Zelmer ZED25A40EU User Manual

Zelmer ZED25A40EU User Manual
=('25A(8
=('25A(8
=P\ZDUND
SO,QVWUXNFMDXş\WNRZDQLD
=P\ZDUND
5HVHWVHF
6WDUW
pl
Spis tre ci
8 Użytkowanie zgodne
- Naczynia
z przeznaczeniem . . . . . . . . . . . 5
( Przepisy bezpieczeństwa
pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Przed pierwszym w ączeniem
urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . .
Przy dostawie . . . . . . . . . . . . . . .
Podczas instalacji . . . . . . . . . . . .
Używanie codzienne . . . . . . . . . .
Blokada drzwi . . . . . . . . . . . . . . .
W przypadku wystąpienia szkód.
Przy usuwaniu wys użonego
urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 Ochrona
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.5
.6
.6
.7
.8
.8
....8
rodowiska . . . . . . . . 10
Opakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Stare urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 11
* Zapoznanie się z
urządzeniem . . . . . . . . . . . . . . 11
Pulpit obs ugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Wnętrze urządzenia . . . . . . . . . . . . . 12
+ Układ zmiękczania wody /
Sól specjalna . . . . . . . . . . . . . . 12
Ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela twardo ci wody . . . . . . .
Zastosowanie soli specjalnej . .
rodki czyszczące z dodatkiem
soli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wy ączenie zmiękczania wody .
, Płyn nabłyszczający
. . . . 12
. . . . 13
. . . . 13
. . . . 14
. . . . 14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nie przystosowane do zmywarki.
Uszkodzenia szk a i naczyń . . . .
Wk adanie naczyń . . . . . . . . . . . .
Wyjmowanie naczyń . . . . . . . . . .
Filiżanki i szklanki . . . . . . . . . . . .
Garnki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koszyk na sztućce . . . . . . . . . . .
Pó ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpórki sk adane . . . . . . . . . . .
Pojemnik na ma e czę ci . . . . . .
Pó ka na noże . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana wysoko ci
zawieszenia kosza . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 16
. 16
. 17
. 17
. 17
. 18
. 18
. 19
. 19
. 19
. 19
. . . 20
rodek czyszczący . . . . . . . . . . 21
Nape nienie rodkiem
czyszczącym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kompaktowe rodki czyszczące . . . . 23
/ Przegląd programów
. . . . . . . . 24
Wybór programu. . . . . . . . . . . . . . . . 25
Wskazówki dla Instytutów
Badawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
0 Funkcje dodatkowe
. . . . . . . . . 25
Skrócenie fazy programu
(VarioSpeed). . . . . . . . . .
Zape nienie w po owie . .
Higiena (Hygiene) . . . . . .
Strefa intensywna . . . . . .
Ekstra suszenie. . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 25
. 25
. 26
. 26
. 26
. . . . . . . . 14
Ustawienie ilo ci p ynu
nab yszczającego . . . . . . . . . . . . . . . 15
Wy ączenie wskaźnika braku
p ynu nab yszczającego . . . . . . . . . . 16
3
pl
1 Obsługa urządzenia
. . . . . . . . 26
Parametry programów . . . . . .
Czujnik Aqua (stanu wody) . . .
W ączenie urządzenia . . . . . . .
Wskaźnik czasu do końca
programu . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastawianie czasu w ączenia .
Koniec programu . . . . . . . . . .
Automatyczne wy ączenie po
zakończeniu programu . . . . . .
Wy ączyć urządzenie. . . . . . . .
Przerwanie programu . . . . . . .
Przerwanie programu . . . . . . .
Zmiana programu . . . . . . . . . .
Suszenie intensywne. . . . . . . .
. . . . . 26
. . . . . 26
. . . . . 27
. . . . . 27
. . . . . 27
. . . . . 27
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 28
. 28
. 28
. 29
. 29
. 29
2 Czyszczenie oraz przegląd . . .
Ogólny stan urządzenia
Sól specjalna i p yn
nab yszczający . . . . . . .
Sitka . . . . . . . . . . . . . . .
Ramiona spryskujące . .
4
30
. . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . 31
. . . . . . . . . . 31
3 Co robić w razie usterki? . . . . . 32
Pompa odp ywu . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tabelka usterek . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4 Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5 Ustawianie i podłączanie . . . . . 43
Zakres dostawy. . . . . . . . . . . . . .
Wskazówki bezpieczeństwa . . . .
Dostawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . .
Ustawienie . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pod ączenie do odp ywu. . . . . . .
Przy ącze wody pitnej . . . . . . . . .
Pod ączenie do zasilania
ciep ą wodą . . . . . . . . . . . . . . . .
Pod ączenie elektryczne . . . . . . .
Demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpieczenie przed skutkami
mrozu (Opróżnianie urządzenia) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 44
. 44
. 44
. 44
. 45
. 45
. 45
.
.
.
.
.
.
.
.
. 46
. 47
. 47
. 48
. . . 48
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
8 Użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem
Użytow
kaniezgodnezprzeznaczeinem
■
■
■
Urządzenie przeznaczone
jest do użytku w prywatnym
gospodarstwie domowym
oraz lokalach mieszkalnych.
Zmywarkę używać tylko
w gospodarstwie domowym
i tylko do przeznaczonego
celu: zmywania naczyń
domowych.
Zmywarka jest przeznaczona
do użytku na maksymalnej
wysoko ci 4000 m npm.
( Przepisy
bezpieczeństwa pracy
Przeipsybezipeczeństw
apracy
Urządzenie mogą obs ugiwać
dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby z ograniczonymi
zdolno ciami fizycznymi,
sensorycznymi lub umys owymi,
a także osoby nie posiadające
wystarczającego do wiadczenia
lub wiedzy, je li pozostają pod
nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo lub zosta y
pouczone, jak w a ciwie
obs ugiwać urządzenie i są
wiadome związanych z tym
zagrożeń.
pl
Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem. Czyszczenie i
czynno ci konserwacyjne nie
mogą być wykonywane przez
dzieci, chyba że mają one
ukończone 8 lat i są
nadzorowane przez osobę
doros ą.
Dzieciom poniżej 8 roku życia
nie należy pozwalać na
zbliżanie się do urządzenia ani
przewodu przy ączeniowego.
Przed pierwszym włączeniem
urządzenia
Uważnie przeczytaj instrukcję
obs ugi i montażu! Zawiera ona
ważne informacje na temat
ustawiania, użytkowania i
konserwacji urządzenia.
Zachowaj wszystkie dokumenty
jako źród o informacji lub dla
ewentualnego kolejnego
użytkownika urządzenia.
Instrukcję obs ugi można
nieodp atnie pobrać z naszej
strony internetowej. Adres
strony internetowej znajduje się
na tylnej ok adce instrukcji
obs ugi.
5
pl
Przepisy bezpieczeństwa pracy
Przy dostawie
1. Natychmiast sprawdzić
opakowanie i zmywarkę
pod względem szkód
transportowych.
Nie uruchamiać
uszkodzonego urządzenia,
lecz zwrócić się do dostawcy
w tej sprawie.
2. Materia opakunkowy usunąć
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Nie pozostawiać opakowania
lub jego czę ci bawiącym się
dzieciom. Sk adane kartony
i folie stanowią potencjalne
niebezpieczeństwo
uduszenia.
■
■
■
■
Podczas instalacji
■
■
■
■
6
Proszę zwrócić uwagę na to,
aby po instalacji zmywarki
tylna strona urządzenia
nie by a swobodnie dostępna
(zabezpieczenie przed
dotknięciem gorącej
powierzchni).
Ustawienie i pod ączenie
przeprowadzić zgodnie
z instrukcją instalacji
i montażu.
Podczas instalacji zmywarka
musi być od ączona od sieci.
Upewnić się, że uk ad
przewodów ochronnych
domowej instalacji
elektrycznej jest przepisowo
wykonany.
■
Parametry przy ącza
elektrycznego muszą być
zgodne z danymi
na tabliczce
znamionowej 92 zmywarki.
W przypadku uszkodzenia
sieciowego przewodu
pod ączeniowego, ten
musi zostać wymieniony
na specjalny przewód.
W celu uniknięcia zagrożeń,
przewód ten można nabyć
tylko poprzez autoryzowany
serwis.
Je li zmywarka ma być
zabudowana w szafie
kuchennej, konieczne jest jej
prawid owe przymocowanie.
Je li zmywarka zabudowana
zostanie pod lub ponad
innymi urządzeniami
gospodarstwa domowego,
wtedy proszę przestrzegać
informacji odno nie
zabudowania w po ączeniu
ze zmywarką zawartych
w instrukcji montażu danego
urządzenia.
Ponadto proszę również
przestrzegać instrukcji
montażu dla zmywarki, aby
zapewnić bezpieczną
eksploatację wszystkich
urządzeń.
Przepisy bezpieczeństwa pracy
■
■
■
■
■
Je li nie są do ączone
informacje lub w instrukcji
montażu nie ma
odpowiedniej wskazówki,
wtedy proszę się
skontaktować z producentem
danego urządzenia, aby się
upewnić, że zmywarka może
zostać zamontowana pod lub
ponad urządzeniem.
Je li nie można otrzymać od
producenta żadnych
informacji, wtedy nie wolno
montować zmywarki pod lub
ponad danym urządzeniem.
Je li nad zmywarką zostanie
zabudowana kuchenka
mikrofalowa, wtedy ta może
zostać uszkodzona.
Urządzenia przeznaczone
do zabudowania
lub zintegrowane instalować
tylko pod ciąg ym blatem
roboczym, który jest
przykręcony do sąsiednich
szafek w celu zapewnienia
stabilno ci ustawienia.
Nie instalować urządzenia
w pobliżu źróde ciep a
(grzejników, pieców
akumulacyjnych, pieców
lub innych urządzeń
wydzielających ciep o) i nie
zabudowywać pod p ytą
grzejną.
■
■
■
pl
Należy pamiętać, że od
źróde ciep a (np. instalacji
centralnego ogrzewania /
instalacji ciep ej wody) lub
gorących czę ci urządzenia
może się stopić izolacja
przewodu sieciowego
zmywarki. Nigdy nie
dopuszczać do kontaktu
przewodu sieciowego
zmywarki ze źród ami ciep a
lub gorącymi czę ciami
urządzenia.
Po ustawieniu zmywarki
wtyczka sieciowa musi być
swobodnie dostępna.
(Patrz Pod ączenie
elektryczne)
Przy niektórych modelach:
W obudowie przy ącza wody
z tworzywa sztucznego
znajduje się elektryczny
zawór; w wężu dop ywowym
znajdują się przewody
ączące. Nie przecinać tego
węża, nie zanurzać obudowy
z tworzywa sztucznego
w wodzie.
Używanie codzienne
Przestrzegać przepisów
bezpieczeństwa i użytkowania
wydrukowanych
na opakowaniach rodków
czyszczących
i nab yszczających.
7
pl
Przepisy bezpieczeństwa pracy
Zabezpieczenie dostępu dzieci
(blokada drzwi) *
Przy usuwaniu wysłużonego
urządzenia
Opis zabezpieczenia dostępu
dzieci znajduje się w tyle
w ok adce.
* w zależno ci od modelu
1. Wys użone urządzenie
natychmiast pozbawić cech
przydatno ci do użycia,
w celu uniknięcia
ewentualnych wypadków.
2. Urządzenie należy usunąć
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Blokad drzwi
W przypadku wystąpienia
szkód
■
■
8
Przeprowadzenie napraw
i innych czynno ci
zastrzeżone jest tylko
dla specjalistów. W tym celu
urządzenie musi być
od ączone od sieci.
Wyciągnąć wtyczkę sieciową
lub wy ączyć bezpiecznik.
Zakręcić zawór wody.
Przy uszkodzeniach, a
szczególnie pulpitu obs ugi
(pęknięcia, dziury, wy amane
przyciski), albo przy
naruszeniu funkcjonowania
drzwi, nie wolno
eksploatować urządzenia.
Wyciągnąć wtyczkę sieciową
lub wy ączyć bezpiecznik.
Zakręcić zawór wody
i wezwać serwis.
m Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo
skaleczenia!
■
Zmywarkę otwierać tylko
na czas wk adania
lub wyjmowania naczyń,
aby uniknąć skaleczeń
spowodowanych
np. potknięciem się o drzwi.
■
Noże i inne sztućce z ostrymi
końcówkami muszą zostać
w ożone do koszyka
na sztućce z ostrzami
skierowanymi w dó albo
poziomo u ożone w pó ce
na noże*.
■
Nie siadać lub stawać
na otwartych drzwiach.
Przepisy bezpieczeństwa pracy
Przy zmywarkach
wolnostojących proszę
zwracać uwagę na to, aby
kosze nie by y prze adowane.
■
Je li urządzenie nie jest
wsunięte do niszy, a tym
samym jedna ze cian
bocznych jest dostępna,
wtedy, ze względu
na bezpieczeństwo,
konieczne jest obudowanie
obszaru zawiasów
(niebezpieczeństwo
skaleczenia). Obudowy te
można nabyć jako
wyposażenie dodatkowe
w punkcie serwisowym
oraz w handlu
specjalistycznym.
* w zależno ci od modelu
■
m Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wybuchu!
Nie dodawać żadnego
rozpuszczalnika do komory
zmywania. Występuje
niebezpieczeństwo wybuchu.
m Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo
poparzenia!
Podczas trwania programu
ostrożnie otwierać drzwi. Istnieje
niebezpieczeństwo pryskania
gorącej wody z wnętrza
urządzenia.
pl
m Ostrzeżenie
Zagrożenie dla dzieci!
■
Proszę używać
zabezpieczenia
przed dziećmi, je li taka
funkcja jest obecna.
Dok adny opis znajduje się
na końcu instrukcji.
■
Nie pozwalać dzieciom
na zabawę urządzeniem lub
jego obs ugiwanie.
■
Uniemożliwić dzieciom
dostęp do rodka
czyszczącego i p ynu
nab yszczającego. Mogą one
spowodować bardzo
szkodliwe dla zdrowia skutki
w obrębie jamy ustnej oraz
oczu lub doprowadzić
do uduszenia.
■
Nie pozwalać dzieciom
na przebywanie w pobliżu
otwartej zmywarki. W
zmywarce mogą znajdować
się ma e przedmioty, które
mog yby zostać po knięte
przez dzieci; woda wewnątrz
zmywarki nie jest wodą pitną
– może zawierać resztki
rodka czyszczącego.
■
Zwracać uwagę na to,
aby dzieci nie wk ada y rąk
do pojemnika
na tabletki 12. Ma e palce
mogą utkwić w szczelinach.
9
pl
■
■
10
Ochrona rodowiska
W przypadku zmywarek
zamontowanych wysoko,
zwracać uwagę na to,
aby przy otwieraniu
i zamykaniu drzwi dzieci nie
dozna y przyci nięcia lub
zmiażdżenia rąk / palców
pomiędzy drzwiami zmywarki
i znajdującymi się poniżej
drzwiami szafki.
Dzieci mogą zamknąć się
w rodku urządzenia
(niebezpieczeństwo
uduszenia się) lub wywo ać
inną niebezpieczną sytuację.
Dlatego przy wys użonych
urządzeniach: wyciągnąć
wtyczkę sieciową, odciąć
i usunąć kabel sieciowy.
Zniszczyć zamek drzwiowy,
aby uniemożliwić ponowne
zamknięcie drzwi.
7 Ochrona rodowiska
O
chron
arod
wisk
o
a
Zarówno opakowanie nowego
urządzenia, jak i stare urządzenia
zawierają cenne surowce wtórne
i materia y do ponownego
przetworzenia.
Prosimy o utylizowanie poszczególnych
czę ci wed ug rodzaju materia u.
Prosimy o poinformowanie się u
sprzedawcy lub lokalnej administracji
o aktualnym sposobie usuwania
opakowania.
Opakowanie
Wszystkie czę ci z tworzywa sztucznego
opatrzone są międzynarodowymi
oznaczeniami skrótowymi
(np. >PS< polistyrol). Umożliwia to
utylizację urządzenia z dok adnym
sortowaniem odpadów z tworzywa
sztucznego wed ug rodzaju.
Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa
zamieszczonych w „Podczas dostawy“.
pl
Zapoznanie się z urządzeniem
Stare urządzenia
Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa
zamieszczonych w „W przypadku
usunięcia wys użonego urządzenia“.
To urządzenie jest oznaczone
zgodnie z Dyrektywą Europejską
2012/19/UE oraz polską Ustawą
z dnia 11 wrze nia 2015. „O
zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym” (Dz.U. z dn.
23.10.2015 poz. 11688)
symbolem przekre lonego
kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt
ten, po okresie jego użytkowania
nie może być umieszczany
ącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie
tego sprzętu. W a ciwe
postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do
uniknięcia szkodliwych dla
zdrowia ludzi i rodowiska
naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecno ci
sk adników niebezpiecznych oraz
niew a ciwego sk adowania i
przetwarzania takiego sprzętu.
* Zapoznanie się
z urządzeniem
Z
ap
zn
o
aiesięzurząd
zeniem
Rysunki pulpitu obs ugi i wnętrza
urządzenia znajdują się na początku
instrukcji.
Do poszczególnych pozycji kierowane
są odno niki w tek cie.
Pulpit obsługi
( Prze ącznik W ĄCZ / WY ĄCZ
0 Otwieracz drzwi
8 Programator
@ Przycisk START
H Wy wietlacz cyfrowy
P Nastawianie czasu w ączenia *
X Funkcje dodatkowe **
` Wskaźnik braku p ynu
nab yszczającego
h Wskaźnik nape nienia solą
)" Wskaźnik „Skontrolowania dop ywu
wody“
* w zależno ci od modelu
** Ilo ć w zależno ci od modelu
11
pl
Uk ad zmiękczania wody / Sól specjalna
Wnętrze urządzenia
1" Górny kosz na naczynia
1* Pó ka na noże *
12 Pojemnik na tabletki do zmywarki
1: Górne ramiona spryskujące
1B Dolne ramię spryskujące
1J Zbiornik na sól specjalną
1R Sitka
1Z Koszyk na sztućce
1b Dolny kosz na naczynia
1j Zbiornik zapasu rodka
nab yszczającego
9" Komora na rodki czyszczące
9* Zamknięcie komory rodka
czyszczącego
92 Tabliczka znamionowa
* w zależno ci od modelu
+ Układ zmiękczania
wody / Sól specjalna
U
kładzm
ięk
czaniaw
y/ S
d
o
l sp
ó
ecjalna
Do uzyskiwania dobrych wyników
zmywania potrzebna jest miękka woda,
tzn. z niewielką zawarto cią wapnia.
W przeciwnym razie na naczyniach
i we wnętrzu zmywarki wydziela się osad
wapienny.
Woda bieżąca o twardo ci powyżej
1,2 mmol / l musi zostać poddana
zmiękczeniu. Następuje to za pomocą
specjalnej soli (sól regeneracyjna)
w uk adzie zmiękczającym wodę
w zmywarce.
Ustawienie i związane z tym
zapotrzebowanie soli zależne jest
od stopnia twardo ci dostarczanej wody
(patrz tabela).
Ustawianie
Ilo ć dodawanej soli jest nastawna
w zakresie od •:‹‹ do •:‹ˆ.
Przy warto ci ustawienia •:‹‹ sól
nie jest konieczna.
1. Dowiedzieć się jaki stopień twardo ci
ma woda wodociągowa. W tym
wypadku zwrócić się z zapytaniem
do zak adu wodociągów.
2. Warto ć ustawienia odczytać w tabeli
twardo ci wody.
3. Zamknąć drzwi.
4. W ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
5. Nacisnąć przycisk START @
i przytrzymać wci nięty.
6. Programator 8 przekręcać,
aż wy wietlacz cyfrowy H
wskaże •:‹....
7. Pu cić przycisk.
Wy wietlacz cyfrowy H wskazuje
fabrycznie ustawioną warto ć •:‹….
12
pl
Uk ad zmiękczania wody / Sól specjalna
W celu zmiany tego ustawienia:
1. Programator 8 przekręcać,
aż wymagana warto ć ukaże się
na wy wietlaczu cyfrowym H.
2. Nacisnąć przycisk START @.
Nastawienie pozostaje zapisane
w pamięci.
Tabela twardo ci wody
7ZDUGRńú =DNUHV
ZRG\
WZDUGRńFL
ƒG+
PPROO
:DUWRńú
QDVWDZLHQLD
PDV]\Q\
PLċNND
‡¯¯
PLċNND
‡¯³
ńUHGQLD
‡¯›
ńUHGQLD
‡¯´
ńUHGQLD
‡¯ž
WZDUGD
‡¯‚
WZDUGD
‡¯±
WZDUGD
‡¯Å
Zastosowanie soli specjalnej
Nape nianie solą należy zawsze
przeprowadzać bezpo rednio
przed w ączeniem urządzenia. Dzięki
temu przelany roztwór soli zostanie
natychmiast wyp ukany, zapobiegając
wystąpieniu wszelkiej korozji w komorze
zmywarki.
1. Otworzyć zakrętkę pojemnika
zapasu 1J.
2. Nape nić pojemnik wodą (konieczne
tylko przy pierwszym uruchomieniu).
3. Nape nić solą specjalną (nie solą
kuchenną ani pastylkami).
Przy tym woda jest wypierana
i wyp ywa.
Jak tylko wskaźnik braku soli h
zacznie wiecić w panelu, należy znów
nape nić solą specjalną.
* w zależno ci od modelu
13
pl
P yn nab yszczający
Zastosowanie rodków
czyszczących z dodatkiem soli
zdodatkiemsoli
Stosując zespolone rodki czyszczące
z dodatkiem soli można zazwyczaj
zrezygnować z dodawania soli
specjalnej przy twardo ci wody
do 21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7 mmol/l). Przy twardo ci wody
powyżej 21° dH konieczne jest
stosowanie soli specjalnej.
Wyłączenie wskaźnika braku
soli/zmiękczania wody
Wyłączeniezmiękczaniawody
Je li wskaźnik braku soli h
przeszkadza, wtedy można go wy ączyć
(np. w przypadku używania zespolonego
rodka czyszczącego z komponentem
soli).
■
Postępować zgodnie z opisem
„Ustawienie ilo ci p ynu
nab yszczającego“ i ustawić warto ć
na •:‹‹.
Tym samym wy ączony jest uk ad
zmiękczania wody oraz wskaźnik
braku soli.
, Płyn nabłyszczający
rodkiczyszc ące
Pły
nn
ałby
szczający
Je li za wieci się wskaźnik braku p ynu
nab yszczającego ` na pulpicie,
wtedy rezerwa p ynu nab yszczającego
wystarczy jeszcze na 1-2 procesy
zmywania. Proszę uzupe nić niedobór
p ynu nab yszczającego.
P yn nab yszczający jest konieczny
do uzyskania czystej powierzchni
naczyń bez plam oraz l niącego szk a.
Stosować tylko p yn nab yszczający
przeznaczony do zmywarek domowych.
Kompaktowe rodki czyszczące ze
rodkiem nab yszczającym można
stosować tylko do wody o twardo ci
poniżej 21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7mmol / l). Przy twardo ci wody
powyżej 21° dH konieczne jest
stosowanie p ynu nab yszczającego.
1. Otworzyć zbiornik 1j poprzez
naci nięcie ącznika przy pokrywie
a następnie unie ć.
m Uwaga
Nigdy nie wsypywać rodka
czyszczącego do pojemnika na sól
specjalną. Spowodowa o by to
zniszczenie uk adu zmiękczania wody.
14
2
1
P yn nab yszczający
2. Wlać ostrożnie p yn nab yszczający
maksymalnie do znaku przy otworze
wlewu.
PD[
3. Zamknąć pokrywę, aż us yszymy
zatrza nięcie.
4. Rozlany p yn nab yszczający wytrzeć
cierką, aby przy następnym
procesie zmywania nie wystąpi o
nadmierne wydzielanie piany.
pl
Ustawienie ilo ci płynu
nabłyszczającego
Ilo ć dodawanego p ynu
nab yszczającego można ustawić
w zakresie od §:‹‹ do §:‹‡. Proszę
ustawić ilo ć dodawanego p ynu
nab yszczającego na §:‹… aby
otrzymać bardzo dobry rezultat
suszenia. Fabrycznie ustawiono
stopień §:‹….
Ilo ć p ynu nab yszczającego zmieniać
tylko wtedy, gdy na naczyniach
pozostają smugi (ustawić na niższy
stopień) lub plamy z wody (ustawić
na wyższy stopień).
1. Zamknąć drzwi.
2. W ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
3. Nacisnąć przycisk START @
i przytrzymać wci nięty.
4. Przekręcać programator 8,
aż wy wietlacz cyfrowy H
wskaże §:‹....
5. Pu cić przycisk.
Wy wietlacz cyfrowy H wskazuje
fabrycznie ustawioną warto ć §:‹….
W celu zmiany ustawienia:
1. Przekręcać programator 8,
aż na wy wietlaczu cyfrowym H
ukaże się żądana warto ć.
2. Nacisnąć przycisk START @.
Ustawienie pozostaje zapisane
w pamięci.
15
pl
Naczynia
Wyłączenie wskaźnika braku
płynu nabłyszczającego
- Naczynia
Je li wskaźnik braku p ynu
nab yszczającego ` przeszkadza,
wtedy można go wy ączyć
(np. w przypadku używania zespolonego
rodka czyszczącego i z komponentem
nab yszczającym).
■
Postępować zgodnie z opisem
„Ustawienie ilo ci p ynu
nab yszczającego“ i ustawić warto ć
na §:‹‹.
Wskaźnik braku p ynu
nab yszczającego ` jest wy ączony.
Nie przystosowane
do zmywarki
N
aczy
nia
Sztućce i naczynia z drewna.
Wrażliwe szk o dekoracyjne,
naczynia artystyczne i antyki. Ich
dekoracje nie są bowiem odporne
na zmywanie w zmywarce.
■
Czę ci z tworzywa sztucznego
nieodporne na wysokie temperatury.
■
Naczynia miedziane i cynkowe.
■
Naczynia zabrudzone popio em,
woskiem, smarem lub farbą.
Dekoracje na szkle, czę ci z aluminium
lub srebra mają sk onno ci
zafarbowania lub wyp owienia podczas
zmywania. Także niektóre rodzaje szk a
(jak np. przedmioty kryszta owe) mogą
ulec zmatowieniu po wielu procesach
zmywania.
■
■
Uszkodzenia szkła i naczyń
Przyczyny:
■
Rodzaj szk a i proces jego
wytwarzania.
■
Sk ad chemiczny rodka
czyszczącego.
■
Temperatura wody programu
zmywającego.
Zaleca się:
■
Używać szk o i porcelanę oznaczoną
przez producenta jako nadającą się
dla zmywarek.
■
Stosować rodek czyszczący
do naczyń oznakowany jako
agodny.
■
Po zakończeniu programu zmywania
możliwie szybko wyciągnąć szk o
i sztućce ze zmywarki.
16
Naczynia
Wkładanie naczyń
Filiżanki i szklanki
1. Usunąć większe resztki potraw.
Wstępne zmywanie pod bieżącą
wodą nie jest konieczne.
2. Naczynia wk adać w taki sposób,
aby
– pewnie sta y i nie mog y się
przewrócić.
– wszystkie naczynia by y
skierowane otworem w dó .
– czę ci wklęs e lub
z zag ębieniami sta y sko nie,
aby woda mog a sp ynąć.
– nie przeszkadza y przy obracaniu
się ramion spryskujących 1:
i 1B.
W zmywarce nie zmywać bardzo ma ych
naczyń, ponieważ mogą atwo wypa ć
z koszy.
Górny kosz na naczynia 1"
Wyjmowanie naczyń
W celu uniknięcia zmoczenia naczyń
kroplami wody spadającymi z kosza
górnego, zaleca się opróżnianie
zmywarki zaczynając na dole i kończąc
w górze.
Gorące naczynia są wrażliwe
na uderzenia / wstrząsy! Dlatego
po zakończeniu programu zostawić
naczynia w zmywarce aż się och odzą
a dopiero potem wyjąć.
pl
Wskazówka
Naczynia nie mogą wystawać ponad
pojemnik na tabletki 12. Przedmioty te
mogą zablokować pokrywę komory na
rodek czyszczący a tym samym
pokrywa nie otworzy się ca kowicie.
Wskazówka
Po zakończeniu programu widoczne są
krople wody wewnątrz urządzenia. Nie
ma to wp ywu na suszenie naczyń.
17
pl
Naczynia
Garnki
Koszyk na sztućce
Dolny kosz na naczynia 1b
Sztućce należy zawsze wk adać
w sposób niesortowany i ostrzem
skierowanym w dó .
W celu uniknięcia skaleczenia, d ugie,
ostre czę ci i noże uk adać na pó ce
na noże.
Porada
Mocno zabrudzone naczynia (garnki)
u ożyć w dolnym koszu. Uzyskany wynik
zmywania jest lepszy ze względu
na silny strumień wody.
Porada
Dalsze wskazówki związane
z optymalnym wykorzystaniem wnętrza
zmywarki są dostępne na naszej stronie
internetowej jako bezp atny plik
do pobrania. Odpowiedni adres
internetowy znajduje się na tylnej stronie
instrukcji obs ugi.
18
pl
Naczynia
Półki *
Pojemnik na małe czę ci *
Pó kę oraz miejsce poniżej można
używać dla ma ych filiżanek oraz
szklanek lub dla dużych sztućców jak
np. yżki kuchenne albo sztućce
pó miskowe. Pó kę można odchylić do
góry, je li nie jest potrzebna.
* w zależno ci od modelu
Tutaj można pewnie umie cić lekkie
czę ci z tworzywa sztucznego, jak
np. kubki, pokrywy itd.
Półki
Pojemniknamałeczę ci
CLICK
1
2
3
* W zależno ci od modelu możliwe jest
ustawienie na 3 różnych stopniach.
W tym celu najpierw pionowo ustawić
pó kę, pociągnąć ją do góry
a następnie, pod lekko sko nym
kontem, przesunąć w dó i ustawić
w żądanej wysoko ci (1, 2 lub 3). Pó ka
musi zatrzasnąć.
Podpórkiskład ne
Półka na noże *
Półkananoże
* w zależno ci od modelu
D ugie noże i inne przybory muszą
zostać u ożone poziomo.
Podpórki składane *
* w zależno ci od modelu
Podpórki można sk adać na bok,
co u atwia wk adanie garnków, misek
i szklanek.
1
2
19
pl
Naczynia
Zmiana wysoko ci
zawieszenia kosza *
Górny kosz z dźwigniami
bocznymi
* w zależno ci od modelu
Wysoko ć ustawienia górnego
kosza 1" można zmienić stosownie
do potrzeb, uzyskując więcej miejsca
w górnym lub dolnym koszu
dla wyższych naczyń.
1. Wyciągnąć górny
kosz na naczynia 1".
2. W celu obniżenia kosza nacisnąć
w kierunku do wnętrza po kolei
obie dźwignie lewą i prawą,
znajdujące się na zewnętrznej stronie
kosza. Trzymać przy tym
kosz na bokach za górny brzeg,
aby nie móg nagle spa ć na dó .
Zmian wysok cizawieszeniakosza
Wysoko ć urządzenia 81,5 cm
Kosz górny Kosz dolny
Stopień 1 maks. ø
Stopień 2 maks. ø
Stopień 3 maks. ø
22 cm
24,5 cm
27 cm
31 cm
27,5 cm
25 cm
W zależno ci od ukszta towaniu
górnego kosza w Państwa zmywarce
należy wybrać jeden z dwóch niżej
przedstawionych sposobów
postępowania:
3. W celu podniesienia kosza chwycić
go z boku za górną krawędź
i podnie ć do góry.
4. Przed ponownym wsunięciem kosza
upewnić się, czy na obydwu stronach
opiera się on na tej samej
wysoko ci. W przeciwnym razie
nie można zamknąć drzwi zmywarki,
a górne ramię spryskujące
nie uzyska żadnego po ączenia
z obiegiem wody.
20
pl
rodek czyszczący
Górny kosz z parami rolek
górnych i dolnych
. rodek czyszczący
1. Wyciągnąć górny
kosz na naczynia 1".
2. Wyjąć kosz górny i zawiesić go
na rolkach górnych (stopień 3) lub
dolnych (stopień 1).
Dozwolone jest używanie rodków
czyszczących do zmywarek w postaci
tabletek, proszku lub p ynu, ale
w żadnym wypadku p ynu do zmywania
ręcznego. W zależno ci od stanu
zabrudzenia, można indywidualnie
dostosować dozowanie rodków
czyszczących w postaci proszku lub
p ynu. Tabletki zawierają wystarczająco
dużą ilo ć substancji czynnych dla
każdego programu zmywania.
Nowoczesne, wydajne rodki
czyszczące stosują g ównie
niskoalkaliczną formu ę zawierającą
enzymy. Enzymy rozk adają skrobię i
rozszczepiają bia ko. W celu usunięcia
kolorowych plam (np. z herbaty czy
keczupu) stosowane są najczę ciej
rodki wybielające na bazie tlenu.
rod
ekczy
szczący
Wskazówka
Do uzyskania dobrych wyników
zmywania, koniecznie przestrzegać
wskazówek nadrukowanych
na opakowaniu rodka czyszczącego.
W razie wystąpienia dalszych pytań
zalecamy zwrócić się o poradę
do producenta rodka czyszczącego.
m Ostrzeżenie – Przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa
i użytkowania wydrukowanych
na opakowaniach rodków
czyszczących i nab yszczających.
21
pl
rodek czyszczący
Napełnienie rodkiem
czyszczącym
1. Je li komora dla rodka
czyszczącego 9" jest jeszcze
zamknięta, to przesunąć
zasuwkę 9* celem jej otworzenia.
rodek czyszczący dodać do suchej
komory rodka czyszczącego 9"
(tabletkę w ożyć poprzecznie,
nie stawiać jej pionowo). Dozowanie:
patrz zalecenia producenta
na opakowaniu.
Podzia ka dozowania w pojemniku
na rodek czyszczący 9" u atwia
dozowanie odpowiedniej ilo ci
proszku lub p ynu czyszczącego.
Przy normalnym zabrudzeniu,
zazwyczaj wystarcza 20 ml–25 ml.
Przy używaniu tabletek wystarcza
jedna tabletka.
50 ml
25 ml
15 ml
2. Zamknąć pokrywę pojemnika
na rodek czyszczący przesuwając ją
do góry, aż do zaczepienia zapadki.
&/,&.
Pojemnik na rodek czyszczący
otwiera się automatycznie
w odpowiednim momencie,
w sposób zależny od programu.
Proszek lub p yn czyszczący
rozprowadza się i rozpuszcza
w urządzeniu, tabletka wpada
do odpowiedniego pojemnika
i rozpuszcza się w nim dozując
odpowiednie rodki.
Porada
Przy mniejszej ilo ci zabrudzonych
naczyń zazwyczaj wystarcza nieco
mniejsza niż podana ilo ć rodka
czyszczącego.
Odpowiednie rodki czyszczące i
konserwujące można nabyć poprzez
naszą stronę internetową lub poprzez
autoryzowany serwis (patrz strona tylna).
22
rodek czyszczący
Kompaktowe rodki
czyszczące
Oprócz konwencjonalnych
(pojedynczych) rodków czyszczących,
oferowane są produkty z dodatkowymi
funkcjami. Produkty te zawierają często,
oprócz rodka czyszczącego, także
komponent nab yszczający
oraz substytut soli (3in1) i w zależno ci
od kombinacji (4in1, 5in1 itd.)
dodatkowe komponenty jak np. rodek
do ochrony szk a lub rodek
nab yszczający do stali szlachetnej.
Kompaktowe rodki czyszczące dzia ają
tylko do okre lonego stopnia twardo ci
wody (najczę ciej do 21°dH). Powyżej
tej warto ci konieczne jest dodanie soli
oraz rodka nab yszczającego.
Je li stosowane są kompaktowe rodki
czyszczące, wtedy przebieg programu
zmywania dopasowuje się
automatycznie tak, aby zawsze
osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty
zmywania i suszenia.
m Ostrzeżenie – Nie wk adać
jakichkolwiek ma ych czę ci
do zmywania do pojemnika
na tabletkę 12; utrudnia to
równomierne rozpuszczenie się tabletki.
m Ostrzeżenie – Nie używać
pojemnika na tabletkę 12 jako uchwytu
dla kosza górnego, w czasie wk adania
dodatkowych naczyń po w ączeniu
programu zmywania. Tabletka może już
się w nim znajdować i grozi styk
z czę ciowo rozpuszczoną tabletką.
pl
Wskazówki
■
Optymalne rezultaty zmywania
i suszenia otrzymuje się
przy stosowaniu pojedynczych
rodków czyszczących w po ączeniu
z oddzielnym dozowaniem soli
i p ynu nab yszczającego.
■
Podczas krótkich programów
ewentualnie nie dochodzi
do rozwinięcia pe nej skuteczno ci
czyszczenia z powodu różnej
zdolno ci rozpuszczania się tabletek
i pozostają nierozpuszczone resztki
rodka czyszczącego. Proszkowe
rodki czyszczące są lepiej
przystosowane do tych programów.
■
W przypadku programu „Intensywny“
(przy niektórych modelach)
dozowanie jednej tabletki jest
wystarczające. W razie użycia
proszku istnieje możliwo ć
nasypania niewielkiej ilo ci rodka
czyszczącego na wewnętrzną stronę
drzwi zmywarki.
■
Nawet je li wieci się wskaźnik braku
p ynu nab yszczającego i / lub soli,
to w przypadku użycia
kompaktowych rodków
czyszczących program zmywania
pracuje nienagannie.
■
Zastosowanie rodków czyszczących
w otoczce ochronnej ulegającej
rozpuszczeniu w wodzie: otoczkę
dotykać tylko suchymi rękami
i wsypać rodek czyszczący tylko do
absolutnie suchego pojemnika
na rodek czyszczący.
W przeciwnym wypadku może
nastąpić przyklejenie.
■
W razie zmiany rodków
czyszczących z kompaktowych
na pojedyncze, należy zwrócić
uwagę na ustawienie w a ciwej
warto ci uk adu zmiękczania wody
i ilo ci p ynu nab yszczającego.
23
pl
Przegląd programów
/ Przegląd programów
Przeglądrpogram
ów
W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilo ć programów.
Odpowiednie programy, które są do dyspozycji w Państwa zmywarce, oraz ich
pozycje zaznaczone są na pulpicie obsługi.
Rodzaj naczyń
garnki, patelnie,
niewrażliwe
naczynia
i sztućce
Rodzaj zabrudzenia Program
mocno przyklejone,
przypalone lub
przyschnięte resztki
potraw, resztki
potraw zawierające
skrobię lub bia ko
±/°
Możliwe funkcje
dodatkowe
Przebieg programu
wszystkie
Zmywanie wstępne
Zmywanie 70°
P ukanie po rednie
P ukanie
z nab yszczaniem 65°
Suszenie
wszystkie
Podlega optymalizacji
stosownie do stopnia
zabrudzenia za pomocą
czujników.
wszystkie
Podlega optymalizacji
stosownie do stopnia
zabrudzenia za pomocą
czujników.
wszystkie
Zmywanie wstępne
Zmywanie 50°
P ukanie po rednie
P ukanie
z nab yszczaniem 65°
Suszenie
Strefa intensywna
Skrócenie czasu
Po owa za adunku
Suszenie ekstra
Zmywanie wstępne
Zmywanie 40°
P ukanie po rednie
P ukanie
z nab yszczaniem 60°
Suszenie
Suszenie ekstra
Zmywanie 45°
P ukanie po rednie
P ukanie
z nab yszczaniem 55°
żadne
Zmywanie wstępne
Intensywnie 70°
Á
Auto 45°-65°
Á
Auto 45°-65°
różne naczynia
i sztućce
lekko przyschnięte,
zwyczajne resztki
potraw
â/à
Eco 50°
wrażliwe
naczynia i
sztućce, szk o
oraz naczynia z
tworzywa
sztucznego
nieodporne na
oddzia ywanie
termiczne
é/è
lekko przyklejone,
wieże resztki potraw
zimne p ukanie,
wszystkie rodzaje czyszczenie
naczyń
po rednie
24
Szk o 40°/
Glas 40°
ñ/ð
Szybko 45°
ù/ø
Zmywanie
wstępne
pl
Funkcje dodatkowe
Wybór programu
W zależno ci od rodzaju naczyń
i stopnia zabrudzenia można wybrać
odpowiedni program.
Wskazówki dla Instytutów
Badawczych
Instytuty Badawcze otrzymają
wskazówki dla badań porównawczych
(np. wed ug EN60436).
Chodzi tutaj o warunki przeprowadzania
testów – nie o rezultaty lub parametry
zużycia.
Zapytania prosimy wysy ać pocztą
mailową:
[email protected]
Wymagany będzie numer urządzenia (E­
Nr.) i numer fabrykacyjny (FD); obydwa
numery znajdują się na tabliczce
znamionowej 92 umieszczonej
na drzwiach urządzenia.
0 Funkcje dodatkowe
F
cjedo
k
n
u
ato
w
ke
* w zależno ci od modelu
Ustawiane przyciskami funkcji
dodatkowych X.
Ÿ Skrócenie fazy programu
(VarioSpeed) *
Skróceniefazyprogramu(VarioSpe d)
Za pomocą funkcji >>Skrócenie fazy
programu<< można skrócić czas pracy
w zależno ci od wybranego programu
zmywania o ok. 20% do 50%. Każda
zmiana czasu trwania jest pokazywana
na wy wietlaczu cyfrowym H.
Optymalna skuteczno ć zmywania przy
skróconym czasie trwania programu jest
osiągana przez zwiększenie zużycia
wody i energii.
§ Zapełnienie w połowie *
Zapełnieniewpoł wie
W przypadku ma ej ilo ci naczyń
do zmywania (np. szklanek, filiżanek,
talerzy) można w ączyć funkcję „po owa
za adunku“. Dzięki temu oszczędzana
jest woda, energia i czas. Do zmywania
wsypać nieco mniej rodka
czyszczącego do pojemnika
niż zalecane jest przy pe nym za adunku
zmywarki.
25
pl
Obs uga urządzenia
· Higiena (Hygiene) *
Higena(Hygien )
Podczas procesu czyszczenia
temperatura jest podwyższona.
W wyniku tego osiąga się wyższy stan
higieniczny. Ta funkcja dodatkowa jest
idealna do zmywania np. desek
do krojenia lub butelek do karmienia
niemowląt.
Ï Strefa intensywna *
Strefaintensywna
Idealna dla różnorodnego za adunku.
Mocniej zabrudzone garnki i patelnie
można zmywać w koszu dolnym razem
z normalnie zabrudzonymi naczyniami
u ożonymi w koszu górnym.
Intensywno ć natryskiwania w koszu
dolnym jest wzmożona, temperatura
zmywania trochę podwyższona.
¿ Ekstra suszenie *
Ekstrasu zenie
Podwyższona temperatura podczas
p ukania z nab yszczaniem
i przed użona faza suszenia umożliwiają
lepsze wysuszenie także czę ci
z tworzywa sztucznego. Zużycie energii
ulega niewielkiemu zwiększeniu.
26
1 Obsługa urządzenia
O
słu
b
aurząd
g
zenia
Parametry programów
Dane programu (parametry zużycia)
przedstawiono w krótkiej instrukcji.
Dane odnoszą się do warunków
normalnych i warto ci ustawienia
twardo ci wody •:‹…. Różne czynniki
wywierające wp yw, jak np. temperatura
wody lub ci nienie wodociągu, mogą
spowodować odchy ki.
Czujnik Aqua (stanu wody) *
CzujnikAqua(stanuwody)
* w zależno ci od modelu
Aquasensor to optyczny przyrząd
pomiarowy (bramka fotokomórkowa),
mierzący stan zmętnienia wody.
Czujnik Aqua jest używany w zależno ci
od specyfiki wybranego programu.
Aktywowanie funkcji Aquasensor polega
na przejęciu „czystej“ wody p uczącej
do następnego zmywania, w wyniku
czego zmniejszeniu ulega zużycie wody
od 3 do 6 litrów. W przypadku
mocniejszego zabrudzenia następuje
wypompowanie i zastąpienie czystą
wodą. W programach automatycznych
dodatkowo dopasowywana jest
temperatura i czas trwania programu
do stopnia zabrudzenia.
pl
Obs uga urządzenia
Włączenie urządzenia
1. Otworzyć ca kowicie zawór wody.
2. W ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
3. Przekręcić programator 8
na żądany program.
Na wy wietlaczu cyfrowym H miga
przewidywany czas trwania
programu.
4. Nacisnąć przycisk START @.
Przebieg programu startuje.
Wskazówka
- w celu ekologicznej eksploatacji
zmywarki do naczyń:
Program Eco 50° jest programem
szczególnie chroniącym rodowisko
naturalne. Jest to „program
standardowy“ według Rozporządzenia
Komisji UE 1016/2010, przedstawiający
w najbardziej wydajny sposób
standardowy cykl zmywania normalnie
zabrudzonych naczyń oraz połączone
zużycie energii elektrycznej i wody
wykorzystanej do zmywania tego
rodzaju naczyń.
Wskaźnik czasu do końca
programu
Nastawianie czasu włączenia *
Nastawianieczasuwłączenia
* w zależno ci od modelu
Start programu można opóźnić
maksymalnie o 24 godziny, w sposób
stopniowany co jedną godzinę.
1. Zamknąć drzwi.
2. W ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
3. Przycisk P tak d ugo naciskać,
aż wy wietlacz cyfrowy H
prze ączy się na œ:‹‚.
4. Przycisk P tyle razy nacisnąć,
aż będzie wy wietlany żądany czas.
5. Nacisnąć przycisk START @,
funkcja preselekcji czasu jest
aktywowana.
6. W celu wy ączenia funkcji preselekcji
czasu przycisk P tyle razy
nacisnąć, aż na wy wietlaczu
cyfrowym będzie pokazany œ:‹‹.
Wybieranie programu można
dowolnie zmienić, aż do momentu
startu programu.
Koniec programu
Program jest zakończony, gdy
na wy wietlaczu cyfrowym H pojawi
się warto ć ‹:‹‹.
Podczas wyboru programu pokazywany
jest na wy wietlaczu cyfrowym H
pozosta y czas przebiegu programu.
Czas trwania programu podczas jego
przebiegu jest zależny od temperatury
wody, ilo ci naczyń, jak i stopnia
zabrudzenia i może ulegać zmianom (w
zależno ci od wybranego programu).
27
pl
Obs uga urządzenia
Automatyczne wyłączenie
po zakończeniu programu *
Wyłączyć urządzenie
Automatycznewyłączeniepozakończeniuprogramu
* w zależno ci od modelu
W celu zaoszczędzenia energii,
zmywarka wy ącza się 1 minutę
po zakończeniu programu (nastawienie
fabryczne).
Automatyczne wy ączenie można
ustawić od ˜:‹‹ do ˜:‹ƒ.
˜:‹‹ Urządzenie nie wy ącza
się automatycznie
˜:‹‚ Koniec po 1 min
˜:‹ƒ Koniec po 120 min
1. Zamknąć drzwi.
2. W ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
3. Nacisnąć przycisk START @
i przytrzymać wci nięty.
4. Programator 8 przekręcać,
aż wy wietlacz cyfrowy H wskaże
˜:‹....
5. Pu cić przycisk.
Wy wietlacz cyfrowy H wskazuje
fabrycznie ustawioną warto ć ˜:‹‚.
W celu zmiany tego ustawienia:
1. Programator 8 przekręcać,
aż wymagana warto ć ukaże się
na wy wietlaczu cyfrowym H.
2. Nacisnąć przycisk START @.
Nastawienie pozostaje zapisane
w pamięci.
28
Krótko po zakończeniu programu:
1. Wy ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
2. Zamknąć kurek dop ywu wody
(zbędne przy Aqua-Stop).
3. Wyjąć naczynia po ich och odzeniu.
Wskazówka
Po zakończeniu programu pozostawić
urządzenie aż się och odzi. Dzięki temu
można zapobiec wydostawaniu się pary,
która na d uższą metę powoduje szkody
na meblach.
Przerwanie programu
1. Wy ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
Lampki kontrolne zgasną. Program
pozostaje zapisany w pamięci.
W przypadku otworzenia drzwi
zmywarki pod ączonej do zasilania
ciep ą wodą lub już rozgrzanej
maszyny należy najpierw na kilka
minut lekko przymknąć drzwi,
a potem dopiero ca kowicie
zamknąć. W przeciwnym wypadku
z powodu rozszerzalno ci cieplnej
(nadci nienie) mogą otworzyć się
drzwi urządzenia lub może wyp ynąć
woda z urządzenia.
2. W celu kontynuacji programu znów
w ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
Obs uga urządzenia
pl
Przerwanie programu (Reset)
Suszenie intensywne
1. Przycisk START @ naciskać
przez ok. 3 sek.
Wy wietlacz cyfrowy H
przedstawia ‹:‹‚.
2. Przebieg programu trwa
ok. 1 minutę. Na wy wietlaczu
cyfrowym H pojawia się ‹:‹‹.
3. Wy ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
P ukanie końcowe jest przeprowadzane
przy podwyższonej temperaturze,
aby polepszyć wyniki suszenia. Czas
trwania może się nieznacznie
przed użyć. (Ostrożnie z wrażliwymi
naczyniami!)
1. Zamknąć drzwi.
2. W ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
3. Nacisnąć przycisk START @
i przytrzymać wci nięty.
4. Programator 8 przekręcać,
aż wy wietlacz cyfrowy H
wskaże š:‹‹.
5. Pu cić przycisk.
Wy wietlacz cyfrowy H wskazuje
fabrycznie ustawioną warto ć š:‹‹
(suszenie intensywne wy ączone).
Ustawienie zmienić w następujący
sposób:
1. Przez przekręcanie
programatora 8 można w ączyć
suszenie intensywne š:‹‚ lub
wy ączyć š:‹‹.
2. Nacisnąć przycisk START @.
Warto ć nastawienia jest zapisana
w pamięci.
Przerwanieprogramu
Zmiana programu
Po naci nięciu przycisku START @
nie jest możliwa zmiana programu.
Zmiana programu jest możliwa tylko
poprzez jego przerwanie (Reset).
29
pl
Czyszczenie oraz przegląd
2 Czyszczenie oraz
przegląd
Czyszczeineroazprzegląd
Regularna kontrola i konserwacja
urządzenia pomaga zwiększyć
jego niezawodno ć. To pomaga
w oszczędzaniu czasu i pieniędzy.
Ogólny stan urządzenia
Proszę skontrolować wnętrze
pod względem osadów wapiennych
i t uszczu.
W razie stwierdzenia występowania
takich osadów:
■
Nape nić pojemnik na rodek
czyszczący rodkiem czyszczącym.
W ączyć zmywarkę bez naczyń,
nastawiając program z najwyższą
temperaturą zmywania.
Do czyszczenia urządzenia stosować
tylko specjalne rodki czyszczące /
preparaty przeznaczone do czyszczenia
zmywarek.
■
Aby urządzenie s uży o jak najd użej,
należy go regularnie czy cić przy
użyciu specjalnego rodka
czyszczącego do zmywarek.
■
Aby uszczelnienie drzwi by o zawsze
czyste i higieniczne, proszę je
regularnie przemywać wilgotną
cierką używając trochę p ynu
do zmywania.
■
Je li urządzenie nie będzie używane
przez d uższy czas, proszę
pozostawić lekko uchylone drzwi aby
zapobiec powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów.
■
30
Do czyszczenia zmywarki nigdy nie
używać myjki parowej (generatora pary).
Producent nie ponosi odpowiedzialno ci
za ewentualne szkody.
Czę ć czo ową urządzenia i pulpit
obs ugi regularnie przemywać lekko
wilgotną cierką; wystarczy woda
i trochę p ynu do zmywania. Nie używać
gąbek do szorowania oraz szorujących
rodków czyszczących;
ich zastosowanie może spowodować
zadrapania powierzchni urządzenia.
W przypadku urządzeń ze stali
szlachetnej: Unikać stosowania cierek
z materia u gąbczastego lub przed
pierwszym użycie wyp ukać je
wielokrotnie, aby uniknąć korozji.
m Ostrzeżenie – Zagrożenie dla
zdrowia
Nigdy nie używać innych rodków
czyszczących dla gospodarstwa
domowego na przyk ad zawierających
chlor!
Sól specjalna i płyn
nabłyszczający
■
Skontrolować wskaźniki stanu
nape nienia h i `. W razie
potrzeby nape nić solą i/lub p ynem
nab yszczającym.
Czyszczenie oraz przegląd
pl
Sitka
Ramiona spryskujące
Sitka 1R zatrzymują duże
zanieczyszczenia znajdujące się
w wodzie pozosta ej po myciu naczyń,
nie dopuszczając ich do pompy.
Zanieczyszczenia te mogą od czasu
do czasu zatkać sitka.
Uk ad filtrujący sk ada się z sita
zgrubnego, p askiego sita drobnego
i mikrosita.
1. Po każdym zmywaniu skontrolować
filtr pod kątem osadów.
2. Odkręcić cylinder sitowy
jak pokazano na rysunku
i wyciągnąć uk ad filtrujący.
Wapń i zanieczyszczenia pochodzące
z wody do zmywania mogą zablokować
dysze i ożyska ramion
spryskujących 1: i 1B.
1. Skontrolować dysze ramion
spryskujących pod względem
zatkania.
2. Odkręcić górne ramiona
spryskujące 1: (1/4 obrotu).
3. Usunąć ewentualnie występujące
resztki i oczy cić sita pod bieżącą
wodą.
4. Uk ad filtrujący zamontować
w chronologicznie odwrotnej
kolejno ci, zwracając przy tym
uwagę, aby po zamknięciu strza ki
sta y na przeciwko siebie.
31
pl
Co robić w razie usterki?
3. Wyciągnąć do góry dolne ramię
spryskujące 1B.
3 Co robić w razie
usterki?
Coro
ićwrazieusterik?
b
Z do wiadczeń wynika, że większo ć
usterek występujących w codziennej
eksploatacji, można usunąć we w asnym
zakresie bez wzywania serwisu. Tym
samym zapewnione zostaje szybkie
przywrócenie sprawno ci urządzenia. W
niniejszym przeglądzie usterek
przedstawione są możliwe przyczyny
usterek oraz wskazówki dotyczące ich
usunięcia.
4. Wymyć ramiona spryskujące
pod bieżącą wodą.
5. Za ożyć lub ponownie przykręcić
ramiona spryskujące.
Wskazówka
Jeżeli urządzenie nie w ączy się lub
zatrzyma się podczas zmywania naczyń
z niewiadomych przyczyn, proszę
najpierw przeprowadzić funkcję
„Anulowanie programu“ (Reset).
(patrz rozdzia „Obs uga urządzenia“)
m Ostrzeżenie – Należy pamiętać
o tym, że: Wykonywanie naprawy jest
dozwolone tylko specjalistom. W razie
potrzeby wymiany czę ci proszę zwrócić
uwagę, by użyto tylko oryginalnych
czę ci zamiennych. Nieprawid owo
wykonane naprawy lub użycie innych
niż oryginalne czę ci zamienne mogą
spowodować znaczne szkody i stanowić
zagrożenie dla użytkownika.
32
Co robić w razie usterki?
Pompa odpływu
Duże resztki potraw lub przypadkowe
przedmioty, które nie zosta y zatrzymane
na sitach, mogą spowodować
zablokowanie pompy odp ywu. Lustro
wody p uczącej jest wtedy nad sitem.
pl
6. Skontrolować wirnik skrzyde kowy,
czy znajdują się w nim przypadkowe
przedmioty i w razie występowania
usunąć je.
7. Pokrywę umie cić w pierwotnej
pozycji i nacisnąć ją w dó w celu
zatrza nięcia zaczepów (kliknięcie).
m Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
skaleczenia się!
Podczas czyszczenia pompy odp ywu
zwracać uwagę na to, aby się
nie skaleczyć kawa kami szk a lub
ostrymi przedmiotami.
W takim przypadku należy:
1. Zasadniczo najpierw od ączyć
urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Wyjąć kosz górny 1" i dolny 1b.
3. Wymontować filtry 1R.
4. Czerpakiem usunąć wodę, ewent. za
pomocą gąbki.
5. Bia ą pokrywę pompy podważyć za
pomocą yżeczki (jak pokazano
na rysunku). Pokrywę chwycić za
przegródkę i podnie ć ją sko nie do
wnętrza. Ca kowicie zdjąć pokrywę.
2
3
&/,&.
8. Zamontować filtry.
9. Ponownie w ożyć kosze.
1
33
pl
Co robić w razie usterki?
Tabelka usterek
Usterka
wieci się wska nik
„Sprawdzić dop yw
wody“ )".
Przyczyna
Za amanie węża dop ywu wody.
Zamknięty zawór dop ywu wody.
Zawór wody zablokowany lub
pokryty osadem wapiennym.
Zatkany filtr dop ywu wody.
wieci się kod b ędu
“:‹ˆ.
wieci się kod b ędu
“:‚ƒ.
Wyczy cić filtr w wężu dop ywu. Ponownie
dokręcić przy ącze dop ywu wody.
Sprawdzić szczelno ć. Przywrócić zasilanie
prądowe. W ączyć urządzenie.
Naczynia uk adać w taki sposób, aby otwór
Otwór zasysania (po prawej
stronie wewnątrz urządzenia) jest zasysania by ods onięty.
zas onięty naczyniami.
Element grzejny pokryty osadem Przeprowadzić czyszczenie urządzenia
wapiennym albo zabrudzony.
rodkami czyszczącymi do zmywarek albo
użyć odwapniacza. Eksploatować zmywarkę
z w ączonym uk adem zmiękczania wody
i sprawdzić nastawienie (patrz rozdzia
Uk ad zmiękczania wody / Sól specjalna).
Aktywny system ochrony wody. Zamknąć zawór wody.
Proszę wezwać serwis podając kod b ędu.
wieci się kod b ędu
“:‚….
wieci się kod b ędu “:‚†.
wieci się kod b ędu
Sta y dop yw wody.
“:‚‡.
wieci się kod
Filtry 1R zanieczyszczone lub
b ędu “:ƒƒ.
zatkane.
34
rodki zaradcze
Wąż dop ywu wody u ożyć bez za amań.
Otworzyć zawór wody.
Otworzyć zawór wody.
Natężenie przep ywu wody przy otwartym
dop ywie musi wynosić przynajmniej 10 l /
min.
Wy ączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę.
Zakręcić zawór wody. Odkręcić przy ącze
dop ywu wody.
Wyczy cić filtry.
(Patrz „Czyszczenie oraz przegląd“)
Co robić w razie usterki?
Usterka
wieci się kod
b ędu “:ƒ….
Przyczyna
Zatkany lub za amany wąż
odp ywowy.
Pod ączenie syfonu jest jeszcze
zamknięte.
Lu na os ona pompy odp ywu.
wieci się kod
b ędu “:ƒ†.
Pompa odp ywu jest
zablokowana lub os ona pompy
odp ywu nie jest zatrza nięta.
Zbyt niskie napięcie.
wieci się kod
b ędu “:ƒˆ.
Na wy wietlaczu cyfrowym Prawdopodobnie wystąpi a
pojawia się inny kod b ędu. usterka techniczna.
(“:‹‚ do “:„‹)
Miga wska nik
Drzwi nie są dok adnie
zamknięte.
Funkcja pauzy jest aktywna. *
wieci się wska nik braku
soli h i / lub p ynu
nab yszczającego `.
Brak p ynu nab yszczającego.
Brak soli.
Czujnik nie rozpoznaje pastylek
soli.
Wska nik wy ączony.
Wska nik braku soli h
i / lub p ynu
nab yszczającego ` nie
wieci się.
Wystarczający zapas soli
specjalnej / p ynu
nab yszczającego.
Po zakończeniu programu Zatkany system filtrujący lub
obszar pod filtrami 1R.
woda pozostaje
w urządzeniu.
Program nie jest jeszcze
zakończony.
pl
rodki zaradcze
U ożyć wąż bez za amań, ewentualnie
usunąć pozosta o ci.
Sprawdzić pod ączenie przy syfonie
i ewentualnie otworzyć.
Prawid owo zatrzasnąć os onę.
(Patrz „Pompa odp ywu“)
Wyczy cić pompę i prawid owo zatrzasnąć
os onę. (Patrz „Pompa odp ywu“)
Nie jest to b ąd urządzenia; sprawdzić
napięcie i instalację elektryczną.
Wy ączyć urządzenie prze ącznikiem
W ĄCZ / WY ĄCZ (. Po chwili
ponownie w ączyć urządzenie.
Je li problem wystąpi ponownie, wtedy
zakręcić zawór wody, wyjąć wtyczkę
sieciową.
Proszę wezwać serwis podając kod b ędu.
Zamknąć drzwi. Zwracać uwagę na to, aby
z kosza nie wystawa y żadne przedmioty
(naczynia, od wieżacz) utrudniając
zamknięcie drzwi.
Nacisnąć ponownie przycisk Start, aby
kontynuować program zmywania. *
Nape nić p ynem nab yszczającym.
Nape nić solą specjalną.
Zastosować inną sól specjalną.
Aktywacja / deaktywacja (patrz rozdzia
Uk ad zmiękczania wody / Sól specjalna lub
P yn nab yszczający).
Sprawdzić wska niki, nape nienie.
Wyczy cić filtry i obszar pod filtrami (patrz
„Pompa odp ywu“).
Poczekać do końca programu lub
przeprowadzić funkcję Reset (patrz
„Anulowanie programu“).
35
pl
Co robić w razie usterki?
Usterka
Naczynia nie są suche.
Przyczyna
Brak lub za ma o p ynu
nab yszczającego w zbiorniku.
Wybrano program bez suszenia.
rodki zaradcze
Nape nić p ynem nab yszczającym.
Wybrać program z suszeniem (patrz
„Przegląd programów“, „Przebieg
programu“).
Woda w zag ębieniach naczyń lub Zwracać uwagę na uko ne usytuowanie
sztućców.
przy wk adaniu naczyń; u ożyć naczynia
uko nie.
Z a skuteczno ć suszenia
używanego kompaktowego
produktu czyszczącego.
Proszę użyć inny kompaktowy rodek
czyszczący z lepszą skuteczno cią
suszenia. Dodatkowe zastosowanie p ynu
nab yszczającego zwiększa skuteczno ć
suszenia.
Aktywować suszenie intensywne (patrz
Nie aktywowano suszenia
intensywnego w celu zwiększenia „Obs uga urządzenia“)
efektu suszenia.
Poczekać do końca programu lub wyjąć
Zbyt wcze nie wyjęto naczynia
naczynia dopiero 30 minut po zakończeniu
lub proces suszenia nie zosta
programu.
jeszcze zakończony.
Proszę stosować markowy p yn
Z a skuteczno ć suszenia
nab yszczający. Ekologiczne produkty mają
ekologicznego p ynu
znacznie gorszą skuteczno ć dzia ania.
nab yszczającego.
Naczynia z tworzywa
Szczególne w a ciwo ci
Tworzywo sztuczne odznacza się niższą
sztucznego nie są suche. tworzywa sztucznego.
w a ciwo cią kumulowania ciep a i dlatego
gorzej się suszy.
Sztućce nie są suche.
Niekorzystnie pouk adane
Proszę pouk adać sztuće pojedynczo
sztućce w koszyku na sztućce.
unikając ich stykania się.
Niekorzystnie pouk adane
Proszę prawid owo pouk adać sztuće
sztućce w szufladzie na sztućce. i wed ug możliwo ci pojedynczo.
Wnętrze urządzenia mokre Nie jest to b ąd urządzenia.
Ze względu na zasadę suszenia
po procesie zmywania.
kondesacyjnego krople wody są pożądane
oraz uwarunkowane fizycznie. Wilgotne
powietrze skrapla się na ciankach wnętrza
zmywarki, woda sp ywa i zostaje
odpompowana.
36
Co robić w razie usterki?
Usterka
Resztki potraw
na naczyniach.
Przyczyna
Naczynia za ciasno u ożone,
przepe niony kosz na naczynia.
Utrudniony ruch obrotowy
ramienia spryskującego.
Dysze ramion spryskujących
zatkane.
Filtry 1R zanieczyszczone.
Resztki potraw na
naczyniach przy funkcji
pauzy. *
le osadzone filtry 1R oraz /
lub nie zatrza nięte.
Za s aby program zmywania.
Naczynia zosta y wstępnie zbyt
silnie oczyszczone; dlatego
czujnik zadecydowa w ączyć
s abszy program. Silne
zabrudzenia nie dają się
czę ciowo usunąć.
Wysokie, wąskie szk a nie są
dostatecznie wyp ukiwane
w rogach zmywarki.
Kosz górny 1" nie jest
ustawiony na tej samej wysoko ci
po lewej i prawej stronie.
Naczynia dodane zbyt pó no.
pl
rodki zaradcze
Naczynia u ożyć w taki sposób, aby
zagwarantować wystarczająco miejsca, tak
aby strumienie wody mog y dotrzeć
do powierzchni naczyń. Unikać stykania się
w ożonych przedmiotów.
U ożyć naczynia w taki sposób, aby ramiona
spryskujące mog y się swobodnie obracać.
Wyczy cić dysze ramion spryskujących,
(Patrz „Czyszczenie oraz przegląd“).
Wyczy cić filtry, (patrz „Czyszczenie oraz
przegląd“).
Prawid owo za ożyć filtry i zatrzasnąć.
Wybrać intensywniejszy program zmywania.
Nie zmywać wstępnie naczyń. Usunąć tylko
większe resztki potraw.
Zalecenie programu Eco 50° lub
Intensywnie.
Nie uk adać wysokich, wąskich szkie zbyt
uko nie i nie ustawiać ich w rogach
zmywarki.
Ustawić górny kosz z bocznymi d wigniami
na tej samej wysoko ci.
Aby dodać naczynia, przerwać program
zmywania tylko w fazie początkowej.
37
pl
Co robić w razie usterki?
Usterka
Pozosta o ci rodka
czyszczącego.
Przyczyna
Pokrywa pojemnika na rodek
czyszczący jest zablokowana
przez naczynia, dlatego pokrywa
nie otwiera się ca kowicie.
Pokrywa pojemnika na rodek
czyszczący zablokowana przez
tabletkę.
Użyto tabletki w programie
szybkim lub krótkim.
Czas potrzebny
dla rozpuszczenia się rodka
czyszczącego nie zostaje
osiągnięty w wybranym
programie.
Skuteczno ć czyszczenia
i zdolno ć rozpuszczenia się
produktu przed uża się przy
d uższym przechowywaniu
produktu lub rodek czyszczący
jest mocno zbrylony.
Plamy z wody na czę ciach Ze względów fizycznych nie
z tworzywa sztucznego
można zapobiec tworzeniu się
kropli wody na powierzchniach
z tworzywa sztucznego. Po
wysuszeniu widoczne są plamy
z wody.
Naloty w pojemniku lub
na drzwiach –
rozpuszczalne w wodzie
lub dające się zetrzeć.
38
rodki zaradcze
Pokrywa pojemnika na rodek czyszczący
nie może być zablokowana przez naczynia.
Nie k a ć naczyń lub od wieżaczy
do zmywarek do pojemnika na tabletki.
Tabletka musi być w ożona poprzecznie –
nie stawiać pionowo.
Czas rozpuszczenia się tabletki jest za d ugi
dla programu szybkiego lub krótkiego.
Użyć proszku do zmywarek lub wybrać
intensywniejszy program.
Zmienić rodek czyszczący.
Wybrać intensywniejszy program (więcej
wody).
Zwracać uwagę na uko ne usytuowanie
przy wk adaniu naczyń.
Zastosować p yn nab yszczający.
Ewentualnie zwiększyć nastawienie
zmiękczania wody.
Osadzają się sk adniki rodka
Zmienić markę rodka czyszczącego.
czyszczącego. Najczę ciej naloty Wyczy cić urządzenie mechanicznie.
te nie można usunąć chemicznie
(poprzez preparaty przeznaczone
do czyszczenia zmywarek, ...).
Zwiększyć nastawienie zmiękczania wody
Przy „bia ym nalocie“ na dnie
pojemnika zbyt nisko nastawiono oraz ewentualnie zmienić rodek
czyszczący.
uk ad zmiękczania wody.
Pokrywa zbiornika soli 1J nie Prawid owo dokręcić pokrywę zbiornika soli.
jest dokręcona.
Patrz „Uszkodzenia szk a i naczyń“.
Tylko przy szklankach / szkle:
Początkująca korozja szk a daję
się wytrzeć tylko pozornie.
pl
Co robić w razie usterki?
Usterka
Bia e, cieżkie do usunięcia
naloty na naczyniach,
pojemnikach lub drzwiach.
Przyczyna
Osadzają się sk adniki rodka
czyszczącego. Najczę ciej naloty
te nie można usunąć chemicznie
(poprzez preparaty przeznaczone
do czyszczenia zmywarek, ...).
le nastawiony zakres twardo ci
lub twardo ć wody powyżej
8,9 mmol / l.
rodek czyszczący 3in1 lub
rodek czyszczący bio /
ekologiczny nie jest
wystarczająco skuteczny.
Za ma o rodka czyszczącego.
Wybrano za s aby program
zmywania.
Resztki herbaty lub szminki Zbyt niska temperatura
na naczyniach.
zmywania.
Za ma o / niew a ciwy rodek
czyszczący.
Naczynia zosta y wstępnie zbyt
silnie oczyszczone, dlatego
czujnik zadecydowa w ączyć
s abszy program. Silne
zabrudzenia nie dają się
czę ciowo usunąć.
Kolorowe (niebieskie, żó te, Tworzenie się warstw
ze sk adników warzyw (na
brązowe), cieżkie
przyk ad kapusty, selera, kartofli,
do usunięcia
makaronu, ...) lub wody bieżącej
do niemożliwe
(na przyk ad manganu).
do usunięcia naloty
w urządzeniu lub na
Tworzenie się warstw
naczyniach ze stali
metalicznych sk adników
szlachetnej.
na naczyniach ze srebra lub
aluminium.
Kolorowe (żó te,
Tworzenie się warstw
pomarańczowe, brązowe) ze sk adników, resztek potraw
atwe do usunięcia osady oraz wody (wapień), „mydlany“
we wnętrzu urządzenia
(przede wszystkim na dnie
wnętrza zmywarki).
Czę ci z tworzywa sztucznego
Zafarbowanie czę ci
mogą się zafarbować podczas
z tworzywa sztucznego
eksploatacji zmywarki.
wewnątrz urządzenia.
rodki zaradcze
Zmienić markę rodka czyszczącego.
Wyczy cić urządzenie mechanicznie.
Ustawić uk ad zmiękczania wody wed ug
instrukcji obs ugi lub dodać soli.
Ustawić uk ad zmiękczania wody wed ug
instrukcji obs ugi lub używać oddzielnych
rodków (markowe rodki czyszczące, sól,
p yn nab yszczający).
Zwiększyć dozowanie rodka czyszczącego
lub zmienić produkt.
Wybrać intensywniejszy program zmywania.
Wybrać program z wyższą temperaturą
zmywania.
Nape nić w a ciwym rodkiem
czyszczącym, prawid owo dozując.
Nie zmywać wstępnie naczyń. Usunąć tylko
większe resztki potraw.
Zalecenie programu Eco 50°
Można czę ciowo usunąć stosując
preparaty do czyszczenia zmywarek lub
poprzez czyszczenie mechaniczne. Naloty
nie są szkodliwe dla zdrowia.
Można czę ciowo usunąć stosując
preparaty do czyszczenia zmywarek lub
poprzez czyszczenie mechaniczne.
Sprawdzić funkcjonowanie uk adu
zmiękczania wody (dodać sól specjalną)
względnie przy stosowaniu kompaktowych
rodków czyszczących (tabletek) w ączyć
zmiękczanie wody (patrz rozdzia „Uk ad
zmiękczania wody / Sól specjalna“).
Zafarbowania są normalne i nie wywierają
ujemnego wp ywu na funkcjonowanie
zmywarki.
39
pl
Co robić w razie usterki?
Usterka
Zafarbowanie czę ci
z tworzywa sztucznego.
Smugi możliwe
do usunięcia na szk ach,
szk ach z metalicznym
wyglądem i sztućcach.
Początkujące lub
występujące,
nieodwracalne zmętnienie
szk a.
40
Przyczyna
Zbyt niska temperatura
zmywania.
Naczynia zosta y wstępnie zbyt
silnie oczyszczone, dlatego
czujnik zadecydowa w ączyć
s abszy program. Silne
zabrudzenia nie dają się
czę ciowo usunąć.
Za duża ilo ć p ynu
nab yszczającego.
Brak p ynu nab yszczającego lub
za niskie ustawnienie.
Resztki rodka czyszczącego
w sekwencji programu p ukanie
z nab yszczaniem. Pokrywa
pojemnika na rodek czyszczący
zablokowana przez naczynia
(pokrywa nie otwiera się
ca kowicie).
Naczynia zosta y wstępnie zbyt
silnie oczyszczone, dlatego
czujnik zadecydowa w ączyć
s abszy program. Silne
zabrudzenia nie dają się
czę ciowo usunąć.
Szk o nadaje się do zmywania
w zmywarkach ale nie jest
odporne na zmywanie
w zmywarkach.
rodki zaradcze
Wybrać program z wyższą temperaturą
zmywania.
Nie zmywać wstępnie naczyń. Usunąć tylko
większe resztki potraw.
Zalecenie programu Eco 50°
Ustawić ilo ć p ynu nab yszczającego
na niższy stopień.
Dodać p yn nab yszczający i sprawdzić
dozowanie (zalecenie stopnia 4-5).
Pokrywa pojemnika na rodek czyszczący
nie może być zablokowana przez naczynia.
Nie k a ć naczyń lub od wieżaczy
do zmywarek do pojemnika na tabletki.
Nie zmywać wstępnie naczyń. Usunąć tylko
większe resztki potraw.
Zalecenie programu Eco 50°
Stosować szk o odporne na zmywanie
w zmywarkach.
Unikać d ugich procesów parowania (czas
po zakończeniu zmywania).
Stosować program zmywania z niższą
temperaturą.
Nastawić uk ad zmiękczania wody wed ug
twardo ci wody (ewentualnie stopień niżej).
Zastosować rodek do ochrony szk a.
Co robić w razie usterki?
Usterka
lady rdzy na sztućcach.
Urządzenie nie zaczyna
pracować.
Przyczyna
Niewystarczająca odporno ć
sztućców na rdzewienie. Dotyczy
czę ciej ostrzy noży.
Sztućce rdzewieją także wtedy,
gdy zmywane są rzeczy, które są
nierdzewne (uchwyty garnków,
uszkodzone kosze na naczynia
itd.).
Za wysokie stężenie soli
w wodzie do zmywania z powodu
niedokręconej pokrywy
pojemnika na sól lub rozsypana
sól podczas nape niania.
Zepsuty bezpiecznik domowy.
Kabel sieciowy wyjęty z gniazdka.
Program rozpoczyna się
samoczynnie.
Drzwi urządzenia nie
są prawid owo zamknięte.
Funkcja pauzy jest aktywna. *
Nie odczekano zakończenia
programu.
Aktywny program.
Przeprowadzanie nastawień
możliwe tylko na początku
programu.
Funkcja zabezpieczenia przed
otworzeniem drzwi przez dzieci
jest aktywna.
Drzwi nie można zamknąć. Zamek w drzwiach przeskoczy .
Zamknięcie drzwi uniemożliwione
ze względu na montaż.
Nastawienie urządzenia
(twardo ć, p ukanie
z nab yszczaniem, ...) nie
jest możliwe.
Drzwi ciężko się otwierają.
Pokrywy pojemnika
na rodek czyszczący
nie można zamknąć.
Pojemnik na rodek czyszczący
zablokowany poprzez sklejone
resztki rodka czyszczącego.
pl
rodki zaradcze
Używać nierdzewnych sztućców.
Nie zmywać czę ci rdzewiejących /
rdzewnych.
Mocno dokręcić pokrywę pojemnika na sól
lub usunąć rozsypaną sól.
Sprawdzić bezpiecznik.
Upewnić się, że kabel sieciowy jest w ożony
do gniazdka oraz przy ączony do urządzenia
(z ty u). Sprawdzić czy gniazdko jest
sprawne.
Zamknąć drzwi.
Nacisnąć przycisk START @. *
Przeprowadzić Reset.
(Patrz „Anulowanie programu“).
Przeprowadzić Reset (patrz „Anulowanie
programu“) oraz przeprowadzić nastawienie
wed ug instrukcji obs ugi.
Deaktywować zabezpieczenie przed
dziećmi. (Patrz na końcu instrukcji obs ugi)
Zamknąć drzwi używając więcej si y.
Sprawdzić zamontowanie urządzenia: drzwi
oraz inne przedmioty zabudowania / czę ci
mebli nie mogą się ocierać / uderzać
o siebie podczas zamykania drzwi.
Usunąć resztki rodka czyszczącego.
41
pl
Co robić w razie usterki?
Usterka
Resztki rodka
czyszczącego w pojemniku
na rodek czyszczący lub
w pojemniku na tabletki.
Przyczyna
rodek czyszczący nie jest
wyp ukiwany ze względu
na zablokowane ramiona
spryskujące przez naczynia.
Pojemnik na rodek czyszczący
by wilgotny podczas nape niania.
Drzwi nie są dok adnie
zamknięte.
Nie k a ć naczyń lub od wieżaczy
do zmywarek do pojemnika
na tabletki.
Górny kosz naciska na drzwi i nie
pozwala na prawid owe
zamknięcie drzwi.
Przerwany dop yw prądu oraz /
lub wody.
Odg os uderzeń zaworów Związane z domową instalacją;
nape niających.
nie jest to b ąd urządzenia.
Nie ma wp ywu na funkcję
urządzenia.
Uderzający lub stukający
Ramię spryskujące uderza
odg os.
o naczynia; naczynia nie zosta y
prawid owo w ożone
do urządzenia.
Przy niewielkim za adunku
strumienie wody uderzają
bezpo rednio o komorę
zmywarki.
Lekkie naczynia ruszają się
podczas zmywania.
Nadzwyczajne wydzielanie rodek do ręcznego mycia
piany.
naczyń w zbiorniku p ynu
nab yszczającego.
Rozlany p yn nab yszczający.
Urządzenie zatrzymuje się
podczas programu lub
program przerywa się.
* w zależno ci od modelu
42
rodki zaradcze
Zapewnić swobodny obrót ramion
spryskujących.
Wsypać rodek czyszczący tylko
do suchego pojemnika na rodek
czyszczący.
Zamknąć drzwi.
Sprawdzić, czy tylna cianka nie zosta a
wci nięta przez gniazdko lub
niezdemontowany uchwyt na węża.
Przywrócić dop yw prądu oraz / lub wody.
Brak rodków zaradczych.
Naczynia u ożyć w taki sposób, aby ramiona
spryskujące nie uderza y o naczynia.
W ożyć więcej naczyń lub równomiernie
rozstawić naczynia w zmywarce.
Lekkie naczynia wk adać w taki sposób, aby
nie mog y się ruszać.
Niezw ocznie nape nić zbiornik p ynem
nab yszczającym.
Usunąć p yn nab yszczający cierką.
Serwis
4 Serwis
5 Ustawianie
i podłączanie
Serwis
Je li nie uda o się Państwu usunąć
usterki, prosimy zwrócić się do serwisu.
Znajdziemy w a ciwe rozwiązanie,
również by uniknąć zbędnego wezwania
technika serwisu. Informacje dotyczące
najbliższego autoryzowanego serwisu,
znajdują się na tylniej stronie instrukcji
obs ugi lub w za ączonym wykazie
placówek serwisowych. Prosimy
o telefoniczne podanie numeru
urządzenia (E­Nr. = 1) i numeru
fabrykacyjnego (FD = 2); numery te
znajdują się na tabliczce
znamionowej 92 umieszczonej
na drzwiach urządzenia.
(1U
pl
U
stawian
iei po
łączanie
d
W a ciwa eksploatacja zmywarki
wymaga prawid owego pod ączenia.
Parametry dop ywu i odp ywu wody,
a także dane przy ącza elektrycznego
muszą spe niać wymagane kryteria,
które przedstawiono w następnych
rozdzia ach wzgl. w instrukcji montażu.
Podczas montażu przestrzegać podanej
kolejno ci wykonywania czynno ci:
1. Kontrola przy dostawie
2. Ustawienie
3. Pod ączenie do odp ywu
4. Przy ącze wody pitnej
5. Pod ączenie elektryczne
)'
Proszę zaufać kompetencji
producenta. W razie usterki proszę
zwrócić się do nas. Tym samym
zapewniona zostanie naprawa
przeprowadzona przez profesjonalny
serwis dysponujący oryginalnymi
czę ciami zamiennymi.
43
pl
Ustawianie i pod ączanie
Zakres dostawy
Dane techniczne
W razie usterek proszę się zwrócić
do punktu zakupu lub do naszego
serwisu.
■
Zmywarka
■
Instrukcja obs ugi
■
Instrukcja montażu
■
Gwarancja*
■
Materia montażowy
■
Blacha chroniąca przed parą*
■
Gumowy fartuch*
■
Kabel sieciowy
* w zależno ci od modelu
Waga:
maks. 45 kg
Napięcie:
220–240 V, 50 Hz lub 60 Hz
Warto ć podłączenia:
2000–2400 W
Bezpiecznik:
10 / 16 A (UK 13A)
Pobór mocy:
Stan wy ączony (Po)* 0,10 W
Stan w ączony (gotowo ć do pracy)
(Pl)* 0,10 W
*zgodnie z zarządzeniami (UE) nr 1016/
2010 i 1059/2010
Funkcje dodatkowe i ustawienia mogą
zwiększyć pobór mocy.
Ci nienie wody:
przynajmniej 0,05 MPa (0,5 bar),
maksymalnie 1 MPa (10 bar).
W przypadku wyższego ci nienia wody:
zainstalować zawór redukcyjny
ci nienia.
Ilo ć dopływu:
minimalnie 10 litrów / minutę
Temperatura wody:
Preferowana woda zimna; przy wodzie
ciep ej – w zależno ci od rodzaju węża
dop ywu wody – maks. temp. 60 °C
(patrz „Przy ącze wody pitnej“).
Pojemno ć:
9–10 nakryć sto owych (w zależno ci
od modelu).
Wskazówki bezpieczeństwa
Przestrzegać wskazówek
bezpieczeństwa zamieszczonych
w rozdziale „Podczas instalacji“.
Dostawa
Zmywarka zosta a fabrycznie poddana
gruntownej kontroli prawid owo ci
dzia ania. W wyniku tego pozosta y
lady wody, które znikną po pierwszym
procesie zmywania.
44
Ustawianie i pod ączanie
pl
Ustawienie
Przyłącze wody pitnej
Konieczne wymiary montażowe
przedstawiono w instrukcji montażu.
Zmywarkę należy wypoziomować
przy pomocy nóg ze rubami
regulacyjnymi. Upewnić się
co do pewno ci ustawienia.
■
Urządzeniom przeznaczonym
do zabudowania pod blatem
roboczym lub do zintegrowania,
które zostaną później ustawione jako
wolnostojące, należy zapewnić
odpowiednią stateczno ć ustawienia
np. przez przykręcenie do ciany
albo zamontowanie ciąg ego blatu
roboczego, przykręconego
do sąsiednich szafek.
■
Zabudowanie urządzenia w bloku
kuchennym pomiędzy cianami
drewnianymi lub z tworzywa
sztucznego jest dozwolone.
1. Przy ącze wody pitnej wykonać
zgodnie z instrukcją montażu
za pomocą dostarczonych czę ci
do zaworu kurkowego wody.
Należy zwracać uwagę na to, aby
przy ącze wody pitnej nie by o
za amane, zgniecione lub skręcone.
2. W przypadku wymiany urządzenia
należy zawsze zainstalować nowy
wąż dop ywu wody.
Ci nienie wody:
Przynajmniej 0,05 MPa (0,5 bar),
maksymalnie 1 MPa (10 bar).
W przypadku wyższego ci nienia wody:
zainstalować zawór redukcyjny
ci nienia.
Ilo ć dopływu:
Minimalnie 10 litrów / minutę.
Temperatura wody:
Przestrzegać nadruk na wężu dop ywu
wody!
Temperatura wody może wynosić
maksymalnie 25 °C (woda zimna) przy
modelach z nadrukiem 25°.
Podłączenie do odpływu
1. Konieczne czynno ci robocze
przedstawiono w instrukcji montażu,
w razie potrzeby zamontować syfon
z króćcem odp ywu.
2. Wąż odp ywu po ączyć z króćcem
odp ywu za pomocą dostarczonych
czę ci.
Zwrócić uwagę, żeby wąż odp ywowy
nie by za amany, zgnieciony
lub skręcony i żeby pokrywa
zamykająca w odp ywie
nie utrudnia a odp ywu cieków!
Dla wszystkich innych modeli:
Preferowana woda zimna; przy wodzie
ciep ej maks. temp. 60 °C.
45
pl
Ustawianie i pod ączanie
Podłączenie do zasilania
ciepłą wodą *
Podłączeniedozasilaniaciepłąwodą
* w zależno ci od modelu
Zmywarkę można pod ączyć do zimnej
lub do ciep ej wody do maks. temp.
60 °C.
Pod ączenie do ciep ej wody zaleca się
wtedy, gdy woda pochodzi
z energetycznie korzystnego
pod ączenia przy odpowiedniej
instalacji, np. pod ączenie do kolektorów
s onecznych z obiegiem przep ywowym.
Dzięki temu oszczędzana jest energia
i czas.
Poprzez nastawienie zasilania ciep ą
wodą ‘:‹‚ można optymalnie nastawić
urządzenie na eksploatację ciep ą wodą.
Zalecana temperatura wody
(temperatura wody wp ywającej) wynosi
od co najmniej 40 °C do maksymalnie
60 °C.
Nie zaleca się pod ączenia
do eksploatacji ciep ą wodą, je li woda
pochodzi z bojlera elektrycznego.
46
Nastawienie zasilania ciepłą wodą:
1. Zamknąć drzwi.
2. W ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
3. Nacisnąć przycisk START @
i przytrzymać wci nięty.
4. Programator 8 przekręcać,
aż wy wietlacz cyfrowy H
wskaże ‘:‹‚.
5. Pu cić przycisk.
Wy wietlacz cyfrowy H wskazuje
fabrycznie ustawioną warto ć ‘:‹‹ .
W celu zmiany tego ustawienia:
1. Przez przekręcanie
programatora 8 można
wy ączyć ‘:‹‹ lub w ączyć ‘:‹‚
nastawienie zasilania ciep ą wodą.
2. Nacisnąć przycisk START @.
Warto ć nastawienia jest zapisana
w pamięci.
Ustawianie i pod ączanie
Podłączenie elektryczne
■
■
■
■
■
■
Urządzenie pod ączyć tylko do sieci
prądu zmiennego w zakresie
od 220 V do 240 V oraz 50 Hz lub
60 Hz, poprzez przepisowo
zainstalowane gniazdko wtykowe
z przewodem ochronnym. Konieczne
bezpieczniki – patrz tabliczka
identyfikacyjna 92.
Gniazdko wtykowe musi znajdować
się w pobliżu urządzenia i musi być
wolno dostępne także
po zabudowaniu.
Je li po zabudowaniu wtyczka
nie jest wolno dostępna, wtedy
spe nienie w a ciwych przepisów
bezpieczeństwa pracy wymaga
zainstalowania od ącznika wszystkich
biegunów z rozwarciem styków
co najmniej 3 mm.
Przerabianie przy ącza
dozwolone jest tylko uprawnionym
specjalistom.
Przed użacz dla sieciowego
przewodu zasilającego można nabyć
tylko w autoryzowanym serwisie.
W przypadku zastosowania
wy ącznika ochronnego prądu
up ywowego wolno używać tylko
wy ącznika opatrzonego
znakiem ‚. Tylko on gwarantuje
spe nienie aktualnie obowiązujących
przepisów.
Urządzenie jest wyposażone
w system zabezpieczający
przed wyp ywem wody. Prosimy
o zwrócenie uwagi na to, że system
ten dzia a tylko przy pod ączonym
zasilaniu prądowym.
pl
Demontaż
Zachować także tutaj kolejno ć
wykonywania czynno ci.
1. Od ączyć urządzenie od sieci
elektrycznej.
2. Zakręcić dop yw wody.
3. Od ączyć przy ącza odp ywu i wody
pitnej.
4. Wykręcić ruby mocujące urządzenie
do mebli.
5. Zdemontować panel coko owy –
o ile jest.
6. Wyciągnąć urządzenie, ostrożnie
pociągając przy tym za węże.
47
pl
Ustawianie i pod ączanie
Transport
Zabezpieczenie
przed skutkami mrozu
Zabezpieczenieprzedskutkamimrozu(Opróżnianieurządzenia)
Opróżnić zmywarkę i zabezpieczyć
luźne czę ci.
Opróżnienie zmywarki wymaga
wykonania niżej wymienionych
czynno ci:
1. Otworzyć zawór wody.
2. Zamknąć drzwi.
3. W ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
4. Wybrać program z najwyższą
temperaturą.
Na wy wietlaczu cyfrowym H
pojawi się przypuszczalny czas
trwania programu.
5. Nacisnąć przycisk START @.
Przebieg programu startuje.
6. Po up ywie ok. 4 minut przycisk
START @ tak d ugo przytrzymać
wci nięty, aż wy wietlacz cyfrowy
wskaże ‹:‹‚.
Po oko o 1 min. pokaże się
na wy wietlaczu cyfrowym ‹:‹‹.
7. Wy ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
8. Zamknąć zawór wody, od ączyć
wąż dop ywowy i opróżnić.
Urządzenie transportować tylko
w pozycji pionowej.
(Chroni to przed wniknięciem reszty
wody do sterownika maszyny
i spowodowaniem b ędnego przebiegu
programu).
Je li urządzenie stoi w pomieszczeniu
narażonym na mróz (np. domek
letniskowy), należy je ca kowicie
opróżnić (patrz transport).
=PLDQ\]DVWU]HşRQH
48
=DEH]SLHF]HQLHGRVWĊSXG]LHFL EORNDGDGU]ZL â
2VWU]HŐHQLH
$NW\ZDFMD]DEH]SLHF]HQLDSU]HGG]LHúPL
2WZRU]\úGU]ZLF]NLSU]\DNW\ZQ\P
]DEH]SLHF]HQLXSU]HGG]LHúPL
'HDNW\ZDFMD]DEH]SLHF]HQLDSU]HGG]LHúPL
3R]RVWDZLDMøFXU]øG]HQLHEH]âQDG]RUX]DZV]H
FDĭNRZLFLH]DP\NDúGU]ZLF]NLXU]øG]HQLD
7\ONRZâWHQVSRVyEPRşQDFKURQLúG]LHFL
SU]HGPRşOLZ\PLQLHEH]SLHF]HįVWZDPL
1DWU\VNGRâ]P\ZDQLDEODFKGRâSLHF]HQLDâ
:LċNV]HEODFK\NUDWNLF]\WDOHU]HRâłUHGQLF\ZLċNV]HMQLşFP ZLċNV]HHOHPHQW\
]DVWDZ\VWRĭRZHM PRşQDF]\łFLú]DSRPRFøWHMJĭRZLF\UR]SU\VNRZHM
:âW\PFHOXZ\MøúNRV]âJyUQ\LâZĭRş\úQDWU\VNZâVSRVyESU]HGVWDZLRQ\QDâU\VXQNX
%ODFK\QDOHş\XVWDZLúZâVSRVyESU]HGVWDZLRQ\QDâU\VXQNXDE\âVWUXPLHįZRG\
PyJĭGRMłúGRâZV]\VWNLFKF]ċłFL PDNV\PDOQLHâEODFK\GRâSLHF]HQLDOXEâUXV]W\ =P\ZDUNċXş\WNRZDú]DZV]H]âNRV]HPJyUQ\POXEJĭRZLFøQDWU\VNRZøGRâEODFK
âZâQLHNWyU\FKPRGHODFK
%6+6SU]ċW*RVSRGDUVWZD'RPRZHJR6S]RR
*9001369448*
$O-HUR]ROLPVNLH
:DUV]DZD
9001369448 pl (9801) 440EG
32/$1'
ZZZ]HOPHUFRP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement