Zelmer | ZIR08200 (Sencillo ZIR08200) | User manual | Zelmer ZIR08200 (Sencillo ZIR08200) User Manual

Zelmer ZIR08200 (Sencillo ZIR08200) User Manual
POLSKI
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie
późniejszej eksploatacji urządzenia.
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego i nie może być stosowane w przemyśle.
Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
• Użytkownikowi nie wolno pozostawiać bez nadzoru
żelazka przyłączonego do sieci zasilającej.
• Wtyczka musi być wyjęta z gniazda wtyczkowego
przed napełnianiem zbiornika wodą lub przed
wylewaniem pozostałej w zbiorniku wody po
zakończeniu prasowania.
• Żelazko musi być używane na stabilnej powierzchni
i na taką odstawiane. Jeżeli żelazko jest odstawiane
na podstawkę, należy upenić się, czy powierzchnia
na której umieszczono podstawkę jest stabilna.
• Żelazko nie powinno być używane jeżeli spadło,
jeżeli ma widoczne ślady uszkodzenia lub jeżeli
wycieka z niego woda. Musi zostać sprawdzone
w autoryzowanym punkcie serwisowym zanim
zostanie ponownie użyte.
• Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie
uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony
u wytwórcy lub u pracownika zakładu serwisowego
albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia
zagrożenia.
• Jeżeli jakakolwiek część żelazka jest uszkodzona,
to celem uniknięcia zagrożenia musi zostać
wymieniona przez producenta, przedstawiciela
serwisu lub wykwalifikowaną osobę.
• Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak
aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia
i konserwacji sprzętu.
• W trakcie działania lub stygnięcia trzymaj żelazko
i przewód zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej
8 roku życia.
ČEŠTINA
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Svou pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům.
Návod k obsluze uschovejte pro další případné použití.
Toto zařízení bylo navrženo pouze pro domácí použití a nesmí se používat pro průmyslové účely.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Neponechávejte bez dozoru žehličku, zapojenou do
elektrické sítě.
• Zástrčka musí být vytažena ze zásuvky před
zahájením naplňování nádrže vodou nebo vylévání
vody zbývající v nádrži po ukončení žehlení.
• Žehličku používejte na stabilním povrchu a na
takový ji také odkládejte. Před položením žehličky na
podstavci se ujistěte, že je plocha, na které
podstavec stojí, stabilní.
• Žehlička by neměla být používána, pokud spadla,
nese viditelné stopy poškození nebo pokud z ní
vytéká voda. Než bude opět použita, musí být
zkontrolována v autorizovaném servisu.
• Jesliže je neoddělitelná přívodní šňůra poškozená,
je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo kvalifikovanou
osobou. Vyvarujete se tak nebezpečí úrazu.
• Je-li kterákoliv část žehličky poškozená, pak musí
být z preventivních důvodů vyměněna výrobcem,
v servisním středisku nebo kvalifikovanou osobou.
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let,
osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním
omezením a osoby nemající náležité zkušenosti
a znalosti pouze tehdy, bude-li jim zajištěn náležitý
dohled nebo budou poučeny o bezpečném používání
přístroje a budou informovány o možném riziku.
Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit
a provádět údržbu na spotřebiči mohou provádět děti
pouze pod dohledem.
• Během provozu a při chladnutí, se musí žehlička
a přívodní šňůra nacházet mimo dosah dětí mladších
8 let.
• Dříve než připojíte zařízení k elektrické síti, ujistěte se,
že síťové napětí musí souhlasit s napětím uvedeným na
výkonovém štítku.
• Zařízení připojujte do uzemněné zásuvky. Pokud
používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že máte
dvoukolíkovou zásuvku 16 A s uzemněním.
• Opravy zařízení může provádět pouze proškolený
personál. Neodborně provedena oprava může být pro
uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy
se obraťte na specializovaný servis.
• V případě propálení pojistky nelze zařízení zapnout.
Abyste mohli žehličku opět používat, odevzdejte ji do
autorizovaného servisu.
• Po každém použití nebo v případě podezření na závadu
ihned odpojte zařízení od napájení.
• Zařízení neodpojujte od sítě taháním za kabel.
• Neponořujte žehličku do vody nebo jiných kapalin.
• Žehličku nedávejte pod tekoucí vodu, pokud chcete do
nádržky nalít vodu.
• Nenechávejte zařízení na místě vystaveném působení
atmosférických vlivů (déšť, slunce, námraza atp.).
Důležitá upozornění
Dávejte pozor, aby se napájecí kabel nedotýkal horké
žehlicí plochy.
Žehličku uchovávejte ve svislé poloze.
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku
ktorému recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho
odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu
výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná
zložka Bratislava je zapojená do systému ekologickej
likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v
servisných strediskách. Záručné a pozáručné
opravy doručené osobne alebo zaslané poštou
prevádzajú servisné strediská značky ZELMER – viď
ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Diagnostika porúch a problémov
Problém
Pravdepodobná príčina
Riešenie
Žehlička nehreje.
1. Koliesko nastavovania teploty je
nastavené na veľmi nízku teplotu.
2. Nie je el. napätie.
1. Nastavte na vyššiu teplotu.
2. Skontrolujte pomocou iného el. prístroja, alebo
zástrčku vsuňte do inej zásuvky.
1. Žehlička chladne.
2. Žehlička sa nenahrieva.
1. Počkajte, až kým sa cyklus nahrievania
neskončí.
2. Pozrite predchádzajúci paragraf.
Kontrolka sa nezapína.
Oblečenie sa prilepuje.
Zo žehličky vychádza
s parou aj voda.
Zo žehličky nevychádza
para.
1. Veľmi vysoká teplota.
1. Koliesko nastavovania teploty nastavte na
nižšiu teplotu.
1. Regulátor teploty je nastavený na
príliš nízku teplotu.
2. Regulátor pary je nastavený na
vysokom stupni pri súčasne
nastavenej nízkej teplote.
1. Nastavte koliesko nastavovania teploty na
vyššiu polohu a počkajte, až kým kontrolka
nezhasne.
2. Nastavte regulátor pary na nižší stupeň.
1. Regulátor pary je zatvorený.
2. V zásobníku nie je žiadna voda.
3. Mechanizmus je upchatý.
4. Príliš nízka teplota. Systém
predchádzania kvapkaniu je vypnutý.
1. Nastavte regulátor pary do polohy otvorenej
pary.
2. Naplňte zásobník.
3. Vyberte ihlu a vyčistite ju, a ak to nepomôže,
kontaktujte autorizovaný technický servis.
4. Prestavte koliesko do vyššej polohy, ale iba ak
to nepoškodí žehlený materiál.
Funkcia postrekovania
nefunguje.
1. V zásobníku nie je žiadna voda.
2. Mechanizmus je upchatý.
1. Naplňte zásobník.
2. Kontaktujte technický servis.
Pred zapnutím žehličky
z platne vyteká voda.
1. Regulátor pary nie je správne
zatvorený.
1. Overte, či je regulátor pary nastavený v polohe „0“.
Nezabúdajte po skončení žehlenia vyprázdniť
zásobník.
Počas prvého zapnutia
žehličky môže z nej
vychádzať dym.
1. Mazivo na niektorých vnútorných
prvkoch zariadenia.
1. Nie je potrebné sa znepokojovať. Po krátkom
používaní počas prvého spustenia dym
prestane vychádzať.
V prípade, že vyššie uvedené rady nepomôžu vyriešiť problém, kontaktujte autorizovaný technický servis.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia
právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
MAGYAR
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös figyelmet szentelve a biztonsági előírásoknak. Őrizze
meg a használati útmutatót, mert a készülék későbbi használata során is hasznát veheti.
Ez a készülék kizárólag háztartási használatra lett kifejlesztve, és tilos ipari célokra használni.
Általános biztonsági Előírások
• A hálózatra csatlakoztatott vasalót nem szabad
felügyelet nélkül hagyni.
• A dugót ki kell húzni a konnektorból még mielőtt
nekilátna a víztartály megtöltésének illetve
kiürítésének a vasalás befejeztével.
• A vasaló stabil felületen kell használni, és ilyenre kell
letenni. Mikor a vasalót a talpára állítja, győződjön
meg róla, hogy a felület, amin áll, stabil.
• Ha a vasaló leesik nem szabad azt használni, ha
szemmel látható sérülés keletkezett rajta illetve víz
szivárog belőle. Be kell vinni ellenőrzés céljából egy
szakszervizbe mielőtt ismét használná.
• Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej,
upewnij się, że napięcie sieci odpowiada napięciu
wskazanemu na tabliczce znamionowej.
• Urządzenie powinno zostać podłączone do gniazdka
z uziemieniem. Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się,
że dysponujesz gniazdkiem dwubiegunowym 16 A
z uziemieniem.
• Napraw urządzenia może dokonywać jedynie
przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana
naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla
użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
• W wypadku przepalenia bezpiecznika, urządzenia nie
można uruchomić. Aby móc ponownie użyć żelazka,
odnieś je do autoryzowanego punktu serwisowego.
• Po każdym użyciu lub w przypadku podejrzenia usterki
należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
• Nie odłączaj urządzenia z sieci pociągając za kabel.
• Nie zanurzaj żelazka w wodzie ani innych cieczach.
• Nie podstawiaj urządzenia pod kran, aby napełnić zbiornik
wodą.
• Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu wystawionym na
działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce,
szron, itp.).
Ważne ostrzeżenia
Pilnuj, aby przewód zasilający nie miał styczności z gorącą
stopą żelazka.
Przechowuj żelazko w pozycji stojącej.
Nie używaj płynów do usuwania kamienia, ponieważ mogą
one uszkodzić urządzenie.
Nigdy nie używaj substancji ściernych do czyszczenia stopy
żelazka ani innych części urządzenia.
Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, żelazka
nie stawiaj w pobliżu żadnych metalowych przedmiotów.
Do czyszczenia stopy nie używaj czyścików, ani innych
środków chemicznych.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Żelazko jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód
przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem
ochronnym.
Przed pierwszym użyciem żelazka
Gdy żelazko jest odłączone od prądu, napełnij zbiornik wodą
i ustaw pokrętło regulacji temperatury w pozycji “max”.
Podłącz żelazko do prądu. Kiedy żelazko osiągnie żądaną
temperaturę (lampka kontrolna zgaśnie), można rozpocząć
korzystanie z funkcji pary poprzez ustawienie regulatora
pary w pozycji “2” oraz poprzez wielokrotne naciskanie
.
przycisku
Podczas korzystania z funkcji pary po raz pierwszy, nie
stosuj jej do prasowania pościeli, ponieważ w dozowniku
pary mogą znajdować się jeszcze zanieczyszczenia.
Podczas pierwszego użycia, żelazko może wydzielać
zapach oraz niewielkie ilości dymu; jest to normalne
zjawisko, które nie będzie występowało później.
Jak korzystać z żelazka
Sprawdź zalecaną temperaturę prasowania na etykiecie
ubrania. Jeśli nie wiadomo z jakiego materiału bądź
materiałów wykonany jest dany produkt, należy określić
temperaturę prasowania poprzez wyprasowanie części,
która nie będzie widoczna w trakcie noszenia lub używania
danego produktu.
Prasowanie należy rozpocząć od artykułów wymagających
najniższej temperatury prasowania, takich jak włókna
syntetyczne.
Jedwab, materiały wełniane lub syntetyczne: prasuj po
odwrotnej stronie, aby uniknąć powstawania lśniących plam.
Nie używaj funkcji spryskiwania, gdyż może powodować
plamy.
•
••
•••
Syntetyczne
Jedwab – wełna
Bawełna – len
Przygotowywanie
Usuń ze stopy żelazka wszelkie naklejki i materiały
zabezpieczające.
Napełnianie zbiornika na wodę
1
Ustaw regulator pary w pozycji “0” i odłącz
żelazko od prądu!
Używaj jedynie czystej wody z kranu bez żadnych dodatków.
Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy, może
uszkodzić urządzenie.
Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego z wyżej
wymienionych produktów unieważnią gwarancję.
To urządzenie zostało zaprojektowany do użycia ze zwykłą
wodą z kranu.
Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy
mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1.
Nepoužívejte odvápňovací přípravky, protože mohou
poškodit zařízení.
Nikdy nepoužívejte brusné materiály k čištění žehlicí plochy
ani jiných částí zařízení.
Aby se povrch žehlicí plochy nepoškrábal, žehličku
nestavějte v blízkosti kovových předmětů. K čištění žehlicí
plochy nepožívejte čisticí přípravky ani jiné chemické
prostředky.
Prasowanie bez pary
Prasowanie z parą
Když je žehlička odpojená od napětí, naplňte nádržku vodou
a nastavte otočný regulátor teploty do polohy “max”.
Žehličku připojte k síti. Dosáhne-li žehlička nastavené
teploty (kontrolka zhasne), můžete používat funkci
napařování tak, že regulátor napařování otočíte do polohy
.
"2" a vícekrát stisknete tlačítko
Používáte-li funkci napařování poprvé, nepoužívejte ji
k žehlení prádla, protože v dávkovači páry se mohou ještě
nacházet nečistoty.
Při prvním použití se může v žehličce tvořit zápach a malé
množství kouře; je to normální jev, který se již nebude
opakovat.
Jak používat žehličku
Zkontrolujte doporučenou teplotu žehlení v tabulce výrobku.
Pokud nevíte, z jaké látky nebo látek je vyroben daný výrobek,
určete teplotu žehlení tak, že vyžehlíte části, které nebudou
viditelné při nošení nebo používání daného výrobku.
Žehlení začněte od výrobků vyžadujících nejnižší teplotu
žehlení, jako jsou syntetická vlákna.
Hedvábí, vlněné nebo syntetické materiály: žehlete z rubu,
aby nevznikaly lesklé skvrny. Nepoužívejte funkci kropení,
protože to může způsobit skvrny.
Syntetické
Hedvábí-vlna
Bavlna-len
Příprava
Z žehlicí plochy odstraňte nálepky a ochrannou vrstvu.
Naplňování nádržky na vodu
1
astavte regulátor napařování do polohy "0"
N
a odpojte žehličku od sítě!
Používejte pouze čistou vodu z kohoutku bez žádných
přísad. Přidávání jiných kapalin, jako jsou parfémy, může
poškodit zařízení.
Veškerá poškození v důsledku použití jednoho z výše
uvedených výrobků způsobí neplatnost záruky.
Toto zařízení bylo navrženo pro používání s obyčejnou
vodou z kohoutku.
Abyste prodloužili správné fungování funkce napařování,
smíchejte vodu z kohoutku s destilovanou vodou v poměru
1:1. Pokud je voda z kohoutku příliš tvrdá, smíchejte ji
s destilovanou vodou v poměru 1:2.
Aby ze žehličky nevytékala voda, nikdy ji nenaplňujte nad
značku ”max.”!
Žehlení bez napařování
2
Funkce suchého žehlení je aktivní v celém teplotním
rozsahu, regulátor intenzity průtoku páry nastavte na “0”. V
případě potřeby použijte funkci kropení.
Žehlení s napařováním
3
Funkce parního žehlení je aktivní, když je otočný regulátor
teploty nastaven v rozsahu označeném značkou páry.
Regulátor intenzity průtoku páry nastavte na "1" pro teploty
v rozsahu od "••" do "max". Regulátor intenzity průtoku páry
nastavte na "2" pro teploty v rozsahu od "•••" do "max".
Dodatečné napařování
Tato funkce zajišťuje dodatečné množství páry, kterou můžete
využít během žehlení velmi pomačkaných materiálů. Parní ráz
aktivujte stisknutím regulátoru páry po dobu 2 sekund.
Kropení
4
Tuto funkci můžete využít v libovolném okamžiku a nemá
vliv na nastavení žehličky. Funkci kropení nepoužívejte při
žehlení hedvábí.
Parní ráz
5
Otočný regulátor teploty nastavte do polohy "max". Odstup
mezi dalšími parními rázy musí činit 5 sekund.
Svislý parní ráz
6
Spotřebič vytváří vodní páru o velmi vysoké teplotě.
V žádném případě nežehlete oblečení a látky, které
3
Dodatkowa para
Funkcja ta zapewnia dodatkową ilość pary, która może być
wykorzystana podczas prasowania mocno pomiętych
(zagniecionych) materiałów. Dodatkową parę można uzyskać
poprzez naciśnięcie regulatora pary przez 2 sekundy.
Spryskiwanie
4
Funkcja ta może być używana w dowolnym momencie i nie
wpływa na ustawienia żelazka. Nie używaj funkcji spryskiwania
podczas prasowania jedwabiu.
Wyrzut pary
5
Ustaw pokrętło regulacji temperatury w pozycji "max".
Odstęp pomiędzy kolejnymi uderzeniami pary powinien
wynosić 5 sekund.
Pionowy wyrzut pary
6
Urządzenie wytwarza parę wodną o bardzo wysokiej
temperaturze. Pod żadnym pozorem nie prasuj ubrań
i materiałów znajdujących się na ludziach lub
zwierzętach. Nigdy nie kieruj pary na ludzi ani na
zwierzęta.
Odzież przeznaczoną do prasowania powieś na wieszaku.
Ustaw pokrętło regulacji temperatury w pozycji "max".
.
Żelazko trzmaj w odległości 10 cm od ubrania i naciskaj
Odstęp pomiędzy kolejnymi wyrzutami pary powinien
wynosić 5 sekund.
Po czterech cyklach wyrzutu pary, odczekaj 10 sekund.
Przechowywanie
7
Ustaw regulator pary w pozycji “0”. Odłącz żelazko od źródła
zasilania i usuń pozostałą w zbiorniku wodę. Po całkowitym
ochłodzeniu żelazka, przechowuj je pionowo w bezpiecznym
miejscu.
Złożony system usuwania kamienia
Fontos figyelmeztetések
Vigyázzon, hogy a tápkábel ne érjen hozzá a forró
vasalótalphoz.
A vasalót függőleges helyzetben tárolja.
Ne használjon folyékony vízkőmentesítőt, mert ezek
károsíthatják a készüléket.
Ne tisztítsa súrolószerrel a vasalótalpat vagy a készülék
más részeit.
Ahhoz, hogy a vasaló talpa sima maradjon, kerülje ennek
durva találkozását fém tárgyakkal. Sose használjon
csiszolópárnát, vagy vegyszert a vasalólap tisztítására.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája
tartalmazza.
A vasaló az I. osztályba tartozó készülék, amely földelt
kábellel és földelt hálózati dugóval van felszerelve.
System zapobiegający kapaniu “Anti-Drip”
Czyszczenie
• Odłącz żelazko od źródła zasilania.
• Przed czyszczeniem, żelazko powinno całkowicie
ostygnąć.
• Do czyszczenia używaj wilgotnej szmatki i delikatnego
środka czyszczącego.
• Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów
w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między
innymi usunąć naniesione informacyjne symbole
graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
• Nigdy nie używaj ostrych lub szorstkich przedmiotów do
usuwania pozostałości ze stopy żelazka.
• Do czyszczenia stopy żelazka nie używaj szorstkich
i octowych środków czyszczących oraz substancji
usuwających kamień.
Wskazówki, które pomogą oszczędzić energię
Generowanie pary powoduje największe zużycie energii
podczas eksploatacji żelazka. W celu zmniejszenia
zużywanej energii postępuj zgodnie z poniższymi radami:
• Zaleca się zaczynać od prasowania tkanin, które
wymagają najniższej temperatury prasowania.
Sprawdź na metce przy ubraniu zalecaną temperaturę
prasowania.
ZIR08200
ZIR08500
ZIR08800
• Dostosuj ilość pary do wybranej temperatury prasowania,
stosując się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej
instrukcji obsługi.
• Używaj pary podczas prasowania tylko wtedy, gdy jest to
konieczne. W miarę możliwości, korzystaj z funkcji
rozpylacza zamiast pary.
• Staraj się prasować jeszcze wilgotne tkaniny i stopniowo
obniżać ustawienie pary w żelazku. Para będzie
wydzielać się z wilgotnej tkaniny, a nie z żelazka. Dla
osób, które przed prasowaniem używają suszarki
elektrycznej, zaleca się zaprogramować suszarkę na
funkcję 'iron dry'.
• Jeżeli tkanina jest wystarczająco wilgotna, wyłącz
regulator pary w żelazku.
• W przerwach odstawiaj żelazko w pozycji pionowej.
Pozostawienie żelazka w pozycji poziomej z włączonym
regulatorem pary spowoduje niepotrzebne generowanie
pary.
ŻELAZKO PAROWE
утюг с функцией
подачи пара
s eam on
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony
środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt
kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe
przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE)
wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu
składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu
niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla
środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Poradnik diagnostyki usterek
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Żelazko nie grzeje.
1. Pokrętło regulacji temperatury
ustawione jest na pozycji min.
2. Problem z zasilaniem.
1. Ustaw pokrętło regulacji temperatury na
wyższą temperaturę.
2. Sprawdź gniazdko sieciowe, podłącz do niego
inne urządzenie; podłącz urządzenie do innego
gniazda sieciowego.
Lampka kontrolna nie
włącza się.
1. Żelazko stygnie.
2 Żelazko się nie nagrzewa.
1. Poczekaj aż cykl nagrzewania zakończy się.
2. Patrz poprzedni paragraf.
Odzież przykleja się.
1. Ustawiona temperatura jest za
wysoka dla prasowanego materiału.
1. Ustaw pokrętło regulacji temperatury na niższą
temperaturę.
Wraz z parą z żelazka
wycieka woda.
1. Za niska temperatura ustawiona na
pokrętle regulacji temperatury.
2. Za wysoka pozycja regulatora pary
przy za niskiej temperaturze.
1. Ustaw pokrętło regulacji temperatury na
wyższą temperaturę i odczekać aż lampka
kontrolna zgaśnie.
2. Ustaw regulator pary na niższą pozycję.
Z otworów w stopie
żelazka nie wydobywa się
para.
1. Regulator pary w pozycji „0”.
2. Brak wody w zbiorniku.
3. Niedrożny mechanizm.
4. Pokrętło regulacji temperatury
znajduje się w pozycji w której nie
wytwarzana jest para.
1. Ustaw regulator pary na pozycję w której
wytwarzana jest para.
2. Napełnij zbiornik.
3. Wyjmij igłę i wyczyścić ją, jeśli to nie pomoże
skontaktuj się z serwisem.
4. Ustaw pokrętło regulacji temperatury na
pozycję w której wytwarzana jest para, jeśli nie
spowoduje to uszkodzenia prasowanego
materiału.
Spryskiwanie nie działa.
1. Brak wody w zbiorniku.
2. Niedrożny mechanizm.
1. Napełnij zbiornik.
2. Skontaktuj się z serwisem.
Woda wycieka ze stopy
żelazka przed
podłączeniem żelazka.
1. Regulator pary nie jest prawidłowo
zamknięty.
1. Sprawdź, czy regulator pary znajduje się
w pozycji “0”.
Pamiętaj o opróżnieniu zbiornika po
zakończeniu prasowania.
Po pierwszym podłączeniu
do prądu z żelazka
wydobywa się dym.
1. Smar na niektórych elementach
wewnętrznych urządzenia.
1. Nie ma powodu do niepokoju. Dym zniknie
niedługo po pierwszym uruchomieniu.
8
1. Scale-Clean
Przy każdym użyciu regulatora pary, system samooczyszczania
czyści mechanizm z odkładającego się kamienia.
2. Self-Clean
Funkcja “Self-Clean” pomaga w usuwaniu drobinek kamienia
z komory parowej.
Jeżeli woda w okolicy jest bardzo twarda, korzystaj z tej
funkcji raz na około 2 tygodnie.
1. Napełnij zbiornik na wodę, ustaw regulator temperatury
w pozycji “max” i podłącz żelazko do sieci.
2. Po upływie czasu potrzebnego do rozgrzania, odłącz
żelazko od sieci.
3. Przytrzymaj żelazko nad zlewem i wyjmij regulator pary,
i jednocześnie naciskając.
obracając go do pozycji
4. Wlej powoli zawartość jednej miarki do napełniania do
otworu regulatora pary (patrz rysunek 7).
5. Delikatnie potrząśnij żelazkiem. Wrząca woda i para będą
wydobywały się ze stopy żelazka, wypłukując kamień lub
inne znajdujące się wewnątrz osady. Gdy z żelazka
przestanie kapać, ponownie zamontuj regulator pary,
równo ze wskaźnikiem,
wsuwając go, ustawiając pozycję
a następnie wciskając i obracając regulator do pozycji “0”.
6. Ponownie podgrzej żelazko, aż wyparuje pozostała woda.
7. Jeśli iglica regulatora pary jest zabrudzona, usuń wszelkie
osady z jej końcówki, używając w tym celu octu,
a następnie spłucz czystą wodą.
3. Anti-Calc (typ ZIR08500, ZIR08800)
Wkład “Anti-Calc” ma na celu zredukowanie ilosci
gromadzonego kamienia wytwarzanego podczas prasowania
parą, pomagając przedłużyć czas eksploatacji żelazka.
Jednak wkład zapobiegający nagromadzeniu kamienia nie
jest w stanie usunąć całości naturalnie wytwarzanego
z czasem kamienia.
PL
Jeśli powyższe porady nie pomagają usunąć problemu, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem technicznym.
7
Nastavte regulátor napařování do polohy "0". Žehličku
odpojte od napájení a vylijte vodu ze zásobníku. Po úplném
vychladnutí žehličku uchovávejte ve svislé poloze na
bezpečném místě.
8
1. Scale-Clean
Při každém použití regulátoru napařování samočisticí
systém čistí mechanismus od vápenných usazenin.
2. Self-Clean
Funkce "Self-Clean" pomáhá odstraňovat vápenné částice
z napařovací komory.
Pokud je dodávaná voda velmi tvrdá, používejte tuto funkci
jednou za 2 týdny.
1. Naplňte nádržku na vodu, regulátor teploty nastavte do
polohy "max" a žehličku připojte k síti.
2. Po uplynutí času potřebného pro zahřátí odpojte žehličku
od sítě.
3. Žehličku držte nad umyvadlem a vyjměte regulátor
j a zároveň
napařování tak, že ho otočíte do polohy
přitlačíte.
4. Do plnicího otvoru regulátoru napařování nalijte opatrně
obsah jedné odměrky (viz obrázek 7).
5. Žehličkou opatrně zatřeste. Horká voda a pára budou
vycházet z žehlicí plochy a vyplachovat tak vápenné nebo
jiné usazeniny nacházející se uvnitř. Když z žehličky
přestane kapat, namontujte zpět regulátor napařování tak,
stejné s ukazatelem
že jej vsunete a nastavíte do polohy
a pak regulátor stisknete a otočíte do polohy "0".
6. Žehličku opět zahřejte, aby se odpařila zbývající voda.
7. Pokud je jehla regulátoru napařování špinavá, odstraňte
veškeré nečistoty z jejího konce pomocí octa a pak
opláchněte čistou vodou.
3. Anti-Calc (typ ZIR08500, ZIR08800)
Účelem vložky "Anti-Calc" je snížení množství vápenných
usazenin vznikajících při žehlení s napařováním
a prodloužení tak životnosti žehličky. Avšak odvápňovací
vložka není schopna odstranit veškeré přirozeně vznikající
vápenné usazeniny.
Funkce “Auto-Off” automaticky vypínající
zařízení (typ ZIR08800)
Po připojení zařízení bude tato funkce po dobu prvních
2 minut nedostupná, aby zařízení mohlo dosáhnout
nastavené teploty.
Po této době, pokud s žehličkou postavenou ve svislé
poloze nepohnete po dobu osmi minut nebo po dobu 30
sekund, když leží na žehlicí ploše nebo na boku,
bezpečnostní obvod automaticky vypne zařízení a kontrolka
začne blikat.
Abyste opět zapnuli žehličku, pohněte s ní.
Generování páry přispívá k největší spotřebě energie při
používání žehličky. Abyste snížili spotřebu energie,
postupujte podle níže uvedených pokynů:
• Začněte žehlit látky, které vyžadují nejnižší teplotu
žehlení. Na štítku oblečení zkontrolujte teplotu žehlení.
• Přizpůsobte množství páry vybrané teplotě žehlení,
dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.
• Napařování při žehlení používejte pouze tehdy, když je to
nutné. Pokud je to možné, používejte funkci kropení místo
napařování.
• Snažte se žehlit ještě vlhké látky a postupně snižujte
nastavení napařování v žehličce. Pára se bude uvolňovat
z vlhké látky, a nikoli ze žehličky. Pro ty, kteří před
A vasaló első használata előtt
Amikor a vasaló áramtalanítva van, töltse meg a víztartályt s
a hőmérséklet-szabályozó gombot állítsa a "max" pozícióba.
Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. Amikor a gőzölős
vasaló elérte a kívánt hőmérsékletet (az ellenőrző lámpa
nem világít), indítsa el a gőzölést: állítsa a gőzszabályozót
gombot.
„2“ állásra, és nyomja meg többször a
Első alkalommal ne a ruhán használja a gőzölő funkciót,
mert a gőzadagolóban még lehet némi szennyeződés.
Az első bekapcsoláskor az új vasalóból jellegzetes szag és
némi füst távozhat, ez normális jelenség, és a későbbiekben
megszűnik.
A vasaló használata
A termék címkéjén fel van tüntetve az ajánlott vasalási
hőmérséklet. Ha nem tudja, hogy milyen fajtájú szövetből
készült a termék, akkor a helyes vasalási hőmérséklet
megállapításához vasalja a termék olyan részét, amely nem
látható a termék viselése vagy használata közben.
A vasalást a legalacsonyabb vasalási hőmérsékletet igénylő,
például a műszálas termékekkel kezdje.
Selyem, gyapjú vagy szintetikus anyagok: a fényes foltok
megelőzéséhez vasalja őket a visszájukról.
A foltok megelőzése érdekében ne használja a vízpermetező
funkciót.
•
••
•••
Szintetikus anyagok
Selyem – gyapjú
Pamut – vászon
Előkészületek
Távolítson el minden címkét vagy védőfóliát a vasaló
talpáról.
A víztartály feltöltése
1
Állítsa a gőzszabályozót „0“ pozícióba, és húzza ki
a csatlakozódugót a fali konnektorból!
Csak tiszta csapvizet használjon, és ne keverje semmi
mással. Más hozzáadott folyadékok, mint például a parfüm,
károsíthatják a készüléket.
НСТРУКЦ Я З КОРИСТУВАННЯ
ПАРОВОЙ УТЮГ
EN USER MANUAL
GŐZÖLŐS VASALÓ
STEAM RON
NSTRUCŢ UN DE UT L ZARE
F ER DE CĂLCAT
ZIR08200-001_v03
pl, cz, sk, hu, ro, ru, bg, ua, en
žehlením používají elektrickou sušičku, doporučuje se
nastavit na sušičce funkci 'iron dry'.
• Pokud je látka dostatečně vlhká, vypněte regulátor
napařování v žehličce.
• V přestávkách odkládejte žehličku do svislé polohy.
Ponechání žehličky ve vodorovné poloze se zapnutým
regulátorem napařování způsobuje zbytečné vytváření páry.
Ekologicky vhodná likvidace
ploche. To platí aj pre odkladanie spotrebiča. Pri
odkládaním žehličky na podložku sa presvedčte,
že plocha, na ktorej je podložka položená je stabilná.
• Žehlička sa nesmie používať, ak spadla, ak má
viditeľné známky poškodenia alebo ak z nej vyteká
voda. Musí byť skontrolovaná v autorizovanom
servise a až potom sa môže znova používať.
• V prípade, ak dôjde k poškodeniu neoddeliteľného
napäťového kábla, je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby ste sa vyhli riziku
poranenia prúdom.
• Ak je akákoľvek časť žehličky poškodená, s cieľom
zamedziť riziku ju treba dať vymeniť výrobcom,
servisom alebo odborne spôsobilou osobou.
• Tento spotrebič môžu používať aj deti vo veku viac
ako 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré
nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto
zariadenia, iba v prípade, ak sú pod stálym dozorom
a po ich predošlom poučení o bezpečnom používaní
spotrebiča a s tým spojených rizikách. Deti by sa so
spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu
spotrebiča by nemali vykonávať deti bez dozoru.
• Dbajte na to, aby počas používania alebo chladnutia
spotrebiča, žehlička ani jej napäťový kábel neboli
v dosahu detí vo veku menej ako 8 rokov.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu.
Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci
výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do
kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení
u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních
střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně
doručené nebo zaslané poštou provádí servisní
střediska značky ZELMER – viz. www.zelmer.cz
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER jsou
recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny
k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat
do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému
zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se
laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke
kterému příslušíte.
Průvodce zjišťování závad
Problém
Pravděpodobná příčina
Řešení
Žehlička nehřeje.
1. Otočný regulátor teploty se nachází
v nejnižší poloze.
2. Výpadek proudu.
1. Nastavte do vyšší polohy.
2. Zkontrolujte s jiným zařízením nebo kabel
připojte do jiné zásuvky.
Kontrolka se
nerozsvěcuje.
1. Žehlička chladne.
2 Žehlička se nezahřívá.
1. Počkejte, až se zahřívací cyklus ukončí.
2. Viz předchozí odstavec.
Oblečení se lepí.
1. Velmi vysoká teplota.
1. Nastavte otočný regulátor teploty na nižší
teplotu.
Společně s párou vytéká
z žehličky voda.
1. Regulátor teploty v nejnižší poloze.
2. Regulátor napařování v nejvyšší
poloze při nízké teplotě.
1. Nastavte otočný regulátor teploty do vyšší
polohy a počkejte, až kontrolka zhasne.
2. Nastavte regulátor napařování do nižší polohy.
Pára nevychází z žehličky.
1. Uzavřený regulátor napařování.
2. V nádržce není voda.
3. Neprůchodný mechanismus.
4. Příliš nízká teplota. Systém
zabraňující odkapávání je vypnutý.
1. Regulátor napařování nastavte do polohy
otevřené páry.
2. Naplňte nádržku.
3. Vyjměte jehlu a vyčistěte ji, pokud to
nepomůže, kontaktujte autorizovaný servis.
4. Nastavte kolečko do vyšší polohy, pokud to
nepoškodí žehlený materiál.
Funkce kropení nefunguje.
1. V nádržce není voda.
2. Neprůchodný mechanismus.
1. Naplňte nádržku.
2. Kontaktujte autorizovaný servis.
Voda vytéká z žehlicí
plochy před připojením
žehličky.
1. Regulátor napařování není správně
uzavřen.
1. Zkontrolujte, zda se regulátor napařování
nachází v poloze "0".
Pamatujte na vyprázdnění nádržky po
ukončení žehlení.
Po prvním připojení k síti
uniká z žehličky kouř.
1. Mazivo na některých vnějších částech
zařízení.
1. Není důvod k obavám. Kouř se ztratí za
krátkou dobu po prvním použití.
Čištění
Pokyny, které pomáhají šetřit energii
UA
HU HASZNÁLAT UTAS TÁS
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
• Odpojte žehličku z elektrické zásuvky.
• Před čistěním musí žehlička zcela vychladnout.
• K čištění používejte vlhký hadřík a šetrný čistící
prostředek.
• K mytí krytu nepoužívejte agresivní prostředky v podobně
emulzí, past atd. Mohou mimo jiné odstranit informační
grafické symboly jako: stupnice, označení, výstražné
značky atd.
• Nikdy nepoužívejte ostré ani drsné předměty k
odstraňování nečistot z žehlící plochy.
• K čištění žehlící plochy nepoužívejte abrazivní prostředky
a čistící prostředky na bázi octu a prostředky odstraňující
vodní kámen.
ПАРНА ЮТИЯ
NAPAROVAC A ŽEHL ČKA
Pokud výše uvedené pokyny nepomohou odstranit problém, kontaktujte autorizovaný servis.
Systém zabraňující odkapávání “Anti-Drip”
Pokud je žehlička nastavena na příliš nízkou teplotu,
napařování se automaticky vypne, aby se zabránilo
odkapávání.
УТЮГ С ФУНКЦИЕЙ ПОДАЧИ ПАРА
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
SK NÁVOD NA OBSLUHU
RO
. Odstup mezi
vzdálenosti 10 cm od oblečení a stlačujte
dalšími parními rázy musí činit 5 sekund. Po čtyřech cyklech
parního rázu počkejte 10 sekund.
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
NAPAŘOVAC ŽEHL ČKA
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego
przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu
dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
Po podłączeniu urządzenia, przez pierwsze 2 minuty funkcja
ta będzie niedostępna, aby urządzenie mogło osiągnąć
żądaną temperaturę.
se nacházejí na osobách a na zvířatech. Nikdy
nemiřte páru proti osobám ani zvířatům.
Oblečení, které chcete vyžehlit, pověste na věšák. Otočný
regulátor teploty nastavte do polohy "max". Žehličku držte ve
NSTRUKC A UŻYTKOWAN A
ŻELAZKO PAROWE
CZ NÁVOD K POUŽ T
Funkcja “Auto-Off” automatycznie
wyłączająca urządzenie (typ ZIR08800)
• Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt
- a veszélyhelyzet elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy szakemberrel ki kell
cseréltetni újra.
• Ha a vasaló bármelyik része sérült, a veszély
elkerülése végett annak cseréjét a gyártónak,
a szervíz dolgozójának vagy szakképzett személynek
kell elvégeznie.
• A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek,
valamint fizikai, értelmi képességeikben korlátozott,
illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő
személyek csak akkor használhatják, ha biztosított
a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon
történő használatára vonatkozó, és a vele járó
veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem
játszhatnak a berendezéssel. A berendezést
felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne tartsák karban
gyerekek.
• Munka közben, vagy amikor a vasaló hűl, tartsa
a vasalót és a hálózati kábelt 8 év alatti gyermekektől
elzárva.
• Mielőtt a készüléket a hálózatracsatlakoztatná, ellenőrizze,
hogy atápfeszültség megegyezik-e a műszakiadatlapon
feltüntetett feszültséggel.
• A készüléket földeléses dugaszolóaljzatrakell
csatlakoztatni. Ha hosszabbító kábeltalkalmaz,
bizonyosodjon meg, hogy ez 16 Abipoláris földeléses
dugaszolóaljzattal.
• A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett személy
végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a felhasználó
számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén
a javítást bízza a szakszervízre.
• Ha akészülékbe épített biztosíték kiolvad, akészülék
működésképtelenné válik. MűszakiSzervizközpontba,
a készüléket el kell vinniegy Műszaki Szervizközpontba.
• Használat után mindig, illetve ha azt gyanítja, hogy
a készülék meghibásodott, azonnal húzzaki
a csatlakozódugót.
• Az elektromos csatlakozódugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki a dugaszolóaljzatból.
• A vasalót ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
• A víztartály megtöltése céljából tilos a vasalót csapból
tölteni meg.
• A készüléket ne tegye ki a környezetitényezőknek (eső,
nap, fagy stb.).
Po tym czasie, jeśli żelazko stojące w pozycji pionowej nie
zostanie poruszone przez osiem minut lub przez 30 sekund
kiedy leży na stopie lub na boku, obwód bezpieczeństwa
automatycznie wyłączy urządzenie, a lampka kontrolna
zacznie migać.
Aby ponownie włączyć żelazko wystarczy nim poruszyć.
Jeśli żelazko ustawiono na zbyt niską temperaturę, para
zostanie automatycznie wyłączona, aby zapobiec kapaniu.
Funkcja prasowania z parą jest dostępna tylko, gdy pokrętło
regulacji temperatury znajduje się w obszarach oznaczonych
symbolem pary. Regulator natężenia przepływu pary ustaw
na "1" dla temperatur z zakresu od "••" do "max". Regulator
natężenia przepływu pary ustaw na "2" dla temperatur
z zakresu od "•••" do "max".
Pokročilý systém odvápňování
Před prvním použitím žehličky
2
Funkcja prasowania bez pary jest dostępna w całym
zakresie temperatur, regulator natężenia przepływu pary
nastaw na “0”. W razie potrzeby użyj spryskiwacza.
Uchovávání
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku
výrobku.
Žehlička je zařízením třídy I, vybaveným napájecím kabelem
s ochranným vodičem a vidlicí s ochranným kontaktem.
•
••
•••
Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, mieszaj ją z wodą
destylowaną w proporcji 1:2.
W celu zabezpieczenia przed wyciekiem wody z urządzenia,
nigdy nie należy napełniać go powyżej oznaczenia
poziomu wody “max”!
SLOVENSKÝ
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Zvláštnu pozornosť treba venovať bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu treba uschovať, aby ho bolo možné využiť aj v ďalšom období používania výrobku.
Toto zariadenie bolo naprojektované výhradne na domáce používanie, a nie je určené na profesionálne/priemyselné
používanie.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Nikdy nenechávajte žehličku pripojenú k elektrickej
sieti bez Vášho dozoru.
• Pred napĺňaním zásobníka vodou alebo pred
vylievaním nespotrebovanej vody po ukončení
žehlenia, musí byť zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
• Žehličku používajte výlučne na stabilnej a vodorovnej
A fenti termékek használatával okozott károk
érvénytelenítik a garanciát.
A készülék szokványos csapvíz használatára lett
kifejlesztve.
Az optimális gőzölés meghosszabbításához keverjen
a csapvízhez 1:1 arányban desztillált vizet. Ha lakóhelyén
nagyon kemény a csapvíz, akkor keverjen hozzá 1:2
arányban desztillált vizet.
Az esetleges vízszivárgást megelőzendő, soha nem
szabad a készüléket túltölteni a vízszintet jelző “max”
pozíción!
Vasalás gőz nélkül
2
A nem gőzölős vasalás az egész hőmérséklet tartományban
elérhető, a gőz intenzivitás szabályzót állítsa a “0”
pozícióba. Szükség esetén használjon kézi permetezőt.
Vasalás gőzzel
3
A gőzölős vasalás funkció csak akkor érhető el, amikor a
hőmérséklet-szabályozó gomb a gőz szimbólummal ellátott
tartományra van beállítva. A gőz intenzivitás szabályzót
állítsa az "1" pozícióba a "••" -tól "max"-ig terjedő
hőmérséklettartományban. A gőz intenzivitás szabályzót
állítsa a "2" pozícióba a "•••" -tól "max"-ig terjedő
hőmérséklettartományban.
Extra gőzölés
Ez a funkció plusz gőzt biztosít, amit az erősen
összegyűrődött anyagok vasalásánál lehet használni. Több
gőzt a gőzszabályzó gomb 2 másodpercig történő
megnyomásával lehet előállítani.
Vízpermet
4
Ezt a funkciót bármikor lehet használni, és nem befolyásolja
a vasaló beállítását. Ne használja a vízpermet funkciót
selyem vasalásakor.
Gőzlövet
5
Állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombot a "max" pozícióba.
A gőzlövetek között tartson 5 mp-es szünetet.
Függőleges gőzölés
6
A készülék nagyon magas hőmérsékletű vízgőzt állít
elő. Semmi esetre se vasaljon embereken vagy
állatokon lévő ruházatot. Soha ne irányítsa a gőzt
emberekre vagy állatokra.
A vasalnivaló ruhadarabokat akassza vállfára. Állítsa a
hőmérséklet-szabályozó gombot a "max" pozícióba. A
vasalót tartsa 10 cm-es távolságban a ruhától és tartsa
megnyomva a
. A lövetek között tartson 5 mp-es
szünetet.
Minden negyedik gőzlövetciklus után tartson 10 másodperces
szünetet.
Tárolás
7
Állítsa a gőzszabályozót „0“ pozícióba. Húzza ki a vasalót
a konnektorból és ürítse ki a víztartályt. Miután a vasaló
teljesen kihűlt, tárolja függőleges helyzetben, biztonságos
helyen.
Többfunkciós vízkőmentesítő rendszer
8
1. Scale-Clean
A „self-clean“ rendszer a gőzszabályozó minden használatakor
megtisztítja a mechanikát a vízkőlerakódásoktól.
2. Self-Clean
A „Self-Clean” funkció segít eltávolítani a vízkőrészecskéket
a gőzrekeszből.
Ha a lakóhelyén nagyon kemény a víz, használja ezt
a funkciót nagyjából kéthetente.
1. Töltse fel a víztartályt, állítsa a hőfokszabályozót a „max”
állásba, és dugja be a vasaló csatlakozóját.
2. Miután a vasaló kellően felmelegedett, húzza ki a vasalót.
3. Tartsa a vasalót a mosogató fölé, és vegye ki
állásba
a gőzszabályozót úgy, hogy lenyomja és a
forgatja.
4. Töltse egy töltőpohár tartalmát a gőzszabályozó nyílásába
(lásd a 7. képet).
5. Óvatosan rázza meg a vasalót. A vasalótalpból forrásban
lévő víz és gőz, valamint ezekkel együtt vízkő és/vagy
egyéb lerakódások távoznak. Amikor a vasalóból már
nem csepeg víz, szerelje vissza a gőzszabályozót:
helyezze be a gőzszabályozót, forgassa az állást
a mutatóhoz, majd nyomja be és forgassa a szabályozót
a “0” pozícióba.
6. Forrósítsa fel ismét a vasalót, amíg a maradék víz is
elpárolog.
7. Ha a gőzszabályozó tűje szennyezett, távolítsa el
a lerakódásokat a tűhegyről ecettel, majd öblítse le tiszta
vízzel.
3. Anti-Calc (ZIR08500, ZIR08800 típus)
Az „Anti-Calc“ patron úgy lett kialakítva, hogy csökkentse
a gőzölős vasalás során képződő vízkőlerakódásokat, ezzel
is növelve a vasaló hasznos élettartamát. Azonban
a vízkőlerakódást gátló patron nem képes eltávolítani az
idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.
„Auto-Off“ automatikus kikapcsolás funkció
(ZIR08800 típus)
A „Auto-Off“ automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolja
a felügyelet nélkül hagyott vasalót, ezzel is növeli
a biztonságot és energiát takarít meg.
A készülék hálózatra történő csatlakoztatását követő két
percben ez a funkció inaktív, így a készülék el tudja érni
a kívánt hőmérsékletet.
Ezt követően ha az álló helyzetben lévő vasalót nyolc
percig, a talpán vagy oldalán fekvő vasalót pedig 30
másodpercig nem mozgatják, akkor a biztonsági áramkör
automatikusan lekapcsolja a készüléket, a jelzőfény pedig
villogni kezd.
Amennyiben újra működtetni szeretné a vasalót, finoman
mozgassa meg.
• Predtým, ako zariadenie pripojíte k el. napätiu, uistite
sa, že napätie v el. sieti spĺňa podmienky uvedené na
výrobnom štítku výrobku.
• Zariadenie sa môže pripojiť iba do uzemnenej zásuvky.
Ak používate predlžovací kábel, uistite sa, že má
dvojpólovú zásuvku 16 A s uzemnením.
• Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho
ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy sa obráťte
na špecializovaný servis.
• V prípade, že sa spáli poistka, zariadenie sa nedá spustiť.
Ak chcete žehličku znovu používať, musíte ju doručiť do
autorizovaného technického servisu.
• Po každom použití alebo v prípade podozrenia, že
zariadenie má poruchu, musí sa vždy bezodkladne
odpojiť od el. napätia.
• Neťahajte za napájací kábel! Neodpájajte zariadenie
ťahaním kábla!
• Neponárajte žehličku do vody ani do iných tekutín.
• Žehličku nedávajte pod tečúcu vodu, ak chcete do
nádržky naliať vodu.
• Zariadenie nenechávajte na miestach, ktoré sú priamo
vystavené pôsobeniu poveternostných podmienok (dážď,
slnko, námraza ap.).
Dôležité varovania
Dávajte obzvlášť pozor, aby sa napájací kábel nedotýkal
horúcej platne žehličky.
Žehlička musí byť vždy postavená, aj keď sa nepoužíva.
Nepoužívajte prostriedky na odstraňovanie kameňa, pretože
v opačnom prípade môžu zariadenie poškodiť.
Tisztítás
• Húzza ki a vasalót a hálózatból.
• Tisztítás előtt a vasalónak teljesen ki kell hűlnie.
• Tisztításhoz használjon enyhe tisztítószerrel
megnedvesített rongyot.
• A burkolat lemosásához ne használjon agresszív
detergenseket emulzió, tej, paszta, stb. formájában. Ezek
többek között eltávolíthatják a grafikus jelek formájában
felvitt olyan információkat, mint: mércék, jelölések,
figyelmeztető jelzések stb.
• Soha ne használjon éles vagy érdes eszközöket a vasaló
talpán lévő maradékok eltávolításához.
• A vasaló talpának tisztításához ne használjon érdes és
ecetes tisztítószereket, valamint vízkő eltávolításához
való szereket.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Žehlička je zariadenie I. triedy vybavené napájacím káblom
s ochranným vodičom a zástrčkou s ochranným kontaktom.
Používanie žehličky
Skontrolujte odporúčanú teplotu žehličky na štítku oblečenia
alebo bielizne. Ak neviete, z akej látky alebo látok je
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
A vasaló nem forrósodik fel.
1. Túl alacsony fokozatra van beállítva
a hőfokszabályozó tárcsa.
2. Nincs hálózati tápellátás.
1. Csavarja feljebb.
2. Ellenőrizze másik készülékkel, vagy dugja
másik aljzatba a csatlakozódugót.
Nem kapcsol be a jelzőfény.
1. A vasaló lehűl.
2. A vasaló nem forrósodik fel.
1. Várjon, amíg a fűtési ciklus véget ér.
2. Lásd az előző bekezdést.
A ruhák ragadnak.
1. Nagyon magas a hőmérséklet.
1. Forgassa a hőfokszabályozót alacsonyabb
hőmérsékletre.
A gőzzel együtt víz is távozik.
1. Túl alacsony fokozatra van beállítva
a hőfokszabályozó.
2. Túl magas állásban van
a gőzszabályozó, a hőmérséklet pedig
túl alacsony.
1. Forgassa magasabb állásba
a hőfokszabályozó tárcsát, és várja meg,
míg kialszik a jelzőfény.
2. Állítsa a gőzszabályozót alacsonyabb
pozíció.
Nem lép ki gőz.
1. Zárva van a gőzszabályozó.
2. Nincs víz a tartályban.
3. Valami akadályozza a szerkeze
T
m
N
Á
T
V
H
m
N mm
m
N
V
V
m
N
m
m
T
F
m
G
m
N
A
m
K
m
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni
a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló
helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
H
m
A G
m
m
N
m
m
m
m
m
m
A
m
m
A G
H
m
Energiatakarékossági tanácsok
A legtöbb energiát a gőztermelés igényli. A felhasznált
energiamennyiség csökkentése érdekében kövesse az
alábbi tanácsokat:
• A vasalást a legalacsonyabb vasalási hőmérsékletet
igénylő szövetekkel kezdje.
Ellenőrizze a ruhacímkén található ajánlott vasalási
hőmérsékletet.
• A gőzt a kiválasztott vasalási hőmérséklet szerint
szabályozza, a jelen útmutató utasításait követve.
• Csak szükséges esetben használjon gőzt. Ha lehetséges,
gőzölés helyett inkább a vízpermet funkciót használja.
• Lehetőség szerint a szöveteket akkor vasalja, amikor még
nedvesek, és használjon alacsonyabb gőzszintet. Így
a gőzt nem a vasaló termeli, hanem maguk a szövetek.
Ha a ruhákat vasalás előtt szárítógépben szárítja, állítsa
a gépet „vasalószáraz“ programra.
• Ha a ruhák eléggé nedvesek, állítsa a gőzszabályozót
kikapcsolt helyzetbe.
• Ha szünetet tart, a vasalót állítsa a sarkára, függőleges
helyzetbe. Vízszintes helyzetben és bekapcsolt
gőzszabályozóval a vasaló felesleges gőzt termel.
m
m
m
m
m
m
m
•
••
•••
Syntetické
Hodváb-vlna
Bavlna-ľan
Príprava
Z platne žehličky odstráňte všetky nálepky a zaisťujúce
materiály a predmety.
Napĺňanie zásobníka na vodu
m
ROMÂN
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor
privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul
utilizării aparatului.
Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic şi nu celui industrial.
Instrucşiuni generale privind siguranţa
• Beneficiarul nu are voie să lase ne-supravegheat
fierul de călcat care este conectat la reţeaua de
alimentare cu curent electric.
•Trebuie să scoateţi ştecherul din priză înainte de
umplerea rezervorului cu apă sau înainte de golirea
rezervorului de restul de apă care a rămas în urma
procesului de călcare.
• Fierul de călcat trebuie folosit pe o suprafaţă stabilă
şi tot pe o astfel de suprafaţă trebuie depozitat.
Atunci când puneţi fierul de călcat la loc pe suportul
- bază, asiguraţi-vă că, suprafaţa pe care este
amplasat suportul - bază este stabilă.
• Fierul de călcat nu trebuie folosit în cazul în care
acesta a căzut, în cazul în care există defecte
vizibile sau în cazul în care există scurgeri de apă.
Înainte de a fi folosit acesta trebuie verificat într-un
punct de service autorizat.
1
astavte regulátor pary do polohy "0" a odpojte
N
žehličku od el. napätia!
Používajte iba čistú vodu z vodovodu bez žiadny prísad.
Pridávanie iných tekutín, ako napr. voňaviek, môže viesť
k poškodeniu zariadenia.
Všetky poškodenia vzniknuté následkom jedného
z vyššievymenovaných výrobkov, nie sú zohľadňované
v záruke.
Toto zariadenie je naprojektované na používanie obyčajnej
vody z vodovodu.
Ak chcete predĺžiť správne fungovanie funkcie pary, môžete
miešať vodu z vodovodu s destilovanou vodou v pomere
1:1. Ak je voda z vodovodu príliš tvrdá, miešajte ju s
destilovanou vodou v pomere 1:2.
Aby z žehličky nevytekala voda, nikdy ju nenaplňujte nad
značku ”max.”!
Žehlenie bez pary
2
Funkcia suchého žehlenia je aktívna v celkovom teplotnom
rozsahu, regulátor intenzity prietoku pary nastavte na “0”.
V prípade potreby použite funkciu kropenia.
Žehlenie s parou
3
Funkcia parného žehlenia je aktívna, keď sa otočný
regulátor teploty nachádza v rozsahu označenom značkou
pary. Regulátor intenzity prietoku pary nastavte na "1" pre
teploty v rozsahu od "••" do "max". Regulátor intenzity
prietoku páry nastavte na "2" pre teploty v rozsahu od
"•••" do "max".
Dodatočná para
Táto funkcia zabezpečí dostatočné množstvo pary, ktoré
môžete využiť pri žehlení veľmi pokrčenej (zahnutej)
bielizne. Parný pulz aktivujte stlačením regulátora pary
počas 2 sekúnd.
Striekanie
4
Túto funkciu môžete použiť kedykoľvek počas žehlenia a
nemá vplyv na nastavenie žehličky.
Počas žehlenia hodvábu nepoužívajte funkciu striekania.
Výbuch pary
5
Otočný regulátor teploty nastavte do polohy "max". Medzi
jednotlivými výbuchmi pary má byť 5 sekundový odstup.
Zvislý výbuch pary
6
Spotrebič vyrába vodnú paru s veľmi vysokou
teplotou. V žiadnom prípade nežehlite bielizeň a iné
látky, do ktorých sú práve odeté osoby alebo
zvieratá. Vodnú paru nikdy nesmerujte na ľudí alebo
na zvieratá.
Oblečenie, ktoré chcete vyžehliť, zaveste na vešiak. Otočný
regulátor teploty nastavte do polohy "max". Žehličku držte vo
vzdialenosti 10 cm od oblečenia a stlačujte
.
Medzi jednotlivými výbuchmi pary má byť 5 sekundový odstup.
Po štyroch cykloch parných výbuchov, je potrebné počkať
10 sekúnd.
Skladovanie
Pred prvým použitím žehličky
Keď je žehlička odpojená od napätia, naplňte zásobník vodou
a nastavte otočný regulátor teploty do polohy “max”.
Pripojte žehličku k el. napätiu. Keď žehlička dosiahne
potrebnú teplotu (kontrolka zhasne), môžete začať používať
funkciu pary, a to nastavením regulátora pary do polohy "2",
.
alebo viacnásobným stlačením tlačidla
Počas prvého použitia funkcie pary, nežehlite posteľnú
bielizeň, pretože v zásobníku vody sa môžu nachádzať
drobné nečistoty.
Počas prvého použitia môže zo žehličky vychádzať zápach
ako aj malé množstvo dymu; je to normálny jav, ktorý sa
neskôr nebude objavovať.
Hibaelhárítási útmutató
Csepegésgátló rendszer “Anti-Drip”
Ha túl alacsony a beállított hőmérséklet, a gőz a csepegés
elkerülése érdekében automatikusan kikapcsol.
Platňu žehličky ani iné časti zariadenia nikdy nečistite
drsnými predmetmi alebo drsnými handrami.
Aby sa platňa žehličky nepoškriabala, žehličku neklaďte
v blízkosti kovových predmetov. Žehliaca platňa sa nesmie
umývať s použitím čistiacich prostriedkov, ani pomocou
iných chemických látok.
vyrobený daný výrobok, teplotu žehlenia môžete zistiť
vyžehlením malého kúska látky, ktorá počas nosenia alebo
počas používania daného výrobku nie je viditeľná.
Žehlenie začínajte od látok, ktoré vyžadujú najnižšiu teplotu
žehlenia, ako sú syntetické látky.
Hodváb, vlnené látky alebo syntetické: žehlite na opačnej
strane (na rube), predídete vzniku lesknúcich sa škvŕn.
Nepoužívajte funkciu striekania, pretože sa môžu vytvoriť
nežiadané škvrny.
7
Nastavte regulátor pary v polohe "0". Žehličku odpojte od
napájania a vylejte vodu z nádržky. Po úplnom vychladnutí
žehličku uchovávajte vo zvislej polohe na bezpečnom
mieste.
Pokročilý systém na odstraňovanie vodného
kameňa
8
1. Scale-Clean
Vždy, keď použijete regulátor pary, samočistiaci systém čistí
mechanizmus a odstraňuje z neho usadený kameň.
2. Self-Clean
Funkcia "Self-Clean" pomáha odstraňovať kúsky kameňa
z parnej komory.
Ak je používaná voda veľmi tvrdá, je potrebné túto funkciu
vykonať raz na každé 2 týždne.
1. Naplňte zásobník na vodu, nastavte regulátor teploty do
polohy "max", a až následne pripojte žehličku k el. napätiu.
2. Keď uplynie čas potrebný na rozohriatie, odpojte žehličku
od el. napätia.
3. Podržte žehličku nad drezom a vyberte regulátor pary,
a súčasne stlačte.
obráťte ho do polohy
4. Pomaly vlejte obsah jednej jednotky na napĺňanie do
otvoru regulátora pary (pozri obr. 7).
5. Žehličku jemne zatraste. Vriaca voda a para budú
vychádzať z platne žehličky, pričom budú vyplachovať
kameň ako aj iné usadeniny, ktoré sa nahromadili vo
vnútri. Keď zo žehličky prestane kvapkať, opäť
namontujte regulátor pary - vsuňte ho a nastavte v polohe
, súbežne s ukazovateľom, a následne regulátor
zatlačte a otočte ho do polohy "0".
6. Žehličku znovu nahrejte, aby s nej vyparovala zostávajúca
voda.
7. Ak je ihla regulátora pary zašpinená, pomocou octu
odstráňte z jej koncoviek všetky usadeniny, a následne
prepláchnite čistou vodou.
3. Anti-Calc (typ ZIR08500, ZIR08800)
Úlohou filtra "Anti-Calc" je redukovať množstvo
nahromadeného vodného kameňa, ktorý sa vytvára počas
procesu odparovania, čo má predĺžiť životnosť žehličky. Ale
filtračná vložka, ktorá predchádza hromadeniu vodného
kameňa, nedokáže úplne odstrániť vodný kameň, ktorý sa
v takýchto podmienkach vytvára.
Funkcia “Auto-Off” - automatické vypnutie
zariadenia (typ ZIR08800)
Keď zariadenie pripojíte, počas prvých 2 minút bude táto
funkcia nedostupná, aby zariadenie mohlo dosiahnuť
nastavenú prevádzkovú teplotu.
Po tom čase, ak je žehlička postavená zvislo a nebude
pohnutá v priebehu 8 minút, alebo ak je položená na platni
alebo na boku a nebude pohnutá 30 sekúnd, zabezpečujúci
obvod automaticky zariadenie vypne, a kontrolka začne
blikať.
Ak chcete žehličku znovu zapnúť, stačí, ak ju potrasiete.
Systém predchádzania kvapkaniu “Anti-Drip”
Ak je žehlička nastavená na príliš nízku teplotu, para sa
automaticky vypne, aby nedochádzalo ku kvapkaniu vody.
Čistenie
• Žehličku odpojte od zdroja napätia.
• Pred tým než pristúpite k čisteniu spotrebiča, žehličku
nechajte úplne vychladnúť.
• Na čistenie používajte navlhčené utierky a jemný čistiaci
prostriedok.
• Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi
prostriedkami v podobe emulzií, tekutého piesku, pást
a pod. Mohli by, okrem iného, odstrániť aplikované
informačné grafické symboly, výstražné znaky a pod.
• Na odstránenie nečistôt zo žehliacej plochy nikdy
nepoužívajte ostré alebo drsné predmety.
• Na čistenie žehliacej plochy nepoužívajte abrazívne
čistiace prostriedky, čistiace prostriedky s obsahom octu
alebo prostriedky určené na odstránenie vodného
kameňa.
Odporúčania, ktoré pomôžu šetriť energiu
Počas používania žehličky sa najviac energie spotrebúva na
vytváranie vodnej pary. Aby sa spotreba energie znížila,
postupuje podľa nasledujúcich odporúčaní:
• Žehlenie začínajte od látok, ktoré vyžadujú najnižšiu
teplotu žehlenia.
Odporúčanú teplotu žehlenia nájdete na výrobnom lístku
oblečenia alebo bielizne.
• Prispôsobte množstvo pary vzhľadom k nastavenej
teplote žehlenia, dodržujte odporúčania a pokyny
uvedené v tejto užívateľskej príručke.
• Počas žehlenia používajte paru iba keď je to nevyhnutné.
Ak je to možné, namiesto pary používajte funkciu
striekania.
• Odporúčame žehlič ešte vlhké látky a postupne znižovať
nastavenie pary v žehličke. Para sa bude uvoľňovať
z vlhkej látky, a nie zo žehličky. Osoby, ktoré na sušenie
používajú elektrické sušičky, odporúčame, aby používali
program s funkciou 'iron dry'.
• Ak je látka dostatočne vlhká, úplne vypnite regulátor pary
žehličky.
• Keď žehličku nepoužívate, vždy ju klaďte v zvislej polohe.
Ak žehličku necháte vo vodorovnej polohe s otvoreným
regulátorom pary, para sa bude vytvárať nepotrebne.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace
prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú
recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na
nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do
zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj
definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
• În cazul în care cablul de alimentare nedetaşabil se
deteriorează trebuie să-l schimbaţi la producător sau
la angajatul din service sau de către o persoană
calificată pentru a evita pericolul.
• Dacă oricare dintre componentele fierului de călcat
prezintă defecţiuni, pentru a evita orice pericol,
aceasta trebuie schimbată de către producător, de
către cei care asigură servisul sau de către
o persoană calificată.
• Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta
de cel puţin 8 ani şi de către persoane cu abilităţi
fizice şi mentale reduse precum şi de persoane fără
experienţă şi care nu cunosc echipamentul, în cazul
în care li se asigură supraveghere sau instructajul de
utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi
înţeleg pericolele care pot apărea. Nu permiteţi
copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să
curăţe sau să întreţină echipamentul atunci când nu
sunt supravegheaţi.
• În timpul funcţionării sau atunci când fierul de călcat
se răceşte, acesta şi cablul de alimentare nu trebuie
să se afle la îndemâna copiilor care nu au depăşit
vârsta de 8 ani.
• Înainte de a conecta aparatul la priză,verificaţi ca
tensiunea reţelei să corespundăcu cea specificată pe
plăcuţa cu caracteristicia aparatului.
• Acest aparat trebuie conectat la o priză cu împământare.
Dacă utilizaţi un cablu prelungitor, asiguraţi-vă că are
priză bipolară de 16 A, cu împământare.
• Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
personalul calificat. Reparaţiile necorespunzătoare pot
pune în mod serios în pericol utilizatorul. În cazul în care
apar defecţiuni, adresaţi-vă punctului de servis.
• Dacă siguranţa fuzibilă de protecţiemontată în aparat se
arde, acesta nu vamai funcţiona. Pentru a-l pune din nou
înfuncţiune, aparatul trebuie dus la un centrude service
autorizat.
• Scoateţi aparatul electrocasnic din priza reţelei de
alimentare dacă bănuiţi existenţa unui defect şi
întotdeauna după fiecare utilizare.
• Nu scoateţi aparatul din priză trăgând decablu.
• Nu cufundaţi fierul de călcat în apă şi nici în orice alt
lichid.
• Nu puneţi dispozitivul sub robinet pentru a umple
rezervorul cu apă.
• Nu expuneţi aparatul condiţiilor atmosferice (ploaie,
soare, îngheţ etc.).
Avertizări importante
Nu lăsaţi cablul de alimentare să intre în contact cu talpa
atunci când aceasta este fierbinte.
Depozitaţi fierul de călcat în poziţie verticală.
Nu utilizaţi agenţi de decalcifiere, întrucât pot deteriora
aparatul electrocasnic.
Nu utilizaţi produse abrazive pentru a curăţa talpa sau orice
altă parte a aparatului.
Pentru a mentine talpa netedã trebuie sã evitati contactul
dur cu obiecte metalice. Nu utilizati niciodatã un burete
abraziv, sau chimicale pentru a curãta talpa.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii
tehnice a produsului.
Fierul de călcat este un aparat din clasa I, prevăzut cu cablu
de alimentare cu înveliş protector şi ştecăr cu contact de
protecţie.
Înainte de prima utilizare
Atunci când fierul de călcat nu este conectat la reţeaua de
alimentare cu curent electric, umpleţi rezervorul cu apă şi
setaţi butonul de reglare a temperaturii la poziţia "max".
Conectaţi aparatul la priza electrică. Atunci când fierul de
călcat cu abur a atins temperatura dorită (ledul se stinge),
declanşaţi procesul de evaporare poziţionând regulatorul de
abur la “2” şi apăsând repetat butonul
.
Atunci când utilizaţi funcţia cu abur pentru prima dată, nu
aplicaţi pe rufe, deoarece în distribuitorul de abur mai poate
exista murdărie.
Atunci când este utilizat pentru prima dată, noul dumneavoastră
fier de călcat poate să producă mirosuri şi să emită puţin fum.
Acest lucru este normal şi nu va apărea mai târziu.
Utilizarea
Verificaţi temperatura recomandată pentru călcat de pe
eticheta articolului. Dacă nu cunoaşteţi tipul sau tipurile de
material din care este confecţionat articolul, determinaţi
temperatura corectă pentru călcat prin călcarea unei părţi
care nu va fi vizibilă atunci când purtaţi sau utilizaţi articolul.
Începeţi să călcaţi articolele care necesită cea mai mică
temperatură de călcare, cum ar fi cele confecţionate din fibre
sintetice.
Mătase, lână sau materiale sintetice: călcaţi partea interioară
a articolului, pentru a preveni apariţia de porţiuni lucioase.
Evitaţi utilizarea funcţiei de pulverizare pentru a preveni petele.
•
••
•••
Fibre sintetice
Mătase – Lână
Bumbac – In
Pregătirea
Îndepărtaţi orice etichetă sau înveliş de protecţie de pe talpă.
Umplerea rezervorului de apă
etaţi regulatorul de abur la poziţia “0” şi
S
deconectaţi fierul de călcat de la reţeaua de
alimentare!
Utilizaţi doar apă curată de la robinet, fără alte adaosuri.
Adăugarea altor lichide, cum ar fi parfum/balsam, va
deteriora aparatul electrocasnic.
1
Orice deteriorare cauzată de utilizarea produselor
menţionate mai sus, va anula garanţia.
Acest aparat a fost conceput să utilizeze apă obişnuită de la
robinet.
Pentru prelungirea funcţionării optime cu abur, combinaţi apa
de la robinet cu apă distilată în proporţie de 1:1. Dacă apa de la
robinet din zona în care vă aflaţi este foarte dură, amestecaţi
apa de la robinet cu apă distilată în proporţie de 1:2.
Pentru a evita scurgerea apei din dispozitiv, niodată nu
trebuie să îl umpleţi cu apă deasupra nivelului “max”!
Călcatul fără abur
2
Funcţia de călcare fără aburi este accesibilă pentru toate
temperaturile, butonul de reglare a fluxului de aburi trebuie
setat în poziţia “0”. În caz de nevoie folosiţi pulverizatorul de
apă.
Călcatul cu abur
3
Funcţia de călcare cu aburi este accesibilă numai atunci
când butonul pentru reglarea temperaturii se află setat pe
poziţiile care sunt marcate cu simbolul aburilor. Butonul de
reglare a puterii aburilor trebuie setat pe "1" pentru
temperaturile de la "••" până la "max". Butonul de reglare a
puterii aburilor trebuie setat pe "2" pentru temperaturile de la
"••" până la "max".
Extra abur
Această funcţie asigură o cantitate mai mare de aburi, care
poate fi folosită în timpul procesului de călcare a materialelor
care sunt foarte mototolite. Jet de aburi suplimentar poate fi
obţinut prin apăsare butonului de reglare a intensităţii
aburilor timp de 2 secunde.
Pulverizarea
4
Această funcţie poate fi folosită în orice moment şi nu are
influenţă asupra setărilor fierului de călcat. Nu utilizaţi funcţia
Pulverizare pentru mătase.
Jetul de abur
5
Setaţi butonul de reglare a temperaturii în poziţia "max".
Intervalul dintre declanşarea jetului de abur trebuie să fie de
5 sec.
Călcarea verticală cu abur
6
Dispozitivul produce vapori de apă cu o temperatură
foarte ridicată. Sub nici o formă nu călcaţi
îmbrăcăminte sau materiale care se află pe oameni
sau animale. Niciodată nu îndreptaţi jetul de aburi
către oameni sau către animale.
Îmbrăcămintea care va fi călcată trebuie agăţată pe umeraş.
Setaţi butonul de reglare a temperaturii în poziţia "max".
Fierul de călcat trebuie ţinut la o distanţă de 10 cm de
Intervalul dintre
îmbrăcăminte şi apăsaţi butonul
declanşarea jetului trebuie să fie de 5 sec. Aşteptaţi 10 sec.
după fiecare ciclu de 4 jeturi.
Depozitarea
7
Rotiţi regulatorul de abur în poziţia “0”. Deconectaţi fierul de
călcat de la sursa de alimentare cu curent electric şi vărsaţi
apa care a rămas în rezervor. După ce fierul de călcat s-a
răcit acesta trebuie depozitat în poziţie verticală într-un loc
ferit.
Sistemul de decalcifiere multiplă
8
1. Scale-Clean
De fiecare dată când utilizaţi regulatorul de abur, sistemul
“self-clean” curăţă mecanismul de depuneri de calcar.
2. Self-Clean
Funcţia “Self-Clean” ajută la îndepărtarea particulelor de
calcar din compartimentul pentru aburi.
Folosiţi această funcţie aproximativ o dată la 2 săptămâni,
dacă apa din regiunea dvs. este foarte dură.
1. Umpleţi rezervorul cu apă, aduceţi butonul de reglare
a temperaturii în poziţia “max” şi conectaţi fierul de călcat
la priză.
2. După perioada de încălzire necesară, deconectaţi fierul.
3. Ţineţi fierul de călcat deasupra chiuvetei şi scoateţi
regulatorul de aburi rotindu-l în poziţia
în timp ce îl
apăsaţi în jos.
4. Turnaţi încet conţinutul recipientului de dozare în orificiul
regulatorului de aburi (consultaţi imaginea 7).
5. Scuturaţi uşor fierul de călcat. Apa clocotită şi aburii vor
ieşi din talpă purtând piatra sau depunerile care pot exista
aici. Atunci când fierul de călcat nu mai picură, montaţi la
loc regulatorul de aburi reintroducându-l, aliniind poziţia
cu indicatorul, apăsându-l şi rotindu-l în poziţia “0”.
6. Încălziţi din nou fierul de călcat până când apa rămasă
s-a evaporat.
7. Dacă acul regulatorului de aburi este murdar, îndepărtaţi
depunerile de pe vârf cu oţet şi clătiţi cu apă curată.
3. Anti-Calc (tip ZIR08500, ZIR08800)
Cartuşul “Anti-Calc” a fost proiectat să reducă acumularea
de calcar produsă în timpul călcatului cu abur, ajutând la
prelungirea duratei de viaţă a aparatului dumneavoastră.
Выявление и устранение неполадок
Проблема
Возможные причины
Решение
Утюг не нагревается.
1. Терморегулятор установлен на
очень низкую отметку.
2. Нет напряжения в сети.
1. Переставьте терморегулятор на более
высокую отметку.
2. Проверьте напряжение, подключив другой
электроприбор, или подсоедините утюг
к другой розетке.
Световой индикатор не
загорается.
1. Утюг не нагревается.
2. Лампочка перегорела.
1. См. предыдущий раздел таблицы.
2. Можно продолжить глажение, но свяжитесь
с сервисным центром.
Ткань приклеивается
к подошве утюга.
1. Слишком высокая температура.
1. Установите регулятор на более низкую
температуру.
Из отверстий утюга капает
вода.
1. Терморегулятор установлен на
очень низкую отметку.
2. Парорегулятор установлен на
высокую отметку при низкой
температуре.
1. Установите терморегулятор на нужную
отметку и подождите, пока погаснет световой
индикатор.
2. Установите парорегулятор на более низкую
отметку.
Пар не выходит.
1. Парорегулятор стоит на отметке
«0».
2. Емкость для воды пуста.
3. Механизм заблокирован.
4. Температура слишком низкая.
Система «Капля-стоп» не
включилась.
1. Передвиньте парорегулятор на отметку
выхода пара.
2. Наполните емкость для воды водой.
3. Вытащите иглу и очистите ее, если это не
помогает, свяжитесь с сервисным центром.
4. Установите терморегулятор на более
высокую отметку, если это позволяет ткань.
1. Емкость для воды пуста.
2. Механизм заблокирован.
1. Наполните емкость для воды водой.
2. Свяжитесь с сервисным центром.
Не работает функция
распыления воды (спрей).
Перед включением утюга
в сеть из подошвы капает
вода.
При первом подключении
утюга появляется дым.
1. Не закрыт парорегулятор.
1. Убедитесь в том, что парорегулятор
выставлен на отметку «0».
Не забывайте выливать оставшуюся
в емкости воду после окончания глажения.
1. Испаряется смазка с некоторых
внутренних деталей.
1. Не следует беспокоиться, дым исчезнет по
прошествии короткого времени.
Если это не помогает, обращайтесь в авторизованный центр техническог о обслуживания.
Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного
уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных
изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
БЪЛГАРСКИ
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на понататъшното използване на уреда.
Настоящият уред е проектиран само за битово ползване и не може да бъде използван за индустриални цели.
Общи инструкции за безопасност
• Потребителят не би трябвало да оставя ютията
без надзор когато е включена към захранващата
мрежа.
• Преди напълването на резервоара на ютията
с вода или преди изливане на останалатa в него
вода след гладене, щепсела трябва да се
изключи от контакта.
• Ютията трябва да бъде използвана на стабилна
повърхност, и на такава да бъде поставяна.
Поставяйки ютията на базата, уверете се,
че повърхността, върху която стои основата
е стабилна.
• В случай, че ютията е паднала, има видими следи
от увреждане или от нея изтича вода, ютията не
Під час першого використання пари не проводіть
праскою по білизні, бо у парову камеру міг потрапити
бруд.
Під час першого використання праски з неї може йти дим
та неприємний запах; крім того, з підошви праски можут
сипатися порошинки. Це нормально та припиниться за
кілька хвилин.
Користування праскою
Подивіться на етикетці білизни, при якій температурі
її рекомендовано прасувати. Якщо Ви не знаєте, з яких
видів тканини виготовлена білизна, визначте правильну
температуру, пропрасувавши ту її частину, яку не видно
під час використання білизни.
Починайте прасувати речі, якім потрібна нижча
температура, наприклад, білизну з синтетичних волокон.
Шовк, вовна та синтетичні матеріали: прасуйте речі зі
споду, щоб уникнути утворення плям.
•
••
•••
Cинтетичні матеріали
Шовк-вовнa
Бавовнa-льон
Підготовка для прасування
Зніміть з праски всю захисну упаковку та етикетки.
Наповнення резервуару водою
1
становіть регулятор пари на позначку “0”
В
та витягніть вилку з розетки!
Використовуйте лише чисту воду з крана без будь-яких
домішок. Додавання будь-яких рідин, наприклад,
ароматизаторів, може призвести до пошкодження
пристрою.
Будь-які пошкодження, викликані використанням
вищезазначених домішок, не розповсюджуються на
умови гарантійного обслуговування.
Ваша праска розрахована на використання води з крану.
Щоб функція виходу пари добре працювала протягом
довшого часу, змішайте воду з крану з дистильованою
водою у відношенні 1:1. Якщо вода у Вашому регіоні
дуже жорстка, змішайте воду з крана та дистильовану
воду у відношенні 1:2.
Для того, щоб запобігти витіканню води з пристрою,
потрібно резервуар наповнювати тільки до позначки
рівня води “max”!
Прасування без пари
2
Функція прасування без пари доступна для всього
діапазону температур, регулятор пари слід встановити
у положення “0”. При необхідності можна застосувати
розпилювач.
Прасування з парою
3
Функція прасування з парою доступна тільки, коли
регулятор температури встановлений у положення на
символ з парою. Регулятор кількості пари встановити на
"1" для діапазону температур від "••" до "max". Регулятор
кількості пари встановити на "2" для діапазону
температур від "•••" до "max".
екстра-пару
Ця функція забезпечує додаткову кількість пари, яка може
використовуватися під час прасування дуже зім’ятих
тканин. Додаткову пару можна отримати шляхом
натискання на регулятор пари протягом 2-х секунд.
Спрей
4
Ця функція може використовуватися у будь-який момент
і не впливає на установки праски. Не користуйтеся
спреєм під час прасування шовкових тканин.
Паровий удар
5
Встановити регулятор температури у положення "max".
Натискуйте на кнопку дозатора з інтервалом 5 секунд.
Вертикальна пара
6
Пристрій виготовляє водяну пару дуже високої
температури. Ні в якому разі не прасуйте одяг
і тканини, що знаходяться безпосередньо на
людях чи тваринах. Ніколи не направляйте пару
на людей або тварин.
Натискуйте на кнопку дозатора з інтервалом 5 секунд.
Після кожних 4 натискувань зачекайте 10 секунд. Одяг
для прасування повісити на вішак. Встановити регулятор
температури у положення "max". Праску тримати на
відстані 10 см від одягу та натискати
Зберігання
.
7
Установіть регулятор пари на позначку “0”. Вимкнути
праску від джерела живлення і вилити воду, що
залишилась у резервуарі. Після повного охолодження
праски зберігати її в безпечному місці у вертикальному
положенні.
Багатоступенева система
захисту від накипу
• Преди включване на уреда към електрическата мрежа,
трябва да се уверите, че напрежението в мрежата
отговаря на посоченото върху информационната
табела на уреда.
• Уредът трябва да бъде включен към заземен контакт.
Ако използвате удължител, трябва да се уверите,
че имате двуполюсен контакт 16 A със заземяване.
• Уредът може да бъде поправян само от обучени
специалисти. Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност се обърнете към
специализиран сервиз.
• В случай на изгорял предпазител, ютията не може да
бъде включена. За да можете отново да използвате
ютията, трябва да я занесете в оторизиран Технически
Сервиз.
• След всяко използване или в случай на съмнение за
повреда, ютията незабавно трябва да се изключи от
захранващата мрежа.
• Не изключвайте уреда от захранващата мрежа чрез
дърпане на кабела.
• Не потапяйте ютията във вода или други течности.
• Не поставяйте уреда под течащ кран, за да напълните
резервоара с вода.
• Не оставяйте уреда на място, където е изложен на
въздействието на атмосферни фактори (дъжд, слънце,
скреж и др.).
Важни предупреждения
1. Scale-Clean
Щоразу, як Ви використовуєте регулятор пари, система
самоочищення “Scale-Clean” очищає механізм від накипу.
2. Self-Clean
Функція calc’n clean допомагає видалити з парової
камери рештки накипу.
Якщо вода в вашому регіоні дуже жорстка,
використовуйте цю функцію приблизно кожні 2 тижні.
1. Наповніть резервуар для води, установіть регулятор
температури в положення max та ввімкніть аскуЄ до
мережі.
2. Зачекайте, доки період нагрівання скінчиться, та
виключіть праску з розетки.
3. Підніміть праску над кухонною раковиною та зніміть
та
парорегулятор, повернувши його на позначку
водночас натиснувши на нього.
4. Обережно влийте в отвір парорегулятора одну лійку
‾диЄ (див. малюнок 7).
5. Обережно струсоніть праску. Накип та його залишки
вийдуть з підошви разом з гарячою водою та паром.
Коли з праски припинить крапати вода, поставте
парорегулятор на місце: установіть його так, щоб
співпадала з індикатором, потім натисніть
позначка
на нього ‰Є поверніть на позначку 0.
6. Знову нагрійте праску, доки залишки води не
випаряться.
7. Якщо голку парорегулятору забруднено, видаліть
залишки накипу за допомогою оцту та промийте голку
чистою водою.
3. Anti-Calc (тип ZIR08500, ZIR08800)
Система захисту від накипу “Anti-Calc” створена для
зменшення утворення накипу під час прасування
з парою, що призводит ь до подовження терміну служби
праски. Однак майте на увазі, що система “Anti-Calc” не
може повністю перешкодити природному процесу
утворення накипу.
Функція автоматичного
вимикання “Auto-Off” (тип ZIR08800)
Функція автоматичного вимикання “Auto-Off” вимикає
праску, коли нею не користуються, що підвищує безпеку
пристрою та сприяє заощадженню електроенергії.
Перші 2 хвилини після підключення праски дана функція
не працює, що дозволяє пристрою розігрітися до заданої
температури.
Після закінчення цього часу, якщо праска нерухомо
стоїть вертикально протягом 8 хвилин або нерухомо
стоїть на підошві чи лежить на боку протягом 30 секунд,
система запобіжників автоматично вимикає пристрій,
і світовий індикатор починає блимати.
Щоб знов увімкнути праску, достатньо трохи ворухнути
нею.
Система „Anti-Drip”
Ця система запобігає витіканню води з підошви, якщо
праска працює на нажто низькій температурі.
Очищення
• Відключіть праску від джерела живлення.
• Перед очищенням праска повинна повністю
охолонути.
• Для очищення використайте вологу ганчірку і
неагресивний миючий засіб.
• Не використайте для миття корпусу агресивні миючі
засоби у вигляді емульсій, молочка, паст тощо. Вони
можуть усунути нанесену графіку – шкалу, позначення,
символі попередження тощо.
• Ніколи не використайте гострі або жорсткі предмети
для видалення залишків з підошви праски.
• Для очищення підошви праски не використовуйте
жорсткі і оцтові миючі засоби, а також засоби проти
накипу.
Поради щодо заощадження енергії
Більше всього енергії витрачається на утворення пари.
Щоб заощадити
електроенергію, дотримуйтесь таких порад:
• Починайте прасування з білизни, що потребує
найнижчого температурного режиму.
Рекомендовану температуру прасування можна
подивитися на ярликах речей.
• Регулюйте вихід пари відповідно до обраного
температурного режиму, згідно з рекомендаціями
даних інструкцій.
• Користуйтеся парою лише у разі потреби. Натомість,
якщо можна, використовуйте функцію спрея.
• Намагайтеся прасувати білизну, доки вона ще волога,
встановлюючи парорегулятор на меншу позначку.
Таким чином пара утворюватиметься в середині
тканини, а не в прасці. Якщо ви користуєтесь
сушильною машиною, обирайте програму “під праску”.
• Якщо білизна достатньо волога, парорегулятор
можна взагалі вимкнути.
Funcţia de deconectare automată
de siguranţă “Auto-Off” (tip ZIR08800)
Funcţia de deconectare automată “Auto-Off” deconectează
fierul de călcat atunci când acesta este lăsat
nesupravegheat, sporind siguranţa şi economisind energie.
După conectarea aparatului la sursa de alimentare, această
funcţie va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca
aparatul să aibă timp să atingă temperatura setată.
După acest interval, dacă fierul de călcat nu este mişcat
timp de 8 minute din poziţie verticală sau 30 de secunde din
poziţie staţionară pe talpă sau pe o parte, atunci circuitul de
siguranţă va deconecta automat aparatul şi ledul indicator
va începe să lumineze intermitent.
Pentru a reconecta fierul de călcat, deplasaţi-l uşor.
Sistemul anti-picurare “Anti-Drip”
Dacă temperatura setată este prea joasă, funcţia de călcare
cu abur este oprită automat, pentru a evita scurgerea apei
prin talpă.
Îndrumar de depanare a defecţiunilor minore
Defecţiune
Cauză posibilă
Remediu
Fierul de călcat nu se
încălzeşte.
1. Regulatorul de temperatură este în
poziţie foarte joasă.
2. Aparatul nu este conectat la
reţeaua de alimentare.
1. Rotiţi regulatorul de temperatură într-o poziţie
superioară.
2. Verificaţi conectarea unui alt aparat sau
conectaţi fierul de călcat la o altă priză.
Ledul indicator nu se aprinde.
1. Fierul de călcat se răceşte.
2. Fierul de călcat nu se încălzeşte.
1. Aşteptaţi până când ciclul de încălzire este
complet.
2. Consultaţi paragraful anterior.
Articolele vestimentare tind
să se lipească.
1. Temperatură foarte mare.
1. Rotiţi regulatorul de temperatură la
o temperatură mai mică.
Aburul este degajat împreună
cu apă.
1. Regulatorul de temperatură se află
într-o poziţie foarte joasă.
2. Regulatorul de abur se află într-o
poziţie foarte ridicată, la
o temperatură joasă.
1. Rotiţi regulatorul de temperatură într-o poziţie
superioară şi aşteptaţi până când ledul
indicator se stinge.
2. Rotiţi regulatorul de abur într-o poziţie
inferioară.
Nu se produce abur.
1. Regulatorul de abur este în poziţie
de închis.
2. Nu există apă în rezervor.
3. Mecanismul este obstrucţionat.
4. Temperatura este prea joasă.
Sistemul de protecţie împotriva
scurgerilor este activat.
1. Rotiţi regulatorul de abur într-o poziţie activă.
2. Umpleţi rezervorul.
3. Demontaţi indicatorul regulatorului şi curăţaţi-l,
dacă aceasta nu ajută, contactaţi unitatea
service.
4. Reglaţi la o temperatură mai mare, dacă
ţesătura o permite.
Pulverizatorul nu
funcţionează.
1. Nu există apă în rezervor.
2. Mecanismul este obstrucţionat.
1. Umpleţi rezervorul.
2. Contactaţi unitatea service.
Apa este evacuată din talpă
înainte să conectaţi fierul de
călcat.
1. Regulatorul de abur nu este închis
corect.
1. Asiguraţi-vă că poziţionaţi regulatorul de abur
pe “0”.
Nu uitaţi să goliţi rezervorul atunci când aţi
terminat de călcat.
Atunci când conectaţi fierul
de călcat pentru prima dată,
se degajează fum.
1. Lubrifierea
Curăţarea
• Deconectaţi fierul de călcat de la sursa de alimentare.
• Înainte de a începe curăţarea fierul de călcat trebuie să se
răcească.
• Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă şi un detergent de
spălare delicat.
• Pentru spălarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi
sub formă de emulsii, loţiuni, paste etc. Acestea pot,
printre altele, să şteargă simbolurile grafice care se
găsesc pe carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: simboluri,
semne de avertizare etc.
• Niciodată nu folosiţi obiecte ascuţite sau abrazive pentru
îndepărtarea resturilor de pe talpa fierului de călcat.
• Pentru curăţarea tălpii, nu folositi detergenţi abrazivi şi
nici cei cu adaos de oţet şi nu folosiţi nici substanţe pentru
detartrare.
Sfaturi pentru a economisi energia
D
Producerea aburilor implică cel mai mare consum de
energie. Pentru a vă ajuta să reduceţi energia utilizată,
urmaţi aceste sfaturi:
• Începeţi prin a călca materialele care necesită nivelul cel
mai mic al temperaturii de călcat.
Verificaţi nivelul temperaturii de călcat recomandat pe
eticheta de pe articolul de îmbrăcăminte.
• Reglaţi aburii în funcţie de nivelul temperaturii de călcat
selectat, urmând instrucţiunile din acest manual.
• Utilizaţi aburi numai dacă este necesar. Dacă este posibil,
folosiţi funcţia de pulverizare în loc de cea de aburi.
• Încercaţi să călcaţi materialele atunci când mai sunt încă
umede şi reduceţi producerea aburilor de către fier. Aburii
vor fi generaţi în principal din materialul de călcat decât
de către fier. Dacă uscaţi materialele dumneavoastră cu
ajutorul uscătorului mecanic înainte de a le călca, setaţi
uscătorul pe programul ‘uscare pentru călcat’.
• Dacă materialele sunt destul de umede, opriţi complet
regulatorul de aburi.
• În timpul pauzelor aşezaţi fierul de călcat în poziţie
verticală. Menţinerea lui în poziţie orizontală cu regulatorul
de aburi pornit implică o pierdere de aburi.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE)
aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
corespunzător deaorece componentele periculoase care se
găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
бива да се използва. Преди използването на
ютията, тя трябва да бъде проверена в оторизиран
сервиз.
• Ако фиксираният захранващ кабел е повреден,
той трябва да бъде подменен от производителя
или от служител на оторизиран сервиз или
квалифицирано лице, за да се избегне всяка
опасност.
• Ако някоя от частите на ютията е повредена, тя
трябва да се смени от производителя,
представител на сервиза или квалифицирано
лице с цел избягване на евентуалната опасност.
• Това оборудване може да се използва от деца на
възраст от 8 години и от лица с намалена
физическа или психическа способност, и хора
с липса на опит и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са им преказани
инструкций за използване на оборудването по
безопасен начин. Децата не трябва да си играят
с уреда. Не се разрешава извършване на чистене
и действия по поддръжка на оборудването от
деца без надзор.
• По време на охлаждане или работа дръжте
ютията и захранващия кабел далеч от деца под
8-годишна възраст.
Внимавайте захранващият кабел да не допира до
горещата плоча на ютията.
Съхранявайте ютията в изправено положение.
Не бива да използвате препарати за отстраняване на
котлен камък, тъй като могат да повредят уреда.
Никога не бива да използвате абразивни вещества за
почистване на плочата на ютията, нито други нейни
части.
За поддържане на плочата в добро състояние ютията не
бива да се поставя близо до никакви метални предмети.
За почистване на плочата на ютията не бива да се
8
Totuşi cartuşul anti-calcar nu poate îndepărta tot calcarul
care se depune în mod natural de-a lungul timpului.
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Ютията е уред от клас І, със захранващ кабел с предпазно
жило и щепсел с предпазен контакт.
Преди първото използване на ютията
Когато ютията е изключена от захранването, напълнете
резервоара с вода и настройте температурата на
позиция „max”.
Включете ютията към захранващата мрежа. Когато ютията
достигне желаната температура (контролната лампа ще
угасне), можете да започнете използване на функцията за
пара, като настроите регулатора на парата на позиция „2”
.
и чрез многократно натискане на бутона
При първото ползване на функцията за пара не бива да
я използвате за гладене на спално бельо, тъй като
в дозатора на парата може да се намират замърсявания.
При първото използване ютията може да издава
миризма и незначително количество дим; това е
нормално явление, което няма да се появява по-късно.
Как да се използва ютията
Трябва да проверите препоръчваната температура на
гладене в таблицата на продукта. Ако не се знае, от
какъв материал или материали е произведен даден
продукт, трябва да определите температурата на
гладене като направите проба върху част, която не се
вижда при носене или използване на гладения продукт.
Гладенето трябва да започнете от продуктите, при които
се изисква най-ниска температура на гладене, като
синтетични влакна.
Коприна, вълнени или синтетични материали: да се
гладят от опъката страна, за да се избегне ефекта на
лъскави петна. Не бива да се използва функцията
пръскане, тъй като може да се получат петна.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не складно
і не потребує витрат. Для цього слід: здати
картонну упаковку у пункт прийому макулатури,
а поліетиленові пакети викинути у контейнер для
пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт
прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими
відходами!
Транспортування і зберігання
мщ
Пд
Пд
м
щ
С
д
д
д
ю
ОСТ
дд
В
л д
мщ
С Ум
Л ОСТ
Ум
л д
м
+
ю
м
м
л
л
м
м
л
д
д
д
м
дд
ОСТ
мщ
д
лю
л
д
m
m
m
m m
m
m
РУССКИE
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание
необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно
было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования и исключается его
использование в промышленных условиях.
Общие инструкции по безопасности
• Не оставляйте утюг, подключенный в электросеть
без присмотра.
• Штепсель нужно вынуть из розетки перед
заправкой резервуара для воды или перед
опорожнением резервуара от остатков воды
после завершения глажки.
• Использовать и оставлять утюг следует на
устойчивой поверхности. Ставя утюг на подставку,
убедитесь, что поверхность, на которой стоит
подставка, стабильна.
• Утюг нельзя использовать если он упал, если есть
видимые повреждения или если из него протекает
вода. Необходимо утюг проверить
в авторизованном сервисном центре, прежде чем
начать повторно его эксплуатацию.
•
••
•••
Синтетични
Коприна-вълна
Памук-лен
Подготовка
Отстранете от плочата на ютията всички етикети и
защитни материали.
Пълнене на резервоара за вода
1
астройте регулатора на парата на позиция
Н
„0” и изключете ютията от захранването!
Трябва да се използва само чиста вода от чешмата без
никакви добавки. Добавянето на други течности,
например парфюми може да доведе до повреда на
уреда.
Всички повреди възникнали в резултат на
използване на един от горе изброените продукти ще
доведе до невалидност на гаранцията.
Този уред е проектиран за работа само с обикновена
вода от чешмата.
С цел да се удължи правилната работа на функцията за
пара, трябва да смесите водата от чешмата
с дестилирана вода в пропорция 1:1. В случай, че водата
от чешмата е много твърда, трябва да я смесите
с дестилирана вода в пропорция 1:2.
С цел избягване изтичането на вода от уреда, никога не
бива да пълните ютията повече от означеното ниво
на водата „max”!
Гладене без пара
2
Функцията гладене без пара е достъпна в целия обхват
на температурата. За целта трябва да поставите
регулатора на потока на парата на позиция „0”. При
необходимост използвайте пръскащото устройство.
Гладене с пара
3
Функцията гладене с пара е достъпна само, когато
регулаторът на парата се намира в полето означено със
символа на парата. За температури в обхват от „••” до
„max” поставете регулатора на потока пара на позиция
„1”. За температури в обхват от „•••” до „max” поставете
регулатора на потока пара на позиция „2”.
Допълнителна пара
Тази функция осигурява допълнително количество пара,
която може да се използва при гладенето на силно
набръчкани (измачкани) дрехи. Екстра пара можете да
постигнете, като натиснете регулатора на парата в
продължение на 2 секунди.
Пръскане с вода
4
Тази функция може да се използва по всяко време и не
променя настройките на ютията. Не бива да използвате
функцията пръскане с вода при гладене на коприна.
5
Вертикална парна струя
6
Уреда генерира водна пара при много висока
температура. При никакви обстоятелства не
гладете дрехи и платове, които се намират на
човек или животно. Никога не насочвайте парата
към хора или животни.
Предназначеното за гладене облекло закачете на
закачалка. Поставете регулатора на температурата на
позиция „max”. Дръжте ютията на разстояние 10 см от
. Времето между поредните
облеклото и натискайте
парни удари трябва да бъде 5 секунди.
След четири цикъла на парни удали трябва да се изчака
10 секунди.
Съхранение
7
Настройте регулатора на парата на позиция „0”.
Изключете ютията от захранването и излейте водата,
останала в резервоара. След пълното изстиване на
ютията приберете и съхранявайте във вертикално
положение на безопасно място.
Напреднала система за отстраняване на
котлен камък
8
1. Scale-Clean
При всяко използване на регулатора на парата
системата за самопочистване почиства механизма от
останалия котлен камък.
2. Self-Clean
Функцията „Self-Clean” помага за отстраняването на
дребните частици котлен камък от камерата с парата.
Ако водата във въшия район е много твърда, трябва да
използвате тази функция веднъж на около 2 седмици.
1. Напълнете резервоара за вода, настройте регулатора
на температурата на позиция „max” и включете ютията
към захранващата мрежа.
2. След изтичане на времето, необходимо за нагряване
изключете ютията от захранването.
3. Държейки ютията над мивката, извадете регулатора
на парата, като го завъртите до позиция
и едновременно с това натискате.
4. Бавно налейте една доза вода до напълване в отвора
на регулатора на парата (виж фигура 7).
5. Внимателно разклатете ютията. От отворите в плочата
на ютията ще излизат вряща вода и пара, които ще
изплакват котления камък и други наноси от
вътрешността на ютията. Когато от ютията спре да
капе вода, трябва отново да монтирате регулатора на
парата, като го пъхнете, поставяйки позиция
на
една линия с означението, а след това натиснете
и завъртете регулатора до позиция „0”.
6. Отново трябва да включите ютията да се нагрее, за да
се изпари останалата в нея вода.
7. Ако иглата на регулатора на парата е замърсена,
трябва да се отстранят всички наноси от нейния край,
като за тази цел се използва оцет и след това се
изплаква с чиста вода.
3. Anti-Calc (тип ZIR08500, ZIR08800)
Пълнителят против накип „Anti-Calc” има за цел да
намали количеството на образуващия се котлен камък
по време на гладене с пара, като по този начин помага
за удължаване на експлоатационния живот на ютията.
Въпреки това пълнителят, предпазващ от натрупването
на котлен камък не е в състояние да отстрани целия
натрупан в течение на времето котлен камък.
+ С
д
• Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
Розв‘язання невеликих проблем
Проблема
Можлива причина
Рішення
Праска не нагрівається.
1. Регулятор температури стоїть
на дуже низькій позначці.
2. Немає струму в мережі.
1. Установіть регулятор на вищу температуру.
2. За допомогою іншого пристрою або
підключивши праску до іншої розетки перевірте,
чи є струм у мережі.
Світовий індикатор не
світиться.
1. Праска охолоджується.
2. Праска не нагрівається.
1. Зачекайте: це частина циклу нагрівання.
2. Див.попередні поради.
Білизна приліплюється.
1. Надто висока температура.
1. Установіть регулятор на нижчу температуру
і зачекайте, доки праска охолоне.
Разом з парою точиться
вода.
1. Регулятор температури стоїть
на дуже низькій позначці.
2. Регулятор пари стоїть на
високій позначці,
а температура праски низька.
1. Установіть регулятор на вищу температуру,
якщо це не пошкодить тканину, та зачекайте,
доки не згасне світовий індикатор.
2. Установіть регулятор пари на нижчу позначку
Пара не виходить.
1. Регулятор пари стоїть
у положенні “0”.
2. Резервуар для води порожній.
3. Засмічений механизм.
4. Надто низька температура.
Система “Крапля-стоп” не
увімкнулася.
1. Пересуньте регулятор пари на одну з позначок
виходу пари.
2. Наповніть резервуар праски водою.
3. Переведіть регулятор пари в положення “calc”,
витягніть стрижень і прочистіть його, якщо це не
допомогае, зверніться до Сервісного Центру.
4. Установіть регулятор на вищу температуру,
якщо це не пошкодить тканину.
Спрей не працює
1. Резервуар для води порожній.
2. Механізм забився.
1. Наповніть резервуар праски водою.
2. Зв’яжться з сервіс-центром.
Перед підключенням
праски до мережі з підошви
крапає вода.
1. Погано закритий регулятор
пари.
1. Перевірте, щоб регулятор пари стояв на
позначці “0”.
Не забувайте виливати
воду з резервуара праски
після закінчення
прасування.
Під час першого
використання праски з неї
іде дим та неприємний
запах
1. Мастило на деяких внутрішніх
деталях.
1. Це нормальне явище, дим та запах
припиняться за кілька хвилин.
Якщо вищесказане не допомагає у вирішенні проблеми, будь ласка зверніться до авторизованного сервісного центру.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його
призначенням або його неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для
пристосування до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним,
естетичним та іншими причинами.
През първите 2 минути след включване на уреда, тази
функция ще бъде недостъпна, за да може уреда да
постигне желаната температура.
Ако след изтичането на това време стоящата вертикално
ютия не бъде преместена в продължение на осем
минути или в продължение на 30 секунди, когато лежи
върху плочата или настрани, защитната верига
автоматично ще изключи ютията, а контролната лампа
ще започне да мига.
За да включите пак ютията, е достатъчно да я преместите.
Система за защита от протичане „Anti-Drip”
Ако ютията е настроена за твърде ниска температура,
парата автоматично ще бъде изключена, за да се
предотврати протичането.
Почистване
• Изключете ютията от контакта.
• Преди почистване, ютията трябва напълно да изстине.
• За чистене използвайте влажна кърпа и деликатен
почистващ препарат.
• Не използвайте агресивни препарати като емулсии,
лосиони, кремове и др. за миене на корпуса. Те могат
да отстранят информационни графични символи, като
скали, знаци, предупредителни знаци и др.
• Никога не използвайте остри или абразивни предмети,
за да премахнете изгаряния от гладещата плоча.
• Не използвайте абразивни почистващи препарати,
оцет и вещества за отстраняване на котлен камък за
чистене на плочата на ютията.
Указания за спестяване на енергия
Генерирането на пара изразходва най-много енергия по
време на използване на ютията. За намаляване на
изразходваната енергия трябва да постъпвате както
следва:
• Препоръчва се да започнете гладенето от тъкани, за
които се изисква най-ниска температура на гладене.
Проверете препоръчваната температура на гладене
върху етикета на облеклото.
• Пригодете количеството пара към избраната
температура на гладене, като се придържате към
препоръките в настоящата инструкция за обслужване.
• Използвайте пара само тогава, когато това е
необходимо. Според възможностите трябва да
използвате функцията за пръскане с вода вместо пара.
• Трябва да се стремите да гладите още влажни тъкани
и постепенно да намалявате настройката на парата
в ютията. Парата ще се отделя от влажната тъкан,
а не от ютията. За лицата, които преди гладене
използват електрическа сушилна, се препоръчва да
програмират сушилната с функция „iron dry”.
• Ако тъканта е достатъчно влажна, трябва да
изключите регулатора на парата в ютията.
• При прекъсване на гладенето трябва да оставяте
ютията във вертикална позиция. Оставяне на ютията
в хоризонтална позиция с включен регулатор на
парата ще доведе до ненужно отделяне на пара.
Важные советы
Не допускайте контакта сетевого шнура с горячей
подошвой утюга.
Храните утюг в вертикальном положении.
Не используйте средства для удаления накипи, они
могут повредить утюг.
Не используйте режущие или абразивные предметы для
чистки подошвы или других частей прибора.
Для того чтобы подошва была гладкой, избегайте
контакта с металлическими предметами. Никогда не
используйте очистители, и другие химические средства
для чистки подошвы.
В
л
лм ж д д
л
д
З д
ъ
л
л
л
м
л
л
ъ л
Т
ъ л
General safety instructions
• The iron must not be left unattended while it is
connected to the supply mains.
• The plug must be removed from the socket-outlet
before the water reservoir is filled with water or
before pouring out the remaining water after use.
• The iron must be used and rested on a stable
surface. When placed on its stand, make sure that
the surface on which the stand is placed is stable.
• The iron is not to be used if it has been dropped,
if there are visible signs of damage or if it is leaking.
It must be checked by an authorized Technical
Service Centre before it can be used again.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
• If any part of the iron is damaged, it must be
replaced by the manufacturer or its service agent or
similarly qualified person in order to avoid a hazard.
• This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made
by children without supervision.
• Keep the iron and its cord out of reach of children
less than 8 years of age when it is energized or
cooling down.
T
D
D
D
m
m
mm
m
w
w
w
mpo an wa n ngs
D
S
D
N
T
w
w
w
m
w
m
m
w
Перед первым использованием
Когда утюг отключен от электрической сети, необходимо
наполнить резервуар водой и установить регулятор
температуры в позицию “max”.
Включите прибор в сеть и, когда утюг нагреется до
выбранной температуры (световой индикатор погаснет),
дайте воде испариться, установив парорегулятор на
.
отметку «2» и несколько раз нажав на кнопку
При использовании пара в первый раз не направляйте
его на одежду, так как в паровом отсеке могут
находиться остатки загрязнений.
Во время первого использования от утюга могут
выступать дым и специфический запах, которые
прекратятся в течение нескольких минут. Это не
является неполадкой и при повторном использовании
утюга не возобновляется.
Правила пользования утюгом
Проверьте на ярлыке одежды рекомендованную
температуру глажения. Если Вы не знаете, какие типы
ткани использованы в одежде, можно определить
правильный температурный режим глажения прогладив,
невидимую при ношении или использовании часть
изделия.
Начинайте глажение с изделий, для которых необходим
более низкий температурный режим, например,
с синтетических тканей.
Шелк, шерсть и синтетические ткани: гладьте изделия
с изнанки во избежание появления блестящих пятен,
а так же не используйте распылитель воды на этих
тканях.
•
••
•••
ъ
л м
д
Синтетика
Шелк и шерсть
Хлопок и лен
д
щ ж
м
Н и върляйт
отп дъци
д
р д
щ
д
дно
д
ъдъ ж
д
д щ
л
д
битовит
дъ
Ръководство за диагностика на повредите
Проблем
Вероятна причина
Решение
Ютията не загрява.
1. Копчето на регулатора на
температурата се намира на много
ниска позиция.
2. Липсва електрическо захранване.
1. Настройте на по-висока позиция.
2. Проверете наличието на електрическо
захранване с друг уред или включете в друг
контакт.
Не светва контролната
лампа.
1. Ютията се охлажда.
2. Ютията не загрява.
1. Изчакайте, докато завърши цикъла на
нагряване.
2. Вижте предишната точка.
Облеклото се залепва.
1. Твърде висока температура.
1. Настройте регулатора на по-ниска стойност
на температурата.
Заедно с парата от
ютията излиза вода.
1. Регулаторът на температурата е на
твърде ниска позиция.
2. Регулаторът на парата е на висока
позиция при ниска температура.
1. Настройте регулатора на температурата на
по-висока позиция и изчакайте, докато
контролната лампа угасне.
2. Настройте регулатора на парата на по-ниска
позиция.
От ютията не излиза
пара.
1. Затворен регулатор на парата.
2. Няма вода в резервоара.
3. Запушен механизъм.
4. Твърде ниска температура.
Системата против протичане
е изключена.
1. Настройте регулатора на парата на позиция
„отворена пара”.
2. Напълнете резервоара.
3. Извадете иглата и я почистете. Ако това не
помогне, свържете се с Технически сервиз.
4. Настройте регулатора на по-висока позиция,
при условие, че това няма да повреди
гладения материал.
Функцията за пръскане
с вода не действа.
1. Няма вода в резервоара.
2. Запушен механизъм.
1. Напълнете резервоара.
2. Свържете се с Технически сервиз.
Преди включване на
ютията от плочата тече
вода.
1. Регулаторът на парата не е
затворен правилно.
1. Проверете, дали регулаторът на парата се
намира на позиция „0”.
Не бива да забравяте за изпразването на
резервоара след завършване на гладенето.
След първото включване
към захранването от
ютията излиза дим.
1. Грес върху някои от елементите
вътре в уреда.
1. Няма повод за безпокойствие. Димът ще
изчезне скоро след първото използване на
уреда.
Ако указанията по-горе не помагат за отстраняване на проблема, свържете се с оторизиран технически сервиз.
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин,
несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление,
с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски,
естетически и други причини.
УКРАЇНСЬКА
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Просимо Вас уважно прочитати інструкцію з експлуатації, приділяючи особливу увагу рекомендаціям щодо
техніки безпеки. Збережіть інструкцію, щоб Ви могли користатися нею в процесі подальшої експлуатації
приладу.
Даний пристрій розраховано виключно на побутове використання, тому його в жодному разі не можна
використовувати для виробничих потреб.
Загальні правила техніки безпеки
• Не залишайте без нагляду праску, підключену до
електромережі.
• Штепсель потрібно вийняти із розетки перед
заправкою резервуара для води або перед
випорожненням резервуара від залишків води
після завершення прасування.
• Праску слід використовувати та зберігати на
стабільній поверхні. Розміщуючи праску на
підтавці, переконайтеся, що поверхня, на якій
стоїть підставка, є стабільною.
Technical data
The iron technical parameters are included at the name plate.
The iron is I class appliance, equipped with supplying cord
and plug with grounding.
Before using the iron for the first time
When the iron is disconnected from the mains, fill the tank
with water and set the temperature adjustment knob in the
"max" position.
Plug in the appliance to the mains. When the steam iron has
reached the desired temperature (pilot light switches off),
start steaming by setting the steam regulator to “2” and by
repeatedly pressing the button
.
When using the steam function for the first time, do not
apply it on the laundry, as there could still be dirt in the
steam dispenser.
Your new iron may smell and give off some smoke when you
use it for the first time, this is normal and will cease after
a short while.
How to use the iron
Check the laundry care label for the required ironing
temperature. If you do not know what kind or kinds of fabric
an article is made of, determine the right ironing temperature
by ironing a part that will not be visible when you wear or
use the article.
Start ironing the articles that require the lowest ironing
temperature, such as those made of synthetic fibres.
Silk, woollen or synthetic materials: iron the reverse side of
the fabric to prevent shiny patches. Avoid using the spray
function to prevent stains.
•
••
•••
Synthetics
Silk – Wool
Cotton – Linen
Getting ready
Remove any label or protective cover from the soleplate.
Filling the water tank
1
Set the steam regulator to the “0”position and
unplug the iron from the mains!
Use only clean water from the tap without mixing anything
with it. The addition of other liquids, such as perfume, will
damage the appliance.
Any damage caused by the use of the aforementioned
products, will make the guarantee void.
This appliance has been designed to use normal tap water.
To prolong the optimum steam function, mix tap water with
distilled water 1:1. If the tap water in your district is very
hard, mix tap water with distilled water 1:2.
To avoid water leakage from the appliance, never fill it
above the designated maximum water level!
Ironing without steam
2
No steam ironing function is available for all temperatures
within the range, set the steam flow rate control to “0”. Use
the spray function if necessary.
Ironing with steam
3
Steam ironing function is available only when the
temperature adjustment knob is set within the range of
temperatures designated with the steam symbol. For
temperatures in the range of "••" to "max", set the steam flow
rate control to "1". For temperatures in the range of "•••" to
"max", set the steam flow rate control to "2".
Extra steam
This function ensures extra amount of steam to remove
stubborn wrinkles (creases) from the ironed fabrics. More
steam may be generated by pressing the steam control for
2 seconds.
Spray
4
This function can be used any time without affecting any
other settings.
Do not use the spray function with silk.
Shot of steam
5
Set the temperature adjustment knob in the "max" position.
Interval between shots of steam should be 5 sec.
Vertical steam
The steam generated by the iron has very high
temperature. Never use the appliance for ironing
6
Подготовка к глажению
Снимите с подошвы утюга всю защитную упаковку
и наклейки.
Наполнение емкости водой
clothes or fabrics while they are being worn by
people or pets. Never aim the steam at people or
pets.
Hang the garment to be ironed on the hanger. Set the
temperature adjustment knob in the "max" position. Hold the
iron 10 cm away from the garment and press
Interval between shots should be 5 sec.
Wait 10 sec. after a cycle of 4 shot.
Storing
.
Глажение без пара
2
Функция глажения без пара доступна для всего
диапазона температур, регулятор пара следует
установить в положение “0”. При необходимости можно
применить распылитель.
Глажение с паром
3
Функция глажения с паром доступна только, когда
регулятор температуры установлен в положение на
символ с паром. Регулятор количества пара установить
на "1" для диапазона температур от "••" до "max".
Регулятор количества пара установить на "2" для
диапазона температур от "•••" до "max".
Дополнительный пар
Эта функция обеспечивает дополнительное количество
пара, которое может использоваться во время глажки
очень мятых материалов. Дополнительный пар можно
получить путем нажатия на регулятор пара в течение
2-х секунд.
Распыление воды
4
Эта функция может использоваться в любой момент и
не влияет на установки утюга. Не используйте
распыление воды при глажении шелковых тканей.
5
Установить регулятор температуры в положение "max".
Нажимайте на кнопку с интервалами в 5 секунд.
Вертикальная подача пара
6
Устройство вырабатывает водяной пар очень
высокой температуры. Ни в коем случае не
гладьте одежду и материалы, непосредственно
на людях или животных. Никогда не
направляйте пар на людей или животных.
Одежду для глажения повесить на плечики. Установить
регулятор температуры в положение "max". Утюг
Хранение
7
Установите парорегулятор на отметку «0». Отключить
утюг от источника питания и вылить остаток воды.
После полного охлаждения утюга хранить его в
безопасном месте в вертикальном положении.
Многокомпонентная система
удаления накипи
Система автоматического отключения
«Auto-Off» (тип ZIR08800)
Функция автоматического отключения «Auto-Off»
отключает утюг, когда он долгое время не используется,
что повышает безопасность данного прибора
и способствует экономии электроэнергии.
При первичном подключении утюга система
автоматического отключения активируется только спустя
2 минуты, для того чтобы дать прибору достич
выбранной температуры.
По истечении этого времени, если утюг находится
в вертикальном положении, на пятке, и не движется
в течение 8 минут или находится в горизонтальном
положении, на подошве или на боку, и не движется
в течение 30 секунд, система безопасности
автоматически отключает утюг, и световой индикатор
начинает мигать.
Система «Anti-Drip»
Данная система предотвращает скапывание воды
с подошвы при низких температурах.
Очистка
• Отключите утюг от источника питания.
• Перед очисткой утюг должен полностью остыть.
• Для очистки используйте влажную тряпку и
неагрессивное моющее средство.
• Не используйте для мойки корпуса агрессивные
моющие средства в виде эмульсий, молочка, паст
и т.п. Они могут удалить нанесенную графику – шкалу,
обозначения, предупреждающие знаки и т.п.
• Никогда не используйте острые или жесткие предметы
для удаления остатков с подошвы утюга.
• Не используйте для очистки подошвы утюга жесткие
и уксусные моющие средства, а также средства против
накипи.
Советы по экономии электроэнергии
.
держать на расстоянии 10 см от одежды и нажимать
Нажимайте на кнопку с интервалами в 5 секунд.
После каждого цикла из 4 нажатий подождите 10
секунд.
4. Медленно влейте в отверстие парорегулятора один
мерный стакан ‾дыЄ (см. рисунок 7).
5. Осторожно встряхните утюг. Из подошвы польётся
кипяток и начнёт выходить пар, удаляя имеющиеся
частички накипи и отложений. Когда из утюга
перестанет капать вода, снова установите
парорегулятор: вставьте его на место так, чтобы
отметка
совпала с индикатором, затем надавите на
парорегулятор и поверните его на отметку 0.
6. Снова нагрейте утюг до полного испарения
оставшейся воды.
7. Если игла парорегулятора засорилась, удалите с нее
отложения с помощью уксуса и ополосните чистой водой.
3. Картридж «Anti-Calc» (тип ZIR08500, ZIR08800)
Картридж для защиты от накипи предназначен для
сокращения образования накипи, происходящего
в процессе глажения с пароувлажнением, и продления
срока службы Вашего утюга. Тем не менее, необходимо
иметь в виду, что картридж для защиты от накипи не
может полностью препятствовать естественному
процессу ее образования.
8
1. Система самоочистки «Scale-Clean»
Каждый раз при использовании парорегулятора система
самоочистки «Scale-Clean» очищает механизм от
накипи.
2. Функция «Self-Clean»
Функция «Self-Clean» помогает удалить мелкие частицы
накипи из камеры парообразования.
Если вода в вашем регионе очень жесткая, то эту
функцию следует использовать приблизительно раз в две
недели.
1. Наполните емкость для воды, установите
терморегулятор на отметку max и включите утюг
в сеть.
2. Дождитесь окончания периода нагревания
и выключите утюг из розетки.
3. Поднимите утюг над раковиной и снимите
парорегулятор, повернув его на отметку
и одновременно надавив на него.
Больше всего энергии расходуется на выработку пара.
Чтобы сократить потребление энергии, придерживайтесь
следующих рекомендаций:
• Начинайте глажение с белья, которое требует
минимального температурного режима глажения.
Рекомендуемую температуру глажения можно
посмотреть на ярлыке изделия.
• Регулируйте выход пара в зависимости от выбранного
температурного режима глажения, следуя инструкциям
данного руководства.
• Пользуйтесь паром только тогда, когда это
необходимо. По возможности, используйте вместо
пара функцию распыления воды.
• Старайтесь гладить слегка влажные изделия, поставив
парорегулятор на меньшую отметку. При этом пар
будет образовываться в самой ткани, а не в утюге.
Если вы сушите белье в сушильной машине,
используйте программу «сушка под утюг».
• Если белье достаточно влажное, отключите
парорегулятор совсем.
• Во время пауз в процессе глажения ставьте утюг
вертикально. Если поставить утюг с включенным
парорегулятором горизонтально, зря расходуется пар.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой вклад
в охрану окружающей среды. Это не трудно и не
дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру,
мешки из полиэтилена (PE) выкиньте в контейнер
для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором!
• Праску не можна використовувати якщо вона
впала, якщо є видимі її пошкодження або якщо
з нього протікає вода. Необхідно праску
перевірити в авторизованому сервісному центрі,
перш ніж почати повторно її експлуатацію.
• Якщо незйомний провід живлення буде
пошкоджено, його слід замінити у виробника або
у працівника сервісної служби, або кваліфікованою
особою з метою уникнення загрози.
• Якщо будь-яка частина праски ушкоджена, щоб
уникнути уражень, вона мусить бути замінена
виробником, представником сервісу або іншою
кваліфікованою особою.
• Даний прилад може використовуватись дітьми
у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними
та розумовими здібностями, особами без досвіду
роботи з приладом, якщо буде здійснюватись
контроль або проведено інструктаж із
експлуатації приладу та пов’язаними із цим
загрозами. Не дозволяти дітям гратися
з приладом. Не допускати проведення чищення
та консервації приладу дітьми без нагляду
дорослих.
• Підчас роботи або охолодження праски тримайте
її та провід живлення поза досяжністю дітей,
молодших 8 років.
• Перед тим, як підключити пристрій доелектромережі,
перевірте, щоб напругаструму відповідала напрузі,
зазначенійна табличці з характеристиками.
• Даний пристрій слід підключати до заземленої
розетки. У разі використання подовжувача, перевірте,
що в ньому є двополярнa розеткa на 16 A з
заземленням.
• Ремонт праски може здійснювати лише підготовлений
персонал. Неправильно проведений ремонт може
призвести до серйозної травми користувача. У разі
виникнення неполадки слід звернутися до
спеціалізованого пункту обслуговування.
• Якщо запобіжник пристроюрозплавляється,
подальше використанняпристрою неможливе. Щоб
пристрійзнову міг нормально працювати, йогослід
віднести до авторизованого сервіс-центру.
• Якщо Вам здається, що пристрій пошкоджений,
негайно відключіть його від електромережі. Так само
відключайте його від мережі щоразу після
використання.
• Не можна витягувати штепсель з розеткисмикаючи за
шнур.
• Не занурюйте праску у воду чи іншу рідину.
• Не підставляти пристрій під кран для наповнення
резервуару водою.
• Не залишайте пристрій під дієюнесприятливих
погодних умов (під дощем,на сонці, на морозі та ін.).
before ironing them, set the tumble drier on the ‘iron dry’
programme.
• If the fabrics are damp enough, turn off the steam
regulator completely.
• Stand the iron upright during pauses. Resting it
horizontally with the steam regulator on generates
wasted steam.
Важлив
ас ереження
Сл д
щ
л ж л
д ш
З
л
м
л ж
Н
м дл
д л
м ж
ш д
Н
м
м
дл
щ
д ш
ш
Щ
д ш
л ш л
л д
ю
юм
л
дм
Н л
дл
щ
д ш ж
м
дм
м
Техн чн дан
Т
м
П
л д м
д лю
м
д
м
л
ш
юж л ю
л
щ
л ю
д м
м
Перед першим викорис анням
К л
д лю
м
П д лю
д
м
д
м л
W
w
м
д
д л
д ю
ю m
д м
ж
м
ш
л
м
л
Do no d po
h
pp
n
д
д
д
л
ш
m
w
ж
л
m
w h h mun
p
w
Ecology – environment protection
7
Turn the steam regulator to position “0”. Disconnect the iron
from the mains and pour out water remaining in the water
tank. When the iron is completely cold, store it in an upright
position in safe place.
Multiple descaling system
1
становите парорегулятор на отметку «0»
У
и выньте вилку из розетки!
Используйте только чистую водопроводную воду без
каких-либо добавок. Добавление любых других жидкостей,
например, отдушек, может привести к повреждению
прибора.
Любое повреждение, вызванное использованием
указанных выше средств, приводит к прекращению
действия гарантии.
Ваш утюг сконструирован для использования
с водопроводной водой.
Для длительной бесперебойной работы функции
пароувлажнения смешайте водопроводную воду
с дистиллированной водой в пропорции 1:1. Если в Вашем
регионе очень жесткая вода, смешайте водопроводную
воду с дистиллированной водой в пропорции 1:2.
Для того, чтобы предотвратить вытекание воды из
устройства, нужно резервуар наполнять только до
обозначения уровня воды “max”!
Паровой удар
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Утюг имеет I класс изоляции. Питающий электропровод
и вилка имеют заземление.
Утюг ZELMER отвечают требованиям действующих
норм.
К
Еколо ия – Грижа а околна а среда
with metal objects. Never use a scouring pad, or chemicals
to clean the soleplate.
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer products.
We urge that you read this user’s manual carefully. Special attention needs to be paid to the safety precautions.
Please save this manual so it can be referred to in the future use of the product.
This appliance has been designed exclusively for domestic use and must not be used for industrial purposes.
• This appliance is to be connected and used in accordance
with the information stated on its characteristics plate.
• This appliance must be connected to an earthed socket.
If it is absolutely necessary to use an extension cable,
make sure that it is suitable for 16A and has a socket with
an earth connection.
• It can be refurbished by qualified staff only. Improper
refurbishment can cause serious hazard for the user.
In case of any defects, please contact service desk.
• If the safety fuse fitted in the appliance blows, the
appliance will be rendered inoperative. To restore normal
operation the appliance will have to be taken to an
authorised Technical Service Centre.
• Unplug the appliance from the mains supply after each
use, or if a fault is suspected.
• Перед включением прибора в сеть убедитесь, что
напряжение в сети соответствуетзначению,
указанному на табличке стехническими
характеристиками прибора.
• Этот прибор должен включаться взаземленную
розетку. При использованииудлинителя убедитесь,
что он снабженбиполярной розеткой 16 A
с заземлением.
• Ремонт прибора могут выполнять только
квалифицированные специалисты. Неправильно
выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
• Если плавкий предохранитель, которымснабжен
прибор, перегорит, прибор будетотключен. Для
восстановления нормальнойработы прибор нужно
будет доставитьв авторизованный центр
техническогообслуживания.
• При подозрении на неисправность сразуотключите
прибор от сети. Также всегдаотключайте его от сети
после каждогоиспользования.
• Вилка прибора не должна выдергиваться изрозетки
рывком шнура питания.
• Не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
• Не подставлять устройство под кран для наполнения
резервуара водой.
• Не оставляйте прибор под воздействиемпогодных
условий (дождя, солнечных лучей,мороза и т. д.).
Функция „Auto-Off” за автоматично
изключване на уреда (тип ZIR08800)
ENGLISH
д
л
m
m
m
Поставете регулатора на температурата на позиция
„max”. Интервалът между поредните парни струи трябва
да бъде 5 секунди.
Технически данни
Пд
м жл
P
F m
m
m
Парна струя
използват почистващи стикове и други химически
препарати.
• Під час пауз у процесі прасування ставте праску
вертикально. Якщо праска з увімкненим.
P
m
N
•Если несъемный провод питания будет
поврежден, его следует заменить у производителя
или у работника сервисной службы или
квалифицированным лицом, чтобы избежать
возможных угроз.
• Если какой-либо элемент утюга будет поврежден,
то, чтобы избежать аварийных ситуаций, его
замену должен произвести изготовитель,
представитель сервиса или квалифицированный
специалист.
• Данный прибор может использоваться детьми
в возрасте с 8 лет и лицами с ограниченными
физическими и умственными способностями,
лицами без опыта работы с прибором, если будет
осуществляться контроль или проведен
инструктаж по эксплуатации прибора
и связанными с этим угрозами. Запрещается
детям играть с прибором. Не допускать
проведения чистки и консервации прибора детьми
без присмотра взрослых.
• Во время работы или остывания утюга держите
его и провод питания вне досягаемости детей
младше 8 лет.
8
1. Scale-Clean
Each time you use the steam regulator, the “Scale-Clean”
system cleans the mechanism of scale deposits.
2. Self-Clean
The “Self-Clean” function helps to remove scale particles out
of the steam chamber.
Use this function approximately every 2 weeks if the water in
your area is very hard.
1. Fill the water tank, set the temperature control to the
“max” position and plug in the iron.
2. After the necessary warm-up period, unplug the iron.
3. Hold the iron over a sink and remove the steam regulator
position while pressing it down.
by turning it to the
4. Pour slowly the content of one filling beaker into the
steam regulator hole (see picture 7).
5. Gently shake the iron. Boiling water and steam will come
out of the soleplate carrying scale or deposits that might
be there. When the iron stops dripping, reassemble the
position
steam regulator by reinserting it, lining up the
with the pointer, pressing it in and turning it to the “0”
position.
6. Heat up the iron again until the remaining water has
evaporated.
7. If the steam regulator needle is soiled, remove any
deposits from the tip with vinegar and rinse it off with
clean water.
3. Anti-Calc (type ZIR08500, ZIR08800)
The “Anti-Calc” cartridge has been designed to reduce the
build-up of scale produced during steam ironing, helping to
extend the useful life of your iron. Nevertheless the
“Anti-Calc” cartridge cannot remove all of the scale that is
produced naturally over time.
“Auto-Off” auto shut-off function
(type ZIR08800)
The “Auto-Off” auto shut-off function switches off the iron
when it is left unattended, thus increasing security and
saving energy. After plugging in the appliance, this function
will be inactive for the first two minutes in order to give the
appliance time to reach the set temperature.
Alter such time, if the iron is not moved for 8 minutes while
in the upright position or 30 seconds while resting on its
soleplate or on its side, then the safety circuit will switch the
appliance off automatically and the pilot light will start
flashing.
To reconnect the iron, just move it about gently.
Each user can protect the natural environment. It is
neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
Trouble shooting guide
Problem
Probable cause
Solution
The iron does not heat.
1. Temperature control dial in very
low position.
2. No mains supply.
1. Turn to a higher position.
2. Check with another appliance or plug the iron
into a different socket.
The pilot light does not switch
on.
1. The iron is cooling.
2. The iron does not heat.
1. Wait until the heating cycle is completed.
2. See previous paragraph.
The clothes tend to stick.
1. Very high temperature.
1. Turn the temperature dial to a lower
temperature.
Water comes out together
with steam.
1. Temperature regulator in very low
position.
2. Steam regulator in very high
position with low temperature.
1. Turn the temperature dial regulator to a higher
position and wait until the pilot light switches
off.
2. Turn the steam regulator to a lower position.
Steam does not come out.
1. Steam regulator in closed position.
2. No water in the tank.
3. Obstructed mechanism.
4. The temperature is too low.
Anti-drip system activated.
1. Turn the steam regulator to an open steam
position.
2. Fill the tank.
3. Remove the needle and clean it, if this does
not help, contact the Technical Service.
4. Set a higher temperature if compatible with the
fabric.
Spray does not work.
1. No water in the tank.
2. Obstructed mechanism.
1. Fill the tank.
2. Contact the Technical Service.
Water comes out from the
soleplate before connecting
the iron.
1. The steam regulator is not properly
closed.
1. Make sure to place the steam regulator in
position “0”.
Do not forget to empty the tank when you have
finished ironing.
Smoke comes out when
connecting the iron for the
first time.
1. Lubrication of some of the inner
parts..
1. Do not worry. It will disappear in a short period
of time, after the first usage.
If the above does not solve the problem, get in touch with authorized technical service.
The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or
due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in advance.
“Anti-Drip” system
If the temperature is set too low, the steam is automatically
switched off to avoid dripping.
Cleaning
•
•
•
•
Unplug the appliance.
Before cleaning, allow the iron to cool completely.
Use a soft cloth and mild detergent for cleaning the iron.
For cleaning the housing, do not use abrasive cleaning
agents such as emulsions, creams, pastes, etc. They may
remove graphic symbols, such as scales, markings, warning
signs, etc.
• Never use sharp or rough objects to remove the deposits
from the soleplate.
• Never use any abrasive, vinegar or descaling agents to
clean the soleplate.
Tips to help you save energy
Steam production consumes the most energy. To help
minimise the energy used, follow the advice below:
• Start by ironing the fabrics that require the lowest ironing
temperature.
Check the recommended ironing temperature in the label
on the garment.
• Regulate the steam according to the selected ironing
temperature, following the instructions in this manual.
• Only use steam if necessary. If possible, use the spray
function instead.
• Try to Iron the fabrics while they are still damp and reduce
the steam setting. Steam will be generated from the
fabrics rather than the iron. If you tumble dry your fabrics
Ze me P o Sp z o o
u Hoffmanowe 19 35 016 R e ów POLAND
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising