Zelmer | ZED66N40EU | User manual | Zelmer ZED66N40EU User Manual

Zelmer ZED66N40EU User Manual
=('1(8
=('1(8
=P\ZDUND
SO,QVWUXNFMDXş\WNRZDQLD
=P\ZDUND
5HVHWVHF
$%&
6WDUW
5HVHW
VHF
3URJUDP
pl
Spis tre ci
8 U ywanie zgodne
- Naczynia
z przeznaczeniem . . . . . . . . . . . 4
( Przepisy
bezpiecze stwa pracy . . . . . . . 4
Przed pierwszym w ączeniem
urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przy dostawie . . . . . . . . . . . . . . .
Podczas instalacji . . . . . . . . . . . .
U ywanie codzienne . . . . . . . . . .
Blokada drzwi . . . . . . . . . . . . . . .
W przypadku wystąpienia szkód.
Przy usuwaniu
wys u onego urządzenia. . . . . . .
7 Ochrona
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.5
.5
.5
.7
.7
.7
....7
rodowiska . . . . . . . . . 9
Opakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Stare urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 10
* Zapoznanie
si z urządzeniem . . . . . . . . . . 10
Pulpit obs ugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wn trze urządzenia . . . . . . . . . . . . . 11
+ Uk ad zmi
kczania wody /
Sól specjalna . . . . . . . . . . . . . . 11
Ustawianie . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela twardo ci wody . . . . . .
Zastosowanie soli specjalnej .
rodki czyszczące
z dodatkiem soli . . . . . . . . . . .
Wy ączenie zmi kczania wody
, P yn nab yszczający
. . . . . 11
. . . . . 12
. . . . . 12
. . . . . 12
. . . . . 12
. . . . . . . . 13
Ustawienie ilo ci p ynu
nab yszczającego . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wy ączenie wska nika braku
p ynu nab yszczającego . . . . . . . . . . 14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nie przystosowane do zmywarki.
Uszkodzenia szk a i naczy . . . .
Wk adanie naczy . . . . . . . . . . . .
Wyjmowanie naczy . . . . . . . . . .
Fili anki i szklanki . . . . . . . . . . . .
Garnki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koszyk na sztućce . . . . . . . . . . .
Podpórki sk adane . . . . . . . . . . .
Pojemnik na ma e cz ci . . . . . .
Pó ka na no e . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana wysoko ci
zawieszenia kosza . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 14
. 14
. 15
. 15
. 15
. 15
. 16
. 16
. 16
. 17
. . . 17
rodek czyszczący . . . . . . . . . . 18
Nape nienie
rodkiem czyszczącym . . . . . . . . . . . 18
Kompaktowe rodki czyszczące . . . . 19
/ Przegląd programów
. . . . . . . . 21
Wybór programu. . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wskazówki dla
Instytutów Badawczych . . . . . . . . . . . 22
0 Funkcje dodatkowe
. . . . . . . . . 23
Skrócenie fazy programu
(VarioSpeed). . . . . . . . . .
Strefa intensywna . . . . . .
Higiena (Hygiene) . . . . . .
Zape nienie w po owie . .
Ekstra suszenie. . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 23
. 23
. 23
. 23
. 23
1 Obs uga urządzenia . . . . . . . . . 24
Parametry programów . . . .
Czujnik Aqua (stanu wody) .
W ączanie urządzenia . . . . .
Wska nik wizualny podczas
przebiegu programu . . . . . .
. . . . . . . 24
. . . . . . . 24
. . . . . . . 24
. . . . . . . 25
3
pl
U ywanie zgodne z przeznaczeniem
Nastawianie czasu w ączenia .
Koniec programu . . . . . . . . . .
Przerwanie programu . . . . . . .
Anulowanie programu. . . . . . .
Zmiana programu . . . . . . . . . .
Suszenie intensywne. . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 25
. 25
. 26
. 26
. 26
. 26
2 Czyszczenie oraz przegląd . . .
Ogólny stan urządzenia
Sól specjalna i
p yn nab yszczający . . .
Sitka . . . . . . . . . . . . . . .
Ramiona spryskujące . .
z przeznaczeniem
U
eyw
nia
27
. . . . . . . . . . 27
. . . . . . . . . . 27
. . . . . . . . . . 28
. . . . 29
Pompa odp ywu . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tabelka usterek . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4 Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Ustawianie i pod ączanie . . . .
39
39
Zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Wskazówki bezpiecze stwa . . . . . . . 39
Dostawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ustawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Pod ączenie do odp ywu. . . . . . . . . . 40
Przy ącze wody pitnej . . . . . . . . . . . . 41
Pod ączenie elektryczne . . . . . . . . . . 41
Demonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Zabezpieczenie przed skutkami mrozu
(Opró nianie urządzenia) . . . . . . . . . 42
godnez
m
eniezcnazezprz
Urządzenie przeznaczone
jest do u ytku w prywatnym
gospodarstwie domowym
oraz lokalach mieszkalnych.
Zmywark u ywać tylko
w gospodarstwie domowym
i tylko do przeznaczonego
celu: zmywania naczy
domowych.
. . . . . . . . . . 27
3 Co robić w razie usterki?
4
8 U ywanie zgodne
( Przepisy
bezpiecze stwa pracy
yspiezP
r
watsezcepizbe
Dzieci od lat o miu lub osoby
doros e, które ze wzgl du na
zdolno ci fizyczne, czuciowe
lub psychiczne czy te
w związku z brakiem wiedzy lub
do wiadczenia nie są w stanie
bezpiecznie obs ugiwać
urządzenia, mogą je u ywać
tylko pod nadzorem lub
po dok adnym pouczeniu
osoby, która odpowiada za ich
bezpiecze stwo.
ycapr
Przepisy bezpiecze stwa pracy
Przed pierwszym w ączeniem
urządzenia
Prosz starannie przeczytać
instrukcj obs ugi i monta u!
Zawierają one wa ne informacje
na temat ustawienia,
u ytkowania i przeglądu
urządzenia.
Prosz przechowywać
instrukcj i wszystkie
dokumenty do pó niejszego
zastosowania lub
dla ewentualnego, kolejnego
u ytkownika urządzenia.
Przy dostawie
1. Natychmiast sprawdzić
opakowanie i zmywark
pod wzgl dem szkód
transportowych.
Nie uruchomić
uszkodzonego urządzenia,
lecz zwrócić si do dostawcy
w tej sprawie.
2. Materia opakunkowy usunąć
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Nie pozostawiać opakowania
lub jego cz ci bawiącym si
dzieciom. Sk adane kartony
i folie stanowią potencjalne
niebezpiecze stwo
uduszenia.
pl
Podczas instalacji
Prosz zwrócić uwag na to,
aby po instalacji zmywarki
tylna strona urządzenia
nie by a swobodnie dost pna
(zabezpieczenie przed
dotkni ciem gorącej
powierzchni).
Ustawienie i pod ączenie
przeprowadzić zgodnie
z instrukcją instalacji
i monta u.
Podczas instalacji zmywarka
musi być od ączona od sieci.
Upewnić si , e uk ad
przewodów ochronnych
domowej instalacji
elektrycznej jest przepisowo
wykonany.
Parametry przy ącza
elektrycznego muszą być
zgodne z danymi
na tabliczce
znamionowej 92 zmywarki.
W przypadku uszkodzenia
sieciowego przewodu
pod ączeniowego, ten
musi zostać wymieniony
na specjalny przewód.
W celu unikni cia zagro e ,
przewód ten mo na nabyć
tylko poprzez autoryzowany
serwis.
5
pl
Przepisy bezpiecze stwa pracy
Je li zmywarka ma być
zabudowana w szafie
kuchennej, konieczne jest jej
prawid owe przymocowanie.
Je li zmywarka zabudowana
zostanie pod lub ponad
innymi urządzeniami
gospodarstwa domowego,
wtedy prosz przestrzegać
informacji odno nie
zabudowania w po ączeniu
ze zmywarką zawartych
w instrukcji monta u danego
urządzenia.
Ponadto prosz równie
przestrzegać instrukcji
monta u dla zmywarki, aby
zapewnić bezpieczną
eksploatacj wszystkich
urządze .
Je li nie są do ączone
informacje lub w instrukcji
monta u nie ma
odpowiedniej wskazówki,
wtedy prosz si
skontaktować z producentem
danego urządzenia, aby si
upewnić, e zmywarka mo e
zostać zamontowana pod lub
ponad urządzeniem.
Je li nie mo na otrzymać od
producenta adnych
informacji, wtedy nie wolno
montować zmywarki pod lub
ponad danym urządzeniem.
6
Je li nad zmywarką zostanie
zabudowana kuchenka
mikrofalowa, wtedy ta mo e
zostać uszkodzona.
Urządzenia przeznaczone
do zabudowania
lub zintegrowane instalować
tylko pod ciąg ym blatem
roboczym, który jest
przykr cony do sąsiednich
szafek w celu zapewnienia
stabilno ci ustawienia.
Nie instalować urządzenia
w pobli u róde ciep a
(grzejników, pieców
akumulacyjnych, pieców
lub innych urządze
wydzielających ciep o) i nie
zabudowywać pod p ytą
grzejną.
Po ustawieniu zmywarki
wtyczka sieciowa musi być
swobodnie dost pna.
(Patrz Pod ączenie
elektryczne)
Przy niektórych modelach:
W obudowie przy ącza wody
z tworzywa sztucznego
znajduje si elektryczny
zawór; w w u dop ywowym
znajdują si przewody
ączące. Nie przecinać tego
w a, nie zanurzać obudowy
z tworzywa sztucznego
w wodzie.
Przepisy bezpiecze stwa pracy
U ywanie codzienne
Przestrzegać przepisów
bezpiecze stwa i u ytkowania
wydrukowanych
na opakowaniach rodków
czyszczących
i nab yszczających.
Zabezpieczenie dost pu dzieci
(blokada drzwi) *
Blokad drzwi
Opis zabezpieczenia dost pu
dzieci znajduje si w tyle
w ok adce.
* w zale no ci od modelu
W przypadku wystąpienia
szkód
Przeprowadzenie napraw
i innych czynno ci
zastrze one jest tylko
dla specjalistów. W tym celu
urządzenie musi być
od ączone od sieci.
Wyciągnąć wtyczk sieciową
lub wy ączyć bezpiecznik.
Zakr cić zawór wody.
Przy uszkodzeniach, a
szczególnie pulpitu obs ugi
(p kni cia, dziury, wy amane
przyciski), albo przy
naruszeniu funkcjonowania
drzwi, nie wolno
eksploatować urządzenia.
Wyciągnąć wtyczk sieciową
lub wy ączyć bezpiecznik.
Zakr cić zawór wody
i wezwać serwis.
pl
Przy usuwaniu wys u onego
urządzenia
1. Wys u one urządzenie
natychmiast pozbawić cech
przydatno ci do u ycia,
w celu unikni cia
ewentualnych wypadków.
2. Urządzenie nale y usunąć
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
m Ostrze enie
Niebezpiecze stwo
skaleczenia!
Zmywark otwierać tylko
na czas wk adania
lub wyjmowania naczy ,
aby uniknąć skalecze
spowodowanych
np. potkni ciem si o drzwi.
No e i inne sztućce z ostrymi
ko cówkami muszą zostać
w o one do koszyka
na sztućce z ostrzami
skierowanymi w dó albo
poziomo u o one w pó ce
na no e*.
Nie siadać lub stawać
na otwartych drzwiach.
Przy zmywarkach
wolnostojących prosz
zwracać uwag na to, aby
kosze nie by y prze adowane.
7
pl
Przepisy bezpiecze stwa pracy
Je li urządzenie nie jest
wsuni te do niszy, a tym
samym jedna ze cian
bocznych jest dost pna,
wtedy, ze wzgl du
na bezpiecze stwo,
konieczne jest obudowanie
obszaru zawiasów
(niebezpiecze stwo
skaleczenia). Obudowy te
mo na nabyć jako
wyposa enie dodatkowe
w punkcie serwisowym
oraz w handlu
specjalistycznym.
* w zale no ci od modelu
m Ostrze
enie
Niebezpiecze stwo wybuchu!
Nie dodawać adnego
rozpuszczalnika do komory
zmywania. Wyst puje
niebezpiecze stwo wybuchu.
m Ostrze enie
Niebezpiecze stwo
poparzenia!
Podczas trwania programu
ostro nie otwierać drzwi. Istnieje
niebezpiecze stwo pryskania
gorącej wody z wn trza
urządzenia.
8
m Ostrze
enie
Zagro enie dla dzieci!
Prosz u ywać
zabezpieczenia
przed dziećmi, je li taka
funkcja jest obecna.
Dok adny opis znajduje si
na ko cu instrukcji.
Nie pozwalać dzieciom
na zabaw urządzeniem lub
jego obs ugiwanie.
Uniemo liwić dzieciom
dost p do rodka
czyszczącego i p ynu
nab yszczającego. Mogą one
spowodować bardzo
szkodliwe dla zdrowia skutki
w obr bie jamy ustnej oraz
oczu lub doprowadzić
do uduszenia.
Nie pozwalać dzieciom
na przebywanie w pobli u
otwartej zmywarki. Woda
znajdująca si w komorze
zmywania nie jest wodą
pitną; mo e zawierać resztki
rodka czyszczącego.
Zwracać uwag na to,
aby dzieci nie wk ada y rąk
do pojemnika
na tabletki 12. Ma e palce
mogą utkwić w szczelinach.
Ochrona rodowiska
W przypadku zmywarek
zamontowanych wysoko,
zwracać uwag na to,
aby przy otwieraniu
i zamykaniu drzwi dzieci nie
dozna y przyci ni cia lub
zmia d enia rąk / palców
pomi dzy drzwiami zmywarki
i znajdującymi si poni ej
drzwiami szafki.
Dzieci mogą zamknąć si
w rodku urządzenia
(niebezpiecze stwo
uduszenia si ) lub wywo ać
inną niebezpieczną sytuacj .
Dlatego przy wys u onych
urządzeniach: wyciągnąć
wtyczk sieciową, odciąć
i usunąć kabel sieciowy.
Zniszczyć zamek drzwiowy,
aby uniemo liwić ponowne
zamkni cie drzwi.
pl
7 Ochrona rodowiska
onaO
hrc
kasodw
ri
Zarówno opakowanie nowego
urządzenia, jak i stare urządzenia
zawierają cenne surowce wtórne
i materia y do ponownego
przetworzenia.
Prosimy o utylizowanie poszczególnych
cz ci wed ug rodzaju materia u.
Prosimy o poinformowanie si u
sprzedawcy lub lokalnej administracji
o aktualnym sposobie usuwania
opakowania.
Opakowanie
Wszystkie cz ci z tworzywa sztucznego
opatrzone są mi dzynarodowymi
oznaczeniami skrótowymi
(np. >PS< polistyrol). Umo liwia to
utylizacj urządzenia z dok adnym
sortowaniem odpadów z tworzywa
sztucznego wed ug rodzaju.
Przestrzegać przepisów bezpiecze stwa
zamieszczonych w „Podczas dostawy“.
9
pl
Zapoznanie si z urządzeniem
Stare urządzenia
Przestrzegać przepisów bezpiecze stwa
zamieszczonych w „Wprzypadku
usuni cia wys u onego urządzenia“.
To urządzenie jest oznaczone
zgodnie z Dyrektywą Europejską
2012/19/UE oraz polską Ustawą
z dnia 29 lipca 2005 r. „O
zu ytym sprz cie elektrycznym i
elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r.
Nr 180, poz. 1495) symbolem
przekre lonego kontenera na
odpady. Takie oznakowanie
informuje, e sprz t ten, po
okresie jego u ytkowania nie
mo e być umieszczany ącznie z
innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstwa domowego.
U ytkownik jest zobowiązany do
oddania go prowadzącym
zbieranie zu ytego sprz tu
elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym
lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą
odpowiedni system
umo liwiający oddanie tego
sprz tu. W aciwe post powanie
ze zu ytym sprz tem
elektrycznym i elektronicznym
przyczynia si do unikni cia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i
rodowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z
obecno ci skadników
niebezpiecznych oraz
niew a ciwego sk adowania i
przetwarzania takiego sprz tu.
10
* Zapoznanie si
z urządzeniem
eniaZ
poza
is
Rysunki pulpitu obs ugi i wn trza
urządzenia znajdują si na początku
instrukcji.
Do poszczególnych pozycji kierowane
są odno niki w tek cie.
Pulpit obs ugi
( Prze ącznik W ĄCZ / WY ĄCZ
0 Nastawianie czasu w ączenia *
8 Funkcje dodatkowe **
@ Programy **
H Przycisk <
P Przycisk >
X Wy wietlanie „Czyszczenie“
` Wska nik „Suszenie“
h Przycisk START
)" Wska nik braku p ynu
nab yszczającego
)* Wska nik nape nienia solą
)2 Wska nik „Skontrolowania dop ywu
wody“
* w zale no ci od modelu
** Ilo ć w zale no ci od modelu
m
eniedzzurz
Uk ad zmi kczania wody / Sól specjalna
Wn trze urządzenia
Ustawianie
1" Górny kosz na naczynia
1* Pó ka na no e *
12 Pojemnik na tabletki do zmywarki
1: Górne ramiona spryskujące
1B Dolne rami spryskujące
1J Zbiornik na sól specjalną
1R Sitka
1Z Koszyk na sztućce
1b Dolny kosz na naczynia
1j Zbiornik zapasu rodka
nab yszczającego
9" Komora na rodki czyszczące
9* Zamkni cie komory rodka
czyszczącego
92 Tabliczka znamionowa
* w zale no ci od modelu
+ Uk ad zmi kczania
wody / Sól specjalna
daUkł
aniazkcm
zi
/wody
pl
Sól
Do uzyskiwania dobrych wyników
zmywania potrzebna jest mi kka woda,
tzn. z niewielką zawarto cią wapnia.
W przeciwnym razie na naczyniach
i we wn trzu zmywarki wydziela si osad
wapienny.
Woda bie ąca do u ycia w zmywarce,
przekraczająca okre lony stopie
twardo ci, musi być zmi kczona
tzn. pozbawiona wapnia. Mo na to
uzyskać przy pomocy soli specjalnej
w uk adzie zmi kczania wody
w zmywarce.
Ustawienie i związane z tym
zapotrzebowanie soli zale ne jest
od stopnia twardo ci dostarczanej wody
(patrz tabela).
nalajcpes
Ilo ć dodawanej soli mo na ustawić
w 4-ro stopniowym zakresie,
w zale no ci od twardo ci wody.
Odpowiednio wiecą si wska niki
0, 1, 2 lub 3 (patrz tabela). Fabrycznie
ustawiony stopie : 1.
1. Prosz si dowiedzieć, jaki stopie
twardo ci ma woda wodociągowa.
W tym wypadku zwrócić si
z zapytaniem do Zak adu
Wodociągów.
2. Stopie ustawienia odczytać w tabeli
twardo ci wody.
3. Otworzyć drzwi.
4. W ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
5. Przytrzymać wci ni ty przycisk > P
i naciskać przycisk START h tak
d ugo, a zacznie migać wska nik
„Suszenie“ ` i wska nik braku
soli )*.
6. Pu cić przyciski.
Miga wska nik braku soli )*
i wieci si wska nik #
(= stopie 1).
W celu zmiany ustawienia:
1. Naciskać przycisk < H, a b dzie
ustawiony ądany stopie .
2. Nacisnąć przycisk START h.
Zgasną wska niki ` i )*.
Ustawiony stopie
jest zaprogramowany.
3. Zamknąć drzwi.
11
pl
Uk ad zmi kczania wody / Sól specjalna
Tabela twardo ci wody
7ZDUGRńú
ZRG\
ƒG+
=DNUHV
WZDUGRńFL
PLċNND
ńUHGQLD
WZDUGD
WZDUGD
PPROO
Zastosowanie soli specjalnej
Nape nianie solą nale y zawsze
przeprowadzać bezpo rednio
przed w ączeniem urządzenia. Dzi ki
temu przelany roztwór soli zostanie
natychmiast wyp ukany, zapobiegając
wystąpieniu wszelkiej korozji w komorze
zmywarki.
1. Otworzyć zakr tk pojemnika
zapasu 1J.
2. Nape nić pojemnik wodą (konieczne
tylko przy pierwszym uruchomieniu).
3. Nape nić solą specjalną (nie solą
kuchenną ani pastylkami).
Przy tym woda jest wypierana
i wyp ywa.
Jak tylko wska nik braku soli )*
zacznie wiecić w panelu, nale y znów
nape nić solą specjalną.
* w zale no ci od modelu
12
$
6WRSLHħ
%
&
Zastosowanie rodków
czyszczących z dodatkiem soli
zdodatkiemsoli
Stosując zespolone rodki czyszczące
z dodatkiem soli mo na zazwyczaj
zrezygnować z dodawania soli
specjalnej przy twardo ci wody
do 21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7 mmol/l). Przy twardo ci wody
powy ej 21° dH konieczne jest
stosowanie soli specjalnej.
Wy ączenie wska nika braku
soli/zmi kczania wody
Wyączeniezmi kczaniawody
Je li wska nik braku soli )*
przeszkadza, wtedy mo na go wy ączyć
(np. w przypadku u ywania zespolonego
rodka czyszczącego z komponentem
soli).
Post pować zgodnie z opisem
„Nastawianie uk adu zmi kczania
wody“ i ustawić na stopie 0.
Tym samym wy ączony jest uk ad
zmi kczania wody oraz wska nik
braku soli.
rodkiczyszc ące
P yn nab yszczający
m Uwaga
Nigdy nie wsypywać rodka
czyszczącego do pojemnika na sól
specjalną. Spowodowa o by to
zniszczenie uk adu zmi kczania wody.
pl
2. Wlać ostro nie p yn nab yszczający
maksymalnie do znaku przy otworze
wlewu.
, P yn nab yszczający
ynPł
ycjazczysłbna
PD[
Je li za wieci si wska nik braku p ynu
nab yszczającego )" na pulpicie,
wtedy rezerwa p ynu nab yszczającego
wystarczy jeszcze na 1-2 procesy
zmywania. Prosz uzupe nić niedobór
p ynu nab yszczającego.
P yn nab yszczający jest konieczny
do uzyskania czystej powierzchni
naczy bez plam oraz l niącego szk a.
Stosować tylko p yn nab yszczający
przeznaczony do zmywarek domowych.
Kompaktowe rodki czyszczące ze
rodkiem nab yszczającym mo na
stosować tylko do wody o twardo ci
poni ej 21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7mmol / l). Przy twardo ci wody
powy ej 21° dH konieczne jest
stosowanie p ynu nab yszczającego.
1. Otworzyć zbiornik 1j poprzez
naci ni cie ącznika przy pokrywie
a nast pnie unie ć.
3. Zamknąć pokryw , a us yszymy
zatrza ni cie.
4. Rozlany p yn nab yszczający wytrzeć
cierką, aby przy nast pnym
procesie zmywania nie wystąpi o
nadmierne wydzielanie piany.
Ustawienie ilo ci p ynu
nab yszczającego
Ilo ć dodawanego p ynu
nab yszczającego mo na ustawiać w 4ro stopniowym zakresie. Odpowiednio
wiecą si wska niki 0, 1, 2
lub 3 (patrz tabela twardo ci wody).
Fabrycznie ustawiony stopie : 1.
Ilo ć p ynu nab yszczającego zmieniać
tylko wtedy, gdy na naczyniach
pozostają smugi (ustawić na ni szy
stopie ) lub plamy z wody (ustawić
na wy szy stopie ).
13
pl
Naczynia
1. Otworzyć drzwi.
2. W ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
3. Przytrzymać wci ni ty przycisk > P
i naciskać przycisk START h tak
d ugo, a zacznie migać wska nik
„Suszenie“ ` i wska nik braku
soli )*.
4. Pu cić przyciski.
5. Naciskać przycisk > P tyle razy,
a zacznie migać wska nik braku
rodka nab yszczającego )".
Miga wska nik braku rodka
nab yszczającego )" i wieci si
wska nik # (= stopie 1).
W celu zmiany ustawienia:
1. Naciskać przycisk < H, a do
ustawienia wymaganego stopnia.
2. Nacisnąć przycisk START h.
Wska niki ` i )" zgasną.
Ustawiony stopie
jest zaprogramowany.
3. Zamknąć drzwi.
Wy ączenie wska nika braku
p ynu nab yszczającego
Je li wska nik braku p ynu
nab yszczającego )" przeszkadza,
wtedy mo na go wy ączyć
(np. w przypadku u ywania zespolonego
rodka czyszczącego z komponentem
nab yszczającym).
Post pować zgodnie z opisem
„Ustawienie ilo ci p ynu
nab yszczającego“ i ustawić
na stopie 0.
Wska nik braku p ynu
nab yszczającego )" jest wy ączony.
14
- Naczynia
aN
ynizca
Nie przystosowane
do zmywarki
Sztućce i naczynia z drewna.
Wra liwe szk o dekoracyjne,
naczynia artystyczne i antyki. Ich
dekoracje nie są bowiem odporne
na zmywanie w zmywarce.
Cz ci z tworzywa sztucznego
nieodporne na wysokie temperatury.
Naczynia miedziane i cynkowe.
Naczynia zabrudzone popio em,
woskiem, smarem lub farbą.
Dekoracje na szkle, cz ci z aluminium
lub srebra mają sk onno ci
zafarbowania lub wyp owienia podczas
zmywania. Tak e niektóre rodzaje szk a
(jak np. przedmioty kryszta owe) mogą
ulec zmatowieniu po wielu procesach
zmywania.
Uszkodzenia szk a i naczy
Przyczyny:
Rodzaj szk a i proces jego
wytwarzania.
Sk ad chemiczny rodka
czyszczącego.
Temperatura wody programu
zmywającego.
Zaleca si :
U ywać szk o i porcelan oznaczoną
przez producenta jako nadającą si
dla zmywarek.
Stosować rodek czyszczący
do naczy oznakowany jako
agodny.
Po zako czeniu programu zmywania
mo liwie szybko wyciągnąć szk o
i sztućce ze zmywarki.
Naczynia
Wk adanie naczy
Fili anki i szklanki
1. Usunąć wi ksze resztki potraw.
Wst pne zmywanie pod bie ącą
wodą nie jest konieczne.
2. Naczynia wk adać w taki sposób,
aby
– pewnie sta y i nie mog y si
przewrócić.
– wszystkie naczynia by y
skierowane otworem w dó .
– cz ci wkl s e lub
z zag bieniami sta y sko nie,
aby woda mog a sp ynąć.
– nie przeszkadza y przy obracaniu
si ramion spryskujących 1:
i 1B.
W zmywarce nie zmywać bardzo ma ych
naczy , poniewa mogą atwo wypa ć
z koszy.
Górny kosz na naczynia 1"
Wyjmowanie naczy
W celu unikni cia zmoczenia naczy
kroplami wody spadającymi z kosza
górnego, zaleca si opró nianie
zmywarki zaczynając na dole i ko cząc
w górze.
Gorące naczynia są wra liwe
na uderzenia / wstrząsy! Dlatego
po zako czeniu programu zostawić
naczynia w zmywarce a si och odzą
a dopiero potem wyjąć.
pl
Garnki
Dolny kosz na naczynia 1b
Wskazówka
Po zako czeniu programu widoczne są
krople wody wewnątrz urządzenia. Nie
ma to wp ywu na suszenie naczy .
15
pl
Naczynia
Porada
Mocno zabrudzone naczynia (garnki)
u o yć w dolnym koszu. Uzyskany wynik
zmywania jest lepszy ze wzgl du
na silny strumie wody.
Porada
Dalsze wskazówki związane
z optymalnym wykorzystaniem wn trza
zmywarki są dost pne na naszej stronie
internetowej jako bezp atny plik
do pobrania. Odpowiedni adres
internetowy znajduje si na tylnej stronie
instrukcji obs ugi.
Podpórkiskad ne
Podpórki sk adane *
* w zale no ci od modelu
Podpórki mo na sk adać na bok,
co u atwia wk adanie garnków, misek
i szklanek.
Koszyk na sztućce
Sztućce nale y zawsze wk adać
w sposób niesortowany i ostrzem
skierowanym w dó .
W celu unikni cia skaleczenia, d ugie,
ostre cz ci i no e uk adać na pó ce
na no e.
16
Pojemnik na ma e cz
ci *
Pojemniknamaecz ci
* w zale no ci od modelu
Tutaj mo na pewnie umie cić lekkie
cz ci z tworzywa sztucznego, jak
np. kubki, pokrywy itd.
Naczynia
Pó ka na no e *
Pókanano e
* w zale no ci od modelu
D ugie no e i inne przybory muszą
zostać u o one poziomo.
pl
Górny kosz z d wigniami
bocznymi
1. Wyciągnąć górny
kosz na naczynia 1".
2. W celu obni enia kosza nacisnąć
w kierunku do wn trza po kolei
obie d wignie lewą i prawą,
znajdujące si na zewn trznej stronie
kosza. Trzymać przy tym
kosz na bokach za górny brzeg,
aby nie móg nagle spa ć na dó .
Zmiana wysoko ci
zawieszenia kosza *
Zmian wysok cizawieszeniakosza
* w zale no ci od modelu
Wysoko ć ustawienia górnego
kosza 1" mo na zmienić stosownie
do potrzeb, uzyskując wi cej miejsca
w górnym lub dolnym koszu
dla wy szych naczy .
Wysoko ć urządzenia 81,5 cm
Kosz górny Kosz dolny
Stopie 1 maks. ø
Stopie 2 maks. ø
Stopie 3 maks. ø
22 cm
24 cm
27 cm
30 cm
28 cm
25 cm
3. W celu podniesienia kosza chwycić
go z boku za górną kraw d
i podnie ć do góry.
4. Przed ponownym wsuni ciem kosza
upewnić si , czy na obydwu stronach
opiera si on na tej samej
wysoko ci. W przeciwnym razie
nie mo na zamknąć drzwi zmywarki,
a górne rami spryskujące
nie uzyska adnego po ączenia
z obiegiem wody.
W zale no ci od ukszta towaniu
górnego kosza w Pa stwa zmywarce
nale y wybrać jeden z dwóch ni ej
przedstawionych sposobów
post powania:
17
pl
rodek czyszczący
Górny kosz z parami rolek
górnych i dolnych
Wskazówka
Do uzyskania dobrych wyników
zmywania, koniecznie przestrzegać
wskazówek nadrukowanych
na opakowaniu rodka czyszczącego.
W razie wystąpienia dalszych pyta
zalecamy zwrócić si o porad
do producenta rodka czyszczącego.
1. Wyciągnąć górny
kosz na naczynia 1".
2. Wyjąć kosz górny i zawiesić go
na rolkach górnych (stopie 3) lub
dolnych (stopie 1).
m Ostrze enie – Przestrzegać
przepisów bezpiecze stwa
i u ytkowania wydrukowanych
na opakowaniach rodków
czyszczących i nab yszczających.
Nape nienie rodkiem
czyszczącym
. rodek czyszczący
koder
Dozwolone jest u ywanie rodków
czyszczących do zmywarek w postaci
tabletek, proszku lub p ynu, ale
w adnym wypadku p ynu do zmywania
r cznego. W zale no ci od stanu
zabrudzenia, mo na indywidualnie
dostosować dozowanie rodków
czyszczących w postaci proszku
lub p ynu. Tabletki zawierają
wystarczająco du ą ilo ć substancji
czynnych dla ka dego programu
zmywania. Nowoczesne, wydajne rodki
czyszczące stosują g ównie
niskoalkaliczną formu zawierającą
fosforany oraz enzymy. Fosforany wią ą
wap w wodzie. Enzymy rozk adają
skrobi i rozszczepiają bia ko.
Bezfosforanowe rodki czyszczące są
rzadziej spotykane. Mają one troch
s abszą zdolno ć wiązania wapnia
i wymagają wy szego dozowania.
W celu usuni cia kolorowych plam (np.
z herbaty czy keczupu) stosowane są
najcz ciej rodki wybielające na bazie
tlenu.
18
yczczyszc
1. Je li komora dla rodka
czyszczącego 9" jest jeszcze
zamkni ta, to przesunąć
zasuwk 9* celem jej otworzenia.
rodek czyszczący dodać do suchej
komory rodka czyszczącego 9"
(tabletk w o yć poprzecznie,
nie stawiać jej pionowo). Dozowanie:
patrz zalecenia producenta
na opakowaniu.
Podzia ka dozowania w pojemniku
na rodek czyszczący 9" u atwia
dozowanie odpowiedniej ilo ci
proszku lub p ynu czyszczącego.
Przy normalnym zabrudzeniu,
zazwyczaj wystarcza 20 ml–25 ml.
Przy u ywaniu tabletek wystarcza
jedna tabletka.
PO
PO
PO
rodek czyszczący
2. Zamknąć pokryw pojemnika
na rodek czyszczący przesuwając ją
do góry, a do zaczepienia zapadki.
Pojemnik na rodek czyszczący
otwiera si automatycznie
w odpowiednim momencie,
w sposób zale ny od programu.
Proszek lub p yn czyszczący
rozprowadza si i rozpuszcza
w urządzeniu, tabletka wpada
do odpowiedniego pojemnika
i rozpuszcza si w nim dozując
odpowiednie rodki.
Porada
Przy mniejszej ilo ci zabrudzonych
naczy zazwyczaj wystarcza nieco
mniejsza ni podana ilo ć rodka
czyszczącego.
Odpowiednie rodki czyszczące i
konserwujące mo na nabyć poprzez
naszą stron internetową lub poprzez
autoryzowany serwis (patrz strona tylna).
pl
Kompaktowe rodki
czyszczące
Oprócz konwencjonalnych
(pojedynczych) rodków czyszczących,
oferowane są produkty z dodatkowymi
funkcjami. Produkty te zawierają cz sto,
oprócz rodka czyszczącego, tak e
komponent nab yszczający
oraz substytut soli (3in1) i w zale no ci
od kombinacji (4in1, 5in1 itd.)
dodatkowe komponenty jak np. rodek
do ochrony szk a lub rodek
nab yszczający do stali szlachetnej.
Kompaktowe rodki czyszczące dzia ają
tylko do okre lonego stopnia twardo ci
wody (najcz ciej do 21°dH). Powy ej
tej warto ci konieczne jest dodanie soli
oraz rodka nab yszczającego.
Je li stosowane są kompaktowe rodki
czyszczące, wtedy przebieg programu
zmywania dopasowuje si
automatycznie tak, aby zawsze
osiągnąć najlepsze mo liwe rezultaty
zmywania i suszenia.
m Ostrze enie – Nie wk adać
jakichkolwiek ma ych cz ci
do zmywania do pojemnika
na tabletk 12; utrudnia to
równomierne rozpuszczenie si tabletki.
m Ostrze enie – Nie u ywać
pojemnika na tabletk 12 jako uchwytu
dla kosza górnego, w czasie wk adania
dodatkowych naczy po w ączeniu
programu zmywania. Tabletka mo e ju
si w nim znajdować i grozi styk
z cz ciowo rozpuszczoną tabletką.
19
pl
rodek czyszczący
Wskazówki
Optymalne rezultaty zmywania
i suszenia otrzymuje si
przy stosowaniu pojedynczych
rodków czyszczących w po ączeniu
z oddzielnym dozowaniem soli
i p ynu nab yszczającego.
Podczas krótkich programów
ewentualnie nie dochodzi
do rozwini cia pe nej skuteczno ci
czyszczenia z powodu ró nej
zdolno ci rozpuszczania si tabletek
i pozostają nierozpuszczone resztki
rodka czyszczącego. Proszkowe
rodki czyszczące są lepiej
przystosowane do tych programów.
W przypadku programu „Intensywny“
(przy niektórych modelach)
dozowanie jednej tabletki jest
wystarczające. W razie u ycia
proszku istnieje mo liwo ć
nasypania niewielkiej ilo ci rodka
czyszczącego na wewn trzną stron
drzwi zmywarki.
Nawet je li wieci si wska nik braku
p ynu nab yszczającego i / lub soli,
to w przypadku u ycia
kompaktowych rodków
czyszczących program zmywania
pracuje nienagannie.
Zastosowanie rodków czyszczących
w otoczce ochronnej ulegającej
rozpuszczeniu w wodzie: otoczk
dotykać tylko suchymi r kami
i wsypać rodek czyszczący tylko do
absolutnie suchego pojemnika
na rodek czyszczący.
W przeciwnym wypadku mo e
nastąpić przyklejenie.
W razie zmiany rodków
czyszczących z kompaktowych
na pojedyncze, nale y zwrócić
uwag na ustawienie w a ciwej
warto ci uk adu zmi kczania wody
i ilo ci p ynu nab yszczającego.
20
Przegląd programów
pl
/ Przegląd programów
dglezPr
m
aogrów
pr
W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie mo liwą ilo ć programów.
Odpowiednie programy, które są do dyspozycji w Pa stwa zmywarce, oraz ich
pozycje zaznaczone są na pulpicie obs ugi.
Rodzaj naczy
Rodzaj zabrudzenia Program
±/°
garnki, patelnie,
niewra liwe
naczynia
i sztućce
mocno przyklejone,
przypalone lub
przyschni te resztki
potraw, resztki
potraw zawierające
skrobi lub bia ko
Mo liwe funkcje
dodatkowe
wszystkie
Zmywanie wst pne
Zmywanie 70°
P ukanie po rednie
P ukanie
z nab yszczaniem 65°
Suszenie
wszystkie
Zmywanie wst pne
Zmywanie 65°
P ukanie po rednie
P ukanie
z nab yszczaniem 65°
Suszenie
wszystkie
Zmywanie wst pne
Zmywanie 65°
P ukanie po rednie
P ukanie
z nab yszczaniem 65°
Suszenie
wszystkie
Zmywanie wst pne
Zmywanie 50°
P ukanie po rednie
P ukanie
z nab yszczaniem 65°
Suszenie
Intensywnie 70°
Ù/Ø
Normalny 65°
Ù/Ø
Normalny 65°
ró ne naczynia
i sztućce
lekko przyschni te,
zwyczajne resztki
potraw
â/à
Eco 50°
Przebieg programu
21
pl
Przegląd programów
wra liwe
naczynia
i sztućce, szk o
oraz naczynia
lekko przyklejone,
z tworzywa
wie e resztki potraw
sztucznego
nieodporne
na oddzia ywanie
termiczne
zimne p ukanie,
wszystkie rodzaje czyszczenie
naczy
po rednie
é/è
agodnie 40°
ñ/ð
Zmywanie wst pne
Zmywanie 40°
P ukanie po rednie
P ukanie
z nab yszczaniem 55°
Suszenie
Suszenie ekstra
Zmywanie 45°
P ukanie po rednie
P ukanie
z nab yszczaniem 55°
Szybko 45°
ù/ø
Zmywanie
wst pne
Wybór programu
W zale no ci od rodzaju naczy
i stopnia zabrudzenia mo na wybrać
odpowiedni program.
22
Strefa intensywna
Skrócenie czasu
Po owa za adunku
Suszenie ekstra
adne
Zmywanie wst pne
Wskazówki dla Instytutów
Badawczych
Instytuty Badawcze otrzymają
wskazówki dla bada porównawczych
(np. wed ug EN60436).
Chodzi tutaj o warunki przeprowadzania
testów – nie o rezultaty lub parametry
zu ycia.
Zapytania prosimy wysy ać pocztą
mailową:
dishwasher@test-appliances.com
Wymagany b dzie numer
urządzenia (E­Nr.) i numer fabrykacyjny
(FD); obydwa numery znajdują si
na tabliczce znamionowej 92
umieszczonej na drzwiach urządzenia.
Funkcje dodatkowe
· Higiena
0 Funkcje dodatkowe
eF
junkc
kowtedoa
* w zale no ci od modelu
Ustawiane przyciskami funkcji
dodatkowych 8.
Ÿ Skrócenie fazy programu
(VarioSpeed) *
Skróceniefazyprogramu(VarioSpe d)
Za pomocą funkcji >>Skrócenie fazy
programu<< mo na skrócić czas pracy
w zale no ci od wybranego programu
zmywania o ok. 20% do 50%. W celu
osiągni cia przy skróconym czasie
pracy optymalnych rezultatów zmywania
i suszenia nast puje zwi kszenie
zu ycia wody i energii.
Ï Strefa intensywna *
Strefaintensywna
Idealna dla ró norodnego za adunku.
Mocniej zabrudzone garnki i patelnie
mo na zmywać w koszu dolnym razem
z normalnie zabrudzonymi naczyniami
u o onymi w koszu górnym.
Intensywno ć natryskiwania w koszu
dolnym jest wzmo ona, temperatura
zmywania troch podwy szona.
pl
(Hygiene) *
Higena(Hygien )
Podczas procesu czyszczenia
temperatura jest podwy szona.
W wyniku tego osiąga si wy szy stan
higieniczny. Ta funkcja dodatkowa jest
idealna do zmywania np. desek
do krojenia lub butelek do karmienia
niemowląt.
Zapenieniewpo wie
§ Zape nienie w po owie *
W przypadku ma ej ilo ci naczy
do zmywania (np. szklanek, fili anek,
talerzy) mo na w ączyć funkcj „po owa
za adunku“. Dzi ki temu oszcz dzana
jest woda, energia i czas. Do zmywania
wsypać nieco mniej rodka
czyszczącego do pojemnika
ni zalecane jest przy pe nym za adunku
zmywarki.
¿ Ekstra suszenie *
Ekstrasu zenie
Podwy szona temperatura podczas
p ukania z nab yszczaniem
i przed u ona faza suszenia umo liwiają
lepsze wysuszenie tak e cz ci
z tworzywa sztucznego. Zu ycie energii
ulega niewielkiemu zwi kszeniu.
23
pl
Obs uga urządzenia
W ączanie urządzenia
1 Obs uga urządzenia
ugaO
łbs
Parametry programów
Dane programu (parametry zu ycia)
przedstawiono w krótkiej instrukcji.
One dotyczą zwyk ych warunków
i warto ci ustawienia twardo ci wody 2.
Ró ne czynniki wywierające wp yw,
jak np. temperatura wody lub ci nienie
wodociągu, mogą spowodować
odchy ki.
Czujnik Aqua
(stanu wody) *
CzujnikAqua(stanuwody)
* w zale no ci od modelu
Aquasensor to optyczny przyrząd
pomiarowy (bramka fotokomórkowa),
mierzący stan zm tnienia wody.
Czujnik Aqua jest u ywany w zale no ci
od specyfiki wybranego programu.
Aktywowanie funkcji Aquasensor polega
na przej ciu „czystej“ wody p uczącej
do nast pnego zmywania, w wyniku
czego zmniejszeniu ulega zu ycie wody
od 3 do 6 litrów. W przypadku
mocniejszego zabrudzenia nast puje
wypompowanie i zastąpienie czystą
wodą. W programach automatycznych
dodatkowo dopasowywana jest
temperatura i czas trwania programu
do stopnia zabrudzenia.
24
aniedzzur
1. Ca kowicie otworzyć zawór wody.
2. Otworzyć drzwi.
3. W ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
Miga wska nik programu Eco 50°.
Program ten pozostaje wybrany,
je eli nie zostanie wybrany inny
program za pomocą przycisku < H
lub przycisku > P.
4. Nacisnąć przycisk START h.
5. Zamknąć drzwi.
Program rozpoczyna si .
Wskazówka
- w celu ekologicznej eksploatacji
zmywarki do naczy :
Ze wzgl dów ekologicznych przy
ka dym starcie urządzenia ustawiony
zostaje wst pnie program Eco 50°.
Przyczynia si to do ochrony zasobów
rodowiska naturalnego oraz
do zmniejszenia wydatków.
Program Eco 50° jest programem
szczególnie chroniącym rodowisko
naturalne. Jest to „program
standardowy“ wed ug Rozporządzenia
Komisji UE 1016/2010, przedstawiający
w najbardziej wydajny sposób
standardowy cykl zmywania normalnie
zabrudzonych naczy oraz po ączone
zu ycie energii elektrycznej i wody
wykorzystanej do zmywania tego
rodzaju naczy .
Obs uga urządzenia
Wska nik wizualny podczas
przebiegu programu *
Wska nikwizualnypodczasprzebieguprogramu
* w zale no ci od modelu
Podczas przebiegu programu
pod drzwiczkami urządzenia
na pod odze pokazuje si punkt
wietlny. Drzwiczki zmywarki otworzyć
dopiero wtedy, gdy punkt wietlny
na pod odze nie b dzie widoczny.
Punkt wietlny nie jest widoczny
w przypadku zabudowania
na podwy szeniu w jednej p aszczy nie
z frontami mebli.
Nastawianie czasu w ączenia *
Nastawianieczasuwączenia
* w zale no ci od modelu
W ączenie programu mo na przesunąć
o 3, 6 lub 9 godzin.
1. W ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
2. Przycisk preselekcji czasu 0 tyle
razy nacisnąć, a za wieci si
wska nik 3h, 6h lub 9h.
3. Nacisnąć przycisk START h,
funkcja preselekcji czasu jest
aktywowana.
4. W celu wy ączenia funkcji preselekcji
czasu tyle razy nacisnąć przycisk
preselekcji czasu 0, a zga nie
wska nik 3h, 6h lub 9h.
Wybieranie programu mo na
dowolnie zmienić, a do momentu
startu programu.
pl
Koniec programu
Program jest zako czony, gdy
nie wieci si aden ze wska ników `
lub X.
Koniec programu jest dodatkowo
sygnalizowany d wi kiem brz czyka.
Brz czyk mo na ustawić w 4-ro
stopniowym zakresie. Odpowiednio
wiecą si wska niki 0, 1, 2
lub 3 (patrz tabela twardo ci wody).
Fabrycznie ustawiony stopie : 2.
Funkcj t mo na zmienić w ni ej
opisany sposób:
1. Otworzyć drzwi.
2. W ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
3. Przytrzymać wci ni ty przycisk > P
i naciskać przycisk START h tak
d ugo, a zacznie migać wska nik
„Suszenie“ ` i wska nik braku
soli )*.
4. Pu cić przyciski.
5. Naciskać przycisk > P tyle razy,
a zacznie migać wska nik braku
soli )* i wska nik braku rodka
nab yszczającego )".
6. Pu cić przyciski.
Migają wska niki braku )* i )"
oraz wiecą si wska niki # i +
(= stopie 2). Us yszymy ustawiony
d wi k brz czyka.
W celu zmiany ustawienia:
1. Naciskać przycisk < H, a b dzie
ustawiony ądany stopie .
2. Nacisnąć przycisk START h.
Wska niki zgasną. Ustawiony stopie
jest zaprogramowany.
3. Zamknąć drzwi.
Wskazówka
Zmywarka wy ącza si automatycznie
po zako czeniu programu w celu
zaoszcz dzenia energii.
25
pl
Obs uga urządzenia
Przerwanie programu
Zmiana programu
1. Otworzyć drzwi.
2. Wy ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
Lampki kontrolne zgasną. Program
pozostaje zapisany w pami ci.
W przypadku otworzenia drzwi
zmywarki pod ączonej do zasilania
ciep ą wodą lub ju rozgrzanej
maszyny nale y najpierw na kilka
minut lekko przymknąć drzwi,
a potem dopiero ca kowicie
zamknąć. W przeciwnym wypadku
z powodu rozszerzalno ci cieplnej
(nadci nienie) mogą otworzyć si
drzwi urządzenia lub mo e wyp ynąć
woda z urządzenia.
3. W celu kontynuacji programu znów
w ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
4. Zamknąć drzwi.
Po naci ni ciu przycisku START h
nie jest mo liwa zmiana programu.
Zmiana programu jest mo liwa tylko
poprzez jego przerwanie (Reset).
Anulowanie programu (Reset)
Anulowanieprogramu
1. Otworzyć drzwi.
2. Naciskać przycisk START h
przez ok. 3 sek. a zgasną wszystkie
wska niki.
3. Zamknąć drzwi.
Pozosta y przebieg programu
do odpompowania wody trwa
jeszcze ok. 1 minut .
26
Suszenie intensywne
P ukanie z nab yszczaniem jest
przeprowadzane przy podwy szonej
temperaturze, aby polepszyć wynik
suszenia. Czas trwania mo e si
nieznacznie przed u yć. (Ostro nie
z wra liwymi naczyniami!)
1. Otworzyć drzwi.
2. W ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
3. Przytrzymać wci ni ty przycisk > P
i naciskać przycisk START h tak
d ugo, a zacznie migać wska nik
„Suszenie“ ` i wska nik braku
soli )*.
4. Pu cić przyciski.
5. Naciskać przycisk > P tyle razy,
a zacznie migać wska nik braku
soli )* i wska nik „Sprawdzić
dop yw wody“ )2.
6. Pu cić przyciski.
Migają wska niki )* i )2.
W celu zmiany ustawienia:
1. Naciskać przycisk < H,
a zacznie si wiecić wska nik #
(suszenie intensywne w ączone).
2. Nacisnąć przycisk START h.
Wska niki zgasną. Ustawienie jest
zapisane w pami ci.
3. Zamknąć drzwi.
Czyszczenie oraz przegląd
2 Czyszczenie oraz
przegląd
eniezcC
zysz
zaor
Regularna kontrola i konserwacja
urządzenia pomaga zwi kszyć
jego niezawodno ć. To pomaga
w oszcz dzaniu czasu i pieni dzy.
Ogólny stan urządzenia
Prosz skontrolować wn trze
pod wzgl dem osadów wapiennych
i t uszczu.
W razie stwierdzenia wyst powania
takich osadów:
Nape nić pojemnik na rodek
czyszczący rodkiem czyszczącym.
W ączyć zmywark bez naczy ,
nastawiając program z najwy szą
temperaturą zmywania.
Do czyszczenia urządzenia stosować
tylko specjalne rodki czyszczące /
preparaty przeznaczone do czyszczenia
zmywarek.
Aby uszczelnienie drzwi by o zawsze
czyste i higieniczne, prosz je
regularnie przemywać wilgotną
cierką u ywając troch p ynu
do zmywania.
Je li urządzenie nie b dzie u ywane
przez d u szy czas, prosz
pozostawić lekko uchylone drzwi aby
zapobiec powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów.
Do czyszczenia zmywarki nigdy nie
u ywać myjki parowej (generatora pary).
Producent nie ponosi odpowiedzialno ci
za ewentualne szkody.
dglezpr
pl
Cz ć czo ową urządzenia i pulpit
obs ugi regularnie przemywać lekko
wilgotną cierką; wystarczy woda
i troch p ynu do zmywania. Nie u ywać
gąbek do szorowania oraz szorujących
rodków czyszczących;
ich zastosowanie mo e spowodować
zadrapania powierzchni urządzenia.
W przypadku urządze ze stali
szlachetnej: Unikać stosowania cierek
z materia u gąbczastego lub przed
pierwszym u ycie wyp ukać je
wielokrotnie, aby uniknąć korozji.
m Ostrze
enie – Zagro enie dla
zdrowia
Nigdy nie u ywać innych rodków
czyszczących dla gospodarstwa
domowego na przyk ad zawierających
chlor!
Sól specjalna i p yn
nab yszczający
Skontrolować wska niki stanu
nape nienia )* i )". W razie
potrzeby nape nić solą i/lub p ynem
nab yszczającym.
Sitka
Sitka 1R zatrzymują du e
zanieczyszczenia znajdujące si
w wodzie pozosta ej po myciu naczy ,
nie dopuszczając ich do pompy.
Zanieczyszczenia te mogą od czasu
do czasu zatkać sitka.
Uk ad filtrujący sk ada si z sita
zgrubnego, p askiego sita drobnego
i mikrosita.
27
pl
Czyszczenie oraz przegląd
1. Po ka dym zmywaniu skontrolować
filtr pod kątem osadów.
2. Odkr cić cylinder sitowy
jak pokazano na rysunku
i wyciągnąć uk ad filtrujący.
1. Skontrolować dysze ramion
spryskujących pod wzgl dem
zatkania.
2. Odkr cić górne ramiona
spryskujące 1: (1/4 obrotu).
3. Wyciągnąć do góry dolne rami
spryskujące 1B.
3. Usunąć ewentualnie wyst pujące
resztki i oczy cić sita pod bie ącą
wodą.
4. Uk ad filtrujący zamontować
w chronologicznie odwrotnej
kolejno ci, zwracając przy tym
uwag , aby po zamkni ciu strza ki
sta y na przeciwko siebie.
Ramiona spryskujące
Wap i zanieczyszczenia pochodzące
z wody do zmywania mogą zablokować
dysze i o yska ramion
spryskujących 1: i 1B.
28
4. Wymyć ramiona spryskujące
pod bie ącą wodą.
5. Za o yć lub ponownie przykr cić
ramiona spryskujące.
Co robić w razie usterki?
3 Co robić w razie
usterki?
Co
ćobir
w
eizar
Z do wiadcze wynika, e wi kszo ć
usterek wyst pujących w codziennej
eksploatacji, mo na usunąć we w asnym
zakresie bez wzywania serwisu. Tym
samym zapewnione zostaje szybkie
przywrócenie sprawno ci urządzenia. W
niniejszym przeglądzie usterek
przedstawione są mo liwe przyczyny
usterek oraz wskazówki dotyczące ich
usuni cia.
?kiretsu
pl
W takim przypadku nale y:
1. Zasadniczo najpierw od ączyć
urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Wyjąć kosz górny 1" i dolny 1b.
3. Wymontować filtry 1R.
4. Czerpakiem usunąć wod , ewent. za
pomocą gąbki.
5. Bia ą pokryw pompy podwa yć za
pomocą y eczki (jak pokazano
na rysunku). Pokryw chwycić za
przegródk i podnie ć ją sko nie do
wn trza. Ca kowicie zdjąć pokryw .
Wskazówka
Je eli urządzenie nie w ączy si lub
zatrzyma si podczas zmywania naczy
z niewiadomych przyczyn, prosz
najpierw przeprowadzić funkcj
„Anulowanie programu“ (Reset).
(patrz rozdzia „Obs uga urządzenia“)
m Ostrze
enie – Nale y pami tać
o tym, e: Wykonywanie naprawy jest
dozwolone tylko specjalistom. W razie
potrzeby wymiany cz ci prosz zwrócić
uwag , by u yto tylko oryginalnych
cz ci zamiennych. Nieprawid owo
wykonane naprawy lub u ycie innych
ni oryginalne cz ci zamienne mogą
spowodować znaczne szkody i stanowić
zagro enie dla u ytkownika.
6. Skontrolować wirnik skrzyde kowy,
czy znajdują si w nim przypadkowe
przedmioty i w razie wyst powania
usunąć je.
7. Pokryw umie cić w pierwotnej
pozycji i nacisnąć ją w dó w celu
zatrza ni cia zaczepów (klikni cie).
Pompa odp ywu
Du e resztki potraw lub przypadkowe
przedmioty, które nie zosta y zatrzymane
na sitach, mogą spowodować
zablokowanie pompy odp ywu. Lustro
wody p uczącej jest wtedy nad sitem.
.OLFN
m Ostrze
enie – Niebezpiecze stwo
skaleczenia si !
Podczas czyszczenia pompy odp ywu
zwracać uwag na to, aby si
nie skaleczyć kawa kami szk a lub
ostrymi przedmiotami.
8. Zamontować filtry.
9. Ponownie w o yć kosze.
29
pl
Co robić w razie usterki?
Tabelka usterek
Usterka
wieci si wska nik
„Sprawdzić dop yw wody“
)2.
Przyczyna
Wą dop ywu wody jest zagi ty.
Zawór wody jest zamkni ty.
Zawór wody zablokowany lub
pokryty osadem wapiennym.
Zapchany filtr w w u dop ywu
wody.
Zanieczyszczone lub zatkane
filtry 1R.
Zatkany lub za amany wą
odp ywu wody.
Pod ączenie syfonu jest jeszcze
zamkni te.
Pompa odp ywu jest
zablokowana lub os ona pompy
odp ywu nie jest zatrza ni ta.
Miga wska nik „Sprawdzić Prawdopodobnie wystąpi a
dop yw wody“ )2.
usterka techniczna.
30
rodki zaradcze
Wą dop ywu wody u o yć bez za ama .
Odkr cić zawór wody.
Odkr cić zawór wody.
Nat enie przep ywu wody przy otwartym
dop ywie musi wynosić przynajmniej 10 l /
min.
Wy ączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczk .
Zakr cić zawór wody. Odkr cić przy ącze
dop ywu wody.
Wyczy cić filtr w w u dop ywu wody.
Ponownie dokr cić przy ącze dop ywu
wody. Sprawdzić szczelno ć. Przywrócić
zasilanie prądowe. W ączyć urządzenie.
Wyczy cić filtry.
(Patrz „Czyszczenie oraz przegląd“)
U o yć wą bez za ama , ewentualnie
usunąć pozosta o ci.
Sprawdzić pod ączenie przy syfonie i
ewentualnie otworzyć.
Prawid owo zatrzasnąć os on .
(Patrz „Pompa odp ywu“)
Wy ączyć urządzenie prze ącznikiem
W ĄCZ / WY ĄCZ (. Po chwili
ponownie w ączyć urządzenie.
Je li problem wystąpi ponownie, wtedy
zakr cić zawór wody, wyjąć wtyczk
sieciową i wezwać serwis.
Co robić w razie usterki?
pl
Usterka
Miga wska nik braku
soli )*.
Przyczyna
rodki zaradcze
Element grzejny pokryty osadem Przeprowadzić czyszczenie urządzenia
wapiennym albo zabrudzony.
rodkami czyszczącymi do zmywarek albo
u yć odwapniacza. Eksploatować zmywark
z w ączonym uk adem zmi kczania wody
i sprawdzić nastawienie (patrz rozdzia
Uk ad zmi kczania wody / Sól specjalna).
Migają wska niki.
Drzwi nie są dok adnie
Zamknąć drzwi. Zwracać uwag na to, aby z
zamkni te.
kosza nie wystawa y adne przedmioty
(naczynia, od wie acz) utrudniające
zamkni cie drzwi.
wieci si wska nik braku Brak p ynu nab yszczającego.
Nape nić p ynem nab yszczającym.
soli )* i / lub p ynu
Brak soli.
Nape nić solą specjalną.
nab yszczającego )".
Czujnik nie rozpoznaje pastylek Zastosować inną sól specjalną.
soli.
Wska nik braku soli )* i Wska nik wy ączony.
Aktywacja / deaktywacja (patrz rozdzia
/ lub p ynu
Uk ad zmi kczania wody / Sól specjalna lub
nab yszczającego )" nie
P yn nab yszczający).
wieci si .
Wystarczający zapas soli
Sprawdzić wska nik, nape nienie.
specjalnej / p ynu
nab yszczającego.
Po zako czeniu programu Zatkany system filtrujący lub
Wyczy cić filtry i obszar pod filtrami (patrz
w urządzeniu pozostaje
obszar pod filtrami 1R.
„Pompa odp ywu“).
woda.
Program nie jest jeszcze
Poczekać na zako czenie programu lub
zako czony.
przeprowadzić funkcj Reset (patrz
„Anulowanie programu“).
31
pl
Co robić w razie usterki?
Usterka
Naczynia nie są suche.
Przyczyna
Brak lub za ma o p ynu
nab yszczającego w zbiorniku.
Wybrano program bez suszenia.
rodki zaradcze
Nape nić p ynem nab yszczającym.
Wybrać program z suszeniem (patrz
„Przegląd programów“, „Przebieg
programu“).
Woda w zag bieniach naczy lub Zwracać uwag na uko ne usytuowanie
sztućców.
przy wk adaniu naczy ; u o yć naczynia
uko nie.
Z a skuteczno ć suszenia
zastosowanego kompaktowego
produktu czyszczącego.
Prosz zastosować inny kompaktowy
rodek czyszczący z lepszą skuteczno cią
suszenia. Dodatkowe zastosowanie p ynu
nab yszczającego zwi ksza skuteczno ć
suszenia.
Nie aktywowano suszenia
Aktywować suszenie intensywne (patrz
intensywnego w celu zwi kszenia „Obs uga urządzenia“).
efektu suszenia.
Zbyt wcze nie wyj to naczynia
Poczekać na zako czenie programu lub
lub proces suszenia nie zosta
wyjąć naczynia dopiero 30 minut po
jeszcze zako czony.
zako czeniu programu.
Z a skuteczno ć suszenia
Prosz zastosować markowy p yn
ekologicznego p ynu
nab yszczający. Ekologiczne produkty mają
nab yszczającego.
znacznie gorszą skuteczno ć dzia ania.
Naczynia z tworzywa
Szczególne w a ciwo ci
Tworzywo sztuczne odznacza si ni szą
sztucznego nie są suche. tworzywa sztucznego.
w a ciwo cią kumulowania ciep a i dlatego
gorzej si suszy.
Sztućce nie są suche.
Niekorzystnie pouk adane
Prosz pouk adać sztućce pojedynczo
sztućce w koszyku na sztućce.
unikając ich stykania si .
Niekorzystnie pouk adane
Prosz prawid owo pouk adać sztućce i
sztućce w szufladzie na sztućce. wed ug mo liwo ci pojedynczo.
Wn trze urządzenia mokre Nie jest to b ąd urządzenia.
Ze wzgl du na zasad suszenia
po procesie zmywania.
kondensacyjnego krople wody są po ądane
oraz uwarunkowane fizycznie. Wilgotne
powietrze skrapla si na ciankach wn trza
zmywarki, woda sp ywa i zostaje
odpompowana.
32
Co robić w razie usterki?
Usterka
Resztki potraw na
naczyniach.
Przyczyna
Za ciasno u o one naczynia;
przepe niony kosz na naczynia.
Utrudniony ruch obrotowy
ramienia spryskującego.
Zatkane dysze ramion
spryskujących.
Zanieczyszczone filtry 1R.
le osadzone oraz / lub nie
zatrza ni te filtry 1R.
Za s aby program zmywania.
Naczynia zosta y wst pnie zbyt
silnie oczyszczone, dlatego
czujnik zadecydowa w ączyć
s abszy program. Silne
zabrudzenia nie dają si
cz ciowo usunąć.
Wysokie, wąskie szk a nie są
dostatecznie wyp ukiwane w
rogach zmywarki.
Górny kosz 1" nie jest
ustawiony na tej samej wysoko ci
po lewej i prawej stronie.
pl
rodki zaradcze
Naczynia u o yć w taki sposób, aby
zagwarantować wystarczająco miejsca, tak
aby strumienie wody mog y dotrzeć do
powierzchni naczy . Unikać stykania si
w o onych przedmiotów.
U o yć naczynia w taki sposób, aby ramiona
spryskujące mog y si swobodnie obracać.
Wyczy cić dysze ramion spryskujących.
(patrz „Czyszczenie oraz przegląd“)
Wyczy cić filtry (patrz „Czyszczenie oraz
przegląd“).
Prawid owo za o yć i zatrzasnąć filtry.
Wybrać intensywniejszy program zmywania.
Nie zmywać wst pnie naczy . Usunąć tylko
wi ksze resztki potraw.
Zalecenie programu: Eco 50° lub
Intensywnie.
Nie uk adać wysokich, wąskich szkie zbyt
uko nie i nie ustawiać ich w rogach
zmywarki.
Ustawić górny kosz za pomocą bocznych
d wigni na tej samej wysoko ci.
33
pl
Co robić w razie usterki?
Usterka
Pozosta o ci rodka
czyszczącego
Przyczyna
Pokrywa pojemnika na rodek
czyszczący jest zablokowana
przez naczynia, dlatego pokrywa
nie otwiera si ca kowicie.
Pokrywa pojemnika na rodek
czyszczący zablokowana przez
tabletk .
U yto tabletki w programie
szybkim lub krótkim.
Czas potrzebny do rozpuszczenia
si rodka czyszczącego nie
zostaje osiągni ty w wybranym
programie.
Skuteczno ć czyszczenia i
zdolno ć rozpuszczenia si
produktu przed u a si przy
d u szym przechowywaniu
produktu lub rodek czyszczący
jest mocno zbrylony.
Plamy z wody na cz ciach Ze wzgl dów fizycznych nie
z tworzywa sztucznego.
mo na zapobiec tworzeniu si
kropli wody na powierzchniach z
tworzywa sztucznego. Po
wysuszeniu widoczne są plamy z
wody.
rodki zaradcze
Pokrywa pojemnika na rodek czyszczący
nie mo e być zablokowana przez naczynia.
Nie k a ć naczy lub od wie aczy do
zmywarek do pojemnika na tabletki.
Tabletka musi być w o ona poprzecznie –
nie stawiać pionowo.
Czas rozpuszczenia si tabletki jest za d ugi
dla programu szybkiego lub krótkiego.
U yć proszku do zmywarek lub wybrać
intensywniejszy program.
Zmienić rodek czyszczący.
Wybrać intensywniejszy program (wi cej
wody).
Zwracać uwag na uko ne usytuowanie
przy wk adaniu naczy .
Zastosować p yn nab yszczający.
Ewentualnie zwi kszyć nastawienie
zmi kczania wody.
Naloty w pojemniku lub na Osadzają si sk adniki rodka
Zmienić mark rodka czyszczącego.
drzwiach – rozpuszczalne czyszczącego. Najcz ciej naloty Wyczy cić urządzenie mechanicznie.
w wodzie lub dające si
te nie mo na usunąć chemicznie
zetrzeć.
(poprzez preparaty przeznaczone
do czyszczenia zmywarek, ...).
Przy „bia ym nalocie“ na dnie
Zwi kszyć nastawienie zmi kczania wody
pojemnika zbyt nisko nastawiono oraz ewentualnie zmienić rodek
uk ad zmi kczania wody.
czyszczący.
Pokrywa zbiornika soli 1J nie Prawid owo dokr cić pokryw zbiornika soli.
jest dokr cona.
Tylko przy szklankach / szkle:
Patrz „Uszkodzenia szk a i naczy “.
Początkująca korozja szk a daj
si wytrzeć tylko pozornie.
34
Co robić w razie usterki?
Usterka
Bia e, trudne do usuni cia
naloty na naczyniach,
pojemnikach lub drzwiach.
Przyczyna
Osadzają si sk adniki rodka
czyszczącego. Najcz ciej naloty
te nie mo na usunąć chemicznie
(poprzez preparaty przeznaczone
do czyszczenia zmywarek, ...).
le nastawiony zakres twardo ci
lub twardo ć wody powy ej 8,9
mmol / l.
rodek czyszczący 3in1 lub
rodek czyszczący bio /
ekologiczny nie jest
wystarczająco skuteczny.
Za ma o rodka czyszczącego.
Wybrano za s aby program
zmywania.
Resztki herbaty lub szminki Zbyt niska temperatura
na naczyniach.
zmywania.
Za ma o / niew a ciwy rodek
czyszczący.
Naczynia zosta y wst pnie zbyt
silnie oczyszczone, dlatego
czujnik zadecydowa w ączyć
s abszy program. Silne
zabrudzenia nie dają si
cz ciowo usunąć.
Kolorowe (niebieskie, ó te, Tworzenie si warstw ze
brązowe), trudne do
sk adników warzyw (na przyk ad
usuni cia do niemo liwe do kapusty, selera, kartofli,
usuni cia naloty w
makaronu, ...) lub wody bie ącej
urządzeniu lub na
(na przyk ad manganu).
naczyniach ze stali
Tworzenie si warstw
szlachetnej.
metalicznych sk adników na
naczyniach ze srebra lub
aluminium.
Kolorowe ( ó te,
Tworzenie si warstw ze
pomara czowe, brązowe) sk adników, resztek potraw oraz
atwe do usuni cia osady wody (wapno), „mydlane“
we wn trzu urządzenia
(przede wszystkim na dnie
wn trza zmywarki).
pl
rodki zaradcze
Zmienić mark rodka czyszczącego.
Wyczy cić urządzenie mechanicznie.
Ustawić uk ad zmi kczania wody wed ug
instrukcji obs ugi lub dodać soli.
Ustawić uk ad zmi kczania wody wed ug
instrukcji obs ugi lub u ywać oddzielnych
rodków (markowe rodki czyszczące, sól,
p yn nab yszczający).
Zwi kszyć dozowanie rodka czyszczącego
lub zmienić rodek czyszczący.
Wybrać intensywniejszy program zmywania.
Wybrać program z wy szą temperaturą
zmywania.
Nape nić w a ciwym rodkiem
czyszczącym, prawid owo dozując.
Nie zmywać wst pnie naczy . Usunąć tylko
wi ksze resztki potraw.
Zalecenie programu: Eco 50°
Mo na cz ciowo usunąć stosując
preparaty do czyszczenia zmywarek lub
poprzez czyszczenie mechaniczne. Naloty
nie są szkodliwe dla zdrowia.
Mo na cz ciowo usunąć stosując
preparaty do czyszczenia zmywarek lub
poprzez czyszczenie mechaniczne.
Sprawdzić funkcjonowanie uk adu
zmi kczania wody (dodać sól specjalną)
wzgl dnie przy stosowaniu kompaktowych
rodków czyszczących (tabletek) w ączyć
zmi kczanie wody (patrz rozdzia Uk ad
zmi kczania wody / Sól specjalna).
35
pl
Co robić w razie usterki?
Usterka
Zafarbowanie cz ci z
tworzywa sztucznego.
Smugi mo liwe do
usuni cia na szk ach,
szk ach z metalicznym
wyglądem i sztućcach.
Początkujące lub ju
wyst pujące,
nieodwracalne zm tnienie
szk a.
36
Przyczyna
Zbyt niska temperatura
zmywania.
Naczynia zosta y wst pnie zbyt
silnie oczyszczone, dlatego
czujnik zadecydowa w ączyć
s abszy program. Silne
zabrudzenia nie dają si
cz ciowo usunąć.
Za du a ilo ć p ynu
nab yszczającego.
Brak p ynu nab yszczającego lub
za niskie ustawienie.
Resztki rodka czyszczącego w
sekwencji programu p ukanie z
nab yszczaniem. Pokrywa
pojemnika na rodek czyszczący
zablokowana przez naczynia
(pokrywa nie otwiera si
ca kowicie).
Naczynia zosta y wst pnie zbyt
silnie oczyszczone, dlatego
czujnik zadecydowa w ączyć
s abszy program. Silne
zabrudzenia nie dają si
cz ciowo usunąć.
Szk o nadaje si do zmywania w
zmywarkach ale nie jest odporne
na zmywanie w zmywarkach.
rodki zaradcze
Wybrać program z wy szą temperaturą
zmywania.
Nie zmywać wst pnie naczy . Usunąć tylko
wi ksze resztki potraw.
Zalecenie programu: Eco 50°
Ustawić ilo ć p ynu nab yszczającego na
ni szy stopie .
Dodać p yn nab yszczający i sprawdzić
dozowanie (zalecenie: stopie 4-5).
Pokrywa pojemnika na rodek czyszczący
nie mo e być zablokowana przez naczynia.
Nie k a ć naczy lub od wie aczy do
zmywarek do pojemnika na tabletki.
Nie zmywać wst pnie naczy . Usunąć tylko
wi ksze resztki potraw.
Zalecenie programu: Eco 50°
Stosować szk o odporne na zmywanie w
zmywarkach.
Unikać d ugich procesów parowania (czas
po zako czeniu zmywania).
Stosować program zmywania z ni szą
temperaturą.
Nastawić uk ad zmi kczania wody wed ug
twardo ci wody (ewentualnie stopie ni ej).
Zastosować rodek do ochrony szk a.
Co robić w razie usterki?
Usterka
lady rdzy na sztućcach.
Urządzenie nie zaczyna
pracować.
Przyczyna
Niewystarczająca odporno ć
sztućców na rdzewienie. Dotyczy
cz ciej ostrzy no y.
Sztućce rdzewieją tak e wtedy,
gdy zmywane są równie inne
rdzewiejące przedmioty (uchwyty
garnków, uszkodzone kosze na
naczynia itd.).
Za wysokie st enie soli w wodzie
do zmywania z powodu
niedokr conej pokrywy
pojemnika na sól lub wysypana
sól podczas nape niania.
Zepsuty bezpiecznik domowy.
Kabel sieciowy wyj ty z gniazdka.
Program rozpoczyna si
samoczynnie.
Drzwi urządzenia nie są
prawid owo zamkni te.
Nie odczekano zako czenia
programu.
pl
rodki zaradcze
U ywać nierdzewnych sztućców.
Nie zmywać cz ci rdzewiejących /
rdzewnych.
Mocno dokr cić pokryw pojemnika na sól
lub usunąć rozsypaną sól.
Sprawdzić bezpiecznik.
Upewnić si , e kabel sieciowy jest w o ony
do gniazdka oraz przy ączony do urządzenia
(z ty u). Sprawdzić czy gniazdko jest
sprawne.
Zamknąć drzwi.
Przeprowadzić Reset.
(Patrz „Anulowanie programu“)
Drzwi ci ko si otwierają. Zabezpieczenie przed dziećmi
Deaktywować zabezpieczenie przed
jest aktywne.
dziećmi. (Patrz na ko cu instrukcji obs ugi)
Nie mo na zamknąć drzwi. Przeskoczy zamek w drzwiach. Zamknąć drzwi u ywając wi cej si y.
Zamkni cie drzwi uniemo liwione Sprawdzić zamontowanie urządzenia: drzwi
ze wzgl du na monta .
oraz inne przedmioty zabudowania / cz ci
mebli nie mogą si ocierać / uderzać o
siebie podczas zamykania drzwi.
Nie mo na zamknąć
Pojemnik na rodek czyszczący Usunąć resztki rodka czyszczącego.
pokrywy pojemnika na
zablokowany przez sklejone
rodek czyszczący.
resztki rodka czyszczącego.
Resztki rodka
rodek czyszczący nie jest
Zapewnić swobodny obrót ramion
czyszczącego w pojemniku wyp ukiwany ze wzgl du na
spryskujących.
na rodek czyszczący lub w zablokowane ramiona
pojemniku na tabletki.
spryskujące przez naczynia.
Pojemnik na rodek czyszczący Wsypać rodek czyszczący tylko do
by wilgotny podczas nape niania. suchego pojemnika na rodek czyszczący.
37
pl
Co robić w razie usterki?
Usterka
Urządzenie zatrzymuje si
podczas programu lub
program przerywa si .
Przyczyna
Drzwi nie są dok adnie
zamkni te.
Nie k a ć naczy lub od wie aczy
do zmywarek do pojemnika na
tabletki.
Górny kosz naciska na drzwi i nie
pozwala na prawid owe
zamkni cie drzwi.
Przerwany dop yw prądu oraz /
lub wody.
Odg os uderze zaworów Związane z domową instalacją;
nape niających.
nie jest to b ąd urządzenia. Nie
ma wp ywu na funkcj
urządzenia.
Uderzający lub stukający
Rami spryskujące uderza o
odg os.
naczynia; naczynia nie zosta y
prawid owo w o one do
urządzenia.
Przy niewielkim za adunku
strumienie wody uderzają
bezpo rednio o komor
zmywarki.
Lekkie naczynia ruszają si
podczas zmywania.
Nadzwyczajne wydzielanie rodek do r cznego mycia
piany.
naczy w zbiorniku p ynu
nab yszczającego.
Rozlany p yn nab yszczający.
38
rodki zaradcze
Zamknąć drzwi.
Sprawdzić, czy tylna cianka nie zosta a
wci ni ta przez gniazdko lub
niezdemontowany uchwyt na w a.
Przywrócić dop yw prądu oraz / lub wody.
Brak rodków zaradczych.
Naczynia u o yć w taki sposób, aby ramiona
spryskujące nie uderza y o naczynia.
W o yć wi cej naczy lub równomiernie
rozstawić naczynia w zmywarce.
Lekkie naczynia wk adać w taki sposób, aby
nie mog y si ruszać.
Niezw ocznie nape nić zbiornik p ynem
nab yszczającym.
Usunąć p yn nab yszczający cierką.
Serwis
4 Serwis
5 Ustawianie
i pod ączanie
sw
S
rie
Je li nie uda o si Pa stwu usunąć
usterki, prosimy zwrócić si do serwisu.
Znajdziemy w a ciwe rozwiązanie,
równie by uniknąć zb dnego wezwania
technika serwisu. Informacje dotyczące
najbli szego autoryzowanego serwisu,
znajdują si na tylniej stronie instrukcji
obs ugi lub w za ączonym wykazie
placówek serwisowych. Prosimy
o telefoniczne podanie numeru
urządzenia (E­Nr. = 1) i numeru
fabrykacyjnego (FD = 2); numery te
znajdują si na tabliczce
znamionowej 92 umieszczonej
na drzwiach urządzenia.
pl
eniazcpodł i
eniaw
U
its
(1U
W a ciwa eksploatacja zmywarki
wymaga prawid owego pod ączenia.
Parametry dop ywu i odp ywu wody,
a tak e dane przy ącza elektrycznego
muszą spe niać wymagane kryteria,
które przedstawiono w nast pnych
rozdzia ach wzgl. w instrukcji monta u.
Podczas monta u przestrzegać podanej
kolejno ci wykonywania czynno ci:
1. Kontrola przy dostawie
2. Ustawienie
3. Pod ączenie do odp ywu
4. Przy ącze wie ej wody bie ącej
5. Pod ączenie elektryczne
)'
Zakres dostawy
Prosz zaufać kompetencji
producenta. W razie usterki prosz
zwrócić si do nas. Tym samym
zapewniona zostanie naprawa
przeprowadzona przez profesjonalny
serwis dysponujący oryginalnymi
cz ciami zamiennymi.
W razie usterek prosz si zwrócić
do punktu zakupu lub do naszego
serwisu.
Zmywarka
Instrukcja obs ugi
Instrukcja monta u
Gwarancja*
Materia monta owy
Blacha chroniąca przed parą*
Gumowy fartuch*
Kabel sieciowy
* w zale no ci od modelu
Wskazówki bezpiecze stwa
Przestrzegać wskazówek
bezpiecze stwa zamieszczonych
w rozdziale „Podczas instalacji“.
39
pl
Ustawianie i pod ączanie
Dostawa
Ustawienie
Zmywarka zosta a fabrycznie poddana
gruntownej kontroli prawid owo ci
dzia ania. W wyniku tego pozosta y
lady wody, które znikną po pierwszym
procesie zmywania.
Konieczne wymiary monta owe
przedstawiono w instrukcji monta u.
Zmywark nale y wypoziomować
przy pomocy nóg ze rubami
regulacyjnymi. Upewnić si
co do pewno ci ustawienia.
Urządzeniom przeznaczonym
do zabudowania pod blatem
roboczym lub do zintegrowania,
które zostaną pó niej ustawione jako
wolnostojące, nale y zapewnić
odpowiednią stateczno ć ustawienia
np. przez przykr cenie do ciany
albo zamontowanie ciąg ego blatu
roboczego, przykr conego
do sąsiednich szafek.
Zabudowanie urządzenia w bloku
kuchennym pomi dzy cianami
drewnianymi lub z tworzywa
sztucznego jest dozwolone.
Dane techniczne
Waga:
maks. 45 kg
Napi cie:
220–240 V, 50 Hz lub 60 Hz
Warto ć pod ączenia:
2,0–2,4 kW
Bezpiecznik:
10 / 16 A (UK 13A)
Pobór mocy:
zu ycie energii elektrycznej w trybie
czuwania 0,10 W
zu ycie energii elektrycznej w trybie
wy ączenia 0,10 W
Ci nienie wody:
przynajmniej 0,05 MPa (0,5 bar),
maksymalnie 1 MPa (10 bar).
W przypadku wy szego ci nienia wody:
zainstalować zawór redukcyjny
ci nienia.
Ilo ć dop ywu:
minimalnie 10 litrów / minut
Temperatura wody:
Preferowana woda zimna; przy wodzie
ciep ej – w zale no ci od rodzaju w a
dop ywu wody – maks. temp. 60 °C
(patrz „Przy ącze wody pitnej“).
Pojemno ć:
9–10 nakryć sto owych
(w zale no ci od modelu).
40
Pod ączenie do odp ywu
1. Konieczne czynno ci robocze
przedstawiono w instrukcji monta u,
w razie potrzeby zamontować syfon
z króćcem odp ywu.
2. Wą odp ywu po ączyć z króćcem
odp ywu za pomocą dostarczonych
cz ci.
Zwrócić uwag , eby wą odp ywowy
nie by za amany, zgnieciony
lub skr cony i eby pokrywa
zamykająca w odp ywie
nie utrudnia a odp ywu cieków!
Ustawianie i pod ączanie
Przy ącze wody pitnej
1. Przy ącze wody pitnej wykonać
zgodnie z instrukcją monta u
za pomocą dostarczonych cz ci
do zaworu kurkowego wody.
Nale y zwracać uwag na to, aby
przy ącze wody pitnej nie by o
za amane, zgniecione lub skr cone.
2. W przypadku wymiany urządzenia
nale y zawsze zainstalować nowy
wą dop ywu wody.
Ci nienie wody:
Przynajmniej 0,05 MPa (0,5 bar),
maksymalnie 1 MPa (10 bar).
W przypadku wy szego ci nienia wody:
zainstalować zawór redukcyjny
ci nienia.
Ilo ć dop ywu:
Minimalnie 10 litrów / minut .
Temperatura wody:
Przestrzegać nadruk na w u dop ywu
wody!
Temperatura wody mo e wynosić
maksymalnie 25 °C (woda zimna) przy
modelach z nadrukiem 25°.
Dla wszystkich innych modeli:
Preferowana woda zimna; przy wodzie
ciep ej maks. temp. 60 °C.
pl
Pod ączenie elektryczne
Urządzenie pod ączyć tylko do sieci
prądu zmiennego w zakresie
od 220 V do 240 V oraz 50 Hz lub
60 Hz, poprzez przepisowo
zainstalowane gniazdko wtykowe
z przewodem ochronnym. Konieczne
bezpieczniki – patrz tabliczka
identyfikacyjna 92.
Gniazdko wtykowe musi znajdować
si w pobli u urządzenia i musi być
wolno dost pne tak e
po zabudowaniu.
Je li po zabudowaniu wtyczka
nie jest wolno dost pna, wtedy
spe nienie w a ciwych przepisów
bezpiecze stwa pracy wymaga
zainstalowania od ącznika wszystkich
biegunów z rozwarciem styków
co najmniej 3 mm.
Przerabianie przy ącza
dozwolone jest tylko uprawnionym
specjalistom.
Przed u acz dla sieciowego
przewodu zasilającego mo na nabyć
tylko w autoryzowanym serwisie.
W przypadku zastosowania
wy ącznika ochronnego prądu
up ywowego wolno u ywać tylko
wy ącznika opatrzonego
znakiem ‚. Tylko on gwarantuje
spe nienie aktualnie obowiązujących
przepisów.
Urządzenie jest wyposa one
w system zabezpieczający
przed wyp ywem wody. Prosimy
o zwrócenie uwagi na to, e system
ten dzia a tylko przy pod ączonym
zasilaniu prądowym.
41
pl
Ustawianie i pod ączanie
Demonta
Zachować tak e tutaj kolejno ć
wykonywania czynno ci.
1. Od ączyć urządzenie od sieci
elektrycznej.
2. Zakr cić dop yw wody.
3. Od ączyć przy ącza odp ywu i wody
pitnej.
4. Wykr cić ruby mocujące urządzenie
do mebli.
5. Zdemontować panel coko owy –
o ile jest.
6. Wyciągnąć urządzenie, ostro nie
pociągając przy tym za w e.
Transport
Opró nić zmywark i zabezpieczyć
lu ne cz ci.
Opró nienie zmywarki wymaga
wykonania poni ej wymienionych
czynno ci:
1. Otworzyć zawór wody.
2. Otworzyć drzwi.
3. W ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
4. Wybrać program @ z najwy szą
temperaturą, przycisk < H.
5. Nacisnąć przycisk START h.
6. Zamknąć drzwi.
Startuje przebieg programu.
7. Otworzyć drzwi po ok. 4 minutach.
8. Naciskać przycisk START h
przez ok. 3 sek.
Ga nie wska nik Czyszczenie X.
9. Zamknąć drzwi.
Pozosta y przebieg programu trwa
jeszcze ok. 1 minut . (Rozlega si
d wi k brz czyka.)
10. Wy ączyć prze ącznik W ĄCZ /
WY ĄCZ (.
11. Zamknąć zawór wody, od ączyć
wą dop ywowy i opró nić.
Urządzenie transportować tylko
w pozycji pionowej.
(Chroni to przed wnikni ciem reszty
wody do systemu sterowania urządzenia
i spowodowania b dnego przebiegu
programu.)
Zabezpieczenie
przed skutkami mrozu
Je li urządzenie stoi w pomieszczeniu
nara onym na mróz (np. domek
letniskowy), nale y je ca kowicie
opró nić (patrz transport).
=PLDQ\]DVWU]HşRQH
42
Zabezpieczenieprzedskutkamimrozu(Opró nianieurządzenia)
=DEH]SLHF]HQLHGRVWĊSXG]LHFL EORNDGDGU]ZL â
2VWU]HŐHQLH
$NW\ZDFMD]DEH]SLHF]HQLDSU]HGG]LHúPL
2WZRU]\úGU]ZLF]NLSU]\DNW\ZQ\P
]DEH]SLHF]HQLXSU]HGG]LHúPL
'HDNW\ZDFMD]DEH]SLHF]HQLDSU]HGG]LHúPL
3R]RVWDZLDMøFXU]øG]HQLHEH]âQDG]RUX]DZV]H
FDĭNRZLFLH]DP\NDúGU]ZLF]NLXU]øG]HQLD
7\ONRZâWHQVSRVyEPRşQDFKURQLúG]LHFL
SU]HGPRşOLZ\PLQLHEH]SLHF]HįVWZDPL
1DWU\VNGRâ]P\ZDQLDEODFKGRâSLHF]HQLDâ
:LċNV]HEODFK\NUDWNLF]\WDOHU]HRâłUHGQLF\ZLċNV]HMQLşFP ZLċNV]HHOHPHQW\
]DVWDZ\VWRĭRZHM PRşQDF]\łFLú]DSRPRFøWHMJĭRZLF\UR]SU\VNRZHM
:âW\PFHOXZ\MøúNRV]âJyUQ\LâZĭRş\úQDWU\VNZâVSRVyESU]HGVWDZLRQ\QDâU\VXQNX
%ODFK\QDOHş\XVWDZLúZâVSRVyESU]HGVWDZLRQ\QDâU\VXQNXDE\âVWUXPLHįZRG\
PyJĭGRMłúGRâZV]\VWNLFKF]ċłFL PDNV\PDOQLHâEODFK\GRâSLHF]HQLDOXEâUXV]W\ =P\ZDUNċXş\WNRZDú]DZV]H]âNRV]HPJyUQ\POXEJĭRZLFøQDWU\VNRZøGRâEODFK
âZâQLHNWyU\FKPRGHODFK
=HOPHU3UR6S]RR
XO+RIIPDQRZHM
5]HV]yZ
3ROVND
*9001003793*
9001003793 pl (9407) 440EV
ZZZ]HOPHUSO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising