Zelmer | ZZW 9012XE | User manual | Zelmer ZZW 9012XE User Manual

Zelmer ZZW 9012XE User Manual
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Zmywarka do naczyń do zabudowy Typ ZZW9012XE
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
Vestavná myčka nádobí Typ ZZW9012XE
16–29
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
Zabudovateľná umývačka riadu Typ ZZW9012XE
30–43
HU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Beépíthető ZZW9012XE típusú mosogatógép
44–57
RO
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Maşină de spălat vase incorporabilă Tip ZZW9012XE
58–71
RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Встраиваемая посудомоечная машина Модель ZZW9012XE
72–85
BG
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Съдомиячна машина за вграждане Тип ZZW9012XE
86–99
UA
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
Посудомийка для вбудовування Тип ZZW9012XE
100–113
EN
USER MANUAL
Built-in dishwasher Type ZZW9012XE
114–128
2–15
PL
Szanowny Kliencie
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów
Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę
należy poświęcić wskazówkom dotyczącym bezpieczeństwa, tak aby podczas użytkowania urządzenia zapobiec wypadkom i/lub uniknąć uszkodzenia urządzenia.
Instrukcję użytkowania radzimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również
w trakcie późniejszego użytkowania urządzenia.
Niniejsza instrukcja zawiera rozdziały dotyczące instrukcji bezpieczeństwa, instrukcji działania, instrukcji instalowania oraz wskazówki jak rozwiązać problem, itp.
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . ........................................................................2
Instrukcja eksploatacji . ...................................................................................................3
Panel sterowania.............................................................................................................3
Budowa zmywarki . .........................................................................................................3
Przed pierwszym użyciem ...............................................................................................4
A. Zmiękczacz wody........................................................................................................4
B. Wsypywanie soli do zmiękczacza ..............................................................................4
C. Napełnianie dozownika nabłyszczacza . ....................................................................4
D. Detergenty .................................................................................................................5
Stosowanie programu 3w1..............................................................................................6
Załadunek kosza zmywarki .............................................................................................6
Środki ostrożności przed lub po załadunku kosza zmywarki . ........................................6
Załadunek górnego kosza ..............................................................................................6
Załadunek dolnego kosza ..............................................................................................7
Koszyk na sztućce . ........................................................................................................7
Uruchomianie programu zmywania . ..............................................................................8
Tabela cyklu zmywania . .................................................................................................8
Włączanie urządzenia ....................................................................................................9
Zmiana programu ...........................................................................................................9
Koniec cyklu zmywania ..................................................................................................9
Konserwacja i czyszczenie . ............................................................................................9
System filtrujący .............................................................................................................9
Dbanie o zmywarkę ......................................................................................................10
Instrukcja instalowania . ................................................................................................10
Instalacja ......................................................................................................................10
Wymiary i instalacja frontu meblowego ........................................................................ 11
Regulacja naciągu sprężyny drzwi ............................................................................... 11
Podłączenie węży odpływowych ..................................................................................12
Etapy instalowania zmywarki . ......................................................................................12
Podłączanie do zasilania ..............................................................................................13
Podłączanie wody ........................................................................................................13
Uruchamianie zmywarki ...............................................................................................13
Wskazówki jak rozwiązać problem ...............................................................................13
Zanim wezwiesz serwis ................................................................................................13
Kody błędów .................................................................................................................14
Dane techniczne .............................................................................................................15
Ekologia ..........................................................................................................................15
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego w kołek ochronny o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce
znamionowej urządzenia.
●● Wtyczkę należy włożyć do odpowiedniego gniazda, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi miejscowymi kodeksami i rozporządzeniami.
●● Zawsze używaj oryginalnej wtyczki dostarczonej z urządzeniem.
●● Po zainstalowaniu urządzenia, wtyczka powinna być łatwo dostępna.
●● Nieprawidłowe podłączenie przewodu przyłączeniowego może spowodować ryzyko
wystąpienia porażenia prądem.
●● Nie podłączaj urządzenia do sieci zasilającej za pomocą przedłużacza. Przedłużacze
nie zapewniają odpowiedniego bezpieczeństwa.
●● Jeśli masz wątpliwości, czy urządzenie jest właściwie uziemione sprawdź je z wykwalifikowanym elektrykiem lub przedstawicielem serwisu. Nie wprowadzaj modyfikacji
wtyczki dostarczonej wraz z urządzeniem. Jeśli nie pasuje, wymień gniazdo zasilania.
Zainstaluj prawidłowe gniazdo z pomocą wykwalifikowanego elektryka.
WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE
●● Nie nadużywaj, nie siadaj, nie opieraj się o drzwiczki lub kosz zmywarki.
●● Nie dotykaj elementu grzejnego podczas lub bezpośrednio po pracy
urządzenia.
(Ta wskazówka ma zastosowanie wyłącznie dla urządzeń z widocznym elementem
grzejnym).
●● Nie używaj zmywarki dopóki wszystkie panele obudowy nie będą na właściwym miejscu. Otwieraj drzwiczki bardzo ostrożnie, jeśli zmywarka pracuje, istnieje bowiem
ryzyko wylania się wody.
●● Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów ani nie stawaj na drzwiczkach, gdy są
otwarte. Urządzenie może się przewrócić.
●● Przy wkładaniu przedmiotów do mycia:
– Umieść ostre przedmioty tak, by nie zniszczyły uszczelnienia drzwiczek.
– OSTRZEŻENIE: Noże i inne przybory ostro zakończone muszą być umieszczone w koszyku ostrym końcem skierowanym w dół lub ułożone poziomo.
●● Gdy używasz zmywarki zabezpiecz plastikowe przedmioty przed kontaktem z elementem grzejnym. (Ta wskazówka ma zastosowanie wyłącznie do urządzeń z widocznym
elementem grzejnym).
●● Po ukończeniu cyklu zmywania, sprawdź, czy pojemnik na detergent jest pusty.
●● Nie myj plastikowych przedmiotów, jeśli nie są oznakowane, jako dostosowane do
mycia w zmywarce. Sprawdź zalecenia producenta dla nieoznakowanych przedmiotów plastikowych.
●● Używaj jedynie detergentów i środków do płukania przeznaczonych do zmywarek
automatycznych.
●● Nie używaj mydła, detergentów do prania lub mycia rąk do zmywarki. Trzymaj te produkty z dala od dzieci.
●● Woda w zmywarce nie nadaje się do spożycia. Wewnątrz urządzenia mogą znajdować
się osady z detergentów. Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu zmywarki, gdy
jej drzwi są otwarte.
●● Urządzenie należy podłączyć do sieci wodociągowej przy użyciu nowych węży kompletnych. Nie należy używać starych węży.
●● Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia, lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za
ich bezpieczeństwo.
●● Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
●● Detergenty zmywarki są silnie zasadowe, w razie połknięcia mogą być niezwykle niebezpieczne. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami, oraz pilnuj by dzieci przebywały z dala,
gdy drzwi zmywarki są otwarte.
●● Nie pozostawiaj drzwiczek otwartych, gdyż mogą zagrażać zawadzeniem o nie lub
przewróceniem.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być
wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego.
●● Zmywarka przeznaczona jest do normalnego użytku domowego w pomieszczeniach.
●● Prosimy o wyrzucenie materiałów opakowaniowych w odpowiedni sposób.
●● Używaj zmywarki wyłącznie w celach, do jakich została przeznaczona.
●● Podczas instalacji nie należy nadmiernie lub niebezpiecznie zaginać lub spłaszczać
kabla zasilającego. Nie manipulować przyciskami i pokrętłami.
●● Maksymalne dozwolone ciśnienie wody na wejściu to 1 Mpa.
●● Minimalne dopuszczalne ciśnienie wody na wejściu to 0,04 Mpa.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z treścią całej instrukcji.
2
ZS-002_v03
Instrukcja eksploatacji
UWAGA! W celu uzyskania najwyższej wydajności pracy zmywarki, przeczytaj
wszystkie wskazówki eksploatacyjne przed pierwszym użyciem.
PANEL STEROWANIA
7
3
6
5
1 Przycisk ON/OFF włączania/wyłączania zasilania.
2 Lampka zasilania: włącza się po naciśnięciu przycisku ON/OFF.
3 Przycisk opóźnionego startu (delay): naciśnij ten przycisk, aby ustawić godziny opóźnionego zmywania. Możesz opóźnić zmywanie do 24 godziny. Jedno naciśnięcie tego
przycisku opóźnia rozpoczęcie zmywania o jedną godzinę.
4 Wyświetlacz: wyświetla opóźniony czas startu lub kody błędów.
4
1
2
5 Lampka ostrzegawcza soli i płynu do płukania: święcą się gdy trzeba uzupełnić odpo-
wiednio sól lub zmiękczacz. Lampki świecą się również gdy zamiast soli i zmiękczacza stosowane są tylko tabletki 3w1. Jest to sytuacja normalna.
6 Przycisk wyboru programu: wybieranie programu zmywania poprzez naciśnięcie przycisku.
7 Lampki sygnalizujące program: gdy wybierzesz program zmywania wyświetli się
odpowiednia lampka.
BUDOWA ZMYWARKI
Widok z przodu
Widok z tyłu
7
1
2
3
8
4
5
9
11
6
1
2
3
4
5
6
7
Górny koszyk
Ramię zraszające
Dolny koszyk
Pojemnik na sól
Główny filtr
Dozownik detergentu
Półka na filiżanki
ZS-002_v03
12
10
8
9
10
11
12
Koszyk na sztućce
Filtr gruboziarnisty
Dozownik nabłyszczacza
Przyłącze węża odprowadzającego wodę
Podłączenie węża doprowadzającego wodę
3
1
Przed pierwszym użyciem
Zanim pierwszy raz użyjesz zmywarkę:
A Ustaw zmiękczacz wody.
B Wlej ½ litra wody do pojemnika na sól, a następnie napełnij solą do zmywarek.
C Napełnij dozownik nabłyszczacza.
D Wlej detergent.
A
ZMIĘKCZACZ WODY
Zmywarka posiada specjalny system zmiękczający wodę. Zmiękczacz wody należy ustawić ręcznie, przy użyciu pokrętła twardości wody. Zmiękczacz wody przeznaczony jest do
usuwania z wody minerałów i soli, które mogłyby mieć szkodliwy lub niekorzystny wpływ
na działanie urządzenia. Im większa zawartość minerałów i soli, tym twardsza woda.
Zmiękczacz wody należy dostosować do stopnia twardości wody. Aby sprawdzić twardość
wody, skontaktuj się z lokalną stacją wodociągową lub określ poziom za pomocą pasków
testowych dostępnych w sieci handlowej.
2
Regulacja zużycia soli
Zmywarka jest zaprojektowana tak, iż można ustawić ilość zużycia soli w oparciu o twardość używanej wody. Możliwość ta służy optymalizacji i dostosowaniu poziomu zużycia
soli.
Aby wyregulować zużycie soli postępuj
zgodnie z poniższymi krokami:
1 Odkręć zakrętkę pojemnika na sól.
2 Na pojemniku znajduje się pierścień
ze strzałką (patrz rysunek obok).
W razie potrzeby, przekręć pierścień
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, od symbolu „-” na ustawienie „+”, w zależności od twardości
wody. W celu ułatwienia regulacji, można
skorzystać z wkrętaka płaskiego.
Zaleca się dokonywać regulacji zgodnie
z poniższą tabelą:
TWARDOŚĆ WODY
°dH
°fH
°Clarke
Pozycja
pokrętła
mmol/l
Zużycie
soli
(gram/cykl)
Wydajność
(cykl/1kg)
0–8
0–14
0–10
0–1,4
/
0
/
8–22
14–39
10–28
1,4–3,9
-
20
50
22–45
39–80
28–56
3,9–8
Mid
40
25
45–60
80–107
56–75
8–11
+
60
16
UWAGA!
dH = 1,25
Clarke = 1,78
fH = 0,178 mmol/l
dH:
stopień niemiecki
fH:
stopień francuski
Clarke: stopień brytyjski
„/”
Nie dodawać soli
„-”
Ustawienie kierunku „-”
„+”
Ustawienie kierunku „+”
„Mid”
Ustawienie pomiędzy znakiem „+” a „-”
Skontaktuj się z odpowiednim dostawcą wody odnośnie informacji na temat twardości
dostarczanej wody.
UWAGA! Jeśli posiadany przez Państwa model nie posiada instalacji zmiękczającej wodę, można pominąć ten rozdział.
Zmiękczacz wody
Twardość wody waha się w różnych miejscach. Jeśli do zmywarki używamy wody twardej
utworzy się osad na naczyniach i sztućcach.
Urządzenie jest wyposażone w specjalny zmiękczacz, do którego stosuje się specjalnie
zaprojektowany pojemnik na sól, by usunąć kamień i minerały z wody.
B
WSYPYWANIE SOLI DO ZMIĘKCZACZA
Używaj zawsze soli przeznaczonej do zmywarek.
Pojemnik na sól położony jest poniżej dolnego koszyka i powinien być napełniony w objaśniony poniżej sposób.
●● Używaj wyłącznie soli przeznaczonej do zmywarek! Każdy inny rodzaj soli, nieprzeznaczony specjalnie do zmywarek, w szczególności sól kuchenna, zniszczy zmiękczacz wody. W przypadku zniszczenia spowodowanego użyciem nieodpowiedniej soli
producent/importer nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za
powstałe uszkodzenia.
●● Napełniaj solą wyłącznie przed rozpoczęciem jednego z pełnych programów zmywania. Zapobiegnie to pozostawieniu kryształków soli lub kropli jej roztworu, która
może się wylać, pozostać na dnie urządzenia przez jakiś czas, co może spowodować
korozję.
4
1 Wyjmij dolny kosz, a następnie odkręć i zdejmij nakrętkę pojemnika na sól. 1
2 Przed pierwszym myciem, nalej ½ litra wody do pojemnika na sól w zmywarce.
3 Umieść końcówkę lejka (w załączeniu) w otworze i wsyp około 1 kg soli.
Normalnym zjawiskiem jest, gdy mała ilość wody wydostanie się z pojemnika na sól. 2
4 Po napełnieniu pojemnika zakręć szczelnie nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
5 Zazwyczaj, lampka ostrzegawcza soli przestaje się świecić 2–6 dni po napełnieniu
pojemnika solą.
6 Natychmiast po napełnieniu pojemnika na sól solą należy włączyć program zmywania.
(Proponujemy użycie programu soak lub rapid). W przeciwnym razie system filtracyjny,
pompa i inne ważne części mogą zostać zniszczone przez słoną wodę. Taka sytuacja nie
podlega gwarancji.
UWAGA!
1 Pojemnik na sól należy napełniać jedynie, gdy włączy się lampka na panelu
sterowania.
W zależności jak dobrze rozpuściła się sól, lampka ostrzegawcza może świecić się
nadal, mimo napełnienia solą.
2 Jeśli roztwór soli rozpryśnie się, należy włączyć program soak lub rapid by
usunąć pozostałości soli.
C
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA NABŁYSZCZACZA
Dozownik nabłyszczacza
Nabłyszczacz jest uwalniany podczas ostatniego płukania, aby zapobiec powstawaniu na
naczyniach kropelek wody, które mogą pozostawiać plamy i ślady. Wspomaga on również
suszenie pozwalając, aby woda spłynęła z naczyń. Zmywarka jest zaprojektowana do używania środka do płukania (nabłyszczacza) w płynie. Dozownik nabłyszczacza położony
jest wewnątrz drzwiczek obok dozownika detergentu.
Aby napełnić dozownik, odkręć zakrętkę i wlewaj płyn do płukania do dozownika, do
momentu aż wskaźnik poziomu zrobi się zupełnie czarny. Pojemność dozownika płynu do
płukania to około 110 ml.
UWAGA! Używaj wyłącznie markowego płynu do zmywarek. Nigdy nie wlewaj do
dozownika płynu do płukania (nabłyszczacza) innych substancji (np. płynu do
zmywania w zmywarkach, płynnego detergentu). Spowoduje to zniszczenie urządzenia.
Kiedy napełniać dozownik środka do płukania (nabłszczacza)
Jeśli nie ma lampki ostrzegawczej płynu do płukania na panelu sterującym, możesz ocenić ilość płynu po kolorze optycznego wskaźnika poziomu , który jest umieszczony obok
nakrętki. Gdy pojemnik na płyn do płukania jest pełny, cały wskaźnik będzie ciemny. Gdy
ilość płynu się zmniejszy, zmniejszy się rozmiar ciemnej kropki. Nigdy nie wolno pozwolić
by ilość płynu do płukania spadła poniżej ¼ całości.
ZS-002_v03
Gdy zmniejsza się ilość środka do płukania (nabłyszczacza), zmienia się wielkość czarnej
kropki na wskaźniku poziomu płynu do płukania w sposób pokazany poniżej.
pełny
Wskaźnik poziomu płynu do płukania
3/4 całości
1/2 całości
1/4 całości
pusty
D
DETERGENTY
Dozownik detergentu
Dozownik należy napełnić przed rozpoczęciem każdego cyklu zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi w tabeli cyklów.
Zmywarka zużywa mniej detergentów i płynu do płukania niż zmywarka konwencjonalna.
Zazwyczaj, do umycia normalnego załadunku naczyń potrzebna jest jedna łyżka stołowa
detergentu. Im bardziej brudne naczynia, tym więcej detergentu. Zawsze dodawaj detergent bezpośrednio przed włączeniem zmywarki, w innym razie może on nawilgnąć i nie
rozpuści się prawidłowo.
Ilość detergentu do użycia
1
Naciśnij zatrzask w celu otworzenia
Dozownik środka do płukania (nabłyszczacza)
1
2
2
1 Aby otworzyć dozownik przekręć
3
nakrętkę w kierunku strzałki „open”
(w lewo) i zdejmij ją.
2 Wlej płyn do płukania (nabłyszczacz)
do dozownika uważaj, żeby nie nalać za
dużo.
3 Nałóż nakrętkę, ustawiając ją zgodnie do strzałki „open” i przekręcając do
strzałki „closed” (w prawo).
Płyn do płukania jest uwalniany podczas
ostatniego płukania, by zapobiec powstawaniu na naczyniach kropelek wody,
które mogą pozostawiać plamy i ślady.
Wspomaga on również suszenie, pozwalając by woda spłynęła z naczyń. Zmywarka jest
zaprojektowana do używania środka do płukania w płynie. Dozownik płynu do płukania
położony jest wewnątrz drzwiczek obok dozownika detergentu.
Aby napełnić dozownik, odkręć zakrętkę i wlewaj płyn do płukania do dozownika, do
momentu aż wskaźnik poziomu zrobi się zupełnie czarny. Pojemność dozownika płynu do
płukania to około 110 ml.
Uważaj, aby nie przepełnić dozownika, ponieważ może to spowodować nadmierne zużycie. Wytrzyj mokrą szmatką to, co się rozleje.
Nie zapomnij ponownie nałożyć zakrętki zanim zamkniesz drzwiczki zmywarki.
UWAGA! Wyczyść miejsca gdzie wylał się płyn chłonącą szmatką by zapobiec
nadmiernemu pienieniu podczas następnego zmywania.
Regulacja dozownika środka do płukania
Dozownik płynu do płukania ma cztery do sześciu ustawień. Rozpoczynaj zawsze od
dozownika ustawionego na „4”. W przypadku plam i problemów z suszeniem zwiększ
ilość dozowanego płynu do płukania podnosząc pokrywę dozownika i przesuwając pokrętło na „5”. Jeśli naczynia wciąż mają plamy i problemy
z suszeniem ustawiaj kolejno wyższe poziomy, aż naczyPokrętło regulacji (płukanie)
nia będą bez plam.
Zalecanym ustawieniem jest „4” (ustawienie
fabryczne „4”). UWAGA! Zwiększ dawkę, jeśli po umyciu pojawią się plamy z kropli wody lub osad kamienia.
Zmniejsz, jeśli na naczyniach pojawią się klejące
białawe plamy lub niebieskawa warstewka na szkle
lub ostrzach noży.
ZS-002_v03
1
2
3
4
Otwórz pojemnik na detergent naciskając przycisk (rys. 1 ).
Napełnij pojemnik detergentem (rys. 2 ).
Miarka wewnątrz pojemnika pomaga określić właściwą ilość detergentu.
Pojemnik na detergent mieści łącznie 25 g detergentu.
UWAGA! Jeśli pokrywa jest zamknięta: naciśnij przycisk zwalniający. Pokrywa się
otworzy.
UWAGA! Zawsze dodawaj detergent przed rozpoczęciem każdego cyklu zmywania.
UWAGA! Używaj wyłącznie markowych detergentów do zmywarek.
OSTRZEŻENIE! Detergenty do zmywarek powodują korozję! Uważaj, aby przechowywać je poza zasięgiem dzieci.
Prawidłowe używanie detergentu
Używaj wyłącznie detergentu specjalnie przeznaczonego do zmywarek. Zadbaj o to, by
był świeży i suchy.
Nie wkładaj detergentu w proszku do dozownika dopóki nie będziesz gotowy do zmywania
naczyń.
Napełnianie dozownika detergentem
Napełnij dozownik detergentu detergentem. Oznakowanie poziomów dozowania, jak
pokazano po prawej stronie:
A Miejsce na detergent do głównego cyklu zmywania.
B Miejsce detergentu cyklu mycia wstępnego oraz na tabletki 3w1 i inne detergenty
kompaktowe.
Minimalna ilość oznaczona jest na dozowniku jako MIN.
5
UWAGA! Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących dozowania i przechowywania podanych na opakowaniu.
●● Zamknij pokrywę i przyciśnij, aż zaskoczy.
●● Jeśli naczynia są bardzo brudne, dodaj dodatkową dawkę detergentu w pojemniku na
detergent do mycia wstępnego. Ten detergent zadziała w trakcie fazy mycia wstępnego.
UWAGA! W dalszej części instrukcji znajdziesz informacje dotyczące ilości detergentu dla poszczególnych programów. Prosimy wziąć pod uwagę, że mogą wystąpić różnice ze względu na poziom zabrudzenia i określoną twardość wody. Prosimy przestrzegać zaleceń producenta na opakowaniu detergentu.
Rodzaje detergentów
Wyróżniamy 3 rodzaje detergentów:
●● z fosforanem i chlorem,
●● z fosforanem bez chloru,
●● bez fosforanu i bez chloru.
Na ogół nowy sproszkowany detergent nie zawiera fosforanu, nie występuje więc działanie fosforanu zmiękczające wodę. W takim przypadku zaleca się napełnić pojemnik na sól nawet wtedy, gdy twardość wody
wynosi tylko 6 dH. Jeśli w przypadku twardej wody użyjemy detergentów bez fosforanów,
często na naczyniach i szkle pojawią się białe plamy. Aby uzyskać lepsze rezultaty, należy
wówczas dodać więcej detergentu.
Detergenty bez chloru posiadają niskie właściwości wybielające. Silne, kolorowe plamy
mogą nie zostać całkowicie usunięte.
W takim przypadku wybierz program z wyższą temperaturą.
Detergenty skoncentrowane i kompaktowe
Detergenty do zmywania w zmywarkach można podzielić ze względu na ich skład chemiczny na dwa podstawowe typy:
a) tradycyjne środki alkaliczne ze żrącymi składnikami
b) niskoalkaliczne koncentraty z naturalnymi enzymami.
Enzymy w kompaktowych środkach do zmywania rozpuszczają zabrudzenia i są rozkładane biologicznie.
Programy zmywania wykorzystują właściwości enzymów, dzięki którym zabrudzenia
zostają rozpuszczane już w niskich temperaturach, skracając jednocześnie czas nagrzewania wody.
Jeśli używasz detergentów kompaktowych do zmywarki zawierających również nabłyszczacz, nie ma konieczności dodatkowego wlewania płynu do płukania (nabłyszczacza) do
zasobnika.
Detergenty kompaktowe powinny być używane ściśle zgodnie z instrukcją producenta
detergentu. Jeśli wystąpią problemy podczas używania tych produktów, należy skontaktować się z ich producentem.
UWAGA! Nie używaj tabletek o większych gabarytach niż pojemnik. Tabletki 3w1
pokruszone lub popękane nie nadają się do zastosowania w tym programie. Detergent należy zastosować bezpośrednio przed włączeniem programu.
Załadunek koszy zmywarki
Dla lepszego działania zmywarki postępuj zgodnie z następującymi wytycznymi. Funkcje
i wygląd kosza lub koszy na sztućce mogą się różnić od Twojego modelu.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED LUB PO ZAŁADUNKU KOSZA ZMYWARKI
Zgarnij większe ilości pozostawionego jedzenia. Zmiękcz pozostałości przypalonego
jedzenia na patelni. Nie ma konieczności płukania naczyń pod bieżącą wodą. Rozmieść
przedmioty w zmywarce w następujący sposób:
1 Przedmioty takie jak filiżanki, szklanki, garnki, patelnie, itp. powinny być odwrócone
dnem do góry.
2 Przedmioty zakrzywione, z wgłębieniami, powinny być włożone ukośnie, by umożliwić
przepływ wody.
3 Wszystkie naczynia należy ułożyć bezpiecznie, by się nie przewróciły.
4 Wszystkie naczynia należy ułożyć tak, by ramiona zraszające mogły się bez problemu
obracać podczas zmywania.
Nie należy myć bardzo małych przedmiotów w zmywarce, ponieważ mogą łatwo wypaść
z kosza.
Przy wyjmowaniu naczyń ze zmywarki, aby zapobiec kapaniu wody z górnego koszyka do
dolnego, zaleca się najpierw opróżnić dolny kosz, a następnie górny.
ZAŁADUNEK GÓRNEGO KOSZA
Górny kosz jest przeznaczony do wkładania bardziej delikatnych i lżejszych naczyń, takich
jak szklanki, filiżanki do kawy czy herbaty i spodki, jak również talerze, małe miski i płytkie
patelnie (jeśli nie są zbyt brudne).
Rozłóż naczynia tak, by nie były przemieszczane przez strumień wody.
DO
ŚRODKA
UWAGA! Przechowuj wszystkie detergenty w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci. Dodawaj detergent do dozownika zawsze bezpośrednio przed włączeniem zmywarki.
STOSOWANIE PROGRAMU 3w1
Zmywarka posiada funkcję 3w1, która umożliwia korzystanie z kompaktowych detergentów 3w1. Tabletki do zmywania 3w1 zawierają detergent, środek nabłyszczający i sól
regeneracyjną. Dla funkcji 3w1 nie stosuje się więc soli ani środka do płukania (nabłyszczacza), a jedynie tabletki 3w1. Tabletkę taką należy włożyć przed rozpoczęciem mycia do
dozownika na detergent B.
filiżanki
UWAGA! Najlepsze wyniki zmywania uzyskasz stosując tabletki 3w1 używając
programu 3in1.
spodki
szklanki
małe miski
1 Tabletki 3w1 należy umieszczać w dozowniku na detergent B.
2 Włóż tabletkę 3w1 do dozownika, a następnie włącz program 3in1.
średnie miski
6
duże miski
ZS-002_v03
Regulacja górnego kosza
Górna półka jest przeznaczona dla delikatniejszych i lżejszych naczyń takich jak szklanki,
filiżanki do kawy i herbaty, talerzyki, talerze, miski, garnki i płytkie patelnie (o ile nie są one
zbyt brudne). Ustaw naczynia i akcesoria kuchenne w taki sposób, aby nie przesuwały się
na skutek natrysku wody. Zawsze ustawiaj szklanki, kubki i miski w pozycji odwróconej
(dnem do góry).
Wysokość górnego kosza jest regulowana. Do dyspozycji jest położenie górne i dolne
górnego kosza, których to pozycji używa się do mycia naczyń o różnych wysokościach.
Można podnieść kosz lub nacisnąć regulator do pozycji górnej i dolnej. Długie przedmioty,
sztućce, sztućce do sałatek lub noże powinny być umieszczone na półce w taki sposób,
aby nie utrudniały obrotu ramion natryskowych. Półkę można obracać i podnosić w zależności od naczyń.
Gdy nie ma takiej potrzeby, to półkę można złożyć do mniejszej wysokości. Dla wyregulowania wysokości zaleca się upewnić, że półka jest na krawędzi, a następnie należy
podnieść ją na inną wysokość, a następnie obrócić do właściwej pozycji.
POZYCJA 1: Położenie dolne
owalny półmisek
talerz obiadowy
talerz deserowy
talerz na zupę
kosz na sztućce
Składanie uchwytów
Aby lepiej układać garnki i patelnie, można złożyć uchwyty (kolce) jak pokazano na
rysunku z prawej strony.
Pociągnij w górę lewy i prawy drut stalowy, który podnosi górny kosz do pozycji 2.
POZYCJA 2: Położenie górne
nij
Naciś
KOSZYK NA SZTUĆCE
nij
Naciś
Sztućce należy umieścić w koszu na sztućce uchwytami w dół. Jeśli stojak ma boczne
koszyki, łyżki powinny być włożone osobno do odpowiednich otworów, szczególnie długie
przybory należy umieścić w pozycji poziomej z przodu górnego kosza jak pokazano na
rysunku.
Naciśnij lewy i prawy regulator w celu obniżenia górnego kosza do pozycji 1.
ZAŁADUNEK DOLNEGO KOSZA
Zaleca się, aby duże przedmioty, które są najtrudniejsze do mycia umieszczać w dolnym
koszu: Garnki, patelnie, pokrywki, talerze i miski, jak pokazano z prawej strony rysunku.
Lepiej jest umieszczać talerze i pokrywki z boku stojaków, aby uniknąć zablokowania
obrotów górnego ramienia zraszającego.
Garnki, miski, itp. należy zawsze umieszczać do góry dnem. Głębokie garnki należy układać ukośnie, by zapewnić wypłynięcie wody.
Kolce na dnie kosza zmywarki są składane, co umożliwia włożenie większej ilości, lub
większych rozmiarów garnków i patelni.
DO
ŚRODKA
ZS-002_v03
DO
ŚRODKA
1 Widelce
5 Noże
2 Łyżki do zupy
6 Łyżki do nakładania
3 Łyżeczki deserowe
7 Łyżki do sosu
4 Łyżeczki do herbaty
8 Widelce do nakładania
7
Wkładanie sztućców i naczyń
OSTRZEŻENIE! Nie pozwól, aby jakikolwiek przedmiot
wystawał przez dno kosza.
Następujące sztućce/naczynia do mycia w zmywarce:
NIE NADAJĄ SIĘ
–– Sztućce z rączką z drewna, porcelany, lub masy perłowej.
–– Elementy plastikowe, które nie są odporne na wyższą temperaturę.
–– Starsze sztućce z klejonymi częściami, które nie są odporne na temperaturę.
–– Klejone sztućce lub naczynia.
–– Cynowe lub miedziane przedmioty.
–– Szkło kryształowe.
–– Przedmioty ze stali, mogące korodować.
–– Drewniane półmiski.
–– Przedmioty z włókien syntetycznych.
NADAJĄ SIĘ W OGRANICZONYM ZAKRESIE
–– Niektóre rodzaje szkła mogą stać się matowe po większej ilości myć.
–– Części ze srebra i aluminium mają tendencje do odbarwiania podczas mycia.
–– Szkliwione wzory mogą wyblaknąć po częstym myciu w zmywarce.
UWAGA! Nie wkładaj przedmiotów zabrudzonych popiołem z papierosów, woskiem
ze świec, lakierem lub farbą. Jeśli kupujesz nowe naczynia upewnij się, że nadają
się do zmywarki.
UWAGA! Nie przeładowywać zmywarki. Nie używać naczyń nie odpowiednich do
zmywarki. Jest to ważne ze względu na dobry efekt i wielkość zużycia energii. Do
zmywarki mieści się maksymalnie 12 kompletów nakryć stołowych.
Przed włożeniem naczyń należy:
●● Usunąć większe resztki jedzenia.
●● Zmiękczyć pozostałości po przypalonym jedzeniu na patelniach.
●● Naczynia i sztućce nie mogą blokować obrotów ramion zraszających.
●● Przedmioty z wgłębieniem, takie jak filiżanki, szklanki, patelnie, itp. wkładaj otworem
w dół, tak by woda nie mogła zbierać się w ich wnętrzu lub we wgłębionej podstawie.
●● Naczynia i sztućce, nie mogą leżeć jeden w drugim lub przykrywać się nawzajem.
●● Szklanki nie mogą się dotykać, by zapobiec ich uszkodzeniu.
●● Duże przedmioty, najtrudniejsze do czyszczenia wkładaj na dolny stojak.
●● Górny stojak jest przeznaczony dla bardziej delikatnych i lżejszych naczyń, takich jak
szklanki, filiżanki do kawy lub herbaty.
UWAGA! Noże z długim ostrzem wkładane w pozycji pionowej stanowią potencjalne zagrożenie! Długie i/lub ostre sztućce, takie jak noże do krajania mięsa
muszą być układane poziomo w górnym koszu.
Uszkodzenia szkła lub innych naczyń
Możliwe przyczyny:
●● Rodzaj szkła lub proces produkcji.
●● Skład chemiczny detergentu.
●● Temperatura wody i czas trwania programu zmywarki.
Sugerowane rozwiązania:
●● Używaj naczyń szklanych lub porcelanowych, które są oznakowane przez producenta,
jako nadające się do zmywarek.
●● Używaj łagodnych detergentów, na których opisany jest rodzaj naczyń, w razie potrzeb
skontaktuj się z producentem detergentu w celu uzyskania dalszych informacji.
●● Wybierz program z niską temperaturą.
●● Aby zapobiec uszkodzeniom, wyjmij szkło i sztućce ze zmywarki jak najszybciej po
zakończeniu programu.
Uruchamianie programu zmywania
TABELA CYKLU ZMYWANIA
Program
Wybór cyklu Informacja
Opis cyklu
Dla wszystkich zabrudzonych
przedmiotów, takich jak garnki,
patelnie, naczynia żaroodporne, oraz
naczynia, w których przez pewien
czasy było zaschnięte jedzenie.
Mycie wstępne 40°C
Mycie automatyczne 50-60°C
Płukanie
Płukanie 70°C
Suszenie
Dla normalnie zabrudzonych
przedmiotów takich jak garnki,
talerze, szklanki i lekko zabrudzone
patelnie.
Standardowy codzienny cykl.
Mycie wstępne 50°C
Mycie wstępne
Mycie wstępne 45°C
Płukanie
Płukanie 70°C
Suszenie
3in1
168
0.95
14.7
Dla wszystkich mocno zabrudzonych
przedmiotów, takich jak garnki,
patelnie, naczynia żaroodporne, oraz
naczynia, w których przez pewien
czasy było zaschnięte jedzenie.
Mycie wstępne 50°C
Mycie wstępne
Mycie 60°C
Płukanie
Płukanie
Płukanie 70°C
Suszenie
4/20 g
170
1.35
17.5

Normal
(IEC-EN 50242)
Standardowy dzienny cykl dla
normalnie zabrudzonych wsadów,
takich jak garnki, talerze, szklanki.
Mycie wstępne
Mycie wstępne
Mycie 60°C
Płukanie 70°C
Suszenie
4/20 g
155
0.74
10.4

Eco
Dla lekko zabrudzonych
przedmiotów takich jak talerze,
szklanki miski i lekko zabrudzone
patelnie.
Mycie wstępne
Mycie 45°C
Płukanie 60°C
Suszenie
20 g
105
0.65
10.4

Rinse
Dla naczyń, które należy jedynie
opłukać i wysuszyć.
Mycie 45°C
Płukanie 70°C
Suszenie
95
0.75
7.7

Glass
Dla lekko zabrudzonych
przedmiotów takich jak szkło.
Mycie wstępne
Mycie 40°C
Płukanie 70°C
Suszenie
15 g
110
0.75
10.4

Rapid
Krótkie mycie dla lekko
zabrudzonych przedmiotów
niewymagających suszenia.
Mycie 40°C
Płukanie 45°C
15 g
30
0.40
6.7
Soak
Płukanie naczyń, które zamierzacie
myć później tego samego dnia.
Mycie wstępne
9
0,05
6
Auto
3in1
Strong
8
Detergent
wstępny/główny
Czas trwania
(min)
Energia
(kWh)
Woda
(l)
4/20 g
120-160
0,8-1,2
9-12
Środek
do płukania

ZS-002_v03
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
1 Wyciągnij dolny i górny kosz, włóż naczynia i wepchnij je z powrotem. Zalecane jest
włożenie najpierw dolnego kosza, a potem górnego (patrz rozdział „Załadowanie zmywarki”).
2 Zastosuj detergent (patrz rozdział zatytułowany „Sól, detergenty i środek płuczący”).
3 Odkręć zawór wodny, aby uzyskać najwyższe ciśnienie.
4 Włóż wtyczkę do gniazda. Upewnij się, że woda jest odkręcona na pełne ciśnienie.
5 Otwórz drzwiczki, naciśnij przycisk ON/OFF i włączy się światełko ON/OFF. Naciśnij
przycisk do wybierania żądanego cyklu zmywania (patrz część zatytułowana „Tabela
cyklów zmywania”).
6 Zamknij drzwiczki na tyle mocno, by być pewnym, że są prawidłowo zamknięte.
UWAGA! Gdy drzwiczki zostaną prawidłowo zamknięte usłyszysz kliknięcie.
Konserwacja i czyszczenie
SYSTEM FILTRUJĄCY
Filtr zapobiega przed dostaniem się większych resztek jedzenia lub innych przedmiotów
do pompy. Resztki mogą zablokować filtr, w takim wypadku trzeba je usunąć.
System filtrów składa się z filtra gruboziarnistego, filtra płaskiego (filtr główny) i mikrofiltra
(filtr drobny).
Filtr główny 1
Cząsteczki jedzenia lub brudu zatrzymane
2
w tym filtrze są rozdrabniane przez specjalny
strumień z dolnego ramienia zraszającego
i zmywane w dół do odpływu.
1
7 Gdy zmywanie się zakończy otwórz drzwiczki, a następnie wyłącz zmywarkę naciskając przycisk ON/OFF.
ZMIANA PROGRAMU
UWAGA: Uruchomiony już cykl zmywania można zmienić jedynie, w początkowej fazie.
W innym przypadku detergent mógł już zostać uwolniony i urządzenie mogło odprowadzić całą wodę ze zmywania. W takim przypadku dozownik detergentu powinien zostać
ponownie napełniony (patrz część zatytułowana „Napełnianie detergentem”).
Otwórz drzwiczki, naciskaj przycisk wyboru programu przez ponad 3 sekundy, aby anulować program. Wtedy możesz zmienić program na żądany cykl. Następnie zamknij
drzwiczki, aby rozpocząć zmywanie.
UWAGA! Jeśli otworzysz drzwiczki podczas zmywania, maszyna się zatrzyma.
Jeśli zamkniesz drzwiczki maszyna rozpocznie pracę po około 10 sekundach.
3
Filtr gruboziarnisty 2
Filtr gruboziarnisty wyłapuje większe przedmioty, takie jak kości lub szkło, które mogłyby
zatkać odpływ. Aby usunąć je z filtra delikatnie
naciśnij gwinty na wierzchu filtra i podnieś go.
Filtr drobny 3
Ten filtr zatrzymuje zanieczyszczenia i resztki
jedzenia w obszarze zbiornika ściekowego
i zapobiega osadzaniu się ich na naczyniach
w trakcie cyklu zmywania.
●● Po każdym użyciu zmywarki sprawdź czy filtry nie są zatkane.
●● Możesz wyjąć system filtrów odkręcając filtr gruby. Usuń resztki jedzenia i umyj filtry
pod bieżącą wodą.
Gdy program zmywania się zakończy, lampka sygnalizacyjna będzie świecić pulsacyjnie
przez 8 sekund i urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Jednak, gdy włączona zostanie funkcja opóźnionego startu, lampka sygnalizacyjna będzie świecić pulsacyjnie przez 8 sekund,
ale urządzenie nie wyda sygnału dźwiękowego.
Krok 1: Przekręć filtr w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara i podnieś go.
UWAGA! Jeśli wszystkie światełka zaczną mrugać, co wskazuje, że maszyna jest
zepsuta, prosimy o wyłączenie z zasilania i zakręcenie wody zanim zadzwonisz
po serwis.
Zapomniałeś włożyć naczynie?
Możesz włożyć zapomniane naczynie w każdym momencie przed otwarciem pojemnika
z detergentem.
1 Uchyl drzwiczki, aby zatrzymać mycie.
2 Gdy ramię zraszające przestanie działać możesz całkiem otworzyć drzwiczki.
3 Włóż zapomniane naczynia.
4 Zamknij drzwiczki, a zmywarka zacznie pracować ponownie po 10 sekundach.
Krok 2: Podnieś główny filtr.
OSTRZEŻENIE! Otwieranie drzwiczek podczas mycia jest niebezpieczne, ponieważ gorąca woda i para może Cię poparzyć.
Krok 3: Podnieś drobny filtr.
KONIEC CYKLU ZMYWANIA
Gdy cykl zmywania się skończy, sygnał dźwiękowy rozlegnie się przez 8 sekund, a następnie wyłączy się. Wyłącz urządzenie naciskając przycisk ON/OFF, zakręć wodę i otwórz
drzwiczki zmywarki. Poczekaj parę minut zanim wyjmiesz naczynia ze zmywarki, by uniknąć kontaktu z gorącymi naczyniami i gdy są bardziej podatne na stłuczenie. Pozwoli im
to również lepiej wyschnąć.
●● Wyłącz zmywarkę
Przez 8 sekund usłyszysz sygnał dźwiękowy zmywarki, jest to znak, że program się
zakończył.
1. Wyłącz zmywarkę naciskając przycisk ON/OFF.
2. Zakręć kran z wodą!
●● Otwórz ostrożnie drzwiczki
Gorące naczynia są wrażliwe na uderzenia. Dlatego pozwól im wystygnąć przez około
15 minut przed wyjęciem ze zmywarki.
Otwórz drzwiczki zmywarki, zostaw je otwarte i poczekaj parę minut zanim wyjmiesz
naczynia. W ten sposób nie będą takie gorące i będą bardziej suche.
●● Wyjmij naczynia ze zmywarki
To normalne, że zmywarka jest mokra wewnątrz.
Opróżnij najpierw dolny kosz a potem górny. W ten sposób unikniesz skapywania
wody z górnego kosza na naczynia w dolnym.
UWAGA! Wyjmiesz system filtrów, gdy zastosujesz tę procedurę od kroku 1 do
kroku 3. Gdy zastosujesz ją od kroku 3 do kroku 1 system filtrów zostanie zainstalowany.
Zespół filtrów
Aby urządzenie lepiej pracowało i by osiągnąć lepszy efekt zespół filtrów musi być czyszczony. Filtr skutecznie usuwa cząsteczki pokarmów z wody do mycia pozwalając na
ponowne jej użycie w trakcie cyklu. Urządzenie lepiej pracuje i uzyskuje lepsze efekty, gdy
filtry będą czyszczone regularnie. Z tego powodu dobrze jest usuwać większe cząsteczki
pokarmów zatrzymane w filtrze po każdym cyklu poprzez przepłukanie półkolistego filtra
i pojemnika pod bieżącą wodą. Aby wyjąć zespół filtra pociągnij do góry rączkę pojemnika.
Należy czyścić raz w tygodniu cały zespół filtrów.
Do czyszczenia filtra gruboziarnistego i filtra drobnego użyj szczoteczki. Następnie zmontuj części filtra jak pokazano na rysunkach i włóż cały zespół powrotem do zmywarki
umieszczając w gnieździe filtra i dociskając w dół.
Zmywarka nie może być używana bez filtrów. Niewłaściwe umieszczenie filtra może
zmniejszyć poziom wydajności urządzenia i uszkodzić naczynia i sztućce.
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie wolno używać zmywarki bez filtrów.
OSTRZEŻENIE! Niewłaściwe umieszczenie filtra może zmniejszyć poziom wydajności urządzenia i uszkodzić naczynia i sztućce.
ZS-002_v03
9
●● Uszczelnienia
Czyszczenie ramion zraszających
Niezbędne jest regularne czyszczenie ramion zraszających, ponieważ środki chemiczne
twardej wody mogą zablokować otwory w ramionach zraszających i łożyska.
Zdejmij górne ramiona zraszające
Aby zdjąć górne ramiona zraszające
odkręć nakrętkę w kierunku zgodnym
ze wskazówkami zegara, zdejmij
podkładkę z wierzchu ramienia zraszającego i zdejmij ramię.
ODKRĘĆ
GÓRNE
DOLNE
ZDEJMIJ
Zdejmij dolne ramiona zraszające
Pociągnij ramię zraszające do góry
by je zdjąć.
Umyj ramiona zraszające
Umyj ramiona w ciepłej wodzie
z mydłem i użyj miękkiej szczotki, by
wyczyścić otwory na ramionach zraszających. Po dokładnym opłukaniu
umieść je powrotem na miejscu.
DBANIE O ZMYWARKĘ
●● Panel sterowania musi być czyszczony przy użyciu delikatnie zwilżonej szmatki. Po
czyszczeniu dokładnie wysusz.
●● Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej używaj dobrej jakości środka z woskiem do
nabłyszczania.
●● Nigdy nie używaj ostrych przedmiotów, myjek do szorowania lub szorstkich środków
Jednym z czynników, które powodują powstawanie nieprzyjemnych zapachów w zmywarce są resztki jedzenia zablokowane w uszczelnieniach. Okresowe czyszczenie wilgotną gąbką zapobiegnie ich powstawaniu.
Instrukcja instalowania
UWAGA! Przewody oraz urządzenia elektryczne powinny zostać zainstalowane
przez fachowców.
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Wyłącz zasilanie elektryczne przed zainstalowaniem zmywarki. Jeśli tego nie zrobisz narażasz się na
porażenie prądem lub śmierć.
INSTALACJA
Pozycja instalacyjna zmywarki powinna znajdować się blisko istniejących węży doprowadzających i odprowadzających wodę oraz kabla zasilającego.
Aby ułatwić podłączenie węży odprowadzających wodę ze zmywarki należy wybrać dla
niej miejsce obok szafki ze zlewem.
UWAGA! Sprawdź załączone akcesoria instalacyjne (hak do przykręcania frontu
meblowego, wkręty).
Należy wykonać przygotowania przed przeniesieniem zmywarki na miejsce instalowania.
1 Wybierz miejsce blisko zlewu, aby wykonać instalację węża odprowadzającego
i doprowadzającego (patrz rysunek 1 ).
2 Jeśli zmywarka zostaje zainstalowana na rogu szafki, należy zostawić trochę przestrzeni do otworzenia drzwi (zilustrowano na rysunku 2 ).
1
czyszczących do jakiejkolwiek części zmywarki.
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Prosimy podjąć środki ochronne wobec zmywarki w zimie. Po każdym cyklu zmywania
prosimy postępować następująco:
1 Odłączyć zmywarkę od zasilania elektrycznego.
2 Zakręcić wodę i odłączyć wąż od zaworu.
3 Wylać resztę wody z węża doprowadzającego i z zaworu.
4 Podłączyć z powrotem wąż do zaworu wody.
5 Wyjmij filtr z dna zbiornika i użyj gąbki by wybrać wodę ze zbiornika ścieków.
Otwory na zasilanie
elektryczne, wąż
odpływowy i wąż
doprowadzający wodę.
Czyszczenie drzwiczek
Używaj wyłącznie miękkiej, ciepłej, wilgotnej szmatki do czyszczenia krawędzi
wokół drzwiczek. Nie używaj żadnego
rodzaju środków czyszczących w spreju,
by uniknąć przeniknięcia wody do elementów elektrycznych, zamka drzwiczek
i elementów elektrycznych.
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie używaj środka czyszczącego w spreju do czyszczenia
frontu meblowego, ponieważ może on uszkodzić zamknięcie drzwi lub elementy
elektryczne.
OSTRZEŻENIE! Środki ścierne lub niektóre ręczniki papierowe nie powinny być
używane ze względu na ryzyko zadrapań lub pozostawianie plam na powierzchni
z nierdzewnej stali.
Odległość pomiędzy
dołem szafki a podłogą.
450 mm
Wymiary szafki pod zabudowę zmywarki.
Maksymalnie 5 mm pomiędzy górną krawędzią zmywarki, a blatem i drzwiczki
zewnętrzne zrównane z krawędzią segmentu.
2
Odległość minimalna przy otwartych
drzwiczkach.
ZMYWARKA
Jak utrzymywać zmywarkę w dobrym stanie?
SZAFKA
●● Po każdym zmywaniu
Po każdym myciu zakręć kurek z wodą i zostaw drzwiczki trochę uchylone, by wilgoć
i zapachy nie były zamknięte.
●● Wyjmij wtyczkę
Przed czyszczeniem lub wykonywaniem konserwacji zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka.
●● Nie używaj rozpuszczalników ani środków ściernych
Nie używaj rozpuszczalników, ani środków ściernych do czyszczenia zmywarki z zewnątrz
i jej gumowych części. Używaj raczej szmatki i ciepłej wody z mydłem. Do usunięcia plam
lub zabrudzeń z powierzchni wewnętrznej używaj szmatki zamoczonej w wodzie z odrobiną octu lub też w produkcie przeznaczonym specjalnie do czyszczenia zmywarek.
●● Gdy długo nie jest używana
Gdy wyjeżdżasz na wakacje, zalecane jest włączenie jednego cyklu zmywania przy pustej
zmywarce a następnie wyjęcie wtyczki z gniazdka, zakręcenie zaworu z wodą i pozostawienie lekko uchylonych drzwiczek. Pomoże to przetrwać uszczelnieniom i zapobiegnie
powstawaniu nieprzyjemnych zapachów wewnątrz zmywarki.
●● Przemieszczanie urządzenia
Jeśli urządzenie trzeba przenieść, staraj się utrzymać je w pozycji pionowej. Jest to absolutnie konieczne.
10
DRZWI
ZMYWARKI
Odległość minimalna
50 mm
ZS-002_v03
4b
WYMIARY I INSTALACJA FRONTU MEBLOWEGO
4x18 śruba
1 Drewniany front meblowy należy wykonać zgodnie z rysunkiem 3 .
nakładka
3
podkładka dystansowa
do frontu meblowego
1. Zdejmij nakładkę.
2. Wkręć śrubę.
3. Załóż z powrotem nakładkę.
zaczep do frontu
meblowego
drzwi zewnętrzne
zmywarki
drzwi meblowe
Instalacja frontu meblowego.
REGULACJA NACIĄGU SPRĘŻYNY DRZWIOWEJ
Front meblowy należy wykonać zgodnie z przedstawionymi wymiarami.
Waga frontu nie powinna przekraczać 4,5 kg.
2 Zamontuj zaczep na drewnianym froncie meblowym i wprowadź go do otworu
w drzwiczkach zewnętrznych zmywarki (patrz rysunek 4a ). Po ustawieniu pozycji frontu
zamocuj front na zewnętrznych drzwiczkach za pomocą śrub i wkrętów (patrz rysunek 4b ).
Sprężyny drzwiowe mają fabryczne ustawienie właściwego naciągu dla drzwi zewnętrznych. Jeśli instalujemy drewniany front meblowy, trzeba wyregulować naciąg sprężyny
drzwiowej. Obróć śrubę regulującą, by ustawić regulator w celu naciągnięcia lub rozluźnienia stalowego kabla (patrz rysunek 5 ).
Naciąg sprężyny drzwiowej jest właściwy, gdy drzwi pozostają w pozycji poziomej przy
pełnym otwarciu i podnoszą się do zamknięcia przy lekkim podniesieniu palcem.
5
4a
górny zaczep
poluzuj
Regulacja naciągu sprężyny drzwiowej.
śruby z łbem
stożkowym
dolny zaczep
Instalacja frontu meblowego.
ZS-002_v03
11
PODŁĄCZENIE WĘŻY ODPŁYWOWYCH
ETAPY INSTALOWANIA ZMYWARKI
Włóż wąż odpływowy do rury odpływowej o minimalnej średnicy 4cm lub włóż go do zlewu
upewniając się, że nie jest zgięty lub skręcony. Użyj specjalnych plastikowych wsporników dostarczonych z urządzeniem (rysunek 6 ). Końcówka węża musi być na wysokości
pomiędzy 400 a 1000 milimetrów i nie może być zanurzona w wodzie, by zapobiec cofnięciu się wody.
1 Zamontuj drzwi meblowe na drzwi zewnętrzne zmywarki używając załączonych wsporników.
2 Wyreguluj naciąg sprężyny drzwiowej używając klucza Allena obracając w kierunku
zgodnym z ruchem zegara by naciągnąć lewą i prawą sprężynę drzwi. Jeśli tego nie zrobisz możesz uszkodzić zmywarkę. (Rysunek 5 )
3 Podłącz wąż doprowadzający zimną wodę.
4 Podłącz wąż odprowadzający.
5 Podłącz przewód zasilający.
6 Zamontuj pasek kondensacji pod powierzchnią roboczą szafki. Proszę upewnij się, że
pasek kondensacji jest wyrównany do krawędzi powierzchni roboczej.
7 Umieść zmywarkę we właściwym położeniu.
8 Wypoziomuj zmywarkę przekręcając śruby po prawej i lewej stronie obudowy (rysunek 7 (5A)). Do regulacji przednich nóżek użyj klucza i przekręcaj przednie nóżki aż
zmywarka zostanie wypoziomowana.
9 Zmywarka musi być przytwierdzona na swoim miejscu. Istnieją dwa sposoby by to
zrobić:
A. Normalna powierzchnia robocza – przymocuj do powierzchni roboczej wkrętami do
drewna zapewniając, że waga zmywarki nie zostanie zwiększona przez powierzchnię
roboczą (rysunek 6 ).
B. Marmurowy lub granitowy blat – przymocuj wsporniki do bocznego panelu zmywarki i przymocuj zmywarkę do obudowy mebli. Nałóż gumowy kapturek na śrubę
(rysunek 7 ).
UWAGA! Należy solidnie zamocować na ścianie specjalny plastikowy wspornik
węża, by zapobiec przemieszczaniu się węża odpływowego i wylaniu się wody
poza odpływ.
6
Zaczep węża
odpływowego
Zamocuj hak węża odpływowego do blatu
Blat
min 400 mm
max 1000 mm
Front
Rura odpływowa
Należy wypoziomować zmywarkę w celu umożliwienia właściwego funkcjonowania stojaka i wydajności zmywania (rysunek 8 ).
1 Połóż poziomice na drzwiczkach i na szynie stojaka wewnątrz zgodnie z rysunkiem, by
sprawdzić czy zmywarka jest wypoziomowana.
2 Wypoziomuj zmywarkę regulując osobno cztery nóżki poziomujące.
3 Podczas poziomowania zmywarki proszę uważać by się nie przewróciła.
∅ 40 mm
Podłączenie węża odpływowego. Zamontuj wąż odpływowy w pozycji A, B lub C.
7
2
Pasek
kondensacyjny
6
1
4
Drzwi meblowe
Śruba
Mechanizm
stożkowy
5A
5B
5
7
Nakładka
gumowa
Śruba
12
ZS-002_v03
8
1 Wyciągnij całkowicie ze schowka znajdującego się z tyłu zmywarki węże doprowadzające.
2 Dokręć śruby węży doprowadzających do kurka o gwincie ¾ cala.
3 Przed uruchomieniem zmywarki odkręć zupełnie zawór wody.
OSTRZEŻENIE! Wąż, który jest podłączony do zlewu, jeżeli jest zainstalowany na
tej samej linii wodnej, co zmywarka może zostać rozsadzony. Jeśli tak jest w przypadku Twojego zlewu, zaleca się, by wąż został odłączony, a otwór zatkany.
Sprawdź
poziom
na linii
przód–tył
Jak odłączyć wąż
1 Zakręć wodę.
2 Zwolnij ciśnienie wody naciskając przycisk zwolnienia ciśnienia. Zwalnia to ciśnienie
wody i chroni Ciebie oraz pomieszczenie przed poważnym ochlapaniem.
3 Odkręć wąż zasilający od kurka.
Sprawdź poziom
na linii bok–bok
Podłączenie zimnej wody
Podłącz wąż doprowadzający zimną wodę do gwintowanej złączki ¾ (cale) i upewnij się,
że jest szczelnie umocowany na miejscu. Jeśli rury z wodą są nowe lub nie były używane
przez dłuższy czas, należy wypuścić trochę wody, by upewnić się, iż jest czysta i nie ma
w niej zanieczyszczeń. Jeśli tego nie wykonamy, istnieje niebezpieczeństwo, że wlot wody
może zostać zablokowany a urządzenie zniszczone.
Ilustracja ustawienia nóżek.
UWAGA! Maksymalna wysokość ustawienia wynosi 60 mm.
PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA
Sprawdź tabliczkę znamionową, by dowiedzieć się, jakie jest napięcie i podłącz zmywarkę
do odpowiedniego źródła zasilania.
Używaj wymaganych bezpieczników 12 A i wykonaj oddzielny obwód służący tylko temu
urządzeniu.
UWAGA! Przed użyciem zabezpiecz właściwe urządzenie.
Zapewnij odpowiednie napięcie i częstotliwość zasilania odpowiadającą danym na
tabliczce znamionowej. Wtyczkę wkładaj wyłącznie do gniazda z uziemieniem. Jeśli
gniazdko elektryczne nie jest odpowiednie do wtyczki, wymień gniazdko zamiast używania
nasadki lub tym podobnych, ponieważ mogą one spowodować przegrzanie i zapalenie.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemien­
nego) wyposażonego w kołek ochronny o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Wtyczkę należy włożyć do odpowiedniego gniazda, które jest zainstalowane i uzie­mione
zgodnie ze wszystkimi miejscowymi kodeksami i rozporządzeniami.
OSTRZEŻENIE! Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego może spowodować ryzyko porażenia prądem. Sprawdź z wykwalifikowanym elektrykiem lub
przedstawicielem serwisu, jeśli masz wątpliwości, czy urządzenie jest właściwie
uziemione. Nie modyfikuj wtyczki dostarczonej z urządzeniem. Jeśli nie jest dopasowana do gniazda, zamontuj odpowiednie gniazdo wzywając wykwalifikowanego
elektryka.
Podłączenie gorącej wody
Doprowadzenie wody do urządzenia można również wykonać podłączając do domowej sieci
gorącej wody, jeżeli nie przekracza ona temperatury 60°C. W takim przypadku czas cyklu
zmywania będzie krótszy o około 15 minut a wydajność zmywania lekko zmniejszona.
Podłączenie do sieci gorącej wody musi odbywać się z zachowaniem tych samych procedur, co przy podłączaniu do linii wody zimnej.
Umiejscowienie urządzenia
Ustaw urządzenie w wybranym miejscu. Tył powinien opierać się o ścianę, boki zaś o przylegające do szafki lub ściany.
Zmywarka jest wyposażona w węże doprowadzające i odprowadzające, które można
umieścić z prawej, bądź z lewej strony by zapewnić właściwą instalację.
Odpływ wody
Podłącz wąż odpływowy. Wąż odpływowy musi być dokładnie dopasowany, by uniknąć
wycieków wody.
Upewnij się, ze wąż doprowadzający wodę nie jest zapętlony lub zgnieciony.
Wąż przedłużający
Jeśli potrzebujesz przedłużyć wąż odpływowy, upewnij się, że używasz podobnego węża
odpływowego. Nie może być dłuższy niż 4 metry; w przeciwnym razie efekt czyszczenia
zmywarki może być zmniejszony.
URUCHAMIANIE ZMYWARKI
Przed uruchomieniem sprzawdź, czy:
1 Zmywarka jest wypoziomowana i odpowiednio zamocowana.
2 Zawór doprowadzający jest otwarty.
3 Nie ma wycieku na połączeniach węży.
4 Zasilanie jest podłączone.
5 Wąż doprowadzający i odprowadzający nie są zawiązane ani poplątane.
6 Wszystkie materiały i wydruki powinny być wyjęte ze zmywarki.
PODŁĄCZANIE WODY
Jak bezpiecznie podłączyć wąż?
Urządzenie musi być podłączone do sieci wodnej
przy pomocy nowego zestawu węży. Nie należy stosować starych węży.
Ciśnienie wody musi wynosić pomiędzy 0,04 MPa
a 1 MPa. Jeśli ciśnienie jest poniżej minimum, skonsultuj się ze specjalistą, aby uzyskać poradę.
Wskazówki jak rozwiązać problem
ZANIM ZADZWONISZ PO SERWIS
PROBLEM
MOŻLIWE POWODY
CO ZROBIĆ
Przepalił się bezpiecznik lub zadziałał
automatyczny wyłącznik.
Wymień bezpiecznik lub zresetuj automatyczny wyłącznik.
Odłącz inne urządzenia podpięte do tego samego obwodu, co zmywarka.
Zasilanie nie jest włączone.
Upewnij się, czy zmywarka jest włączona, a drzwiczki bezpiecznie zamknięte.
Upewnij się, czy wtyczka przewodu zasilającego jest odpowiednio włożona do gniazda.
Kod błędu: E1
Ciśnienie wody jest niskie.
Sprawdź czy dopływ wody jest prawidłowo podłączony i woda jest włączona.
Drzwiczki zmywarki niewłaściwie zamknięte.
Dopilnuj by drzwiczki były właściwie zamknięte i zatrzaśnięte.
Zapętlony wąż odprowadzający.
Sprawdź wąż odprowadzający.
Zablokowany filtr.
Sprawdź filtr gruby. (patrz rozdział zatytułowany „Czyszczenie filtra”)
Zablokowany zlew kuchenny.
Sprawdź, czy odpływ zlewu kuchennego dobrze działa. Jeśli zlew jest zatkany potrzebujesz pomocy
hydraulika, a nie serwisanta zmywarki.
Problemy techniczne
Zmywarka się nie włącza
Woda niewypompowywana
ze zmywarki
ZS-002_v03
13
PROBLEM
MOŻLIWE POWODY
CO ZROBIĆ
Niewłaściwy detergent.
Używaj wyłącznie specjalnych detergentów do zmywarki, by uniknąć powstawania mydlin. Jeśli się
pojawią, otwórz zmywarkę i pozwól im wyparować. Dodaj jeden ok. 4,5 litra zimnej wody do wanienki,
następnie uruchom cykl zmywania „soak” by opróżnić zmywarkę. W razie konieczności powtórz.
Wylany środek płuczący.
Zawsze natychmiast wycieraj wylany środek płuczący.
Plamy wewnątrz wanienki
zmywarki
Został użyty detergent z barwnikiem.
Upewnij się, że używasz detergentu bez barwnika.
Biały nalot na powierzchni
wewnętrznej
Minerały obecne w twardej wodzie.
Aby oczyścić wnętrze zmywarki użyj wilgotnej gąbki z detergentem do zmywarek i wykonuj tę
czynność w gumowych rękawiczkach. Nigdy nie używaj innych środków myjących niż detergent do
zmywarek – z uwagi na niebezpieczeństwo tworzenia się piany lub mydlin.
Problemy ogólne
Mydliny w wanience
zmywarki
Sztućce nie są nierdzewne.
Rdzawe plamy na
sztućcach
Program nie został uruchomiony po dodaniu
soli. Ślady soli pojawiły się w cyklu zmywania.
Po dodaniu soli do zmywarki zawsze włączaj program Rapid bez żadnych naczyń w zmywarce.
Pokrywa zmiękczacza nie jest szczelnie
zamknięta.
Sprawdź pokrywę. Upewnij się, że jest dobrze zamknięta.
Stukanie wewnątrz
zmywarki
Ramię zraszające stuka o jakiś przedmiot
w zmywarce.
Przerwij program i ustaw ponownie przedmioty, które blokują ramię zraszające.
Grzechotanie wewnątrz
zmywarki
Naczynia leżą luzem wewnątrz zmywarki.
Przerwij program i ustaw ponownie naczynia.
Odgłos stukania w rurach
zmywarki
Może być to spowodowane instalacją lub
przekrojem rur.
Nie ma to wpływu na funkcjonowanie zmywarki. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się
z wykwalifikowanym hydraulikiem.
Naczynia nie zostały prawidłowo włożone.
Patrz uwagi w „Ładowanie koszy zmywarki”.
Program nie był dość silny.
Wybierz bardziej intensywny program. Patrz „Tabela Cykli Zmywania”.
Zbyt ma mała ilość detergentu była
dozowana.
Użyj więcej detergentu lub zmień detergent.
Przedmioty blokują drogę ramionom
zraszającym.
Zmień ustawienie naczyń by zraszacze mogły się swobodnie poruszać.
Zespół filtrów na dni zmywarki nie jest czysty
lub jest nieprawidłowo zamontowany.
Może to spowodować zablokowanie ramion
zraszających.
Wyczyść i/lub zamontuj prawidłowo zespół filtrów.
Wyczyść otwory ramion zraszających.
Patrz: „Czyszczenie ramion zraszających”.
Zmętnienia na szkle
Efekt jednoczesnego działania miękkiej wody
i zbyt dużej ilości detergentu.
Zadowalający efekt uzyskasz dodając mniej detergentu i wybierając krótsze cykle, jeśli masz miękką
wodę.
Czarne lub szare ślady na
talerzach
Ślady ocierania się aluminiowych sztućców
o talerze.
Do usunięcia śladów użyj delikatnego środka ściernego.
W pojemniku dozownika
pozostał detergent
Naczynia blokują pojemnik na detergent.
Ponownie załaduj naczynia.
Hałas
Niezadowalający efekt mycia
Naczynia nie są czyste
Niezadowalający efekt suszenia
Naczynia nie schną
Nieprawidłowe załadowanie.
Załaduj naczynia zgodnie ze wskazówkami.
Zbyt mało środka płuczącego.
Zwiększ ilość środka płuczącego/uzupełnij dozownik środka płuczącego.
Naczynia zostały zbyt szybko wyjęte.
Nie opróżniaj zmywarki natychmiast po zmywaniu. Lekko uchyl drzwiczki by wypuścić parę. Zacznij
rozładowywać zmywarkę dopiero, gdy naczynia są ledwo ciepłe w dotyku. Najpierw opróżnij dolny
kosz. Zapobiega to ociekaniu naczyń z górnego kosza.
Wybrano niewłaściwy program.
W krótkim programie temperatura jest niższa. Obniża to również wydajność mycia. Wybierz program
o dłuższym czasie mycia.
Użycie sztućców o niskiej jakości.
Sztućce lub naczynia tego typu nie są odpowiednie do zmywarki.
KODY BŁĘDÓW
Jeśli wystąpi jakiś błąd w funkcjonowaniu, urządzenie wyświetli kod błędu by Cię ostrzec:
KODY
ZNACZENIA
MOŻLIWE PRZYCZYNY
E1
Dłuższy czas dopływu wody.
Kurek jest zakręcony lub wstrzymany jest pobór wody, bądź ciśnienie wody jest zbyt niskie.
E3
Dłuższy czas nagrzewania, lecz nie osiąga zadanej temperatury.
Wadliwe działanie czujnika temperatury lub grzałki.
E4
Nadmiernie napełniona.
Zbyt dużo doprowadzonej wody.
E6
Błąd czujnika temperatury.
Otwarty obwód lub awaria czujnika temperatury.
E7
Błąd czujnika temperatury.
Spięcie lub awaria czujnika temperatury.
UWAGA! Jeśli nastąpi zalanie, przed wezwaniem serwisu zakręć kurek z wodą.
Jeśli w podstawie znajduje się woda z powodu nadmiernego napełnienia lub mały
wyciek wody, wodę należy usunąć przed ponownym uruchomieniem zmywarki.
14
ZS-002_v03
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Zmywarka do naczyń jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy
z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem ochronnym.
Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla
środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!!!
●● Materiały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla dzieci!
●● Proszę udać się do punktu recyklingu w celu usunięcia opakowania lub urządzenia.
Należy odciąć kabel zasilający i zniszczyć urządzenie zamykające drzwiczki.
●● Opakowanie kartonowe jest produkowane z papieru z recyklingu i powinno zostać
oddane do miejsca zbiórki makulatury do recyklingu.
●● Zapewniając, że ten produkt został prawidłowo usunięty, pomagacie Państwo zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby wystąpić
w przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami tego produktu.
●● W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt z miejscowym urzędem lub firmą zajmującą się wywożeniem
śmieci.
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Wysokość:
820 mm (regulowane + 60 mm)
Szerokość:
445 mm
Głębokość:
540 mm
Napięcie:
patrz tabliczka znamionowa
Ciśnienie wody:
0,04–1,0 MPa
Podłączenie gorącej wody:
max 60°C
Zasilanie elektryczne:
patrz tabliczka znamionowa
Pojemność:
9 kompletów naczyń
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia
niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego
powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
ZS-002_v03
15
CZ
Vážení Zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků
Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Prosíme Vás, abyste si pozorně přečetli tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost je
třeba věnovat bezpečnostním pokynům, aby při používání zařízení nedocházelo k úrazům
a/nebo poškození zařízení. Návod k obsluze uschovejte pro další použití.
Tento návod k obsluze obsahuje informace týkající se bezpečnosti, obsluhy a instalace
zařízení, a také pokyny pro řešení problémů.
Obsah
Bezpečnostní pokyny ....................................................................................................16
Provozní pokyny . ...........................................................................................................17
Ovládací panel .............................................................................................................17
Popis myčky .................................................................................................................17
Před prvním použitím . ...................................................................................................18
A. Změkčovač vody.......................................................................................................18
B. Nasypávání soli do změkčovače . ............................................................................18
C. Plnění dávkovače leštidla ........................................................................................18
D. Saponáty . ................................................................................................................19
Použití programu 3v1....................................................................................................20
Vkládání nádobí do koše myčky ...................................................................................20
Bezpečnostní opatření před a po naplnění koše myčky . .............................................20
Plnění horního koše .....................................................................................................20
Plnění dolního koše ......................................................................................................21
Košík na příbory ...........................................................................................................21
Spuštění mycího programu ...........................................................................................22
Tabulka mycího cyklu ...................................................................................................22
Spouštění myčky ..........................................................................................................23
Změna programu ..........................................................................................................23
Konec mycího cyklu .....................................................................................................23
Údržba a čištění . ............................................................................................................23
Filtrační systém ............................................................................................................23
Péče o myčku nádobí ...................................................................................................24
Pokyny pro instalaci ......................................................................................................24
Instalace .......................................................................................................................24
Rozměry a instalace nábytkového panelu . ..................................................................25
Seřízení pružiny dvířek . ...............................................................................................25
Připojení vypouštěcích hadic . ......................................................................................26
Etapy instalace myčky ..................................................................................................26
Připojení elektrického kabelu . ......................................................................................27
Připojení přívodu vody . ................................................................................................27
Spouštění myčky ..........................................................................................................27
Pokyny pro řešení problémů . .......................................................................................27
Než zavoláte do servisu ...............................................................................................27
Chybové kódy . .............................................................................................................28
Technické údaje . ............................................................................................................29
Ochrana životního prostředí .........................................................................................29
Bezpečnostní pokyny
POKYNY PRO UZEMNĚNÍ
●● Spotřebič
zapojujte vždy do elektrické zásuvky (pouze střídavý proud) vybavené
ochranným kolíkem s napětím, které je shodné s napětím uvedeným na výrobním
štítku zařízení.
●● Vidlici je třeba zapojit do vhodné zásuvky, která byla instalována a uzemněna v souladu se všemi místními předpisy a normami.
●● Používejte vždy originální vidlici dodané společně se zařízením.
●● Po instalaci zařízení musí být vidlice snadno přístupná.
●● Nesprávné zapojení přívodního kabelu může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem.
●● Nepřipojujte zařízení do napájecí sítě pomocí prodlužovací šňůry, která nezaručuje
přiměřenou bezpečnost.
●● Pokud máte pochybnosti, zda je zařízení správně uzemněno, nechte je prověřit kvalifikovaným elektrikářem nebo zástupcem servisu. Nezasahujte do vidlice dodané společně se zařízením. Pokud nejde zapojit do zásuvky, vyměňte zásuvku. O instalaci
správné zásuvky požádejte kvalifikovaného elektrikáře.
SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ
●● Nezacházejte hrubě s dvířky a košem myčky, nesedejte na ně a neopírejte se o ně.
●● Nesahejte na topné těleso během a bezprostředně po ukončení práce zařízení. (Tento
pokyn se týká pouze myček s viditelným topným tělesem).
●● Nezapínejte myčku, dokud všechny panely krytu nebudou na svém místě. Otevírejte
dvířka velmi pomalu, pokud myčka pracuje, existuje riziko vylití vody.
●● Nepokládejte na otevřená dvířka myčky žádné těžké předměty ani si na ně nestoupejte. Zařízení by se mohlo převrhnout.
●● Při vkládání předmětů k mytí:
– Umístěte ostré předměty tak, aby nedošlo ke zničení těsnění dvířek.
– VÝSTRAHA: Nože a jiné ostré příbory musí být umístěny v košíku ostrým
koncem dolů nebo musí být uloženy ve vodorovné poloze.
●● Při používání myčky chraňte plastové předměty před stykem s topným tělesem. (Tento
pokyn se týká pouze myček s viditelným topným tělesem).
●● Po ukončení mycího cyklu zkontrolujte, zda je nádoba na saponát prázdná.
●● Nemyjte předměty z plastů, pokud nejsou opatřeny značkou bezpečného mytí
v myčce. U neoznačených předmětů z plastů zkontrolujte pokyny výrobce.
●● Používejte pouze saponáty a oplachovací přípravky určené pro použití v automatických myčkách.
●● K mytí v myčce nepoužívejte mýdlo, prací prostředky ani prostředky na mytí rukou.
Skladujte tyto výrobky mimo dosah dětí.
●● Voda z myčky se nehodí k další spotřebě. Uvnitř zařízení se mohou nacházet usazeniny saponátu. Pokud jsou dvířka myčky otevřená, neměly by být v blízkosti myčky
děti.
●● Zařízení připojte k vodovodní síti pomocí nových kompletních hadic. Nepoužívejte
staré hadice.
●● Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu k obsluze
poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
●● Saponáty v myčce jsou silně zásadité, v případě polknutí mohou být velmi nebezpečné. Vyhýbejte se kontaktu s kůží a očima. Dejte pozor, aby se v blízkosti myčky
nezdržovaly děti, pokud jsou její dvířka otevřená.
●● Nenechávejte dvířka otevřená, protože o ně můžete zakopnout.
Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, je nutno nechat jej vyměnit u výrobce
nebo ve specializované opravně, případně jej může opravit kvalifikovaná osoba,
jinak může dojít k ohrožení zdraví a života.
Opravy zařízení může provádět pouze vyškolený personál. Nesprávně provedená
oprava může představovat pro uživatele vážné riziko. V případě závady se obraťte
na specializovaný servis.
●● Myčka je určena k běžnému domácímu použití v místnostech.
●● Obalové materiály zlikvidujte vhodným způsobem.
●● Používejte myčku pouze k účelům, pro které byla vyrobena.
●● Při instalaci dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl příliš ohnutý nebo přimáčknutý.
Nehrejte si s ovládacími tlačítky a knoflíky.
●● Maximální přípustný tlak vody na přívodu činí 1 MPa.
●● Minimální přípustný tlak vody na přívodu činí 0,04 MPa.
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s obsahem celého návodu.
16
ZS-002_v03
Provozní pokyny
POZOR! Za účelem dosažení maximální výkonnosti práce myčky si přečtěte
všechny provozní pokyny před prvním použitím.
OVLÁDACÍ PANEL
7
3
6
5
1 Tlačítko ON/OFF zapínání/vypínání napájení.
2 Kontrolka napájení: rozsvítí se po stisknutí tlačítka ON/OFF.
3 Tlačítko opožděného startu (delay): toto tlačítko stiskněte pro nastavení hodin opožděného mytí. Mytí můžete opozdit až o 24 hodiny. Jedno stisknutí tohoto tlačítka opozdí zahájení mytí o jednu hodinu.
4 Displej: zobrazuje opožděnou dobu startu nebo chybové kódy.
4
1
2
5 Varovná kontrolka soli a oplachovacího přípravku: svítí, když je třeba doplnit sůl nebo
změkčovač. Kontrolky svítí také tehdy, používáte-li místo soli a změkčovače pouze
tabletky 3 v 1. Je to normální situace.
6 Tlačítko volby programu: volba programu stisknutím tlačítka.
7 Kontrolky jednotlivých programů: pokud zvolíte program mytí, rozsvítí se příslušná
kontrolka.
POPIS MYČKY
Pohled zepředu
Pohled zezadu
7
1
2
3
8
4
5
9
11
6
1
2
3
4
5
6
7
Horní koš
Ostřikovací rameno
Dolní koš
Nádoba na sůl
Hlavní filtr
Dávkovač saponátu
Police na hrníčky
ZS-002_v03
12
10
8
9
10
11
12
Košík na příbory
Hrubý filtr
Dávkovač lešticího prostředku
Přípojka hadice odvádějící vodu
Přípojka hadice přivádějící vodu
17
1
Před prvním použitím
Před prvním použitím myčky:
A Nastavte změkčovač vody.
B Do nádoby na sůl nalijte ½ l vody a pak naplňte solí do myček.
C Naplňte dávkovač oplachovacího přípravku.
D Nalijte saponát.
A
ZMĚKČOVAČ VODY
Myčka má speciální systém pro změkčování vody. Změkčovač vody je třeba nastavit ručně
pomocí ovládacího knoflíku tvrdosti vody. Změkčovač vody je určen k odstraňování minerálů a solí z vody, které by mohly mít škodlivý nebo nepříznivý vliv na práci zařízení. Čím
větší je obsah minerálů a solí, tím je voda tvrdší. Změkčovač vody je třeba přizpůsobit
míře tvrdosti vody. Pro zjištění tvrdosti vody kontaktujte místní vodárnu nebo zjistěte míru
tvrdosti vody pomocí testovacích proužků dostupných v obchodní síti.
2
Regulace spotřeby soli
Myčka je vyvinuta tak, aby bylo možno nastavit spotřebu soli na základě tvrdosti používané vody. Tato možnost slouží optimalizaci a přizpůsobení úrovně spotřeby soli.
Pro nastavení spotřeby soli použijte
následující postup:
1 Odšroubujte víčko nádoby na sůl.
2 Na nádobě se nachází kroužek s šipkou (viz obrázek vedle).
V případě potřeby otočte kroužkem ve
směru proti pohybu hodinových ručiček,
ze symbolu „-“ na symbol „+“ podle tvrdosti vody.
Pro usnadnění regulace můžete využít
plochý šroubovák.
Doporučuje se provést nastavení podle
následující tabulky:
Poloha
ovládacího
kolečka
TVRDOST VODY
°dH
°fH
°Clarke
mmol/l
Spotřeba
soli (gram/
cyklus)
Vydatnost
(cyklus
/1kg)
0–8
0–14
0–10
0–1,4
/
0
/
8–22
14–39
10–28
1,4–3,9
-
20
50
22–45
39–80
28–56
3,9–8
Mid
40
25
45–60
80–107
56–75
8–11
+
60
16
POZOR!
dH = 1,25
Clarke = 1,78
fH = 0,178 mmol/l
dH:
německý stupeň
fH:
francouzský stupeň
Clarke: britský stupeň
„/”
Nepřidávat sůl
„-”
Nastavení směru “-“
„+”
Nastavení směru “+“
„Mid”
Nastavení mezi symbolem “+“ a “-“
Informaci o tvrdosti vody získáte u Vašeho dodavatele (vodárny).
POZOR! Pokud Váš model myčky není vybaven zařízením pro změkčování vody,
můžete tuto kapitolu vypustit.
Změkčovač vody
Tvrdost vody se liší na různých místech. Pokud pro myčku používáme tvrdou vodu, na
nádobí a příborech se tvoří povlak.
Zařízení je vybaveno speciálním změkčovačem se speciálně navrženou nádobou na sůl
pro odstraňování vodního kamene a minerálních látek z vody.
B
PLNĚNÍ SOLI DO ZMĚKČOVAČE
Používejte vždy sůl určenou pro myčky.
Nádoba na sůl se nachází pod dolním košem a je třeba ji naplnit následujícím způsobem.
●● Používejte pouze sůl určenou pro myčky! Každý jiný druh soli, který není určen speciálně pro myčky, zejména kuchyňská sůl, ničí změkčovač. V případě poškození způsobeného použitím nevhodné soli výrobce/dovozce neposkytuje žádnou záruku ani
nezodpovídá za vzniklé škody.
●● Plnění soli je třeba provést před zahájením jednoho z plným programů mytí. Zabráníte
tak vzniku krystalků soli nebo kapek jejího roztoku, které mohou uniknout a zůstat na
dně myčky po delší dobu, což může způsobit korozi.
18
1 Vyjměte dolní koš, pak odšroubujte a sejměte víčko nádoby na sůl. 1
2 Před prvním mytím nalijte do nádoby na sůl v myčce 0,5 litru vody.
3 Do plnicího otvoru umístěte konec trychtýře (přiložen) a nasypte tam cca 1 kg soli. Je
normální, když z nádoby na sůl unikne malé množství vody. 2
4 Po naplnění nádoby pevně zavřete víčko ve směru pohybu hodinových ručiček.
5 Varovná kontrolka soli obvykle přestane svítit 2-6 dní po naplnění nádoby solí.
6 Ihned po naplnění nádoby na sůl je třeba zapnout mycí program.
(Navrhujeme použití programu soak nebo rapid). V opačném případě může dojít k poškození filtračního systému, čerpadla a jiných důležitých součástí slanou vodou. Na toto
poškození se záruka nevztahuje.
POZOR!
1 Nádobu na sůl je možno naplňovat pouze tehdy, pokud se rozsvítí kontrolka
na ovládacím panelu.
Podle toho, jak dobře se sůl rozpustila, varovná kontrolka může svítit i nadále,
přesto že nádoba je naplněna solí.
2 Pokud dojde k rozstříknutí roztoku soli, je třeba zapnout program soak nebo
rapid, aby byly odstraněny zbytky soli.
C
PLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA
Dávkovač leštidla
Leštidlo je přidáváno během posledního oplachování, aby se zabránilo vzniku kapek
vody na nádobí, které mohou zanechat skvrny a stopy. Pomáhá taky při sušení, protože
umožňuje, aby voda stékala z nádobí. Myčka byla vyvinuta pro použití oplachovacího prostředku (leštidla) v tekuté formě. Dávkovač leštidla se nachází uvnitř dvířek vedle dávkovače saponátu.
Pro naplnění dávkovače odšroubujte víčko a nalévejte oplachovací přípravek, dokud ukazatel hladiny úplně nezčerná. Objem dávkovače oplachovacího přípravku činí asi 110 ml.
POZOR! Používejte pouze značkový přípravek pro myčky nádobí. Nikdy nenalévejte do dávkovače oplachovacího přípravku (leštidla) jiné látky (např. přípravek
na mytí nádobí do myček, tekuté saponáty). Došlo by k zničení myčky.
Kdy doplňovat dávkovač leštidla
Pokud na ovládacím panelu chybí varovná kontrolka stavu leštidla, můžete množství tekutiny zjistit podle barvy optického ukazatele hladiny , který se nachází vedle víčka. Pokud
je nádoba na leštidlo plná, bude celý ukazatel tmavý. Pokud se množství tekutiny sníží,
zmenší se velikost černé tečky. Nedopusťte, aby množství leštidla kleslo pod ¼ objemu.
ZS-002_v03
Se snižováním hladiny leštidla se mění velikost černé tečky na ukazateli hladiny leštidla
způsobem uvedeným níže.
plný
ukazatel hladiny leštidla
3/4 objemu
1/2 objemu
1/4 objemu
prázdný
D
SAPONÁTY
Dávkovač saponátu
Dávkovač je třeba naplnit před zahájením každého cyklu v souladu s pokyny uvedenými v tabulce cyklů. Tato myčka spotřebuje méně saponátu a leštidla než běžná myčka
nádobí. Pro umytí obvyklé náplně nádobí je běžně třeba jedna stolní lžíce saponátu. Čím
špinavější nádobí, tím více saponátu je třeba. Saponát přidávejte vždy bezprostředně před
zapnutím myčky, jinak může zvlhnout a bude se špatně rozpouštět.
Množství použitého saponátu
1
Pro otevření stiskněte západku
Dávkovač leštidla
1
2
2
1 Otočte víčkem dávkovače ve směru
3
šipky „open“ (doleva) a sejměte víčko.
2 Nalijte leštidlo do dávkovače. Dávejte
pozor, abyste nepřelili.
3 Nasaďte víčko v poloze šipky „open“
a otočte víčkem ve směru šipky „closed“
(doprava).
Leštidlo je přidáváno během posledního
oplachu, aby na nádobí nevznikaly kapky
vody, které mohou zanechat skvrny
a šmouhy. Pomáhá taky při sušení,
protože umožňuje, aby voda stékala
z nádobí. Myčka byla vyvinuta pro použití
tekutého leštidla. Dávkovač leštidla se nachází uvnitř dvířek vedle dávkovače saponátu.
Pro naplnění dávkovače odšroubujte víčko a nalévejte leštidlo, dokud ukazatel hladiny
úplně nezčerná. Objem dávkovače leštidla činí asi 110 ml.
Nepřeplňujte dávkovač, protože může dojít k nadměrné spotřebě. Mokrým hadříkem
vytřete případně rozlitý přípravek. Nezapomeňte zavřít víčko před zavřením dvířek myčky.
POZOR! Místa, kam se přípravek vylil, vyčistěte savou utěrkou, aby nedocházelo
k přílišnému pěnění při dalším mytí.
Nastavení dávkovače leštidla
Dávkovač leštidla má 4 – 6 možností nastavení. Začínejte vždy s nastavením dávkovače
na „4“. V případě skvrn a problémů s vysoušením zvyšte množství přidávaného leštidla
zdvihnutím krytu dávkovače a pootočením ovládacího
kolečka na „5“. Pokud jsou na nádobí stále skvrny a proOvladač oplachu
jevují se problémy se sušením, zvyšte nastavení, dokud
nádobí nebude bez skvrn. Doporučené nastavení je „4“
(tovární nastavení „4“). POZOR! Pokud se po umytí objeví skvrny po kapkách vody nebo usazeniny vodního kamene, zvyšte
dávku. Pokud se na nádobí objeví lepivé bělavé
skvrny nebo modravá vrstvička na skle a ostří nožů,
dávku je třeba snížit.
ZS-002_v03
1
2
3
4
Otevřete nádobu na saponát stisknutím tlačítka (obr. 1 ).
Naplňte nádobu saponátem (obr. 2 ).
Odměrka uvnitř nádoby pomůže stanovit správné množství saponátu.
Do nádoby na saponát se vejde celkem 25 g saponátu.
POZOR! Pokud je kryt zavřený, stiskněte otvírací tlačítko. Kryt se otevře.
POZOR! Saponát přidávejte vždy před zahájením každého mycího cyklu.
POZOR! Používejte pouze značkové saponáty do myček.
VÝSTRAHA! Saponáty do myček způsobují korozi! Skladujte mimo dosah dětí!
Správné používání saponátu
Používejte pouze saponát speciálně určený pro myčky. Dbejte na to, aby byl čerstvý
a suchý.
Nevkládejte práškový saponát do dávkovače, dokud nebudete připraveni na mytí nádobí.
Plnění dávkovače saponátem
Naplňte dávkovač saponátu saponátem.
Označení úrovně dávkování je uvedeno na pravé straně:
A Místo na saponát pro hlavní mycí cyklus.
B Místo na saponát pro předmytí a na tablety 3v1 a jiné kombinované saponáty.
Minimální množství je na dávkovači označeno jako MIN.
19
POZOR! Dodržujte pokyny výrobce týkající se dávkování a skladování, které jsou
uvedeny na obalu.
●● Zavřete kryt a přitlačte, až zaklapne.
●● Pokud je nádobí velmi špinavé, přidejte dodatečnou dávku saponátu do nádoby na
saponát pro předmytí. Tento saponát bude působit během fáze předmytí.
POZOR! V další části návodu najdete informace o množství saponátu pro jednotlivé programy. Vezměte prosím v úvahu, že se mohou vyskytnout rozdíly s ohledem na úroveň znečištění a míru tvrdosti vody. Dodržujte prosím pokyny výrobce
uvedené na obalu saponátu
Druhy saponátů
Rozlišujeme 3 druhy saponátů:
●● s fosfátem a chlórem,
●● s fosfátem, ale bez chlóru,
●● bez fosfátu a bez chlóru.
Nové práškové saponáty obvykle již fosfáty neobsahují, takže chybí jejich působení změkčující vodu. V tom případě se doporučuje naplnit nádobu na sůl i tehdy, když tvrdost vody
činí pouze 6 dH. Pokud při tvrdé vodě použijeme bezfosfátové saponáty, mohou se na
nádobí a skle objevit bílé skvrny. Pro lepší výsledky je třeba přidat víc saponátu.
Saponáty bez chlóru mají slabé bělicí schopnosti. Silné barevné skvrny mohou zůstat i po
umytí.
V tom případě zvolte program s vyšší teplotou.
Koncentrované a kombinované saponáty
Saponáty pro mytí v myčkách můžeme rozdělit z hlediska jejich chemického složení na
dva základní typy:
a) tradiční alkalické mycí prostředky s žíravými složkami,
b) slabě alkalické koncentráty s přírodními enzymy.
Enzymy v kombinovaných mycích prostředcích rozpouštějí nečistoty a podléhají biologickému rozkladu.
Mycí programy využívají vlastnosti enzymů, díky kterým se nečistoty rozpouštějí již za
nízkých teplot a zároveň zkracují dobu zahřívání vody.
Pokud používáte kombinované saponáty do myček, které obsahují také leštidlo, nemusíte
již dodatečně nalévat leštidlo do dávkovače.
Kombinované saponáty je třeba používat přesně podle návodu výrobce. Pokud se objeví
problém při používání těchto výrobků, je třeba to konzultovat s jejich výrobcem.
Vkládání nádobí do koše myčky
Pro dosažení optimální práce myčky postupujte v souladu s následujícími pokyny. Funkce
a vzhled koše nebo košů na příbory se mohou lišit od Vašeho modelu.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED A PO NAPLNĚNÍ KOŠŮ MYČKY
Odstraňte větší zbytky jídla. Změkčete zbytky připáleného jídla na pánvích.
Nádobí není nutné opláchnout pod tekoucí vodou.
Nádobí v myčce rozmístěte následovně:
1 Hrníčky, sklenice, hrnce, pánve apod. musí být obráceny dnem vzhůru.
2 Zakřivené předměty, s vybráním musí být vloženy šikmo, aby byl umožněn průtok
vody.
3 Všechno nádobí je třeba uložit bezpečně tak, aby se nepřevrhlo.
4 Všechno nádobí je třeba uložit tak, aby se během mytí mohla ostřikovací ramena
volně otáčet.
Nemyjte v myčce velmi malé předměty, které mohou z koše snadno vypadnout.
Při vyndávání nádobí z myčky doporučujeme nejdříve vyprázdnit dolní koš a pak horní,
aby nedocházelo ke kapání vody z horního koše do dolního.
PLNĚNÍ HORNÍHO KOŠE
Horní koš je určen pro křehčí a lehčí nádobí, jako sklenice, kávové a čajové šálky a talířky,
velké talíře, malé misky a mělké pánve (pokud nejsou příliš špinavé).
Rozložte nádobí tak, aby je proud vody nepřemisťoval.
DOVNITŘ
POZOR! Všechny mycí prostředky skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
Saponát do dávkovače přidávejte vždy bezprostředně před spuštěním myčky.
Použití programu 3v1
Myčka je vybavena funkcí 3v1, která umožňuje použití kombinovaných mycích prostředků
3v1. Kombinované tablety 3v1 obsahují saponát, leštidlo a regenerační sůl. Pro funkci 3v1
se proto nepoužívá sůl ani leštidlo, pouze tablety 3v1. Tuto tabletu je třeba před zahájením
mytí vložit do dávkovače na saponát B.
POZOR! Nejlepší výsledky mytí dosáhnete použitím tablet 3v1 v kombinaci s programem 3in1.
1 Tablety 3v1 vložte do dávkovače na saponát B.
2 Vložte tabletu 3v1 do dávkovače a zapněte program 3in1.
POZOR! Nepoužívejte tabletky větších rozměrů než nádobka. Rozdrobené
a popraskané tablety 3v1 se pro použití v tomto programu nehodí. Tablety vkládejte bezprostředně před spuštěním programu.
šálky
talířky
střední misky
20
sklenice
malé misky
velké mísy
ZS-002_v03
Nastavení horního koše
Horní police je určena pro křehčí a lehčí nádobí, jako jsou sklenice, šálky na kávu a čaj,
talířky, talíře, misky, mělké hrnce a pánve (pokud nejsou příliš znečištěné). Uložte nádobí
a kuchyňské náčiní tak, aby se nepřemisťovalo v důsledku proudu stříkající vody. Sklenice, hrnky a misky vždy stavějte v obrácené poloze (dnem vzhůru).
Výšku horního koše lze nastavit. K dispozici je horní a spodní poloha horního koše. Tyto
polohy se používají k mytí nádobí různé výšky. Můžete zvednout koš nebo stisknout regulátor do horní a dolní polohy. Dlouhé předměty, příbory, salátové příbory a nože musí být
na polici uloženy tak, aby nebránily v otáčení ostřikovacích ramen. Polici lze otáčet a zvedat podle druhu nádobí.
Pokud je to možné, polici lze přemístit do nižší výšky. Před nastavením výšky je třeba
se přesvědčit, že police je na hraně, pak je třeba ji zvednout do jiné výšky a pootočit do
správné polohy.
oválná mísa
jídelní talíře
POLOHA 1: Spodní poloha
talíře na moučníky
polévkové talíře
koš na příbory
Skládání držáků
Pro usnadnění vkládání hrnců a pánví je možno složit držáky (trny) tak, jak to vidíme na
obrázku vpravo.
Vytáhněte směrem vzhůru levý a pravý ocelový drát, který zvedá horní koš do polohy 2.
POLOHA 2: Horní poloha
t
knou
Stis
nout
Stisk
Stiskněte levý a pravý regulátor za účelem snížení horního koše do polohy 1.
KOŠÍK NA PŘÍBORY
Příbory dávejte do košíku na příbory střenkou dolů. Pokud je koš vybaven bočními
košíky, lžíce by měly být vloženy zvlášť do příslušných otvorů. Zejména dlouhé příbory
je třeba umístit ve vodorovné poloze v přední části horního koše tak, jak je to uvedeno na
obrázku.
PLNĚNÍ DOLNÍHO KOŠE
Velké kusy nádobí, které se nejhůře myjí, doporučujeme dávat do dolního koše:
Hrnce, pánve, pokličky, talíře a mísy, jak je znázorněno na pravé straně obrázku.
Talíře a poklice doporučujeme dávat po stranách košů, aby nedošlo k zablokování pohybu
horního ostřikovacího ramene.
Hrnce, mísy atd. je třeba vkládat vždy dnem vzhůru.
Hluboké hrnce je třeba vkládat šikmo, aby z nich mohla volně vytékat voda.
Trny na dně koše myčky jsou skládací, což umožňuje vložení většího množství nebo větších hrnců a pánví.
DOVNITŘ
DOVNITŘ
ZS-002_v03
1 vidličky
5 nože
2 polévkové lžíce
6 servírovací lžíce
3 lžičky na moučníky
7 lžíce na omáčku
4 čajové lžičky
8 servírovací vidličky
21
Vkládání příborů a nádobí
VAROVÁNÍ! Nedovolte, aby jakékoli příbory vyčnívaly
z dna koše.
Následující nádobí/příbory se pro mytí v myčce:
NEHODÍ
–– Příbory s dřevěnou, porcelánovou nebo perleťovou rukojetí.
–– Plastové nádobí, které není odolné vůči vysokým teplotám.
–– Starší příbory s lepenými díly, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám.
–– Lepené příbory nebo nádobí.
–– Cínové a měděné předměty.
–– Křišťálové sklo.
–– Předměty z oceli, které podléhají korozi.
–– Dřevěné mísy.
–– Předměty z umělých vláken.
HODÍ V OMEZENÉM ROZSAHU
–– Některé druhy skla mohou zmatnět po častém mytí.
–– Části ze stříbra a hliníku mají sklon k odbarvování během mytí.
–– Glazurované vzory mohou po častém mytí v myčce vyblednout.
POZOR! Nevkládejte do myčky předměty znečištěné cigaretovým popelem, voskem, lakem nebo barvou. Pokud kupujete nové nádobí, ujistěte se, zda je vhodné
pro mytí v myčce.
POZOR! Myčku nepřeplňujte. Nedávejte do myčky nevhodné nádobí.
Je to důležité z hlediska dobrého výsledku a velikosti spotřeby energie.
Do myčky se vejde maximálně 12 jídelních souprav.
Před vložením nádobí je třeba:
●● Odstranit větší zbytky jídla.
●● Změkčit zbytky připáleného jídla na pánvích.
●● Nádobí a příbory nesmí překážet pohybu ostřikovacích ramen.
●● Předměty s prohlubněmi, jako šálky, sklenice, pánve atd. vkládejte prohlubní směrem
dolů, aby se v nich nemohla hromadit voda ani ve vypouklém dnu.
●● Nádobí a příbory nesmí ležet jeden na druhém nebo se vzájemně překrývat.
●● Sklenice se nesmí dotýkat, aby nedošlo k jejich poškození.
●● Velké předměty, které se nejhůře myjí, vkládejte do dolního koše.
●● Horní koš je určen pro křehčí a lehčí nádobí, jako sklenice, kávové a čajové šálky.
POZOR! Nože s dlouhým ostřím vkládané ve svislé poloze představují potenciální
ohrožení! Dlouhé a/nebo ostré příbory, jako jsou nože na krájení masa, je třeba
ukládat vodorovně do horního koše.
Poškození skla nebo jiných nádob
Možné příčiny:
●● Druh skla nebo výrobní proces
●● Chemické složení saponátu.
●● Teplota vody a doba trvání mycího programu.
Doporučovaná řešení:
●● Používejte takové skleněné nebo porcelánové nádoby, které jsou označeny výrobcem
jako vhodné pro mytí v myčce.
●● Používejte mírné saponáty, na kterých je uveden druh nádobí. V případě potřeby kontaktujte výrobce saponátu pro podrobnější informace.
●● Zvolte program s nižší teplotou.
●● Abyste zabránili poškození, vyjměte sklo a příbory z myčky co nejrychleji po skončení
mytí.
Spuštění mycího programu
TABULKA MYCÍHO CYKLU
Program
Volba cyklu Informace
Popis cyklu
Saponát
předmytí/hlavní
Doba trvání
(min)
Energie
(kWh)
Voda
(l)
4/20 g
120-160
0,8-1,2
9-12
Leštidlo
Pro všechny znečištěné předměty,
jako hrnce, pánve, žáruvzdorné
nádobí a nádobí, ve kterém bylo
delší dobu zaschlé jídlo.
Předmytí 40°C
Automatické mytí 50-60°C
Oplach
Oplach 70°C
Sušení
Pro běžně znečištěné předměty
jako hrnce, talíře, sklenice a mírně
znečištěné pánve. Standardní
každodenní cyklus.
Předmytí 50°C
Předmytí
Předmytí 45°C
Oplach
Oplach 70°C
Sušení
3in1
168
0.95
14.7
Pro všechny silně znečištěné
předměty, jako hrnce, pánve,
žáruvzdorné nádobí a nádobí, ve
kterém bylo delší dobu zaschlé jídlo.
Předmytí 50°C
Předmytí
Mytí 60°C
Oplach
Oplach
Oplach 70°C
Sušení
4/20 g
170
1.35
17.5

Normal
(IEC-EN 50242)
Standardní denní cyklus pro běžně
znečištěnou náplň, jako jsou hrnce,
talíře, sklenice.
Předmytí
Předmytí
Mytí 60°C
Oplach 70°C
Sušení
4/20 g
155
0.74
10.4

Eco
Pro mírně znečištěné předměty
jako talíře, sklenice, mísy a mírně
znečištěné pánve.
Předmytí
Mytí 45°C
Oplach 60°C
Sušení
20 g
105
0.65
10.4

Rinse
Pro nádobí, které je třeba pouze
opláchnout a vysušit.
Mytí 45°C
Oplach 70°C
Sušení
95
0.75
7.7

Glass
Pro mírně znečištěné předměty jako
sklenice.
Předmytí
Mytí 40°C
Oplach 70°C
Sušení
15 g
110
0.75
10.4

Rapid
Krátké mytí mírně znečištěných
předmětů, které nevyžadují sušení.
Mytí 40°C
Oplach 45°C
15 g
30
0.40
6.7
Soak
Oplach nádobí, které chcete umýt
později téhož dne.
Předmytí
9
0,05
6
Auto
3in1
Strong
22

ZS-002_v03
SPOUŠTĚNÍ MYČKY
1 Vyjměte dolní a horní koš, vložte nádobí a vložte koše zpět. Doporučujeme vkládat
nejdříve dolní koš a pak teprve horní (viz kapitola „Plnění myčky“).
2 Použijte saponát (viz kapitola „Sůl, saponáty a leštidla“).
3 Otevřete vodní uzávěr, abyste dosáhli maximálního tlaku.
4 Zapněte vidlici do zásuvky. Ujistěte se, zda je přívod vody otevřen naplno.
5 Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko ON/OFF, rozsvítí se kontrolka ON/OFF. Stiskněte
tlačítko volby požadovaného cyklu mytí (viz část nazvaná „Tabulka mycích cyklů”).
6 Zavřete dvířka tak pevně, abyste si byli jisti, že jsou dobře zavřená.
POZOR! Při správném zavření dveří je slyšet cvaknutí.
7 Po skončení mytí otevřete dvířka a pak myčku vypněte tlačítkem ON/OFF.
Údržba a čištění
FILTRAČNÍ SYSTÉM
Filtr chrání čerpadlo před vniknutím větších zbytků jídla nebo jiných předmětů.
Zbytky mohou zablokovat filtr, v tom případě je nutno je odstranit.
Soustava filtrů se skládá z hrubého filtru, plochého filtru (hlavní filtr) a mikrofiltru (drobný
filtr)
Hlavní filtr 1
Částečky jídla nebo nečistot zadržené tímto
2
filtrem jsou rozmělňovány speciálním proudem
vody z dolního ostřikovacího ramene a splachovány dolů do odtoku.
1
ZMĚNA PROGRAMU
POZOR: Jednou spuštěný mycí cyklus je možno změnit pouze v jeho počáteční fázi.
V jiných případech již mohlo dojít k uvolnění saponátu a zařízení mohlo odvést celou vodu
z mytí. V takovém případě je třeba opět naplnit dávkovač saponátu (viz část „Plnění saponátu“).
Otevřete dvířka a pro anulování programu stiskněte tlačítko volby programu na déle než
3 vteřiny. Pak můžete změnit program na požadovaný cyklus. Pak zavřením dvířek pokračujte v mytí.
POZOR! Pokud otevřete dvířka během mytí, práce myčky se zastaví.
Pokud dvířka zavřete, myčka začne opět pracovat po uplynutí 10 vteřin.
Jakmile mycí program skončí, signalizační kontrolka bude blikat po dobu 8 vteřin a zazní
zvukový signál. Pokud však byla aktivována funkce opožděného startu, signalizační kontrolka bude blikat po dobu 8 vteřin, ale zvukový signál nezazní.
3
Hrubý filtr 2
Hrubý filtr zachycuje větší nečistoty, jako kosti
nebo sklo, které by mohly ucpat odtok. Pro
jejich odstranění lehce stiskněte závity v horní
části filtru a zvedněte ho.
Drobný filtr 3
Tento filtr zachycuje nečistoty a zbytky jídla
v blízkosti odpadní nádrže a brání jejich usazování na nádobí během mycího cyklu.
●● Po každém použití myčky zkontrolujte, zda nejsou ucpané filtry.
●● Celou soustavu filtrů můžete vyjmout odšroubováním hrubého filtru. Odstraňte zbytky
jídla a umyjte filtry pod tekoucí vodou.
POZOR! Pokud se rozblikají všechny kontrolky, znamená to, že myčka je porouchaná. Odpojte vidlici, uzavřete přívod vody a zavolejte servis.
Krok 1: Vyšroubujte filtr proti
směru pohybu hodinových ručiček
a zvedněte ho.
Zapomněli jste vložit nějaký kus nádobí?
Zapomenutý kus nádobí můžete vložit kdykoli před otevřením nádobky se saponátem.
1 Pootevřete dvířka, abyste zastavili mytí.
2 Jakmile ostřikovací rameno přestane pracovat, můžete otevřít dvířka dokořán.
3 Vložte zapomenuté nádobí.
4 Zavřete dvířka a myčka obnoví práci po uplynutí 10 vteřin.
Krok 2: Vytáhněte hlavní filtr.
VÝSTRAHA! Otevírání dvířek během mytí je nebezpečné, protože Vás může popálit horká voda a pára.
KONEC MYCÍHO CYKLU
Jakmile mycí cyklus skončí, zazní na 8 vteřin zvukový signál. Vypněte zařízení stisknutím tlačítka ON/OFF, zavřete přívod vody a otevřete dvířka myčky. Před vyndáním nádobí
počkejte několik minut, abyste nemuseli vytahovat horké nádobí, které je náchylnější
k rozbití. Bude také moci lépe uschnout.
●● Vypněte myčku
Po dobu 8 vteřin zazní zvukový signál. Znamená to, že program skončil.
1. Vypněte myčku stisknutím tlačítka ON/OFF.
2. Uzavřete vodní uzávěr!
●● Otevřete opatrně dvířka
Horké nádobí je náchylné k rozbití. Proto je nechte před vyndáním z myčky asi 15
minut vychladnout.
Otevřete dvířka myčky, nechte je otevřené a počkejte pár minut, než začnete vyndávat
nádobí. Nádobí pak nebude tak horké a bude více suché.
●● Vyjměte nádobí z myčky
To, že myčka je uvnitř mokrá, je normální.
Vyprázdněte nejdříve dolní a pak horní koš. Takto se vyhnete kapání vody z horního
koše na nádobí v dolním koši.
Krok 3: Vytáhněte drobný filtr.
POZOR! Soustavu filtrů nainstalujete opět v obráceném pořadí.
Soustava filtrů
Aby zařízení lépe pracovalo a aby byl výsledek mytí co nejlepší, je třeba čistit soustavu
filtrů. Filtr účinně odstraňuje částečky jídla z vody na mytí a umožňuje její opětovné použití
během cyklu. Zařízení pracuje lépe a má lepší výsledky, když jsou filtry čištěny pravidelně.
Proto je dobré odstraňovat větší částečky jídel zachycené filtrem po každém mycím cyklu
opláchnutím polokruhového filtru a nádoby v tekoucí vodě. Soustavu filtru vytáhněte směrem nahoru za rukojeť nádoby. Celou soustavu filtrů je třeba čistit jednou týdně.
K čištění hrubého a drobného filtru použijte kartáček. Pak spojte všechny části filtru tak,
jak je znázorněno na obrázcích, a celou soustavu vložte opět do myčky tak, že ji umístíte
do přihrádky filtru a zatlačíte dolů.
Nepoužívejte myčku bez filtrů. Špatné umístění filtru může snížit výkonnost zařízení
a poškodit nádobí a příbory.
VÝSTRAHA! Nikdy nepoužívejte myčku bez filtrů.
VÝSTRAHA! Špatné umístění filtru může snížit výkonnost zařízení a poškodit
nádobí a příbory.
ZS-002_v03
23
●● Těsnění
Čištění ostřikovacích ramen
Nezbytné je pravidelné čištění ostřikovacích ramen, protože chemické látky obsažené
v tvrdé vodě mohou zablokovat otvory v ostřikovacích ramenech a ložiska.
Sundejte horní ostřikovací ramena
Pro demontáž horních ostřikovacích
ramen odšroubujte víko ve směru
pohybu hodinových ručiček, sundejte
podložku z horní části ostřikovacího
ramene a sundejte rameno.
ODŠROUBOVAT
HORNÍ
DOLNÍ
SUNDAT
Sundejte dolní ostřikovací ramena
Rameno sundáte tak, že je vytáhnete
směrem nahoru.
Umyjte ostřikovací ramena
Ramena umyjte v teplé vodě
s mýdlem a měkkým kartáčem vyčistěte otvory na ostřikovacích ramenech. Po důkladném opláchnutí je
upevněte zpět na své místo.
PÉČE O MYČKU
●● Ovládací
panel čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Po vyčištění jej důkladně
vysušte.
●● K čištění venkovních povrchů používejte kvalitní čistící prostředek s leštícím voskem.
●● K čištění jakékoli části myčky nikdy nepoužívejte ostré předměty, drsné mycí houby
nebo drsné čistící prostředky.
Jedním z činitelů, které způsobují vznik nepříjemných zápachů uvnitř myčky jsou zbytky
jídla uvězněné v těsnění. Pravidelným čištěním vlhkou houbou tomu lze zabránit.
Pokyny pro instalaci
POZOR! Elektrické kabely a zařízení musí instalovat odborník.
VÝSTRAHA! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před zahájením instalace
myčky odpojte zařízení od proudu. Pokud to neuděláte, hrozí Vám těžké nebo smrtelné zranění.
INSTALACE
Instalace myčky musí být provedena v blízkosti stávajících přívodních a vypouštěcích
hadic a napájecího kabelu.
Aby bylo připojení hadic odvádějících vodu z myčky snazší, instalujte myčku vedle dřezu.
POZOR! Zkontrolujte připojené instalační vybavení (hák pro přišroubování nábytkového panelu, šrouby).
Před přinesením myčky na místo instalace je třeba vykonat určité přípravy.
1 Zvolte místo blízko dřezu, aby bylo možno snadno připojit přívodní a vypouštěcí hadici
(viz obrázek 1 ).
2 Pokud instalujete myčku v rohu kuchyňské linky, ponechte trochu místa na otevření
dvířek (viz obrázek 2 ).
1
Ochrana proti zamrzání
V zimě podnikněte příslušná ochranná opatření. Po každém mycím cyklu použijte následující postup:
1 Vypněte myčku z elektrické zásuvky.
2 Uzavřete přívod vody a odpojte hadici od vodního uzávěru.
3 Vylijte zbytek vody z přívodní hadice a z uzávěru.
4 Připojte hadici zpátky k vodnímu uzávěru.
5 Vyjměte filtr z dna nádrže a pomocí houby vysajte vodu z nádoby na odpadní vodu.
Otvory pro elektrický
kabel, přívodní a
vypouštěcí hadici na
vodu.
Vzdálenost mezi
spodkem skříňky
a podlahou.
Čištění dvířek
Na čištění hran kolem dvířek používejte
pouze měkký, teplý a navlhčený hadřík.
Nepoužívejte žádné čistící přípravky ve
spreji, aby se voda nedostala k elektrickým součástem a do zámku dvířek.
VÝSTRAHA! K čištění nábytkového panelu nikdy nepoužívejte čistící prostředky
ve spreji, protože by mohlo dojít k poškození uzávěru dvířek nebo elektrických
součástí.
VÝSTRAHA! Abrazivní prostředky jako některé papírové ručníky není dovoleno
používat vzhledem k riziku poškrábání nebo zanechání šmouh na plochách z nerezové oceli.
Jak udržet myčku v dobrém stavu?
●● Po každém mytí
Po každém mytí zavřete kohoutek s vodou a nechte dvířka trochu otevřená, aby mohla
unikat vlhkost a zápach.
●● Vytáhněte vidlici ze zásuvky
Před čištěním nebo prováděním údržby vypněte spotřebič ze zásuvky.
●● Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky
K čištění venkovních a gumových částí myčky nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní
prostředky. Použijte raději hadřík a teplou vodu s mýdlem. K odstranění skvrn a znečištění
na vnitřních plochách použijte hadřík namočený do vody s trochou octa nebo přípravku
speciálně určeného na čištění myček nádobí.
●● Pokud myčku dlouho nepoužíváte
Odjíždíte-li na dovolenou, doporučujeme spustit jeden mycí cyklus s prázdnou myčkou, po
jeho skončení vytáhnout vidlici ze zásuvky, uzavřít přívod vody a nechat mírně otevřená
dvířka. Prospěje to těsnění a zabrání se tak vzniku nepříjemných zápachů uvnitř myčky.
●● Přemístění myčky
Pokud je třeba zařízení přenést, snažte se je udržet ve svislé poloze. Je to absolutně
nutné.
24
450 mm
Rozměry skříňky pro vestavbu myčky
Maximálně 5 mm mezi horní hranou myčky a deskou kuchyňské linky, vnější dvířka
srovnaná s hranou linky.
2
Minimální vzdálenost u otevřených
dvířek.
MYČKA
SKŘÍŇKA
DVÍŘKA
MYČKY
minimální vzdálenost
50 mm
ZS-002_v03
4b
ROZMĚRY A INSTALACE NÁBYTKOVÉHO PANELU
4x18 šroub
1 Dřevěný nábytkový panel je třeba vyrobit podle obrázku 3 .
příložka
3
distanční podložka na
nábytkový panel
0
1
ka
ub
hlo
ka
b
lou
10
h
1. Sundejte příložku.
2. Přišroubujte šroub.
3. Nasaďte zpátky příložku.
ka
b
lou
10
úchyt
k nábytkovému
panelu
h
venkovní dvířka
myčky
nábytkové dveře
Instalace dřevěného nábytkového panelu.
SEŘÍZENÍ PRUŽINY DVÍŘEK
Nábytkový panel je třeba vyrobit v souladu s uvedenými rozměry.
Hmotnost panelu nesmí přesáhnout 4,5 kg.
2 Připevněte úchyt k dřevěnému nábytkovému panelu a pak jej vsuňte do otvoru ve
vnějších dvířkách myčky (viz obrázek 4a ). Po nastavení polohy panelu připevněte panel
k venkovním dvířkám pomocí šroubů (viz obrázek 4b ).
Dveřní pružiny mají továrně nastavené napětí pro venkovní dvířka. Pokud instalujeme
dřevěný nábytkový panel, je nutno upravit také napnutí dveřní pružiny. Napnutí upravíte
pomocí regulačního šroubu, který ovládá ocelové lanko pružiny (viz obrázek 5 ).
Napětí dveřní pružiny je správné, když dveře zůstanou po úplném otevření ve vodorovné
poloze a zavírají se lehkým zdvihnutím jedním prstem.
5
4a
horní úchyt
povol
Seřízení napnutí dveřní pružiny.
šrouby s kuželovou
hlavou
spodní úchyt
Instalace nábytkového panelu.
ZS-002_v03
25
PŘIPOJENÍ VYPOUŠTĚCÍCH HADIC
ETAPY INSTALACE MYČKY
Vypouštěcí hadici vložte do odpadní trubky o minimálním průměru 4 cm nebo ji vložte do
dřezu a ujistěte se, zda nedošlo k jejímu ohnutí nebo zkroucení. Použijte speciální plastové úchyty dodávané spolu se zařízením (obrázek 6 ). Koncovka hadice musí být ve
výši 400 – 1000 milimetrů a nesmí být ponořena do vody, aby nedošlo k nasátí vody.
1 Připevněte nábytkový panel k venkovním dvířkám myčky pomocí přiložených úchytů.
2 Nastavte napnutí dveřní pružiny pomocí imbusového klíče. Pružinu natahujete otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček. Upravte napnutí levé i pravé pružiny dvířek.
Pokud to neuděláte, může dojít k poškození myčky. (Obrázek 5 ).
3 Připojte přívodní hadici na studenou vodu.
4 Připojte vypouštěcí hadici.
5 Připojte napájecí kabel.
6 Pod pracovní povrch skříňky instalujte kondenzační proužek. Ujistěte se prosím, zda
je kondenzační proužek vyrovnaný s hranou pracovní plochy.
7 Umístěte myčku na správné místo.
8 Vyrovnejte myčku otáčením šroubů na pravé a levé straně konstrukce
(obrázek 7 (5A)). K nastavení předních nožek použijte klíč. Myčka musí být perfektně
vyrovnaná.
9 Myčka musí být připevněna na svém místě. Existují dva způsoby, jak to udělat:
A. Normální pracovní plocha – připevněte myčku k pracovní desce kuchyňské linky šrouby
do dřeva, přitom dbejte na to, aby nedošlo ke zvýšení hmotnosti myčky o pracovní desku
(obrázek 6 ).
B. Mramorová nebo žulová deska – připevněte úchytu k postrannímu panelu myčky a připevněte myčku k nábytku. Na šroub nasaďte gumovou krytku (obrázek 7 ).
POZOR! Připevněte pevně ke stěně speciální plastový úchyt hadice, aby se
vypouštěcí hadice nepřemísťovala a aby nedošlo k úniku vody mimo odtok.
6
Úchyt odtokové
hadice
deska kuch.
linky
Připevni hák vypouštěcí hadice k desce
max 1000 mm
Panel
Myčku je třeba vyrovnat kvůli správné funkci košů a výkonnosti mytí (obrázek 8 ).
1 Na otevřená dvířka myčky a na vedení koše na nádobí položte vodováhu a zkontrolujte vodorovnou rovinu myčky.
2 Myčku vyrovnejte postupným seřízením čtyř stavěcích nožek.
3 Při vyrovnávání myčky dbejte na to, aby nedošlo k jejímu převrácení.
min 400 mm
Vypouštěcí
hadice
∅ 40 mm
Připojení vypouštěcí hadice. Namontuj vypouštěcí hadici v poloze A, B nebo C.
7
2
6
Kondenzační
proužek
1
4
Nábytkový panel
Šroub
Kuželový
mechanismus
5A
5B
5
7
Gumová
krytka
Šroub
26
ZS-002_v03
8
1 Z přihrádky na zadní straně myčky vytáhněte přívodní hadice.
2 Připojte šrouby přívodních hadic k uzávěru se závitem ¾ coulu.
3 Před spuštěním myčky otevřete naplno vodní uzávěr.
VÝSTRAHA! Hadice, která přivádí vodu do dřezu, může prasknout, pokud je připojena na stejný přívod vody jako myčka nádobí. Pokud je váš dřez takto zapojen,
doporučujeme, abyste hadici odpojili a otvor zaslepili.
Zkontrolujte
rovinu linie
dopředudozadu
Jak odpojit hadici
1 Zavřete vodu.
2 Povolte tlak vody stisknutím tlačítka pro snížení tlaku. Dojde tak ke snížení tlaku vody
a Vy budete chráněni před postříkáním.
3 Odšroubujte přívodní hadici od uzávěru.
Připojení studené vody
Zkontrolujte rovinu
linie strana-strana
Připojte přívodní hadici studené vody k ¾ palcové spojce opatřené závitem a ujistěte se,
zda je spojení pevné a těsné. Jsou-li vodovodní trubky nové nebo nebyly-li dlouho používány, nechte nejdříve odtéci trochu vodu, aby bylo jisté, že voda je čistá a neobsahuje
žádné nečistoty. Neuděláte-li toto předběžné opatření, je zde riziko, že se přívod vody
může ucpat a zařízení poškodit.
Znázornění nastavení nožek.
POZOR! Maximální výška nastavení činí 60 mm.
Připojení horké vody
PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO KABELU
Zkontrolujte výrobní štítek, na kterém je uvedeno napětí, a připojte myčku k vhodnému
napájecímu zdroji. Používejte požadované pojistky 12A a instalujte zvláštní obvod, který
bude sloužit pouze pro toto zařízení.
POZOR! Před použitím je třeba zajistit pro myčku přiměřené napájení.
Pro napájení myčky je třeba zajistit napětí a kmitočet shodné s údaji uvedenými na výrobním štítku. Vidlici zapojujte pouze do zásuvky se zemnícím kolíkem. Pokud vidlice nejde
zapojit do zásuvky, vyměňte zásuvku. Nepoužívejte adaptéry a podobné pomůcky, protože se mohou přehřívat a vzplanout.
POKYNY PRO UZEMNĚNÍ
Spotřebič je třeba uzemnit. Pokud nebude pracovat správně nebo dojde k poruše, uzemnění sníží riziko úrazu elektrickým proudem. Toto zařízení je vybaveno kabelem se zemnícím vodičem a vidlicí s uzemněním. Vidlici je třeba zapojit do vhodné zásuvky, která byla
instalována a uzemněna v souladu s platnými normami a předpisy.
VÝSTRAHA! Nesprávné připojení zemnícího vodiče může být příčinou úrazu elektrickým proudem. Pokud máte pochybnosti, zda je zařízení správně uzemněno,
konzultujte elektrikáře nebo představitele servisu. Nemodifikujte vidlici dodanou
se zařízením. Pokud nejde zapojit do zásuvky, zavolejte elektrikáře, aby Vám nainstaloval vhodnou zásuvku.
Přívod vody může být také připojen na rozvod teplé vody v domě, pokud teplota vody v něm
nepřesahuje 60°C. V tom případě bude mycí cyklus kratší o přibližně 15 minut a účinnost
mytí se lehce sníží.
Při připojení k rozvodu teplé vody se musí postupovat stejně jako při připojení na rozvod
studené vody.
Umístění zařízení
Postavte zařízení na vybraném místě. Jeho zadní část by měla přiléhat ke zdi, boky by
měly přiléhat k skříňce nebo ke zdi. Myčka je vybavena přívodními a vypouštěcími hadicemi, které mohou být umístěny vpravo nebo vlevo tak, aby byla zaručena správná instalace.
Odtok vody
Připojte vypouštěcí hadici. Vypouštěcí hadice musí být důkladně přizpůsobena, aby nedocházelo k vytékání vody. Ujistěte se, zda přívodní hadice není zauzlovaná nebo přimáčknutá.
Prodlužovací hadice
Pokud potřebujete prodloužit vypouštěcí hadici, ujistěte se, zda používáte podobnou
vypouštěcí hadici. Nesmí být delší než 4 metry; v opačném případě může dojít ke snížení
čistícího účinku myčky.
SPOUŠTĚNÍ MYČKY
PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY
Před spuštěním zkontrolujte, zda je:
1 Myčka vyrovnaná a vhodně připevněná.
2 Ventil přívodu vody otevřený.
3 Na přípojkách hadic neuniká voda.
4 Napájení bylo zapojeno.
5 Přívodní a vypouštěcí hadice nejsou zauzlovány.
6 Z myčky byly odstraněny všechny tiskoviny a letáky.
Jak bezpečně připojit hadici?
Zařízení připojte k vodovodní síti pomocí nové soupravy hadic. Nepoužívejte staré hadice.
Tlak vody se musí pohybovat v rozmezí 0,04 MPa –
1 MPa. Pokud je tlak menší než minimální hodnota,
poraďte se s odborníkem.
Pokyny pro řešení problémů
NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Přepálená pojistka nebo rozpojený jistič.
Vyměňte pojistku nebo zapněte jistič.
Odpojte jiná zařízení připojená ke stejnému obvodu jako myčka.
Není připojeno napájení.
Ujistěte se, že je myčka zapnutá a dvířka jsou bezpečně zavřena.
Ujistěte se, zda je vidlice napájecího kabelu správně zapojena do zásuvky.
Chybový kód: E1
Nízký tlak vody.
Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vody a vodní uzávěr otevřený.
Dvířka myčky nejsou dobře zavřena.
Dbejte na to, aby byla dvířka řádně zavřená a zaklapnutá.
Zauzlovaná vypouštěcí hadice.
Zkontrolujte vypouštěcí hadici.
Ucpaný filtr.
Zkontrolujte hrubý filtr. (viz kapitola Čištění filtru)
Ucpaný kuchyňský dřez.
Zkontrolujte, zda dobře funguje odtok z kuchyňského dřezu. Pokud je odtok ucpaný, potřebujete
instalatéra a ne pomoc servisu.
Technické problémy
Myčka nejde zapnout
Myčka nečerpá vodu
z myčky
ZS-002_v03
27
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Nevhodný saponát.
Používejte pouze speciální saponáty určené do myček, aby nedocházelo k vzniku mydlin. Pokud se
objeví, otevřete myčku a nechte je vypařit. Nalijte do vaničky asi 4,5 litru studené vody a spusťte mycí
cyklus „soak“, aby došlo k vyprázdnění myčky. V případě potřeby zopakujte.
Vylilo se leštidlo.
Vždy ihned vytřete vylité leštidlo.
Skvrny uvnitř vaničky
Byl použit saponát s barvivem.
Ujistěte se, zda používáte saponát bez barviva.
Bílý povlak na vnitřních
stěnách
Minerální látky přítomné ve tvrdé vodě.
Pro vyčištění vnitřku myčky použijte vlhkou houbu a saponát pro myčky. Tuto činnost provádějte
v gumových rukavicích. Nikdy nepoužívejte jiné mycí prostředky než saponát pro myčky kvůli
nebezpečí tvorby pěny nebo mydlin.
Všeobecné problémy
Mydliny ve vaničce myčky
Příbory nejsou nerezové.
Rezavé skvrny na
příborech
Program nebyl spuštěn po přidání soli. Stopy
soli se objevily během mycího cyklu.
Po přidání soli do myčky vždy zapněte program Rapid s prázdnou myčkou.
Víko změkčovače není řádně uzavřeno.
Zkontrolujte víko. Ujistěte se, zda je dobře uzavřeno.
Klepání v myčce
Ostřikovací rameno naráží do nějakého
předmětu v myčce.
Přerušte mycí program a ještě jednou uložte předměty, které překážejí v pohybu ostřikovacího
ramene.
Chřestění v myčce
Nádobí leží volně v myčce.
Přerušte mycí program a ještě jednou uložte předměty.
Klepání v trubkách myčky
Může být způsobeno instalací nebo průřezem
trubek.
Nemá vliv na funkci myčky. Máte-li pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného instalatéra.
Nádobí nebylo správně vloženo.
Viz poznámky v kapitole „Plnění košů myčky“.
Program nebyl dost silný.
Vyberte silnější program. Viz tabulka mycích cyklů.
Bylo přidáno příliš malé množství saponátu.
Použijte více saponátu nebo jiný saponát.
Předměty v myčce blokují pohyb
ostřikovacích ramen.
Uložte nádobí v myčce tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně pohybovat.
Soustava filtrů na dně myčky není čistá nebo
je nesprávně nainstalovaná. Může to způsobit
zablokování ostřikovacích ramen.
Vyčistěte a/nebo správně instalujte soustavu filtrů. Vyčistěte otvory ostřikovacích ramen. Viz: Čištění
ostřikovacích ramen.
Zákal na skle
Efekt současného působení měkké vody
a příliš velkého množství saponátu.
Uspokojivého efektu dosáhnete použitím menšího množství saponátu a volbou kratších mycích cyklů,
pokud máte měkkou vodu.
Černé nebo šedé stopy na
talířích
Stopy otírání hliníkových příborů o talíře.
K odstranění stop použijte jemný abrazivní prostředek.
V nádobě dávkovače zůstal
saponát
Nádobí blokuje nádobu na saponát.
Naplňte myčku nádobím ještě jednou.
Hluk
Neuspokojivý výsledek mytí
Nádobí není čisté
Neuspokojivý výsledek sušení
Nádobí neschne
Nádobí je špatně vloženo.
Naplňte myčku nádobím podle pokynů.
Příliš málo leštidla.
Zvětšete množství leštidla / doplňte dávkovač leštidla.
Nádobí bylo vyjmuto příliš rychle.
Nevyprazdňujte myčku ihned po umytí nádobí. Nejdřív mírně pootevřete dvířka, abyste vypustili páru.
Vyjměte nádobí teprve když je mírně teplé. Nejdříve vyprázdněte dolní koš. Zabráníte tak kapání
vody z nádobí v horním koši.
Byl zvolen nevhodný program.
V krátkém programu je nižší teplota. Snižuje to také výkonnost mytí. Zvolte program s delší dobou
mytí.
Používání nekvalitních příborů.
Příbory nebo nádobí tohoto druhu nejsou vhodné pro mytí v myčce.
CHYBOVÉ KÓDY
Pokud se při práci myčky vyskytne nějaká chyba, zařízení zobrazí pro Vaši informaci chybový kód:
KÓD
VÝZNAM
MOŽNÁ PŘÍČINA
E1
Delší doba napouštění vody.
Kohoutek není dostatečně otevřený, došlo k přerušení dodávky vody nebo je příliš nízký
tlak vody v potrubí.
E3
Delší doba ohřívání, nedosažení požadované teploty.
Vadná funkce teplotního čidla nebo topného tělesa.
E4
Přeplnění.
Příliš mnoho vody.
E6
Chyba teplotního čidla.
Otevřený obvod nebo porucha teplotního čidla.
E7
Chyba teplotního čidla.
Zkrat nebo porucha teplotního čidla.
POZOR! Pokud dojde k vytečení vody, nejdříve uzavřete přívod vody a pak teprve
volejte servis. Pokud se v podstavci myčky nachází voda v důsledku přeplnění
nebo slabého odtékání vody, je nutno vodu před opětovným spuštěním myčky
odstranit.
28
ZS-002_v03
Ekologie – pečujme o životní prostředí
Technické údaje
Technické parametry spotřebiče jsou uvedeny na výrobním štítku.
Myčka nádobí je zařízením I. třídy. Je vybavena napájecím kabelem s ochranným vodičem
a vidlici s ochranným kolíkem.
Zařízení splňuje požadavky platných norem
Zařízení je shodné s požadavky směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek byl označen značkou CE na výrobním štítku.
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených
recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní
správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému
ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER –
viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN
●● Obalové materiály mohou být nebezpečné dětem!
●● Obal a zařízení odevzdejte ve sběrně za účelem recyklace. Odstřihněte napájecí kabel
a zničte zařízení uzávěru dvířek.
●● Kartónový obal se vyrábí z recyklovaného papíru a je třeba jej odevzdat do sběrny
k opětovné recyklaci.
likvidací tohoto výrobku pomáháte zabránit negativním důsledkům pro
životní prostředí a zdraví lidí, které by se mohly projevit v případě nesprávného zacházení s odpadem tohoto výrobku.
●● Pro podrobné informace spojené s recyklací tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
úřad nebo firmu, která se zabývá vývozem odpadu.
●● Správnou
Výška:
820 mm (regulace + 60 mm)
Šířka:
445 mm
Hloubka:
540 mm
Napětí:
viz výrobní štítek
Tlak vody:
0,04-1,0 MPa
Přípojka horké vody:
max. 60°C
Elektrické napájení:
viz výrobní štítek
Kapacita:
9 jídelních souprav
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
ZS-002_v03
29
SK
Vážený Zákazník
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu. Osobitnú pozornosť venujte pokynom, ktoré sa týkajú bezpečenstva. Predídete tak úrazom a/alebo predídete poškodeniu
zariadenia počas používania zariadenia. Odporúčame Vám, zachovajte si tento návod na
obsluhu, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania zariadenia. Tento
návod obsahuje kapitoly, ktoré sa týkajú bezpečenstva, pracovného návodu, inštalačného
návodu a pokyny ako riešiť problém, atď.
Bezpečnostné pokyny
NÁVOD TÝKAJÚCI SA UZEMNENIA
●● Zariadenie vždy zapínajte do elektrickej zásuvky (výlučne striedavého prúdu), ktorá má
ochranný kolík v súlade s napätím uvedeným na znamienkovej tabuľke zariadenia.
●● Zástrčku vsuňte do príslušnej zásuvky, ktorá je zainštalovaná a uzemnená v súlade so
všetkými miestnymi kódexmi a nariadeniami.
●● Vždy používajte originálnu zásuvku dodávanú so zariadením.
●● Zásuvka musí byť po zainštalovaní zariadenia ľahko prístupná.
●● Nesprávne zapojenie prípojného elektrického kábla môže byť príčinou poranenia elektrickým prúdom.
Obsah
●● Nezapájajte zariadenie do elektrickej siete prostredníctvom predlžovačky. Predlžo-
Bezpečnostné pokyny ...................................................................................................30
●● Ak máte pochybnosti, či zariadenie je náležite uzemnené, dajte ho preveriť vykvalifi-
Návod na používanie . ....................................................................................................31
Riadiaci panel................................................................................................................31
Zloženie umývačky .......................................................................................................31
Pred prvým použitím . ....................................................................................................32
A. Zmäkčovač vody.......................................................................................................32
B. Vsypanie soli do zmäkčovača ..................................................................................32
C. Naplnenie dávkovača leštidla ..................................................................................32
D. Detergenty ...............................................................................................................33
Používanie programu 3 v 1 ..........................................................................................34
Naplenenie koša umývačky . .........................................................................................34
Ako opatrne postupovať pred alebo po naplnení koša umývačky . ..............................34
Naplnenie horného koša ..............................................................................................34
Naplnenie dolného koša ...............................................................................................35
Košík na príbory ...........................................................................................................35
Zapnutie programu umývania .......................................................................................36
Tabuľka cyklu umývania ...............................................................................................36
Zapnutie zariadenia ......................................................................................................37
Zmena programu ..........................................................................................................37
Koniec cyklu umývania .................................................................................................37
Údržba a čistenie . ..........................................................................................................37
Filtračný systém . ..........................................................................................................37
Starostlivosť o umývačku .............................................................................................38
Inštalačný návod ............................................................................................................38
Inštalácia ......................................................................................................................38
Rozmery a inštalácia predných častí nábytku ..............................................................39
Regulácia natiahnutia pružiny dverí .............................................................................39
Napojenie výtokových hadičiek ....................................................................................40
Etapy inštalovania umývačky .......................................................................................40
Pripojenie do elektrického napätia . ..............................................................................41
Pripojenie vody .............................................................................................................41
Zapnutie umývačky ......................................................................................................41
Pokyny ako riešiť problém ............................................................................................41
Skôr než zavoláte servis . .............................................................................................41
Kódy chýb . ...................................................................................................................42
Technické údaje . ............................................................................................................43
Ekológia ..........................................................................................................................43
vačky nezabezpečujú vhodné bezpečenstvo.
kovanému elektrikovi alebo servisnému zastúpeniu. Nerobte zmeny zástrčky, ktorí je
dodávaná spolu so zariadením. Ak zástrčka nepasuje, vymeňte elektrickú zásuvku.
Zainštalujte správnu zásuvku pomocou vykvalifikovaného elektryka.
SPRÁVNE POUŽÍVANIE
●● Nesadajte, neopierajte sa o dvierka alebo koš umývačky ani inak nadmerne nepoužívajte umývačku.
●● Nedotýkajte sa vyhrievaceho prvku počas práce alebo hneď po práci zariadenia.
(Tento pokyn sa týka výlučne zariadení s viditeľným vyhrievacím prvkom).
●● Nepoužívajte umývačku, pokiaľ všetky panele krytu nebudú na správnom mieste.
Ak umývačka pracuje, otvárajte dvere veľmi opatrne, pretože existuje riziko, že sa
voda vyleje.
●● Na otvorených dverách neumiestňujte ani nestavajte žiadne ťažké predmety. Zariadenie sa môže prevrátiť.
●● Ak vkladáte predmety do umývania:
– Umiestnite ostré predmety tak, aby nezničili tesnenie dvierok.
– UPOZORNENIE Nože a iné ostré predmety musia byť umiestnené v košíku
ostrým koncom nasmerovaným nadol alebo uložené vodorovne.
●● Keď používate umývačku, zabezpečte plastové predmety pred kontaktom z vyhrievacím prvkom. (Tento pokyn sa používa výlučne na zariadenia s viditeľným vyhrievacím
prvkom).
●● Po ukončení cyklu umývania preverte, či nádoba na detergenty je prázdna.
●● Umývačka je určená na normálne používanie. Neumývajte plastové predmety, ak nie
sú označené ako predmety prispôsobené do umývania v umývačke. Preverte odporúčania výrobcu pre neoznačené plastové predmety.
●● Používajte výlučne detergenty a prostriedky na prepláchnutie určené do automatických umývačiek.
●● Nepoužívajte mydlo, detergenty na pranie alebo umývanie rúk pre umývačku. Skladujte tieto produkty mimo dosahu detí.
●● Voda v umývačke nie je vhodná na pitie. Vo vnútri zariadenie sa môžu nachádzať usadeniny z detergentov. Deti musia byť dalej od umývačky, ak jej dvere sú otvorené.
●● Zariadenie je potrebné zapojiť do vodovodnej siete. Použite pritom nové kompletné
hadice. Nepoužívajte staré hadice.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich
nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
●● Detergenty umývačky sú silno zásadité. V prípade prehltnutia môžu byť nebezpečné.
Vyhýbajte sa kontaktu detergentu s pokožkou a očami a starajte sa, aby sa deti zdržiavali ďalej od umývačky, kedy sú dvere otvorené.
●● Nenechávajte otvorené dvere. Otvorené dvere môžu zapríčiniť uderenie sa o ne alebo
prevrátenie.
Ak sa elektrický neodpojiteľný kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná osoba za účelom predídenia nebezpečenstvu.
Opravu zariadenia môže vykonávať len preškolený personál. Nesprávne vykonaná
oprava môže spôsobiť vážne nebezpečenstvo pre užívateľa. Ak sa objavia poruchy,
radíme Vám, skontaktujte sa so špecializovaným servisným miestom.
●● Umývačka je určená na normálne používanie v domácich priestoroch.
●● Prosíme Vás, vyhoďte obaly náležitým spôsobom.
●● Používajte umývačku výlučne pre účely, pre ktoré bola určená.
●● Počas inštalácie nadmerne alebo nebezpečne nezahýbajte elektrický kábel ani ho príliš nezmáčknite. Nemanipulujte tlačítkami a otočnými vypínačmi.
●● Maximálne povolený tlak vody na vstupe je 1 Mpa.
●● Minimálne povolený tlak vody na vstupe je 0,04 Mpa.
Pred začatím používania zariadenia sa oboznámte s obsahom celého návodu.
30
ZS-002_v03
Pracovný návod
POZOR! Prečítajte si všetky pokyny používania pred prvým použitím umývačky.
Dosiahnete tak najvyššiu efektívnosť práce umývačky.
RIADIACI PANEL
7
3
6
5
1 Tlačítko ON/OFF zapájania / vypájania elektrického napätia.
2 Kontrolné svetielko elektrického napätia: zapája sa po stlačení tlačítka ON/OFF.
3 Tlačítko oneskoreného štartu (delay): stlačte toto tlačítko, ak chcete nastaviť hodiny
neskoršieho umývania Môžete oneskoriť začiatok umývania do 24 hodín. Jedno stlačenie tohto tlačítka oneskorí začiatok umývania o jednu hodinu.
4 Zobrazovač: zobrazuje oneskorený čas štartu alebo kódy chýb.
4
1
2
5 Výstražná kontrolka soli a tekutiny na prepláchnutie svietia sa, ak je potrebné náležite
doplniť soľ alebo zmäkčovač. Kontrolky sa tiež svietia, ak namiesto soli a zmäkčovača
sú používané len tabletky 3 v 1. Je to normálna situácia.
6 Kontrolka polovice náplne sa svieti, ak vyberiete polovicu náplne.
7 Tlačítko voľby programu: voľba programu umývania pomocou stlačenia tlačítka. Kontrolky signalizujúce program: ak vyberiete program umývania, zasvieti sa príslušná
kontrolka.
ZLOŽENIE UMÝVAČKY
Pohľad spredu
Pohľad zo zadu
7
1
2
3
8
4
5
9
11
6
1
2
3
4
5
6
7
Horný košík
Postrekujúce rameno
Dolný košík
Nádoba na soľ
Hlavný filter
Dávkovač detergentu
Polička na šálky
ZS-002_v03
12
10
8
9
10
11
12
Košík na príbory
Hrubozrnný filter
Dávkovač leštenia
Pripojenie hadice odvádzajúcej vodu
Pripojenie hadice privádzajúcej vodu
31
1
Pred prvým použitím
Skôr než prvý raz použijete umývačku:
A Nastavte zmäkčovač vody.
B Vlejte ½ litra vody do nádobu na soľ a následne nádoby naplňte soľou do umývačiek
riadu.
C Naplňte dávkovač leštenia.
D Vlejte detergent.
A
ZMÄKČOVAČ VODY
Umývačka má špeciálny systém zmäkčovania vody. Zmäkčovač vody musíte ručne nastaviť. Použite otočné tlačidlo tvrdosti vody. Zmäkčovač vody je určený na odstránenie z vody
minerálov a solí, ktoré by mohli mať škodlivý alebo nepriaznivý vplyv na prácu zariadenia.
Čím väčší je obsah minerálov a solí, tým je voda tvrdšia. Zmäkčovač vody je potrebné prispôsobiť do stupňa tvrdosti vody. Ak chcete preveriť tvrdosť vody, skontaktujte sa s miestnou vodárenskou stanicou alebo určite úroveň tvrdosti pomocou skúšobných pásov, ktoré
môžete kúpiť v obchodnej sieti.
2
Regulácia spotreby soli
Umývačka je navrhnutá tak, aby ste mohli určiť množstvo spotreby soli na základe tvrdosti
používanej vody. Táto možnosť slúži optimalizácii a prispôsobeniu úrovne spotreby soli.
Ak chcete vyregulovať spotrebu soli,
postupujte v súlade s dolu uvedenými
krokmi:
1 Odkrúťte vrchnák nádoby na soľ.
2 Na nádobe sa nachádza prsteň so
šípkou (pozrite obrázok vedľa).
V prípade potreby, otočte prsteň v opačnom smere do pohybu hodinových
ručičiek, od symbolu „-” na symbol „+”,
v závislosti od tvrdosti vody.
Za účelom nastavenia regulácie môžete
použiť plochý šrobovák. Odporúčame
Vám, aby ste vykonali reguláciu v súlade
s nižšie uvedenou tabuľkou:
°dH
°fH
°Clarke
mmol/l
Pozícia
otočného
tlačidla
0–8
0–14
0–10
0–1,4
/
0
/
TVRDOSŤ VODY
Spotreba soli
(gram/cyklus)
Efektívnosť
(cyklus/1kg)
8–22
14–39
10–28
1,4–3,9
-
20
50
22–45
39–80
28–56
3,9–8
Mid
40
25
45–60
80–107
56–75
8–11
+
60
16
POZOR!
dH = 1,25
Clarke = 1,78
fH = 0,178 mmol/l
dH:
nemecký stupeň
fH:
francúzsky stupeň
Clarke: britský stupeň
„/”
Nedodávajte soľ
„-”
Nastavenie smeru „-”
„+”
Nastavenie smeru „+”
„Mid”
Nastavenie medzi znakom „+” a „-”
Ohľadne informácii o tvrdosti dodávanej vody sa skontaktujte s príslušným dodávateľom
vody.
POZOR! Ak model, ktorý vlastníte, nemá inštaláciu zmäkčujúcej vody, môžete preskočiť túto kapitolu.
Zmäkčovač vody
Tvrdosť vody sa mení v závislosti od miesta. Ak do umývačky vody použijeme tvrdú vodu,
utvorí sa usadenina na riadoch a príboroch.
Zariadenie má špeciálny zmäkčovač, ku ktorému sa používa špeciálne navrhnutá nádoba
na soľ. To odstraňuje kameň a minerály z vody.
B
NASYPANIE SOLI DO ZMÄKČOVAČA
Používajte vždy soľ určenú pre umývačky riadu.
Nádoba na soľ je položená ponižej dolného košíka a musí byť naplnená spôsobom opísaným ponižej.
●● Používajte výlučne soľ určenú do umývačiek! Každý iný druh soli neurčený špeciálne
do umývačiek, najmä kuchynská soľ, zničí zmäkčovač vody. V prípade zničenia, ktoré
je zapríčinené použitím nevhodnej soli výrobca / dovozca nedáva žiadnu záruku ani
nezodpovedá za vzniknuté poškodenie.
●● Nádobu naplňte soľou výlučne pred začatím jedného z plných programov umývania.
Predídete tak vzniku solných kryštálov alebo kvapiek roztoku soli. Soľ sa môže vyliať
a určitý čas zostať na dne zariadenia, čo môže spôsobiť koróziu.
32
1 Vyberte dolný kôš a následne odkrúťte a vytiahnite otočný gombík nádoby na soľ. 1
2 Pred prvým umývaním nalejte ½ litra vody do nádoby na soľ v umývačke.
3 Umiestnite koncový lievik (v prílohe) do otvoru a nasypte okolo 1 kg soli. Je normálnym javom, ak sa malé množstvo vody dostane von z nádoby na soľ. 2
4 Po naplnení nádoby zatočte silno vrchnák v smere pohybu hodinových ručičiek.
5 Výstražná kontrolka soli sa spravidla prestane svietiť 2-6 dní po naplnení nádoby
soľou.
6 Hneď po naplnení nádoby na soľ soľou je potrebné zapnúť program umývania.
(Navrhujeme použitie programu soak alebo rapid). V opačnom prípade filtračný systém,
pumpa a iné dôležité časti môžu byť zničené slanou vodou. Na takúto situáciu sa nevzťahuje záruka.
POZOR!
1 Nádobu na soľ naplňte len vtedy, ak sa zapne kontrolka na riadiacom paneli.
V závislosti od toho, ako dobre sa rozpustí soľ, vystražná kontrolka sa môže svietiť pomimo naplnenia soľou.
2 Ak sa soľný roztok rozpráši, zapnite program soak alebo rapid za účelom
odstránenia zvyškov soli.
C
NAPLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTENIA
Dávkovač leštenia
Leštiaci prostriedok sa uvoľňuje počas posledného prepláchnutia. Predchádza to vzniku
kvapiek vody na riade. Kvapky vody na riade môžu zanechávať škvrny a čmuhy. Leštiaci
prostriedok pomáha tiež sušiť tým, že dovoľuje aby voda stekala z riadu. Umývačka je
navrhnutá na používanie prostriedku na prepláchnutie (prostriedku na leštenie) v tekutine.
Dávkovač prostriedku na leštenie je položený vo vnútri dvierok vedľa dávkovača detergentu.
Ak chcete naplniť dávkovač, odkrúťte vrchnák a vlievajte tekutinu na prepláchnutie do dávkovača až do momentu, keď ukazovateľ úrovne úplne sčernie. Nádoba dávkovača tekutiny na prepláchnutie má asi 110 ml.
POZOR! Používajte výlučne značkové tekutiny do umývačiek. Nikdy nelejte do
dávkovača tekutiny na prepláchnutie (tekutiny na leštenie) tie tekutiny, ktoré majú
iné zloženie (napr. tekutiny na umývanie v umývačkach, tekutý detergent). Zničí
to zariadenia.
Kedy napĺňať dávkovač prostriedku na prepláchnutie
(prostriedku na leštenie)
Ak na riadiacom paneli nie je výstražná kontrolka tekutiny na prepláchnutie, môžete hodnotiť množstvo tekutiny podľa farby optického ukazovateľa úrovne. Optický ukazovateľ
úrovne je umiestnený vedľa otočného tlačidla. Ak nádoba na tekutinu na prepláchnutie je
plná, celý ukazovateľ bude tmavý. Ak sa zmenší množstvo tekutiny, zmenší sa aj rozmer
tmavej bodky. Nikdy nedovoľte, aby sa množstvo tekutiny na prepláchnutie znížilo ponižej
¼ celku
ZS-002_v03
Keď sa zmenšuje množstvo prostriedka na prepláchnutie (prostriedka na leštenie), mení
sa veľkosť čiernej bodky na ukazovateli úrovne tekutiny na prepláchnutie spôsobom
zobrazeným ponižej.
plný
Ukazovatel úrovne tekutiny na prepláchnutie
3/4 celku
1/2 celku
1/4 celku
prázdny
D
DETERGENTY
Dávkovač detergentu
Dávkovač naplňujte pred začiatkom každého cyklu v súlade s návodom dodaným v tabuľke
cyklov.
Umývačka spotrebúva menej detergentov a tekutiny na prepláchnutie než tradičná umývačka. Obyčajne na umývanie normálneho množstva riadu je potrebná jedna stolová
lyžička detergentu. Čím je riad viac zašpinený, tým potrebujeme viac detergentu. Vždy
dodávajte detergent priamo pred zapnutím umývačky, v opačnom prípade detergent môže
navlhnúť a zodpovedajúco sa nerozpustí. Množstvo detergentu na použitie.
Množstvo detergentu na použitie
1
Stlačte patentný gombík a otvorí sa
dávkovač
Dávkovač prostriedku na prepláchnutie (prostriedku na leštenie)
1
2
2
1 Ak chcete otvoriť dávkovač, pretočte
3
otočné tlačidlo v smere šípky „open”
(vľavo) a odstráňte ju.
2 Vlejte tekutinu na prepláchnutie
(prostriedok na leštenie) do dávkovača.
Dávajte pozor, aby ste nenaliali priveľa.
3 Naložte otočné tlačidlo, nastavte ho
v smere šípky „open” a pretočte ho do
šípky „closed” (vpravo).
Tekutina na prepláchnutie sa uvoľňuje
počas posledného prepláchnutia, aby
zabránila vzniku kvapiek vody na riade.
Kvapky vody by mohli zanechávať
škvrny. Tekutina pomáha tiež sušiť tak,
že dovoľuje, aby voda stekala z riadu. Umývačka je navrhnutá na používanie prostriedkov
prepláchnutie v tekutine. Dávkovač tekutiny na prepláchnutie je umiestnený vo vnútri dvierok vedľa dávkovača detergentu.
Ak chcete naplniť dávkovač, odkrúťte otočný gombík a vlejte tekutinu na prepláchnutie
do dávkovača až do momentu, kedy ukazovateľ úrovne úplne sčernie. Objem dávkovača
tekutiny na prepláchnutie je asi 110ml.
Nepreplňujte dávkovač, pretože to môže zapríčiniť nadmernú spotrebu. Vytrite mokrou
handričkou to, čo sa rozleje. Nezabudnite opätovne nasunúť otočné tlačidlá, skôr než
zamknete dvierka umývačky.
POZOR! Sajúcou handričkou vyčistite miesta, kde sa rozliala tekutina. Predídete
tak nadmernému peneniu počas nasledujúceho umývania. Regulácia dávkovača
prostriedka na prepláchnutie.
Regulácia dávkovača prostriedka na prepláchnutie
Dávkovač tekutiny na prepláchnutie má od štyroch do šiestich nastavení. Začnite vždy od
dávkovača nastaveného na „4”. V prípade škvŕn a problémov so sušením zväčšite množstvo
dávkovanej tekutiny na prepláchnutie. Zdvihnite kryt dávOtočné tlačidlo regulácie
kovača a presuňte otočné tlačidlo na „5”. Ak na riade sú
(prepláchnutie)
stále škvrny a problémy so sušením, nastavte postupne
vyššie úrovne až pokiaľ riad nebude bez škvŕn. Odporúčaným nastavením je „4” (výrobné nastavenie „4”).
POZOR! Zväčšite dávku, ak sa po sa umytí objavili
na riade škvrny s kvapkami vody alebo kamenná
usadenina. Zmenšite dávku, ak sa na riade objavia
lepiace belavé škvrny alebo modrá vrstva na skle
alebo na ostriach nožov.
ZS-002_v03
1
2
3
4
Stláčaním tlačítka (obr. 1 ) otvoríte nádobu na detergent.
Naplňte nádobu detergentom (obr. 2 ).
Mierka vo vnútri nádoby pomáha určiť náležité množstvo detergentu.
Do nádoby na detergent sa zmestí spolu 25 g detergentu.
POZOR! Ak je prikrývka zatvorená, stlačte uvoľňujúce tlačítko. Prikrývka sa
otvorí.
POZOR! Vždy dodávajte detergent pred začiatkom každého cyklu umývania.
POZOR! Do umývačiek používajte výlučne značkové detergenty.
UPOZORNENIE! Detergenty do umývačiek zapríčiňujú koróziu! Skladujte ich mimo
dosahu detí.
Správne používanie detergentu
Používajte výlučne detergenty špeciálne určené pre umývačky. Detergent musí byť čerstvý a suchý.
Nevkladajte práškový detergent do dávkovača, pokiaľ nie ste pripravený spustiť umývanie
riadu.
Naplnenie dávkovača detergentom
Naplňte dávkovač detergentu detergentom.
Označenie úrovní dávkovania, ako je ukázané na pravej strane:
A Miesto na detergent pre hlavný cyklus umývania.
B Miesto na detergent pre cyklus úvodného umývania a na tabletky 3 v 1 a iné kompaktné detergenty.
Minimálne množstvo je označené na dávkovači ako MIN.
33
POZOR! Dodržujte odporúčania výrobcu týkajúce sa dávkovania a skladovania,
ktoré sú uvedené na obale.
●● Zatvorte prikrývku a pritlačte, pokiaľ nezaskočí.
●● Ak je riad veľmi zašpinený, dodajte dodatočnú dávku detergentu do nádoby na detergent pre cyklus úvodného umývania. Tento detergent bude účinný v cykle úvodného
umývania.
POZOR! V ďalšej časti návodu nájdete informácie týkajúce sa množstva detergentu pre jednotlivé programy. Prosíme, pamätajte o tom, že medzi jednotlivými
programami môžu byť rozdiely vzhľadom na úroveň zašpinenia a určenú tvrdosť
vody. Prosíme, dodržujte odporúčania výrobcu podané na obale detergentu.
Druhy detergentov
Rozlišujeme 3 druhy detergentov:
●● s fosforanom a s chlórom
●● s fosforanom a bez chlóru
●● bez fosforanu a bez chlóru.
Vo všeobecnosti nový práškový detergent neobsahuje fosforan, preto fosforan nezmäkčuje wodu.
V takom prípade sa odporúča naplniť nádobu na soľ dokonca aj vtedy, ak tvrdosť vody
predstavuje len 6 dH. Ak v prípade tvrdej vody použijeme detergenty bez fosforanov, často
sa na riade a skle objavia biele škvrny. Ak chceme získať lepšie výsledky, musíme dodať
viac detergentu.
Detergenty bez chlóru majú nízke vybielajúce vlastnosti. Silné farebné škvrny nemusia byť
úplne odstránené.
V takom prípade vyberte program s vyššou teplotou.
Naplnenie košov umývačky
Pre lepšiu činnosť umývačky postupujte v súlade s nasledujúcimi pokynmi. Funkcie
a vzhľad tu zobrazeného koša alebo košov na príbory sa môžu odlišovať od Vášho
modelu.
AKO OPATRNE POSTUPOVAŤ PRED ALEBO PO NAPLNENÍ KOŠA UMÝVAČKY
Zhrňte väčšie množstvá ponechaného jedla. Zmäkčite pozostatky pripáleného jedla na
panvici. Nemusíte prepláchnuť riad pod tečúcou vodou. Rozmiestnite predmety v umývačke nasledujúcim spôsobom:
1 Predmety ako šálky, sklenné poháriky, hrnčeky, panvice atď musia byť odvrátené hore
dnom.
2 Zakrivené predmety s drážkami musia byť položené šikmo, aby voda mohla stekať.
3 Všetok riad musíte uložiť bezpečne, aby sa neprevrátil.
4 Všetok riad musíte uložiť tak, aby sa postrekujúce ramená mohli počas umývania bezproblémovo obracať.
Neumývajte veľmi malé predmety v umývačke, pretože môžu ľahko vypadnúť z koša.
Aby ste pri vyberaní riadu z umývačky predišli odkvapávaniu vody z horného koša do
dolného koša, odporúča sa najskôr vyprázdniť dolný kôš a následne horný kôš.
NAPLNENIE HORNÉHO KOŠA
Do horného koša vkladajte krehší a ľahší riad ako napr. sklenné poháriky, kávové a čajové
šálky a tácky ako aj taniere, malé misky a plytké panvice (ak nie sú priveľmi špinavé).
Rozložte riad tak, aby sa nepremiestňoval prúdom vody.
Skoncentrované a kompaktové detergenty
Detergenty na umývanie v umývačkach môžeme rozdeliť vzhľadom na ich chemické zloženie na dva základné typy:
a) tradičné alkalické prostriedky s vyžierajúcimi zložkami
b) nízkoalkalické koncentráty s prírodnými enzýmami
Enzýmy v kompaktných prostriedkoch na umývanie rozpúšťajú zašpinenie a rozkladajú
sa biologicky.
Programy umývania využívajú vlastnosti enzýmov, vďaka ktorým sa špina rozpúšťa už
v nízkych teplotách.
Enzýmy skracujú zároveň čas potrebný na ohriatie vody.
Ak pre umývačku používate kompaktné detergenty obsahujúce tiež prostriedok na leštenie, nie je potrebné dodatočné vlievanie tekutiny na prepláchnutie (prostriedku na leštenie)
do zasobníka.
Kompaktné detergenty sa musia používať v súlade s návodom výrobca detergentu.
Ak počas používania týchto výrobkov vznikol problém, skontaktujte sa s ich výrobcom.
DO
VNÚTRA
POZOR! Skladujte všetky detergenty v bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
Detergent do dávkovača dodávajte vždy priamo pred zapnutím umývačky.
POUŽÍVANIE PROGRAMU 3 v 1
Umývačka má funkciu 3 v 1, ktorá umožňuje používať kompaktné detergenty 3 v 1. Tabletky na umývania 3 v 1 obsahujú detergent, leštiaci prostriedok a regeneračnú soľ. Pre
funkciu 3 v 1 sa teda nepoužíva soľ ani prostriedok na prepláchnutie
(prostriedok na leštenie), ale len tabletky 3 v 1. Takúto tabletku vložte pred začatím umývania do dávkovača na detergent B.
šálky
tácky
sklenné poháriky
malé misky
POZOR! Najlepšie výsledky umývania získate, ak používate tabletky 3 v 1 a zároveň program 3in1.
1 Tabletky 3 v 1 umiestnite v dávkovači detergentu B.
2 Vložte tabletku 3 v 1 do dávkovača a následne zapojte program 3 v 1.
POZOR! Nepoužívajte tabletky s väčšími rozmermi než je nádoba. Rozdrvené
alebo popraskané tabletky 3 v 1 nie sú vhodné na použitie v tomto programe.
Detergent použite priamo pred zapojením programu.
34
stredné misky
veľké misky
ZS-002_v03
Regulácia horného koša
Horná polička je určená pre jemnejší a ľahší riad ako sú napr.: poháre, kávové a čajové
šálky, tanieriky, taniere, misky, hrnce a plytké panvice (pokiaľ nie sú veľmi špinavé).
Položte riad a kuchynské príslušenstvo tak, aby sa pri striekaní vody nepresúvali. Vždy
položte poháre, hrnčeky a misky v opačnej polohe (hore dnom).
Výšku horného koša môžete regulovať. K dispozícii máte hornú a dolnú polohu horného
koša. Tieto polohy sa používajú na umývanie riadu rôznych veľkostí. Môžete zdvihnúť kôš
alebo stlačiť regulátor do hornej a dolnej polohy. Dlhé predmety, príbory, šalátové príbory
alebo nože musíte uložiť na poličke tak, aby neprekážali pri otáčaní postrekujúcich ramien.
Poličku môžete otáčať a zdvíhať v závislosti od riadu. Ak nepotrebujete mať poličku
vysoko, môžete ju nastaviť na menšiu výšku. Pri regulovaní výšky Vám odporúčame, aby
ste sa presvedčili, že polička je na okraji. Následne ju presuňte na inú výšku a otočte do
správnej polohy.
oválna polmiska
obedový tanier
POLOHA 1: Dolné položenie
polievkový tanier
dezertový tanier
príborový koš
Zloženie držiakov
Ak chcete lepšie ukladať hrnčeky a panvice, môžete zložiť držiady (tŕne) tak ako je ukázané na obrázku po pravej strany.
Potiahnite smerom hore ľavý a pravý oceľový drôt, ktorý zdvíha horný kôš do polohy 2.
POLOHA 2: Horné položenie
te
Stlač
te
Stlač
PRÍBOROVÝ KOŠÍK
Príbory položte do koša na príbory držiakmi nadol. Ak stojan má bočné košíky, lyžičky
musia byť vložené osobne do príslušných otvorov. Najmä dlhé príbory musíte umiestniť vo
vodorovnej polohe spredu horného koša tak ako je zobrazené na obrázku.
Stlačte ľavý a pravý regulátor. Znížite tak horný kôš do polohy 1.
NAPLNENIE DOLNÉHO KOŠA
Odporúčame Vám, aby ste veľké predmety, ktoré sa najťažšie umývajú, ukladali v dolnom
koši. Hrnčeky, panvice, pokrievky, taniere a misky ako je ukázané z pravej strany obrázka.
Lepšie je, ak ukladáte taniere a pokrievky z boku stojanov. Predídete tak zablokovaniu
obracania sa horného postrekujúceho ramena.
Hrnčeky, misky, atď. vždy ukladajte hore dnom. Hlboké hrnčeky ukladajte šikmo, aby voda
mohla stekať.
Tŕňe na dne koša umývačky sú zložené, čo umožňuje vložiť väčšie množstvo riadu alebo
hrnčeky a panvice väčších rozmerov.
DO
VNÚTRA
DO
VNÚTRA
ZS-002_v03
1 Vidličky
5 Nože
2 Lyžičky
6 Nakladacie lyžičky
3 Dezertové lyžičky
7 Omáčkové lyžičky
4 Čajové lyžičky
8 Nakladacie vidličky
35
Vkladanie príborov a riadu
UPOZORNENIE! Nedovoľte, aby akýkoľvek predmet vytŕčal cez dno koša.
Nasledujúce príbory/riady sú pre umývanie v umývačke:
NEVHODNÉ
–– Príbory s drevennou porcelánovou alebo perlovou rúčkou.
–– Plastové prvky, ktoré nie sú odporné na vyššiu teplotu.
–– Staršie príbory s lepenými časťami, ktoré nie sú odporné na vyššiu teplotu.
–– Lepené príbory alebo riad.
–– Cínové alebo medené predmety.
–– Kryštálové sklo.
–– Oceľové predmety, ktoré môžu korodovať.
–– Drevenné polmisky.
–– Predmety zo syntetických vlákien.
VHODNÉ V OBMEDZENOM ROZSAHU
–– Niektoré druhy skla môžu zmatovieť po viacerých mytiach.
–– Strieborné a hliníkové časti sa počas umývania odfarbujú.
–– Vzory na skle môžu po častom umývaní v umývačke vyblednúť.
POZOR! Do umývačky nevkladajte predmety zašpinené cigaretovým popolom,
sviečkovým voskom, lakom alebo farbou. Ak kupujete nový riad, presvedčte sa,
že je vhodný do umývačky.
POZOR! Nepreplňujte umývačku. Nepoužívajte nevhodný riad pre umývačku.
Je to dôležité vzhľadom na dobrý efekt a veľkosť spotreby energie. Do umývačky
sa zmestí maximálne 12 stolových kompletov.
Pred vložením riadu:
●● Odstráňte väčšie zvyšky jedla.
●● Zmäkčite pozostatky po pripálenom jedle na panviciach.
●● Riady a príbory nemôžu blokovať obracanie sa striekajúcich ramien.
●● Predmety s drážkami ako napr. šálky, sklenné poháriky, panvice atď. vkladajte otvorom nadol, aby sa voda nemohla zbierať v ich vnútri alebo v drážkach.
●● Riady a príbory nemôžu ležať jeden na druhom alebo sa vzájomne prekrývať.
●● Sklenné poháriky sa nemôžu dotýkať, aby sa predišlo ich poškodeniu.
●● Veľké predmety, ktoré sa najťažšie čistia, vkladajte na dolný stojan.
●● Horný stojan je určený pre krehší a ľahší riad ako napr. sklenné poháriky, kávové
alebo čajové šálky.
POZOR! Nože s dlhým ostrím vložené v zvislej polohe predstavujú potenciálne
nebezpečenstvo. Dlhšie a/alebo ostré príbory ako napr. nože na krájania mäsa
musia byť ukladané vodorovne v hornom koši.
Poškodenie skla alebo iného riadu
Možné príčiny:
●● Druh skla alebo proces výroby
●● Chemické zloženie detergentu
●● Teplota vody a čas trvania programu umývačky.
Navrhované riešenia:
●● Používajte sklenenný alebo porcelánový riad, ktorý výrobca označil ako riad vhodný
do umývačiek.
●● Používajte jemné detergenty, na ktorých je napísaný druh riadu. Ak je to potrebné,
skontaktujte s výrobcom detergentu, aby ste získali ďalšie informácie.
●● Zvoľte program s nízkou teplotou.
●● Aby ste predišli poškodeniu, vyberte sklo a príbory z umývačky čo najrýchlejšie po
ukončení programu.
Spustenie programu umývania
TABUĽKA CYKLU UMÝVANIA
Program
Voľba cyklu Informácia
Opis cyklu
Pre všetky zašpinené predmety ako
napr. hrnčeky, panvice, teploodolný
riad, a riad, v ktorom počas určitého
času bolo zaschnuté jedlo.
Úvodné umývanie 40°C
Automatické umývanie 50-60°C
Prepláchnutie
Prepláchnutie 70°C
Sušenie
Pre normálne zašpinené predmety
ako napr. hrnčeky, taniere, sklenné
poháriky a ľahko zašpinené panvice.
Štandardný každodenný cyklus.
Úvodné umývanie 50°C
Úvodné umývanie
Úvodné umývanie 45°C
Prepláchnutie
Prepláchnutie 70°C
Sušenie
3in1
168
0.95
14.7
Pre všetky veľmi zašpinené
predmety, ako napr. hrnčeky,
panvice, teploodolný riad a
riad, v ktorom sa určitý čas bolo
zaschnuté jedlo.
Úvodné umývanie 50°C
Úvodné umývanie
Umývanie 60°C
Prepláchnutie
Prepláchnutie
Prepláchnutie 70°C
Sušenie
4/20 g
170
1.35
17.5

Normal
(IEC-EN 50242)
Štandardný denný cyklus pre
normálne zašpinený riad ako sú
napr.: hrnce, taniere, poháre.
Úvodné umývanie
Úvodné umývanie
Umývanie 60°C
Prepláchnutie 70°C
Sušenie
4/20 g
155
0.74
10.4

Eco
Pre ľahko zašpinené predmety ako
napr. taniere, sklenné poháriky,
misky a ľahko zašpinené panvice
Úvodné umývanie Umývanie 45°C
Prepláchnutie 60°C
Sušenie
20 g
105
0.65
10.4

Rinse
Pre riad, ktorý je potrebné len
opláchnuť a vysušiť.
Umývanie 45°C
Prepláchnutie 70°C
Sušenie
95
0.75
7.7

Glass
Pre ľahko zašpinené predmety ako
napr. sklo.
Úvodné umývanie
Umývanie 40°C
Prepláchnutie 70°C
Sušenie
15 g
110
0.75
10.4

Rapid
Krátke umývanie pre ľahko
zašpinené predmety nevyžadujúce
sušenie.
Umývanie 40°C
Prepláchnutie 45°C
15 g
30
0.40
6.7
Soak
Prepláchnutie riadu, ktorý plánujete
umývať neskôr v ten istý deň.
Úvodné umývanie
9
0,05
6
Auto
3in1
Strong
36
Detergent
úvodný/hlavný
Čas trvania
(min)
Energia
(kWh)
Voda
(l)
4/20 g
120-160
0,8-1,2
9-12
Prostriedok
na prepláchnutie

ZS-002_v03
ZAPNUTIE ZARIADENIA
1 Vytiahnite dolný a horný kôš, vložte riad a zatlačte koše naspäť. Odporúča sa vložiť
najskôr dolný kôš a potom horný (pozrite kapitolu „Naplnenie umývačky”).
2 Použite detergent (pozrite kapitolu nazvanú „Soľ, detergenty a prostriedok na prepláchnutie”).
3 Odkrúťte vodný ventil, aby ste získali čo najvyšší tlak.
4 Vložte zástrčku do zásuvky. Presvedčte sa, že voda je odkrútená na plný tlak.
5 Otvorte dvierka, stlačte tlačidlo ON/OFF a zapne sa kontrolka ON/OFF. Stlačte tlačidlo výberu požadovaného umývacieho cyklu (pozrite si časť nazvanú „Tabuľka umývacích
cyklov”).
6 Silno zatvorte dvierka. Presvedčte sa, že dvierka sú správne zatvorené.
POZOR! Keď sa dvierka náležite zatvoria, budete počuť kliknutie.
Údržba a čistenie
FILTRAČNÝ SYSTÉM
Filter zabraňuje, aby sa väčšie zvyšky jedla alebo iných predmetov dostali do pumpy.
Zvyšky môžu zablokovať filter. V takom prípade je potrebné zvyšky odstrániť. Systém filtrov sa skladá z hrubozrného filtra, plochého filtra (hlavný filter) a mikrofiltra (drobný filter).
2
1
7 Keď sa umývanie zakončí, otvorte dvierka a následne vypnite umývačku stláčajúc tlačítko ON/OFF.
ZMENA PROGRAMU
POZOR: Spustený cyklus umývania môžete zmeniť len v začiatočnej fáze. V opačnom
prípade detergent sa mohol medzičasom už uvoľniť a zariadenie mohlo odviesť všetku
vodu z umývania. V takom prípade dávkovač detergentu musíte opätovne naplniť (pozrite
časť nazvanú „Naplnenie detergentom”).
Otvorte dvierka, stlačte tlačítko voľby programu a a držte ho viac než 3 sekundy za účelom zrušenia program. Vtedy možete zmeniť program na požadovaný cyklus. Následne
zatvorte dvierka, aby sa začalo umývanie.
POZOR! Ak otvoríte dvierka počas umývania, stroj prestanie pracovať. Ak zatvoríte dvierka, stroj začne pracovať po asi 10 sekundách.
3
Hlavný filter 1
Špeciálny prúd z dolného postrekujúceho
ramena rozdrobuje čiastky jedla alebo špinu,
ktoré sa zadržali v tomto filtri a zmýva ich nadol
do odtoku.
Hrubozrný filter 2
Hrubozrný filter zachytáva väčšie predmety ako
napr. kosti alebo sklo, ktoré by mohli zapchať
odtok. Ak chcete odstrániť predmety z filtra,
stlačte jemne závit na vrchu filtra a podneste
filter.
Drobný filter 3
Tento filter zadržuje špinu a zvyšky jedla
v oblasti odtekovej nádrže a zabraňuje, aby sa
usadzovali na riade v priebehu cyklu umývania.
●● Po každom použití umývačky preverte, či filtre nie sú zapchané.
●● Systém filtrov možete vybrať odkrúcajúc hrubý filter. Odstráňte zvyšky jedla a umyte
filtre pod tečúcou vodou.
Keď sa program umývania skončí, signalizačná kontrolka bude svietiť pulzujúc asi
8 sekúnd a zariadenie vydá zvukový signál. Keď však bude zapnutá funkcia oneskoreného štartu, signalizačná kontrolka bude svietiť pulzujúc asi 8 sekund, ale zariadenie
nevydá zvukový signál.
Krok 1: Prekrúťte filter proti pohybu
hodinových ručičiek a zdvihnite ho.
POZOR! Ak všetky kontrolky začnú mihotať, znamená to, že stroj je pokazený.
Prosíme, vypnite stroj z elektrickej zásuvky a zatočte prítok vody ešte predtým,
než zavoláte servis.
Zabudli ste vložiť riad?
Môžete vložiť riad kedykoľvek pred otvorením nádoby s detergentom.
1 Otvorte dvierka, ak chcete prerušiť umývanie.
2 Keď rozprašujúce rameno prestane pracovať, môžete celkom otvoriť dvierka.
3 Vložte zabudnutý riad.
4 Zatvorte dvierka a umývačka začne opäť pracovať po 10 sekundách.
Krok 2: Zdvihnite hlavný filter.
UPOZORNENIE! Otváranie dvierok v priebehu umývania je nebezpečné, pretože
horúca voda a para Vás môžu popariť.
Krok 3: Zdvihnite drobný filter.
Koniec cyklu umývania
Keď sa cyklus umývania skončí, budete počuť zvukový signál asi 8 sekund a následne sa
vypne. Vypnite zariadenie stláčajúc tlačítko ON/OFF. Zatvorte prítok vody a otvorte dvierka
umývačky. Počkajte niekoľko minút predtým než vyberiete riad z umývačky. Vyhnete sa
tak kontaktu s horúcim riadom. Horúci riad sa môže lahšie rozbiť. Umožní to riadu tiež
lepšie vyschnúť.
●● Vypnite umývačku
Asi 8 sekúnd budete počuť zvukový signál umývačky. Je to znak, že program sa
skončil.
1. Vypnite umývačku stláčajúc tlačítko ON/OFF
2. Zatočte prítok vody!
●● Otvorte opatrne dvierka
Horúci riad je citlivý na úder. Nechajte ho vychladnúť asi 15 minút pred výberom
z umývačky. Otvorte dvierka umývačky, nechajte ju otvorenú a počkajte niekoľko minút
pred výberom riadu z umývačky. Riad nebude taký horúci a bude suchší.
●● Vyberte riad z umývačky
To je normálne, že umývačka je z vnútra mokrá. Vyprázdnite najskôr dolný koš a potom
horný. Predídete tak odkvápkavaniu vody z horného koša na riad v dolnom koši.
POZOR! Ak použijete túto procedúre od kroku 1 do kroku 3, tak komplet filtrov
vyberiete. Ak ju použijete od kroku 3 do kroku 1, komplet filtrov sa zainštaluje.
Systém filtrov
Očistite komplet filtrov. Zariadenie bude vtedy lepšie pracovať a dosiahne lepší efekt. Filter
účinne odstraňuje čiastky jedál z vody do umývania a umožňuje tak opätovné použitie
vody v priebehu cyklu. Zariadenie lepšie pracuje a nadobúda lepšie efekty, keď sú filtre
pravidelne čistené. Z tohto dôvodu je dobré odstraňovať väčšie čiastky zadržaných pokrmov vo filtri po každom cykle prepláchnutím polookrúhlého filtra a nádoby pod tečúcou
vodou. Ak chcete vybrať komplet filtrov, potiahnite rúčku nádoby smerom nahor. Komplet
filtrov čistite jedenkrát za týždeň.
Pre čistenie hrubozrnného filtra a drobného filtra použite kefky. Následne pripevnite časti
filtra tak, ako je zobrazené na obrázkoch a vložte celý komplet naspäť do umývačky.
Umiestnite ho v zásuvke filtra a dotlačte nadol.
Umývačka sa bez filtrov nemôže používať. Nevhodné umiestnenie filtra môže zmenšiť
efektívnosť zariadenia a poškodiť riad a príbory.
UPOZORNENIE! Nikdy nepoužívajte umývačku bez filtrov.
UPOZORNENIE! Nevhodné umiestnenie filtra može zmenšiť efektívnosť zariadenia a poškodiť riad a príbory.
ZS-002_v03
37
●● Tesnenia
Čistenie postrekujúcich ramien
Pravidelne čistite postrekujúce ramená, pretože chemické prostriedky v tvrdej vode môžu
zablokovať otvory v postrekujúcich ramenách a ložisku.
ODKRÚŤ
Stiahnite horné postrekujúce
ramená
Ak chcete stiahnuť horné postrekujúce ramena, odkrúťte vrchnú maticu
v smere pohybu hodinových ručičiek,
stiahnite podložku z vrchu postrekujúceho ramena a stiahnite rameno.
HORNÉ
DOLNÉ
STIAHNI
Stiahnite dolné postrekujúce
ramená
Potiahnite postrekujúce rameno
nahor, ak ho chcete stiahnuť.
Umyte postrekujúce ramená
Umyte ramená v teplej vode
s mydlom a použite mäkkú kefku,
aby ste vyčistili otvory na postrekujúcich ramenách. Po starostlivom
prepláchnutí ju umiestnite naspäť na
miesto.
STAROSTLIVOSŤ O UMÝVAČKU
●● Riadiaci panel čistite bezpodmienečne jemnou navlhčenou handričkou. Po čistení ho
starostlivo vysušte.
●● Na čistenie vonkajšieho povrchu používajte kvalitné prostriedky s leštiacim voskom.
●● Nikdy nepoužívajte ostré predmety, drôtenky alebo drsné čistiace prostriedky pre akékoľvek časti umývačky.
Jedným z faktorov, ktoré zapríčiňujú vznik nepríjemných vôní v umývačke, sú zvyšky jedla
zablokované v tesnení. Pravidelné čistenie vlhkou špongiou zabraňuje vzniku nepríjemných vôní.
Inštalačný návod
POZOR! Elektrické káble a zariadenia musia inštalovať odborníci.
UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Vypnite elektrické
napätie pred zainštalovaním umývačky. Ak to neurobíte, vystavujete sa nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo úmrtia.
INŠTALÁCIA
Inštalačná poloha umývačky musí byť blízko existujúcich prívodových a odvodových hadíc
vody a elektrického kábla.
Vyberte pre umývačku miesto vedľa skrinky s dresom, aby ste ľahšie pripojili odvodové
hadice vody z umývačky.
POZOR! Preverte zapojené inštalačné prídavné zariadenia (hák na zašrobovanie
predných nábytkových častí, skrutky).
Pripravte si to pred prenesením umývačky na inštalačné miesto.
1 Pre inštaláciu prívodových a odvodových hadíc vyberte miesto blízko dresu (pozrite
obrázok 1 ).
2 Ak umývačka bude zainštalovaná na rohu skrinky, nechajte trochu priestoru na otvorenie dvierok (obrázok 2 ).
1
Zabezpečenie pred zamrznutím
Prosíme Vás, urobte ochranné opatrenia proti zamrznutiu vody v umývačke v zime. Po
každym cykle umývania prosíme postupujte nasledujúco:
1 Vypnite umývačku z elektrického napätia.
2 Zatvorte prívod vody a vypnite hadicu od závoru.
3 Vylejte zvyšok vody z prívodnej hadice a z závoru.
4 Pripojte naspäť hadicu do závoru vody.
5 Vyberte filter z dna nádrže a použite špongiu. Vyberiete tak vodu z odtekovej nádrže.
vory na elekrické napätie
odtoková a prítoková
hadica vody
Čistenie dvierok
Na čistenie okrajov okolo dvierok používajte výlučne mäkké teplé navlhčené
handričky. Nepoužívajte žiadne čistiace
prostriedky v spreji. Predídete tým prenikaniu vody do elektrických prvkov
a zámka dvierok.
Vzdialenosť medzi
spodkom skrinky
a podlahou
450 mm
UPOZORNENIE! Nikdy nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky v spreji na čistenie predného nábytku, pretože čistiaci prostriedok v spreji môže poškodiť zatváranie dvierok alebo elektrické prvky.
UPOZORNENIE! Šmirgle alebo niektoré papierové uteráky by sa nemali používať
vzhľadom na riziko podrapania alebo zanechania škvŕn na povrchu z nehrdzavejúcej ocele.
Ako udržiavať umývačku v dobrom stave?
●● Po každom umývaní
Po každom umývaní zatočte kohútik vody a nechajte dvierka trochu otvorené, aby vlhkosť
a vône neboli zatvorené.
●● Vyberte zástrčku zo zásuvky
Pred čistením alebo vykonávaním údržby vždy vyberte zástrčku zo zásuvky.
●● Nepoužívajte riedidlá ani šmirgle.
Nepoužívajte riedidlá ani šmirgle na čistenie umývačky z vonku a na čistenie jej gumových častí. Používajte skôr handričky a teplú vodu s mydlom. Na osušenie vodných škvŕn
alebo zanečistení z vnútorného povrchu používajte handričku namočenú vo vode s malým
množstvom octu alebo tiež vo výrobku, ktorý je špeciálne určený na čistenie umývačiek.
●● Keď umývačka nie je dlho používaná
Keď odídete na prázdniny, odporúča sa spustiť jeden cyklus umývania pri prázdnej umývačke a následne vybrať zástrčku zo zásuvky, zatvoriť kohútik s vodou a nechať ľahko
otvorené dvierka. To predlžuje životnosť tesnení a predchádza vzniku nepríjemných vôní
vo vnútri umývačky.
●● Premiestňovanie zariadenia
Ak je potrebné zariadenie preniesť, snažte sa udržiavať ho v zvislej polohe. Je to nevyhnutné.
38
Rozmery skrinky pre umývačku.
Maximálne 5 mm medzi hornou hranou umývačky a blatom. Vonkajšie dvierka vyrovnané s hranami segmentu.
2
Minimálna vzdialenosť pri otvorených
dvierkach.
UMÝVAČKA
SKRINKA
DVERE
UMÝVAČKY
Minimálna
vzdialenosť 50 mm
ZS-002_v03
ROZMERY A INŠTALÁCIA PREDNEJ ČASTI NÁBYTKU
4b
4x18 šrob
1 Drevennú nábytkovú prednú čast vykonajte v súlade s z obrázkom 3 .
ochranné viečko
3
vyrovnávajúca podložka do
prednej časti nábytku
0
a1
k
hĺb
ka
hĺb
10
1. Stiahnite ochranné viečko.
2. Zašrobujte šrob.
3. Nasaďte opätovne ochranné viečko.
ka
hĺb
10
záves do prednej
časti nábytku
vonkajšie dvierka
umývačky
nábytkové dvierka
Inštalácia drevennej prednej časti nábytku.
REGULÁCIA NATIAHNUTIA PRUŽINY PRI DVIERKACH
Prednú čast nábytku vykonajte v súlade predstavenými rozmermi.
Hmotnosť prednej časti by nemala byť viac než 4,5 kg.
2 Pripevnite záves na drevennej prednej časti nábytku a zaveďte ho do otvoru vo vonkajších dvierkach umývačky (pozrite Obrázok 4a ). Po nastavení polohy prednej časti
pripevnite prednú čast na vonkajších dvierkach pomocou šrobov a skrutiek (pozrite Obrázok 4b ).
Výrobca nastavil pružiny pri dvierkach a správne natiahnutie pre vonkajšie dvierka.
Ak inštalujeme drevennú prednú čast nábytku, musíme regulovať natiahnutie pružiny pri
dvierkach. Ak chcete nastaviť regulátor, obráťte regulačný šrob. Tak môžete natiahnuť
alebo povoliť oceľový kábel (pozrite Obrázok 5 ).
Natiahnutie pružiny pri dvierkach je správne, ak dvierka zostávajú vo vodorovnej polohe
pri plnom otvorení a zatvárajú sa pri ľahkom tlaku prstom.
5
4a
horný záves
povoľte
Regulácia natiahnutia pružiny pri dvierkach.
šroby s hlavičkou
dolný záves
Inštalácia prednej časti nábytku.
ZS-002_v03
39
PRIPOJENIE ODTOKOVÝCH HADÍC
ETAPY INŠTALOVANIA UMÝVAČKY
Vložte odtokovú hadicu do odtokovej rúry s minimálnym priemerom 4cm alebo ju vložte do
dresu a presvedčte sa, že hadica nie je zohnutá alebo skrútená. Použite špeciálne plastové podpory, ktoré sú dodávané spolu so zariadením (Obrázok 6 ). Koncovka hadice
musí byť vo výške medzi 400 a 1000 milimetrov a nemôže byť ponorená vo vode. Predídete tým efektu navracania sa vody).
1 Pripevnite nábytkové dvierka na vonkajšie dvierka umývačky používajúc pripojené
podpory.
2 Vyregulujte natiahnutie pružiny pri dvierkach pomocou klúča Allena obracajúc v smere
hodinových ručičiek, aby ste natiahli ľavú aj pravú pružinu pri dvierkach. Ak to neurobíte,
môžete poškodiť umývačku. (Obrázok 5 )
3 Pripojte hadicu, ktorá privádza studenú vodu.
4 Pripojte hadicu, ktorá odvádza vodu.
5 Pripojte elektrický kábel.
6 Pripevnite kondenzačný pás pod pracovným povrchom skrinky. Presvedčte sa, že
kondenzačný pás je vyrovnaný do hrany pracovného povrchu.
7 Umiestnite umývačku v správnej polohe.
8 Vyrovnajte umývačku pomocou krútenia šrobov po pravej a ľavej strane krytu (Obrázok 7 (5A)). Pre reguláciu predných nôžok použite kľúč a prekrúťte predné nôžky.
Poloha umývačky sa tak vyrovná.
9 Umývačka musí byť pripevnená na svojom mieste. Existujú dva spôsoby, ako to urobiť:
A. Normálny pracovný povrch – pripevnite do pracovného povrchu šrobami do dreva
zabezpečujúc, že hmotnosť umývačky nebude zväčšená o pracovný povrch (Obrázok 6 )
B. Mramorový alebo granitový blat – pripevnite podpory do bočného panelu umývačky
a pripevnite umývačku do nábytkového
krytu. Nasaďte gumovú čiapočku na šrob (Obrázok 7 ).
POZOR! Pripevnite na stene mocno špeciálnu plastovú podporu hadice.
Predídete tým premiestňovaniu sa odtokovej hadice a vylianiu sa vody poza
odtok.
6
Záves odtokovej
hadice
Pripevnite hák odtokovej hadice do blatu
Blat
min 400 mm
max 1000 mm
Predná čast
Odtoková rúra
Vyrovnajte umývačku. Umožníte tak správne fungovanie stojana a efektívnosť umývania
(Obrázok 8 ).
1 Preverte, či umývačka je vyrovnaná. Položte vodováhu na dvierkach a na koľajnici
stojana vo vnútri v súlade s obrázkom.
2 Vyrovnajte umývačku pomocou osobitnej regulácie štyroch vyrovnávajúcich nôžok.
3 Počas vyrovnávania umývačky dávajte prosím pozor, aby sa neprevrátila.
∅ 40 mm
Pripojenie odtokovej hadice. Zamontujte odtokovu hadicu v polohe A, B alebo C.
7
2
6
kondenzačná
páska
1
4
nábytkové dvierka
šrob
kužeľový
mechanizmus
5A
5B
5
7
gumová
čiapočka
šrob
40
ZS-002_v03
8
1 Úplne vytiahnite prívodové hadice z krytu, ktorý sa nachádza na zadnej strane umývačky.
2 Dokrúťte šroby prívodných hadíc do závoru o závite ¾ cala.
3 Pred spustením umývačky odkrúťte úplne ventil vody.
UPOZORNENIE! Ak prípojná hadica do dresu je zainštalovaná na tej istej úrovni
vody ako umývačka, môže sa roztrhnúť. Ak je takto aj v prípade Vášho dresu,
odporúčame, aby ste vypli hadicu a otvor upchali.
Preverte
vyrovnanie
úroveň
prednej a
zadnej časti
Ako vypnúť hadicu
1 Zatvorte prítok vody.
2 Zmenšite vodný tlak stláčajúc tlačítko zmenšenia tlaku. Zmenšuje to vodný tlak
a chráni Vás a miestnosť pred väčším oblaním.
3 Otvorte prítokovú hadicu vodovodného kohútika.
Preverte vyrovnanie na úrovni
dvoch priľahlých bočných častí
Pripojenie studenej vody
Pripojte prívodnú hadicu studenej vody do závitovej spojky 3/4 (cale) a presvedčte sa, že
je tesno pripevnená na mieste. Ak vodné rúry sú nové alebo neboli dlhší čas používané,
vypustite trochu vody, aby ste sa presvedčili, že je čistá a nie je v nej špina. Ak to neurobíte, existuje nebezpečenstvo, že prítok vody sa môže zablokovať a zariadenie zničiť.
Ilustrácia nastavenia nôžok.
POZOR! Maximálna výška nastavenia predstavuje 60 mm.
Pripojenie horúcej vody
PRIPOJENIE DO ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA
Preverte znamienkovú tabuľku, z ktorej sa dozviete, aké je napätie a pripojte umývačku do
príslušného elektrického zdroja.
Používajte požadované bezpečnostné poistky 12 A. Spravte osobitný obvod, ktorý slúži
len tomutu zariadeniu.
POZOR! Pred použitím zabezpečte vhodné zariadenie.
Zabezpečte príslušné napätie a frekvenciu napájania, ktorá zodpovedá údajom v znamienkovej tabuľke. Zástrčku vložte výlučne do zásuvky s uzemnením. Ak elektrická zásuvka
nevyhovuje danej zástrčke, wymeňte zásuvku. Nepoužívajte nástavec alebo podobné
predmety, pretože môžu zapríčiniť prehriatie a zapálenie. Pred použitím zabezpečte
vhodné zariadenie.
UZEMŇOVACÍ NÁVOD
Zariadenie musi byť uzemnené.V prípade, keď zariadenie pracuje nesprávne alebo sa
pokazí, uzemnenie zmenšuje riziko elektrického úrazu. Toto zariadenie obsahuje elektrický kábel s uzemňujúcim vodičom a zástrčku z uzemnením. Zástrčku pripojte do vhodného napájacieho zdroja, ktorý je zainštalovaný a uzemnený v súlade platnými normami
a požiadavkami.
UPOZORNENIE! Nesprávne pripojenie uzemňujúceho kábla môže zapríčiniť
riziko elektrického úrazu. Ak máte pochybnosti, či zariadenie je správne uzemnené nechajte to preveriť vykvalifikovaným elektrikom alebo zástupcom servisu.
Nemeňte zástrčku dodávanú so zariadením. Ak zástrčka nie je dopasovaná do
zásuvky, zavolajte vykvalifikovaného elektrika a zamontujte vhodnú zásuvku.
PRIPOJENIE VODY
Ako bezpečne zapnúť hadicu?
Zariadenie musí byť zapojené do vodnej siete
pomocou nového kompletu hadíc. Nepoužívajte
staré hadice.
Tlak vody musí byť medzi 0,04 MPa a 1 MPa.
Ak tlak vody je menší ako minimum, skonzultujte sa
so špecialistom. Špecialista Vám poradí.
Vodu do zariadenia môžete priviesť aj tak, že zariadenie pripojíte do domácej siete horúcej
vody, ak táto neprevyšuje teplotu 60 oC. V takom prípade čas cyklu umývania bude kratší
asi o 15 minút a efektívnosť umývania sa trochu zmenší. Pri pripojení do siete horúcej
vody musíte dodržať tie isté procedúry ako pri pripojení do siete studenej vody.
Umiestnenie zariadenie
Postavte zariadenie vo vybranom mieste. Zadná časť zariadenia by sa mala opierať
o stenu, bočné časti by mali priliehať do skriniek alebo stien. Umývačka má prítokové
a odtokové hadice, ktoré môžete umiestniť z pravej alebo ľavej strany, aby ste zabezpečili
správnu inštalácie.
Odtok vody
Pripojte odtokovú hadicu. Odtoková hadica musí byť presne dopasovaná, aby ste predišli
výteku vody. Presvedčte sa, že prítoková hadica vody nie je zamotaná alebo skrútená.
Predlžovacia hadica
Ak potrebujete predĺžiť odtokovú hadicu, presvedčte sa, že používate podobnú odtokovú
hadicu. Hadica nemôže byť dlhšia než 4 metre; v opačnom prípade sa efekt čistenia umývačky môže zmenšiť.
ZAPNUTIE UMÝVAČKY
Pred zapnutím umývačky preverte, či:
1 Umývačka je vyrovnaná a zodpovedajúco pripevnená.
2 Prítokový ventil je otvorený.
3 Voda nevyteká na spojoch hadíc.
4 Elektrické napätie je zapojené.
5 Prítoková a odtoková hadica nie sú zaviazané ani spletené.
6 Všetky materiály a výtlačky musia byť vybrané z umývačky.
Pokyny ako riešiť problém
SKÔR NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS
PROBLÉM MOŽNÉ PRÍČINY
ČO UROBIŤ
Bezpečnostná poistka sa spálila alebo sa
zapol automatický vypínač.
Vymeňte bezpečnostnú poistku alebo zresetujte automatický vypínač.
Odpojte iné zariadenia, ktoré sú zapnuté do toho istého obvodu ako umývačka.
Elektrické napätie nie je zapnuté.
Presvedčte sa, či umývačka je zapnutá a dvierka bezpečne zatvorené.
Presvedčte sa, či zástrčka elektrického kábla je zodpovedajúco pripojená do zásuvky
Kód chyby: E1
Tlak vody je nízky.
Preverte, či prítok vody je správne zapojený a voda je pustená.
Dvierka umývačky nie sú správne zatvorené.
Dbajte o to, aby dvierka boli správne zatvorené.
Zamotaná odtoková hadica.
Preverte odtokovú hadicu.
Zablokovaný filter.
Preverte hrubý filter (pozrite kapitolu nazvanú Čistenie filtra).
Zablokovaný kuchynský dres.
Preverte, či odtok kuchynského dobre funguje. Ak dres je zapchaný, potrebujete pomoc hydraulika
a nie servisného technika umývačky.
Technické problémy
Umývačka nezačína
pracovať
Voda nie je vypompovaná
z umývačky
ZS-002_v03
41
PROBLÉM MOŽNÉ PRÍČINY
ČO UROBIŤ
Nesprávny detergent.
Používajte výlučne špeciálne detergenty do umývačky, aby ste predišli vzniku mydlín. Ak sa objavia,
otvorte umývačky a nechajte ich vyparovať. Dodajte jedenkrát asi 4,5 litra studenej vody do vaničky,
následne spustite cyklus umývania „soak”. Vyprázdnite tak umývačku. Ak je to potrebné, činnosť
zopakujte.
Vyliaty prostriedok na prepláchnutie.
Vždy okamžite utrite vyliaty prostriedok na prepláchnutie.
Vo vnútri vaničke
umývačky sú škvrny
Bol použitý detergent s farbivom.
Presvedčte sa, že používate detergent bez farbiva.
Biely povlak na vnútornom
povrchu
Minerály obsiahnuté v tvrdej vode.
Ak chcete očistiť vnútro umývačky, použite vlhkú špongiu s detergentom do umývačiek. Činnosť
vykonajte v gumových rukavičkách. Nikdy nepoužívajte iné čistiace prostriedky než detergent do
umývačiek – vzhľadom na nebezpečenstvo vzniku peny alebo mydlín.
Všeobecné problémy
V vaničke umývačky sú
mydliny
Príbory nie sú z nehrdzavejúceho materiálu.
Hrdzavé škvrny na
príboroch
Program sa nezapol po dodaní soli. Stopy soli
sa objavili v cykle umývania.
Po dodaní soli do umývačky vždy zapnite program Rapid bez riadu v umývačke
Vrchný kryt zmäkčovača nie je tesne
zatvorený.
Preverte vrchný kryt. Presvedčte sa, že je dobre zatvorený.
Klopanie vo vnútri
umývačky
Postrekujúce rameno klope o nejaký predmet
v umývačke.
Zastavte program a uložte opätovne predmety, ktoré blokujú postrekujúce rameno.
Hrkanie vo vnútri
umývačky
Riady sú voľne položené vo vnútri umývačky.
Zastavte program a uložte riad znova.
Zvuk klopania v rúrach
umývačky
Može byť zapríčinený inštaláciou alebo
prierezom rúr
Nemá to vplyv na prácu umývačky. Ak máte pochybnosti, skontaktujte sa s vykvalifikovaným
hydraulikom.
Hluk
Nepostačujúci efekt umývania
Riady neboli správne vložené.
Pozrite poznámky v „Naplnenie košov umývačky”.
Program nebol dostatočne silný.
Vyberte viac intenzívny program. Pozrite tabuľku Cykly umývania.
Nadávkovali ste príliš malé množstvo
detergentu.
Použite viac detergentu alebo zmeňte detergent.
Predmety blokujú pohyb postrekujúcich
ramien.
Zmeňte uloženie riadu, aby sa postrekujúce ramená mohli voľne pohybovať.
Komplet filtrov na dne umývačky nie je čistý
alebo je nesprávne zamontovaný. Môže to
zapríčiniť zablokovanie poskrekujúcich ramien.
Vyčistite a/alebo zamontujte správne komplet filtrov.
Vyčistite otvory postrekujúcich ramien.
Pozrite: Čistenie postrekujúcich ramien.
Zmatovatené sklo
Efekt súčasného pôsobenia mäkkej vody
a príliš malého množstva detergentu.
Ak máte mäkkú vodu, vyhovujúci efekt získate dodaním menej detergentu a výberom kratšieho cyklu.
Čierne alebo šedé stopy na
tanierach
Stopy otierania sa hliníkových príborov
o taniere.
Na odstránenie pozostatkov použite jemný šmirgovací prostriedok.
V nádobe dávkovača zostal
detergent
Riady blokujú nádobu na detergent..
Opätovne uložte riad.
Nesprávne vloženie riadu.
Uložte riad v súlade s pokynmi.
Veľmi málo prostriedku na prepláchnutie.
Zväčšite množstvo prostriedku na prepláchnutie/doplňte dávkovač prostriedka na prepláchnutie.
Riady boli veľmi rýchlo vybrané.
Nevyprázdňujte umývačku hneď po umývaní. Ľahko pootvorte dvierka, aby unikla para. Začnite
vyberať riad z umývačky až vtedy, keď riad je sotva teplý na dotyk. Najskôr vyberte dolný kôš.
Predídete tak okvapkávaniu z riadu, ktorý je v hornom koši.
Bol zvolený nesprávny program.
V krátkom programe je nižšia teplota. Znižuje to aj efektívnosť umývania. Vyberte program s dlhším
časom umývania.
Použitie príborov s nízkou kvalitou.
Príbory alebo riad tohto typu nie sú vhodné do umývačky.
Riady nie sú čisté
Nepostačujúci efekt sušenia
Riady neschnú
KÓDY CHÝB
Ak pri práci umývačky vznikne nejaká chyba, zariadenie Vás bude vystríhať a zobrazí kód chyby:
KÓDY
VÝZNAM
MOŽNÉ PRÍČINY
E1
Dlhší čas prítoku vody.
Vodovodný kohútik je zakrútený alebo je pozastavený odber vody alebo tlak vody je príliš malý.
E3
Dlhší čas nahrievania, ale nedosahuje zadanú teplotu.
Nesprávne pracujúci snímač teploty alebo vyhrievacej špirály.
E4
Nadmerne naplnená.
Priveľa privedenej vody.
E6
Chyba snímača teploty.
Otvorený obvod alebo havária snímača teploty.
E7
Chyba snímača teploty.
Skrat alebo havária snímača teploty.
POZOR! Ak Vás zaleje voda, pred zavolaním servisu zakrúťte vodovodný kohútik.
Ak sa v podstave zariadenia nachádza voda v dôsledku nadmerného naplnenia
alebo voda trochu preteká, odstráňte vodu pred opätovným spustením umývačky.
42
ZS-002_v03
Ekologicky vhodná likvidácia
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené v znamienkovej tabuľke výrobku.
Umývačka riadu je zariadením I triedy, ktoré ma nasledovné vybavenie: prípojný kábel
s ochrannou žilou a zástrčku z ochranným stykom.
Zariadenie spľňa požiadavky platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami direktív:
–– Elektrické nízkonapäťové zariadenie (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený znakom CE na znamienkovej tabuľke.
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o.
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy
ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
●● Obalové materiály môžu byť nebezpečné pre deti!
●● Prosím, choďte do recyklingového miesta, kde
odstránia obal alebo zariadenia.
Odstrihnite elektrický prípojný kábel a zničte zariadenie zamykajúce dvierka.
●● Kartónový obal je vyrábaný z recyklingového papieru. Musíte ho odovzdať na miesto
zberu starého papiera.
●● Zabezpečte správne odstránenie tohto výrobku. Pomáhate tak predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ludí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávneho zaobchádzania s odpadmi tohto výrobku.
●● Ak chcete získať viac podrobné informácie týkajúce sa recyklingu tohto výrobku, prosíme, skontaktujte sa s miestnym úradom alebo firmou, ktorá sa zaoberá vývozom
smetí
Výška:
820 mm (regulovane + 60 mm)
Šírka:
445 mm
Hĺbka:
540 mm
Napätie:
pozrite znamienkovú tabuľku
Tlak vody:
0,04–1,0 MPa
Pripojenie horúcej vody:
max 60°C
Pripojenie elektrického prúdu:
pozrite znamienkovú tabuľku
Objem:
9 kompletov riadu
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia
v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných,
obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
ZS-002_v03
43
HU
Tisztelt Vásárló
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói
között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Különösen figyeljen a biztonsági előírásokra. Kérjük, őrizze meg a használati utasítást, hogy azt később is fel tudja
használni.
Az alábbi használati utasítás a következő fejezeteket tartalmazza: biztonsági előírások,
működési elv, beszerelési útmutató, problémamegoldás, stb.
Tartalomjegyzék
Biztonsági előírások ......................................................................................................44
Használat . .......................................................................................................................45
Kezelőpanel...................................................................................................................45
A mosogatógép felépítése ............................................................................................45
Első használat előtt . ......................................................................................................46
A. Vízlágyító..................................................................................................................46
B. Só adagolása a vízlágyítóba ....................................................................................46
C. Az öblítőtartály feltöltése ..........................................................................................46
D. Mosogatószerek ......................................................................................................47
A 3 az 1 - ben program használata................................................................................48
A mosogatókosár feltöltése ..........................................................................................48
Biztonsági előírások a mosogatókosár feltöltése előtt és után . ..................................48
A felső kosár feltöltése .................................................................................................48
Az alsó kosár feltöltése ................................................................................................49
Az evőeszközös kosár . ................................................................................................49
A mosogatóprogram indítása . ......................................................................................50
Programtáblázat ...........................................................................................................50
A készülék bekapcsolása .............................................................................................51
Programváltás ..............................................................................................................51
A mosogatóprogram befejezése . .................................................................................51
Karbantartás és tisztítás . ..............................................................................................51
Szűrőrendszer ..............................................................................................................51
Karbantartás .................................................................................................................52
Beszerelési útmutató .....................................................................................................52
Beszerelés . ..................................................................................................................52
Az előpanel mérete és beszerelése .............................................................................53
Az ajtózáró rugó erősségének beállítása .....................................................................53
A vízelvezető cső csatlakoztatása ................................................................................54
A mosogatógép beszerelésének fázisai .......................................................................54
Hálózatba csatlakoztatás .............................................................................................55
Víz csatlakoztatása ......................................................................................................55
A mosogatógép beindítása ...........................................................................................55
Problémamegoldás ........................................................................................................55
Mielőtt szerelőhöz fordulna . .........................................................................................55
Hibakódok ....................................................................................................................56
Műszaki adatok . .............................................................................................................57
Ökológia ..........................................................................................................................57
Biztonsági előírások
FÖLDELÉS
●● A mosógépet csak megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa a készülék
paraméteráblájának leírása szerint.
●● A csatlakozót csak a helyi szerelési és földelési feltételeknek megfelelő csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.
●● Mindig a készülékhez tartozó eredeti csatlakozót használja.
●● A készülék beszerelése utána a csatlakozó könnyen elérhető helyen legyen.
●● A hibásan felszerelt vezeték áramütést okozhat.
●● Ne csatlakoztassa a készüléket a hálózatba hosszabbító segítségével, mert az nem
elég biztonságos.
●● Ha kételyei lennének a készülék megfelelő földelésével kapcsolatban, úgy azt képzett
szerelővel ellenőriztesse. Ha a csatlakozó nem illeszkedik az megfelelően, ne próbáljon változtatásokat eszközölni rajta. Szerelő segítségével szereltessen fel megfelelő
aljzatot.
HELYES HASZNÁLAT
●● Ne üljön, vagy támaszkodjon a készülék ajtajának, vagy kosarának.
●● Ne nyúljon a fűtőelemhez a készülék működése alatt, vagy közvetlenül a munka leállta
után. (Ez a figyelmeztetés csak a látható fűtőelemmel rendelkező készülékekre vonatkozik).
●● Ne használja a mosogatógépet mindaddig, míg az összes burkolóelem a helyére nem
került. Munka közben csak nagyon óvatosan nyissa ki az ajtót, mert kiömölhet a víz.
●● Ne tegyen semmilyen nehéz tárgyat a nyitott ajtókra, mert a készülék felborulhat.
●● A mosandó tárgyak behelyezése:
– Éles tárgyakat csak úgy helyezzen el, hogy azok ne sértsék fel az ajtó szigetelését.
– VIGYÁZAT: Kést vagy más éles tárgyat a kosár aljába fektessen élével lefelé.
●● A mosogatógépben használat közben műanyag tárgyak ne érjenek a fűtőelemnek.
(Ez a figyelmeztetés csak a látható fűtőelemmel rendelkező készülékekre vonatkozik).
●● Mosogatás után ellenőrizze le, hogy kiürült-e a mosószeres tartály.
●● Ne mosogasson olyan műanyag edényeket a készülék segítségével, melyeken nincs
„mosogatógépben mosható” jelzés. A jelzéssel el nem látott műanyag termékek tisztításának módjáról érdeklődjön azok gyártójánál.
●● Csak automata mosógéphez való mosogatószereket használjon.
●● Ne használjon kézi mosogatáshoz való mosogatószert, Tartsa ezeket a termékeket
kisgyermekektől távol.
●● A mosogatógépben levő víz nem iható. A készülék belsejében mosogatószerből kivált
üledék található. Kisgyermekek ne tartózkodjanak nyitott mosogatógép közelében.
●● A készüléket a víz- és szennyvízhálózathoz csak új cső segítségével csatlakoztassa.
Ne használjon régi vízcsövet.
●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy
a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan
utasítást adtak.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
●● A mosogatószerek erősen lúgosak és lenyelés, vagy szembe kerülésük veszélyes. Kerülje a bőrre és szembe kerülésüket, valamint figyeljen, hogy gyerekek ne
tartózkodjanak nyitott mosogatógép közelében.
●● Ne hagyja a készülék ajtaját nyitva, mert az felborulhat.
Abban az esetben, ha a beszerelt vízcső megsérül, azt csak a gyártónál, szakszervizben
vagy szakember segítségével cseréltesse az esetleges veszélyek elkerülése érdekében.
A készüléket csak szakember javíthatja. A nem megfelelő szerelés veszélyes lehet
a felhasználóra nézve. Hiba esetén, javasoljuk forduljon szakszervizhez.
●● A mosogatógép beltéri, hétköznapi használatra készült.
●● A csomagolóanyagokat kidobás előtt válogassa szét megfelelően. Rendeltetésszerűen használja csak a mosogatógépet..
●● Beszerelés közben ne hajlítsa meg túlzottan és ne lapítsa a csatlakozókábelt.
●● Ne manipulálja a gombokat és tekerőkapcsolókat.
●● A maximálisan megengedett helyi víznyomás: 1 Mpa.
●● Minimálisan megengedett víznyomás a vízbevezető csőben: 0,04 Mpa.
Használat előtt figyelmesen olvassa el az egész használati utasítást.
44
ZS-002_v03
Használat
FIGYELEM! A mosogatógép leggazdaságosabb működéséhez olvassa el az
üzembe helyezés előtt a használati javaslatokat.
KEZELŐPANEL
7
3
6
5
1 ON/OFF ki/be kapcsoló.
2 Feszültség alatt - visszajelző lámpa: az ON/OFF kapcsoló felkapcsolásakor lép működésbe.
3 Késleltetett indítás kapcsolója (delay): nyomja be ezt a gombot, hogy beállítsa a késleltetés idejét. Ezen kapcsoló segítségével 24 órával késleltethető az indítás. Minden
gombnyomás egy óra késleltetést jelent.
4 A kijelző a késleletetés idejét, vagy a hibakódokat jelzi ki.
4
1
2
5 A só és öblítő visszajelző lámpa, akkor világít, ha a só vagy az öblítő elfogyott. Akkor
is világít, ha öblítő helyett 3az1-ben tablettát használunk a mosogatáshoz, ez normális állapot.
6 Programkapcsoló: mosogatóprogram válaszható a benyomásával.
7 Programvisszajelző lámpák: Csak a program kiválasztása után égnek, jelezve a kiválasztott programot.
A MOSOGATÓGÉP FELÉPÍTÉSE
Elölnézet
Hátulnézet
7
1
2
3
8
4
5
9
11
6
1
2
3
4
5
6
7
Felső kosár
Forgókar
Alsó kosár
sótartály
Elsődleges szűrő
Mosogatószer adagoló
Pohártartó
ZS-002_v03
12
10
8
9
10
11
12
Evőeszköz tartó
Durva szűrő
Öblítőtartály
Vízelvezető csőső csatlakozása
Vízbevezető cső csatlakozása
45
1
Első használat előtt
Mielőtt először használná:
A Állítsa be a vízlágyítót.
B Öntsön ½ liter vizet a sótartály ba és töltse fel sóval.
C Töltse fel az öblítőtartályt.
D Töltse fel mosogatószerrel.
A
VÍZLÁGYÍTÓ
A mosogatógép speciális vízlágyító rendszerrel rendelkezik. A vízlágyítót kézzel kell beállítani, a vízkeménységi fok gombját eltekerve. A vízlágyító szerepe, hogy kivonja a készülékre esetlegesen káros ásványi anyagokat a vízből. Minél nagyobb az ásványanyag
tartalma a víznek, annál keményebb. A vízkeménységet a helyi vízszolgáltató hálózattól
tudhatja meg, vagy kereskedelmi forgalomban levő teszter segítségével önállóan is megmérheti.
2
Só felhasználás beállítása
A mosogatógépet úgy tervezték, hogy abban a só felhasználást a vízkeménységtől függően be lehet állítani. Ez a só felhasználás optimalizálását jelenti.
A sófelhasználás beállításához a következőket kell tennie:
1 Tekerje ki a sótartály fedelét.
2 A tartályon, egy nyíllal ellátott gyűrű
található (lásd a mellékelt ábrát).
Szükség esetén tekerje a gyűrűt az
óramutató járásával ellentétes irányba
a „-” vagy „+” jelig a vízkeménységtől
függően.
A beállítás megkönnyítésére használhat
lapos csavarhúzót is.
A beállítást a következő táblázat alapján
végezheti el:
VÍZKEMÉNYSÉG
°dH
°fH
°Clarke
A
kapcsoló
állása
mmol/l
Só felhasználás
(gram/
ciklus)
Hatásfok
(ciklus
/1kg)
0–8
0–14
0–10
0–1,4
/
0
/
8–22
14–39
10–28
1,4–3,9
-
20
50
22–45
39–80
28–56
3,9–8
Mid
40
25
45–60
80–107
56–75
8–11
+
60
16
FIGYELEM!
dH = 1,25
Clarke = 1,78
fH = 0,178 mmol/l
dH:
német vízkeménységi skála
fH:
francia vízkemémységi skála
Clarke: brit vízkeménységi skála
„/”
Ne adjon hozzá sót
„-”
Iránybeállítás ”-”
„+”
Iránybeállítás ”+”
„Mid”
A két jel közötti beállítás “+” “-”
Érdeklődjön a vízszolgáltatónál a vízkeménységet illetően.
FIGYELEM! Ha az önök által vásárolt modell nem rendelkezik vízlágyítóval, akkor
kihagyhatja ezt a fejezetet.
Vízlágyító
A víz keménysége helyről-helyre változik. Ha a mosogatáshoz kemény vizet használunk,
az edényekre és evőeszközökre üledék rakódik le.
A készülék olyan speciális sótartállyal rendelkezik, mely kivonja a vízből a vízkövet és más
ásványi anyagokat.
B
A VÍZLÁGYÍTÓ FELTÖLTÉSE SÓVAL
Kizárólag mosogatógéphez való sót használjon.
A sótartály az alsó kosár alatt található és a következőképpen tölthető fel.
●● Kizárólag mosogatógéphez való sót használjon! Minden más jellegű, főként a hagyományos étkezési só, tönkreteszi a vízlágyítót. Nem megfelelő só használatából adódó
problémákért a gyártó/importőr nem vállal felelősséget és nem ad garanciát.
●● A sót mindig egy teljes mosogatóprogram előtt töltse fel, így megakadályozza
a sókristályképződést vagy a sóoldat kifolyását, ami idővel a készülék aljában felgyűlve korrózióhoz vezet.
46
1 Vegye ki az alsó kosarat, majd csavarja le és vegye le a sótartály fedelét. 1
2 Első használat előtt töltse fel a tartályt ½ liter vízzel.
3 Helyezze a tölcsér (csatolva) végét a nyílásba és öntsön bele kb. 1 kg sót.
Normális, hogy valamennyi víz túlcsordul a tartályból. 2
4 A tartály feltöltése után csavarja szorosan a helyére a tartály fedelét az óramutató
járásával megegyező irányba.
5 A figyelmeztető lámpa 2-6 nappal a tartály feltöltése után kialszik.
6 Közvetlenül a só tartály feltöltése után indítsa el a mosogatóprogramot.
(Javasoljuk a soak vagy rapid program használatát). Ellenkező esetben a szűrőrendszer,
a pumpa, vagy más alkatrészek megsérülhetnek a túl sós víz miatt. Az ilyen jellegű hiba
nem garanciális.
FIGYELEM!
1 A sótartályt csak abba az esetben kell újratölteni, ha a kijelző panelen kigyullad
a sótartály visszajelző lámpája. Attól függően, hogy milyen jól oldódott fel a só
a lámpa az utántöltés után si világíthat.
2 Abban az esetben, ha a sóoldat kiömlik, indítsa el a soak vagy rapid programot, hogy leöblítse a túlfolyt sót.
C
AZ ÖBLÍTŐTARTÁLY FELTÖLTÉSE
Az öblítő adagolója
Az öblítő az utolsó öblítés során kerül felhasználásra, hogy megakadályozza a csepp képződést a az edények falán, mely nyomot hagyhat rajtuk. Egyben elősegíti az edények
száradását, azáltal, hogy lepergeti róluk a vizet. A mosogatógépet folyékony öblítő használatára tervezték. Az öblítő adagolója z ajtó belső felén található a mosogatószer adagolója mellett.
Ahhoz, hogy feltöltse a tartályt, csavarja le annak tetejét és öntsön bele annyi öblítő
folyadékot, hogy a kijelző teljesen elsötétedjen. A tartály űrtartalma kb 110 ml.
FIGYELEM! Mindig csak márkás öblítőt használjon,. Sose töltse fel a tartályt más
jellegű öblítő folyadékkal (pl. folyékony automata mosogatószerrel). Ez tönkreteheti a berendezést.
Mikor kell újratölteni az öblítő folyadékot
Ha nincs öblítőfolyadék visszajelző a vezérlőpanelon, úgy az öblítő mennyiségét a fedél
mellett található jelölt optikai kijelző színe alapján ellenőrizheti. Mikor a kijelző színe
teljesen fekete, akkor a tartály tele van. Ahogy fogy az öblítő folyadék, úgy lesz az
optikai kijelző fekete foltja is egyre kisebb. Sose hagyja ¼ -nél lejjebb süllyedni a folyadék
szintjét.
ZS-002_v03
Ahogyan fogy a folyadék, úgy lesz az optikai kijelző foltja is egyre kisebb, mely e következőt jelenti.
tele
Öblítő folyadék szintjének visszajelzője
3/4 ig tele
1/2 ig tele
1/4 ig tele
üres
D
MOSOGATÓSZER
A mosogatószer adagolója
A mosogatószer adagolóját mindig a mosogatás előtt töltse fel a csatolt táblázat szerint.
A mosogatógép kevesebb mosogatószert használ, mint a hagyományos mosogatógépek.
Általában egy teljes adag mosogatásához egy evőkanál mosogatószerre van szükség.
Minél koszosabbak az edények, annál több mosogatószerre van szükség.
Mindig csak közvetlenül a mosogatás megkezdése előtt töltse fel a tartályt különben, ha
hosszabb ideig áll a mosogatószer az adagolóban, megnedvesedik és nem oldódik fel
megfelelően.
A mosogatószerből szükséges mennyiség
1
Nyomja be a kinyitáshoz
Az öblítő folyadék adagolója
1
2
2
1 Ahhoz, hogy kinyissa az adagoló tar-
3
tályát fordítsa el a zárókupakot az „open”
(balra) irányába.
2 Öntsön öblítő folyadékot az adagolóba, vigyázva, hogy ne töltsön túl sokat.
3 Tegye a helyére a zárókupakot, úgy
hogy a nyíl illeszkedjen az „open” jelhez,
majd tekerje a „close” (jobbra) irányába.
Az öblítő az utolsó öblítés során kerül
felhasználásra feladata, hogy megakadályozza a csepp képződést az edények
falán, mely így nyomot hagyhat rajtuk.
Egyben elősegíti az edények száradását,
azáltal, hogy lepergeti róluk a vizet. A mosogatógépet folyékony öblítő használatára tervezték. Az öblítő adagolója z ajtó belső felén található a mosogatószer adagolója mellett.
Ahhoz, hogy feltöltse a tartályt, csavarja le annak tetejét és öntsön bele annyi öblítő folyadékot, hogy a kijelző teljesen elsötétedjen.
A tartály űrtartalma kb 110ml. Vigyázzon, hogy ne töltse túl az adagolót, mert az túlzott
öblítő folyadék fogyasztást okoz. Törölje le száraz ronggyal az esetlegesen kifolyt folyadékot.
Ne felejtse el újra a helyére tekerni a zárókupakot mielőtt becsukja a mosogatógép ajtaját.
FIGYELEM! Törölje fel a kifolyt öblítőt, hogy megelőzze a túlzott habképződést
a következő mosogatás során.
Az öblítő folyadék adagolójának beállítása
Az öblítő folyadék tekerőkapcsolóján négy vagy hat lehetséges beállítás található. Kezdje
mindig a „4” fokozattal. Foltok és száradási problémák esetében növelje a öblítő men�nyiségét, megemelve és az „5” jelzésre állítva a kapcsolót. Ha az edények továbbra is
foltosak és nem megfelelően száradnak, tekerje még
feljebb az öblítő szintjét, egészen addig, míg a foltok el
Tekerőkapcsoló (öblítés)
nem tűnnek az elmosogatott edényekről.
A javasolt beállítás a „4” (gyári beállítás). FIGYELEM! Növelje az adagot, ha a mosogatás után
az edények felületén vízcseppek nyomai láthatók.
Csökkentse az adagot, ha azokon ragacsos fehér
foltok, vagy a poharakon és késéleken kékes bevonat jelenik meg.
ZS-002_v03
1
2
3
4
Nyomja be az adagoló kinyitáshoz ( 1 ábra).
Töltse fel mosogatószerrel ( 2 ábra).
A csatolt adagolókanál segítségével könnyebben kimérheti a megfelelő mennyiséget.
Az adagolóban 25 g mosogatószer fér.
FIGYELEM! Ha az adagoló fedele zárva van nyomja meg a kinyitáshoz a zárkioldó
gombot.
FIGYELEM! A fedél kinyílik. Mindig csak a mosogatás megkezdése előtt töltse fel
a tartályt.
FIGYELEM! Használjon márkás mosogatószereket.
VIGYÁZAT! A mosogatószerek korróziót okoznak! Tartsa gyermekektől távol.
A mosogatószer helyes használata
Csak mosogatógéphez való mosogatószert használjon. Figyeljen, hogy a mosogatószer
mindig friss és száraz legyen.
Ne töltse fel a tartályt, amíg nem kezd el mosogatni.
Az adagoló feltöltése mosogatószerrel
Töltse fel az adagolót mosogatószerrel.
Az adagoló adagjainak kijelzése:
A A főmosogatáshoz szükséges mosogatószer tartálya.
B Az előmosogatáshoz szükséges mosogatószer tartálya valamint a 3 az 1-ben tabletták, vagy más kompakt mosogatószerek adagolója.
A minimális mennyiség az adagolón MIN jelzéssel jelölve.
47
FIGYELEM! Tartsa be a gyártó tárolásra vonatkozó utasításait.
●● Csukja vissza a fedelet úgy, hogy az a helyére ugorjon.
●● Ha az edények nagyon koszosak adjon hozzájuk több mosogatószert az előmosás
adagolójába. Ez a mosogatószer az előmosás során hatni.
FIGYELEM! A használati utasítás további részeiben megtalálhatja a különböző
mosogatóprogramokhoz szükséges mosogatószer mennyiségét. Vegye figyelembe, hogy a vízkeménységtől és az edények koszosságától is függ ennek men�nyisége.
Kérjük tartsa be a forgalmazó utasításait a mosogatószerrel kapcsolatban.
Mosogatószer fajták
Háromféle mosogatószert különböztetünk meg:
●● foszforán és klór tartalmú,
●● klór mentes foszforán,
●● klór és foszforán mentes.
Általában az új porított mosogatószerek nem tartalmaznak foszforánokat, így nem
lágyítják a vizet.
Ilyen esetben érdemes feltölteni a vízlágyítót, még ha a vízkeménység foka 6 dH körüli.
Ha foszforán mentes mosogatószert használunk, az edények és poharak falán fehér lerakódás képződik.
A jobb mosogatás érdekében több mosogatószert kell használnunk.
A klór mentes mosogatószerek fehérítő hatása minimális, így a sötétebb foltokat nem tüntetni el. Ilyen esetben használjon magasabb hőmérséklete a mosogatáshoz.
A mosogatókosár feltöltése
Jobb hatásfok elérése érdekében alkalmazza a következőket. Az evőeszközös kosár
mérete és formája eltérhet a rajzon látottaktól.
BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK A KOSÁR BERAKODÁSA ELŐTT ÉS UTÁN
Távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Áztassa be az esetlegesen leégett ételmaradékokat. Nem szükséges a edények folyóvízben történő öblítése.
Az edényeket a következőképpen helyezze a mosogatóba:
1 A poharak csészék talppal felfelé tegyük be.
2 A mély edényeket rézsútosan helyezzük, a mosogatóba, hogy így biztosítsuk a víz
áramlását.
3 Minden edény úgy tegyük, biztonságosan a mosogatóba, hogy ne mozdulhassanak el.
4 Minden edényt úgy helyezzünk a mosogatóba, hogy ne akadályozzák a forgókarok
mozgását.
Ne mosogasson túl apró tárgyakat a mosogatógéppel, mert azok kieshetnek a kosárból.
Az edények kivétele során, hogy ne csöpögjön a felső kosárból az alsóban levő edényekre
a víz, előbb vegye ki az edényeket az alsó kosárból, majd a felsőből.
A FELSŐ KOSÁR FELTÖLTÉSE
A felső kosár kisebb , törékenyebb edények számára lett kialakítva, mint például poharak,
kávés és teás csészék, csésze aljak, tányérok, mélytányérok, valamint lapos serpenyők
(ha nem túl koszosak).
Helyezze el úgy az edényeket, hogy azok ne mozduljanak el a vízsugár nyomásától.
Koncentrátum formájú, vagy kompakt mosogatószerek
A mosogatószereket a hatóanyagaik alapján két csoportba sorolhatjuk:
a) hagyományos, alkáli jellegű szerek
b) alacsony alkáli tartalmú koncentrátumok természetes enzimekkel.
A kompakt mosogatószerek enzimjei feloldják és eltávolítják a szennyeződéseket.
A mosogatóprogramok kihasználják, hogy az enzimek már alacsony hőfokon is feloldják
a szennyeződéseket.
Ha kompakt, öblítőszert is tartalmazó mosogatószert használ nincs szüksége külön
öblítőszerre, így nem kell újratöltenie a tartályt.
A kompakt mosogatószereket kizárólag a gyártó utasításai szerint alkalmazza. Ha használatuk során probléma merülne fel, keresse meg a gyártót.
BEFELÉ
FIGYELEM! Minden mosogatószert tartson távol a gyerekektől. A mosogatószert
mindig közvetlenül a mosogatás előtt adagolja a mosogatógépbe.
A 3 AZ 1-BEN PROGRAM HASZNÁLATA
A mosogatógép rendelkezik egy 3 az 1-ben funkcióval, mely lehetővé teszi a kompakt,
3 az 1-ben mosogatószerek használatát. A 3 az 1-ben tabletták tartalmaznak mind mosogatószert, mind öblítőt, mind vízlágyítót. Ezért a 3 az 1-ben program során nincs szükség
öblítő és vízlágyító használatára, csak a 3 az 1-ben tablettára. Az ilyen tablettát az adagoló B rekeszébe kell tenni.
csészék
FIGYELEM! A legjobb hatásfokot a 3 az 1-ben tabletták használata esetén a 3 az
1-ben program használata biztosítja.
1 A 3 az 1-ben tablettákat a B rekeszbe kell tenni.
2 Helyezze az adagoló rekeszbe a 3 az 1-ben tablettát és indítsa el a 3 az 1-ben programot.
csészealjak
poharak
kis mélytányérok
FIGYELEM! Ne használjon a rekesznél nagyobb méretű tablettát. Összetört, vagy
porított 3 az 1-ben tabletták nem alkalmazhatók ebben a programban. A mosogatószert közvetlenül a mosogatás előtt adagolja.
közepes mélytányérok
48
nagy mélytányérok
ZS-002_v03
A felső kosár beállítása
A felső polc a könnyebb és törékenyebb edényeknek lett kialakítva, olyanoknak, mint pl:
poharak, kávés és teás csészék, kistányérok, salátás tálak, kisebb edények és serpenyők
(feltéve, hogy nem túl szennyezettek). Helyezze úgy be a tányérokat és az egyéb konyhai
felszerelést, hogy azok ne mozduljanak el a vízsugár hatására. A poharakat, csészéket
mélytányérokat mindig fordítva (az aljukkal felfelé) tegye a gépbe.
A felső kosár magassága állítható. Lehetőség van alsó és felső helyzetben történő használatra a mosogatni kívánt edények magasságától függően. Fel lehet emelni, vagy le lehet
süllyeszteni a kosarat, vagy megnyomni a magasság szabályozót. A hosszú tárgyakat,
mint a evőeszközök, salátásvillák és kések, úgy kell elhelyezni, hogy azok ne akadályozzák a forgókarok mozgását. A polc forgatható, valamint a magasága is állítható, az edények méretétől függően.
Ha nincs rá szükség, akkor a polcot minimális magasságra lehet állítani. A polc beállításához meg kell győződni, hogy a polc a szélen található-e, majd felemelni a kívánt magasságba és a megfelelő helyzetbe fordítani.
1. POZĺCIÓ: Alsó állás
ovális hústál
lapostányér
kistányér
mélytányér
evőeszközkosár
A karok (tüskék) lehajtása
A karok lehajthatók, hogy így egyszerűbben lehet a mosogatógépbe helyezni nagyobb
edényeket.
A karok lehajtását lásd az ábrán.
Húzza fel a jobb és bal fém drótoknál fogva, melyek a 2. pozícióba emelik a felső kosarat.
2. POZĺCIÓ: Felső állás
mja
Nyo eg
m
mja
Nyo eg
m
EVŐESZÖZÖS KOSÁR
Az evőeszközöket álló helyzetben helyezze a kosárba. Ha a kosár rendelkezik oldalrekesszel, akkor a kanalakat oda kell külön tenni szintén álló helyzetbe, míg a különösen
hosszú darabokat fektesse a kosár aljába vízszintesen, ahogy azt az ábra is mutatja.
Nyomja meg a jobb és bal szabályozót, hogy a kosár lesüllyedjen az 1. pozícióba.
AZ ALSÓ KOSÁR FELTÖLTÉSE
Javasoljuk, hogy a nagyobb edények, melyek mosása nehezebb helyezze az alsó
kosárba: lábasokat, teflonedényeket, fedőket, tányérokat és mélytányérokat, úgy ahogy
azt az ábrán látja.
A tányérokat és a fedőket legjobb a tartó oldalában elhelyezni, ahol nem zavarják a felső
forgókar mozgását.
A lábasokat, mélytányérokat mindig az aljukkal felfelé helyezze a kosárba.
Mély lábasokat rézsútosan kell elhelyezni, hogy biztosítsa a víz kifolyását.
A kosár aljában levő tüskék ledönthetők, így nagy méretű edényeket is el lehet helyezni.
BEFELÉ
ZS-002_v03
BEFELÉ
1 Villák
5 Kések
2 Kanalak
6 Merőkanalak
3 Desszertes kanalak
7 Szószos kanalak
4 Teáskanalak
8 Nagy villák
49
Evőeszközök behelyezése
VIGYÁZAT! Ne hagyja, hogy bármi is kilógjon a kosárból.
A következő evőeszközök mosogatógépben:
NEM MOSOGATHATÓK
–– Fa, vagy porcelán, vagy kagyló nyelűek.
–– Magas hőmérséklettel szemben nem ellenálló műanyagok.
–– Régi ragasztott evőeszközök, melyek nem hőállóak.
–– Ragasztott evőeszközök, vagy edények.
–– Cin és réz tárgyak.
–– Kristály.
–– Nem rozsdamentes fémedények.
–– Fatányérok.
–– Műszálas edények.
RÉSZBEN MOSOGATHATÓK
–– Némely üveg edények tartósan mattosodnak több mosás után.
–– Ezüst és alumínium edények színe elváltozhat.
–– Festett bögrék mintái kifakulnak a mosogatógépben egy idő után.
Mielőtt feltölti a mosogatógépet:
●● Behelyezés előtt: távolítsa el az ételmaradékokat.
●● Áztassa be a serpenyőben odaégett ételmaradékokat..
●● Az edények és evőeszközök ne akadályozzák a mosógép forgókarjainak működését.
●● A mély edényeket, például csészéket, poharakat, serpenyőket stb., tegye a szájukkal
lefelé, hogy a mosogatás során használt víz ne gyűljön össze az aljukban.
●● Az edények és evőeszközök nem feküdhetnek egymáson, vagy takarhatják egymást.
●● A poharak ne érjenek egymáshoz, hogy ne sérüljenek meg.
●● A nagy, nehezen tisztítható edényeket az alsó tárolóba tegye.
●● A felső tároló kisebb, törékenyebb edényekhez készült, olyanokhoz, mint például:
poharak, teás vagy kávés csészék.
FIGYELEM! Hosszú, élével felfelé állított kések potenciális veszélyforrások lehetnek!
Hosszú és/vagy éles evőeszközöket fektesse a felső kosár aljába.
A poharak vagy edények sérülése
FIGYELEM! Ne tegyen cigarettahamuval, gyertyaviasszal szennyezett, valamint
festékes vagy lakkos edényeket a mosogatógépbe.
Ha új edényeket vesz ellenőrizze, hogy mosogathatók-e mosogatógépben.
FIGYELEM! Ne töltse túl a mosogatógépet. Ne használjon nem mosogatógépbe
való mosogatószert. Ez fontos az energiatakarékosság szempontjából.
A mosogatógépbe 12 főre elég étkészletet fér.
Lehetséges okai:
●● Az üveg fajtája, vagy gyártási technológiája
●● A mosogatószer összetétele.
●● A mosogatás hőmérséklete és időtartama.
Megoldás:
●● Használjon a gyártó által „mosogatógépben mosogatható” jelzéssel ellátottakat.
●● Használjon gyenge mosogatószereket, melyeken a gyártó feltüntette a velük mosható
edényeket, szükség esetén keresse meg a gyártót további információkért.
●● Használjon alacsonyabb hőmérsékletű programot.
●● A mosogatás befejezése után vegye ki minél gyorsabban az üveg edényeket és az
evőeszközöket, hogy megakadályozza azok sérülését.
A mosogatóprogram indítása
PROGRAMTÁBLÁZAT
Program
Ciklus választás Információ
Ciklus leírása
Előmosogató-szer/
mosogatószer
Időtartam
(min)
Energia
(kWh)
Víz
(l)
4/20 g
120-160
0,8-1,2
9-12
Öblítő
Mindenféle szennyes edényhez, pl.:
lábasok, serpenyők, tűzállóedények,
vagy amelyekben beszáradt
ételmaradék volt.
Előmosás 40°C
Automata mosás 50-60°C
Öblítés
Öblítés 70°C
Szárítás
Átlagosan szennyes edényekhez,
pl.: lábasok, tányérok, poharak,
kevésbé koszos serpenyők.
Standard napi ciklus.
Előmosás 50vC
Előmosás
Előmosás 45°C
Öblítés
Öblítés 70°C
Szárítás
3in1
168
0.95
14.7
Minden nagyon szennyes edény
esetében, pl.: lábasok, serpenyők,
tűzállóedények, vagy amelyekben
beszáradt ételmaradék volt.
Előmosás 50°C
Előmosás
Mosás 60°C
Öblítés
Öblítés
Öblítés 70°C
Szárítás
4/20 g
170
1.35
17.5

Normal
(IEC-EN 50242)
Standard napi ciklus az átlagosan
szennyezett edények esetében, úgy
mint: lábasok, tányérok, poharak.
Előmosás
Előmosás
Mosás 60°C
Öblítés 70°C
Szárítás
4/20 g
155
0.74
10.4

Eco
Kevésbé koszos edények esetében,
pl.: tányérok, poharak mélytányérok,
kevésbé koszos serpenyők.
Előmosás
Mosás 45°C
Öblítés 60°C
Szárítás
20 g
105
0.65
10.4

Rinse
Csak öblítést és szárítást igénylő
edények esetében.
Mosás 45°C
Öblítés 70°C
Szárítás
95
0.75
7.7

Glass
Kevésbé koszos edények pl.,
poharak esetében.
Előmosás
Mosás 40°C
Öblítés 70°C
Szárítás
15 g
110
0.75
10.4

Rapid
Gyors mosogatás szárítást nem
igénylő edények esetében.
Mosás 40°C
Öblítés 45°C
15 g
30
0.40
6.7
Soak
Olyan edények, melyek még a nap
folyamán mosásra kerülnek.
Előmosás
9
0,05
6
Auto
3in1
Strong
50

ZS-002_v03
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
1 Húzza ki az alsó és felső kosarat, tegye be az edényeket és tolja a helyükre. Előbb az
alsó, majd a felső kosarat rakja tele (lásd „A mosogatókosár feltöltése” fejezetet).
2 Töltse fel mosogatószerrel (lásd „Só, mosogatószerek és öblítők” fejezetet).
3 Nyissa ki a vízelzáró csapot, hogy elérje a lehető legnagyobb víznyomást.
4 Dugja be a csatlakozót az aljzatba. Ellenőrizze, hogy a vízelzáró csap teljesen ki van-e
nyitva.
5 Nyissa ki az ajtót, nyomja meg az ON/OFF kapcsolót, ekkor világíţani kezd az ON/
OFF kapcsoló visszajelzője. Nyomja meg a programkapcsolót (Lásd: Programtáblázat).
6 Becsukáskor nyomja be határozottan az ajtót, hogy biztos lehessen abban, hogy az
megfelelően bezáródott.
FIGYELEM! A helyes ajtózáródást egy kattanás jelzi.
Karbantartás és tisztítás
SZŰRŐRENDSZER
A szűrőrendszer megakadályozza a nagyobb hulladék darabok bejutását a szivattyúba.
A hulladék darabok eltömíthetik a szűrőt, ilyen esetben azt ki kell tisztítani.
A szűrőrendszer egy durvaszűrőből, egy lapos szűrőből (elsődleges szűrő) és egy
mikroszűrőből (finomszűrő) áll.
Elsődleges szűrő 1
Az itt fennakadt ételmaradékok az alsó forgó2
kar speciális nyílásán keresztül folyó vízsugár
segítségével felaprózásra kerülnek, majd az
lemossa őket az elfolyó nyílásba.
1
7 Amint a mosogatás véget ér, nyissa ki az ajtót és nyomja be az ON/OFF gombot.
A PROGRAM MEGVÁLTOZTATÁSA
FIGYELEM: A megkezdett mosogatóprogramot csak a mosogatás kezdeti fázisában lehet
megváltoztatni. Más esetben a mosogatószer már kikerült az adagolóból és a készülék
már kiüríthette a mosogatáshoz használt vizet. Ilyen esetben újra fel kell tölteni az adagolót (lásd a „Mosogatószer feltöltése” című fejezetet).
Nyissa ki az ajtót tartsa lenyomva a programválasztó kapcsolót 3másodpercig, így törölte
az előzőleg kiválasztott programot. Ezután kiválaszthatja az új programot. Majd csukja be
az ajtót és kezdje meg a mosogatást.
FIGYELEM! Ha mosogatás közben kinyitja az ajtót a gép leáll. AZ ajtó becsukását
követően 10 másodperc múlva a mosogatás újraindul.
Durvaszűrő 2
A durvaszűrő felfogja a nagyobb tárgyakat, pl.:
csontok, üvegszilánkok, melyek eltömíthetnék
a lefolyót. Ahhoz, hogy eltávolítsa őket nyomja
meg finoman a filter tetején található csavarmentet és emelje ki a filtert.
Finomszűrő 3
Ez a szűrő fogja fel a lefolyó köré került ételmaradékokat, valamint meggátolja, hogy azok
3
visszaverődjenek az edényekre a mosogatás
során.
●● Minden mosogatás során ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a szűrő.
●● Kiveheti a szűrőt kitekerve a durva szűrőt. Távolítsa el az ételmaradékokat és mossa
el folyóvízben a szűrőt.
Ha a mosogatóprogram véget ér a jelzőfény 8 másodpercen át villogni fog és a készülék
hangjelzést hallat.
Ha azonban bekapcsolja a késleltetett indítást a készülék csak villogó fénnyel fog jelezni,
hang nélkül.
1 lépés: Tekerje ki a szűrőt az óramutató irányával ellentétes irányba
és húzza ki.
FIGYELEM! Ha minden lámpa villogni kezd, ami a készülék hibáját jelzi, húzza ki
a csatlakozót az aljzatból és zárja el a vizet mielőtt felhívja a szervizt.
Elfelejtett betenni néhány edényt?
Ha minden lámpa villogni kezd, ami a készülék hibáját jelzi, húzza ki a csatlakozót az
aljzatból és zárja el a vizet mielőtt felhívja a szervizt.
1 Kicsit nyissa ki az ajtót, hogy leállítsa a mosogatást.
2 A forgókar leállása után nyissa ki teljesen az ajtót.
3 Tegye be az edényeket.
4 Csukja be az ajtót, a mosogatógép 10 másodperc múlva újra dolgozni kezd.
2 lépés: Emelje ki az elsődleges
szűrőt.
VIGYÁZAT! A mosogatás alatt az ajtó kinyitása veszélyes, mert a forró víz és
a pára megégetheti.
A MOSOGATÁS BEFEJEZÉSE
Miután a mosogatás véget ér 8 másodperces jelzést fog hallani, majd a gép leáll.
Kapcsolja ki a berendezést az ON/OFF kapcsoló segítségével, zárja el a vizet és nyissa ki
a mosogatógép ajtaját. Várjon néhány percet mielőtt kiveszi az edényeket a mosogatóból,
hogy elkerülje a forró edényekkel való érintkezést, valamint ekkor törékenyebbek. Egyben
jobban meg is száradnak.
●● Kapcsolja ki a mosogatógépet
8 másodpercen át hangjelzést hall ez azt jelenti, hogy a program a végére ért..
1. Kapcsolja ki a mosogatógépet az ON/OFF kapcsoló segítségével.
2. Zárja el a vízcsapot!
●● Nyissa ki óvatosan az ajtót
A forró edények érzékenyek az ütődésre. Ezért hagyja őket kb 15 percig száradni mielőtt kiveszi őket a mosogatógépből.
Nyissa ki a mosogatógép ajtaját és várjon néhány percet mielőtt kiveszi az edényeket.
Így azok nem lesznek olyan forróak és egyben jobban meg is száradnak.
●● Vegye ki óvatosan az edényeket
Normális, hogy a mosogatógép belül vizes.
Előbb vegye ki az alsó kosárban levő edényeket. Így elkerüli, hogy a felső kosárból
csöpögő víz rájuk csepeg.
3 lépés: Emelje ki a finomszűrőt.
FIGYELEM! Kiemelheti a szűrőberendezést, ha követi az 1-3 lépéseket, majd ha
fordított sorrendben teszi azzal visszahelyezheti a szűrőt.
Szűrőrendszer
Ahhoz, hogy a berendezés jobban működjön a szűrőket tisztán kell tartani. A szűrő hatékonyan kiszűri az ételmaradékokat a mosogatóvízből, így azt újra fel lehet használni
a mosogatási ciklus során. A berendezés jobban fog működni, ha a szűrőket rendszeresen tisztán tartja. E célból érdemes minden mosogatás után eltávolítani a szűrőre került
nagyobb ételmaradékokat a szűrő folyóvízben történő öblítése segítségével. Ahhoz, hogy
kiemelje a szűrőket, húzza felfelé a tartóedény karját. Legalább hetente egyszer a teljes
szűrőrendszer érdemes kitisztítani.
A durvaszűrő és a finomszűrő tisztításához használjon kefét. Ezután az ábrának megfelelően szerelje be a szűrőket a mosogatógép szűrőtartójába és nyomja a helyére azokat.
A mosogatógép nem működtethető szűrők nélkül. A helytelenül beszerelt szűrő csökkentik
a készülék hatásfokát és tönkreteheti az edényeket és evőeszközöket.
VIGYÁZAT! Nem szabad szűrők nélkül használni a mosogatógépet.
VIGYÁZAT! A helytelenül beszerelt szűrő csökkentik a készülék hatásfokát és
tönkreteheti az edényeket és evőeszközöket.
ZS-002_v03
51
A forgókarok tisztítása
A forgókarok rendszeres tisztítása szükségszerű, mert a kemény vízben található kémiai
vegyületek eltömíthetik a karok vízkifolyó nyílásait valamint a csapágyakat.
CSAVARJA LE
FELSŐ
ALSÓ
VEGYE LE
Beszerelési útmutató
FIGYELEM! A kábelek és elektromos berendezések szerelését szakember
végezze.
Vegye le a felső forgókart
Ahhoz, hogy levegye a felső forgókart kupakját tekerje az óramutató
járásával megegyező irányba, vegye
le a forgókar borítóját és vegye le
a kart.
BESZERELÉS
Vegye le az alsó forgókart
Húzza felfelé a forgókart, hogy
leemelhesse azt.
A mosógép elektromos kábel, valamint víz be- és elvezető csövek közelében kell, hogy
beszerelésre kerüljön.
A beszerelés megkönnyítése érdekében a mosógépet a mosogató közelében levő
szekrénybe szerelje be.
Mossa meg a forgókarokat
Mossa meg a forgókarokat szappanos meleg vízben egy puha kefe
segítségével, hogy kimoshassa
a karon található nyílásokat. Alapos
mosás után tegye azokat a helyükre.
VIGYÁZAT! Áramütés veszélye. Beszerelés előtt áramtalanítsa a készüléket.
Ha ezt elhanyagolja, megütheti az áram vagy akár meg is halhat.
FIGYELEM! Ellenőrizze a következő eszközöket (az előlap felszereléséhez szükséges kampó, csavarok).
A következőket még a beszerelés előtt tegye meg.
1 Keressen egy mosogatóhoz közeli helyet, hogy beköthesse a víz be- és elvezető csövet (lásd 1 ábra).
2 Ha mosogatógép a szekrény sarkába kerül, hagyjon helyet az ajtónyitásnak
(lásd 2 ábra).
A MOSOGATÓGÉP KARBANTARTÁSA
●● A
kezelőpanelt puha nedves rongy segítségével mossa. Tisztítás után törölje
szárazra.
●● A külső felületeket jó minőségű fényező viaszos tisztítószerrel tisztítsa.
●● Sose használjon éles dolgokat, súrolókeféket, vagy súrolókendőket a mosogatógép
bármely részének a tisztításához.
1
Fagyásvédelem
A mosógépet óvja télen a fagyástól. Minden mosogatási ciklus után tegye a következőket:
1 Húzza ki a mosógépet az hálózatból.
2 Zárja el a vizet és húzza ki a vízcsövet.
3 Öntse ki a csőben és a csapban maradt vizet.
4 Csatlakoztassa a csövet a csaphoz.
5 Vegye ki a szűrőt és itassa fel az elfolyóban maradt vizet.
Kábelnyílások
Víz be- és elvezető
csövek.
Az ajtó tisztítása
A szekrény és a
padló közötti távolság.
Csak puha, meleg vízbe áztatott nedves
rongyot használjon az ajtószélek tisztításához. Ne használjon semmilyen spray
formájában kapható tisztítószert, hogy
megakadályozza a víz bejutását az ajtó
elektromos részeibe és a zárba.
VIGYÁZAT! Sose használjon spray formájú tisztítószert az előlap tisztításához,
mert az megsértheti a zárószerkezetet vagy más elektromos berendezéseket.
VIGYÁZAT! Súrolókendőket és papírkendőket ne használjon, mert azok összekarcolhatják, nagy foltot hagyhatnak a rozsdamentes acélfelületen.
Hogyan tartsuk karban a mosogatógépet?
●● Minden mosogatás után
Minden mosogatás után zárja el a vizet és hagyja résnyire nyitva az ajtót, hogy a pára és
a szagok kiszellőzhessenek.
●● Húzza ki a csatlakozót
Minden tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
●● Ne használjon oldószereket és súrolószereket
Ne használjon oldószereket és súrolószereket a mosogatógép külső részének, valamint
a gumival bevont részeknek a tisztításához. Használjon ezek helyett inkább langyos vízzel
átitatott szappanos rongyot
A belső felületeken kialakult foltok és szennyeződések tisztításához használjon enyhén
ecetes vízbe mártott rongyokat, vagy kifejezetten erre a célra gyártott tisztítószert.
●● Ha hosszabb ideig nem használja
Ha vakációzni megy előbb kapcsoljon be egy mosogatási programot üres mosogatóval,
majd ezután húzza ki a mosogatógépet a konnektorból és hagyja kissé nyitva az ajtót,
hogy megakadályozza kellemetlen szagok kialakulását a mosogatógépben.
●● A készülék mozgatása
Ha el kell mozdítania a helyéről a készüléket, tartsa azt mindig álló helyzetben. Ez igen
fontos.
●● Tömítések
A mosogatógépben kialakuló kellemetlen szagokat a tömítésekben maradt ételmaradékok
okozzák. Ezek időszakos kitisztítása megelőzi a szagok kialakulását.
52
450 mm
A mosogatógép szekrényének mérete..
Maximálisan 5 mm legyen a mosogató felső széle a felsőlap között, valamint a külső ajtó
és a szegmens széle legyenek egyvonalban.
2
Minimális távolság nyitott ajtó esetében.
MOSOGATÓGÉP
SZEKRÉNY
MOSOGATÓ
AJTÓ
Min. távolság 50mm
ZS-002_v03
4b
AZ ELŐLAP MÉRETE ÉS BESZERELÉSE
4x18 csavar
1 A fa előlapot a 3. ábrának megfelelően kell elkészíteni 3 .
csavarsapka
3
távtartó elem
0
g1
sé
ly
mé
ég
s
ély
10
m
1. Vegye le a csavarsapkát.
2. Csavarja be a csavart.
3. Tegye vissza a csavarsapkát.
ég
s
ély
10
m
az előlap
beakasztó elem
a mosogató külső
ajtajának
előlap
Fa előlap beszerelése.
AZ AJTÓ FESZÍTŐRUGÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA
Az előlapot az itt látható méretben kell elkészíteni.
A súlya ne haladja meg a 4,5 kg.
2 Szerelje fel a fa előlapra az beakasztót, majd vezesse be a mosogató ajtaján található résekbe (lásd 4a ábra). Az előlap helyzetének beállítása után rögzítse az előlapot az
ajtón csavarok segítségével (lásd 4b ábra).
Az ajtórugókat gyárilag a mosogatógép ajtajához állítják be. Ha előlapot szerelünk fel
akkor az ajtófeszítő rugókat újra be kell állítani. Fordítsa el a beállító csavart, így az acél
szabályozódrót feszességet beállíthatja ( 5 ábra)
A feszítőrugók helyes beállítása fontos, az ajtó vízszintes helyzetben tartásához, valamint
annak egy ujjal történő könnyű bezárásához.
5
4a
felső beakasztó
lazítsa meg
A feszítőrugó beállítása.
domború fejű
csavarok
alsó beakasztó
Az előlap beszerelése.
ZS-002_v03
53
A VÍZ BE- ÉS ELVEZETŐ CSÖVEK BESZERELÉSE
A MOSOGATÓ BESZERELÉSÉNEK FÁZISAI
Helyezze a vízelvezető csövet a min. 4 cm átmérőjű elfolyó csőbe és bizonyosodjon meg
róla, hogy nincs elcsavarodva, vagy megtörve.
Használjon speciális műanyag tartóelemeket ( 6 ábra). A cső vége 400 ás 1000 mm
között kell hogy legyen, valamint ne lógjon bele vízbe, hogy ne fordulhasson vissza
a benne levő víz.
1 Szerelje fel az ajtó fedő elemét a csomagolásban található tartóelemek segítségével.
2 Állítsa be az ajtó visszahúzó rugóját egy imbuszkulcs segítségével elforgatva a szabályozót az óramutató járásával megegyező irányba. Ha ezt nem teszi meg megsérülhet
a mosogatógép. ( 5 ábra)
3 Csatlakoztassa a hideg vizet bevezető csövet.
4 Csatlakoztassa vízelvezető csövet.
5 Csatlakoztassa a kábelt.
6 Szerelje fel a kondenzcsík ot a szekrény felszíne alá
Győződjön meg róla, hogy a kondenzátor csík egy szintben van-e a oldalfalak felszínével.
7 Állítsa a mosogatógépet a az előre eltervezett pozícióba.
8 Állítsa vízszintesbe a mosogatógépet a jobb és bal oldali csavarok segítségével
( 7 ábra (5A)). Az első lábak beállításához kulcsra lesz szüksége, melynek segítségével
meghúzhatja azokat.
9 A mosogatógépet a helyére kell rögzíteni. Két lehetőség közül választhat:
A. Normál előkészítő felület esetén – Csavarozza a fához, megbizonyosodva, hogy így
nem nő meg a mosogatógép súlya. ( 6 ábra)
B. Márvány vagy gránit lap – rögzítse a mosogatógépet az oldal elemekhez, tegye fel
a csavarsapkákat ( 7 ábra).
FIGYELEM! A cső műanyag tartóelemeit biztosan fel kell szerelni a falra, úgy hogy
az ne mozdulhasson el és ne folyjon mellé a víz.
6
A cső felakasztó
eleme
Rögzítse az akasztót az asztal lapjához
Asztal
max 1000 mm
Eleje
min 400 mm
Mindig állítsa vízszintesbe a mosogatógépet a megfelelő üzemeltetés és teljesítmény
eléréséhez ( 8 ábra).
1 Helyezzen vízszintezőt az oldalsó elemekre az ábrának megfelelően, hogy leellenőrizze vízszintesen áll-e a mosogatógép.
2 A négy láb beállítása segítségével állítsa vízszintes helyzetbe
3 Beállítás alatt, figyeljen, hogy a mosogatógép ne boruljon fel.
Vízelvezető
∅ 40 mm
Vízelvezető cső csatlakoztatása. A vízelvezető csövet szerelje A, B vagy C pozícióba.
7
2
6
Kondenzcsik
1
4
Szekrényajtó
Csavar
Kúp tartó
5A
5B
5
Gumi borítás
7
Csavar
54
ZS-002_v03
8
1 Vegye ki teljesen a tartályból a vízcsövet.
2 Csavarja a csavart ¾ colos csapra.
3 Indítás előtt nyissa meg teljesen a csapot.
VIGYÁZAT! A csövet, mely az elfolyóba van kötve, ha ugyanolyan vízmagasságban van, mint a mosogatógép ledobhatja a nyomás. Ha így van az ön esetében,
akkor, javasoljuk, hogy vegye le és tömje be a lyukat.
Ellenőrizze
az előrehátra irányú
vízszintétességet
Hogyan vegyük le a csövet
1 Zárja el a vizet.
2 Csökkentse a víznyomást a nyomáscsökkentő gomb megnyomásával. Ez csökkenti
a víznyomást és megóvja önt, valamint konyháját az elázástól.
3 Tekerje le a csövet a csapról.
Hideg víz csatlakoztatása
Ellenőrizze az oldalirányú
vízszintességet
Csatlakoztassa a hideg vizet bevezető csövet a sorjázott ¾ colos összekötőelemhez
és bizonyosodjon meg, hogy megfelelően rögzítette. Ha a vízcsövek újak, vagy régóta
nem voltak használatban, előbb nyissa meg a csapot, hogy megbizonyosodjon nincs-e
szennyeződés a csőben. Ha ezt nem tesszük meg, fennáll a veszélye, hogy a cső eltömítődik és a készülék megsérül.
Lábak beállítása.
FIGYELEM! Maximum magasság 60 mm.
Forró víz csatlakoztatása
A KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA
Ellenőrizze a jellemzőket tartalmazó leírást és csatlakoztassa a mosogatógépet a hálózatba.
Használjon 12 A biztosítékot és alakítson ki önálló áramkört a berendezés számára.
FIGYELEM! Bekapcsolás előtt megfelelően biztosítsa a készüléket.
A készüléket az otthoni forró vizes hálózatba is csatlakoztathatja, ha annak hőmérséklete
nem haladja meg a 60°C. Ebben az esetben mosogatási ciklus kb. 15 perccel rövidebb lesz
és a mosogatás teljesítménye csökken
A forró vizes hálózatba való csatlakoztatás ugyan úgy történik, mint a hideg vizes hálózatba.
Biztosítson megfelelő feszültséget, és frekvenciát a paramétertáblázatban leírtaknak
megfelelően. A csatlakozót csak földet aljzatba csatlakoztassa.
Ha a csatlakozó nem felel meg az aljzatnak, cserélje ki a csatlakozóaljzatot, ahelyett, hogy
különböző csatlakozóra szerelhető rátéteket használna, mert azok túlmelegedést és gyulladást okozhatnak.
A készülék elhelyezése
FÖLDELÉS
Vízelvezetés
A készüléket földelni kell, ez csökkenti az esetleges működési zavarokból adódó áramütés
veszélyét.
A készülék fel van szerelve földelést biztosító kábellel és csatlakozóval. A csatlakozót
a kötelező normáknak és elvárásoknak megfelelő aljzatba csatlakoztassa.
VIGYÁZAT! A földkábel helytelen csatlakoztatása áramütés okozhat. Ellenőriztesse
elektromos szakember, vagy szerviz képviselőjével, ha bizonytalana dolgában.
Ne próbálja meg átalakítani a csatlakozót, ha nem felel meg az ajzatnak, cseréje le
az aljzatot egy megfelelőre, szakember segítségével.
Csatlakoztassa a vízelvezető csövet. A vízelvezető csövet úgy kell csatlakoztatni, hogy
megakadályozzuk a víz melléfolyását.
Győződjön meg róla, hogy a cső nincs-e megtörve, vagy megtekerve.
Hosszabbító cső
Ha hosszabb vízelvezető csőre van szüksége, győződjön meg, hogy hasonló csövet használjon, mint a vízelvezető cső. Nem lehet 4 m hosszabb, mert különben a mosogatógép
nem ürül ki megfelelően.
A MOSOGATÓGÉP BEINDÍTÁSA
VÍZ CSATLAKOZTATÁSA
Hogyan csatlakoztassa
a vízcsövet?
Állítsa a készüléket a kiválasztott helyre. A hátoldala a falnak támaszkodjon, az oldala
a szomszédos szekrényhez vagy falhoz.
A mosogatógép be- és elvezető csövekkel van felszerelve, melyeket balról is jobbról
is beköthet., hogy megkönnyítse a helyes beszerelést.
biztonságosan
A készüléket csak új cső segítségével csatlakoztassa a vízhálózathoz. Ne használjon régi csövet.
A víznyomásnak 0,04 MPa és 1 MPa között kell lennie. Ha ennél kevesebb, kérje szakember tanácsát.
Beindítás előtt ellenőrizze, hogy:
1 A mosogatógép megfelelően van-e vízszintezve és rögzítve.
2 A vízbevezető cső csapja nyitva van
3 Nincs vízszivárgás nyoma a csövek csatlakozásaiban.
4 A kábel csatlakoztatva van.
5 A víz be – és elvezető csövek nincsenek megtörve, vagy megtekeredve.
6 Minden papír és nyomtatvány ki lett véve a mosogatógépből.
Problémamegoldás
MIELŐTT FELHÍVJA A SZERVIZT
PROBLÉMA
LEHETSÉGES OKOK
MIT TEGYEN
Kiégett a biztosíték, vagy bekapcsolt az
automata kikapcsoló.
Cserélje ki a biztosítékot és törölje az automata kikapcsolót. Kapcsoljon ki minden más berendezést,
mely ugyanarra az áramkörre van kötve, mint a mosogatógép.
Nincs áram alatt.
Ellenőrizze, hogy a mosogatógép be van-e kapcsolva és az ajtó jól becsukva.
Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően be van-e dugva az aljzatba.
Hibakód: E1
Túl alacsony a víznyomás.
Ellenőrizze, hogy a vízbevezetés megfelelően van-e beszerelve és ki van-e nyitva a csap.
Az ajtó nincsenek megfelelően bezárva.
Ellenőrizze, hogy az ajtó be legyen csukva.
Megtekeredett a cső.
Ellenőrizze az elvezető csövet.
Eltömődött a szűrő.
Ellenőrizze a durva szűrőt (lásd „Szűrők tisztítása” című fejezet).
Eltömődött a lefolyó.
Ellenőrizze, hogy a konyhai lefolyó jól működik-e. Ha a lefolyó eldugult, vízszerelőre van szükség,
nem mosogatógép szerelőre.
Műszaki problémák
A mosogatógép nem indul
Nem pumpálja ki a vizet
a mosogatógépből
ZS-002_v03
55
PROBLÉMA
LEHETSÉGES OKOK
MIT TEGYEN
Nem megfelelő mosogatószer.
Használjon kifejezetten mosogatógépbe való mosogatószert hogy. elkerülje a szappan lerakódást.
Ha ilyesmi megjelenik, nyissa ki a mosogatógépet és hagyja elpárologni. Adjon kb. 4,5 liter hideg
vizet a gép aljába, indítsa el a „soak” programot hogy kimossa a mosogatógépet, szükség esetén
ismételje ezt meg.
Kiömlött öblítő.
Mindig azonnal törölje fel a kiömlött öblítőt.
Foltok a mosogatógép
aljában
Színezőt tartalmazó mosogatószert használt.
Győződjön meg, hogy a mosogatószer nem tartalmaz színezőt anyagot.
Fehér üledék a belső
felületeken
A kemény víz ásványi anyag tartalma miatt.
Használjon a tisztításához mosogatógépekhez való mosogatószerbe mártott szivacsot. Használjon
gumikesztyűt. Sose használjon más mosogatószert, mint mosogatógépbe való mosogatószert
a szappanüledék képződés miatt.
Általános Problémák
Szappan maradékok
Nem rozsdamentesek az evőeszközök.
Rozsdásodnak az
evőeszközök
Nem indította el a mosogatóprogramot
a vízlágyító só hozzáadása után.
A só feltöltése után mindig indítsa el a „Rapid” programot üres mosogatógéppel.
A vízlágyító fedője nincs jól lezárva.
Ellenőrizze, hogy jól bevan-e zárva.
Kopogás
a mosogatógépből
A forgókar hozzáér valamelyik edény
széléhez.
Állítsa le a programot és igazítsa meg az edényt, mely hozzáér a forgókarhoz.
Csörgés a mosogatógép
belsejében
Szabadon fekszenek a tányérok
a mosogatóban.
Állítsa le a programot és igazítsa meg őket.
Kopogás a mosogatógép
csöveiben
A beszerelés miatt van, vagy a cső mérete
miatt.
Nem befolyásolja a mosogatógép működését.
Ha kétségei vannak keresse szakember, vízszerelő, tanácsát.
Rosszul tette be az edényeket.
Lásd „A kosarak feltöltései”.
Nem elég intenzív program.
Válasszon intenzívebb programot. Lásd „Mosogatóprogramok” fejezet.
Túl kevés mosogatószer.
Használjon több, vagy más mosogatószert.
Valami blokkolja a forgókarokat.
Helyezze át az edényeket, úgy, hogy ne érjenek a forgókarokhoz.
A szűrők koszosak, vagy rosszul lettek
beszerelve. Megakadhat rajtuk az alsó
forgókar.
Tisztítsa ki és/vagy szerelje be a szűrőket újra
Tisztítsa ki a forgókarok nyílásait.
Lásd: „Forgókarok tisztítása”.
Matt üvegfelületek
Lágy víz és túl sok mosogatószer együttes
eredménye.
Adjon kevesebb mosogatószert és válasszon rövidebb mosogatási programot, ha lágy a csap vize.
Fekete vagy szürke üledék
a tányérokon
Alumínium evőeszközök nyomai a
tányérokon.
Használjon lágy tisztítószert az üledék eltüntetéséhez.
A mosogatószer adagoló
tartályában mosogatószer
maradt
Az edények blokkolják az adagolót tartályt.
Helyezze be még egyszer az edényeket.
Rosszul tette be az edényeket.
Töltse fel edényekkel a mosogatógépet az előírásnak megfelelően.
Túl kevés az öblítő.
Használjon több öblítőt/ töltse fel az öblítőszeres tartályt.
Túl hamar vette ki az edényeket.
Ne vegye ki az edényeket közvetlenül a program befejezése után. Nyissa ki kissé az ajtót, hogy
kiengedje a párát. Csak akkor kezdje kipakolni az edényeket, mikor azok már csak kéz melegek.
Előbb vegye ki az alsó kosárban levő edényeket. Így a fent levő edények nem vizezik azokat össze.
Nem megfelelő programot választott.
A rövid programokban alacsonyabb hőmérsékleten mosogat a készülék. Ekkor a mosás minősége is
rosszabb. Használjon hosszabb programot.
Rossz minőségű evőeszközöket mosogatott.
Az ilyen típusú evőeszközök és edények nem mosogathatók mosógéppel.
Zajok
Nem megfelelő mosogatás
Az edények koszosak
maradtak
Nem megfelelő szárítás
Naczynia nie schną
HIBAKÓDOK
Ha a gép munkája során probléma merül fel a készülék hibajelet ír ki figyelmeztetésül:
KÓD
JELENTÉSE
LEHETSÉGES OKOK
E1
Sokáig tart a víz feltöltése.
A csap zárva van, vagy a víznyomás túl alacsony.
E3
Sokáig tart a felmelegítés, és nem éri el a megfelelő hőmérsékletet.
Hibásan működik a Hőérzékelő vagy a melegítőszál.
E4
Túlságosan tele van.
Túl sok vizet vett fel.
E6
Hőérzékelő hibája.
Megszakadt az áramkör, vagy elromlott a hőérzékkő.
E7
Hőérzékelő hibája.
Zárlat, vagy elromlott a hőérzékelő.
FIGYELEM! Ha kiömlik a víz mielőtt szervizt hív zárja el a vizet.
Ha mosogatógép aljában víz gyülemlik fel túltöltés miatt, vagy vízszivárgás miatt,
a következő használat előtt törölje ki a vizet a gépből.
56
ZS-002_v03
Ökológia – védjük a természetet
Műszaki adatok
A műszaki adatok a gép paramétereit tartalmazó táblán találhatók.
A mosogatógép I. osztályú termék, mely tartalmazza a szükséges a csatlakozókábelt,
a biztonsági zsinórt és egy földelt csatlakozót
A készülék megfelel a kötelező normáknak. A készülék megfelel az aktuális direktíváknak:
–– A készülék alacsony feszültségű LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék paramétertábláján CE jelzés található.
Minden felhasználó tehet a természet védelméért. Ez se nem nehéz, se nem költséges.
E célből a csomagolás kartondobozát adja át egy papírgyűjtő helynek.
A polietilén csomagolást (PE) dobja műanyaggyűjtőbe.
Az elhasznált készüléket adja át megfelelő hulladékgyűjtő helynek, mivel
a készülék a környezet számára veszélyes anyagokat tartalmaz.
Ne dobja a készüléket kommunális hulladékgyűjtőbe!!!
●● A csomagoló anyagok gyermekek számára veszélyesek lehetnek!
●● Kérjük a csomagoló anyagokat, és a készüléket megfelelő hulladék visszaforgató
pontban adja le. Szerelje le a csatlakozó kábelt és az ajtózáró szerkezetet.
●● A csomagolópapír visszaforgatott (recycling) papírból készült, ezért azt hulladék-visszaforgató helyre adja le.
●● A készülék megfelelő helyre történő leadásával hozzájárul a környezetet érő negatív
hatások elkerüléséhez és óvja az emberek egészségét, melyet a helytelen hulladékeltávolítás veszélyeztethet.
●● Ezen termék eltávolításához részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzatokhoz, vagy hulladékelszállítással foglalkozó céghez.
Magasság
820 mm (állítható + 60 mm)
Szélesség:
445 mm
Mékység:
540 mm
Feszültség:
Lásd a paraméter táblát
Víznyomás:
0,04-1,0 MPa
Forró víz csatlakoztatás:
max 60°C
Elektromos paraméterek:
Lásd a paraméter táblát
Űrtartalom:
9 fős étkészlet
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából
vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
ZS-002_v03
57
RO
Stimaţi Clienţi
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor
de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos. Acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor despre siguranţă, astfel încât să puteţi evita accidentele şi/sau avarierea unităţii în
timpul utilizării. Păstraţi instrucţiunile într-un loc sigur pentru a putea fi utilizate mai târziu.
Intrucţiunile de mai jos conţin capitole despre o utilizare sigură, despre funcţionare, despre
instalare şi despre soluţionarea problemelor etc.
Cuprins
Măsuri de siguranţă .......................................................................................................58
Instrucţiuni de exploatare . ............................................................................................59
Panoul de control...........................................................................................................59
Elementele maşinii de spălat . ......................................................................................59
Înainte de prima utilizare ...............................................................................................60
A. Micşorarea durităţii apei............................................................................................60
B. Introducerea sării în sistemul de micşorare a durităţii apei ......................................60
C. Umplerea dozatorului soluţiei pentru luciu ...............................................................60
D. Detergenţi ................................................................................................................61
Utilizarea programului 3în1............................................................................................62
Încărcarea coşului maşinii de spălat . ..........................................................................62
Mijloace de siguranţă înainte sau după încărcarea coşului maşinii de spălat ..............62
Încărcarea coşului superior ..........................................................................................62
Încărcarea coşului inferior ............................................................................................63
Coş pentru tacâmuri .....................................................................................................63
Pornirea programului de spălare ..................................................................................64
Tabelul programelor de spălare ....................................................................................64
Pornirea unităţii ............................................................................................................65
Schimbarea programului ..............................................................................................65
Terminarea programului de spălare . ............................................................................65
Curăţarea şi conservarea ..............................................................................................65
Sistemul de filtrare . ......................................................................................................65
Îngrijirea maşinii de spălat ............................................................................................66
Instrucţiuni de instalare . ...............................................................................................66
Instalare . ......................................................................................................................66
Dimensiunile şi instalarea frontului mobilei . .................................................................67
Reglarea deschiderii arcului uşii . .................................................................................67
Conectarea furtunurilor de pompare a apei . ................................................................68
Etapele instalării maşinii de spălat ...............................................................................68
Conectarea la curent electric . ......................................................................................69
Racordarea la apă ........................................................................................................69
Pornirea maşinii de spălat vase . ..................................................................................69
Indicaţii pentru soluţionarea problemelor ...................................................................69
Înainte de a apela servisul . ..........................................................................................69
Codurile erorilor ............................................................................................................70
Date tehnice ....................................................................................................................71
Ecologie ..........................................................................................................................71
Măsuri de siguranţă
INSTRUCŢIUNI DESPRE ÎMPĂMÂNTARE
●● Întotdeauna conectaţi unitatea la o priză a reţelei electrice (cu curent alternativ numai)
cu siguranţă, la o tensiune conformă cu cea descrisă pe foaia de date a unităţii.
●● Ştecherul trebuie conectat la o priză corespunzătoare, care a fost instalată conform
tuturor codurilor şi legilor locale.
●● Utilizaţi întotdeauna ştecherul furnizat împreună cu aparatul.
●● După instalarea aparatului, ştecherul trebuie să fie uşor accesibil.
●● Conectarea incorectă a cablului de alimentare poate provoca electrocutarea utlizatorului.
●● Nu conectaţi unitatea la reţeaua electrică cu ajutorul unui prelungitor. Prelungitoarele
nu prezintă un nivel de siguranţă corespunzător.
●● Dacă aveţi îndoieli în privinţa împământării aparatului, adresaţi-vă unui electrician calificat sau reprezentantului servisului. Nu modificaţi ştecherul livrat împreună cu aparatul. Dacă ştecherul nu se potriveşte, instalaţi o priză corespunzătoare. Priza trebuie
instalată cu ajutorul unui electrician calificat.
UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE
●● Nu suprasolicitaţi, nu vă aşezaţi, nu vă sprijiniţi de uşa sau de coşul maşinii de spălat.
●● Nu atingeţi elementul încălzitor în timpul sau imediat după utilizarea maşinii de spălat.
(Această indicaţie se referă numai la aparatele, ale căror elemente încălzitoare sunt
vizibile).
●● Nu utilizaţi maşina de spălat dacă toate panourile carcasei nu sunt puse la locul lor.
Deschideţi uşa cu mare atenţie. Dacă maşina este pornită, există riscul vărsării apei.
●● Când uşa este deschisă, nu puneţi pe ea niciun fel de obiecte grele, nici nu staţi în
picioare pe uşă. Maşina de spălat vase poate să cadă.
●● Încărcarea obiectelor de spălat:
– Obiectele ascuţite trebuie puse astfel încât să nu distrugă etanşarea uşii.
– ATENŢIE: Cuţitele şi alte elemente ascuţite trebuie puse în coş cu vârfurile în
jos sau culcate orizontal.
●● În timpul utilizării maşinii de spălat vase, asiguraţi-vă că obiectele din plastic nu ating
elemental de încălzire. (Această indicaţie se referă numai la aparatele cu elementul
de încălzire vizibil).
●● După terminarea programului de spălare, verificaţi dacă sertarul pentru detergent este
gol.
●● Nu spălaţi obiectele din plastic care nu conţin simbolul pentru spălare în maşina de
spălat. Pentru astfel de produse, verificaţi recomandările producătorului.
●● Utilizaţi numai detergenţi şi mijloace de clătire destinate pentru maşinile automate de
spălat vase.
●● Nu utilizaţi detergenţi pentru spălat rufe sau săpun pentru mâini. Nu ţineţi aceste produse la îndemâna copiilor.
●● Apa din maşina de spălat nu este potabilă. Înăuntrul maşinii pot rămâne urme de tergent. Nu lăsaţi copiii în apropierea maşinii de spălat când uşa aparatului este deschisă.
●● Aparatul trebuie conectat la reţeaua de apă şi canalizare cu furtunuri noi complete. Nu
utilizaţi furtunuri vechi.
●● Prezenta unitate nu poate fi utilizată de persoanele (copiii) cu dizabilităţi fizice, senzoriale sau psihice sau de către persoanele fără experienţă sau cunoştinţe despre utilizarea cuptoarelor, cu excepţia cazului în care este prezentă o persoană cu experienţă
sau utilizarea se face conform instrucţiunilor persoanelor autorizate.
●● Acordaţi o atenţie deosebită copiilor, să nu se joace la aparat.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilităţi
fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au experienţă
sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă nu au fost instruite în această privinţă de
către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu aparatul.
Dacă cablul de alimentare a fost deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător
sau de un servis de specialitate sau de o persoană calificată în acest sens pentru
a preveni orice fel de pericol.
Unitatea poate fi reparată numai de personal specializat. Repararea de către
persoane necalificate poate duce la punerea în pericol a utilizatorului. În cazul
apariţiei de avarii, adresaţi-vă unui atelier specializat.
●● Maşina de spălat vase este destinată numai pentru uzul casnic în încăperi.
●● Dispuneţi de materialele de ambalare în mod corect.
●● Nu utilizaţi maşina de spălat în alt scop decât cel descris.
●● În timpul instalării nu îndoiţi sau nu aplatizaţi prea mult cablul de alimentare cu curent
electric. Nu vă jucaţi la butoane şi la mânere.
●● Presiunea maximă permisă a apei la intrare este de 1 Mpa.
●● Presiunea minimă permisă a apei la intrare este de 0,04 Mpa.
Înainte de începerea utilizării unităţii citiţi cu atenţie instrucţiunile de mai sus.
58
ZS-002_v03
Instrucţiuni de exploatare
ATENŢIE! Pentru a obţine eficienţa maximă de funcţionare a maşinii de spălat
vase, citiţi toate indicaţiile de exploatare înainte de prima utilizare.
PANOUL DE CONTROL
7
3
6
5
1 Butonul ON/OFF pornirea/stingerea aparatului.
2 Lampa de pornire: se aprinde după apăsarea butonului ON/OFF.
3 Butonul startului amânat (delay): apăsaţi acest buton pentru a seta ora startului amâ-
nat. Spălarea poate fi amânată cu 24 ore. O singură apăsare a acestui buton, va
amâna pornirea maşinii cu o oră.
4 Ecran: afişează timpul de amânare a opririi sau codurile erorilor.
4
1
2
5 Lampa de avertizare despre nivelul sării şi al lichidului pentru clătire: se aprinde când
trebuie completată sarea sau lichidul pentru clătire. Lampa se va aprinde de asemenea când în loc de sare şi lichid sunt folosite pastille 3 în 1. Aceasta este o situaţie
normală.
6 Butonul alegerii programului: alegerea programului de spălare prin apăsarea butonului.
7 Lămpile, care semnalizează programul: după alegerea programului de spălare, se va
aprinde lampa corespunzătoare.
ELEMENTELE MAŞINII DE SPĂLAT
Faţa maşinii de spălat vase
Spatele maşinii de spălat vase
7
1
2
3
8
4
5
9
11
6
1
2
3
4
5
6
7
Coşul de sus
Dispozitiv de udare
Coşul de jos
Sertar pentru sare
Filtrul principal
Dozatorul de detergent
Raft pentru pahare
ZS-002_v03
12
10
8
9
10
11
12
Coş pentru tacâmuri
Filtru cu ochiuri mari
Dozatorul pentru soluţia de luciu
Orificiul de conectare a furtunului de scoatere a apei
Orificiul de conectare a furtunului de aducere a apei
59
1
Înainte de prima utilizare
Înainte de prima utilizare:
A Deschideţi sertarul pentru soluţia de îmbunătăţire a apei.
B Turnaţi ½ litru de apă în sertarul pentru sare, după care puneţi sarea pentru maşini de
spălat vase.
C Umpleţi dozatorul pentru soluţia de luciu.
D Turnaţi detergentul.
A
MICŞORAREA DURITĂŢII APEI
Maşina de spălat posedă un sistem special de micşorare a durităţii apei. Sistemul trebuie
setat manual, utilizând mânerul durităţii apei. Sistemul este destinat îndepărtării din apă
a mineralelor şi sărurilor, care ar putea avea un efect negativ asupra componentelor maşinii de spălat. Cu cât cantitatea de minerale şi săruri este mai mare, cu atât duritatea apei
este mai mare. Sistemul trebuie adaptat la nivelul durităţii apei. Pentru a verifica gradul de
duritate al apei, adresaţi-vă staţiei locale de apă şi canalizare sau utilizaţi testerele, care
pot fi cumpărate la magazin.
2
Reglarea consumului de sare
Maşina de spălat este proiectată astfel încât, consumul de sare poate fi stabilit în funcţie de duritatea apei. Această funcţie permite optimalizarea consumului de sare în timpul
funcţionării.
Pentru a regla consumul de sare, urmaţi
instrucţiunile de mai jos:
1 Desfaceţi capacul recipientului pentru sare.
2 Pe recipient se află un inel cu
o săgeată (vezi desenul de alături).
În caz de necessitate, rotiţi inelul în direcţia opusă acelor ceasului, de la simbolul
„-” pentru setare „+”, în funcţie de gradul
de duritate al apei.
Pentru o reglare mai uşoară puteţi utiliza
o şurubelniţă plată.
Se recomandă reglarea conform tabelului de mai jos:
DURITATEA APEI
°dH
°fH
°Clarke
Poziţia
mânerului
mmol/l
Consumul de
sare
(grame/ciclu)
Eficienţă
(ciclu/1kg)
0–8
0–14
0–10
0–1,4
/
0
/
8–22
14–39
10–28
1,4–3,9
-
20
50
22–45
39–80
28–56
3,9–8
Mid
40
25
45–60
80–107
56–75
8–11
+
60
16
ATENŢIE!
dH = 1,25
Clarke = 1,78
fH = 0,178 mmol/l
dH:
grad german
fH:
grad francez
Clarke: grad britanic
„/”
Nu adăugaţi sare
„-”
Setarea direcţiei „-”
„+”
Setarea direcţiei „+”
„Mid”
Setare între semnele „+” şi „-”
Adresaţi-vă furnizorului de apă pentru a afla informaţii despre gradul de duritate al apei
furnizate.
ATENŢIE! Dacă modelul pe care l-aţi achiziţionat nu posedă o instalaţie de micşorare a durităţii apei, puteţi să omiteţi acest capitol.
Instalaţia de micşorare a durităţii apei
Duritatea apei diferă în diferite locuri. Dacă maşina de spălat foloseşte apă cu un grad
ridicat de duritate, vasele şi tacâmurile vor fi acoperite de depuneri de piatră.
Aparatul conţine un sistem de micşorare a durităţii apei, pentru care se utilizează un recipient special pentru sare, pentru a îndepărta piatra şi mineralele din apă.
B
INTRODUCEREA SĂRII ÎN SISTEMUL DE MICŞORARE A DURITĂŢII APEI
Utilizaţi numai sare specială pentru maşinile de spălat vase.
Recipientul pentru sare se află sub coşul de jos şi trebuie umplut în modul descris
mai jos.
●● Utilizaţi numai sare specială pentru maşinile de spălat vase! Orice alt tip de sare
nedestinat pentru maşinile de spălat vase, mai ales sarea de bucătărie, va distruge
sistemul de micşorare a durităţii apei. În cazul în care utilizarea unei sări necorespunzătoare va avaria sistemul, producătorul/ importătorul nu oferă garanţie şi nici nu îşi
asumă responsabilitatea pentru astfel de pagube.
●● Introduceţi sarea numai înainte de a începe unul dintre programele complete de spălare. Altfel există riscul ca picăturile de apă sărată sau cristalele de sare să se verse
sau să se depună pe fundul dispozitivului şi să corodeze aparatul.
60
1 Scoateţi coşul de jos, după care desfaceţi şi scoateţi capacul recipientului pentru sare. 1
2 Înainte de prima spălare, turnaţi ½ litru de apă în recipientul pentru sare din maşina
de spălat.
3 Introduceţi capătul pâlniei (ataşat) în orificiu şi turnaţi cca 1 kg de sare.
Este un fenomen normal, dacă se va scruge puţină apă din recipientul pentru sare. 2
4 După umplerea recipientului, închideţi bine şi etanş capacul în direcţia acelor ceasului.
5 De obicei, lampa de atenţionare despre nivelul sării se stinge după 2-6 zile după
umplerea recipientului cu sare.
6 Imediat după umplerea recipientului cu sare, porniţi programul de spălat vase.
(Vă propunem utilizarea programelor soak sau rapid). În caz contrar, sistemul de filtrare,
pompa şi alte componente importante pot fi distruse de apa sărată.
ATENŢIE!
1 Recipientul pentru sare trebuie umplut numai după aprinderea lămpii de pe
panoul de control.
Lampa de atenţionare poate să rămână aprinsă, în funcţie de gradul de dizolvare
al sării, cu toate că recipientul a fost umplut.
2 Dacă apa sărată va stropi interiorul maşinii, porniţi programele soak sau rapid
pentru a îndepărta sarea rămasă.
C
UMPLEREA DOZATORULUI PENTRU SOLUŢIA DE LUCIU
Dozatorul soluţiei de luciu
Soluţia de luciu este dozată în timpul ultimei clătiri, pentru a preveni adunarea pe vase
a picăturilor de apă, care pot lăsa pete şi urme. Ajută de asemenea la uscarea rapidă, apa
scurgându-se de pe vase. Maşina de spălat de vase a fost proiectată pentru utilizarea mijloacelor de clătire (redare a luciului) lichide. Dozatorul soluţiei de luciu se află în interiorul
uşii alături de dozatorul detergentului.
ATENŢIE! Utilizaţi numai lichide de spălat de marcă. Nu puneţi niciodată în dozator
lichide pentru clătirea (redarea luciului) altor substanţe ( de ex.: detergent lichid,
detergent pentru spălat). Acestea pot avaria aparatul.
Când trebuie umplut dozatorul pentru mijlocul de clătire (redare a luciului)
Dacă pe panoul de control nu există o lampă de atenţionare despre nivelul lichidului de
clătire, puteţi verifica nivelul lichidului după culoarea indicatorului optic de nivel, care
se află lângă capac. Dacă recipientul pentru lichidul de clătire este plin, indicatorul va fi
închis la culoare. După micşorarea cantităţii de lichid, o parte a indicatorului îşi va schimba
culoarea. Nu permiteţi niciodată ca nivelul lichidului pentru clătire să scadă sub ¼ din volumul recipientului.
ZS-002_v03
Odată cu micşorarea cantităţii lichidului de clătire (strălucire), se micşorează şi punctul
negru al indicatorului nivelului de lichid pentru clătire în modul următor:
plin
Indicatorul nivelului lichidului de clătire
3/4 din întreg
1/2 din întreg
1/4 din întreg
gol
D
DETERGENŢI
Dozatorul detergentului
Dozatorul trebuie umplut înainte de începerea fiecărui ciclu conform instrucţiunilor descrise
în tabelul de cicluri. Maşina de spălat vase consumă mai puţin detergent şi lichid de clătire decât maşinile de spălat vase convenţionale. De obicei, pentru spălarea unei cantităţi
normale de vase este nevoie de o lingură mare de detergent. Cu cât vasele sunt mai
murdare, cu atât este nevoie de mai mult detergent. Întotdeauna puneţi detergentul înainte
de pornirea maşinii de spălat. În caz contrar, acesta poate să se umezească şi să nu se
dizolve bine.
Cantitatea de detergent de utilizat
1
Apăsaţi butonul pentru a deschide
Dozatorul mijlocului de clătire (redare a strălucirii)
1
2
2
1 Pentru a deschide dozatorul, rotiţi
3
capacul în direcţia săgeţii “open” (spre
stânga) şi deschideţi capacul.
2 Turnaţi lichidul pentru clătire (strălucire) în dozator. Atenţie să nu se reverse.
3 Puneţi capacul înapoi conform săgeţii “open” şi întoarceţi în direcţia săgeţii
”closed” (spre dreapta).
Lichidul pentru clătire este eliberat în
apă în timpul ultimei clătiri pentru a preveni scurgerea pe vase a picăturilor de
apă, care pot lăsa pete şi urme. Ajută de
asemenea la uscarea rapidă, apa scurgându-se de pe vase. Maşina de spălat vase a fost proiectată pentru utilizarea mijloacelor
de clătire (redare a luciului) lichide. Dozatorul soluţiei de luciu se află în interiorul uşii alături de dozatorul detergentului.
Pentru a umple dozatorul, desfaceţi capacul şi turnaţi lichidul în dozator până când indicatorul va deveni negru. Volumul dozatorului lichidului pentru clătire este de cca 110 ml.
Atenţie! Dacă turnaţi prea mult lichid în dozator, acesta poate provoca o suprasolicitare.
Ştergeţi cu o lavetă moale lichidul vărsat.
Nu uitaţi să închideţi dozatorul înainte de închiderea uşii maşinii de spălat vase.
ATENŢIE! Ştergeţi cu o lavetă locurile în care s-a vărsat lichidul de clătire pentru
a preveni spumarea excesivă la următoarea utilizare a maşinii de spălat vase.
Reglarea dozatorului mijlocului pentru clătire
Dozatorul lichidului pentru clătire are între patru şi şase poziţii. Începeţi întotdeauna cu
dozatorul reglat la poziţia “4”. În cazul apariţiei petelor şi a problemelor de uscare măriţi
cantitatea de lichid dozat ridicând capacul dozatorului şi
reglând poziţia “5”. Dacă vasele au pete în continuare şi Mânerul de reglare (clătire)
nu se usucă, măriţi poziţiile până la obţinerea efectului
dorit.
Se recomandă reglarea poziţiei “4” (poziţia “4” este
setare de fabrică). ATENŢIE! Măriţi doza dacă după spălare vasele
prezintă pete şi piatră. Micşoraţi doza dacă vasele
prezintă pete albe lipicioase sau dacă apare un strat
albăstrui pe pahare şi tacâmuri.
ZS-002_v03
1
2
3
4
Deschideţi recipientul pentru detergent apăsând butonul (des. 1 ).
Umpleţi recipientul cu detergent (des. 2 ).
Măsurile din interiorul recipientului ajută la turnarea cantităţii corecte de detergent.
Recipientul poate conţine maximum 25 g de detergent.
ATENŢIE! Dacă capacul este închis: apăsaţi butonul de eliberare. Capacul se va
deschide.
ATENŢIE! Adăugaţi detergentul întotdeauna înainte de începerea fiecărui ciclu de
spălare a vaselor.
ATENŢIE! Utilizaţi numai detergenţi de marcă pentru maşini de spălat vase.
ATENŢIE! Detergenţii pentru maşinile de spălat vase corodează! Nu le lăsaţi la
îndemâna copiilor.
Utilizarea corectă a detergenţilor
Utilizaţi numai detergenţi speciali pentru maşinile de spălat vase. Aveţi grijă ca detergentul
să fie proaspăt şi uscat.
Nu puneţi detergentul praf în dozator, până nu sunteţi siguri că veţi porni maşina de
spălat.
Umplerea dozatorului cu detergent
Umpleţi dozatorul cu detergent.
Reprezentarea nivelurilor de dozare, ca în desenul din dreapta:
A Loc pentru detergent pentru ciclul principal de spălare.
B Loc pentru detergent pentru ciclul iniţial şi pentru pastilele 3 în 1 şi alţi detergenţi
compacţi.
Cantitatea minimă este însemnată pe dozator cu MIN.
61
ATENŢIE! Respectaţi recomandările producătorului despre dozare şi păstrare
descrise pe ambalaj.
●● Închideţi capacul şi apăsaţi până se prinde.
●● Dacă vasele sunt foarte murdare, adăugaţi o doză în plus de detergent în recipientul
pentru spălarea iniţială. Acest detergent va acţiona în timpul spălării iniţiale.
ATENŢIE! În partea următoare a instrucţiunii veţi găsi informaţii despre cantitatea
de detergent adecvată pentru fiecare program. Pot apărea diferenţe cauzate de
nivelul de murdărie al vaselor şi de gradul de duritate al apei. Vă rugăm să respectaţi recomandările producătorului de pe ambalajul detergentului.
Tipuri de detergenţi
Există trei tipuri de detergenţi:
●● cu fosfat şi clor
●● cu fosfat, dar fără clor
●● fără fosfat şi fără clor.
În general, detergenţii noi praf nu conţin fosfaţi, deci nu apare efectul de micşorare a durităţii apei de fosfat.
În acest caz se recomandă umplerea recipientului pentru sare chiar dacă duritatea apei
este de numai 6 dH. Dacă utilizăm detergenţi fără fosfaţi în apă dură, pe vase şi pe sticlă
vor apărea pete albe. Pentru a obţine rezultate mai bune, adăugaţi mai mult detergent.
Detergenţii fără clor au posibilităţi mici de înălbire. Petele puternice, colorate pot rămâne
vizibile.
În acest caz, alegeţi un program cu o temperatură mai ridicată.
Detergenţi concentraţi şi compacţi
Detergenţii pentru spălare în maşinile de spălat vase pot fi împărţiţi în două categorii în
funcţie de compoziţia chimică:
a) mijloace alcaline tradiţionale cu componente acide
b) concentrate slab alcaline cu enzime naturale.
Enzimele din mijloacele compacte pentru spălare dizolvă murdăria şi se descompun biologic.
Programele de spălare utilizează proprietăţile enzimelor, datorită cărora murdăria este
dizolvată la temperaturi mici, ceea ce duce la scurtarea timpului de încălzire a apei.
Dacă utilizaţi pentru maşina de spălat vase un detergent compact cu un agent care conferă luciu, nu mai este nevoie de lichid pentru clătire (redarea luciului).
Detergenţii compacţi pot fi utilizaţi numai conform instrucţiunilor producătorului detergentului. Dacă apar probleme în timpul utilizării acestor detergenţi, adresaţi-vă fabricanţilor
acestor produse.
Încărcarea coşurilor maşinii de spălat
Pentru o funcţionare mai eficientă a maşinii de spălat, procedaţi conform indicaţiilor de
mai jos. Funcţiile şi aspectul coşului sau al coşului pentru tacâmuri pot fi diferite în funcţie
de model.
MIJLOACE DE SIGURANŢĂ ÎNAINTE ŞI DUPĂ ÎNCĂRCAREA
COŞULUI MAŞINII DE SPĂLAT
Adunaţi cantităţile mai mari de mâncare. Înmuiaţi resturile arse de pe tigaie.
Vasele nu trebuie clătite în apă.
Încărcaţi vasele în maşina de spălat în modul următor:
1 Obiecte cum ar fi: cănile, paharele, oalele, tigăile etc trebuie întoarse cu susul în jos.
2 Obiectele strâmbe, cu adâncituri trebuie aranjate oblic pentru a facilita pătrunderea
apei.
3 Toate vasele trebuie aranjate într-un mod sigur pentru a nu cădea.
4 Toate vasele trebuie aranjate astfel încât braţele de udare să poată să se mişte liber.
Nu spălaţi în maşina de spălat obiecte mici, care pot cădea uşor din coş.
În timpul scoaterii vaselor din maşina de spălat, goliţi mai întâi coşul de jos, după care
goliţi coşul de jos. Această metodă previne picurarea apei din coşul de sus peste vasele
de jos.
ÎNCĂRCAREA COŞULUI DE SUS
Coşul de sus este destinat pentru obiectele mai delicate şi mai uşoare, cum ar fi: paharele,
ceştile pentru ceai sau cafea şi farfuriile ceştilor, farfurii, castroane mici şi tigăi puţin adânci
(dacă nu sunt prea murdare).
Dispuneţi vasele astfel încât să nu fie mişcate de jetul de apă.
SPRE
MIJLOC
ATENŢIE! Păstraţi toţi detergenţii la loc sigur. Nu lăsaţi detergentul la îndemâna
copiilor. Umpleţi dozatorul detergentului numai înainte de pornirea maşinii de spălat vase.
Utilizarea programului 3 în 1
Maşina de spălat posedă funcţia 3 în 1, care oferă posibilitatea de a utiliza detergenţii
compacţi 3 în 1. Tabletele pentru spălare 3 în 1 conţin detergent, o soluţie pentru luciu şi
sare regeneratoare. Pentru funcţia 3 în 1 nu mai trebuie utilizată sarea şi nici mijlocul de
clătire (luciu). Tabletele 3 în 1 sunt îndeajuns. Tableta trebuie pusă înainte de începerea
spălării în dozatorul pentru detergent B.
ATENŢIE! Cele mai bune rezultate pot fi obţinute prin utilizarea tabletelor 3 în 1
concomitent cu programul 3in1.
1 Tabletele 3 în 1 trebuie puse în dozatorul pentru detergent B.
2 Introduceţi tableta 3 în 1 în dozator, după care porniţi programul 3in1.
ceşti
farfurioare
pahare
castroane mici
ATENŢIE! Nu utilizaţi tablete mai mari decât dimensiunile recipientului. Tabletele
3 în 1 sparte sau crăpate nu pot fi utilizate cu acest program. Detergentul trebuie
introdus numai înainte de începerea programului de spălare.
castroane mijlocii
62
castroane mari
ZS-002_v03
Reglarea coşului superior
Sertarul superior este destinat pentru vasele mai delicate şi mai uşoare, de exemplu
pahare, ceşti pentru cafea şi ceai, farfurioare, farfurii, castroane, oale şi tigăi puţin adânci
(cu excepţia cazului în care sunt prea murdare). Aşezaţi vasele şi tacâmurile astfel încât
să nu se mişte datorită jetului de apă. Paharele, cănile şi castroanele trebuie aşezate
mereu în poziţia răsturnată (cu fundul în sus).
Înălţimea coşului superior este reglabilă. Aveţi la dispoziţie poziţia de sus şi de jos a coşului superior, pe care le puteţi folosi pentru a spăla vase cu înălţime diferită. Puteţi ridica
coşul sau să apăsaţi regulatorul pentru poziţia de sus şi cea de jos. Obiectele lungi, tacâmurile, tacâmurile pentru salată sau cuţitele trebuie să fie aşezate pe raft astfel încât să
nu împiedice rotaţia braţelor pentru jetul de apă. Sertarul poate fi rotat şi ridicat în funcţie
de vasele spălate.
Atunci când nu este necesar, sertarul poate fi aşezat la o înălţime mai mică. Pentru a regla
înălţimea trebuie să vă asiguraţi că sertarul este pe margine, după care trebuie să-l ridicaţi
la o altă înălţime şi apoi să-l rotiţi la înălţimea corespunzătoare.
POZIŢIA 1: Poziţia de jos
castron oval
farfurie pentru prânz
farfurie pentru supă
farfurie pentru
prăjitură
coş pentru tacâmuri
Strângerea suporţilor
Pentru o aranjare mai bună a oalelor şi a tigăilor, suporţii (colţii) pot fi strânşi ca în desenul
din dreapta.
Trageţi în sus sârma de oţel din stânga şi din dreapta, care ridică coşul superior la poziţia 2.
POZIŢIA 2: Poziţia de sus
saţi
Apă
ţi
sa
Apă
COŞUL PENTRU TACÂMURI
Tacâmurile trebuie puse în coşul pentru tacâmuri cu mânerele în jos. Dacă coşul are
coşuleţe mai mici în părţile laterale, lingurile trebuie puse separat în orificiile respective.
Tacâmurile lungi trebuie puse în poziţie orizontală în partea din faţă a coşului de sus ca
în desen.
Apăsaţi regulatorul din stânga şi pe cel din dreapta pentru a coborî coşul superior la poziţia 1.
ÎNCĂRCAREA COŞULUI DE JOS
Se recomandă ca obiectele mai mari, care sunt mai greu de spălat să fie încărcate în coşul
de jos: oale, tigăi, capace, farfurii şi castroane, ca în desenul din dreapta.
Se recomandă dispunerea farfuriilor şi a capacelor în părţile laterale ale coşului pentru
a nu bloca braţele cu jetul de apă de sus.
Oalele, castroanele etc. trebuie puse întotdeauna cu susul în jos.
Oalele adânci trebuie puse oblic astfel incât apa să poată pătrunde în ele.
Zimţii din partea de jos a coşlui pot fi strânşi, ceea ce va permite introducerea mai multor
vase sau a unor oale şi tigăi mai mari.
SPRE
MIJLOC
ZS-002_v03
SPRE
MIJLOC
1 Furculiţe
5 Cuţite
2 Linguri pentru supă
6 Linguri pentru salate
3 Linguriţe pentru desert
7 Linguri pentru sosuri
4 Linguriţe pentru ceai
8 Furculiţe pentru salate
63
Încărcarea tacâmurilor şi a veselei
Înainte de încărcarea veselei:
●● Îndepărtaţi resturile mai mari de mâncare.
●● Înmuiaţi resturile arse din tigaie.
●● Vesela şi tacâmurile nu pot să blocheze rotirea braţelor cu jetul de apă.
●● Obiectele cu adâncituri, cum ar fi: ceştile, paharele, tigăile etc. trebuie puse cu gura în
jos, astfel încât apa să poată pătrunde în interiorul lor sau în adâncituri.
●● Vasele şi tacâmurile nu pot să fie aşezate unul peste celălalt sau să se acopere.
●● Paharele nu pot să se atingă, pentru a nu se distruge.
●● Obiectele mari, care sunt mai greu de spălat, trebuie puse în coşul de jos.
●● Coşul de sus este destinat pentru obiectele mai delicate şi mai uşoare, cum ar fi:
paharele, ceştile pentru cafea sau ceai.
ATENŢIE! Nu lăsaţi niciun obiect să iasă din coş.
Următoarele tacâmuri / vase nu pot fi spălate în maşina de spălat:
OBIECTE NEPOTRIVITE
–– Tacâmuri cu mânere din lemn, porţelan sau din sidef.
–– Elemente din plastic, care nu sunt rezistente la temperaturi înalte.
–– Tacâmuri mai vechi cu elemente lipite, care nu sunt rezistente la temperaturi înalte.
–– Tacâmuri sau vase lipite.
–– Obiecte din cositor sau cupru.
–– Obiecte din cristal.
–– Obiecte din oţel, care poate să corodeze.
–– Castroane de lemn.
–– Obiecte din fibre sintetice.
OBIECTE CU UTILIZARE LIMITATĂ
–– Unele tipuri de obiecte din sticlă ar putea să devină mate după mai multe spălări.
–– Părţile din argint şi aluminiu au tendinţa să se decoloreze în timpul spălării.
–– Decoraţiunile din sticlă pot să se subţieze după mai multe spălări.
ATENŢIE! Cuţitele lungi introduse în poziţie verticală pot fi periculoase.
Tacâmurile lungi şi/sau ascuţite, cum ar fi cuţitele pentru carne trebuie aranjate
orizontal în coşul de sus.
Distrugerea vaselor din sticlă sau a altor vase
ATENŢIE! Nu introduceţi în maşina de spălat vase murdărite cu cenuşă, ceară de
la lumânări, lacuri sau vopsele. La cumpărarea unor vase noi, verificaţi dacă pot fi
spălate în maşina de spălat vase.
ATENŢIE! Nu supraîncărcaţi maşina de spălat. Nu utilizaţi vase, care nu pot fi spălate în maşîna de spălat. Aceste lucruri sunt importante din punct de vedere al
eficienţei şi al consumului de energie electrică. În maşina de spălat pot încăpea
maximum 12 seturi de veselă.
Cauze probabile:
●● Tipul de sticlă sau procesul de producţie.
●● Compoziţia chimică a detergentului.
●● Temperatura apei şi durata programului de spălare.
Soluţii sugerate:
●● Utilizaţi vase din sticlă sau porţelan marcate de producător drept potrivite pentru spălarea în maşinile de spălat vase.
●● Utilizaţi detergenţi delicaţi, care conţin descrierea vaselor, care pot fi spălate. În caz de
nevoie contactaţi producătorul detergentului pentru a obţine mai multe informaţii.
●● Alegeţi programul cu o temperatură mai mică.
●● Pentru a preveni distrugerea, scoateţi obiectele din sticlă şi tacâmurile cât mai repede
după terminarea programului.
Pornirea programului de spălare
TABELUL CICLURILOR DE SPĂLARE
Program
Alegerea ciclului Informaţii
Descrierea ciclului
Detergent iniţial/
principal
Durata (min)
Energie
(kWh)
Apă
(l)
4/20 g
120-160
0,8-1,2
9-12
Mijloc pentru
clătire
Pentru toate obiectele murdare, cum
ar fi: oalele, tigăile, vasele rezistente
la temperaturi înalte şi vasele cu
resturi de mâncare uscată în ele.
Spălare iniţială 40°C
Spălare automată 50-60°C
Clătire
Clătire 70°C
Uscare
Pentru toate obiectele murdare, cum
ar fi: oalele, farfuriile, paharele şi
tigăile puţin murdare. Ciclu standard
de zi cu zi.
Spălare iniţială 50°C
Spălare iniţială
Spălare iniţială 45°C
Clătire
Clătire 70°C
Uscare
3in1
168
0.95
14.7
Pentru toate obiectele foarte
murdare, cum ar fi: oalele, tigăile,
vasele rezistente la temperaturi
înalte şi vasele cu resturi de
mâncare uscată în ele.
Spălare iniţială 50°C
Spălare iniţială
Spălare 60°C
Clătire
Clătire
Clătire 70°C
Uscare
4/20 g
170
1.35
17.5

Normal
(IEC-EN 50242)
Ciclul standard zilnic pentru vase
puţin murdare, de exemplu oale,
farfurii, pahare.
Spălare iniţială
Spălare iniţială
Spălare 60°C
Clătire 70°C
Uscare
4/20 g
155
0.74
10.4

Eco
Pentru toate obiectele puţin
murdare, cum ar fi: farfuriile,
paharele şi tigăile puţin murdare.
Spălare iniţială
Spălare 45°C
Clătire 60°C
Uscare
20 g
105
0.65
10.4

Rinse
Pentru vase, care trebuie numai
clătite şi uscate.
Spălare 45°C
Clătire 70°C
Uscare
95
0.75
7.7

Glass
Pentru vase puţin murdare cum ar
fi sticla.
Spălare iniţială
Spălare 40°C
Clătire 70°C
Uscare
15 g
110
0.75
10.4

Rapid
Program scurt de spălare pentru
obiectele puţin murdare, care nu
necesită uscare.
Spălare 40°C
Clătire 45°C
15 g
30
0.40
6.7
Soak
Clătirea vaselor, care vor fi spălate
mai târziu, în aceeaşi zi.
Spălare iniţială
9
0,05
6
Auto
3in1
Strong
64

ZS-002_v03
PORNIREA MAŞINII DE SPĂLAT
1 Scoateţi coşurile de sus şi de jos, încărcaţi vasele şi împingeţi înapoi coşurile. Se
recomandă introducerea mai întâi a coşului de jos, după care a celui de sus (vezi capitolul
“Încărcarea maşinii de spălat”).
2 Introduceţi detergentul (vezi capitolul “Sare, detergenţi şi mijloace de clătire”).
3 Deschideţi robinetul apei, pentru a obţine o presiune cât mai mare.
4 Introduceţi ştecherul în priză. Asiguraţi-vă că apa este deschisă la maximum.
5 Deschideţi uşa, apăsaţi butonul ON/OFF, se va aprinde indicatorul ON/OFF. Apăsaţi
butonul pentru alegerea programului de spălare preferat (vezi partea “Tabelul ciclurilor de
spălare”).
6 Închideţi uşa îndeajuns de tare pentru a fi siguri că că este bine închisă.
ATENŢIE! Dacă uşa a fost bine închisă, veţi auzi un clic.
Curăţarea şi conservarea
SISTEMUL DE FILTRARE
Filtrul previne pătrunderea bucăţilor mari de mâncare sau a altor obiecte în pompă. Resturile de mâncare pot bloca filtrul. În acest caz, acesta trebuie deblocat.
Sistemul de filtrare este alcătuit din un filtru cu ochiuri mari, un filtru plat (filtrul principal) şi
un microfiltru (filtrul cu ochiuri mici).
Filtrul principal 1
Particulele de mâncare sau de murdărie oprite
2
în acest filtru sunt macerate de un jet special de
apă provenit din braţul de irigare de jos şi spălate în jos spre scurgere.
1
7 După terminarea spălării deschideţi uşa, după care opriţi maşina de spălat apăsând
butonul ON/OFF.
SCHIMBAREA PROGRAMULUI
ATENŢIE: Programele pornite deja pot fi modificate numai în faza iniţială de spălare. În caz
contrar, detergentul ar putea să fie deja eliberat în interiorul maşinii. În acest caz, dozatorul
detergentului trebuie să fie umplut din nou (vezi capitolul “Introducerea detergentului”).
Deschideţi uşa şi ţineţi apăsat butonul de selectare a programului mai mult de trei secunde
pentru a anula programul. Acum puteţi să selectaţi un ciclu nou. Închideţi uşa. Maşina de
spălat poate să înceapă programul.
ATENŢIE! Dacă veţi deschide uşa în timpul spălării, maşina de spălat se va opri.
După închiderea uşii, maşina de spălat va relua programul peste cca 10 secunde.
3
Filtrul cu ochiuri mari 2
Filtrul cu ochiuri mari opreşte obiectele mai
mari, cum ar fi: oasele sau sticla, care ar putea
bloca scurgerea. Pentru a le elimina din filtru,
apăsaţi uşor protuberanţele de pe suprafaţa filtrului şi ridicaţi-l.
Filtrul cu ochiuri mici 3
Acest filtru opreşte impurităţile şi resturile de
mâncare din jurul scurgerii şi previne aşezarea
acestora pe veselă în timpul spălării.
●● După fiecare utilizare a maşinii de spălat, verificaţi dacă filtrele nu sunt înfundate.
●● Puteţi să scoateţi sistemul de filtrare prin desfacerea filtrului cu ochiuri mari. Eliminaţi
resturile de mâncare şi spălaţi filtrul în apă curentă.
După terminarea programului de spălat, lampa de semnalizare se va aprinde şi va pulsa
timp de 8 secunde, iar aparatul va emite un semnal sonor. Dacă va fi setată funcţia de
start amânat, lampa de semnalizare va pulsa timp de 8 secunde, dar aparatul nu va emite
niciun semnal sonor.
Pasul 1: Întoarceţi filtrul în direcţia
opusă acelor de ceas şi ridicaţi-l.
ATENŢIE! Dacă toate lămpile se vor aprinde şi vor începe să pulseze, înseamnă
că maşina de spălat este avariată. Deconectaţi aparatul de la curentul electric şi
închideţi apa înainte de a suna servisul.
Aţi uitat să introduceţi toate vasele?
Puteţi să introduceţi vasul rămas în orice moment înainte de deschiderea recipientului
pentru detergent.
1 Deschideţi puţin uşa, pentru a opri spălarea.
2 După oprirea braţului cu jetul de apă, puteţi deschide uşa complet.
3 Introduceţi vasul uitat.
4 Închideţi uşa. Maşina de spălat va porni din nou după 10 secunde.
Pasul 2: Ridicaţi filtrul principal.
ATENŢIE! Deschiderea uşii în timpul spălării este periculoasă. Apa fierbinte şi
aburii pot provoca arsuri.
Pasul 3: Ridicaţi filtrul cu ochiuri
mici.
TERMINAREA PROGRAMULUI DE SPĂLARE
După terminarea programului de spălare se va auzi un semnal sonor timp de 8 secunde,
după care se va opri. Stingeţi aparatul apăsând butonul ON/OFF, închideţi apa şi deschideţi uşa maşinii de spălat. Aşteptaţi câteva minute înainte de scoaterea vaselor din
maşină. Acestea ar putea să fie fierbinţi şi mai uşor de spart. Aşteptarea le va permite de
asemenea să se usuce mai bine.
●● Opriţi maşina de spălat
Timp de 8 secunde se va auzi un semnal sonor, care reprezintă terminarea programului de spălat.
1. Opriţi maşina de spălat apăsând butonul ON/OFF.
2. Închideţi robinetul de apă!
●● Deschideţi uşa cu grijă
Vasele fierbinţi sunt mai uşor de spart. Aşteptaţi cca 15 minute până la uscarea vaselor înainte de a le scoate.
Deschideţi uşa maşinii de spălat, lăsaţi-o deschisă şi aşteptaţi câteva minute înainte
de a scoate vasele. În acest mod, ele nu vor fi foarte fierbinţi şi vor putea să se usuce.
●● Scoateţi vasele din maşina de spălat
Maşina de spălat va fi udă în interior.
Scoateţi mai întâi vasele din coşul de jos, după aceea pe cele din coşul de sus.
În acest fel apa din vasele din coşul de sus nu va picura peste vasele de jos.
ATENŢIE! Pentru a scoate sistemul de filtrare urmaţi paşii de la 1 la 3.
Pentru a introduce înapoi sistemul de filtrare, urmaţi paşii de la 3 la 1.
Sistemul de filtre
Pentru ca aparatul să funcţioneze mai eficient şi mai bine, sistemul de filtre trebuie să fie
curăţat. Filtrul elimină eficient resturile de mâncare din apa de spălat şi permite reutlizarea
acestei ape în timpul ciclului de spălare. Unitatea funcţionează mai bine şi are efecte mai
bune, dacă filtrele sunt curăţate în mod regulat. Din acestă cauză, se recomandă eliminarea resturilor mai mari de mâncare oprite în filtru după fiecare ciclu prin clătirea filtrului
oval şi a recipientului în apă curentă. Pentru a scoate sistemul de filtre, trageţi în sus de
mânerul recipientului. Sistemul de filtre trebuie curăţat în fiecare săptămână.
Pentru curăţarea filtrelor cu ochiuri mari şi cu ochiuri mici, utilizaţi o periuţă. Montaţi înapoi
componentele filtrelor ca în desen şi introduceţi sistemul înapoi în maşina de spălat plasându-l în locul potrivit şi apăsând.
Maşina de spălat nu poate fi utilizată fără filtre. Introducerea incorectă a filtrului poate
micşora eficienţa aparatului şi poate distruge vasele şi tacâmurile.
ATENŢIE! Maşina de spălat nu poate fi utilizată fără filtre.
ATENŢIE! Introducerea incorectă a filtrului poate micşora eficienţa aparatului şi
poate distruge vasele şi tacâmurile spălate.
ZS-002_v03
65
●● Etanşarea
Curăţarea braţelor de irigare
Curăţarea braţelor de irigare este obligatorie, pentru că substanţele chimice din apa dură
pot bloca orificiile de ieşire a apei şi corpul braţului.
Scoateţi braţele de irigare de sus
Pentru a scoate braţele de irigare
de sus, desfaceţi capacul în direcţia
acelor de ceas, scoateţi manşonul
de pe suprafaţa braţului de irigat şi
scoateţi braţul.
DEŞURUBAŢI
SUS
Scoateţi braţele de irigare de jos
Trageţi braţul în sus şi scoateţi-l.
JOS
SCOATEŢI
Spălarea braţelor de irigare
Spălaţi braţele în apă caldă cu săpun,
utilizând o periuţă moale pentru curăţarea orificiilor pentru apă. După clătirea braţelor, montaţi-le la loc.
ÎNGRIJIREA MAŞINII DE SPĂLAT VASE
●● Panoul de control trebuie spălat cu o lavetă moale umedă.
●● După spălare, ştergeţi bine.
●● Pentru curăţarea suprafeţei exterioare utilizaţi un mijloc de curăţare cu ceară pentru
strălucire.
●● Nu utilizaţi niciodată pentru spălarea maşinii obiecte ascuţite, lavete aspre sau mij-
Unul dintre factorii, care contribuie la apariţia mirosurilor neplăcute în maşina de spălat,
sunt resturile de mâncare rămase în elementele de etanşeizare. Aceste elemente trebuie
curăţate din când în când cu un burete umed.
Instrucţiuni de instalare
ATENŢIE! Cablurile şi aparatele electrice trebuie instalate de personal specializat.
ATENŢIE! Pericol de electrocutare. Opriţi alimentarea cu curent electric, înainte
de instalarea maşinii de spălat vase. Nerespectarea acestui lucru, poate duce la
electrocutarea şi chiar moartea utilizatorului.
INSTALARE
Poziţia de instalare a maşinii de spălat trebuie să fie aproape de furtunurile de racord la
apă şi canalizare şi aproape de cablul de alimentare.
Pentru a facilita conectarea furtunurilor de scoatere a apei din maşina de spălat, alegeţi un
loc alături de dulapul cu chiuvetă.
ATENŢIE! Verificaţi accesoriile de instalare furnizate (cârligul pentru montarea
frontului mobilei, şuruburi).
Înainte de a muta maşina de spălat vase, locul de instalare trebuie pregătit.
1 Alegeţi un loc aproape de chiuvetă, pentru a conecta furtunurile care scot şi care pompează apa în maşina de spălat vase (vezi desenul 1 ).
2 Dacă maşina de spălat va fi instalată într-un colţ, lăsaţi loc pentru deschiderea uşii
(vezi desenul 2 ).
1
loace de frecare.
Protejare împotriva îngheţării
Vă rugăm să luaţi toate măsurile de precauţie împotriva îngheţării în timpul iernii. După
fiecare ciclu de spălare, acţionaţi în modul următor:
1 Deconectaţi maşina de spălat de la curentul electric.
2 Opriţi apa şi deconectaţi furtunul de la robinet.
3 Vărsaţi apa rămasă în furtun şi în robineţi.
4 Reconectaţi furtunul la robinetul de apă.
5 Scoateţi filtrul de pe fundul maşinii de spălat şi uscaţi apa din recipientul pentru scurgeri.
Orificii pentru cablul
electric, furtunurile de
scoatere şi de pompare
a apei.
Curăţarea uşii
Pentru curăţarea marginilor uşii utlizaţi
numai o lavetă caldă, moale şi umedă. Nu
utilizaţi niciun fel de mijloace de curăţare
sub presiune, care ar putea să pătrundă
la componentele electrice şi la iala uşii.
Distanţa dintrefundul
dulapului şi duşumea.
450 mm
ATENŢIE! Nu utilizaţi niciodată mijloace de curăţare sub presiune pentru spălarea
mobilei, pentru că acestea ar putea distruge sistemul de închidere al uşii sau elementele electrice.
ATENŢIE! Mijloacele de frecare sau unele prosoape de hârtie nu pot fi utlizate pentru că există riscul de a lăsa zgârieturi sau pete pe suprafaţa de oţel inoxidabil.
Păstrarea maşinii de spălat într-o stare bună?
●● După fiecare spălare
După fiecare spălare închideţi robinetul de apă şi lăsaţi uşa întredeschisă, pentru ca să nu
se adune umiditate şi mirosuri.
●● Deconectaţi ştecherul
Înainte de curăţare sau de conservare, scoateţi întotdeauna ştechewrul din priză.
●● Nu utilizaţi dizolvanţi sau mijloace de frecare
Pentru spălarea maşinii de spălat în exterior şi a părţilor din cauciuc, nu utilizaţi niciodată
soluţii de dizolvare sau de frecare. Utilizaţi o lavetă moale şi apă caldă cu săpun.
Pentru spălarea petelor şi a murdăriei de pe suprafeţele interne utilizaţi o lavetă moale
înmuiată în apă cu puţin oţet sau într-un produs destinat special pentru curăţarea maşinilor
de spălat vase.
●● Neutilizarea pentru o perioadă mai lungă de timp
Când plecaţi în vacanţă, se recomandă pornirea unui program cu maşina de spălat goală,
scoaterea ştecherului din priză, închiderea robinetului de apă şi lăsarea uşii întredeschisă.
Aceste acţiuni vor permite păstrarea tuturor elementelor de etanşare într-o stare bună şi
vor preveni apariţia de mirosuri neplăcute în interiorul maşinii.
●● Mutarea maşinii de spălat vase
Dacă maşina de spălat trebuie mutată, încercaţi să o ţineţi în poziţie verticală. Este obligatoriu să păstraţi această poziţie.
66
Mărimea dulapului pentru incorporarea maşinii de spălat.
Maximum 5 mm între marginea de sus a maşinii de spălat şi blat. Uşa exterioară la
acelaşi nivel cu marginea segmentului.
2
Distanţa minimă cu uşa deschisă.
MAŞINA DE
SPĂLAT VASE
DULAP
UŞA MAŞINII
DE SPĂLAT
Distanţa minimă
50mm
ZS-002_v03
4b
MĂRIMEA ŞI INSTALAREA FRONTULUI MOBILEI
şurub 4x18
1 Frontul de lemn al mobilei trebuie realizat conform desenului 3 .
manşon
3
suport de distanţare
a frontului mobilei
0
1
me
ci
ân
ad
ad
0
e1
im
c
ân
1. Scoateţi manşonul.
2. Introduceţi şurubul.
3. Puneţi manşonul la loc.
ad
0
e1
im
c
ân
cârlig pentru
frontul mobilei
uşa exterioară a
maşinii de spălat
uşa mobilei
Instalarea frontului de lemn al mobilei.
REGLAREA DESCHIDERII ARCULUI UŞII
Frontul de lemn al mobilei trebuie realizat conform mărimilor prezentate.
Greautatea frontului nu poate să depăşească 4,5 kg.
2 Montaţi cârligul pe frontul de lemn al mobilei şi introduceţi-l în orificiul uşii externe
a maşinii de spălat (vezi desenul 4a ). După stabilirea poziţiei fruntului, montaţi frontul pe
uşa exterioară cu ajutorul şuruburilor şi a bolţilor (vezi desenul 4b ).
Arcurile uşilor sunt fixate din fabrică pentru o deschidere optimă a uşii exterioare. Dacă
instalaţi un front de lemn, deschiderea arcului uşii trebuie reglată. Întoarceţi şurubul de
reglare pentru a strânge sau a lărgi cablul din oţel (vezi desenul 5 ).
Deschiderea arcului este corectă, atunci când uşa rămâne în poziţie orizontală la o deschidere completă şi se închide la o ridicare uşoară cu mână.
5
4a
cârligul de sus
lărgeşte
Reglarea deschiderii arcului uşii.
şuruburi cu
cap conic
cârligul de jos
Instalarea frontului mobilei.
ZS-002_v03
67
CONECTAREA FURTUNURILOR DE POMPARE A APEI
ETAPELE DE INSTALARE AMAŞINII DE SPĂLAT
Intoduceţi furtunul de scoatere a apei în ţeava de canalizare cu un diametru minim de 4 cm
sau introduceţi-l în chiuvetă, asigurându-vă că nu este îndoit sau întors. Utilizaţi stativele
speciale din plastic furnizate împreună cu aparatul (vezi desenul 6 ). Capătul furtunului
trebuie să fie la o înălţime între 400 şi 1000mm şi nu se poate afla în apă, pentru a preveni
întoarcea apei.
1 Montaţi uşa mobilei pe uşa exterioară a maşinii de spălat utilizând cârligele furnizate.
2 Reglaţi deschiderea arcului uşii utilizând o cheie Allen şi rotind în direcţia acelor ceasului pentru a regla arcul drept şi stâng al uşii. Dacă nu veţi face acest lucru, maşina de
spălat se poate avaria. (Vezi desenul 5 )
3 Conectaţi furtunul de pompare a apei reci.
4 Conectaţi furtunul de scurgere.
5 Conectaţi cablul de alimentare.
6 Montaţi banda de condens sub suprafaţa dulapului. Asiguraţi-vă că banda de condens
este egală cu marginea dulapului.
7 Introduceţi maşina de spălat în poziţia corectă.
8 Corectaţi orizontal poziţia maşinii de spălat cu ajutorul şuruburilor din partea dreaptă
şi din partea stângă (vezi desenul 7 (5A)). Pentru reglarea picioarelor din faţă utilizaţi
ocheie şi rotiţi aceste picioare până la obţinerea poziţiei corecte a maşinii de spălat.
9 Maşina de spălat treuie să fie fixată în locul în care stă. Există două metode:
A. Suprafaţa normală de lucru - fixaţi de suprafaţa de lucru cu bolţi pentru lemn. Asiguraţi-vă că greutatea maşinii de spălat nu se va mări prin ataşarea la suprafaţa de lucru
(vezi desenul 6 ).
B. Blatul de marmură sau din granit – fixaţi stativele de panoul lateral al maşinii de spălat
şi ataşaţi maşina la mobilă. Acoperiţi şurubul cu un capac de cauciuc (vezi desenul 7 ).
ATENŢIE! Montaţi foarte bine pe perete stativul special de plastic pentru furtun,
pentru a preveni mişcarea furtunului de scoatere a apei şi vărsarea apei alături
de scurgere.
6
Cârligul furtunului de
scurgere
Montaţi cârligul furtunului de scurgere pe blat
Blat
max 1000 mm
Front
min 400 mm
Aranjaţi poziţia orizontală a maşinii de spălat pentru corecta funcţionare a stativului şi pentru eficienţa spălării (desenul 8 ).
1 Puneţi rigla-nivelă pe uşa maşinii şi pe şina stativului în interior, conform desenului,
pentru a verifica poziţia maşinii de spălat vase.
2 Nivelaţi maşina de spălat reglând fiecare picior în parte.
3 În timpul nivelării aveţi grijă ca maşina să nu se răstoarne.
Ţeava de scurgere
∅ 40 mm
Racordarea furtunului de scoatere a apei. Montaţi furtunul de scurgere a apei în poziţiile
A, B sau C.
7
2
bandă
de condens
6
1
4
Uşa mobilei
Şurub
Mecanism
conic
5A
5B
5
7
Capac de
cauciuc
Şurub
68
ZS-002_v03
8
1 Scoateţi furtunurile de pompare de tot din spatele maşinii de spălat.
2 Montaţi şuruburile furtunurilor de pompare la un robinet cu un corp de ¾ de ţol.
3 Inainte de pornirea maşinii de spălat, deschideţi complet robinetul de apă.
ATENŢIE! Furtunul conectat la chiuvetă, dacă este instalată pe aceeaşi linie de
apă, poate să explodeze. Dacă sunteţi în acestă situaţie, se recomandă deconectarea furtunului şi blocarea gurii de apă.
Verifică
nivelul pe
linia spatefaţă
Deconectarea furtunului
1 Inchideţi apa.
2 Micşoraţi presiunea apei apăsând butonul de micşorarea a presiunii. Această acţiune
va micşora presiunea apei nu veţi risca să vă udaţi.
3 Desfaceţi furtunul de pompare de la robinet.
Conectarea apei reci
Verifică nivelul pe linia
lateral-lateral
Conectaţi furtunul de pompare a apei reci la robinetul de ¾ (ţol) şi asiguraţi-vă că este
montat etanş. Dacă ţevile cu apă sunt noi sau nu au fost utilizate pentru o perioadă lungă
de timp, daţi mai întâi drumul la apă pentru a vă asigura că este curată şi că nu există
impurităţi. Dacă nu veţi face acest lucru, există pericolul ca gura de apă să se înfunde, iar
aparatul să se defecteze.
Ilustraţia poziţionării picioarelor.
ATENŢIE! înălţimea maximă a picioarelor este de 60 mm.
Conectarea apei calde
CONECTAREA LA CURENT ELECTRIC
Verificaţi fişa produsului pentru a afla tensiunea adecvată şi conectaţi maşina de spălat la
sursa de curent electric.
Utilizaţi siguranţele necesare 12 A şi creaţi un circuit separat numai pentru acest aparat.
ATENŢIE! Înainte de utilizare asiguraţi aparatul.
Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa sunt aceleaşi cu cele de pe fişa produsului. Ştecherul poate fi introdus numai în prizele cu împământare. Dacă priza nu se potriveşte la
ştecher, schimbaţi priza cu una potrivită şi nu utilizaţi adaptoare, care pot provoca supraîncălzire şi incendii.
INSTRUCŢIUNI DESPRE ÎMPĂMÂNTARE
Nu utilizaţi aparatul fără împământare. În cazul în care nu funcţionează corect sau se
strică, împământarea va micşora riscul de electrocutare. Prezentul aparat este dotat cu
un cablu de împământare şi un ştecher cu împământare. Ştecherul trebuie conectat la
o sursă corespunzătoare de curent electric, care este instalată şi împământată conform
normelor şi legilor în vigoare.
ATENŢIE! Conectarea incorectă a cablului de împământare poate avea drept consecinţă electrocutarea utilizatorului. Dacă aveţi îndoieli în privinţa împământării,
adresaţi-vă unui electrician calificat sau unui reprezentant al servisului. Nu modificaţi ştecherul furnizat împreună cu aparatul. Dacă nu se potriveşte la priză, schimbaţi priza cu ajutorul unui electrician calificat.
RACORDAREA LA APĂ
Conectarea corectă a furtunului?
Unitatea trebuie să fie conectată la reţeaua de apă
cu ajutorul unui set nou de furtunuri.
Nu utilizaţi furtunuri vechi.
Presiunea apei trebuie să fie între 0,04 MPa
şi 1 MPa. Dacă presiunea este mai mică decât cea
minimă necesară, adresaţi-vă un specialist pentru
a rezolva problema.
Conectarea apei calde poate fi făcută prin conectarea la reţeaua de apă fierbinte a casei,
dacă apa nu are mai mult de 60°C. În acest caz ciclul de spălare va fi mai scurt cu cca 15
minute, iar eficienţa spălării puţin mai scăzută.
Racordarea la reţeaua de apă caldă trebuie făcută urmând aceeaşi procedură ca în cazul
conectării la reţeaua de apă rece.
Situarea aparatului
Puneţi aparatul în locul dorit. Spatele trebuie să se rezeme de perete, iar părţile laterale
trebuie să atingă dulapurile sau pereţii. Maşina de spălat vase este dotată cu furtunuri de
scurgere şi de pompare a apei, care pot fi situate în dreapta sau în stânga pentru o instalare mai bună.
Scurgerea apei
Conectaţi furtunul de scurgere. Furtunul de scurgere trebuie să fie conectat exact pentru
ca apa să nu se scurgă alături. Asiguraţi-vă că furtunul nu este înnodat sau aplatizat.
Furtunul de prelungire
Dacă aveţi nevoie să prelungiţi furtunul de scurgere, asiguraţi-vă că ambele furtunuri sunt
la fel. Nu poate fi mai lung de 4 metri; în caz contrar, efectul de curăţare al maşinii de
spălat va fi micşorat.
PORNIREA MAŞINII DE SPĂLAT VASE
Înainte de a porni maşina de spălat, verificaţi următoarele lucruri:
1 Maşina de spălat a fost nivelată şi fixată corespunzător.
2 Robinetul de scurgere este deschis.
3 Nu există scurgeri în locurile de conectare a furtunurilor.
4 Cablul de alimentare este conectat.
5 Furtunurile de pompare şi de scurgere nu sunt înnodate sau încurcate.
6 Toate materialele şi broşurile trebuie scoase din interiorul maşinii de spălat vase.
Indicaţii pentru soluţionarea problemelor
ÎNAINTE DE A SUNA LA SERVIS
PROBLEMĂ
CAUZE POSIBILE
REZOLVARE
S-a ars siguranţa sau a funcţionat siguranţa
automată.
Schimbaţi siguranţa sau resetaţi siguranţa automată.
Deconectaţi alte aparate conectate la circuitul maşinii de spălat vase.
Maşina nu este conectată la curent electric.
Asiguraţi-vă că maşina de spălat este pornită, iar uşa a fost bine închisă.
Asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare este introdus bine în priză.
Cod de eroare: E1
Presiunea apei este prea mică.
Verificaţi dacă furtunul de pompare este bine conectat şi dacă apa a fost deschisă.
Uşa maşinii de spălat nu a fost închisă corect.
Aveţi grijă ca uşa să fie închisă corect.
Furtunul de scurgere este înnodat.
Verificaţi furtunul de scurgere.
Filtrul este înfundat.
Verificaţi filtrul cu ochiuri mari (vezi capitolul “Curăţarea filtrului”)
Scurgerea chiuvetei este înfundată.
Verificaţi dacă scurgerea chiuvetei funcţionează bine. Dacă scurgerea este înfundată, apelaţi la
ajutorul unui instalator şi nu la un reprezentant al servisului.
Probleme tehnice
Maşina de spălat nu
porneşte
Apa nu a fost pompată din
maşina de spălat
ZS-002_v03
69
PROBLEMĂ
CAUZE POSIBILE
REZOLVARE
Detergent necorespunzător.
Utilizaţi numai detergenţi pentru maşinile de spălat, pentru a preveni rămăşiţele de detergent şi
spumă din interiorul maşinii. Dacă totuşi vor apărea, deschideţi maşina de spălat şi lăsaţi spuma
să se evapore. Adăugaţi cca 4,5 litri de apă rece şi porniţi programul despălare “soak” pentru a goli
maşina de spălat. În caz de nevoie repetaţi.
S-a vărsat mijlocul de clătire.
Ştergeţi imediat mijlocul de clătire vărsat.
Pete în interioriul maşinii
de spălat
Aţi utilizat un detergent cu colorant.
Asiguraţi-vă că utilizaţi un detergent fără colorant.
Pete albe pe suprafaţa
interioară
Mineralele prezente în apa dură.
Pentru a curăţa interiorul maşinii de spălat utlizaţi un burete umed cu un detergent pentru maşini de
spălat vase şi mănuşi din cauciuc. Nu utilizaţi niciodată alte mijloace de spălare decât detergentul pentru
maşinile de spălat vase – există pericolul să se producă spumă şi să rămână resturi de spumă.
Pete ruginii pe tacâmuri
Tacâmurile ruginesc.
Probleme generale
Resturi de detergent în
interiorul maşinii de spălat
Programul nu a fost pornit după adăugarea
sării. Urmele de sare apar în timpul ciclului
normal de spălare.
După adăugarea sării în maşina de spălat, întotdeauna trebuie pornit programul Rapid fără vase
înăuntru.
Capacul soluţiei pentru micşrarea durităţii apei
nu a fost închis bine.
Verificaţi capacul şi asiguraţi-vă că este bine închis.
Zgomote în interiorul
maşinii de spălat
Braţul de irigare loveşte un vas din interiorul
maşinii de spălat.
Întrerupeţi programul şi rearanjaţi obiectele, care blochează braţul de irigare.
Zăngănit în interiorul
maşinii de spălat
Vasele din maşina de spălat nu sunt bine
fixate.
Întrerupeţi programul şi rearanjaţi obiectele.
Zgomote în ţevile maşinii
de spălat
Aceste zgomote pot fi cauzate de instalaţie
sau de diametrul ţevilor.
Nu influenţează funcţionarea maşinii de spălat. Dacă aveţi îndoieli, adresaţi-vă unui instalator
calificat.
Zgomote
Vasele nu sunt îndeajuns de curate
Vasele nu au fost aranjate în mod
corespunzător.
Vezi indicaţiile din capitolul “Incărcarea coşului maşinii de spălat”.
Programul nu a fost îndeajuns de puternic.
Alegeţi un program mai intensiv. Vezi Tabelul Ciclurilor de Spălare.
A fost dozată o cantitate prea mică de detergent.
Utilizaţi mai mult detergent sau schimbaţi detergentul.
Unele vase blochează funcţionarea braţelor
de irigare.
Rearanjaţi vasele din maşina de spălat pentru ca braţele să se mişte liber.
Sistemul de filtre de pe fundul maşinii de
spălat nu este curat sau este montat incorect,
ceea ce poate bloca braţele de irigare.
Curăţaţi şi/sau montaţi corect sistemul de filtre.
Curăţaţi orificiile braţelor de irigare.
Vezi: curăţarea braţelor de irigare.
Pete mate pe sticlă
Acesta este efectul combinării apei moi cu
o cantitate prea mare de detergent.
Un efect mai bun veţi obţine prin adăugarea unei cantităţi mai mici de detergent şi alegând cicluri mai
scurte de spălare, dacă aveţi apă moale.
Urme negre sau gri pe
farfurii
Urme cauzate de atingerea tacâmurilor de
aluminiu.
Pentru eliminarea lor, utilizaţi un mijloc de frecare.
În recipientul dozatorului
a rămas detergent
Vasele blochează dozatorul pentru detergent.
Rearanjaţi vasele.
Vasele au fost aranjate incorect.
Rearanjaţi vasele conform indicaţiilor.
Prea puţin mijloc de clătire.
Utilizaţi mai mult mijloc de clătire/reumpleţi recipientul.
Vasele au fost scoase prea repede.
Nu scoateţi vasele imediat după terminarea programului. Mai întâi întredeschideţi puţin uşa pentru
eliberarea aburului. Scoateţi vasele atunci când temperatura lor este uşor călduţă. Mai întâi scoateţi vasele
din coşul de jos, după aceea pe cele din coşul de sus pentru ca apa de sus să nu curgă peste vasele de jos.
A fost ales un program incorect.
În programele scurte, temperatura este mai mică ceea ce micşrează eficienţa spălării. Alegeţi un
program cu o spălare mai lungă.
Au fost folosite tacâmuri de joasă calitate.
Acest tip de tacâmuri nu poate fi spălat în maşina de spălat.
Vasele nu sunt curate
Probleme de uscare
Vasele nu se usucă
CODURILE ERORILOR
Dacă va apărea o eroare de funcţionare, aparatul va afişa un cod de eroare pentru a vă atenţiona:
CODURI
ÎNŢELES
CAUZE POSIBILE
E1
O perioadă mai lungă de pompare a apei.
Robinetul este închis sau este oprită pomparea apei ori presiunea apei este prea mică.
E3
O perioadă mai lungă de încălzire a apei, care nu se poate încălzi.
Senzorul de temperatură sau al incălzitorului nu funcţionează.
E4
Maşina de spălat este prea plină.
A fost pompată prea multă apă.
E6
Eroare a senzorului de temperatură.
Circuit deschis sau defectarea senzorului de temperatură.
E7
Eroare a senzorului de temperatură.
Scurtcircuit sau defectarea senzorului de temperatură.
ATENŢIE! Dacă maşina de spălat va inunda încăperea, închideţi robinetul cu apă
înainte de a chema servisul. Dacă în tavă se află apă din cauza pompării unei cantităţi prea mari sau din cauza unei scurgeri, vărsaţi/ştergeţi această apă înainte de
repornirea maşinii de spălat.
70
ZS-002_v03
Ecologie - ne pasă de mediul înconjurător
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt descrişi pe fişa produsului.
Maşina de spălat vase este un echipament de clasa I, dotat cu un cablu de alimentare şi
cu un ştecher cu împământare.
Echipamentul îndeplineşte prevederile tuturor normelor în vigoare.
Echipamentul îndeplineşte prevederile directivelor:
–– Dispozitive de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Pe fişa produsului se află simbolul CE.
Fiecare utilizator poate să contribuie la protejarea mediului înconjurător. Nu este nici costisitor, nici dificil.
În acest scop:
Duceţi la maculatură ambalajul de carton.
Sacii din polietilenă (PE) aruncaţi-i în contenerul pentru plastic.
Predaţi dispozitivul uzat la punctul de colectare. Substanţele periculoase pe
care le conţine pot fi un pericol pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi dispozitivul uzat la gunoi!!!
●● Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii!
●● Duceţi ambalajul sau aparatul la un punct de reciclare. Tăiaţi cablul de alimentare şi
distrugeţi dispozitivul de închidere a uşii.
●● Ambalajul de carton este produs din hârtie provenită din reciclare şi trebuie dus la
locul de colectare al hâtiei.
●● Asigurându-vă că acest produs a fost predat spre reciclare, ajutaţi la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului şi asupra sănătăţii oamenilor, care ar putea apărea în cazul unei dispuneri incorecte.
●● Pentru informaţii mai detaliate despre reciclare, adresaţi-vă autorităţilor locale sau firmelor, care adună gunoiul.
Înălţime:
820 mm (reglat + 60 mm)
Lăţime:
445 mm
Adâncime:
540 mm
Tensiune:
vezi fişa produsului
Presiunea apei:
0,04–1,0 MPa
Apa caldă:
max 60°C
Curentul electric:
vezi fişa produsului
Capacitate:
9 seturi de veselă
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare
prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
ZS-002_v03
71
RU
Уважаемый Клиент
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Прочитайте, пожалуйста, внимательно настоящую инструкцию пользователя. Особое внимание следует обратить на указания по безопасности, чтобы при использовании прибора избежать несчастных случаев и/или избежать повреждения прибора.
Инструкцию по эксплуатации советуем сохранить, чтобы вы могли пользоваться ей
также в будущем при использовании прибора.
Настоящая инструкция содержит разделы, касающиеся указаний по безопасности,
инструкции использования, инструкции по установке, а также указания по решению
проблем итп.
Содержание
Указания по безопасности ..........................................................................................72
Инструкция по эксплуатации .....................................................................................73
Панель управления.....................................................................................................73
Конструкция посудомоечной машины . .....................................................................73
Перед первым использованием . ..............................................................................74
A. Устройство для смягчения воды............................................................................74
B. Заполнение устройства для смягчения воды солью . .........................................74
C. Заполнение дозатора средства для придания блеска .......................................74
D. Детергенты .............................................................................................................75
Применение программы 3 в 1.....................................................................................76
Загрузка корзинки посудомоечной машины ...........................................................76
Меры осторожности перед или после загрузки корзинки посудомоечной машины .76
Загрузка верхней корзинки ........................................................................................76
Загрузка нижней корзинки . ........................................................................................77
Корзинка для приборов ..............................................................................................77
Запуск программы мойки ...........................................................................................78
Таблица цикла мойки .................................................................................................78
Включение прибора ....................................................................................................79
Смена программы . .....................................................................................................79
Конец цикла мойки . ....................................................................................................79
Уход и очистка ..............................................................................................................79
Фильтрационная система ..........................................................................................79
Уход за посудомоечной машиной .............................................................................80
Инструкция по установке ............................................................................................80
Установка ....................................................................................................................80
Измерения и установка мебельного фронта . ..........................................................81
Регулировка натяжения пружины дверцы ................................................................81
Подсоединение сливных шлангов ............................................................................82
Этапы установки посудомоечной машины ...............................................................82
Подключение питания ................................................................................................83
Подключение воды .....................................................................................................83
Запуск посудомоечной машины ................................................................................83
Указания по решению проблем .................................................................................83
Прежде чем обратиться в сервис . ............................................................................83
Коды ошибок ...............................................................................................................85
Технические характеристики . ....................................................................................85
Экология . .......................................................................................................................85
Указания по безопасности
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ
●● Бытовой прибор подключайте всегда к розетке электрической сети (исключительно переменного тока) оснащенной защитным штырем, с напряжением в соответствии с напряжением, указанным на щитке прибора.
●● Вилку следует воткнуть в соответствующую розетку, установленную и заземленную в соответствии со всеми местными кодексами и распоряжениями.
●● Всегда используйте подлинную вилку поставленную вместе с прибором.
●● После установки прибора вилка должна быть легко доступна.
●● Неправильное подключение присоединительного провода может вызвать риск
поражения электрическим током.
●● Не подключайте прибора к питательной сети с помощью удлинителя. Удлинители
не обеспечивают надлежащего уровня безопасности.
●● В случае сомнений, правильно ли заземлен прибор, проверьте его с квалифицированным электриком или представителем сервиса. Не модифицируйте вилку,
поставленную вместе с прибором. Если она не подходит к розетке, замените
розетку. Установите правильную розетку с помощью квалифицированного электрика.
НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
●● Не злоупотребляйте, не садитесь, не опирайтесь на дверцу или корзинку посудомоечной машины.
●● Не прикасайтесь к нагревательному элементу во время или непосредственно
после работы прибора. (Это указание применимо только для приборов с видным
нагревательным элементом).
●● Не используйте посудомоечную машину пока все панели мебели не будут на
надлежащем месте. Открывайте дверцу очень осторожно, если посудомоечная
машина работает, так как существует риск, что вода выльется. ●● Не помещайте никакие тяжелые предметы или не ставьте на дверцу, когда она
открыта. Прибор может опрокинуться.
●● При загрузке предметов для мойки:
– Поместите острые предметы так, чтобы они не нарушили уплотнения дверцы.
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ножи и другие приборы с острыми концами
должны быть помещены в корзинку с острым концом направленным
вниз или помещенные горизонтально.
●● Когда вы используете посудомоечную машину, защитите пластмассовые предметы от контакта с нагревательным элементом. (Это указание применимо
только для приборов с видным нагревательным элементом).
●● После завершения цикла мойки проверьте, пустая ли емкость для детергента.
●● Не мойте пластмассовые предметы, если они не обозначены как подходящее
для мойки в посудомоечной машине. Проверьте указания производителя для
необозначенных пластмассовых предметов.
●● Используйте единственно детергенты и средства для ополаскивания предназначенные для автоматических посудомоечных машин.
●● Не используйте в посудомоечной машине мыла, детергентов для стирки или
мытья рук. Держите эти изделия вдали от детей.
●● Вода в посудомоечной машине не питьевая. Внутри могут находиться осадки
детергентов. Дети не должны находиться вблизи посудомоечной машины, когда
дверца открыта.
●● Прибор следует подсоединить к водопроводной сети с помощью новых комплектных шлангов. Не следует использовать старые шланги.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по
эксплуатации прибора.
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
●● Детергенты посудомоечной машины сильно щелочные, в случае проглощения
они могут быть очень опасны. Избегайте контакта с кожей и глазами а также
сдледите за тем, чтобы дети пребывали вдали от посудомоечной машины, когда
ее дверца открыта.
●● Не оставляйте дверцу открытой, так как за нее можно задеть или опрокинуться
через нее.
Если неподлежащий отделению питательный провод будет поврежден, его
следует заменить у производителя или на специальном ремонтном заводе, или
замену должно провести квалифицированное лицо с целью избежания угрозы.
Ремонт прибора может проводится исключительно обученным персоналом. Неправильно проведенный ремонт может стать причиной серьезной
угрозы для пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем обратиться в спецальный сервисный пункт.
●● Посудомоечная машина предназначена для нормального пользования в помещениях.
●● Будте добры надлежащим образом выбросить упаковочные материалы.
●● Используйте посудомоечную машину исключительно в целях, для которых она
предназначена.
●● При установке не следует слишком сильно или опасно загибать или приплющивать питательный кабель. Не манипулировать кнопками и регуляторами.
●● Максимальное допустимое давление воды на входе - 1 Mpa.
●● Минимальное допустимое давление воды на входе – 0,4 Мpa.
Прежде чем начать использование бытового прибора ознакомьтесь
с содержанием всей инструкции.
72
ZS-002_v03
Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ! Чтобы добиться высшей эффективности работы посудомоечной машины прочитайте все указания по эксплуатации до первого
использования.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
7
3
6
5
1 Кнопка ON/OFF включить/выключить питание.
2 Лампочка питания: включается после нажатия кнопки ON/OFF.
3 Кнопка замедленного старта (delay): нажмите на эту кнопку, чтобы установить
часы замедленной мойки. Вы можете замедлить мойку до 24 часов. Одно нажатие этой кнопки замедляет начало мойки на один час.
4 Дисплей: показывает замедленное время старта или коды ошибок.
4
1
2
5 Предупредительные лампочки соли и жидкости для ополаскивания: они светят,
когда нужно пополнить соответственно соль или умягчитель воды. Лампочки
светят также тогда, когда вместо соли и умягчителя воды применяются только
таблетки 3в1. Это нормальное состояние.
6 Кнопка выбора программы: выбор программы мойки через нажатие кнопки.
7 Лампочки, сигнализирующие программу: после выбора программы мойки появится соответствующая лампочка.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Вид спереди
Вид сзади
7
1
2
3
8
4
5
9
11
6
1
2
3
4
5
6
7
Верхняя корзинка
Водораспылительный кронштейн
Нижняя корзинка
Емкость для соли
Главный фильтр
Дозатор детергента
Полка для чашек
ZS-002_v03
12
10
8
9
10
11
12
Корзинка для приборов
Крупнозернистый фильтр
Дозатор средства для придания блеска
Ввод сливного шланга
Ввод шланга подачи воды
73
1
Перед первым использованием
Прежде чем использовать посудомоечную машину в первый раз:
A Установите устройство для смягчения воды.
B Влейте ½ литра воды в емкость для соли, затем заполните ее солью для посудомоечных машин.
C Наполните дозатор средства для придания блеска.
D Влейте детергент.
A
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ
Посудомоечная машина оснащена специальной системой смягчающей воду. Устройство для смягчения воды следует установить вручную, с помощью регулятора твердости воды. Устройство для смягчения воды предназначено для удаления
из воды минералов и солей, которые могли бы вредно или отрицательно повлиять
на работу прибора. Чтобы проверить жесткость воды, обратитесь в местную водопроводную станцию или определите твердость с помошью полосок для тестирования воды доступных в торговле.
2
Регулировка использования соли
Посудомоечная машина спроектирована таким образом, что можно задать количество
используемой соли на основании жесткости используемой воды. Эта возможность
способствует оптимизации и корректировке уровня использования соли.
Чтобы отрегулировать использование соли, действуйте в соответствии со следующими указаниями:
1 Отвинтите крышку емкости для соли.
2 На емкости находится кольцо со
стрелкой (смотри рисунок рядом).
В случае потребности перекрутите
кольцо против часовой стрелки, от
символа «-» на установку «+», в зависимости от жесткости воды.
Для облегчения регулировки можно
воспользоваться плоской отверткой.
Советуется осуществлять регулировку
в соответствии с таблицей, помещенной ниже:
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ
°dH
°fH
°Clarke
mmol/l
Положение
регулятороа
Использование соли
(грамм/
цикл)
Производительность
(цикл/1кг)
0–8
0–14
0–10
0–1,4
/
0
/
8–22
14–39
10–28
1,4–3,9
-
20
50
22–45
39–80
28–56
3,9–8
Mid
40
25
45–60
80–107
56–75
8–11
+
60
16
ВНИМАНИЕ!
dH = 1,25
Clarke = 1,78
fH = 0,178 mmol/l
dH:
немецкая степень
fH:
французская степень
Clarke: британская степень
«/»
Не добавлять соли
«-»
Установка направления «-»
«+»
Установка направления «+»
«Mid»
Установка между знаками «+» и «-»
Обратитесь к соответственному поставщику воды за информацией по жесткости
поставляемой воды.
ВНИМАНИЕ! Если Ваша модель не оснащена установкой для смягчения
воды, данный раздел можно пропустить.
Устройство для смягчения воды
Жесткость воды колеблется в разных местах. Если используете для посудомоечной
машины жескую воду, образуется осадок на посуде и приборах. Прибор оснащен
специальным устройством для смягчения воды, для которого используется специальная емкость для соли, чтобы удалить минеральные осадки из воды.
B
ЗАПОЛНЕНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ СОЛЬЮ
Используйте всегда соль, предназначенную для посудомоечных машин.
Емкость для соли находится ниже нижней корзинки и должна заполняться нижеуказанным образом.
●● Используйте исключительно соль, предназначенную для посудомоечных
машин! Любой другой вид соли, непредназначенный специально для посудомоечных машин, особенно кухонная соль, повредит устройство для смягчения
воды. В случае повреждения вызванного использованием несоответствующей
соли производитель/импортер не предоставляет никакой гарантии а также не
несет ответственности за возникшие ущербы.
●● Заполняйте емкость солью исключительно перед запуском одной из полных
программ мойки. Это позволит избежать оставления кристаллов соли или
капель ее раствора, который может вылиться, остаться на дне прибора какое-то
время, что может вызвать коррозию.
74
1 Удалите нижнюю корзинку а затем открутите и снимите крышку емкости для соли. 1
2 Перед первой мойкой налейте ½ литра воды в емкость для соли в посудомоечной машине.
3 Поместите окончание воронки (прилагается) в отверстие и всыпьте около 1 кг соли.
Нормальным явлением считается, когда маленькое количество воды выльется из
емкости для соли. 2
4 После заполнения емкости закрутите плотно крышку по часовой стрелке.
5 Обычно предупредительная лампочка соли перестает светить 2-6 дней после
заполнения емкости солью.
6 Немедленно после заполнения емкости для соли солью следует запустить программу мойки. (Предлагаем запустить программу soak или rapid). В противоположном случае фильтрационная система, насос и другие важные элементы могут быть
повреждены соленой водой. Такой случай гарантии не подлежит.
ВНИМАНИЕ!
1 Емкость для соли следует заполнять только тогда, когда засветится
лампочка на панели управления. В зависимости от того, насколько хорошо
растворилась соль, предупредительная лампочка может продолжать светиться несмотря на заполнение солью.
2 Если раствор соли расплеснется, следует включить программу soak
или rapid чтобы устранить остатки соли.
C
ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЗАТОРА ДЛЯ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА
Дозатор для средства для придания блеска
Средство для придания блеска вводится во время последнего полоскания, чтобы
предотвратить возникновение на посуде капель воды, которые могут оставлять
пятна и следы. Оно способствует также сушке, позволяя воде сплыть с посуды.
Посудомоечная машина спроектирована для применения средства для ополаскивания (средства для придания блеска) в виде жидкости. Дозатор средства для придания блеска расположен внутри дверцы рядом с дозатором детергента.
Чтобы заполнить дозатор, открутите крышку и вливайте жидкость для ополаскивания в дозатор, до момента когда индикатор уровня станет совершенно черным.
Емкость дозатора жидкости для ополаскивания составляет около 110 мл.
ВНИМАНИЕ! Используйте исключительно фирменную жидкость для посудомоечных машин. Никогда не вливайте других веществ (напр. жидкости
для мойки в посудомоечных машинах, жидкого детергента) в дозатор жидкости для ополаскивания (средства для придания блеска). Это вызовет
повреждение прибора.
Когда заполнять дозатор для средства для ополаскивания (средства
для придания блеска)
Если нет предупредительной лампочки жидкости для ополаскивания на панели управления, вы можете оценить количество жидкости на основании цвета оптического
индикатора уровня «D», который расположен рядом с крышкой. Когда емкость для
жидкости для ополаскивания полна, весь индикатор будет темным. Когда количество
жидкости уменьшится, уменьшится размер темной точки. Никогда нельзя допустить,
чтобы количество жидкости для ополаскивания снизилось ниже ¼ полного объема.
ZS-002_v03
Когда снижается количество средства для ополаскивания (средства для придания
блеска), размер черной точки на индикаторе уровня жидкости для ополаскивания
изменяется следующим образом.
полный
индикатор уровня жидкости для ополаскивания
3/4 полного объема
1/2 полного объема
1/4 полного объема
пустой
D
ДЕТЕРГЕНТЫ
Дозатор для детергента
Дозатор следует заполнить перед каждым запуском цикла, в соответствии с инструкциями в таблице циклов. Данная посудомоечная машина использует меньше детергентов и жидкости для ополаскивания, чем традиционная посудомоечная машина.
Обычно для мойки нормальной загрузки посуды требуется одна столовая ложка
детергента. Чем грязнее посуда, тем больше детергента. Всегда добавляйте детергент перед запуском посудомоечной машины, в противоположном случае он может
стать влажным и не растворится правильно.
Количество использованного детергента
1
Нажмите на пружынный замок чтобы открыть
Дозатор для средства для ополаскивания (средства для придания блеска)
1
2
2
1 Чтобы открыть дозатор, поверните
3
крышку в направлении стрелки «open»
(влево) и снимите ее.
2 Влейте жидкость для ополаскивания (средство для придания блеска)
в дозатор. Следите за тем, чтобы не
налить слишком много.
3 Насадите крышку, помещая ее
соответственно со стрелкой «open»
и поворачивая в сторону стрелки
«closed» (направо).
Жидкость для ополаскивания вводится
во время последнего полоскания,
чтобы предотвратить возникновение
на посуде капель воды, которые могут оставлять пятна и следы. Она способствует
также сушке позволяя воде сплыть с посуды. Посудомоечная машина спроектирована для применения средства для ополаскивания (средства для придания блеска)
в виде жидкости. Дозатор средства для придания блеска расположен внутри дверцы
рядом с дозатором детергента.
Чтобы заполнить дозатор, открутите крышку и вливайте жидкость для ополаскивания в дозатор, до момента когда индикатор уровня станет совершенно черным.
Емкость дозатора жидкости для ополаскивания составляет около 110 мл.
Следите за тем, чтобы не переполнить дозатор, так как это может вызвать излишний
износ. Сотрите с помошью мокрой тряпки то, что разольется. Не забудьте обратно
насадить крышку прежде чем закрыть дверцу посудомоечной машины.
ВНИМАНИЕ! Очистите впитывающей тряпкой места, где разлилась жидкость, чтобы предотвратить чрезмерное вспенивание во время следующей мойки.
Регуляция дозатора для средства для ополаскивания
Дозатор жидкости для ополаскивания имеет четыре до шести установок. Начинайте
всегда с дозатора установленного на «4». В случае пятен и проблем с сушкой увеличите количество дозированной жидкости для ополаскивания, поднимая крышку
дозатора и передвигая регулятор на «5». Если на посуде все еще возникают пятна
и все возникают проблемы с сушкой, устанавливайте
по очереди более высокие уровни до момента, когда Регулятор (ополаскивание)
посуда будет без пятен.
Советуемой установкой является «4» (заводская
установка «4»). ВНИМАНИЕ! Увеличите дозу, если после мойки
возникнут пятна капель воды или минеральный осадок. Уменьшите, если на посуде возникнут клейкие, беловатые пятна или голубоватый слой на стекле или лезвиях ножей.
ZS-002_v03
1
2
3
4
Откройте емкость для детергента, нажимая кнопку (рис. 1 ).
Наполните емкость детергентом (рис. 2 ).
Мерка внутри емкости помогает определить соответственное количество детергента.
Емкость для детергента вмещает в себя общее количество 25 г детергента.
ВНИМАНИЕ! Если крышка закрыта: нажмите на отпускающую кнопку.
Крышка откроется.
ВНИМАНИЕ! Всегда добавляйте детергент перед началом каждого цикла
мойки.
ВНИМАНИЕ! Используйте исключительно фирменные детергенты для
посудомоечных машин.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Детергенты для посудомоечных машин вызывают
коррозию! Следите за тем, чтобы их хранить вне доступа детей.
Правильное использование детергента
Используйте детергент специально предназначенный для посудомоечных машин.
Позаботьтесь о том, чтобы он был свежим и сухим. Не вставляйте детергентпорошок в дозатор пока вы не готовы к мойке посуды.
Заполнение дозатора детергентом
Заполните дозатор детергента детергентом. Обозначение уровней дозировки, как
указано по правую сторону:
A Место для детергента для основного цикла мойки.
B Место для детергента цикла предварительной мойки а также для таблеток 3в1
и других компактных детергентов.
Минимальное количество обозначено на дозаторе как MIN.
75
ВНИМАНИЕ! Соблюдайте указания производителя касательно дозировки
и хранения, указанные на упаковке.
●● Закройте крышку и нажмите, пока не щелкнет.
●● Если посуда очень грязная, добавьте дополнительную дозу детергента в емкость
для детергента для предварительной мойки. Этот детергент сработает в течение
фазы предварительной мойки.
ВНИМАНИЕ! В дальнейшей части инструкции вы найдете информацию
по количеству детергента для отдельных программ. Будьте добры принять во внимание, что могут выступать различия связанные с уровнем
загрязнения и определенной жесткостью воды. Будьте добры соблюдать
указания производителя на упаковке детергента.
ВНИМАНИЕ! Не используйте таблетки, размер которых больше чем измерения емкости. Таблетки 3в1 размельченные или потрескавшиеся не подходят для применения в этой программе. Детергент следует применить
непосредственно перед запуском программы.
Загрузка корзинок посудомоечной машины
Для лучшей работы посудомоечной машины соблюдайте следующие указания. Функции
и внешний вид корзинки или корзинок для приборов могут различаться от вашей модели.
МЕРЫ ОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД ИЛИ ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ КОРЗИНКИ
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
Различаем 3 разновидности детергентов:
●● c фосфатом и хлором
●● c фосфатом без хлора
●● без фосфата и хлора.
Как правило новый детергент-порошок не содержит фосфата и не наблюдается действие фосфата смягчающего воду. В таком случае советуется заполнить емкость
для соли, даже если жесткость воды составляет лишь 6 dH. Если в случае жесткой
воды используем детергенты без фосфатов, на посуде и стекле часто возникают
белые пятна. Чтобы добиться лучших результатов следует тогда добавить больше
детергента.
Детергенты без хлора имеют низкие отбеливающие способности. Яркие, цветные
пятна могут не смыться полностью. В таком случае выберите программу с высшей
температурой.
Сбросьте оставшуюся в больших количествах еду. Смягчите остатки подгоревшей
еды на сковородке. Нет необходимости промывать посуду проточной водой.
Разместите предметы в посудомоечной машине следующим образом:
1 Предметы вроде чашек, стаканов, горшков, сковородок итп. должны быть вывернуты вверх дном.
2 Предметы загнутые, с впадинами должны помещаться наискось, чтобы обеспечить течение воды.
3 Всю посуду следует разместить безопасно, так чтобы предметы не опрокинулись.
4 Всю посуду следует разместить таким образом, чтобы водораспылительные
кронштейны могли свободно обращаться при мойке.
Не следует мыть очень маленьких предметов в посудомоечной машине, так как они
могут легко выпасть из корзинки.
При выгрузке посуды из посудомоечной машины, чтобы предотвратить капанье воды
с верхней корзинки на нижнюю, советуеться сначала разгрузить нижнюю корзинку
а затем верхнюю.
Детергенты концентрированные и компактные
ЗАГРУЗКА ВЕРХНЕЙ КОРЗИНКИ
Виды детергентов
Детергенты для машинной мойки посуды можно различить на основании их химического состава на два основных вида:
а) традиционные щелочные моющие средства с едкими компонентами,
b) низкощелочные концентраты с природными энзимами.
Энзимы в компактных моющих средствах растворяют загрязнения и распадаются
биологически.
Программы мойки используют свойства энзимов, которым загрязнения растворяются уже при низких температурах, сокращая одновременно время нагрева воды.
Если вы используете в посудомоечной машине компактные детергенты, содержащие
также средство для придания блеска, нет необходимости дополнительного заполнения емкости жидкостью для ополаскивания (жидкостью для придания блеска).
Компактные детергенты должны использоваться строго в соответствии с инструкцией производителя детергента. Если при использовании этих средств возникнут
проблемы, следует обратиться к производителю средств.
Верхняя корзинка предназначена для более хрупкой и более легкой посуды, такой
как стаканы, чашки для кофе или чая, подстаканники а также тарелки, маленькие
мисочки и мелкие сковородки (если они не слишком грязны).
Разместите посуду таким образом, чтобы струя воды ее не перемещала.
ВНУТРЬ
ВНИМАНИЕ! Храните всякие детергенты в безопасном месте вне доступа
детей. Добавляйте детергент в дозатор всегда непосредственно перед
включением посудомоечной машины.
Применение программы 3в1
Данная посудомоечная машина имеет функцию 3в1, которая дает возможность
использовать компактные детергенты 3в1. Таблетки для мойки 3в1 содержат детергент, средство для придания блеска и регенерирующую соль. Для функции 3в1
не используются ни соль ни средство для ополаскивания (средство для придания
блеска). Используется единственно таблетки 3в1. Таблетку следует вложить перед
началом мойки в дозатор для детергента B.
ВНИМАНИЕ! Лучшие результаты вы получите применяя таблетки 3в1
используя программу 3in1.
чашки
содстаканники
стаканы
мисочки
1 Таблетки 3в1 следует помещать в дозаторе для детергента B.
2 Поместите таблетку в дозаторе а затем включите программу 3in1.
средние миски
76
большие миски
ZS-002_v03
Регулировка верхней корзинки
Верхняя корзина предназначена для более мелкой и легкой посуды, такой как стаканы, чашки для кофе и чая, блюдца, тарелки, миски, кастрюли и неглубокие сковороды (если они не очень загрязнены). Разместите посуду и кухонные аксессуары
таким образом, чтобы они не двигались вследствие напора воды. Всегда располагайте стаканы, кружки и миски в обратном положении (вверх дном).
Верхняя корзина может быть отрегулирована в двух позициях (верхней и нижней),
согласно потребностям пользователя и согласно высоте блюд в нижней корзине.
Можно поднять корзину или нажать ругулятор до позиции верхней и нижней. Длинные предметы, столовые приборы, приборы для салатов или ножи должны быть размещены на полке таким образом, чтобы они не сталкивались с разбрызгивателями.
Полку можно поворачивать и поднимать вверх в зависимости от высоты посуды.
Если нет надобности изменять высоту, полку можно опустить на меньшую высоту.
Для регулировки высоты следует убедиться, что она находится на крае, затем поднять ее на требуемую высоту и вовернуть до соответствующего положения.
ПОЛОЖЕНИЕ 1: Нижнее положения
овальное блюдо
тарелка обеденная
тарелка для супа
тарелка десертная
корзинка для приборов
Складывание подставок
Чтобы лучше разместить горшки и сковороды, можно сложить подставки (кольцы)
как указано на рисунке с правой стороны.
Потяните вверх левую и правую стальную проволоку, которая поднимает верхнюю
корзину до положения 2.
ПОЛОЖЕНИЕ 2: Верхнее положение
мите
Наж
КОРЗИНКА ДЛЯ ПРИБОРОВ
мите
Наж
Приборы следует поместить в корзинку для приборов с ручками направленными
вниз. Если имеются боковые корзинки, ложки следует класть отдельно в соответственные отверстия. Особо длинные приборы следует поместить в горизонтальном
положении спереди верхней корзинки, как указано на рисунке.
Нажмите левый и правый регулятор для понижения верхней корзины до положения 1.
ЗАГРУЗКА НИЖНЕЙ КОРЗИНКИ
Советуется, чтобы большие предметы, самые сложные в мойке, помещать в нижнюю корзинку: Горшки, сковороды, крышки, тарелки и мисы, как указано по правую
сторону рисунка.
Лучще размещать тарелки и крышки сбоку стоек, чтобы избежать блокировки оборотов верхнего водораспылительного кронштейна.
Горшки, миски итп. всегда следует размещать вверх дном.
Глубокие горшки следует размещать наискось, чтобы обеспечить сток воды.
Кольцы на дне корзинки посудомоечной машины складываются, что позволяет разместить большее количество посуды или более крупные горшки и сковороды.
ВНУТРЬ
ZS-002_v03
ВНУТРЬ
1 Вилки
5 Ножи
2 Ложки для супа
6 Ложки для накладывания
3 Десертные ложечки
7 Ложки для соуса
4 Ложечки для чая
8 Вилки для накладывания
77
Загрузка приборов и посуды
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не позвольте, чтобы какой
либо предмет торчал через дно корзинки.
Следующие приборы/посуда для мойки в посудомоечной машине:
НЕ ПОДХОДЯТ
–– Приборы с ручкой из дерева, фарфора или перламутровой.
–– Пластмассовые элементы не устойчивые к высокой температуре.
–– Старые приборы с клеенными частямы, не устойчивые к высокой температуре.
–– Клеенные приборы или посуда.
–– Предметы из олова или меди.
–– Хрустальное стекло.
–– Предметы из стали, которая может корродировать.
–– Деревянные блюда.
–– Предметы из синтетического волокна.
ПОДХОДЯТ В ОГРАНИЧЕННОЙ СТЕПЕНИ
–– Некоторые виды стекла могут стать матовыми после многократной мойки.
–– Части из серебра и алюминия могут обесцвечиваться при мойке.
–– Глазурованные узоры могут блекнуть после частой мойки в посудомоечной
машине.
ВНИМАНИЕ! Не загружайте предметы загрязненные пеплом сигарет, воском свечей, лаком или краской. Если вы покупаете новую посуду, убедитесь, что она подходит для мойки в посудомоечной машине.
ВНИМАНИЕ! Не перенагружайте посудомоечную машину. Не используйте
посуду неподходящую для машинной мойки. Это важно для хорошего
результата и употребления энергии. Посудомоечная машина вмещает
в себя максимально 12 комплектов стольных приборов.
Перед загрузкой посуды следует:
●● Убрать большие остатки еды.
●● Смягчить остатки пригоревшей еды на сковородках.
●● Приборы и посуда не могут блокировать оборотов водораспылительных кронштейнов.
●● Предметы с впадинками, такие как чашки, стаканы, сковородки итп. загружайте
отверстием вниз, так чтобы внутри или во впадинках не могла собираться вода.
●● Нельзя чтобы посуда и приборы были воткнуты друг в друга или лежали друг на дуге.
●● Стаканы не должны прикасаться чтобы избежать повреждения.
●● Большие предметы, самые сложные в очистке, помещайте на нижнюю полку.
●● Верхняя полка предназначена для более хрупкой и легкой посуды, такой как стаканы, чашки для кофе или чая.
ВНИМАНИЕ! Ножи с длинными лезвиями воткнутые в вертикальном положении являются потенциальной угрозой! Длинные и/или острые приборы,
такие как ножи для резки мяса следует размещать горизонтально в верхней корзинке.
Повреждения стекла или другой посуды
Возможные причины:
●● Вид стекла или процесс производства.
●● Химический состав детергента.
●● Температура воды и продолжительность программы мойки.
Предлагаемые решения:
●● Используйте стеклянную или фарфоровую посуду, обозначенную производителем как подходящая для машинной мойки.
●● Используйте нежные детергенты, на которых описан вид посуды, в случае
потребности обратитесь к производителю детергента за более подробной
информацией.
●● Используйте программу с низкой температурой.
●● Стобы избежать повреждений удали стекло и приборы из посудомоечной
машины как можно быстрее после завершения программы.
Запуск программы мойки
ТАБЛИЦА ЦИКЛА МОЙКИ
Программа
Детергент
предварительный/
основной
Продолжительность
(мин.)
Энергия
(kWh)
Вода
(л)
Предварительная мойка 40°C
Автоматическая мойка 50-60°C
Ополаскивание
Ополаскивание 70°C
Сушка
4/20 g
120-160
0,8-1,2
9-12
Для нормально загрязненных
предметов таких как горшки, тарелки,
стаканы и легко загрязненные
сковородки. Стандартный ежедневный
цикл.
Предварительная мойка 50°C
Предварительная мойка
Предварительная мойка 45°C
Ополаскивание
Ополаскивание 70°C
Сушка
3in1
168
0.95
14.7
Для всех сильно загрязненных
предметов, таких как горшки,
сковороды, жаростойкая посуда а
также посуда в которой какое-то время
была засохшая еда
Предварительная мойка 50°C
Предварительная мойка
Мойка 60°C
Ополаскивание
Ополаскивание
Ополаскивание 70°C
Сушка
4/20 g
170
1.35
17.5

Стандартная дневная программа для
среднезагрязненной посуды, такой как
кастрюли, тарелки, стаканы.
Предварительная мойка
Предварительная мойка
Мойка 60°C
Ополаскивание 70°C
Сушка
4/20 g
155
0.74
10.4

Eco
Для легко загрязненных предметов
таких как тарелки, стаканы, миски и
легко загрязненные сковородки.
Предварительная мойка
Мойка 45°C
Ополаскивание 60°C
Сушка
20 g
105
0.65
10.4

Rinse
Для посуды, которую нужно
единственно ополоскать и высушить.
Мойка 45°C
Ополаскивание 70°C
Сушка
95
0.75
7.7

Glass
Для легко загрязненных предметов
таких как стекло.
Предварительная мойка
Мойка 45°C
Ополаскивание 70°C
Сушка
15 g
110
0.75
10.4

Rapid
Короткая мойка для легко
заргязненных предметов, не
требующих сушки.
Мойка 40°C
Ополаскивание 45°C
15 g
30
0.40
6.7
Soak
Ополаскивание посуды, которую вы
собираетесь мыть позже в тот же день.
Предварительная мойка
9
0,05
6
Auto
3in1
Strong
(IEC-EN 50242)
78
Выбор цикла
Информация
Описание цикла
Средство
для ополаскивания

ZS-002_v03
ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА
1 Вытяните верхнюю и нижнюю корзинку, загрузите посуду и втолкните корзинки
обратно. Советуется загрузить сначала нижнюю, а потом верхнюю корзинку (смотрите раздел «Загрузка посудомоечной машины»).
2 Примените детергент (смотри раздел озаглавленный «Соль, детергенты и средство для ополаскивания».
3 Открутите клапан воды, чтобы получить самое высокое давление.
4 Воткните вилку в розетку. Убедитесь, что вода пущена на полное давление.
5 Откройте дверцу, нажмите на кнопку ON/OFF, включится лампочка ON/OFF.
Нажмите на кнопку выбора желаемого цикла мойки (смотри часть озаглавленная
«Таблица цикла мойки»).
6 Закройте дверцу достаточно сильно, так чтобы вы были уверены, то дверца правильно закрыта.
Уход и очистка
ФИЛЬТРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Фильтр предотвращает попадание больших остатков еды или других предметов
в насос. Остатки могут блокировать фильтр, в таком случае их нужно удалить.
Система фильтров состоит из крупнозернистого фильтра, плоского фильтра (главный фильтр) и микрофильтра (мелкий фильтр).
Главный фильтр 1
Частицы еды или грязи задержанные в этом
2
фильтре размельчаются специальной струей
из нижнего водораспылительного кронштейна и смываются вниз в слив.
1
ВНИМАНИЕ: Когда дверца будет правильно закрыта вы услышите щелчок.
7 Когда мойка закончится откройте дверцу а затем выключите посудомоечную
машину нажимая на кнопку ON/OFF.
СМЕНА ПРОГРАММЫ
ВНИМАНИЕ: Запущенный уже цикл мойки можно сменить единственно в начальной
фазе. В другом случае детергент мог уже быть использован и прибор мог уже слить
всю воду после мойки. В таком случае дозатор детергента должен быть заполнен
заново (смотри часть озаглавленная «Заполнение детергентом»).
Откройте дверцу, нажимайте на кнопку выбора программы в течение свыше
3 секунд, чтобы аннулировать программу. Тогда можно сменить программу на желаемый цикл. Затем закройте дверцу, чтобы начать мойку.
ВНИМАНИЕ! Если вы откроете дверцу во время мойки, прибор остановится. Если закроете дверцу прибор начнет работать после около
10 секунд.
Крупнозернистый фильтр 2
Крупнозернистый фильтр вылавливает
крупнейшие предметы, такие как кости или
стекло, которые могли бы заткнуть слив.
Чтобы убрать их из фильтра легко нажмите
нарезку на поверхности фильтра и поднимите его.
Мелкий фильтр 3
Этот фильтр задерживает загрязнения
и остатки еды в сточной емкости и предотвращает их оседание на посуде в течение
цикла мойки.
●● После каждого использования посудомоечной машины проверьте, не заткнулись
ли фильтры.
●● Вы можете вынять систему фильтров откручивая крупный фильтр. Удалите
остатки еды и помойте фильтры в проточной воде.
3
Когда программа мойки закончится, сигнализационная лампочка будет пульсировать
в течение 8 секунд и вы услышите звуковой сигнал. Однако когда включите функцию
замедленного старта, сигнализационная лампочка будет пульсировать в течение
8 секунд, но не будет звукового сигнала.
Шаг 1: Поверните фильтр
в направлении против часовой
стрелки и поднимите его.
ВНИМАНИЕ! Если все лампочки станут мелькать, что обозначает, что
оборудование сломалось, будьте добры отключить его от источника
питания и закрутить воду прежде чем позвоните за сервисом.
Шаг 2: Поднимите главный
фильтр.
Вы забыли положить посуду?
Вы можете положить забытую посуду в любой момент до открытия емкости с детергентом.
1 Приоткройте дверцу, чтобы приостановить мойку.
2 Когда перестанет работать водораспылительный кронштейн вы можете полностью открыть дверцу.
3 Положите забытую посуду.
4 Закройте дверцу и посудомоечная машина вновь начнет работать 10 секунд
спустя.
Шаг 3: Поднимите мелкий
фильтр.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Открывать дверцу во время мойки опасно, так как
горячая вода и пар могут обжечь.
КОНЕЦ ЦИКЛА МОЙКИ
Когда цикл мойки закончен, звуковой сигнал прозвучит в течение 8 секунд а затем
выключится. Выключите прибор нажимая кнопку ON/OFF, закрутите воду и откройте
дверцу посудомоечной машины. Подождите несколько минут прежде чем выгружать
посуду из посудомоечной машины, чтобы избежать контакта с горячей посудой,
когда посуду также легче расколоть. Это позволит посуде также лучше высохнуть.
●● Выключите посудомоечную машину
В течение 8 секунд вы услышите звуковой сигнал посудомоечной машины.
Это знак, что программа закончилась.
1. Выключите посудомоечную машину нажимая на кнопку ON/OFF.
2. Закрутите кран с водой
●● Откройте осторожно дверцу
Горячая посуда восприимчива к ударам. Поэтому позвольте ей остыть в течение
около 15 минут прежде чем разгрузить посудомоечную машину.
Откройте дверцу посудомоечной машины, оставьте ее открытой и подождите
несколько минут прежде чем вынять посуду. Таким образом она не будет так
горячей и будет более сухой.
●● Разгрузите посуду из посудомоечной машины
Это нормально, что посудомоечная машина влажная внутри.
Разгрузите сначала нижнюю, а затем верхнюю корзинку. Таким образом вы избежите капанья воды с верхней корзинки на посуду в нижней.
ВНИМАНИЕ! Вы сможете вынять систему фильтров когда проведете эту
процедуру с 1 до 3 шага. Когда вы проведете процедуру с шага 3 до 1 вы
установите систему фильтров.
Система фильтров
Чтобы прибор работал лучше и чтобы добиться лучшего результата систему фильтров следует очищать. Фильтр эффективно удаляет частицы пищи из воды для
мойки позволяя использовать ее повторно в течение цикла. Прибор работает лучше
и добивается лучших результатов когда фильтры регулярно очищаются. По этому
поводу хорошо удалять большие частицы пищи задержанные в фильтре после каждого цикла путем полоскания полукруглого фильтра и емкости проточной водой.
Чтобы вынять систему фильтров потяните вверх рукоятку емкости. Всю систему
фильтров следует очищать раз в неделю.
Для очистки крупнозернистого фильтра и мелкого фильтра примените щеточку.
Затем сложите части фильтра как указано на рисунках и положите всю систему
обратно в посудомоечную машину, помещая в гнезде фильтра и нажимая вниз.
Посудомоечную машину нельзя использовать без фильтров. Неправильное размещение фильтра может снизить уровень производительности прибора и повредить
посуду и приборы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда нельзя использовать посудомоечную машину
без фильтров.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправильное размещение фильтра может снизить
уровень производительности прибора и повредить посуду и приборы.
ZS-002_v03
79
Очистка водораспылительных кронштейнов
Необходимо регулярно очищать водораспылительные кронштейны, так как химические средства жесткой воды могут блокировать отверстия в водораспылительных
кронштейнах и подшипники.
Снимите верхние водораспылительные кронштейны
Чтобы снять верхние водораспылительные кронштейны открутите
крышку в направлении по часовой
стрелке, снимите подкладку сверху
водораспылительного кронштейна
и снимите кронштейн.
ОТКРУТИТЕ
ВЕРХНИЙ
НИЖНИЙ
СНИМИТЕ
Снимите нижние водораспылительные кронштейны
Потяните водораспылительный
кронштейн вверх, чтобы его снять.
Помойте водораспылительные
кронштейны
Помойте кронштейны в теплой
воде с мылом и используйте мягкую щеточку, чтобы отчистить отверстия на водораспылительных кронштейнах. После тщательного ополаскивания поместите их
обратно на место.
УХОД ЗА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ
●● Панель управления должна очищаться с помощью легко влажной тряпки. После
очистки тщательно осушите.
●● Для очистки внешней поверхности используйте хорошего качества средство
с воском для придания блеска.
●● Никогда не применяйте острые предметы, мочалки-скребки или жесткие средства для очистки, ни для какого элемента посудомоечной машины.
Защита от замерзания
Будьте добры предпринять меры для защиты посудомоечной машины зимой. После
каждого цикла мойки поступайте следующим образом.
1 Отключите посудомоечную машину от электрического питания.
2 Закрутите воду и отсоедините шланг от клапана.
3 Вылейте остаток воды из присоединительного шланга и из клапана.
4 Присоедините обратно шланг к клапану воды.
5 Удалите фильтр из дна емкости и используйте мочалку чтобы собрать воду из
емкости сточной воды.
вратит возникновение неприятного запаха в посудомоечной машине.
●● Перемещение прибора
Если прибор нужно перенести, старайтесь держать его в вертикальном положении.
Это абсолютно необходимо.
●● Уплотнения
Одним из факторов, вызывающих возникновение неприятных запахов в посудомоечной машине являются остатки еды, блокированные в уплотнениях. Периодическая
очистка влажной мочалкой предотвратит их возникновение.
Инструкция по установке
ВНИМАНИЕ! Провода и электрическое оборудование должны устанавливаться специалистами.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Угроза поражения электрическим током. Выключите
электрическое питание прежде чем подключить посудомоечную машину.
Если вы это не сделаете, подвергаете себя угрозе поражения электрическим током или смерти.
УСТАНОВКА
Установочное положение посудомоечной машины должно находиться близко от
шлангов подачи и слива воды а также от питательного кабеля.
Чтобы облегчить присоединение сливных шлангов следует выбрать место рядом
с тумбой с раковиной.
ВНИМАНИЕ! Проверьте приложенные установочные аксессуары (крюк для
прикручивания мебельного фронта, винты).
Следует провести подготовку перед перемещением посудомоечной машины на
место установки.
1 Выберите место рядом с раковиной, чтобы провести установку сливного шланга
и шланга подачи воды (смотри рисунок 1 ).
2 Если посудомоечная машина должна быть установлена в углу шкафа, следует
оставить небольшое пространство для открытия дверцы (указано на рисунке 2 ).
1
Отверстия для эл.
питания и шлангов
(сливного и подачи
воды).
Очистка дверцы
Используйте исключительно мягкую,
теплую, влажную тряпку для очистки
краев вокруг дверцы. Не используйте
никакого вида средств для очистки в
спрее, чтобы избежать проникновения воды в электрические элементы
и замок дверцы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не используйте средство для очистки в спрее
для чистки мебельного фронта, так как это средство может повредить
замок дверцы или электрические элементы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Абразивные средства или некоторые бумажные полотенца не должны применяться из-за риска царапин или пятен на поверхности из нержавеющей стали.
Как хранить посудомоечную машину в хорошем состоянии?
●● После каждой мойки
После каждой мойки закрутите кран с водой и оставьте дверцу приоткрытой, чтобы
влага и запахи не были закрыты.
●● Вынимайте вилку
Перед очисткой или уходом всегда вынимайте вилку из розетки.
●● Не используйте растворители и абразивные средства
Не используйте растворители и абразивные средства для очистки внешней поверхности посудомоечной машины и ее резиновых частей. Используйте скорее тряпку
и теплую воду с мылом. Для удаления пятен и загрязнений с внутренней поверхности используйте тряпку, замоченную в воде с добавкой уксуса или в средстве предназначенном специально для очистки посудомоечных машин..
●● Когда долго не используется
Когда вы уезжаете в каникулы, советуется запустить один цикл мойки при пустой
посудомоечной машине а затем вынять вилку из розетки, закрутить клапан с водой
и оставить легко приоткрытую дверцу. Это поможет сохранить уплотнения и предот-
80
Расстояние между
низом шкафа и полом.
450 mm
Измерения шкафа для встраивания посудомоечной машины.
Максимум 5 мм между верхним краем посудомоечной машины и столешницей.
Внешняя дверца выравненная с краем сегмента.
2
ПОСУДОМО
-ЕЧНАЯ
МАШИНА
Минимальное
расстояние
открытой дверцы.
при
ШКАФ
ДВЕРЦА
ПОСУДОМОЕЧНОЙ
МАШИНЫ
Минимальное
расстояние 50мм
ZS-002_v03
ИЗМЕРЕНИЯ И УСТАНОВКА МЕБЕЛЬНОГО ФРОНТА
4b
4x18 болт
1 Деревянный мебельный фронт следует исполнить в соответствии с рисунком 3 .
накладка
3
подкладка дистанцирующая
для мебельного фронта
0
у
гл
1
на
би
0
а1
ин
уб
гл
1. Снимите накладку.
2. Вкрутите болт.
3. Наложите накладку обратно.
на
и
уб
гл
10
зацеп для
мебельного
фронта
внешняя дверь
прибора
мебельная
дверь
Установка деревянного мебельного фронта.
РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПРУЖИНЫ ДВЕРЦЫ
Мебельный фронт следует исполнить в соответствии с указанными измерениями.
Вес фронта не должен превышать 4,5 кг.
2 Установите зацеп на деревянном мебельном фронте и введите его в отверстие
во внешней дверце посудомоечной машины (смотрите рисунок 4a ). После установления положения фронта укрепите фронт на внешней дверце с помощью болтов
и винтов (смотрите рисунок 4b ).
4a
Пружины дверцы имеют заводскую настройку соответствующего натяжения для
внешней дверцы. Если вы устанавливаете деревянный мебельный фронт, следует
отрегулировать натяжение пружины дверцы. Поверните регулирующий болт, чтобы
установить регулятор с целью натяжения или ослабления стального кабеля (смотрите рисунок 5 ).
Натяжение пружины дверцы соответствующее, когда дверца остается в горизонтальном положении при полном открытии и поднимается чтобы закрыться когда ее
легко поднять пальцем.
5
верхний зацеп
ослабьте
болты
с конусообразными
головками
Регуляция натяжения пружины дверцы
нижний зацеп
Установка мебельного фронта.
ZS-002_v03
81
ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНЫХ ШЛАНГОВ
ЭТАПЫ УСТАНОВКИ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
Воткните сливной шланг в сливную трубу с минимальным диаметром 4см или
положите его в раковину, убедившись, что он не согнут и не скручен. Используйте специальные пластмассовые кронштейны поставленные вместе с прибором
(рисунок 6 ). Конец шланга должен быть на высоте между 400 и 1000 миллиметрами и нельзя, чтобы он был погружен в воду, чтобы вода не возвращалась в него.
1 Установите мебельную дверцу на внешнюю дверцу посудомоечной машины,
используя приложенные кронштейны.
2 Отрегулируйте натяжение пружины дверцы, используя ключ Аллена, поворачивая в направлении по часовой стрелке, чтобы натянуть левую и правую пружину
дверцы. Если вы это не сделаете, можете повредить посудомоечную машину. (Рисунок 5 ).
3 Присоедините шланг подачи холодной воды.
4 Присоедините сливной шланг.
5 Подключите питательный провод.
6 Прикрепите полосу конденсации под рабочей поверхностью шкафа. Убедитесь,
пожалуйста, что полоса конденсации выравнена по краю рабочей поверхности.
7 Поместите посудомоечную машину в надлежащем положении.
8 Выравните посудомоечную машину поворачивая болты по правую и левую сторону корпуса (рисунок 7 (5A)). Для отрегулирования передних ножек примените
ключ и поворачивайте передние ножки пока посудомоечная машина не выравняется.
9 Посудомоечная машина должна быть укреплена на своем месте. Существует
два способа, чтобы это сделать:
A. Обычная рабочая поверхность – прикрепите к рабочей поверхности винтами для
дерева обеспечивая, что вес посудомоечной машины не увеличится из-за рабочей
поверхности. (рисунок 6 ).
B. Мраморная или гранитная столешница – прикрепи кронштейны к боковой панели
посудомоечной машины и прикрепи посудомоечую машину к мебельному корпусу.
Наложи резиновый колпачек на болт. (рисунок 7 ).
ВНИМАНИЕ! Следует солидно прикрепить на стене специальный пластмассовый кронштейн для шланга, чтобы ипредотвратить перемещение
сливного шланга и чтобы вода не вылилась вне слива.
6
Прицеп сливного
шланга
Столешница
Прикрепите крюк сливного шланга к столешнице
min 400 mm
max 1000 mm
Фронт
Сливная труба
Следует выравнять посудомоечную машину чтобы сделать возможным правильную
работу стойки и обеспечить эффективность мойки (рисунок 8 ).
1 Положи уровень на дверцу и на рельс стойки внутри в соответствии с рисунком,
чтобы проверить, выравнена ли посудомоечная машина.
2 Выравните посудомоечную машину регулируя отдельно черыре выравнивающие
ножки.
3 Во время выравнивания посудомоечной машины следите за тем, чтобы она не
опрокинулась.
∅ 40 mm
Присоединение сливного шланга. Установите сливной шланг в положении
A, B или C.
7
2
6
конденсационная
полоска
1
4
мебельная
дверца
болт
конусный
механизм
5A
5B
5
7
резиновая
накладка
болт
82
ZS-002_v03
8
1 Следует полностью вынять из места, находящегося сзади посудомоечной
машины присоединительные шланги.
2 Прикрутите винты присоединительных шлангов к крану с гвинтом ¾ дюйма.
3 Прежде чем запустить посудомоечную машину открутите полностью клапан воды.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шланг, который подключен к раковине, если установлен на той же водопроводной линии, что посудомоечная машина, может
разорваться. Если в случае вашей раковины это именно так, советуется
отсоединить шланг и закупорить отверстие.
проверьте
уровень
на линии
перед-зад
Как отсоединить шланг
1 Закрутите воду.
2 Ослабьте давление воды, нажимая на кнопку ослабления давления. Это ослабляет давление воды и защищает вас и помещение от брызгов воды.
3 Открутите шланг подачи воды от крана.
проверьте уровень на
линии бок-бок
Подключение холодной воды
Илюстрация регулировки ножек.
ВНИМАНИЕ! Максимальная высота установки ножек составляет 60 мм.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Проверьте щиток прибора, чтобы узнать, каково напряжение и подключите посудомоечную машину к соответствующему источнику питания.
Используйте требуемые предохранители 12 А и исполните отдельную цепь, только
для этого прибора.
ВНИМАНИЕ! Перед использованием надлежащим образом
опасность прибора.
обеспечите
Обеспечите надлежащее напряжение и частоту питания соответствующую с данными на
щитке. Вилку вставляйте исключительно в розетку с заземлением. Если электрическая
розетка не соответствует вилке, замените розетку вместо того чтоб применять накладки
и тому подобные, так как они могуд вызвать перегрев и зажигание.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ
Прибор должен быть заземлен. В случае когда прибор работает неправильно или
сломается, заземление снизит риск поражения электрическим током. Настоящий
прибор оснащен проводом с заземляющим проводником и вилкой с заземлением.
Вилку следует подключить к соответственному источнику питания, установленного
и заземленного в соответствии с действующими нормами и требованиями.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправильное подключение заземляющего провода
может вызвать риск поражения электрическим током. Проверьте с квалифицированным электриком или представителем сервиса, если у вас
есть сомнения, правильно ли заземлен прибор. Не модифицируйте вилку,
поставленную с прибором. Если она не подходит к розетке, установите
соответственную розетку позвав квалифицированного электрика.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
Как безопасно присоединить шланг?
Прибор должен быть подключен к водопроводной сети с помощью нового набора шлангов.
Не следует использовать старые шланги.
Давление воды должно составлять между
0,04 MPa и 1 MPa. Если давление ниже минимума, обратитесь к специалисту за советом.
Присоедините шланг подачи холодной воды к нарезной муфте ¾ (дюйма) и убедитесь, что он плотно установлен на месте. Если трубы с водой новые или долго не
использовались, следует спустить немного воды, чтобы убедиться, что она чиста
и нет в ней загрязнений. Если этого не сделать, существует безопасность, что впуск
воды может заблокироваться и прибор сломается.
Подключение горячей воды
Подключение воды к прибору можно также осуществить подключая прибор в домашнюю сеть горячей воды, если ее температура не превышает 60°C. В таком случае
время цикла мойки сократится на около 15 имнут и эффективность мойки немножко
снизится. Подключение к сети горячей воды должно проводиться с соблюдением тех
же процедур, что при подключении к линии холодной воды.
Размещение прибора
Установите прибор на выбранное место. Зад должен опираться на стену, бока на
примыкающие шкафы или стены.
Посудомоечная машина оснащена шлангами подачи и слива воды, которые можно
помещать по правую или левую сторону, чтобы обеспечить правильную установку.
Слив воды
Присоедините сливной шланг. Сливной шланг должен быть точно приспособлен,
чтобы избежать утечек воды
Убедитесь, что сливной шланг не запутан и не смят.
Удлинительный шланг
Если вам необходимо удлинить сливной шланг, убедитесь, что вы используете
шланг похоже. Он не должен быть длиннее 4 метров; в противоположном случае
эффективность очистки посудомоечной машины может уменьшиться.
ЗАПУСК ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
Перед запуском проверте следующее:
1 Выравнена ли посудомоечая машина и прикреплена ли надлежащим образом.
2 Открыт ли сливной клапан.
3 Нет ли утечек на соединениях шлангов.
4 Подключено ли питание.
5 Не связаны ли или не спутаны сливной шланг и шланг подачи воды.
6 Все материалы и печатные информации должны быть выняты из посудомоечной машины.
Указания по решению проблем
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИС
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
ЧТО СДЕЛАТЬ
Прогорел предохранитель или сработал
автоматический выключатель.
Замените предохранитель или перезагрузите автоматический выключатель. Отключите другие
бытовые приборы, подсоединенные к той же электрической цепи, что посудомоечная машина.
Питание выключено.
Убедитесь, включена ли посудомоечная машина и дверца безопасно закрыта.
Убедитесь, правильно ли вставлена вилка питательного провода в розетку.
Код ошибки: Е1, Низкое давление воды
Проверьте, правильно ли подключена подача воды и включена ли вода.
Дверца посудомоечной машины закрыта
неправильно.
Позаботитесь, чтобы дверца была правильно закрыта и защелкнута.
Запутан сливной шланг.
Проверьте сливной шланг.
Заблокирован фильтр
Проверьте крупный фильтр.
(Смотрите раздел, озаглавленный Очистка фильтра)
Заблокирована кухонная раковина
Проверьте, правильно ли работает слив кухонной раковины. Если раковина закупорена, вы
нуждаетесь в помощи водопроводчика, не сотрудника сервиса посудомоечной машины.
Технические проблемы
Посудомоечная машина
не включается
Вода не выкачана из
посудомоечной машины
ZS-002_v03
83
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
ЧТО СДЕЛАТЬ
Несоответствующий детергент.
Используйте исключительно специальные детергенты для посудомоечной машины, чтобы
избежать возникновения мыльной пены. Если она возникнет, откройте посудомоечную
машину и позвольте пене испариться. Добавьте около 4,5 литра холодной воды в емкость
прибора и затем запустите цикл soak чтобы опорожнить посудомоечную машину. В случае
необходимости повтори это действие.
Разлитое средство для ополаскивания.
Всегда немедленно стирайте разлитое моющее средство.
Был применен детергент с красителем.
Убедитесь, что используете детергент без красителя.
Минералы присутствующие в жесткой
воде.
Чтобы очистить внутреннюю емкость посудомоечной машины используйте влажную мочалку
с детергентом для посудомоечных машин и исполняйте это действие в резиновых перчатках.
Никогда не используйте моющих средств других чем детергент для мойки посудомоечных
машин из-за опасности возникновения мыльной пены.
Общие проблемы
Мыльная пена в емкости
посудомоечной машины
Пятна внутри емкости
посудомоечной машины
Белый налет на
внутренней поверхности
Ржавые пятна на
приборах
Приборы не сделаны из нержавеющего
материала.
Программа не была запущена после
добавления соли. Следы соли появились
в цыкле мойки.
После добавления соли в посудомоечную машину всегда включайте программу Rapid без
посуды в машине.
Крышка устройства для смягчения воды не
закрыта плотно.
Проверьте крышку. Убедитесь, что она хорошо закрыта.
Стук внутри
посудомоечной машины
Водораспылительный кронштейн
зацепляет о какой-нибудь предмет
в посудомоечной машине.
Приостановите программу и повторно разместите предметы, которые блокируют
водораспылительный кронштейн.
Грохот внутри
посудомоечной машины
Посуда лежит неукреплена внутри
посудомоечной машины.
Приостановите программу и повторно разместите посуду.
Стук в трубах
посудомоечной машины
Это может быть вызвано установкой или
разрезом труб.
Это не влияет на работу посудомоечной машины.
Если у вас сомнения, обратитесь к квалифицированному водопроводчику.
Шум
Неудовлетворяющий результат мойки
Посуда не является
чистой
Помутнения на стекле
Посуда не была размещена правильно.
Смотрите замечания в «Загрузка корзинок посудомоечной машины»
Программа была недостаточно сильна.
Выберите более интенсивную программу.
Смотрите Таблица циклов мойки.
Было использовано слишком маленькое
количество детергента.
Используйте больше детергента или измените детергент.
Предметы блокируют путь
водораспылительных кронштейнов.
Измените расположение посуды, чтобы водораспылители могли свободно передвигаться.
Система фильтров на дне посудомоечной
машины не чиста или неправильно
установлена. Это может вызывать
блокировку водораспылительных
кронштейнов.
Очистите и/или правильно установите систему фильтров.
Очистите отверстия водораспылительных кронштейнов.
Результат одновременного действия
мягкой воды и слишком большого
количества детергента.
Удовлетворяющего результата вы добьетесь добавляя меньше детергента и выбирая более
короткие циклы, если у вас мягкая вода.
Черные или серые следы Следы обтирания аллуминиевых приборов
о тарелки.
на тарелках
Используйте нежное абразивное средство для удаления следов.
В емкости дозатора
остался детергент
Повторно загрузите посуду.
Посуда блокирует емкость для детергента.
Неудовлетворяющий результат сушки
Посуда не сохнет
84
Неправильная загрузка.
Загрузите посуду в соответствии с указаниями.
Слишком мало средства для
ополаскивания.
Увеличите количество средства для ополаскивания/пополните дозатор средства для
ополаскивания.
Посуда была слишком быстро разгружена.
Не разгружайте посудомоечную машину немедленно после мойки. Легко приоткройте дверцу,
чтобы отпустить пар. Начните разгружать посудомоечную машину только тогда, когда посуда
всего лишь теплая на ощупь. Сначала разгрузите нижнюю корзинку. Это предотвращает
стекание воды с посуды из верхней корзинки.
Была выбрана неправильная программа.
В короткой программе температура ниже. Это снижает также эффективность мойки. Выберите
программу с более продолжительным временем мойки.
Использование приборов низкого качества.
Этого рода приборы и посуда не являются подходящими для мойки в посудомоечной машине.
ZS-002_v03
КОДЫ ОШИБОК
Если в работе прибора возникнет какая-нибудь ошибка, прибор покажет код ошибки чтобы вас предупредить:
КОДЫ
ЗНАЧЕНИЕ
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Е1
Более долгое время подачи воды.
Направление завинчено или приостановлена подача воды или давление воды слишком низко.
Е3
Более долгое время нагрева, но не добивается заданной температуры.
Неправильная работа датчика температуры или грелки.
Е4
Слишком полна.
Слишком много воды.
Е6
Ошибка датчика температуры.
Открытая цепь или авария датчика температуры.
Е7
Ошибка датчика температуры.
Замыкание или авария датчика температуры.
ВНИМАНИЕ! Если выльется вода, прежде чем позвать сервис закрутите
кран с водой. Если в основе находится вода из-за чрезмерного заполнения
или маленькая утечка воды, следует их убрать перед повторным запуском посудомоечной машины
Экология - давайте позаботиться об окружающей природной среде
Технические характеристики
Технические характеристики указаны на щитке прибора.
Посудомоечная машина является прибором класса I, оснащенным присоединительным проводом с защитной жилой и вилкой с защитным штырем.
Прибор соответствует требованиям действующих норм.
Прибор соответствует требованиям директив:
–– Электрический прибор низкого напряжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Электромагнитная совместимость (EMC) – 2004/108/EC.
Изделие отмечено знаком CE на щитке.
Каждый пользователь может поспособствовать охране природной среды. Это
несложно и не слишком дорого.
С этой целью:
Картонную упаковку передадите в пункт сбора макулатуры.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбросьте в контейнер для пластмассовых отходов.
Использованный бытовой прибор передадите в соответствующий пункт
хранения, так как содержащиеся в приборе опасные компоненты могут
являться угрозой для окружающей природной среды.
Не выбрасывайте прибор вместо с бытовым мусором!!!
●● Упаковочные материалы могут являтсься опасными для детей.
●● Отправьтесь в пункт рециклинга с целью утилизации упаковки или прибора. Следует отрезать питательный кабель и уничтожить прибор закрывающий дверцу.
●● Картонная упаковка сделана из бумаги из рециклинга и должна быть передана
в пункт сбора макулатуры для рециклинга.
правильную утилизацию изделия вы помогаете предотвращать
отрицательное влияние на природную среду и здоровье людей, которое могло
бы возникнуть в случае неправильного обращения с отходами данного изделия.
●● Для получения более подробной информации по рециклингу данного изделия
обратитесь в местное учреждение или организацию, занимающуюся вывозом
мусора.
●● Обеспечивая
Высота:
820 мм (регулируемая + 60 мм)
Ширина:
445 мм
Глубина:
540 мм
Напряжение:
смотрите щиток прибора
Давление воды:
0,04-1,0 MPa
Подключение жаркой воды:
макс. 60°C
Электрическое питание:
смотрите щиток прибора
Вместимость:
9 наборов посуды
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный
в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент
без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
ZS-002_v03
85
BG
Уважаеми Клиенте
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля, прочетете внимателно настоящата инструкция за експлоатация. Особено внимание следва да се обърне на указанията относно безопасност, за да се предотвратят нещастни случаи и/или да се избегне повреда на устройството при експлоатацията му. Съветваме да съхранявате инструкцията за експлоатация, за да можете да
я ползвате и при по-нататъшната употреба на устройството.
Настоящата инструкция съдържа глави, касаещи се до инструкция за безопасност,
инструкция за действие, инструкция за инсталиране и указания, как да се реши някакъв проблем и др.
Съдържание
Указания относно безопасност ..................................................................................86
Инструкция за експлоатация ......................................................................................87
Панел за управление...................................................................................................87
Строеж на миячната машина . ...................................................................................87
Преди първа употреба ................................................................................................88
A. Смекчител на вода..................................................................................................88
B. Сипване на сол в смекчителя ...............................................................................88
C. Напълване на дозатор за лъсващо средство ......................................................88
D. Детергенти ..............................................................................................................89
Прилагане на програма 3 в 1......................................................................................90
Товарене на кош на миячната машина .....................................................................90
Предпазни мерки преди или след товарене на кош на миячната машина . ..........90
Товарене на горния кош . ...........................................................................................90
Товарене на долния кош ............................................................................................91
Кошница за прибори . .................................................................................................91
Задвижване на програмата за миене . ......................................................................92
Таблица на цикъл на миенето ...................................................................................92
Включване на устройството . .....................................................................................93
Промяна на програмата .............................................................................................93
Край на цикъла на миенето .......................................................................................93
Поддържане и почистване .........................................................................................93
Филтрираща система .................................................................................................93
Грижа за миячната машина .......................................................................................94
Инструкция за инсталиране . ......................................................................................94
Инсталиране ...............................................................................................................94
Размери и инсталиране на мебелната предна страна . ..........................................95
Регулиране на опъването на пружина на вратата ...................................................95
Подключване на отвеждащи ръкави .........................................................................96
Етапи на инсталиране на миячната машина . ..........................................................96
Подключване към захранването ...............................................................................97
Подключване на вода . ...............................................................................................97
Задвижване на миячната машина . ...........................................................................97
Указания за решаване на проблем . ..........................................................................97
Преди да повикате сервиз .........................................................................................97
Кодове на грешките.....................................................................................................98
Технически данни .........................................................................................................99
Екология . .......................................................................................................................99
Указания относно безопасност
ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ЗАЗЕМЯВАНЕ
●● Винаги подключвайте устройството към гнездо за електрическа мрежа (един-
ствено за променлив ток), снабдено със защитен щифт и с напрежението, съответстващо на това върху табелка за технически данни на устройството.
●● Щепселът следва да се сложи в съответно гнездо, което е инсталирано и заземено съгласно всички местни кодекси и разпоредби.
●● Винаги използвайте оригинален щепсел, който се доставя заедно с устройството.
●● След инсталиране на устройството щепселът следва да бъде лесно достъпен.
●● Неправилно подключване на присъединителния кабел може да предизвика опасност от поражение от електрически ток.
●● Не подключвайте устройството към захранващата мрежа с помощта на удължител. Удължителите не осигуряват съответна безопасност.
●● Ако имате съмнения относно правилно заземяване на устройството, проверете това с квалифициран електроспециалист или с представител на сервиза.
Не модифицирайте доставен заедно с устройството щепсел. Ако не подхожда,
сменете захранващото гнездо. Правилното гнездо инсталирайте с помощта на
квалифициран електроспециалист.
ПРАВИЛНА УПОТРЕБА
●● Не злоупотребявайте, не сядайте, не се опирайте върху врата или кош на миячната машина.
●● Не се докосвайте до нагревателния елемент по време на или непосредствено
след работа на устройството. (Това указание е приложимо изключително при
устройства с видим нагревателен елемент).
●● Не употребявайте миячната машина, докато всички панели на корпуса не са на
съответно място. Когато машината работи, отваряйте вратата много предпазливо, тъй като има опасност от изливане на вода.
●● Не поставяйте никакви тежки предмети и не ставайте прави върху вратата,
когато тя е отворена. Устройството може да падне.
●● При слагане на предмети за миене:
–– Остри предмети поместете така, че да не разрушават уплътнение на вратата.
–– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ножове и други прибори с остри краища следва да бъдат
поместени в кошницата с острия край надолу или сложени хоризонтално.
●● Когато ползвате миячната машина, пазете пластмасови предмети от контакт
с нагревателния елемент. (Това указание е приложимо изключително при
устройства с видим нагревателен елемент). ●● След приключване на цикъла на миенето проверете дали резервоарът за детергент е празен.
●● Не мийте пластмасови предмети, ако те не са означени като пригодни за миене
в миячна машина. Проверете препоръки на производителя за неозначените
пластмасови предмети.
●● Използвайте само детергенти и средства за изплакване, предназначени за съдомиячни автомати.
●● Не употребявайте за миячната машина сапун, детергенти за пране и за миене на
ръце. Съхранявайте тези продукти далече от деца.
●● Вода в миячната машина не е пригодна за хранителни цели. Вътре в устройството могат да се намират утайки от детергентите. Деца не трябва да пребивават близо до миячната машина, когато вратата е отворена.
●● Устройството следва да се подключи към водопроводна мрежа с използване на
нови, комплектни ръкави. Не бива да се употребяват стари ръкави.
●● Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без опит
и познаване на уреда, освен ако това не става под наблюдение или съгласно
с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
●● Детергентите в миячна машина са силно алкални, при преглъщане могат да
бъдат необикновено опасни. Избягвайте контакт с кожата и с очите и пазете
децата да пребивават далече, когато вратата на миячната машина е отворена.
●● Не оставяйте вратата отворена, тъй като може да има опасност от закачване или
спъване в нея.
Aко неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва да е заменен
от производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Ремонти на устройството могат да се извършват изключително от квалифицирания персонал. Неправилно проведен ремонт може да предизвика
сериозна опасност за ползувателя. При появяване на дефекти препоръчваме да се обърнете в специалистичен сервизен пункт.
●● Миячната машина е предназначена за нормална домашна употреба в помещения.
●● Моля, изхвърляйте опаковъчните материали по съответен начин.
●● Употребявайте миячната машина изключително за целите, за които е предназначена.
●● При инсталиране не трябва излишно или опасно да подгъвате или да сплескате
захранващия кабел. Не боравете с копчета и въртоци.
●● Максималното разрешено входно налягане на вода е 1 МПа.
●● Минималното допустимо входно налягане на вода е 0,04 МПа
Преди да започнете да употребявате устройството, следва да се запознаете със съдържание на цялата инструкция.
86
ZS-002_v03
Инструкция за експлоатация
ВНИМАНИЕ! За да достигнете максимална производителност на работа
на миячната машина, прочетете всички експлоатационни указания преди
първа употреба.
ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
7
3
6
5
1 Копче ON/OFF за включване/изключване на захранването.
2 Лампичка за захранването: включва се след като натиснете копчето ON/OFF.
3 Копчето за забавен старт (delay): натиснете това копче, за да поставите часове
на забавено миене. Можете да забавите миенето до 24 часа. Едно натискане на
това копче забавя започване на миенето с един час.
4 Дисплей: показва забавено време на старта или кодове на грешките.
4
1
2
5 Предупредителна лампичка за сол и за средство за изплакване: горят, когато
трябва да се допълнят съответно солта и смекчителят. Лампичките горят също
така когато вместо сол и смекчител се използват само таблетки 3 в 1. Това
е нормална ситуация.
6 Копче за избор на програма: избиране на програма за миенето с натискане на
копчето.
7 Сигнализиращи лампички на програмата: когато изберете програма за миенето,
ще се запали съответната лампичка.
СТРОЕЖ НА МИЯЧНАТА МАШИНА
Вид отпред
Вид отзад
7
1
2
3
8
4
5
9
11
6
1
2
3
4
5
6
7
Горен кош
Рамо за поливане
Долен кош
Резервоар за сол
Главен филтър
Дозатор на детергент
Полица за чаши
ZS-002_v03
12
10
8
9
10
11
12
Кошница за прибори
Едрозърнест филтър
Дозатор за лъсващо средство
Присъединение на ръкав за отвеждане на вода
Подключване на ръкав за подаване на вода
87
1
Преди първа употреба
Преди да употребите миячната машина за първи път:
A Поставете смекчител на вода.
B Сипете ½ литър вода в резервоара за сол, а след това го напълнете със сол за
миячни машини.
C Напълнете дозатора за лъсващо средство.
D Сипете детергент.
A
СМЕКЧИТЕЛ НА ВОДА
Миячната машина има една специална система за смекчаване на вода. Смекчител на
вода следва да се постави ръчно, с използване на въртока за твърдост на вода. Смекчител на вода е предназначен за отстраняване от водата на минерали и сол, които биха
могли да имат вредно или неблагоприятно влияние върху действие на устройството.
Колкото по-голямо е съдържание на минерали и сол, толкова по-твърда е водата.
Смекчител на вода следва да се приспособи към степента на твърдост на вода. За
да проверите твърдост на вода, свържете се с местната водопроводна станция или
определете степента с помощта на ивици за тестиране, достъпни в търговската мрежа.
2
Регулиране на разход на сол
Миячната машина е проектирана така, че може да се постави количество на разходваната сол на основание на твърдост на използваната вода. Тази възможност служи
за оптимизация и за приспособяване на степента на разход на сол.
За да регулирате разход на сол, постъпвайте както следва:
1 Отвийте капачка на резервоара за сол.
2 Върху резервоара се намира
пръстен със стрелка (виж рисунката
встрани).
При необходимост завъртете пръстена срещу часовниковата стрелка,
от символа «-» към настройката «+»,
в зависимост от твърдост на вода.
За улесняване на регулирането можете
да използвате плоска отвертка.
Препоръчва се регулирането съгласно
таблицата по-долу:
ТВЪРДОСТ НА ВОДА
°dH
°fH
°Clarke
ммол/л
Положение
на въртока
Разход
на сол
(грам/
цикъл)
Производителност
(цикъл/1 кг)
0–8
0–14
0–10
0–1,4
/
0
/
8–22
14–39
10–28
1,4–3,9
-
20
50
22–45
39–80
28–56
3,9–8
Mid
40
25
45–60
80–107
56–75
8–11
+
60
16
ВНИМАНИЕ!
dH = 1,25
Clarke = 1,78
fH = 0,178 ммол/л
dH:
немски градус
fH:
френски градус
Clarke: британски градус
«/v
Не добавяйте сол
«-»
Поставяне на посока «-»
« +»
Поставяне на посока «+»
«Mid»
Поставяне между знака «+» и «-»
Свържете се със съответен доставчик на вода относно информация за твърдост на
доставяната вода.
ВНИМАНИЕ! Ако притежаваният от Вас модел няма уредба за смекчаване
на вода, можете да пропустите тази глава.
Смекчител на вода
Твърдост на вода е различна на различни места. Ако се използва за миячната
машина твърда вода, връху съдовете и приборите ще се образува утайка.
Устройството е снабдено със специален смекчител, за който се прилага специално
проектиран резервоар за сол, за да се отстранят от водата камък и минерали.
B
СИПВАНЕ НА СОЛ В СМЕКЧИТЕЛЯ
Винаги използвайте солта, предназначена за миячни машини.
Резервоарът за сол е разположен по-долу от горния кош и следва да се напълни по
следния начин.
●● Използвайте изключително сол, предназначена за миячни машини! Всеки друг
вид сол, който не е специално предназначен за миячни машини, в частност,
готварската сол, ще унищожи смекчителя на вода. При унищожаване, предизвикано от употреба на несъответна сол, производителят/вносителят не дава
никаква гаранция и не носи отговорност за възникналите повреди.
●● Сипвайте сол изключително преди започване на една от пълните програми
за миене. Това ще предотврати оставяне на кристалчета от сол или капки от
разтвор, който може да се излее, да остане наколко време по дъно на устройството, което може да предизвика корозия.
88
1 Извадете долния кош, а след това отвийте и свалете капачка от резервоара за сол. 1
2 Преди първо миене сипете ½ литър вода в резервоара за сол в миячната машина.
3 Поместете накрайник на фунията (приложена) в отвор и сипете около 1 кг сол.
Нормалното явление е, че от резервоара за сол изтича малко количество вода. 2
4 След напълване на резервоара плътно завийте капачката в посока на часовниковата стрелка.
5 Обикновено предупредителната лампичка за сол престава да гори 2 – 6 дни след
напълване на резервоара със сол.
6 Веднага след напълване на резервоара за сол следва да се включи програма
за миене. (Предлагаме използване на програмите soak или rapid). В обратен случай
филтрационната система, помпата и други важни части могат да бъдат унищожени от
солената вода. Такава ситуация не подлежи на гаранция.
ВНИМАНИЕ!
1 Резервоарът за сол следва да се напълва изключително когато се
включи лампичката в панела за управление. В зависимост от това, как се
е разтворила солта, предупредителната лампичка може да продължава
да гори въпреки на напълване със сол.
2 Ако се разпръсне разтворът на сол, включете програмата soak или
rapid, за да отстраните остатъци от солта.
C
НАПЪЛВАНЕ НА ДОЗАТОР ЗА ЛЪСВАЩО СРЕДСТВО
Дозатор за лъсващо средство
Лъсващото средство се освобождава при последно изплакване, за да се предотврати възникване на капчици вода върху съдовете, които могат да оставят петна
и следи. То също подпомага сушенето, като позволява водата да изтече от съдовете.
Миячната машина е проектирана за използване на течното изплакващо (лъсващо)
средство. Дозаторът за лъсващото средство е разположен от вътрешната страна на
вратата до дозатора за детергент.
За да напълните дозатора, отвийте капачката и сипвайте изплакващо средство
в дозатора, докато показателят на ниво стане съвсем черен. Вместимост на дозатора за изплакващо средство е около 110 мл.
ВНИМАНИЕ! Използвайте изключително качествено средство за миячни
машини. Никога не сипвайте в дозатора за изплакващо (лъсващо) средство други вещества (напр. миещо средство за миячни машини, течен
детергент). Това ще предизвика разрушаване на устройството.
Кога да се наплъва дозаторът за изплакващо (лъсващо) средство
Ако в панела за управление няма предупредителна лампичка за изплакващо средство, можете да прецените количество течност по цвета на оптически показател
на нивото, който е разположен до капачката. Когато резервоарът за изплакващо
средство е пълен, целият показател ще бъде тъмен. Когато количеството течност
намалее, ще намалее и размер на тъмната точка. Никога не бива да допуснете количеството изплакващо средство да падне под ¼ от общата вместимост.
ZS-002_v03
Когато количество изплакващо (лъсващо) средство намалява, променя се размер
на черната точка върху показателя на ниво на изплакващото средство по долупосочения начин.
пълен
Показател на ниво на изплакващото средство
3/4 от резервоара
1/2 от резервоара
1/4 от резервоара
празен
D
ДЕТЕРГЕНТИ
Дозатор за детергент
Дозаторът следва да се напълни преди започване на всеки цикъл съгласно инструкциите, доставени в таблицата на циклове. Тази миячна машина използва по-малко
детергенти и изплакващо средство, отколкото конвенционалната миячна машина.
Обикновено за измиване на нормална порция съдове е нужна една супена лъжица
детергент. Колкото по-замърсени са съдовете, толкова повече детергент. Винаги
добавяйте детергент непосредствено преди включване на миячната машина, в обратен случай той може да се навлажни и няма да се разтвори правилно.
Количество детергент за употреба
1
Натиснете езичето, за да отворите
Дозатор за изплакващо (лъсващо) средство
1
2
2
1 За да отворите дозатора, отвийте
3
капачката в посока на стрелката „open”
(наляво) и я свалете.
2 Сипете в дозатора изплакващо
(лъсващо) средство, Внимавайте да
не го сипете излишно.
3 Сложете капачката, като я поставяте съответно на стрелката «open»
и я завъртате към стрелката «closed»
(надясно).
Изплакващото средство се освобождава при последно изплакване, за да
се предотврати възникване на капчици
вода върху съдовете, които могат
да оставят петна и следи. То също подпомага сушенето, като позволява водата
да изтече от съдовете. Миячната машина е проектирана за използване на течното изплакващо средство. Дозаторът за изплакващото средство е разположен от
вътрешната страна на вратата до дозатора за детергент.
За да напълните дозатора, отвийте капачката и сипвайте изплакващо средство
в дозатора, докато показателят на ниво стане съвсем черен. Вместимост на дозатора за изплакващо средство е около 110 мл.
Внимавайте да не препълните дозатора, тъй като това може да предизвика излишен
разход. Изтрийте разляното с мокро парцалче. Не забравете повторно да сложите
капачката, преди да затворите вратата на миячната машина.
ВНИМАНИЕ! Местата, където се е разляла течност, изтрийте с абсорбиращо парцалче, за да предотвратите образуване на излишна пяна при
следващото миене.
Регулиране на дозатора за изплакващо средство
Дозаторът за изплакващо средство има четири до шест настройки. Винаги започвайте
с дозатора, поставен на »4». При петна и проблеми със сушене увеличете количество дозирано изплакващо средство, като вдигате
Върток за регулация
капачка на дозатора и премествате въртока на «5».
(изплакване)
Ако съдовете все още са с петна и има проблеми при
сушене, поставяйте последователно по-високи дози,
докато съдовете ще бъдат без петна. Препоръчаната
настройка е «4» (настройка на производителя «4»). ВНИМАНИЕ! Увеличете дозата, ако след
измиване се появят петна от капки вода или
утайка от камък. Намалете я, ако върху съдовете се появят лепливи белезникави петна
или бледносин слой по стъклото или по острия на ножовете.
ZS-002_v03
1
2
3
4
Отворете резервоара за детергент, като натискате копчето (рис. 1 ).
Напълнете резервоара с детергент (рис. 2 ).
Мяра в резервоара помага при определяне на съответно количество детергент.
Резервоарът за детергент побира общо 25 г детергент.
ВНИМАНИЕ! Ако капакът е затворен: натиснете освобождаващото копче.
Капакът ще се отвори.
ВНИМАНИЕ! Винаги добавяйте детергент преди започване на всеки цикъл
на миенето.
ВНИМАНИЕ! Използвайте изключително специални детергенти за миячни
машини.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Детергенти за миячни машини предизвикват корозия!
Внимавайте да ги съхранявате далече от децата.
Правилна употреба на детергент
Използвайте изключително детергент, предназначен специално за миячни машини.
Грижете се за това той да бъде пресен и сух. Не слагайте детергент на прах в дозатора, докато не сте готови да миете съдове.
Напълване на дозатора с детергент
Напълнете с детергент дозатора за детергент. Означение на нива на дозирането,
както е показано отдясно:
A Място за детергент за основния цикъл на миенето.
B Място за детергент за цикъла на предварително миене, за таблетки 3 в 1 и други
компактни детергенти.
Минималното количество е означено върху дозатора като MIN.
89
ВНИМАНИЕ! Спазвайте посочените върху опаковката препоръки на производителя относно дозиране и съхраняване.
●● Затворете капака и го притиснете, докато се допре.
●● Ако съдовете са много замърсени, добавете допълнителна доза на детергент
в резервоара за детергент за предварително миене. Този детергент ще се освободи във фазата на предварително миене.
ВНИМАНИЕ! В по-нататъшната част от инструкцията ще намерите
информация относно количество детергент за отделните програми.
Моля да вземете пред вид, че могат да се появят разлики поради степен
на замърсяване и определена твърдост на вода. Спазвайте препоръки на
производителя върху опаковката на детергент.
Видове детергенти
Различаваме 3 вида детергенти:
●● c фосфат и хлор,
●● c фосфат без хлор,
●● без фосфат и без хлор.
По правило, нов детергент на прах не съдържа фосфат, така, не е налице смекчаващото вода действие на фосфат. В такъв случай се препоръчва да се напълни
резервоарът за сол дори когато твърдост на вода съставя само 6 dH. Ако при твърда
вода използваме детергент без фосфати, често се появяват бели петна по съдовете
и стъклото. За да получите по-добри резултати, следва тогава да добавите повече
детергент.
Детергентите без хлор имат ниски избелващи свойства. Силни цветни петна могат
да не се отстранят напълно. В такъв случай изберете програма с по-висока температура.
Концентрирани и компактни детергенти
Детергентите за миене в миячни машини могат да се разделят на два основни типа
с оглед на химическия им състав:
а) традиционни алкални средства с разяждащи съставки,
б) нискоалкални концентрати с естествени ензими.
Ензимите в компактни средства за миене на съдове разтварят замърсявания и подлежат на биодеградация.
Програмите за миене използват свойства на ензимите, благодарение на което
замърсяванията се разтварят още при ниска температура, което едновременно
съкратява време за стопляне на вода.
Ако употребявате компактни детергенти за миячна машина, които съдържат
и лъсващо средство, няма необходимост от допълнително сипване в контейнера на
изплакващо (лъсващо) средство.
Компактните детергенти следва да се употребяват точно съгласно инструкция на
производителя на детергент. Ако при употреба на тези продукти се появят проблеми, следва да се свържете с производителя им.
Товарене на кош на миячната машина
За по-добро действие на миячната машина постъпвайте съгласно следните инструкции. Функции и външен вид на коша или на кошниците за прибори могат да се различават от Вашия модел.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРЕДИ ИЛИ СЛЕД ТОВАРЕНЕ НА КОШ
НА МИЯЧНАТА МАШИНА
Изгребете по-големи количества оставена храна. Смекчете в тигана остатъци от
изгорялата храна. Няма необходимост да изплаквате съдовете под течаща вода.
Поместете предметите в миячна машина както следва:
1 Предметите като чаши, тенджери, тигани и др. следва да бъдат обърнати
с дъното нагоре.
2 Закривени предмети, с вдлъбнатини следва да се сложат с наклон, за да има
възможност от течение на вода.
3 Всички съдове следва да се сложат сигурно, за да не паднат.
4 Всички съдове следва да се сложат така, че да могат раменете за поливане да
се въртят свободно при миенето.
Много малки предмети не трябва да се мият в миячна машина, тъй като те могат
лесно да изпаднат от кош.
За да предотвратите изтичане на вода от горния кош в долния, препоръчва се при
изваждане на съдове от миячната машина най-напред да опразните долния кош,
а след това горния.
ТОВАРЕНЕ НА ГОРНИЯ КОШ
Горният кош е предназначен за слагане на по-крехки и леки съдове, като чашки
и чинийки за кафе и чай, както и чинии, малки легенчета и плитки тигани (ако не са
много замръсени).
Поместете съдовете така, че да не се преместват от водна струя.
НАВЪТРЕ
ВНИМАНИЕ! Съхранявайте всички детергенти на безопасно място, недостъпно за деца. Добавяйте детергент в дозатора винаги непосредствено
преди включване на миячната машина.
ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМА 3 В 1
Миячната машина има функция 3 в 1, която създава възможност от използване на
компактни детергенти 3 в 1. Таблетките за миене на съдове 3 в 1 съдържат детергент,
лъсващо средство и регенерационна сол. Така, за функция 3 в 1 не се използва сол
нито изплакващо (лъсващо) средство, а само таблетки 3 в 1. Такава таблетка следва
да се сложи преди започване на миенето в дозатора за детергент B.
ВНИМАНИЕ! Най-добри резултати от миенето ще получите, като употребявате таблетки 3 в 1 и използвате програма 3 в 1.
кафени чашки
чинийки
чаени чашки
малки легенчета
1 Таблетките 3 в 1 следва да се поместват в дозатора за детергент B.
2 Сложете таблетката 3 в 1 в дозатора, а след това включете програма 3in1.
ВНИМАНИЕ! Не употребявайте таблетки с размери, по-големи от резервоара. Разтрошените или напуканите таблетки 3 в 1 не са пригодни за
прилагане в тази програма. Детергентът следва да се приложи непосредствено преди включване на програмата.
90
средни легенчета
големи легенчета
ZS-002_v03
Регулация на горния кош
Горният кош е предназначен за по-крехки и леки съдове, като чашки за чай и кафе,
чинийки, чинии, тенджери и плитки тигани (ако не са много замърсени). Поставете
съдовете и кухненските асесоари по такъв начин, че да не се преместват вследствие
на пръскане на вода.Винаги поставяйте чашите и чиниите в обърнато положение
(с дъното нагоре).
Височина на горния кош може да се регулира. За тази цел разполагаме с горно
и долно положение на горния кош, които положения се употребяват за миене на
съдове с различна височина. Можете да вдигнете коша или да натиснете регулатора
в горното и долното положение. Дълги предмети, прибори, прибори за салати или
ножове трябва да бъдат поместени в коша по такъв начин, че да не затрудняват
обръщение на пръскащите рамене. Кошът може да се обръща и вдига в зависимост
от съдовете.
Ако няма такава потребност, кошът може да се постави на по-малка височина. Препоръчва се за регулация на височината да се убедите, че кошът е накрай, след това
трябва да го вдигнете в друго положение, а след това да го обърнете в правилното
положение.
овална табла
голяма чиния
супена чиния
малка чиния
кошница за прибори
ПОЛОЖЕНИЕ 1: Долно положение
Сглобяване на дръжките
За да се слагат по-добре тенджерите и тиганите, дръжките (трънове) могат да се
сглобяват, както е показано на рисунката отдясно.
Дръпнете нагоре лявата и дясната стоманена тел, която вдига горния кош в положение 2.
ПОЛОЖЕНИЕ 2: Горно положение
е
снет
Нати
КОШНИЦА ЗА ПРИБОРИ
ете
тисн
На
Приборите следва да се поместят в кошницата за прибори с дръжките надолу. Ако
в стойката има странични кошници, лъжиците следва да се сложат отделно в съответни отвори, особено дълги прибори следва да се поместят в хоризонтално положение от предната страна на горния кош, както е показано на рисунката.
Натиснете левия и десния регулатор, за да спуснете горния кош в положение 1.
ТОВАРЕНЕ НА ДОЛНИЯ КОШ
НАВЪТРЕ
Препоръчва се големи предмети, които са най-трудни за миене, да се поместват
в долния кош:
Тенджери, тигани, капаци, тарелки и легенчета, както е показано на рисунката
отдясно. Чинии и капаци по-добре да се поместват в стойките отстрани, за да се
избегне блокиране на въртенето на горното рамо за поливане.
Тенджери, легенчета и др. следва винаги да се поместват с дъното нагоре.
Дълбоки тенджери следва да се слагат с наклон, за да се осигури изтичане на вода.
Трънове по дъното на кош на миячната машина се сглобяват, което създава възможност от слагане на по-големи количества тенджери и тигани или на съдове с поголеми размери.
1 Вилици
5 Ножове
2 Супени лъжици
6 Лъжици за слагане на ястия
3 Десертни лъжички
7 Лъжици за сос
4 Чаени лъжички
8 Вилици за слагане на ястия
НАВЪТРЕ
ZS-002_v03
91
Слагане на прибори и съдове
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускайте какъвто и да
е предмет да търчи от дъно на коша.
Следните прибори/съдове за миене в миячна машина:
НЕПРИГОДНИ
–– Прибори с дръжка от дърво, порцелан или перламутр.
–– Пластмасови елементи, които не са устойчиви към по-висока температура.
–– По-стари прибори с лепени части,които не са устойчиви към температура.
–– Лепени прибори или съдове
–– Калаени или медени предмети
–– Кристално стъкло
–– Стоманени предмети, подлежащи на корозия
–– Дървени табли
–– Предмети от синтетични влакна.
ПРИГОДНИ В ОГРАНИЧЕН ОБЕМ
–– Някои видове стъкло могат след повече миения да станат матови.
–– Части от сребро и алуминий имат склонност да губят цвета си при миене.
–– Глазираният рисунък може да избледнее след често миене в миячна машина.
Преди слагане на съдовете следва да:
●● отстраните по-големи остатъци от храна;
●● смекчите остатъци от изгорялата храна в тиганите.
●● Съдовете и приборите не могат да блокират въртене на раменете за поливане.
●● Предмети с вдлъбнатини, като чашки, тигани и др. слагайте с отвора надолу, за
да не може да се събира вода вътре в тях или във вдлъбената основа.
●● Приборите и съдовете не могат да лежат един в друг или да прикриват един друг.
●● Чашите не могат да се докосват, за да се избегнат повреди в тях.
●● Големи предмети, най-трудни за почистване, слагайте в долната стойка.
●● Горната стойка е предназначена за по-крехки и леки съдове, като чашки за кафе
или чай.
ВНИМАНИЕ! Ножове с дълго острие, които се слагат във вертикално положение, съставят потенциална опасност! Дълги и/или остри прибори, като
ножове за рязане на месо, следва да се слагат хоризонтално в горния кош.
Повреди на стъкло или други съдове
ВНИМАНИЕ! Не слагайте предмети, замърсени с пепел от цигари, восък
от свещи, лак или боя. Когато купувате нови съдове, осигурете се, пригодни ли са за миячна машина.
ВНИМАНИЕ! Не претоварвайте миячната машина. Не използвайте съдове,
непригодни за миячната машина. Това е важно поради добър резултат
и размер на разхода на енергия. В миячната машина се побират максимално 12 комплекта от съдове и прибори.
Възможни причини:
●● Вид стъкло или производствен процес
●● Химически състав на детергент
●● Температура на вода и времетраене на програмата на миячната машина.
Предлагаеми решения:
●● Използвайте стъклени или порцеланови съдове, които са означени от производителя като пригодни за миячна машина.
●● Използвайте меки детергенти, по които е описан вид съдове, при необходимост
свържете се с производителя на детергент, за да получите повече информация.
●● Изберете програма с ниска температура.
●● За да предотвратите повреди, извадете стъклото и приборите от миячната
машина по-скоро след приключване на програмата.
Задвижване на програмата за миене
ТАБЛИЦА НА ЦИКЪЛ НА МИЕНЕТО
Програма
Избор на цикъла
Описание
на цикъла
Предварителен
детергент/главен
Времетраене
(мин.)
Енергия
(kWh)
Вода
(л)
За всички замърсени
предмети, като тенджери, тигани,
огнеустойчиви съдове и съдовете,
в които през някое време имаше
засъхнала храна.
Предварително миене 40º С
Автоматично миене 50-60ºС
Изплакване
Изплакване 70ºС
Сушене
4/20 g
120-160
0,8-1,2
9-12
За нормално замърсени предмети
като тенджери,
чинии, чашки и леко
замърсени тигани. Стандартен
всекидневен цикъл.
Предварително миене 50ºС
Предварително миене
Предварително миене 45ºС
Изплакване
Изплакване 70ºС
Сушене
3in1
168
0.95
14.7
За всички силно замърсени
предмети, като тенджери, тигани,
огнеустойчиви
съдове и съдовете, в които през
някое време имаше
засъхнала храна.
Предварително миене 50ºС
Предварително миене
Миене 60ºС
Изплакване
Изплакване
Изплакване 70ºС
Сушене
4/20 g
170
1.35
17.5

Normal
(IEC-EN 50242)
Стандартен дневен цикъл за
нормално замърсени съдове, като
тенджери, чинии, чаши.
Предварително миене 50ºС
Предварително миене
Миене 60ºС
Изплакване 70ºС
Сушене
4/20 g
155
0.74
10.4

Eco
За леко замърсени предмети, като
чинии, чашки, легенчета и леко
замърсени тигани.
Предварително миене
Миене 45ºС
Изплакване 60ºС
Сушене
20 g
105
0.65
10.4

Rinse
За съдове, които следва само да
се изплакнат и изсушат.
Миене 45ºС
Изплакване 70ºС
Сушене
95
0.75
7.7

Glass
За леко замърсени предмети, като
стъкло.
Предварително миене
Миене 40ºС
Изплакване 70ºС
Сушене
15 g
110
0.75
10.4

Rapid
Кратко миене за леко замърсени
предмети, не
изискващи сушене.
Миене 40ºС
Изплакване 45ºС
15 g
30
0.40
6.7
Soak
Изплакване на съдовете, които ще
се мият по-късно на същия ден.
Предварително миене
9
0,05
6
Auto
3in1
Strong
92
Изплакващо
средство

ZS-002_v03
ВКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО
1 Извадете горния и долния кош, сложете съдовете и ги бутнете обратно. Препоръчва се да сложите най-напред долния кош, а след това горния (виж раздел «Товарене на миячната машина»).
2 Използвайте детергент (виж раздела озаглавен «Сол, детергенти и изплакващо
средство»).
3 Отвийте клапана за вода, за да получите най-високо налягане.
4 Сложете щепсела в гнездото. Осигурете се дали водата е пусната под пълно налягане.
5 Отворете вратата, натиснете копчето ON/OFF и ще се включи лампичката ON/
OFF. Натиснете копчето за избор на желаемия цикъл на миенето (виж частта, озаглавена „Таблица за циклове на миенето”).
6 Затворете вратата толкова силно, че да сте сигурни, че е правилно затворена.
ВНИМАНИЕ! Когато вратата е правилно затворена, ще чуете едно
«клик».
Поддържане и почистване
ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА
Филтърът предотвратява попадане на по-големите остатъци от храна или на други
предмети в помпата. Остатъците могат да блокират филтъра, в такъв случай те
трябва да се отстранят. Системата за филтри се състои от едрозърнест филтър,
плосък (главен) филтър и микрофилтър (дребен филтър).
2
1
7 Когато миенето приключи, отворете вратата, а след това изключете миячната
машина, като натискате копчето ON/OFF.
ПРОМЯНА НА ПРОГРАМАТА
ВНИМАНИЕ: Вече задвижения цикъл на миенето може да се промени изключително
в началната фаза. В друг случай детергентът можеше вече да се освободи и устройството можеше вече да отведе всичката вода от миенето. В такъв случай дозаторът
за детергент следва да се напълни повторно (виж частта, озаглавена «Напълване
с детергент»).
Отворете вратата, натискайте копчето за избор на програма повече от 3 секунди, за
да отмените програмата. Тогава можете да промените програмата за нужния цикъл.
След това затворете вратата, за да започнете миенето.
3
Главният филтър 1
Частици от храна или замърсявания, които се
задържат в този филтър, се раздробяват от
специална струя от долното рамо за поливане
и се измиват надолу към оттичането.
Едрозърнестият филтър 2
Едрозърнестият филтър хваща по-големи предмети, като кокали или стъкло, които биха могли
да запушат оттичането. За да ги отстраните от
филтъра, натиснете леко резбите от горната
страна на филтъра и го вдигнете.
Дребният филтър 3
Този филтър хваща замърсявания и остатъци от храна в резервоара за отпадъчна
вода и предотвратява тяхното утаяване по
съдовете по време на цикъла на миенето.
●● След всяка употреба на миячната машина проверете дали филтрите не са запушени.
●● Можете да извадите филтрационната система, като отвивате едрозърнестия
филтър. Отстранете остатъци от храна и измийте филтрите под течаща вода.
ВНИМАНИЕ! Ако отворите вратата по време на миенето, машината ще
спре. Ако затворите вратата, машината ще започне да работи след
около 10 секунди.
Стъпка 1: Завъртете филтъра по
посока срещу часовниковата стрелка
и го вдигнете.
Когато програмата за миене приключи, сигналната лампичка ще пулсира в течение
на 8 секунди и устройството ще издаде звуков сигнал. Обаче ако е включена функцията на забавен старт, сигналната лампичка ще пулсира в течение на 8 секунди, но
устройството няма да издаде звуков сигнал.
ВНИМАНИЕ! Ако всички лампички започнат да мигат, което показва, че
машината се е повредила, моля да я отключите от захранването и да
спрете вода преди да повикате сервиз.
Стъпка 2: Вдигнете главния филтър.
Забравихте ли да сложите някой съд?
Един позабравен съд можете да сложите всеки момент преди отваряне на резервоара с детергент.
1 Полуотворете вратата, за да спрете миенето.
2 Когато рамото за поливане престане да работи, можете напълно да отворите
вратата.
3 Сложете забравените съдове.
4 Затворете вратата, а машината ще започне отново да работи след 10 секунди.
Стъпка 3: Вдигнете дребния филтър.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отваряне на вратата по време на миене е опасно, тъй
като можете да се опарите от гореща вода и пара.
КРАЙ НА ЦИКЪЛА НА МИЕНЕТО
Когато цикъл на миенето приключи, ще чуете звуков сигнал, който ще спре след
8 секунди. Изключете устройството, като натискате копчето ON/OFF, спрете вода
и отворете вратата на миячната машина. Почакайте няколко минути, докато извадите съдовете от миячна машина, за да избегнете докосване до горещите съдове,
които са по-податливи към счупване. Това ще позволи също така те да изсъхнат
по-добре.
●● Изключете миячната машина
В течение на 8 секунди ще чуете звуков сигнал на машината. Това е знак, че
програмата е приключила.
1. Изключете миячната машина, като натискате копчето ON/OFF.
2. Завъртете кран с вода!
●● Предпазливо отворете вратата
Горещите съдове са чувствителни към удари. Затова ги оставете да изстинат
в течение на около 15 минути преди изваждане от миячната машина. Отворете
вратата на машината, оставете я отворена и почакайте няколко минути преди
да извадите съдовете. Тогава те няма да бъдат толкова горещи и ще бъдат посухи.
●● Извадете съдовете от миячната машина
Това е нормално, че миячната машина отвътре е мокра.
Опразнете най-напред долния кош, а след това горния. По такъв начин ще избегнете изтичане на вода от горния кош върху съдовете в долния.
ZS-002_v03
ВНИМАНИЕ! Ще извадите филтрационната система, ако приложите тази
процедура от стъпка 1 до стъпка 3. Ако я приложите от стъпка 3 до
стъпка 1, филтрационната система ще бъде инсталирана.
Състав на филтрите
За да устройството работи по-добре и за да достигнете по-добър резултат, състав на филтрите следва да се почиства. Филтърът ефективно отстранява от вода за миене частици
от храна, като позволява тя повторно да се използва по време на цикъла. Устройството
работи по-добре и получава по-добри резултати, когато филтрите се почистват редовно.
По тази причина е по-добре да отстранявате по-големи частици от храна, задържани от
филтъра, след всеки цикъл с изплакване на полукръглия филтър и на резервоара под
течаща вода. За да извадете състав на филтрите, вдигнете дръжка на резервоара нагоре.
Целият състав на филтрите следва да се почиства веднъж седмично.
За почистване на едрозърнестия филтър и на дребния филтър използвайте четка.
След това сглобете части на филтъра, както показват рисунките, и сложете целия
състав обратно в миячната машина, като го помествате в гнездото за филтри и го
притискате надолу.
Миячната машина не може да се ползва без филтри. Неправилно поместване на
филтъра може да намали степента на производителност на устройството и да
повреди съдовете и приборите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не бива миячната машина да се употребява без
филтри.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправилно поместване на филтъра може да намали
степента на производителност на устройството и да повреди съдовете
и приборите.
93
●● Преместване на устройството
Почистване на раменете за поливане
Необходимо е редовно да почиствате раменете за поливане, тъй като химически средства в твърдата вода могат да блокират отвори в раменете за поливане и лагери.
ОТВИЙТЕ
Свалете горните рамене за
поливане
За да свалите горните рамене за
поливане, отвийте гайката в посока
на часовниковата стрелка, свалете
шайбата от горната страна на рамото
за поливане и свалете рамото.
ГОРНИТЕ
ДОЛНИТЕ
СВАЛЕТЕ
Свалете долните рамене за
поливане
Дръпнете рамото за поливане
нагоре, за да го свалите.
Измийте раменете за поливане
Измийте раменете в топла вода
със сапун и използвайте мека
четка, за да изчистите отвори
в раменете за поливане. След
щателно изплакване поместете ги
обратно на мястото.
ГРИЖА ЗА МИЯЧНАТА МАШИНА
●● Панелът за управление следва да се почиства с използване на леко увлажнена
кърпичка. След почистване щателно изсушете.
●● За почистване на външната повърхност използвайте висококачествено средство
с восък за лъсване.
●● Никога не използвайте остри предмети, грапави кърпички за триене или грапави
миещи средства за каквато и да било част на миячната машина.
Предотвратяване на замръзването
Моля да предприемете предпазни мерки по отношение към миячната машина през
зимата. След всеки цикъл на миенето постъпвайте както следва:
1 Отключете миячната машина от електрическо захранване.
2 Спрете вода и отключете ръкав от клапана.
3 Излейте остатъци от вода от ръкава за подаване и от клапана.
4 Подключете обратно ръкав към клапана за вода.
5 Извадете фильтъра от дъно на резервоара и използвайте гъба, за да изберете
вода от резервоара за отпадъчна вода.
Когато трябва да се пренесе устройството, старайте се да го държите във вертикално положение. Това е абсолютно необходимо.
●● Уплътнения
Един от факторите, които предизвикват възникване на неприятна миризма вътре
в машината, са блокирани в уплътненията остатъци от храна. Редовно почистване
с влажна гъба ще предотврати възникването й.
Инструкция за инсталиране
ВНИМАНИЕ! Електрически проводи и устройства следва да бъдат инсталирани от специалисти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от поражение от ток. Преди да инсталирате миячната машина, изключете електрическо захранване. Ако не
направите това, излагате се на поражение от ток или на смърт.
ИНСТАЛИРАНЕ
Миячната машина следва да бъде инсталирана близо до съществащите ръкави за
подаване и отвеждане на вода и до захранващия кабел.
За да улесните подключване на ръкавите за отвеждане на вода от миячната машина,
изберете мястото за нея до шкафчето с мивка.
ВНИМАНИЕ! Проверете приложените аксесоари за инсталиране (кука за
притягане на мебелната предна страна, винтове).
Преди пренасяне на миячната машина на място за инсталиране следва да го подготвите.
1 Изберете мястото близо до мивката, за да инсталирате ръкави за отвеждане
и подаване (виж рисунка 1 ).
2 Ако миячната машина е инсталирана в ъгъла на шкафчето, следва да оставите
малко пространство за отваряне на вратата (както показва рисунка 2 ).
1
Отвори за електрическо
захранване,
ръкав за отвеждане и
ръкав за подаване на
вода.
Почистване на вратата
За почистване на ръбовете наоколо
вратата използвайте изключително
меко, топло, влажно парцалче. Не
използвайте никакъв вид миещи средства в спрей, за да избегнете проникване на вода в електрически елементи
и в брава на вратата.
Разстояние между
долната страна на
шкафчето и пода.
450 mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не използвайте миещо средство в спрей за
почистване на мебелната предна страна, тъй като то може да повреди
брава на вратата или електрически елементи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Абразивни средства или някои хартиени кърпи не
могат да се използват поради опасност от издрасквания или оставяне на
петна по повърхност от неръждаема стомана.
Как да поддържате миячната машина в добро състояние?
●● След всяко миене
След всяко миене спрете вода и оставете вратата полуотворена, за да не се
задържи влагата и миризмите.
●● Извадете щепсела
Преди почистване или поддържане винаги изваждайте щепсела от гнездото.
●● Не използвайте разтворители или абразивни средства
Не използвайте разтворители или абразивни средства за почистване на миячната
машина отвън и на гумените й части. По-добре е да употребите кърпичка и топла
вода със сапун. За отстраняване на петна или замърсявания от вътрешната повърхност използвайте парцалче, увлажнено с вода с малко оцет или с продукт, предназначен специално за почистване на миячни машини.
●● Когато дълго време не се употребява
Когато заминавате на почивка, препоръчва се да включите един цикъл на миенето
при празна машина, а след това да извадите щепсела от гнездото, да спрете вода
и да оставите вратата полуотворена. Това ще помогне уплътненията да оцелеят
и ще предотврати възникване на неприятна миризма вътре в машината.
94
Размери на шкафчето за вграждане на миячната машина.
Максимално 5 мм между горния край на машината и плота, външната врата
изравнена към края на сегмент.
2
Минимално разстояние при отворена врата.
МИЯЧНА
МАШИНА
ШКАФЧЕ
ВРАТА НА
МАШИНАТА
Минимално
разстояние 50 мм
ZS-002_v03
РАЗМЕРИ И ИНСТАЛИРАНЕ НА МЕБЕЛНАТА ПРЕДНА СТРАНА
4b
болт 4x18
1 Дървената мебелна предна страна следва да се направи съгласно рисунка 3 .
накладка
3
а
ин
дистанционна шайба за
мебелната предна страна
10
ч
бо
л
дъ
на
чи
бо
10
л
дъ
1. Свалете накладката.
2. Завийте болта.
3. Сложете накладката обратно.
на
чи
бо
10
л
дъ
кука за
мебелната
предна страна
външната врата
на миячната
машина
мебелната
врата
Инсталиране на дървената мебелна предна страна.
РЕГУЛИРАНЕ НА ОПЪВАНЕТО НА ПРУЖИНА НА ВРАТАТА
Мебелната предна страна следва да е изработена съгласно представените
размери. Тегло на предната страна не трябва да превишава 4,5 кг.
2 Монтирайте куката по дървената мебелна предна страна и я въведете в отвор
във външната врата на миячната машина (виж рисунка 4a ). След поставяне на
предната страна в съответно положение закрепете я до външната врата с помощта
на винтове и болтове (виж рисунка 4b ).
4a
Пружини на вратата имат поставено от производителя съответно опъване за външната врата. Ако инсталираме дървената мебелна предна страна, трябва да регулираме опъването на пружина на вратата. Обърнете регулировъчния болт, за да
поставете регулатора за опъване или отпускане на стоманения кабел (виж рисунка
5 ).
Пружина на вратата е опъната съответно, когато вратата остава в хоризонтално
положение при пълно отваряне и вдига се за затваряне при леко вдигане с пръст.
5
горна кука
отпуснете
болтове с конична
глава
Регулиране на опъването на пружина на вратата.
долна кука
Инсталиране на мебелната предна страна.
ZS-002_v03
95
ПОДКЛЮЧВАНЕ НА ОТВЕЖДАЩИ РЪКАВИ
ЕТАПИ НА ИНСТАЛИРАНЕ НА МИЯЧНАТА МАШИНА
Сложете отвеждащия ръкав в тръба за отвеждане на вода с минимален диаметър 4
см или го сложете в мивката, като се осигурите, че не е сгънат или усукан. Използвайте специални пластмасови конзоли, доставени с устройството (рисунка 6 ).
Накрайник на ръкава следва да е на височина между 400 и 1000 милиметра и не
може да бъде потопен във вода, за да се предотврати връщане на водата.
1 Монтирайте мебелната врата към външна врата на машината, като употребявате приложените конзоли.
2 Регулирайте опъването на пружина на вратата, като използвате ключ на Ален
и го въртите по посока на часовниковата стрелка, за да опънете лявата и дясната
пружина на вратата. Ако не направите това, можете да повредите миячната машина.
(Рисунка 5 )
3 Подключете ръкава за подаване на студена вода.
4 Подключете ръкава за отвеждане на вода.
5 Подключете захранващия кабел.
6 Монтирайте ивицата за кондензация под работната повърхност на шкафчето.
Моля да се осигурите, че ивицата за кондензация е изравнена към края на работната повърхност.
7 Поместете миячната машина в съответно положение.
8 Изравнете миячната машина, като завъртате винтовете отдясно и отляво в корпуса (рисунка 7 (5A)). За регулиране на предните крака използвайте ключ и завъртайте предните крака, докато миячната машина ще бъде изравнена.
9 Миячната машина следва да е закрепена на мястото си. Има два начина да се
направи това:
A. Нормална работна повърхност – закрепете към работната повърхност с винтове
за дърво, като осигурите, че тегло на машината няма да се увеличи от работната
повърхност (рисунка 6 ).
B. Мраморен или гранитен плот – закрепете конзолите към страничния панел на
миячната машина и закрепете машината към корпуса на мебелите. Сложете върху
винта гумения капак (рисунка 7 ).
ВНИМАНИЕ! Следва яко да прикрепите на стената специалната пластмасова конзола на ръкава, за да предотвратите преместване на отвеждащия ръкав и изливане на вода от отвеждащата тръба.
6
Кука на отвеждащия
ръкав
Закрепете кука на отвеждащия ръкав към плота
Плот
min 400 mm
max 1000 mm
Предна страна
Тръба за отвеждане
Миячната машина следва да се изравни, за да има възможност от правилно функциониране на стойката и съответна производителност на миенето (рисунка 8 ).
1 Сложете либела върху вратата и върху шина на стойката вътре съгласно рисунката, за да проверите дали миячната машина е изравнена.
2 Изравнете машината, като регулирате поотделно четирите изравняващи крака.
3 При изравняване на миячната машина внимавайте да не падне.
∅ 40 mm
Подключване на отвеждащия ръкав. Монтирайте отвеждащия ръкав в положение А, В или C.
7
2
Ивица за
кондензация
6
1
4
Мебелна врата
Винт
Коничен
механизъм
5A
5B
5
7
Гумена
накладка
Винт
96
ZS-002_v03
8
1 Извадете напълно ръкавите за подаване от скривалището, намиращо се от
задна страна на машината.
2 Затегнете винтове на ръкавите за подаване към крана с резба ¾ дюйма.
3 Преди да задвижите миячната машина, отвийте напълно клапана за вода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ръкав, който е подключен към мивката, ако е инсталиран по една и съща водна линия с миячната машина, може да се възриви. Ако така е в случай на Вашата мивка, препоръчва се ръкавът да се
отключи, а отворът да се запуши.
Проверете
изравнението
на линия
напред-назад
Как да отключите ръкава
1 Спрете вода.
2 Намалете налягането на вода, като натискате копчето за намаляване на налягането. Това намалява налягането на вода и защитава Ви и помещението от сериозно
опръскване.
3 Отвийте ръкава за подаване от крана.
Проверете изравнението
на линия страна-страна
Подключване на студена вода
Илюстрация за поставяне на краката.
ВНИМАНИЕ! Максималната височина на поставянето съставя 60 мм.
ПОДКЛЮЧВАНЕ КЪМ ЗАХРАНВАНЕТО
Проверете табелката за технически данни, за да научите, какво напрежение има
и подключете миячната машина към съответен източник на захранването.
Използвайте изискуемите предпазители 12 А и направете отделна верига, служеща
само за това устройство.
ВНИМАНИЕ! Преди употреба предпазете съответното устройство.
Осигурете съответно напрежение и честота на захранването, съответстваща на тази върху
табелката за технически данни. Слагайте щепсела изключително в заземено гнездо. Ако
електрическото гнездо не подхожда за щепсела, заменете гнездото вместо да използвате
наставки или други подобни, тъй като те могат да предизвикат прегряване и запалване.
ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ЗАЗЕМЯВАНЕ
Устройството следва да е заземено. В случай че то не действа правилно или се
повреди, заземяването ще намали риск от поражение с електрически ток. Настоящото
устройство е снабдено с провод със заземяващ проводник и с щепсел със заземяване.
Щепселът следва да се подключи към съответен източник на захранването, който
е инсталиран и заземен съгласно действащите стандарти и изисквания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправилно подключване на заземяващия провод може
да предизвика риск от поражение от ток. Проверете с квалифициран електроспециалист или представител на сервиза, ако имате съмнения дали
устройството е правилно заземено. Не модифицирайте щепсела, доставен с устройството. Ако не е подходящ за гнездото, монтирайте съответно гнездо, като потърсите квалифициран електроспециалист.
Подключете ръкава за подаване на студена вода към нипел с резба ¾ (дюйма) и осигурете се дали той е плътно закрепен на мястото си. Ако тръбите с вода са нови или не се
използваха дълго време, следва да се изпусне малко вода, за да има сигурност, че тя
е чиста и няма замърсявания в нея. Ако не направим това, същества опасност, че входният отвор за вода може да се блокира, а устройството да се разруши.
Подключване на гореща вода
Подаване на вода в устройството може да се извърши и с подключване към домашната мрежа за гореща вода, ако тя не превишава температура 60ºС. В такъв случай
време на цикъла на миене ще бъде с около 15 минути по-кратко, а производителност
на миенето ще бъде малко намалена.
Подключване към мрежата за гореща вода следва да се състои при спазване на
същите процедури, както и при подключване към линия за студена вода.
Поместване на устройството
Поставете устройството на избраното място. Задната страна следва да се опира
в стената, а страните в прилягащите шкафчета или стените. Миячната машина
е снабдена с ръкави за подаване и отвеждане на вода, които могат да се поместят
от дясната или от лявата страна, за да се осигури правилно инсталиране.
Отвеждане на вода
Подключете ръкава за отвеждане. Ръкавът за отвеждане следва да е точно приспособен, за да се избегне изтичане на вода. Осигурете се дали ръкавът за отвеждане
на вода не е усукан или смачкан.
Удължаващият ръкав
Ако е нужно да удължите ръкава за отвеждане, осигурете се, че ползвате подобен
ръкав за отвеждане. Той не може да е по-дълъг от 4 метра; в обратен случай ефект
от почистване на миячната машина може да е намален.
ПОДКЛЮЧВАНЕ НА ВОДА
ЗАДВИЖВАНЕ НА МИЯЧНАТА МАШИНА
Как безопасно да подключите ръкава?
Преди задвижването проверете дали:
1 миячната машина е изравнена и съответно закрепена;
2 клапанът за подаване на вода е отворен;
3 няма изтичане на вода в съединения на ръкавите;
4 захранването е подключено;
5 ръкавите за подаване и отвеждане на вода не са вързани или усукани;
6 всички материали и печатни листове следва да са извадени от машината.
Устройството следва да е подключено към
водопроводната мрежа с помощта на нов състав на ръкави. Не следва да се използват стари
ръкави.
Налягане на водата трябва да съставя от
0,04 МПа до 1 МПа. Ако налягането е под минимума, свържете се със специалист, за да Ви
посъветва.
Указания за решаване на проблем
ПРЕДИ ДА ПОВИКАТЕ СЕРВИЗ
ПРОБЛЕМ
ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ
КАКВО ДА НАПРАВИТЕ
Предпазителят е прегорял или е
заработил автоматическият изключвател.
Сменете предпазителя или рестартирайте автоматическия изключвател.
Отключете друго устройство, подключено към общата верига с миячната машина.
Захранването не е включено.
Осигурете се дали машината е включена, а вратата сигурно затворена.
Осигурете се дали щепсел на захранващия кабел е съответно сложен в гнездото.
Код на грешката: Е1
Ниско налягане на вода.
Проверете дали подаване на вода е правилно подключено, а водата е включена.
Неправилно затворена врата на машината.
Внимавайте вратата да бъде правилно затворена и заключена.
Ръкавът за отвеждане на вода е усукан.
Проверете ръкава за подаване на вода.
Филтърът е блокиран.
Проверете едрозърнестия филтър (виж раздела озаглавен «Почистване на филтъра»).
Мивката е запушена.
Проверете правилно ли действа отвеждане на вода от кухненската мивка. Ако мивката
е запушена, нуждаете се от помощта на водопроводчик, а не на сервиз за миячни машини.
Технически проблеми
Машината не се включва
От машината не се
изпомпва вода
ZS-002_v03
97
ПРОБЛЕМ
ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ
КАКВО ДА НАПРАВИТЕ
Неподходен детергент.
За да избегнете сапунисване на водата, употребявайте изключително специални детергенти за
миячни машини. Ако се появи сапунената вода, отворете машината и я оставете да се изпари.
Добавете във ваната ок. 4,5 литра студена вода, след това задвижете цикъла на миене «soak»,
за да опразните машината. При необходимост повторете.
Разляло се е средството за изплакване.
Ако се разлее средството за изплакване, винаги незабавно го изтрийте.
Беше употребен детергент с оцветител.
Осигурете се дали употребявате детергент без оцветител.
Минерали, налични в твърда вода.
За да почистите миячната машина отвътре, използвайте влажна гъба с детергент за миячни
машини и извършвайте това действие с гумени ръкавици. Никога не използвайте миещите
средства, различни от детергент за миячни машини – поради опасност от образуване на пяна
или сапунена вода.
Общи проблеми
Сапунена вода във вана
на машината
Петна вътре във ваната
Бял налеп по вътрешната
повърхност
Приборите не са неръждаеми.
Ръждиви петна по
приборите
След добавяне на сол не беше задвижена
програмата. В цикъла на миене се появиха
следи от сол.
След добавяне на сол в миячната машина винаги включвайте програма Rapid въобще без
съдове в машината.
Капак на смекчителя не е плътно затворен.
Проверете капака. Осигурете се дали е добре затворен.
Чукане вътре
в машината
Рамото за поливане чука някакъв предмет
в машината.
Спрете програмата и повторно поставете предметите, които блокират рамото за поливане.
Гръмене вътре
в машината
Съдовете лежат в машината в насипно
състояние.
Спрете програмата и повторно поставете съдовете.
Чукане в тръби на
машината
Това може да е предизвикано от установка
или сечение на тръбите.
Товя не влияе върху функциониране на миячната машина. Ако имате съмнения, свържете се
с квалифициран водопроводчик.
Шум
Неудовлетворителен ефект от миенето
Съдовете не бяха сложени правилно.
Виж бележки под «Товарене на кош на миячната машина».
Програмата не беше достатъчео силна.
Изберете по-интензивна програма. Виж Таблица на цикъл на миенето.
Беше дозирано малко количество
детергент.
Употребете повече детергент или променете детергента.
Предметите блокират пътя на раменете за
поливане.
Променете поставяне на съдовете, за да могат раменете да се движат свободно.
Състав на филтрите в дъно на машината
не е чист или не е правилно монтиран.
Това може да предизвика блокиране на
раменете за поливане.
Почистете и/или правилно монтирайте състав на филтрите.
Почистете отвори в раменете за поливане.
Виж: Почистване на раменете за поливане.
Помътнявания по
стъклото
Ефект от едновременно действие на мека
вода и излишно количество детергент.
Ако имате мека вода, ще получите удовлетворителен ефект, когато добавите по-малко
детергент и изберете по-кратки циклове.
Черни или сиви следи по
чиниите
Следи от докосване на алуминиеви
прибори до чиниите.
За отстраняване на следите употребете меко абразивно средство.
В резервоар на дозатора
е останал детергент
Съдовете блокират резервоара за
детергент.
Повторно натоварете съдовете.
Съдовете не са чисти
Неудовлетворителен ефект от сушенето
Съдовете не съхнат
Неправилно товарене.
Натоварете съдовете съгласно указанията.
Много малко изплакващо средство.
Увеличете количество изплакващо средство/допълнете дозатора за изплакващо средство.
Съдовете бяха много бързо извадени.
Не опразвайте миячната машина веднага след миене. Отворете леко вратата, за да изпуснете
пара. Започнете да разтоварвате машината чак когато съдовете са хладки при докосване. Найнапред опразнете долния кош. Това предотвратява оттичане на съдовете от горния кош.
Избрана е неподходна програма.
В кратка програма температурата е по-ниска. Това понижава и производителност на миенето.
Изберете програма с по-дълго време за миене.
Употреба на некачествени прибори.
Приборите или съдовете от този тип не са пригодни за миячната машина.
КОДОВЕ НА ГРЕШКИТЕ
Ако се появи някоя грешка при функционирането, устройството ще Ви предупреди с код на грешката:
КОДОВЕ
ЗНАЧЕНИЯ
ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ
E1
По-дълго време на подаване на вода.
Кранът е затворен, разход на водата е спрял или налягането на вода е много ниско.
E3
По-дълго време на нагряване, обаче не достига програмира- Неправилно действие на датчика за температура или на грейката.
ната температура.
E4
Излишно напълнена.
Много подадена вода.
E6
Грешка на датчика за температура.
Отворена верига или авария на датчика за температура.
E7
Грешка на датчика за температура.
Късо съединение или авария на датчика за температура.
ВНИМАНИЕ! Ако настъпи заливане, затворете кран с вода преди да повикате сервиз. Ако в основата се намира вода поради излишното напълване
или е изтекло малко вода, тази вода следва преди повторно задвижване
на миячната машина да се отстрани.
98
ZS-002_v03
Екология – пазете околната среда
Технически данни
Техническите параметри са посочени в табелката за технически данни на изделието.
Съдомиячна машина е устройство от I клас, снабдено с присъединителен кабел със
защитна жила и със щепсел със защитни контакти.
Устройството съответства на изисквания на действащите норми.
Устройството отговаря на изисквания на директивите:
–– Електрическо устройство за ниско напрежение (LVD) – 2006/95/ЕС.
–– Електромагнитна съвместимост (ЕМС) – 2004/108/ЕС.
Изделието е означено със знак СЕ върху табелката за технически данни.
Всеки потребител може да допринесе нещо за опазване на околната среда. Това не
е трудно нито много скъпо. За тази цел:
Картонни опаковки предадете за макулатура.
Полиетиленови (РЕ) торби хвърлете в контейнер за пластмаса.
Изразходваното устройство предадете в съответен пункт за складиране, тъй като намиращите се в устройството компоненти могат да съставят опасност за околната среда.
Не изхвърляйте устройството заедно с битови отпадъци!!!
●● Опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца!
●● За да отстраните опаковката или устройството, обърнете
се към пункта за
рециклинг. Отрежете захранващия кабел и унищожете устройство за затваряне
на вратата.
●● Картонната опаковка е произведена от хартия от рециклинг и следва да се предаде за рециклинг на мястото за събиране на макулатура.
●● Като осигурявате правилно отстраняване на този продукт, помагате да се предотвратят отрицателни за околната среда и човешкото здраве последици, които
биха могли да се появят при неправилно обръщение с отпадъци от този продукт.
●● За да получите по-подробна информация относно рециклинг на този продукт,
свържете се, моля, с локална администрация или с фирма, занимаваща се
с извозване на смет.
Височина:
820 мм (регулирана + 60 мм)
Широчина:
445 мм
Дълбочина:
540 мм
Напрежение:
Виж табелката за технически данни
Налягане на вода:
0,04 – 1,0 МПа
Подключване на гореща вода:
Макс. 60ºС
Електрическо захранване:
Виж табелката за технически данни
Вместимост:
9 комплекта съдове
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент,
без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
ZS-002_v03
99
UA
Шановний Клієнте
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати
тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для
цього продукту.
Просимо уважно прочитати дану інструкцію з експлуатації. Особливу увагу слід звернути на рекомендацій щодо техніки безпеки, щоб під час користування пристроєм
запобігти нещасним випадкам та /або уникнути пошкодження пристрою. Інструкцію
з експлуатації радимо зберегти, щоб Ви могли користуватися нею також під час
подальшого використання приладу.
Дана інструкція містить розділи, що стосуються інструкції по техніці безпеки, інструкції функціонування, інструкції монтажу і рекомендації про те, як розв‘язувати проблеми та ін.
Зміст
Рекомендації щодо техніки безпеки . ......................................................................100
Інструкція з експлуатації ...........................................................................................101
Панель управління.....................................................................................................101
Будова посудомийки . ...............................................................................................101
Перед першим використанням ................................................................................102
A. Пом‘якшувач води.................................................................................................102
B. Насипання солі до пом‘якшувача ........................................................................102
C. Наповнення дозатора наблищувача ..................................................................102
D. Миючі засоби ........................................................................................................103
Застосування програми 3 в 1....................................................................................104
Завантаження кошика посудомийки .......................................................................104
Засоби безпеки перед або після завантаження кошика посудомийки .................104
Завантаження верхнього кошика . ...........................................................................104
Завантаження нижнього кошика ..............................................................................105
Кошик для столових приборів . ................................................................................105
Вмикання програми миття ........................................................................................106
Таблиця циклу миття ................................................................................................106
Вмикання пристрою ..................................................................................................107
Зміна програми .........................................................................................................107
Кінець циклу миття ...................................................................................................107
Догляд та чищення .....................................................................................................107
Фільтруюча система .................................................................................................107
Догляд за посудомийкою . ........................................................................................108
Інструкція монтажу . ...................................................................................................108
Монтаж ......................................................................................................................108
Розміри та монтаж меблевої передньої частини (фронту) ...................................109
Регулювання натягу пружини дверцят ....................................................................109
Підключення водовідвідних шлангів ....................................................................... 110
Етапи монтажу посудомийки ................................................................................... 110
Підключення до енергопостачання ......................................................................... 111
Підключення води ..................................................................................................... 111
Вмикання посудомийки ............................................................................................ 111
Рекомендації як вирішити проблему ...................................................................... 111
Перед тим, як викликати сервіс ............................................................................... 111
Коди помилок ............................................................................................................ 112
Технічні дані ................................................................................................................113
Екологія ........................................................................................................................113
Рекомендації щодо техніки безпеки
ІНСТРУКЦІЇ ВІДНОСНО ЗАЗЕМЛЕННЯ
●● Пристрій завжди підключайте до розетки електричної мережі (виключно перемін-
ного струму), обладнаної захисним штифтом з напругою, яка відповідає вказаній
на інформаційній табличці специфікації пристрою.
●● Штепсельну вилку слід вставити у відповідну розетку, котра установлена та
заземлена згідно зі всіма місцевими кодексами та розпорядженнями.
●● Завжди користуйтеся оригінальною штепсельною вилкою, доставленою разом
з пристроєм.
●● Після монтажу пристрою штепсельна вилка повинна бути легко доступною.
●● Неправильне підключення приєднувального кабелю може призвести до ризику
виникнення ураження струмом.
●● Не підключайте пристрій до мережі енергозабезпечення за допомогою продовжувача. Продовжувачі не гарантують відповідної безпеки.
●● Якщо Ви сумніваєтеся, чи пристрій відповідно заземлений, то перевірте його
разом з кваліфікованим електриком або представником сервісного пункту. Не
проводьте модифікації штепсельної вилки, поставленої разом з пристроєм. Якщо
вона не підходить, то замініть розетку електропостачання. Установіть правильну
розетку за допомогою кваліфікованого електрика.
НАЛЕЖНЕ КОРИСТУВАННЯ
●● Не зловживайте, не сідайте, не спирайтеся на дверцята або кошик посудомийки.
●● Не доторкайтеся до нагрівального елементу під час або безпосередньо після
закінчення роботи пристрою. (Ця рекомендація застосовується виключно для
пристроїв з видимим нагрівальним елементом ).
●● Не користуйтеся посудомийкою доти, доки всі панелі корпусу не будуть на властивому місці. Якщо посудомийка працює, то відкривайте дверцята дуже обережно, оскільки існує ризик виливання води.
●● Коли дверцята відкриті, не ставте на них ніякі важкі предмети і не ставайте на
дверцята. Пристрій може перекинутися.
●● Під час вкладання предметів для миття:
–– Розташуйте гострі предмети таким чином, щоб вони не знищили ущільнення
дверцят.
–– ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ножі та інші столові прибори з гострим закінченням потрібно розмістити в кошику гострим кінцем униз або розкласти горизонтально.
●● Коли Ви користуєтесь посудомийкою, слід захистити пластикові предмети від
контакту з нагрівальним елементом. (Ця рекомендація застосовується виключно
для пристроїв з видимим нагрівальним елементом ).
●● Після закінчення циклу миття перевірте, чи контейнер для миючого засобу порожній.
●● Не мийте пластикові предмети, якщо вони не мають відповідного маркування про
пристосування до миття у посудомийці. Перевірте рекомендації виробника для
пластикових предметів без маркування.
●● Використовуйте тільки миючі засоби та засоби для полоскання, які призначені
для автоматичних посудомийок.
●● Не застосовуйте у посудомийці мило, миючі засоби для прання або миття рук.
Зберігайте ці товари подалі від дітей.
●● Вода у посудомийці не придатна до вживання. Всередині пристрою може знаходитися осад від миючих засобів. Діти не повинні перебувати поблизу посудомийки, коли її дверцята відкриті.
●● Пристрій слід підключити до водопровідної мережі за допомогою нових укомплектованих шлангів. Не слід використовувати старі шланги..
●● Не дозволяйте користуватися приладом особам (у т.ч. дітьми) з обмеженими
фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду
або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть
навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за
їхню безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
●● Миючі засоби посудомийки дуже лужні, у випадку їх ковтання можуть бути надзвичайно небезпечними. Уникайте контакту зі шкірою та очима, а також слідкуйте,
щоб діти знаходилися здалека, коли дверцята посудомийки відчинені.
●● Не залишайте дверцята відчиненими, оскільки може існувати небезпека перечепитися через них або перекинутися.
Якщо невід‘єднувальний кабель живлення буде пошкоджено, то його слід
замінити у виробника чи спеціалізованій ремонтній майстерні або за допомогою кваліфікованої особи з метою уникнення небезпеки.
Ремонти пристрою може проводити тільки спеціально навчений персонал.
Неправильно виконаний ремонт може призвести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення поломок радимо звернутися до
спеціалізованого сервісного пункту.
●● Посудомийка призначення для звичайного домашнього використання у приміщеннях.
●● Просимо викинути пакувальні матеріали відповідним способом.
●● Використовуйте посудомийку виключно з метою, для якої вона призначена.
●● Під час монтажу не слід надмірно або небезпечно згинати чи стискувати кабель
живлення. Не робіть маніпуляцій з кнопками та ручками.
●● Максимальний дозволений тиск води на вході – це 1 МПа.
●● Мінімальний дозволений тиск води на вході – це 0,04 МПа.
Перед початком користування пристроєм ознайомтеся зі змістом всієї
інструкції.
100
ZS-002_v03
Інструкція з експлуатації
УВАГА! З метою досягнення найвищої продуктивності праці посудомийки,
перед першим використанням прочитайте всі рекомендації відносно експлуатації.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
7
3
6
5
1 Кнопка ON/OFF вмикання / вимикання живлення.
2 Лампочка живлення: вмикається після натискання на кнопку ON/OFF.
3 Кнопка відстроченого старту (delay): натисніть на цю кнопку, щоб установити
години відстроченого миття. Ви можете відстрочити миття до 24 годин. Одне
натискання на цю кнопку відстрочує початок миття на одну годину.
4 Дисплей: показує відстрочений час старту або коди помилок.
4
1
2
5 Сигнальна лампочка солі та рідини для полоскання: світяться тоді, коли треба
додати відповідно сіль або пом‘якшувач. Лампочки світяться також тоді, коли
замість солі та пом‘якшувача використовуються тільки таблетки 3 в 1. Це нормальна ситуація.
6 Кнопка вибору програми: вибір програми миття шляхом натискання на кнопку.
7 Кнопки сигналізації програми: коли Ви виберете програму миття, то засвітиться
відповідна лампочка.
БУДОВА ПОСУДОМИЙКИ
Вид спереду
Вид ззаду
7
1
2
3
8
4
5
9
11
6
1
2
3
4
5
6
7
Верхній кошик
Поливальне коромисло
Нижній кошик
Контейнер для солі
Головний фільтр
Дозатор миючого засобу
Полиця для горняток
ZS-002_v03
12
10
8
9
10
11
12
Кошик для столових приборів
Крупнозернистий фільтр
Дозатор наблищувача
Патрубок відвідного водяного шлангу
Патрубок ввідного водяного шлангу
101
1
Перед першим використанням
Перед першим використанням посудомийки:
A Установіть пом‘якшувач води.
B Налийте ½ літра води в контейнер для солі, а потім наповніть сіллю для посудомийок.
C Наповніть дозатор наблищувача.
D Налийте миючий засіб.
A
ПОМ‘ЯКШУВАЧ ВОДИ
Посудомийка має спеціальну систему, що пом‘якшує воду. Пом‘якшувач води слід
установити вручну за допомогою ручки твердості води. Пом‘якшувач води призначений
для усування з води мінералів і солей, котрі можуть мати шкідливий або негативний
вплив на роботу пристрою. Чим більший вміст мінералів та солей, тим твердіша вода.
Пом‘якшувач води необхідно пристосовувати до ступеню твердості води. Щоб перевірити твердість води, зв‘яжіться з місцевою водопостачальною станцією або визначте
ступінь твердості за допомогою тестових смужок, доступних у торгівельній мережі.
2
Регулювання витрат солі
Посудомийка спроектована таким чином, що можна установити кількість витрат солі,
виходячи з твердості використаної води. Ця можливість служить для оптималізації та
пристосування рівня витрат солі. Щоб відрегулювати витрати солі поступайте згідно з наступними кроками:
1 Відкрутіть кришку контейнера для
солі.
2 На контейнері знаходиться кільце
зі стрілкою (дивіться малюнок поряд).
У разі потреби поверніть кільце
у напрямку, протилежному до руху
годинникових стрілок, від значка «-»
на установлення «+», в залежності від
твердості води.
Для виконання регулювання можна
використати пласку викрутку.
Рекомендується здійснювати регулювання згідно з нижченаведеною таблицею:
ТВЕРДІСТЬ ВОДИ
°dH
°fH
°Clarke
ммоль/л
Положення
ручки
Витрати
солі (грам/
цикл)
Продуктивність
(цикл/1 кг)
0–8
0–14
0–10
0–1,4
/
0
/
8–22
14–39
10–28
1,4–3,9
-
20
50
22–45
39–80
28–56
3,9–8
Mid
40
25
45–60
80–107
56–75
8–11
+
60
16
УВАГА!
dH = 1,25
Clarke = 1,78
fH = 0,178 ммоль/л
dH:
німецький ступінь
fH:
французький ступінь
Clarke: британський ступінь
«/»
Не додавати солі
«-»
Установлення напрямку «-»
«+»
Установлення напрямку «+»
«Mid»
Установлення між знаками « - » та « + »
Сконтактуйтеся з відповідним постачальником води щодо інформації відносно твердості отримуваної води.
УВАГА! Якщо модель, яка є у Вас, не має системи пом‘якшування води, то
можна пропустити цей розділ.
ПОМ‘ЯКШУВАЧ ВОДИ
Твердість води вагається в різних місцях. Якщо у посудомийці буде використовуватися
тверда вода, то на посуді та столових приборах утвориться осад.
Пристрій обладнаний спеціальним пом‘якшувачем, до якого застосовується спеціально
запроектований контейнер для солі, щоб усунути камінь та мінерали з води.
B
НАСИПАННЯ СОЛІ ДО ПОМ‘ЯКШУВАЧА
Завжди застосовуйте солі, призначені для посудомийок.
Контейнер для солі знаходиться нижче нижнього кошика, і його необхідно наповнювати наступним способом.
●● Застосовуйте виключно солі, призначені для посудомийок! Будь-який інший вид
солі, котрий не є спеціально призначений для посудомийок, зокрема, кухонна
сіль, знищить пом‘якшувач води. У випадку знищення, спричиненого застосуванням невідповідної солі, виробник/імпортер не дає ніякої гарантії, а також не несе
відповідальності за шкоду, що сталася.
●● Наповнюйте сіллю виключно перед початком однієї з повних програм миття.
Це буде запобігати залишенню кристаликів солі або крапель її розчину, котрі
можуть вилитися, залишитися на дні пристрою впродовж певного часу, що може
призвести до корозії.
102
1 Витягніть нижній кошик, а потім відкрутіть та зніміть кришку контейнера для солі. 1
2 Перед першим миттям налийте ½ літра води до контейнера на сіль у посудомийці.
3 Установіть кінець лійки (у додатку) в отвір та всипте біля 1 кг солі. Нормальним
явищем є, коли з контейнера для солі вийде невелика кількість води. 2
4 Після наповнення контейнера щільно закрутіть кришку у напрямку за рухом
годинникових стрілок.
5 Як правило, сигнальна лампочка солі перестає світитися через 2 – 6 днів після
наповнення контейнера сіллю.
6 Після наповнення сіллю контейнера для солі необхідно увімкнути програму миття.
(Рекомендуємо застосувати програму soak або rapid). У протилежному випадку фільтруюча система, насос та інші важливі частини можуть буди знищені соленою водою.
Така ситуація не підлягає гарантії.
УВАГА!
1 Контейнер для солі слід наповнювати тільки тоді, коли увімкнеться
лампочка на панелі управління. У залежності від того, як добре розчинилася сіль, сигнальна лампочка може надалі світитися, незважаючи на наповнення сіллю.
2 Якщо розчин солі розбризкається, то слід вимкнути програму soak або
rapid, щоб усунути залишки солі.
C
НАПОВНЕННЯ ДОЗАТОРА НАБЛИЩУВАЧА
Дозатор наблищувача
Наблищувач вивільняється під час останнього полоскання, щоб запобігти виникненню на посуді крапель води, котрі можуть залишати плями і сліди. Також він допомагає сушінню, дозволяючи, щоб вода стікала з посуду. Посудомийка запроектована
для застосування рідного споліскувального засобу (наблищувача). Дозатор наблищувача розміщений всередині дверцят біля дозатора миючого засобу.
Щоб наповнити дозатор, слід відкрутити кришку та вливати в дозатор рідину для споліскування до моменту, коли індикатор рівня стане повністю чорним. Об‘єм дозатора
рідини для ополіскування – біля 110 мл.
УВАГА! Використовуйте виключно фірмову рідину для посудомийок.
Ніколи не вливайте у дозатор рідину для ополіскування (наблищувач) інші
речовини (нп., рідину для миття у посудомийках, рідкий миючий засіб). Це
призведе до знищення пристрою.
Коли наповнювати дозатор засобу для ополіскування (наблищувача)
Якщо на панелі управління немає сигнальної лампочки рідини для ополіскування,
то можна оцінити кількість рідини за кольором оптичного індикатора рівня, котрий
знаходиться біля кришки. Коли контейнер для споліскувальної рідини повний, то
весь індикатор буде темним. Коли кількість рідини зменшиться, то зменшиться розмір темної крапки. Ніколи не можна допускати, щоб кількість споліскувальної рідини
зменшилася нижче ¼ всього об‘єму.
ZS-002_v03
Коли кількість засобу для ополіскування (наблищувача) зменшується, то одночасно
зменшується розмір чорної крапки на індикаторі рівня рідини для ополіскування
таким чином, як це показано нижче.
Повний
Індикатор рівня рідини для ополіскування
3/4 об‘єму
1/2 об‘єму
1/4 об‘єму
порожній
D
МИЮЧІ ЗАСОБИ
Дозатор миючого засобу
Дозатор слід наповнити перед початком кожного циклу відповідно до інструкцій,
наведених у таблиці циклів. Дана посудомийка витрачає менше миючих засобів
і рідини для ополіскування, ніж звичайна посудомийка. Як правило, для миття нормального вантажу посуду необхідна одна столова ложка миючого засобу. Чим брудніший посуд, тим більше потрібно миючого засобу. Завжди додавайте миючий засіб
безпосередньо перед вмиканням посудомийки, в іншому випадку він може відсиріти
і не розчиниться належним чином.
Кількість миючого засобу для застосування
1
Щоб відкрити, натисніть на фіксатор
Дозатор засобу для ополіскування (наблищувача)
1
2
2
1 Щоб відкрити дозатор, поверніть
3
кришку у напрямку стрілки «open»
(вліво) та зніміть її.
2 Налийте рідину для ополіскування
(наблищувач) у дозатор, уважно слідкуючи за тим, щоб не влити забагато.
3 Вставте кришку, установлюючи її згідно зі стрілкою «open», і поверніть
до стрілки «closed» (вправо).
Рідина для ополіскування вивільнюється під час останнього ополіскування, щоб запобігти виникненню на
посуді краплин води, котрі можуть
залишати плями і сліди. Також вона допомагає сушінню, дозволяючи воді стікати
з посуду. Посудомийка запроектована для використання рідкого засобу для ополіскування. Дозатор рідини для ополіскування розташований всередині дверцят біля
дозатора миючого засобу. Щоб наповнити дозатор, відкрутіть кришку і вливайте
у дозатор рідину для ополіскування до моменту, поки індикатор рівня стане повністю
чорним. Об‘єм дозатора рідини для ополіскування – 110 мл. Будьте уважні, щоб не переповнити дозатор, оскільки це може призвести до надмірного витрачання. Витріть мокрою ганчіркою те, що розіллється. Не забудьте
повторно вставити кришку, перш ніж закриєте дверцята посудомийки.
УВАГА! Почистіть місце, де вилилася рідина, вбираючою ганчіркою, щоб
запобігти надмірному спінюванню під час наступного миття.
Регулювання дозатора засобу для ополіскування
Дозатор рідини для ополіскування має від чотирьох до шести установок. Завжди
починайте з дозатора, установленого на «4». У випадку плям та проблем з сушінням
збільшіть кількість дозованої рідини для ополіскування, піднімаючи кришку дозатора
і пересуваючи ручку на «5». Якщо посуд надалі має
Ручка регулювання
плями та проблеми з сушінням, то по черзі уста(ополіскування)
новлюйте вищі рівні, аж доки посуд буде без плям.
Рекомендованою установкою є «4» (заводська установка «4»). УВАГА! Збільшіть дозу, якщо після миття
з‘являться плями від краплин води або осад
каменю. Зменшіть, якщо на посуді з‘являться
липкі біляві плями або синюватий шар на склі
чи вістрях ножів.
ZS-002_v03
1 Відкрийте контейнер для миючого засобу, натискаючи на кнопку фіксатора (мал. 1 ).
2 Наповніть контейнер миючим засобом (мал. 2 ).
3 Мірка всередині контейнера допомагає визначити властиву кількість миючого
засобу.
4 Контейнер для миючого засобу вміщує всього 25 г миючого засобу.
УВАГА! Якщо кришка закрита: натисніть на кнопку фіксатора. Кришка відкриється.
УВАГА! Завжди додавайте миючий засіб перед початком кожного циклу
миття.
УВАГА! Використовуйте тільки фірмові миючі засоби для посудомийок.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Миючі засоби для посудомийок викликають корозію! Зберігайте їх подалі від дітей.
Правильне використання миючого засобу
Використовуйте виключно миючий засіб, який спеціально призначений для посудомийок. Забезпечте, щоб він був свіжий і сухий. Не вкладайте миючий засіб у порошку
в дозатор доти, доки Ви не будете готові мити посуд.
Наповнення дозатора миючим засобом
Наповніть дозатор миючим засобом. Маркування рівнів дозування показано з правої
сторони:
A Місце для миючого засобу головного циклу миття.
B Місце миючого засобу попереднього циклу миття та для таблеток 3 в 1 і інших
компактних миючих засобів.
Мінімальна кількість позначена на дозаторі як MIN.
103
УВАГА! Дотримуйтеся рекомендацій виробника щодо дозування та зберігання, що подані на упаковці.
●● Закрийте кришку і притисніть, аж поки защипнеться.
●● Якщо посуд дуже брудний, то додайте додаткову дозу миючого засобу у контейнер для миючого засобу вступного миття. Цей миючий засіб почне діяти під час
фази вступного миття.
УВАГА! У подальшій частині інструкції Ви знайдете інформацію щодо кількості миючого засобу для окремих програм. Просимо взяти до уваги, що
можуть виникнути різниці з огляду на рівень забруднення та визначену
твердість води. Просимо дотримуватися рекомендацій виробника, вказаних на упаковці миючого засобу.
Види миючих засобів
Розрізняють 3 види миючих засобів:
●● з фосфатом і хлором.
●● з фосфатом без хлору.
●● без фосфату і без хлору.
Як правило, новий порошковий миючий засіб не містить фосфату, тому не проявляється дія фосфату, котра пом‘якшує воду. У такому випадку рекомендується наповнити контейнер для солі навіть тоді, коли твердість води становить тільки 6 dH.
Якщо у випадку твердої води Ви використаєте миючі засоби без фосфатів, то часто
на посуді та склі з‘являться білі плями. Щоб отримати кращі результати, тоді необхідно додати більше миючого засобу.
Миючі засоби без хлору мають низькі відбілюючі властивості. Сильні, кольорові
плями можуть не повністю змитися. У такому випадку виберіть програму з високою
температурою.
Концентровані та компактні миючі засоби
Миючи засоби для застосування у посудомийках можна поділити з огляду на їх хімічний склад на два основні типи:
a)традиційні алкалоїдні з їдкими компонентами;
б) низько алкалоїдні концентрати з натуральними ензимами.
Ензими в компактних миючих засобах розчиняють забруднення та здатні біологічно
розкладатися. Програми миття використовують властивості ензимів, завдяки котрим
забруднення розчиняються уже при низьких температурах, одночасно скорочуючи
час підігрівання води.
Якщо у посудомийках Ви використовуєте компактні миючі засоби, які також містять
наблищувач, то не потрібно додатково вливати у контейнер рідину для ополіскування (наблищувач).
Компактні миючі засоби повинні використовуватися виключно відповідно до інструкції виробника миючого засобу. Якщо виникнуть проблеми під час використання цих
товарів, необхідно сконтактуватися з їх виробником.
Завантеження кошиків посудомийки
Для кращої праці посудомийки поступайте згідно з наступними вказівками. Функції та
вигляд кошика або кошиків можуть відрізнятися від Вашої моделі.
ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД АБО ПІСЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ
КОШИКА ПОСУДОМИЙКИ
Згорніть більшу кількість їжі, що залишилася. Розм‘якшіть залишки пригорілої їжі на
сковорідці. Непотрібно ополіскувати посуд під проточною водою.
Розмістіть предмети в посудомийці наступним способом:
1 Такі предмети, як горнятка, склянки, каструлі, сковорідки та ін. повинні бути
повернуті дном вверх.
2 Загнуті предмети, із заглибленнями слід вкласти навскіс, щоб була можливість
протікання води.
3 Увесь посуд потрібно розкласти безпечно, щоб він не перевернувся.
4 Увесь посуд необхідно розкласти таким чином, щоб поливальні коромисла могли
без проблем крутитися під час миття.
Не слід мити дуже малі предмети в посудомийці, оскільки вони можуть легко випасти
з кошика.
Під час витягування посуду із посудомийки для того, щоб запобігти капанню води
з верхнього кошика на нижній, рекомендується спочатку випорожнити нижній кошик,
а потім верхній.
ЗАВАНТАЖЕННЯ ВЕРХНЬОГО КОШИКА
Верхній кошик призначений для вкладання більш ніжного та легшого посуду, такого
як склянки, горнятка для кави або чаю і блюдця, а також тарілки, малі миски та мілкі
сковорідки (якщо вони не занадто брудні).
Розкладіть посуд так, щоб він не переміщувався струменем води.
ДО
СЕРЕДИНИ
УВАГА! Зберігайте всі миючі засоби у безпечному місці подалі від дітей.
Завжди додавайте миючий засіб у дозатор безпосередньо перед вмиканням посудомийки.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ 3 В 1
Посудомийка має функцію 3 в 1, котра надає можливість використовувати компактні
миючі засоби 3 в 1. Таблетки для миття 3 в 1 містять миючий засіб, засіб для наблищення та регенераційну сіль. Тому при функції 3 в 1 не застосовується сіль чи засіб
для ополіскування (наблищувач), а тільки таблетки 3 в 1. Таку таблетку слід вкласти
перед початком миття у дозатор для миючого засобу B.
УВАГА! Найкращі ефекти миття Ви отримаєте при застосуванні
таблетки 3 в 1 під час використання програми 3 in 1.
Горнятка
Блюдця
Склянки
Малі миски
1 Таблетки 3 в 1 потрібно покласти у дозатор для миючого засобу B.
2 Покладіть таблетку 3 в 1 у дозатор, а потім увімкніть програму 3 in 1.
УВАГА! Не застосовуйте таблетки більших габаритів, ніж контейнер.
Розкришені або потріскані таблетки 3 в 1 не придатні для використання
при цій програмі. Миючий засіб слід застосувати безпосередньо перед
вмиканням програми.
104
Середні миски
Великі миски
ZS-002_v03
Регулювання верхньої корзини
Верхня полиця призначена для тендітного та легкого столового посуду, а саме: склянок, чашок, блюдець, тарілок, мисок, каструль та мілких пателень (якщо, звісно, вони
не сильно брудні). Розміщуйте посуд та столові прибори таким чином, щоб вони не
перекидалися під напором води. Завжди розміщуйте склянки, чашки та миски в перевернутими положенні (дном вверх).
Висоту верхньої корзини можна регулювати. Передбачено два положення верхньої
корзини – верхнє та нижнє, які вживаються для миття посуду різної висоти. Можна
підняти корзину або натиснути на регулятор верхнього та нижнього положень. Довгі
предмети, столове срібло, столове срібло для салатів або ножі повинні розміщуватися на полиці таким чином, щоб не перешкоджати обертанню розприскувачів.
В залежності від посуду полицю можна обертати та піднімати.
Якщо не має такої необхідності, то висоту полиці можна зменшити. Для того, щоб
відрегулювати висоту рекомендується переконатися у тому, що полиця знаходиться
на краю, підняти її на іншу висоту, а потім повернути на своє місце.
ПОЛОЖЕННЯ 1: Нижнє положення
Овальний полумисок
Обідня тарілка
Тарілка для супу
Десертна тарілка
Кошик для столових
приборів
Складання ручок (шипів)
Щоб краще розкладати каструлі та сковорідки, можна скласти ручки (шипи), як це
показано на малюнку нижче.
Візьміть корзину з обох боків та підніміть її вверх для того щоб перемістити її в положення 2.
ПОЛОЖЕННЯ 2: Верхнє положення
и
снут
Нати
ти
исну
Нат
КОШИК ДЛЯ СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ
Столові прибори слід розмістити в кошику для столових приборів ручками вниз. Якщо
стояк має бічні кошики, то ложки потрібно покласти окремо у відповідні отвори, дуже
довгі прибори слід розмістити у горизонтальному положенні спереду у верхньому
кошику так, як це показано на малюнку.
Натиснути лівий та правий регулятори для того, щоб опустити верхню корзину
в положення 1.
ЗАВАНТАЖЕННЯ НИЖНЬОГО КОШИКА
Рекомендується, щоб великі предмети, котрі є найважчими для миття, розміщати
у нижньому кошику:
Каструлі, сковорідки, кришки, тарілки та миски так, як це показано на малюнку.
Найкраще розміщати тарілки та кришки по бокам стояків, щоб уникнути заблокування
обертання верхнього поливального коромисла.
Каструлі, миски та ін. слід завжди розміщати догори дном.
Глибокі каструлі потрібно ставити косо, щоб забезпечити протікання води.
Шипи на дні кошика посудомийки складаються, що дає можливість вкладання більшої кількості каструль і сковорідок або з більшими розмірами.
ДО
СЕРЕДИНИ
ZS-002_v03
ДО
СЕРЕДИНИ
1 Виделки
5 Ножі
2 Супні ложки
6 Ложки для накладання
3 Десертні ложки
7 Соусні ложки
4 Чайні ложечки
8 Вилки для накладання
105
Вкладання столових приборів та посуду
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не допускайте, щоб будь-який
предмет висовувався з дна кошика.
Наступні столові прибори / посуд для миття у посудомийці:
НЕПРИДАТНІ
–– Столові прибори з дерев‘яною, фарфоровою ручкою та ручкою з перлової маси.
–– Пластикові елементи, котрі не є стійкими до високої температури.
–– Старі столові прибори з клеєними частинами, котрі не є стійкими до температури.
–– Клеєні столові прибори або посуд.
–– Цинкові чи мідні предмети.
–– Кришталеве скло.
–– Предмети зі сталі, які можуть кородувати.
–– Дерев‘яні полумиски.
–– Предмети з синтетичних волокон.
ПРИДАТНІ В ОБМЕЖЕНОМУ ДІАПАЗОНІ
–– Деякі види скла можуть стати матовими після значної кількості миттів.
–– Частини зі срібла та алюмінію мають тенденцію до втрати кольору.
–– Емальовані узори можуть вицвісти після частого миття у посудомийці.
УВАГА! Не вкладайте предмети, забруднені попелом від сигарет, воском
свічок, лаком або фарбою. Якщо Ви купуєте новий посуд, то переконайтеся, що він придатний до посудомийки.
УВАГА! Не перевантажуйте посудомийку. Не використовуйте посуд,
невідповідний для посудомийки. Це дуже важливо з огляду на добрий ефект
та кількість спожитої електроенергії. У посудомийці поміщається максимально 12 комплектів столових наборів.
Перед вкладанням посуду необхідно:
●● Усунути всі залишки їжі.
●● Розм‘якшити рештки пригорілої їжі на сковорідках.
●● Посуд та столові прибори не можуть блокувати обертання поливального коромисла.
●● Предмети з заглибленнями, такі як горнятка, склянки, сковорідки та ін. вкладайте
отвором вниз так, щоб вода не могла збиратися у них всередині або у заглибленій підставці.
●● Посуд та столові прибори не можуть лежати один на одному або взаємно прикриватися.
●● Склянки не можуть доторкатися одна до одної, щоб запобігти їх ушкодженню.
●● Великі предмети, найважчі для чищення, вкладайте на нижній стояк.
●● Верхній стояк призначений для більш ніжного та легшого посуду, такого як
склянки, горнятка для кави або чаю.
УВАГА! Ножі з довгим вістрям, які вкладені у вертикальному положенні,
становлять потенційну загрозу! Довгі та/або гострі столові прибори,
такі як ножі для різання м‘яса, повинні бути розкладені горизонтально
у верхньому кошику.
Пошкодження скла та іншого посуду
Можливі причини:
●● Вид скла або процес виготовлення.
●● Хімічний склад миючого засобу.
●● Температура води і час тривання програми посудомийки.
Пропоновані рішення:
●● Використовуйте скляний або фарфоровий посуд, котрий має маркування виробника про придатність до миття у посудомийках.
●● Використовуйте лагідні миючі засоби, на котрих вказаний вид посуду, у разі
потреби сконтактуйтеся з виробником миючого засобу для отримання подальшої
інформації.
●● Виберіть програму з низькою температурою.
●● Щоб запобігти ушкодженням, виймайте скло та столові прибори із посудомийки
якнайшвидше після закінчення програми.
Вмикання програми миття
ТАБЛИЦЯ ЦИКЛІВ МИТТЯ
Програма
Вибір циклу Інформація
Опис циклу
Для всіх забруднених предметів,
таких як каструлі, сковорідки,
жаростійкий посуд, а також посуд,
у якому протягом певного часу
була засохла їжа.
Попереднє миття 40°С
Автоматичне миття 50-60°С
Полоскання
Полоскання 70°С
Сушіння
Для будь-яких сильно забруднених
предметів, таких як каструлі,
сковорідки, жаростійкий посуд, а
також посуд у котрому протягом
певного часу була засохла їжа.
Попереднє миття 50°С
Попереднє миття
Попереднє миття 45°С
Полоскання
Полоскання 70°С
Сушіння
3in1
168
0.95
14.7
Для нормально забруднених
предметів, таких як каструлі,
тарілки склянки і легко забруднені
сковорідки. Стандартний
щоденний цикл
Попереднє миття 50°С
Попереднє миття
Попереднє миття 60°С
Полоскання
Полоскання 70°С
Сушіння
4/20 g
170
1.35
17.5

Normal
(IEC-EN 50242)
Стандартний денний цикл для
нормального рівня забруднення
посуду такого як: каструлі, тарілки,
склянки.
Попереднє миття
Попереднє миття
Миття 60°С
Полоскання 70°С
Сушіння
4/20 g
155
0.74
10.4

Eco
Для посуду, котрий треба тільки
сполоснути і висушити.
Попереднє миття
Миття 45°С
Полоскання 60°С
Сушіння
20 g
105
0.65
10.4

Rinse
Для легко забруднених предметів,
таких як скло.
Миття 45°С
Полоскання 70°С
Сушіння
95
0.75
7.7

Glass
Коротке миття для легко
забруднених предметів, які не
потребують сушіння.
Попереднє миття
Миття 40°С
Полоскання 70°С
Сушіння
15 g
110
0.75
10.4

Rapid
Полоскання посуду, котрий Ви
маєте намір помити пізніше у той
же день.
Миття 40°С
Полоскання 45°С
15 g
30
0.40
6.7
Soak
Płukanie naczyń, które zamierzacie
myć później tego samego dnia.
Попереднє миття
9
0,05
6
Auto
3in1
Strong
106
Вступний/
головний миючий
засіб
Час тривання
(хв.)
Енергія
(кВт/год.)
Вода
(л)
4/20 g
120-160
0,8-1,2
9-12
Засіб для
споліскування

ZS-002_v03
ВМИКАННЯ ПРИСТРОЮ
1 Витягніть нижній та верхній кошики, вкладіть посуд та вставте їх назад. Рекомендується вкласти спочатку нижній кошик, а потім верхній (дивіться розділ «Завантаження посудомийки»).
2 Скористайтесь миючим засобом (дивіться розділ під назвою «Сіль, миючі засоби
і засіб для ополіскування»).
3 Відкрутіть водяний кран, щоб отримати найбільший тиск.
4 Вставте штепсельну вилку у розетку. Переконайтесь у тому, що вода відкручена
на повний тиск.
5 Відкрийте дверцята, натисніть на кнопку «ON/OFF» і увімкнеться світло «ON/
OFF». Натисніть на кнопку для вибору потрібного циклу миття (дивіться розділ під
назвою «Таблиця циклів миття»).
6 Закрийте дверцята настільки сильно, щоб бути упевненим, що вони правильно
закриті.
Догляд та чищення
ФІЛЬТРУЮЧА СИСТЕМА
Фільтр запобігає потраплянню великих залишків їжі або інших предметів у насос.
Залишки можуть заблокувати фільтр, у такому випадку їх треба усунути.
Система фільтрів складається з грубозернистого фільтру, плоского фільтру (головний фільтр) та мікрофільтру (дрібний фільтр).
2
1
УВАГА! Коли дверцята будуть правильно замкнені, пролунає клацання.
7 Коли миття закінчиться, відкрийте дверцята, а потім вимкніть посудомийку,
натискаючи на кнопку «ON/OFF».
ЗМІНА ПРОГРАМИ
УВАГА: Вже увімкнений цикл миття можна змінити тільки у початковій фазі. В іншому
випадку миючий засіб вже може бути вивільнений і пристрій міг вивести усю воду
із посудомийки. У такому випадку дозатор миючого засобу повинен бути повторно
наповнений (дивіться розділ під назвою «Наповнення миючим засобом»).
Відкрийте дверцята, натисніть на кнопку вибору програми і утримуйте протягом
3 секунд для того, щоб анулювати програму. Тоді Ви можете змінити програму на
потрібний цикл. Далі закрийте дверцята, щоб розпочати миття.
3
Головний фільтр 1
Частинки їжі або бруду, які затримуються
у цьому фільтрі, подрібнюються спеціальним
струменем з нижнього поливального коромисла і змиваються вниз у стічний отвір.
Грубозернистий фільтр 2
Грубозернистий фільтр виловлює великі
предмети, такі як кістки або скло, котрі могли
б забити стічний отвір. Щоб усунути їх з фільтру, легко натисніть на верх фільтру і підніміть його.
Дрібний фільтр 3
Цей фільтр затримує забруднення та
залишки їжі в зоні стічного резервуара та
запобігає їх відкладенню на посуді під час
циклу миття.
●● Після кожного використання посудомийки перевірте, чи не забилися фільтри.
●● Ви можете витягнути систему фільтрів, відкручуючи грубозернистий фільтр.
Усуньте залишки їжі та помийте фільтри під проточною водою.
УВАГА! Якщо Ви відкриєте дверцята під час миття, то машина зупиниться. Якщо Ви закриєте дверцята, то машина розпочне працю через
10 секунд.
Крок 1: Покрутіть фільтр у напрямку
проти руху годинникових стрілок та
витягніть його вверх.
Коли програма миття закінчиться, сигнальна лампочка буде світитися пульсуюче
протягом 8 секунд і пристрій подасть звуковий сигнал. Однак, коли буде ввімкнена
функція відстроченого старту, то сигнальна лампочка буде світитися пульсуюче протягом 8 секунд, але пристрій не подасть звуковий сигнал.
УВАГА! Якщо всі лампочки почнуть блимати, це вказує на те, що машина
зламалася, просимо її відключити від енергопостачання та закрутити
воду перед тим, як подзвоните у сервісний пункт.
Крок 2: Витягніть вверх головний
фільтр.
Ви забули вкласти посуд?
Ви можете вкласти забутий посуд у будь-який момент перед відкриттям контейнера
з миючим засобом.
1 Привідкрийте дверцята, щоб зупинити миття.
2 Коли поливальне коромисло перестане працювати, можна повністю відкрити
дверцята.
3 Вкладіть забутий посуд.
4 Закрийте дверцята, і посудомийка повторно почне працювати через 10 секунд.
Крок 3: Витягніть дрібний фільтр.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Відкривати дверцята під час миття небезпечно, оскільки
гаряча вода і пара може Вас обпекти.
КІНЕЦЬ ЦИКЛУ МИТТЯ
Коли цикл миття закінчиться, пролунає звуковий сигнал протягом 8 секунд, а потім
вимкнеться. Вимкніть пристрій, натискаючи на кнопку «ON/OFF», закрутіть воду та
відкрийте дверцята посудомийки. Зачекайте декілька хвилин перед тим, як витягнути
посуд із посудомийки, щоб уникнути контакту з гарячим посудом, коли він найбільш
піддається розбиванню. Також це дозволить йому краще висохнути.
●● Вимкніть посудомийку
Протягом 8 секунд Ви почуєте звуковий сигнал посудомийки, це знак того, що
програма закінчилася.
1. Вимкніть посудомийку, натискаючи на кнопку «ON/OFF».
2. Закрутіть кран з водою!
●● Обережно відкрийте дверцята
Гарячий посуд вразливий до ударів. Тому дозвольте йому охолонути протягом 15
хвилин перед вийманням із посудомийки.
Відкрийте дверцята посудомийки, залиште їх відкритими та зачекайте декілька
хвилин, перш ніж вийняти посуд. Таким чином посуд не буде таким гарячим
і буде більш сухий.
●● Вийміть посуд із посудомийки
Це нормально, що посудомийка мокра всередині.
Випорожніть спочатку нижній кошик, а потім верхній. Таким чином Ви уникнете
капання води з верхнього кошика на посуд в нижньому.
УВАГА! Ви витягнете систему фільтрів, якщо виконаєте цю процедуру
від кроку 1 до кроку 3. Коли Ви виконаєте процедуру від кроку 3 до кроку 1,
то система фільтрів буде встановлена.
Фільтруючий вузол
Щоб пристрій краще працював і для досягнення кращих ефектів фільтруючий вузол
необхідно чистити. Фільтр ефективно усуває частинки їжі з води для миття, даючи
можливість повторно її використовувати під час циклу. Пристрій краще працює
і досягає кращих результатів, коли фільтри чистяться регулярно. З цієї причини рекомендується усувати великі частинки їжі, котрі затрималися у фільтрі, після кожного
циклу шляхом промивання півкульного фільтру та резервуара під проточною водою.
Щоб витягнути фільтруючий вузол, потягніть угору ручку резервуара. Необхідно один
раз на тиждень чистити увесь фільтруючий вузол.
Для чищення грубозернистого фільтру та дрібного фільтру користуйтесь щіткою. Потім
складіть частини фільтру так, як показано на малюнках, і цілий фільтруючий вузол
вкладіть назад у посудомийку, встановлюючи у гнізді фільтра та притискаючи вниз.
Посудомийка не може використовуватися без фільтрів. Неналежне розміщення фільтру може зменшити рівень продуктивності пристрою та пошкодити посуд і столові
прибори.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ніколи не можна користуватися посудомийкою без фільтрів.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Неналежне установлення фільтру може зменшити
рівень продуктивності пристрою і пошкодити посуд та столові прибори.
ZS-002_v03
107
●● Переміщення пристрою
Чищення поливальних коромисел
Необхідно регулярно чистити поливальні коромисла, оскільки хімічні речовини твердої води можуть заблокувати отвори у поливальних коромислах та підшипники.
ВІДКРУТІТЬ
Зніміть верхнє поливальне
коромисло
Щоб зняти верхнє поливальне
коромисло, відкрутіть кришку
у напрямку за рухом годинникових
стрілок, зніміть шайбу з верхньої
частини поливального коромисла
і зніміть коромисло.
ВЕРХНЄ
НИЖНЄ
ЗНІМІТЬ
Зніміть нижнє поливальне
коромисло
Потягніть поливальне коромисло
вверх, щоб його зняти.
Помийте поливальні коромисла
Помийте коромисла у теплій
воді з милом та застосуйте м‘яку
щітку, щоб почистити отвори на
поливальних коромислах. Після
ретельного ополіскування установіть їх назад на місце.
ДОГЛЯД ЗА ПОСУДОМИЙКОЮ
●● Панель управління необхідно чистити, використовуючи легко зволожену ганчірку.
Після чищення ретельно висушити
●● Для чищення зовнішньої поверхні використовуйте високоякісний засіб з воском
для надання блиску.
●● Ніколи не застосовуйте до будь-яких частин посудомийки гострі предмети, мийки
для тертя або шорсткі засоби для чищення.
Захист від замерзання
Просимо зимою вжити захисних заходів відносно посудомийки. Після кожного циклу
миття просимо поступати наступним чином:
1 Відключити посудомийку від електропостачання.
2 Закрутити воду і відключити шланг від крана.
3 Вилити залишки води з відвідного водяного шлангу та з клапана.
4 Назад підключити шланг до водяного крану.
5 Вийняти фільтр з дна резервуара та за допомогою губки вибрати воду із резервуара стічної води.
Якщо пристрій треба перенести, то намагайтеся утримувати його у вертикальному
положенні. Це абсолютно необхідно.
●● Ущільнювачі
Одним з факторів, що викликає виникнення неприємних запахів у посудомийці,
є залишки їжі, заблоковані в ущільнювачах. Періодичне чищення вологою губкою
попередить їх виникнення.
Інструкція монтажу
УВАГА! Трубопроводи та електричне обладнання повинно бути встановлено спеціалістами.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека ураження струмом. Вимкніть електропостачання перед монтажем посудомийки. Якщо цього не буде зроблено,
Ви наражаєтеся на небезпеку ураження струмом або смерть.
МОНТАЖ
Місце для установки посудомийки повинно знаходитися поблизу від існуючих шлангів водопостачання та водовідведення, а також кабелю електропостачання.
Щоб полегшити підключення шлангів водовідведення посудомийки, необхідно
вибрати для неї місце біля шафки з водопровідною раковиною.
УВАГА! Перевірте додані монтажні аксесуари (гак для прикручування
меблевої передньої частини (фронту), шурупи).
Необхідно зробити приготування перед перенесенням посудомийки на місце монтажу.
1 Виберіть місце поблизу водопровідної раковини, щоб виконати монтаж шлангів
водопостачання та водовідведення (дивіться малюнок 1 ).
2 Якщо посудомийка монтується у кутку шафки, слід залишити трохи місця для відкривання дверцят (проілюстровано на малюнку 2 ).
1
Отвори для
електропостачання,
шланг водовідведення
і шланг
водопостачання.
Чищення дверцят
Використовуйте виключно м‘яку, теплу,
вологу ганчірку для чищення країв
довкола дверцят. Не застосовуйте ніякого виду засоби для чищення у спрею,
щоб уникнути проникнення води до
електричних елементів, замка дверцят
та електричних елементів.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ніколи не використовуйте засіб для чищення в спрею
з метою чищення мебельного фронту (передньої частини), оскільки він
може пошкодити замок дверцят або електричні елементи.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Абразивні засоби або деякі види паперових рушників не
слід використовувати з огляду на ризик утворення подряпин або залишення плям на поверхні з нержавіючої сталі.
Як утримувати посудомийку у доброму стані?
●● Після кожного миття
Після кожного миття закрутіть кран з водою та залиште дверцята трохи привідкритими, щоб вологість і запахи не були закриті.
●● Витягніть штепсельну вилку
Перед чищенням або виконанням робіт по догляду завжди витягуйте штепсельну
вилку з розетки.
●● Не використовуйте розчинники чи абразивні засоби
Не використовуйте ні розчинників, ні абразивних засобів для чищення посудомийки
ззовні та її гумових частин. Краще застосовуйте ганчірку і теплу воду з милом. Після
усунення плям або забруднень з внутрішньої поверхні скористайтеся ганчіркою, змоченою у воді з додатком невеликої кількості оцту або також у продукті, спеціально
призначеному для чищення посудомийок.
●● Якщо тривалий час не використовується
Якщо Ви виїжджаєте у відпустку, рекомендується включити один цикл миття при
порожній посудомийці, а потім витягнути штепсельну вилку з розетки, закрутити кран
з водою та залишити дверцята трохи привідкритими. Це допоможе зберегти ущільнювачі та буде запобігати виникненню неприємних запахів всередині посудомийки.
108
Відстань між низом
шафки і
підлогою.
450 mm
Розміри шафки для вбудовування посудомийки.
Максимально 5 мм між верхнім краєм посудомийки та лядою, а зовнішні дверцята
нарівні з краєм кухонного сегменту.
2
Мінімальна відстань при відкритих
дверцятах.
ПОСУДОМИЙКА
ШАФКА
ДВЕРЦЯТА
ПОСУДОМИЙКИ
Мінімальна відстань
50 мм
ZS-002_v03
РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ МЕБЛЕВОЇ ПЕРЕДНЬОЇ ЧАСТИНИ (ФРОНТУ)
4b
Гвинт 4х18
1 Дерев‘яну меблеву передню частину (фронт) слід виконати згідно з малюнком 3 .
Накладка
3
Дистанційна прокладка до
меблевої передньої частини
(фронту)
0
а1
ин
иб
Гл
0
а1
ин
иб
Гл
1. Зніміть накладку.
2. Закрутіть гвинт.
3. Надіньте назад накладку.
на
и
иб
Гл
10
Завіса до
меблевої
передньої
частини (фронту)
Зовнішні
дверцята
посудомийки
Меблеві
дверцята
Монтаж дерев‘яної меблевої передньої частини (фронту).
РЕГУЛЮВАННЯ НАТЯГУ ПРУЖИНИ ДВЕРЦЯТ
Меблеву передню частину (фронт) необхідно виконати згідно з наведеними розмірами.
Вага передньої частини (фронту) не повинна перевищувати 4,5 кг.
2 Установіть завісу на меблевій дерев‘яній передній частині (фронті) та введіть
її в отвір у зовнішніх дверцятах посудомийки (дивіться малюнок 4a ). Після установки
положення передньої частини (фронту) закріпіть передню частину (фронт) на зовнішніх дверцятах за допомогою гвинтів та шурупів (дивіться малюнок 4b ).
4a
Дверні пружини мають фабрично установлений відповідний натяг зовнішніх дверцят.
Якщо буде замонтовано дерев‘яну меблеву передню частину (фронт), то необхідно
відрегулювати натяг дверної пружини. Поверніть регулювальний гвинт, щоб установити регулятор для натягування або звільнення стального кабелю (дивіться малюнок 5 ).
Натяг пружини дверцят є відповідним, якщо дверцята залишаються у горизонтальному положенні при повному відкриванні та піднімаються для закриття при легкому
піднятті пальцем.
5
Верхня завіса
Звільніть
Гвинти з конічною
головкою
Регулювання натягу пружини дверцят.
Нижня завіса
Монтаж меблевої передньої частини (фронту).
ZS-002_v03
109
ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДОВІДВІДНИХ ШЛАНГІВ
ЕТАПИ МОНТАЖУ ПОСУДОМИЙКИ
Вставте водовідвідний шланг у стічну трубу з мінімальним діаметром 4 см або вставте
у водопровідну раковину, перевіривши, що шланг не зігнутий та не скручений. Використовуйте спеціальні пластикові кронштейни, доставлені як додатки до пристрою (малюнок 6 ). Кінець шлангу повинен знаходитися на висоті між 400 і 1000 міліметрів та не
може бути занурений у воду, щоб запобігти поверненню води назад.
1 Установіть меблеві дверцята на зовнішні дверцята посудомийки, використовуючи
додані кронштейни.
2 Відрегулюйте натяг пружини дверцят, використовуючи ключ Allena і повертаючи
у напрямку за рухом годинникових стрілок, щоб натягнути ліву та праву пружини дверцят. Якщо Ви цього не зробите, то можете пошкодити посудомийку (Малюнок 5 )
3 Підключіть шланг постачання холодної води.
4 Підключіть водовідвідний шланг.
5 Підключіть кабель електропостачання.
6 Установіть пасок конденсації під робочою поверхнею шафки. Просимо перевірити, чи пасок конденсації вирівняний відносно краю робочої поверхні.
7 Установіть посудомийку в потрібному місці.
8 Вирівняйте посудомийку шляхом повертання гвинтів з правої та лівої сторони
корпусу (малюнок 7 (5A)). Для регулювання передніх ніжок використайте ключ та
повертайте передні ніжки до моменту, поки посудомийка не буде вирівняна.
9 Посудомийка повинна бути нерухомо закріплена на своєму місці. Існують два
способи як це зробити:
А. Нормальна робоча поверхня – прикріпіть до робочої поверхні шурупами для
дерева, одночасно забезпечивши, щоб вага посудомийки не збільшилася через
робочу поверхню (малюнок 6 ).
B. Мармурова або гранітна кухонна ляда – прикріпіть кронштейни до бокової панелі
посудомийки і прикріпіть посудомийку до меблевої забудови. Надіньте гумовий ковпачок на гвинт (малюнок 7 ).
УВАГА! Необхідно міцно закріпити на стіні спеціальний пластиковий
кронштейн шлангу, щоб запобігти переміщенню водовідвідного шлангу
та виливанню води за межі стічного отвору.
6
Кріплення водовідвідного
шлангу
Кухонна
ляда
Прикріпіть гак водовідвідного шлангу
до кухонної ляди
min 400 mm
max 1000 mm
Передня частина (фронт)
Стічна труба
Необхідно вирівняти посудомийку для забезпечення правильного функціонування
стояка та продуктивності миття (малюнок 8 ).
1 Покладіть васервагу (рівень) на дверцята та на шину стояка всередині згідно
з малюнком, щоб перевірити, чи посудомийка вирівняна.
2 Вирівняйте посудомийку, регулюючи окремо чотири вирівнюючі ніжки.
3 Під час вирівнювання посудомийки просимо бути обережним, щоб вона не перекинулася.
∅ 40 mm
Підключення водовідвідного шлангу. Установіть водовідвідний шланг у положенні
A, B або C.
7
2
Пасок
конденсації
6
1
4
Меблеві дверцята
Гвинт
Черв‘ячний
механізм
5A
5B
5
7
Гумова
накладка
Гвинт
110
ZS-002_v03
8
1 Повністю витягніть водопостачальні шланги зі схову, котрий знаходиться ззаду
посудомийки.
2 Прикрутіть гайки водопостачальних шлангів до крану з різьбою ¾ дюйма.
3 Перед вмиканням посудомийки повністю відкрутіть кран води.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо шланг, котрий підключений до водопровідної
раковини, установлений на тій самій водяній лінії, що і посудомийка, то
він може бути розірваний. Якщо так є у випадку Вашої водопровідної раковини, то рекомендується відключити шланг, а отвір заткнути.
Перевірте
рівень на
лінії перед
– зад
Як відключити шланг
1 Закрутіть воду.
2 Вивільніть тиск води, натискаючи на кнопку вивільнення тиску води. Це вивільняє
тиск води і захищає Вас та приміщення від сильного розбризкування.
3 Відкрутіть водопостачальний шланг від крану.
Перевірте рівень на
лінії бік – бік
Підключення холодної води
Ілюстрація установлення ніжок.
УВАГА! Максимальна висота установлення – 60 мм.
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Перевірте інформаційну табличку специфікації пристрою, щоб дізнатися, яка напруга,
і підключіть посудомийку до відповідного джерела електропостачання. Використовуйте необхідні запобіжники 12 А та виконайте окремий контур, який буде служити
тільки цьому пристрою.
УВАГА! Перед використанням слід відповідно забезпечити пристрій.
Забезпечте відповідну напругу та частоту електропостачання, котрі відповідають
даним на інформаційній табличці специфікації пристрою. Штепсельну вилку вставляйте виключно у розетку з заземленням. Якщо електрична розетка не пасує до
штепсельної вилки, то замініть розетку замість використання насадки або подібних
пристроїв, оскільки вони можуть призвести до перегрівання та займання.
ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАЗЕМЛЕННЯ
Пристрій повинен бути заземлений. У випадку, коли він неправильно працює або зламається, заземлення зменшить ризик ураження електричним струмом. Даний пристрій обладнаний кабелем з заземлюючим провідником, а також штепсельною вилкою з заземленням.
Штепсельну вилку слід підключати до відповідного джерела електропостачання, котре
установлене та заземлене згідно з діючими нормами і вимогами.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Неналежне підключення заземлюючого проводу може
викликати ризик ураження струмом. Якщо у Вас виникли сумніви, чи
належно заземлений пристрій, то перевірте це з кваліфікованим електриком або представником сервісу. Не проводьте модифікацій штепсельної
вилки, поставленої з пристроєм. Якщо вона не пасує до розетки, то установіть відповідну розетку, викликавши кваліфікованого електрика.
ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ
Підключіть шланг постачання холодної води до з’єднувальної муфти з різьбою ¾
дюйма та переконайтеся, що він щільно закріплений на місці. Якщо водяні труби нові
або їх не використовували протягом тривалого часу, необхідно спустити невелику
кількість води, щоб переконатися у тому, що вона чиста і в ній немає забруднення.
Якщо цього не буде зроблено, то існує небезпека, що впускний отвір води може бути
заблокований, а пристрій знищений.
Підключення гарячої води
Підведення води до пристрою також можна виконати шляхом підключення до домашньої мережі гарячої води, якщо вона не перевищує температуру 60°С. У такому
випадку час циклу миття буде коротшим на близько 15 хвилин, а продуктивність
миття трохи зменшена.
Підключення до мережі гарячої води повинно відбуватися з дотриманням тих самих
процедур, як і при підключенні до мережі холодної води.
Розміщення пристрою
Установіть пристрій у вибраному місці. Задня частина повинна спиратися до стіни,
а боки – до прилеглих шафок або стіни. Посудомийка обладнана водопостачальними
та водовідвідними шлангами, котрі можна розмістити з правої або з лівої сторони,
щоб забезпечити належний монтаж.
Відведення води
Підключіть водовідвідний шланг. Водовідвідний шланг повинен бути ретельно допасований, щоб уникнути витікання води.
Перевірте, чи водопостачальний шланг не зігнутий або не заплутаний.
Продовжуючий шланг
Якщо Вам необхідно продовжити водовідвідний шланг, то перевірте, чи Ви використовуєте подібний водовідвідний шланг. Він не може бути довшим, ніж 4 метри; у протилежному випадку ефект чищення посудомийки може зменшитися.
ВМИКАННЯ ПОСУДОМИЙКИ
Як безпечно підключити шланг?
Пристрій повинен бути підключений до водопровідної мережі за допомогою нового комплекту
шлангів. Не слід використовувати старі шланги.
Тиск води повинен становити між 0,04 МПа
і 1 МПа. Якщо тиск нижчий мінімуму, то сконтактуйтеся зі спеціалістом, щоб отримати консультацію.
Перед вмиканням перевірте, чи:
1 Посудомийка вирівняна та відповідно закріплена.
2 Кран водопостачання відкритий.
3 Немає витікань води у місцях з‘єднання шлангів.
4 Електропостачання підключене.
5 Водопостачальний та водовідвідний шланги не зав‘язані та не заплутані.
6 Усі матеріали та друковані документи повинні бути вийняті із посудомийки.
Рекомендації як вирішити проблему
ПЕРЕД ТИМ, ЯК ВИКЛИКАТИ СЕРВІС
ПРОБЛЕМА
МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ
ЩО ЗРОБИТИ
Перегорів запобіжник або спрацював
автоматичний вимикач.
Замініть запобіжник або перезавантажте автоматичний вимикач.
Відключіть інші пристрої, підключені до того самого контуру, що і посудомийка
Електропостачання не увімкнено.
Перевірте, чи посудомийка увімкнена, а дверцята безпечно закриті.
Перевірте, чи штепсельна вилка кабелю живлення відповідно вставлена у електророзетку.
Код помилки: Е 1
Занадто низький тиск води.
Перевірте, чи водопостачання правильно підключене і вода включена.
Дверцята посудомийки неправильно закриті.
Прослідкуйте, щоб дверцята були правильно закриті та захлопнуті.
Заплутаний водовідвідний шланг.
Перевірте водовідвідний шланг
Заблокований фільтр.
Перевірте грубий фільтр. (Дивіться розділ під назвою «Чищення фільтру»)
Заблокований стічний отвір кухонної
раковини.
Перевірте, чи стічний отвір кухонної раковини добре працює. Якщо стічний отвір забитий, то
Вам потрібна допомога сантехніка, а не працівник сервісу посудомийки.
Технічні проблеми
Посудомийка не
вмикається
Вода не викачується із
посудомийки
ZS-002_v03
111
ПРОБЛЕМА
МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ
ЩО ЗРОБИТИ
Невідповідний миючий засіб.
Використовуйте виключно спеціальні миючі засоби для посудомийок, щоб уникнути утворення
мильної води. Якщо вона утворилася, то відкрийте посудомийку і дозвольте їй випаруватися.
Долийте біля 4,5 літри холодної води у ванну, потім увімкніть цикл миття «soak», щоб
випорожнити посудомийку. У разі необхідності повторіть.
Загальні проблеми
Мильна вода у ванні
посудомийки
Вилився засіб для ополіскування.
Завжди негайно витирайте вилитий засіб для ополіскування.
Плями всередині ванни
посудомийки
Використовувався миючий засіб із
барвником.
Перевірте, чи Ви використовуєте миючий засіб без барвника.
Білий наліт на внутрішній
поверхні
Мінерали, що містяться у твердій воді.
Щоб почистити посудомийку всередині, користуйтеся вологою губкою з миючим засобом для
посудомийок та виконуйте цю процедуру в гумових рукавичках. Ніколи не використовуйте інших
засобів для миття, ніж миючий засіб для посудомийок, з огляду на небезпеку утворення піни
або мильної води.
Столові прибори не є нержавіючі.
Іржаві плями на
столовому наборі
Програма не була включена після
додавання солі. Сліди солі з‘явилися
у циклі миття.
Після додавання солі до посудомийки завжди включайте програму «Rapid» без будь-якого
посуду в посудомийці.
Кришка пом‘якшувача закрита не досить
щільно
Перевірте кришку. Переконайтеся, що вона добре закрита.
Стуки всередині
посудомийки
Поливальне коромисло стукає об якийсь
предмет у посудомийці.
Зупиніть програму і повторно розкладіть предмети, котрі блокують поливальне коромисло.
Тарахкотіння всередині
посудомийки
Посуд лежить вільно всередині
посудомийки.
Зупиніть програму і повторно розкладіть предмети.
Звуки стуків у трубах
посудомийки
Це може бути зумовлено системою або
перерізом труб.
Це не має впливу на функціонування посудомийки. Якщо у Вас виникли будь-які сумніви,
сконтактуйтеся з кваліфікованим сантехніком.
Галас
Незадовільний результат миття
Посуд не був правильно розкладений.
Дивіться зауваження в «Завантаження кошиків посудомийки».
Програма не була достатньо сильною
Виберіть більш інтенсивну програму.
Дивіться Таблицю Циклів Миття.
Доза миючого засобу була занадто мала.
Використайте більше миючого засобу або змініть миючий засіб.
Предмети блокують шлях поливальним
коромислам
Змініть розміщення предметів, щоб поливальні коромисла могли вільно рухатися.
Фільтруючий вузол на дні посудомийки не
є чистий або неправильно установлений.
Це може викликати блокування
поливальних коромисел.
Почистіть та/або правильно установіть фільтруючий вузол.
Почистіть отвори поливальних коромисел.
Дивіться: «Чищення поливальних коромисел».
Помутніння на склі
Ефект одноразової дії м‘якої води та
занадто великої кількості миючого засобу
Якщо у Вас м‘яка вода, то Ви отримаєте задовільний ефект, додаючи менше миючого засобу та
вибираючи коротші цикли,
Чорні або сірі сліди на
тарілках
Це сліди тертя алюмінієвого столового
набору об тарілки.
Для усунення слідів застосуйте делікатний стираючий засіб.
У контейнері дозатора
залишився миючий засіб
Посуд блокує контейнер для миючого
засобу.
Повторно розкладіть посуд.
Посуд не є чистий
Незадовільний результат сушіння
Посуд не сохне
Неправильне завантаження
Завантажте посуд відповідно до рекомендацій.
Занадто мало засобу для ополіскування.
Збільшіть кількість засобу для ополіскування / долийте у дозатор засіб для ополіскування.
Посуд вийнятий занадто швидко.
Не випорожнюйте посудомийку негайно після миття. Трохи привідкрийте дверцята, щоб
випустити пару. Почніть виймати з посудомийки посуд тільки тоді, коли посуд ледве теплий на
дотик. Спочатку випорожніть нижній кошик. Це запобігає стіканню води з верхнього посуду.
Вибрана невідповідна програма
Коротка програма має нижчу температуру. Це також знижує продуктивність миття. Виберіть
програму з довшим часом миття.
Використання столового набору низької
якості
Столовий набір або посуд такого типу не слід мити у посудомийці.
КОДИ ПОМИЛОК
Якщо виникла будь-яка помилка у роботі, то пристрій покаже код помилки, щоб Вас попередити:
КОДИ
ЗНАЧЕННЯ
МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ
E1
Довгий час водопостачання.
Кран закручений чи зупинено водопостачання, або тиск води занадто низький
E3
Довгий час нагрівання, але не досягнуто потрібну температуру.
Неправильна робота датчика температури або нагрівального елементу.
E4
Занадто наповнена.
Занадто багато поданої води.
E6
Помилка датчика температури.
Відкритий контур або аварія датчика температури.
E7
Помилка датчика температури.
Коротке замикання або аварія датчика температури.
УВАГА! Якщо відбудеться заливання, перед викликом працівника сервісу
закрутіть кран з водою. Якщо у підставці знаходиться вода у зв‘язку з надмірним наповненням або невеликим витіканням води, то перед повторним
вмиканням посудомийки слід цю воду усунути.
112
ZS-002_v03
Екологія – піклуймося про навколишнє середовище
Технічні дані
Технічні параметри наведені на інформаційній табличці специфікації пристрою.
Посудомийна машина є пристроєм класу І,
обладнаним приєднувальним кабелем з захисною жилою та штепсельною вилкою із
захисним штифтом.
Пристрій відповідає вимогам діючих норм.
Пристрій відповідає вимогам директив:
–– Електричний пристрій низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Виріб позначений знаком CE на інформаційній табличці специфікації.
Кожен користувач може посприяти охороні навколишнього середовища. Це не важко,
ані надто дорого.
З цією метою:
Картонні упаковки здайте на макулатуру.
Мішки з поліетилену (PE) викиньте у контейнер для пластика.
Використаний пристрій віддайте у відповідний пункт для зберігання,
оскільки небезпечні компоненти, що знаходяться в пристрої, можуть
бути загрозою для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовим сміттям!!!
●● Матеріали упаковки можуть бути небезпечними для дітей!
●● Просимо звернутися в пункт збору вторинної сировини (рециклінгу) з метою зни-
щення упаковки або пристрою. Слід відрізати кабель живлення та знищити пристрій, котрий закриває дверцята.
●● Картонна упаковка виготовляється з паперу, отриманого в результаті рециклінгу,
і її необхідно здати у пункт збору макулатури для вторинної переробки (рециклінгу).
●● Гарантуючи факт, що цей товар був належним чином знищений, Ви допомагаєте запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров‘я
людей, які можуть виникнути у випадку неправильного поводження з відходами
цього товару.
●● Для отримання більш детальної інформації щодо рециклінгу цього товару, просимо сконтактуватися з відповідною місцевою службою або фірмою, котра займається вивезенням сміття.
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів
всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспорту-
Висота:
820 мм (регульоване + 60 мм)
Ширина:
445 мм
Глибина:
540 мм
Напруга:
Дивіться інформаційну табличку специфікації
Тиск води:
0,04 – 1,0 МПа
Підключення гарячої води:
Макс. 60°С
Електропостачання:
Дивіться інформаційну табличку специфікації
Об‘єм:
9 комплектів посуду
вання повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів,
рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання
обладнання не за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
ZS-002_v03
113
EN
Dear Customer
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read the following instruction manual carefully. Pay special attention to details
concerning safety in order to avoid accidents and/or any damage to the device during its
use.
Keep the manual for further reference during the use of the device.
The following manual includes chapters on safety, use, installation and problem-solving,
as well as other issues.
Table of Contents
Safety instructions .......................................................................................................114
Usage instructions .......................................................................................................115
Control panel............................................................................................................... 115
Dishwasher design ..................................................................................................... 115
Before use . ...................................................................................................................116
A. Water softener......................................................................................................... 116
B. Adding salt to the softener ..................................................................................... 116
C. Filling up the shiner dispenser ............................................................................... 116
D. Detergents ............................................................................................................. 117
Using the 3-in-1 program . .......................................................................................... 118
Loading the dishwasher baskets ................................................................................118
Pre and after load basket safety measures ................................................................ 118
Loading the upper basket ........................................................................................... 118
Loading the lower basket ........................................................................................... 119
Cutlery container ........................................................................................................ 119
Starting the washing program ....................................................................................120
Washing cycles table ..................................................................................................120
Turning the device on .................................................................................................121
Changing the program . ..............................................................................................121
Washing cycle end .....................................................................................................121
Maintenance and cleaning . .........................................................................................121
Filtering system ..........................................................................................................121
Precautions and caring . .............................................................................................122
Installation instructions . .............................................................................................122
Installation ..................................................................................................................122
Size and installation of the unit . .................................................................................123
Regulation of door spring tension . .............................................................................123
Connecting outflow hoses ..........................................................................................124
Dishwasher installation stages ...................................................................................124
Power connection .......................................................................................................125
Water connection . ......................................................................................................125
Starting the dishwasher ..............................................................................................125
Troubleshooting ...........................................................................................................125
Before you call us .......................................................................................................125
Error codes .................................................................................................................126
Technical data . .............................................................................................................127
Ecology .........................................................................................................................127
Safety instructions
GROUNDING INSTRUCTIONS
●● The device should only be plugged to a power socket (alternating current only) with
a safety pin, according to the voltage provided on the rating plate of the device.
●● The plug should be put in a socket installed and grounded according to local laws and
regulations.
●● You should always only use the plug originally provided with the device.
●● After installing the device, the plug should be in an easily accessible position.
●● Improper connection of the cord may result in an electric shock.
●● Do not plug the device into the power supply by means of an extension cord. Extension
cords do not provide a proper level of safety.
●● If in any doubt concerning the grounding of the device, call our service point or consult
a qualified electrician. Do not modify in any way the plug originally provided with device.
In case of lack of compatibility, change the power supply socket. The installation of
a new socket should be carried out by a qualified electrician.
PROPER USE
●● Do
not overuse, do not sit, and do not lean on the door or the basket of the
dishwasher.
●● Do not touch the heater during or right after the device was used. (only applies to
the devices with a visible heater). Do not use the dishwasher until all panels are
put into place. If the dishwasher is working, open the door very carefully, as there is
a possibility of water pouring out.
●● Do not place any heavy objects and do not stand on the door when they are open. This
may result in knocking the device over.
●● When putting items for washing into the device:
–– All sharp objects should be placed in such a manner to avoid damage to the door
seal.
–– WARNING: Knives and other sharp cutlery should be placed in the basket
with their sharp edges pointed down or laying horizontally.
●● When using the dishwasher any plastic items should be protected against coming
into contact with the heater. (only applies to the devices with a visible heater)
After a wash cycle has ended, check whether the detergent container is empty.
●● Do not wash any plastic items, if they are not marked as dishwasher safe. Check for
recommendations from the producer on unmarked items. Use detergents and rinse
agents for dishwashers. Do not use soap, laundry or washing with the dishwasher.
Keep these products from children.
●● The water in the dishwasher is not fit for human consumtion. The inside of the device
may contain detergent residues. Chdren should not stay near the dishwasher, when its
door are open.The device should be connected to the water supply system by means
of new complete hoses. It is forbidden to use old hoses.
●● This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
●● Dishwasher detergents are heavily alkaline, thus when swallowed down extremely
dangerous. Avoid skin and eye contact; make sure children stay away from the
dishwasher, when its door are open.
●● Do not leave the door open, as one may knock against or even trip over them.
If the cord is damaged, it should be replaced by the producer or at an expert repair
center or by a qualified person in order to avoid risk.
Any repairs should be carried out only by trained personnel. An improper repair
may result in serious risks for the user. In case of faults, we strongly advise you to
contact one of our expert service points.
●● Dishwasher is designed for ordinary household indoor use.
●● We kindly ask you to dispose of any wrapping in a proper way.
●● Use the dishwasher only according to its designed use.
●● During installation it is recommended not to bend or flatter the power cord. Do not
adjust buttons or dials.
●● The maximum allowed inflow water pressure amounts to 1 Mpa.
●● The minimum allowed inflow water pressure amounts to 0.04 Mpa.
Before using the device be sure to read the entire manual.
114
ZS-002_v03
Usage instructions
ATTENTION! In order to maximize the efficiency of the dishwasher, read all the
guidelines before first use.
CONTROL PANEL
7
3
6
5
1 ON/OFF button to turn the machine on/off.
2 Power indicator – turns on after pressing the ON/OFF button.
3 Delay start button – used to adjust work start up to 24 hours. Each push adds an hour
of delay to the start.
4 Display – displays the delay time or error codes.
4
1
2
5 Warning indicator for salt and softener – turns on when there is the need to refill salt
or softener. The indicator is also on when 3-in-1 tablets are used instead of salt and
softener – this is nothing abnormal.
6 Program selection button – selecting a different washing program with each push of
the button.
7 Program selection indicators: after selecting a program, a specific indicator turns on.
DISHWASHER DESIGN
Front view
Rear view
7
1
2
3
8
4
5
9
11
6
1
2
3
4
5
6
7
Upper basket
Sprinklers
Lower basket
Salt container
Main filter
Detergent dispenser
Cup shelf
ZS-002_v03
12
10
8
9
10
11
12
Cutlery basket
Coarse filter
Shiner dispenser
Water channeling hose terminal
Water channeling hose connection
115
1
Before use
Before you use the dishwasher for the first time:
A Adjust the water softener.
B Pour half of liter of water to the salt container, and fill with dishwasher salt.
C Fill in the shiner dispenser.
D Fill in the detergent.
A
WATER SOFTENER
The dishwasher is equipped with a water softening system. Water softener should be
adjusted manually by water hardness dial. Water softener is designed to remove minerals
and salts that may be harmful or unfavorable towards the device. The water softener
should be adjusted to the level of water hardness. To check water hardness you should
contact your local water supplier or determine the level by purchasable test straps.
2
Salt use adjustment
The dishwasher is designed in such a way as to enable you to adjust the amount of salt
used based on water hardness. This option optimizes and adapts the level of salt needed
in the process.
In order to adjust the use of salt, follow
the instructions below:
1 Unscrew the lid of the salt container.
2 The container has a ring with an
arrow on it (see the figure on the left). If
necessary turn the ring counterclockwise
from “–” to “+”, depending on water
hardness. To facilitate adjusting you may
use a flat screwdriver.
We advise you to make any adjustments
according to the table below:
WATER HARDNESS
°dH
°fH
°Clarke
Dial
position
mmol/l
Salt use
(gram/
cycle)
Efficiency
(cycle/1kg)
0–8
0–14
0–10
0–1.4
/
0
/
8–22
14–39
10–28
1.4–3.9
-
20
50
22–45
39–80
28–56
3.9–8
Mid
40
25
45–60
80–107
56–75
8–11
+
60
16
ATTENTION!
dH = 1.25
Clarke = 1.78
fH = 0.178 mmol/l
dH:
German degree
fH:
French degree
Clarke: British degree
"/"
Do not add salt
"-"
Adjust to “-” setting
"+"
Adjust to “+” setting
"Mid"
Adjust between “+” and “-” settings
Contact your local water supplier to confirm water hardness.
ATTENTION! If your model does not include water softening system, you can skip
this chapter.
Water softener
Water hardness depends on placing. Hard water used in dishwashing results in residues
on dishes and cutlery.
Our device has a special water softener with a uniquely designer salt container for
removing lime and minerals coming from water.
B
ADDING SALT TO THE SOFTENER
Always use only dishwasher salt.
The salt container is placed below the lower basket and should be filled as described
below.
●● Use only dishwasher salt! Any other kind of salt, not suitable for dishwashing,
especially table salt, will destroy the softener. In case of any damage to the softener
caused by the use of unsuitable salt, the producer/importer waives any guarantee
and bears no responsibility for such use.
●● Salt should be added only before starting one of the washing programs. This will
ensure that no salt crystals or any amount of salt solution, which may spill out, will
remain on the bottom of the dishwasher, thus preventing any corrosion.
116
1 Pull out the lower basket, unscrew and remove the lid of the salt container. 1
2 Before first washing pour 0.5 liter of water to the salt container of the dishwasher.
3 Place the end of the funnel (enclosed) in the orifice and add ca. 1 kg of salt.
It is completely ordinary, if a small amount of water comes out of the salt container. 2
4 After filling in the container screw its lid tight in a clockwise direction.
5 Usually the salt warning indicator turns off after 2-6 days after filling the container
with salt.
6 Immediately after filling in the container with salt, you should turn a washing program on.
(We advise to use the Soak or Rapid program). Otherwise the filtration system, the pump
and other important parts may be damaged by the salty water. If such an event occurs, it is
not covered by the guarantee.
ATTENTION!
1 The salt container should be filled only when the indicator on the control panel
is on.
Depending on the level the salt has dissolved, the indicator might be still on
despite the salt has been added.
2 If the salt scatters, you should turn on the Soak or Rapid program to remove
salt remains.
C
FILLING UP THE SHINER DISPENSER
Shiner dispenser
A shiner is released during the last rinsing in order to prevent any water drops from staining
the dishes. It also facilitates the process of drying, making the water flow down from the
surfaces. The dishwasher is designed for liquid shiners. The shiner dispenser is placed
inside the door, next to the detergent dispenser. In order to fill in the dispenser, unscrew
the lid and pour the washing liquid (shiner) into the dispenser until the level indicator turns
completely black. The capacity of the shiner dispenser is ca. 110 ml.
ATTENTION! Use only quality liquid for dishwashers. Never pour other substances
(e.g. washing creams, liquid detergents) into the shiner dispenser. This will cause
irreparable damage to the dishwasher.
When to fill in the shiner dispenser
If there is no warning indicator for the shiner on the control panel, you may estimate the
amount of the liquid by the color of the level optical indicator situated next to the lid. When
the container is full, the indicator will be pure black. When the amount of liquid drops, the
dark dot will decrease as well. Do not let the amount of shiner liquid to drop below ¼.
ZS-002_v03
When the amount of shiner changes, the size of the black dot situated on the indicator also
alters, as shown below.
full
Shiner level indicator
3/4
1/2
1/4
empty
D
DETERGENTS
DETERGENT DISPENSER
The dispenser should be filled before each cycle according to the information provided in
the table of cycles.
Our dishwasher uses less detergents and shiners than an average dishwasher. Usually to
clean a full load of dishes, you need a tablespoon of detergents. The more dirty the dishes,
the more detergent you need. Add the detergent before starting the dishwasher, otherwise
it may dampen and does not dissolve fully.
Amount of detergent
1
Push the lock in order to open it
Shiner dispenser
1
2
2
1 In order to open the dispenser, turn
3
the lid according to the arrow point at
OPENED sign (left) and remove it.
2 Add the shiner into the dispenser –
be careful not to pour too much.
3 Put on the lid back making sure the
arrow on OPENED sign, and turn it to the
right (to CLOSED sign).
A shiner is released during the last rinsing
in order to prevent any water drops from
staining the dishes. It also facilitates the
process of drying, making the water flow
down from the surfaces. The dishwasher
is designed for liquid shiners. The shiner dispenser is placed inside the door, next to the
detergent dispenser. In order to fill in the dispenser, unscrew the lid and pour the washing
liquid (shiner) into the dispenser until the level indicator turns completely black. The
capacity of the shiner dispenser is ca. 110 ml.
Be careful not to overfill the dispenser, as it may lead to excessive wear and tear of the
device. Use a wet cloth to wipe any spills. Do not forget to put the cap back on before you
close the door of the dishwasher.
ATTENTION! Clean the spills from the liquid with an absorbing cloth in order to
prevent foaming during the next washing process.
Shiner dispenser adjustment
Shiner dispenser has four to six settings. Start always from setting “4”. If there are any
stains or problems with drying increase the amount of shiner by lifting the lid of the
dispenser and turn the dial to “5”. If the dishes are still
stained and take a long time to dry set the dial to a higher Adjustment dial (shining)
level till the problems seize. The recommended setting is
“4” (default setting – “4”).
ATTENTION! Increase the amount, if after the
process you can see water drop stains or limestone.
Decrease it, if you notice any white, sticky stains or
a blue residue on glass or knife blades.
ZS-002_v03
1 Open the detergent container by pushing the lock (Fig. 1 ).
2 Fill the container with the detergent (Fig. 2 ).
3 The scale inside the container will help you to determine the right amount of the
detergent.
4 The detergent container holds 25 g of a detergent.
ATTENTION! If the lid is closed, press it to unlock and open it.
ATTENTION! Always add the detergent before each washing cycle.
ATTENTION! Use only premium dishwasher detergents.
WARNING! Dishwasher detergents cause corrosion! Keep them away from
children.
Correct use of detergents
Use only the detergents designer for dishwashers. Make sure it is fresh and dry. Do not
add the powder detergent to the container, until you want to start dishwashing.
Adding detergent to the container
Fill the container with the detergent.
The dosage markings are shown on the diagram to the right:
A Place for the detergent used in the main washing cycle.
B Place for the detergent used in preliminary washing and 3-in-1 tablets cycle, as well
as other compact detergents.
The minimum amount is marked on the dispenser as MIN.
117
ATTENTION! Obey the recommendations of the producer concerning the dosage
and storage of the detergents that are found on the packaging.
●● Close the lid and push it till it clicks into place.
●● If the dishes are extremely dirty, add additional
amount of the detergent to the
container in the place used for preliminary washing. The detergent placed in such
a way will work in the preliminary washing phase.
ATTENTION! Further in the manual you will find information on the amount of the
detergent suitable for individual programs. Please remember that any differences
are bound to occur due to discrepancies in dirt intensity or water hardness.
We kindly ask you to obey the recommendations of the producer found on the
packaging of the detergent.
Types of detergents
There are three types of detergents:
●● with phosphate and chlorine,
●● with phosphate and without chlorine,
●● without phosphate and chlorine.
Usually a new powdered detergent is free of phosphate, thus does not soften water. In
such a case it is advisable to fill in the salt container, even if water hardness amounts to
only 6 dH. If in case of hard water you use phosphate-free detergents, the dishes and
glass will probably covered with white stains. For better results use more detergent.
Chlorine-free detergents have low whitening capabilities. Massive, colored stains may not
be removed completely. In such as case choose a program with a higher temperature.
Loading the dishwasher baskets
For more efficient use of the dishwasher please follow the guidelines below. The functions
and design of the basket(s) may differ depending on the model of the dishwasher.
PRE AND AFTER LOAD BASKET SAFETY MEASURES
Scrape off larger amounts of leftovers from the dishes. Soften burnt food left on frying
pans. There is no need to rinse the dishes under running water.
Place the items in the dishwasher as follows:
1 Items such as cups, glasses, pots, pans, etc. should be placed upside down.
2 Hollowed or curved items should be put in diagonally to facilitate water run.
3 All dishes should be placed safely to avoid knocking over.
4 All dishes should be placed in such a manner to make it possibility for the sprinklers to
turn without any problems during the washing process.
It is advisable not to wash small objects in the dishwasher, as they may easily fall off the
basket.
When taking the dishes out of the dishwasher, unload the lower basket first preventing in
this water from dripping from the Upper basket.
LOADING THE UPPER BASKET
The upper basket is used for more fragile and lighter dishes, such as glasses, coffee or tea
cups, saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (if they are not too dirty).
Place the dishes in such a way to prevent them from moving under the water stream
Concentrated and compact detergents
Dishwasher detergents may be divided according to their chemical composition into two
basic categories:
a) traditional alkaline products with caustic ingredients
b) low-alkaline concentrates with natural enzymes.
Enzymes in compact washing agents dissolve smudges, and are biodegradable.
The washing programs use the features of the enzymes making smudges dissolve already
in low temperatures, shortening the time needed for water heating.
If you use dishwasher compact detergents with a shiner, there is no need to add an
additional shiner to the container.
Compact detergents should be used only according to the instructions provided by the
producer of a detergent. If any problems occur during the use of detergents, you should
contact with their producer first.
TOWARD
INSIDE
ATTENTION! Store all detergents in a safe place, away from children. Add the
detergent always just before turning on the dishwasher.
USING THE 3-in-1 PROGRAM
The dishwasher is equipped with a 3-in-1 program, which enables using 3-in-1 compact
detergents. 3-in-1 washing tablets consist of a detergent, a shiner and regenerating salts.
This means you do not use any salts or shiner, if you choose to add a 3-in-1 tablet. The
tablet should be added before washing starts into the detergent B container.
cups
ATTENTION! The best results will be achieved by using 3-in-1 tablets with a 3-in-1
program.
1 3-in-1 tablets should be placed in the detergent B container.
2 Place the 3-in-1 tablet in the dispenser and start the 3-in-1 program.
saucers
glasses
small bowls
ATTENTION! Do not use tablets that are larger than the container. 3-in-1 tablets that
are cracked or crumbled are not suitable for use in this program. The detergent
should be added directly before starting the program.
medium bowls
118
large bowls
ZS-002_v03
Upper basket adjustment
The upper rack is for more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee & tea
cups, saucers, plates, bowls, and shallow pans (provided these are not too dirty).
Position the dishes and cookware so that they do not get moved by the spray of water.
Always place glasses, cups & bowls upside down.
The upper basket height is adjustable. There is a higher and lower position for the upper
basket which is used to wash dishes with different heights. You can lift the basket or press
the adjustor to the upper and lower position. Long items, serving cutlery, salad servers or
knives should be placed on the shelf so that they do not obstruct the rotation of the spray
arms. The shelf can be rotated and lifted according to dishes. When not required, the shelf
can be folded back at the lower height. To adjust the height, advice you make sure the
shelf on edge, and lift it in the different height,then rotate to the proper position.
oval platter
lunch plates
POSITION 1: Lower position
dessert plates
soup plates
cutlery container
Folding the handles
To make space for pots and pans, fold the handles in a way shown on the figure on the right.
Pull up the left and right steel wire could raise up the upper basket to position 2.
POSITION 2: Higher position
CUTLERY CONTAINER
Press the left and right adjustors to lower the upper basket to position 1.
Cutlery should be placed blades up in the cutlery container. If the container has side
baskets, spoons should be placed separately into holes. Extremely long items should be
placed horizontally in the front of the container, as shown on the figure.
LOADING THE LOWER BASKET
It is advisable to place the largest object (that are the most difficult to wash) in the lower
basket, e.g. pots, pans, lids, plates and bowls, as shown on the figure below.
It is more convenient to place plates and lids on the sides to avoid blocking the upper
sprinkler.
Pots, bowls, etc. should be placed upside down.
Deep pots should be placed diagonally to let the water freely flow out of them.
The handles on the bottom of the basket are folding, making it possible to put more or
larger pots and pans.
TOWARD
INSIDE
TOWARD
INSIDE
ZS-002_v03
1 Forks
5 Knives
2 Soup spoons
6 Dish spoons
3 Dessert spoons
7 Sauce spoons
4 Tea spoons
8 Dish forks
119
Loading dishes and cutlery
WARNING! Do not let any item stick out of the bottom of
the container.
The following cutlery/dishes are:
NOT SUITABLE FOR DISHWASHING
–– Cutlery with wooden, porcelain or pearl handles.
–– Plastic elements not resistant to higher temperatures.
–– Older cutlery with glued non-heat resistant elements.
–– Glued cutlery or dishes.
–– Tin or copper objects.
–– Lead glass.
–– Steel corrodible objects.
–– Wooden platters.
–– Synthetic fiber objects.
PARTIALLY SUITABLE FOR DISHWASHING
–– Some types of glasses may become opaque after a larger number of washes.
–– Silver and aluminum parts have the tendency to fade due to repeated washes.
–– Glazed patterns may also fade due to repeated dishwashing.
ATTENTION! Do not place any items soiled with cigarette ash, candle wax,
varnish or paint. After buying new dishes be sure to check, if they are suitable for
dishwashing.
ATTENTION! Do not overload the dishwasher. Do not use dishes that are not
suitable for the dishwasher. The above recommendations guarantee that the
washing process is effective and energy-saving. Our dishwasher may hold up to
12 tableware sets.
Before loading any dishes into the washer it is advisable to:
●● scrape off larger amounts of leftovers from the dishes.
●● soften burnt food left on frying pans.
●● All the dishes and cutlery should not block the sprinklers.
●● All hollowed items, such as cups, glasses, pans, etc. should be placed upside down to
prevent any water from gathering inside them.
●● Dishes and cutlery cannot lie in or on top of each other.
●● Glasses should not touch each other in order to avoid any damage.
●● Large items which are hard to clean should be placed on the lower basket.
●● The upper basket should be used for more delicate and fighter dishes, such as
glasses, tea and coffee cups.
WARNING! Knives with long blades placed in vertical position are a potential health
threat! Long and/or sharp cutlery, as meat knives should be placed horizontally in
the upper basket.
Damages to glass or other dishes
Possible causes:
●● Type of glass or its production type.
●● Chemical constitution of a detergent.
●● Water temperature and time of a washing program.
Suggested resolutions:
●● Use glass or porcelain dishes which are marked by their producers as cleanable with
dishwashers.
●● Use mild detergents determining the suitable types of dishes; if necessary contact the
producer of the detergent for further reference.
●● Use low-temperature programs.
●● To prevent any damages pull out any glass objects and cutlery from the dishwasher as
soon after a program ends as possible.
Starting the washing program
TABLE OF WASHING CYCLES
Program
Cycle selection Information
Description
Starting/main
detergent
Time span
(min)
Energy
(kWh)
Water
(l)
4/20 g
120-160
0,8-1,2
9-12
Shiner
For all dirty dishes, such as
pots, pans, heat-resistant
dishes, and dishes with stuck dried
food.
Initial washing 40°C
Automatic washing 50-60°C
Rinsing
Rinsing 70°C
Drying
For dishes with typical dirt such
as pots, plates, glasses and pans
without stubborn dirt
Standard everyday cycle
.
Initial washing 50°C
Initial washing
Initial washing 45°C
Rinsing
Rinsing 70°C
Drying
3in1
168
0.95
14.7
For all dishes with stubborn dirt
–such as pots, pans, heat-resistant
dishes and dishes with stuck dried
food.
Initial washing 50°C
Initial washing
Washing 60°C
Rinsing
Rinsing
Rinsing 70°C
Drying
4/20 g
170
1.35
17.5

Normal
(IEC-EN 50242)
Standard daily cycle for normally
soiled loads, such as pots, plates,
glasses.
Initial washing
Initial washing
Washing 60°C
Rinsing 70°C
Drying
4/20 g
155
0.74
10.4

Eco
For dishes with minimal dirt such
as plates, glasses, bowls and pans
without stubborn dirt.
Initial washing
Washing 45°C
Rinsing 60°C
Drying
20 g
105
0.65
10.4

Rinse
For dishes in need of rinsing and
drying.
Washing 45°C
Rinsing 70°C
Drying
95
0.75
7.7

Glass
For glass items with minimal dirt.
Initial washing
Washing 40°C
Rinsing 70°C
Drying
15 g
110
0.75
10.4

15 g
30
0.40
6.7
9
0,05
6
Auto
3in1
Strong
Rapid
Short washing for dishes
with minimal dirt without the need
of drying.
Washing 40°C
Rinsing 45°C
Soak
Rinsing of dishes that will be washed
later on the same day.
Initial washing
120

ZS-002_v03
TURNING THE DEVICE ON
1 Pull out the upper and lower basket, insert the dishes and push the baskets back into
the dishwasher. It is advisable to insert the lower basket before the upper one (see also
Loading the dishwasher baskets).
2 Use the detergent (see also Salts, detergents and shiners).
3 Turn on the water valve to increase pressure.
4 Put the plug in. Make sure the water is running at maximum pressure.
5 Open the door, push the ON/OFF button – you will see the ON/OFF light turning on.
Push the washing cycle button you need (for more information see the Table of Washing
Cycles).
6 Close the door and make sure they are sealed shut.
ATTENTION! You should here a click after closing the door tight.
Maintenance and cleaning
FILTERING SYSTEM
The filter prevents any large chunks of food or other items from entering the pump.
Leftovers may block the filter, if so, they need to be removed.
The filter system consists of a coarse filter, a main filter and a micro-filter.
2
1
7 After the washing process is finished, turn off the dishwasher by pressing the ON/OFF
button.
CHANGING THE PROGRAM
ATTENTION: Once you have started a washing cycle, it can only be changed in its initial
stage. Otherwise there is a good chance the detergent has already dissolved, and the
dishwasher may have carried all the washing water off. In such a case, fill up the detergent
dispenser once more (see also Adding the detergent).
In order to cancel a program open the door, and press the program selection button for
3 seconds. Afterwards it is possible to change the program to a given cycle. Next, close
the door, and start the washing process.
3
The main filter 1
Pieces of food or dirt held in the filter are ground
down by a special stream of water
from the lower sprinkler and washed down the
drain hole.
The coarse filter 2
Coarse filter catches larger objects, such as
bones or glass, which may block the drain hole.
In order to remove any of those objects, push
lightly the threads of the filter and lift it up.
The micro-filter 3
This filter keeps impurities and leftovers within
the sewage and prevents their sedimentation
on dishes during the washing cycle.
●● After each use, check whether the filters are unobstructed.
●● You can take the whole filtering system out by unscrewing the coarse filter. Remove
the leftovers and wash the filters with running water.
ATTENTION! If you open the door during the washing process, the dishwasher will
stop working. If you close the door, the dishwasher will restart after 10 seconds.
After the dishwasher has finished the program, the indicator will flash for 8 seconds and
you will hear a sound signal. However, if you have delayed the start, the indicator will flash
for 8 seconds but there will be no sound signal.
Step 1: Turn the filter
counterclockwise and lift it.
ATTENTION! If all indicators start to flash, this means the device is broken. Turn
off the dishwasher, turn off the water supply, and call our service.
If you forget to put some of the dishes in
You can put the dishes in any moment before opening the detergent container.
1 Open slightly the door to stop the dishwasher.
2 When the sprinkler goes off, you can open the door wide.
3 Put in the dishes you have forgotten about.
4 Close the door, the dishwasher will restart after 10 seconds.
Step 2: Lift the main filter.
WARNING! Opening the door is dangerous, as it may result in burns from hot
water and steam inside the dishwasher.
Washing cycle end
When a washing cycle ends, you will hear a sound signal for 8 seconds. Turn of the
dishwasher by pressing the ON/OFF button, turn off the water supply and open the door.
Wait a few minutes before you take the dishes out of the dishwasher – in this way you will
avoid breaking the dishes, which is easier when they are hot. The time will also facilitate
drying.
●● Turn off the dishwasher
For 8 seconds you will hear a sound signal – it means that the program has ended.
1. Turn off the dishwasher by pushing the ON/OFF button.
2. Turn off the water supply.
●● Carefully open the door
Hot dishes are susceptible to damages. Let them cool off for ca. 15 minutes before you
take them out of the dishwasher.
Open the door and leave them open for a few minutes before taking out the dishes.
This way they will not be that hot and will be drier.
●● Take the dishes out of the dishwasher
It is nothing out of ordinary that the dishwasher is wet inside.
Empty the lower basket than the upper one. In this way the water will not drop down
from the upper basket onto the dishes placed in the lower basket.
Step 3: Lift the micro-filter.
ATTENTION! If you follow the steps from 1 to 3, you will dismount the filtering
system. If you follow the procedure from step 3 to 1, you will reinstall the filtering
system.
Filtering unit
In order to make the dishwasher work at its best with highest efficiency, the filtering unit
must be cleaned regularly. Filters effectively remove parts of food from the washing water,
making it possible for it to be used again during the cycle. The dishwasher works better
and more efficient when the filters are cleaned on a regular basis. It is necessary to remove
any leftovers after each cycle by rinsing the semicircular filter and container with running
water. In order to remove the filtering unit, pull the handle of the container. The filtering
system should be cleaned once a week.
Use a brush for cleaning the coarse filter and the micro-filter. Assemble the parts of the
filtering unit as shown on the figure above and reinstall the whole unit in the dishwasher by
putting it in the socket and forcing it down.
The dishwasher may not be used without the filters. By placing the filters incorrectly, you
decrease the efficiency of the dishwasher, as well as may damage the dishes and cutlery.
WARNING! Never use the dishwasher without filters.
WARNING! Incorrect placing of a filter may cause damage to the dishes and
cutlery, as well reduce the efficiency level of the dishwasher.
ZS-002_v03
121
Cleaning the sprinklers
It is vital to clean the sprinklers regularly, as hard water chemical agents may block holes
and bearings of the sprinklers.
Remove the upper sprinklers
In order to remove the upper sprinkler
turn the nut clockwise, remove the
pad from
the surface of the sprinkler and
remove it altogether.
UNSCREW
UPPER
Remove the lower sprinklers
Pull the sprinkler up to remove it.
LOWER
REMOVE
Wash the sprinklers
Wash the sprinklers in warm water
with soap and soft brush in order
to clean the holes. After thorough
rinsing put them back in their place.
PRECAUTIONS AND CARING
Installation instructions
ATTENTION! The cables and electrical wiring should be installed only by
specialists.
WARNING! Danger – possibility of electrocution. Turn off the power supply before
installing the dishwasher. Otherwise you risk electrocution or even death.
INSTALLATION
The placement of the dishwasher should be close to the existing water inlet and outflow
hoses, as well as a power cable.
In order to facilitate connecting the inlet hoses near the cupboard with a sink.
ATTENTION! Check for all the installation accessories (hook for screwing the unit,
screws).
Firstly there are some conditions to be met, before the installation process may begin.
1 Choose a place near the sink to install the inflow/outflow hoses (see Figure 1
below).
2 If the dishwasher is installed on the corner of a unit, you need to leave some space to
let the door open (as illustrated on Figure 2 below).
1
●● The control panel should be cleaned with a moistened cloth. After cleaning it should
be thoroughly dried.
●● The outside surfaces should be cleaned with a high quality agent with gloss wax.
●● Never use sharp objects, scrubbing cloths or coarse cleaning agents to clean any
parts of the dishwasher.
Antifreeze protection
You need to take measures to protect the dishwasher during winter. Please follow the
steps below after each washing cycle:
1 Disconnect the dishwasher from the power supply.
2 Turn off the water supply and disconnect the hose from the valve.
3 Pour the rest of the water from the hose and the valve.
4 Connect the hose back to the valve.
5 Remove the filter from the bottom of the tank, and use a sponge to gather the water
from the sewage tank.
Power supply,
water inlet
and water outflow hose
The distance between
the bottom of the unit
and the floor.
Cleaning the door
Use only a soft, warm, wet cloth to clean
the edges around the door. Do not use
any spray cleaning agents to avoid water
penetration to electrical elements and the
door lock.
WARNING! Never use a spray cleaning agent for cleaning the surface, as it may
damage electrical elements or the door lock.
WARNING! Abrasive agents and some paper towels should not be used due to the
risk of scratches or stains that may be left on the stainless steel surface.
450 mm
Measurements for the unit.
Maximum of 5 mm between the top edge of the dishwasher and the top, the outer door
leveled with the edge of the unit.
2
Minimum distance with the door open.
DISHWASHER
UNIT
Keeping the dishwasher in good working condition
●● After each washing
After each washing turn off the water supply and leave
the door slightly open to let the moist and smell go away.
●● Pull the plug out
Before cleaning or maintenance always pull the plug out of the power supply.
●● Do not use solvents or abrasive agents
Do not use solvents or abrasive agents to clean the dishwasher from the outside or its
rubber parts. Use cloth accompanied with warm water and soap.
To remove any stains or dirt from the inside use a wet cloth dipped in water with a slight
amount of vinegar or in a special dishwasher cleaning agent.
●● Lack of use for a longer period
If you leave for holidays, it is advisable to start an empty washing cycle, and after it is done
to unplug the dishwasher, turn off the water supply, and finally leave the door slightly open.
This will prolong the lifespan of sealing and prevent the creation of any unpleasant smells
inside the dishwasher.
●● Moving the dishwasher
If the dishwasher needs to be moved, it must be done so in a vertical position. This is
crucial.
●● Sealing
One of the factors causing unpleasant smells are food leftovers blocked in sealing.
Periodic cleaning by means of a wet sponge prevents their creation.
122
DOOR
Minimum distance
50mm
ZS-002_v03
4b
SIZE AND INSTALLATION OF THE UNIT
4x18 bolts
1 The wooden unit should be constructed according to Figure 3 below.
plate
3
distancing pad
0
h1
pt
de
pth
de
10
1. Remove the plate.
2. Screw the bolt in.
3. Put the pad back on.
pth
de
10
fastening for the
unit
the outside door
of the dishwasher
unit door
Installation of the wooden unit.
REGULATION OF DOOR SPRING TENSION
The unit should be constructed according to the given measurements.
The overall weight of the unit should not exceed 4.5 kg.
2 Attach the hook to the wooden unit and guide it into the hole in the outside door of
the dishwasher (see Figure 4a ). After positioning the unit, install it on the outside door by
means of bolts and screws (see Figure 4b ).
Door springs have default tension for outside door. If the wooden unit is installed, it is
necessary to adjust the tension of the outside door anew. Turn the regulating bolt to
tighten/loosen the steel cable (see Figure 5 ).
Door spring tension is right, when the door are in a horizontal position when fully open, and
lift for closing by a slight move of a finger.
5
4a
upper hook
loosen
Regulation of door spring tension.
cone-head
bolts
lower hook
Installation of the unit.
ZS-002_v03
123
CONNECTING OUTFLOW HOSES
STAGES OF INSTALLING THE DISHWASHER
Insert the outflow hose into the channeling pipe of 4 cm min. in diameter or insert it to the
sink making sure it is not bent or twisted.
Use special plastic brackets delivered with the dishwasher (Figure 6 ). The end of the
hose must be at a height of 400 to 1000 mm, and cannot be in the water to prevent water
withdrawal.
1 Install the unit door onto the outside door of the dishwasher by means of delivered
brackets.
2 Adjust the tension of the door spring by turning an Allen key clockwise to tighten the
right and left spring. Any negligence in that matter may result in permanent damage to the
dishwasher (Figure 5 )
3 Connect the hose channeling cold water.
4 Connect the outflow hose.
5 Connect the power cable.
6 Install the compression belt under the working surface of the unit. Please make sure
that the compression belt is aligned to the edge of the working surface.
7 Place the dishwasher in the right spot.
8 Level the dishwasher by turning the bolts on the right and left side of the hosing
(Figure 7 (5A)). Use a spanner to adjust the front legs – turn them until the dishwasher is
leveled.
9 The dishwasher must be attached to the spot – there are two ways to accomplish it:
A. Standard working surface – fasten the dishwasher to the surface by screws making
sure that the weight of the dishwasher is not increased by the working surface (Figure
6 ).
B. Marbled or granite top – attach the brackets to the side panel of the dishwasher and
fasten the dishwasher to the unit. Place a rubber hood on the bolt (Figure 7 ).
ATTENTION: To prevent any movement of the outflow hose and consequent water
spillage, it is necessary to fasten a special plastic bracket onto the wall.
6
Outflow hose
fastening
Fasten the hook of the outflow hose to the top
Top
max 1000 mm
Unit
min 400 mm
You must level the dishwasher to facilitate the functioning of the rack and the efficiency of
washing (Figure 8 ).
1 Place the level on the door and the rail of the rack inside, as shown on the figure, to
check if the dishwasher is leveled.
2 Level the dishwasher by regulating four leveling legs.
3 Please be careful not to knock over the dishwasher during leveling.
Outflow pipe
∅ 40 mm
Connecting the outflow hose. Install the outflow hose in A, B or C position lub.
7
2
6
Compression belt
1
4
Unit door
Bolt
Conical
Mechanism
5A
5B
5
7
Rubber
Cap
Bolt
124
ZS-002_v03
8
1 Pull out fully the channeling hoses from the box in the back of the dishwasher.
2 Tighten the screws of channeling hoses leading to the water supply tap with a ¾ inch
thread.
3 Before turning on the dishwasher turn on the water valve to the full.
WARNING! A hose connected to the sink, installed on the same waterline as the
dishwasher, may burst. If your sink is connected in such a way, we advise you the
hose to be disconnected, and the hole blocked.
Check
the level of
the
front-back
line
Disconnecting the hose
1 Turn off the water.
2 Release the water pressure by pushing the release pressure button. This protects you
from getting wet.
3 Disconnect the hose from the water tap.
Check the level of
the side-side line
Connecting cold water
Connect the hose channeling cold water to the ¾ inch screwed connector, making sure it is
connected tight. If the water pipes are new or were not used for some time, it is advisable
to let some water through them to make sure it is clean, without any contaminations.
Omitting this procedure may result in blocking of the water inflow, and thus damaging the
dishwasher.
Illustration on legs placing.
ATTENTION! The maximum height of legs is 60 mm.
POWER CONNECTION
Check the rating plate to find the necessary voltage, and then connect the dishwasher to
the right power supply. Use the necessary 12 A fuses and create a separate circuit just for
the dishwasher.
ATTENTION! Protect properly dishwasher before use.
Provide the right voltage and frequency of the power supply according to the data on
the rating plate. The plug should be only connected to a grounded socket. If the socket
does not fit the plug, change the socket instead of using any adapter, as it may result in
overheating and fire.
GROUNDING INSTRUCTIONS
The device needs to be grounded. In case of any failure or malfunction the grounding will
decrease the threat of electrocution. This device is equipped with a cable with a grounding
conductor and a grounding plug. The plug should be connected to a proper power supply
which is installed and grounded according to all the abiding standards and regulations.
WARNING! Wrong connection of the grounding cable may result in electrocution.
If you have any doubts whether the dishwasher is properly grounded, contact an
electrician or a qualified service representative. Do not modify the plug delivered
together with the dishwasher. If the plug does not fit into the socket, call a qualified
electrician to install a proper socket.
Connecting hot water
Connecting water to the dishwasher is done also by connecting it to the household hot
water system, if the water does not exceed 60°C. In such a case a washing cycle will last
ca. 15 minutes, and the washing efficiency will be slightly decreased.
Connecting hot water is based on the same procedures as in case of connecting cold
water.
Device placement
Place the dishwasher in a given spot. Its back should lean against a wall; sides should
rest against neighboring cupboards or walls. The dishwasher is equipped with outflow/
inflow hoses, which may be placed on the right or left side – making a proper installation
an easier task.
Water outflow
Connect the outflow hose. The outflow hose must be tightly fitted to avoid any leaks.
Make sure the inflow hose is not crushed or twisted.
Extension hose
If you need to extend the outflow hose make sure you use a similar outflow hose. It should
not be longer than 4 meters; otherwise the efficiency of the dishwasher may be extremely
decreased.
STARTING THE DISHWASHER
WATER CONNECTION
Before starting the dishwasher, check if:
1 The dishwasher is leveled and properly secured.
2 Channeling valve is open.
3 There is no leak through the hose connection.
4 Power is supplied.
5 The inlet/outflow hoses are not tangled or tied up.
6 All materials and printouts should be removed from the dishwasher.
Connecting the hose safely
The dishwasher must be connected to the water
supply means of a new hose set. You should not
use old hoses.
Water pressure must amount to between 0,04 MPa
and 1 MPa. If the pressure is below minimum,
consult an expert for advice.
Troubleshooting
BEFORE YOU CALL US
PROBLEMS
POSSIBLE CAUSES
REMEDIES
The fuse has blown or an automatic circuit
breaker is on.
Change the fuse or reset the automatic circuit-breaker.
Unplug any other devices connected to the same circuit as the dishwasher.
Power is not supplied.
Check if the dishwasher is on, and its door tightly hut.
Check if the power cable plug is properly inserted into the socket.
Error code: E1
Low water pressure.
Check if the water supply is properly connected and the water is on.
The door of the dishwasher were improperly
shut.
Make sure the door are locked and shut.
The outflow hose is entangled.
Check the outflow hose.
Blocked filter.
Check the coarse filter. (see Cleaning filters for more information)
Blocked kitchen sink.
Check if the kitchen sink is working properly. If the sink is blocked, you should call a plumber, not
a dishwasher serviceman.
Technical problems
The dishwasher does not
start
The water is not pumped
out of the dishwasher
ZS-002_v03
125
PROBLEMS
POSSIBLE CAUSES
REMEDIES
Improper detergent.
Use only special dishwasher detergents to avoid soap suds If the soap suds do appear, open the
dishwasher and let them evaporate. Add ca. 4.5 liter of water to the tub and start the Soak program
cycle to empty the dishwasher. Repeat the process, if necessary.
Spilled shiner.
Always clean any spilled shiner at once.
Stains inside the tub of the
dishwasher
A detergent with a dye was used.
Make sure you use a dye-free detergent.
White sediment on the
outside surface
Minerals present in hard water.
To clean the inside of the dishwasher use a wet sponge with a detergent for dishwashers – remember
to wear rubber gloves. Never use other cleaning agents than the dishwasher detergents – this will
prevent any foam or soap suds from appearance.
Rusty stains on cutlery
The cutlery is not stainless.
General problems
Soap suds in the tub of the
dishwasher
After adding salt the program was not started.
Salt traces were seen during the washing
cycle.
After adding salt to the dishwasher, always start the Rapid program without any dishes in the
dishwasher.
The lid of the softener is not closed tight.
Check the lid. Make sure it is closed tight.
Clatter inside the
dishwasher
The sprinkler knocks against an object inside
the dishwasher.
Stop the program and reposition the objects that block the sprinkler.
Rattle inside the
dishwasher
The dishes are placed loosely inside the
dishwasher.
Stop the program and reposition the dishes.
Clatter inside the pipes of
the dishwasher
It may be caused by the pipe installation or
diameter.
This has no effect on the dishwasher. In case of doubt, contact a plumber.
The dishes were not placed properly.
See guidelines in Loading the dishwasher baskets.
The program was not effective enough.
Wybierz bardziej intensywny program. Patrz „Tabela Cykli Zmywania”.
Not enough detergent.
Użyj więcej detergentu lub zmień detergent.
Object block the way for the sprinklers.
Zmień ustawienie naczyń by zraszacze mogły się swobodnie poruszać.
The filter unit on the bottom of of the
dishwasher is not clean or is improperly
installed. It may cause the sprinklers
to block.
Clean and/or properly install the filter unit.
Clean the openings in the sprinklers.
See: Cleaning the sprinklers.
Glass cloudiness
The effect occurs when the water is soft and
there is too much detergent.
The effect will be more satisfactory, if you use less detergent and selecting shorter cycles which work
better with soft water.
Black or grey traces on
plates
Traces of aluminum cutlery touching against
plates.
Use a gentle abrasive agent to remove the smudges.
There is detergent left in
the dispenser
The dishes block the detergent container.
Reload the dishes.
Improper loading.
Load the dishes according to the guidelines.
Not enough shiner.
Increase the amount of shiner/refill the shiner.
The dishes were removed too quickly.
Do not remove the dishes right after cleaning. Leave the door slightly open to let the steam out. Start
unloading the dishwasher only when the dishes are warm to the touch. Remove the dishes from the
bottom basket first. This will prevent the dishes from the upper basket from dripping.
An improper program was selected.
In shorter programs the temperature is lower. Thus it decreases the effectiveness of washing. Select
a program with longer washing time.
Low quality cutlery.
Low quality cutlery or dishes cannot be cleaned in the dishwasher.
Noise
Unsatisfactory washing effect
The dishes are not clean
Unsatisfactory drying effect
Dishes do not dry up
ERROR CODES
If there is any malfunction, the dishwasher will display an error warning code:
CODES
MEANINGS
POSSIBLE CAUSES
E1
Longer water inflow time.
The water supply tap is off or water supply has stopped – water. pressure is too low
E3
Longer heating time, the selected temperature cannot be met.
Temperature sensor or heater malfunction.
E4
The dishwasher is full.
Too much water was channeled.
E6
Temperature sensor error.
Open circuit or temperature sensor malfunction.
E7
Temperature sensor error.
Short circuit or temperature sensor malfunction.
ATTENTION! If there is a major spillage, before calling our service turn off the
water tap. If there is water in the base due to overload or small leakage, the water
should be removed before restarting the dishwasher.
126
ZS-002_v03
Ecology – keeping it green
Technical data
The technical parameters are given on the rating plate of the dishwasher.
The dishwasher is an A-class device, equipped with a connection cable with a conductor
and a protective contact plug.
The dishwasher fulfills all the binding standards.
The dishwasher is designed in conformity with the directives:
–– The Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
–– The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive – 2004/108/EC.
The product is marked with the CE Marking on its rating plate.
Everyone may contribute to saving the environment. It is neither hard nor expensive. All
you need to do is:
Hand over the cardboard box for recycling.
When throwing polyethylene (PE) bags out, make sure to use plastic waste
containers.
Hand over the used device to a waste disposal center, as it may contain
elements hazardous to the environment.
Do not throw out the device together with the rest of the waste!!!
●● Packaging materials may be hazardous for children!
●● Please visit a recycling point to dispose of the packaging or the device. The power
cable should be cut off and the door lock destroyed.
●● The cardboard box is produced from recycled paper and should be handed over for
recycling.
●● By making sure the product was properly removed, you help to prevent any negative
effects that may be hazardous the environment
●● or human health caused by improper waste management of the product.
●● For further information on recycling of our product, please contact
government or waste disposal company.
Height:
820 mm (adjustable + 60 mm)
Width:
445 mm
Depth:
540 mm
Voltage:
see the rating plate
Water pressure:
0,04–1,0 MPa
Hot water supply:
max 60°C
Power supply:
see the rating plate
Capacity:
9 sets of dishes
your local
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use
or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to
law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
ZS-002_v03
127
ZS-002_v03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising