NEC MultiSync® LCD1525XBK Εγχειρίδιο χρήστη

NEC MultiSync® LCD1525XBK Εγχειρίδιο χρήστη
MultiSync LCD1525X
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Ασφαλείας
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ • ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ. ΓΙΑ ΝΑ
ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ,
ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ. ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ (ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ Ή ΠΙΣΩ). ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ.
Αυτ το σύµβολο προειδοποιεί το χρήστη τι στο εσωτερικ της συσκευής
υπάρχουν εξαρτήµατα χωρίς µνωση µε αρκετά υψηλή τάση ώστε να
προκληθεί ηλεκτροπληξία. Συνεπώς, είναι επικίνδυνο να αγγίζετε τα
εξαρτήµατα στο εσωτερικ της συσκευής.
Αυτ το σύµβολο προειδοποιεί το χρήστη τι περιλαµβάνονται σηµαντικές
οδηγίες σχετικά µε τη λειτουργία και τη συντήρηση αυτής της συσκευής.
Συνεπώς, πρέπει να τις διαβάσετε προσεκτικά ώστε να αποφύγετε τυχν
προβλήµατα.
Προσοχή:
ταν χρησιµοποιείτε την οθνη MultiSync LCD1525X µε µία πηγή Εναλλασσµενου Ρεύµατος
220-240V στην Ευρώπη, εκτς απ τη Μεγάλη Βρετανία, χρησιµοποιήστε το καλώδιο ρεύµατος που
παρέχεται µε την οθνη.
Στη Μεγάλη Βρετανία, ένα εγκεκριµένο καλώδιο BS µε διαµορφωµένο βύσµα διαθέτει µία µαύρη
ασφάλεια (5A) εγκατεστηµένη για χρήση µε αυτήν την οθνη. Εάν η οθνη δεν συνοδεύεται απ
καλώδιο ρεύµατος, απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας.
Οταν χρησιµοποιείτε την οθνη MultiSync LCD1525X µε µία πηγή Εναλλασσµενου Ρεύµατος
220-240V στην Αυστραλία, χρησιµοποιήστε το καλώδιο ρεύµατος που παρέχεται µε την οθνη.
Σε λες τις άλλες περιπτώσεις, χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο ρεύµατος το οποίο να αντιστοιχεί στην
τάση του Εναλλασσµενου Ρεύµατος και το οποίο να είναι εγκεκριµένο και να συµµορφώνεται µε τα
πρτυπα ασφαλείας αυτής της χώρας.
Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε το καλώδιο ρεύµατος απευθυνθείτε στον προµηθευτή
σας ή στο Κατάστηµα Πώλησης της NEC.
Ο ρος ENERGY STAR είναι σήµα κατατεθέν για τις ΗΠΑ.
Ως Εταίρος ENERGY STAR®, η NEC-Mitsubishi Electronics Display of America, Inc. έχει αποφασίσει τι αυτ το προïν πληροί τις
γενικές οδηγίες της Energy Star για ενεργειακή απδοση. Το έµβληµα ENERGY STAR δεν αντιπροσωπεύει την υποστήριξη
οποιουδήποτε προïντος ή υπηρεσίας απ την ΕPA.
Οι ροι IBM PC/XT/AT, PS/2, MCGA, VGA, 8514/A και XGA είναι σήµατα κατατεθέντα της International Business Machines
Corporation.
Οι ροι Apple και Macintosh είναι σήµατα κατατεθέντα της Apple Computer Inc.
Οι ροι Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.
Ο ρος NEC είναι σήµα κατατεθέν της NEC Corporation.
λες οι άλλες φίρµες ή κατατεθέντα σήµατα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.
Ελληνικά-1
Ελληνικά
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ
ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ
ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ βΗ ΑΛΛΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥΣ
ΕΑΝ ΟΙ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΦΙΣ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ.
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ.
∆ήλωση του Κατασκευαστή
Πιστοποιούµε µε το παρν τι η έγχρωµη οθνη
MultiSync LCD1525X (LA-1526HMW)
MultiSync LCD1525X (LA-1526HMW-BK)
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία του Ευρωπαïκού Συµβουλίου 73/23/ΕΟΚ:
- EN 60950
Οδηγία του Ευρωπαïκού Συµβουλίου 89/336/ΕΟΚ:
- EN 55022
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- EN 55024
και φέρει τις ενδείξεις
NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems, Corp.
686-1, NISHIOI OI-MACHI
ASHIGARAKAMI-GUN
KANAGAWA 258-8533, JAPAN
∆ήλωση Συµµ'ρφωσης
Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε το Άρθρο 15 των Κανονισµών της ΟΕΕ. Η
λειτουργία της υπκειται στις ακλουθες δύο προüποθέσεις. (1) Αυτή η συσκευή δεν
προκαλεί επικίνδυνες παρεµβολές, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται κάθε
παρεµβολή που λαµβάνει, συµπεριλαµβανοµένων και των παρεµβολών που µπορούν να
προκαλέσουν ανεπιθύµητη λειτουργία.
Υπεύθυνος Αντιπρ'σωπος για τις ΗΠΑ:
NEC-Mitsubishi Electronics
Display of America, Inc.
∆ιεύθυνση:
1250 N. Arlington Heights Road
Itasca, Illinois 60143-1248
Αρ. Τηλ.:
(630)467-3000
Τύπος Προïντος:
Οθνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Κατάταξη Εξοπλισµού:
Περιφερειακ Κατηγορίας B
Μοντέλα:
LA-1526HMW / LA-1526HMW-BK
Στο παρν εγχειρίδιο δηλώνουµε τι ο εξοπλισµς που περιγράφεται
παραπάνω συµµορφώνεται µε τα τεχνικά πρτυπα που καθορίζονται απ τους
Κανονισµούς της ΟΕΕ.
Ελληνικά-2
Για χρήση του Πελάτη στις ΗΠΑ
ή τον Καναδά
∆ήλωση Συµµ'ρφωσης του Υπουργείου Επικοινωνιών
του Καναδά
C-UL: Φέρει τη σήµανση C-UL και είναι συµβατ µε τους Κανονισµούς
Ασφαλείας του Καναδά σύµφωνα µε το C.S.A. C22.2 #950.
Ce produit porte la marque ‘C-UL’ et se conforme aux rθglements de sürele
Canadiens selon CAN/CSA C22.2 No. 950.
Πληροφορίες ΟΕΕ
1. Χρησιµοποιήστε τα προδιαγραφµενα καλώδια που παρέχονται µε την
έγχρωµη οθνη MultiSync LCD1525X ώστε να µην υπάρχουν
παρεµβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.
(1) Το καλώδιο ρεύµατος που χρησιµοποιείτε πρέπει να έχει εγκριθεί
απ και να συµµορφώνεται µε τα πρτυπα ασφαλείας των ΗΠΑ και
να πληροί τις παρακάτω προüποθέσεις.
Καλώδιο ρεύµατος
Τύπος χωρίς θωράκιση, 3-αγωγών
Μήκος
1,8 m
Σχήµα φις
(2) Παρακαλούµε χρησιµοποιήστε το παρεχµενο αντάπτορ
Εναλλασσµενου Ρεύµατος το οποίο περιέχεται σε βάση.
(3) Θωρακισµένο καλώδιο οπτικού σήµατος.
Η χρήση άλλων καλωδίων και αντάπτορ µπορεί να προκαλέσει
παρεµβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.
(4) Παρακαλούµε χρησιµοποιήστε το παρεχµενο καλώδιο USB.
Ελληνικά-3
Ελληνικά
DOC: Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας B πληροί λες τις απαιτήσεις
των Καναδέζικων Κανονισµών για Εξοπλισµ που Προκαλεί Παρεµβολές.
Cet appareil numιrique de la classe B respecte toutes les exigences du
Rθglement sur le matιriel brouiller du Canada.
2. Αυτς ο εξοπλισµς έχει δοκιµασθεί και βρεθεί σε συµµρφωση µε
τους περιορισµούς για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας B, σύµφωνα µε
το άρθρο 15 των Κανονισµών της ΟΕΕ. Αυτοί οι περιορισµοί έχουν
τεθεί για την παροχή λογικής προστασίας ενάντια στις βλαβερές
παρεµβολές σε κατοικηµένη περιοχή. Αυτς ο εξοπλισµς παράγει,
χρησιµοποιεί και µπορεί να εκπέµψει ενέργεια σε ραδιοσυχντητες,
και, εάν δεν τοποθετηθεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες,
µπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες παρεµβολές στις
ραδιοεπικοινωνίες. Εντούτοις, δεν υπάρχει καµία εγγύηση τι δεν θα
υπάρξουν παρεµβολές σε κάποια συγκεκριµένη εγκατάσταση. Εάν
αυτς ο εξοπλισµς προκαλέσει βλαβερές παρεµβολές στη
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγµα που µπορεί να εξακριβωθεί
θέτοντας εκτς λειτουργίας τον εξοπλισµ και στη συνέχεια θέτοντάς
τον πάλι εντς λειτουργίας, ο χρήστης πρέπει να προσπαθήσει να
διορθώσει τις παρεµβολές, λαµβάνοντας ένα ή περισστερα απ τα
ακλουθα µέτρα:
- Αλλάξετε τον προσανατολισµ ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απσταση ανάµεσα στον εξοπλισµ και τον δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισµ σε µία διαφορετική πρίζα ή κύκλωµα απ
αυτ στο οποίο είναι συνδεδεµένος ο δέκτης.
- Συµβουλευτείτε τον αντιπρσωπ σας ή έναν έµπειρο τεχνικ
ραδιοφώνου/τηλερασης για βοήθεια.
Εάν είναι απαραίτητο, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει µε τον
αντιπρσωπο ή έναν έµπειρο τεχνικ ραδιοφώνου/τηλερασης για
πρσθετες υποδείξεις. Ο χρήστης µπορεί να βρει χρήσιµο το
ακλουθο φυλλάδιο, που έχει ετοιµάσει η Οµοσπονδιακή Επιτροπή
Επικοινωνιών: “Πώς να Αναγνωρίσετε και να Επιλύσετε τα Προβλήµατα
Ραδιοτηλεοπτικών Παρεµβολών.” Αυτ το φυλλάδιο διατίθεται απ το
Κυβερνητικ Γραφείο Τύπου των ΗΠΑ ( U.S. Government Printing
Office), Washington, D.C., 20402, Stock No. 004-000-00345-4.
LA-1526HMW-BK
TCO’95
Congratulations! You have just purchased a TCO’95
approved and labelled product! Your choice has
provided you with a product developed for
professional use. Your purchase has also contributed
to reducing the burden on the environment and also,
to the further development of environmentally
adapted electronics products.
Ελληνικά-4
Why do we have environmentally labelled computers?
There are also other characteristics of a computer, such as energy
consumption levels, that are important from the viewpoints of both the
work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of
conventional electricity generation have a negative effect on the
environment (acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste,
etc.), it is vital to conserve energy. Electronics equipment in offices
consume an enormous amount of energy since they are often left running
continuously.
What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO’95 scheme which
provides for international and environmental labelling of personal
computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the
TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees),
Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and
NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in
Sweden).
The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics,
usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption
and electrical and fire safety.
The environmental demands concern restrictions on the presence and
use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs
(freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must
be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an
environmental plan which must be adhered to in each country where the
company implements its operational policy.
The energy requirements include a directive that the computer and/or
display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power
consumption to a lower level. The length of time to reactivate the computer
shall be reasonable for the user.
Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in
respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual
ergonomics and good usability.
Ελληνικά-5
Ελληνικά
In many countries, environmental labelling has become an established
method for encouraging the adaptation of goods and services to the
environment. The main problem, as far as computers and other electronics
equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are
used both in the products and during the manufacturing. Since it is as yet
not possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment,
most of these potentially damaging substances will eventually enter the
environment.
On the back page of this folder, you will find a brief summary of the
environmental requirements met by this product. The complete
environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-114 94 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email: development@tco.se
Current information regarding TCO’95 approved and labelled products may
also be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO’95 is a co-operative project between TCO (The Swedish Confederation
of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society
for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and
Technical Development in Sweden).
Environmental Requirements
Brominated flame retardants
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables,
wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to
thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame
retardant substances. These are related to another group of environmental
toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including
reproductive damage in fisheating birds and mammals, due to the bioaccumulative* processes. Flame retardants have been found in human
blood and researchers fear that disturbances in foetus development may
occur.
TCO’95 directive requires that plastic components weighing more than
25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine.
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and
capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes
lead poisoning.
TCO’95 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has
yet been developed.
Ελληνικά-6
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colourgenerating
layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system
and is toxic in high doses.
TCO’95 requirement states that batteries may not contain more than
25 ppm (parts per million) of cadmium. The colourgenerating layers of
display screens must not contain any cadmium.
Mercury**
TCO’95 requirement states that batteries must not contain more than
25 ppm (parts per million) of mercury. It also demands that no mercury is
present in any of the electrical or electronics components concerned with
the display unit except the back-light system.
CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in
the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down
ozone and thereby damagethe ozone layer in the stratosphere, causing
increased ultraviolet light to enter the earth‘s atmosphere with consequent
increased risks of skin cancer (malignant melanoma).
The relevant TCO’95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used
during the manufacturing of the product or its packaging.
* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.
Ελληνικά-7
Ελληνικά
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches and backlight system. Mercury damages the nervous system and is toxic in high
doses.
LA-1526HMW
TCO’99
Συγχαρητήρια! Μλις αγοράσατε ένα προïν µε
έγκριση και σήµανση TCO’99! Με την εκλογή σας
αποκτήσατε ένα προïν σχεδιασµένο για
επαγγελµατική χρήση. Η αγορά σας συνεισφέρει
επίσης στη µείωση των περιβαλλοντικών
επιβαρύνσεων καθώς και στην περαιτέρω εξέλιξη ηλεκτρονικών
προïντων αβλαβών για το περιβάλλον.
Γιατί έχουµε υπολογιστές µε περιβαλλοντική σήµανση;
Σε πολλές χώρες, η περιβαλλοντική σήµανση έχει γίνει µία µέθοδος
ενίσχυσης της παραγωγής προïντων και υπηρεσιών αβλαβών για το
περιβάλλον. Το βασικ πρβληµα, τουλάχιστον σε τι αφορά τους
υπολογιστές και τα άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, είναι τι
χρησιµοποιούνται ουσίες βλαβερές για το περιβάλλον, τσο στα ίδια τα
προïντα σο και κατά την κατασκευή τους. Επειδή µέχρι σήµερα δεν
είναι δυνατ να ανακυκλωθεί ικανοποιητικά η πλειοψηφία των
ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, οι περισστερες απ αυτές τις πιθανώς
βλαβερές ουσίες αργά ή γρήγορα εισχωρούν στη φύση.
Υπάρχουν επίσης άλλα χαρακτηριστικά των υπολογιστών, πως τα
επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας, τα οποία είναι σηµαντικά τσο απ την
άποψη του εσωτερικού (εργασιακού) σο και του εξωτερικού (φυσικού)
περιβάλλοντος. Εφσον λες οι µέθοδοι παραγωγής ηλεκτρισµού έχουν
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. ξινες εκποµπές που
επηρεάζουν το κλίµα, ραδιενεργά απβλητα), είναι πολύ σηµαντική η
εξοικονµηση ενέργειας. Ο ηλεκτρονικς εξοπλισµς στα γραφεία συχνά
λειτουργεί χωρίς διακοπή και συνεπώς καταναλώνεται µεγάλη ποστητα
ενέργειας.
Τι περιλαµβάνει η σήµανση;
Το προïν αυτ πληροί τις προδιαγραφές του πλαισίου TCO’99 που
χρησιµοποιείται διεθνώς για την περιβαλλοντική σήµανση των
προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτ το πλαίσιο σήµανσης
εξελίχθηκε ως κοινή προσπάθεια απ την TCO (Την Σουηδική
Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Εργαζοµένων), τη Σουηδική Εταιρεία για
την Προστασία της Φύσης και την Εθνική Επιτροπή Ενέργειας της
Σουηδίας.
Οι απαιτήσεις έγκρισης καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων: περιβάλλον,
εργονοµία, ευκολία στη χρήση, εκποµπές ηλεκτρικών και µαγνητικών
πεδίων, κατανάλωση ενέργειας και ασφάλεια απ ηλεκτροπληξία και
πυρκαγιά.
Ελληνικά-8
Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις αφορούν περιορισµούς σχετικά µε την
παρουσία και τη χρήση βαρέων µετάλλων, βρωµιούχων και χλωριούχων
επιβραδυντικών φλγας, χλωροφθορανθράκων (φρέον) και χλωριούχων
διαλυτών, καθώς και άλλων ουσιών. Το προïν πρέπει να είναι κατάλληλο
για ανακύκλωση και ο κατασκευαστής είναι υποχρεωµένος να εφαρµζει
πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος σε λες τις χώρες που
δραστηριοποιείται η εταιρεία.
Τα προïντα που φέρουν την σήµανση πρέπει να πληρούν τις πιο
αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, για παράδειγµα, σχετικά µε τη
µείωση των ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων, τη φυσική και οπτική
εργονοµία και τη λειτουργικτητα.
Παρακάτω θα βρείτε µία σύντοµη περίληψη των περιβαλλοντικών
απαιτήσεων τις οποίες πληροί αυτ το προïν. Μπορείτε να παραγγείλετε
το έγγραφο µε λα τα περιβαλλοντικά κριτήρια στη διεύθυνση:
TCO Development
SE-114 94 Στοκχλµη
Φαξ: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se
Μπορείτε επίσης να πάρετε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά µε τα
προïντα που έχουν πάρει έγκριση και σήµανση απ το TCO’99 µέσω
Internet, χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση:
http://www.tco-info.com/
Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις
Επιβραδυντικά Φλ'γας
Τα επιβραδυντικά φλγας βρίσκονται στις πλακέτες τυπωµένων
κυκλωµάτων, σε σύρµατα, καλώδια και περιβλήµατα. Σκοπς τους είναι να
εµποδίσουν ή τουλάχιστο να καθυστερήσουν την εξάπλωση της φωτιάς.
Μέχρι 30% απ το πλαστικ του κιβωτίου του υπολογιστή αποτελείται
απ ουσίες επιβράδυνσης φλγας. Τα περισστερα επιβραδυντικά φλγας
περιέχουν βρώµιο ή χλώριο, και αυτά τα επιβραδυντικά φλγας
σχετίζονται χηµικά µε µία άλλη οµάδα περιβαλλοντικών τοξινών, τα PCB.
Και τα επιβραδυντικά φλγας που περιέχουν βρώµιο ή χλώριο και τα PCB
θεωρούνται τι επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, πως βλάβη
στο αναπαραγωγικ σύστηµα των πτηνών και των θηλαστικών που
τρέφονται µε ψάρια, εξαιτίας της βιοσυσσωρευτικής* διαδικασίας. Τα
επιβραδυντικά φλγας έχουν εντοπιστεί και στο ανθρώπινο αίµα και οι
ερευνητές φοβούνται τι ίσως προκαλούν ανωµαλίες στην ανάπτυξη των
εµβρύων.
Ελληνικά-9
Ελληνικά
Οι ενεργειακές απαιτήσεις περιλαµβάνουν την απαίτηση µείωσης της
κατανάλωσης ενέργειας απ τον υπολογιστή και/ή την οθνη έπειτα απ
ένα συγκεκριµένο χρονικ διάστηµα αδράνειας, σε ένα ή περισστερα
στάδια. Η επανενεργοποίηση του υπολογιστή πρέπει να γίνεται µέσα σε
ένα λογικ για τον χρήστη χρονικ διάστηµα.
Οι κανονισµοί του ΤCO’99 ορίζουν τι τα πλαστικά εξαρτήµατα που
ζυγίζουν περισστερο απ 25 γραµµάρια, δεν πρέπει να περιέχουν
επιβραδυντικά φλγας µε οργανικές ενώσεις βρώµιου ή χλωρίου.
Επιτρέπεται η χρήση των επιβραδυντικών φλγας στις πλακέτες των
τυπωµένων κυκλωµάτων, εφσον δεν υπάρχουν υποκατάστατα.
Κάδµιο**
Το κάδµιο υπάρχει στις επαναφορτιζµενες µπαταρίες και στα στρώµατα
δηµιουργίας του χρώµατος ορισµένων οθονών. Το κάδµιο βλάπτει το
νευρικ σύστηµα και σε µεγάλες δσεις είναι τοξικ. Οι σχετικές
απαιτήσεις του ΤCO’99 ορίζουν τι οι µπαταρίες, τα στρώµατα
δηµιουργίας χρώµατος των οθονών και τα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά
εξαρτήµατα δεν πρέπει να περιέχουν κάδµιο.
Υδράργυρος**
Ο υδράργυρος µερικές φορές βρίσκεται στις µπαταρίες, τα ρελέ και τους
διακπτες. Ο υδράργυρος βλάπτει το νευρικ σύστηµα και σε µεγάλες
δσεις είναι τοξικς. Οι σχετικές απαιτήσεις του ΤCO’ 99, ορίζουν τι οι
µπαταρίες δεν πρέπει να περιέχουν υδράργυρο. ∆εν πρέπει επίσης να
υπάρχει υδράργυρος σε κανένα απ τα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά
εξαρτήµατα της οθνης.
Χλωροφθοράνθρακες (φρέον)
Οι σχετικές απαιτήσεις του TCO’99 ορίζουν τι κατά την κατασκευή και τη
συναρµολγηση του προïντος δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ούτε
χλωροφθοράνθρακες ούτε υδοχλωροφθοράνθρακες. Οι
χλωροφθοράνθρακες(φρέον) µερικές φορές χρησιµοποιούνται για τον
καθαρισµ των πλακετών τυπωµένων κυκλωµάτων. Οι
χλωροφθοράνθρακες διασπούν το ζον και συνεπώς καταστρέφουν το
στρώµα του ζοντος στην στρατσφαιρα, προκαλώντας αύξηση της
προσπίπτουσας υπεριώδους ακτινοβολίας στη γη και αυξάνοντας τις
πιθαντητες για καρκίνους του δέρµατος (κακοήθη µελανώµατα).
Μ'λυβδος**
Ο µλυβδος µπορεί να υπάρχει στους σωλήνες και τις οθνες εικνας,
στις κολλήσεις και τους πυκνωτές. Ο µλυβδος βλάπτει το νευρικ
σύστηµα και σε µεγαλύτερες δσεις, µπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση.
Οι σχετικοί κανονισµοί του ΤCO’ 99 επιτρέπουν τη χρήση του µολύβδου
στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ακµη υποκατάστατο.
* Βιοσυσσωρευτικές χαρακτηρίζονται οι ουσίες που συσσωρεύονται µέσα στους ζωντανούς
οργανισµούς.
** Ουσίες πως ο µλυβδος, το κάδµιο και ο υδράργυρος είναι βαριά µέταλλα τα οποία είναι
βιοσυσσωρευτικά.
Ελληνικά-10
Εισαγωγή στην NEC MultiSync
LCD1525X
Τεχνολογία ambix: Τεχνολογία διπλής εισδου που επιτρέπει και τις
αναλογικές και τις ψηφιακές εισδους µέσω ενς συνδετήρα (DVI-I) καθώς
και πρσθετη αναλογική υποστήριξη µέσω ενς τυπικού συνδετήρα VGA
15 ακίδων. Παρέχει την παραδοσιακή συµβαττητα της τεχνολογίας
MultiSync για αναλογικές εισδους καθώς και ψηφιακή συµβαττητα που
βασίζεται σε TMDS (Transition Minimized Differential Signal – ∆ιαφορικ
Σήµα Ελαχιστοποιηµένης Μεταβολής) για ψηφιακές εισδους. Οι ψηφιακές
διασυνδέσεις που βασίζονται στο ΤMDS περιλαµβάνουν τα DVI-D, DFP and
P&D.
DVI-I: Η ενοποιηµένη διασύνδεση επικυρώνεται απ την DDWG (Digital
Display Working Group – Οµάδα Εργασίας Ψηφιακής Οθνης) η οποία
επιτρέπει την σύνδεση και των ψηφιακών και των αναλογικών συνδέσµων
µέσω µίας θύρας. Το σύµβολο “I” σηµαίνει την ενοποίηση της ψηφιακής και
της αναλογικής εισδου. Το ψηφιακ τµήµα βασίζεται στο TMDS.
DVI-D: Το υποσύνολο του DVI που είναι αποκλειστικά ψηφιακ
επικυρώνεται απ την DDWG για ψηφιακές συνδέσεις ανάµεσα σε
υπολογιστές και οθνες. Ως ψηφιακς µνο σύνδεσµος, ο DVI-D δεν
παρέχει αναλογική υποστήριξη. Ως ψηφιακή µνο σύνδεση που βασίζεται
στο TMDS, για τη συµβαττητα ανάµεσα σε DVI-D και σε άλλους
ψηφιακούς συνδέσµους που βασίζονται στο TMDS, πως οι DFP και P&D,
απαιτείται µνο ένα απλ αντάπτορ.
DFP: Digital Flat Panel (Ψηφιακή Επίπεδη Οθνη) – Μία εξολοκλήρου
ψηφιακή διασύνδεση για σήµα επίπεδης οθνης συµβατ µε DVI. Ως
ψηφιακή µνο σύνδεση που βασίζεται στο TMDS, χρειάζεται µνο ένα απλ
αντάπτορ για τη συµβαττητα ανάµεσα στο DFP και τους άλλους
ψηφιακούς συνδετήρες που βασίζονται στο TMDS, πως οι DVI και P&D.
P&D: Plug and Display – Το πρτυπο VESA για ψηφιακές διασυνδέσεις
επίπεδης οθνης. Είναι πιο ανθεκτικ απ το DFP επειδή επιτρέπει
περισστερες επιλογές µέσω ενς συνδετήρα (επιλογές πως το USB, η
αναλογική εικνα και IEEE-1394-995). Η επιτροπή της VESA αναγνώρισε τι
το DFP είναι υποσύνολο του P&D. Ως συνδετήρας που βασίζεται στο TMDS
(για τις ακίδες ψηφιακής εισδου), χρειάζεται µνο ένα απλ αντάπτορ για
τη συµβαττητα ανάµεσα στο P&D και τους άλλους ψηφιακούς
συνδετήρες που βασίζονται στο TMDS πως είναι οι DVI και DFP.
Ελληνικά-11
Ελληνικά
Συγχαρητήρια για την αγορά της οθνης NEC MultiSync LCD 1525Χ true
colour!
∆ιπλές Είσοδοι: Η οθνη MultiSync LCD1525X προσφέρει διπλές εισδους,
επιτρέποντάς σας να συνδέσετε την οθνη σε δύο συστήµατα. Μπορείτε
εύκολα να εργαστείτε σε έναν άλλο υπολογιστή, πατώντας απλά ένα
πλήκτρο στον µπροστιν πίνακα ελέγχου της οθνης MultiSync LCD1525X.
Υποδοχή USB: Η MultiSync LCD1525X έχει µία υποδοχή USB, δύο θύρες
εξδου και τέσσερις θύρες εισδου. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε δύο
συσκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών µε µία οθνη LCD1525X.
Μειωµένο Ιχνος: Παρέχει την ιδανική λύση σε περιβάλλον που απαιτείται
βέλτιστη ποιτητα εικνας αλλά υπάρχουν περιορισµοί στο µέγεθος και
στο βάρος. Το µικρ ίχνος και βάρος της οθνης επιτρέπουν την εύκολη
µετακίνηση της συσκευής απ µια θέση στην άλλη.
Σύστηµα Ελέγχου Χρωµάτων: Σας επιτρέπει να ρυθµίζετε τα χρώµατα στην
οθνη σας και να διαµορφώνετε την ακρίβεια των χρωµάτων της οθνης
ανάλογα µε τις απαιτήσεις.
Πλήκτρα ελέγχου OSM (On-Screen Manager): Σας παρέχουν τη
δυναττητα γρήγορης και εύκολης ρύθµισης λων των παραµέτρων της
εικνας µέσω απλών στη χρήση µενού που εµφανίζονται στην οθνη.
Χαρακτηριστικά Εργονοµικού Σχεδιασµού: Χρησιµοποιεί σε µεγάλο βαθµ
την εργονοµία για να βελτιώσει το εργασιακ περιβάλλον, προστατεύει
την υγεία του χρήστη και εξοικονοµεί χρήµατα. Τα παραδείγµατα
περιλαµβάνουν πλήκτρα ελέγχου OSM για γρήγορες και εύκολες
ρυθµίσεις της εικνας, περιστρεφµενη βάση κάθετα/οριζντια για
επιλογή οπτικής γωνίας, µικρ ίχνος και συµµρφωση µε τις οδηγίες MPRII
για χαµηλτερη εκποµπή ακτινοβολίας.
Plug and Play: Η λύση της Microsoft® µε το λειτουργικ σύστηµα Windows®
απλοποιεί τη διαµρφωση και την εγκατάσταση επιτρέποντας στην οθνη
να µεταδίδει τις δυναττητές της (πως το µέγεθος της οθνης και τις
συµβατές αναλύσεις) κατευθείαν στον υπολογιστή σας, βελτιώνοντας έτσι
αυτµατα την απδοση της οθνης.
Σύστηµα IPM (Intelligent Power Manager - Ευφυές Σύστηµα ∆ιαχείρισης
της Ενέργειας): Παρέχει ένα επαναστατικ σύστηµα εξοικονµησης
ενέργειας που επιτρέπει στην οθνη να αλλάζει σε κατάσταση
χαµηλτερης κατανάλωσης ρεύµατος ταν είναι ανοιχτή αλλά δεν
χρησιµοποιείται, εξοικονοµώντας έτσι δύο τρίτα απ το κστος της
κανονικής κατανάλωσης ρεύµατος της οθνης, µειώνοντας τις εκποµπές
ακτινοβολίας καθώς και τα έξοδα κλιµατισµού στο χώρο εργασίας.
Τεχνολογία Πολλαπλής Συχν'τητας: υθµίζει αυτµατα την οθνη στη
συχντητα σάρωσης της κάρτας οθνης, επιλέγοντας αυτµατα την
απαιτούµενη ανάλυση.
∆υνατ'τητα FullScan (Πλήρους Σάρωσης): Σας παρέχει τη δυναττητα να
χρησιµοποιήσετε ολκληρη την επιφάνεια της οθνης στις περισστερες
επιλογές ανάλυσης, αυξάνοντας έτσι σηµαντικά το µέγεθος της εικνας.
Ελληνικά-12
Περιεχ'µενα
Ελληνικά
Η συσκευασία της νέας σας οθνης NEC MultiSync LCD πρέπει να
περιλαµβάνει τα ακλουθα:
DVI/D-S
UB
Οθνη NEC MultiSync
LCD1525X µε Καλώδιο
σύνδεσης DVI-A σε VGA.
– NEC MultiSync LCD1525X.
– Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος.
– Καλώδιο σύνδεσης DVI-A σε VGA.
– Καλώδιο Σήµατος Εικνας σύνδεσης DVI-D σε DVI-D.
– Καλώδιο USB.
– Το CD-ROM περιλαµβάνει πλήρες Εγχειρίδιο Χρήσης σε µορφή PDF
(1525X.pdf) και αρχεία για τα Windows (αρχείο πληροφοριών και
έγχρωµη ανάλυση) Για να δείτε το πλήρες Εγχειρίδιο Χρήσης, θα
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το πργραµµα
Acrobat Reader 4.0.
– Εγχειρίδιο Χρήσης
Θυµηθείτε να φυλάξετε το αρχικ κουτί και τα υλικά συσκευασίας για να
τα χρησιµοποιήσετε σε περίπτωση µεταφοράς ή αποστολής της οθνης.
Ελληνικά-13
Προτειν'µενη Χρήση
Προφυλάξεις Ασφαλείας και Συντήρηση
Για τη βέλτιστη απδοση της συσκευής, σας παρακαλούµε να προσέξετε τα
ακλουθα κατά την εγκατάσταση και τη χρήση της έγχρωµης οθνης
MultiSync LCD:
• ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ. ∆εν υπάρχουν εξαρτήµατα στο εσωτερικ
της οθνης τα οποία µπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αν ανοίξετε ή
αφαιρέσετε τα καλύµµατα µπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να
εκτεθείτε σε άλλους κινδύνους. Για κάθε επισκευή απευθυνθείτε στο
εξουσιοδοτηµένο προσωπικ του σέρβις.
• Αφήστε αρκετ χώρο γύρω απ την οθνη για επαρκή αερισµ και ψύξη.
Μην καλύπτετε τα ανοίγµατα αερισµού και µην τοποθετείτε την οθνη
κοντά σε σώµατα καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερµτητας. Μην
τοποθετείτε κανένα αντικείµενο στο πάνω µέρος της οθνης.
• Μην χύνετε υγρά µέσα στο περίβληµα και µην χρησιµοποιείτε την οθνη
κοντά σε νερ.
•
Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείµενο µέσα στις σχισµές του
περιβλήµατος, επειδή µπορεί να έρθει σε επαφή µε σηµεία υψηλής και
επικίνδυνης τάσης, και να προκληθούν ζηµιές ή ατυχήµατα, πως
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη του εξοπλισµού.
•
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στο καλώδιο ρεύµατος. Αν
καταστραφεί το καλώδιο, µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
•
Μην τοποθετείτε την οθνη πάνω σε κεκλιµένη ή ασταθή βάση ή τραπέζι,
επειδή µπορεί να πέσει και να προκληθούν σοβαρές βλάβες στην οθνη.
•
Ο συνδετήρας του καλωδίου τροφοδοσίας αποτελεί το κύριο µέσο
αποσύνδεσης του συστήµατος απ το ρεύµα. Η οθνη πρέπει να
εγκατασταθεί κοντά σε πρίζα παροχής ρεύµατος ώστε να είναι εύκολη η
πρσβαση.
Οταν χρησιµοποιείτε την οθνη MultiSync LCD µε τάση τροφοδοσίας
εναλλασσοµένου ρεύµατος 100-240V, να χρησιµοποιείτε καλώδιο
ρεύµατος κατάλληλο για την τάση παροχής της πρίζας ηλεκτρικού
ρεύµατος. Το καλώδιο ρεύµατος που χρησιµοποιείτε πρέπει να είναι
εγκεκριµένο και να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της χώρας σας.
Μεταχειρίζεστε µε προσοχή την οθνη κατά τις µεταφορές. Φυλάξτε τα
υλικά της συσκευασίας για τις µεταφορές.
Το εσωτερικ της λυχνίας φθορισµού που βρίσκεται µέσα στην οθνη
LCD περιέχει υδράργυρο. Παρακαλούµε να ακολουθείτε τους τοπικούς
κανονισµούς σχετικά µε τη σωστή απρριψη αυτής της λυχνίας.
Μη λυγίζετε το καλώδιο ρεύµατος.
Μη χρησιµοποιείτε την οθνη σε περιοχές µε υψηλή θερµοκρασία,
υγρασία, σκνη και σε περιοχές που περιέχουν λάδια ή γράσα.
•
•
•
•
•
Ελληνικά-14
•
Μην καλύπτετε τα ανοίγµατα εξαερισµού της οθνης.
•
Αν σπάσει η οθνη, αποφύγετε την επαφή µε τους υγρούς κρυστάλλους.
•
Αν σπάσει το κρύσταλλο. Μεταχειριστείτε µε προσοχή.
•
•
Αν χυθούν υγρά ή πέσουν αντικείµενα µέσα στην οθνη.
Αν η οθνη εκτεθεί στη βροχή ή πέσει πάνω της νερ.
•
Αν η οθνη πέσει κάτω ή το περίβληµά της υποστεί ζηµιά.
Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗΝ
ΚΟΠΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ, ΤΩΝ ΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:
•
Για τη βέλτιστη απδοση της συσκευής αφήστε την να προθερµανθεί για
20 λεπτά.
•
Ρυθµίστε το ύψος της οθνης έτσι ώστε η κορυφή της να βρίσκεται στο
ίδιο ύψος ή λίγο χαµηλτερα απ το ύψος των µατιών. Το ύψος της
οθνης να είναι τέτοιο ώστε ταν κοιτάζετε το κέντρο της, να βλέπετε
µε κλίση προς τα κάτω.
Τοποθετήστε την οθνη σε απσταση απ τα µάτια σας µεταξύ 40 και
70 εκατοστά. Η ιδανική απσταση για την οθνη MultiSync LCD1525Χ
είναι 53 εκατοστά.
•
•
Περιοδικά, να ξεκουράζετε τα µάτια σας εστιάζοντας σε κάποιο
αντικείµενο που βρίσκεται τουλάχιστον 6 µέτρα µακριά. Ανοιγοκλείνετε
τα µάτια σας συχνά.
•
Τοποθετήστε την οθνη υπ γωνία 90° ως προς το παράθυρο ή άλλες
πηγές φωτισµού για να ελαχιστοποιήσετε το θάµπωµα και τις
αντανακλάσεις. Ρυθµίστε την κλίση της οθνης έτσι ώστε να µην
αντανακλάται πάνω της ο φωτισµς απ την οροφή.
Αν το φως που αντανακλάται στην οθνη σας δυσχεραίνει την ραση,
χρησιµοποιήστε ένα φίλτρο κατά του θαµπώµατος.
Καθαρίστε την επιφάνεια της οθνης LCD µε ένα µαλακ ύφασµα χωρίς
χνούδια. Αποφύγετε τη χρήση διαλυτικών και καθαριστικών για τζάµια!
Ρυθµίστε τα πλήκτρα ελέγχου της φωτειντητας και της αντίθεσης της
οθνης για να βελτιώσετε την αναγνωσιµτητά της.
Χρησιµοποιήστε εξάρτηµα συγκράτησης των εγγράφων, τοποθετώντας
το δίπλα στην οθνη.
Οταν πληκτρολογείτε, τοποθετήστε αυτ που κοιτάζετε πολύ συχνά
κατευθείαν µπροστά σας ώστε να ελαχιστοποιήσετε τις στροφές της
κεφαλής.
•
•
•
•
•
•
Αποφεύγετε να εµφανίζετε στην οθνη κάποιο αµετάβλητο µοτίβο για
µεγάλες χρονικές περιδους για να αποφύγετε το φαινµενο της
παραµονής της εικνας (µετείκασµα).
•
Εξετάζετε τακτικά τα µάτια σας στον οφθαλµίατρο.
Ελληνικά-15
Ελληνικά
Αν συµβεί κάποιο απ τα παρακάτω, αποσυνδέστε αµέσως την οθνη απ
την πρίζα και ζητήστε βοήθεια απ το έµπειρο προσωπικ του σέρβις:
• Αν καταστραφούν το καλώδιο ρεύµατος ή το φις.
Εγκατάσταση
Για να συνδέσετε την οθνη MultiSync LCD1525X στον υπολογιστή σας,
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
1. Κλείστε τον διακπτη λειτουργίας του υπολογιστή σας.
2. Για υπολογιστή PC µε ψηφιακή έξοδο DVI: Συνδέστε το καλώδιο
σήµατος σύνδεσης DVI-D σε DVI-D στον συνδετήρα της κάρτας οθνης
στο σύστηµά σας (Σχήµα A.1). Σφίξτε λες τις βίδες.
Για υπολογιστή PC µε αναλογική είσοδο: Συνδέστε το καλώδιο
σύνδεσης DVI-A σε VGA στον συνδετήρα της κάρτας οθνης στο
σύστηµά σας (Σχήµα A.2).
Για να συνδέσετε έναν βοηθητικ υπολογιστή PC µε αναλογική είσοδο,
συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης D-SUB σε D-SUB της οθνης
MultiSync LCD1525X (δεν περιλαµβάνεται) στον συνδετήρα της κάρτας
οθνης στο σύστηµά σας.
Για Macintosh: Συνδέστε το καλώδιο προσαρµογής του MultiSync
Macintosh στον υπολογιστή (Σχήµα B.1). Συνδέστε το καλώδιο
σήµατος 15 ακίδων mini D-SUB στο καλώδιο προσαρµογής του
MultiSync Macintosh (Σχήµα B.1).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Macintosh G3 και G4 δεν χρειάζονται καλώδιο
προσαρµογής για Macintosh.
3. Αφαιρέστε το κάλυµµα του συνδετήρα και το κάλυµµα του καλωδίου.
Συνδέστε το καλώδιο σήµατος DVI στον συνδετήρα που βρίσκεται στο
πίσω µέρος της οθνης. Τοποθετήστε το καλώδιο σήµατος εικνας DVI
κάτω απ την ελατηριωτή ασφάλεια A.
Επανατοποθετήστε το κάλυµµα του συνδετήρα και το κάλυµµα του
καλωδίου.
4. Για να χρησιµοποιήσετε ένα καλώδιο USB, συνδέστε το βύσµα τύπου B
στην θύρα εξδου USB που βρίσκεται στο πίσω µέρος της οθνης και
συνδέστε το βύσµα τύπου A στην θύρα εισδου που βρίσκεται στον
υπολογιστή σας (Σχήµα D.1). Αν χρησιµοποιείτε το καλώδιο απ τη
συσκευή USB, χρησιµοποιήστε µια απ τις θύρες εξδου που βρίσκεται
στα πλάγια της οθνης (Σχήµα Ε.1).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λανθασµένες συνδέσεις καλωδίων µπορεί να
προκαλέσουν κακή λειτουργία, κακή ποιτητα εικνας/
βλάβη των εξαρτηµάτων της οθνης υγρών κρυστάλλων
(LCD) και/ή να µειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
5. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύµατος στην οθνη MultiSync
LCD και το άλλο άκρο στην πρίζα (Σχήµα F.1).
6. Ανοίξτε το διακπτη λειτουργίας της οθνης (Σχήµα G.1) και του
υπολογιστή.
Ελληνικά-16
7. Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της οθνης MultiSync LCD,
χρησιµοποιήστε τα ακλουθα πλήκτρα ελέγχου OSM:
• Αυτµατη Ρύθµιση Αντίθεσης
• Αυτµατη Ρύθµιση
Συµβουλευτείτε το κεφάλαιο Πλήκτρα Ελέγχου σε αυτ το Εγχειρίδιο
Χρήσης για µια πλήρη περιγραφή των πλήκτρων ελέγχου OSM.
Ελληνικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αντιµετωπίσετε οποιοδήποτε πρβληµα, συµβουλευτείτε
το κεφάλαιο Εντοπισµού Βλαβών σε αυτ το Εγχειρίδιο
Χρήσης.
Ελληνικά-17
A.1
A.2
B.1
B.2
Ελληνικά-18
A
D-SUB
B
C.1
Ελληνικά-19
Ελληνικά
DVI
A
B
D.1
E.1
F.1
G.1
Ελληνικά-20
Πλήκτρα ελέγχου
INPUT SELECT
Εάν δεν εµφανιστεί το µενού OSM, η είσοδος εικνας και η είσοδος USB
µπορούν να αλλάξουν πατώντας το πλήκτρο PROCEED.
: αλλαγή εικνας µνο
: αλλαγή εικνας και USB
Πλήκτρα ελέγχου OSM
Ελληνικά
Τα πλήκτρα ελέγχου OSM που
βρίσκονται στο µπροστιν
µέρος της οθνης παρέχουν
τις ακλουθες λειτουργίες:
Για πρσβαση στις λειτουργίες
OSM πατήστε κάποιο απ τα
πλήκτρα ελέγχου ( , , , ) ή το πλήκτρο PROCEED.
Κύριο Μενού
Υποµενού
Εξοδος απ τα πλήκτρα
ελέγχου OSM.
Εξοδος στο κύριο µενού
πλήκτρων ελέγχου OSM.
Μετακινεί την επιλεγµένη
περιοχή πάνω/κάτω για
την επιλογή ενς
πλήκτρου ελέγχου.
Μετακινεί την επιλεγµένη
περιοχή πάνω/κάτω για την
επιλογή ενς πλήκτρου
ελέγχου.
CONTROL /
Προχωράει στην επιλογή
του µενού που έχετε
επιλέξει (υποδεικνύεται
απ την επιλεγµένη
περιοχή).
Μετακινεί την µπάρα προς
την κατεύθυνση - ή + για
αύξηση ή µείωση της
σχετικής ρύθµισης.
PROCEED
∆εν εκτελείται καµία
λειτουργία.
Ενεργοποιεί τη λειτουργία
Αυτµατης Ρύθµισης. Ανοίγει
πρσθετο παράθυρο στον
Τρπο Λειτουργίας
Εργαλείων και Πληροφοριών.
RESET
Επαναφέρει την
επιλεγµένη λειτουργία
ελέγχου στην
εργοστασιακή ρύθµιση.
Επαναφέρει το επιλεγµένο
πλήκτρο ελέγχου στην
εργοστασιακή ρύθµιση.
EXIT
CONTROL
/
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ταν πατήσετε το πλήκτρο RESET, θα εµφανιστεί στην οθνη
ένα παράθυρο προειδοποίησης που σας επιτρέπει να
ακυρώσετε τη λειτουργία RESET (επαναφοράς).
Ελληνικά-21
Φωτειν'τητα και Αντίθεση
Αυτή η λειτουργία ελέγχει τη φωτειντητα και την
αντίθεση της εικνας.
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
Ρυθµίζει τη συνολική φωτειντητα της εικνας και του
φντου της οθνης.
ΑΝΤΙΘΕΣΗ
Ρυθµίζει τη φωτειντητα της οθνης σχετικά µε το
φντο.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (Αναλογική Είσοδος
Μ'νο)
Ρυθµίζει την εικνα που εµφανίζεται για µη συµβατικά
σήµατα εισδου εικνας.
Αυτ'µατη Ρύθµιση (Αναλογική Είσοδος Μ'νο)
Ρυθµίζει τη Θέση, το Οριζντιο Μέγεθος και τις
Μικρορυθµίσεις.
Θέση (Αναλογική Είσοδος Μ'νο)
Αυτή η λειτουργία ελέγχει τη θέση της εικνας µέσα
στην επιφάνεια απεικνισης της οθνης LCD.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ/∆ΕΞΙΑ:
Πλήκτρο ελέγχου θέσης για την οριζντια θέση της
εικνας.
ΚΑΤΩ/ΠΑΝΩ:
Πλήκτρο ελέγχου θέσης για την κάθετη θέση της
εικνας.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Ρυθµίζει αυτµατα την οριζντια και κάθετη θέση της
εικνας µέσα στην επιφάνεια απεικνισης της οθνης
LCD.
Ρύθµιση Εικ'νας (Αναλογική Είσοδος Μ'νο)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Ρυθµίζει το οριζντιο µέγεθος αυξάνοντάς το ή
µειώνοντάς το.
Ελληνικά-22
ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ
Αυτή η λειτουργία χρησιµοποιείται για ρύθµιση της
καθυστέρησης του εσωτερικού ρολογιού ώστε να
ρυθµιστεί η εστίαση της εικνας. Η εργοστασιακή
ρύθµιση της ελάχιστης τιµής είναι το “Μηδέν”.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Προσαρµζει αυτµατα τις ρυθµίσεις Οριζντιου
Μεγέθους ή τις Μικρορυθµίσεις.
Σύστηµα Ελέγχου Χρωµάτων
Με τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις του χρώµατος απ το 1
µέχρι το 5 επιλέγετε την επιθυµητή ρύθµιση χρώµατος.
Κάθε εργοστασιακή ρύθµιση χρώµατος δηλώνεται σε
βαθµούς Kelvin. Εάν αλλάξετε κάποια ρύθµιση, η
ονοµασία της ρύθµισης θα αλλάξει απ βαθµούς Kelvin
σε Custom.
Ενταση Χρώµατος ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
ΜΠΛΕ
Αυτή η λειτουργία ελέγχει ανεξάρτητα την αντίθεση της
εικνας σε κκκινο/πράσινο/µπλε. Η αλλαγή στο χρώµα
θα εµφανιστεί στην οθνη και η κατεύθυνση (αύξηση ή
µείωση) θα φανεί στην κλίµακα ελέγχου έντασης του
χρώµατος απ 0% µέχρι 100%.
Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι στο 2, και η τιµή ρύθµισης
του κκκινου, πράσινου, µπλε είναι στο 100%.
Εργαλεία
ΓΛΩΣΣΑ
Τα µενού ελέγχου OSM υπάρχουν σε επτά γλώσσες.
ΘΕΣΗ ΟSM
Μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή της οθνης στην
οποία θέλετε να εµφανίζεται η εικνα ελέγχου του
∆ιαχειριστή Οθνης OSM. Επιλέγοντας τη Θέση OSM,
έχετε τη δυναττητα να ρυθµίσετε χειροκίνητα τη θέση
του µενού ελέγχου OSM αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω.
Ελληνικά-23
Ελληνικά
Προεπιλεγµένη ρύθµιση 1, 2, 3, 4, 5
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟSM:
Το µενού ελέγχου του OSM θα παραµείνει ανοικτ για
σο χρονικ διάστηµα το χρησιµοποιείτε. Στο υποµενού
απενεργοποίησης του OSM, µπορείτε να επιλέξετε το
χρονικ διάστηµα αναµονής της οθνης, ύστερα απ το
τελευταίο πάτηµα κάποιου πλήκτρου, για να κλείσει το
µενού ελέγχου του OSM. Οι προεπιλεγµένες τιµές είναι:
10, 20, 30, 60 και 120 δευτερλεπτα.
ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΤΟΥ OSM:
Αυτ το πλήκτρο ελέγχου απαγορεύει την πρσβαση σε
λες τις λειτουργίες ελέγχου OSM. Οταν επιχειρήσετε
να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα ελέγχου του OSM ενώ
αυτ είναι κλειδωµένο, εµφανίζεται µία οθνη που σας
ενηµερώνει τι τα πλήκτρα ελέγχου OSM έχουν
κλειδωθεί. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
κλειδώµατος του OSM, πατήστε και κρατήστε πατηµένα
ταυτχρονα τα πλήκτρα PROCEED και . Για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώµατος του OSM,
πατήστε και κρατήστε ταυτχρονα πατηµένα τα πλήκτρα
PROCEED και .
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Επιλέγει τη µέθοδο ανίχνευσης σήµατος εικνας ταν
είναι συνδεδεµένοι δύο υπολογιστές.
ΚΑΜΙΑ
Η οθνη δεν θα αλλάξει ποτέ θύρες αυτµατα, παρά
µνο ταν επέµβει ο χρήστης.
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Η είσοδος εικνας πρέπει να αλλάξει στον τρπο
λειτουργίας “FIRST DETECT” (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΥ
ΣΗΜΑΤΟΣ). ταν δεν υπάρχει τρέχον σήµα εισδου
εικνας, η οθνη αναζητά ένα σήµα εικνας απ την
άλλη θύρα εισδου εικνας. Εάν υπάρχει σήµα εικνας
στην άλλη θύρα, ττε η οθνη αλλάζει αυτµατα απ τη
θύρα εισδου της πηγής της εικνας στην νέα πηγή της
εικνας που βρέθηκε. Η οθνη δεν θα αναζητήσει άλλα
σήµατα εικνας σο υπάρχει η τρέχουσα πηγή εικνας.
Ελληνικά-24
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ DVI
Αυτή η λειτουργία επιλέγει τον τρπο λειτουργίας
εισδου DVI. ταν αλλάξει η επιλογή DVI, πρέπει να
επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
ΨΗΦΙΑΚΗ
Είναι διαθέσιµη η ψηφιακή είσοδος DVI.
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
Eίναι διαθέσιµη η αναλογική είσοδος DVI.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ:
Επιλέγοντας την Εργοστασιακή Ρύθµιση (Factory Preset),
µπορείτε να επαναφέρετε λες τις ρυθµίσεις ελέγχου
του ∆ιαχειριστή Οθνης OSM, στις εργοστασιακές
ρυθµίσεις. Για να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο RESET
πρέπει να κρατηθεί πατηµένο για µερικά δευτερλεπτα.
Μπορείτε να επαναφέρετε επιµέρους ρυθµίσεις
επιλέγοντας τη λειτουργία ελέγχου που θέλετε να
επαναφέρετε και πιέζοντας το πλήκτρο RESET.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Η βέλτιστη ανάλυση είναι 1024 x 768. Αν έχετε κάνει την
επιλογή ON, ύστερα απ 30 λεπτά θα εµφανιστεί στην
οθνη ένα µήνυµα το οποίο θα σας γνωστοποιεί τι η
ανάλυση δεν είναι 1024 x 768.
Ελληνικά-25
Ελληνικά
Η είσοδος εικνας πρέπει να αλλάξει στον τρπο
λειτουργίας “LAST DETECT” (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΣΗΜΑΤΟΣ). ταν η οθνη εµφανίζει ένα σήµα απ την
τρέχουσα πηγή και µία νέα βοηθητική πηγή συνδεθεί
στην οθνη, ττε η οθνη θα αλλάξει αυτµατα στη νέα
πηγή εικνας. ταν δεν υπάρχει τρέχον σήµα εισδου
εικνας, ττε η οθνη αναζητά σήµα εικνας απ την
άλλη θύρα εισδου εικνας. Εάν υπάρχει σήµα εικνας
στην άλλη θύρα, ττε η οθνη αλλάζει αυτµατα απ τη
θύρα εισδου της πηγής εικνας στη νέα πηγή εικνας
που βρέθηκε.
Πληροφορίες
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΘΟΝΗΣ
Παρέχει πληροφορίες για την τρέχουσα ανάλυση της
οθνης καθώς και τεχνικά στοιχεία στα οποία
περιλαµβάνονται ο χρησιµοποιούµενος
προκαθορισµένος χρονισµς, καθώς και η οριζντια και
κατακρυφη συχντητα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΘΟΝΗΣ
∆ηλώνει το µοντέλο και τους αριθµούς σειράς της
οθνης σας.
Προειδοποίηση OSM
∆εν υπάρχει σήµα: Αυτή η λειτουργία δίνει µια
προειδοποίηση ταν δεν υπάρχει καθλου σήµα. Οταν
θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία ή ταν υπάρξει
αλλαγή στην είσοδο σήµατος ή η εικνα είναι ανενεργή,
θα εµφανιστεί το παράθυρο No Signal (∆εν υπάρχει
σήµα). Το πλήκτρο PROCEED ανοίγει τον ΕΛΕΓΧΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ DVI (DVI SELECTION CONTROL), πως
υποδεικνύεται στο κεφάλαιο για την επιλογή DVI.
Γνωστοποίηση Ανάλυσης Αυτή η λειτουργία προειδοποιεί
για χρήση µε βελτιστοποιηµένη ανάλυση. ταν θέσετε
τον υπολογιστή σε λειτουργία ή ταν υπάρξει αλλαγή
στην είσοδο σήµατος ή το σήµα εικνας δεν έχει την
κατάλληλη ανάλυση, θα εµφανιστεί το παράθυρο
Resolution Notifier (Γνωστοποίηση Ανάλυσης). Αυτή η
λειτουργία µπορεί να απενεργοποιηθεί απ το µενού
TOOL (ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ).
Εκτ'ς Περιοχής: Αυτή η λειτουργία προτείνει τις
βέλτιστες τιµές ανάλυσης και ρυθµού ανανέωσης. Οταν
θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία ή ταν υπάρξει
αλλαγή στην είσοδο σήµατος ή το σήµα εικνας δεν είναι
έχει το σωστ χρονισµ, θα εµφανιστεί το µενού Out Of
Range (Εκτς Περιοχής). Το πλήκτρο PROCEED ανοίγει
τον ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ DVI, πως υποδεικνύεται στο
κεφάλαιο για την επιλογή DVI.
Ελεγχος Καλωδίων: Αυτή η λειτουργία σας συµβουλεύει
να ελέγξετε λες τις Εισδους Εικνας στην οθνη και
τον υπολογιστή για να βεβαιωθείτε τι είναι σωστά
συνδεδεµένες.
Ελληνικά-26
Προδιαγραφές Οθ'νης
MultiSync LCD1525X
Οθνη
µέγεθος ορατής εικνας 38 cm (15,0 ίντσες) εγγενής
ανάλυση 1024 x 768 (Αρίθµηση Εικονοστοιχείων) ενεργή
µήτρα τεχνολογία TFT (Thin Film Transistor) οθνη υγρών
κρυστάλλων (LCD) µέγεθος κουκκίδας 0,30 mm
φωτειντητα λευκού 200 cd/m2, κανονική λγος αντίθεσης
350:1, κανονικς
Σήµα Εισδου (Αναλογικ)
Εικνα:
Συγχρονισµς:
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0,7 Vp-p/75 Ω
Χωριστς συγχρονισµς Στάθµη TTL
Οριζντιος Συγχρονισµς Θετικς/Αρνητικς
Κάθετος Συγχρονισµς. Θετικς/Αρνητικς
Σήµα Εισδου (Ψηφιακ)
TMDS
Χρώµατα Εικνας
16777216 χρώµατα (Εξαρτάται απ την πλακέτα γραφικών)
Περιοχή Συγχρονισµού
Οριζντια:
Κάθετη:
Υποστηριζµενες ΑναλύσειςΑναλογική
είσοδος:
Ψηφιακή είσοδος:
Ενεργή Επιφάνεια
Εικνας**
Οριζντια:
Κάθετη:
24,8 kHz ως 60,0 kHz (Αυτµατη)
56,2 Hz ως 75,1 Hz (Αυτµατη)
720 x 400*: Κείµενο VGA
640 x 480* στα 60 Hz ως 75 Hz
800 x 600* στα 56 Hz ως 75 Hz
832 x 624* στα 75 Hz
1024 x 768 στα 60 Hz ως 75 Hz
640 x 400* στα 60 Hz
720 x 400* στα 60 Hz ως 70 Hz
640 x 480* στα 60 Hz ως 75 Hz
800 x 600* στα 56 Hz ως 75 Hz
832 x 624* στα 75 Hz
1024 x 768 στα 60 Hz ως 75 Hz
304 mm
228 mm
Τροφοδοσία
Ε.Ρ. 100-240 V, στα 50/60 Hz
Ονοµαστικ Ρεύµα
0,75 A στα 100-120 V / 0,45 A στα 220-240 V
∆ιαστάσεις
370 (Π) x 360 (Υ) x 158 (Β) mm
Βάρος
4,5 kg
Περιβαλλοντικοί Παράγοντες
Θερµοκρασία Λειτουργίας:
Υγρασία:
Θερµοκρασία Αποθήκευσης:
Υγρασία:
5 °C ως 35 °C
30% ως 80%
-10 °C ως +60 °C
10% ως 85%
*∆ιορθωτικές Αναλύσεις: Οταν εµφανίζονται αναλύσεις στις οποίες ο αριθµς των εικονοστοιχείων (pixels) είναι
µικρτερος εκείνων της µονάδας LCD, το κείµενο µπορεί να εµφανίζεται διαφορετικ. Αυτ θεωρείται κανονικ και
είναι αναγκαίο για λες τις σηµερινές τεχνολογίες επίπεδης οθνης κατά την απεικνιση σε πλήρη οθνη µε µη
τυποποιηµένες αναλύσεις. Στις τεχνολογίες επίπεδης οθνης κάθε κουκκίδα της οθνης αντιπροσωπεύει στην
πραγµατικτητα ένα εικονοστοιχείο και συνεπώς για να επεκτείνετε τις αναλύσεις σε πλήρη οθνη απαιτείται να
γίνει διρθωση της ανάλυσης.
** Το εµβαδν της εµφανιζµενης εικνας εξαρτάται απ το χρονισµ του σήµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Τεχνικές Προδιαγραφές µπορεί να τροποποιηθούν χωρίς
προειδοποίηση.
Ελληνικά-27
Ελληνικά
Προδιαγραφές
Εντοπισµ'ς Βλαβών/Υποστήριξη
∆εν υπάρχει εικ'να
• Το καλώδιο σήµατος πρέπει να έχει συνδεθεί σωστά στην κάρτα
οθνης/στον υπολογιστή.
• Η κάρτα οθνης πρέπει να είναι σωστά τοποθετηµένη στη θέση της.
• Ο διακπτης λειτουργίας της οθνης και του υπολογιστή πρέπει να
είναι στη θέση εντς λειτουργίας.
• Βεβαιωθείτε τι έχετε επιλέξει έναν συµβατ τρπο λειτουργίας για
την κάρτα οθνης ή το χρησιµοποιούµενο σύστηµα. (Παρακαλούµε
συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο της κάρτας οθνης ή του συστήµατος
για να αλλάξετε τον τρπο απεικνισης γραφικών.)
• Ελέγξτε την οθνη και την κάρτα οθνης ως προς τη συµβαττητα και
τις προτεινµενες ρυθµίσεις.
• Ελέγξτε µήπως είναι στραβωµένος ο συνδετήρας του καλωδίου
σήµατος ή στραβωµένες οι ακίδες του.
• Ελέγξτε τα καλώδια της Εισδου εικνας 1 ή της Εισδου εικνας 2
για να βεβαιωθείτε τι είναι σωστά συνδεδεµένα. Κατπιν βεβαιωθείτε
τι η επιλογή εισδου είναι ρυθµισµένη στη σωστή Είσοδο εικνας.
• Ελέγξτε την Επιλογή DVI στο OSM.
Το Πλήκτρο Λειτουργίας δεν λειτουργεί
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος της οθνης απ την πρίζα για να
κλείσετε και να επαναφέρετε την οθνη ή πατήστε ταυτχρονα τα
πλήκτρα RESET και Λειτουργίας.
Παραµονή ειδώλου
Παραµονή ειδώλου έχουµε ταν στην οθνη παραµένει το “ψείδωλο” µιας
εικνας ακµα και µετά το κλείσιµο της οθνης. Σε αντίθεση µε τις
οθνες καθοδικού σωλήνα, στις οθνες υγρών κρυστάλλων (LCD) η
παραµονή του ειδώλου δεν είναι µνιµη. Για να διορθώσετε την παραµονή
του ειδώλου, κλείστε την οθνη για χρονικ διάστηµα ίσο µε το χρνο
που εµφανιζταν το είδωλο στην οθνη. Αν για παράδειγµα, εµφανιζταν
µια εικνα στην οθνη για µία ώρα και παραµένει το είδωλο της εικνας,
για να εξαφανίσετε το είδωλο θα πρέπει να κλείσετε την οθνη για µία
ώρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οπως και µε λες τις συσκευές απεικνισης για προσωπική
χρήση, η NEC συνιστά τη χρήση προγράµµατος προφύλαξης
της οθνης ταν η οθνη παραµένει ανενεργή.
Ελληνικά-28
Η εικ'να είναι ασταθής, µε προβληµατική εστίαση ή
τρεµοπαίζει
• Το καλώδιο σήµατος πρέπει να συνδεθεί σωστά στον υπολογιστή.
• Ελέγξτε την οθνη και την κάρτα οθνης ως προς τη συµβαττητα και
τον προτεινµενο χρονισµ σήµατος.
• Αν το κείµεν σας εµφανίζεται αλλοιωµένο, αλλάξτε τον τρπο
απεικνισης σε “noninterlace” και χρησιµοποιήστε ρυθµ ανανέωσης
60 Hz.
Η ενδεικτική λυχνία στην οθ'νη δεν ανάβει (δεν είναι
ορατ' το πράσινο ή κίτρινο χρώµα)
• Ο διακπτης λειτουργίας πρέπει να είναι στη θέση ψεντς
“λειτουργίας” και να έχει συνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής δε βρίσκεται σε κατάσταση
λειτουργίας ψεξοικονµησης “ενέργειας” (πατήστε οποιοδήποτε
πλήκτρο ή κινήστε το ποντίκι).
Η εικ'να δεν έχει το σωστ' µέγεθος
• Χρησιµοποιήστε τα χειριστήρια Ρύθµισης Εικνας του OSM για να
αυξήσετε ή να µειώσετε την Οριζντια ∆ιάσταση.
• Βεβαιωθείτε τι έχετε επιλέξει έναν συµβατ τρπο λειτουργίας για
την κάρτα οθνης ή το χρησιµοποιούµενο σύστηµα. (Παρακαλούµε
συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο της κάρτας οθνης ή του συστήµατος
για να αλλάξετε τον τρπο απεικνισης γραφικών.)
Η υποδοχή USB δεν λειτουργεί
• Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε τι το καλώδιο USB έχει συνδεθεί σωστά.
Συµβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης της συσκευής USB.
• Ελέγξτε την ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ OSM (OSM INPUT SELECT) και τον
συνδετήρα εισδου USB στο πίσω µέρος της οθνης.
∆εν υπάρχει εικ'να
• Εάν δεν υπάρχει καθλου εικνα στην οθνη, σβήστε και ανοίξτε πάλι
την οθνη µε το πλήκτρο Power.
Ελληνικά-29
Ελληνικά
• Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου Ρύθµισης Εικνας του OSM για
να εστιάσετε και να ρυθµίσετε την οθνη αυξάνοντας ή µειώνοντας
την Μικρορύθµιση.
Οταν αλλάζετε τον τρπο απεικνισης, οι τιµές Ρύθµισης Εικνας του
OSM µπορεί να χρειαστούν επαναρρύθµιση.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement