NEC MultiSync® LCD1550VM Instrukcja obsługi

NEC MultiSync® LCD1550VM Instrukcja obsługi
MultiSync LCD1550VM
Podr´cznik u˝ytkownika
Uwagi dotyczàce zasilania
monitora
•
•
Od∏àczenie urzàdzenia od sieci zasilania nast´puje po wyciàgni´ciu
wtyczki sznura sieciowego z gniazda, które powinno byç usytuowane
w pobli˝u urzàdzenia i byç ∏atwo dost´pne.
Dla wype∏nienia warunków przepisów IEC 60950 (tzn. równie˝
PN-93/T-42107) w zakresie bezpieczeƒstwa u˝ytkownika zobowiàzuje
si´ instalatora urzàdzenia do wyposa˝enia instalacji elektrycznej budynku
(pomieszczenia), gdzie b´dzie pracowaç,rezerwowà ochron´ przed
zwarciami w przewodzie fazowym za pomocà bezpiecznika 10 A.
UWAGA: urzàdzenie musi byç zasilane z gniazda z przy∏àczonym
obwodem ochronnym (gniazdo z bolcem). Przed w∏o˝eniem wtyczki do
gniazda nale˝y sprawdziç miejsce przy∏àczenia przewodów fazowego
i zerowego w gnieêdzie. Je˝eli lokalizacja przewodów nie jest zgodna
z rysunkiem, to dla bezpieczeƒstwa u˝ytkowania musi byç dokonana
odpowiednia zmiana. Przeprowadzenie powy˝szych czynnoÊci nale˝y
zleciç specjaliÊcie elektrykowi. Wspó∏pracujàce ze sobà urzàdzenia
komputerowe (komputer, drukarka, monitor itp.) muszà byç zasilane
z tego samego êród∏a z zachowaniem powy˝szych zasad.
Polski
zero (bolec)
zero
faza
Widok gniazda od strony wtyczki
Polski-1
OSTRZE˚ENIE
W CELU UNIKNI¢CIA NIEBEZPIECZE¡STWA PO˚ARU LUB PORA˚ENIA PRÑDEM
NIE NALE˚Y WYSTAWIAå MONITORA NA DESZCZ LUB NA DZIA¸ANIE WILGOCI.
NALE˚Y TAK˚E SPRAWDZIå, CZY BOLCE WTYCZKI KABLA ZASILAJÑCEGO SÑ
PRAWID¸OWO W¸O˚ONE DO GNIAZDA ZASILAJÑCEGO LUB GNIAZDA
PRZED¸U˚ACZA. WTYCZKI NIE NALE˚Y WK¸ADAå DO GNIAZDA NA SI¸¢.
NIE NALE˚Y OTWIERAå OBUDOWY, PONIEWA˚ WEWNÑTRZ ZNAJDUJÑ SI¢
ELEMENTY POD WYSOKIM NAPI¢CIEM. WSZELKIE PRACE SERWISOWE MO˚E
WYKONYWAå JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
UWAGA
NIEBEZPIECZE¡STWO PORA˚ENIA PRÑDEM
ELEKTRYCZNYM • NIE OTWIERAå
UWAGA
ZDJ¢CIE OBUDOWY GROZI PORA˚ENIEM PRÑDEM ELEKTRYCZNYM.
WEWNÑTRZ MONITORA NIE MA ˚ADNYCH ELEMENTÓW, KTÓRE
U˚YTKOWNIK MÓG¸BY SAMODZIELNIE NAPRAWIAÅ. WSZELKIE PRACE
SERWISOWE MO˚E WYKONYWAå JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY
PERSONEL.
Ten symbol ostrzega u˝ytkownika, ˝e nieizolowane elementy wewnàtrz znajdujà
si´ pod tak du˝ym napi´ciem, ˝e mo˝e ono spowodowaç pora˝enie pràdem
elektrycznym. Jakikolwiek bezpoÊredni kontakt z dowolnym elementem wewnàtrz
obudowy jest niebezpieczny.
Ten symbol ostrzega u˝ytkownika, ˝e istotne informacje dotyczàce pracy
i obs∏ugi monitora znajdujà si´ w za∏àczonej literaturze. W zwiàzku z tym nale˝y
si´ szczegó∏owo z nimi zapoznaç w celu unikni´cia problemów.
Ostrze˝enie:
Je˝eli monitor MultiSync LCD 1550VM (LA-15R04) ma byç zasilany w Europie pràdem zmiennym o
napi´ciu 220 – 240 V, to nale˝y stosowaç przewód zasilajàcy dostarczony razem z monitorem.
W Wielkiej Brytanii do zasilania monitora nale˝y stosowaç przewód zgodny ze standardem brytyjskim
z zaprasowanà wtyczkà zawierajàcà czarny bezpiecznik (5 A), którego parametry zosta∏y dobrane do
pracy z tym sprz´tem. Je˝eli przewód zasilajàcy nie zosta∏ dostarczony razem z monitorem, nale˝y
skontaktowaç si´ z dostawcà.
Je˝eli monitor MultiSync LCD1550VM ma byç zasilany w Australii pràdem zmiennym o napi´ciu
220 – 240 V, to nale˝y stosowaç kabel zasilajàcy dostarczony razem z monitorem.
We wszystkich pozosta∏ych przypadkach nale˝y stosowaç przewód zasilajàcy odpowiedni do
parametrów sieci zasilajàcej pràdu zmiennego oraz zgodny ze standardami bezpieczeƒstwa
danego kraju.
ENERGYSTAR jest amerykaƒskim znakiem handlowym.
Jako partner ENERGYSTAR®, firma NEC-Mitsubishi Electronics Display of America, Inc. deklaruje, ˝e ten
monitor spe∏nia zalecenia ENERGYSTAR w zakresie sprawnoÊci energetycznej. Znak ENERGYSTAR nie
oznacza, ˝e EPA promuje jakiekolwiek produkty lub us∏ugi.
IBM PC/XT/AT, PS/2, MCGA, VGA, 8514/A I XGA sà zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy
International Business Machines Corporation.
Apple i Macintosh sà zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Apple Computer Inc.
Microsoft i Windows sà zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation.
NEC STAR jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy NEC Corporation.
Wszystkie inne znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe stanowià w∏asnoÊç ich w∏aÊcicieli.
Polski-2
OÊwiadczenie
OÊwiadczenie wytwórcy
Niniejszym zaÊwiadczamy, ˝e ten kolorowy monitor
MultiSync LCD1550VM (LA-15R04)
jest zgodny z
Dyrektywà Rady 73/23/EEC:
– EN 60950
Dyrektywà Rady 89/336/EEC:
– EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024
i jest oznaczony symbolem
Polski
NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems, Corp.
MS Shibaura Bldg., 13-23,
Shibaura 4-chome,
Minato-Ku, Tokyo 108-0023, Japan
Znak B przyznany przez POLSKIE
CENTRUM BADA¡ I CERTYFIKACJI
Polski-3
Eksploatacja urzàdzenia
w U.S.A. lub Kanadzie
Deklaracja ZgodnoÊci Kanadyjskiego
Departamentu ¸àcznoÊci
Deklaracja: To urzàdzenie klasy B spe∏nia wszystkie wymagania
kanadyjskich przepisów dotyczàcych urzàdzeƒ powodujàcych zak∏ócenia
elektromagnetyczne.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du
Règlement sur le matériel brouiller du Canada.
C-UL: Jest oznaczony znakiem C-UL i wed∏ug CSA C22.2 #950 jest zgodny
z kanadyjskimi przepisami bezpieczeƒstwa.
Ce produit porte la marque ‘C-UL’ et se conforme aux règlements de sûrele
Canadiens selon CAN/CSA C22.2 No. 950.
Informacja FCC
1. Monitor kolorowy MultiSync LCD1550VM mo˝e byç u˝ytkowany wraz
z do∏àczonymi do niego kablami zasilajàcymi w celu unikni´cia
zak∏ócania przez te urzàdzenia odbioru sygna∏u radiowego i
telewizyjnego.
(1) Kabel zasilajàcy monitor musi byç zatwierdzony i zgodny ze
standardami bezpieczeƒstwa USA oraz spe∏niaç nast´pujàce warunki:
Kabel zasilajàcy
Nieekranowany, 3 ˝y∏owy
D∏ugoÊç
2,0 m
Wtyczka profilowa
(2) Ekranowany kabel sygna∏owy video. U˝ywanie innych kabli lub
adapterów mo˝e byç przyczynà zak∏óceƒ odbioru radiowego lub
telewizyjnego.
Polski-4
2. W rezultacie przeprowadzonych badaƒ stwierdzono, ˝e przedmiotowe
urzàdzenia sà zgodne ze standardami okreÊlonymi dla urzàdzeƒ
cyfrowych klasy B, wed∏ug cz´Êci 15 przepisów FCC. Standardy te
zosta∏y opracowane w celu zapewnienia nale˝ytej ochrony przed
szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym w instalacjach
domowych. Urzàdzenie to wytwarza, u˝ywa i mo˝e promieniowaç
energi´ o cz´stotliwoÊciach radiowych, a je˝eli nie b´dzie zainstalowane
i u˝ytkowane zgodnie z instrukcjà, to mo˝e powodowaç szkodliwe
zak∏ócenia w komunikacji radiowej. Mimo to nie ma gwarancji, ˝e takie
zak∏ócenia nie wystàpià w konkretnej instalacji. Je˝eli urzàdzenie to
b´dzie powodowa∏o szkodliwe zak∏ócenia w odbiorze radiowym lub
telewizyjnym, to zaleca si´, aby u˝ytkownik spróbowa∏ je usunàç w jeden
z nast´pujàcych sposobów:
• Zmieniç kierunek lub miejsce zainstalowania anteny odbiorczej.
• Zwi´kszyç odleg∏oÊç mi´dzy monitorem i odbiornikiem.
• Pod∏àczyç monitor do gniazdka innego ni˝ to, do którego jest
pod∏àczony odbiornik.
• Skonsultowaç si´ ze sprzedawcà monitora lub poprosiç o pomoc
doÊwiadczonego fachowca w dziedzinie radia i telewizji.
W razie potrzeby nale˝y ponownie skontaktowaç si´ ze sprzedawcà
monitora lub poprosiç o dodatkowà dalszà pomoc doÊwiadczonego
fachowca w dziedzinie radia i telewizji. U˝ytkownik mo˝e uzyskaç
po˝yteczne informacje z broszury przygotowanej przez Federalnà
Komisj´ ds. ¸àcznoÊci (FCC): “Jak identyfikowaç i rozwiàzywaç
problemy z zak∏óceniami radiowymi i telewizyjnymi.” Broszura mo˝na
otrzymaç z drukarni rzàdowej (U.S. Government Printing Office,
Washington, D.C., 20402,) Nr magazynowy 004-000-00345-4.
To urzàdzenie jest zgodne z postanowieniami Cz´Êci 15 przepisów Federalnej Komisji ds.
¸àcznoÊci (FCC). Dzia∏anie urzàdzenia jest zgodne z dwiema poni˝szymi zasadami.
(1) To urzàdzenie nie mo˝e powodowaç ˝adnych szkodliwych zak∏óceƒ oraz (2) to urzàdzenie
musi odbieraç zak∏ócenia nawet te, które mogà powodowaç niepo˝àdane dzia∏anie.
Strona odpowiedzialna w USA:
NEC-Mitsubishi Electronics
Display of America, Inc.
Adres:
1250 N. Arlington Heights Road
Itasca, Illinois 60143-1248
Tel. nr:
(630)467-3000
Rodzaj urzàdzenia:
Monitor komputerowy
Klasyfikacja urzàdzenia:
Urzàdzenie peryferyjne klasy B
Model:
MultiSync LCD1550VM
Niniejszym oÊwiadczamy, ˝e to urzàdzenie jest zgodne ze standardami technicznymi
podanymi w przepisach FCC.
Polski-5
Polski
Deklaracja zgodnoÊci
ZawartoÊç opakowania
Wewnàtrz kartonu* z Twoim nowym monitorem NEC MultiSync LCD powinny
znajdowaç si´ nast´pujàce elementy:
• Monitor MultiSync LCD1550VM z ruchomà podstawà
• Przewód zasilajàcy
• Kabel sygna∏owy
• Kabel Audio
• Podr´cznik u˝ytkownika
• CD ROM zawierajàcy kompletny Podr´cznik u˝ytkownika w formacie
PDF. Aby otworzyç Podr´cznik u˝ytkownika w formacie PDF, nale˝y
zainstalowaç w komputerze program Acrobat Reader 4.0.
1550VM
Przewód zasilajàcy
Podr´cznik u˝ytkownika
Kabel Audio
Kabel sygna∏owy
Dysk CD-ROM
* Zalecamy zachowaç oryginalne opakowanie, które mo˝e si´ przydaç w
przypadku transportu monitora (serwis, przesy∏ka kurierska, itp.).
Polski-6
Pod∏àczenie monitora
Aby pod∏àczyç monitor MultiSync LCD do Twojego systemu, post´puj
wed∏ug poni˝szych wskazówek:
1. Wy∏àcz zasilanie komputera.
2. Usuƒ pokryw´ z∏àcza i pokryw´ przewodu. W∏ó˝ kabel audio do gniazda
“AUDIO INPUT” w tylnej cz´Êci monitora, a jego drugi koniec do zacisku
“Audio out” komputera. UmieÊç kabel audio w zacisku B (Rysunek A.1).
3. Dla komputerów PC: Pod∏àcz 15-pinowy przewód sygna∏owy mini
D-SUB do gniazda w karcie graficznej (Rysunek B.1). Dokr´ç wszystkie
Êruby.
Dla komputerów Mac: W∏àcz przejÊciówk´ monitora MultiSync
LCD1550VM Macintosh do komputera (Rysunek C.1). Pod∏àcz
15-pinowà koƒcówk´ mini D-SUB kabla sygna∏owego do przejÊciówki
monitora MultiSync LCD1550VM w komputerze Macintosh
(Rysunek C.1). Dokr´ç wszystkie Êruby.
4. Pod∏àcz 15-pinowà koƒcówk´ mini D-SUB kabla sygna∏owego wideo do
w∏aÊciwego z∏àcza w tylnej cz´Êci monitora (Rysunek D.1). UmieÊç kabel
sygna∏owy video w zacisku B.
5. S∏uchawki mo˝na pod∏àczyç do wyjÊcia “Headphones” znajdujàcego si´
w czo∏owej cz´Êci obudowy monitora, oznaczonego “ ” (Rysunek E.1)
Po pod∏àczeniu s∏uchawek dêwi´k z g∏oÊników zostaje wy∏àczony.
S∏uchawki mo˝na kupiç w sklepie z artyku∏ami elektronicznymi.
6. Pod∏àczyç jeden koniec przewodu zasilajàcego do monitora Serii
MultiSync LCD, a drugi do gniazda zasilajàcego. W∏ó˝ kabel sygna∏owy
oraz kabel zasilajàcy pod zaciski (Rysunek D.1). Ponownie za∏ó˝
pokryw´ z∏àcza i pokryw´ przewodu.
UWAGA: Nale˝y zapoznaç si´ z cz´Êcià UWAGI niniejszej instrukcji
obs∏ugi w celu wyboru kabla zasilajàcego zgodnego z
wymaganiami.
7. Wy∏àcznik po lewej stronie monitora nale˝y w∏àczyç (Rysunek F.1).
W∏àcz monitor i komputer, u˝ywajàc przycisku zasilania (Power Button).
UWAGA: Wy∏àcznik w∏àcza i wy∏àcza urzàdzenie. JeÊli znajduje si´ on w
pozycji OFF, nie mo˝na w∏àczyç monitora przy pomocy przycisku
z przodu. NIE WOLNO zbyt szybko w∏àczaç i wy∏àczaç monitora.
Polski-7
Polski
UWAGA: Sprawdê umieszczenie kabli pod zaciskami w celu unikni´cia
uszkodzenia kabla lub monitora.
8. Automatyczna regulacja bezdotykowa optymalizuje ustawienia monitora
w zakresie podstawowej konfiguracji cz´stotliwoÊci.Do dodatkowej
regulacji u˝yj nast´pujàcych funkcji OSM:
• Autoregulacja kontrastu
• Autoregulacja
Dok∏adny opis dzia∏ania poszczególnych funkcji menu ekranowego znajduje
si´ w rozdziale Uk∏ad Sterowania niniejszej Instrukcji Obs∏ugi.
UWAGA: W razie problemów nale˝y zajrzeç do Podr´cznika U˝ytkownika
rozdzia∏: “Usuwanie problemów”.
Rysunek A.1
Zacisk B
Rysunek B.1
Adapter do
komputera
Macintosh
(wyposa˝enie
dodatkowe)
Rysunek C.1
Polski-8
W przypadku
komputerów Macintosh
G3 i G4 nie ma
koniecznoÊci
stosowania adaptera
kablowego Macintosh
Pokrywa z∏àcza
Pokrywa kabla
Zacisk B
Rysunek D.1
Rysunek E.1
Polski
1550VM
Wy∏àcznik
Przycisk zasilania
Rysunek F.1
Polski-9
Ruchoma podstawa
Uchwyç d∏oƒmi obie strony monitora i ustaw go w odpowiednim po∏o˝eniu
(Rysunek TS.1).
Usuƒ podstaw´ monta˝owà monitora
To prepare the monitor for alternate mounting purposes:
1. Usuƒ pokryw´ z∏àcza i pokryw´ przewodu (Rysunek R.1).
2. Od∏àcz wszystkie kable.
3. Ustaw monitor ekranem w dó∏ na mi´kkiej powierzchni (Rysunek R.2).
4. Usuƒ 4 Êruby ∏àczàce monitor z podstawà i wyciàgnij go z podstawy
(Rysunek R.2) monitor jest teraz przygotowany do zamontowania w inny
sposób.
5. Pod∏àcz kabel zasilajàcy, kabel sygna∏owy i kabel audio do z∏àcza z ty∏u
monitora (Rysunek R.3).
6. W celu odwrócenia tego procesu nale˝y wykonaç powy˝sze czynnoÊci w
odwrotnej kolejnoÊci.
UWAGA: U˝ywaj wy∏àcznie metod monta˝u zgodnych z VESA.
Rysunek TS.1
Polski-10
Rysunek R.1
Rysunek R.2
Polski
Powierzchnia nie
Êcieralna
Rysunek R.3
Polski-11
7. Ten monitor LCD przeznaczony jest do u˝ytku z ramieniem elastycznym.
Podczas monta˝u nale˝y stosowaç za∏àczone wkr´ty (4 sztuki). W celu
spe∏nienia wymagaƒ bezpieczeƒstwa, monitor musi zostaç
przymocowany do ramienia, które zapewnia niezb´dnà stabilnoÊç
wzgl´dem wagi monitora. Monitor LCD mo˝na stosowaç wy∏àcznie z
zatwierdzonym ramieniem (np. GS mark).
UmieÊç ponownie Êruby
GruboÊç ramienia 2,0 ~ 3,2 mm
Dokr´ç wszystkie
Êruby
75 mm
75 mm
4 ÂRUBY
(MAX g∏´bokoÊç:8.6 mm)
JeÊli u˝ywana jest inna
Êruba, sprawdê
g∏´bokoÊç otworu.
Waga zestawu LCD: 3.5kg (MAX)
Polski-12
Przyciski
Sterowanie OSM (On-Screen-Manager)
Przyciski sterowania OSM znajdujàce si´ z przodu monitora majà
nast´pujàce funkcje: Menu ekranowe OSM uruchamia si´ po naciÊni´ciu
przycisków ( , , -, +, NEXT).
Control
Menu
EXIT
WyjÊcie z menu OSM.
WyjÊcie z podmenu i powrót do menu g∏ównego.
CONTROL /
Przesuwa podÊwietlenie w lewo/prawo w celu wybrania
opcji.
Przesuwa podÊwietlony obszar w gór´ lub w dó∏ w celu
wybrania jednego z parametrów.
ADJUST -/+
Przesuwa podÊwietlenie w lewo /prawo w celu
zwi´kszenia lub zmniejszenia regulacji.
Uruchamia funkcj´ Autoregulacja.
Wejdê do podmenu.
NEXT
Przesuwa podÊwietlony obszar menu g∏ównego w prawo
w celu wybrania jednego z parametrów.
RESET/MUTE
Przywraca fabryczne ustawienia parametrów z
podÊwietlonego menu. Kiedy menu OSM nie pojawi si´,
g∏oÊnik zostanie wyciszony.
Polski
UWAGA: Po naciÊni´ciu przycisku RESET w menu g∏ównym i podmenu,
pojawi si´ okno z komunikatem ostrzegawczym, które umo˝liwia
anulowanie polecenia przywrócenia ustawieƒ fabrycznych
poprzez naciÊni´cie przycisku EXIT.
Dêwi´k
VOLUME (G∏oÊnoÊç)
Sterowanie si∏à g∏osu g∏oÊników i s∏uchawek.
Regulacja jasnoÊci/kontrastu
BRIGHTNESS (JASNOÂå)
Umo˝liwia pe∏nà regulacj´ jasnoÊci obrazu i t∏a.
Polski-13
CONTRAST (KONTRAST)
Regulacja jasnoÊci obrazu w stosunku do t∏a.
AUTO ADJUST (AUTOREGULACJA)
Regulacja wyÊwietlanego obrazu pochodzàcego z
niestandardowych sygna∏ów wejÊciowych video.
Autoregulacja
Regulacja wyÊwietlanego obrazu pochodzàcego z
niestandardowych sygna∏ów wejÊciowych video.
Regulacja po∏o˝enia
LEFT/RIGHT (LEWO /PRAWO)
Regulacja poziomego po∏o˝enia obrazu w granicach
wyÊwietlacza LCD.
DOWN/UP (POZYCJA PIONOWA)
Regulacja pionowego po∏o˝enia obrazu w granicach
wyÊwietlacza LCD.
H. SIZE
Regulacja poziomego rozmiaru przez zwi´kszenie lub
zmniejszenie tego ustawienia.
FINE (DOK¸ADNIE)
Polepsza zogniskowanie, czystoÊç oraz stabilnoÊç obrazu
przez zwi´kszenie lub zmniejszenie tego ustawienia.
Uk∏ad sterowania kolorami
Za pomocà ustawienia od jednego do 5 mo˝na wybraç
w∏aÊciwy zestaw kolorów. Ka˝dy zestaw kolorów jest
ustawiony fabrycznie.
R,G,B
Zwi´kszenie lub zmniejszenie Czerwonej, Zielonej lub
Niebieskiej sk∏adowej koloru w zale˝noÊci od wyboru.
Zmiana koloru pokazana zostanie na ekranie, a kreski
poka˝à kierunek tych zmian (zwi´kszanie lub
zmniejszanie).
Polski-14
Narz´dzia
OSM POSITION (PO¸O˚ENIE MENU OSM)
Mo˝na wybraç dowolne miejsce na ekranie, w którym
ma zostaç wyÊwietlone menu OSM. Stosujàc funkcj´
Po∏o˝enia menu OSM (OSM Location) mo˝na r´cznie,
komendami prawo, lewo, dó∏, góra ustawiç po∏o˝enie
menu.
OSM TURN OFF (CZAS WY¸ÑCZENIA OSM)
Menu OSM b´dzie tak d∏ugo wyÊwietlane na ekranie, jak
d∏ugo b´dzie u˝ywane. W podmenu Turn Off mo˝na
ustawiç czas wy∏àczenia menu po ostatnim naciÊni´ciu
przycisku. Do wyboru sà ustawienia: 10, 20, 30, 45, 60
oraz 120 sekund.
OSM LOCK OUT (ZABLOKOWANIE MENU)
Opcja ta powoduje ca∏kowite zablokowanie dost´pu do
wszystkich funkcji menu. Przy próbie otwarcia menu
znajdujàcego si´ w stanie zablokowanym na ekranie
pojawi si´ informacja, ˝e funkcje menu zosta∏y
zablokowane. Aby w∏àczyç blokad´ menu OSM, naciÊnij ,
a nast´pnie jednoczeÊnie i przytrzymaj przycisk. Aby
wy∏àczyç blokad´ menu OSM, naciÊnij , a nast´pnie
jednoczeÊnie i przytrzymaj przycisk.
RESOLUTION NOTIFIER
(INFORMACJA O ROZDZIELCZOÂCI)
FACTORY PRESET
(USTAWIENIA FABRYCZNE)
Wybranie Ustawieƒ fabrycznych w menu OSM umo˝liwia
zresetowanie wi´kszoÊci ustawieƒ do ustawieƒ
fabrycznych. Nale˝y nacisnàç przycisk RESET na kilka
sekund. Poszczególne parametry mogà byç przywracane
do ustawieƒ fabrycznych poprzez wybranie ich
(podÊwietlenie) i naciÊni´cie przycisku RESET.
Polski-15
Polski
Optymalnà rozdzielczoÊcià jest 1024 x 768. W razie
wybrania opcji ON, po 30 minutach na ekranie zostanie
wyÊwietlona informacja o tym, ˝e rozdzielczoÊç jest inna
ni˝ 1024 x 768.
Informacje
DISPLAY MODE (TRYB PRACY)
Dzi´ki tej funkcji mo˝liwe jest otrzymanie informacji
o aktualnej rozdzielczoÊci wyÊwietlanego obrazu oraz
aktualnych cz´stotliwoÊciach odchylania poziomego
i pionowego.
MONITOR INFO. (INFORMACJE
O MONITORZE)
WyÊwietla nazw´ modelu i numer seryjny monitora.
OSM Warning (ostrze˝enie OSM)
Po naciÊni´ciu przycisku EXIT ostrze˝enie OSM zniknie.
NO SIGNAL (brak sygna∏u): Informacja, ˝e nie ma
˝adnego sygna∏u. Okno z tà informacjà pojawia si´ po
w∏àczeniu zasilania, po zmianie sygna∏u wejÊciowego lub,
gdy sygna∏ wideo jest nieaktywny.
RESOLUTION NOTIFIER (informacja o rozdzielczoÊci):
Ostrze˝enie o uruchomieniu optymalizacji rozdzielczoÊci.
Po w∏àczeniu zasilania lub, gdy nie ma sygna∏u
wejÊciowego albo, je˝eli sygna∏ wideo ma niew∏aÊciwà
rozdzielczoÊç wówczas na ekranie zostanie otwarte okno
RozdzielczoÊç. Ta funkcja mo˝e zostaç wy∏àczona w menu
Narz´dzia (TOOLS).
OUT OF RANGE (poza zakresem): Zalecenie
optymalizacji rozdzielczoÊci i cz´stotliwoÊci odÊwie˝ania.
Po w∏àczeniu zasilania lub po zmianie sygna∏u
wejÊciowego video albo, je˝eli sygna∏ wejÊciowy nie jest
w∏aÊciwie taktowany zostanie wyÊwietlone menu
Przekroczenie zakresu (Out Of Range).
CHECK CABLE (sprawdê kable): Po wyÊwietleniu tego
polecenia nale˝y sprawdziç wszystkie wejÊcia video, aby
upewniç si´, ˝e monitor i komputer sà prawid∏owo
po∏àczone.
Polski-16
Zalecenia eksploatacyjne
Zasady bezpieczeƒstwa i utrzymania
NALE˚Y PRZESTRZEGAå NAST¢PUJÑCYCH
ZASAD W CELU UTRZYMANIA OPTYMALNYCH
PARAMETRÓW PRACY MONITORA
KOLOROWEGO MULTISYNC LCD:
•
•
•
•
•
•
NIE OTWIERAå MONITORA. Wewnàtrz monitora nie ma ˝adnych
elementów, które móg∏by naprawiç lub obs∏ugiwaç u˝ytkownik.
Zdj´cie obudowy grozi pora˝eniem pràdem elektrycznym oraz innymi
niebezpieczeƒstwami. Wszelkie prace serwisowe mo˝e wykonywaç
jedynie wykwalifikowany personel.
Nie wolno rozlewaç cieczy na obudow´ monitora, ani u˝ywaç go
w obli˝u wody.
Nie wolno wk∏adaç ˝adnych przedmiotów w szczeliny obudowy,
poniewa˝ mogà dotykaç elementów znajdujàcych si´ pod napi´ciem,
co mo˝e spowodowaç zagro˝enie dla zdrowia lub ˝ycia, pora˝enie
pràdem elektrycznym, po˝ar lub uszkodzenie sprz´tu.
Nie stawiaç ci´˝kich przedmiotów na przewodzie zasilajàcym.
Uszkodzenie przewodu zasilajàcego mo˝e spowodowaç pora˝enie
pràdem lub po˝ar.
Nie wolno stawiaç monitora na pochy∏ych lub niestabilnych wózkach,
stojakach lub sto∏ach, poniewa˝ monitor mo˝e spaÊç i w rezultacie ulec
zniszczeniu lub niebezpiecznej awarii.
Nie wolno k∏aÊç ˝adnych przedmiotów na monitorze i nie wolno
eksploatowaç go pod go∏ym niebem.
Lampa fluorescencyjna znajdujàca si´ wewnàtrz monitora LCD zawiera
rt´ç. Nale˝y post´powaç zgodnie z miejscowymi przepisami o ochronie
Êrodowiska podczas likwidacji monitora.
W razie zaistnienia nast´pujàcych okolicznoÊci nale˝y niezw∏ocznie
od∏àczyç komputer od gniazdka zasilajàcego i zwróciç si´ do
wykwalifikowanego serwisu technicznego:
• Przewód zasilajàcy lub gniazdo sieciowe sà uszkodzone.
• Na monitor spad∏ ci´˝ki przedmiot.
• Monitor by∏ wystawiony na dzia∏anie deszczu lub wody.
• Monitor upad∏ i jego obudowa zosta∏a uszkodzona.
• Monitor nie dzia∏a normalnie pomimo stosowania si´ do zaleceƒ
zawartych w instrukcji obs∏ugi.
Polski-17
Polski
•
•
•
Nie zginaç przewodu zasilajàcego.
Nie nale˝y eksploatowaç monitora w miejscach o wysokiej temperaturze,
du˝ej wilgotnoÊci, du˝ym zapyleniu lub du˝ym zabrudzeniu smarami
czy olejami.
• Nie zakrywaç otworów wentylacyjnych monitora.
• W razie uszkodzenia monitora nie wolno dotykaç ciek∏ych kryszta∏ów.
• W razie rozbicia szk∏a. Ostro˝nie.
• Nale˝y zapewniç wystarczajàcà wentylacj´ wokó∏
monitora w celu w∏aÊciwego rozproszenia ciep∏a; Nie
wolno zas∏aniaç otworów wentylacyjnych oraz ustawiaç
monitora w pobli˝u grzejników lub innych êróde∏ ciep∏a.
OSTRZE˚ENIE
Nie wolno k∏aÊç ˝adnych przedmiotów na górnà cz´Êç
monitora.
• Wyjmujàc wtyczk´ kabla zasilajàcego od∏àczamy monitor
od zasilania; Monitor powinien byç zainstalowany
w pobli˝u gniazdka, do którego jest ∏atwy dost´p.
• Podczas transportu nale˝y ostro˝nie obchodziç si´
z monitorem. Opakowanie nale˝y zachowaç na wypadek
transportu monitora w przysz∏oÊci.
PRAWID¸OWE USTAWIENIE MONITORA ORAZ
ODPOWIEDNIA REGULACJA ZMNIEJSZAJÑ
ZM¢CZENIE OCZU, RAMION i SZYI. ZALECA SI¢
STOSOWANIE DO PONI˚SZYCH WSKAZÓWEK:
•
•
•
•
Po w∏àczeniu zaleca si´ pozostawiç
monitor na 20 minut w celu nagrzania si´.
Nale˝y tak ustawiç wysokoÊç monitora, aby
górna cz´Êç ekranu znajdowa∏a si´ troch´
poni˝ej linii wzroku. Oczy powinny byç
skierowane lekko w dó∏ podczas patrzenia
w Êrodek ekranu.
Monitor nale˝y umieÊciç nie bli˝ej ni˝
40 cm i nie dalej ni˝ 70 cm od oczu.
Optymalna odleg∏oÊç wynosi 53 cm.
Okresowo nale˝y daç oczom odpoczàç
patrzàc na przedmiot oddalony o
przynajmniej 6 m. Nale˝y cz´sto mrugaç
powiekami.
Polski-18
•
•
•
•
•
•
•
•
Ustawiç monitor pod kàtem 90° do okna lub innych êróde∏ Êwiat∏a, aby
zminimalizowaç odbicie Êwiat∏a. Ustawiç przechy∏ monitora tak, aby
Êwiat∏o emitowane przez oÊwietlenie umieszczone na suficie nie
odbija∏o si´ od ekranu.
Je˝eli odbijajàce si´ Êwiat∏o utrudnia patrzenie na ekran, nale˝y
zastosowaç filtr antyodblaskowy.
Do czyszczenia ekranu monitora u˝ywaj mi´kkiej szmatki. Plamy trudne
do usuni´cia mo˝na wyczyÊciç mi´kkà szmatkà lekko zwil˝onà ∏agodnym
roztworem naturalnych detergentów, np. wodà z myd∏em. Nie nale˝y
stosowaç silnych rozpuszczalników, takich jak rozpuszczalniki do
lakierów, benzyna czy tez inne Êrodki czyszczàce!
Nale˝y ustawiç jasnoÊç i kontrast monitora w celu uzyskania optymalnej
widzialnoÊci.
Uchwyty na dokumenty nale˝y ustawiaç blisko ekranu.
Przedmioty, na które najcz´Êciej kierowany jest wzrok (ekran lub
dokumenty nale˝y ustawiç naprzeciwko siebie w celu zmniejszenia
kr´cenia g∏owà podczas pisania.
Nie zaleca si´ d∏ugotrwale wyÊwietlaç ten sam obraz poniewa˝ mo˝e
pojawiç si´ efekt poÊwiaty.
Nale˝y regularnie kontrolowaç wzrok.
W celu zapewnienia maksymalnej ergonomii zaleca si´ stosowanie do
poni˝szych wskazówek:
• Przy korzystaniu ze standardowych sygna∏ów nale˝y ustawiç wartoÊci
fabryczne rozmiaru i pozycji.
• Ustawiç fabrycznie wartoÊci kolorów.
• Nale˝y stosowaç sygna∏ bez przeplotu z szybkoÊcià odÊwie˝ania
pionowego w zakresie 60-75 Hz.
• Nale˝y unikaç u˝ywania koloru niebieskiego na ciemnym tle, poniewa˝
jest on trudno widoczny i powoduje zm´czenie oczu z powodu ma∏ego
kontrastu.
Polski-19
Polski
Ergonomia
Warunki techniczne
Parametry techniczne monitora
Modu∏ LCD
MultiSync LCD1550VM Monitor Notatki
Przekàtna: 38 cm/14,1 cala
Przekàtna widzialna: 38 cm/14,1 cala
Standardowa rozdzielczoÊç: 1024 x 768
Sygna∏ wejÊciowy
Liczba kolorów
Synchronizacja
Kàt patrzenia
wideo: ANALOGOWY 0,7 Vp-p/75 omów
Synchronizacja: Synchronizacja niezale˝na. Poziom TTL
Synchronizacja pozioma Plus/minus
Synchronizacja pionowa Plus/minus
WejÊcie analogowe: 16,777,216
Pozioma: od 31,5 kHz do 60,0 kHz
W pionie: od 56,2 Hz do 75,1 Hz
Zale˝y od karty graficznej.
Automatyczna
Automatyczna
Lewo/Prawo: ± 75 °
Góra/Dó∏: + 50 °/- 60 °
Dost´pne rozdzielczoÊci ekranu
Aktywny obszar
Obrazu
Aktywna matryca na
cienkowarstwowych
tranzystorach (TFT),
wyÊwietlacz ciek∏okrystaliczny
(LCD), rozmiar plamki
0,30 mm, 250 cd/m2 bia∏a
luminacja, stosunek kontrastu
450:1, typowy.
Niektóre systemy mogà nie
720 x 400*1 :VGA tekst
obs∏ugiwaç wszystkich
640 x 480*1 przy 60 Hz do 75 Hz
wymienionych trybów.
800 x 600*1 przy 56 Hz do 75 Hz
832 x 624*1 przy 75 Hz
1024 x 768*2 przy 60 Hz do 75 Hz
Poziomy: 304 mm/12 cali
Pionowy: 228 mm/9 cali
Zale˝y od u˝ytego taktowania
sygna∏u.
Zasilanie
AC 100-120 V/220-240 V, 50/60 Hz
Pràd nominalny
0,7 A przy 100-120 V / 0,35 A przy 220-240 V
Wymiary
345,2 mm (W) x 362,6 mm (H) x 162,0 mm (D)
34,52 cm (W) x 36,26 cm (H) x 16,20 cm (D)
Masa
4,3 kg (9,5 funtów)
Warunki otoczenia
Temperatura pracy:
WilgotnoÊç:
WysokoÊç n.p.m.:
Temperatura przechowywania
i transportu:
WilgotnoÊç:
WysokoÊç n.p.m.:
WyjÊcie g∏oÊników
od 5 °C do 35 °C
30% do 80%
od 0 do 3 000 m
od -10 °C do +60 °C
10% do 85%
od 0 do 9 500 m
1,0W +1,0W
Polski-20
*1 RozdzielczoÊç interpolowana: Je˝eli pokazywana rozdzielczoÊç jest ni˝sza ni˝ liczba pikseli modu∏u LCD,
wówczas tekst mo˝e byç zniekszta∏cony. Jest to normalne zjawisko, wyst´pujàce we wszystkich
technologiach p∏askich wyÊwietlaczy podczas pracy z niestandardowymi rozdzielczoÊciami i przy
wyÊwietlaniu na pe∏nym ekranie. W technologii p∏askich wyÊwietlaczy ka˝dy punkt jest jednym pikselem, aby
wi´c rozszerzyç rozdzielczoÊç na pe∏ny ekran, nale˝y zastosowaç interpolacj´ rozdzielczoÊci.
*2 NEC-Mitsubishi Electronics Display zaleca u˝ywaç tych rozdzielczoÊci przy cz´stotliwoÊci odÊwie˝ania
ekranu 75 Hz w celu zapewnienia optymalnej pracy ekranu.
Polski
UWAGA: Dane techniczne mogà ulec zmianie bez wczeÊniejszego
powiadomienia.
Polski-21
Cechy charakterystyczne
Uk∏ad sterowania kolorami: Umo˝liwia dopasowanie kolorów na ekranie
do ró˝nych standardów.
Zredukowany Êlad: Zapewnia doskona∏e rozwiàzania dla Êrodowiska pracy
dajàc Êwietnà jakoÊç obrazu przy zmniejszonych rozmiarach i ci´˝arze.
Ma∏a podstawa monitora i niski ci´˝ar umo˝liwiajà jego ∏atwe przenoszenie
z jednego miejsca na inne.
On Screen Manager (OSM): On Screen Manager (OSM) to graficzny
system pozwalajàcy w intuicyjny i prosty sposób na regulacj´ wi´kszoÊci
parametrów monitora.
Automatyczna regulacja bezdotykowa: Automatyczna regulacja
bezdotykowa optymalizuje ustawienia monitora po wst´pnej konfiguracji.
Ergonomia: W∏aÊciwoÊci konstrukcyjne monitora odpowiadajà zasadom
ergonomii, co umo˝liwia polepszenie Êrodowiska pracy, chroni zdrowie
u˝ytkownika, oszcz´dza pieniàdze. Dzi´ki ergonomicznemu uk∏adowi
panelu sterowania OSM ustawienie odpowiednich parametrów obrazu jest
szybkie i ∏atwe, przechylna podstawa monitora umo˝liwia ustawienie
ulubionego kàta patrzenia na ekran, urzàdzenie zajmuje niewiele miejsca na
biurku oraz jest zgodne z normami MPRII i TCO w zakresie obni˝onej emisji.
Plug and Play: Rozwiàzania techniczne Microsoft w zakresie systemu
operacyjnego Windows 95/98/2000 pozwalajà na automatyczne
rozpoznanie urzàdzeƒ peryferyjnych pod∏àczonych do komputera. Je˝eli
komputer (a w szczególnoÊci karta graficzna) jest zgodny ze standardem
Plug & Play, wówczas monitor MultiSync zostanie automatycznie
rozpoznany przez system, który nast´pnie tak skonfiguruje rozdzielczoÊç
oraz cz´stotliwoÊç odÊwie˝ania, aby w pe∏ni wykorzystaç zalety monitora
MultiSync.
Uk∏ad IPM (Intelligent Power Manager - Inteligentny System
Zarzàdzania Zasilaniem): Obs∏uguje innowacyjne metody oszcz´dzania
energii, które umo˝liwiajà prze∏àczanie monitora na ni˝szy poziom zu˝ycia
energii, w czasie gdy jest on w∏àczony, ale nie pracuje, obni˝ajàc o dwie
trzecie koszty energii, redukujàc emisj´ oraz obni˝ajàc koszty zwiàzane z
klimatyzacjà miejsca pracy.
Polski-22
Technologia MultiSync: Technologia MultiSync automatycznie dostraja
monitor do cz´stotliwoÊci skanowania karty graficznej i wyÊwietla obraz w
odpowiedniej rozdzielczoÊci. Monitory MultiSync mogà wspó∏pracowaç z
wieloma platformami sprz´towymi, zarówno komputerami PC, Macintosh,
jak i stacjami roboczymi. Wysoka cz´stotliwoÊç odÊwie˝ania przy wszystkich
rozdzielczoÊciach zapewnia doskona∏y obraz pozbawiony ucià˝liwego
migotania. Czysty obraz nie m´czy oczu i pozwala na d∏u˝szà prac´.
FullScan: Funkcja FullScan pozwala na powi´kszenie u˝ytecznej
powierzchni ekranu zarówno w pionie, jak i w poziomie. Funkcja jest
dost´pna dla wi´kszoÊci rozdzielczoÊci i znaczàco powi´ksza wielkoÊç
obrazu.
Polski
VESA Standard Mounting Interface: Pozwala u˝ytkownikom zamontowaç
monitor MultiSync na dowolnym ramieniu lub wsporniku w standardzie VESA
(rozmiar 75 mm). Umo˝liwia zamontowanie monitora na Êcianie lub na
ramieniu przy wykorzystaniu dowolnego zgodnego urzàdzenia.
Polski-23
Usuwanie usterek
Brak obrazu
•
•
•
•
•
•
Kabel sygna∏owy powinien byç dok∏adnie pod∏àczony do z∏àcza video
karty grafiki.
Karta grafiki musi byç dobrze zainstalowana w slocie p∏yty g∏ównej.
Sprawdê czy wy∏àcznik jest w pozycji ON (w∏àczony). Przedni przycisk
zasilania monitora oraz w∏àcznik zasilania komputera muszà znajdowaç
si´ w pozycji ON (w∏àczony).
Nale˝y upewniç si´, ˝e zosta∏ wybrany tryb obs∏ugiwany przez kart´
graficznà lub system. (Nale˝y sprawdziç w dokumentacji karty graficznej
oraz systemu, jak zmieniç tryb graficzny.)
Nale˝y sprawdziç, czy monitor oraz karta graficzna sà kompatybilne oraz
czy zalecane ustawienia zosta∏y wprowadzone.
Sprawdziç, czy wtyczka nie ma wygi´tych lub wciÊni´tych pinów.
Wy∏àcznik zasilania nie dzia∏a
•
•
Wyjàç kabel zasilajàcy monitora z gniazdka zasilania w celu wy∏àczenia
i zresetowania monitora.
Sprawdziç wy∏àcznik z lewej strony monitora.
PoÊwiata obrazu
•
PoÊwiata pojawia si´, gdy tzw. “duch” obrazu pozostaje na ekranie po
wy∏àczeniu monitora. W monitorach LCD, w odró˝nieniu od monitorów
CRT, poÊwiata obrazu nie jest trwa∏a. W celu z∏agodzenia tego zjawiska
nale˝y wy∏àczyç monitor na tak d∏ugo, jak d∏ugo by∏ wyÊwietlany obraz.
Je˝eli obraz by∏ wyÊwietlany na monitorze przez godzin´ i “duch” tego
obrazu utrzymuje si´, to nale˝y wy∏àczyç monitor na godzin´, aby
wymazaç obraz.
UWAGA: Tak jak we wszystkich urzàdzeniach personalnych NECMitsubishi Electronic Displays zaleca stosowanie wygaszacza
ekranu, gdy ekran jest nieaktywny.
Polski-24
Obraz jest niestabilny, nie zogniskowany lub
p∏ywajàcy
•
•
•
•
Kabel sygna∏owy powinien byç dok∏adnie po∏àczony z komputerem.
Przy pomocy funkcji Regulacji Obrazu menu OSM nale˝y wyregulowaç
zogniskowanie zwi´kszajàc lub zmniejszajàc wartoÊç parametru
Dok∏adna Regulacja. Po zmianie trybu wyÊwietlania mo˝e pojawiç si´
koniecznoÊç ponownej regulacji Ustawienia Obrazu w menu OSM.
Nale˝y sprawdziç, czy monitor i karta graficzna sà kompatybilne w
zakresie zalecanych cz´stotliwoÊci sygna∏ów taktujàcych.
Je˝eli tekst jest niewyraêny nale˝y zmieniç tryb video na bez przeplotu
i zastosowaç cz´stotliwoÊç odÊwie˝ania 60 Hz.
Zostaje wyÊwietlona wiadomoÊç “OUT OF
RANGE” (PRZEKROCZENIE ZAKRESU), (ekran
monitora jest czarny lub wyÊwietla wy∏àcznie
niewyraêne obrazy)
•
Ostrze˝enie OSM “OUT OF RANGE” (POZA ZASI¢GIEM) wyÊwietlane
jest na czarnym ekranie: Cz´stotliwoÊç sygna∏u wykracza poza zasi´g.
Wybierz jeden z obs∏ugiwanych trybów.
Dioda LED na monitorze nie Êwieci si´ (nie ma ani
zielonego ani bursztynowego Êwiate∏ka)
•
•
Wy∏àcznik zasilania powinien byç w po∏o˝eniu ON – w∏àczony, a przewód
zasilajàcy powinien byç pod∏àczony.
Upewnij si´, ˝e komputer nie znajduje si´ w trybie oszcz´dzania energii
(naciÊnij jakiÊ klawisz lub poruszaj myszkà).
•
•
U˝yj regulacji rozmiaru i pozycji obrazu z OSM w celu zwi´kszenia lub
zmniejszenia wysokoÊci.
Nale˝y upewniç si´, ˝e zosta∏ wybrany tryb obs∏ugiwany przez kart´
graficznà lub system. (Nale˝y sprawdziç w dokumentacji karty graficznej
oraz systemu, jak zmieniç tryb graficzny.)
Polski-25
Polski
Rozmiar wyÊwietlacza nie jest prawid∏owy
Obraz w wybranej rozdzielczoÊci nie jest
prawid∏owo wyÊwietlany
•
W menu OSM Informacje o wyÊwietlaczu wejdê do submenu Informacje
i upewnij si´, ˝e zosta∏a wybrana w∏aÊciwa rozdzielczoÊç. Je˝eli nie –
wybierz odpowiednià opcj´.
Brak dêwi´ku
•
•
•
Nale˝y upewniç si´, ˝e przewód g∏oÊnika zosta∏ prawid∏owo po∏àczony.
Sprawdziç, czy nie zosta∏a uruchomiona funkcja mute – wy∏àczenie
dêwi´ku.
Sprawdziç, czy g∏oÊnoÊç w menu OSM nie zosta∏a ustawiona na
minimum.
Polski-26
TCO’99
Jest to t∏umaczenie oryginalnego dokumentu TCO’99 w j´zyku
angielskim.
MultiSync LCD1550VM bia∏y, model (LA-15R04)
Gratulacje! Kupi∏eÊ w∏aÊnie monitor zgodny ze
standardem TCO’99! Dzi´ki Swojemu wyborowi
wszed∏eÊ w posiadanie urzàdzenia przeznaczonego do
u˝ytku profesjonalnego. Twój zakup to równie˝ udzia∏
w redukcji obcià˝enia Êrodowiska naturalnego oraz
udzia∏ w dalszym rozwoju urzàdzeƒ elektronicznych
przyjaznych dla Êrodowiska naturalnego.
Dlaczego oznaczamy nasze komputery jako przyjazne dla Êrodowiska?
Nale˝y równie˝ podkreÊliç, i˝ poziom zu˝ycia energii elektrycznej przez
komputer jest bardzo istotnym parametrem zarówno z punktu widzenia
pracy (wewn´trznego) jak i Êrodowiska naturalnego (zewn´trznego).
Poniewa˝ wszystkie metody wytwarzania energii elektrycznej majà ujemny
wp∏yw na stan Êrodowiska naturalnego (emisja zwiàzków kwasotwórczych
oraz wp∏ywajàcych na klimat, odpady radioaktywne, itp.), wi´c zmniejszenie
zu˝ycia energii elektrycznej jest bardzo wa˝ne. Urzàdzenia elektroniczne
w biurach zu˝ywajà ogromne iloÊci energii poniewa˝ najcz´Êciej ca∏y czas
sà w∏àczone.
Co to jest produkt przyjazny dla Êrodowiska?
Produkty oznaczone jako przyjazne dla Êrodowiska naturalnego sà
zgodne z mi´dzynarodowym standardem TCO’99. Wymagania okreÊlone
standardem zosta∏y opracowane wspólnie przez TCO (Szwedzka
Konfederacja Pracowników Przemys∏u), Svenska Naturskyddsforeningen
(Szwedzkie Stowarzyszenie Ochrony Ârodowiska Naturalnego) oraz
Statens Energimyndighet (Szwedzki Urzàd do spraw Energii).
Polski-27
Polski
W wielu krajach wprowadzenie oznaczania towaru jako przyjaznego dla
Êrodowiska sta∏o si´ skutecznym sposobem zach´cania producentów do
wytwarzania wyrobów nieucià˝liwych dla Êrodowiska naturalnego.
W produkcji komputerów jak równie˝ innych urzàdzeƒ elektronicznych
g∏ówny problem polega na tym, i˝ substancje szkodliwe dla Êrodowiska
znajdujà si´ wewnàtrz tych urzàdzeƒ, jak równie˝ sà stosowane w procesie
ich wytwarzania. W przypadku wi´kszoÊci urzàdzeƒ elektronicznych ich
skuteczna utylizacja nie jest mo˝liwa, wi´c wczeÊniej lub póêniej te
potencjalnie szkodliwe substancje trafià do Êrodowiska naturalnego.
Wymagania obejmujà bardzo szeroki zakres zagadnieƒ dotyczàcych
Êrodowiska naturalnego, ergonomii, u˝ytecznoÊci, emisji pól elektrycznych
i magnetycznych, zu˝ycia energii, zabezpieczenia przed pora˝eniem
pràdem elektrycznym oraz bezpieczeƒstwa przeciwpo˝arowego.
Wymagania dotyczàce ochrony Êrodowiska obejmujà w szczególnoÊci
obecnoÊç oraz u˝ycie metali ci´˝kich, bromowanych lub chlorowanych
Êrodków opóêniajàcych palenie, CFC (freonów), rozpuszczalników
chlorowanych. Produkt musi byç przygotowany do utylizacji a wytwórca
jest zobowiàzany do posiadania planu ochrony Êrodowiska w ka˝dym kraju,
w którym firma prowadzi swojà dzia∏alnoÊç. W cz´Êci dotyczàcej zu˝ycia
energii elektrycznej wymaga si´, aby komputer i/lub jego monitor po up∏ywie
okreÊlonego czasu bezczynnoÊci ogranicza∏ swoje zu˝ycie energii do
ni˝szego poziomu w jednym lub kilku stopniach. Czas potrzebny do
ponownej aktywacji komputera nie mo˝e byç, z punku widzenia
u˝ytkownika, zbyt d∏ugi.
Produkty oznaczone jako przyjazne dla Êrodowiska muszà spe∏niaç surowe
wymagania w zakresie ochrony Êrodowiska zwiàzane z redukcjà pól
elektrycznych i magnetycznych, fizycznej i wizualnej ergonomii oraz
u˝ytecznoÊci.
Ochrona Êrodowiska
Ârodki opóêniajàce palenie
Ârodki opóêniajàce palenie sà obecne na p∏ytach obwodów drukowanych,
kablach, obudowach. Ich celem jest opóênianie rozprzestrzeniania si´
p∏omienia. Oko∏o 30% tworzyw sztucznych u˝ytych do obudowy komputera
sk∏ada si´ z substancji opóêniajàcych palenie. Wi´kszoÊç substancji
opóêniajàcych palenie zawiera brom lub chlor, które zosta∏y zakwalifikowane
do grupy zwiàzków szkodliwych podejrzewanych o powodowanie
bezp∏odnoÊci u ptaków i ssaków ˝ywiàcych si´ rybami w rezultacie procesu
bioakumulacji*. ObecnoÊç substancji zmniejszajàcych palnoÊç zosta∏a
stwierdzona w ludzkiej krwi, co spowodowa∏o obawy, i˝ mogà pojawiç si´
nieprawid∏owoÊci w rozwoju p∏odów.
Zgodnie z wymaganiami standardu TCO’99 elementy z tworzyw sztucznych
o masie powy˝ej 25 gramów nie mogà zawieraç substancji opóêniajàcych
palenie, w sk∏ad których wchodzi∏by organicznie zwiàzany chlor lub brom.
Dopuszcza si´ stosowanie substancji zmniejszajàcych palnoÊç na p∏ytach
obwodów drukowanych z powodu braku innych tego typu Êrodków.
O∏ów**
O∏ów jest obecny w lampach kineskopowych, ekranach monitorów,
po∏àczeniach lutowanych i kondensatorach. O∏ów uszkadza system
nerwowy, a wi´kszych st´˝eniach powoduje o∏owic´.
Polski-28
Standard TCO’99 dopuszcza stosowanie o∏owiu poniewa˝ nie wynaleziono
jeszcze materia∏u, który by zastàpi∏ o∏ów.
Kadm**
Kadm jest obecny w akumulatorach oraz w warstwie generujàcej kolory
w niektórych typach monitorów. Kadm powoduje uszkodzenia systemu
nerwowego i w du˝ych dawkach jest trujàcy.
Zgodnie z wymaganiami TCO’99 nie wolno stosowaç kadmu do produkcji
akumulatorów, monitorów oraz elementów elektrycznych i elektronicznych.
Rt´ç**
Rt´ç jest czasem u˝ywana do produkcji akumulatorów i ogniw
elektrycznych, przekaêników i wy∏àczników. Rt´ç uszkadza system nerwowy
i w du˝ych dawkach jest trujàca.
Zgodnie z wymaganiami TCO’99 nie wolno stosowaç rt´ci do produkcji
akumulatorów i ogniw elektrycznych. Rt´ç nie mo˝e byç obecna
w jakimkolwiek elemencie elektrycznym lub elektronicznych
zastosowanym w monitorze.
CFC (freon)
CFC (freon) jest niekiedy u˝ywany do mycia p∏yt obwodów drukowanych.
Freon niszczy ozon i tym samym uszkadza warstw´ ozonowà w stratosferze
powodujàc zwi´kszone poch∏anianie promieniowania ultrafioletowego,
co w dalszej kolejnoÊci zwi´ksza ryzyko raka skóry.
Zgodnie z wymaganiami TCO’99 nie wolno u˝ywaç freonu w procesie
produkcji lub monta˝u produktu ani jego opakowania.
* Proces bioakumulacji jest definiowany jako akumulacja substancji
w ˝ywych organizmach.
Pe∏ne informacje na temat przedstawionego powy˝ej standardu TCO’99
mo˝na uzyskaç po z∏o˝eniu zamówienia pod adresem:
TCO Development Unit
SE-114 94 Stockholm
SWEDEN
FAX : +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Bie˝àce informacje o produktach, które zosta∏y uznane za przyjazne dla
Êrodowiska mo˝esz uzyskaç odwiedzajàc stron´:
http://www.tco-info.com/
Polski-29
Polski
** O∏ów, kadm i rt´ç sà to metale ci´˝kie, ulegajàce procesowi
bioakumulacji.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement