няколко пъти.
11 При натискане на копчето за изхвърляне на пара
(1) символът на пара до показателя за нивото на изхвърляне на пара върху LCD-дисплея ще мига.
IR8100-002_v05
12 Започнете първото гладене от някоя «стара» кърпа.
Докато парокамерата не достигне съответна температура, гладенето с пара
е невъзможно.
Ако натиснете копчето за изхвърляне на
пара, когато парокамерата не е достигнала изискуемата температура, ще се
раздаде звуков сигнал.
Парокамерата достига съответна температура след ок. 1 минута.
Гладене
Винаги спазвайте препоръки на производителя на облеклото, посочени върху етикета на облеклото.
Ако след гладене с пара уредът не се
използваше в течение на по-дълго време,
парата, намираща се в провод, може да
конденсира. При повторно гладене с пара
конденсираната пара може да пада в малки
количества от стъпка на ютията.
За да не допуснете падане на конденсираната пара върху гладената тъкан, започвайте всяко гладене от гладене на «старата» тъкан.
СУХО ГЛАДЕНЕ
При регулации от 1 до 4 (от „
” до
„
”) ютията работи изключително в сух режим,
при който не се произвежда парата. При работа с тези
регулации свети червената сигнална лампичка.
1 Натискане на копчето за изхвърляне на пара при
регулации на ютията от 1 до 4 ще предизвика раздаване
на звуков сигнал, обаче това не е свързано с изхвърляне
на пара.
2 Контролната лампичка ще угасне автоматично, когато
стъпката на ютията достигне изискуемата температура.
3 Уредът е готов за употреба.
ГЛАДЕНЕ С ПАРА
При регулации от 5 до 9 (от „
” до
„
”) за гладене може да се използва пара.
За да гладите с пара, натискайте копчето за изхвърляне на пара. За да задвижите функцията за изхвърляне на пара, може да бъде необходимо да натиснете
копчето за изхвърляне на пара няколко пъти.
1 В зависимост от вид гладена тъкан поставете с помощта на копчетата за избор на тъкан и изхвърляне на
пара изискуемото ниво на изхвърляне на пара.
61
2 Показателят за нагряване на парокамерата
ще започне да мига, което означава, че парокамерата
се нагрява. Натискане на копчето за изхвърляне на
пара преди достигане на изискуемата температура ще
предизвика раздаване на звуков сигнал, обаче това не
е свързано с изхвърляне на пара.
3 Показателят за нагряване на парокамерата
ще престане да мига (ще изчезне от дисплея) в момента
на достигане на изискуемата температура на парокамерата.
4 Когато стъпка на ютията и парокамерата бъдат
готови за употреба, червената контролна лампичка ще
угасне, а зелената контролна лампичка ще светне.
5 Преместете регулатор за изхвърляне на пара
надясно, в положение
.
6 Уредът е готов за употреба.
7 При натискане на копчето за изхвърляне на пара
символът на пара до показателя за нивото на изхвърляне на пара върху LCD-дисплея ще мига.
8 Натиснете копчето за изхвърляне на пара, за да
гладите с използване на пара. За да задвижите функцията за изхвърляне на пара, може да бъде необходимо да
натиснете копчето за изхвърляне на пара няколко пъти.
9 След приключване на гладенето поставете с помощта на копчето за избор на тъкан и изхвърляне на
пара „ ” нивото на изхвърляне на пара в положение
„
”.
10 Натиснете копчето включване/изключване
, за
да изключите уреда.
11 Отключете паростанцията от източника на захранването.
12 След пълно изстиване на ютията опразнете резервоара за вода, съхранявайте я хоризонтално на сигурно
място.
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПАРА ВЪВ ВЕРТИКАЛНО
ПОЛОЖЕНИЕ
Винаги спазвайте препоръки на производителя на облеклото, посочени върху етикета на облеклото.
Тази функция осигурява допълнителна
пара, която помага да се премахнат измачкания от деликатни материали, намиращи
се във висещо положение (висещи пердета
или други тъкани).
1 Действайте съгласно точка “Приготвяне на паростанцията за работа”.
2 В зависимост от вид гладена тъкан поставете
с помощта на копчетата за избор на тъкан и изхвърляне на пара изискуемото ниво на изхвърляне на
пара (от „
62
” до „
”).
След всяко натискане на копчето уредът
издава звуков сигнал.
3 Показателят за нагряване на парокамерата
ще започне да мига, което означава, че парокамерата
се нагрява. Натискане на копчето за изхвърляне на
пара преди достигане на изискуемата температура ще
предизвика раздаване на звуков сигнал, обаче това не
е свързано с изхвърляне на пара.
4 Показателят за нагряване на парокамерата
ще престане да мига (ще изчезне от дисплея) в момента на
достигане на изискуемата температура на парокамерата.
5 Когато стъпка на ютията и парокамерата бъдат
готови за употреба, червената контролна лампичка ще
угасне, а зелената контролна лампичка ще светне.
6 За да получите по-добри ефекти, преместете регулатор за изхвърляне на пара наляво, в положение
, благодарение на това ще увеличите скоростта на
изхвърляната пара.
7 Уредът е готов за употреба.
8 Придържете ютията вертикално на разстояние 10 см
от дрехата.
9 Натиснете еднократно копчето за изхвърляне на
пара – от отворите, поместени в предната част на стъпката на ютията, парата ще бъде интензивно изхвърлена.
10 При силно измачкване изчакайте няколко секунди
и натиснете повторно копчето за изхвърляне на пара.
Повечето от измачквания могат да се отстранят след
трикратно натискане на копчето.
11 За да задвижите функцията за изхвърляне на пара,
може да бъде необходимо да натиснете копчето за
изхвърляне на пара няколко пъти.
12 След приключване на гладенето поставете с помощта на копчето за избор на тъкан и изхвърляне на
пара „ ” нивото на изхвърляне на пара в положение
„
”.
13 Натиснете копчето включване/изключване
, за
да изключите уреда.
14 Отключете паростанцията от източника на захранването.
15 След пълно изстиване на ютията опразнете резервоара за вода, съхранявайте я хоризонтално на сигурно
място.
За да съхраните високо качество на пара,
не натискайте копчето за изхвърляне на
пара повече от три пъти след угасване на
сигналната лампичка.
Уредът произвежда водна пара с много
висока температура. Под никакъв предлог
не гладете облекло и тъкани, намиращи
се по хората или животните. Никога не
насочвайте парата към хората или към
животните.
IR8100-002_v05
При гладенето спазвайте поне няколко
сантиметра разстояние от деликатни
тъкани (изкуствени влакна, коприна,
кадифе и др.), в обратен случай тъканта
може да се повреди.
СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАДЕНЕТО
●● През
паузи в гладенето, както и след приключеното гладене слагайте ютията върху основание на
паростанцията с термоизолация.
●● Натиснете копчето включване/изключване , за
да изключите уреда.
●● Отключете паростанцията от източника на захранването.
●● След пълно изстиване на ютията опразнете резервоара за вода, съхранявайте я хоризонтално на
сигурно място.
Изливане на водата
B
●● Отключете паростанцията от източника на захранването.
1 Освободете куката на резервоара за вода и изтеглете резервоара за вода от паростанцията.
2 Изтеглете наливния отвор за вода.
●● Опразнете резервоара за вода над мивката, като го
обърщате с дъното нагоре.
3 Пъхнете наливния отвор за вода.
4 Поставете резервоара за вода на предварително
заеманото място, характерното «клик» свидетелства за
правилно монтиране на резервоара за вода.
Допълнителни функции
АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Ако при гладенето функцията за гладене с пара не се
употребява повече от 10 минути, уредът ще премине
към състояние на «бдение». Осветление на дисплея
ще угасне, а върху дисплея ще започне да мига показателят за автоматично изключване , което ще се
съпровожда с мигане на смяна на червената и зелената
контролна лампичка върху ютията. За да продължите
гладенето, достатъчно е да мръднете с ютията или да
натиснете копчето включване/изключване
, уредът
ще се върне към предишните регулации, ютията ще се
нагрее повторно. Изчакайте около половин минута, за
да уредът се нагрее до температурата, поставена преди
автоматично изключване.
ИЗБОР НА ЕЗИКОВА ВЕРСИЯ
1 Развийте и изправете свързващия кабел и захранващия кабел.
2 Задвижете уреда (виж точка «Задвижване на уреда»).
3 За да промените езиковата версия, натиснете и придържете едновременно в течение на 5 секунди копчето
за избор на твърдост на водата
и копчето за
избор на тъкан и изхвърляне на пара „ ”. Върху дисплея ще започне да мига означение на актуално поставената езикова версия (EN, FR, DE).
4 С помощта на копчето за избор на тъкан и изхвърляне на пара „ ” изберете изискуемата езикова версия. Достъпните версии ще се променят както следва:
5 Когато върху дисплея ще се появи изискуемата езикова версия, изчакайте един момент. Уредът автоматично ще се превключи към посочената езикова версия,
след което ще се върне към главния изглед на дисплея.
Езиковата версия може да се промени във
всеки момент на работа на уреда.
ПРОВЕРКА НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА
Проверката на твърдостта на водата ще ви позволи да
определите настройките на параметрите на парогенератора оптимално за качеството на Вашата вода. За да
се провери твърдостта на водата, следвайте указанията
по-долу.
1 Извадете тестера за твърдост на водата от опаковката.
2 Напълнете чаша или друг съд с вода от крана и потопете тестера за твърдост на водата за около 60 секунди.
3 Проверете на тестера нивото на твърдостта на
водата.
4 На основата на резултатите от тестера за твърдостта на водата, натиснете бутона
за да настройте
нивото на твърдостта на водата на парогенератора.
Ниво на твърдостта на водата
(тестер)
Ниво на твърдостта на
водата (парогенератор)
LOW
MEDIUM
HIGH
Уредът има три езикови версии за избор:
английска, френска и немска.
IR8100-002_v05
63
АНТИ-ВАРОВА СИСТЕМА АНТИ-КАЛК И СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА ЗАМЯНА НА ЕЛЕМЕНТА
Уредът има електронна система за наблюдение на
състояние на изразходване на елемента анти-калк.
Елементът анти-калк пречиства водата и отстранява
постоянната и временната й твърдост. В елемента се
намират смоли за отстраняване на камък. В зависимост от твърдост на водата и степен на изразходването
елементът трябва да се сменява, когато това се сигнализира от паростанцията. В зависимост от поставената
степен на твърдост, показателят за замяна на елемент
анти-калк
ще съобщава през определено време за
необходимост от замяна на елемент анти-калк.
ЗАМЯНА НА ЕЛЕМЕНТ АНТИ-КАЛК
1 Върху LCD-дисплея мига показателят за замяна на
елемент анти-калк
.
2 Оставете паростанцията включена.
3 Освободете куката на резервоара за вода и изтеглете резервоара за вода от паростанцията.
4 Изтеглете контейнера за елемент анти-калк, извадете елемента анти-калк от контейнера и го заменете
с нов.
5 Изчакайте 5 секунди след изпълнение на точка 4,
докато повторно сложите контейнера за елемент антикалк в паростанцията.
6 Поставете резервоара за вода на предварително
заеманото място, характерното «клик» свидетелства за
правилно монтиране на резервоара за вода.
Ако се появят проблеми с покупка на нов
елемент, за да ползвате уреда, употребявайте дестилирана вода вместо тази от
чешмата.
Елементът анти-калк не може да се
отстрани, ако резервоарът за вода не
е изтеглен.
Ако контейнерът за елемент анти-калк не
е монтиран правилно, ще чуете повтарящ
се звуков сигнал, а върху LCD-дисплея ще
започне да мига показателят за липса на
елемент анти-калк
.
Ако елементът анти-калк е заменен при
изключен уред, анти-варова електронна
система няма да разпознае, че е инсталиран нов елемент.
СИСТЕМА ЗА САМООЧИСТВАНЕ
Паростанцията има вградена очистваща система, проектирана за поддържане на чистотата на паропроводите
и парокамерата. Препоръчваме да извършвате това
действие веднъж месечно.
1 Действайте съгласно точка “Приготвяне на паростанцията за работа”.
2 Като натискате копчето за избор на тъкан
и изхвърляне на пара „ ” поставете ниво на изхвърляне на пара в положение МАХ (
).
3 Уредът ще бъде готов за самоочистване, когато
угасне червената контролна лампичка, а зелената
контролна лампичка ще светне.
4 Дръжте ютията около 150 мм над мивката в положение на гладене, натиснете и придържете копчето за
изхвърляне на пара в течение на около 3 минути. Утайките ще изплуват заедно с водата чрез отворите за пара.
5 Прогладете някой влажен материал, за да отстраните от стъпката всички остатъци от утайките.
6 След приключване на гладенето поставете с помощта на копчето за избор на тъкан и изхвърляне на
пара „ ” нивото на изхвърляне на пара в положение
„
”.
7 Натиснете копчето включване/изключване
, за
да изключите уреда.
8 Отключете паростанцията от източника на захранването.
9 След пълно изстиване на ютията опразнете резервоара за вода, съхранявайте я хоризонтално на сигурно
място.
Почистване и поддържане
●● Преди почистване, изключете ютията с парогенератора от източника на захранване.
●● Използвайте влажна кърпичка, не оставяща драско-
тини, за да отстраните утайката от стъпката или от
корпуса на ютията.
●● Никога не употребявайте остри или грапави предмети за отстраняване на утайката от стъпката на
ютията.
●● Никога не употребявайте за почистване на ютията
абразивни средства, оцет или средства за отстраняване на камък.
Не употребявайте изразходвани елементи
анти-калк и не оставяйте контейнера
за елемент анти-калк празен. Това може
да предизвика повреда на уреда и на електронната система.
64
IR8100-002_v05
Примерни проблеми при експлоатация на паростанцията
Проблемите, които на пръв поглед могат да изглеждат сериозни, могат лесно да бъдат решени. Преди да се свържете
със сервизния представител, вижте таблицата по-долу, дали някой от проблемите, описани по-долу не отговаря на
Вашия проблема. Ако проблемът все още не е решен, свържете се с инфолинията или с подходящ сервизен център.
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Уредът не работи.
Уредът се нагрява.
Уредът не е подключен към
захранването.
Почакайте, докато уредът достигне изискуемата
температура.
Сложете щепсела в захранващото гнездо. Проверете захранващия кабел и щепсела, дали не
са повредени. Ако това се случи, свържете се
със сървисен пункт.
Уредът не е включен с копчето
Натиснете
включване/изключване .
Захранващото гнездо е повредено или мрежовото напрежение липсва.
изключване , за да задвижите уреда.
Проверете дали мрежовият предпазител не
е прегорял или дали автоматичният мрежов
предпазител не е изключен. Ако горепосочените
предпазители действат правилно, проверете
мрежовото гнездо, като подключвате към него
друг уред.
Подключете уреда към друго захранващо
гнездо.
Напълнете резервоара за вода.
Върху LCD-дисплея се появи
показателят за ниво на
Резервоарът за вода е празен.
водата
.
Стъпката на ютията не е дос- Неправилно избран вид тъкан
татъчно нагрета.
и изхвърляне на пара.
веднъж
копчето
включване/
С помощта на копчето за избор на тъкан
и изхвърляне на пара „ ” приспособете
вид тъкан и изхвърляне на пара към гладената
тъкан.
От стъпката на ютията изтича
вода.
Поставена е много ниска тем- С помощта на копчето за избор на тъкан
пература или е поставено и изхвърляне на пара „ ” поставете наймного голямо количество пара.
малко температура
или намалете количество пара.
Ютията не е достатъчно Преди включване на парата проверете, гори ли
гореща.
зелената контролна лампичка.
В проводника има конденсирана Натиснете копчето за изхвъргане на пара извън
вода, изхвъргането на пара се дъската за гладене и го придръжте натиснат,
използва за пръв път или не се докато от ютията излезе пара.
употребяваше дълго време.
От отворите за пара в стъп- Парогенераторът
изхвърля Проведете самоочистването (виж точка «Сиската изтича белезникава камък, самоочистването не се тема за самоочистване»).
вода.
провеждаше редовно.
Гладеният плат е повреден.
Много висока температура.
Постъпвайте съгласно указанията на производителя на облекло. Запознайте се със съдържание
на етикета, представено във вид на символи.
Проведете пробно гладене от вътрешната страна
на дрехата, ако не сте сигурни във вид тъкан.
От паростанцията изтича Контейнерът за елемент анти- Инсталирайте правилно контейнера за елемент
вода.
калк не е монтиран правилно.
анти-калк в паростанцията.
Уредът работи шумно.
Уредът се употребява за първи Това е нормално явление при първото задвижпът.
ване.
Резервоарът за вода е празен. Напълнете резервоара за вода.
IR8100-002_v05
65
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
66
IR8100-002_v05
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки щодо техніки безпеки та належної
експлуатації парової прасувальної станції
Перед початком експлуатації пристрою ознайомтеся зі змістом даної інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання вимог загрожує
травмами
●● Праску слід використовувати та
зберігати на стабільній поверхні.
●● Розміщуючи праску на підтавці,
переконайтеся, що поверхня, на
якій стоїть підставка, є стабільною.
●● Перед наповненням резервуара
праски водою, вийміть вилку з розетки.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт пристрою можуть здійснювати виключно кваліфіковані
спеціалісти. Неправильний ремонт
може створювати особливу небезпеку для користувача. У випадку
появи недоліків у роботі пристрою
зверніться у спеціалізований сервісний центр.
IR8100-002_v05
●● Не
користуйтеся
пристроєм
у випадку, коли він пошкоджений
або працює неправильно.
●● Не торкайся стопи праски під час
прасування чи відразу після закінчення. Вона гаряча!
●● Під час прасування і безпосередньо після його завершення,
не торкайтеся поверхні, позначеної символом
. Ця поверхня
є гарячою (дивись рис. 1 і 2).
Зверніть увагу:
Гаряча
поверхня!
Рис. 1: Права сторона
Рис. 2: Ліва сторона
●● Із праски виділяється водяна пара
з високою температурою. Завжди
обережно користуйтеся праскою
та попереджуйте інших користувачів про потенційну небезпеку.
●● Зберігайте вкладиш anti-calc
у місці, недоступному для дітей.
●● Забороняється відкривати отвору
для наповнення водяного збірника
під час прасування.
●● Будьте дуже обережним під час
прасування в присутності дітей. Не
дозволяйте торкатися праски підчас прасування.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними
та розумовими здібностями, особами без досвіду роботи з приладом, якщо буде здійснюватись
контроль або проведено інструктаж із експлуатації приладу та
пов’язаними із цим загрозами.
67
Не дозволяти дітям гратися з приладом. Не допускати проведення
чищення та консервації приладу
дітьми без нагляду дорослих.
●● Підчас роботи або охолодження
праски тримайте її та провід живлення поза досяжністю дітей,
молодших 8 років.
●● Не користуйтеся праскою, якщо
вона падала на підлогу, якщо на
ній є видимі пошкодження або
вона протікає.
●● Якщо Ви не користуєтеся паровою прасувальною станцією навіть
протягом короткого часу, вимкніть
її, натискаючи на кнопку вмикання/
вимикання .
●● Ні в якому разі не прасуйте вбрання
і тканин одягнених на людях і тваринах.
●● Ніколи не направляйте пар на
людей чи тварин.
●● Не залишайте без нагляду праску,
підключену до електромережі.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Усуньте захисну фольгу i наклейки зі стопи і корпусу приладу.
використанням розмотати і випрямити
з’єднувальний кабель та кабель живлення.
●● Після закінчення прасування вилийте рештки води
з баку.
●● Прилад завжди підключайте до гнізда електромережі (лишее змінного струму) із напругою, що відповідає поданій на інформаційному табло приладу,
а також оснащеного безпечним кільцем.
●● Перед використанням вложи вклад anti-calc.
●● Не використовуй продовжувача без запобіжника!
●● Не наливати інших рідин, окрім води, в резервуар
для води, таких як парфуми, оцет чи інші хімічні
речовини, оскільки вони можуть призвести до серйозного пошкодження пристрою.
●● Не занурюйте пристрій у воду або інші рідини.
●● Перед
68
●● Не намотуйте з’єднувальний кабель та кабель живлення навколо праски, поки вона повністю не охолоне і не буде готовою для зберігання.
●● Не розбирайте корпус праски та парової прасувальної станції, не демонтуйте жодної частини.
●● Уникайте контакту з’єднувального кабелю і кабелю
живлення з розпеченою платформою праски.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Парова
прасувальна станція призначена виключного для домашнього користування, її можна використовувати тільки у відповідності з даною інструкцією.
Вказівки щодо прасування
1 Посортуйте речі, які мають бути попрасовані відповідно до типу тканини. Це уникне потреби частої зміни
температури для різних тканин.
2 Проведіть пробне прасування на вивернутій стороні
вбрання, якщо Ви не впевнені в типі тканини. Почніть
з низької температури, а потім поступово збільшуйте.
3 Зачекайте 3 хвилини перед прасуванням тканин
вразливих на високі температури. Функція регуляції температури вимагає певного часу до моменту досягнення
відповідного рівня, не дивлячись чи це висока чи низька
температура.
4 Делікатні тканини, такі як шовк, вовна, велюр ітд. прасуйте через тканину для прасування, щоб уникнути блискучих слідів.
5 Слід поступити згідно з вказівками виробника
одягу. Ознайомтесь із змістом етикетки, часто представленої у вигляді символів, наприклад:
Встановлення температури
○ Ацетатне
волокно
○ Синтетика
○ Поліаміди
○ Поліпропілен
○ Польстер
○ Шовк
○ Труйоцтан
○ Віскоза
○ Вовна
○ Бавовна
○ Лоьн
IR8100-002_v05
Технічна характеристика
Технічні параметри подано на номінальній таблиці виробу.
Парова прасувальна станція являється пристроєм
класу I, обладнаним кабелем живлення з захисною
жилою, а також штепсельною вилкою із захисним контактом. Її необхідно підключати до розетки електромережі,
котра обладнана захисним штифтом.
Парова прасувальна станція ZELMER відповідає вимогам діючих норм.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE)
№ 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
Пристрій відповідає вимогам директив:
–– Електричний прилад слід експлуатувати при визначених рівнях напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна відповідність (EMC) – 2004/108/EC.
Виріб означено знаком CE на номінальній таблиці.
Будова парової прасувальної станції
A
1 Кнопка подачі пари
2 Контрольний індикатор
3 Регулятор подачі пари
– ПРОФЕСІЙНИЙ РЕЖИМ ПАРИ (випуск пари
з отворів, розташованих у передній частині
підошви праски)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
– ЗВИЧАЙНИЙ РЕЖИМ ПАРИ (випуск пари
через усі отвори підошви праски)
Захисний рукав
Заливана горловина води
Резервуар для води
Зачіп резервуара для води
Контейнер для вкладиша anti-calc
Вкладиш anti-calc (встановлений у контейнері для
вкладиша anti-calc)
Тестер твердості води
Підставка парової прасувальної станції з термічною
ізоляцією
Тримач для приєднувального кабелю
Вішалка для кабелю живлення
Сигнальні індикатори (зелений – готовність до роботи
з парою; червоний – нагрівання підошви праски)
Кнопка вмикання/вимикання
Кнопка вибору твердості води
Кнопка вибору тканини та виділення пари « »
Кнопка вибору тканини та виділення пари « »
Рідкокристалічний дисплей LCD
З’єднувальний кабель
Кабель живлення
РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ДИСПЛЕЙ LCD – ОПИС
ІНДИКАТОРІВ
I
A
A
B
C
D
E
F
G
H
I
B
C
G
H
Твердість води
Рівень води
Рівень виділення пари
Нагрівання парогенератора
Автоматичне вимикання
Заміна вкладиша anti-calc
Відсутність вкладиша anti-calc
Установка температури
Установка виду тканини
B
Наливання води
Пристрій обладнаний електронною системою моніторингу рівня води. Якщо
рівень води занадто низький, то на рідкокристалічному дисплеї LCD почне блимати
індикатор рівня води
, а пристрій буде
видавати звуковий сигнал. Такий стан збережеться доти, доки резервуар для води
не буде повторно наповнений.
●● Вимкніть
пристрій, а потім витягніть штепсельну
вилку приєднувального кабелю із розетки електромережі.
1 Звільніть зачіп резервуара для води та висуньте
резервуар для води.
2 Висуньте заливну горловину води.
●● Наповніть резервуар для води до рівня MAX, позначеного на стінці резервуара для води.
3 Всуньте заливну горловину води.
4 Вставте резервуар для води на його попереднє місце.
З огляду на довговічність смоли, котра
запобігає осаду каменю та зменшує твердість води, рекомендується замінювати
вкладиш anti-calc, коли індикатор заміни
вкладиша anti-calc
IR8100-002_v05
D E F
почне блимати.
69
У випадку виникнення труднощів з купівлею нового вкладиша anti-calc, можна використати дистильовану воду та далі продовжувати експлуатацію пристрою.
Вмикання пристрою
1 Підключіть парову прасувальну станцію до відповідного джерела електроживлення.
2 Пролунає окремий звуковий сигнал, табло LCD на
момент підсвітиться.
3 Натисніть один раз на кнопку вмикання/вимикання
, щоб увімкнути пристрій. На рідкокристалічному дисплеї LCD з‘явиться:
З метою зниження температури і пов‘язаних з нею установок натискайте по черзі на кнопку вибору тканини та
виділення пари « » (кожне натискання буде супроводжуватися звуковим сигналом). На рідкокристалічному
дисплеї LCD символи будуть показані у зворотному
порядку, ніж це мало місце при підвищенні температури.
При установках від 1 до 4 (від «
»
до «
») праска працює виключно
у сухому режимі, під час котрого пара не
утворюється. У процесі праці з цими установками світиться червоний контрольний
індикатор.
3 Контрольний індикатор автоматично погасне, коли
буде досягнута потрібна температура підошви.
При установках від 5 до 9 (від «
»
до «
»), для прасування можна
використовувати пару.
Установка температури
1 Увімкніть пристрій (дивіться пункт «Вмикання пристрою»).
2 Натисніть на кнопку вибору тканини та виділення пари « », щоб підвищити температуру та
установки, котрі з нею пов‘язані від «
» до
«
» (кожне натискання буде супроводжуватися звуковим сигналом). На рідкокристалічному дисплеї
LCD з‘являться по черзі:
4 Підчас нагрівання парогенератора на рідкокристалічному дисплеї LCD буде блимати індикатор нагрівання
парогенератора
. У момент досягнення потрібної
температури індикатор перестане блимати (зникне з дисплея).
5 Переставте регулятор подачі пари у відповідне
положення (
– подача пари з отворів, розташованих
у передній частині підошви праски;
зі всіх отворів підошви праски).
– подача пари
Звичайний режим пари можна використовувати
при
установках
від
«
» до «
». Професійний режим пари слід використовувати при установках «
«
»i«
»,
».
6 Коли підошва праски та парогенератор будуть готові
до експлуатації, то червоний контрольний індикатор
погасне, а засвітиться зелений контрольний індикатор.
7 Пристрій готовий до експлуатації.
Установка вішалки для кабелю
живлення
C
●● Розмотайте і випряміть кабель живлення.
1 Вставте вішалку для кабелю живлення в одне
з двох отворів, що знаходяться у верхній частині парової
станції.
2 Помістіть кабель живлення в згині вішалки для
кабелю живлення.
70
IR8100-002_v05
Підготовка парової прасувальної станції до
роботи
Прасування
Завжди дотримуйтеся рекомендацій виробника одягу, вказаних на етикетці одягу.
1 Розмотайте і випряміть з’єднувальний кабель та
кабель живлення.
2 Наповніть резервуар для води (дивіться пункт
«Наливання води»).
3 Увімкніть пристрій (дивіться пункт «Вмикання пристрою»).
Якщо після прасування з парою пристрій
протягом довгого часу не використовувався, то у такому випадку може відбутися
конденсація пари, яка знаходиться у трубопроводі. При наступному прасуванні
з парою конденсована пара може у невеликій кількості капати із підошви праски.
ПЕРШЕ ПРАСУВАННЯ
1 Дійте у відповідності до пункту «Підготовка парової
прасувальної станції до роботи».
2 Установіть рівень твердості води, натискаючи на
кнопку вибору твердості води
. Рівень твердості
води перевірте за допомогою тестера твердості води
(дивіться пункт «Перевірка твердості води»).
3 Натискаючи на кнопку вибору тканини та виділення
пари « », установіть рівень виділення пари у положення MAX (
).
4 Індикатор нагрівання парогенератора
почне
блимати, це означає, що парогенератор нагрівається.
5 Переставте регулятор подачі пари вправо у положення
.
6 Індикатор нагрівання парогенератора
перестане блимати (зникне з дисплея) у момент досягнення
парогенератором потрібної температури.
7 Коли підошва праски і парогенератор будуть готові
до експлуатації, червоний контрольний індикатор
погасне, а засвітиться зелений контрольний індикатор.
8 Пристрій готовий до експлуатації.
9 Натисніть та утримуйте кнопку подачі пари протягом близько 1 хвилини, щоб прочистити систему утворення пари.
10 Натисніть на кнопку подачі пари, щоб прасувати
з використанням пари. Для того, щоб увімкнути функцію
подачі пари, необхідно буває кілька разів натиснути на
кнопку подачі пари.
11 На рідкокристалічному дисплеї LCD під час натискання на кнопку подачі пари символ пари поряд з індикатором рівня виділення пари буде блимати.
12 Почніть перше прасування від «старого» рушника.
Доки парогенератор не досягне відповідної
температури, прасування з парою неможливе.
Якщо Ви натиснете на кнопку подачі пари
у період, коли парогенератор ще не досяг
потрібної температури, пролунає звуковий сигнал.
Парогенератор досягає відповідної температури через близько 1 хвилину.
IR8100-002_v05
Щоб уникнути капання конденсованої пари
на тканину, котра прасується, кожне прасування розпочинайте із прасування «старої» тканини.
СУХЕ ПРАСУВАННЯ
При установках від 1 до 4 (від «
» до
«
») праска працює виключно у сухому режимі,
під час якого не виробляється пара. У процесі роботи
з цими установками червоний контрольний індикатор
світиться.
1 Натискання на кнопку подачі пари при установках
праски від 1 до 4 приведе до того, що пролунає звуковий
сигнал, але це не пов‘язано з виділенням пари.
2 Контрольний індикатор погасне автоматично, коли
буде досягнута потрібна температура підошви праски.
3 Пристрій готовий до експлуатації.
ПРАСУВАННЯ З ПАРОЮ
При установках від 5 до 9 (від «
» до
«
») для прасування може використовуватися пара. Щоб прасувати з парою, натисніть на кнопку
подачі пари. Для того, щоб увімкнути функцію подачі
пари, необхідно буває кілька разів натиснути на кнопку
подачі пари.
1 У залежності від виду тканини, що прасується, за
допомогою кнопок вибору тканини та виділення пари
установіть потрібний рівень виділення пари.
2 Індикатор нагрівання парогенератора
почне
блимати, це означає, що парогенератор нагрівається.
Натискання на кнопку подачі пари до досягнення
потрібної температура приведе до того, що пролунає
звуковий сигнал, але це не пов‘язано з виділенням пари.
3 Індикатор нагрівання парогенератора
перестане блимати (зникне з дисплея) у момент досягнення
парогенератором потрібної температури.
4 Коли підошва праски і парогенератор будуть готові
до роботи, червоний контрольний індикатор погасне,
а засвітиться зелений контрольний індикатор.
5 Переставте регулятор подачі пари вправо у положення
.
71
6 Пристрій готовий до експлуатації.
7 На рідкокристалічному дисплеї LCD під час натискання на кнопку подачі пари символ пари біля індикатора рівня виділення пари буде блимати.
8 Натисніть на кнопку подачі пари, щоб прасувати
з використанням пари. Для того, щоб увімкнути функцію
подачі пари, необхідно буває кілька разів натиснути на
кнопку подачі пари.
9 Після закінчення прасування за допомогою кнопки
вибору тканини та виділення пари « » установіть
рівень виділення пари в положення «
».
10 Натисніть на кнопку вмикання/вимикання
, щоб
вимкнути пристрій.
11 Відключіть парову прасувальну станцію від джерела
електроживлення.
12 Після повного охолодження праски випорожніть
резервуар для води, зберігайте її у вертикальному
положенні в безпечному місці.
ПОДАЧА ПАРИ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ
Завжди дотримуйтеся рекомендацій виробника одягу, вказаних на етикетці одягу.
Ця функція забезпечить додаткову подачу
пари, яка допоможе усунути зім‘яті нерівності з делікатних матеріалів, котрі знаходяться у вертикальному підвішеному
положенні (штори, що висять, або інші
матеріали).
7 Пристрій готовий до експлуатації.
8 Тримайте праску вертикально на відстані 10 см від
одягу.
9 Натисніть один раз на кнопку подачі пари – з отворів, розташованих у передній частині підошви праски,
буде інтенсивно подаватися пара.
10 У випадку значно зім‘ятої тканини зачекайте декілька
секунд і повторно натисніть на кнопку подачі пари. Більшість нерівностей може бути розпрасована після трьох
натискань на кнопку.
11 Для того, щоб увімкнути функцію подачі пари, необхідно буває кілька разів натиснути на кнопку подачі
пари.
12 Після закінчення прасування за допомогою кнопки
вибору тканини та виділення пари « » установіть
рівень виділення пари у положення «
З метою забезпечення високої якості
пари не натискайте на кнопку подачі пари
більше, ніж три рази після того, як погасне
контрольний індикатор.
Пристрій виробляє водяну пару з дуже
високою температурою. Ні в якому разі
не прасуйте одяг та матеріали, що знаходяться на людях або тваринах. Забороняється скеровувати пару на людей або
тварин.
1 Дійте у відповідності до пункту «Підготовка парової
прасувальної станції до роботи».
2 У залежності від виду тканини, що прасується, за
допомогою кнопок вибору тканини та виділення
пари установіть потрібний рівень виділення пари (від
«
» до «
»).
Під час прасування дотримуйтесь відстані
принаймні декількох сантиметрів від делікатних матеріалів (синтетичні матеріали,
шовк, оксамит та ін.), інакше матеріал
може бути пошкоджений.
Після кожного натискання на кнопку пристрій видасть звуковий сигнал.
3 Індикатор нагрівання парогенератора
почне
блимати, це означає, що парогенератор нагрівається.
Натискання на кнопку подачі пари до досягнення
потрібної температура приведе до того, що пролунає
звуковий сигнал, але це не пов‘язано з виділенням пари.
4 Індикатор нагрівання парогенератора
перестане блимати (зникне з дисплея) у момент досягнення
парогенератором потрібної температури.
5 Коли підошва праски і парогенератор будуть готові
до роботи, червоний контрольний індикатор погасне,
а засвітиться зелений контрольний індикатор.
6 Для отримання кращого результату переставте регулятор подачі пари вліво у положення
чому збільшиться швидкість подачі пари.
72
, завдяки
».
13 Натисніть на кнопку вмикання/вимикання
, щоб
вимкнути пристрій.
14 Відключіть парову прасувальну станцію від джерела
електроживлення.
15 Після повного охолодження праски випорожніть
резервуар для води, зберігайте її у вертикальному
положенні в безпечному місці.
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПРАСУВАННЯ
●● У
перервах між прасуванням, а також після закінчення прасування праску необхідно поставити на підставку парової станції з термічною ізоляцією.
●● Натисніть на кнопку вмикання/вимикання , щоб
вимкнути пристрій.
●● Відключіть парову прасувальну станцію від джерела
електроживлення.
●● Після повного охолодження праски випорожніть
резервуар для води, зберігайте її у вертикальному
положенні в безпечному місці.
IR8100-002_v05
Виливання води
B
●● Відключіть парову прасувальну станцію від джерела
електроживлення.
1 Звільніть зачіп резервуара для води i висуньте
резервуар для води із парової прасувальної станції.
2 Висуньте заливну горловину води.
●● Резервуар для води випорожніть над кухонною
раковиною, перевертаючи догори дном.
3 Засуньте заливну горловину води.
4 Вставте резервуар для води на попереднє місце,
характерний звук «клік» свідчить про правильну установку резервуару для води.
Додаткові функції
АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ
Якщо під час прасування функція прасування з парою не
використовується довше, ніж 10 хвилин, пристрій перейде у стан «готовності». Підсвічення дисплея згасне, а на
екрані дисплея почне блимати індикатор автоматичного
вимикання , котрий буде супроводжуватися перемінним світлом червоного та зеленого контрольного індикатора на прасці. Для того, щоб продовжити прасування,
достатньо порухати праскою або натиснути на кнопку
5 Коли потрібна мовна версія з‘явиться на рідкокристалічному дисплеї, зачекайте секунду. Пристрій автоматично переключиться на вказану мовну версію, після чого
повернеться до головного вигляду дисплея.
Мовну версію можна змінювати у будь-який
момент під час роботи пристрою.
ПЕРЕВІРКА ТВЕРДОСТІ ВОДИ
Перевірка твердості води дозволяє визначити оптимальні параметри праці парової станції в залежності
від якості води. Щоб перевірити твердість води, дійте за
наступними вказівками.
1 Витягніть тестер твердості води з упаковки.
2 Налийте у склянку або іншу ємність воду з-під крану
і занурте у неї тестер твердості води приблизно на 60
секунд.
3 Зчитайте покази тестера твердості води.
4 На підставі визначеного рівня твердості води натисніть кнопку
, щоб задати рівень твердості води на
паровій станції.
Рівень твердості води
(тестер)
Рівень твердості води
(парова станція)
LOW
вмикання/вимикання
, пристрій повернеться до
попередніх установок, праска знову нагріється. Зачекайте
близько пів хвилини, доки пристрій нагріється до температури, установленої перед автоматичним вимкненням.
MEDIUM
ВИБІР МОВНОЇ ВЕРСІЇ
1 Розмотайте і випряміть з’єднувальний кабель та
кабель живлення.
2 Увімкніть пристрій (дивіться пункт «Вмикання пристрою»).
Пристрій має три мовні версії на вибір:
англійську, французьку та німецьку.
3 Для того, щоб змінити мовну версію, натисніть та
утримуйте протягом 5 секунд одночасно кнопку вибору
твердості води
і кнопку вибору тканини та виділення пари « ». На рідкокристалічному дисплеї почне
блимати позначення установленої в даний час мовної
версії (EN, FR, DE).
4 За допомогою кнопки вибору тканини та виділення
пари « » виберіть потрібну мовну версію. Доступні
версії будуть змінюватися наступним чином:
HIGH
СИСТЕМА ПРОТИ ВІДКЛАДЕННЯ КАМЕНЮ
ANTI-CALC ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ НЕОБХІДНОСТІ
ЗАМІНИ ВКЛАДИША
Пристрій обладнаний електронною системою моніторингу стану зносу вкладиша anti-calc. Вкладиш anti-calc
очищує воду та усуває її постійну і тимчасову твердість.
У вкладиші знаходяться смоли, котрі усувають камінь.
Залежно від твердості води та ступеню зносу необхідно
замінювати вкладиш у випадку, коли парова прасувальна
станція сигналізує про це. У залежності від установленого ступню твердості через певний період часу індикатор заміни вкладиша anti-calc
буде сигналізувати
про необхідність заміни вкладиша anti-calc.
ЗАМІНА ВКЛАДИША ANTI-CALC
1 На рідкокристалічному дисплеї LCD «блимає» індикатор заміни вкладиша anti-calc
.
2 Залиште парову прасувальну станцію у ввімкненому
режимі.
3 Звільніть зачіп резервуара для води i висуньте
резервуар для води із парової прасувальної станції.
IR8100-002_v05
73
4 Висуньте контейнер для вкладиша anti-calc, витягніть вкладиш anti-calc із контейнера та замініть його
новим.
5 Після виконання кроку 4 зачекайте 5 секунд перед
повторною установкою контейнера для вкладиша anticalc у парову прасувальну станцію.
6 Вставте резервуар для води на попереднє місце,
характерний звук «клік» свідчить про правильну установку резервуару для води.
Якщо виникнуть проблеми з придбанням
нового вкладиша, то для роботи пристрою використовуйте дистильовану
воду замість води з крану.
Вкладиш anti-calc неможливо усунути доти,
доки не буде висунутий резервуар для води.
Якщо контейнер для вкладиша anti-calc
установлений неправильно, то пролунає
звуковий сигнал, що повторюватиметься,
а на рідкокристалічному дисплеї LCD почне
блимати індикатор відсутності вкладиша
anti-calc
.
5 Попрасуйте вологий матеріал, щоб усунути всі
залишки осаду з підошви.
6 Після закінчення прасування за допомогою кнопки
вибору тканини та виділення пари « » установіть
рівень виділення пари у положення «
».
7 Натисніть на кнопку вмикання/вимикання
, щоб
вимкнути пристрій.
8 Відключіть парову прасувальну станцію від джерела
електроживлення.
9 Після повного охолодження праски випорожніть
резервуар для води, зберігайте її у вертикальному
положенні в безпечному місці.
Чищення та догляд
●● Перед чищенням відключіть парову станцію від джерела живлення.
●● Використовуйте вологу ганчірку або м‘яку неабразивну
губку, щоб усунути осад з підошви праски або корпусу.
використовувати гострі або шорсткі
предмети для усування осаду з підошви праски.
●● Для чищення праски забороняється використовувати
абразивні засоби, оцет або засоби для усування
каменю.
●● Забороняється
Якщо вкладиш anti-calc буде замінений
у вимкненому режимі, то електронна система проти відкладення каменю не розпізнає нового встановленого вкладиша.
Не використовуйте зношені вкладиші anticalc та не залишайте порожнім контейнер
для вкладиша anti-calc. Це може привести
до пошкодження пристрою та електронної
системи.
СИСТЕМА САМООЧИЩЕННЯ
Парова прасувальна станція обладнана вбудованою системою чищення, запроектованою для того, щоб утримувати в чистоті паропроводи та парогенератор. Рекомендується виконувати цю процедуру один раз на місяць.
1 Дійте у відповідності до пункту «Підготовка парової
прасувальної станції до роботи».
2 Натискаючи на кнопку вибору тканини та виділення пари « » установіть рівень виділення пари
в положення MAX (
).
3 Пристрій буде готовий до самоочищення у момент,
коли червоний контрольний індикатор згасне, а засвітиться зелений контрольний індикатор.
4 Тримайте праску на відстані приблизно 150 мм над
кухонною раковиною у положенні прасування, натисніть
i утримуйте кнопку подачі пари протягом близько 3 хвилин. Осад буде виведений через парові отвори праски
разом з водою.
74
IR8100-002_v05
Прикладові проблеми під час експлуатації парової прасувальної станції
Проблеми, які на перший погляд здаються серйозними, можна легко вирішити. Перш ніж звернутися до сервісного
центру, перевірте в наступній таблиці, чи не підходить яка-небудь з описаних проблем до виявленої несправності.
Якщо проблему не буде вирішено згідно з вказівками в таблиці, зверніться по інфолінії до консультанта або до відповідного сервісного центру.
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
РІШЕННЯ
Пристрій не працює.
Пристрій нагрівається.
Зачекайте, доки пристрій досягне потрібну температуру.
Пристрій не підключений до
джерела живлення.
Вставте штепсельну вилку в розетку електромережі. Перевірте з’єднувальний кабель та штепсель,
чи немає на них пошкоджень. Якщо так сталося,
зв‘яжіться з пунктом сервісного обслуговування.
Пристрій не ввімкнений за
допомогою кнопки вмикання/
Натисніть один раз на кнопку вмикання/вими-
вимикання
.
кання
, щоб увімкнути пристрій.
Розетка
електроживлення Перевірте, чи не перегорів мережний запобіжник
пошкоджена або в електроме- або чи не вимкнувся автоматичний мережний запорежі відсутня напруга.
біжник. Якщо вищевказані запобіжники справні,
перевірте розетку електромережі, підключивши до
неї інший пристрій.
Підключіть пристрій до іншої розетки електромережі.
На рідкокристалічному дис- Резервуар для води порожній.
плеї LCD з‘явився індикатор рівня води
Наповніть резервуар для води.
.
Підошва праски недостат- Неправильна установка виду
ньо нагрілася.
тканини та виділення пари.
Із підошви праски витікає
вода.
За допомогою кнопки вибору тканини та виділення пари « » допасуйте вид тканини та виділення пари до тканини, що прасується.
Установлена занадто низька За допомогою кнопки вибору тканини та видітемпература або установлена лення пари « » установіть температуру не
занадто велика кількість пари.
менше
або зменшіть кількість пари.
Праска недостатньо гаряча.
Перед вмиканням пари потрібно перевірити, чи світиться зелена лампочка індикатора.
У трубопроводі скропилася вода, Натисніть на кнопку випуску пари поза дошкою для
випуск пари використовується прасування та утримуйте натиснутою доти, доки
перший раз або протягом трива- з праски не піде пара.
лого часу не був вживаний.
З отворів для пари у під- Парогенератор викидає камінь,
ошві праски витікає білява самоочищення не проводилося
вода.
регулярно.
Виконайте процедуру самоочищення (дивіться
пункт „Система самоочищення”).
Тканина, що прасується,
пошкодилася.
Занадто висока температура.
Поступайте відповідно до рекомендацій виробника
одягу. Ознайомтеся зі змістом етикетки, представленої у формі символів.
Виконайте пробне прасування на внутрішній стороні одягу, якщо Ви сумніваєтеся у виді матеріалу.
Із парової прасувальної
станції витікає вода.
Контейнер для вкладиша anticalc установлений неправильно.
Правильно встановіть у паровій прасувальній
станції контейнер для вкладиша anti-calc.
Пристрій голосно працює.
Пристрій
використовується
перший раз.
Це нормальне явище під час першого вмикання.
Резервуар для води порожній.
Наповніть резервуар для води.
IR8100-002_v05
75
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
76
IR8100-002_v05
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction
manual for future reference.
Safety tips and proper use of the steam
generator
Before using the appliance, please read all the
information included in this manual.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● The iron must be used and rested on
a stable surface.
●● When placing the iron on its stand,
ensure that the surface on which the
stand is placed is stable.
●● The plug must be removed from
the socket-outlet before the water
reservoir is filled with water.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance should be repaired by
trained staff only. Improper repair can
result in serious hazard for a user.
In case of defects we recommend
you to contact qualified service desk.
●● Do not use the appliance when it is
damaged or performs abnormally.
●● Do not touch the iron rest during or
just after ironing. It is hot!
●● Do not touch the surfaces marked
with
symbol during or just after
ironing. It is hot! (Please refer to the
following figure 1 and figure 2).
IR8100-002_v05
Caution:
Hot surface!
Figure 1: Right side
Figure 2: Left side
●● The iron emits steam at a high
temperature. Always use with caution
and warn other users of the potential
danger.
●● Keep the anti-calc refill out of
children’s reach.
●● The filling aperture must not be
opened during use.
●● Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance. Keep electrical appliances
out of reach from Children or infirm
persons.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
●● Keep the iron and its cord out of reach
of children less than 8 years of age
when it is energized or cooling down.
●● The iron is not to be used if it has
been dropped, if there are visible
signs of damage or if it is leaking.
●● If you are not using the steam
generator, even for a short time,
switch it off by using the on/off
button .
77
●● Never iron and clothes or fabrics that
are being worn by human or pets.
●● Never direct the steam to human or
pets.
●● The iron must not be left unattended
while it is connected to the supply
mains.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
Hints for ironing
1 Sort out the articles to be ironed according to the type
of fabric. This will minimize the frequency of temperature
adjustment for different garments.
2 Test ironing a small area on the backside or inside the
garment if you are unsure about the type of fabric. Start with
a low tempera-ture and increase gradually.
3 Wait for about three minutes before ironing heat sensitive
fabrics. Temperature adjustment needs certain time to reach
the required level no matter it is higher or lower.
4 Delicate fabrics such as silk, wool, velour, etc. are best
ironed with an ironing cloth to prevent shine marks.
5 Read the garment labels and follow the
manufacturer’s ironing instructions which are often
shown by symbols similar to the following:
Temperature settings
●● Remove any protective films or stickers from the sole
plate and the cabinet.
●● Unwind and straighten the power cord and supply cord
before use.
●● Empty the water tank after use.
●● Always plug in the appliance
to a mains outlet
(alternating current only) with the voltage
corresponding to that indicated on the appliance rating
plate and equipped with a grounding prong.
●● Install the anti-calc refill container before use.
●● Do not use an extension power cord set unless
competent authority has approved it.
●● Do not add perfume, vinegar or other chemical liquids
into the water tank; they can damage the appliance
seriously.
●● Do not immerse the appliance in water or any other
liquid.
●● Do not roll the power cord or supply cord around the
iron unit or base console for storage until it has cooled
down completely.
●● Do not attempt to open the cabinet or dismantle any
parts from the appliance, there is no serviceable part
inside.
●● Avoid power cord or supply cord touches the sole
plate.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● The steam generator is for household use only and
should be used only in accordance with the ways
described in this manual.
78
○ Acetate
○ Elastics
○ Polyamide
○ Polypropylene
○ Polyester
○ Silk
○ Triacetate
○ Viscose
○ Wool
○ Cotton
○ Linen
Technical data
The steam generator technical parameters are included at
the name plate.
The steam generator is a 1st class appliance equipped with
a connector cord with protective conductor and a plug with
a protective contact. Connect it to a socket equipped with
a grounded socked.
The Zelmer steam generator is in compliance with the current
regulations.
This device complies with Commission Regulation (EC) no.
1275/2008 on eco-design requirements.
The appliance meets the requirements of the following
directives:
–– Electrical equipment designed for use within specific
voltage limits (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro-Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the name plate.
Identification of parts
A
1 Steam emission button
2 Pilot light
3 Steam emission regulator
– PROFESSIONAL STEAM MODE (steam
release from the holes arranged in front of the
ironing plate)
IR8100-002_v05
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
– REGULAR STEAM MODE (steam is released
through all holes of the ironing plate)
Bend protector
Water inlet
Water reservoir
Water reservoir catch
Anti-cal refill container
Anti-cal refill (installed in the anti-cal refill container)
Water hardness tester
Steam generator base with thermal insulation
Cord catch
Cord wrap
Signal lamps (green – ready to work with steam, red
– heating of the baseplate)
On/off button
Water hardness selection button
Fabric and steam emission selection button „
Fabric and steam emission selection button „
LCD display
Power cord
Connection cable
”
”
The appliance is equipped with an electronic
water level control system. If the level of water
is too low, the water level indicator
on the
LCD display starts to blink, and the appliance
produces a sound signal. This state will last
until the water reservoir is refilled.
●● Switch off the appliance and pull the connector’s cord
plug from the socket.
1 Undo the water reservoir catch and pull the water
reservoir out.
2 Pull the water inlet out.
●● Fill the water reservoir to the MAX level marked on the
container’s side.
3 Slip the water inlet in.
4 Place the water reservoir in its former position.
Due to the durability of anti-calc resin and
water hardness, we recommend the exchange
of the anti-cal refill when the replace anti-calc
refill indicator
starts to blink.
If an anti-cal refill is unavailable, it is possible
to use distilled water instead and then continue
using the appliance.
LCD DISPLAY – DESCRIPTION
A
B
C
D
E
F
G
H
I
B
Filling the water
Water hardness
Water level
Steam emission level
Steam boiler heating
Automatic switch-off
Replace anti-calc refill
No anti-calc refill
Temperature regulation
Fabric type setting
Starting the appliance
1 Connect the steam generator to proper power supply.
2 You will hear a single beep and the LCD display will
illuminate briefly.
3 Press the on/off button
to start the appliance.
The LCD display reads as follows:
I
Setting the temperature
1 Start the appliance (see: Starting the appliance).
2 Press the fabric and steam emission selection
button „ ” to increase the temperature and to set the
settings related thereto, starting from „
A
B
IR8100-002_v05
C
D E F
G
H
” to
„
” (every pressing of button is accompanied
by a sound signal). On LCD display you will see options in
the following order:
79
6 If the baseplate of the iron and steam boiler are ready to
use, the red pilot light disappears and the green pilot light
switches on.
7 The appliance is ready to use.
C
Mounting the cord wraps
●● Unwind and straighten the power cord.
1 Insert the cord wraps into one of the two openings
located at the top part of the steam station.
2 Wind the power cord around the cord wraps.
Preparing the steam generator to operation
To reduce the temperature press the fabric and steam
emission selection button „ ” (every pressing is
accompanied by a sound signal). On LCD display you will
see the options displayed in opposite order than in the case
of increasing the temperature.
When one of the options from 1 to 4 is selected
(from „
” to „
”), you
can iron in dry mode only and no steam is
generated. If you operate the iron with these
settings, you will see red pilot light.
3 The pilot light switches off automatically as soon as the
selected temperature of iron baseplate is reached.
When one of the options from 5 to 9 is selected
(from „
” to „
can use the steam while ironing.
”), you
blinking. As soon as the appropriate temperature is
reached, the steam boiler heating indicator stops blinking
and shall be no longer displayed on LCD display.
5 Set the steam emission button to the appropriate
– steam is emitted from the openings placed
in the front part of the iron;
openings of the iron).
– steam is emitted from all
Regular steam mode can be used for
settings
to „
starting
from
„
”
”. Use the professional
steam mode for settings „
„
80
” and „
FIRST IRONING
1 Proceed as described in section “Preparing the steam
generator to operation”.
2 Select water hardness level by pressing the water
hardness selection button
. Proof the water hardness
level by using the water hardness tester (see: Proofing the
water hardness tester).
3 Select the maximal steam emission level by pressing the
fabric and steam emission selection button „ ” until
you see MAX setting displayed (
).
4 The steam boiler heating indicator
starts to
blink signalling that the steam boiler has started to heat.
5 Shift right the steam emission regulator to the position
.
4 When the steam boiler is being heated, on the LCD
display you will see the steam boiler heating indicator
position (
1 Unwind and straighten the connection cable and the
power cord.
2 Fill the water reservoir (see: Filling the water).
3 Start the appliance (see: Starting the appliance).
”,
”.
6 The steam boiler heating indicator
stops
blinking (no longer displayed on LCD display) as soon as
selected temperature of the steam boiler is reached.
7 When the iron baseplate and the steam boiler are ready
to use, the red pilot light will be switched off and the green
pilot light will be switched on.
8 The appliance is ready to use.
9 Keep the steam emission button pressed for ca. 1 min
in order to clean the steam emission system.
10 Press the steam emission button in order to steam
iron. In order to initiate steam emission it may be necessary
to press the steam emission button several times.
11 While the steam emission button is being pressed, you
will see steam emission level indicator blinking on the LCD
display.
12 It is recommended to iron a less precious item at the very
beginning, e.g. an old towel.
IR8100-002_v05
Until the appropriate temperature of steam
boiler is reached, you cannot do steam ironing.
If you press the steam emission button before
appropriate temperature of steam boiler is
reached, you will hear a sound signal.
Appropriate temperature of steam boiler shall
be reached in ca. 1 min.
Ironing
Always follow the producer’s recommendations
you see on the clothing item’s label.
If the appliance has not been used for a longer
time after steam ironing, it is possible for
steam to condense in the supply cord. During
next steam ironing, condensed steam may drip
from under the iron soleplate.
To prevent condensed steam from dripping
onto your fabrics, start each ironing by testing
it on “old” fabric.
DRY IRONING
When one of the options from 1 to 4 is selected (from
„
” to „
”), you can iron in dry mode
only and no steam is generated. If you operate the iron with
these settings, you will see red pilot light.
1 If you press the steam emission button with iron
settings from 1 to 4, you will hear a sound signal but no
steam shall be generated.
2 The pilot light will be switched off automatically as soon
as appropriate temperature of iron baseplate is reached.
3 The appliance is ready to use.
STEAM IRONING
When one of the options from 5 to 9 is selected (from
„
” to „
”), you can use steam
while ironing. In order to perform steam ironing keep on
pressing the steam emission button. In order to initiate this
function, it may be necessary to press the steam emission
button several times.
1 Depending on the type of fabric you want to iron, select
the required steam emission level by using the fabric and
steam emission selection button.
2 The steam boiler heating indicator
starts to
blink signalling that the steam boiler has started to heat.
If you press the steam emission button, you will hear
a sound signal but no steam shall be generated.
3 The steam boiler heating indicator
stops
blinking (no longer displayed on LCD display) when the
selected temperature of the steam boiler is reached.
IR8100-002_v05
4 When the iron baseplate and the steam boiler are ready
to use, the red pilot light will be switched off and the green
pilot light will appear.
5 Shift right the steam emission regulator to the position
.
6 The appliance is ready to use.
7 When the steam emission button is pressed you will
see the steam symbol at the steam emission level indicator
blinking on the LCD display.
8 Press the steam emission button in order to steam
iron. In order to initiate steam emission it may be necessary
to press the steam emission button several times.
9 As soon as you have finished the ironing, set the steam
emission level to „
” by pressing the fabric and
steam emission selection button „ ”.
10 Press the on/off button
in order to switch off the
appliance.
11 Disconnect the steam generator from the power supply.
12 As soon as the iron is cooled down completely,
empty the water reservoir and store it in a safe place in
a horizontal position.
VERTICAL STEAM EMISSION
Always follow the producer’s recommendations
you see on the clothing item’s label.
This function enables the emission of
additional steam which facilitates folds
removal from delicate fabrics placed in vertical
position (hanging curtains or other clothes).
1 Proceed as described in section “Preparing the steam
generator to operation”.
2 Depending on the type of the fabric you want
to iron, select the steam emission level (from
„
” to „
” by pressing the fabric
and steam emission selection button.
Each time the button is pressed, you will hear
a sound signal emitted by appliance.
3 The steam boiler heating indicator
starts to
blink signalling that the steam boiler has started to heat.
If you press the steam emission button, you will hear
a sound signal but no steam shall be generated.
4 The steam boiler heating indicator
stops
blinking (no longer displayed on LCD display) when the
selected temperature of the steam boiler is reached.
5 When the iron baseplate and the steam boiler are ready
to use, the red pilot light will be switched off and the green
pilot light will appear.
81
6 If you want to achieve better effects, shift left the steam
emission regulator to the position
– this will bring you
increased steam emission speed.
7 The appliance is ready to use.
8 Keep the iron in a vertical position ca. 4 in (10 cm) away
from the fabric for a moment.
9 Press once the steam emission button – steam is
emitted in large quantities from the openings located in the
front part of the iron.
10 If the folds are large, wait for a moment and press the
steam emission button once again. Most of folds can be
removed completely if you repeat this operation 3 times.
11 In order to initiate steam emission it may be necessary to
press the steam emission button several times.
12 As soon as you have finished the ironing, set the steam
emission level to ”
” by pressing the fabric and
steam emission selection button „ ”.
13 Press the on/off button
in order to switch off the
appliance.
14 Disconnect the steam generator from the power supply.
15 As soon as the iron is cooled down completely,
empty the water reservoir and store it in a safe place in
a horizontal position.
In order to preserve high quality of steam do
not press the steam emission button more
than 3 times after the pilot light has been
switched off.
The appliance emits steam at a high
temperature. Do not iron any clothes or fabrics
that are being worn by people or animals.
Do not direct the steam towards people or
animals.
While ironing, keep the distance of several
centimetres from delicate fabrics (such as
synthetic fibre, silk or velvet), otherwise the
fabric may be damaged.
AS SOON AS YOU FINISH THE IRONING
●● During breaks in ironing and when the ironing is finished,
place the iron on the steam generator soleplate with
thermal insulation.
●● Press the on/off button in order to switch off the
appliance.
●● Disconnect the steam generator from the power supply.
●● As soon as the iron is cooled down completely, empty
the water reservoir and store it in a safe place in
a horizontal position.
82
Emptying the water reservoir
●● Disconnect the appliance from the power supply.
B
1 Release the water reservoir catch and pull the water
reservoir out.
2 Pull the water inlet out.
●● Empty the water reservoir by keeping it upside-down
above the sink.
3 Slip the water inlet in.
4 Place the water reservoir in its former position.
A characteristic “click” sound will inform you that the water
reservoir has been re-installed properly.
Additional features
AUTOMATIC SWITCH-OFF
If the steam ironing function is not used for 10 min during
the ironing, the appliance will be switched to stand-by
mode. The display backlight will be switched off and the
automatic switch-off indicator blinks on the display. It is
accompanied by continuous blinking of the red and green
pilot light on the iron. In order to continue the ironing, just
move the iron or press the on/off button . The appliance
will be switched back to the previous settings and the iron
heats once again. Wait for ca. ½ min until the iron reaches
the temperature set before automatic switch-off.
LANGUAGE VERSION SELECTION
1 Unwind and straighten the connection cable and the
power cord.
2 Start the appliance (see: Starting the appliance).
You can select one of 3 language versions:
English, French or German.
3 In order to select a language version, press at the same
time the water hardness selection button
and the
fabric and steam emission selection button „ ”. You
will see the actual language version symbol displayed on the
LCD display (EN, FR, DE).
4 Use the fabric and steam emission selection button
„ ” in order to select the desired language version.
Available language versions will be displayed in the following
way:
5 If the language version you have chosen appears
on the display, wait for a moment. The appliance will be
automatically switched to the selected language version and
then will return to the main screen.
IR8100-002_v05
You can change language version at any
moment.
WATER HARDNESS TEST
Water hardness test allows you to set the parameters of the
steam generator optimally to the quality of water. To test
water hardness, follow the procedures below:
1 Unpack the water hardness tester.
2 Fill a glass or other container with tap water and immerse
test strip in water for approximately 60 seconds.
3 Read the level of water hardness.
4 On the basis of a given result, press
button of the
steam generator to set its water hardness level.
Water hardness level
(test strip)
Water hardness level
(steam generator)
LOW
MEDIUM
HIGH
If you cannot buy anti-calc refill due to any
reasons, you are advised to use distilled
water rather than tap water in order to use the
appliance.
You cannot remove anti-calc refill until the
water reservoir is pulled out.
If the anti-calc refill container has not been
installed properly, you will hear continuously
repeated sound signal and the anti-calc refill
replacement indicator
the LCD display.
is going to blink on
If the anti-calc refill has been installed while the
appliance was switched off, the electronic anticalc system will be unable to recognize that the
anti-calc refill has been replaced.
Never use waste anti-calc refills and do not
leave an empty anti-calc container. It can cause
damages to the appliance and to the electronic
system.
SELF-CLEANING SYSTEM
ANTI-CALCIFICATION SYSTEM AND THE ANTICALC REFILL INDICATOR
Your appliance has an electronic monitoring system to
control the level of the anti-calc refill wear. The anti-calc
refill is applied to clean water and remove its permanent
and temporary hardness. The refill contains anti-calcification
ingredients. Depending on the water hardness level and
the refill wear, you have to replace the refill when you
see appropriate signal emitted by the steam generator.
Depending on the selected water hardness level, the
anti-calc refill replacement button
will inform you
concerning the need of replacing the anti-calc refill from time
to time.
REPLACING THE ANTI-CALC REFILL
1 You see the anti-calc refill replacement indicator
blinking on the LCD display.
2 Leave the steam generator switched on.
3 Release the water reservoir catch and pull the water
reservoir out.
4 Pull the anti-calc refill container out.
5 Wait for 5 sec after completing the step 4 before
installing again the anti-calc refill container into the steam
generator.
6 Place the water reservoir in its former position.
A characteristic “click” sound will inform you that the water
reservoir has been re-installed properly.
IR8100-002_v05
The steam generator has a cleaning system designed
to keep the steam leads and steam boiler clean. We
recommend to perform this operation once a month.
1 Proceed as described in section “Preparing the steam
generator to operation”.
2 Select the maximal steam emission level by pressing the
fabric and steam emission selection button „ ” until
you see MAX setting displayed (
).
3 The appliance is ready to perform the self-cleaning
operation if the red pilot light has disappeared and the
green pilot light has been switched on.
4 Keep the iron ca. 150 mm (ca. 0,4 in) away from the sink
in the ironing position, press and hold the steam emission
button pressed for about 3 min. The sediments will be
removed together with water through the steam openings.
5 Iron some damp item in order to remove all the
sediments from iron baseplate.
6 As soon as you have finished the ironing, set the steam
emission level to the ”
” by pressing the fabric
and steam emission selection button „ ”.
7 Press the on/off button
to switch off the appliance.
8 Disconnect the steam generator from the power supply.
9 As soon as the iron is cooled down completely empty the
water reservoir and store it in a safe place in a horizontal
position.
83
●● Never use sharp or rough objects to remove sediments
Cleaning and maintenance
from iron baseplate.
●● Before cleaning, disconnect the steam station from the ●● Never use any abrasive materials, vinegar etc. to clean
power outlet.
●● Use a damp piece of clothing that will not cause any
the iron.
scratches in order to remove the sediments from iron
baseplate or casing.
Examples of problems that might occur while using the steam generator
Some problems may be easily removed on your own. Before you contact the service centre, see the table below for a possible
solution to your problem with the unit. If the problem persists, contact the info line or your local service centre.
PROBLEM
CAUSE
REMEDY
The appliance is not working.
The appliance heats up.
Wait till the appropriate temperature of appliance is
reached.
The appliance is not connected
to the power supply.
Connect the plug to the power supply. Check
the connection cable and the plug for damage.
If damaged - contact your service dept.
The appliance has not been
Press the on/off button
switched on with the on/off
appliance.
button .
to switch on the
The socket is damaged or there
has been a power cut.
Make sure that the fuse is not damaged or that
the automatic fuse is not switched off. If they are
working properly, check the socket by connecting
any other appliance to it. Connect the appliance to
other power supply.
The water reservoir is empty.
Fill the water reservoir.
Iron baseplate is insufficiently
heated.
Inadequate setting of the type of
fabric and steam emission level.
Press the fabric and steam emission selection
button „ ” in order to adjust the type of fabric and
steam emission level.
Water is leaking from iron the
baseplate.
The selected temperature is
too low or the selected steam
emission level is too high.
Press the fabric and steam emission selection
button „ ” to select at least the temperature
The iron is not hot enough.
Before turning on the steam verify that the green
status indicator is lighting.
The pipe condenses water,
steam release is used for the
first time or for a long time it has
not been used.
Press the steam release button outside an ironing
board and hold it pressed until the steam comes out
in clouds from the iron.
Whitish water leaks through the
steam holes in the ironing plate.
The steam generator throws
a scale, self-cleaning was not
carried out regularly.
Perform self-cleaning procedure (see section “Selfcleaning system”).
The ironed fabric has been
damaged.
The temperature is too high.
Follow the clothing’s producer’s instructions. Check
the symbols you see on the label. Do a test-ironing
on the inner side of the clothing if you are not sure
what type of fabric it is.
The water level indicator
has appeared on the LCD
display.
84
or reduce the steam emission level.
IR8100-002_v05
PROBLEM
CAUSE
REMEDY
Water is leaking from the steam
generator.
The anti-calc refill container has
not been installed properly.
Install the anti-calc refill container properly in the
steam generator.
The appliance works loudly.
The appliance is being used for
the first time.
An usual symptom you may see during the first
usage.
The water reservoir is empty.
Fill the water reservoir.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
IR8100-002_v05
85
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
IR8100-002_v05
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
IR8100-002_v05
1
2
3
4
PL
1. Wyświetlacz LCD znacznie ułatwia sterowanie
funkcjami żelazka 2. Silny wyrzut pary 115 g/min
3. Automatyczne wyłączenie żelazka – bezpieczne
i oszczędne 4. Ceramiczna stopa żelazka
RU
1. Табло LCD значительно облегчает управление
функциями утюга 2. Сильный выброс пара 115 г/мин
3. Автоматическое выключение утюга – безопасно
и экономично 4. Керамическая подошва
CZ
1. Displej LCD značně usnadňuje ovládání funkcí
žehličky 2. Parní ráz 115 g/min 3. Automatické
vypnutí žehličky – bezpečné a úsporné
4. Keramická žehlící plocha
BG
1. Дисплеят LCD значително улеснява управлението
на функциите на ютията 2. Мощно парно налягане
115 г/мин 3. Автоматично изключване на ютията –
безопасност и спестовност 4. Керамична плоча
SK
1. LCD displej vo veľkej miere uľahčuje ovládanie
funkcií žehličky 2. Vysoký tlak pary až 115 g/min.
3. Automatické vypnutie žehličky – bezpečná
a úsporná funkcia 4. Keramická žehliaca plocha
UA
1. ЖК дисплей значно полегшуе керування
функціями праски 2. Потужне відпарювання 115 г/хв
3. Автоматичне вимкнення праски – безпечно
і економно 4. Керамічна підошва
HU
1. Az LCD kijelző jelentős mértékben megkönnyíti
a vasaló funkcióinak irányítását 2. Erős gőzölés,
115 g/perc 3. A vasaló automatikus kikapcsolása
– biztonságos és takarékos 4. Kerámia talp
EN
1. LCD display for much easier control of the
appliance functions 2. Powerful steam burst 115 g/min
3. Automatic shut off function – for safer and more
efficient operation 4. Ceramic soleplate
RO
1. Displayul LCD înlesneşte semnificativ
comandarea funcţiilor fierului de călcat 2. Explozie
puternică de aburi 115 g/min 3. Oprirea automată
a fierului de călcat – oferă siguranţă şi economie
4. Talpă ceramică
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
IR8100-002_v05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement