NEC MultiSync® FE791SB Instrukcja obsługi

advertisement

NEC MultiSync® FE791SB Instrukcja obsługi
MultiSync FE791SB/FE991SB
Podrêcznik u¿ytkownika
Uwagi dotycz¹ce zasilania monitora
• Od³¹czenie urz¹dzenia od sieci zasilania nastêpuje po wyci¹gniêciu wtyczki sznura sieciowego z gniazda,
które powinno byæ usytuowane w pobli¿u urz¹dzenia i byæ ³atwo dostêpne.
• Dla wype³nienia warunków przepisów IEC 60950 (tzn. równie¿ PN-93/T-42107) w zakresie bezpieczeñstwa
u¿ytkownika zobowi¹zuje siê instalatora urz¹dzenia do wyposa¿enia instalacji elektrycznej budynku
(pomieszczenia), gdzie bêdzie pracowaæ, rezerwow¹ ochronê przed zwarciami w przewodzie fazowym za
pomoc¹ bezpiecznika 10 A.
UWAGA: urz¹dzenie musi byæ zasilane z gniazda z przy³¹czonym obwodem ochronnym (gniazdo z
bolcem). Przed w³o¿eniem wtyczki do gniazda nale¿y sprawdziæ miejsce przy³¹czenia przewodów
fazowego i zerowego w gnieŸdzie. Je¿eli lokalizacja przewodów nie jest zgodna z rysunkiem, to
dla bezpieczeñstwa u¿ytkowania musi byæ dokonana odpowiednia zmiana. Przeprowadzenie
powy¿szych czynnoœci nale¿y zleciæ specjaliœcie elektrykowi. Wspó³pracuj¹ce ze sob¹ urz¹dzenia
komputerowe (komputer, drukarka, monitor itp.) musz¹ byæ zasilane z tego samego Ÿród³a z
zachowaniem powy¿szych zasad.
Widok gniazda od strony wtyczki:
zero (bolec)
zero
faza
ENERGYSTAR Product
Jako partner ENERGYSTAR, firma NEC-Mitsubishi Electronics Display of America Inc. deklaruje, ¿e ten monitor
spe³nia zalecenia ENERGYSTAR w zakresie sprawnoœci energetycznej. Oznaczenie ENERGYSTAR nie oznacza,
¿e EPA promuje jakiekolwiek produkty lub us³ugi.
IBM jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy International Business Machines Corporation.
Apple i Macintosh s¹ zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Apple Computer Inc.
Microsoft i Windows s¹ zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation.
EnergyStar jest zarejestrowanym znakiem handlowym w USA.
NEC jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy NEC Corporation.
Wszystkie inne znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe stanowi¹ w³asnoœæ ich w³aœcicieli.
Deklaracja producenta
Niniejszym potwierdzamy, ¿e
monitor kolorowy MultiSync FE791SB / FE991SB
jest zgodny z dyrektyw¹ 73/23/EEC:
– EN 60950
Dyrektyw¹ Rady 89/336/EEC:
EN 55022
– EN 61000-2-3
– EN 61000-3-3
– EN 55024
i oznaczony
NEC-Mitsubishi Electric Visual
Systems Corporation
686-1, NISHIOI OI-MACHI
ASHIGARAKAMI-GUN
KANAGAWA 258-8533, JAPAN
2
Podrêcznik u¿ytkownika
OSTRZE¯ENIE
W CELU UNIKNIÊCIA NIEBEZPIECZEÑSTWA PO¯ARU LUB PORA¯ENIA PR¥DEM NIE NALE¯Y WYSTAWIAÆ
MONITORA NA DESZCZ LUB NA DZIA£ANIE WILGOCI. NALE¯Y TAK¯E SPRAWDZIÆ, CZY BOLCE WTYCZKI
KABLA ZASILAJ¥CEGO S¥ PRAWID£OWO W£O¯ONE DO GNIAZDA ZASILAJ¥CEGO LUB GNIAZDA
PRZED£U¯ACZA. WTYCZKI NIE NALE¯Y WK£ADAÆ DO GNIAZDA NA SI£Ê.
NIE NALE¯Y OTWIERAÆ OBUDOWY, PONIEWA¯ WEWN¥TRZ ZNAJDUJ¥ SIÊ ELEMENTY POD WYSOKIM NAPIÊCIEM.
WSZELKIE PRACE SERWISOWE MO¯E WYKONYWAÆ JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
UWAGA
NIEBEZPIECZEÑSTWO PORA¯ENIA PR¥DEM ELEKTRYCZNYM • NIE OTWIERAÆ
UWAGA: ZDJÊCIE OBUDOWY GROZI PORA¯ENIEM PR¥DEM ELEKTRYCZNYM. WEWN¥TRZ MONITORA NIE MA
¯ADNYCH ELEMENTÓW, KTÓRE U¯YTKOWNIK MÓG£BY SAMODZIELNIE NAPRAWIAÆ. WSZELKIE PRACE
SERWISOWE MO¯E WYKONYWAÆ JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Ten symbol ostrzega u¿ytkownika, ¿e nieizolowane elementy wewn¹trz znajduj¹ siê pod tak du¿ym
napiêciem, ¿e mo¿e ono spowodowaæ pora¿enie pr¹dem elektrycznym. Jakikolwiek bezpoœredni kontakt
z dowolnym elementem wewn¹trz obudowy jest niebezpieczny.
Ten symbol ostrzega u¿ytkownika, ¿e istotne informacje dotycz¹ce pracy i obs³ugi monitora znajduj¹ siê
w za³¹czonej literaturze. W zwi¹zku z tym nale¿y siê szczegó³owo z nimi zapoznaæ w celu unikniêcia
problemów.
Deklaracja Zgodnoœci Kanadyjskiego Departamentu £¹cznoœci
Deklaracja: To urz¹dzenie klasy B spe³nia wszystkie wymagania kanadyjskich przepisów dotycz¹cych
urz¹dzeñ powoduj¹cych zak³ócenia elektromagnetyczne.
C-UL:
Oznaczenie C-UL zapewnia zgodnoœæ z Kanadyjskimi przepisami w zakresie bezpieczeñstwa
C.S.A. C22.2 nr 950.
Informacja FCC
1. Monitor kolorowy MultiSync FE mo¿e byæ u¿ytkowany wraz z do³¹czonymi do niego kablami zasilaj¹cymi w
celu unikniêcia zak³ócania przez te urz¹dzenia odbioru sygna³u radiowego i telewizyjnego.
(1) Do zasilania monitora nale¿y u¿ywaæ kabla zasilaj¹cego dostarczonego wraz z nim, poniewa¿ jest on
zgodny z wymaganiami FCC (Federalnego Komitetu ds. £¹cznoœci).
(2) Kabel sygna³owy ekranowany.
U¿ywanie innych kabli mo¿e byæ przyczyn¹ powstawania zak³óceñ odbioru radia i telewizji.
2. W rezultacie przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e przedmiotowe urz¹dzenia s¹ zgodne ze
standardami okreœlonymi dla urz¹dzeñ cyfrowych klasy B, wed³ug czêœci 15 przepisów FCC. Standardy te
zosta³y opracowane w celu zapewnienia nale¿ytej ochrony przed szkodliwym promieniowaniem
elektromagnetycznym w instalacjach domowych. Urz¹dzenie to wytwarza, u¿ywa i mo¿e promieniowaæ
energiê o czêstotliwoœciach radiowych, a je¿eli nie bêdzie zainstalowane i u¿ytkowane zgodnie z
instrukcj¹, to mo¿e powodowaæ szkodliwe zak³ócenia w komunikacji radiowej. Mimo to nie ma gwarancji,
¿e takie zak³ócenia nie wyst¹pi¹ w konkretnej instalacji. Je¿eli urz¹dzenie to bêdzie powodowa³o
szkodliwe zak³ócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, to zaleca siê, aby u¿ytkownik spróbowa³ je
usun¹æ w jeden z nastêpuj¹cych sposobów:
• Zmieniæ kierunek lub miejsce zainstalowania anteny odbiorczej.
• Zwiêkszyæ odleg³oœæ miêdzy monitorem i odbiornikiem.
• Pod³¹czyæ monitor do gniazdka innego ni¿ to, do którego jest pod³¹czony odbiornik.
• Skonsultowaæ siê ze sprzedawc¹ monitora lub poprosiæ o pomoc doœwiadczonego fachowca w
dziedzinie radia i telewizji.
Zmiany lub modyfikacje, które nie zosta³y wyraŸnie zatwierdzone przez stronê odpowiedzialn¹ za
przestrzeganie wymogów, mog¹ byæ uniewa¿nione przez upowa¿nionych u¿ytkowników u¿ywaj¹cych
urz¹dzenie.
W razie potrzeby nale¿y ponownie skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹ monitora lub poprosiæ o dodatkow¹
dalsz¹ pomoc doœwiadczonego fachowca w dziedzinie radia i telewizji. U¿ytkownik mo¿e uzyskaæ
po¿yteczne informacje z broszury przygotowanej przez Federaln¹ Komisjê ds. £¹cznoœci (FCC):
“Jak identyfikowaæ i rozwi¹zywaæ problemy z zak³óceniami radiowymi i telewizyjnymi.” Broszurê mo¿na
otrzymaæ z drukarni rz¹dowej (U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402)
Nr magazynowy 004-000-00345-4.
MultiSync FE791SB / FE991SB 3
ZawartoϾ opakowania
Wewn¹trz kartonu* z Twoim nowym monitorem MultiSync FE powinny znajdowaæ siê nastêpuj¹ce elementy:
•
•
•
•
•
•
Monitor MultiSync FE z ruchom¹ podstaw¹
Przewód zasilaj¹cy
Kabel sygna³owy
Podrêcznik u¿ytkownika
Sales Office List
CD ROM z oprogramowaniem instalacyjnym, kompletnym podrêcznikiem u¿ytkownika oraz innymi
przydatnymi plikami. Aby otworzyæ Podrêcznik u¿ytkownika w formacie PDF, nale¿y zainstalowaæ w
komputerze program Acrobat Reader 4.0.
Przewód zasilaj¹cy
Przewód sygna³owy
Podrêcznik u¿ytkownika
Sales Office List
Dysk CD-ROM
* Zalecamy zachowaæ oryginalne opakowanie, które mo¿e siê przydaæ w przypadku transportu
lub wysy³ki monitora.
4
Podrêcznik u¿ytkownika
Pod³¹czenie monitora
W celu pod³¹czenia monitora MultiSync FE do Twojego komputera nale¿y postêpowaæ zgodnie z
nastêpuj¹cymi wskazówkami:
1. Wy³¹cz zasilanie komputera.
2. Jeœli to konieczne, zainstaluj kartê graficzn¹. Dodatkowych informacji nale¿y szukaæ w dokumentacji karty
graficznej.
3. Komputery PC: Pod³¹czyæ 15-pinow¹ mini wtyczkê D-SUB kabla sygna³owego do z³¹cza karty graficznej
(rys. A.1). Dokrêæ wszystkie œruby.
Komputery Macintosh: Pod³¹czyæ adapter MultiSync FE Macintosh (wyposa¿enie dodatkowe) do z³¹cza w
komputerze Macintosh (rys B.1). Pod³¹czyæ 15-pinow¹ koñcówkê mini D-SUB kabla sygna³owego do
adaptera Macintosh w komputerze (rys. B.1). Dokrêæ wszystkie œruby.
4. Pod³¹czyæ jeden koniec kabla zasilaj¹cego do monitora MultiSync FE, a drugi do gniazda sieciowego
(rys. C.1).
5. W³¹czyæ monitor (rys D.1) i komputer.
UWAGA: W razie problemów nale¿y zajrzeæ do Podrêcznika U¿ytkownika rozdzia³: Usuwanie problemów.
Rysunek A.1
Rysunek B.1
15-pin
mini
D-SUB
Mac Adapter
(nie wchodzi w
sk³ad dostawy)
Przewód sygna³owy
Przewód sygna³owy
MultiSync FE791SB / FE991SB 5
Szybki start – ci¹g dalszy
Gniazdo sieciowe
Przewód
zasilaj¹cy
Rysunek C.1
Przycisk zasilania
Rysunek D.1
6
Podrêcznik u¿ytkownika
Przyciski
Przyciski sterowania OSM (ang. On-screen Manager) znajduj¹ce siê z przodu monitora maj¹ nastêpuj¹ce
funkcje:
Menu g³ówne
Podmenu
EXIT
Wyjœcie z menu g³ównego.
Wyjœcie z menu przycisków OSM.
CONTROL
(Ovládací prvek)
Przesuwa podœwietlony obszar w lewo lub
w prawo w celu wybrania jednego z
podmenu.
Przesuwa podœwietlony obszar w lewo lub
w prawo w celu wybrania jednego z
parametrów.
CONTROL–/+
(Ovládací prvek)
Nie ma ¿adnej funkcji.
Przesuwa pasek w kierunku danymi
przyciskami – lub +, zmniejsza lub
zwiêksza wartoœæ nastawienia.
SELECT/SBMODE
(Wybierz SBMODE)
Wejœcie do podmenu.
Nie ma ¿adnej funkcji.
RESET
(Przywróæ)
Wszystkie przyciski oznaczone w menu
powróc¹ do nastawienia fabrycznego.
Przywróci wybrany parametr
nastawienia fabrycznego.
Y
/
do
Y
UWAGA: W momencie naciœniêcia przycisku RESET w menu lub podmenu na ekranie
pojawia siê okno ostrzegaj¹ce, które umo¿liwia skasowanie reset.
UWAGA: Kiedy OSM jest wy³¹czone slu¿y jako przycisk funkcyjny funkcji SuperBright (SB –
„super jaskrawoœæ“). U¿ytkownik mo¿e sobie wybraæ miêdzy funkcjami WY£¥CZONY
TRYB SB, TRYB SB 1 i TRYB SB 2. Pierwsze naciœniêcie przycisku powoduje
indykacjê aktualnego trybu SB. Je¿eli przycisk naciœniemy ponownie w ci¹gu trzech
sekund, zmieni siê dany TRYB SB na kolejny TRYB SB. Jeœli na przyk³ad aktualnym
trybem jest WY£¥CZONY TRYB SB i przycisk zosta³ naciœniêty dwa razy w ci¹gu
trzech sekund, TRYB SB zmieni siê na TRYB SB 1, itp. Temperaturê koloru w ka¿dym
trybie SB nastawia siê za pomoc¹ odpowiedniego ustawienia kolorów oprócz trybu
sRGB, którego nastawienia kolorowego nie mozna zmieniaæ. Kiedy aparat jest
wy³¹czony nastawi siê do trybu TRYB WY£¥CZONY SB.
Wy³¹czyæ tryb Super Bright: dla rysunków na bazie tekstu (normalne zastosowanie)
Wy³¹czyæ tryb Super Bright 1: dla rysunków.
Wy³¹czyæ tryb Super Bright 2: dla rysunków ruchomych, jak na przyklad filmy DVD.
Regulacja jasnoœci/kontrastu
Jasnoœæ (Brightness): Umo¿liwia pe³n¹ regulacjê jasnoœci obrazu i t³a.
Kontrast (Contrast): Regulacja jasnoœci obrazu w stosunku do t³a.
Rozmagnesowanie (Degauss): Usuwa ewentualne pozosta³oœci pola magnetycznego, które mog³oby
niekorzystnie wp³ywaæ na strumienie elektronów, a co za tym idzie – na czystoœæ kolorów, ostroœæ i
konwergencjê . Po uruchomieniu obraz przez chwilê bêdzie skaka³ i falowa³, a¿ do rozmagnesowania.
Ostrze¿enie: Nie nale¿y uruchamiaæ funkcji rozmagnesowania zbyt czêsto, a zw³aszcza nie
szybciej ni¿ po 20 minutach od ostatniego rozmagnesowania.
Regulacja rozmiaru (Size) i pozycji (Position)
Lewo/Prawo: Przesuwa obraz w poziomie (w lewo lub prawo).
Góra/Dó³: Przesuwa obraz w pionie (w górê lub w dó³).
Rozmiar poziomy (Narrow/Wide): Powiêksza lub pomniejsza wielkoœæ obrazu w poziomie.
Rozmiar pionowy (Short/Tall): Powiêksza lub pomniejsza wielkoœæ obrazu w pionie.
MultiSync FE791SB / FE991SB 7
Przyciski – ci¹g dalszy
Color Control System (Uk³ad sterowania kolorami)
Ustawione fabrycznie kolory s³u¿¹ do wyboru wymaganego nastawienia kolorów. Pasek zast¹piony jest przez
wybrane nastawienie kolorów. Ka¿dy zestaw jest ustawiony fabrycznie wed³ug skali Kelvina. Przy zmianie
nastawienia zamiast nazwy Kelvin pojawi siê Custom (W³aœciwy), oprócz trybu sRGB.
Red, Green, Blue (czerwony, zielony, niebieski): Color Control System (Uk³ad sterowania kolorami)
zmniejsza lub zwiêksza nasycenie koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego monitora w zale¿noœci od
wybranego koloru. Na monitorze pojawi siê zmiana koloru, a na paskach widaæ kierunek (zmniejszenie lub
zwiêkszenie intensywnoœci kolorów).
Tryb sRGB: Tryb sRGB zapewnia obraz o odpowiednich kolorach. Koloru czerwonego, zielonego i
niebieskiego, jasnoœci i kontrastu nie mo¿na zmieniaæ samemu.
Color Temperature Adjustment (Nastawienie temperatury barwy): Nastawia temperaturê barwy obrazu.
Regulacja geometrii
Menu regulacji geometrii
Regulacja geometrii umo¿liwia wyregulowanie krzywizny i k¹tów ekranu.
Poduszka/beczka (Sides In/Out): Równoczesna regulacja krzywizn obu pionowych krawêdzi ekranu, do
wewn¹trz i na zewn¹trz.
Poduszka/³uk (Sides Left/Right): Równoczesna regulacja krzywizn obu pionowych krawêdzi ekranu, w lewo
lub w prawo.
Równoleg³obok (Sides Tilt): Równoczesna regulacja nachylenia obu pionowych krawêdzi ekranu, w lewo
lub w prawo.
Trapez (Sides Align): Regulacja d³ugoœci dolnej krawêdzi ekranu w stosunku do d³ugoœci krawêdzi górnej.
Obrót (raster rotation): Obrót ca³ego obrazu w prawo lub w lewo.
Korekta rogów (Corner Correction): Umo¿liwia skorygowanie geometrii rogów twojego ekranu – na górze
lub na dole.
Narzêdzia 1
Redukcja efektu mory (Moire Canceller): Mora jest to zjawisko falistego wype³nienia obrazu, które
niekiedy pojawia siê na ekranie. Sk³ada siê z powtarzaj¹cych siê i nak³adaj¹cych siê na siebie faluj¹cych
obrazów. W niektórych aplikacjach te faliste wype³nienia s¹ bardziej widoczne ni¿ w innych. Aby ograniczyæ
efekt mory, nale¿y wyregulowaæ poziom redukcji za pomoc¹ przycisków –/+.
Liniowoœc (Linearity): Ten wybór umo¿liwia skorygowanie przerwy miêdzy wierszami p³aszczyzny na
ekranie. Celem tego nastawienia jest zapewnienie, ¿e jednocalowy pierœcieñ jest naprawdê jednocalowym,
bez wzglêdu gdzie umieszczony jest na ekranie. Najlepszy sposób, jak wyznaczyæ liniowoœæ pionow¹:
• Nakreœl linie poziome, które bêd¹ w jednakowej odleg³oœci od siebie, korzystaj¹c z jakiejœ aplikacji
malowania, która posiada linijkê.
• Zastosuj nastawienie Wyrównanie pionowe do korekty linii w górnej i dolnej czêœci ekranu.
• Zastosuj nastawienie LINIOWOSC (PION.) do korekty przerw miêdzy liniami w œrodku i w górnej czêœci
ekranu.
Konwergencja (Convergence) (wy³¹cznie u FE991SB): Zamieni wszystkie trzy kolory (Cz, Z, N), aby
wytworzy³y jeden kolor (bia³y). Celem tej regulacji jest zapewnienie, ¿e linia bia³a nakreœlona na ekranie jest
jak najostrzejsza i najjaœniejsza.
• Zastosuj nastawienie KONWERGENCJA (POZ.) do korekty skierowania linii w górê/dó³.
• Zastosuj nastawienie KONWERGENCJA (PION.) do korekty skierowania linii w lewo/prawo.
8
Podrêcznik u¿ytkownika
Przyciski – ci¹g dalszy
Narzêdzia 2
Jêzyk (Language): Menu na ekranie jest dostêpne w szeœciu jêzykach.
Po³o¿enie menu OSM (OSM menu position): Mo¿esz wybraæ miejsce na ekranie, w którym ma pojawiaæ
siê menu OSM. Wybieraj¹c opcjê OSM Position mo¿esz rêcznie ustawiæ po³o¿enie menu parametrów OSM
na ekranie: po³o¿enie centralne (Center), w górnym lewym rogu (Top left), w górnym prawym rogu (Top right),
w dolnym lewym rogu (Bottom left) lub w prawym dolnym rogu (Bottom right).
Wy³¹czenie menu OSM (OSM Turn Off): Menu OSM bêdzie tak d³ugo wyœwietlane na ekranie, jak d³ugo
bêdzie u¿ywane. W podmenu OSM Turn Off (Wy³¹cz OSM) mo¿esz okreœliæ, jak d³ugo po naciœniêciu
przycisków menu OSM monitor ma czekaæ, zanim menu OSM zniknie. Fabrycznie nastawione wybory s¹ w
granicach od 5 do 120 sekund.
Zablokowanie menu OSM (OSM Lock Out): Ta funkcja ca³kowicie blokuje dostêp do wszystkich funkcji
menu OSM, z wyj¹tkiem jasnoœci i kontrastu. Przy próbie aktywowania regulacji OSM przy zablokowanym
menu OSM, na ekranie pojawi siê informacja o zablokowaniu menu OSM. Aby w³¹czyæ blokadê menu OSM,
naciœnij i jednoczeœnie przytrzymaj przycisk SELECT i +. Aby wy³¹czyæ blokadê menu OSM, naciœnij i
jednoczeœnie przytrzymaj przycisk SELECT i +.
Wy³¹czanie systemu oszczêdzania
energii IPM (IPM System Off Mode): W³¹czony (Enable): System oszczêdzania energii IPM
pracuje normalnie i wykorzystuje
wszystkie etapy oszczêdzania energii.
Wy³¹czony (Disable): System oszczêdzania energii IPM
nie jest u¿ywany.
UWAGA: Przy wspó³pracy z normalnymi systemami i kartami graficznymi nale¿y zachowaæ ustawienia
fabryczne (ENABLE).
Nastawienie EdgeLock (Control): U¿ywanie twojego monitora przy niestandardowym nastawieniu mo¿e
powodowaæ, ¿e rysunki bêd¹ wygl¹daæ ciemniej ni¿ normalnie lub bêdzie dochodziæ do dystorsji kolorów.
Zastosowanie EdgeLock skoryguje rysunki do ich stanu normalnego.
Y
Y
Gorace przyciski (Hot Key): Ten wybór umo¿liwi stosowanie przycisków / do regulacji jaskrawoœci i
przycisków –/+ do regulacji kontrastu.
Ustawienia fabryczne (Factory Preset): Wybranie opcji Factory Preset powoduje przywrócenie fabrycznych
wartoœci wiêkszoœci ustawieñ menu OSM. Wówczas na ekranie pojawi siê okno ostrzegaj¹ce, ¿e u¿ytkownik
chce zmieniæ WSZYSTKIE ustawienia (ALL). Poszczególne parametry mog¹ byæ przywracane do ustawieñ
fabrycznych poprzez wybranie ich (podœwietlenie) i naciœniêcie przycisku RESET.
Informacje
Tryb pracy (Display Mode): Dziêki tej funkcji mo¿liwe jest otrzymanie informacji o aktualnej rozdzielczoœci
wyœwietlanego obrazu oraz aktualnych czêstotliwoœciach odchylania poziomego i pionowego.
Informacje na temat monitora (Monitor Info): Wyœwietla nazwê modelu i numer seryjny monitora.
Zbyt ma³a czêstotliwoœæ odœwie¿ania (Refresh Notifier): Je¿eli szybkoœæ odœwie¿ania obrazu, któr¹
zapewnia sygna³ pochodz¹cy z karty graficznej, jest zbyt wolna, odpowiedni komunikat pojawi siê na ekranie
monitora. Wówczas nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania karty graficznej lub zmieniæ parametry jej pracy.
MultiSync FE791SB / FE991SB 9
Zalecenia eksploatacyjne
Zasady bezpieczeñstwa i utrzymania
JE¯ELI CHCESZ, ABY MONITOR KOLOROWY MULTISYNC FE SPE£NIA£
OPTYMALNE FUNKCJE, PRZY INSTALACJI I NASTAWIANIU NALE¯Y
POSTÊPOWAÆ WG NASTÊPUJ¥CYCH ZALECEÑ:
MONITOR KOLOROWY MULTISYNC FE:
• NIE OTWIERAÆ MONITORA. Wewn¹trz monitora nie ma ¿adnych elementów, które u¿ytkownik móg³by
obs³ugiwaæ. Zdjêcie pokryw grozi pora¿eniem pr¹dem elektrycznym oraz innymi niebezpieczeñstwami.
Wszelkie prace serwisowe mo¿e wykonywaæ jedynie wykwalifikowany personel.
• Nie wolno rozlewaæ cieczy na obudowê monitora ani u¿ywaæ go w pobli¿u wody.
• Nie wolno wk³adaæ przedmiotów w szczeliny obudowy, poniewa¿ mog¹ dotykaæ elementów znajduj¹cych siê
pod napiêciem, co mo¿e spowodowaæ zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia, pora¿enie pr¹dem elektrycznym,
po¿ar lub uszkodzenie sprzêtu.
• Nie wolno umieszczaæ ¿adnych ciê¿kich przedmiotów na przewodzie zasilaj¹cym. Uszkodzenie przewodu
zasilaj¹cego mo¿e spowodowaæ pora¿enie pr¹dem lub po¿ar.
• Nie wolno k³aœæ monitora na pochy³ych lub niestabilnych wózkach, stojakach lub sto³ach, poniewa¿ monitor
mo¿e upaœæ i w rezultacie ulec zniszczeniu lub niebezpiecznej awarii.
• Monitor nale¿y trzymaæ z dala od transformatorów du¿ej mocy, silników elektrycznych i innych urz¹dzeñ,
takich jak zewnêtrzne g³oœniki lub wentylatory, które mog¹ wytwarzaæ silne pola magnetyczne.
• Je¿eli jest to mo¿liwe, nale¿y skierowaæ monitor na wschód, aby zminimalizowaæ pole magnetyczne Ziemi.
• Zmiana kierunku ustawienia monitora, gdy pracuje mo¿e spowodowaæ zmiany kolorów obrazu. Aby tego
unikn¹æ, nale¿y wy³¹czyæ komputer na 20 minut przed ponownym w³¹czeniem.
• Je¿eli monitor MultiSync FE ma byæ zasilany ogólnie stosowanym pr¹dem zmiennym o napiêciu
220 - 240 V, nale¿y stosowaæ przewód zasilaj¹cy odpowiedni do u¿ywanego gniazdka. Przewód zasilaj¹cy
musi odpowiadaæ normom bezpieczeñstwa kraju, w którym jest u¿ywany (przewód typu H05VV-F powinien
byæ u¿ywany wszêdzie poza Wielk¹ Brytani¹).
• W Wielkiej Brytanii nale¿y stosowaæ przewód zatwierdzony przez Brytyjski Standard z wtyczk¹
wyposa¿on¹ w czarny (5A) bezpiecznik przeznaczony do stosowania z tym monitorem. Je¿eli przewód
zasilaj¹cy nie zosta³ dostarczony razem z monitorem, nale¿y skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹.
• Je¿eli monitor MultiSync FE ma byæ zasilany w Australii pr¹dem zmiennym o napiêciu 220 - 240 V, to
nale¿y stosowaæ kabel zasilaj¹cy dostarczony razem z monitorem.
• We wszystkich pozosta³ych przypadkach nale¿y stosowaæ przewód zasilaj¹cy odpowiedni do parametrów
sieci zasilaj¹cej pr¹du zmiennego oraz zgodny ze standardami bezpieczeñstwa danego kraju.
Konserwacja monitora
Na szklanej powierzchni (CRT) tego monitora znajduje siê specjalna warstwa, która eliminuje odbicia i
elektrycznoœæ statyczn¹. Ze wzglêdu na delikatn¹ warstwê na szklanej powierzchni u¿ywaæ szmatki, która
nie pozostawia w³ókien (bawe³nian¹ lub podobn¹) i stosowaæ neutralne œrodki czyszcz¹ce bez zawartoœci
alkoholu, które odpychaj¹ kurz. Je¿eli ekran wymaga dok³adnego wyczyszczenia, nale¿y bezpoœrednio na
szmatkê nanieœæ delikatny œrodek czyszcz¹cy i wodê, nastêpnie wykrêciæ i u¿yæ do wyczyszczenia szklanej
powierzchni. Nale¿y regularnie czyœciæ monitor.
UWAGA: Nastêpuj¹ce chemikalia mog¹ uszkodziæ szklan¹ powierzchniê CRT podczas czyszczenia:
Benzen, rozpuszczalnik, kwaœne/zasadowe œrodki czyszcz¹ce, œrodki czyszcz¹ce z proszkiem œciernym
lub alkoholem, œrodki czyszcz¹ce z domieszk¹ antystatyczn¹ oraz po³yskiem.
W razie zaistnienia nastêpuj¹cych okolicznoœci, nale¿y niezw³ocznie od³¹czyæ komputer od gniazdka
zasilaj¹cego:
•
•
•
•
•
10
Gdy przewód zasilaj¹cy lub wtyczka s¹ uszkodzone.
Do monitora dostanie siê woda lub obce przedmioty.
Je¿eli monitor zosta³ nara¿ony na dzia³anie deszczu lub wody.
Monitor upad³ i jego obudowa zosta³a uszkodzona,
Monitor nie dzia³a normalnie pomimo stosowania siê do zaleceñ zawartych w instrukcji.
Podrêcznik u¿ytkownika
Zalecenia eksploatacyjne – ci¹g dalszy
UWAGA
• Nale¿y zapewniæ wystarczaj¹c¹ wentylacjê wokó³ monitora w celu w³aœciwego
rozproszenia ciep³a. Nie wolno zas³aniaæ otworów wentylacyjnych oraz ustawiaæ
monitora w pobli¿u grzejników lub innych Ÿróde³ ciep³a. Nie wolno k³aœæ ¿adnych
przedmiotów na górn¹ czêœæ monitora.
• Wyjêcie wtyczki przewodu zasilaj¹cego jest podstawowym sposobem na
od³¹czenie monitora od zasilania. Monitor powinien byæ zainstalowany w pobli¿u
gniazdka, do którego jest ³atwy dostêp.
• Podczas transportu nale¿y ostro¿nie obchodziæ siê z monitorem. Opakowanie
nale¿y zachowaæ na wypadek transportu monitora w przysz³oœci.
PRAWID£OWE USTAWIENIE ORAZ REGULACJA MONITORA MOG¥
ZMNIEJSZYÆ ZMÊCZENIE OCZU, RAMION i SZYI. ZALECA SIÊ
STOSOWANIE DO PONI¯SZYCH WSKAZÓWEK:
• Nale¿y tak ustawiæ wysokoœæ monitora, aby górna czêœæ ekranu
znajdowa³a siê trochê poni¿ej poziomu oczu. Oczy powinny byæ
skierowane lekko w dó³ podczas patrzenia w œrodek ekranu.
• Monitor nale¿y umieœciæ nie bli¿ej ni¿ 40 cm i nie dalej ni¿ 60 cm od oczu.
Optymalna odleg³oœæ wynosi 50 cm.
• Okresowo nale¿y daæ oczom odpocz¹æ patrz¹c na przedmiot oddalony o
przynajmniej 6 m. Nale¿y czêsto mrugaæ powiekami.
• Ustawiæ monitor pod k¹tem 90° do okna lub innych Ÿróde³ œwiat³a, aby
zminimalizowaæ odbicie œwiat³a. Ustawiæ przechy³ monitora tak, aby
œwiat³o emitowane przez oœwietlenie umieszczone na suficie nie odbija³o
siê od ekranu.
• Je¿eli odbijaj¹ce siê œwiat³o utrudnia patrzenie na ekran, nale¿y
zastosowaæ filtr antyodblaskowy.
• Nale¿y regularnie czyœciæ monitor. Do czyszczenia nale¿y u¿ywaæ miêkkiej szmatki nie zostawiaj¹cej nitek
i obojêtnego œrodka czyszcz¹cego nie zawieraj¹cego alkoholu, domieszki œciernej lub œrodka do mycia
szk³a, aby ograniczyæ osiadanie kurzu.
• Nale¿y ustawiæ jasnoœæ i kontrast monitora w celu uzyskania optymalnej widzialnoœci.
• Uchwyty na dokumenty nale¿y ustawiaæ blisko ekranu.
• To, na co patrzy siê najczêœciej (ekran lub dokumenty), powinno znajdowaæ siê na wprost oczu w celu
zmniejszenia krêcenia g³ow¹ podczas pisania.
• Nale¿y regularnie kontrolowaæ wzrok u okulisty.
Ergonomia
W celu zapewnienia maksymalnej ergonomii zaleca siê stosowanie poni¿szych wskazówek:
•
•
•
•
•
•
Nale¿y tak ustawiæ jasnoœæ, aby zniknê³a siatka t³a.
Nie nale¿y ustawiaæ kontrastu na maksymaln¹ wartoœæ
Przy korzystaniu ze standardowych sygna³ów nale¿y ustawiæ wartoœci fabryczne rozmiaru i pozycji.
Ustawiæ fabryczne wartoœci kolorów oraz po³o¿enia (Left/Rigt).
Nale¿y stosowaæ sygna³ bez przeplotu z szybkoœci¹ odœwie¿ania pionowego w zakresie 75 - 160 Hz.
Nale¿y unikaæ u¿ywania koloru niebieskiego na ciemnym tle, poniewa¿ jest on trudno widoczny i powoduje
zmêczenie oczu z powodu ma³ego kontrastu.
MultiSync FE791SB / FE991SB 11
Dane techniczne
Parametry techniczne
monitora
MultiSync FE791SB
Monitor
Przek¹tna: 43 cm/17“
Kineskop
Przek¹tna widzialna: 406 mm/16“
Sygna³ wejœciowy
Notatki
odchylanie 90°; plamka 0,25 mm;
luminofor o œrednio krótkiej
poœwiacie; p³aski kineskop z
technologi¹ CRT; wielowarstwowe,
antystatyczne pokrycie ekranu;
ekran ciemny i optycznie czysty.
Wideo: ANALOGOVÝ 0,7 Vp-p/75 omów
Synchronizacja: Synchronizacja niezale¿na. Poziom TTL
Synchronizacja pozioma Plus/Minus
Synchronizacja pionowa Plus/Minus
Synchronizacja Pionowa. (Plus/minus) (Poziom TTL)
Liczba kolorów
Synchronizacja
Zakres
Wejœcie
analogowe: Nieograniczona liczba kolorów
W poziomie: 30 kHz do 96 kHz
W pionie: 50 Hz do 160 Hz
Zale¿y od karty graficznej.
(Automatycznie)
(Automatycznie)
RozdzielczoϾ maksymalna
Niektóre systemy mog¹ nie
640 x 480 @ 60 až 160 Hz
oparta wy³¹cznie o czêstotliwoœci 800 x 600 @ 50 až 146 Hz
obs³ugiwaæ wszystkich
odchylania poziomego i pionowego
wymienionych trybów.
832 x 624 @ 50 až 141 Hz
1024 x 768 @ 50 až 116 Hz........... Firma NEC-Mitsubishi Electronics
Display zaleca u¿ywaæ
1152 x 870 @ 50 až 103 Hz
rozdzielczoœci przy czêstotliwoœci
1280 x 1024 @ 50 až 89 Hz
odœwie¿ania ekranu 85 Hz w celu
zapewnienia optymalnej jakoœci
1600 x 1200 @ 50 až 76 Hz
wyœwietlania.
Aktywna
W poziomie: 315 mm/12,4“
powierzchnia
W pionie: 236 mm/9,3“
wyœwietlenia (nastawienie fabryczne)
Aktywna powierzchnia
wyœwietlenia (pe³na)
Zale¿y od czêstotliwoœci sygna³u i
nie zawiera obszarów granicznych.
325 mm/12,8“
244 mm/9,6“
Zasilanie
Zale¿y od czêstotliwoœci sygna³u i
nie zawiera obszarów granicznych.
pr¹d przemienny 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pr¹d nominalny
1,9 A @ 100 - 240 V
Wymiary
397 (szer.) x 392 (wys.) x 415,5 (g³êb.) mm
15,6” (szer.) x 15,4” (wys.) x 16,4” (g³êb.)
Masa
17,2 kg
37,9 funta
Warunki otoczenia
Temperatura pracy:
WilgotnoϾ:
Stopy:
Temperatura przechowywania
i transportu:
WilgotnoϾ:
Stopy:
+5 °C do +35 °C
od 10 % do 90 %
od 0 do 3000 m
-20 °C do +60 °C
od 10 % do 90 %
od 0 do 15000 m
UWAGA: Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez wczeœniejszego powiadomienia.
12
Podrêcznik u¿ytkownika
Dane techniczne – ci¹g dalszy
Parametry techniczne
monitora
MultiSync FE991SB
Monitor
Przek¹tna: 50 cm/19“
Kineskop
Przek¹tna widzialna: 457 mm/18“
Sygna³ wejœciowy
Notatki
odchylanie 90°; plamka 0,25/
0,27 mm; luminofor o œrednio
krótkiej poœwiacie; p³aski kineskop
z technologi¹ CRT; wielowarstwowe,
antystatyczne pokrycie ekranu;
ekran ciemny i optycznie czysty.
Wideo: ANALOGOVÝ 0,7 Vp-p/75 omów
Synchronizacja: Synchronizacja niezale¿na. Poziom TTL
Synchronizacja pozioma Plus/Minus
Synchronizacja pionowa Plus/Minus
Synchronizacja Pionowa. (Plus/minus) (Poziom TTL)
Liczba kolorów
Synchronizacja
Zakres
Wejœcie
analogowe: Nieograniczona liczba kolorów
W poziomie: 30 kHz do 96 kHz
W pionie: 50 Hz do 160 Hz
Zale¿y od karty graficznej.
(Automatycznie)
(Automatycznie)
RozdzielczoϾ maksymalna
Niektóre systemy mog¹ nie
640 x 480 @ 60 až 160 Hz
oparta wy³¹cznie o czêstotliwoœci 800 x 600 @ 50 až 146 Hz
obs³ugiwaæ wszystkich
odchylania poziomego i pionowego 832 x 624 @ 50 až 141 Hz
wymienionych trybów.
1024 x 768 @ 50 až 116 Hz
Firma NEC-Mitsubishi Electronics
1152 x 870 @ 50 až 103 Hz
Display zaleca u¿ywaæ
1280 x 1024 @ 50 až 89 Hz........... rozdzielczoœci przy czêstotliwoœci
odœwie¿ania ekranu 85 Hz w celu
1600 x 1200 @ 50 až 76 Hz
zapewnienia optymalnej jakoœci
1792 x 1344 @ 50 až 68 Hz
wyœwietlania.
Aktywna
W poziomie: 356 mm/14,0“
powierzchnia
W pionie: 266 mm/10,5“
wyœwietlenia (nastawienie fabryczne)
Aktywna powierzchnia
wyœwietlenia (pe³na)
Zale¿y od czêstotliwoœci sygna³u i
nie zawiera obszarów granicznych.
366 mm/14,4“
266 mm/10,5“
Zasilanie
Zale¿y od czêstotliwoœci sygna³u i
nie zawiera obszarów granicznych.
pr¹d przemienny 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pr¹d nominalny
2,2 A @ 100 - 240 V
Wymiary
442 (szer.) x 443 (wys.) x 447,5 (g³êb.) mm
17,4” (szer.) x 17,4” (wys.) x 17,6” (g³êb.)
Masa
22,7 kg
50,0 funta
Warunki otoczenia
Temperatura pracy:
WilgotnoϾ:
Stopy:
Temperatura przechowywania
i transportu:
WilgotnoϾ:
Stopy:
+5 °C do +35 °C
od 10 % do 90 %
od 0 do 3000 m
-20 °C do +60 °C
od 10 % do 90 %
od 0 do 15000 m
UWAGA: Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez wczeœniejszego powiadomienia.
MultiSync FE791SB / FE991SB 13
Cechy charakterystyczne
SuperBright Diamondtron CRT: Ten opatentowany p³aski monitor z technologi¹ CRT oferuje najwy¿sz¹ jakoœæ
obrazu z niespotykan¹ jasnoœci¹ i kontrastem, praktyczny p³aski obraz, który eliminuje zniekszta³cenia i odbicia.
To, co widoczne jest na ekranie, uzyskujemy w wydruku. Nowoczesne dzia³o elektronów Mitsubishi
PX-DBF i ma³a wielkoœæ plamki 0,25 mm gwarantuj¹ dok³adn¹ ostroœæ potrzebn¹ do ostrego i wyraŸnego tekstu
oraz rysunków.
SuperBright Mode: Prostym dotykiem przycisku podwoi siê poziom jaskrawoœci Diamondtron CRT. Ta funkcja
wspomaga ostroœæ rysunków dla aplikacji, które wymagaj¹ jasnosci, jak grafika, animacje i video.
Wy³¹czyæ tryb Super Bright: dla rysunków na bazie tekstu (normalne zastosowanie)
Wy³¹czyæ tryb Super Bright 1: dla rysunków.
Wy³¹czyæ tryb Super Bright 2: dla rysunków ruchomych, jak na przyklad filmy DVD.
Pow³oka ekranu OptiClear: Znacznie eliminuje odbicia i refleksy œwiat³a pochodz¹ce ze Ÿróde³ zewnêtrznych,
co w du¿ym stopniu wp³ywa na komfort i bezpieczeñstwo pracy.
Funkcja dynamicznego ogniskowania wi¹zki Dual Dynamic Focus Beam: Dziêki nowej konstrukcji dzia³a
elektronowego wi¹zka elektronów formowana jest dynamicznie, z ci¹g³¹ regulacj¹ ich strumienia, zapewniaj¹c
optymaln¹ jakoœæ obrazu, nawet w naro¿nikach ekranu.
Color Control System (Nasycenie kolorów) s sRGB: Wybór z piêciu kolorowych nastawieñ monitora umo¿liwia
wybranie tych, które nam najbardziej odpowiadaj¹. Nastawienie porównania kolorów przy wsparciu sRGB, które
wchodzi w sk³ad Color Control zapewnia zgodne œrodowisko kolorowe z pozosta³ym sprzêtem i oprogramowaniem
wspomagaj¹cym sRGB.
Przyciski On Screen Manager (OSM): On Screen Manager (OSM) to graficzny system pozwalaj¹cy w intuicyjny
i prosty sposób na regulacjê wiêkszoœci parametrów monitora.
Funkcja ErgoDesign: W³aœciwoœci konstrukcyjne monitora odpowiadaj¹ zasadom ergonomii, co umo¿liwia
polepszenie œrodowiska pracy, chroni zdrowie u¿ytkownika, oszczêdza pieni¹dze. Dziêki ergonomicznemu uk³adowi
ustawienie odpowiednich parametrów obrazu przy pomocy panelu sterowania OSM jest szybkie i ³atwe, przechylna/
obrotowa podstawa monitora umo¿liwia ustawienie optymalnego k¹ta patrzenia na ekran, a ma³y œlad wi¹zki jest
zgodny z normami MPRII w zakresie obni¿onej emisji.
Plug and Play: Rozwi¹zania techniczne Microsoft w zakresie systemu operacyjnego Windows 95/98/ME/2000/
XP pozwalaj¹ na automatyczne rozpoznanie urz¹dzeñ peryferyjnych pod³¹czonych do komputera (np. wielkoœæ
obrazu i wspomagana rozdzielczoœæ), a ten sposób mo¿liwa jest automatyczna optymalizacja wydajnoœci monitora.
Uk³ad IPM (Intelligent Power Manager – Inteligentny System Zarz¹dzania Zasilaniem): Obs³uguje
innowacyjne metody oszczêdzania energii, które umo¿liwiaj¹ prze³¹czanie monitora na ni¿szy poziom zu¿ycia
energii, w czasie gdy jest on w³¹czony, ale nie pracuje, obni¿aj¹c o dwie trzecie koszty energii, redukuj¹c emisjê
oraz obni¿aj¹c koszty zwi¹zane z klimatyzacj¹ miejsca pracy.
Redukcja promieniowania magnetycznego: Redukuje szkodliwe dla zdrowia promieniowanie
elektromagnetyczne i statyczne przeciwdzia³aj¹c zagro¿eniom ergonomicznym zwi¹zanym z potencjalnymi
niebezpieczeñstwami wynikaj¹cymi z d³ugotrwa³ego korzystania z monitorów komputerowych.
Technologia MultiSync(r): Technologia MultiSync(r) automatycznie dostraja monitor do czêstotliwoœci skanowania
karty graficznej i wyœwietla obraz w odpowiedniej rozdzielczoœci.
Funkcja FullScan: Funkcja FullScan pozwala na powiêkszenie u¿ytecznej powierzchni ekranu zarówno w pionie,
jak i w poziomie. Funkcja jest dostêpna dla wiêkszoœci rozdzielczoœci i znacz¹co powiêksza wielkoœæ obrazu.
14
Podrêcznik u¿ytkownika
Usuwanie usterek
Brak obrazu
•
•
•
•
Karta grafiki musi byæ dobrze zainstalowana w slocie p³yty g³ównej.
Wy³¹cznik zasilania i wy³¹cznik komputera powinny znajdowaæ siê w po³o¿eniu ON - w³¹czone.
Przewód sygna³owy musi byæ dok³adnie pod³¹czony do z³¹cza karty wideo.
Sprawdziæ, czy wtyczka nie ma wygiêtych lub wciœniêtych z³¹czy.
Obraz “przewija siê” lub jest niestabilny
• Kabel sygna³owy powinien byæ dok³adnie po³¹czony z komputerem.
• SprawdŸ, czy wszystkie z³¹cza wtyczki przewodu sygna³owego pasuj¹ dok³adnie do otworów
odpowiedniego gniazda. SprawdŸ czêstotliwoœæ taktowania monitora oraz karty graficznej i porównaj z
zaleceniami.
• W razie u¿ywania adaptera do komputerów Macintosh nale¿y upewniæ siê, ¿e po³¹czenie jest prawid³owe
oraz sprawdziæ czy karta graficzna jest kompatybilna z komputerem Macintosh i prawid³owo zamocowana w
komputerze.
WskaŸnik LED na monitorze nie œwieci siê (¿aden kolor nie jest widoczny: ani zielony ani pomarañczowy)
• Wy³¹cznik zasilania powinien byæ w po³o¿eniu ON – w³¹czony, a przewód zasilaj¹cy powinien byæ
pod³¹czony.
Obraz jest postrzêpiony a kolory s¹ rozmyte
• Ustaw wartoœci jasnoœci I kontrastu lub wartoœæ Moire Canceler (anulowanie mory)
• WejdŸ do funkcji rozmagnesowywania z menu ekranowego OSM. Uruchom funkcjê rozmagnesowania
(Degauss Control) z menu ekranowego OSM.
UWAGA: Je¿eli nie zmieniasz trybów pracy, nie uruchamiaj funkcji rozmagnesowania ponownie przed
up³ywem 20 minut.
Obraz faluje lub na ekranie pojawiaj¹ siê fale
• Odsuñ od monitora urz¹dzenia elektryczne, które mog¹ powodowaæ zak³ócenia jego pracy.
• Zajrzyj do œrodka podrêcznika u¿ytkownika, gdzie znajduj¹ siê informacje od FCC.
Obraz w rogach ekranu nie ma k¹tów prostych
• U¿yj geometrii obrazu z menu ekranowego OSM do ustawienia k¹tów prostych.
• Je¿eli jest to mo¿liwe ustaw monitor przodem w kierunku wschodnim.
Wyœwietlany obraz nie jest wypoœrodkowany, jest za ma³y lub za du¿y
• Do regulacji u¿yj funkcji OSM Size i Position (rozmiar i pozycja).
Na ekranie pojawiaj¹ siê cienkie linie
• Jest to zjawisko normalne dla wszystkich kineskopów z mask¹ szczelinow¹.
Linie poziome s¹ cieniami drutów stabilizuj¹cych maskê ekranow¹. Widoczne s¹ najczêœciej, gdy t³o ekranu
jest bardzo jasne (bia³e).
Na ekranie widoczne s¹ czarne pionowe linie.
• Cienkie czarne linie z jednej lub z dwóch stron ekranu. To ma³o widoczne zjawisko jest spowodowane
na³o¿eniem siê elementów maski ekranowej, co mog³o zdarzyæ siê podczas transportu.
• Na obszarze ekranu, na którym wystêpuje to zjawisko umieœæ otwarte bia³e okno, po czym zwiêksz
maksymalnie jasnoœæ i kontrast. Spowoduje to punktowe rozgrzanie zak³adki, która zniknie po kilku
minutach. Po zakoñczeniu tej procedury koniecznie wyreguluj jasnoœæ i kontrast do ich normalnego
poziomu.
MultiSync FE791SB / FE991SB 15
TCO’99
MultiSync FE791SB / FE991SB
Gratulacje! W³aœnie dokona³eœ zakupu monitora zgodnego ze standardem TCO’99! Dziêki
Swojemu wyborowi wszed³eœ w posiadanie urz¹dzenia przeznaczonego do u¿ytku
profesjonalnego! Twój zakup to równie¿ udzia³ w redukcji obci¹¿enia œrodowiska naturalnego
oraz udzia³ w dalszym rozwoju urz¹dzeñ elektronicznych przyjaznych dla œrodowiska
naturalnego.
Dlaczego oznaczamy nasze komputery jako przyjazne dla œrodowiska?
W wielu krajach wprowadzenie oznaczania towaru jako przyjaznego dla œrodowiska sta³o siê skutecznym sposobem
zachêcania producentów do wytwarzania wyrobów nieuci¹¿liwych dla œrodowiska naturalnego. W produkcji
komputerów jak równie¿ innych urz¹dzeñ elektronicznych g³ówny problem polega na tym, i¿ substancje szkodliwe
dla œrodowiska znajduj¹ siê wewn¹trz tych urz¹dzeñ, jak równie¿ s¹ stosowane w procesie ich wytwarzania. W
przypadku wiêkszoœci urz¹dzeñ elektronicznych ich skuteczna utylizacja nie jest mo¿liwa, wiêc wczeœniej lub
póŸniej te potencjalnie szkodliwe substancje trafi¹ do œrodowiska naturalnego.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ poziom zu¿ycia energii elektrycznej przez komputer jest bardzo istotnym parametrem
zarówno z punktu widzenia pracy (wewnêtrznego) jak i œrodowiska naturalnego (zewnêtrznego). Poniewa¿ wszystkie
metody wytwarzania energii elektrycznej maj¹ ujemny wp³yw na stan œrodowiska naturalnego (emisja zwi¹zków
kwasotwórczych oraz wp³ywaj¹cych na klimat, odpady radioaktywne, itp.), wiêc zmniejszenie zu¿ycia energii
elektrycznej jest bardzo wa¿ne. Urz¹dzenia elektroniczne w biurach zu¿ywaj¹ ogromne iloœci energii poniewa¿
najczêœciej ca³y czas s¹ w³¹czone.
Co to jest produkt przyjazny dla œrodowiska?
Produkty oznaczone jako przyjazne dla œrodowiska naturalnego s¹ zgodne z miêdzynarodowym standardem
TCO’99. Wymagania okreœlone standardem zosta³y opracowane wspólnie przez TCO (Szwedzka Konfederacja
Pracowników Przemys³u), Svenska Naturskyddsforeningen (Szwedzkie Stowarzyszenie Ochrony Œrodowiska
Naturalnego) oraz Statens Energimyndighet (Szwedzki Urz¹d do spraw Energii).
Wymagania obejmuj¹ bardzo szeroki zakres zagadnieñ dotycz¹cych œrodowiska naturalnego, ergonomii,
u¿ytecznoœci, emisji pól elektrycznych i magnetycznych, zu¿ycia energii, zabezpieczenia przed pora¿eniem
pr¹dem elektrycznym oraz bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego.
Wymagania dotycz¹ce ochrony œrodowiska obejmuj¹ w szczególnoœci obecnoœæ oraz u¿ycie metali ciê¿kich,
bromowanych lub chlorowanych œrodków opóŸniaj¹cych palenie, CFC (freonów), rozpuszczalników chlorowanych.
Produkt musi byæ przygotowany do utylizacji a wytwórca jest zobowi¹zany do posiadania planu ochrony œrodowiska
w ka¿dym kraju, w którym firma prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ. W czêœci dotycz¹cej zu¿ycia energii elektrycznej
wymaga siê, aby komputer i/lub jego monitor po up³ywie okreœlonego czasu bezczynnoœci ogranicza³ swoje
zu¿ycie energii do ni¿szego poziomu w jednym lub kilku stopniach. Czas potrzebny do ponownej aktywacji
komputera nie mo¿e byæ, z punku widzenia u¿ytkownika, zbyt d³ugi.
Produkty oznaczone jako przyjazne dla œrodowiska musz¹ spe³niaæ surowe wymagania w zakresie ochrony
œrodowiska zwi¹zane z redukcj¹ pól elektrycznych i magnetycznych, fizycznej i wizualnej ergonomii oraz
u¿ytecznoœci.
Ochrona œrodowiska
Œrodki opóŸniaj¹ce palenie
Œrodki opóŸniaj¹ce palenie s¹ obecne na p³ytach obwodów drukowanych, kablach, obudowach. Ich celem jest
opóŸnianie rozprzestrzeniania siê p³omienia. Oko³o 30 % tworzyw sztucznych u¿ytych do obudowy komputera
sk³ada siê z substancji opóŸniaj¹cych palenie. Wiêkszoœæ substancji opóŸniaj¹cych palenie zawiera brom lub
chlor, które zosta³y zakwalifikowane do grupy zwi¹zków szkodliwych podejrzewanych o powodowanie bezp³odnoœci
u ptaków i ssaków ¿ywi¹cych siê rybami w rezultacie procesu bioakumulacji*. Obecnoœæ substancji
zmniejszaj¹cych palnoœæ zosta³a stwierdzona w ludzkiej krwi, co spowodowa³o obawy, i¿ mog¹ pojawiæ siê
nieprawid³owoœci w rozwoju p³odów.
16
Podrêcznik u¿ytkownika
TCO’99 – ci¹g dalszy
Zgodnie z wymaganiami standardu TCO’99 elementy z tworzyw sztucznych o masie powy¿ej 25 gramów nie
mog¹ zawieraæ substancji opóŸniaj¹cych palenie, w sk³ad których wchodzi³by organicznie zwi¹zany chlor lub
brom. Dopuszcza siê stosowanie substancji zmniejszaj¹cych palnoœæ na p³ytach obwodów drukowanych z powodu
braku innych tego typu œrodków.
O³ów**
O³ów jest obecny w lampach kineskopowych, ekranach monitorów, po³¹czeniach lutowanych i kondensatorach.
O³ów uszkadza system nerwowy, a wiêkszych stê¿eniach powoduje o³owicê.
Standard TCO’99 dopuszcza stosowanie o³owiu, poniewa¿ nie wynaleziono jeszcze materia³u, który by zast¹pi³
o³ów.
Kadm**
Kadm jest obecny w akumulatorach oraz w warstwie generuj¹cej kolory w niektórych typach monitorów. Kadm
powoduje uszkodzenia systemu nerwowego i w du¿ych dawkach jest truj¹cy.
Zgodnie z wymaganiami TCO’99 nie wolno stosowaæ kadmu do produkcji akumulatorów, monitorów oraz elementów
elektrycznych i elektronicznych.
Rtêæ**
Rtêæ jest czasem u¿ywana do produkcji akumulatorów i ogniw elektrycznych, przekaŸników i wy³¹czników. Rtêæ
uszkadza system nerwowy i w du¿ych dawkach jest truj¹ca.
Zgodnie z wymaganiami TCO’99 nie wolno stosowaæ rtêci do produkcji akumulatorów i ogniw elektrycznych. Rtêæ
nie mo¿e byæ obecna w jakimkolwiek elemencie elektrycznym lub elektronicznych zastosowanym w monitorze.
CFC (freon)
CFC (freon) jest niekiedy u¿ywany do czyszczenia p³ytek drukowanych. Freon niszczy ozon i tym samym
uszkadza warstwê ozonow¹ w stratosferze powoduj¹c zwiêkszone poch³anianie promieniowania
ultrafioletowego, co w dalszej kolejnoœci zwiêksza ryzyko raka skóry.
Zgodnie z wymaganiami TCO’99 nie wolno u¿ywaæ freonu w procesie produkcji lub monta¿u produktu ani jego
opakowania.
* Proces bioakumulacji jest definiowany jako akumulacja substancji w ¿ywych organizmach.
** O³ów, kadm i rtêæ s¹ to metale ciê¿kie, ulegaj¹ce procesowi bioakumulacji.
Pe³ne informacje na temat przedstawionego powy¿ej standardu TCO’99 mo¿na uzyskaæ po z³o¿eniu
zamówienia pod adresem:
TCO Development Unit
SE-114 94 Stockholm
SWEDEN
FAX : +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Bie¿¹cych informacji o produktach zatwierdzonych i oznakowanych TCO’99, które zosta³y uznane za
przyjazne dla œrodowiska, mo¿esz uzyskaæ odwiedzaj¹c stronê: http://www.tco-info.com/
MultiSync FE791SB / FE991SB 17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement