Zelmer ZIR20200 (Front Jetix IR1200) User Manual

Zelmer ZIR20200 (Front Jetix IR1200) User Manual
ZIR20200
IR2020/IR1200
ŻELAZKO PAROWE
утюг с функцией подачи пара
/ steam iron
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ŻELAZKO PAROWE
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
3–8
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA
LT
9–14
SK NÁVOD NA OBSLUHU
NAPAROVACIA ŽEHLIČKA
LV
15–20
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
GŐZÖLŐS VASALÓ
ET
21–26
27–32
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УТЮГ С ФУНКЦИЕЙ
ПОДАЧИ ПАРА
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
GARINIS LYGINTUVAS
51–56
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
TVAIKA GLUDEKLIS
57–62
KASUTUSJUHEND
AURUTRIIKRAUD
63–68
БУ БЕРУ ҚЫЗМЕТІ БАР ҮТІК
39–44
69–74
EN USER MANUAL
STEAM IRON
33–38
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ПАРНА ЮТИЯ
45–50
KZ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
FIER DE CĂLCAT
ПАРОВОЙ УТЮГ
75–79
A
1
2
3
6
5
12
4
13
10
7
11
7
14
8
9
B
1
2
3
1
2
3
C
IR1200-001_v03
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania żelazka
Podczas używania żelazka, zawsze przestrzegaj poniższych
podstawowych wymogów bezpieczeństwa:
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Żelazko musi być używane na stabilnej powierzchni i na taką odstawiane.
● Użytkownikowi nie wolno pozostawiać bez nadzoru żelazka przyłączonego do sieci zasilającej.
● Wtyczka musi być wyjęta z gniazda
wtyczkowego przed napełnianiem
zbiornika wodą.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Otworu do napełniania zbiornika
wodą nie wolno otwierać podczas
prasowania.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
IR1200-001_v03
●
●
●
●
●
●
●
●
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób
i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja
sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
W trakcie działania lub stygnięcia
trzymaj żelazko i przewód zasilający
poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku
życia.
Żelazko nie powinno być używane
jeżeli spadło, jeżeli ma widoczne
ślady uszkodzenia lub jeżeli wycieka
z niego woda.
Po zakończonym prasowaniu wylej
pozostałą w zbiorniku wodę.
Jeżeli jakakolwiek część żelazka
jest uszkodzona, to celem uniknięcia
zagrożenia musi zostać wymieniona
przez producenta, przedstawiciela
serwisu lub wykwalifikowaną osobę.
Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Nie używaj żelazka, gdy jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
Nie dotykaj stopy żelazka podczas
prasowania lub zaraz po nim, jest
gorąca!
Podczas prasowania i tuż po jego
zakończeniu nie dotykaj powierzchni
oznaczonej
symbolem
.
Powierzchnia ta jest gorąca (patrz
rys. 1 i 2).
3
Uwaga: Gorąca
powierzchnia!
Rys. 1: Prawa strona
Rys. 2: Lewa strona
●● Żelazko wytwarza parę wodną
o wysokiej temperaturze. Zawsze
używaj go ostrożnie i ostrzeż innych
użytkowników przed potencjalnym
niebezpieczeństwem.
●● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas prasowania w obecności
dzieci. Nie pozwalaj na dotykanie
żelazka podczas prasowania.
●● Nie pozwalaj dzieciom na czyszczenie urządzenia i wykonywanie czynności konserwacyjnych bez odpowiedniego nadzoru.
●● Pod żadnym pozorem nie prasuj
ubrań i materiałów znajdujących się
na ludziach lub zwierzętach.
●● Nigdy nie kieruj pary na ludzi ani na
zwierzęta.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Usuń
wszystkie folie ochronne i naklejki ze stopy
żelazka i obudowy.
●● Przed użyciem rozwiń i wyprostuj przewód przyłączeniowy.
●● Napełniaj wodą żelazko tylko za pomocą dołączonego
pojemnika na wodę.
●● Unikaj kontaktu przewodu przyłączeniowego ze stopą
żelazka.
●● Upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
●● Żelazko zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego
w kołek ochronny o napięciu zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie używaj przedłużacza bez bolca ochronnego!
4
●● Nie wlewaj płynów innych niż woda do zbiornika na
wodę tj. perfum, octu lub innych substancji chemicznych.
●● Nie zanurzaj żelazka w wodzie ani innych cieczach.
●● Nie zwijaj przewodu przyłączeniowego wokół żelazka,
aż kompletnie ostygnie i będzie gotowe do przechowywania.
●● Nie rozkręcaj obudowy żelazka i nie demontuj żadnych
części.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Jeżeli nie używasz żelazka nawet przez krótki czas,
wyłącz je przekręcając pokrętło regulatora temperatury
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Ustaw je w poz. „MIN”.
●● Jeżeli nie używasz żelazka nawet przez krótki czas,
wyłącz funkcję pary ustawiając regulator pary na
poz.
.
●● Przynajmniej raz w miesiącu użyj funkcji „SAMOOCZYSZCZANIE STOPY ŻELAZKA”.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Żelazko przeznaczone jest tylko do użytku domowego
i można go używać tylko zgodnie z niniejszą instrukcją.
Wskazówki dotyczące prasowania
1 Posortuj rzeczy, które mają być prasowane według typu
materiału. Ograniczy to częstotliwość zmian temperatury dla
różnych materiałów.
2 Przeprowadź próbne prasowanie na wewnętrznej stronie
ubrania, jeżeli nie jesteś pewien rodzaju materiału. Zacznij
od niskiej temperatury, a następnie stopniowo ją zwiększaj.
3 Odczekaj trzy minuty przed prasowaniem materiałów
wrażliwych na wysokie temperatury. Funkcja regulacji temperatury potrzebuje pewnego okresu czasu do momentu
osiągnięcia wybranego poziomu, bez względu, czy jest to
niższa, czy wyższa temperatura.
4 Delikatne materiały, takie jak jedwab, wełna, welur itp.
prasuj poprzez materiał do prasowania, aby uniknąć błyszczących śladów.
5 W celu aktywacji spryskiwacza, wyrzutu pary lub wyrzutu
pionowego pary, niezbędne może być kilkakrotne naciśnięcie przycisku.
6 Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta odzieży.
Zapoznaj się z treścią etykiet często przedstawionej
w postaci symboli, np.:
IR1200-001_v03
Lampka zgaśnie, gdy osiągnięta zostanie
wymagana temperatura.
Ustawienia temperatury
●● Włókno octanowe
●● Elastik
●● Poliamid
●● Polipropylen
●● Cupro
●● Poliester
●● Proteiny
●● Jedwab
●● Trójoctan
●● Wiskoza
●● Wełna
4 Ustaw regulator pary w pozycji
.
5 Ustaw żelazko w pozycji poziomej lub naciśnij przycisk
wyrzutu pary, przez otwory w stopie żelazka zacznie wydobywać się para.
●● Żelazko jest gotowe do użycia.
6 Rozpocznij pierwsze prasowanie od „starej” tkaniny.
Po opróżnieniu zbiornika na wodę, żelazko
przestanie wytwarzać parę.
●● Bawełna
●● Len
Prasowanie
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących
ekoprojektu.
Budowa żelazka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Regulator pary
Przycisk wyrzutu pary
Przycisk spryskiwacza
Przycisk samooczyszczania
Wskaźnik ustawienia temperatury
Regulator temperatury
Pokrywa zbiornika na wodę
Dysza spryskiwacza
Dysza wyrzutu pary
Odgiętka
Przewód przyłączeniowy
Lampka sygnalizująca pracę grzałki (czerwona)
Pojemnik na wodę
Stopa żelazka
Przygotowanie żelazka do pracy
1 Rozwiń i wyprostuj przewód przyłączeniowy.
2 Napełnij zbiornik wodą. Patrz punkt „NALEWANIE
WODY”.
3 Podłącz żelazko do odpowiedniego źródła zasilania.
Pierwsze prasowanie
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie żelazka do
pracy”.
2 Przekręć regulator temperatury w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara na pozycję „●●●”.
3 Zaświeci się lampka sygnalizująca pracę grzałki.
IR1200-001_v03
Zawsze stosuj się do zaleceń producenta
odzieży podanych na etykiecie ubrania.
NALEWANIE WODY
B
●● Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieciowego.
1 Ustaw regulator pary w pozycji
i otwórz pokrywę
zbiornika na wodę.
2 Za pomocą dołączonego pojemnika na wodę napełnij
zbiornik wodą.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów prasowania używaj każdorazowo świeżej demineralizowanej lub destylowanej wody.
Nie używaj wody chemicznie odwapnionej ani
jakichkolwiek innych płynów.
Nie przekraczaj poziomu „MAX” oznaczonego
na bocznej ściance zbiornika na wodę.
3 Zamknij pokrywę zbiornika na wodę.
PRASOWANIE NA SUCHO
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie żelazka do
pracy”.
2 Ustaw regulator pary w pozycji
.
3 Przekręć regulator temperatury na pozycję „●”, „●●”
lub „●●●”.
4 Zaświeci się lampka sygnalizująca pracę grzałki.
Lampka zgaśnie, gdy osiągnięta zostanie
wymagana temperatura.
●● Żelazko jest gotowe do użycia.
PRASOWANIE Z PARĄ
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie żelazka do
pracy”.
2 Przekręć regulator temperatury na pozycję „●●” lub
„●●●”.
5
W celu zapewnienia optymalnej jakości pary,
nie ustawiaj regulatora temperatury na pozycji
„●” przy prasowaniu z wykorzystaniem pary.
3 Zaświeci się lampka sygnalizująca pracę grzałki.
Lampka zgaśnie, gdy osiągnięta zostanie
wymagana temperatura.
●● Żelazko jest gotowe do użycia.
4 Ilość wytwarzanej pary ustaw za pomocą regulatora pary.
SPRYSKIWANIE
Funkcja ta może być używana w dowolnym
momencie i nie wpływa na ustawienia żelazka.
1 Napełnij zbiornik na wodę. Patrz punkt „NALEWANIE
WODY”.
2 Skieruj wylot dyszy na ubranie.
3 Naciśnij przycisk spryskiwacza.
Spryskiwanie może nastąpić po kilku naciśnięciach przycisku.
FRONTAL JET – WYRZUT PARY Z PRZODU
ŻELAZKA
Funkcja Frontal Jet umożliwia wyrzut pary przez dyszę
wyrzutu pary znajdującą się z przodu żelazka. Wyrzut pary
pomaga usunąć zagniecenia z delikatnych materiałów
znajdujących się w pozycji wiszącej (wiszących zasłon lub
innych materiałów).
Urządzenie wytwarza parę wodną o bardzo
wysokiej temperaturze. Pod żadnym pozorem
nie prasuj ubrań i materiałów znajdujących się
na ludziach lub zwierzętach. Nigdy nie kieruj
pary na ludzi ani na zwierzęta.
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie żelazka do
pracy”.
2 Przekręć regulator temperatury na pozycję „●●●”.
3 Zaświeci się lampka sygnalizująca pracę grzałki.
Lampka zgaśnie, gdy osiągnięta zostaje wymagana temperatura.
●● Żelazko jest gotowe do użycia.
4 Skieruj dyszę wyrzutu pary na materiał lub zasłonę z której chcesz usunąć zagniecenia. Naciśnij przycisk wyrzutu
pary – z dyszy wyrzutu pary nastąpi intensywny wyrzut pary.
5 W przypadku dużych zagnieceń, odczekaj kilka sekund
i ponownie naciśnij przycisk wyrzutu pary.
Podczas prasowania większość zagnieceń
może być usuniętych po trzech naciśnięciach
przycisku.
Wyrzut pary może nastąpić po kilku naciśnięciach przycisku.
6
W celu utrzymania wysokiej jakości pary, nie
naciskaj przycisku wyrzutu pary więcej niż trzy
razy z rzędu.
W trakcie prasowania zachowaj odległość
przynajmniej kilku centymetrów od delikatnych
materiałów (materiały syntetyczne, jedwab,
aksamit, itp.) w przeciwnym razie materiał
może ulec uszkodzeniu.
ZAKOŃCZENIE PRASOWANIA
1 Przekręć regulator temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję „MIN”; żelazko
zostanie wyłączone.
2 Ustaw regulator pary w pozycji
.
3 Odłącz żelazko od źródła zasilania.
4 Usuń pozostałą w zbiorniku wodę. Patrz punkt „Wylewanie wody”.
5 Po całkowitym ochłodzeniu żelazka, przechowuj je pionowo w bezpiecznym miejscu.
C
Wylewanie wody
●● Ustaw regulator pary w pozycji .
●● Odłącz żelazko od źródła zasilania.
1 Obróć żelazko górną częścią na dół i delikatnie potrząsaj, aby usunąć pozostałą wodę.
2 Naciśnij przycisk wyrzutu pary (gdy stopa żelazka jest
gorąca), aby opróżnić pojemnik ze zgromadzonej wody.
3 Naciśnij przycisk spryskiwacza, aby zwolnić resztki wody.
●● Przed odłożeniem żelazka do przechowania upewnij się,
że regulator pary znajduje się w pozycji
.
Funkcje dodatkowe
SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED OSADZANIEM SIĘ KAMIENIA
Żelazko posiada wbudowany pojemnik zabezpieczający
przed osadzaniem się kamienia.
Wbudowany pojemnik został zaprojektowany, z myślą
o zmniejszeniu ilości osadzającego się kamienia, powstającego podczas prasowania z wykorzystaniem pary.
Wbudowany pojemnik wydłuża okres eksploatacji
żelazka, lecz nie zatrzymuje całkowicie naturalnego
procesu osadzania się kamienia wapiennego.
SAMOOCZYSZCZANIE STOPY ŻELAZKA
Funkcja ta umożliwia usuwanie osadów i minerałów nagromadzonych w komorze pary. Sprawność żelazka w znacznej
mierze zależy od częstotliwości przeprowadzania samooczyszczania stopy żelazka i od twardości wody. Zalecamy,
aby wykonywać tą czynność raz w miesiącu lub częściej.
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie żelazka do
pracy”.
IR1200-001_v03
nia. Jest to zupełnie normalne i świadczy o tym, że system działa prawidłowo.
2 Przekręć regulator temperatury na pozycję „●●●“.
3 Zaświeci się lampka sygnalizująca pracę grzałki.
Lampka zgaśnie, gdy osiągnięta zostanie
wymagana temperatura.
●● Żelazko jest gotowe do użycia.
4 Odczekaj kolejny cykl; lampka sygnalizacyjna zaświeci
się i zgaśnie.
5 Przekręć regulator temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję „MIN”.
6 Odłącz żelazko od źródła zasilania.
7 Przytrzymaj żelazko poziomo nad zlewem.
8 Naciśnij i przytrzymaj przycisk samooczyszczania.
9 Para i wrząca woda wypłynie z otworów w stopie żelazka
wypłukując osad i minerały nagromadzone w komorze pary.
10 Delikatnie poruszaj żelazkiem, aż do opróżnienia zbiornika wody.
11 Po zakończeniu samooczyszczania, zwolnij przycisk
samooczyszczania.
12 Postaw żelazko na płaskiej, równej powierzchni w pozycji pionowej i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
13 Przetrzyj stopę żelazka, wilgotną szmatką.
Czyszczenie i konserwacja
●● Odłącz żelazko od źródła zasilania.
●● Przed czyszczeniem, żelazko powinno całkowicie ostygnąć.
●● Do czyszczenia używaj wilgotnej szmatki i delikatnego
środka czyszczącego.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole
graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Nigdy nie używaj ostrych lub szorstkich przedmiotów do
usuwania pozostałości ze stopy żelazka.
●● Do czyszczenia stopy żelazka nie używaj szorstkich
i octowych środków czyszczących oraz substancji usuwających kamień.
Wypływająca woda jest bardzo gorąca. Zachowaj szczególną ostrożność.
SYSTEM ZAPOBIEGANIA WYCIEKOM
●● System zapobiegania wyciekom, został zaprojektowany,
aby automatycznie zapobiec wydostawaniu się wody ze
stopy, gdy żelazko nie jest wystarczająco nagrzane.
●● W czasie działania systemu, może być słyszalny odgłos
stukania, zwłaszcza podczas nagrzewania lub chłodze-
Przykładowe problemy podczas eksploatacji żelazka
Problemy, które na pierwszy rzut oka wydają się poważne, można w łatwy sposób rozwiązać. Zanim skontaktujesz się z serwisem sprawdź tabelę poniżej, czy któryś z opisanych problemów nie pasuje do zauważonego problemu. Jeśli w dalszym
ciągu problem nie został rozwiązany skontaktuj się z infolinią lub z odpowiednim punktem serwisowym.
PROBLEM
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Stopa żelazka jest zimna pomimo,
iż urządzenie jest podpięte do źródła
zasilania.
Gniazdo zasilania jest uszkodzone lub
wystąpił brak napięcia w sieci.
●● Sprawdź, czy bezpiecznik sieci nie
jest przepalony lub czy nie włączył
się bezpiecznik automatyczny sieci.
Jeśli powyższe zabezpieczenia
działają poprawnie, sprawdź
gniazdko sieciowe, podłączając do
niego inne urządzenie.
●● Podłącz urządzenie do innego
gniazda zasilania.
Sprawdź czy wtyczka jest podpięta
prawidłowo do gniazda zasilania.
Wystąpił problem z połączeniem.
Temperatura jest ustawiona na MIN.
IR1200-001_v03
Ustaw regulator temperatury na
wymaganą temperaturę.
7
PROBLEM
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Z otworów w stopie żelazka nie wydobywa się para.
W zbiorniku nie ma wystarczającej
ilości wody.
Napełnij zbiornik na wodę. Patrz
punkt „NALEWANIE WODY”.
Regulator temperatury znajduje się
w pozycji w której nie wytwarzana
jest para.
Ustaw regulator temperatury na
pozycję w której możliwe jest wytworzenie pary.
W zbiorniku nie ma wystarczającej
ilości wody.
Napełnij zbiornik na wodę. Patrz
punkt „NALEWANIE WODY”.
Urządzenie jest używane po raz
pierwszy.
Naciskaj przycisk wyrzutu pary do
momentu, aż z dyszy wyrzutu pary
zacznie wydobywać się para.
W zbiorniku nie ma wystarczającej
ilości wody.
Napełnij zbiornik na wodę. Patrz
punkt „NALEWANIE WODY”.
Urządzenie jest używane po raz
pierwszy.
Naciskaj przycisk spryskiwacza do
momentu, aż zadziała spryskiwanie.
Żelazko słabo prasuje.
Regulator temperatury ustawiony
jest w niewłaściwym położeniu.
Ustaw regulator temperatury na
temperaturę odpowiednią dla prasowanego materiału.
Woda wycieka ze stopy żelazka.
Żelazko nie osiągnęło wymagającej
temperatury do produkowania pary.
Ustaw regulator temperatury na
pozycję „●●●”.
Regulator pary znajduje się w pozycji
podczas napełniania zbiornika
na wodę.
Przed napełnianiem zbiornika na wodę
ustaw regulator pary w pozycję
.
Z dyszy wyrzutu pary nie wydobywa
się para.
Spryskiwanie nie działa.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
8
IR1200-001_v03
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Svou
pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům.
Návod k obsluze uschovejte pro další případné použití.
Pokyny pro bezpečnost a řádné používání
žehličky
Při používání žehličky dodržujte níže uvedené základní bezpečnostní požadavky:
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí úraz
●● Žehličku používejte na stabilním povrchu a na takový ji také odkládejte.
●● Neponechávejte bez dozoru žehličku, zapojenou do elektrické sítě.
●● Vždy vytáhněte zástrčku z elektrické
zásuvky před naplněním nádržky na
vodu.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Otvor pro naplnění nádržky na vody
neotvírejte během žehlení.
●● Tento spotřebič mohou používat
děti starší 8 let, osoby s fyzickým,
senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající náležité
zkušenosti a znalosti pouze tehdy,
bude-li jim zajištěn náležitý dohled
nebo budou poučeny o bezpečném
používání přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem hrály.
IR1200-001_v03
Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou provádět děti pouze pod
dohledem.
●● Během provozu a při chladnutí, se
musí žehlička a přívodní šňůra nacházet mimo dosah dětí mladších 8 let.
●● Žehličku nepoužívejte pokud spadla,
má viditelné poškození nebo jestli
z ní vytéká voda.
●● Po ukončení žehlení vylijte zbylou
vodu z nádržky.
●● Je-li kterákoliv část žehličky poškozená, pak musí být z preventivních
důvodů vyměněna výrobcem, v servisním středisku nebo kvalifikovanou
osobou.
●● Opravy zařízení může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se obraťte
na specializovaný servis.
●● Žehličku nepoužívejte je-li poškozená nebo nefunguje, jak má.
●● Nedotýkejte se horké žehlicí desky
během žehlení nebo bezprostředně
po něm, je horká!
●● Při žehlední a ihned po jeho ukončení, se nedotýkejte plochy označené symbolem
. Tato plocha je
horká (viz obr. 1 a 2).
Pozor:
Horký povrch!
Obr. 1: Pravá strana
Obr. 2: Levá strana
●● Žehlička tvoří vodní páru s vysokou
teplotou. Žehličku vždy používejte
opatrně a upozorněte ostatní uživatele na potenciální nebezpečí.
9
●● Dbejte zvláštní opatrnosti při žehlení
v přítomnosti dětí. Nedovolte, aby se
někdo dotýkal žehličky během žehlení.
●● Nedovolte dětem čistit spotřebič, ani
provádět jeho údržbu bez dohledu.
●● V žádném případě nikdy nežehlete
oděvy nebo materiály nacházející se
na lidech nebo na zvířatech.
●● Nikdy nesměřujte proud páry na lidi
nebo zvířata.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Odstraňte veškeré ochranné fólie a nálepky ze spodní
strany i krytu žehličky.
●● Před použitím roztáhněte a narovnejte napájecí kabel.
●● Naplňujte žehličku vodou pouze pomocí připojené
nádobky na vodu.
●● Zabraňte kontaktu přívodní šňůry s žehlící plochou.
●● Ujistěte se, že napětí uvedené na výrobním štítku
odpovídá napětí v elektrické síti.
●● Žehličku vždy připojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavého proudu) vybavené ochranným
kolíkem s napětím shodným s napětím uvedeném na
výrobním štítku výrobku.
●● Nepoužívejte prodlužovací kabely bez ochranného
kolíku!
●● Nenalévejte do nádržky na vodu jiné tekutiny než
vodu, tzn. parfémy, ocet a jiné chemické látky.
●● Neponořujte žehličku do vody nebo jiných kapalin.
●● Nenavíjejte přívodní šňůru kolem žehličky, dokud zcela
nevychladne a nebude připravena k úschově.
●● Nerozšroubovávejte kryt žehličky a nedemontujte
žádné její díly.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● Nepoužíváte-li žehličku třeba jen krátkou dobu,
vypněte ji otočením regulátoru teploty proti směru
hodinových ručiček. Nastavte ji v poloze „MIN”.
●● Nepoužíváte-li žehličku, třeba jen krátkodobě, vypněte
funkci páry nastavením regulátoru páry do polohy
.
●● Nejméně jednou měsíčně použijte funkci „SAMOČIŠTĚNÍ ŽEHLÍCÍ PLOCHY”.
10
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Žehlička je určená pouze pro použití v domácnostech
a lze ji používat pouze v souladu s tímto návodem.
Pokyny k žehlení
1 Protřiďte věci, které se chystáte žehlit, podle druhu materiálu. Omezíte tím časté změny teploty pro různé materiály.
2 Nejste-li si jisti druhem materiálu, proveďte zkušební
žehlení na vnitřní straně oblečení. Začněte nízkou teplotou
a poté ji postupně zvyšujte.
3 Vyčkejte tři minuty před žehlením materiálů citlivých na
vysoké teploty. Funkce ovládání teploty vyžaduje určitou
dobu na dosažení požadované úrovně bez ohledu na to, zda
se jedná o nižší nebo vyšší teplotu.
4 Jemné materiály, jako jsou hedvábí, vlna, velur apod.
žehlete přes žehlicí materiál, pro zamezení lesklých stop.
5 Pro zapnutí kropení nebo napařování, použití parního
rázu může být nutné několikeré zmáčknutí tlačítka.
6 Postupujte podle pokynů výrobce oděvů. Seznamte se
se zněním etiket uváděných často v podobě symbolů, např.
Nastavení teploty
●● Octanové vlákno
●● Elastik
●● Polyamid
●● Polypropylen
●● Cupro
●● Polyester
●● Proteiny
●● Hedvábí
●● Trojoctan
●● Viskóza
●● Vlna
●● Bavlna
●● Len
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku
výrobku.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro
požadavky týkající se ekoprojektu.
Popis žehličky
1
2
3
4
5
A
Regulátor páry
Tlačítko parního rázu
Tlačítko kropení
Tlačítko samočištění
Ukazatel nastavení teploty
IR1200-001_v03
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Regulátor teploty
Víko nádržky na vodu
Kropící tryska
Tryska výstupu páry
Kloub
Přívodní šňůra
Kontrolka signalizující provoz topného tělesa (červená)
Nádržka na vodu
Žehlící plocha
Příprava žehličky k použití
1 Rozviňte a narovnejte přívodní šňůru.
2 Naplňte nádržku vodou. Viz. bod „NALÉVÁNÍ VODY”.
3 Zapojte žehličku do vhodné elektrické zásuvky.
První žehlení
1 Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití”.
2 Otočte regulátor teploty ve směru hodinových ručiček
do polohy „●●●”.
3 Rozsvítí se kontrolka signalizující práci topného tělesa.
Kontrolka zhasne, kdy dosáhne požadované
teploty.
4 Nastavte regulátor páry do polohy
.
5 Postavte žehličku do svislé polohy a stiskněte tlačítko parního rázu. Otvory v žehlící ploše žehličky začne unikat pára.
●● Żehlička je připravena k použití.
6 Zahajte první žehlení od „staré” látky.
Po vyprázdnění nádržky na vodu, žehlička přestane vytvářet páru.
Žehlení
Vždy dodržujte pokyny výrobce oděvů, uvedených na cedulce na oblečení.
NALÉVÁNÍ VODY
B
●● Vyjměte zástrčku přívodní šňůry z elektrické zásuvky.
1 Nastavte regulátor páry do polohy
a otevřete víko
nádržky na vodu.
2 Pomocí přiložené nádobky na vodu naplňte nádržku
vodou.
Pro získání co nejlepších výsledků žehlení,
pokaždé používejte čerstvou demineralizovanou nebo destilovanou vodu.
Nepoužívejte chemicky odvápněnou vodu ani
jakékoliv jiné tukutiny.
IR1200-001_v03
Nepřekračujte úroveň „MAX” označenou na
boční straně nádržky na vodu.
3 Uzavřete víko nádržky na vodu.
ŽEHLENÍ BEZ PÁRY
1
2
3
4
Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití”.
Nastavte regulátor páry do polohy
.
Otočte regulátor teploty do polohy „●”, „●●” nebo „●●●”.
Rozsvítí se kontrolka signalizující práci topného tělesa.
Kontrolka zhasne, kdy dosáhne požadované
teploty.
●● Žehlička je připravená k použití.
ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM
1 Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití”.
2 Otočte regulátor teploty do polohy „●●” nebo „●●●”.
Za účelem optimální efektivity páry, nenastavujte regulátor teploty do polohy „●” při žehlení s napařováním.
3 Rozsvítí se kontrolka signalizující práci topného tělesa.
Kontrolka zhasne, kdy dosáhne požadované
teploty.
●● Žehlička je připravená k použití.
4 Množství vytvářené páry nastavte pomocí regulátoru
páry.
KROPENÍ
Tuto funkci můžete využít v libovolném okamžiku a nemá vliv na nastavení žehličky.
1 Naplňte nádržku na bodu. Viz. bod „NALÉVÁNÍ VODY”.
2 Směřujte vývod trysky na oděv.
3 Stiskněte tlačítko kropení.
Kropení může nastat až po několika stisknutích
tlačítka.
FRONTAL JET – VÝSTUP PÁRY ZEPŘEDU ŽEHLIČKY
Funkce Fronatal Jet umožňuje výstup páry přes trysku, která
se nachází vpředu na žehličce. Díky páře nastane povolení
vláken během žehlení. Zároveň napomáhá osvěžit a odstranit záhyby na pověšených tkaninách. Je to funkce bezpečná
pro jemné materiály, jelikož rozehřátá žehlící plocha není
směřována na tkaniny.
Spotřebič vytváří vodní páru o velmi vysoké
teplotě. V žádném případě nežehlete oblečení
a látky, které se nacházejí na osobách a na
zvířatech. Nikdy nemiřte páru proti osobám ani
zvířatům.
1 Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití”.
11
2 Otočte regulátor teploty do polohy „●●●”.
3 Rozsvítí se kontrolka signalizující práci topného tělesa.
Kontrolka zhasne, kdy dosáhne požadované
teploty.
●● Žehlička je připravená k použití.
4 Nasměřujte trysku parního rázu na materiál nebo na
záclonu, které si přejete vyžehlit. Stiskněte tlačítko parního
rázu – z otvorů v žehlící ploše nastane intenzivní únik páry.
5 V případě velmi nepoddajných záhybů počkejte několik
sekund a opět stiskněte tlačítko parního rázu.
Během žehlení většina záhybů může být vyžehlena po trojím stisknutí tlačítka.
Parní ráz může nastat po několika stisknutích
tlačítka.
Za účelem udržení vysoké efektivity páry,
nestlačujte tlačítko parního rázu více než třikrát
za sebou.
Během žehlení dodržujte vzdálenost alespoň
několika centimetrů od jemných materiálů.
(syntetické materiály, hedvábí, samet atd.)
v opačném případě můžete látku poškodit.
UKONČENÍ ŽEHLENÍ
1 Otočte regulátor teploty proti směru hodinových ručiček
do polohy „MIN”; žehlička se vypne.
2 Nastavte regulátor páry do polohy
.
3 Odpojte žehličku z elektrické zásuvky.
4 Odstraňte zbylou vodu z nádržky na vodu. Viz. bod
„Vylévání vody”.
5 Po úplném vychladnutí žehličky ji ve svislé poloze ukliďte
na bezpečné místo.
C
Vylévání vody
●● Nastavte regulátor páry do polohy
●● Odpojte žehličku z elektrické zásuvky.
.
1 Otočte žehličku vzhůru nohama a lehce s ní zatřepejte,
aby vytekla zbylá voda.
2 Stiskněte tlačítko parního rázu (kdy je žehlící plocha
horká), aby se vyprázdnila nádoba z nahromaděné vody.
3 Stiskněte tlačítko kropení, aby se odstranila zbylá voda.
●● Před úklidem žehličky se ujistěte, že se regulátor páry
nachází v poloze
.
Doplňující funkce
SYSTEM ZABEZPEČUJÍCÍ PŘED USAZOVÁNÍM
VODNÍHO KAMENE
V žehličce je zabudovaná nádoba zabezpečující před usazováním vodního kamene.
Zabudovaná nádoba byla navržana z důvodu snížení množství usazovaného vodního kamene, který vzniká při žehlení
s použitím páry.
Vbudovaná nádoba prodlužuje životnost žehličky, avšak zcela nezastaví přirozený proces
usazování vodního kamene.
SAMOČIŠTĚNÍ ŽEHLÍCÍ PLOCHY
Tato funkce umožňuje odstraňovat usazeniny z minerálů
nahromaděných v komoře páry. Funkčnost žehličky ve
značné míře záleží od pravidelnosti provádění samočištění
žehlící plochy a na tvrdosti vody. Doporučujeme tuto činnosti
provádět jednou měsíčně nebo i častěji.
1 Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití”.
2 Otočte regulátor teploty do polohy „●●●“.
3 Rozsvítí se kontrolka signalizující práci topného
tělesa.
Kontrolka zhasne, kdy dosáhne požadované
teploty.
●● Žehlička je připravená k použití.
4 Počkejte další cyklus; signalizační kontrolka se rozsvítí
a zhasne.
5 Otočte regulátor teploty proti směru hodinových ručiček
do polohy „MIN”.
6 Odpojte žehličku z elektrické zásuvky.
7 Přidržte žehličku vodorovně nad dřezem.
8 Stiskněte a přidržte samočistící tlačítko.
9 Pára a horká voda vyteče z otvorů v žehlící ploše žehličky a vypláchne usazeniny a minerály nahromaděné
v komoře páry.
10 Lehce pohybujte žehličkou, dokud se nevyprázdní
nádržka na vodu.
11 Po ukončení samočištění uvolněte tlačítko samočištění.
12 Postavte žehličku na plochém a rovném povrchu ve
svislé poloze a počkejte, dokud zcela nevychladne.
13 Otřete žehlící plochu žehličky vlhkým hadříkem.
Vytékající voda je velmi horká. Dbejte zvýšené
opatrnosti.
SYSTÉM PROTI KAPÁNÍ
●● Systém proti kapání byl navržen tak, aby automaticky
zabránil vytékání vody z žehlící plochy, kdy žehlička není
dostatečně nahřátá.
●● Kdy je systém v provozu, můžete slyšet zvuk klepání,
zvláště během nahřívání nebo chlazení. Je to zcela normální a znamená to, že systém funguje správně.
12
IR1200-001_v03
Čištění a údržba
●● Odpojte žehličku z elektrické zásuvky.
●● Před čistěním musí žehlička zcela vychladnout.
●● K čištění používejte vlhký hadřík a šetrný čistící prostředek.
●● K mytí krytu nepoužívejte agresivní prostředky
v podobně emulzí, mléček, past atd. Mohou mimo jiné
odstranit informační grafické symboly jako: stupnice,
označení, výstražné značky atd.
●● Nikdy nepoužívejte ostré ani drsné předměty k odstraňování nečistot z žehlící plochy.
●● K čištění žehlící plochy nepoužívejte abrazivní prostředky a čistící prostředky na bázi octu a prostředky
odstraňující vodní kámen.
Příklady problémů, které se mohou vyskytnout při používání žehličky
Problémy, které na první dojem mohou vypadat vážně, lze snadno vyřešit. Než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže znázorněnou tabulku, zda některý z problémů není podobný do vzniklého problému. Jestliže i nadále problém není vyřešen,
kontaktujte se prostřednictvím infolinie nebo s oprávněným servisem.
PROBLÉM
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Žehlící plocha je studená, i když
byl spotřebič zapojen do elektrické
zásuvky.
Elektrická zásuvka je poškožená nebo
došlo k výpadku napětí v elektrické síti.
●● Zkontrolujte, zda není síťová
pojistka přepálená, anebo se nezapnula automatická síťová pojistka.
Jestliže jsou výše uvedené pojistky
v pořádku, zkontrolujte elektrickou
zásuvku tak, že do ní zapojíte jiný
přístroj.
●● Zapojte spotřebič do jiné elektrické
zásuvky.
Vyskytl se problém s připojením.
Zkontrolujte, zda je zástrčka správně
vložená do elektrické zásuvky.
Teplota je nastavená na MIN.
Nastavte regulátor teploty na požadovanou teplotu.
V nádržce není dostatečné množství
vody.
Naplňte nádržku na vodu. Viz. bod
„NALÉVÁNÍ VODY”.
Regulátor teploty se nachází
v poloze, ve které se nevytváří pára.
Nastavte regulátor teploty do polohy,
ve které se vytváří pára.
V nádržce není dostatečné množství
vody.
Naplňte nádržku na vodu. Viz. bod
„NALÉVÁNÍ VODY”.
Spotřebič je používaný poprvé.
Opakovaně stiskněte tlačítko parního
rázu, dokud z trysek parního rázu
nezačne vystupovat pára.
V nádržce není dostatečné množství
vody.
Naplňte nádržku na vodu. Viz. bod
„NALÉVÁNÍ VODY”.
Spotřebič je používaný poprvé.
Opakovaně stiskněte tlačítko kropení
dokud nezačne žehlička kropit.
Žehlička špatně žehlí.
Regulátor teploty je nastavený ve
špatné poloze.
Nastavte regulátor páry na teplotu
vhodnou pro žehlený materiál.
Voda vytéká ze žehlící plochy.
Žehlička nedosáhla požadované
teploty potřebné k produkování páry.
Nastavte regulátor teploty do polohy
„●●●”.
Regulátor páry se nachází v poloze
během naplňování nádržky na
vodu .
Před naplněním nádržky na
bodu nastavte regulátor páry do
polohy
.
Z otvorů v žehlící ploše neuniká pára.
Z trysky parního rázu nevystupuje
pára.
Žehlička nekropí.
IR1200-001_v03
13
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
14
IR1200-001_v03
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
Zvláštnu pozornosť treba venovať bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu treba uschovať, aby ho bolo možné využiť
aj v ďalšom období používania výrobku.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky žehličky
Počas používania žehličky vždy dodržiavajte nižšie uvedené
základné bezpečnostné pokyny:
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Žehličku používajte výlučne na stabilnej a vodorovnej ploche. To platí aj
pre odkladanie spotrebiča.
●● Nikdy nenechávajte žehličku pripojenú
k elektrickej sieti bez Vášho dozoru.
●● Pred plnením nádoby vodou, nezabudnite najprv vytiahnuť zástrčku
spotrebiča z elektrickej siete.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Počas žehlenia, nikdy neotvárajte
kryt nádoby na vodu.
●● Tento spotrebič môžu používať aj deti
vo veku viac ako 8 rokov alebo osoby
s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby,
ktoré nemajú dostatočne skúsenosti
alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadeIR1200-001_v03
nia, iba v prípade, ak sú pod stálym
dozorom a po ich predošlom poučení
o bezpečnom používaní spotrebiča
a s tým spojených rizikách. Deti by sa
so spotrebičom nemali hrať. Čistenie
a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti bez dozoru.
●● Dbajte na to, aby počas používania
alebo chladnutia spotrebiča, žehlička
ani jej napäťový kábel neboli v dosahu
detí vo veku menej ako 8 rokov.
●● Žehličku nepoužívajte v prípade, ak
došlo k jej pádu, ak sú na nej viditeľné stopy poškodenia alebo v prípade, ak z nej vyteká voda.
●● Po ukončení žehlenia odstráňte zvyšky vody z nádržky.
●● Ak je akákoľvek časť žehličky poškodená, s cieľom zamedziť riziku ju
treba dať vymeniť výrobcom, servisom
alebo odborne spôsobilou osobou.
●● Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne
vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa.
V prípade poruchy sa obráťte na
špecializovaný servis.
●● Žehlička sa nesmie používať, ak je
poškodená alebo nefunguje správne.
●● Počas žehlenia a hneď po ňom sa
nedotýkajte žehliacej stopy, je horúca!
●● Pri žehlení a hneď po jeho skončení
sa nedotýkajte povrchu žehličky, ktorý
je označený symbolom
. Tento
povrch je horúci (pozri obr. 1 a 2).
Pozor:
Horúci povrch!
Obr. 1: Pravá strana
Obr. 2: Ľavá strana
15
●● Žehlička vytvára vodnú paru s vysokou teplotou. Vždy ju používajte
mimoriadne opatrne a varujte ostatných používateľov pred potenciálnym nebezpečenstvom.
●● Buďte mimoriadne opatrní počas
žehlenia za prítomnosti detí. Nedovoľte, aby sa niekto dotýkal žehličky
počas žehlenia.
●● Nedovoľte deťom, aby zariadenie
čistili alebo vykonávali jeho údržbu
bez dohľadu dospelých osôb.
●● V žiadnom prípade sa nesmú žehliť odev a látky nachádzajúce sa na
ľuďoch a zvieratách.
●● Nikdy nevypúšťajte paru smerom
k ľuďom alebo zvieratám.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Odstráňte všetky ochranné fólie a nálepky zo žehliacej
plochy a telesa.
●● Pred použitím rozviňte a narovnajte napájací kábel.
●● Žehličku naplňujte len pomocou pripojenej nádobky na
vodu.
●● Dbajte na to, aby sa napäťový kábel nedotýkal žehliacej plochy.
sa, že napätie uvedené na výrobnom štítku
spotrebiča sa zhoduje s napätím v elektrickej sieti.
●● Žehličku vždy pripájajte do zásuvky elektrickej siete
(iba striedavého prúdu) vybavenej ochranným kolíkom
s napätím zodpovedajúcim uvedenému na výrobnom
štítku zariadenia.
●● Nepoužívajte predlžovaciu šnúru bez ochranného
kolíka!
●● Do nádržky na vodu nenalievajte iné tekuté látky, iba
vodu, ako je napr. parfém, ocot alebo iné chemické
látky.
●● Neponárajte žehličku do vody ani do iných tekutín.
●● Napäťový kábel nenavíjajte okolo žehličky, pokiaľ jej
žehliaca plocha úplne nevychladne a nie je pripravená
k uskladneniu.
●● Nerozoberajte teleso žehličky a nedemontujte žiadne
súčiastky.
●● Uistite
16
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
●● Ak nebudete používať žehličku aj krátko, vypnite ju
otočením potenciometra teploty proti smeru pohybu
hodinových ručičiek. Nastavte ho na „MIN”.
●● V prípade, ak žehličku nepoužívajte, aj na krátky okamih, vypnite funkciu pary tak, že otočný gombík pre
nastavenie množstva pary nastavíte do polohy
.
●● Aspoň raz mesačne používajte funkciu „SAMOČISTENIE ŽEHLIACEJ PLOCHY”.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Žehlička je určená iba na domáce použitie a môže sa
používať iba v súlade s týmto návodom.
Pokyny tykajúce sa žehlenia
1 Pred žehlením roztrieďte odev na žehlenie podľa druhu
látky. Tým zamedzíte častým zmenám teploty pre rôzne
látky.
2 Pokiaľ nie ste si istí druhu látky, skúšobne vyžehlite daný
odev na vnútornej strane. Začnite od nižších teplôt a až
potom ich postupne zvyšujte.
3 Pred žehlením odevu citlivého voči vysokým teplotám
počkajte tri minúty. Funkcia regulácie teploty si vyžaduje
určitú dobu, až kým žehlička dosiahne zvolenú teplotu, a to
nezávisle od toho, či má byť nižšia alebo vyššia.
4 Jemné látky, ako hodváb, vlná, velúr a pod. žehlite cez
dodatočnú vrstvu látky, čím zamedzíte vzniku lesklých stôp
po žehlení.
5 S cieľom aktivovať rozprašovač, parný impulz alebo
parný impulz vo zvislej polohe môže byť potrebné niekoľkokrát stlačiť tlačidlo.
6 Postupujte podľa pokynov výrobcu odevu. Zoznámte sa
s obsahom etikiet, najčastejšie sa uvádzajú symboly:
Nastavenia teploty
●● Acetátové vlákno
●● Elastan
●● Polyamid
●● Polypropylen
●● Cupro
●● Polyester
●● Proteíny
●● Hodváb
●● Triacetát
●● Viskóza
●● Vlna
●● Bavlna
●● Ľan
IR1200-001_v03
Technické údaje
Žehlenie
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
Popis žehličky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Otočný gombík pre nastavenie množstva pary
Tlačidlo emisie pary
Tlačidlo rozprašovača
Tlačidlo pre samočistenie
Indikátor nastavenia teploty
Otočný gombík pre nastavenie teploty
Kryt nádoby na vodu
Tryska rozprašovača
Dýza parného šoku
Ochrana proti nalomeniu kábla
Napäťový kábel
Svetelný indikátor aktivácie špirály (červený)
Nádoba na vodu
Žehliaca plocha
Pred tým, ako začnete žehliť
1 Rozviňte a narovnajte napäťový kábel.
2 Do nádoby nalejte vodu. Pozri bod „PLNENIE VODY”.
3 Žehličku pripojte ku vhodnému zdroju napätia.
Žehlíme prvý krát
1 Postupujte podľa pokynov v bode „Pred tým, ako
začnete žehliť”.
2 Otočte otočný gombík pre nastavenie teploty v smere
chodu hodinových ručičiek do polohy „●●●”.
3 Svetelný indikátor aktivácie špirály sa zasvieti.
Svetelný indikátor zhasne po dosiahnutí požadovanej teploty.
4 Otočný gombík pre nastavenie množstva pary
nastavte do polohy
.
5 Žehličku nakloňte do vodorovnej polohy alebo stlačte
tlačidlo emisie pary. Z otvorov v žehliacej ploche žehličky
začne vychádzať para.
●● Žehlička je pripravená na používanie.
6 Začnite žehliť najprv „staršiu” bielizeň.
Po vyprázdnení nádoby na vodu, žehlička prestane emitovať vodnú paru.
Riaďte sa podľa pokynov výrobcu bielizne,
ktoré sú uvedené na etiketách šatstva.
PLNENIE VODY
B
●● Zástrčku napäťového kábla vytiahnite zo zásuvky zdroja
napätia.
1 Otočný gombík pre nastavenie množstva pary
nastavte do polohy
a otvorte kryt nádoby na vodu.
2 Pomocou pribalenej odmerky na vodu naplňte nádobu
vodou.
Aby ste pri žehlení získali čo najlepšie
výsledky, používajte výlučne demineralizovanú
alebo destilovanú vodu.
Nikdy nepoužívajte chemicky odvápnenú vodu
alebo iné tekutiny.
Pri plnení, hladina vody nesmie prekročiť
úroveň „MAX”, ktorá je znázornená na stene
nádoby na vodu.
3 Nádobu uzatvorte pomocou krytu nádoby.
ŽEHLENIE NA SUCHO
1 Postupujte podľa pokynov v bode „Pred tým, ako
začnete žehliť”.
2 Otočný gombík pre nastavenie množstva pary
nastavte do polohy
.
3 Otočný gombík pre nastavenie teploty otočte do
polohy „●”, „●●” alebo „●●●”.
4 Svetelný indikátor aktivácie špirály sa zasvieti.
Svetelný indikátor zhasne po dosiahnutí požadovanej teploty.
●● Žehlička je pripravená na používanie.
ŽEHLENIE PAROU
1 Postupujte podľa pokynov v bode „Pred tým, ako
začnete žehliť”.
2 Otočný gombík pre nastavenie teploty otočte do
polohy „●●” alebo „●●●”.
Na to, aby ste dosiahli čo najvyššiu kvalitu
žehlenia parou, otočný gombík pre nastavenie
teploty neotáčajte do polohy „●”.
3 Svetelný indikátor aktivácie špirály sa zasvieti.
Svetelný indikátor zhasne po dosiahnutí požadovanej teploty.
●● Žehlička je pripravená na používanie.
4 Množstvo vytvorenej pary môžete nastaviť pomocou
otočného gombíka pre nastavenie množstva pary.
IR1200-001_v03
17
ROZPRAŠOVANIE
Túto funkciu môžete použiť kedykoľvek počas
žehlenia a nemá vplyv na nastavenie žehličky.
1 Do nádoby nalejte vodu. Pozri bod „PLNENIE VODY”.
2 Trysku rozprašovača nasmerujte na žehlenú bielizeň.
3 Stlačte tlačidlo rozprašovača.
Z rozprašovača môžete začať rozprašovať
vodu až po niekoľkých stlačeniach tlačidla.
FRONTAL JET – PARNÝ ŠOK Z PREDNEJ ČASTI
ŽEHLIČKY
Pomocou funkcie Frontal Jet dosiahnete parný šok cez dýzy,
ktoré sú umiestnené v prednej časti žehličky. Parný šok
uvoľňuje vlákna tkaniny počas jej žehlenia. Pomáha takisto
obnoviť a odstrániť záhyby na visiacich tkaninách. Táto funkcia je šetrná k jemným tkaninám, keďže rozohriata žehliaca
plocha sa nedotýka priamo tkaniny.
Spotrebič vyrába vodnú paru s veľmi vysokou
teplotou. V žiadnom prípade nežehlite bielizeň
a iné látky, do ktorých sú práve odeté osoby
alebo zvieratá. Vodnú paru nikdy nesmerujte na
ľudí alebo na zvieratá.
1 Postupujte podľa pokynov v bode „Pred tým, ako
začnete žehliť”.
2 Otočný gombík pre nastavenie teploty otočte do
polohy „●●●”.
3 Svetelný indikátor aktivácie špirály sa zasvieti.
Svetelný indikátor zhasne po dosiahnutí požadovanej teploty.
●● Žehlička je pripravená na používanie.
4 Nasmerujte dýzu parného šoku na tkaninu alebo záclony,
ktoré chcete žehliť. Stlačte tlačidlo emisie pary – z otvorov
na žehliacej ploche začne vychádzať väčšie množstvo pary.
5 V prípade príliš pokrčenej bielizne, počkajte niekoľko
sekúnd a opäť stlačte tlačidlo emisie pary.
Pri žehlení, väčšina pokrčenej plochy môže byť
narovnaná po troch stlačeniach tlačidla.
Naparovanie sa môže aktivovať po niekoľkých
stlačeniach tlačidla.
S cieľom zachovať čo najvyššiu kvalitu žehlenia parou, nestláčajte tlačidlo emisie pary viac
ako trikrát po sebe.
Pri žehlení, žehliaca plocha by mala byť
vzdialená od jemných tkanín aspoň niekoľko
centimetrov (syntetické látky, hodváb, zamat
a pod.). V opačnom prípade by sa tkaniny mohli
poškodiť.
18
PRI UKONČENÍ ŽEHLENIA
1 Otočný gombík pre nastavenie teploty otočte v smere
proti chodu hodinovýchručičiek do polohy „MIN”; žehlička sa
vypne.
2 Otočný gombík pre nastavenie množstva pary
nastavte do polohy
.
3 Žehličku odpojte od zdroja napätia.
4 Z nádoby vylejte prebytočnú vodu. Pozri bod „Vylievanie
vody”.
5 Po úplnom ochladnutí, žehličku odložte v zvislej polohe
na bezpečné miesto.
Vylievanie vody
●● Otočný
C
gombík pre nastavenie množstva pary
nastavte do polohy
.
●● Žehličku odpojte od zdroja napätia.
1 Žehličku obráťte hornou časťou nadol a opatrne ňou
potraste, čím odstránite zvyšnú časť vody.
2 Stlačte tlačidlo emisie pary (ešte keď je žehliaca plocha horúca), čím sa z nádoby odstráni zvyšná časť vody.
3 Stláčajte tlačidlo rozprašovača tak, aby ste zo žehličky
odstránili zvyšnú časť vody.
●● Pred tým, než žehličku uskladníte, sa presvedčte, či
otočný gombík pre nastavenie množstva pary je
umiestnený v polohe
.
Dodatočné funkcie
OCHRANA PRED USADZOVANÍM VODNÉHO
KAMEŇA
Žehlička má v sebe zabudovanú nádobu, ktorá ju chráni
pred usadzovaním vodného kameňa.
Zabudovaná nádoba bola navrhnutá tak, aby znižovala
množstvo usadeného vodného kameňa, ktorý vzniká počas
používania žehličky s vodnou parou.
Vstavaná nádoby predlžuje životnosť žehličky,
ale nedokáže úplne zabrániť prirodzenej tvorbe
vodného kameňa a jeho usadzovaniu.
SAMOČISTENIE ŽEHLIACEJ PLOCHY
Táto funkcia umožňuje odstrániť usadeniny alebo rôzne
minerály, ktoré sa nahromadia v komore, kde dochádza
k tvorbe pary. Zachovanie funkčnosti žehličky vo veľkej
miere závisí od toho, ako často vykonáte proces samočistenia žehliacej plochy ako aj od tvrdosti vody. Odporúčame,
aby ste túto činnosť vykonávali aspoň raz mesačne alebo
častejšie.
1 Postupujte podľa pokynov v bode „Pred tým, ako
začnete žehliť”.
2 Otočný gombík pre nastavenie teploty otočte do
polohy „●●●“.
3 Svetelný indikátor aktivácie špirály sa zasvieti.
IR1200-001_v03
Svetelný indikátor zhasne po dosiahnutí požadovanej teploty.
●● Žehlička je pripravená na používanie.
4 Počkajte, kým neskončí ďalší cyklus; svetelný indikátor
sa zasvieti a zhasne.
5 Otočte otočný gombík pre nastavenie teploty v smere
proti chodu hodinových ručičiek do polohy „MIN”.
6 Žehličku odpojte od zdroja napätia.
7 Žehličku držte vodorovne nad umývadlom.
8 Stlačte a pridržte tlačidlo pre samočistenie.
9 Para a horúca voda vytečie z otvorov žehliacej plochy,
pričom spolu s ňou sa z komory pre tvorbu pary odplavujú
rôzne nečistoty a usadené minerály.
10 Opatrne pohybuje žehličkou, až kým sa nádoba na vodu
úplne nevyprázdni.
11 Po ukončení procesu samočistenia, uvoľníte tlačidlo
pre samočistenie.
12 Žehličku položte na plochú a rovnú podložku vo zvislej
polohe a počkajte kým úplne nevychladne.
13 Navlhčenou utierkou utrite spodnú časť žehliacej plochy.
Voda, ktorá vyteká zo žehličky je veľmi horúca.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť.
SYSTÉM PROTI SAMOVOĽNÉMU ÚNIKU VODY
●● Systém proti samovoľnému úniku vody bol navrhnutý
tak, aby spotrebič dokázal samostatne zabrániť úniku
vody zo žehliacej plochy, v prípade, ak žehlička ešte
nedosiahla požadovanú teplotu.
●● V priebehu činnosti tohto systému môžete počuť klepanie, zvlášť pri nahrievaní alebo ochladzovaní spotrebiča.
Ide o normálny jav, ktorý Vás presvedčí o tom, že systém
pracuje správne.
Čistenie a údržba
●● Žehličku odpojte od zdroja napätia.
●● Pred tým než pristúpite k čisteniu spotrebiča, žehličku
nechajte úplne vychladnúť.
●● Na čistenie používajte navlhčené utierky a jemný čistiaci
prostriedok.
●● Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe emulzií, tekutého piesku,
pást a pod. Mohli by, okrem iného, odstrániť aplikované
informačné grafické symboly, výstražné znaky a pod.
●● Na odstránenie nečistôt zo žehliacej plochy nikdy nepoužívajte ostré alebo drsné predmety.
●● Na čistenie žehliacej plochy nepoužívajte abrazívne
čistiace prostriedky, čistiace prostriedky s obsahom
octu alebo prostriedky určené na odstránenie vodného
kameňa.
Niektoré príkladové problémy počas práce so žehličkou
Problémy, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť vážne, sa často dajú pomerne jednoducho odstrániť. Skôr, ako sa rozhodnete
obrátiť na servisné stredisko, overte si podľa nižšie uvedenej tabuľky, či niektorý z uvedených problémov nie je ten, ktorý sa
práve snažíte vyriešiť. Ak aj napriek nižšie uvedeným riešeniam, sa Vám nepodarí Váš problém odstrániť, kontaktujte výrobcu
cez infolinku alebo sa obráťte na niektoré zo servisných stredísk.
PROBLÉM
PRÍČINA
RIEŠENIE
Žehliaca plocha je studená aj napriek
tomu, že spotrebič je pripojený k elektrickej sieti.
Zásuvka elektrickej siete je buď
poškodená, alebo došlo k výpadku
elektrickej energie.
●● Skontrolujte, či poistka elektrickej
siete nie je prepálená, alebo
či nedošlo k odpojeniu ističa
elektrickej siete. V prípade, ak
vyššie uvedené bezpečnostné
prvky pracujú správne, skontrolujte
zásuvku zdroja napätia tak, že k nej
pripojíte iné zariadenie.
●● Spotrebič zapojte do inej zásuvky
elektrickej siete.
Skontrolujte, či zástrčka spotrebiča
je zasunutá správne do zásuvky
elektrickej siete.
Spotrebič sa nedá zapojiť.
Z naparovacích otvorov žehliacej
plochy nevychádza para.
IR1200-001_v03
Teplota je nastavená na MIN.
Nastavte ovládač nastavenia teploty
na požadovanú teplotu.
V nádobe nie je dostatočné množstvo
vody.
Nádobu naplňte vodou. Pozri bod
„PLNENIE VODY”.
Ovládač nastavenia teploty je
nastavený v polohe, pri ktorej sa
netvorí para.
Ovládač nastavenia teploty nastavte
do polohy, pri ktorej dochádza k tvorbe
pary.
19
PROBLÉM
PRÍČINA
RIEŠENIE
Z dýzy parného šoku nevychádza
para.
V nádobe nie je dostatočné množstvo
vody.
Nádobu naplňte vodou. Pozri bod
„PLNENIE VODY”.
Zariadenie používate prvý krát.
Stláčajte tlačidlo parného šoku, až
kým z dýzy parného šoku nezačne
vychádzať para.
V nádobe nie je dostatočné množstvo
vody.
Nádobu naplňte vodou. Pozri bod
„PLNENIE VODY”.
Zariadenie používate prvý krát.
Stláčajte tlačidlo kropenia, až kým
kropenie nezačne pracovať správne.
Žehlička žehlí slabo.
Ovládač nastavenia teploty je nastavený na nesprávnu hodnotu.
Nastavte ovládač nastavenia teploty
na teplotu, ktorá je pre zvolenú tkaninu
vhodná.
Zo žehliacej plochy vyteká voda.
Žehlička nedosiahla požadovanú
teplotu pre tvorbu pary.
Ovládač pre nastavenie teploty otočte
do polohy „●●●”.
Ovládač pary je nastavený v polohe
pri plnení nádoby vodou.
Pred plnením nádoby vodou nastavte
ovládač pary do polohy
.
Kropenie nepracuje tak, akoby malo.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly
a baliace prostriedky elektrospotrebičov
ZEL MER sú recyklovateľné a zásadne by mali
byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový
obal odovzdajte do zberne starého papiera.
Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj
definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www. envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
20
IR1200-001_v03
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös figyelmet szentelve a biztonsági előírásoknak. Őrizze
meg a használati útmutatót, mert a készülék későbbi használata során is hasznát veheti.
A gyártó nem felel a rendeltetés ellenes használat vagy
szakszerűtlen kezelés okozta károkért.
A vasaló biztonsági és kezelési utasításai
A vasaló használata során mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági előírásokat:
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● A vasaló stabil felületen kell használni, és ilyenre kell letenni.
●● A hálózatra csatlakoztatott vasalót
nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
●● A tartály vízzel történő feltöltése előtt
a dugaszt ki kell húzni a hálózati
dugaszolóaljzatból.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A víz betöltésére szolgáló nyílást
tilos kinyitni vasalás közben.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai,
értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak
használatát nem ismerő személyek
csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő
használatára vonatkozó, és a vele
járó veszélyekre vonatkozó kiokIR1200-001_v03
tatás. A gyerekek nem játszhatnak
a berendezéssel. A berendezést
felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne
tartsák karban gyerekek.
●● Munka közben, vagy amikor a vasaló
hűl, tartsa a vasalót és a hálózati
kábelt 8 év alatti gyermekektől elzárva.
●● A vasalót nem szabad használni, ha
leesett, ha sérülés nyomai láthatók
rajta, vagy ha csöpög belőle a víz.
●● A vasalás befejezése után öntse ki
a maradék vizet a víztartályból.
●● Ha a vasaló bármelyik része sérült,
a veszély elkerülése végett annak
cseréjét a gyártónak, a szervíz dolgozójának vagy szakképzett személynek kell elvégeznie.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett személy végezheti.
A helytelenül elvégzett javítás a felhasználó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén
a javítást bízza a szakszervízre.
●● Ne használja a vasalót, ha az sérült
vagy nem megfelelő módon működik.
●● Vasalás közben vagy közvetlenül utána
ne érintse a vasalótalpat, az forró!
●● Vasalás közben és közvetlenül
a befejezése után ne érjen a
jellel jelölt felülethez. Ez a felület
forró (ábra 1 i 2).
Figyelem:
Forró felületek!
1. ábra: Jobb oldal
2. ábra: Bal oldal
●● A vasaló magas hőfokú gőzt termel.
Mindig kellő körültekintéssel használja és figyelmeztesse a többi felhasználóit az esetleges veszélyre.
21
●● Ha a vasalás közben gyermekek
tartózkodnak a közelben, fokozottan ügyeljen. A vasalás közben ne
engedje meg, hogy bárki is a vasalóhoz érhessen.
●● Ne engedje a gyermekeknek, hogy
felügyelet nélkül tisztítsák vagy karbantartsák a készüléket.
●● Semmi esetre sem vasaljon személyeken és állatokon található ruhát
és ruhaanyagokat.
●● A gőzt sohasem irányítsa személyek
és állatok felé.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● Húzza le a védőfóliákat és címkéket a vasaló talpáról
és oldaláról.
●● Használat előtt tekerje szét és egyenesítse ki a hálózati kábelt.
●● A vasalót csak a készülékhez tartozó vízbeöntő edén�nyel töltse meg vízzel.
●● Kerülje el, hogy a hálózati kábel a vasaló felforrósodott
talpához érjen.
meg róla, hogy az adattáblán megadott
feszültség megegyezik az elektromos hálózat feszültségével.
●● A vasalót mindig földelt (kizárólag váltóáramú) konnektorhoz csatlakoztassa, amelynek feszültsége megegyezik a készülék adattábláján megadott értékkel.
●● Ne használjon földeletlen csatlakozóval rendelkező
hosszabítót!
●● A víztartályba ne öntsön vízen kívül más folyadékot,
pl. parfümöt, ecetet vagy más vegyi anyagot.
●● A vasalót ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
●● Ne tekerje a hálózati vezetéket a vasaló köré mindaddig, amíg teljesen ki nem hűl, és el nem lehet tenni.
●● Ne csavarja szét a vasaló falát és egyik részét sem
szerelje le.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
●● Ha a vasalót akár egy rövid időre nem használja, kapcsolja ki a hőfokszabályozó gombjának az óramutató
járásával ellentétes irányban való elfordításával. Állítsa
azt a „MIN” pozícióba.
●● Győződjön
22
●● Ha nem használja a vasalót, még ha csak rövid időre
is, a szabályzót a
pozícióra állítva, kapcsolja ki
a pára opciót.
●● Havonta legalább egyszer használja az „ÖNTISZTÍTÓ
VASALÓTALP” funkcióját.
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A vasaló kizárólag háztartásbeli használatra készült és
csak a kezelési utasításnak megfelelő módon használható.
A vasalást érintő utasítások
1 Válogassa szét a ruhákat az anyagtípusok szerint.
Ennek köszönhetően a különféle anyagok vasalásához
szükséges gyakori hőfokváltoztatást elkerülheti.
2 Ha nem biztos a ruha anyagát illetően, végezzen próbavasalást a ruha belső részén. Kezdje az alacsony hőfokkal,
majd fokozatosan növelje azt.
3 A magas hőfokra érzékeny anyagok vasalása előtt várjon három percet. A hőfokszabályozás funkciója a kívánt
hőfok eléréséhez bizonyos időt igényel, függetlenül attól,
hogy alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletről van szó.
4 A finomabb anyagok, mint selyem, gyapjú, velúr stb.
vasalását vasaló anyagon keresztül végezze, hogy a vasaló
ne hagyjon maga után fényes nyomokat.
5 A permetező, a gőzlövet vagy függőleges gőzlövet beindítása céljából szükséges lehet a gomb többszöri benyomása.
6 A vasalást a ruha gyártója által megadott utasítások szerint végezze. Ismerkedjken meg a ruha címkéjén található,
gyakran jelek formájában ábrázolt utasításokkal, mint pl.:
A hőfok beállítása
●● Acetát szövet
●● Elasztán
●● Poliamid
●● Polipropilén
●● Cupro
●● Poliészter
●● Proteinek
●● Selyem
●● Triacetát
●● Viszkóz
●● Gyapjú
●● Pamut
●● Len
IR1200-001_v03
Műszaki adatok
Vasalás
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK
SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
A vasaló felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Gőzmennyiség szabályzó
Gőzsokk nyomógombja
Permetező nyomógomb
Öntisztítás nyomógombja
Hőfok beállítási jelzés
Hőfokszabályzó
Víztartály fedél
Permetező fúvókája
Gőzölő fúvóka
Törésgátló
Csatlakozó vezeték
A fűtőbetét üzemelését jelző lámpa (vörös)
Víztartály
A vasaló talpa
A vasaló előkészítése a használatra
1 Tekerje le és egyenesítse ki a hálózati vezetéket.
2 Töltse meg a tartályt vízzel. Ls. „A VÍZ BETÖLTÉSE”
pontot.
3 Csatlakoztassa a vasalót a megfelelő áramforrásba.
Az első vasalás
1 Járjon el „A vasaló előkészítése a használatra” pont szerint.
2 Forgassa el a hőfokszabályzót az óramutató járásának
megfelelő irányban a „●●●” pozícióra.
3 Kigyullad a fűtőbetét üzemelését jelző lámpa.
A lámpa kialszik, ha eléri a kívánt hőmérsékletet.
4 Állítsa a gőzszabályzót
helyzetbe.
5 Állítsa a vasalót vízszintes helyzetbe, vagy nyomja meg
a gőzkibocsátó gombot, a vasalót talpán található nyílásokon
gőz kezd kijönni.
●● A vasaló üzemkész.
6 Kezdje az első vasalást egy „öreg” anyaggal.
A víztartály kiürülése után a vasaló nem állít elő
több gőzt.
IR1200-001_v03
Mindig tartsa be a ruha gyártójának a ruhadarabban található címkén megadott utasításait.
A VÍZ BEÖNTÉSE
B
●● Húzza ki a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
1 Állítsa a hőfokszabályzót
helyzetbe, és nyissa ki
a víztartály fedelét.
2 A mellékelt edénnyel töltse meg a tartályt vízzel.
A legjobb vasalási eredmény elérése érdekében minden alkalommal használjon friss ioncserélt vagy desztillált vizet.
Ne használjon vegyileg mésztelenített vizet,
sem valamilyen más folyadékot.
Ne lépje túl a víztartály oldalfalán megjelölt,
„MAX” szintet.
3 Zárja be a víztartály fedelét.
VASALÁS SZÁRAZON
1 Járjon el „A vasaló előkészítése a használatra” pont szerint.
2 Állítsa a gőzszabályzót
helyzetbe.
3 Fordítsa el a hőfokszabályzót a „●”, „●●” vagy „●●●”
pozícióra.
4 Kigyullad a fűtőbetét üzemelését jelző lámpa.
A lámpa kialszik, ha a vasaló eléri a kívánt
hőmérsékletet.
●● A vasaló üzemkész.
GŐZZEL TÖRTÉNŐ VASALÁS
1 Járjon el „A vasaló előkészítése a használatra” pont szerint.
2 Fordítsa el a hőfokszabályzót a „●●” vagy „●●●” pozícióra.
A gőz optimális minőségének biztosításához
a gőzöléses vasaláskor ne állítsa a hőfokszabályzót a „●” pozícióra.
3 Kigyullad a fűtőbetét üzemelését jelző lámpa.
A lámpa kialszik, ha a vasaló eléri a kívánt
hőmérsékletet.
●● A vasaló üzemkész.
4 A termelt gőz mennyiségét a gőzszabályzó gombbal
állítsa be.
SPRICCELŐ FUNKCIÓ
Ezt a funkciót bármikor lehet használni, és nem
befolyásolja a vasaló beállítását.
23
1 Töltse fel a víztartályt. Ls. „A VÍZ BETÖLTÉSE” pontot.
2 Irányítsa a fúvóka kilépő nyílását a ruhára.
3 Nyomja meg a spriccelő gombját.
Előfordulhat, hogy a spriccelés a gomb
néhányszori megnyomása után indul be.
FRONTAL JET – GŐZFÚVÁS A VASALÓ ELEJÉBŐL
A Frontal Jet funkció lehetővé teszi gőz kilövellését a vasaló
elején található gőzölő fúvókán keresztül. A kilövellt gőz
előre fellazítja az anyag szálait a vasalás előtt. Segít
továbbá felfrissíteni a lógó anyagokat, és eltüntetni belőlük
a gyűrődéseket. Ez egy biztonságos funkció a finom anyagok esetében, mivel a vasaló felforrósodott nem irányul
a szövet felé.
A készülék nagyon magas hőmérsékletű vízgőzt állít elő. Semmi esetre se vasaljon embereken vagy állatokon lévő ruházatot. Soha ne
irányítsa a gőzt emberekre vagy állatokra.
1 Járjon el „A vasaló előkészítése a használatra” pont szerint.
2 Fordítsa el a hőfokszabályzót a „●●●” pozícióra.
3 Kigyullad a fűtőbetét üzemelését jelző lámpa.
A lámpa kialszik, ha a vasaló eléri a kívánt
hőmérsékletet.
●● A vasaló üzemkész.
4 Irányítsa a gőzölő fúvókát az anyagra vagy függönyre,
amiben meg szeretné szüntetni a gyűrődést. Nyomja meg
a gőzsokk gombot – a vasaló talpán lévő nyílásokból intenzív gőzkiáramlás történik.
5 Erős gyűrődések esetében várjon néhány másodpercet,
és nyomója meg újra a gőzsokk gombot.
Vasaláskor a gyűrődések többségét három
gombnyomás után meg lehet szüntetni.
Előfordulhat, hogy a gőz csak a gomb néhányszori megnyomása után lövell ki.
A minőségi gőz fenntartása érdekében ne
nyomja meg háromnál többször a gombot.
Vasalás közben tartson legalább néhány centiméternyi távolságot a kényes anyagoktól
(szintetikus anyagok, selyem, bársony stb.),
ellenkező esetben az anyag károsodhat.
A VASALÁS BEFEJEZÉSE
1 Forgassa el a hőfokszabályzót az óramutató járásával
ellentétes irányban a „MIN” pozícióra; a vasalót ezzel kikapcsolja.
2 Állítsa a gőzszabályzót
helyzetbe.
3 Húzza ki a vasalót a hálózatból.
24
4 Öntse ki a maradék vizet a tartályból. Lásd „A víz kiöntése” pontot.
5 Miután a vasaló teljesen kihűlt, tegye el függőleges állapotban egy biztonságos helyre.
C
A víz kiöntése
●● Állítsa a gőzszabályzót helyzetbe.
●● Húzza ki a vasalót a hálózatból.
1 Fordítsa fel a vasalót az aljával felfelé, és óvatosan
rázza meg, hogy eltávolítsa a maradék vizet.
2 Nyomja meg a gőzsokk gombot (amikor a vasaló talpa
forró, hogy eltávolítsa a tartályból az összegyűlt vizet.
3 Nyomja meg a spriccelő gombját, hogy kiengedje a víz
maradékát.
●● Mielőtt elteszi a vasalót a tároló helyére, győződjön meg
róla, hogy a gőzszabályzó
állásban van.
További funkciók
VÍZKŐLERAKÓDÁST MEGELŐZŐ RENDSZER
A vasalóban egy beépített tartály található, ami vég a vízkő
lerakódása ellen.
A beépített tartályt úgy tervezték, hogy csökkentse a gőzöléssel történő vasaláskor keletkező vízkő lerakódását.
A beépített tartály meghosszabbítja a vasaló
használatának idejét, jóllehet teljes egészében
nem akadályozza meg a mészkő lerakódásának
folyamatát.
ÖNTISZTÍTÓ VASALÓTALP
Ez a funkció lehetővé teszi a gőzkamrában felgyülemlett üledékek és ásványok eltávolítását. A vasaló üzemképessége
jelentős mértékben függ attól, milyen gyakran hajtja végre
a vasalótalp öntisztítását, és milyen kemény a víz. Ajánljuk, hogy ezt a műveletet legalább havonként egyszer vagy
gyakrabban végezze el.
1 Járjon el „A vasaló előkészítése a használatra” pont szerint.
2 Fordítsa el a hőfokszabályzót a „●●●“ pozícióra.
3 Kigyullad a fűtőbetét üzemelését jelző lámpa.
A lámpa kialszik, ha a vasaló eléri a kívánt
hőmérsékletet.
●● A vasaló üzemkész.
4 Várja meg a következő ciklust; a jelzőlámpa kigyullad és
kialszik.
5 Forgassa el a hőfokszabályzót az óramutató járásával
ellentétes irányban a „MIN” pozícióra.
6 Húzza ki a vasalót a hálózatból.
7 Tartsa a vasalót vízszintesen, a mosogató felett.
8 Nyomja be, és tartsa benyomva az öntisztító gombot.
IR1200-001_v03
9 A gőz és a forrásban lévő víz kifolyik a vasaló talpában
lévő nyílásokon, kimosva a gőzkamrában felgyűlt üledéket
és ásványi anyagot.
10 Óvatosan rázogassa a vasalót, amíg a víztartály ki nem
ürül.
11 Az öntisztítás befejezése után engedje el az öntisztító
gombot.
12 Állítsa a vasalót lapos, egyenletes felületre, vízszintes
helyzetbe, és várja meg, amíg teljesen ki nem hűl.
13 Törölje át a vasaló talpát egy nedves ronggyal.
A kifolyó víz rendkívül forró. Legyen különösen
óvatos.
CSÖPÖGÉST MEGELŐZŐ RENDSZER
●● A csöpögést megakadályozó rendszert azért tervezték,
hogy automatikusan elejét vegye a víz kifolyásának
a vasaló talpából, amikor a vasaló nem elég meleg.
●● A rendszer működésekor előfordulhat, hogy kopogó
hang hallható, főként melegedéskor vagy hűléskor.
Ez teljesen normális jelenség, és arról tanúskodik, hogy
a rendszer jól működik.
Tisztítás és karbantartás
●● Húzza ki a vasalót a hálózatból.
●● Tisztítás előtt a vasalónak teljesen ki kell hűlnie.
●● Tisztításhoz használjon enyhe tisztítószerrel megnedvesített rongyot.
burkolat lemosásához ne használjon agresszív
detergenseket emulzió, tej, paszta, stb. formájában.
Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jelek formájában felvitt olyan információkat, mint: mércék, jelölések,
figyelmeztető jelzések stb.
●● Soha ne használjon éles vagy érdes eszközöket
a vasaló talpán lévő maradékok eltávolításához.
●● A vasaló talpának tisztításához ne használjon érdes és
ecetes tisztítószereket, valamint vízkő eltávolításához
való szereket.
●● A
Példák a vasaló használatakor előforduló problémákra
Az első pillantásra komolynak tűnő problémákat könnyen el lehet hárítani. Mielőtt szervizhez fordul, ellenőrizze az alábbi
táblázatot, hogy az alább leírt problémák valamelyike nem illik-e a tapasztalt problémára. Ha a problémát továbbra sem lehet
megoldani, vegye fel a kapcsolatot az infóvonallal, vagy a megfelelő szervizzel.
PROBLÉMA
OK
MEGOLDÁS
Hideg a vasaló talpa, annak ellenére,
hogy be van dugva az áramforrásba.
Elromlott a hálózati dugaszolóaljzat,
vagy kimarad a feszültség a hálózatban.
●● Ellenőrizze, hogy a hálózati
biztosíték nincs-e kiolvadva, vagy
nem kapcsolt-e ki az automata
biztosíték. Ha a biztosítékok rendben vannak, ellenőrizze a hálózati
dugaszolóaljzatot, egy másik berendezést dugva bele.
●● Csatlakoztassa a készüléket egy
másik dugaszolóaljzatba.
Ellenőrizze, hogy a dugasz jól be van-e
dugva a hálózati dugaszolóaljzatba.
Probléma történt a csatlakozással.
A vasaló talpán lévő nyílásokból nem
jön a gőz.
A gőzölő fúvókából nem jön ki gőz.
IR1200-001_v03
A hőmérséklet MIN.-re van állítva.
Állítsa a hőfokszabályzót a kívánt
hőmérsékletre.
A tartályban nincs elég víz.
Töltse meg a víztartályt. Lásd „A VÍZ
BEÖNTÉSE” pontot.
A hőfokszabályzó abban az állásban
van, amikor nem állít elő gőzt.
A tartályban nincs elég víz.
Állítsa a hőfokszabályzót olyan
állásba, amiben lehet gőzt előállítani.
Először használják a készüléket.
Nyomja meg a gőzölés gombot, egészen addig, amíg a gőzölő fúvókából
nem kezd el jönni a gőz.
Töltse meg a víztartályt. Lásd „A VÍZ
BEÖNTÉSE” pontot.
25
PROBLÉMA
OK
MEGOLDÁS
A spriccelés nem működik.
A tartályban nincs elég víz.
Töltse meg a víztartályt. Lásd „A VÍZ
BEÖNTÉSE” pontot.
Először használják a készüléket.
Nyomja meg a spriccelés gombot,
egészen addig, amíg a spriccelés el
nem kezd működni.
A hőfokszabályzó nem megfelelő
állásban van.
A vasaló nem érte el a gőz előállításához szükséges hőmérsékletet.
Állítsa a hőfokszabályzót a vasalandó
anyagnak megfelelő hőmérsékletre.
Állítsa a hőfokszabályzót a „●●●”
pozícióra.
A gőzszabályzó
pozícióban van
a víztartály feltöltésekor.
A víztartály feltöltésekor állítsa a gőzszabályzót
helyzetbe.
A vasaló gyengén vasal.
A víz kicsöpög a vasaló talpából.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
26
IR1200-001_v03
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de
faţă. Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor
privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni,
pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării
aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
adecvată a fierului de călcat cu aburi
În timpul utilizării fierului de călcat, trebuie întotdeauna respectate următoarele cerinţe fundamentale de siguranţă:
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Nu desfaceţi carcasa fierului de călcat şi nu demontaţi Fierul de călcat
trebuie folosit pe o suprafaţă stabilă
şi tot pe o astfel de suprafaţă trebuie
depozitat.
●● Beneficiarul nu are voie să lase nesupravegheat fierul de călcat care
este conectat la reţeaua de alimentare cu curent electric.
●● Înainte de a umple rezervorul cu apă
trebuie să scoateţi din priză ştecherul.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Nu se permite deschiderea orificiului
pentru turnarea apei în timpul folosirii fierului de călcat.
●● Acest echipament poate fi utilizat de
copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de
IR1200-001_v03
persoane fără experienţă şi care nu
cunosc echipamentul, în cazul în
care li se asigură supraveghere sau
instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg
pericolele care pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să curăţe sau să
întreţină echipamentul atunci când
nu sunt supravegheaţi.
●● În timpul funcţionării sau atunci când
fierul de călcat se răceşte, acesta şi
cablul de alimentare nu trebuie să se
afle la îndemâna copiilor care nu au
depăşit vârsta de 8 ani.
●● Fierul de călcat nu trebuie folosit
în cazul în care acesta a căzut de
la înălţime, în cazul în care posedă
urme vizibile de deteriorare şi nici în
cazul în care din acesta se scurge
apa.
●● După încheierea călcatului, vărsaţi
apa rămasă în rezervor.
●● Dacă oricare dintre componentele
fierului de călcat prezintă defecţiuni,
pentru a evita orice pericol, aceasta
trebuie schimbată de către producător, de către cei care asigură servisul
sau de către o persoană calificată.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile necorespunzătoare pot
pune în mod serios în pericol utilizatorul. În cazul în care apar defecţiuni,
adresaţi-vă punctului de servis.
●● Nu folosiţi fierul de călcat dacă prezintă defecţiuni sau funcţionează
necorespunzător.
●● Nu atingeţi talpa fierului de călcat în
timpul călcatului sau imediat după
efectuarea sa, este fierbinte!
27
●● În timpul procesului de călcare şi
imediat după ce acesta a luat sfârşit nu trebuie să atingeţi suprafaţa
care este marcată cu simbolul
.
Această suprafaţă este fierbinte (vezi
fig. 1 şi 2).
Atenţie: Suprafaţă
fierbinte!
Fig. 1: Partea dreaptă
Fig. 2: Partea stângă
●● Fierul de călcat produce aburi de apă
la temperaturi foarte înalte. Folosiţi-l
cu grijă şi avertizaţi-i şi pe ceilalţi utilizatori asupra pericolelor potenţiale.
●● Fierul de călcat nu este un obiect de
joacă. Nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor şi a persoanelor cu discernământ
redus.
●● Nu permiteţi copiilor să cureţe şi nici
să realizeze lucrări de întreţinere
fără supraveghere.
●● Nu călcaţi absolut niciodată haine şi
materiale când acestea se află pe
oameni sau animale!
●● Nu îndreptaţi niciodată aburul spre
oameni sau animale.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Îndepărtaţi toate foliile protectoare şi autocolantele de
pe talpa fierului de călcat şi de pe carcasă.
●● Înainte de utilizare, cablul de alimentare trebuie desfăşurat şi îndreptat.
●● Umplerea fierului de călcat cu apă se va face numai folosind recipientul pentru apă oferit împreună cu aparatul.
●● Evitaţi contactul cablului de racordare cu talpa fierului
de călcat.
●● Asiguraţi-vă că, tensiunea de pe plăcuţa de fabricaţie
este în conformitate cu tensiunea reţelei electrice.
28
●● Conectaţi întotdeauna fierul de călcat la o priză a reţelei electrice (numai la curent alternativ), prevăzută cu
contact de protecţie cu tensiunea corespunzătoarei
celei înscrise pe eticheta cu specificaţii tehnice a aparatului.
●● Nu folosiţi prelungitoare fără contact de protecţie.
●● Nu turnaţi nici un alt fel de substanţe în afară de apă
în rezervorul pentru apă, şi anume parfumuri, oţet sau
alte substanţe chimice.
●● Nu cufundaţi fierul de călcat în apă şi nici în orice alt
lichid.
●● Nu înfăşuraţi cablul de racordare de jur împrejurul fierului de călcat până când acesta nu s-a răcit şi nu va fi
gata pregătit pentru depozitare.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
●● Dacă nu folosiţi, fie şi pentru scurt timp, fierul de călcat,
scoateţi-l din funcţiune, rotind termostatul în sensul
invers acelor de ceasornic. Fixaţi-l în poziţia „MIN“.
●● Chiar şi în cazul în care fierul de călcat este folosit
foarte des, opriţi funcţia pentru aburi setând regulatorul
de aburi în poziţia
.
●● Cel puţin o dată pe lună folosiţi funcţia „AUTO-CURĂŢAREA TĂLPII FIERULUI DE CĂLCAT”.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●● Fierul de călcat este destinat numai folosirii casnice şi
poate fi utilizat numai în conformitate cu instrucţiunile
de faţă.
Indicaţii privind călcatul
1 Sortaţi articolele ce urmează a fi călcate potrivit tipului de
material. Sortarea determină limitarea schimbărilor de temperatură, în funcţie de tipul de material.
2 Faceţi o probă de călcat pe partea interioară a hainelor,
dacă nu sunteţi siguri în privinţa tipului de material din care
sunt confecţionate. Începeţi de la o temperatură mai joasă şi
treceţi, în mod progresiv, la o temperatură mai înaltă.
3 Aşteptaţi trei minute înainte de călcarea materialelor fine,
sensibile la temperaturi înalte. Funcţia de reglare a temperaturii, indiferent dacă este vorba de o temperatură mai înaltă
sau mai joasă, are nevoie de un anumit interval de timp, pentru a ajunge la nivelul de temperatură ales.
4 Materialele fine, precum mătasea, lâna sau velurul trebuie călcate folosindu-se deasupra un material de călcat,
pentru a evita urmele, lustruirea lor.
5 Pentru activarea stropirii, jetului de aburi sau jetului de
aburi în poziţie verticală, pot fi necesare câteva apăsări ale
butonului.
IR1200-001_v03
6 Respectaţi la călcat indicaţiile producătorului de îmbrăcăminte. Verificaţi datele de pe etichete, cel mai adesea
reprezentate sub formă de simboluri precum:
Reglarea temperaturii
●● Fibre artificiale
(acetat)
●● Elastic
●● Poliamide
●● Polipropilenă
●● Fibre de tip „Cupra”
●● Poliester
●● Proteine
●● Mătase
●● Triacetat
●● Vâscoză
●● Lână
4 Setaţi regulatorul jetului de aburi în poziţia
.
5 Puneţi fierul de călcat în poziţie orizontală, sau apăsaţi
butonul pentru jetul de aburi, prin orificiile din talpa fierului de
călcat va începe să iasă aburii.
●● Fierul de călcat este gata pentru funcţionare.
6 Începeţi prima călcare de la o bucată de material „veche”.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
A
Regulator jet de aburi
Buton jet de aburi
Buton pentru stropire cu apă
Buton pentru auto-curăţare
Indicator setare temperatură
Termostat
Capac rezervor apă
Duza dispozitivului pentru stropire
Duză jet de aburi
Susţinător de cauciuc pentru cablu
Cablul de conectare
Lampa de semnalizare a funcţionării dispozitivului de
încălzire (roşie)
13 Recipient pentru apă
14 Talpa fierului de călcat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pregătirea fierului de călcat pentru
funcţionare
1 Desfăşuraţi şi întindeţi cablul de conectare.
2 Umpleţi rezervorul cu apă Vezi punctul „TURNARE APĂ”.
3 Conectaţi fierul de călcat la sursa de alimentare cu
curent electric corespunzătoare.
IR1200-001_v03
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătirea fierului
de călcat pentru funcţionare”.
2 Rotiţi termostatul în direcţia acelor de ceasornic până în
poziţia „●●●”.
3 Se va aprinde lampa care semnalizează funcţionarea
dispozitivului de încălzire.
Lampa se va stinge atunci când va fi atinsă
temperatura setată.
●● Bumbac
●● In
Construcţia fierului de călcat
Prima călcare
După ce rezervorul cu apă se va goli, fierul de
călcat nu va mai produce aburi.
Călcare
Urmaţi întotdeauna instrucţiunile producătorului de îmbrăcăminte, instrucţiuni care sunt
amplasate pe etichetele hainelor.
TURNARE APĂ
B
●● Scoateţi ştecherul cablului de conectare din priza reţelei
de alimentare cu curent electric.
1 Setaţi regulatorul jetului de aburi în poziţia
şi deschideţi capacul rezervorului pentru apă.
2 Cu ajutorul recipientului pentru apă umpleţi cu apă rezervorul fierului de călcat.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate în urma
călcării folosiţi de fiecare dată apă proaspătă
demineralizată sau distilată.
Nu folosiţi apă dedurizată chimic sau orice alte
lichide.
Nu depăşiţi nivelul „MAX” care este marcat pe
partea laterală a peretelui rezervorului pentru
apă.
3 Închideţi capacul rezervorului pentru apă.
CĂLCARE USCATĂ
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătirea fierului
de călcat pentru funcţionare”.
2 Setaţi regulatorul jetului de aburi în poziţia
.
3 Rotiţi termostatul până în poziţia „●”, „●●” sau „●●●”.
4 Se va aprinde lampa care semnalizează funcţionarea
dispozitivului de încălzire.
29
Lampa se va stinge atunci când va fi atinsă
temperatura setată.
●● Fierul de călcat este gata pentru funcţionare.
CĂLCARE CU ABURI
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătirea fierului
de călcat pentru funcţionare”.
2 Rotiţi termostatul până în poziţia „●●” sau „●●●”.
Pentru a asigura o calitate optimă a aburului,
nu setaţi termostatul în poziţia „●” în cazul în
care călcaţi cu aburi.
3 Se va aprinde lampa care semnalizează funcţionarea
dispozitivului de încălzire.
Lampa se va stinge atunci când va fi atinsă
temperatura setată.
●● Fierul de călcat este gata pentru funcţionare.
4 Cantitatea de aburi care va fi produsă trebuie setată cu
ajutorul regulatorului jetului de aburi.
STROPIRE
Această funcţie poate fi folosită în orice
moment şi nu are influenţă asupra setărilor fierului de călcat.
1 Umpleţi rezervorul cu apă. Vezi punctul „TURNARE APĂ”.
2 Îndreptaţi orificiul de evacuare a duzei pe îmbrăcăminte.
3 Apăsaţi butonul dispozitivului pentru stropire.
Stropirea poate începe de abia după ce apăsaţi
de câteva ori acest buton.
FRONTAL JET – JET DE ABURI ÎN PARTEA DIN
FRONTALĂ A FIERULUI DE CĂLCAT
Funcţia Frontal Jet face posibilă dispersia aburilor cu ajutorul duzei pentru jetul de aburi care este amplasată în partea
frontală a fierului de călcat. Aburii dispersaţi înmoaie preliminar fibrele materialului care este călcat. De asemenea, ajută
la împrospătarea şi eliminarea cutelor de pe materialele care
sunt agăţate. Această funcţie este foarte sigură pentru materialele delicate, deoarece talpa fierbinte a fierului de călcat
nu este îndreptată către materialul călcat.
Dispozitivul produce vapori de apă cu o temperatură foarte ridicată. Sub nici o formă nu
călcaţi îmbrăcăminte sau materiale care se află
pe oameni sau animale. Niciodată nu îndreptaţi
jetul de aburi către oameni sau către animale.
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătirea fierului
de călcat pentru funcţionare”.
2 Rotiţi termostatul până în poziţia „●●●”.
3 Se va aprinde lampa care semnalizează funcţionarea
dispozitivului de încălzire.
30
Lampa se va stinge atunci când va fi atinsă
temperatura setată.
●● Fierul de călcat este gata pentru funcţionare.
4 Îndreptaţi duza spre materialul sau draperia de pe care
doriţi să îndepărtaţi cutele. Apăsaţi butonul pentru jet
puternic de aburi – din orificiile de pe talpa fierului de călcat
va ieşi un jet puternic de aburi.
5 În cazul în care aveţi de a face cu un material foarte
mototolit, aşteptaţi câteva secunde şi apăsaţi din nou butonul pentru jet puternic de aburi.
În timpul procesului de călcare cea mai mare
majoritate a materialelor mototolite sunt
îndreptate după trei apăsări pe buton.
Jetul puternic de aburi poate avea loc după
apăsarea de câteva ori la rând a butonului.
Pentru a obţine o calitate înaltă a burilor nu
apăsaţi butonul pentru jet puternic de aburi mai
mult de trei ori la rând.
În timpul procesului de călcare, menţineţi o distanţă de cel puţin câţiva centimetri de materialele delicate (materiale sintetice, mătase,
catifea, etc), în caz contrar materialele pot fi
stricate.
FINALIZAREA PROCESULUI DE CĂLCARE
1 Rotiţi termostatul în direcţia opusă mişcării acelor de
ceasornic până în poziţia „MIN”; fierul de călcat va fi oprit din
funcţionare.
2 Setaţi regulatorul jetului de aburi în poziţia
.
3 Deconectaţi fierul de călcat de la sursa de alimentare.
4 Vărsaţi restul de apă din rezervor. Vezi punctul „Vărsarea apei”.
5 După ce fierul de călcat s-a răcit depozitaţi-l în poziţie
verticală într-un loc sigur.
Vărsarea apei
C
●● Setaţi regulatorul jetului de aburi în poziţia .
●● Deconectaţi fierul de călcat de la sursa de alimentare.
1 Întoarceţi fierul de călcat cu susul în jos pentru a vărsa
restul de apă care a mai rămas în rezervor.
2 Apăsaţi butonul pentru jet puternic de aburi (atunci
când talpa fierului de călcate este fierbinte), pentru a goli
recipientul de apa care s-a adunat.
3 Apăsaţi butonul dispozitivului pentru stropire, pentru
a arunca resturile de apă.
●● Înainte de a depozita fierul de călcat asiguraţi-vă că,
regulatorul jetului de aburi se află în poziţia
.
IR1200-001_v03
Funcţii suplimentare
SISTEMUL PROTECTOR ÎMPĂOTRIVA DEPUNERII
DE CALCAR
Fierul de călcat posedă un recipient incorporat care protejează dispozitivul împotriva depunerii de calcar.
Recipientul incorporat a fost construit cu gândul la micşorarea cantităţii de calcar care se depune şi care ia naştere în
timpul procesului de călcare cu ajutorul aburilor.
SISTEM ANTI-PICURARE
●● Sistemul anti-picurare a fost proiectat pentru a preveni
în mod automat evacuarea apei prin talpa fierului atunci
când fierul de călcat nu este destul de bine încălzit.
●● În timpul funcţionării sistemului poate fi auzit un zgomot
sonor, mai ales în timpul încălzirii sau răcirii dispozitivului. Acest lucru este normal şi indică faptul că sistemul
funcţionează corect.
Curăţare şi întreţinere
Recipientul incorporat prelungeşte perioada de
exploatare a fierului de călcat, dar nu opreşte
definitiv procesul natural de depunere de
calcar.
●● Deconectaţi fierul de călcat de la sursa de alimentare.
●● Înainte de a începe curăţarea fierul de călcat trebuie să
AUTO-CURĂŢAREA TĂLPII FIERULUI DE CĂLCAT
●● Pentru spălarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi
Această caracteristică vă permite să eliminaţi sedimentele
şi mineralele acumulate în camera de aburi. Eficienţa fierului de călcat depinde într-o mare măsură, de frecvenţa cu
care este realizată auto-curăţarea tălpii şi de duritatea apei.
Vă recomandăm să realizaţi această activitate o dată pe lună
sau chiar mai des.
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătirea fierului
de călcat pentru funcţionare”.
2 Rotiţi termostatul până în poziţia „●●●“.
3 Se va aprinde lampa care semnalizează funcţionarea
dispozitivului de încălzire.
Lampa se va stinge atunci când va fi atinsă
temperatura setată.
●● Fierul de călcat este gata pentru funcţionare.
4 Aşteptaţi până ce va trece următorul ciclu; lampa de
semnalizare se va aprinde şi apoi se va stinge.
5 Rotiţi termostatul în direcţia opusă mişcării acelor de
ceasornic până în poziţia „MIN”.
6 Deconectaţi fierul de călcat de la sursa de alimentare.
7 Ţineţi fierul de călcat pe orizontală, deasupra chiuvetei.
8 Apăsaţi pentru o perioadă mai lungă de timp butonul
pentru auto-curăţare.
9 Aburii şi apa fierbinte se vor scurge din orificiile tălpii
fierului de călcat eliminând astfel sedimentele şi mineralele
acumulate în camera de aburi.
10 Mişcaţi delicat fierul de călcat până ce rezervorul pentru
apă se va goli.
11 După ce procesul de auto-curăţare a luat sfârşit daţi drumul butonului pentru auto-curăţare.
12 Puneţi fierul de călcat pe o suprafaţă plată şi netedă în
poziţie verticală şi aşteptaţi până ce acesta se va răci.
13 Ştergeţi talpa fierului de călcat cu o cârpă umedă.
se răcească.
●● Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă şi un detergent de
spălare delicat.
sub formă de emulsii, loţiuni, paste etc. Acestea pot,
printre altele, să şteargă simbolurile grafice care se
găsesc pe carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: simboluri, semne de avertizare etc.
●● Niciodată nu folosiţi obiecte ascuţite sau abrazive pentru
îndepărtarea resturilor de pe talpa fierului de călcat.
●● Pentru curăţarea tălpii, nu folositi detergenţi abrazivi şi
nici cei cu adaos de oţet şi nu folosiţi nici substanţe pentru detartrare.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen
(PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
corespunzător deaorece componentele periculoase care se
găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Apa care se scurge este foarte fierbinte. Trebuie să fiţi deosebit de atenţi.
IR1200-001_v03
31
Exemple de probleme care pot apare în timpul exploatării fierului de călcat
Problemele care par a fi foarte serioase pot fi de obicei soluţionate foarte simplu. Înainte de a lua legătura cu service-ul verificaţi în tabelul de mai jos dacă vreuna din problemele descrise nu corespunde problemei observate de Dvs. În cazul în care
problema nu va fi soluţionată, luaţi legătura cu infolinia sau cu un punct de service corespunzător.
PROBLEMA
CAUZA
SOLUŢIONAREA PROBLEMEI
Talpa fierului de călcat este rece, chiar
dacă dispozitivul este conectat la
sursa de alimentare cu curent electric.
Priza este deteriorată sau nu există
tensiune pe reţeaua de alimentare cu
curent electric.
●● Verificaţi dacă siguranţa reţelei
de alimentare nu este arsă sau
dacă nu a fost pornită siguranţa
automată a reţelei. Dacă elementele de siguranţă sus menţionate
funcţionează corect, verificaţi priza
reţelei, conectând la aceasta un alt
dispozitiv.
●● Conectaţi dispozitivul la altă priză
de alimentare.
Există o problemă cu conexiunea.
Verificaţi dacă ştecherul este conectat
corect la priza de alimentare cu curent
electric.
Temperatura este setată pe MIN.
Setaţi butonul de reglare a temperaturii până la temperatura dorită.
În rezervor nu este destulă apă.
Umpleţi rezervorul cu apă. Vezi
punctul „TURNARE APĂ”.
Butonul de reglare a temperaturii
este setat în poziţia care nu permite
ieşirea aburilor.
Setaţi butonul de reglare a temperaturii în poziţia în care este posibilă
ieşirea aburilor.
În rezervor nu este destulă apă.
Umpleţi rezervorul cu apă. Vezi
punctul „TURNARE APĂ”.
Dispozitivul este folosit pentru prima
dată.
Apăsaţi butonul pentru jet de aburi
până în momentul în care prin duza
jetului de aburi vor ieşi aburii.
În rezervor nu este destulă apă.
Umpleţi rezervorul cu apă. Vezi
punctul „TURNARE APĂ”.
Dispozitivul este folosit pentru prima
dată.
Apăsaţi butonul funcţiei de stropire
până în momentul în care va începe
stropirea.
Fierul de călcat calcă foarte slab.
Butonul pentru reglarea temperaturii nu este setat în poziţia corespunzătoare.
Setaţi butonul pentru reglarea
temperaturii până la temperatura care
este necesară pentru călcarea acelui
tip de material.
Din talpa fierului de călcat se scurge
apă.
Fierul de călcat nu a atins temperatura
necesară pentru producerea aburilor.
Setaţi butonul pentru reglarea temperaturii în poziţia „●●●”.
Butonul pentru reglarea cantităţii de
aburi se află în poziţia
în timpul
umplerii rezervorului cu apă.
Înainte de umplerea rezervorului cu
apă setaţi butonul pentru reglarea
cantităţii de aburi în poziţia
.
Prin orificiile din talpa fierului de călcat
nu ies aburi.
Din duza jetului de aburi nu ies aburi.
Funcţia de stropire nu funcţionează.
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
32
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
IR1200-001_v03
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей
инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности.
Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было
пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации утюга
Во время использования утюга всегда соблюдайте нижеприведенные основные правила техники безопасности:
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Использовать и оставлять утюг следует на устойчивой поверхности.
●● Не оставляйте утюг, подключенный в электросеть без присмотра.
●● Перед наполнением резервуара
утюга водой, выньте вилку из
розетки.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● В процессе глажки запрещено
открывать отверстие для наполнения резервуара водой.
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет
и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы
с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен
инструктаж по эксплуатации приIR1200-001_v03
бора и связанными с этим угрозами. Запрещается детям играть
с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора
детьми без присмотра взрослых.
●● Во время работы или остывания утюга держите его и провод
питания вне досягаемости детей
младше 8 лет.
●● Не пользуйтесь утюгом после его
падения, если на нем имеются
видимые повреждения или при
утечке воды.
●● После каждого использования утюга
необходимо слить из него воду.
●● Если какой-либо элемент утюга
будет поврежден, то, чтобы избежать аварийных ситуаций, его
замену должен произвести изготовитель, представитель сервиса или
квалифицированный специалист.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Не пользуйтесь неисправным или
поврежденным утюгом.
●● Не прикасайтесь к подошве утюга во
время глажения или сразу же после
него. Будьте осторожны - температура подошвы очень высокая!
●● Во время глажки и непосредственно после ее завершения,
не прикасайтесь к поверхности,
обозначенной символом
. Эта
поверхность является горячей
(смотри рис. 1 и 2).
33
Обратите внимание:
Горячая
поверхность!
Рис. 1: Правая сторона
Рис. 2: Левая сторона
●● Утюг вырабатывает очень горячий
водяной пар. Будьте осторожны
во время глажения и предупредите других пользователей о возможной опасности.
●● Соблюдайте особую осторожность
во время глажения в присутствии
детей. Не позволяйте прикасаться
к горячему утюгу во время глажения.
●● Не позволяйте детям чистить
устройство и выполнять другие
действия по уходу за ним без присмотра.
●● Категорическия запрещается гладить электроутюгом одежду и ткани
непосредственно на людях или
животных.
●● Категорически запрещается направлять струю пара на людей или
животных.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Удалите с корпуса и подошвы утюга все имеющиеся защитные пленки и наклейки.
●● Перед началом глажения размотайте и выпрямите
питающий сетевой провод.
●● Наполняйте утюг водой только с помощью приложенного кувшинчика-мерки для воды.
контакта шнура питания с горячей
поверхностью утюга.
●● Убедитесь, что напряжение, указанное в таблице
номинальных значений, соответствует напряжению
в сети.
●● Избегайте
34
●● Подключайте утюг только к сети переменного тока
с заземлением. Убедитесь в том, что напряжение,
указанное на приборе, соответствует напряжению
электросети.
●● Не пользуйтесь удлинителем без заземления!
●● Не заливайте в резервуар никакие жидкости, кроме
воды - например, духи, уксус или другие химические
вещества.
●● Не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
●● Не наматывайте шнур питания вокруг утюга, пока он
полностью не остынет и не будет готов к хранению.
●● Не разбирайте утюг.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
●● Если Вы не пользуетесь утюгом даже непродолжительное время, утюг необходимо выключить. Для
этого переключите термостат в положение «MIN»
(вращая в направлении против часовой стрелки).
●● Если Вы даже кратковременно не используете
утюг - выключите функцию отпаривания, установив
регулятор на положение
.
●● Режим «САМООЧИСТКА ПОДОШВЫ УТЮГА»
необходимо включать, по меньшей мере, один раз
в месяц.
СОВЕТЫ
Информация об изделии и рекомендации по его применению
●● Утюг предназначен исключительно для домашнего
пользования. Используйте его только в целях,
предусмотренных инструкцией.
Рекомендации по глажению
1 Рассортируйте вещи, которые Вы собираетесь гладить, по типам ткани, из которой они сшиты. Это позволит Вам ограничить количество переключений регулятора температуры.
2 Если Вы не знаете состав изделия, найдите на нём
место, которое незаметно при носке, и попробуйте подобрать соответствующую температуру глажения, начиная
с минимальной.
3 Прежде чем начать глажение изделий из чувствительных к высоким температурам тонких и деликатных
тканей, необходимо подождать три минуты. Для достижения нужной температуры (как более высокой, так
и более низкой) необходимо определенное время.
4 Чтобы изделия из тонких и деликатных тканей, таких
как шерсть, шелк, бархат и т.п. не лоснились после глажения, их нужно гладить через ткань.
5 Возможно, что для включения функции выброса пара
нужно будет нажать на кнопку несколько раз.
IR1200-001_v03
6 Внимательно прочитайте ярлык на изделии, которое
Вы собираетесь гладить, и всегда выполняйте рекомендации изготовителя одежды по уходу за изделием. Символы на ярлыках означают следующее:
Регулировка температуры глажения
●● Ацетатное
волокно
●● Эластан
●● Полиамид
●● Полипропилен
●● Медь
●● Полиэстер
●● Протеин
●● Шелк
●● Триацетат
●● Вискоза
●● Шерсть
4 Установите регулятор пара в положение
.
5 Установите утюг в горизонтальное положение или
нажмите кнопку включения пара, через отверстия
в подошве утюга начнет поступать пар.
●● Утюг готов к использованию.
6 Начните первую глажку со «старых» тканей.
После того, как в резервуаре закончится
вода, утюг перестанет вырабатывать пар.
Технические характеристики
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Регулятор пара
Кнопка включения пара
Кнопка распылителя
Кнопка включения самоочистки
Указатель температуры
Регулятор температуры
Крышка резервуара воды
Форсунка распылителя
Устройство выброса пара
Защита шнура
Шнур питания
Лампочка работы нагревателя (красная)
Резервуар воды
Подошва утюга
Подготовка утюга к работе
1 Разверните и распрямите шнур питания.
2 Наполните резервуар водой. См. пункт «НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА».
3 Подключите утюг к соответствующему источнику
питания.
IR1200-001_v03
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
утюга к работе».
2 Поверните регулятор температуры по часовой
стрелке в положение „●●●”.
3 Загорится лампочка, подтверждающая работу
нагревателя.
Лампочка погаснет, когда будет достигнута требуемая температура.
●● Хлопок
●● Лен
Конструкция утюга
Первая глажка
Глажка
Всегда придерживайтесь рекомендаций
производителя одежды, указанных на этикетах.
НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА
●● Выньте вилку шнура питания из розетки.
B
1 Установите регулятор пара в положение
и откройте крышку резервуара для воды.
2 При помощи прилагаемой мерки наполните резервуар водой.
Для достижения наилучших результатов
глажки используйте каждый раз свежую
деминерализованную или дистиллированную воду.
Не используйте химически декальцинированную воду или какие-либо другие жидкости.
Не превышайте уровень „MAX”, отмеченный на боковой стенке резервуара.
3 Закройте крышку резервуара воды.
СУХАЯ ГЛАЖКА
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
утюга к работе».
2 Установите регулятор пара в положение
.
3 Поверните регулятор температуры в положение
„●”, „●●” или „●●●”.
4 Загорится лампочка, подтверждающая работу
нагревателя.
35
Лампочка погаснет, когда будет достигнута требуемая температура.
●● Утюг готов к использованию.
ГЛАЖКА С ОТПАРИВАНИЕМ
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
утюга к работе».
2 Поверните регулятор температуры в положение
„●●” или „●●●”.
Для получения оптимального качества
пара, не устанавливайте регулятор
температуры в положение „●” во время
глажки с использованием пара.
3 Загорится лампочка, подтверждающая работу
нагревателя.
Лампочка погаснет, когда будет достигнута требуемая температура.
●● Утюг готов к использованию.
4 Необходимое количество пара установите при
помощи регулятора пара.
РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ
Эта функция может использоваться
в любой момент и не влияет на установки
утюга.
1 Наполните резервуар воды См. пункт «НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА».
2 Направьте выход форсунки на одежду.
3 Нажмите кнопку распылителя.
Распыление произойдет после нескольких
нажатий кнопки.
FRONTAL JET – ВЫБРОС ПАРА ВПЕРЕД
Функция Frontal Jet позволяет производить пар через
устройство, расположенное спереди утюга. Выброшенный пар предварительно разрыхляет волокна во время
глажки. Это также помогает освежить и разгладить помятые места на висящих тканях. Данная функция безопасна для тонких тканей, так как нагретая подошва утюга
не направлена в сторону ткани.
Устройство вырабатывает водяной пар
очень высокой температуры. Ни в коем
случае не гладьте одежду и материалы,
непосредственно на людях или животных.
Никогда не направляйте пар на людей или
животных.
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
утюга к работе».
2 оверните регулятор температуры в положение
„●●●”.
36
3 Загорится лампочка, подтверждающая работу
нагревателя.
Лампочка погаснет, когда будет достигнута необходимая температура.
●● Утюг готов к использованию.
4 Направьте устройство выброса пара на материал
или занавеску, который хотите выгладить. Нажмите
кнопку включения пара – из отверстий в подошве
утюга произойдет интенсивный выброс пара.
5 В случае больших загибов, подождите несколько
секунд и снова нажмите кнопку включения пара.
Во время глажки большинство загибов
можно устранить после трех нажатий
кнопки.
Выброс пара может произойти после
нескольких нажатий кнопки.
Для поддержания высокого качества пара
не нажимайте кнопку выброса пара больше
трех раз подряд.
В процессе глажки соблюдайте расстояние не менее нескольких сантиметров
от нежных материалов (синтетические
материалы, шелк, бархат, и т.п.), в противном случае можно повредить материал.
ЗАВЕРШЕНИЕ ГЛАЖКИ
1 Поверните регулятор температуры против часовой
стрелки в положение „MIN”; утюг выключится.
2 Установите регулятор пара в положение
.
3 Отключите утюг от источника питания.
4 Удалите из резервуара остатки воды. См. пункт
„УДАЛЕНИЕ ВОДЫ”.
5 После того, как утюг полностью остынет, храните его
вертикально в безопасном месте.
C
Удаление воды
●● Установите регулятор пара в положение
●● Отключите утюг от источника питания.
.
1 Поверните утюг верхней частью вниз и слегка встряхните, чтобы удалить остатки воды.
2 Нажмите кнопку включения пара (когда подошва
утюга горячая), чтобы удалить воду из резервуара.
3 Нажмите кнопку распылителя, чтобы убрать
остатки воды.
●● Перед тем, как убрать утюг, убедитесь, что регулятор пара находится в положении
.
IR1200-001_v03
Дополнительные функции
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ
Утюг оснащен встроенным резервуаром, с защитой от
накипи.
Встроенный резервуар разработан с целью уменьшения
количества оседающей накипи, появляющейся в процессе глажки с использованием пара.
Встроенный резервуар увеличивает срок
эксплуатации утюга, однако не останавливает полностью процесс натурального
образования накипи.
САМООЧИСТКА ПОДОШВЫ УТЮГА
Эта функция позволяет удалить осадки и минералы,
отложившиеся в камере пара. Исправность утюга во
многом зависит от периодичности выполнения самоочистки подошвы и от жесткости воды. Мы рекомендуем
выполнять самоочистку не реже раза в месяц.
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
утюга к работе».
2 Поверните регулятор температуры в положение
„●●●”.
3 Загорится лампочка, подтверждающая работу
нагревателя.
Лампочка погаснет, когда будет достигнута требуемая температура.
●● Утюг готов к использованию.
4 Подождите еще цикл; сигнальная лампочка загорится и погаснет.
5 Поверните регулятор температуры против часовой
стрелки в положение „MIN”.
6 Отключите утюг от источника питания.
7 Удерживайте утюг вертикально над раковиной.
8 Нажмите и удерживайте кнопку самоочистки.
9 Пар и кипящая вода выйдут из отверстий в подошве
утюга, вымывая осадок и минералы из камеры пара.
10 Слегка встряхните утюг, пока резервуар воды полностью не опустошится.
11 После завершения самоочистки, отключите кнопку
самоочистки.
12 Установите утюг на плоской, ровной поверхности
в горизонтальном положении и подождите, пока он полностью не остынет.
13 Протрите подошву утюга влажной тряпкой.
воды из подошвы, когда утюг недостаточно нагрет.
●● Во время работы системы может быть слышен стук,
особенно при нагреве и охлаждении. Это абсолютно
нормально и свидетельствует о правильной работе
системы.
Очистка и уход
●● Отключите утюг от источника питания.
●● Перед очисткой утюг должен полностью остыть.
●● Для очистки используйте влажную тряпку и неагрессивное моющее средство.
●● Не используйте для мойки корпуса агрессивные моющие средства в виде эмульсий, молочка, паст и т.п.
Они могут удалить нанесенную графику - шкалу, обозначения, предупреждающие знаки и т.п.
●● Никогда не используйте острые или жесткие предметы для удаления остатков с подошвы утюга.
●● Не используйте для очистки подошвы утюга жесткие
и уксусные моющие средства, а также средства против накипи.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором!
Вытекающая вода очень горячая. Соблюдайте особую осторожность.
СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТЕЧЕК
●● Система
предотвращения протечек была разработана, чтобы автоматически предотвратить попадание
IR1200-001_v03
37
Примеры проявления неисправностей в процессе эксплуатации утюга
Неисправности, которые на первый взгляд кажутся серьезными, можно легко решить. Прежде чем обратиться в сервисный центр, проверьте, не подходит ли какая-либо из проблем, описанных в таблице, к обнаруженной неисправности. Если в дальнейшем проблема не будет решена согласно указаниям в таблице, обратитесь по инфолинии к консультанту или в соответствующий сервисный центр.
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Подошва утюга холодная, несмотря,
на то, что утюг подключен к сети.
Сломана розетка либо отсутствует
напряжение в сети.
●● Проверьте, не перегорел ли или
не включился ли предохранитель сети. Если вышеуказанные
предохранители работают
исправно, проверьте сетевую
розетку, подключая к нему другое
оборудование.
●● Включите утюг в другую розетку.
Проверьте, правильно ли вставлена
вилка в сетевую розетку.
Проблема с соединением.
Термостат установлен на MIN.
Установите термостат на необходимую температуру.
Из отверстий подошвы утюга не
идет пар.
Резервуар не заполнен необходимым количеством воды.
Залейте воду в резервуар.
Смотреть пункт „НАПОЛНЕНИЕ
ВОДОЙ”.
Установите термостат в положении
производства пара.
Из устройства выброса пара не
идет пар.
Термостат находится в положении,
при котором пар не производиться.
Резервуар не заполнен необходимым количеством воды.
Утюг используется первый раз.
Нажимайте кнопку выброса пара
до момента, когда из распылителя
начнет выходить пар.
Резервуар не заполнен необходимым количеством воды.
Залейте воду в резервуар.
Смотреть пункт „НАПОЛНЕНИЕ
ВОДОЙ”.
Утюг используется первый раз.
Нажимайте кнопку распылителя
до момента срабатывания распылителя.
Утюг плохо гладит.
Не правильно установлен термостат.
Из подошвы утюга вытекает вода.
Утюг не нагрет до температуры,
необходимой для произведения
пара.
Установите термостат на температуру, соответствующую для
материала, который гладится.
Установите термостат в положении
„●●●”.
Не работает распылитель воды.
Ручка регулятора пара находится
в положении
при наполнении
водой резервуара.
Залейте воду в резервуар.
Смотреть пункт „НАПОЛНЕНИЕ
ВОДОЙ”.
Перед наполнением резервуара
водой, установите ручку регулирования паром в положении
.
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
38
IR1200-001_v03
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване на ютията
По време на използване на ютията винаги спазвайте
следните основни изисквания за безопасност:
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Ютията трябва да бъде използвана на стабилна повърхност, и на
такава да бъде поставяна.
●● Потребителят не би трябвало да
оставя ютията без надзор когато
е включена към захранващата
мрежа.
●● Преди да напълните резервоара с вода, извадете щепсела от
захранващия контакт
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Не отваряйте отворите за вливане
на вода в ютията по време на гладене.
●● Това оборудване може да се
използва от деца на възраст от
8 години и от лица с намалена
физическа или психическа споIR1200-001_v03
собност, и хора с липса на опит
и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са им
преказани инструкций за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си
играят с уреда. Не се разрешава
извършване на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● По време на охлаждане или
работа дръжте ютията и захранващия кабел далеч от деца под
8-годишна възраст.
●● Ютията не трябва да бъде използвана, ако е паднала, има видими
следи на повреди или от нея
изтича вода.
●● След приключване на гладенето
излейте останалата в резервоара
вода.
●● Ако някоя от частите на ютията
е повредена, тя трябва да се
смени от производителя, представител на сервиза или квалифицирано лице с цел избягване на
евентуалната опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените
поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност се обърнете към специализиран сервиз на.
●● Не използвайте ютията, ако е повредена или не работи както трябва.
●● Не докосвайте гладещата повърхност на ютията по време на гладене или кратко след приключването му, тъй като е гореща!
39
●● По време на гладене или непосредствено след неговото завършване не докосвайте повърхността
означена със символа
. Тази
повърхност е гореща (вижте фиг.
1 и 2).
Внимание: Гореща
повърхност!
Фиг. 1: Дясна страна
Фиг. 2: Отляво
●● Ютията отделя водна пара
с висока температура. Винаги
я използвайте предпазливо и предупредете останалите потребители за евентуалната опасност.
●● Бъдете особено внимателни по
време на гладене в присъствието
на деца. Не позволявайте да докосват ютията по време на гладене.
●● Не позволявайте на деца да
почистват уреда или да извършват други действия по поддръжка
без надзор.
●● В никакъв случай не гладете дрехи
и платове върху хора или животни.
●● В никакъв случай не насочвайте
парата към хора или животни.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Отстранете защитното фолио и всички лепенки от
гладещата повърхност на ютията и корпуса й.
●● Преди използване разгънете и изправете захранващия кабел.
●● Пълнете ютията с вода само с помощта на съда за
вода от комплекта на ютията.
●● Избягвайте контакта на свързващия кабел с горещата част на ютията.
40
●● Уверете
се, че напрежението, намиращо се на
табелката на уреда съответства на напрежението
на захранващата мрежа.
●● Ютията трябва винаги да се включва в контакт на
електрическата мрежа (само с променлив ток) със
заземяване и с напрежение съгласно даденото на
информационната табелка на уреда.
●● Не използвайте удължител без заземяване!
●● Не вливайте течности, различни от вода в резервоара за вода, като парфюми, оцет или други химикали.
●● Не потапяйте ютията във вода или други течности.
●● Не увивайте свързващия кабел около ютията,
докато напълно не се изстуди и не бъде готова за
съхранение
●● Не разглобявайте корпуса на ютията и не демонтирайте никоя от частите му.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● Ако не използвате ютията дори за кратко време,
изключете я със завъртане на регулатора на температурата по посока обратна на часовниковата
стрелка. Настройте го на положение „MIN”.
●● Ако не използвате ютията дори и за кратък период
от време, изключете функцията пара, поставяйки
регулатора на парата в положение
.
●● Поне веднъж месечно използвайте функцията
„САМОПОЧИСТВАЩА СЕ ГЛАДЕЩА ПЛОЧА”.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно ползването му
●● Ютията е предназначена само за домашно използване и може да се използва само съгласно настоящата инструкция.
Препоръки за гладене
1 Сортирайте дрехите за гладене според типа плат.
Това ще ограничи честото сменяне на температурата за
различните видове платове.
2 Обърнете дрехата за пробно гладене от вътрешната
й страна, ако не сте сигурни какъв вид е платът. Започнете от най-ниската температура и постепенно я увеличавайте.
3 Изчакайте три минути, преди да започнете да гладите платове, чувствителни на високи температури.
Функцията за регулиране на температурата се нуждае
от известно време, за да достигне избраното ниво, независимо от това дали температурата е по-ниска или повисока.
IR1200-001_v03
4 Фините материали, като например коприна, вълна,
велур и др., се гладят през парче плат, за да избегнете
блестящите следи.
5 С цел активиране на разпръскването, отделянето
на пара или вертикалното отделяне на пара може да се
окаже необходимо неколкократното натискане на бутона.
6 Спазвайте препоръките на производителя на облеклото. Запознайте се със съдържанието на етикетите,
което често е представено под формата на символи,
напр.:
●● Ацетат
●● Еластан
●● Полиамид
●● Полипропилен
●● Купро
●● Полиестер
●● Протеин
●● Коприна
●● Триацетат
●● Вискоза
●● Вълна
4 Настройте регулатора на парата в положение
.
5 Поставете ютията в хоризонтално положение или
натиснете бутона за изпускане на пара, през отворите
в гладещата плоча ще излезе пара.
●● Ютията е готова за използване.
6 Започнете първото гладене на “стара” дреха.
Гладене
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС)
NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
A
Регулатор на парата
Бутон за изхвърляне на пара
Бутон за пръскане
Бутон за самопочистване
Индикатор за температурни настройки
Термостат
Капак на резервоара за вода
Дюза за пръскане
Дюза за изпускане на пара
Гумен водач
Свързващ кабел
Контролна лампа на нагревателя (червена)
Резервоар за вода
Гладеща плоча
Подготовка на ютията за работа
1 Развийте и изправете захранващия кабел.
2 Напълнете резервоара с вода. Вижте точка “ВЛИВАНЕ НА ВОДА “.
IR1200-001_v03
1 Следвайте раздел “Подготовка на ютията за работа.”
2 Завъртете регулатора на температурата (термостата) по посока на часовниковата стрелка в положение
„●●●”.
3 Ще светне сигналната лампа за работа на нагревателя.
След изпразване на резервоара за вода,
ютията спира да генерира пара.
●● Памук
●● Лен
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Първо гладене
Лампата изгасва, когато е достигната
необходимата температура.
Настройки на температурата
Елементи на ютията
3 Включете ютията към подходящ източник на захранване.
Винаги следвайте инструкциите на производителя на дрехите, подадени на етикета на облеклата.
ВЛИВАНЕ НА ВОДА
B
●● Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.
1 Настройте регулатора на парата в позиция
и отворете капака на резервоара за вода.
2 Използвайте приложения съд за вода и напълнете
резервоара с вода.
За най-добри резултати при гладене,
винаги използвайте прясна деминерализирана или дестилирана вода.
Не използвайте вода с химически премахнат калций или други течности.
Да не се превишава ниво “MAX”, отбелязано отстрани на резервоара за вода.
3 Затворете капака на резервоара за вода.
ГЛАДЕНЕ НА СУХО
1 Следвайте раздел “Подготовка на ютията за работа”.
2 Настройте регулатора на парата в позиция
.
3 Завъртете регулатора на температурата в положение „●”, „●●” или „●●●”.
4 Ще светне сигналната лампа за работа на нагревателя.
41
Лампата изгасва, когато е достигната
необходимата температура.
●● Ютията е готова за използване.
ГЛАДЕНЕ С ПАРА
1 Следвайте раздел “Подготовка на ютията за работа”.
2 Завъртете термостата на „●●” или „●●●”.
За да се гарантира оптимално качество на
парата, не настройвайте термостата на
„●” при гладите с пара.
3 Ще светне сигналната лампа за работа на нагревателя.
Лампата изгасва, когато е достигната
необходимата температура.
●● Ютията е готова за използване.
4 Количеството на генерираната пара се регулира
с регулатора на пара.
ПРЪСКАНЕ
Тази функция може да се използва по всяко
време и не променя настройките на ютията.
1 Напълнете резервоара за вода. Вижте раздел “ВЛИВАНЕ НА ВОДА “.
2 Насочете накрайника на дюзата към дрехите.
3 Натиснете бутона за пръскане.
Пръскането може да настъпи след няколко
кратно натискане на бутона.
FRONTAL JET – ПАРНА СТРУЯ ОТПРЕД НА
ЮТИЯТА
Функцията Frontal Jet дава възможност за излизане на
парната струя през дюзата, намираща се в предната
част на ютията. Излизащата пара помага за премахване
на гънки по време на гладенето. Помага да се изгладят
също висящи материали. Това е безопасна функция за
висящите материали, понеже горещата гладеща плоча
не е насочена към материала.
Уреда генерира водна пара при много висока
температура. При никакви обстоятелства
не гладете дрехи и платове, които се намират на човек или животно. Никога не насочвайте парата към хора или животни.
1 Следвайте раздел “Подготовка на ютията за работа”.
2 Завъртете термостата на „●●●”.
3 Ще светне сигналната лампа за работа на нагревателя.
●● Ютията е готова за използване.
4 Насочете дюзата с парата към материала или пердето от което искате да премахнете гънките. Натиснете
бутона за парен удар – от отворите в гладещата плоча
на ютията ще настъпи интензивно подаване на пара.
5 В случай на упорити гънки, изчакайте няколко
секунди и отново натиснете бутона за парен удар.
По време на гладене повечето гънки могат
да бъдат отстранени след три натискания на бутона.
Струята на парата може да се появи след
няколко натискания на бутона.
За да се поддържа високото качество на
парата, не натискайте бутона за пара
последователно повече от три пъти.
По време на гладене поддържайте разстояние най-малко няколко сантиметра от
деликатни материали (синтетичен материал, коприна, кадифе и т.н.) в противен
случай материалът може да бъде повреден.
КРАЙ НА ГЛАДЕНЕТО
1 Завъртете термостата по посока противна на часовниковата стрелка в положение “MIN” ютията е изключена.
2 Настройте регулатора на парата в положение
.
3 Изключете ютията от източника на захранване.
4 Излейте водата останала в резервоара за вода.
Вижте раздел “Изливане на водата”
5 Когато ютията е напълно изстинала, съхранявайте
във вертикално положение на безопасно място.
C
Изливане на водата
●● Настройте регулатора на парата в положение
●● Изключете ютията от източника на захранване.
.
1 Обърнете ютията с горната част надолу и внимателно я разклатете, за да отстраните останалата вода.
2 Натиснете бутона за пара (когато гладещата плоча
е гореща), за да се освободи събраната вода в резервоара.
3 Натиснете бутона за пръскане, за да се освободи
останалата вода.
●● Преди да поставите ютията за съхранение, уверете
се, че регулатора е в позиция
.
Лампата изгасва, когато е достигната
необходимата температура.
42
IR1200-001_v03
Допълнителни функции
СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОТЛЕН
КАМЪК
Ютията има вграден съд предпазващ от образуването на
котлен камък.
Вграденият съд е монтиран с цел да се намали явлението утаяване на варовик, което често се наблюдава
при гладенето с използването на пара.
Вграденият съд удължава експлоатационния живот на ютията, но не спира
напълно естествения процес на утаяване
на варовика.
САМОПОЧИСТВАЩА СЕ ГЛАДЕЩА ПЛОЧА
Тази функция позволява на отстраняване на седименти
и минерали събрани в парната камера. Ефективността
на ютията до голяма степен зависи от честотата на
самопочистването на гладещата плоча и твърдостта на
водата. Препоръчваме да направите тази стъпка веднъж
месечно или по-често.
1 Следвайте раздел “Подготовка на ютията за работа”.
2 Завъртете термостата на позиция „●●●“.
3 Ще светне сигналната лампа за работа на нагревателя.
Лампата изгасва, когато е достигната
необходимата температура.
●● Ютията е готова за използване.
4 Изчакайте следващия цикъл, сигналната лампа светва и изгасва.
5 Завъртете термостата по посока противна на часовниковата стрелка в положение “MIN”.
6 Изключете ютията от контакта.
7 Задръжте ютията хоризонтално над мивката.
8 Натиснете и задръжте бутона за самопочистване.
9 Пара и вряща вода излизат от отворите в гладещата
плоча, изхвърляйки натрупаните седименти и минерали
в парната камера.
10 Внимателно разклатете ютията, до изпразване на
резервоара за вода.
11 След завършване на самопочистването, освободете
бутона на самопочистване.
12 Поставете ютията върху хоризонтална равна повърхност в изправено положение и я оставете да изстине
напълно.
13 Избършете плочата на ютията с влажна кърпа.
СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗТИЧАНИЯ
●● Системата за превенция на изтичане е проектирана
така, че автоматично да предотврати изтичането
на вода от плочата, когато ютията не е достатъчно
гореща.
●● По време на действие на системата може да се чуе
звук подобен до пукане, особено по време на загряване или охлаждане. Това е нормално и показва, че
системата работи правилно.
Почистване и поддръжка
●● Изключете ютията от контакта.
●● Преди почистване, ютията трябва
напълно да
изстине.
●● За чистене използвайте влажна кърпа и деликатен
почистващ препарат.
●● Не използвайте агресивни препарати като емулсии,
лосиони, кремове и др. за миене на корпуса. Те могат
да отстранят информационни графични символи,
като скали, знаци, предупредителни знаци и др.
●● Никога не използвайте остри или абразивни предмети, за да премахнете изгаряния от гладещата
плоча.
●● Не използвайте абразивни почистващи препарати,
оцет и вещества за отстраняване на котлен камък за
чистене на плочата на ютията.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Изтичащата вода е много гореща. Бъдете
особено внимателни.
IR1200-001_v03
43
Примерни проблеми по време на използване на ютията
Проблемите, които на пръв поглед могат да изглеждат сериозни, могат лесно да бъдат решени. Преди да се свържете
със сервизния представител, вижте таблицата по-долу, дали някой от проблемите, описани по-долу не отговаря на
Вашия проблема. Ако проблемът все още не е решен, свържете се с инфолинията или с подходящ сервизен център.
ПРОБЛЕМ
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Гладещата плоча е студена,
въпреки че ютията е включена към
източника на захранване.
Захранващия контакт е повреден,
или няма напрежение в захранващата мрежа.
●● Проверете дали предпазителя на
мрежата не е изгорял или не се
е изключил автоматичния предпазител на мрежата. Ако горе
изреденият предпазител действа
правилно, проверете захранващия контакт, свързвайки към него
друг електрически уред.
●● Свържете уреда с друг захранващ контакт.
Има проблем със свързването.
Проверете дали щепсела е правилно
включен в захранващия контакт.
Температурата е настроена на MIN.
Настройте регулатора на температурата на желаната степен на
нагряване.
В резервоара няма достатъчно
вода.
Напълнете резервоара за вода.
Вижте точка „ВЛИВАНЕ НА ВОДА”.
Регулатора на температурата
се намира в позиция в която не се
използва пара.
Настройте регулатора на температурата на позиция в която се
използва пара.
В резервоара няма достатъчно
вода.
Напълнете резервоара за вода.
Вижте точка „ВЛИВАНЕ НА ВОДА”.
Уреда се използва за пръв път.
Натискайте бутона за пара до
момента в който от дюзите за пара
не започне да излиза пара.
В резервоара няма достатъчно
вода.
Напълнете резервоара за вода.
Вижте точка „ВЛИВАНЕ НА ВОДА”.
Уреда се използва за пръв път.
Натискайте бутона за пръскане до
момента в който започне да пръска.
Ютията слабо глади.
Регулатора на температурата се
намира в неправилна позиция
Настройте регулатора на температурата на позиция отговаряща
на изискванията на гладения
материал.
От гладещата плоча на ютията
изтича вода.
Ютията не е достигнала изискваната температура за генериране
на пара.
Настройте регулатора на температурата на позиция „●●●”.
Регулатора на пара се намира
в позиция
по време на напълване на резервоара с вода.
Преди да напълните резервоара
с вода, настройте регулатора за
пара в позиция
.
От отворите в гладещата плоча на
ютията не излиза пара.
От дюзата за пара не излиза пара.
Функцията за пръскане не действа.
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
44
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
IR1200-001_v03
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо Вас уважно прочитати інструкцію з експлуатації,
приділяючи особливу увагу рекомендаціям щодо техніки
безпеки. Збережіть інструкцію, щоб Ви могли користатися нею в процесі подальшої експлуатації приладу.
Вказівки щодо безпеки та правильного
використання праски
Під час використання праски просимо завжди дотримуватися нижче наведених вимог безпеки:
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання вимог загрожує травмами
●● Праску слід використовувати та
зберігати на стабільній поверхні.
●● Не залишайте без нагляду праску,
підключену до електромережі.
●● Перед наповненням резервуара
праски водою, вийміть вилку з розетки.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● У процесі прасування заборонено
відкривати отвір для наповнення
резервуара водою.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними
та розумовими здібностями, особами без досвіду роботи з приладом, якщо буде здійснюватись
контроль або проведено інструкIR1200-001_v03
таж із експлуатації приладу та
пов’язаними із цим загрозами.
Не дозволяти дітям гратися з приладом. Не допускати проведення
чищення та консервації приладу
дітьми без нагляду дорослих.
●● Підчас роботи або охолодження
праски тримайте її та провід живлення поза досяжністю дітей,
молодших 8 років.
●● Не користуйтеся праскою, якщо
вона падала на підлогу, якщо на
ній є видимі пошкодження або
вона протікає.
●● Після закінчення прасування
вилийте рештки води з баку.
●● Якщо будь-яка частина праски
ушкоджена, щоб уникнути уражень,
вона мусить бути замінена виробником, представником сервісу або
іншою кваліфікованою особою.
●● Ремонт праски може здійснювати
лише підготовлений персонал.
Неправильно проведений ремонт
може призвести до серйозної
травми користувача. У разі виникнення неполадки слід звернутися
до спеціалізованого пункту обслуговування.
●● Не використовувати праску, якщо
вона ушкоджена або не працює, як
належить.
●● Не торкатися до підошви праски
підчас або відразу після прасування, підошва гаряча!
●● Під час прасування і безпосередньо після його завершення,
не торкайтеся поверхні, позначеної символом
. Ця поверхня
є гарячою (дивись рис. 1 і 2).
45
Зверніть увагу:
Гаряча
поверхня!
Рис. 1: Права сторона
Рис. 2: Ліва сторона
●● Праска виділяє водяну пару високої температури. Завжди використовуйте праску обережно та попередьте інших користувачів про
можливу небезпеку.
●● Не дозволяйте бавитися приладом
та зберігайте у недоступному для
дітей та неврівноважених осіб місці.
●● Не дозволяйте дітям чистити
пристрій та виконувати інші дії
з догляду за ним без нагляду.
●● У жодному разі не прасувати
одягу, що знаходиться на людях
чи тваринах.
●● Не можна керувати пар на людей
чи тварин.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Усунути охоронну плівку і наклейки з підошви та
корпусу праски.
●● Перед використанням розв’язати та випрямити провід підключення.
●● Наповнювати праску слід лише за допомогою спеціальної ємкості на воду.
контакту шнура живлення з гарячою
поверхнею праски.
●● Переконайтеся, що напруга, вказана в таблиці
номінальних значень, відповідає напрузі в мережі.
●● Праску завжди підключайте до розетки електромережі (тільки перемінного струму), оснащеної заземленням з напругою, що відповідає вказаному на
щитку значенню напруги.
●● Не використовуйте подовжувач без заземлення!
●● Не заливайте в резервуар ніяких рідин (духів, оцту
або інших хімічних речовин) окрім води.
●● Не занурюйте праску у воду чи іншу рідину.
●● Уникайте
46
●● Не намотуйте шнур живлення навколо праски, поки
вона повністю не охолоне і не буде готова до зберігання.
●● Не розкручувати корпус праски і не демонструвати
жодних частин.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● Якщо Ви не використовуєте праску навіть протягом
короткого часу – поверніть регулятор температури
у напрямку протилежному до руху годинникової
стрілки. Встановіть його на позначці „MIN”.
●● Якщо Ви навіть протягом короткого часу не використовуєте праску - вимкніть функцію пари встановлюючи регулятор в положення
.
●● Принаймі один раз у місяць застосуйте функцію
„САМООЧИЩЕННЯ ПІДОШВИ УТЮГА”.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Праску призначено лише для домашнього викорис-
тання і можна її використовувати лише згідно даної
інструкції.
Вказівки щодо прасування
1 Посортуйте речі до прасування згідно типу тканини.
Це допоможе обмежити частоту зміни температур для
різних тканин.
2 Проведіть пробне прасування на внутрішній стороні
вбрання, якщо Ви не впевнені щодо типу тканини. Почніть
від низької температури, а потім поволі збільшуйте.
3 Зачекайте три хвилини перед прасуванням тканин
вразливих на високі температури. Функція регуляції
температури потребує трохи часу до моменту осягнення
обраного рівня, не залежно від того, чи нижча, чи вища
температура потрібна.
4 Делікатні тканини, такі як шовк, вовна, велюр тощо
слід прасувати через тканину до прасування, щоб уникнути блискучих слідів.
5 Для активації розпилювача, викиду пари або вертикального викиду пари, необхідно декілька раз натиснути
кнопку.
6 Дотримуйтесь вказівок виробника одягу. Ознайомтесь із змістом етикетки, часто представленої у вигляді
символів, наприклад:
Вибір температури
●● Ацетатне
волокно
●● Еластик
●● Поліаміди
●● Поліпропілен
IR1200-001_v03
●● Праска готова до використання.
Вибір температури
●● Купро
●● Поліестр
●● Протеіни
●● Шовк
6 Розпочніть перше прасування зі “старих” тканин.
●● Триацетат
●● Віскоза
●● Вовна
Після того, як в резервуарі закінчиться
вода, праска перестане виготовляти пару.
Прасування
●● Бавовна
●● Льон
Завжди
дотримуйтеся
рекомендацій
виробника одягу, які вказані на етикетках.
НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРУ
Технічні дані
Технічні параметри подано на номінальній таблиці виробу.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE)
№ 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
Конструкція праски
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Регулятор пари
Кнопка увімкнення пари
Кнопка розпилювача
Кнопка самоочистки
Покажчик температури
Регулятор температури
Кришка резервуару води
Форсунка розпилювача
Пристрій викидання пари
Захист шнура
Шнур живлення
Лампочка роботи нагрівача (червона)
Резервуар води
Підошва праски
Підготовка праски до роботи
1 Розгорніть і розпряміть шнур живлення.
2 Наповніть резервуар водою. Див. пункт “НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРУ”.
3 Підключіть праску до відповідного джерела живлення.
Перше прасування
1 Слідуйте вказівкам з пункту “Підготовка праски до
роботи”.
2 Поверніть регулятор температури за годинниковою
стрілкою в положення „●●●”.
3 Загориться лампочка, що підтверджує роботу
нагрівача.
Лампочка погасне, коли буде досягнута
необхідна температура.
4 Встановіть регулятор пари в положення
.
5 Встановіть праску в горизонтальне положення або
натисніть кнопку включення пари, через отвори в підошві
праски почне поступати пара.
IR1200-001_v03
●● Вийміть штепсель шнура з розетки.
B
1 Встановіть регулятор пари в положення
і відкрийте кришку резервуару для води.
2 За допомогою мірки, що додається, наповніть резервуар водою.
Для досягнення найкращих результатів прасування використовуйте кожного разу свіжу
демінералізовану або дистильовану воду.
Не використовуйте воду, що хімічно
декальцинована або будь-які-інші рідини.
Не перевищуйте рівень “MAX”, який позначений на бічній стінці резервуару.
3 Закрийте кришку резервуару води.
СУХЕ ПРАСУВАННЯ
1 Слідуйте вказівкам з пункту “Підготовка праски до
роботи”.
2 Встановіть регулятор пари в положення
.
3 Поверніть регулятор температури в положення „●”,
„●●” або „●●●”.
4 Загориться лампочка, що підтверджує роботу
нагрівача.
Лампочка погасне, коли буде досягнута
необхідна температура.
●● Праска готова до використання.
ПРАСУВАННЯ З ПАРОЮ
1 Слідуйте вказівкам з пункту “Підготовка праски до
роботи”.
2 Поверніть регулятор температури в положення
„●●” або „●●●”.
Для отримання оптимальної якості пари,
не встановлюйте регулятор температури в положення „●” під час прасування
з використанням пари.
3 Загориться лампочка, що підтверджує роботу
нагрівача.
Лампочка погасне, коли буде досягнута
необхідна температура.
47
●● Праска готова до використання.
4 За допомогою регулятора пари встановіть необхідну
кількість пари.
РОЗПИЛЕННЯ ВОДИ
Ця функція може використовуватися
у будь-який момент і не впливає на установки праски.
1 Наповніть резервуар води. Див. пункт “НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРУ”.
2 Направте вихід форсунки на одяг.
3 Натисніть кнопку розпилювача.
Розпилення води відбудеться після декількох натискань кнопки.
FRONTAL JET – ВИКИДАННЯ ПАРИ ВПЕРЕД
Функція Frontal Jet дозволяє виробляти пар через пристрій, розташований спереду праски. Викинутий пар
попередньо розпушує волокна під час прасування.
Це також допомагає освіжити і розпрасувати пом’яті
місця на висячих тканинах. Дана функція безпечна для
тонких тканин, так як нагріта підошва праски не спрямована на тканину.
Пристрій виготовляє водяну пару дуже
високої температури. Ні в якому разі не
прасуйте одяг і тканини, що знаходяться
безпосередньо на людях чи тваринах.
Ніколи не направляйте пару на людей або
тварин.
1 Слідуйте вказівкам з пункту “Підготовка праски до
роботи”.
2 Поверніть регулятор температури в положення
„●●●”.
3 Загориться лампочка, що підтверджує роботу
нагрівача.
Лампочка погасне, коли буде досягнута
необхідна температура.
●● Праска готова до використання.
4 Направте пристрій викидання пари на матеріал або
штору, яку хочете випрасувати. Натисніть кнопку включення пари – з отворів в підошві праски відбудеться
інтенсивний викид пари.
5 У випадку сильно пом’ятих тканин, зачекайте декілька
секунд і знову натисніть кнопку включення пари.
Під час прасування більшість загинів можна
усунути після трьох натискань кнопки.
Викид пари може відбутися після декількох
натискань кнопки.
48
Для підтримки високої якості пари не
натискайте кнопку викиду пари більше
трьох разів підряд.
В процесі прасування зберігайте відстань
не менше декількох сантиметрів від ніжних тканин (синтетичні тканини, шовк,
оксамит тощо), інакше можна пошкодити
тканину.
ЗАВЕРШЕННЯ ПРАСУВАННЯ
1 Поверніть регулятор температури проти годинникової стрілки в положення “MIN”; праску буде вимкнено.
2 Встановіть регулятор пари в положення
.
3 Відключіть праску від джерела живлення.
4 Усуньте з резервуару залишки води. Див. пункт
“Видалення води”.
5 Після того, як праска повністю охолоне, зберігаєте
її у вертикальному положенні у безпечному місці.
C
Усунення води
●● Встановіть регулятор пари в положення
●● Відключіть праску від джерела живлення.
.
1 Поверніть праску верхньою частиною вниз і злегка
струсіть, щоб усунути залишки води.
2 Натисніть кнопку включення пари (коли підошва
праски гаряча), щоб усунути воду з резервуару.
3 Натисніть кнопку розпилювача, щоб усунути
залишки води.
●● Перед тим, як прибрати праску, переконаєтеся, що
регулятор пари знаходиться в положенні
.
Додаткові функції
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД УТВОРЕННЯ НАКИПУ
Праска оснащена вбудованим резервуаром, з захистом
від накипу.
Вбудований резервуар розроблений з метою зменшення
кількості накипу, що з’являється в процесі прасування
з застосуванням пари.
Вбудований резервуар збільшує термін
експлуатації праски, проте не зупиняє
повністю процес натурального утворення
накипу.
САМООЧИЩЕННЯ ПІДОШВИ ПРАСКИ
Ця функція дозволяє видалити осади і мінерали накопичені в камері пари. Справність праски в значній мірі залежить від періодичності проведення самоочищення підошви і від жорсткості води. Ми рекомендуємо проводити
самоочищення не рідше ніж один раз в місяць.
IR1200-001_v03
1 Слідуйте вказівкам з пункту “Підготовка праски до
роботи”.
2 Поверніть регулятор температури в положення
„●●●“.
3 Загориться лампочка, що підтверджує роботу
нагрівача.
Лампочка погасне, коли буде досягнута
необхідна температура.
●● Праска готова до використання.
4 Почекайте ще цикл; сигнальна лампочка спалахне
і згасне.
5 Поверніть регулятор температури проти годинникової стрілки в положення “MIN”.
6 Відключіть праску від джерела живлення.
7 Утримуйте праску вертикально над раковиною.
8 Натисніть і утримуйте кнопку самоочищення.
9 Пара і кипляча вода вийдуть з отворів в підошві
праски, вимиваючи осад і мінерали з камери пари.
10 Злегка струсіть праску, поки резервуар води не буде
повністю порожнім.
11 Після завершення процесу самоочищення, відключіть кнопку самоочищення.
12 Поставте праску на плоскій, рівній поверхні в горизонтальному положенні і почекайте, поки вона повністю
не охолоне.
13 Протріть підошву праски вологою ганчіркою.
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД ВИТІКАННЯ
●● Система захисту від витікання була розроблена, щоб
автоматично запобігти попаданню води з підошви,
коли праска недостатньо нагріта.
●● Під час роботи системи можна почути звук стукання,
особливо під час нагрівання і охолодження. Це абсолютно нормальне явище, яке вказує про правильну
роботу системи.
Очищення і догляд
●● Відключіть праску від джерела живлення.
●● Перед очищенням праска повинна повністю охолонути.
●● Для очищення використайте вологу ганчірку і неагресивний миючий засіб.
●● Не використайте для миття корпусу агресивні миючі
засоби у вигляді емульсій, молочка, паст тощо. Вони
можуть усунути нанесену графіку – шкалу, позначення, символі попередження тощо.
●● Ніколи не використайте гострі або жорсткі предмети
для видалення залишків з підошви праски.
●● Для очищення підошви праски не використовуйте
жорсткі і оцтові миючі засоби, а також засоби проти
накипу.
Вода, що витікає, дуже гаряча. Будьте особливо обережними.
Приклади несправностей у процесі експлуатації праски
Проблеми, які на перший погляд здаються серйозними, можна легко вирішити. Перш ніж звернутися до сервісного
центру, перевірте в наступній таблиці, чи не підходить яка-небудь з описаних проблем до виявленої несправності.
Якщо проблему не буде вирішено згідно з вказівками в таблиці, зверніться по інфолінії до консультанта або до відповідного сервісного центру.
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
РІШЕННЯ
Підошва праски холодна, незважаючи, на те, що праска підключена
до мережі.
Зламана розетка або немає струму
в мережі.
●● Перевірте, чи не перегорів або чи
не включений запобіжник мережі.
Якщо вищевказані запобіжники
працюють справно, перевірте
розетку, підключаючи до неї
інший пристрій..
●● Підключіть пристрій до іншої
розетки.
Проблема зі з’єднанням.
Перевірте, чи вилка правильно
вставлена в розетку живлення.
Регулятор температури стоїть на
позначці MIN.
Установіть регулятор температури
на необхідну температуру.
IR1200-001_v03
49
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
РІШЕННЯ
З отворів підошви праски не виходить пара.
Резервуар для води порожній.
Наповніть резервуар праски
водою. Дивитись пункт „НАПОВНЕННЯ ВОДОЮ”.
Регулятор температури стоїть
у положенні, при якому пара не
виходить.
Пересуньте регулятор температури на позначку виходу пари.
Резервуар для води порожній.
Наповніть резервуар праски
водою. Дивитись пункт „НАПОВНЕННЯ ВОДОЮ”.
Праска використовується вперше.
Натискайте кнопку викиду пари
до моменту, коли з сопла почне
виходити пар.
Резервуар для води порожній.
Наповніть резервуар праски
водою. Дивитись пункт „НАПОВНЕННЯ ВОДОЮ”.
Праска використовується вперше.
Натискайте кнопку розпилювача
доки розпилювач почне випускати
воду.
Праска майже не прасує.
Регулятор температури наставлений не на тій позначці.
Установіть регулятор температур
на відповідну для даної тканини,
температуру.
З підошви праски витікає вода.
Праска не нагріта до відповідної
температури для витворення пари.
Встановіть регулятор температур на
позначці „●●●”.
Регулятор пари наставлений на
позначці
при наповненні резервуару водою.
Перед наповненням резервуару
водою, наставте регулятор пари на
позначку
.
З пристрою викиду пари не виходить пара.
Розпилювач води не працює.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
50
●● Під
час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування
до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з
конструкційними, торговельними, естетичними та іншими
причинами.
IR1200-001_v03
LT
Gerbiamieji klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti
tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent
šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti į saugumo instrukcijas.
Išsaugokite naudojimo instrukciją, kad prireikus galėtumėte
ja pasinaudoti ir tolesnės gaminio eksploatacijos metu.
Lygintuvo naudojimo ir saugumo instrukcijos
Naudodamiesi lygintuvu, visuomet laikykitės žemiau išdėstytų pagrindinių saugumo reikalavimų:
PAVOJUS! /ISPĖJIMAS!
Nesilaikymas gali sukelti
pažeidimus
●● Lygintuvas turi būti naudojamas ant
stabilaus paviršio ir ant tokio paties
laikomas.
●● Vartotojui negalima palikti lygintuvo,
prijungto prie įtampos tinklo, be priežiūros.
●● Kištukas privalo būti išjungtas iš
elektros lizdo prieš pripildant talpyklą
vandeniu.
●● Jeigu neatjungtas įtampos laidas
buvo sugadintas, tai šiuo atveju jis
turi būti pakeistas gamintojo bei serviso punkto darbuotojo, arba kvalifikuoto asmens tam, kad galima būtų
išvengti pavojaus.
●● Vandens talpyklos pripildymo angos
negalima atidarinėti lyginimo metu.
●● Šiuo įrengimu gali naudotis vaikai,
ne jaunesni kaip 8 metų ir asmenys
su fizine, protine negalia bei asmenys, neturintys patirties, su sąlyga,
kad yra užtikrinta atitinkama priežiūra, pavojui išvengti bei pravesta
suprantama įrengimo naudojimosi
bei saugumo instrukcja. Vaikai negali
žaisti su įrengimu. Vaikai negali vykIR1200-001_v03
dyti įrengimo valymo bei preižiūros
darbų be priežiūros.
●● Lygintuvo darbo arba ataušimo metu
laikykite įrengimą ir įtampos laidą
toliau nuo jaunesnių nei 8 metų vaikų.
●● Lygintuvas neturėtų būti naudojamas,
jeigu buvo nukritęs, yra matomi gedimo
požymiai ar išteka iš jo vanduo.
●● Po kiekvieno naudojimosi ištuštinkite
vandens rezervuarą.
●● Jeigu kuri nors lygintuvo dalis yra
pažeista, ji, saugumo sumetimais, turi
būti pakeista gamintojo, jį atstovaujančio serviso ar kvalifikuoto asmens.
●● Taisyti prietaisą gali tiktai apmokytas personalas. Netinkamai atlikti
taisymo darbai gali kelti pavojų naudotojui. Atsiradus gedimams, reikia
kreiptis į specializuotą serviso centrą.
●● Nenaudokite lygintuvo, jeigu jis yra
pažeistas ar blogai veikia.
●● Lyginimo metu ir kurį laiką po jo nelieskite lygintuvo pado – jis karštas!
●● Lyginimo metu ir tuojaus po darbo
pabaigos, negalima liesti įkaitinto
paviršiaus, pažymėto
simboliu.
Šis paviršius yra karštas (žiūrėk 1 ir
2 pieš.).
Dėmesio: Karštas
paviršius!
Pieš. 1: Dešinė pusė
Pieš. 2: Kairė pusė
●● Lygintuvas gamina aukštos temperatūros vandens garus. Prietaisą visuomet naudokite atsargiai ir apie galimus
pavojus įspėkite kitus naudotojus.
●● Darbo su lygintuvu metu būkite ypatingai atsargūs, jei netoliese yra vaikų.
Neleiskite jiems liesti lygintuvo.
51
●● Neleiskite vaikams valyti įrengimą ir
atlikinėti priežiūros darbus be suaugusiųjų priežiūros.
●● Jokiu būdu nelyginkite drabužių ar
medžiagų, esančių ant žmonių ar
gyvūnų.
●● Niekuomet nenukreipkite garų srovės į žmones ar gyvūnus.
DĖMESIO!
Nesilaikymas gali sukelti turto
sugadinimą
●● Pašalinkite visas apsaugines plėveles ir lipdukus nuo
lygintuvo pado ir korpuso.
●● Prieš naudodamiesi išvyniokite ir ištiesinkite maitinimo
Lyginimo rekomendacijos
1 Surūšiuokite daiktus, kuriuos ketinate lyginti, pagal audinių tipą. Taip apribosite skirtingiems audiniams reikalingų
temperatūrų kaitos dažnį.
2 Jeigu nesate tikri dėl audinio tipo, pirmiausiai pabandykite lyginti išvirkščioje drabužio pusėje. Pradėkite nuo
žemesnės temperatūros ir palaipsniui ją didinkite.
3 Palaukite tris minutes, prieš lygindami aukštoms temperatūroms jautrius audinius. Temperatūros reguliavimo funkcijai reikia tam tikro laiko, kol bus pasiektas pasirinktas karščio
lygis, nesvarbu, ar tai žemesnė, ar aukštesnė temperatūra.
4 Delikačius audinius, tokius kaip šilką, vilną, veliūrą ir
pan., lyginkite per lyginimui skirtą audinį, kad neliktų blizgančių pėdsakų.
5 Kad aktyvuotumėte purškimo ar garinimo funkciją, gali
tekti kelis kartus nuspausti mygtuką.
6 Laikykitės drabužių gamintojo rekomendacijų. Atkreipkite
dėmesį į drabužių etiketėse nurodytus simbolius, pvz.:
Temperatūros nustatymai
laidą.
●● Lygintuvą
vandeniu pildykite tiktai specialaus pridedamo indo pagalba.
●● Venkite prijungimo laido kontakto su lygintuvo pagrindu
●● Įsitikinkite ar įtampos galingumas, paduotas žymėjimo
lentelėje, atitinka įtampą elektros tinkle
●● Lygintuvą junkite tiktai į kintamosios srovės tinklo lizdą,
turintį apsauginį įžeminimą.
●● Nenaudokite ilgintuvo be įžeminimo!
●● Nepilkite kitų skysčių nei vanduo į vandens talpyklą
t.y.: perfumo, acto ar kitų cheminių substancijų, nes tai
gali sukelti įrengimo gedimą.
●● Nemerkite lygintuvo į vandenį ar kitus skysčius.
●● Neviniokite prijungimo laido aplikui lygintuvą kol visiškai neatauš ir bus paruoštas saugojimui.
●● Neardykite lygintuvo korpuso ir neišmontuokite jokių
detalių.
●● Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
●● Jeigu neketinate naudotis lygintuvu netgi neilgą laiko
tarpą, išjunkite jį, pasukdami temperatūros reguliatorių
prieš laikrodžio rodyklę. Nustatykite jį į poziciją „MIN”.
●● Netgi kai lygintuvas nėra naudojamas trumpam laiku,
išjunkite garų funkciją perstatydami garų reguliatorių į
.
●● Rečiausiai kartą per mėnesį naudokite „SAVAIMINIS
LYGINTUVO PAGRINDO VALYMAS” funkciją.
NURODYMAS
Informacija apie produktą ir
naudojimo nurodymai
●● Lygintuvas yra skirtas tiktai buitiniams tikslams ir turi
būti naudojamas tiktai laikantis šios instrukcijos nurodymų.
52
●● Acetatas
●● Elastanas
●● Poliamidas
●● Polipropilenas
●● Vario amoniakinis
pluoštas
●● Triacetatas
●● Poliesteris
●● Proteinai
●● Šilkas
●● Viskozė
●● Vilna
●● Medvilnė
●● Linas
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo plokštelėje.
Prietaisas atitinka KOMISIJOS REGLAMENTO (EB)
NR. 1275/2008 nuostatas dėl ekologinio projektavimo reikalavimų.
Lygintuvo konstrukcija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Garų reguliatorius
Garų išmetimo mygtukas
Purškimo mygtukas
Savaiminio valymo mygtukas
Temperatūros nustatymo rodiklis
Temperatūros reguliatorius
Vandens talpyklos dangtelis
Purkštuvo antgalis
Garų išleidimo vamzdis
Atlenkiamas dangtelis
Pajungimo laidas
IR1200-001_v03
SAUSAS LYGINIMAS
12 Įkaitinimo darbą signalizuojanti lemputė (raudona)
13 Vandens talpykla
14 Lygintuvo pagrindas
Lygintuvo paruošimas darbui
1 Išvyniokite ir išlyginkite pajungimo laidą.
2 Pripildykite talpyklą vandeniu. Žiūrėkite punktą „VANDENS PRIPILDYMAS”.
3 Pajunkite lygintuvą prie atitinkamo įtampos šaltinio.
Pirmasis lyginimas
Lemputė užges kai bus pasiekta reikiama temperatūra.
4 Nustatykite garų reguliatorių į
poziciją.
5 Pastatykite lygintuvą horizontalioje pozicijoje arba
nuspauskite garų išmetimo mygtuką, per lygintuvo pagrindo
angas pradės skleistis garai.
●● Lygintuvas yra paruoštas darbui.
6 Pradėkite pirmąjį lyginimą ant „seno” audinio.
Ištuštinus vandens talpą, lygintuvas nustoja
pateikti garus.
Lyginimas
Visada laikykitės gamintojo nuorodų, pateiktų
ant drabužių etikečių.
●● Išjunkite prijungiamojo laido kištuką iš tinklo lizdo.
B
1 Nustatykite garų reguliatorių į
poziciją ir atidarykite
vandens talpyklos dangtelį.
2 Naudodamiesi pateiktu indu vandeniui pripildykite talpyklą vandeniu.
Norint pasiekti geriausių lyginimo rezultatų
naudokite kiekvieną kartą švarų demineralizuotą arba destiliuotą vandenį.
Nenaudokite chemiškai nukalkintą vandenį ar
kokius nors kitus skysčius.
Neviršykite „MAX” lygio, pažymėto ant vandens talpyklos šoninės sienelės.
3 Uždarykite vandens talpyklos dangtelį.
IR1200-001_v03
Lemputė užges kai bus pasiekta reikiama temperatūra.
●● Lygintuvas yra paruoštas darbui.
LYGINIMAS SU GARAIS
1 Laikykitės atitinkamai punkto „Lygintuvo paruošimas darbui” nuorodų.
2 Pasukite temperatūros reguliatorių laikrodžio rodyklių
kryptimi atitinkamai į poziciją „●●●”.
3 Užsidegs įkaitinimo darbą signalizuojanti lemputė.
VANDENS PYLIMAS
1 Elkitės atitinkamai su „Lygintuvo paruošimas darbui” punktu.
2 Nustatykite garų reguliatorių į
poziciją.
3 Pasukite temperatūros reguliatorių į „●”, „●●” ar
„●●●” poziciją.
4 Užsidegs lemputė signalizuojanti įkaitinimo darbą.
1 Elkitės atitinkamai su „Lygintuvo paruošimas darbui“
punktu.
2 Pasukite temperatūros reguliatorių į „●●” lub „●●●”
poziciją.
Tam, kad gauti optimalią garų kokybę lygindami, panaudojant garus, nenustatinėkite temperatūros reguliatoriaus į „●” poziciją.
3 Užsidegs signalizuojanti įkaitinimo darbą lemputė.
Lemputė užges kada bus pasiekta reikiama
temperatūra.
●● Lygintuvas yra paruoštas darbui.
4 Susidariusių garų kiekį reguliuokite garų reguliatoriaus
pagalba.
PURŠKIMAS
Ši funkcija gali būti naudojama bet kuriuo
momentu ir neturi įtakos lygintuvo parametrams.
1 Pripildykite talpyklą vandeniu. Žiūrėkite „VANDENS PRIPILDYMAS” punktą.
2 Nukreipkite antgalio galą į rūbus.
3 Nuspauskite purkštuvo mygtuką.
Purškimas gali įvykti po keleto mygtuko
paspaudimų.
FRONTAL JET – GARŲ IŠMETIMAS LYGINTUVO
PRIEKINĖJE DALYJE
Frontal Jet funkcija duoda galimybę išmesti garus per vamzdį,
esantį lygintuvo priekinėjė dalyje. Išmetami garai pirma atpalaiduoja pluoštus lyginimo metu. Taip pat padeda atšviežinti
ir panaikinti susiglamžymus ant kabančių medžiagų. Tai yra
apsaugos funkcija švelnesniems audiniams, kuomet įkaitintas
lygintuvo pagrindas nėra nukreiptas į audinio pusę.
Įrengimas gamina labai aukštos temperatūros
vandens garus. Jokiu būdu negalima lyginti drabužių, esančių ant žmogaus ar gyvūlėlių. Niekada
nenukreipkite garų į žmones ar į gyvūlėlius.
53
1 Elkitės atitinkamai su „Lygintuvo paruošimas darbui“
punktu.
2 Pasukite temperatūros reguliatorių į „●●●” poziciją.
3 Užsidegs lemputė signalizuojanti įkaitinimo darbą.
Lemputė užges kai bus pasiekta reikiama temperatūra.
●● Lygintuvas yra paruoštas darbui.
4 Nukreipkite garų išmetimo vamzdį į medžiagą ar užuolaidą, nuo kurios norite pašalinti susiglamžymus. Paspauskite garų išmetimo mygtuką – iš lygintuvo pagrinde esančių angų pradės intensyviai skleistis garai.
5 Tuo atveju kai suglamžymas yra stiprus, palaukite keletą
sekundžių ir vėl nuspauskite garų išmetimo mygtuką.
Lyginimo metu didesnė dalis susiglamžymų
gali būti išlyginta po trijų paspaudimų.
Garų išmetimas gali įvykti po keleto nuspaudimų.
Tam, kad išnaudoti aukštos kokybės garus,
nespauskite garų išmetimo mygtuko daugiau
kaip tris kartus iš eilės.
Lyginimo metu laikykitės keleto centimetrų atstumo nuo švelnių medžiagų (sintetinės medžiagos, šilkas, aksomas ir t.t.) kitu atveju medžiagos gali būti sugadintos.
LYGINIMO PABAIGA
1 Pasukite temperatūros reguliatorių priešinga laikrodžio
rodyklių judėjimo kryptimi į „MIN” poziciją; lygintuvas bus
išjungtas.
2 Nustatykite garų reguliatorių į
poziciją.
3 Išjunkite lygintuvą iš įtampos lizdo.
4 Ištuštinkite likusį vandenį iš talpyklos. Žiūrėkite „Vandens
išpylimas” punktą.
5 Kai lygintuvas visiškai atšals, saugokite jį vertikalioje
pozicijoje saugioje vietoje.
C
Vandens išpylimas
●● Nustatykite garų reguliatorių į
●● Išjunkite lygintuvą iš įtampos lizdo.
poziciją.
1 Apsukite lygintuvą viršutine dalimi į apačią ir švelniai
pakratykite, kad likęs vanduo pasišalintų.
2 Paspauskite garų išmetimo mygtuką (kai lygintuvo pagrindas yra karštas), kad pašalinti iš talpyklos susikaupusį vandenį.
3 Nuspauskite purkštuvo mygtuką, kad pašalinti vandens
likučius.
●● Prieš atidėdami lygintuvą į saugią vietą įsitikinkite ar garų
reguliatorius yra
pozicijoje.
54
Papildomos funkcijos
APSAUGOS NUO NUOSĖDŲ SUSIDARYMO SISTEMA
Lygintuvas turi įmontuotą talpyklą, apsaugančią nuo nuosėdų susidarymo.
Įmontuota talpykla buvo suprojektuota su ta mintimi, kad
galima būtų sumažinti nuosėdų susidarymo kiekį, atsirandančio lyginimo, panaudojant garus, metu.
Įmontuotas indas prailgina lygintuvo ekslpoatavimo laiką, bet nesustabdo visiškai natūralaus kalkių nuosėdų susidarymo proceso.
SAVAIMINIS LYGINTUVO PAGRINDO VALYMAS
Ši funkcija suteikia galimybę panaikinti nuosėdas ir mineralus, susidariusius garų kameroje. Lygintuvo darbo efektyvumas didele dalimi priklauso nuo savaiminio lygintuvo
pagrindo valymo dažnumo ir vandens kietumo. Rekomenduojame, kad šį veiksmą atlikti kartą per mėnesį ar dažniau.
1 Elkitės atitinkamai su „Lygintuvo paruošimas darbui“ punktu.
2 Pasukite temperatūros reguliatorių į „●●●” poziciją.
3 Užsidegs signalizuojanti įkaitinimo darbą lemputė.
Lemputė užges kai bus pasiekta reikiama temperatūra.
●● Lygintuvas yra paruoštas darbui.
4 Palaukite eilinį ciklą signalizuojanti lemputė užsidegs ir
užges.
5 Pasukite temperatūros reguliatorių priešinga laikrodžio
rodyklių kryptimi į „MIN”poziciją.
6 Atjunkite lygintuvą iš įtampos lizdo.
7 Laikykite lygintuvą horizontaliai kriauklėje.
8 Nuspauskite ir prilaikykite savaiminio valymo mygtuką.
9 Garai ir kaitinantis vanduo išsipils iš lygintuvo pagrinde
esančių angų, išskalaudamas tuo pačiu nuosėdas bei mineralus, susikaupusius garų kameroje.
10 Švelniai pakratykite lygintuvą, kol vanduo iš talpyklos
išsipils.
11 Po savaiminio valymo pabaigos nuspauskite savaiminio
valymo mygtuką.
12 Pastatykite lygintuvą ant plokščio, lygaus paviršio vertikalioje pozicijoje ir palaukite, kol visiškai atauš.
13 Nušluostykite lygintuvo pagrindą drėgnu audiniu.
Išpilamas vanduo yra labai karštas. Būkite
labai atsargūs.
IR1200-001_v03
VANDENS NUOTĖKIO APSAUGOS SISTEMA
●● Vandens nuotėkio apsaugos sistema buvo suprojektuota
taip, kad automatiškai apsaugoti vandens nutekėjimą iš
lygintuvo pagrindo, kai jis yra nepakankamai įkaitęs.
●● Sistemos veikimo metu gali būti girdimas beldimo garsas, ypatingai kaitinimo ar ataušimo metu. Tai normalus
reiškinys, bylojantis, kad sistema veikia teisingai.
Valymas ir priežiūra
●● Korpuso valymui nenaudokite agresyvių detergentų, tokių
kaip emulsja, pieneliai, pasta, ir t.t. Jie gali be kitų pašalinti pažymėtus informacinius grafinius simbolius, tokius
kaip: skalė, ženklinimus, įspėjamuosius ženklus ir t.t.
●● Niekada nenaudokite aštrių ar šiurkščių priemonių lygintuvo pagrindo nešvarumams valyti.
●● Lygintuvo pagrindo valymui nenaudokite stiprių ir acto
pagrindu pagamintų valymo priemonių, o taip pat
akmens šalinimo substancijų.
●● Išjunkite lygintuvą iš įtampos lizdo.
●● Priešvalymą lygintuvas turi būti visiškai ataušęs.
●● Valymui naudokite drėgną audinį ir švelnias valymo priemones.
Lygintuvo eksploatacijos metu atsirandančių problemų pavyzdžiai
Problemos, kurios pradžioje atrodo rimtos, gali būti lengvai išsprendžiamos. Prieš kontaktuodamiesi su serviso punktu, palyginkite su žemiau pateikta lentele, gal kuri nors iš pastebėtų problemų atitiks aprašytas problemas. Jeigu ir toliau problema
nebus išspręsta, kreipkitės į infoliniją arba į atitinkamą serviso punktą.
PROBLEMA
PRIEŽASTIS
SPRENDIMAI
Lygintuvo pagrindas yra šaltas, nors
įrengimas yra prijungtas prie įtampos
lizdo.
Įtampos lizdas yra sugadintas arba
tinkle nėra įtampos.
●● Patikrinkite ar tinklo saugiklis nėra
perdegęs, o gal įsijungė automatinis
įtampos saugiklis. Jei anksčiau
paminėti saugikliai veikia teisingai,
patikrinkite elektros tinklo lizdą,
prijungdami prie jo kitus elektros
įrengimus.
●● Pajunkite įrengimą prie kito įtampos
lizdo.
Atsirado sujungimo problema.
Patikrinkite ar kištukas yra teisingai
prijungtas prie įtapos lizdo.
Temperatūra yra nustatyti ant MIN.
Nustatykite temperatūros reguliatorių ant reikiamos temperatūros.
Talpykloje nėra pakankamo kiekio
vandens.
Pripildykite vandens talpyklą.
Žiūrėkite punktą„VANDENS PRIPILDYMAS”.
Temperatūros reguliatorius randasi
tokioje pozicijoje, kuri neduoda garų.
Nustatykite temperatūros reguliatorių į tokią poziciją, kurioje yra galimas
garų gaminimas.
Talpykloje nėra pakankamo kiekio
vandens.
Pripildykite vandens talpyklą.
Žiūrėkite punktą„VANDENS PRIPILDYMAS”.
Įrengimas pirmą kartą naudojamas.
Nuspauskite garų išmetimo mygtuką
iki to momento, kol, iš garų išmetimo
vamzdžio pradės skleistis garai.
Talpykloje nėra pakankamo kiekio
vandens.
Pripildykite vandens talpyklą.
Žiūrėkite punktą„VANDENS PRIPILDYMAS”.
Įrengimas pirmą kartą naudojamas.
Nuspauskite purškimo mygtuką iki to
momento, kol pradės veikti purškimas.
Iš lygintuvo pagrindo angų neišsiskira
garai.
Iš garų išmetimo vamzdžio neišeina
garai.
Neveikia purkštuvas.
IR1200-001_v03
55
PROBLEMA
PRIEŽASTIS
SPRENDIMAI
Lygintuvas silpnai lygina.
Temperatūros reguliatorius nustatytas netinkamoje padėtyje.
Nustatykite temperatūros reguliatorių ant reikiamos lyginamam audiniui
temperatūros .
Vanduo išeina per lygintuvo pagrindą.
Lygintuvas dar nepasiekė reikiamos
garų gamybai temperatūros.
Nustatykite temperatūros reguliatorių
į „●●●” poziciją.
Garų reguliatorius yra pozicijoje
kuomet talpykla yra pripildoma
vandeniu.
Prieš pripildydami vandeniu talpyklą
nustatykite garų reguliatorių į
poziciją.
Ekologija: rūpinkimės aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos.
Tai nėra nei sudėtinga, nei per brangu.
Tam reikia:
Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą. Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms
skirtą konteinerį. Baigtą eksploatuoti virdulį atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą,
kadangi prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kenkti aplinkai.
Neišmeskite kartu su komunalinėmis atliekomis!
Gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo
keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip pat dėl
priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis, prekybos
ir kitomis sąlygomis.
56
IR1200-001_v03
LV
Cienījamie pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli
Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu
uzmanību pieversiet drošības norādījumiem. Saglabājiet to,
lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Gludekļa drošības un pareizas lietošanas
nosacījumi
Izmantojot gludekli, vienmēr ievērojiet drošas lietošanas
pamatprasības:
BRIESMAS! / BRĪDINĀJUMS!
Neievērošana var izraisīt
nopietnus ievainojumus
●● Gludekli drīkst izmantot un novietot
tikai uz stabilas virsmas.
●● Lietotājs nedrīkst atstāt gludekli bez
uzraudzības, ja tas ir pievienots strāvas padeves avotam.
●● Pirms ūdens tvertnes piepildīšanas
ar ūdeni, elektriskā kontaktdakša ir
jāatvieno no kontaktligzdas.
●● Gadījumā, ja neatvienojamais barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no
bīstamības, tas ir jānomaina ražotājam, servisa parstāvim vai kvalificētiem speciālistiem.
●● Ūdens tvertnes atveri nedrīkst atvērt
gludināšanas laikā.
●● Šī ierīce nav paredzēta lietošanai
bērniem, kuri nav sasnieguśi 8 gadu
vecumu, personām ar fiziskiem,
maņu vai garīgiem traucējumiem, bez
pieredzes un zināšanām, izņemot
situāciju, ja par viņu drošību atbildīgā persona lietošanas laikā viņus
uzrauga vai saprotošā veidā izskaidro
lietošanas instrukciju. Jānodrošina, lai
ar ierīci nespēlējas bērni. Elektrisko
ierīci nedrīkst lietot un tīrīt bērni bez
pieaugušo uzraudzības.
IR1200-001_v03
●● Bērnus līdz 8 gadu vecumam nelaist
klāt gludeklim un strāvas vadam,
ierīcei esot ieslēgtai vai tās atdzišanas laikā.
●● Gludekli nedrīkst izmantot, ja tas ir
nokritis zemē, ja tam ir redzamas
bojājumu pēdas vai radusies ūdens
noplūde.
●● Pēc gludināšanas beigām, iztukšojiet ūdens rezervuāru.
●● Ja kāda no gludekļa daļām ir bojāta,
lai izvairītos no bīstamām situācijām,
ieteicams to nomainīt pie ražotāja,
servisa pārstāvja vai kvalificēta speciālista.
●● Ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls. Nepareizi veikts
remonts var izraisīt nopietnus draudus lietotāja veselībai. Ja ierīcei ir
radies defekts, lūdzu, sazinieties ar
specializēto ZELMER servisa punktu.
●● Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai
darbojas nepareizi.
●● Nepieskarieties gludekļa pamatnei
gludināšanas laikā vai uzreiz pēc
tās. Gludekļa pamatne ir karsta!
●● Gludināšanas laikā un pēc tās,
nepieskarieties virsmai, kas apzīmēta ar simbolu
. Šī virsma ir
ļoti karsta (skat. 1. un 2. zīm.).
Uzmanību:
Karsta virsma!
1. zīm.: Labā puse
2. zīm.: Kreisā puse
●● Gludeklis izdala augstas temperatūras tvaiku. Vienmēr to lietojiet piesardzīgi un brīdiniet citus lietotājus par
iespējamajām briesmām.
57
●● Gludināšanas laikā ievērojiet īpašu
piesardzību, ja tuvumā atrodas
bērni. Gludināšanas laikā neļaujiet
bērniem pieskarties gludekļa karstajai pamatnei.
●● Neļaut bērniem tīrīt ierīci un veikt
tās tehnisko apkopi bez pieaugušo
uzraudzības.
●● Nekādā
gadījumā
negludiniet
apģērbu vai materiālu, ja tas ir
mugurā vai atrodas uz dzīvniekiem.
●● Nekad nevērsiet tvaika plūsmu pret
cilvēkiem vai dzīvniekiem.
UZMANĪBU!
Neievērošana var izraisīt
bojājumus īpašumam
●● Noņemiet visus aizsargmateriālus un etiķetes no gludekļa pamatnes un apakšdaļas.
●● Pirms izmantošanas atritiniet un iztaisnojiet elektrības
NORĀDĪJUMS
Informācija par produktu un
lietošanas norādījumi
●● Gludeklis ir paredzēts izmantošanai tikai mājās apstākļos un saskaņā ar šo lietošanas instrukciju.
Gludināšanas norādījumi
1 Sašķirojiet apģērbu, atbilstoši materiāla veidam. Tas samazinās temperatūras svārstības dažādiem auduma veidiem.
2 Veiciet izmēģinājuma gludināšanu apģērba iekšpusē,
ja nejūtaties pārliecināts par materiāla struktūru. Sāciet ar
zemāko temperatūru un pakāpeniski to palieliniet.
3 Pagaidiet trīs minūtes pirms gludināt materiālus, kas ir
uzņēmīgi pret augstām temperatūrām. Temperatūras kontroles funkcijai nepieciešams laiks, lai sasniegtu vēlamo temperatūru, neraugoties uz to, vai tā ir augstāka vai zemāka.
4 Smalkus audumus kā, piemēram, zīds, vilna, velūrs u.tml.,
drīkst gludināt caur drānu, lai nerastos spīdīgi plankumi.
5 Lai aktivizētu izsmidzinātāju, kā arī horizontālo vai vertikālo
tvaika plūsmu, pogu nepieciešams nospiest vairākas reizes.
6 Sekojiet apģērba ražotāja sniegtajiem norādījumiem.
Iepazīstieties ar informāciju uz etiķetes, kas bieži tiek norādīta simbolu veidā, piemēram:
vadu.
Temperatūras uzstādīšana
●● Piepildiet gludekli ar ūdeni tikai ar pievienotu ūdens tvertni.
●● Vads un kontaktdakša nedrīkst saskarties ar karsto
gludekļa pamatni.
●● Pārbaudiet, vai spriegums, kas norādīts tehnisko datu
plāksnītē, atbilst elektrotīkla spriegumam.
●● Gludekli vienmēr pieslēdziet pie strāvas (tikai mainīgas
strāvas) padeves ar strāvas drošinātāju, kā spriegums
atbilst tam norādītam datu plāksnītē.
●● Nelietojiet pagarinātāju bez strāvas drošinātāja!
●● Ūdens rezervuārā nelejiet citus šķidrumus kā tikai ūdeni,
piemēram, smaržas, etiķi vai citas ķīmiskas vielas.
●● Neiegrimsiet gludekli ūdenī un citos šķidrumos.
●● Netiniet strāvas padeves vadu ap gludekli, ja tas nav
pilnībā atdzisis un gatavs uzglabāšanai.
●● Neremontējiet gludekļa apakšdaļu un nedemontējiet
nevienu daļu.
●● Ierīce nav paredzēta darbam, izmantojot ārējos laika
taimerus vai attālās kontroles un vadības sistēmu.
●● Ja gludeklis pat īslaicīgi netiek izmantots, izslēdziet ierīci,
pagriežot temperatūras kontroles pogu pretēji pulksteņa
rādītāju virzienam. Noregulējiet to pozīcijā „MIN”.
●● Ja gludeklis pat īslaicīgi netiek izmantots, izslēdziet
tvaika funkciju, tvaika kontroles pogu noregulējot pozīcijā
.
●● Lietojiet „GLUDEKĻA PAMATNES PAŠATTĪRĪŠANĀS
FUNKCIJA” funkciju vismaz vienu reizi mēnesī.
58
●● Acetāts
●● Elastiks
●● Poliamīds
●● Polipropilēns
●● Cupro šķiedra
●● Poliesters
●● Proteīni
●● Zīds
●● Triacetāts
●● Viskoze
●● Vilna
●● Kokvilna
●● Lins
Tehniskie dati
Precīzi tehniskie dati ir norādīti tehnisko datu plāksnītē.
Ierīce atbilst KOMISIJAS REGULAS (EK) Nr. 1275/2008
izstrādātajām ekodizaina prasībām.
Gludekļa uzbūve
1
2
3
4
5
A
Tvaika kontroles poga
Tvaika plūsmas poga
Izsmidzināšanas poga
Pašattīrīšanās poga
Temperatūras uzstādīšanas indikators
IR1200-001_v03
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Temperatūras kontroles poga
Ūdens rezervuāra vāks
Izsmidzināšanas sprausla
Tvaika plūsmas sprausla
Vada rotācija
Strāvas vads
Sildelementa kontrollampiņa (sarkana)
Ūdens mērtrauks
Gludekļa pamatne
Piepildiet ūdens tvertni tikai līdz „MAX” atzīmei
uz ūdens rezervuāra sānu sieniņas.
3 Aizveriet ūdens rezervuāra vāku.
GLUDINĀŠANA BEZ TVAIKA
1 Rīkojieties saskaņā ar punktu „Gludekļa sagatavošana
darbam”.
2 Iestatiet tvaika kontroles pogu pozīcijā
.
3 Iestatiet temperatūras kontroles pogu pozīcijā „●”,
„●●” vai „●●●”.
4 Iedegsies sildelementa kontrollampiņa.
Gludekļa sagatavošana darbam
1 Attiniet un iztaisnojiet strāvas vadu.
2 Piepildiet ūdens rezervuāru ar ūdeni. Skatīt punktu
„ŪDENS IEPILDĪŠANA”.
3 Pieslēdziet gludekli atbilstošam elektrotīklam.
Pirmā gludināšana
1 Rīkoties saskaņā ar punktu „Gludekļa sagatavošana darbam”.
2 Pagrieziet temperatūras kontroles pogu pulksteņa
rādītāju kustības virzienā, noregulējot to pozīcijā „●●●”.
3 Iedegsies sildelementa kontrollampiņa.
Kontrollampiņa nodzisīs brīdī, kad tiks sasniegta
nepieciešamā gludināšanas temperatūra.
4 Iestatiet tvaika kontroles pogu pozīcijā
.
5 Novietojiet gludekli horizontāli vai nospiediet tvaika plūsmas pogu. No atverēm gludekļa pamatnē sāks plūst tvaiks.
●● Gludeklis ir gatavs lietošanai.
6 Pirmo gludināšanu izmēģiniet uz veca auduma gabala.
Pēc ūdens rezervuāra iztukšošanas, tvaika
plūsma tiks izslēgta.
Gludināšana
Vienmēr ievērojiet apģērba ražotāja sniegtos
norādījumus uz etiķetes.
ŪDENS IEPILDĪŠANA
●● Atvienojiet strāvas padeves vadu no elektrotīkla.
B
1 Iestatiet tvaika kontroles pogu pozīcijā
un atveriet
ūdens rezervuāra vāku.
2 Izmantojot ūdens mērtrauku, piepildiet ūdens rezervuāru.
Lai iegūtu vislabākos gludināšanas rezultātus,
katru reizi izmantojiet svaigu atmineralizētu vai
destilētu ūdeni.
Nelietojiet ķīmiski atkaļķotu ūdeni vai citus
šķidrumus.
IR1200-001_v03
Kontrollampiņa nodzisīs brīdī, kad tiks sasniegta
nepieciešamā gludināšanas temperatūra.
●● Gludeklis ir gatavs lietošanai.
GLUDINĀŠANA AR TVAIKU
1 Rīkojieties saskaņā ar punktu „Gludekļa sagatavošana
darbam”.
2 Iestatiet temperatūras kontroles pogu pozīcijā „●●”
vai „●●●”.
Lai nodrošinātu optimālu tvaika kvalitāti gludināšanas laikā, neiestatiet temperatūras kontroles pogu pozīcijā „●”.
3 Iedegsies sildelementa kontrollampiņa.
Kontrollampiņa nodzisīs brīdī, kad tiks sasniegta
nepieciešamā gludināšanas temperatūra.
●● Gludeklis ir gatavs lietošanai.
4 Tvaika plūsmas daudzumu uzstādiet ar tvaika kontroles pogu.
TVAIKA IZSMIDZINĀŠANA
Šī funkcija var tikt izmantota jebkurā brīdī un
neattiecas uz gludekļa iestatījumiem.
1 Piepildiet ūdens rezervuāru ar ūdeni. Skatīt punktu
„ŪDENS IEPILDĪŠANA”.
2 Novirziet izsmidzināšanas sprauslas apģērba virzienā.
3 Nospiediet izsmidzināšanas pogu.
Lai izmantotu izsmidzināšanas funkciju, izsmidzināšanas poga jānospiež vairākas reizes.
FRONTAL JET – TVAIKA IZSMIDZINĀŠANA GLUDEKĻA PRIEKŠPUSĒ
Pateicoties funkcijai Frontal Jet, tvaika plūsma notiek caur
izsmidzināšanas sprauslu gludekļa priekšpusē. Izsmidzinātais
tvaiks gludināšanas laikā atslābina auduma šķiedras. Palīdz
atsvaidzināt un likvidēt krokas uz piekārtiem audumiem. Tā ir
absolūti droša funkcija delikātiem materiāliem, tā kā sakarsētā
gludekļa pamatne netiek vērsta auduma virzienā.
59
Ierīce izdala ļoti augstas temeratūras tvaiku.
Nekādā gadījumā negludiniet apģērbu vai
materiālu, ja tas ir mugurā vai atrodas uz dzīvniekiem. Nekad nevērsiet karsto tvaiku cilvēku
vai dzīvnieku virzienā.
1 Rīkojieties saskaņā ar punktu „Gludekļa sagatavošana
darbam”.
2 Iestatiet temperatūras kontroles pogu pozīcijā „●●●”.
3 Iedegsies sildelementa kontrollampiņa.
Kontrollampiņa nodzisīs brīdī, kad tiks sasniegta
nepieciešamā gludināšanas temperatūra.
●● Gludeklis ir gatavs lietošanai.
4 Ja vēlaties izlīdzināt grumbas un locījumu vietas, virziet
tvaika plūsmu uz materiālu vai aizkariem. Nospiediet tvaika
plūsmas pogu, lai no atverēm gludekļa pamatnē sāktos
intensīva tvaika plūsma.
5 Stipri saburzītu materiālu gadījumā, uzgaidiet dažas
sekundes un vēlreiz nospiediet tvaika plūsmas pogu.
Lielākā daļa materiāla krociņu var tikt izgludinātas, pogu nospiežot trīs reizes.
Tvaika plūsma var rasties, pogu nospiežot vairākas reizes.
Lai saglabātu augstu tvaika kvalitāti, nenospiediet tvaika plūsmas pogu vairāk par trīs reizēm
pēc kārtas.
Tvaika plūsmas laikā saglabājiet vismaz dažu
centimetru attāluma starp gludekli un smalkiem audumiem (sintētika, zīds, samts, u.tml.).
Pretējā gadījumā materiāls var tikt sabojāts.
GLUDINĀŠANAS BEIGAS
1 Pagrieziet temperatūras kontroles pogu pretēji pulksteņa
rādītāju virzienam un iestatiet pozīciju „MIN”; gludeklis izslēgsies.
2 Iestatiet tvaika kontroles pogu pozīcijā
.
3 Atvienojiet gludekli no strāvas padeves avota..
4 Iztukšojiet ūdens rezervuāru no atlikušā ūdens daudzuma. Skatīt punktu „Ūdens rezervuāra iztukšošana”.
5 Pēc pilnīgas gludekļa atdzišanas, uzglabājiet to drošā
vietā vertikālā pozīcijā.
Ūdens rezervuāra iztukšošana
●● Iestatiet tvaika kontroles pogu pozīcijā .
●● Atvienojiet gludekli no strāvas padeves avota.
C
1 Pagrieziet gludekli ar augšpusi uz leju un viegli sakratiet,
lai atbrīvotos no atlikušā ūdens daudzuma.
2 Nospiediet tvaika plūsmas pogu (kamēr gludekļa pamatne
ir karsta), lai iztukšotu tvertni no atlikušā ūdens daudzuma.
60
3 Nospiediet izsmidzināšanas pogu, lai atbrīvotos no atlikušā ūdens daudzuma.
●● Pirms gludekļa uzglabāšanas pārliecinieties, ka tvaika
kontroles poga atrodas pozīcijā
.
Papildus funkcijas
ATKAĻĶOŠANAS SISTĒMA
Gludeklim ir iebūvēta tvertne, kas to aizsargā pret kaļķakmens nogulsnēm.
Iebūvētā tvertne ir tikusi izstrādāta ar domu samazināt kaļķakmens nogulsnes, kas rodas gludināšanas laikā, izmantojot
karstā ūdens tvaiku.
Iebūvētā tvertne pagarina gludekļa ekspluatācijas laiku, bet pilnībā neaizkavē dabīgo kaļķakmens nogulšņu rašanās procesu.
GLUDEKĻA PAMATNES PAŠATTĪRĪŠANĀS FUNKCIJA
Šī funkcija likvidē nosēdumus un minerālus, kas sakrājušies
tvaika kamerā. Gludekļa funkcionalitāte lielā mērā ir atkarīga
no gludekļa pamatnes pašattīrīšanās regularitātes un ūdens
cietības. Ieteicams šo funkciju izmantot vismaz reizi mēnesī
vai biežāk.
1 Rīkojieties saskaņā ar punktu „Gludekļa sagatavošana
darbam.
2 Iestatiet temperatūras kontroles pogu pozīcijā „●●●“.
3 Iedegsies sildelementa kontrollampiņa.
Kontrollampiņa nodzisīs brīdī, kad tiks sasniegta
nepieciešamā gludināšanas temperatūra.
●● Gludeklis ir gatavs lietošanai.
4 Nogaidiet nākamo ciklu; kontrollampiņa iedegsies un
nodzisīs.
5 Pagrieziet temperatūras kontroles pogu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam un iestatiet pozīciju „MIN”.
6 Atvienojiet gludekli no strāvas padeves avota.
7 Pagrieziet gludekli vertikālā pozīcijā virs izlietnes.
8 Nospiediet un turiet nospiestu pašattīrīšanās pogu.
9 Tvaiks un karstais ūdens iztecēs no gludekļa pamatnes
atverēm, no tvaika kameras izskalojot uzkrājušos minerālus
un kaļķakmeni.
10 Viegli sakratiet gludekli līdz ūdens rezervuārs būs iztukšots.
11 Pēc pašattīrīšanās procesa beigām, atbrīvojiet pašattīrīšanās pogu.
12 Novietojiet gludekli vertikālā pozīcijā uz plakanas un
līdzenas virsmas un ļaujiet tam pilnībā atdzist.
13 Noslaukiet gludekļa pamatni ar mitru drāniņu.
Iztekošais ūdens ir ļoti karsts. Ievērojiet īpašu
piesardzību.
IR1200-001_v03
NOPLŪDES NOVĒRŠANAS SISTĒMA
●● Noplūdes
novēršanas sistēma ir tikusi izstrādāta, lai
automātiski novērstu ūdens iztecēšanu no gludekļa
pamatnes, kamēr gludeklis nav pilnībā uzkarsis.
●● Sistēmas darbošanās laikā var rasties klauvējienu atbalss,
jo īpaši uzkaršanas un atdzišanas laikā. Tā ir normāla
parādība un liecina par to, ka sistēma darbojas pareizi.
līdzekļu veidā. Šie līdzekļi var sabojāt informāciju uz
tehnisko datu plāksnītes, piemēram, grafiskos simbolus
(atzīmes, apzīmējumi, brīdinājuma zīmes utt.).
●● Nekad neizmantojiet asus vai raupjus priekšmetus atlikušo netīrumu likvidēšanai no gludekļa pamatnes.
●● Gludekļa pamatnes tīrīšanai neizmantojiet asus vai raupjus tīrīšanas līdzekļus un kaļķakmens šķidrumus.
Tīrīšana un uzglabāšana
●● Atvienojiet gludekli no strāvas padeves avota.
●● Pirms tīrīšanas gludeklim ir pilnībā jāatdziest.
●● Tīrīšanai izmantojiet mitru drāniņu un maigu tīrīšanas
līdzekli.
●● Korpusa
tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus emulsijas, attīrošā pieniņa, pastas u.tml.
Problēmas, kādas var rasties gludekļa ekspluatācijas laikā
Problēmas, kuras no sākuma izskatās grūtas, var būt viegli atrisinātas. Pirms kontakta ar servisu lūdzam pārbaudīt sekojošu
tabulu, vai jebkura no aprakstītām problēmām neatbilst konstatētai problēmai. Ja tāpat problēma nav atrisināta, lūdzam kontaktēties ar infolīniju vai attiecīgu servisa punktu.
PROBLĒMA
IEMESLS
RISINĀJUMS
Gludekļa pamatne ir auksta, neskatoties uz to, ka ierīce ir pievienota
strāvas padeves tīklam.
Kontaktligzda ir bojāta vai ir radies
elektropadeves pārtraukums.
●● Pārbaudiet vai tīkla drošinātājs
nav izdedzis, vai nav ieslēdzies
automātiskais tīkla drošinātājs. Ja
augstāk minētie drošinātāji darbojas
pareizi, pārbaudiet kontaktligzdu, tai
pieslēdzot citu elektroierīci.
●● Pieslēdziet ierīci citai kontaktligzdai.
Pārbaudiet vai kontaktdakša ir pareizi
saslēgta ar kontaktligzdu.
Radusies problēma ar savienojumu.
No atverēm gludekļa pamatnē neizdalās tvaiks.
Tvaika sprauslas neizdala tvaiku.
Izsmidzināšana nedarbojas.
Gludeklis slikti gludina.
IR1200-001_v03
Iestatīta MIN temperatūra.
Pagrieziet temperatūras kontroles
ripu vajadzīgajā pozīcijā.
Ūdens rezervuārā trūkst ūdens.
Piepildiet ūdens rezervuāru. Skat.
punktu „ŪDENS PIEPILDĪŠANA”.
Temperatūras kontroles ripa atrodas
pozīcijā, kurā neizdalās tvaiks.
Uzstādiet temperatūras kontroles
ripu pozīcijā, kas ļauj izdalīties
tvaikam.
Ūdens rezervuārā trūkst ūdens.
Piepildiet ūdens rezervuāru. Skat.
punktu „ŪDENS PIEPILDĪŠANA”.
Ierīce tiek izmantota pirmo reizi.
Nospiediet tvaika izsmidzināšanas
pogu līdz brīdim, kamēr no izsmidzināšanas sprauslām sāks plūst tvaiks.
Ūdens rezervuārā trūkst ūdens.
Piepildiet ūdens rezervuāru. Skat.
punktu „ŪDENS PIEPILDĪŠANA”.
Ierīce tiek izmantota pirmo reizi.
Nospiediet tvaika izsmidzināšanas
pogu līdz brīdim, kamēr sāk darboties
izsmidzināšanas funkcija.
Temperatūras kontroles ripa atrodas
nepareizā pozīcijā.
Uzstādiet temperatūras kontroles
ripu pozīcijā, kas ļauj gludināt izvēlēto
materiālu.
61
PROBLĒMA
IEMESLS
RISINĀJUMS
No gludekļa pamatnes tek ūdens.
Gludeklis nav sasniedzis vajadzīgo
temperatūru tvaika izdalīšanai.
Uzstādiet temperatūras kontroles ripu
pozīcijā „●●●”.
Pirms ūdens tvertnes piepildīšanas,
uzstādiet tvaika kontroles pogu
pozīcijā
.
Tvaika kontroles poga ūdens
tvertnes piepildīšanas laikā atrodas
pozīcijā
.
Ekoloģija – vides aizsardzība
Ikviens lietotājs var parūpēties par apkārtējās vides aizsardzību. Tas nav ne dārgi, ne
sarežģīti. Lai to paveiktu: kartona iepakojumus
nododiet makulatūrā, polietilēna (PE) maisiņus
izmetiet plastmasas izstrādājumiem paredzētajos konteineros.
Nolietotās ierīces nododiet attiecīgos atkritumu savākšanas
un pārstrādes punktos, jo tajās esošās bīstamās sastāvdaļas
var radīt draudus apkārtējai videi.
Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos!
Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies, ierīci lietojot
neatbilstoši tai paredzētajiem mērķiem vai arī nepareizas ekspluatācijas gadījumā.
Ražotājs patur tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma
modificēt ierīci, pielāgojot to likuma normām, aktiem, direktīvām, vai
arī konstruktīvu, estētisku, komerciālu risinājumu vai citu iemeslu
vadīti.
62
IR1200-001_v03
ET
Kallid kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada alati
originaalset Zelmeri lisavarustust. Need on projekteeritud
spetsiaalselt selle toote jaoks.
Enne toote kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles. Palun pöörake
erilist tähelepanu ohutusjuhistele.
Triikraua turvalise ja õige kasutamise juhised
Triikraua kasutamise ajal järgige alati alljärgnevaid elementaarseid ohutusnõudeid:
OHTLIK! / HOIATUS!
Eiramine põhjustab vigastusi
●● Triikrauda tuleb kasutada stabiilsel
pinnal ja sellisel ka hoida.
●● Kasutajad ei tohi jätta elektrivõrku
ühendatud triikrauda järelvalveta.
●● Enne paagi veega täitmist tuleb pistik pistikupesast lahti ühendada.
●● Juhul, kui lahtiühendamatu toitejuhe
saab vigastada, tuleb see, riskide
vältimiseks, tootja juures või teenindusettevõttes kvalifitseeritud isiku
poolt välja vahetada.
●● Paagi täiteava ei tohi triikimise ajal
avada.
●● Käesolevat seadet võivad kasutada
vähemalt 8 aasta vanused lapsed
ja piiratud füüsiliste ning vaimsete
võimetega inimesed ja isikud, kellel puuduvad seadmega töötamise
kogemused ning sellekohased teadmised, kui on tagatud järelvalve või
läbi viidud seadme turvalist kasutamist käsitlev instruktaaž ja selgitatud
sellega seotud ohtusid. Lapsed ei
tohi seadmega mängida. Lapsed ei
tohi seadet ilma asjakohase järelvalveta puhastada ega hooldada.
●● Töötamise või jahtumise ajal hoidke
IR1200-001_v03
triikrauda ja toitejuhet nooremate kui
8 aastaste laste käeulatusest väljas.
●● Triikrauda ei tohi kasutada juhul, kui
see on maha kukkunud, omab nähtavaid kahjustusi või kui sellest lekib
vett.
●● Pärast triikimise lõpetamist eemaldage paagist allesjäänud vesi.
●● Kui mistahes triikraua osa on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks
vahetada välja tootja, teeninduse
töötaja või spetsialisti poolt.
●● Vigastatud toodet võib parandada
ainult kvalifitseeritud isik. Valesti
teostatud parandus võib põhjustada
kasutajale tõsist ohtu. Vigastuste
korral pöörduge spetsiaalsesse teeninduspunkti.
●● Ärge kasutage triikrauda, kui see on
kahjustatud või ei tööta korralikult.
●● Ärge puudutage triikraua jalga triikimise ajal või kohe pärast triikimist,
see on kuum!
●● Triikimise ajal ja kohe peale selle
lõpetamist ei tohi puutuda sümboliga
tähistatud pinda. See pind on
kuum (vaata joon 1 ja 2).
Tähelepanu:
Kuum pind!
Joon 1: Parem pool
Joon 2: Vasak pool
●● Triikraud tekitab kõrge temperatuuriga veeauru. Kasutage seda alati
ettevaatlikult ja hoiatage teisi kasutajaid võimalike ohtude eest.
●● Triikimisel laste juuresolekul olge
eriti ettevaatlik. Ärge lubage triikimise ajal triikrauda puudutada.
63
●● Lapsed ei tohi, ilma täiskasvanute
järelvalveta, seadet puhastada ega
hooldada.
●● Ärge mitte mingil juhul triikige inimestel ega loomadel seljas olevaid
rõivaid ega riiet.
●● Ärge kunagi suunake aurujuga inimestele ega loomadele.
Triikimisjuhised
●● Eemaldage triikraua tallalt ja korpuselt kõik kaitsekiled
1 Sorteeri triikimiseks mõeldud esemed materjali järgi. See
vähendab temperatuuri muutmise vajadust erinevate materjalide jaoks.
2 Kui te pole kindel materjali liigis, tehke triikimisproov
rõiva pahupoolel. Alustage madala temperatuuriga seda
järk-järgult suurendades.
3 Oodake 3 minutit enne kõrgete temperatuuride suhtes
tundlike materjalide triikimist. Temperatuuri reguleerimisfunktsioon vajab teatud aega valitud temperatuuri saavutamiseks, sõltumata sellest, kas see on kõrgem või madalam
temperatuur.
4 Läikivate jälgede ärahoidmiseks triigi õrnu materjale,
nagu siid, vill, samet jm, läbi triikimisriide.
5 Pihusti, aurujoa või vertikaalse aurujoa aktiveerimiseks
võib osutuda vajalikuks mitmekordne vajutamine nupule.
6 Toimige vastavalt rõiva tootja juhistele. Tutvuge etiketil
olevate tihti kasutatavate sümbolitega, nt:
●● Enne kasutamist kerige ühendusjuhe lahti ja tõmmake
Temperatuuri seadistamine
TÄHELEPANU!
Eiramine põhjustab seadme
kahjustamist
ja kleebised.
sirgeks.
●● Täitke triikraua veepaak ainult kaasasoleva veenõu abil.
●● Vältige toitejuhtme kokkupuudet triikraua tallaga.
●● Veenduge et andmeplaadil antud pinge ühtib elektrivõrgu pingega.
●● Ühendage triikraud alati vastavalt seadme andmesildil toodud pingega elektrivõrgu (ainult vahelduvvoolu)
maandatud pistikupessa.
●● Ärge kasutage maandamata pikendusjuhet!
●● Ärge kallake veepaaki muid vedelikke, peale vee,
nt lõhnaõli, äädikat või teisi keemilisi aineid.
●● Ärge pange triikrauda vette ega muudesse vedelikesse.
●● Ärge kerige toitejuhet triikraua ümber enne selle täielikku jahtumist ja hoiustamiseks valmisolekut.
●● Ärge eemaldage korpust ja võtke ühtegi osa lahti.
●● Seade pole ette nähtud töötamiseks koos väliste ajalülititega või eraldi kaugreguleeritavate seadmetega.
●● Kui te ei kasuta triikrauda ka lühikest aega, lülitage see
välja, keerates temperatuuri reguleerimisnuppu vastupidises suunas kellaosuti liikumissuunale. Seadistage
see asendisse „MIN”.
●● Kui Te ei kasuta triikrauda isegi lühikese aja vältel,
lülitage aurufunktsioon välja, pannes aururegulaatori
asendisse
.
●● Kasutage „TRIIKRAUA TALLA ISEPUHASTUS” vähemalt kord kuus.
JUHISED
Info toote kohta ja kasutusjuhised
●● Triikraud
on mõeldud ainult kasutamiseks koduses
majapidamises ning seda võib kasutada ainult kooskõlas käesoleva juhendiga.
64
●● Atsetaatkiud
●● Elastaan
●● Polüamiid
●● Polüpropüleen
●● Cupro
●● Polüester
●● Valkkiud
●● Siid
●● Triatsetaatkiud
●● Viskoos
●● Villane
●● Puuvill
●● Lina
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on toodud andmesildil.
Seade vastab KOMISJONI MÄÄRUSES (EL) NR 1275/2008
kehtestatud ökodisaini nõuetele.
Triikraua ehitus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Aururegulaator
Aurutaja nupp
Piserdusnupp
Isepuhastusnupp
Temperatuuri seadmise pöördnupp
Temperatuuri regulaator
Veepaagi täiteava kaas
Piserduse suudmik
Aurudüüs
Juhtmehoidik
Toitejuhe
IR1200-001_v03
KUIVALT TRIIKIMINE
12 Kuumutaja töötamise märgutuli (punane)
13 Veepaak
14 Triikraua tald
Triikraua tööks ettevalmistamine
1 Kerige toitejuhe lahti ja tõmmake sirgeks.
2 Täitke veepaak veega. Vaadake punkti „VEEGA TÄITMINE”.
3 Ühendage triikraud asjakohase toiteallikaga.
Esimene triikimine
1 Toimige vastavalt punktile „Triikraua tööks ettevalmistamine”.
2 Keerake temperatuuri regulaator päripäeva asendisse
„●●●”.
3 Süttib triikraua töötamise märgutuli.
Lambike kustub nõutava temperatuuri saavutamisel.
4 Seadke aururegulaator asendisse
.
5 Asetage triikraud rõhtasendisse või vajutage aurutaja
nupule, avausest triikraua tallas hakkab väljuma aur.
●● Triikraud on tööks valmis.
6 Alustage esimest triikimist „vanast” riidetükist.
Peale veepaagi tühjenemist lõpetab triikraud
auru tootmise.
Järgige alati riietuse hooldussildil antud tootja
soovitusi.
●● Võtke toitejuhtme pistik võrgupesast välja.
B
1 Seadke aururegulaator asendisse
ja avage veepaagi täiteava kaas.
2 Täitke kaasasoleva täitmisnõu abil veepaak veega.
Parimate triikimistulemuste saavutamiseks
kasutage iga kord värsket demineraliseeritud
või testilleeritud vett.
Ärge kasutage kaltsiumist keemiliselt vabastatud vett või muid vedelikke.
Ärge ületage veepaagi külgseinal antud märgistust „MAX”.
3 Sulgege veepaagi täiteava kaas.
IR1200-001_v03
Lambike kustub nõutava temperatuuri saavutamisel.
●● Triikraud on tööks valmis.
AURUGA TRIIKIMINE
1 Toimige vastavalt punktile „Triikraua tööks ettevalmistamine”.
2 Keerake temperatuuri regulaator asendisse „●●” või
„●●●”.
Optimaalse aurukvaliteedi tagamiseks ärge
seadke auruga triikimisel temperatuuri regulaatorit asendisse „●”.
3 Süttib triikraua töötamise märgutuli.
Lambike kustub nõutava temperatuuri saavutamisel.
●● Triikraud on tööks valmis.
4 Toodetav aurukogus seadke aururegulaatori abil.
PISERDAMINE
See funktsioon on kasutatav vabaltvalitud hetkel ja ei mõjuta triikraua seadeid.
Triikimine
VEEGA TÄITMINE
1 Toimige vastavalt punktile „Triikraua tööks ettevalmistamine”.
2 Seadke aururegulaator asendisse
.
3 Keerake temperatuuri regulaator asendisse „●”, „●●”
või „●●●”.
4 Süttib triikraua kuumuti töötamise märgutuli.
1 Täitke veepaak. Vaadake punkti „VEEGA TÄITMINE”.
2 Suunake suudmikuava riietusesemele.
3 Vajutage piserdusnuppu.
Piserdamine võib alata peale mitut nupuvajutust.
FRONTAL JET – AURU VÄLJASTAMINE TRIIKRAUA ESIOSAST
Frontal Jet funktsioon võimaldab auruväljastust triikraua esiosas oleva düüsi kaudu. Väljastatud aur lõdvestab triikimise
ajal eelnevalt materjali kiud. Aitab ka rippuvaid kangaid värskenda ja neilt kortse kõrvaldada. See funktsioon on õrnadele
materjalidele ohutu, sest kuumutatud triikraua tald ei ole suunatud kanga poole.
Seade toodab väga kõrge temperatuuriga
veeauru. Mitte iialgi ärge triikige inimestel või
loomadel seljas olevaid riideid. Iialgi ärge suunake auru inimeste või loomade suunas.
1 Toimige vastavalt punktile „Triikraua tööks ettevalmistamine”.
65
2 Keerake temperatuuri regulaator asendisse „●●●”.
3 Süttib triikraua töötamise märgutuli.
Lambike kustub nõutava temperatuuri saavutamisel.
●● Triikraud on tööks valmis.
4 Suunake aurudüüs materjalile või kardinale, millelt te
soovite kortse eemaldada. Vajutage aurutaja nuppu – triikraua tallas asetsevatest avadest väljub intensiivse purskena
aur.
5 Suurte voltide puhul oodake mõni sekund ja vajutage
aurutaja nupule uuesti.
Triikimise käigus võib enamuse volte eemaldada kolme nupuvajutusega.
Auru purskumine võib alata peale mitut nupuvajutust.
Auru kõrge kvaliteedi säilitamiseks ärge vajutage aurutaja nupule rohkem kui kolm korda
järjestikku.
Triikimise käigus säilitage kaugus õrnadest
materjalidest (sünteetilised materjalid, siid,
samet, jms) vähemalt mõni sentimeeter.
KATLAKIVI SETTE EEST KAITSEV SÜSTEEM
Triikraud omab katlakivi tekke eest kaitsvat sisseehitatud
paaki.
Katlakivi settimise eest kaitsev sisseehitatud paak on projekteeritud auruga triikimisel tekkiva katlakivi settekoguse
vähendamiseks.
Sisseehitatud mahuti pikendab triikraua kasutusiga, kuid ei takista täielikult katlakivi tekke
protsessi.
TRIIKRAUA TALLA ISEPUHASTUS
See funktsioon võimaldab eemaldada aurukambris kogunenud setteid ja mineraalaineid. Triikraua korrasolek sõltub
olulisel määral triikraua talla isepuhastuse sagedusest ja vee
karedusest Soovitame seda toimingut läbi viia kord kuus või
sagedamini.
1 Toimige vastavalt punktile „Triikraua tööks ettevalmistamine”.
2 Keerake temperatuuri regulaator asendisse „●●●“.
3 Süttib triikraua töötamise märgutuli.
Lambike kustub nõutava temperatuuri saavutamisel.
●● Triikraud on tööks valmis.
TRIIKIMISE LÕPETAMINE
1 Keerake temperatuuri regulaator vastupäeva asendisse „MIN”; triikraud lülitub välja.
2 Seadke aururegulaator asendisse
.
3 Ühendage triikraud toiteallikast lahti.
4 Eemaldage veepaagist vee ülejäägid. Vaadake punkti
„Veest tühjendamine”.
5 Peale triikraua täielikku jahtumist hoiustage see püstasendis turvalises kohas.
C
Veest tühjendamine
●● Seadke aururegulaator asendisse
●● Ühendage triikraud toiteallikast lahti.
Lisafunktsioonid
.
1 Pöörake triikraua ülaosa allapoole ja raputage, vee jääkide kõrvaldamiseks, kergelt.
2 Veepaaki kogunenud vee eemaldamiseks vajutage
aurutaja nupule (kui triikraua tald on kuum).
3 Vajutage vee jääkide kõrvaldamiseks piserdusnuppu.
●● Enne triikraua hoiustamist veenduge, et aururegulaator
asetseks asendis
.
4 Oodake järgmist tsüklit; märgutuli süttib ja kustub.
5 Keerake temperatuuri regulaator vastupäeva asendisse „MIN”.
6 Ühendage triikraud toiteallikast lahti.
7 Hoidke triikrauda rõhtasendis valamu kohal.
8 Vajutage ja hoidke isepuhastusnuppu.
9 Triikraua tallas asetsevatest avaustest väljub, aurukambrisse kogunenud setteid ja mineraalaineid välja loputades,
aur ja keev vesi.
10 Liigutage triikrauda kergelt, kuni veepaagi täieliku tühjenemiseni.
11 Isepuhastuse lõppedes vabastage isepuhastusnupp.
12 Asetage triikraud püstasendis tasasele, siledale pinnale
ja oodake selle täieliku jahtumiseni.
13 Pühkige triikraua tald niiske lapiga üle.
Väljavoolav vesi on väga kuum. Olge eriti ettevaatlik.
LEKKEKAITSE SÜSTEEM
●● Lekkekaitse süsteem on projekteeritud tallast vee lekkimise automaatseks vältimiseks, kui triikraud ei ole piisavalt kuumenenud.
●● Süsteemi toimimise ajal võib kuulda kopsivat heli, eriti
kuumenemise või jahtumise ajal. See on täiesti normaalne ja annab märku süsteemi õigest toimimisest.
66
IR1200-001_v03
Puhastamine ja hooldamine
●● Ühendage triikraud toiteallikast lahti.
●● Enne puhastamist peab triikraud olema täielikult jahtunud.
●● Puhastamiseks kasutage niisket lappi ja leebet puhastusvahendit.
●● Korpuse pesemiseks ärge kasutage agressiivseid pesuvahendeid emulsiooni, piima, pasta jms. kujul. Need
võivad muuhulgas eemaldada informatsioonilised graafilised sümbolid, nii nagu: alajaotused, märgistused, hoiatavad märgid, jms.
●● Ärge iialgi kasutage triikraua tallalt jääkide eemaldamiseks teravaid või karedaid esemeid.
●● Ärge kasutage triikraua talla puhastamiseks karedaid ja
happelisi puhastusvahendeid ning katlakivi eemaldavaid
aineid.
Triikraua kasutamise käigus esineda võivate probleemide näited
Esimesel silmapilgul tõsised probleemid võivad leida lihtsa lahenduse. Enne teenindusega ühendust võtmist kontrolli alljärgnevast tabelist, kas mõni kirjeldatud probleemidest ei vasta täheldatud probleemile. Kui probleem seejärel lahendust ei leia,
võta ühendust infoliini või asjakohase teeninduspunktiga.
PROBLEEM
PÕHJUS
LAHENDUS
Triikraua tald on külm, isegi kui seade
on toiteallikaga ühendatud.
Toitepesa on kahjustatud või võrgus
puudub vool.
●● Kontrollige, kas võrgukaitse ei ole
läbi põlenud või automaatkaitse ei
ole sisse lülitunud. Kui ülalmärgitud
kaitsmed on korras, kontrollige
võrgupesa, ühendades sellega muu
seade.
●● Ühendage seade teise võrgupesaga.
Esines probleem ühendusega.
Kontrollige, kas pistik on võrgupesaga
õigesti ühendatud.
Temperatuuri seadistuseks on MIN.
Seadke temperatuuri regulaator
nõutud temperatuurile.
Paagis pole piisavalt vett.
Täitke veepaak. Vaadake punkti
„VEEGA TÄITMINE”.
Temperatuuri regulaator on asendis
mille puhul auru ei teki.
Seadke temperatuuri regulaator
asendisse, mille puhul auru teke on
võimalik.
Paagis pole piisavalt vett.
Täitke veepaak. Vaadake punkti
„VEEGA TÄITMINE”.
Seadet kasutatakse esmakordselt.
Vajutage auru väljastuse nuppu
hetkeni, mil aurudüüsist hakkab auru
tulema.
Paagis pole piisavalt vett.
Täitke veepaak. Vaadake punkti
„VEEGA TÄITMINE”.
Seadet kasutatakse esmakordselt.
Vajutage pihustamise nuppu hetkeni,
mil pihustamine käivitub.
Triikraud triigib nõrgalt.
Temperatuuri regulaator on seatud
valesse asendisse.
Seadke temperatuuri regulaator
triigitavale materjalile sobivale temperatuurile.
Triikraua tallast lekib vett.
Triikraud ei ole auru tekitamiseks
piisava temperatuurini kuumenenud.
Seadke temperatuuri regulaator
asendisse „●●●”.
Aururegulaator asetseb veepaagi
täitmise ajal asendis
.
Enne veepaagi täitmist seadke aururegulaator asendisse
.
Triikraua tallas olevatest avaustest ei
välju auru.
Aurudüüsist auru ei välju.
Pihustamine ei tööta.
IR1200-001_v03
67
Keskkonnakaitse
Iga inimene võib tegeleda keskkonnakaitsega.
Ei ole see raske ega liiga kallis.
Selleks: viige kartongist pakend vanapaberi
kogumispunkti, visake polüetüleenkiled plastikpakendite jaoks ettenähtud konteineri.
Kasutuskõlbamatu seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia, kuna toote koostisosad
võivad kahjustada keskkonda.
Ära viska seadet välja olmejäätmetega!
Tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud
toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja sellest
eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele,
normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus, kaubandus,
esteetika jm).
68
IR1200-001_v03
KZ
Құрметті тұтынушылар,
Біздің құралды таңдауыңызбен құттықтаймыз және
Zelmer өнімдері пайдаланушылары арасына қош келдіңіз.
Ĺң жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін Zelmer
компаниясының тек түпнұсқалы бөлшектерін пайдалануды ұсынамыз. Олар осы өнімге арналып жобаланған.
Осы қызмет көрсету нұсқаулығын мұқият оқып
шығуыңызды сұраймыз. Қауіпсіздік техникасының ережелеріне ерекше көңіл бөлу қажет. Құралды бұдан
кейін қолданған кезде нұсқаулықты пайдалану үшін оны
сақтауыңызды сұраймыз.
Қауіпсіздік шаралары мен электр шәйнекті
дұрыс пайдалану бойынша нұсқаулар
Үтікті пайдалану кезінде төменде келтірілген Қауіпсіздік
техникасының ережелерін әрқашан сақтаңыз:
ҚАУІП! / НАЗАР
АУДАРЫҢЫЗ!
Ережелерді орындамау
жарақат алуға себеп
болуы мүмкін
●● Үтікті тұрақты үстіңгі бетте қолдану
және қалдыру қажет.
●● Үтікті электр желісіне қосылған
күйінде қараусыз қалдырмаңыз.
●● Үтік резервуарын толтырмас бұрын
шанышқыны розеткадан суырыңыз.
●● Егер алынбайтын қоректену сымы
зақымдалған болса, ықтималы
қауіптердің алдын алу үшін оны
өндірушіде немесе сервистік
қызмет жұмыскерінде немесе
білікті тұлғамен ауыстыру керек.
●● Үтіктеу кезінде резервуарды су
толтыруға арналған саңылауды
ашуға тыйым салынады.
●● Егер бақылау жүзеге асырылса
және құралды пайдалану және
осы
тәуекелдерге
байланысты нұсқамалық жүргізілсе, осы
құрал 8 жастан асқан балалармен және физикалық және
ақыл-ес мүмкіндіктері шектеулі
IR1200-001_v03
тұлғалармен, аспаппен жұмыс
істеу тәжірибесі жоқ тұлғалармен,
қолданыла алады. Балаларға
құралмен жұмыс істеуге тыйым
салынады. Балаларға ересектердің
қарауысыз құралды тазартуға және
консервілеуге тыйым салынады.
●● Үтіктің жұмысы немесе сууы
кезінде оны және қуат көзі жетегін 8 жастан кіші балалардың қол
жетпейтін жерде ұстаңыз.
●● Егер құлаудан кейін үтікті көзге
көрінетін бүлінулер немесе су ағу
жағдайында оны қолданбаңыз.
●● Үтікті әр пайдаланудан кейін
ондағы суды төгіп тастау қажет.
●● Егер үтіктің қандай да бір тетігі
зақымдалса, апаттық жағдайларға
жол бермеу үшін, оның ауыстырылуын тек қызмет көрсететін тұлға
немесе білікті маман ғана орындауы қажет.
●● Құрылғыны жөндеуді тек білікті
мамандар
орындай
алады.
Дұрыс орындалмаған жөндеу
пайдаланушыға
үлкен
қауіп
төндіруі мүмкін. Ақаулықтар пайда
болған жағдайда арнайы қызмет
көрсету пунктіне баруды ұсынамыз.
●● Дұрыс жұмыс істемейтін немесе
бүлінген үтікті пайдаланбаңыз.
●● Үтіктеу кезінде немесе үтіктеуден
кейін оның табанын ұстамаңыз.
Абай болыңыз – табан температурасы өте жоғары!
●● Үтіктеу кезінде және оны
аяқтағаннан кейін,
. белгісімен белгіленген үстіңгі бетке қол
тигізбеңіз. Бұл үстіңгі бет ыстық
болып табылады (сур. 1 және
2 қараңыз).
69
Назар аударыңыз:
Ыстық үстіңгі
беттер!
Сур.1: Оң жақ
Сур.2: Сол жақ
●● Үтік өте ыстық су буын өндіреді.
Үтіктеу кезінде абай болыңыз
және басқаларды мүмкін қауіп
туралы хабарландырыңыз.
●● Үтіктеу кезінде қасыңызда балалар болса, аса абай болыңыз.
Үтіктеу кезінде ыстық үтікті ұстауға
рұқсат етпеңіз.
●● Балаларға құрылғыны тазартуға
және оған күтім жасау бойынша
басқа
әрекеттерді
қараусыз
орындауға жол бермеңіз.
●● Электр үтігінің көмегімен адамдар
немесе жануарлар үсітндегі киімді
үтіктеуге мүлдем болмайды.
●● Бу ағынын адамдарға немесе
жануарларға бағыттауға мүлдем
болмайды.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Осы шарттарды
орындамау жекеменшіктің зақымдалуына
әкеліп соғуы мүмкін
●● Үтік
корпусы мен табанынан барлық қорғаныс
үлдірлері мен жапсырмаларын алып тастаңыз.
●● Үтіктеудің алдында желілік қуат сымын жазып
алыңыз.
●● Үтікті тек ұсынылған суға арналған құмыраөлшеуішінің көмегімен ғана толтырыңыз.
●● Қуат көзі сымының үтіктің ыстық үстіңгі бетімен байланысуына жол бермеңіз.
●● Шартты мәндер кестесінде көрсетілген кернеудің
желідегі кернеуге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
●● Үтікті жерге қосуы бар айнымалы ток желісіне
қосыңыз. Құрылғыда көрсетілген кернеу электр
желісінің кернеуіне сәйкес келетіндігіне көз
жеткізіңіз.
70
●● Жерге қосылусыз ұзартқышты қолданбаңыз.
●● Суға арналған резервуарға әтір, сірке суы немесе
өзге химиялық заттар секілді өзге сұйықтықтарды
құюға болмайды, себебі олар құрылғының күрделі
бүлінуіне алып келуі мүмкін.
●● Үтікті суға немесе басқа сұйықтықтарға
батырмаңыз.
●● Қуат көзі сымын толық суымайынша және сақтауға
даяр болмайынша үтікті айналдыра орамаңыз.
●● Үтік корпусын босатпаңыз, және оның бөлшектерін
шығармаңыз.
●● Құрылғы сыртқы сөндіргіш-таймерлерді немесе
қашықтықтан басқарудың жеке жүйесін қолдана
отырып, жұмыс жасау үшін арналмаған.
●● Егер үтік қысқа уақыт бойы да пайдаланылмаса,
оны өшіріп тастау қажет. Бұл үшін термостатты
«MIN» күйіне орнатыңыз (сағат тіліне қарсы бұру
арқылы).
●● Егер Сіз тіпті қысқа уақытқа үтікті қолданбасаңыз
– реттегішті
күйіне орната отырып, булау
қызметін сөндіріп тастаңыз.
●● «ҮТІК ТАБАНЫНЫҢ ӨЗДІГІМЕН ТАЗАЛАНУЫ»
тәртібін кем дегенде айына бір рет қосып отыру
қажет.
КЕҢЕСТЕР
Өнім туралы ақпарат
және оны қолдану
ұсыныстары
●● Үтік
тек үйде пайдалану үшін ғана арналған.
Оны нұсқаулықта көзделген мақсаттармен ғана
пайдаланыңыз.
Үтіктеу бойынша ұсыныстар
1 Үтіктелетін киімдерді жасалған матасына байланысты
сұрыптап алыңыз. Бұл температура реттегіші ауыстырылып қосылуының санын шектеуге мүмкіндік береді.
2 Егер бұйым құрамы белгісіз болса, киімді кию кезінде
көзге түспейтін жерді таңдаңыз да, онда минималды
температурадан бастап, сәйкес үтіктеу температурасын
анықтап алыңыз.
3 Жоғары температуралар әсеріне сезімтал жұқа және
нәзік маталарды үтіктеудің алдында үш минут күте тұру
қажет. Қажетті температураға жету үшін (жоғарырақ
немесе төменірек) белгілі уақыт қажет.
4 Жүн, жібек, барқыт және т.б. сияқты жұқа және нәзік
маталардан жасалған бұйымдар үтіктеуден кейін жылтырамау үшін, оларды мата арқылы үтіктеу қажет.
5 Буды жіберу функциясын қосу үшін сәйкес түймешікті
бірнеше рет басу қажет болуы мүмкін.
IR1200-001_v03
6 Үтіктеліп отырған бұйымдағы заттаңбаны жақсылап
оқып шығыңыз және киім өндірушінің бұйымды күту
туралы ұсыныстарын орындаңыз. Заттаңбалардағы белгілер мыналарды білдіреді:
Үтіктеу температурасын реттеу
●● Ацетат талшығы
●● Эластан
●● Полиамид
●● Полипропилен
●● Мыс
●● Полиэстер
●● Протеин
●● Жібек
●● Триацетат
●● Вискоза
●● Жүн
Техникалық деректер зауыттық қалқаншада көрсетілген.
Аспап экожобаға қойылатын талаптар бойынша
КОМИССИЯНЫҢ
№1275/2008/ЕС
РЕГЛАМЕНТ
талаптарға жауап береді.
Бу реттегіші
Буды қосу түймесі
Бүріккіш түймесі
Өзіндік тазалауды іске қосу түймесі
Температура көрсеткіші
Температура реттегіші
Су резервуарының қақпағы
Бүріккіш бүріккісі
Бу босату құрылғысы
Сым қорғанысы
Қуат көзі сымы
Қыздыру жұмысының шамы (қызыл)
Су резервуары
Үтік табаны
Бірінші үтіктеу
Қажет етілетін температураға қол жеткізілгенде шам сөнеді.
Техникалық сипаттама
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 Қуат көзі сымының орауын ашыңыз және түзетіңіз.
2 Резервуарды сумен толтырыңыз. «РЕЗЕРВУАРДЫ
ТОЛТЫРУ» тармағын қараңыз.
3 Үтікті қуат көзінің сәйкес қайнарына қосыңыз.
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» тармағына сәйкес әрекет
етіңіз.
2 Температура реттегішін «●●●» күйіне сағат тілі
бойынша бұрыңыз.
3 Қыздыру жұмысын нақтылайтын шам жанады.
●● Мақта мата
●● Лен
Үтік құрастырылымы
Үтік жұмысқа дайын
A
4 Бу реттегішін
күйіне орнатыңыз.
5 Үтікті көлденең күйге орнатыңыз немесе буды қосу
түймесін басыңыз, үтік табанындағы саңылау арқылы бу
шығады.
●● Үтік қолдануға дайын.
6 Бірінші үтіктеуді «ескі» маталардан бастаңыз.
Резервуарда су таусылғанда
шығаруын тоқтатады.
үтік
бу
Үтіктеу
Үнемі заттаңдаларда көрсетілген киім
өндірушілерінің ұсыныстарын ұстаныңыз.
РЕЗЕРВУАРДЫ ТОЛТЫРУ
●● Штепсель жетегін розеткадан суырыңыз.
B
1 Бу реттегішін
күйіне орнатыңыз және суға
арналған резервуар қақпағын ашыңыз.
2 Қосымшаланған белгі көмегімен резервуарды суға
толтырыңыз.
Үтіктеудің барынша жақсы нәтижелеріне
қол жеткізу үшін әрбір кезде жаңа
минералсызданған немесе тазартылған
суды қолданыңыз.
Химиялық кальцийсызданған суды немесе
қандай да бір өзге сұйықтықтарды
қолданбаңыз.
Резервуардың бүйірлік қабырғасында белгіленген «МАХ» деңгейінен аспаңыз.
3 Су резервуарының қақпағын жабыңыз.
IR1200-001_v03
71
ҚҰРҒАҚ ҮТІКТЕУ
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» тармағына сәйкес әрекет
етіңіз.
2 Бу реттегішін
күйіне орнатыңыз.
3 Температура реттегішін «●», «●●» немесе «●●●»
күйіне бұрыңыз.
4 Қыздыру жұмысын нақтылайтын шам жанады.
Қажет етілетін температураға қол жеткізілгенде шам сөнеді.
●● Үтік қолдануға дайын.
БУЛАНДЫРА ОТЫРЫП ҮТІКТЕУ
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» тармағына сәйкес әрекет
етіңіз.
2 Температура реттегішін «●●» немесе «●●●» күйіне
бұрыңыз.
Будың оңтайлы сапасына қол жеткізу үшін
буды қолдана отырып үтіктеу кезінде
«●» күйіне температура реттегішін
орнатпаңыз.
3 Қыздыру жұмысын нақтылайтын шам жанады.
Қажет етілетін температураға қол жеткізілгенде шам сөнеді.
●● Үтік қолдануға дайын.
4 Бу реттегіші көмегімен будың қажетті көлемін
орнатыңыз.
СУДЫ БҮРКУ
Бұл қызмет кез-келген сәтте қолданылуы
мүмкін және үтіктің орнатылуына ықпал
етпейді.
1 Резервуарды суға толтырыңыз «РЕЗЕРВУАРДЫ ТОЛТЫРУ» тармағын қараңыз.
2 Бүріккінің шығысын киімге қарай бағыттаңыз.
3 Бүріккіш түймесін басыңыз.
Бүрку түймесін бірнеше рет басқаннан
кейін жүзеге асырылады.
FRONTAL JET – БУДЫҢ БОСАТЫЛУЫ АЛҒА
ҚАРАЙ
Frontal Jet қызметі үтіктің алдыңғы жағында орналасқан
құрылғы арқылы будың шығарылуын жүзеге асырады.
Босатылған бу алдын-ала үтіктеу кезінде талшықтарды
қопсытады. Бұл сонымен бірге ілулі тұрған маталардағы
умаждалған орындарды жаңартуға және тегістеуге
көмектеседі. Бұл қызмет жұмсақ маталар үшін қауіпсіз,
себебі үтіктің қыздырылған табаны мата жаққа қарай
бағытталмайды.
72
Құрылғы өте жоғары температурадағы
су буын шығарады. Адамдардың немесе
жануарлардың тікелей үстерінде тұрған
киімдерді және материалдарды ешқандай
жағдайда үтіктемеңіз. Буды адамдарға
немесе жануарларға бағыттамаңыз.
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» тармағына сәйкес әрекет
етіңіз.
2 Температура реттегішін «●●●» күйіне бұрыңыз.
3 Қыздыру жұмысын нақтылайтын шам жанады.
Қажет етілетін температураға қол жеткізілгенде шам сөнеді.
●● Үтік қолдануға дайын.
4 Бу босату құрылғысын үтіктегіңіз келген материалға
немесе пердеге бағыттаңыз. Буды іске қосу түймесін
басыңыз – үтік табанындағы саңылаудан будың
қарқынды шығуы орын алады.
5 Үлкен бүктелулер жағдайында бірнеше секунд күте
тұрыңыз және қайтадан буды қосу түймесін басыңыз.
Үтіктеу кезінде бүктелулердің көп санын
түймені үш рет басқаннан кейін жоюға
болады.
Будың босатылуы түймені бірнеше рет
басқаннан кейін орын алуы мүмкін.
Будың жоғары сапасын ұстап тұру үшін
қыздырғыштың жұмыс шамы өшкеннен
кейін үш реттен артық буды босату
түймесін баспаңыз.
Үтіктеу кезінде әлсіз материалдардан
(синтетикалық материалдар, жібек, бархат және т.б.) бірнеше сантиметрден кем
емес арақашықтықты қадағалаңыз, кері
жағдайда материалды бүлдіріп алу қаупі
бар.
ҮТІКТЕУДІ АЯҚТАУ
1 Температура реттегішін сағат тіліне қарсы бағытта
«MIN» күйіне бұрыңыз; үтік сөнеді.
2 Бу реттегішін
күйіне орнатыңыз.
3 Үтікті қуат көзі қайнарынан ажыратыңыз.
4 Резервуардан су қалдығын жойыңыз. «СУДЫ ЖОЮ»
тармағын қараңыз.
5 Үтік толығымен суығанда оны тігінен күйінде қауіпсіз
орында сақтаңыз.
IR1200-001_v03
Суды жою
C
●● Бу реттегішін күйіне орнатыңыз.
●● Үтікті қуат көзі қайнарынан сөндіріңіз.
1 Үтікті жоғары тұсымен төменге қарай бұрыңыз және
ішіндегі қалдық суы жойылу үшін аздап сілкілеңіз.
2 Резервуардан суды алып тастау үшін буды қосу
түймесін басыңыз (үтік табаны ыстық болғанда).
3 Су қалдығын жою үшін бүріккіш түймесін басыңыз.
●● Үтікті
жинап тастамас бұрын бу реттегішінің
күйінде екендігіне көз жеткізіңіз.
Қосымша қызметтер
ҚАҚ ЖИНАЛУДАН ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІ
Үтік кіріктірілген резервуармен, қақтан қорғау
қорғанысымен жабдықталған.
Кіріктірілген резервуар буды қолдана отырып үтіктеу
кезінде пайда болатын қақ көлемін азайту мақсатында
жасалынған.
Кіріктірілген резервуар үтіктің пайдалану
мерзімін ұлғайтады, алайда қақтың пайда
болу үрдісін толығымен тоқтатпайды.
ҮТІК ТАБАНЫНЫҢ ӨЗДІГІМЕН ТАЗАЛАНУЫ
Бұл қызмет бу камерасында жиналып қалған қалдықтар
мен минералдарды жоюға мүмкіндік береді. Үтіктің
ақаусыздығы көп жағдайда табанның өздігімен
тазалануының мерзімді орындалуына және су
қаттылығына тәуелді. Біз өздігімен тазалауды айына бір
реттен сирек емес орындауды ұсынамыз.
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» тармағына сәйкес әрекет
етіңіз.
2 Температура реттегішін «●●●» күйіне бұрыңыз.
3 Қыздырғыш жұмысын нақтылайтын шам жанады.
Талап етілетін температураға қол жеткізілгенде шам сөнеді.
●● Үтік қолдануға дайын.
4 Тағы цикл күте тұрыңыз;белгі беру шамы жанады
және сөнеді.
5 Температура реттегішін сағат тіліне қарсы «MIN»
күйіне бұрыңыз.
6 Үтікті қуат көзі қайнарынан ажыратыңыз.
7 Үтікті тігінен раковина үстінде ұстаңыз.
8 Өзіндік тазалану түймесін басыңыз және ұстап
тұрыңыз.
9 Бу және қайнаған су бу камерасындағы қалдықтар
мен минералдарды шая отырып, үтік табанындағы
саңылаудан шығады.
10 Су резервуары толығымен босамайынша үтікті аздап
сілкілеңіз.
IR1200-001_v03
11 Өзіндік тазалауды аяқтағаннан кейін өзіндік тазалау
түймесін сөндіріңіз.
12 Үтікті көлденең күйінде жазық, тегіс үстіңгі бетте
орналастырыңыз және толығымен суығанша күтіңіз.
13 Үтік табанын ылғал матамен сүртіңіз.
Ағушы су өте ыстық. Ерекше абайлылық
танытыңыз.
БУНАҚТАРДЫ АЛДЫН АЛУ ЖҮЙЕСІ
●● Бунақтарды
алдын алу жүйесі үтік әлі жеткіліксіз
қызғанда табаннан судың түсуін автоматты түрде
алдын алу үшін жасалынған.
●● Жүйенің жұмыс істеуі кезінде, әсіресе қыздыру мен
салқындату кезінде қағыс естілуі мүмкін. Бұл қалыпты
жағдай және жүйенің дұрыс жұмыс жасауы туралы
куәлік етеді.
Тазалау және күтім жасау
●● Үтікті қуат көзі қайнарынан ажыратыңыз.
●● Тазалауды бастамас бұрын үтік толығымен сууы тиіс.
●● Тазалау үшін ылғал матаны және қырғыш емес жуу
құралын қолданыңыз.
●● Корпусты жуу үшін эмульсия, сүт, пасталар және т.б.
секілді қырғыш жуу құралдарын қолданбаңыз. Олар
жазылған кестелерді, белгіленулерді, ескерту белгілерін және т.б. жоюы мүмкін.
●● Үтік табанын пайдалану үшін үшкір құралдарды және
абразивті материалдарды пайдалануға мүлдем болмайды.
●● Үтік табанын тазалау үшін осымен қатар, сірке
суының негізінде жасалған және қақты жоюға
арналған абразивті тазалағыш заттарды пайдалануға
болмайды.
Экология – Қоршаған ортаға қамқорлық
жасау
Әрбір пайдаланушы қоршаған ортаны
қорғауға өз үлесін қоса алады. Бұл айрықша
күш салуды талап етпейді. Мұндай мақсатта:
Картон қаптарын макулатураға беріңіз.
Полиэтилен қаптарды (РЕ) пластикке
арналған контейнерге тастаңыз.
Жарамсыз құралды тиісті өңдеу орталығына беріңіз,
себебі өнім ішіндегі зиянды құрамдастар қоршаған орта
үшін қауіп төндіруі мүмкін.
Құралды үй-жай қалдықтарымен бірге тастамаңыз!
73
Үтікті пайдалану кезінде пайда болатын ақаулар үлгілері
Бір қарағанда күрделі көрінген ақауларды жеңіл қалпына келтіруге болады. Қызмет көрсету орталығына жүгінбес
бұрын мәселелердің белгілі бір табылған ақаулар кестесінде сипатталғандарға сәйкес келмейтіндігін тексеріңіз. Егер
бұдан әрі мәселе кестедегі нұсқауларға сәйкес шешілмейтін болса, ақпараттық желі бойынша кеңесшіге немесе
сәйкес қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.
МӘСЕЛЕ
СЕБЕП
ШЕШІМ
Үтіктің желіге қосылғанына
қарамастан үтік табаны салқын.
Розетка істемейді немесе желіде
кернеу жоқ.
●● Желі сақтандырғышының
жанып кетпегендігін немесе
қосылмағандығын тексеріңіз.
Егер жоғарыда аталған
сақтандырғыштар ақаусыз
жұмыс жасайтын болса, желілік
розеткаға өзге қондырғыны қоса
отырып, тексеріңіз.
●● Үтікті басқа розеткаға қосыңыз.
Қиындық жалғасуларда жатыр.
Шанышқының желілік розеткаға
дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.
Термостат MIN орнатылған.
Термостатты қажетті температураға
орнатыңыз.
Резервуар судың қажетті көлемімен
толмаған.
Резервуарға су құйыңыз. „СУМЕН
ТОЛТЫРУ” тармағын қараңыз.
Термостат бу шығарылмайтын
күйде орналасқан.
Термостатты бу шығару күйіне
орналастырыңыз.
Резервуар судың қажетті көлемімен
толмаған.
Резервуарға су құйыңыз. „СУМЕН
ТОЛТЫРУ” тармағын қараңыз.
Үтік алғаш рет қолданылуда.
Бу босату түймесін бүріккіштен бу
шыққанға дейін басып тұрыңыз.
Резервуар судың қажетті көлемімен
толмаған.
Резервуарға су құйыңыз. „СУМЕН
ТОЛТЫРУ” тармағын қараңыз.
Үтік алғаш рет қолданылуда.
Бүріккіш түймесін бүріккіш іске
қосылғанға дейін басыңыз.
Үтік нашар үтіктейді.
Термостат дұрыс орнатылмаған.
Үтіктелетін материалға сәйкес
келетін температураны термостатта
орнатыңыз.
Үтік табанынан су шығады.
Үтік бу шығару үшін қажетті
температураға дейін
қыздырылмаған.
Термостатта «●●●» күйін орнатыңыз.
Буды реттеу тұтқасы резервуарды
Резервуарды суға толтырмас бұрын
суға толтыру кезінде
орналасқан.
буды реттеу тұтқасын
орнатыңыз.
Үтік табаны саңылауынан бу
шықпайды.
Бу шығару құрылғысынан бу
шықпайды.
Су бүріккіші жұмыс істемейді.
күйінде
күйіне
Жасап шығарушы басқа мақсатпен пайдалану немесе тиісті
емес қолданудан туындаған ешбір зақымдарға жауапкершілікті
мойнына алмайды.
Жасап
шығарушы
заң
ережелеріне,
нормаларға,
директиваларға лайықтау үшін немесе құрылыс, сауда, эстетика немесе басқа себептер бойынша алдын ала ескертусіз
өнімді өзгерту құқықтарын сақтайды.
74
IR1200-001_v03
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
We urge that you read this user’s manual carefully. Special
attention needs to be paid to the safety precautions. Please
save this manual so it can be referred to in the future use of
the product.
Important safety and proper handling
instructions
Always keep these basic safety instruction during ironing:
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● The iron must be used and rested on
a stable surface.
●● The iron must not be left unattended
while it is connected to the supply
mains.
●● The plug must be removed from
the socket-outlet before the water
reservoir is filled with water.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The filling aperture must not be
opened during use.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
IR1200-001_v03
●● Keep the iron and its cord out of reach
of children less than 8 years of age
when it is energized or cooling down.
●● The iron is not to be used if it has
been dropped, if there are visible
signs of damage or if it is leaking.
●● Empty the tank after each usage.
●● If any part of the iron is damaged,
it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or
similarly qualified person in order to
avoid a hazard.
●● It can be refurbished by qualified
staff only. Improper refurbishment
can cause serious hazard for the
user. In case of any defects, please
contact service desk.
●● Do not use the appliance when it is
damaged or performs abnormally.
●● Do not touch the iron rest during or
just after ironing. It is hot!
●● Do not touch the surfaces marked
with symbol
during or just after
ironing. It is hot (Please refer to the
following figure 1 and figure 2).
Caution:
Hot surface!
Figure 1: Right side
Figure 2: Left side
●● The appliance generates high
temperature. Use it carefully and warn
other users against possible hazard.
●● Keep special care when ironing in
presence of children. Do not allow to
touch the iron during ironing.
●● Do not allow children to perform
cleaning and user maintenance
when they are without supervision.
75
●● Never iron and clothes or fabrics that
are being worn by human or pets.
●● Never direct the steam to human or
pets.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Remove any protective films or stickers from the sole
plate and the cabinet.
2 Test ironing a small area on the backside or inside the
garment if you are unsure about the type of fabric. Start with
a low temperature and increase gradually.
3 Wait for about three minutes before ironing heat sensitive
fabrics. Temperature adjustment needs certain time to reach
the required level no matter it is higher or lower.
4 Delicate fabrics such as silk, wool, velour, etc. are best
ironed with an ironing cloth to prevent shine marks.
5 You may need a few times of press to activate the spray,
burst and vertically burst function.
6 Read the garment labels and follow the manufacturer’s
ironing instructions which are often shown by symbols
similar to the following:
●● Unwind and straighten the power cord before usage.
●● Fill the water using included vessel for water.
●● Keep the power cord away from the soleplate.
●● Make sure that the voltage on the rating plate
corresponds to that of your power grid.
connect the iron to a suitable mains supply
outletm (AC only), with grounding, which voltage complies
with the voltage indicated on the appliance nameplate.
●● Do not use an extension power cord set without
grounding!
●● Do not pour liquids other than water into the water
tank, i.e. perfumes, vinegar or other chemicals.
●● Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
●● Do not wrap the power cord around the unit for storage
until it has cooled down completely.
●● Do not attempt to open the cabinet or dismantle any
parts from the appliance.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
●● If you do not use the iron, even for short time, switch it
off, turning Temperature Dial in anti-clockwise direction
to „MIN”.
●● If you are not going to use the iron even for a short
period of time, turn off the steam function by setting the
steam control to
position.
●● Use “SELF CLEANING” function at least once a month.
Temperature settings
●● Always
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● The iron is intended for domestic usage only and you
can use it solely according to herewith manual.
Hints for ironing
1 Sort out the articles to be ironed according to the type
of fabric. This will minimize the frequency of temperature
adjustment for different garments.
76
●● Acetate
●● Elastics
●● Polyamide
●● Polypropylene
●● Cupro
●● Polyester
●● Proteins
●● Silk
●● Triacetate
●● Viscose
●● Wool
●● Cotton
●● Linen
Technical data
The iron technical parameters are included at the name
plate.
This device complies with Commission Regulation (EC)
no. 1275/2008 on eco-design requirements.
Features
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Steam Control
Steam Burst Button
Spray Button
Self-Clean Button
Temperature Indicator
Temperature Dial
Water Tank Cover
Spray Nozzle
Steam nozzle
Bend Protector
Power Cord
Heater Light (red)
Water Tank
Soleplate
IR1200-001_v03
STEAM IRONING
Before first use
1 Unwind and straighten the Power Cord.
2 Fill the tank with water. See the “FILLING THE IRON
WATER” section.
3 Plug in the unit.
First use
1 Proceed as described in the “Before first use” section.
2 Turn the Temperature Dial clockwise to „●●●”.
3 The Heater Light will come on.
The light will go off once the required
temperature is reached.
4 Set the Steam Control to
position.
5 Place the iron in horizontal position or press the steam
burst button. Steam will come out of the holes in the soleplate.
●● The iron is ready for use.
6 Begin first time ironing with an old towel.
The iron will stop steaming once the water tank
is empty.
Always follow the ironing instructions on the
garment’s care label.
●● Unplug the unit.
B
1 Set the Steam Control to
position and lift the Water
Tank Cover.
2 Fill the tank with water using the supplied cup.
For best ironing results, it is recommended to
use fresh demineralised or distilled water.
Do not use chemically descaled water or any
other liquids.
Never exceed the ‘Max’ level marked on the
side of the water tank.
3 Close the Water Tank Cover.
DRY IRONING
1
2
3
4
For optimum steam quality, do not set the
Temperature Dial to „●” position for steam
ironing.
3 The Heater Light will come on.
The light will go off once the required
temperature is reached.
●● The iron is ready for use.
4 Use the Steam Control to set the required amount of
steam.
SPRAYING
This function can be used any time without
affecting any other settings.
1 Fill the water tank. See the “FILLING THE IRON WITH
WATER” section.
2 Aim the nozzle at the garment.
3 Press the Spray Button.
It may be necessary to press the spray button
a few times to start spraying.
Ironing
FILLING THE IRON WITH WATER
1 Proceed as described in the “Before first use” section.
2 Turn the Temperature Dial to „●●” or „●●●”.
Proceed as described in the “Before First Use” section.
Set the Steam Control to
position.
Turn the Temperature Dial to „●”, „●●” or „●●●”.
The Heater Light will come on.
The light will go off once the required
temperature is reached.
FRONTAL JET – FRONTAL STEAM SHOOTING
The frontal function enables a steam burst by the frontal
steam nozzle. The steam burst initially loosens fibres during
ironing. It also eliminates creases and refreshes the material.
The frontal jet function is safe for delicate materials as the
hot soleplate of the iron is not aimed at the fabric.
The steam generated by the iron has very
high temperature. Never use the appliance for
ironing clothes or fabrics while they are being
worn by people or pets. Never aim the steam at
people or pets.
1 Proceed as described in the “Before First Use” section.
2 Turn the Temperature Dial to „●●●”.
3 The Heater Light will come on.
The light will go off once the required
temperature is reached.
●● The iron is ready for use.
4 Aim the steam nozzle at the creased fabric or curtain.
Press the Steam Burst Button – steam will shoot from the
holes of the soleplate.
5 For Stubborn wrinkles, wait a few seconds before
pressing the Steam Burst Button again.
Most wrinkles can be removed within three
presses.
●● The iron is ready for use.
IR1200-001_v03
77
It may be necessary to press the Steam Burst
Button several times to start this function.
For optimum steam quality, do not press the
Steam Burst Button more than three times in
a row.
When ironing delicate fabrics (synthetics, silk,
velvet etc.), keep the iron a few centimetres
away from the garment to prevent damage.
ENDING THE IRONING
1 Turn the Temperature Dial counter-clockwise to “MIN”
position. The will turn off.
2 Set the steam control to
position.
3 Unplug the unit.
4 Empty the water tank. See „Emptying The Water Tank”.
5 When the iron has cooled completely, store it vertically in
a safe place.
C
Emptying The Water Tank
●● Set the Steam Control to
●● Unplug the unit.
position.
1 Hold the iron upside down and shake it gently to remove
the remaining water.
2 When the soleplate is still hot, press the Steam Burst
Button to drain the water tank.
3 Press the Spray Button to release any remaining water.
●● Before storing the iron, make sure the Steam Control is
set to
position.
Additional Functions
ANTI SCALE SYSTEM
The appliance has a build-in anti-limescale container.
It is designed to reduce the build-up of limescale which
occurs during steam ironing.
The build-in anti-scale cartridge prolongs
the service life of the iron. However, it will
not completely stop the natural process of
limescale build-up.
SELF CLEANING
The light will go off once the required
temperature is reached.
●● The iron is ready for use.
4 Wait for one more cycle. The light will go on and off.
5 Turn the Temperature Dial counter-clockwise to ‘MIN’
position.
6 Unplug the unit.
7 Hold the iron horizontally over a sink.
8 Press and hold the Self-Cleaning Button.
9 Steam and boiling water will flow out of the holes
on the soleplate, washing away the scales and minerals
accumulated inside the steam chamber.
10 Sway the iron gently until the water tank is empty.
11 Release the Self-Cleaning Button when self cleaning is
complete.
12 Place the iron on a flat and level surface and allow it to
cool down completely.
13 Wipe the soleplate with a cold damp cloth.
The water flowing out of the soleplate is very
hot. Take extra care when performing the selfclean operation.
ANTI DRIP
●● The anti-drip system is designed to prevent water leaking
from the soleplate when the iron is not sufficiently hot.
engaged, the anti drip system may produce
a clicking sound, particularly during heat-up or when the
iron is cooling down. This is normal and indicates that the
system is working correctly.
●● When
Cleaning And Maintenance
●● Unplug the appliance.
●● Before cleaning, allow the iron to cool completely.
●● Use a soft cloth and mild detergent for cleaning the iron.
●● For cleaning the housing, do not use abrasive cleaning
agents such as emulsions, creams, pastes, etc. They
may remove graphic symbols, such as scales, markings,
warning signs, etc.
●● Never use sharp or rough objects to remove the deposits
from the soleplate.
●● Never use any abrasive, vinegar or descaling agents to
clean the soleplate.
This function provides for removal of scale and mineral
built-up in the Steam Chamber. The performance of the iron
largely depends on the water hardness and the frequency of
performing the self-cleaning process. It is recommended to
perform self-cleaning at least once a month or more regularly.
1 Proceed as described in the “Before First Use” section.
2 Turn the Temperature Dial to „●●●“.
3 The Heater Light will come on.
78
IR1200-001_v03
Troubleshooting
Some problems may be easily removed on your own. Before you contact the service centre, see the table below for a possible
solution to your problem with the unit. If the problem persists, contact the info line or your local service centre.
ISSUE
POSSIBLE CAUSE
WHAT TO DO
The appliance is plugged, but the
soleplate is cold.
The socket is damaged or there is no
voltage at the outlet.
●● Check if the fuse is not blown or if
the automatic fuse is on. If these
protection devices work correctly
check the socket by plugging other
appliance.
●● Plug the appliance to the other
socket.
There is a connection problem.
Make sure that the power cord is
plugged securely.
MIN temperature is set.
Set the required temperature on the
temperature dial.
There is not enough water in the water
tank.
Fill the water tank. See the “FILLING
THE IRON WITH WATER” section.
Temperature dial is set in a position
that does not produce steam.
Set the temperature suitable to
produce steam.
There is not enough water in the water
tank.
Fill the water tank. See the “FILLING
THE IRON WITH WATER” section.
The appliance is used for the first time.
Keep pressing the steam burst
button until steam comes out of the
nozzle.
There is not enough water in the water
tank.
Fill the water tank. See the “FILLING
THE IRON WITH WATER” section.
The appliance is used for the first time.
Keep pressing the spray button until
spraying starts.
The appliance irons feebly.
Temperature dial is set in a wrong
position.
Set the temperature suitable for
ironing a particular piece of clothing.
Water drops from the soleplate.
The appliance has not reached the
temperature sufficient to produce
steam.
Turn the temperature dial to „●●●”.
Steam does not come out of the holes
in the soleplate.
Steam does not come out of the
nozzle.
Spraying does not work.
Steam control is in the
position
when filling the water tank.
Before filling the water tank set the
steam control in the
position.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
IR1200-001_v03
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
79
1
2
3
4
PL
1. Silny wyrzut pary 95 g/min 2. Pearlonic –
gładka, perłowa powłoka stopy żelazka ułatwia
prasowanie 3. Funkcja samooczyszczania stopy
4. Obrotowy przewód 360° o długości 1,9 m
CZ
1. Silný parní ráz 95 g/min 2. Pearlonic – hladký,
perlový povrch žehlící plochy usnadňuje žehlení
3. Funkce samočištění žehlicí plochy 4. Otočný
kabel 360° o délce 1,9 m
SK
HU
RO
1. Silný výstup pary 95 g/min 2. Pearlonic –
hladký perlový povrch žehliacej plochy pre
jednoduché žehlenie 3. Funkcia samočistenia
žehliacej plochy 4. Otáčavý napájací kábel 360°
s dĺžkou 1,9 m
1. Intenzív gőzkifúvás 95 g/perc 2. A Pearlonic
– sima, gyöngyházfényű vasalótalp megkönnyíti
a vasalást 3. Öntisztító funkciós talp 4. 360°-ban
forgatható 1,9 m-es csatlakozókábel
1. Flux puternic de aburi 95 g/min 2. Pearlonic
– stratul neted perlat al tălpii fierului faciliteaza
operaţia de călcare 3. Funcţia de autocurăţare
4. Cablu rotativ 360° cu lungimea 1,9 m
RU
1. Сильный выброс пара 95 г/мин. 2. Pearlonic –
гладкое, жемчужно-керамическое покрытие
подошвы утюга облегчает глажку 3. Функция
самоочистки 4. Вращающийся на 360° кабель
длиной 1,9 м
BG
1. Паров удар 95 г/мин 2. Pearlonic – гладко,
перлено покритие на гладещата плоча улеснява
гладенето 3. Функция самопочистваща котлен
камък 4. Въртящ се кабел 360° с дължина 1,9 м
UA
1. Потужна подача пари 95 г/хв 2. Pearlonic –
гладке, перлово-керамічне покриття підошви
праски полегшує прасування 3. Функція
самоочистки 4. Поворотний кабель (360°)
довжиною 1,9 м
EN
1. Strong steam output 95 g/min 2. Pearlonic –
smooth, pearl iron soleplate layer that facilitates
ironing 3. Self-clean function 4. 1,9 m long, 360°
swivel cord
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
IR1200-001_v03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement